Miltä näyttää tulevaisuuden fiksu kaupunki ja yhteiskunta (2) Älypuhelin parantaa keskusta-asumisen laatua.

Kävin pitämässä yllä ole­val­la otsikol­la key note ‑puheen­vuoron Tekesin vuo­den pääsem­i­naaris­sa 100 lasis­sa – fik­sut kaupun­git. Palaste­len esi­tyk­seni muu­ta­maan osaan, kos­ka pitkät tek­stit eivät sovi blogi­in. Voi olla, että tähän tulee vähän viivet­tä, kos­ka olen tolkut­toman kiireinen.

Muka­vat kaupun­git houkut­tel­e­vat koulutet­tu­ja nuoria

Mik­si työ­paikat ja asukkaat keskit­tyvät kaikkial­la maail­mas­sa suuri­in kaupunkei­hin; menevätkö asukkaat töi­den perässä vai työ­paikat työvoiman perässä?

Vas­taus on, että molem­mat seu­raa­vat toisi­aan, mut­ta eri­tyis­es­ti niin, että nuoret osaa­jat, joil­la on varaa vali­ta, menevät minne halu­a­vat ja työ­paikat seu­raa­vat heitä ja tavikset seu­raa­vat työ­paikko­ja. Nuoret koulute­tut osaa­jat suo­si­vat suuria, mie­lenki­in­toisia kaupunkeja.

Har­ris on oike­as­sa, että suuret teol­lisu­uskaupun­git kuten vaikka­pa Detroit ovat vaikeuk­sis­sa, kos­ka niihin nuoret jupit eivät hakeudu. Ruostevyöhyk­keen protesti ratkaisi Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalit. Meil­läkin on paljon vaikeuk­sis­sa ole­via teol­lisu­uskaupunke­ja, ja niis­sä äänestyskäyt­täy­tymi­nen on ollut vähän samanlaista.

Kun kat­somme, mis­sä asu­vat nuoret, aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­ta­neet aikuiset, huo­maamme, että Helsin­gin seu­tu on aivan ylivoimainen, mut­ta Tam­pere on yhtä ylivoimainen kakko­nen. Näi­den kah­den vetovoimaisu­us koros­tuu, kun ver­taa koulu­tus­määriä alueel­la asuviin.

Tam­pereen vetovoimaisu­u­den näkee, kun ver­taa koulu­tus­määriä alueel­la asu­vi­in. Helsin­ki koulut­taa mais­tereista kol­man­nek­sen, mut­ta onnis­tuu tämän lisäk­si haal­i­maan muual­ta koulutet­tu­ja. Tam­pere onnis­tuu pitämään suun­nilleen koulut­ta­mansa, mut­ta muut yliopistopaikkakun­nat koulut­ta­vat sol­i­daaris­es­ti myös muun maan – ja siis eri­tyis­es­ti Helsin­gin – tarpeisiin.

Viidel­lä kaupunkiseudul­la aka­teemis­es­ti koulute­tu­ista nuorista asuu läh­es ¾. Jos on perus­ta­mas­sa korkeaan osaamiseen perus­tu­vaa työ­paikkaa Suomeen, ei voi vali­ta kovin mon­en pakkakun­nan väliltä.

Tulev­as­ta alueke­hi­tyk­sen luon­teesta ker­too tuore tieto pisa-tutkimuk­ses­ta. Helsin­gin seu­tu vetää koulu­tu­lok­sis­sa selvästi kaulaa muuhun maa­han ver­rat­tuna. Se ei johdu parem­mista kouluista vaan valikoivas­ta muuttoliikkeestä.

Nuo­ria osaa­jia ei vedä suuri­in kaupunkei­hin niinkään työ vaan eri­tyis­es­ti vapaa-ajan mah­dol­lisu­udet. Kun ennen kaupun­gin men­estyk­sen takasi rautatie ja saatavil­la ole­va koskivoima, nyt men­estytään mie­lenki­in­toisu­udel­la ja virikkeisyy­del­lä – toki rautatie on edelleen merkit­tävä kil­pailu­valt­ti, mut­ta nyt kyse on henkilöliikenteestä.

Vapaa-ajan­vi­eton merk­i­tyk­ses­tä ker­too sekin, että keskus­ta-asum­i­nen on nous­sut suureen suo­sioon. Helsin­gin seudul­la vielä vuon­na 2005 kehyskun­tien osu­us väestönkasvus­ta oli puo­let, nyt se on laskenut lähelle kym­men­tä pros­ent­tia. Tätä on selitet­ty lamal­la ja pankkien kiristyneel­lä lainanan­topoli­ti­ikalla, mut­ta ilmiö on maail­man­laa­juinen. Ei kai se Osu­us­pankin lainapoli­ti­ik­ka voi Van­cou­veri­in ja Yhdys­val­toi­hin vaikuttaa?

