Pääministerin sähköpostiviestit

Kaup­pale­hti pyysi min­ua huomisek­si net­ti­sivus­to­jen­sa video­haas­tat­telu­un muun muas­sa päämin­is­terin sähkö­pos­tivi­esteistä Ylen toimit­ta­jalle. En olisi työki­irei­den vuok­si ehtinytkään, mut­ta en myöskään halun­nut. En halun­nut, kos­ka en mielel­läni osal­lis­tu yleisi­in kivittäjäisiin.

Ajat­telin kuitenkin kir­joit­taa, mitä tästä tapauk­ses­ta ajattelen.

Olen hyvin harmis­sani tästä episodista. Luulen, että päämin­is­terikin on.

Joku kir­joit­ti nerokkaasti, että meni nukku­maan Suomes­sa, mut­ta aamul­la heräsikin Puo­las­sa. Nokkela kieliku­va, mut­ta juuri niin tässä  ei tapah­tunut. Suo­ma­lainen sanan­va­paus selvisi tästä testistä lois­tavasti, mis­tä suuri kiitos Suomen Kuvale­hdelle. Sitä kukin pohtikoon, kuin­ka hyvin Yle testis­sä menestyi.

Tuo­marin ohjeis­sa san­o­taan, että kelvot­tomas­ta yri­tyk­ses­tä ei pidä ran­gaista. Tämän perus­teel­la en halun­nut päämin­is­terin kiv­i­tyk­seen osal­lis­tua. Huoleni kohdis­tuu lähin­nä siihen, onko meil­lä yli­r­a­situs­ta pote­va päämin­is­teri, kos­ka se olisi kansalli­nen ongelma.

Trumpin kam­pan­jaor­gan­isaa­tio muuten otti ehdokkaal­ta pois twit­ter-tilin hallinnan yöajaksi.

Mitä tulee kri­isin alku­peräiseen aiheeseen, päämin­is­terin jääviy­teen, kos­ka ei jäävän­nyt itseään päätet­täessä val­tion rahan pump­paamis­es­ta Ter­rafameen, vaik­ka suku­laisen omis­ta­ma yri­tys oli saanut tilauk­sen yhtiöltä. JOS pitää paikkansa, ettei tämän han­k­in­nan tarpeel­lisu­us riip­punut mitenkään siitä, mitä hal­li­tus päät­tää Ter­rafames­ta ja JOS pitää paikkansa, että tar­jouskil­pailun ratkaisi Pöyry eikä Ter­rafame, jääviy­sepäi­ly on minus­ta perusteeton.

 

 

113 vastausta artikkeliin “Pääministerin sähköpostiviestit”

 1. Mie­lenki­in­toista on kuitenkin, että Sip­ilä pahoit­ti mie­len­sä tästä asi­as­ta näin kovasti. Olisi hyvin voin­ut vas­ta­ta, etten tien­nyt serkku­jeni yri­tyk­sen ole­van mukana kilpailutuksessa. 

  Joka tapauk­ses­sa kyse on enem­män siitä, miltä asi­at näyt­tävät. Päämin­is­terin hal­li­tus tukee val­tio-omis­teista kaivos­ta, joka ostaa malminkul­jet­timia päämin­is­terin serkku­jen firmalta.

 2. 1) Onko muka mah­do­ton aja­tus, että tässä ei tapah­tunut kepu­loin­tia? Meneeköhän päämin­is­teri lonkkaleikkauk­seen ensi viikolla …

  2) Onko kukaan tsekan­nut, onko Sip­iä loukan­nut kir­je­salaisu­ut­ta lähetel­lessään vieste­jä YLEle

  3) Ja niinku oikeesti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jista muka ole tajun­nut, että ain­oa oikea tie oisi ollut päämin­is­terin vääjäämi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lep­omä­ki, jonk per­heen var­al­lisu­us ilmis­es­ti riip­puu Tal­vi­vaaran pelas­tamis­es­ta verovaroilla.

 3. Kajaanis­sa näyt­tää ole­van kolme konepa­japa­jafir­maa [1]. Kat­era Steel­in [2] jäl­keen toisek­si suurim­man [3] nimi (Kain­u­un Pin­takäsit­te­ly Oy) vih­jaa siihen ettei se ehkä ole oikea paik­ka tila­ta malminkul­jet­timia. Kol­mas [4] vaikut­taa vuo­tuisen liike­vai­h­ton­sa (733 000 €) poh­jal­ta niin pieneltä ettei se ehkä kykenisi hoita­maan 0.5 miljoo­nan € tilausta.

  En ole tämän suurem­paa taus­tatyötä tehnyt (se olisi ollut toimit­ta­jien tehtävä, mut­ta eivät­pä hekään viitsi­neet täl­laiseen van­han ajan jour­nal­is­mi­in ryhtyä) enkä ole tutk­in­ut mil­laista konepa­jatar­jon­taa Kajaanin naa­purikaupungeista ehkä löytyisi.

  Mut­ta pääl­lisin puolin kaik­ki näyt­tää siltä että Pöyry on valin­nut Kat­era Steel­in ali­hankki­jak­si täysin pesunkestävin perustein, ja ihan täl­laisel­la pin­ta­puolisel­la pere­htymisel­lä olisi jopa toimit­ta­jien pitänyt pystyä huo­maa­maan että tässä nimeno­maises­sa tapauk­ses­sa kor­rup­tiovi­h­jailut on täysin perusteettomia.

  Nythän kohu tun­tuu siir­tyneen pois siitä oliko alku­peräisil­lä syytök­sil­lä mitään totu­us­po­h­jaa, siihen että syytösten totu­udel­lisu­ud­es­ta riip­pumat­ta Sip­ilä kim­paan­tui ja reagoi asi­aan epäam­mat­ti­mais­es­ti. Kuinka­han usein Ylen sit­ten pitäisi tes­taamis­tarkoituk­ses­sa levitel­lä poli­itikoista perät­tömiä huhu­ja, että voitaisi­in pal­jas­taa ja seu­loa pois ne poli­itikot jot­ka eivät tuol­laiseen loan­heit­toon osaa reagoi­da viilipyt­tymäisen tyynel­lä ammattitaidolla?

  [1] http://www.kajaaniopas.com/haku/konepajat/

  [2] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/katera-steel-oy/24330813/taloustiedot

  [3] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/kainuun-pintakasittely-oy/06913169/yleiskuva

  [4] https://www.asiakastieto.fi/yritykset/FI/kajaanin-rautamiehet-oy/24121632/yleiskuva

 4. Mitä mieltä olet siitä että toimit­ta­ja odot­ti vas­taus­ta bain puoli­toista tun­tia ennen jutun julkaisemista? Ymmär­rän että toimit­ta­ja ei voi odot­taa maail­man tap­pi­in. mut­ta jos kyseessä on niinkin vakavas­ta syytök­sistä kuin kor­rup­tio, pitäisi syytetylle kyl­lä antaa puheen­vuoro. Tun­tuu että toimit­ta­ja on turhan ylim­ieli­nen olet­taes­saan päämin­is­terin kaltainen kiireinen ihmi­nen on aina päivys­tämässä toimit­ta­jien kysymyk­siä varten…

 5. Mikko:
  Tilin­tarkas­ta­ja selvit­ti Ter­rafamekau­pat. Oli tehty ohjei­den mukaan. Ei epäilystä. 

  http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Terrafame-Kuljetinkaupat-Sipil%C3%A4n-sukulaisten-firman-kanssa-tehtiin-hankintaohjeen-mukaan/884594

  Hesari julka­isi tarkem­man kuvauk­sen jo eilen:
  http://www.hs.fi/talous/art-2000004888419.html

  “Tar­jouskil­pailun jär­jesti kon­sult­tiy­htiö Pöyry, joka sai määräaikaan men­nessä seit­semän tar­jous­ta. Kat­era Steel­in tar­jous oli toisek­si edullisin. Sen arvo on hie­man yli 500 000 euroa.

  Selvi­tyk­sen mukaan edullisim­man tar­jouk­sen tehnyt yhtiö ei pystynyt toimit­ta­maan lait­tei­ta ja palvelui­ta vaa­di­tus­sa ajassa.

  Ter­rafa­men toim­i­tusjo­hta­ja Joni Lukkaroinen vahvisti Kat­era Steel­in kanssa teh­dyn sopimuk­sen 24. lokaku­u­ta eli kolme viikkoa ennen kuin val­tioneu­vos­ton talous­poli­it­ti­nen min­is­terivaliokun­ta esit­ti lisära­hoi­tus­ta Ter­rafame Groupille.

  Selvi­tyk­sen mukaan han­k­in­tapäätös on Ter­rafa­men ja sen osak­keen­o­mis­ta­jien edun mukainen. Han­k­in­ta olisi tehty riip­pumat­ta siitä, mikä olisi val­tioneu­vos­ton talous­poli­it­tisen min­is­terivaliokun­nan kan­ta lisärahoitukseen.”
  —-

  Mut­ta eihän tässä jääviy­destä ole puhut­tu enää pari­in päivään, vaan Sip­ilän onnet­tomista maileista.

 6. Nyt tässä asi­as­sa on tärkeim­mäk­si nous­su YLE:n kovis­telu. Ylen reak­tiot oli­vat suh­teet­to­mia, joten taustal­la on kovis­telua. Sen lisäk­si nyt on tul­lut esiin: 

  “HS ker­toi Uosukaisen sanoneen sisäisessä kok­ouk­ses­sa, Ylen poli­ti­ikan toim­i­tuk­sen ole­van turhau­tunut siihen, että Ylen johto on rajoit­tanut myös päämin­is­teri Juha Sip­ilän (kesk.) vaku­u­tuskuo­ri­ai­heen käsit­te­lyä. Päämin­is­teri ja Yle ovat joutuneet kohun keskelle, kun päämin­is­teri suut­tui Ylen per­jan­tais­es­ta uutis­es­ta ja Yle puolestaan hyl­lyt­ti tekeil­lä ole­via jut­tu­ja päämin­is­terin mah­dol­lis­es­ta esteellisyydestä.”

  Maa­han on tul­lut sen­su­uri ja sitä har­raste­taan veron­mak­sajien rahoilla.

 7. Joku moka tapah­tui kom­ment­tia kir­joit­taes­sani. Toivon, että Ode ystäväl­lis­es­ti siivoaa jäljet :-}

  Piti siis sanomani, että ei Sip­ilän tilanne ole alku­unkaan klaari vielä. Mon­ta ankaraa kysymys­tä on auki. Jo se että Ter­rafameen pumpataan val­tion rahaa aivan mielet­tömiä määriä ilman läpinäkyvää julk­ista valvon­taa pitäisi pystyt­tää *jokaisen* suo­ma­laisen anten­nit valvo­maan, että kaik­ki — siis KAIKKI — menee sään­tö­jen puitteissa. 

  Nyt ei valitet­tavasti men­nyt. Rahaa ohjat­ti­in kavereille ja suku­laisille. Vahin­gos­sa tahi ei, on sivua­sia. Oli­garkki­mallia on siis ainakin harjoiteltu. 

  Lisäk­si se, että PM mouhuaa pää höyry­ten YLE:n toimit­ta­jille, jot­ka tekevät juuri sitä mitä hei­dän pitääkin tehdä. Eli pal­jas­ta­vat poten­ti­aal­isia väärinkäytök­siä julk­isten varo­jen käytössä. 

  On tässä maas­sa päämin­is­tere­itä vähem­mästäkin laitet­tu kilometritehtaalle.

 8. Sip­ilä pimit­tää omis­tuk­sen­sa, pistää toimit­ta­jia haas­tat­telukiel­toon (Parkko­nen), hyökkäilee tois­t­en toimit­ta­jien kimp­pu­un, käyt­tää veron­mak­sajien raho­ja tap­pi­ol­lis­es­ti pitääk­seen äänestäjiä pohjoises­sa, kehit­tää bul­vaanien kanssa Fen­novoiman eloon…ja sit­ten täl­laista peliä ale­taan puo­lus­tele­maan. Ei ihme että vihreät eivät pär­jää vaaleis­sa edes gallup­pi­en tasolla.

 9. Daniel
  Joka tapauk­ses­sa kyse on enem­män siitä, miltä asi­at näyt­tävät. Päämin­is­terin hal­li­tus tukee val­tio-omis­teista kaivos­ta, joka ostaa malminkul­jet­timia päämin­is­terin serkku­jen firmalta.

  Saa­han sen näyt­tämään, kun lait­taa näyt­tämään. Minus­ta lehtien jutut olleet huono­ja ilman mitään suh­teel­lisu­u­den­ta­jua. Ja Sip­ilä hoiti asian huonosti.

  Ja vas­ta­han USAs­sa media rum­mut­ti sähkö­poste­ja vuo­den ver­ran ja sehän se olikin viisas­ta. Kyl­lä jos uuti­soi niin kuin YLE tuos­ta uuti­soi, niin siitä kyl­lä melko,monelle jää mieleen vain, että nyt tässä on korruptiota.

  Huonol­ta näyt­ti myös rikosil­moi­tus syyt­tömöstä, sik­si se onkin nykyään tutkintapyyntö.

 10. Minä kyl­lä häm­mäste­len tästä asi­as­ta syn­tyneen metelin suu­ru­ut­ta. Kyl­lä Sip­ilä ilmeis­es­ti menet­teli hark­it­se­mat­tomasti ja vähän taita­mat­tomas­tikin. Syy saat­taa hyvinkin olla väsymyk­ses­tä ja sen mukanaan tuo­mas­ta ärtymyk­ses­tä. Se lie­nee inhimil­lis­es­ti ymmär­ret­tävää. Usein on niin, että metelin suu­ru­us ei perus­tu aiheen suu­ru­u­teen vaan metelin nos­ta­jien moti­ivei­hin ja vähän siltä täl­läkin ker­taa vaikut­taa. On järkevää olla lähtemät­tä moi­seen mukaan.

 11. ceterum censeo:
  Minä kyl­lä häm­mäste­len tästä asi­as­ta syn­tyneen metelin suu­ru­ut­ta. Kyl­lä Sip­ilä ilmeis­es­ti menet­teli hark­it­se­mat­tomasti ja vähän taita­mat­tomas­tikin. Syy saat­taa hyvinkin olla väsymyk­ses­tä ja sen mukanaan tuo­mas­ta ärtymyk­ses­tä. Se lie­nee inhimil­lis­es­ti ymmärrettävää.Usein on niin, että metelin suu­ru­us ei perus­tu aiheen suu­ru­u­teen vaan metelin nos­ta­jien moti­ivei­hin ja vähän siltä täl­läkin ker­taa vaikuttaa.On järkevää olla lähtemät­tä moi­seen mukaan.

  Syy on päätök­sis­sä vähen­tää Ylen omaa tuotan­toa ja muis­sa Yleen kohdis­tu­vis­sa säästöis­sä. Ylen työn­tek­i­jät, nämä toimit­ta­jat, kosta­vat Yleen kohdis­tu­vat toimet poli­itikoille tekaise­mal­la näistä jut­tu­ja hyvin hep­poisin perustein. Kun Ylen johto on noinkin heikko, niin melske on melkoista. Yle on läht­enyt kisaa­maan jour­nal­is­mis­saan ltapäiväle­htien, Seiskan ja MV-lehden tyyp­pis­ten julka­isu­jen tyylil­lä, kat­so­jalu­vut ain­oana mittarina.

 12. OS:“Huoleni kohdis­tuu lähin­nä siihen, onko meil­lä yli­r­a­situs­ta pote­va päämin­is­teri, kos­ka se olisi kansalli­nen ongelma.”

  Aiheelli­nen huoli. Sip­ilä käytän­nössä tun­nusti, että media on nyt mon­en yri­tyk­sen jäl­keen löytänyt hänen herkän pisteensä. 

  Ilka­moin­ti jatkuu. Toiv­ot­tavasti Oikeusasi­amies tekee työn­sä hyvin ja nopeasti.

 13. Ahis­taa:
  1) Onko muka mah­do­ton aja­tus, että tässä ei tapah­tunut kepu­loin­tia? Meneeköhän päämin­is­teri lonkkaleikkauk­seen ensi viikolla …

  2) Onko kukaan tsekan­nut, onko Sip­iä loukan­nut kir­je­salaisu­ut­ta lähetel­lessään vieste­jä YLEle

  3) Ja niinku oikeesti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jista muka ole tajun­nut, että ain­oa oikea tie oisi ollut päämin­is­terin vääjäämi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lep­omä­ki, jonk per­heen var­al­lisu­us ilmis­es­ti riip­puu Tal­vi­vaaran pelas­tamis­es­ta verovaroilla.

  2) Jos Sip­ilän edelleen lähet­tämät kir­jeet on tarkoitet­tu Sip­ilälle, voi hän kir­je­salaisu­ut­ta loukkaa­mat­ta julk­istaa kyseiset viestit.

  3) Sip­ilä väit­tää että hänel­lä ei ollut syytä epäil­lä että hän olisi jäävi. Aika han­kala sitä on itsen­sä jäävätä jos ei tiedä edes epäil­lä ole­vansa jäävi — jääväämiseenkin kun pitäisi olla joku perus­ta — ei sitä voi vain sanoa että mul­la on sel­l­ainen fiilis että voin olla jäävi, joten jäävään itseni.

