Halla-ahosta tulee perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja

Perus­suo­ma­lai­sil­la on kum­mal­li­nen tapa vali­ta puheen­joh­ta­ja. Sen valit­se­vat puo­lu­een 10 000 jäse­nes­tä suo­ral­la vaa­lil­la ne, jot­ka saa­pu­vat kokous­pai­kal­le.  Kokous on kesä­kuus­sa Jyväs­ky­län Pavil­jon­gis­sa. Osal­lis­tu­mis­pro­sen­tin ole­te­taan jää­vän alhai­sek­si, kos­ka kokous­ti­lan audi­to­rioon ei mah­du kuin 1200 henkeä.

On ihan hyvä peri­aa­te, että puo­lu­een puheen­joh­ta­jan valit­se­vat kaik­ki jäse­net suo­raan, mut­ta se pitää sil­loin jär­jes­tää pos­ti- tai net­ti­ää­nes­tyk­se­nä, johon kai­kil­la jäse­nil­lä on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Vaa­ti­mus pai­kan pääl­le raa­hau­tu­mi­ses­ta koh­te­lee jäse­niä aivan eriarvoisesti.

Hal­la-aho­lai­sil­la on pal­jon parem­mat kana­vat kan­nus­taa väke­ään kokouk­seen vaik­ka­pa Hom­ma­foo­ru­min kaut­ta kuin puo­lu­een mui­den sii­pien edus­ta­jil­la. Kun jokin vedon­lyön­ti­toi­mis­to avaa vedon­lyön­nin perus­suo­ma­lais­ten tule­vas­ta puheen­joh­ta­jas­ta, aion lyö­dä vetoa Hal­la-ahon puo­les­ta, jos ker­roin on jos­tain kum­mal­li­ses­ta syys­tä yli 1,8.

Hal­la-ahoon ei juu­ri kukaan suh­tau­du välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Hänel­lä on innok­kai­ta kan­nat­ta­jia ja täy­sin tor­ju­via vas­tus­ta­jia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta hal­la-aho­lai­sia on noin puo­let, eli noin 5 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Jon­kin ver­ran var­maan on kan­na­tus­ta perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jien ulko­puo­lel­la, mut­ta tus­kin kovin pal­jon. Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon joh­ta­mien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­ne­kin kuu­den pro­sen­tin tuntumaan.

Niin kuin twit­ter-vies­tis­sä­ni jo sanoin, dema­reil­la on syy­tä juh­lia Hal­la-ahon valin­taa. Dema­reis­ta perus­suo­ma­lai­siin siir­ty­neet duu­na­rit palaa­vat dema­rei­hin, ellei­vät ole jo palanneet.

Hal­la-ahon valin­nal­la voi olla mer­kit­tä­viä seu­rauk­sia. Jok­seen­kin kaik­ki usko­vat, että puo­lue läh­tee hal­li­tuk­ses­ta hyvis­sä ajoin ennen ensi edus­kun­ta­vaa­le­ja. Kesä­kuus­sa se saat­taa tapah­tua mui­den hal­li­tus­kump­pa­nien aloit­tees­ta. Vai­kea kuvi­tel­la Hal­la-ahoa ulkoministerinä.

Seu­raa­va hal­li­tus muo­dos­te­taan joko nykyi­sen edus­kun­nan poh­jal­ta tai hyvin toden­nä­köi­ses­ti hajo­tus­vaa­lien jäl­keen, kos­ka mik­si nykyi­sis­tä oppo­si­tio­puo­lueis­ta yksi­kään läh­ti­si tähän hal­li­tuk­seen. Tai no, yksi kyl­lä, mut­ta se ei rii­tä tuo­maan hal­li­tuk­sel­le kuin 96 paik­kaa eduskuntaan.

Jos hal­li­tus kaa­tuu, kaa­tuu myös sote. Vaa­lien jäl­keen muo­dos­tet­ta­va hal­li­tus alkaa teh­dä sitä aina­kin osit­tain aivan eri pohjalta.

Aika isot vai­ku­tuk­set siis huo­nos­ti har­ki­tul­la säännöllä.

= = =

LISÄYS 31.1.2017

Puo­lu­een kaap­paus­han­ke näyt­tää star­tan­neen jo syys­kuus­sa. Kat­so täs­tä.

85 vastausta artikkeliin “Halla-ahosta tulee perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja”

 1. Maa­il­mas­sa, jos­sa Ste­ve Ban­non on Yhdys­val­tain pre­si­den­tin lähin neu­vo­nan­ta­ja, en oli­si kovin­kaan var­ma hal­li­tuk­sen kaatumisesta.

 2. Jos Soi­ni älyäi­si suo­siol­la siir­tyä sivuun, niin kuka­ties Sam­po Ter­ho nos­tet­tai­siin joh­toon? Mie­hel­lä­hän on hyvät välit kaik­kiin poten­ti­aa­li­siin haas­ta­jiin ja oli­si help­po vaih­toeh­to myös hal­li­tus­kump­pa­neil­le ja epä­var­moil­le äänestäjille.

 3. Vie­lä kun lupaat sijoit­taa vedon­lyön­ti­voit­to­si maa­han­muut­toa tuke­vaan toi­min­taan, niin ennus­tuk­ses­ta­si tulee hauskempi 😀

 4. Sää­lik­si käy Soi­nia. Tai no, ei oikeas­taan. Itse­hän on tien­sä valin­nut ja uus­nat­se­ja ja rasis­te­ja hyy­sän­nyt puo­lu­ees­saan. Soi­nin jyt­kys­tä ei nyt jää muu­ta jäl­jel­le kuin Allah-Ahon joh­ta­ma Perusnatsit.

 5. En minä­kään näe Hal­la-ahoa oikein luon­te­va­na ulko­mi­nis­te­rik­si, mut­ta Soi­ni voi ihan hyvin jat­kaa ja Hal­lis ottai­si jon­kun muun salkun.
  Sii­tä­kin on taka­vuo­sil­ta koke­mus­ta että puo­lu­een puheen­joh­ta­ja ei ole lain­kaan hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta se on hal­li­tus­kump­pa­neil­le vähän kiusal­lis­ta kun hal­li­tus jou­tuu teke­mään epä­suo­sit­tu­ja päätöksiä.
  Muu­ten olen sitä miel­tä että me emme voi enää 2000-luvul­la käper­tyä poh­jo­lan Alba­niak­si, vaan mei­dän on roh­keas­ti seu­rat­ta­va kan­sain­vä­li­siä tren­de­jä, jot­ka nyky­ään ilme­ne­vät oikeis­to­po­pu­lis­minn muodossa.

 6. ” Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon joh­ta­mien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­ne­kin kuu­den pro­sen­tin tuntumaan.”

  Soi­nin­vaa­ral­la mene­vät nyt arvauk­set jon­kin ver­ran pie­leen. Joh­tu­nee sii­tä, että muun elii­tin lail­la ei näe kuplas­taan ulos, ja toi­ve sii­tä, mil­lai­nen maa­il­ma on, sekoit­tuu sii­hen, mil­lai­nen maa­il­ma on.

 7. Miten kau­an SoTen läpi­vie­mi­nen kes­tää? Onnis­tui­si­vat­ko­han hal­li­tus­puo­lu­eet pitä­mään pakan kasas­sa kun­nes SoTe on läpi, vaik­ka ulko­mi­nis­tee­ri­nä oli­si­kin Halla-aho?
  Toi­sin sanoen: Kuin­ka mon­ta kuu­kaut­ta hal­li­tus pys­tyy pysy­mään kasas­sa Hal­la-aho ulkoministerinä? 

  Puo­lue­ko­kous on kesä­kuus­sa; pysyi­si­kö­hän se pys­tys­sä aina­kin sen syk­syn? Sit pari kuu­kaut­ta sii­hen pääl­le perus ven­koi­lua. Jos siis hal­li­tus on tosi moti­voi­tu­nut SoTen läpi­ve­tä­mi­seen niin tämän vuo­den puo­lel­la se vie­lä oli­si mah­dol­lis­ta saa­da läpi tapah­tui peruis­sa mitä tahansa.

  ps.Jos Hal­la-aho ei ole huo­no polii­tik­ko, niin se taju­aa alkaa laa­jan­ta­maan pro­fii­li­aan maa­han­muu­ton ulkopuolelle.

 8. Mat­ti:
  ” Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon joh­ta­mien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­ne­kin kuu­den pro­sen­tin tuntumaan.”

  Soi­nin­vaa­ral­la mene­vät nyt arvauk­set jon­kin ver­ran pie­leen. Joh­tu­nee sii­tä, että muun elii­tin lail­la ei näe kuplas­taan ulos, ja toi­ve sii­tä, mil­lai­nen maa­il­ma on, sekoit­tuu sii­hen, mil­lai­nen maa­il­ma on.

  Niin — jos arvioi että puo­let Per­suis­ta on Hal­la-aho­lai­sia niin tar­koi­te­taan­ko per­su­ja sil­loin kun kan­na­tus oli vajaa 20% vai nykyi­siä kan­nat­ta­jia. Jos­tain kyse­lys­tä muis­te­len, että maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jia oli suo­ma­lai­sis­ta joku 25%. Riip­puu ihan sii­tä, kuin­ka tär­keä­nä asia­na he MaMu poli­tiik­ka pitä­vät että kiin­nos­taa­ko Hal­la-Aho vai ei. Luu­len että kiin­nos­tus maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka koh­taan on hii­pu­mas­sa kos­ka isoin pako­lai­saal­to meni jo, eikä se näy ihmis­ten taval­li­ses­sa elä­mäs­sä juu­ri mitenkään.

 9. Kyl­lä on Soi­nin­vaa­ral­le tain­nut jää­dä pahat trau­mat Hal­la-ahon ole­mas­sao­los­ta. Toi­vot­ta­vas­ti ei nyt sen­tään yöunet ole mennyt.

  OS: “Vai­kea kuvi­tel­la Hal­la-ahoa ulkoministerinä.”

  Mik­si? Oli­han esim. Tuo­mio­ja­kin ulkoministerinä.

 10. Uskon Soi­nin­vaa­ran kuvai­le­maan ske­naa­rioon mikä­li vas­tak­kain ovat Soi­ni ja Hal­la-aho. Mut­ta en vält­tä­mät­tä, jos kisaan läh­tee mukaan Sam­po Ter­ho tai Jus­si Niinistö.