Aluei­den suo­sion näkee asun­to­jen hin­take­hi­tyk­ses­tä. Oheises­sa taulukos­sa olen tarkastel­lut van­ho­jen ker­rostaloaluei­den hin­take­hi­tys­tä ver­rat­tuna koko maan kehi­tyk­seen. (Deflaat­toris­sa on siis mukana myös pääkaupunkiseu­tu) Koko maa­ta merkit­tävästi nopeam­min hin­nat ovat nousseet vain Helsingis­sä, eri­tyis­es­ti sen kan­takaupungis­sa. Espoos­sa hin­to­jen nousu on ollut maltil­lisem­paa ja Van­taal­la ja kehyskun­nis­sa koko maa­ta hitaam­paa. Työn perässä voi siis Helsin­gin seudulle muut­taa, mut­ta ratikkakaupunki­in päästäk­seen tarvit­see mak­sukykyä. Eri­tyisen voimakas­ta gen­tri­fikaa­tio on ollut Kallios­sa ja Vallilassa

Muu­tos on ollut nopeaa ja yllät­tänyt sekä kaupunkisu­un­nit­teli­jat että eri­tyis­es­ti päivähoi­dos­ta vas­taa­vat. Vallilas­sa lap­siper­hei­den määrä on nous­sut yli 70 %:lla kymme­nessä vuodessa.

Äly­puhe­limet paran­ta­vat kan­takaupun­gin suh­teel­lista etua

Mikä muu­tok­sen on aiheut­tanut. Kos­ka ilmiö on yleis­maail­malli­nen, sille on olta­va yleis­maail­malli­nen syy.

Ensim­mäi­nen syy liit­tyy ilman laatu­un. Hen­gi­tysil­ma ei ole keskus­tois­sa enää epäter­veel­listä niin kuin se oli vielä kolmekym­men­tä vuot­ta sit­ten aikana ennen katalysaat­tor­e­i­ta ja lyi­jytön­tä bensiiniä.

Toinen syy liit­tyy sem­i­naarimme aiheeseen.

Tietotekni­ik­ka ja sosi­aa­li­nen media ovat paran­ta­neet elämää kaikkial­la, mut­ta suh­teessa eniten ratikkakaupungis­sa. Eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jestämi­nen on tul­lut val­tavasti helpom­mak­si ja sik­si niitä nyt jär­jestetään enem­män. Samas­ta syys­tä kau­pal­liset palve­lut men­estyvät parem­min. Lähiön ain­oa Rosso-rav­in­to­la on koko lähiön tiedos­sa, mut­ta tiedot kan­takaupun­gin uusista trendi­rav­in­toloista lev­iää sosi­aalises­sa mediassa.

Tässä sem­i­naaris­sa esitel­lään kaikkea sitä, miten uusi tekni­ik­ka voi tehdä kaupungista fik­sumpia. Tärkein noista keksin­nöistä on kuitenkin älypuhelin.

 

 

 

 

23 vastausta artikkeliin “Miltä näyttää tulevaisuuden fiksu kaupunki ja yhteiskunta (2) Älypuhelin parantaa keskusta-asumisen laatua.”

 1. “Ruostevyöhyk­keen protesti ratkaisi Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalit. Meil­läkin on paljon vaikeuk­sis­sa ole­via teol­lisu­uskaupunke­ja, ja niis­sä äänestyskäyt­täy­tymi­nen on ollut vähän samanlaista.

  Kun kat­somme, mis­sä asu­vat nuoret, aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­ta­neet aikuiset, huo­maamme, että Helsin­gin seu­tu on aivan ylivoimainen, mut­ta Tam­pere on yhtä ylivoimainen kakko­nen. Näi­den kah­den vetovoimaisu­us koros­tuu, kun ver­taa koulu­tus­määriä alueel­la asuviin.”

