Halla-ahosta tulee perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja

Perus­suo­ma­laisil­la on kum­malli­nen tapa vali­ta puheen­jo­hta­ja. Sen val­it­se­vat puolueen 10 000 jäsen­estä suo­ral­la vaalil­la ne, jot­ka saa­pu­vat kok­ou­s­paikalle.  Kok­ous on kesäku­us­sa Jyväskylän Paviljongis­sa. Osal­lis­tu­mis­pros­entin olete­taan jäävän alhaisek­si, kos­ka kok­ousti­lan audi­to­ri­oon ei mah­du kuin 1200 henkeä.

On ihan hyvä peri­aate, että puolueen puheen­jo­hta­jan val­it­se­vat kaik­ki jäsenet suo­raan, mut­ta se pitää sil­loin jär­jestää posti- tai net­tiäänestyk­senä, johon kaikil­la jäse­nil­lä on tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us osal­lis­tua. Vaa­timus paikan päälle raa­hau­tu­mis­es­ta kohtelee jäseniä aivan eriarvoisesti.

Hal­la-aho­laisil­la on paljon parem­mat kana­vat kan­nus­taa väkeään kok­ouk­seen vaikka­pa Hom­mafoo­ru­min kaut­ta kuin puolueen muiden siip­i­en edus­ta­jil­la. Kun jokin vedonlyön­ti­toimis­to avaa vedonlyön­nin perus­suo­ma­lais­ten tulev­as­ta puheen­jo­hta­jas­ta, aion lyödä vetoa Hal­la-ahon puoles­ta, jos ker­roin on jostain kum­mallis­es­ta syys­tä yli 1,8.

Hal­la-ahoon ei juuri kukaan suh­taudu välin­pitämät­tömästi. Hänel­lä on innokkai­ta kan­nat­ta­jia ja täysin tor­ju­via vas­tus­ta­jia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jista hal­la-aho­laisia on noin puo­let, eli noin 5 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista. Jonkin ver­ran var­maan on kan­na­tus­ta perus­suo­ma­lais­ten äänestäjien ulkop­uolel­la, mut­ta tuskin kovin paljon. Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon johtamien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­nekin kuu­den pros­entin tuntumaan.

Niin kuin twit­ter-viestis­säni jo sanoin, demareil­la on syytä juh­lia Hal­la-ahon val­in­taa. Demareista perus­suo­ma­laisi­in siir­tyneet duu­nar­it palaa­vat demarei­hin, elleivät ole jo palanneet.

Hal­la-ahon valin­nal­la voi olla merkit­täviä seu­rauk­sia. Jok­seenkin kaik­ki usko­vat, että puolue läh­tee hal­li­tuk­ses­ta hyvis­sä ajoin ennen ensi eduskun­tavaale­ja. Kesäku­us­sa se saat­taa tapah­tua muiden hal­li­tuskump­panien aloit­teesta. Vaikea kuvitel­la Hal­la-ahoa ulkoministerinä.

Seu­raa­va hal­li­tus muo­doste­taan joko nykyisen eduskun­nan poh­jal­ta tai hyvin toden­näköis­es­ti hajo­tus­vaalien jäl­keen, kos­ka mik­si nyky­i­sistä oppo­si­tiop­uolueista yksikään lähtisi tähän hal­li­tuk­seen. Tai no, yksi kyl­lä, mut­ta se ei riitä tuo­maan hal­li­tuk­selle kuin 96 paikkaa eduskuntaan.

Jos hal­li­tus kaatuu, kaatuu myös sote. Vaalien jäl­keen muo­dostet­ta­va hal­li­tus alkaa tehdä sitä ainakin osit­tain aivan eri pohjalta.

Aika isot vaiku­tuk­set siis huonos­ti hark­i­t­ul­la säännöllä.

= = =

LISÄYS 31.1.2017

Puolueen kaap­paushanke näyt­tää star­tan­neen jo syysku­us­sa. Kat­so tästä.

85 vastausta artikkeliin “Halla-ahosta tulee perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja”

 1. Maail­mas­sa, jos­sa Steve Ban­non on Yhdys­val­tain pres­i­dentin lähin neu­vo­nan­ta­ja, en olisi kovinkaan var­ma hal­li­tuk­sen kaatumisesta.

 2. Jos Soi­ni älyäisi suo­si­ol­la siir­tyä sivu­un, niin kukaties Sam­po Ter­ho nos­tet­taisi­in johtoon? Miehel­lähän on hyvät välit kaikki­in poten­ti­aal­isi­in haas­ta­ji­in ja olisi help­po vai­h­toe­hto myös hal­li­tuskump­paneille ja epä­var­moille äänestäjille.

 3. Vielä kun lupaat sijoit­taa vedonlyön­tivoit­tosi maa­han­muut­toa tuke­vaan toim­intaan, niin ennus­tuk­ses­tasi tulee hauskempi 😀

 4. Sää­lik­si käy Soinia. Tai no, ei oikeas­t­aan. Itse­hän on tien­sä valin­nut ja uus­nat­se­ja ja rasis­te­ja hyysän­nyt puolueessaan. Soinin jytkys­tä ei nyt jää muu­ta jäl­jelle kuin Allah-Ahon johta­ma Perusnatsit.

 5. En minäkään näe Hal­la-ahoa oikein luon­te­vana ulko­min­is­terik­si, mut­ta Soi­ni voi ihan hyvin jatkaa ja Hal­lis ottaisi jonkun muun salkun.
  Siitäkin on takavu­osil­ta koke­mus­ta että puolueen puheen­jo­hta­ja ei ole lainkaan hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta se on hal­li­tuskump­paneille vähän kiusal­lista kun hal­li­tus joutuu tekemään epä­su­osit­tu­ja päätöksiä.
  Muuten olen sitä mieltä että me emme voi enää 2000-luvul­la käper­tyä pohjolan Alba­ni­ak­si, vaan mei­dän on rohkeasti seu­rat­ta­va kan­sain­välisiä tren­de­jä, jot­ka nykyään ilmenevät oikeistopop­ulis­minn muodossa.

 6. ” Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon johtamien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­nekin kuu­den pros­entin tuntumaan.”

  Soin­in­vaar­al­la menevät nyt arvauk­set jonkin ver­ran pieleen. Johtunee siitä, että muun eli­itin lail­la ei näe kuplas­taan ulos, ja toive siitä, mil­lainen maail­ma on, sekoit­tuu siihen, mil­lainen maail­ma on.

 7. Miten kauan SoTen läpiviem­i­nen kestää? Onnis­tu­isi­vatko­han hal­li­tus­puolueet pitämään pakan kasas­sa kunnes SoTe on läpi, vaik­ka ulko­min­is­teer­inä olisikin Halla-aho?
  Toisin sanoen: Kuin­ka mon­ta kuukaut­ta hal­li­tus pystyy pysymään kasas­sa Hal­la-aho ulkoministerinä? 

  Puoluekok­ous on kesäku­us­sa; pysy­isiköhän se pystyssä ainakin sen syksyn? Sit pari kuukaut­ta siihen päälle perus venkoilua. Jos siis hal­li­tus on tosi motivoitunut SoTen läpivetämiseen niin tämän vuo­den puolel­la se vielä olisi mah­dol­lista saa­da läpi tapah­tui peruis­sa mitä tahansa.

  ps.Jos Hal­la-aho ei ole huono poli­itikko, niin se tajuaa alkaa laa­jan­ta­maan profi­il­i­aan maa­han­muu­ton ulkopuolelle.

 8. Mat­ti:
  ” Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon johtamien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­nekin kuu­den pros­entin tuntumaan.”

  Soin­in­vaar­al­la menevät nyt arvauk­set jonkin ver­ran pieleen. Johtunee siitä, että muun eli­itin lail­la ei näe kuplas­taan ulos, ja toive siitä, mil­lainen maail­ma on, sekoit­tuu siihen, mil­lainen maail­ma on.

  Niin — jos arvioi että puo­let Per­su­ista on Hal­la-aho­laisia niin tarkoite­taanko per­su­ja sil­loin kun kan­na­tus oli vajaa 20% vai nyky­isiä kan­nat­ta­jia. Jostain kyselystä muis­te­len, että maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jia oli suo­ma­lai­sista joku 25%. Riip­puu ihan siitä, kuin­ka tärkeänä asiana he MaMu poli­ti­ik­ka pitävät että kiin­nos­taako Hal­la-Aho vai ei. Luulen että kiin­nos­tus maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka kohtaan on hiipumas­sa kos­ka isoin pako­laisaal­to meni jo, eikä se näy ihmis­ten taval­lises­sa elämässä juuri mitenkään.

 9. Kyl­lä on Soin­in­vaar­alle tain­nut jäädä pahat trau­mat Hal­la-ahon ole­mas­saolosta. Toiv­ot­tavasti ei nyt sen­tään yöunet ole mennyt.

  OS: “Vaikea kuvitel­la Hal­la-ahoa ulkoministerinä.”

  Mik­si? Oli­han esim. Tuomio­jakin ulkoministerinä.

