Pääministerin sähköpostiviestit

Kaup­pa­leh­ti pyy­si minua huo­mi­sek­si net­ti­si­vus­to­jen­sa video­haas­tat­te­luun muun muas­sa pää­mi­nis­te­rin säh­kö­pos­ti­vies­teis­tä Ylen toi­mit­ta­jal­le. En oli­si työ­kii­rei­den vuok­si ehti­nyt­kään, mut­ta en myös­kään halun­nut. En halun­nut, kos­ka en mie­lel­lä­ni osal­lis­tu ylei­siin kivittäjäisiin.

Ajat­te­lin kui­ten­kin kir­joit­taa, mitä täs­tä tapauk­ses­ta ajattelen.

Olen hyvin har­mis­sa­ni täs­tä epi­so­dis­ta. Luu­len, että pää­mi­nis­te­ri­kin on.

Joku kir­joit­ti nerok­kaas­ti, että meni nuk­ku­maan Suo­mes­sa, mut­ta aamul­la herä­si­kin Puo­las­sa. Nok­ke­la kie­li­ku­va, mut­ta juu­ri niin täs­sä  ei tapah­tu­nut. Suo­ma­lai­nen sanan­va­paus sel­vi­si täs­tä tes­tis­tä lois­ta­vas­ti, mis­tä suu­ri kii­tos Suo­men Kuva­leh­del­le. Sitä kukin poh­ti­koon, kuin­ka hyvin Yle tes­tis­sä menestyi.

Tuo­ma­rin ohjeis­sa sano­taan, että kel­vot­to­mas­ta yri­tyk­ses­tä ei pidä ran­gais­ta. Tämän perus­teel­la en halun­nut pää­mi­nis­te­rin kivi­tyk­seen osal­lis­tua. Huo­le­ni koh­dis­tuu lähin­nä sii­hen, onko meil­lä yli­ra­si­tus­ta pote­va pää­mi­nis­te­ri, kos­ka se oli­si kan­sal­li­nen ongelma.

Trum­pin kam­pan­jaor­ga­ni­saa­tio muu­ten otti ehdok­kaal­ta pois twit­ter-tilin hal­lin­nan yöajaksi.

Mitä tulee krii­sin alku­pe­räi­seen aihee­seen, pää­mi­nis­te­rin jää­viy­teen, kos­ka ei jää­vän­nyt itse­ään pää­tet­täes­sä val­tion rahan pump­paa­mi­ses­ta Ter­ra­fa­meen, vaik­ka suku­lai­sen omis­ta­ma yri­tys oli saa­nut tilauk­sen yhtiöl­tä. JOS pitää paik­kan­sa, ettei tämän han­kin­nan tar­peel­li­suus riip­pu­nut miten­kään sii­tä, mitä hal­li­tus päät­tää Ter­ra­fa­mes­ta ja JOS pitää paik­kan­sa, että tar­jous­kil­pai­lun rat­kai­si Pöy­ry eikä Ter­ra­fa­me, jää­viy­se­päi­ly on minus­ta perusteeton.

 

 

113 vastausta artikkeliin “Pääministerin sähköpostiviestit”

 1. Mie­len­kiin­tois­ta on kui­ten­kin, että Sipi­lä pahoit­ti mie­len­sä täs­tä asias­ta näin kovas­ti. Oli­si hyvin voi­nut vas­ta­ta, etten tien­nyt serk­ku­je­ni yri­tyk­sen ole­van muka­na kilpailutuksessa. 

  Joka tapauk­ses­sa kyse on enem­män sii­tä, mil­tä asiat näyt­tä­vät. Pää­mi­nis­te­rin hal­li­tus tukee val­tio-omis­teis­ta kai­vos­ta, joka ostaa mal­min­kul­jet­ti­mia pää­mi­nis­te­rin serk­ku­jen firmalta.

 2. 1) Onko muka mah­do­ton aja­tus, että täs­sä ei tapah­tu­nut kepu­loin­tia? Menee­kö­hän pää­mi­nis­te­ri lonk­ka­leik­kauk­seen ensi viikolla …

  2) Onko kukaan tse­kan­nut, onko Sipiä lou­kan­nut kir­je­sa­lai­suut­ta lähe­tel­les­sään vies­te­jä YLEle

  3) Ja niin­ku oikees­ti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jis­ta muka ole tajun­nut, että ainoa oikea tie oisi ollut pää­mi­nis­te­rin vää­jää­mi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lepo­mä­ki, jonk per­heen varal­li­suus ilmi­ses­ti riip­puu Tal­vi­vaa­ran pelas­ta­mi­ses­ta verovaroilla.

 3. Kajaa­nis­sa näyt­tää ole­van kol­me kone­pa­ja­pa­ja­fir­maa [1]. Kate­ra Stee­lin [2] jäl­keen toi­sek­si suu­rim­man [3] nimi (Kai­nuun Pin­ta­kä­sit­te­ly Oy) vih­jaa sii­hen ettei se ehkä ole oikea paik­ka tila­ta mal­min­kul­jet­ti­mia. Kol­mas [4] vai­kut­taa vuo­tui­sen lii­ke­vaih­ton­sa (733 000 €) poh­jal­ta niin pie­nel­tä ettei se ehkä kyke­ni­si hoi­ta­maan 0.5 mil­joo­nan € tilausta.

  En ole tämän suu­rem­paa taus­ta­työ­tä teh­nyt (se oli­si ollut toi­mit­ta­jien teh­tä­vä, mut­ta eivät­pä hekään viit­si­neet täl­lai­seen van­han ajan jour­na­lis­miin ryh­tyä) enkä ole tut­ki­nut mil­lais­ta kone­pa­ja­tar­jon­taa Kajaa­nin naa­pu­ri­kau­pun­geis­ta ehkä löytyisi.

  Mut­ta pääl­li­sin puo­lin kaik­ki näyt­tää sil­tä että Pöy­ry on valin­nut Kate­ra Stee­lin ali­hank­ki­jak­si täy­sin pesun­kes­tä­vin perus­tein, ja ihan täl­lai­sel­la pin­ta­puo­li­sel­la pereh­ty­mi­sel­lä oli­si jopa toi­mit­ta­jien pitä­nyt pys­tyä huo­maa­maan että täs­sä nimen­omai­ses­sa tapauk­ses­sa kor­rup­tio­vih­jai­lut on täy­sin perusteettomia.

  Nyt­hän kohu tun­tuu siir­ty­neen pois sii­tä oli­ko alku­pe­räi­sil­lä syy­tök­sil­lä mitään totuus­poh­jaa, sii­hen että syy­tös­ten totuu­del­li­suu­des­ta riip­pu­mat­ta Sipi­lä kim­paan­tui ja rea­goi asi­aan epä­am­mat­ti­mai­ses­ti. Kuin­ka­han usein Ylen sit­ten pitäi­si tes­taa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa levi­tel­lä polii­ti­kois­ta perät­tö­miä huhu­ja, että voi­tai­siin pal­jas­taa ja seu­loa pois ne polii­ti­kot jot­ka eivät tuol­lai­seen loan­heit­toon osaa rea­goi­da vii­li­pyt­ty­mäi­sen tyy­nel­lä ammattitaidolla?

  [1] http://www.kajaaniopas.com/haku/konepajat/

  [2] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/katera-steel-oy/24330813/taloustiedot

  [3] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/kainuun-pintakasittely-oy/06913169/yleiskuva

  [4] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/kajaanin-rautamiehet-oy/24121632/yleiskuva

 4. Mitä miel­tä olet sii­tä että toi­mit­ta­ja odot­ti vas­taus­ta bain puo­li­tois­ta tun­tia ennen jutun jul­kai­se­mis­ta? Ymmär­rän että toi­mit­ta­ja ei voi odot­taa maa­il­man tap­piin. mut­ta jos kysees­sä on niin­kin vaka­vas­ta syy­tök­sis­tä kuin kor­rup­tio, pitäi­si syy­te­tyl­le kyl­lä antaa puheen­vuo­ro. Tun­tuu että toi­mit­ta­ja on tur­han yli­mie­li­nen olet­taes­saan pää­mi­nis­te­rin kal­tai­nen kii­rei­nen ihmi­nen on aina päi­vys­tä­mäs­sä toi­mit­ta­jien kysy­myk­siä varten…

 5. Mik­ko:
  Tilin­tar­kas­ta­ja sel­vit­ti Ter­ra­fa­me­kau­pat. Oli teh­ty ohjei­den mukaan. Ei epäilystä. 

  http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Terrafame-Kuljetinkaupat-Sipil%C3%A4n-sukulaisten-firman-kanssa-tehtiin-hankintaohjeen-mukaan/884594

  Hesa­ri jul­kai­si tar­kem­man kuvauk­sen jo eilen:
  http://www.hs.fi/talous/art-2000004888419.html

  Tar­jous­kil­pai­lun jär­jes­ti kon­sult­tiyh­tiö Pöy­ry, joka sai mää­rä­ai­kaan men­nes­sä seit­se­män tar­jous­ta. Kate­ra Stee­lin tar­jous oli toi­sek­si edul­li­sin. Sen arvo on hie­man yli 500 000 euroa.

  Sel­vi­tyk­sen mukaan edul­li­sim­man tar­jouk­sen teh­nyt yhtiö ei pys­ty­nyt toi­mit­ta­maan lait­tei­ta ja pal­ve­lui­ta vaa­di­tus­sa ajassa.

  Ter­ra­fa­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Joni Luk­ka­roi­nen vah­vis­ti Kate­ra Stee­lin kans­sa teh­dyn sopi­muk­sen 24. loka­kuu­ta eli kol­me viik­koa ennen kuin val­tio­neu­vos­ton talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kun­ta esit­ti lisä­ra­hoi­tus­ta Ter­ra­fa­me Groupille.

  Sel­vi­tyk­sen mukaan han­kin­ta­pää­tös on Ter­ra­fa­men ja sen osak­kee­no­mis­ta­jien edun mukai­nen. Han­kin­ta oli­si teh­ty riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä oli­si val­tio­neu­vos­ton talous­po­liit­ti­sen minis­te­ri­va­lio­kun­nan kan­ta lisärahoitukseen.”
  —-

  Mut­ta eihän täs­sä jää­viy­des­tä ole puhut­tu enää pariin päi­vään, vaan Sipi­län onnet­to­mis­ta maileista.

 6. Nyt täs­sä asias­sa on tär­keim­mäk­si nous­su YLE:n kovis­te­lu. Ylen reak­tiot oli­vat suh­teet­to­mia, joten taus­tal­la on kovis­te­lua. Sen lisäk­si nyt on tul­lut esiin: 

  HS ker­toi Uosu­kai­sen sano­neen sisäi­ses­sä kokouk­ses­sa, Ylen poli­tii­kan toi­mi­tuk­sen ole­van tur­hau­tu­nut sii­hen, että Ylen joh­to on rajoit­ta­nut myös pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­län (kesk.) vakuu­tus­kuo­riai­heen käsit­te­lyä. Pää­mi­nis­te­ri ja Yle ovat jou­tu­neet kohun kes­kel­le, kun pää­mi­nis­te­ri suut­tui Ylen per­jan­tai­ses­ta uuti­ses­ta ja Yle puo­les­taan hyl­lyt­ti tekeil­lä ole­via jut­tu­ja pää­mi­nis­te­rin mah­dol­li­ses­ta esteellisyydestä.”

  Maa­han on tul­lut sen­suu­ri ja sitä har­ras­te­taan veron­mak­sa­jien rahoilla.

 7. Joku moka tapah­tui kom­ment­tia kir­joit­taes­sa­ni. Toi­von, että Ode ystä­väl­li­ses­ti sii­vo­aa jäljet :-}

  Piti siis sano­ma­ni, että ei Sipi­län tilan­ne ole alkuun­kaan klaa­ri vie­lä. Mon­ta anka­raa kysy­mys­tä on auki. Jo se että Ter­ra­fa­meen pum­pa­taan val­tion rahaa aivan mie­let­tö­miä mää­riä ilman läpi­nä­ky­vää jul­kis­ta val­von­taa pitäi­si pys­tyt­tää *jokai­sen* suo­ma­lai­sen anten­nit val­vo­maan, että kaik­ki — siis KAIKKI — menee sään­tö­jen puitteissa. 

  Nyt ei vali­tet­ta­vas­ti men­nyt. Rahaa ohjat­tiin kave­reil­le ja suku­lai­sil­le. Vahin­gos­sa tahi ei, on sivua­sia. Oli­gark­ki­mal­lia on siis aina­kin harjoiteltu. 

  Lisäk­si se, että PM mou­hu­aa pää höy­ry­ten YLE:n toi­mit­ta­jil­le, jot­ka teke­vät juu­ri sitä mitä hei­dän pitää­kin teh­dä. Eli pal­jas­ta­vat poten­ti­aa­li­sia vää­rin­käy­tök­siä jul­kis­ten varo­jen käytössä. 

  On täs­sä maas­sa pää­mi­nis­te­rei­tä vähem­mäs­tä­kin lai­tet­tu kilometritehtaalle.

 8. Sipi­lä pimit­tää omis­tuk­sen­sa, pis­tää toi­mit­ta­jia haas­tat­te­lu­kiel­toon (Park­ko­nen), hyök­käi­lee tois­ten toi­mit­ta­jien kimp­puun, käyt­tää veron­mak­sa­jien raho­ja tap­piol­li­ses­ti pitääk­seen äänes­tä­jiä poh­joi­ses­sa, kehit­tää bul­vaa­nien kans­sa Fen­no­voi­man eloon…ja sit­ten täl­lais­ta peliä ale­taan puo­lus­te­le­maan. Ei ihme että vih­reät eivät pär­jää vaa­leis­sa edes gal­lup­pien tasolla.

 9. Daniel
  Joka tapauk­ses­sa kyse on enem­män sii­tä, mil­tä asiat näyt­tä­vät. Pää­mi­nis­te­rin hal­li­tus tukee val­tio-omis­teis­ta kai­vos­ta, joka ostaa mal­min­kul­jet­ti­mia pää­mi­nis­te­rin serk­ku­jen firmalta.

  Saa­han sen näyt­tä­mään, kun lait­taa näyt­tä­mään. Minus­ta leh­tien jutut olleet huo­no­ja ilman mitään suh­teel­li­suu­den­ta­jua. Ja Sipi­lä hoi­ti asian huonosti.

  Ja vas­ta­han USAs­sa media rum­mut­ti säh­kö­pos­te­ja vuo­den ver­ran ja sehän se oli­kin vii­sas­ta. Kyl­lä jos uuti­soi niin kuin YLE tuos­ta uuti­soi, niin sii­tä kyl­lä melko,monelle jää mie­leen vain, että nyt täs­sä on korruptiota.

  Huo­nol­ta näyt­ti myös riko­sil­moi­tus syyt­tö­mös­tä, sik­si se onkin nyky­ään tutkintapyyntö.

 10. Minä kyl­lä häm­mäs­te­len täs­tä asias­ta syn­ty­neen mete­lin suu­ruut­ta. Kyl­lä Sipi­lä ilmei­ses­ti menet­te­li har­kit­se­mat­to­mas­ti ja vähän tai­ta­mat­to­mas­ti­kin. Syy saat­taa hyvin­kin olla väsy­myk­ses­tä ja sen muka­naan tuo­mas­ta ärty­myk­ses­tä. Se lie­nee inhi­mil­li­ses­ti ymmär­ret­tä­vää. Usein on niin, että mete­lin suu­ruus ei perus­tu aiheen suu­ruu­teen vaan mete­lin nos­ta­jien motii­vei­hin ja vähän sil­tä täl­lä­kin ker­taa vai­kut­taa. On jär­ke­vää olla läh­te­mät­tä moi­seen mukaan.

 11. cete­rum cen­seo:
  Minä kyl­lä häm­mäs­te­len täs­tä asias­ta syn­ty­neen mete­lin suu­ruut­ta. Kyl­lä Sipi­lä ilmei­ses­ti menet­te­li har­kit­se­mat­to­mas­ti ja vähän tai­ta­mat­to­mas­ti­kin. Syy saat­taa hyvin­kin olla väsy­myk­ses­tä ja sen muka­naan tuo­mas­ta ärty­myk­ses­tä. Se lie­nee inhi­mil­li­ses­ti ymmärrettävää.Usein on niin, että mete­lin suu­ruus ei perus­tu aiheen suu­ruu­teen vaan mete­lin nos­ta­jien motii­vei­hin ja vähän sil­tä täl­lä­kin ker­taa vaikuttaa.On jär­ke­vää olla läh­te­mät­tä moi­seen mukaan.

  Syy on pää­tök­sis­sä vähen­tää Ylen omaa tuo­tan­toa ja muis­sa Yleen koh­dis­tu­vis­sa sääs­töis­sä. Ylen työn­te­ki­jät, nämä toi­mit­ta­jat, kos­ta­vat Yleen koh­dis­tu­vat toi­met polii­ti­koil­le tekai­se­mal­la näis­tä jut­tu­ja hyvin hep­poi­sin perus­tein. Kun Ylen joh­to on noin­kin heik­ko, niin mels­ke on mel­kois­ta. Yle on läh­te­nyt kisaa­maan jour­na­lis­mis­saan lta­päi­vä­leh­tien, Seis­kan ja MV-leh­den tyyp­pis­ten jul­kai­su­jen tyy­lil­lä, kat­so­ja­lu­vut ainoa­na mittarina.

 12. OS:“Huoleni koh­dis­tuu lähin­nä sii­hen, onko meil­lä yli­ra­si­tus­ta pote­va pää­mi­nis­te­ri, kos­ka se oli­si kan­sal­li­nen ongelma.”

  Aiheel­li­nen huo­li. Sipi­lä käy­tän­nös­sä tun­nus­ti, että media on nyt monen yri­tyk­sen jäl­keen löy­tä­nyt hänen her­kän pisteensä. 

  Ilka­moin­ti jat­kuu. Toi­vot­ta­vas­ti Oikeus­asia­mies tekee työn­sä hyvin ja nopeasti.

 13. Ahis­taa:
  1) Onko muka mah­do­ton aja­tus, että täs­sä ei tapah­tu­nut kepu­loin­tia? Menee­kö­hän pää­mi­nis­te­ri lonk­ka­leik­kauk­seen ensi viikolla …

  2) Onko kukaan tse­kan­nut, onko Sipiä lou­kan­nut kir­je­sa­lai­suut­ta lähe­tel­les­sään vies­te­jä YLEle

  3) Ja niin­ku oikees­ti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jis­ta muka ole tajun­nut, että ainoa oikea tie oisi ollut pää­mi­nis­te­rin vää­jää­mi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lepo­mä­ki, jonk per­heen varal­li­suus ilmi­ses­ti riip­puu Tal­vi­vaa­ran pelas­ta­mi­ses­ta verovaroilla.

  2) Jos Sipi­län edel­leen lähet­tä­mät kir­jeet on tar­koi­tet­tu Sipi­läl­le, voi hän kir­je­sa­lai­suut­ta louk­kaa­mat­ta jul­kis­taa kysei­set viestit.

  3) Sipi­lä väit­tää että hänel­lä ei ollut syy­tä epäil­lä että hän oli­si jää­vi. Aika han­ka­la sitä on itsen­sä jää­vä­tä jos ei tie­dä edes epäil­lä ole­van­sa jää­vi — jää­vää­mi­seen­kin kun pitäi­si olla joku perus­ta — ei sitä voi vain sanoa että mul­la on sel­lai­nen fii­lis että voin olla jää­vi, joten jää­vään itseni.

