Fiksut kaupungit (3/3) Miten teknologia helpottaa kaupungissa asumista.

(Vii­mei­nen osa puheen­vuo­ros­ta­ni Teke­sin fik­sut kau­pu­git ‑semi­naa­ris­sa )

Joukkoliikenteen asema paranee

Aika­kus­tan­nus pois­tuu.  Autoi­li­joi­den mukaan jouk­ko­lii­ken­ne on niin hidas­ta, ettei heil­lä ole aikaa tär­vä­tä sii­hen. Jouk­ko­lii­ken­teen nopeus on tär­keä asia, ja sik­si me koko ajan lisääm­me jouk­ko­lii­ken­ne-etui­suuk­sia. Jouk­ko­lii­ken­teen aika­kus­tan­nus on kui­ten­kin vähen­ty­nyt olen­nai­ses­ti sen vuok­si, ettei se enää ole huk­kaan käy­tet­tyä aikaa. Rati­kas­sa mel­kein kaik­ki näprää­vät kän­nyk­kään­sä. Minä esi­mer­kik­si luen säh­kö­pos­tit ja hyväk­syn blo­gi­kom­ment­te­ja tai luen twit­te­rin joh­dat­ta­ma­na mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta. Pikem­min­kin ihmet­te­len, miten autoi­li­joil­la on aikaa tär­vä­tä ratin taka­na istumiseen.

Reaa­liai­kai­nen aika­tau­lu­pal­ve­lu paran­taa jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä nime­no­maan ratik­ka­kau­pun­gis­sa, jos­sa vaih­toeh­to­ja on pal­jon. Kän­nyk­kä ker­too, mikä on suju­vin reit­ti mää­rän­pää­hä­si ja näyt­tää kar­tal­ta, mis­sä on pysäk­ki ja ker­too, kos­ka ratik­ka tai bus­si sii­hen on tulos­sa. Täs­tä on aika vähän hyö­tyä, jos lähiös­tä tulee yksi bus­si­lin­ja kau­pun­kiin, kos­ka se aika­tau­lun oppii nopeas­ti, mut­ta minul­la oli mon­ta vaih­toeh­toa tul­la tänään Kata­ja­no­kal­ta tän­ne Messukeskukseen.

Kau­pun­ki­fil­la­rit oli­vat menes­tys­ta­ri­na. Näi­tä kokeil­tiin run­saat kym­me­nen vuot­ta sit­ten ja se epä­on­nis­tui täy­sin. Fil­la­rit kato­si­vat ja nii­tä rikot­tiin. Nyt uusi tek­niik­ka on saa­nut ne toi­mi­maan lois­ta­vas­ti. Osa­na tätä tie­tys­ti on se, että fil­la­rin pant­ti­na on pank­ki- tai luot­to­kort­ti. Mut­ta osa hyvää pal­ve­lua on, että näen myös kän­ny­käl­lä, mis­sä on vapai­ta fil­la­rei­ta ja mis­sä on jät­tö­paik­ka vapaana.

Kau­pun­ki­fil­la­rit­kin toi­mi­vat parem­min ratik­ka­kau­pun­gis­sa, jos­sa ihmi­set mene­vät päi­vit­täin eri suun­tiin. Samaa fil­la­ria käy­te­tään päi­vit­täin yli kuusi ker­taa, hyvän sään sat­tues­sa tätä­kin useam­min. Lähiöis­sä men­nään aamul­la yhteen suun­taan ja illal­la takai­sin, jol­loin käyt­tö­ker­to­ja tuli­si her­käs­ti vain kak­si päivässä.

Sama jär­jes­te­ly on tulos­sa vuo­ren­var­mas­ti myös auto­jen yhteis­käyt­töön. Täl­lai­sia olen jo näh­nyt Rans­kas­sa. Hel­sin­gis­sä toi­mii CityCarClub. Se toi­mii yhä samal­la jär­jes­tel­mäl­lä kuin 15 vuot­ta sit­ten. Uusi tek­niik­ka voi­si nos­taa tämän­kin aja­tuk­sen parem­min lentoon.

Fil­la­rit Kau­pun­geis­sa tapah­tuu samo­ja asioi­ta saman­ai­kai­ses­ti. Fil­la­rin suo­sion kas­vu on niis­tä yksi. Seli­tyk­se­nä on var­maan­kin, että nuo­ret aikui­set, siis fil­la­rei­den innok­kaim­mat käyt­tä­jät, pyr­ki­vät nyt asu­maan kes­kus­to­jen lähel­lä, mikä tar­koit­taa fil­la­ril­le sopi­via mat­ko­ja. Kau­pun­git eri puo­lil­la maa­il­maa ovat alka­neet suo­sia fil­la­rei­ta, kos­ka ne vie­vät niin vähän tilaa. Tilan puu­te on kau­pun­ki­lii­ken­teen suu­rin ongelma.

Fik­su kau­pun­ki tar­jo­aa myös mah­dol­li­suuk­sia jaka­mis­ta­lou­del­le ja fik­sul­le ener­gia­jär­jes­tel­mäl­le. En puhu näis­tä sen enem­pää, kos­ka niis­tä on eril­li­siä luen­to­ja myö­hem­min tämän päi­vän aikana.

Ener­gias­ta sanon kui­ten­kin, että on vähän onne­ton­ta kes­kus­tel­la sii­tä, mil­lä polt­toai­neel­la tuo­te­taan nykyi­sen tyyp­pi­nen kau­ko­läm­pö, kun huo­mio­ta pitäi­si kiin­nit­tää sii­hen, että tar­vit­si­si polt­taa vähemmän.

Helen tuot­taa kesäl­lä puo­let kau­ko­läm­mös­tä kau­ko­kyl­män avul­la. Kun jos­sain on lii­an kuu­ma, myym­me kyl­myyt­tä ja teem­me sii­tä läm­pöä, jon­ka myym­me takai­sin aamun suih­kua var­ten. Tämä on vas­ta alkua. Ener­gia­jär­jes­tel­miin on lisät­tä­vä älyk­kyyt­tä. Se on paras tapa vähen­tää hiilidioksidipäästöjä.

Mitä poliittisten päättäjien pitäisi tehdä?

 • Pysyä pois­sa tiel­tä, Polii­ti­kot eivät osaa tätä muu­tos­ta joh­taa, kos­ka ideat ovat muualla.
 • Sään­nös­tel­lä vähem­män. Uusia ideoi­ta ei voi syn­tyä, jos kaik­ki uuden­lai­nen on var­muu­den vuok­si kiel­let­tyä. Maa­il­man kym­me­nes­tä tuot­toi­sim­mas­ta distrup­tii­vi­ses­ta inno­vaa­tios­ta kah­dek­san oli­si kaa­tu­nut Suo­mes­sa sii­hen, että toi­min­ta on kiel­let­tyä. Näyt­te­ly­ti­las­sa esi­tel­lään kimp­pa­kyy­ti­so­vel­lus­ta. Se oli­si ollut vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten koko­naan kiel­let­ty, kos­ka tak­si­lain­sää­dän­tö. Nyt­kin sii­nä on olta­va hyvin tarfk­ka­na, ettei saa syy­tet­tä luvat­to­mas­ta tak­si­toi­min­nas­ta. Ja Uber, tie­tys­ti kielletty.
 • Jokai­nen uusi idea tar­vit­see vähän jous­ta­vuut­ta viran­omai­sil­ta. Vaik­ka kehi­tys­tä ei pidä yrit­tää ohja­ta, sitä on sivus­ta vähän avitettava
 • Anna kaik­kien kuk­kien kuk­kia. Ei pidä yrit­tää ennus­taa tek­no­lo­gian myl­ler­ryk­ses­sä voit­ta­jaa ja rai­va­ta pois muita.
 • Hin­noit­te­le oikein 

Täs­tä vähän enem­män, kos­ka tämä on polii­tik­ko­jen vastuulla.

Kes­kei­nen asia täs­sä on lii­ken­teen ulkois­vai­ku­tus­ten, posi­tii­vis­ten ja nega­tii­vis­ten, sisäis­tä­mi­nen hintoihin

Auto­jen yhteis­käyt­tö lisään­tyi­si vauh­dil­la, jos emme oli­si sosia­li­soi­neet autoi­lun suu­rin­ta kus­tan­nus­ta, pysä­köin­tiä. Tii­viis­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa, jos­sa ei ole tilaa maan­ta­soi­seen pysä­köin­tiin, auto­paik­ka mak­saa pal­jon enem­män kuin itse auto. Jos autoi­li­ja jou­tui­si sen mak­sa­maan – eikä asuk­kaan tar­vit­si­si mak­saa jos ei käy­tä – yhteis­käyt­tö lisään­tyi­si nopeas­ti, kos­ka onhan yhteis­käyt­tö hal­vem­paa kuin pelk­kä oman auton sei­sot­ta­mi­nen park­ki­pai­kal­la. Pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­seen uhra­taan nyt noin sata mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Täs­tä aina­kin puo­let on haaskausta.

