Pitäisikö rikoksen olla rangaistavaa?

Pos­ti toi yri­tyk­sel­le­ni Tie­to­kei­no Oy:lle kovin viral­li­sen tun­tui­sen kir­jeen, jos­sa ker­rot­tiin, että EU-viran­omai­sil­ta puut­tuu yri­tyk­se­ni tie­dois­ta LY-tun­nus ja että minun pitää tämän kuun lop­puun men­nes­sä se ilmoit­taa.  (Täs­mäl­leen näin ei sanot­tu, mut­ta tämä vai­ku­tel­ma sii­tä tuli, eikä ehkä ihan vahin­gos­sa) Kir­jeen läj­het­tä­jäk­si oli mer­kit­ty EBN Euro­pen Busi­ness Num­ber. Arvon­lis­ve­ros­ta 0li kyse.

Jos ei oli­si kysyt­ty noin tri­vi­aa­lia asi­aa, oli­sin voi­nut men­nä­kin vipuun, mut­ta jos lähet­tä­jä tie­tää yri­tyk­ses­tä­ni tar­kan osoit­teen ja nimen, se tie­tää myös LY-tun­nuk­sen. Min­kään viran­omai­sen ei tar­vit­se sitä kysel­lä. Vai­kut­ti vah­vas­ti hui­jauk­sel­ta, mut­ta en ymmär­tä­nyt, mitä hui­jaa­mi­sen arvois­ta sii­nä on, jos ilmoi­tan fir­ma­ni LY-tun­nuk­sen, joka on kenen tahan­sa hankittavissa.

Sit­ten kak­si­si­vui­sen kar­hu­kir­jeen toi­sen sivun takaa löy­tyi hyvin har­maal­la kir­joi­tet­tua teks­tiä, jon­ka ole­mas­sao­lon tus­kin huo­ma­si. Se oli englan­nin­kie­lis­tä juris­ti­ka­pu­la­kiel­tä, jota ei miten­kään jak­sa­nut lukea läpi. Mut­ta tämä se siis var­maan­kin oli. Sitä luke­mal­la saa­nut sel­vää, mihin minun halut­tiin suos­tu­van, mut­ta var­maan­kin johon­kin, joka halut­tiin pii­lot­taa kapu­la­kie­len taakse.

Googla­sin kar­hu­kir­jeen otsi­kon ja hui­jaus­kir­je se oli­kin. Jos oli­sin tähän vas­tan­nut, oli­sin samal­la tul­lut tilan­neek­si fir­mal­le­ni ”näky­vyyt­tä” hei­dän kata­lo­gis­saan 670 euron edes­tä. Ei siis ihan vähän, mut­ta kui­ten­kin niin vähän, etten jak­sai­si käy­dä oikeut­ta tätä vaa­ti­mis­ta vastaan.

Saan noin ker­ran päi­väs­sä ilo­sa­no­man, että säh­kö­pos­ti­ni on voit­ta­nut Google-arpa­jai­sis­sa. Minul­la tun­tuu myös ole­van pal­jon tun­te­mat­to­mia ame­ri­kan­su­ku­lai­sia, jot­ka ovat tes­ta­men­tan­neet koko omai­suu­ten­sa minul­le. Eurol­la myy­tä­vän jät­ti­te­le­vi­sion kym­me­nen onnel­li­sen voit­ta­jan jouk­koon olen pää­ty­nyt jopa 14 ker­taa. Puhu­mat­ta­kaan nyt niis­tä afrik­ka­lai­sis­ta kunin­kaan les­kis­tä, jot­ka halua­vat siir­tää arve­lut­ta­van omai­suu­ten­sa minun kaut­ta­ni Euroop­paan pien­tä kor­vaus­ta vas­taan. Ymmär­rän, että näi­tä net­ti­hui­jauk­sia on vai­kea jäl­jit­tää,  mut­ta tämä kir­je oli­si help­po, kos­ka aikoi­vat oikeus­teit­se vaa­tia sitä 670 euroa minulta.

Kos­ka saa­mas­ta­ni kir­jees­tä oli mak­set­tu pos­ti­mak­su, useam­man kuin yhden tuhan­nes­ta on men­tä­vä vipuun, että hui­jaus yli­pään­sä kannattaisi.

Eikö täl­lai­sia hui­jauk­sia voi­si kri­mi­na­li­soi­da kun­nol­la? Tuot­to kon­fis­koi­tai­siin yhteis­kun­nal­le sil­tä osin kuin sitä ei voi­da palaut­taa rahan alku­pe­räi­sil­le omis­ta­jil­le; kulu­ja vähen­tä­mät­tä tie­tys­ti. Ja lisäk­si pal­lo jal­kaan niin kuin kai­kil­le var­kail­le. Mik­si täl­lais­ta hui­jaus­ta siedetään?

Sama kos­kee vil­pil­lis­ten las­ku­jen lähet­tä­mis­tä yri­tyk­sil­le: silk­kaa varkautta!

Ei noi­den google­voit­to­jen­kaan alku­pe­rä­kään pitäi­si olla mah­do­ton jäl­jit­tää. Vähän kan­sain­vä­lis­tä yhteistyötä!

Mik­si hyvin avoi­mes­ti teh­ty­jä rikok­sia kat­so­taan läpi sormien?

46 vastausta artikkeliin “Pitäisikö rikoksen olla rangaistavaa?”

 1. Pitäi­si, voi­si. En tie­dä oli­si­ko se käy­tän­nös­sä help­poa, mut­ta jotain hyvin tur­haut­ta­vaa on sii­nä, että tuol­lai­nen toi­min­ta sen kun vain jatkuu. 

  Me kaik­ki olem­me oppi­neet varo­maan ja epäi­le­mään täl­lai­sia säh­kö­pos­ti­vies­te­jä ja sik­si kai nii­tä pide­tään vähän har­mit­to­mi­na. Mut­ta kos­ka toi­min­ta aina vain jat­kuu niin aivan kaik­ki eivät sit­ten kui­ten­kaan osaa varoa. 

  Puut­tu­mat­ta jät­tä­mi­nen antaa ikään kuin hil­jai­sen hyväk­syn­nän muka­mas tähän aikaan kuu­lu­val­le höl­mö­jen jymäyttämiselle.

 2. Sään­tö-Suo­men pur­ku­tal­kois­sa juu­ri tuo eikä eteen­kään talous­ri­kol­li­suu­den (vero­ja tuot­ta­va) tut­kin­ta kiin­nos­ta oikeus­mi­nis­te­riä eikä hal­li­tus­ta ylipäätään.

  Laa­tu­vaa­ti­mus­ten alit­ta­mi­nen van­hus­ten­hoi­dos­sa, jul­ki­sen han­kin­nan möh­li­mi­nen ja vas­taa­va eivät joh­da oikeas­taan muu­hun kuin pie­neen otsik­koon jos­sain paikallislehdessä.

  Miten oli­si jos val­von­ta vai­det­tai­siin ran­gais­tus­luon­tei­siin kor­vauk­siin ja aina edh­dot­to­miin van­keus­ran­gais­tuks­siin yri­tyk­sen ylim­mäl­le joh­dol­le, joka on jät­tä­nyt val­vo­mat­ta asioita? 

  Oli­ko sen jäl­ken työ­kuo­le­mia tai vial­li­sia säh­kö­lait­tei­ta? Yri­ty­sys­tä­väl­li­nen Sään­tö-Suo­mi nevoo, ohjaa, varoi­taa, tar­kas­taa, antaa nor­me­ja.… Se ei sel­vä­ti miel­ly­tä yrit­tä­jiä. Teh­dään sit­ten toi­sin. Vii­den ensim­mäi­sen vaa­ral­li­sen lelun maa­han­tuo­jal­le kol­me vuot­ta Rii­hi­mäen kus­kus­van­ki­laa moot­to­ri­pyö­rä­jen­gin kans­sa. Vähem­män val­von­taa ja ohjausta.

 3. En sinän­sä eri miel­tä, mut­ta rajan­ve­to asias­sa on hankalahkoa.

  Olen vii­den eri osa­keyh­tiön (pari pöy­tä­laa­ti­kos­sa, pari toi­mi­vaa) yhteys­hen­ki­lö, ja saan vähin­tään ker­ran kuus­sa puhe­lun, joka nou­dat­taa aina samaa kaa­vaa. Soit­ta­ja esit­täy­tyy ole­van­sa “Suo­men Yri­tys­re­kis­te­ris­tä” tai “Yri­tys­ha­ke­mis­tos­ta” tai “Yri­tys­luet­te­los­ta”, tai muu­ta viral­lis­ta, ja halu­aa “tar­kis­taa että yhteys­tie­dot ovat oikein”.

  Jos tie­dot kuit­taa oikeak­si, hen­ki­lö erit­täin suju­vas­ti, mel­kein puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti, tote­aa joten­kin niin että “lai­te­taan var­maan ensi vuo­dek­si­kin näky­vyys kun­toon”, tai vas­taa­vaa. Ja lop­pu­tu­los lie­nee että jos on pari ker­taa vas­tan­nut kyl­lä-kyl­lä, niin on tilan­nut johon­kin luet­te­loon muu­ta­mal­la sata­sel­la “näky­vyyt­tä”.

  Ongel­ma ei ole näis­sä sii­nä, että tahot oli­si­vat hui­jaus­ta, kos­ka näin toi­mi­vat myös aivan oikeat sel­lai­set tun­ne­tut haku­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat yhtiöt, joi­ta joku jopa käyt­tää netis­sä tai puhe­li­mel­la nume­ro­tie­dus­te­lus­ta. Var­maan seas­sa on ollut kyl­lä sel­lai­sia­kin, jois­sa itse luet­te­lo on näh­tä­vil­lä pape­ri­muo­dos­sa fir­man pää­kont­to­ris­sa tai vas­taa­vaa sel­vää huijausta.

