Ensikommentteja Anne Bernerin Live:stä

Toi­sin kuin useim­mil­la kom­men­toi­jil­la, minul­la on suur­ta halua etsiä esi­tyk­ses­tä myön­tei­siä puo­lia, kos­ka mer­kit­tä­vä osa Suo­men nykyi­sis­tä ongel­mis­ta joh­tuu sii­tä, että meil­lä suh­tau­du­taan kaik­keen uuteen ajat­te­luun suo­raan sel­kä­ran­gas­ta tule­val­la voi­mak­kaal­la torjunnalla.

Näin ulko­puo­lel­ta on kyl­lä pak­ko ihme­tel­lä maan hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ta­paa. Esi­tys, joka mul­lis­tai­si mer­kit­tä­vän osan vero­tus­ta, näyt­tää tul­leen yllä­tyk­se­nä hal­li­tus­kump­pa­neil­le ja eri­tyi­ses­ti vero­tus­ta vas­taa­val­le val­tio­va­rain­mi­nis­te­ril­le. Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö on kai vas­tuus­sa vies­tin­näs­tä. Mis­sä on hal­li­tuk­sen sisäi­nen viestintä?

Hyvin myön­teis­tä on aja­tus siir­tää kiin­teät verot käyt­töön perus­tu­vak­si mak­suk­si.  Se kan­nus­taa oikein, min­kä seu­rauk­se­na mak­su vähen­tää auton käyt­töä ja suo­sii jouk­ko­lii­ken­net­tä. Tämä toi­mii kui­ten­kin vain vaih­toeh­dos­sa, jos­sa las­ku­te­taan kilo­met­rien mukaan ja sii­nä on siis seu­ran­ta­mah­dol­li­suus. Tie­to­tur­vaon­gel­ma­na se oli­si häviä­vän pie­ni ver­rat­tu­na sii­hen, mitä kän­nyk­kä liik­keis­täm­me jat­ku­vas­ti lähet­tää eteen­päin, mut­ta monel­le tämä on ongel­ma- tai teko­syy vas­tus­taa kilo­met­ri­poh­jaus­ta maksua.

Kilo­met­ri­poh­jai­sen mak­sun suu­rim­mat hyö­dyt saa­daan kui­ten­kin esil­le vas­ta, kun mak­sus­ta teh­dään ajan ja pai­kan suh­teen muut­tu­va. Ruuh­kan aiheut­ta­mi­ses­ta pitää mak­saa enem­män kuin tyh­jäl­lä tiel­lä ajamisesta.

Aja­tus, että ties­tös­tä saa­ta­vat mak­sut ohjai­si­vat Liveä koh­dis­ta­maan inves­toin­nit ja kun­nos­sa­pi­don parem­min, on kau­nis, mut­ta epä­rea­lis­ti­nen. Tämä peri­aa­te siir­täi­si tien­pi­don rahat rajus­ti haja-asu­tusa­lueil­ta kau­pun­kien sisään­tu­lo­teil­le ja Hel­sin­gin kehä­väy­lil­le. Noin äkki­sel­tään las­kin,  että esi­mer­kik­si Kehä I:llä aje­taan päi­vit­täin yli mil­joo­na kilometriä.

Kilo­met­ri­poh­jai­ses­sa las­ku­tuk­ses­sa aja­mi­nen katu­ver­kos­sa oli­si mak­su­ton­ta. Tämän enna­koi­daan siir­tä­vän lii­ken­net­tä val­tion teil­tä kaduil­la, ellei­vät kun­nat ota samal­la käyt­töön tien­käyt­tö­mak­su­ja. On suu­ri hou­ku­tus ottaa tai oikeas­taan jopa pak­ko, kos­ka oli­si hyvin epä­ter­vet­tä, että lii­ken­net­tä siir­tyi­si mer­kit­tä­väs­ti val­tion moot­to­ri­teil­tä kau­pun­kien katuverkkoon.

Hel­sin­ki­läi­nen veron­mak­sa­ja kiit­täi­si. Nyt val­tion kerää­mät verot lii­ken­tees­tä jää­vät val­tion kas­saan, vaik­ka esi­mer­kik­si Hel­sin­ki käyt­tää autoi­lun hyväk­si pari­sa­taa mil­joo­naa euroa vuo­des­sa.[1] Tämä taas mer­kit­si­si niin rajua rahan siir­toa kau­pun­kien hyväk­si, että sitä on vai­kea uskoa todeksi.

Siir­ty­mi­nen kilo­met­ri­poh­jai­seen las­ku­tuk­seen on vapaa­eh­tois­ta vain näen­näi­ses­ti. Sil­loin jou­tuu mak­sa­maan aika pal­jon, kos­ka ole­tuk­se­na on, että ajaa pal­jon ja pää­asias­sa val­tion teil­lä. Hel­sin­ki­läi­sen aina­kin kan­nat­tai­si siir­tyä kilo­met­ri­poh­jai­seen mal­liin, kos­ka Hel­sin­gis­sä on aika vähän val­tion teitä.

Twit­te­ris­sä joku lähet­ti minul­le ohei­sen kuvan mak­sul­li­sis­ta teis­tä Hel­sin­gis­sä, jon­ka sanoi ole­van Lii­ken­ne­mi­nis­te­riön sivuil­ta. En onnis­tu­nut kuvaa löy­tä­mään. Se saat­taa joh­tua sii­tä, että kuva on aivan vää­rin ja on sik­si ehkä pois­tet­tu. Sii­nä on mer­kit­ty mak­sul­li­sik­si teik­si esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min­tie, joka on kyl­lä Hel­sin­gin omis­ta­ma ja yllä­pi­tä­mä katu.

 

 

 

Mak­sul­li­set tiet Hel­sin­gis­sä. Tämän kuvan on olta­va vää­rin, kos­ka sii­nä on run­saas­ti kau­pun­gin yllä­pi­tä­miä katuja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysy­myk­seen moot­to­ri­tei­den muut­ta­mi­ses­ta bule­var­deik­si tämä esi­tys tuo aivan uuden ulot­tu­vuu­den. Val­tio voi olla aika halu­ton luo­pu­maan nois­ta rahantekokoneista.

On vali­tet­tu, että esi­tys siir­tää lii­ken­ne­ver­kos­ta päät­tä­mi­sen demo­kra­tian ulot­tu­mat­to­miin. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta edus­kun­nas­sa ollee­na en osaa näh­dä tätä suu­re­na ongel­ma­na. Pidän tie­dol­la ohjaa­mi­ses­ta enem­män kuin sii­tä, sano­taan nyt suo­raan, ala-arvoi­ses­ta kau­pan­käyn­nis­tä, jol­la edus­kun­nan val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan sil­ta­rum­pu­jaos­to näi­tä raho­ja jakaa piit­taa­mat­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä ja muis­ta objek­tii­vi­sis­ta mittareista.

Yksi hyvä puo­li täs­sä esi­tyk­ses­sä on. Se teki­si mah­dol­li­sek­si toteut­taa inves­toin­te­ja jär­ke­väs­ti. Onhan Ouluun mene­vää rataa esi­mer­kik­si pidet­ty remon­tin alla tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, kos­ka sitä on ollut mah­dol­lis­ta raken­taa vain vuo­sit­tais­ten bud­jet­tien puit­teis­sa.  Jär­ke­vä yri­tys ottaa tie­tys­ti lai­nan ja raken­taa ker­ral­la, kos­ka se tulee hal­vem­mak­si eikä raken­ta­mi­nen hait­taa lii­ken­net­tä ikuisuuden.

Koko­naan eri asia on, tar­vi­taan­ko tähän yhtiö­tä. Ongel­ma ei lii­ty val­tion bud­jet­tiin sinän­sä, vaan ongel­ma on  pään sisäi­nen — ja se pää on jos­sain VM:n tienoilla.

Nämä ovat siis ensi­kom­men­tit. Asi­aan lie­nee syy­tä tutus­tua tarkemmin.

 

[1] Sum­maa on mah­do­ton las­kea tar­kas­ti, kos­ka sii­nä ovat muka­na tulon­me­ne­tyk­set, jot­ka aiheu­tu­vat kal­liis­ta pysä­köin­ti­pai­kois­ta, jot­ka alen­ta­vat kau­pun­gin tont­ti­maas­ta saa­maa hintaa.

213 vastausta artikkeliin “Ensikommentteja Anne Bernerin Live:stä”

 1. Esi­tyk­sen ainoa hyvä puo­li on kyl­lä­kin Kepun kan­na­tuk­sen kyyk­kää­mi­nen. Tar­peel­li­set inves­toin­nit oli­si toki jär­ke­vin­tä teh­dä ker­ral­la val­miik­si nyt kun val­tio saa käy­tän­nös­sä koro­ton­ta lai­naa. Yhtiö­tä ei sii­nä välis­sä tar­vi­ta mihinkään.

 2. Ryös­tä­jä paro­nit ja val­tion-yhtiö­ra­has­ta­jat yrit­tä­vät luo­da uuden raha­sam­mon. Tais­te­lus­sa on kyse kau­pun­kien maa­poh­jas­ta ja maa­lais­ten oikeu­des­ta mak­sat­taa liik­ku­mi­sen­sa val­tiol­la. Ei täs­tä muu­ta saa irti!

 3. Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu?

  - jos siis mak­sua ei varioi­da pai­kan tai tie­tyy­pin mukaan.

  Ben­san hin­taan lai­te­tus­sa mak­sus­sa (jota nykyi­sin verok­si kut­su­taan) on se hyvä puo­li, että enem­män kulut­ta­va auto näin ollen mak­saa enem­män myös veroa.

  Sitä en myös­kään ymmär­rä, miten sit­ten rahoi­tet­tai­siin val­tion tei­den ulko­puo­li­sen ties­tön kun­nos­sa­pi­to ja kehittäminen.

  Se on myös suu­ri uhka­ku­va, että autoi­li­joil­ta kerä­tyt mak­sut vaa­di­taan autoi­luin­ves­toin­tien hyväk­si. — Miten taat­tai­siin se, että raho­ja voi­daan­kin käyt­tää jouk­ko­lii­ken­teen tai kevyen liik­ku­mi­sen hyväksi?

 4. Noin­ko­han on, että tämän seu­rauk­se­na pää­tök­set perus­tui­si­vat järkeen?

  Kes­kus­ta­lai­sil­le tär­kein syy väy­läyh­ti­öön on se, että val­tion lisäk­si sen omis­ta­jik­si kaa­vail­laan nyt maakuntia.

  Ja kun maa­kun­nat tule­vat omis­ta­jik­si, niin sit­ten maa­kun­tien kepu­lai­set pää­si­si­vät päät­tä­mään aikai­sem­min täy­sin val­tion kaut­ta kul­ke­vis­ta rahois­ta. Arvaap­pa kah­des­ti, käy­tet­täi­siin­kö ne jär­ke­väs­ti, vai jae­tai­siin­ko pie­ni­nä murusi­na pit­kin perä­ky­lien kärrypolkuja?

 5. Miten kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta on jär­ke­vää olla verot­ta­mat­ta 99% ulko­mais­ta tuon­ti­hyö­dy­ket­tä mut­ta rokot­taa samal­la osto­voi­maa ja työ­voi­man liik­ku­vuut­ta siir­tä­mäl­lä veron pain­opis­te käyttöön?

 6. Andy:
  Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu? 

  Se on täs­mäl­leen sama, pait­si niil­lä autoil­la jot­ka eivät polt­toai­net­ta tar­vit­se, eli säh­kö­au­toil­la. On sel­vää että polt­toai­neen hin­taan perus­tu­va autoi­lun vero­tus on täs­tä syys­tä hata­ral­la poh­jal­la ja sitä on muu­tet­ta­va pian jol­lain tavalla.

 7. Muu­tos ei tul­lut yllä­tyk­se­nä, ainoa mikä minua ihme­tyt­tää on mik­si yli­pään­sä ajo­neu­voe­ro jää. Eikö käyt­tö­mak­suun oli­si voi­nut siir­tää se koko­naan. Sit­ten ben­sa­ve­ron alen­ta­mis­ta tilan­tees­sa jos­sa halu­taan vähen­tää pääs­tö­jä, en ymmär­rä myös­kään. Se antaa sig­naa­lin. mitä enem­män ajat, sitä enem­män säästät.

  Ne Hel­sin­gin seu­dun asuk­kaat, jot­ka omis­ta­vat auton, ja ovat käyt­tä­neet jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koil­laan, jou­tu­vat nyt pun­nit­se­maan, kan­nat­taa­ko enää ollen­kaan kul­kea jouk­ko­lii­ken­teel­lä kos­ka autos­ta menee vain enem­män kiin­tei­tä kulu­ja, vai pitää­kö myy­dä auto pois.
  Kai­kil­le autos­ta luo­pu­mi­nen ei onnis­tu, jos asuu met­sä­lä­hiös­sä tai pien­ta­loa­lu­eel­la jos­sa autoa tar­vit­see har­ras­tus­ten luo pää­se­mi­seen ja tava­roi­den kus­kaa­mi­seen kau­pas­ta. Met­sä­lä­hiöis­sä kun ei ole yhteisautopisteitä.

 8. Oireel­lis­ta on, että jäl­leen ker­ran ollaan yksi­mie­li­siä sii­tä että yhtiöit­tä­mi­nen par­la­men­ta­ris­min ulot­tu­mat­to­miin on nykyis­tä parem­pi rat­kai­su kos­ka­pa par­la­men­ta­ris­min toi­min­ta­mal­leil­la tar­vit­ta­via pää­tök­siä kor­jaus­ve­lan hal­lit­se­mi­sek­si ei saa­da aikaan.

  Samal­la logii­kal­la, jos ker­ran edus­kun­ta on kyvy­tön pää­tök­sen­te­koon, eivät ongel­mat lopu ennen kuin pää­tös­val­ta on koko­nai­suu­des­saan siir­ret­ty edus­kun­nan ulko­puo­lel­le. Lii­ken­ne­ver­kon yhtiöit­tä­mi­sen myö­tä edus­kun­nan val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan sil­ta­rum­pu­jaos­ton pöhi­nä löy­tää kyl­lä uuden koh­teen. Tämä on kai sitä edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian kriisiä.

  Ties­tös­tä saa­ta­vien mak­su­jen ohjaa­va vai­ku­tus on sekä toteu­tus­mal­li­na epä­rea­lis­ti­nen (kos­ka kepu), mut­ta myös vai­ku­tuk­sil­taan ei-toi­vot­ta­va. Se luo insen­tii­vin one more lane ‑stra­te­gial­le jos­sa lisä­lii­ken­teen ulkois­hai­tat mak­sa­te­taan kau­pun­ki­lai­sil­la (haja-asu­tusa­lueil­la­han yksi lisä­kais­ta ei tuo­ta lisää lii­ken­net­tä). Kaa­vail­lun lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiön de fac­to ole­mas­sao­lon tar­koi­tus on kas­vaa eli tuot­taa lisää lii­ken­net­tä ja sitä kaut­ta lisää tulo­ja. Tämä on osaop­ti­moin­tia pahim­mil­laan. Yleen­sä kai aja­tel­laan että kas­va­va yksi­tyi­sau­to­lii­ken­ne on merk­ki kaa­voi­tuk­sen ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen epä­on­nis­tu­mi­ses­ta, ei tavoitetila.

 9. Andy:
  Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu?

  Ei o. Ben­san­ve­ro ei kos­ke säh­kö­au­to­ja. Lisäk­si autot yli­pään­sä kulut­ta­vat nykyi­sin niin vähän, että lii­ken­teen aihet­ta­mas­ta ilman­laa­dun heik­ke­ne­mi­ses­tä suu­rin osa syn­tyy muu­ten kuin polttomoottorissa.

  Mun ymmär­tääk­se­ni yksi Ber­ne­rin esi­tyk­sen kes­kei­siä point­te­ja on nime­no­maan val­mis­tau­tua sii­hen tule­vai­suu­teen, kun polt­toai­ne­ve­ro on menet­tä­nyt merkityksensä.

  Että polt­toai­ne­ve­ron heh­kut­ta­mi­nen yksin­ker­tai­sek­si ja tehok­kaak­si ei oikein lennä.

 10. Andy:
  Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu? 

  Tes­lal­la aja­va ei pal­jon ben­sa­ve­ro­ja maksa.…

 11. Andy oikeas­taan lis­ta­si jo minun­kin miet­tee­ni yuos­sa yllä. Lisäk­si mie­ti­tyt­tää, että nyt­hän iso osa autoi­lus­ta ker­ty­vis­tä vero­tu­lois­ta menee muu­hun kuin lii­ken­teen tar­pei­siin. Ber­ne­rin mal­lil­la näin ei ilmei­ses­ti kävi­si. Mis­tä ja kuin­ka se ‘muu­hun’ mene­vä raha sit­ten kerä­tään, jos tämä tulo­vir­ta sil­tä lop­puu? Tus­kin nii­tä­kään ihan sel­lai­siin koh­tei­siin on käy­tet­ty, että ne voi­si tode­ta tur­hik­si ja siten koko­naan jät­tää huomiotta.

 12. Andy:
  Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu?

  – jos siis mak­sua ei varioi­da pai­kan tai tie­tyy­pin mukaan.

  Ben­san hin­taan lai­te­tus­sa mak­sus­sa (jota nykyi­sin verok­si kut­su­taan) on se hyvä puo­li, että enem­män kulut­ta­va auto näin ollen mak­saa enem­män myös veroa.

  Sitä en myös­kään ymmär­rä, miten sit­ten rahoi­tet­tai­siin val­tion tei­den ulko­puo­li­sen ties­tön kun­nos­sa­pi­to ja kehittäminen.

  Kir­joit­ta­ja unoh­taa täs­sä sen, että 5–10v kulut­tua ben­sa-auto­jen osuus on todel­la pal­jon pie­nem­pi ja jos­sain vai­hees­sa (hyvin­kin lähi­tu­le­vai­suu­des­sa) kor­vaan­tuu säh­kö­au­toil­la. Säh­kö­kin voi olla tuo­tet­tu omas­sa aurin­ko­voi­ma­las­sa. Muu­tos on vää­jää­mä­tön ja on hyvä, että tähän rea­goi­daan nyt eikä sit­ten kun on jo housuissa.

  Tule­vai­suu­den liik­ku­mi­nen on monel­la tapaa mur­rok­ses­sa ja hyvin nopeas­sa sel­lai­ses­sa. Sen vuok­si tar­vi­taan nyt jo uut­ta ajat­te­lu­ta­paa. Onko Ber­ne­rin SELVITYS (huom, ei vie­lä laki tai moi­sen ehdo­tus) sit­ten rat­kai­su, ehkä­pä. Eikö­hän tuo vie­lä hie­man muu­ta muo­to­aan ja muo­tou­du ajan kanssa.

  Kii­tos Ode hyväs­tä kirjoituksesta.

 13. Täs­sä häm­mäs­tyt­tää eni­ten kii­re, jol­la uudis­tus­ta aje­taan. Voi tie­tys­ti olla, että olem­me vain totut­tu­neet loput­to­maan vat­vo­mi­seen. On myös­kin annet­tu ymmär­tää, että kaik­ki voit­ta­vat. Polt­toai­ne­ve­ro­tus keve­nee, auto­ve­ro pois­tuu ja autoi­lu kai­ken kaik­ki­aan hal­pe­nee mikä­li ajaa uudel­la vähä­pääs­töi­sel­lä autol­la. Vähän lii­an hyvää ollak­seen totta.
  Kun­nil­la­han käy­tän­nös­sä on ole­mas­sa aikaan perus­tu­va jär­jes­tel­mä, katu­mak­sut­han muu­tet­tiin kiin­teis­tö­ve­rok­si aikoinaan.
  Kai­ken kaik­ki­aan uudis­tuk­sen epäi­lyä ei miten­kään häl­ven­nä se, että asial­la on Kepu. Jos­sain koh­taa ne onnis­tuu aina kään­tä­mään rahat omaan taskuunsa.

 14. Andy: Eikö kilo­met­ri­poh­jai­nen mak­su ole täsä­mäl­leen sama kuin ben­san hin­taan lisät­ty maksu?

  Sem­moi­nen jär­ki Ber­ne­rin lähes­ty­mis­ta­vas­sa on että kun ja jos mer­kit­tä­vä osa auto­kan­nas­ta muut­tuu säh­köl­lä kul­ke­vik­si, ne eivät ben­sa­ve­ron kaut­ta mak­sa kilo­met­reis­tään mitään. Säh­köä ei toi­saal­ta halu­ta verot­taa, kos­ka sil­lä on mui­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­sia joi­ta halu­taan kan­nus­taa eti taval­la kuin lii­ken­net­tä. Ben­san yli­voi­mai­ses­ti isoin käyt­tö­tar­koi­tus n liikennepolttoaineena.

 15. Andy:
  Ben­san hin­taan lai­te­tus­sa mak­sus­sa (jota nykyi­sin verok­si kut­su­taan) on se hyvä puo­li, että enem­män kulut­ta­va auto näin ollen mak­saa enem­män myös veroa. 

  Tuo on vähän van­ha­kan­tai­nen ajat­te­lu­mal­li. Ben­sa ja die­sel polt­toai­nei­na ovat aika har­vois­sa tule­vai­suu­den kuvis­sa pää­käyt­tö­voi­ma­na, jol­loin nii­den vero­tuk­sen mer­ki­tys tulee kutis­tu­maan hyvin lyhyel­lä­kin aika­vä­lil­lä. Sen takia siir­to käyt­tö­mak­suun on joka tapauk­ses­sa edes­sä, tai koko pot­ti kato­aa. Ellei sit­ten ruve­ta verot­ta­maan säh­kö­la­taus­ta, joka taas on uhka­ku­va­na vähän haas­teel­li­nen jo toteu­tuk­sen­kin kannalta.

 16. kilo­met­ri seu­ran­ta on tie­o­tur­vaon­gel­ma. Äly­pu­he­li­men pai­kan­nusk­sen saa pois pääl­tä ihan vain pai­na­mal­la yhtä iko­nia. Seu­ran­ta on siis vapaa­eh­tois­ta JA viran­omai­sil­la ei ole tie­toon pää­syä, joka on itsei­sar­voi­nen asia.

  Mik­si näin vai­keas­ti on ensim­mäi­nen aja­tus. Polt­toai­neen­ve­ro­tus on jo käy­tös­sä ja var­sin help­po­to­teut­taa. Kysy­mys on vaan sii­tä, että poli­tii­kot teki­si­vät työn­sä ja teki­si­vät ties­tö­nyl­lä­pi­to­suun­ni­tel­man ja sit­ten vie­lä nou­dat­tai­si­vat sitä. 

  Tämä on kuol­lee­na syn­ty­nyt ajatus

  1. Kyl­lä se kän­nyk­kä ker­too sijain­ti­si eteen­päin myös tukia­se­mien kaut­ta. Ei yhtä tar­kas­ti kuin GPS ker­too. Sil­lä se “Pasi­lan mies” tunnistettiin. 

 17. Minul­la on sama läh­tö­koh­ta kuin OS:lla täs­tä asias­sa. Lisäk­si uusi jär­jes­tel­mä kor­jai­si vih­doin vii­mein ongel­man auto­jen rekis­te­röin­ti­maan kans­sa. Sen sijaan, että vah­dit­tai­siin mihin maa­han rekis­te­röi­dyl­lä autol­la kukin ajaa, otet­tai­siin tie­ver­kon käy­tös­tä mak­su kai­kis­ta, myös esi­mer­kik­si viro­lai­ses­sa tai venä­läi­ses­sä rekis­te­ris­sä ole­vis­ta. Samal­la pääs­täi­siin kah­den kan­sa­lai­suu­den per­hei­den han­ka­lan koh­te­lun (esim. eräs Suo­mes­sa asu­nut suo­ma­lais-ruot­sa­lai­nen paris­kun­ta) ongel­mas­ta.

  Kilo­met­ri­poh­jais­ta mak­sua tar­joai­si­vat toden­nä­köi­ses­ti vakuu­tus­yh­tiöt äly­lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen kyl­kiäi­se­nä. Samal­la yhtiöt voi­si­vat tar­jo­ta mak­sua­lus­tan kunnallisen/seudullisen ruuh­ka­mak­sun toteutukseen.

  Mie­les­tä­ni Ber­ne­rin ehdo­tus on erin­omai­nen poh­ja hienosäädettäväksi.

  Jos kaik­kea lii­ken­teen mak­sa­mis­ta mak­suis­ta ei halu­ta käyt­tää auto­lii­ken­ne­verk­koon (kuten tänään­kään ei käy­te­tä), voi­daan lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiöl­le lait­taa suo­lai­nen tuot­to­ta­voi­te tai vero­luon­toi­nen maksuerä.

 18. Aika vek­ku­lia, että kepu halu­aa tien­käyt­tö­mak­su­ja. Nehän koh­dis­tu­vat maa­seu­dul­le, mis­sä on pak­ko ajaa val­tion maan­teil­la ja maksaa…
  sta­di­lai­nen ostaa veros­ta vapaan luxusau­ton ja huris­te­lee kivas­ti Hel­sin­gin, Espoon ja Van­taan kau­pun­gin katu­ja pit­kin ilmaiseksi.

 19. Pek­ka Pie­ti­lä:
  Ryös­tä­jä paro­nit ja val­tion-yhtiö­ra­has­ta­jat yrit­tä­vät luo­da uuden raha­sam­mon. Tais­te­lus­sa on kyse kau­pun­kien maa­poh­jas­ta ja maa­lais­ten oikeu­des­ta mak­sat­taa liik­ku­mi­sen­sa val­tiol­la. Ei täs­tä muu­ta saa irti!

  Nime­no­maan, koko hank­keen tavoit­teek­si on sekä Ber­ne­rin että Kur­vi­sen suul­la todet­tu syr­jä­seu­tu­jen tei­den rahoi­tuk­sen tur­vaa­mi­nen ja “koko maan asut­tu­na pitä­mi­nen”. Tämä onnis­tuu lois­ta­vas­ti kiin­teä­hin­tai­sel­la rahas­tuk­sel­la jos­sa auton käy­tös­tä mak­se­taan kiin­teä hin­ta riip­puamt­ta ajaa­ko kau­pun­gin kaduil­la vai val­tion teil­lä. Se on var­maa että kilo­met­ri­hi­na­tis­ta rahas­tus­ta ei tule ilman maaseutukompensaatiota. 

  Sel­vi­tyk­ses­sä muu­ten lukee:

  Lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiön inves­toin­nit suun­tau­tui­si­vat pää­asial­li­ses­ti taa­ja­mien ulko­puo­lel­le haja-asu­tusa­lueil­le eikä kau­pun­kei­hin katuverkkoihin” 

  Kysees­sä on siis uusi “maa­ta­lous­tu­ki” jol­la kau­pun­ki­lais­ten rahat kupa­taan syr­jä­seu­dun käyt­tä­mät­tö­miin teihin.

 20. Mä itse vei­kaan että km-poh­jois­ta las­ku­tus­ta ei tul­la otta­maan käyt­töön aina­kaan moneen vuo­teen. Sii­tä pitä­vät huo­len Perus­suo­ma­lai­set ja Kes­kus­tan “kent­tä”. Nyt­kin se on edul­li­sem­pi vain alle 11000 km/vuosi.

  Itse toi­voi­sin että auto­ve­ron pois­tues­sa pis­tet­täi­siin myös työ­suh­deau­tol­la aja­vat ja km-kor­vauk­sia nos­ta­vat mak­sa­maan osan­sa, kos­ka työ­suh­deau­to­jen vero­tusar­vo­han tulee tipah­ta­maan 20–30% muuten.

 21. Kart­ta johon viit­taat. Link­ki löy­tyy tääl­tä oikeas­ta laidasta.
  trafi.fi/live-laskuri/

  Osuus val­tion tieverkolla
  Suo­men tie­verk­ko käsit­tää maan­tiet, kun­nal­li­set katu­ver­kot ja yksi­tyis­tiet. Val­tion maan­tei­tä on yhteen­sä 78 000 km ja lii­ken­teen hin­noit­te­lu kos­kee näi­tä val­tion yllä­pi­tä­miä teitä.”

  LVM siir­si kysyt­täes­sä vas­tuun kar­tas­ta Lii­ken­ne­vi­ras­tol­le. Ilmei­ses­ti kysees­sä nume­roi­dut tiet, jois­ta kaik­ki eivät ole val­tion hal­lus­sa, eivät­kä näin maksullisia.

 22. Andy: Sitä en myös­kään ymmär­rä, miten sit­ten rahoi­tet­tai­siin val­tion tei­den ulko­puo­li­sen ties­tön kun­nos­sa­pi­to ja kehittäminen.

  Yksi­tyis­tiet ovat joka tapauk­ses­sa iso ongel­ma, nii­tä on 80% Suo­men ties­tös­tä ja kun­to rapau­tuu. Tus­kin nii­tä pys­ty­tään kaik­kia yllä­pi­tä­mään mis­sään tapauksessa.

  har:
  Aika vek­ku­lia, että kepu halu­aa tien­käyt­tö­mak­su­ja. Nehän koh­dis­tu­vat maa­seu­dul­le, mis­sä on pak­ko ajaa val­tion maan­teil­la ja maksaa… 

  Alku­vai­hees­sa tar­jol­la oli­si vain kiin­teä vuo­si­mak­su, jol­loin tulon­siir­to oli­si vah­vas­ti kau­pun­geis­ta pois­päin. Kun kilo­met­ri­poh­jai­sel­la sys­tee­mil­lä tuo­tot tip­pui­si­vat, kilo­met­rin hin­taa tie­ten­kin nos­tet­tai­siin, että saa­tai­siin tar­vit­ta­vat tulot… 😉

 23. har:
  Aika vek­ku­lia, että kepu halu­aa tien­käyt­tö­mak­su­ja. Nehän koh­dis­tu­vat maa­seu­dul­le, mis­sä on pak­ko ajaa val­tion maan­teil­la ja maksaa…
  sta­di­lai­nen ostaa veros­ta vapaan luxusau­ton ja huris­te­lee kivas­ti Hel­sin­gin, Espoon ja Van­taan kau­pun­gin katu­ja pit­kin ilmaiseksi.

  Ja mikä hyö­ty sii­nä oli­si? Sta­dis­sa ei ihmi­set ole kiin­nos­tu­nei­ta mil­lai­nen auto kel­lä­kin on. Ainoas­taan luk­susau­to kul­jet­ta­jal­la oli­si jotain kos­ka sil­loin auton baa­ri­kaa­pin sisäl­lös­tä­kin voi naut­tia jotain. Mut­ta sekin on niin amerikkalaista.…
  Osta mopoau­to jos haluat ajaa ilmai­sek­si kau­pun­gin kaduilla.

 24. Mie­les­tä­ni täs­sä oli hyvä kir­joi­tus ns. “kyt­täys­sys­tee­min” tarpeettomuudesta:

  http://www.pohjalainen.fi/mobile/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/kytt%C3%A4yskone-on-tarpeeton‑1.2194624

  Yksi­tyis­hen­ki­löis­tä kerät­tä­vän tie­don kes­kei­siä läh­tö­koh­tia ovat mm. syy, mihin tie­toa tar­vi­taan, sen mää­rit­te­ly, mitä mit­taus­da­taa kysei­seen tar­koi­tuk­seen täy­tyy kerä­tä, mihin se toi­mi­te­taan ja kuka sii­hen pää­see käsiksi.

  Jos kysy­mys on ajo­reit­tiin perus­tu­vas­ta tien­käyt­tö­mak­sus­ta, niin ainoa tie­to, joka on tar­ve välit­tää eteen­päin, on ker­ty­nyt mak­set­ta­va sum­ma. Autoon sijoi­tet­tu pai­kan­nus­lai­te voi las­kea sen suo­raan paik­ka­tie­don perus­teel­la aivan samoin kuin navi­gaat­to­ri­kin las­kee pai­kan ja rei­tin lähet­tä­mät­tä mitään tie­toa autos­ta mihinkään.

  Ker­ty­nyt tien­käyt­tö­mak­su voi­daan lukea sit­ten viran­omais­ten hyväk­sy­mäs­tä lait­tees­ta esi­mer­kik­si ajo­neu­von vuo­si­kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä. Pai­kan­nus­tie­toa ei ole mis­sään vai­hees­sa mitään tar­vet­ta tal­len­taa saa­tik­ka lähet­tää autos­ta mihinkään.”

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä se kän­nyk­kä ker­too sijain­ti­si eteen­päin myös tukia­se­mien kaut­ta. Ei yhtä tar­kas­ti kuin GPS kertoo. 

  Kän­ny­kän voi sul­kea. Auton GPS pai­kan­nus­ta ei, vaik­ka ajai­si katuverkossa.

  Auton seu­ran­ta mah­dol­lis­tai­si sen, että mus­ta­suk­kai­nen puo­li­so voi­si seu­ra­ta kul­ke­mi­sia, kos­ka auton omis­ta­jan tulee pys­tyä tar­kas­ta­maan lasku.

 26. Osmo osui oike­aan kun sanoi, että raha kar­kaa maa­kun­nas­ta Hel­sin­kiin esi­te­tyl­lä mallilla. 

  Tra­fin las­ku­ri ker­toi minun kus­tan­nus­ten nouse­van 3000 euroa, jos ajan töi­hin 100 km yhteen suun­taan päi­väs­sä. Hyväs­ti siis työt muis­sa kau­pun­geis­sa, maa­seu­tu kui­vuu entisestään…

 27. Mik­koR: Se on täs­mäl­leen sama, pait­si niil­lä autoil­la jot­ka eivät polt­toai­net­ta tar­vit­se, eli säh­kö­au­toil­la. On sel­vää että polt­toai­neen hin­taan perus­tu­va autoi­lun vero­tus on täs­tä syys­tä hata­ral­la poh­jal­la ja sitä on muu­tet­ta­va pian jol­lain tavalla.

  Säh­kö­au­toi­hin (ja ladat­ta­viin hybri­dei­hin) mus­ta boxi, joka kerää auton jär­jes­tel­mis­tä tie­don töp­se­lin kaut­ta lada­tuis­ta kWhois­ta. Luu­li­si ole­van ker­ta­luok­kaa hel­pom­man kuin jon­kun seurannan.

 28. Auton seu­ran­ta mah­dol­lis­tai­si sen, että mus­ta­suk­kai­nen puo­li­so voi­si seu­ra­ta kul­ke­mi­sia, kos­ka auton omis­ta­jan tulee pys­tyä tar­kas­ta­maan lasku. 

  Kir­joit­ta­ja olet­taa, että seu­rat­ta­va puo­li­so kul­kee hen­ki­lö­au­tol­la. Puo­li­so voi kul­kea myös jalan, pol­ku­pyö­räl­lä tai jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la — ilman seurantaa.

 29. R.Silfverberg:
  Mä itse vei­kaan että km-poh­jois­ta las­ku­tus­ta ei tul­la otta­maan käyt­töön aina­kaan moneen vuo­teen. Sii­tä pitä­vät huo­len Perus­suo­ma­lai­set ja Kes­kus­tan “kent­tä”. Nyt­kin se on edul­li­sem­pi vain alle 11000 km/vuosi.

  Se hin­noit­te­lu vähän kyl­lä ihme­tyt­ti — jos auton käyt­tä­jä voi itse vali­ta joko km-mak­sun tai vuo­si­mak­sun, niin käy­tän­nös­sä­hän se tar­koit­tai­si sitä, että tie­tyn km-mää­rän jäl­keen lisä­ki­lo­met­rit ovat ilmai­sia — eli siis pal­jon aja­vat aja­vat könttäsummalla.

  Syy­hän tähän on tosi­aan ilmei­ses­ti se, ettei kepun kan­nat­ta­jien mak­sut saat nousta…

 30. Kai­no:
  LVM siir­si kysyt­täes­sä vas­tuun kar­tas­ta Lii­ken­ne­vi­ras­tol­le. Ilmei­ses­ti kysees­sä nume­roi­dut tiet, jois­ta kaik­ki eivät ole val­tion hal­lus­sa, eivät­kä näin maksullisia.

  Kart­ta­mer­kin­tö­jen selit­tees­tä käy ilmi, että kadut on mer­kit­ty mus­tal­la reu­na­vii­val­la tai pie­nil­lä orans­seil­la viivanpätkillä.

 31. Pro­met­heus:

  Ker­ty­nyt tien­käyt­tö­mak­su voi­daan lukea sit­ten viran­omais­ten hyväk­sy­mäs­tä lait­tees­ta esi­mer­kik­si ajo­neu­von vuo­si­kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä. Pai­kan­nus­tie­toa ei ole mis­sään vai­hees­sa mitään tar­vet­ta tal­len­taa saa­tik­ka lähet­tää autos­ta mihinkään.”

  Kat­sas­tus­ta aio­taan har­ven­taa joka toi­nen vuo­si tapah­tu­vak­si, ja ensim­mäi­set (noin) 5 vuot­ta ei tar­vi­ti­si­si kat­sas­taa ollen­kaan. No sama se, var­maan kek­si­tään jokin muu kei­no, ehkä perin­tä­toi­mis­tot perus­ta­vat pal­ve­lun jos­sa mus­tia laa­ti­koi­ta sit­ten puretaan.
  Ber­ne­rin idea on että val­tio ei inves­toi itse yhtään mitään seu­ran­ta­lait­tei­siin vaan mak­sun perin­tä nii­den kaut­ta siir­tyy väli­kä­sil­le. Sil­loin se on lii­ke­sa­lai­suus mitä tie­toa ne sisältävät.

 32. Kai­no: Kän­ny­kän voi sul­kea. Auton GPS pai­kan­nus­ta ei, vaik­ka ajai­si katuverkossa.

  Autol­la ei ole pak­ko ajaa, fil­la­ril­la­kin pääsee.

  Jos jos­sain vai­hees­sa tule­vai­suut­ta halu­taan siir­tyä auto­maat­ti­sin kul­ku­vä­li­nein toi­mi­vaan MaaS mal­liin, kaik­kien kul­ku­vä­li­nen reaa­liai­kai­nen pai­kan­ta­mi­nen ja mie­lel­lään vie­lä pai­kan­nus­da­tan vapaa saa­ta­vuus avoin­ten raja­pin­to­jen kaut­ta on ainoa jär­ke­vä siirto. 

  Yksi­tyi­syy­den­suo­ja pitää rat­kais­ta muul­la tavalla.

 33. Edel­lä jo oli­kin, mut­ta täs­sä ker­tauk­se­na kuvan läh­de: http://www.liikennevirasto.fi/kartat/tiekartat#.WIICbXqksTU

  Ymmär­täi­sin tuon näyt­tä­vän kaik­ki lii­ken­ne­vi­ras­ton yp tiet. Muut ovat sit­ten kun­nan yllä­pi­tä­mää katuverkostoa.

  Miten käy, jos kau­pun­gin kes­kus­to­jen pää­väy­lät ovat “mak­sul­li­sia” ja sivu­ka­dut “mak­sut­to­mia” — kuin­ka pahas­ti lii­ken­ne sekoit­tuu jos pää­dy­tään aja­maan “sääs­tö­reit­te­jä”. Vai lie­nen­kö aja­tuk­ses­sa­ni hakoteillä..

  Maksu/km pitäi­si ehdot­to­mas­ti perus­tua alu­ee­seen (kes­kus­ta vs. lähiö) eikä aje­tun tien yllä­pi­tä­jään! Lisäk­si sen tuli­si olla Osmon ehdo­tuk­sen mukaan olla aika­pe­rus­tai­nen, kos­ka ruuhkat.

 34. Pek­ka: Kir­joit­ta­ja unoh­taa täs­sä sen, että 5–10v kulut­tua ben­sa-auto­jen osuus on todel­la pal­jon pie­nem­pi ja jos­sain vai­hees­sa (hyvin­kin lähi­tu­le­vai­suu­des­sa) kor­vaan­tuu säh­kö­au­toil­la. Säh­kö­kin voi olla tuo­tet­tu omas­sa aurin­ko­voi­ma­las­sa. Muu­tos on vää­jää­mä­tön ja on hyvä, että tähän rea­goi­daan nyt eikä sit­ten kun on jo housuissa.

