Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.12.2016

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta pitää yli­mää­räi­sen kokouk­sen, jon­ka var­si­nai­nen syy on Bau­hausin poik­kea­mis­lu­pa­ha­ke­mus Val­li­las­sa. Lis­tal­la on kui­ten­kin toi­nen­kin tär­keä asia, nimit­täin asuin­ker­ros­ta­lo­jen huoneistokokosääntely.

Bau­hausin poik­kea­mis­lu­pa­ha­ke­mus VR:n Konepaja-alueella

VR:n kone­pa­ja-alu­eel­la suo­jel­tu­ja maka­sii­ne­ja on aja­tel­tu erään­lai­sek­si Val­li­lan Kaa­pe­li­teh­taak­si, ja sel­lais­ta on asuk­kail­le lupail­tu asun­to­ja myy­täes­sä. Nyt sin­ne kaa­vail­laan poik­kea­mis­lu­val­la Bau­hausin heh­taa­ri­hal­lia (vähän yli 10 000 k‑m2)

Aloi­te­taan myön­tei­sis­tä asiois­ta. Minus­ta oli­si hyvä, että Bau­hausin kal­tai­nen myy­mä­lä tuli­si Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­ne­kau­pun­gin alu­eel­le. Voi­si­vat­ko ne har­ki­ta Hert­to­nie­men teol­li­suusa­luet­ta, jos­sa on vai­kea löy­tää met­ro­ra­dan vie­res­sä ole­val­le alu­eel­le yli­pään­sä mitään jär­ke­vää käyttöä?

En halua täl­lais­ta katu­nä­ky­mään Teollisuuskadulle

Oli­si erit­täin ikä­vää, jos upeas­ti käyn­tiin läh­te­nyt kult­tuu­ri­kei­das Kone­pa­ja-alu­eel­la näin tuhot­tai­siin. Har­mi vain, että alue ei ole kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa, joten kau­pun­ki on täs­sä vähän kädetön.

Asuk­kaat ovat valit­ta­neet myös lisään­ty­väs­tä auto­lii­ken­tees­tä, eivät­kä ihan tur­haan. Tava­raa tuo­daan pai­kal­le 12 met­rin kuor­ma-autoil­la ja vie­dään pois hen­ki­lö- ja pakoet­ti­au­toil­la ja peräkärryillä.

Poik­kea­mis­lu­van ehdois­sa sano­taan, ettei ratik­ka­lii­ken­net­tä sai­si häi­ri­tä. Täs­sä ei ole muka­na katu­piir­rus­tus­ta, joten emme tie­dä, onko tämä silk­kaa hurs­kas­te­lua. Joka tapauk­ses­sa ajo park­ki­hal­liin on suun­ni­tel­tu Tra­vers­si­ku­jal­ta, joka nyt on ratik­ka­ka­tu­na. En ymmär­rä, miten muu­ten sin­ne pää­see kuin kis­ko­ja pit­kin. Pysä­köin­ti­paik­ko­ja on 350. Jos hal­liin pyyr­kii 400 autoi­li­jaa, ne 50 jää­vät sii­hen kis­koil­le ehkä pit­käk­si­kin aikaa. Suun­ni­tel­ma vaa­ti­si toden­nä­köi­ses­ti sitä, että ratik­ka ohjat­tai­siin muu­ta kaut­ta. Mak­sai­si pal­jon ja hei­ken­täi­si palvelutasoa.

Teol­li­suus­ka­dun ilmeel­le ei myös­kään teki­si hyvää se, että sii­nä on pit­kä pät­kä katu­ku­vaa hal­lit­se­vaa pysä­köin­ti­hal­lin sei­nää. Teol­li­suus­ka­dus­ta on tule­vai­suut­ta aja­tel­len pal­jon kun­nian­hi­moi­sem­pia suunnitelmia.

Ja sitä pait­si. Tämän kokoi­sia asioi­ta ei voi rat­kais­ta poik­kea­mis­ha­ke­muk­sel­la. Tämä on aivan itses­tään sel­väs­ti kaa­va-asia. Eikä tätä voi myös­kään rat­kais­ta ilman lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa. Minua todel­la kiin­nos­taa tietää.

 

Asuin­huo­neis­to­jen pinta-alasäännntely

Muu­al­la kuin kau­pun­gin omis­ta­mal­la maal­la tulee omis­tusa­sun­to­tuo­tan­nos­sa nou­dat­taa seu­raa­vaa kaa­va­mää­räys­tä. Tämä ei kos­ke ins­ti­tu­tio­naa­li­sia vuo­kra- ja asumisoikeusasuntoja.

”( AL‑, AK- jne.) ton­teil­la asun­to­jen huo­neis­toa­las­ta vähin­tään 50 % tulee toteut­taa asun­toi­na, jois­sa on keittiön/keittotilan lisäk­si kol­me asuin­huo­net­ta tai enem­män. Näi­den asun­to­jen kes­ki­pin­ta-alan tulee olla vähin­tään 80 h‑m².”

Tämä on mel­ko hyvä näin, mut­ta yhdes­tä asias­ta olen vah­vas­ti eri miel­tä. En pidä tuo­ta 80 neliön kes­ki­pin­ta-alaa perus­tel­tu­na. Sitä puol­le­taan sil­lä, että tuli­si myös isom­pia perheasuntoja.

Suu­rem­pi ris­ki minus­ta on, että raken­ta­ja kuit­taa tämän vaa­ti­muk­sen raken­ta­mal­la muu­ta­man yli­suu­ren asun­non. Näin onb nimit­täin oikeas­ti tapah­tu­nut, vaik­ka en kyl­lä ymmär­rä, mitä talou­del­lis­ta jär­keä sii­nä on. Näin tapah­tui aika­naan, kun kaik­kien asun­to­jen kes­ki­ko­ko oli 75 neliö­tä. Sil­loin voi­tiin tie­tys­ti raken­taa yksi miniyk­siö enem­män, jos kah­den 80 neliön asun­non sijaan raken­net­tiin yksi 160 neliön asunto.

En ollut aika­naan täy­sin syy­tän tuo­hon 75 neliön kes­ki­ko­koon. Sen piti kui­ten­kin tar­koit­taa koko kau­pun­kia kes­ki­mää­rin. Jos­sain byro­kra­tian rat­tais­sa, tai­si olla kau­pun­gin­kan­si­las­ta, sii­tä teh­tiin kui­ten­kin tont­ti­koh­tai­nen, mikä on aivan eri asia.

Sen, tar­vi­taan­ko jos­sain kol­mio­ta suu­rem­pia asun­to­ja, jät­täi­sin mark­ki­noil­le, samal­la kun puo­lus­tan voi­mak­kaas­ti sitä, että kau­pun­kiin on raken­net­ta­va myös per­hea­sun­to­ja – siis vähin­tään kol­mioi­ta. Lap­si­per­hei­den tuke­mi­nen raa­oil­la asun­to­mark­ki­noil­la on ollut aina asun­to­po­li­tii­kan yti­mes­sä, ja niin sen tulee olla nytkin.

Pie­na­sun­to­jen kysyn­tä tulee jat­kos­sa vähe­ne­mään, kun nuor­ten ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät ja kun Viros­ta ei tule enää nuo­ria mie­hiä Hel­sin­gin asuntomarkkinoille.

Hel­sin­ki­läi­sis­tä koti­ta­louk­sis­ta 80 % on yhden tai kah­den hen­gen talouk­sia. Näis­tä kui­ten­kin puo­let on entis­ten lap­si­per­hei­tä, jois­sa van­he­ne­va paris­kun­ta (tai les­ki) on jää­nyt asu­maan enti­seen per­hea­sun­toon. Mei­tä ei saa siir­re­tyk­si yksi­öön miten­kään – ei aina­kaan, kun on teh­ty vero­tuk­sel­la mah­dot­to­mak­si muut­taa asun­to­va­ral­li­suut­ta lisäeläkkeeksi.

Minä siis haluai­sin pois­taa tuon vaa­ti­muk­sen 80 neliön kes­ki­koos­ta per­hea­sun­to­jen osal­ta. Jos raken­nus­liik­keet alka­vat kes­kit­tyä 60 neliön kol­mioi­hin, nii­tä tulee vas­taa­vas­ti enemmän.

Huo­mat­ta­koon, ettei täs­sä sää­del­lä enää pie­na­sun­to­jen kes­ki­ko­koa lain­kaan. Peri­aat­tees­sa saa siis teh­dä vaik­ka 20 neliön yksiöi­tä loput.

His­si Kata­ja­no­kal­le Wel­la­mon taloon 

Viras­to vas­tus­ti tätä aika­naan, mut­ta lau­ta­kun­ta oli eri miel­tä ja palaut­ti. Nyt se on tul­lut takain, mut­ta todel­la tiu­koin ehdoin.

Poik­kea­mis­lu­val­la Hotel­li Bule­var­di 28:n taloon

Täs­sä talos­sa on aika­naan ollut muun muas­sa Vakuu­tus­yh­tiöi­den tiedotuskeskus.