  Eli ongel­ma on myös toi­min­ta­ta­vas­sa. Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, ettei itse näky­vyys oikeis­sa­kaan haku­pal­ve­luis­sa para­ne mak­sa­mal­la juu­ri lain­kaan, vaan niis­tä löy­tyy kai­kis­sa tapauk­sis­sa PRH:n jul­ki­set rekis­te­ri­tie­dot kai­kis­ta Suo­men yri­tyk­sis­tä aina. Viral­li­sen oloi­sel­la lähes­ty­mi­sel­lä yri­te­tään saa­da joku hyväk­syn­tää muis­tut­ta­va tah­do­nil­maus, että saa­daan joi­den­kin satas­ten las­ku lähtemään.

 4. Voi­si kokeil­la tut­kin­ta­pyyn­töä petok­sen yri­tyk­ses­tä? Tai ehkä saman tien tör­keän petok­sen yri­tyk­ses­tä sil­lä perus­teel­la, että näi­tä kir­jei­tä on toden­nä­köi­ses­ti lähe­tet­ty suu­ri mää­rä ja siten petok­sel­la tavoi­tel­ta­va hyö­ty koko­nai­suu­des­saan nuo­see huo­mat­ta­vak­si (Rikos­la­ki 36 luku 1–2 §).

 5. Asi­aa sivu­aa nii­den sopi­mus­ten pal­jous joi­ta tie­to­tek­nii­kan käyt­tä­jää ja inter­ne­tis­sä liik­ku­jaa vaa­di­taan teke­mään, EULAt sun muut. Minul­la oli aika pit­kään peri­aa­te että luen sopi­muk­set kun­nol­la, tai jätän pal­ve­lun käyttämättä.

  Vii­me aikoi­na olen alka­nut lip­sua peri­aat­tees­ta, kos­ka yhä vähem­män jää suh­teel­lis­ta liik­ku­ma­va­raa jos sopi­muk­siin ei suos­tu. Mut­ta joka hem­me­tin sopi­muk­sen läpi luke­mi­nen on käy­mäs­sä mah­dot­to­mak­si jo ihan vaa­dit­ta­van ajan­käy­tön vuok­si, joten ene­ne­väs­sä mää­rin luke­mat­ta jää­vät. Vii­mek­si ulko­mai­sel­la len­to­ken­täl­lä oli 45 min aikaa ennen koneen läh­töä, joten oli­sin halun­nut käyt­tää len­to­ken­tän WiFi:ä, mut­ta WiFi:n käy­tön edel­lyt­tä­män pit­kän sopi­muk­sen huo­lel­li­nen luke­mi­nen oli­si edel­lyt­tä­nyt suun­nil­leen koko sen 45 min.

  Tämä on ongel­ma. Tajua­mat­taan saat­taa sitou­tua kai­ken­lai­siin koi­ruuk­siin. Samoin sopi­mus­ten teke­mi­sen mer­ki­tys hämär­tyy kun nii­tä koko ajan tekee vasem­mal­la kädellä.

  Sama näkyy muu­ten myös amma­til­li­ses­sa elä­mäs­sä. Vakioi­dut sopi­muk­set kuten DESCA aut­ta­vat, mut­ta ene­ne­väs­sä mää­rin pauk­ku­ja kuluu sopi­mus­ten kans­sa turaa­mi­seen, min­kä voi­si käyt­tää hyö­dyl­li­sem­pään­kin. Kiin­nos­ta­vas­ti, muu­ten, tämä on aihe­pii­ri jos­ta jaet­tiin tämän­vuo­ti­nen talous-Nobel.

 6. O.S:” Mik­si täl­lais­ta hui­jaus­ta siedetään?”

  Olen samaa miel­tä asias­ta, lain­sää­dän­tö on jää­nyt jäl­keen. Hui­jaus­yri­tys­kin pitäi­si kri­mi­na­li­soi­da, sehän voi­daan rin­nas­taa rikok­sen suunnitteluun. 

  Toteen­näyt­tö­kin oli­si var­sin help­poa, kos­ka rikok­sen suun­nit­te­lu ja toteu­tus näkyy doku­men­tis­sa. Sit­ten vie­lä erik­seen kovem­mat ran­gais­tuk­set toteu­tu­neis­ta tapauk­sis­ta, jois­sa joku on jou­tu­nut uhriksi. 

  Ongel­ma lie­nee sii­nä, että oikeus­lai­tos huk­kui­si rikos­jut­tui­hin. Tämä on seu­raus­ta sii­tä, että kysei­siin rikok­siin ei ole puu­tut­tu ajoissa.

  Uuden rikos­tyy­pin, hak­ke­roin­nin, koh­dal­la ole jo pit­kään ihme­tel­lyt, että sii­hen suh­tau­du­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti jopa ihail­len. “Oli­pa aika teki­jä, kun mur­tau­tui sen ja sen viras­ton tms. järjestelmiin.” 

  Val­tiol­li­sen tason toi­mi­jat ovat taas luku erik­seen, tätä vakoi­lua ja näi­tä rikok­sia ei saa­da kos­kaan vähe­ne­mään. On vain panos­tet­ta­va suo­jauk­seen , mikä taas mak­saa ja tuo “tur­hia” kulu­ja. Rahat ote­taan sit­ten verois­tam­me ja asiak­kuuk­sien hinnoissa. 

  Hak­ke­ri käy kuk­ka­rol­lam­me, aivan kuten myymälävarkaat.

 7. Tämä ei käsit­tääk­se­ni ole ainoa rikos, jota polii­si ei tut­ki. Pyö­rä­var­kau­det ovat nyt tie­tys­ti se ilmi­sel­vä esi­merk­ki. Käsit­tääk­se­ni näi­tä pyö­riä kui­ten­kin löy­de­tään ja sil­loin täl­löin huu­to­kau­pa­taan varas­toit­tain pois. Ilmoi­te­taan­ko­han alku­pe­räi­sel­le omis­ta­jal­le mis­sään vaiheessa?

 8. ano­nyy­mi:
  Tämä ei käsit­tääk­se­ni ole ainoa rikos, jota polii­si ei tut­ki. Pyö­rä­var­kau­det ovat nyt tie­tys­ti se ilmi­sel­vä esi­merk­ki. Käsit­tääk­se­ni näi­tä pyö­riä kui­ten­kin löy­de­tään ja sil­loin täl­löin huu­to­kau­pa­taan varas­toit­tain pois. Ilmoi­te­taan­ko­han alku­pe­räi­sel­le omis­ta­jal­le mis­sään vaiheessa?

  Jos on vai­vaut­nut kai­ver­rut­ta­maan hen­ki­lö­tun­nutk­se­na pol­ku­pyö­rään­sä, niin polii­si ottaa yhteyt­tä, kun pyö­rä lööy­tyy. Aina­kin otti ennen.

 9. Vas­taa­vaa skei­daa tulee myös mm. tava­ra­merk­kiä hake­neil­le vähän kaik­kial­la maa­il­mas­sa (suun­nil­leen min­kä tahan­sa tava­ra­merk­ki­vi­ras­ton net­ti­si­vuil­ta löy­tyy täl­lai­sia kos­ke­va varoi­tus­si­vu). Kyl­lä näi­hin ilmei­ses­ti aina­kin joku pro­sent­ti menee hal­paan, kun yhdes­tä ja samas­ta hake­muk­ses­ta voi tul­la kol­me­kin kir­jet­tä pel­käs­tään samal­ta sylt­ty­teh­taal­ta (ei nii­den­kään lähet­tä­mi­nen ihan ilmais­ta ole).

  Käsit­tä­mä­tön­tä tosi­aan, ettei asial­le saa­da teh­tyä mitään.

 10. Mil­tei ajat­te­lin tänään:
  En sinän­sä eri miel­tä, mut­ta rajan­ve­to asias­sa on hankalahkoa.

  Olen vii­den eri osa­keyh­tiön (pari pöy­tä­laa­ti­kos­sa, pari toi­mi­vaa) yhteys­hen­ki­lö, ja saan vähin­tään ker­ran kuus­sa puhe­lun, joka nou­dat­taa aina samaa kaa­vaa. Soit­ta­ja esit­täy­tyy ole­van­sa “Suo­men Yri­tys­re­kis­te­ris­tä” tai “Yri­tys­ha­ke­mis­tos­ta” tai “Yri­tys­luet­te­los­ta”, tai muu­ta viral­lis­ta, ja halu­aa “tar­kis­taa että yhteys­tie­dot ovat oikein”.

  Jos tie­dot kuit­taa oikeak­si, hen­ki­lö erit­täin suju­vas­ti, mel­kein puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti, tote­aa joten­kin niin että “lai­te­taan var­maan ensi vuo­dek­si­kin näky­vyys kun­toon”, tai vas­taa­vaa. Ja lop­pu­tu­los lie­nee että jos on pari ker­taa vas­tan­nut kyl­lä-kyl­lä, niin on tilan­nut johon­kin luet­te­loon muu­ta­mal­la sata­sel­la “näky­vyyt­tä”.

  Ongel­ma ei ole näis­sä sii­nä, että tahot oli­si­vat hui­jaus­ta, kos­ka näin toi­mi­vat myös aivan oikeat sel­lai­set tun­ne­tut haku­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat yhtiöt, joi­ta joku jopa käyt­tää netis­sä tai puhe­li­mel­la nume­ro­tie­dus­te­lus­ta. Var­maan seas­sa on ollut kyl­lä sel­lai­sia­kin, jois­sa itse luet­te­lo on näh­tä­vil­lä pape­ri­muo­dos­sa fir­man pää­kont­to­ris­sa tai vas­taa­vaa sel­vää huijausta.