Älyk­käät tie­mak­sut. Lii­ken­ne­mer­kil­lä voi­daan aja­mi­nen kiel­tää koko­naan, mut­ta sitä ei voi rajoit­taa vähän. Hel­sin­ki rai­vaa Kai­vo­ka­dul­ta tilaa rati­koil­le. Toi­set auto­kais­tat katoa­vat. Tar­koi­tuk­se­na on, että lii­ken­ne siir­tyy poh­joi­sem­mak­si. Nyt tähän kan­nus­taa vain rei­tin ruuh­kau­tu­mi­nen. Parem­pi oli­si, jos rei­tin käy­tös­tä perit­täi­siin pie­ni mak­su, jol­loin riit­tä­vän moni valit­si­si toi­sen reitin.

Ener­gian oikea hin­noit­te­lu. Aurin­ko- ja tuu­lie­ner­gia tuo­vat suur­ta vaih­te­lua ener­gian tar­jon­taan. Oli­si tär­keä­tä, että kulut­ta­ja­hin­nat vaih­te­li­si­vat jyr­käs­ti tun­ti- tai jopa vart­ti­tun­ti­koh­tai­ses­ti. Se on älyk­kään ener­gia­jär­jes­tel­män ehdo­ton edellytys.

58 vastausta artikkeliin “Fiksut kaupungit (3/3) Miten teknologia helpottaa kaupungissa asumista.”

 1. Hel­sin­gin rati­kois­sa vähin­tään puo­let väes­tä sei­soo ruuh­ka-aika­na tun­gok­ses­sa eikä näprää mitään muu­ta kuin lähin­tä tan­koa, jot­ta pysyi­si pys­tys­sä. On kuu­ma, ja ratik­ka sei­soo valois­sa ja valois­sa ja valoissa.

  1. Tasai­ses­ti kul­ke­vas­sa rati­kas­sa, toi­sin kuin pomp­pi­vas­sa ja hei­lu­vas­sa ja jar­rut­ta­vas­sa ja kiih­du­yt­tä­väs­sä bus­sis­sa, voi lukea kän­nyk­kää myös seisoessaan-

 2. Erin­omai­sia ehdo­tuk­sia! Kehi­tys on joka tapauk­ses­sa menos­sa tuo­hon sunn­taan. Esi­mer­kik­si on jok­seen­kin var­maa, että kul­jet­ta­jaa vail­la ole­vat pien­bus­sit ja tak­sit ovat todel­li­suut­ta 10…15 vuo­des­sa, mikä vähen­tää oleel­li­ses­ti tar­vet­ta omal­la pihal­la ole­vaan omaan autoon.

  Älyk­käi­siin tie­mak­sui­hin pääs­tään mie­les­tä­ni kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti vain GPS yms ‑pai­kan­nuk­sen avul­la. Täl­lai­sen pai­kan­nuk­sen yksi­tyi­seyy­den­suo­jaa on täs­sä blo­gis­sa niin mon­ta ker­taa käsi­tel­ty, ettei toi­vot­ta­vas­ti men­nä siihen. 

  Ongel­maan oli­si nimit­täin hyvin yksin­ker­tai­nen rat­kai­su: Joko otat tuon GPS-bok­sin ja hyväk­syt a.o tie­lii­ken­ne­mak­sut, tai mak­sat x euroa/vuosi (ja ulko­maa­laisl­ta y euroa/päivä) könt­tä­mak­su­na tei­den käy­tös­tä. Opti­moi­via osit­tai­sia vapaa­mat­kus­ta­jia toki jäi­si, mut­ta niin se vain aina käy.

  Toi­nen jo käy­tös­sä ole­va, toi­mi­va, mut­ta kal­lis rat­kai­su on tei­pa­ta auto­jen, myös vie­rai­li­joi­den ikku­noi­hin sel­lai­nen RF-ID, jon­ka lukue­täi­syys on sano­taan 50 m, ja raken­taa halu­tuil­le tien­pät­kil­le ja maan rajoil­le joko vir­tu­aa­li­sia tai kon­kreet­ti­sia port­te­ja, jois­sa tuo ID lue­taan ja sit­ten las­ku­te­taan. Tuo RF-ID ei mon­taa euroa mak­sa, kus­tan­nuk­set tule­va por­teis­ta, nii­den yllä­pi­dos­ta ja hallinnosta.

  PS: Tuo GPS-poh­jai­nen lii­ken­ne­mak­su pitäi­si aloit­taa EU:ssa ras­kaas­ta tie­lii­ken­tees­tä. Täs­sä lii­ken­tees­sä yksi­tyi­syy­den suo­ja ei lie­ne mer­kit­tä­vä, ellei seu­ran­ta louk­kaa yri­tys­sa­lai­suut­ta. Sel­lai­nen jär­jes­tel­mä oli­si kai­ken jär­jen mukaan hyö­dyl­li­nen myös vakuu­tus­yh­tiöil­le. Ellei täl­lais­ta han­ket­ta ole menos­sa, herää kysy­mys miksei.

  1. Jul­kis­ta val­taa kiin­nos­taa vain tie­to, pal­jon­ko olet vel­kaa, ei se, mis­sä olet aja­nut. Jäl­kim­mäi­nen tie­to voi­daan tal­let­taa autoon. Jos haluat rii­taut­taa las­kun, se pure­taan. Ei tar­vit­se tal­let­taa edes autoon, jos et halua itsel­le­sei oikeus­tur­vaa las­ku suh­teen. Jos paha val­tio halu­aa tie­don liik­keis­tä­si, kysyy sitä kän­nyk­kä­ope­raat­to­ril­ta­si. Google tie­tää sinus­ta kai­ken. Olet anta­nut sii­hen itse luvan. Se oli siel­lä sivul­la 103 ala­lai­das­sa luvas­sa, johon vas­ta­sit OK

 3. Jalan­kul­ki­ja:
  Hel­sin­gin rati­kois­sa vähin­tään puo­let väes­tä sei­soo ruuh­ka-aika­na tun­gok­ses­sa eikä näprää mitään muu­ta kuin lähin­tä tan­koa, jot­ta pysyi­si pys­tys­sä. On kuu­ma, ja ratik­ka sei­soo valois­sa ja valois­sa ja valoissa. 

  Kata­ja­nok­ka­lais­ten tie­to­työ­läis­ten visiot kuu­los­ta­vat lähiö­bus­sin mat­kus­ta­jan kor­viin pahim­man luo­kan lattekupla-hipsteröinniltä.

  Tänään ilta­päi­väl­lä sei­soin bus­sis­sa moot­to­ri­tiel­lä kos­ka istu­ma­pai­kan saa­neet kes­ki-ikäi­set nai­set oli­vat varan­neet mah­dol­li­set vapaat pai­kat omil­le kas­seil­leen. Omat käte­ni oli­vat tuke­vas­ti varat­tu pys­tys­sä­py­sy­mi­seen, tee sii­nä sit­ten tehok­kaas­ti töi­tä sen kak­si­kym­men­tä minuuttia…

  Aina irvail­laan sii­tä miten noto­ri­öö­si “espoo­lai­nen työ­su­he­de­ka­tu­maas­tu­ril­la aja­va” vie kuu­den pol­ku­pyö­rän tilan mut­ta ei kos­kaan näis­tä toi­sis­ta arki­päi­vän egoisteista.

  (joo, aina voi­si röyh­keäs­ti kysyä että anteek­si saa­ko tuo­hon istua, mut­ta olen oppi­nut että lähiö­bus­sis­sa se on todel­li­nen faux-pas.…!)

  Ai niin, aamul­la istuin taa­em­mal­la penk­ki­ri­vil­lä seu­ra­ten kuin­ka bus­sis­sa oikeas­ti voi teh­dä työ­tä. Ikku­na­pai­kal­la istu­va oli avan­nut läp­pä­rin­sä ja varan­nut käy­tä­vä­pai­kan säh­ly­kas­sil­laan. Bus­si täyt­tyi ja vii­meis­tä vapaa­ta paik­kaa halusi ilmei­ses­ti hie­man vam­mai­nen mat­kus­ta­ja jon­ka täy­tyi vil­pit­tö­mäl­lä mut­ta lie­väl­lä aggres­sii­vi­suu­del­la ottaa itse tilan­sa täl­tä jouk­ko­lii­ken­ne-etä­työ­läi­sel­tä joka ei kuul­lut tai näh­nyt itse mitään.

  Luul­ta­vas­ti suo­ma­lai­ses­sa kom­mu­ni­kaa­tio­ta­vas­sa ja revii­ri­hal­lin­nas­sa on jotain joka estää luon­te­van jouk­ko­lii­ken­teen­käy­tön ja mui­den huo­mioon otta­mi­sen. Sik­si lähiöt ja henkilöauto. 

  Tie­lii­ken­tees­sä on sen­tään jon­kin­lai­set sään­nöt joi­hin hei­kom­pi­kin voi tur­va­ta. Bus­seis­sa toi­mi­taan röyh­keim­män ehdoilla.

 4. Ympä­ri­vuo­ti­se­na fil­la­roit­si­ja­na (myös pyry­jen jäl­kei­set auraa­mat­to­mat pyö­rä­tiet ja 20 asteen pak­ka­set) täy­tyy ihme­tel­lä fil­la­rien tun­ke­mis­ta kau­pun­kien kaduil­le, min­ne ne sopi­vat erit­täin huonosti.

  Kau­pun­kei­hin kym­me­nen ker­taa fil­la­ria parem­pi väli­ne on Kick­bi­ke tai vas­taa­va, jol­lai­sen myös omis­tan. Sil­lä on kevyt pot­kia, sil­lä on help­po pujo­tel­la, sil­lä on help­po jal­kau­tua, sitä on help­po talut­taa ja sen kan­ta­mi­nen­kin onnis­tuu hyvin. Pit­kil­lä mat­koil­la se hävi­ää jon­kin ver­ran fil­la­ril­le, mut­ta ahtais­sa väleis­sä voit­taa sen selvästi.

