Blogissa saattaa olla katkoksia huomisaamuna perjantaina

Kyl­läs­ty­nee­nä loput­to­miin ilmoi­tuk­siin resurs­si­ra­jan yli­tyk­sis­tä pää­tin, että blo­gi siir­re­tään isom­mal­le koneel­le. per­jan­tai­na 30.12. klo 8. Tuol­loin saat­taa esiin­tyä tila­päi­siä katkoksia.

Blo­gia ilmei­ses­ti rasit­ta­vat lukui­sat robo­tit, jot­ka vie­rai­le­vat sivuil­la ihmi­siä useam­min. Aina­kin Louhi.nettin tilas­tot blo­gin­kä­vi­jä­mää­ris­tä ylit­tä­vät tun­tu­vas­ti minun las­ku­reit­te­ni anta­mat. Niis­sä ei ole robot­te­ja mukana.

12 vastausta artikkeliin “Blogissa saattaa olla katkoksia huomisaamuna perjantaina”

 1. Robo­tit voi päsään­töi­ses­ti estää muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä minuu­tis­sa, kun­han vain googlaa ohjeet. Toi­saal­ta eten­kin USA:sta saa niin hal­val­la pal­ve­li­men, että eipä tuo­ta aikaa kan­na­ta vält­tä­mät­tä uhrata.

 2. Googlet­ta­mal­la ja C‑panelia tut­ki­mal­la löy­tyy myös toden­nä­köi­nen syy vir­hee­seen. Koke­muk­sen perus­teel­la veik­kaan huo­nos­ti toimivaa/konfiguroitua pluginia.

 3. Kan­nat­taa lait­taa joku sta­tic cac­he plu­gin pääl­le wordpres­sis­tä, ettei jokai­nen sivu­pyyn­tö lataa aina sisäl­töä uudel­leen kannasta.

 4. Ahis­taa:
  Robo­tit voi päsään­töi­ses­ti estää muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä minuu­tis­sa, kun­han vain googlaa ohjeet. 

  Pait­si että israe­li­lai­nen laf­ka joka met­säs­tää oikeu­det­ta käy­tet­ty­jä kuvia (jot­ta oikeu­de­no­mis­ta­ja voi­si lähet­tää uhkaus­vies­te­jä) ei nou­da­ta robots.txt:tä. Ei edes sii­nä mää­rin, että rajoit­tai­si yhtey­den­ot­to­ja johon­kin jär­ke­vään mää­rään minuu­tis­sa, vaan pau­kut­taa mene­mään niin pal­jon kuin kais­ta kestää.

  Täs­tä syys­tä olen paril­la­kin pal­ve­li­mel­la estä­nyt raa’as­ti koko ko. laf­kan käyt­tä­män ope­raat­to­rin kaik­ki ip-alueet.

 5. Suu­rim­man osan aikaa tämän­kin sivus­ton etusi­vu on staat­ti­nen ja se voi­tai­siin esim. kir­joit­taa vain ker­ran 10 sekun­nis­sa muis­tiin ja muun aikaa tar­joil­la se suo­raan cac­hes­ta ja ehkä siir­tää staat­ti­set resurs­sit Con­tent Deli­ve­ry networ­kin taak­se — mikä vapaut­tai­si HTTP pal­ve­li­men nopeam­min pal­ve­le­maan uut­ta käyttäjää.

  Teo­rias­sa koko sivus­ton voi­si lait­taa Amazon Cloudfron­tin läpi, jol­loin sekä dynaa­mi­nen muut­tu­va sisäl­tö että staat­ti­nen sisäl­tö oli­si Amazo­nin cac­hes­sa, joka päi­vit­tyy aina kun sivun sisäl­töä muokataan.

  http://www.danneh.org/2015/04/setting-wordpress-amazon-cloudfront/

  Pal­jon­ko se mak­saa? En tie­dä — riip­puu käyt­tä­jä­mää­ris­tä — täs­sä suh­tees­sa oma pal­ve­lin on aina­kin ennustettavampi.