  Trump voit­ti valkois­t­en äänil­lä . Oba­ma säikäyt­ti valkoiset viimeiseen tais­toon valkoisen het­eroih­misen puolesta
  Viimeaikaiset tutkimuk­set näyt­tävät , etteivät ruostevyöhyk­keen työt­tömät innos­tuneet äänestämään vaan valkoiset äänes­tivät Trumpia tuloista riippumatta

  Tule­vaisu­udessa val­ta vai­h­tuu tai USA hajoaa

  Mitä tulee suurten kaupunkien kasvu­un niin se ei johdu sisään­muu­tos­ta vaan ulos­muu­tos­ta ja PKS pär­jää sen vuok­si, että ulos­muut­to on vähäisem­pää kuin muualla

  Luin vas­ta tutkimuk­sen, jos­sa tätä ilmiötä oli tutkit­tu, mut­ta en löytänyt enää linkkiä

  Ja kasvu­un pakot­ta­vat myös työvoimavi­ra­nomaiset, jot­ka kek­sivät koko ajan ankar­rampia keino­ja, joil­la ihmisiä voidaan pakot­taa muuttoon.

  Valikoimas­ta ei puu­tu enää kuin pakkoavio­erot ja per­heen pakkohylkääminen

 2. Kun asun­to­jen ja liiken­teen hin­ta nou­sevt korkeak­si niin yri­tyk­set alka­vat kokea työvoimapulaa.

  Työvoima­pu­laan voisi vas­ta­ta nos­ta­mal­la palkko­ja, mut­ta yri­tyk­set muo­dosta­vat kartellin eikä liian korkei­ta palkko­ja saa maksaa

  Markki­na­t­aloudessa voisi mak­saa korkeam­paa palkkaa, työe­htosopimuk­set eivät estä kil­pailua sopimus­ta parem­mal­la pal­ka­lla, mut­ta yri­tyk­set eivät halua kil­pail­la työvoimasta. 

  Se koetaan omaan jalka­an ampumisek­si. Eurossa ollessa se huonon­taa kikyä eli hal­li­tus ja työ­nanata­jat vas­tus­ta­vat viimeiseen saak­ka palkko­jen nousua ‚euro estää markki­na­t­alouden toimintaa.

  Jos palk­ka nousee niin kysyn­tä vähe­nee niin, että tas­apain­oti­la syntyy.

  Keskit­tymi­nen on työl­lisyy­den kasvun este

  Kovin suur­ta muu­tos­ta ei tarvi­ta, riit­tää, että työ­paikkayli­jäämä syn­tyy Kehä III ja sen pohjoispuolelle

  Nyt yri­tyk­set siir­tyvät ulkomaille

 3. Äly­puhe­lin on muka­va vehje niille jot­ka osaa­vat käyt­tää sitä ja näkevät lukea pien­estä ruudus­ta ja painel­la lasiru­udun pieniä näppäimiä.

  Jos halu­aa etsiä jotain tapah­tu­mia kotikaupungista on se kuitenkin varminta tehdä kotoa käsin tietokoneella.

  Se on fak­ta että pk-seu­tu pesee kult­tuu­ri­tar­jon­nal­laan muut.
  Esim kun käyt­tää haku­sanaa “teat­teri helsin­ki” niin löy­tyy n 100 kpl!

  Kuitenkin jos halu­aa jollekin tapah­tu­malle mah­dol­lisim­man paljon kävi­jöitä eri puo­lil­ta maail­maa niin kan­nat­taa käyt­tää myös per­in­teisiä keino­ja kuten ilmoi­tus­taulut sekä sähkökaappei­hin liimatut julistet.

 4. Tam­pereen keskus­ta on mielestäni kaupunkien joukos­sa harv­inaisen onnis­tunut. Se ei ehkä avaudu ensik­er­ta­laiselle mut­ta kun on asunut het­ken alkaa arvostaa sitä. Hämeenkatu on hie­man tyl­sähkö, mut­ta kosken ranto­ja kävellen avau­tuu ihan eri­lainen, kau­nis ja inspiroi­va kaupun­ki. Suosit­te­len reit­tiä Näsikalli­ol­ta Tal­lip­i­han ja Fin­laysonin kaut­ta Keskus­to­rille tai Vapri­ikki­in, sieltä kävelysil­taa koskipuis­toon, Hämeen­sil­lan alta kehräsaa­reen ja laukon­to­rille, jos­ta kaup­pa­hallin kaut­ta hämeen­puis­toon ja uud­is­tet­tuun met­soon. Jos pitää silmät auki tuol­ta reitiltä voi löytää vaik­ka mitä

 5. R.Silfverberg:
  Äly­puhe­lin on muka­va vehje niille jot­ka osaa­vat käyt­tää sitä ja näkevät lukea pien­estä ruudus­ta ja painel­la lasiru­udun pieniä näppäimiä.