  Fil­la­rit sopi­vat suu­ril­le kevyel­le lii­ken­teel­le var­ta­vas­ten raken­ne­tuil­le väy­lil­le. Niil­lä säh­kö­fil­la­ril­la 25–30 kilo­met­riä tun­nis­sa on rea­lis­ti­nen kes­ki­no­peus ja taval­li­sel­la fil­la­ril­la­kin 20 km/h.

  Sen sijaan että tun­ge­taan fil­la­rit väki­jouk­koi­hin, pitäi­si fil­la­reil­le raken­taa levei­tä baa­no­ja, ali­kul­ku­ja ja yli­kul­ku­ja, jol­loin ne oli­si­vat perus­ter­veil­le ihmi­sil­le eri­tyi­ses­ti säh­kö­avus­tei­si­na aivan yli­voi­mai­sia kul­ku­vä­li­nei­tä työ­mat­koil­le, jot­ka oli­si­vat pituu­del­taan alle 30 kilometriä.

  Pyö­räi­lyn leviä­mi­sen yksi este on, että pyö­räi­lyn suju­vuut­ta ei huo­mioi­da. Luu­li­si, että kevyen lii­ken­teen yli­tyk­set­kin olis­vat pal­jon hal­vem­pia raken­taa kuin autoil­le tar­koi­te­tut. Ei nii­tä tar­vit­si­si tal­vi­sin edes aura­ta. Kyl­lä ne tamp­pau­tui­si­vat. Yli­tyk­set voi­si hyvin talut­taa, jos aja­maan ei pysty. 

  Ymmär­rän, että kaik­ki eivät kun­ton­sa, omi­nai­suuk­sien­sa, tar­pei­den­sa tai viit­se­liäi­syy­ten­sä vuok­si sovi aktii­vi­fil­la­roit­si­joik­si, mut­ta säh­köis­ty­väs­sä maa­il­mas­sa osit­tain lihas­voi­mal­la ja osit­tain säh­köl­lä kul­ke­va kul­ku­vä­li­ne on monil­le toi­mi­va vaih­toeh­to, jos sil­le raken­ne­taan suju­vat kulkuväylät. 

  Jos säh­kö­fil­la­rei­ta, joi­den kes­ki­no­peu­det ovat alka­neet suu­rem­pien teho­jen vuok­si nous­ta, yri­te­tään tun­kea muun lii­ken­teen jouk­koon, ei niil­le suur­ta suo­sio­ta voi ennustaa.

  Lii­ken­tees­sä pitäi­si pyr­kiä eri käyt­tä­jä­ryh­mien eriyt­tä­mi­seen. Jalan­kul­ki­jat ja fil­la­rit sopi­vat leveil­lä baa­noil­la yhteen, mut­ta fil­la­rit eivät sovi kau­pun­kien kaduil­le. Ne ovat sin­ne lii­an nopei­ta ja myös vaa­ral­li­sia. Fil­la­reil­le pitäi­si kau­pun­kei­hin­kin saa­da omat väy­län­sä, vaik­ka sit­ten muun lii­ken­teen ylä­puo­lel­le nos­te­tut. Vaik­ka väy­lät jon­kin ver­ran kier­täi­si­vät, sii­tä ei suur­ta hait­taa oli­si. Mie­luum­min kilo­met­ri kier­toa kuin kym­me­nen minuut­tia odot­te­lua valois­sa ja ihmis­ten väistelyä.

  Minä oli­sin val­mis jopa mak­sa­maan pie­nen vuo­si­mak­sun (tie­mak­sun) esteet­tö­mäs­tä fil­la­ri­väy­läs­tä. Sitä en tie­dä, kuin­ka mak­sa­nei­ta val­vot­tai­siin, mut­ta joka tapauk­ses­sa oli­sin sii­hen halu­kas, jos kul­ku­pe­lil­le­ni raken­net­tai­siin kun­non väylät.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos paha val­tio halu­aa tie­don liik­keis­tä­si, kysyy sitä kännykkäoperaattoriltasi

  Case-Aar­nio on todis­ta­nut, ettei se nyt ihan noin hel­pos­ti käy, jos koh­de halu­aa sitä vält­tää. Auton vaih­te­lu on pal­jon vai­val­loi­sem­paa kuin puhe­li­men kotiin­jät­tö ja tai prepaid-liittymät. 

  Lisäk­si Trum­pin voit­to osoit­taa, ettei pahan val­tion pel­ko sit­ten­kään ole ihan tuu­les­ta tem­mat­tu aja­tus edes moder­nis­sa län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa. Ja Unka­ris­sa ja Puo­las­sa­han uidaan jo aika syvis­sä vesissä.

 6. Edel­leen­kin jos auton ratis­sa “Tär­vään­tyy” 20 minuut­tia sii­nä mis­sä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä* voi­si twiit­tail­la samal­la mat­kal­la 70–80 minuu­tin ajan niin koko­nai­suu­den kan­nal­ta on hyö­dyl­li­sem­pää teh­dä vaik­ka 30 min enem­män töi­tä oman työ­pöy­dän ääres­sä kes­kit­ty­nees­ti ja olla sil­ti­kin aiem­min koto­na mitä junas­sa ja bus­sis­sa twiittaillessa.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tasai­ses­ti kul­ke­vas­sa rati­kas­sa, toi­sin kuin pomp­pi­vas­sa ja hei­lu­vas­sa ja jar­rut­ta­vas­sa ja kiih­du­yt­tä­väs­sä bus­sis­sa, voi lukea kän­nyk­kää myös seisoessaan-

  Ei rati­kas­sa­kaan voi lukea kän­ny­käs­tä mitään tär­ke­ää, sil­lä joku vaklaa olka­pään takana

 8. Vii­me tors­tai­na Euroo­pan oma Gali­leo-jär­jes­tel­mä otet­tiin viral­li­ses­ti käyt­töön. Käsiin mätä­ne­vä GPS saa tuos­ta mah­dol­li­sen kovan kil­pai­li­jan. Haus­kaa asias­sa on, että eCall pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä on jokai­ses­sa uudes­sa autos­sa ja suo­ma­lai­set edel­leen kuvit­te­le­vat, että samaa kik­ka­ret­ta voi­daan käyt­tää tie­mak­sui­hin. Ei voi­da. Eli jokai­ses­sa uudes­sa autos­sa on koh­ta kak­si pai­kan­nus­kik­ka­ret­ta. Autoi­li­ja mak­saa. Ja motoristi.

 9. Mun täy­tyy satä juna ja met­ro ovat ainoat sivis­ty­neet tavat kul­kea jul­ki­sil­la pidem­piä mat­ko­ja. Bus­si ja ratik­ka (nyky­muo­dos­saan) ovat ok alle 20 minuu­tin mat­koil­la mut­ta sitä pidem­mil­lä aika pui­se­via. Ei niis­sä voi juu­ri lukea leh­teä­kään ilman että mat­ka­pa­hoin­voin­ti iskee.

 10. Paras­ta tuos­sa on ymmär­rys sii­tä, että polii­ti­kot har­vem­min ymmär­tä­vät koko­nai­suuk­sia ja vie­lä har­vem­min muu­tos­ta. Jouk­ko­lii­ken­ne on kau­pun­ki­mai­sen asu­tuk­sen lii­ken­ne­muo­to ja sen kil­pai­lu­ky­ky para­nee edel­leen kuva­tus­ta syys­tä. Suo­mes­ta vain puut­tuu se kaupunki.

  Hel­sin­gin kes­kus­tan suu­rin lii­ken­ne ongel­ma ovat bus­sit. Näen sen päi­vit­täin käyt­täes­sä­ni jouk­ko­lii­ken­net­tä, spå­raa. Kun Län­si­met­ro ava­taan, ei ole enää yhtään syy­tä tuo­da bus­si­lin­jo­ja Tapio­la — Pasi­la — Hert­to­nie­mi kaa­ren sisä­puo­lel­le tuk­ki­maan mak­sa­vien asiak­kai­den ja asuk­kai­den liikennemahdollisuuksia.

 11. Jul­ki­sen lii­ken­teen sub­ven­toi­mi­ses­sa (sama miten se tapah­tuu) on se ongel­ma, että se lisää jul­ki­sen lii­ken­teen käyttöä.

  Kukaan ei var­si­nai­ses­ti tyk­kää istua bus­sis­sa, vaan se on pie­ni paha jota sie­de­tään jot­ta pääs­tään pai­kas­ta toiseen.

  Jos jul­ki­nen lii­ken­ne on kal­lis­ta, ihmi­set liik­ku­vat vähem­män ja käyt­tä­vät enem­män pal­ve­lui­ta jot­ka sijait­se­vat lähel­lä. Tämä joh­taa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den para­ne­mi­seen ja sii­hen että ihmis­ten ei tar­vit­se liik­kua niin paljon.