  Eli ongel­ma on myös toimintatavassa.Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, ettei itse näky­vyys oikeis­sa­kaan haku­pal­ve­luis­sa para­ne mak­sa­mal­la juu­ri lain­kaan, vaan niis­tä löy­tyy kai­kis­sa tapauk­sis­sa PRH:n jul­ki­set rekis­te­ri­tie­dot kai­kis­ta Suo­men yri­tyk­sis­tä aina. Viral­li­sen oloi­sel­la lähes­ty­mi­sel­lä yri­te­tään saa­da joku hyväk­syn­tää muis­tut­ta­va tah­do­nil­maus, että saa­daan joi­den­kin satas­ten las­ku lähtemään.

  Noh, ter­vel­lä jär­jel­lä varus­tet­tu hen­ki­lö kyl­lä huo­maa kun puhe kään­tyy myy­mi­sen puo­lel­le. Ei mul­la ain­kaan ole ollut vai­keuk­sia vaik­ka näi­tä samo­ja puhe­lui­ta olen saanut. 

  Perus­oh­je on: kysy suo­raa, mitä myyt, kos­ka aina ollaan jotain myy­mäs­sä, niin pää­see mani­pu­loin­tiy­ri­tys­hö­pö­tyk­sen ohi. Sama kos­kee kaik­kea puhelinmyyntiä.

 11. Ongel­ma on yhtä van­ha kuin inter­net (noin 30 vuot­ta) ja rikol­li­set siten tai­ta­via pii­lou­tu­maan. Kaik­ki on ehdi­ty kokeil­la ja koke­muk­sis­ta oppitu.

 12. eemil:

  Uuden rikos­tyy­pin, hak­ke­roin­nin, koh­dal­la ole jo pit­kään ihme­tel­lyt, että sii­hen suh­tau­du­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti jopa ihail­len. “Oli­pa aika teki­jä, kun mur­tau­tui sen ja sen viras­ton tms. järjestelmiin.” 

  Val­tiol­li­sen tason toi­mi­jat ovat taas luku erik­seen, tätä vakoi­lua ja näi­tä rikok­sia ei saa­da kos­kaan vähe­ne­mään. On vain panos­tet­ta­va suo­jauk­seen , mikä taas mak­saa ja tuo “tur­hia” kulu­ja. Rahat ote­taan sit­ten verois­tam­me ja asiak­kuuk­sien hinnoissa.

  Hak­ke­ri käy kuk­ka­rol­lam­me, aivan kuten myymälävarkaat.

  Tie­to­tur­vaan on suh­tau­dut­tu (ja osin vie­lä suh­tau­du­taan edel­leen) aivan rikol­li­sen välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Tämän vuok­si jär­jes­tel­mien haa­voit­tou­vuuk­sia pal­jas­ta­vat hak­ke­rit pitäi­si ennem­min pal­ki­ta kun­nia­mer­kein kuin huu­taa kurk­ku suo­ra­na anka­ram­pia rangaistuksia.

  Kun Suo­mes­ta­kin löy­tyy ver­kos­ta vähin­tään tuhan­sia avoi­mia tai hel­pos­ti mur­ret­ta­via jär­jes­tel­miä mm. vesi­lai­tok­sis­ta, teh­tais­ta ja vas­taa­vis­ta, niin kor­jat­ta­vaa kyl­lä löy­tyy. Parem­pi, että se teh­dään nyt rau­han aika­na tei­ni­poi­kien ilki­töi­den estä­mi­sek­si, kuin ihme­tel­lään jos­kus tule­vai­suu­des­sa lomil­laan pahas­ti eksy­nei­tä vih­rei­tä mie­hiä — ja sitä, että veden­tu­lo on lop­pu­nut, säh­köt kat­kea­vat ja lähei­nen teh­das pääs­tää myrk­ky­kaa­su­ja hal­lit­se­mat­to­mas­ti ilmoille.

  Ehkä tie­to­tur­van lai­min­lyön­ti voi­si olla parem­pi kri­mi­na­li­soin­nin kohde?

 13. Viran­omai­set ovat luvat­to­man munat­to­mia. Yrit­tä­jät ovat vapaa­ta riis­taa, mut­ta ihan samaa vedä­tys­tä koh­dis­tuu kulut­ta­jiin­kiin. Aika moni senio­ri-ikäi­nen saa­daan hui­jat­tua ja tun­te­maan itsen­sä tyh­jäk­si säh­kö­kaup­piai­den soitoilla.

  Puhu­taan ummet ja lam­met, van­huk­sen yrit­täes­sä lopet­taa puhe­lu, sitä pit­ki­te­tään, ja lopul­ta kun van­hus suos­tuu sii­hen, että sähkö“tarjous” lähe­te­tään, täl­tä vie­lä kinu­taan hen­ki­lö­tun­nus. Lopul­ta väsy­neel­le van­huk­sel­le ker­ro­taan, että hän saa sovi­tus­ti sopi­mus­vah­vis­tuk­sen ja puhe­lin lyö­dään kiinni.

  Mitä tekee KKV? Ei juu­ri mitään, sanoo että tapauk­set ovat han­ka­lia ja moni­tul­kin­tai­sia. Kui­ten­kin nämä ihmi­set tun­te­vat itsen­sä hui­ja­tuik­si. Ja hei­dän ase­man­sa on pal­jon huo­nom­pi kuin Osmon, joka sen­tään voi rau­has­sa tutus­tua hui­jaus­kir­jee­seen, eikä vahin­gos­sa tilaa jotain mitä ei halua sin­nik­kään puhe­lin­myy­jän häiritsemänä.

  Toki, puhe­lin­myyn­nis­sä on peruu­tusoi­keus, mut­ta nämä vei­ja­rit teke­vät peruut­ta­mi­sen vai­keak­si ole­mal­la han­ka­las­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ja vit­kut­ta­mal­la sopi­mus­vah­vis­tuk­sen lähet­tä­mis­tä lähel­le kah­den vii­kon määräaikaa.

  Mites sel­lai­nen laki, ettei mitään tilaus­ta hyväk­sy­tä ilman sen teki­jän omaa yhtey­den­ot­toa tai ekspli­siit­tis­tä vah­vis­tus­ta? Vai­kea uskoa, että tuo Osmon­kaan kir­je oli­si oikeu­des­sa kes­tä­nyt (tai aina­kaan sen ei oli­si pitä­nyt kes­tää). Kyl­lä kir­jeen pitää olla siten raken­net­tu, että sii­tä sel­vi­ää mitä on tapah­tu­mas­sa.. Ehkä näi­tä tapauk­sia var­ten voi­si mark­ki­naeh­toi­ses­ti­kin syn­tyä kuset­ta­jien kärä­jil­le saat­ta­jia, kuten len­to­yh­tiöi­den vedä­tys­ten osal­la on tapahtunut.

  Fin­nair on tun­net­tu vit­kut­te­lus­tan­sa myö­häs­ty­mis­ten kor­vaa­mi­ses­sa. Mitään ei ilman tais­te­lua kor­va­ta. Onnek­si nyky­ään on muu­ta­ma lakia­siain­toi­mis­to, joka osaa vii­väs­tys­kor­vaus­ta vas­taan ottaa jutun hoi­taak­seen ja hakee fins­keil­tä korvaukset.

 14. Mik­si hyvin avoi­mes­ti teh­ty­jä rikok­sia kat­so­taan läpi sormien?

  Ongel­ma kai on se, että tuos­sa ei ole kyse rikok­ses­ta, vaan asiak­kaan ratio­naa­li­ses­ta omaa etu­aan mak­si­moi­vas­ta valin­nas­ta, ja mikä tahan­sa toi­men­pi­de joka tuo­hon vai­kut­tai­si, oli­si hol­hous­ta ja yksi­lön­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta, joka joh­tai­si välit­tö­mäs­ti neu­vos­to­lii­to­lai­seen talousjärjestelmään.

 15. ano­nyy­mi:
  Tämä ei käsit­tääk­se­ni ole ainoa rikos, jota polii­si ei tut­ki. Pyö­rä­var­kau­det ovat nyt tie­tys­ti se ilmi­sel­vä esi­merk­ki. Käsit­tääk­se­ni näi­tä pyö­riä kui­ten­kin löy­de­tään ja sil­loin täl­löin huu­to­kau­pa­taan varas­toit­tain pois. Ilmoi­te­taan­ko­han alku­pe­räi­sel­le omis­ta­jal­le mis­sään vaiheessa?

  Mis­tä polii­si voi tie­tää mikä löy­tö­pyö­rä on varas­tet­tu ja kenel­tä ? Riko­sil­moi­tuk­ses­sa omis­ta­ja kyke­nee kuvaa­maan pyö­rän suun­nil­leen näin ” punai­nen nais­ten pyö­rä 3 tai 7‑vaihteinen ” Polii­si ei ole fakii­ri eikä voi tie­tää kuka on kenen­kin pyörä

  Eikä pyö­rä muu­ten­laan kiin­nos­ta omis­ta­jaa, polii­sin varas­tol­la voi käy­dä tun­nis­ta­mas­sa pyö­rään­sä, mut­ta haki­joi­ta ei ole jomok­si asti

  Jos omsi­ta­jaa ei kiin­nos­ta esim run­ko­nu­me­ron mer­kin­tä muis­tiin tai tur­va­mer­kin­tä niin polii­si on voimaton.

  Ja jos omis­ta­jaa ei omai­suus kiin­nos­ta niin mik­si poliisiakaan ?