 

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää raken­net­tua ympäristöä.

Elin jo toi­vos­sa, että oli­si kyse pois­ta­vas­ta sanee­rauk­ses­ta, kos­ka minus­ta tämä 50-luvun nau­haik­ku­na­ru­mi­lus sotii räi­keäs­ti Bule­var­din muu­ten hie­no­ja raken­nuk­sia vas­taan, mut­ta olin vää­räs­sä. Museo­vi­ras­to ei ole luo­ki­tel­lut tätä jul­ki­si­vua ainoas­taan raken­nus­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­väk­si vaan jopa val­ta­kun­nal­li­ses­ti merkittäväksi.

Lausun­nois­sa naa­pu­ri­ton­til­la ole­va kil­pai­le­va hotel­liy­rit­tä­jä sanoo, ettei oli­si niin välik­si saa­da lisää hotel­li­tar­jon­taa. Täl­lai­sia lausun­to­ja emme voi ottaa huomioon.

55 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 20.12.2016”

 1. Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää, kuin­ka moni yhden hen­gen talouk­sis­ta on oikeas­ti eron­nei­ta, joil­la lap­set kui­ten­kin esim. joka toi­nen viik­ko. Lap­set voi­vat olla kir­joil­la vain yhdes­sä pai­kas­sa, jol­loin toi­nen van­hem­mis­ta las­ke­taan yksi­ne­lä­jäk­si, vaik­ka per­hea­sun­non tar­ve on yhtä suu­ri. (Ärsyt­tää, kun kol­miois­ta puhu­taan per­hea­sun­toi­na — ovat vas­ta “pik­ku­per­hea­sun­to­ja”, vain kak­si makuuhuonetta.)

 2. Se mitä vie­lä jäin ihmet­te­le­mään, on se, että miten KSV:stä tulee noin ilmei­ses­ti menet­te­lyn (poikkeamislupa)rajat ylit­tä­vä pää­tös­esi­tys? Eikö vir­ka­mies­työ­hön kuu­lui­si asian toteaminen?

 3. Lap­si­per­heel­le kes­kus­ta-asun­to on har­voin puo­lik­si­kaan yhtä tär­keä kuin samaan tilaan yksiöi­hin mah­tu­vil­le kol­mel­le sin­kul­le. Tai kol­mas­osak­si­kaan. On tuh­laus­ta ja moraa­li­ses­ti vää­rin ostaa se lap­si­per­he kes­kus­taan raha­pal­kin­toon ver­rat­ta­val­la kaa­van tuot­ta­mal­la alen­nuk­sel­la noi­den sink­ku­jen kustannuksella.

 4. Onko tuo VRn ja Bau­hausin suun­ni­tel­ma teh­ty ihan tosis­saan? Siis ole­tet­tu että meni­si läpi? Vai onko täs­sä jotain muu­ta mitä nyt ei pape­reis­ta sel­viä? Vai­kut­taa todel­la sur­keas­ti val­mis­tel­lul­ta suun­ni­tel­mal­ta. Bau­haus oli­si hyvä lisä rau­ta­kaup­po­jen tar­jon­taan, mut­ta tuo sijain­ti ja eten­kin noin huo­noil­la suun­ni­tel­mil­la vai­kut­taa lähin­nä vitsiltä.

 5. Tosi­aan­kin ihme­tyt­tää KSV:n tul­kin­ta, että tuol­lai­sen muu­tok­sen voi­si vie­dä läpi poik­kea­mis­ha­ke­muk­sel­la. Esit­te­ly­teks­tis­tä löy­tyy vie­lä täl­lai­nen lause: “Kokoon­pa­no­hal­lin maan­ta­so­ker­rok­seen tulee myy­mä­lä­ti­laa, mut­ta säh­kö­ju­na­hal­liin esi­tet­ty pysä­köin­ti­ta­lo ilman lii­ke­ti­lo­ja ei ole yleis­kaa­van tavoit­tei­den, eikä Teol­li­suus­ka­dun kehit­tä­mis­ta­voit­tei­den mukainen.”

  Kun yhte­nä lais­sa annet­tu­na ehto­na poik­kea­mis­lu­val­le on, että se ei saa han­ka­loit­taa kaa­van toteut­ta­mis­ta, niin tuon lauseen­han pitäi­si suo­raan ker­toa että tätä ei voi rat­kais­ta poikkeamisluvalla.

  Sikä­li ei kyl­lä yllä­tä, kos­ka poik­kea­mis­lu­pia tun­nu­taan hake­van ja myön­tä­vän kun­nis­sa ylei­ses­ti aika löy­säs­ti. Aina­kin vuon­na 2015 tilan­ne oli, että yleen­sä kaa­va­va­li­tuk­sis­ta meni läpi noin 10%, mut­ta poik­kea­mis­lu­vis­ta teh­dyis­tä vali­tuk­sis­ta noin 60%. Ja yli­voi­mai­ses­ti ylei­sim­pä­nä luvan kumoa­mi­sen syy­nä oli, että asiat ovat olleet sel­lai­sia, jois­ta pitäi­si päät­tää uudel­la kaa­val­la eikä poik­kea­mis­lu­val­la. Ker­too aika hyvin, että poik­kea­mis­lu­van tar­koi­tus­ta hel­pos­ti veny­te­tään liikaa.

 6. Mitä­hän val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää tuos­sa tusi­na­jul­ki­si­vus­sa on? Se, että se on raken­net­tu jo 50-luvul­la, eikä vas­ta 60-luvun lopul­la, jol­loin tuol­lai­sia teh­tiin joka taloon?

  Ei tuo ole kata­stro­faa­li­sen ruma, mut­ta ihmet­te­len kyl­lä, mik­si museo­vi­ras­to halu­aa jat­ku­vas­ti tah­ra­ta mai­net­taan suo­je­le­mal­la raken­nuk­sia, jot­ka eivät ole kenen­kään maal­li­kon tai kenen­kään raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sen mie­les­tä miten­kään eri­tyis­laa­tui­sia, ja samal­la oikeas­ti onnis­tu­neen van­han raken­nus­pe­rin­nön hävit­tä­mi­nen sal­li­taan, kos­ka se on aika­kau­del­leen tyy­pil­lis­tä (mikä sit­ten taas beto­ni­lä­hiöis­sä on suojeluperuste).

 7. Pie­na­sun­to­jen kysyn­tä tulee jat­kos­sa vähe­ne­mään, kun nuor­ten ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät ja kun Viros­ta ei tule enää nuo­ria mie­hiä Hel­sin­gin asuntomarkkinoille.”

  Onko tämän arvion taak­se jotain kät­tä pidem­pää? Tilas­toa tai tutkimusta?

  Var­sin yli­mal­kai­sel­ta tun­tuu. Pie­na­sun­to­jen kysyn­tään vai­kut­ta­vat muut­kin syyt kuin viro­lai­set rak­sa­duu­na­rit ja pie­ne­ne­vät ikä­luo­kat. Esim: maa­lai­set, jot­ka ostaa kau­pun­kiyk­siön oop­pe­rail­to­ja var­ten, intia­lai­set jot­ka tule­vat parik­si vuo­dek­si koodaaamaan.

  Yli­pään­sä asi­aa kan­nat­taa tar­kas­tel­la ennem­min niin miten tar­jon­nan muu­tos vai­kut­taa kysyn­tään kuin toi­sin­päin: mis­sä on hal­po­ja yksiöi­tä, sin­ne on hel­pom­pi hou­ku­tel­la työvoimaa.

  Tuk­hol­mas­sa ja mones­sa muus­sa met­ro­po­lis­sa yri­tyk­set kär­si­vät, kun eivät löy­dä työn­te­ki­jöil­leen asun­to­ja. Minus­ta nime­no­maan mei­dän pitäi­si raken­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon hal­po­ja yksiöi­tä. Jopa ikku­nat­to­mia kop­pe­ja. Kau­pun­ki­no­ma­dit käy­vät koto­naan vain nuk­ku­mas­sa, aivan tur­haa hei­dän on mak­saa asiois­ta, joi­ta eivät käytä

 8. Hylät­kää vaan Bau­hausin tulo, mut­ta pie­ni varoi­tus: Mil­tä­hän se sit­ten ulos­päin näyt­tää, kun jonain päi­vä­nä pai­kal­la on S tai K‑ryhmän kauppa?

  Toi­nen kysy­mys: Tie­tää­kö kukaan mis­tä Museo­vi­ras­ton suun­na­ton viha ihmis­kun­taa koh­den kumpuaa?