 14. Eno­jen ja serk­ku­jen bis­nek­set eivät aiheu­ta jää­viyt­tä, jos aiheut­tai­si, asui­sim­me todel­la­kin Puo­las­sa tai Romaniassa!
  Eikä myös­kään moni­päi­nen lap­si­kat­ras jol­le pää­mi­nis­te­ri on siir­tä­nyt ennak­ko­pe­rin­tö­nä omis­ta­man­sa 5% osuu­den äidin isän aikoi­naan perus­ta­mas­ta firmasta.
  Yri­tin aikoi­naan saa­da töi­tä erään suku­lais­mie­hen fir­mas­ta mut­ta en saa­nut vaik­ka oli kou­lu­tus ja kom­pe­tens­si. Suku­lai­suus ei vel­voi­ta mihin­kään nyky­ään, päin­vas­toin se on vain rasi­te MOT.

 15. Näin sivul­li­se­na asi­aan otan kan­taa, mut­ta jos Sipi­län asi­aan on otta­nut kan­taa Jyr­ki Viro­lai­sen tapai­nen oikeus­op­pi­nut, voi­daan olla mel­ko var­mo­ja sii­tä, että jotain ei-demo­kraat­tis­ta Sipi­län käyt­täy­ty­mi­ses­sä YLE-kop­pei­lus­sa toi­mit­ta­jien kans­sa on ollut.

  Link­ki :

  1050. Pai­nos­ti­ko Sipi­lä Yleä vaikenemaan?
  http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/

 16. Ahis­taa: 2) Onko kukaan tse­kan­nut, onko Sipiä lou­kan­nut kir­je­sa­lai­suut­ta lähe­tel­les­sään vies­te­jä YLEle 

  Eräs Suo­men sit­keim­piä ja laa­jim­mal­le levin­nei­tä vää­rin­kä­si­tyk­siä. Enti­nen kir­je­sa­lai­suus, nykyi­nen vies­tin­tä­sa­lai­suus, kiel­tää mui­ta kuin vas­taa­not­ta­jaa avaa­mas­ta vies­tiä ilman vas­taa­not­ta­jan lupaa. Esi­mer­kik­si kir­jei­tä ei saa höy­ryt­tää auki pos­tin taka­huo­nees­sa Itä-Sak­san malliin.

  Kuka tahan­sa min­kä tahan­sa yksi­tyi­sen vies­tin vas­taa­not­ta­ja saa sen sijaan jul­kis­taa vies­tin täy­sin vapaas­ti kysy­mät­tä lähet­tä­jän lupaa. (Ellei jul­kis­ta­mi­nen sit­ten riko jota­kin muu­ta lakia, kuten teki­jä­noi­keus­la­kia tai henkilötietolakia.)

  Sylt­ty: Huo­nol­ta näyt­ti myös riko­sil­moi­tus syyt­tö­mös­tä, sik­si se onkin nyky­ään tutkintapyyntö. 

  Lisää laki­va­lis­tus­ta: riko­sil­moi­tuk­sel­la ja tut­kin­ta­pyyn­nöl­lä ei ole juri­di­ses­ti mitään eroa, eikä myös­kään sii­nä, miten polii­si käsit­te­lee sil­le luo­vu­tet­tu­ja näin otsi­koi­tu­ja asia­kir­jo­ja. Mikään rikos­ten sel­vit­tä­mis­tä kos­ke­va Suo­men lain koh­ta ei tun­ne koko sano­ja “riko­sil­moi­tus” tai “tut­kin­ta­pyyn­tö”. Lisäk­si kor­kein oikeus on erik­seen lin­jan­nut, että tut­kin­ta­pyyn­nök­si luon­neh­ti­mas­saan asia­kir­jas­sa voi syyl­lis­tyä kun­nian­louk­kauk­seen aivan yhtä hyvin kuin riko­sil­moi­tuk­ses­sa (ks. KKO:2006:10).

  Käy­tän­nös­sä koko sana “tut­kin­ta­pyyn­tö” on lähin­nä hie­nos­te­le­va kier­toil­mai­su riko­sil­moi­tuk­sel­le, joka on van­hem­pi ja käy­tös­sä vakiin­tu­neem­pi sana.

  Augus­tus Koho: Ei ihme että vih­reät eivät pär­jää vaa­leis­sa edes gal­lup­pien tasolla. 

  Vih­rei­den gal­lup­kan­na­tus on nous­sut 60 % vii­me edus­kun­ta­vaa­lien kan­na­tuk­ses­ta ja on kor­keim­mal­la tasol­la koko puo­lu­een yli 30-vuo­ti­sen his­to­rian aika­na. Onko tämä­kin nyt sitä fak­to­jen jäl­keis­tä politiikkaa?

 17. Ahis­taa:
  3) Ja niin­ku oikees­ti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jis­ta muka ole tajun­nut, että ainoa oikea tie oisi ollut pää­mi­nis­te­rin vää­jää­mi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lepo­mä­ki, jonk per­heen varal­li­suus ilmi­ses­ti riip­puu Tal­vi­vaa­ran pelas­ta­mi­ses­ta verovaroilla. 

  Tar­koit­ta­net Lehtomäkeä.

 18. cete­rum cen­seo:
  Minä kyl­lä häm­mäs­te­len täs­tä asias­ta syn­ty­neen mete­lin suu­ruut­ta. Kyl­lä Sipi­lä ilmei­ses­ti menet­te­li har­kit­se­mat­to­mas­ti ja vähän taitamattomastikin. 

  Minus­ta lähin­nä leh­dis­tö täs­sä toi­mi­nut täy­sin tai­ta­mat­to­mas­ti ja täy­del­li­sen kohtuuttomasti.

  Sipi­lä on myy­nyt vuo­sia sit­ten yri­tyk­sen. Kos­ka pää­mi­nis­te­rin ei ole sopi­vaa olla mis­sään teke­mi­sis­sä suku­lais­ten­sa omis­ta­mien yri­tys­ten kans­sa hän ei myös­kään ole ollut, täs­tä syys­tä Sipi­lä ei ole voi­nut tie­tää mitä kaup­po­ja on ollut vireellä.

  Nyt toi­mit­ta­jai­dioo­tit ja lain­pil­kun­vään­tä­jä­nil­kit ovat kui­ten­kin saa­neet pää­hän­sä, että Sipi­län oli­si pitä­nyt pitää yhteyt­tä vuo­si­kausia sit­ten myy­mään­sä yri­tyk­seen taval­la, joka ei mis­sään mie­les­sä oli­si ollut pää­mi­nis­te­ril­le sopivaa.

  Toi­saal­ta voi vain kuvi­tel­la mil­lai­nen leh­ti­nee­ke­rien sir­kus­esi­tys oli­si syn­ty­nyt jos Sipi­lä oli­si jat­ku­vas­ti pitä­nyt yhteyt­tä suku­lais­ten­sa osao­mis­ta­maan firmaan.

 19. Joten­kin en ihan kau­heas­ti jak­sa kiin­nos­tua sii­tä onko Sipi­län lap­sil­la jotain omis­tuk­sia tai ei — jokai­sel­la­han meil­lä on jos­sain asias­sa jokin kyt­kös, eikai sem­mois­ta päät­tä­jää ole­kaan jol­la ei oli­si mitään kyt­kök­siä aja­miin­sa asioi­hin edes jotain kautta.

  Ja toi­sek­seen, mei­dän sys­tee­mis­sä­hän on jotain vikaa jos se ei etu­kä­teen osaa jää­vä­tä päät­tä­jiä — kun ihmi­nen vali­taan luot­ta­mus­toi­meen, vaik­ka pää­mi­nis­te­rik­si, niin eihän kukaan pys­ty tie­tä­mään ja seu­raa­maan kaik­kia jääviyssääntöjä.

  Täm­möi­nen epä­mää­räi­nen vih­jai­le­va uuti­soin­ti on mie­les­tä­ni ollut pit­kään vahin­gol­lis­ta demo­kra­tian kan­nal­ta, kos­ka se kar­koit­taa par­hai­ta kyky­jä poli­tii­kan huippupaikoilta.

  Kyse ei ole niin­kään sii­tä ettei­vät­kö uutis­vä­li­neet sai­si seu­ra­ta asioi­ta ja tie­dot­taa niis­tä, vaan sii­tä että epä­mää­räi­sis­tä ja kes­ke­ne­räi­sis­tä asiois­ta uuti­soi­daan ikään­kuin ne oli­si­vat var­mo­ja totuuk­sia, vaik­ka tar­kem­min tut­kit­tu­na usein havai­taan että mitään suo­ra­nai­ses­ti vää­rää ei ole tehty.

  Pitäi­si puhua yhteis­kun­nas­ta ylei­ses­ti, ei yksit­täis­ta­pauk­sis­ta, tai jos puhu­taan yksit­täis­ta­pauk­sis­ta niin aina­kin pitäi­si olla var­maa näyt­töä asian lainvastaisuudesta.

 20. Noin viik­ko sit­ten oli tel­kus­sa jut­tu ame­rik­ka­lai­ses­ta Hil­la­ry Clin­to­nin kan­nat­ta­jas­ta, joka sanoi men­neen­sä nuk­ku­maan Ame­ri­kas­sa vuon­na 2016 ja herän­neen­sä vaa­lien jäl­keen Sak­sas­sa vuon­na 1933. Sii­tä tuo Puo­las­sa herää­mi­nen on sel­väs­ti väännetty.

  Pää­mi­nis­te­rim­me tun­tuu pelan­neen tämän pelin tai­ta­mat­to­mas­ti. Poliit­ti­set kohut nouse­vat sii­tä mil­tä asiat näyt­tä­vät, eivät niin­kään tosiasioista.

 21. Tapio:
  OS:”Huoleni koh­dis­tuu lähin­nä sii­hen, onko meil­lä yli­ra­si­tus­ta pote­va pää­mi­nis­te­ri, kos­ka se oli­si kan­sal­li­nen ongelma.”

  Aiheel­li­nen huo­li. Sipi­lä käy­tän­nös­sä tun­nus­ti, että media on nyt monen yri­tyk­sen jäl­keen löy­tä­nyt hänen her­kän pisteensä. 

  Ilka­moin­ti jat­kuu. Toi­vot­ta­vas­ti Oikeus­asia­mies tekee työn­sä hyvin ja nopeasti.

  Oikeas­taan tämä mete­li ker­too kuin­ka alas toi­mit­ta­jien moraa­li on valah­ta­nut. Pal­jon porua eikä oikeas­taan lain­kaan vil­lo­ja. Hyök­kää­mis­tä, jon­ka ainoa tar­koi­tus on hyökkääminen.

 22. Jää­viys­ky­sy­mys on han­ka­la, kun sitä ryh­tyy tar­kem­min tutkimaan.

  Läh­de­tään nyt sii­tä, että maa­kun­nas­ta minis­te­rik­si pon­nis­ta­va polii­tik­ko toden­nä­köi­ses­ti on erin­omai­sen ver­kot­tu­nut, lii­ke­mies­taus­tai­nen toden­nä­köi­ses­ti myös lii­ke-elä­mään. Ystä­vyys­suh­teet voi­vat olla voi­mak­kaam­pia­kin kuin suku­lais­suh­teet. Mihin vede­tään jää­viy­den raja? Rahan kaa­ta­mi­nen Ter­ra­fa­meen tuot­taa töi­tä ja tilauk­sia maa­kun­nan yri­tyk­sil­le, se on arvat­ta­vis­sa vaik­ka välis­sä oli­si­kin useam­pi päättäjä.

  Toi­nen kysy­mys on, voi­ko pää­mi­nis­te­ri uskot­ta­vas­ti jää­vä­tä itsen­sä tämän koko­luo­kan talou­del­lis­ta vas­tuu­ta sisäl­tä­väs­tä pää­tök­ses­tä? Vaik­ka pää­tös teh­täi­siin muo­dol­li­ses­ti pää­mi­nis­te­rin olles­sa pois­sa kokouk­ses­ta, pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ottaa asias­ta vas­tuun niin posi­tii­vi­ses­sa kuin nega­tii­vi­ses­sa mielessä.

  Jää­viys on aika han­ka­la asia myös lii­ke-elä­män ulko­puo­lel­la. Kuvi­tel­laan­pa vaik­ka kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri, joka päät­tää rahan­jaos­ta apu­ra­ho­ja myön­tä­vil­le orga­ni­saa­tioil­le, jos on hyvin tie­dos­sa, että minis­te­rin lap­si, puo­li­so tai sydä­nys­tä­vä on esi­mer­kik­si näi­tä raho­ja ano­vas­sa teat­te­ris­sa näyttelijänä.

  Eli jää­viy­des­tä ei pääs­tä hel­pol­la, pel­käs­tään jät­täy­ty­mäl­lä pää­tök­sis­tä pois.

 23. Tero Tolo­nen: Ja toi­sek­seen, mei­dän sys­tee­mis­sä­hän on jotain vikaa jos se ei etu­kä­teen osaa jää­vä­tä päät­tä­jiä – kun ihmi­nen vali­taan luot­ta­mus­toi­meen, vaik­ka pää­mi­nis­te­rik­si, niin eihän kukaan pys­ty tie­tä­mään ja seu­raa­maan kaik­kia jääviyssääntöjä.

  Sipi­lä itse on aiheut­ta­nut nämä vih­jai­luon­gel­mat kiel­täy­ty­mäl­lä jul­kis­ta­mas­ta sitoumuksiaan

  Muut polii­ti­kot Ber­ne­riä lukuu­not­ta­mat­ta ovat ilmoit­ta­neet sitou­muk­sen­sa tarkasti

  Meil­le on nyt syn­ty­nyt uusi poliit­ti­nen kult­tuu­ri, jos­sa päät­tä­jät valit­se­vat mitä sään­tö­jä suos­tu­vat noudattamaan

  Mitä tulee Yleen niin Jääs­ke­läi­nen istuu joh­dos­sa kepun man­daa­til­la, joten hänel­lä­kin on riippuvuutensa

 24. Sipi­län toi­mis­sa näky­vät impi­vaa­ra­li­sen kas­va­tuk­sen jäljet

  Kun­non laes­ta­dio­lai­se­na hän ajaa ensi­si­jai­ses­ti uskon­vel­ji­ne ja ‑sisar­ten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jai­ses­ti Suo­men ja mui­den kansalaisten

  Ja kult­tuu­riin kuu­luu myös ehdo­ton kuu­liai­suus joh­ta­jaa koh­taan, hän­tä ei saa arvos­tel­la ja hänen vir­heis­tään ei saa puhua

  Vai­ke­ne­min­ne kuu­luu kult­tuu­riin, sen vuok­si pedo­fi­lia­kin sai muhia kai­kes­sa rau­has­sa yhtei­sös­sä, näis­sä pii­reis­sä nou­da­te­taan koti­mais­ta sharia-laki

  Sipi­läl­le on suu­ria vai­keuk­sia ymmär­tää täl­lais­ta tot­te­le­mat­to­muut­ta, jota Yle tai Hesa­ri edustavat

  Samal­la se ker­too, ettei Sipi­lä kes­tä pai­nei­ta vaan pani­koi, kun tilan­ne kärjistyy

 25. Tero Tolo­nen: Kyse ei ole niin­kään sii­tä ettei­vät­kö uutis­vä­li­neet sai­si seu­ra­ta asioi­ta ja tie­dot­taa niis­tä, vaan sii­tä että epä­mää­räi­sis­tä ja kes­ke­ne­räi­sis­tä asiois­ta uuti­soi­daan ikään­kuin ne oli­si­vat var­mo­ja totuuk­sia, vaik­ka tar­kem­min tut­kit­tu­na usein havai­taan että mitään suo­ra­nai­ses­ti vää­rää ei ole tehty.

  Kyl­lä täs­sä on jo jon­kin aikaa ollut viit­tei­tä muu­ta­man YLE:n toi­mit­ta­jan suo­ra­nai­ses­ta valeh­te­le­mi­ses­ta. Jos joku tekee YLE:ssä jut­tu­ja polii­ti­kon omai­suus­asioi­ta, hänen pitää kyl­lä tie­tää, miten vakuu­tus­kuor­ta vero­te­taan ja miten sitä hallitaan.

  JY: Ter­ra­fa­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Joni Luk­ka­roi­nen vah­vis­ti Kate­ra Stee­lin kans­sa teh­dyn sopi­muk­sen 24. loka­kuu­ta eli kol­me viik­koa ennen kuin val­tio­neu­vos­ton talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kun­ta esit­ti lisä­ra­hoi­tus­ta Ter­ra­fa­me Groupille.

  Myös tämä oli­si ollut syy­tä olla toi­mit­ta­jal­la tie­dos­sa. Onko YLE tätä asi­aa vie­lä­kään kertonut?

  No, Sipi­lä toi­mi toi­mit­ta­jan kans­sa todel­la tai­ta­mat­to­mas­ti. Jou­lu­lo­ma tulee tosi tarpeeseen.

 26. Tom­mi Uscha­nov:Käy­tän­nös­sä koko sana “tut­kin­ta­pyyn­tö” on lähin­nä hie­nos­te­le­va kier­toil­mai­su riko­sil­moi­tuk­sel­le, joka on van­hem­pi ja käy­tös­sä vakiin­tu­neem­pi sana.

  Kyl­lä. Mut­ta riko­sil­moi­tus impli­siit­ti­ses­ti ker­too, että epäil­ty on syyl­lis­ty­nyt rikok­seen jos­ta on nyt ilmoi­tet­tu polii­sil­le, enää jäl­jel­lä on tuo­mion julis­tus. Tut­kin­ta­pyyn­tö sana­na ilmai­see, että nyt vas­ta tut­ki­taan onko rikos­ta yli­pää­tän­sä tapahtunut.

  Nois­sa on mie­li­ku­vien luon­nis­sa mel­koi­sen suu­ri ero, vaik­ka juri­di­ses­ti ei min­kään­lais­ta eroa.

  Sanoil­la on voi­maa ja sinun pitäi­si kir­jai­li­ja­na tie­tää se.

 27. Val­tion omis­ta­jaoh­jaus — tun­tuu ole­van idea hukas­sa taas ker­ran. Omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va minis­te­ri pää­tyy tasai­seen tah­tiin johon­kin sot­kuun, syyt­tä tai syystä.

  Val­tion on jär­ke­vää omis­taa ja saa­da tuot­to­ja. Syy­nä ovat eläk­keet ja muut sään­nöl­li­set val­tion­me­not, sijoi­tuso­mai­suus tas­saa budjettiongelmia.

  Laman aika­na val­tion omai­suus on aina ennen lisään­ty­nyt, sen ansios­ta maa on myös vaus­ras­tu­nut kun vaik­ka Meri­ta-ros­ka­pank­ki muut­tui Nordeaksi. 

  Nykyi­nen hal­li­tus on myy­nyt hyvin tuot­ta­via fir­mo­ja Soli­diu­min sal­kus­ta ja osta­nut tilal­le ex-Outo­kum­pua ja Talvivaara/Terrafamea.
  Onko kyses­sä alue­po­li­tiik­ka pää­mi­nis­te­rin vaa­li­pii­riin vai jär­ke­vää omai­suu­den hoi­ta­mis­ta? Tätä pitäi­si kysyä.

  Soli­du­min rin­nal­le on tulos­sa jokin­lai­nen ris­ki­si­joi­tus­yh­tiö. Se lei­nee poli­tii­ka­vä­li­ne eikä val­tion varan­an­non hoi­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu lai­tos. Vähän kum­mal­li­nen idea. Enem­män pitäi­si miet­tiä miten EU kil­pai­lu­tuk­ses­sa voi ostaa kokei­lu­pal­ve­lui­ta yhtiöil­tä, joil­la ei ole vie­lä referenssejä.

  Ehkä kan­nat­tai­si olla joku muu kuin pää­mi­nis­te­ri hoi­ta­mas­sa omis­ta­jaoh­jaus­ta. Samoin TEM:n vir­ka­mies voi­si kom­men­toi­da Ter­ra­fa­men esi­tys­mis­tä tavoitteisiin.

