Kohu Sipilän Intian matkasta on aivan perusteeton ja typerä

Minus­ta kohu Chem­po­lis-yri­tyk­sen muka­na olo Sipi­län vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kal­la on tur­ha, type­rä ja vastenmielinen.

Tar­kas­tel­laan asi­aa ensin sil­tä kan­nal­ta, että ole­te­taan tämän mat­kan tuot­ta­neen yhtiöl­le 110 mil­joo­nan euron kau­pan Inti­aan, niin kuin Ilta­leh­ti antoi ymmär­tää tai aina­kin moni luki­ja ymmär­si. Edes sil­loin tämä ei oli­si ollut kohun arvoi­nen asia.

Toi­min­tan­sa puo­les­ta yhtiö on sel­lai­nen, että sen muka­na ole delet­gaa­tios­sa oli aika luon­nol­lis­ta. Vaa­ti­mus, että yhtiö oli­si pitä­nyt pudot­taa pois dele­gaa­tios­ta ja näin estää kau­pan syn­ty­mi­nen, kos­ka Sipi­län lap­sil­la on yhtiös­sä vii­den pro­sen­tin (joi­den­kin tie­to­jen mukaan kah­dek­san) omis­tuso­suus. Miten tämä oli­si perus­tel­tu niil­le muil­le osak­kee­no­mis­ta­jil­le? Oli­si­ko tämä ollut joten­kin tas­a­puo­lis­ta ja oikeudenmukaista?

Oli­si­ko todel­la pitä­nyt jät­tää 110 M€:n vien­ti­tu­lot otta­mat­ta ja sadat työ­pai­kat syn­nyt­tä­mät­tä? Jotain suh­teel­li­suu­den tajua!

Lisäk­si on koko ajan ollut aivan sel­vää, ettei tuol­la mat­kal­la ollut mitään vai­ku­tus­ta noi­den kaup­po­jen syn­ty­mi­seen. Alun perin ilmoi­tet­tiin, että kaup­pa alle­kir­joi­tet­tiin mat­kan yhtey­des­sä. Ei tuol­lai­nen sopi­mus nyt yhdes­sä päi­väs­sä syn­ny. Sii­tä oli siis sovit­tu pal­jon ennen mat­kaa. Tämä oli Ilta­leh­den tie­dos­sa, mut­ta leh­ti halusi kui­ten­kin antaa vai­ku­tel­man, että yri­tys oli­si hyö­ty­nyt pää­sys­tä dele­gaa­tioon. Täl­lais­ta jour­na­lis­mia on vai­kea arvostaa.

Nyt tie­däm­me, että kaup­pa oli myös alle­kir­joi­tet­tu ennen mat­kaa. Se vain jul­kis­tet­tiin mat­kan yhtey­des­sä. Jos ole­tam­me, ettei käy­tet­tä­vis­sä ole ollut aika­ko­net­ta, osal­lis­tu­mi­nen dele­gaa­tioon ei ole siis voi­nut vai­kut­taa kau­pan syn­ty­mi­seen mil­lään tavalla.

Chem­po­lis oli mat­kal­la muka­na mitä ilmei­sem­min mai­nos­ta­mas­sa Suo­men clean­tech-osaa­mis­ta. Yhtiö ei tar­vin­nut enää dele­gaa­tio­ta mihin­kään, mut­ta dele­gaa­tio tar­vit­si yhtiötä.

Ylei­ses­ti ottaen osak­keen omis­ta­mi­nen – kun omis­tuso­suus ei ole mää­rää­vä – ei ole ollut jää­viy­den perus­te. Yhtiön hal­li­tuk­seen tai toi­mi­vaan joh­toon kuu­lu­mi­nen sen sijaan on. Jos osak­kei­den omis­ta­mi­nen jää­väi­si, kan­nat­tai­si kat­soa, kuin­ka moni Tal­vi­vaa­ran osa­kas on osal­lis­tu­nut yhtiö­tä kos­ke­viin pää­tök­siin suo­raan itse eikä edes lähi­su­ku­pais­ten kautta.

Aivan tyh­jäs­tä teh­ty skandaali.

Minä vie­ras­tan aja­tus­ta, että joh­ta­vat polii­ti­kot pitäi­si vali­ta vies­tin­tä­ky­ky­jen perus­teel­la. Minus­ta hei­dät pitää vali­ta asiao­saa­mi­sen perus­teel­la. Sil­ti jotain alkeel­lis­ta krii­si­vies­tin­nän osaa­mis­ta pää­mi­nis­te­ril­lä pitäi­si olla itsel­lään tai käytettävissään.

Tämä kohu myös ker­too, että leh­dis­tön hyee­nat ovat hais­ta­neet haa­voit­tu­neen saa­liin. Sipi­lä näyt­tää ole­van aivan vapaa­ta riis­taa tie­tyn tyyp­pi­sil­le toi­mit­ta­jil­le. Se ei tie­dä hyvää.

Minä haluai­sin, että hal­li­tuk­sen kri­tii­kis­sä kes­ki­tyt­täi­siin hal­li­tuk­sen teke­mien pää­tös­ten sisäl­töön, kos­ka sii­nä riit­tää kyl­lä kritisoimista.

Minua siep­paa eni­ten pää­tös siir­tää 100 M€ Hel­sin­gin yli­opis­ton rahoi­tuk­ses­ta navet­to­jen rakentamiseen.

(Ollaan tark­ko­ja: Hel­sin­gin yli­opis­tol­ta otet­tiin 100 M€, kos­ka val­tiol­la on pulaa rahas­ta ja samal­la lisät­tiin avus­tuk­sia nave­toil­le 100 M€:lla)

 

= = =

Sipi­län lap­sia pitää onni­tel­la raho­jen sijoit­ta­mi­ses­ta eet­ti­ses­ti hyvin arvok­kaa­seen liiketoimintaan!

Ja Chem­po­lis­ta tulee onni­tel­la erin­omai­ses­ta kau­pas­ta, jol­la se saa tär­keän refe­rens­si­lai­tok­sen ja jos se toi­mii kun­nol­la, pään auki suu­reen tulevaisuuteen.

 

135 vastausta artikkeliin “Kohu Sipilän Intian matkasta on aivan perusteeton ja typerä”

 1. Kii­tos todel­la sel­keäs­tä ja hyvin argu­men­toi­dus­ta tekstistä. 

  Jat­ko­ky­sy­mys: Osaat­ko sanoa, että onko Ter­ra­fa­me-kohu niin ikään yhtä perus­tee­ton? Vai onko se vaka­vam­pi joh­tuen juu­ri sii­tä, että Ter­ra­fa­men kyky teh­dä yhtään mitään kaup­po­ja riip­puu käy­tän­nös­sä val­tiol­ta tul­lees­ta pääomaruiskeestaa?

  1. Minu ymmär­tääk­se­ni nuo lait­teet oli­si pitä­nyt ostaa joka tapauk­ses­sa, vik­ka kon­kurs­si­pe­sän toi­mes­ta, mut­ta en tun­ne asi­aa tar­kem­min. Minua Ter­ra­fa­me-pää­tök­ses­sä risoi rahan heit­tä­mi­nen Kank­ku­lan kaivoon.

 2. Hei,
  kom­men­toin kir­joi­tuk­ses­ta vain vies­tin­tään liit­ty­vää osuutta.
  Tie­ten­kään minis­te­rei­tä ei tule vali­ta vies­tin­tä­osaa­mi­sen perus­teel­la. Mut­ta minis­te­reil­lä pitäi­si ehdot­to­mas­ti olla käy­tet­tä­vis­sään — ja hei­dän tuli­si käyt­tää — vies­tin­tä­am­mat­ti­lais­ten osaa­mis­ta. Eikä sen tule rajoit­tua vain krii­si­vies­tin­tään. Vies­tin­nän osaa­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta krii­se­jä ei synny.
  Ymmär­rän Oden medi­aan koh­dis­tu­van kri­tii­kin, mut­ta pidän arve­lut­ta­va­na sitä, että hänen kal­tai­sen­sa vai­ku­tus­val­tai­nen, suo­sit­tu ja seu­rat­tu toi­mi­ja puhuu toi­mit­ta­jis­ta hyee­noi­na. Toki Sipi­län tapauk­ses­sa näyt­täi­si tapah­tu­neen yli­rea­goin­tia, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti media tekee työ­tään. Sen tär­keim­piä teh­tä­viä on rapor­toi­da ylim­män pää­tän­tä­val­lan toi­mis­ta sekä seu­ra­ta ja ana­ly­soi­da yhteis­kun­nan ilmiöi­tä. Jos medias­ta käy­te­tään pelk­kää hyee­na-reto­riik­kaa, rapau­te­taan jour­na­lis­mia ja sen uskot­ta­vuut­ta. Eten­kin nyky­ään täl­lai­sen reto­rii­kan kans­sa tuli­si olla varo­vai­nen, kun hyvän­kin jour­na­lis­min ase­maa ja roo­lia pyri­tään aivan tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti­kin horjuttamaan.
  Ystävällisesti,
  Mar­jo Ollikainen

  1. Käy­tin atri­puut­tia hye­na, kos­ka halusin koros­taa, ettei kri­tiik­ki kos­ke toi­mit­ta­jia yleen­sä vaan joi­ta­kin erityisesti.

 3. Sama kos­kee Kate­ra-kohua. Asiain suh­teet ja suu­ruus­luo­kat ovat sel­lai­sia, ettei Sipi­lää ole syy­tä epäil­lä vää­rin­käy­tök­sis­tä. Asiois­ta on rapor­toi­ta­va tie­do­tus­vä­li­neis­sä mut­ta ei täl­lä volyy­mil­la. — Sipi­län ongel­ma onkin reak­tios­sa. Tie­do­tus­vä­li­nei­den toi­min­ta on vält­tä­mät­tä puut­teel­lis­ta mut­ta vält­tä­mä­tön­tä demo­kra­tian kan­nal­ta. Sipi­lää tuli­si höy­kyt­tää mones­ta asial­li­ses­ta asias­ta kuten jär­jet­tö­mäs­tä 18 maa­kun­nan sotes­ta mihin men­tiin erouh­kauk­sen jäl­keen ja mis­tä kepu mak­soi yli­suh­tei­sen nopeu­te­tun yksi­tyis­tä­mi­sen. Insi­nöö­ris­mie­hel­tä voi aivan ratio­naa­li­ses­ti kysyä 18 alu­een ratio­na­li­teet­tia. — Entä sit­ten pas­sii­vis­ten met­sä­no­mis­ta­jien hyy­saa­mi­nen. Eikö se ole omaan kan­nat­ta­ja­kun­taan liit­ty­vää mui­ta syr­jäyt­tä­vää toi­min­taa? Pitä­köön tunkkinsa!

 4. Noin­ko­han täs­sä on yli­pään­sä kyse mis­tään chempolisista?

  Sipi­lä tila­si. Toi­mit­ta­jat toimittavat. 

  #sipi­län­lap­set

 5. Oli­ko muu­ten Sipi­län säh­kö­pos­ti­ty­ki­tys Ylel­le mie­les­tä­si perus­tee­ton, type­rä ja vastenmielinen?

 6. Olen­nai­nen asia näis­sä Sipi­lä-kohuis­sa liit­tyy hänen moraa­liin­sa. Kun jokin asia nousee esiin, her­ra kate­go­ri­ses­ti kiel­tää kaik­ki yhtey­det asi­aan. Sen jäl­keen hän jää kiin­ni valehtelusta.

 7. Ilta­leh­ti on jo pit­kään ollut eri­tyi­sen kova arvos­te­le­maan Sipi­lää. Se on var­maan leh­den lin­ja, mut­ta Sipi­läl­le­hän oli­si kun­niak­si jos tosi­aan tuom­moi­nen 100 mil­joo­nan kaup­pa oli­si hänen ansiotaan.

 8. Olen samaa miel­tä että kohu tämän asian suh­teen on ollut koh­tuu­ton. Itseä­ni hie­man hämää, että For­tum teki sijoi­tuk­sen yhti­öön vii­me vuon­na. Yhtiö kun ei var­si­nai­ses­ti ole ollut miten­kään hou­kut­te­le­va sijoi­tus­koh­de ennen tätä kaup­paa, eikä vält­tä­mät­tä sen jälkeenkään.Ilman For­tu­miin rahoi­tus­ta Chem­po­lis ei oli­si var­maan pysy­nyt pys­tys­sä näin pit­kään. Sipi­lä on omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri ja ollut var­sin aktii­vi­nen. Mitä miel­tä olet tästä?

 9. Muu­ta­man mut­kan Osmo oikai­set. Eilen ker­rot­tiin, että aie­so­pi­mus intia­lais­ten mukaan kir­joi­tet­tiin 3kk vie­rai­lun jälkeen.

  Toi­nen asia on yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jan ja Sipi­län ala­ti muut­tu­vat ver­siot tapah­tu­mien kulus­ta. Valeh­te­le­mi­nen ei ole kos­kaan oikeutettua.

  Avoin rehel­li­nen vas­taus on tätä aikaa.

 10. Kii­tos Osmo erin­omai­ses­ta kan­na­no­tos­ta sipi­lään koh­dis­tu­vaan hyee­na­jah­tiin. Hyvän jour­na­lis­min kus­tan­ta­jil­la ja hei­dän pää­toi­mit­ta­jil­la­kin näyt­tää ole­van kyvyt­tö­myyt­tä olla yhtä­ai­kaa jul­kai­se­mat­ta ros­ka­uu­ti­sia ja jut­tu­ja jot­ka pilk­kaa­vat kysei­sen median julis­ta­mia kor­kei­ta jour­na­lis­ti­sia arvoja.

 11. Osmo on oikeassa.

  Eri­tyi­ses­ti Ilta­leh­ti on revi­tel­lyt Chem­po­lis­ga­tes­ta. Jäl­jet viit­taa­vat sylt­ty­teh­taal­le eli SDP:hen, jon­ka oppo­si­tio­po­li­tiik­ka on ollut vas­ten­mie­lis­tä räk­syt­tä­mis­tä koko Rin­teen puheen­joh­ta­juu­den ajan. Tosin V. Nii­nis­tö on vali­tet­ta­van usein käyt­tä­nyt samaa räk­sy­tys­tak­tiik­kaa. Vaa­lit on tulos­sa ja kivet lentelee.

  No nyt Ilta­leh­ti on ajo­jah­dil­laan saa­nut kahe­lit liik­keel­le ja oikeuskanslerille/oikeusasiamiehelle on teh­ty tois­ta­kym­men­tä kan­te­lua Sipi­län Intian mat­kas­ta. Vois­ko nyt vaik­ka jul­ki­sen sanan neu­vos­to lait­taa lööp­pi­jul­ki­suu­den kuriin. 

  Olem­me me suo­ma­lai­set hul­lu­ja kun haluam­me ampua pait­si joh­ta­jiam­me niin myös samal­la itseäm­me jal­kaan. Kaik­ki hyvin­voin­tim­me on kiin­ni yri­tys­sek­to­rim­me menes­tyk­ses­tä ja kun ker­ran­kin saa­daan uuden tek­no­lo­gian yri­tyk­sel­le latua avaa­va kaup­pa, niin sekin on muka vää­rin teh­ty. Vaik­ka ei todel­la­kaan ole. Sipi­län ja koko ret­ku­een Intian mat­kan tar­koi­tus­han nimen omaan oli aut­taa suo­ma­lais­ten yri­tys­ten vien­ti­pon­nis­te­lu­ja ja saa­da siten kipeäs­ti kai­vat­tua työ­tä suo­ma­lai­sil­le. Näis­sä yri­tyk­sis­sä syn­tyy se jako­va­ra, jol­la mak­se­taan myös oppo­si­tion kan­nat­ta­jien sosiaalietuudet.

  Oppo­si­tiol­ta odot­tai­sin raken­ta­vaa kes­kus­te­lua ja aloit­tei­ta Suo­men ja maa­il­man ongel­mien rat­kai­suis­ta. Toi­ve lie­nee tur­ha eli kun­han edus­kun­ta vih­doin (!!!) palaa jou­lu­lo­mal­taan (!?) töi­hin niin saam­me taa­tus­ti seu­ra­ta eri­tyi­ses­ti kame­roi­den läs­nä­ol­les­sa tuoh­tu­nei­ta ilmei­tä ja syyt­tä­viä vih­jai­lu­ja Rin­teel­tä & Co Sipi­län Intian mat­kas­ta. Poliit­ti­nen sys­tee­mim­me on todel­la­kin rik­ki, ja entis­tä enem­män. Tekee toi­vot­ta­mak­si näin suomalaisena.

 12. Pila­sit asia­pi­toi­sen kir­joi­tuk­se­si lait­ta­mal­la epä­asial­li­ses­ti vas­tak­kain Suo­men maa­ta­lou­den ja Hel­sin­gin yliopiston.

  Tuo­hon asi­aan löy­tyi asial­li­nen vas­taus valmiina:

  - Rei­lut 50 000 maa­ti­laa inves­toi vuo­sit­tain konei­siin, tuo­tan­to­ra­ken­tei­siin ja ympä­ris­tö­asioi­hin lähes mil­jar­din ver­ran eli samaa mit­ta­luok­kaa kuin met­sä­teol­li­suus. Onko täl­lai­ses­sa lama-ajan Suo­mes­sa varaa hyy­dyt­tää mil­jar­din inves­toin­ti­ko­ne. Ter­vei­siä vaan sin­ne nave­tan maa­laa­jil­le, teet­te hyvää työ­tä, Tii­li­kai­nen jatkoi.

  Tii­li­kai­sen mukaan maa­ta­lou­den inves­toin­tien arvos­te­lu kuvas­taa oma­laa­tui­sel­la taval­la sitä, miten Suo­mes­sa suh­tau­du­taan ruu­an tuo­tan­toon. Hän muis­tut­ti, että epä­va­kaan maa­il­man aika­na pel­käs­tään huol­to­var­muus edel­lyt­tää sitä, ettei ole varaa hyy­dyt­tää maa­ta­lou­den investointeja.”

 13. Mar­jo Olli­kai­nen: Ymmär­rän Oden medi­aan koh­dis­tu­van kri­tii­kin, mut­ta pidän arve­lut­ta­va­na sitä, että hänen kal­tai­sen­sa vai­ku­tus­val­tai­nen, suo­sit­tu ja seu­rat­tu toi­mi­ja puhuu toi­mit­ta­jis­ta hyeenoina. 

  Iltik­sen p*skajournalistien kut­su­mi­nen hyee­noik­si on aivan lii­an lepsua.

  Tyh­jän­päi­väi­ses­tä tikus­ta asi­aa, miten tämä nyt oikeas­ti peri­aat­teel­taan ero­aa Breit­bar­tis­ta, brexi­tee­reis­tä ja muis­ta fake-uuti­sis­ta? Ainoa ero on valeh­te­lun laa­juus, Breit­bart oli­si väit­tä­nyt suo­raan Sipi­län olleen kor­rup­tio­ta ja jär­jes­tä­neen kai­ken Suo­men val­tion rahoil­la, kun Iltis nyt vain vähän antoi ymmär­tää että asia on näin.

  Kyl­lä val­lan­pi­tä­jiä pitää hiil­los­taa, mut­ta hei, miet­ti­kää nyt näi­den Terrafame/Intian “pal­jas­tus­ten” lop­pu­tu­los­ta . Minä en ole edes kepu­lai­nen (jokai­nen voi lukea sen esim. tämän blo­gin kom­men­teis­ta, moni kepu­lai­nen voi­si pitää minua suo­ras­taan kepu-kau­nai­se­na), mut­ta näi­den uutis­ten perus­teel­la en usko enää yhtä­kään Sipi­lä-koh­tua. Ne ovat kui­ten­kin iha täyt­tää fuu­laa ja skei­daa, pelk­kää tikus­ta asiaa!

  Voin kuvi­tel­la, mikä on oikei­den kepu­lais­ten (tai Sipi­län!) luot­to YLE:en ja Ilta­leh­teen näi­den jut­tu­jen jäl­keen. Se lie­nee ihan *oikeas­ti* pyö­reä nol­la. Onpa hie­noa, kun about 20+% väes­tös­tä uskoo, että pari maan mer­kit­tä­vin­tä uutis­ta­loa on göb­bels­siin ver­rat­ta­via tari­na­ta­lo­ja. Ne eivät usko, vaik­ka joku löy­täi­si­kin oikeas­ti jotain. 

  En minä­kään usko.

  Että kiit­ti vitus­ti, iltis!

 14. Eli päi­vää ennen mat­kaa teh­ty sopi­mus tar­koit­taa, että mat­ka ei ole voi­nut vai­kut­taa sopimukseen?

  Mil­lä­hän logii­kal­la? Mat­kaan kuu­luu 1) sen val­mis­te­lu, 2) itse mat­ka ja 3) jälkihoito.

  Val­mis­te­luai­ka oli taa­tus­ti enem­män kuin yhden päi­vän mit­tai­nen. Siten se mat­ka on voi­nut vai­kut­taa sopi­muk­seen – sitä ei tie­de­tä, mut­ta ei voi sanoa var­ma­na asia­na, että se ei oli­si vaikuttanut.

 15. Ilmei­ses­ti Ilta­leh­den mie­les­tä kaik­ki oli­si hyvin, jos intia­lais­yri­tys oli­si teh­nyt ko. kau­pan Chem­po­lik­sen sijaan esi­mer­kik­si ruot­sa­lai­sen tai sak­sa­lai­sen fir­man kans­sa. Eivät oli­si pääs­seet Sipi­län lap­set hyö­ty­mään mil­lään tavalla.

  Ymmär­täi­sin arvos­te­lun, jos Chem­po­lik­sel­la oli­si ollut kau­pas­sa jokin suo­ma­lai­nen kil­pai­li­ja, ja Sipi­lä oli­si suo­si­nut Chem­po­lis­ta tämän kil­pai­li­jan kus­tan­nuk­sel­la. Mikään jul­ki­suu­des­sa ollut tie­to ei kui­ten­kaan viit­taa tähän.

 16. EI kai itse osal­lis­tu­mi­nen mat­kal­la ollut se
  ongel­ma vaan miten Sipi­lä on pih­dan­nut tie­to­ja omis­tus­suh­teis­ta ja miten asiois­ta ker­ro­taan milloinkin.

 17. Juk­ka Suo­maa:

  - Rei­lut 50 000 maa­ti­laa inves­toi vuo­sit­tain konei­siin, tuo­tan­to­ra­ken­tei­siin ja ympä­ris­tö­asioi­hin lähes mil­jar­din ver­ran eli samaa mit­ta­luok­kaa kuin met­sä­teol­li­suus. Onko täl­lai­ses­sa lama-ajan Suo­mes­sa varaa hyy­dyt­tää mil­jar­din inves­toin­ti­ko­ne. Ter­vei­siä vaan sin­ne nave­tan maa­laa­jil­le, teet­te hyvää työ­tä, Tii­li­kai­nen jatkoi. 