 11. Teki­kö koke­mus Tuo­mio­jas­ta päte­vän? Ja itse itsel­leen vas­ta­ten aina­kin suh­teet USA­han oli­vat pakkasella.

 12. Hal­la-aho­lai­sil­la on pal­jon parem­mat kana­vat kan­nus­taa väke­ään kokouk­seen vaik­ka­pa Hom­ma­foo­ru­min kaut­ta kuin puo­lu­een mui­den sii­pien edustajilla.”

  Ei kai sen­tään voi syyt­tää puheen­joh­ta­jaeh­do­kas­ta sii­tä, että tämä on lii­an hyvin verkostoitunut?

  1. Ei kai sen­tään voi syyt­tää puheen­joh­ta­jaeh­do­kas­ta sii­tä, että tämä on lii­an hyvin verkostoitunut?

   Jän­nä kun yrit­tä ana­ly­soi­da, mitä on tapah­tu­mas­sa, ole­te­taan, että ottaa samal­la kan­taa johon­kin asi­aan. Kir­joi­tin twit­te­ris­sä pari päi­vää sit­ten, että jos Hal­la-ahos­ta tulee perus­suo­ma­lais­ten pui­heen­joh­ta­ja, dema­rit ovat shanm­pan­ja­hup­pe­lis­sa pari viik­koa. Vähän samas­ta syys­tä saa­tan minä­kin lasil­li­sen ottaa. Perus­suo­ma­lais­ten siir­ty­mi­nen mar­gi­naa­liin sopii minul­le oikein hyvin, niin että jos voin joten­kin Hal­la-ahoa tukea pyr­ki­myk­sis­sään, teen sen mielelläni.
   Kir­joi­tin aihees­ta muu­ten twit­te­ris­sä jo vii­me vuo­den puolella.

 13. Soi­ni ei ase­tu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaak­si. Epäi­len, että hän on teh­nyt rat­kai­sun­sa jo kau­an sit­ten. Muta ulko­mi­nis­te­ri­nä hän saat­taa hyvin­kin jat­kaa niin kau­an kun puo­lue on hallituksessa.

  Hal­la-aho tai­taa olla seu­raa­va puheen­joh­ta­ja. Mut­ta mil­lai­sek­si puo­lu­een kan­na­tus muut­tuu, se kai riip­puu pal­jon myös sii­tä, mitä nykyi­set kan­san­edus­ta­jat teke­vät. Kuin­ka moni heis­tä jät­tää puo­lu­een sik­si, että uusi puheen­joh­ta­ja edus­taa vää­rää siipeä?

  Gal­lu­pit epä­on­nis­tu­vat perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen mit­taa­mi­ses­sa jat­ku­vas­ti. Jos edus­kun­ta­vaa­lit pidet­täi­siin nyt, niin eikö­hän kan­na­tus oli­si muu­ta­man pro­sent­tiyk­si­kön kor­keam­pi kuin mitä kyse­lyt anta­vat ymmärtää.

  Minun veik­kauk­se­ni on, että Hal­la-aho-per­sut saa­vat 8–10 % äänistä.

 14. Sam­po Ter­ho tai Jus­si Nii­nis­tö oli­si­vat var­tee­no­tet­ta­via puheen­joh­ta­jia. Se mer­kit­si­si kyl­lä­kin sitä, että osa nykyi­sis­tä puo­luet­ta kan­nat­ta­vis­ta läh­ti­si lipet­tiin dema­rei­hin tai vas­sa­rei­hin — tai teki­si­vät vii­saas­ti kun eivät valui­si lain­kaan ääni­uur­nil­le. Hal­li­tus­kump­pa­nuus­kin oli­si jou­he­vaa, kos­ka Ter­ho tai Nii­nis­tö ovat älyk­käi­tä ja vii­sai­ta peri­aat­teen mie­hiä. Vai­kea uskoa, että he val­lan­hi­mos­saan söi­si­vät sanan­sa ja peri­aat­teen­sa kuten edelytäjänsä

 15. http://jussi.halla-aho.com/


  Oppineisuus:
  Opis­ke­lin vuo­si­na 1995–2000 Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa ääai­nee­na­ni venä­jän kiel­tä ja sii­nä sivus­sa kroa­ti­aa, puo­laa ja ukrai­naa sekä eri­näi­siä kuol­lei­ta kie­liä kuten lati­naa, kreik­kaa, sans­kri­tia, mui­nais­per­si­aa, mui­nai­sii­riä ja mui­nai­senglan­tia. Tas­kus­sa on myös ravin­to­la­tar­joi­li­jan pape­rit vuo­del­ta 1994


  Työ:
  Jat­ko-opis­ke­li­ja-aika­na­ni, vuo­si­na 2000–2006, työs­ken­te­lin Hel­sin­gin yli­opis­ton Sla­vis­tii­kan ja bal­to­lo­gian lai­tok­sel­la tut­ki­ja­na ja mui­nais­kirk­kos­laa­vin tuntiopettajana.

  Ulko­mi­nis­te­rin tär­kein omi­nai­suus on ymmär­tää kan­so­ja. Sit­ten kuvaan tulee poli­tiik­ka jota hoi­ta­vat vir­ka­mie­het. Esi­merk­ki­nä Lindström.

 16. Nomen est omen. Blo­gis­tin suku­ni­mi­kin­hän jo vel­voit­taa tuol­lai­seen näkemykseen.

 17. Joo, olen samoil­la lin­joil­la arviois­sa­ni. Per­sut jakau­tu­vat hal­la-aho­lai­siin ja mui­hin. Muut löy­tä­vät itsen­sä dema­reis­ta, nuk­ku­vis­ta ja edus­kun­nan ulko­puo­li­sis­ta puo­lueis­ta. Näin SMP tois­ta­nee itse­ään. Näy­tel­mä on viih­dyt­tä­vä, mut­ta lop­pu­ka­neet­ti on ennustettavissa.

 18. Soi­nin­vaa­ran mukaan Hal­la-aho on Soi­nin vaara.
  Van­ha sää­tie­tei­li­jän sanan­las­ku sen sijaan sanoo, että “YLE­vil­lä mail­la Hal­la-ahon vaa­ra”. Mut­ta asi­aan: Ryh­dy­pä Sode itse vih­rei­den presidenttiehdokkaaksi.

 19. Gal­lu­pis­sa eilen Soi­ni ja Hal­lis oli­vat tasois­sa joten peli­hän on selvä..Halliksen voit­to­ker­roin veik­kauk­ses­sa ei mil­lään voi olla yli 0.5.. Ulko­mi­ni­str­ri­nä­hä tuo hih­hu­li ei mis­sään tapauk­ses­sa voi olla..miettikäähän ihan ite..kun pre­si­dent­ti Nii­nis­tö mat­kus­taa ulko­mi­nis­te­rin­sä kans­sa jon­nek­kin sivis­tys­val­tioon, niin media tote­aa, että pre­si­dent­ti Nii­nis­tön vie­rel­lä Suo­men tuo­re ulko­mi­nis­te­ri, rasis­ti­ses­ta rikok­sed­ta tuo­mit­tu Jus­si Halla-aho..ei ulko­mi­nis­te­ri­nä voi olla rasis­mis­ta tuo­mit­tu tyyppi..loppuvuodesta meil­lä on ennen­ai­kai­set vaalit.

 20. En tie­dä onko dema­reil­la mitään syy­tä juh­laan. Jos Hal­lis voit­taa, muo­dos­tu­nee PS:stä joh­ta­va maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka­puo­lue. Nyt Suo­mes­sa on yli 50k Afrik­ka/­Lä­hi-itä peräi­nen poruk­ka. Tren­di näyt­tää sel­lai­sel­ta, että tämä popu­laa­tio tuplaan­tuu n. 8 vuo­den välein.

  Tämä on ongel­mal­lis­ta sekä talou­del­li­ses­ti että sisäi­sen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Kun talou­del­li­nen taak­ka rapaut­taa jul­ki­sen talou­den, tulee lisäk­si ulkoi­nen ongel­ma, ei voi­da yllä­pi­tää edes nykyi­sen laa­jui­sia puolustusvoimia.

  Menee siis mak­si­mis­saan 10 vuot­ta, kun suu­ri osa Suo­men väes­töä ymmär­tää nykyi­sen yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­män tul­leen tien­sä pää­hän. Sii­nä vai­hees­sa Hal­la-aho­lai­sel­la PS:llä voi­si olla mah­dol­li­suus 20–30%:n kannatukseen.

 21. Tämä­pä muka­vaa, että kan­na­tat Hal­la-ahoa per­su­jen puheen­joh­ta­jak­si, kos­ka Hom­ma­fo­ru­mil­la sinut on kai­kis­ta puut­teis­ta­si huo­li­mat­ta luon­neh­dit­tu jär­ki­vih­reäk­si ja aja­tuk­sii­si suh­tau­du­taan siel­lä ylei­ses­ti ottaen suh­teel­li­sen myönteisesti.

  Muu­ta­ma vuo­si sit­ten tapah­tui tosin pie­ni kau­neus­vir­he, kun kir­joi­tit blo­gin, joka sai vih­reit­ten sil­mää­te­ke­vät äräh­tä­mään ja seli­tit, että kysei­nen blo­gi oli sinul­ta vain ove­la yri­tys pal­jas­taa blo­gis­ta­si hom­ma­lai­set ja Hal­la-ahon kannattajat

  Olin tuol­loin suu­res­ti ärsyyn­ty­nyt, kuin­ka vih­reit­ten puo­lue­joh­to nöy­ryyt­ti sinua niin nolol­la tavalla.

 22. Mik­ko Määt­tä:

  Nyt Suo­mes­sa on yli 50k Afrik­ka/­Lä­hi-itä peräi­nen poruk­ka. Tren­di näyt­tää sel­lai­sel­ta, että tämä popu­laa­tio tuplaan­tuu n. 8 vuo­den välein.