 28. Oli miten oli koko tämän sot­kun kans­sa, niin eipä anna kovin päte­vää kuvaa Sipi­läs­tä. Toi­voi­si, että täl­lai­sil­le täy­sin poli­tii­kan ja/tai val­tion­hal­lin­non ulko­puo­lel­ta tule­vil­le minis­te­reil­le annet­tai­siin edes perus­kou­lu­tus hal­lin­to­lais­ta (ja mie­lel­lään heti perään syven­tä­vät opin­not) että suu­rin piir­tein tie­täi­si­vät miten hom­mat pitäi­si oikeas­ti hoitaa.

 29. Vähän aikaa piti hah­mot­taa tilan­net­ta kun alkoi olla otsik­ko­ja kol­men ammat­ti­lii­ton poliit­ti­sen lakon uhasta.

  Jos jak­saa kai­vaa esiin alku­pe­räi­sen YLE 25.11 uuti­sen, niin pik­kusen median mopo keu­lii. Toi­mit­ta­jat on kuin lää­kä­rei­tä. Hoi­to­vir­heen jäl­keen puo­lus­te­taan kave­ria, eikä ketään kiin­nos­ta kuol­lut poti­las tai miten vas­taa­va väl­te­tään tulevaisuudessa.

  Toi­mit­ta­jien hen­ki­sen lais­kuu­den vuok­si hel­pos­ti tar­kis­tet­ta­via vir­hei­tä jää jut­tui­hin. Menee sket­sin puo­lel­le kun Suo­men Kuva­leh­ti kii­mois­saan jul­kai­see spe­ku­laa­tioi­taan kes­kel­lä yötä. Aamu­yös­tä Jääs­ke­läi­nen tote­aa nuk­ku­neen­sa kun SK on pyy­tä­nyt kom­ment­tia ja ker­too aamu­yös­tä SK toi­mit­ta­jien nuk­ku­van eivät­kä ole onli­ne lin­jan päässä.

  Blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat syn­nyt­tä­neet uuden kult­tuu­rin. Tyy­pil­li­ses­ti yksi­suun­tai­nen blo­gi, jota luki­jat eivät voi kom­men­toi­da tai oikoa asia­vir­hei­tä. Ker­ro­taan puo­li­to­tuuk­sia, joi­ta kier­rä­te­tään some- ja uutis­maa­il­mas­sa. Ehkä “kor­jaus” vää­rään tie­toon teh­dään parin vii­kon pääs­tä, mut­ta se ei enää kiin­nos­ta ketään.

  Olli Rehn oli 26.11 Yle Ykkö­saa­mus­sa. Ker­toi miten mal­mi­kul­je­tin tilaus hoi­tui. Ketään ei kiinnostanut?

 30. Minus­ta täs­sä jää­viy­se­päi­lys­sä unoh­tuu nyt Soi­nin­vaa­ral­ta jotain. Näh­däk­se­ni asias­sa on kak­si puolta:

  1) Onko Sipi­lä pyr­ki­nyt vai­kut­ta­maan Ter­ra­fa­men rat­kai­sui­hin siten, että suku­lai­sil­leen syn­tyy etua?

  2) Onko Sipi­län pää­tök­sen­te­koon val­tion­tu­kia­sias­sa vai­kut­ta­nut se, että pää­tös mah­dol­li­ses­ti hyö­dyt­tää hänen sukulaisiian?

  Lie­nee var­sin toden­nä­köis­tä, että koh­das­ta 1) ei ole täs­sä kyse. Mut­ta vähin­tään­kin epäi­lys herää koh­dan 2) suhteen.

  Sitä tus­kin voi­daan edel­lyt­tää, että Sipi­lä oli­si täy­sin tie­toi­nen suku­lais­ten­sa omis­ta­man fir­man asiak­kuuk­sis­ta. Mut­ta kun asia tulee ilmi, sii­hen oli­si voi­nut rea­goi­da huo­mat­ta­vas­ti fik­sum­min kuin kiu­kut­te­le­mal­la toi­mit­ta­jil­le. Esim. tode­ta että tuki­pää­tös on teh­ty vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja pidet­ty uusi val­tio­neu­vos­ton kokous, jos­ta Sipi­lä oli­si jää­vän­nyt itsen­sä ja Orpon joh­ta­ma­na pää­tös oli­si teh­ty uudestaan.

  Sii­nä mie­les­sä yhdyn huo­leen sii­tä, että meil­lä on yli­ra­si­tus­ta pote­va pääministeri.

 31. Sylt­ty: Kyl­lä. Mut­ta riko­sil­moi­tus impli­siit­ti­ses­ti ker­too, että epäil­ty on syyl­lis­ty­nyt rikok­seen jos­ta on nyt ilmoi­tet­tu polii­sil­le, enää jäl­jel­lä on tuo­mion julistus. 

  Aika kaf­ka­lai­ses­sa maa­il­mas­sa elet­täi­siin, jos riko­sil­moi­tuk­ses­ta osoit­tai­si suo­raan jon­kin­lai­nen kausaa­li­nen nuo­li tuo­mion julistamiseen.

  Todel­li­ses­sa maa­il­mas­sa riko­sil­moi­tus­ten suu­ri enem­mis­tö ei joh­da edes esi­tut­kin­taan. Esi­mer­kik­si vuon­na 2015 polii­si kir­ja­si Suo­mes­sa 381 307 riko­sil­moi­tus­ta, mut­ta vain 55 292 rikok­ses­ta tuo­mit­tiin oikeu­des­sa ran­gais­tus. Tuo­mioi­den mää­rän suh­de riko­sil­moi­tus­ten mää­rään on siis noin 1:7.

  Sanoil­la on voi­maa ja sinun pitäi­si kir­jai­li­ja­na tie­tää se. 

  Sik­si minä juu­ri kor­jaan näi­tä loput­to­mia asia­vir­hei­tä, kos­ka tie­dän kir­jai­li­ja­na, mil­lai­nen ei-toi­vot­ta­va voi­ma on vää­rin käy­te­tyil­lä sanoilla.

 32. Lii­an van­ha:
  Sipi­län toi­mis­sa näky­vät impi­vaa­ra­li­sen kas­va­tuk­sen jäljet

  Kun­non laes­ta­dio­lai­se­na hän ajaa ensi­si­jai­ses­ti uskon­vel­ji­ne ja ‑sisar­ten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jai­ses­ti Suo­men ja mui­den kansalaisten

  Suo­ma­lai­set äänes­ti­vät Kes­kus­tan suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa ja se oli suu­rim­malsl­ti osin Sipi­län, joka tuli poli­tii­kan ulko­puo­lel­ta, ansio­ta. Uskon­nol­li­nen vakau­mus ja yrit­tä­jä­taus­ta oli­vat tie­dos­sa jo kau­an ennen vaa­le­ja. Onko pää­mi­nis­te­rin aina pak­ko olla joku poliit­ti­nen eläin tai virkamies?

 33. Jos­kus on ihme­tyt­tä­nyt kun vuo­si­kym­me­niä kan­san­edus­ta­ja­na toi­mi­neet eivät omis­ta mitään.

  Lapin kelo­ma­joil­la ja vas­taa­vil­la pää­see lomai­le­maan kun on sopi­vien yhtei­sö­jen hal­lin­nos­sa, ja Hel­sin­gis­sä on eri tahoil­la tar­jo­ta vuo­kra-asun­to­ja sopivasti.

  Sil­ti on vaa­ral­li­nen ihan­ne, jos kaik­kien polii­tik­ko­jen pitäi­si olla koko aikui­sen ikän­sä paneu­tu­nut vain yhtei­sen kakun jaka­mi­seen. Sys­tee­min tuli­si sal­lia mah­dol­li­suus hen­ki­löl­le, joka on onnis­tu­nut kas­vat­ta­maan yhteis­tä kak­kua, myös osal­lis­tu­maan poli­tiik­kaan. Poliit­ti­set broi­le­rit ovat pal­jol­ti vir­ka­mies­ten ja avus­ta­jien­sa ohjail­ta­vis­sa talousasioissa.

  Innok­kaat tut­ki­vat jour­na­lis­tit voi­si­vat sel­vit­tää pal­jon­ko Sipi­län pää­mi­nis­te­riu­ra on tuot­ta­nut hänel­le hen­ki­lö­koh­tais­ta talou­del­lis­ta tap­pio­ta. Menes­tys his­to­rias­sa ei ole tae menes­tyk­ses­tä tule­vai­suu­des­sa, mut­ta pel­käs­tään “pak­koir­tau­tu­mi­nen” Elect­ro­bi­tin omis­tuk­sis­ta tuot­ti 12 milj eur mene­tyk­sen. Kai täs­tä­kin voi­si kehi­tel­lä jour­na­lis­ti­sen lähes­ty­mis­kul­man, jol­la teh­dä pää­mi­nis­te­ri nau­ru­na­lai­sek­si ulko­mai­ta myöten.

 34. Taa­vi Hori­la: Sii­nä mie­les­sä yhdyn huo­leen sii­tä, että meil­lä on yli­ra­si­tus­ta pote­va pääministeri.

  Yli­ra­si­tuk­ses­ta “huo­les­tu­mi­nen” on van­ha temp­pu (alkaa koh­das­ta 2:55), keh­nos­ti naa­mioi­tua ad hominemia.

 35. Lii­an van­ha: Kun­non laes­ta­dio­lai­se­na hän ajaa ensi­si­jai­ses­ti uskon­vel­ji­ne ja ‑sisar­ten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jai­ses­ti Suo­men ja mui­den kansalaisten

  Tuli­pa deja-vu sii­tä kuin­ka alt-right suh­tau­tui H. Clin­to­nin per­soo­naan äsket­täi­ses­sä USAn presidentinvaalikampanjassa.

 36. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen
  Jos jak­saa kai­vaa esiin alku­pe­räi­sen YLE 25.11 uuti­sen, niin pik­kusen median mopo keulii. 

  Aivan niin­kuin sanot, kes­ki­ver­toi­sen net­ti­surf­faa­jan kes­kit­ty­mis­ky­ky on sama kuin syys­tuu­len kie­put­ta­mal­la koi­vun­leh­del­lä. Sik­si alku­läh­teil­le pää­sy pitää teh­dä niin höy­he­nen­ke­vyen hel­pok­si että sii­hen leh­ti­kin pys­tyy. Monien toi­mit­ta­jien kes­kit­ty­mis­ky­ky tun­tuu ole­van samal­la tasolla.

  Joten: mai­nit­tu YLE-uuti­nen löy­tyy tääl­tä.

  Olli Rehn oli 26.11 Yle Ykkö­saa­mus­sa. Ker­toi miten mal­mi­kul­je­tin tilaus hoi­tui. Ketään ei kiinnostanut? 

  Täs­sä link­ki ohjel­maan, ajan­het­kes­tä 6:00 eteenpäin.

 37. Kyl­lä täs­sä on kyse ajo­jah­dis­ta, joka on jat­ku­nut koko Sipi­län pää­mi­nis­te­riy­den ajan. Lai­ta googleen Sipi­lä ja laes­ta­dio­lai­set , niin saat sato­ja — tuhan­sia jut­tu­ja aihees­ta, sivus­ta ja vie­res­tä. Onko vas­taa­via esim. Soi­nin uskon­to­yh­teyk­sis­tä ? Luu­li­si polii­ti­kol­la­kin ole­van yksi­tyi­syy­den suo­ja ja sanan­va­paus puo­lus­taa itse­ään jää­viy­se­päi­ly­jen koh­tee­na. Median toi­min­nas­ta pää­tel­len näin ei ole, aina­kaan Kes­kus­taan kuu­lu­val­la poliitikolla.

  Syyl­li­nen koko jupak­kaan on toi­mit­ta­ja, joka ei anta­nut asial­lis­ta mah­dol­li­suut­ta vas­ti­nee­seen. Toi­min­ta on erit­täin tar­koi­tus­ha­kuis­ta, kyl­lä­hän jokai­sel­la toi­mit­ta­jal­la on kou­lu­tuk­sen­sa ja koke­muk­sen­sa perus­teel­la tark­ka tie­to vas­ti­neen annon vaatimuksesta.

 38. cete­rum cen­seo: Oikeas­taan tämä mete­li ker­too kuin­ka alas toi­mit­ta­jien moraa­li on valah­ta­nut. Pal­jon porua eikä oikeas­taan lain­kaan vil­lo­ja. Hyök­kää­mis­tä, jon­ka ainoa tar­koi­tus on hyökkääminen.

  En ole tätä tapaus­ta ehti­nyt oikein kun­nol­la seu­raa­maan, mut­ta näin sivusil­min kat­sot­tu­na asia näyt­tää juu­ri täl­lai­sel­ta. Hyö­kä­tään voi­mal­la pää­mi­nis­te­riä vas­taan, mut­ta perus­teet vai­kut­ta­vat kovin ohuilta.

  Län­si­mais­sa median teh­tä­vä on tie­tys­ti seu­ra­ta kriit­ti­ses­ti val­lan­pi­tä­jien toi­min­taa, mis­tä seu­raa luon­nol­li­ses­ti jän­nit­tei­tä. Välil­lä syn­tyy kui­ten­kin tun­ne, että kyse on enem­män ajo­jah­din rie­mus­ta kuin aidos­ta yhteis­kun­nal­li­ses­ta ongel­mas­ta. Sel­lai­nen tun­tuu aina ikävältä.

  Oppo­si­tio käyt­tää tie­tys­ti kaik­kea mah­dol­lis­ta hyväk­seen, mut­ta se nyt on vain poli­tiik­kaa. Vai onko täs­sä vyyh­des­sä jotain, joka on jää­nyt minul­ta huomaamatta?

 39. Nyt oli­si hyvä paik­ka laa­jen­taa kes­kus­te­lu Sipi­län ja Ylen här­del­lis­tä ylei­seen poh­din­taan sii­tä mitä medias­sa saa sanoa, kuka saa sanoa ja ket­kä päät­tä­vät täs­tä kai­kes­ta eli val­vo­vat jul­kis­ta keskustelua.

  Aluk­si pitää tode­ta, että suo­ma­lai­nen val­ta­me­dia, perin­tei­nen media on kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa var­sin luo­tet­ta­va. Mitä tahan­sa mos­kaa ei jul­kais­ta, fak­tat pyri­tään tar­kis­ta­maan jne. Sit­ten seu­raa pien­tä media­kri­tiik­kiä. Huom! Joka ei sit­ten tar­koi­ta mitään epä­luot­ta­muk­sen ilma­pii­rin liet­so­mis­ta val­ta­me­di­aa kohtaan. 

  Mel­kein kai­kes­ta saa Suo­mes­sa puhua. Totaa­li­kiel­to kos­kee vain hyvin har­vo­ja asioi­ta. Isom­paa pro­sent­tia kos­kee mää­räi­ly, miten asias­ta saa puhua. Ylen enti­nen toi­mit­ta­ja ker­too Kan­sal­li­sar­kis­ton Tiel­lä sanan­va­pau­teen-sivus­tol­la keis­sis­tä TTIP (https://sananvapauteen.fi/henkilokuva/2830) Jutus­sa ker­ra­taan EU-komis­sion lin­ja sii­tä, miten tulee puhua TTIP:n puo­les­ta. Hyviä puo­lia koros­tet­ta­va, kaik­ki nega­tii­vi­nen puhe piti hil­jen­tää, kor­ja­ta ja ojen­taa. Hiuk­sia­nos­tat­ta­vaa täs­sä on se, että tämä dokt­rii­ni on lävis­tä­nyt koko media­ken­tän! Muka­na on sekä Yle että kau­pal­li­nen puo­li. Sama kos­kee tie­tys­ti myös CETAn käsittelyä.

  Täl­lai­set tapauk­set ovat vie­lä pal­jon mer­kit­tä­väm­piä kuin pää­mi­nis­te­rin vai­kut­ta­mis­yri­tyk­set Ylen jour­na­lis­ti­siin valintoihin. 

  Sipi­lä gates­sa Yle on ollut syy­tet­ty­nä alis­tu­mi­ses­ta polii­tik­ko­jen pai­nos­tuk­sen alla ja kau­pal­li­nen media on juh­li­nut riip­pu­mat­to­muut­taan. Sal­li mun nau­raa. Kau­pal­li­nen media on toi­sen­lai­sen ikeen alla. Kau­pal­li­nen media on Pää­oman Oma Media, mikä hei­jas­tuu var­sin­kin talous­ai­hei­den käsittelyyn.

  Siis­pä: suo­ma­lai­nen media on suu­rel­ta osin sanan­va­paus­ke­hun­sa ansain­nut, mut­ta agen­da set­tin­giin eli asia­lis­tan mää­räi­lyyn ja näkö­kul­mien valin­taan kan­sa­lai­sen pitää kiin­nit­tää kriit­ti­ses­ti huomiota.

 40. Tom­mi Uscha­nov:Todel­li­ses­sa maa­il­mas­sa riko­sil­moi­tus­ten suu­ri enem­mis­tö ei joh­da edes esitutkintaan. 

  Nii-in, sitä­hän minäkin. 

  Eli mis­sä on rikoil­moi­tuk­sen nimi­tyk­sen point­ti, jos rikok­se­ton ilmoi­tus on lähem­pä­nä todel­li­suut­ta kuin rikosilmoitus?

 41. Vir­he on Ylen toi­mit­ta­jien. He ovat jah­dan­neet Sipi­lää ja sik­si teh­neet vir­heel­li­siä, har­haan­joh­ta­via epä­am­mat­ti­mai­sia jut­tu­ja, aina­kin osit­tain vie­lä­pä tahallisesti. 

  Sipi­läl­lä on oikeus, jopa vel­vol­li­suus, ojen­taa vir­hei­den teki­jöi­tä ja pomo­ja, jot­ka eivät pys­ty pitä­mään alai­si­aan kai­dal­la polulla.

 42. Tom­mi Uscha­nov: Eräs Suo­men sit­keim­piä ja laa­jim­mal­le levin­nei­tä vää­rin­kä­si­tyk­siä. Enti­nen kir­je­sa­lai­suus, nykyi­nen vies­tin­tä­sa­lai­suus, kiel­tää mui­ta kuin vas­taa­not­ta­jaa avaa­mas­ta vies­tiä ilman vas­taa­not­ta­jan lupaa. Esi­mer­kik­si kir­jei­tä ei saa höy­ryt­tää auki pos­tin taka­huo­nees­sa Itä-Sak­san malliin.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuu­la asian­tun­ti­jan käsi­tys. Kyse siis on sii­tä, että viran­omai­nen on luo­vut­ta­nut saa­mi­aan yksi­tyi­siä vies­te­jä toi­mit­ta­jal­le. Jos tämä todel­la on sal­lit­tua, en oikein tie­dä mihin enää luot­taa! Aina­kin mei­käl­tä lop­puu kaik­ki vies­tin­tä viran­omais­ten suuntaan.

 43. Vie­lä sel­vyy­den vuok­si: ymmär­ryk­se­ni mukaan Sipi­lä on rik­ko­nut vies­tin­tä­sa­lai­suut­ta luo­vut­taes­saan viran­omai­sen edus­ta­ja­na saa­mi­aan vies­te­jä toi­mit­ta­jal­le salaa­mat­taa vies­tin lähet­tä­jän nimeä. Kyse on kai rikoksesta. 

  Vai eikö minis­te­ri ole viran­omai­sen edus­ta­ja täs­sä tapauk­ses­sa? Voi­ko pää­mi­nis­te­ri olla yksi­tyis­hen­ki­lö, joka saa lähe­tel­lä saa­mi­aan vies­te­jä kel­le haluaa?