 10. Uskon Soin­in­vaaran kuvaile­maan ske­naar­i­oon mikäli vas­takkain ovat Soi­ni ja Hal­la-aho. Mut­ta en vält­tämät­tä, jos kisaan läh­tee mukaan Sam­po Ter­ho tai Jus­si Niinistö.

 11. Tekikö koke­mus Tuomio­jas­ta pätevän? Ja itse itselleen vas­tat­en ainakin suh­teet USA­han oli­vat pakkasella.

 12. “Hal­la-aho­laisil­la on paljon parem­mat kana­vat kan­nus­taa väkeään kok­ouk­seen vaikka­pa Hom­mafoo­ru­min kaut­ta kuin puolueen muiden siip­i­en edustajilla.”

  Ei kai sen­tään voi syyt­tää puheen­jo­hta­jae­hdokas­ta siitä, että tämä on liian hyvin verkostoitunut?

  1. Ei kai sen­tään voi syyt­tää puheen­jo­hta­jae­hdokas­ta siitä, että tämä on liian hyvin verkostoitunut?

   Jän­nä kun yrit­tä analysoi­da, mitä on tapah­tu­mas­sa, olete­taan, että ottaa samal­la kan­taa johonkin asi­aan. Kir­joitin twit­teris­sä pari päivää sit­ten, että jos Hal­la-ahos­ta tulee perus­suo­ma­lais­ten pui­heen­jo­hta­ja, demar­it ovat shan­m­pan­jahup­pelis­sa pari viikkoa. Vähän samas­ta syys­tä saatan minäkin lasil­lisen ottaa. Perus­suo­ma­lais­ten siir­tymi­nen mar­gin­aali­in sopii min­ulle oikein hyvin, niin että jos voin jotenkin Hal­la-ahoa tukea pyrkimyk­sis­sään, teen sen mielelläni.
   Kir­joitin aiheesta muuten twit­teris­sä jo viime vuo­den puolella.

 13. Soi­ni ei ase­tu puheen­jo­hta­jae­hdokkaak­si. Epäilen, että hän on tehnyt ratkaisun­sa jo kauan sit­ten. Muta ulko­min­is­ter­inä hän saat­taa hyvinkin jatkaa niin kauan kun puolue on hallituksessa.

  Hal­la-aho taitaa olla seu­raa­va puheen­jo­hta­ja. Mut­ta mil­laisek­si puolueen kan­na­tus muut­tuu, se kai riip­puu paljon myös siitä, mitä nykyiset kansane­dus­ta­jat tekevät. Kuin­ka moni heistä jät­tää puolueen sik­si, että uusi puheen­jo­hta­ja edus­taa väärää siipeä?

  Gallupit epäon­nis­tu­vat perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen mit­taamises­sa jatku­vasti. Jos eduskun­tavaalit pidet­täisi­in nyt, niin eiköhän kan­na­tus olisi muu­ta­man pros­ent­tiyk­sikön korkeampi kuin mitä kyse­lyt anta­vat ymmärtää.

  Min­un veikkauk­seni on, että Hal­la-aho-per­sut saa­vat 8–10 % äänistä.

 14. Sam­po Ter­ho tai Jus­si Niin­istö oli­si­vat var­teenotet­tavia puheen­jo­hta­jia. Se merk­it­sisi kyl­läkin sitä, että osa nyky­i­sistä puoluet­ta kan­nat­tavista lähtisi lipet­ti­in demarei­hin tai vas­sarei­hin — tai tek­i­sivät viisaasti kun eivät valuisi lainkaan ääni­u­urnille. Hal­li­tuskump­panu­uskin olisi jouhe­vaa, kos­ka Ter­ho tai Niin­istö ovat älykkäitä ja vii­sai­ta peri­aat­teen miehiä. Vaikea uskoa, että he val­lan­hi­mossaan söi­sivät sanansa ja peri­aat­teen­sa kuten edelytäjänsä

 15. http://jussi.halla-aho.com/


  Oppineisuus:
  Opiske­lin vuosi­na 1995–2000 Helsin­gin yliopis­tossa ääaineenani venäjän kieltä ja siinä sivus­sa kroa­t­i­aa, puo­laa ja ukrainaa sekä erinäisiä kuollei­ta kieliä kuten lati­naa, kreikkaa, san­skri­tia, muinais­per­si­aa, muinaisi­ir­iä ja muinaisen­glan­tia. Taskus­sa on myös rav­in­to­latar­joil­i­jan paper­it vuodelta 1994


  Työ:
  Jatko-opiske­li­ja-aikanani, vuosi­na 2000–2006, työsken­telin Helsin­gin yliopis­ton Slav­is­ti­ikan ja bal­tolo­gian laitok­sel­la tutk­i­jana ja muinaiskirkkoslaavin tuntiopettajana.

  Ulko­min­is­terin tärkein omi­naisu­us on ymmärtää kan­so­ja. Sit­ten kuvaan tulee poli­ti­ik­ka jota hoita­vat virkamiehet. Esimerkkinä Lindström.

 16. Nomen est omen. Blo­gistin suku­nimik­in­hän jo velvoit­taa tuol­laiseen näkemykseen.

 17. Joo, olen samoil­la lin­joil­la arviois­sani. Per­sut jakau­tu­vat hal­la-aho­laisi­in ja mui­hin. Muut löytävät itsen­sä demareista, nukku­vista ja eduskun­nan ulkop­uoli­sista puolueista. Näin SMP tois­ta­nee itseään. Näytelmä on viihdyt­tävä, mut­ta lop­puka­neet­ti on ennustettavissa.

 18. Soin­in­vaaran mukaan Hal­la-aho on Soinin vaara.
  Van­ha sääti­eteil­i­jän sanan­lasku sen sijaan sanoo, että “YLEvil­lä mail­la Hal­la-ahon vaara”. Mut­ta asi­aan: Ryhdypä Sode itse vihrei­den presidenttiehdokkaaksi.

 19. Gallupis­sa eilen Soi­ni ja Hal­lis oli­vat tasois­sa joten peli­hän on selvä..Halliksen voit­tok­er­roin veikkauk­ses­sa ei mil­lään voi olla yli 0.5.. Ulko­min­istr­rinähä tuo hih­huli ei mis­sään tapauk­ses­sa voi olla..miettikäähän ihan ite..kun pres­i­dent­ti Niin­istö matkus­taa ulko­min­is­terin­sä kanssa jon­nekkin sivistys­val­tioon, niin media toteaa, että pres­i­dent­ti Niin­istön vierel­lä Suomen tuore ulko­min­is­teri, rasis­tis­es­ta rikoksed­ta tuomit­tu Jus­si Halla-aho..ei ulko­min­is­ter­inä voi olla rasis­mista tuomit­tu tyyppi..loppuvuodesta meil­lä on ennenaikaiset vaalit.

 20. En tiedä onko demareil­la mitään syytä juh­laan. Jos Hal­lis voit­taa, muo­dos­tunee PS:stä johta­va maa­han­muut­topoli­ti­ikka­puolue. Nyt Suomes­sa on yli 50k Afrikka/Lähi-itä peräi­nen poruk­ka. Tren­di näyt­tää sel­l­aiselta, että tämä pop­u­laa­tio tuplaan­tuu n. 8 vuo­den välein.

  Tämä on ongel­mallista sekä taloudel­lis­es­ti että sisäisen tur­val­lisu­u­den kannal­ta. Kun taloudelli­nen taak­ka rapaut­taa julkisen talouden, tulee lisäk­si ulkoinen ongel­ma, ei voi­da ylläpitää edes nykyisen laa­juisia puolustusvoimia.

  Menee siis mak­simis­saan 10 vuot­ta, kun suuri osa Suomen väestöä ymmärtää nykyisen yhteiskun­ta­jär­jestelmän tulleen tien­sä päähän. Siinä vai­heessa Hal­la-aho­laisel­la PS:llä voisi olla mah­dol­lisu­us 20–30%:n kannatukseen.

 21. Tämäpä mukavaa, että kan­natat Hal­la-ahoa per­su­jen puheen­jo­hta­jak­si, kos­ka Hom­mafo­ru­mil­la sin­ut on kaik­ista puut­teis­tasi huoli­mat­ta luon­nehdit­tu järkivihreäk­si ja ajatuk­si­isi suh­taudu­taan siel­lä yleis­es­ti ottaen suh­teel­lisen myönteisesti.

  Muu­ta­ma vuosi sit­ten tapah­tui tosin pieni kauneusvirhe, kun kir­joitit blo­gin, joka sai vihre­it­ten silmäätekevät ärähtämään ja seli­tit, että kyseinen blo­gi oli sin­ul­ta vain ovela yri­tys pal­jas­taa blo­gis­tasi hom­malaiset ja Hal­la-ahon kannattajat

  Olin tuol­loin suuresti ärsyyn­tynyt, kuin­ka vihre­it­ten puolue­jo­hto nöyryyt­ti sin­ua niin nolol­la tavalla.

 22. Mikko Määt­tä:

  Nyt Suomes­sa on yli 50k Afrikka/Lähi-itä peräi­nen poruk­ka. Tren­di näyt­tää sel­l­aiselta, että tämä pop­u­laa­tio tuplaan­tuu n. 8 vuo­den välein.