  Tämä on ongel­mal­lis­ta sekä talou­del­li­ses­ti että sisäi­sen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Kun talou­del­li­nen taak­ka rapaut­taa jul­ki­sen talouden…

  pek­su:

  Ruot­sis­sa on tuol­lai­set puo­li­sen mil­joo­naa “Afrik­ka/­Lä­hi-itä” peräis­tä poruk­kaa? Onko­han siel­lä jul­ki­nen talous rapau­tu­nut tämän takia?

  Ruot­sis­sa on tuol­lai­set puo­li mil­joo­naa “Afrik­ka/­Lä­hi-itä” peräis­tä poruk­kaa? Onko­han siel­lä jul­ki­nen talous rapau­tu­nut tämän takia?

 23. Per­sut on oikeis­to­po­pu­lis­ti­nen, jos ei perä­ti fasis­ti­nen, puo­lue, jon­ka kan­nat­ta­jat pake­ne­vat dema­rei­hin, jos Hall-aho vali­taan. Mitä­hän täs­tä­kin ajattelisi?

 24. Kiusal­li­nen dilem­ma Soi­nin kan­nal­ta, oli­ko maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­nen SMPn lii­tet­ty tar­ra, tai oikeas­taan mik­si muut puo­lu­eet kan­nat­ti­vat rajoit­ta­ma­ton­ta maa­han­muut­toa, maa­il­man sosi­aa­li­toi­mis­toa? ”Len­tä­vät lin­nut­kin yli rajo­jen” sanoi aika­naan Kim­mo Kil­ju­nen. Oma veik­kauk­se­ni on, että Sam­po Ter­hos­ta tulee puheen­joh­ta­ja ja Timo Soi­ni jat­kaa ulko­mi­nis­te­ri­nä vaa­li­kau­den loppuun.

 25. Rau­li:
  Tämä­pä muka­vaa, että kan­na­tat Hal­la-ahoa per­su­jen puheen­joh­ta­jak­si, kos­ka Hom­ma­fo­ru­mil­la sinut on kai­kis­ta puut­teis­ta­si huo­li­mat­ta luon­neh­dit­tu jär­ki­vih­reäk­si ja aja­tuk­sii­si suh­tau­du­taan siel­lä ylei­ses­ti ottaen suh­teel­li­sen myönteisesti.

  Ylei­ses­ti ottaen en suh­tau­du Soi­nin­vaa­ran mie­li­pi­tei­siin myön­tei­ses­ti, mut­ta arvos­tan hänen tapaan­sa perus­tel­la mie­li­pi­teen­sä ja aset­taa ne jul­ki­ses­ti arvioitaviksi.
  Soi­nin­vaa­raa ja Hal­la-ahoa yhdis­tää poliit­ti­nen tai­ta­mat­to­muus (tai halut­to­muus) joka ilme­nee siten että poliit­ti­sen jar­go­nin sijaan suo­si­vat faktatietoa.
  Suo­mes­sa pro­tes­ti­liik­kei­den tal­tut­ta­mi­seen on vah­vaa osaa­mis­ta, vii­mek­si sen on saa­nut tuta perus­suo­ma­lais­ten kent­tä­vä­ki jon­ka unel­ma parem­mas­ta maa­il­mas­ta kui­vui minis­te­ri­au­din takapenkille.
  Maa­il­mal­ta saa­ta­vien esi­merk­kien joh­dos­ta en ole ollen­kaan var­ma että Hal­la-ahon joh­ta­ma popu­lis­mi jäi­si vain muu­ta­man % mar­gi­naa­liin, sitä­pait­si joh­don­mu­kai­sel­la poli­tii­kal­la pys­tyy oppo­si­tios­ta­kin vai­kut­ta­maan parem­min kuin äänet­tö­mä­nä yhtiö­mie­he­nä hal­li­tuk­ses­sa Vrt. Tans­ka ja Ruotsi.

 26. Soi­nin joh­dol­la Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus tip­pui­si toden­nä­köi­ses­ti vie­lä enem­män kuin Hal­la-ahon joh­dol­la, kos­ka Soi­nin joh­ta­ma PS on harjoittanut/hyväksynyt hal­li­tus­vas­tuus­sa puo­lu­een kan­nat­ta­jia ärsyt­tä­vää poli­tiik­kaa. Tun­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kym­me­niä Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­nei­tä. Suu­ri osa heis­tä on koke­nut, että nime­no­maan perus­suo­ma­lai­sel­ta kan­nat­ta­ja­jou­kol­ta on lei­kat­tu samal­la, kun puo­lue on har­joit­ta­nut 100 % kokoo­mus­lais­ta poli­tiik­kaa, kun myös­kään maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ei ole tiu­ken­net­tu kan­nat­ta­jien toi­vo­mal­la taval­la. Aina­kaan tiu­ken­nuk­sis­ta ei ole pidet­ty riit­tä­väs­ti melua mediois­sa. Jos Jus­si jat­kaa tuol­la lin­jal­la, niin sil­loin kan­na­tus romah­taa alle “hypo­teet­ti­sen” Soi­nin tason. On Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja­na kuka tahan­sa, puo­lu­een kan­na­tus vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa on toden­nä­köi­ses­ti alle 12 %. 

  Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­neet ex-dema­rit eivät aina­kaan nui­vuu­den takia jätä puo­luet­ta, jos samal­la poli­tiik­kaa rei­va­taan hie­man vasem­mal­le — miel­lyt­tä­mään perus­duu­na­rei­ta. Jus­sin kan­nat­tai­si olla hie­man vasem­mis­to­po­pu­lis­ti, mikä ei aina­kaan Soi­nil­ta onnis­tu­nut nykyi­ses­sä porvarihallituksessa.

 27. Osmo, kiva kun ole alka­nut teh­dä ennustuksia. 

  Ehdo­tan, että lai­tat ennus­teen mukaan aina arvio­si todennäköisyydestä. 

  Kun näi­tä ennus­tei­ta ja toden­nä­köi­syyk­siä ker­tyy enem­män, on hel­pom­pi las­kea kuin­ka hyvä ennus­ta­ja olet. Ennus­teis­ta joil­le annat 50% tn. puo­let pitää toteu­tua, jot­ta saat täy­det pis­teet. Tapah­tu­mis­ta, joil­le annat 80% toden­nä­köi­syy­den, vain 20% saa men­nä met­sään, jot­ta saat täy­det pisteet.

 28. Aika huo­nol­ta­han tilas­to­jen valos­sa näyttää:
  https://data.oecd.org/migration/foreign-born-employment.htm

  Ruot­sil­la on kui­ten­kin oma valuut­ta, eikä maa­han­muu­ton tuho­voi­ma ole sii­tä syys­tä lähel­lä­kään sitä mitä suo­mes­sa. Emme sel­viäi­si pit­käl­lä täh­täi­mel­lä euros­sa edes ilman huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa. Euro käy­tän­nös­sä tekee pysy­vän laman Suo­men työ­mark­ki­na­me­ka­nis­meil­la. Täl­lä het­kel­lä siis hou­kut­te­lem­me tän­ne poruk­kaa sel­lai­sel­la sosi­aa­li­tur­van tasol­la, joka on euros­sa täy­sin epä­rea­lis­ti­nen. Ei se hyvin­kään voi päättyä.

 29. Hal­la-aho suo­siol­la luo­vut­taa ulko­mi­nis­te­rin sal­kun ja ottaa tilal­le sisä­mi­nis­te­rin hom­mat. Saa­daan se maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka raiteilleen.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jän­nä kun yrit­tä ana­ly­soi­da, mitä on tapah­tu­mas­sa, ole­te­taan, että ottaa samal­la kan­taa johon­kin asi­aan. Kir­joi­tin twit­te­ris­sä pari päi­vää sit­ten, että jos Hal­la-ahos­ta tulee perus­suo­ma­lais­ten pui­heen­joh­ta­ja, dema­rit ovat shanm­pan­ja­hup­pe­lis­sa pari viik­koa. Vähän samas­ta syys­tä saa­tan minä­kin lasil­li­sen ottaa. Perus­suo­ma­lais­ten siir­ty­mi­nen mar­gi­naa­liin sopii minul­le oikein hyvin, niin että jos voin joten­kin Hal­la-ahoa tukea pyr­ki­myk­sis­sään, teen sen mielelläni.
  Kir­joi­tin aihees­ta muu­ten twit­te­ris­sä jo vii­me vuo­den puolella.

  Tai­sin yli­tul­ki­ta. Ymmär­sin (riip­pu­mat­ta sii­tä, ketä itse toi­voi­sit tuol­le pal­lil­le) että Hal­la-ahol­le syn­tyy mie­les­tä­si epä­rei­lu etu­lyön­tia­se­ma, kos­ka sään­nöt vaa­ti­vat pai­kal­le­tu­loa ja kos­ka Hal­la-ahol­la on taka­naan suu­rem­pi ja sitou­tu­neem­pi net­tiy­lei­sö kuin muilla.

 31. Ns. van­ho­jen puo­luei­den äänes­tä­jät ovat aiko­jen kulues­sa tot­tu­neet sii­hen, ettei vaa­li­lu­pauk­siin pidä lii­kaa uskoa ja ymmär­tä­vät jos­sain mää­rin sen­kin, ettei mikään puo­lue pää­tä mitään yksin, joten hal­li­tus­oh­jel­ma ei voi olla suo­raan oman puo­lu­een ohjel­ma, vaik­ka oma menes­tyi­si hyvin­kin. Sii­hen on totut­tu, se hyväk­sy­tään ja nari­nois­ta huo­li­mat­ta äänes­te­tään seu­raa­val­la kier­rok­sel­la taas sitä tut­tua ja omaa.

  Per­su­jen kans­sa tai­taa olla toi­sin. Aika iso osa äänes­tä­jis­tä ei ole äänes­tä­nyt aiem­min, tai ei aina­kaan pit­kään aikaan ole äänes­tä­nyt. Aika iso osa äänes­tä­jis­tä on kyl­läs­ty­nyt ns. van­hoi­hin puo­luei­siin ja kokee, ettei äänes­tä­jiä kuun­nel­la. Per­su­jen kam­pan­jat onnis­tui­vat: puo­lue pys­tyi kak­sis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa vakuut­ta­maan aika mon­ta tyy­ty­mä­tön­tä duu­na­ria, työt­tö­mäk­si tip­pu­nut­ta, EU:n ja maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jaa sii­tä, että nyt, tämän ker­ran, kan­nat­taa vai­vau­tua uur­nil­le ja antaa äänen­sä. Tulos oli per­su­jen kan­nal­ta hie­no, mut­ta sii­nä mie­les­sä hui­jaus, että nii­tä samo­ja kei­no­ja, joi­ta van­hat puo­lu­eet käyt­tä­vät omiin­sa tie­täen, ettei­vät kan­nat­ta­jat nii­hin oikeas­ti usko, käy­tet­tiin nyt suo­raan vii­laa­mal­la näi­tä tuo­rei­ta ja hyvä­us­koi­sia äänes­tä­jiä linssiin.