 16. eemil: O.S:” Mik­si täl­lais­ta hui­jaus­ta siedetään?”
  Olen samaa miel­tä asias­ta, lain­sää­dän­tö on jää­nyt jäl­keen. Hui­jaus­yri­tys­kin pitäi­si kri­mi­na­li­soi­da, sehän voi­daan rin­nas­taa rikok­sen suunnitteluun.

  Polii­sil­la ei ole juu­ri­kaan kei­noa sel­vit­tää näi­tä huijauksia .

  Rikol­li­set ope­roi­vat ulko­mail­ta ja mais­ta, joi­den kans­sa Suo­men polii­sil­la ei ole yhteistyötä 

  Useas­ti muka­na ovat maan viranomaisetkin 

  Eikä viran­omai­sil­la ole tai­toa sel­vit­tää jut­tu­ja vaik­ka jon­kin­lais­ta halua­kin olisi

 17. Työn­te­ki­jöi­den hui­jaaa­mi­nen on yleis­tä, mut­ta sitä ei pide­tä rikollisena

  Esim taan­noin Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tar­kas­tet­tiin sii­vous­fir­mo­ja. Perä­ti 70 % jät­ti mak­sa­mat­ta palk­ko­ja ja sotu­ja eli kuset­ti työntekijöyä

  Tätä ei kui­ten­kaa pide­tä rikollisena

 18. ksee: Tie­to­tur­vaan on suh­tau­dut­tu (ja osin vie­lä suh­tau­du­taan edel­leen) aivan rikol­li­sen välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Tämän vuok­si jär­jes­tel­mien haa­voit­tou­vuuk­sia pal­jas­ta­vat hak­ke­rit pitäi­si ennem­min pal­ki­ta kun­nia­mer­kein kuin huu­taa kurk­ku suo­ra­na anka­ram­pia rangaistuksia.

  Ehkä tie­to­tur­van lai­min­lyön­ti voi­si olla parem­pi kri­mi­na­li­soin­nin kohde?

  Kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma, mut­ta ei nyt sen­tään. Tätä ongel­maa­han voi­si ver­ra­ta vaik­ka­pa asun­to­mur­toi­hin. Jos joku ei lukit­se asun­to­aan vii­mei­sen pääl­le ja han­ki asian­mu­kai­sia häly­tys­jär­jes­tel­miä niin onhan se ehkä ajat­te­le­ma­ton­ta, mut­tei sen­tään rikol­lis­ta. Emme kai pal­kit­se mur­to­var­kai­ta­kaan sii­tä, että he pal­jas­ta­vat asun­to­jen luki­tus­ten haavoittuvuuksia?

  Van­han äiti­ni talous­asioi­ta hoi­ta­va­na en voi olla ajat­te­le­mat­ta näi­tä asioi­ta myös­kään täs­sä kat­san­nos­sa. Ei voi olla miten­kään hyväk­syt­tä­vää, että van­ho­ja ihmi­siä jymäy­te­tään puhe­lin­soi­toil­la, jois­sa heil­le onnis­tu­taan lipe­vä­kie­li­ses­ti kau­pit­te­le­maan mil­loin mitä­kin, vaik­kei se lai­ton­ta olisikaan.

 19. Jahas, joku on sit­ten kek­si­nyt aika näp­pä­rän ver­sion ns. pön­kä­lees­tä, kuten näi­tä hui­jauk­sia oli aikoi­naan tapa­na kutsua.

  Luu­len, että nuo saa­daan ennem­min tai myö­hem­min syyt­tee­seen jon­kin sor­tin petok­ses­ta, sen ver­ran sel­keäl­tä tapaus vai­kut­taa, ja joku hak­sah­ta­nut epäi­le­mät­tä vai­vau­tuu ihan peri­aat­teen vuok­si­kin tap­pe­le­maan asias­ta. Vas­tuuseen ei vält­tä­mät­tä saa­da, kos­ka voi olla, että livah­ta­vat jon­ne­kin luo­vu­tus­so­pi­mus­ten ulot­tu­mat­to­miin, ehdit­ty­ään tie­na­ta koh­tuul­li­sen muka­van sum­man rahaa.

  Kysy­mys on aika vai­kea, yri­tyk­sil­le suun­nat­tua mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää ei ole mitään jär­keä yrit­tää kont­rol­loi­da yhtä tark­kaan kuin kulut­ta­jil­le suun­nat­tua. Oli­si kyl­lä ter­ve­tul­lut uudis­tus, jos nämä hui­ja­rit saa­tai­siin joten­kin sii­vot­tua pois ennen kuin ehti­vät rikas­tua ja esi­mer­kil­lään roh­kais­ta mui­ta­kin yrit­tä­mään samaa.

 20. Pek­ka T.: Kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma, mut­ta ei nyt sen­tään. Tätä ongel­maa­han voi­si ver­ra­ta vaik­ka­pa asun­to­mur­toi­hin. Jos joku ei lukit­se asun­to­aan vii­mei­sen pääl­le ja han­ki asian­mu­kai­sia häly­tys­jär­jes­tel­miä niin onhan se ehkä ajat­te­le­ma­ton­ta, mut­tei sen­tään rikol­lis­ta. Emme kai pal­kit­se mur­to­var­kai­ta­kaan sii­tä, että he pal­jas­ta­vat asun­to­jen luki­tus­ten haavoittuvuuksia?

  Jos yri­tys tie­toi­ses­ti lai­min­lyö pro­ses­sien­sa val­von­nan ja yllä­pi­tää lait­teis­to­jaan rau­ta­lan­gal­la ja puru­ku­mil­la, niin ympä­ris­tö­va­hin­gon tapah­tues­sa tämä luet­ta­nee aina­kin ran­gais­tus­ta korot­ta­vak­si teki­jäk­si. Jos taas työ­te­ki­jät itse kier­tä­vät vaik­ka jon­kun työ­ko­neen tur­va­ra­joit­ti­met, niin työn­joh­to ja yri­tys ovat syytettynä.

  Mik­si tie­to­tur­van lai­min­lyön­nin pitäi­si olla joten­kin lie­vem­pi asia?

 21. Rol­le: Aika moni senio­ri-ikäi­nen saa­daan hui­jat­tua ja tun­te­maan itsen­sä tyh­jäk­si säh­kö­kaup­piai­den soitoilla.

  Kun sel­vit­te­lin edes­men­neen äiti­ni pesää, siel­lä oli tuho­ton mää­rä leh­ti­ti­lauk­sia. Asi­aa poh­dit­tua­ni huo­ma­sin, että leh­ti­ti­lauk­sen myy­jä oli hänen ainoa ystä­vä. Uusi soit­to tuli aina kun edel­li­nen tilaus päättyi.

  – Mis­sä olin minä ja lap­set, sil­loin kun Hän tar­vit­si ystävää.

  Ongel­mas­sa on kyse sii­tä, että tyh­mäs­tä teh­dään vii­sas kir­joit­ta­mal­la uusi laki.

 22. Yksi mah­dol­li­suus oli­si vaa­tia lail­la, että pos­ti­te­tus­sa mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lis­sa tuli­si lukea vähin­tään 30 mm kor­keil­la ja 15 mm leveil­lä kir­jai­mil­la “MAINOS REKLAM”, muu­toin kysees­sä oli­si petos.

  Puhe­lin­myyn­nin voi­si kriminalisoida.

 23. Val­tiol­li­sen tason toi­mi­jat ovat taas luku erikseen,…”

  Tuol­lai­nen sanon­ta on pesiy­ty­nyt tie­to­tur­va­kes­kus­te­luun mut­ta onko sil­lä mitään perus­tet­ta? Esi­mer­kik­si Suo­men val­tion kan­sa­lai­sel­le näky­vät tie­to­jär­jes­tel­mät eivät ole miten­kään ihmeel­li­sen hyviä ja tai­dok­kai­ta, min­käs­laa­tuis­ta on sit­ten Suo­men val­tiol­li­sen tason hakkerointi?

 24. K‑Veikko: Kun sel­vit­te­lin edes­men­neen äiti­ni pesää, siel­lä oli tuho­ton mää­rä leh­ti­ti­lauk­sia. Asi­aa poh­dit­tua­ni huo­ma­sin, että leh­ti­ti­lauk­sen myy­jä oli hänen ainoa ystä­vä. Uusi soit­to tuli aina kun edel­li­nen tilaus päättyi.

  – Mis­sä olin minä ja lap­set, sil­loin kun Hän tar­vit­si ystävää.

  Ongel­mas­sa on kyse sii­tä, että tyh­mäs­tä teh­dään vii­sas kir­joit­ta­mal­la uusi laki.

  Se on vie­lä härskimpää. 

  Äiti­ni oli jo maan­nut vuo­den hoi­to­lai­tok­ses­sa, kun hänen asun­ton­sa tois­kie­li­nen vuo­kra­lai­nen toi minul­le usei­ta äidil­le­ni osoi­tet­tu­ja leh­ti­ti­laus­kar­hu­ja. Las­kut­ta­ja oli yksi ja sama. 

  Soi­tin tuol­le las­kut­ta­jal­le. Siel­tä väitt­tiin, että heil­lä on a.o. puhe­lu­jen nau­hoi­tuk­set, ja että on paras mak­saa. Sanoin, ettei voi pitää paik­kaan­sa yllä mai­ni­tus­ta syys­tä, ja että tava­taan raastuvassa.

  Jos­tain syys­tä perin­tä­toi­mis­to ei haas­ta­nut äitiä­ni raastupaan.

  En viit­si­nyt sil­loin teh­dä riko­sil­moi­tus­ta asias­ta. Kehoi­tan mui­ta sen vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa tekemään.

  Perin­täyh­tiöi­den tie­dos­tois­sa on run­saas­ti dataa rii­tau­te­tuis­ta tai peruu­te­tuis­ta toi­mek­sian­nois­ta. Voi­tai­siin­ko ne pakot­taa jul­kis­ta­maan tie­ton­sa petok­sia tut­ki­val­le viranomaiselle?