  Jos halu­aa etsiä jotain tapah­tu­mia kotikaupungista on se kuitenkin varminta tehdä kotoa käsin tietokoneella.

  Se on fak­ta että pk-seu­tu pesee kult­tuu­ri­tar­jon­nal­laan muut.
  Esim kun käyt­tää haku­sanaa “teat­teri helsin­ki” niin löy­tyy n 100 kpl!

  Kuitenkin jos halu­aa jollekin tapah­tu­malle mah­dol­lisim­man paljon kävi­jöitä eri puo­lil­ta maail­maa niin kan­nat­taa käyt­tää myös per­in­teisiä keino­ja kuten ilmoi­tus­taulut sekä sähkökaappei­hin liimatut julistet.

  erk­ki nii­ni: Esim kun käyt­tää haku­sanaa “teat­teri helsin­ki” niin löy­tyy n 100 kpl!

  Ahaa, meitähän on mon­en­laisia. Jotkut halu­a­vat seu­ra­ta teat­te­ria tai urheilua isos­sa kat­so­mossa 1000 muun ihmisen kanssa. Itse en täl­laista yhteisöl­lisyyt­ta kaipaa, kat­se­len mielel­läni kotona ruudus­ta nojatuolis­sa istuen. kukin tehköön miten haluaa.

 6. Mik­si tule­vaisu­udessa kan­nat­taisi hakeu­tua ruuhkaisi­in kaupunkei­hin töi­hin, kun töitä voi tehdä mis­sä tahansa etätöinä?

  Suurkaupun­gin esikaupunkialueelta töi­hin lähtem­i­nen aamul­la ja töistä palaami­nen on iso epä­mukavu­ustek­i­jä. Olen ollut mukana aamu­ru­uhkas­sa, kun ystäväni ovat Bangkokissa läht­e­neet töihin.

  Jo muutenkin johonkin tiet­tyyn paikkaan siir­tymi­nen kestää. Asioiden hoit­a­mi­nen käytän­nössä tarkoit­taa, myös samal­la jos­sain rav­in­to­las­sa syömässä käymistä, kos­ka siir­tymi­nen paikoista toiseen kestää.

  Kun itse sen näkee ja kokee, niin ajat­telee suurkaupungeista toisel­la taval­la. Pienem­mis­säkin kaupungeis­sa lähi­toimis­to on iso mukavuustekijä.

 7. eri­tyis­es­ti niin, että nuoret osaa­jat, joil­la on varaa vali­ta, menevät minne halu­a­vat ja työ­paikat seu­raa­vat heitä ja tavikset seu­raa­vat työpaikkoja. 

  Ei se kyl­lä noinkaan ole. Kyl­lä ne osaa­jatkin ovat siel­lä, mis­sä niitä osaamistyö­paikko­ja syn­tyy. Eli yliopis­to- ja amk ‑kaupungeis­sa. Jotkut osaa­jat perus­ta­vat yri­tyk­siä kotiseudulleen. Ja osaa­jil­la en nyt tarkoi­ta ylem­män korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanei­ta, jot­ka toden­näköis­es­ti perus­ta­vat vähem­män yri­tyk­siä kuin muut (tämä oli mutu).

  Nuoret koulute­tut osaa­jat suo­si­vat suuria, mie­lenki­in­toisia kaupunkeja 

  Onko tästä tehty tutkimus­ta? Vai onko kyse mutuilusta?

  korkeaan osaamiseen perus­tu­vaa työ­paikkaa Suomeen, ei voi vali­ta kovin mon­en pakkakun­nan väliltä 

  Toisaal­ta monikaan työ­paik­ka ei vaa­di noin korkeaa osaamistasoa.

  Helsin­gin seudul­la vielä vuon­na 2005 kehyskun­tieno­su­us väestönkasvus­ta oli puo­let, nyt se on laskenut lähelle kym­men­tä pros­ent­tia. Tätä on selitet­ty lamal­la ja pankkien kiristyneel­lä lainanan­topoli­ti­ikalla, mut­ta ilmiö on maailmanlaajuinen. 