  Tur­haa pelot­te­lua. Ihan hypo­teet­ti­ses­ti, jos huo­mi­ses­ta alkaen kaik­ki uudet myy­dyt autot oli­so­vat säh­kö­au­to­ja, oli­si nii­den osuus kym­me­nen vuo­den kulut­tua noin puo­let. Auto­jen kes­ki-ikä kun on mym­me­nen vuot­ta. Käy­tän­nös­sä säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mi­nen voi­tai­siin kom­pen­soi­da polt­toai­ne­ve­ron nos­tol­la jon­nek­kin 50% osuu­teen saakka.

  Kun nyt aja­tel­laan tämän pla­nee­tan tilaa ja ilmas­ton­muu­tos­ta niin tämä oli­si kaik­kein jär­ke­vin­tä mah­dol­lis­ta politiikaa.

  Vali­tet­ta­vas­ti se että kaik­ki uudet autot oli­so­vat säh­kö­au­to­ja huo­mi­ses­ta alkaen on aika uto­pis­ti­nen haa­ve. Hyvällä,onneöla tuo 50% saa­vu­te­taan 2037.

  2037 ovar­kin sit­ten kaik­ki uudet autot jo robot­ti­au­to­ja eikä kenen­kään kan­na­ta sei­sot­taa auto­aan tyh­jän­pant­ti­na vaan pis­tää se ansait­se­maan rahaa aja­mal­la robot­tiu­be­riä. Eli käy­tän­nös­sä yksi­tyi­sau­toi­lun ja jul­ki­sen lii­ken­teen raja kato­aa kun ihmi­set hyp­pää­vät sii­hen kul­ku­neu­voon joka tulee eikä ketään kiin­nos­ta omis­taa­ko sen ajo­neu­von yksi­tyi­nen, yhtei­sö, yri­tys vai yhteiskunta.

  Kun me ollaan sil­loin 2037 mobi­li­ty as a ser­vice yhteis­kun­nas­sa niin koko vero­pe­rus­te hävi­ää, alku­jaan ylel­li­syys­ve­rok­si teh­dys­tä veros­ta tulee tasavero.

 35. ij: Kir­joit­ta­ja olet­taa, että seu­rat­ta­va puo­li­so kul­kee hen­ki­lö­au­tol­la. Puo­li­so voi kul­kea myös jalan, pol­ku­pyö­räl­lä tai jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la – ilman seurantaa. 

  Näin on!

  ksee: Säh­kö­au­toi­hin (ja ladat­ta­viin hybri­dei­hin) mus­ta boxi, joka kerää auton jär­jes­tel­mis­tä tie­don töp­se­lin kaut­ta lada­tuis­ta kWhois­ta. Luu­li­si ole­van ker­ta­luok­kaa hel­pom­man kuin jon­kun seurannan. 

  täys­säh­kö­au­tot tule­vat ole­maan Suo­mes­sa niin har­vi­nai­sia kun­nes sel­lai­ne akku kek­si­tään että auto kul­kee yhdel­lä latauk­sel­la yli 200 km, ja auto ei mak­sa mil­joo­naa, eli on yks lys­ti peri­tään­kö ladat­ta­vas­ta aäh­kös­tä erik­seen polt­toai­ne­ve­roa vai ei. LAdat­ta­vat hybri­dit sama jut­tu. Niis­sä ben­sa­moot­to­ri käyn­nis­tyy jo parin­kym­me­nen kilo­met­rin ajon jäl­keen. Se säh­kö­moot­to­ri ja akku on niis­sä autois­sa vain painolastina.

  1. täys­säh­kö­au­tot tule­vat ole­maan Suo­mes­sa niin har­vi­nai­sia kun­nes sel­lai­ne akku kek­si­tään että auto kul­kee yhdel­lä latauk­sel­la yli 200 km, ja auto ei mak­sa miljoonaa, 

   Molem­mat ehdot on jo täytetty.

 36. Miten­kä val­tion vero­tu­loil­le käy? Olen ymmär­tä­nyt, että autoi­li­joil­ta kerät­ty­jen auto‑, ajo­neu­vo- ja polt­toai­ne­ve­ro­jen mää­rä on nykyi­sin pal­jon suu­rem­pi kuin tie­ver­kon hoi­toon ja inves­toin­tei­hin käy­tet­ty summa. 

  Kan­na­tan kyl­lä tei­den käyt­töön perus­tu­via mak­su­ja, mut­ta esi­tys on vie­lä raakile.

 37. Park­man / Easy­park mah­dol­lis­taa auton pysä­köi­mi­sen mak­sa­mi­sen ilman, että autoa tar­kal­leen pai­kan­ne­taan. Riit­tää, että auton mak­su on mak­set­tu. Mak­su on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa minuu­tin tarkkuudella. 

  Mak­sun suo­rit­taa auton käyt­tä­jä. Auton omis­ta­ja ei saa mak­sus­ta erittelyä.

  Meil­lä on jo siis ole­mas­sa toi­mi­va mal­li, joka ei vaa­di pai­kan­nus­ta, ei pal­jas­ta mak­sa­jan liik­kei­tä ulko­puo­li­sel­le ja mak­su koh­dis­tuu tar­kal­leen saa­tuun palveluun.

  Mik­sei vas­taa­vaa jär­jes­te­lyä voi­da ulot­taa tieliikennemaksuun?
  1. Ei vaa­di paikannusta
  2. Ei aiheu­ta mer­kit­tä­vää tietosuojaongelmaa
  3. Mak­su koh­dis­tuu saa­tuun pal­ve­luun, kuten oli tavoitetila
  4. On koe­tel­tu ratkaisu
  5. Voi­daan ottaa käyt­töön lähes heti
  6. Ei vaa­di mer­kit­tä­viä investointeja
  7. Ei vaa­di autoon lisälaitteita

  Ehkä­pä emme halua­kaan rat­kai­sua, jos­sa mak­se­taan vain saa­dus­ta pal­ve­lus­ta, vaan halu­taan verot­taa omistamisesta.

 38. Vil­le: Kart­ta­mer­kin­tö­jen selit­tees­tä käy ilmi, että kadut on mer­kit­ty mus­tal­la reu­na­vii­val­la tai pie­nil­lä orans­seil­la viivanpätkillä.

  Myös vio­le­tit ovat selit­teen mukai­ses­ti katuja.

 39. Täys­säh­kö­au­tot eivät tule muo­dos­ta­maan kovin suur­ta osuut­ta ajo­neu­vo­kan­nas­ta aina­kaan nykyi­sel­lä akku­tek­no­lo­gial­la. Litium ei rii­tä hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen sähköistämiseen.

  Pidän näi­tä vero­tuk­sel­li­sia uhka­ku­via aika kau­kaa haet­tu­na. Nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö ajo­neu­vois­sa ei ole lop­pu­mas­sa mis­sään sel­lai­ses­sa ske­naa­rios­sa, mikä perus­tuu ole­mas­sa ole­vaan teknologiaan.

  Ruuh­ka­mak­su­jen toteu­tus­ta­vak­si kan­na­tan kame­roi­ta ja rekis­te­ri­kil­pien auto­maat­ti­luen­taa. Tek­ni­ses­ti help­poa, toi­mi­via rat­kai­su­ja on käy­tös­sä pit­kin maa­il­maa, eikä ole näi­tä ongel­mia hui­jaa­mi­sen kans­sa. On ihan var­ma, että ei mene mon­taa viik­koa mus­tien laa­ti­koi­den tulos­ta pakol­li­sek­si, kun on jo ylei­ses­ti saa­ta­vil­la kei­no nii­den kier­tä­mi­seen. Ja on oikeu­del­li­ses­ti vähän han­ka­la aja­tus, että auto­no­mis­ta­ja oli­si vas­tuus­sa sel­lai­sen lait­teen toi­mi­vuu­des­ta, jon­ka kuor­ta ei saa edes lail­li­ses­ti ava­ta. Mil­läs tar­kis­tat, että toi­mii­ko se oikein? Entäs sit­ten kun se ei toi­mi­kaan ja jäät rat­sias­sa sii­tä kiin­ni? Mil­läs todis­tat, ettet ole näpe­löi­nyt lai­tet­ta? Miten var­mis­te­taan kiin­ni­jää­mi­nen, ilman että teh­dään toi­mi­mat­to­man lait­teen tahat­to­man omis­ta­jan ase­mas­ta oikeu­del­li­ses­ti täy­sin kestämätön?

 40. Hyvin myön­teis­tä on aja­tus siir­tää kiin­teät verot käyt­töön perus­tu­vak­si mak­suk­si. Se kan­nus­taa oikein, min­kä seu­rauk­se­na se vähen­tää auton käyt­töä ja suo­sii jouk­ko­lii­ken­net­tä. Tämä toi­mii kui­ten­kin vain vaih­toeh­dos­sa, jos­sa las­ku­te­taan kilo­met­rien mukaan ja sii­nä on siis seurantamahdollisuus. ”

  Pure­taan tämä nyt osiin. Ensin­nä­kin meil­lä on jo käyt­töön perus­tu­va mak­su, polt­toai­ne­ve­ro ja se vie­lä­pä suo­sii vähä­pääs­töi­siä autoja.

  Toi­sek­si, onko mitään perus­tet­ta koko maan­laa­jui­ses­ti vähen­tää auton käyt­töä ja suo­sia jouk­ko­lii­ken­net­tä ? Jouk­ko­lii­ken­ne on ihan erin­omai­nen pai­kois­sa jois­sa lii­ku­te­taan jouk­ko­ja mut­ta muu­al­la on jär­ke­vin­tä käyt­tää juu­ri niin pien­tä kul­ku­vä­li­net­tä joka riit­tää eli yleen­sä hen­ki­lö­au­toa. On ihan tur­haa ajat­taa 45l/100km kulut­ta­vaa die­sel­bus­sia muu­ta­man mat­kus­ta­jan täh­den jos sel­vit­täi­siin alta 4l/100km kulut­ta­val­la pik­kuau­tol­la tai 0l/100km kulut­ta­vall sähköautolla.

  Ymmär­rän hyvin että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jos­sa on todel­la­kin jouk­ko­ja lii­ku­tel­ta­va­na on jouk­ko­lii­ken­teen suo­si­mi­sess jär­keä mut­ta sen vuok­si ei kan­na­ta raken­taa koko maan kat­ta­vaa kal­lis­ta seurantajärjestelmää.

  Olli­lan rapor­tis­sa oli jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sik­si arvioi­tu 100Miljoonaa vuo­des­sa mut­ta epäi­len sen ole­van aliar­vioi­tu. Pel­käs­tään 1000€/kpl asen­nuk­si­neen seu­ran­ta­lait­teet 2.5 mil­joo­naan hen­ki­lö­au­toon mak­sai­si jo 2.5Miljardia. Se 100M€ meni­si jo uusien lait­tei­den asen­nuk­seen ja pääl­le jär­jes­tel­män käyt­tö- val­von­ta ja rangaistuskulut.

  Tämä sum­ma kan­nat­taa suh­teut­taa vaik­ka­pa län­si­met­ron hin­taan. Tuol­la hin­nal­la sai­si jo pari uut­ta län­si­met­roa ja vuo­si­ku­luil­la voi­si pitää uusien tun­ne­lei­den kai­vun jat­ku­vas­ti käynnissä. 

  Jos siis autoi­li­joi­ta halu­taan tuo sum­ma kerä­tä niin eikö oli­si pal­jon hel­pom­paa vain korot­taa vero­ja ja pis­tää uudet met­ro­lin­jat työ­nal­le ? Ne met­ro­lin­jat vas­ta sitä jouk­ko­lii­ken­net­tä edistäisivätkin.

  Jos taas pää­kau­pun­ki­seu­dul­le halu­taan ruuh­ka­mak­sut niin se onnis­tui­si pal­jon edul­li­sem­min rapor­tis­sa mai­ni­tul­la elekt­ro­ni­sel­la vin­je­til­lä. SIis jot­ta saat ajaa ruuh­ka-aika­na kes­kus­tan sisään­tu­lo­väy­lil­lä niin sinul­la tuli­si olla mak­set­tu­na auton rekis­te­ri­nu­me­rol­la mak­su. Mak­su voi­si sit­ten mak­saa käsin tai auto­maat­ti­sel­la kän­nyk­kä­se­vel­luk­sel­la joka käyt­täi­si sitä GPS:ä ja kel­loa. Vavon­ta onnis­tui­si otan­nal­la rekisterinumerokameroilla.

  1. Muis­ta nyt kui­ten­kin, että val­tion tei­tä on vain 20 % ja mak­su peri­tään nyt myös kaduil­la ja yksi­tyis­teil­lä ajamisesta.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Molem­mat ehdot on jo täytetty.

  Tes­la mak­saa jotain puo­li mil­liä ja joka tapauk­ses­sa, säh­kö­au­to­jen ajo­suo­rit­teet jää­vät vaa­ti­mat­to­mak­si kos­ka “tank­kaa­mi­nen” kes­tää lii­an kau­an bolt­to­moot­to­ri­au­toi­hin verrattuna. 

  Ben­sas­ta ja hen­ki­lö­au­toi­hin tan­kat­ta­vas­ta die­se­lis­tä pitäi­si pys­tyä verot­ta­maan vähän enem­män että ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set­kin tuli­si huomioitua.

 42. ark­ki­teh­ti: Yksi­tyi­syy­den­suo­ja pitää rat­kais­ta muul­la tavalla. 

  Yksi­tyi­syy­den­suo­ja rat­kais­taan täs­sä asias­sa kuten muis­sa­kin siten, ettei kerä­tä tie­to­ja ellei ole ihan pak­ko. Nyt ei ole pakko.

  R.Silfverberg: kun­nes sel­lai­ne akku kek­si­tään että auto kul­kee yhdel­lä latauk­sel­la yli 200 km 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Molem­mat ehdot on jo täytetty. 

  Tuo­hon liit­tyy sel­lai­nen­kin ehto, että lataus pitää voi­da teh­dä nopeas­ti. Jos pidem­mil­lä mat­koil­la täy­tyy pitää tun­nin (tai pidem­piä) lataus­tau­ko­ja parin sadan kilo­met­rin välein, hom­ma ei vain toimi.

 43. 5–10v kulut­tua mui­den kuin perin­tei­sil­lä pol­toai­neil­la kul­ke­vien auto­jen osuus uusis­ta autois­ta on edel­leen­kin mur­to-osa. Koko­nai­sau­to­kan­nas­ta nii­den osuus on toden­nä­köi­ses­ti edel­leen­kin marginaalinen.

  Niin­pä koko kilo­met­ri­ve­ro on ihan tur­haa hötkyilyä.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä se kän­nyk­kä ker­too sijain­ti­si eteen­päin myös tukia­se­mien kaut­ta. Ei yhtä tar­kas­ti kuin GPS ker­too. Sil­lä se “Pasi­lan mies” tunnistettiin. 

  Kos­ka ihmi­set käy­vät vapaa­eh­toi­ses­ti palk­ka­töis­sä, pak­ko­työ ja kalee­rior­juus oivat kum­mat­kin ihan hyviä tapo­ja jär­jes­tää työelämä.

 45. R.Silfverberg: Tes­la mak­saa jotain puo­li mil­liä ja joka tapauk­ses­sa, säh­kö­au­to­jen ajo­suo­rit­teet jää­vät vaa­ti­mat­to­mak­si kos­ka “tank­kaa­mi­nen” kes­tää lii­an kau­an bolt­to­moot­to­ri­au­toi­hin verrattuna. 

  Kuin­ka useas­ti vii­kos­sa tank­kaat autosi?

  Säh­kö­au­toin­fras­ta puhee­nol­len täy­tyy muis­taa käy­tän­nöl­li­sim­mät sijain­nit auton latauk­sel­le: koti, työ­paik­ka ja hyper­mar­ke­tin piha. Siel­lä se auto sei­soo yli 90 pro­sent­tia ajasta.

  Se, että kes­tää­kö auton tank­kaa­mi­nen minuu­tin, kak­si vai 30 minuut­tia, ei ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä, kun­han sitä lataus­ta var­ten ei tar­vit­se hur­ruu­tel­la erik­seen huoltoasemalle.

  Seu­raa­vien kol­men vuo­den aika­na suu­ret auto­val­mis­ta­jat tuo­vat omat säh­kö­au­to­mal­lin­sa mark­ki­noil­le. Kas­vu tulee ole­maan voi­ma­kas­ta koko maa­il­mas­sa, kun vie­lä kii­na­lai­set pis­tä­vät kapu­loi­ta rat­tai­siin hal­voil­la malleillaan.

 46. Tapio:
  Miten­kä val­tion vero­tu­loil­le käy? Olen ymmär­tä­nyt, että autoi­li­joil­ta kerät­ty­jen auto‑, ajo­neu­vo- ja polt­toai­ne­ve­ro­jen mää­rä on nykyi­sin pal­jon suu­rem­pi kuin tie­ver­kon hoi­toon ja inves­toin­tei­hin käy­tet­ty summa.

  Kan­na­tan kyl­lä tei­den käyt­töön perus­tu­via mak­su­ja, mut­ta esi­tys on vie­lä raakile.

  Vero­tus­ta on tar­koi­tus keven­tää vain sen tien­pi­toon käy­tet­tä­vän rahan ver­ran. Eli kun tien­pi­toon käy­te­tään n. 1.8 mil­jar­dia, niin sen ver­ran keven­ne­tään vero­tus­ta (auto­ve­ro, ajo­neu­vo­ve­ro, polt­toai­ne­ve­ro). Val­tion kan­nal­ta uudis­tuk­sen pitäi­si olla ns. kustannusneutraali.

  Isoim­mat kysy­mys­mer­kit tie­tys­ti liit­ty­vät sii­hen, miten mak­suo­suu­det muut­tu­vat. Uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na ei voi olla se, että kukaan ei voi­ta tai häviä; sil­loin kyse ei ole uudis­tuk­ses­ta, vaan lisäbyrokratiasta. 

  Polt­toai­ne­ve­ron ja auto­ve­ron las­ku näyt­täi­si joh­ta­van tilan­tee­seen, jos­sa suu­rim­mat voit­ta­jat oli­si­vat uusil­la, isoil­la, pal­jon polt­toai­net­ta kulut­ta­vil­la autoil­la aja­vat, joil­le kilo­met­re­jä ker­tyy pal­jon. Tämän ryh­män tuke­mi­nen ei nyt var­si­nai­ses­ti kuu­los­ta kau­hean jär­ke­väl­tä poli­tii­kal­ta oikein mil­tään kannalta.

  Toi­nen iso kysy­mys liit­tyy yhtiön pää­tök­sen­te­koon. Kun yhtiön omis­tus Ber­ne­rin esi­tyk­ses­sä jaet­tai­siin maa­kun­tien ja val­tion kes­ken, vai­kut­taa väis­tä­mät­tö­mäl­tä, että yhtiön hal­li­tus ja joh­to koos­tui­si suu­rel­ta osal­ta maa­kun­tien nimit­tä­mis­tä hen­ki­löis­tä. Vähän pelot­taa, että väy­läyh­tiös­tä tuli­si siten kepun lää­ni­tys, jos­sa ope­ra­tii­vi­nen joh­to kes­kit­tyi­si sil­ta­rum­pu­jen raken­ta­mi­seen, ja käyt­tö­mak­su­mal­lit laa­dit­tai­siin alue­po­liit­ti­sin perus­tein. Ei lii­ken­ne­väy­lien raken­ta­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta saa poli­tiik­kaa pois miten­kään, yhtiöit­tä­mäl­lä se vain pii­lo­te­taan hyvä­ve­li­ver­kos­to­jen ja raken­teel­li­sen kor­rup­tion syövereihin.

  Tie­tys­ti tulok­se­na saat­tai­si olla autot­to­muu­den yleis­ty­mi­nen kau­pun­geis­sa ja jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen vah­vem­pi poliit­ti­nen tuki…

 47. ano­nyy­mi: Yksi­tyi­syy­den­suo­ja rat­kais­taan täs­sä asias­sa kuten muis­sa­kin siten, ettei kerä­tä tie­to­ja ellei ole ihan pak­ko. Nyt ei ole pakko.

  Vali­tet­ta­vas­ti yksi­tyi­den suo­jan toteut­ta­mi­nen täs­sä on mah­do­ton­ta. On kak­si ris­ti­rii­tais­ta vaa­ti­mus­ta, toden­ta­mi­nen ja yksi­tyi­syys joi­ta ei voi saa­vut­taa yhtä aikaa. Ihan sama ongel­ma kos­kee myös säh­köis­tä äänes­tä­mis­tä. Toden­ta­mi­ses­sa kan­sa­lai­sen ja myös verot­ta­jan on pys­tyt­tä­vä toden­ta­maan että verot on mak­set­tu oikein, vero­tus ei voi toi­mia niin että joku mus­ta laa­tik­ko syl­käi­see lapun jos­sa lukee että mak­sa vero­ja 537€ ja enem­pää kan­sa­lai­nen kuin verot­ta­ja­kaan ei voi tätä osoit­taa vää­räk­si. Verot­ta­jan kan­nal­ta ongel­ma on se että myös­kään vero­vilp­piä ei voi osoit­taa. Jos kan­sa­li­nen näyt­tää lapun jos­sa lukee vero­ja 5€ niin verot­ta­ja ei voi kuin uskoa.

  Säh­köi­set pank­ki­pal­ve­lut toi­mi­vat kos­ka ne kerää­vät kai­ken mah­dol­li­sen tie­don jon­ka avul­la tapah­tu­mat voi­daan todentaa.

  Esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­lin­ver­kot kerää­vät pal­jon enem­män tie­toa kuin oli­si tar­peen nii­den toi­min­nan kan­nal­ta ja sen­hän­ta­kia meil­lä on nyt tämä ongel­ma nimel­tä tele­tun­nis­te­tie­dot joi­ta voi käyt­tää ties mihinkin.

 48. Tapio Pel­to­nen:

  … On ihan var­ma, että ei mene mon­taa viik­koa­mus­tien laa­ti­koi­den tulos­ta pakol­li­sek­si, kun on jo ylei­ses­ti saa­ta­vil­la kei­no nii­den kier­tä­mi­seen. Ja on oikeu­del­li­ses­ti vähän han­ka­la aja­tus, että auto­no­mis­ta­ja oli­si vas­tuus­sa sel­lai­sen lait­teen toi­mi­vuu­des­ta, jon­ka kuor­ta ei saa edes lail­li­ses­ti ava­ta. Mil­läs tar­kis­tat, että toi­mii­ko se oikein? Entäs sit­ten kun se ei toi­mi­kaan ja jäät rat­sias­sa sii­tä kiin­ni? Mil­läs todis­tat, ettet ole näpe­löi­nyt lai­tet­ta? Miten var­mis­te­taan kiin­ni­jää­mi­nen, ilman että teh­dään toi­mi­mat­to­man lait­teen tahat­to­man omis­ta­jan ase­mas­ta oikeu­del­li­ses­ti täy­sin kestämätön?

  Niin­pä. Mitä­pä vaik­ka jos satut huo­nol­la tuu­ril­la aje­le­maan jos­kus Hel­sin­gis­tä Tam­pe­reel­le jonos­sa jon­kun GPS-häi­rin­tä­lai­tet­ta käyt­tä­vän perässä?

  Jos lai­te tal­len­taa vain ajo­mää­rät ja logis­sa on 170 km selit­tä­mä­tön­tä ajoa, niin mil­läs todis­tat, että et itse ollut sabo­toi­nut lai­tet­ta? Jos taas häi­rin­täy­ri­tyk­siä ei miten­kään notee­ra­ta, niin sit­ten­hän jokai­nen tilaa Kii­nas­ta kym­pin GPS-jam­me­rin. Jos taas lai­te tal­len­taa rei­tit ja ajat, niin ollaan takai­sin yksi­tyi­syy­den suo­jan ongel­mis­sa — ja kuka sel­vit­tää täl­lai­ses­sa tilan­tees­sä oikaisupyynnöt?

  Jos taas häi­rin­tä­lait­tei­ta käyt­tä­vät halu­taan saa­da heti kiin­ni, niin sit­ten jär­jes­tel­män pitäi­si olla kokoa­jan yhtey­des­sä verk­koon — tai sit­ten kaik­ki tiet oli­si varus­tet­ta­va 50 m välein häi­ri­nän tun­nis­ti­min ja kameroin.

 49. R.Silfverberg: Näin on!

  täys­säh­kö­au­tot tule­vat ole­maan Suo­mes­sa niin har­vi­nai­sia kun­nes sel­lai­ne akku kek­si­tään että auto kul­kee yhdel­lä latauk­sel­la yli 200 km, ja auto ei mak­sa mil­joo­naa, eli on yks lys­ti peri­tään­kö ladat­ta­vas­ta aäh­kös­tä erik­seen polt­toai­ne­ve­roa vai ei. LAdat­ta­vat hybri­dit sama jut­tu. Niis­sä ben­sa­moot­to­ri käyn­nis­tyy jo parin­kym­me­nen kilo­met­rin ajon jäl­keen. Se säh­kö­moot­to­ri ja akku on niis­sä autois­sa vain painolastina.

  Toki näin, mut­ta jos joku halu­aa väki­sin näh­dä asias­sa val­ta­van ongel­man, niin sii­hen löy­tyy ihan yksin­ker­tai­nen ratkaisu.

 50. Vil­le: Kart­ta­mer­kin­tö­jen selit­tees­tä käy ilmi, että kadut on mer­kit­ty mus­tal­la reu­na­vii­val­la tai pie­nil­lä orans­seil­la viivanpätkillä. 

  Eli Man­ner­hei­min­tien pääs­tä Pasi­laan on val­tion­tie­tä, mut­ta Pitä­jän­mäen suun­taan katua. Katua myös Pasi­las­ta Kos­ke­lan­tien suun­taan. Mec­he­li­nin­tie on katu­verk­koa. Näinkö?
  Ei kovin selkeä.

 51. Pal­jon lii­ken­teen vero­tuk­ses­ta nyt menee tei­den hoitoon?

 52. Tapio Pel­to­nen: On ihan var­ma, että ei mene mon­taa viik­koa mus­tien laa­ti­koi­den tulos­ta pakol­li­sek­si, kun on jo ylei­ses­ti saa­ta­vil­la kei­no nii­den kier­tä­mi­seen. Ja on oikeu­del­li­ses­ti vähän han­ka­la aja­tus, että auto­no­mis­ta­ja oli­si vas­tuus­sa sel­lai­sen lait­teen toi­mi­vuu­des­ta, jon­ka kuor­ta ei saa edes lail­li­ses­ti ava­ta. Mil­läs tar­kis­tat, että toi­mii­ko se oikein? Entäs sit­ten kun se ei toi­mi­kaan ja jäät rat­sias­sa sii­tä kiin­ni? Mil­läs todis­tat, ettet ole näpe­löi­nyt lai­tet­ta? Miten var­mis­te­taan kiin­ni­jää­mi­nen, ilman että teh­dään toi­mi­mat­to­man lait­teen tahat­to­man omis­ta­jan ase­mas­ta oikeu­del­li­ses­ti täy­sin kestämätön?

  Kyl­lä näi­hin ongel­miin löy­tyy rat­kai­sut. Jo pel­käs­tään auton mat­ka­mit­ta­rin kyt­ke­mi­nen mus­taan laa­tik­koon hel­pot­tai­si. Laa­tik­ko ver­tai­li­si jat­ku­vas­ti auton mat­ka­mit­ta­ri- ja gps-kilo­met­rien ker­ty­mää ja rekisteröisi/ilmoittaisi ongelmista. 

  Käsit­tääk­se­ni aina­kin osal­la isois­ta kul­je­tus­liik­keis­tä on käy­tös­sä GPS:ään perus­tu­va omien auto­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä. Syi­nä on ollut logis­tii­kan tehos­ta­mi­nen ja yllä­tys, yllä­tys, var­kauk­sien ehkäi­se­mi­nen. Mis­tään isoi­ta häi­rin­tä­on­gel­mis­ta ei ole tietoa.

 53. Edel­lä jo poh­dit­tiin­kin, että säh­kö­au­to­jen tulo syö polt­toai­ne­ve­ro­ja ja edel­lyt­tää jol­lain aika­tau­lul­la vero­tuk­sen muu­tok­sia. Toi­nen mer­kit­tä­vä muu­tos, mitä jo nyt enna­koi­daan, ovat robot­ti­au­tot. Ja robot­ti­au­tot niin, että kan­sa­lais­ten ei enää tar­vit­se itse omis­taa autoa, vaan auton voi pyy­tää tule­maan tar­vit­taes­sa. Tämä­hän muut­tai­si auto­mark­ki­nat mer­kit­tä­väs­ti. Auto­jen tar­vit­ta­va mää­rä puto­aa ja samoin auto­ve­ro. Autot muut­tu­vat pal­ve­luik­si. Täl­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä käy­tön mukaan verot­ta­mi­nen pal­ve­lu­tar­joa­jien kaut­ta on ainoa vaih­toeh­to. Pitäi­si­kö täs­sä ottaa vuo­si­kym­me­nen aikalisä?

 54. Mik­si säh­kö­au­to­jen käyt­tä­mää ener­gi­aa ei pys­tyt­täi­si mit­taa­maan ja verot­ta­maan? Kyl­lä­hän säh­kö­läm­mit­tei­sen talon läm­mi­ty­se­ner­gia­kin mita­taan ja vero­te­taan etä­luet­ta­val­la mit­ta­ril­la. Tek­niik­ka siis on ole­mas­sa. Polt­toai­ne- ja säh­kö­ve­ro siis autoil­le plus tie­tul­lit tar­vit­ta­viin paikkoihin.

 55. timo:
  Osmo osui oike­aan kun sanoi, että raha kar­kaa maa­kun­nas­ta Hel­sin­kiin esi­te­tyl­lä mallilla. 

  Tra­fin las­ku­ri ker­toi minun kus­tan­nus­ten nouse­van 3000 euroa, jos ajan töi­hin 100 km yhteen suun­taan päi­väs­sä. Hyväs­ti siis työt muis­sa kau­pun­geis­sa, maa­seu­tu kui­vuu entisestään…

  Eli auto­si pääs­töt on yli 200g/km? Ei tuo muu­ten ole oikein mah­dol­lis­ta. 3 vuot­ta van­han Nis­san Lea­fin saa Sak­sas­ta 12000€, kiin­teä mak­su 100€ ja km mak­su 400€/v kun ajaa 50000km vuodessa.

 56. Kyl­lä säh­kö­au­ton ener­gian­käyt­tö voi­daan verot­taa samoin kuin polt­to­moot­to­rin, autoon asen­net­ta­va etä­luet­ta­va kwh-mit­ta­ri antaa tar­kan tie­don ener­gian käy­tös­tä autoi­luun. Eikä säh­kö ole ilmas­to­ys­tä­väl­lis­tä, pait­si ydin­voi­mal­la tehty 😉

 57. Ole tosi­aan niin ystäl­li­nen jat­ka asi­aan pereh­ty­mis­tä ja havain­to­je­si jaka­mis­ta. Nor­maa­lin median kaut­ta täl­lai­siin uudis­tuk­siin pereh­ty­mi­nen on kovin ras­kas­ta, kun aivan val­tao­sa jutuis­ta on asen­teel­li­sia ja epäanalyyttisiä.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Muis­ta nyt kui­ten­kin, että val­tion tei­tä on vain 20 % ja mak­su peri­tään nyt myös kaduil­la ja yksi­tyis­teil­lä ajamisesta.

  No, tus­kin aina­kaan kun­nat malt­tai­si­vat olla rahas­ta­mat­ta omien tei­den­sä käy­tös­tä, jos se niil­le sal­lit­tai­siin. Var­sin­kin jos kun­nas­sa vie­rai­lee autol­la pal­jon mui­den kun­tien asuk­kai­ta, kiusaus oli­si yli­voi­mai­nen. Hel­sin­ki on taa­tus­ti ykkö­nen, mut­ta myös mui­ta hot spot­te­ja Suo­mes­ta löytyy.

  Tätä osa­ko­ko­nai­suut­ta ei kai rapor­tis­sa ole tarkasteltu.

 59. On vali­tet­tu, että esi­tys siir­tää lii­ken­ne­ver­kos­ta päät­tä­mi­sen demo­kra­tian ulot­tu­mat­to­miin. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta edus­kun­nas­sa ollee­na en osaa näh­dä tätä suu­re­na ongelmana.”

  Edus­kun­nan ulko­puo­lel­la ole­va­na olen havain­nut luon­tais­ten mono­po­lien ulkois­ta­mi­sen kas­vat­ta­van meno­ja, sähköverkot,lannoitteet, tv-verk­ko, pos­ti ym. muut aikai­sem­mat val­tion lii­ke­lai­tok­sia edel­tä­vät palvelumaksut.

  Miten siis tämä lii­ken­ne voi­si olla täs­sä jou­kos­sa ilah­dut­ta­va poik­keus, muu­toin kuin hurs­kais­sa juhlapuheissa ?

  Ben­san­ve­ro ei kos­ke sähköautoja.” 

  Tämä­hän onkin se oikea epä­koh­ta vaik­ka säh­kön tuo­tan­non hai­tat, raken­teet, pääs­töt ja ympä­ris­tö­on­gel­mat ovat toden­nä­köi­ses­ti pit­käl­lä ajal­la aivan samat kuin mitä lii­ken­ne tuot­taa vuositasolla.
  Uusiu­tu­vat ener­gia­vaih­toeh­dot eivät nykyi­sin kor­vaaa muu­ten­kaan kiin­te­ää säh­kön­tuo­tan­toa; ydin­voi­ma, hii­li­voi­ma, vesi­voi­ma sekä tuontisähkö.
  Suu­rin osa säh­kön­tuo­tan­nos­ta on edel­leen­kin perin­teis­tä, likaa­vaa ja tuot­taa jätet­tä, ydin­voi­ma­lat muu­ta­ma sata kiloa vuo­sit­tain, jon­ka on kor­kea-aktii­vis­ta, puo­liin­tu­mi­sai­ka muu­ta­ma sata­tu­hat­ta vuotta.
  Mik­si säh­kö­au­tot eivät ole vero­tet­tu­ja, vaik­ka puh­taus on niis­tä var­sin etäällä ?
  Jos polt­toai­neen kulu­tus on perus­te­lu verot­ta­mi­sel­le, mikä ymmär­ryk­sen puu­te on estee­nä yhden­mu­kais­taa ener­gian­ve­ro­tus­ta käy­te­tyn polt­toai­neen (muo­dos­ta riip­pu­mat­to­mak­si ) ener­gia­si­säl­lön verottamiseksi.

  Vai min­kä vuok­si säh­kö­au­tot ovat vapaa­mat­kus­ta­jia käy­tet­ty­jen polt­toai­nei­den kesken ?

  Oli­si­ko minis­te­riön sel­vi­tyk­ses­sä jotain tar­kis­tet­ta­vaa aivan läh­tö­koh­dis­ta lähtien ?

 60. Ihme­tyt­tää, että asia lai­te­taan vireil­le täl­lä taval­la. Täm­möi­nen muu­tos pitäi­si teh­dä kuten deval­vaa­tio, yhdes­sä yös­sä. Muu­ten sii­tä ei ole kuin hait­taa elin­kei­noe­lä­mäl­le ja auton tar­vit­si­joil­le. Nyt ei kukaan han­ki autoa, vaik­ka sii­hen oli­si aihettakin.
  Ben­sa­ve­ro kyl­lä ajan kans­sa menet­tää mer­ki­tys­tään, sen tilal­le pitää kes­kiä jota­kin muu­ta. Täs­sä ehdo­tuk­ses­sa kui­ten­kin puu­tu­taan vain hyvin vähän ben­sa­ve­roon, näin se tun­tuu enem­män höl­mö­läis­ten pei­ton jat­ka­mi­sel­ta. Parem­pi oli­si ollut jät­tää auto­ve­ro koko­naan kos­ke­mat­ta ja kor­va­ta vain ben­sa­ve­ro kilometrimaksulla.

 61. Ber­ne­rin mukaan yhtiön oasak­kei­ta voi myy­dä, mut­ta että se vaa­ti­si edus­kun­nan päätöksen.

  Mie­les­tä­ni aina­kaan yksin­ker­tai­nen enem­mis­tö ei sai­si riit­tää täl­lai­sen Suo­men tär­keim­män luon­nol­li­sen mono­po­lin myyn­tiin yksi­tyi­sil­le. Digi­tan ja For­tu­min siir­to­verk­ko­jen myyn­ti yksi­tyi­sil­le osoit­ti polii­tik­ko­jen ja “poliit­ti­sen ohjauk­sen” talous­si­vis­tyk­sen tason.

 62. 1)Rekoissa, jois­sa seu­ran­ta on, kus­kit hui­jaa­vat pai­kan­nin­ta joko pari­kymp­piä mak­sa­val­la lait­teel­la tai alu­mii­ni­fo­liol­la. Jot­kut jopa hak­ke­roi­vat lait­tei­den tietojärjestelmää.

  2) En iki­nä usko, että tar­koi­tus on siir­tää ties­töa kos­ke­vat pää­tök­set pois edus­kun­nas­ta tai maa­kun­nis­ta. Mis­sään nimes­sä niin ei tule käy­mään kes­kus­ta­ve­toi­sen hal­li­tuk­sen aika­na. Myös­kään en voi kuvi­tel­la, että kes­kus­ta­ve­toi­nen hal­li­tus päät­täi­si teh­dä ydin­kan­nat­ta­jien­sa elä­män reip­paas­ti kal­lii­mak­si kau­pun­ki­lai­siin ver­rat­tu­na kilo­met­ri­poh­jai­sel­la hinnoittelulla. 

  3) Vaik­ka peri­aat­tees­sa voi­sin joi­ta­kin Ber­ne­rin ehdot­ta­miai peri­aat­tei­ta kan­nat­taa (käyt­tä­jä mak­saa, auto­kan­nan uusi­mi­nen, kau­pal­lis­ta­mi­nen ja kil­pai­lu­tus), ei täs­tä mitään kui­ten­kaan tule, joten en viit­si edes muo­dos­taa kan­taa. Pitää sit­ten kat­soa, jos ja kun jotain oikeas­ti ehdo­te­taan eikä vain “roh­keas­ti” ehdo­te­ta jotain radikaalia.

  4) Auto­kaup­piai­den kan­nal­ta todel­la ikä­vä temppu.

 63. Yksi­tyis­tei­den yllä­pi­don mak­sa­vat nyt tien osak­kaat, riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka nii­tä käyt­tää. Toden­nä­köi­ses­ti käyt­töön perus­tu­va mak­su sopi­si tie­kun­nil­le­kin hyvin, jos mak­su kerä­tään kilo­met­ri­poh­jal­ta ja keräys­sys­tee­mi ohjaa mak­sut oike­aan osoit­tee­seen. Sama pätee tie­tys­ti katu­jen suhteen.

 64. Tapio:

  Käsit­tääk­se­ni aina­kin osal­la isois­ta kul­je­tus­liik­keis­tä on käy­tös­sä GPS:ään perus­tu­va omien auto­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä. Syi­nä on ollut logis­tii­kan tehos­ta­mi­nen ja yllä­tys, yllä­tys, var­kauk­sien ehkäi­se­mi­nen. Mis­tään isoi­ta häi­rin­tä­on­gel­mis­ta ei ole tietoa.

  Oli­si­pa näin…

  GPS Under Attack as Crooks, Rogue Wor­kers Wage Elect­ro­nic War

  That obser­va­tion was bols­te­red by a March 2014 expe­ri­ment in the Uni­ted Sta­tes by Roh­de & Schwarz, which manu­fac­tu­res radio tes­ting and mea­su­re­ment equip­ment. An instru­men­ted van par­ked near a major highway adjacent to Port­land Inter­na­tio­nal Air­port in Ore­gon found that “about eve­ry third or fourth truck” was radia­ting at or near GPS frequency, accor­ding to a pre­sen­ta­tion by GPS and com­mu­nica­tions con­sul­tant Logan Scott. 

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Molem­mat ehdot on jo täytetty.

  Kuten joku tote­si, maa­il­man Litium-varat eivät nyky­tek­no­lo­gial­la rii­tä että autois­ta edes mur­to-osa oli­si säh­kö­au­to­ja. Mut­ta hei, Tal­vi­vaa­ras­ta tulee myös Litiumia!

