Blogin kävijämäärä laski viime vuonna

Blo­gin kävi­jä­mää­rä oli vii­me vuon­na kävi­jä­mää­rä 1484121. Sii­nä on las­kua perä­ti 12 %. Artik­ke­lei­ta jul­kai­sin 221 (228) ja kom­ment­ta­ja läpäi­si seu­lan 12 226 (14 930). Kom­ment­tien mää­räs­sä oli las­kua perä­ti 18%.

Osit­tain blo­gin suo­sion las­ku joh­tuu sii­tä, etten ole ehti­nyt panos­ta­maan sii­hen yhtä pal­jon kun aiem­min. Sel­vi­tys­teh­tä­vä­nä STM:ssä on ollut sen ver­ran suu­ri­töi­nen, että se on pääs­syt häi­rit­se­mään har­ras­tuk­sia. Olen myös ollut pal­jon matkoilla.

Oso­sy­nä on sekin, että olen jaka­nut tar­moa­ni Twit­te­riin enkä ihan huo­nol­la menes­tyk­sel­lä. Seu­raa­jia on jo 30 000.

Myös moni arvo­kas kom­men­toi­ja on lopettanut.

Kaik­ki­aan 14 pos­taus­ta ylit­ti 10 000 luki­jan rajan Jos eläi­sin mai­nos­myyn­nil­lä, tie­täi­sin, mil­lai­sia jut­tu­ja pitäi­si kirjoittaa.

 

6.2. Tur­va­paik­ka­po­li­tiik­kaa pitäi­si jär­ke­vöit­tää 6.2  (26 370 lukukertaa)

14.12. Ruot­sin opis­ke­lus­ta yli 140 merk­kiä (21 580)

14.8. Mark­ki­na­ta­lous pitää uudis­taa (21 429)

24.4. Tar­vi­taan vasem­mis­to­lais­ta mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia  (19 354)

28.11. Mik­si kan­na­tan Gug­gen­heim-han­ket­ta (16 080)

3.1. Suo­men synk­kä tule­vai­suus kie­li­muu­rin takaa on vai­kea menes­tyä (15 049)

2.7. Bri­tan­nia ja Euroo­pan sisä­mark­ki­nat (12 457)

26.8. Mihin kysy­myk­seen perus­tu­lo­ko­kei­lu vas­taa(12 347)

13.11. Mic­hael Young ennus­ti Tum­pin voi­ton jo vuon­na 1958  (12 062)

7.11. Alle­kir­joi­ta kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian lail­lis­ta­mi­ses­ta 12046

12.6. Ryös­tö kapi­ta­lis­min aika – valin­nan­va­pau­den hin­ta voi olla  kova (11 384)

10.9. Mata­la­palk­ka­työ nos­taa tun­tei­ta (11 018)

4.8. Empa­tias­ta ja argu­men­tin totuu­del­li­suu­des­ta (10 470)

1.12 Pää­mi­nis­te­rin säh­kö­pos­ti­vies­tit (10121)

17 vastausta artikkeliin “Blogin kävijämäärä laski viime vuonna”

 1. Se, että pitää Hesa­ris­ta lukea mitä olet twit­te­ris­sä jne. sano­nut Vih­rei­den kähi­nöis­tä on aika huo­noa mai­nos­ta blogille.

  Se, että kyseis­tä sano­mis­ta ei blo­gis­sa ava­ta lain­kaan myö­hem­min­kään, ei aina­kaan paran­na asiaa.

  Minus­ta oli­si kiva, jos kir­joit­tai­sit useam­min ihan puh­tai­ta mie­li­pi­tei­tä asiois­ta. Haluat kai vält­tää puo­lue­po­li­tii­kan sekoit­ta­mis­ta. Ok. Se on var­maan ihan hyvä valin­ta. Se myös tekee blo­gis­ta vähem­män kiinnostavan.

  1. Yksi syy kävi­jä­mää­rän las­kuun oli kyl­lä myös jat­ku­vat ilmoi­tuk­set resurs­si­ra­jan yli­tyk­sis­tä. Blo­gil­le ei vain pääs­syt. Nyt on vaih­det­tu isom­paan myllyyn.

 2. Kun nap­saut­taa tyk­käys­peuk­kua, tulee täm­möi­nen herja:

  Error: mysql: Access denied for user ”@‘localhost’ (using password: NO)

  Kun pai­naa kom­men­tin lähe­tys­nap­pu­laa, tulee tyh­jä ruu­tu eikä tie­dä onko kom­ment­ti­hel­mi men­nyt peril­le vai ei.

 3. Kii­tos tilas­tois­ta, ne ovat kivo­ja! Oli­si ollut kiin­nos­ta­vaa tie­tää sekin kuin­ka iso pro­sent­tio­suus kom­men­teis­ta ei läpäis­syt seulaa?

