Pohjanmaan päivystyskiista on vain esimakua tulevasta

Kiis­ta laa­jas­ta päi­vys­tyk­ses­tä Vaa­sas­sa on vain esi­ma­kua sii­tä, mitä seu­raa, kun maa­kun­nil­la ei ole verotusoikeutta.

Jos vero­tusoi­keus oli­si, ei kuu­lui­si muil­le, mihin Poh­jan­maal­la rahaa käy­te­tään ja kuin­ka pal­jon. Sii­tä­kään ei tar­vit­si­si rii­del­lä, onko val­tio las­ke­nut päi­vys­tyk­sen hin­nan oikein. Jos poh­ja­lai­set osaa­vat järjs­tää sen hal­val­la, sen kun järjestävät.

Laa­jan päi­vys­tyk­sen vaa­ti­mat val­miu­det ovat aika kal­lis jut­tu maa­kun­nal­le, jos­sa asuk­kai­ta on pal­jon vähem­män kuin vaik­ka­pa Van­taal­la. Jos vero­tusoi­keus oli­si, kiis­ta voi­tai­siin rat­kais­ta itse­hal­lin­toa kun­nioit­taen maa­kun­nan sisäl­lä. Nos­tai­si­vat vain veroa sen ver­ran, että rahat riit­täi­si­vät – jos siis tämän jäl­keen­kin pitäi­si­vät laa­jaa päi­vys­tys­tä jär­ke­vä­nä noin pie­nen väes­tö­mää­rän maksamana .

Kun maa­kun­nat tule­vat aina­kin aluk­si toi­mi­maan val­tion varoin, ilman omaa vero­tusoi­keut­ta, nii­den jokai­sen kan­nat­taa vaa­tia itsel­leen kaik­kea mah­dol­lis­ta, jota eivät edes har­kit­si­si, jos pitäi­si itse maksaa.

Se oma vero­tusoi­keus tuli­si jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti. Pelk­kään man­ku­mi­seen perus­tu­va hal­lin­to on masen­ta­vaa. Mitä pidem­pään sitä sovel­le­taan, sitä syvem­pään se ehtii juurtua.

Ei käy kateek­si perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­riä edus­kun­nan kyse­ly­tun­neil­la. Maa­kun­tien man­ku­jat tule­vat ole­maan äänes­sä jokai­sel­la kyselytunnilla.

38 vastausta artikkeliin “Pohjanmaan päivystyskiista on vain esimakua tulevasta”

 1. Niin­pä vero­tusoi­keu­den yhtey­des­sä pitäi­si maa­kun­tien mää­rä ja rajat mää­ri­tel­lä niin, että niis­sä on riit­tä­vä väes­tö­poh­ja pal­ve­lui­den rahoittamiseksi.

 2. Oli­si­pa todel­la mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mik­si tähän mal­liin men­tiin. Oli­ko kysy­mys kes­kus­hal­lin­non vir­ka­mies­ten val­lan menet­tä­mi­sen pelos­ta, Kepun “kehitysalue“politiikasta (rin­ta­maat mak­saa), vai mistä.

  Ymmär­tääk­se­ni Tans­kas­sa maa­kun­nat saa­vat rahoi­tuk­sen­sa (myös) val­tion bud­je­tis­ta, joten ei se ihan mah­do­ton aja­tus ole. Ruot­sis­sa maa­kun­nil­la on vero­tusoi­keus, mut­ta tun­te­mat­ta asi­aa luu­len, että myös siel­lä val­tio joten­kin tasaa maa­kun­tien vau­rause­ro­ja. Ruot­sis­sa­kin ne ovat todel­la suu­ret. Joku täl­lai­nen seka­mal­li sopi­si myös Suomeen.

 3. Verois­ta puhee­nol­len. Luin Soi­kun Hyvin­voin­ti­val­tion eloon­jää­mi­sop­pia. Siel­lä esi­tet­tiin, että Suo­men jul­ki­nen talous para­ni­si, jos työt­tö­mät keräi­si­vät pui­ta met­säs­tä ja jos nämä käy­tet­täi­siin ener­gian tuo­tan­toon. Näin Suo­mi sääs­täi­si ener­gian tuon­nis­sa rahaa. Onko tämä idea hau­dat­tu koko­naan, kun sitä ei ole ehdo­tel­tu enää?

 4. Näin on.
  Yhden­kään kun­nan etu ei ole lupua mis­tään jo saa­vut­ta­mas­taan, kos­ka joku muu sen mak­saa — piik­ki on auki.

  Kun­nal­lis­po­lii­ti­kon kan­nal­ta on koi­va, että voi syyt­tää “val­tios­ta”, kuten mykyi­sin tava­taan kai­kes­ta ikä­väs­tä syyl­li­sek­si nime­tä “EU”.
  Edus­kunt taas ei oikein voi kau­heas­ti vai­kut­taa , kos­ka asias­ta päät­tää maa­kun­ta. Maa­kun­ta­val­tuus­tol­la taas ei ole vas­tuu­ta rahois­ta vaa­in ainos­taan nii­den kuluttamisesta?

  Isoim­mat rahat liik­ku­vat sosi­aa­li­puo­lel­la, joten pal­jon on vie­lä luvas­sa kinua­mis­ta ja valit­ta­mis­ta syys­tä ja syyttä. 

  Mis­sään tapauk­ses­sa toi­min­nan suju­voit­ta­mi­nen, jär­ke­vöit­tä­mi­nen, pro­se­sin tehos­ta­mi­nen tai hal­lin­non keven­tä­mi­nen EI ole kun­nan etu enää. Yhtään uut­ta lää­kä­riä tai hoi­ta­jaa sote pro­se­si ei tuo­ta, joten plab­ve­lui­den mää­rä ei aina­kaan lisäänny.

  Bonus: maa­kun­tia on edel­leen lii­kaa, jot­ta kaik­kien vero­poh­ja kantaisi.
  10 oli­si ollut aika hyvä, eteäi­syy­det huomioiden.

 5. Sotes­ta on tulos­sa Kaik­kien Kata­stro­fien Äiti. Maa­kun­nil­le ei siis vero­tusoi­keut­ta eli raha­ha­nat ja pää­tös­val­ta val­tion käsis­sä. Maa­kun­tien val­tuus­toil­ta vie­dään pää­tös­val­ta myös Maa­kun­nan Sote Oy:n kaut­ta. MK-Sote Oy:ssä kes­kus­ta­lai­set ja kokoo­mus­lai­set hää­rää­vät hämä­räs­sä mitä huvittaa.

