Sympaattinen startup; kasvata yrtit älypuutarhassa keittiön pöydällä!

Kävin syk­syl­lä puhu­mas­sa kas­vu­yri­tys­ten rahoi­tuson­gel­mis­ta erääs­sä inves­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa mai­nos­tet­tiin rahoi­tuk­sen tar­pees­sa ole­via yri­tyk­siä. Yksi kol­mes­ta mark­ki­noin­nin koh­tees­ta oli tur­ku­lai­nen Plan­tui, joka on kehit­tä­nyt var­sin pit­käl­le äly­käs­tä keit­tiö­puu­tar­haa. Idea vai­kut­ti niin sym­paat­ti­sel­ta, että pää­tin itse­kin aut­taa yri­tys­tä yli kuo­le­man­laak­son omal­la, rajal­li­sel­la panostuksellani.

Yri­tyk­sen tuo­te­ke­hi­tys on ollut hyvin edis­tyk­sel­lis­tä. On tut­kit­tu tar­koin, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa kas­vit menes­ty­vät par­hai­ten, opti­moi­tu valais­tus,  valon spekt­ri, kas­te­lu ja ravin­teet niin, että kas­vit kehit­tä­vät eni­ten vita­mii­ne­ja ja aro­miai­nei­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na on 4,2 ker­tai­nen mää­rä C‑vitamiinia, 5,5 ker­tai­nen mää­rä E‑vitaminia ja 4,3 ker­tai­nen mää­rä beta-karo­tee­nia ja 2,8 ker­tai­nen mää­rä rau­taa ver­rat­tu­na kau­pas­ta ostet­tui­hin yrtteihin.

Puu­tar­han ulko­nä­köön on myös vii­meis­tel­ty. Se on kau­nis­tus keit­tiön pöy­däl­lä ja voi­pa sitä käyt­tää näi­nä pimei­nä aikoi­na myös kir­kas­va­lo­lam­pun korvikkeena.

Kun läh­tee lomal­le, kas­vit voi aset­taa stand by ‑tilaan. Vio­let­ti valo pitää ne hen­gis­sä, mut­ta lähes lopet­taa nii­den kasvamisen.

Kai­ken tämän yri­tys oli teh­nyt lois­ta­vas­ti. Vain yksi oli unoh­tu­nut — myy­mi­nen. Tuo­te on erin­omai­nen, mut­ta yri­tys oli pahas­ti kural­la. Sik­si sen pelas­ta­mi­seen kerät­tiin rahaa.

Hyvä jou­lu­lah­ja­vih­je: osta kotii­si täl­lai­nen ja anna kave­ril­le­si­kin. Tuos­sa oikeas­sa pal­kis­sa on yri­tyk­sen mai­nos. Sitä klik­kaa­mal­la pää­set verk­ko­kaup­paan tai jos olet pois­ta­nut mai­nok­set, pai­na­mal­la täs­tä.

Jos joku blo­gi­ni lukiois­ta halu­aa täl­lai­sen ostaa, minul­ta saa säh­kö­pos­tis­sa raha­nar­voi­sen tai­ka­sa­nan, ‑30 %.

= = =

Noin ylei­ses­ti. Monel­la suo­ma­lai­sel­la on jää­nyt jon­kin ver­ran rahaa sääs­töön sen jäl­keen, kun asun­to­lai­nan lyhen­tä­mi­nen on tys­sän­nyt lai­nan lop­pu­mi­seen. Rahan sijoit­ta­mi­nen kiin­nos­ta­viin ja sym­paat­ti­siin star­tu­pei­hin oli­si jär­ke­väm­pää kuin nii­den makuut­ta­mi­nen nol­la­kor­koi­sil­la pank­ki­ti­leil­lä. Täs­sä Plan­tuin tapauk­ses­sa mini­mi­pa­nos­tus, 10 000 €, oli aina­kin minun ris­kin­ot­to­ha­lu­ni ylä­ra­joil­la. Pie­nem­pää panos­tus­ta ei halu­ta ottaa vas­taan kor­keis­ta hal­lin­nol­li­sis­ta kuluis­ta johtuen.

Meil­lä vähem­män rik­kail­la on pal­jon enem­män rahaa kuin oikeas­ti rik­kail­la, kos­ka mei­tä on niin pal­jon ja rik­kai­ta niin vähän. Pitäi­si kehit­tää jokin jous­ta­va tapa teh­dä pie­niä, jouk­ko­ra­hoi­tus­ta lähen­te­le­viä osakesijoituksia.

 

35 vastausta artikkeliin “Sympaattinen startup; kasvata yrtit älypuutarhassa keittiön pöydällä!”

 1. Minus­ta tämän fir­man ongel­ma on tuot­teis­sa, ei myy­mi­ses­sä. Koh­de­ryh­mä ovat nuo­ret urbaa­nit syba­rii­tit, joil­la on tyy­pil­li­ses­ti niuk­kuut­ta tilas­ta, eikä yhtiöl­lä ole tar­jo­ta sei­näl­le nos­tet­ta­vaa, pöy­tä­pin­ta-alaa sääs­tä­vää tuotetta.