  Olisi­han se erikoista, jos lama ei vaikut­taisi. Niin sijoit­ta­jien intoon ostaa asun­to­ja hyviltä paikoil­ta, kuin ihmis­ten varovaisu­u­teen iso­jen han­k­in­to­jen suh­teen. Ja kyl­lä se hidas­taa, jos lainaa saa enää 70% kaup­pahin­taan näh­den kun ennen sai sen 100%. Toisaal­ta suurin kysyn­tä keskus­tas­sa on yksiöistä ja kak­sioista, niiden kaup­paa on turha ver­ra­ta Nur­mi­jär­ven omakoti­taloi­hin. Van­ho­jen asun­to­jen kaup­po­jen kap­palemäärät on pudon­neet Helsingis­sä 30% vuo­teen 2005 näh­den. Toisaal­ta se ker­too, että jäädään aloilleen ja toisaal­ta se vähen­tää ostet­tavaa sijoit­ta­jille, ja siten nos­taa hin­to­ja. Ja syn­tyvyy­den alen­e­m­i­nen ker­too myös, että taloudel­liset ajat ovat tiukko­ja. Siitäkin huoli­mat­ta, että Vallilan kak­sioi­hin niitä vau­vo­ja syntyisikin. 

  Koko maa­ta merkit­tävästi nopeam­min hin­nat ovat nousseet vain Helsingis­sä, eri­tyis­es­ti sen kan­takaupungis­sa. Espoos­sa hin­to­jen nousu on ollut maltil­lisem­paa ja Van­taal­la ja kehyskun­nis­sa koko maa­ta hitaampaa. 

  Van­taan hin­nathan on kehäradan avul­la nousseet nyt pari vuot­ta kiivaasti. Arvatekin muut­ta­jien enem­mistö tulee Helsingistä. Olisi kiva tietää kuin­ka suuri osa kan­takaupun­gin asun­tokaupoista on sijoit­ta­jien tekemää kauppaa.

 8. Taloudel­lis­es­ti ratio­naal­ista olisi nyt rahas­taa yliku­umen­tuneel­la markki­nal­la omis­tusasun­ton­sa Helsingis­sä ja siir­tyä hal­van asun­non perässä muualle Suomeen. Jo neli-viisikymp­pinen pystyy tekemään itses­tään täl­lä tavoin vapaa­her­ran odot­ta­maan eläkepäiviä. Näin syn­ty­isi tilaa sekä asun­to- että työ­markki­noil­la nuorem­mille sukupolville.

 9. Liian van­ha: Trump voit­ti valkois­t­en äänil­lä . Oba­ma säikäyt­ti valkoiset viimeiseen tais­toon valkoisen het­eroih­misen puolesta
  Viimeaikaiset tutkimuk­set näyt­tävät , etteivät ruostevyöhyk­keen työt­tömät innos­tuneet äänestämään vaan valkoiset äänes­tivät Trumpia tuloista riippumatta

  Pitää paikkansa, että valkoiset äänes­tivät Trump­pia tuloista riip­pumat­ta. Trumpin voit­to joh­tui kuitenkin siitä, että mon­et sel­l­aiset ruostevyöhykkei­den piirikun­nat, jot­ka aiem­min oli­vat demokraat­tien käsis­sä, siir­tyivät nyt Trumpin kannattajiksi.

 10. “Eri­tyisen voimakas­ta gen­tri­fikaa­tio on ollut Kallios­sa ja Vallilassa.”

  Kallion gen­trikaa­tio alkoi 1980-luvun lopus­sa, jol­loin sinne muut­ti kas­apäin keskilu­okkaista väkeä: opet­ta­jia, toimit­ta­jia, tiedemiehiä, virkamiehiä… Heistä suuri osa muut­ti pois 2000-luvun alus­sa, jol­loin tilalle alkoi tul­la nuo­ria maaseudul­ta ja väestön ikärakenne rom­ahti. Samal­la asun­not muut­tui­v­at tihenevään tahti­in sijoi­tusasun­noik­si, joi­ta saat­taa jois­sain talois­sa olla jo yli puo­let asuntokannasta.

 11. JY: Kyl­lä ne osaa­jatkin ovat siel­lä, mis­sä niitä osaamistyö­paikko­ja syn­tyy. Eli yliopis­to- ja amk ‑kaupungeis­sa.

  Kyl­lähän kumpikin vaikut­taa, mut­ta kyl­lä enem­män työ­paikat keskit­tyvät yliopis­tokaupunkei­hin työn­tek­i­jöi­den perässä kuin niin, että työn­tek­i­jät tuli­si­vat töi­den perässä yliopistopaikkakunnille.

  Esimerkik­si Lappeen­ran­ta ei var­masti ole jup­pi­en kesku­udessa niin suosit­tu kaupun­ki kuin vaik­ka Tam­pere ihan vain sik­si, että se on kaupunk­i­na paljon heikompitasoinen. 