  Isot yksi­tyi­set sote-yri­tyk­set val­taa­vat ns. mark­ki­nat (vaik­ka kan­sa­lais­ten sote-pal­ve­lut eivät kos­kaan saa olla mark­ki­na!). Pie­nil­lä sote-yri­tyk­sil­lä ei ole mitään toi­voa. Kan­sain­vä­li­set sote-yri­tyk­set siir­tä­vät vero­va­rois­ta lyp­sä­män­sä voi­tot kon­ser­ni­ket­jua pit­kin kik­kai­le­mal­la vero­pa­ra­tii­sei­hin. Tätä yri­te­tään vähä­tel­lä, mut­ta kat­so­kaa miten Ruot­sis­sa on käy­nyt. Nuo yri­tyk­set mak­sa­vat hyvin vähän vero­ja Ruot­siin. Röyh­keä vero­kik­kai­lu on jo nyt näh­tä­vis­sä Suo­mes­sa­kin toi­mi­vis­sa sote-jäteissä.

  Mum­me­lit, vam­mai­set ym. tar­vit­se­vat jon­kun koor­di­naat­to­rin (mikä mak­saa!) sel­vi­täk­seen sote-viidakossa.

  Hoi­don inte­graa­tio­ta­voi­tet­ta ei enää kukaan muista. 

  Sit­ten, jos ja kun val­tio pitää raha­säk­kin­sä suut kireäl­lä, se tulee eriar­vois­ta­maan hoi­toa. Ratik­ka-argu­men­tin ana­lo­gia ei nyt päde täs­sä asias­sa. Kun rajal­li­ses­ta koko­nais­bud­je­tis­ta tuh­la­taan suu­ri osa hyvin­voi­vil­la alueil­la johon­kin var­paan­kän­sien hoi­toon, se väis­tä­mät­tä tulee näky­mään huo­nom­pio­sais­ten ja syr­jä­seu­tu­jen pal­ve­luis­sa. Jos Pos­su­las­sa (jos­sa tar­jon­taa on pal­jon) lau­ka­taan yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ril­lä jat­ku­vas­ti, se hauk­kaa resurs­se­ja pois Luuse­ri­las­ta, jos­sa pal­ve­lu­ja hoi­taa MK-Sote Oy. Jos piik­ki oli­si tai­vaa­seen asti auki, ratik­ka-argu­ment­ti oli­si rele­vant­ti: Pos­su­lan pal­ve­lut eivät oli­si pois Luuse­ri­lan väeltä.

  Hir­veä­tä kata­stro­fia syven­tä­vät vie­lä taus­tal­la lymyi­le­vät vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set CETA TTIP TISA, jot­ka voi­vat estää yksi­tyis­tet­ty­jen pal­ve­lu­jen palaut­ta­mi­sen jul­ki­sik­si. Dema­rit voi­si­vat pysäh­tyä miet­ti­mään tätä jek­kua oikein kun­nol­la mark­ki­noi­des­saan esi­mer­kik­si CETA:a mah­ta­va­na diilinä!

  Lopuk­si kii­tos ja kor­kea vei­su yksi­tyis­ten sote-yri­tys­ten ter­rie­ri­mäi­sel­lä edun­val­vo­ja­puo­lu­eel­le kokoo­muk­sel­le ja val­lan­hi­mon sokai­se­mal­le maa­kun­ta­saat­rap­pien puo­lu­eel­le kes­kus­tal­le! Takiais­puo­lue perus­suo­ma­lai­sil­le kun­nia­mai­nin­ta hui­keas­ta sel­kä­ran­gat­to­muu­des­ta ja ovi­mat­to­na olos­ta (“no kaik­ki käy kun­han mamu­ja vähän kurmuutetaan”).
  Te lai­tat­te vii­mei­sen nau­lan ark­kuun täl­le maal­le poh­jois­mai­se­na hyvinvointivaltiona.

 6. Koko maa­kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to on huo­nos­ti val­mis­tel­tu. Yri­te­tään tuo­da suu­ren maa­il­man mal­le­ja pie­neen maa­han. Se on kal­lis ja teho­ton, mut­ta luo mah­dol­li­suu­den sanee­ra­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon myö­hem­min. Saman voi teh­dä nopeam­min ja halvemmalla.

  Poh­ja­lai­sil­la on ollut tapa­na muu­ten­kin yrit­tää ajaa kah­del­la hevo­sel­la, mikä maa­kun­nan koko huo­mioon ottaen ei ole mah­dol­lis­ta. Samal­la he jaka­vat voi­ma­va­ro­ja kah­den kes­kuk­sen kes­ken, eikä maa­kun­taan muo­dos­tu veto­voi­mais­ta keskusta. 

  Voin ker­toa salai­suu­den. Sei­nä­jo­ki ole se voit­ta­ja. se on vain rau­ta­tei­den risteys.

 7. Tääl­lä tosi­aan man­gu­taan oikeuk­sien eteen. Ei aina­kaan babla­ta sta­din slan­gia. Osmo, pal­jon­kos oli Poh­ja­lais­ten yri­tys­ten osuus Suo­men vien­nis­tä ?! T. Suo­men­kie­li­nen kol­men ruot­sin­kiel­li­sen lap­sen isä 😉

 8. Kak­si­kie­li­nen Poh­jan­maa man­kuu oikeuk­sien perään, kos­ka päi­vys­tys siir­tyy väes­töl­tään saman­suu­rui­sel­le Ete­lä-Poh­jan­maal­le, joka on suo­men­kie­li­nen. Poh­jan­maan väes­tö jakau­tuu 53%:sesti ruot­sin- ja 47%:sesti suo­men­kie­li­siin mut­ta suu­ri osa Poh­jan­maan kun­nis­ta on 80–90%:sesti ruot­sin­kie­li­siä ja ennen 70-lukua syn­ty­neet ovat yleen­sä käy­neet kan­sa­kou­lua, jos­sa ei suo­mea ope­tet­tu ja muuu­ten­kin kaik­ki on kun­nas­sa hoi­det­tu ruot­sin­kie­lel­lä. Yleen­sä van­him­mat ikä­luo­kat tar­vit­se­vat eni­ten sai­raa­lan päi­vys­tys­pal­ve­lui­ta ja nii­tä on tähän asti hoi­det­tu hyvin Vaa­sas­sa (jos­sa väes­tö­ja­kau­tu­ma on 75%:sesti suo­men­kie­li­nen ja 25%:sesti ruot­sin­kie­li­nen). Luon­nol­li­ses­ti ruot­sin­kie­li­sis­sa kun­nis­sa ollaan syväs­ti huo­les­tu­nei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta kun perus­oi­keuk­sia lou­ka­taan. Vaa­sas­sa on tähän asti hoi­det­tu pal­ve­lui­ta hyvin molem­mil­la kie­lil­lä, joten sik­si suu­rem­man­kin alu­een pal­ve­lui­ta voi­tai­siin jat­kos­sa­kin hoi­taa, mut­ta aina­kin Poh­jan­maan. Olen samaa miel­tä sii­tä, että maakunta
  verol­la sote-kus­tan­nuk­set pitäi­si hoitaa!