  No, jos aihet­ta on, kai joku kan­te­lun tekee. Minul­la ei sel­lai­sia into­hi­mo­ja ole.

  1. Ahis­taa,
   Olet­ko var­ma. Ymmär­tääk­se­ni vies­tin­tä­sa­lai­suut­ta riko­taan, jos ulko­puo­li­nen taho avaa kir­je­kuo­ren, mut­ta lail­li­nen vas­taa­not­ta­ja saa­nee ker­toa saa­mis­taan kir­jeis­tä, ellei jos­tain toi­ses­ta lais­ta muu­ta seu­raa. (Ter­vey­den­ti­laa kos­ke­vat tie­dot ym. ) Sai­han tomit­ta­ja­kin jul­kis­taa Sipi­län lähet­tä­mät viestit.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ahistaa,
  Olet­ko var­ma. Ymmär­tääk­se­ni vies­tin­tä­sa­lai­suut­ta riko­taan, jos ulko­puo­li­nen taho avaa kir­je­kuo­ren, mut­ta lail­li­nen vas­taa­not­ta­ja saa­nee ker­toa saa­mis­taan kir­jeis­tä, ellei jos­tain toi­ses­ta lais­ta muu­ta seu­raa. (Ter­vey­den­ti­laa kos­ke­vat tie­dot ym. ) Sai­han tomit­ta­ja­kin jul­kis­taa Sipi­län lähet­tä­mät viestit.

  En ole var­ma. Yri­tän täs­sä sel­vi­tel­lä asi­aa, mikä näkyy sii­nä, että en kir­joi­ta väi­te­lausei­ta vaan kysy­myk­siä ja kva­li­fi­koi­tu­ja arveluja.

  Kai­ken jär­jen mukaan pää­mi­nis­te­ri on “viran­omai­sen edus­ta­ja” (kuten lais­sa sano­taan). Jos kor­kein­ta toi­meen­pa­no­val­taa käyt­tä­vä hen­ki­lö ei ole “viran­omai­sen edus­ta­ja”, kuka on? 

  Jos hän on viran­omai­sen edus­ta­ja, hän ei mie­les­tä­ni saa välit­tää saa­mi­aan vies­te­jä toi­mit­ta­jil­le. Mie­li­pi­de perus­tuu asi­aa kos­ke­van lain luke­mi­seen. Ja onhan se nyt kai sel­vä ilman lain luke­mis­ta­kin, että viran­omai­nen on vai­tio­le­vel­vol­li­nen: jos minä vaik­ka vali­tan viran­omai­sen edus­ta­jal­le, että viran­omai­nen on koh­del­lut minua vää­rin, en halua lukea sii­tä seu­raa­van päi­vän leh­des­tä. En usko Sipi­län puo­lus­ta­jat­kaan halua­vat, jos tulee oikeas­ti vas­taan moi­nen tilanne.

  Saa kor­ja­ta, jos olen väärässä. 

  Mut­ta jos en ole, oli­si­han se asial­lis­ta, että jut­tu käy­täi­siin läpi. Onko pää­mi­nis­te­ri viran­omai­sen edus­ta­ja­na tai yksi­tyis­hen­ki­lö­nä oikeu­tet­tu välit­tä­mään saa­mi­aan vies­te­jä toi­mit­ta­jil­le? Jos hän on oikeu­tet­tu ovat­ko kaik­ki vira­ka­mie­het oikeu­tet­tu­ja välit­tä­mään vies­te­jä toimittajille?

 45. Ahis­taa: viran­omai­nen on luo­vut­ta­nut saa­mi­aan yksi­tyi­siä vies­te­jä toi­mit­ta­jal­le. Jos tämä todel­la on sal­lit­tua, en oikein tie­dä mihin enää luottaa

  Salas­sa toi­mi­vaan viran­omai­seen ei yleen­sä voi luot­taa, ja niin­pä perus­tus­lain mukaan kaik­ki viran­omai­sen toi­min­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti julkista.

  Ilmei­ses­ti kui­ten­kin on kyse vies­teis­tä jot­ka Sipi­lä on saa­nut kan­san­edus­ta­jan roo­lis­sa, ei pää­mi­nis­te­rin. Kan­san­edus­ta­jaa ei kai las­ke­ta viranomaiseksi.

 46. Jääs­ke­läi­sen perus­te­lut Sipi­län jää­viys-jut­tu­jen hyl­lyt­tä­mi­sel­le oli­vat ihan kes­tä­vät. Asi­aa oli vat­vot­tu riit­tä­väs­ti, eikä sii­nä tun­tu­nut ole­van sen enempää. 

  Ongel­ma on enem­män­kin a) Sipi­län säh­kö­pos­ti­vies­tit, jot­ka saa­vat Jääs­ke­läi­sen toi­met näyt­tä­mään sil­tä, että jää­viys-jutut hyl­ly­tet­tiin pai­nos­tuk­sen alla ja b) sit­tem­min pal­jas­tu­neet useat saman­kal­tai­set tilan­teet, jois­sa Ylen toi­mit­ta­jien jour­na­lis­tis­ta vapaut­ta on rajoi­tet­tu PM Sipi­län käsit­te­lys­sä (case vakuu­tus­kuo­ri, teat­te­rioh­jaa­jan savus­tus­yri­tys pressiklubista).

  Asiat ovat niin kuin ne näyt­tä­vät ole­van. Tilan­ne on Jääs­ke­läi­sen kan­nal­ta vähän epä­on­ne­kas­kin, kii­tos Sipi­län herk­kä­nah­kai­suu­den, mut­ta ei hänel­lä ole mie­les­tä­ni kuin yksi tie ulos. Eron­pyyn­tö. Uskot­ta­vuus on men­nyt ja jos Jääs­ke­läi­nen ei läh­de, niin sii­tä kär­sii ennen kaik­kea Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus.

  Suo­mes­sa tie­tys­ti pide­tään duu­neis­ta vii­mei­seen saak­ka kiin­ni ja var­sin­kin niis­tä duu­neis­ta, jot­ka rahoi­te­taan vero­ra­hoil­la. Huo­li­mat­ta vahin­gois­ta. Oma etu tärkein.

 47. Sipi­läl­lä on työ­ruuh­kaa, pal­jon lake­ja pitää saa­da ete­ne­mään, ei jou­tai­si int­tä­mään toi­mit­ta­jien kans­sa. Tol­kun ihmi­set eivät noi­hin jut­tui­hin sot­keen­nu. hatun­nos­to Osmolle.

 48. Kaner­van, Kan­kaan­nie­men ym teks­ti­vies­ti­ko­huis­sa vas­taa­not­ta­ja on jul­kais­sut saa­man­sa vies­tit. Media on voi­nut ne julkaista.

  Vies­tiin kir­joi­te­tut “ei saa jul­kais­ta / ei saa lähet­tää eteen­päin” näyt­tä­vät ole­van mer­ki­tyk­set­tö­miä. Niis­sä vedo­taan vas­taa­not­ta­jan moraa­liin. Luot­ta­mus hen­ki­löön menee, jos jul­kai­see vies­tin joka erik­seen toi­vo­taan jää­vän kahdenväliseksi.

  Hal­li­tus ym työs­ken­te­ly, jos­sa on tar­koi­tus luot­ta­muk­sel­li­ses­ti käsi­tel­lä asioi­ta ram­pau­tuu, kun kes­kus­te­lut vuo­de­taan ulos.

 49. Soi­nin­vaa­ral­la tai­taa olla jotain yhteyt­tä Ylä-Savoon, mut­ta samal­la hata­ra muis­ti, kun ei muis­ta miten kepu­ma­fia täs­sä maas­sa operoi.

  Kepu­ma­fiak­si voi­daan kut­sua tätä hyvin tii­vii­den uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen muo­dos­ta­maa löy­hää liit­toa, joka pitää val­taa Syrjä-Suomessa.

  Haluai­sin myös tähän sop­paan huo­maut­taa sii­tä, että pää­mi­nis­te­rin koti­kun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finn­ve­ran höve­lil­lä vel­ka­vi­vul­la usei­den sato­jen mil­joo­nien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Kepu­ma­fia on sota­ja­lal­la suur­kau­pun­ke­ja ja eri­tyi­ses­ti yli­opis­to­ja kohtaan.

  Onnek­si maa­seu­dul­la ei ole tule­vai­suut­ta, muu­ten täs­sä pitäi­si olla huolissaan.

 50. eemil:
  Syyl­li­nen koko jupak­kaan on toi­mit­ta­ja, joka ei anta­nut asial­lis­ta mah­dol­li­suut­ta vas­ti­nee­seen. Toi­min­ta on erit­täin tar­koi­tus­ha­kuis­ta, kyl­lä­hän jokai­sel­la toi­mit­ta­jal­la on kou­lu­tuk­sen­sa ja koke­muk­sen­sa perus­teel­la tark­ka tie­to vas­ti­neen annon vaatimuksesta.

  Olen ollut jos­kus parin päi­vän kou­lu­tuk­ses­sas median koh­taa­mi­ses­ta ja sen poh­jal­ta syn­tyi aika raa­dol­li­nen kuva toi­mit­ta­jien “ammat­tie­tii­kas­ta”. Sain mm. sen käsi­tyk­sen, että tuo vas­ti­neen pyy­tä­mi­nen uuti­seen niin, ettei pyyn­töön voi miten­kään käy­tän­nös­sä rea­goi­da, on ihan nor­maa­li “maan tapa”. Samoin, jos on ollut haas­ta­tel­ta­va­na, saa jutun tar­kis­tet­ta­vak­si vii­me­tin­gas­sa — ja jos jotain kor­jauk­sia vaa­tii, niin ne kään­ty­vät toi­mit­ta­jan käsit­te­lys­sä hel­pos­ti päinvastaiseksi.

  Käy­tän­nös­sä toi­mit­ta­jaan kan­nat­tai­si suh­tau­tua kuin häi­jyyn kiusaa­jaan tai vihol­li­sen agent­tiin, joka käyt­tää kai­ken saa­man­sa tie­don omak­si hyväk­seen. Pahin vir­he on kuu­le­ma ereh­tyä jutus­te­le­maan tut­ta­val­li­ses­ti toi­mit­ta­jan kans­sa “off the record” — kos­ka kaik­ki sanot­tu on kui­ten­kin vapaa­ta riis­taa. Ilmei­ses­ti monet usein toi­mit­ta­jia koh­taa­vat asian­tun­ti­jat yms. nau­hoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lan­teet alus­ta loppuun.

 51. Meh­tä­läi­nen: Haluai­sin myös tähän sop­paan huo­maut­taa sii­tä, että pää­mi­nis­te­rin koti­kun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finn­ve­ran höve­lil­lä vel­ka­vi­vul­la usei­den sato­jen mil­joo­nien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Mie­len­kiin­toi­nen uusi tie­to! Ker­rot­ko läh­tee­si, jot­ta voi­sin arvioi­da tie­to­si luotettavuutta?

 52. ksee: Ilmei­ses­ti monet usein toi­mit­ta­jia koh­taa­vat asian­tun­ti­jat yms. nau­hoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lan­teet alus­ta loppuun.

  Näin on ollut jo aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Kun ilmoi­tat toi­mit­ta­jal­le, että nau­hoi­tat kes­kus­te­lun, mah­dol­li­nen jul­kais­tu jut­tu on huo­lel­li­sem­min tehty.

  Ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se edes nauhoittaa 🙂

 53. Meh­tä­läi­nen
  Haluai­sin myös tähän sop­paan huo­maut­taa sii­tä, että pää­mi­nis­te­rin koti­kun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finn­ve­ran höve­lil­lä vel­ka­vi­vul­la usei­den sato­jen mil­joo­nien euro­jen biohuuhaatehdas

  Ai että Kem­pe­lee­seen bio­tuo­te­teh­das? Ihan täyt­tä roskaa.

  Näin vir­heel­li­set breit­bart-tason syy­tök­set sai­si­vat kyl­lä tart­tua mode­raat­to­rin silppuriin.

 54. Tapio: Mie­len­kiin­toi­nen uusi tie­to! Ker­rot­ko läh­tee­si, jot­ta voi­sin arvioi­da tie­to­si luotettavuutta?

  Miten oli­si vaik­ka ko. pöy­tä­laa­tik­ko­pul­jun verkkosivut?

  http://www.fi.kaicellfibers.fi

  Finn­ve­ras­ta uuti­soi­daan kyl­lä sit­ten lähitulevaisuudessa.

 55. Olli Pot­to­nen: Salas­sa toi­mi­vaan viran­omai­seen ei yleen­sä voi luot­taa, ja niin­pä perus­tus­lain mukaan kaik­ki viran­omai­sen toi­min­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti julkista.

  Ilmei­ses­ti kui­ten­kin on kyse vies­teis­tä jot­ka Sipi­lä on saa­nut kan­san­edus­ta­jan roo­lis­sa, ei pää­mi­nis­te­rin. Kan­san­edus­ta­jaa ei kai las­ke­ta viranomaiseksi.

  Viran­omai­sen toi­min­ta on jul­kis­ta pää­tös­ten ja nii­den perus­te­lu­jen osal­ta. Jul­ki­sia eivät ole ne tie­dot, jot­ka hän saa tai hank­kii kan­sa­lai­sis­ta viran­omai­sen edus­ta­ja­na. On mah­do­ton aja­tus, että esi­mer­kik­si polii­si sai­si väli­tel­lä tie­to­jaan medial­le. Sama asia kos­kee mui­ta viran­omai­sia vaik­ka asia ei ole­kaan samal­la taval­la ehkä itses­tään selvä.

  On myös mah­do­ton aja­tus, että pää­mi­nis­te­ril­le asiois­taan ker­to­va hen­ki­lö jou­tuu arvuut­te­le­maan onko nyt teke­mi­sis­sä pää­mi­nis­te­rin vai jon­kun mun kans­sa. Esi­mer­kik­si kan­san­edus­ta­jan. Tai joulupukin.

  Oli­si kiva kuul­la asian­tun­ti­jan kom­ment­ti sii­hen, onko Sipi­lä rik­ko­nut lakia ja jos on mikä on ran­gais­tus. Mut­ta ilmei­ses­ti tämä ei oikein jak­sa kiin­nos­taa ketään tääl­lä tai muu­al­la, jos­sa olen asias­ta kysellyt.

  Jää­nee arvoi­tuk­sek­si minul­le ja ehkä kai­kil­le muil­le­kin, onko pää­mi­nis­te­ri vel­vol­li­nen pitä­mään salas­sa vies­tit, joi­ta on kan­sa­lai­sil­ta saa­nut. Eli saa­ko pämi­nis­te­ri tai kuka tahan­sa muu viran­omai­sen edus­ta­ja lähet­tää vies­tin medial­le tai vaik­ka vies­tin lähet­tä­jän viha­mie­hel­le niin, että lähet­tä­jän nimi käy ilmi.

 56. ex-jour­na­lis­ti: kii­tos Sipi­län herkkänahkaisuuden

  Vai muka herk­kä­nah­kai­nen. Viiit­taan nii­hin tuhan­siin epä­asial­li­siin jut­tui­hin, joi­ta Sipi­läs­tä on teh­tail­tu. Koh­del­tiin­ko Lip­pos­ta samoin pää­mi­nis­te­riai­ka­na, ei todellakaan.

  Kai­vet­tiin­ko avio­eros­ta, SAK- yhteyk­sis­tä, Irak-gates­ta, Sta­si­lis­tois­ta kaik­ki mah­dol­li­nen , ei todellakaan.

  Ete­län media­ma­fia on otta­nut Sipi­län maa­li­tau­luk­seen heti alus­ta läh­tien. Kaik­ki leik­kauk­set ovat Sipi­län syy­tä ja muu hal­li­tus vas­tus­taa nii­tä. Täs­sä Ter­ra­fa­men jutus­sa­kaan ei ole mitään esteel­li­syyt­tä, kos­ka tuki ja tilauk­set eivät ole mil­lään taval­la kyt­kök­sis­sä toi­siin­sa, eivät ajal­li­ses­ti eivät­kä taloudellisesti.

  Sipi­län suku­lai­set pitäi­si var­muu­den vuok­si lait­taa lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon , kos­ka Sipi­lä ja sitä kaut­ta hal­li­tuk­sen toi­met edis­tä­vät talou­den elpy­mis­tä. Tämän ete­län media­ma­fia tul­kit­see suku­lais­ten suosimiseksi.

 57. Ahis­taa: Viran­omai­sen toi­min­ta on jul­kis­ta pää­tös­ten ja nii­den perus­te­lu­jen osal­ta. Jul­ki­sia eivät ole ne tie­dot, jot­ka hän saa tai hank­kii kan­sa­lai­sis­ta viran­omai­sen edus­ta­ja­na. On mah­do­ton aja­tus, että esi­mer­kik­si polii­si sai­si väli­tel­lä tie­to­jaan medial­le. Sama asia kos­kee mui­ta viran­omai­sia vaik­ka asia ei ole­kaan samal­la taval­la ehkä itses­tään selvä.

  On myös mah­do­ton aja­tus, että pää­mi­nis­te­ril­le asiois­taan ker­to­va hen­ki­lö jou­tuu arvuut­te­le­maan onko nyt teke­mi­sis­sä pää­mi­nis­te­rin vai jon­kun mun kans­sa. Esi­mer­kik­si kan­san­edus­ta­jan. Tai joulupukin.

  Oli­si kiva kuul­la asian­tun­ti­jan kom­ment­ti sii­hen, onko Sipi­lä rik­ko­nut lakia ja jos on mikä on ran­gais­tus. Mut­ta ilmei­ses­ti tämä ei oikein jak­sa kiin­nos­taa ketään tääl­lä tai muu­al­la, jos­sa olen asias­ta kysellyt.

  Jää­nee arvoi­tuk­sek­si minul­le ja ehkä kai­kil­le muil­le­kin, onko pää­mi­nis­te­ri vel­vol­li­nen pitä­mään salas­sa vies­tit, joi­ta on kan­sa­lai­sil­ta saa­nut. Eli saa­ko pämi­nis­te­ri tai kuka tahan­sa muu viran­omai­sen edus­ta­ja lähet­tää vies­tin medial­le tai vaik­ka vies­tin lähet­tä­jän viha­mie­hel­le niin, että lähet­tä­jän nimi käy ilmi.

  Itsel­le tul­leet säh­kö­pos­tit, jois­sa alku­pe­räi­sen lähet­tä­jän nimi näkyy, saa lähet­tää eteen­päin yksit­täi­sel­le toi­mit­ta­jal­le, jol­lei nii­tä lähe­tä sii­nä tar­koi­tuk­ses­sa, että ne oli­si tar­koi­tet­tu jul­ki­seen levi­tyk­seen, sanoo Hel­sin­gin yli­opis­ton vies­tin­tä­oi­keu­den pro­fes­so­ri Päi­vi Korpisaari.

  Kor­pi­saa­ri puhuu asias­ta ylei­sel­lä tasol­la eikä ota kan­taa pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­län (kesk.) tapauk­seen, jos­ta hänel­lä ei ole riit­tä­vää infor­maa­tio­ta saa­ta­vil­la, ks.

  https://demokraatti.fi/nain-vastaa-viestintaoikeuden-professori-voiko-sahkopostit-joista-ilmenee-alkuperainen-lahettaja-laittaa-jakoon-sipila-sanoi-miettineensa-yksityisyyskysymysta/

 58. Meh­tä­läi­nen: Haluai­sin myös tähän sop­paan huo­maut­taa sii­tä, että pää­mi­nis­te­rin koti­kun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finn­ve­ran höve­lil­lä vel­ka­vi­vul­la usei­den sato­jen mil­joo­nien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Tapio: Mie­len­kiin­toi­nen uusi tie­to! Ker­rot­ko läh­tee­si, jot­ta voi­sin arvioi­da tie­to­si luotettavuutta?