  Tämä on ongel­mallista sekä taloudel­lis­es­ti että sisäisen tur­val­lisu­u­den kannal­ta. Kun taloudelli­nen taak­ka rapaut­taa julkisen talouden…

  peksu:

  Ruot­sis­sa on tuol­laiset puolisen miljoon­aa “Afrikka/Lähi-itä” peräistä porukkaa? Onko­han siel­lä julki­nen talous rapau­tunut tämän takia?

  Ruot­sis­sa on tuol­laiset puoli miljoon­aa “Afrikka/Lähi-itä” peräistä porukkaa? Onko­han siel­lä julki­nen talous rapau­tunut tämän takia?

 23. Per­sut on oikeistopop­ulisti­nen, jos ei peräti fasisti­nen, puolue, jon­ka kan­nat­ta­jat pak­enevat demarei­hin, jos Hall-aho val­i­taan. Mitähän tästäkin ajattelisi?

 24. Kiusalli­nen dilem­ma Soinin kannal­ta, oliko maa­han­muu­ton vas­tus­t­a­mi­nen SMPn liitet­ty tar­ra, tai oikeas­t­aan mik­si muut puolueet kan­nat­ti­vat rajoit­tam­a­ton­ta maa­han­muut­toa, maail­man sosi­aal­i­toimis­toa? ”Lentävät lin­nutkin yli rajo­jen” sanoi aikanaan Kim­mo Kiljunen. Oma veikkauk­seni on, että Sam­po Ter­hos­ta tulee puheen­jo­hta­ja ja Timo Soi­ni jatkaa ulko­min­is­ter­inä vaa­likau­den loppuun.

 25. Rauli:
  Tämäpä mukavaa, että kan­natat Hal­la-ahoa per­su­jen puheen­jo­hta­jak­si, kos­ka Hom­mafo­ru­mil­la sin­ut on kaik­ista puut­teis­tasi huoli­mat­ta luon­nehdit­tu järkivihreäk­si ja ajatuk­si­isi suh­taudu­taan siel­lä yleis­es­ti ottaen suh­teel­lisen myönteisesti.

  Yleis­es­ti ottaen en suh­taudu Soin­in­vaaran mielip­iteisi­in myön­teis­es­ti, mut­ta arvostan hänen tapaansa perustel­la mielip­i­teen­sä ja aset­taa ne julkises­ti arvioitaviksi.
  Soin­in­vaaraa ja Hal­la-ahoa yhdis­tää poli­it­ti­nen taita­mat­to­muus (tai halut­to­muus) joka ilme­nee siten että poli­it­tisen jar­gonin sijaan suo­si­vat faktatietoa.
  Suomes­sa protestili­ikkei­den tal­tut­tamiseen on vah­vaa osaamista, viimek­si sen on saanut tuta perus­suo­ma­lais­ten kent­tävä­ki jon­ka unel­ma parem­mas­ta maail­mas­ta kuiv­ui min­is­te­ri­audin takapenkille.
  Maail­mal­ta saatavien esimerkkien joh­dos­ta en ole ollenkaan var­ma että Hal­la-ahon johta­ma pop­ulis­mi jäisi vain muu­ta­man % mar­gin­aali­in, sitä­pait­si johdon­mukaisel­la poli­ti­ikalla pystyy oppo­si­tiostakin vaikut­ta­maan parem­min kuin äänet­tömänä yhtiömiehenä hal­li­tuk­ses­sa Vrt. Tan­s­ka ja Ruotsi.

 26. Soinin johdol­la Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus tip­puisi toden­näköis­es­ti vielä enem­män kuin Hal­la-ahon johdol­la, kos­ka Soinin johta­ma PS on harjoittanut/hyväksynyt hal­li­tus­vas­tu­us­sa puolueen kan­nat­ta­jia ärsyt­tävää poli­ti­ikkaa. Tun­nen henkilöko­htais­es­ti kym­meniä Perus­suo­ma­laisia äänestäneitä. Suuri osa heistä on kokenut, että nimeno­maan perus­suo­ma­laiselta kan­nat­ta­ja­joukol­ta on leikat­tu samal­la, kun puolue on har­joit­tanut 100 % kokoomus­laista poli­ti­ikkaa, kun myöskään maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa ei ole tiuken­net­tu kan­nat­ta­jien toivo­ma­l­la taval­la. Ainakaan tiuken­nuk­sista ei ole pidet­ty riit­tävästi melua mediois­sa. Jos Jus­si jatkaa tuol­la lin­jal­la, niin sil­loin kan­na­tus rom­ah­taa alle “hypo­teet­tisen” Soinin tason. On Perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­jana kuka tahansa, puolueen kan­na­tus vuo­den 2019 eduskun­tavaaleis­sa on toden­näköis­es­ti alle 12 %. 

  Perus­suo­ma­laisia äänestäneet ex-demar­it eivät ainakaan nuiv­u­u­den takia jätä puoluet­ta, jos samal­la poli­ti­ikkaa rei­vataan hie­man vasem­malle — miel­lyt­tämään perus­du­unare­i­ta. Jussin kan­nat­taisi olla hie­man vasem­mistopop­ulisti, mikä ei ainakaan Soinil­ta onnis­tunut nykyisessä porvarihallituksessa.

 27. Osmo, kiva kun ole alka­nut tehdä ennustuksia. 

  Ehdotan, että lai­tat ennus­teen mukaan aina arviosi todennäköisyydestä. 

  Kun näitä ennustei­ta ja toden­näköisyyk­siä ker­tyy enem­män, on helpom­pi laskea kuin­ka hyvä ennus­ta­ja olet. Ennusteista joille annat 50% tn. puo­let pitää toteu­tua, jot­ta saat täy­det pis­teet. Tapah­tu­mista, joille annat 80% toden­näköisyy­den, vain 20% saa men­nä met­sään, jot­ta saat täy­det pisteet.

 28. Aika huonolta­han tilas­to­jen val­os­sa näyttää:
  https://data.oecd.org/migration/foreign-born-employment.htm

  Ruot­sil­la on kuitenkin oma val­u­ut­ta, eikä maa­han­muu­ton tuhovoima ole siitä syys­tä lähel­läkään sitä mitä suomes­sa. Emme selviäisi pitkäl­lä tähtäimel­lä eurossa edes ilman human­i­taarista maa­han­muut­toa. Euro käytän­nössä tekee pysyvän laman Suomen työ­markki­namekanis­meil­la. Täl­lä het­kel­lä siis houkut­telemme tänne porukkaa sel­l­aisel­la sosi­aal­i­tur­van tasol­la, joka on eurossa täysin epäre­al­isti­nen. Ei se hyvinkään voi päättyä.

 29. Hal­la-aho suo­si­ol­la luovut­taa ulko­min­is­terin salkun ja ottaa tilalle sisämin­is­terin hom­mat. Saadaan se maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka raiteilleen.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Jän­nä kun yrit­tä analysoi­da, mitä on tapah­tu­mas­sa, olete­taan, että ottaa samal­la kan­taa johonkin asi­aan. Kir­joitin twit­teris­sä pari päivää sit­ten, että jos Hal­la-ahos­ta tulee perus­suo­ma­lais­ten pui­heen­jo­hta­ja, demar­it ovat shan­m­pan­jahup­pelis­sa pari viikkoa. Vähän samas­ta syys­tä saatan minäkin lasil­lisen ottaa. Perus­suo­ma­lais­ten siir­tymi­nen mar­gin­aali­in sopii min­ulle oikein hyvin, niin että jos voin jotenkin Hal­la-ahoa tukea pyrkimyk­sis­sään, teen sen mielelläni.
  Kir­joitin aiheesta muuten twit­teris­sä jo viime vuo­den puolella.

  Taisin yli­t­ulki­ta. Ymmärsin (riip­pumat­ta siitä, ketä itse toivoisit tuolle pallille) että Hal­la-aholle syn­tyy mielestäsi epäreilu etu­lyön­ti­ase­ma, kos­ka sään­nöt vaa­ti­vat paikalletu­loa ja kos­ka Hal­la-ahol­la on takanaan suurem­pi ja sitoutuneem­pi net­tiyleisö kuin muilla.

 31. Ns. van­ho­jen puoluei­den äänestäjät ovat aiko­jen kulues­sa tot­tuneet siihen, ettei vaalilu­pauk­si­in pidä liikaa uskoa ja ymmärtävät jos­sain määrin senkin, ettei mikään puolue päätä mitään yksin, joten hal­li­tu­so­hjel­ma ei voi olla suo­raan oman puolueen ohjel­ma, vaik­ka oma men­esty­isi hyvinkin. Siihen on totut­tu, se hyväksytään ja nar­i­noista huoli­mat­ta äänestetään seu­raaval­la kier­roksel­la taas sitä tut­tua ja omaa.