 25. TTK:
  Yksi mah­dol­li­suus oli­si vaa­tia lail­la, että pos­ti­te­tus­sa mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lis­sa tuli­si lukea vähin­tään 30 mm kor­keil­la ja 15 mm leveil­lä kir­jai­mil­la “MAINOS REKLAM”, muu­toin kysees­sä oli­si petos.

  Ilman pie­nin­tä­kään sar­kais­mia, erin­omai­nen ajatus! 

  Kehi­tel­mä (invoice, cont­ract, request jne.) pitäi­si vain saa­da läpi EU:ssa, WTO:ssa jne. Saat­tai­si men­nä 10–30 vuo­des­sa. Kan­nat­tai­si yrittää!

 26. TTK:

  Puhe­lin­myyn­nin voi­si kriminalisoida.

  Tämä lie­nee mahdotonta.

  Jotain täl­le kui­ten­kin tar­vit­si­si teh­dä, sil­lä mei­dän suu­rien suku­pol­vien höper­ty­mi­nen antaa näil­le puo­li- ja koko­hui­ja­ri­toi­mis­toil­le mah­dol­li­suu­den rahas­taa perintöjänne.

  Kan­sa­lai­nen voi teo­rias­sa kiel­tää puhe­lin­myyn­nin. Se ei vain nykyi­sel­lään toi­mi mui­den kuin rehel­lis­ten myy­jien kohdalla. 

  Entä­pä jos val­tio ottai­si rekis­te­rin hal­tuun­sa. Vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pää­tät, sal­lit­ko vai kiel­lät­kö puhe­lin­myyn­nin omal­ta kohdaltasi.

 27. Yksi ongel­ma­koh­ta kri­mi­na­li­soin­nis­sa lie­nee se että aina­kaan minul­la ei maal­lik­ko­na ole ihan sel­ke­ää näke­mys­tä sii­tä min­kä maan lain­sää­dän­nös­sä kri­mi­na­li­soin­ti pitäi­si teh­dä jot­ta sil­lä oli­si toi­vot­tu teho jos hui­ja­ri ei ole suo­mes­sa asu­va hen­ki­lö ja jos tekoa­kaan ei teh­dä tämän maan rajo­jen sisäpuolella.

 28. Rikok­sen käsi­te­kin muut­tuu aiko­jen kulues­sa esim koron­kis­kon­ta oli ennen rikol­lis­ta puu­haa, mut­ta nyt se on lail­lis­ta busi­ness­ta, jol­la pää­see lin­nan juh­liin ja saa mitaleita

  Pika­vi­pit aiheut­ta­vat pal­jon ongel­mia ja kulu­ja yhteis­kun­nal­le mut­ta yhteis­kun­ta mak­saa kulut valittamatta

  Tähän liit­tyy olen­nai­ses­ti perin­tä­fir­mat eli yhdis­tel­mä pikavippifirma/perintäfirma takaa val­ta­van tuo­ton vähäl­lä vai­val­la omistajilleen

  Näi­den uhrik­si jou­tuu vuo­des­sa n 500000 ihmis­tä eikä kan­nus­tin­lou­kul­la ole­kaan enää väliä kun se on syn­ty­nyt ulos­o­ton kautta-

  Puhu­mat­ta­kaan yli­vel­kaan­tu­mi­sen aiheut­ta­mas­ta ikui­ses­ta syrjäytymisestä

 29. Jyri:
  Yksi ongel­ma­koh­ta kri­mi­na­li­soin­nis­sa lie­nee se että aina­kaan minul­la ei maal­lik­ko­na ole ihan sel­ke­ää näke­mys­tä sii­tä min­kä maan lain­sää­dän­nös­sä kri­mi­na­li­soin­ti pitäi­si teh­dä jot­ta sil­lä oli­si toi­vot­tu teho jos hui­ja­ri ei ole suo­mes­sa asu­va hen­ki­lö ja jos tekoa­kaan ei teh­dä tämän maan rajo­jen sisäpuolella.

  Jos Suo­men polii­sil­ta kysyy, niin Suo­men laki on voi­mas­sa koko maa­il­mas­sa. Aina­kin ovat kovas­ti sitä miel­tä, että Espan­jas­sa net­tiin kir­joi­tel­les­sa syyl­lis­tyy Suo­men lain rik­ko­mi­seen ja siel­tä Espan­jas­ta pitäi­si sit­ten tul­la Suo­meen kuulusteltavaksi.

  Vaka­vam­min: tai­taa suu­rin syy näi­den nige­ria­lais­kir­jei­den ja vas­taa­vien suit­se­mat­to­muu­des­sa olla juu­ri se, että lon­ke­rot ulot­tu­vat lii­an kau­as kär­si­jöis­tä. Vaik­ka meil­lä oli­si Suo­mes­sa min­kä­lai­nen laki, ei sil­lä ole mitään mer­ki­tys­tä niin kau­an kun lähe­tys­maas­sa ei ole vas­taa­vaa lakia eikä rajat ylit­tä­vä viran­omai­syh­teis­työ ole saumatonta.

 30. ksee:
  Otta­mat­ta miten­kään kan­taa kri­mi­na­li­soin­nin puo­les­ta tai vas­taan, niin Yhdys­val­lois­sa hom­ma on hoi­det­tu näin:

  Mail and wire fraud

  ja hom­maa val­voo ihan oma viranomaistaho:

  Uni­ted Sta­tes Pos­tal Ins­pec­tion Service

  jol­le voi teh­dä ilmian­to­ja epäil­lyis­tä huijauksista.

  Nykyi­nen hal­li­tus pur­kaa yri­tys­ten sään­te­lyä ja tuo­lai­set tur­hat byro­kra­tiat hei­te­tään romukoppaan.

  Eikä tuo USAn val­vo­ja kovin teho­kas ole, useim­mat hui­jauk­set kehi­te­tään juu­ri USAssa

 31. Puhe­lin­myyn­ti sisäl­tää sisään­ra­ken­ne­tun huijauskannustimen.

  Myy­jät saa­vat palk­kaa pro­vik­ka­palk­ka­na . Puhe­lin­myyn­ti­fir­ma voi ottaa myyn­tiin huo­no­ja tuot­tei­ta, kos­ka pie­ni­kin myyn­ti lisää fir­man tulo­ja ja 0‑myynnin ris­kin kan­taa myy­jä eli työntekijä.

  Hui­jauk­ses­sa avus­taa val­tio, sil­lä se pakot­taa työt­tö­miä töi­hin ran­gais­tuk­sen uhal­la ja niin­pä näi­den hui­ja­ri­fir­mo­jen työ­voi­man saan­ti on tur­vat­tu oikein val­tion tuella.

  Osa fir­mois­ta on tör­kei­tä ja vää­ren­tää osto­pää­tök­siä eli uhri hou­ku­tel­laan sano­maan sopi­via sano­ja ja sanois­ta muo­ka­taan tilaus

  Van­hus­ten hui­jaa­mi­nen val­tion tuel­la on erit­täin suosittua

 32. Pidän pal­jon suu­ren­pa­na ongel­ma­na yhteis­kun­nan kan­nal­ta suh­tau­tu­mis­ta väki­val­ta­ri­kok­siin. Esim vii­me syk­sy­nä Suo­men vas­ta­rin­ta­lii­ke nimi­sen ros­ka­väen jäsen pot­kai­si ase­maa­ukiol­la maa­han toi­sen hen­ki­lön, joka sit­tem­min kuo­li oltu­aan ensin vajaan vii­kon sai­raa­las­sa tark­kail­ta­va­na ja kotiu­dut­tu­aan. Kor­via­ni huu­ma­si hil­jai­suus, kun kukaan ei ääneen kysy­nyt täy­sin ilmi­sel­vää kysy­mys­tä: Miten on mah­dol­lis­ta, että tois­ten ihmis­ten kos­ke­mat­to­muut­ta hal­vek­si­va ilmi­sel­vä tapa­ri­kol­li­nen tuo­mi­taan ker­ta toi­sen­sa jäl­keen kaik­kein kevyim­pään tuo­mioon, ker­ta toi­sen­sa jäl­keen tuo­miol­le etsi­tään lie­ven­tä­viä asian­haa­ro­ja tai tuo­mi­taan ensi­ker­ta­lai­se­na? Leh­ti­jut­tu­jen perus­teel­la ko. hen­ki­löl­lä oli his­to­rias­sa usei­ta pahoin­pi­te­lyi­tä, puu­ko­tuk­sia, tapo­ny­ri­tyk­siä. Täl­lai­sen aso­si­aa­li­sen hen­ki­lön koh­dal­la on vain ajan kysy­mys mil­loin joku mak­saa hen­gel­lään tai vam­mau­tuu lop­pue­lä­mäk­seen. Suo­mes­sa lähin­nä lain­sää­tä­jää tur­va­ta val­tion edut ja oikeu­det, kan­sa­lais­ten kos­ke­mat­to­muus myy­dään hal­val­la. Osmon kir­joit­ta­mas­ta toi­min­ta­mal­lis­ta on uuti­soi­tu aiem­min­kin, mut­ta kun val­tio ei kär­si näis­tä hui­jauk­sis­ta, eikä mene­tä suo­raan rahaa nii­den vuok­si, niin eipä se kiinostakaan.
  Ran­gais­tusas­tei­kot ja kri­mi­naa­li­huol­to yli­pää­tän­sä on vai­kea kysy­mys. Van­ki­la ei tie­ten­kään paran­na ketään tapa­ri­kol­li­suu­des­ta, ja rikol­li­sil­la­kin on luo­vut­ta­mat­to­mat oikeu­ten­sa. Pahoin­pi­te­li­jäl­lä on oikeus kul­kea vapaa­na jos hän­tä ei voi­da tuo­mi­ta, mut­ta minul­la­kin on oikeus olla jou­tu­mat­ta pahoin­pi­te­lyn tms urhiksi.
  Tasai­sin välia­join leh­dis­tö kai­vaa esiin tilas­to­ja jois­sa osoi­te­taan että Suo­mes­sa on tap­po­ja pal­jon enem­män kuin esim Bri­tan­nias­sa. Toi­saal­ta olen luke­nut lukui­sia jut­tu­ja jois­sa on ker­rot­tu Bri­teis­sä tapah­tu­neis­ta väki­val­ta­ri­kok­sis­ta, ja nii­den tuomioista.