  Minun unel­mien kau­pun­gis­sa­ni on pal­jon pie­niä kes­kus­to­ja jois­sa ihmi­set sekä asu­vat että työs­ken­te­le­vät. Kaik­ki tar­vit­ta­va oli­si käve­ly­mat­kan pääs­sä ja ihmis­ten tar­vit­si­si liik­kua pois tuos­ta pien­kes­kus­tas­ta vain har­voin. Jul­ki­sen lii­ken­teen lisää­mi­nen kan­nus­taa päin­vas­tai­seen kehitykseen.

 12. Mihin poh­din­nois­ta unoh­tui lii­ken­teen auto­ma­ti­soi­tu­mi­nen, joka on jo näkö­pii­ris­sä? Google, Uber, Vol­vo ja monet muut kehit­tä­vät auto­maat­ti­au­to­ja kovaa kyy­tiä. On mah­dol­lis­ta, että jo ensi vuo­si­kym­me­nel­lä teil­lä liik­kuu auto­maat­toau­to­ja vai mik­si näi­tä itseoh­jas­via auto­ja pitäi­si kutsua?

 13. Giar­di­nie­ra: “Kata­ja­nok­ka­lais­ten tie­to­työ­läis­ten visiot kuu­los­ta­vat lähiö­bus­sin mat­kus­ta­jan kor­viin pahim­man luo­kan lattekupla-hipsteröinniltä.”

  Osuit juu­ri koko nykyi­sen kau­pun­ki- ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lun yti­meen. Kaik­ki suun­nit­te­lu teh­dään kapeas­ta näkö­vink­ke­lis­tä, jos­sa rat­kai­sut teh­dään vain pie­nel­le etu­ryh­mäl­le sopi­vak­si. Suu­ren enem­mis­tön liik­ku­mis­tar­peis­ta ei ole kukaan kiin­nos­tu­nut. Puheet jouk­ko­lii­ken­teen edis­tä­mi­ses­tä ovat pää­osin pro­pa­gan­daa, kos­ka rai­dei­den kyl­vä­mi­sel­lä uusil­le alueil­le edis­te­tään ennen muu­ta tont­ti­kaup­paa ja raken­nus­liik­kei­den bis­nes­tä. Lii­ken­ne­lai­tok­sen ykkösprio­ri­teet­ti ei ole kan­sa­lais­ten kul­jet­ta­mi­nen vaan käve­lyn edis­tä­mi­nen. Ei ihme, että kul­ke­mi­nen pai­kas­ta toi­seen on hidasta.

 14. Lii­an van­ha: Ei rati­kas­sa­kaan voi lukea kän­ny­käs­tä mitään tär­ke­ää, sil­lä joku vaklaa olka­pään takana

  Töi­tä et voi rati­kas­sa teh­dä juu­ri tuos­ta syys­tä, mut­ta voit seu­ra­ta maa­il­man menoa, eli lukea uuti­sot­si­kot. Jos työ­si vuok­si on syy­tä ymmär­tää vähän enem­män maa­il­mas­ta, niin sil­loin Töö­lös­tä kes­kus­taan riit­tää juu­ri otsi­koi­den selaa­mi­seen tär­keim­mis­tä mediois­ta Euroo­pas­ta ja USA:sta tai venä­jäl­tä ja Lähi-Idäs­tä, jos olet niis­tä kiinnostuneempi.

  Lähi­ju­na mah­dol­lis­tai­si myös työs­ken­te­lyn, jos se toteu­tet­tai­siin oikein, mut­ta Suo­mes­ta puut­tuu sekä se kau­pun­ki­mai­nen työ­paik­ka­kes­kit­ty­mä johon pend­la­taan, että ne lähiöt, jois­ta pend­la­taan. Hel­sin­gis­tä on tie­toi­ses­ti siir­ret­ty pois var­sin­kin val­tion työ­paik­ko­ja ja Kau­niai­nen on ainoa euroop­pa­lai­set mitat täyt­tä­vä lähiömme.

 15. Jyri:
  Edel­leen­kin jos auton ratis­sa “Tär­vään­tyy” 20 minuut­tia sii­nä mis­sä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä* voi­si twiit­tail­la samal­la mat­kal­la 70–80 minuu­tin ajan niin koko­nai­suu­den kan­nal­ta on hyö­dyl­li­sem­pää teh­dä vaik­ka 30 min enem­män töi­tä oman työ­pöy­dän ääres­sä kes­kit­ty­nees­ti ja olla sil­ti­kin aiem­min koto­na mitä junas­sa ja bus­sis­sa twiittaillessa. 

  Hen­ki­lö­au­ton ratis­sa on yksi iso etu, sii­nä on taat­tu tie­to­tur­va. Pal­jon aja­vat tutut hoi­ta­vat kaik­ki soit­to­pyyn­nöt autosta.

 16. Hel­sin­gis­sä näyt­tä­vät van­huk­set hävin­neen. Miten oli­si, voi­si­ko van­hus­ten jul­kis­ten käyt­tä­mi­nen olla ilmais­ta. Ei ole hyvä asia, että van­huk­set jää­vät 4 sei­nän sisäl­le. Voi­si olet­taa, että enem­pi iik­ku­mi­nen akti­voi­si van­huk­sia. Olet­tai­sin, että mat­kan hin­nal­la on merkitystä.

 17. Kul­jen nor­maa­lis­ti pol­ku­pyö­räl­lä tai autol­la, bus­si on kotoa­ni kes­kus­taan hitain ja epä­var­min vaih­toeh­to. Vii­me päi­vi­nä olen jou­tu­nut auton huol­lon takia kul­ke­maan pal­jon bus­sil­la, kai­kil­la ker­roil­la bus­si on ollut 5–10 minuut­tia myöhässä. 

  Tam­pe­reen tun­ne­li on sel­väs­ti ruuh­kaut­ta­nut kes­kus­tan pää­ka­dut ja hidas­taa bus­se­ja. Tun­ne­lin allians­si­mal­lia kehut­tiin, mut­ta ilmei­ses­ti tavoit­tei­siin pääs­tiin jät­tä­mäl­lä oleel­li­nen ramp­pi tun­ne­lis­ta kes­kus­taan raken­ta­mat­ta. Nyt sii­tä sit­ten kär­sii mm. Tam­pe­reen jouk­ko­lii­ken­ne vuosikausia.

  Toi­nen ongel­ma mitä olen vii­me päi­vi­nä bus­sis­sa havain­nut on häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen. Joka toi­sel­la ker­ral­la bus­sis­sa on klo 12–18 välil­lä ääne­käs huma­lai­nen, jopa aavis­tuk­sen agres­sii­vi­nen. Tuol­lai­seen pitäi­si puut­tua, jouk­ko­lii­ken­ne tar­vit­si­si näkö­jään enem­män vartijoita. 

  Kul­je­tan jat­kos­sa­kin lap­sia­ni autol­la, ettei hei­dän tar­vit­se odot­taa ja pelä­tä joukkoliikenteessä.

 18. Giar­di­nie­ra:
  Tänään ilta­päi­väl­lä sei­soin bus­sis­sa moot­to­ri­tiel­lä kos­ka istu­ma­pai­kan saa­neet kes­ki-ikäi­set nai­set oli­vat varan­neet mah­dol­li­set vapaat pai­kat omil­le kas­seil­leen. Omat käte­ni oli­vat tuke­vas­ti varat­tu pys­tys­sä­py­sy­mi­seen, tee sii­nä sit­ten tehok­kaas­ti töi­tä sen kak­si­kym­men­tä minuuttia…

  Mik­si olit noin nös­sö? Minä mat­kus­tan päi­vit­täin espoo­lai­sis­sa lähiö­bus­seis­sa, eikä minul­ta ole vie­lä ker­taa­kaan jää­nyt saa­mat­ta istu­ma­paik­ka sen takia, että joku on varan­nut sen kas­sil­leen. Yleen­sä riit­tää jo se, että sei­sah­dun täl­lai­sen pai­kan koh­dal­le. Jos ei rii­tä, niin kat­son kas­sin omis­ta­jaa muu­ta­man sekun­nin ajan. Vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa kas­sin omis­ta­ja on yleen­sä ruven­nut nos­ta­maan kas­si­aan pois tiel­tä. Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na olen jou­tu­nut ker­ran tai kak­si sano­maan: “Anteek­si, onko täs­sä vapaa paikka?”

  Sit­ten on kyl­lä eri asia, jos pai­kal­la on oikeas­ti sel­lai­nen esi­ne, jota on vai­kea siir­tää, esim. iso mat­ka­lauk­ku tai suu­ri soi­tin. Täl­lai­sil­le pai­koil­le en ole yrit­tä­nyt tunkea.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jul­kis­ta val­taa kiin­nos­taa vain tie­to, pal­jon­ko olet vel­kaa, ei se, mis­sä olet aja­nut. Jäl­kim­mäi­nen tie­to voi­daan tal­let­taa autoon. Jos haluat rii­taut­taa las­kun, se pure­taan. Ei tar­vit­se tal­let­taa edes autoon, jos et halua itsel­le­sei oikeus­tur­vaa las­ku suh­teen. Jos paha val­tio halu­aa tie­don liik­keis­tä­si, kysyy sitä kän­nyk­kä­ope­raat­to­ril­ta­si. Google tie­tää sinus­ta kai­ken. Olet anta­nut sii­hen itse luvan. Se oli siel­lä sivul­la 103 ala­lai­das­sa luvas­sa, johon vas­ta­sit OK 

  Yri­tät­kö sanoa, että se, että Google tekee tuh­muuk­sia oikeut­taa yhteis­kun­nan teke­vän samoin?