  Minus­ta täs­sä kai­kes­sa mie­len­kiin­toi­sin­ta ei ole se, kuin­ka moni äänes­tä­jä siir­tyy per­suil­ta dema­reil­le vaan se, mitä nämä ex-nuk­ku­jat, jot­ka vii­mek­si kävi­vät äänes­tä­mäs­sä, aiko­vat teh­dä. Mene­vät­kö takai­sin nuk­ku­maan, äänes­tä­vät­kö jota­kin van­haa puo­luet­ta vai nie­le­vät­kö vie­lä yhden vaa­li­kam­pan­jan mah­dol­li­ses­ti puo­lu­eel­ta, joka on läh­te­nyt hal­li­tuk­ses­ta muu­ta­maa kuu­kaut­ta ennen vaa­le­ja ja joka uuden puheen­joh­ta­jan tar­mol­la yrit­tää vakuut­taa, että per­sut ovat edel­leen The Alternative.

  Sitä pitäi­sin itses­tään­sel­vä­nä, että seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa kan­san tyy­ty­mät­tö­myys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vie­lä­kin suu­rem­paa kuin vii­me vaa­leis­sa ja että se “pie­nen ihmi­sen asial­la” ‑sii­pi­kin voi­mis­tuu. Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­ty­mät­tö­myys ei kana­voi­du per­su­jen äänik­si, mihin se kana­voi­tuu? Kansalaispuolueelleko?

 32. Hal­la-ahon koh­ta­lok­si muo­dos­tu­nee oikeis­to­lai­suus. Per­su­jen romah­duk­sen syy lie­nee pikem­min­kin oikeis­to­lai­sen poli­tii­kan teke­mi­nen kuin maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­den puute.

  Puna­vih­reäs­tä kuplas­ta käsin mamu­kriit­ti­syys esi­te­tään usein puo­lu­een käyt­tö­voi­mak­si, mut­ta minä uskon, että suu­rem­pi vai­ku­tus on Soi­nin kyvyl­lä vedo­ta ihmi­siin, jot­ka koke­vat vie­raan­tu­van­sa kou­lu­tus­ta, kil­pai­lua ja nope­aa sopeu­tu­mis­ta vaa­ti­vas­ta maailmasta.

  Hal­la-ahon mie­li­pi­teet ovat tähän saak­ka olleet talous­po­liit­ti­ses­ti oikeal­la. Kos­ka hän ei ole lut­vak­ka kan­san­mies, pitäi­si hänen puhua rehel­li­ses­ti vasem­mis­to­lai­ses­ti suo­sio­ta saa­dak­seen, enkä usko, että hän sii­hen ryhtyy.

 33. pek­su:
  Ruot­sis­sa on tuol­lai­set puo­li mil­joo­naa “Afrik­ka/­Lä­hi-itä” peräis­tä poruk­kaa? Onko­han siel­lä jul­ki­nen talous rapau­tu­nut tämän takia?

  Ruot­si on rikas maa, mut­ta kan­sain­vael­lus jat­kues­saan vuo­ren­var­mas­ti rapaut­taa hyvin­voin­ti­val­tion. Saat­taa jo mai­nit­se­ma­si puo­li­mil­joo­naa­kin riit­tää, kan­san­ko­din ystä­väl­li­sil­tä äidin­kas­voil­ta on vii­me­ai­koi­na pääs­syt pak­ke­li vähän rapistumaan.
  Suo­mi on köy­hem­pi ja pie­nem­pi, tääl­lä vähäi­sem­pi­kin mää­rä vael­ta­jia pai­naa mata­la­pal­kat ja sos.turvan alas.

 34. Mik­ko Määt­tä:
  Aika huo­nol­ta­han tilas­to­jen valos­sa näyttää:
  https://data.oecd.org/migration/foreign-born-employment.htm

  Ker­ro mikä tuos­sa tilas­tos­sa näyt­tää “aika huo­nol­ta”, siis Ruot­sil­le?. Olo­suh­teet huo­mioi­den alku­jaan kie­li­tai­dot­to­mien maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen on aika hyväl­lä tasol­la, ruot­sis­sa­han on ulko­mail­la syn­tyi­ne­den työl­li­syy­sas­te on Suo­mea korkeampi.

 35. Tuo­mas San­ta­kal­lio:
  Joo, olen samoil­la lin­joil­la arviois­sa­ni. Per­sut jakau­tu­vat hal­la-aho­lai­siin ja mui­hin. Muut löy­tä­vät itsen­sä dema­reis­ta, nuk­ku­vis­ta ja edus­kun­nan ulko­puo­li­sis­ta puo­lueis­ta. Näin SMP tois­ta­nee itse­ään. Näy­tel­mä on viih­dyt­tä­vä, mut­ta lop­pu­ka­neet­ti on ennustettavissa.

  Täs­sä viih­dyt­tä­vä video:

  https://youtu.be/izV8SetYhsM

  Haus­kin­ta on että Perus­suo­ma­lai­set ovat edel­leen yhte­näi­siä, mut­ta Nelo­sen uuti­sia ei enää ole.

 36. dio­di: Ehdo­tan, että lai­tat ennus­teen mukaan aina arvio­si todennäköisyydestä.

  Osmo sanoi lyö­vän­sä vetoa yli 1.8 ker­toi­mel­la, eli arvioi Hal­la Ahon voi­ton toden­nä­köi­syy­dek­si noin 56 % (100÷1.8).

  1. Ant­ti. Haluan myös katet­ta tra­naks­tio­kus­tan­nuk­sil­le ja ris­ki­no­tol­le. Sub­jek­tii­vi­ni­nen arvio­ni Hal­la-ahon valin­nal­le on noin 65 %

 37. ex-per­su jos ei muu­tos­ta: Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­neet ex-dema­rit eivät aina­kaan nui­vuu­den takia jätä puo­luet­ta, jos samal­la poli­tiik­kaa rei­va­taan hie­man vasemmalle 

  Hal­la-Aho on puo­lu­een oike­aa lai­taa, hänen puheen­joh­ta­ja­kau­del­laan talous­po­li­tiik­kaa ei var­mas­tai rei­va­ta vasem­mal­le, vaan oikealle.

  Mie­les­tä­ni seu­raa­vis­sa euds­kun­ta­vaa­leis­ta ei tule niin EU-vas­tai­set kuin edel­li­sis­ta, ellei juu­ri ennen vaa­le­ja jou­du­ta teke­mään suu­ria tukipaketteja.

  Daniel:
  “Sitä pitäi­sin itses­tään­sel­vä­nä, että seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa kan­san tyy­ty­mät­tö­myys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vie­lä­kin suu­rem­paa kuin vii­me vaaleissa ”

  Mik­si? Kiuk­ku EU:ta vas­taan kum­pusi nimen­omai­ses­ti tuki­pa­ke­teis­ta, nii­den ajoi­tus oli Perus­suo­ma­lai­sil­le otol­li­nen. Jot­ta EU:lla samal­la pää­si­si taas rat­sas­ta­maan, Suo­mes­ta pitäi­si jou­tua lähet­tä­mään mil­jar­di E‑Eurooppaan. Toki, kun Ita­lian pank­ke­ja seu­raa, hyvin mah­dol­lis­ta. Mut­ta Venä­jän toi­met ja agres­sii­vi­set vai­kut­ta­mis­yri­tyk­set taas osal­taan vah­vis­ta­vat kan­sa­lais­ten luot­toa EU:hun. Nyt ei ole hyvä aika olla yksin.

 38. Daniel Feder­ley:
  Sitä pitäi­sin itses­tään­sel­vä­nä, että seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa kan­san tyy­ty­mät­tö­myys EU:hun ja maa­han­muut­toon on vie­lä­kin suu­rem­paa kuin vii­me vaa­leis­sa ja että se “pie­nen ihmi­sen asial­la” ‑sii­pi­kin voi­mis­tuu. Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­ty­mät­tö­myys ei kana­voi­du per­su­jen äänik­si, mihin se kana­voi­tuu? Kansalaispuolueelleko?

  Perus­suo­ma­lai­set 10%, Kan­sa­lais­puo­lue 10%, Vih­reät 10%.

 39. Daniel Feder­ley:
  Mut­ta jos kaik­ki tuo tyy­ty­mät­tö­myys ei kana­voi­du per­su­jen äänik­si, mihin se kana­voi­tuu? Kansalaispuolueelleko?

  Väy­ry­nen perus­ti Kan­sa­lais­puo­lu­een vai­kut­taak­sen kes­kus­tan lin­jauk­siin ulkopuolelta.Operaatio ei kui­ten­kaan ole ollut kovin onnis­tu­nut tähän asti, kun perin­tei­ses­tä kes­kus­tas­ta kon­ser­va­tii­sin osa on siir­ty­nyt äänes­tä­mään perus­suo­ma­lai­sia. Eli Kan­sa­lais­puo­leen menes­tys tulee, jos sitä tulee, pää­so­sin Perus­suo­ma­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la. Toi­saal­ta per­su­jen vasem­mis­to­sii­pi ei var­maan­kaan läh­de Väy­ry­sen kelk­kaan. Hara­kan SDP ja Anders­so­nin Vasem­mis­to­kaan ei heil­le mais­tu, joten unten mail­le menee aika iso joukko.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ant­ti. Haluan myös katet­ta tra­naks­tio­kus­tan­nuk­sil­le ja ris­ki­no­tol­le. Sub­jek­tii­vi­ni­nen arvio­ni Hal­la-ahon valin­nal­le on noin 65 %

  Sit­ten kan­nat­taa lyö­dä vetoa jo ker­toi­mel­la 1.54
  Olet­taen siis, että joku euro alu­een book­ke­ri tar­joai­si ker­toi­met jol­loin tran­sak­tio kus­tan­nuk­sia ei tule, euroa­lu­een sisäi­set tili­siir­rot. Samoin, monil­la muil­la­kin book­ke­reil­la on tili euroa­lu­eel­la eli siir­to­ku­lu­ja ei ole niil­lä­kään. Tiet­ty, jot­kut book­ke­rit peri­vät parin pro­sen­tin veroa toi­mi­paik­ka­maa­han­sa eli raja­ker­roin nousee vastaavasti.

