Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016

Ris­to Rauta­va oli matkoil­la, joten jouduin johta­maan puhet­ta tässä maratonkokouksessa.

Sokok­sen laa­jen­e­m­i­nen maan alle Ase­ma-aukion kohdalla

Tent­tasimme jalankulk­i­joiden kulkure­it­eistä. Kun nyt reit­ti metrol­ta Man­ner­heim­intien alle ja Foru­mi­in nousee tasais­es­ti, jatkos­sa siinä on liuku­por­taat. Selvä huonon­nus mielestäni, varsinkin sil­loin, kun ne eivät toi­mi. Pyörä­tuole­ja varten on luiska, joka var­maan tulee ole­maan suosit­tu ihan omin jaloin kulke­vien kesku­udessakin. Annet­ti­in kuitenkin mennä.

Hyvä sinän­sä, että kau­pal­liset palve­lut laajenevat

Jalankulk­i­jan kaupunki

Kokoomus pyysi pöy­dälle. Oikein hyvä paperi. Keskustelua herät­ti oikeas­t­aan vain ter­mi jalankulku­pain­ot­teinen katu. Man­ner­heim­intie nyt esimerkik­si jatkos­sakin lie­nee joukkoli­iken­nepain­ot­teinen. Kyse on kaduista, jot­ka ovat jalanku­lun pääreittejä.

Kaivoskallion huviloiden kaa­va Laajasalossa

Hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti. Kat­sot­ti­in, ettei vih­ery­hteys san­ot­tavam­min katkea.

Verkkosaaren pohjoisosan kaava

Saati­in perus­teelli­nen selvi­tys. Huol­ta nähti­in vene­sa­ta­man tuomis­es­ta lähelle Natu­ra-aluet­ta. Kaavaan tuli määräys, jon­ka mukaan Natu­ra-alue pitää merk­itä parem­min. Alueel­la nopeusra­joi­tus on 10 km/h ja vesiskoot­ter­il­la ajo on kiel­let­ty kokonaan.

Kaavaa oli vähän muutet­tu ympäristökeskuk­sen vaa­timusten takia. Her­man­nin ranta­tien var­res­sa asun­to­jen kaik­ki ikku­nat eivät saa olla kadulle päin.

Kun tämä oli saatu hyväksy­tyk­si, virastopääl­likkö ilmoit­ti, että tämän vuo­den sal­do on 710 000 k‑m2, eli selvästi yli tavoit­teen. Se on muuten läh­es 18 000 asukas­ta. Vielä on vuot­ta jäl­jel­lä. Rak­en­tamisen volyy­mi ei ole ainakaan kaavoista kiinni.

Pir­jon­tien ja Pirkkolantien kaavaehdotus

Tämä pan­ti­in pöy­dälle. Lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Ris­to Rauta­va oli pois­sa, ja hän halusi osal­lis­tua käsittelyyn.

Asukkaat vas­tus­ta­vat Pir­jon­tien sulkemista Pirkkolantien risteyk­sessä, kos­ka liikenne siir­tyy kapeille asuinkaduille. Ajoneu­vo­ja on vuorokaudessa 200.

Laa­jasa­lon kaup­pakeskuk­sen alueen asemakaavaehdotus

Täm­nä on oikea suun­ta kaavoituk­selle. Noin 900 uut­ta asukas­ta lähin­nä liiken­nealueek­si vara­tu­il­ta alueil­ta. Kysyin, mik­si ei asun­to­ja raken­net­tu myös kaup­pakeskuk­sen päälle. Oli kuulem­ma tutkit­tu mon­een ker­taan, mut­ta ei saatu toim­i­maan. Voipi myös olla, että raken­nus­li­ik­keet ovat samal­la tavoin siiloutunei­ta kuin kaupun­gin hallinto, eivätkä sik­si oikein osaa.

Kokoomus pyysi pöydälle.

Kes­ki-Pasi­lan tor­nialueen toteu­tus ja arkkitehtikilpailu

Lau­takun­ta hyväksyi yksimielis­es­ti lisäysesitykseni:

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta pitää län­sialueen, keskialueen ja itäalueen suju­via jalankulkuy­hteyk­siä tärkeinä.