  Ja esimerkik­si työ­paikko­jen siir­tymis­es­tä käy oma yri­tyk­seni. Yksi syy uuden yksikön perus­tamiseen yliopis­tokaupunki­in oli työvoiman saatavu­us. Pääkont­torimme on toises­sa yliopis­tokaupungis­sa, mut­ta siinä yliopis­tossa ei ole oikeaa tiedekun­taa vaan sopivia ammat­ti­laisia koulut­taa “pelkkä” AMK. Nyt uusi yksikkö on paisunut lyhyessä suh­teessa pää­paikkaan ihan vain sik­si, että hyviä tek­i­jöitä saa, kun oven aukaisee. Ollaan palkat­tu väkeä uuteen toimip­is­teeseen jopa vahin­gos­sa, kun pääkont­torin työ­paikkaa on hak­enut joku sopi­va, joka onkin asunut mei­dän sivu­toimip­is­ten paikkakunnal­ta. Pää­timme, että tämä kaver­i­han voidaan sijoit­taa tänne sivu­paikkaan. Meitä puh­taam­paa “työt tule­vat sinne,missä tekijätkin”-tilannetta ei juurikaan voi olla.

  No okei, ehkä iso­jen IT-fir­mo­jen ryn­täys Oulu­un Nokian rau­nioille on vielä selkeämpi esimerk­ki siitä, että jup­pi­en työ­paikat todel­lakin siir­tyvät tek­i­jöi­den perässä.

 12. Sylt­ty:
  No okei, ehkä iso­jen IT-fir­mo­jen ryn­täys Oulu­un Nokian rau­nioille on vielä selkeämpi esimerk­ki siitä, että jup­pi­en työ­paikat todel­lakin siir­tyvät tek­i­jöi­den perässä.

  Ode kir­joit­ti näin:
  “nuoret osaa­jat, joil­la on varaa vali­ta, menevät minne halu­a­vat ja työ­paikat seu­raa­vat heitä”

  On tuo vähän liian pol­leasti san­ot­tu. Kyl­lä yri­tyk­set tulevat/syntyvät sinne, mis­sä on osaamiskeskit­tymä. Osaamiskeskit­tymää ei ole ilman oppi­laitos­ta. Ja siihen se huip­pu­osaa­jakin os sidot­tu, että sinne minne hän muut­taa, siel­lä on muitakin osaa­jia. No ehkä joku huip­pukoodari voi muut­taa Sal­lan Naruskaan ja tehdä siel­lä töitä, mut­ta kaikil­la aloil­la tuo ei mah­dol­lista osaajallekaan.

 13. JY: On tuo vähän liian pol­leasti san­ot­tu. Kyl­lä yri­tyk­set tulevat/syntyvät sinne, mis­sä on osaamiskeskittymä. 

  Toki siihen vaikut­taa myös kilpailutilanne.

  Kiin­nos­ta­va ja tutkimisen arvoinen case tästä olisi Seinäjo­ki, joka on vetänyt puoleen­sa it-yri­tyk­siä jostain syys­tä, vaik­ka ei ole mitään ilmeistä syytä mik­si niiden pitäisi men­nä juuri sinne.

  Esimerik­si Vincit Oy avaa vuon­na 2017 toimip­is­teen Seinäjoelle. Mut­ta se ei ole ensim­mäi­nen suomen it-tähtiyri­tys joka sinne muut­taa, Helsinkiläi­nen Reak­tor on siel­lä jo ollut pitkään.

  En tiedä mik­si näin tapah­tuu, mut­ta arve­len, että syy löy­tyy kil­pailu­ti­lanteesta. Seinäjoen seu­tu on kasvualuet­ta ja on var­masti järkevää olla läs­nä siel­lä mis­sä tapah­tuu, jol­loin keskusteluy­hteys asi­akkaan kanssa on nopeampi järjestää.

  Suomen vien­nin kannal­ta olisi järkevää tutkia vien­ti­maid­emme tilan­neta tältä kan­til­ta: mis­tä löy­tyy vaikka­pa Sak­san tai Ruotsin Seinäjo­ki — paik­ka jos­sa tapah­tuu kasvua, mut­ta ei ole omaa osaamiskeskus­ta. Sinne kan­nat­taisi perus­taa it-palveluyri­tyk­sen toimipiste.