  Enem­pi kan­nat­taa kui­ten­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen että veto kan­nat­taa jät­tää jos odo­tusar­vo on posi­tii­vi­nen. Jos odo­tusar­von pitää aina olla esim >1.1 jää mon­ta hyvää vetoa lyömättä.

 41. Jos Hal­la-Ahos­ta tulee puheen­joh­ta­ja, niin mik­si hän ei kel­pai­si ulkoministeriksi? 

  Jos Sipi­lä eroai­si puheen­joh­ta­juu­des­taan kes­ken vaa­li­kau­den ja uudek­si valit­tai­siin vaik­ka­pa Pau­la Leh­to­mä­ki, niin hänes­tä tuli­si pää­mi­nis­te­ri, eikö niin? 

  Tai jos Orpo eroai­si ja tilal­le valit­tai­siin joku ete­lä­ran­nan mies, esin Jyri Hakä­mies, niin hänes­tä tuli­si valtionvarainministeri. 

  Eli selit­tä­kää nyt mik­si Jus­si Hal­la-Ahos­ta ei voi­si tul­la ulkoministeriä?

 42. mar­gi­naa­li­ses­ti kan­nat­ta­val­la opti­mi­pa­nos on niin pie­ni että kan­nat­ta skipata.

  Mut­ta itse blo­giin. En usko että edes per­sut valit­se­vat puheen­joh­ta­jak­si mie­hen, joka on liki kyke­ne­mä­tön esiin­ty­mään jul­ki­suu­des­sa. Poli­tiik­kaa on vaan pak­ko välil­lä pys­tyä teke­mään kun kame­rat on pai­kal­la eikä koto­na kir­joi­tus­pöy­dän ääres­sä. Hal­la-Aho ei kyke­ni­si voit­ta­maan mitään vaalia

 43. Täy­tyy muis­taa Erk­ki Tuo­mio­ja on Saka­ri Tuo­mio­jan poi­ka joka taas oli pää­mi­nis­te­ri, Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja sekä YK edus­ta­ja Lao­sis­sa ja Kyproksella.

 44. R.Silfverberg: Eli selit­tä­kää nyt mik­si Jus­si Hal­la-Ahos­ta ei voi­si tul­la ulkoministeriä? 

  Kos­ka muis­sa hal­li­tus­puo­lueis­sa on (jos hei­tä yhtään tun­nen) kan­san­edus­ta­jia, jot­ka äänes­tä­vät mie­luum­min koko hal­li­tuk­sel­le epä­luot­ta­mus­ta kuin tuke­vat sel­lais­ta hal­li­tus­ta, jos­sa on Halla-aho?

 45. Pie­ni maa­il­ma: Puna­vih­reäs­tä kuplas­ta käsin mamu­kriit­ti­syys esi­te­tään usein puo­lu­een käyt­tö­voi­mak­si, mut­ta minä uskon, että suu­rem­pi vai­ku­tus on Soi­nin kyvyl­lä vedo­ta ihmi­siin, jot­ka koke­vat vie­raan­tu­van­sa kou­lu­tus­ta, kil­pai­lua ja nope­aa sopeu­tu­mis­ta vaa­ti­vas­ta maailmasta.

  Nämä eivät ole vält­tä­mät­tä toi­sen­sa pois­sul­ke­via asioi­ta. Nas­seo­sas­to on aktii­vi­nen ja kan­nat­taa puo­luet­ta myös vaa­lien välil­lä, mut­ta hei­dän äänil­lään ei saa­da jyt­ky­jä. Pro­tes­ti­ää­nes­tä­jiä on pal­jon, mut­ta avoin nas­sei­lu ei vetoa hei­hin, päin­vas­toin. Menes­tyk­se­käs puo­lue­joh­ta­ja tasa­pai­not­te­lee näi­den välillä.

 46. Paa­vo Väy­ry­sen ope­raa­tio voi onnis­tua Lapis­sa sekä Poh­jan­maal­la. Monet kes­kus­ta­lai­set jot­ka ovat pet­ty­neet nyky­joh­toon on jo liit­ty­neet Kan­sa­lais­puo­lu­ee­seen. Kan­sa­lais­puo­lue voi saa­da yhden tai kah­den kan­san­edus­ta­jan seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Yhden nimi on Paa­vo Väy­ry­nen Keminmaalta.

 47. Hal­la-ahon joh­ta­mat perus­suo­ma­lai­set saat­ta­vat menet­tää enti­siä dema­ri­ää­nes­tä­jiä, ellei Mat­ti Put­ko­sen roo­lia taju­ta koros­taa. Jos dema­rei­den vaih­toeh­to­na on Tyt­ti Tup­pu­rai­sen tai San­na Mari­nin tyyp­pi­siä polii­tik­ko­ja, uskon siir­ty­män tapah­tu­van nukkuviin.

  PS:n mene­tys­tä kom­pen­soi­nee kokoo­muk­sen “kovak­si yti­mek­si” jos­kus miel­let­ty arvo­kon­ser­va­tii­vi­nen, sivis­tys­tä arvos­ta­va sii­pi. Esi­mer­kik­si polii­seis­ta, opet­ta­jis­ta, elä­ke­läi­sis­tä ja vir­ka­mie­his­tä koos­tu­vat äänes­tä­jä­ryh­mät tör­mää­vät arjes­saan maa­han­muu­ton ongel­miin; kokoo­muk­sen Stub­biin hen­ki­löi­ty­neet libe­raa­li­sii­ven arvot ja Lepo­mäen talous­li­be­raa­lit aja­tuk­set eivät uppoa tähän poruk­kaan. Soi­nin popu­lis­mi on pitä­nyt äänes­tä­jä­kun­taa tähän asti kokoomuksessa.

  Hal­la-ahon Ps vei­si ääniä Wil­le Ryd­ma­nin ja Pet­te­ri Orpon tyyp­pi­sil­tä polii­ti­koil­ta + kokoo­muk­sen polii­si­kan­san­edus­ta­jil­ta. Aika ja maa­han­muu­ton ongel­mien laa­juus näyt­tä­vät, kutis­tui­si­ko PS pie­nek­si KD:n tyyp­pi­sek­si pro­tes­ti­liik­keek­si, vai onko puo­lu­eel­la tulevaisuutta.

 48. ant­ti: Sit­ten kan­nat­taa lyö­dä vetoa jo ker­toi­mel­la 1.54
  Olet­taen siis, että joku euro alu­een book­ke­ri tar­joai­si ker­toi­met jol­loin tran­sak­tio kus­tan­nuk­sia ei tule, euroa­lu­een sisäi­set tilisiirrot.

  Jos lyö vetoa puo­len vuo­den pää­hän, on tran­sak­tio­kus­tan­nuk­se­na myös rahan aika-arvo (mene­tet­ty tuot­to vaih­toeh­toi­sis­sa sijoi­tus­koh­teis­sa sinä aika­na, jon­ka pää­oma vedon­lyön­nin takia sitou­tuu: saman päi­vän vedos­sa tämän vai­ku­tus on pie­ni ja aika­vä­lin pide­tes­sä sen mer­ki­tys kas­vaa) ja se aika ja vai­va, mikä vedon­lyön­nis­tä aiheutuu.

 49. pek­su: Ker­ro mikä tuos­sa tilas­tos­sa näyt­tää “aika huo­nol­ta”, siis Ruot­sil­le?. Olo­suh­teet huo­mioi­den alku­jaan kie­li­tai­dot­to­mien maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen on aika hyväl­lä tasol­la, ruot­sis­sa­han on ulko­mail­la syn­tyi­ne­den työl­li­syy­sas­te on Suo­mea korkeampi.

  Esim. tuos­ta BI:n artik­ke­lis­ta, kun kat­soo tau­lu­kot ja joh­to­pää­tök­set, niin on sel­vää mis­tä tilan­ne johtuu:
  http://www.businessinsider.com/charts-how-unemployment-rates-differ-for-nationals-and-foreigners-across-europe-2015–9?r=US&IR=T&IR=T

  Jos ihmet­tä ei tapah­du ja maa­han­muut­to jat­kuu nykyi­sel­lä pro­fii­lil­la, jou­tuu Ruot­si­kin omas­ta valuu­tas­ta huo­li­mat­ta jos­sain vai­hees­sa kovien pää­tös­ten eteen. Nykyi­sen­lai­nen yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mä tus­kin on yllä­pi­det­tä­vis­sä, jos ei kek­si­tä miten koko poruk­ka saa­daan tuot­ta­viin töihin.

 50. Hal­la-aho on sii­nä ihan oikeas­sa, että Perus­suo­ma­lai­sia äänes­te­tään kos­ka he ovat vaih­toeh­to ja ainoas­taan niin kau­an kun he ovat vaih­toeh­to. Tätä vas­ten on ollut joten­kin omi­tuis­ta min­kän takia Perus­suo­ma­lai­sis­sa on niin vah­va “pie­nen ihmi­sen” puo­lue­sii­pi, joka ei hyväk­sy maa­han­muut­to­kriit­ti­sen sii­ven kantoja. 

  Mitä vaih­toeh­tois­ta sii­nä on, että aje­taan vasem­mis­to­lais­ta talous- ja sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa? Sel­lai­sia puo­luei­ta löy­tyy jo Edus­kun­nas­ta­kin SDP:stä Vasem­mis­to­liit­toon ja vähän Kris­til­li­sis­tä ja vihreistäkin. 