  Toi­nen asia mikä näyt­täi­si puut­tu­van ovat OEM-tuot­teet. Rumas­ti valoa tait­ta­va muo­vi­här­pä­ke ei luon­non­ma­te­ri­aa­li­keit­tiös­sä ole mikään kau­nis­tus, yrt­ti­pis­teen pitäi­si tyy­lil­li­ses­ti integroi­tua keit­tiö­ka­lus­tei­siin, ja tämä onnis­tuu myy­mäl­lä sisus­ka­lu­ja erik­seen (vrt. Peu­geo­tin pippurimyllyt).

  Nykyi­nen tuo­te­port­fo­lio on silk­kaa TV-ostos­ka­na­va­ka­maa, tosin nuo­ri­sol­le toi­mi­vam­mal­la imagolla.

 2. Noi­den pitäi­si raken­taa tuos­ta tor­ni. Tosi­aan keit­tiöis­sä ei ole las­ku­pin­ta-alaa, mut­ta useim­mat halua­vat help­po­hoi­toi­sia huo­ne­kas­ve­ja -> eli olo­huo­neen nurk­kaan yrttitorni.

  1. Tämän puu­tar­han ei ole pak­ko olla keit­tiös­sä. Olo­huo­ne on kui­ten­kin lähem­pä­nä kuin ruo­ka­kaup­pa. Kir­ja­hyl­lyyn­kin voi lait­taa. Mut­ta sei­näl­le lai­tet­ta­va puu­tar­ha on hyvä tuoteidea.

 3. spot­tu:
  Minus­ta tämän fir­man ongel­ma on tuot­teis­sa, ei myy­mi­ses­sä. Koh­de­ryh­mä ovat nuo­ret urbaa­nit syba­rii­tit, joil­la on tyy­pil­li­ses­ti niuk­kuut­ta tilas­ta, eikä yhtiöl­lä ole tar­jo­ta sei­näl­le nos­tet­ta­vaa, pöy­tä­pin­ta-alaa sääs­tä­vää tuotetta. 

  No tuon­han voi lait­taa vaik­ka mat­ka-ark­kuun, kun sii­nä on ker­ran valot 😉

 4. Englan­nis­sa jouk­ko­ra­hoi­tuk­seen edel­ly­te­tään aina lii­tet­tä­vän lause “jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la toden­nä­köi­ses­ti häviät sijoi­tuk­se­si” mikä on aika tot­ta. Kiva tie­tys­ti tuot­taa lisää krää­sää maailmaan.

 5. Sylt­ty: No tuon­han voi lait­taa vaik­ka mat­ka-ark­kuun, kun sii­nä on ker­ran valot 

  Mikä lie tuot­teen tehon­ku­lu­tus. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kas­vien kas­vat­ta­mi­nen kei­no­va­lol­la on äärim­mäi­sen teho­ton­ta, vain muu­ta­ma pro­sent­ti valais­tuk­seen käy­te­tys­tä ener­gias­ta saa­daan tal­teen syö­tä­vään kas­viin. Pime­ään aikaan ja koto­na olles­sa täl­lä voi kor­va­ta muu­ten­kin pääl­lä ole­van lam­pun, muu­ten huk­ka­va­lo­kaan ei tule hyö­dyk­si. Joten jos halu­taan maa­il­ma pelas­taa, tämä ei ole rat­kai­su. Jopa kes­ki­tet­ty vil­je­ly kas­vi­huo­neis­sa on toden­nä­köi­ses­ti sel­väs­ti ener­gia­te­hok­kaam­paa. Ja yli­voi­mai­ses­ti kes­tä­vin rat­kai­su on syö­dä kau­den mukai­ses­ti, aurin­gon valos­sa kas­va­nei­ta kas­vi­kun­nan tuot­tei­ta. Kui­va­tut yrtit anta­vat makua sii­nä kuin tuoreetkin.

  Täs­sä tuot­tees­sa posi­tii­vis­ta aina­kin koti­mai­seen maa­ta­lou­teen näh­den on se, että on läh­det­ty teke­mään tuo­tet­ta maku edellä.

 6. tcrown: http://www.invesdor.com

  Tuo, ja epä­ta­van­omai­sia rahoit­ta­ja­ta­ho­ja alkaa olla mui­ta­kin. Plan­tui esi­mer­kik­si on Inno­ves­to­rin rahoit­ta­ma, putiik­ki jon­ka olen mai­nin­nut tääl­lä aikaisemmin.

  Toi­nen vih­reä­hen­ki­nen tapaus hei­dän tuu­tis­taan on Link­ker, akku­käyt­töi­nen säh­kö­bus­si joka pika­la­da­taan aina lin­jan kääntöpisteessä.

 7. Mik­ko Kivi­ran­ta: Plan­tui esi­mer­kik­si on Inno­ves­to­rin rahoittama, 

  Piti kir­joit­ta­ma­ni: Inno­ves­to­rin kaut­ta rahoitettu.