  Per­su­jen kanssa taitaa olla toisin. Aika iso osa äänestäjistä ei ole äänestänyt aiem­min, tai ei ainakaan pitkään aikaan ole äänestänyt. Aika iso osa äänestäjistä on kyl­lästynyt ns. van­hoi­hin puolueisi­in ja kokee, ettei äänestäjiä kuun­nel­la. Per­su­jen kam­pan­jat onnis­tu­i­v­at: puolue pystyi kak­sis­sa eduskun­tavaaleis­sa vaku­ut­ta­maan aika mon­ta tyy­tymätön­tä duu­nar­ia, työt­tömäk­si tip­punut­ta, EU:n ja maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jaa siitä, että nyt, tämän ker­ran, kan­nat­taa vaivau­tua uurnille ja antaa äänen­sä. Tulos oli per­su­jen kannal­ta hieno, mut­ta siinä mielessä hui­jaus, että niitä samo­ja keino­ja, joi­ta van­hat puolueet käyt­tävät omi­in­sa tietäen, etteivät kan­nat­ta­jat niihin oikeasti usko, käytet­ti­in nyt suo­raan viilaa­mal­la näitä tuor­e­i­ta ja hyväuskoisia äänestäjiä linssiin.

  Minus­ta tässä kaikessa mie­lenki­in­tois­in­ta ei ole se, kuin­ka moni äänestäjä siir­tyy per­suil­ta demareille vaan se, mitä nämä ex-nukku­jat, jot­ka viimek­si kävivät äänestämässä, aiko­vat tehdä. Menevätkö takaisin nukku­maan, äänestävätkö jotakin van­haa puoluet­ta vai nielevätkö vielä yhden vaa­likam­pan­jan mah­dol­lis­es­ti puolueelta, joka on läht­enyt hal­li­tuk­ses­ta muu­ta­maa kuukaut­ta ennen vaale­ja ja joka uuden puheen­jo­hta­jan tar­mol­la yrit­tää vaku­ut­taa, että per­sut ovat edelleen The Alternative.

  Sitä pitäisin itses­tään­selvänä, että seu­raavis­sa vaaleis­sa kansan tyy­tymät­tömyys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vieläkin suurem­paa kuin viime vaaleis­sa ja että se “pienen ihmisen asial­la” ‑siipikin voimis­tuu. Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­tymät­tömyys ei kanavoidu per­su­jen ääniksi, mihin se kanavoituu? Kansalaispuolueelleko?

 32. Hal­la-ahon kohtalok­si muo­dos­tunee oikeis­to­laisu­us. Per­su­jen rom­ah­duk­sen syy lie­nee pikem­minkin oikeis­to­laisen poli­ti­ikan tekem­i­nen kuin maa­han­muut­tokri­it­tisyy­den puute.

  Punav­ihreästä kuplas­ta käsin mamukri­it­tisyys esitetään usein puolueen käyt­tövoimak­si, mut­ta minä uskon, että suurem­pi vaiku­tus on Soinin kyvyl­lä vedo­ta ihmisi­in, jot­ka koke­vat vier­aan­tu­vansa koulu­tus­ta, kil­pailua ja nopeaa sopeu­tu­mista vaa­ti­vas­ta maailmasta.

  Hal­la-ahon mielip­i­teet ovat tähän saak­ka olleet talous­poli­it­tis­es­ti oikeal­la. Kos­ka hän ei ole lut­vak­ka kansan­mies, pitäisi hänen puhua rehellis­es­ti vasem­mis­to­lais­es­ti suo­sio­ta saadak­seen, enkä usko, että hän siihen ryhtyy.

 33. peksu:
  Ruot­sis­sa on tuol­laiset puoli miljoon­aa “Afrikka/Lähi-itä” peräistä porukkaa? Onko­han siel­lä julki­nen talous rapau­tunut tämän takia?

  Ruot­si on rikas maa, mut­ta kan­sain­vael­lus jatkues­saan vuoren­var­masti rapaut­taa hyv­in­voin­ti­val­tion. Saat­taa jo mainit­se­masi puolim­iljoon­aakin riit­tää, kansankodin ystäväl­lisiltä äidinkasvoil­ta on viimeaikoina päässyt pakke­li vähän rapistumaan.
  Suo­mi on köy­hempi ja pienem­pi, tääl­lä vähäisem­pikin määrä vaelta­jia painaa mata­la­palkat ja sos.turvan alas.

 34. Mikko Määt­tä:
  Aika huonolta­han tilas­to­jen val­os­sa näyttää:
  https://data.oecd.org/migration/foreign-born-employment.htm

  Ker­ro mikä tuos­sa tilas­tossa näyt­tää “aika huonol­ta”, siis Ruot­sille?. Olo­suh­teet huomioiden alku­jaan kieli­taidot­tomien maa­han­muut­ta­jien työl­listymi­nen on aika hyväl­lä tasol­la, ruot­sis­sa­han on ulko­mail­la syn­tyine­den työl­lisyysaste on Suomea korkeampi.

 35. Tuo­mas San­takallio:
  Joo, olen samoil­la lin­joil­la arviois­sani. Per­sut jakau­tu­vat hal­la-aho­laisi­in ja mui­hin. Muut löytävät itsen­sä demareista, nukku­vista ja eduskun­nan ulkop­uoli­sista puolueista. Näin SMP tois­ta­nee itseään. Näytelmä on viihdyt­tävä, mut­ta lop­puka­neet­ti on ennustettavissa.

  Tässä viihdyt­tävä video:

  https://youtu.be/izV8SetYhsM

  Hauskin­ta on että Perus­suo­ma­laiset ovat edelleen yht­enäisiä, mut­ta Nelosen uutisia ei enää ole.

 36. dio­di: Ehdotan, että lai­tat ennus­teen mukaan aina arviosi todennäköisyydestä.

  Osmo sanoi lyövän­sä vetoa yli 1.8 ker­toimel­la, eli arvioi Hal­la Ahon voiton toden­näköisyy­dek­si noin 56 % (100÷1.8).

  1. Antti. Halu­an myös katet­ta tranakstiokus­tan­nuk­sille ja riskino­tolle. Sub­jek­ti­ivini­nen arvioni Hal­la-ahon valin­nalle on noin 65 %

 37. ex-per­su jos ei muu­tos­ta: Perus­suo­ma­laisia äänestäneet ex-demar­it eivät ainakaan nuiv­u­u­den takia jätä puoluet­ta, jos samal­la poli­ti­ikkaa rei­vataan hie­man vasemmalle 

  Hal­la-Aho on puolueen oikeaa laitaa, hänen puheen­jo­hta­jakaudel­laan talous­poli­ti­ikkaa ei var­mas­tai rei­va­ta vasem­malle, vaan oikealle.

  Mielestäni seu­raavis­sa eud­skun­tavaaleista ei tule niin EU-vas­taiset kuin edel­li­sista, ellei juuri ennen vaale­ja joudu­ta tekemään suuria tukipaketteja.

  Daniel:
  “Sitä pitäisin itses­tään­selvänä, että seu­raavis­sa vaaleis­sa kansan tyy­tymät­tömyys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vieläkin suurem­paa kuin viime vaaleissa ”

  Mik­si? Kiukku EU:ta vas­taan kum­pusi nimeno­mais­es­ti tukipaketeista, niiden ajoi­tus oli Perus­suo­ma­laisille otolli­nen. Jot­ta EU:lla samal­la pää­sisi taas rat­sas­ta­maan, Suomes­ta pitäisi joutua lähet­tämään mil­jar­di E‑Eurooppaan. Toki, kun Ital­ian pankke­ja seu­raa, hyvin mah­dol­lista. Mut­ta Venäjän toimet ja agres­si­iviset vaikut­tamisyri­tyk­set taas osaltaan vahvis­ta­vat kansalais­ten luot­toa EU:hun. Nyt ei ole hyvä aika olla yksin.

 38. Daniel Fed­er­ley:
  Sitä pitäisin itses­tään­selvänä, että seu­raavis­sa vaaleis­sa kansan tyy­tymät­tömyys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vieläkin suurem­paa kuin viime vaaleis­sa ja että se “pienen ihmisen asial­la” ‑siipikin voimis­tuu. Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­tymät­tömyys ei kanavoidu per­su­jen ääniksi, mihin se kanavoituu? Kansalaispuolueelleko?

  Perus­suo­ma­laiset 10%, Kansalais­puolue 10%, Vihreät 10%.

 39. Daniel Fed­er­ley:
  Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­tymät­tömyys ei kanavoidu per­su­jen ääniksi, mihin se kanavoituu? Kansalaispuolueelleko?

  Väyry­nen perusti Kansalais­puolueen vaikut­taak­sen keskus­tan lin­jauk­si­in ulkopuolelta.Operaatio ei kuitenkaan ole ollut kovin onnis­tunut tähän asti, kun per­in­teis­es­tä keskus­tas­ta kon­ser­vati­isin osa on siir­tynyt äänestämään perus­suo­ma­laisia. Eli Kansalais­puoleen men­estys tulee, jos sitä tulee, pää­sosin Perus­suo­ma­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la. Toisaal­ta per­su­jen vasem­mis­tosi­ipi ei var­maankaan lähde Väyry­sen kelkkaan. Harakan SDP ja Ander­ssonin Vasem­mis­tokaan ei heille mais­tu, joten unten maille menee aika iso joukko.