 9. Kepu innos­tui kesä­mök­kien muut­ta­mi­seen pysy­vään asun­to­käyt­töön. Mök­ki pysyy ennal­laan, pal­ve­lu­vel­voit­teet vain muut­tu­vat. Mitä tapahtui?

  Sote tapah­tui. Mökil­leen muut­ta­nei­den ikäih­mis­ten van­hus­pal­ve­luis­ta ei mak­se­ta kun­nan toi­mes­ta. Ter­ve­tu­loa vero­tu­lot, hyväs­ti kulut! Sii­vo­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, perus­hoi­ta­ja, ruo­ka­pal­ve­lu, van­huse­lä­män apu­vä­li­neet ja muu­tos­työt: ne mak­saa sote. 

  Samaa on tulos­sa lisää. Aiem­min kun­ta jou­tui edes vähän miet­ti­mään mihin rahat riittävät.

 10. Kal­le:

  Voin ker­toa salai­suu­den. Sei­nä­jo­ki ole se voit­ta­ja. se on vain rau­ta­tei­den risteys.

  Alue­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­to MDI jul­kai­si syk­syl­lä oman raport­tin­sa seu­tu­kun­tien kehi­tyk­ses­tä 2008–2016. Alla lis­taus kai­kis­ta yli 7 kou­luar­vo­sa­nan saa­neis­ta seu­tu­kun­nis­ta. Seu­tu­kun­tia on kaik­ki­aan 67.

  Kau­pun­ki­seu­tu­jen vertailu 

  1. 9,6 Vaa­san seutukunta 
  2. 9,5 Hel­sin­gin seutukunta
  3. 9,1 Turun seutukunta
  4. 9,0 Kuo­pion seutukunta
  5. 8,8 Por­voon seutukunta
  6. 8,8 Tam­pe­reen seutukunta
  7. 8,7 Hämeen­lin­nan seutukunta
  7. 8,7 Sei­nä­joen seutukunta 
  9. 8,5 Oulun seutukunta
  9. 8,5 Kok­ko­lan seutukunta 
  11. 8,3 Lap­peen­ran­nan seutukunta
  11. 8,3 Rau­man seutukunta
  13. 7,9 Jyväs­ky­län seutukunta
  13. 7,9 Joen­suun seutukunta
  15. 7,8 Lah­den seutukunta
  16. 7,7 Pie­tar­saa­ren seutukunta
  17. 7,6 Porin seutukunta
  18. 7,5 Rova­nie­men seutukunta 

  Maa­seu­tu­mais­ten seu­tu­jen vertailu

  1. 9,6 Yli­vies­kan seutukunta
  2. 9,4 Åbo­land-Turun­maan seutukunta
  3. 9,3 Sydös­ter­bot­te­nin seutukunta 
  4. 9,0 Loi­maan seutukunta
  4. 9,0 Lovii­san seutukunta
  6. 8,4 Tun­tu­ri-Lapin seutukunta
  6. 8,4 Poh­jois-Lapin seutukunta
  8. 7,5 Lou­nais-Pir­kan­maan seutukunta

 11. Kun on kyse maa­kun­nis­ta, se ilmi­sel­vä ole­mas­sao­le­va ja asu­kas­tyy­ty­väi­syy­des­sään maan huip­pua ole­va esi­merk­ki­ta­paus jäte­tään aina mai­nit­se­mat­ta. Ahve­nan­maal­la ei ole vero­tusoi­keut­ta eikä kenel­le­kään muul­le kuu­lu, mihin Ahve­nan­maa käyt­tää osuu­ten­sa val­tion kerää­mis­tä verois­ta. Ei täs­sä ole mitään ristiriitaa.

 12. Jos CETA ja muut Suo­men kym­me­net aiem­mat inves­toin­ti­suo­ja­so­pi­muk­set ovat tosi­aan aiheut­ta­neet kai­ken tuon pahan, jos­ta Pia-Pet­ri kir­joit­taa, niin sit­ten TTIP:stä ei ole pal­jon­kaan lisä­hait­taa, vaan sen vas­tus­ta­jat valeh­te­le­vat päin naa­maa. Sen sijaan lisä­hyö­dyt suu­res­ta mark­ki­na-alu­ees­ta USA:n pro­tek­tio­nis­min ja oikeus­kus­tan­nus­ten ohi ovat val­ta­via, eten­kin pk-yri­tyk­sil­le ja kuluttajille.

  Jokai­nen sotey­ri­tyk­sen voit­to­ve­roeu­ro on val­tiol­le puh­das­ta voit­toa. Jos val­tio tuot­taa pal­ve­lun itse, se mak­saa enem­män eikä edes tuo­ta yhteisöveroa.

 13. Rääk­ky­län, Juu­pa­joen ja muu­iden­kin kon­kurs­sis­sa ole­vien kun­tien pysy­mi­nen itse­näi­si­se­nä tulee vie­lä lis­sää häm­men­tä­mään sotkua.

  Rat­kai­su lie­nee, joko jär­jen lisään­ty­mi­nen kun­ta­päät­tä­jis­sä (jou­lu­na voi toi­voa) tai tai jotain radi­kaa­lim­pia ratkaisuja. 

  Kos­ka viran­omais­pää­tök­set on teh­tä­vä viran­mai­sen, kai­kea ei voi yksi­tyis­tää — mut­ta voi­si­ko viran­omais­toi­min­nat ostaa myös pal­ve­lu­na toi­sel­ta kun­nal­ta? Sil­loin kun­taan jäi­si val­tuus­to, hlli­tus, kun­nan­joh­ta­ja ja vah­ti­mes­ta­ri nos­ta­maan kun­nan lipun, kiil­loii­ta­maan vaa­ku­nan ja kehit­tä­mään kokous­kah­vit. Pal­ve­lua saa sit­ten sen mihin on rahaa — mut­ta sen­tään useim­pi­na vii­kon­päi­vi­nä ja mmat­ti-ihmi­sil­tä. Veroj sääs­tyy sen ver­ran kuin pal­ve­lu­tuo­tan­to tehostuu. 

  Täs­tä penim­mäs­tä mah­dol­li­ses­ta kun­ta­hal­lin­nos­ta on ennen­kin kes­kus­tel­tu. Lain­sääs­dön­töön se vaa­tii muu­tok­sia, esi­mer­kik­si, että kaik­ki pal­ve­lut voi­daan jär­jes­tää koko­naan tai osin yhteys­työss mui­den kun­tien kans­sa ja kun­ta vas­taa tilaa­ja­na, että pal­ve­lut ovat lakien mukaisia.

  Vaih­toeh­to sil­le on sit­ten vain, että val­tion piik­ki on auki ja kun­ta saa päät­tä mitä tahan­sa. Eteen­kin nyt KHO:n pää­tök­sen jälkeen.