  Tie­ten­kin tuo­miot annet­taan aina in casu, mut­ta monas­ti olen ihme­tel­lyt että saman­kal­tai­ses­ta pahoin­pi­te­lys­tä saa Suo­mes­sa ehdo­ton­ta van­keut­ta tai sak­ko­ja, mut­ta Bri­teis­sä voi­daan tuo­mi­ta usei­ta vuo­sia ehdo­ton­ta van­keut­ta. Voi­si­ko eräs mer­kit­tä­vä ero kuo­le­maan joh­ta­nei­den väki­val­ta­ri­kos­ten taus­ta­syy olla Bri­teis­sä tapa­ha­tu­va tapa­ri­kol­lis­ten tal­tee­not­ta­mi­nen, sen sijaan että hei­dän anne­taan jat­kaa toi­min­taan­sa Suo­men tavoin?

 33. Pek­ka T.: Kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma, mut­ta ei nyt sen­tään. Tätä ongel­maa­han voi­si ver­ra­ta vaik­ka­pa asun­to­mur­toi­hin. Jos joku ei lukit­se asun­to­aan vii­mei­sen pääl­le ja han­ki asian­mu­kai­sia häly­tys­jär­jes­tel­miä niin onhan se ehkä ajat­te­le­ma­ton­ta, mut­tei sen­tään rikol­lis­ta. Emme kai pal­kit­se mur­to­var­kai­ta­kaan sii­tä, että he pal­jas­ta­vat asun­to­jen luki­tus­ten haavoittuvuuksia? 

  Täs­sä on pari isoa eroa:
  1) Hak­ke­roi­jat eivät lähes­kään aina tavoit­te­le mitään omaa hyö­tyä toi­sin kuin asun­to­mur­rois­sa. Joskus/usein tar­koi­tus on vain kokeil­la ja ehkä teh­dä jotain pien­tä ilki­val­taa eikä aiheut­taa todel­lis­ta hait­taa. Usein vain tes­ta­taan mah­dol­li­suut­ta tai hae­taan mai­net­ta ja näky­vyyt­tä. Asun­toi­hin taas mur­tau­du­taan nime­no­maan ryös­tö­tar­koi­tuk­ses­sa. Ryös­tä­jän oma etu on täy­sin päin­vas­tai­nen omis­ta­jan edun kans­sa ja ryös­tä­jän mak­si­moi­des­sa oman­sa omis­ta­ja kär­sii maksimaalisesti.

  2) Asun­nois­sa säi­ly­te­tään vain omia kamo­ja eikä esi­mer­kik­si tuhan­sien, kym­me­nien tuhan­sien tai sato­jen tuhan­sien ihmis­ten omai­suut­ta (hen­ki­lö­tie­dot, sala­sa­nat, pank­ki­kort­ti­tie­dot, jne.). Asun­to­mur­rois­sa on yleen­sä vain yksi kär­si­jä: se, joka hal­lin­noi suo­jaus­kei­no­ja. Tie­to­mur­rois­sa suu­rin vahin­ko ei tapah­du mur­ron koh­teel­le, joka ei vält­tä­mät­tä mur­ros­ta edes suu­rem­min kär­si (esim. parin päi­vän työt var­muus­ko­pioi­den palaut­ta­mi­ses­ta), ellei laki mää­rää mui­ta seuraamuksia.

  Lii­an van­ha: Eikä pyö­rä muu­ten­laan kiin­nos­ta omis­ta­jaa, polii­sin varas­tol­la voi käy­dä tun­nis­ta­mas­sa pyö­rään­sä, mut­ta haki­joi­ta ei ole jomok­si asti 

  Kuin­ka uhri voi edes tie­tää mil­loin siel­lä on kuvauk­seen sopi­va uusi pyö­rä, jota voi­si käy­dä kat­so­mas­sa? Polii­si saat­taa tie­tää, kuin­ka nopeas­ti sin­ne pyö­rät yleen­sä pää­ty­vät jos nyt yleen­sä­kään pää­ty­vät, mut­ta uhri ei sitä taa­tus­ti tie­dä. Pitää­kö siel­lä rava­ta jat­ku­vas­ti vai voi­si­ko polii­si ilmoit­taa aina sil­loin täl­löin, että tun­to­merk­ke­jä vastaav(i)a pyör(i)ä on löy­ty­nyt, käy­pä katsomassa.

  tcrown: Ongel­ma kai on se, että tuos­sa ei ole kyse rikok­ses­ta, vaan asiak­kaan ratio­naa­li­ses­ta omaa etu­aan mak­si­moi­vas­ta valin­nas­ta, ja mikä tahan­sa toi­men­pi­de joka tuo­hon vai­kut­tai­si, oli­si hol­hous­ta ja yksi­lön­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta, joka joh­tai­si välit­tö­mäs­ti neu­vos­to­lii­to­lai­seen talousjärjestelmään. 

  Aivan. Tämän vuok­si todel­li­ses­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa ei myy­jäl­lä voi olla mitään vas­tuu­ta ja sen vuok­si nii­tä aina nor­mi­tal­kois­sa kevennetään.

  eemil: Ongel­ma lie­nee sii­nä, että oikeus­lai­tos huk­kui­si rikos­jut­tui­hin. Tämä on seu­raus­ta sii­tä, että kysei­siin rikok­siin ei ole puu­tut­tu ajoissa. 

  Ole­tet­ta­vas­ti tämä oli­si vain het­kel­li­nen tilan­ne ja tilan­ne kor­jau­tui­si, kun teki­jöi­tä alkai­si pää­tyä lin­naan. Pääl­le voi­si lait­taa jotain lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja tms., jot­ka vai­keut­tai­si­vat näi­den hui­jaus­ten teke­mis­tä jat­kos­sa (kos­ka pan­kit, viras­tot ja muut tahot syy­näi­si­vät tätä toi­min­taa). Lait toki kan­nat­tai­si kir­joit­taa siten, että myy­jäl­lä oli­si niin suu­ri vas­tuu, että suu­rim­mal­le osal­le voi­si saman­tien pau­kut­taa tuo­miot vii­des­sä­tois­ta minuu­tis­sa. Jut­tusu­ma katoai­si aika nopeas­ti. (Tai aina­kin pitäi­si. Jos­tain syys­tä­hän Suo­mes­sa oikeus­lai­tos on jär­jet­tö­män hidas.)

  Mik­ko Kivi­ran­ta: Samoin sopi­mus­ten teke­mi­sen mer­ki­tys hämär­tyy kun nii­tä koko ajan tekee vasem­mal­la kädellä. 

  Jot­kin shrink wrap ‑sopi­muk­set­han kat­so­taan suo­raan päte­mät­tö­mik­si. Se ei toki estä yri­tyk­siä käyt­tä­mäs­tä nii­tä. Toi­saal­ta oli­si muka­vaa, jos täl­lai­sis­ta voi­tai­siin suo­raan syyt­tää ja tuo­mi­ta val­tion toi­mes­ta pel­käl­lä ilmoi­tuk­sel­la eikä tar­vit­si­si itse läh­teä asi­aa ajamaan.

  Iso osa ongel­maa nois­sa kai­kis­sa sopi­muk­sis­sa on se, että vaik­ka nii­tä luki­si­kin, siel­lä on aina jos­sain ehto, jos­sa sano­taan ehto­ja voi­daan muut­taa yksi­puo­li­ses­ti. Tämä siis tar­koit­taa, että on aivan sama mitä siel­lä nyt lukee, kos­ka se voi­daan aina muut­taa myöhemmin.

 34. Daniel Feder­ley: Jos Suo­men polii­sil­ta kysyy, niin Suo­men laki on voi­mas­sa koko maa­il­mas­sa. Aina­kin ovat kovas­ti sitä miel­tä, että Espan­jas­sa net­tiin kir­joi­tel­les­sa syyl­lis­tyy Suo­men lain rik­ko­mi­seen ja siel­tä Espan­jas­ta pitäi­si sit­ten tul­la Suo­meen kuulusteltavaksi. 

  Jos rik­koo Suo­men lakia, niin Suo­men lain­käy­tön alai­suu­teen siir­ryt­täes­sä sii­tä tulee­kin ran­gais­ta. Hyvä­hän tie­tys­ti on, jos tut­kin­nas­ta ilmoi­te­taan etu­kä­teen eikä Hel­sin­ki-Van­taal­le saa­pues­sa vain lai­te­ta rau­toi­hin ja vie­dä tutkintavankeuteen.