  Nuo­kin inves­toin­nit rahoi­te­taan veron­mak­sa­jil­la, lisäk­si maa­ti­lat saa­vat nois­ta­kin run­saat vähen­nyk­set verotukseen.!

 18. tämän ajo­jah­din mah­dol­lis­taa nykyi­nen some-uutisointi.
  yksit­täis­ten hen­ki­löi­den on mah­dol­lis­ta saa­da aikai­sek­si ´mediakohu´pienimmästakin asiasta.
  Kun taka­na on lisäk­si poliit­ti­nen halu vahin­goit­taa maam­me joh­toa on toi­min­ta tuo­mit­ta­vaa. ‑60 luvul­la oltai­siin oltu lähel­lä maan­pe­to­soi­keu­den­käyn­te­jä jos lehdistö/komentojat oli­si­vat käyt­täy­neet nyt näh­dyl­lä tavalla.
  Leh­dis­töl­lä on suu­ri val­ta. Mut­ta onko sil­lä val­taan sisäl­ty­vää vas­tuu­ta? Asi­aa pitäi­si oikeas­ti poh­tia ja lait­taa sel­lai­set peli­sään­nöt joi­den perus­teel­la myös poli­tik­koi­hin koh­dis­tu­vas­ta viha­pu­heis­ta voi­tai­siin rangaista.
  Hekin ovat ihmi­siä jot­ka pyr­ki­vät teke­mään työs­sä parhaansa.

 19. Pek­ka:

  On jäl­leen ilo lukea Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti. Näis­tä­hän olen nau­tis­kel­lut Suo­men kuva­leh­des­tä. Osu­va ana­lyy­si ja osuu oikeaan.

 20. Juha:
  Olen samaa miel­tä että kohu tämän asian suh­teen on ollut koh­tuu­ton. Itseä­ni hie­man hämää, että For­tum teki sijoi­tuk­sen yhti­öön vii­me vuon­na. Yhtiö kun ei var­si­nai­ses­ti ole ollut miten­kään hou­kut­te­le­va sijoi­tus­koh­de ennen tätä kaup­paa, eikä vält­tä­mät­tä sen jälkeenkään.Ilman For­tu­miin rahoi­tus­ta Chem­po­lis ei oli­si var­maan pysy­nyt pys­tys­sä näin pit­kään. Sipi­lä on omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri ja ollut var­sin aktii­vi­nen. Mitä miel­tä olet tästä?

  Voi­si myös aja­tel­la, että For­tum odot­ti hedel­män kyp­sy­mis­tä ja putoa­mis­ta. Ei tar­vin­nut enää käyt­tää tik­kai­ta. Oli­si ihme, ellei For­tum oli­si seu­ran­nut a.o. yri­tys­tä jo pitkään.

 21. Tuo­mas K.:
  Eli päi­vää ennen mat­kaa teh­ty sopi­mus tar­koit­taa, että mat­ka ei ole voi­nut vai­kut­taa sopimukseen?

  Val­mis­te­luai­ka oli taa­tus­ti enem­män kuin yhden päi­vän mit­tai­nen. Siten se mat­ka on voi­nut vai­kut­taa sopi­muk­seen – sitä ei tie­de­tä, mut­ta ei voi sanoa var­ma­na asia­na, että se ei oli­si vaikuttanut.

  Toi­vot­ta­vas­ti vai­kut­ti, ettei ollut ihan tur­ha reis­su. Yhtiö­hän on kehit­tä­nyt pro­ses­sia jo vuo­si­kau­det ja Inti­aan­kin on neu­vot­te­lui­ta käy­ty muu­ta­ma vuosi.

 22. Timo:
  Muu­ta­man mut­kan Osmo oikai­set. Eilen ker­rot­tiin, että aie­so­pi­mus intia­lais­ten mukaan kir­joi­tet­tiin 3kk vie­rai­lun jälkeen.

  Toi­nen asia on yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jan ja Sipi­län ala­ti muut­tu­vat ver­siot tapah­tu­mien kulus­ta. Valeh­te­le­mi­nen ei ole kos­kaan oikeutettua.

  Avoin rehel­li­nen vas­taus on tätä aikaa.

  Pitäi­si­kö Sipi­län todel­la­kin seu­ra­ta Chem­po­lik­sen neu­vot­te­lu­pro­ses­se­ja ja eri osa­so­pi­mus­ten alle­kir­joi­tus­ten päi­vä­mää­riä? Niis­tä pitää kysyä Roususulta.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Käy­tin atri­puut­tia­hye­na, kos­ka halusin koros­taa, ettei kri­tiik­ki kos­ke toi­mit­ta­jia yleen­sä vaan joi­ta­kin erityisesti.

  Nämä Ilta­pu­lun toi­mit­ta­jat ovat jo vuo­sia kes­kit­ty­neet klik­kaus­ten met­säs­tyk­seen asia­si­säl­lön kus­tan­nuk­sel­la. Täs­tä nimen­omai­ses­ta syys­tä, myös hen­ki­lö­koh­tai­sen koke­muk­sen kaut­ta, en ole “avii­sia” muu­ta­maan vuo­teen enää avan­nut netis­sä, saa­ti osta­nut paperiversiona. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Käy­tin atri­puut­tia­hye­na, kos­ka halusin koros­taa, ettei kri­tiik­ki kos­ke toi­mit­ta­jia yleen­sä vaan joi­ta­kin erityisesti.

 24. Näyt­tää, että edes suo­ma­lai­sen clean­tech-yri­tyk­sen 100M€ kaup­paa ei voi­da pitää poliit­tis­ten vas­tus­ta­jien tai hei­dän taus­ta­ta­ho­jen­sa puo­les­ta hyvä­nä asia­na. Vie­lä sur­keam­mal­ta näyt­tää se, että asia pitää kään­tää Sipi­lää vas­taan. Suo­mi kai­paa kipeäs­ti hyviä uuti­sia, mut­ta oppo­si­tio tuki­joi­neen ei voi antaa hal­li­tuk­sel­le edes yksit­täis­tä onnis­tu­mis­ta. Kaik­ki on väki­sin kään­net­tä­vä negatiiviseksi. 

  Olen Osmon kans­sa täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­tä löy­tyi­si oikeas­ti kri­ti­soi­ta­via asioi­ta. Oli­si huo­mat­ta­vas­ti uskot­ta­vam­paa poli­tiik­kaa tart­tua kovaa nii­hin ja tuo­da vaih­toeh­to­ja. Nyt näyt­tää, että räk­sy­te­tään kaik­kea mikä liik­kuu. Var­muu­den vuok­si hyvät­kin asiat vään­ne­tään väki­näi­sil­lä vää­ri­nym­mär­ryk­sil­lä huo­noik­si, ja sit­ten räk­sy­te­tään ja tai­vas­tel­laan niitä.

  Toden­nä­köis­tä on, että Sipi­län osuus koko kaup­paan on joka tapauk­ses­sa ollut kor­kein­taan mar­gi­naa­li­nen. Joka tapauk­ses­sa mah­ta­va jut­tu, että kaup­pa saa­tiin aikai­sek­si. Toden­nä­köis­tä on myös se, että Sipi­lä oli­si teh­nyt rahal­li­ses­ti kovem­man tilin (sekä itsel­leen että lähi­pii­ril­leen), jos oli­si pysy­nyt yri­tys­maa­il­mas­sa. Sitä taus­taa vas­ten väit­teet poli­tiik­kaan tulos­ta omia etu­ja ajaak­seen eivät ole kovin uskottavia.

 25. Ongel­ma ei ole tuo Intian mat­ka vaan mil­tä­ko­ko­nai­suus näyttää.

  Sipi­lä on luo­vut­ta­nut tie­toa omis­tuk­sis­taan ja sitou­muk­sis­taan tipoit­tain, esim vakuu­tus­kuo­ren sisäl­tö ja hal­lin­ta on avau­tu­nut hitaasti

  Samoin Tal­vi­vaa­ran ura­kan saa­nut yri­tys oli hei­kos­sa kun­nos­sa ja tilaus antoi aikaa elin­ai­kaa aina­kin hetkeksi

  Kun sit­ten Sipi­län muis­ti pät­ki Van­ha­sen tapaan niin ilmaan jäi epäi­lys suhmuroinnista

  Chem­po­lis on ollut kii­kun kaa­kun yri­tys 10–15 vuot­ta ja elä­nyt val­tion tuil­la, pidem­pään kuin moni muu

  Yri­tyk­sen rahat oli­si­vat lop­pu­neet tänä kevää­nä, mut­ta sat­tu­mal­ta For­tum sat­tui kiin­nos­tu­maan firmasta

  Yri­tyk­sel­lä ei ole kovin­kaan pal­jon meriit­te­jä, kokoon kui­vu­nei­ta yri­tel­miä kyllä

  Tähän kun lisä­tään les­ta­dio­lais­ten har­joit­ta­ma nepo­tis­mi, sel­vit­te­lin täs­sä muu­ta­ma vuo­si sit­ten yhden les­ta­dio­lais­kun­nan kil­pai­lu­tuk­sia, sii­nä­kin uskon­vel­jet jakoi­vat ura­koi­ta tis­kin alta ylihintaan

  Les­ta­dio­lais­tan soli­daa­ei­suu on tun­net­tua esim uskon­vel­jien pedo­fi­lia pidet­tiin uskot­tu­jen tie­dos­sa pit­kään, vuosikymmeniä

  Sipi­län jou­tu­mi­nen tuli­lin­jal­le ei ole Intian mat­kas­ta joh­tu­va vaan pidem­män ajan kulues­sa tapah­tu­nut luot­ta­muk­sen heikkeneminen

  Ja vie­lä epäi­lyt­tä­väm­mäs­ki asia kehit­tyy kun suu­ri talous­li­be­raa­lien jouk­ko on nous­sut puo­lus­ta­maan Sipi­lää ja vaa­tii nepo­tis­min hyväk­sy­mis­tä “kan­san edun ” nimissä

 26. Ihan sama näil­le Sipi­län kaka­roil­le ja muul­le suvul­le. Minua häi­rit­see täs­sä muu­ta­ma asia… Fir­man talous­tie­dot ovat kar­me­aa luet­ta­vaa, mil­joo­nia vel­kaa ja 2015 lii­ke­vaih­to 14000 € ja oma pää­oma syö­ty (tie­dot Kauppalehdestä).

  Rahoi­tus­ta tulee kui­ten­kin mm. Val­tio­kont­to­ril­ta ja For­tu­mil­ta. Kui­ten­kin täl­lai­nen fir­ma pää­see 110 mil­joo­nan pro­jek­tiin. Ei onnis­tui­si mil­tä tahan­sa fir­mal­ta. Chem­po­li­sin hal­li­tus näyt­tää lisäk­si ole­van täyn­nää Sipi­län enti­siä lii­ke­kump­pa­nei­ta tai muu­ten yhdis­tet­tä­vis­sä pääministeriin.

  Äkkiä tulee mie­leen, että täs­sä tai­taa olla kyse van­has­ta kepu­lai­ses­ta kan­san­tans­sis­ta nimel­tä koplaus. Kiin­nos­tai­si tie­tää, onko Suo­mes­sa mui­ta yri­tyk­siä, jot­ka pys­ty­vät teke­mään vas­taa­vaa tuo­tet­ta. Yri­tyk­siä, joil­la talous on vakaam­mal­la poh­jal­la ja ilman Sipi­lä-his­to­ri­aa. Oli­vat­ko ne täs­sä myyn­ni­ne­dis­tä­mis­kin­ke­reis­sä mukana.

 27. Pek­ka: Nuo­kin inves­toin­nit rahoi­te­taan veron­mak­sa­jil­la, lisäk­si maa­ti­lat saa­vat nois­ta­kin run­saat vähen­nyk­set verotukseen.!

  Luu­let­ko ihan oikeas­ti että vain maa­ta­lous­yrit­tä­jät saa­vat inves­toin­ti­tu­kea? Ja eivät­kö­hän muut­kin yrit­tä­jät vähen­nä inves­toin­te­jaan verotuksessa.

 28. OJ:
  Näyt­tää, että edes suo­ma­lai­sen clean­tech-yri­tyk­sen 100M€ kaup­paa ei voi­da pitää poliit­tis­ten vas­tus­ta­jien tai hei­dän taus­ta­ta­ho­jen­sa puo­les­ta hyvä­nä asia­na. Vie­lä sur­keam­mal­ta näyt­tää se, että asia pitää kään­tää Sipi­lää vas­taan. Suo­mi kai­paa kipeäs­ti hyviä uuti­sia, mut­ta oppo­si­tio tuki­joi­neen ei voi antaa hal­li­tuk­sel­le edes yksit­täis­tä onnis­tu­mis­ta. Kaik­ki on väki­sin kään­net­tä­vä negatiiviseksi. 

  Olen Osmon kans­sa täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­tä löy­tyi­si oikeas­ti kri­ti­soi­ta­via asioi­ta. Oli­si huo­mat­ta­vas­ti uskot­ta­vam­paa poli­tiik­kaa tart­tua kovaa nii­hin ja tuo­da vaih­toeh­to­ja. Nyt näyt­tää, että räk­sy­te­tään kaik­kea mikä liik­kuu. Var­muu­den vuok­si hyvät­kin asiat vään­ne­tään väki­näi­sil­lä vää­ri­nym­mär­ryk­sil­lä huo­noik­si, ja sit­ten räk­sy­te­tään ja tai­vas­tel­laan niitä.

 29. Onko tämä sitä hybri­di­so­dan­käyn­tiä, jos­sa pyri­tään hajoit­ta­maan hal­lin­to ja luo­maan epä­luu­loa kaik­kia joh­ta­jia ja tie­do­tus­vä­li­nei­tä kohtaan?

 30. Kii­tos täs­tä ter­ve­jär­ki­ses­tä puheen­vuo­ros­ta. Minus­sa­kin on herät­tä­nyt vas­tus­tus­ta se tapa, jol­la pää­mi­nis­te­rin asiois­ta nyt uutisoidaan.

  Täs­sä kai­kes­sa kohus­sa on kai sinän­sä ter­ve läh­tö­koh­ta. On tär­ke­ää, että pää­mi­nis­te­ri, sen enem­pää kuin muut­kaan joh­ta­vat päät­tä­jät, ei ase­maan­sa hyväk­si käyt­täen junai­le itsel­leen tai lähei­sil­leen ansiot­to­mia etu­ja, ja tätä toki median tulee­kin vah­tia. Ehkä nykyi­sen Sipi­lä-kohun alku­vai­hees­sa oli ihan aidos­ti kyse tästä?

  Nyt kui­ten­kin tun­tuu, että media, tai siis sen tiet­ty osa, on vai­nun­nut hyvän koh­teen, ja niin­pä nyt pöy­hi­tään kaik­kea mah­dol­lis­ta, asias­ta ja asian vie­res­tä, että saa­tai­siin sen­saa­tion­kä­ryi­siä ja siis myy­viä otsi­koi­ta. Ilmiö­hän on tut­tu mones­ta muus­ta­kin tapauk­ses­ta. Hyi.

  Media­kaan ei toi­mi tyh­jiös­sä. Ros­ka­me­di­aan liit­tyy kan­san­osa, joka täl­lais­ta kohu-uuti­soin­tia kaipaa.

 31. Huh­ti­kuus­sa 2000 Hel­sin­gin Sano­mat uuti­soi, että JOT Auto­ma­tion sisä­pii­ri­läi­set oli­vat myy­neet osak­keit­taan “huip­pu­kurs­sil­la”. Yhtiön hal­li­tuk­ses­sa istu­nut Juha Sipi­lä myi tam­mi­kuus­sa osak­kei­taan yli kuu­den mil­joo­nan mar­kan arvosta.

  Salailu,nepotismi,demokratian hal­vek­sun­ta.…

 32. Tätä asi­aa voi tut­kia haus­kan aja­tus­lei­kin kaut­ta. Mil­lai­sia mie­li­ku­via syn­tyy kun Sipi­län sijaan käy­te­tään tois­ta tun­net­tua Euroop­pa­lais­ta liikemiespääministeriä. 

  Ber­lusco­ni ottaa val­tion omis­ta­jaoh­jauk­sen omiin käsiin­sä. Val­tion ener­giayh­tiö kiin­nos­tuu Ber­lusco­nin las­ten osao­mis­ta­mas­ta firmasta.…jne.

 33. Juk­ka Suo­maa:
  Pila­sit asia­pi­toi­sen kir­joi­tuk­se­si lait­ta­mal­la epä­asial­li­ses­ti vas­tak­kain Suo­men maa­ta­lou­den ja Hel­sin­gin yliopiston.

  Tuo­hon asi­aan löy­tyi asial­li­nen vas­taus valmiina:

  - Rei­lut 50 000 maa­ti­laa inves­toi vuo­sit­tain konei­siin, tuo­tan­to­ra­ken­tei­siin ja ympä­ris­tö­asioi­hin lähes mil­jar­din ver­ran eli samaa mit­ta­luok­kaa kuin met­sä­teol­li­suus. Onko täl­lai­ses­sa lama-ajan Suo­mes­sa varaa hyy­dyt­tää mil­jar­din inves­toin­ti­ko­ne. Ter­vei­siä vaan sin­ne nave­tan maa­laa­jil­le, teet­te hyvää työ­tä, Tii­li­kai­nen jatkoi.

  Tii­li­kai­sen mukaan maa­ta­lou­den inves­toin­tien arvos­te­lu kuvas­taa oma­laa­tui­sel­la taval­la sitä, miten Suo­mes­sa suh­tau­du­taan ruu­an tuo­tan­toon. Hän muis­tut­ti, että epä­va­kaan maa­il­man aika­na pel­käs­tään huol­to­var­muus edel­lyt­tää sitä, ettei ole varaa hyy­dyt­tää maa­ta­lou­den investointeja.”

  Onko se “inves­toin­ti­ko­ne”, jos ale­taan mak­saa vaik­ka­pa huol­toa­se­mil­le mil­jar­di vuo­des­sa tukiai­sia ja ne sit­ten inves­toi­vat mil­jar­din vuo­des­sa pesu­kais­toi­hin ja hie­nom­piin katok­siin nes­te­kaa­su­pul­lo­jen säi­lyt­tä­mis­tä var­ten? Jos täl­lai­nen nos­tai­si Suo­men kuo­pas­ta, niin asia oli­si help­po rat­kais­ta. Ensi vuon­na huol­ta­mot ja sit­ten vaik­ka uima­hal­lit ja kahvilat.

 34. Pek­ka: Nuo­kin inves­toin­nit rahoi­te­taan veron­mak­sa­jil­la, lisäk­si maa­ti­lat saa­vat nois­ta­kin run­saat vähen­nyk­set verotukseen.!

  Maa­ta­lous sai sadan mil­joo­nan euron tuen, mut­ta maa­ta­lous inves­toi mil­jar­din euron sum­mal­la sii­nä on vis­si ero.

  Maa­ta­lous tosin saa kai­ken­kaik­ki­aan noin 2 mil­jar­dia euroa sekä kan­sal­lis­ta, että EU-tukea vuo­des­sa, mut­ta se ei ole saman­lais­ta vas­tik­kee­ton­ta tukea kuin esim. työttömyystuet.
  Työt­tö­myy­des­tä syn­tyy yli kuu­den mil­jar­din euron kulut vuodessa.

  Var­maan tie­dät, että vuon­na 1995 Suo­mi liit­tyi EU:n jäse­nek­si, ja tuol­loin avat­tiin raja­suo­ja, tuot­ta­ja­hin­nois­ta leik­kau­tui kes­ki­mää­rin 50 % pois, kos­ka hal­pa­työ­mais­ta jois­sa pal­kat ja elin­kus­tan­nuk­set oli­vat huo­mat­ta­va­ti alhai­sem­mat kuin Suo­mes­sa. Elin­tar­vik­keet­han pää­si­vät kul­ke­maan liit­ty­mi­sen jäl­keen vapaas­ti EU:n alu­eel­la maas­ta toiseen.
  Tämä 50 % tuot­ta­ja­hin­to­jen alen­nus ei ollut suun­ni­tel­tu tuot­ta­jien kär­sit­tä­väk­si, vaan kysei­nen tulon­me­ne­tys kir­jat­tiin mak­set­ta­vak­si maataloustukina.
  Maa­ta­lous­tu­ki on käy­tän­nös­sä tukea meil­le kulut­ta­jil­le, veroi­na mak­sam­me euron ver­ran päi­väs­sä noi­ta tukia, mut­ta saam­me elin­tar­vik­keet mon­ta euroa hal­vem­mal­la päivässä.

 35. Epä­miel­lyt­tä­vä ja asian­tun­te­ma­ton kom­ment­ti tuo navet­tain­ves­toin­tien avus­tuk­sien kysee­na­lais­ta­mi­nen. Jos tukea ei anne­ta, niin sinun­kin mai­to­lit­ra­si mak­sai­si 5 euroa. Täy­tyy koke­neen polii­ti­kon hah­mot­taa koko­nai­suus ennen häti­köi­ty­jä lausuntoja!

  Tulon­siir­ros­ta­han sii­nä on kysy­mys, mut­ta erit­täin tär­keäs­tä sel­lai­ses­ta. Välil­liaea­ti tuo mer­kit­tä­vää työl­li­syyt­tä monel­la tasolla.

 36. Ossi: Fir­man talous­tie­dot ovat kar­me­aa luet­ta­vaa, mil­joo­nia vel­kaa ja 2015 lii­ke­vaih­to 14000 € ja oma pää­oma syöty

  Talous­tie­to­ja kan­nat­ta lukea myös yhdes­sä yri­tys­tä kos­ke­vien sel­vi­tys­ten kanssa. 

  Yri­tys on toi­mia­lal­la, joka on erit­täin vai­kea — se on saa­nut joka vuo­si rahoi­tus­ta 1–2 mil­joo­naa ja sil­lä on teh­ty ilmei­ses­ti n. 100 patent­tia. Nämä saat­ta­vat olla todel­la arvok­kai­ta. Nyt nii­den koko­nai­sar­vos­ta on saa­tu jotain konkretiaa.