 9. Hel­sin­gin lai­doil­la on myös koko jouk­ko kau­pun­gi­no­sia, jois­sa yksiöi­den ja kak­sioi­den raken­ta­mi­nen moni­puo­lis­tai­si asun­to­tar­jon­taa ja nopeut­tai­si per­hea­sun­to­jen ja pien­ta­lo­jen kier­toa. Vaik­ka­pa radan­var­res­sa Mal­mil­ta poh­joi­seen on pal­jon tii­vis­tä­mi­sen varaa väl­jäs­ti raken­ne­tuil­la ton­teil­la, hii­pu­vil­la osta­reil­la ja enti­sil­lä teh­da­sa­lueil­la ja pulaa itse­näis­ty­vil­le nuo­ril­le tai per­hea­sun­nos­ta pie­nem­pään muut­ta­vil­le senio­reil­le sopi­vis­ta asun­nois­ta. Pie­na­sun­toi­hin kes­kit­ty­vä täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen eten­kin ase­mien, osta­rien ja mui­den kes­kus­ten tun­tu­mas­sa elä­vöit­täi­si van­ho­ja lähiöi­tä ja toi­si kysyn­tää palveluille.

 10. Museo­vi­ras­toa kuten EU:ta voi toki syyt­tää monen­lai­ses­ta. Ehkä toi­saan kan­nat­tai­si otsik­ko enem­män lukea lausuntoa.

  Hel­sin­gin ja muun Suo­men ongel­ma on, että oma­pe­räi­siä, rakenn­tuas­laa edis­tä­viä ja his­to­rial­lik­si muut­tu­via uusia raken­nuk­sia teh­dään todel­la har­voin ja vie­lä har­vem­min ole­mas­sao­le­vien talo­jen jouk­koon. Sen sijaan Pris­ma-KKKK pel­ti­se­nää syn­tyy reip­paas­ti ja muu­ta ele­ment­ti­teh­tai­den stan­da­roi­dun ele­ment­tioh­jel­man mukais­ta tus­na­ta­va­ra on pal­jion ja kaikkialla.

  Mitäs Hel­sin­gin kes­kus­taan on satu aikaan? Kam­pin Kir­nu-kap­pe­li, onko muuta?

  Tuo bau­haus-vetu­ri­hal­li on aika karu veto. Teki­jäl­le Suo­men ark­ki­teh­tuu­ri­pal­kin­to! Tätä on tääl­lä tyyli.

 11. Mitäs jos annet­tai­siin mark­ki­noi­den eli kysyn­nän päät­tää min­kä­ko­koi­sia omis­tusa­sun­to­ja raken­ne­taan? Vaik­ka muu­ta­man vuo­den ajan. Samal­la voi­si kokeil­la esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­sien poistamista.

  Veik­kaan­pa, että lop­pu­tu­lok­se­na oli­si­vat toi­mi­vam­mat asun­to­mark­ki­nat sekä alhai­sem­mat vuo­krat ja hin­nat eri­tyi­ses­ti pie­nem­mis­sä asun­nois­sa. Eli sai­sim­me hel­po­tus­ta juu­ri pahim­paaan pul­lon­kau­laan ja vaik­ka­pa asun­to­ja pie­nem­pi­palk­kai­sil­le pal­ve­lua­lo­jen työntekijöille.

 12. bule­var­din talon jou­tai­si kyl­lä pur­kaa pois. olen sitä kadun toi­sel­ta puo­len usein kat­sel­lut eikä sii­tä oikein mil­lään kau­nis­tus­ta kadul­le saa. museo­vi­ras­to ei lie­ne kuin yksi lausun­no­nant­ja sen vataa pitäi­si mie­les­tä­ni rajoit­taa jot­ta kehi­tys­tä ei tur­haan jarruteltaisi.
  jos talo sanee­ra­taan pal­jon hotel­lia mie­luum­min näki­sin sen asuin­ta­lo­na. yksi hotel­li kort­te­lis­sa riit­tää. elä­vä asuin­kes­kus­ta oli­si mie­les­tä­ni parem­pi ratkaisu.

 13. Teol­li­suus­ka­dun ilmees­tä puheen ollen, ei se Bau­hausin pit­kä pät­kä pysä­köin­ti­hal­lin sei­nää oli­si niin ympä­ris­töön kuu­lu­mat­to­mal­ta näyt­tä­nyt kun muis­taa että sii­tä tien toi­sel­ta puo­lel­ta alkaa mon­ta sataa met­riä pit­kä YITn mon­o­to­ni­nen punatiiliseinä.

  Mut­ta joo eihän Bau­haus mikään hyvä vaih­toeh­to sil­le pai­kal­le ole, vaik­ka Veturitiestä/Teollisuuskadusta par­haan mukaan mota­ria teh­dään­kin. Vähän vaan epäi­len että nyt se raken­nus ja tila jää tyh­jil­leen rän­sis­ty­mään, kun eihän mil­lään hips­te­ri-kirp­pu­to­reil­la ole sel­lai­sia resurs­se­ja mitä van­han kiin­teis­tön remp­paa­mi­seen tar­vit­tai­siin. Kau­pun­gil­la­kaan ei ole varaa ostel­la täl­lai­sia, ja en tie­dä pys­tyy­kö kukaan muu sii­hen mitään kehittää.

  Käy niin kuin sen Hämeen­tie 39 raken­nuk­sen Teol­li­suus­ka­dun päässä.

 14. Joo, Bau­haus oli­si kiva, mut­ta eikös sen voi­si aivan hyvin tuu­ta­ta Redin/Triplan/Gigahertsin yhtey­teen? Nykyi­sin­hän Ruo­ho­lah­des­sa on jo kat­ta­vah­ko rau­ta­kaup­pa ja pie­nem­piä kau­pun­ki­lai­siin tar­pei­siin vas­taa­via löy­tyy vähän joka puo­lel­ta, jopa aivan Kone­pa­jan vierestä.

 15. Eikö tuol­le Museo­vi­ras­tol­le voi­si mää­rä­tä jon­kin kiin­tiön, että saa­vat suo­jel­la esim. kol­me raken­nus­ta vuo­des­sa koko maan tasolla?

  Jou­tui­si­vat vähän miettimäänkin.

 16. JTS:
  Museo­vi­ras­toa kuten EU:ta voi toki syyt­tää monen­lai­ses­ta. Ehkä toi­saan kan­nat­tai­si otsik­ko enem­män lukea lausuntoa.

  Hel­sin­gin ja muun Suo­men ongel­ma on, että oma­pe­räi­siä, rakenn­tuas­laa edis­tä­viä­ja his­to­rial­lik­si muut­tu­via uusia raken­nuk­sia teh­dään todel­la har­voin ja vie­lä har­vem­min ole­mas­sao­le­vien talo­jen jouk­koon. Sen sijaan Pris­ma-KKKK pel­ti­se­nää syn­tyy reip­paas­ti ja muu­ta ele­ment­ti­teh­tai­den stan­da­roi­dun ele­ment­tioh­jel­man mukais­ta tus­na­ta­va­ra on pal­jion ja kaikkialla.

  Mitäs Hel­sin­gin kes­kus­taan on satu aikaan? Kam­pin Kir­nu-kap­pe­li, onko muuta?

  Tuo bau­haus-vetu­ri­hal­li on aika karu veto. Teki­jäl­le Suo­men ark­ki­teh­tuu­ri­pal­kin­to! Tätä on tääl­lä tyyli. 

  Tuon Bule­var­din raken­nuk­sen koh­dal­la rele­vant­tia lie­nee juu­ri se, että raken­ta­mi­sai­kaan 1952 talo ei ollut tusi­na-ark­ki­teh­tuu­ria, vaan tyy­li menet­ti arvon­sa kun sitä teh­tail­tiin suh­teet­to­man pal­jon 60-luvun raken­nus­buu­mis­sa. Raken­nuk­sen este­tiik­ka ei vält­tä­mät­tä täy­sin avau­du minul­le­kaan, mut­ta mie­lum­min näki­sin säi­ly­tet­tyi­nä juu­ri nämä edel­lä­kä­vi­jät kuin myö­hem­min raken­ne­tut jäl­jit­te­li­jät. Toi­si­naan tyy­lin “mie­len­kiin­toi­suus” on myös tär­keäm­pää kuin “kau­neus”

  Museo­vi­ras­ton puo­lus­tuk­sek­si pitää heit­tää vas­ta­ky­sy­mys sii­tä, onko museoin­nin teh­tä­vä vain säi­lyt­tää kau­nii­ta asioi­ta vai tal­tioi­da his­to­ri­aa jäl­ki­pol­vil­le siten että se muut­tuu näil­le ymmärrettäväksi.

 17. Tuo­mas L.: Tuon Bule­var­din raken­nuk­sen koh­dal­la rele­vant­tia lie­nee juu­ri se, että raken­ta­mi­sai­kaan 1952 talo ei ollut tusi­na-ark­ki­teh­tuu­ria, vaan tyy­li menet­ti arvon­sa kun sitä teh­tail­tiin suh­teet­to­man pal­jon 60-luvun rakennusbuumissa.

  Tai sit­ten raken­nuk­sen herät­tä­mä mie­len­kiin­to raken­ta­mis­vuo­te­naan perus­tui sen uutuusar­voon joka ei jak­sa­nut kan­taa kun huo­mat­tiin että valit­tu tie joh­ti vain tai­teel­li­seen umpikujaan.