  1. Halusin vain sanoa, että yhteis­kun­nan ei tar­vit­se käyt­tää auton pai­kal­lis­ta­mis­ta mihin­kään, kos­ka se saa kai­ken jo muu­al­ta, jos on halua lakia rik­koa. Sinän­sä on mie­len­kiin­tois­ta, voi­si­ko noi­hin pai­kal­lis­ta­mis­lait­tei­siin lait­taa omi­nai­suu­den, etä omsi­ta­ja saa sen itse auki niin, että tie­tää, mis­sä varas­tet­tu auto liik­kuiui. Vai menee­kä täs­sä autoar­kaan yks­tyi­syy­den­suo­ja yli auto­no­mis­ta­jan oikeuksien?

 20. Kal­le: Hen­ki­lö­au­ton ratis­sa on yksi iso etu, sii­nä on taat­tu tie­to­tur­va. Pal­jon aja­vat tutut hoi­ta­vat kaik­ki soit­to­pyyn­nöt autosta. 

  Teen töi­tä kan­sain­vä­li­ses­sä tii­mis­sä ja hoi­dam­me kai­ken vies­tin­nän ryh­mä­pu­he­lui­na. Mikään ei ole niin rai­vos­tut­ta­vaa kuin osal­lis­tu­jat, jot­ka soit­ta­vat autos­ta. Riip­pu­mat­ta head­se­tis­tä / hands­frees­tä he eivät voi kat­sel­la esi­tet­tä­viä slai­de­ja, tut­kia refe­rens­si­tie­to­ja, forwar­doi­da säh­kö­pos­teis­ta mate­ri­aa­lia, osal­lis­tua one noten edi­toin­tiin tai yli­pää­tään osal­lis­tua! Pää­sään­töi­ses­ti tulee aina het­kiä, jol­loin useat ihmi­set odot­ta­vat sitä, että tämä autoi­li­ja sel­vi­ää jos­tain haas­ta­vam­mas­ta ris­teyk­ses­tä läpi ja hänen aivon­sa suos­tu­vat vas­taa­not­ta­maan / tuot­ta­maan puhetta.

  Välil­lä tämä mui­den ajan tuh­laus pis­tää suo­ras­taan vihak­si ja jos oli­sin itse tuol­lai­sen kon­sul­tin asia­kas, oli­sin todel­la pet­ty­nyt palvelutasoon.

  Bus­si­mat­kus­ta­ja voi aina­kin teo­rias­sa teh­dä töi­tä täy­sil­lä läp­pä­rin / jopa äly­pu­he­li­men ruu­dul­ta ja olen sitä itse­kin teh­nyt, tosin en kyl­lä usko että tilan­ne oli­si niin pal­jon parem­pi, että sil­lä oikeas­ti oli­si väliä.

 21. TL: Kul­je­tan jat­kos­sa­kin lap­sia­ni autol­la, ettei hei­dän tar­vit­se odot­taa ja pelä­tä joukkoliikenteessä.

  Jaa‑a. Ker­taa­kaan en ole jou­tu­nut pel­kää­mään hen­ke­ni edes­tä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, mut­ta yksi­tyi­sau­toil­les­sa tulee vas­taan hen­gen­vaa­ral­li­sia kusi­päi­tä, joil­ta pitäi­si ottaa pois ajoort­ti ja auto pikim­mi­ten. Mut­ta ei voi, kos­ka autoi­lu on kan­sa­lai­soi­keus ja sen rajoit­ta­mi­nen on kom­mu­nis­mia tai jotain.

 22. ano­nil­li: Jaa‑a. Ker­taa­kaan en ole jou­tu­nut pel­kää­mään hen­ke­ni edes­tä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, mut­ta yksi­tyi­sau­toil­les­sa tulee vas­taan hen­gen­vaa­ral­li­sia kusi­päi­tä, joil­ta pitäi­si ottaa pois ajoort­ti ja auto pikimmiten. 

  En pidä autois­ta, sen omis­ta­mi­nen on minul­le vält­tä­mä­tön paha las­ten takia. Point­ti­ni oli se, että tör­mään sään­nöl­li­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tees­sä epä­miel­lyt­tä­viin ihmi­siin. Tänä vii­kon­lop­pu­na kyse oli vain huu­ta­vis­ta ja uhit­te­le­vis­ta huma­lai­sis­ta. Muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten todis­tin huma­lai­sen mie­hen rasis­tis­ta huu­te­lua bus­si­kus­kil­le. Onnek­si mies ymmär­si jää­dä bus­sis­ta pois, seu­raa­vak­si oli­sin var­maan pot­kais­sut her­ran pihalle.

  Jos­sain on vikaa, jos joka toi­sel­la bus­si­mat­kal­la täy­tyy poh­tia että pois­tan­ko ***ipään väki­val­loin vai soi­tan­ko polii­sit. Eikä tuo minua sinäl­lään häi­rit­se, mut­ta har­mit­taa että lap­sia­ni pelot­taa tul­la illal­la har­ras­tuk­sis­ta kotiin.

 23. ano­nil­li: Jaa‑a. Ker­taa­kaan en ole jou­tu­nut pel­kää­mään hen­ke­ni edes­tä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä, mut­ta yksi­tyi­sau­toil­les­sa tulee vas­taan hen­gen­vaa­ral­li­sia kusipäitä

  Eivät­hän lap­set noi­ta taka­pen­kil­lä huomaa.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Halusin vain sanoa, että yhteis­kun­nan ei tar­vit­se käyt­tää auton pai­kal­lis­ta­mis­ta mihin­kään, kos­ka se saa kai­ken jo muu­al­ta, jos on halua lakia rikkoa.

  Ja miten­kä­hän se oli­si onnis­tu­nut esi­mer­kik­si Aar­nion tapauk­ses­sa? Kaik­ki kei­not oli käy­tös­sä, mut­ta kyl­lä­pä kesti. 

  Arve­li­sin että Aar­nion auton GPS-pai­kan­nus­tie­dot oli­si­vat erit­täin arvo­kas lisä syyt­tä­jän mosaiikkiin.

  1. Aar­nion tapauk­ses­sa ooli­vat käy­tös­sä kaik­ki lail­li­set kei­not. Täs­sä kai pelä­tään, että vaik­ka auto­jen pai­kan­nin­tie­to­jen urk­ki­mi­nen oli­si kiel­let­tyä, paha val­tiop teki­si niin kui­ten­kin. Ei tai­det­tu ostaa Googlel­ta tie­to­ja Aar­nion kän­ny­kän käyttäytymisestä.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aar­nion tapauk­ses­sa ooli­vat käy­tös­sä kaik­ki lail­li­set kei­not. Täs­sä kai pelä­tään, että vaik­ka auto­jen pai­kan­nin­tie­to­jen urk­ki­mi­nen oli­si kiel­let­tyä, paha val­tiop teki­si niin kui­ten­kin. Ei tai­det­tu ostaa Googlel­ta tie­to­ja Aar­nion kännykänkäyttäytymisestä. 

  Google tus­kin möi­si ja Aar­ni tus­kin oli­si ollut niin höl­mö että käyt­täi­si äly­pu­he­lin­ta tuom­moi­seen toimintaa. 

  Sinän­sä kau­pun­geis­sa on jo val­von­ta­ka­me­roi­den verk­ko jol­la jul­kis­val­ta voi halu­tes­saan rik­koa yksi­tyi­syyt­tä var­sin pahas­ti. Auton GSP tus­kin mut­tai­si tilan­net­ta huo­nom­mak­si. Sinän­sä ter­vein­tä oli­si että autos­sa on GPS jos­ta jul­ki­nen val­ta saa tie­toa vain oikeu­den­pää­tök­sel­lä ja sillä

 26. Jyri:
  Edel­leen­kin jos auton ratis­sa “Tär­vään­tyy” 20 minuut­tia sii­nä mis­sä jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä* voi­si twiit­tail­la samal­la mat­kal­la 70–80 minuu­tin ajan …

  Miten suu­ri osuus pää­kau­pun­ki­seu­dul­la teh­tä­vis­tä mat­kois­ta on tämän tyyp­pi­siä? 5%?

 27. Kepa: Mik­si olit noin nössö? 

  Niin, minun vika­ni­han se oli. Mikään ei kos­kaan ole itsek­käi­den nar­sis­tien ja ahnei­den oma­ne­dun­ta­voit­te­li­joi­den vika vaan nii­den kilt­tien sivus­ta­kat­so­jien jot­ka eivät uskal­la alkaa tais­tel­la tilas­ta omil­la kyy­när­päil­lään taval­li­ses­sa arki­ses­sa tilan­tees­sa jon­ka luu­li­si hoi­tu­van ihan sen toi­sen osa­puo­len oman ajat­te­lun ja koti­kas­va­tuk­sen kautta.

  Lisäk­si on nii­tä joil­le nös­söys ei ole asia jos­ta voi itse päät­tää. Minus­ta ei ole muka­vaa liik­kua jul­ki­ses­sa jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja kat­sel­la sivus­ta kuin nämä tah­to­mat­taan nös­söt pie­net, van­hat tai sai­raat jää­vät jalkoihin.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aar­nion tapauk­ses­sa ooli­vat käy­tös­sä kaik­ki lail­li­set kei­not. Täs­sä kai pelä­tään, että vaik­ka auto­jen pai­kan­nin­tie­to­jen urk­ki­mi­nen oli­si kiel­let­tyä, paha val­tiop teki­si niin kui­ten­kin. Ei tai­det­tu ostaa Googlel­ta tie­to­ja Aar­nion kännykänkäyttäytymisestä.

