Kansalaisaloittella eutanasian puolesta yli 41 000 tukijaa. Käy allekijoittamassa ja levitä sanaa.

Kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian lail­lis­ta­mi­sek­si on kerän­nyt run­saat 41 000 alle­kir­joi­tus­ta. Vie­lä vähän siis tar­vit­tai­siin. Aloit­teen alle­kir­joi­tus­si­vuil­le pää­set oikean pal­kin mai­nok­sen kaut­ta tai täs­tä.

Alle­kir­joi­ta ja levi­tä sanaa, jot­ta saa­daan tämä val­miik­si. Tun­nis­tau­tu­mi­nen tapah­tuu pank­ki­tun­nuk­sil­la, mobii­li­var­men­teel­la tai varmennekortilla.

Muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si vie­lä lis­ta aloit­teen alku­pe­räi­sis­tä tuki­jois­ta:

Tuki­jat:

Anni Ahla­kor­pi, Vasem­mis­to­nuor­ten puheenjohtaja
Timo Airak­si­nen, professori
Ris­to Ala­pu­ro, professori
Pert­ti Ala­suu­ta­ri, professori
Claes Anders­son, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Kaj Chy­de­nius, säveltäjä
Jörn Don­ner, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Mik­ko Elo, val­tio­päi­vä­neu­vos, ex-kansanedustaja
Kari Enqvist, professori
Heta Alek­san­dra Gyl­ling, dosent­ti, yliopistonlehtori
Heik­ki Haa­pa­vaa­ra, toimittaja
Mark­ku Haku­ri, kuvataiteilija
Riit­ta Havu­kai­nen, näyttelijä
Sara Hei­nä­maa, professori
Ris­to Heis­ka­la, professori
Kari Heis­ka­nen, ohjaa­ja, näyttelijä
Ant­ti Her­lin, Kone Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
Juk­ka Hildén, media­hen­ki­lö, Doodson
Osmo Hyn­ni­nen, lääkäri
Sirk­ka Hämä­läi­nen, Suo­men Pan­kin ex-pääjohtaja
Anna-Lee­na Här­kö­nen, kirjailija
Atik Ismail, lähi­hoi­ta­ja, jalkapallovalmentaja
Ant­ti Joki­nen, elokuvaohjaaja
Lau­ra Jänt­ti, teatteriohjaaja
Pert­ti Kar­ka­ma, professori
Kai­sa Kaup­pi­nen, dosent­ti, HY
Juk­ka Kek­ko­nen, professori
Hilk­ka Kemp­pi, Kes­kus­ta­nuor­ten puheenjohtaja
Pert­ti Kil­ju­nen, poliisi
Jou­ni Kont­ti­la, ay-toimitsija
Kai­sa Kor­ho­nen, teatteriohjaaja
Gun­vor Kron­man, VD, toimitusjohtaja
Pek­ka Laak­so­nen, professori
Susan­na Lai­ne, juontaja
Hen­rik Lax, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi,
Aku Lou­hi­mies, elokuvaohjaaja
Tiia Lous­te, näyttelijä
Francis McCar­ron, val­tio­tie­tei­den mais­te­ri, yrittäjä
Jaak­ko Mus­ta­kal­lio, Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den puheenjohtaja
Uska­li Mäki, professori
Rei­jo Mäki-Kor­ve­la, toimitusjohtaja¨
Aili Neno­la, professori
Mik­kel Näk­kä­lä­jär­vi, Sosia­li­de­mo­kraat­tis­ten nuor­ten puheenjohtaja
Rei­no Paa­si­lin­na ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Kyl­lik­ki Pan­ka­kos­ki, val­tio­tie­teen maisteri
Vap­pu Pimiä, juontaja
Mik­ko Pyhä­lä, kir­jai­li­ja, ex-suurlähettiläs
Jas­per Pääk­kö­nen, näyttelijä
Rai­mo Rii­hi­maa, työnjohtaja
Miia Rin­ta­kum­pu, toimintaterapeutti
Tho­mas Romantschuk, toimittaja
J.P. Roos, professori
Simo Räi­hä, yrittäjä
Pirk­ko Sai­sio, kirjailija
Rei­jo Sal­mi­nen, toimittaja
Mika Salo, autourheilija
Pek­ka Sau­ri, apulaiskaupunginjohtaja
Daniel Sazo­nov, Kokoo­mus­nuor­ten puheenjohtaja
Ida Schau­man, Svensk Ung­do­min puheenjohtaja
Sep­po Seit­sa­lo, pro­fes­so­ri, lääkäri
Mar­kus Selin, elokuvatuottaja
Aino Sep­po, näyttelijä
Esko Sep­pä­nen, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Satu Sil­vo, näyttelijä
Osmo Soi­nin­vaa­ra, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Ilk­ka Suo­mi­nen, ex-kan­san­edus­ta­ja, mep­pi ja ministeri
Pert­ti Sve­holm, näyt­te­li­jä, ohjaaja
Han­nu Taa­ni­la, toimittaja
Ilk­ka Tai­pa­le, lää­kä­ri, ex-kansanedustaja
Meli­ta Tuli­kou­ra, TV-toi­mit­ta­ja, symboliterapeutti
Pirk­ko Tur­pei­nen-Saa­ri, lää­kä­ri, ex-kansanedustaja,
Kaa­ri Utrio, kirjailija
Esko Val­tao­ja, professori
Anne Wass­holm, lähettämötyöntekijä
Tii­na Weck­ström, näyttelijä
Kari Viho­lai­nen, sai­raan­hoi­ta­ja, Exi­tus ry:n puheenjohtaja
Iiro Vii­na­nen, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Eija Vil­pas, näyttelijä
Jan­ne Virk­ku­nen, Hel­sin­gin Sano­mien ex-päätoimittaja
Lei­la Väli­sa­lo, yrittäjä
Jut­ta Zil­liacus, ex-kansanedustaja