  Suo­men laki pait­si rajaa Suo­mes­sa tapah­tu­van toi­min­nan lail­li­suut­ta myös mää­rää Suo­men kan­sa­lais­ten (ja asuk­kai­den) vel­vol­li­suuk­sis­ta ja suo­je­lee Suo­mes­sa asu­via. Jos ei halua edes teo­reet­ti­ses­ti olla sen alai­nen, ei pidä olla yhtey­des­sä Suo­meen tai suo­ma­lai­siin viran­omai­siin, olla suo­ma­lai­nen tai olla Suo­mes­sa kir­joil­la. (Tai teh­dä uni­ver­saa­le­ja rikok­sia kuten rikok­sia ihmi­syyt­tä vas­taan jne.) Var­si­nai­nen lain­käyt­tö­alue mää­rit­tää ainoas­taan, miten lakia voi­daan val­voa ja toteut­taa. Lain mah­dol­lis­ta­ma suo­ja (tms.) on aluet­ta laajempi.

 35. ano­nyy­mi:

  Suo­men laki pait­si rajaa Suo­mes­sa tapah­tu­van toi­min­nan lail­li­suut­ta myös mää­rää Suo­men kan­sa­lais­ten (ja asuk­kai­den) vel­vol­li­suuk­sis­ta ja suo­je­lee Suo­mes­sa asuvia. 

  No. okei. Kir­je on vie­lä “sel­keä” esi­merk­ki kos­ka se sen­tään pos­ti­te­taan Suo­meen ja suo­ma­lai­seen osoit­tee­seen. Mut­ta min­kä maan lain­sää­dän­nös­sä pitäi­si käsi­tel­lä tapaus­ta jos­sa vaikkapa:

  Pana­mas­sa asu­va hui­ja­ri lähet­tä Ruot­sis­sa koti­paik­kaan­sa pitä­vän lii­ke­pan­kin suo­ma­lai­sen asiak­kaan pank­ki­tun­nuk­sia kyse­le­vän kalas­te­lu­vies­tin USA:ssa koti­paik­kaan­sa pitä­vän pal­ve­lun­tuot­ta­jan hal­lin­noi­maan sähköpostiosoitteeseen..

 36. mjo­ki: Tasai­sin välia­join leh­dis­tö kai­vaa esiin tilas­to­ja jois­sa osoi­te­taan että Suo­mes­sa on tap­po­ja pal­jon enem­män kuin esim Bri­tan­nias­sa. Toi­saal­ta olen luke­nut lukui­sia jut­tu­ja jois­sa on ker­rot­tu Bri­teis­sä tapah­tu­neis­ta väki­val­ta­ri­kok­sis­ta, ja nii­den tuo­miois­ta. […] Voi­si­ko eräs mer­kit­tä­vä ero kuo­le­maan joh­ta­nei­den väki­val­ta­ri­kos­ten taus­ta­syy olla Bri­teis­sä tapa­ha­tu­va tapa­ri­kol­lis­ten tal­tee­not­ta­mi­nen, sen sijaan että hei­dän anne­taan jat­kaa toi­min­taan­sa Suo­men tavoin? 

  1) Yksit­täi­sen maan mai­nit­se­mi­nen Suo­men ver­tai­lu­koh­ta­na on omi­tuis­ta kir­si­kan­poi­min­taa tilas­tois­ta. Esi­mer­kik­si kai­kis­sa muis­sa Poh­jois­mais­sa hen­ki­ri­kol­li­suu­den taso on yhtä mata­la kuin Bri­tan­nias­sa, vaik­ka nii­den tuo­mio­käy­tän­nöt eivät eroa Suo­mes­ta mil­lään mer­kit­tä­väl­lä taval­la. Vas­taus tuo­hon “voisiko”-kysymykseen on siis yksi­se­lit­tei­nen ei.

  2) Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti poik­keuk­sel­li­sen kor­kea hen­ki­ri­kol­li­suu­den taso joh­tuu lähes koko­naan yhdes­tä ainoas­ta pie­nes­tä kult­tuu­ri­piir­tees­tä: sii­tä, että työ­elä­män ulko­puo­lel­la ole­vat, toi­sen­sa entuu­des­taan tun­te­vat kes­ki-ikäi­set alko­ho­lis­ti­mie­het tap­pa­vat toi­si­aan, tyy­pil­li­ses­ti rii­del­les­sään alko­ho­lis­ta. Suo­mes­sa aikuis­väes­tön työl­li­syy­sas­te on noin 69 %, mut­ta aikuis­ten hen­ki­ri­kos­ten uhrien työl­li­syy­sas­te, siis kuo­lin­het­kel­lä, on noin 20 %. Yli kah­des­sa kol­mes­ta Suo­men hen­ki­ri­kok­ses­ta sekä teki­jä että uhri ovat huma­las­sa, ja yli nel­jäs­sä vii­des­tä jom­pi­kum­pi on humalassa.

  Mai­nit­tu uus­nat­si­ta­paus on kuvot­ta­va, mut­ta se on tilas­tol­li­ses­ti niin täy­del­li­sen poik­kea­va hen­ki­ri­kol­li­suu­den ylei­ses­tä lin­jas­ta Suo­mes­sa, että hen­ki­ri­kol­li­suu­den tasoon ei vai­kut­tai­si yhtään mitään, vaik­ka sel­lais­ten tapaus­ten ehkäi­se­mi­sek­si teh­täi­siin mitä tahan­sa. Ainoa hypo­teet­ti­nen ennal­taeh­käi­se­vä toi­mi, jol­la Suo­mes­sa voi­si olla mää­räl­li­ses­ti mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta, oli­si alko­ho­lis­tien laa­ja­mit­tai­nen pak­ko­hoi­to (tai laa­jem­min tie­ten­kin kaik­ki alko­ho­lis­min vas­tai­set sosi­aa­li­po­liit­ti­set toimet).

  3) Hen­ki­ri­kok­set ovat vähen­ty­neet Suo­mes­sa lähes joka vuo­si jo 1990-luvul­ta alkaen, ja nii­den taso on täl­lä het­kel­lä alhai­sim­mil­laan koko Suo­men kuo­lin­syy­ti­las­to­jen 1700-luvul­le ulot­tu­van his­to­rian aika­na. Myös täs­tä uuti­soi­daan medias­sa joka vuo­si, mut­ta se on ehkä men­nyt sinul­ta ohi.

 37. Eikö täl­lai­sia hui­jauk­sia voi­si kri­mi­na­li­soi­da kun­nol­la? Tuot­to kon­fis­koi­tai­siin yhteis­kun­nal­le sil­tä osin kuin sitä ei voi­da palaut­taa rahan alku­pe­räi­sil­le omis­ta­jil­le; kulu­ja vähen­tä­mät­tä tie­tys­ti. Ja lisäk­si pal­lo jal­kaan niin kuin kai­kil­le var­kail­le. Mik­si täl­lais­ta hui­jaus­ta siedetään? 

  Kus­tan­nus vs. hyö­ty­ajat­te­lu toi­mii myös lain­val­von­nas­sa. Polii­sin kan­nat­taa etsiä tasa­pai­no­ti­la jos­sa hait­tan ja kus­tan­nus­ten tasa­pai­no on paras. 

  Pank­ki­ti­lit ja yri­tyk­set, joi­hin nuo rahat mene­vät ovat köy­hien bul­vaa­nien nimis­sä (puliu­kot, nar­ko­maa­nit, köy­hät siir­to­lai­set tai roma­nit, pros­ti­tuoi­dut, mafian velal­li­set) ja rahat tileil­tä nos­te­taan sään­nöl­li­ses­ti. Kun joku näis­tä teki­jöis­tä jää kiin­ni, eivät he todis­ta tai edes pys­ty todis­ta­maan hui­jauk­sen orga­ni­soi­jia vastaan. 

  Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun kan­nal­ta, oli­si parem­pi että talous­ri­kol­li­suu­den tor­jun­nan pää­pai­no oli­si isom­man luo­kan kor­rup­tion ja ns. iso­ken­käis­ten jahtaamisessa.

 38. Tom­mi Uscha­nov, kii­tos kom­men­tis­ta­si. Vali­tes­sa­ni Bri­tan­nian esi­mer­kik­si ei ollut tar­koi­tuk­se­na vali­ta fako­ja oikein, vaan kysees­sä oli asia jota olen ihme­tel­lyt jo pit­kään. Usei­ta ker­to­ja olen luke­nut uuti­sis­ta erois­ta tuo­miois­sa, enkä ole kos­kaan löy­tä­nyt laa­du­kas­ta tut­ki­mus­ta, jos­sa ver­tail­tai­siin esim eri EU-mai­den väli­siä ero­ja väki­val­ta­ri­kol­li­suu­des­sa ja niis­tä anne­tuis­ta tuo­miois­ta. Jos sinul­la on link­ki hyvään tut­ki­muk­seen asias­ta, niin mie­lel­lä­ni luki­sin sen (tai aina­kin abstrak­tin ja joh­to­pää­tök­set jos ei aika muu­hun riittäisi).

  Itse asias­sa minul­ta on men­nyt ohi se, kuin­ka posi­tii­vis­ta kehi­tys onkaan ollut Suo­men hen­ki­ri­kos­ti­las­to­jen suh­teen. Lähin­nä olen luke­nut, kuin­ka mei­dän tuli­si pukeu­tua säk­kiin ja ripo­tel­la tuh­kaa pääl­lem­me, kun ker­ta olem­me näin väki­val­tais­ta kan­saa. Ja met­säs­tys­a­sei­ta­kin on niin kama­lan pal­jon, vaik­ka nii­tä onkin tilas­to­jen mukaan samaa suu­ruus­luok­kaa kuin Itä­val­las­sa, Rans­kas­sa, Sak­sas­sa ja Ruotsissa.

  Jos lait­tai­sim­me koko SVL:n pari­kym­men­hen­ki­sen poru­kan lin­naan, ei hen­ki­ri­kol­li­suu­den taso muut­tui­si, mut­ta aina­kin tie­dos­tus­vä­li­neet voi­si­vat lopet­taa jat­ku­van uuti­soin­nin äärioi­keis­ton nouse­vas­ta ja val­ta­vas­ta uhasta.