  Kyl­lä kait se pel­ko on, että vaik­ka ensin tie­to­ja ei sai­si käyt­tää, ne sii­tä huo­li­mat­ta ennem­min tai myö­hem­min otet­tai­siin käyttöön. 

  Hal­li­tus joka päät­tää jär­jes­tel­män raken­ta­mi­ses­ta ei voi päät­tää, että 10v kulut­tua per­sut­rum­pu­ti­nien hal­li­tus ei ensim­mäi­sek­si mää­räi­si tie­to­ja käyttöön.

  Ver­taus val­von­ta­ka­me­roi­hin on ontu­va. Niis­tä auto­jen seu­raa­mi­nen on täl­lä het­kel­lä tus­kal­li­sen työ­läs­tä. Tiet­ty kun tie­to­tek­nii­kan kehi­tys var­maan jos­sain vai­hees­sa rat­kai­see ongel­man. Tämä­kin blo­gi­teks­ti on aikai­sem­min­tän­ne tuu­tat­tu, mut­ta ker­tauk­sen vuoksi:

  http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/12/18/kilometrivero-luo-taas-uutta-pohjaa-viranomaisurkinnalle/

 29. Sylt­ty: Kyl­lä kait se pel­ko on, että vaik­ka ensin tie­to­ja ei sai­si käyttää,ne sii­tä huo­li­mat­ta ennem­min tai myö­hem­min otet­tai­siin käyttöön. 

  Hal­li­tus joka päät­tää jär­jes­tel­män raken­ta­mi­ses­ta ei voi päät­tää, että 10v kulut­tua per­sut­rum­pu­ti­nien hal­li­tus ei ensim­mäi­sek­si mää­räi­si tietojakäyttöön.

  Ver­taus val­von­ta­ka­me­roi­hin on ontu­va. Niis­tä auto­jen seu­raa­mi­nen on täl­lä het­kel­lä tus­kal­li­sen työ­läs­tä. Tiet­ty kun tie­to­tek­nii­kan kehi­tys var­maan jos­sain vai­hees­sa rat­kai­see ongel­man. Tämä­kin blo­gi­teks­ti on aikai­sem­min­tän­ne tuu­tat­tu, mut­ta ker­tauk­sen vuoksi:

  http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2013/12/18/kilometrivero-luo-taas-uutta-pohjaa-viranomaisurkinnalle/

  Täs­tä GPS-pai­kan­nuk­seen perus­tu­vas­ta tie­ve­ros­ta ja sen tie­to­tur­vas­ta käy­tiin täs­sä blo­gis­sa hyvä kes­kus­te­lu joi­tain aiko­ja sit­ten, joten sii­hen ei kan­na­ta enem­mäl­ti palata. 

  Esit­tä­mää­ni väi­tet­tä, että tar­vit­ta­va yksi­tyi­syy­den suo­ja voi­daan hoi­taa sel­lai­sel­la boxil­la, joka ei lähe­tä mitään eikä tal­le­ta muu­ta kuin kun­kin mak­su­luo­kan ajet­tu­jen kilo­met­rien sum­mat, ei mie­les­tä­ni tyrmätty.

 30. Tapio: Täs­tä GPS-pai­kan­nuk­seen perus­tu­vas­ta tie­ve­ros­ta ja sen tie­to­tur­vas­ta käy­tiin täs­sä blo­gis­sa hyvä kes­kus­te­lu joi­tain aiko­ja sit­ten, joten sii­hen ei kan­na­ta enem­mäl­ti palata. 

  Esit­tä­mää­ni väi­tet­tä, että tar­vit­ta­va yksi­tyi­syy­den suo­ja voi­daan hoi­taa sel­lai­sel­la boxil­la, joka ei lähe­tä mitään eikä tal­le­ta muu­ta kuin kun­kin mak­su­luo­kan ajet­tu­jen kilo­met­rien sum­mat, ei mie­les­tä­ni tyrmätty.

  Sel­lai­nen lai­te, joka ei palau­ta kuin kun­kin mak­su­luo­kan ajet­tu­jen kilo­met­rien sum­mat ei ole yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta järin ongel­mal­li­nen. Se ei kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta lait­teen oikein­toi­min­nan var­mis­ta­mis­ta, mikä tuot­taa omat ongelmansa.

 31. Tapio:

  Esit­tä­mää­ni väi­tet­tä, että tar­vit­ta­va yksi­tyi­syy­den suo­ja voi­daan hoi­taa sel­lai­sel­la boxil­la, joka ei lähe­tä mitään eikä tal­le­ta muu­ta kuin kun­kin mak­su­luo­kan ajet­tu­jen kilo­met­rien sum­mat, ei mie­les­tä­ni tyrmätty. 

  Auto­liit­to­lai­set sekä auto­myön­tei­nen media käy­vät omaa pro­pa­gan­daan­sa auto­ve­ron pois­ta­mi­sek­si, ja heil­le eivät mit­kään kor­vaa­vat km-perus­tei­set verot käy päin­sä, ja se että pai­kan­nus­lait­teet toi­si­vat mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta autoi­li­joi­ta, on yksi argu­ment­ti, vaik­ka se ei pitäi­si paikkansa.
  Hei­dän mie­les­tään autoi­lun pitää vain olla verovapaata.

 32. Google on minus­ta huo­no perus­te­lu, sil­lä net­tiä pys­tyy selaa­maan hel­pos­ti niin, ettei Google tai viran­omai­set saa tie­tää mitä teet, esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Tor-selain­ta, ja ano­nyy­mis­ti selaa­mi­nen on lail­lis­ta. Se, että autoi­hin asen­ne­taan pai­kan­nin, vas­taa sitä, että ano­nyy­mis­ti selaa­mi­nen kiel­le­tään ja selaus­his­to­ria tal­len­ne­taan nimel­lä viran­omai­sen lokiin, jos­ta se saa­te­taan pur­kaa jonain päi­vä­nä tai sit­ten ei.

 33. R. V.: Sel­lai­nen lai­te, joka ei palau­ta kuin kun­kin mak­su­luo­kan ajet­tu­jen kilo­met­rien sum­mat ei ole yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta järin ongel­mal­li­nen. Se ei kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta lait­teen oikein­toi­min­nan var­mis­ta­mis­ta, mikä tuot­taa omat ongelmansa.

  Myön­nän, että haas­tei­ta jää, mut­ta nekin lie­ne­vät jär­ke­väl­lä taval­la rat­kais­ta­vis­sa. Esi­mer­kik­si, jos las­kun mak­sa­ja niin haluai­si las­ku­tus­vä­lin reit­ti voi­tai­siin tal­len­taa vaik­ka­pa muis­ti­tik­kuun, johon vain hänel­lä oli­si lukuoi­keus. OK, tie­ten­kin viran­omai­nen tie­tyis­sä vaka­vis­sa tilan­teis­sa voi­si salauk­sen mur­taa, mut­ta jär­ke­vä ros­mo ei tie­ten­kään tik­kua käyttäisi.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Joo, eikä pidä käyt­tää Android-puhe­lin­ta. Ei myös­kään Applea.

  Ja tähän vas­taan jäl­leen ties kuin­ka monen­nen ker­ran Jari Aar­nion osoit­ta­neen, ettei­vät nuo ole asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa miten­kään pakol­li­sia kapistuksia.

 35. Jalan­kul­ki­ja:
  Hel­sin­gin rati­kois­sa vähin­tään puo­let väes­tä sei­soo ruuh­ka-aika­na tun­gok­ses­sa eikä näprää mitään muu­ta kuin lähin­tä tan­koa, jot­ta pysyi­si pys­tys­sä. On kuu­ma, ja ratik­ka sei­soo valois­sa ja valois­sa ja valoissa. 

  Ruuh­ka joh­tuu hen­ki­lö­au­tois­ta. Ilman nii­tä ruuh­kaa ei voi­si kut­sua ruuh­kak­si — ajet­tai­siin vain enem­män vuo­ro­ja joukkoliikenteessä.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jul­kis­ta val­taa kiin­nos­taa vain tie­to, pal­jon­ko olet vel­kaa, ei se, mis­sä olet aja­nut. Jäl­kim­mäi­nen tie­to voi­daan tal­let­taa autoon. Jos haluat rii­taut­taa las­kun, se puretaan. 

  Ja jos sitä jos­tain syys­tä tämä kiin­nos­taa, se esi­mer­kik­si lähet­tää kan­sa­lai­sel­le lii­an suu­ren las­kun, jol­loin tämä itse “vapaa­eh­toi­ses­ti” kii­kut­taa halu­tut tie­dot viranomaiselle.