  Jok­kis: eli olo­huo­neen nurk­kaan yrttitorni.

  Plan­tuil­la oli jos­kus vähin­tään­kin suun­ni­tel­mis­sa ellei tuot­tee­na­kin sem­moi­nen lasi­vit­rii­ni jos­sa yrt­te­jä kas­voi monel­la pääl­lek­käi­sel­lä hyl­lyl­lä. En tie­dä min­ne se on kadonnut.

  1. Tuo enem­män ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu hyl­ly­mal­li näyt­tää ole­van tulos­sa ensi vuon­na. Himo­kok­ki voi hank­kia sel­lai­sen var­maan­kin kotiinsakin.

 8. Myös jal­ka­lam­pus­sa voi­si olla muu­ta­ma hyl­ly ker­rok­sit­tain, vaik­ka siten eri suun­tiin, että saman valon äärel­lä voi vaik­ka lukea.

 9. O. Soi­nin­vaa­ra: Rahan sijoit­ta­mi­nen kiin­nos­ta­viin ja sym­paat­ti­siin star­tu­pei­hin oli­si jär­ke­väm­pää kuin nii­den makuut­ta­mi­nen nol­la­kor­koi­sil­la pankkitileillä…Pitäisi kehit­tää jokin jous­ta­va tapa teh­dä pie­niä, jouk­ko­ra­hoi­tus­ta lähen­te­le­viä osakesijoituksia.

  Täm­möi­seen käyt­töön sopi­si hyvin star­tup-indek­siin sidot­tu kan­san­ra­has­to.

 10. Jos tuot­teen hin­noit­te­lu perus­tuu kus­tan­nuk­siin, nii­tä oli­si myös tar­ve kar­sia, että myös hin­ta vas­tai­si parem­min ko. tar­han “arvoa”?

 11. Tuu­re Nyqvist:
  Jos tuot­teen hin­noit­te­lu perus­tuu kus­tan­nuk­siin, nii­tä oli­si myös tar­ve kar­sia, että myös hin­ta vas­tai­si parem­min ko. tar­han “arvoa”?

  Täl­lai­sel­la koti­kas­va­tuk­sel­la, m.l. run­sas­leh­ti­ten koti­kuk­kien kas­va­tuk­sel­la saat­taa olla myös myön­tei­siä terveysvaikutuksia.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tämän puu­tar­han ei ole pak­ko olla keit­tiös­sä. Olo­huo­ne on kui­ten­kin lähem­pä­nä kuin ruo­ka­kaup­pa. Kir­ja­hyl­lyyn­kin voi lait­taa. Mut­ta sei­näl­le lai­tet­ta­va puu­tar­ha on hyvä tuoteidea.

  Suo­mes­sa on jo usei­ta täl­lais­ta yri­tyk­siä. Väit­tä­vät, että viher­sei­nä pois­taa ilmas­ta epäpuhtauksia.

 13. Tuu­re Nyqvist: Jos tuot­teen hin­noit­te­lu perus­tuu kus­tan­nuk­siin, nii­tä oli­si myös tar­ve kar­sia, että myös hin­ta vas­tai­si parem­min ko. tar­han “arvoa”?

  Ei perus­tu­ne kus­tan­nuk­siin. Kaa­vail­tu yhtiön valu­aa­tio oli edel­li­sen rahoi­tus­kier­rok­sen jäl­keen 8,3 M€ (en tie­dä toteutuiko).

  Kor­keah­koa valu­aa­tio­ta täy­tyy tie­tys­ti vas­ta­ta nopea ja kan­nat­ta­va lii­ke­vaih­don kas­vu. Sijoit­ta­japre­sen­taa­tios­sa lii­ke­vaih­dok­si on arvioi­tu vuo­del­le 2016 4M€, 2017 12,4M€ ja vuo­del­le 2020 perä­ti 50.8 M€.

  Itse kukin voi arvioi­da kuin­ka rea­lis­ti­sia nämä kas­vu­ta­voit­teet ovat huo­mioi­den että kyse on hel­pos­ti kopioi­ta­vas­ta tuot­tees­ta joka vaa­tii tuek­seen logistiikan.

  En ole kovin häm­mäs­ty­nyt että yhtiön tari­na on vai­hees­sa “meil­lä on lois­ta­va tuo­te jota emme vaan osaa myydä”.

 14. OS: “Meil­lä vähem­män rik­kail­la on pal­jon enem­män rahaa kuin oikeas­ti rik­kail­la, kos­ka mei­tä on niin pal­jon ja rik­kai­ta niin vähän. Pitäi­si kehit­tää jokin jous­ta­va tapa teh­dä pie­niä, jouk­ko­ra­hoi­tus­ta lähen­te­le­viä osakesijoituksia.”

  Asias­ta käy­tiin täs­sä blo­gis­sa pari vuot­ta sit­ten ihan mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu. Mik­ko Kivi­ran­ta viit­taa siihen.

  Kovin pal­jon ei ole tapah­tu­nut., Jouk­ko­ra­hoi­tus on onnek­si läh­te­nyt käyn­tiin, mut­ta hyö­ty/­ris­ki- suh­de siel­lä on kovin heikko.