  JY: Meh­tä­läi­nen tar­koit­ta­nee tätä:
  http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/paltamo-on-nyt-ykkosvaihtoehto-sellutehtaalle/

  Sipi­lä on kui­ten­kin kotoi­sin Puolangalta.

  Meh­tä­läi­nen: Miten oli­si vaik­ka ko. pöy­tä­laa­tik­ko­pul­jun verkkosivut?

  http://www.fi.kaicellfibers.fi

  Finn­ve­ras­ta uuti­soi­daan kyl­lä sit­ten lähitulevaisuudessa.

  Nois­ta link­kien tie­dois­ta ei minul­le sel­vin­nyt mikä tuos­sa Kaicel­lin suun­ni­tel­mas­sa on huuhaata?

  Pal­ta­mol­ta on Ouluun mat­kaa alle 150 km maan­tie­tä pit­kin eli alle puo­let ver­rat­tu­na mitä on esim. Ääne­kos­kel­ta lähim­pään sata­maan. Aina­kaan kul­je­tuse­täi­syys ei siten ole ongelma.

  Kaicel­lin sivuil­ta löy­tyi aika vähän tie­toa, mut­ta seu­raa­va kuitenkin:

  KaiCell Fiber­sin tuo­te­stra­te­gia perus­tuu kol­meen eril­li­seen kokonaisuuteen.

  1) Uuden­lai­nen kemial­li­nen sellu.

  2) Bio­tuo­teyk­sik­kö, joka tuot­taa mer­kit­tä­vän mää­rän uuden­lai­sia kui­tu­ja. Tämän avul­la voi­daan rat­kais­ta mer­kit­tä­viä ympä­ris­tö­asioi­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti tär­keäl­lä teollisuudenalalla.

  3) Inno­va­tii­vi­nen bio­eko­sys­tee­mi ja koko­nai­suus, mis­sä usea toi­mi­ja voi hyö­tyä kah­den koko­nai­suu­den sivutuotteista. 

  Ver­tai­lun vuok­si voi­si mai­ni­ta Kemi­jär­ven teh­taan joka on inves­toin­nil­taan samaa luok­kaa. Sen suun­ni­tel­laan tuot­ta­van mm. liu­ko­sel­lua ja mik­ro­ki­teis­tä sellua.

  Liu­ko­sel­lun mark­ki­noi­den suu­ruus on 5–6 mil­joo­naa ton­nia vuo­des­sa ja ne kas­va­vat 5–10 pro­sen­tin vauh­dil­la. Kemi­jär­ven Boreal Bio­re­fin suun­ni­tel­tu liu­ko­sel­lu­ka­pa­si­teet­ti on 200 000 ton­nia, joten mark­ki­na­häi­ri­kök­si sii­tä ei ole. Lisää tuo­tan­toa siis mah­tuu markkinoille.

  Sto­ra Enson Enocell-teh­das Uima­har­jul­la val­mis­taa liu­ko­sel­lua ja myy sitä vis­koo­sin raa­ka-aineek­si muun muas­sa Kiinaan.

  Suo­ma­lai­sen Bio­eko­no­miaklus­te­rin FIBICin FuBio Cel­lu­lose ‑tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa on kehi­tet­ty kah­ta uut­ta liu­o­tus­me­ne­tel­mää (Biocel­sol ja Ioncell), joi­den avul­la val­mis­tet­ta­van kui­dun omi­nai­suuk­sia voi­tiin paran­taa ja pois­taa vis­koo­si­pro­ses­sis­sa käy­tet­tä­viä myr­kyl­li­siä, muun muas­sa rik­ki­poh­jai­sia kemi­kaa­le­ja (rik­ki­ve­ty, rikkihappo).

  Aal­to-yli­opis­tol­la val­mis­tet­tiin Ioncell-kui­duis­ta kan­gas­ta ja kui­dun todet­tiin vär­jäy­ty­vän hyvin. Sii­nä on myös silk­ki­mäi­nen kiil­to. Mari­mek­ko esit­te­li tois­sa vuon­na Ioncell-kan­kaas­ta val­mis­ta­man­sa Allu-mekon.

  Mik­ro­ki­tei­sen sel­lun Mcc:n tuo­tan­to on täl­lä het­kel­lä noin 150 000 ton­nia, joten Kemi­jär­ven lai­tok­sen kapa­si­teet­ti (30 000 ton­nia) muut­taa mark­ki­na­ti­lan­net­ta merkittävästi.

  Mik­ro­ki­tei­sen sel­lun laa­jem­paa käyt­töä on rajoit­ta­nut tähän asti hin­ta, kos­ka sitä on tuo­tet­tu pie­nis­sä tuotantoyksiköissä.

  Pro­fes­so­ri Olli Dah­lin ryh­mä Aal­to-yli­opis­ton Kemian­tek­nii­kan kor­kea­kou­lus­ta on kehit­tä­nyt mik­ro­ki­tei­sen sel­lun tuo­tan­to­pro­ses­sia niin, että sitä voi­daan val­mis­taa pie­nem­mäl­lä kemi­kaa­li­mää­räl­lä sel­lu­teh­tais­sa eli kustannustehokkaammin.

  Poten­ti­aa­lia siis on vaik­ka kuin­ka pal­jon. Jol­lei mitään uut­ta yri­te­tä, niin keh­nos­ti­han meil­le ennen pit­kää käy.

 59. ksee: pyyn­töön voi miten­kään käy­tän­nös­sä rea­goi­da, on ihan nor­maa­li “maan tapa”

  Tar­koi­tat­ko, että toi­mit­ta­jan menet­te­lys­sä ei ole mitään moi­tit­ta­vaa? Vai onko toi­mit­ta­jan etiik­ka ja moraa­li hukas­sa ? Toi­mit­ta­jat tai­ta­vat Suo­mes­sa olla diplo­maat­tien lisäk­si olla ainoa työn­te­ki­jä­ryh­mä, joka naut­tii kos­ke­mat­to­muut­ta, siis ammatillisesti.

  Polii­ti­kot eivät saa pyy­tää oikai­sua ilman, että se huu­de­taan median sanan­va­pau­den kah­lit­se­mi­sek­si. Toi­mi­tuk­sen joh­to ei saa lin­ja­ta toi­mi­tuk­sen työ­tä , vaik­ka Ilkan pää­kir­joi­tus­ta lai­na­ten oli­si kuin­ka läh­te­nyt epä­puh­taal­le raville. 

  (Kuten täs­sä­kin tapauksessa.)

  Jos sit­ten sat­tu­mal­ta kävi­si niin, että toi­mit­ta­ja jou­tuu oikai­se­maan vää­ryy­den, niin oikai­su on kuu­kausien pääs­tä vakuu­tuseh­to­jen pie­nen prän­tin teks­tiä vie­lä­kin pie­nem­mäl­lä fontilla.

  Toi­mit­ta­ja on lisäk­si aina oikeas­sa. Jos joku toh­tii asi­aa jul­ki­ses­ti epäil­lä , niin kos­to tulee ole­maan anka­ra. Pelk­kä mus­tal­le lis­tal­le jou­tu­mi­nen ei rii­tä vaan hen­ki­lö pitää vie­lä nola­ta jul­ki­ses­ti. Tapauk­sia tie­tää jokai­nen ja hen­ki­lö­koh­tais­ta koke­mus­ta­kin on.

  Oma lukun­sa on Suo­men eri media­ta­lo­jen kaut­ta toteu­tu­nut ei-riip­pu­ma­ton tiedonvälitys.

 60. Vin­ha Perä: Itsel­le tul­leet säh­kö­pos­tit, jois­sa alku­pe­räi­sen lähet­tä­jän nimi näkyy, saa lähet­tää eteen­päin yksit­täi­sel­le toi­mit­ta­jal­le, jol­lei nii­tä lähe­tä sii­nä tar­koi­tuk­ses­sa, että ne oli­si tar­koi­tet­tu jul­ki­seen levi­tyk­seen, sanoo Hel­sin­gin yli­opis­ton vies­tin­tä­oi­keu­den pro­fes­so­ri Päi­vi Korpisaari.

  Kor­pi­saa­ri puhuu asias­ta ylei­sel­lä tasol­la eikä ota kan­taa pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­län (kesk.) tapauk­seen, jos­ta hänel­lä ei ole riit­tä­vää infor­maa­tio­ta saa­ta­vil­la, ks.

  https://demokraatti.fi/nain-vastaa-viestintaoikeuden-professori-voiko-sahkopostit-joista-ilmenee-alkuperainen-lahettaja-laittaa-jakoon-sipila-sanoi-miettineensa-yksityisyyskysymysta/

  Kii­tos. Sipi­lä ei kui­ten­kaan ole kuka tahan­sa vaan kor­kein­ta toi­meen­pa­no­val­taa käyt­tä­vä viran­omai­nen. Mut­ta ehkä Kor­pi­saa­ri on sen ver­ran pereh­ty­nyt, että tie­tää mis­tä puhuu. Sii­nä tapauk­ses­sa Sipi­län toi­mien lail­li­suus on vie­lä epä­sel­vää mut­ta sel­vi­ää ehkä jos­kus. Epäi­len kui­ten­kin, että Kor­pi­saa­rel­la on point­ti men­nyt ohi. Esi­mer­kik­si polii­si tai sosi­aa­li­työn­te­ki­jä ei mis­sään nimes­sä saa lähet­tää saa­mai­aan vies­te­jä kenel­le­kään ulko­puo­li­sel­le, saa­ti toimittajalle.

 61. ksee: Olen ollut jos­kus parin päi­vän kou­lu­tuk­ses­sas median koh­taa­mi­ses­ta ja sen poh­jal­ta syn­tyi aika raa­dol­li­nen kuva toi­mit­ta­jien “ammat­tie­tii­kas­ta”. Sain mm. sen käsi­tyk­sen, että tuo vas­ti­neen pyy­tä­mi­nen uuti­seen niin, ettei pyyn­töön voi miten­kään käy­tän­nös­sä rea­goi­da, on ihan nor­maa­li “maan tapa”. Samoin, jos on ollut haas­ta­tel­ta­va­na, saa jutun tar­kis­tet­ta­vak­si vii­me­tin­gas­sa – ja jos jotain kor­jauk­sia vaa­tii, niin ne kään­ty­vät toi­mit­ta­jan käsit­te­lys­sä hel­pos­ti päinvastaiseksi.

  Käy­tän­nös­sä toi­mit­ta­jaan kan­nat­tai­si suh­tau­tua kuin häi­jyyn kiusaa­jaan tai vihol­li­sen agent­tiin, joka käyt­tää kai­ken saa­man­sa tie­don omak­si hyväk­seen. Pahin vir­he on kuu­le­ma ereh­tyä jutus­te­le­maan tut­ta­val­li­ses­ti toi­mit­ta­jan kans­sa “off the record” – kos­ka kaik­ki sanot­tu on kui­ten­kin vapaa­ta riis­taa. Ilmei­ses­ti monet usein toi­mit­ta­jia koh­taa­vat asian­tun­ti­jat yms. nau­hoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lan­teet alus­ta loppuun.

  Tämä kuu­los­taa ihan haus­kal­ta kehi­tel­mäl­tä, mut­ta ei vaan pidä paik­kaan­sa mis­sään sananvapausvaltiossa.

 62. Vin­ha Perä: Nois­ta link­kien tie­dois­ta ei minul­le sel­vin­nyt mikä tuos­sa Kaicel­lin suun­ni­tel­mas­sa on huuhaata?

  Kom­ment­tien juju oli se, ettei Sipi­län koti­kun­ta ole Pal­ta­mo. Kaicel­lin suun­ni­tel­miin en osaa ottaa kantaa.

 63. Ahis­taa: sosi­aa­li­työn­te­ki­jä ei mis­sään nimes­sä saa lähet­tää saa­mai­aan vies­te­jä kenel­le­kään ulko­puo­li­sel­le, saa­ti toimittajalle.

  Täy­sin eri asia kuin Sipi­läl­le lähe­te­tyt kan­sa­lais­pa­laut­teet. Ne eivät ole mitään luot­ta­muk­sel­lis­ta sosi­aa­li- tai viranomaistietoa.

  Pal­jon­ko­han Sipi­lä lie­nee nii­tä saa­nut. Pel­käs­tään toi­mit­ta­jien teke­miä jut­tu­ja Sipi­läs­tä ja laes­ta­dio­lai­suu­des­ta on huo­li­mat­to­mas­ti las­kien (Google) n. 560 kpl.

  Siis täy­sin asiat­to­mia hänen hen­ki­lö­koh­tais­ta vakau­mus­taan kos­ke­via jut­tu­ja. Eikö tuo ole jo vai­noa­mis­ta ja yksi­tyi­syy­den louk­kaa­mis­ta ? Mikä se rikos­ter­mi taas olikaan ?

 64. eemil: Täy­sin eri asia kuin Sipi­läl­le lähe­te­tyt kan­sa­lais­pa­laut­teet. Ne eivät ole mitään luot­ta­muk­sel­lis­ta sosi­aa­li- tai viranomaistietoa.

  Voi olla. Voi olla, että pää­mi­nis­te­ril­le lähe­ty­tyt vies­tit saa pää­mi­nis­te­ri vapaas­ti jakaa toi­mit­ta­jil­le. Jos niin on, lais­sa lie­nee joku vika. 

  Pää­mi­nis­te­ri­hän on kuin sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, polii­si, lää­kä­ri tms. mut­ta suun­nat­to­mas­ti vah­vem­pi vallankäyttää. 

  Tää ei siis ole mikään huo­no vit­si tai kau­nai­nen hölö­tys vaan mie­les­tä­ni oikeas­ti mer­kit­tä­vä kysymys. 

  No, joku kai tään vaa­tii sel­vi­tet­tä­väk­si. Jos ei muut niin oppositio.

  1. Jos joku ker­too pää­mi­nis­te­ril­le jotain arka­luon­toi­sia tie­to­ja elä­män­ti­lan­tees­taan ja veto­aa tämän toi­miin, tuo tie­to on tie­tys­ti salas­sa pidet­tä­vää. Jos hän lähet­tää pää­mi­ni­se­ril­le vies­tin, jos­sa ker­too mie­li­pi­teen­sä pää­omi­nis­te­rin toi­mis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä, sii­nä vies­tis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

 65. Vin­ha Perä: Nois­ta link­kien tie­dois­ta ei minul­le sel­vin­nyt mikä tuos­sa Kaicel­lin suun­ni­tel­mas­sa on huuhaata?

  Tapio: Kom­ment­tien juju oli se, ettei Sipi­län koti­kun­ta ole Pal­ta­mo. Kaicel­lin suun­ni­tel­miin en osaa ottaa kantaa.

  Toki tuon koti­paik­ka­ju­tun ymmärsin.

  Mut­ta sitä en nyt ihan ymmär­tä­nyt kuin­ka Kaicel­lin suun­ni­tel­ma voi­daan tuo­mi­ta huu­haak­si asi­aa miten­kään perustelematta.

  Sem­min­kin kun Kemi­jär­vel­le aio­taan raken­taa suu­rin­piir­tein saman­ko­koi­nen lai­tos jon­ka kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat ovat posi­tii­vi­set. Sen suun­ni­tel­tu kapa­si­teet­ti on:
  — 200 000 t/v havusellua
  — 200 000 t/v liukosellua
  — 30 000 t/v mik­ro­ki­teis­tä sellua

  ja tar­vit­ta­va puu­mää­rä n. 2.3 milj. kuutiota/v.

  Kaicel­lin mukaan he saa­vat puu­ta n. 2.5 milj. kuutiota/v 100 km säteel­tä, jos­sa on 0.5 milj. kuu­tio­ta haketta/sahanpurua alu­eel­la sijait­se­vil­ta sahoilta.

  Täs­sä pitää tie­ten­kin vie­lä ottaa huo­mioon teh­taan val­mis­tu­mi­sa­jan­koh­ta ja sen­het­ki­set suh­dan­teet, joi­ta voi olla vai­kea arvioi­da, ks. esim.

  http://www.arvopaperi.fi/blogiareena/roger_wessman/sellu-suomi-ja-sikasykli-6143496

  (Ja kor­ja­taan vie­lä vir­he joka oli lip­sah­ta­nut edel­li­seen vies­tiin: vis­koo­sin val­mis­tuk­ses­sa käy­te­tään liu­ot­ti­me­na rikkihiiltä)

 66. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos joku ker­too pää­mi­nis­te­ril­le jotain arka­luon­toi­sia tie­to­ja elä­män­ti­lan­tees­taan ja veto­aa tämän toi­miin, tuo tie­to on tie­tys­ti salas­sa pidet­tä­vää. Jos hän lähet­tää pää­mi­ni­se­ril­le vies­tin, jos­sa ker­too mie­li­pi­teen­sä pää­omi­nis­te­rin toi­mis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä, sii­nä vies­tis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

  Juu­ri näin, lopet­ta­kaa muu höperehtiminen.

  Ahis­taa: Pää­mi­nis­te­ri­hän on kuin sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, polii­si, lää­kä­ri tms. mut­ta suun­nat­to­mas­ti vah­vem­pi vallankäyttää. 

  Eivät nuo työn­te­ki­jät ole mitään vallankäyttäjiä.

  Sipi­län ajo­jah­ti saa jo koo­mi­sia piirteitä.

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos joku ker­too pää­mi­nis­te­ril­le jotain arka­luon­toi­sia tie­to­ja elä­män­ti­lan­tees­taan ja veto­aa tämän toi­miin, tuo tie­to on tie­tys­ti salas­sa pidet­tä­vää. Jos hän lähet­tää pää­mi­ni­se­ril­le vies­tin, jos­sa ker­too mie­li­pi­teen­sä pää­omi­nis­te­rin toi­mis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä, sii­nä vies­tis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää. 

  Toi­vot­ta­vas­ti tuo ei ole tot­ta. Itse lähet­te­len jos­kus har­vak­sel­taan vies­te­jä epä­koh­dis­ta minis­te­riöil­le. Aja­tus sii­tä, että joku minis­te­ri päät­täi­si oman har­kin­tan­sa perus­teel­la eli mie­li­val­tai­ses­ti, että lähet­tää vies­tin eteen­päin kenel­le huvit­taa vaik­ka toi­mit­ta­jal­le tai kil­pai­li­jal­le, lopet­taa kyl­lä vies­tien lähet­te­lyn mei­kän osal­ta. Vies­ti­ni kun voi olla omas­ta mie­les­tä­ni lii­an arka­luon­toi­nen vaik­ka ei vallankäyttäjien.

  Onnek­si olen lähes sata­var­ma, että Soi­nin­vaa­ra on vää­räs­sä. Mut­ta, joo, var­muu­den vuok­si en lähe­tä mitään viran­omai­sil­le omal­la nimel­lä­ni sil­tä varal­ta, että tämä kum­mal­li­nen aja­tus oli­si siten­kin tot­ta. Siis se, että vies­ti­ni eivät oli­si­kaan luottamuksellisia.

  Mut­ta nyt lop­pu­koon tämä kes­kus­te­lu osal­ta­ni. Sel­vit­tä­köön asian­tun­ti­jat onko Sipi­lä rik­ko­nut lakia. Tois­tai­sek­si näyt­täi­si sil­tä, että prof­fien mie­les­tä on tai että se aina­kin on mahdollista.

  Huvit­ta­va aja­tus, muu­ten, että polii­si tai sosi­aa­li­tyn­te­ki­jä ei muka käyt­täi­si val­taa. Heh.

 68. Ahis­taa: epä­koh­dis­ta ministeriöille.

  Nuo­han ovat mitä ilmei­sim­piä yleis­luon­toi­sia asioi­ta, jot­ka kuu­lu­vat jul­ki­suu­teen ja korjattaviksi.