 66. Kap­pas — ei tar­vit­se enää tyy­tyä pelk­kään häi­rin­tään, kun var­sin edul­li­ses­ti ja vie­lä avoin­ta sof­taa käyt­täen voi saa­da näyt­tä­mään sil­tä, että oma auto liik­kui­si vain Viros­sa tms.:

  Hac­king A Pho­ne’s GPS May Have Just Got Easier

  Lead researc­her Lin Huang, who will be the first Chi­ne­se woman to pre­sent at the Defcon secu­ri­ty con­fe­rence later today, says her team used com­mon softwa­re-defi­ned radio (SDR) tools to crea­te their modu­le and softwa­re. They also used open-source softwa­re found on Git­hub that had come from researc­hers at a Chi­ne­se uni­ver­si­ty and some of their own code.

  The SDR or radio tools that Huang used inclu­de HackRF, once desc­ri­bed by For­bes as the $300 wire­less Swiss army kni­fe for hac­kers. The small, rela­ti­ve­ly cheap board can move between radio frequencies, read and trans­mit to a broad ran­ge of radio frequencies — from the low ran­ge used by FM radio to the hig­her frequencies of WiFi or other more cut­ting edge protocols.

  Las­ki­si­ko joku kan­san­ta­lou­del­li­sen kus­tan­nuk­sen sil­le, että GPS-pai­kan­nus ram­pau­te­taan häi­rin­näl­lä — ja ver­tai­si sit­ten sitä seu­ran­nal­la mah­dol­li­ses­ti saa­ta­vaan hyötyyn?

 67. Se on hyvä suun­ni­tel­ma. Saa­daan köy­hät pois teil­tä hidas­ta­mas­ta liikennetta.

 68. Tapio:
  Ber­ne­rin mukaan yhtiön oasak­kei­ta voi myy­dä, mut­ta että se vaa­ti­si edus­kun­nan päätöksen.

  Mie­les­tä­ni aina­kaan yksin­ker­tai­nen enem­mis­tö ei sai­si riit­tää täl­lai­sen Suo­men tär­keim­män luon­nol­li­sen mono­po­lin myyn­tiin yksi­tyi­sil­le. Digi­tan ja For­tu­min siir­to­verk­ko­jen myyn­ti yksi­tyi­sil­le osoit­ti polii­tik­ko­jen ja “poliit­ti­sen ohjauk­sen” talous­si­vis­tyk­sen tason.

  Ei nii­tä yksi­tyi­sil­le myy­dä vaan val­tion tiet siir­re­tään tule­vil­le maa­kun­nil­le. Sen takia­han Kepu tätä ajaa. Suu­rin osa suo­mes­ta kun on Kepu­Lan­di­aa, niin teis­tä tulee käy­tän­nös­sä puo­lu­een omai­suut­ta ja rahastusautomaatti.

 69. Ahis­taa: 1)Rekoissa, jois­sa seu­ran­ta on, kus­kit hui­jaa­vat pai­kan­nin­ta joko pari­kymp­piä mak­sa­val­la lait­teel­la tai alu­mii­ni­fo­liol­la. Jot­kut jopa hak­ke­roi­vat lait­tei­den tietojärjestelmää.

  Hyvä kuul­la. Jos tämä tie­to pitää paik­kan­sa, se osoit­taa usko­ma­ton­ta lep­suut­ta ja ammat­ti­tai­dot­to­muut­ta kul­je­tus­yri­tys­ten joh­dos­sa. Tehok­kaim­mat yri­tyk­set voittakoon!

  Ahis­taa: 2) En iki­nä usko, että tar­koi­tus on siir­tää ties­töa kos­ke­vat pää­tök­set pois edus­kun­nas­ta tai maa­kun­nis­ta. Mis­sään nimes­sä niin ei tule käy­mään kes­kus­ta­ve­toi­sen hal­li­tuk­sen aika­na. Myös­kään en voi kuvi­tel­la, että kes­kus­ta­ve­toi­nen hal­li­tus päät­täi­si teh­dä ydin­kan­nat­ta­jien­sa elä­män reip­paas­ti kal­lii­mak­si kau­pun­ki­lai­siin ver­rat­tu­na kilo­met­ri­poh­jai­sel­la hinnoittelulla. 

  Ei kai seu­raa­vaa sataa vuot­ta tie­ver­kon koh­ta­los­ta voi Kepun käsiin antaa. Sat­taa joku muu­kin puo­lue välil­lä vaa­lit voi­taa. Kyky­puo­lue Kokoo­muk­sen­kaan näy­töt luon­nol­lis­ten mono­po­lien suh­teen eivät ole kovin kaksiset.

  Ahis­taa: Myös­kään en voi kuvi­tel­la, että kes­kus­ta­ve­toi­nen hal­li­tus päät­täi­si teh­dä ydin­kan­nat­ta­jien­sa elä­män reip­paas­ti kal­lii­mak­si kau­pun­ki­lai­siin ver­rat­tu­na kilo­met­ri­poh­jai­sel­la hinnoittelulla. 

  No, eihän kun­tien kilo­met­ri­hin­noit­te­lun tar­vit­si­si olla sama kuin val­tion. Ajat­te­le, mitä mah­dol­li­suuk­sia tämä tar­joai­si mök­ki- ja turistikunnille.

 70. Suo­mes­sa on 2,6 mil­joo­naa hen­ki­lö­au­toa. Oikei­ta säh­kö­au­to­ja on alle tuhat. Hybri­dit lisäk­si, mut­ta ne ovat oikeas­taan ole­mas­sa vain auto­ve­ron kier­tä­mi­sek­si kun ajo­mat­ka säh­köl­lä on niil­lä vain muu­ta­mia kym­me­niä kilometrejä. 

  Jos säh­kö­au­to­jen tek­niik­ka, eri­tyi­ses­ti akku­tek­niik­ka ei jon­kin ihmeen kaut­ta koe äkki­hyp­päys­tä, niin Suo­men olo­suh­tei­den­kin (pit­kä tal­vi) joh­dos­ta säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mi­nen on ja tulee ole­maan hidas­ta. Veik­kaan, että 2027 säh­kö­au­to­jen osuus on 1–2 % ja 20 vuo­den pääs­tä alle 10 %. Niin­pä säh­kö­au­tois­tu­mi­nen ei todel­la­kaan ole todel­li­nen perus­te täl­le uudistukselle. 

  On jär­je­tön­tä pois­taa uusiin autoi­hin liit­ty­vä auto­ve­ro. Jo nykyi­sel­lään pääs­töi­hin kyt­ket­ty vero­ta­so ohjaa pie­ni­pääs­töi­siin autoi­hin. Mik­si ben­sä­syö­pöt öky­au­tot vapau­tet­tai­siin autoverosta???

  Uuden Tes­lan saa sadal­la ton­nil­la, mut­ta sil­lä­kään ei tal­vel­la pää­se 200 km pitem­pää mat­kaa lataa­mat­ta. Säh­kö­au­tot pitäi­si pak­ka­sel­la pysä­köi­dä yök­si läm­pi­mään, muu­ten akut hyy­tyy enti­ses­tään. Mis­täs läm­pi­mät tal­lit löy­tyy kaupungeissa?

  Ole­mas­sa ole­vien auto­jen osal­ta Tra­fin las­ku­ri antaa tar­koi­tuk­sel­la har­hais­ta tie­toa. Tänään Tra­fi on sivuil­laan seli­tel­lyt (huo­nos­ti) asi­aa. Ole­mas­sa ole­vien auto­jen vuo­si­kus­tan­nuk­siin on sisäl­ly­tet­ty auto­ve­ro, mut­ta sehän on ker­taal­leen jo mak­set­tu. Näin ollen kun se jäte­tään pois kas­sa­vir­ras­ta, niin todel­li­suu­des­sa aina­kin useim­pien ellei kaik­kien nykyis­ten 2,6 mil­joo­nan auton kus­tan­nuk­set tuli­si­vat uudes­sa mal­lis­sa ole­maan nykyis­tä korkeammat. 

  Oman vm. 2016 auto­ni osal­ta kus­tan­nuk­set nousi­si­vat 100 €/v. Tyt­tä­ren käy­tös­sä ole­van 10 vuo­ti­aan Siti­kan kus­tan­nuk­set nousi­si­vat kiin­teäl­lä mak­sul­la 370 €/v. Molem­mil­la aje­taan vähän jol­loin km-mak­sul­la kus­tan­nuk­set ale­ne­si­vat 50–100 €/v.

  Kun las­ke­taan oikein nykyis­ten auto­jen osal­ta käyt­tä­jien kas­sa­vir­ta­vai­ku­tus­ta (ilman jo mak­set­tua auto­ve­roa), tul­tai­siin Ber­ne­rin esi­tyk­sel­lä kiin­tei­den mak­su­jen kaut­ta kerää­mään arviol­ta 400–600 mil­joo­naa per vuo­si ENEMMÄN kuin nyky­ään. Kii­tos sii­tä, kun muis­te­taan että autoi­li­joil­ta jo kerä­tään vuo­sit­tain 6 mil­jar­dia (7,7 vs 1,7 mrd) enem­män vero­ja kuin mitä tien­pi­toon käy­te­tään ja tämä­hän säi­lyi­si Ber­ne­rin mal­lis­sa­kin pohjalla.

  Nykyi­nen auto­ve­ro­tus ja kor­kea polt­toai­ne­ve­ro­tus ohjaa­vat jo hyvin auto­jen han­kin­taa ja käyt­töä pääs­tö­jen vähent­mi­seen. Minun puo­les­ta­ni molem­pien osal­ta on vie­lä kiris­tä­mi­seen varaa, jos kai­kes­ta huo­li­mat­ta tar­vi­taan lisää rahaa tie­ver­kon ylläpitoon.

  Mik­si tämä esi­tys? Kak­si syy­tä tulee mie­leen. Tämä on jat­koa maa­kun­ta­hal­lin­nol­le ja tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta koko maan asut­tu­na pitä­mi­nen, maa­seu­dul­la ole­vien kiin­teis­tö­jen arvon tur­vaa­mi­nen ja Kepun äänes­tä­jien kan­na­tus. Toi­nen syy on kupa­ta entis­tä enem­män autoi­li­joil­ta veroja/maksuja mui­den kuin autoi­luun liit­ty­vien jul­ki­sen sek­to­rin meno­jen maksamiseen.

  Ei tule täl­lai­se­naan toteutumaan.

 71. On 100% var­maa, että jos auto­ve­ro pois­te­taan tule­vat auto­teh­taat nos­ta­maan Suo­meen myy­tä­vien auto­jen teh­das­hin­to­ja. Ne ovat täl­lä het­kel­lä alle nor­maa­li­ta­son auto­ve­ro­tuk­ses­ta joh­tuen eli nykyi­sin auto­teh­taat “sub­ven­toi­vat” Suo­men myyntiä.

  Oli­si aika type­rää vähen­tä­mäl­lä val­tion vero­tu­lo­ja lisä­tä maas­ta ulos vir­taa­vaa rahamäärää.

 72. Pek­ka: Kir­joit­ta­ja unoh­taa täs­sä sen, että 5–10v kulut­tua ben­sa-auto­jen osuus on todel­la pal­jon pie­nem­pi ja jos­sain vai­hees­sa (hyvin­kin lähi­tu­le­vai­suu­des­sa) kor­vaan­tuu sähköautoilla.

  Itsea­sias­sa monen sel­vi­tyk­sen mukaan polt­to­moot­to­ri­au­to­ja on lii­ken­tees­sä vie­lä hyvin­kin pit­käl­lä tule­vai­suu­des­sa (vie­lä 2030-luvul­la­kin on polt­to­moot­to­ri­au­to­ja, usko­kaa tai älkää). Ei kan­na­ta sokais­tua sii­tä, että koh­tuul­li­nen osa ydin­kes­kus­to­jen varak­kaas­ta nuo­reh­kos­ta kes­ki­luo­kas­ta miet­tii jo näi­tä uusia rat­kai­su­ja. Aika kau­ka­na ollaan sii­tä, että nämä uudet rat­kai­sut oli­si­vat enem­mis­tön käsil­lä. Aja­tel­kaa­pa nyt oikeas­ti miten kau­kai­nen aja­tus on esi­mer­kik­si säh­kö­au­ton hank­ki­mi­nen vaik­ka­pa van­taa­lai­sel­le sai­raan­hoi­ta­jal­le, joka ajaa 10 vuot­ta van­hal­la Nis­sa­nil­la, ja jol­la on pari kol­me las­ta. Ja näi­tä on enem­män kuin Puna­vuo­res­sa asu­via ohjelmistosuunnittelijoita.

 73. Jani Hätö­nen: Kuten joku tote­si, maa­il­man Litium-varat eivät nyky­tek­no­lo­gial­la rii­tä että autois­ta edes mur­to-osa oli­si säh­kö­au­to­ja. Mut­ta hei, Tal­vi­vaa­ras­ta tulee myös Litiumia!

  Kuu­los­taa esi­tet­tyi­ne läh­de­viit­tei­neen lähes yhtä vakuut­ta­val­ta kuin usei­den­kin tämän vuo­si­kym­me­nen alku­puo­lel­la (raa­ka­öl­jyn hui­del­les­sa rei­lus­ti toi­sel­la sadal­la) aivan itses­tään­sel­vä­nä fak­ta­na esit­tä­mä väi­te, että aivan pian tulee öljy­krii­si joka räjäyt­tää öljyn hin­nan taivaisiin.

 74. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Kuin­ka useas­ti vii­kos­sa tank­kaat autosi?

  Tal­vi­sin: ker­ran kuukaudessa
  Kesäi­sin: Kulu­tus 3–4‑kertaistuu ja tan­kin tyh­je­ne­mi­sen varoi­tus­va­lo voi sil­loin syt­tyä kes­kel­lä ei mitään. 

  Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Säh­kö­au­toin­fras­ta puhee­nol­len täy­tyy muis­taa käy­tän­nöl­li­sim­mät sijain­nit auton latauk­sel­le: koti, työ­paik­ka ja hyper­mar­ke­tin piha. Siel­lä se auto sei­soo yli 90 pro­sent­tia ajasta.

  Se, että kes­tää­kö auton tank­kaa­mi­nen minuu­tin, kak­si vai 30 minuut­tia, ei ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä, kun­han sitä lataus­ta var­ten ei tar­vit­se hur­ruu­tel­la erik­seen huoltoasemalle.

  En tar­vi säh­kö­au­toa työ­mat­koi­hi­ni kos­ka kul­jen jul­ki­sil­la töi­hin. Kesä­lo­ma­mat­kat säh­kö­au­tol­la ei hou­kut­te­le syis­tä jot­ka jo mainitsin.

 75. TimoT:
  Ihme­tyt­tää, että asia lai­te­taan vireil­le täl­lä taval­la. Täm­möi­nen muu­tos pitäi­si teh­dä kuten deval­vaa­tio, yhdes­sä yös­sä. Muu­ten sii­tä ei ole kuin hait­taa elin­kei­noe­lä­mäl­le ja auton tar­vit­si­joil­le. Nyt ei kukaan han­ki autoa, vaik­ka sii­hen oli­si aihettakin.

  Auto­ve­ro pois­te­taan EU:n vaa­ti­muk­ses­ta. EU on kovis­tel­lut mai­ta jois­sa sitä vie­lä peri­tään, ainoa tai­taa olla Tans­ka enää Suo­men lisäk­si. Vero­tuk­sen perä­lau­ta vuo­taa jo nyt kos­ka val­tio häviä jat­ku­vas­ti oikeu­den­käyn­te­jä kos­kien yksi­tyi­ses­ti maa­han tuo­tu­jen auto­jen verotusarvoja.

  Auto­liik­keil­lä ei ole mitään hätää kos­ka ensi vuo­den alus­ta kaup­pa monin­ker­tais­tuu. Auto­myy­jät voi lähet­tää kou­lu­tuk­seen Thai­maa­han odot­ta­maan sitä hetkeä.

 76. Vesa:
  On 100% var­maa, että jos auto­ve­ro pois­te­taan tule­vat auto­teh­taat nos­ta­maan Suo­meen myy­tä­vien auto­jen teh­das­hin­to­ja. Ne ovat täl­lä het­kel­lä alle nor­maa­li­ta­son auto­ve­ro­tuk­ses­ta johtuen… 

  Sil­loin kan­nat­taa ostaa auto EU:n alu­eel­ta siel­tä mis­tä hal­vim­mal­la saa.

  Kos­ka jos Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä hal­vin vero­ton hin­ta, ruot­sa­lai­set ja viro­lai­set osta­vat auton­sa Suo­mes­ta. Sitä kun ei voi mil­lään estää. 

  Osta­vat­ko?

 77. Jani Hätö­nen: Kuten joku tote­si, maa­il­man Litium-varat eivät nyky­tek­no­lo­gial­la rii­tä että autois­ta edes mur­to-osa oli­si säh­kö­au­to­ja. Mut­ta hei, Tal­vi­vaa­ras­ta tulee myös Litiumia!

  Tes­lan 85 kWh:n akku­pa­ke­tis­sa on alle 7 kiloa litiu­mia. Syvä­jär­ven esiin­ty­män litium­va­ran­to on noin 1,6 mil­joo­naa ton­nia, se riit­tää rei­lus­ti yli 200 mil­joo­nan akku­pa­ke­tin teke­mi­seen. Mitä nämä nyky­tek­no­lo­gian ongel­mat oikein ovat?

 78. Hel­sin­ki­läi­se­nä minun ei tar­vit­sis mak­saa km veroa, sil­lä tääl­lä pää­see lii­ken­nöi­mään katu­ja pit­kin aika mukavasti

  Se taas tyh­jen­tää val­tion tiet ja ruuh­kaut­taa asuntokadut

  Tun­tui­si oudol­ta, että yhtiö voi­si periä vuo­kraa toi­sen omai­suu­des­ta vaik­ka Ber­ner sii­hen viittasi

 79. >Tie­to­tur­vaon­gel­man se oli­si häviä­vän pie­ni ver­rat­tu­na sii­hen, mitä kän­nyk­kä liik­keis­täm­me jat­ku­vas­ti lähet­tää eteen­päin, mutta …

  Tämä ei täs­sä eikä yleen­sä­kään ole kak­si­nen perus­te­lu: vie­lä pahem­mal­la ongel­mal­la oikeu­te­taan (uusi) lie­vem­pi. Siis ei pidä hyväk­syä tie­don­ke­ruu­ta (äly)puhelimen käy­tös­tä, eikä perus­tel­la sil­lä muu­ta tiedonkeruuta. 

  Sen sijaan voi­si var­maan aja­tel­la rat­kai­suk­si puhee­na ole­vaan ongel­maan lain­sää­dän­nön ja tek­ni­sen toteu­tuk­sen yhdis­tel­mää, jos­sa toi­saal­ta paik­ka­tie­toa ei ker­ta kaik­ki­aan saa käyt­tää mihin­kään muu­hun tar­koi­tuk­seen kuin las­ku­tuk­seen* ja toi­saal­ta kaik­ki kerät­ty paik­ka­tie­to aina peruut­ta­mat­to­mas­ti tuho­taan heti lyhyeh­kön las­ku­tus­ta kos­ke­van rekla­moin­tia­jan pää­tyt­tyä (jota ennen mak­su­vel­vol­li­nen saa vaa­ti­muk­ses­ta kopion)

  * so. ei kel­paa todis­tee­na oikeu­des­sa muus­sa asias­sa ja sitä­pait­si tämän vas­tai­nen tuo­miois­tui­men pää­tös tar­koit­taa sen teki­jöil­le itsel­leen tuo­mio­ta tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käy­tös­tä ja pakol­lis­ta viraltapanoa

 80. Koko­naan toi­nen ongel­ma on yhtiön omai­suus, se annet­tai­siin suu­rim­mak­si osak­si velak­si eli yhtiöl­lä oli­si vel­kaa 5 miljardia

  Sen kus­tan­nuk­set oli­si­vat 300–500 mil­joo­naa, joten se oli­si lisä­mak­sua autoilijoille

  Ja kun omis­ta­ja­na oli­si­vat maa­kun­nat­kin niin taas Kepu­lan­di­aa tuet­tai­siin 150 miljoonalla

  Eli tien­käy­tön vero­tus nousi­si n 1.5 mil­jar­dil­la, jos tuo kor­kea inves­toin­ti­ta­so ja kor­jaus­vel­ka halut­tai­siin hoi­taa nopeasti

 81. Hiu­kan tuli mie­leen, että plan A on teh­ty niin type­räk­si, että kaik­ki osta­vat plan B:n. Jol­loin tie­verk­ko siir­re­tään maa­kun­tien hal­lin­taan ja sii­nä voi jopa olla jär­keä. Luon­nol­li­sen mono­po­lin yksi­tyis­tä­mi­nen ei joi­den­kin hyvien perus­te­lu­jen mukaan ole fiksua.

 82. Vesa:
  On 100% var­maa, että jos auto­ve­ro pois­te­taan tule­vat auto­teh­taat nos­ta­maan Suo­meen myy­tä­vien auto­jen teh­das­hin­to­ja. Ne ovat täl­lä het­kel­lä alle nor­maa­li­ta­son auto­ve­ro­tuk­ses­ta joh­tuen eli nykyi­sin auto­teh­taat “sub­ven­toi­vat” Suo­men myyntiä.

  Oli­si aika type­rää vähen­tä­mäl­lä val­tion vero­tu­lo­ja lisä­tä maas­ta ulos vir­taa­vaa rahamäärää.

  Tuo muu­ten ei ole pitä­nyt paik­kan­sa enää vuo­si­kym­me­niin. Suo­men auto­jen teh­das­hin­nat ovat olleet jo pit­kään Euroo­pan kalleimpia.

  Kil­pai­lu takaa kulut­ta­jal­le par­haat hin­nat, oli kyse autos­ta tai asun­nos­ta. Auto­ve­ro on ihan puh­das­ta pro­tek­tio­nis­mia, jos­sa taa­taan kave­ril­le hyvä tuotto.

 83. Mat­ti K.:
  Yksi­tyis­tei­den yllä­pi­don mak­sa­vat nyt tien osak­kaat, riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka nii­tä käyttää. 

  Yksi­tyis­tei­den mak­sut on jyvi­tet­ty osak­kail­le las­ken­nal­li­sen käy­tön mukaan. Muut kuin osak­kaat saa­vat käyt­tää yksi­tyis­tie­tä vain satunnaisesti.

  Polt­toai­neen ja säh­kön kulu­tuk­seen perus­tu­va vero­tus on jär­ke­vää myös sik­si, että ajo­ta­pa (tasai­nen, kiih­dyt­te­le­vä) huo­mioi­daan toi­sin kuin km-poh­jai­ses­sa tai kiin­teäs­sä maksussa.

  Entä­pä sit­ten, kun joku edus­kun­ta päät­tää­kin myy­dä yhtiön yksi­tyi­sel­le? Tämän varal­le pitäi­si vaa­tia 2/3 määäräenemmistösuoja.

  Ano­ny­mous: Yksi­tyis­tei­den mak­sut on jyvi­tet­ty osak­kail­le las­ken­nal­li­sen käy­tön mukaan. Muut kuin osak­kaat saa­vat käyt­tää yksi­tyis­tie­tä vain satunnaisesti.

  Polt­toai­neen ja säh­kön kulu­tuk­seen perus­tu­va vero­tus on jär­ke­vää myös sik­si, että ajo­ta­pa (tasai­nen, kiih­dyt­te­le­vä) huo­mioi­daan toi­sin kuin km-poh­jai­ses­sa tai kiin­teäs­sä maksussa.

  Entä­pä sit­ten, kun joku edus­kun­ta päät­tää­kin myy­dä yhtiön yksi­tyi­sel­le? Tämän varal­le pitäi­si vaa­tia 2/3 määäräenemmistösuoja.

  Osmo, miten kau­pun­git pys­ty­vät hoi­ta­maan katu­jaan, mut­ta val­tio ei omi­aan? Eikös molem­mis­sa pää­tök­set teh­dä “val­tuus­tos­sa”

 84. Jos vuo­si (12kk) men­nee­nä aika­na las­ke­taan eri vero­tyy­pit yhteen (näis­tä me kaik­ki, jot­ka lii­kum­me taik­ka ostam­me, mak­sam­me) — mietimme/otatko itse tol­kun mitä mak­sat ja mis­tä? Osta­mi­nen = Auto­ve­ro. Polt­toai­ne­ve­ro — kos­kee aina­kin Ben­sa + Die­sel — kuin­kas kaa­su? Kukín­ka x 2 = Säh­kö? Minä toi­von fik­sum­paa kan­sa­kun­taa. Säh­kö ei tule töp­se­lis­tä. Pääs­töt on osa vain (ydin­e­ner­gia) taik­ka ilmaan vaan reippaasti.

 85. tcrown: Kuu­los­taa esi­tet­tyi­ne läh­de­viit­tei­neen lähes yhtä vakuuttavalta..

  Litiu­min riit­tä­mi­nen on teo­ri­aa, ei käy­tän­töä. Jos maa­il­mas­sa oli­si ylä­kant­tiin arvioi­tu­na 39.5 Mt litiu­mia, ja akku­ja kyet­täi­siin raken­ta­maan teo­reet­ti­sel­la 73g/kWh litium­pi­toi­suu­del­la, tar­koit­tai­si tämä ~540 TWh kapa­si­teet­tia eli ~9 mil­jar­dia hen­ki­lö­au­toa 60 kWh akuilla.

  Käy­tän­nös­sä akkui­hin tar­vi­taan 4–10 ‑ker­tai­ses­ti litiu­mia /kWh, mak­su­ky­kyi­set asiak­kaat halua­vat suu­rem­pia akku­ja, jär­ke­väs­ti hyö­dyn­net­tä­vää litiu­mia voi­kin olla esi­mer­kik­si 11 Mt, akuil­le on muu­ta­kin käyt­töä, eikä litiu­mia saa­da maas­ta autoi­hin niin nopeas­ti että muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa ehti­si tapah­tua käy­tän­nös­sä yhtään mitään.

  Tie­tys­ti jos­tain hatus­ta hyp­pää säh­kö­au­toi­lun mah­dol­lis­ta­va tek­no­lo­gia­jä­nis ennem­min tai myö­hem­min, mut­ta ajan­koh­ta ei ole ennus­tet­ta­vis­sa. Sitä odo­tel­les­sa sähkö(henkilö)autot ovat mak­su­ky­kyi­sen etu­jou­kon harrastus.

 86. säh­kö­au­toil­le voi luo­da oman (vaik­ka mus­taan laa­tik­koon) perus­tu­van mak­sun — SITTEN KUN NIITÄ AUTOJA ON MERKITTÄVÄ MÄÄRÄ. Mut näin alku­vai­hees­sa se on täy­del­li­nen sub­ven­tio hii­li­diok­si­dia tuot­ta­vien auto­jen vähen­tä­mi­sek­si lii­ken­tees­sä. kor­kea polt­toai­ne­ve­ro kan­nus­taa nime­no­maan eni­ten aja­vat (=eni­ten co2-pääs­tö­jä tuot­ta­vat) vaih­ta­man säh­kö­au­toi­hin. polt­to­moot­to­ri­au­tot jää­vät sit­ten lähin­nä park­ki­ruu­tui­hin asumaan.

 87. Yksi aja­tus Ber­ne­ril­lä ja Sipi­läl­lä on siir­tää tien­pi­to jul­kis­ten bud­jet­tien ulkopuolelle

  Sil­loin se avai­si todel­li­sen korruptioaarteen
  Isä aurin­koi­set voi­si­vat jakaa ura­kat sidos­ryh­mil­leen, kos­ka laki jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ei pakot­tai­si kil­pai­lut­ta­maan ja toi­saal­ta sop­pa­rit oli­si­vat liikesalaisuuksia

  Perus­te­lu­na on, että yhtiö ei voi olla osa jul­kis­ta taloutta

  Mut­ta tun­tuu oudol­ta pää­tel­mäl­tä, kos­ka elä­keyh­tiöt kui­ten­kin lue­taan jul­ki­seen talouteen

 88. Näen esi­tyk­ses­sä niin pal­jon ongel­mia että on vai­kea kuvi­tel­la sen mihin­kään pääsevän.

  1) Esi­tyk­sen pää­tar­koi­tus tun­tuu ole­van siir­tää tie­ver­kos­to yhtiöl­le, joka voi mer­ki­tä sen tasee­seen omai­suu­dek­si ja ottaa sitä vas­taan vel­kaa. Näin voi­daan ottaa val­tiol­le vel­kaa kut­su­mat­ta sitä val­tion velak­si. Tiet­tä­väs­ti saman­lai­nen kuvio on jo toteu­tet­tu jois­sain muis­sa EU-mais­sa. Herää kysy­mys, mikä oikein aktii­vi­ses­ti kan­nus­taa mai­ta tämän­ta­pai­seen kir­jan­pi­to­kik­kai­luun jos­sa ei pääl­le päin ole mitään jär­keä: val­tio saa vel­kaa hal­vem­mal­la kuin valtionyhtiö.

  2) Keräys- ja val­von­ta­kus­tan­nuk­set. Ber­ner ei käsi­tel­lyt näi­tä ollen­kaan ja ne on vain yli­mal­kai­ses­ti mai­nit­tu “erit­täin huo­lel­li­ses­ti val­mis­tel­lus­sa” sel­vi­tyk­ses­sä. Riip­pu­mat­ta vali­tus­ta mene­tel­mäs­tä, ole­tet­ta­vas­ti mak­su­jen keräys­kus­tan­nuk­set tule­vat ole­maan koko­nai­suu­des­sa suu­ret sekä suo­ri­na kus­tan­nuk­si­na että autoi­li­joi­den menet­tä­mä­nä aika­na. Uuden jär­jes­tel­män hyö­ty­jen täy­tyy olla todel­la suu­ria että ne ylit­tä­vät sen muka­naan tuo­man “kit­kan”.

  3). Ber­ner mai­nit­si Fina­vian “menes­tyk­sek­kää­nä esi­merk­ki­nä infran yhtiöit­tä­mi­ses­tä”. Ymmär­tääk­se­ni käyt­tä­jä­kun­ta, eli ilmai­li­jat, ovat jos­sain mää­rin eri miel­tä täs­tä “menes­tyk­ses­tä”. Val­tion­ta­lou­den kir­jan­pi­don kan­nal­ta se epäi­le­mät­tä oli “menes­tys”.

  4). Yksi­tyi­syy­den­suo­ja. Esi­tyk­ses­sä on kaik­ki muu niin päin hem­met­tiä että tämä on oikeas­taan vain sivu­rai­de. Sel­vää on että GPS-pai­kan­nus tuli­si hei­ken­tä­mään yksi­tyi­syy­den­suo­jaa. Perus­te­lu että “johan kän­nyk­kää jo seu­ra­taan” on aika huo­no, sil­lä yhden seu­ran­ta­me­ne­tel­män ole­mas­sao­lo on argu­ment­ti uusia mene­tel­miä vas­taan, ei nii­den puolesta.

 89. Lii­an van­ha:
  Hel­sin­ki­läi­se­nä minun ei tar­vit­sis mak­saa km veroa, sil­lä tääl­lä pää­see lii­ken­nöi­mään katu­ja pit­kin aika mukavasti

  Se taas tyh­jen­tää val­tion tiet ja ruuh­kaut­taa asuntokadut

  Tun­tui­si oudol­ta, että yhtiö voi­si periä vuo­kraa toi­sen omai­suu­des­ta vaik­ka Ber­ner sii­hen viittasi

  Hal­li­tus on juu­ri lait­ta­nut veneet ja moot­to­ri­pyö­rät verol­le ja sä luu­let että ne jät­tää sun auton rau­haan, jos sä käy­tät vaan katu­ja :-). Eikö­hän ne Ber­ne­rin mak­sut tule pakol­li­sik­si kai­kil­le rekis­te­röi­dyil­le autoil­le riip­pu­mat­ta sii­tä käy­tät­kö val­tion tei­tä tai et. Ja tus­kin sä vain Hesas­sa tulet autoi­leen, joten sä jou­dut mak­sa­maan aina­kin myös Espool­le ja Van­taal­le katu­jen käytöstä.

 90. Sil­ta­rum­pu­po­li­ti­koin­ti lop­puu, kun sul­je­taan pää­tök­sen­te­ko yhtiön kabi­net­tei­hin. Eli kun nilk­ka on nyr­jäh­tä­nyt, ampu­toi­daan koko raa­ja. Eipä vai­vaa enää. No, demo­kra­tia­han on jo niin aikan­sa elä­nyt hal­lin­to­muo­to. Maa­il­mal­la siir­ry­tään yhä enem­män takai­sin dik­ta­to­ri­siin sys­tee­mei­hin. Meil­lä demo­kra­tian alas­ajoa voi­tai­siin nopeut­taa yhtiöit­tä­mäl­lä soten ja väy­lien lisäk­si myös kou­lu­tus, polii­si, armei­ja ja oikeus­lai­tos… ja lopuk­si yhtiöi­te­tään koko val­tio. Perus­te­taan Suo­mi Oy. Lop­puu se sijoit­ta­jien pel­kää­mä “poli­tiik­ka­ris­ki”, edus­kun­ta voi­daan lak­kaut­taa tar­peet­to­ma­na. Ber­ner yhtiön tj:ksi ja Sipi­län yhtiön hal­li­tuk­sen pj:ksi. Sit­ten jos menee tosi sur­keas­ti, koko ros­ka voi­daan myy­dä eni­ten tarjoavalle.

  ——

  Jos väy­lät yhtiöi­te­tään, se avaa mah­dol­li­suu­den nii­den yksi­tyis­tä­mi­seen. Raha­pu­las­sa myy­dään sit­ten vähi­tel­len kan­sal­li­so­mai­suut­ta, luon­nol­li­sia mono­po­le­ja, kv-sijoit­ta­jil­le. Kun­nes kaik­ki on myy­ty yli­hin­taa kis­ko­vil­le yksi­tyi­sil­le tahol­le. Sit­ten tulee kra­pu­la, halut­tai­siin­kin taas muut­taa yksi­tyi­nen jul­ki­sek­si. Mut­ta sil­loin eteen nouse­vat­kin jär­kä­le­mäi­set kir­jai­met CETA, TISA ja mah­dol­li­ses­ti myös TTIP. Näis­sä sopi­muk­sis­sa on pykä­liä, jot­ka semen­toi­vat nykyi­set ja tule­vat yksi­tyis­tä­mi­set. Takai­sin ei ole enää paluu­ta. Sopi­muk­sis­sa pitää erik­seen mai­ni­ta alat, joi­ta kukin hal­li­tus halu­aa suo­ja­ta kil­pai­lul­ta. Jos tätä ei ole teh­ty, alat pak­koa­va­taan kil­pai­lul­le. Onko Suo­mi edes suo­jel­lut mitään aloja?

  Oikeis­to­puo­lu­eet, nuo kado­tet­tu­jen sie­lu­jen kaa­to­pai­kat, tie­tys­ti kan­nat­ta­vat näi­tä mie­let­tö­miä sopi­muk­sia. Vih­reis­sä ja vasem­mis­to­lii­tos­sa ilmei­ses­ti ymmär­re­tään sopi­mus­ten ongel­mien vaka­vuus, mut­ta esim. nyt ajan­koh­tai­sen CETA:n suh­teen val­lit­see kum­mal­li­nen radio­hil­jai­suus. Ei twiit­taa Nii­nis­tö eikä Anders­son eivät­kä puo­luei­den muut­kaan edus­ta­jat CETA:sta mitään kos­kaan. Sit­ten on SDP. Puo­lue, joka arvos­te­lee kovin sanoin — täy­sin oikeu­te­tus­ti — sote-pal­ve­lu­jen ja väy­lien yhtiöit­tä­mis­tä, mut­ta samaan aikaan rai­vok­kaas­ti puo­lus­taa CETA:a eli aset­te­lee huo­lel­li­ses­ti itsel­len­sä ansa­lan­kaa, johon astua! Dema­rien toi­min­ta vapaa­kaup­pa­so­pi­mus­ten suh­teen on rai­vos­tut­ta­van tör­ke­ää ja tämä on vie­lä lai­mea ilmaus. Jul­ki­nen vetoo­mus kai­kil­le: Kun niil­lä on nii­tä puheen­joh­ta­ja­vaa­li­ti­lai­suuk­sia, men­kää ja kysy­kää ehdok­kail­ta täs­tä asias­ta (tosin aihe on niin arka, että jos­tain hyök­kää heti var­maan var­ti­ja, lait­taa suu­ka­pu­lan ja mui­lut­taa kysy­jä­pa­ran pois…) Ai niin, toi­mit­tat­kin voi­si­vat kysyä SDP:n puheen­joh­ta­jaeh­dok­kail­ta ja eri­tyi­ses­ti tie­ten­kin maan hal­li­tuk­sel­ta CETA:n petol­li­suu­des­ta! No, vit­si, vit­si. Käs­ky on käy­nyt, medias­sa ei pidä kri­ti­soi­ta­van pyhiä vapaakauppasopimuksia.

 91. Jos auton käyt­tä­jää halu­taan verot­taa auton käy­tön, pääs­tö­jen tai tien käy­tön perus­teel­la, kaik­kiin näi­hin sopii polt­toai­neen vero­tus. Ei tar­vi­ta uusia digi­lait­tei­ta tai moni­mut­kai­sia jär­jes­tel­miä, ei myös­kään lii­ken­teen seu­ran­taa, ei rapor­toin­tia, ei las­ku­tus­ta eikä ajo­neu­vo­jen luo­kit­te­lua. Lii­an yksinkertaista?

 92. Kal­le: Tuo muu­ten ei ole pitä­nyt paik­kan­sa enää vuo­si­kym­me­niin. Suo­men auto­jen teh­das­hin­nat ovat olleet jo pit­kään Euroo­pan kalleimpia.

  Kil­pai­lu takaa kulut­ta­jal­le par­haat hin­nat, oli kyse autos­ta tai asun­nos­ta. Auto­ve­ro on ihan puh­das­ta pro­tek­tio­nis­mia, jos­sa taa­taan kave­ril­le hyvä tuotto.

  Asias­ta löy­tyy ilmei­sen luo­tet­ta­vaa 2 pv van­haa tie­toa vaik­ka tästä:

  http://www.tuulilasi.fi/uutiset/uusien-autojen-autoverottomassa-hinnassa-piilee-uhka-saksa-esimerkkina

  Var­maan­kin mer­keit­täin ja jopa mal­leit­tain tilan­ne vaihtelee.

  Ymmär­rän kyl­lä, että Suo­men auto­kaup­pi­aat eivät tätä halua tun­nus­taa ja tie­tys­ti puol­ta­vat auto­ve­ron pois­toa oman bis­nek­sen­sä edun näkökulmasta.

 93. HS 19.1.2017: “Val­tio kerää lii­ken­tees­tä noin 7,7 mil­jar­dia vuo­des­sa. Val­tion käyt­tää tänä vuon­na lii­ken­ne­ver­kon kehit­tä­mi­seen ja yllä­pi­toon 1,75 mil­jar­dia. Lii­ken­tees­tä kerät­tä­vil­lä veroil­la rahoi­te­taan siis 6 mil­jar­dil­la eurol­la mui­ta meno­ja kuin liikenneverkkoa.” 

  Ongel­ma siis ei ole se, ettei­vät­kö autoi­li­jat mak­sai­si jo tar­peek­si ties­tön kun­nos­sa­pi­toa var­ten. Ongel­ma on se, että val­tion ja jul­ki­sen sek­to­rin sote­me­not ovat jo vuo­sia sit­ten karan­neet hal­lin­nas­ta ja niin­pä vero­ja jou­du­taan haa­li­maan kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta suun­nis­ta nii­den mak­sa­mi­seen. Samal­la tavoin kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta koko ajan kiris­te­tään sote­me­no­jen kat­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tuk­ses­ta lei­ka­taan jot­ta sote­me­not saa­daan mak­set­tua. Jne.

  Eli tiet­kin saa­daan kun­toon kun­han sote­me­not saa­daan kuriin. Sii­hen ei rii­tä nii­den kas­vun hil­lit­se­mi­nen vaan sote­me­not pitää saa­da abso­luut­ti­ses­ti alenemaan.