  Tun­tu­ma on, että pai­kal­lis­leh­det tun­nis­ta­vat elin­voi­ma­sen talous­a­lu­een — jos ilmoi­tus­tu­loil­la ja tilaus­mak­suill on elet­tä­vä on yri­tyk­siä ja asuk­kai­ta olta­va tarpeeksi.

 14. Yhteen­ve­to­na “Case Vaa­san sai­raa­lan laa­ja päi­vys­tys” voi­si tode­ta, että minun käy vil­pit­tö­mäs­ti sää­lik­si suo­men­ruot­sa­lai­sia ja RKP:tä, kos­ka he eivät sel­väs­ti­kään ole ymmär­tä­neet, kuin­ka tämä tapaus tulee joh­ta­maan nega­tii­vi­sen kehi­tyk­seen suo­men­ruot­sa­lais­ten osal­ta, kun­han joku toi­mit­ta­ja taju­aa kysyä oikeat kysymykset.

  RKP ja ruot­sin­kie­li­set ovat vään­tä­neet pai­kal­lis­po­liit­ti­sen ongel­man perus­tus­lail­li­sek­si kysy­myk­sek­si, aivan kuin Vaa­san sai­raa­la oltai­siin räjäyt­tä­mäs­sä maan­ta­sal­le ja hyl­kää­mäs­sä ruot­sin­kie­li­set mum­mot ja ukit. 

  Todel­li­suu­des­sa laa­jan päi­vys­tyk­sen lopet­ta­mi­nen Vaa­san sai­raa­las­ta tar­koit­taa 24/7 leik­kaus­val­miu­den lopet­ta­mis­ta (ja samal­la se vai­kut­tai­si syn­ny­tys­ten jär­jes­tä­mi­sen, kos­ka uusi päi­vys­tys­a­se­tus vaa­tii syn­ny­tys­sai­raa­las­sa leik­kaus­val­miut­ta). Todel­li­suu­des­sa Vaa­san sai­raa­la jat­kaa toi­min­taan­sa 95% enti­ses­tään, vaik­ka laa­ja päi­vys­tys lop­pui­si­kin siel­tä. Sin­ne jäi­si päi­vys­tä­vä YLE/a­kuut­ti-lää­kä­ri, päi­vys­tä­vä sisä­tau­ti­lää­kä­ri, päi­vys­tä­vä psy­kiat­ri. Vaa­san sai­raa­las­sa jat­kai­si toi­min­taan­sa enti­seen tapaan psy­kiat­rian, sisä­tau­tien, kirur­gian, pediat­rian, syö­pä­sai­rauk­sien ykisk­kö, säde­hoi­to­yk­sik­kö, teho­val­von­ta ja sydän­val­von­ta, kai­ki polikli­ni­kat jne. Ruot­sin­kie­li­set asuk­kaat hoi­det­tai­siin 99% edel­leen Vaa­sas­sa ruot­sik­si. Kun­han joku taju­aa tämän, niin sen jäl­keen alkaa ihmet­te­ly mik­si näin laa­ja­mit­tai­seen pro­pa­gan­da­kan­pan­jaan on ruvettu.

  Yhteen­ve­to­na todet­ta­koon, että val­tion suun­ni­te­lee otta­van­sa vel­kaa 2017 5,5 mrd euroa, ja SOTE-uudis­tus on yksi kes­kei­sim­mis­tä uudis­tuk­sis­ta koko maas­sa, ja sii­tä hae­taan mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä. Täs­sä asias­sa ei ole mah­dol­lis­ta antaa perik­si RKP:lle, kos­ka sil­loin myös yksi­kään muis­ta 7 laa­jan päi­vys­tyk­sen menit­tä­vis­tä kun­nis­ta ei suos­tui­si siihen. 

  RKP ja ruot­sin­kie­li­set eivät siis mene­tä juu­ri mitään sii­nä, että Vaa­sas­ta lop­puu laa­ja päi­vys­tys, vaan lähin­nä he osoit­ta­vat sen kuin­ka yhtei­set sääs­tö­ta­voit­teet eivät kos­ke­ta hei­tä! Tämä on asia, joka oli­si syy­tä vie­dä jul­ki­seen kes­kus­te­luun, jot­ta kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le tuli­si sel­väk­si, ettei val­tion talout­ta voi enää pyr­kiä romut­ta­maan omil­la pai­kal­lis­po­liit­ti­sil­la int­res­seil­lä, ja että jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa pitäi­si pyr­kiä edes alus­ta­vaan älyl­li­seen rehellisyyteen.

  Osmo naut­tii laa­jaa kun­nioi­tus­ta ja arvos­tus­ta yli­puo­lue­ra­jo­jen, joten voi­sit lait­taa uuden Twit­ter vies­tin täs­tä kysy­myk­ses­tä. Esim: “Laa­ja päi­vys­tys lop­puu Vaa­sas­ta, hoi­to jat­kuu 95% ennal­laan. Mik­si tämä on kie­li­ky­sy­mys” tai jotain mie­lum­min jokin parem­min for­mu­loi­tu twitterviesti.

  1. Laa­ja päi­vys­tys lop­puu Vaa­sas­ta, hoi­to jat­kuu 95% ennallaan.

   Tuo 99 % on las­ket­tu vää­rin. Kes­ki­mää­rin yksi potilas/päivä. Kai Vaa­sas­sa on päi­väs­sä yli satakäyntiä.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tuo 99 % on las­ket­tu vää­rin. Kes­ki­mää­rin yksi potilas/päivä. Kai Vaa­sas­sa on päi­väs­sä yli satakäyntiä.

  Tot­ta puhut. Ajat­te­lin ensin lait­taa 99% tms, mut­ta ajat­te­lin, että se oli­si lii­an provokatiivista. 

  Kui­ten­kin kun­ta­lii­ton jul­kai­sus­sa ilmoi­te­taan, että Vaa­san sai­raa­las­sa oli vuon­na 2015 22.624 päi­vys­tys­käyn­tiä. Tähän sisäl­tyy var­mas­ti­kin TK-päi­vys­tys­po­ti­laat, kos­ka käyn­te­jä oli­si noin 60/vrk.

  http://www.kunnat.net/fi/kunnat/sairaanhoitopiirit/katsaukset/Documents/Sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2015.pdf

  Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön mukaan Sei­nä­joel­le siir­ret­tä­viä poti­lai­ta oli­si vuo­sit­tain 50.

  http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005004287.html

  Las­ken­ko ihan oikein, että toi­min­ta jat­kui­si 99,9978% enti­sel­lään? Mikä­li ei tul­lut nyt aivan täy­del­lis­tä aivo­pie­rua pöräy­tet­tyä ilmoil­le, niin sii­nä­pä sinul­le seu­raa­va Hesa­rin pää­uu­ti­sek­si pää­ty­vä Twit­ter-vies­ti. Enkä tar­koi­ta nyt irviä, vaan vaka­vas­ti esi­tän, että ottai­sit kan­taa asi­aan, kos­ka kovin monel­la ei ole uskot­ta­vuut­ta tai roh­keut­ta esit­tää fak­to­ja Suomessa.