  Sen sijaan maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan ei ole vii­me­ai­koi­na vaih­toeh­toa löy­ty­nyt mis­tään suun­nas­ta. Ei oikeal­ta, ei vasem­mal­ta eikä kes­kel­tä­kään. Ei lähel­tä­kään nii­tä pöy­tiä ja kabi­net­te­ja, jois­sa voi jol­lain taval­la vai­kut­taa. Kaik­ki van­hat puo­lu­eet, kuten Perus­suo­ma­lai­set nii­tä halua­vat kut­sua, ovat aja­neet suun­nil­leen sitä samaa kon­sen­sus­lin­jaa vuo­des­ta ja hal­li­tuk­ses­ta toiseen.

  Lie­nee väis­tä­mä­tön­tä, että Perus­suo­ma­lai­set vai­pu­vat sel­väs­ti nykyis­tä pie­nem­mäk­si puo­lu­eek­si, mut­ta samal­la sen lin­ja sel­kiy­tyy. Mikä­li Hal­la-aho ja ns. nui­va poruk­ka nouse­vat puo­lu­een kes­ki­öön, per­suis­ta tulee sel­vem­min osa laa­jem­paa euroop­pa­lais­ta lii­keh­din­tää. Samal­la kyl­ve­tään mah­dol­li­nen uuden nousun sie­men tule­vai­suut­ta varten.

 51. Mik­ko Määt­tä:
  Ruot­sil­la on kui­ten­kin oma valuut­ta, eikä maa­han­muu­ton tuho­voi­ma ole sii­tä syys­tä lähel­lä­kään sitä mitä suomessa. 

  Hah. Maa­han­muu­ton tuhovoima.

  Pari kol­me mil­joo­naa maa­han­muut­ta­jaa piris­täi­si oikein muka­vas­ti Suo­men talout­ta ja eri­tyi­ses­ti jäyk­kiä työ­mark­ki­noi­ta. Englan­ti viral­li­sek­si kie­lek­si, niin ei ole kieliongelmaakaan.

 52. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Hah. Maa­han­muu­ton tuhovoima.

  Pari kol­me mil­joo­naa maa­han­muut­ta­jaa piris­täi­si oikein muka­vas­ti Suo­men talout­ta ja eri­tyi­ses­ti jäyk­kiä työ­mark­ki­noi­ta. Englan­ti viral­li­sek­si kie­lek­si, niin ei ole kieliongelmaakaan.

  Mis­tä mah­dat löy­tää tuol­lai­sen mää­rän sel­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka työl­lis­ty­vät nyky­päi­vän Suo­mes­sa ja jot­ka hal­lit­se­vat englan­nin kiel­tä niin hyvin, että se työl­lis­ty­mi­nen on mahdollista?

  Meil­lä­hän on täl­lä het­kel­lä aivan päin­vas­tai­nen ongel­ma: koti­mai­set­kin osaa­jat muut­ta­vat ulko­mail­le kou­lu­tus­taan vas­taa­van työn ja parem­man palk­ka­ta­son perässä.

 53. On outoa, että Oden käsit­te­lee blo­gis­saan perus­suo­ma­lais­ten tule­vaa puheen­joh­ta­ja, sil­lä kukaan ei ole anta­nut vie­lä edes anta­nut lopul­lis­ta suos­tu­mus­taan. Näh­däk­se­ni puheen­joh­ta­ja­vaa­lit ovat puo­luei­den sisäi­siä asioi­ta, joi­hin tois­ten puo­luei­den jäse­nil­lä ei ole nokan koputtamista.

  Vih­rei­den senio­ri­pu­heen­joh­ta­ja­na Soi­nin­vaa­ran tuli­si ennem­min set­viä oman puo­lu­een­sa likai­sek­si men­nyt­tä puheen­joh­ta­ja­pe­liä. Var­sin vas­tuut­to­mas­ti nyky­nen puheen­joh­ta­ja pyr­kii saa­maan seu­ra­jak­seen bile­ka­ve­rin­sa, joka koke­mat­to­ma­na­kin osaa Vil­len räk­sy­tys­tyy­lin, mut­ta jol­la on sel­kei­tä vai­keuk­sia esi­tää rahoi­tus­mo­ment­te­ja tai­vaan­ran­to­ja sylei­le­vil­le esityksileen.

  Asia­han on jul­ki­suu­des­sa kiel­let­ty, mut­ta lii­tän tähän sisä­pii­ris­sä olleen näkemyksen.

  http://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2332467

 54. Jos PS:stä tuli­si uusi ulko­mi­nis­te­ri, hal­li­tuk­sen lin­ja ei kovin pal­jon muut­tui­si. Ottai­si­ko Soi­ni ris­kin puo­lu­een hajoa­mi­ses­ta jät­täy­ty­mäl­lä pois?

  Han­ka­la tilan­ne, kos­ka menes­ty­nyt puo­lue­joh­ta­ja voi hävi­tä vaa­lit, pal­jon parem­pi vaih­toeh­to oli­si arvo­kas vetäy­ty­mi­nen “näyt­tä­möl­tä”.

  Puo­lue­toi­mis­to ei ole Soi­nin kan­nat­ta­jien käsis­sä enää. 

  Kun­nal­lis­vaa­li­tu­lok­sien jäl­keen hal­li­tus­puo­lueis­ta muut pait­si PS rupea­vat läm­mit­te­le­mään väle­jä SDP:n ja Vih­rei­den kans­sa. Se toden­nä­köi­ses­ti näkyy hal­li­tuk­sen työskentelyssä. 

  Hal­la-ahon EU-par­la­ment­tiin siir­ty­mi­nen oli toden­nä­köi­ses­ti etu­kä­teen suun­ni­tel­tu jut­tu, kos­ka nykyi­sen­lai­nen hal­li­tus­ku­vio oli hyvin toden­nä­köi­nen. EU-par­la­men­tis­ta on tul­lut puo­lueil­le “han­ka­lien” vai­ku­tus­val­tais­ten polii­tik­ko­jen varasto.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Puo­luei­den puheen­joh­ta­ja­vaa­lien kom­men­toin­ti on kyl­lä ulko­puo­li­sil­le sallittua.

  Niin­pä.

  On kyl­lä erin­omai­sen kum­mal­li­nen tämä per­su­pett­te­rei­den käsi­tys sanan­va­pau­des­ta: pitää voi­da puhua ihan mitä tahan­sa syl­ki suu­hun tuo, mut­ta hei­dän omia asioi­taan, eri­tyi­ses­ti hei­dän per­sei­ly­jään, *ei* sai­si jul­ki­ses­ti kom­men­toi­da. Sii­nä mene­vät per­su­lai­sen sanan­va­pau­den rajat.

 56. Sylt­ty: On kyl­lä erin­omai­sen kum­mal­li­nen tämä per­su­pett­te­rei­den käsi­tys sanan­va­pau­des­ta: pitää voi­da puhua ihan mitä tahan­sa syl­ki suu­hun tuo, mut­ta hei­dän omia asioi­taan, eri­tyi­ses­ti hei­dän per­sei­ly­jään, *ei* sai­si jul­ki­ses­ti kommentoida.

  Ei kai sanan­va­pau­des­ta kukaan ole puhu­nut mitään?

  Minus­ta­kin on eri­kois­ta että Osmo kom­men­toi nime­no­maan perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­jan­va­lin­taa vaik­ka vih­rei­den sisäi­nen ideo­lo­gi­nen ja muu jän­ni­te on ilmiö­nä mie­len­kiin­toi­sem­pi, ja Osmo pys­tyi­si tätä valot­ta­maan muu­ten­kin kuin ulko­puo­li­se­na kommentaattorina.

 57. qwer­ty: Poli­tiik­kaa on vaan pak­ko välil­lä pys­tyä teke­mään kun kame­rat on pai­kal­la eikä koto­na kir­joi­tus­pöy­dän ääres­sä. Hal­la-Aho ei kyke­ni­si voit­ta­maan mitään vaalia

  Val­ta­me­di­aa ja hömp­pä­blo­ge­ja seu­raa­mal­la muo­dos­tuu hel­pos­ti käsi­tys yhteis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta emo­tio­naa­li­se­na ja esteet­ti­se­nä työ­nä. Perus­suo­ma­lais­ten jytky(t) ja Osmon oma vaa­li­me­nes­tys­kin oli­vat muis­tu­tuk­sia sii­tä ettei­vät kaik­ki tätä käsi­tys­tä osta. Hal­la-aho­kin on muis­taak­se­ni pär­jäil­lyt vaa­leis­sa ihan mukavasti.

  Juu­ri nyt näyt­täi­si sil­tä että perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja­va­lin­nas­sa on kysy­mys puh­taas­ta poliit­ti­ses­ta lin­jan­ve­dos­ta, eli poli­tii­kan tuo­mi­ses­ta takai­sin politiikkaan.

  Jos dema­rei­den tai vih­rei­den puheen­joh­ta­ja­va­lin­nas­sa oli­si­kin kysy­mys jos­tain ideo­lo­gi­ses­ta kysy­myk­ses­tä, on sitä pal­jon vai­keam­pi havai­ta ja/tai ideo­lo­gi­set näke­my­se­rot pide­tään tar­koi­tuk­sel­la pii­los­sa, ja kes­ki­ty­tään teke­mään puheen­joh­ta­ja­vaa­leis­ta media­nä­ky­vyy­den takaa­va henkilövaalihappening.

 58. Daniel Feder­ley: Mis­tä mah­dat löy­tää tuol­lai­sen mää­rän sel­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka työl­lis­ty­vät nyky­päi­vän Suo­mes­sa ja jot­ka hal­lit­se­vat englan­nin kiel­tä niin hyvin, että se työl­lis­ty­mi­nen on mahdollista?

  Meil­lä­hän on täl­lä het­kel­lä aivan päin­vas­tai­nen ongel­ma: koti­mai­set­kin osaa­jat muut­ta­vat ulko­mail­le kou­lu­tus­taan vas­taa­van työn ja parem­man palk­ka­ta­son perässä.

  Ote­taan­ko vaik­ka Intiasta?

 59. spot­tu: Ei kai sanan­va­pau­des­ta kukaan ole puhu­nut mitään?

  Hölö hölö. Per­su­jen kun­nal­lis­vaa­li­mai­nok­set­kin perus­tu­vat “saa sanoa”-teemaan, niin onhan se huvit­ta­vaa kun per­su­jen pj-kamp­pai­lus­ta ei sai­si sanoa mitään, jos on vää­rää miel­tä asiasta.