  Onnis­tuu kun­han kan­sa­lai­sem­me saadaan/pakotetaan otta­maan vas­tuu omas­ta ter­vey­des­tään ja elin­ta­vois­taan. Yksinkertaista.

 94. spot­tu: Jos maa­il­mas­sa oli­si ylä­kant­tiin arvioi­tu­na 39.5 Mt litiumia, 

  Käyt­tä­mis­sä­si läh­teis­sä on ilmei­ses­ti paha pilk­ku­vir­he. Wiki­pe­dian mukaan [1] kun pel­käs­tään maa­il­man meris­sä on 230 mil­jar­dia ton­nia litiumia.

  Jos taas vain olit huo­li­ma­ton kie­len­käy­tös­sä­si ja viit­ta­sit jon­kun­lai­siin arvioi­hin tun­ne­tuis­ta talou­del­li­ses­ri hyö­dyn­net­tä­vis­sä ole­vis­ta varan­nois­ta, niin se oli koko alku­pe­räi­sen kom­ment­ti­ni point­ti. Jää­rä­päi­sem­män­kin peak-mikä­lie-entusias­tin pitäi­si vii­me aiko­jen öljy­mark­ki­na­ta­pah­tu­mien perus­teel­la ymmär­tää, että vaik­ka nuo arviot eivät oli­si kovin herk­kiä pie­nil­le hin­ta­muu­tok­sil­le, niin suu­ret hin­ta­muu­tok­set kyl­lä hei­lut­ta­vat varan­toar­vioi­ta vii­meis­tään kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Ja ei, aina­kaan täl­lä het­kel­lä litiu­min hin­ta ei muo­dos­ta kovin­kaan mer­kit­tä­vää osaa litium-akku­jen hinnasta[2], joten on hyvin tilaa sekä vai­keam­pien esiin­ty­mien hyö­dyn­tä­mi­seen kuin mitä täl­lä het­kel­lä teh­dään, että val­mis­tus­tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­ses­tä seu­raa­vaan akku­jen hin­to­jen laskuun. 

  [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium#Terrestrial
  [2] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775316304360

 95. PRNDL: Sil­loin kan­nat­taa ostaa auto EU:n alu­eel­ta siel­tä mis­tä hal­vim­mal­la saa.

  Kos­ka jos Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä hal­vin vero­ton hin­ta, ruot­sa­lai­set ja viro­lai­set osta­vat auton­sa Suo­mes­ta. Sitä kun ei voi mil­lään estää. 

  Osta­vat­ko?

  En vai­vau­du poh­ti­maan viro­lais­ten auto­nos­ta­jien käyttäytymistä.

  Kat­so­pa vaik­ka tätä Län­si­au­ton toi­ma­rin haastattelua: 

  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/lansiauton-tj-vaikka-autovero-poistuisi–valiraha-uuteen-autoon-voi-jopa-kasvaa/wqT8533k?ref=ampparit:8565&ext=ampparit

  Auto­ve­ron pois­to tuli­si nos­ta­maan Suo­meen tuo­ta­vien auto­jen maahantuontihintoja.

 96. Lii­an yksin­ker­tais­ta:
  Jos auton käyt­tä­jää halu­taan verot­taa auton käy­tön, pääs­tö­jen tai tien käy­tön perus­teel­la, kaik­kiin näi­hin sopii polt­toai­neen vero­tus. Ei tar­vi­ta uusia digi­lait­tei­ta tai moni­mut­kai­sia jär­jes­tel­miä, ei myös­kään lii­ken­teen seu­ran­taa, ei rapor­toin­tia, ei las­ku­tus­ta eikä ajo­neu­vo­jen luo­kit­te­lua. Lii­an yksinkertaista?

  Mut­ta kun nii­tä Ber­ne­rin ja Sipi­län halua­mia digi­lait­tei­ta val­mis­taa Juha Sipi­län puo­lue­ka­ve­rin ja ystä­vän Vesa Helk­ku­lan Aplicom Oy. 

  http://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/vesa-helkkula-keskustan-ehdokkaaksi-uudellemaalle‑6.3.1175.da6de296cd

  Kuvas­sa sovi­taan mus­tien laa­tik… ei kun ehdokkuudesta.

 97. Suo­men val­tiol­la (lue Kui­tusel­la) on ollut 20 vuot­ta aikaa har­mo­ni­soi­da auto­ve­ro­tus ylei­seu­roop­pa­lai­seen suun­taan. Jär­ke­vän auto­ve­ron ala­sa­ja­mi­sen ja sen kor­vaa­mi­sen muul­la vero­tuk­sel­la, niin että koko­nai­suus ei pie­ne­ne, on joh­don­mu­kai­ses­ti denia­lis­min uhri. Olen osta­nut vuon­na 2005 uuden auton ja sii­tä on mak­set­tu täy­si vero. On luul­ta­vaa, että tämän esi­tyk­sen mukaan jou­dun mak­sa­maan “mak­sua” vie­lä saman ver­ran kuin on tul­lut mak­set­tua auto­ve­roa aikoi­naan. Miten rat­kais­taan kak­sin­ker­tai­sen veron pul­ma? Tilan­net­ta ei voi kier­tää nimit­tä­mäl­lä yhtiöi­tet­tyä veroa “mak­suk­si”. Minul­la ei ole aiko­mus­ta­kaan luo­pua vähän aje­tus­ta, hyväs­sä kun­nos­sa ole­vas­ta kaup­pa­kas­sis­ta­ni. Suo­men val­tio voi­daan aivan hyvin haas­taa oikeu­teen asiasta.

  Vie­lä­kö muu­ten Ode on http://www.soininvaara.fi/2008/11/06/obaman-voitto-ja-ilmastopolitiikka/

  Voi että olen iloi­nen ja helpottunut!”

 98. Lii­an van­ha:
  Yksi aja­tus Ber­ne­ril­lä ja Sipi­läl­lä on siir­tää tien­pi­to jul­kis­ten bud­jet­tien ulkopuolelle

  Sil­loin se avai­si­to­del­li­sen korruptioaarteen… 

  Jos kyse oli­si aidos­ta yri­tys­toi­min­nas­ta, siir­to päin vas­toin vähen­täi­si ris­kiä kor­rup­tioon. Korup­tio­herk­kää toi­min­ta on, kun kyse on yhtei­sis­tä rahois­ta — siis kukaan ei nii­tä omista.

  Jos tien­pi­to yksi­tyis­te­tään, sil­loin lii­ken­ne pitää sosia­li­soi­da. Brit­tien koke­muk­set kokei­lus­ta, jos­sa sekä rau­ta­tiet että lii­ken­nöin­ti oli yksi­tyis­te­tyt, oli­vat järkyttävät. 

  Meil­lä on peri­aat­tees­sa toi­mi­va jär­jes­tel­mä, jos­sa tosin tien­pi­to perus­tuu sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaan, vää­ris­ty­nees­tä tur­val­li­suusa­jat­te­luun ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä tue­taan rahal­li­ses­ti täy­sin jär­jet­tö­mil­lä sum­mil­la, sen sijaan yhteis­kun­ta kes­kit­tyi­si oleel­li­seen, tie- ja ratain­fran ylläpitoon.

  Yhtiö­tä sii­nä ei tar­vi­ta ja kyse on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti niin pie­nis­tä rahois­ta, että ne voi­daan vaik­ka tupla­ta ilman mitään isoa vai­ku­tus­ta. Isot rahat pyö­ri­vät ihan jos­sain muu­al­la kuin väy­läs­töin­fras­sa. Sen sijaan vää­ris­ty­neen tur­val­li­suusa­jat­te­lu sijaan pitää saa­da tosi­poh­jais­ta ris­ki-/hyö­ty­ana­lyy­sia ja jul­ki­sen lii­ken­teen tuki tulee saa­da aisoihin.

 99. Pal­jon hyvää kom­ment­tia asian tii­moil­ta. Säh­kö­au­toan mah­dol­li­suuk­sia poh­dis­ke­len ja jos­sain vai­hees­sa talou­teen tulee plug-in tai täys­säh­kö­au­to. Uusin 7‑paikkainen? Tes­la tai­taa mak­saa n. 100 ke. Oli­ko tomin­ta­sä­de noin 400 km eli kovin pit­kiä maa­kun­ta­mat­ko­ja ei autol­la voi tehdä.

  Eikö nykyi­nen mal­li ole hyvä: säh­kö­au­tot saa­vat huo­mat­ta­vaa han­kin­tae­tua sekä muu­ta­man sata­sen /vuosi etua ajo­neu­vo­ve­ros­sa. Bon­na­ri­na sääs­töt ener­gias­sa. Eikös me halu­ta suo­sia vähä­pääs­töi­siä ajoneuvoja?

  Ruuh­ka­mak­sut voi­daan toteut­taa ilman gps-seu­ran­taa. Eikös län­si­naa­pu­reis­sa suo­si­ta säh­kö­au­to­ja myös ruuh­ka­mak­suis­sa? Yksi­tyi­sau­toi­lua voi­daan myös rajoit­taa kes­kus­tois­sa pysä­köin­nin mak­sul­li­suu­del­la, bus­si­kais­toil­la ja toi­mi­val­la joukkoliikenteellä. 

  Hel­sin­gin ruuh­kiin mie­li ei tee läh­tä som­pai­le­maan ja etsi­mään autol­le park­ki­paik­kaa, eten­kään kun alu­eel­la on toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne. Muu­ta­man km työ­mat­kan ajan tur­han usein autol­la, pihas­ta pihaa, ei ruuh­kia eikä pysä­köin­ti mak­sa mitään.

  Jos­sain vai­hees­sa jou­dum­me luo­pu­maan auto­ve­ros­ta ja nos­ta­maan ajo­neu­vo­ve­roa. Tämä on jär­ke­vää teh­dä hal­li­tus­ti pit­kän ajan kulues­sa. Ber­ne­rin ehdo­tus lisäi­si hyvin toden­nä­köi­ses­ti lii­ken­teen pääs­tö­jä. Auto­ve­ron pois­to pois­tai­si vähä­pääs­töi­sil­tä ajo­neu­voil­ta mer­kit­tä­vän veroe­dun. Tes­lan ostoa har­vit­se­va valit­se­si esim. suu­ripps­töi­sen Porschen. Annen ehdot­ta­ma yhtiö ei autu­aak­si tee ja yhtiön las­kel­mat ovat erit­täin hata­ral­la poh­jal­la. Kaik­ki eivät vain voi voit­taa, eten­kään, jos osa sääs­tää auto­ve­ros­sa kym­me­niä tuhan­si jopa yli 100 000 euroa.

  Sel­vi­tyk­ses­sä yksi suu­ri posi­tii­vi­nen point­ti: Lii­ken­teen vero­tuk­ses­ta ja tule­vai­suu­des­ta kes­kus­tel­laan laajasti.

 100. Paria kom­ment­tia.

  On tot­ta, että esim. Hel­sin­gin kadut eivät ole val­tion tei­tä. Sama tilan­ne on kui­ten­kin muu­al­la­kin Suo­mes­sa. Val­tion tiet ovat paik­ka­kun­tien läpi hal­ko­via tei­tä, eivät usein­kaan paik­ka­kun­tien sisäi­sen lii­ken­teen väy­liä, aina­kaan ensi­si­jas­sa. Kun­tien kadut eivät ole val­tion tei­tä. Maa­seu­duil­la puo­les­taan pää­osa teis­tä on yksi­tyis­tei­tä. Yksi­tyis­tei­tä pys­tyy kier­tä­mään val­tion tiet aika tehok­kaas­ti isos­sa osas­sa Suo­mea, jos viit­sii ajaa hiekkateitä.

  Kuka siis teis­tä jat­kos­sa mak­sai­si? Pää­i­dea kai on se, että ulko­mail­ta tuli­jat mak­sai­si­vat tei­dän käy­tös­tä, toi­sin kuin nyt. Toi­saal­ta se söi­si esim. Venä­jäl­tä, Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Viros­ta­kin tule­vaa turis­mia ja työs­sä­käyn­ti­lii­ken­net­tä, jos tääl­lä tei­den käyt­tö mak­sai­si. Lisä­mak­sa­jik­si voi­si­vat pääs­tä myös esim. sai­ra­sau­tot, inva­tak­sit ja monet muut sel­lai­set ajo­neu­vot, jot­ka nykyi­sin on vapau­tet­tu auto­ve­ros­ta, mut­ta jot­ka sai­si­vat jat­kos­sa mak­saa tien­käyt­tö­mak­sua. Vali­tet­ta­vas­ti sitä las­kua tuli­si mer­kit­tä­väl­tä osin jul­ki­sel­le sek­to­ril­le mak­set­ta­vak­si. Pos­tis­ta tuli­si myös yksi maan suu­rim­mis­ta tie­mak­su­jen maksajista.

  Kuka sit­ten ei mak­sai­si tei­den käy­tös­tä? Pie­ni­tu­loi­set toden­nä­köi­ses­ti sai­si­vat siir­ret­tyä mak­sut jul­ki­sen sek­to­rin har­teil­le. Myös kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­ko­jen täy­ty­nee lain mukaan olla jat­kos­sa­kin ilmai­sia, eli jul­ki­sen sek­to­rin pitäi­si mak­saa kou­lu­lii­ken­teen tie­mak­sut. Perus­tus­lain mukaan kai­kil­la on myös oikeus koh­tuul­li­seen toi­meen­tu­loon. Tien­käyt­tö­mak­sut käy­tän­nös­sä siir­tyi­si­vät toi­meen­tu­lo­tues­ta mak­set­ta­vik­si vält­tä­mät­tö­män lii­ken­teen osal­ta pie­ni­tu­loi­sim­pien koh­dal­la. Kenen­kään pää­sy vaik­ka­pa lää­kä­riin, Kelaan tai äänes­tä­mään ei sai­si jää­dä kiin­ni sii­tä, että pal­ve­lu tar­jo­taan sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, joka edel­lyt­tää tie­mak­su­jen mak­sa­mis­ta — jos halu­taan pitää kiin­ni perus­oi­keuk­sien toteutumisesta.

 101. ark­ki­teh­ti:

  Vero­tus­ta on tar­koi­tus keven­tää vain sen tien­pi­toon käy­tet­tä­vän rahan ver­ran. Eli kun tien­pi­toon käy­te­tään n. 1.8 mil­jar­dia, niin sen ver­ran keven­ne­tään vero­tus­ta (auto­ve­ro, ajo­neu­vo­ve­ro, polt­toai­ne­ve­ro). Val­tion kan­nal­ta uudis­tuk­sen pitäi­si olla ns. kustannusneutraali.

  Keven­nyk­sen pitäi­si olla suu­rem­man kuin tien­käyt­töön käy­tet­tä­vän sum­man, jot­ta uudis­tus oli­si kus­tan­nus­neut­raa­li. Tie­mak­sut yksi­tyi­sen voit­toa tavoit­te­le­van yhtiön peri­mi­nä ovat nimit­täin EU-lain­sää­dän­nön mukaan aika lail­la auto­maat­ti­ses­ti arvon­li­sä­ve­ro­tet­ta­vaa lii­ke­vaih­toa, eli tie­mak­sus­ta pitäi­si periä myös arvon­li­sä­ve­ro. Osan sii­tä yhtiö sai­si vähen­tää arvon­li­sä­ve­rol­li­sia meno­jaan vas­taan, mut­ta lisä­sii­vu arvon­li­sä­ve­roa pää­tyi­si tie­mak­su­jär­jes­tel­män myö­tä val­tiol­le. Lisäk­si yhtiö jou­tui­si mak­sa­maan voi­tois­taan yhtei­sö­ve­roa ja kor­koa lai­nois­taan, joi­ta yhti­öön ole­tet­ta­vas­ti pum­pat­tai­siin vähän enem­män­kin, kuten yhtiöi­tyk­sis­sä on usein tapa­na. Mut­ta yhtiön pitäi­si sitä enem­män sit­ten kerä­tä rahaa asia­kas­kun­nal­taan, jot­ta saa sisään pum­pa­tut lai­nat lyhen­net­tyä ja nii­den korot maksettua.

 102. Jat­ko Roik­ka:
  >Tie­to­tur­vaon­gel­man se oli­si häviä­vän pie­ni ver­rat­tu­na sii­hen, mitä kän­nyk­kä liik­keis­täm­me jat­ku­vas­ti lähet­tää eteen­päin, mutta …

  Tämä ei täs­sä eikä yleen­sä­kään ole kak­si­nen perus­te­lu: vie­lä pahem­mal­la ongel­mal­la oikeu­te­taan (uusi) lie­vem­pi. Siis ei pidä hyväk­syä tie­don­ke­ruu­ta (äly)puhelimen käy­tös­tä, eikä perus­tel­la sil­lä muu­ta tiedonkeruuta. 

  Sen sijaan voi­si var­maan aja­tel­la rat­kai­suk­si puhee­na ole­vaan ongel­maan lain­sää­dän­nön ja tek­ni­sen toteu­tuk­sen yhdis­tel­mää, jos­sa toi­saal­ta paik­ka­tie­toa ei ker­ta kaik­ki­aan saa käyt­tää mihin­kään muu­hun tar­koi­tuk­seen kuin las­ku­tuk­seen* ja toi­saal­ta kaik­ki kerät­ty paik­ka­tie­to aina peruut­ta­mat­to­mas­ti tuho­taan heti lyhyeh­kön las­ku­tus­ta kos­ke­van rekla­moin­tia­jan pää­tyt­tyä (jota ennen mak­su­vel­vol­li­nen saa vaa­ti­muk­ses­ta kopion)

  * so. ei kel­paa todis­tee­na oikeu­des­sa muus­sa asias­sa ja sitä­pait­si tämän vas­tai­nen tuo­miois­tui­men pää­tös tar­koit­taa sen teki­jöil­le itsel­leen tuo­mio­ta tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käy­tös­tä ja pakol­lis­ta viraltapanoa

  Täl­lä het­kel­lä lain­sää­dän­tö on erit­täin löy­sä todis­tei­den har­kin­nan osal­ta. Se on vapaa­ta “jol­lei se vaa­ran­na oikeu­den­mu­kai­sen oikeu­den­käyn­nin toteu­tu­mis­ta”. Vaik­ka muo­dol­li­ses­ti sää­det­täi­siin­kin, ettei pai­kan­nus­tie­to­ja saa käyt­tää muu­hun tar­koi­tuk­seen kuin las­ku­tuk­sen oikeus­tur­van takaa­mi­seen, nii­den perus­teel­la voi­tai­siin kiel­los­ta huo­li­mat­ta tuo­mi­ta oikeu­des­sa. Sen lisäk­si vaik­ka hyö­dyn­tä­mi­nen oli­si muu­ten­kin kiel­let­tyä, niin eihän laki estä mitään vaan tie­to­ja voi­daan sil­ti väärinkäyttää. 

  ark­ki­teh­ti: Autol­la ei ole pak­ko ajaa, fil­la­ril­la­kin pääsee.

  Jos jos­sain vai­hees­sa tule­vai­suut­ta halu­taan siir­tyä auto­maat­ti­sin kul­ku­vä­li­nein toi­mi­vaan MaaS mal­liin, kaik­kien kul­ku­vä­li­nen reaa­liai­kai­nen pai­kan­ta­mi­nen ja mie­lel­lään vie­lä pai­kan­nus­da­tan vapaa saa­ta­vuus avoin­ten raja­pin­to­jen kaut­ta on ainoa jär­ke­vä siirto. 

  Yksi­tyi­syy­den­suo­ja pitää rat­kais­ta muul­la tavalla.

  Auton käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on rea­lis­ti­nen vaih­toeh­to vain osal­le väestöä. 

  Ja kän­nyk­kään on aivan tur­haa ver­ra­ta. Auto­jen pai­kan­nus vas­taa sitä, että polii­si pysäyt­tää ihmi­siä kadul­la ja tar­kas­taa, että muka­na on var­mas­ti puhe­lin, se on pääl­lä eikä tie­to­jen yhdis­tä­mis­tä hen­ki­löön este­tä pre­paid- tai ulko­mai­sel­la liittymällä.

  1. Ymmär­tääk­se­ni kaik­kien auton­vuo­kraus­fir­mo­jen autois­sa on gps-pai­kan­nin, kos­ka omis­ta­ja on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mis­sä auto liik­kuu. En ole autoa vuokrate3ssani koke­nut yksi­tyi­syy­te­ni miten­kään vaarantuneen.

 103. ksee:
  Kap­pas – ei tar­vit­se enää tyy­tyä pelk­kään häi­rin­tään, kun var­sin edul­li­ses­ti ja vie­lä avoin­ta sof­taa käyt­täen voi saa­da näyt­tä­mään sil­tä, että oma auto liik­kui­si vain Viros­sa tms.:

  Sen ver­ran asia jäi kiin­nos­ta­maan, että lisä­kai­ve­lun perus­teel­la Gali­leon pitäi­si olla ilmei­sen immuu­ni sig­naa­lin vää­ren­tä­mi­sel­le (Gali­leon pai­kan­nus­sig­naa­li on suo­jat­tu salauk­sel­la toi­sin kuin GPS:n sivii­li­ka­na­va). Lisäk­si Gali­leon pitäi­si olla vai­keam­min häi­rit­tä­vis­sä, kos­ka sig­naa­lin kais­ta on leveämpi.

  No, var­maan­kin Gali­leoa on vai­keam­pi jumit­taa laa­jal­la alu­eel­la, mut­ta yksit­täi­sen auton mus­tan boxin vas­taa­not­ti­men blok­kaa­mi­nen muu­ta­man sen­tin pääs­tä vaa­tii niin pie­nen tehon, että luu­li­si sen edel­leen onnis­tu­van ilman, että kus­kin kas­sit kiehuvat…

 104. miten­ko­ha­non: Kenen­kään pää­sy vaik­ka­pa lää­kä­riin, Kelaan tai äänes­tä­mään ei sai­si jää­dä kiin­ni sii­tä, että pal­ve­lu tar­jo­taan sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, joka edel­lyt­tää tie­mak­su­jen maksamista 

  Hei, voit vapaas­ti vali­ta jon­kin äänes­tys­pal­ve­lu­tar­joa­jan joka sijait­see siten ettei sen käyt­tä­mi­nen edel­ly­tä tie­mak­su­jen mak­sa­mis­ta. Kil­pai­lut­ta­mal­la äänes­tys- ja Kela­pal­ve­lut pää­set hal­vem­mal­la, kos­ka kapitalismi.

  Kai­no: Eli Man­ner­hei­min­tien pääs­tä Pasi­laan on val­tion­tie­tä, mut­ta Pitä­jän­mäen suun­taan katua. Katua myös Pasi­las­ta Kos­ke­lan­tien suuntaan

  Haka­mäen­tiel­lä ajoi vii­mek­si kun näin val­tion aura-autot, ja lii­ken­ne­mer­keis­sä on (val­tion) seu­tu­tien nume­ro­kylt­ti 100 joten sen pitäi­si olla kar­tas­sa kuva­tun mukai­ses­ti viral­li­ses­ti­kin val­tion tie. Kehä 1:n ja mui­den val­tion tei­den ramp­pien pääs­tä löy­tyy usein jopa pie­net mer­kit tol­pan pääs­sä merk­kaa­mas­sa koh­taa mis­sä vas­tuu vaih­tuu kaupungille.

  Jois­sain kar­tois­sa näkyy osa kau­pun­kien yms. yllä­pi­tä­mis­tä väy­lis­tä muka osa­na val­tion tie­tä, “Kos­ka val­ta­kun­nal­lis­ta ja seu­dul­lis­ta mer­ki­tys­tä omaa­va tie­verk­ko on tar­koi­tus pitää aukot­to­ma­na myös kau­pun­kien alu­eel­la, sisäl­tää tie­re­kis­te­rin osoi­te­jär­jes­tel­mä lisäk­si ns. yleis­ten tei­den verk­koa täy­den­tä­vät kadut (ja kevyen lii­ken­teen väy­lät). Näin käsi­tel­lään myös eri­kois­kul­je­tus­ten vakiin­tu­neet ajo­rei­tit samoin kuin tär­keän vii­toi­tus­koh­teen nol­la­pis­tee­seen joh­ta­vat ajo­rei­tit.” Hel­sin­gin vii­toi­tus­koh­teen nol­la­pis­te on Erot­ta­jal­la, joten sin­ne vie­vät kadut ovat “yleis­ten tei­den verk­koa täy­den­tä­viä katuja”.

 105. Hel­sin­gil­lä on aika iso­ja pyö­rä­tiein­ves­toin­te­ja teh­ty­nä ja suunnitteilla.

  Mikä oli­si se tapa jol­la ne koh­den­ne­taan niin että rahal­le saa­daan paras mah­dol­li­nen vas­ti­ne eikä raken­nel­la hie­nol­ta kuu­los­ta­via mut­ta irral­li­sia pät­kiä jot­ka oikeas­ti eivät kuu­lu juu­ri kenen­kään päi­vit­täi­seen reittiin.

  Ja miten saa­daan aiheut­ta­jat maksamaan?

 106. Seu­ran­ta perus­tuu gps:ään. Kän­nyk­kän sijain­ti pai­kal­lis­tuu tukia­se­mien tark­kuu­del­la, jos gps on kän­ny­käs­sä pois pääl­tä. Tukia­se­mien perus­teel­la mää­ri­tet­ty sijain­ti­tie­to on epätarkka. 

  Yksi ter­ro­ri-isku Suo­mes­sa, niin auto­jen liik­kei­den tut­ki­mi­ses­ta ja seu­ran­nas­ta tulee val­lit­se­va käy­tän­tö jos pai­kan­nus­tek­no­lo­gia on käytössä.

  Auto­jen sijain­ti­tie­don kans­sa käy kuten kävi sor­men­jäl­kien ja bio­met­ri­sen tun­nis­tuk­sen kans­sa. Halu­taan “tehok­kaam­pia” kei­no­ja. Val­von­nan ja seu­ran­nan kans­sa ei ole ongel­mia niin kau­an, kun yhteis­kun­nil­la menee hyvin. 

  Näi­den asioi­den kans­sa on hie­man naii­via suh­tau­tua nii­hin, ettei taval­li­sil­la lain­kuu­li­jai­sil­la kan­sa­lai­sil­la ole huolta.

 107. Miten kul­jet­ta­ja voi var­mis­tua, että hänen liik­ku­mi­nen on las­ket­tu oikein?

  Saa rapor­tin las­ku­tuk­sen perus­ta­na ole­vas­ta liik­ku­mi­ses­taan kysei­sel­lä tiel­lä eri päi­vi­nä ja kellonaikoina?

  Sijain­ti­tie­dot tal­len­ne­taaa johon­kin tie­to­jär­jes­tel­mään las­ken­taa var­ten. Entäs jos joku kopioi luvat­ta tie­dot hak­ke­roi­mal­la jär­jes­tel­män, tai oma työn­te­ki­jä tekee sen?

 108. tcrown: val­mis­tus­tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­ses­tä seu­raa­vaan akku­jen hin­to­jen laskuun. 

  Akku­jen hin­nat eivät ole las­ke­neet sitä vauh­tia, että säh­kö­au­to oli­si vie­lä pit­kään aikaan kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Akuis­sa tar­vi­taan kui­ten­kin kai­ken­lais­ta fyy­sis­ta rojua, joi­den hin­ta ei voi tip­pua samaa tah­tia kuin tie­to­tek­nis­ten tarvikkeiden. 

  Epäi­le­mät­tä mine­raa­lit eivät lopu kes­ken, mut­ta en usko että raa­ka-ainei­den kai­vos­ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tään monin­ker­tais­ta­maan muu­ta­mas­sa vuo­des­sa eikä tämä onnis­tu var­sin­kaan, jos ale­taan hank­ki­maan mine­raa­le­ja jos­tain eksoot­ti­sis­ta pai­kois­ta, kuten meris­tä. Hin­ta­kin sil­loin kar­kaa taas käsistä. 

  Täs­sä suh­tees­sa ei myös­kään kan­na­ta tui­jot­taa vain jotain yksit­täis­tä metal­lia, kuten litiu­mia. Vaik­ka litium oli­si akun hin­nas­ta vain pie­ni osa, niin aivan saman­lai­nen ket­ju­reak­tio kysyn­nän räjäh­täes­sä käsiin näkyy kaut­ta lin­jan. Eli jos raa­ka-aineen A hin­ta nousee 10% kysyn­nän takia, niin kyl­lä toden­nä­köi­ses­ti myös raa­ka-aineil­le B C D E käy ihan samal­la taval­la. Tämän näki mm. Kii­nan inves­toin­ti­bu­mis­ta, se kis­koi aivan kaik­kien raa­ka-ainei­den hin­nat taivaisiin.

  Olen mie­lel­lä­ni täs­tä asias­ta vää­räs­sä. Oli­si­han se mah­ta­vaa, jos säh­kö­au­to oli­si jo huo­men­na aidos­ti hal­vem­pi kuin polt­to­moot­to­ri­au­to. Tai edes 5–10 vuo­den kulut­tua. Vie­lä tämän­kin jäl­keen säh­kö­au­tos­sa on polt­to­moot­to­ri­au­toon näh­den monia huo­no­ja omi­nai­suuk­sia, kuten latauk­sen hitaus, lyhyeh­kö toi­min­ta­sä­de ja huo­noh­ko toi­mi­vuus pak­ka­sil­la (vaik­ka sen voi kier­tää, niin tar­vi­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä kuten läm­mi­tys­tä yms).

  En kui­ten­kaan pidä­tä hen­gi­tys­tä­ni tämän suhteen.

 109. ksee: Sen ver­ran asia jäi kiin­nos­ta­maan, että lisä­kai­ve­lun perus­teel­la Gali­leon pitäi­si olla ilmei­sen immuu­ni sig­naa­lin vää­ren­tä­mi­sel­le (Gali­leon pai­kan­nus­sig­naa­li on suo­jat­tu salauk­sel­la toi­sin kuin GPS:n sivii­li­ka­na­va). Lisäk­si Gali­leon pitäi­si olla vai­keam­min häi­rit­tä­vis­sä, kos­ka sig­naa­lin kais­ta on leveämpi.

  No, var­maan­kin Gali­leoa on vai­keam­pi jumit­taa laa­jal­la alu­eel­la, mut­ta yksit­täi­sen auton mus­tan boxin vas­taa­not­ti­men blok­kaa­mi­nen muu­ta­man sen­tin pääs­tä vaa­tii niin pie­nen tehon, että luu­li­si sen edel­leen onnis­tu­van ilman, että kus­kin kas­sit kiehuvat…

  Kuten ylem­pä­nä mai­nit­sin, kyl­lä näi­hin ongel­miin riit­tä­vän tar­kat kei­not löy­ty­vät. Esi­mer­kik­si pel­käs­tään mat­ka­mit­ta­ri- ja “satelliiti”-kilomerien sekä ‑nopeuk­sien jat­ku­va ver­tai­lu aut­tai­si pal­jon. Häi­rin­tä­lait­teet ovat lisäk­si lait­to­mia ja hel­pos­ti havait­ta­via. Jos ne häi­rit­si­si­vät val­tion tulo­ja, nii­den pois poi­mi­mi­nen oli­si helppoa.

  Kes­kus­te­lu yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta on täy­sin tur­haa; se on täs­sä­kin blo­gis­sa käy­ty läpi mon­ta ker­taa. Ydin­a­sia juri­dis­ten kei­no­jen lisäk­si on se, ettei mus­tan laa­ti­kon tar­vit­se vält­tä­mät­tä lähet­tää mak­su­jen kerää­jäl­le paik­ka­tie­toa, vaan pel­käs­tään eri mak­su­luok­kien kilo­met­rit per las­ku­tus­kausi. Sii­nä ei edes tar­vit­se olla (etä)lähetintä, vaan kilo­met­rit voi­tai­siin lukea NFC tek­nii­kal­la. Myös asiak­kaan oikeus­tur­va on rat­kais­ta­vis­sa esim. muis­ti­ti­kun avulla.

  Itse toi­mi­sin aktii­vi­ses­ti kv stan­dar­doin­nin puo­les­ta ja odot­tai­sin tulok­sia. Ei tätä pel­käs­tään Suo­mes­sa kan­na­ta toteuttaa.

 110. Sylt­ty: Akku­jen hin­nat eivät ole las­ke­neet sitä vauh­tia, että säh­kö­au­to oli­si vie­lä pit­kään aikaan kilpailukykyinen. 

  En tie­dä kos­ka olet päi­vit­tä­nyt vii­mek­si tie­to­si, mut­ta noin nyrk­ki­sään­tö­nä voi­si pitää, että jos akku­jen (ja aurin­ko­pa­nee­lien) kehi­tyk­sen suh­teen tie­to­si ovat yli puo­len vuo­den takaa, ne ovat toden­nä­köi­ses­ti pahas­ti vanhentuneita. 

  Esi­mer­kik­si McKin­sey on arvioinut[1], että litiu­mak­ku­jen hin­ta­ta­so 200 $/kWh (nykyi­sel­lä ben­sii­nin hin­nal­la) oli­si sel­lai­nen, jol­la auto­val­mis­ta­jat pysy­ty­vät tuot­ta­maan kil­pai­lu­ky­kyi­siä säh­kö­au­to­ja. Samas­sa rapor­tis­sa odo­te­taan, että tuol­le tasol­le pääs­täi­siin vuo­teen 2020 mennessä. 

  On syy­tä huo­ma­ta, että tuo raport­ti on teh­ty vuon­na 2012, jol­loin litium-akku­jen hin­nat oli­vat yli 500$/kWh. Ja tämän het­ken tilan­ne on se, että Tes­la aina­kin omien sano­jen­sa mukaan on pää­se­mäs­sä tänä vuon­na alle 190$/kWh[2].

  Akku­jen hin­nat ovat tul­leet alas hir­ve­ää vauh­tia vii­me vuo­det, ja vaik­ka ole­tet­ta­vaa onkin, että tuo vauh­ti ei jat­ku loput­to­miin, en tie­dä mikä sitä jar­rut­tai­si vie­lä ihan pie­neen het­keen. Minun näh­däk­se­ni on aika tyy­pil­lis­tä, etät jos jon­kun tuo­tan­toa kas­va­te­taan ker­ta­luo­kil­la, kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät mer­kit­tä­väs­ti, ellei resurs­si­ra­joit­teet sit­ten muu­ta aiheu­ta. Enkä oikein ymmär­rä mit­kä resurs­si­ra­joit­teet vie­lä lähi­vuo­si­na iski­si­vät vastaan. 

  [1] http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/battery-technology-charges-ahead

  [2] https://electrek.co/2016/12/01/tesla-battery-cost-chart/

 111. Suo­ma­lai­nen on aina teh­nyt kaik­ken­sa kier­tääk­seen autoi­lun vero­ja — muis­te­taan pii­lo­far­ma­rit, rei­kä kat­toon ja suk­si­bok­si pääl­le, cor­sa luo­kan pakettiautot.

  Hybri­di­au­to­jen myyn­nin kas­vul­le on ainek­sia jos auto­ve­ro pois­tuu ja polt­toai­ne hal­pe­nee — nii­tä käy­te­tään kuin taval­lis­ta polt­to­moot­to­ri­au­toa ja kan­ne­taan vain akus­toa muka­na kuin suk­si­bok­sia, veroe­dun vuoksi.

  Rek­ka-autot eivät kint­tu­po­luil­le siir­ry sääs­tääk­seen val­tion tie­mak­sun. Aina löy­tyy kui­ten­kin nii­tä jot­ka pyy­tä­vät navi­gaat­to­ria ohjaa­maan rei­til­le, jota pit­kin pää­see yksi­tyis­tei­tä pit­kin 100 kilo­met­rin pää­hän supet­mar­ket­tiin osta­maan mai­toa 10 cen­tin alennuksella.

  Jos ei pääs­tä kiis­te­le­mään tuon­ti­au­ton oikeas­ta hin­nas­ta niin jat­kos­sa pääs­tään kiis­te­le­mään sii­tä onko ajet­tu mak­sul­lis­ta tie­tä vai ei. Saa­daan se kiis­ta syn­ty­mään kah­des­ta centistäkin.

 112. Yksi­tyi­syys ei ole tie­ten­kään ongel­ma niin kau­an val­lan­pi­tä­jät ovat kun­no­lis­ta väkeä. Tie­don­ke­run uhka­ku­via ei pidäk­kään raken­taa sen aja­tuk­sen poh­jal­le että nii­tä käy­te­tään vain hyviin asioi­hin. Ei se ole pois­sul­jet­tu ettei­kö suo­meen­kin voi­si tul­la vali­tuk­si Trump/Putin hen­ki­nen “vah­va joh­ta­ja” joka on val­mis käyt­tä­mään rumia kei­no­ja vas­tus­ta­ji­aan vastaan.

 113. Mitä ongel­maa täl­lä esi­tyk­sel­lä edes yri­te­tään rat­kais­ta? Se ei ole aina­kaan minul­le selvinnyt.
  Ainoat “ongel­mat”, joi­hin tämä minus­ta vai­kut­tai­si ole­van miten­kään jär­ke­vä rat­kai­su, ovat yhtei­sen val­tion­omai­suu­den siir­tä­mi­nen tuot­ta­maan rahaa yksi­tyi­sil­le ja kan­sa­lais­ten ylei­nen valvonta.

  Kaik­kiin mui­hin löy­tyy parem­pia toimintatapoja.

 114. Jos on km-poh­jai­nen jär­jes­tel­mä, mik­si Hel­sin­ki ei lai­ta omaa mas­ku­aan omal­le tie­ver­kol­leen? Kun­nal­li­nen itse­mää­rää­mi­soi­keus jne toi­mi­vat täs­sä­kin var­mas­ti ja uudet verot (siis tulon­läh­teet) ote­taan ilol­la vastaan.

  Luon­te­vaa oli­si, jos km-poh­jai­nen mak­su tulee sin­ne mis­sä polttoaine/CO2 vero­tus ei yllä. Poliit­ti­nen rat­kai­su on taas nöi­den tasa­pai­no­tus ja ohjaus.

  Eri­kois­ta on ras­kaan lii­ken­teen koh­te­lu — seh­kän tie­verk­koa eri­tyi­ses­ti tuhoaa.

  Tulos­sa on myös vero, jon­ka kerää­mi­nen tulee ole­maan kal­lis­ta. Autoi­li­ja mak­saa lait­teen ja joku sit­ten nii­tä val­voo ja tar­kas­taa, kos­ka ihan var­mas­ti nii­tä­kin hui­ja­taan. Sit­ten on se maksujärjestelmä…

  Sak­san koke­muk­set gps-poh­jai­ses­ta rek­ka­ve­ros­ta (!) moot­to­ri­teil­lä eivät ole aina­kaan roh­kai­se­via. Nor­jan Auto­Pass taas tul­li­tie­jär­jes­tel­mä, jon­ka yllä­pi­to on myös­kin kallista.
  Ihan vink­ki­nä — Ber­ne­rin mak­sul­li­nen laut­ta­lii­ken­ne saa­ris­tos­sa on huo­mat­ta­vas­ti kal­lim­paa kuin ihmi­sil­tä kerät­ty­jen vero­jen tuot­to, kos­ka joku siel­lä kerää ja val­voo sekä rapor­toi ja tilit­tää. Ilmai­nen on jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa yllät­tä­vän­kin teho­kas toimintatapa.

  Fir­man nime­nä Suo­men tiet (SuTi) oli­si onnis­tu­neem­pi kun vähem­män oma­pe­räi­nen LiVe.

 115. ano­nyy­mi:
  Mitä ongel­maa täl­lä esi­tyk­sel­lä edes yri­te­tään rat­kais­ta? Se ei ole aina­kaan minul­le selvinnyt.

  Sehän on tul­lut ilmi monis­sa uuti­sis­sa: “luo­daan uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia” so. monil­la kepu­lai­sil­la “yrit­tä­jil­lä” on tas­kus­saan tuh­din sete­li­tu­kon kokoi­nen tyh­jä tila ja tupail­to­jen idea­pii­reis­sä on nyt sit­ten syn­ty­nyt täl­lai­nen idea tuo kolon täyttämiseksi.