  Hen­ki­lö­koh­tai­set asiat vies­tit vir­ka­mies­ten , esim. polii­si, sosi­aa­li­vir­ka­mie­het, jne. kans­sa. Nii­tä ei tie­ten­kään lähe­tel­lä julkisuuteen.

  Ahis­taa: Huvit­ta­va aja­tus, muu­ten, että polii­si tai sosi­aa­li­tyn­te­ki­jä ei muka käyt­täi­si val­taa. Heh.

  He ainoas­taan toi­meen­pa­ne­vat ole­mas­sao­le­vaa lain­sää­dän­töä. Lain­sää­tä­jät ovat vallankäyttäjiä.

 69. Ahis­taa: Toi­vot­ta­vas­ti tuo ei ole tot­ta. Itse lähet­te­len jos­kus har­vak­sel­taan vies­te­jä epä­koh­dis­ta ministeriöille. 

  Minis­te­riöt ovat viran­omai­sia, pää­mi­nis­te­ri ei. Jos sinua huo­les­tut­taa vies­tie­si jul­kai­se­mi­nen, voit lähet­tää päää­mi­nis­te­ril­le vies­tin val­tio­neu­vos­ton kans­lian kir­jaa­mon kautta.

  1. Minis­te­riöt ovat viran­omai­sia, pää­mi­nis­te­ri ei. Jos sinua huo­les­tut­taa vies­tie­si jul­kai­se­mi­nen, voit lähet­tää päää­mi­nis­te­ril­le vies­tin val­tio­neu­vos­ton kans­lian kir­jaa­mon kautta.

   Sil­loin se on aina­kin jul­ki­nen asiakirja.

 70. alek­sis salus­jär­vi: Tämä kuu­los­taa ihan haus­kal­ta kehi­tel­mäl­tä, mut­ta ei vaan pidä paik­kaan­sa mis­sään sananvapausvaltiossa.

  No, kyl­lä minä täs­sä tapauk­ses­sa luot­tai­sin enem­min ko. kou­lut­ta­jaan, joka on itse toi­mi­nut toi­mit­ta­ja­na, krii­si­vies­tin­nän kon­sult­ti­na eri orga­ni­saa­tioil­le, kou­lut­ta­nut yri­tys­joh­toa ja polii­ti­koi­ta sekä kir­joit­ta­nut aihees­ta kirjoja.

  Sinän­sä­hän vies­ti ei ollut, että kaik­ki toi­mit­ta­jat oli­si­vat aina lur­juk­sia vaan että jos halu­aa vält­tää vai­keuk­sia ja var­mis­taa oman selus­tan­sa, niin kan­nat­taa olet­taa joka ker­ta pahin­ta. Se, että yhdek­sän edel­lis­ta koh­taa­mis­ta median kans­sa on men­nyt kave­ril­li­ses­ti ei takaa sitä, ettei­kö jou­tui­si kym­me­nen­nel­lä ker­ral­la perseraiskatuksi.

 71. Tätä ei sai­si kir­joit­taa, mut­ta taus­tal­la on les­ta­dio­lai­nen kult­tuu­ri sekoit­tu­nee­na suo­ma­lai­seen yritysjohtamiseen.

  Laes­ta­dio­lai­suus on hyvin van­ha­kan­tais­ta ja yksi oppi on, että joh­ta­jan val­ta on Juma­lal­ta eikä joh­ta­jaa saa arvos­tel­la, kos­ka se on Juma­lan arvostelua.

  Niin­pä seu­ra­kun­nis­sa on aina vai­et­tu kai­kes­ta joh­don rik­ko­muk­sis­ta esim pedo­fi­lias­ta. On riit­tä­nyt, kun jää kiin­ni, että pyy­tää anteek­si ja syn­nit on sil­lä kuitattu

  Toi­nen uskon­nos­ta kum­pua­va jut­tu on yhtei­sen edun val­von­ta eli teh­dään toi­mia, jot­ka edis­tä­vät omaa ja yhtei­sön etua.Mutta hie­rar­kia on jäyk­kä ja niin­pä suu­rim­man hyö­dyn saa kor­kein joh­ta­ja ja se vii­mei­nen vain muruja

  Se on joh­ta­nut Kepu­lan­di­saas nepo­tis­miin eli suo­si­taan uskonveljiä

  Kas­voin itse laes­ta­dioklai­sees kyläs­sä ja iso­van­hem­pa­ni oli­vat uskovaisia,vanhempani luo­pui­vat ja sai­vat kärsiä.Minä pää­sin pois ajoissa

  Kuvit­te­lin, että maa­il­ma on muut­tu­nut, mut­ta kun lähei­se­ni muut­ti Kepu­lan­di­aan niin sel­vi­si, ettei mikään ollut muuttunut. 

  Yrit­tä­jä­nä hän ker­toi, että kaik­ki kau­pun­gin ura­kat jae­taan uskon­vel­jil­le. Kun asi­aa tut­kit­tiin niin sel­vi­si, että ura­kat jaet­tiin ilman kil­pai­lua tai muut­ta­mal­la hin­nat jäl­ki­kä­teen sopiviksi

  Kau­pun­ki jou­tui muut­ta­maan käy­tän­tö­jään, mut­ta edel­leen alle kil­pai­lu­tus­ra­jan jää­vät työt jae­taan uskonveljille.

  Itse Sipi­län toi­min­nas­sa pais­taa tres­si ja tres­sin hal­lin­ta ei ole paras­ta mah­dol­lis­ta laa­tua. On aika vaa­ral­lis­ta ettei pää­mi­nis­te­ri hal­lit­se itse­ään pie­nes­sä­kään kriisitilanteessa.
  Mitä­hän jos Suo­mi oli­si sodan uhan alainen

 72. eemil: Tar­koi­tat­ko, että toi­mit­ta­jan menet­te­lys­sä ei ole mitään moi­tit­ta­vaa? Vai onko toi­mit­ta­jan etiik­ka ja moraa­li hukas­sa ? Toi­mit­ta­jat tai­ta­vat Suo­mes­sa olla diplo­maat­tien lisäk­si olla ainoa työn­te­ki­jä­ryh­mä, joka naut­tii kos­ke­mat­to­muut­ta, siis ammatillisesti.

  Eihän toi­min­ta ole tie­ten­kään miten­kään hyväk­syt­tä­vää — kyse­hän on sii­tä, että näön vuok­si täy­te­tään mini­mi­vaa­ti­muk­set, jot­ta ei jou­dut­tai­si vas­tuuseen teko­sis­taan. Kun sään­nöis­sä ei ole mitään mai­nin­taa mis­tään koh­tuul­li­suu­des­ta, niin toi­mit­ta­ja pää­see aina lui­ker­te­le­maan vas­tuus­ta vaik­ka vas­ti­net­ta oli­si kysyt­ty säh­kö­pos­til­la aamu­yön pimeim­pi­nä tun­tei­na ja “uuti­nen” jul­kais­tu tun­nin kulut­tua tästä.

 73. Vaik­ka ahis­tai­si koh­ta enem­män, on syy­tä ker­taal­leen tode­ta viran­omais­vies­tin­nän jul­ki­suu­den peri­aat­teet. Jul­ki­suus­lain mukaan kaik­ki viran­omai­sen vas­taa­not­ta­mat ja lähet­tä­mät asia­kir­jat ja vies­tit ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­ki­sia, ellei ole eri­tyis­tä lain­mu­kais­ta perus­tet­ta pitää nii­tä salas­sa. Ylei­sin perus­te löy­tyy hen­ki­lö­tie­to­lais­ta, ja käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si ter­veys- ja sosi­aa­li­vi­ran­omais­ten vies­tin­tä asiak­kai­den kans­sa sisäl­tää salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja. Salaus ei kui­ten­kaan perus­tu sii­hen, mikä viran­omai­nen on kysy­myk­ses­sä, vaan salat­ta­vaan tie­to­si­säl­töön. Jos käyt­töyh­tey­des­tä ei pal­jas­tu mitään arka­luon­tois­ta salas­sa­pi­det­tä­vää tie­toa, pelk­kä vas­ta­puo­len nimi ei ole salat­ta­va. Vies­tin lähet­tä­jän mer­kin­tä luot­ta­muk­sel­li­suu­des­ta ei ole päte­vä, ellei sisäl­töön voi sovel­taa lail­lis­ta salaa­mis­pe­rus­tet­ta. Jul­ki­sia tie­to­ja ja asia­kir­jo­ja taas voi kuka tahan­sa, esim. toi­mit­ta­ja tai kil­pai­li­ja, pyy­tää viran­omai­sel­ta näh­tä­väk­si, ja ne on vel­vol­li­suus luo­vut­taa. Oma-aloit­tei­nen tie­to­jen jul­kis­ta­mi­nen on sit­ten har­kin­nan­va­rais­ta, ja sii­nä voi­daan tul­ki­ta lähin­nä onko nou­da­tet­tu hyvää hal­lin­to­ta­paa, jos­ta Sipi­lä ei var­mas­ti ole kos­kaan kuullutkaan.
  Lisäk­si täs­sä tapauk­ses­sa on muis­tet­ta­va, että vies­tien lähet­te­ly pää­mi­nis­te­ril­le ei ole kan­sa­lai­sel­le tar­peel­lis­ta yhtey­den­pi­toa min­kään laki­sää­tei­sen oikeu­den tai viran­omais­pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, vaan täy­sin oma­va­lin­tai­nen mie­le­nil­maus. Jos siis ei halua ahis­tua aja­tuk­ses­ta, että omat sano­mi­set voi­vat tul­la jul­ki­sik­si, kan­nat­taa tosi­aan olla lähet­tä­mät­tä vies­te­jä. Nyky­maa­il­mas­sa ne voi myös joku napa­ta ja jul­kais­ta ihan viran­omai­sil­ta kysy­mät­tä. Tai sit­ten voi varau­tua kan­te­le­maan vaik­ka sil­lä perus­teel­la, että vies­ti pal­jas­taa arka­luon­tei­sia asioi­ta lähet­tä­jän­sä mie­len­ter­vey­des­tä, jol­loin salas­sa­pi­to­pe­rus­te voi täyttyä.

 74. Yri­tys­joh­don pää­tök­siä ei saa arvos­tel­la, arvos­te­lu on loja­li­teet­ti­rik­ko­mus ja sii­tä seu­raa potkut.

  Työn­te­ki­jäl­lä ei ole sanan­va­put­ta kun uhka­na on aina ran­gais­tus eli potkut

  Polit­ti­kas­sa loja­li­tee­tin sovel­ta­mi­nen on vai­keam­paa, mut­ta var­maan syr­jäyt­tä­mi­nen yhteis­kun­nas­ta on yksi kei­no rangaista

  Tai men­nään­kö sii­hen, että arvos­te­li­ja menet­tää kan­sa­lai­suu­ten­sa ja kar­ko­te­taan ulkomaille ?

  Uskon­to- ja yri­tys­joh­ta­mis­kult­tuu­ri ovat asioi­ta , jot­ka ohjaa­vat Sipi­lää eikä tulos ole kovin hyvä demo­kra­tian eikä tasa­ver­tai­suu­den kannalta

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos joku ker­too pää­mi­nis­te­ril­le jotain arka­luon­toi­sia tie­to­ja elä­män­ti­lan­tees­taan ja veto­aa tämän toi­miin, tuo tie­to on tie­tys­ti salas­sa pidet­tä­vää. Jos hän lähet­tää pää­mi­ni­se­ril­le vies­tin, jos­sa ker­too mie­li­pi­teen­sä pää­omi­nis­te­rin toi­mis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä, sii­nä vies­tis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

  Tie­tyn yksi­tyis­hen­ki­lön poliit­ti­set mie­li­pi­teet (joi­ta voi­si kuvi­tel­la pää­mi­nis­te­ril­le usein ilmais­ta­van) ovat arka­luon­toi­nen hen­ki­lö­tie­to sii­nä mis­sä ter­veys­tie­dot­kin. Poik­keuk­se­na toki polii­ti­kot ja muut, jot­ka ovat poliit­ti­sia kan­to­jaan itse jul­kis­ta­neet. Hen­ki­lö­tie­to­lain suh­teen käy­tän­nön ongel­mia tosin tus­kin tulee, kos­ka sen suh­teen val­von­ta on useim­mis­sa EU-mais­sa (pl. Sak­sa ja ehkä joku muu­kin) lähin­nä val­vot­ta­van oman aktii­vi­suu­den varassa. 

  Sen sijaan vas­taa­not­ta­mi­aan kir­jei­tä jul­kis­taes­sa tör­mää yleen­sä lähes aina teki­jä­noi­keus­la­kiin (teki­jän yksi­noi­keus teok­sen saat­ta­mi­seen ylei­sön saa­ta­vil­le ja teos­kap­pa­lei­den val­mis­ta­mi­seen), ellei kyse ole jos­tain teos­kyn­nyk­sen alle jää­väs­tä virk­keen tai parin lippulappusesta.

 76. Sipi­lä on ollut kyl­lä pet­ty­mys. Ensim­mäi­siä ohjei­ta polii­ti­kol­le on var­maan se, että pro­vo­soi­tu­nee­na ei pidä kom­men­toi­da mitään, vaan antaa mie­len jääh­tyä. Sipi­län­hän piti olla ratio­naa­li­nen mies, jota ohjaa jär­ki. Kui­ten­kin Sipi­lä on omien sano­jen­sa mukaan pyör­tä­nyt iso­ja pää­tök­siä mm. yksit­täis­ten käti­lö­jen sano­jen perus­teel­la ja anta­nut tun­ne­päis­sään talon­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le, jon­ka sit­ten sen­kin pyörsi.

 77. Lii­an van­ha:
  Tätä ei sai­si kir­joit­taa, mut­ta taus­tal­la on les­ta­dio­lai­nen kult­tuu­ri sekoit­tu­nee­na suomalaiseenyritysjohtamiseen.

  Laes­ta­dio­lai­suus on hyvin van­ha­kan­tais­ta ja yksi oppi on, että joh­ta­jan val­ta onJu­ma­lal­ta eikä joh­ta­jaa saa arvos­tel­la, kos­ka se on Juma­lan arvostelua.

  Niin­pä seu­ra­kun­nis­sa on aina vai­et­tu kai­kes­ta joh­don rik­ko­muk­sis­ta esim pedofiliasta…

  Minus­ta on nyt aika koh­tuu­ton­ta syyt­tää Sipi­lää ihan toi­sen les­ta­dio­lais­haa­ran tekemisistä.

  Mitä itse teks­ti­vies­tei­hin tulee, niin olin aina­kin itse ällis­ty­nyt, kun luin itse vies­tit. Ennen nii­den näke­mis­tä olin leh­ti­jut­tu­jen perus­teel­la kuvi­tel­lut nii­den sisäl­tä­vän jotain pal­jon pahem­paa. Eihän niis­sä ollut muu­ta kuin kiu­kut­te­lua sii­tä, että Sipi­lä ei ollut saa­nut mie­les­tään rei­lua mah­dol­li­suut­ta kom­men­toi­da uutis­ta ennen sen julkaisua.

  Sipi­läl­tä oli tie­ten­kin type­rää lähet­tää nämä vies­tit. Kuvit­te­li­si pää­mi­nis­te­rin tajua­van, että toi­mit­ta­jia ei pidä kos­kaan arvos­tel­la. Toi­mit­ta­jat pitä­vät aina tois­ten­sa puol­ta, ja vaik­ka arvos­te­luun oli­si kuin­ka aihet­ta, niin toi­mit­ta­jat saa­vat jutun aina näyt­tä­mään medias­sa sil­tä, että vas­ta­puo­li on kon­na. Ainoa jär­ke­vä kei­no edes yrit­tää pär­jä­tä on vain esit­tää kor­jaus vää­rään uuti­seen mah­dol­li­sim­man asial­li­ses­ti ja neutraalisti.

 78. Sini­vih­reä: jos­ta Sipi­lä ei var­mas­ti ole kos­kaan kuullutkaan.

  Muu­ten oikein hyvä kir­joi­tus. Tuo väli­huo­mau­tus kui­ten­kin las­kee tie­don trol­lauk­sen tasol­le. Mis­tä ihmees­tä joh­tuu kan­sa­lais­ten luu­lo, että Sipi­lää, pää­mi­nis­te­riä voi arvos­tel­la ilman min­kään­lais­ta totuu­del­lis­ta näyttöä.

  Lip­pos­ta ei arvos­tel­lut kukaan, ei media eikä kan­sa­lai­set samal­la taval­la. Eikä kyse ole sii­tä ettei­kö oli­si ollut aihet­ta. Muis­te­taan vain jo yllä viit­ta­ma­ni tapauk­set sekä esim. Pek­ka­ri­seen koh­dis­tu­nut työpaikkakiusaaminen.

  Saman ovat omak­su­neet jo tur­va­pai­kan­ha­ki­jat­kin. Mie­leen tulee eräs ira­ki­lai­nen, joka TV-lähe­tyk­ses­sä toi­vot­ti Sipi­län ter­ve­men­neek­si Ira­kiin. Syy­nä oli Maa­han­muut­to­vi­ras­ton lin­jaus Ira­kin tiet­ty­jen aluei­den turvallisuudesta.

  Kysyn vaan mis­sä muus­sa maas­sa pää­mi­nis­te­riä koh­taan käyt­täy­dy­tään kuten Suomessa?

  Lii­an van­ha: On aika vaa­ral­lis­ta ettei pää­mi­nis­te­ri hal­lit­se itse­ään pie­nes­sä­kään kriisitilanteessa.

  Media on päät­tä­nyt tämän ole­van krii­si­ti­lan­ne. Ja itse asia on täy­sin mar­gi­naa­li­nen ja tuu­les­ta tem­mat­tu. Kan­sa­lai­set juok­se­vat peräs­sä kuin päs­si narussa.

 79. ksee: Pahin vir­he on kuu­le­ma ereh­tyä jutus­te­le­maan tut­ta­val­li­ses­ti toi­mit­ta­jan kans­sa “off the record”

  Teu­vo Hak­ka­rai­nen voi var­mas­ti­kin var­mis­taa tämän. Hän­hän oli haas­tat­te­lus­sa ensim­mäis­tä ker­taa ja hak­sah­ti tähän vipuun nee­ke­riuk­ko-puhei­neen. Ja sit­ten suut­tui, kun media jul­kai­si hänen mie­li­pi­teen­sä, ei oli­si saanut 😉

 80. Tääl­lä­kin käy­tyyn kes­kus­te­luun liit­tyen Valt­te­ri Aal­to­nen, joka on työ­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut laki­mies kom­men­toi blo­gis­saan Hjal­lis Har­ki­mon muu­ta­maa väi­tet­tä kos­kien YLE:n Sipilä-uutisointia:
  http://valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227269-ylen-sipila-uutisoinnista?ref=karuselli

  HH:
  1. “Väi­tet­tiin, että Sipi­lä on pai­nos­ta­nut toi­mit­ta­jaa. Se on median itsen­sä kek­si­mä asia.”
  2. “Sitä pait­si, vaik­ka Sipi­lä oli­si suo­raan pai­nos­ta­nut­kin, niin sehän oli­si toi­mit­ta­jien sel­kä­ran­gan vas­tuul­la sit­ten olla taipumatta.”
  3. ”on todel­la kum­mal­lis­ta, että Sipi­län lähet­tä­miä vies­te­jä jul­kais­tiin, vaik­ka tämä itse pyy­si, ettei niin tehtäisi.”

  Näis­tä vas­taus vii­mei­seen liit­tyy tääl­lä vii­mek­si käy­tyyn kiis­te­lyyn ja on kopioi­tu alle.

