Blogissa saattaa olla katkoksia huomisaamuna perjantaina

Kyl­lästyneenä lop­ut­tomi­in ilmoituk­si­in resurssir­a­jan yli­tyk­sistä päätin, että blo­gi siir­retään isom­malle koneelle. per­jan­taina 30.12. klo 8. Tuol­loin saat­taa esi­in­tyä tilapäisiä katkoksia.

Blo­gia ilmeis­es­ti rasit­ta­vat lukuisat robot­it, jot­ka vierail­e­vat sivuil­la ihmisiä use­am­min. Ainakin Louhi.nettin tilas­tot bloginkävi­jämääristä ylit­tävät tun­tu­vasti min­un laskure­it­teni anta­mat. Niis­sä ei ole robot­te­ja mukana.

12 vastausta artikkeliin “Blogissa saattaa olla katkoksia huomisaamuna perjantaina”

 1. Robot­it voi päsään­töis­es­ti estää muu­ta­mas­sa kymme­nessä min­uutis­sa, kun­han vain googlaa ohjeet. Toisaal­ta etenkin USA:sta saa niin hal­val­la palve­li­men, että eipä tuo­ta aikaa kan­na­ta vält­tämät­tä uhrata.

 2. Googlet­ta­mal­la ja C‑panelia tutki­mal­la löy­tyy myös toden­näköi­nen syy virheeseen. Koke­muk­sen perus­teel­la veikkaan huonos­ti toimivaa/konfiguroitua pluginia.

 3. Kan­nat­taa lait­taa joku sta­t­ic cache plu­g­in päälle word­pres­sistä, ettei jokainen sivupyyn­tö lataa aina sisältöä uudelleen kannasta.

 4. Ahis­taa:
  Robot­it voi päsään­töis­es­ti estää muu­ta­mas­sa kymme­nessä min­uutis­sa, kun­han vain googlaa ohjeet. 

  Pait­si että israelilainen laf­ka joka met­sästää oikeudet­ta käytet­tyjä kuvia (jot­ta oikeu­de­n­o­mis­ta­ja voisi lähet­tää uhkausvi­este­jä) ei nou­da­ta robots.txt:tä. Ei edes siinä määrin, että rajoit­taisi yhtey­de­not­to­ja johonkin järkevään määrään min­uutis­sa, vaan paukut­taa men­emään niin paljon kuin kaista kestää.

  Tästä syys­tä olen par­il­lakin palve­limel­la estänyt raa’asti koko ko. lafkan käyt­tämän oper­aat­torin kaik­ki ip-alueet.

 5. Suurim­man osan aikaa tämänkin sivus­ton etu­sivu on staat­ti­nen ja se voitaisi­in esim. kir­joit­taa vain ker­ran 10 sekun­nis­sa muis­ti­in ja muun aikaa tar­joil­la se suo­raan caches­ta ja ehkä siirtää staat­tiset resurssit Con­tent Deliv­ery net­workin taakse — mikä vapaut­taisi HTTP palve­li­men nopeam­min palvele­maan uut­ta käyttäjää.

  Teo­ri­as­sa koko sivus­ton voisi lait­taa Ama­zon Cloud­fron­tin läpi, jol­loin sekä dynaami­nen muut­tu­va sisältö että staat­ti­nen sisältö olisi Ama­zonin caches­sa, joka päivit­tyy aina kun sivun sisältöä muokataan.

  http://www.danneh.org/2015/04/setting-wordpress-amazon-cloudfront/

  Paljonko se mak­saa? En tiedä — riip­puu käyt­täjämääristä — tässä suh­teessa oma palvelin on ainakin ennustettavampi.

 6. Peuku­tuk­set ovat kadon­neet eikä uusia voi tehdä — tulee virheil­moi­tus: Error: mysql: access denied for user ”@‘localhost’ (usein pass­word: NO) — jotain ongel­maa siis vielä…

 7. Saan samaisen mysql-virheen. 

  Eikö kan­nat­taisi mak­saa jollekin joka osaa nämä hom­mat? Kaikkea ei tarvitse tai kan­na­ta hoitaa itse.

 8. Ari Aal­to­nen: Saan samaisen mysql-virheen. 

  Ai ajat­telitko, että palvelin käyt­täisi sin­ua varten eri tietokan­taa kuin Villeä varten?

 9. anonyy­mi: Ai ajat­telitko, että palvelin käyt­täisi sin­ua varten eri tietokan­taa kuin Villeä varten?

 10. Ari Aal­to­nen:

  Kiitos rak­en­tavas­ta kommentista.

  Mut­ta sitä ajat­telin että miten ihmeessä Soin­in­vaar­al­la on varaa hoitaa tätä blo­gia vasem­mal­la kädel­lä. Ymmär­rän että saat­taa olla kiire­itä muis­sa hom­mis­sa. Mut­ta sitäkin suurem­mal­la syyl­lä en ymmär­rä tätä tehdään kaik­ki itse men­tal­i­teet­tia. Tuskin­pa se rahas­takaan on kiin­ni. Näi­den ongelmien kor­jaami­nen hoi­tu­isi sil­lä kun ottaisi puhe­li­men kau­ni­iseen käteen ja ulkois­taisi nämä tekniset hom­mat jollekin toiselle joka osaa. Nykyi­nen malli on käyt­täjien dis­saamista. Noh eihän tätä blo­gia ole pakko seurata.

 11. anonyy­mi: Ai ajat­telitko, että palvelin käyt­täisi sin­ua varten eri tietokan­taa kuin Villeä varten? 

  Toki tuol­lainen on mah­dol­lista, joskaan siitä ei ole tässä tapauk­ses­sa kysymys. Ilmeis­es­ti peuku­tus-plug­in­ista puut­tuu käyt­täjä­tun­nus (word­press-käyt­täjä) jol­la on oikeudet päästä kan­taan. Tuon saa säädet­tyä kyseisen plug­inin asetuksista. 

  Toinen vai­h­toe­hto on että aiem­min keneltä tahansa local­hostis­sa oli oikeudet päästä kan­taan, jol­loin plu­g­in toi­mi suo­raan. Jos blogilla on oma kan­ta, noi­ta ase­tuk­sia voi säätää Louhen cPan­el-hallinta­pa­neel­ista, tai suo­raan kan­taan sopi­val­la komen­nol­la. Blo­gi siis näyt­täisi ip-osoit­teen perus­teel­la pyörivän Louhen palvelimilla.

  Mikään ei myöskään estä siirtämästä kan­taa esim. ama­zonin mysql-pil­veen niin että palvelu pyörii edelleen Louhel­la, mut­ta kan­ta toimii ama­zonil­la. Teo­reet­ti­nen viive fyy­sis­es­tä etäisyy­de­ston mil­lisekun­te­ja, mut­ta kap­a­siteet­ti ei taa­tusti lopu kesken.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.