 40. Osmo Soin­in­vaara:
  Antti. Halu­an myös katet­ta tranakstiokus­tan­nuk­sille ja riskino­tolle. Sub­jek­ti­ivini­nen arvioni Hal­la-ahon valin­nalle on noin 65 %

  Sit­ten kan­nat­taa lyödä vetoa jo ker­toimel­la 1.54
  Olet­taen siis, että joku euro alueen bookkeri tar­joaisi ker­toimet jol­loin transak­tio kus­tan­nuk­sia ei tule, euroalueen sisäiset tilisi­ir­rot. Samoin, monil­la muil­lakin bookkereil­la on tili euroalueel­la eli siir­toku­lu­ja ei ole niil­läkään. Tiet­ty, jotkut bookker­it perivät parin pros­entin veroa toimi­paikka­maa­hansa eli rajak­er­roin nousee vastaavasti.

  Enem­pi kan­nat­taa kuitenkin kiin­nit­tää huomio­ta siihen että veto kan­nat­taa jät­tää jos odotusar­vo on posi­ti­ivi­nen. Jos odotusar­von pitää aina olla esim >1.1 jää mon­ta hyvää vetoa lyömättä.

 41. Jos Hal­la-Ahos­ta tulee puheen­jo­hta­ja, niin mik­si hän ei kel­paisi ulkoministeriksi? 

  Jos Sip­ilä eroaisi puheen­jo­hta­ju­ud­estaan kesken vaa­likau­den ja uudek­si valit­taisi­in vaikka­pa Paula Lehtomä­ki, niin hänestä tulisi päämin­is­teri, eikö niin? 

  Tai jos Orpo eroaisi ja tilalle valit­taisi­in joku eteläran­nan mies, esin Jyri Hakämies, niin hänestä tulisi valtionvarainministeri. 

  Eli selit­täkää nyt mik­si Jus­si Hal­la-Ahos­ta ei voisi tul­la ulkoministeriä?

 42. mar­gin­aalis­es­ti kan­nat­taval­la opti­mi­panos on niin pieni että kan­nat­ta skipata.

  Mut­ta itse blogi­in. En usko että edes per­sut val­it­se­vat puheen­jo­hta­jak­si miehen, joka on liki kyken­emätön esi­in­tymään julk­isu­udessa. Poli­ti­ikkaa on vaan pakko välil­lä pystyä tekemään kun kam­er­at on paikalla eikä kotona kir­joi­tus­pöy­dän ääressä. Hal­la-Aho ei kykenisi voit­ta­maan mitään vaalia

 43. Täy­tyy muis­taa Erk­ki Tuomio­ja on Sakari Tuomio­jan poi­ka joka taas oli päämin­is­teri, Suomen Pankin pääjo­hta­ja sekä YK edus­ta­ja Lao­sis­sa ja Kyproksella.

 44. R.Silfverberg: Eli selit­täkää nyt mik­si Jus­si Hal­la-Ahos­ta ei voisi tul­la ulkoministeriä? 

  Kos­ka muis­sa hal­li­tus­puolueis­sa on (jos heitä yhtään tun­nen) kansane­dus­ta­jia, jot­ka äänestävät mielu­um­min koko hal­li­tuk­selle epälu­ot­ta­mus­ta kuin tuke­vat sel­l­aista hal­li­tus­ta, jos­sa on Halla-aho?

 45. Pieni maail­ma: Punav­ihreästä kuplas­ta käsin mamukri­it­tisyys esitetään usein puolueen käyt­tövoimak­si, mut­ta minä uskon, että suurem­pi vaiku­tus on Soinin kyvyl­lä vedo­ta ihmisi­in, jot­ka koke­vat vier­aan­tu­vansa koulu­tus­ta, kil­pailua ja nopeaa sopeu­tu­mista vaa­ti­vas­ta maailmasta.

  Nämä eivät ole vält­tämät­tä toisen­sa pois­sulke­via asioi­ta. Nasseosas­to on akti­ivi­nen ja kan­nat­taa puoluet­ta myös vaalien välil­lä, mut­ta hei­dän äänil­lään ei saa­da jytkyjä. Protestiäänestäjiä on paljon, mut­ta avoin nas­seilu ei vetoa hei­hin, päin­vas­toin. Men­estyk­sekäs puolue­jo­hta­ja tas­apain­ot­telee näi­den välillä.

 46. Paa­vo Väyry­sen oper­aa­tio voi onnis­tua Lapis­sa sekä Poh­jan­maal­la. Mon­et keskusta­laiset jot­ka ovat pet­tyneet nykyjo­htoon on jo liit­tyneet Kansalais­puolueeseen. Kansalais­puolue voi saa­da yhden tai kah­den kansane­dus­ta­jan seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa. Yhden nimi on Paa­vo Väyry­nen Keminmaalta.

 47. Hal­la-ahon johta­mat perus­suo­ma­laiset saat­ta­vat menet­tää entisiä demar­iäänestäjiä, ellei Mat­ti Putkosen roo­lia taju­ta korostaa. Jos demarei­den vai­h­toe­htona on Tyt­ti Tup­pu­raisen tai San­na Marinin tyyp­pisiä poli­itikko­ja, uskon siir­tymän tapah­tu­van nukkuviin.

  PS:n mene­tys­tä kom­pen­soi­nee kokoomuk­sen “kovak­si ytimek­si” joskus miel­let­ty arvokon­ser­vati­ivi­nen, sivistys­tä arvosta­va siipi. Esimerkik­si poli­i­seista, opet­ta­jista, eläkeläi­sistä ja virkamiehistä koos­t­u­vat äänestäjäryh­mät tör­määvät arjes­saan maa­han­muu­ton ongelmi­in; kokoomuk­sen Stub­bi­in henkilöi­tyneet lib­er­aal­isi­iv­en arvot ja Lep­omäen talous­lib­er­aalit ajatuk­set eivät uppoa tähän porukkaan. Soinin pop­ulis­mi on pitänyt äänestäjäkun­taa tähän asti kokoomuksessa.

  Hal­la-ahon Ps veisi ääniä Wille Ryd­manin ja Pet­teri Orpon tyyp­pisiltä poli­itikoil­ta + kokoomuk­sen poli­isikansane­dus­ta­jil­ta. Aika ja maa­han­muu­ton ongelmien laa­ju­us näyt­tävät, kutis­tu­isiko PS pienek­si KD:n tyyp­pisek­si protestili­ik­keek­si, vai onko puolueel­la tulevaisuutta.

 48. antti: Sit­ten kan­nat­taa lyödä vetoa jo ker­toimel­la 1.54
  Olet­taen siis, että joku euro alueen bookkeri tar­joaisi ker­toimet jol­loin transak­tio kus­tan­nuk­sia ei tule, euroalueen sisäiset tilisiirrot.

  Jos lyö vetoa puolen vuo­den päähän, on transak­tiokus­tan­nuk­se­na myös rahan aika-arvo (menetet­ty tuot­to vai­h­toe­htoi­sis­sa sijoi­tusko­hteis­sa sinä aikana, jon­ka pääo­ma vedonlyön­nin takia sitoutuu: saman päivän vedos­sa tämän vaiku­tus on pieni ja aikavälin pidetessä sen merk­i­tys kas­vaa) ja se aika ja vai­va, mikä vedonlyön­nistä aiheutuu.

 49. peksu: Ker­ro mikä tuos­sa tilas­tossa näyt­tää “aika huonol­ta”, siis Ruot­sille?. Olo­suh­teet huomioiden alku­jaan kieli­taidot­tomien maa­han­muut­ta­jien työl­listymi­nen on aika hyväl­lä tasol­la, ruot­sis­sa­han on ulko­mail­la syn­tyine­den työl­lisyysaste on Suomea korkeampi.

  Esim. tuos­ta BI:n artikke­lista, kun kat­soo taulukot ja johtopäätök­set, niin on selvää mis­tä tilanne johtuu:
  http://www.businessinsider.com/charts-how-unemployment-rates-differ-for-nationals-and-foreigners-across-europe-2015–9?r=US&IR=T&IR=T

  Jos ihmettä ei tapah­du ja maa­han­muut­to jatkuu nykyisel­lä profi­ilil­la, joutuu Ruot­sikin omas­ta val­u­u­tas­ta huoli­mat­ta jos­sain vai­heessa kovien päätösten eteen. Nykyisen­lainen yhteiskun­ta­jär­jestelmä tuskin on ylläpi­det­tävis­sä, jos ei kek­sitä miten koko poruk­ka saadaan tuot­tavi­in töihin.

 50. Hal­la-aho on siinä ihan oike­as­sa, että Perus­suo­ma­laisia äänestetään kos­ka he ovat vai­h­toe­hto ja ain­oas­taan niin kauan kun he ovat vai­h­toe­hto. Tätä vas­ten on ollut jotenkin omi­tu­ista minkän takia Perus­suo­ma­lai­sis­sa on niin vah­va “pienen ihmisen” puolue­si­ipi, joka ei hyväksy maa­han­muut­tokri­it­tisen siiv­en kantoja. 

  Mitä vai­h­toe­htoista siinä on, että aje­taan vasem­mis­to­laista talous- ja sosi­aalipoli­ti­ikkaa? Sel­l­aisia puoluei­ta löy­tyy jo Eduskun­nas­takin SDP:stä Vasem­mis­toli­it­toon ja vähän Kris­til­li­sistä ja vihreistäkin. 