  Jos tyy­li menet­täi­si arvon­sa teh­tai­lun ja kopioin­nin takia, puret­tai­siin Hel­sin­gis­sä nyt arvot­to­mi­na loput­kin Jugend-talot joi­ta raken­net­tiin aika­naan suh­tees­sa todel­la paljon.

 18. Val­li­las­sa on käyn­nis­sä huvit­ta­va nim­by-kuplan voi­man­näy­tös. Ovat sinän­sä ihan ymmär­ret­tä­väl­lä asial­la, mut­ta oikeas­ti. Kirp­pu­to­ria ja kult­tuu­ria kun kysees­sä ei ole kau­pun­gin omis­ta­ma koh­de, jos­sa muut veron­mak­sa­jat ilo­mie­lin (?) kus­tan­tai­si­vat pai­kal­lis­ten hie­not ja totaa­li­sen tuot­ta­mat­to­mat harrastukset.

  Tuos­sa jo yllä ounas­tel­tiin, että sii­hen tulee sit­ten Bau­hausin tilal­le ruo­ka­kaup­pa. Kysy­mys vain kuu­luu miten pahas­ti talo ehtii rap­peu­tua ennen sitä. Ilman kun­nol­la mak­sa­vaa vuo­kra­lais­ta ei omis­ta­jal­la juu­ri­kaan ole int­res­siä panos­taa tilaan. Ennus­tan, että kun sitä vajaa­käyt­töä ja rap­peu­tu­mis­ta on tar­peek­si pit­kään kat­sot­tu, saa­daan lopul­ta aikaan talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä vaihtoehto.

 19. Eikö kone­pa­ja­hal­lia voi­si myy­dä HKL:lle rai­tio­vau­nu­jen säi­ly­tyk­seen? Nyt jou­du­taan Joke­ria ja Laa­ja­sa­lon rai­tio­tei­tä var­ten raken­ta­maan uuu­det hal­lit. Pasi­lan kone­pa­jas­sa aina­kin pari pilt­tuu­ta on ollut vuo­kral­la Bobar­dier-yhtiöl­le HKL:n nykyis­ten Variot­ram rai­tio­vau­nu­jen sopi­mus­kor­jauk­sia var­ten. Mik­sei isom­poi osa hal­lis­ta voi­si toi­mia rai­tio­vau­nu­va­rik­ko­na ja sit­ten pie­nem­pi osa kult­tuu­ri- ja ajanvietekäytössä.

 20. JTS:
  Tuo bau­haus-vetu­ri­hal­li on aika karu veto. Teki­jäl­le Suo­men ark­ki­teh­tuu­ri­pal­kin­to! Tätä on tääl­lä tyyli. 

  Käy­päs vil­kai­se­mas­sa mil­lai­nen sei­nä sii­nä on nykyään.…

  https://goo.gl/maps/JUiiwna8Rk62

 21. Bau­hausin torp­paa­mi­ses­sa näkee kun­nan kaa­voi­tus­mo­no­po­lin kes­kei­sen ongel­man. Että on van­ha, suo­jel­ta­vak­si kat­sot­tu raken­nus, jol­le ei ole käyt­töä, ei aina­kaan sel­lais­ta, jos­ta kukaan mak­sai­si mitään järkevää.

  Omis­ta­ja kek­sii tuot­ta­vaa käyt­töä, bis­nek­sen, jol­la oli­si ver­rat­tain vähän nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia, mut­ta syn­tyy hip­pien kan­san­lii­ke, kos­ka oma puo­li-ilmai­nen hiek­ka­laa­tik­ko on uhat­tu­na ja polii­ti­kot kun­ta­vaa­lien pelos­sa jänis­tä­vät, kehoit­ta­vat kii­teis­tö­no­mis­ta­jaa luo­pu­maan koko suunnitelmasta.

  Sama hom­ma kuin kiel­los­sa muut­taa kan­ta­kau­pun­gin alu­een toi­mi­ti­lo­ja asun­noik­si. Tur­haa ja tar­pee­ton­ta säätelyä.

 22. spot­tu: Tai sit­ten raken­nuk­sen herät­tä­mä mie­len­kiin­to raken­ta­mis­vuo­te­naan perus­tui sen uutuusar­voon joka ei jak­sa­nut kan­taa kun huo­mat­tiin että valit­tu tie joh­ti vain tai­teel­li­seen umpikujaan.

  Mihin ihmeen umpi­ku­jaan? Seu­rauk­se­na­han oli esteet­ti­ses­ti sil­miä­hi­ve­le­vää pel­kis­tet­tyä ja ratio­na­lis­tis­ta kau­pun­ki­ku­vaa, jon­ka hie­nou­det avau­tu­vat usein vas­ta oival­luk­sen kautta.

  Jos tyy­li menet­täi­si arvon­sa teh­tai­lun ja kopioin­nin takia, puret­tai­siin Hel­sin­gis­sä nyt arvot­to­mi­na loput­kin Jugend-talot joi­ta raken­net­tiin aika­naan suh­tees­sa todel­la paljon.

  No, kyl­lä kan­sa ihai­lee suu­res­ti myös muo­vi­sia käki­kel­lo­ja ja kii­nas­sa teh­tail­tu­ja koris­te­lau­ta­sia, mut­ta ei se tee kitschis­tä taidetta.

 23. Lund­vis­tin Jul­le: Omis­ta­ja kek­sii tuot­ta­vaa käyt­töä, bis­nek­sen, jol­la oli­si ver­rat­tain vähän nega­tii­vi­sia ulkoisvaikutuksia

  Rati­koi­den hait­taa­mi­nen ei oli­si vähäi­nen vai­ku­tus, jos nyt esi­te­tyn suun­ni­tel­man mukaan men­nään. Lii­ken­ne toki voi­daan var­mas­ti rat­kais­ta aina­kin vähän parem­min vaik­ka Bau­haus hyväksyttäisiinkin.

 24. Mik­ko H: Rati­koi­den hait­taa­mi­nen ei oli­si vähäi­nen vai­ku­tus, jos nyt esi­te­tyn suun­ni­tel­man mukaan men­nään. Lii­ken­ne toki voi­daan var­mas­ti rat­kais­ta aina­kin vähän parem­min vaik­ka Bau­haus hyväksyttäisiinkin.

  Aivan tot­ta. Siis sekä se, että suun­ni­tel­ma on rai­tio­vau­nu­jen kan­nal­ta ongel­mal­li­nen, tai mitä sitä kier­te­le­mään: kes­tä­mät­tö­män huo­no, ja että asia on rat­kot­ta­vis­sa suh­teel­li­sen hel­pos­ti ja halvalla.

  Myös tuon Teol­li­suus­ka­dun var­ren park­ki­hal­lin näen ongel­ma­na, mut­ta se rat­ke­aa ihan vain sil­lä, että kau­pun­ki kaa­voit­taa hal­lien uuden ja ruman osan pai­kal­le pal­jon ker­ros­ne­liöi­tä asu­mi­seen ja toi­mi­ti­lak­si. Pysä­köin­ti rat­ke­aa sii­nä sivus­sa niin, että se tulee maan alle.

  Rau­ta­va kaa­voi­tus­dik­ta­tuu­rin joh­to­mie­he­nä on kui­ten­kin jo päät­tä­nyt, ettei VR:n kan­na­ta enää jat­kaa raken­nus­ten ja alu­een suun­nit­tel­mis­ta rau­ta­kau­pan käyttöön.

  1. Myös tuon Teol­li­suus­ka­dun var­ren park­ki­hal­lin näen ongel­ma­na, mut­ta se rat­ke­aa ihan vain sil­lä, että kau­pun­ki kaa­voit­taa hal­lien uuden ja ruman osan pai­kal­le pal­jon ker­ros­ne­liöi­tä asu­mi­seen ja toi­mi­ti­lak­si. Pysä­köin­ti rat­ke­aa sii­nä sivus­sa niin, että se tulee maan alle.

   Tuon asuin­ta­lon kel­la­ri­ker­ros meni­si koko­naan sen talon pakol­li­sil­le auto­pai­koil­le. Johon­kin tar­vit­tai­siin vie­lä ne Baug­hausin autopaikat.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuon asuin­ta­lon kel­la­ri­ker­ros meni­si koko­naan sen talon pakol­li­sil­le auto­pai­koil­le. Johon­kin tar­vit­tai­siin vie­lä ne Baug­hausin autopaikat.

  Se on poliit­ti­nen pää­tös, että kenel­le auto­paik­ko­ja täs­sä kau­pun­gis­sa tar­vi­taan ja raken­ne­taan. Nor­mia pys­ty­tään kier­tä­mään nykyi­sin­kin. Ilmei­sin vaih­toeh­to on soit­taa esim. HOAS:lle ja kysyä, kii­nos­taa­ko raken­taa opis­ke­li­ja-asun­to­ja. Ei tar­vit­tai­si autopaikkoja.

  Noin ylei­sem­min vih­reät voi­si­vat ainai­sen mus­su­tuk­sen sijaan yrit­tää teh­dä nor­mil­le jotain. Se ei ole laki ja lake­ja­kin muutetaan.