 36. Ihna muu­ten vaan.

  Jos ver­ra­tan bus­se­ja ja ratik­kaa, pitää ver­ra­ta uut­ta bus­sia ja uut­ta ratik­ka tai van­haa bus­sia ja van­haa ratik­kaa. Kysy­mys nii­den kek­si­näi­ses­tä muka­vuu­des­ta on hedelmätön,koska molem­pia tar­vi­taan. Kan­nat­taa kysyä,miten koh­tuu­kus­tan­nuk­sin paran­taa bus­sin mat­kus­ta­mi­sen muka­vuut­ta. Säh­kö­bus­sit aut­ta­vat paljon

  Koh­tuu­kus­tan­nuk­set vuo­si­ta­sol­la = Län­si­met­ron ja Rai­de­jo­kern pää­oma­kus­tan­nuk­set vuo­des­sa. Jo saa olla ilkeä.

 37. Off topic..

  Hel­sin­gis­sä on veil­lä käy­tet­täb­vi­säs erin­omai­nen park­ki­lai­te Comet. Sii­hen voi vie­lä ensi vuoin­na lada­ta arvoa eli aikaa.

  Mik­sei tätä sys­tee­miä jat­ke­ta? Se sopii monil­le (niil­le, jot­ka osaa­vat aja­tel­la vähän etenepäin)Se on yksin­ker­tai­nen, nopea äyt­tää ja toi­min­ta­var­ma. Js myös sopi­va esim.siivousfirmoille.

  Ja paik­ka­tie­doit eivät näy. Pidän tätä arvo­na sil­tä varal­ta, että Vla­di­mir Putin sai­si pää­hän­sä vapaut­taa suo­ma­lai­set fasis­min orjuudesta.

 38. R.Silfverberg:
  Mun täy­tyy satä juna ja met­ro ovat ainoat sivis­ty­neet tavat kul­kea jul­ki­sil­la pidem­piä mat­ko­ja. Bus­si ja ratik­ka (nyky­muo­dos­saan) ovat ok alle 20 minuu­tin mat­koil­la mut­ta sitä pidem­mil­lä aika pui­se­via. Ei niis­sä voi juu­ri lukea leh­teä­kään ilman että mat­ka­pa­hoin­voin­ti iskee.

  Tämä ei kos­ke kaik­kia. Tosin en voi enää teh­dä puo­li­väy­ry­siäs (lukea met­rit­täin venä­läiis klas­si­ko­ui­ta) bus­sis­sa. Voi myös kuunn­nel­la ladat­ta­vaa kirjaa.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tasai­ses­ti kul­ke­vas­sa rati­kas­sa, toi­sin kuin pomp­pi­vas­sa ja hei­lu­vas­sa ja jar­rut­ta­vas­sa ja kiih­du­yt­tä­väs­sä bus­sis­sa, voi lukea kän­nyk­kää myös seisoessaan-

  Ei mil­lään pahalla:

  Suo­sitt­len, etät Osmo tar­kis­taa jos­ta­kin sopi­vas­ta lähees­tä, mitä Sir Francis Bacon tar­koi­ti ido­leil­la. Muis­tan sen itse par­hai­ten Ten­kun filo­so­fian his­to­rian luennoilta.

  Mik­si muu­ten edel­ly­tän ammat­ti­tai­toi­sen talous­tie­te­li­jän luke­neen aina­kin filo­so­fian appron? Siis luke­neen alaa systemaattisesti.

 40. Meil­lä on hyvin ksin­ker­tai­en kilo­met­ri­ve­ro, joka vie­lä­pä suo­sii pie­ni­kul­tuk­si­sia auto­ja ja huo­lel­lis­ta ajo­ta­paa: polttoainevero.

  Entä­sit­ten säh­kö­au­tot: sine­töi­ty säh­kö­mit­ta­ri ja vero lii­ken­ne­polt­toai­nee­na käy­te­tyl­le säh­köl­le. Ekviv­laent­ti on hel­po laskea.

  Kaa­suau­to: sama hom­ma toi­sel­la tapaa. Häkä­pön­töt saa­kot kul­kea ilman vero­ja mak­su­ja. Näi­tä pro­pel­li­päi­tä on kui­ten­kin rajoitetusti.

 41. Sepi:
  …Bus­si­mat­kus­ta­ja voi aina­kin teo­rias­sa teh­dä töi­tä täysillä …

  Ja sit­ten herä­sin. Työn­te­ko onnis­tuu junas­sa, mut­ta siel­lä­kin vain, jos vau­nut on jaet­tu osas­toi­hin. Suo­mes­sa ei tuon­kal­tai­sia vau­nu­ja tiet­tä­väs­ti ole lähiliikenteessä.

  Mark­ku af Heur­lin:
  Meil­lä on hyvin ksin­ker­tai­en kilometrivero…

  Kyl­lä, mut­ta onko mitään jär­keä verot­taa lii­ken­net­tä Suo­mes­sa? Tääl­lä on pit­kät etäi­syy­det ja lii­ken­teen vero­tus aiheut­taa enem­män vahin­koa talou­del­le kuin lyhyi­den etäi­syyk­sien Kes­ki-Euroo­pas­sa. Se mikä on jär­ke­vää Sak­sas­sa, ei vält­tä­mät­tä ole sitä Suomessa.

 42. ano­nyy­mi: Ruuh­ka joh­tuu hen­ki­lö­au­tois­ta. Ilman nii­tä ruuh­kaa ei voi­si kut­sua ruuhkaksi…

  Var­maan jos­sain, mis­sä on pal­jon hen­ki­lö­au­to­ja, mut­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­teen jumit­ta­vat bus­sit. Niis­tä pitää pääs­tä eroon.

 43. Jalan­kul­ki­ja:
  Hel­sin­gin rati­kois­sa vähin­tään puo­let väes­tä sei­soo ruuh­ka-aika­na tun­gok­ses­sa eikä näprää mitään muu­ta kuin lähin­tä tan­koa, jot­ta pysyi­si pystyssä…

  Kyy­nä­ro­te tan­gon ympä­ri ja pys­tyt ihan hyvin luke­maan niin padia, kän­nyk­kää kuin kir­jaa­kin. Niin teke­vät kaupunkilaiset. 

  Tuo osoit­taa lähin­nä sen, että spo­rat on mitoi­tet­tu oikein. Ruuh­ka-aika­na mah­tuu mukaan pl. eräät vito­sen vuo­rot skat­tal­ta ja ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la mah­tuu jopa istu­maan. Ne sei­so­ma­pai­kat ovat spå­ris­sa ihan käy­tet­tä­väk­si. Vito­sen lin­jal­le voi­si kor­ja­ta joi­ta­kin yksi­köi­tä pois­ta­mal­la osan pen­keis­tä, niin kaik­ki mah­tui­si­vat mukaan.

 44. R.Silfverberg: …Hei­dän mie­les­tään autoi­lun pitää vain olla verovapaata.

  Nyt sekoi­tat suloi­ses­ti asiat. Kukaan ei kai­ke­ti ole vaa­ti­nut vero­ton­ta auto­lii­ken­net­tä, mut­ta tie­de­tään, ettei­vät pis­te­ve­rot ole teho­kas kei­no kerä­tä vero­tu­lo­ja. Tehok­kain­ta lii­ken­teen vero­tus­ta on mata­la, mut­ta laa­ja veron­kan­ta, mikä tar­koit­taa niin auto­jen kuin polt­to­nes­tei­den­kin osal­ta arvon­li­sä­ve­roa, joka ei eroa muus­ta arvonlisäverokannasta. 

  His­to­rial­li­ses­ti auto­ve­ro ja sen jat­ku­mot ovat vain kom­mu­nis­tien kek­si­mä kateus­ve­ro ajal­ta, jol­loin jol­loin vain riis­tä­jä­por­va­reil­la oli hen­ki­lö­au­to­ja. Nyt auto­ve­ro rokot­taa pahi­ten vähä­va­rai­sia, kos­ka hei­dän käyt­tä­män­sä ajo­neu­vot ovat van­ho­ja ja tur­vat­to­mia. Pidän auto­ve­ron kan­nat­ta­jaa hie­man jälkeenjääneenä.

 45. Mark­ku af Heur­lin: Tosin en voi enää teh­dä puo­li­väy­ry­siäs (lukea met­rit­täin venä­läiis klas­si­ko­ui­ta) bus­sis­sa. Voi myös kuunn­nel­la ladat­ta­vaa kirjaa.

  Min­kään kuun­te­lu bus­sis­sa vaa­tii kun­nol­li­sia kuu­lok­kei­ta, sel­lai­sia, jot­ka sul­ke­vat pois moot­to­rin ärjyn­nän ja läm­mi­tyk­sen tai ilmas­toin­nin huri­nan. Muu­ten jou­tuu huu­dat­ta­maan sel­lai­sel­la volyy­mil­la, että kuu­lo vau­rioi­tuu pitem­män pääl­le. Koke­mus­ta on.

 46. Kal­le: Var­maan jos­sain, mis­sä on pal­jon hen­ki­lö­au­to­ja, mut­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­teen jumit­ta­vat bus­sit. Niis­tä pitää pääs­tä eroon.

  Voi­han jäky­ti­jäk näi­tä Pää­kau­pun­ki­seu­dun Bus­siv­ni­haa­jat ry:n puheen­joh­ta­jan lausumia.

 47. Kal­le: Ja sit­ten herä­sin. Työn­te­ko onnis­tuu junas­sa, mut­ta siel­lä­kin vain, jos vau­nut on jaet­tu osas­toi­hin. Suo­mes­sa ei tuon­kal­tai­sia vau­nu­ja tiet­tä­väs­ti ole lähiliikenteessä.