  Esim. kun täältä lähde­tään Yhdys­val­toi­hin, kan­nat­taisi ehkä vali­ta kohteek­si jokin pienem­pi paikkakun­ta, jos­sa yri­tys saavut­taisi heti parem­man ase­man. Nyt trend­inä tun­tuu ole­van se, että men­nään Piilaak­soon, kos­ka siel­lä on hyvä ilmas­to, mut­ta kus­tan­nuk­set ja kil­pailu on veristä. Se kuu­lostaa hauskalta, mut­ta voi olla että olisi toisia paikko­ja jois­sa olisi vielä hauskempaa.

 14. JY: Boul­der on 100000 asukkaan kaupun­ki. Den­verin keskus­taan on 40 km matkaa, eli on taval­laan paikalli­nen Nur­mi­järvi. Tästä Har­ris puhui. 

  Boul­deris­sa on Col­oradon val­tionyliopis­ton pääkam­pus ja saman ver­ran opiske­li­joi­ta kuin Nur­mi­järvel­lä on asukkai­ta. Lisäk­si se on tun­net­tu talvi­urheilukeskus. Sil­lä on siis merkit­täviä paikallisia ja keskit­tyneitä vetovoi­matek­i­jöitä nuorelle koulute­tulle väestölle ja inno­vati­ivisille yri­tyk­sille, eikä sitä voi mitenkään ver­ra­ta nur­mi­järveläiseen asum­is­muo­toon tai etä­työpe­rusteiseen haja-asu­tuk­seen. Vas­taa­van­laisia yksit­täisiä men­estysko­htei­ta voi ilman muu­ta syn­tyä suurkaupunkiseu­tu­jen reunoille tai ulkop­uolelle, mut­ta sil­loin niil­lä täy­tyy olla jotain eri­ty­isiä vetovoi­matek­i­jöitä, jot­ka syn­nyt­tävät elin­voimaisen paikallisen keskit­tymän. Pelkkä hajau­tus ja työn­tö pois suurkaupungeista ei syn­nytä vas­taavia hyötyjä.

 15. Sinivihreä: Boul­deris­sa on Col­oradon val­tionyliopis­ton pääkam­pus ja saman ver­ran opiske­li­joi­ta kuin Nur­mi­järvel­lä on asukkai­ta. Lisäk­si se on tun­net­tu talvi­urheilukeskus. Sil­lä on siis merkit­täviä paikallisia ja keskit­tyneitä vetovoi­matek­i­jöitä nuorelle koulute­tulle väestölle ja inno­vati­ivisille yri­tyk­sille, eikä sitä voi mitenkään ver­ra­ta nur­mi­järveläiseen asum­is­muo­toon tai etä­työpe­rusteiseen haja-asu­tuk­seen. Vas­taa­van­laisia yksit­täisiä men­estysko­htei­ta voi ilman muu­ta syn­tyä suurkaupunkiseu­tu­jen reunoille tai ulkop­uolelle, mut­ta sil­loin niil­lä täy­tyy olla jotain eri­ty­isiä vetovoi­matek­i­jöitä, jot­ka syn­nyt­tävät elin­voimaisen paikallisen keskit­tymän. Pelkkä hajau­tus ja työn­tö pois suurkaupungeista ei syn­nytä vas­taavia hyötyjä.

  Muis­taak­seni siel­lä on yliopis­ton lisäk­si usei­ta kan­sain­välis­es­tikin merkit­täviä tutkimus­laitok­sia. Tässä mielessä Boul­der muis­tut­taa Otaniemeä, ei Nurmijärveä.

 16. Liian van­ha:
  Kun asun­to­jen ja liiken­teen hin­ta nou­sevt korkeak­si niin yri­tyk­set alka­vat kokea työvoimapulaa.

  Kovin suur­ta muu­tos­ta ei tarvi­ta, riit­tää, että työ­paikkayli­jäämä syn­tyy Kehä III ja sen pohjoispuolelle

  Nyt yri­tyk­set siir­tyvät ulkomaille

  Alkuasetel­mas­ta olen samaa mieltä, mut­ta johtopäätök­sistä pois­luet­tuna tuo viimeinen, en ole. Asumisen hin­ta on ihan itse sös­sit­ty liial­la sään­te­lyl­lä. Kun kun­tien, mukaan­lukien Helsin­gin, pitää keskit­tyä mah­dol­lisuuk­sien luomiseen onnis­tu­ak­semme, niin nyt keski­tytään sään­te­lyyn. Eivätkä pelkästään kun­nat sekoile sään­te­lyn sar­al­la, vaan myös val­tion asun­topoli­ti­ikan johta­va lin­ja on koko sodan­jälkeisen ajan ollut hom­mien tyriminen. 