  Maa­kun­nan AMK kehit­te­lee sopi­van boxin Teke­sin rahoi­tuk­sel­la, Fin­ve­ra vip­paa rahat, kun­ta ja EU mak­saa inves­toin­nit — ja kan­sa kai­vaa kuvet­ta, kun autoi­hin ruu­va­taan avain­li­pun komis­ta­mia mus­tia bokseja…

 116. ksee: Sehän on tul­lut ilmi monis­sa uuti­sis­sa: “luo­daan uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia” so. monil­la kepu­lai­sil­la “yrit­tä­jil­lä” on tas­kus­saan tuh­din sete­li­tu­kon kokoi­nen tyh­jä tila ja tupail­to­jen idea­pii­reis­sä on nyt sit­ten syn­ty­nyt täl­lai­nen idea tuo kolon täyttämiseksi.

  Maa­kun­nan AMK kehit­te­lee sopi­van boxin Teke­sin rahoi­tuk­sel­la, Fin­ve­ra vip­paa rahat, kun­ta ja EU mak­saa inves­toin­nit – ja kan­sa kai­vaa kuvet­ta, kun autoi­hin ruu­va­taan avain­li­pun komis­ta­mia mus­tia bokseja…

  Minä­pä luu­len, että boxeis­ta jär­jes­te­tään kil­pai­lu­tus ja ilmoi­te­taan se mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti kai­kil­la suu­ril­la EU:n viral­li­sil­la kie­lil­lä. Tai­taa maa­kun­nan AMK ja vir­mat jää­dä leh­del­lä soittelemaan.

 117. JTS:

  Ihan vink­ki­nä – Ber­ne­rin mak­sul­li­nen laut­ta­lii­ken­ne saa­ris­tos­sa on huo­mat­ta­vas­ti kal­lim­paa kuin ihmi­sil­tä kerät­ty­jen vero­jen tuot­to, kos­ka joku siel­lä kerää ja val­voo sekä rapor­toi ja tilit­tää. Ilmai­nen on jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa yllät­tä­vän­kin teho­kas toimintatapa.

  Mik­si minun pitäi­si mak­saa jon­kun saa­ris­tos­sa asu­van matkat? 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kaik­kien auton­vuo­kraus­fir­mo­jen autois­sa on gps-pai­kan­nin, kos­ka omis­ta­ja on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mis­sä auto liik­kuu. En ole autoa vuo­kra­tes­sa­ni koke­nut yksi­tyi­syy­te­ni miten­kään vaarantuneen.

  Eihän kukaan pako­ta vuo­kraa­maan autoa. Lisäk­si vuo­kra-auton tapauk­ses­sa tie­to­kan­nat on hajau­tu­neet monil­le eri yri­tyk­sil­le ja ajo­mää­rä on mel­ko pie­ni. Myös­kään kukaan ei sinän­sä pako­ta osta­maan autoa, mut­ta kysees­sä on var­sin eri­lai­nen pako­tus kun se on jul­ki­sen val­lan suo­rit­ta­maa yhte­näi­sel­lä tie­to­kan­nal­la, ja käy­tän­nös­sä auton kor­vaa­mi­nen on usein mahdotonta.

 118. Mik­koR: Se on täs­mäl­leen sama, pait­si niil­lä autoil­la jot­ka eivät polt­toai­net­ta tar­vit­se, eli säh­kö­au­toil­la. On sel­vää että polt­toai­neen hin­taan perus­tu­va autoi­lun vero­tus on täs­tä syys­tä hata­ral­la poh­jal­la ja sitä on muu­tet­ta­va pian jol­lain tavalla. 

  Säh­kö­au­to­jen akkui­hin voi­daan asen­taa säh­kö­mit­ta­ri, joka lue­taan vuo­sit­tain. Vero voi­daan aset­taa halu­tul­la taval­la (ver­ran­nol­li­nen ener­gia­mää­rään [kuten nykyi­nen polt­toai­ne­ve­ro] tai ener­gia­mää­rään jaet­tu­na auton mas­sal­la [suun­nil­leen aje­tut kilometrit]).

  Het­ko­nen, kek­sin­kö juu­ri rat­kai­sun, jos­sa kan­sa­lais­ten kyt­täys­tä ei tar­vi­ta? Kyllä!

 119. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän Ber­ner esi­tä pakol­lisr­ta seu­ran­taa autoi­hin vaan vapaa­eh­tois­ta. Saa mak­saa myös aikaperusteisesti.

  Tuo on kuin Mafio-oson teke­mä hou­kut­te­lu. Mak­sat monin­ver­roin ellet ota paikkaseurantaa

 120. R. V.: Säh­kö­au­to­jen akkui­hin voi­daan asen­taa säh­kö­mit­ta­ri, joka lue­taan vuo­sit­tain. Vero voi­daan aset­taa halu­tul­la taval­la (ver­ran­nol­li­nen ener­gia­mää­rään [kuten nykyi­nen polt­toai­ne­ve­ro] tai ener­gia­mää­rään jaet­tu­na auton mas­sal­la [suun­nil­leen aje­tut kilometrit]).

  Het­ko­nen, kek­sin­kö juu­ri rat­kai­sun, jos­sa kan­sa­lais­ten kyt­täys­tä ei tar­vi­ta? Kyllä!

  KW mit­ta­ri ei ker­ro aje­taan­ko val­tion tai kun­nan tiel­lä, vain val­tion teis­tä mak­se­taan kW veroa

  ksee: Sehän on tul­lut ilmi monis­sa uuti­sis­sa: “luo­daan uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia” so. monil­la kepu­lai­sil­la “yrit­tä­jil­lä” on tas­kus­saan tuh­din sete­li­tu­kon kokoi­nen tyh­jä tila ja tupail­to­jen idea­pii­reis­sä on nyt sit­ten syn­ty­nyt täl­lai­nen idea tuo kolon täyttämiseksi.

  Maa­kun­nan AMK kehit­te­lee sopi­van boxin Teke­sin rahoi­tuk­sel­la, Fin­ve­ra vip­paa rahat, kun­ta ja EU mak­saa inves­toin­nit – ja kan­sa kai­vaa kuvet­ta, kun autoi­hin ruu­va­taan avain­li­pun komis­ta­mia mus­tia bokseja…

 121. Joi­ta­kin havaintoja. 

  Posi­tii­vi­sia asioi­ta LiVe hank­kee­seen liit­ty­väs­tä tie­mak­suis­ta on vai­kea oikeas­ti löy­tää. Se, mik­si Ber­ner ja lii­ken­ne­mi­nis­te­riö aja­vat tätä mal­lia ahnaas­ti läpi, joh­tuu sii­tä että he ovat innos­tu­neet MaaS visios­ta ja minis­te­ri osal­taan halu­aa mah­dol­lis­taa yksi­tyis­ten rahas­ta­jien pää­syn käyt­tö­mak­su­jen keräämiseen. 

  Tes­teis­sä on havait­tu, että auto­jen pääs­tö­ar­vot ja kulu­tus eivät vas­taa teh­taan ilmoit­ta­mia, todel­li­suu­des­sa pääs­töt ja kulu­tus eivät ole juu­ri pie­nen­ty­neet 15 vuo­des­sa. Mak­su­jen kerää­mi­nen pääs­tö­ar­vo­jen perus­teel­la ei siis kor­re­loi kovin hyvin edes ympä­ris­tön kan­nal­ta, tien kulu­tuk­seen­han asial­la ei ole merkitystä. 

  Km ‑perus­tei­nen mak­su­jär­jes­tel­mä kor­re­loi­si tien kulu­tuk­seen koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta ei huo­mioi auton pai­noa, toki se voi­daan ottaa huo­mioon mak­sun mää­räs­sä, kuten pääs­tö­ar­vot­kin. Jär­jes­tel­mä toi­si vas­taa­vas­ti ras­kaan, suo­ras­taan nau­ret­ta­van byro­kra­tian, jon­ka hin­ta todel­li­suu­des­sa koko­nai­suu­des­saan (han­kin­ta, yllä­pi­to, mak­su­jen keräys ja voi­tot ym.) oli­si samaa luok­kaa kuin nykyi­nen ajo­neu­vo­ve­ro ja sen pääl­le pitäi­si kerä­tä vie­lä tulot lii­ken­ne­ver­kon kun­nos­sa­pi­toon. Paketti/aikaperustainen mak­su­jär­jes­tel­mä kor­re­loi huo­nos­ti käyt­töä ja tuo sil­ti tur­haa byro­kra­ti­aa sekä mak­sun kerää­mi­seen että valvontaan. 

  Jos halu­taan todel­li­nen kor­re­laa­tio tei­den kulu­tuk­seen ja pääs­töi­hin, niin tar­kin jär­jes­tel­mä on käy­tän­nös­sä polt­toai­ne­ve­ro. Kuten todet­tu, auto­jen tes­teis­sä mita­tuis­sa kulu­tuk­ses­sa ja pääs­töis­sä ei ole tapah­tu­nut kovin suur­ta kehi­tys­tä 15 vuo­des­sa. Pai­na­vam­mat autot kulut­ta­vat enem­män polt­toai­net­ta ja tie­tä. Ruuh­kis­sa menee enem­män polt­toai­net­ta. Polt­toai­ne­ve­ron ker­ty­mä on las­ke­nut jon­kin ver­ran Suo­mes­sa, kos­ka jos­sain vai­hees­sa suo­sit­tiin vähem­män kulut­ta­via die­sel auto­ja pie­nen­tä­mäl­lä die­sel­ve­roa. Käy­tän­nös­sä paras jär­ke­väs­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va käy­tön mukai­nen ker­ty­mä tuli­si, kun siir­ret­täi­siin myös ajo­neu­vo- ja käyt­tö­voi­ma­ve­rot polt­toai­nei­siin ja säh­kö­ajo­neu­voi­hin asen­net­tai­siin etä­luet­ta­vat kwh ‑mit­ta­rit, joi­den nojal­la voi­daan kerä­tä sama- tai halut­tu vero niis­tä­kin käy­tön mukaan. 

  Jos taas halu­taan antaa kom­pen­saa­tio­ta enem­män aja­vil­le, niin nykyi­nen ajo­neu­vo­ve­ro­jär­jes­tel­mä on hyvä. Täl­le­kin on perus­teen­sa, kos­ka ties­tö rapau­tuu kyl­lä ilman aja­mis­ta­kin, eli ties­tön kun­to ei ole suo­raan ver­ran­nol­li­nen ajo­mää­riin. Van sel­lai­sen ties­tön kun­nos­sa­pi­to, jol­la on eni­ten käyt­töä, on lyhyt­nä­köis­tä politiikkaa. 

  Mikään nykyi­nen tai suun­ni­tel­tu jär­jes­tel­mä ei täy­sin erot­te­le yksi­tyis- ja val­tion tai kun­tien tei­tä, Ber­ner­kin on väläyt­tä­nyt että mak­saa pitää ympä­ris­tö­ve­ruk­keel­la, vaik­ka ajai­si omaa mök­ki­tie­tä. Jär­jes­tel­mä pirs­ta­loi­tuu lii­kaa = byro­kra­ti­aa, jos ruve­taan­kaan lii­an tark­kaan erotteluun. 

  Polt­toai­ne­ve­ro on yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten ajo­mää­rään ja ympä­ris­tön kuor­mi­tuk­seen kor­re­loi­va. Suu­ri­pääs­töi­siä ajo­neu­vo­ja on enää vähän lii­ken­tees­sä ja ne pois­tu­vat muu­ta­mas­sa vuo­des­sa ilman pak­koa, auto­kan­nan uudis­tu­mi­seen ei voi mer­kit­tä­väs­ti pakol­la vai­kut­taa ja pork­ka­na tulee lii­an kal­liik­si niil­le, joi­den pitää mak­saa sen rahoit­ta­mi­nen. Säh­kö­au­tot ovat vie­lä keh­no­ja tek­ni­ses­ti (akut), nii­tä­kään en mer­kit­tä­väs­ti läh­ti­si tuke­maan, aivan kuten Hen­ry Ford pär­jä­si hyvil­lä, kil­pai­lu­ky­kyi­sil­lä tuot­teil­la, säh­kö­au­to­jen­kin on pär­jät­tä­vä. Niin mut­ta “ympä­ris­tö” ‑perus­te­lu ei käy, maa­il­ma ei täs­tä tuhou­du, jos kes­tää muu­ta­man vuo­den kau­em­min saa­da kun­nol­li­sia säh­kö­au­to­ja, jot­ka kyke­ne­vät kil­pai­le­maan tek­ni­ses­ti ja hin­nal­la. Nii­den pitäi­si oikeas­taan olla hal­vem­pia kuin polt­to­moot­to­ri­set, jos aja­tel­laan ihan teknisesti. 

  Auto­ve­ron ker­ral­la pois­ta­mi­nen hyö­dyt­tää vain hyvin har­vo­ja aluk­si, mut­ta sen kor­vaa­mi­nen muil­la mak­suil­la nos­taa käy­tös­tä perit­tä­vät mak­sut yli kak­sin­ker­tai­sek­si, kun pääl­le lai­te­taan vie­lä byro­kra­tia- ja voit­to­mar­gi­naa­lit, ollaan ehkä jo kol­min­ker­tai­ses­sa sum­mas­sa. Kun tämä vie­lä koh­den­tuu suu­rem­pa­na rasi­tuk­se­na nii­hin mil­joo­naan van­hem­man auton omis­ta­jaan, tul­laan lii­an nopei­siin, koh­tuut­to­miin muu­tok­siin. Kau­pun­kei­hin ei pää­se haluk­kaat­kaan niin nopeas­ti muut­ta­maan ja on se kyl­lä moraa­li­ses­ti vää­rin­kin pakot­taa kau­pun­kei­hin nos­ta­mal­la val­tion toi­mes­ta autoi­lun kulut pil­viin, kun autoi­li­jat mak­sa­vat jo nyt monin­ker­tai­ses­ti vero­ja lii­ken­ne­ver­kon yllä­pi­toon näh­den, lii­ken­ne­ver­kon jota tar­vi­taan myös nii­tä jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja varten. 

  Ties­tön rahoi­tuk­sen ongel­man rat­kai­su ei ole yhtiöit­tä­mi­nen. Jos polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het eivät kyke­ne hoi­ta­maan teh­tä­vi­ään, joi­hin hei­dät on valit­tu, erot­koon ja tilal­le löy­tyy var­mas­ti osaa­vam­pia. Polii­tik­ko­jen ei kuu­lu ulkois­taa teh­tä­vi­ään yri­tyk­sil­le. Esim. par­la­men­taa­ri­sen työs­ken­te­lyn kaut­ta löy­tyy halu­tes­sa var­mas­ti rahat tei­den kunnossapitoon. 

  Palaan vie­lä tähän “liik­ku­mi­nen pal­ve­lu­na” visioon, jota on kovas­ti heh­ku­tet­tu kan­sain­vä­li­sen kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na. En näe täs­sä sel­lais­ta tule­vai­suu­den ihmet­tä, minä sitä mai­nos­te­taan. Liik­ku­mi­nen on fyy­si­nen, monin väli­nein tapah­tu­va asia, toi­sin kuin mobii­li­ver­kon pal­ve­lut, joi­hin sitä halu­taan ver­ra­ta. Liik­ku­mi­ses­sa mel­kein mil­lä tahan­sa väli­neel­lä syn­tyy kus­tan­nuk­sia aina suo­rit­teen mukaan. Yksi­löi­den tar­peet vaih­te­le­vat val­ta­vas­ti ja esim. tak­si­mat­ko­jen pake­toi­mi­nen jok­si­kin rajal­li­sek­si suo­ri­te­mää­räk­si jouk­ko­lii­ken­teen pääl­le jät­tää lähes jokai­sel­le yksi­löl­le käyt­tä­mät­tö­miä mat­ko­ja. Toki täl­lai­sia pal­ve­lui­ta saa mark­ki­noi­da ja niil­le on jos­sain mää­rin tilaus­ta­kin, aina­kin eri liik­ku­mis­muo­to­jen muo­dos­ta­man mat­kan lip­pu­jen tilaa­mi­sek­si jol­lain sovel­luk­sel­la. Mut­ta tähän ei pidä yhteis­kun­nan pai­nos­taa vaik­ka­pa pakot­ta­mal­la lii­ken­nöit­si­jöi­tä siir­tä­mään tie­to­jaan johon­kin yhtei­seen jär­jes­tel­mään tai vie­lä pahem­paa teke­mäl­lä yksi­tyi­sau­toi­lus­ta yhteis­kun­nan toi­mes­ta mah­dol­li­sim­man kal­lis­ta ja han­ka­laa, jot­ta MaaS pal­ve­lut sai­si­vat lisää kysyn­tää. Minis­te­rim­me ja lii­ken­ne­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­het ovat muka­na MaaS hank­keis­sa var­sin aktiivisesti. 

  Kan­nat­tai­si muis­taa itäi­sen esi­mer­kin poh­jal­ta, että kes­kus­joh­toi­nen suun­ni­tel­ma­ta­lous ei tah­do toi­mia. Vali­tet­ta­vas­ti Euroo­pan Unio­nis­sa yhä suu­rem­pi osa kulut­ta­jien rahois­ta menee pakko“markkinatalouden” han­kin­toi­hin, eli mää­räyk­set, direk­tii­vit ja poliit­ti­nen toi­min­ta ohjaa ja pakot­taa kulut­ta­jien valin­to­ja tai raha­vir­to­ja. Oikeas­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa mah­dol­li­sim­man suu­ri osa kulut­ta­jien osto­pää­tök­sis­tä syn­tyy vapaas­ta valin­nas­ta, vaik­ka vähem­män val­veu­tu­nut kulut­ta­ja oli­si­kin mai­non­nan mani­pu­loi­ta­vis­sa, se ei kui­ten­kaan ole pak­ko. Sel­lai­nen talous aset­taa pal­jon suu­rem­pia haas­tei­ta yri­tyk­sil­le niin inno­vaa­tioi­hin kuin mark­ki­noin­tiin­kin, jou­tuu kehit­tä­mään tuot­tei­ta joi­ta ihmi­set halua­vat, eikä vain myy­mään tuot­tei­ta joi­hin yhteis­kun­ta pai­nos­taa ja pakot­taa. Toki se yri­tyk­sel­le on help­poa ja kivaa, kun pää­see vetä­mään jos­tain välis­tä tai myy­mään jon­kun “pas­ka­lain” pakot­ta­mia kel­vot­to­mia viri­tyk­siä ihmisille 🙂

 122. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän Ber­ner esi­tä pakol­lisr­ta seu­ran­taa autoi­hin vaan vapaa­eh­tois­ta. Saa mak­saa myös aikaperusteisesti.

  Käy­tän­nös­sä kysees­sä on ran­gais­tus. Se, että jou­tuu mak­sa­maan kor­kean aika­pe­rus­tei­sen mak­sun, ei käy­tän­nös­sä eroa miten­kään hal­lin­to-oikeu­del­li­sis­ta kurin­pi­to­mak­suis­ta, kuten esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­teen tarkastusmaksusta.

 123. Mat­hias V:
  Joi­ta­kin havaintoja. 

  Tes­teis­sä on havait­tu, että auto­jen pääs­tö­ar­vot ja kulu­tus eivät vas­taa teh­taan ilmoit­ta­mia, todel­li­suu­des­sa pääs­töt ja kulu­tus eivät ole juu­ri pie­nen­ty­neet 15 vuo­des­sa. Mak­su­jen kerää­mi­nen pääs­tö­ar­vo­jen perus­teel­la ei siis kor­re­loi kovin hyvin edes ympä­ris­tön kan­nal­ta, tien kulu­tuk­seen­han asial­la ei ole merkitystä. 

  Km ‑perus­tei­nen mak­su­jär­jes­tel­mä kor­re­loi­si tien kulu­tuk­seen koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta ei huo­mioi auton pai­noa, toki se voi­daan ottaa huo­mioon mak­sun mää­räs­sä, kuten pääs­tö­ar­vot­kin. Jär­jes­tel­mä toi­si vas­taa­vas­ti ras­kaan, suo­ras­taan nau­ret­ta­van byro­kra­tian, jon­ka hin­ta todel­li­suu­des­sa koko­nai­suu­des­saan (han­kin­ta, yllä­pi­to, mak­su­jen keräys ja voi­tot ym.) oli­si samaa luok­kaa kuin nykyi­nen ajo­neu­vo­ve­ro ja sen pääl­le pitäi­si kerä­tä vie­lä tulot lii­ken­ne­ver­kon kun­nos­sa­pi­toon. Paketti/aikaperustainen mak­su­jär­jes­tel­mä kor­re­loi huo­nos­ti käyt­töä ja tuo sil­ti tur­haa byro­kra­ti­aa sekä mak­sun kerää­mi­seen että valvontaan. 

  Jos halu­taan todel­li­nen kor­re­laa­tio tei­den kulu­tuk­seen ja pääs­töi­hin, niin tar­kin jär­jes­tel­mä on käy­tän­nös­sä polt­toai­ne­ve­ro. Kuten todet­tu, auto­jen tes­teis­sä mita­tuis­sa kulu­tuk­ses­sa ja pääs­töis­sä ei ole tapah­tu­nut kovin suur­ta kehi­tys­tä 15 vuo­des­sa. Pai­na­vam­mat autot kulut­ta­vat enem­män polt­toai­net­ta ja tie­tä. Ruuh­kis­sa menee enem­män polt­toai­net­ta. Polt­toai­ne­ve­ron ker­ty­mä on las­ke­nut jon­kin ver­ran Suo­mes­sa, kos­ka jos­sain vai­hees­sa suo­sit­tiin vähem­män kulut­ta­via die­sel auto­ja pie­nen­tä­mäl­lä die­sel­ve­roa. Käy­tän­nös­sä paras jär­ke­väs­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va käy­tön mukai­nen ker­ty­mä tuli­si, kun siir­ret­täi­siin myös ajo­neu­vo- ja käyt­tö­voi­ma­ve­rot polt­toai­nei­siin ja säh­kö­ajo­neu­voi­hin asen­net­tai­siin etä­luet­ta­vat kwh ‑mit­ta­rit, joi­den nojal­la voi­daan kerä­tä sama- tai halut­tu vero niis­tä­kin käy­tön mukaan.
  ———-

  Kan­nat­tai­si muis­taa itäi­sen esi­mer­kin poh­jal­ta, että kes­kus­joh­toi­nen suun­ni­tel­ma­ta­lous ei tah­do toi­mia. Vali­tet­ta­vas­ti Euroo­pan Unio­nis­sa yhä suu­rem­pi osa kulut­ta­jien rahois­ta menee pakko”markkinatalouden” han­kin­toi­hin, eli mää­räyk­set, direk­tii­vit ja poliit­ti­nen toi­min­ta ohjaa ja pakot­taa kulut­ta­jien valin­to­ja tai raha­vir­to­ja. Oikeas­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa mah­dol­li­sim­man suu­ri osa kulut­ta­jien osto­pää­tök­sis­tä syn­tyy vapaas­ta valin­nas­ta, vaik­ka vähem­män val­veu­tu­nut kulut­ta­ja oli­si­kin mai­non­nan mani­pu­loi­ta­vis­sa, se ei kui­ten­kaan ole pak­ko. Sel­lai­nen talous aset­taa pal­jon suu­rem­pia haas­tei­ta yri­tyk­sil­le niin inno­vaa­tioi­hin kuin mark­ki­noin­tiin­kin, jou­tuu kehit­tä­mään tuot­tei­ta joi­ta ihmi­set halua­vat, eikä vain myy­mään tuot­tei­ta joi­hin yhteis­kun­ta pai­nos­taa ja pakot­taa. Toki se yri­tyk­sel­le on help­poa ja kivaa, kun pää­see vetä­mään jos­tain välis­tä tai myy­mään jon­kun “pas­ka­lain” pakot­ta­mia kel­vot­to­mia viri­tyk­siä ihmisille 

  Ihan oikei­ta joh­to­pää­tök­siä. Lisäk­si huo­mau­tan että mik­si auto­ja ei Suo­mes­sa vero­te­ta pai­non vaan las­ken­nal­lis­ten CO2-pääs­tö­jen mukaan, joh­tuu EU:sta. EU on mää­rän­nyt että jos auto­ja vero­te­taan jos­tain, niin vero­jen on olta­va suo­raan suh­tees­sa pääs­töi­hin. Sik­si uusis­sa autois­sa eivät taka­va­lot pala ellei ne kyt­ke erik­seen, kos­ka “pääs­töt nousi­si­vat” muu­ten. Yli­pään­sä tuo pääs­tö­kik­kai­lu on auto­teh­tai­den EU-lain­sää­dän­töön aja­ma por­saan­rei­kä. Mik­si Volk­ka­ri kai­ken lisäk­si jäi kiin­ni joh­tui ihan omas­ta ahneu­des­ta, die­sel­volk­ka­rei­den moot­to­ri kyt­ket­tiin tuot­ta­maan enem­män typ­pi­pääs­tö­jä kun mitat­tiin CO2:ta, ja päin­vas­toin enem­män CO2:ta kun mitat­tiin typpeä.

  Jos Suo­meen perus­te­taan Lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiö, niin se on luul­ta­vas­ti ainut­laa­tui­nen Euroo­pas­sa. Mä vie­lä hyväk­syi­sin jos maantie‑, rau­ta­tie- ja vesi­lii­ken­ne pidet­täis­siin eril­lään, mut­ta kun kaik­ki aio­taan pis­tää yhteen, niin sii­nä vas­ta sop­pa syn­tyy. Ilmei­ses­ti Lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiö tar­vi­taan vähä­lii­ken­teis­ten rato­jen lak­kaut­ta­mi­seen kos­ka se voi­daan sit­ten teh­dä ilman poliit­tis­ta keskustelua?

 124. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Niin­hän nyt­kin jou­tuu mak­sa­maan kor­kean mak­sun (auto­ve­ro, ajo­neu­vo­ve­ro) vaik­ka ajaa vain vähän.

  Ei tar­vi mak­saa kor­ke­aa auto­ve­roa jos tyy­tyy van­haan autoon.

 125. Ano­nyy­mi: Minä­pä luu­len, että boxeis­ta jär­jes­te­tään kil­pai­lu­tus ja ilmoi­te­taan se mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti kai­kil­la suu­ril­la EU:n viral­li­sil­la kie­lil­lä. Tai­taa maa­kun­nan AMK ja vir­mat jää­dä leh­del­lä soittelemaan.

  Mik­si ihmees­sä? Boxien han­ki­ta­han junail­laan tie­tys­ti niil­le ope­raat­to­reil­le (eli “pel­ler­vo­lai­sil­le” S‑ryhmälle, osuus­pan­keil­le ja maa­kun­tien DNA:lle). Sii­tä vaan hake­maan ABC:ltä yli­hin­tai­nen boxi, jol­la kilo­met­reis­tä poo­nus­ta, jol­la mak­saa auto­va­kuu­tus­ta, joka on kui­ten­kin muu­ten mark­ki­na­hin­taa kalliimpi.

  …hit­si… nyt­hän mä just kek­sin, mil­lä suu­rin osa kan­sas­ta saa­daan jopa jonot­ta­maan näi­tä bok­se­ja — ei muu­ta kuin lii­te­tään ne S- tai OP-bonuk­seen! Suo­sio lyö taa­tus­ti mm. ilmai­set muo­viäm­pä­rit leikiten.

 126. Mie­les­tä­ni on aivan tur­ha kuvi­tel­la aidon vapaa­eh­toi­suu­den säi­ly­vän mon­ta­kaan vuot­ta sen jäl­keen, kun seu­ran­ta ote­taan käyttöön. 

  Ennus­tan, että jokusen vuo­den vuo­den kulut­tua “vapaa­eh­toi­nen” km-poh­jai­nen seu­ran­ta mak­saa 500e / vuo­si ja sit­ten se vaih­toeh­to vähin­tään tuplaten.

 127. tcrown:On syy­tä huo­ma­ta, että tuo raport­ti on teh­ty vuon­na 2012, jol­loin litium-akku­jen hin­nat oli­vat yli 500$/kWh. Ja tämän het­ken tilan­ne on se, että Tes­la aina­kin omien sano­jen­sa mukaan on pää­se­mäs­sä tänä vuon­na alle 190$/kWh[2].

  40 kWh akun teh­das­hin­ta oli­si siis 7600 USD.

  Ei se nyt edel­leen­kään kil­pai­lu­ky­kyi­sel­tä vai­ku­ta, jos akun val­mis­tus­kus­tan­nuk­set teh­taal­le ovat kol­mas­osa auton lop­pu­myyn­ti­hin­nas­ta. Ja muu­ta­man vuo­den kulut­tua se paket­ti pitäi­si vaih­taa uuteen.

 128. Sylt­ty: Ei se nyt edel­leen­kään kil­pai­lu­ky­kyi­sel­tä vai­ku­ta, jos akun val­mis­tus­kus­tan­nuk­set teh­taal­le ovat kol­mas­osa auton lop­pu­myyn­ti­hin­nas­ta. Ja muu­ta­man vuo­den kulut­tua se paket­ti pitäi­si vaih­taa uuteen.

  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la laskelmia/lähdeviitteitä sen suh­teen mil­lä akku­jen hin­ta­ta­sol­la säh­kö­au­tot ovat kil­pai­lu­ky­kyi­siä, jos esit­tä­mä­ni McKin­seyn arvio ei kelpaa.

 129. tcrown: Odo­tan mie­len­kiin­nol­la laskelmia/lähdeviitteitä sen suh­teen mil­lä akku­jen hin­ta­ta­sol­la säh­kö­au­tot ovat kil­pai­lu­ky­kyi­siä, jos esit­tä­mä­ni McKin­seyn arvio ei kelpaa.

  Yri­te­tään käyt­täen Suo­mea esimerkkinä:

  Ole­te­taan että auto­jen kes­ki­ku­lu­tus on jotain 0,7dl/km, ja polt­toai­ne­ve­ro 1,4€ lit­ra­hin­nal­la 96c/l, val­tio halu­aa säh­kö­au­toil­ta­kin jotain 6,7 c/km jo tas­a­puo­li­suu­den vuok­si. Pörs­si­säh­kö mak­saa jotain 3c/kWh, sitä kuluu 0,2 kWh/km eli 0,6 c/km. Tähän lisä­tään verot 6,7 c/km, ja pääs­tään sum­maan 7,3 c/km. Ben­sii­ni veroi­neen mak­saa 1,40€/l eli 9,8 c/km. Akut saa­vat siis mak­saa 9.8–7,3=2,5 c/km.

  Jär­ke­vä käyt­töi­kä autol­le on 300000km, eli akut saa­vat mak­saa 7500€. Täl­lä saa McKin­seyn hin­noil­la vain jotain 40 kWh, joka on Suo­men pak­ka­siin kovin niu­kas­ti. Tes­lan 85kWh on jo käyt­tö­kel­poi­sen kokoi­nen. Nii­tä kuluu luul­ta­vas­ti auton 15 vuo­den (20000km/vuosi) elin­kaa­ren aika­na kak­si (8 vuo­den takuu), eli akun hin­nan pitäi­si olla 7500€/2*85kWh = 44€/kWh.

  Tämä ei tie­ten­kään tar­koi­ta ettei­kö 190€/kWh oli­si myös kil­pai­lu­ky­kyi­nen, mut­ta sil­loin osta­jan täy­tyy näh­dä säh­kö­au­tos­sa jotain mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa pel­kän kul­ku­vä­li­ne-arvon lisäksi.

 130. Osal­lis­tuin 2.11.2016 Teke­sin auto­maat­tioh­jauk­sen seminaariin

  https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/automaatioajoneuvojen_liiketoimintamahdollisuudet

  Osal­lis­tu­ji­na oli­vat lii­ken­ne­mi­nis­te­riö, lii­ken­ne­vi­ras­to ja suur­ten kau­pun­kien lii­ken­ne­lai­tok­set. Semi­naa­rin aika­na kes­kus­te­luis­sa ja puheen­vuo­rois­sa tuli esil­le voi­mak­kaas­ti koko lii­ken­ne­kaa­ren suun­ni­tel­ma ja lop­pu­tu­lok­sen visio. 

  Lop­pu­vi­sio on, että kaik­ki liik­ku­mi­nen on viran­omai­sen hal­lit­se­maa ja että kaik­ki liik­ku­mi­nen ano­taan viran­omai­sel­ta. Visioon kuu­luu ihmis­ten kes­kit­tä­mi­nen ker­ros­ta­loi­hin sup­peil­le alueil­le. Viran­omai­set ymmär­tä­vät, että kysees­sä on talou­del­li­sel­la pakol­la vähit­täin toteu­tet­ta­va pak­ko­kol­lek­ti­vi­soin­ti. Sen vuok­si on aloi­tet­tu pro­pa­gan­dan suun­nit­te­lu. Tähän liit­tyen julis­tet­tiin Teke­sin rahoit­ta­ma tut­ki­mus, jos­sa on tar­koi­tus hakea kei­no­ja, joil­la kan­sa­lai­set saa­daan rau­han­omai­ses­ti hyväk­sy­mään viran­omai­sen kaa­vai­lut. Tut­ki­ja on sosiologi.

  Teke­sin teke­mäs­sä sel­vi­tyk­ses­sä liik­ku­mi­nen vähe­nee 80%, jos viran­omais­ten kaa­vai­lut toteu­tu­vat. Tämä siis tar­koit­taa kaik­kea liik­ku­mis­ta, myös julkista.
  Liik­ku­mi­nen vähe­nee, kos­ka sii­tä teh­dään luvan varais­ta ja niin kal­lis­ta kuin mah­dol­lis­ta. Tämän vuok­si pää­tök­sen­te­ko pitää siir­tää pois demo­kra­tial­ta (yksi­tyis­tä­mi­nen).

  Viran­omai­set halua­vat jär­jes­tel­män, jos­sa vir­ka­mies hal­lit­see kaik­kia auto­ja ja liik­ku­mis­ta tie­to­ko­neel­la (GPS seu­ran­ta). Kan­sa­lai­nen voi anoa liik­ku­mis­ta viran­omai­sel­ta. Esi­mer­kik­si jum­pas­sa käyn­ti vaa­tii mat­ka­lu­van. Liik­ku­mi­nen oli­si vain viran­omai­sen hal­lit­se­maa mak­sul­lis­ta pal­ve­lua. Kaik­ki omaeh­toi­nen liik­ku­mi­nen pyri­tään eli­mi­noi­maan. Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö hakee lain­sää­dän­nöl­li­siä kei­no­ja, joil­la voi­daan eli­mi­noi­da oman auton omis­ta­mi­nen. Alku­vai­hees­sa mus­ta laa­tik­ko estää oman auton käyn­nis­tä­mi­sen ilman viran­omai­sen lupaa ja pysäyt­tää auton, jos sal­li­tul­ta rei­til­tä poiketaan.

  Jat­kos­sa ei enää asu­ta oma­ko­ti­ta­lois­sa tai maa­seu­dul­la. Kes­ki­tet­ty asu­mi­nen mah­dol­lis­taa kes­ki­te­tyn lii­ken­teen. Kau­pun­gis­tu­mis­ta ohja­taan teke­mäl­lä muu asu­mi­nen niin kal­liik­si kuin mahdollista.

  Semi­naa­rin puheen­vuo­rois­ta ja kom­men­teis­ta tuli mie­leen NKP:n kokous jos­kus 20-luvul­la. Viran­omai­set ovat omas­ta mie­les­tään teke­mäs­sä hyvää. Visio sai val­ta­vat aplo­dit ja jot­kut nousi­vat sei­so­maan osoit­taak­seen suo­sio­ta. Pak­ko­kol­lek­ti­vi­soin­tia semi­naa­ris­sa kut­sut­tiin viran­mai­sen tar­jo­mak­si kor­kea­laa­tui­sek­si yhtei­söl­li­sek­si asu­mis­pal­ve­luik­si. Kes­kus­joh­tois­ta lii­ken­net­tä kut­sut­tiin kor­ke­aa­laa­tui­sek­si yhtei­söl­li­sek­si liik­ku­mis­pal­ve­luk­si, joka kor­vaa heik­ko­laa­tui­sen, tur­vat­to­man ja haja­nai­sen liik­ku­mi­sen. Lop­pu­tu­lok­sen visio näyt­tää ole­van täs­mäl­leen saman­lai­nen yhteis­kun­ta kuin Neuvostoliitto.

  Ber­ne­rin vision pysäyt­tä­mi­nen hal­li­tuk­ses­sa ei rii­tä. Nois­ta vir­ka­mie­his­tä pitää pääs­tä eroon. Vision ete­ne­mi­nen jat­kuu kui­ten­kin viran­omais­työ­nä ja ‑pää­tök­si­nä.

 131. Alli Vir­ta: Teke­sin teke­mäs­sä sel­vi­tyk­ses­sä liik­ku­mi­nen vähe­nee 80%, jos viran­omais­ten kaa­vai­lut toteu­tu­vat. Tämä siis tar­koit­taa kaik­kea liik­ku­mis­ta, myös julkista.
  Liik­ku­mi­nen vähe­nee, kos­ka sii­tä teh­dään luvan varais­ta ja niin kal­lis­ta kuin mah­dol­lis­ta. Tämän vuok­si pää­tök­sen­te­ko pitää siir­tää pois demo­kra­tial­ta (yksi­tyis­tä­mi­nen).

  Viran­omai­set halua­vat jär­jes­tel­män, jos­sa vir­ka­mies hal­lit­see kaik­kia auto­ja ja liik­ku­mis­ta tie­to­ko­neel­la (GPS seu­ran­ta). Kan­sa­lai­nen voi anoa liik­ku­mis­ta viran­omai­sel­ta. Esi­mer­kik­si jum­pas­sa käyn­ti vaa­tii matkaluvan. 

  Ihan täyt­tä p***skaa ja jopa sisäi­ses­ti täy­si ristiriitaista .

 132. Teks­ti on eri puheen­vuo­rois­ta ja kom­men­teis­ta koot­tu­na. Teks­ti ete­nee semi­naa­rin aika­jär­jes­tyk­ses­sä. Pois­tin välis­tä auto­maat­tioh­jauk­seen liit­ty­vät muis­tiin­pa­not (joi­ta on 90%). En ota mitään vas­tuu­ta sii­tä mitä meni­vät semi­naa­ris­sa sano­maan, kun­han vain kopioin tähän. Min­kä sitä totuu­del­le voi?

 133. Lund­vis­tin Jul­le: Ei o. Ben­san­ve­ro ei kos­ke säh­kö­au­to­ja. Lisäk­si autot yli­pään­sä kulut­ta­vat nykyi­sin niin vähän, että lii­ken­teen aihet­ta­mas­ta ilman­laa­dun heik­ke­ne­mi­ses­tä suu­rin osa syn­tyy muu­ten kuin polttomoottorissa.

  Mun ymmär­tääk­se­ni yksi Ber­ne­rin esi­tyk­sen kes­kei­siä point­te­ja on nime­no­maan val­mis­tau­tua sii­hen tule­vai­suu­teen, kun polt­toai­ne­ve­ro on menet­tä­nyt merkityksensä.

  Että polt­toai­ne­ve­ron heh­kut­ta­mi­nen yksin­ker­tai­sek­si ja tehok­kaak­si ei oikein lennä.

  Sai­si len­tää sii­hen asti, kun­nes säh­kö­au­tot ovat vaih­toeh­to. Pala­taan asi­aan vaik­ka sii­nä vai­hees­sa, kun puo­let kilo­met­reis­tä rul­la­taan sähköllä.

 134. Alli Vir­ta:
  Teks­ti on eri puheen­vuo­rois­ta ja kom­men­teis­ta koot­tu­na. Teks­ti ete­nee semi­naa­rin aika­jär­jes­tyk­ses­sä. Pois­tin välis­tä auto­maat­tioh­jauk­seen liit­ty­vät muis­tiin­pa­not (joi­ta on 90%). En ota mitään vas­tuu­ta sii­tä mitä meni­vät semi­naa­ris­sa sano­maan, kun­han vain kopioin tähän. Min­kä sitä totuu­del­le voi?

  Mikä­li semi­naa­rin osal­lis­tu­ja­ryh­mät oli­vat tosi­aan­kin kuten mai­nit­tiin, esi­te­tyt visiot voi­vat olla juu­ri näitä.