 16. Vaa­li­pii­rit ja maakunnat?

  Nyt­hän Sei­nä­jo­ki on vää­rä vaa­li­pii­ri, jon­ne kun­non kan­sae­dus­ta­ja Vaa­sas­ta ei anna mis­sään tapuk­se­sa mitään.

  Jos vaa­li­pii­rit pysy­vät jonain muu­na kuin sote-maa­kun­nat, luvas­sa on lisää itkua-huu­toa-vali­tus­ta. Val­tio kui­te­kin ohjaa sote-maa­kun­tien rahat, siis Eduskunta. 

  Jos tie­rum­mut ja oman vaa­li­pii­rin tien junai­le­mi­nen ohi parem­min perus­tel­tu­jen hank­kei­den, mitä­hän arvaat­te täs­sä­so­te-rahois­sa tapahtuvan?

  Sit­ten jos on full-tack edus­ta­ja, joka on kun­nan­val­tuus­tos­sa, maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa ja Edus­kun­nas­sa valit­tu­na — no, on aina­kin hat­tu­ja mis­tä vali­ta ja aina­kin täy­sin ris­ti­rii­tai­sia asioi­ta ajattevana.

  Val­tion vel­kaan­tu­mi­sen kan­nal­ta aim­min SHP:t eivät vel­kaan­tu­neet vaan kun­nat. Nyt vii­me met­reil­lä aloi­tet­tiin kil­pa­va­rus­te­lu­hen­kin laa­jen­nus­ra­ken­ta­mi­nen ja moder­ni­saa­tio, jot­ta tar­peem­mot­mat tilat oli­si­vat moder­nim­pia kuin tar­peel­li­set ja sik­si käy­tös­sä — rahoi­tus hoi­tui sil­lä, että sai­raan­hoi­to­pii­rit alkoi­vat vel­kaan­tua, kuka lie taan­nut tai sit­ten on kat­se­lu tasetta.

  Miten­kä sote-maa­kun­ta hoi­taa hom­man? Saa­ko maa­ku­na ottaa lai­naa niin pal­jon kuin joku sitä myön­tää, auto­maat­ti­sel­la val­tion takauksessa?

 17. Hyy­ry­läi­nen: Jos CETA ja muut Suo­men kym­me­net aiem­mat investointisuojasopimukset 

  CETA ei ole vie­lä men­nyt läpi (eikä toi­vot­ta­vas­ti mene­kään) ja mit­kä ovat nämä ker­to­ma­si kym­me­net aiem­mat inves­toin­ti­suo­ja­so­pi­muk­set, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat yksi­tyis­ten yri­tys­ten omis­sa lau­ta­kun­nis­saan rii­taut­taa suve­ree­nin val­tiom­me lake­ja ja asetuksia?

 18. Pia-Pet­ri Pam­pu­la-Kut­ri: Hir­veä­tä kata­stro­fia syven­tä­vät vie­lä taus­tal­la lymyi­le­vät vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set CETA TTIP TISA, jot­ka voi­vat estää yksi­tyis­tet­ty­jen pal­ve­lu­jen palaut­ta­mi­sen julkisiksi 

  Oli­si kyl­lä hyvä saa­da näi­tä sote-pal­ve­lu­ja ja muu­ta­kin infraa kos­kien sel­vä laki, joka ker­toi­si yri­tyk­sen ja toi­min­nan voi­ta­van halu­tes­sa sosia­li­soi­ta­van val­tiol­le ilmoi­tus­me­net­te­lyl­lä. Eri­tyi­ses­ti tätä toi­voi­si käy­tet­tä­vän sil­loin, jos kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat käsis­tä, val­von­ta muut­tuu han­ka­lak­si tai toi­min­nas­ta löy­tyy jotain mui­ta puut­tei­ta tai ongel­mal­li­sia piir­tei­tä. Tämä pitäi­si alan toi­mi­jat sopi­vas­ti varpaillaan.

 19. Valin­nan­va­paus, jos­sa mak­se­taan hoi­dos­ta ilmoit­tau­tu­nei­den nup­pi­lu­vun mukaan, antaa lois­ta­van tilai­suu­den rikas­tua järjettömästi:

  Valit­se hoi­det­ta­vak­se­si mah­dol­li­sim­man ter­veet kan­sa­lai­set, (mark­ki­noi koh­den­ne­tus­ti, sijoi­ta toi­mi­ti­la huo­no­jal­kai­sil­le ikä­väs­ti jne) jol­lojn hoi­don tar­ve on kes­ki­mää­räis­tä pienempi.

  Lop­pu­pe­leis­sä kura­por­taan kan­sa­lai­set pää­ty­vät aina jon­ne­kin, käy­tän­nös­sä ns jul­ki­sen pal­ve­lun pii­riin. Jol­loin sitä tul­laan tehos­ta­maan roi­mas­ti, ovat­han heil­lä kulut kor­keam­mat kuin muilla.

  Vähän­kään syr­jä­seu­dul­le tai ikään­ty­vien asui­na­lu­eel­le ei kan­na­ta sijoit­taa valinnanvapaustoimintaa. 

  Tämä oli suun­nil­leen ainoa min­kä ymmärr­sin sote-rat­kai­sun lopputuloksesta.

 20. ano­nyy­mi: Oli­si kyl­lä hyvä saa­da näi­tä sote-pal­ve­lu­ja ja muu­ta­kin infraa kos­kien sel­vä laki, joka ker­toi­si yri­tyk­sen ja toi­min­nan voi­ta­van halu­tes­sa sosia­li­soi­ta­van val­tiol­le ilmoi­tus­me­net­te­lyl­lä. Eri­tyi­ses­ti tätä toi­voi­si käy­tet­tä­vän sil­loin, jos kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat käsis­tä, val­von­ta muut­tuu han­ka­lak­si tai toi­min­nas­ta löy­tyy jotain mui­ta puut­tei­ta tai ongel­mal­li­sia piir­tei­tä. Tämä pitäi­si alan toi­mi­jat sopi­vas­ti varpaillaan.

  Maa­kun­nil­la on järjestämis‑, m.l. ylin kus­tan­nus- ja laa­tu­vas­tuu. Pal­ve­lun tuot­ta­jan pitää olla jon­kun maa­kun­nan hyvä­sy­mä, jot­ta se saa rahaa maa­kun­tien kaut­ta. Ymmär­tääk­se­ni maa­kun­ta voi myös peruu­taa hyväk­syn­nän ja pois­taa pal­ve­lun tuot­ta­jan rekistereistään.