  Helsin­gin tulee tehdä seu­raa­vat toimenpiteet:
  — kan­takaupun­gin pohjois­puo­li­nen alue (Hes­per­ian kadus­ta alka­en) Kehä I:lle ruu­tukaavoite­taan ker­ral­la niin, että kaa­va mah­dol­lis­taa 15 000 asukas­ta neliökilometrillä
  — oma sään­te­ly pure­taan, mm type­r­ät asun­non koko ja paikoitusnormit
  — lopete­taan kaupun­gin vuokra-asuntofir­mat, myy­dään niiden omaisu­us pois luet­tuna tarvit­ta­vat työ­suhdea­sun­not ja lopete­taan tont­tien anta­mi­nen sosi­aaliseen asuntotuotantoon.

  Val­ti­ol­ta odote­taan lähin­nä kun­tau­ud­is­tus­ta. Ole­mas­sa ole­vien rato­jen var­teen kaavoite­taan niihin paikkoi­hin, jois­sa motari ei ole liian lähel­lä rataa, uusia reilun 10 000 asukkaan kaupunke­ja, jot­ka irroite­taan välit­tömästi emokun­nas­taan. Vain täl­lä taval­la voidaan taa­ta Helsin­gin ympärille toimi­va pendlausympäristö.

  Siinä olet oike­as­sa, että yri­tyk­set lähtevät täältä, jos edel­ly­tyk­siä niiden toimin­nalle rajoite­taan. Infra on yksi merkit­tävä tek­i­jä, vero­tus toinen.

 17. Col­oradoon muut­taa jengiä sik­si, että siel­lä saa pössytel­lä vapaasti.

 18. anin­imys:
  Col­oradoon muut­taa jengiä sik­si, että siel­lä saa pössytel­lä vapaasti.

  Niin kauan kuin pössyt­te­ly on verova­paa­ta eikä ydin­jät­tei­den lop­pusi­joi­tus­palvelu­ja myy­dä, puhe kestävyys­va­jeesta on lähin­nä oikeis­tokon­ser­vati­ivien tekosyy päästä hakkaa­maan köy­hiä ja “perustele­maan” oman vero­tuk­sen­sa keventäminen.

 19. Kalle: Ole­mas­sa ole­vien rato­jen var­teen kaavoite­taan niihin paikkoi­hin, jois­sa motari ei ole liian lähel­lä rataa, uusia reilun 10 000 asukkaan kaupunkeja, 

  Ehdotin joskus Helsin­gin asun­top­u­laan ratkaisuk­si yliopis­ton siirtämistä Hämeen­lin­naan. Mut­ta voisi sen tuon Col­oradon esimerkin tavoin siirtää lähem­mäk­sikin, vaik­ka Ker­a­van ja Jär­ven­pään väli­in, Ris­tiky­dön alueelle. Siel­lä näyt­täisi ole­van hyvin tilaa. Eikä ole liian kaukana.

 20. JY: Ehdotin joskus Helsin­gin asun­top­u­laan ratkaisuk­si yliopis­ton siirtämistä Hämeen­lin­naan. Mut­ta voisi sen tuon Col­oradon esimerkin tavoin siirtää lähem­mäk­sikin, vaik­ka Ker­a­van ja Jär­ven­pään väli­in, Ris­tiky­dön alueelle. Siel­lä näyt­täisi ole­van hyvin tilaa. Eikä ole liian kaukana.

  Col­oradon yliopis­toa ei ole siir­ret­ty mihinkään, se perustet­ti­in Boul­deri­in 1876. Kepu­lais­ten pyhä usko pakkosi­ir­to­jen toimivu­u­teen periy­tyy suo­raan niiltä visionääreiltä, jot­ka kan­toi­vat val­oa säkil­lä tupaan.

 21. Liian van­ha: Viimeaikaiset tutkimuk­set näyt­tävät , etteivät ruostevyöhyk­keen työt­tömät innos­tuneet äänestämään vaan valkoiset äänes­tivät Trumpia tuloista riippumatta 

  Ruostevyöhyk­keen äänet oli­vat niitä, jot­ka taka­si­vat kri­it­tiset val­it­si­jamiehet. Muuten­han jako meni ihan nor­maal­isti demokraat­ti/re­pub­likaani-jakolin­jal­la. Toki kun Hillary vielä veti huonon kam­pan­jan niin tulos oli tämä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.