 

 

8 vastausta artikkeliin “Kansalaisaloittella eutanasian puolesta yli 41 000 tukijaa. Käy allekijoittamassa ja levitä sanaa.”

 1. Alle­kir­joi­tan tuon tam­mi­kuus­sa yhdes­sä mui­den yksi­lön­va­paut­ta edis­tä­vien aloit­tei­den kans­sa verk­ko­pan­kin tun­nus­lu­ku­jen säästämiseksi.

 2. Alle­kir­joi­tan tuon tam­mi­kuus­sa yhdes­sä mui­den yksi­lön­va­paut­ta edis­tä­vien aloit­tei­den kans­sa verk­ko­pan­kin tun­nus­lu­ku­jen säästämiseksi.

  (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi

 3. Mitä sääs­tä­mis­tä verk­ko­pan­kin tun­nus­lu­vuis­sa on?

  Nykyi­sen tasai­sen tren­din jat­kues­sa 50000 alle­kir­joi­tus­ta tulee täy­teen 11.1.2017 tienoilla.

 4. Ilta­leh­den vii­mei­sin lää­kä­rin lap­sen vii­mei­set kuu­kau­det kuvan­nut artik­ke­li sysä­si aloit­teen läpi ja eduskuntaan.

  On hyvin vai­kea kek­siä perus­tei­ta sil­le, että mik­si kai­kis­sa tapauk­sis­sa euta­na­sia oli­si väärin.

  On myös vai­kea kek­siä hyvät sään­nöt, jot­ka rajaa­vat käy­tön vain nii­hin tapauk­siin jois­sa se on moraa­li­ses­ti oikein, mut­ta täs­tä­hän me vir­ka­mie­hil­le ja polii­ti­koil­le mak­sam­me, joten hom­miin siel­lä eduskunnassa!

 5. Daniel Feder­ley:
  Miten ihmees­sä tuon­ne tuli yhtäk­kiä 10 000 alle­kir­joi­tuk­sen piik­ki? Mah­toi­ko joh­tua täs­tä kos­ket­ta­vas­ta artik­ke­lis­ta Ilta-Sano­mis­sa: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005010252.html ?