 14. Eno­jen ja serkku­jen bis­nek­set eivät aiheuta jääviyt­tä, jos aiheut­taisi, asu­isimme todel­lakin Puo­las­sa tai Romaniassa!
  Eikä myöskään monipäi­nen lap­sika­tras jolle päämin­is­teri on siirtänyt ennakkoper­in­tönä omis­ta­mansa 5% osu­u­den äidin isän aikoinaan perus­ta­mas­ta firmasta.
  Yritin aikoinaan saa­da töitä erään suku­lais­miehen fir­mas­ta mut­ta en saanut vaik­ka oli koulu­tus ja kom­pe­tenssi. Suku­laisu­us ei velvoita mihinkään nykyään, päin­vas­toin se on vain rasite MOT.

 15. Näin sivullise­na asi­aan otan kan­taa, mut­ta jos Sip­ilän asi­aan on ottanut kan­taa Jyr­ki Viro­laisen tapainen oikeu­sop­pin­ut, voidaan olla melko var­mo­ja siitä, että jotain ei-demokraat­tista Sip­ilän käyt­täy­tymisessä YLE-koppeilus­sa toimit­ta­jien kanssa on ollut.

  Link­ki :

  1050. Pain­os­tiko Sip­ilä Yleä vaikenemaan?
  http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/

 16. Ahis­taa: 2) Onko kukaan tsekan­nut, onko Sip­iä loukan­nut kir­je­salaisu­ut­ta lähetel­lessään vieste­jä YLEle 

  Eräs Suomen sitkeimpiä ja laa­jim­malle levin­neitä väärinkäsi­tyk­siä. Enti­nen kir­je­salaisu­us, nykyi­nen viestin­täsalaisu­us, kieltää mui­ta kuin vas­taan­ot­ta­jaa avaa­mas­ta viestiä ilman vas­taan­ot­ta­jan lupaa. Esimerkik­si kir­jeitä ei saa höyryt­tää auki postin takahuoneessa Itä-Sak­san malliin.

  Kuka tahansa minkä tahansa yksi­tyisen viestin vas­taan­ot­ta­ja saa sen sijaan julk­istaa viestin täysin vapaasti kysymät­tä lähet­täjän lupaa. (Ellei julk­ist­a­mi­nen sit­ten riko jotakin muu­ta lakia, kuten tek­i­jänoikeuslakia tai henkilötietolakia.)

  Sylt­ty: Huonol­ta näyt­ti myös rikosil­moi­tus syyt­tömöstä, sik­si se onkin nykyään tutkintapyyntö. 

  Lisää laki­val­is­tus­ta: rikosil­moituk­sel­la ja tutk­in­tapyyn­nöl­lä ei ole juridis­es­ti mitään eroa, eikä myöskään siinä, miten poli­isi käsit­telee sille luovutet­tu­ja näin otsikoitu­ja asi­akir­jo­ja. Mikään rikosten selvit­tämistä koske­va Suomen lain koh­ta ei tunne koko sano­ja “rikosil­moi­tus” tai “tutk­in­tapyyn­tö”. Lisäk­si korkein oikeus on erik­seen lin­jan­nut, että tutk­in­tapyyn­nök­si luon­nehti­mas­saan asi­akir­jas­sa voi syyl­listyä kun­ni­an­loukkauk­seen aivan yhtä hyvin kuin rikosil­moituk­ses­sa (ks. KKO:2006:10).

  Käytän­nössä koko sana “tutk­in­tapyyn­tö” on lähin­nä hienos­tel­e­va kier­toil­maisu rikosil­moituk­selle, joka on van­hempi ja käytössä vaki­in­tuneem­pi sana.

  Augus­tus Koho: Ei ihme että vihreät eivät pär­jää vaaleis­sa edes gallup­pi­en tasolla. 

  Vihrei­den gallup­kan­na­tus on nous­sut 60 % viime eduskun­tavaalien kan­natuk­ses­ta ja on korkeim­mal­la tasol­la koko puolueen yli 30-vuo­tisen his­to­ri­an aikana. Onko tämäkin nyt sitä fak­to­jen jälkeistä politiikkaa?

 17. Ahis­taa:
  3) Ja niinku oikeesti, eikö kukaan neu­vo­nan­ta­jista muka ole tajun­nut, että ain­oa oikea tie oisi ollut päämin­is­terin vääjäämi­nen. Onko neu­via out anta­mas­sa Lep­omä­ki, jonk per­heen var­al­lisu­us ilmis­es­ti riip­puu Tal­vi­vaaran pelas­tamis­es­ta verovaroilla. 

  Tarkoit­tanet Lehtomäkeä.

 18. ceterum censeo:
  Minä kyl­lä häm­mäste­len tästä asi­as­ta syn­tyneen metelin suu­ru­ut­ta. Kyl­lä Sip­ilä ilmeis­es­ti menet­teli hark­it­se­mat­tomasti ja vähän taitamattomastikin. 

  Minus­ta lähin­nä lehdis­tö tässä toimin­ut täysin taita­mat­tomasti ja täy­del­lisen kohtuuttomasti.

  Sip­ilä on myynyt vuosia sit­ten yri­tyk­sen. Kos­ka päämin­is­terin ei ole sopi­vaa olla mis­sään tekemi­sis­sä suku­lais­ten­sa omis­tamien yri­tys­ten kanssa hän ei myöskään ole ollut, tästä syys­tä Sip­ilä ei ole voin­ut tietää mitä kaup­po­ja on ollut vireellä.

  Nyt toimit­ta­jaid­iootit ja lain­pilkun­vään­täjänilk­it ovat kuitenkin saa­neet päähän­sä, että Sip­ilän olisi pitänyt pitää yhteyt­tä vuosikau­sia sit­ten myymään­sä yri­tyk­seen taval­la, joka ei mis­sään mielessä olisi ollut päämin­is­ter­ille sopivaa.

  Toisaal­ta voi vain kuvitel­la mil­lainen lehti­neek­e­rien sirkus­esi­tys olisi syn­tynyt jos Sip­ilä olisi jatku­vasti pitänyt yhteyt­tä suku­lais­ten­sa osaomis­ta­maan firmaan.

 19. Jotenkin en ihan kauheasti jak­sa kiin­nos­tua siitä onko Sip­ilän lap­sil­la jotain omis­tuk­sia tai ei — jokaisel­la­han meil­lä on jos­sain asi­as­sa jokin kytkös, eikai sem­moista päät­täjää olekaan jol­la ei olisi mitään kytkök­siä ajami­in­sa asioi­hin edes jotain kautta.

  Ja toisek­seen, mei­dän sys­tee­mis­sähän on jotain vikaa jos se ei etukä­teen osaa jäävätä päät­täjiä — kun ihmi­nen val­i­taan luot­ta­mus­toimeen, vaik­ka päämin­is­terik­si, niin eihän kukaan pysty tietämään ja seu­raa­maan kaikkia jääviyssääntöjä.

  Täm­möi­nen epämääräi­nen vih­jail­e­va uuti­soin­ti on mielestäni ollut pitkään vahin­gol­lista demokra­t­ian kannal­ta, kos­ka se karkoit­taa parhai­ta kykyjä poli­ti­ikan huippupaikoilta.

  Kyse ei ole niinkään siitä etteivätkö uutisvä­li­neet saisi seu­ra­ta asioi­ta ja tiedot­taa niistä, vaan siitä että epämääräi­sistä ja kesken­eräi­sistä asioista uuti­soidaan ikäänkuin ne oli­si­vat var­mo­ja totuuk­sia, vaik­ka tarkem­min tutkit­tuna usein havaitaan että mitään suo­ranais­es­ti väärää ei ole tehty.

  Pitäisi puhua yhteiskun­nas­ta yleis­es­ti, ei yksit­täistapauk­sista, tai jos puhutaan yksit­täistapauk­sista niin ainakin pitäisi olla var­maa näyt­töä asian lainvastaisuudesta.

 20. Noin viikko sit­ten oli telkus­sa jut­tu amerikkalais­es­ta Hillary Clin­tonin kan­nat­ta­jas­ta, joka sanoi men­neen­sä nukku­maan Amerikas­sa vuon­na 2016 ja herän­neen­sä vaalien jäl­keen Sak­sas­sa vuon­na 1933. Siitä tuo Puo­las­sa heräämi­nen on selvästi väännetty.

  Päämin­is­ter­imme tun­tuu pelan­neen tämän pelin taita­mat­tomasti. Poli­it­tiset kohut nou­se­vat siitä miltä asi­at näyt­tävät, eivät niinkään tosiasioista.

 21. Tapio:
  OS:”Huoleni kohdis­tuu lähin­nä siihen, onko meil­lä yli­r­a­situs­ta pote­va päämin­is­teri, kos­ka se olisi kansalli­nen ongelma.”

  Aiheelli­nen huoli. Sip­ilä käytän­nössä tun­nusti, että media on nyt mon­en yri­tyk­sen jäl­keen löytänyt hänen herkän pisteensä. 

  Ilka­moin­ti jatkuu. Toiv­ot­tavasti Oikeusasi­amies tekee työn­sä hyvin ja nopeasti.

  Oikeas­t­aan tämä meteli ker­too kuin­ka alas toimit­ta­jien moraali on valah­tanut. Paljon porua eikä oikeas­t­aan lainkaan vil­lo­ja. Hyökkäämistä, jon­ka ain­oa tarkoi­tus on hyökkääminen.

 22. Jääviyskysymys on han­kala, kun sitä ryhtyy tarkem­min tutkimaan.

  Lähde­tään nyt siitä, että maakun­nas­ta min­is­terik­si pon­nista­va poli­itikko toden­näköis­es­ti on eri­no­maisen verkot­tunut, liikemies­taus­tainen toden­näköis­es­ti myös liike-elämään. Ystävyys­suh­teet voivat olla voimakkaampiakin kuin suku­lais­suh­teet. Mihin vede­tään jääviy­den raja? Rahan kaat­a­mi­nen Ter­rafameen tuot­taa töitä ja tilauk­sia maakun­nan yri­tyk­sille, se on arvat­tavis­sa vaik­ka välis­sä olisikin use­ampi päättäjä.

  Toinen kysymys on, voiko päämin­is­teri uskot­tavasti jäävätä itsen­sä tämän kokolu­okan taloudel­lista vas­tu­u­ta sisältävästä päätök­ses­tä? Vaik­ka päätös tehtäisi­in muodol­lis­es­ti päämin­is­terin ollessa pois­sa kok­ouk­ses­ta, päämin­is­teripuolue ottaa asi­as­ta vas­tu­un niin posi­ti­ivises­sa kuin negati­ivises­sa mielessä.

  Jääviys on aika han­kala asia myös liike-elämän ulkop­uolel­la. Kuvitel­laan­pa vaik­ka kult­tuuri­m­in­is­teri, joka päät­tää rahan­jaos­ta apu­ra­ho­ja myön­täville organ­isaa­tioille, jos on hyvin tiedos­sa, että min­is­terin lap­si, puoliso tai sydänys­tävä on esimerkik­si näitä raho­ja anovas­sa teat­teris­sa näyttelijänä.

  Eli jääviy­destä ei päästä helpol­la, pelkästään jät­täy­tymäl­lä päätök­sistä pois.

 23. Tero Tolo­nen: Ja toisek­seen, mei­dän sys­tee­mis­sähän on jotain vikaa jos se ei etukä­teen osaa jäävätä päät­täjiä – kun ihmi­nen val­i­taan luot­ta­mus­toimeen, vaik­ka päämin­is­terik­si, niin eihän kukaan pysty tietämään ja seu­raa­maan kaikkia jääviyssääntöjä.

  Sip­ilä itse on aiheut­tanut nämä vih­jailu­on­gel­mat kieltäy­tymäl­lä julk­ista­mas­ta sitoumuksiaan

  Muut poli­itikot Berner­iä luku­unot­ta­mat­ta ovat ilmoit­ta­neet sitoumuk­sen­sa tarkasti

  Meille on nyt syn­tynyt uusi poli­it­ti­nen kult­tuuri, jos­sa päät­täjät val­it­se­vat mitä sään­töjä suos­tu­vat noudattamaan

  Mitä tulee Yleen niin Jääskeläi­nen istuu joh­dos­sa kepun man­daatil­la, joten hänel­läkin on riippuvuutensa

 24. Sip­ilän toimis­sa näkyvät impi­vaar­alisen kas­vatuk­sen jäljet

  Kun­non laes­ta­di­o­laise­na hän ajaa ensisi­jais­es­ti uskon­veljine ja ‑sis­arten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jais­es­ti Suomen ja muiden kansalaisten

  Ja kult­tuuri­in kuu­luu myös ehdo­ton kuu­li­aisu­us johta­jaa kohtaan, hän­tä ei saa arvostel­la ja hänen virheistään ei saa puhua

  Vaiken­e­minne kuu­luu kult­tuuri­in, sen vuok­si ped­ofil­i­akin sai muhia kaikessa rauhas­sa yhteisössä, näis­sä piireis­sä nou­date­taan koti­maista sharia-laki

  Sip­ilälle on suuria vaikeuk­sia ymmärtää täl­laista tot­telemat­to­muut­ta, jota Yle tai Hesari edustavat

  Samal­la se ker­too, ettei Sip­ilä kestä painei­ta vaan panikoi, kun tilanne kärjistyy

 25. Tero Tolo­nen: Kyse ei ole niinkään siitä etteivätkö uutisvä­li­neet saisi seu­ra­ta asioi­ta ja tiedot­taa niistä, vaan siitä että epämääräi­sistä ja kesken­eräi­sistä asioista uuti­soidaan ikäänkuin ne oli­si­vat var­mo­ja totuuk­sia, vaik­ka tarkem­min tutkit­tuna usein havaitaan että mitään suo­ranais­es­ti väärää ei ole tehty.

  Kyl­lä tässä on jo jonkin aikaa ollut viit­teitä muu­ta­man YLE:n toimit­ta­jan suo­ranais­es­ta vale­htelemis­es­ta. Jos joku tekee YLE:ssä jut­tu­ja poli­itikon omaisu­usasioi­ta, hänen pitää kyl­lä tietää, miten vaku­u­tuskuor­ta verote­taan ja miten sitä hallitaan.

  JY: Ter­rafa­men toim­i­tusjo­hta­ja Joni Lukkaroinen vahvisti Kat­era Steel­in kanssa teh­dyn sopimuk­sen 24. lokaku­u­ta eli kolme viikkoa ennen kuin val­tioneu­vos­ton talous­poli­it­ti­nen min­is­terivaliokun­ta esit­ti lisära­hoi­tus­ta Ter­rafame Groupille.

  Myös tämä olisi ollut syytä olla toimit­ta­jal­la tiedos­sa. Onko YLE tätä asi­aa vieläkään kertonut?

  No, Sip­ilä toi­mi toimit­ta­jan kanssa todel­la taita­mat­tomasti. Joul­u­lo­ma tulee tosi tarpeeseen.

 26. Tom­mi Uschanov:Käytän­nössä koko sana “tutk­in­tapyyn­tö” on lähin­nä hienos­tel­e­va kier­toil­maisu rikosil­moituk­selle, joka on van­hempi ja käytössä vaki­in­tuneem­pi sana.

  Kyl­lä. Mut­ta rikosil­moi­tus implisi­it­tis­es­ti ker­too, että epäilty on syyl­listynyt rikok­seen jos­ta on nyt ilmoitet­tu poli­isille, enää jäl­jel­lä on tuomion julis­tus. Tutk­in­tapyyn­tö sanana ilmaisee, että nyt vas­ta tutk­i­taan onko rikos­ta ylipäätän­sä tapahtunut.

  Nois­sa on mieliku­vien luon­nis­sa melkoisen suuri ero, vaik­ka juridis­es­ti ei minkään­laista eroa.

  Sanoil­la on voimaa ja sin­un pitäisi kir­jail­i­jana tietää se.

 27. Val­tion omis­ta­jao­h­jaus — tun­tuu ole­van idea hukas­sa taas ker­ran. Omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­va min­is­teri pää­tyy tasaiseen tahti­in johonkin sotku­un, syyt­tä tai syystä.

  Val­tion on järkevää omis­taa ja saa­da tuot­to­ja. Syynä ovat eläk­keet ja muut sään­nöl­liset val­tion­menot, sijoi­tu­so­maisu­us tas­saa budjettiongelmia.

  Laman aikana val­tion omaisu­us on aina ennen lisään­tynyt, sen ansios­ta maa on myös vaus­ras­tunut kun vaik­ka Meri­ta-roska­pank­ki muut­tui Nordeaksi. 

  Nykyi­nen hal­li­tus on myynyt hyvin tuot­tavia fir­mo­ja Solid­i­u­min salkus­ta ja ostanut tilalle ex-Out­okumpua ja Talvivaara/Terrafamea.
  Onko kysessä alue­poli­ti­ik­ka päämin­is­terin vaalipi­iri­in vai järkevää omaisu­u­den hoita­mista? Tätä pitäisi kysyä.

  Solidu­min rin­nalle on tulos­sa jokin­lainen riskisi­joi­tusy­htiö. Se lei­nee poli­ti­ikavä­line eikä val­tion varanan­non hoita­miseen tarkoitet­tu laitos. Vähän kum­malli­nen idea. Enem­män pitäisi miet­tiä miten EU kil­pailu­tuk­ses­sa voi ostaa kokeilu­palvelui­ta yhtiöiltä, joil­la ei ole vielä referenssejä.

  Ehkä kan­nat­taisi olla joku muu kuin päämin­is­teri hoita­mas­sa omis­ta­jao­h­jaus­ta. Samoin TEM:n virkamies voisi kom­men­toi­da Ter­rafa­men esi­tys­mistä tavoitteisiin.