  Parem­min sää­del­lys­sä sijoi­tus­jär­jes­te­lyis­sä ongel­ma­na on hal­lin­to­kus­tan­nus. Sen takia mini­mi­si­joi­tus on tyy­pil­li­ses­ti 50 k€, mikä vaa­tii todel­la pak­sua lomp­saa. Mik­ko Kivi­ran­nan idea star­tup-inek­si­ra­has­tos­ta on täs­sä mie­les­sä kehit­tä­mi­sen arvoinen.

  Noi­ta suu­reh­ko­ja sijoi­tuk­sia vaa­ti­via sää­del­ty­jä enke­li­ra­has­to­ja on jo usei­ta. Nii­tä ei tar­vit­se kek­siä. Entä­pä jos kek­sit­täi­si­siin seu­raa­van kal­tai­nen “uskot­tu mies” (kon­sor­tio) ‑jär­jes­tel­mä:

  Enki­si­joit­ta­ja­ra­has­to ker­too usko­tul­le mie­hel­le halun­sa sijoit­taa yhti­öön X. Mukaan pyy­de­tään yksi­tyi­siä sijoit­ta­jia esim. 100 k€ panok­sin. Uskot­tu mies sit­ten yrit­tää hank­kia pien­si­joit­ta­jil­ta kasaan yhden tai useam­man 100k€ sijoi­tuk­sen. Kukin täl­lai­nen sijoi­tus sai­si oman nimen­sä Kalle1, Kalle2 jne. Niis­sä kus­sa­kin saat­tai­si olla esim. 100 pien­si­joit­ta­jaa. Pien­si­joit­ta­jan osuut­ta ei voi­si rea­li­soi­da, ainoas­taan Kal­le 1 jne.

  Oleel­lis­ta oli­si, ettei sijoi­tus­ra­has­ton tar­vit­si­si hoi­taa laki­sää­tei­siä vel­voit­tei­taan monen sadan ihmi­sen vaan pel­käs­tään a.o. usko­tun mie­hen kanssa. 

  Tämä puo­les­taan hoi­tai­si yhtey­det pien­si­joit­ta­jien sovi­tuil­la mini­mi­sään­nöil­lä, esim. “Sijoi­tuk­se­si on hyväk­syt­ty Kal­le 2een, rahat mene­vät tilil­tä­si.” Ja sit­ten aikoi­naan: “Kal­le 2 on rea­li­soi­tu, sum­ma xxx mak­se­taan tilil­le­si nel­jän pank­ki­päi­vää kuluessa.”

  Uskot­tun mie­hen pitäi­si olla jon­kun sää­del­lyn orga­ni­saa­tion, esim Finn­ve­ran, hal­lin­noi­ma. Vil­lil­le toi­mi­jal­le hou­ku­tus hui­jaa­mi­seen oli­si lii­an suuri.

 15. Tuon hökö­tyk­sen hin­ta näyt­tää ole­van 265 €. Lisäk­si sie­me­ne­nis­tä nyh­de­tään kovaa hin­taa. Näil­lä rahoil­la ostaa aika todel­la mon­ta yrt­ti­pus­kaa kau­pas­ta. Vai­kea näh­dä mitään talou­del­lis­ta jär­keä tämän lait­teen han­kin­nas­sa. Lähin­nä sii­nä saa itsel­leen kal­liin tilan­vie­jän, jos­ta on kai­ken­lais­ta vaivaa.

  Ihmet­te­len Sou­nin­vaa­ra nyt myös vähän talous­osaa­mis­ta­si laa­jem­min­kin. Näi­hin star­tup­pei­hin osal­lis­tu­mi­nen, esim. Inves­do­rin kaut­ta, on erit­täin ris­ki­pi­tois­ta tou­hua. Myyn­ti­pu­heet on hui­mat, mut­ta niin on ris­kit­kin. On hyvin mah­dol­lis­ta, että näi­hin lai­tet­tu­ja raho­ja ei kos­kaan enää näe. Tie­tä­mät­tö­mät sanoo usein samaa pörs­sis­tä, mut­ta siel­lä on käy­tän­nös­sä hyvin vai­kea menet­tää kaik­kea. Omai­suus pysyy myös likvi­dis­sä muo­dos­sa. Star­tup­pei­hin lai­tet­tu pää­oma taas on erit­täin epälikvidiä.

 16. Nas­ser:

  Ihmet­te­len Sou­nin­vaa­ra nyt myös vähän talous­osaa­mis­ta­si laa­jem­min­kin. Näi­hin star­tup­pei­hin osal­lis­tu­mi­nen, esim. Inves­do­rin kaut­ta, on erit­täin ris­ki­pi­tois­ta tou­hua. Myyn­ti­pu­heet on hui­mat, mut­ta niin on ris­kit­kin. On hyvin mah­dol­lis­ta, että näi­hin lai­tet­tu­ja raho­ja ei kos­kaan enää näe. Tie­tä­mät­tö­mät sanoo usein samaa pörs­sis­tä, mut­ta siel­lä on käy­tän­nös­sä hyvin vai­kea menet­tää kaik­kea. Omai­suus pysyy myös likvi­dis­sä muo­dos­sa. Star­tup­pei­hin lai­tet­tu pää­oma taas on erit­täin epälikvidiä.