 21. JTS:

  Valit­se hoi­det­ta­vak­se­si mah­dol­li­sim­man ter­veet kan­sa­lai­set, (mark­ki­noi koh­den­ne­tus­ti, sijoi­ta toi­mi­ti­la huo­no­jal­kai­sil­le ikä­väs­ti jne) jol­lojn hoi­don tar­ve on kes­ki­mää­räis­tä pienempi.

  Minä ymmär­sin sen niin, että hen­ki­lö menee oma­kan­ta ‑pal­ve­luun ja täp­pää itsel­leen pal­ve­lun­tuot­ta­jan vuo­dek­si. Eli siel­lä on valit­ta­va­na kaik­ki ne, jot­ka on ko. maa­kun­nas­sa hyväk­syt­ty pal­ve­lun­tuot­ta­jik­si. Ilmei­ses­ti nämä vie­lä ker­to­vat nup­pi­lu­vun, jon­ka voi­vat mak­si­mis­saan hoi­taa. Valit­si­ja on siis maa­kun­nan asu­kas, ei pal­ve­lun tuot­ta­ja. Huo­nos­ta pal­ve­lus­ta voi var­mas­ti rekla­moi­da maakuntaan.

 22. JTS:
  Valin­nan­va­paus, jos­sa mak­se­taan hoi­dos­ta ilmoit­tau­tu­nei­den nup­pi­lu­vun mukaan, antaa lois­ta­van tilai­suu­den rikas­tua järjettömästi:

  Valit­se hoi­det­ta­vak­se­si mah­dol­li­sim­man ter­veet kan­sa­lai­set, (mark­ki­noi koh­den­ne­tus­ti, sijoi­ta toi­mi­ti­la huo­no­jal­kai­sil­le ikä­väs­ti jne) jol­lojn hoi­don tar­ve on kes­ki­mää­räis­tä pienempi.. 

  Tuo­han riip­puu ihan sii­tä, mis­tä mak­se­taan ja paljonko. 

  Ter­veet kan­nat­taa hoi­taa mah­dol­li­sim­man kevyel­lä orga­ni­saa­tiol­la ja joku kun­nal­li­nen pal­ve­lu ei orga­ni­soin­nis­sa yleen­sä ole lois­ta­nut. Sik­si ei ole minus­ta miten­kään auto­maat­ti­ses­ti huo­no, että todel­la sai­raat ja ter­veet eivät käy edes samal­la luukulla. 

  Joku yli­opis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la on tur­han ras­kas orga­ni­saa­tio hoi­ta­maan yksin­ker­tai­sia perus­ta­pauk­sia. Yleis­ku­lut ovat ihan eri sfää­reis­sä vs. pie­ni yksityinen.

 23. Asia­han ei tie­tys­ti minul­le kuu­lu, mut­ta miten ihmees­sä se hal­li­tus mei­naa tuot­taa esh:n pal­ve­lut tulevaisuudessa?

  Hal­li­tus lin­ja­si, että 15% esh:sta läh­tee. En tie­dä mui­den luku­ja, mut­ta Hus­sis­sa tämä on mit­ta­luok­kaa 75% poti­lais­ta. Veik­kaan nimit­täin, että Hus tulee jat­kos­sa­kin hoi­ta­maan sen pie­nen poru­kan, joka aiheut­taa 85% kai­kis­ta kuluista. 

  Tämä lin­jaus tekee jo yksis­tään eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta erit­täin kal­lis­ta. Vaik­ka se 15% poruk­ka on lää­kä­rei­tä eni­ten kuor­mit­ta­vaa poruk­kaa, niin sil­ti suu­ri osa sii­tä kulus­ta tulee ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ta sai­raa­la­hoi­dos­ta, kal­liis­ta lait­teis­tos­ta ja kal­liis­ta lää­ki­tyk­ses­tä. Kun mas­sa puut­tuu, niin mitä työ­tä hus aikoo kek­siä lää­kä­reil­le, joil­ta ote­taan pois 85% asiakkaista? 

  No joo. Ei pitäi­si ottaa kier­rok­sia sii­tä, kun hömöt hal­li­tuk­ses­sa mää­rää­vät, että 15% kuluis­ta ulos esh:sta. Kun yksi­kään laa­jan päi­vys­tyk­sen sai­raa­lois­ta ei pys­tyi­si päi­vys­tä­mään 85% asia­kas­ka­don jäl­keen, niin läpi tämä ei voi mennä.

  Vai voi­ko sit­ten­kin? Eihän sote alue mak­sa, vaan pyy­tää tar­vit­ta­van rahan val­tiol­ta. Ja val­tion tai­ka­sei­nä on rajaton.

 24. Tapio: Ymmär­tääk­se­ni maa­kun­ta voi myös peruu­taa hyväk­syn­nän ja pois­taa pal­ve­lun tuot­ta­jan rekistereistään. 

  Tuom­moi­nen toi­min­ta­han on niin help­po pol­kais­ta tyh­jäs­tä pys­tyyn lyhyes­sä ajassa.

  Minus­ta pitää läh­teä sii­tä, että pitää olla kei­no ottaa toi­min­ta jul­kis­hal­lin­non hal­tuun myös käy­tän­nön osal­ta niin mono­po­li- tai oli­go­po­li­ti­lan­tees­sa kuin muu­ten­kin. Se, että kiin­ni­jää­neil­le yri­tyk­sil­le tulee vuo­den karens­si ja jou­tu­vat rekis­te­röi­ty­mään uudes­taan, kun on ensin kis­kot­tu voit­toa ja teh­ty ties mitä, ei oikein rii­tä. Ja jos edes jou­du­taan miet­ti­mään maa­kun­nan pää­asial­li­sen sote­tuot­ta­jan rekis­te­röin­nin pois­ta­mis­ta (tai yhden pää­asial­li­sis­ta tuot­ta­jis­ta), anne­taan vähän lii­an suu­ri mah­dol­li­suus pääs­tä kuin koi­ra verä­jäs­tä vää­rin­käy­tös­ti­lan­teis­sa. Kun vain ote­taan koko toi­mi­ja jul­ki­seen hal­lin­taan (ilman että tar­vit­see antaa mitään perus­tei­ta, jois­ta jou­tui­si sit­ten käy­mään oikeut­ta) niin edes mark­ki­na-ase­mal­la ja maa­kun­nan hoi­to­vel­voit­teil­la ei voi kiristää.

  ft maa­il­mal­ta: Vai voi­ko sittenkin? 

  Las­kuis­ta­si unoh­tuu se, että jul­ki­sen itse tuot­ta­ma hoi­to on aina lii­an kal­lis­ta ja että yksi­tyis­te­tyn kulu­ja ei huo­mioi­da vaan ne mak­se­taan kiti­se­mät­tä, kos­ka Yksi­tyi­nen On Tehokkaampi™.

 25. ano­nyy­mi: Tuom­moi­nen toi­min­ta­han on niin help­po pol­kais­ta tyh­jäs­tä pys­tyyn lyhyes­sä ajassa.