  En pidä kom­ment­tien mää­rän las­kua miten­kään huo­no­na, olen­nai­sem­paa­han on kom­ment­tien laa­tu. Har­mik­se­ni minä­kin olen huo­man­nut joi­den­kin terä­vien kes­kus­te­li­joi­den pois­tu­mi­sen, mikä on sääli.

  Kii­tos Osmo Soi­nin­vaa­ral­le täs­tä blo­gis­ta, ja voi­mia ja kiin­nos­tus­ta sen vire­ään jat­ka­mi­seen. Ja jos toi­voa saa, niin minä pidän peri­aat­teel­li­sis­ta poh­din­nois­ta aikam­me suu­ris­ta kysymyksistä…

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi syy kävi­jä­mää­rän las­kuun oli kyl­lä myös jat­ku­vat ilmoi­tuk­set resurs­si­ra­jan yli­tyk­sis­tä. Blo­gil­le ei vain pääs­syt. Nyt on vaih­det­tu isom­paan myllyyn.

  Ei vaan tun­nut toi­mi­van sen­kään vertaa.

 5. Pek­ka T.:
  Kii­tos tilas­tois­ta, ne ovat kivo­ja! Oli­si ollut kiin­nos­ta­vaa tie­tää sekin kuin­ka iso pro­sent­tio­suus kom­men­teis­ta ei läpäis­syt seulaa?

  En pidä kom­ment­tien mää­rän las­kua miten­kään huo­no­na, olen­nai­sem­paa­han on kom­ment­tien laa­tu. Har­mik­se­ni minä­kin olen huo­man­nut joi­den­kin terä­vien kes­kus­te­li­joi­den pois­tu­mi­sen, mikä on sääli.

  Kii­tos Osmo Soi­nin­vaa­ral­le täs­tä blo­gis­ta, ja voi­mia ja kiin­nos­tus­ta sen vire­ään jat­ka­mi­seen. Ja jos toi­voa saa, niin minä pidän peri­aat­teel­li­sis­ta poh­din­nois­ta aikam­me suu­ris­ta kysymyksistä…

  kei­tä nämä ovat? tie­de­mies ainakin.

 6. Ihan sivu­huo­mau­tuk­se­na, niin peu­ku­tus­toi­min­to on lakan­nut toi­mi­mas­ta jon­kin aikaa sitten.

 7. GOLAJTTI: kei­tä nämä ovat? tie­de­mies ainakin.

  Itse kai­paan eni­ten nimi­mer­kin az pit­kiä kir­joi­tuk­sia. Ne oli­vat erit­täin mie­len­kiin­toi­sia riip­pu­mat­ta sii­tä oli­ko joh­to­pää­tök­sis­tä samaa miel­tä vai ei.

  Nyky­käy­tän­tö takaa tasa­pai­non, jos­sa mode­roin­ti estää öyhö­tyk­sen, mut­ta nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mi­nen estää pönötyksen.

 8. Edus­kun­ta­vaa­lit kai tuot­ta­vat aina kävi­jä­mää­rä­pii­kin, siis 2015 mut­tei 2016.

 9. Jos haluat tänä vuon­na enem­män luki­joi­ta, kan­nat­tai­si aina­kin lait­taa suo­sit­te­le-nap­pi taas toimimaan. 

  Nyt kom­ment­tien luke­mi­nen on ikä­vää, kun olen­nai­sim­mat asiat eivät erotu.

  1. Kai­pai­sin suo­sit­te­le-napin palaut­ta­mi­ses­sa vähän apua. Kun tämä blo­gi siir­ret­tiin isom­mal­le pal­ve­li­mel­le, tuo van­hen­tu­nut plug in lopet­ti toi­min­tan­sa, eikä teki­jäl­tä näy­tä löuyty­vän uudem­paa. Sen voi­si ehkä kor­ja­ta itse­kin, mut­ta ei minun ohjel­moin­ti­tai­doil­la­ni. Jos otan käyt­töön jon­kin uuden, van­hat peu­ku­tuk­set katoavat.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai­pai­sin suo­sit­te­le-napin palaut­ta­mi­ses­sa vähän apua. Kun tämä blo­gi siir­ret­tiin isom­mal­le pal­ve­li­mel­le, tuo van­hen­tu­nut plug in lopet­ti toi­min­tan­sa, eikä teki­jäl­tä näy­tä löuyty­vän uudem­paa. Sen voi­si ehkä kor­ja­ta itse­kin, mut­ta ei minun ohjel­moin­ti­tai­doil­la­ni. Jos otan käyt­töön jon­kin uuden, van­hat peu­ku­tuk­set katoavat.