  Tot­ta! Juu­ri sen takia pitäi­si pys­tyä sijoit­ta­maan 10…15 star­tup­piin, sil­lä joku niis­tä toden­nä­köi­ses­ti läh­tee len­toon. Jos mini­mi­si­joi­tus on 50k€, sijoit­ta­jal­la pitää olla todel­la pak­su lomp­sa, jos se on 1k€, mah­dol­li­sia sijoit­ta­jia oli­si aina­kin 100 ker­taa enemmän.

  Ris­kin mini­moi­mi­sek­si paras kuvio oli­si sel­lai­nen, että yksi tai muu­ta­ma sijoit­ta­ja pis­tää peliin ison sum­man rahaa ja sit­ten osal­lis­tuu yri­tyk­sen toi­min­taan hal­li­tuk­ses­sa ja/tai joh­don spar­raa­ja­na, min­kä lisäk­si sijoi­tuk­sen koko­nais­pot­tia kas­va­te­taan pien­si­joit­ta­jien rahal­la. Ymmär­tääk­se­ni aina­kin muu­ta­mat enke­li­ra­has­tot toi­mi­vat näin. Taval­li­sen tal­laa­jan kan­nal­ta ongel­ma­na on, että “pien­si­joit­ta­jan­kin” pitää pan­na peliin tuo 50 k€.

 17. Siis en itse tie­dä kaveis­ta pal­joa­kaan, mut­ta jos tuo lai­te on niin pie­ni kuin se näyt­tää ja jos yhden kas­vi­sat­sin kes­tää viik­ko­ja eikä päi­viä, niin eikö tuos­ta saa­ta­va kas­vi­sat­si ole aika pie­ni? Yhteen läm­pi­mään ate­ri­aan kas­vit ker­ran kuussa?

 18. Ylei­sest star­tup tar­vit­see sijoit­ta­jia, jot­ka tuo­vat fir­maan rahan lisäk­si osaa­mis­ta (rahoi­tus, mark­ki­noin­ti, tuo­tan­to jne). Kas­vaes­saan yri­tyk­seen on saa­ta­va nopeas­ti mon­ben­lais­ta osaa­mis­ta ja se on vaa­ti­vaa, myös perus­ta­jao­mis­ta­jien on osat­ta­va ottaa nevos­ta vaa­rin ja kehi­tet­tä­vä rakas­ta ide­aan­sa jok­si­kin muuk­si, joka käy asiakkaille.

  Sijoit­ta­jan puo­les­taan on mie­tit­tä­vä mikä se fir­man ydin on ja mihin se kan­taa ja mihin perustuu. 

  Osram on tuot­teis­ta­nut näi­tä kasv­va­lo­taa­juus­le­de­jä. Ener­gia­te­hok­kai­ta mut­ta inves­toin­nil­taan kal­lii­ta kas­vi­huo­ne­va­lais­tus­jär­jes­tel­miä on usei­ta, myös Suomessa.
  Ammat­ti­tuo­tan­nos­sa ne sääs­tä­vät itsen­sä­var­sin nopeasti.

  Sit­ten on näi­tä pien­kas­vat­to­moi­den teki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si chi­li-kas­va­tus­har­ra­sa­jat arvos­ta­vat nii­tä. Ihan esi­merk­ki­nä, toi­nen koti­mai­nen rat­kai­su: http://www.netled.fi/fi/netled-delight

  Tämän jäl­keen on ihan hyvä arvioi­da sijoi­tus­ta. Ode on aivan oikeas­sa — Suo­mes­sa puut­tuu täl­lais­ta sijoi­tus­kul­tuu­ria. Ruot­sis­sa täs­sä ollaan pidem­mäl­lä ja star­tup­si­joit­ta­jia on useampia.

  Se on uhka­pe­liä, no, mut­ta pal­jon fik­sum­paa kuin rikas­tut­taa uhkapeliyhtiöitä.

  Star­tup-yrit­tä­jäl­tä on hyvä jos­sain vai­hees­sa kysyä hänen visio­taan tule­vas­ta. Jos­kus mil­jo­nää­rik­si pää­si ideal­la “myyn tämän Googlelle”.

  Kas­vi­kas­vat­to­mot koti­käyt­töön kisaa­vat kes­ke­nään, joku menes­tyy omil­laan, joku toi­nen saa hyvän dii­lin Ikean tai vas­taa­van tuot­ta­ja­na, joku löy­tää eri­koi­sen pien­mark­ki­nan, osa taas kato­aa mut­ta lisää kan­sa­kun­nan osaa­mis­ta niin kehi­tys­töl­lään kuin osal­lis­tu­jien koke­mek­sen lisään­ty­mi­se­nä. Asia­kas ratkaisee.