 6. Peu­ku­tuk­set ovat kadon­neet eikä uusia voi teh­dä — tulee vir­heil­moi­tus: Error: mysql: access denied for user ”@‘localhost’ (usein password: NO) — jotain ongel­maa siis vielä…

 7. Saan samai­sen mysql-virheen. 

  Eikö kan­nat­tai­si mak­saa jol­le­kin joka osaa nämä hom­mat? Kaik­kea ei tar­vit­se tai kan­na­ta hoi­taa itse.

 8. Ari Aal­to­nen: Saan samai­sen mysql-virheen. 

  Ai ajat­te­lit­ko, että pal­ve­lin käyt­täi­si sinua var­ten eri tie­to­kan­taa kuin Vil­leä varten?

 9. ano­nyy­mi: Ai ajat­te­lit­ko, että pal­ve­lin käyt­täi­si sinua var­ten eri tie­to­kan­taa kuin Vil­leä varten?

 10. Ari Aal­to­nen:

  Kii­tos raken­ta­vas­ta kommentista.

  Mut­ta sitä ajat­te­lin että miten ihmees­sä Soi­nin­vaa­ral­la on varaa hoi­taa tätä blo­gia vasem­mal­la kädel­lä. Ymmär­rän että saat­taa olla kii­rei­tä muis­sa hom­mis­sa. Mut­ta sitä­kin suu­rem­mal­la syyl­lä en ymmär­rä tätä teh­dään kaik­ki itse men­ta­li­teet­tia. Tus­kin­pa se rahas­ta­kaan on kiin­ni. Näi­den ongel­mien kor­jaa­mi­nen hoi­tui­si sil­lä kun ottai­si puhe­li­men kau­nii­seen käteen ja ulkois­tai­si nämä tek­ni­set hom­mat jol­le­kin toi­sel­le joka osaa. Nykyi­nen mal­li on käyt­tä­jien dis­saa­mis­ta. Noh eihän tätä blo­gia ole pak­ko seurata.

 11. ano­nyy­mi: Ai ajat­te­lit­ko, että pal­ve­lin käyt­täi­si sinua var­ten eri tie­to­kan­taa kuin Vil­leä varten? 

  Toki tuol­lai­nen on mah­dol­lis­ta, jos­kaan sii­tä ei ole täs­sä tapauk­ses­sa kysy­mys. Ilmei­ses­ti peu­ku­tus-plu­gi­nis­ta puut­tuu käyt­tä­jä­tun­nus (wordpress-käyt­tä­jä) jol­la on oikeu­det pääs­tä kan­taan. Tuon saa sää­det­tyä kysei­sen plu­gi­nin asetuksista. 

  Toi­nen vaih­toeh­to on että aiem­min kenel­tä tahan­sa local­hos­tis­sa oli oikeu­det pääs­tä kan­taan, jol­loin plu­gin toi­mi suo­raan. Jos blo­gil­la on oma kan­ta, noi­ta ase­tuk­sia voi sää­tää Lou­hen cPa­nel-hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta, tai suo­raan kan­taan sopi­val­la komen­nol­la. Blo­gi siis näyt­täi­si ip-osoit­teen perus­teel­la pyö­ri­vän Lou­hen palvelimilla.

  Mikään ei myös­kään estä siir­tä­mäs­tä kan­taa esim. amazo­nin mysql-pil­veen niin että pal­ve­lu pyö­rii edel­leen Lou­hel­la, mut­ta kan­ta toi­mii amazo­nil­la. Teo­reet­ti­nen vii­ve fyy­si­ses­tä etäi­syy­des­ton mil­li­se­kun­te­ja, mut­ta kapa­si­teet­ti ei taa­tus­ti lopu kesken.

Vastaa käyttäjälle Tapio Peltonen Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.