 28. Oli miten oli koko tämän sotkun kanssa, niin eipä anna kovin pätevää kuvaa Sip­ilästä. Toivoisi, että täl­laisille täysin poli­ti­ikan ja/tai val­tion­hallinnon ulkop­uolelta tuleville min­is­tereille annet­taisi­in edes perusk­oulu­tus hallinto­laista (ja mielel­lään heti perään syven­tävät opin­not) että suurin piirtein tietäi­sivät miten hom­mat pitäisi oikeasti hoitaa.

 29. Vähän aikaa piti hah­mot­taa tilan­net­ta kun alkoi olla otsikko­ja kol­men ammat­tili­iton poli­it­tisen lakon uhasta.

  Jos jak­saa kaivaa esi­in alku­peräisen YLE 25.11 uutisen, niin pikkusen medi­an mopo keulii. Toimit­ta­jat on kuin lääkäre­itä. Hoitovirheen jäl­keen puo­lus­te­taan kave­ria, eikä ketään kiin­nos­ta kuol­lut poti­las tai miten vas­taa­va väl­tetään tulevaisuudessa.

  Toimit­ta­jien henkisen laisku­u­den vuok­si hel­posti tark­istet­tavia virheitä jää jut­tui­hin. Menee sketsin puolelle kun Suomen Kuvale­hti kiimoissaan julkaisee speku­laa­tioitaan keskel­lä yötä. Aamuyöstä Jääskeläi­nen toteaa nukkuneen­sa kun SK on pyytänyt kom­ment­tia ja ker­too aamuyöstä SK toimit­ta­jien nukku­van eivätkä ole online lin­jan päässä.

  Blogikir­joituk­set ovat syn­nyt­täneet uuden kult­tuurin. Tyyp­il­lis­es­ti yksisu­un­tainen blo­gi, jota luk­i­jat eivät voi kom­men­toi­da tai oikoa asi­avirheitä. Ker­ro­taan puoli­to­tuuk­sia, joi­ta kier­rätetään some- ja uutismaail­mas­sa. Ehkä “kor­jaus” väärään tietoon tehdään parin viikon päästä, mut­ta se ei enää kiin­nos­ta ketään.

  Olli Rehn oli 26.11 Yle Ykkösaa­mus­sa. Ker­toi miten malmikul­jetin tilaus hoi­tui. Ketään ei kiinnostanut?

 30. Minus­ta tässä jääviy­sepäilyssä uno­htuu nyt Soin­in­vaar­al­ta jotain. Nähdäk­seni asi­as­sa on kak­si puolta:

  1) Onko Sip­ilä pyrkinyt vaikut­ta­maan Ter­rafa­men ratkaisui­hin siten, että suku­laisilleen syn­tyy etua?

  2) Onko Sip­ilän päätök­sen­tekoon val­tion­tuki­asi­as­sa vaikut­tanut se, että päätös mah­dol­lis­es­ti hyödyt­tää hänen sukulaisiian?

  Lie­nee varsin toden­näköistä, että kohdas­ta 1) ei ole tässä kyse. Mut­ta vähin­täänkin epäilys herää kohdan 2) suhteen.

  Sitä tuskin voidaan edel­lyt­tää, että Sip­ilä olisi täysin tietoinen suku­lais­ten­sa omis­ta­man fir­man asi­akkuuk­sista. Mut­ta kun asia tulee ilmi, siihen olisi voin­ut reagoi­da huo­mat­tavasti fik­sum­min kuin kiukut­tele­mal­la toimit­ta­jille. Esim. tode­ta että tukipäätös on tehty väärässä järjestyk­sessä ja pidet­ty uusi val­tioneu­vos­ton kok­ous, jos­ta Sip­ilä olisi jäävän­nyt itsen­sä ja Orpon johta­mana päätös olisi tehty uudestaan.

  Siinä mielessä yhdyn huoleen siitä, että meil­lä on yli­r­a­situs­ta pote­va pääministeri.

 31. Sylt­ty: Kyl­lä. Mut­ta rikosil­moi­tus implisi­it­tis­es­ti ker­too, että epäilty on syyl­listynyt rikok­seen jos­ta on nyt ilmoitet­tu poli­isille, enää jäl­jel­lä on tuomion julistus. 

  Aika kafkalaises­sa maail­mas­sa elet­täisi­in, jos rikosil­moituk­ses­ta osoit­taisi suo­raan jonkin­lainen kausaa­li­nen nuoli tuomion julistamiseen.

  Todel­lises­sa maail­mas­sa rikosil­moi­tusten suuri enem­mistö ei joh­da edes esi­tutk­in­taan. Esimerkik­si vuon­na 2015 poli­isi kir­jasi Suomes­sa 381 307 rikosil­moi­tus­ta, mut­ta vain 55 292 rikok­ses­ta tuomit­ti­in oikeudessa ran­gais­tus. Tuomioiden määrän suhde rikosil­moi­tusten määrään on siis noin 1:7.

  Sanoil­la on voimaa ja sin­un pitäisi kir­jail­i­jana tietää se. 

  Sik­si minä juuri kor­jaan näitä lop­ut­to­mia asi­avirheitä, kos­ka tiedän kir­jail­i­jana, mil­lainen ei-toiv­ot­ta­va voima on väärin käyte­ty­il­lä sanoilla.

 32. Liian van­ha:
  Sip­ilän toimis­sa näkyvät impi­vaar­alisen kas­vatuk­sen jäljet

  Kun­non laes­ta­di­o­laise­na hän ajaa ensisi­jais­es­ti uskon­veljine ja ‑sis­arten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jais­es­ti Suomen ja muiden kansalaisten

  Suo­ma­laiset äänes­tivät Keskus­tan suurim­mak­si puolueek­si viime eduskun­tavaaleis­sa ja se oli suurim­mal­slti osin Sip­ilän, joka tuli poli­ti­ikan ulkop­uolelta, ansio­ta. Uskon­nolli­nen vakau­mus ja yrit­täjä­taus­ta oli­vat tiedos­sa jo kauan ennen vaale­ja. Onko päämin­is­terin aina pakko olla joku poli­it­ti­nen eläin tai virkamies?

 33. Joskus on ihme­tyt­tänyt kun vuosikym­meniä kansane­dus­ta­jana toim­i­neet eivät omista mitään.

  Lapin kelo­ma­joil­la ja vas­taav­il­la pääsee lomaile­maan kun on sopivien yhteisö­jen hallinnos­sa, ja Helsingis­sä on eri tahoil­la tar­jo­ta vuokra-asun­to­ja sopivasti.

  Silti on vaar­alli­nen ihanne, jos kaikkien poli­itikko­jen pitäisi olla koko aikuisen ikän­sä paneu­tunut vain yhteisen kakun jakamiseen. Sys­teemin tulisi sal­lia mah­dol­lisu­us henkilölle, joka on onnis­tunut kas­vat­ta­maan yhteistä kakkua, myös osal­lis­tu­maan poli­ti­ikkaan. Poli­it­tiset broi­ler­it ovat paljolti virkami­esten ja avus­ta­jien­sa ohjail­tavis­sa talousasioissa.

  Innokkaat tutki­vat jour­nal­is­tit voisi­vat selvit­tää paljonko Sip­ilän päämin­is­teriu­ra on tuot­tanut hänelle henkilöko­htaista taloudel­lista tap­pi­o­ta. Men­estys his­to­ri­as­sa ei ole tae men­estyk­ses­tä tule­vaisu­udessa, mut­ta pelkästään “pakkoir­tau­tu­mi­nen” Elec­tro­bitin omis­tuk­sista tuot­ti 12 milj eur mene­tyk­sen. Kai tästäkin voisi kehitel­lä jour­nal­is­tisen läh­estymiskul­man, jol­la tehdä päämin­is­teri nau­runalaisek­si ulko­mai­ta myöten.

 34. Taavi Hori­la: Siinä mielessä yhdyn huoleen siitä, että meil­lä on yli­r­a­situs­ta pote­va pääministeri.

  Yli­r­a­situk­ses­ta “huoles­tu­mi­nen” on van­ha temp­pu (alkaa kohdas­ta 2:55), kehnos­ti naamioitua ad hominemia.

 35. Liian van­ha: Kun­non laes­ta­di­o­laise­na hän ajaa ensisi­jais­es­ti uskon­veljine ja ‑sis­arten asi­aa ja vas­ta tois­sis­jais­es­ti Suomen ja muiden kansalaisten

  Tuli­pa deja-vu siitä kuin­ka alt-right suh­tau­tui H. Clin­tonin per­soon­aan äsket­täisessä USAn presidentinvaalikampanjassa.

 36. Kun­tali­itoskun­ta­lainen
  Jos jak­saa kaivaa esi­in alku­peräisen YLE 25.11 uutisen, niin pikkusen medi­an mopo keulii. 

  Aivan niinkuin san­ot, keskiver­toisen net­tisurf­faa­jan keskit­tymiskyky on sama kuin syys­tu­ulen kieput­ta­mal­la koivun­le­hdel­lä. Sik­si alkulähteille pääsy pitää tehdä niin höy­henenkevyen helpok­si että siihen lehtikin pystyy. Monien toimit­ta­jien keskit­tymiskyky tun­tuu ole­van samal­la tasolla.

  Joten: mainit­tu YLE-uuti­nen löy­tyy täältä.

  Olli Rehn oli 26.11 Yle Ykkösaa­mus­sa. Ker­toi miten malmikul­jetin tilaus hoi­tui. Ketään ei kiinnostanut? 

  Tässä link­ki ohjel­maan, ajan­hetkestä 6:00 eteenpäin.

 37. Kyl­lä tässä on kyse ajo­jahdista, joka on jatkunut koko Sip­ilän päämin­is­teriy­den ajan. Lai­ta googleen Sip­ilä ja laes­ta­di­o­laiset , niin saat sato­ja — tuhan­sia jut­tu­ja aiheesta, sivus­ta ja vier­estä. Onko vas­taavia esim. Soinin uskon­toy­hteyk­sistä ? Luulisi poli­itikol­lakin ole­van yksi­ty­isyy­den suo­ja ja sanan­va­paus puo­lus­taa itseään jääviy­sepäi­ly­jen kohteena. Medi­an toimin­nas­ta päätellen näin ei ole, ainakaan Keskus­taan kuu­lu­val­la poliitikolla.

  Syylli­nen koko jupakkaan on toimit­ta­ja, joka ei antanut asial­lista mah­dol­lisu­ut­ta vasti­neeseen. Toim­inta on erit­täin tarkoi­tushakuista, kyl­lähän jokaisel­la toimit­ta­jal­la on koulu­tuk­sen­sa ja koke­muk­sen­sa perus­teel­la tark­ka tieto vasti­neen annon vaatimuksesta.

 38. ceterum censeo: Oikeas­t­aan tämä meteli ker­too kuin­ka alas toimit­ta­jien moraali on valah­tanut. Paljon porua eikä oikeas­t­aan lainkaan vil­lo­ja. Hyökkäämistä, jon­ka ain­oa tarkoi­tus on hyökkääminen.

  En ole tätä tapaus­ta ehtinyt oikein kun­nol­la seu­raa­maan, mut­ta näin sivusilmin kat­sot­tuna asia näyt­tää juuri täl­laiselta. Hyökätään voimal­la päämin­is­ter­iä vas­taan, mut­ta perus­teet vaikut­ta­vat kovin ohuilta.

  Län­si­mais­sa medi­an tehtävä on tietysti seu­ra­ta kri­it­tis­es­ti val­lan­pitäjien toim­intaa, mis­tä seu­raa luon­nol­lis­es­ti jän­nit­teitä. Välil­lä syn­tyy kuitenkin tunne, että kyse on enem­män ajo­jahdin riemus­ta kuin aidos­ta yhteiskun­nal­lis­es­ta ongel­mas­ta. Sel­l­ainen tun­tuu aina ikävältä.

  Oppo­si­tio käyt­tää tietysti kaikkea mah­dol­lista hyväk­seen, mut­ta se nyt on vain poli­ti­ikkaa. Vai onko tässä vyy­hdessä jotain, joka on jäänyt min­ul­ta huomaamatta?

 39. Nyt olisi hyvä paik­ka laa­jen­taa keskustelu Sip­ilän ja Ylen härdel­listä yleiseen pohd­in­taan siitä mitä medi­as­sa saa sanoa, kuka saa sanoa ja ketkä päät­tävät tästä kaikesta eli valvo­vat julk­ista keskustelua.

  Aluk­si pitää tode­ta, että suo­ma­lainen val­ta­me­dia, per­in­teinen media on kan­sain­välisessä ver­tailus­sa varsin luotet­ta­va. Mitä tahansa moskaa ei julka­ista, fak­tat pyritään tark­ista­maan jne. Sit­ten seu­raa pien­tä medi­akri­ti­ikkiä. Huom! Joka ei sit­ten tarkoi­ta mitään epälu­ot­ta­muk­sen ilmapi­irin liet­somista val­ta­me­di­aa kohtaan. 

  Melkein kaikesta saa Suomes­sa puhua. Totaa­likiel­to kos­kee vain hyvin har­vo­ja asioi­ta. Isom­paa pros­ent­tia kos­kee määräi­ly, miten asi­as­ta saa puhua. Ylen enti­nen toimit­ta­ja ker­too Kansal­lis­ark­iston Tiel­lä sanan­va­pau­teen-sivus­tol­la keis­sistä TTIP (https://sananvapauteen.fi/henkilokuva/2830) Jutus­sa ker­rataan EU-komis­sion lin­ja siitä, miten tulee puhua TTIP:n puoles­ta. Hyviä puo­lia korostet­ta­va, kaik­ki negati­ivi­nen puhe piti hiljen­tää, kor­ja­ta ja ojen­taa. Hiuk­sianos­tat­tavaa tässä on se, että tämä dok­tri­i­ni on lävistänyt koko medi­ak­en­tän! Mukana on sekä Yle että kau­palli­nen puoli. Sama kos­kee tietysti myös CETAn käsittelyä.

  Täl­laiset tapauk­set ovat vielä paljon merkit­tävämpiä kuin päämin­is­terin vaikut­tamisyri­tyk­set Ylen jour­nal­is­tisi­in valintoihin. 

  Sip­ilä gates­sa Yle on ollut syytet­tynä alis­tu­mis­es­ta poli­itikko­jen pain­os­tuk­sen alla ja kau­palli­nen media on juh­lin­ut riip­pumat­to­muut­taan. Sal­li mun nau­raa. Kau­palli­nen media on toisen­laisen ikeen alla. Kau­palli­nen media on Pääo­man Oma Media, mikä hei­jas­tuu varsinkin talou­sai­hei­den käsittelyyn.

  Siis­pä: suo­ma­lainen media on suurelta osin sanan­va­pauske­hun­sa ansain­nut, mut­ta agen­da set­tingi­in eli asial­is­tan määräi­lyyn ja näkökul­mien val­in­taan kansalaisen pitää kiin­nit­tää kri­it­tis­es­ti huomiota.

 40. Tom­mi Uschanov:Todel­lises­sa maail­mas­sa rikosil­moi­tusten suuri enem­mistö ei joh­da edes esitutkintaan. 

  Nii-in, sitähän minäkin. 

  Eli mis­sä on rikoil­moituk­sen nim­i­tyk­sen point­ti, jos rikok­se­ton ilmoi­tus on lähempänä todel­lisu­ut­ta kuin rikosilmoitus?

 41. Virhe on Ylen toimit­ta­jien. He ovat jah­dan­neet Sip­ilää ja sik­si tehneet virheel­lisiä, harhaan­jo­htavia epäam­mat­ti­maisia jut­tu­ja, ainakin osit­tain vieläpä tahallisesti. 

  Sip­iläl­lä on oikeus, jopa velvol­lisu­us, ojen­taa virhei­den tek­i­jöitä ja pomo­ja, jot­ka eivät pysty pitämään alaisi­aan kaidal­la polulla.

 42. Tom­mi Uschanov: Eräs Suomen sitkeimpiä ja laa­jim­malle levin­neitä väärinkäsi­tyk­siä. Enti­nen kir­je­salaisu­us, nykyi­nen viestin­täsalaisu­us, kieltää mui­ta kuin vas­taan­ot­ta­jaa avaa­mas­ta viestiä ilman vas­taan­ot­ta­jan lupaa. Esimerkik­si kir­jeitä ei saa höyryt­tää auki postin takahuoneessa Itä-Sak­san malliin.

  Olisi mie­lenki­in­toista kuu­la asiantun­ti­jan käsi­tys. Kyse siis on siitä, että vira­nomainen on luovut­tanut saami­aan yksi­ty­isiä vieste­jä toimit­ta­jalle. Jos tämä todel­la on sal­lit­tua, en oikein tiedä mihin enää luot­taa! Ainakin meikältä lop­puu kaik­ki viestin­tä vira­nomais­ten suuntaan.

 43. Vielä selvyy­den vuok­si: ymmär­ryk­seni mukaan Sip­ilä on rikkonut viestin­täsalaisu­ut­ta luovut­taes­saan vira­nomaisen edus­ta­jana saami­aan vieste­jä toimit­ta­jalle salaa­mat­taa viestin lähet­täjän nimeä. Kyse on kai rikoksesta. 

  Vai eikö min­is­teri ole vira­nomaisen edus­ta­ja tässä tapauk­ses­sa? Voiko päämin­is­teri olla yksi­ty­ishenkilö, joka saa lähetel­lä saami­aan vieste­jä kelle haluaa?

  No, jos aihet­ta on, kai joku kan­telun tekee. Min­ul­la ei sel­l­aisia into­hi­mo­ja ole.