  Voit tul­ki­ta nuo hil­je­ne­mis­ke­hoi­tuk­set miten haluat, minä tul­kit­sen ne niin että Per­sut viis vei­saa­vat sii­tä, onko ihmi­sil­lä oikeus sanoa mitään. hei­tä kiin­nos­taa vain että he itse saa­vat aset­taa agen­dan. Muut hil­jen­ty­kööt silloin.

  Joil­le­kin per­suil­le jopa USAn pre­si­den­tin kri­ti­soi­mi­nen­kin tun­tuu ole­van lii­kaa. Hoh­hoi­jak­kaa, kek­kos­lo­va­ki­aan kai­pai­le­vat, tie­ten­kin niin että he itse päät­täi­si­vät oikeat mie­li­pi­teet ja vää­rät vai­en­net­tai­siin taval­la taik­ka toisella.

 60. Ter­ve vaan kaik­ki vih­reät kom­men­toi­jat. Hal­la-aho läh­ti siis mukaan pj ‑kisaan ja tulee vali­tuk­si, jol­loin alkaa per­su­jen nousu takai­sin yli 20% kannatusta.
  Tämän jäl­keen Geert Wil­der­sin, Mari­ne Le Penin, Trum­pin ja mui­den hie­no­jen joh­ta­jien vana­ve­des­sa tule­vai­suus näyt­tää vie­lä­kin valoi­sam­mal­ta. Onnit­te­lu­ni myös teil­le, Hal­la-ahon lin­ja pelas­taa tei­dät­kin vaik­ka ette sitä haluaisi.

 61. 1) kan­na­tuk­sel­la ei tee mitään, jos jou­tuu istu­maan oppo­si­tios­sa. Kysy­kää vaik­ka kek­kos­lo­va­kian ajan kokoomuslaisilta.

  2) JHAn talous­kir­ja on niin oikeal­la, että tuo nykyi­nen 9% on aika hyvä arvaus kan­na­tuk­ses­ta. SDPl­le valin­ta oli­si jät­ti­pot­ti, PSsiir­tyi­si ker­ta­laa­kis­ta hei­dän kim­pus­taan kalas­te­le­maan kokoo­muk­sen apajille.

 62. Hal­la-aho vai­kut­taa ilmei­ses­tä älyk­kyy­des­tään huo­li­mat­ta niin hyy­tä­vän oloi­sel­ta per­soo­nal­ta, että on vai­kea kuvi­tel­la hänen saa­van kovin suur­ta kan­na­tus­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta, että hänen innok­kaim­mat kan­nat­ta­jan­sa ovat niin kiihkeitä.

  Vaan mitä­pä minä popu­lis­tin sie­lun­mai­se­mas­ta ymmär­täi­sin. Näen toki syi­tä ilmiön taus­tal­la, mut­ta on vai­kea käsit­tää miten niin monet ihmi­set voi­vat kuvi­tel­la popu­lis­min ole­van min­kään­lai­nen ratkaisu.

 63. Kom­men­toi­jat miet­ti­vät etu­pääs­sä sitä, pal­jon­ko äänes­tä­jiä siir­tyy dema­rei­hin Hal­la-Ahon voit­taes­sa vaa­lit. Toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin perus­suo­ma­lai­siin tulee kai­kis­ta puo­lueis­ta se osa, joka vas­tus­taa hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa suo­meen, joten net­to­vai­ku­tus on huo­mat­ta­van suu­ri perus­suo­ma­lais­ten eduksi…Ruotsi hyvä esi­merk­ki sii­tä, mihin hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to eli sisäi­sen tur­val­li­suu­den ja jär­jes­tyk­sen rapautumiseen.

 64. …ja kuin­kas sit­ten kävikään…hyvin ais­tit­tu Osmolta.

  Onnit­te­lut vedon­lyön­ti­voi­tos­ta — ker­roin­ta en seurannut.

 65. Eikö­hän perus­suo­ma­lai­sis­sa ole jo kaik­ki, jot­ka pel­kää­vät kan­sain­vael­lus­ten tuhoa­van Suomen.

  Tar­vi­si pari isla­mis­tien ter­ro­ri-iskua, että kan­na­tus tuos­ta läh­ti­si kovem­paan nousuun.

 66. Perus­suo­ma­lais­ten kun­nal­lis­vaa­li­mai­nok­ses­sa sanot­tiin, ettei heil­lä ole puo­lue­ku­ria, mut­ta tämän päi­vän tapah­tu­mat meni­vät sil­ti vähän ylitse.

  ———————

  Kokoo­mus ja Kes­kus­ta otti­vat perus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­seen ja täl­lä tem­pul­la puo­lit­ti­vat hei­dän kan­na­tuk­sen­sa. Tämän jäl­keen kok ja kesk repi­vät puo­lu­een kahtia.

  Mitä tekee Vil­le Nii­nis­tö ja Li anders­son? No itke­vät että on se niin epis­tä! Pal­jon­ko he puo­luei­neen ovat teh­neet Perus­suo­ma­lais­ten toi­min­nan han­ka­la­oit­ta­mi­sek­si? Lähin­nä räkyt­tä­neet somessa!

 67. Äänes­tä­jien kulut­ta­jan suo­jan takia pitäi­si saa­da myös puo­luei­den joh­to ja ohjel­mat vaa­li­kau­den mit­tai­sik­si, että ei kävi­si kuten nyt kävi. Vosi­ko­han vaik­ka puo­lue­tuen ehdok­si lait­taa, että puo­luei­ta vel­voi­tet­tai­siin muut­ta­maan sään­tön­sä niin, että puo­lue­joh­to vali­taan ennen vaa­le­ja, tämä hoi­taa vaa­li­kam­paj­nan tule­va­na puo­lue­joh­to­na ja aloit­taa toi­mi­kau­ten­sa heti vaa­lien jäl­keen. Näin äänes­tä­jä tie­täi­si, kuka valit­se­maan­sa puo­luet­ta joh­taa ja mil­lä ohjel­mal­la. Puo­luet­ta ei pys­tyt­täi­si val­taa­maan kes­ken vaa­li­kaut­ta ja hil­lo­paik­ko­jen­kin haku kes­ken kai­ken vaikeutuisi.

 68. TimoT: Puo­luet­ta ei pys­tyt­täi­si val­taa­maan kes­ken vaa­li­kaut­ta j

  Ei puo­luet­ta miten­kään val­lat­tu, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vain ovat tänä päi­vä­nä tuol­lai­sia. Hal­la-aho sai jo 2015 Soi­nia kovem­mat aplodit.

 69. Sylt­ty: Tämän jäl­keen kok ja kesk repi­vät puo­lu­een kahtia.

  Kuk­kua, tote­sin täs­tä aja­tuk­ses­ta toi­sel­la foo­ru­mil­la. Per­su­jen sisäl­lä oli erit­täin syvä jako­lin­ja, eikä sii­tä miten­kään voi syyt­tää Kokoo­mus­ta tai Kes­kus­taa, tai mui­ta­kaan ulko­puo­li­sia. Soi­ni oli­si voi­nut teh­dä pesäe­ron hal­la-aho­lai­seen sii­peen ajat sit­ten, jos ker­ran oli sitä miel­tä, että he eivät kel­paa persuiksi.

  Se, mitä Sipi­lä ja Orpo teki­vät, oli pai­neen yllä­pi­tä­mi­nen, eli Sipi­lä sanoi heti sel­väs­ti, että hakee hal­li­tuk­sen eroa välit­tö­mäs­ti. Tämä pakot­ti per­su­jen loik­ka­rit toi­mi­maan heti eikä het­ken pääs­tä, mut­ta se, että tuom­moi­nen loik­ka­ri­ryh­mä on val­mis läh­te­mään, ei ole Sipi­län tai kenen­kään muun­kaan ulko­puo­li­sen syy­tä tai ansiota.

 70. Sylt­ty: Ei puo­luet­ta miten­kään val­lat­tu, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vain ovat tänä päi­vä­nä tuol­lai­sia. Hal­la-aho sai jo 2015 Soi­nia kovem­mat aplodit.

  Taval­laan kui­ten­kin val­lat­tiin, kun ikään kuin vähem­mis­tö­nä ollut ääri­jouk­ko onnis­tui tai­ta­vas­ti junt­taa­mal­la syr­jäyt­tä­mään van­han val­lan. Nämä syr­jäyt­tä­jät vain unoh­ti­vat van­han perus­sään­nön: demo­kra­tias­sa ei kan­na­ta ottaa tyr­mäys­voit­to­ja, sil­lä jat­kos­sa he jou­tu­vat kui­ten­kin teke­mään yhteis­työ­tä tyr­mät­ty­jen kans­sa eikä sitä kan­na­ta lii­kaa vaikeuttaa.

  Oli­si­ko tilan­ne toi­sen­lai­nen, jos hal­la-aho­lai­det oli­si­vat jät­tä­neet soi­ni­lai­sil­le pari vara­pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa ja suh­tau­tu­neet Soi­niin kiit­tä­vän kun­nioit­ta­vas­ti? No, luten tuol­la aiem­min kir­joi­tin niin minul­le popu­lis­tin sie­lun­mause­ma on jää­nyt vieraaksi.

  Tapah­tu­mat muis­tut­ti­vat meil­le kai­kil­le, että myös popu­lis­teis­sa on ero­ja. En ole eri­tyi­nen Soi­nin ihai­li­ja, toi­sin kuin suo­ma­lai­nen media, mut­ta kyl­lä­hän hän on muo­kan­nut suo­ma­lai­ses­ta popu­lis­mis­ta tähän asti ihan maltillista.

 71. Mik­ko H: mut­ta se, että tuom­moi­nen loik­ka­ri­ryh­mä on val­mis läh­te­mään, ei ole Sipi­län tai kenen­kään muun­kaan ulko­puo­li­sen syy­tä tai ansiota.

  Se ryh­mä ei oli­si ollut kos­kaan val­mis läh­te­mään, ellei Perus­suo­ma­lai­sia oli­si otet­tu hal­li­tuk­seen. Ja ellei hal­li­tuk­ses­sa heil­le oli­si syö­tet­ty kar­vas­ta kalk­kia ja kaik­ki lupauk­set kor­ko­jen kera.