Tämä oli alun­perin Mikko Särelän käsialaa.

Eteläisen postipuis­ton suunnitteluperiaatteet

Yksimielis­es­ti kiitoksin

Tapani­lan ala-asteen ase­makaavae­hdo­tus ja poikkeamislupa

Vihrei­den Outi Sil­fver­berg esit­ti, ettei poikkeamis­lu­paa (sal­lii asumisen) hyväksytä, kos­ka koulus­ta halu­taan asukkaiden kokoon­tu­misti­la. Mat­tii Niira­nen pyysi pöydälle.

Asukkaiden ja yri­tys­ten mielip­i­teet Helsin­gin liikenteestä

Mie­lenki­in­toinen paperi, jos­ta teen oman postauk­sen, kun­han ehdin.

Poikkeamis­lu­pa Ara­bi­an kauppakeskuksessa

Tiloi­hin tulee nyt myös Lidl.

 

= = =

Kok­ous kesti yli 3½ tun­tia, kuitenkin selvästi alle kak­si sekun­tia uut­ta asukas­ta kohden.

 

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016”

 1. Annet­ti­in kuitenkin mennä. 

  Eli onko pieni määrä ihan tarpee­ton­ta paskaa siis ok? Minus­ta asen­teen pitäisi olla parem­pi etenkin sik­si, ettei kukaan muu kykene tekemään asialle yhtään mitään.

  Joku pyörä­tuoleil­i­ja voisi toisaal­ta ker­toa tääl­lä meille muille, onko väsy­tys­mä­ki parem­pi kuin tasamaa ja hissi tai luiska.

 2. “Annet­ti­in men­nä” taitaa olla Helsin­gin lau­takun­tatyösken­te­lyn keskeisiä opinkap­palei­ta. Ainakin se selit­täisi paljon.

  Kakkoslaat­ua yritetähän ja paskaa paskaa pukkaa tulema­han, vai mitä ne siel­lä poh­jan­maal­la sanovat?

 3. Koko SOK:n kort­teli pitää purkaa ja rak­en­taa uud­estaa. Se on pula-aikana tehty ja rak­en­teel­lis­es­ti ei vas­taa nykypäivän vaa­timuk­sia. Luulisi markki­na­jo­hta­jal­la ole­van varaa rak­en­taa lip­pu­laivamyymälän­sä ajan vaa­timusten mukaiseksi.

  Mik­si muuten nuo vesiskoot­teri kiel­lot yhä roikku­vat lis­toil­la, vaik­ka jo ajat sit­ten tehti­in testi, jos­sa todet­ti­in puo­lil­iuku­vien venei­den ole­van pahimpia aal­lokon muo­dosta­jia ja eniten häir­it­se­viä? Osoit­taa lähin­nä välin­pitämät­tömyyt­tä ottaa selvää asioista.

  Tuo liiken­nepa­peri on var­masti kiin­nos­ta­va. Onko siihen linkkiä?

 4. Onko se kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan käsis­sä, että myös Jätkäsaa­reen saadaan Lidl? 

  Täl­lä het­kel­lä Jätkäsaari on läh­es täysin K‑ryhmän val­taa­ma. S‑market ei vielä takaa kult­ta­jaa hyödyt­tävää kilpailua.

  1. Kaavaan ei merk­itä, mikä ketju siihen tulee. Jos merkit­täisi­in, rikos­tuomio odot­taisin. Ara­bi­an kaup­pakeskuk­sen kohdal­la se kävi ilmi poikkeamis­lu­pa­hake­muk­ses­ta. Se ei kuitenkaan sido kaup­pakeskus­ta anta­maan tilo­ja Lidlille. Tehty sopimus sen sijaan sitoo.

 5. Tero: Täl­lä het­kel­lä Jätkäsaari on läh­es täysin K‑ryhmän valtaama. 

  Jätkäsaa­res­sa on K‑kauppa, R‑kioski ja verkkokauppa.com. Käve­ly­matkan päässä on kak­si S‑markettia, Alepa ja Suomen paras (2014) Citymarket.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.