  Sen sijaan maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan ei ole viimeaikoina vai­h­toe­htoa löy­tynyt mis­tään suun­nas­ta. Ei oikeal­ta, ei vasem­mal­ta eikä keskeltäkään. Ei läheltäkään niitä pöytiä ja kabi­net­te­ja, jois­sa voi jol­lain taval­la vaikut­taa. Kaik­ki van­hat puolueet, kuten Perus­suo­ma­laiset niitä halu­a­vat kut­sua, ovat aja­neet suun­nilleen sitä samaa kon­sen­suslin­jaa vuodes­ta ja hal­li­tuk­ses­ta toiseen.

  Lie­nee väistämätön­tä, että Perus­suo­ma­laiset vaipu­vat selvästi nyky­istä pienem­mäk­si puolueek­si, mut­ta samal­la sen lin­ja selkiy­tyy. Mikäli Hal­la-aho ja ns. nui­va poruk­ka nou­se­vat puolueen keskiöön, per­su­ista tulee selvem­min osa laa­jem­paa euroop­palaista liike­hd­in­tää. Samal­la kyl­vetään mah­dolli­nen uuden nousun siemen tule­vaisu­ut­ta varten.

 51. Mikko Määt­tä:
  Ruot­sil­la on kuitenkin oma val­u­ut­ta, eikä maa­han­muu­ton tuhovoima ole siitä syys­tä lähel­läkään sitä mitä suomessa. 

  Hah. Maa­han­muu­ton tuhovoima.

  Pari kolme miljoon­aa maa­han­muut­ta­jaa piristäisi oikein mukavasti Suomen talout­ta ja eri­tyis­es­ti jäykkiä työ­markki­noi­ta. Englan­ti viral­lisek­si kielek­si, niin ei ole kieliongelmaakaan.

 52. Lau­ri Kumpu­lainen: Hah. Maa­han­muu­ton tuhovoima.

  Pari kolme miljoon­aa maa­han­muut­ta­jaa piristäisi oikein mukavasti Suomen talout­ta ja eri­tyis­es­ti jäykkiä työ­markki­noi­ta. Englan­ti viral­lisek­si kielek­si, niin ei ole kieliongelmaakaan.

  Mis­tä mah­dat löytää tuol­laisen määrän sel­l­aisia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka työl­listyvät nykypäivän Suomes­sa ja jot­ka hal­lit­se­vat englan­nin kieltä niin hyvin, että se työl­listymi­nen on mahdollista?

  Meil­lähän on täl­lä het­kel­lä aivan päin­vas­tainen ongel­ma: koti­maisetkin osaa­jat muut­ta­vat ulko­maille koulu­tus­taan vas­taa­van työn ja parem­man palkkata­son perässä.

 53. On outoa, että Oden käsit­telee blo­gis­saan perus­suo­ma­lais­ten tule­vaa puheen­jo­hta­ja, sil­lä kukaan ei ole antanut vielä edes antanut lop­ullista suos­tu­mus­taan. Nähdäk­seni puheen­jo­hta­javaalit ovat puoluei­den sisäisiä asioi­ta, joi­hin tois­t­en puoluei­den jäse­nil­lä ei ole nokan koputtamista.

  Vihrei­den senior­ipuheen­jo­hta­jana Soin­in­vaaran tulisi ennem­min setviä oman puolueen­sa likaisek­si men­nyt­tä puheen­jo­hta­japeliä. Varsin vas­tu­ut­tomasti nyky­nen puheen­jo­hta­ja pyrkii saa­maan seu­ra­jak­seen bilekaverin­sa, joka koke­mat­tomanakin osaa Villen räksy­tystyylin, mut­ta jol­la on selkeitä vaikeuk­sia esitää rahoi­tus­mo­ment­te­ja taivaan­ran­to­ja syleileville esityksileen.

  Asi­a­han on julk­isu­udessa kiel­let­ty, mut­ta liitän tähän sisäpi­iris­sä olleen näkemyksen.

  http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2332467

 54. Jos PS:stä tulisi uusi ulko­min­is­teri, hal­li­tuk­sen lin­ja ei kovin paljon muut­tuisi. Ottaisiko Soi­ni riskin puolueen hajoamis­es­ta jät­täy­tymäl­lä pois?

  Han­kala tilanne, kos­ka men­estynyt puolue­jo­hta­ja voi hävitä vaalit, paljon parem­pi vai­h­toe­hto olisi arvokas vetäy­tymi­nen “näyt­tämöltä”.

  Puolue­toimis­to ei ole Soinin kan­nat­ta­jien käsis­sä enää. 

  Kun­nal­lis­vaal­i­t­u­lok­sien jäl­keen hal­li­tus­puolueista muut pait­si PS rupea­vat läm­mit­telemään väle­jä SDP:n ja Vihrei­den kanssa. Se toden­näköis­es­ti näkyy hal­li­tuk­sen työskentelyssä. 

  Hal­la-ahon EU-par­la­ment­ti­in siir­tymi­nen oli toden­näköis­es­ti etukä­teen suun­nitel­tu jut­tu, kos­ka nykyisen­lainen hal­li­tusku­vio oli hyvin toden­näköi­nen. EU-par­la­men­tista on tul­lut puolueille “han­kalien” vaiku­tus­val­tais­ten poli­itikko­jen varasto.

 55. Osmo Soin­in­vaara:
  Puoluei­den puheen­jo­hta­javaalien kom­men­toin­ti on kyl­lä ulkop­uolisille sallittua.

  Niin­pä.

  On kyl­lä eri­no­maisen kum­malli­nen tämä per­su­pett­terei­den käsi­tys sanan­va­paud­es­ta: pitää voi­da puhua ihan mitä tahansa syl­ki suuhun tuo, mut­ta hei­dän omia asioitaan, eri­tyis­es­ti hei­dän per­seilyjään, *ei* saisi julkises­ti kom­men­toi­da. Siinä menevät per­su­laisen sanan­va­pau­den rajat.

 56. Sylt­ty: On kyl­lä eri­no­maisen kum­malli­nen tämä per­su­pett­terei­den käsi­tys sanan­va­paud­es­ta: pitää voi­da puhua ihan mitä tahansa syl­ki suuhun tuo, mut­ta hei­dän omia asioitaan, eri­tyis­es­ti hei­dän per­seilyjään, *ei* saisi julkises­ti kommentoida.

  Ei kai sanan­va­paud­es­ta kukaan ole puhunut mitään?

  Minus­takin on erikoista että Osmo kom­men­toi nimeno­maan perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­jan­val­in­taa vaik­ka vihrei­den sisäi­nen ide­ologi­nen ja muu jän­nite on ilmiönä mie­lenki­in­toisem­pi, ja Osmo pysty­isi tätä val­ot­ta­maan muutenkin kuin ulkop­uolise­na kommentaattorina.

 57. qwer­ty: Poli­ti­ikkaa on vaan pakko välil­lä pystyä tekemään kun kam­er­at on paikalla eikä kotona kir­joi­tus­pöy­dän ääressä. Hal­la-Aho ei kykenisi voit­ta­maan mitään vaalia

  Val­ta­me­di­aa ja hömp­päblo­ge­ja seu­raa­mal­la muo­dos­tuu hel­posti käsi­tys yhteiskun­nal­lis­es­ta vaikut­tamis­es­ta emo­tion­aalise­na ja esteet­tisenä työnä. Perus­suo­ma­lais­ten jytky(t) ja Osmon oma vaal­imen­estyskin oli­vat muis­tu­tuk­sia siitä etteivät kaik­ki tätä käsi­tys­tä osta. Hal­la-ahokin on muis­taak­seni pär­jäil­lyt vaaleis­sa ihan mukavasti.

  Juuri nyt näyt­täisi siltä että perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­javalin­nas­sa on kysymys puh­taas­ta poli­it­tis­es­ta lin­janve­dos­ta, eli poli­ti­ikan tuomis­es­ta takaisin politiikkaan.

  Jos demarei­den tai vihrei­den puheen­jo­hta­javalin­nas­sa olisikin kysymys jostain ide­ol­o­gis­es­ta kysymyk­ses­tä, on sitä paljon vaikeampi havai­ta ja/tai ide­ol­o­giset näke­my­serot pide­tään tarkoituk­sel­la piilos­sa, ja keski­tytään tekemään puheen­jo­hta­javaaleista medi­anäkyvyy­den takaa­va henkilövaalihappening.

 58. Daniel Fed­er­ley: Mis­tä mah­dat löytää tuol­laisen määrän sel­l­aisia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka työl­listyvät nykypäivän Suomes­sa ja jot­ka hal­lit­se­vat englan­nin kieltä niin hyvin, että se työl­listymi­nen on mahdollista?

  Meil­lähän on täl­lä het­kel­lä aivan päin­vas­tainen ongel­ma: koti­maisetkin osaa­jat muut­ta­vat ulko­maille koulu­tus­taan vas­taa­van työn ja parem­man palkkata­son perässä.

  Ote­taanko vaik­ka Intiasta?

 59. spot­tu: Ei kai sanan­va­paud­es­ta kukaan ole puhunut mitään?

  Hölö hölö. Per­su­jen kun­nal­lis­vaal­i­main­ok­setkin perus­tu­vat “saa sanoa”-teemaan, niin onhan se huvit­tavaa kun per­su­jen pj-kamp­pailus­ta ei saisi sanoa mitään, jos on väärää mieltä asiasta.