  Ajoi­tuk­sen tär­keys suh­tees­sa vaa­li­päi­vään kävi ilmei­sek­si myös James Comeyn toi­min­nas­sa ja demo­kraat­tien vaa­li­ko­neis­teoon teh­dys­sä tietomurrossa.

 6. Edus­kun­ta puhuu par­hail­laan (2.3.2017) euta­na­sia­kes­kus­te­lun yhtey­des­sä ihmi­sar­vos­ta ja arvok­kaas­ta elä­mäs­tä ja sii­tä, ettei ihmis­tä pidä näh­dä vain kulue­rä­nä elä­män­sä loppupuolella. 

  Mik­si sit­ten osa polii­ti­kois­ta ja kan­san­edus­ta­jis­ta puhuu nykyi­sis­tä työt­tö­mis­tä kulue­rä­nä? Oli­si­ko aika alkaa arvos­taa työt­tö­miä ihmi­sar­voi­si­na ihmi­si­nä, näi­den arvok­kai­ne elä­mi­neen? Ettei työt­tö­mät, aika­naan tapah­tu­neen mitä­töi­vän puheen poh­jal­ta van­huk­si­na ja sai­rai­na halua euta­na­si­aa, kos­ka hei­hin on koko työt­tö­myy­ten­sä aika­na istu­tet­tu käsi­tys kulue­rä­nä olemisesta?

  Taak­ka­na ole­mi­sen tus­ka kyl­ve­tään ihmi­siin jo näi­den aikui­suu­den aika­na. Jos­kus jopa nuoruudessa. 

  Voi­si­vat­ko polii­ti­kot puhua ihmi­sis­tä joh­don­mu­kai­ses­ti joko arvok­kai­na, ihmi­sar­von omaa­vi­na, tai sitt­ten ei? Voi­si­vat­ko he puhua ihmi­sis­tä joh­don­mu­kai­ses­ti joko tuloe­rä­nä TAI kulue­rä­nä yhteiskunnalle? 

  Minä väi­tän, että ihmi­nen on tuloe­rä koko elä­män­sä alus­ta lop­puun. Vaik­ka se vähän maksaakin. 

  Miten voi olla niin, että elä­män­sä lop­pu­puo­lel­la kan­san­edus­ta­jat näke­vät ihmi­sen ihmi­sar­voi­se­na, mut­ta työt­tö­myy­sai­ka­na tuon saman ihmi­sen kulue­rä­nä, jos­ta tulee pääs­tä mah­dol­li­sim­man pian eroon? Kan­san­edus­ta­jat tie­tyis­tä puo­lueis­ta istut­ta­vat työt­tö­miin aja­tuk­sen taak­ka­na ole­mis­ta. Onko siis ihme, jos van­huk­set aika­naan sai­ras­tut­tu­aan välit­tä­vät tuon saman aja­tuk­sen hoitajilleen? 

  Jos polii­ti­kot eivät halua ihmis­ten muka­naan­tuo­mia kulu­ja, eli­mi­noi­kaam­me sit­ten ihmi­set. Sii­tä­kö se hyvä yhteis­kun­ta sit­ten muodostuu? 

  Vetoai­sin täten kan­san­edus­ta­jiin ja polii­tik­koi­hin, että puhui­si­vat ihmi­sis­tä joh­don­mu­kai­ses­ti, oli­vat­pa ihmi­set sit­ten aikui­sia tai lap­sia, ter­vei­tä tai sai­rai­ta, van­huk­sia tai vas­ta­syn­ty­nei­tä. Työt­tö­mis­tä ja työl­li­sis­tä puhu­mat­ta­kaan. Tois­tan: taak­ka­na ole­mi­sen tus­ka kyl­ve­tään ihmi­siin jo hei­dän aikuisuudessa. 

  Voi­kin kysyä: mik­si näin teh­dään ja kei­den toimesta? 

  Emme­kö ajai­si perus­tu­loa ja ihmi­sar­vois­ta elä­mää lap­suu­des­ta, aikui­suu­den läpi van­huu­teen asti? Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.