  Vir­he viit­tai­si mysql ‑kan­nan root ‑käyt­tä­jä­tun­nuk­seen ja sala­sa­naan. Nyt ne ovat tyhjiä.
  https://www.youtube.com/watch?v=dIlgwMj10p8

 11. Vir­heil­moi­tus siis viit­taa sii­hen, että yhtey­des­sä käy­tet­ty tun­nus ja sala­sa­na ovat vää­rin tai nii­tä ei ole annet­tu lainkaan.

  Luu­len että, että ongel­ma on sii­nä, että van­ha plu­gin yrit­tää ava­ta yhtey­den tie­to­kan­taan käyt­täen van­haa mysql_ ‑komen­toa, kun uusi sys­tee­mi käyt­tää jotain muu­ta yhtey­de­na­vaus­ta­paa, kuten mysqli_ tai PDO.

  Jee­sus­teip­pi­nä, teo­ri­aa voi­si tes­ta­ta lait­ta­mal­la jon­ne­kin plu­gi­nin tie­dos­toon tai vaik­ka­pa kokeek­si esim. wp-config.php tie­dos­toon siel­tä löy­ty­vän tun­nuk­sen ja sala­sa­nan mukai­set rivit:

  mysql_connect(“localhost”, “user­na­me”, “password”);
  mysql_select(“databasename”);

  Mis­sä siis user­na­me, password ja data­ba­se­na­me ovat kor­vat­tu­na nii­den oikeil­la arvoil­la, joi­den pitäi­si löy­tyä ko. tiedostosta.

  https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php

  Kun on lisän­nyt nuo rivit voi kat­soa läh­tee­kö plu­gin pelaa­maan. Tämä on tek­ni­ses­ti lähin­nä laas­ta­ri, eikä näin pitäi­si teh­dä, kos­ka se on vää­rin, rumaa, teho­ton­ta jne. mut­ta toi­saal­ta jos se toi­mii niin sitä voi kokeil­la käyt­tää sen aikaa kun­nes joku tekee ns. “oikean korjauksen”

  Isom­pi kor­jaus oli­si kir­joit­taa koko plu­gin uudes­taan niin että se käyt­tää uut­ta yhteydenmuodostustapaa.

  Tämä siis aka­tee­mi­nen arvaus näke­mät­tä mitä oikeas­ti on tapah­tu­nut. Kyse voi olla toki jos­tain muus­ta­kin, esim. sii­tä että yhtey­den­muo­dos­tuk­ses­sa käy­tet­ty link­ki väli­te­tään jos­tain vää­rin, mut­ta voi olla että vir­heil­moi­tus oli­si täl­löin erilainen.

 12. Eikun kor­jaus, siis tuo komen­to piti olla

  mysql_select_db(“databasename”);

  Eikä mysql_select.

 13. Vir­heil­moi­tuk­sen mukaan plu­gin haluai­si joko mysql kan­nan sala­sa­nan ole­van tyh­jä tai sit­ten sil­le pitää antaa sala­sa­na ja käyttäjätunnus. 

  Ongel­ma on joka tapauk­ses­sa ilmei­ses­ti mysql:n asetuksissa.

  Täl­lä taval­la saa sala­sa­nan pois päältä:

  http://stackoverflow.com/questions/3032054/how-to-remove-mysql-root-password

  Toki tie­to­tur­va­mie­les­sä pitää sit­ten root logi­nit olla rajoi­tet­tu pel­käs­tään localhostiin.

 14. Ei mis­sään nimes­sä root sala­sa­naa pois, tuo on stan­dar­di vir­he jos MySQL kan­taan ei anna sala­sa­naa ja se ker­too vain että tämän kir­jau­tu­mi­sen default user on root ja vir­heen sisäl­tö on siis kir­jau­tu­mi­nen epä­on­nis­tui!!!! Jos tekee niin höl­mös­ti että salaaa­nan pois­taa pahim­mil­laan joku voi mur­tau­tua sivuil­le, jos kan­taan on jää­nyt kir­jau­tu­mi­nen ulkoi­sis­ta IP osoitteista.

 15. Peu­kut ovat hävin­neet nyt koko­naan, nol­laa­kaan ei näy. Kun­pa ne saa­tai­siin takai­sin! Minul­le peu­kut ker­to­vat tie­tys­ti sen, olen­ko aja­tuk­si­ne­ni yksin vai onko joku muu samaa miel­tä. Mut­ta ennen kaik­kea ne ovat help­po tapa jät­tää sano­mat­ta mon­ta asi­aa – ei tar­vit­se itse alkaa tois­tel­la, kun voi peu­kut­taa sitä, joka ehti puhu­maan ensin. Tehokasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.