  Voit tulki­ta nuo hiljen­e­miske­hoituk­set miten halu­at, minä tulk­it­sen ne niin että Per­sut viis veisaa­vat siitä, onko ihmisil­lä oikeus sanoa mitään. heitä kiin­nos­taa vain että he itse saa­vat aset­taa agen­dan. Muut hiljen­tykööt silloin.

  Joillekin per­suille jopa USAn pres­i­dentin kri­ti­soimi­nenkin tun­tuu ole­van liikaa. Hohhoi­jakkaa, kekko­slo­va­ki­aan kaipail­e­vat, tietenkin niin että he itse päät­täi­sivät oikeat mielip­i­teet ja väärät vai­en­net­taisi­in taval­la taik­ka toisella.

 60. Ter­ve vaan kaik­ki vihreät kom­men­toi­jat. Hal­la-aho lähti siis mukaan pj ‑kisaan ja tulee val­i­tuk­si, jol­loin alkaa per­su­jen nousu takaisin yli 20% kannatusta.
  Tämän jäl­keen Geert Wilder­sin, Marine Le Penin, Trumpin ja muiden hieno­jen johta­jien vanavedessa tule­vaisu­us näyt­tää vieläkin val­oisam­mal­ta. Onnit­telu­ni myös teille, Hal­la-ahon lin­ja pelas­taa tei­dätkin vaik­ka ette sitä haluaisi.

 61. 1) kan­natuk­sel­la ei tee mitään, jos joutuu istu­maan oppo­si­tios­sa. Kysykää vaik­ka kekko­slo­va­kian ajan kokoomuslaisilta.

  2) JHAn talouskir­ja on niin oikeal­la, että tuo nykyi­nen 9% on aika hyvä arvaus kan­natuk­ses­ta. SDPlle val­in­ta olisi jät­tipot­ti, PSsi­ir­ty­isi ker­ta­laak­ista hei­dän kim­pus­taan kalastele­maan kokoomuk­sen apajille.

 62. Hal­la-aho vaikut­taa ilmeis­es­tä älykkyy­destään huoli­mat­ta niin hyytävän oloiselta per­soon­al­ta, että on vaikea kuvitel­la hänen saa­van kovin suur­ta kan­na­tus­ta. Siitä huoli­mat­ta, että hänen innokkaim­mat kan­nat­ta­jansa ovat niin kiihkeitä.

  Vaan mitäpä minä pop­ulistin sielun­maise­mas­ta ymmärtäisin. Näen toki syitä ilmiön taustal­la, mut­ta on vaikea käsit­tää miten niin mon­et ihmiset voivat kuvitel­la pop­ulis­min ole­van minkään­lainen ratkaisu.

 63. Kom­men­toi­jat miet­tivät etupäässä sitä, paljonko äänestäjiä siir­tyy demarei­hin Hal­la-Ahon voit­taes­sa vaalit. Toden­näköis­es­ti kuitenkin perus­suo­ma­laisi­in tulee kaik­ista puolueista se osa, joka vas­tus­taa hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa suomeen, joten net­to­vaiku­tus on huo­mat­ta­van suuri perus­suo­ma­lais­ten eduksi…Ruotsi hyvä esimerk­ki siitä, mihin hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to eli sisäisen tur­val­lisu­u­den ja järjestyk­sen rapautumiseen.

 64. …ja kuinkas sit­ten kävikään…hyvin ais­tit­tu Osmolta.

  Onnit­te­lut vedonlyön­tivoitos­ta — ker­roin­ta en seurannut.

 65. Eiköhän perus­suo­ma­lai­sis­sa ole jo kaik­ki, jot­ka pelkäävät kan­sain­vael­lus­ten tuhoa­van Suomen.

  Tarvisi pari islamistien ter­rori-iskua, että kan­na­tus tuos­ta lähtisi kovem­paan nousuun.

 66. Perus­suo­ma­lais­ten kun­nal­lis­vaal­i­main­ok­ses­sa san­ot­ti­in, ettei heil­lä ole puoluekuria, mut­ta tämän päivän tapah­tu­mat menivät silti vähän ylitse.

  ———————

  Kokoomus ja Keskus­ta otti­vat perus­suo­ma­laiset hal­li­tuk­seen ja täl­lä tem­pul­la puolit­ti­vat hei­dän kan­natuk­sen­sa. Tämän jäl­keen kok ja kesk repivät puolueen kahtia.

  Mitä tekee Ville Niin­istö ja Li ander­s­son? No itkevät että on se niin epistä! Paljonko he puoluei­neen ovat tehneet Perus­suo­ma­lais­ten toimin­nan han­kalaoit­tamisek­si? Lähin­nä räkyt­täneet somessa!

 67. Äänestäjien kulut­ta­jan suo­jan takia pitäisi saa­da myös puoluei­den johto ja ohjel­mat vaa­likau­den mit­taisik­si, että ei kävisi kuten nyt kävi. Vosiko­han vaik­ka puoluetuen ehdok­si lait­taa, että puoluei­ta velvoitet­taisi­in muut­ta­maan sään­tön­sä niin, että puolue­jo­hto val­i­taan ennen vaale­ja, tämä hoitaa vaa­likam­pa­j­nan tule­vana puolue­jo­htona ja aloit­taa toimikaut­en­sa heti vaalien jäl­keen. Näin äänestäjä tietäisi, kuka val­it­se­maansa puoluet­ta johtaa ja mil­lä ohjel­mal­la. Puoluet­ta ei pystyt­täisi val­taa­maan kesken vaa­likaut­ta ja hillopaikko­jenkin haku kesken kaiken vaikeutuisi.

 68. Tim­oT: Puoluet­ta ei pystyt­täisi val­taa­maan kesken vaa­likaut­ta j

  Ei puoluet­ta mitenkään val­lat­tu, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vain ovat tänä päivänä tuol­laisia. Hal­la-aho sai jo 2015 Soinia kovem­mat aplodit.

 69. Sylt­ty: Tämän jäl­keen kok ja kesk repivät puolueen kahtia.

  Kukkua, totesin tästä ajatuk­ses­ta toisel­la foo­ru­mil­la. Per­su­jen sisäl­lä oli erit­täin syvä jakolin­ja, eikä siitä mitenkään voi syyt­tää Kokoomus­ta tai Keskus­taa, tai muitakaan ulkop­uolisia. Soi­ni olisi voin­ut tehdä pesäeron hal­la-aho­laiseen siipeen ajat sit­ten, jos ker­ran oli sitä mieltä, että he eivät kel­paa persuiksi.

  Se, mitä Sip­ilä ja Orpo tekivät, oli paineen ylläpitämi­nen, eli Sip­ilä sanoi heti selvästi, että hakee hal­li­tuk­sen eroa välit­tömästi. Tämä pakot­ti per­su­jen loikkar­it toim­i­maan heti eikä het­ken päästä, mut­ta se, että tuom­moinen loikkariryh­mä on valmis lähtemään, ei ole Sip­ilän tai kenenkään muunkaan ulkop­uolisen syytä tai ansiota.

 70. Sylt­ty: Ei puoluet­ta mitenkään val­lat­tu, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vain ovat tänä päivänä tuol­laisia. Hal­la-aho sai jo 2015 Soinia kovem­mat aplodit.

  Taval­laan kuitenkin val­lat­ti­in, kun ikään kuin vähem­mistönä ollut ääri­joukko onnis­tui taitavasti junt­taa­mal­la syr­jäyt­tämään van­han val­lan. Nämä syr­jäyt­täjät vain uno­hti­vat van­han perussään­nön: demokra­ti­as­sa ei kan­na­ta ottaa tyr­mäysvoit­to­ja, sil­lä jatkos­sa he joutu­vat kuitenkin tekemään yhteistyötä tyr­mät­ty­jen kanssa eikä sitä kan­na­ta liikaa vaikeuttaa.

  Olisiko tilanne toisen­lainen, jos hal­la-aho­laidet oli­si­vat jät­täneet soini­laisille pari vara­puheen­jo­hta­jan paikkaa ja suh­tau­tuneet Soini­in kiit­tävän kun­nioit­tavasti? No, luten tuol­la aiem­min kir­joitin niin min­ulle pop­ulistin sielun­mause­ma on jäänyt vieraaksi.

  Tapah­tu­mat muis­tut­ti­vat meille kaikille, että myös pop­ulis­teis­sa on ero­ja. En ole eri­tyi­nen Soinin ihail­i­ja, toisin kuin suo­ma­lainen media, mut­ta kyl­lähän hän on muokan­nut suo­ma­lais­es­ta pop­ulis­mista tähän asti ihan maltillista.

 71. Mikko H: mut­ta se, että tuom­moinen loikkariryh­mä on valmis lähtemään, ei ole Sip­ilän tai kenenkään muunkaan ulkop­uolisen syytä tai ansiota.

  Se ryh­mä ei olisi ollut koskaan valmis lähtemään, ellei Perus­suo­ma­laisia olisi otet­tu hal­li­tuk­seen. Ja ellei hal­li­tuk­ses­sa heille olisi syötet­ty kar­vas­ta kalkkia ja kaik­ki lupauk­set korko­jen kera.