  Toi­nen asia mikä kan­nat­taa huo­ma­ta, että jos saat 100 mil­joo­nan pro­jek­tin Intias­ta noin pie­nel­lä lii­ke­vaih­dol­la, yri­tyk­sen toi­min­nas­sa täy­tyy olla jotain todel­la merkittävää

  Oma arvio­ni siis on, että kysees­sä saat­taa olla yksi Suo­men talous­his­to­rian menes­tyk­sek­käim­piä puh­tai­ta tuo­te­ke­hi­tys­pro­jek­te­ja, eten­kin kun nyt asiak­kuus­port­fo­lio on avat­tu ja vas­taa­via pro­jek­te­ja ilmei­ses­ti maa­il­mal­la on muu­al­la­kin. Ilman tuo­ta patent­ti­salk­kua yri­tyk­sen arvo ei oli­si­kaan kovin kor­kea, mut­ta nyt asiak­kuu­den kans­sa en yhtään ihmet­te­le että For­tu­min tapai­nen yri­tys on ollut kiin­nos­tu­nut sijoit­ta­maan pro­jek­tiin, sil­lä näi­tä voi tul­la lisää [1] [2]

  Pit­kä­jän­tei­syy­des­tä ker­too myös tuo Talous­e­lä­män jut­tu vuo­del­ta 2015, jos­sa tuo yri­tyk­sen suun­ni­tel­ma on jo aika tark­kaan kuvat­tu­na. Kump­pa­nuu­des­ta siis oli sovit­tu jo vuon­na 2014 eli aika­na ennen Sipi­län pääministeriyttä.

  Suu­rin teki­jä täs­sä on muu­ten ollut pait­si noi­den yrit­tä­jien sin­nik­kyys, myös Tekes, joka on myön­tä­nyt yri­tyk­sel­le tuotekehityslainaa.

  [1] (29.4.2015) http://www.talouselama.fi/tyoelama/tata-varten-olen-tehnyt-koko-urani-ajan-toita-3475313
  [2] http://www.talouselama.fi/tebatti/biotaloudesta-voi-tulla-sadan-miljardin-bisnes-3360869

 37. Mika: Luu­let­ko ihan oikeas­ti että vain maa­ta­lous­yrit­tä­jät saa­vat inves­toin­ti­tu­kea? Ja eivät­kö­hän muut­kin yrit­tä­jät vähen­nä inves­toin­te­jaan verotuksessa. 

  Tämä on aivan oikein. Se, että yritt­jä saa vähen­tää inve­toin­nit vero­tuk­ses­sa, on luon­nol­li­nen osa vero­tus­ta. Veroa mak­se­taan puh­tais­ta tulois­ta, ei lii­ke­vaih­dos­ta. Jos fir­ma lait­taa kas­sas­ta rahaa inves­toin­tiin, tämä vähen­tää käy­tet­tä­vis­sä ole­via raho­ja, ja puh­das tulo pie­ne­nee. Ei ole, mitä verottaa.

  Aja­tus sii­tä, että meno­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus oli­si tuki­muo­to, edus­taa lais­kaa ajat­te­lua. Täl­löin aja­tel­laan, että fir­ma on vähän kuin 1700-luku­lai­nen maa­ta­lo: sil­le voi­daan las­kea jol­lain jyvi­tyk­sel­lä ole­tus­tuot­to, jota sit­ten voi­tai­siin verot­taa ihan arvio­kau­pal­la. (Mal­liin: kyl­lä täs­sä rau­ta­tie­a­se­man nur­kal­la ole­va nak­ki­kis­ka myy tuhan­nel­la eurol­la illas­sa, jos sitä hoi­de­taan hyvin.) Täl­löin vero­vä­hen­ny­soi­keu­det ovat vero­tus­käyt­tän­nön vää­ris­ty­miä, sil­lä vero peri­tään fir­man ole­mas­sao­los­ta ja koos­ta, ei sen teke­mäs­tä voi­tos­ta. Aja­tuk­se­na on täl­löin, että vero on mää­rät­ty olet­ta­mal­la fir­man teke­vän tie­tyn ver­ran inves­toin­te­ja. Mah­dol­li­nen vähen­ny­soi­keus pal­kit­see vas­tuul­li­ses­ta liik­keen­har­joit­ta­mi­ses­ta toi­seen kertaan.

  Todel­li­suu­des­sa yri­tyk­sil­tä edel­ly­te­tään tark­kaa kir­jan­pi­toa, mikä tekee mah­dol­li­sek­si verot­taa todel­lis­ta voit­toa. Vii­mei­se­nä arvio­ve­ro­tuk­ses­ta siir­ryt­tiin todel­li­sen voi­ton vero­tuk­seen met­sä­ta­lou­des­sa, jos­sa siir­ros teh­tiin 1990-luvul­la. Tämän jäl­keen meno­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus ei ole enää mil­lään alal­la val­tion­tuen muoto.

  Todel­li­sen voi­ton vero­tus on kaik­kien etu. Se sal­lii, että huo­nos­ti menes­ty­vä yri­tys ei jou­du mak­sa­maan vero­ja ole­mat­to­mas­ta voi­tos­ta, että kas­vu­yri­tys voi inves­toi­da ja että run­sas­ta voit­toa tah­koa­va fir­ma mak­saa sit­ten näi­den­kin edestä.

 38. Ossi:

  Äkkiä tulee mie­leen, että täs­sä tai­taa olla kyse van­has­ta kepu­lai­ses­ta kan­san­tans­sis­ta nimel­tä koplaus. Kiin­nos­tai­si tie­tää, onko Suo­mes­sa mui­ta yri­tyk­siä, jot­ka pys­ty­vät teke­mään vas­taa­vaa tuo­tet­ta. Yri­tyk­siä, joil­la talous on vakaam­mal­la poh­jal­la ja ilman Sipi­lä-his­to­ri­aa. Oli­vat­ko ne täs­sä myyn­ni­ne­dis­tä­mis­kin­ke­reis­sä mukana.

  Tämän ympä­ril­lä­hän sen kohun pitäi­si pyö­riä, mut­ta ilmei­ses­ti vain TE:n ja KL:n toi­mit­ta­jil­la riit­tää tai­toa täl­lais­ten tie­to­jen kaiveluun.

  Tus­kin­pa Chem­po­lis on ainoa tapaus lajis­saan — var­sin­kin Oulun seu­tu tun­tuu ole­van mones­sa suh­tees­sa Suo­men Napo­li… Tuki­ra­ho­ja valuu joka suun­nas­ta eikä kukaan oikeas­taan huu­te­le perään, jos tulos­ta ei näy edes parin vuo­si­kym­me­nen paker­ta­mi­sen jälkeen.

 39. YLE: Val­tio­nyh­tiö For­tum pelas­ti kon­kurs­si­kyp­sän tek­no­lo­giayh­tiön – omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­van pää­mi­nis­te­ri Sipi­län lap­set yhtiön omistajina

  Aihee­ton­ta kohua?

  Tulok­sel­li­suus­tar­kas­tuk­ses­sa VTV oli poi­mi­nut kes­kei­set Teke­sin clean­tec­hiin liit­ty­vät rahoi­tus­oh­jel­mat ja arvioi­nut tuil­le saa­tua vas­ti­net­ta. Tar­kas­tus­ra­por­tin lop­pu­tu­le­ma oli, että val­tion rahal­le ei ollut saa­tu riit­tä­väs­ti vas­ti­net­ta, eikä kau­pal­lis­ta menes­tys­tä ollut syntynyt.

  VTV:n tar­kas­ta­man vii­den rahoi­tus­oh­jel­man suu­rim­mat tuen­saa­jat oli­vat Nes­te, Chem­po­lis, UPM-Kym­me­ne, Met­so ja Wärt­si­lä. Varat­to­man yhtiön nousu tuki­lis­tauk­sen vii­den kär­keen pörs­sin mil­jar­diy­ri­tys­ten kes­kel­le herät­ti ihmetystä.

  Tämä on var­maa­kin sitä kuu­lui­saa “thing cal­led rei­lu meininki”?

 40. Tero Tolo­nen:

  Yri­tys on toi­mia­lal­la, joka on erit­täin vai­kea – se on saa­nut joka vuo­si rahoi­tus­ta 1–2 mil­joo­naa ja sil­lä on teh­ty ilmei­ses­ti n. 100 patent­tia. Nämä saat­ta­vat olla todel­la arvok­kai­ta. Nyt nii­den koko­nai­sar­vos­ta on saa­tu jotain konkretiaa.

  Eipä patent­ti­sal­kut tai muut­kaan pal­joa pai­na­neet, kun Tekes ja Sit­ra veti­vät maton lähes koko bio­tech star­tup ‑alan alta. Kum­ma, ettei sama sit­keys koh­dis­tu­nut näi­hin yri­tyk­siin vaan aimo läjä koti­mai­sel­la rahoi­tuk­sel­la kehi­tet­tyä IPR:ää meni alen­nus­myyn­nis­sä ulko­lai­sil­le haaskalinnuille.

  Toi­nen asia mikä kan­nat­taa huo­ma­ta, että jos saat 100 mil­joo­nan pro­jek­tin Intias­ta noin pie­nel­lä lii­ke­vaih­dol­la, yri­tyk­sen toi­min­nas­sa täy­tyy olla jotain todel­la merkittävää

  Siis — Chem­po­lis­han ole vie­lä saa­nut pro­jek­tia, mah­dol­li­nen pro­jek­ti oli­si yhteis­yri­tys, jon­ka suun­nit­te­le­man inves­toin­nin arvok­si on aja­tel­tu 110 m€. Var­maan­kin Chem­po­lik­sen osaa­mi­nen ja paten­tit arvo­te­taan jon­kin arvoi­sek­si, mut­ta on täy­sin mah­dol­lis­ta, että Chem­po­lik­sen pitäi­si kai­vaa omia tas­ku­jaan aika syväl­tä rahoit­taak­seen oman osuu­ten­sa hankkeesta.

  No, kun omat tas­kut ovat aika tyh­jät, niin “kum­mi­se­tä” jär­jes­tää rahoi­tuk­sen var­maan­kin jos­tain vientiluotosta?

 41. Vih­doin­kin asial­li­nen ana­lyy­si täs­tä asias­ta. Kii­tos tästä.

  Pres­siklu­bis­sa HeSan Paa­vo Teit­ti­nen edus­ti tänään myös tätä kai­vat­tua jär­jen ään­tä. Meil­lä poli­tii­kot ovat jok­seen­kin vapaa­ta riis­taa, mut­ta jour­na­lis­tit tun­tu­vat ole­van kai­ken arvos­te­lun ylä­puo­lel­la. Jos Ylen Atte Jääs­ke­läi­nen käyt­tää pää­toi­mit­ta­jan oikeut­ta päät­tää, mitä jul­kais­taan, kukaan ei vih­jaa­kaan, että jut­tu­jen hyl­lyt­tä­mis­pää­tös­ten syy­nä voi­si olla huti­loi­tu tai yksi­puo­li­nen journalismi. 

  Kuka var­tioi var­tioi­ta? Toi­vot­ta­vas­ti Sipi­lä vie aina­kin Ilta­leh­den “Mik­set puhu tot­ta” ‑löö­pin jul­ki­sen sanan neu­vos­toon. Sai­si­vat tilai­suu­den todis­taa, että tämä väi­tet­ty median itse­sää­te­ly toi­mii edes jotenkin.

 42. Pek­ka: Nuo­kin inves­toin­nit rahoi­te­taan veron­mak­sa­jil­la, lisäk­si maa­ti­lat saa­vat nois­ta­kin run­saat vähen­nyk­set verotukseen.!

  Kuo­list­pa sinä pek­ka nälkään😂

  Jani:

 43. Jär­jen­käyt­tö on ihan Soi­nin­vaa­ral­le­kin sal­lit­tua. Dema­rien edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja ava­si A‑studiossa var­sin sel­keäs­ti mis­tä täs­sä on kysymys. 

  Soi­nin­vaa­ran kan­nat­tai­si hie­man enem­män miet­tiä ennen kuin kirjoittelee.

  Se oleel­li­nen asia mitä Soi­nin­vaa­ra nyt ei ole ollen­kaan kir­joi­tuk­sen kans­sa aja­tel­lut on se avoi­muus, omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin pitäi­si jo ennak­koon ker­toa asiois­ta, eikä jäl­ki­kä­teen pudo­tel­la tipot­tain tie­to­ja. Täl­lai­nen Mat­ti Van­ha­sen tyy­li­nen asioi­den pih­taa­mi­nen on todel­la huo­no ja epä­on­nis­tu­nut tyy­li, var­sin­kin pääministeriltä. 

  Sii­hen kun vie­lä yhdis­te­tään lii­ke­mies­taus­ta ja omis­ta­ja­noh­jaus, niin pitäi­si jo jär­ki­kin sanoa, että kan­nat­taa asiat ker­toa heti ennak­koon jul­ki­suu­teen. Eli oli­si voi­nut vaik­ka kir­joit­taa blo­giin­sa, tai antaa tie­dot­teen, että on läh­dös­sä mukaan yri­tys, jos­sa on omai­sil­la omistusta. 

  Sit­ten se toi­nen asia on se, jos mat­kal­la ei ole ollut mitään vai­ku­tus­ta kaupp­jen syn­ty­mi­seen, kuten Soin­vaa­ra mai­nit­see, niin sin­ne mat­kal­le oli­si kan­nat­ta­nut sil­loin ottaa toi­nen yri­tys, jol­le sii­tä oli­si ollut hyötyä.

 44. Pää­mi­nis­te­ri Sipi­län ajo­jak­ti on minus­ta vastenmielistä.Väistämättä tulee mie­leen Mat­ti Van­ha­sen pää­mi­nis­te­riai­ka, jol­loin saman­lai­nen ajo­jah­ti oli käyn­nis­sä. Se hui­pen­tui absurdiudessaan“lautakasaan ja sen omis­tuk­seen. Mitään syi­tä ei löy­det­ty ja kohu kuo­li lopul­ta. Nykyi­nen hal­li­tus on saa­nut pal­jon aikaan myös pää­tök­siä, jot­ka eivät miel­ly­tä kaikkia.Tästäkö ajo­jakh­ti johtuu?

 45. Juk­ka Suo­maa:

  Maa­ta­lous tosin saa kai­ken­kaik­ki­aan noin 2 mil­jar­dia euroa sekä kan­sal­lis­ta, että EU-tukea vuo­des­sa, mut­ta se ei ole saman­lais­ta vas­tik­kee­ton­ta tukea kuin esim. työttömyystuet.

  Tilan pin­ta-alaan perus­tu­va nykyi­nen tuki on täy­sin vas­tik­kee­ton­ta. Aikai­sem­min piti sen­tään kyl­vää ja syk­syl­lä kyn­tää sato mul­lan alle.

  Ruo­ka on maa­il­mas­sa jo nyt lii­an hal­paa, kos­ka sitä tuh­la­taan ylen­syön­tiin ja kaa­to­pai­koil­le. Kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta oli­si oivaa jos ruo­an hin­ta oli­si monin­ker­tai­nen. Ja mai­to voi aivan hyvin mak­saa vaik­ka 10,70 lit­ra, kos­ka se nyt ei vain ole ihmi­sel­le vält­tä­mä­tön­tä. Suu­ri osa maa­il­man ihmi­sis­tä ei juo muu­ta kuin äidin­mai­toa koko elä­män­sä aika­na. Maa­ta­lous­tuot­teis­ta mm. soke­ri on tar­pee­ton tuo­te. Samoin tupak­ka, jon­ka vil­je­lyä tue­taan EUs­sa aivan tol­kut­to­mas­ti. Kysy­mys ei ole oikeas­taan maa­ta­lous­tuo­tan­nos­ta, vaan sii­hen liit­ty­väs­tä suun­nat­to­mas­ta bis­nek­ses­tä. Tue­tun tuo­tan­non ansios­ta maa­ta­lous on suu­rin elin­kei­no mm. USAn Kali­for­nias­sa ja Flo­ri­das­sa. Puhu­mat­ta­kaan mais­sin tuo­tan­nos­ta, jon­ka tuki on niin val­ta­va, että sitä ei voi enää lopet­taa, kos­ka eräi­den osa­val­tioi­den talous romahtaisi.

 46. Jor­ma Nord­lin:
  Jär­jen­käyt­tö on ihan Soi­nin­vaa­ral­le­kin sal­lit­tua. Dema­rien edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja ava­si A‑studiossa var­sin sel­keäs­ti mis­tä täs­sä on kysymys. 

  A. Lindt­man Ylen ohjel­mas­sa esit­ti väit­teen, jon­ka mukaan nyt näh­tä­vil­lä ole­va maan talou­den kään­ne posi­tii­vi­seen suun­taan on itsea­sias­sa edel­li­sen hal­li­tuk­sen ansio­ta (jos­sa SDP oli mukana).

  Kas kun Lindt­man ei otta­nut sul­kaa hat­tuun­sa myös Chem­po­lik­sen saa­vu­tuk­sis­tä. Tuo­te­ke­hi­tys­työ ja inno­vaa­tiot ovat usei­den vuo­sien takaa ja Intia dii­lin aie­so­pi­mus on parin vuo­den takaa, jol­loin SDP oli hallituksessa.

 47. Taus­taa :
  Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja Timo Kal­li myön­si tou­ko­kuus­sa 2008 rik­ko­van­sa lakia vaa­li­ra­hoi­tuk­sen jul­ki­suu­des­ta, kos­ka sii­tä ei ole sää­det­ty rangaistusta.

  Läh­de:
  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/15/kalli-avasi-vaalirahapelin

  Mut­ta työ­tön työk­kä­rin haas­tat­te­lus­sa saat­taa varo­mat­to­mas­ti lausua haas­tat­te­li­jan kysy­myk­seen, “että en osaa tuo­ta asi­aa”, niin tuo lausu­mi­nen voi hyvin­kin toden­nä­köi­ses­ti joh­taa karens­siin — kun työt­tö­män lausu­ma on aiheut­ta­nut työk­kä­rin tädil­le aja­tuk­sen, että tuo­han omal­la menet­te­lyl­lään aiheut­ti työ­suh­teen syntymättömyyden.

  Että suh­teel­lis­ta on poliit­tis­ten vei­ja­rei­den ja aito­jen työt­tö­mien väli­nen yhdenvertaisuus.

  Mitä Sipi­lään tulee, niin hänen vakau­muk­sen­sa ei ole ollut ylei­ses­ti tie­dos­sa, että tuo­ta asi­aa ennen vaa­lia ei ollut tar­peek­si hyvin tie­doi­tet­tu ‑mie­les­tä­ni, kai­kil­le hänen äänestyskelpoisillekaan.

 48. Juk­ka Suo­maa: Var­maan tie­dät, että vuon­na 1995 Suo­mi liit­tyi EU:n jäse­nek­si, ja tuol­loin avat­tiin raja­suo­ja, tuot­ta­ja­hin­nois­ta leik­kau­tui kes­ki­mää­rin 50 % pois, kos­ka hal­pa­työ­mais­ta jois­sa pal­kat ja elin­kus­tan­nuk­set oli­vat huo­mat­ta­va­ti alhai­sem­mat kuin Suomessa.

  Voi­si­ko nyt kui­ten­kin aurin­gon­pais­teen mää­räl­lä olla jotain teke­mis­tä sen kans­sa, että maa­ta­lous tuot­taa vähem­män Suo­mes­sa kuin Keski-Euroopassa?

 49. Jor­ma Nord­lin:
  Jär­jen­käyt­tö on ihan Soi­nin­vaa­ral­le­kin sal­lit­tua. Dema­rien edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja ava­si A‑studiossa var­sin sel­keäs­ti mis­tä täs­sä on kysymys.

  Se oleel­li­nen asia mitä Soi­nin­vaa­ra nyt ei ole ollen­kaan kir­joi­tuk­sen kans­sa aja­tel­lut on se avoi­muus, omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­van minis­te­rin pitäi­si jo ennak­koon ker­toa asiois­ta, eikä jäl­ki­kä­teen pudo­tel­la tipot­tain tietoja. 

  Lint­man­nis­ta ja muis­ta neu­vo­jis­ta tuli mie­len Veik­ko Huovinen:

  Kai­kis­ta paras ja ime­lin vii­sau­ven laji on jäl­ki­vii­saus, sil­lä alal­la saa­haan eni­ten aikaan. Sii­nä on tapaus men­nyt­tä aika­kaut­ta, mut­ta se kuvi­tel­laan esiin­tu­le­vak­si ja sakil­la set­vi­tään, miten oli­si paras­ta käyt­täy­tyä. Täs­sä lajis­sa on ihmi­nen vii­saim­mil­laan… Jäl­ki­vii­saan sil­mä on somas­sa pai­kas­sa, se kah­too taaksepäin…”

  Kun näi­tä vien­ni­ne­dis­tä­mis­de­le­gaa­tioi­ta on ollut vaik­ka kuin­ka pal­jon ja eri­lai­sia yri­tyk­siä osal­lis­tu­nut huo­mat­ta­va mää­rä, niin onko joku minis­te­ri jos­kus teh­nyt tuol­lai­sen ilmoi­tuk­sen? Vai onko Sipi­lä todel­la ainoa, jol­la on kos­kaan ollut yhteyk­siä yri­tyk­siin tai yrittäjiin?

  Sit­ten se toi­nen asia on se, jos mat­kal­la ei ole ollut mitään vai­ku­tus­ta kaupp­jen syn­ty­mi­seen, kuten Soin­vaa­ra mai­nit­see, niin sin­ne mat­kal­le oli­si kan­nat­ta­nut sil­loin ottaa toi­nen yri­tys, jol­le sii­tä oli­si ollut hyötyä.

  Mukaan pää­si kaik­ki haluk­kaat yri­tyk­set ja enem­män­kin oli­si mukaan mah­tu­nut. Yri­tyk­set mak­sa­vat itse omat kulunsa.

 50. Minus­ta tätä voi­si kat­soa myös ihail­ta­va­na esi­merk­ki­nä sii­tä, kuin­ka voi tai­ta­vas­ti yhdis­tää yhtei­sen ja yksi­tyi­sen edun. Pää­mi­nis­te­rin arvo­val­lan avul­la on teh­ty onnis­tu­nut vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­ka. Ter­ra­fa­men tapauk­sen ansios­ta Sipi­lää juh­li­taan Kai­nuus­sa pelas­ta­ja­na. Ammat­ti­lii­tot­kin liput­ta­vat, kos­ka ajat ovat niin kovat, että niil­le kel­paa työ­paik­ko­jen ja jäsen­ten säi­lyt­tä­mi­nen lähes hin­taan mihin hyvän­sä. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa myös lähi­pii­ri on saa­nut pien­tä hyö­tyä. Win-win-tilanne. 

  Herää tie­ten­kin kysy­mys, jär­jes­ty­vät­kö asiat yhtä suju­vas­ti myös sel­lais­ten yri­tys­ten koh­dal­la, joi­hin pää­mi­nis­te­ril­lä tai lähi­pii­ril­lä ei ole kyt­kök­siä. Tätä on vai­kea arvioi­da, kos­ka Sipi­lä on tun­ne­tus­ti ollut halu­ton avaa­maan sidon­nai­suuk­si­aan. Ison veden taka­na puhu­taan pal­jon­kin nyt sii­tä, että pre­si­dent­ti on siir­tä­nyt tai siir­tä­mäs­sä omis­tuk­si­aan sää­ti­öön, jota hänen lap­sen­sa hal­lin­noi­vat. Käsit­tääk­se­ni Sipi­lä on teh­nyt saman­tyyp­pi­sen jär­jes­te­lyn. Ja mei­dän pitäi­si uskoa, että hän ei ole mis­sään teke­mi­sis­sä las­ten­sa sijoi­tus­ten kans­sa eikä kes­kus­te­le niistä.

  Van­han vit­sin mukaan ensim­mäi­nen ker­ta on sat­tu­ma, toi­nen on yhteen­sat­tu­ma ja kol­mas sodan­ju­lis­tus. Näi­tä tapauk­sia on nyt ollut kaksi.

 51. Hyvä Osmo Soi­nin­vaa­ra! Hänen kal­tais­ten­sa oikea­mie­lis­ten ihmis­ten takia Suo­mi on menes­ty­nyt, sikä­li on menestynyt.

  Tuos­ta median har­haan­joh­ta­vas­ta uuti­soin­nis­ta sen ver­ran täy­den­täi­sin, että suu­rin ongel­ma ei ole Ilta­leh­den kal­tais­ten leh­tien anta­ma har­haan­joh­ta­va kuva tapah­tu­mien kulus­ta. Kaik­ki­han tie­tä­vät, että ne kau­pal­li­si­na toi­mi­joi­na yrit­tä­vät tar­koi­tus­ha­kui­sil­la sana­va­lin­noil­laan edis­tää leh­den myyntiä.

  Suu­rin tämän­het­ki­nen ongel­ma on se, että Ylen toi­mit­ta­jat teke­vät uuti­soin­nil­laan omia miel­ty­myk­si­ään tuke­vaa poli­tiik­kaa. He levit­tä­vät näi­tä sen­saa­tio­ha­kui­sia uuti­sia sel­lai­se­naan, tar­kas­ta­mat­ta tosi­asioi­ta, osin ehkä myös ammat­ti­tai­don puutteessakin.

  Otan esi­mer­kin: Tämä Kate­ra Stee­lin urak­ka ker­rot­tiin oppo­si­tio­voi­mia edus­ta­van leh­den uuti­soin­nis­sa ensi ker­ran sana­va­lin­noil­laan siten, että Sipi­län suku­las­ten omis­ta­ma yri­tys oli saa­nut ura­kan Ter­ra­fa­mel­ta. Annet­tiin siis tahal­laan ymmär­tää, että Ter­ra­fa­men joh­to ja Kete­ra Stee­lin joh­to oli­vat sopi­neet ura­kas­ta ja sen hin­nas­ta kes­ke­nään. Tot­ta kai täl­lai­nen näyt­tää pahal­ta, kun sit­ten vie­lä anne­taan ymmär­tää, että Sipi­lä tie­si täs­tä ura­kas­ta päät­täes­sään Ter­ra­fa­men uudes­ta rahoituserästä.

  Tosiai­sas­sa Kate­ra Steel voit­ti ura­kan kon­sult­tiyh­tiö Pöy­ryn jär­jes­tä­män tar­jous­kil­pai­lun jäl­keen. Sai siis ura­kan huo­noim­mil­la mah­dol­li­sil­la ehdoil­la tar­jo­tuis­ta, kos­ka otti hal­vim­mal­la. Ura­kan saa­mi­ses­ta Sipi­lä tie­si vas­ta rahoi­tus­pää­tök­sen jäl­keen ja Terr­fa­men oli­si toteut­ta­nut tiluk­sen sii­nä­kin tapauk­ses­sa, että yri­tys oli­si tuki­pää­tök­sen sijaan ajet­tu alas. Nämä kaik­ki “pek­ka ervas­ti syndroo­maan” sai­ras­tu­neet Ylen toi­mit­ta­jat jät­ti­vät uuti­soin­nis­saan mai­nit­se­mat­ta, eivät­kä ole sitä vie­lä­kään sel­keä­sa­nai­ses­ti teh­neet. Ei Yleis­ra­dion toi­mit­ta­jien pidä näin toi­mia eli toi­mia har­haan­joh­ta­van uuti­soin­nin levittäjänä.

  Sit­ten nämä samat toi­mit­ta­jat sano­vat itse tai lait­ta­vat haas­ta­tel­ta­van tois­tu­vas­ti sano­maan, että esteel­li­syys­ko­hut ovat Sipi­län itsen­sä aiheut­ta­mia. Eivät ole! Ne ovat poli­tiik­kaa uuti­soin­nil­laan teke­vien tai puut­teel­lis­ta ammat­ti­tai­toa edus­ta­vien toi­mit­ta­jien aikaansaannoksia.

 52. ksee: Eipä patent­ti­sal­kut tai muut­kaan pal­joa pai­na­neet, kun Tekes ja Sit­ra veti­vät maton lähes koko bio­tech star­tup ‑alan alta.

  Mil­lä perusteella?

  Tekei­sil­lä on hank­kei­ta kuten “Smart&Green Growth – Puh­taas­ti bio­ta­lou­teen ohjel­ma­ko­ko­nai­suus” ja mui­ta joi­hin hakuai­ko­ja on vii­me vuo­den lopul­le jois­sa sano­taan että “Clean­tech on yksi hal­li­tuk­sen kärkihankkeista”

 53. Luki­joi­den ja kir­joit­ta­jien kan­nat­taa palau­tel­la mie­leen Kes­kus­tan vaa­li­ra­ha­ko­hu ja miten Van­ha­nen sil­loin käyttäytyi. 

  Eikö ole syy­tä­kin pen­koa eten­kin sel­lais­ten pää­mi­nis­te­rien tou­hu­ja, jot­ka alka­vat ensim­mäi­sek­si kiu­kut­te­le­maan tilan­tees­sa jos­sa pitäi­si olla avoih. Peit­te­le­vät ja ker­to­vat vain vält­tä­mät­tö­män minimin.

  Sel­lai­nen tak­tiik­ka on yleen­sä jos on jotain salat­ta­vaa. En ole­ta, että täs­sä niin on mut­ta erit­täin outoa täl­lai­nen toi­min­ta on omis­ta­ja­noh­jauk­ses­ta vas­taa­val­la lii­ke­mies­taus­tan omaa­val­la pääministeriltä.

  Bio­ta­lous­sil­mä­la­sit pääs­sä alkaa osal­la luki­jois­ta­kin jo hämär­ty­mään ne avoi­muu­den ja jul­ki­sen val­von­nan peri­aat­teet ja ale­taan kiu­kut­te­le­maan median ajojahdista.

 54. Ant­ti Rin­ne on muu­ta­mia­kym­me­niä ker­to­ja tois­ta­nut tari­nan maa­il­man megat­ren­deis­tä ja tar­pees­ta val­tion­kin avit­ta­ma­na saa­da pys­tyyn refe­rens­si­lai­tok­sia, joil­la osoi­te­taan suo­ma­lai­sen clean­tec­hin toimivuus.

  Vii­me viik­koi­na en ole enää tätä tari­naa kuullut.

 55. Onnit­te­lut 🎊 kii­tos osmo,vaikka olet toi­sen puo­lu­een mies!kirjoitit totuu­den- ja asial­li­seen mukaisesti!Tällaisia kan­nan­ot­to­ja tar­vi­taan, jot­ka eivät ole repi­mäs­sä, vaan rakentamassa!!

 56. Sel­lai­nen pie­ni huo­mio, että “navet­to­jen rahoit­ta­mi­ses­sa” on kyse Make­ran inves­toin­ti­tus­ta, joka suun­na­taan eläin­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Aika ikä­vä lop­pu­kom­ment­ti muu­ten ansiok­kaas­sa blo­gis­sa­si liit­tyen eläin­suo­je­lu­toi­mien väheksymiseen.

 57. Ver­kos­sa on nyt Intian mat­kaa isom­pi kala, johon median pitäi­si kes­kit­tyä eli se, että val­tio­nyh­tiö For­tum pelas­ti (sur­keas­sa kun­nos­sa ole­van?) Chem­po­lik­sen isä­pap­pa Sipi­län olles­sa pääministerinä! 

  Ylei­ses­ti Sipi­län jää­viys­ky­sy­myk­sis­sä tun­nu­taan mene­vän jat­ku­vas­ti jol­lain har­maal­la alu­eel­la. Var­si­nai­ses­ti ei ehkä löy­dy vää­rin­käy­tök­siä, mut­ta paha maku jää suu­hun kui­ten­kin jää. Sipi­lä itse suh­tau­tuu asi­aan omi­tui­ses­ti. Hänen argu­ment­tin­sa menee joten­kin näin: “Minä olen oikea­mie­li­nen, oma­tun­to­ni on puh­das, ette­kö usko minua?” Ja kun kan­sa ja media ei täl­lai­sia vakuu­tuk­sia usko, sit­ten Sipi­lä loukkaantuu. 

  Kun trum­pit ja sipi­lät siir­tä­vät omis­tuk­si­aan “käsi­var­ren mitan pää­hän” lap­sil­leen tai muil­le suku­lai­sil­leen, eihän sitä usko kukaan että samal­la kel­lon­lyö­mäl­lä hen­ki­lön vai­ku­tus­val­ta näi­hin bis­nek­siin lak­kaa. Yri­tys­maa­il­man ihmis­ten tuloa poli­tiik­kaan ei tie­ten­kään pidä estää, mut­ta oli­si hyvä jos pysyi­si­vät ton­teil­laan. Bis­nes­mie­het ja ‑nai­set ovat hyviä ren­ke­jä ja pii­ko­ja, mut­ta val­tion päät­tä­vil­le pai­koil­le ei pitäi­si pääs­tää. Kuten on huo­mat­tu, kat­san­to­kan­ta yhteis­kun­taan on hyvin kapea ja jää­viys­sot­ku­ja riit­tää. Tosin joku kokoo­mus­lai­nen poliit­ti­nen broi­le­ri, joka on tatuoi­tu kaut­taal­taan spon­so­riy­ri­tys­ten mer­keil­lä, ei ole parem­pi vaih­toeh­to sekään.

  Samaa miel­tä sii­tä, että nyt pitäi­si ennen­kaik­kea kes­kit­tyä kri­ti­soi­maan hal­li­tuk­sen teke­mi­siä ihan asia­poh­jal­ta. Sipi­län jää­viys­ko­hu­jen alle on (tar­koi­tuk­sel­la­ko?) jää­nyt hal­li­tuk­sen jo teh­dyt pää­tök­set esi­mer­kik­si opin­to­tuen leik­kaa­mi­ses­ta ja rik­kail­le myön­ne­tyis­tä lukui­sis­ta vero­hel­po­tuk­sis­ta. Kes­kus­ta jat­kaa ympä­ris­tö­hal­lin­non tuhoa­mis­ta, sote-uudis­tus on täy­si kata­stro­fi, TE-kes­kus­ten toi­min­ta aio­taan ulkois­taa, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den koh­te­lu on ala-arvois­ta, väy­lät yhtiöi­te­tään jne. jne. Huh, huh kyl­lä näi­tä kar­mei­ta suun­ni­tel­mia ja pää­tök­siä riit­tää. Tun­tuu, että tämä hal­li­tus tosi­aan on vaa­ral­li­sin hal­li­tus ikinä.

  Medias­sa ei myös­kään kos­kaan puhu­ta yhdes­tä val­ta­vas­ta ideo­lo­gi­ses­ta poh­ja­vi­rees­tä hal­li­tuk­sen toi­mien taus­tal­la. Sipi­lä hovei­neen pyr­kii nyt suu­rem­paan uus­li­be­ra­lis­ti­seen raken­ne­muu­tok­seen suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa kuin aikai­sem­mat hal­li­tuk­set yhteen­sä. Ahos­ta ja Lip­po­ses­ta läh­tien on kul­jet­tu huo­noon suun­taan ja pik­ku hil­jaa on teh­ty myy­rän­työ­tä monil­la hal­lin­no­na­loil­la, mut­ta nyt yhtiöit­tä­mi­nen, ulkois­ta­mi­nen ja yksi­tyis­tä­mi­nen on läh­te­nyt aivan lapa­ses­ta! On kuin ne kuu­mei­ses­ti yrit­täi­si­vät tuho­ta loput jäl­jel­lä ole­vas­ta demo­kra­tias­ta, jul­ki­ses­ta omis­tuk­ses­ta, jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ja siir­tää kel­lot takai­sin 1800-luvulle.

  1. Ver­kos­sa on nyt Intian mat­kaa isom­pi kala, johon median pitäi­si kes­kit­tyä eli se, että val­tio­nyh­tiö For­tum pelas­ti (sur­keas­sa kun­nos­sa ole­van?) Chem­po­lik­sen isä­pap­pa Sipi­län olles­sa pääministerinä! 

   Ensin ollaan sitä miel­tä, että Chem­po­lik­sen osak­kei­den omis­ta­mi­nen on ollut Sipi­län lap­sil­le koph­tuut­to­man hyvä sijoi­tus ja seu­raa­vak­si, että For­tu­mil­le se kui­ten­kin on ollut koh­tuut­to­man huo­no sijoitus.

 58. Jäl­leen hyvä ana­lyy­si Osmol­ta. Minua mie­ti­tyt­tää, mitä asian nos­ta­mi­nen esil­le nyt tapah­tu­nees­sa valos­sa ker­too suo­ma­lai­ses­ta mediasta!

  Sen ymmär­rän, että puh­taas­ti kateu­teen ja yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­syy­teen poh­jau­tu­vat sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit rum­mut­ta­vat aihet­ta aivan käsit­tä­mät­tö­mäs­tä näkö­kul­mas­ta. Heil­le eivät tuot­ta­vat työ­pai­kat mer­kit­se mitään, kos­ka kaik­ki voi­vat saa­da val­tion viran tai sos­sun kor­vauk­sia. Se että mm. YLE on muka­na, niin se ker­too paljon.

  HS:a ei ole pak­ko tila­ta, mut­ta mak­san kui­ten­kin YLE:stä. Itse olen sitä miel­tä, että YLE pitää nyky­muo­dos­saan lak­kaut­taa ja jät­tää vain jul­ki­sen pal­ve­lun kana­vat: val­tio­joh­don tv-uutis­ka­na­va, kou­lu-tv = Tee­ma ja mino­ri­teet­ti­kie­lien tv-kana­va (ruot­si ja saa­me) sekä vas­taa­vat radio­ka­na­vat. Näin­hän on Län­si-Euroo­pas­sa teh­ty jo vuo­sia sitten.

 59. Hyvä kir­joi­tus, pait­si aivan lopus­sa ole­va kom­ment­ti. Nimit­täin nii­tä nave­toi­ta tar­vi­taan, jot­ta säi­lyi­si varau­tu­mi­sen ja oma­va­rai­suu­den näkö­kul­mas­ta edes jota­kin tur­vaa mah­dol­li­sen krii­sin sat­tues­sa. Sii­nä eivät yli­opis­tot (vast.) auta mei­tä yhtään.

 60. Eikö ole syy­tä­kin pen­koa eten­kin sel­lais­ten pää­mi­nis­te­rien tou­hu­ja, jot­ka alka­vat ensim­mäi­sek­si kiu­kut­te­le­maan tilan­tees­sa jos­sa pitäi­si olla avoih.”

  Täs­sä Sipi­län teke­mi­siä ja median suh­det­ta ruo­ti­vas­sa kes­kus­te­lus­sa unoh­de­taan, että tuo­ma­rin ase­maan itsen­sä kohot­ta­nut kom­men­toi­ja sivuut­taa hyvän tuo­ma­roin­nin peri­aat­teet: Hyvä tuo­ma­ri, vaik­ka­pa jää­kiek­ko­sel­lai­nen, pyr­kii sel­vit­tä­mään kär­hä­män aloit­ta­jan. Ran­gais­tuk­sia annet­taes­sa kär­hä­män aloit­ta­ja saa jää­hyä vaik­ka­pa 2+2 minuut­tia ja kär­hä­mään pro­vo­soi­tu­nee­na osaa otta­nut kak­si minuuttia.

  Täs­sä Sipi­län esteel­li­syyk­siä kos­ke­vas­sa kohus­sa, joka on ollut lei­mal­li­ses­ti Ylen toi­mit­ta­jien ja Sipi­län välis­tä, kär­hä­män aloit­ta­jan toi­mia ei olla kri­ti­soi­tu käy­tän­nös­sä lain­kaan. (Toi­mit­ta­jat puo­lus­ta­vat sanan­va­paut­ta myös sel­lais­ten kave­rien teke­mis­ten koh­dal­la, jot­ka käyt­tä­vät sanan­va­paut­ta väärin.)Puutteellisella ammat­ti­tai­dol­la varus­tet­tu, uuti­soin­nil­la poli­tiik­ka teh­nyt kär­hä­män aloit­ta­ja on saa­nut nol­la minuut­tia ja sii­hen pro­vo­soi­tu­neel­le Sipi­läl­le on tuo­mit­tu vähin­tään­kin 2+2 minuut­tia. (Näin tosin kävi sen­kin perät­tö­mäk­si osoit­tau­tu­neen Mat­ti Van­ha­sen lau­ta­ka­sa­ko­hun tapauksessa.)

  Val­tion omis­ta­ma Yle on Suo­mes­sa se uuti­sia levit­tä­vä taho, jon­ka toi­min­nal­la on jo ase­man­sa­kin takia suu­rin puo­lu­eet­to­muus­vaa­ti­mus ja sik­si sen uuti­soin­nil­la on myös suu­rin toden­pe­räi­syy­so­do­tus. Kun sit­ten täl­lai­sen lai­tok­sen toi­mit­ta­jat alka­vat tois­tu­vas­ti esit­tää pää­mi­nis­te­ris­tä perät­tö­miä uuti­sia, ja vii­mein jopa kor­rup­tio­väit­tei­tä, kyl­lä sii­nä rau­hal­li­sem­pi­kin ihmis­tyyp­pi vii­mein kuo­hah­taa. Täs­tä tois­tu­vas­ta ras­saa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta nämä perä­tön­tä tie­toa tasok­kaim­man median pai­noar­vol­la esit­tä­neet toi­mit­ta­jat on nos­tet­tu mart­tyy­rin asemaan. 

  Jos Ylen toi­mit­ta­jat oli­si­vat tämän blo­gin kir­joit­ta­jan, Osmo Soi­nin­vaa­ran tasoi­sia oikeu­den­mu­kai­suu­del­taan ja totuu­den tavoit­te­lul­taan, ei mitään ainek­sia Sipi­län esteel­li­syys­ko­hui­hin oli­si kos­kaan ollut ole­mas­sa­kaan. Vaan kun nämä Ylen­kin toi­mit­ta­jat tukeu­tu­vat peri­aat­tee­seen, että “mitä täy­del­li­sem­pi suo­ri­tus, sitä pie­nim­pien puut­teel­li­suuk­sien osoit­ta­mi­sel­la sen hoh­dok­kuus voi­daan bana­li­soi­da”. Tätä toteut­taes­saan he levit­tä­vät oppo­si­tio ‑tai sen­saa­tio­leh­tien tar­koi­tus­ha­kui­sia ja har­haan­joh­ta­via sana­va­lin­to­ja sel­lai­se­naan, sekä jät­tä­vät oleel­lis­ta tie­toa pois. Täs­sä Che­mi­po­lis yhtiön tapauk­ses­sa jätet­tiin ker­to­mat­ta, että sen ja intia­lai­sen tilaa­jan kes­ken oli ensim­mäi­set aie­so­pi­muk­set teh­ty jo aiem­pien hal­li­tus­ten aika­na. Sipi­läl­lä ei siis ollut sopi­muk­sen syn­ty­mi­seen mitään tekemistä.

  Ei Ylen toi­mit­ta­jat saa näin menetellä.

 61. Niin kau­an on turvattu
  kotiem­me lies

  Kun vah­ti­na somes­sa on
  yksi­kin talousmies

  Huol­ta vail­la, ei mur­heis­na miellä
  kun vii­saut­ta on tääl­lä ja siellä

 62. Miten näin­kin fik­sut ihmi­set eivät näe täs­sä Chem­po­lis asias­sa met­sää puil­ta. Olet Osmo vää­räs­sä jos ajat­te­let, että Suo­mi hyö­tyy täs­tä Inti­aan teh­dys­tä sopi­muk­ses­ta mil­lään taval­la. Vien­tiin ei mene täl­lä ker­taa kuin ammat­ti­tai­toa. Työ­paik­ko­ja tämä ei lisää kuin Intia­lai­sil­le. Voim­me kat­soa Chem­po­lik­sen tari­naa 3vuoden pääs­tä, mut­ta vero­tu­lo­ja tai työ­paik­ko­ja se ei Suo­meen ole tuo­nut yhtään enem­pää kuin nytkään.

  Käsit­tääk­se­ni For­tel sai omis­tusoi­keut­ta Chem­po­lik­ses­ta lai­naa­mal­la sil­le 750 000€. Nämä rahat tus­kin ilman mer­kit­tä­vää sopi­mus­ta oli­si iki­nä palau­tu­neet. Yri­tyk­sen todel­li­nen arvo hie­man ennen Intian tätä Inti­aan teh­tyä sopi­mus­ta oli lähes nol­la. n.6 kuu­kaut­ta Intian mat­kan jäl­keen For­tum ja Taa­le­ri arvot­ti­vat yhtiön n.20 mil­joo­nan arvoi­sek­si ja täs­sä välis­sä myös For­tel myi sijoi­tus­taan 3% yri­tyk­ses­tä saa­den sii­tä X mää­rän, jos se myi sen For­tu­mil­le tai Taa­le­ril­le se sai sii­tä n.600 000. Lisäk­si jäl­jel­le jää­neen sijoi­tuk­sen 5% arvo nousi n. miljoonaan.

  Mitään vää­rää Sipi­lä ei Intias­sa var­mas­ti teh­nyt, koko tari­na ker­too vain aina­kin minul­le hyvin­kin sel­keäs­ti kenen etu­ja ensi­si­jai­ses­ti val­tion tär­kein pää­mies ajaa.

 63. Sipi­län ongel­mat oli­si­vat jo aiko­ja sit­ten lop­pu­neet median kans­sa, jos oli­si läh­te­nyt avoi­mel­le lin­jal­le. Valit­si Mat­ti Van­ha­sen tak­tii­kan + kiu­kut­te­lut päälle.

  Jo täl­lai­ses­sa hais­taa pala­neen käryä, joten ei ole mikään ihme jos media on kim­pus­sa. Jos media ei toi­mi­si näin, niin mitään kiin­ni­jää­mis­vaa­raa ei oli­si jos taus­tal­la löy­tyy­kin “hämä­riä” puuhia.

  Täy­del­lis­tä medias­ta ei saa­da kos­kaan, joten polii­tik­ko­jen koh­dal­la on parem­pi median pie­ni yli­lyön­ti näin päin, kuin toi­sin päin.

  Arvo­mies:
  “Eikö ole syy­tä­kin pen­koa eten­kin sel­lais­ten pää­mi­nis­te­rien tou­hu­ja, jot­ka alka­vat ensim­mäi­sek­si kiu­kut­te­le­maan tilan­tees­sa jos­sa pitäi­si olla avoih.”

  Täs­sä Sipi­län teke­mi­siä ja median suh­det­ta ruo­ti­vas­sa kes­kus­te­lus­sa unoh­de­taan, että tuo­ma­rin ase­maan itsen­sä kohot­ta­nut kom­men­toi­ja sivuut­taa hyvän tuo­ma­roin­nin peri­aat­teet: Hyvä tuo­ma­ri, vaik­ka­pa jää­kiek­ko­sel­lai­nen, pyr­kii sel­vit­tä­mään kär­hä­män aloit­ta­jan. Ran­gais­tuk­sia annet­taes­sa kär­hä­män aloit­ta­ja saa jää­hyä vaik­ka­pa 2+2 minuut­tia ja kär­hä­mään pro­vo­soi­tu­nee­na osaa otta­nut kak­si minuuttia.

  Täs­sä Sipi­län esteel­li­syyk­siä kos­ke­vas­sa kohus­sa, joka on ollut lei­mal­li­ses­ti Ylen toi­mit­ta­jien ja Sipi­län välis­tä, kär­hä­män aloit­ta­jan toi­mia ei olla kri­ti­soi­tu käy­tän­nös­sä lain­kaan. (Toi­mit­ta­jat puo­lus­ta­vat sanan­va­paut­ta myös sel­lais­ten kave­rien teke­mis­ten koh­dal­la, jot­ka käyt­tä­vät sanan­va­paut­ta väärin.)Puutteellisella ammat­ti­tai­dol­la varus­tet­tu, uuti­soin­nil­la poli­tiik­ka teh­nyt kär­hä­män aloit­ta­ja on saa­nut nol­la minuut­tia ja sii­hen pro­vo­soi­tu­neel­le Sipi­läl­le on tuo­mit­tu vähin­tään­kin 2+2 minuut­tia. (Näin tosin kävi sen­kin perät­tö­mäk­si osoit­tau­tu­neen Mat­ti Van­ha­sen lau­ta­ka­sa­ko­hun tapauksessa.)

  Val­tion omis­ta­ma Yle on Suo­mes­sa se uuti­sia levit­tä­vä taho, jon­ka toi­min­nal­la on jo ase­man­sa­kin takia suu­rin puo­lu­eet­to­muus­vaa­ti­mus ja sik­si sen uuti­soin­nil­la on myös suu­rin toden­pe­räi­syy­so­do­tus. Kun sit­ten täl­lai­sen lai­tok­sen toi­mit­ta­jat alka­vat tois­tu­vas­ti esit­tää pää­mi­nis­te­ris­tä perät­tö­miä uuti­sia, ja vii­mein jopa kor­rup­tio­väit­tei­tä, kyl­lä sii­nä rau­hal­li­sem­pi­kin ihmis­tyyp­pi vii­mein kuo­hah­taa. Täs­tä tois­tu­vas­ta ras­saa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta nämä perä­tön­tä tie­toa tasok­kaim­man median pai­noar­vol­la esit­tä­neet toi­mit­ta­jat on nos­tet­tu mart­tyy­rin asemaan. 

  Jos Ylen toi­mit­ta­jat oli­si­vat tämän blo­gin kir­joit­ta­jan, Osmo Soi­nin­vaa­ran tasoi­sia oikeu­den­mu­kai­suu­del­taan ja totuu­den tavoit­te­lul­taan, ei mitään ainek­sia­Si­pi­län esteel­li­syys­ko­hui­hin oli­si kos­kaan ollut ole­mas­sa­kaan. Vaan kun nämä Ylen­kin toi­mit­ta­jat tukeu­tu­vat peri­aat­tee­seen, että “mitä täy­del­li­sem­pi suo­ri­tus, sitä pie­nim­pien puut­teel­li­suuk­sien osoit­ta­mi­sel­la sen hoh­dok­kuus voi­daan bana­li­soi­da”. Tätä toteut­taes­saan he levit­tä­vät oppo­si­tio ‑tai sen­saa­tio­leh­tien tar­koi­tus­ha­kui­sia ja har­haan­joh­ta­via sana­va­lin­to­ja sel­lai­se­naan, sekä jät­tä­vät oleel­lis­ta tie­toa pois. Täs­sä Che­mi­po­lis yhtiön tapauk­ses­sa jätet­tiin ker­to­mat­ta, että sen ja intia­lai­sen tilaa­jan kes­ken oli ensim­mäi­set aie­so­pi­muk­set teh­ty jo aiem­pien hal­li­tus­ten aika­na. Sipi­läl­lä ei siis ollut sopi­muk­sen syn­ty­mi­seen mitään tekemistä.

  Ei Ylen toi­mit­ta­jat saa näin menetellä.

 64. Arvo­mies:
  (Näin tosin kävi sen­kin perät­tö­mäk­si osoit­tau­tu­neen Mat­ti Van­ha­sen lau­ta­ka­sa­ko­hun tapauksessa.)

  Mie­len­kiin­toi­nen kan­ta caseen, mis­sä ja kenen toi­mes­ta väi­te on osoi­tet­tu perät­tö­mäk­si? Van­ha­sel­la oli­si ollut mah­dol­li­suus vie­dä asia kärä­jil­le kun­nian­louk­kauk­se­na ja puh­dis­taa mai­neen­sa, mut­ta ei halun­nut, tosin vei “uuni­pe­ru­na” kir­jan kir­joit­ta­jan kärä­jil­le pal­jon vähä­pä­töi­sem­mäs­tä asias­ta. Muis­tu­te­taan vie­lä, että “lau­ta­ka­sa” casen läh­de oli val­mis oikeu­des­sa todis­ta­maan asias­ta, tämä­kö Van­has­ta pelotti?

 65. Hie­noa Osmo. Kir­joi­tuk­se­si tii­vis­tää hie­nos­ti Sipi­lään ja hiu­kan Chem­po­lik­seen liit­ty­vää kohua. Itse­kin olen näis­tä asiois­ta kir­joit­ta­nut pari tii­vis­tys­tä Face­boo­kin kaut­ta ja haluan nos­taa muu­ta­man huomion.

  Case Chem­po­lis:

  1) Tämän­tyyp­pi­nen iso­jen inves­toin­tien pro­jek­ti­kaup­pa ja nii­hin liit­ty­vät yhteis­yri­tyk­set ovat niin moni­mut­kai­sia asioi­ta, että nii­den neu­vot­te­lu (eten­kin Intias­sa) kes­tää aina kuu­kausia. Usein nii­hin liit­tyy ns. kau­pan­jul­kai­su- tai alle­kir­joi­tus­ti­lai­suus, johon kuu­luu mah­dol­li­sim­man kor­kei­den joh­ta­jien ja vir­ka­mies­ten läs­nä­olo. Usein on niin, että kau­pan alle­kir­joit­ta­jat eivät ole mil­lään lail­la osal­lis­tu­neet myyn­ti­pro­jek­tiin. Tätä tapaa käy­te­tään edel­leen kai­kis­sa Aasian mais­sa var­sin usein.

  2) Chem­po­lis on vuo­sia kehit­tä­nyt eri­lai­sia ei puu­poh­jais­ten, ns. non wood-kas­vien (esim. olki ja bam­bu) jalos­ta­mis­ta sel­lu­loo­sak­si ja eri­lai­sik­si bio­polt­toai­neik­si. Tie­däm­me, että nämä tek­nii­kat eivät ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta vedä ver­to­ja mei­dän tääl­lä käyt­tä­miin tek­nii­koi­hin (esim. sul­faat­ti­keit­to), mut­ta eri­tyi­ses­ti Intias­sa ne edus­ta­vat suur­ta bio­mas­sa­vo­lyy­miä. Isos­sa kuvas­sa maa­il­man kan­nal­ta var­maan oli­si paras tapa se, että inti­lai­set yri­tyk­set ostai­si­vat sel­lun­sa tääl­tä poh­jo­las­ta, mut­ta eri­lais­ten bio­polt­toai­nei­den val­mis­ta­mi­sen esim. fur­fu­raa­lin val­mis­tuk­sen yhtey­des­sä on jär­ke­vää pai­kal­li­ses­ti­kin. Näi­hin tar­koi­tuk­seen Chem­po­lik­sen tapai­nen yri­tys on teh­nyt val­ta­van mää­rän hyvää työ­tä ja ansait­see mei­dän kaik­kien tuen onnis­tuak­seen tehtävässään

  3) Kukaan ei meis­tä tie­dä mil­lai­sel­la busi­ness-mal­lil­la teh­tä­vä pro­jek­ti ja yhteis­yri­tys tul­laan teke­mään. Täy­tyy toi­voa, että lopul­li­ses­ta kaup­pa­sum­mas­ta tuli­si työ­tä ja tek­no­lo­gia­val­mis­tus­ta tän­ne koti­maa­han­kin, mut­ta usein näi­hin kaup­poi­hin kuu­luu suu­ri pai­ne ja jos­kus jopa sopi­muk­seen kir­jat­tu koh­ta, mis­sä mää­ri­tel­lään pai­kal­li­sen han­kin­nan ja oston mää­rä. Myös­kin pro­jek­ti­mal­lin olles­sa sel­lai­nen, että pää­lai­te­toi­mit­ta­ja vas­taa koko­nai­suu­des­ta mukaan­lu­kien raken­ta­mi­sen, suun­nit­te­lun, lai­tea­sen­nuk­sen, tes­taa­mi­sen ja käyt­töön­o­ton pro­jek­tiin liit­ty­vät ris­kit ovat suu­ret ja koko kaup­pa­sum­man kotiut­ta­mi­seen liit­ty­vät moni­mut­kai­suu­det haas­ta­vat. Eli mai­nos­tet­tu kaup­pa­sum­ma kotiu­tuu vain osit­tain tän­ne Suo­meen ja jos Chem­po­lis vas­taa koko­nai­suu­des­ta, ris­kit ovat suu­rem­mat kuin Olki­luo­don ydinvoimalassa

  Case Sipi­lä rooli

  1) Lie­nee tot­ta, että kom­mu­ni­koin­nis­sa meil­lä kai­kil­la on paran­ta­mi­sen varaa. Niin myös Sipilällä.

  2) Meil­lä on tääl­lä koti­maas­sa aivan lii­an pal­jon toi­mit­ta­jia, joi­den tapa ja kyky esit­tää asioi­ta on erit­täin kysee­na­lai­nen. Hei­dän teh­tä­vä ei ole­kaan esit­tää asioi­ta eri näkö­kul­mis­ta, vaan teh­dä mate­ri­aa­lia, joka on mah­dol­li­sim­man popu­lis­ti­nen. Tämä suun­taus on kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti yleis­ty­nyt joka puo­lel­la maa­il­maa. Haas­tee­na täs­sä on se, että luki­jat jot­ka eivät ole aina asian­tun­ti­joi­ta muo­dos­ta­vat oman totuu­den­sa perus­tuen erit­täin sub­jek­tii­vi­seen näke­myk­seen ja jopa val­hei­siin. Tämän vuok­si en itse lue kos­kaan mitään iltapäivälehtiä.

  3) Ei kai voi olla Sipi­län vika, että hän jo nuo­re­na mie­he­nä teki itses­tään moni­mil­jo­nää­rin. Hän on myös erit­täin vaa­ti­mat­to­mal­la tyy­lil­lä levit­tä­nyt hyvää ympä­ris­töön­sä ja mah­dol­lis­ta­nut lukui­sien työ­paik­ko­jen syn­nyn rahoit­ta­mal­la ja syn­nyt­tä­mäl­lä nii­tä ansait­se­mil­laan rahoil­la. Kun ver­taa hän­tä keneen tahan­sa muu­hun enti­seen pää­mi­nis­te­riin tai mihin tahan­sa minis­te­riin hän on ainut­laa­tui­nen täl­lä alueella.

  4) Lie­nee sel­vää, että poli­tiik­ka ja poliit­ti­set toi­min­ta­mal­lit ovat yllät­täeet Sipi­län. Näi­tä Sipi­lä ei voi muut­taa, mut­ta var­maan on otta­nut opiksi.

 66. Mie­len­kiin­toi­nen kan­ta caseen, mis­sä ja kenen toi­mes­ta väi­te on osoi­tet­tu perät­tö­mäk­si? Van­ha­sel­la oli­si ollut mah­dol­li­suus vie­dä asia kärä­jil­le kun­nian­louk­kauk­se­na ja puh­dis­taa mai­neen­sa, mut­ta ei halunnut…”

  Oikeus­val­tion alkeis­iin kuu­luu, että sen, joka syy­tök­sen esit­tää, tulee myös esit­tää näyt­tö. Tämän sei­kan jutun aikoi­naan teh­neet toi­mit­ta­jat (tar­koi­tuk­sel­la) unoh­ti­vat ja se näyt­tää “pek­sul­ta­kin” unoh­tu­nen. Lau­ta­ka­sa­jut­tuun sisäl­ty­neen kor­rup­tio­väit­teen toden­pe­räi­syy­den osoit­ta­mi­nen ei kuu­lu Mat­ti Van­ha­sel­le! Jut­tuun sisäl­ty­nyt­tä toi­mit­ta­jien töke­ryyt­tä ei ole ammat­ti­to­ve­rei­den kes­ken juu­ri lain­kaan käsi­tel­ty. Sekin muka kuu­luu “pyhän” leh­dis­tö­va­pau­den piiriin.

  Lau­ta­ka­sa­ju­tun yhtey­des­sä yli-innok­kaat toi­mit­ta­jat oli­vat nimet­tö­män ilmian­ta­jan tie­dos­ta niin innos­tu­nei­ta, ettei­vät välit­tä­neet käy­dä asi­aa pai­kan pääl­lä edes tar­kas­ta­mas­sa. Tar­koi­tan sitä, että jutun teke­mi­sen aika­na Van­ha­sen oma­ko­ti­ta­lo oli myyn­tie­sit­te­lys­sä, joten kuka tahan­sa oli­si voi­nut käy­dä totea­mas­sa, onko edes teo­rias­sa mah­dol­lis­ta, että talon sisä­ver­houk­seen kuu­luu kor­rup­tio­väit­tees­sä mai­nit­tu 40 000 euron mää­rä eri­kois­höy­lät­tyä puutavaraa. 

  Sel­lai­nen mää­rä erot­tuu oma­ko­ti­ta­lon jokai­ses­ta huo­nees­ta ja ei tar­vit­se olla alan ammat­ti­lai­nen asian todetakseen.

 67. Soi­nin­vaa­ra ui vas­ta­vir­taan omiensa(kin) jou­kos­sa puhu­mat­ta­kaan Ilta­leh­des­tä ja YLE:sta, joi­ta sopu­li­lau­ma tosi­asiois­ta välit­tä­mät­tä seu­raa. Vih­reil­tä ei ole kuul­tu muu­ta kuin räk­sy­tys­tä oli­vat­pa hal­li­tuk­ses­sa tai oppo­si­tios­sa, joten Soi­nin­vaa­ran monet aiem­mat ja tämä puheen­vuo­ro ovat vir­kis­tä­viä poik­keuk­sia Vih­rei­den suun­nas­ta mut­ta hänel­tä kuul­tu­na edus­ta­vat jär­ki­pu­hei­ta pit­kin matkaa.

 68. Itsel­le­ni oli yllä­tys miten vähäi­set omis­tuk­set Sipi­län lap­sil­leen siir­tä­mäl­lä sijoi­tus­yh­tiö For­tel inves­til­lä lopul­ta on.

  For­te­lin omis­tuso­suus Gase­kis­ta on 1,19 pro­sent­tia, Chem­po­lis­ta 5,25 pro­sent­tia ja Aho­la Trans­por­tis­ta 0,89 prosenttia.”

  Kate­ra Stee­lin osuu­det on myy­ty jo pois.

  Jul­ki­ses­ti raken­ne­tun mie­li­ku­van mukaan For­tel invest oli­si mer­kit­tä­väm­pi­kin tekijä.

  Myl­ly­kos­ken lak­kau­te­tul­le pape­ri­teh­taal­le on pit­kään yri­tet­ty saa­da bio­eta­no­li­teh­das­ta, joka hyö­dyn­täi­si olkea. Pro­ses­si lie­nee saman­ta­pai­nen jota Chem­po­lis on kehittänyt.

  Kemiin suun­nit­teil­la ole­van Kai­din bio­polt­toai­ne­teh­taan tek­no­lo­gia on eri­lais­ta. Yhteis­tä on ongel­mat tie­teen koe­la­bo­ra­to­riois­sa saa­tu­jen kek­sin­tö­jen siir­tä­mi­nen talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si ja laa­ja­mit­tai­sek­si tuo­tan­nok­si. Jotain kiin­nos­ta­vaa suo­ma­lai­sis­sa pik­ku­fir­mo­jen tuo­te­ke­hit­te­lys­sä on kun on saa­tu kii­na­lai­set ja intia­lai­set liikkeelle.

 69. Pia-Pet­ri Pam­pu­la-Kut­ri:
  On kuin ne kuu­mei­ses­ti yrit­täi­si­vät tuho­ta loput jäl­jel­lä ole­vas­ta demo­kra­tias­ta, jul­ki­ses­ta omis­tuk­ses­ta, jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ja siir­tää kel­lot takai­sin 1800-luvulle.

  Ihmis­kun­nal­la oli­si asiat vie­lä pal­jon parem­min, mikä­li 1900-luvul­la oli­si väl­tyt­ty kom­mu­nis­min ja sosia­lis­min syö­väl­tä. Kehi­tys ja elin­ta­so oli­si mm. Itä-Euroo­pas­sa aivan toi­sel­la tasol­la ilman kom­mu­nis­mia ja sosia­lis­mia. Venä­jä­kin oli­si län­si­maa­lai­sem­pi ja toden­nä­köi­ses­ti suur­val­ta, jota se ei nyt ole, jos ydin­a­seet jäte­tään yhtä­lös­tä pois. Län­si­maat toi­vat sota­jouk­kon­sa val­kois­ten venä­läis­ten avuk­si, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti epäonnistuivat.

 70. Peter-ystä­vä on nyt lumiu­kon kans­sa siel­lä jos­sain. Huol­toa­se­mien ja maa­ta­lou­den ero on sii­nä, että ilman auton­pe­sua pär­jää pit­kään mut­ta ulman ruo­kas noin vii­den ate­rian sjan

  Peter: Onko se “inves­toin­ti­ko­ne”, jos ale­taan mak­saa vaik­ka­pa huol­toa­se­mil­le mil­jar­di vuo­des­sa tukiai­sia ja ne sit­ten inves­toi­vat mil­jar­din vuo­des­sa pesu­kais­toi­hin ja hie­nom­piin katok­siin nes­te­kaa­su­pul­lo­jen säi­lyt­tä­mis­tä var­ten? Jos täl­lai­nen nos­tai­si Suo­men kuo­pas­ta, niin asia oli­si help­po rat­kais­ta. Ensi vuon­na huol­ta­mot ja sit­ten vaik­ka uima­hal­lit ja kahvilat.

 71. Maa­ta­lous­tuet ovat lähin­nä etu­ryh­mä­lob­baus­ta, jota voi ratio­naa­li­ses­ti perus­tel­la mai­se­man­hoi­dol­la ja täkä­läi­sil­lä puh­tail­la elin­tar­vik­keil­la — ja huol­to­var­muu­del­la nii­den koh­dal­la, jot­ka eivät ole viit­si­neet asi­aan perehtyä.

 72. Muka­va, että pres­sa otti asial­li­sen kan­nan asi­aan eli kri­ti­soi varo­vas­ti Sipi­län toi­min­taa. Kaik­ki muut kan­nat tun­tu­vat vää­rin­kä­si­tyk­sil­tä: tot­ta kai pää­i­nis­te­rin esteel­li­syyt­tä pitää pen­koa ja tot­ta kai pää­mi­nis­te­rin pitäi­si itse osa­ta ottaa asia huo­mion vii­mei­sen pääl­le asian­tun­ti­joi­den avus­tuk­sel­la. Kun näin ei ole näem­mä käy­nyt, syn­tyy epäi­lys, jon­ka takia hänen toi­min­taan­sa pitää tar­kas­tel­la entis­tä­kin tar­kem­min ja kriittisemmin.

 73. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ensin ollaan sitä miel­tä, että Chem­po­lik­sen osak­kei­den omis­ta­mi­nen on ollut Sipi­län lap­sil­le koph­tuut­to­man hyvä sijoi­tus ja seu­raa­vak­si, että For­tu­mil­le se kui­ten­kin on ollut koh­tuut­to­man huo­no sijoitus.

  Niin. Tämän yhtiön koh­dal­la on juu­ri­kin näin. Chem­po­lis on edel­leen arpa­lip­pu. Ker­too, että For­tu­mil­la pal­lo hukas­sa ja raha polt­te­lee kas­sas­sa. Chem­po­lik­seen osak­kaat saa­vat työn­tää vie­lä monin­ker­tai­ses­ti rahaa, jon­ka jäl­keen busi­ness kan­taa tai ei. Var­mas­ti Sipi­län las­ten omis­tuso­suus liu­den­tuu mut­ta ovat jo näkö­jään saa­neet omat pois jol­loin lop­pu on plussaa.On var­maa, että For­tu­mis­sa on kes­kus­tel­tu sidon­nai­suuk­sis­ta ennen pää­tös­tä suu­rim­man omis­ta­jan kans­sa. Jos ei ole, niin se huo­les­tut­ta­vaa. Jos on, niin sii­nä väki­sin­kin riit­tää selit­tä­mis­tä. Tähän kun lisää pos­tin pelleilyn,niin omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­vaa ei voi busi­ness­gu­ru­na pitää.

 74. Tero Tolo­nen: Mil­lä perusteella?

  Tekei­sil­lä on hank­kei­ta kuten “Smart&Green Growth – Puh­taas­ti bio­ta­lou­teen ohjel­ma­ko­ko­nai­suus” ja mui­ta joi­hin hakuai­ko­ja on vii­me vuo­den lopul­le jois­sa sano­taan että “Clean­tech on yksi hal­li­tuk­sen kärkihankkeista”

  Siis “bio­ta­lous” on suo­ma­lai­ses­sa käy­tös­sä yhtä kuin maa- ja met­sä­ta­lous. Se bio­tech, joka aiem­min kuo­pat­tiin oli enem­män puu­has­te­lua solu­jen, gee­nien ja lääk­kei­den kanssa.

 75. Aki Saa­ri­nen:

  2) Chem­po­lis on vuo­sia kehit­tä­nyt eri­lai­sia ei puu­poh­jais­ten, ns. non wood-kas­vien (esim. olki ja bam­bu) jalos­ta­mis­ta sel­lu­loo­sak­si ja eri­lai­sik­si bio­polt­toai­neik­si. Tie­däm­me, että nämä tek­nii­kat eivät ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta vedä ver­to­ja mei­dän tääl­lä käyt­tä­miin tek­nii­koi­hin (esim. sul­faat­ti­keit­to), mut­ta eri­tyi­ses­ti Intias­sa ne edus­ta­vat suur­ta bio­mas­sa­vo­lyy­miä. Isos­sa kuvas­sa maa­il­man kan­nal­ta var­maan oli­si paras tapa se, että inti­lai­set yri­tyk­set ostai­si­vat sel­lun­sa tääl­tä poh­jo­las­ta, mut­ta eri­lais­ten bio­polt­toai­nei­den val­mis­ta­mi­sen esim. fur­fu­raa­lin val­mis­tuk­sen yhtey­des­sä on jär­ke­vää pai­kal­li­ses­ti­kin. Näi­hin tar­koi­tuk­seen Chem­po­lik­sen tapai­nen yri­tys on teh­nyt val­ta­van mää­rän hyvää työ­tä ja ansait­see mei­dän kaik­kien tuen onnis­tuak­seen tehtävässään

  Käsit­tääk­se­ni nyt Intias­sa oljet pol­te­taan avo­tu­lel­la ja se lisää aika kivas­ti suur­kau­pun­kien ympä­ris­tös­sä savusu­mua ja pienhiukkaspäästöjä.

 76. Pek­ka: Nuo­kin inves­toin­nit rahoi­te­taan veron­mak­sa­jil­la, lisäk­si maa­ti­lat saa­vat nois­ta­kin run­saat vähen­nyk­set verotukseen.!

  Voi tul­la sul­le yllä­tyk­se­nä, mut­ta maan­vil­je­li­jät­kin mak­sa­vat vero­ja. Kiin­teis­tö­ve­rot saat­ta­vat olla vii­si­nu­me­roi­sia, joten var­sin hyvä vero­tu­lon­läh­de mm. kunnille.

  Jos toi­vee­ni toteu­tui­si, niin MINUN VERORAHOILLANI ei kus­tan­net­tai­si kat­ke­ril­le inter­net­ki­ti­si­jöil­le yhtään mitään. Ruu­ak­si vain tans­ka­lais­ta ab-kinkkua.

  Kan­nat­taa myös etsiä käp­py­röi­tä val­tion tukieu­rois­ta aloittain. 

  http://www.stat.fi/til/yrtt/2013/yrtt_2013_2015-01–08_kat_001_fi.html

  Siel­tä etsit koh­dan “Mak­se­tut suo­rat tuet yri­tys­ten toi­mia­lan mukaan”

  Mut­ta itse kir­joi­tuk­seen, asi­aa­han tämä on. Klik­ki­me­dia vauh­dis­sa, totuu­del­la ei niin väliä. Help­poa kun nykyih­mi­nen lukee vain otsi­kon ja ehkä ensim­mäi­sen rivin uuti­ses­ta. Fak­toil­la ei nyky­maa­il­mas­sa ole mer­ki­tys­tä, kos­ka kaik­ki näyt­tä­vät nyt ole­van USKON asioi­ta. Koh­ta on yhtä pas­kas­ta kuin jenkkimediassa.

 77. Asia on oikein ymmär­ret­ty. Soi­ni­vaa­ra on nyky-Suo­men oraak­ke­li, jol­ta kuu­lee oikeat tul­kin­nat ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Totuus hävi­ää mones­ti media­myl­ly­tyk­ses­sä ja tuo­mioi­ta anne­taan nopeal­la tahdilla
  Kun­han saam­me sen oikeus­kans­le­rin tul­kin­nan olem­me pal­jon vii­saam­pia, mut­ta antaa hänen vain lomail­la täs­sä vie­lä hetken.
  Oikein on, että Suo­men vien­tiä edis­te­tään, ja tuo 5% on pie­ni asia täs­sä suu­res­sa kau­pas­sa, jota Sipi­lä on edis­tä­nyt tie­tä­mät­tään tai tie­dos­taen omat sukulaisliitännäiset.

 78. ksee: Siis “bio­ta­lous” on suo­ma­lai­ses­sa käy­tös­sä yhtä kuin maa- ja met­sä­ta­lous. Se bio­tech, joka aiem­min kuo­pat­tiin oli enem­män puu­has­te­lua solu­jen, gee­nien ja lääk­kei­den kanssa.

  Kyl­lä bio­tek­no­lo­gia kuvai­le­mas­sa­si mie­les­sä on tuot­ta­nut aika mon­ta mil­jo­nää­riä tähän maahan.

  Maa- ja met­sä­ta­lous on tär­keä ala ja kehit­ty­vä sel­lai­nen. Vii­meis­ten kol­men vuo­den aika­na kehi­tys on ollut aika huimaa.

  Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten kek­si­mä lai­te, jos­sa voi kas­vat­taa mar­jo­jen kas­vi­so­luk­koa eli erään­lais­ta val­mis­ta smoot­hie­ta. Toi­se­na esi­merk­ki­nä TTY:llä kehi­tet­ty puu­kui­tu, jos­ta voi­daan teh­dä vaatteita.

  Bio­ta­lou­des­sa on pal­jon­kin itua, kun­han vain inves­toin­nit, lai­nat ja tuet koh­dis­te­taan oikein. 

  Jos bio­ta­lou­den uudet tuot­teet teke­vät läpi­mur­to­ja maa­il­mal­la, ruu­an­tuo­tan­to mukaan luet­tu­na, niin sil­loin Suo­mi voi keven­tää tukiai­sia. Se vas­ta onkin kil­pai­lu­ky­vyn kan­nal­ta hyvä.

  Nyt vain maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jien kan­nat­taa olla hereil­lä, että ovat ensim­mäi­se­nä inves­toi­mas­sa näi­hin uusiin Suo­mes­sa kehi­tet­tä­viin tek­no­lo­gioi­hin, ennen kuin ne teh­taat mene­vät ulkomaille.

  Esi­mer­kik­si TTY:llä kehi­tet­tä­vän puu­kui­tu kai­pai­si rahaa ensim­mäi­seen todel­li­seen tuo­tan­to­lin­jaan, jot­ta tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set voi­tai­siin määrittää.

  Väi­tän, että 2020-luvul­la ruu­an­tuo­tan­to mul­lis­tuu täy­sin. Syn­teet­ti­nen liha, hyön­tei­set, nämä uudet “smoot­hiet” jne. GMO ruo­ka teh­nee niin ikään läpi­mur­ron 2020-luvulla.

  Bio­polt­toai­neet ovat kehit­ty­neet niin ikään pal­jon ja yllät­tä­vän nopeas­ti. Säh­kö­moot­to­ri toden­nä­köi­ses­ti vie kumi­pyö­rä­liin­ken­teen, mut­ta len­to­ko­neet ja lai­vat tule­vat jat­kos­sa­kin käyt­tä­mään suih­ku­moot­to­rei­ta ja polttomoottoreita.

 79. Juha: Niin. Tämän yhtiön koh­dal­la on juu­ri­kin näin. Chem­po­lis on edel­leen arpa­lip­pu. Ker­too, että For­tu­mil­la pal­lo hukas­sa ja raha polt­te­lee kas­sas­sa. Chem­po­lik­seen osak­kaat saa­vat työn­tää vie­lä monin­ker­tai­ses­ti rahaa, jon­ka jäl­keen busi­ness kan­taa tai ei. Var­mas­ti Sipi­län las­ten omis­tuso­suus liu­den­tuu mut­ta ovat jo näkö­jään saa­neet omat pois jol­loin lop­pu on plussaa.On var­maa, että For­tu­mis­sa on kes­kus­tel­tu sidon­nai­suuk­sis­ta ennen pää­tös­tä suu­rim­man omis­ta­jan kans­sa. Jos ei ole, niin se huo­les­tut­ta­vaa. Jos on, niin sii­nä väki­sin­kin riit­tää selit­tä­mis­tä. Tähän kun lisää pos­tin pelleilyn,niin omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­vaa ei voi busi­ness­gu­ru­na pitää.

  Joku Chem­po­lis niin pie­ni inves­toin­ti For­tu­mil­le, ettei sel­lai­sen kans­sa läh­de­tä omis­ta­jia kuun­te­le­maan erik­seen, näi­tä pää­tök­siä var­ten on yhtiön hal­li­tus. Sipi­lä ei ole For­tu­min hallituksessa.

 80. kohu sipi­län intian mat­kas­ta on hyvin perus­tel­tu ja aihelliinen.

  sipi­lä ei voi samaan aikaan olla mää­rää­väs­sä ase­mas­sa sekä for­tu­mis­sa että chem­po­lik­ses­sa lähi­pii­rin­sä chem­po­lis- omis­tus­ten vuoksi.

  aja­tus sii­tä että yhtiö­ko­kouk­sen tai yri­tyk­sen toi­mi­van joh­don pitäi­si vas­ta­ta val­tio­nyh­tiön omiss­ta­jaoh­jauk­sen lain­mu­kai­sen toi­min­nan val­von­nas­ta on muu­ten­kin erit­täin ongel­mal­li­nen ja eri­tyi­ses­ti täs­sä tapauk­ses­sa kos­ka J Sipi­lä tai Sipi­län lähi­pii­ri ovat kum­mas­sa­kin yhtiös­sä enemmistöomistajia.

  huo­mau­tan vie­lä että en syy­tä sipi­lää ase­man vää­rin­käy­tös­tä, huo­mau­tan ainoas­taan että argu­ment­ti sii­tä että “toi­mi­va joh­to val­voo kaik­kii­ne oomis­ta­jien etua” on täs­sä tapauk­ses­sa täy­sin null and void kos­ka molem­mis­sa yhtiöis­sä suu­rin­ta ääni­mää­rää käyt­tää sipilä+lähipiiri.

 81. Tuo kaup­pan­käyn­ti Intias­sa ei niin häiritse.
  Mut­ta olen­ko ymmär­tä­nyt oikein:
  Sipi­lä oli val­tion omai­suu­den ylin hoitaja
  Kun val­tio­enem­mis­töi­nen For­tum osti/pelasti kon­kurs­sil­ta kyseis­tä yritystä?

 82. Luin tuos­sa Maa­seu­dun tule­vai­suu­den teke­män artik­ke­lin joka oli hyvä ja mis­sä sel­vi­si se että mitään var­maa ei ole luvassa.
  Seu­raa­vas­sa suo­ria lai­nauk­sia artikkelista.

  Esa Rousun mukaan Ilta­leh­den tämän­päi­väi­nen han­ket­ta kos­ke­va uuti­nen on vir­heel­li­nen. Leh­ti ker­toi, että Chem­po­lik­sen ja NRL:n aie­so­pi­mus, “term sheet”, sol­mit­tiin tou­ko­kuus­sa 2016, kol­me kuu­kaut­ta vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kan jälkeen.

  Rousun mukaan NRL ja Chem­po­lis alle­kir­joit­ti­vat todel­la tou­ko­kuus­sa 2016 niin kut­su­tun term shee­tin. Sopi­mus ei kui­ten­kaan ollut aie­so­pi­mus vaan asia­kir­ja, jos­sa sovit­tiin tar­kem­min perus­tet­ta­van yhteis­yri­tyk­sen eli joint ven­tu­ren yksi­tyis­koh­tai­sia ehtoja.

  Se oli siis ikään kuin kak­si vuot­ta aikai­sem­min sovit­tu­jen asioi­den tarkentamista”, 

  Toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan seu­raa­va vai­he on yhteis­yri­tys­tä kos­ke­va sopi­mus, ja tätä ennen hank­kee­seen täy­tyy löy­tää rahoitus.

  Vas­ta sen jäl­keen perus­te­taan yhteis­yri­tys, joka tekee sel­vi­tyk­set ja pää­tök­set lai­tok­sen rakentamisesta.”

  Eli Osmol­le tämä tie­dok­si ENNEN kuin alkaa möli­se­mään että…
  Oli­si­ko todel­la pitä­nyt jät­tää 110 M€:n vien­ti­tu­lot otta­mat­ta ja sadat työ­pai­kat syn­nyt­tä­mät­tä? Jotain suh­teel­li­suu­den tajua!

  MITÄÄN EI OLE SOVITTU VIELÄ LOPULLISESTI.
  Kysei­nen Chem­po­lis on ollut täy­sin kural­la ja sin­ne on lykät­ty vero­ra­ho­ja mil­joo­na tol­kul­la että saas näh­dä kuka nämä­kin start­ti rahat mak­saa ja tulee­ko mis­tään mitään takaisin„„

 83. Tun­nen erit­täin suur­ta vas­ten­mie­li­syyt­tä sii­hen, että on aivan sama, kuka istuu pää­mi­nis­te­ri­nä, alkaa loka rois­kua. Ihmi­sel­le täy­tyi­si antaa rau­ha paneu­tua teh­tä­vään­sä. Ei ole mie­le­käs­tä käyt­tää pää­mi­nis­te­rin aikaa sii­hen, että pyö­rit­tää itsen­sä puo­lus­ta­mis­ta las­ten­sa ole­mat­to­mis­ta omis­tuk­sis­ta, kun oli­si todel­la tär­keäm­pää teke­mis­tä. Täs­sä koh­das­sa alan kysyä, mis­sä on otsi­koi­den vas­tuu sii­tä, että Suo­men päät­tä­jil­le ei anne­ta aikaa teh­dä tär­keäm­pää työtänsä.
  Kar­keas­ti sanot­tu­na okset­taa kaik­ki nuo otsi­kot. Mie­les­tä­ni medial­la on yhtä­lai­nen vas­tuu Suo­men nos­ta­mi­ses­ta. Uuti­soi­kaa jos­kus posi­tii­vi­sia asioi­ta, nii­tä­kin on! Yrit­tä­mis- ja aut­ta­mis­hen­keä jokaiselle!

 84. Jos medias­ta käy­te­tään pelk­kää hyee­na-reto­riik­kaa, rapau­te­taan jour­na­lis­mia ja sen uskottavuutta.

  Olen samaa miel­tä. Oli­si pitä­nyt tar­ken­taa “yksi­sil­mäi­set hyeenat”.

 85. Jos kyse oli­kin vain Chem­po­lik­ses­ta, tus­kin mitään kohua oli­si nous­sut, mut­ta Chem­po­lis on pisa­ra sii­nä meres­sä, joka on nimel­tään Sipi­län ongelma.

 86. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Itsel­le­ni oli yllä­tys miten vähäi­set omis­tuk­set Sipi­län lap­sil­leen siir­tä­mäl­lä sijoi­tus­yh­tiö For­tel inves­til­lä lopul­ta on… 

  Kii­tos kateu­teen perus­tu­van pää­oma­ve­ro­tuk­sen. Suo­mes­sa pitä­vät rahan­sa vain me kes­ki­luok­kai­set. Onnek­si edes rik­kail­le EU on mah­dol­lis­ta­nut pää­omien lail­li­sen pelas­ta­mi­sen ahneilta.

  Nuo pää­omat luo­vat mei­dän mui­den työ­pai­kat. Se tun­tuu välil­lä joil­ta­kin unohtuvan.

 87. mik­si te puhut­te, että sipi­lä on muka les­ta­dio­lai­nen. itse, kun olen sitä kas­va­tus­ta saa­nut ja ei ole minuun ateis­tiin upon­nut, sanon suo­raan sen. sipi­lä kun ei ole mikään les­ta­dio­lai­nen. ja pis­te. men­kää ja kysy­kää useam­mal­ta ns. les­tal­ta, että pitää­kö ne sitä ns. usko­va­na les­ta­na. lähes kaik­ki sanoo, ettei se ole mikään les­ta­dio­lai­nen. täs­sä pal­jas­tuu ihmis­ten vaja­vuus eri uskon­nois­ta ja kaik­ki muka yleis­tää ne uskon­not. minun veik­kaus on, että aina­kin 95% les­tois­ta ei pidä sipi­lää minään usko­va­na ihmi­se­nä. ne ei omis­ta telk­kaa, eikä ota edes sau­na­kal­jaa. kait tel­kan kat­so­mi­nen on sal­lit­tua netis­tä, puhelimesta.

 88. Sipi­län lap­sia pitää onni­tel­la raho­jen sijoit­ta­mi­ses­ta eet­ti­ses­ti hyvin arvok­kaa­seen liiketoimintaan!”

  Luu­let­ko tosi­aan, että ne omal­la viek­kau­del­la noi­ta raho­ja sijot­te­lee? 5% ei kuu­los­ta pal­jol­ta, mut­ta taval­li­sel­le tal­laa­jal­le 2 mil­joo­naa on jo hel­ve­tin pal­jon rahaa.

 89. Kart­saQ:
  Peter-ystä­vä on nyt lumiu­kon kans­sa siel­lä jos­sain. Huol­toa­se­mien ja maa­ta­lou­den ero on sii­nä, että ilman auton­pe­sua pär­jää pit­kään mut­ta ulman ruo­kas noin vii­den ate­rian sjan

  Pala­taan asi­aan sit­ten kun ruo­ka lop­puu maa­il­mas­ta ja/tai sen tuot­ta­mi­nen mark­ki­naeh­toi­ses­ti mil­lään tasol­la Suo­mes­sa tulee täy­sin mah­dot­to­mak­si. Huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ei ole niin hir­veäs­ti väliä kas­va­te­taan­ko meil­lä koko skaa­laa kaik­kia vihan­nek­sia ja eläi­miä ja sel­lai­sel­la volyy­mil­la, että sitä (tuet­tua) ruo­kaa voi­daan vie­dä hal­val­la ulkomaillekin.

  Jos tukiai­sil­la inves­toin­ti on jär­ke­vää poli­tiik­kaa yhdel­lä alal­la, se on jär­ke­vää muil­la­kin aloilla.

  1. Mai­to­ta­lous­tuot­teis­sa­han meil­lä on vähän yli­tuo­tan­toa. Mihin se kaik­ki kipa­taan, kun tulee se krii­si, joka pysäyt­tää maailmankaupan.

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mai­to­ta­lous­tuot­teis­sa­han meil­lä on vähän yli­tuo­tan­toa. Mihin se kaik­ki kipa­taan, kun tulee se krii­si, joka pysäyt­tää maailmankaupan.

  Kui­va­taan maitojauheeksi?

 91. Vähän asi­aa maataloustuista.Maatalouden tuet ovat vero­na­lais­ta tuloa. Inves­toin­ti­tuet asia erik­seen, mut­ta inves­toin­ti­tuet hyö­dyt­tä­vät yhteis­kun­taan työl­lis­tä­mäl­lä suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä ja työn­te­ki­jöi­tä. Rakennusliikkeet,betonifirmat,kuorma-autoilijat, monen­lai­set asen­nus­fir­mat ym.Nämä kaik­ki saa­vat osan­sa inves­toin­ti­tues­ta ja työl­lis­tä­vät ihmi­siä ja mak­sa­vat veroja.Sekä vie­lä kaik­ki ihmi­set ‚jot­ka ovat näil­lä tava­ran­toi­mit­ta­jil­la töis­sä saa­vat työtä,palkka ja mak­sa­vat vero­ja. Näin pyö­rii yhteis­kun­ta, Osmoseni.
  Maa­ta­lous­tuis­ta vielä,nimitys on har­haan­joh­ta­va. Syö­mis­tu­ki on oikeam­pi nimitys,tuethan ovat kor­vaus maa­ta­lous­tuot­tei­den hin­nan­alen­nuk­ses­ta ja ne takaa­vat että kai­kil­la kulut­ta­jil­la on varaa ostaa ruokaa.
  Kaik­ki ne,jotka äänes­ti­vät EUn puo­les­ta ovat halun­neet tätä tuki­jär­jes­tel­mää. En tun­ne yhtään maan­vil­je­li­jää joka oli­si äänes­tä­nyt liit­ty­mi­sen puolesta.

  Maa­ta­lous­tuot­tei­den hin­ta on Suo­mes­sa niin alhainen,että tuot­tees­ta saa­ta­va hin­ta ei kata edes muut­tu­via kus­ta­nuk­sia. Ilman tukea ei pys­ty ruo­kaa tuottamaan.

  Jos maa­il­mal­la tulee krii­si joka vai­kut­taa ruuantuotantoon,Suomen yli­tuo­tan­to revi­tään käsis­tä sen jäl­keen. Ei huol­ta Osmo.

 92. Olis toi­vot­ta­vaa, että seu­raa­va pää­mi­nis­te­ri oli­si nai­ma­ton orpo, joka eläi­si sosi­aa­li­tur­van avulla.

 93. Mie­luum­min vaik­ka kipa­taan kuin ollaan lii­an täpä­räl­lä vars­to­jen kans­sa. (Tämä oli tar­koi­tuk­se­ni hie­man pidem­min sanoa yli­tuo­tan­to­ju­tus­ta mut­ta jotain­me­ni pieleen)

 94. Ovat­ko maa­ta­lous­tuet tehok­kain tapa var­mis­taa huol­to­var­muus? Jos tuet lope­tet­tai­siin, koti­mai­nen tuo­tan­to ei katoai­si koko­naan — nykyi­sin­kin käy­vät kau­pak­si koti­mai­set tuot­teet, jol­la on monin­ker­tai­nen hin­ta ulko­mail­ta tuo­tui­hin ver­rat­tu­na; maa­ta­lous­tuen ansios­ta nii­tä ei osteta.
  Vaih­toeh­to­na oli­si kerä­tä var­muus­va­ras­tot, joil­la pär­jät­täi­siin riit­tä­vän kau­an, jot­ta tuo­tan­toa ehdi­tään pit­kit­ty­nees­sä krii­sis­sä kasvattamaan.
  Maa­ta­lous­tu­kien tär­kein perus­te on, että muut­kin maat nii­tä maksavat.

 95. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mai­to­ta­lous­tuot­teis­sa­han meil­lä on vähän yli­tuo­tan­toa. Mihin se kaik­ki kipa­taan, kun tulee se krii­si, joka pysäyt­tää maailmankaupan.

  Ihmet­te­len tätä usein tois­tu­vaa argu­ment­tia huol­to­var­muut­ta vastaan. 

  Mitä mer­ki­tys­tä esim. lei­pä­vil­jan tai mai­to­tuot­tei­den oma­va­rai­suusas­teel­la on koko­nai­suu­den kan­nal­ta? Krii­si­ti­lan­tees­sa kaik­ki myy­dään / syö­dään, ja kor­va­taan näin tuon­ti­tuot­teis­ta saa­ta­vat kalo­rit. Suo­men elin­tar­vi­ke­tuon­ti on — aina­kin eurois­sa mitat­tu­na — monin­ker­tai­nen vien­tiin nähden.

