Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016

Ris­to Rau­ta­va oli mat­koil­la, joten jou­duin joh­ta­maan puhet­ta täs­sä maratonkokouksessa.

Sokok­sen laa­je­ne­mi­nen maan alle Ase­ma-aukion kohdalla

Tent­ta­sim­me jalan­kul­ki­joi­den kul­ku­rei­teis­tä. Kun nyt reit­ti met­rol­ta Man­ner­hei­min­tien alle ja Foru­miin nousee tasai­ses­ti, jat­kos­sa sii­nä on liu­ku­por­taat. Sel­vä huo­non­nus mie­les­tä­ni, var­sin­kin sil­loin, kun ne eivät toi­mi. Pyö­rä­tuo­le­ja var­ten on luis­ka, joka var­maan tulee ole­maan suo­sit­tu ihan omin jaloin kul­ke­vien kes­kuu­des­sa­kin. Annet­tiin kui­ten­kin mennä.

Hyvä sinän­sä, että kau­pal­li­set pal­ve­lut laajenevat

Jalan­kul­ki­jan kaupunki

Kokoo­mus pyy­si pöy­däl­le. Oikein hyvä pape­ri. Kes­kus­te­lua herät­ti oikeas­taan vain ter­mi jalan­kul­ku­pai­not­tei­nen katu. Man­ner­hei­min­tie nyt esi­mer­kik­si jat­kos­sa­kin lie­nee jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­nen. Kyse on kaduis­ta, jot­ka ovat jalan­ku­lun pääreittejä.

Kai­vos­kal­lion huvi­loi­den kaa­va Laajasalossa

Hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Kat­sot­tiin, ettei vihe­ryh­teys sanot­ta­vam­min katkea.

Verk­ko­saa­ren poh­jois­osan kaava

Saa­tiin perus­teel­li­nen sel­vi­tys. Huol­ta näh­tiin vene­sa­ta­man tuo­mi­ses­ta lähel­le Natu­ra-aluet­ta. Kaa­vaan tuli mää­räys, jon­ka mukaan Natu­ra-alue pitää mer­ki­tä parem­min. Alu­eel­la nopeus­ra­joi­tus on 10 km/h ja vesis­koot­te­ril­la ajo on kiel­let­ty kokonaan.

Kaa­vaa oli vähän muu­tet­tu ympä­ris­tö­kes­kuk­sen vaa­ti­mus­ten takia. Her­man­nin ran­ta­tien var­res­sa asun­to­jen kaik­ki ikku­nat eivät saa olla kadul­le päin.

Kun tämä oli saa­tu hyväk­sy­tyk­si, viras­to­pääl­lik­kö ilmoit­ti, että tämän vuo­den sal­do on 710 000 k‑m2, eli sel­väs­ti yli tavoit­teen. Se on muu­ten lähes 18 000 asu­kas­ta. Vie­lä on vuot­ta jäl­jel­lä. Raken­ta­mi­sen volyy­mi ei ole aina­kaan kaa­vois­ta kiinni.

Pir­jon­tien ja Pirk­ko­lan­tien kaavaehdotus

Tämä pan­tiin pöy­däl­le. Lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Ris­to Rau­ta­va oli pois­sa, ja hän halusi osal­lis­tua käsittelyyn.

Asuk­kaat vas­tus­ta­vat Pir­jon­tien sul­ke­mis­ta Pirk­ko­lan­tien ris­teyk­ses­sä, kos­ka lii­ken­ne siir­tyy kapeil­le asuin­ka­duil­le. Ajo­neu­vo­ja on vuo­ro­kau­des­sa 200.

Laa­ja­sa­lon kaup­pa­kes­kuk­sen alu­een asemakaavaehdotus

Täm­nä on oikea suun­ta kaa­voi­tuk­sel­le. Noin 900 uut­ta asu­kas­ta lähin­nä lii­ken­nea­lu­eek­si vara­tuil­ta alueil­ta. