Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 13.12.2016

(Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Yleis­kaa­van toteut­ta­mis­oh­jel­man luonnon

(Pöy­däl­tä)

Tämä on todel­la tär­keä pape­ri, kos­ka yleis­kaa­va­han oli aika yleis­luon­tei­nen ja mitoi­tuk­sil­taan sen ver­ran väl­jä, että pal­jon jäi myö­hem­pi­nä aikoi­na pää­tet­tä­väk­si. Suu­rin asia on päät­tä­mi­nen toteut­ta­mis­jär­jes­tyk­ses­tä ja toki kes­kus­puis­ton osal­ta sii­tä, miten raken­ta­mi­nen rajau­tuu. Yleis­kaa­vaa käsi­tel­täes­sä moni vaa­ti, että pää­tös­val­ta pitäi­si siir­tää seu­raa­val­le val­tuus­tol­le. Minus­ta tämän toteut­ta­mis­oh­jel­man tär­keim­mät pää­tök­set pitäi­si siir­tää vaa­lien yli, vaik­ka tie­tys­ti vaa­le­ja var­ten eri ryh­mil­lä, myös vih­reil­lä, on tar­vet­ta pro­fi­loi­tua asiassa.

Ryh­mät var­maan­kin vie­lä kokoon­tu­vat tämän asian ympärillä.

Tor­ni­ho­tel­lin ja Sonc­kin maka­sii­nien kaava

Tor­ni­ho­tel­li on jo val­mis, mut­ta nyt kaa­voi­te­taan näi­tä maka­sii­ne­ja. Tämä on nyt meil­lä lausun­to­jen jäkeen, eikä mitään mai­nit­ta­via muu­tok­sia ole tehty.

Tyy­nen­me­ren­ka­dun liikennesuunnitelma

Tämä on mur­heel­lis­ta luet­ta­vaa, kun tilaa rai­va­taan sata­man pur­sua­val­le lii­ken­teel­le. Via Bal­tican lin­jaa­mi­nen Suo­mes­sa Jät­kä­saa­ren kaut­ta on tyh­mää. Par­haan­sa ovat suun­nit­te­li­jat var­maan­kin teh­neet epä­toi­voi­sen teh­tä­vän äärellä.

Kon­tu­lan kes­kuk­sen asemakaava

Tämä­kin oli meil­lä jo ker­taal­leen. Nyt esi­tys­tä on lausun­to­jen vuok­si muu­tet­tu niin mer­kit­tä­väs­ti, että se pan­naan uudel­leen näh­tä­vil­le. Kor­kein­ta raken­nus­ta on koro­tet­tu 16 ker­rok­seen. Vaik­ka olen tehok­kaan raken­ta­mi­sen kan­nal­la, lähiöis­sä kor­kea raken­ta­mi­nen voi olla huo­no rat­kai­su, kos­ka tii­viy­den vas­ta­pai­no­na ei saa­da urbaa­ne­ja pal­ve­lu­ja niin kuin kan­ta­kau­pun­gis­sa saadaan.

Pal­jon on kiin­ni tor­nin ulkonäöstä.

Peri­aat­teet käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sil­le toi­mi­ti­lois­ta asun­noik­si kan­ta­kau­pun­gin raja­tuil­la alueilla

Täs­tä olen kir­joit­ta­nut eril­li­sen pos­tauk­sen. Minus­ta tämä pitäi­si palaut­taa. Myös muu­tos­ha­lu­jen jar­rut­ta­mis­ta mak­suil­la pitäi­si selvittää.

Mal­min len­to­ken­tän tar­kis­tet­tu kaavarunko

(Pöy­däl­tä)

Tämä on ohje kaa­vo­jen val­mis­te­lul­le, ei siis lopul­li­nen pää­tös, mut­ta tär­keä asia sii­tä huo­li­mat­ta. Suun­ni­tel­mat eivät ole kovas­ti muut­tu­neet vii­me vuodesta.

Työn­joh­ta­jan­ka­dun kort­te­lei­den ase­ma­kaa­va Hert­to­nie­men teollisuusalueella

Teol­li­suus- ja varas­to­tont­te­ja muu­te­taan asuin­ton­teik­si. Näin saa­daan 3 000 uut­ta asu­kas­ta met­roa­se­man vie­reen. Itä­väy­län var­teen raken­ne­taan pit­kä ja kor­kea pysä­köin­ti­ta­lo, johon saa­daan kui­ten­kin vain nel­jän­nes alu­een noin tuhan­nes­ta auto­pai­kas­ta. Pysä­köin­ti­ta­lon mon­o­to­nis­ta ulkoa­sua piris­te­taan muun muas­sa mainoksin (!)

Kaup­pa­to­rin alu­een suunnitteluperiaatteet

Minä olen pitä­nyt Kaup­pa­to­rin tori­toi­min­nan alen­nus­ti­laa mur­heel­li­se­na asia­na. Mitään­hän siel­tä ei kan­na­ta enää ostaa. Nyt täl­le suu­rel­le mat­ka­muis­tok­rää­sä­alu­eel­le suun­ni­tel­laan lisää tilaa. Voi­si­ko tuos­ta alu­ees­ta teh­dä kesäk­si suu­ren terassiravintola-alueen?

Lyy­pe­kin­lai­tu­ril­le kaa­vail­laan taas sil­taa Kaup­pa­to­ril­ta. Sii­nä­hän on ollut van­ha rau­ta­tie­sil­ta, joka on pysy­väs­ti kään­net­ty­nä sivuun, jot­ta vesi­bus­sit pää­si­si­vät Kole­ra-altaa­seen. Vesi­bus­sit sin­ne, min­ne ei tul­lut Guggenheimia?

Pyö­rä­lii­ken­teen kantaverkko

Tuo­ta pitäi­si tut­kia tar­kem­min. Kar­tan saa täs­tä.

Eron myön­tä­mi­nen ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Ola­ve Veltheimille.

No jopas jota­kin! Perus­tur­val­li­suu­te­ni järkkyy.

Talous­ar­vion toteutumisennuste

Käyt­tä­mät­tä uhkaa jää­dä puo­li mil­joo­naa euroa. Las­kel­mas­sa tämä näkö­jään näkyy tulok­sen heik­ke­ne­mi­se­nä. Kehot­tai­sin har­kit­se­maan etumerkkiä.

 

 

 

39 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 13.12.2016”

 1. Jos län­si- ja itä­väy­lät oli­si pää­tet­ty jär­ke­väs­ti yhdis­tää kes­kus­ta­tun­ne­lil­la niin tuos­ta oli­si enää pie­ni sivu­haa­ra län­si­sa­ta­maan jol­loin Via Bal­tica liit­tyi­si suo­raan valtatieverkostoon.

  Toi­nen vaih­toeh­to­han oli­si ollut var­maan­kin sit­ten se että kan­ta­kau­pun­kia oli­si elä­vöi­tet­ty sil­lä että kaik­ki muut tal­lin­nan­mat­kaa­jat oli­si ohjat­tu jon­nek­kin Vuo­saa­ren peru­koil­le sen sijaan että lai­val­la pää­see suo­raan kaupunkiin.

 2. Tyy­nen­me­ren­ka­tu on mie­len­kiin­toi­nen tapaus. 2014 yleis­ten töi­den lau­ta­kun­ta päät­ti Tyy­nen­me­ren­ka­dun katusuun­ni­tel­mas­ta: suun­ni­tel­ma hyväk­sy­tään ase­ma­kaa­van 12101 tul­les­sa lainvoimaiseksi.

  Katu raken­net­tiin sil­ti, odot­ta­mat­ta suun­ni­tel­man hyväk­sy­mis­tä kuten laki edel­lyt­tää. Ja nyt kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to ehdot­taa­kin Sonc­kin maka­sii­neil­le toi­sen­lais­ta ase­ma­kaa­vaa nime­no­maan kiel­täen jo raken­ne­tun järjestelyn.

 3. Piris­tä­viä mai­nok­sia. Voi her­ran jes­tas. Tämä piris­tä­vä saas­ta on vain pahen­tu­nut valo­tau­lu­jen myö­tä. Her­man­nin ran­ta­tiel­lä läh­tee näkö­ky­ky JCDecaux’n ansios­ta ja met­ros­sa saa ihas­tel­la tök­ki­viä Flash-ani­maa­tioi­ta ja tois­sa­päi­vän uutissähkeitä.

  Sil­loin kun nuo näy­töt asen­net­tiin met­roi­hin ja rai­tio­vau­nui­hin, muis­tan kuul­lee­ni, että täl­lä las­ket­tiin mat­kus­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia euro­sen­til­lä yhtä mat­kaa koh­den. Oli­ko taas tämän arvois­ta? Onko kau­pun­gil­la yli­pään­sä min­kään­lais­ta mai­nos­myyn­ti­stra­te­gi­aa, vai ovat­ko ne tulo­puo­len vai­vai­set koli­kot ainoa mit­ta­ri, mitä täs­sä tuijotetaan?

 4. Jyri: Toi­nen vaih­toeh­to­han oli­si ollut var­maan­kin sit­ten se että kan­ta­kau­pun­kia oli­si elä­vöi­tet­ty sil­lä että kaik­ki muut tal­lin­nan­mat­kaa­jat oli­si ohjat­tu jon­nek­kin Vuo­saa­ren peru­koil­le sen sijaan että lai­val­la pää­see suo­raan kaupunkiin.

  Ja kol­mas vaih­toeh­to ettei teh­dä mitään vaan seu­ra­taan sivus­ta kun Tal­lin­nan rah­ti­lii­ken­net­tä siir­tyy kul­ke­maan Vuo­saa­ren kaut­ta.

  Jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det Tal­lin­nan lai­voil­le ovat muu­ten sur­keat. Rati­koi­den aika­tau­lut eivät jous­ta, eli käve­ly on ratik­kaa nopeam­pi tapa pääs­tä saa­rel­ta pois. Mik­sei tuon­ne saa­da esi­mer­kik­si Jät­kä­saa­ri-Rau­ta­tien­to­ri ‑ratik­kas­hutt­lea?

 5. Vuo­saa­res­ta kul­kee tosi­aan jat­ku­vas­ti Tal­lin­kin rah­ti­lai­vo­ja. Mat­kus­ta­jat halu­taan tie­ten­kin mie­lel­lään pitää lähem­pä­nä kes­kus­taa. Talou­del­li­sis­ta syis­tä mat­kus­ta­ja­laut­to­jen mukaan kan­nat­taa ottaa myös rah­tia kun on tyh­jää tilaa. Muu­ten pitäi­si ehkää vähen­tää lähtöjä.

  1. Hel­sin­gin pitäi­si sata­ma­mak­su­na ottaa sopi­van­ko­koi­nen mak­su laut­to­jen muka­na tule­vis­ta autois­ta ja rekois­ta. Mak­sun pitäi­si olla sel­väs­ti kor­keam­pi Jät­kä­saa­res­sa kuin Vuosaaressa.

 6. Ris­to Pakas­te :

  Ris­to Pakas­te :

  Kun yleis­kaa­vaa ale­taan sovel­taa kes­kus­puis­ton alu­eel­la tulee ottaa huo­mioon Hele­ne Scherfbäc­kin rakennamistavat.
  Väi­tän raken­ta­mi­sen aika­na hom­mien levin­neen ympä­ri aina­kin 20% suu­rem­mal­la alu­eel­le kuin itse lopul­li­nen puisto.
  Tämä saa­daan hoi­det­tua yksin­ker­tai­ses­ti raken­ta­mal­le aita suo­jel­ta­va alu­een rajalle.

 7. Jos­ko täl­lä ker­taa saa­tai­siin rai­teet asen­net­tua oikein eli mah­dol­li­sim­man lähek­käin ratik­ka­kais­tan kes­kel­le. Tyy­nen­me­ren­ka­dun nykyi­sel­lä osuu­del­la ne on sijoi­tet­tu reu­noil­le, jol­loin ker­ran­kin riit­tä­vän leveäk­si mitoi­te­tun kais­tan hyö­ty menee kank­ku­lan kaivoon.

 8. Jyri:
  Jos län­si- ja itä­väy­lät oli­si pää­tet­ty jär­ke­väs­ti yhdis­tää kes­kus­ta­tun­ne­lil­la niin tuos­ta oli­si enää pie­ni sivu­haa­ra län­si­sa­ta­maan jol­loin Via Bal­tica liit­tyi­si suo­raan valtatieverkostoon.

  Toi­nen vaih­toeh­to­han oli­si ollut var­maan­kin sit­ten se että kan­ta­kau­pun­kia oli­si elä­vöi­tet­ty sil­lä että kaik­ki muut tal­lin­nan­mat­kaa­jat oli­si ohjat­tu jon­nek­kin Vuo­saa­ren peru­koil­le sen sijaan että lai­val­la pää­see suo­raan kaupunkiin.

  Hel­sin­gin ja Espoon itä- ja län­si­päät yhdis­tä­vä tun­ne­li on jo ole­mas­sa ja pian sen pitäi­si olla käy­tös­sä­kin. Yhteys Vuo­saa­reen on suo­ra­vii­vais­ta toteut­taa jat­ka­mal­la tun­ne­lia itä­pääs­tä muu­ta­mal­la kilometrillä.

  Riit­tää, että raken­ne­taan tun­ne­li ihmi­sil­le ja nii­tä kul­jet­ta­vil­le junil­le, 2000 kg pai­na­vien auto­jen siir­te­lyä var­ten kau­pun­ki­seu­dun puo­lel­ta toi­sel­le ei kan­na­ta mil­jar­di­tun­ne­lia rakentaa.

  spot­tu: Mik­sei tuon­ne saa­da esi­mer­kik­si Jät­kä­saa­ri-Rau­ta­tien­to­ri ‑ratik­kas­hutt­lea?

  Kuka mak­saa? Jos lai­vas­sa on 1000 mat­kus­ta­jaa, tar­vi­taan jokais­ta var­ten 10 rai­tio­vau­nua. Jos pur­kau­tu­mi­nen lai­vas­ta kes­tää 30 min, vau­nu 3 minuu­tin välein, ellei oli­si muu­ta lii­ken­net­tä. Met­ro­ju­nia riit­täi­si noin kol­me, eli meni­si nor­maa­lin lii­ken­nöin­nin puit­teis­sa aina­kin ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la. Tämän näkee hyvin len­toa­se­man juna-ase­mal­la, jos­sa täy­si­kin lai­tu­ri tyh­je­nee saman­tien kun juna imai­see mat­kus­ta­jat sisäänsä.

 9. Jät­kä­saa­ren sata­ma ja uusi ter­mi­naa­li on kyl­lä kun­nal­lis­ta osaop­ti­moin­tia par­haim­mil­laan. H/k ‑suh­de on var­maan todel­la kova itse Sata­man kan­nal­ta, mut­ta kun las­ke­taan yhtä­löön sisään lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja ulkois­hai­tat, niin ollaan pahas­ti pakkasella.

  Jos ei itket­täi­si, niin nau­rat­tai­si, että täl­lais­ta tuna­roin­tia saa vie­lä vuon­na 2016 todistaa.

 10. Peter:
  Vuo­saa­res­ta kul­kee tosi­aan jat­ku­vas­ti Tal­lin­kin rah­ti­lai­vo­ja. Mat­kus­ta­jat halu­taan tie­ten­kin mie­lel­lään pitää lähem­pä­nä kes­kus­taa. Talou­del­li­sis­ta syis­tä mat­kus­ta­ja­laut­to­jen mukaan kan­nat­taa ottaa myös rah­tia kun on tyh­jää tilaa. Muu­ten pitäi­si ehkää vähen­tää lähtöjä. 

  Jos seu­rai­lee edes vähän­kin lai­van las­taus­ta sata­mas­sa niin tai­taa tosia­sias­sa olla niin päin että Tal­lin­nan pika­lai­vo­jen kan­nat­taa talou­del­li­sis­ta syis­tä kul­jet­taa mat­kus­ta­jia samal­la kun rah­ti­lii­ken­teen ohes­sa on vapaa­ta tilaa. 

  Jos rah­ti­lii­ken­ne ajet­tai­siin sata­ma­mak­suil­la Vuo­saa­reen niin toden­nä­köi­ses­ti merel­li­sek­si kak­sois­kau­pun­gik­si kaa­vail­lun Tal­sin­kin ainoa jouk­ko­lii­ken­ne­muo­to heik­ke­ni­si pal­ve­lu­ta­sol­taan oleellisesti.

  Toki näin voi­daan teh­dä mut­ta samas­sa voi­si las­kea sen­kin pal­jon­ko sääs­tyi­si raken­nus­maa­ta asu­mis­ra­ken­tee­seen jos kis­ko­puo­lel­la siir­täi­si kau­ko­lii­ken­teen ter­mi­naa­lin tik­ku­ri­laan ja yhdel­lä rai­de­pa­ril­la toi­si rau­ta­tie­a­se­mal­le met­ro­ta­soi­sen yhteyden. 

  Yhtä loo­gi­nen kau­pun­gin lii­ken­ne­pal­ve­lui­den siir­to lähiöön..

 11. Pyö­rä­lii­ken­teen suun­ni­tel­mas­ta Munkkiniemessä: 

  Munk­ki­nie­men puis­to­tiel­le ehdo­te­taan edel­leen baa­nan pitä­mi­nen nykyi­sel­lä fla­nöö­ri­po­lul­la puis­to­tien kes­kel­lä, vaik­ka se on vaa­ral­li­nen ja epä­käy­tän­nöl­li­nen rat­kai­su ver­rat­tu­na pyö­rä­kais­toi­hin ajo­ra­to­jen vie­res­sä. 1) Nykyi­nen rat­kai­su on lii­an kapea baa­nak­si eikä lisää tilaa ole: jalan­kul­ku on kiel­let­ty kysei­sel­lä pyö­rä­tiel­lä mut­ta tie­ten­kin jalan­kul­ki­jat kul­ke­vat mie­lel­lään asfal­toi­tua pol­kua pit­kin pysä­keil­le ja se heil­le sal­lit­ta­koon. 2) Autot aja­vat eteen ja pysäh­ty­vät pyö­rä­tien kes­kel­le kun ylit­tä­vät puis­to­tien väis­täen mui­ta auto­ja. 3) Puis­to­tien kes­kel­lä kul­ke­val­ta pyö­rä­tiel­tä ei pää­se kadun­var­ren kiin­teis­töil­le. Pyö­rä­kais­tat puis­to­tien ajo­ra­to­jen vie­res­sä rat­kais­tai­si kaik­ki nämä ongelmat. 

  Suun­nit­te­li­jat ovat sano­neet että ei voi­da raken­taa pyö­rä­kais­to­ja Munk­ki­nie­men puis­to­tiel­le kos­ka puis­to­tien molem­mat päät ovat vai­kei­ta rat­kais­ta. Mut­ta täl­lais­ten ongel­mien rat­kai­se­mi­ses­ta heil­le mak­se­taan palk­kaa. Lisäk­si suun­nit­te­li­jat väit­ti­vät että baa­nan muut­ta­mi­nen välil­lä pyö­rä­kais­tak­si loi­si epä­joh­don­mu­kai­sen rei­tin, mut­ta mie­les­tä­ni baa­nan luon­ne muut­tuu joka tapauk­ses­sa kun se ylit­tää puis­to­tien ajo­kais­tat ja kul­ke­vat sen kes­kel­lä kadun sivun sijas­ta kuten Paciuksenkadulla. 

  Pyö­rä­kais­to­jen ehdot­ta­mi­nen Munk­ki­nie­men­ran­nal­le on hie­man lii­oi­tel­tua. Sii­nä ei ole kovin pal­jon auto­lii­ken­net­tä, joten hyvin pys­tyy pyö­räi­le­mään ajo­ra­dal­la. (Sen sijaan Laa­ja­lah­den­tien pyö­rä­kais­tat tun­tu­vat jär­ke­väl­tä ratkaisulta).

 12. Hel­sin­ki-Tal­lin­na-tun­ne­li alkaa vai­kut­taa jär­ki­rat­kai­sul­ta, jos sen ainoa vaih­toeh­to on nykyi­nen kehi­tus Jätkäsaaressa…

 13. Peri­aat­teet käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sil­le toi­mi­ti­lois­ta asun­noik­si kan­ta­kau­pun­gin raja­tuil­la alueilla 

  Tuli­pa täs­tä ja saman­ai­kai­ses­ta segre­gaa­tio­kes­kus­te­lus­ta mie­lee­ni: kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen osuus ete­läi­ses­sä suur­pii­ris­sä on 0,9 % asun­to­kan­nas­ta, kun se muil­la alueil­la on 11–22 % asun­to­kan­nas­ta. Tämä on segre­gaa­tio­ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta epä­suo­ta­va tilanne.

  Jät­kä­saa­ren ja Her­ne­saa­ren raken­tu­mi­nen toki hel­pot­ta­vat tilan­net­ta ete­läi­sen Hel­sin­gin osal­ta, mut­ta eivät kyl­lä rii­tä val­lit­se­van tilan­teen kor­jaa­mi­seen. Niin­pä kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen saa­mi­nen myös van­hem­mil­le ete­läi­sen suur­pii­rin alueil­le oli­si var­maan­kin toivottavaa.

  Eikö tämä toi­mis­to­jen asun­noik­si­muut­ta­mis­ha­luk­kuus tar­joai­si kau­pun­gil­le lois­ta­van pai­kan hank­kia näi­tä muun­ta­mi­seen sovel­tu­via kiin­teis­tö­jä itsel­leen vuo­kra-asun­noik­si? Minus­ta tämä oli­si kel­po tapa vähen­tää segre­gaa­tio­ta, joka muu­toin on täl­lais­ten “jo raken­net­tu­jen” aluei­den koh­dal­la hyvin hankalaa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gin pitäi­si sata­ma­mak­su­na ottaa sopi­van­ko­koi­nen mak­su laut­to­jen muka­na tule­vis­ta autois­ta ja rekois­ta. Mak­sun pitäi­si olla sel­väs­ti kor­keam­pi Jät­kä­saa­res­sa kuin Vuosaaressa.

  Tyh­jis­tä rekois­ta kes­kus­tan sata­mis­sa jo veloi­te­taan­kin vuo­den 2015 maa­lis­kuus­ta läh­tien, kii­tos sii­tä, askel oike­aan suun­taan. Nyt tätä pitäi­si kui­ten­kin ilman muu­ta laa­jen­taa ehdot­ta­maa­si suun­taan, kos­ke­maan kaik­kia ajo­neu­vo­ja. Samal­la mat­kus­ta­ja­mak­su­ja voi­tai­siin alen­taa — mat­kus­ta­jis­ta Hel­sin­ki hyö­tyy, ajo­neu­vois­ta Hel­sin­gil­le aiheu­tuu (kes­kus­tas­sa) kus­tan­nuk­sia ja haittaa.

 14. Jyri: Jos seu­rai­lee edes vähän­kin lai­van las­taus­ta sata­mas­sa niin tai­taa tosia­sias­sa olla niin päin että Tal­lin­nan pika­lai­vo­jen kan­nat­taa talou­del­li­sis­ta syis­tä kul­jet­taa mat­kus­ta­jia samal­la kun rah­ti­lii­ken­teen ohes­sa on vapaa­ta tilaa. 

  Kui­ten­kin Tal­lin­kin tulois­ta vain 11 % tulee tava­ra­lii­ken­tees­tä, ja tähän lukuun sisäl­ty­vät myös Tal­lin­kin kak­si pää­asias­sa rah­tia kul­jet­ta­vaa ropax-alus­ta (Sea Wind ja Regal Star). Vas­taa­vas­ti 75 % Tal­lin­kin tulois­ta tulee mat­ka­li­puis­ta ja lai­vo­jen ravintoloista/kaupoista [1].

  Lisäk­si esim. Lin­da Linen kum­mas­ti kan­nat­taa kul­jet­taa pelk­kiä mat­kus­ta­jia mon­ta ker­taa päi­väs­sä Hki-Tal­lin­na ‑väliä.

  1) http://www.tallink.com/documents/10192/21881052/2016–03_Tallink_Company_Presentation.pdf/

 15. Jari V:
  Jos­ko täl­lä ker­taa saa­tai­siin rai­teet asen­net­tua oikein eli mah­dol­li­sim­man lähek­käin ratik­ka­kais­tan kes­kel­le. Tyy­nen­me­ren­ka­dun nykyi­sel­lä osuu­del­la ne on sijoi­tet­tu reu­noil­le, jol­loin ker­ran­kin riit­tä­vän leveäk­si mitoi­te­tun kais­tan hyö­ty menee kank­ku­lan kaivoon.

  Jät­kä­saa­ri, tai sen ekat vai­heet, tai­taa jää­dä vii­mei­sek­si näin epä­on­nis­tu­neek­si ratik­ka­suun­nit­te­lu­koh­teek­si. Sen vir­heis­tä on otet­tu oppia ja esi­mer­kik­si Väli­me­ren­ka­tu on nyt piir­ret­ty uusik­si (se piti alun­pe­rin toteut­taa samal­la ideal­la kuin Tyy­nen­me­ren­ka­tu­kin). Samoin Telak­ka­ka­tu, Her­ne­saa­ri ja Laa­ja­sa­lo toteu­te­taan pal­jon paremmin.

  Tyy­nen­me­ren­ka­dun epä­on­nis­tu­nut osuus­kin on tiem­mä tar­koi­tus jol­lain aika­vä­lil­lä kor­ja­ta, mut­ta mitä tuo käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, on minul­le vähän epä­sel­vää. Uusi­mi­si­kään ne kis­kot eivät tule vie­lä vuosikymmeniin.

 16. Lund­vis­tin Jul­le:
  Jät­kä­saa­ren sata­ma ja uusi ter­mi­naa­li on kyl­lä kun­nal­lis­ta osaop­ti­moin­tia par­haim­mil­laan. H/k ‑suh­de on var­maan todel­la kova itse Sata­man kan­nal­ta, mut­ta kun las­ke­taan yhtä­löön sisään lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja ulkois­hai­tat, niin ollaan pahas­ti pakkasella.

  Jos ei itket­täi­si, niin nau­rat­tai­si, että täl­lais­ta tuna­roin­tia saa vie­lä vuon­na 2016 todistaa.

  Kuka täs­tä hul­luu­des­ta vas­taa? Paju­nen­ko, kau­pun­gin­hal­li­tus vai kuka?

 17. Onko joku eri­tyi­nen syy mik­si turun­väy­län, lah­den­väyän ja itä­väy­län bule­var­dien suun­nit­te­lu on siir­ret­ty hamaan tule­vai­suu­teen ja esi­mer­kik­si Var­tio­saa­ri ja Mal­min kent­tä suun­ni­tel­laan pikavauhtia?

  Väki­sin pis­tää epäi­le­mään että uusis­ta lähiöis­tä halu­taan var­mis­taa, että asuk­kaat pää­se­vät autoi­le­maan kes­kus­taan. Täs­sä pitäi­si nyt ehdot­to­mas­ti muut­taa suun­ni­tel­maa niin, että kaa­voi­tuk­sen aloi­tus pää­te­tään mit­taa­mal­la etäi­syyt­tä kes­kus­tas­ta. Jos lah­de­väy­lä ja itä­väy­lä täy­te­tään ensin lähiö­asuk­kai­den autois­ta ei nii­den bule­var­di­soit­ni ete­ne koskaan.

  1. Läh­den­väy­län ja Itä­väy­län bule­var­di­soin­tien talous on aika hei­kol­la poh­jal­la, kun taas Mal­min kent­tä on hyvin edul­lis­ta raken­nus­maa­ta. Turun väy­län osal­ta olen ymmälläni.

 18. -e-: Kuka täs­tä hul­luu­des­ta vas­taa? Paju­nen­ko, kau­pun­gin­hal­li­tus vai kuka?

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta?

 19. Via Bal­tican lin­jaa­mi­nen Suo­mes­sa Jät­kä­saa­ren kaut­ta on tyh­mää. Par­haan­sa ovat suun­nit­te­li­jat var­maan­kin teh­neet epä­toi­voi­sen teh­tä­vän äärellä.”

  Minus­ta­kin kai­kes­ta päin­vas­toin näkee, että suun­nit­te­li­jat ovat täy­sin epä­on­nis­tu­neet teh­tä­väs­sään. Mikä­hän mah­taa olla tilan­ne, kun Tal­lin­nan auto­liii­ken­teen mää­rä vaik­ka­pa kak­sin­ker­tais­tuu nykyi­ses­tä? Kai täs­tä on jotain las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia ole­mas­sa? Ris­tei­ly­lai­vo­jen jenk­ki­tu­ris­te­ja kul­jet­ta­vat bus­sit on onnek­si sen­tään pelas­tet­tu Her­ne­saa­ren puo­lel­le, jot­ta eivät jämäh­täi­si Mec­he­li­nin­ka­dun alun liikennesumppuun.

  En itse­kään enää kek­si muu­ta rat­kai­sua kuin kes­kua­ta­tun­ne­lin ja sii­hen kyt­ke­tyn haa­ran Jät­kän sata­maan. Toi­vot­ta­vas­ti sel­lais­ta jo suunnitellaan.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gin pitäi­si sata­ma­mak­su­na ottaa sopi­van­ko­koi­nen mak­su laut­to­jen muka­na tule­vis­ta autois­ta ja rekois­ta. Mak­sun pitäi­si olla sel­väs­ti kor­keam­pi Jät­kä­saa­res­sa kuin Vuosaaressa.

  Rekois­ta Jät­käs­sä peri­tään Vuo­saar­ta kor­keam­pi mak­su ja osa kumi­pyö­rä­rah­dis­ta on jo siir­ty­nyt­kin Vuo­saa­reen, enem­män­kin sopi­si sitä kaut­ta liik­ku­maan. Vuo­saa­res­ta kul­kee 2 vuo­roa Tal­lin­naan ja takai­sin kyy­dis­sään rek­ko­ja. Hen­ki­lö­au­tois­ta sata­ma ei jos­tain syys­tä veloi­ta latin latia, vaan ainoat mak­sut mene­vät hen­ki­lö­mat­kus­ta­jis­ta. On kuu­lem­ma omis­ta­jan lin­jaus (mik­si Hel­sin­ki halu­aa kan­nus­taa tal­lin­nan­mat­kaa­jia otta­maan auton lautalle…?!)
  EHDOTUS: Vaa­ti­kaa sata­maa muut­ta­maan mak­su­ja siten, että suu­rem­pi osa mak­suis­ta tulee autois­ta, jois­ta on hait­taa ja pie­nem­pi henkilömatkustajista!

  Rek­ko­ja­kin liik­kuu lii­kaa, ja nii­den huo­no puo­li on kul­ke­mi­nen aamun ja aamu­yön lau­toil­la. Täs­tä ilo­na rek­ko­jen die­se­lit huu­ta­vat Jät­kä­saa­ren öisil­lä kaduil­la ja rekat park­kee­raa­vat pihoil­le odot­taes­saan aamu­lau­tan lähtöä
  EHDOTUS: Rau­hoit­ta­kaa Jät­kä­saa­ren kadut öisel­tä ras­kaan lii­ken­teen läpi­ku­lul­ta, esim. läpia­jo­kiel­to 22–07 väli­sel­le ajal­le. Jotain saman­tyyp­pis­tä lie­nee käy­tös­sä Katajanokalla.

  Tyy­nen­me­ren­ka­dun ja sata­ma-alu­een olle­sa vie­lä rem­pas­sa sata­ma ohjaa kau­pun­gin vir­ka­mies­ten hyväk­sy­mä­nä rekat Väli­me­ren­ka­tua pit­kin sata­maan vie­lä vuo­sia. Väli­me­ren­ka­tua ei ole suun­ni­tel­tu ras­kaan lii­ken­teen läpia­jo­ka­duk­si, ja mete­li tuskainen.
  EHDOTUS: Se Jät­kä­saa­ren yöl­li­nen läpiajokielto

  Sata­man auto­mat­kus­ta­jat rik­ko­vat nopeus­ra­joi­tuk­sia surut­ta ja Tor­ni­ho­tel­lin edes­sä on päi­vit­täin vaa­ral­li­sia van­hoil­la kel­tai­sil­la ajoja
  EHDOTUS: Hank­ki­kaa Jät­kä­saa­reen kame­ra­val­von­ta kit­ke­mään pahim­man törkeydet.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Läh­den­väy­län ja Itä­väy­län bule­var­di­soin­tien talous on aika hei­kol­la poh­jal­la, kun taas Mal­min kent­tä on hyvin edul­lis­ta raken­nus­maa­ta. Turun väy­län osal­ta olen ymmälläni. 

  Jos lah­den­väy­lää ei bule­var­di­soi­da­kaan, niin sit­ten ei tule pika­ra­tik­kaa Mal­mil­ta kes­kus­tan suun­taan ja lop­pu­tu­los on ihan rehel­li­nen moottoritieautolähiö.

  Tämän­kö takia moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soin­ti saa­tiin mene­mään läpi? Kun se ei ole kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, niin sitä ei sit­ten teh­dä­kään. Tuos­sa pape­ris­sa ei nyt ole yhtään moot­to­ri­tien bule­var­di­soin­tia, joka oli­si heti alka­mas­sa. Vaan hamaan tule­vai­suu­teen tai sel­vit­te­lyyn siirrettyjä.

  Nyt pitäi­si kat­soa juur­ta jak­saen mitä bule­var­deil­le pitää teh­dä, että ne saa­daan kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­maan. Jos ei muu­ten, niin nii­tä pitää yhdis­tel­lä mui­den aluei­den kans­sa niin, että koko­nai­suus on plus­sal­la ja saa­daan ehjä kau­pun­ki­ra­ken­ne. Kehä­tei­den tun­tu­maan raken­te­lu ei ollut se mitä yleis­kaa­van kans­sa puhut­tiin ja mitä luvattiin.

 22. Rol­le: Rekois­ta Jät­käs­sä peri­tään Vuo­saar­ta kor­keam­pi mak­su ja osa kumi­pyö­rä­rah­dis­ta on jo siir­ty­nyt­kin Vuo­saa­reen, enem­män­kin sopi­si sitä kaut­ta liik­ku­maan. Vuo­saa­res­ta kul­kee 2 vuo­roa Tal­lin­naan ja takai­sin kyy­dis­sään rek­ko­ja. Hen­ki­lö­au­tois­ta sata­ma ei jos­tain syys­tä veloi­ta latin latia, vaan ainoat mak­sut mene­vät hen­ki­lö­mat­kus­ta­jis­ta. On kuu­lem­ma omis­ta­jan lin­jaus (mik­si Hel­sin­ki halu­aa kan­nus­taa tal­lin­nan­mat­kaa­jia otta­maan auton lautalle…?!)
  EHDOTUS: Vaa­ti­kaa sata­maa muut­ta­maan mak­su­ja siten, että suu­rem­pi osa mak­suis­ta tulee autois­ta, jois­ta on hait­taa ja pie­nem­pi henkilömatkustajista!

  Rek­ko­ja­kin liik­kuu lii­kaa, ja nii­den huo­no puo­li on kul­ke­mi­nen aamun ja aamu­yön lau­toil­la. Täs­tä ilo­na rek­ko­jen die­se­lit huu­ta­vat Jät­kä­saa­ren öisil­lä kaduil­la ja rekat park­kee­raa­vat pihoil­le odot­taes­saan aamu­lau­tan lähtöä
  EHDOTUS: Rau­hoit­ta­kaa Jät­kä­saa­ren kadut öisel­tä ras­kaan lii­ken­teen läpi­ku­lul­ta, esim. läpia­jo­kiel­to 22–07 väli­sel­le ajal­le. Jotain saman­tyyp­pis­tä lie­nee käy­tös­sä Katajanokalla.

  Tyy­nen­me­ren­ka­dun ja sata­ma-alu­een olle­sa vie­lä rem­pas­sa sata­ma ohjaa kau­pun­gin vir­ka­mies­ten hyväk­sy­mä­nä rekat Väli­me­ren­ka­tua pit­kin sata­maan vie­lä vuo­sia. Väli­me­ren­ka­tua ei ole suun­ni­tel­tu ras­kaan lii­ken­teen läpia­jo­ka­duk­si, ja mete­li tuskainen.
  EHDOTUS: Se Jät­kä­saa­ren yöl­li­nen läpiajokielto

  Sata­man auto­mat­kus­ta­jat rik­ko­vat nopeus­ra­joi­tuk­sia surut­ta ja Tor­ni­ho­tel­lin edes­sä on päi­vit­täin vaa­ral­li­sia van­hoil­la kel­tai­sil­la ajoja
  EHDOTUS: Hank­ki­kaa Jät­kä­saa­reen kame­ra­val­von­ta kit­ke­mään pahim­man törkeydet.

  Niin ja vie­lä yksi. Tyy­nen­me­ren­ka­dun var­ren lai­tu­reil­le pysä­köi­ty­jen ris­tei­li­jöi­den moot­to­rei­den käyt­tö kan­taa kau­as ja heit­te­lee pien­hiuk­ka­sia läheis­ten talo­jen asuntoihin.
  EHDOTUS: Otta­kaa kau­pun­gin hal­tuun kau­pun­gin­puo­lei­sim­mat lai­tu­rit ja vel­voit­ta­kaa sata­maa mah­dut­ta­maan lai­van­sa uuden ter­mi­naa­lin vie­reen raken­net­tui­hin lai­tui­rei­hin. Lai­voil­ta pelas­tu­neen haas­ka­ti­lan voi­si vaik­ka osoit­taa ravin­to­la­lai­voil­la tms. toi­min­nal­le. Jät­kä­saa­ren ran­nas­ta voi­si hyvin Cla­rioi­nin, uuden sata­man ja val­mis­tu­van Wood Cityn vedos­sa tul­la tren­di­käs illan­viet­to-alue, kun­han sie­tä­mä­tön läpia­jo­lii­ken­ne ja lai­vo­jen saas­teet eivät tuhoa tätä mahdollisuutta.

 23. Mik­koR: Jos lah­den­väy­lää ei bule­var­di­soi­da­kaan, niin sit­ten ei tule pika­ra­tik­kaa Mal­mil­ta kes­kus­tan suun­taan ja lop­pu­tu­los on ihan rehel­li­nen moottoritieautolähiö.

  Tämän­kö takia moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soin­ti saa­tiin mene­mään läpi? Kun se ei ole kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, niin sitä ei sit­ten teh­dä­kään. Tuos­sa pape­ris­sa ei nyt ole yhtään moot­to­ri­tien bule­var­di­soin­tia, joka oli­si heti alka­mas­sa. Vaan hamaan tule­vai­suu­teen tai sel­vit­te­lyyn siirrettyjä.

  Nyt pitäi­si kat­soa juur­ta jak­saen mitä bule­var­deil­le pitää teh­dä, että ne saa­daan kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­maan. Jos ei muu­ten, niin nii­tä pitää yhdis­tel­lä mui­den aluei­den kans­sa niin, että koko­nai­suus on plus­sal­la ja saa­daan ehjä kau­pun­ki­ra­ken­ne. Kehä­tei­den tun­tu­maan raken­te­lu ei ollut se mitä yleis­kaa­van kans­sa puhut­tiin ja mitä luvattiin.

  Onhan Laa­ja­sa­lon­tien bule­var­di­soin­ti käyn­nis­sä jo hyvä­nä pilot­ti­hank­kee­na. Se on tie­tys­ti vaa­ti­ma­ton ver­rat­tu­na sisään­tu­lo­tei­hin, mut­ta minus­ta on fik­sua aloit­taa vaa­ti­mat­to­mas­ti, vir­heis­tä oppien. Sil­loin nii­tä mah­dol­li­ses­ti teh­tä­viä vir­hei­tä ei tar­vit­se tois­taa isois­sa kohteissa.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pyö­rä­lii­ken­teen kantaverkko

  Verk­ko itses­sään näyt­tää hyväl­le, mut­ta toteu­tus tulee ole­maan Hesa­rin kal­tais­ta pyö­rä­kais­ta­hut­tua, jon­ka mer­kit­tä­vin lii­ken­teel­li­nen ansio tulee ole­maan auto­jen ajo­no­peuk­sien kas­vu lii­ken­neym­pä­ris­tön väljentyessä.

  KSL:n pitäi­si teh­dä ensim­mäi­sen lumi­sa­teen jäl­keen eks­kur­sio Hesa­ril­le. Mut­ta jos ei kiin­nos­ta läh­teä kyl­mään, niin voin ker­toa mitä siel­lä tapahtuu.

  Lumet aurat­tu pyö­rä­kais­tal­le: tuke­vas­ti. Pyö­räi­li­jöi­tä kak­si kpl tun­nis­sa: ehkä, ja jal­ka­käy­tä­väl­lä. Auto­jen ajo­no­peu­det sii­hen näh­den mitä ne oli­vat ennen pyö­rä­kais­to­ja: kasvaneet.

  Pyö­rä­kais­tat toi­mi­ne­vat ihan hyvin Köpik­ses­sä tai ete­läm­pä­nä, jos­sa pyö­räi­li­jöi­tä on ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kais­toil­la hidas­ta­mas­sa auto­ja. Suo­mes­sa: toi­mii kol­me kuu­kaut­ta vuodessa.

 25. Veik­ko Rin­ne: Minus­ta­kin kai­kes­ta päin­vas­toin näkee, että suun­nit­te­li­jat ovat täy­sin epä­on­nis­tu­neet teh­tä­väs­sään. Mikä­hän mah­taa olla tilan­ne, kun Tal­lin­nan auto­liii­ken­teen mää­rä vaik­ka­pa kak­sin­ker­tais­tuu nykyi­ses­tä? Kai täs­tä on jotain las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia ole­mas­sa? Ris­tei­ly­lai­vo­jen jenk­ki­tu­ris­te­ja kul­jet­ta­vat bus­sit on onnek­si sen­tään pelas­tet­tu Her­ne­saa­ren puo­lel­le, jot­ta eivät jämäh­täi­si Mec­he­li­nin­ka­dun alun liikennesumppuun.

  Die­sel-autoil­la aja­mi­nen kan­ta­kau­pun­gis­sa pitäi­si kiel­tää, ihan ensim­mäi­se­nä rekat ja kuor­ma-autot. Turus­sa­kin sen­tään on rekoil­la aja­mi­nen kes­kus­tas­sa kielletty 😉

 26. Mik­koR: Jos lah­den­väy­lää ei bule­var­di­soi­da­kaan, niin sit­ten ei tule pika­ra­tik­kaa Mal­mil­ta kes­kus­tan suun­taan ja lop­pu­tu­los on ihan rehel­li­nen moottoritieautolähiö.

  Tämän­kö takia moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soin­ti saa­tiin mene­mään läpi? Kun se ei ole kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, niin sitä ei sit­ten teh­dä­kään. Tuos­sa pape­ris­sa ei nyt ole yhtään moot­to­ri­tien bule­var­di­soin­tia, joka oli­si heti alka­mas­sa. Vaan hamaan tule­vai­suu­teen tai sel­vit­te­lyyn siirrettyjä.

  Nyt pitäi­si kat­soa juur­ta jak­saen mitä bule­var­deil­le pitää teh­dä, että ne saa­daan kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­maan. Jos ei muu­ten, niin nii­tä pitää yhdis­tel­lä mui­den aluei­den kans­sa niin, että koko­nai­suus on plus­sal­la ja saa­daan ehjä kau­pun­ki­ra­ken­ne. Kehä­tei­den tun­tu­maan raken­te­lu ei ollut se mitä yleis­kaa­van kans­sa puhut­tiin ja mitä luvattiin. 

  Kyl­lä­hän tuo lie­nee tul­lut sel­väk­si, että Mal­min rai­tio­tie toteu­te­taan aina­kin 20 vuot­ta ennen Lah­den­väy­län bule­var­di­soin­tia moot­to­ri­tien var­res­sa kul­ke­va­na pika­rai­tio­tie­nä. Muu­ten­kin on kysee­na­lais­ta, kan­nat­taa­ko Mal­min rai­tio­tie­tä edes toteut­taa 25 km/h kes­ki­no­peu­del­la kul­ke­va­na bule­var­di­ra­tik­ka­na, kos­ka mat­ka-aika Mal­min kent­tä­alu­een poh­jois­osas­ta oli­si täl­löin Haka­nie­meen­kin rei­lus­ti yli puo­li tun­tia ja Rau­ta­tie­a­se­mal­le mel­kein 40 minuut­tia. Nopeam­pi light rail ‑rat­kai­su ei tuos­sa koh­taa vält­tä­mät­tä aiheu­ta hir­veän suur­ta este­vai­ku­tus­ta kuten muis­sa bulevardisointikohteissa.

  Lah­den­väy­län bule­var­di­soin­ti ei ole ensim­mäis­ten jou­kos­sa, kos­ka se on bul­var­di­soi­ta­vis­ta moot­to­ri­teis­tä kauim­pa­na kan­ta-kau­pun­gis­ta, sen lii­ken­ne­mää­rät ovat suu­rim­mat, se välit­tää osin itä-län­si­suun­tais­ta poi­kit­tais­lii­ken­net­tä, se on val­ta­kun­nal­li­ses­ti tär­keä val­ta­tie­yh­teys (mm. ambu­lans­si­kul­je­tuk­sil­le) ja tun­ne­loin­nin teke­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä­kin pitäi­si teh­dä pää­tös ennen bule­var­di­soin­tia. Lisä­ra­ken­ta­mi­nen tulee ole­maan poliit­ti­ses­ti vai­ke­aa myös Kum­pu­lan aktii­vi­sen NIM­BY-asu­jai­mis­ton vuok­si. Toi­sin sanoen, bule­var­di­soin­nin hai­tat ovat suu­rim­man Lah­den­väy­län koh­dal­la, mut­ta hyö­dyt pienimmät.

  Yleis­kaa­vas­sa toteu­te­taan ensin ne alu­eet, joi­hin liit­ty­vät inves­toin­nit ja inves­toin­ti­pää­tök­set on jo teh­ty. Moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soin­nit vaa­ti­vat mel­ko mas­sii­vi­set inves­toin­nit, ei ainoas­taan uuden bule­var­din raken­ta­mi­sen ja alu­een esi­ra­ken­nus­työt vaan myös kan­ta­kau­pun­gin rai­tio­tie­ver­kos­ton uudel­leen­ra­ken­ta­mi­sen siten että bule­var­deil­ta tule­vat rai­tio­vau­nut pää­se­vät suju­vas­ti kes­kus­taan. Bule­var­dit kyl­lä tule­vat kan­nat­ta­vik­si kun kan­ta­kau­pun­ki ensin laa­jen­ne­taan moot­to­ri­tei­den alkuun asti. Sii­nä riit­tää teke­mis­tä seu­raa­vik­si 5–10 vuodeksi.

  1. Kus­taa Vaa­san tien bule­var­di­soin­tia voi­si aja­tel­la Flo­ran­tiel­le saak­ka ilman koh­tuut­to­mia vau­rioi­ta. Vähän väi­tel­tä­vää sii­nä­kin jää. Sit­ten tör­mä­tään van­haan oma­ko­tia­lu­ee­seen, jon­ka pur­ka­mi­nen pois tie­tä voi­si olla aika vaikeaa.

 27. Hel­sin­gin sata­ma hin­noit­te­li jo yhden lai­van Vuo­saa­res­sa Han­gon sata­mal­le. Tal­link tuo Megas­ta­rin län­si­sa­ta­maan joka rah­taa 5 ker­taa Vuo­saa­ren lai­vo­jen rek­ka­mää­rän ker­ral­la. Nime­no­maan auto­lai­va täs­tä tulee. Toi­saal­ta ne viro­lai­set mat­kus­ta­jat tuo­vat eni­ten rahaa Suo­meen. Ei pidä hämään­tyä ame­rik­ka­lais­ten per turis­ti rahan­käy­tös­tä vaan kan­nat­taa kat­soa koko pot­tia. Tal­lin­kin Vuo­saa­ren lai­vat vie­dään romut­ta­mol­le parin vuo­den sisään, ei niil­lä ole tulevaisuutta.
  Rah­ti ehkä tuo 1/10 osan Tal­lin­kin lii­ke­vaih­dos­ta. Mut­ta 1/3 kat­tees­ta. Rah­ti elät­tää matkustajalautat.

 28. Daniel Feder­ley: Jät­kä­saa­ri, tai sen ekat vai­heet, tai­taa jää­dä vii­mei­sek­si näin epä­on­nis­tu­neek­si ratik­ka­suun­nit­te­lu­koh­teek­si. Sen vir­heis­tä on otet­tu oppia ja esi­mer­kik­si Väli­me­ren­ka­tu on nyt piir­ret­ty uusik­si (se piti alun­pe­rin toteut­taa samal­la ideal­la kuin Tyy­nen­me­ren­ka­tu­kin). Samoin Telak­ka­ka­tu, Her­ne­saa­ri ja Laa­ja­sa­lo toteu­te­taan pal­jon paremmin.

  Kor­jaa, jos olen vää­räs­sä, mut­ta eikö Tyy­nen­me­ren­ka­tu­kin ollut alun perin ihan oikein suun­ni­tel­tu ja jos­tain syys­tä — ymmär­tä­mät­tö­myy­des­tä tai välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä — suun­ni­tel­maa muu­tet­tiin oma­val­tai­ses­ti toteutusvaiheessa?

  Tyy­nen­me­ren­ka­dun epä­on­nis­tu­nut osuus­kin on tiem­mä tar­koi­tus jol­lain aika­vä­lil­lä kor­ja­ta, mut­ta mitä tuo käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, on minul­le vähän epä­sel­vää. Uusi­mi­si­kään ne kis­kot eivät tule vie­lä vuosikymmeniin.

  Tämä on yli­pään­sä iso ongel­ma kau­pun­gin raken­nus- ja kun­nos­sa­pi­to­töis­sä. Kun jotain teh­dään vää­rin, asia ehkä tie­dos­te­taan, mut­ta kor­jaus­ta ei joko teh­dä tai se teh­dään täy­sin juos­ten kus­tu­na. Esi­merk­ki­nä pyö­rä­tei­den kant­ti­ki­vet saman kadun var­rel­la. Osal­le ei ole teh­ty mitään, osan pääl­le on rois­kit­tu jyrk­kä asfalttiluiska.

 29. Mil­la: Rah­ti elät­tää matkustajalautat.

  Tal­lin­kin mukaan lai­vo­jen tehok­kaa­seen käyt­töön tar­vi­taan molem­pia: arki­sin rah­tia ja vii­kon­lop­pui­sin hen­ki­lö­mat­kus­ta­jia, jot­ka kulut­ta­vat rahaa lai­voil­la (mis­tä tulee suu­rin osa lii­ke­vaih­dos­ta). Aika iso osa lii­ken­tees­tä on taval­laan tur­haa: suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta kul­je­te­taan lah­den yli ja takai­sin — täl­le jär­jet­tö­myy­del­le ei kai vain voi­da teh­dä mitään…

 30. Mil­la:
  Hel­sin­gin sata­ma hin­noit­te­li jo yhden lai­van Vuo­saa­res­sa Han­gon sata­mal­le. Tal­link tuo Megas­ta­rin län­si­sa­ta­maan joka rah­taa 5 ker­taa Vuo­saa­ren lai­vo­jen rek­ka­mää­rän ker­ral­la. Nime­no­maan auto­lai­va täs­tä tulee. Toi­saal­ta ne viro­lai­set mat­kus­ta­jat tuo­vat eni­ten rahaa Suo­meen. Ei pidä hämään­tyä ame­rik­ka­lais­ten per turis­ti rahan­käy­tös­tä vaan kan­nat­taa kat­soa koko pot­tia. Tal­lin­kin Vuo­saa­ren lai­vat vie­dään romut­ta­mol­le parin vuo­den sisään, ei niil­lä ole tulevaisuutta.
  Rah­ti ehkä tuo 1/10 osan Tal­lin­kin lii­ke­vaih­dos­ta. Mut­ta 1/3 kat­tees­ta. Rah­ti elät­tää matkustajalautat.

  Täs­sä onkin sit­ten paik­ka, mis­sä Hel­sin­gin pitää olla hereil­lä! Jo nyt sata­man lii­ken­ne tuk­kii aiem­min odo­tet­tua pahem­min uuden Jät­kä­saa­ren ja koko Etelä-Helsingin.

  Jos tuo ske­naa­rio, että Tal­link halu­aa lisä­tä kau­pun­kia hait­taa­vaa läpi­kul­ku­lii­ken­net­tä pitää paik­kan­sa, pitää toi­mia nyt, ja teh­dä sel­vä tien­näyt­tö kau­pun­gin toi­mes­ta, ettei kehi­tys ole kestävää.

  Sata­ma kuun­te­lee Tal­lin­kia, eikä sitä kan­na­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lu-asiois­sa kuunnella

 31. Jeps lii­ken­ne vaan Han­koon ja Por­voo­seen ja kirk­ko­nu­num­mel­le niin Hel­sin­gil­lä on pie­nem­mät osin­got. Sata­ma tulout­taa ne kau­pun­gil­le. Han­ko on val­mis heti. Hyh­huh elin­kei­noe­lä­mää. Jokai­nen Jät­kä­saa­reen muut­ta­nut on tien­nyt muut­ta­van­sa sata­man kyl­keen. Ja työ­pai­kat sata­mas­sa tar­koit­taa veroeuroja.