  Per­su­jen hal­li­tuk­seen otto oli mon­en vihreän mielestä aivan kaamea virhe, suo­ranainen käde­no­jen­nus rasis­teille. Vihrei­den lin­jaa nou­dat­ta­mal­la Perus­suo­ma­laiset oli­si­vatkin istuneet oppo­si­tios­sa lihomas­sa, kan­na­tus olisi jotain 25% ja puoluet­ta johtaisi voisi silti hyvinkin johtaa Hal­la-aho. Epäilen että noil­la kan­na­tus­pros­en­teil­la loikkare­i­ta ei olisi paljoa löy­tynyt, vaik­ka hal­lis­laiset oli­si­vatkin käyt­täy­tyneet yhtä tyh­mästi kuin nytkin.

  Perus­suo­ma­lais­ten repeämi­nen on mon­en asian sum­ma, mut­ta punav­ihreil­lä, jot­ka vain länkyt­tävät leuko­jaan oppo­si­tios­sa, ei ainakaan ole ollut mitään muu­ta merk­i­tys­tä kuin Per­su­jen rasis­tisi­iv­en vahvistaminen.

 72. Mikko H:
  Se, mitä Sip­ilä ja Orpo tekivät, oli paineen ylläpitämi­nen, eli Sip­ilä sanoi heti selvästi, että hakee hal­li­tuk­sen eroa välit­tömästi. Tämä pakot­ti per­su­jen loikkar­it toim­i­maan heti eikä het­ken päästä, mut­ta se, että tuom­moinen loikkariryh­mä on valmis lähtemään, ei ole Sip­ilän tai kenenkään muunkaan ulkop­uolisen syytä tai ansiota.

  Tuo paineen ylläpitämi­nenkin onnis­tui vain, kos­ka Hal­la-aho on tunari, jol­la ei ole poli­it­tista pelisilmää. Mitään painet­ta ei olisi ollut mah­dol­lista antaa, jos Hal­la-aho olisi tukenut Niin­istöä vpj:ksi ja ilmoit­tanut heti puoluekok­ouk­ses­sa julkises­ti tuke­vansa Ter­hon, Niin­istön ja Soinin jatkamista min­is­tere­inä. Kak­si edel­listähän nyt ovat nuiv­ia eniveis ja Soinia olisi pitänyt kun­nioit­taa puolueen his­torin takia. Lisäk­si kyse on juuri niistä kärkin­imistä, jot­ka puolueen saat­toi­vat jakaa, jot­ka Hal­la-ahon olisi pitänyt ostaa. Ei kukaan olisi seu­ran­nut jtn Simon Eloa uuteen ryhmään.

  Tämän jäl­keen Sip­ilä ja Orpo oli­si­vat olleet aseet­to­mia. Eivät olisi uskalta­ne­et potkia per­su­ja pois, kos­ka jakau­tu­mis­es­ta ei takei­ta, näyt­täisi huonol­ta, eivätkä olisi halun­neet KDn ja RKP:n kiris­tet­täväk­si, joka olisi ollut tulok­se­na, jos/kun Per­sut eivät olisi saa­neet 20 edus­ta­jan irtiot­to­ryh­mää kasaan.

  Hal­la-ahon osaa­mat­to­muus yhdis­tet­tynä Sip­ilän ja Orpon paineeseen jakoi­vat per­sut. Media on jak­sanut lätistä, että tämä oli suun­nitel­tua ja käsikir­joitet­tua, mut­ta kyse oli vain yhdestä ske­naar­ios­ta, joka sat­tui otol­li­sis­sa olo­suhteis­sa toteutumaan.

 73. j‑lu: Tuo paineen ylläpitämi­nenkin onnis­tui vain, kos­ka Hal­la-aho on tunari, jol­la ei ole poli­it­tista pelisilmää. 

  JOS.

  Jos Hal­la-aho ei olisi poli­it­ti­nen tunari, hän ei edes olisi koko val­takun­nan spitaalinen! 

  Hän ei olisi koskaan saanut tuomio­ta KKO:sta, eikä olisi koskaan saanut fudu­ja valiokun­ta­jo­hta­jan paikalta ja hän olisi ministeri.

  Jos Hal­la-ahol­la olisi peli­it­tistä pelisilmää, hän kenel­läkään olisi mitään ongelmia tehdä hänen kanssaan yhteistyötä ja hän olisi istunut nykyisessä hal­li­tuk­ses­sa alus­ta saak­ka min­is­ter­inä, kunnes hänet olisi kukitet­tu Soinin per­in­töprinss­inä puheenjohtajaksi.

  Mut­ta kun hän on tunari, jon­ka mielestä on mukavampi kir­joitel­la oikeamil­isiä blog­itek­ste­jä oppo­si­tios­sa kuin vaikut­taa asioihin.

 74. Perus­suo­ma­laais­ten puheen­jo­hta­javaalit ovat taaas hyvä esimerk­ki siitä, mik­si suo­raa jäsen(tai kansan)äänestys asia tai henkilö ker­ral­laan *ei* ole hyvä idea.

 75. j‑lu: kos­ka Hal­la-aho on tunari, jol­la ei ole poli­it­tista pelisilmää. 

  Lisään vielä lopuk­si, että jos Hala-aho ei olisi poli­it­ti­nen tunari, hän olisi Sam­po Terho.

 76. Se miten tässä käy, om se että kokoomuk­ses­ta tulee pien­puolue ja vasem­mis­to ottaa val­lan. Kun perus­suo­ma­laiset kään­tyy oikealle ja kun se ottaa tiukan maa­han­muut­topoli­ti­ikan, niin se on se kypärä­pap­pipuolue mikä kokoomus oli joskus. Oikeis­ton kan­nat­ta­jat siir­tyvät per­suille ja kos­ka kokoomus ei tee yhteistyötä PSn kanssa, on vasem­mis­ton val­ta sinetö­ty. Oikeis­to ei voi enää saa­da enem­mistöä, aivan kuin Ruot­sis­sakin. Just wait and see.

 77. GOLAJTTI: Kun perus­suo­ma­laiset kään­tyy oikealle ja kun se ottaa tiukan maa­han­muut­topoli­ti­ikan, niin se on se kypärä­pap­pipuolue mikä kokoomus oli joskus. Oikeis­ton kan­nat­ta­jat siir­tyvät per­suille ja kos­ka kokoomus ei tee yhteistyötä PSn kanssa, on vasem­mis­ton val­ta sinetöty.

  Ihan roskaa. Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jat ovat kaikkein EU-myön­teisimpiä, mitä ihmettä he tek­i­sivät Venäjän syli­in haikail­e­van fasis­ti­henkisen puolueen parissa?

  On tot­ta että tynkä-PS sopii talouslin­jal­taan parem­min kokoomus­laisille, kuin soini­laiset, mut­ta siihen se sit­ten jääkin. Lisäk­si PS:n nykyi­nen johta­jista, Hal­la-aho mukaan lukien, aiheut­taa keskimääräisessä koulute­tus­sa EU-myön­teisessä kokoomus­laises­sa suur­ta myötähäpeää, puhu­mat­takaan hei­dän rivikan­nat­ta­jis­taan, joista ei pidä kukaan täysi­järki­nen oikeal­la saatik­ka vasemmalla (*. 

  Minkä ihmeen takia yksikään koko­mus­lainen halu­aisi Hakkaraisen ja Huh­tasaaren johta­maan puolueeseen? Hal­la-aho on Brys­selis­sä, ei sieltä puoluet­ta edes pysty kun­nol­la johtamaan.

  Mitä tulee kypärä­pap­pi­in, niin Hal­la-aho on usko­ma­ton sivari, joka pitää vielä haaremia. Siitä ei todel­lakaan tule ensim­mäisenä mieleen kypäräpäi­nen pap­pi, Timo Soiminkin on lähempänä kypäräpappia.

  (*
  Tässä vähän ensikä­den tietoa PS:n jyväskylän puoluekok­ouk­sen ilmapiiristä:

  “Salin hämärästä nousi keskisormia. Tehti­in viit­tauk­sia kurkun poik­ki ja ilmoituk­sia, että Torvi­nen nir­ri pois, hän sanoo.

  –Kat­soin sali­in ja näin kuin­ka eri puo­lil­la nuoret miehet nousi­vat käsi viis­toon ylös nostettuna.

  Kaaok­seen eden­nyt­tä kok­ous­ta yritet­ti­in Torvisen mukaan palaut­taa Torvisen ja muiden puheen­jo­hta­jien suo­jak­si tullei­den tur­vami­esten avul­la. Lin­ja-autolle Torvi­nen ker­too juosseen­sa kyyryssä, ettei kukaan tun­nistaisi häntä.

  –Tun­nel­ma oli häm­men­tävä ja uhkaava”

  https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/nyt-puhuu-perussuomalaisten-kokousta-johtanut-juristi-tehtiin-viittauksia-kurkun-poikki-200213705/

 78. Sylt­ty: « Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista 31.1.2017 Osa 1 Her­ne­saari ja Koivusaari 

  kat­so Ruot­si­in, se on peilimme

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.