  Minus­ta pitää läh­teä sii­tä, että pitää olla kei­no ottaa toi­min­ta jul­kis­hal­lin­non hal­tuun myös käy­tän­nön osal­ta niin mono­po­li- tai oli­go­po­li­ti­lan­tees­sa kuin muu­ten­kin. Se, että kiin­ni­jää­neil­le yri­tyk­sil­le tulee vuo­den karens­si ja jou­tu­vat rekis­te­röi­ty­mään uudes­taan, kun on ensin kis­kot­tu voit­toa ja teh­ty ties mitä, ei oikein rii­tä. Ja jos edes jou­du­taan miet­ti­mään maa­kun­nan pää­asial­li­sen sote­tuot­ta­jan rekis­te­röin­nin pois­ta­mis­ta (tai yhden pää­asial­li­sis­ta tuot­ta­jis­ta), anne­taan vähän lii­an suu­ri mah­dol­li­suus pääs­tä kuin koi­ra verä­jäs­tä vää­rin­käy­tös­ti­lan­teis­sa. Kun vain ote­taan koko toi­mi­ja jul­ki­seen hal­lin­taan (ilman että tar­vit­see antaa mitään perus­tei­ta, jois­ta jou­tui­si sit­ten käy­mään oikeut­ta) niin edes mark­ki­na-ase­mal­la ja maa­kun­nan hoi­to­vel­voit­teil­la ei voi kiristää.

  Las­kuis­ta­si unoh­tuu se, että jul­ki­sen itse tuot­ta­ma hoi­to on aina lii­an kal­lis­ta ja että yksi­tyis­te­tyn kulu­ja ei huo­mioi­da vaan ne mak­se­taan kiti­se­mät­tä, kos­ka Yksi­tyi­nen On Tehokkaampi™.

  Ehdo­tan, että tutus­tut a.o. lakiluonnokseen:

  http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3719803/01+Valinnanvapauslakiluonnos+21.12.2016.pdf

  Sii­nä maa­kun­nil­le anne­taan tavat­to­man suu­ri val­ta. Näh­tä­väk­si jää, halua­vat­ko tai osaa­vat­ko ne sitä käyttää.

 26. ano­nyy­mi:
  Las­kuis­ta­si unoh­tuu se, että jul­ki­sen itse tuot­ta­ma hoi­to on aina lii­an kal­lis­ta ja että yksi­tyis­te­tyn kulu­ja ei huo­mioi­da vaan ne mak­se­taan kiti­se­mät­tä, kos­ka Yksi­tyi­nen On Tehokkaampi™.

  Hiton­moi­nen kii­re yksi­tyi­sil­le tulee. Jokai­ses­sa yksi­tyi­ses­sä, jos­sa olen käy­nyt on tilat jär­jes­tel­ty siten, että oikeas­ti sai­ras ei sin­ne pää­se ja jos tulee paa­ri­kyy­dil­lä, niin vas­taa­no­tol­le ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta. Yksi­tyis­ten sai­raa­loi­den raken­ta­mi­sel­la on kova kii­re. Rahaa luu­li­si ole­van, kun tule­vai­suu­den tulos on taat­tu ja tähän­kin men­nes­sä sen on voi­nut teh­dä verottomana.

 27. Olen täs­sä kin­kun syön­nin ja lah­ja­kir­jo­jen luke­mi­sen ohes­sa sil­mäil­lyt tuo­ta uut­ta maa­kun­ta-sote-koko­nai­suut­ta. Sil­le on luo­tu erin­omai­nen infor­maa­tio­ko­ti­si­vu: alueuudistus.fi

  Ensin­nä­kin, uudis­tus on jo laki­tek­nil­li­ses­ti todel­la haas­ta­va ja laa­ja. Hatun­nos­to osallistuneille.

  Toi­sek­si, aina­kin sote-osuu­des­sa on sekä tasa-arvo idea­lis­mia että vel­voit­ta­vaa laa­tu­vas­tuu­ta. Esim. jos pal­ve­lun­tuot­ta­ja mokaa, se myös mak­saa. Nyt­hän yksi­tyi­nen pal­ve­lun­tuot­ta­ja lähet­tää mokan­sa jul­ki­sen puo­len hoi­det­ta­vak­si ja mak­set­ta­vak­si. Laki­luon­nok­sis­sa yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen pal­ve­lun­tuot­ta­ja ovat täs­sä suh­tees­sa samal­la viivalla.

  Kol­man­nek­si, lakie­si­tyk­set on kir­joi­tet­tu niin, että maa­kun­nil­la on todel­la suu­ri vas­tuu ja val­ta, mut­ta myös mah­dol­li­suus maa­kun­nan omiin sovel­lu­tuk­siin. Esim. maa­kun­ta voi modi­fioi­da pal­ve­lun­tar­joa­jien saa­maa mak­sa­tus­ta oman maa­kun­nan sai­raus­pro­fii­lil­la. Maa­kun­nan ei myös­kään pidä kil­pai­lut­taa kaik­kia pal­ve­lui­ta, vaan kil­pai­lu­tuk­sel­le pitää olla yksi­löi­ty syy: joko löy­tää uusia pal­ve­lu­kon­sep­te­ja ja/tai kustannussäästöjä.

  Nel­jän­nek­si, maa­kun­nil­la on pää­sy aina­kin vapaas­ti valit­ta­vien pal­ve­lu­jen (suur­ten) tuot­ta­jien tilin­pää­tös- ja vero­tus­tie­toi­hin ja tuo­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuus- ja kus­tan­nus­tie­toi­hin. Täs­sä­kin jul­ki­nen ja yksi­tyi­nen tuot­ta­ja ovat samal­la viivalla.

  Uudis­tuk­ses­sa on mie­les­tä­ni todel­la pal­jon hyvää. Minua kui­ten­kin lähes pelot­taa, että muu­tos teh­dään saman­ai­kai­ses­ti koko maas­sa. Joh­ta­ja Tuo­mas Pöys­ti valit­te­li samaa: Nykyi­nen perus­tus­la­ki ei sal­li, että uudis­tus teh­täi­siin samoin kuin aikoi­naan perus­kou­luun siir­ty­mi­nen. Se toteu­tet­tiin vii­des­sä vuo­des­sa Lapis­ta aloit­taen ja Hel­sin­gin seu­dul­le päätyen.

 28. Tapio: Maa­kun­nan ei myös­kään pidä kil­pai­lut­taa kaik­kia pal­ve­lui­ta, vaan kil­pai­lu­tuk­sel­le pitää olla yksi­löi­ty syy: joko löy­tää uusia pal­ve­lu­kon­sep­te­ja ja/tai kustannussäästöjä. 