 39. SVL on suu­rem­pi uhka, kos­ka nor­maa­lis­ti puu­kos­ta saa lähin­nä vain, jos syr­jäy­tyy ja hakeu­tuu känniporukoihin. 

  Sen­si­jaan nyt meil­lä on syn­ty­nyt poruk­ka, joi­den kes­kel­lä kir­kas­ta päi­vää jär­jes­tä­män “rau­hal­li­sen” mie­le­nil­mauk­sen arvos­te­lus­ta voi läh­teä hen­ki, aina­kin tulee tur­paan ja kovaa.

 40. ano­nyy­mi: Hak­ke­roi­jat eivät lähes­kään aina tavoit­te­le mitään omaa hyö­tyä toi­sin kuin asun­to­mur­rois­sa. Joskus/usein tar­koi­tus on vain kokeil­la ja ehkä teh­dä jotain pien­tä ilki­val­taa eikä aiheut­taa todel­lis­ta hait­taa. Usein vain tes­ta­taan mah­dol­li­suut­ta tai hae­taan mai­net­ta ja näkyvyyttä. 

  Tuo on juu­ri se aja­tus­har­ha, jos­ta hak­ke­roin­ti­ri­kok­set sikiä­vät. Jär­jes­tel­miin mur­tau­dut­taes­sa saa­daan aikaan tie­to- ym. tur­val­li­suus­va­je. Vaa­ras­sa voi­vat olla poliittiset,yksilösuojaa vaa­ti­vat , talou­del­li­set jne. tiedot.

  Hil­jat­tai­nen esi­merk­ki ilmiös­tä saa­tiin kun vas­ta epäil­lään venä­läis­ten mur­tau­tu­neen USA:n vaa­li­jär­jes­tel­mää kos­ket­ta­viin tie­toi­hin. Koko vaa­li­tu­los ja Trum­pin voit­to näyt­tää vää­ren­ne­tyl­tä tai sii­tä on esi­tet­ty vaka­va epäi­ly. Se jo itses­sään on omi­aan aiheut­ta­maan epä­va­kaut­ta poli­tii­kan ja mark­ki­noi­den eri osa-alueilla.

  Voi­ko tie­to­mur­to­ja ver­ra­ta ilki­val­taan, jon­ka mää­ri­tel­mä Suo­men lais­sa on :

  Lain mukaan ilki­val­ta on esi­mer­kik­si tahal­lis­ta häi­riön aiheut­ta­mis­ta vaik­ka­pa melua­mal­la muu­al­la kuin ylei­sel­lä paikalla.”
  Suo­men rikos­lais­sa toi­sen omai­suu­den tai teki­jän yhdes­sä mui­den kans­sa omis­ta­man omai­suu­den vau­rioit­ta­mi­ses­ta tai hävit­tä­mi­ses­tä käy­te­tään kui­ten­kin nimi­tys­tä vahingonteko.

  Sii­tä ran­gais­taan sakol­la tai van­keu­del­la enin­tään vuo­dek­si. Tör­keis­sä tapauk­sis­sa ran­gais­tus voi olla ankarampi.”

  Tie­to­mur­rot ilman hyö­ty­mis­tar­koi­tus­ta­kin ovat tör­kei­tä vahin­gon­te­ko­ja. Ja kos­ka suo­jaus on mur­ret­tu, niin sala­tut tie­dot jou­tu­vat vää­riin käsiin maa­il­man ympä­ri. Tämän tie­to­vuo­don seu­rauk­sia on mah­do­ton enna­koi­da, joten ran­gais­tuk­sen on olta­va todel­la tuntuva.

  Sil­lä tuli­si olla ennal­ta ehkäi­se­vä vaikutus.

 41. Var­si­nai­nen ongel­ma­han on sii­nä että oikeu­den saa­mi­nen on niin kal­lis­ta ja han­ka­laa. Jos hui­jaus on niin kie­ro tai jol­lain tapaa “puo­li­lail­li­nen” niin ettei polii­si voi suo­raan sii­hen puut­tua vaan asian­osai­sen on rii­tau­tet­ta­va asia oikeu­des­sa, hui­jaus kan­nat­taa aina kun hui­jat­ta­van rahan mää­rä on luok­kaa kym­me­nes­osa mah­dol­li­sis­ta oikeuskuluista/vaivasta. Kukaan ihmi­nen ei ris­kee­raa kym­me­nien tuo­han­sien oikeu­den­käyn­ti­ku­lu­ja (jos vaik­ka oikeus yllät­täen pää­tyy­kin “vää­rään” rat­kai­suun) ja aiheu­ta itsel­leen kuu­kausien tai vuo­sien pään­vai­vaa sil­lä että saa pari­sa­taa euroa takai­sin huijarilta.

 42. Mik­ko Kivi­ran­ta: Asi­aa sivu­aa nii­den sopi­mus­ten pal­jous joi­ta tie­to­tek­nii­kan käyt­tä­jää ja inter­ne­tis­sä liik­ku­jaa vaa­di­taan teke­mään, EULAt sun muut

  Luen juu­ri Win­dows 10 EULAa, Leno­vo Idea­pad ‑kan­net­ta­van ruu­dul­ta. Sopi­muk­ses­sa ei ole lain­kaan ‘Decli­ne’ ‑nap­pu­laa vaan pel­käs­tään ‘Accept’-nappula. Mikään muu nap­pu­la ei toi­mi, eikä konet­ta voi sam­mut­taa, ainoas­taan pimen­tää näyt­tö lepo­ti­laan. Akku on kiin­teä, joten edes sen irroit­ta­mi­nen onnis­tu helposti. 

  Panen myös mer­kil­le että sopi­mus­teks­tis­sä ei ole ‘Ter­mi­na­te’ ‑ehto­ja, joten käsit­tääk­se­ni ‘Accept’-nappulan pai­na­mi­sen jäl­keen ehdot sito­vat minua ikui­ses­ti, mukaan­lu­kien koh­dat joi­ta Mic­ro­soft ilmoit­taa voi­van­sa muut­taa yksi­puo­li­ses­ti ilman ilmoi­tus­ta, ja sen­kin jäl­keen jos pois­tan Win­dows 10:n ja kor­vaan sen toi­sel­la käyttöjärjestelmällä.

  Mik­si­kö­hän näi­tä kut­su­taan ‘sopi­muk­sik­si’? Tie­täen että käyt­tö­jär­jes­tel­mä on yksi iso sal­kuun­tel­lai­te, tai­dan kan­taa too­san takai­sin kauppaan.

 43. eemil: Voi­ko tie­to­mur­to­ja ver­ra­ta ilkivaltaan 

  Voi ja ehkä pitäi­si. Toi­saal­ta jos­kus on enem­män auk­koa kuin suo­jaus­ta ja tilan­net­ta voi­si ver­ra­ta kes­kel­lä katua kaik­ki ovet auki sei­so­vaan tyh­jään autoon. Jos täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa joku käy selaa­mas­sa han­si­kas­lo­ke­ron pape­rit ja sit­ten yrit­tää ilmoi­tel­la asias­ta eteen­päin, niin ei tuo­ta keh­taa oikein edes ilki­val­lak­si kut­sua — kysees­sä­hän on käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen pal­ve­lus riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä han­si­kas­lo­ke­ros­ta löytyy.

  Jyri: Mut­ta min­kä maan lain­sää­dän­nös­sä pitäi­si käsi­tel­lä tapaus­ta jos­sa vaikkapa:
  Pana­mas­sa asu­va hui­ja­ri lähet­tä Ruot­sis­sa koti­paik­kaan­sa pitä­vän lii­ke­pan­kin suo­ma­lai­sen asiak­kaan pank­ki­tun­nuk­sia kyse­le­vän kalas­te­lu­vies­tin USA:ssa koti­paik­kaan­sa pitä­vän pal­ve­lun­tuot­ta­jan hal­lin­noi­maan sähköpostiosoitteeseen.. 

  Kaik­kien. Siis ole­tet­ta­vas­ti Pana­mas­sa­kin petos jne. on rikos koh­teen sijain­nis­ta riip­pu­mat­ta, Yhdys­val­lois­sa lie­nee hui­jaus­vies­tien lähet­te­ly liit­to­val­tio­ta­son rikos, Suo­mes­sa taas tuo on (tai aina­kin pitäi­si olla) rikos lähet­tä­jäs­tä riip­pu­mat­ta ja Ruot­sis­sa­kin vies­tien lähet­te­ly pitäi­si olla rikos ja pan­kin nyt vähin­tään­kin pitäi­si olla vas­tuul­li­nen ja lait­taa tut­kin­ta­pyyn­töä omil­le viran­omai­sil­le (kai­pa sekin jon­kin rikos­ni­mik­keen alle mah­tuu pan­kin osalta).

  Minus­ta sii­nä vain pitäi­si kaik­kien ottaa kop­pi (tai ehkä käy­tän­nös­sä sen joka ensim­mäi­se­nä ehtii ja muut sit­ten avus­ta­vat ja hui­ja­ri istuu tuo­mion­sa siel­lä, mis­sä viran­omai­sil­la on suu­rin ego ja mis­sä hänet saa­daan tuo­mit­tua — minun puo­les­ta­ni kaik­ki kokeil­koot vuo­rol­laan, jos ei heti tärp­pää — sama se minul­le on). Vali­tet­ta­vas­ti käy­tän­nös­sä kaik­ki viran­omai­set pake­ne­vat vas­tuu­taan mai­den­sa rajo­jen taak­se, kos­ka jos­tain syys­tä rikos ei ole rikol­lis­ta. Ei halu­ta osata.

 44. Pitää­hän evo­luu­tiol­le jät­tää joku mahdollisuus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.