 32. Mil­la:
  Jeps lii­ken­ne vaan Han­koon ja Por­voo­seen ja kirk­ko­nu­num­mel­le niin Hel­sin­gil­lä on pie­nem­mät osin­got. Sata­ma tulout­taa ne kau­pun­gil­le. Han­ko on val­mis heti. Hyh­huh elin­kei­noe­lä­mää. Jokai­nen Jät­kä­saa­reen muut­ta­nut on tien­nyt muut­ta­van­sa sata­man kyl­keen. Ja työ­pai­kat sata­mas­sa tar­koit­taa veroeuroja.

  höpö­hö­pö, jos nyt alkuun Vuo­saa­ren, mis­sä ovat ter­mi­naa­lit ja rek­ko­jen leväh­dy­sa­lu­eet. Nyt­hän rekat pöröt­te­le­vät Jät­käs­tä kehä­teil­le, ja siel­tä Vuo­saa­ren terminaalialueille.

  (fyi Kirk­ko­num­mel­la tai Por­voos­sa ei tai­da olla rahtisatamaa…)

  Yksi­kään jät­kä­saa­re­lai­nen ei ole tien­nyt sata­man aiko­van _laajentaa_ toi­min­to­jaan, pus­ke­van lisää auto­ja jo val­miik­si ruuh­kau­tu­nee­seen tie­verk­koon. Jät­kä­saa­ren muut­tues­sa asui­na­lu­eek­si rah­din piti siir­tyä Vuo­saa­reen, mut­ta Tal­link ja Sata­ma ovat kau­niis­ti sanoen kuset­ta­neet kau­pun­kia ja sen asukkaita.

  Autol­la liik­ku­vis­ta mat­kus­ta­jis­ta Hel­sin­ki ei kos­tu mitään, eikä Suo­mi. Nämä viron­mat­kaa­jat käy­vät las­taa­mas­sa autot täy­teen mata­lan­ve­ro­kan­nan alko­ho­lia, jon­ka jäl­keen aja­vat nis­sa­nin­sa maa­kun­tiin, pysäh­ty­mät­tä Hel­sin­gis­sä. Alas, jopa näi­den säi­liö­au­to­jen kul­jet­ta­jil­le Vuo­saa­ri oli­si parempi…

 33. Mil­la:
  Jeps lii­ken­ne vaan Han­koon ja Por­voo­seen ja kirk­ko­nu­num­mel­le niin Hel­sin­gil­lä on pie­nem­mät osin­got. Sata­ma tulout­taa ne kau­pun­gil­le. Han­ko on val­mis heti. Hyh­huh elin­kei­noe­lä­mää. Jokai­nen Jät­kä­saa­reen muut­ta­nut on tien­nyt muut­ta­van­sa sata­man kyl­keen. Ja työ­pai­kat sata­mas­sa tar­koit­taa veroeuroja.

  Jät­kä­saa­ri on saa­tu asu­mis­käyt­töön sen vuok­si, että Vuo­saa­reen raken­net­tiin uusi sata­ma. Jos Jät­kä­saa­reen muut­ta­neet tie­si­vät­kin muut­ta­van­sa mat­kus­ta­ja­sa­ta­man vie­reen, niin eivät var­mas­ti arvan­neet, että rah­ti­lii­ken­ne­kin näyt­tää sata­mas­sa kasvavan. 

  Eikä sata­man lii­ken­ne ole vain Jät­kä­saa­res­sa asu­vien ongelma. 

  Sata­ma ei ole sel­lai­nen raha­sam­po, ettei­kö sitä voi­si Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­ta hait­to­jen vuok­si hää­tää Vuo­saa­reen ja kär­siä ne tap­piot, mitä siir­ros­ta aiheu­tuu, kun osa rah­ti­lii­ken­tees­tä hakeu­tuu uusil­le rei­teil­le Han­koon ja min­ne hyvänsä.

  Kau­pun­ki on ensi­si­jai­ses­ti muu­ta kuin Sata­maa var­ten, aika moni esi­mer­kik­si asuu tääl­lä, joten on mel­ko urpåa yleis­tää Sata­man kri­ti­soi­mi­nen elin­kei­noe­lä­män vastustamiseksi.

 34. ano­muu­mi: Tuli­pa täs­tä ja saman­ai­kai­ses­ta segre­gaa­tio­kes­kus­te­lus­ta mie­lee­ni: kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen osuus ete­läi­ses­sä suur­pii­ris­sä on 0,9 % asun­to­kan­nas­ta, kun se muil­la alueil­la on 11–22 % asun­to­kan­nas­ta. Tämä on segre­gaa­tio­ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta epä­suo­ta­va tilanne.

  Jät­kä­saa­ren ja Her­ne­saa­ren raken­tu­mi­nen toki hel­pot­ta­vat tilan­net­ta ete­läi­sen Hel­sin­gin osal­ta, mut­ta eivät kyl­lä rii­tä val­lit­se­van tilan­teen kor­jaa­mi­seen. Niin­pä kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen saa­mi­nen myös van­hem­mil­le ete­läi­sen suur­pii­rin alueil­le oli­si var­maan­kin toivottavaa.

  Eikö tämä toi­mis­to­jen asun­noik­si­muut­ta­mis­ha­luk­kuus tar­joai­si kau­pun­gil­le lois­ta­van pai­kan hank­kia näi­tä muun­ta­mi­seen sovel­tu­via kiin­teis­tö­jä itsel­leen vuo­kra-asun­noik­si? Minus­ta tämä oli­si kel­po tapa vähen­tää segre­gaa­tio­ta, joka muu­toin on täl­lais­ten “jo raken­net­tu­jen” aluei­den koh­dal­la hyvin hankalaa.

  Tyh­jis­tä rekois­ta kes­kus­tan sata­mis­sa jo veloi­te­taan­kin vuo­den 2015 maa­lis­kuus­ta läh­tien, kii­tos sii­tä, askel oike­aan suun­taan. Nyt tätä pitäi­si kui­ten­kin ilman muu­ta laa­jen­taa ehdot­ta­maa­si suun­taan, kos­ke­maan kaik­kia ajo­neu­vo­ja. Samal­la mat­kus­ta­ja­mak­su­ja voi­tai­siin alen­taa – mat­kus­ta­jis­ta Hel­sin­ki hyö­tyy, ajo­neu­vois­ta Hel­sin­gil­le aiheu­tuu (kes­kus­tas­sa) kus­tan­nuk­sia ja haittaa.

  Mat­kus­ta­jat kul­kee niil­lä autoil­la, ei auto­ja, ei matkustajia.

 35. Kil­ke kapu: Mat­kus­ta­jat kul­kee niil­lä autoil­la, ei auto­ja, ei matkustajia. 

  Aika pal­jon Län­si- ja Ete­lä­sa­ta­man & Kata­ja­no­kan lai­va­mat­kus­ta­jia kul­kee rai­tio­vau­nuil­la ja kävel­len­kin. 9‑ratikasta on jopa tul­lut “viha­ra­tik­ka” mm. lai­va­mat­kus­ta­jien suu­ren mää­rän vuoksi…
  Autot aiheut­ta­vat kan­ta­kau­pun­gis­sa hait­to­ja ja kus­tan­nuk­sia (huo­no ilman­laa­tu; vie­vät tilaa ja vaa­ti­vat inves­toin­te­ja lii­ken­ne- ja pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyi­hin; auto­jen lii­an suu­ri mää­rä joh­taa ruuh­kau­tu­mi­seen, joka aiheut­taa mat­ka-aika­tap­pioi­ta ym.). Sopi­van mak­sun peri­mi­nen hai­tois­ta on ihan pai­kal­laan. Lai­vayh­tiöt ja lii­ken­nöit­si­jät osaa­vat sopeut­taa toi­min­tan­sa annet­tui­hin rajoi­hin. Ei rik­ki­di­rek­tii­vi­kään lopet­ta­nut kaik­kea lai­va­lii­ken­net­tä, vaik­ka suun­nil­leen näin uhkailtiin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.