  Sun jut­tu­jas­kin kun täs­tä blo­gis­ta lukee, niin tun­tuu että nor­mi on ihan kiva, kos­ka jos ei muu­ten, niin sitä voi syyt­tää kai­kes­ta ja sil­lä voi hauk­kua mui­ta puolueita.

  Ns. auto­paik­ka­nor­mi­kort­ti.

  1. Noin ylei­sem­min vih­reät voi­si­vat ainai­sen mus­su­tuk­sen sijaan yrit­tää teh­dä nor­mil­le jotain. Se ei ole laki ja lake­ja­kin muutetaan.

   Tuo on nyt aivan koh­tuu­ton syy­te. Me olem­me yrit­tä­neet vas­tus­taa tätä nor­mia aina ja kaik­kial­la, mut­ta val­tuus­tos­sa teh­dään pää­tök­sen enem­mis­tön kan­nan mukaan.

 26. R.Silfverberg:
  Eikö kone­pa­ja­hal­lia voi­si myy­dä HKL:lle rai­tio­vau­nu­jen säi­ly­tyk­seen? Nyt jou­du­taan Joke­ria ja Laa­ja­sa­lon rai­tio­tei­tä var­ten raken­ta­maan uuu­det hallit. 

  Tämän ede­saut­ta­mi­sek­si, sai­si­ko­han museo­vi­ras­tol­ta tai kau­pun­gin­museol­ta lausun­non, jos­sa todet­tai­siin, että hal­li on tär­keä osa kone­pa­ja-alu­een ker­rok­sel­lis­ta his­to­ri­aa ja ainut­laa­tui­nen esi­merk­ki oman aikan­sa rau­ta­tie­lii­ken­teen kone­pa­ja­hal­li­ra­ken­ta­mis­ta ja sen tuli­si säi­lyä alku­pe­räi­sen kal­tai­ses­sa käytössä 😉

 27. Peter:
  Val­li­las­sa on käyn­nis­sä huvit­ta­va nim­by-kuplan voi­man­näy­tös. Ovat sinän­sä ihan ymmär­ret­tä­väl­lä asial­la, mut­ta oikeas­ti. Kirp­pu­to­ria ja kult­tuu­ria kun kysees­sä ei ole kau­pun­gin omis­ta­ma koh­de, jos­sa muut veron­mak­sa­jat ilo­mie­lin (?) kus­tan­tai­si­vat pai­kal­lis­ten hie­not ja totaa­li­sen tuot­ta­mat­to­mat harrastukset.

  Tuos­sa jo yllä ounas­tel­tiin, että sii­hen tulee sit­ten Bau­hausin tilal­le ruo­ka­kaup­pa. Kysy­mys vain kuu­luu miten pahas­ti talo ehtii rap­peu­tua ennen sitä. Ilman kun­nol­la mak­sa­vaa vuo­kra­lais­ta ei omis­ta­jal­la juu­ri­kaan ole int­res­siä panos­taa tilaan. Ennus­tan, että kun sitä vajaa­käyt­töä ja rap­peu­tu­mis­ta on tar­peek­si pit­kään kat­sot­tu, saa­daan lopul­ta aikaan talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä vaihtoehto.

  En minä (Alp­pi­las­sa asu­va­na, eli myön­nän auliis­ti että täs­sä on oma leh­mä ojas­sa) haluai­si tuo­ta nim­byi­lyä alle­kir­joit­taa. Eihän sii­hen pelk­kää hips­te­rien kirp­pu­to­ri-kult­tuu­ri­kes­kus­ta halu­ta, vaan moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja ml. ruo­ka­kaup­pa/-kaup­po­ja, kahvila/ravintola, tilo­ja käsi­työ­läi­sil­le ja muil­le pie­ny­rit­tä­jil­le, ja vaik­ka se Bau­haus­kin mut­ta kan­ta­kau­pun­kiin tuu­nat­tu­na ver­sio­na joka ei vaa­di rek­ka- ja hen­ki­lö­au­to­ral­lia tie­nool­la jos­sa jo nyt kär­si­tään läpiajoliikenteestä.

  Kukaan, tai ei aina­kaan kaik­ki, ei ole halua­mas­sa kiel­tää kau­pal­lis­ta tuot­ta­vaa toi­min­taa tuol­la, enem­män ihmi­set ovat huo­lis­saan ainut­laa­tui­sen alu­een ilmeen ja luon­teen peruut­ta­mat­to­mas­ta pilaa­mi­ses­ta (vrt.VR:n maka­sii­nit Töölönlahdella).

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo on nyt aivan koh­tuu­ton syy­te. Me olem­me yrit­tä­neet vas­tus­taa tätä nor­mia aina ja kaik­kial­la, mut­ta val­tuus­tos­sa teh­dään pää­tök­sen enem­mis­tön kan­nan mukaan.

  Poli­tiik­ka ei ole vas­tus­ta­mis­ta tai kan­nat­ta­mis­ta, vaan kau­pan­te­koa. Vih­reät ovat käy­neet kaup­paa mones­ta muus­ta asias­ta, mut­ta auto­paik­ka­nor­mi ei ole niis­sä pöy­dis­sä ollut ja on aika vai­kea vält­tyä aja­tuk­sel­ta, ettei se ole ollut, kos­ka a) moni asia, ml. nimi­tyk­set, ovat puo­lu­eel­le tär­keäm­piä, b) puo­lu­een iden­ti­tee­til­le kes­kei­nen auto­saa­ta­nan vas­tus­ta­mi­nen kävi­si vai­keak­si, jos ei oli­si auto­saa­ta­naa, jota vastustaa.

  Raken­nus­teol­li­suus lob­baa enem­män auto­paik­ka­nor­mia vas­taan kuin vih­reät. Jos ja kun nor­mis­ta luovutaan/normia mer­kit­tä­väs­ti väl­jen­ne­tään, se ei tule ole­maan vih­rei­den ansio­ta, vaan näil­lä näky­min kokoo­muk­sen päätös. 

  Kat­so­taan.

 29. Lund­vis­tin Jul­le:
  Raken­nus­teol­li­suus lob­baa enem­män auto­paik­ka­nor­mia vas­taan kuin vih­reät. Jos ja kun nor­mis­ta luovutaan/normia mer­kit­tä­väs­ti väl­jen­ne­tään, se ei tule ole­maan vih­rei­den ansio­ta, vaan näil­lä näky­min kokoo­muk­sen päätös. 

  Saas näh­dä, mut­ta jos niin ihmeel­li­ses­ti käy, että Vih­reät on Hel­sin­gis­sä kun­nal­lis­vaa­lien jäl­keen suu­rin puo­lue, niin luu­len, että auto­paik­ka­nor­mi kumo­taan koh­tuul­li­sen äkkiä. Se on osoit­tau­tu­nut han­ka­lak­si kumo­ta, kos­ka aika suu­ri osa puo­lueis­ta kamp­pai­lee sen ihmis­ryh­män äänis­tä, jot­ka park­ki­nor­mis­ta hyö­ty­vät (tai kuvit­te­le­vat hyötyvänsä).

  Sanoi­sin, että yleis­kaa­va on sen mit­ta­kaa­van saa­vu­tus, että park­ki­nor­min kumoa­mi­sen vii­väs­ty­mi­nen muu­ta­mal­la vuo­del­la ei ole sii­tä kum­moi­nen­kaan hinta.

 30. Anna: En minä (Alp­pi­las­sa asu­va­na, eli myön­nän auliis­ti että täs­sä on oma leh­mä ojas­sa) haluai­si tuo­ta nim­byi­lyä alle­kir­joit­taa. Eihän sii­hen pelk­kää hips­te­rien kirp­pu­to­ri-kult­tuu­ri­kes­kus­ta halu­ta, vaan moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja ml. ruo­ka­kaup­pa/-kaup­po­ja, kahvila/ravintola, tilo­ja käsi­työ­läi­sil­le ja muil­le pie­ny­rit­tä­jil­le, ja vaik­ka se Bau­haus­kin mut­ta kan­ta­kau­pun­kiin tuu­nat­tu­na ver­sio­na joka ei vaa­di rek­ka- ja hen­ki­lö­au­to­ral­lia tie­nool­la jos­sa jo nyt kär­si­tään läpiajoliikenteestä.

  Kukaan, tai ei aina­kaan kaik­ki, ei ole halua­mas­sa kiel­tää kau­pal­lis­ta tuot­ta­vaa toi­min­taa tuol­la, enem­män ihmi­set ovat huo­lis­saan ainut­laa­tui­sen alu­een ilmeen ja luon­teen peruut­ta­mat­to­mas­ta pilaa­mi­ses­ta (vrt.VR:n maka­sii­nit Töölönlahdella).