  1. Ahis­taa,
   Oletko var­ma. Ymmärtääk­seni viestin­täsalaisu­ut­ta riko­taan, jos ulkop­uo­li­nen taho avaa kir­jekuoren, mut­ta lailli­nen vas­taan­ot­ta­ja saa­nee ker­toa saamis­taan kir­jeistä, ellei jostain tois­es­ta laista muu­ta seu­raa. (Ter­vey­den­ti­laa koske­vat tiedot ym. ) Sai­han tomit­ta­jakin julk­istaa Sip­ilän lähet­tämät viestit.

 44. Osmo Soin­in­vaara:
  Ahistaa,
  Oletko var­ma. Ymmärtääk­seni viestin­täsalaisu­ut­ta riko­taan, jos ulkop­uo­li­nen taho avaa kir­jekuoren, mut­ta lailli­nen vas­taan­ot­ta­ja saa­nee ker­toa saamis­taan kir­jeistä, ellei jostain tois­es­ta laista muu­ta seu­raa. (Ter­vey­den­ti­laa koske­vat tiedot ym. ) Sai­han tomit­ta­jakin julk­istaa Sip­ilän lähet­tämät viestit.

  En ole var­ma. Yritän tässä selvitel­lä asi­aa, mikä näkyy siinä, että en kir­joi­ta väite­lau­sei­ta vaan kysymyk­siä ja kval­i­fikoitu­ja arveluja.

  Kaiken jär­jen mukaan päämin­is­teri on “vira­nomaisen edus­ta­ja” (kuten lais­sa san­o­taan). Jos korkein­ta toimeen­panoval­taa käyt­tävä henkilö ei ole “vira­nomaisen edus­ta­ja”, kuka on? 

  Jos hän on vira­nomaisen edus­ta­ja, hän ei mielestäni saa välit­tää saami­aan vieste­jä toimit­ta­jille. Mielipi­de perus­tuu asi­aa koske­van lain lukemiseen. Ja onhan se nyt kai selvä ilman lain lukemis­takin, että vira­nomainen on vaiti­olevelvolli­nen: jos minä vaik­ka val­i­tan vira­nomaisen edus­ta­jalle, että vira­nomainen on kohdel­lut min­ua väärin, en halua lukea siitä seu­raa­van päivän lehdestä. En usko Sip­ilän puo­lus­ta­jatkaan halu­a­vat, jos tulee oikeasti vas­taan moinen tilanne.

  Saa kor­ja­ta, jos olen väärässä. 

  Mut­ta jos en ole, olisi­han se asial­lista, että jut­tu käytäisi­in läpi. Onko päämin­is­teri vira­nomaisen edus­ta­jana tai yksi­ty­ishenkilönä oikeutet­tu välit­tämään saami­aan vieste­jä toimit­ta­jille? Jos hän on oikeutet­tu ovatko kaik­ki virakamiehet oikeutet­tu­ja välit­tämään vieste­jä toimittajille?

 45. Ahis­taa: vira­nomainen on luovut­tanut saami­aan yksi­ty­isiä vieste­jä toimit­ta­jalle. Jos tämä todel­la on sal­lit­tua, en oikein tiedä mihin enää luottaa

  Salas­sa toimi­vaan vira­nomaiseen ei yleen­sä voi luot­taa, ja niin­pä perus­tus­lain mukaan kaik­ki vira­nomaisen toim­inta on lähtöko­htais­es­ti julkista.

  Ilmeis­es­ti kuitenkin on kyse viesteistä jot­ka Sip­ilä on saanut kansane­dus­ta­jan roolis­sa, ei päämin­is­terin. Kansane­dus­ta­jaa ei kai las­ke­ta viranomaiseksi.

 46. Jääskeläisen peruste­lut Sip­ilän jääviys-jut­tu­jen hyl­lyt­tämiselle oli­vat ihan kestävät. Asi­aa oli vatvot­tu riit­tävästi, eikä siinä tun­tunut ole­van sen enempää. 

  Ongel­ma on enem­mänkin a) Sip­ilän sähkö­pos­tivi­estit, jot­ka saa­vat Jääskeläisen toimet näyt­tämään siltä, että jääviys-jutut hyl­lytet­ti­in pain­os­tuk­sen alla ja b) sit­tem­min pal­jas­tuneet use­at samankaltaiset tilanteet, jois­sa Ylen toimit­ta­jien jour­nal­is­tista vapaut­ta on rajoitet­tu PM Sip­ilän käsit­telyssä (case vaku­u­tuskuori, teat­te­ri­o­h­jaa­jan savus­tusyri­tys pressiklubista).

  Asi­at ovat niin kuin ne näyt­tävät ole­van. Tilanne on Jääskeläisen kannal­ta vähän epäon­nekaskin, kiitos Sip­ilän herkkä­nahkaisu­u­den, mut­ta ei hänel­lä ole mielestäni kuin yksi tie ulos. Eron­pyyn­tö. Uskot­tavu­us on men­nyt ja jos Jääskeläi­nen ei lähde, niin siitä kär­sii ennen kaikkea Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus.

  Suomes­sa tietysti pide­tään duuneista viimeiseen saak­ka kiin­ni ja varsinkin niistä duuneista, jot­ka rahoite­taan verora­hoil­la. Huoli­mat­ta vahin­go­ista. Oma etu tärkein.

 47. Sip­iläl­lä on työru­uhkaa, paljon lake­ja pitää saa­da eten­emään, ei joutaisi int­tämään toimit­ta­jien kanssa. Tolkun ihmiset eivät noi­hin jut­tui­hin sot­keen­nu. hatun­nos­to Osmolle.

 48. Kan­er­van, Kankaan­niemen ym tek­stivi­estiko­huis­sa vas­taan­ot­ta­ja on julkaissut saa­mansa viestit. Media on voin­ut ne julkaista.

  Viesti­in kir­joite­tut “ei saa julka­ista / ei saa lähet­tää eteen­päin” näyt­tävät ole­van merk­i­tyk­set­tömiä. Niis­sä vedo­taan vas­taan­ot­ta­jan moraali­in. Luot­ta­mus henkilöön menee, jos julkaisee viestin joka erik­seen toiv­otaan jäävän kahdenväliseksi.

  Hal­li­tus ym työsken­te­ly, jos­sa on tarkoi­tus luot­ta­muk­sel­lis­es­ti käsitel­lä asioi­ta ram­pau­tuu, kun keskuste­lut vuode­taan ulos.

 49. Soin­in­vaar­al­la taitaa olla jotain yhteyt­tä Ylä-Savoon, mut­ta samal­la hatara muisti, kun ei muista miten kepumafia tässä maas­sa operoi.

  Kepumafi­ak­si voidaan kut­sua tätä hyvin tiivi­iden uskon­nol­lis­ten yhteisö­jen muo­dosta­maa löy­hää liit­toa, joka pitää val­taa Syrjä-Suomessa.

  Halu­aisin myös tähän sop­paan huo­maut­taa siitä, että päämin­is­terin kotikun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finnver­an hövelil­lä velka­vivul­la usei­den sato­jen miljoonien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Kepumafia on sota­jalal­la suurkaupunke­ja ja eri­tyis­es­ti yliopis­to­ja kohtaan.

  Onnek­si maaseudul­la ei ole tule­vaisu­ut­ta, muuten tässä pitäisi olla huolissaan.

 50. eemil:
  Syylli­nen koko jupakkaan on toimit­ta­ja, joka ei antanut asial­lista mah­dol­lisu­ut­ta vasti­neeseen. Toim­inta on erit­täin tarkoi­tushakuista, kyl­lähän jokaisel­la toimit­ta­jal­la on koulu­tuk­sen­sa ja koke­muk­sen­sa perus­teel­la tark­ka tieto vasti­neen annon vaatimuksesta.

  Olen ollut joskus parin päivän koulu­tuk­ses­sas medi­an kohtaamis­es­ta ja sen poh­jal­ta syn­tyi aika raadolli­nen kuva toimit­ta­jien “ammat­ti­eti­ikas­ta”. Sain mm. sen käsi­tyk­sen, että tuo vasti­neen pyytämi­nen uutiseen niin, ettei pyyn­töön voi mitenkään käytän­nössä reagoi­da, on ihan nor­maali “maan tapa”. Samoin, jos on ollut haas­tatelta­vana, saa jutun tark­istet­tavak­si viimetingas­sa — ja jos jotain kor­jauk­sia vaatii, niin ne kään­tyvät toimit­ta­jan käsit­telyssä hel­posti päinvastaiseksi.

  Käytän­nössä toimit­ta­jaan kan­nat­taisi suh­tau­tua kuin häi­jyyn kiusaa­jaan tai vihol­lisen agent­ti­in, joka käyt­tää kaiken saa­mansa tiedon omak­si hyväk­seen. Pahin virhe on kuule­ma ere­htyä jutustele­maan tut­taval­lis­es­ti toimit­ta­jan kanssa “off the record” — kos­ka kaik­ki san­ot­tu on kuitenkin vapaa­ta riis­taa. Ilmeis­es­ti mon­et usein toimit­ta­jia kohtaa­vat asiantun­ti­jat yms. nauhoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lanteet alus­ta loppuun.

 51. Mehtäläi­nen: Halu­aisin myös tähän sop­paan huo­maut­taa siitä, että päämin­is­terin kotikun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finnver­an hövelil­lä velka­vivul­la usei­den sato­jen miljoonien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Mie­lenki­in­toinen uusi tieto! Ker­rotko läh­teesi, jot­ta voisin arvioi­da tietosi luotettavuutta?

 52. ksee: Ilmeis­es­ti mon­et usein toimit­ta­jia kohtaa­vat asiantun­ti­jat yms. nauhoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lanteet alus­ta loppuun.

  Näin on ollut jo ainakin parikym­men­tä vuot­ta. Kun ilmoi­tat toimit­ta­jalle, että nauhoi­tat keskustelun, mah­dolli­nen julka­istu jut­tu on huolel­lisem­min tehty.

  Ei vält­tämät­tä tarvitse edes nauhoittaa 🙂

 53. Mehtäläi­nen
  Halu­aisin myös tähän sop­paan huo­maut­taa siitä, että päämin­is­terin kotikun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finnver­an hövelil­lä velka­vivul­la usei­den sato­jen miljoonien euro­jen biohuuhaatehdas

  Ai että Kem­peleeseen bio­tuotete­hdas? Ihan täyt­tä roskaa.

  Näin virheel­liset bre­it­bart-tason syytök­set saisi­vat kyl­lä tart­tua mod­er­aat­torin silppuriin.

 54. Tapio: Mie­lenki­in­toinen uusi tieto! Ker­rotko läh­teesi, jot­ta voisin arvioi­da tietosi luotettavuutta?

  Miten olisi vaik­ka ko. pöytälaatikkop­uljun verkkosivut?

  http://www.fi.kaicellfibers.fi

  Finnveras­ta uuti­soidaan kyl­lä sit­ten lähitulevaisuudessa.

 55. Olli Pot­to­nen: Salas­sa toimi­vaan vira­nomaiseen ei yleen­sä voi luot­taa, ja niin­pä perus­tus­lain mukaan kaik­ki vira­nomaisen toim­inta on lähtöko­htais­es­ti julkista.

  Ilmeis­es­ti kuitenkin on kyse viesteistä jot­ka Sip­ilä on saanut kansane­dus­ta­jan roolis­sa, ei päämin­is­terin. Kansane­dus­ta­jaa ei kai las­ke­ta viranomaiseksi.

  Vira­nomaisen toim­inta on julk­ista päätösten ja niiden perustelu­jen osalta. Julk­isia eivät ole ne tiedot, jot­ka hän saa tai han­kkii kansalai­sista vira­nomaisen edus­ta­jana. On mah­do­ton aja­tus, että esimerkik­si poli­isi saisi välitel­lä tieto­jaan medi­alle. Sama asia kos­kee mui­ta vira­nomaisia vaik­ka asia ei olekaan samal­la taval­la ehkä itses­tään selvä.

  On myös mah­do­ton aja­tus, että päämin­is­ter­ille asiois­taan ker­to­va henkilö joutuu arvu­ut­tele­maan onko nyt tekemi­sis­sä päämin­is­terin vai jonkun mun kanssa. Esimerkik­si kansane­dus­ta­jan. Tai joulupukin.

  Olisi kiva kuul­la asiantun­ti­jan kom­ment­ti siihen, onko Sip­ilä rikkonut lakia ja jos on mikä on ran­gais­tus. Mut­ta ilmeis­es­ti tämä ei oikein jak­sa kiin­nos­taa ketään tääl­lä tai muual­la, jos­sa olen asi­as­ta kysellyt.

  Jäänee arvoituk­sek­si min­ulle ja ehkä kaikille muillekin, onko päämin­is­teri velvolli­nen pitämään salas­sa viestit, joi­ta on kansalaisil­ta saanut. Eli saako pämin­is­teri tai kuka tahansa muu vira­nomaisen edus­ta­ja lähet­tää viestin medi­alle tai vaik­ka viestin lähet­täjän vihamiehelle niin, että lähet­täjän nimi käy ilmi.

 56. ex-jour­nal­isti: kiitos Sip­ilän herkkänahkaisuuden

  Vai muka herkkä­nahkainen. Vii­it­taan niihin tuhan­si­in epäasial­lisi­in jut­tui­hin, joi­ta Sip­ilästä on tehtail­tu. Kohdelti­inko Lip­pos­ta samoin päämin­is­te­ri­aikana, ei todellakaan.

  Kaivet­ti­inko avio­eros­ta, SAK- yhteyk­sistä, Irak-gat­es­ta, Stasilis­toista kaik­ki mah­dolli­nen , ei todellakaan.

  Etelän media­mafia on ottanut Sip­ilän maal­i­tauluk­seen heti alus­ta läh­tien. Kaik­ki leikkauk­set ovat Sip­ilän syytä ja muu hal­li­tus vas­tus­taa niitä. Tässä Ter­rafa­men jutus­sakaan ei ole mitään esteel­lisyyt­tä, kos­ka tuki ja tilauk­set eivät ole mil­lään taval­la kytkök­sis­sä toisi­in­sa, eivät ajal­lis­es­ti eivätkä taloudellisesti.

  Sip­ilän suku­laiset pitäisi var­muu­den vuok­si lait­taa liike­toim­intakiel­toon , kos­ka Sip­ilä ja sitä kaut­ta hal­li­tuk­sen toimet edis­tävät talouden elpymistä. Tämän etelän media­mafia tulk­it­see suku­lais­ten suosimiseksi.

 57. Ahis­taa: Vira­nomaisen toim­inta on julk­ista päätösten ja niiden perustelu­jen osalta. Julk­isia eivät ole ne tiedot, jot­ka hän saa tai han­kkii kansalai­sista vira­nomaisen edus­ta­jana. On mah­do­ton aja­tus, että esimerkik­si poli­isi saisi välitel­lä tieto­jaan medi­alle. Sama asia kos­kee mui­ta vira­nomaisia vaik­ka asia ei olekaan samal­la taval­la ehkä itses­tään selvä.

  On myös mah­do­ton aja­tus, että päämin­is­ter­ille asiois­taan ker­to­va henkilö joutuu arvu­ut­tele­maan onko nyt tekemi­sis­sä päämin­is­terin vai jonkun mun kanssa. Esimerkik­si kansane­dus­ta­jan. Tai joulupukin.

  Olisi kiva kuul­la asiantun­ti­jan kom­ment­ti siihen, onko Sip­ilä rikkonut lakia ja jos on mikä on ran­gais­tus. Mut­ta ilmeis­es­ti tämä ei oikein jak­sa kiin­nos­taa ketään tääl­lä tai muual­la, jos­sa olen asi­as­ta kysellyt.

  Jäänee arvoituk­sek­si min­ulle ja ehkä kaikille muillekin, onko päämin­is­teri velvolli­nen pitämään salas­sa viestit, joi­ta on kansalaisil­ta saanut. Eli saako pämin­is­teri tai kuka tahansa muu vira­nomaisen edus­ta­ja lähet­tää viestin medi­alle tai vaik­ka viestin lähet­täjän vihamiehelle niin, että lähet­täjän nimi käy ilmi.

  Itselle tulleet sähkö­pos­tit, jois­sa alku­peräisen lähet­täjän nimi näkyy, saa lähet­tää eteen­päin yksit­täiselle toimit­ta­jalle, jollei niitä lähetä siinä tarkoituk­ses­sa, että ne olisi tarkoitet­tu julkiseen lev­i­tyk­seen, sanoo Helsin­gin yliopis­ton viestin­täoikeu­den pro­fes­sori Päivi Korpisaari.

  Kor­pisaari puhuu asi­as­ta yleisel­lä tasol­la eikä ota kan­taa päämin­is­teri Juha Sip­ilän (kesk.) tapauk­seen, jos­ta hänel­lä ei ole riit­tävää infor­maa­tio­ta saatavil­la, ks.

  https://demokraatti.fi/nain-vastaa-viestintaoikeuden-professori-voiko-sahkopostit-joista-ilmenee-alkuperainen-lahettaja-laittaa-jakoon-sipila-sanoi-miettineensa-yksityisyyskysymysta/

 58. Mehtäläi­nen: Halu­aisin myös tähän sop­paan huo­maut­taa siitä, että päämin­is­terin kotikun­taan ollaan perus­ta­mas­sa Finnver­an hövelil­lä velka­vivul­la usei­den sato­jen miljoonien euro­jen biohuuhaatehdas.

  Tapio: Mie­lenki­in­toinen uusi tieto! Ker­rotko läh­teesi, jot­ta voisin arvioi­da tietosi luotettavuutta?

  JY: Mehtäläi­nen tarkoit­ta­nee tätä:
  http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/paltamo-on-nyt-ykkosvaihtoehto-sellutehtaalle/

  Sip­ilä on kuitenkin kotoisin Puolangalta.