  Onnea Plan­tuil­le!
  (Viher­kas­va­tus­sei­nät ovat maa­il­mal­la jo iso jut­tu. Se on toi­nen teema.)

 19. Arve­li­sin että alall kan­nat­tai­si keräil­lä pie­niä toi­mi­joi­ta nip­puun mit­ta­kaa­vae­tu­jen saa­mi­sek­si. Suu­rin osa kui­ten­kin keikahtaa.

 20. Lop­pu­tu­lok­se­na on 4,2 ker­tai­nen mää­rä C‑vitamiinia, 5,5 ker­tai­nen mää­rä E‑vitaminia ja 4,3 ker­tai­nen mää­rä beta-karo­tee­nia ja 2,8 ker­tai­nen mää­rä rau­taa ver­rat­tu­na kau­pas­ta ostet­tui­hin yrtteihin.”

  Mihin nuo luvut perus­tu­vat? Fir­man mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­hin vai fir­man rahoi­tuk­ses­ta riip­pu­mat­to­miin ulko­puo­li­siin tutkimuksiin?

  Käsit­tääk­se­ni kau­pas­ta oste­tuil­la yrteil­lä ei edes oikeas­ti ole mitään vakio­vi­ta­mii­ni- tai beta-karo­tee­ni ‑pitoi­suuk­sia, joi­hin voi­si mää­rit­tää yhden ver­tai­lu­lu­vun kai­kil­le “kau­pas­ta oste­tuil­le yrteil­le”. Pitoi­suu­det riip­pu­vat kas­vis­ta, lajik­kees­ta ja mones­ta muus­ta asiasta.

 21. Kai­pa vihan­nek­sia voi kas­vat­taa kuk­ka­ruu­kus­sa­kin ilman tuo­ta här­ve­liä. Säh­köä kas­va­tus toki kulut­taa, toden­nä­köi­ses­ti enem­män kuin kap­pa­puu­tar­ha­vaih­toeh­to. Mut­ta ehkä tulee hyvä mie­li, aiheut­ta­vat­han muut­kin lem­mi­kit kasvihuonepäästöjä.

 22. Tämä on mal­lie­si­merk­ki tur­huu­den myy­mi­ses­tä eli maa­pal­lon tuhoa­mi­ses­ta, mut­ta sinän­sä toki sym­paat­ti­nen sellainen.

  Pahoin vain pel­kään, että hom­ma tys­sää hin­noit­te­luun. Jos tuo­ta myy­täi­siin muu­ta­mal­la kym­pil­lä mar­ke­teis­sa, se oli­si monil­le mai­nio jou­lu­lah­ja, mut­ta hin­ta pis­tää vastaan.

  Kum­mek­sun myös muo­vis­ta ulko­nä­köä. Jokin ras­kaam­pi luon­nol­li­sel­ta vai­kut­ta­va mate­ri­aa­li teki­si tuot­tees­ta pal­jon viehättävämmän.

  Rahan teke­mi­sen näkö­kul­mas­ta sinän­sä kel­po idea on pilat­tu hin­taan ja muo­vi­suu­teen. Nyt ensim­mäi­sek­si mie­li­ku­vak­si syn­tyy muo­vik­rää­säl­lä k*s*tus.

 23. spot­tu: Ei perus­tu­ne kus­tan­nuk­siin. Kaa­vail­tu yhtiön valu­aa­tio oli edel­li­sen rahoi­tus­kier­rok­sen jäl­keen 8,3 M€ (en tie­dä toteutuiko).

  Kor­keah­koa valu­aa­tio­ta täy­tyy tie­tys­ti vas­ta­ta nopea ja kan­nat­ta­va lii­ke­vaih­don kas­vu. Sijoit­ta­japre­sen­taa­tios­sa lii­ke­vaih­dok­si on arvioi­tu vuo­del­le 2016 4M€, 2017 12,4M€ ja vuo­del­le 2020 perä­ti 50.8 M€.

  Itse kukin voi arvioi­da kuin­ka rea­lis­ti­sia nämä kas­vu­ta­voit­teet ovat huo­mioi­den että kyse on hel­pos­ti kopioi­ta­vas­ta tuot­tees­ta joka vaa­tii tuek­seen logistiikan.

  En ole kovin häm­mäs­ty­nyt että yhtiön tari­na on vai­hees­sa “meil­lä on lois­ta­va tuo­te jota emme vaan osaa myydä”.

  Edel­li­sen Plan­tui Oy:n osa­kean­nin (9/2016) pre-money arvos­tus oli noin 2,7me (ei siis 8,3me).
  Osa­kean­ti toteu­tui onnistuneesti.

 24. Tapio: Tot­ta! Juu­ri sen takia pitäi­si pys­tyä sijoit­ta­maan 10…15 star­tup­piin, sil­lä joku niis­tä toden­nä­köi­ses­ti läh­tee len­toon. Jos mini­mi­si­joi­tus on 50k€, sijoit­ta­jal­la pitää olla todel­la pak­su lomp­sa, jos se on 1k€, mah­dol­li­sia sijoit­ta­jia oli­si aina­kin 100 ker­taa enemmän.