  Kai­ken­lais­ta on aina kiva toi­voa ja kuten kir­joi­tin­kin, se on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Sama jut­tu kun ark­ki­teh­ti­toi­mis­to­jen havain­ne­ku­vien kans­sa. Aina on kesä (tai mie­let­tö­män kau­nis syys­päi­vä) ja ihmi­siä vili­see toreil­la ja turuil­la ja istus­ke­lee teras­si­kah­vi­lois­sa filo­so­fi­aa lukien. Mut­ta sit­ten iskee totuus ja se onkin se, että ihmi­set eivät halua hen­gail­la tuu­li­ses­sa ja rän­täi­ses­sä pai­kas­sa, jos­sa ei ole teras­se­ja eikä kah­vi­loi­ta kun se ei ole talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa toi­min­taa juu­ri sii­nä paikassa.

  Oli­si­han se tosi kiva, jos sii­hen sai­si hie­non kaup­pa­hal­lin, jos­sa käsi­työ­läi­set takoi­si­vat oven­kah­vo­ja ja puhal­te­li­si­vat lasia ja pien­kaup­pa kukois­tai­si. Mut­ta kun sel­lai­set kaup­pa­hal­lit eivät yleen­sä ihan hir­veäs­ti kukois­ta eikä nii­tä oikein kukaan muu halua yllä­pi­tää kuin kau­pun­ki. Kysees­sä on 10 000 m²:n hal­li kes­kei­sel­lä pai­kal­la. Sel­lai­sen saa­mi­nen kau­pal­li­ses­ti jär­ke­vään käyt­töön on hyvin vaikeaa.

 31. Tapio Pel­to­nen: Mitä­hän val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää tuos­sa tusi­na­jul­ki­si­vus­sa on? Se, että se on raken­net­tu jo 50-luvul­la, eikä vas­ta 60-luvun lopul­la, jol­loin tuol­lai­sia teh­tiin joka taloon? 

  No, kyl­lä tuo aina­kin huo­mat­ta­vas­ti miel­lyt­tä­väm­pi on kuin mak­ka­ra­ta­lo tai nyky­ra­ken­ta­mi­nen. Sii­nä mie­les­sä edes jos­sain mää­rin pis­teet kotiin.

 32. Soi­nin­vaa­ra:
  Voi­si­vat­ko ne har­ki­ta Hert­to­nie­men teol­li­suusa­luet­ta, jos­sa on vai­kea löy­tää met­ro­ra­dan vie­res­sä ole­val­le alu­eel­le yli­pään­sä mitään jär­ke­vää käyttöä? 

  Mihin perus­tuu väi­te, ettei Hert­to­nie­men met­ro­ra­dan vie­res­sä ole­va alue ole jär­ke­väs­sä käy­tös­sä. Kysees­sä­hän on myyn­nil­lä mitat­tu­na Suo­men toi­sek­si suu­rin kau­pan ja pal­ve­lu­jen kes­kit­ty­mä, jon­ka myyn­nin ylit­tää vain Hel­sin­gin keskusta.

  Alu­eel­la myy­dään ja huol­le­taan vuo­des­sa auto­ja mel­kein mil­jar­dil­la eurol­la. Ver­tai­lu­koh­ta­na esi­mer­kik­si Itä­kes­kuk­ses­sa käy­dään kaup­paa noin 600–700 mil­joo­nal­la jos City­mar­ket ja Pris­ma huo­mioi­daan. Itä­kes­kus­kin kyl­lä on aika laa­jal­le levinnyt.

  Ja jos tuol­la Hert­to­nie­men alu­eel­la kat­se­lee ympä­ril­leen huo­maa, että uudet auto­kau­pat ovat useam­pi­ker­rok­sia rakennuksia.

 33. bar­tol­mai: “Pie­na­sun­to­jen kysyn­tä tulee jat­kos­sa vähe­ne­mään, kun nuor­ten ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät ja kun Viros­ta ei tule enää nuo­ria mie­hiä Hel­sin­gin asuntomarkkinoille.”
  Onko tämän arvion taak­se jotain kät­tä pidem­pää? Tilas­toa tai tutkimusta?

  Itse­kin kuu­li­sin kans­sa mie­lel­lä­ni mihin arvio perustuu.

  Itse mutui­li­sin päin vas­toin sii­hen suun­taan, että jos­sain vai­hees­sa tulem­ma saa­vut­ta­maan tilan­teen jos­sa aiwan kaik­ki täy­si-ikäi­set asu­vat yksin kos­ka pari­suh­tees­sa elä­mi­nen nyt vaan on niin kovin, kovin vai­ki­aa ja vai­val­lois­ta kun täy­tyy alis­tua johon­kin ihmeen kom­pro­mis­sei­hin, rak­kau­den ja välit­tä­mi­sen yleis­si­to­vuu­teen ja yli­pää­tään myön­ny­tyk­siin sen sijaan, että voi­si läpi elä­män vain mul­ti­häs­lä­tä (tai tyy­pil­li­sem­min mul­tis­lui­bail­la) pro­jek­ti­luon­toi­ses­ti oman pään­sä mukaan äd hok­ki­na soh­val­la läp­pä­ri tuke­vas­ti sylis­sä, kokis kou­ras­sa ja likai­set kal­sa­rit jalas­sa Gears of War:ia tai änhoo­äl­lää amma­tik­seen pela­ten (tai jotain ihan yhtä yhteis­kun­nal­li­ses­ti kriit­tis­tä teh­tä­vää suorittaen).

  Inter­ne­teis­tä voi tila­ta mamun tai opis­ke­li­ja­tyt­tö­sen pii­ko­maan ker­ta viik­koon (lähin­nä tuo­maan lisää jaf­faa ja kii­kut­ta­maan lat­tial­la loju­vat tyh­jät limp­pa­rit takai­sin siwaan). Selän­pe­sus­ta ja muus­ta inhi­mil­li­ses­tä läm­mös­tä jou­tuu luon­nol­li­ses­ti mak­sa­maan vähän ext­raa, mut­ta klo­päl­li kil­pai­lu­juts­ka pitää huo­len sii­tä, että nämä­kin tak­sat pysy­vät kai­ken aikaa riit­tä­vän “kan­nus­ta­vi­na” eli luo­van luo­kan saa­ta­vil­la 24/7.

  Ski­dit — jos nii­tä kukaan enää viit­sii edes duu­na­ta — hoi­de­taan ns. perus­tuot­ta­mat­to­man luo­kan koh­dal­la edul­li­ses­ti val­tion auto­ma­ti­soi­duis­sa kas­vat­ta­mois­sa jos­sa pleik­ka­rin ohjain tip­puu nap­pia pai­na­mal­la suo­raan kou­raan, Pek­ka Pus­kan hyväk­sy­mää vel­liä saa lipit­tää suo­raan puu­tar­ha­let­kun suus­ta ja tar­peet­kin voi teh­dä suo­raan lat­tial­le jos­ta valu­vat auto­maat­ti­suut­ti­mien toi­mes­ta put­kia pit­kin keräy­sas­ti­aan jos­ta robo­kuor­mu­ri käy dump­paa­mas­sa Ämmäs­suol­le ja/tai poltettavaksi.

  Nykyi­set broi­le­rin­kas­vat­ta­jat siir­ty­vät siis suju­vas­ti kas­va­tus­kon­sul­teik­si. Avain­sa­na­na tehokkuus.

  Rik­kai­den nape­roi­den kas­vat­ta­moi­den ero on lähin­nä sii­nä, että aina löy­tyy uusim­mat pelit ja veh­keet, kou­lut­ta­jat ja hoi­ta­jat ovat oikei­ta ihmi­siä eivät­kä pel­käs­tään konei­ta tai vir­tu­aa­li­hah­mo­ja (kou­lu­tus­vi­deot­kin haa­vaa­din juip­pien laa­ti­mia ja lisen­soi­tu­ja eikä “las­taan” siis tar­vit­se altis­taa ilmais­ten perus­tu­bet­ta­jien mutui­luil­le mikä siis nor­miar­kea jul­ki­sel­la puo­lel­la) ja ulos­kin pää­see tar­vit­taes­sa viet­tä­mään laji­tyy­pil­lis­tä käyt­täy­ty­mis­tä — mitä iki­nä se sit­ten sii­nä vai­hees­sa onkaan. Niin, ja fai­ja tai mut­si (ei kui­ten­kaan molem­mat kos­ka yhteis­huol­ta­juus on kri­mi­na­li­soi­tu luonn­ot­to­ma­na) — tai kuka nyt onkaan rekis­te­riin mer­kit­ty viral­li­sek­si huol­ta­jak­si — lupaa tul­la joka jou­lu käy­mään (mut­ta ei tie­ten­kään tule mis­tä van­hem­mat asu­kit aina jak­sa­vat näl­viä jun­num­pia kos­ka ovat niin “saa­te­rin höy­näy­tet­tä­viä” että saa­vat häve­tä hei­dän­kin puo­les­ta sil­mät päästään).