  1. En tie­dä, miten huol­to­var­muut­ta edis­tä­vät nämä lihan­tuo­tan­to­teh­taat, jois­sa ulko­mail­ta tuo­tu rehu jalos­te­taan tap­piol­la lihak­si ja vie­dään sub­ven­toi­tu­na ulko­mail­le — tai siis vie­tiin, ennen kuin Venä­jä sul­ki rajat.
   Jos rajat meni­si­vät kiin­ni pit­kä­ai­kai­sen krii­sin joh­dos­ta, pel­to­jen vähäis­tä tuot­toa ei syö­tet­täi­si eläi­mil­le. Ensin syö­täi­siin leh­mät ja siat pois ja sit­ten syö­täi­siin nii­den rehoa — sil­tä osin, kun tämä reho on koti­maas­ta kotoisin.

 96. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mai­to­ta­lous­tuot­teis­sa­han meil­lä on vähän yli­tuo­tan­toa. Mihin se kaik­ki kipa­taan, kun tulee se krii­si, joka pysäyt­tää maailmankaupan.

  Tavan­omai­nen kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­mi­nen (ham­straus) huo­leh­tii elin­tar­vik­kei­den yli­tuo­tan­nos­ta krii­si­ti­lan­teis­sa. Toi­sek­seen, ei elin­tar­vik­kei­den maa­il­man­kaup­pa krii­sei­hin pysäh­dy, vaan siir­tyy ruo­hon­juu­ri­ta­sol­le. Sil­loin vah­voil­la ovat kul­je­tus­ta hyvin kes­tä­vät tuot­teet kuten vaik­ka­pa maitojauhe.

  Maa­ta­lou­den yli­tuo­tan­non sie­tä­mi­ses­sä on kysy­mys ris­kin hin­noit­te­lus­ta, ja poh­jim­mil­taan sii­tä min­kä­lais­ten ris­ki­pro­fii­lien kans­sa olem­me tot­tu­neet elämään.

 97. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mai­to­ta­lous­tuot­teis­sa­han meil­lä on vähän yli­tuo­tan­toa. Mihin se kaik­ki kipa­taan, kun tulee se krii­si, joka pysäyt­tää maailmankaupan.

  Suo­ma­lais­ten kur­kuis­ta alas kor­vaa­maan kaik­kea sitä, mitä ei enää saa­da­kaan ulko­mail­ta? Kyl­lä jugurt­ti banaa­nin kor­vaa välipalana…

 98. …pidän arve­lut­ta­va­na sitä, että hänen kal­tai­sen­sa vai­ku­tus­val­tai­nen, suo­sit­tu ja seu­rat­tu toi­mi­ja puhuu toi­mit­ta­jis­ta hyeenoina…rapautetaan jour­na­lis­mia ja sen uskot­ta­vuut­ta. Eten­kin nyky­ään täl­lai­sen reto­rii­kan kans­sa tuli­si olla varo­vai­nen, kun hyvän­kin jour­na­lis­min ase­maa ja roo­lia pyri­tään aivan tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti­kin horjuttamaan.”

  Jour­na­lis­te­ja­ko pitäi­si koh­del­la silk­ki­hans­koin kun he lyö­vät vesu­ril­la ja sit­ten kim­pas­sa raadolle!(Ja vie­lä sala­ka­va­las­ti takaa­päin ja pol­vi­tai­pei­siin.) Kun omal­la nimel­lään kir­joit­taa, niin on yhtä pal­jon­tei­toi­ses­ti altis­tu­nut poik­kea­vil­le mie­li­pi­teil­le ja työn­te­ko­ta­po­jen arvis­te­lul­le kuin raa­te­le­man­sa poliit­kot tai jul­ki­suu­den hen­ki­löt. Sipi­län kans­sa on menos­sa tyy­pil­li­nen meaa­nik­ko­jen luo­ma kehi­tys­kaa­ri — nos­te­taan lem­mik­ki­nä — imes­kel- leään hui­pul­la — kun tik­ku rupe­aa kar­kis­ta näky­mään niin loput irti romah­dut­ta­mal­la — unoh­de­taan ja seuraava. 

  Kyl­lä tuo ase­man hor­jut­ta­mi­nen ja rapau­tu­mi­nen läh­tee tasan tark­kaan jou­yr­na­lis­teis­ta ja medias­ta itses­tään kun digi­maa­il­ma ker­too uuti­set uuti­si­na ennen kuin tusin­ajour­na­lis­tit tai media­ta­lot perään ehtii. Se on jaka­nut pivä­leh­ti­jour­na­lis­tit kar­keas­ti kol­meen osaan: Some:sta ympä­ri maa­il­man klip­pien kopioi­jat ja tubet­ta­jien seu­raa­jat, blog­gaa­vat hyee­nat kun muu­hun ei pys­ty — ja tasok­kaat jour­na­lis­tit (mal­lia Sas­ka Saa­ri­kos­ki) joi­ta aina lue­taan — oli­pa sit­ten samaa miel­tä tai ei.

 99. Vil­le: Ovat­ko maa­ta­lous­tuet tehok­kain tapa var­mis­taa huoltovarmuus?

  Ei. Eikä kukaan rehel­li­nen asian­tun­ti­ja väi­tä, että oli­si. Huol­to­var­muu­teen vetoa­mi­nen on pro­pa­gan­daa tai tietämättömyyttä.

 100. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En tie­dä, miten huol­to­var­muut­ta edis­tä­vät nämä lihan­tuo­tan­to­teh­taat, jois­sa ulko­mail­ta tuo­tu rehu 

  Kiin­nos­tai­si tie­tää onko sinul­la jotain fak­taa sii­tä pal­jon­ko ulko­mail­ta tuo­daan rehua pro­sent­tei­na? Täy­den­nys­re­hu­jen osal­ta tuo var­maan pitää paik­kan­sa [2] mut­ta mikä on mui­den rehu­jen osuus?

  Toi­saal­ta koti­mai­sia­kin täy­den­nys­re­hu­ja kai voi­tai­siin kehit­tää, mikä­li niil­le anne­taan mah­dol­li­suus. Esi­mer­kik­si Atrial­la on kokeil­tu koti­mai­sen her­neen käyt­tä­mis­tä ulko­mai­sen sijan tilal­la [3]. Eikö tämä ole jotain sem­mois­ta posi­tii­vis­ta mitä pitäi­si tukea, vai mitä miel­tä olet?

  Lihaa vie­dään 59 mil­joo­naa kiloa ja tuo­daan ulko­mail­ta 82 mil­joo­naa kiloa ja var­maan iso osa täs­tä tuo­tan­nos­ta perus­tuu myös koti­mai­siin rehun­läh­tei­siin, kuten hei­nään, mut­ta en tie­dä tark­ko­ja lukuja.

  [1] http://www.lihatiedotus.fi/liha-tilastoissa/lihan-tuonti-ja-vienti.html
  [2] https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/maatalous-ja-maaseutu/elainten-ruokinta/
  [3] https://www.atria.fi/konserni/ajankohtaista/tiedotteet/2016/atria-perhetilojen-broilerit-syovat-entista-vahemman-soijaa/

 101. Rol­le: Joku Chem­po­lis niin pie­ni inves­toin­ti For­tu­mil­le, ettei sel­lai­sen kans­sa läh­de­tä omis­ta­jia kuun­te­le­maan erik­seen, näi­tä pää­tök­siä var­ten on yhtiön hal­li­tus. Sipi­lä ei ole For­tu­min hallituksessa.

  Herää vain kysy­mys mik­si For­tum halu­aa sijoit­taa kon­kurs­si­kyp­sään yri­tyk­seen jon­ka toi­mia­la ei ole For­tu­min ydin­lii­ke­toi­min­taa? Ehkä asi­aa selit­tää tämä Peter Fager­nä­sin joh­ta­ma Taa­le­ri­teh­das, joka tuli siis myös Chem­po­lik­sen omis­ta­jak­si. Muis­tam­me että Sipi­lä ja hänen serk­kun­sa Heik­ki Nis­ka­kan­gas ovat aikai­sem­min­kin useas­ti Fager­nä­sin kans­sa hoi­del­leet sijoi­tuk­si­aan, jopa siten että ovat herät­tä­neet epäi­ly­jä sisä­pii­ri­kau­pois­ta. Muis­tam­me myös että Taa­le­ri­teh­taan Fager­näs on myös toi­mi­nut For­tu­min hal­li­tuk­ses­sa puheen­joh­ta­ja­na pit­kään, eli suh­teet sin­ne­kin on kunnossa. 

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013111117701481_uu.shtml

  pii­ri pie­ni pyörii…

  1. Nämä jutut alka­vat olla tyy­liä: Oulus­sa kes­ki-ikäi­nen mies ryös­ti mum­mon. Emme voi tie­tää, oli­ko se Juha Sipi­lä. Jokin näyt­tö pitäi­si olla rikok­ses­ta ennen kuin alkaa sel­lai­ses­ta vihjaamaankaan.

 102. Ilta­leh­den “Mik­set puhu tot­ta” ‑lööp­pi oli saman­lai­nen komplek­si­ky­sy­mys kuin:
  “Olet­te­ko jo lakan­nut lyö­mäs­tä vaimoanne?”

 103. Mart­ti Muuk­ko­nen: Kun jokin asia nousee esiin, her­ra kate­go­ri­ses­ti kiel­tää kaik­ki yhtey­det asi­aan. Sen jäl­keen hän jää kiin­ni valehtelusta.

  Onko­han näin tapah­tu­nut, ei ole. Todel­li­suu­des­sa ei ole kyse edes mis­tään salai­lus­ta, kaik­ki tie­dot ovat jul­ki­sia ja ne ovat aivan jokai­sen saatavilla.

  Juha Wis­ka­ri: toi­mit­ta­jis­ta hyeenoina…rapautetaan jour­na­lis­mia ja sen uskottavuutta.

  Kyl­lä toi­mit­ta­jat ovat teh­neet tämän rapau­tuk­sen ihan itse. Muis­te­taan­pa vain Kate­ra­kuple­tin juo­ni. Media teki kohu­löö­pin eikä anta­nut Sipi­läl­le mah­dol­li­suut­ta reaa­liai­kai­seen vastineeseen. 

  Kun Sipi­lä polt­ti täs­tä epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta hihan­sa, niin se oli vää­rin. Ilta­leh­ti otsi­koi Sipi­län valeh­te­li­jak­si. Eikö tuos­sa ole kärä­jien paikka ?

  Nyt on tul­lut media­hyee­no­jen tavak­si pom­mit­taa Sipi­lää kom­ment­ti­pyyn­nöil­lä mil­loin mihin­kin tekais­tuun skuup­piin. Ja kun vas­taus­ta ei kuu­lu saman­tien, niin johan kolum­neis­sa raivotaan.

  Tom­mi Park­ko­nen­kin mei­na­si aivan tukeh­tua vihaan­sa paa­sa­tes­saan Sipi­läs­tä ja kepus­ta Stil­le­rin perjantaiohjelmassa.

 104. En tie­dä, miten huol­to­var­muut­ta edis­tä­vät nämä lihan­tuo­tan­to­teh­taat, jois­sa ulko­mail­ta tuo­tu rehu jalos­te­taan tap­piol­la lihak­si ja vie­dään sub­ven­toi­tu­na ulkomaille”.

  Arvos­tan sitä, että ker­rot avoi­mes­ti, ettet tie­dä. Koh­ta tie­dät vähän enemmän.

  Nau­dan rehus­ta n. 90 % on kar­kea­re­hua eli lai­dun­ta, säi­lö­re­hua, kui­va­hei­nää ja olkea. Koti­mai­suusas­te on 100 %. Loput nau­dan appees­ta on väki­re­hua eli vil­jaa, johon on lisät­ty hie­man kiven­näi­siä ja val­kuais­ta. Vil­ja on lähes koko­naan koti­maas­sa tuo­tet­tua, mut­ta kiven­näi­sis­tä ja val­kuais­li­säs­tä osa on ulko­mais­ta rap­sia ja soi­jaa. Nau­dan­re­hun koti­mai­suusas­te on hipoo sataa sii­nä, mis­sä se soi­ja­na­kil­la lähes­tyy nollaa.

  Kano­jen, broi­le­rei­den ja siko­jen pää­asial­li­nen rehu on koti­mais­ta vil­jaa. Nii­den­kin rehuun lisä­tään val­kuais­ta, vita­mii­ne­ja ja kiven­näi­sai­nei­ta, mut­ta näi­den­kin eläin­ten ape on suu­rim­mak­si osak­si koti­mais­ta alku­pe­rää. Ne sisäl­tä­vät myös suo­ma­lais­ten tie­de­mies­ten tut­ki­mus­ta ja suo­ma­lai­sen duu­na­rin hikeä. Suo­ma­lais­ta lihaa myy­dään jo mm. Kii­naan. Vien­tiä ei itses­sään subventoida.

  Muil­ta osin nos­tan hat­tua­ni kor­keal­le sii­tä, että uskal­lat kul­kea popu­lis­min vir­ras­sa vas­taan ja kir­joit­taa auki sen, mitä monet ajat­te­le­vat: hal­li­tuk­sen poli­tii­kas­sa oli­si oikeas­ti­kin arvos­tel­ta­vaa, mut­ta nyt oppo­si­tio ja media kes­kit­ty­vät kek­sit­tyi­hin syn­tien kau­his­te­luun ja pää­mi­nis­te­rin työpaikkakiusaamiseen.

  1. Ilme­ri­ses­ti tie­to­ni ovat van­hen­tu­nei­ta, mut­ta muu­ta­ma (10?) vuot­ta sit­ten sian­re­hu oli pää­osin tuon­tia, siis val­kuais­re­hu. Hyvä jos nyt myös kotimaista.
   Mut­ta jos syö­vät koti­mai­sia pel­lon anti­mia, rajo­jen sul­keu­dut­tua eivät syö mitään, kos­ka sekin osa pel­lon tuo­tos­ta tar­vi­taan ihmi­sil­le suo­raan eikä hyvin huo­non hyö­ty­suh­teen kaut­ta lihak­si jalostettuna

 105. Minä ihmet­te­len mik­si Sipi­lä ryh­tyi pää­mins­te­rik­si kun ennen pää­mi­nis­te­riyt­tää siir­si omis­tuk­si­aan vakuu­tus­kuo­riin ja lisäk­si siir­si lii­ke­toi­mi­aan las­ten­sa nimiin. Jos oli­si ennen pää­mi­nis­te­riyt­tään rehel­li­ses­ti ker­to­nut omai­suu­des­taan, niin mitään ihmeel­lis­tä ei oli­si tapah­tu­nut. Jää­viys­asiat oli­si­vat olleet help­po hoi­taa var­sin­ki jos hän ei oli­si asi­aa tunnistanut.

 106. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä jutut alka­vat olla tyy­liä: Oulus­sa kes­ki-ikäi­nen mies ryös­ti mum­mon. Emme voi tie­tää, oli­ko se Juha Sipi­lä. Jokin näyt­tö pitäi­si olla rikok­ses­ta ennen kuin alkaa sel­lai­ses­ta vihjaamaankaan.

  Samaa miel­tä. Syyl­li­nen tie­de­tään. Kun tar­peek­si tut­ki­taan, löy­de­tään vie­lä rikoskin.

 107. Ahis­taa: Ei. Eikä kukaan rehel­li­nen asian­tun­ti­ja väi­tä, että oli­si. Huol­to­var­muu­teen vetoa­mi­nen on pro­pa­gan­daa tai tietämättömyyttä.

  Talou­del­li­nen kan­nat­ta­vuus saa­daan kyl­lä lak­kaut­ta­mal­la maa­ta­lous­tuet, mut­ta huol­to­var­muut­ta ei siten saa­da. Suo­mes­sa tuo­te­tun ruu­an kysyn­tä on pie­nem­pi kuin suo­mes­sa kulu­te­tun ruu­an määrä.

  Jos Venä­jä ei oli­si jat­ka­nut 2000-luvun alun yhteis­työ­tä, niin ei tar­vit­si­si huol­to­var­muu­des­ta huo­leh­tia. Mut­ta kun ei se sitä jatkanut.

 108. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mut­ta jos syö­vät koti­mai­sia pel­lon anti­mia, rajo­jen sul­keu­dut­tua eivät syö mitään, kos­ka sekin osa pel­lon tuo­tos­ta tar­vi­taan ihmi­sil­le suo­raan eikä hyvin huo­non hyö­ty­suh­teen kaut­ta lihak­si jalostettuna

  Krii­siai­ka­na maa­ta­lou­den tuo­tan­toa tie­tys­ti muu­te­taan vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si, aivan kuten Soi­nin­vaa­ra­kin tote­aa. (eri asia sit­ten miten muutetaan )

  O.S:n kom­ment­ti puhuu myös maa­ta­lou­den huol­to­var­muusu­lot­tu­vuu­des­ta. Jos nyt lope­tam­me tuet ja tuem­me EU:n mui­den mai­den maa­ta­lout­ta, niin krii­sin seu­rauk­se­na jääm­me yli­jää­mäe­rien varaan.

  Krii­se­jä on pal­jon mui­ta­kin kuin epä­to­den­nä­köi­nen sota Venä­jän kans­sa. Ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­se­na myrskyt,kuivuus ja rank­ka­sa­deil­miöt ovat lisään­ty­neet. Glo­baa­lis­sa teho­tuo­tan­nos­sa pak­kaa mene­mään koko sato ääri-ilmiön tapah­tues­sa. Sil­loin elin­tar­vik­kei­den vie­jä­maat tur­vaa­vat ensin koti­maan kulu­tuk­sen ja samal­la nos­ta­vat hin­to­ja ylös ulosmyynnissä.

 109. eemil: Krii­siai­ka­na maa­ta­lou­den tuo­tan­toa tie­tys­ti muu­te­taan vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si, aivan kuten Soi­nin­vaa­ra­kin tote­aa. (eri asia sit­ten miten muutetaan )

  O.S:n kom­ment­ti puhuu myös maa­ta­lou­den huol­to­var­muusu­lot­tu­vuu­des­ta. Jos nyt lope­tam­me tuet ja tuem­me EU:n mui­den mai­den maa­ta­lout­ta, niin krii­sin seu­rauk­se­na jääm­me yli­jää­mäe­rien varaan.

  Krii­se­jä on pal­jon mui­ta­kin kuin epä­to­den­nä­köi­nen sota Venä­jän kans­sa. Ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­se­na myrskyt,kuivuus ja rank­ka­sa­deil­miöt ovat lisään­ty­neet. Glo­baa­lis­sa teho­tuo­tan­nos­sa pak­kaa mene­mään koko sato ääri-ilmiön tapah­tues­sa. Sil­loin elin­tar­vik­kei­den vie­jä­maat tur­vaa­vat ensin koti­maan kulu­tuk­sen ja samal­la nos­ta­vat hin­to­ja ylös ulosmyynnissä.

  Ymmär­si­kö­hän edel­li­sen kir­joit­ta­ja yhtään Soi­nin­vaa­ran point­tia: Suo­men liha­teol­li­suu­del­la ei ole mitään teke­mis­tä huol­to­var­muu­den kanssa.

  Se, että “muu­te­taan vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si” tar­koit­taa sitä, että teu­ra­se­läin­ten teol­li­nen kas­va­tus lop­puu — mikä oli siis nii­den point­ti huo­to­var­muus­mie­les­sä alun­pe­rin? Var­muu­den vuok­si vas­taan itse: ei yhtään mikään.

 110. Vesa: Ymmär­si­kö­hän edel­li­sen kir­joit­ta­ja yhtään Soi­nin­vaa­ran point­tia: Suo­men liha­teol­li­suu­del­la ei ole mitään teke­mis­tä huol­to­var­muu­den kanssa.

  Se, että “muu­te­taan vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si” tar­koit­taa sitä, että teu­ra­se­läin­ten teol­li­nen kas­va­tus lop­puu – mikä oli siis nii­den point­ti huo­to­var­muus­mie­les­sä alun­pe­rin? Var­muu­den vuok­si vas­taan itse: ei yhtään mikään. 

  Blo­giin on ilmaan­tu­nut toi­nen samal­la nimel­lä kom­men­toi­va hen­ki­lö. Tai sit­ten per­soo­nal­li­suu­te­ni on jakaan­tu­nut huo­maa­mat­ta­ni. Otan tie­tys­ti mie­lel­lä­ni kai­ken kun­nian hyvis­tä kom­men­teis­ta, huo­not kiis­tän kirjoittaneeni.

 111. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos rajat meni­si­vät kiin­ni pit­kä­ai­kai­sen krii­sin joh­dos­ta, pel­to­jen vähäis­tä tuot­toa ei syö­tet­täi­si eläi­mil­le. Ensin syö­täi­siin leh­mät ja siat pois ja sit­ten syö­täi­siin nii­den rehoa – sil­tä osin, kun tämä reho on koti­maas­ta kotoisin.

  Teh­tiin­kö näin tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na? Mik­si nyt teh­täi­siin eri taval­la kuin silloin?

  Maa­ta­lous­tu­kiin en sinän­sä ota kan­taa, kos­ka tun­nen aihet­ta lii­an huonosti.

 112. Vesa: Ymmär­si­kö­hän edel­li­sen kir­joit­ta­ja yhtään Soi­nin­vaa­ran point­tia: Suo­men liha­teol­li­suu­del­la ei ole mitään teke­mis­tä huol­to­var­muu­den kanssa.

  En ymmär­rä, kos­ka poin­tii on täy­sin absur­di. Ihmi­nen on evo­luu­tion myö­tä kehit­ty­nyt seka­ra­vin­non naut­ti­jak­si. Ei kan­na­ta nyt ava­ta koko ihmi­sen fysio­lo­gian toi­min­ta­pe­ri­aa­tet­ta, mut­ta ilman eläin­pro­teii­nia ihmi­sen koneis­to ei pysy kunnossa.

  Hyvin­voin­nin myö­tä ihmi­sil­le on mah­dol­li­suus hifis­tel­lä vegaa­ni­ruu­al­la, mut­ta ihmis­ku­nan tasol­la tie on kes­tä­mä­tön. Ei oikeis­sa töis­sä käy­vil­lä ihmi­sil­lä ole aikaa, tie­toa eikä rahaa näprä­tä ruu­an ravin­to, hiven- ym. ainei­den kanssa.

  Voit­te väit­tää vegaa­ni­ruu­as­ta ihan mitä tahan­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä se ei toi­mi ihmis­kun­nan tasol­la. Jos nimit­täin aiom­me pitää maa­pal­lon hengissä.

  Huol­to­var­muu­den kan­nal­ta tar­vi­taan teho­kas­ta ener­gia­pi­tois­ta ravinn­non tuo­tan­toa, ja lihan kas­vat­ta­mi­nen on yksi näis­tä keinoista.