  Mikä­li yri­tys­maa­il­ma on tun­te­ma­ton­ta sen näke­myk­set ovat oman lii­ke­toi­min­tan­sa edis­tä­mi­nen ja omien tulo­läh­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen, sen kum­mem­min moraa­li­sis­ta tai muis­ta vai­ku­tuk­sis­ta välittämättä. 

  Lain­sää­dön­tö tosin aset­taa rajo­ja, sekä mui­den vas­taa­vien toi­mi­joi­den kil­pai­lu samois­ta mahdollisuuksista.

  Sel­lais­ta on.

 135. Nuo ovat sinun omia vir­heel­li­siä joh­to­pää­tök­siä ja väärinymmärryksiä. 

  Kävin kat­so­mas­sa esi­tys­ten diat, siel­lä esim 80% vähe­ne­mi­nen oli joi­den­kin teke­mä arvio YKSITYISAUTOILUN vähe­ne­mi­ses­tä, kos­ka robo­ti­saa­tio muut­taa yhteis­käyt­töi­set autot ja tak­si­pal­ve­lut niin hal­voik­si. On sel­vää että jos robo­ti­saa­tion myö­tä tak­si­pal­ve­lut hal­ven­tu­vat niin pal­jon, ettei kukaan omis­ta yksi­tyi­sau­toa, niin ei se nyt aina­kaan tule vähen­tä­mään liikkumista.

 136. Alli Vir­ta: Mat­hias

  En ole mikään sala­liit­to­teo­rioi­den ystä­vä, mut­ta insi­nöö­ri, filo­so­fi, ajat­te­li­ja ja sosio­lo­gi kyl­lä­kin. Maa­lai­let hur­jaa visio­ta, joka on help­po lei­ma­ta sala­liit­to­teo­riak­si, mut­ta toi­saal­ta olet koon­nut sen semi­naa­ris­ta. Olen myös itse aja­tel­lut tätä asi­aa ja luke­nut lii­ken­ne­vi­ras­ton julis­tuk­sia sekä ollut vir­ka­mies­ten kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti teke­mi­sis­sä. Lisäk­si olen seu­ran­nut Ber­ne­rin toi­min­taa MaaS visios­ta innos­tu­nei­den toi­mi­joi­den paris­sa ja sii­hen liit­ty­viä kommentteja. 

  Lii­ken­ne­vi­ras­to ja Ber­ner ovat ihan oikeas­ti ja uskon­omai­ses­ti vakuut­tu­neet liik­ku­mi­ses­ta pal­ve­lu­na tai aina­kin van­no­vat sii­hen pakot­ta­mi­sen nimeen. Ihmis­ten vapau­den ja demo­kra­tian rajoit­ta­mis­pyr­ki­myk­set “ympä­ris­tö” ‑kor­tin avul­la saa­vut­taa yhä enem­män samo­ja piir­tei­tä kuin sosia­lis­mis­sa “yhteis­kun­nan vihollinen”. 

  Vaik­ken tien­nyt kir­joit­ta­ma­si semi­naa­ris­ta mitään, olin aja­tel­lut Ber­ne­rin tavoit­te­le­van liik­ku­mi­nen pal­ve­lu­na int­res­se­jä täl­lä LiVe hank­keel­la. MaaS visio­nää­rit julis­ta­vat pidem­mäl­lä tule­vai­suu­des­sa kai­ken liik­ku­mi­sen ole­van pal­ve­lu, johon ovat myös hen­ki­lö­au­tot ver­kos­toi­tu­neet. Tätä tavoi­tet­ta pal­ve­li­si aluk­si auto­jen val­jas­ta­mi­nen seu­ran­ta­lait­teil­la ja “pal­ve­lui­den” mah­dol­lis­ta­mi­nen nii­den avul­la. MaaS visios­sa yksi­tyi­set autot voi­tai­siin liit­tää aluk­si “vapaa­eh­toi­ses­ti” liik­ku­mi­sen pal­ve­lun ver­kos­toon. Nos­ta­mal­la yksi­tyi­sen liik­ku­mi­sen hin­taa saa­daan yhä useam­pi mukaan erään­lai­seen hyvin kehit­ty­nee­seen “kimp­pa­kyy­ti” ver­kos­toon kus­tan­nus­ten sääs­tä­mi­sek­si. Vähi­tel­len yksi­tyi­sau­toi­lu teh­täi­siin niin kal­liik­si, että sen mää­rä vähe­ni­si ja kor­vau­tui­si MaaS pal­ve­lui­den yllä­pi­tä­mil­lä ajo­neu­voil­la, tek­nii­kan kehit­tyes­sä vail­la kul­jet­ta­jaa. Sit­ten yksi­tyi­so­mis­tus autois­sa voi­tai­siin kieltää. 

  Jon­kun mie­les­tä var­mas­ti hie­no ja makea visio, eikä minul­la­kaan ole MaaS pal­ve­lui­ta vas­taan mitään niin kau­an, kuin ne perus­tu­vat vapai­siin mark­ki­noi­hin ilman yhteis­kun­nan pak­koa ja pai­nos­tus­ta. Sil­loin ne tosin jää­vät mar­gi­naa­li­sek­si osuu­dek­si liikkumista. 

  Sosia­lis­mi ei syn­ty­nyt tyh­jäs­tä, ajat­te­lu jos­sa kaik­ki alis­te­taan pakol­la kol­lek­tii­vi­sen “hyvän” vuok­si toi­mi­joik­si lie­nee sisään­ra­ken­net­tu­na osal­le ihmi­sis­tä luon­tee­seen. Toi­set ihmi­set halua­vat käyt­tää pak­ko­val­taa mui­den yli, joko yksin tai jol­lain poru­kal­la. Sii­hen kyl­lä kek­si­tään aina sit­ten joku “perus­te”, jol­la voi­daan ohit­taa yksi­lön­va­pau­det ja demokratiakin. 

  Olet kir­joi­tuk­ses­sa­si myös oikeas­sa sii­nä, että ihmi­set halu­taan pak­ko­siir­tää kau­pun­kei­hin, kos­ka ympä­ris­tö. Sii­nä­kin olet oikeas­sa, että lii­ken­ne­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­het pitäi­si vaih­taa, siel­lä tämän uuden pii­lo­te­tun sosia­lis­min muo­to ja pak­ko­val­ta saa vah­vaa kannatusta. 

  Kapi­ta­lis­mil­la ja sosia­lis­ti­sel­la suun­ni­tel­ma­ta­lou­del­la on var­sin mar­gi­naa­li­nen ero. Sosia­lis­ti­ses­sa suun­ni­tel­ma­ta­lou­des­sa pää­omat ja varal­li­suus ovat kes­kit­ty­neet pie­nen poliit­ti­sen elii­tin hal­lin­taan. Glo­baa­lis­sa kapi­ta­lis­mis­sa pie­nen yksi­tyi­sen elii­tin hal­lin­taan, polii­ti­kot ovat pelis­sä etua saa­via juok­su­poi­kia. Jo nyt on näh­tä­vis­sä, että varal­li­suu­den ja talou­del­li­sen val­lan kes­kit­tyes­sä taval­li­sen kan­sa­lai­sen yksi­tyi­nen omis­ta­mi­nen halu­taan mini­moi­da. Mää­rä­tyt poliit­ti­set tahot haluai­si­vat lisä­tä omis­tusa­su­mi­sen vero­ra­si­tus­ta ja ohja­ta vuokra-asumiseen. 

  Joi­den­kin ihan­neyh­teis­kun­ta oli sosia­lis­mi. Sen uudes­sa tule­mi­ses­sa ihmi­nen ei myös­kään omis­ta pal­joa, vaan mak­saa kai­kes­ta vuo­kraa ja kuu­kausi­pa­ket­te­ja. Yksi­tyi­nen omis­tus antaa omis­ta­jal­leen lii­kaa vapauksia.

  1. Minun tie­dos­sa­ni ei ole, että kukaan yrit­täi­si siir­tää ihmi­siä pakol­la kau­pun­kei­hin. Meil­lä on lähin­nä ongel­ma­na, että asun­to­pu­la pitää hei­dät pakol­la pois­sa kau­pun­geis­ta. En myös­kään usko, että Maas-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä yksi­tyi­sau­toi­lua. Lähin­nä olen näh­nyt esi­tyk­siä, jol­la vain tar­jo­taan parem­pi vaih­toeh­to oman auton omis­ta­mi­sel­le. Onhan se nimit­täin aika teho­ton­ta, että auto on käy­tös­sä nel­jä pro­sent­tia ajas­ta, joten ei pitäi­si olla vai­kea kehit­tää parem­pia vaihtoehtoja.
   Se, että talou­den sään­tö­jä muu­te­taan täl­tä kan­nal­ta neut­raa­leik­si — sil­loin on lähin­nä kysy­mys sii­tä, että auton säi­lyt­tä­jä mak­saa itse pysä­köin­nin kus­tan­nuk­set — ei voi pitää pakot­ta­mi­se­na vaan neutraalina.

 137. Ber­ne­rin visio oli­si­kin voi­nut men­nä läpi, mikä­li hän ei oli­si mak­sat­ta­nut sitä jo auto­ve­ron­sa mak­sa­neil­la toi­seen ker­taan. Se oli jo sen­tään lii­an paksua.
  Mikä­li tuos­sa Alli Vir­ran kir­joi­tuk­ses­sa on siteek­si­kään tot­ta, niin kyl­lä popu­lis­teil­la tulee ole­maan kis­san päi­vät Suo­mes­sa. Aivan usko­ma­ton­ta. Osaa­mat­to­mal­le lii­ken­ne­mi­nis­te­ril­le ja pää­mi­nis­te­ril­le kävi täs­sä samoin kuin osaa­mat­to­mil­le ympä­ris­tö­mi­nis­te­reil­le taannoin.

 138. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minun tie­dos­sa­ni ei ole, että kukaan yrit­täi­si siir­tää ihmi­siä pakol­la kau­pun­kei­hin. Meil­lä on lähin­nä ongel­ma­na, että asun­to­pu­la pitää hei­dät pakol­la pois­sa kau­pun­geis­ta. En myös­kään usko, että Maas-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä yksi­tyi­sau­toi­lua. Lähin­nä olen näh­nyt esi­tyk­siä, jol­la vain tar­jo­taan parem­pi vaih­toeh­to oman auton omis­ta­mi­sel­le. Onhan se nimit­täin aika teho­ton­ta, että auto on käy­tös­sä nel­jä pro­sent­tia ajas­ta, joten ei pitäi­si olla vai­kea kehit­tää parem­pia vaihtoehtoja.
  Se, että talou­den sään­tö­jä muu­te­taan täl­tä kan­nal­ta neut­raa­leik­si – sil­loin on lähin­nä kysy­mys sii­tä, että auton säi­lyt­tä­jä mak­saa itse pysä­köin­nin kus­tan­nuk­set – ei voi pitää pakot­ta­mi­se­na vaan neutraalina.

  Kyl­lä jo kaa­voi­tuk­sel­la pyri­tään ohjaa­maan raken­ta­mis­ta tii­viim­piin yhdys­kun­tiin, toi­set kun­nat onnek­si haraa­vat vas­taan ja mah­dol­lis­ta­vat vie­lä haja-asu­tus­ra­ken­ta­mi­sen­kin. Eikö EU ‑tasol­la­kin ole suun­ni­tel­mia yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­ses­tä ympä­ris­tö­ve­ruk­keel­la, ei se ihan tuu­les­ta tem­mat­tu aja­tus ole? 

  Yksi­tyi­sau­toi­lu on ras­kaas­ti vero­tet­tu­na­kin useim­mi­ten ruuh­kien ulko­puo­lel­la yli­ver­tai­nen niin käyt­tö­mu­ka­vuu­del­taan kuin kus­tan­nuk­sil­taan, vaik­ka jul­ki­sia tue­taan ruuh­ka-aluei­den ulko­puo­lel­la tar­peet­to­mas­ti. Sitä ei kan­na­ta miet­tiä, miten teho­ton­ta auton käyt­tö on, se on jokai­sen oma asia arvioi­da, aivan kuten sen pora­ko­neen­kin koh­dal­la, sitä sano­taan yksi­lön­va­pau­dek­si ja luo­te­taan ihmi­sen omaan arviointikykyyn. 

  Vaih­toeh­to­ja auton omis­ta­mi­sel­le on aina ollut tar­jol­la, vuo­kra-autot ja tak­sit, sekä jol­tain osin jul­ki­nen lii­ken­ne. Ne har­voin pys­ty­vät kil­pai­le­maan yksi­tyi­sau­ton kans­sa, kyl­lä ihmi­set tie­tä­vät ja osaa­vat itse päät­tää, mikä on heil­le paras­ta. Iso­vel­jen apua ei täs­sä poh­din­nas­sa tar­vi­ta. Kuten aiem­min­kin tote­sin MaaS ideoi­jat voi­vat kyl­lä tar­jo­ta pal­ve­lui­taan, kun­han yhteis­kun­ta ei sekaan­nu sii­hen mil­lään taval­la. Sil­loin tosin ko. idea jää mar­gi­naa­lin ryh­män käyt­töön, näin sijoit­ta­jan näkö­kul­mas­ta visioiden. 

  Jos talou­den sään­nöt oli­si­vat neut­raa­lit, niin auton säi­lyt­tä­jä kyl­lä mak­sai­si pysä­köin­nin kus­tan­nuk­set, mut­ta myös jul­ki­sen lii­ken­teen tuki lope­tet­tai­siin myös siel­lä, mis­sä pysä­köin­ti on kor­til­la. Muu­toin­han talou­den sään­nöt eivät ole ollen­kaan neut­raa­lit, yksi­tyi­sau­toi­lua vero­te­taan ran­kas­ti, jul­kis­ta lii­ken­net­tä tuetaan. 

  Tääl­lä maal­la ja pie­nem­mis­sä pitä­jis­sä­hän pysä­köin­ti ei ole ongel­ma eikä aiheu­ta mai­nit­ta­via kus­tan­nuk­sia, tilaa Suo­mes­sa piisaa 🙂

  Kyl­lä minä ymmär­rän tei­dän Hel­sin­gin lii­ken­teen ongel­mia­kin, en sin­ne itse­kään mie­lel­lä­ni tule sen kum­mem­min omal­la autol­la kuin bus­sil­la­kaan. Filo­so­fi­ses­ti minul­la ei ole mitään kau­pun­ke­ja tai kau­pun­gis­tu­mis­ta vas­taan. Päin­vas­toin, näki­sin täs­sä­kin asias­sa vapaam­man maa­il­man parem­pa­na, te voi­sit­te siel­lä kau­pun­gis­sa päät­tää itse mis­sä sal­lit­te yksi­tyi­sau­toi­lun, miten tuet­te jul­kis­ta lii­ken­net­tä, miten sää­te­let­te ihmis­ten elä­mää mis­sä­kin asias­sa, luot­tai­sin tei­dän arvioin­ti­ky­kyyn­ne. Vas­ti­neek­si toi­voi­sin meil­le maal­la asu­vil­le vapau­den päät­tää min­kä­lai­ses­sa mörs­käs­sä asum­me, miten ja min­kä ver­ran pidäm­me susi­kan­taa aisois­sa ym. Tup­paa vaan ole­maan niin, että jos­tain syys­tä kau­pun­ki­lai­set halua­vat kovas­ti ohja­ta ja mää­rä­tä maal­la asu­vien elä­mää, mut­ta maal­la asu­vat antai­si­vat kau­pun­ki­lai­sil­le val­lan itse päät­tää asiois­taan ja luot­tai­si­vat siihen. 

  Ja kyl­lä, ei nii­tä susia tai hir­viä tapet­tai­si suku­puut­toon, ei se oli­si edes mahdollista.

  1. Tii­vis­tä­mi­nen tekee MAHDOLLISEKSI asua kau­pun­geis­sa, mut­ta edel­leen saa vetäy­tyä omaan rau­haan­sa kehys­kun­tiin tai väl­jiin lähiöi­hin. Mah­dol­lis­ta­mi­nen ei ole pakottamista.
   Ja oikein, hyväs­sä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäs­sä ei tue­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, ei aina­kaan bus­se­ja. (Ras­kas rai­de­lii­ken­ne on kor­kei­den kiin­tei­den kus­tan­nus­ten ja mata­lien muut­tu­vien kus­tan­nus­ten vuok­si vähän eri asia) Lii­ken­ne­kaa­os este­tään peri­mäl­lä katu­ti­lan käy­tös­tä mak­sua. Hyvä esi­merk­ki täs­tä on Sin­ga­po­re. Pelit­tää pal­jon parem­min kuin vaik­ka­pa Bang­ko­kis­sa, jos­sa nou­da­te­taan tätä Auto­lii­ton kan­nat­ta­maa autoi­lun vapaut­ta. Käve­le­mi­nen on autol­la aja­mis­ta nopeampaa.

 139. Eräs jut­tu Ber­ne­rin esit­te­lys­sä pis­ti koraan. Hän väit­ti, että tele­lii­ken­teen yhtiöit­tä­mi­nen joh­ti val­ta­vaan kehitykseen

  Jos tie­lii­ken­ne kehit­tyi­si samal­la kaa­val­la niin nyt kul­jet­taiin kär­ry­tei­tä ja taloi­hin meni­si kint­tu­pol­ku. Ja kär­ry­po­lun hin­ta oli­si 10 mil­joo­naa per metri

  Yhtöit­tä­mi­sen jäl­keen syn­tyi­si usei­ta tien­pi­tä­jiä ja Ouluun meni­si 3–5 500 met­riä leve­ää moot­to­ri­tei­tä ja jokai­seen taloon 50 m leveä afalt­ti­tie. Ja tien hin­ta tip­pui­si 0,1 per metri

  Näin ei käy eikä se men­nyt tele­lii­keen­tees­sä­kään näin.Kysymys oli tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­ses­tä eli tie­to­lii­ken­ne­kom­po­nent­tien hin­ta tip­pui mur­to-osaan ja toi­saal­ta tie­to­lii­ken­ne­ka­pa­si­teet­ti ja pro­ses­sin­ti­ka­pa­si­teet­ti kas­voi­vat val­ta­vas­ti monin­ker­tai­sek­si. Myös asun­nus­työn mää­rä tip­pui mur­to-osaan-Kun kok­si­kaa­pe­lin vet­poon tar­vit­tiin jät­ti­ko­neet ja kym­me­niä mie­hiä niin valo­kaa­pe­lia auraa pie­nel­lä koneel­la ja 2–5 mie­hen ryhmä.

  Ja kuten tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin uusia pal­ve­lui­ta, niin eivät ne perus­tu­neet tei­hin vaan tietotekniikka/tietoliikenneyhdistelmään ja eri lii­ken­ne­vä­li­nei­den yhdistelemiseen

 140. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onhan se nimit­täin aika teho­ton­ta, että auto on käy­tös­sä nel­jä pro­sent­tia ajas­ta, joten ei pitäi­si olla vai­kea kehit­tää parem­pia vaihtoehtoja.

  Höpöin­tä MAAS-evan­ke­lis­to­jen maa­lai­le­mis­sa visiois­sa on las­kea “tehos­tus­ker­toi­met” suo­raan käyt­tö­as­tees­ta. En tie­dä ovat­ko mois­ten kom­ment­tien esit­tä­jät todel­la­kin niin lah­jat­to­mia vai onko kyses­sä vain ajat­te­le­ma­ton­ta mark­ki­noin­ti­pu­het­ta — tup­paa nimit­täin ole­maan nau­rus­sa pite­le­mis­tä, kun joku selit­tää tv-kame­roi­den edes­sä, että jopa 1/20 osa nykyi­ses­tä auto­mää­räs­tä voi­si riittää…

  No, kai se voi­si, mut­ta se tosi­aan vaa­ti­si aika­mois­ta kes­kus­joh­toi­suut­ta. Kyl­lä­pä kan­sa­lais­ta hymyi­lyt­täi­si, kun illal­la tuli­si teks­ti vies­ti, että huo­men­na meno työ­pai­kal­le start­tai­si 03.43, paluu 13.27, kau­pas­sa käyn­ti 18.47–19.05 ja har­ras­tuk­set 23.45–0.57.

  1. Kau­pun­ki­fil­la­rit ovat toi­mi­neet erin­omai­ses­ti. Saman­lai­set kau­pun­ki­au­tot tule­vat vuo­ren var­mas­ti. Nii­tä näkyy jo nyt Rans­kas­sa ja esi­mer­kik­si BMW on läh­te­nyt Ber­lii­nis­sä hank­kee­seen tuhan­nel­la autolla.
   Net­ti­tek­no­lo­gia hel­pot­taa kimp­pa­kyy­te­jä. Jos olet läh­dös­sä autol­la Kuo­pioon, voit etsiä itsel­le­si ben­sa­las­kun jaka­jan samaan tapaan kuin Airbnb löy­tää asun­nol­le­si käyt­töä. Mitä vas­tus­tet­ta­vaa täs­sä on?

 141. Mat­hias V: Kapi­ta­lis­mil­la ja sosia­lis­ti­sel­la suun­ni­tel­ma­ta­lou­del­la on var­sin mar­gi­naa­li­nen ero. Sosia­lis­ti­ses­sa suun­ni­tel­ma­ta­lou­des­sa pää­omat ja varal­li­suus ovat kes­kit­ty­neet pie­nen poliit­ti­sen elii­tin hallintaan. 

  Sekoi­tat nyt sosia­lis­min fasismiin.

 142. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En myös­kään usko, että Maas-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä yksi­tyi­sau­toi­lua. Lähin­nä olen näh­nyt esi­tyk­siä, jol­la vain tar­jo­taan parem­pi vaih­toeh­to oman auton omistamiselle.

  Jep, mut­ta jos hur­jim­mat visiot toteu­tu­vat, niin jokai­nen voi esit­tää itsel­leen seu­raa­van kysymyksen:

  Jos liik­ku­mi­nen pai­kas­ta A paik­kaan B hal­pe­nee niin pal­jon, että nykyis­ten auto­no­mis­ta­jien kan­na­ta luo­pua autois­taan, mitä tapah­tuu liik­ku­mi­sen kokonaismäärälle?
  a) nousee
  b) laskee
  c) pysyy samana?

  En ker­ta­kaik­ki­aan kek­si mitään syy­tä, cete­ris pari­bus, että liik­ku­mi­sen mää­rä las­ki­si samaan aikaan kun se hal­pe­ni­si rajus­ti. Ja sen pitää hal­ven­tua pal­jon, jot­ta autoi­li­jat saa­daan san­koin jou­koin luo­pu­maan autoistansa.

  1. Jos liik­ku­mi­nen pai­kas­ta A paik­kaan B hal­pe­nee niin pal­jon, että nykyis­ten auto­no­mis­ta­jien kan­na­ta luo­pua autois­taan, mitä tapah­tuu liik­ku­mi­sen kokonaismäärälle?
   a) nousee
   b) laskee
   c) pysyy samana?

   En ker­ta­kaik­ki­aan kek­si mitään syy­tä, cete­ris pari­bus, että liik­ku­mi­sen mää­rä las­ki­si samaan aikaan kun se hal­pe­ni­si rajusti.

   Jos ajat autol­la­si 18 000 km/vuosi, tämä mak­saa viral­li­ses­ti kes­ki­mää­rin 7360 euroa eli 41 senttiä/km, kui­ten­kin niin, että tuos­ta sum­mas­ta puo­let on kiin­teis­tä kulu­ja ja puo­let muut­tu­via. Muut­tu­vat kulut ovat kes­ki­mää­rin noin 20 s/km. Jos voit käyt­tää yhteis­käyt­tö­au­toa niin, että sii­tä velo­te­taan tasai­ses­ti 35 senttiä/km, voi­ta ajaa tuon 18 000 km sel­väs­ti hal­vem­mal­la eli 6300 eurol­la. Se on siis hal­vem­paa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin vähen­nät, etkä lisää auton käyt­töä, kos­ka mar­gi­naa­li­hin­ta on korkeampi.

 143. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Net­ti­tek­no­lo­gia hel­pot­taa kimp­pa­kyy­te­jä. Jos olet läh­dös­sä autol­la Kuo­pioon, voit etsiä itsel­le­si ben­sa­las­kun jaka­jan samaan tapaan kuin Airbnb löy­tää asun­nol­le­si käyt­töä. Mitä vas­tus­tet­ta­vaa täs­sä on?

  Ihan erin­omais­ta ja kannatettavaa.

  Suu­rin näräs­tys syn­tyy sii­tä, että jul­kea sek­to­ri haluai­si lait­taa lusik­kan­sa sop­paan mm. kek­si­mäl­lä kaik­kea kivaa teh­däk­seen perin­tei­sen yksi­tyi­sau­toi­lun entis­tä han­ka­lam­mak­si ja kal­liim­mak­si sekä lap­pa­mal­la rii­hi­kui­vaa rahaa kai­ken­maa­il­man “yrit­tä­jien” sel­vi­tyk­siin ja kokeiluihin.

  Kai­kes­ta täs­tä syn­tyy sel­lai­nen maku, että ollaan luo­mas­sa veron­mak­sa­jien rahoil­la lii­ke­toi­min­taa, joka ei aina­kaan toi­vo­tus­sa mit­ta­kaa­vas­sa oli­si ilman jul­kean sek­to­rin kai­na­lo­sau­vo­ja talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Lisäk­si, kuten aina, täl­lai­set viri­tel­mät vetä­vät puo­leen­sa kai­ken­maa­il­man koi­ja­rei­ta, joi­den ainoa­na tavoit­tee­na on omien tas­ku­jen täyt­tä­mi­nen (tyy­liin tuulivoimatuet).

  Val­tiol­la täs­sä ei pitäi­si olla muu­ta roo­lia kuin var­mis­taa, ettei uusien ideoi­den toteut­ta­mi­sen tiel­lä ole mitään tur­haa sää­te­lyä — ja ehkä tukea jos­sain mää­rin tek­no­lo­gian kehi­tys­tä sen alku­vai­hees­sa. Nyt­hän ollaan toi­mit­tu juu­ri päin­vas­toin mm. kiel­tä­mäl­lä Uber, vapaat tava­ra­kul­je­tuk­set jne.

 144. Niin­pä:

  KLHui­mia tuot­to­ja — täl­lai­sia ovat Ber­ne­rin sel­vi­tyk­seen osal­lis­tu­neet konsultit

  Pää­omal­le hui­mia tuottoja

  Par­hai­ten tili­vuon­na 2015 yhtiöis­tä menes­tyi luku­jen valos­sa stra­te­gi­aan ja tran­sak­tioi­hin eri­kois­tu­nut kon­sult­tiyh­tiö NAG Oy, joka kuu­luu lis­tan pie­nim­piin fir­moi­hin. Yhtiö teki tuol­loin 2,3 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­dol­la 1,1 mil­joo­nan euron tulok­sen. Myös sijoi­te­tun pää­oman tuot­to oli lis­tan suu­rin, 115,8 prosenttia.

  Seu­raa­vak­si paras­ta tulos­kun­toa piti yllä kes­tä­vään lii­ke­toi­min­taan eri­kois­tu­nut Gaia Con­sul­ting Oy. Sen vuo­den 2015 lii­ke­vaih­to oli 4,7 mil­joo­naa euroa ja lii­ke­tu­los 0,6 mil­joo­naa. Sijoi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sent­ti oli 110,4.

 145. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Net­ti­tek­no­lo­gia hel­pot­taa kimp­pa­kyy­te­jä. Jos olet läh­dös­sä autol­la Kuo­pioon, voit etsiä itsel­le­si ben­sa­las­kun jaka­jan samaan tapaan kuin Airbnb löy­tää asun­nol­le­si käyt­töä. Mitä vas­tus­tet­ta­vaa täs­sä on?

  Ei sii­nä ole muu­ta kuin kan­na­tet­ta­vaa, mut­ta minis­te­riön vir­ka­mie­hiä tar­vi­taan vain sor­vaa­maan lake­ja niin, että tämä oli­si lail­lis­ta. Kyl­lä ben­sa­las­kun jaka­mi­seen syn­tyy mah­dol­li­suuk­sia sit­ten aivan kan­san oman aloit­teel­li­suu­den varas­sa. Nyt­hän syyl­lis­tyn esim. lait­to­maan tak­si­lii­ken­teen har­joit­ta­mi­seen, jos ilmoi­tan naa­pu­ril­le, että läh­den nyt kir­kol­le ja kyy­tiin sopi­si pari muu­ta­kin hen­ki­löä. Ei Airbnb:kään tar­vin­nut syn­tyäk­seen suo­ma­lai­sia vir­ka­mie­hiä, mut­ta he kyl­lä ovat par­haan kykyn­sä mukaan yrit­tä­neet han­ka­loit­taa sen toimintaa.

 146. Täs­sä asias­sa toteu­tui jäl­leen se mikä Suo­mes­sa on vikana.

  Ei kye­tä löy­tä­mään kom­pro­mis­sia hal­li­tuk­ses­sa, joten ei pää­te­tä mitään.

  Täl­lä resep­til­lä on men­ty lähes koko 2000-luku ja lop­pua ei näy. Tai no näkyy, Suo­mel­le nimittäin.

 147. spot­tu: Yri­te­tään käyt­täen Suo­mea esimerkkinä:

  Ole­te­taan että auto­jen kes­ki­ku­lu­tus on jotain 0,7dl/km, ja polt­toai­ne­ve­ro 1,4€ lit­ra­hin­nal­la 96c/l, val­tio halu­aa säh­kö­au­toil­ta­kin jotain 6,7 c/km jo tas­a­puo­li­suu­den vuok­si. Pörs­si­säh­kö mak­saa jotain 3c/kWh, sitä kuluu 0,2 kWh/km eli 0,6 c/km. Tähän­li­sä­tään verot 6,7 c/km, ja pääs­tään sum­maan 7,3 c/km. Ben­sii­ni veroi­neen mak­saa 1,40€/l eli 9,8 c/km. Akut saa­vat siis mak­saa 9.8–7,3=2,5 c/km.

  Jär­ke­vä käyt­töi­kä autol­le on 300000km, eli akut saa­vat mak­saa 7500€. Täl­lä saa McKin­seyn hin­noil­la vain jotain 40 kWh, joka on Suo­men pak­ka­siin kovin niu­kas­ti. Tes­lan 85kWh on jo käyt­tö­kel­poi­sen kokoi­nen. Nii­tä kuluu luul­ta­vas­ti auton 15 vuo­den (20000km/vuosi) elin­kaa­ren aika­na kak­si (8 vuo­den takuu), eli akun hin­nan pitäi­si olla 7500€/2*85kWh = 44€/kWh.

  Tämä ei tie­ten­kään tar­koi­ta ettei­kö 190€/kWh oli­si myös kil­pai­lu­ky­kyi­nen, mut­ta sil­loin osta­jan täy­tyy näh­dä säh­kö­au­tos­sa jotain mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa pel­kän kul­ku­vä­li­ne-arvon lisäksi.

  Tuos­sa ole­tat, että säh­kö­au­to ja polt­to­moot­to­ri­au­to oli­si­vat kai­kil­ta muil­ta omi­nai­suuk­sil­taan samanlaiset. 

  Todel­li­suu­des­sa säh­kö­au­ton meka­niik­ka on niin pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa kuin polt­to­moot­to­ri­au­ton, että hin­tae­ro val­mis­tuk­ses­sa on pal­jon pie­nem­pi kuin akun ja polt­toai­ne­säi­liön hin­tae­ro antai­si ymmär­tää (ja polt­toai­ne­säi­liöt­kin on aika kal­lii­ta high-tech kom­po­nent­te­jä). Säh­kö­moot­to­ris­sa on yksi liik­ku­va osa, ja vään­töä niin pal­jon, että vaih­teis­toa ei tarvita.

  Lisäk­si en näe mitään perus­tei­ta sil­le, että säh­kö­au­to­ja vero­tet­tai­siin mer­kit­tä­väs­ti enem­män kuin polt­to­moot­to­ri­au­to­ja. Ei vero­te­ta nyt, ja vero­tuk­sen tavoit­teis­sa on päin­vas­toin kehit­tää auto­kan­taa vähä­pääs­töi­sem­mäk­si, eli säh­kö­au­toi­hin päin. Kilo­met­ri­ve­ro voi hyvin­kin olla säh­kö­au­toil­la tuo mitä sanot, mut­ta aivan sama se tulee ole­maan polt­to­moot­to­ri­au­toil­le­kin. Aina­kaan itse en äänes­täi­si sel­lais­ta idioot­tia, joka kan­nus­tai­si polt­to­moot­to­rin käyt­töön säh­kö­au­to­ja ran­kai­se­val­la “soli­daa­ri­suus­ve­rol­la”.

 148. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mat­hias

  …kehys­kun­nis­sa tai väl­jis­sä lähiöis­sä ei ole vie­lä omas­ta rau­has­ta tie­toa­kaan, sit­ten ale­taan puhua asias­ta, kun naa­pu­ria ei näe eikä kuu­le, vain puh­das luon­to ympä­ril­lä, luon­toih­mi­se­nä ja luon­non ystä­vä­nä ei vaan pys­ty elä­mään ole­mat­ta päi­vit­täin tii­viis­sä yhtey­des­sä luontoon.…meni vähän runol­li­sek­si nyt, mut­ta jos olen sinua oikein ymmär­tä­nyt, niin et ole pakot­ta­vien kei­no­jen kan­nat­ta­ja, hyvä niin. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­fi­lo­so­fia­si kuu­los­taa jär­ke­väl­tä ja maltilliselta.

 149. ark­ki­teh­ti: Todel­li­suu­des­sa säh­kö­au­ton meka­niik­ka on niin pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa kuin polt­to­moot­to­ri­au­ton, että hin­tae­ro val­mis­tuk­ses­sa on pal­jon pie­nem­pi kuin akun ja polt­toai­ne­säi­liön hin­tae­ro antai­si ymmärtää..

  Aivan var­mas­ti, mut­ta ollak­seen kil­pai­lu­ky­kyi­nen tämä edel­lyt­tää hyvin ele­gant­tia raken­net­ta ja val­mis­tus­tek­no­lo­gi­aa sekä tehok­kai­ta ali­han­kin­ta­ket­ju­ja, siis asioi­ta joi­ta polt­to­moot­to­ri­au­toil­la on kehi­tet­ty suun­nil­leen toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta alkaen. Nii­tä ole nyt ole­mas­sa, ne eivät tule itses­tään, eivät­kä hetkessä.

  Ja ihan käy­tän­nös­sä, jos ostan 300000km ajoa var­ten 20k€ polt­to­moot­to­ri­au­ton, jon­ka val­mis­tus­kus­tan­nuk­set ovat 10–12k€, ja samaan käy­tet­tä­vyy­teen tar­vit­sen akku­ja 2 x 85kW eli $190/kW val­mis­tus­kus­tan­nuk­sil­la $32300 edes­tä on aika sel­vää ettei yhtä­lö toi­mi muu­ta­man sen­tin sääs­töil­lä kilometrikustannuksissa.

 150. ano­nyy­mi: Mat­hias

  En sekoi­ta, puhuin sosia­lis­ti­ses­ta suun­ni­tel­ma­ta­lou­des­ta ja glo­baa­lis­ta kapitalismista.

 151. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Täs­sä asias­sa toteu­tui jäl­leen se mikä Suo­mes­sa on vikana.

  Ei kye­tä löy­tä­mään kom­pro­mis­sia hal­li­tuk­ses­sa, joten ei pää­te­tä mitään.

  Täl­lä resep­til­lä on men­ty lähes koko 2000-luku ja lop­pua ei näy. Tai no näkyy, Suo­mel­le nimittäin.

  Nais­mi­nis­te­ri tekee juu­ri kuten poi­kien sel­vi­tys­toi­mek­sian­nos­sa käsketään.
  Jul­ki­nen kohu saa pun­tit tuti­se­maan ja pojat päät­tä­vät pelas­taa oman per­seen­sä. (aivan kuten Arja Alhon jou­tues­sa eroamaan)

  Suo­mi ei ole vie­lä val­mis avoi­meen pää­tök­sen­te­koon. Val­lan­tun­ne kato­aa eräil­tä, jos pää­tök­siä ei saa­da­kaan teh­dä kabinetissa.

  Entä­pä väläy­tet­ty uudis­tuk­sen siir­to par­la­men­taa­ri­seen komi­te­aan. Veik­kaan sii­nä tapauk­ses­sa ensim­mäi­sen vuo­den kulu­van kinas­te­luun sii­tä mit­kä minis­te­riön jo laa­ti­mat taus­ta­ma­te­ri­aa­lit ovat kel­vol­li­sia ja hyväk­syt­tä­viä komi­tea­työn mate­ri­aa­lik­si ja ase­te­taan työ­ryh­mä poh­ti­maan miten ei-hyväk­syt­tä­viä las­kel­mia kor­va­taan uusil­la vaih­toeh­toi­sil­la fak­toil­la, jot­ka komi­tea voi hyväk­syä pääs­täk­seen aloit­ta­maan teh­tä­vän­sä määrittelyn.

 152. ksee: Mat­hias

  Kyl­lä MaaS visio­nää­rit ja Ber­ner lii­ken­ne­kaa­res­sa puhu­vat vah­vas­ti pakot­ta­van lain­sää­dän­nön puo­les­ta ja ensim­mäi­nen askel ollaan jo otet­tu­kin val­mis­te­le­mal­la lain­sää­dän­töä, jos­sa pako­te­taan lii­ken­ne­pal­ve­lui­den tuot­ta­jat luo­vut­ta­maan aika­tau­lu, hin­ta ym. tie­to­jaan yhtei­seen tie­to­jär­jes­tel­mä­alus­taan… Aja­tus­han on hyvä, mut­ta sen ei pitäi­si olla pakol­lis­ta, eikä polit­by­roon joh­ta­maa, vaan yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien vapaa­eh­tois­ta yhteistyötä. 

  Pak­ko­toi­met kie­li­vät tosin alka­vas­ta epä­toi­vos­ta lii­ken­ne­mi­nis­te­riös­sä, jos­sa muu­ta­mat vir­ka­mie­het oat visioi­neet tätä huip­pu­bis­nes­tä jo vuo­sia, kuin­ka Suo­mi on edel­lä­kä­vi­jä. Kuplan sisäl­lä visio voi tun­tua huip­pui­deal­ta, kun ei koh­taa lii­em­min ketään kuplan ulko­puo­lel­ta. Jos MaaS idea oli­si huip­pua, sen oli­si­vat omi­neet jo monet bis­nes­mie­het useis­sa mais­sa. Kyl­lä sii­tä jokin kon­sep­ti tulee täy­den­tä­mään jul­kis­ta ja vähen­tä­mään pie­nen osan kau­pun­ki­lais­ten yksi­tyi­sau­to­ja, siis jos toi­mi­taan vapaa­eh­toi­suu­den poh­jal­ta ilman talou­del­lis­ta ym. pai­nos­tus­ta tai suo­ra­nais­ta pakkoa. 

  Ja niin lii­ken­ne­mi­nis­te­riö, mää­rä­tyt poliit­ti­set tahot kuin MaaS visioi­jat­kin puhu­vat sen ver­ran vah­vas­ti yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tä­mi­sen pakos­ta, että yleen­sä täl­lai­nen kan­san val­mis­te­lu viit­taa aluk­si pai­nos­tuk­seen, myö­hem­min pakkotoimiin. 

  Luke­kaa­pa ohei­set lin­kit ja kat­so­kaa kom­ment­te­ja ja mie­li­pi­de­pro­sent­te­ja. Osa pari vuot­ta van­ho­ja link­ke­jä, mut­ta nyt taas ajan­koh­tai­sia, kun tuo minis­te­riö tun­tuu niin sit­keäs­ti nouse­van jaloil­leen tämän tee­man kans­sa muu­ta­man vuo­den välein, vaik­ka ovat­kin saa­neet täystyrmäyksen:

  http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000004319466.html

  http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000000827391.html

  http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000000827390.html

  http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000000847633.html

  1. Kyl­lä on täy­sin perus­tel­tua vaa­tia jouk­ko­lii­ken­net­tä har­joit­ta­via yhtiöi­tä ker­to­maan aika­tau­luis­taam ja hin­nois­taan, jos aikoo käyt­tää yhteis­kun­nan tar­joa­mia terminaalipalveluja.