  Mehtäläi­nen: Miten olisi vaik­ka ko. pöytälaatikkop­uljun verkkosivut?

  http://www.fi.kaicellfibers.fi

  Finnveras­ta uuti­soidaan kyl­lä sit­ten lähitulevaisuudessa.

  Noista linkkien tiedoista ei min­ulle selvin­nyt mikä tuos­sa Kai­cellin suun­nitel­mas­sa on huuhaata?

  Pal­ta­mol­ta on Oulu­un matkaa alle 150 km maanti­etä pitkin eli alle puo­let ver­rat­tuna mitä on esim. Äänekoskelta lähim­pään sata­maan. Ainakaan kul­je­tusetäisyys ei siten ole ongelma.

  Kai­cellin sivuil­ta löy­tyi aika vähän tietoa, mut­ta seu­raa­va kuitenkin:

  Kai­Cell Fibersin tuotes­trate­gia perus­tuu kolmeen eril­liseen kokonaisuuteen.

  1) Uuden­lainen kemi­alli­nen sellu.

  2) Bio­tuoteyk­sikkö, joka tuot­taa merkit­tävän määrän uuden­laisia kuitu­ja. Tämän avul­la voidaan ratkaista merkit­täviä ympäristöa­sioi­ta maail­man­laa­juis­es­ti tärkeäl­lä teollisuudenalalla.

  3) Inno­vati­ivi­nen bioekosys­tee­mi ja kokon­aisu­us, mis­sä usea toim­i­ja voi hyö­tyä kah­den kokon­aisu­u­den sivutuotteista. 

  Ver­tailun vuok­si voisi maini­ta Kemi­jär­ven tehtaan joka on investoin­nil­taan samaa luokkaa. Sen suun­nitel­laan tuot­ta­van mm. liukosel­lua ja mikrokiteistä sellua.

  Liukosel­lun markki­noiden suu­ru­us on 5–6 miljoon­aa ton­nia vuodessa ja ne kas­va­vat 5–10 pros­entin vauhdil­la. Kemi­jär­ven Bore­al Biore­fin suun­nitel­tu liukosel­luka­p­a­siteet­ti on 200 000 ton­nia, joten markki­nahäirikök­si siitä ei ole. Lisää tuotan­toa siis mah­tuu markkinoille.

  Sto­ra Enson Eno­cell-tehdas Uima­har­jul­la valmis­taa liukosel­lua ja myy sitä viskoosin raa­ka-aineek­si muun muas­sa Kiinaan.

  Suo­ma­laisen Bioekono­mi­ak­lus­terin FIBICin FuBio Cel­lu­lose ‑tutkimu­so­hjel­mas­sa on kehitet­ty kah­ta uut­ta liuo­tus­menetelmää (Bio­cel­sol ja Ion­cell), joiden avul­la valmis­tet­ta­van kuidun omi­naisuuk­sia voiti­in paran­taa ja pois­taa viskoosipros­es­sis­sa käytet­täviä myrkyl­lisiä, muun muas­sa rikkipo­h­jaisia kemikaale­ja (rikkivety, rikkihappo).

  Aal­to-yliopis­tol­la valmis­tet­ti­in Ion­cell-kuiduista kan­gas­ta ja kuidun todet­ti­in vär­jäy­tyvän hyvin. Siinä on myös silkkimäi­nen kiil­to. Marimekko esit­teli tois­sa vuon­na Ion­cell-kankaas­ta valmis­ta­mansa Allu-mekon.

  Mikrokiteisen sel­l­un Mcc:n tuotan­to on täl­lä het­kel­lä noin 150 000 ton­nia, joten Kemi­jär­ven laitok­sen kap­a­siteet­ti (30 000 ton­nia) muut­taa markki­nati­lan­net­ta merkittävästi.

  Mikrokiteisen sel­l­un laa­jem­paa käyt­töä on rajoit­tanut tähän asti hin­ta, kos­ka sitä on tuotet­tu pienis­sä tuotantoyksiköissä.

  Pro­fes­sori Olli Dahlin ryh­mä Aal­to-yliopis­ton Kemi­antekni­ikan korkeak­oulus­ta on kehit­tänyt mikrokiteisen sel­l­un tuotan­to­pros­es­sia niin, että sitä voidaan valmis­taa pienem­mäl­lä kemikaal­imääräl­lä sel­l­ute­htais­sa eli kustannustehokkaammin.

  Poten­ti­aalia siis on vaik­ka kuin­ka paljon. Jollei mitään uut­ta yritetä, niin kehnos­ti­han meille ennen pitkää käy.

 59. ksee: pyyn­töön voi mitenkään käytän­nössä reagoi­da, on ihan nor­maali “maan tapa”

  Tarkoi­tatko, että toimit­ta­jan menet­telyssä ei ole mitään moitit­tavaa? Vai onko toimit­ta­jan eti­ik­ka ja moraali hukas­sa ? Toimit­ta­jat taita­vat Suomes­sa olla diplo­maat­tien lisäk­si olla ain­oa työn­tek­i­järyh­mä, joka naut­tii koske­mat­to­muut­ta, siis ammatillisesti.

  Poli­itikot eivät saa pyytää oikaisua ilman, että se huude­taan medi­an sanan­va­pau­den kahlit­semisek­si. Toim­i­tuk­sen johto ei saa lin­ja­ta toim­i­tuk­sen työtä , vaik­ka Ilkan pääkir­joi­tus­ta lainat­en olisi kuin­ka läht­enyt epäpuh­taalle raville. 

  (Kuten tässäkin tapauksessa.)

  Jos sit­ten sat­tumal­ta kävisi niin, että toimit­ta­ja joutuu oikaise­maan vääryy­den, niin oikaisu on kuukausien päästä vaku­u­tuse­hto­jen pienen präntin tek­stiä vieläkin pienem­mäl­lä fontilla.

  Toimit­ta­ja on lisäk­si aina oike­as­sa. Jos joku tohtii asi­aa julkises­ti epäil­lä , niin kos­to tulee ole­maan ankara. Pelkkä mustalle listalle jou­tu­mi­nen ei riitä vaan henkilö pitää vielä nola­ta julkises­ti. Tapauk­sia tietää jokainen ja henkilöko­htaista koke­mus­takin on.

  Oma lukun­sa on Suomen eri medi­at­alo­jen kaut­ta toteu­tunut ei-riip­puma­ton tiedonvälitys.

 60. Vin­ha Perä: Itselle tulleet sähkö­pos­tit, jois­sa alku­peräisen lähet­täjän nimi näkyy, saa lähet­tää eteen­päin yksit­täiselle toimit­ta­jalle, jollei niitä lähetä siinä tarkoituk­ses­sa, että ne olisi tarkoitet­tu julkiseen lev­i­tyk­seen, sanoo Helsin­gin yliopis­ton viestin­täoikeu­den pro­fes­sori Päivi Korpisaari.

  Kor­pisaari puhuu asi­as­ta yleisel­lä tasol­la eikä ota kan­taa päämin­is­teri Juha Sip­ilän (kesk.) tapauk­seen, jos­ta hänel­lä ei ole riit­tävää infor­maa­tio­ta saatavil­la, ks.

  https://demokraatti.fi/nain-vastaa-viestintaoikeuden-professori-voiko-sahkopostit-joista-ilmenee-alkuperainen-lahettaja-laittaa-jakoon-sipila-sanoi-miettineensa-yksityisyyskysymysta/

  Kiitos. Sip­ilä ei kuitenkaan ole kuka tahansa vaan korkein­ta toimeen­panoval­taa käyt­tävä vira­nomainen. Mut­ta ehkä Kor­pisaari on sen ver­ran pere­htynyt, että tietää mis­tä puhuu. Siinä tapauk­ses­sa Sip­ilän toimien lail­lisu­us on vielä epä­selvää mut­ta selviää ehkä joskus. Epäilen kuitenkin, että Kor­pisaarel­la on point­ti men­nyt ohi. Esimerkik­si poli­isi tai sosi­aal­i­työn­tek­i­jä ei mis­sään nimessä saa lähet­tää saa­ma­iaan vieste­jä kenellekään ulkop­uoliselle, saati toimittajalle.

 61. ksee: Olen ollut joskus parin päivän koulu­tuk­ses­sas medi­an kohtaamis­es­ta ja sen poh­jal­ta syn­tyi aika raadolli­nen kuva toimit­ta­jien “ammat­ti­eti­ikas­ta”. Sain mm. sen käsi­tyk­sen, että tuo vasti­neen pyytämi­nen uutiseen niin, ettei pyyn­töön voi mitenkään käytän­nössä reagoi­da, on ihan nor­maali “maan tapa”. Samoin, jos on ollut haas­tatelta­vana, saa jutun tark­istet­tavak­si viimetingas­sa – ja jos jotain kor­jauk­sia vaatii, niin ne kään­tyvät toimit­ta­jan käsit­telyssä hel­posti päinvastaiseksi.

  Käytän­nössä toimit­ta­jaan kan­nat­taisi suh­tau­tua kuin häi­jyyn kiusaa­jaan tai vihol­lisen agent­ti­in, joka käyt­tää kaiken saa­mansa tiedon omak­si hyväk­seen. Pahin virhe on kuule­ma ere­htyä jutustele­maan tut­taval­lis­es­ti toimit­ta­jan kanssa “off the record” – kos­ka kaik­ki san­ot­tu on kuitenkin vapaa­ta riis­taa. Ilmeis­es­ti mon­et usein toimit­ta­jia kohtaa­vat asiantun­ti­jat yms. nauhoit­ta­vat itse kaik­ki haas­tat­te­lu­ti­lanteet alus­ta loppuun.

  Tämä kuu­lostaa ihan hauskalta kehitelmältä, mut­ta ei vaan pidä paikkaansa mis­sään sananvapausvaltiossa.

 62. Vin­ha Perä: Noista linkkien tiedoista ei min­ulle selvin­nyt mikä tuos­sa Kai­cellin suun­nitel­mas­sa on huuhaata?

  Kom­ment­tien juju oli se, ettei Sip­ilän kotikun­ta ole Pal­ta­mo. Kai­cellin suun­nitelmi­in en osaa ottaa kantaa.

 63. Ahis­taa: sosi­aal­i­työn­tek­i­jä ei mis­sään nimessä saa lähet­tää saa­ma­iaan vieste­jä kenellekään ulkop­uoliselle, saati toimittajalle.

  Täysin eri asia kuin Sip­ilälle lähete­tyt kansalais­palaut­teet. Ne eivät ole mitään luot­ta­muk­sel­lista sosi­aali- tai viranomaistietoa.

  Paljonko­han Sip­ilä lie­nee niitä saanut. Pelkästään toimit­ta­jien tekemiä jut­tu­ja Sip­ilästä ja laes­ta­di­o­laisu­ud­es­ta on huoli­mat­tomasti lask­ien (Google) n. 560 kpl.

  Siis täysin asi­at­to­mia hänen henkilöko­htaista vakau­mus­taan koske­via jut­tu­ja. Eikö tuo ole jo vain­oamista ja yksi­ty­isyy­den loukkaamista ? Mikä se rikoster­mi taas olikaan ?

 64. eemil: Täysin eri asia kuin Sip­ilälle lähete­tyt kansalais­palaut­teet. Ne eivät ole mitään luot­ta­muk­sel­lista sosi­aali- tai viranomaistietoa.

  Voi olla. Voi olla, että päämin­is­ter­ille lähety­tyt viestit saa päämin­is­teri vapaasti jakaa toimit­ta­jille. Jos niin on, lais­sa lie­nee joku vika. 

  Päämin­is­ter­i­hän on kuin sosi­aal­i­työn­tek­i­jä, poli­isi, lääkäri tms. mut­ta suun­nat­tomasti vahvem­pi vallankäyttää. 

  Tää ei siis ole mikään huono vit­si tai kau­nainen hölö­tys vaan mielestäni oikeasti merkit­tävä kysymys. 

  No, joku kai tään vaatii selvitet­täväk­si. Jos ei muut niin oppositio.

  1. Jos joku ker­too päämin­is­ter­ille jotain arkalu­on­toisia tieto­ja elämän­ti­lanteestaan ja vetoaa tämän toimi­in, tuo tieto on tietysti salas­sa pidet­tävää. Jos hän lähet­tää pääminis­er­ille viestin, jos­sa ker­too mielip­i­teen­sä pääo­min­is­terin toimista päämin­is­ter­inä, siinä viestis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

 65. Vin­ha Perä: Noista linkkien tiedoista ei min­ulle selvin­nyt mikä tuos­sa Kai­cellin suun­nitel­mas­sa on huuhaata?

  Tapio: Kom­ment­tien juju oli se, ettei Sip­ilän kotikun­ta ole Pal­ta­mo. Kai­cellin suun­nitelmi­in en osaa ottaa kantaa.

  Toki tuon koti­paikka­ju­tun ymmärsin.

  Mut­ta sitä en nyt ihan ymmärtänyt kuin­ka Kai­cellin suun­nitel­ma voidaan tuomi­ta huuhaak­si asi­aa mitenkään perustelematta.

  Sem­minkin kun Kemi­järvelle aio­taan rak­en­taa suur­in­pi­irtein samankokoinen laitos jon­ka kan­nat­tavu­us­laskel­mat ovat posi­ti­iviset. Sen suun­nitel­tu kap­a­siteet­ti on:
  — 200 000 t/v havusellua
  — 200 000 t/v liukosellua
  — 30 000 t/v mikrokiteistä sellua

  ja tarvit­ta­va puumäärä n. 2.3 milj. kuutiota/v.

  Kai­cellin mukaan he saa­vat puu­ta n. 2.5 milj. kuutiota/v 100 km säteeltä, jos­sa on 0.5 milj. kuu­tio­ta haketta/sahanpurua alueel­la sijait­sevil­ta sahoilta.

  Tässä pitää tietenkin vielä ottaa huomioon tehtaan valmis­tu­misa­janko­h­ta ja sen­hetkiset suh­dan­teet, joi­ta voi olla vaikea arvioi­da, ks. esim.

  http://www.arvopaperi.fi/blogiareena/roger_wessman/sellu-suomi-ja-sikasykli-6143496

  (Ja kor­jataan vielä virhe joka oli lip­sah­tanut edel­liseen viesti­in: viskoosin valmis­tuk­ses­sa käytetään liuot­ti­me­na rikkihiiltä)

 66. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos joku ker­too päämin­is­ter­ille jotain arkalu­on­toisia tieto­ja elämän­ti­lanteestaan ja vetoaa tämän toimi­in, tuo tieto on tietysti salas­sa pidet­tävää. Jos hän lähet­tää pääminis­er­ille viestin, jos­sa ker­too mielip­i­teen­sä pääo­min­is­terin toimista päämin­is­ter­inä, siinä viestis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

  Juuri näin, lopet­takaa muu höperehtiminen.

  Ahis­taa: Päämin­is­ter­i­hän on kuin sosi­aal­i­työn­tek­i­jä, poli­isi, lääkäri tms. mut­ta suun­nat­tomasti vahvem­pi vallankäyttää. 

  Eivät nuo työn­tek­i­jät ole mitään vallankäyttäjiä.

  Sip­ilän ajo­jahti saa jo koomisia piirteitä.

 67. Osmo Soin­in­vaara: Jos joku ker­too päämin­is­ter­ille jotain arkalu­on­toisia tieto­ja elämän­ti­lanteestaan ja vetoaa tämän toimi­in, tuo tieto on tietysti salas­sa pidet­tävää. Jos hän lähet­tää pääminis­er­ille viestin, jos­sa ker­too mielip­i­teen­sä pääo­min­is­terin toimista päämin­is­ter­inä, siinä viestis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää. 

  Toiv­ot­tavasti tuo ei ole tot­ta. Itse lähet­te­len joskus har­vak­seltaan vieste­jä epäko­hdista min­is­ter­iöille. Aja­tus siitä, että joku min­is­teri päät­täisi oman hark­in­tansa perus­teel­la eli mieli­v­al­tais­es­ti, että lähet­tää viestin eteen­päin kenelle huvit­taa vaik­ka toimit­ta­jalle tai kil­pail­i­jalle, lopet­taa kyl­lä viestien lähet­te­lyn meikän osalta. Vies­ti­ni kun voi olla omas­ta mielestäni liian arkalu­on­toinen vaik­ka ei vallankäyttäjien.

  Onnek­si olen läh­es satavar­ma, että Soin­in­vaara on väärässä. Mut­ta, joo, var­muu­den vuok­si en lähetä mitään vira­nomaisille oma­l­la nimel­läni siltä var­al­ta, että tämä kum­malli­nen aja­tus olisi sitenkin tot­ta. Siis se, että vies­ti­ni eivät olisikaan luottamuksellisia.

  Mut­ta nyt lop­pukoon tämä keskustelu osaltani. Selvit­täköön asiantun­ti­jat onko Sip­ilä rikkonut lakia. Tois­taisek­si näyt­täisi siltä, että proffien mielestä on tai että se ainakin on mahdollista.

  Huvit­ta­va aja­tus, muuten, että poli­isi tai sosi­aal­i­tyn­tek­i­jä ei muka käyt­täisi val­taa. Heh.

 68. Ahis­taa: epäko­hdista ministeriöille.

  Nuo­han ovat mitä ilmeisimpiä yleis­lu­on­toisia asioi­ta, jot­ka kuu­lu­vat julk­isu­u­teen ja korjattaviksi.

  Henkilöko­htaiset asi­at viestit virkami­esten , esim. poli­isi, sosi­aalivirkamiehet, jne. kanssa. Niitä ei tietenkään lähetel­lä julkisuuteen.