 113. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä jutut alka­vat olla tyy­liä: Oulus­sa kes­ki-ikäi­nen mies ryös­ti mum­mon. Emme voi tie­tää, oli­ko se Juha Sipi­lä. Jokin näyt­tö pitäi­si olla rikok­ses­ta ennen kuin alkaa sel­lai­ses­ta vihjaamaankaan.

  Juu­ri näin.

  Minun teki­si mie­li sanoa tähän, että niin­kö täs­sä nyt on käy­nyt, että kun MV-leh­ti ei ole muut­tu­nut sel­lai­sek­si kuin val­ta­me­dia tah­too, niin val­ta­me­dia on sit­ten muut­tu­nut MV-leh­den kal­tai­sek­si. Muham­med ja vuori…

 114. eemil: En ymmär­rä, kos­ka poin­tii on täy­sin absur­di. Ihmi­nen on evo­luu­tion myö­tä kehit­ty­nyt seka­ra­vin­non naut­ti­jak­si. Ei kan­na­ta nyt ava­ta koko ihmi­sen fysio­lo­gian toi­min­ta­pe­ri­aa­tet­ta, mut­ta ilman eläin­pro­teii­nia ihmi­sen koneis­to ei pysy kunnossa.

  Hyvin­voin­nin myö­tä ihmi­sil­le on mah­dol­li­suus hifis­tel­lä vegaa­ni­ruu­al­la, mut­ta ihmis­ku­nan tasol­la tie on kes­tä­mä­tön. Ei oikeis­sa töis­sä käy­vil­lä ihmi­sil­lä ole aikaa, tie­toa eikä rahaa näprä­tä ruu­an ravin­to, hiven- ym. ainei­den kanssa.

  Voit­te väit­tää vegaa­ni­ruu­as­ta ihan mitä tahan­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä se ei toi­mi ihmis­kun­nan tasol­la. Jos nimit­täin aiom­me pitää maa­pal­lon hengissä.

  Huol­to­var­muu­den kan­nal­ta tar­vi­taan teho­kas­ta ener­gia­pi­tois­ta ravinn­non tuo­tan­toa, ja lihan kas­vat­ta­mi­nen on yksi näis­tä keinoista.

  Olet vää­räs­sä. Esi­mer­kik­si nau­ta on kone, joka syö kas­vi­mas­saa ja tuot­taa lihas­mas­saa ja vie­lä­pä huo­nol­la hyötysuhteella. 

  Olet vää­räs­sä sii­nä­kin, ettei “oikeis­sa töis­sä” käy­vil­lä ole aikaa hifis­tel­lä ruu­an kans­sa. Nyky­ään kas­vis­syön­ti on hel­pom­paa kuin kos­kaan, kii­tos uusien eines­ten. Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa on kehi­tet­ty mene­tel­mä, jol­la mm. här­kä­pa­puun voi­daan lisä­tä b‑vitamiineja. Eipä tar­vit­se pian kas­vis­ruu­an ystä­vän pop­sia pillereitä.

  Lopuk­si olet vää­räs­sä vie­lä sii­nä­kin, että liha oli­si ener­gia­pi­tois­ta. Ei ole. Kas­vis­kun­nan tuot­teis­ta löy­tyy kym­me­nit­täin ruo­ka-ainei­ta, jois­sa on enem­män ener­gi­aa per pai­no­yk­sik­kö, kuin lihassa.

 115. eemil: ilman eläin­pro­teii­nia ihmi­sen koneis­to ei pysy kunnossa.

  Sio­ma­lai­set syö­vät lii­kaa punais­ta lihaa sii­hen näh­den, mikä oli­si ter­veel­lis­tä, joten sitä tus­kin tar­vit­tai­siin ihan nykyi­siä mää­riä kriisioloissa.

  Puhu­mat­ta­kaan juus­tois­ta ja mai­to­tuot­teis­ta, joi­hin mai­to kulu­te­taan (ja sitä vie­dään mer­kit­tä­vä vie­lä ulkomaillekin).

  Toi­sin sanoen nykyi­sen laa­juis­ta liha- tai mai­to­teol­li­suut­ta ei voi miten­kään perus­tel­la huoltovarmuudella. 

  Voi­si­ko joku muu­ten vih­doin ja vii­mein ker­toa, miten leik­ko­ku­kat, joi­hin saa siis maa­ta­lous­tu­kea, liit­tyy huol­to­var­muu­teen? Ovat­ko san­ka­ri­hau­to­jen kukat oikeas­ti niin tär­kei­tä, että täl­le­ki tar­vi­taan maataloustukea? 

  http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/kasvihuonetuotannon_tuki.aspx

 116. Kepa: Teh­tiin­kö näin tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na? Mik­si nyt teh­täi­siin eri taval­la kuin silloin? 

  Ruu­an tuo­tan­non kan­nal­ta krii­seis­sä on eri astei­ta. Ran­kim­mas­sa tapauk­ses­sa toi­mi­taan juu­ri niin kuin OS kir­joit­ti. Jat­ko­so­dan aikaan hel­po­tus­ta toi se, että lei­pä­vil­jaa saa­tiin ostet­tua erääl­tä ystä­väl­lis­mie­li­sel­tä suu­rel­ta valtiolta.

 117. Mel­ko koh­tuu­ton­ta vaa­tia että maa­ta­lous­yrit­tä­jän pitäi­si raken­taa navet­ta omil­la rahoillaan.

 118. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Kas­vis­kun­nan tuot­teis­ta löy­tyy kym­me­nit­täin ruo­ka-ainei­ta, jois­sa on enem­män ener­gi­aa per pai­no­yk­sik­kö, kuin lihassa.

  Olkoon­pa niin, ei vaan ehdi ja kiin­nos­ta etsiä nii­tä vaih­toeh­toi­sia pro­teii­nin ja ener­gian­läh­tei­tä. Seka­ruo­ka on var­min ja hel­poin tapa tur­va­ta tasa­pai­noi­nen ruo­ka­va­lio. Ei tar­vit­se kemian labo­roin­ti­har­joi­tuk­sia , perin­tei­nen keit­tiö­tai­to riittää 🙂

  Ruo­ka­tie­don sivuilta:“Yhdestä gram­mas­ta ras­vaa saa­daan ener­gi­aa yli kak­si ker­taa niin pal­jon kuin samas­ta mää­räs­tä hii­li­hy­draat­tia tai pro­teii­nia. Tämän vuok­si ras­vai­nen ruo­ka lihot­taa hel­pos­ti. Myös hii­li­hy­draa­tit ja pro­teii­nit lihot­ta­vat, jos nii­tä syö­dään lii­kaa. Ihmi­nen tar­vit­see kui­ten­kin näi­tä kaik­kia ravintoaineita.”

  Oikeil­la töil­lä tar­koi­tin ruu­miil­li­sen työn teke­mis­tä, vaih­toeh­toi­ses­ti rank­kaa lihas­kun­to­har­joit­te­lua. Kas­vis­ruu­al­la ei yksin­ker­tai­ses­ti jak­sa, kone alkaa pii­put­taa työ­päi­vän puolessavälissä.

  Sanot tie­ten­kin, että sil­loin vegaa­ni­ra­vin­to ei ole oikein koos­tet­tu, niinpä…

  On pal­jon tut­ki­mus­tu­lok­sia, jot­ka eivät puhu yksi­puo­li­sen ruo­ka­va­lion puo­les­ta. Esim. google­haul­la: vege­ta­ria­nism deve­lop­ment disor­ders, löy­dät tut­ki­mus­tu­lok­sia myös terveysongelmista.

  Mie­les­tä­ni tut­ki­muk­sen on kehi­tet­tä­vä ter­veel­li­siä elin­tar­vik­kei­ta. Maa­ta­lous­tuo­tan­non on vas­tat­ta­va tut­ki­muk­seen perus­tu­vaan muu­tos­tar­pee­seen. Mut­ta ihmi­sen on sitou­dut­ta­va ter­veel­li­seen elä­män­ta­paan oma­toi­mi­ses­ti. Maa­ta­lou­den ei tar­vit­se muut­tua ihmi­sen huo­no­jen elä­män­ta­po­jen vuoksi.

  1. Nau­dan­li­han ja mai­to­tuot­tei­den hin­taa pitäi­si nos­taa kulut­ta­jal­le. Sew on todel­la huo­no vero­sub­ven­tion kohde.

 119. Kan­nat­taa muis­taa, että maa­ta­lous­tuet ovat valu­neet maan hin­taan, eli pel­to­maan hin­ta on Suo­mes­sa 20–50 ker­taa (!) kor­keam­pi kuin vaik­ka­pa Mus­tan­me­ren ympä­ris­tös­sä mus­tan mul­lan alu­eel­la, jos­sa tuo­tan­to-olo­suh­teet ovat monel­ta osin Suo­mea parem­mat. Toki Ukrai­nas­sa ja Venä­jäl­lä on sel­lai­sia haas­tei­ta toi­min­taym­pä­ris­tös­sä, jot­ka eivät Suo­mes­sa huoleta.

  Vuo­des­ta 2004 on pel­to­maan kes­ki­hin­ta Suo­mes­sa yli kak­sin­ker­tais­tu­nut ja sitä ennen­kin nousu on ollut huimaa.

  Täs­sä­hän ei ole mitään jär­keä. Erit­täin kal­li­si­hin­tai­sil­la tuo­tan­to­vä­li­neil­lä (pel­lot, raken­nuk­set, koneet ym.) tuo­te­taan tuot­tei­ta, joi­den hin­ta­ta­so on erit­täin mata­la. Ei ihme, että tukiai­sia tar­vi­taan ja paljon.

  Hyö­ty­jiä pel­to­maan hinn­an­nousus­ta ovat esim. olleet ne peri­jät, jot­ka ovat rahas­ta­neet oman perin­tö­osuu­ten­sa. Tilan jat­ka­ja on suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa otta­nut isot velat ostaak­seen muut ulos tilalta.

 120. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ilme­ri­ses­ti tie­to­ni ovat van­hen­tu­nei­ta, mut­ta muu­ta­ma (10?) vuot­ta sit­ten sian­re­hu oli pää­osin tuon­tia, siis val­kuais­re­hu. Hyvä jos nyt myös kotimaista.
  Mut­ta jos syö­vät koti­mai­sia pel­lon anti­mia, rajo­jen sul­keu­dut­tua eivät syö mitään, kos­ka sekin osa pel­lon tuo­tos­ta tar­vi­taan ihmi­sil­le suo­raa­nei­kä hyvin huo­non hyö­ty­suh­teen kaut­ta lihak­si jalostettuna

  Lisä­tys­tä val­kuai­ses­ta hie­man yli tai hie­man alle puo­let (riip­puen eläin­la­jis­ta ja rehu­teh­taas­ta) on tuon­ti­ta­va­raa, mut­ta val­kuais­li­sä on sial­la ja kanal­la aika pien­tä, kos­ka suo­ma­lai­nen vil­ja on poik­keuk­sel­li­sen val­kuais­pi­tois­ta. Soi­jaa lisä­tään osit­tain sik­si, ettei koti­mais­ta val­kuais­ta ole aina riit­tä­väs­ti saa­ta­vil­la ja osit­tain sik­si, että se mais­tuu parem­min kuin ryp­si tai rapsi.

  Vii­me sotien­kaan aika­na meil­tä eivät kotie­läi­met kuol­leet suku­puut­toon. Epäi­le­mät­tä krii­si­ti­lan­ne eläin­ten mää­rää mones­ta­kin syys­tä vähentäisi.

  Tuo huo­no hyö­ty­suh­de ei ole mikään yksi­se­lit­tei­nen asia. Broi­le­ri tuot­taa kah­des­ta kilos­ta vil­jaa yhden kilon lihaa. Kum­mal­la suo­ma­lai­nen kor­pi­so­tu­ri pär­jää pitem­pään riip­pu­nee ennen kaik­kea sii­tä, saa­daan­ko liha säi­ly­mään. Tal­vel­la ottai­sin kyl­lä ennem­min rep­puu­ni broi­le­rin kuin pai­nol­taan kak­sin­ker­tai­sen mää­rän ohran jyviä.

  Nau­dan hyö­ty­suh­de on huo­nom­pi kuin broi­le­rin tai sian, mut­ta nau­ta kyke­nee muut­ta­maan ihmi­sel­le syö­tä­väk­si kel­paa­ma­ton­ta ruo­hoa lihak­si ja mai­dok­si. Tätä ruo­hoa saa­daan samal­ta heh­taa­ril­ta monin­ker­tai­nen mää­rä vil­jaan ver­rat­tu­na. Suo­mes­sa on vah­va mai­to­ta­lous juu­ri sik­si, että nur­mi­re­hun tuo­tan­nos­sa meil­lä on suh­teel­li­nen etu.

  Krii­siai­ka­na mer­ki­tys­tä on sil­lä­kin, että lai­dun­ta / hei­nää ei tar­vit­se kyl­vää joka vuo­si ja kor­juu­kin sääs­tää polt­toai­net­ta vil­jaan verrattuna.

 121. Kävin pari­kuu­kaut­ta sit­ten Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen ja Maa­seu­tu­hal­lin­non jär­jes­tä­män krii­sin­ajan maa­ta­lous­tuo­tan­to­kou­lu­tuk­sen. Salas­sa­pi­det­tä­viä asioi­ta nuo ovat mut­ta sen voi kai­ke­ti ker­toa, että ainoas­taan siko­jen mää­rää on tar­koi­tus leikata.

  Luu­li­sin kum­min­kin että ulko­maan­kau­pan pysäh­tyes­sä kai­kis­ta tär­keis­tä tuo­tan­to­tar­vik­keis­ta oli­si pulaa esim. polt­to­öl­jy, lan­noit­teet, val­kuais­re­hut. joh­tai­si sii­hen että vähät panok­set kan­nat­taa sijoit­taa par­hail­le pel­loil­le ja sato syöt­tää kan­sal­le. hei­kom­mat alu­eet voi­si jät­tää märeh­ti­jöil­le lai­dun­net­ta­vak­si ja hei­näk­si. jär­ke­väs­ti toteu­tet­tu­na aika pie­nel­lä­kin mää­räl­lä polt­to­öl­jyä pärjättäisiin

 122. Kyl­lä­hän tal­vi­so­das­sa­kin oli­si tar­vit­tu tam­mi­kuun pak­ka­sil­la kas­va­tet­tu­ja kei­no­va­los­sa kurk­ku­ja ja tomaat­te­ja, joten maa­ta­lous­tu­ki on aivan ehdot­to­man tär­keä­tä huoltovarmuudelle.

  Sama­ten ne leik­ko­ku­kat, pak­ko­han nii­tä­kin on tukea, kos­ka muu­ten ei saa­da soti­lai­ta saa­tet­tu mul­lan lepoon. Eikä kor­pi­so­tu­ri jak­sa ilman ker­ma­juus­toa, joten mai­don yli­tuo­tan­to on asia, mitä tar­vi­taan myös kriisiolosuhteissa.

 123. Kun tääl­lä ei ole lain­kaan pureu­dut­tu Chem­po­lik­sen perus­on­gel­maan, niin haluan pape­ria­lan asian­tun­ti­ja­na sanoa pari sanaa. Aivan vii­me vuo­siin saak­ka Chem­po­lis tuh­la­si resurs­sit ide­aan, että teh­dään kui­tua pape­rin val­mis­tuk­seen ja sii­tä pro­ses­sis­ta jää­dyt yli­mää­räi­set puun kom­po­nen­tit eli sivu­tuot­teet jalos­te­taan kemi­kaa­leik­si. Oleel­lis­ta oli­kin se, kuin­ka hyvä kui­tu se hei­dän tuot­teen­sa on tähän tarkoitukseen.

  Tätä voin kar­ri­koi­den selit­tää sil­lä, että ensik­si­kin kaik­ki ymmär­tä­vät, ettei olki­mas­sas­ta teh­dyn kui­dun omi­nai­suu­det voi olla yhtä hyvät kuin hyvän puu­kui­dun. Sano­taan esi­mer­kik­si, että raa­ka-ainees­ta joh­tuen sopi­vuus on vain luok­ka 50% puukuidusta.

  Toi­seen seik­kaan on tääl­lä vii­tat­tu­kin eli olki­mas­san keit­to­liu­ok­sen omi­nai­suuk­siin. Van­ha, mel­kein lope­tet­tu mene­tel­mä on hapan sul­fiit­ti­me­ne­tel­mä ja nyky­ään käy­tös­sä ole­va on emäk­si­nen sul­faat­ti­me­ne­tel­mä. Hap­po tie­ten­kin tuho­aa kui­dun lujuu­den ja mui­ta­kin hyviä omi­nai­suuk­sia. Coca Colan resep­ti on salai­nen aivan kuin Chem­po­lik­sen keit­to­liu­ok­sen, mut­ta kun panee rau­ta­nau­lan Coca Colaan yök­si, niin se on aamul­la hävin­nyt (en tosin ole tes­tan­nut). Toi­sin sanoen keit­to­me­ne­tel­mäs­tä joh­tu­va ero voi­si lii­oi­tel­len olla toi­nen 50%, jol­loin lopul­li­sen pape­ri­mas­san hyvyys on vain 25 % par­hais­ta. No tämä­hän on tie­ten­kin tapaus­koh­tais­ta, mut­ta havain­nol­lis­taa sitä, ettei se kel­paa min­kään­lai­sen pape­rin tekoon aina­kaan pää­kom­po­nent­ti­na. Tosin van­hat pape­rin­te­ki­jät sanoi­vat, että pan­naan­pa 20% vaik­ka kame­lin pas­kaa raa­ka-aineek­si, niin monet omi­nai­suu­det paranevat.

  Rousun lähi­pii­ri mm. tytär on tut­ki­nut mene­tel­män sopi­vuut­ta pape­rin tekoon, mut­ta kun ei ole riit­tä­vää asian­tun­te­mus­ta, niin on kiusaus pää­tyä posi­tii­vi­siin tul­kin­toi­hin. UPM saa­tiin tut­ki­maan asi­aa hiu­kan laa­jem­mas­sa mitas­sa, mut­ta eipä UPM inves­toi­nut tähän Kiinassa.

  Olen ymmär­tä­nyt, että aina­kin pari vii­meis­tä vuot­ta on koko pape­ri­kui­tu nyt siis unoh­det­tu ja Chem­po­lis pyr­kii teke­mään vain eri­lai­sia polt­toai­nei­ta ja kemi­kaa­le­ja. Hyvä niin, sii­nä en sit­ten ole­kaan asian­tun­ti­ja, mut­ta jos oli­si todel­li­sil­ta pape­rin­te­ki­jöil­tä kysyt­ty aikoi­naan, niin oli­si sääs­tet­ty kym­me­nen vuot­ta kehi­tyk­ses­sä ja pal­jon kehitysmenoissa.

  Pek­ka Komu­lai­nen:

  Kun tääl­lä ei ole lain­kaan pureu­dut­tu Chem­po­lik­sen perus­on­gel­maan, niin haluan pape­ria­lan asian­tun­ti­ja­na sanoa pari sanaa. Aivan vii­me vuo­siin saak­ka Chem­po­lis tuh­la­si resurs­sit ide­aan, että teh­dään kui­tua pape­rin val­mis­tuk­seen ja sii­tä pro­ses­sis­ta jää­dyt yli­mää­räi­set puun kom­po­nen­tit eli sivu­tuot­teet jalos­te­taan kemi­kaa­leik­si. Oleel­lis­ta oli­kin se, kuin­ka hyvä kui­tu se hei­dän tuot­teen­sa on tähän tarkoitukseen.

  Tätä voin kar­ri­koi­den selit­tää sil­lä, että ensik­si­kin kaik­ki ymmär­tä­vät, ettei olki­mas­sas­ta teh­dyn kui­dun omi­nai­suu­det voi olla yhtä hyvät kuin hyvän puu­kui­dun. Sano­taan esi­mer­kik­si, että raa­ka-ainees­ta joh­tuen sopi­vuus on vain luok­ka 50% puukuidusta.

  Toi­seen seik­kaan on tääl­lä vii­tat­tu­kin eli olki­mas­san keit­to­liu­ok­sen omi­nai­suuk­siin. Van­ha, mel­kein lope­tet­tu mene­tel­mä on hapan sul­fiit­ti­me­ne­tel­mä ja nyky­ään käy­tös­sä ole­va on emäk­si­nen sul­faat­ti­me­ne­tel­mä. Hap­po tie­ten­kin tuho­aa kui­dun lujuu­den ja mui­ta­kin hyviä omi­nai­suuk­sia. Coca Colan resep­ti on salai­nen aivan kuin Chem­po­lik­sen keit­to­liu­ok­sen, mut­ta kun panee rau­ta­nau­lan Coca Colaan yök­si, niin se on aamul­la hävin­nyt (en tosin ole tes­tan­nut). Toi­sin sanoen keit­to­me­ne­tel­mäs­tä joh­tu­va ero voi­si lii­oi­tel­len olla toi­nen 50%, jol­loin lopul­li­sen pape­ri­mas­san hyvyys on vain 25 % par­hais­ta. No tämä­hän on tie­ten­kin tapaus­koh­tais­ta, mut­ta havain­nol­lis­taa sitä, ettei se kel­paa min­kään­lai­sen pape­rin tekoon aina­kaan pää­kom­po­nent­ti­na. Tosin van­hat pape­rin­te­ki­jät sanoi­vat, että pan­naan­pa 20% vaik­ka kame­lin pas­kaa raa­ka-aineek­si, niin monet omi­nai­suu­det paranevat.

  Rousun lähi­pii­ri mm. tytär on tut­ki­nut mene­tel­män sopi­vuut­ta pape­rin tekoon, mut­ta kun ei ole riit­tä­vää asian­tun­te­mus­ta, niin on kiusaus pää­tyä posi­tii­vi­siin tul­kin­toi­hin. UPM saa­tiin tut­ki­maan asi­aa hiu­kan laa­jem­mas­sa mitas­sa, mut­ta eipä UPM inves­toi­nut tähän Kiinassa.

  Olen ymmär­tä­nyt, että aina­kin pari vii­meis­tä vuot­ta on koko pape­ri­kui­tu nyt siis unoh­det­tu ja Chem­po­lis pyr­kii teke­mään vain eri­lai­sia polt­toai­nei­ta ja kemi­kaa­le­ja. Hyvä niin, sii­nä en sit­ten ole­kaan asian­tun­ti­ja, mut­ta jos oli­si todel­li­sil­ta pape­rin­te­ki­jöil­tä kysyt­ty aikoi­naan, niin oli­si sääs­tet­ty kym­me­nen vuot­ta kehi­tyk­ses­sä ja pal­jon kehitysmenoissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.