 153. Säh­kö­au­to­ja pitäi­si koh­del­la vero­tuk­sel­li­ses­ti samoin kuin polt­to­moot­to­ri­au­to­ja sekä auto­ve­ron että käy­tön osal­ta (kwh-vero ja ajo­neu­vo­ve­ro) vrt. polttoainevero. 

  Yhteis­kun­nan teh­tä­vä ei ole tukea kes­ke­ne­räis­tä tek­niik­kaa, tuot­teen pitää pär­jä­tä omi­nai­suuk­sil­laan ja hin­nal­la vapail­la markkinoilla. 

  Tai­ka­sa­naa ympä­ris­tö on tähän tur­ha tyr­kyt­tää. Maa­pal­lo ei ihan aikuis­ten oikeas­ti nyt tuhou­du, jos nii­tä akku­ja pitää paran­nel­la ja auto­ja hal­puut­taa vaik­ka se kym­me­nen vuot­ta, että pär­jää­vät ja voit­ta­vat kilpailussa. 

  Jos politbyroon(lue komis­sio) aset­ta­mat pääs­tö­ta­voit­teet Suo­mel­le (lue tuo­tan­to­ta­voit­teet kol­hoo­sil­le) ovat epä­rea­lis­ti­set, niin sit­ten­pä onkin vika jos­sain muus­sa. Suun­ni­tel­ma­ta­lou­des­sa kuten siel­lä kol­hoo­sien talou­des­sa­kin oli.

 154. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Net­ti­tek­no­lo

  Jep. Noi­ta pal­ve­lui­ta jo onkin ole­mas­sa vapaa­eh­tois­poh­jal­ta. Ihan jees. Iso­vel­jeä ei tähän nyt tar­vi­ta sää­tä­mään, jos joku halu­aa teh­dä kimp­pa­kyy­ti­so­vel­luk­sen joko pel­käs­tään, tai niin että sii­nä voi yhdis­tää myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä, niin anne­taan yksi­tyis­ten yri­tys­ten hoi­taa hom­ma. Lain­sää­tä­jä voi mah­dol­lis­taa sitä sen ver­ran, ettei vero­kar­hu ole nis­kas­sa, kun yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mään verot­ta­jan tai polii­sin vih­je­net­ti­si­vuun tulee ilmoi­tus, että kave­ri kus­ka­si toi­sen Kuopioon. 

  Tähän ei tar­vi­ta myös­kään autoi­hin asen­net­ta­via ison­vel­jen lait­tei­ta, jokai­nen voi olla muka­na nois­sa sys­tee­meis­sä äly­pu­he­li­men­sa avulla.

 155. spot­tu: Ja ihan käy­tän­nös­sä, jos ostan 300000km ajoa var­ten 20k€ polt­to­moot­to­ri­au­ton, jon­ka val­mis­tus­kus­tan­nuk­set ovat 10–12k€, ja samaan käy­tet­tä­vyy­teen tar­vit­sen akku­ja 2 x 85kW eli $190/kW val­mis­tus­kus­tan­nuk­sil­la $32300 edes­tä on aika sel­vää ettei yhtä­lö toi­mi muu­ta­man sen­tin sääs­töil­lä kilometrikustannuksissa.

  Käy­te­tään noi­ta sinun aikai­sem­pia laskelmiasi:

  Ole­te­taan kilo­met­ri­ve­ron ole­van sama auto­tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta, ja ole­te­taan että polt­toai­ne­ve­ro las­ke­taan puo­leen. Näin polt­toai­neen hin­ta oli­si 1€/l ja polttoainekustannus/kilometri 7c. Säh­kö­au­tol­la vas­taa­va luku on sinun las­kel­ma­si mukai­nen 0,6c (kilo­met­ri­ve­ro­ja ei tar­vit­se las­kea, kos­ka ne ovat samat).

  Säh­kö­au­to sääs­tää siis 6,4c/kilometri eli elin­kaa­ren aika­na rei­lu 19 000 euroa.

  Siis olet­taen, että säh­kö­au­to noin muu­ten oli­si täs­mäl­leen saman hin­tai­nen kuin ben­sa-auto. Käy­tän­nös­sä säh­kö­au­ton yksin­ker­tai­nen meka­niik­ka tar­koit­taa huo­mat­ta­vas­ti vähem­pää huol­lon tar­vet­ta elin­kaa­ren aika­na, ja tosi­aan sääs­töä han­kin­ta­hin­nas­sa kun ei tar­vi­ta yhtä kal­lis­ta moot­to­ria ja vaihteistoa. 

  Käy­tän­nös­sä akus­tol­le voi­daan las­kea “raja­hin­nak­si” joku 25 000 euroa, jol­loin kilowat­ti­tun­ti­hin­ta pitäi­si saa­da las­ket­tua 25 000/(2*85) = 147 e/kWh

  (Jos taas kilo­met­ri­ve­roa ei saa­da käyt­töön poliit­ti­sis­ta syis­tä ja polt­toai­ne­ve­ro pysyy nykyi­sel­lä tasol­la, sääs­tö on 9,2 e/km eli yhteen­sä 27 600 e, jol­loin akus­ton “raja­hin­ta” on n. 33 000, eli 194e/kWh. Eli siis mis­sä ollaan jo nyt)

  Rehel­li­syy­den nimis­sä pitää tie­tys­ti mai­ni­ta, että kal­liim­man alkuin­ves­toin­nin pää­oma­kus­tan­nuk­set osal­taan syö­vät hal­van käyt­tö­voi­man anta­maa etua.

 156. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En ole autoa vuokrate3ssani koke­nut yksi­tyi­syy­te­ni miten­kään vaarantuneen.

  Kuu­los­taa hie­man suku­lai­sel­ta­ni, jon­ka mie­les­tä oli­si ihan ok jos joku hak­ke­roi­si koto­naan ole­van äly-tv:nsä kame­ran — “oma­pa oli­si häviön­sä jos minua tui­jot­te­li­si”. Moni muu voi sil­ti kokea yksi­tyi­syy­ten­sä lou­ka­tuk­si tai vaa­ran­tu­neek­si, eikä tois­ten koke­mus­ta oikein pitäi­si voi­da mitä­töi­dä, kun sen suo­jaa­mi­sek­si koko käsi­te on olemassa.

 157. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyl­lä on täy­sin perus­tel­tua vaa­tia jouk­ko­lii­ken­net­tä har­joit­ta­via yhtiöi­tä ker­to­maan aika­tau­luis­taam ja hin­nois­taan, jos aikoo käyt­tää yhteis­kun­nan tar­joa­mia terminaalipalveluja.

  Ihan hyvä point­ti. Toki fir­mat mak­sa­vat ter­mi­naa­lien käy­tös­tä, mut­ta kos­ka jul­kis­ta lii­ken­net­tä sub­ven­toi­daan, voi sil­le aset­taa vaa­ti­muk­sia. Osal­lis­tu­mi­sen MaaS ver­kos­toon jät­täi­sin kui­ten­kin vapaa­eh­toi­sek­si, sii­nä men­nään jo lii­an pit­käl­le lii­ke­toi­min­nan ohjauk­sen puo­lel­le, mikä tulee olla yri­tys­ten omas­sa päätäntävallassa.

  1. Matias V
   Kan­na­tat var­maan­kin maa­kun­nit­tain vbaih­tu­via rai­de­le­veyk­siä ja sitä, että kaik­ki GSM-stan­dar­dit muu­te­taan vapaaehtoisiksi?

 158. ark­ki­teh­ti: Käy­te­tään noi­ta sinun aikai­sem­pia laskelmiasi:

  Ole­te­taan kilo­met­ri­ve­ron ole­van sama auto­tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta, ja ole­te­taan että polt­toai­ne­ve­ro las­ke­taan puo­leen. Näin polt­toai­neen hin­ta oli­si 1€/l ja polttoainekustannus/kilometri 7c. Säh­kö­au­tol­la vas­taa­va luku on sinun las­kel­ma­si mukai­nen 0,6c (kilo­met­ri­ve­ro­ja ei tar­vit­se las­kea, kos­ka ne ovat samat).

  Säh­kö­au­to sääs­tää siis 6,4c/kilometri eli elin­kaa­ren aika­na rei­lu 19 000 euroa.

  Siis olet­taen, että säh­kö­au­to noin muu­ten oli­si täs­mäl­leen saman hin­tai­nen kuin ben­sa-auto. Käy­tän­nös­sä säh­kö­au­ton yksin­ker­tai­nen meka­niik­ka tar­koit­taa huo­mat­ta­vas­ti vähem­pää huol­lon tar­vet­ta elin­kaa­ren aika­na, ja tosi­aan sääs­töä han­kin­ta­hin­nas­sa kun ei tar­vi­ta yhtä kal­lis­ta moot­to­ria ja vaihteistoa. 

  Käy­tän­nös­sä akus­tol­le voi­daan las­kea “raja­hin­nak­si” joku 25 000 euroa, jol­loin kilowat­ti­tun­ti­hin­ta pitäi­si saa­da las­ket­tua 25 000/(2*85) = 147 e/kWh

  (Jos taas kilo­met­ri­ve­roa ei saa­da käyt­töön poliit­ti­sis­ta syis­tä ja polt­toai­ne­ve­ro pysyy nykyi­sel­lä tasol­la, sääs­tö on 9,2 e/km eli yhteen­sä 27 600 e, jol­loin akus­ton “raja­hin­ta” on n. 33 000, eli 194e/kWh. Eli siis mis­sä ollaan jo nyt)

  Rehel­li­syy­den nimis­sä pitää tie­tys­ti mai­ni­ta, että kal­liim­man alkuin­ves­toin­nin pää­oma­kus­tan­nuk­set osal­taan syö­vät hal­van käyt­tö­voi­man anta­maa etua.

  Teil­lä on has­su kina menos­sa. Kyl­lä säh­kö­au­to myy sit­ten kun se on kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Mis­sään nimes­sä yhteis­kun­nan ei tuli­si sitä sub­ven­toi­da. Sii­nä­hän olet oikeas­sa, että perus­tek­niik­ka on todel­la yksin­ker­tai­nen ja jos pel­le­pe­lot­to­man mie­les­tä autos­sa on tur­haa elekt­ro­niik­kaa, sitä on help­po yksin­ker­tais­taa tai vaik­ka raken­taa äärim­mäi­sen yksin­ker­tai­nen ohjaus­jär­jes­tel­mä itse riit­tä­väl­lä tek­ni­sel­lä tietotaidolla. 

  Kun on itse huol­ta­nut ja kor­jan­nut auto­jaan vuo­si­kym­me­niä, oli­si kiva pääs­tä vähän tuu­naa­maan säh­kö­au­toa ja pitä­mään sitä kun­nos­sa. Se päi­vä on vie­lä kau­ka­na, ensin säh­kö­au­to­jen akku­jen pitää kehit­tyä vähin­tään 500km ajo­mat­kaan Suo­men tal­ves­sa­kin, nii­den uusi­mi­sen hin­ta tulee olla ton­nin-parin luok­kaa ja kes­tää 10 vuot­ta. Lisäk­si tuol­lai­sia pitää olla mark­ki­noil­la 10 vuot­ta, että sen saa muu­ta­mal­la ton­nil­la, jol­loin tämä pel­le­pe­lo­ton suos­tuu sen hankkimaan. 

  Puo­let suo­ma­lai­sis­ta autoi­li­jois­ta ajaa yli 11 vuot­ta van­hoil­la autoil­la, jol­loin pää­oma­ku­lut ovat mität­tö­mät. Seu­raa­vat 25% ajaa aika hal­voil­la, myös­kään heil­lä pää­oma­ku­lut ei ole kovin suu­ret. Vain yhdel­lä nel­jän­nek­sel­lä on varaa tai halua lait­taa autoon niin pal­jon rahaa, että ostaa uuden muu­ta­man vuo­den välein. Kos­ka auto­jen todel­li­set pääs­töt ja kulu­tus eivät ole kas­va­neet paris­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa juu­ri lain­kaan, me van­ho­jen lop­puun aja­jat teem­me suu­ren ympäristöteon.

  1. Mis­sään nimes­sä yhteis­kun­nan ei tuli­si sitä subventoida. 

   Pait­si ulkoi­vai­ku­tuk­set. Kos­ka auto­jen pako­put­kis­ta tule­va ilma on epä­ter­veel­lis­tä, vaa­di­taan, ettei vil­kas­lii­ken­teis­ten katu­jen var­sil­le saa raken­taa. Tämä on erit­täin suu­ri, raha­nar­voi­nen hait­ta. Kos­kee tie­tys­ti ennen kaik­kea die­se­lau­to­ja. HSL aikoo siir­tyä nopeas­sa ajas­sa pää­oal­taan säh­kö­bus­sei­hin juu­ri tämän takia.

 159. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: 35 s

  35 s

  Tuo viral­li­nen las­kel­ma ei ole todel­li­nen. Se on las­ket­tu uudel­le autol­le, joka vaih­de­taan kol­men vuo­den välein uuteen. Vain har­val­la on varaa tai halua sii­hen, puo­lel­la auton käyt­tä­jis­tä pää­oma­ku­lu on lähes mitä­tön. Sen vuok­si kan­sal­la ei tule ole­maan varaa myös­kään kus­kit­to­miin google ‑autoi­hin, kos­ka kilo­met­ri­hin­ta tulee ole­maan vähin­tään 40–60 sent­tiä. Se tulee sopi­maan niil­le, joi­den auton käyt­tö on vähäis­tä, eivät­kä he käy­tä sitä esim. ns. auto­mat­kai­luun, joka on mer­kit­tä­vä toimiala. 

  MaaS visio­nää­rien visiot on pie­les­sä. Google autot ja kimp­pa­sys­tee­mit voi­vat kor­va­ta 10–20% yksi­tyi­sau­toi­lus­ta ilman pak­koa. Kau­pun­geis­sa enem­män ja maa­seu­dul­la hyvin vähän. 

  Ja jos yri­te­tään talou­del­lis­ta pai­nos­tus­ta tai pak­ko­kei­no­ja, niin taas sataa “popu­lis­tien” laa­riin ja saa­daan ihan omat trum­pit Euroop­paan. Se on jo nyt hyvin lähel­lä, kun kan­san huo­lia ja mie­li­pi­tei­tä ei halu­ta kuun­nel­la, päin­vas­toin aliar­vioi­daan kan­saa yhä enem­män moit­ti­mal­la “vää­ris­tä” valin­nois­ta ja kyvyt­tö­myy­des­tä ymmär­tää suu­ria, moni­mut­kai­sia asioita.

  1. Tuo viral­li­nen las­kel­ma ei ole todel­li­nen. Se on las­ket­tu uudel­le autol­le, joka vaih­de­taan kol­men vuo­den välein uuteen. Vain har­val­la on varaa tai halua sii­hen, puo­lel­la auton käyt­tä­jis­tä pää­oma­ku­lu on lähes mitätön.

   Yri­tät täs­sä vih­ja­ta, että vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus sisäl­tää yli­kom­pen­saa­tio­ta. Jos­kus minä­kin yri­tin sel­lais­ta väit­tää. Näin minä­kin olen yrit­tä­nyt väit­tää, mut­ta minut on kumot­tu yksi­mie­li­ses­ti, vaik­ka väit­tee­ni perus­tui havain­too­ni, että kun tein vir­ka­mat­kan vuo­kra­tul­la autol­la, sain kilo­met­ri­kor­vauk­sia enem­män kuin mak­soin autos­ta vuokraa.

 160. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pait­si ulkoi­vai­ku­tuk­set. Kos­ka auto­jen pako­put­kis­ta tule­va ilma on epä­ter­veel­lis­tä, vaa­di­taan, ettei vil­kas­lii­ken­teis­ten katu­jen var­sil­le saa raken­taa. Tämä on erit­täin suu­ri, raha­nar­voi­nen hait­ta. Kos­kee tie­tys­ti ennen kaik­kea die­se­lau­to­ja. HSL aikoo siir­tyä nopeas­sa ajas­sa pää­oal­taan säh­kö­bus­sei­hin juu­ri tämän takia.

  Ymmär­rän poin­tin. En kan­nat­tai­si sil­ti yhteis­kun­nan subventiota.

  Säh­kö­au­tot­han alka­vat koh­ta olla kil­pai­lu­ky­kyi­siä kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä ja lyhyil­lä mat­koil­la. Hin­ta on lii­an kor­kea täl­lä het­kel­lä, osin kai akuis­ta joh­tuen, osin tuo­tan­to­mää­ris­tä. Perus­tek­niik­ka on niis­sä halpaa.

  Älkää nyt pani­koi­ko. Ei Hel­sin­gis­sä tai maa­il­mas­sa mitään kata­stro­fia tapah­du, jos odo­tat­te sen 5–10 vuot­ta, että säh­kö­au­tot myy­vät itse itsen­sä omi­nai­suuk­sil­laan ja hin­nal­laan aina­kin lyhyem­pään liik­ku­mi­seen ja alka­vat yleis­ty­mään. Sen jäl­keen, kun säh­kö­au­tot ovat kil­pai­lu­ky­kyi­siä ja val­taa­vat mark­ki­nat, ei mene kuin 15–20 vuot­ta, niin kaik­ki ovat sähköautoja.

  1. Me voim­me lait­taa kau­pun­gin rajal­le mer­kin moot­to­ria­jo­neu­vol­la ajo kiel­let­ty ja sii­hen lisä­kil­ven “Ei kos­ka säh­kö­käyt­töi­siä ajo­neu­vo­ja”. Mitään sub­ven­tio­ta ei tyodel­la­kaan sil­loin tarvita.

 161. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pait­si ulkoi­vai­ku­tuk­set. Kos­ka auto­jen pako­put­kis­ta tule­va ilma on epä­ter­veel­lis­tä, vaa­di­taan, ettei vil­kas­lii­ken­teis­ten katu­jen var­sil­le saa raken­taa. Tämä on erit­täin suu­ri, raha­nar­voi­nen hait­ta. Kos­kee tie­tys­ti ennen kaik­kea die­se­lau­to­ja. HSL aikoo siir­tyä nopeas­sa ajas­sa pää­oal­taan säh­kö­bus­sei­hin juu­ri tämän takia.

  Tuo HSL:n bus­si­pää­tös on var­maan ihan hyvä. Sii­nä­hän ei ketään pako­te­ta mihin­kään. Hen­ki­lö­au­to­jen osal­ta lie­nee­kin tär­keäm­pää se kuu­lui­sa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu, jot­ta ruuh­kat vähe­ni­si, säh­kö­pe­lit tulee sit­ten aika­naan luon­nos­taan tilalle.

  1. Kyl­lä HSL pakot­taa lii­ken­nöit­si­jät siir­ty­mään säh­kö­bus­sei­hin. Eivät ne omas­ta aloit­tees­taan siirry.

 162. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Matias V
  Kan­na­tat var­maan­kin maa­kun­nit­tain vbaih­tu­via rai­de­le­veyk­siä ja sitä, että kaik­ki GSM-stan­dar­dit muu­te­taan vapaaehtoisiksi?

  En nyt noi­ta ver­tai­si 🙂 Rai­de­ver­kot eivät ole maa­kun­tien omis­ta­mat ja jos oli­si, ne oli­si­vat var­mas­ti sopi­neet vapaa­eh­toi­ses­ti samas­ta levey­des­tä. Gsm ‑stan­dar­dit tar­vi­taan, jot­ta ver­kos­sa ei tule häi­riöi­tä ja ongelmia.

 163. Vaih­dan säh­kö­au­toon kun:
  — ei mak­sa enem­pää kuin vas­taa­va polttomoottoriauto
  — ajo­mat­ka on vähin­tään 500 km myös tal­vel­la vaik­ka auto oli­si seis­syt vii­kon 15 asteen pakkasessa
  — akku­jen tek­ni­nen käyt­töi­kä (takuu) on vähin­tään 15 vuotta

  Mil­loin voin ostaa täl­lai­sen auton?

 164. ark­ki­teh­ti: Ole­te­taan kilo­met­ri­ve­ron ole­van sama auto­tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta, ja ole­te­taan että polt­toai­ne­ve­ro las­ke­taan puoleen.

  Eli näin saa­daan säh­kö­au­toil­le sub­ven­tio joka vas­taa elin­kaa­ren aika­na suun­nil­leen 10k€. Tot­ta kai sub­ven­tioil­la saa­daan mikä tahan­sa kan­nat­ta­maan, kysy­mys on vain sii­tä onko tämä järkevää.

  ark­ki­teh­ti: Käy­tän­nös­sä säh­kö­au­ton yksin­ker­tai­nen meka­niik­ka tar­koit­taa huo­mat­ta­vas­ti vähem­pää huol­lon tar­vet­ta elin­kaa­ren aika­na, ja tosi­aan sääs­töä han­kin­ta­hin­nas­sa kun ei tar­vi­ta yhtä kal­lis­ta moot­to­ria ja vaihteistoa.

  Käy­tän­nös­sä auton huol­to mak­saa suu­ruus­luok­kaa 2c/km, jos­ta ehkä 3/4 liit­tyy moot­to­riin ja voi­man­siir­to­lin­jaan. Sit­ten jos­kus kun säh­kö­au­to­tek­niik­ka on luo­tet­ta­vuu­del­taan samal­la tasol­la, saa­daan suun­nil­leen 5000€ elin­kaa­ri­sääs­töt. Tätä har­joi­tel­laan vie­lä muu­ta­ma vuosikymmen.

  Mitä han­kin­ta­hin­taan tulee, niin sen 20k€ myyn­ti­hin­tai­sen auton vero­ton myyn­ti­hin­ta Suo­mes­sa on rei­lut 13k€, jos­ta myy­jän kat­teen ja logis­tiik­ka­kus­tan­nus­ten jäl­keen saa­daan teh­das­hin­ta, jos­ta itse auton raja­kus­tan­nus on jokin osa. Yksit­täis­ten kom­po­nent­tien vaih­dol­la ei enää kovin mer­kit­tä­vää sääs­töä saada.

  Mat­hias V: (Jos taas kilo­met­ri­ve­roa ei saa­da käyt­töön poliit­ti­sis­ta syis­tä ja polt­toai­ne­ve­ro pysyy nykyi­sel­lä tasol­la, sääs­tö on 9,2 e/km

  Sub­ven­toi­den kaik­ki kan­nat­taa, eli kun polt­toai­nees­ta mak­se­taan polt­toai­ne­ve­ro ja ALV, ja säh­köä pys­tyy osta­maan verot­to­mal­la pörs­si­hin­nal­la ilman siir­to­mak­su­ja (eli tien­käyt­tö on oleel­li­ses­ti ilmais­ta), alkaa näyt­tää säh­kö­au­ton osal­ta jo aika hyväl­tä. Säh­kö­au­ton las­ken­nal­li­nen sub­ven­tio sen elin­kaa­ren aika­na oli­si sil­loin noin 20k€. 

  Ympä­ris­tön kan­nal­ta tuo on muu­ten aika­lail­la yhden­te­ke­vää, kos­ka tar­vit­ta­va lisä­säh­kö tuo­te­taan joko Viros­sa pala­vas­ta kives­tä tai Suo­mes­sa lauh­de­voi­mal­la (CO2-pääs­tö­jen suu­ruus­luok­ka 700g/kWh) eli 140g/km joka on samaa suu­ruus­luok­kaa kuin polt­to­moot­to­ri­au­tol­la jon­ka voi olet­taa kes­tä­vän 300000 km.

 165. Mat­hias V: Mis­sään nimes­sä yhteis­kun­nan ei tuli­si sitä subventoida.

  Kyl­lä minä mie­lel­lä­ni sub­ven­toin die­sel­bus­sien säh­köis­tä­mis­tä jo ihan pysäk­ki­viih­ty­vyy­den ja ääni­maa­il­man vuok­si, mut­ta en hyvä­osais­ten sähköautoharrastuksia.

 166. Vesa:
  Vaih­dan säh­kö­au­toon kun:
  – ei mak­sa enem­pää kuin vas­taa­va polttomoottoriauto
  – ajo­mat­ka on vähin­tään 500 km myös tal­vel­la vaik­ka auto oli­si seis­syt vii­kon 15 asteen pakkasessa
  – akku­jen tek­ni­nen käyt­töi­kä (takuu) on vähin­tään 15 vuotta

  Mil­loin voin ostaa täl­lai­sen auton?

  Alle vii­den vuo­den kuluessa.

 167. spot­tu: Eli näin saa­daan säh­kö­au­toil­le sub­ven­tio joka vas­taa elin­kaa­ren aika­na suun­nil­leen 10k€. Tot­ta kai sub­ven­tioil­la saa­daan mikä tahan­sa kan­nat­ta­maan, kysy­mys on vain sii­tä onko tämä järkevää.

  Mikä sub­ven­tio?

  Mikä on se perus­tel­tu syy, mik­si säh­kö­au­ton pitäi­si mak­saa kor­keam­paa tie­tul­lia kuin polt­to­moot­to­ri­au­ton? Kau­pun­gis­sa asian pitäi­si olla ilman­saas­te­syis­tä pikem­min­kin päinvastoin.

  Vaik­ka polt­toai­ne oli­si vero­ton­ta, säh­kö­au­tol­la aja­mi­nen oli­si sil­ti 7500 euroa hal­vem­paa elin­kaa­ren aika­na, siis pel­kät käyt­tö­voi­ma­ku­lut. Huol­lon hin­tae­ro sii­hen pääl­le (ja säh­kö­au­to­tek­nii­kas­sa ei ole mitään uut­ta, säh­kö­moot­to­rit ovat olleet äärim­mäi­sen luo­tet­ta­via jo sadan vuo­den ajan). 

  Enkä näe mitään jär­jel­lis­tä syy­tä mik­si polt­toai­net­ta ei pitäi­si verot­taa; alv nyt vähin­tään, ja hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vuok­si vie­lä vähin­tään pääs­tö­kaup­pa­hin­nan suu­rui­nen hii­li­ve­ro (jol­loin ollaan siis tasois­sa säh­kön kanssa).

  Ei minul­la ole mitään eri­tyis­tä tar­vet­ta tukea säh­kö­au­toi­lua (itse olen todel­la onnel­li­ses­ti täy­sin auto­ton, ja toi­voi­sin ettei­vät autoi­li­jat tun­ki­si autoi­neen kau­pun­kiin saas­tut­ta­maan minun ilmaa­ni), mut­ta väi­te sii­tä, että säh­kö­au­toi­lu ei voi­si nyky- tai välit­tö­mäs­sä lähi­tu­le­vai­suu­des­sa käyt­töö­no­tet­ta­val­la tek­nii­kal­la olla hin­nal­taan kil­pai­lu­ky­kyis­tä on yksi­se­lit­tei­ses­ti tuubaa.

 168. spot­tu: Ympä­ris­tön kan­nal­ta tuo on muu­ten aika­lail­la yhden­te­ke­vää, kos­ka tar­vit­ta­va lisä­säh­kö tuo­te­taan joko Viros­sa pala­vas­ta kives­tä tai Suo­mes­sa lauh­de­voi­mal­la (CO2-pääs­tö­jen suu­ruus­luok­ka 700g/kWh) eli 140g/km joka on samaa suu­ruus­luok­kaa kuin polt­to­moot­to­ri­au­tol­la jon­ka voi olet­taa kes­tä­vän 300000 km.

  Tämä ei kyl­lä pidä paik­kaan­sa, kos­ka EU:n pääs­tö­kau­pan ansios­ta pääs­tö­jä ei syn­ny lisää. Eli säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mi­nen siir­tää pääst­jä ei-pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­ta pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­le, ts. pääs­töt vähe­ne­vät aidosti.

  Samas­ta syys­tä tuu­li­myl­ly­jen pys­tyt­tä­mi­nen ei vähen­nä pääs­tö­jä, ainoas­taan las­kee pääs­tö­oi­keu­den hin­taa (mikä voi joh­taa sii­hen, että nii­tä vähen­ne­tään nopeam­min. Ehkä).

  Mut­ta kun puhu­taan CO2-tal­kois­ta, niin täl­lä het­kel­lä aivan yli­voi­mai­nen tapa vähen­tää kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä on jät­tää kaik­ki säh­kö­au­to- tuu­li­myl­ly yms. sub­ven­tiot sää­tä­mät­tä ja ostaa niil­lä rahoil­la pääs­tö­oi­keuk­sia mitätöitäviksi.

  En ymmär­rä, mik­sei näin toi­mi­ta? Säh­kö­au­tol­la säääs­tet­ty CO2-ton­ni on aivan tajut­to­man kal­lis, silä saa var­mas­ti aina­kin 10x pääs­tö­vä­hen­nyk­set pääs­tö­kaup­paan sijoi­tet­tu­na. Eikä ilmas­to väli­tä sii­tä, onko pääs­tö­vä­hen­nyk­set hoi­det­tu kos­he­ris­ti kuu­min­ta hot­tia ympä­ris­tö­pii­reis­sä ole­vil­la tavoil­la vai tyl­säl­lä rahalla.

 169. ark­ki­teh­ti: Mikä subventio?
  Mikä on se perus­tel­tu syy, mik­si säh­kö­au­ton pitäi­si mak­saa kor­keam­paa tie­tul­lia kuin polt­to­moot­to­ri­au­ton? Kau­pun­gis­sa asian pitäi­si olla ilman­saas­te­syis­tä pikem­min­kin päinvastoin.

  Polt­toai­neen vero (polt­toai­ne­ve­ro + ALV) on käy­tän­nös­sä kilo­met­ri­ve­ro, suu­ruu­del­taan täl­lä het­kel­lä hen­ki­lö­au­toil­la suu­ruus­luok­kaa 6,7 c/km olet­taen kulu­tus 7l/100km. Nyt jos aja­tuk­se­na­si on periä se puo­lik­si kilo­met­ri­ve­ro­na ja puo­lik­si polt­toai­neen veroi­na polt­to­moot­to­ri­au­toil­la (jot­ta polt­to­moot­to­ri­au­ton tuot­ta­ma vero­ker­ty­mä ei muut­tui­si), saa­daan kilo­met­ri­ve­rok­si 3,35c/km ja polt­toai­neen veroik­si 3,35c/km.

  Polt­to­moot­to­ri­au­toi­li­ja mak­sai­si veroa edel­leen 3,35+3,35 = 6,7 c/km ja säh­kö­au­toi­li­ja vain 3,35c/km. Siis­pä säh­kö­au­toa subventoitaisiin
  nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na 3,35 c/km eli suun­nil­leen 10k€ auton 300000km aikana.

  ark­ki­teh­ti: Vaik­ka polt­toai­ne oli­si vero­ton­ta, säh­kö­au­tol­la aja­mi­nen oli­si sil­ti 7500 euroa hal­vem­paa elin­kaa­ren aika­na, siis pel­kät käyttövoimakulut.

  Käyt­tö­voi­ma­ku­lui­hin pitää las­kea mukaan akut, joi­ta kuluu 300000km elin­kaa­ren aika­na vähin­tään kak­si set­tiä. Koh­tuul­li­nen käy­tet­tä­vyys vaa­tii 85kWh kapa­si­tee­tin, ja sil­loin­kin lada­ta täy­tyy polt­to­moot­to­ri­au­toa useam­min. Täs­tä pääs­tään aiem­min mai­nit­se­maa­ni akku­jen 44€/kWh tavoi­te­hin­ta­ta­soon (7500€/(2*85KWh) jot­ta akku­jen hin­ta ja käyt­tö­voi­ma­sääs­töt mene­vät päittäin.

  Huol­lon hin­tae­ro ja sääs­tö val­mis­tus­kus­tan­nuk­sis­sa toteu­tuu sit­ten jos­kus kun on opit­tu kul­jet­ta­maan ener­gia akuis­ta pyö­riin (ja läm­mit­tä­mään auto) niin että tek­niik­ka kes­tää koh­tuul­li­set 300000km.

  ark­ki­teh­ti: ..väi­te sii­tä, että säh­kö­au­toi­lu ei voi­si nyky- tai välit­tö­mäs­sä lähi­tu­le­vai­suu­des­sa käyt­töö­no­tet­ta­val­la tek­nii­kal­la olla hin­nal­taan kil­pai­lu­ky­kyis­tä on yksi­se­lit­tei­ses­ti tuubaa

  Kyl­lä sii­tä voi teh­dä kil­pai­lu­ky­kyis­tä, mut­ta sil­loin kus­tan­nuk­sia pitää sää­tää vero­tuk­sel­la. Tääl­lä on joku las­ke­nut nyky­hin­to­jen break-eve­nik­si Suo­mes­sa 182000km huo­mioi­den että polt­to­moot­to­ri­au­toi­li­ja mak­saa sil­loin kilo­met­reis­tään veroa suun­nil­leen 12700€ ja säh­kö­au­toi­li­ja 1700€, jota tosin han­kin­ta­hin­nan suu­rem­pi vero­ker­ty­mä vähän kom­pen­soi. Sil­loin­kin saa säh­kö­au­ton jon­ka toi­min­ta­sä­de on vähän tois­ta­sa­taa kilo­met­riä, ja akut joko kes­tä­vät tuon 182000km tai sit­ten ei. Hal­vem­pien auto­jen akku­jen takuu tai­taa olla 100000km.

 170. Sylt­ty: Tämä ei kyl­lä pidä paik­kaan­sa, kos­ka EU:n pääs­tö­kau­pan ansios­ta pääs­tö­jä ei syn­ny lisää. Eli säh­kö­au­toi­hin siir­ty­mi­nen siir­tää pääst­jä ei-pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­ta pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­le, ts. pääs­töt vähe­ne­vät aidosti.
  Samas­ta syys­tä tuu­li­myl­ly­jen pys­tyt­tä­mi­nen ei vähen­nä pääs­tö­jä, ainoas­taan las­kee pääs­tö­oi­keu­den hin­taa (mikä voi joh­taa sii­hen, että nii­tä vähen­ne­tään nopeam­min. Ehkä).

  Täs­tä on vään­net­ty ennen­kin, ja edel­leen olen sitä miel­tä että tuo pitäi­si paik­kan­sa maa­il­mas­sa jos­sa ei ole pääs­tö­oi­keuk­sien yli­tar­jon­taa, ei täs­sä nykyisessämme.

  Hyviä ideoi­ta asian kor­jaa­mi­sek­si on esi­mer­kik­si tääl­lä.

  Sylt­ty: Mut­ta kun puhu­taan CO2-tal­kois­ta, niin täl­lä het­kel­lä aivan yli­voi­mai­nen tapa vähen­tää kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä on jät­tää kaik­ki säh­kö­au­to- tuu­li­myl­ly yms. sub­ven­tiot sää­tä­mät­tä ja ostaa niil­lä rahoil­la pääs­tö­oi­keuk­sia mitätöitäviksi.

  Aiem­mas­sa lin­kis­sä esiin­ty­vä Lis­ki selit­tää reaa­li­maa­il­man lainalaisuuksia:

  Polii­ti­koil­la syn­tyy suu­ri tar­ve puut­tua tilan­tee­seen, sil­loin kun säh­kön hin­ta nousee kor­keak­si. Sitä kaut­ta inves­toi­jien on han­ka­la luot­taa pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mään, että se pit­käl­lä aika­vä­lil­lä takai­si tuo­ton inves­toin­nil­le. Hin­nan pitäi­si olla kor­keal­la aika kau­an, jot­ta inves­toin­nit saa­daan mak­set­tua takaisin.

  Eli tähän sovel­let­tu­na: kun säh­kön (tai muun kriit­ti­sen hyö­dyk­keen) hin­ta nousee, syn­tyy poliit­ti­nen pai­ne, jon­ka seu­rauk­se­na pääs­tö­oi­keuk­sia jae­taan mark­ki­noil­le (lii­kaa). Inves­toi­jat tun­te­vat tämän meka­nis­min eivät­kä inves­toi puh­taa­seen ener­gi­aan, edes sil­loin kun hin­nat ovat korkealla:

  Lis­ki muis­tut­taa, että vuo­den 2008 tie­noil­la pääs­tö­oi­keu­det mak­soi­vat pai­koin yli 30 euroa ton­nil­ta, eikä inves­toin­te­ja puh­taa­seen säh­kön­tuo­tan­toon juu­ri näh­ty silloinkaan.

  Lis­kin mukaan monis­sa Euroo­pan mais­sa polii­ti­kot puut­tui­vat pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mään heti kun se alkoi toi­mia. Suo­mes­sa­kin hal­li­tus toi edus­kun­nan käsit­te­lyyn niin sano­tun wind­fall-veron, jol­la pyrit­tiin verot­ta­maan ydin­voi­mal­la ja vesi­voi­mal­la pääs­töt­tö­mäs­ti säh­köä tuot­ta­vien yhtiöi­den voit­to­ja, joi­ta kuvat­tiin ansiottomiksi.

 171. Mikä sub­ven­tio?

  Mikä on se perus­tel­tu syy, mik­si säh­kö­au­ton pitäi­si mak­saa kor­keam­paa tie­tul­lia kuin polt­to­moot­to­ri­au­ton? Kau­pun­gis­sa asian pitäi­si olla ilman­saas­te­syis­tä pikem­min­kin päinvastoin.”

  Voi­si­ko joku oikeas­ti perus­tel­la sitä miten säh­kö­au­to on yhteis­kun­nal­li­ses­ti edul­li­nen ? Jos 2.5 milj autoa lada­taan samaan aikaan tam­mi­kuus­sa töp­se­lis­tä, kyl­lä sitä säh­köä joten­kin tuotetaankin ?

  Koko säh­kö­au­to-innos­tus ainoas­taan kulut­taa sitä akkua, mut­ta onhan se tar­koi­tus jos­kus ladatakin ? 

  Mikä­hän osuus ydin­säh­köl­lä nykyi­sin Suo­mes­sa on, arve­lu ehkä n. 40 % nyt ja tule­vai­suu­des­sa enemmän.
  Epäi­lyk­siä on säh­kö­au­ton latauk­sen säh­kön­tuo­tan­to kom­pen­soi var­sin pit­käl­le sen ajoai­kai­sen vähä­pääs­töi­syy­den ver­rat­tu­na ben­sii­niin, joten ero ei oikeas­ti ole edes kovin suuri.
  Jokai­nen ydin-kwh säh­kö­au­tol­la säi­lyy muu­ta­man mil­joo­na vuot­ta varas­tois­sa var­sin epä­ter­veel­li­ses­sä muodossa.

  Eräs USA:n Jour­nal of Industrial Eco­lo­gyn tut­ki­mus on las­ke­nut säh­kö­au­ton tuo­tan­non vas­taa­van n. 13600 kg hii­li­diok­si­di-pääs­tö­jä ja ben­sii­ni­au­to n. 6350 kg, säh­kö­au­to ja ben­sii­ni oli­vat tasois­sa vas­ta 130 000 km käy­tön jäl­keen, jos­sa val­mis­tus oli se ver­tai­lu­kri­tee­ri, vaik­ka ben­sii­ni tuot­taa­kin käy­tön aika­na enem­män hii­li­diok­si­dia. Mer­kit­tä­vää tut­ki­muk­ses­sa oli sii­nä miten ko. lataus­säh­kö on tuotettu. 

  Miten vähä­pääs­töi­nen säh­kö­au­to nykyi­sil­lä säh­kön­tuo­tan­to­ta­voil­la lopuk­si on, vai ovat­ko pääs­töt pensaassa ?
  Onko koko säh­kö­au­ton näen­näi­nen saas­tet­to­muus suu­ri harha ?

  1. Eräs USA:n Jour­nal of Industrial Eco­lo­gyn tut­ki­mus on las­ke­nut säh­kö­au­ton tuo­tan­non vas­taa­van n. 13600 kg hii­li­diok­si­di-pääs­tö­jä ja ben­sii­ni­au­to n. 6350 kg, säh­kö­au­to ja ben­sii­ni oli­vat tasois­sa vas­ta 130 000 km käy­tön jäl­keen, jos­sa val­mis­tus oli se ver­tai­lu­kri­tee­ri, vaik­ka ben­sii­ni tuot­taa­kin käy­tön aika­na enem­män hii­li­diok­si­dia. Mer­kit­tä­vää tut­ki­muk­ses­sa oli sii­nä miten ko. lataus­säh­kö on tuotettu. 