  Nuo muut­kin on osoi­tet­tu blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa vir­heel­li­sik­si taval­la tai toi­sel­la, mut­ta ne voi lukea siel­tä halutessaan. 

  Siel­lä on myös ker­rot­tu mik­si YLEn oli perus­tel­tua jul­kais­ta artik­ke­li vaik­kei toi­mit­ta­ja saa­nut sii­hen Sipi­läl­tä kom­ment­tia 1.5 tun­nin lyhyel­lä varoitusajalla.

  Valt­te­ri Aaltonen:
  Jour­na­lis­tin ohjei­den ensim­mäi­nen koh­ta kuu­luu: ”Jour­na­lis­ti on vas­tuus­sa ennen kaik­kea luki­joil­leen, kuu­li­joil­leen ja kat­se­li­joil­leen. Heil­lä on oikeus saa­da tie­tää, mitä yhteis­kun­nas­sa tapah­tuu.” Sii­nä vai­hees­sa kun Sipi­län vies­teis­tä oli tul­lut mer­kit­tä­vä uuti­nen, oli jour­na­lis­ti­ses­ti perus­tel­tua, että ne julkistetaan.

  Jot­kut hen­ki­löt oli­vat sit­ten vaa­ti­neet että yksi­tyis­hen­ki­löi­den Sipi­läl­le lähet­tä­mät vies­tit­kin oli­si pitä­nyt jul­kais­ta, kos­ka ne oli­si­vat aut­ta­neet ”ymmär­tä­mään” Sipi­län reaktiota.

  Tähän Valt­te­ri Aal­to­nen vas­ta­si näin:
  ei YLE Sipi­län­kään vies­te­jä jul­kais­sut “because we can”, vaan kos­ka niis­tä oli tul­lut suu­ri uuti­sai­he, johon koh­dis­tui laa­ja ja perus­tel­tu jul­ki­nen mie­len­kiin­to ja kos­ka vies­teil­lä oli mer­ki­tys­tä pää­mi­nis­te­rin toi­min­nan arvioin­nin kannalta.

  Vas­taa­vas­ti yksi­tyis­hen­ki­löi­den pää­mi­nis­te­ril­le lähet­tä­mil­lä vies­teil­lä ei täl­lais­ta mer­ki­tys­tä ole. Vali­tet­ta­vas­ti tänä päi­vä­nä ei ole uuti­nen, vaan busi­ness as usual, että joh­ta­vat polii­ti­kot saa­vat ala­tyy­li­siä haukkumaviestejä.

  Yksi­tyis­hen­ki­löi­den toi­min­nan arvioi­mi­sel­la ei ole samal­la taval­la jour­na­lis­tis­ta arvoa, että se oli­si perus­tel­lut näi­den vies­tien jul­kai­se­mi­sen. Nii­den sisäl­lön yleis­luon­toi­sen refe­roin­nin kat­sot­tiin ilmei­ses­ti riit­tä­vän sii­tä ker­to­mi­seen, mis­sä mer­ki­tyk­ses­sä pää­mi­nis­te­ri ne edel­leen välit­ti YLE:lle

  Tuo­hon 2‑kohtaan voi­si lisä­tä sen että hallitus/kansanedustajat ovat sää­tä­neet sel­lai­set lait YLEn rahoi­tuk­seen jot­ka mah­dol­lis­ta­vat YLEn pai­nos­tuk­sen jos polii­ti­kot koke­vat itse­ään arvos­tel­ta­van. Yksi kokee sit­ten vähem­mäs­tä kuin ehkä toiset. 

  Mut­ta ylei­ses­ti ei ole kui­ten­kaan suo­ta­vaa että YLEs­tä tulee hal­li­tuk­sen ääni­tor­vi. Kuten Six­ten Kork­man sanoi kevääl­lä HS:ssä:” Nykyis­tä Yleä voi moit­tia hal­li­tus­ta ja val­ta­vir­ran näke­myk­siä lii­kaa myö­täi­le­väk­si pikem­min kuin päin­vas­toin; poli­tiik­kaa kriit­ti­ses­ti lähes­ty­vä Yle on parem­pi kuin ham­paa­ton Yle.”
  http://www.hs.fi/talous/art-2000002897228.html?ref=hs-kolumnit‑6

  Ylen­palt­ti­nen tas­a­puo­li­suus ei myös­kään ole suo­ta­vaa, mikä on eri asia kuin puo­lu­eet­to­muus kuten Valt­te­ri Aal­to­nen tote­aa kom­men­teis­saan. Tas­a­puo­li­suus voi joh­taa sii­hen että sel­väs­ti vir­heel­li­sel­le tie­dol­le anne­taan yhtä pal­jon tilaa kuin oikeal­le­kin, vrt. esim. Brexi­tin käsit­te­ly BBC:ssä.

 81. R.Silfverberg: Eno­jen ja serk­ku­jen bis­nek­set eivät aiheu­ta jää­viyt­tä, jos aiheut­tai­si, asui­sim­me todel­la­kin Puo­las­sa tai Romaniassa!
  Eikä myös­kään moni­päi­nen lap­si­kat­ras jol­le pää­mi­nis­te­ri on siir­tä­nyt ennak­ko­pe­rin­tö­nä omis­ta­man­sa 5% osuu­den äidin isän aikoi­naan perus­ta­mas­ta firmasta.
  MOT.

  Ei osu­nut ihan koh­dal­leen tuo esteel­li­syys yllä. Hal­lin­to­lais­sa sano­taan läheisestä:

  Lähei­sel­lä tar­koi­te­taan 1 momentissa:
  1) vir­ka­mie­hen puo­li­soa ja vir­ka­mie­hen las­ta, lap­sen­las­ta, sisa­rus­ta, van­hem­paa, iso­van­hem­paa ja vir­ka­mie­hel­le muu­ten eri­tyi­sen läheis­tä hen­ki­löä samoin kuin täl­lai­sen hen­ki­lön puolisoa;
  2) vir­ka­mie­hen van­hem­pien sisa­rus­ta sekä hänen puo­li­so­aan, vir­ka­mie­hen sisa­rus­ten lap­sia ja vir­ka­mie­hen entis­tä puo­li­soa; sekä
  3) vir­ka­mie­hen puo­li­son las­ta, lap­sen­las­ta, sisa­rus­ta, van­hem­paa ja iso­van­hem­paa samoin kuin täl­lai­sen hen­ki­lön puo­li­soa sekä vir­ka­mie­hen puo­li­son sisa­rus­ten lapsia.

  Lähei­se­nä pide­tään myös vas­taa­vaa puo­li­su­ku­lais­ta. Puo­li­soil­la tar­koi­te­taan avio­puo­li­soi­ta sekä avio­lii­ton­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa ja rekis­te­röi­dys­sä pari­suh­tees­sa elä­viä henkilöitä.

 82. Pek­ka Pes­si: Minis­te­riöt ovat viran­omai­sia, pää­mi­nis­te­ri ei. Jos sinua huo­les­tut­taa vies­tie­si jul­kai­se­mi­nen, voit lähet­tää päää­mi­nis­te­ril­le vies­tin val­tio­neu­vos­ton kans­lian kir­jaa­mon kautta.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sil­loin se on aina­kin jul­ki­nen asiakirja.

  Ja lisäk­si pää­mi­nis­te­ri on hal­lin­to­vi­ran­omai­nen, ks.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Viranomainen

  Tuol­la sano­taan: Hal­lin­to­vi­ran­omai­sia on esi­mer­kik­si val­tio­neu­vos­to, joka on yleisviranomainen.

  Mut­ta jos vies­ti on lähe­tet­ty yksi­tyi­seen säh­kö­pos­tiin, niin sil­loin se ei ole lähe­tet­ty viran­omai­sel­le ellei sii­nä ole sitä erik­seen niin sanottu.

  1. Kuten sanot­tu. Viran­omai­sil­le lähe­tyt vies­tit ovat jul­ki­sia, ellei muus­ta lain­sää­dän­nös­tä muu­ta joh­du. Kyl­lä Sipi­läl­le lähe­te­tyt vies­tit ovat jul­ki­sia. JOS Sipi­lää ei pide­tä viran­omai­se­na, nii­tä ei voi vaa­tia jul­ki, mut­ta jos pitää viran­omai­se­na, kuka tahan­sa voi vaa­tia saa­van­sa ne näh­tä­väk­seen ja kiel­to pitää pys­tyä perustelemaan.

 83. ei YLE Sipi­län­kään vies­te­jä julkaissut”

  Mut­ta eihän YLE nii­tä jul­kais­sut, vaan ne jul­kai­si toi­mit­ta­ja ihan itse­näi­ses­ti omal­la FB-sivul­laan. En jak­sa tut­kia, jul­kai­si­ko YLE ne sen jäl­keen, kun ne ensin julkaistiin.

  Täs­sää muu­ten hie­man toi­sen­lai­nen näke­mys aiheeseen:

  Vale­uu­tis­kam­pan­jan ana­to­mia – Näin Suo­men Kuva­leh­ti syöt­ti teo­rian Ylen ja Sipi­län sala­lii­tos­ta klikkimediaan

  https://www.facebook.com/notes/jessikka-aro/valeuutiskampanjan-anatomia‑n%C3%A4in-suomen-kuvalehti-sy%C3%B6tti-teorian-ylen-ja-sipil%C3%A4n/1251232844923040

 84. Sylt­ty: “ei YLE Sipi­län­kään vies­te­jä julkaissut”

  Mut­ta eihän YLE nii­tä jul­kais­sut, vaan ne jul­kai­si toi­mit­ta­ja ihan itse­näi­ses­ti omal­la FB-sivul­laan. En jak­sa tut­kia, jul­kai­si­ko YLE ne sen jäl­keen, kun ne ensin julkaistiin.

  Kyl­lä aina­kin jon­kin­lai­nen edi­toi­tu ver­sio niis­tä jul­kais­tiin, ks.

  http://yle.fi/uutiset/3–9326751

 85. Vin­ha Perä: Ja lisäk­si pää­mi­nis­te­ri on hallintoviranomainen, 

  Ei tämän pitäi­si olla hir­veän vai­ke­aa. Pää­mi­nis­te­ri ei ole viran­omai­nen, val­tio­neu­vos­to ja val­tio­neu­vos­ton kans­lia ovat. Osmo ei ole viran­omai­nen, vaik­ka kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta sel­lai­nen onkin. Osmol­le voi lähet­tää säh­kö­pos­tia ilman että se kul­kee min­kään kir­jaa­mon kaut­ta, eikä kukaan voi vaa­tia Osmon hen­ki­lö­koh­tai­sia säh­kö­pos­te­ja näh­däk­seen jul­ki­suus­lain perusteella.

  1. kukaan voi vaa­tia Osmon hen­ki­lö­koh­tai­sia säh­kö­pos­te­ja näh­däk­seen jul­ki­suus­lain perusteella.

   Minul­la lie­nee kui­en­kin pää­sään­töi­ses­ti oikeus jul­kis­taa saa­ma­ni säh­kö­pos­tit, ellei jos­tain lais­ta muu­ta joh­du (arka­luon­toi­nen, salas­sa pidet­tä­vä tie­to tai tekijänoikeus).

 86. ksee: No, kyl­lä minä täs­sä tapauk­ses­sa luot­tai­sin enem­min ko. kou­lut­ta­jaan, joka on itse toi­mi­nut toi­mit­ta­ja­na, krii­si­vies­tin­nän kon­sult­ti­na eri orga­ni­saa­tioil­le, kou­lut­ta­nut yri­tys­joh­toa ja polii­ti­koi­ta sekä kir­joit­ta­nut aihees­ta kirjoja.

  Sinän­sä­hän vies­ti ei ollut, että kaik­ki toi­mit­ta­jat oli­si­vat aina lur­juk­sia vaan että jos halu­aa vält­tää vai­keuk­sia ja var­mis­taa oman selus­tan­sa, niin kan­nat­taa olet­taa joka ker­ta pahin­ta. Se, että yhdek­sän edel­lis­ta koh­taa­mis­ta median kans­sa on men­nyt kave­ril­li­ses­ti ei takaa sitä, ettei­kö jou­tui­si kym­me­nen­nel­lä ker­ral­la perseraiskatuksi.

  Yleis­tyk­set ovat täs­sä aika han­ka­lia, kun toi­mit­ta­jan työ voi tar­koit­taa niin mon­taa asi­aa. Juo­ru­toi­mit­ta­jan halu pal­jas­taa inhot­ta­via taus­to­ja on ilmei­nen ja taas uutis­toi­mit­ta­jan työs­sä olen­nais­ta on avoi­muus joka suuntaan.

  Täs­sä­kin keis­sis­sä kävi aika hyvin ilmi se, että toi­mit­ta­jal­la on halu kuul­la koko ajan kaik­kia moni­puo­li­ses­ti. Jos totuut­ta alkaa sävel­tää ja värit­tää, toi­mit­ta­jan työ tyssää.

  Epä­miel­lyt­tä­vis­sä asiois­sa hyvä toi­mit­ta­ja tekee työn­sä niin, että on kaik­kien etu ker­toa oma kan­tan­sa asiasta. 

  On sel­vää, että jul­ki­ses­sa ase­mas­sa ole­van ihmi­sen ei kan­na­ta suh­tau­tua jour­na­lis­tiin sini­sil­mäi­ses­ti, mut­ta Suo­men kal­tai­ses­sa kan­sa­lais­val­tios­sa epä­luu­loi­nen suh­tau­tu­mi­nen medi­aan on lähin­nä vainoharhaista. 

  Polii­tik­ko­jen suh­teen olen huo­man­nut, että on aika iso­ja ero­ja sii­nä, kuin­ka tar­kas­ti he halua­vat esim tar­kis­taa heis­tä teh­dyt haas­tat­te­lut. Täs­sä suh­tees­sa on var­mas­ti fik­sua olla tarkkana.

 87. Sam­po Smo­lan­der:
  Ylen toi­mit­ta­jan Jes­sik­ka Aron pit­kä kirjoitus

  Vale­uu­tis­kam­pan­jan ana­to­mia – Näin Suo­men Kuva­leh­ti syöt­ti teo­rian Ylen ja Sipi­län sala­lii­tos­ta klikkimediaan

  Sam­po Smo­lan­der: Ylen toi­mit­ta­jan Jes­sik­ka Aron pit­kä kirjoitus

  Vale­uu­tis­kam­pan­jan ana­to­mia – Näin Suo­men Kuva­leh­ti syöt­ti teo­rian Ylen ja Sipi­län sala­lii­tos­ta klikkimediaan

  Kos­ka todel­la har­va “ehtii” lukea kysei­sen pit­kää jut­tua, niin pos­taan siel­tä yhden mer­kit­tä­vän huomion:
  Aro:
  “Var­sin­kaan kun kysees­sä on Suo­men Kuva­leh­den tyyp­pi­nen, uuti­sia taus­toit­ta­via artik­ke­lei­ta jul­kai­se­va aika­kaus­leh­ti. Pit­kään mie­tit­tyä­ni kek­sin yhden syyn: jutun koh­teen tahal­li­nen vahingoittaminen.”

  Siis SK pyr­ki tahal­laan vahin­goit­ta­maan Sipi­lää, kir­joit­taes­saan YLE:n ja Sipi­län kirjeenvaihdosta.

  Hävet­tää Suo­men median puo­les­ta. Ennen niin arvos­te­tut mediat ovat läh­te­neet mukaan ilta­päi­vä­leh­tien ja seis­kan lööp­pi­kii­maan. Sipi­län ajo­jah­din aiheut­ta­ma veren­ha­ju saa sekai­sin aivan kuin ajo­koi­rat jänis­jah­dis­sa. Toi­nen teki­jä on myös median koven­tu­nut kil­pai­lu ja mark­ki­na­raon pie­nen­ty­mi­nen mm. digi­jul­kai­su­jen paineessa.
  Onko mark­ki­na­ta­lous paras laa­dun var­mis­ta­ja media-alalla?

  Lop­pu­kin jär­ki ja suh­teel­li­suu­den­ta­ju näyt­tää kadon­neen, hävetkää !

 88. 2) Onko Sipi­län pää­tök­sen­te­koon val­tion­tu­kia­sias­sa vai­kut­ta­nut se, että pää­tös mah­dol­li­ses­ti hyö­dyt­tää hänen sukulaisiian?

  Mut­ta entä­pä jos piruut­taan heit­täi­si vaih­toeh­don herät­tä­mään aja­tuk­sia koko vatu­loin­nin mie­lek­kyy­des­tä. 3)

  Onko Sipi­län pää­tök­sen­te­koon val­tion­tu­kia­sias­sa vai­kut­ta­nut se, että pää­tös mah­dol­li­ses­ti hyö­dyt­tää hänen ÄÄNESTÄJIÄÄN.

  Mie­les­tä­ni mel­ko nau­ret­ta­vaa tait­taa peis­tä näin kek­si­tys­tä jää­väy­son­gel­mas­ta vaik­ka polii­ti­kot jat­ku­vas­ti teke­vät pää­tök­siä joil­la on suo­ra syy-yhteys hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­sen talou­den­ti­lan­sa kehi­tyk­seen seu­raa­vis­sa vaaleissa…

  Par­ran­pä­ris­te­li­jöi­den logii­kal­la jokai­sen polii­ti­kon pitäi­si tosia­sias­sa jää­vä­tä itsen­sä jokai­ses­ta pää­tök­ses­tä joka edes joten­kin sivu­aa hei­dän vaa­lia­lueit­ten­sa hyvinvointia..

 89. alek­sis salus­jär­vi:

  … Jos totuut­ta alkaa sävel­tää ja värit­tää, toi­mit­ta­jan työ tyssää.

  Epä­miel­lyt­tä­vis­sä asiois­sa hyvä toi­mit­ta­ja tekee työn­sä niin, että on kaik­kien etu ker­toa oma kan­tan­sa asiasta. 

  Kuu­los­taa­pa kovas­ti idea­li­soi­dul­ta käsitykseltä.

  On sel­vää, että jul­ki­ses­sa ase­mas­sa ole­van ihmi­sen ei kan­na­ta suh­tau­tua jour­na­lis­tiin sini­sil­mäi­ses­ti, mut­ta Suo­men kal­tai­ses­sa kan­sa­lais­val­tios­sa epä­luu­loi­nen suh­tau­tu­mi­nen medi­aan on lähin­nä vainoharhaista. 

  En nyt ota var­si­nai­ses­ti kan­taa polii­tik­ko­jen ja median väli­siin suh­tei­siin — kos­ka voi­han olla niin, että “ete­län metian” tai “kal­lion puna­vih­rei­den toi­mit­ta­jien” ajo­jah­ti on vain hyväk­si kannatukselle.

  Jos asi­aa ajat­te­lee vaik­ka­pa yri­ty­se­lä­män kan­nal­ta, niin on help­po näh­dä, että vai­no­har­hai­suu­den hin­ta on alim­mil­laan nol­la euroa, kun taas jos­tain varo­mat­to­mas­ta möläyk­ses­tä nous­seen vii­kon-parin media­ko­hun hin­ta voi olla hel­pos­ti mil­joo­nia ima­go­hait­toi­na ja kurssilaskuna.

  Itse lörp­pä­suul­le voi käy­dä vie­lä huo­nom­min — ura tys­sää, vii­na­pul­lon kork­ki narah­taa auki, akka läh­tee las­ten kans­sa, velat mene­vät perin­tään ja kat­to­va­lai­si­men ripus­tus­kouk­ku­kin pet­tää kes­ken lopul­li­sen ratkaisun.

 90. O.S:” Suo­ma­lai­nen sanan­va­paus sel­vi­si täs­tä tes­tis­tä lois­ta­vas­ti, mis­tä suu­ri kii­tos Suo­men Kuvalehdelle”

  Jes­si­ka Aro taa­sen on tois­ta miel­tä asias­ta. Lie­nee­kö Soi­nin­vaa­ra “jää­vi” arvioi­maan SK:n onnis­tu­mis­ta, kos­ka O.S. on usein kolum­noi­nut ko. lehteen ?