  Ahis­taa: Huvit­ta­va aja­tus, muuten, että poli­isi tai sosi­aal­i­tyn­tek­i­jä ei muka käyt­täisi val­taa. Heh.

  He ain­oas­taan toimeen­panevat ole­mas­saol­e­vaa lain­säädän­töä. Lain­säätäjät ovat vallankäyttäjiä.

 69. Ahis­taa: Toiv­ot­tavasti tuo ei ole tot­ta. Itse lähet­te­len joskus har­vak­seltaan vieste­jä epäko­hdista ministeriöille. 

  Min­is­ter­iöt ovat vira­nomaisia, päämin­is­teri ei. Jos sin­ua huolestut­taa viestiesi julkaisem­i­nen, voit lähet­tää pääämin­is­ter­ille viestin val­tioneu­vos­ton kanslian kir­jaa­mon kautta.

  1. Min­is­ter­iöt ovat vira­nomaisia, päämin­is­teri ei. Jos sin­ua huolestut­taa viestiesi julkaisem­i­nen, voit lähet­tää pääämin­is­ter­ille viestin val­tioneu­vos­ton kanslian kir­jaa­mon kautta.

   Sil­loin se on ainakin julki­nen asiakirja.

 70. alek­sis salusjärvi: Tämä kuu­lostaa ihan hauskalta kehitelmältä, mut­ta ei vaan pidä paikkaansa mis­sään sananvapausvaltiossa.

  No, kyl­lä minä tässä tapauk­ses­sa luot­taisin enem­min ko. koulut­ta­jaan, joka on itse toimin­ut toimit­ta­jana, kri­isivi­estin­nän kon­sult­ti­na eri organ­isaa­tioille, koulut­tanut yri­tysjo­htoa ja poli­itikoi­ta sekä kir­joit­tanut aiheesta kirjoja.

  Sinän­sähän viesti ei ollut, että kaik­ki toimit­ta­jat oli­si­vat aina lur­juk­sia vaan että jos halu­aa vält­tää vaikeuk­sia ja varmis­taa oman selus­tansa, niin kan­nat­taa olet­taa joka ker­ta pahin­ta. Se, että yhdek­sän edel­lista kohtaamista medi­an kanssa on men­nyt kaver­il­lis­es­ti ei takaa sitä, etteikö jou­tu­isi kymme­nen­nel­lä ker­ral­la perseraiskatuksi.

 71. Tätä ei saisi kir­joit­taa, mut­ta taustal­la on lesta­di­o­lainen kult­tuuri sekoit­tuneena suo­ma­laiseen yritysjohtamiseen.

  Laes­ta­di­o­laisu­us on hyvin van­hakan­taista ja yksi oppi on, että johta­jan val­ta on Jumalal­ta eikä johta­jaa saa arvostel­la, kos­ka se on Jumalan arvostelua.

  Niin­pä seu­rakun­nis­sa on aina vai­et­tu kaikesta johdon rikko­muk­sista esim ped­ofil­ias­ta. On riit­tänyt, kun jää kiin­ni, että pyytää anteek­si ja syn­nit on sil­lä kuitattu

  Toinen uskon­nos­ta kumpua­va jut­tu on yhteisen edun valvon­ta eli tehdään toimia, jot­ka edis­tävät omaa ja yhteisön etua.Mutta hier­arkia on jäykkä ja niin­pä suurim­man hyö­dyn saa korkein johta­ja ja se viimeinen vain muruja

  Se on johtanut Kepu­lan­dis­aas nepo­tismi­in eli suosi­taan uskonveljiä

  Kasvoin itse laes­ta­diok­laisees kylässä ja iso­van­hempani oli­vat uskovaisia,vanhempani luopui­v­at ja sai­vat kärsiä.Minä pääsin pois ajoissa

  Kuvit­telin, että maail­ma on muut­tunut, mut­ta kun läheiseni muut­ti Kepu­lan­di­aan niin selvisi, ettei mikään ollut muuttunut. 

  Yrit­täjänä hän ker­toi, että kaik­ki kaupun­gin urakat jae­taan uskon­veljille. Kun asi­aa tutkit­ti­in niin selvisi, että urakat jaet­ti­in ilman kil­pailua tai muut­ta­mal­la hin­nat jälkikä­teen sopiviksi

  Kaupun­ki jou­tui muut­ta­maan käytän­töjään, mut­ta edelleen alle kil­pailu­tus­ra­jan jäävät työt jae­taan uskonveljille.

  Itse Sip­ilän toimin­nas­sa pais­taa tres­si ja tressin hallinta ei ole paras­ta mah­dol­lista laat­ua. On aika vaar­al­lista ettei päämin­is­teri hal­litse itseään pienessäkään kriisitilanteessa.
  Mitähän jos Suo­mi olisi sodan uhan alainen

 72. eemil: Tarkoi­tatko, että toimit­ta­jan menet­telyssä ei ole mitään moitit­tavaa? Vai onko toimit­ta­jan eti­ik­ka ja moraali hukas­sa ? Toimit­ta­jat taita­vat Suomes­sa olla diplo­maat­tien lisäk­si olla ain­oa työn­tek­i­järyh­mä, joka naut­tii koske­mat­to­muut­ta, siis ammatillisesti.

  Eihän toim­inta ole tietenkään mitenkään hyväksyt­tävää — kyse­hän on siitä, että näön vuok­si täytetään min­imi­vaa­timuk­set, jot­ta ei joudut­taisi vas­tu­useen teko­sis­taan. Kun sään­nöis­sä ei ole mitään main­in­taa mis­tään kohtu­ullisu­ud­es­ta, niin toimit­ta­ja pääsee aina luik­ertele­maan vas­tu­us­ta vaik­ka vastinet­ta olisi kysyt­ty sähkö­pos­til­la aamuyön pimeimp­inä tun­teina ja “uuti­nen” julka­istu tun­nin kulut­tua tästä.

 73. Vaik­ka ahis­taisi koh­ta enem­män, on syytä ker­taalleen tode­ta vira­nomaisvi­estin­nän julk­isu­u­den peri­aat­teet. Julk­isu­us­lain mukaan kaik­ki vira­nomaisen vas­taan­ot­ta­mat ja lähet­tämät asi­akir­jat ja viestit ovat lähtöko­htais­es­ti julk­isia, ellei ole eri­ty­istä lain­mukaista perustet­ta pitää niitä salas­sa. Yleisin peruste löy­tyy henkilöti­eto­laista, ja käytän­nössä esimerkik­si ter­veys- ja sosi­aalivi­ra­nomais­ten viestin­tä asi­akkaiden kanssa sisältää salas­sa pidet­täviä tieto­ja. Salaus ei kuitenkaan perus­tu siihen, mikä vira­nomainen on kysymyk­sessä, vaan salat­tavaan tieto­sisältöön. Jos käyt­töy­htey­destä ei pal­jas­tu mitään arkalu­on­toista salas­s­api­det­tävää tietoa, pelkkä vastapuolen nimi ei ole salat­ta­va. Viestin lähet­täjän merk­in­tä luot­ta­muk­sel­lisu­ud­es­ta ei ole pätevä, ellei sisältöön voi soveltaa lail­lista salaamis­pe­rustet­ta. Julk­isia tieto­ja ja asi­akir­jo­ja taas voi kuka tahansa, esim. toimit­ta­ja tai kil­pail­i­ja, pyytää vira­nomaiselta nähtäväk­si, ja ne on velvol­lisu­us luovut­taa. Oma-aloit­teinen tieto­jen julk­ist­a­mi­nen on sit­ten harkin­nan­varaista, ja siinä voidaan tulki­ta lähin­nä onko nou­datet­tu hyvää hallinto­ta­paa, jos­ta Sip­ilä ei var­masti ole koskaan kuullutkaan.
  Lisäk­si tässä tapauk­ses­sa on muis­tet­ta­va, että viestien lähet­te­ly päämin­is­ter­ille ei ole kansalaiselle tarpeel­lista yhtey­den­pitoa minkään lak­isääteisen oikeu­den tai vira­nomais­palvelun toteut­tamisek­si, vaan täysin omaval­in­tainen mie­le­nil­maus. Jos siis ei halua ahis­tua ajatuk­ses­ta, että omat sanomiset voivat tul­la julk­isik­si, kan­nat­taa tosi­aan olla lähet­tämät­tä vieste­jä. Nyky­maail­mas­sa ne voi myös joku nap­a­ta ja julka­ista ihan vira­nomaisil­ta kysymät­tä. Tai sit­ten voi varautua kan­tele­maan vaik­ka sil­lä perus­teel­la, että viesti pal­jas­taa arkalu­on­teisia asioi­ta lähet­täjän­sä mie­len­ter­vey­destä, jol­loin salas­s­api­tope­ruste voi täyttyä.

 74. Yri­tysjo­hdon päätök­siä ei saa arvostel­la, arvostelu on lojali­teet­tirikko­mus ja siitä seu­raa potkut.

  Työn­tek­i­jäl­lä ei ole sanan­va­put­ta kun uhkana on aina ran­gais­tus eli potkut

  Polit­tikas­sa lojali­teetin sovelt­a­mi­nen on vaikeam­paa, mut­ta var­maan syr­jäyt­tämi­nen yhteiskun­nas­ta on yksi keino rangaista

  Tai men­näänkö siihen, että arvosteli­ja menet­tää kansalaisuuten­sa ja karkote­taan ulkomaille ?

  Uskon­to- ja yri­tysjo­htamiskult­tuuri ovat asioi­ta , jot­ka ohjaa­vat Sip­ilää eikä tulos ole kovin hyvä demokra­t­ian eikä tasaver­taisu­u­den kannalta

 75. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos joku ker­too päämin­is­ter­ille jotain arkalu­on­toisia tieto­ja elämän­ti­lanteestaan ja vetoaa tämän toimi­in, tuo tieto on tietysti salas­sa pidet­tävää. Jos hän lähet­tää pääminis­er­ille viestin, jos­sa ker­too mielip­i­teen­sä pääo­min­is­terin toimista päämin­is­ter­inä, siinä viestis­sä ei ole mitään salas­sa pidettävää.

  Tietyn yksi­ty­ishenkilön poli­it­tiset mielip­i­teet (joi­ta voisi kuvitel­la päämin­is­ter­ille usein ilmais­ta­van) ovat arkalu­on­toinen henkilöti­eto siinä mis­sä ter­veystiedotkin. Poikkeuk­se­na toki poli­itikot ja muut, jot­ka ovat poli­it­tisia kan­to­jaan itse julk­ista­neet. Henkilöti­eto­lain suh­teen käytän­nön ongelmia tosin tuskin tulee, kos­ka sen suh­teen valvon­ta on useim­mis­sa EU-mais­sa (pl. Sak­sa ja ehkä joku muukin) lähin­nä valvot­ta­van oman akti­ivi­su­u­den varassa. 

  Sen sijaan vas­taan­ot­tami­aan kir­jeitä julk­istaes­sa tör­mää yleen­sä läh­es aina tek­i­jänoikeuslaki­in (tek­i­jän yksi­noikeus teok­sen saat­tamiseen yleisön saataville ja teoskap­palei­den valmis­tamiseen), ellei kyse ole jostain teoskyn­nyk­sen alle jäävästä virk­keen tai parin lippulappusesta.

 76. Sip­ilä on ollut kyl­lä pet­tymys. Ensim­mäisiä ohjei­ta poli­itikolle on var­maan se, että provosoituneena ei pidä kom­men­toi­da mitään, vaan antaa mie­len jäähtyä. Sip­ilän­hän piti olla ratio­naa­li­nen mies, jota ohjaa jär­ki. Kuitenkin Sip­ilä on omien sano­jen­sa mukaan pyörtänyt iso­ja päätök­siä mm. yksit­täis­ten kätilö­jen sano­jen perus­teel­la ja antanut tun­nepäis­sään talon­sa tur­va­paikan­hak­i­joille, jon­ka sit­ten senkin pyörsi.

 77. Liian van­ha:
  Tätä ei saisi kir­joit­taa, mut­ta taustal­la on lesta­di­o­lainen kult­tuuri sekoit­tuneena suomalaiseenyritysjohtamiseen.

  Laes­ta­di­o­laisu­us on hyvin van­hakan­taista ja yksi oppi on, että johta­jan val­ta onJu­malal­ta eikä johta­jaa saa arvostel­la, kos­ka se on Jumalan arvostelua.

  Niin­pä seu­rakun­nis­sa on aina vai­et­tu kaikesta johdon rikko­muk­sista esim pedofiliasta…

  Minus­ta on nyt aika kohtu­u­ton­ta syyt­tää Sip­ilää ihan toisen lesta­di­o­laishaaran tekemisistä.

  Mitä itse tek­stivi­estei­hin tulee, niin olin ainakin itse ällistynyt, kun luin itse viestit. Ennen niiden näkemistä olin lehti­jut­tu­jen perus­teel­la kuvitel­lut niiden sisältävän jotain paljon pahempaa. Eihän niis­sä ollut muu­ta kuin kiukut­telua siitä, että Sip­ilä ei ollut saanut mielestään reilua mah­dol­lisu­ut­ta kom­men­toi­da uutista ennen sen julkaisua.

  Sip­ilältä oli tietenkin type­r­ää lähet­tää nämä viestit. Kuvit­telisi päämin­is­terin tajua­van, että toimit­ta­jia ei pidä koskaan arvostel­la. Toimit­ta­jat pitävät aina tois­t­en­sa puol­ta, ja vaik­ka arvostelu­un olisi kuin­ka aihet­ta, niin toimit­ta­jat saa­vat jutun aina näyt­tämään medi­as­sa siltä, että vastapuoli on kon­na. Ain­oa järkevä keino edes yrit­tää pär­jätä on vain esit­tää kor­jaus väärään uutiseen mah­dol­lisim­man asial­lis­es­ti ja neutraalisti.

 78. Sinivihreä: jos­ta Sip­ilä ei var­masti ole koskaan kuullutkaan.

  Muuten oikein hyvä kir­joi­tus. Tuo väli­huo­mau­tus kuitenkin las­kee tiedon trol­lauk­sen tasolle. Mis­tä ihmeestä johtuu kansalais­ten luu­lo, että Sip­ilää, päämin­is­ter­iä voi arvostel­la ilman minkään­laista totu­udel­lista näyttöä.

  Lip­pos­ta ei arvostel­lut kukaan, ei media eikä kansalaiset samal­la taval­la. Eikä kyse ole siitä etteikö olisi ollut aihet­ta. Muis­te­taan vain jo yllä viit­ta­mani tapauk­set sekä esim. Pekkariseen kohdis­tunut työpaikkakiusaaminen.

  Saman ovat omak­suneet jo tur­va­paikan­hak­i­jatkin. Mieleen tulee eräs irak­i­lainen, joka TV-lähetyk­sessä toiv­ot­ti Sip­ilän ter­ve­men­neek­si Iraki­in. Syynä oli Maa­han­muut­tovi­ras­ton lin­jaus Irakin tiet­ty­jen aluei­den turvallisuudesta.

  Kysyn vaan mis­sä muus­sa maas­sa päämin­is­ter­iä kohtaan käyt­täy­dytään kuten Suomessa?

  Liian van­ha: On aika vaar­al­lista ettei päämin­is­teri hal­litse itseään pienessäkään kriisitilanteessa.

  Media on päät­tänyt tämän ole­van kri­isi­ti­lanne. Ja itse asia on täysin mar­gin­aa­li­nen ja tuules­ta tem­mat­tu. Kansalaiset juok­se­vat perässä kuin päs­si narussa.

 79. ksee: Pahin virhe on kuule­ma ere­htyä jutustele­maan tut­taval­lis­es­ti toimit­ta­jan kanssa “off the record”

  Teu­vo Hakkarainen voi var­mas­tikin varmis­taa tämän. Hän­hän oli haas­tat­telus­sa ensim­mäistä ker­taa ja hak­sahti tähän vipu­un neek­eriukko-puhei­neen. Ja sit­ten suut­tui, kun media julka­isi hänen mielip­i­teen­sä, ei olisi saanut 😉

 80. Tääl­läkin käy­tyyn keskustelu­un liit­tyen Valt­teri Aal­to­nen, joka on työoikeu­teen erikois­tunut lakimies kom­men­toi blo­gis­saan Hjal­lis Harki­mon muu­ta­maa väitet­tä koskien YLE:n Sipilä-uutisointia:
  http://valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227269-ylen-sipila-uutisoinnista?ref=karuselli

  HH:
  1. “Väitet­ti­in, että Sip­ilä on pain­os­tanut toimit­ta­jaa. Se on medi­an itsen­sä kek­simä asia.”
  2. “Sitä pait­si, vaik­ka Sip­ilä olisi suo­raan pain­os­tanutkin, niin sehän olisi toimit­ta­jien selkäran­gan vas­tu­ul­la sit­ten olla taipumatta.”
  3. ”on todel­la kum­mallista, että Sip­ilän lähet­tämiä vieste­jä julka­isti­in, vaik­ka tämä itse pyysi, ettei niin tehtäisi.”

  Näistä vas­taus viimeiseen liit­tyy tääl­lä viimek­si käy­tyyn kiis­te­lyyn ja on kopi­oitu alle.

  Nuo muutkin on osoitet­tu blogikir­joituk­ses­sa virheel­lisik­si taval­la tai toisel­la, mut­ta ne voi lukea sieltä halutessaan. 