   Yhdys­val­lois­sa säh­köä tuo­te­taan aivan eri taval­la kuin Suo­mes­sa, jos­sa yli 80 % tuo­tan­nos­ta on pääs­tö­tön­tä. Lisäk­si on tar­koi­tus, että säh­kö­au­to­jen latauk­seen tulee älyk­kyyt­tä niin, että lataus tie4dostaa säh­kön hin­ta­vaih­te­lut. Sil­loin, kun säh­kö on hal­paa, se on myös jok­seen­kin päästötöntä.
   Edel­leen, säh­kö­au­to tuot­taa vähem­män pai­kal­li­sia myrk­ky­jä katu­kui­lui­hin. Ren­kaat, jopa nas­ta­ren­kaat, niis­sä­kin tie­tys­ti on, mut­ta pako­kaa­sut eivät myr­ky­tä kadul­la kulkevia.

 172. Osmo Soi­nin­vaa­ra: pakot­ta

  Kaik­ki­han sen tie­tää. Vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus perus­tuu auton käyt­tö­ku­lui­hin kes­ki­hin­tai­sel­la kan­sa­nau­tol­la, jol­la aje­taan se liki­pi­täen kes­ki­mää­räi­nen 20tkm. vuo­des­sa ja vaih­de­taan uuteen kol­men vuo­den välein. Jos omis­taa kal­liim­man auton, hävi­ää kilo­met­ri­kor­vauk­ses­sa, jos omis­taa rei­lus­ti hal­vem­man käy­te­tyn tai uuden auton, voit­taa verot­to­mas­sa kilo­met­ri korvauksessa. 

  Nykyi­nen jär­jes­tel­mä on kui­ten­kin perus­tel­tua sil­lä, että ne jot­ka aja­vat pal­jon työ­ajoa, yleen­sä aja­vat uudel­la tai uudeh­kol­la autol­la toi­min­ta­var­muu­den vuok­si ja muis­ta käy­tän­nön syis­tä ja auto on heil­le näin ollen enem­män vält­tä­mä­tön työ­ka­lu kuin hen­ki­lö­koh­tai­seen ajoon tar­koi­tet­tu väli­ne. Eli vero­ton kor­vaus on heil­le oikean suuruinen. 

  Sit­ten on nii­tä, jot­ka aja­vat hal­val­la, van­hal­la autol­la fir­man ajo­ja ja tie­naa­vat hiu­kan tuol­la kilo­met­ri­kor­vauk­sel­la. Käy­tän­nös­sä työ­nan­ta­jat käyt­tä­vät tätä jopa hyväk­seen pie­ni­palk­kai­sis­sa hom­mis­sa, jois­sa osa ansiois­ta perus­tuu sii­hen, että saa muu­ta­man sata­sen yli­mää­räis­tä vero­ton­ta tuloa kulu­jen jäl­keen. Esim. pro­vi­sio­palk­kai­sis­sa orja­hom­mis­sa ja leh­tien sekä mai­nos­ten jake­lus­sa. Tämä­kin voi­daan kat­soa oikeu­te­tuk­si niin kau­an, kun­nes meil­lä ei ole riit­tä­vän suur­ta mini­mi­palk­kaa lais­sa (esim. 40% kokoai­kai­sen työn­te­ki­jän kes­ki­pal­kas­ta) ja lakia, joka mää­rää työ­ajot teh­tä­väk­si vain fir­man autolla.

 173. spot­tu: sub­ven­toin

  Noin­ko­han. Tar­koi­tat ehkä sub­ven­tio­ta tois­ten kuk­ka­ros­ta, mut­ta jos jou­tui­sit mak­sa­maan tupla­hin­nan säh­kö­bus­siin hyp­pää­mi­ses­tä, niin entä sitten 🙂 

  Veik­kaan, että mat­kus­ta­ja­mää­rä oli­si kovin vähäi­nen; tämä on säh­kö­bus­si, hin­ta 8€, tämä on die­sel­bus­si, hin­ta 4€. 

  No Osmo tuos­sa viit­ta­si­kin, että HSL vaa­tii lii­ken­nöit­si­jöil­tä säh­kö­bus­se­ja, eikä asia oikeas­taan minul­le kuu­lu, jos sii­nä ei ole val­tion sub­ven­tio­ta enem­pää kuin die­se­lis­sä. Minä olen live and let live mies. Sal­li­sin kai­kil­le nykyis­tä­kin enem­män vapauk­sia sen sijaan, että kerä­tään aina enem­mis­tö­po­ruk­ka, joka halu­aa kiel­tää ja rajoit­taa sitä, mitä ei itse har­ras­ta. Kukin saa sit­ten olla vuo­rol­laan kiel­to­lis­tal­la ole­vien jou­kos­sa. Aika ove­laa poli­tiik­kaa sinänsä 🙂

  Ja kyse­hän ei ole lii­ken­nöit­si­jöil­le ase­te­tus­ta pakos­ta, mikä­li HSL on mak­sa­va asia­kas, kul­je­tus­pal­ve­lun tilaa­ja joka mak­saa lii­ken­nöit­si­jäl­le sovi­tun hinnan. 

  Saan minä­kin pyy­tää tar­jouk­sia ja vaa­tia vaik­ka hevos­ve­toi­sen limusii­ni­kyy­din, ne tar­joa­vat jot­ka halua­vat ja esit­tä­vät vaa­ti­man­sa hin­nan. Kyse ei ole pakos­ta, vaan mak­sa­ja pyy­tää tar­jouk­sen sii­tä mitä halu­aa ja mil­lä taval­la toteutettuna.

 174. Mat­hias V: Noin­ko­han. Tar­koi­tat ehkä sub­ven­tio­ta tois­ten kuk­ka­ros­ta, mut­ta jos jou­tui­sit mak­sa­maan tupla­hin­nan säh­kö­bus­siin hyp­pää­mi­ses­tä, niin entä sitten

  Suu­rin­piir­tein tuol­la lail­la kon­sep­ti on Ete­lä-Hel­sin­gis­sä toi­mi­nut, ehkä tahat­to­mas­ti mut­ta kui­ten­kin. Asuk­kaat mak­sa­vat vero­ja kes­ki­mää­räis­tä hel­sin­ki­läis­tä mer­kit­tä­väs­ti enem­män ja saa­vat vas­ti­neek­si HSL:ltä maa­kaa­su­bus­se­ja (lin­ja 24), aiem­min trol­li­koi­ta ja nyt säh­kö­bus­se­ja (lin­jat 14 ja 18).

  Minul­le kyl­lä riit­täi­si maa­kaa­su­bus­si, on haju­ton eikä sen aiheut­ta­ma melu ole ollen­kaan niin repi­vää kuin die­sel­moot­to­rin mut­ta säh­kö­bus­si­kin käy kun jos­tain syys­tä juu­ri Hel­sin­gis­sä maa­kaa­su­bus­se­ja ei saa­da toi­mi­maan kannattavasti.

  Mat­hias V: Minä olen live and let live mies. 

  Sit­ten var­maan ymmär­rys­tä riit­tää meil­le nega­tii­vis­ten oikeuk­sien ystä­vil­le, täs­sä tapauk­ses­sa tar­koi­tan oikeut­ta olla kär­si­mät­tä die­se­lin kärys­tä ja möykästä.

 175. Älkää nyt aliar­vioi­ko sitä voi­maa, mikä läh­tee liik­keel­le kun mas­sat kiin­nos­tu­vat syys­tä tai toi­ses­ta jos­tain tuo­te­ryh­mäs­tä ja teol­li­suus läh­tee mukaan.

  Esi­mer­kik­si käy vaik­ka­pa kos­ke­tus­näy­töl­li­set äly­pu­he­li­met, joil­le vuo­si­kym­men sit­ten nau­res­kel­tiin ja nyt ne ovat lähes jokai­sen ihmi­sen päi­vit­täi­ses­sä elämässä.

  Ei ongel­ma ole akuis­sa, eikä edes lataus­pis­tok­keis­sa vaan kysynnässä. 

  Yli 90 pro­sent­tia ajas­ta kes­ki­ver­to auto sei­soo käyt­tä­mät­tö­mä­nä ja kun sitä käy­te­tään niin kes­ki­ver­to­mat­ka on 2–3 kilometriä.

  Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta välit­tö­mäs­ti täys­säh­kö­au­toil­la ilman mitään ongel­mia päi­vit­täi­ses­sä autoilussa.

  Talo­yh­tiöi­den, työ­paik­ko­jen ja mar­ket­tien lataus­paik­ko­jen ongel­mat ovat asia erik­seen. Täs­sä­kin muu­tok­sen tuu­let puhal­ta­vat, kos­ka esi­mer­kik­si kesä­mök­ki­kun­nat ovat alka­neet panos­taa säh­kö­au­to­jen latauspaikkoihin.

  Se osa autoi­li­jois­ta, joil­le säh­kö­au­to ei sovel­lu, on pie­nem­pi kuin 10 prosenttia.

  Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa MIT:ssä jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa pää­dyt­tiin tulok­seen, jos­sa 90 % kai­kes­ta autoi­lus­ta oli­si voi­tu suo­raan kor­va­ta nykyi­sil­lä säh­kö­au­toil­la. Hei­dän arvion­sa oli, että vuo­teen 2020 men­nes­sä osuus kas­vaa 98 prosenttiin.

  Lap­peen­ran­nas­sa tul­tiin sii­hen tulok­seen, että säh­kö­au­tot eivät aiheu­ta ongel­mia suo­ma­lai­sel­le sähköverkolle.

  Tänä tal­ve­na on kär­sit­ty savusu­mus­ta useis­sa euroop­pa­lai­sis­sa suur­kau­pun­geis­sa ja täl­lä tulee taa­tus­ti ole­maan mer­ki­tys­tä säh­kö­au­to­jen kysyn­tään tule­vi­na vuosina.

 176. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: kes­ki­ver­to­mat­ka on 2–3 kilometriä.

  Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta välit­tö­mäs­ti täys­säh­kö­au­toil­la ilman mitään ongel­mia päi­vit­täi­ses­sä autoilussa.

  Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta polkupyörillä. 

  Eli “voi­tai­siin kor­va­ta” ei ole miten­kään riit­tä­vä perus­te sil­le että “kor­va­taan”.

 177. Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta välit­tö­mäs­ti täys­säh­kö­au­toil­la ilman mitään ongel­mia päi­vit­täi­ses­sä autoilussa.”

  Var­maan­kin teo­rias­sa näin oli­si­kin, käy­dyis­sä kes­kus­te­luis­sa siel­lä ja tääl­lä näkö­kul­mat ovat lähes kri­tii­kit­tö­miä ja ihan­teel­li­sia, välil­lä suo­ras­taan ehdot­to­man vaa­ti­via puo­les­ta, vaik­ka oma­koh­tai­ses­ti se voi­kin olla mah­do­ton­ta itse toteuttaa.

  Tal­vi­au­toi­lu ei puh­taas­ti säh­kö­au­tol­la ole eri­tyi­sen muka­vaa, jos onkin, aika lyhyen matkan.

  Nykyi­set ja lähi­vuo­sien akut eivät ole kil­pai­lu­ky­kyi­siä ben­sii­nil­le, akku on myös kulu­va ja varaus­taan menet­tä­vä kom­po­nent­ti ajan suh­teen. Nii­tä­kin on jos­kus vaih­det­ta­va, oli­si­ko alkuar­vio 5000–10000 € kpl, kui­ten­kin mer­kit­tä­vä osuus auton hankintahinnasta.

  Lii­kun­ta­sä­de on var­sin lyhyt, nykyi­sin suu­res­sa mitas­sa kil­pai­lu­ky­kyi­sel­lä n. 100 km matkalla.

  Lyhyil­lä mat­koil­la, asioin­tiin säh­kö­au­to oli­si kyl­lä sopi­va, mut­ta täl­löin­kin se on osta­jan­sa vaih­toeh­to ja valinta.

  Visiot nopeas­ta yleis­ty­mi­ses­tä eivät ole rea­lis­ti­sia. Ei ole uskot­ta­vaa että pit­kän ajan 3..5v käyt­tö­ku­lu­ja nos­ta­va akku ja sen vaih­ta­mi­sen­kin tar­ve kom­pen­soi­tuu lataus­säh­kön suh­teel­li­ses­sa huo­keu­des­sa ben­sii­nin verrattuna.

  Monia tar­kem­pia perus­te­lui­ta onkin esi­tet­ty, mut­ta kor­kea han­kin­ta-arvo ja jos­kus käyt­tö­ku­lut­kin nykyi­sin tehok­kaas­ti estä­vät vie­lä nopean yleistymisen.

  Säh­kö­au­ton kom­po­nen­tit ovat yksi­ker­tai­sia akku pois­lu­kien, sen käyt­töi­kä on rajal­li­nen, vas­taa­vaa yksit­täis­tä hin­ta­vaa kom­po­nent­tia ei ben­sii­ni­au­tois­sa ole.
  Uuden tek­no­lo­gian­kin kehi­tys­ku­lu­jen mak­sa­ja on käyttäjä.

  Savusu­muil­le on säh­kö­au­toil­la­kin oma osan­sa, Suo­mes­sa­kin säh­köä tuo­te­taan vaih­te­le­vil­la tavoil­la, ydin­voi­ma, kivi­hii­li, öljy, puu,vesivoima, ydin ja fos­sii­lis­ten osuus on lähem­mäs 50 % eräi­den läh­tei­den mukaan.

  Mikään liik­ku­mi­sen muo­to ei ener­gi­aa käyt­tä­vä­nä ole hai­tois­ta vapaa, se mis­sä muo­dos­sa ne ovat onkin se kysymys.

  1. Hel­sin­gis­sä siir­ry­tään säh­kö­bus­sei­hin aika luyhyel­lä aika­tau­lul­la. Ne ovat nyky­sään­nöil­lä ajan myö­tä jopa hal­vem­pia kuin die­sel­bus­sit. Toki tämä perus­tuu ole­tuk­seen, että lii­ken­tees­sä die­sel­bus­sie ei vero­te­ta­mil­lään eril­li­sel­lä käyt­tö­voi­ma­ve­rol­la. Bus­seis­tya on hyvä alkaa, kos­ka ne kul­ke­vat sään­nöl­lis­tä reiit­tiä ja ne voi­daan sik­si lada­ta puo­len tun­nin välien päättäreillä.

 178. Sylt­ty: Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta polkupyörillä. 

  Eli “voi­tai­siin kor­va­ta” ei ole miten­kään riit­tä­vä perus­te sil­le että “kor­va­taan”.

  Ei voi­tai­si. Pol­ku­pyö­räl­lä ei voi­da kul­jet­taa per­heen lap­sia lät­kät­ree­nei­hin ja käy­dä hyper­mar­ke­tis­sa. Sii­hen tar­vi­taan auto ja täys­säh­kö­au­to on auto.

 179. spot­tu: Suu­rin­piir­tein tuol­la lail­la kon­sep­ti on Ete­lä-Hel­sin­gis­sä toi­mi­nut, ehkä tahat­to­mas­ti mut­ta kui­ten­kin. Asuk­kaat mak­sa­vat vero­ja kes­ki­mää­räis­tä hel­sin­ki­läis­tä mer­kit­tä­väs­ti enem­män ja saa­vat vas­ti­neek­si HSL:ltä maa­kaa­su­bus­se­ja (lin­ja 24), aiem­min trol­li­koi­ta ja nyt säh­kö­bus­se­ja (lin­jat 14 ja 18).

  Minul­le kyl­lä riit­täi­si maa­kaa­su­bus­si, on haju­ton eikä sen aiheut­ta­ma melu ole ollen­kaan niin repi­vää kuin die­sel­moot­to­rin mut­ta säh­kö­bus­si­kin käy kun jos­tain syys­tä juu­ri Hel­sin­gis­sä maa­kaa­su­bus­se­ja ei saa­da toi­mi­maan kannattavasti.

  Sit­ten var­maan ymmär­rys­tä riit­tää meil­le nega­tii­vis­ten oikeuk­sien ystä­vil­le, täs­sä tapauk­ses­sa tar­koi­tan oikeut­ta olla kär­si­mät­tä die­se­lin kärys­tä ja möykästä.

  Kyl­lä. Ymmär­rys­tä riit­tää. Jos ker­ran sub­ven­tio säh­kö­bus­sei­hin Hel­sin­gis­sä tulee hel­sin­ki­läis­ten veron­mak­sa­jien kuk­ka­ros­ta, olen sitä miel­tä että se on hel­sin­ki­läis­ten asia ja he voi­vat kes­ke­nään kiis­tel­lä sii­tä, mikä on kus­tan­nus­ten ja ympä­ris­tö­hait­to­jen oikea suh­de. Minun ei kuu­lu työn­tää lusik­kaa­ni sop­paan. Enem­män vapauk­sia kau­pun­ki­lai­sil­le ja maa­lai­sil­le päät­tää oman elin­pii­rin­sä asioista.

 180. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Älkää nyt aliar­vioi­ko sitä voi­maa, mikä läh­tee liik­keel­le kun mas­sat kiin­nos­tu­vat syys­tä tai toi­ses­ta jos­tain tuo­te­ryh­mäs­tä ja teol­li­suus läh­tee mukaan.

  Esi­mer­kik­si käy vaik­ka­pa kos­ke­tus­näy­töl­li­set äly­pu­he­li­met, joil­le vuo­si­kym­men sit­ten nau­res­kel­tiin ja nyt ne ovat lähes jokai­sen ihmi­sen päi­vit­täi­ses­sä elämässä.

  Ei ongel­ma ole akuis­sa, eikä edes lataus­pis­tok­keis­sa vaan kysynnässä. 

  Yli 90 pro­sent­tia ajas­ta kes­ki­ver­to auto sei­soo käyt­tä­mät­tö­mä­nä ja kun sitä käy­te­tään niin kes­ki­ver­to­mat­ka on 2–3 kilometriä.

  Suu­rin osa autois­ta voi­tai­siin kor­va­ta välit­tö­mäs­ti täys­säh­kö­au­toil­la ilman mitään ongel­mia päi­vit­täi­ses­sä autoilussa.

  Talo­yh­tiöi­den, työ­paik­ko­jen ja mar­ket­tien lataus­paik­ko­jen ongel­mat ovat asia erik­seen. Täs­sä­kin muu­tok­sen tuu­let puhal­ta­vat, kos­ka esi­mer­kik­si kesä­mök­ki­kun­nat ovat alka­neet panos­taa säh­kö­au­to­jen latauspaikkoihin.

  Se osa autoi­li­jois­ta, joil­le säh­kö­au­to ei sovel­lu, on pie­nem­pi kuin 10 prosenttia.

  Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa MIT:ssä jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa pää­dyt­tiin tulok­seen, jos­sa 90 % kai­kes­ta autoi­lus­ta oli­si voi­tu suo­raan kor­va­ta nykyi­sil­lä säh­kö­au­toil­la. Hei­dän arvion­sa oli, että vuo­teen 2020 men­nes­sä osuus kas­vaa 98 prosenttiin.

  Lap­peen­ran­nas­sa tul­tiin sii­hen tulok­seen, että säh­kö­au­tot eivät aiheu­ta ongel­mia suo­ma­lai­sel­le sähköverkolle.

  Tänä tal­ve­na on kär­sit­ty savusu­mus­ta useis­sa euroop­pa­lai­sis­sa suur­kau­pun­geis­sa ja täl­lä tulee taa­tus­ti ole­maan mer­ki­tys­tä säh­kö­au­to­jen kysyn­tään tule­vi­na vuosina.

  Säh­kö­au­toil­le tulee kysyn­tää, kun ne ovat kil­pai­lu­ky­kyi­siä hin­nan ja tek­nii­kan puo­les­ta. Näin se oli mat­ka­pu­he­lin­ten­kin kans­sa. Äly­pu­he­li­met ovat huo­no ver­taus, säh­kö­au­to ei tar­joa peri­aat­tees­sa mitään uut­ta jo ole­mas­sa ole­vaan kysyn­tään, rat­kai­se­vaa on ainoas­taan hin­ta ja ominaisuudet. 

  Perus­tek­niik­ka­han niis­sä on yksin­ker­tai­sem­pi kuin polt­to­moot­to­ris­sa. Hin­ta las­kee ja toi­min­ta­sä­de para­nee, jos akku­tek­no­lo­gia saa­daan kehit­ty­mään. Jos hin­ta oli­si pal­jon edul­li­sem­pi, nii­tä meni­si jo nyt kau­pak­si. Jos akku­tek­no­lo­gia saa­daan edul­li­sek­si ja parem­mak­si, säh­kö­au­to voi olla jopa hiu­kan edul­li­sem­pi val­mis­taa kuin polttomoottoriauto. 

  On hyvä muis­taa, että vain mur­to-osa autoi­li­jois­ta ostaa tai kyke­nee osta­maan auton uute­na. Puo­let ajaa yli 11 vuot­ta van­hoil­la, hyvin hal­voil­la mut­ta toi­mi­vil­la autoil­la, ero Ruot­siin­kin auto­jen kes­ki-iäs­sä on vain yksi vuo­si. Sit­ten, kun säh­kö­au­to­jen hin­ta ja omi­nai­suu­det vas­taa ben­sa-autoa, ne alka­vat kor­vaa­maan nii­tä. Val­tao­sa kulut­ta­jis­ta voi siir­tyä säh­kö­au­toon sitä mukaa, kun nii­tä tulee käy­tet­ty­nä mark­ki­noil­le. Lähes koko kan­nan uudis­tu­mi­seen menee sii­nä tilan­tees­sa pari kym­men­tä vuotta. 

  Las­kel­ma­si auton käy­tös­tä ovat vir­heel­li­siä. Se on tot­ta, että autoa käy­te­tään alle 90% ajas­ta, mut­ta var­sin suu­ri osa autois­ta on aina samaan aikaan lii­ken­tees­sä, jopa tääl­lä maa­seu­dul­la, ei yksin Hel­sin­gin ruuh­kis­sa. Sen vuok­si kuvi­tel­mat sii­tä, että yhteis­käyt­tö­au­to­ja tar­vit­tai­siin vain 10% nykyi­ses­tä auto­kan­nas­ta, ei toimi. 

  Sanoit, että autol­la aje­taan kes­ki­mää­rin 2–3km sil­loin, kun se on liik­keel­lä. Suo­mes­sa autol­la aje­taan kes­ki­mää­rin noin 50km. päi­väs­sä jokai­sel­le päi­väl­le las­ket­tu­na. Suu­rin ajo­mää­rä tulee kui­ten­kin arki­päi­vil­le eli käy­tös­sä ole­vien ajo­päi­vien kes­kiar­vo lie­nee 60–70km.

  Sii­nä olet oikeas­sa, että ehkä jopa suu­rim­mal­la osal­la autois­ta aje­taan päi­vit­täin sen pitui­nen suo­ri­te, että ne voi­tai­siin kor­va­ta säh­kö­au­toil­la. Moni uuden osta­ja hank­ki­si­kin jo säh­kö­au­ton, mut­ta se on aivan lii­an kal­lis ja kes­tää todel­la kau­an vah­vas­ti vero­tuk­sel­la sub­ven­toi­tu­na­kin, ennen kuin se mak­sai­si itsen­sä takai­sin. Loput 70–80% odot­ta­vat saa­van­sa käy­te­tyn säh­kö­au­ton kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan vas­taa­vaan polt­to­moot­to­ri­au­toon verrattuna.

 181. Annan tätä kaut­ta myös sinul­le Osmo ja Vih­reil­le rea­lis­ti­sen idean asian­ne edistämiseksi. 

  Unoh­ta­kaa jo vuo­si­kausia lii­ken­ne­mi­nis­te­riön yrit­tä­män MaaS vision uto­pis­ti­sim­mat ske­naa­riot yksi­tyi­sau­to­jen kyt­ke­mi­ses­tä km-seu­ran­taan tai jopa liik­ku­mi­nen pal­ve­lu­na ver­kos­toon ja lii­an aikai­nen hype­tys kus­kit­to­mis­ta autois­ta pal­ve­lu­ver­kos­ton osana. 

  Auto­jen km ‑seu­ran­ta ja pal­ve­lui­hin liit­tä­mi­nen vapaa­eh­toi­ses­ti tai pakol­la on saa­nut täys­tyr­mäyk­sen jo kol­men lii­ken­ne­mi­nis­te­rin aika­na ja sii­nä voi vie­räh­tää tovi, ennen kuin kus­kit­to­mat autot toi­mi­vat mer­kit­tä­väs­ti Suo­men olois­sa. Sit­ten, kun niin on, yksi­tyi­set pal­ve­lun­tar­joa­jat voi­vat tuo­da nii­tä mark­ki­noil­le ja liit­tyä MaaS ver­kos­toi­hin helposti. 

  Pela­taan rei­lus­ti ja demo­kraat­ti­ses­ti, ei täs­sä mitään paniik­kia ole, vaik­ka jot­kut maa­il­man lopun ennus­ta­jat sel­lais­ta lietsovat. 

  Jos polii­ti­koil­la on tar­jo­ta jokin oikeu­den­mu­kai­nen, kor­vaa­va vero­tus­koh­de muu­al­ta kuin autoi­lus­ta, niin pie­nen­tä­kää auto­ve­ro por­tait­tain vaik­ka kym­me­nes­sä vuo­des­sa niin, että lopul­ta se on esim ‑10 — +20 pro­sent­tia, vaik­ka sit­ten nii­den teh­taan (valeh­te­le­mien) pääs­tö­ar­vo­jen mukaan 🙂 

  Ja sub­ven­toi­kaa nyt aluk­si hiu­kan sitä säh­kö­au­ton han­kin­taa, vaik­ken sii­tä pidä­kään, mut­ta pitää­hän demo­kra­tias­sa jous­taa. Näin saat­te sel­lai­set kulut­ta­jat osta­maan sil­ti tur­han kal­lii­ta säh­kö­au­to­ja aina­kin ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä. Eli juu­ri siel­lä kau­pun­gis­sa asu­vat hyvä­tu­loi­set, jot­ka halua­vat kan­taa kor­ten­sa kekoon puh­taam­man kau­pun­ki-ilman ja ympä­ris­tön puo­les­ta. Pie­nis­tä purois­ta se lähtee. 

  MaaS visios­sa­kin lähin­nä jul­ki­sen lii­ken­teen ja tak­sien hou­kut­te­le­mi­ses­sa yhte­näi­seen liik­ku­mi­sen ver­kos­toon on pal­jon­kin ide­aa, mut­ta hur­jim­mat visiot uudes­ta Nokias­ta Suo­mel­le ovat omas­sa kuplas­saan elä­vien visio­nää­rien uto­pi­aa. Jos idea oli­si lois­ta­va, se oli­si jo ahnaas­ti napat­tu muu­al­la maa­il­mas­sa, kos­ka kynt­ti­lää ei todel­la­kaan ole pidet­ty vakan alla ja ruuh­kai­sem­mis­sa mais­sa se oli­si par­haim­mil­laan. Myös yksi­tyis­ten auto­jen kyt­ke­mi­nen ver­kos­toon muu­toin kuin äly­pu­he­li­men kaut­ta vapaa­eh­toi­sen kimp­pa­kyy­ti­ver­kos­ton muo­dos­sa on tur­haa uto­pi­aa. Kus­kit­to­mat autot tule­vat kyl­lä jos­kus, mut­ta sekin vie aikaa aina­kin tääl­lä poh­jo­las­sa ja muu­ten­kin auto­kan­nan uudis­tu­mi­sen ja val­ta­van raken­ne­muu­tok­sen kautta. 

  Ei pakol­la, vaan mark­ki­naeh­toi­ses­ti, ehkä pien­tä pork­ka­naa käyt­täen niis­sä säh­kö­au­tois­sa eten­kin kau­pun­geis­sa. Voi­si­ko esim. Hel­sin­ki mak­saa säh­kö­au­ton hank­ki­jal­le kau­pun­gin varois­ta tukea, ei oli­si muu­al­la asu­vil­la nokan koputtamista?

 182. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä siir­ry­tään säh­kö­bus­sei­hin aika lyhyel­lä aika­tau­lul­la. Ne ovat nyky­sään­nöil­lä ajan myö­tä jopa hal­vem­pia kuin dieselbussit. 

  Rai­de­jo­ke­ri­lin­jan raken­ta­mi­nen on lähes puo­len mil­jar­din euron inves­toin­ti, vaik­ka bus­seil­la on jo väy­lät val­mii­na. Bus­si­väy­lien lii­ken­teen paran­ta­mi­nen oli­si vie­nyt vain mur­to-osan ras­kaan rai­de­lii­ken­teen kustannuksista.

  1. Bus­sit ovat lii­an pie­niä hoi­ta­maan Joke­ri­lin­jaa. Val­miit väy­lät =sei­so­vat hen­ki­lö­au­to­jen ruuhkissa.

 183. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ne ovat nyky­sään­nöil­lä ajan myö­tä jopa hal­vem­pia kuin die­sel­bus­sit. Toki tämä perus­tuu ole­tuk­seen, että lii­ken­tees­sä die­sel­bus­sie ei vero­te­ta­mil­lään eril­li­sel­lä käyt­tö­voi­ma­ve­rol­la. Bus­seis­tya on hyvä alkaa, kos­ka ne kul­ke­vat sään­nöl­lis­tä reiit­tiä ja ne voi­daan sik­si lada­ta puo­len tun­nin välien päättäreillä.

  Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä kuin­ka käy. Lataus puo­len tun­nin välein nimit­täin tar­koit­tai­si jotain paria­kym­men­tä lataus­ta päi­väs­sä, eli hyvä­kin LTO-akku oli­si käy­tet­ty lop­puun paris­sa-kol­mes­sa vuo­des­sa. Täl­lai­set akut ovat perin­tei­ses­ti mak­sa­neet 800€/kWh ylöspäin.

 184. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mah­dol­li­suus tihe­ään latauk­seen tar­koit­taa, että akku­ja vas­taa­vas­ti tar­vi­taan vähemmän.

  Eikun se hin­tae­ro tulee sii­tä että pika­la­taus edel­lyt­tää kal­liim­pia LTO-akku­ja, aina­kin aiem­min 800€/kWh ylös­päin, ehkä jotain 800‑2000€/kWh.

  Eipä sil­ti, vai­kut­taa­han tuo hyväl­tä, eli jos akut kes­tä­vät edes 15000 lataus­ker­taa, se tar­koit­tai­si akku­kus­tan­nus­ta suu­ruus­luo­kal­taan 5–13 c/kWh ~ bus­sil­la 5–13 c/km eli ei pal­jon mitään.

 185. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni kaik­kien auton­vuo­kraus­fir­mo­jen autois­sa on gps-pai­kan­nin, kos­ka omis­ta­ja on kiin­nos­tu­nut sii­tä, mis­sä auto liik­kuu. En ole autoa vuokrate3ssani koke­nut yksi­tyi­syy­te­ni miten­kään vaarantuneen. 

  Hel­pos­ti aja­tel­laan että Suo­mes­sa 2017 ei lain­kuu­liai­sel­la kan­sa­lai­sel­la ole mitään pelät­tä­vää. Koko mail­ma ei lole Suo­mi ja 2017 lop­puu jos­kus. Suo­mes­sa kehi­te­tiin Nokia puhe­lin­kes­kuk­siin toi­min­to joka mah­dol­lis­ti viran­omais­ten seu­ra­ta ja sala­kuun­nel­la puhe­li­mia. Meil­lä sil­lä saa­tiin kiin­ni “Pasi­lan Mies”. Ira­nis­sa saa­tiin kiin­ni toi­si­na­jat­te­li­joi­ta ja hal­li­tuk­sen vas­tus­ta­jia. Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa kän­nyk­kä­pai­kal­lis­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa Hell­Fi­re ohjuk­sen ampu­mi­sen suo­raan ter­ro­ris­tin kor­vaan. Ukrai­nas­sa tilan­ne muut­tui hetkessä.

  Seu­ran­nal­la saa­daan tie­tää pal­jon tie­to­ja joi­ta ihmi­nen ei ehkä ker­ro, big data pys­tyy dataa ryh­mit­te­le­mäl­lä tie­tä­mään meis­tä asioi­ta joi­ta emme itse edes ker­ro. Se kenen kans­sa olem­me teke­mi­sis­sä ja mis­sä ker­too meis­tä palon. Meil­lä datal­la voi etsiä niin uskon­nol­li­ses­ti radi­ka­li­soi­tu­nei­ta kuin suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan suu­rin­ta vaa­raa, eläinaktivisteja 🙁
  Jokai­nen voi kuvi­tel­la jos Hit­le­ril­lä oli­si ollut GPS-seu­ran­ta js Big data, juu­ta­lais­ten lisäk­si kaik­ki juu­taa­is­ten mie­lis­te­li­jät­kin oli­si saa­tu eli­mi­noi­duk­si hel­pol­la ja nopeasti.

  Jois­sa­kin oisis­sa mais­sa jär­jes­tel­mäl­lä voi etsiä ateis­te­ja, homo­ja ja liberaaleja.

  Kun dataa on ole­mas­sa niin tulee kiusaus käyt­tää sitä yhä suu­rem­mas­sa mää­rin val­von­taan. Aluk­si tie­mak­sut mut­ta nyt­hän on jo ehdo­tet­tu että sama jär­jes­tel­mä voi­si lähe­tää yli­no­peus­sa­kot ja vaik­ka tun­nis­taa rat­ti­juo­pon kul­jet­ta­jan. Samal­la sen avul­la voi­si val­voa pimeän työn tekoa ja sitä että työ­tön on “käy­tet­tä­vis­sä” eli että työ­tön ei opis­ke­le, ei osal­lis­tu lii­an aktii­vi­ses­ti vapaa­eh­tois­toi­min­taan eikä tee kave­rin mökil­lä pime­ää duunia.

  Mie­tin­nös­sä oli aja­tus että aina­kin aluk­si seu­ran­ta­lai­te oli­si vapaa­eh­toi­nen mut­ta tur­haa olet­taa että kovin kau­an. Jos joka tapauk­ses­sa ope­raat­to­rit ostai­si­vat tukus­sa kilo­met­re­jä oli­si pai­ne pel­käs­tään Km-mak­sui­hin suu­ri. Jos vie­lä useat kau­pun­git alkai­si­vat las­kut­ta­maan omal­la alu­eel­la liik­ku­mi­ses­ta oli­si seu­ran­ta­lait­tees­ta tul­lut käy­tän­nös­sä pakollinen.

  Kän­nyk­kä on vapaa­eh­toi­nen, van­gin GPS-pan­ta ei ole. Jär­jes­tel­mä lähes­tyy tuo­ta jälkimmäistä.

  1. Sii­tä pai­kan­nuk­seen perus­tu­vas­ta las­ku­ris­ta voi­daan teh­dä sel­lai­nen ettei se lähe­tä mitään ulos ja jopa sel­lai­nen, ettei se tal­len­na mitään muu­ta kuin sen hin­nan. Täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa nii­tä kan­nat­tai­si olla kak­si, jot­ta jon­kin­lai­nen var­muus toi­min­nas­ta pys­tyi­si. Jokai­sel­la on säh­kö­mit­ta­ri koto­naan, jon­ka perus­teel­la mak­saa olas­kun eikä pys­ty tar­kis­ta­maan, että mit­ta­ri on toi­mim­nut oikein.

 186. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sii­tä pai­kan­nuk­seen perus­tu­vas­ta las­ku­ris­ta voi­daan teh­dä sel­lai­nen ettei se lähe­tä mitään ulos ja jopa sel­lai­nen, ettei se tal­len­na mitään muu­ta kuin sen hinnan. 

  Eikö sen kilo­met­ri­tar­kis­tuk­sen nyt voi­si vain kyt­keä mat­ka­mit­ta­riin ja lue­tut­taa kat­sas­tuk­sen yhtey­des­sä, tms.? Jos pitää ruuh­ka­mak­su­ja­kin tukea, niin rekis­te­ri­laa­tan­lu­ki­jat sisään- ja ulos­tu­lo­teil­le. Täl­löin ei kerä­tä mitään käyt­tö­tar­koi­tuk­seen liit­ty­mä­tön­tä dataa.

 187. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sii­tä pai­kan­nuk­seen perus­tu­vas­ta las­ku­ris­ta voi­daan teh­dä sel­lai­nen ettei se lähe­tä mitään ulos ja jopa sel­lai­nen, ettei se tal­len­na mitään muu­ta kuin sen hin­nan. Täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa nii­tä kan­nat­tai­si olla kak­si, jot­ta jon­kin­lai­nen var­muus toi­min­nas­ta pys­tyi­si. Jokai­sel­la on säh­kö­mit­ta­ri koto­naan, jon­ka perus­teel­la mak­saa olas­kun eikä pys­ty tar­kis­ta­maan, että mit­ta­ri on toi­mim­nut oikein. 

  Säh­kö­lai­tok­sel­la on omal­la puo­lel­laan mit­ta­rei­ta ja nii­den on help­poa havai­ta jos joh­toon menee enem­män säh­köä kuin siel­tä asiak­kaan mit­ta­rin mukaan tulee. Jos mit­ta­rit eivät ole yhtä miel­tä sit­ten etsi­tään kuka varas­taa säh­köä ja mis­tä. Vaik­ka koto­na on todel­la help­poa pöl­liä säh­köä mit­ta­rin vää­räl­tä puo­lel­ta, sii­tä on 100% var­muus jää­dä kiin­ni eikä todis­ta­mi­nen tuo­ta ongelmaa.

  Jos autos­sa on kak­si lai­tet­ta, se ei auta yhtään enem­pää kuin jos koto­na oli­si kak­si säh­kö­mit­ta­ria peräk­käin. Jos joku pöl­li­si säh­köä niin ohit­tai­si molem­mat mit­ta­rit. Jos sul­la on autos­sa kak­si laii­tet­ta, pei­tät molem­pien anten­nit alu­mii­ni­fo­liol­la tai tilaat Kii­nas­ta paril­la­kym­pil­lä GPS-Jam­me­rin. Vaik­ka lai­te sai­si Km-Tie­don OBD (CAN) väy­läs­tä niin lii­tin irti ja lai­te luu­lee että auto on kai­kes­sa rau­has­sa tal­lis­sa pel­ti­ka­ton alla vir­rat pois.

  Nyt kysy­mys on että miten voit todis­taa että auto­si on ollut tal­lis­sa kai­ken ajan tai miten verot­ta­ja voi­si todis­taa sinun yrit­tä­neen petosta. 

  Täs­sä tulee se sama perus­ta­van­laa­tui­nen ongel­ma kuin säh­köi­ses­sä äänes­tyk­ses­sä­kin. Yksi­tyi­syys tai vaa­li­sa­lai­suus on pois­sul­ke­va toden­net­ta­vuu­den kans­sa. Jos meil­lä on äänes­tys­ko­ne joka antaa vain vaa­lien tulok­sen, kukaan ei voi todis­taa sen tulos­ta enem­pää oikeak­si kuin vääräksikään.

  Ongel­maa on yri­tet­ty rat­kais­ta ympä­ri maa­il­maa kenen­kään onnis­tu­mat­ta kovin hyvin. Käy­tän­nös­sä kun kyse on mak­su­lii­ken­tees­tä ja myös asias­ta jos­ta kan­sa­lai­sel­le voi seu­ra­ta roi­ma ran­gais­tus se täy­del­li­nen seu­ran­ta tai­taa olla se vaih­toeh­to johon päädytään.

 188. Entä­pä väläy­tet­ty uudis­tuk­sen siir­to par­la­men­taa­ri­seen komi­te­aan. Veik­kaan sii­nä tapauk­ses­sa ensim­mäi­sen vuo­den kulu­van kinas­te­luun sii­tä mit­kä minis­te­riön jo laa­ti­mat taus­ta­ma­te­ri­aa­lit ovat kel­vol­li­sia ja hyväk­syt­tä­viä komi­tea­työn mate­ri­aa­lik­si ja ase­te­taan työ­ryh­mä poh­ti­maan miten ei-hyväk­syt­tä­viä las­kel­mia kor­va­taan uusil­la vaih­toeh­toi­sil­la fak­toil­la, jot­ka komi­tea voi hyväk­syä pääs­täk­seen aloit­ta­maan teh­tä­vän­sä määrittelyn.”

  Olin opti­mis­ti.
  Eihän ne pää­se edes sopuun sii­tä mil­lä kokoon­pa­nol­la kaik­ki ovat muka­na par­la­men­taa­ri­ses­sa komi­teas­sa tai kuka on sen pj.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.