  Jos Soi­nin­vaa­ra oli­si ker­to­nut totuu­den Aron tapaan, niin tai­tai­si kolum­ni­palk­kiot jää­dä tule­vai­suu­des­sa saamatta. 

  Tämä on niin tätä, suo­ma­lais­ta puo­lu­ee­ton­ta, riip­pu­ma­ton­ta ja läpi­nä­ky­vää tiedonvälitystä.

  Oli­si­kin todel­la valai­se­vaa kun Gal­lup tai jokin luo­tet­ta­va (onko nii­tä enää) tut­ki­ja teki­si kan­sa­lais­ky­se­lyn sii­tä miten suo­ma­lai­set luot­ta­vat tie­don­vä­li­tyk­seen . Ver­tai­lus­sa sai­si olla muka­na aikai­sem­mat vuo­det , nyky­päi­vä ja eri­lai­set median muodot.

  Lie­nee teh­ty­kin, en vaan äkki­sel­tään löytänyt.

  1. Tuo Jes­sica Aron teks­ti ilmes­tyi pal­jon sen jäl­keen, kun olin oman kom­ment­ti­ni jul­kis­ta­nut. Tämä­kin on osa suo­ma­lais­ta sanan­va­paut­ta. Yhden tie­don voi kumo­ta toi­sel­la tie­dol­la ja ylei­nen tie­tä­mys tapah­tu­mis­ta menee eteen­päin. Minua nyt kui­ten­kin syy­tet­tiin Juha Sipi­län puolustamisesta.

 91. eemil:
  Kos­ka todel­la har­va “ehtii” lukea kysei­sen pit­kää jut­tua, niin pos­taan siel­tä yhden mer­kit­tä­vän huomion:
  Aro:
  “Var­sin­kaan kun kysees­sä on Suo­men Kuva­leh­den tyyp­pi­nen, uuti­sia taus­toit­ta­via artik­ke­lei­ta jul­kai­se­va aika­kaus­leh­ti. Pit­kään mie­tit­tyä­ni kek­sin yhden syyn: jutun koh­teen tahal­li­nen vahingoittaminen.”

  Siis SK pyr­ki tahal­laan vahin­goit­ta­maan Sipi­lää, kir­joit­taes­saan YLE:n ja Sipi­län kirjeenvaihdosta.

  Luep­pas eemil uudes­taan se Aron kir­joi­tus. Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä sii­hen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

 92. alek­sis salus­jär­vi: Jos totuut­ta alkaa sävel­tää ja värit­tää, toi­mit­ta­jan työ tyssää. 

  Riip­puu kyl­lä ihan sii­tä, mihin suun­taan sävel­tää ja värit­tää. Usein tun­tuu sil­tä, että suo­ma­lais­ta ääret­tö­män yhden­mu­kais­ta medi­aa lukies­sa tär­ke­ää ei ole se, mitä media ker­too vaan se, mitä se jät­tää kertomatta.

  Sik­si on hyvä seu­ra­ta myös ulko­mais­ta mediaa.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yhden tie­don voi kumo­ta toi­sel­la tie­dol­la ja ylei­nen tie­tä­mys tapah­tu­mis­ta menee eteenpäin. 

  Tuos­ta juu­ri haluan­kin kes­kus­tel­ta­van. Mik­si toi­mit­ta­jat eivät hae totuut­ta vaan edis­tä­vät oman rahoit­ta­jan ja etu­pii­rien­sä agen­daa ?Kun mark­ki­na­ta­lous ohjaa teke­mis­tä, niin jäl­ki on nyt koe­tun kaltaista. 

  Onko joku näh­nyt median riip­pu­mat­to­muus­tut­ki­mus­ta /galluppia ? Vai onko riip­pu­mat­to­man tie­don­vä­li­tyk­sen mää­rit­te­ly ja tut­ki­mi­nen mah­do­ton­ta ? Tai­taa foto­nin mas­san mää­rit­te­ly­kin olla hel­pom­paa. On se riip­pu­ma­ton media Suo­mes­sa yhtä mys­ti­nen kuin mus­tat aukot maailmankaikkeudessa.

  Pitää­kö kan­sa­lai­sen hank­kia kaik­kien media­ta­ho­jen jul­kai­sut ja teh­dä niis­tä yhteen­ve­toa­na­lyy­si ? Vas­ta sen jäl­keen saa suu­rin­piir­tei­sen käsi­tyk­sen sii­tä , mitä on oikeas­ti tapahtunut.

  Medias­ta on hil­jal­leen tul­lut lii­an suu­ri vai­kut­ta­ja yhteis­kun­nas­sa, oli­si refor­min paikka.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tämä­kin on osa suo­ma­lais­ta sananvapautta.

  O.S: lle kre­dit­tiä kom­ment­ti­ni julkaisemisesta.

 94. eemil: Medias­ta on hil­jal­leen tul­lut lii­an suu­ri vai­kut­ta­ja yhteis­kun­nas­sa, oli­si refor­min paikka.

  Mitä ihmet­tä tämä oikein tarkoittaa?

  Suo­mes­sa­han on ihan huip­pu­luo­kan leh­dis­tö, joka kuun­te­lee sil­le annet­tua palautetta. 

  https://rsf.org/en/ranking

  Ykkö­se­nä näyt­täi­si ole­van leh­dis­tön­va­pauk­ses­sa… Suo­mi. Ainoa mis­tä Suo­mi saa noot­tia on, että isom­pien media­ta­lo­jen omis­tus on aika keskittynyttä.

  Ja kyl­lä: leh­det pyr­ki­vät vai­kut­ta­maan poliit­ti­siin mie­lia­loi­hin. Ei media ole miten­kään neut­raa­li toi­mi­ja, mut­ta on har­haa kuvi­tel­la että vies­tin­tä voi­si olla kos­kaan täy­sin neut­raa­lia — sen tekee jo mah­dot­to­mak­si Wii­on laki, jon­ka mukaan vies­tin­tä epä­on­nis­tuu aina (pait­si sattumalta)

  Yllä­kin Jes­sik­ka Aron kir­joi­ta­man esseen tul­kit­tiin ole­van joko hyök­käys Sipil­lää tai hyök­käys YLE:ä koh­taan, riip­puen kuka sen luki. Ongel­ma­na jutus­sa oli, että päät­te­ly­teh­tä­vä jätet­tiin luki­jal­le ja yhteys piti pää­tel­lä luke­mal­la ja ymmär­tä­mäl­lä jutun sisältö.

 95. eemil: Tuos­ta juu­ri haluan­kin kes­kus­tel­ta­van. Mik­si toi­mit­ta­jat eivät hae totuut­ta vaan edis­tä­vät oman rahoit­ta­jan ja etu­pii­rien­sä agen­daa ?Kun mark­ki­na­ta­lous ohjaa teke­mis­tä, niin jäl­ki on nyt koe­tun kaltaista.
  Onko joku näh­nyt median riip­pu­mat­to­muus­tut­ki­mus­ta /galluppia ? Vai onko riip­pu­mat­to­man tie­don­vä­li­tyk­sen mää­rit­te­ly ja tut­ki­mi­nen mah­do­ton­ta ? Tai­taa foto­nin mas­san mää­rit­te­ly­kin olla hel­pom­paa. On se riip­pu­ma­ton media Suo­mes­sa yhtä mys­ti­nen kuin mus­tat aukot maailmankaikkeudessa.
  Pitää­kö kan­sa­lai­sen hank­kia kaik­kien media­ta­ho­jen jul­kai­sut ja teh­dä niis­tä yhteen­ve­toa­na­lyy­si ? Vas­ta sen jäl­keen saa suu­rin­piir­tei­sen käsi­tyk­sen sii­tä , mitä on oikeas­ti tapahtunut.
  Medias­ta on hil­jal­leen tul­lut lii­an suu­ri vai­kut­ta­ja yhteis­kun­nas­sa, oli­si refor­min paikka.

  Yhä useam­mat toi­mit­ta­jat ovat free­lance­rei­ta ja huo­nos­ti pal­kat­tu­ja sellaisia.He ovat nii­tä, jot­ka voi­vat neu­vo­tel­la sopi­muk­sen­sa ay-liik­keen häiritsemättä

  Free lancer saa palk­kio­ta tuot­ta­vuu­ten sa mukaan eli leh­tien myyn­nin perus­teel­la. Niin­pä totuus ei ole tär­keä vaan leh­den saa­ma näky­vyys , luki­ja­mää­rä ja sitä kaut­ta tulo­jen kasvu.

  Mediat YLE­ta lukuu­not­ta­mat­ta toi­mi­vat mark­ki­na­ta­lou­des­sa eikä se Yle­kään totaa­li­ses­ti ole mark­ki­nois­ta riippumaton.Jos katselijat/kuuntelijat häi­py­vät niin lop­puu se YLE­kin rahantulo

  Ei toi­mit­ta­jil­la ole polii­sin val­tuuk­sia ja sen vuok­si tar­vi­taan joko vuo­ta­ja, doku­ment­ti tai polii­ti­kon sel­vä moka, jot­ta toi­mit­ta­ja kyke­nee esit­tä­mään fak­taa edes jol­lain tarkkuudella.

  Ja jos­kus toi­mit­ta­jal­le­kin ase­te­taan mii­na esim Van­ha­sen lau­ta­ka­sa oli hyvä esi­merk­ki mii­nas­ta eli toi­mit­ta­jaan otti yhteyt­tä uskot­ta­van­tun­tui­nen hen­ki­lö, joka ker­toi uskot­ta­van tarinan.

  Kuka tor­pe­don lähet­ti jää­nee ikui­sek­si arvoi­tuk­sek­si, mut­ta Van­ha­sen se pelasti.

  Se mitä päät­tä­jät supat­tel­vat tois­ten­sa kor­vaa­in tai teke­vät hyvä-veli-kaup­po­ja jää­vät ikui­sik­si arvoituksiksi

  Totuut­ta voi arvioi­da vain sen mukaan, että toi­sel­la puo­lel­la on Kepul­le kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa ole­va Jääs­ke­läi­nen ja toi­sel­la puo­lel­la ole­va herk­kä­hi­piäi­nen pääministeri

  Niin kau­an kuin kum­pi­kaan ei tun­nus­ta hv-sop­pa­ria niin kukaan ei voi todis­taa sitä.

  Jos medial­ta on otet­ta­va val­ta pois ja ne alka­vat jul­kais­ta vain runo­ja ja las­ten satu­ja niin mitä tilal­le ? Ei kan­nat­ta esit­tää ellei ola esit­tää vaihtoehtoa

 96. JY: Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä sii­hen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

  Yksi­tyis- ja jul­kis­ra­hoit­tei­sen median kes­ki­näi­nen sota­ti­la eri­tyi­ses­ti Jung­ne­rin pot­ku­jen jäl­keen on kon­teks­ti, jos­sa Ruo­ka­sen jäl­kei­sen SK:n uuti­soin­tia kan­nat­taa tul­ki­ta. SK:n lin­jan ei pitäi­si tul­la yllä­tyk­se­nä leh­den lukijoille.

 97. eemil: Pitää­kö kan­sa­lai­sen hank­kia kaik­kien media­ta­ho­jen jul­kai­sut ja teh­dä niis­tä yhteen­ve­toa­na­lyy­si ? Vas­ta sen jäl­keen saa suu­rin­piir­tei­sen käsi­tyk­sen sii­tä , mitä on oikeas­ti tapahtunut.

  On käy­nyt mie­les­sä että alku­pe­räis­läh­teet pitäi­si saa­da pakol­li­sik­si. Nyky­ään vain kaik­kein pak­suim­mat väit­teet tulee tar­kis­tet­tua yli­mää­räi­sen vai­van takia.

  Esi­merk­ki­nä pari päi­vää sit­ten glo­baa­lis­ti levin­nyt uuti­nen: “EU:ssa joka nel­jäs hyväk­syy rais­kauk­sen tie­tyis­sä olosuhteissa”. 

  Tut­ki­muk­sen kysy­myk­se­na­set­te­lu: Some people belie­ve that having sexual intercour­se wit­hout con­sent may be jus­ti­fied in cer­tain situa­tions. Do you think this applies to the fol­lowing circums­tances? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE).

  Oma englan­nin­kie­len­tai­to­ni ei rii­tä ker­to­maan mikä ensim­mäi­ses­sä lausees­sa on väi­tet­tä, ja mikä täy­tet­tä. Ei oli­si vas­ta­tes­sa tul­lut mie­leen­kään että täs­sä hae­taan vas­taa­jan omaa mie­li­pi­det­tä itse tekoon eikä sen sosi­aa­li­seen hyväksyntään.

  HS ja ilta­päi­vä­leh­det muu­ten uuti­soi­vat tut­ki­muk­sen hyvin näyt­tä­väs­ti ilman kri­tiik­kiä mikä ei ollut var­si­nai­ses­ti yllätys.

 98. JY: Luep­pas eemil uudes­taan se Aron kir­joi­tus. Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä sii­hen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

  Kyl­lä, oikea huo­mau­tus, nän on. 

  Se huo­mio, vahin­goit­ti­ko SK YLE:a ker­to­mal­la totuu­den ? Tähän viit­taa Soi­nin­vaa­ra, jon­ka kans­sa olen nyt samaa miel­tä. En ole takin­kään­tä­jä, vaih­doin vain mielipidettäni.

 99. Lii­an van­ha: “Free lancer saa palk­kio­ta tuot­ta­vuu­ten sa mukaan eli leh­tien myyn­nin perus­teel­la. Niin­pä totuus ei ole tär­keä vaan leh­den saa­ma näky­vyys , luki­ja­mää­rä ja sitä kaut­ta tulo­jen kasvu.”

  Tot­ta ja samas­ta syys­tä myös klik­kaus­jour­na­lis­mi on tul­lut jää­däk­seen, ellem­me me asiak­kaat muu­ta tapojamme.

  Uutis­ten yms. toi­mit­ta­jien nimien näky­mi­nen otsik­ko­luet­te­lois­sa ja igres­seis­sä vai­kut­tai­si ehkä asi­aan. Tai sit­ten vain pahen­tai­si tilannetta.

 100. Tero Tolo­nen:

  Ja kyl­lä: leh­det pyr­ki­vät vai­kut­ta­maan poliit­ti­siin mie­lia­loi­hin. Ei media ole miten­kään neut­raa­li toi­mi­ja, mut­ta on har­haa kuvi­tel­la että vies­tin­tä voi­si olla kos­kaan täy­sin neut­raa­lia – sen tekee jo mah­dot­to­mak­si Wii­on laki, jon­ka mukaan vies­tin­tä epä­on­nis­tuu aina (pait­si sattumalta)

  Jour­na­lis­ti­nen totuus muis­tut­taa kovin pal­jon his­to­rial­lis­ta totuut­ta. Objek­tii­vi­suu­ten­kin pyr­ki­vä toi­mit­ta­ja ja his­to­rioit­si­ja kat­se­le­vat läh­tei­tä kukin omien sil­mä­la­sien­sa läpi. Pai­no­tuk­set, tul­kin­ta ja jopa osa läh­teis­tä ovat erilaiset. 

  Totuu­den” löy­tä­mi­nen on erään­lais­ta iterointia.

 101. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo Jes­sica Aron teks­ti ilmes­tyi pal­jon sen jäl­keen, kun olin oman kom­ment­ti­ni jul­kis­ta­nut. Tämä­kin on osa suo­ma­lais­ta sanan­va­paut­ta. Yhden tie­don voi kumo­ta toi­sel­la tie­dol­la ja ylei­nen tie­tä­mys tapah­tu­mis­ta menee eteen­päin. Minua nyt kui­ten­kin syy­tet­tiin Juha Sipi­län puolustamisesta.

  Jes­sica Aro? Onko hän sama Aro, joka uskal­si käy­dä Pie­ta­rin trol­lien kimpuun?

 102. Ilta­leh­des­sä oli jut­tu jos­sa on haas­ta­tel­tu Joh­ta­mi­sen ja orga­ni­saa­tioi­den eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Pau­li Juu­tia Ylen tilan­tees­ta otsikolla:

  Vihol­li­suut­ta, syn­ti­puk­kien etsin­tää ja kiusaa­mis­ta — “Yle on vaka­vas­sa johtajuuskriisissä”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016120822694311_uu.shtml

  Tar­kem­min asi­aan pereh­tyes­sä­ni olen huo­man­nut, että vii­me aiko­jen tapah­tu­mat Yles­sä ovat vain jää­vuo­ren huip­pu. Krii­sit eivät kos­kaan syn­ny tyh­jäs­tä vaan nii­den taus­tal­la on monia asioi­ta, Juu­ti sanoo jutussa.

  Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Juu­tin mukaan Ylen pää­toi­mit­ta­ja kan­nat­ta­ji­neen pitää “koko muu­ta orga­ni­saa­tio­ta vihollisinaan”.

  ”Yle on vaka­vas­sa joh­ta­juus­krii­sis­sä. Sii­nä tilan­tees­sa on tavan­omais­ta, että pääl­li­kök­si nime­tyt hen­ki­löt pyr­ki­vät miel­lyt­tä­mään ylem­piä taho­jaan ja edis­tä­mään omaa uraansa.”

  Kaik­ki, jot­ka yrit­tä­vät olla neut­raa­le­ja, jää­vät täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa vihol­lis­ten jouk­koon. Huo­no joh­ta­ja pitää kiin­ni ase­mas­taan ja halu­aa voit­taa tais­te­le­mal­la, vaik­ka jou­tui­si tuhoa­maan joh­ta­man­sa työyh­tei­sön. Pau­li Juu­ti arvioi.

  Juu­ti muis­tut­taa, että kun orga­ni­saa­tion toi­min­ta alkaa ontua, sen sisäl­lä läh­de­tään etsi­mään syntipukkia.

  ”Taval­li­ses­ti joh­don sil­mis­sä syyl­li­siä ovat työn­te­ki­jät ja työn­te­ki­jöi­den sil­mis­sä johto.”

  Kun syn­ti­pu­keik­si ale­taan nime­tä joi­ta­kin yksi­löi­tä, jot­ka työs­ken­te­le­vät eri puo­lil­la orga­ni­saa­tio­ta, ollaan ajau­dut­tu syväl­le työil­ma­pii­rin tuleh­duk­ses­sa, eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Juu­ti sanoo.

  Yles­sä on rapor­toi­tu tänä vuon­na 61 työpaikkakiusaamistapausta.

  Jutun mukaan työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyis­sä tulok­set ovat olleet osit­tain niin huo­no­ja, ettei nii­tä ole edes käsi­tel­ty hen­ki­lös­tön kanssa

  Jos Jääs­ke­läi­nen oli­si vii­sas ja ajat­te­li­si työyh­tei­sön­sä etua, hän eroai­si, tote­aa Juuti.

 103. Tapio: Jes­sica Aro? Onko hän sama Aro, joka uskal­si käy­dä Pie­ta­rin trol­lien kimpuun?

  Näem­mä tosi­aan kun Googlaa “Jes­sik­ka Aro” alkaa löy­tyä vale-uuti­sia sivus­toil­ta, joi­den domain­ni­mien omis­ta­jis­sa on uuti­siss­ta tut­tu­ja henkilöitä.

  Mie­len­kiin­toi­sek­si asian tekee se, että tuos­ta on nyt itse asias­sa aika help­po näh­dä kam­pan­jan ana­to­mia, eli trol­lit ikään­kuin ampu­vat itse­ään jal­kaan tuol­la kampanjalla.

  Hatun­nos­to tosi­aan Arolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.