  Ehkä­pä, mut­ta jos sote-puo­li pak­ko­yh­tiöi­te­tään, eikös sil­loin pidä han­kin­ta­lain mukaan aina kil­pai­lut­taa? Ris­ti­rii­taa ei ole, sil­lä “lain vaa­ti­mus” on aika sel­vä yksi­löi­ty syy.

 29. ano­nyy­mi: Ehkä­pä, mut­ta jos sote-puo­li pak­ko­yh­tiöi­te­tään, eikös sil­loin pidä han­kin­ta­lain mukaan aina kil­pai­lut­taa? Ris­ti­rii­taa ei ole, sil­lä “lain vaa­ti­mus” on aika sel­vä yksi­löi­ty syy.

  Huo­ma­sin saman ris­ti­rii­dan myö­hem­min illal­la. Tuo asi­aa kos­ke­va laki­teks­ti (Laki sosi­aa­li- ja ter­veys­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä, 14 §) on hie­man kryp­ti­nen. Voi olla, että tul­kit­sin sitä väärin.

 30. ano­nyy­mi: Ehkä­pä, mut­ta jos sote-puo­li pak­ko­yh­tiöi­te­tään, eikös sil­loin pidä han­kin­ta­lain mukaan aina kil­pai­lut­taa? Ris­ti­rii­taa ei ole, sil­lä “lain vaa­ti­mus” on aika sel­vä yksi­löi­ty syy.

  Tuos­ta koko­nai­suu­des­ta ei pel­käl­lä selai­lul­la saa sel­vää van­ha Erkkikään. 

  Vai­ku­tel­mak­si jäi, että toi­ses­sa pääs­sä ovat vaa­ti­van eri­kois­sai­raan­hoi­don ja laa­ja-alai­sen päi­vys­tyk­sen tuot­ta­mi­nen, joi­ta ei tar­vit­se kil­pai­lut­taa (mut­ta ilmei­ses­ti joil­tain osin saa sen teh­dä), toi­ses­sa pääs­sä tavan­omai­set hoi­va­pal­ve­lut ja labo­ro­ra­to­rio­pal­ve­lut, jot­ka pitää kil­pai­lut­taa, jos sopi­mus ylit­tää han­kin­ta­lais­sa mää­ri­tel­lyn kynnysarvon.

  Veik­kai­sin, että jäl­jel­le jätet­ty epä­mää­räi­syys on tahallista.

 31. Oli­si­ko perus­kou­lu-uudis­tus eri aikaan teh­tä­vien siir­ty­mi­si­neen nyky­ään perus­tus­lain vastaista?

  1. Oli­si­ko perus­kou­lu-uudis­tus eri aikaan teh­tä­vien siir­ty­mi­si­neen nyky­ään perus­tus­lain vastaista?

   Ilmei­ses­ti ei oli­si. Tämä tulee meil­le vie­lä kal­liik­si, kos­ka nyt Soten valin­nan­va­paus pitää totyeut­taa ker­ta­ko­kei­lu­na koko maas­sa sen sijaan, että mokat­tai­siin vain osas­sa maata.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ilmei­ses­ti ei oli­si. Tämä tulee meil­le vie­lä kal­liik­si, kos­ka nyt Soten valin­nan­va­paus pitää totyeut­taa ker­ta­ko­kei­lu­na koko maas­sa sen sijaan, että mokat­tai­siin vain osas­sa maata.

  Tuo­mas Pöys­tin tul­kin­nan mukaan sote-uudis­tus­ta ei perus­tus­lail­li­sis­ta syis­tä voi toteut­taa maa­kun­ta kerrallaan.

 33. http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3719803/01+Valinnanvapauslakiluonnos+21.12.2016.pdf

  Jos maa­kun­ta on osoit­ta­nut asiak­kaal­le pal­ve­lun tuot­ta­jan, asia­kas tai hänen lail­li­nen edustajansa
  voi kui­ten­kin täl­löin vaih­taa pal­ve­lun tuot­ta­jaa mää­rä­ajas­ta riippumatta.”

  Tar­koit­taa­ko tämä siis sitä, että toi­sin kuin nyky­ään, ei voi kokeil­la sitou­muk­set­ta pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta ja vaih­taa sitä sen jäl­keen, jos se osoit­tau­tuu huo­nok­si, vaan jos halu­aa kokeil­la pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta, sitä on pak­ko käyt­tää sen jäl­keen seu­raa­vat 12 kuu­kaut­ta? Aika huo­no asia, jos näin on, sil­lä moni ei viit­si sit­ten kokeil­la pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta sil­tä varal­ta että se onkin huono. 

  ft maa­il­mal­ta: Hiton­moi­nen kii­re yksi­tyi­sil­le tulee. Jokai­ses­sa yksi­tyi­ses­sä, jos­sa olen käy­nyt on tilat jär­jes­tel­ty siten, että oikeas­ti sai­ras ei sin­ne pää­se ja jos tulee paa­ri­kyy­dil­lä, niin vas­taa­no­tol­le ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta. Yksi­tyis­ten sai­raa­loi­den raken­ta­mi­sel­la on kova kii­re. Rahaa luu­li­si ole­van, kun tule­vai­suu­den tulos on taat­tu ja tähän­kin men­nes­sä sen on voi­nut teh­dä verottomana.

  Ihmet­te­len sitä, mitä “17 § Eri­tyis­ta­son toi­mi­pis­teen valin­ta” käy­tän­nös­sä tar­koit­taa. Kos­kee­ko se vain vaa­ti­via toi­men­pi­tei­tä, joi­hin kui­ten­kin tul­laan pys­ty­asen­nos­sa ja jot­ka on suun­ni­tel­tu aina­kin muu­ta­ma päi­vä etu­kä­teen, vai kii­ku­te­taan­ko myös paa­ri­po­ti­laat mah­dol­li­seen aikai­sem­min valit­tuun eri­tyis­ta­son toi­mi­pis­tee­seen? Nuo kaik­ki yksi­tyi­set päi­vys­tyk­set on tosi­aan tar­koi­tet­tu vain sel­lai­sil­le poti­lail­le, jot­ka pää­see sin­ne omin jaloin.

  Kuin­ka muu­ten lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien hoi­to toi­mii jatkossa? …

 34. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Tar­koit­taa­ko tämä siis sitä, että toi­sin kuin nyky­ään, ei voi kokeil­la sitou­muk­set­ta pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta ja vaih­taa sitä sen jäl­keen, jos se osoit­tau­tuu huo­nok­si, vaan jos halu­aa kokeil­la pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta, sitä on pak­ko käyt­tää sen jäl­keen seu­raa­vat 12 kuu­kaut­ta? Aika huo­no asia, jos näin on, sil­lä moni ei viit­si sit­ten kokeil­la pai­kal­lis­ta ter­veys­kes­kus­ta sil­tä varal­ta että se onkin huono. 

  Hyvä kysy­mys. Löy­tyi­kö täs­sä nyt Kokoo­muk­sen hau­taa­ma koira?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.