  Siel­lä on myös ker­rot­tu mik­si YLEn oli perustel­tua julka­ista artikke­li vaikkei toimit­ta­ja saanut siihen Sip­ilältä kom­ment­tia 1.5 tun­nin lyhyel­lä varoitusajalla.

  Valt­teri Aaltonen:
  Jour­nal­istin ohjei­den ensim­mäi­nen koh­ta kuu­luu: ”Jour­nal­isti on vas­tu­us­sa ennen kaikkea luk­i­joilleen, kuuli­joilleen ja kat­seli­joilleen. Heil­lä on oikeus saa­da tietää, mitä yhteiskun­nas­sa tapah­tuu.” Siinä vai­heessa kun Sip­ilän viesteistä oli tul­lut merkit­tävä uuti­nen, oli jour­nal­is­tis­es­ti perustel­tua, että ne julkistetaan.

  Jotkut henkilöt oli­vat sit­ten vaati­neet että yksi­ty­ishenkilöi­den Sip­ilälle lähet­tämät viestitkin olisi pitänyt julka­ista, kos­ka ne oli­si­vat aut­ta­neet ”ymmärtämään” Sip­ilän reaktiota.

  Tähän Valt­teri Aal­to­nen vas­tasi näin:
  ei YLE Sip­ilänkään vieste­jä julkaissut “because we can”, vaan kos­ka niistä oli tul­lut suuri uuti­sai­he, johon kohdis­tui laa­ja ja perustel­tu julki­nen mie­lenki­in­to ja kos­ka viesteil­lä oli merk­i­tys­tä päämin­is­terin toimin­nan arvioin­nin kannalta.

  Vas­taavasti yksi­ty­ishenkilöi­den päämin­is­ter­ille lähet­tämil­lä viesteil­lä ei täl­laista merk­i­tys­tä ole. Valitet­tavasti tänä päivänä ei ole uuti­nen, vaan busi­ness as usu­al, että johta­vat poli­itikot saa­vat alatyylisiä haukkumaviestejä.

  Yksi­ty­ishenkilöi­den toimin­nan arvioimisel­la ei ole samal­la taval­la jour­nal­is­tista arvoa, että se olisi perustel­lut näi­den viestien julkaisemisen. Niiden sisäl­lön yleis­lu­on­toisen refer­oin­nin kat­sot­ti­in ilmeis­es­ti riit­tävän siitä ker­tomiseen, mis­sä merk­i­tyk­sessä päämin­is­teri ne edelleen välit­ti YLE:lle

  Tuo­hon 2‑kohtaan voisi lisätä sen että hallitus/kansanedustajat ovat säätäneet sel­l­aiset lait YLEn rahoituk­seen jot­ka mah­dol­lis­ta­vat YLEn pain­os­tuk­sen jos poli­itikot koke­vat itseään arvostelta­van. Yksi kokee sit­ten vähem­mästä kuin ehkä toiset. 

  Mut­ta yleis­es­ti ei ole kuitenkaan suo­tavaa että YLEstä tulee hal­li­tuk­sen ään­i­torvi. Kuten Six­ten Kork­man sanoi kevääl­lä HS:ssä:” Nyky­istä Yleä voi moit­tia hal­li­tus­ta ja val­tavir­ran näke­myk­siä liikaa myötäileväk­si pikem­min kuin päin­vas­toin; poli­ti­ikkaa kri­it­tis­es­ti läh­estyvä Yle on parem­pi kuin ham­paa­ton Yle.”
  http://www.hs.fi/talous/art-2000002897228.html?ref=hs-kolumnit‑6

  Ylen­palt­ti­nen tas­a­puolisu­us ei myöskään ole suo­tavaa, mikä on eri asia kuin puolueet­to­muus kuten Valt­teri Aal­to­nen toteaa kom­menteis­saan. Tas­a­puolisu­us voi johtaa siihen että selvästi virheel­liselle tiedolle annetaan yhtä paljon tilaa kuin oikeallekin, vrt. esim. Brex­itin käsit­te­ly BBC:ssä.

 81. R.Silfverberg: Eno­jen ja serkku­jen bis­nek­set eivät aiheuta jääviyt­tä, jos aiheut­taisi, asu­isimme todel­lakin Puo­las­sa tai Romaniassa!
  Eikä myöskään monipäi­nen lap­sika­tras jolle päämin­is­teri on siirtänyt ennakkoper­in­tönä omis­ta­mansa 5% osu­u­den äidin isän aikoinaan perus­ta­mas­ta firmasta.
  MOT.

  Ei osunut ihan kohdalleen tuo esteel­lisyys yllä. Hallinto­lais­sa san­o­taan läheisestä:

  Läheisel­lä tarkoite­taan 1 momentissa:
  1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen las­ta, lapsen­las­ta, sis­arus­ta, van­hempaa, iso­van­hempaa ja virkamiehelle muuten eri­tyisen läheistä henkilöä samoin kuin täl­laisen henkilön puolisoa;
  2) virkamiehen van­hempi­en sis­arus­ta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sis­arusten lap­sia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
  3) virkamiehen puoli­son las­ta, lapsen­las­ta, sis­arus­ta, van­hempaa ja iso­van­hempaa samoin kuin täl­laisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puoli­son sis­arusten lapsia.

  Läheisenä pide­tään myös vas­taavaa puolisuku­laista. Puolisoil­la tarkoite­taan aviop­uolisoi­ta sekä avi­o­li­itono­mai­sis­sa olo­suhteis­sa ja rek­isteröidyssä parisuh­teessa eläviä henkilöitä.

 82. Pekka Pes­si: Min­is­ter­iöt ovat vira­nomaisia, päämin­is­teri ei. Jos sin­ua huolestut­taa viestiesi julkaisem­i­nen, voit lähet­tää pääämin­is­ter­ille viestin val­tioneu­vos­ton kanslian kir­jaa­mon kautta.

  Osmo Soin­in­vaara: Sil­loin se on ainakin julki­nen asiakirja.

  Ja lisäk­si päämin­is­teri on hallintovi­ra­nomainen, ks.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Viranomainen

  Tuol­la san­o­taan: Hallintovi­ra­nomaisia on esimerkik­si val­tioneu­vos­to, joka on yleisviranomainen.

  Mut­ta jos viesti on lähetet­ty yksi­tyiseen sähkö­posti­in, niin sil­loin se ei ole lähetet­ty vira­nomaiselle ellei siinä ole sitä erik­seen niin sanottu.

  1. Kuten san­ot­tu. Vira­nomaisille lähetyt viestit ovat julk­isia, ellei muus­ta lain­säädän­nöstä muu­ta johdu. Kyl­lä Sip­ilälle lähete­tyt viestit ovat julk­isia. JOS Sip­ilää ei pide­tä vira­nomaise­na, niitä ei voi vaa­tia jul­ki, mut­ta jos pitää vira­nomaise­na, kuka tahansa voi vaa­tia saa­vansa ne nähtäväk­seen ja kiel­to pitää pystyä perustelemaan.

 83. “ei YLE Sip­ilänkään vieste­jä julkaissut”

  Mut­ta eihän YLE niitä julkaissut, vaan ne julka­isi toimit­ta­ja ihan itsenäis­es­ti oma­l­la FB-sivul­laan. En jak­sa tutkia, julka­isiko YLE ne sen jäl­keen, kun ne ensin julkaistiin.

  Tässää muuten hie­man toisen­lainen näke­mys aiheeseen:

  Valeuutiskam­pan­jan anato­mia – Näin Suomen Kuvale­hti syöt­ti teo­ri­an Ylen ja Sip­ilän salali­itos­ta klikkimediaan

  https://www.facebook.com/notes/jessikka-aro/valeuutiskampanjan-anatomia‑n%C3%A4in-suomen-kuvalehti-sy%C3%B6tti-teorian-ylen-ja-sipil%C3%A4n/1251232844923040

 84. Sylt­ty: “ei YLE Sip­ilänkään vieste­jä julkaissut”

  Mut­ta eihän YLE niitä julkaissut, vaan ne julka­isi toimit­ta­ja ihan itsenäis­es­ti oma­l­la FB-sivul­laan. En jak­sa tutkia, julka­isiko YLE ne sen jäl­keen, kun ne ensin julkaistiin.

  Kyl­lä ainakin jonkin­lainen edi­toitu ver­sio niistä julka­isti­in, ks.

  http://yle.fi/uutiset/3–9326751

 85. Vin­ha Perä: Ja lisäk­si päämin­is­teri on hallintoviranomainen, 

  Ei tämän pitäisi olla hirveän vaikeaa. Päämin­is­teri ei ole vira­nomainen, val­tioneu­vos­to ja val­tioneu­vos­ton kanslia ovat. Osmo ei ole vira­nomainen, vaik­ka kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­ta sel­l­ainen onkin. Osmolle voi lähet­tää sähkö­pos­tia ilman että se kul­kee minkään kir­jaa­mon kaut­ta, eikä kukaan voi vaa­tia Osmon henkilöko­htaisia sähkö­poste­ja nähdäk­seen julk­isu­us­lain perusteella.

  1. kukaan voi vaa­tia Osmon henkilöko­htaisia sähkö­poste­ja nähdäk­seen julk­isu­us­lain perusteella.

   Min­ul­la lie­nee kuienkin pääsään­töis­es­ti oikeus julk­istaa saa­mani sähkö­pos­tit, ellei jostain laista muu­ta johdu (arkalu­on­toinen, salas­sa pidet­tävä tieto tai tekijänoikeus).

 86. ksee: No, kyl­lä minä tässä tapauk­ses­sa luot­taisin enem­min ko. koulut­ta­jaan, joka on itse toimin­ut toimit­ta­jana, kri­isivi­estin­nän kon­sult­ti­na eri organ­isaa­tioille, koulut­tanut yri­tysjo­htoa ja poli­itikoi­ta sekä kir­joit­tanut aiheesta kirjoja.

  Sinän­sähän viesti ei ollut, että kaik­ki toimit­ta­jat oli­si­vat aina lur­juk­sia vaan että jos halu­aa vält­tää vaikeuk­sia ja varmis­taa oman selus­tansa, niin kan­nat­taa olet­taa joka ker­ta pahin­ta. Se, että yhdek­sän edel­lista kohtaamista medi­an kanssa on men­nyt kaver­il­lis­es­ti ei takaa sitä, etteikö jou­tu­isi kymme­nen­nel­lä ker­ral­la perseraiskatuksi.

  Yleistyk­set ovat tässä aika han­kalia, kun toimit­ta­jan työ voi tarkoit­taa niin mon­taa asi­aa. Juoru­toimit­ta­jan halu pal­jas­taa inhot­tavia taus­to­ja on ilmeinen ja taas uutis­toimit­ta­jan työssä olen­naista on avoimuus joka suuntaan.

  Tässäkin keis­sis­sä kävi aika hyvin ilmi se, että toimit­ta­jal­la on halu kuul­la koko ajan kaikkia monipuolis­es­ti. Jos totu­ut­ta alkaa säveltää ja värit­tää, toimit­ta­jan työ tyssää.

  Epämiel­lyt­tävis­sä asiois­sa hyvä toimit­ta­ja tekee työn­sä niin, että on kaikkien etu ker­toa oma kan­tansa asiasta. 

  On selvää, että julkises­sa ase­mas­sa ole­van ihmisen ei kan­na­ta suh­tau­tua jour­nal­is­ti­in sin­isilmäis­es­ti, mut­ta Suomen kaltaises­sa kansalais­val­tios­sa epälu­u­loinen suh­tau­tu­mi­nen medi­aan on lähin­nä vainoharhaista. 

  Poli­itikko­jen suh­teen olen huo­man­nut, että on aika iso­ja ero­ja siinä, kuin­ka tarkasti he halu­a­vat esim tark­istaa heistä tehdyt haas­tat­te­lut. Tässä suh­teessa on var­masti fik­sua olla tarkkana.

 87. Sam­po Smolan­der:
  Ylen toimit­ta­jan Jes­sik­ka Aron pitkä kirjoitus

  Valeuutiskam­pan­jan anato­mia – Näin Suomen Kuvale­hti syöt­ti teo­ri­an Ylen ja Sip­ilän salali­itos­ta klikkimediaan

  Sam­po Smolan­der: Ylen toimit­ta­jan Jes­sik­ka Aron pitkä kirjoitus

  Valeuutiskam­pan­jan anato­mia – Näin Suomen Kuvale­hti syöt­ti teo­ri­an Ylen ja Sip­ilän salali­itos­ta klikkimediaan

  Kos­ka todel­la har­va “ehtii” lukea kyseisen pitkää jut­tua, niin postaan sieltä yhden merkit­tävän huomion:
  Aro:
  “Varsinkaan kun kyseessä on Suomen Kuvale­hden tyyp­pinen, uutisia taus­toit­tavia artikkelei­ta julkai­se­va aikakausle­hti. Pitkään mietit­tyäni keksin yhden syyn: jutun kohteen tahalli­nen vahingoittaminen.”

  Siis SK pyr­ki tahal­laan vahin­goit­ta­maan Sip­ilää, kir­joit­taes­saan YLE:n ja Sip­ilän kirjeenvaihdosta.

  Hävet­tää Suomen medi­an puoles­ta. Ennen niin arvoste­tut medi­at ovat läht­e­neet mukaan iltapäiväle­htien ja seiskan lööp­piki­imaan. Sip­ilän ajo­jahdin aiheut­ta­ma veren­haju saa sekaisin aivan kuin ajokoirat jänis­jahdis­sa. Toinen tek­i­jä on myös medi­an koven­tunut kil­pailu ja markki­naraon pienen­tymi­nen mm. digi­julka­isu­jen paineessa.
  Onko markki­na­t­alous paras laadun varmis­ta­ja media-alalla?

  Lop­pukin jär­ki ja suh­teel­lisu­u­den­ta­ju näyt­tää kadon­neen, hävetkää !

 88. 2) Onko Sip­ilän päätök­sen­tekoon val­tion­tuki­asi­as­sa vaikut­tanut se, että päätös mah­dol­lis­es­ti hyödyt­tää hänen sukulaisiian?

  Mut­ta entäpä jos piru­ut­taan heit­täisi vai­h­toe­hdon herät­tämään ajatuk­sia koko vat­u­loin­nin mielekkyy­destä. 3)

  Onko Sip­ilän päätök­sen­tekoon val­tion­tuki­asi­as­sa vaikut­tanut se, että päätös mah­dol­lis­es­ti hyödyt­tää hänen ÄÄNESTÄJIÄÄN.

  Mielestäni melko nau­ret­tavaa tait­taa peistä näin kek­si­tys­tä jääväysongel­mas­ta vaik­ka poli­itikot jatku­vasti tekevät päätök­siä joil­la on suo­ra syy-yhteys hei­dän henkilöko­htaisen talouden­ti­lansa kehi­tyk­seen seu­raavis­sa vaaleissa…

  Par­ran­päris­telijöi­den logi­ikalla jokaisen poli­itikon pitäisi tosi­asi­as­sa jäävätä itsen­sä jokaises­ta päätök­ses­tä joka edes jotenkin sivuaa hei­dän vaalialueit­ten­sa hyvinvointia..

 89. alek­sis salusjärvi:

  … Jos totu­ut­ta alkaa säveltää ja värit­tää, toimit­ta­jan työ tyssää.

  Epämiel­lyt­tävis­sä asiois­sa hyvä toimit­ta­ja tekee työn­sä niin, että on kaikkien etu ker­toa oma kan­tansa asiasta. 

  Kuu­lostaa­pa kovasti ide­al­isoidul­ta käsitykseltä.

  On selvää, että julkises­sa ase­mas­sa ole­van ihmisen ei kan­na­ta suh­tau­tua jour­nal­is­ti­in sin­isilmäis­es­ti, mut­ta Suomen kaltaises­sa kansalais­val­tios­sa epälu­u­loinen suh­tau­tu­mi­nen medi­aan on lähin­nä vainoharhaista. 

  En nyt ota varsi­nais­es­ti kan­taa poli­itikko­jen ja medi­an välisi­in suhteisi­in — kos­ka voihan olla niin, että “etelän met­ian” tai “kallion punav­ihrei­den toimit­ta­jien” ajo­jahti on vain hyväk­si kannatukselle.

  Jos asi­aa ajat­telee vaikka­pa yri­ty­selämän kannal­ta, niin on help­po nähdä, että vain­o­harhaisu­u­den hin­ta on alim­mil­laan nol­la euroa, kun taas jostain varo­mat­tomas­ta möläyk­ses­tä nousseen viikon-parin medi­ako­hun hin­ta voi olla hel­posti miljoo­nia imago­hait­toina ja kurssilaskuna.

  Itse lörp­pä­su­ulle voi käy­dä vielä huonom­min — ura tyssää, viina­pul­lon kork­ki narah­taa auki, akka läh­tee las­ten kanssa, velat menevät per­in­tään ja kat­to­valaisi­men ripus­tusk­oukkukin pet­tää kesken lop­ullisen ratkaisun.

 90. O.S:” Suo­ma­lainen sanan­va­paus selvisi tästä testistä lois­tavasti, mis­tä suuri kiitos Suomen Kuvalehdelle”

  Jes­si­ka Aro taasen on toista mieltä asi­as­ta. Lie­neekö Soin­in­vaara “jäävi” arvioimaan SK:n onnis­tu­mista, kos­ka O.S. on usein kolum­noin­ut ko. lehteen ?

  Jos Soin­in­vaara olisi ker­tonut totu­u­den Aron tapaan, niin taitaisi kolum­ni­palkkiot jäädä tule­vaisu­udessa saamatta. 

  Tämä on niin tätä, suo­ma­laista puoluee­ton­ta, riip­puma­ton­ta ja läpinäkyvää tiedonvälitystä.