  Ris­kin mini­moi­mi­sek­si paras kuvio oli­si sel­lai­nen, että yksi tai muu­ta­ma sijoit­ta­ja pis­tää peliin ison sum­man rahaa ja sit­ten osal­lis­tuu yri­tyk­sen toi­min­taan hal­li­tuk­ses­sa ja/tai joh­don spar­raa­ja­na, min­kä lisäk­si sijoi­tuk­sen koko­nais­pot­tia kas­va­te­taan pien­si­joit­ta­jien rahal­la. Ymmär­tääk­se­ni aina­kin muu­ta­mat enke­li­ra­has­tot toi­mi­vat näin. Taval­li­sen tal­laa­jan kan­nal­ta ongel­ma­na on, että“piensijoittajankin” pitää pan­na peliin tuo 50 k€.

  Hajaut­ta­mi­nen on kan­na­tet­ta­vaa kai­kes­sa sijoit­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä on star­tup ‑sijoit­ta­mi­ses­sa nii­den sisäl­tä­män kor­kean yri­tys­koh­tai­sen ris­kin vuoksi. 

  Ammat­ti­mai­sen pro­ses­sin kaut­ta valit­tu hajau­tet­tu star­tup ‑salk­ku tuot­taa kui­ten­kin kes­ki­mää­rin rahat takai­sin 2.2–2.6 ker­tai­se­na, joka vas­taa noin 15–25 % vuo­tuis­ta tuot­toa. Muun muas­sa tähän lop­pu­tu­lok­seen on pääs­syt arvos­tet­tu toh­to­ri Robert Wilt­bank, joka on alan tut­ki­muk­sen pioneereja.
  https://techcrunch.com/2012/10/13/angel-investors-make‑2–5x-returns-overall/

  Star­tup ‑sijoit­ta­mi­nen oma­na omai­suus­la­ji­naan on iske­nyt läpi vas­ta aivan vii­me vuo­si­na. Uskom­me että lähi­tu­le­vai­suu­des­sa näem­me eri­lai­sia hajau­tet­tu­ja sijoi­tus­muo­to­ja myös täs­sä omaisuusluokassa.

 25. Oikein hyvä, jos Inves­tor Oy kehit­tää jotain start-up inves­toin­ti­mal­lia. Tois­tai­sek­si ette kai ole sel­lai­sek­si profiloituneet.

 26. Ajat­te­lin hie­man valot­taa Plan­tui Smart Gar­den tek­no­lo­gi­aa vas­tauk­se­na muu­ta­miin esil­le nous­sei­siin kysymyksiin.

  Hyvä tek­no­lo­gia ei yksin myy, vaan tar­vi­taan pal­jon muu­ta­kin, vaik­ka täs­sä kes­ki­tyn­kin tyl­siin faktoihin:

  Plan­tui Smart Gar­den teknologia.

  * 16 bit­ti­nen pro­ses­so­ri (Mic­roc­hip) ohjaa ja tul­kit­see koro­tus­pa­lo­jen avul­la kul­loi­sen­kin kas­vu­vai­heen ja sil­le tar­vit­ta­van kas­te­lun sekä foto­ni­vir­ran (valo)aallonpituudet sekä aal­lon­pi­tuuk­sie (spekt­rit) inten­si­tee­tin (voi­mak­kuu­den)

  * tek­no­lo­gia on tämän het­ken huip­pua mm. ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu­jen valo­jen osal­ta ja edel­lä kil­pai­li­joi­taan. Tär­kein­tä on kui­ten­kin se ettei tek­no­lo­gia tule näky­viin vaan hoi­taa taus­tal­la kasvatusprosessia.

  * Plan­tui Smart Gar­den tar­jo­aa aurin­gon­va­lon tehon kas­vin kan­nal­ta ja erit­täin pie­nel­lä kulu­tuk­sel­la. Kulu­tus on vain 9 wat­tia 16 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Kos­ka kas­va­tus käyt­tää huo­neen läm­pö­ti­laa ja asu­jan omaa hii­li­diok­si­dia ver­rat­tu­na kas­vi­huo­ne­tuo­tan­toon, niin kyl­lä voi­daan sanoa että täl­lä maa­il­ma para­nee. Toi­mii myös taus­ta­va­lo­na, jol­loin muus­ta kulu­tuk­ses­ta voi­daan sääs­tää enem­män kuin tuo 9 W.

  * tie­to­ko­ne ohjaa nuk­ku­mi­sai­kaa (valo­ton aika) niin ettei­vät kas­vit eikä ihmi­set stres­saan­nu tur­haan. Nuk­ku­mi­sai­ka on 8 tun­tia ja se on ohjat­ta­vis­sa kädel­lä kos­kien jokai­sen miel­ty­myk­siin sopi­vak­si esim, nuk­ku­maan kel­lo 22 ja herä­tys kel­lo 6 aamul­la kirkasvaloon.