  Per­su­jen hal­li­tuk­seen otto oli monen vih­reän mie­les­tä aivan kaa­mea vir­he, suo­ra­nai­nen käde­no­jen­nus rasis­teil­le. Vih­rei­den lin­jaa nou­dat­ta­mal­la Perus­suo­ma­lai­set oli­si­vat­kin istu­neet oppo­si­tios­sa liho­mas­sa, kan­na­tus oli­si jotain 25% ja puo­luet­ta joh­tai­si voi­si sil­ti hyvin­kin joh­taa Hal­la-aho. Epäi­len että noil­la kan­na­tus­pro­sen­teil­la loik­ka­rei­ta ei oli­si pal­joa löy­ty­nyt, vaik­ka hal­lis­lai­set oli­si­vat­kin käyt­täy­ty­neet yhtä tyh­mäs­ti kuin nytkin.

  Perus­suo­ma­lais­ten repeä­mi­nen on monen asian sum­ma, mut­ta puna­vih­reil­lä, jot­ka vain län­kyt­tä­vät leu­ko­jaan oppo­si­tios­sa, ei aina­kaan ole ollut mitään muu­ta mer­ki­tys­tä kuin Per­su­jen rasis­ti­sii­ven vahvistaminen.

 72. Mik­ko H:
  Se, mitä Sipi­lä ja Orpo teki­vät, oli pai­neen yllä­pi­tä­mi­nen, eli Sipi­lä sanoi heti sel­väs­ti, että hakee hal­li­tuk­sen eroa välit­tö­mäs­ti. Tämä pakot­ti per­su­jen loik­ka­rit toi­mi­maan heti eikä het­ken pääs­tä, mut­ta se, että tuom­moi­nen loik­ka­ri­ryh­mä on val­mis läh­te­mään, ei ole Sipi­län tai kenen­kään muun­kaan ulko­puo­li­sen syy­tä tai ansiota.

  Tuo pai­neen yllä­pi­tä­mi­nen­kin onnis­tui vain, kos­ka Hal­la-aho on tuna­ri, jol­la ei ole poliit­tis­ta peli­sil­mää. Mitään pai­net­ta ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta antaa, jos Hal­la-aho oli­si tuke­nut Nii­nis­töä vpj:ksi ja ilmoit­ta­nut heti puo­lue­ko­kouk­ses­sa jul­ki­ses­ti tuke­van­sa Ter­hon, Nii­nis­tön ja Soi­nin jat­ka­mis­ta minis­te­rei­nä. Kak­si edel­lis­tä­hän nyt ovat nui­via eni­veis ja Soi­nia oli­si pitä­nyt kun­nioit­taa puo­lu­een his­to­rin takia. Lisäk­si kyse on juu­ri niis­tä kär­ki­ni­mis­tä, jot­ka puo­lu­een saat­toi­vat jakaa, jot­ka Hal­la-ahon oli­si pitä­nyt ostaa. Ei kukaan oli­si seu­ran­nut jtn Simon Eloa uuteen ryhmään.

  Tämän jäl­keen Sipi­lä ja Orpo oli­si­vat olleet aseet­to­mia. Eivät oli­si uskal­ta­neet pot­kia per­su­ja pois, kos­ka jakau­tu­mi­ses­ta ei takei­ta, näyt­täi­si huo­nol­ta, eivät­kä oli­si halun­neet KDn ja RKP:n kiris­tet­tä­väk­si, joka oli­si ollut tulok­se­na, jos/kun Per­sut eivät oli­si saa­neet 20 edus­ta­jan irtiot­to­ryh­mää kasaan.

  Hal­la-ahon osaa­mat­to­muus yhdis­tet­ty­nä Sipi­län ja Orpon pai­nee­seen jakoi­vat per­sut. Media on jak­sa­nut lätis­tä, että tämä oli suun­ni­tel­tua ja käsi­kir­joi­tet­tua, mut­ta kyse oli vain yhdes­tä ske­naa­rios­ta, joka sat­tui otol­li­sis­sa olo­suh­teis­sa toteutumaan.

 73. j‑lu: Tuo pai­neen yllä­pi­tä­mi­nen­kin onnis­tui vain, kos­ka Hal­la-aho on tuna­ri, jol­la ei ole poliit­tis­ta pelisilmää. 

  JOS.

  Jos Hal­la-aho ei oli­si poliit­ti­nen tuna­ri, hän ei edes oli­si koko val­ta­kun­nan spitaalinen! 

  Hän ei oli­si kos­kaan saa­nut tuo­mio­ta KKO:sta, eikä oli­si kos­kaan saa­nut fudu­ja valio­kun­ta­joh­ta­jan pai­kal­ta ja hän oli­si ministeri.

  Jos Hal­la-ahol­la oli­si peliit­tis­tä peli­sil­mää, hän kenel­lä­kään oli­si mitään ongel­mia teh­dä hänen kans­saan yhteis­työ­tä ja hän oli­si istu­nut nykyi­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa alus­ta saak­ka minis­te­ri­nä, kun­nes hänet oli­si kuki­tet­tu Soi­nin perin­töprins­si­nä puheenjohtajaksi.

  Mut­ta kun hän on tuna­ri, jon­ka mie­les­tä on muka­vam­pi kir­joi­tel­la oikea­mi­li­siä blo­gi­teks­te­jä oppo­si­tios­sa kuin vai­kut­taa asioihin.

 74. Perus­suo­ma­laa­is­ten puheen­joh­ta­ja­vaa­lit ovat taaas hyvä esi­merk­ki sii­tä, mik­si suo­raa jäsen(tai kansan)äänestys asia tai hen­ki­lö ker­ral­laan *ei* ole hyvä idea.

 75. j‑lu: kos­ka Hal­la-aho on tuna­ri, jol­la ei ole poliit­tis­ta pelisilmää. 

  Lisään vie­lä lopuk­si, että jos Hala-aho ei oli­si poliit­ti­nen tuna­ri, hän oli­si Sam­po Terho.

 76. Se miten täs­sä käy, om se että kokoo­muk­ses­ta tulee pien­puo­lue ja vasem­mis­to ottaa val­lan. Kun perus­suo­ma­lai­set kään­tyy oikeal­le ja kun se ottaa tiu­kan maa­han­muut­to­po­li­tii­kan, niin se on se kypä­rä­pap­pi­puo­lue mikä kokoo­mus oli jos­kus. Oikeis­ton kan­nat­ta­jat siir­ty­vät per­suil­le ja kos­ka kokoo­mus ei tee yhteis­työ­tä PSn kans­sa, on vasem­mis­ton val­ta sine­tö­ty. Oikeis­to ei voi enää saa­da enem­mis­töä, aivan kuin Ruot­sis­sa­kin. Just wait and see.

 77. GOLAJTTI: Kun perus­suo­ma­lai­set kään­tyy oikeal­le ja kun se ottaa tiu­kan maa­han­muut­to­po­li­tii­kan, niin se on se kypä­rä­pap­pi­puo­lue mikä kokoo­mus oli jos­kus. Oikeis­ton kan­nat­ta­jat siir­ty­vät per­suil­le ja kos­ka kokoo­mus ei tee yhteis­työ­tä PSn kans­sa, on vasem­mis­ton val­ta sinetöty.

  Ihan ros­kaa. Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jat ovat kaik­kein EU-myön­tei­sim­piä, mitä ihmet­tä he teki­si­vät Venä­jän syliin hai­kai­le­van fasis­ti­hen­ki­sen puo­lu­een parissa?

  On tot­ta että tyn­kä-PS sopii talous­lin­jal­taan parem­min kokoo­mus­lai­sil­le, kuin soi­ni­lai­set, mut­ta sii­hen se sit­ten jää­kin. Lisäk­si PS:n nykyi­nen joh­ta­jis­ta, Hal­la-aho mukaan lukien, aiheut­taa kes­ki­mää­räi­ses­sä kou­lu­te­tus­sa EU-myön­tei­ses­sä kokoo­mus­lai­ses­sa suur­ta myö­tä­hä­pe­ää, puhu­mat­ta­kaan hei­dän rivi­kan­nat­ta­jis­taan, jois­ta ei pidä kukaan täy­si­jär­ki­nen oikeal­la saa­tik­ka vasemmalla (*. 

  Min­kä ihmeen takia yksi­kään koko­mus­lai­nen haluai­si Hak­ka­rai­sen ja Huh­ta­saa­ren joh­ta­maan puo­lu­ee­seen? Hal­la-aho on Brys­se­lis­sä, ei siel­tä puo­luet­ta edes pys­ty kun­nol­la johtamaan.

  Mitä tulee kypä­rä­pap­piin, niin Hal­la-aho on usko­ma­ton siva­ri, joka pitää vie­lä haa­re­mia. Sii­tä ei todel­la­kaan tule ensim­mäi­se­nä mie­leen kypä­rä­päi­nen pap­pi, Timo Soi­min­kin on lähem­pä­nä kypäräpappia.

  (*
  Täs­sä vähän ensi­kä­den tie­toa PS:n jyväs­ky­län puo­lue­ko­kouk­sen ilmapiiristä:

  Salin hämä­räs­tä nousi kes­ki­sor­mia. Teh­tiin viit­tauk­sia kur­kun poik­ki ja ilmoi­tuk­sia, että Tor­vi­nen nir­ri pois, hän sanoo.

  –Kat­soin saliin ja näin kuin­ka eri puo­lil­la nuo­ret mie­het nousi­vat käsi viis­toon ylös nostettuna.

  Kaa­ok­seen eden­nyt­tä kokous­ta yri­tet­tiin Tor­vi­sen mukaan palaut­taa Tor­vi­sen ja mui­den puheen­joh­ta­jien suo­jak­si tul­lei­den tur­va­mies­ten avul­la. Lin­ja-autol­le Tor­vi­nen ker­too juos­seen­sa kyy­rys­sä, ettei kukaan tun­nis­tai­si häntä.

  –Tun­nel­ma oli häm­men­tä­vä ja uhkaava”

  https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/nyt-puhuu-perussuomalaisten-kokousta-johtanut-juristi-tehtiin-viittauksia-kurkun-poikki-200213705/

 78. Sylt­ty: « Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­ta 31.1.2017 Osa 1 Her­ne­saa­ri ja Koivusaari 

  kat­so Ruot­siin, se on peilimme

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.