  Olisikin todel­la valai­se­vaa kun Gallup tai jokin luotet­ta­va (onko niitä enää) tutk­i­ja tek­isi kansalaisky­se­lyn siitä miten suo­ma­laiset luot­ta­vat tiedonväl­i­tyk­seen . Ver­tailus­sa saisi olla mukana aikaisem­mat vuodet , nykypäivä ja eri­laiset medi­an muodot.

  Lie­nee tehtykin, en vaan äkkiseltään löytänyt.

  1. Tuo Jes­si­ca Aron tek­sti ilmestyi paljon sen jäl­keen, kun olin oman kom­ment­ti­ni julk­istanut. Tämäkin on osa suo­ma­laista sanan­va­paut­ta. Yhden tiedon voi kumo­ta toisel­la tiedol­la ja yleinen tietämys tapah­tu­mista menee eteen­päin. Min­ua nyt kuitenkin syytet­ti­in Juha Sip­ilän puolustamisesta.

 91. eemil:
  Kos­ka todel­la har­va “ehtii” lukea kyseisen pitkää jut­tua, niin postaan sieltä yhden merkit­tävän huomion:
  Aro:
  “Varsinkaan kun kyseessä on Suomen Kuvale­hden tyyp­pinen, uutisia taus­toit­tavia artikkelei­ta julkai­se­va aikakausle­hti. Pitkään mietit­tyäni keksin yhden syyn: jutun kohteen tahalli­nen vahingoittaminen.”

  Siis SK pyr­ki tahal­laan vahin­goit­ta­maan Sip­ilää, kir­joit­taes­saan YLE:n ja Sip­ilän kirjeenvaihdosta.

  Luep­pas eemil uud­estaan se Aron kir­joi­tus. Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä siihen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

 92. alek­sis salusjärvi: Jos totu­ut­ta alkaa säveltää ja värit­tää, toimit­ta­jan työ tyssää. 

  Riip­puu kyl­lä ihan siitä, mihin suun­taan säveltää ja värit­tää. Usein tun­tuu siltä, että suo­ma­laista ääret­tömän yhden­mukaista medi­aa lukies­sa tärkeää ei ole se, mitä media ker­too vaan se, mitä se jät­tää kertomatta.

  Sik­si on hyvä seu­ra­ta myös ulko­maista mediaa.

 93. Osmo Soin­in­vaara: Yhden tiedon voi kumo­ta toisel­la tiedol­la ja yleinen tietämys tapah­tu­mista menee eteenpäin. 

  Tuos­ta juuri halu­ankin keskustelta­van. Mik­si toimit­ta­jat eivät hae totu­ut­ta vaan edis­tävät oman rahoit­ta­jan ja etupi­irien­sä agen­daa ?Kun markki­na­t­alous ohjaa tekemistä, niin jäl­ki on nyt koe­tun kaltaista. 

  Onko joku näh­nyt medi­an riip­pumat­to­muus­tutkimus­ta /galluppia ? Vai onko riip­pumat­toman tiedonväl­i­tyk­sen määrit­te­ly ja tutkimi­nen mah­do­ton­ta ? Taitaa fotonin mas­san määrit­te­lykin olla helpom­paa. On se riip­puma­ton media Suomes­sa yhtä mysti­nen kuin mus­tat aukot maailmankaikkeudessa.

  Pitääkö kansalaisen han­kkia kaikkien medi­ata­ho­jen julka­isut ja tehdä niistä yhteen­ve­to­ana­lyysi ? Vas­ta sen jäl­keen saa suur­in­pi­irteisen käsi­tyk­sen siitä , mitä on oikeasti tapahtunut.

  Medi­as­ta on hil­jalleen tul­lut liian suuri vaikut­ta­ja yhteiskun­nas­sa, olisi reformin paikka.

  Osmo Soin­in­vaara: Tämäkin on osa suo­ma­laista sananvapautta.

  O.S: lle kred­it­tiä kom­ment­ti­ni julkaisemisesta.

 94. eemil: Medi­as­ta on hil­jalleen tul­lut liian suuri vaikut­ta­ja yhteiskun­nas­sa, olisi reformin paikka.

  Mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa?

  Suomes­sa­han on ihan huip­pu­lu­okan lehdis­tö, joka kuun­telee sille annet­tua palautetta. 

  https://rsf.org/en/ranking

  Ykkösenä näyt­täisi ole­van lehdis­tön­va­pauk­ses­sa… Suo­mi. Ain­oa mis­tä Suo­mi saa noot­tia on, että isom­pi­en medi­at­alo­jen omis­tus on aika keskittynyttä.

  Ja kyl­lä: lehdet pyrkivät vaikut­ta­maan poli­it­tisi­in mielialoi­hin. Ei media ole mitenkään neu­traali toim­i­ja, mut­ta on harhaa kuvitel­la että viestin­tä voisi olla koskaan täysin neu­traalia — sen tekee jo mah­dot­tomak­si Wiion laki, jon­ka mukaan viestin­tä epäon­nis­tuu aina (pait­si sattumalta)

  Ylläkin Jes­sik­ka Aron kir­joita­man esseen tulkit­ti­in ole­van joko hyökkäys Sip­il­lää tai hyökkäys YLE:ä kohtaan, riip­puen kuka sen luki. Ongel­mana jutus­sa oli, että päät­te­lyte­htävä jätet­ti­in luk­i­jalle ja yhteys piti päätel­lä luke­mal­la ja ymmärtämäl­lä jutun sisältö.

 95. eemil: Tuos­ta juuri halu­ankin keskustelta­van. Mik­si toimit­ta­jat eivät hae totu­ut­ta vaan edis­tävät oman rahoit­ta­jan ja etupi­irien­sä agen­daa ?Kun markki­na­t­alous ohjaa tekemistä, niin jäl­ki on nyt koe­tun kaltaista.
  Onko joku näh­nyt medi­an riip­pumat­to­muus­tutkimus­ta /galluppia ? Vai onko riip­pumat­toman tiedonväl­i­tyk­sen määrit­te­ly ja tutkimi­nen mah­do­ton­ta ? Taitaa fotonin mas­san määrit­te­lykin olla helpom­paa. On se riip­puma­ton media Suomes­sa yhtä mysti­nen kuin mus­tat aukot maailmankaikkeudessa.
  Pitääkö kansalaisen han­kkia kaikkien medi­ata­ho­jen julka­isut ja tehdä niistä yhteen­ve­to­ana­lyysi ? Vas­ta sen jäl­keen saa suur­in­pi­irteisen käsi­tyk­sen siitä , mitä on oikeasti tapahtunut.
  Medi­as­ta on hil­jalleen tul­lut liian suuri vaikut­ta­ja yhteiskun­nas­sa, olisi reformin paikka.

  Yhä use­am­mat toimit­ta­jat ovat free­lancere­i­ta ja huonos­ti palkat­tu­ja sellaisia.He ovat niitä, jot­ka voivat neu­votel­la sopimuk­sen­sa ay-liik­keen häiritsemättä

  Free lancer saa palkkio­ta tuot­tavuuten sa mukaan eli lehtien myyn­nin perus­teel­la. Niin­pä totu­us ei ole tärkeä vaan lehden saa­ma näkyvyys , luk­i­jamäärä ja sitä kaut­ta tulo­jen kasvu.

  Medi­at YLE­ta luku­unot­ta­mat­ta toimi­vat markki­na­t­aloudessa eikä se Ylekään totaalis­es­ti ole markki­noista riippumaton.Jos katselijat/kuuntelijat häipyvät niin lop­puu se YLEkin rahantulo

  Ei toimit­ta­jil­la ole poli­isin val­tuuk­sia ja sen vuok­si tarvi­taan joko vuo­ta­ja, doku­ment­ti tai poli­itikon selvä moka, jot­ta toimit­ta­ja kyke­nee esit­tämään fak­taa edes jol­lain tarkkuudella.

  Ja joskus toimit­ta­jallekin asete­taan miina esim Van­hasen lau­takasa oli hyvä esimerk­ki miinas­ta eli toimit­ta­jaan otti yhteyt­tä uskot­ta­van­tun­tu­inen henkilö, joka ker­toi uskot­ta­van tarinan.

  Kuka tor­pe­don lähet­ti jäänee ikuisek­si arvoituk­sek­si, mut­ta Van­hasen se pelasti.

  Se mitä päät­täjät supat­tel­vat tois­t­en­sa kor­vaain tai tekevät hyvä-veli-kaup­po­ja jäävät ikuisik­si arvoituksiksi

  Totu­ut­ta voi arvioi­da vain sen mukaan, että toisel­la puolel­la on Kepulle kiitol­lisu­u­den­ve­las­sa ole­va Jääskeläi­nen ja toisel­la puolel­la ole­va herkkähip­iäi­nen pääministeri

  Niin kauan kuin kumpikaan ei tun­nus­ta hv-sop­paria niin kukaan ei voi todis­taa sitä.

  Jos medi­al­ta on otet­ta­va val­ta pois ja ne alka­vat julka­ista vain runo­ja ja las­ten sat­u­ja niin mitä tilalle ? Ei kan­nat­ta esit­tää ellei ola esit­tää vaihtoehtoa

 96. JY: Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä siihen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

  Yksi­tyis- ja julk­isra­hoit­teisen medi­an keskinäi­nen sotati­la eri­tyis­es­ti Jungner­in potku­jen jäl­keen on kon­tek­sti, jos­sa Ruokasen jälkeisen SK:n uuti­soin­tia kan­nat­taa tulki­ta. SK:n lin­jan ei pitäisi tul­la yllä­tyk­senä lehden lukijoille.

 97. eemil: Pitääkö kansalaisen han­kkia kaikkien medi­ata­ho­jen julka­isut ja tehdä niistä yhteen­ve­to­ana­lyysi ? Vas­ta sen jäl­keen saa suur­in­pi­irteisen käsi­tyk­sen siitä , mitä on oikeasti tapahtunut.

  On käynyt mielessä että alku­peräis­läh­teet pitäisi saa­da pakol­lisik­si. Nykyään vain kaikkein pak­suim­mat väit­teet tulee tark­istet­tua ylimääräisen vaivan takia.

  Esimerkkinä pari päivää sit­ten globaal­isti levin­nyt uuti­nen: “EU:ssa joka neljäs hyväksyy raiskauk­sen tietyis­sä olosuhteissa”. 

  Tutkimuk­sen kysymyk­se­naset­telu: Some peo­ple believe that hav­ing sex­u­al inter­course with­out con­sent may be jus­ti­fied in cer­tain sit­u­a­tions. Do you think this applies to the fol­low­ing cir­cum­stances? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE).

  Oma englan­ninkie­len­taitoni ei riitä ker­tomaan mikä ensim­mäisessä lauseessa on väitet­tä, ja mikä täytet­tä. Ei olisi vas­tates­sa tul­lut mieleenkään että tässä haetaan vas­taa­jan omaa mielipi­det­tä itse tekoon eikä sen sosi­aaliseen hyväksyntään.

  HS ja iltapäiväle­hdet muuten uuti­soi­vat tutkimuk­sen hyvin näyt­tävästi ilman kri­ti­ikkiä mikä ei ollut varsi­nais­es­ti yllätys.

 98. JY: Luep­pas eemil uud­estaan se Aron kir­joi­tus. Aro viit­taa tuos­sa kyl­lä siihen, että SK pyr­ki vahib­goit­ta­maan YLE:ä. Koko jut­tu kos­kee SK:n YLE ‑uuti­soin­tia.

  Kyl­lä, oikea huo­mau­tus, nän on. 

  Se huomio, vahin­goit­tiko SK YLE:a ker­toma­l­la totu­u­den ? Tähän viit­taa Soin­in­vaara, jon­ka kanssa olen nyt samaa mieltä. En ole takinkään­täjä, vai­h­doin vain mielipidettäni.

 99. Liian van­ha: “Free lancer saa palkkio­ta tuot­tavuuten sa mukaan eli lehtien myyn­nin perus­teel­la. Niin­pä totu­us ei ole tärkeä vaan lehden saa­ma näkyvyys , luk­i­jamäärä ja sitä kaut­ta tulo­jen kasvu.”

  Tot­ta ja samas­ta syys­tä myös klikkausjour­nal­is­mi on tul­lut jäädäk­seen, ellemme me asi­akkaat muu­ta tapojamme.

  Uutis­ten yms. toimit­ta­jien nimien näkymi­nen otsikkoluet­telois­sa ja igres­seis­sä vaikut­taisi ehkä asi­aan. Tai sit­ten vain pahen­taisi tilannetta.

 100. Tero Tolo­nen:

  Ja kyl­lä: lehdet pyrkivät vaikut­ta­maan poli­it­tisi­in mielialoi­hin. Ei media ole mitenkään neu­traali toim­i­ja, mut­ta on harhaa kuvitel­la että viestin­tä voisi olla koskaan täysin neu­traalia – sen tekee jo mah­dot­tomak­si Wiion laki, jon­ka mukaan viestin­tä epäon­nis­tuu aina (pait­si sattumalta)

  Jour­nal­isti­nen totu­us muis­tut­taa kovin paljon his­to­ri­al­lista totu­ut­ta. Objek­ti­ivi­suutenkin pyrkivä toimit­ta­ja ja his­to­ri­oit­si­ja kat­se­l­e­vat lähteitä kukin omien silmälasien­sa läpi. Pain­o­tuk­set, tulk­in­ta ja jopa osa lähteistä ovat erilaiset. 

  “Totu­u­den” löytämi­nen on erään­laista iterointia.

 101. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuo Jes­si­ca Aron tek­sti ilmestyi paljon sen jäl­keen, kun olin oman kom­ment­ti­ni julk­istanut. Tämäkin on osa suo­ma­laista sanan­va­paut­ta. Yhden tiedon voi kumo­ta toisel­la tiedol­la ja yleinen tietämys tapah­tu­mista menee eteen­päin. Min­ua nyt kuitenkin syytet­ti­in Juha Sip­ilän puolustamisesta.

  Jes­si­ca Aro? Onko hän sama Aro, joka uskalsi käy­dä Pietarin trol­lien kimpuun?

 102. Iltale­hdessä oli jut­tu jos­sa on haas­tatel­tu Johtamisen ja organ­isaa­tioiden emer­i­tus­pro­fes­sori Pauli Juu­tia Ylen tilanteesta otsikolla:

  Vihol­lisu­ut­ta, syn­tipukkien etsin­tää ja kiusaamista — “Yle on vakavas­sa johtajuuskriisissä”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016120822694311_uu.shtml

  Tarkem­min asi­aan pere­htyessäni olen huo­man­nut, että viime aiko­jen tapah­tu­mat Ylessä ovat vain jäävuoren huip­pu. Kri­isit eivät koskaan syn­ny tyhjästä vaan niiden taustal­la on monia asioi­ta, Juu­ti sanoo jutussa.

  Emer­i­tus­pro­fes­sori Juutin mukaan Ylen pää­toimit­ta­ja kan­nat­ta­ji­neen pitää “koko muu­ta organ­isaa­tio­ta vihollisinaan”.

  ”Yle on vakavas­sa johta­ju­uskri­i­sis­sä. Siinä tilanteessa on tavanomaista, että pääl­likök­si nime­tyt henkilöt pyrkivät miel­lyt­tämään ylem­piä taho­jaan ja edis­tämään omaa uraansa.”

  Kaik­ki, jot­ka yrit­tävät olla neu­traale­ja, jäävät täl­laises­sa tilanteessa vihol­lis­ten joukkoon. Huono johta­ja pitää kiin­ni ase­mas­taan ja halu­aa voit­taa tais­tele­mal­la, vaik­ka jou­tu­isi tuhoa­maan johta­mansa työy­hteisön. Pauli Juu­ti arvioi.

  Juu­ti muis­tut­taa, että kun organ­isaa­tion toim­inta alkaa ontua, sen sisäl­lä lähde­tään etsimään syntipukkia.

  ”Taval­lis­es­ti johdon silmis­sä syyl­lisiä ovat työn­tek­i­jät ja työn­tek­i­jöi­den silmis­sä johto.”

  Kun syn­tipukeik­si ale­taan nimetä joitakin yksilöitä, jot­ka työsken­televät eri puo­lil­la organ­isaa­tio­ta, ollaan ajaudut­tu syvälle työilmapi­irin tule­hduk­ses­sa, emer­i­tus­pro­fes­sori Juu­ti sanoo.

  Ylessä on rapor­toitu tänä vuon­na 61 työpaikkakiusaamistapausta.

  Jutun mukaan työhyv­in­voin­tiky­se­lyis­sä tulok­set ovat olleet osit­tain niin huono­ja, ettei niitä ole edes käsitel­ty henkilöstön kanssa

  Jos Jääskeläi­nen olisi viisas ja ajat­telisi työy­hteisön­sä etua, hän eroaisi, toteaa Juuti.

 103. Tapio: Jes­si­ca Aro? Onko hän sama Aro, joka uskalsi käy­dä Pietarin trol­lien kimpuun?

  Näem­mä tosi­aan kun Googlaa “Jes­sik­ka Aro” alkaa löy­tyä vale-uutisia sivus­toil­ta, joiden domain­nimien omis­ta­jis­sa on uuti­sis­s­ta tut­tu­ja henkilöitä.

  Mie­lenki­in­toisek­si asian tekee se, että tuos­ta on nyt itse asi­as­sa aika help­po nähdä kam­pan­jan anato­mia, eli trol­lit ikäänkuin ampu­vat itseään jalka­an tuol­la kampanjalla.

  Hatun­nos­to tosi­aan Arolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.