  Kyl­lä, mut­ta onko mitään jär­keä verot­taa lii­ken­net­tä Suo­mes­sa? Tääl­lä on pit­kät etäi­syy­det ja lii­ken­teen vero­tus aiheut­taa enem­män vahin­koa talou­del­le kuin lyhyi­den etäi­syyk­sien Kes­ki-Euroo­pas­sa. Se mikä on jär­ke­vää Sak­sas­sa, ei vält­tä­mät­tä ole sitä Suomessa.

  On. Mm. juu­ri sen takia eet­tä meil­lä on pit­kät väli­mat­kat. Lii­ken­teen vero­tuk­sel­la yllä­pi­de­tään tei­tä. Sen lisäk­si tei­tä, auto­ja ja näi­den omis­ta­jia suo­ja­taan rikol­li­sia ja vihol­li­sen mah­dol­lis­ta hyök­käs­tä vas­taan jne.

  Kävin tänään vel­je­ni luo­na tääl­tä Kirk­ko­num­met­la Hämeen­ky­läs­sä suvun Tapa­nin­päï­vän kah­vil­la. Hain ja vein serk­ku­ni sekä sisa­ren­poi­ka­ni Rus­kea­suol­ta. Pää­tin kau­niin ilan kun­niak­si ajaa paluu­mat­kan hie­man kier­to­tei­tä, joten mit­ta­riin ker­tyi n. 100 mat­kakm. Löpöä kului vajaat 8 lit­raa. Tämä mak­soi osa­pui­leen 11 euroa, jois­ta eri ver­jo­jen osuus oli noin 8 euroa.

  Koko mat­ka­kus­tan­nus­ket oli­vat tul­kin­nas­ta riip­puen 25 — 45 euroa. Ja kai minun täy­tyy ajal­le­ni­kin antaa arvoa sii­tä huo­li­mat­ta, että kysees­sä ol miel­lyt­tä­vä ja kiin­toi­sa, jopa hyö­syl­li­ne­ne­kin iltapäivä.

  Vein tie­ten­kin tuliai­sia, jot­ka tai­si­vat mak­saa sii­nä 12 euroa. Vel­je­ni oli sijoit­ta­nut varo­ja pie­nen tar­joi­luun noin 10 — 15 e / nuppi.

  Ehkä tämä 8 euroa Ukko Kruu­nun kirs­tuun on ihan koh­tuul­lien kor­vaus yhteis­kun­nal­le sii­tä, että voin tur­val­li­ses­ti ja nopeas­ti mat­kus­taa kah­den pitä­jän läpi.

  Ihan off topic. Vel­je­ni ker­toi tak­si­sa jou­lu­kuun alus­sa käy­dyt­sä kek­su­te­lus­ta. Hänen mat­ka­to­ve­rin­sa oli innos­tu­nut ûbe­ris­tä. Tak­si­kus­ki tote­si lako­ni­ses­ti. “Vein tänä aamu­na 3 vuo­ti­aan tytön tar­haan. Mis­sä muus­sa maas­sa voi antaa tämä­ni­käi­sen lap­sen tak­sin kuljetettavaksi?”

 48. TL: En pidä autois­ta, sen omis­ta­mi­nen on minul­le vält­tä­mä­tön paha las­ten takia. Point­ti­ni oli se, että tör­mään sään­nöl­li­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tees­sä epä­miel­lyt­tä­viin ihmi­siin. Tänä vii­kon­lop­pu­na kyse oli vain huu­ta­vis­ta ja uhit­te­le­vis­ta huma­lai­sis­ta. Muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten todis­tin huma­lai­sen mie­hen rasis­tis­ta huu­te­lua bus­si­kus­kil­le. Onnek­si mies ymmär­si jää­dä bus­sis­ta pois, seu­raa­vak­si oli­sin var­maan pot­kais­sut her­ran pihalle.

  Jos­sain on vikaa, jos joka toi­sel­la bus­si­mat­kal­la täy­tyy poh­tia että pois­tan­ko ***ipään väki­val­loin vai soi­tan­ko polii­sit. Eikä tuo minua sinäl­lään häi­rit­se, mut­ta har­mit­taa että lap­sia­ni pelot­taa tul­la illal­la har­ras­tuk­sis­ta kotiin.

  Kul­jen koh­ta­lai­sen sään­nöl­li­ses­ti bus­sil­la Kirk­ko­num­mel­ta Hel­sin­kiin ja takai­sin , jos­kus myös aikaa myö­hään illal­la. En muis­ta kos­kaan koh­da­nan­nee­ni huo­nos­ti käyt­täy­ty­viä matkustajia.

  Eivät ihmi­set tääl­lä Hel­sin­gin län­si­puo­lel­la ole sen parem­pia kuin itä­puo­lel­la­kaan. Ehkä heil­lä on enem­män tai­toa antaa vää­rä käsi­tys itsestään.

 49. Kal­le: Var­maan jos­sain, mis­sä on pal­jon hen­ki­lö­au­to­ja, mut­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­teen jumit­ta­vat bus­sit. Niis­tä pitää pääs­tä eroon. 

  Ei se kyl­lä noin mene. Käy­pä kes­kus­tas­sa ver­tai­le­mas­sa pait­si hen­ki­lö­au­to­jen ja bus­sien luku­mää­riä myös nii­den vie­mät tie­met­rit (puhu­mat­ta­kaan pysä­köin­tia­las­ta) niin näet mis­tä ongel­ma oikeas­ti johtuu.

  Toki auto­tei­den pois­ta­mi­ses­sa koko­naan voi­si olla ideaa.

 50. Kal­le: Var­maan jos­sain, mis­sä on pal­jon hen­ki­lö­au­to­ja, mut­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­teen jumit­ta­vat bus­sit. Niis­tä pitää pääs­tä eroon.

  Hel­sin­gin kes­kus­ta tur­su­aa nyky­ään bus­se­ja var­sin­kin sik­si, että joku nero­pat­ti on taas kek­si­nyt lopet­taa kaik­ki poi­kit­tais­lin­jat ja päät­tää ne Rau­ta­tien­to­ril­le. Nyt sin­ne tule­vat mm. 16, 55, 65 ja 66, jot­ka oli­vat poi­kit­tais­lin­jo­ja vie­lä vähän aikaa sit­ten. Täl­lä menol­la tilan­ne on sama kuin ennen met­ron tuloa. Kaa­ok­sen tule­vat täy­den­tä­mään uudet ratik­ka­kis­kot ase­man edessä.

  HSL:n lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat pitäi­si lähet­tää opin­to­mat­kal­le vaik­ka Wie­niin kat­so­maan, miten ahtaan kes­kus­tan lii­ken­ne kan­nat­taa jär­jes­tää: ket­te­riä pie­niä säh­kö­bus­se­ja, jot­ka vie­vät met­roa­se­mal­ta toi­sel­le. Rati­kat kul­ke­vat vain leveil­lä kokoo­ja­ka­duil­la, eikä nii­tä kyl­ve­tä jokai­sel­le mut­kai­sel­le pikkukadulle.

  1. Bus­si­lin­jat 65 ja 66 lope­te­taan Rau­ta­tien­to­ril­le, kos­ka piti tul­la met­ro. Ase­man ohi ei halu­ta ajaa bus­sil­la, kos­ka sii­tä ote­taan yksi kais­ta rati­koil­le suun­taan­sa ja sik­si lii­ken­ne tulee sumputtumaan.

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Bus­si­lin­jat 65 ja 66 lope­te­taan Rau­ta­tien­to­ril­le, kos­ka piti tul­la met­ro. Ase­man ohi ei halu­ta ajaa bus­sil­la, kos­ka sii­tä ote­taan yksi kais­ta rati­koil­le suun­taan­sa ja sik­si lii­ken­ne tulee sumputtumaan.

  Niin­pä niin. Näin­hän tämä koko ajan menee: ote­taan muil­ta asuk­kail­ta pois pari yhteyt­tä, jot­ta saa­daan yhdel­le uudel­le kau­pun­gin­osal­le jär­jes­tet­tyä ratik­ka­lin­ja tont­ti­kau­pan kyl­kiäi­se­nä. Terk­ku­ja vaan raken­nus­liik­keil­le, teil­lä menee hyvin.

 52. Jalan­kul­ki­ja:
  HSL:n lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat pitäi­si lähet­tää opin­to­mat­kal­le vaik­ka Wie­niin kat­so­maan, miten ahtaan kes­kus­tan lii­ken­ne kan­nat­taa jär­jes­tää: ket­te­riä pie­niä säh­kö­bus­se­ja, jot­ka vie­vät met­roa­se­mal­ta toi­sel­le. Rati­kat kul­ke­vat vain leveil­lä kokoo­ja­ka­duil­la, eikä nii­tä kyl­ve­tä jokai­sel­le mut­kai­sel­le pikkukadulle.

  Wie­nis­tä kan­nat­tai­si ottaa oppia, miten S‑bahn, U‑bahn ja rati­kat muo­dos­ta­vat toi­si­aan täy­den­tä­vän ver­kos­ton; myös rati­koi­ta kul­kee met­ro- ja juna-ase­mien kaut­ta, jol­loin vaih­ta­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti. Var­si­nai­ses­sa ahtaas­sa kes­kus­tas­sa Ring­stras­sen sisäl­lä ei ole juu­ri mitään jul­kis­ta lii­ken­net­tä, se on kävelyaluetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.