  Ala­luo­kas­sa yhä pii­le­vä van­hem­mus­tie­toi­suus juu­ri­taan pois mää­rä­tie­toi­ses­ti “kan­nus­ta­val­la” työ­po­li­tii­kal­la jol­loin aikaa tapaa­mi­seen ei ole vaik­ka halu­ja löy­tyi­si­kin kos­ka aina on olta­va häly­tys­val­miu­des­sa jos luo­val­ta luo­kal­ta uhkaa Pep­si Hyper­Ven­ti­la­tion­Max tai luo­mu wc-pape­ri lop­pua… tai jos kysei­sen luo­kan edus­ta­ja vain sat­tui­si kai­paa­maan jut­tuseu­raa (= hän puhuu, sinä nyö­kyt­te­let) yön pik­ku­tun­neil­le kos­ka sil­loin ihmi­nen saat­taa hel­pos­ti alkaa kokea epä­mää­räi­siä ala­ku­loi­suu­den ja yksi­näi­syy­den tun­tei­ta vaik­ka per­so­nal phy­sicia­nin mää­rää­mään lää­ki­tyk­sen pitäi­si­kin kysei­set tun­te­muk­set suo­dat­taa tyys­tin pois omas­ta kokemusmaailmasta…

  Toki­kin tähän oma aikan­sa menee kun muu­tos­vas­tai­suut­ta on nyky­ään niin tavat­to­man pal­jon ilmas­sa, että en voi vie­lä ensi jou­luk­si luva­ta per­hee­tön­tä per­he­juh­laa. Voin vain luot­taa ihmi­siin (ja luo­tan­kin), että eikö­hän se siel­tä tule kun on tullakseen.

  Not­ta veri meri fakin ris­tus­mes­sua vaan joka ton­tul­le tupaan ja tapoo­hin kah­to­mat­ta. Taas on pian vuo­si lusit­tu ilman vakuut­ta­via hen­ki­lö­koh­tai­sia näyt­tö­jä kan­san­tuot­teen mak­si­moin­nik­si. Aion jat­kaa samaan mal­liin myös tule­vi­na vuo­si­na. Luvat­kaa tekin — suu­rin piir­tein ainoa uuden vuo­den lupaus jota ei tar­vit­se perua. 🙂

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo on nyt aivan koh­tuu­ton syy­te. Me olem­me yrit­tä­neet vas­tus­taa tätä nor­mia aina ja kaik­kial­la, mut­ta val­tuus­tos­sa teh­dään pää­tök­sen enem­mis­tön kan­nan mukaan.

  Jos asia on näin, niin kan­nat­taa­ko ihan joka asias­sa vedo­ta nor­miin? Tuo­ta itkua täl­lä pals­tal­la on jat­ku­nut vuo­des­ta toiseen.

  Eins­tei­nin sano­mak­si on lai­tet­tu seu­raa­va: type­ryyt­tä on tois­taa samaa asi­aa, samoil­la para­met­reil­la yhä uudes­taan odot­taen, että lop­pu­tu­los muuttuisi.

 35. newy­or­kis­ta: Jos asia on näin, niin kan­nat­taa­ko ihan joka asias­sa vedo­ta nor­miin? Tuo­ta itkua täl­lä pals­tal­la on jat­ku­nut vuo­des­ta toiseen.

  Eins­tei­nin sano­mak­si on lai­tet­tu seu­raa­va: type­ryyt­tä on tois­taa samaa asi­aa, samoil­la para­met­reil­la yhä uudes­taan odot­taen, että lop­pu­tu­los muuttuisi.

  Kan­nat­taa tois­taa, kos­ka demo­kra­tias­sa para­met­re­jä voi muut­taa. Seu­raa­van ker­ran auto­puo­lu­een tuki mita­taan kevään kun­nal­lis­vaa­leis­sa. Yleis­kaa­va, sen tavoit­teet ja toteu­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ovat Hel­sin­gis­sä var­mas­ti kes­kei­nen vaaliteema.

 36. Pet­te­ri: Mihin perus­tuu väi­te, ettei Hert­to­nie­men met­ro­ra­dan vie­res­sä ole­va alue ole jär­ke­väs­sä käytössä.

  Ase­man vie­res­sä on ollut parin kort­te­lin ver­ran tyh­jä­nä jou­to­maa­na aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Kaa­voi­tus toki on meneil­lään ja suun­ni­tel­mis­sa aika tiivistä.

 37. Osmo, mik­si uskot, että polii­tik­ko tai vir­ka­mies tie­täi­si ton­tin omis­ta­jaa parem­min, mitä ton­til­le kan­nat­taa rakentaa?

 38. newy­or­kis­ta: Jos asia on näin, niin kan­nat­taa­ko ihan joka asias­sa vedo­ta nor­miin? Tuo­ta itkua täl­lä pals­tal­la on jat­ku­nut vuo­des­ta toiseen.

  Eins­tei­nin sano­mak­si on lai­tet­tu seu­raa­va: type­ryyt­tä on tois­taa samaa asi­aa, samoil­la para­met­reil­la yhä uudes­taan odot­taen, että lop­pu­tu­los muuttuisi. 

  Ei Hel­sin­kiä paran­ne­ta nor­meil­la. Nor­mien pur­ku sen sijaan aut­taa takuuvarmasti.

  Pai­koi­tus­nor­mi­kin saa men­nä, kun­han samal­la este­tään gryn­de­ri­ra­ken­ta­mi­nen, jol­la on Suo­mes­sa onnek­si lyhyt, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti sitä­kin tuhoi­sam­pi historia.

  Gryn­de­ri teh­tä­vä on lain mukaan mak­si­moi­da oma voit­ton­sa. Gryn­de­ril­lä on etu­ris­ti­rii­taa asuk­kaan kans­sa. Yksi tapa mak­si­moi­da voit­to­ja on raken­taa lii­an vähän autopaikkoja.

 39. Kal­le: Gryn­de­ri teh­tä­vä on lain mukaan mak­si­moi­da oma voit­ton­sa. Gryn­de­ril­lä on etu­ris­ti­rii­taa asuk­kaan kans­sa. Yksi tapa mak­si­moi­da voit­to­ja on raken­taa lii­an vähän autopaikkoja.

  Gryn­de­ril­lä ei oikeas­taan ole etu­ris­ti­rii­taa asuk­kaan kans­sa. Esim. jos teh­dään hal­val­la ja laa­dus­ta tin­kien, voi­daan jou­tua teke­mään kor­jaus­töi­tä moneen ker­taan, ja se vas­ta mak­saa. Jos voit­to­ja mak­si­moi­daan, auto­paik­ko­ja raken­ne­taan opti­maa­li­nen mää­rä (tai var­muu­den vuok­si vähän enem­män). Niin auto­paik­ko­jen kuin asuin­ne­liöi­den osal­ta oli­si ihan ter­ve tilan­ne, jos kaik­kea kaa­van mah­dol­lis­ta­maa raken­nusoi­keut­ta ei aina käytettäisi.

  1. Niin auto­paik­ko­jen kuin asuin­ne­liöi­den osal­ta oli­si ihan ter­ve tilan­ne, jos kaik­kea kaa­van mah­dol­lis­ta­maa raken­nusoi­keut­ta ei aina käytettäisi.

   Hel­sin­gis­sä asuin­ta­lo­jen kaa­vat mah­dol­lis­ta­vat rajat­to­mas­ti auto­paik­ko­ja. Auto­paik­ka­nor­mi on mini­mi­nor­mi, siis niin mon­ta auto­paik­kaa on vähin­tään raken­net­ta­va, enem­män saa raken­taa, mut­ta kukaan ei rakenna.

 40. Panin mer­kil­le tämän koh­dan OS:n aloituksesta

  Aloi­te­taan myön­tei­sis­tä asiois­ta. Minus­ta oli­si hyvä, että Bau­hausin kal­tai­nen myy­mä­lä tuli­si Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­ne­kau­pun­gin alu­eel­le. Voi­si­vat­ko ne har­ki­ta Hert­to­nie­men teol­li­suusa­luet­ta, jos­sa on vai­kea löy­tää met­ro­ra­dan vie­res­sä ole­val­le alu­eel­le yli­pään­sä mitään jär­ke­vää käyttöä?”

  Oikean tun­tui­nen näkökohta.

  Sit­ten muis­tin, että yksi Bau­haus sijait­see Suo­me­no­jal­la, jon­ne Kam­pis­ta pää­see lin­ja-autol­la n. 15 minuu­tis­sa. Met­ron lopul­li­nen val­mis­tu­mi­nen piden­tää mat­ka-aikaa. Ruo­ho­lah­des­sa on — tai oli- suu­ri K‑rauta. Samoin Herttoniemessä.

  Puna­vuo­res­sa on kes­ki­koi­nen rau­ta­kaup­pa Puna­vuo­ren Rau­ta. Har­mit­te­lin ker­ran siel­lä asioi­des­sa­ni hin­to­ja. “Täm­män kym­pin riti­län sai­si Kehä III:n var­res­ta vito­sel­la.” Kipak­ka vas­taus: “Hae sit­ten siel­tä Kehä III:lta.”