  * sekä kas­va­tus­me­ne­tel­mä, joka on skaa­lat­ta­vis­sa eri­lai­siin koko­luok­kiin että Plan­tui Smart Gar­den ovat paten­toi­tu­ja maailmanlaajuisesti.

  * muo­vi on kor­kea­luok­kais­ta elin­tar­vi­ke ABS muovia

  * huo­li­mat­ta tek­no­lo­gi­ses­ta etu­mat­kas­ta Plan­tui Smart Gar­den on myös empaat­ti­nen 🙂 ja sympaattinen 🙂

  Vita­mii­nit Plan­tui Smart­Gar­de­nil­la kas­va­te­tus­sa yrtis­sä C,D,B,E, joi­ta oli moni­ker­tai­ses­ti ver­rok­kiin nähden.

  * Euro­finns labo­ra­to­rio tes­ta­si Plan­tui Oy:n pyyn­nös­tä kesäl­lä ykei­ses­ti kau­pas­ta saa­ta­vat hyvän­laa­tui­set ver­ro­kit suh­tees­sa Plan­tui Smart Gar­de­nil­la kas­va­tet­tui­hin vas­taa­viin yrtteihin.
  * ravin­ne­mää­rä jota käy­tim­me oli 4g/vesilitra kun se tyy­pil­li­ses­ti on 4–7g/vesilitra
  * Suu­ri vit­mii­nip­toi­suus tietysti 

  * Plan­tui smart Gar­de­nin kas­va­tus­laa­tu on monen teki­jän yhteis­sum­ma ja tuo­ta sum­maa kont­rol­loi­daan edel­lä mai­ni­tun pro­ses­so­rin ja sulau­te­tun ohjel­mis­ton avulla.

  Pöy­tä­pin­ta-ala.

  * Suo­sit­te­lem­me myös vaih­toeh­toi­sia paik­ko­ja, olo­huo­ne, makuu­huo­ne jne ja vaik­ka sei­nä­hyl­lyä, jol­loin usei­ta Plan­tui­ta voi olla pääl­lek­käin ja näin saa­daan suu­rem­paa satoa sen lisäk­si että koko­nai­suu­den voi­daan sanoa ole­van jopa tai­teel­li­nen tai sisustuksellinen.

  Lisä­tie­to­ja http://www.plantui.com

  Kari Vuo­ri­nen CTO, Plan­tui Oy

 27. Jos joku blo­gi­ni lukois­ta halu­aa täl­lai­sen ostaa, minul­ta saa säh­kö­pos­tis­sa raha­nar­voi­sen tai­ka­sa­nan, — 30 %.

 28. Täl­lai­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lu sijoit­ta­mi­seen on jo ole­mas­sa: https://www.crowdcube.com/ .

  En tie­dä sit­ten mitä Suo­men laki sanoo sijoit­ta­mi­seen tai rahoi­tuk­sen hake­mi­seen tuol­lai­ses­sa palvelussa.

 29. Näin täl­lai­sen taan­noin erään Ota­nie­men hen­ki­lös­tö­ruo­ka­lan pöy­däl­lä. Kiin­nos­tuin saman­tien, mut­ta unoh­din sit­ten asian.

  Kun kysees­sä on tuo­te joka voi­si oikeas­taan löy­tyä mel­kein jokai­sen keit­tiön pöy­däl­tä, hin­ta on vähän tur­han kor­kea. Itse käy­tän ruo­kaa lait­taes­sa­ni aika pal­jon eri­lai­sia yrt­te­jä ja tar­vit­si­sin noil­la mai­nos­te­tuil­la 5–8 vii­kon kas­va­tus­ajoil­la aina­kin 2–3 tuol­lais­ta Plan­tui 6 laa­tik­koa tyy­dyt­tääk­se­ni oman tar­pee­ni yrteille.

  Hin­nas­sa tie­tys­ti on vähän muna vai kana ‑tyy­li­nen ongel­ma. Jos tuo­tan­to­mää­rät oli­si­vat sadois­sa tuhan­sis­sa tai mil­joo­nis­sa, yksik­kö­hin­ta oli­si var­maan mur­to-osan nykyi­ses­tä. Mut­ta toi­saal­ta jot­ta sii­hen pääs­täi­siin jos­kus, pitää ensin saa­da myy­tyä pie­nem­piä mää­riä kal­liim­mil­la hinnoilla.

  Muu­ten, tuo kas­vi­kap­se­lien myy­mi­nen tuo hom­maan vähän rahs­tuk­sen fii­lik­sen. En löy­dä tie­toa kuin­ka mon­ta basi­li­kaa yhdel­lä 5,9 euron kap­se­lil­la saa­daan aikaan, mut­ta basi­li­kan­sie­me­net mak­sa­vat kau­pas­sa luok­kaa euron per pus­si jos­sa on sie­me­niä var­maan sato­ja. Mie­luum­min ostai­sin vain tyh­jän kap­se­lin ker­ran ja sit­ten kyl­väi­sin sii­hen omat kas­vi­ni. Juok­se­vat kulut täl­lai­sis­sa tuot­teis­sa herät­tä­vät aina epäluuloa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.