  Het­ken mie­tit­tyä­ni tote­sin myy­jän ole­van oikeas­sa-. Asioi­den luon­teen vuok­si myy­mä­län hin­nat ovat kor­kem­mat kuin kau­pun­gin ulko­puo­lel­la. Sitä pait­si ostin vain pien­tä puu­te­lis­taaan kuu­lu­vaa tar­vi­ket­ta tähän Kaar­tin­kau­pun­gin toi­mis­ton remont­tin. Isot päni­kät olin osta­nut Kirk­ko­nu­memn Värisilmästä.

 41. Tapio Pel­to­nen:Se on osoit­tau­tu­nut han­ka­lak­si kumo­ta, kos­ka aika suu­ri osa puo­lueis­ta kamp­pai­lee sen ihmis­ryh­män äänis­tä, jot­ka park­ki­nor­mis­ta hyö­ty­vät (tai kuvit­te­le­vat hyötyvänsä). 

  Park­ki­nor­mi on sii­tä käte­vä että aiheut­ta­ja mak­saa. Jos­kus osan mak­saa myös auto­ton naa­pu­ri, mut­ta hyö­tyä sii­tä tulee hänel­le­kin kun autoil­le on paik­ka ja käve­le­mään pää­see turvallisesti.

  Nor­mi­tet­tu­jen park­ki­paik­ko­jen hyö­ty on nime­no­maan sii­nä että autoil­le on osoi­tet­tu ja lunas­tet­tu eril­li­nen tila jos­sa nii­tä säi­ly­te­tään. Ne eivät ole pit­kin pyö­rä­tei­tä, puis­to­ja ja jal­ka­käy­tä­viä. kaik­ki voittavat.

  Tar­vit­see vain kat­sel­la ympä­ril­leen uusis­sä lähiöis­sä jois­sa park­ki­paik­ko­jen mää­rää on rajoi­tet­tu. Eten­kin vuo­kra­ta­lo­jen lähei­syy­des­sä pyö­rä­tiet ja aukiot ovat käy­tös­sä ilmai­si­na pysä­köin­ti­paik­koi­na. Ilman estei­tä, ilman mak­sua, ilman sanktiota.

  1. Meil­lä Hel­sin­gis­sä toi­mii pysä­köin­nin val­vo­na. Pysä­köi­dä saa mihin halu­aa, mut­ta se mak­saa 40 — 60 €.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Meil­lä Hel­sin­gis­sä toi­mii pysä­köin­nin val­vo­na. Pysä­köi­dä saa mihin halu­aa, mut­ta se mak­saa 40 – 60 €. 

  Onko kukaan jos­kus näh­nyt pysä­köin­nin­val­vo­jia kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la? Ja sakot­taa­ko kukaan oikeas­ti kos­kaan kevyen lii­ken­teen väy­läl­le pysäköiviä?

  Kata­ja­no­kan pers­pek­tii­vis­tä on var­mas­ti kaik­ki toki kun­nos­sa. Tai tilas­to­ja katsomalla.

 43. Giar­di­nie­ra:Ja sakot­taa­ko kukaan oikeas­ti kos­kaan kevyen lii­ken­teen väy­läl­le pysäköiviä?

  Tämä kiin­nos­tai­si. Nyt, kun en enää asu Hel­sin­gis­sä, voin tode­ta, että Hel­sin­gis­sä on pahin ongel­ma Suo­mes­sa jal­ka­käy­tä­vil­le ja pyö­rä­teil­le pysä­köin­nin ja pysäyt­tä­mi­sen suh­teen. Eikä sii­hen rehel­li­syy­den nimis­sä oikeas­taan puututa.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hel­sin­gis­sä asuin­ta­lo­jen kaa­vat mah­dol­lis­ta­vat rajat­to­mas­ti autopaikkoja. 

  Kos­ka kaa­va rajoit­taa maan pääl­lä ole­van raken­nuk­sen kokoa riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä käy­tös­sä neliö- ja kuu­tio­met­rit ovat, rajat­to­mat auto­pai­kat tar­koit­tai­si, että maan alle sai­si raken­taa miten pal­jon tahan­sa? Ei kai asia ihan noin ole?

  1. Kyl­lä maan alle sdaa raken­taa auto­paik­ko­ja kuin­ka pal­jon tahan­sa. Elo­ku­va­teat­te­rin tai jää­hal­lin suh­teen ollaan vähän tiukempia.

 45. Kysy­mys.

  Kuin­ka pal­jon Bau­haus-tyyp­pi­nen rau­ta­kaup­pa tar­vit­see park­ki­paik­ko­ja? Ole siis käy­nyt Suo­me­no­jal­la eikä aina­kaan sil­mä­mää­rin näh­nyt nii­tä kau­heas­ti. Mut­ta enpä ole las­ke­nut­kaan, ja sil­mä­ar­vio on huo­no mittari..

  Tuli tähän kone­hal­liin mitä tahan­sa kau­pal­lis­ta toi­min­taa, niin sekä asia­kas- että tava­ra­lii­ken­net­tä se tar­vit­see. Toi­saal­ta rau­ta­kaup­po­ja tar­vi­taan kan­ta­kau­pun­gis­sa, joa­pa suu­ria. Se voi vähen­tää muu­ta tava­ran­toi­mi­tus­lii­ken­net­tä työmaille??

 46. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Meil­lä Hel­sin­gis­sä… pysä­köi­dä saa mihin haluaa… 

  Tämä on kyl­lä huo­mat­tu. Eri asia kan­nat­taa­ko vih­reän kun­nal­lis­po­lii­ti­kon niin kau­heas­ti kehus­kel­la sillä.

  Muu­al­la Euroo­pas­sa ei saa pysä­köi­dä mihin halu­aa. Sitä oikeas­ti val­vo­taan ja tar­vit­taes­sa se estetään. 

  Hel­sin­gin pysä­köin­nin­val­von­ta kes­kit­tyy laput­ta­maan auto­ja joi­den pysä­köin­tiai­ka muu­ten lail­li­sel­la pai­kal­la on men­nyt muu­ta­mal­la minuu­til­la yli. Tar­koi­tuk­sel­li­sen jal­ka­käy­tä­vä­py­sä­köin­nin suh­teen se on täy­sin hampaaton.

 47. Sib­bo San Sebas­tian: Tämä on kyl­lä huo­mat­tu. Eri asia kan­nat­taa­ko vih­reän kun­nal­lis­po­lii­ti­kon niin kau­heas­ti kehus­kel­la sillä.

  Muu­al­la Euroo­pas­sa ei saa pysä­köi­dä mihin halu­aa. Sitä oikeas­ti val­vo­taan ja tar­vit­taes­sa se estetään. 

  Hel­sin­gin pysä­köin­nin­val­von­ta kes­kit­tyy laput­ta­maan auto­ja joi­den pysä­köin­tiai­ka muu­ten lail­li­sel­la pai­kal­la on men­nyt muu­ta­mal­la minuu­til­la yli. Tar­koi­tuk­sel­li­sen jal­ka­käy­tä­vä­py­sä­köin­nin suh­teen se on täy­sin hampaaton.

  No sama kos­kee luva­ton­ta pyö­räi­lyä jal­ka­käy­tä­vil­lä ja päin punais­ta ajoa. Eihän sii­hen­kään puu­tu­ta mil­lään lailla.

 48. Jalan­kul­ki­ja: No sama kos­kee luva­ton­ta pyö­räi­lyä jal­ka­käy­tä­vil­lä ja päin punais­ta ajoa. Eihän sii­hen­kään puu­tu­ta mil­lään lailla.

  Pysä­köi­ty­jä ajo­neu­vo­ja on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi val­voa kuin liik­ku­via, eikä kun­nal­li­sel­la pysä­köin­nin­val­von­nal­la ole nat­so­ja puut­tua muu­hunn rikollisuuteen.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Meil­lä Hel­sin­gis­sä toi­mii pysä­köin­nin val­vo­na. Pysä­köi­dä saa mihin halu­aa, mut­ta se mak­saa 40 – 60 €. 

  Tämä toi­mii myös niin, että kun hin­ta on sama, ei tar­vit­se näh­dä vai­vaa park­kee­ra­tak­seen auton kadun reu­naan, vaan sen voi jät­tää kes­kel­le katua…

 50. Kii­tos asun­to­jen pin­ta-ala­sään­te­lyn pöy­däl­le­pa­noeh­do­tuk­ses­ta. Asias­sa on sel­lai­sia­kin puo­lia, joi­ta ei ole vält­tä­mät­tä osat­tu ottaa huo­mioon. Kuten esi­mer­kik­si van­ha talo­yh­tiö omal­la ton­til­laan, joka halu­aa rahoit­taa vaik­ka­pa put­ki­remp­paan­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­la. Ton­til­le ehkä sai­si luon­te­vas­ti sovi­tet­tua pie­nen his­sil­li­sen lisä­ra­ken­nuk­sen. Per­hea­sun­to­vaa­ti­mus täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa saat­taa tap­paa hank­keen talou­den ja ras­kaat poik­ka­ri­me­net­te­lyt taas uuvut­ta­vat muu­ten­kin tak­kui­ses­sa talo­yh­tiön päätöksenteossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.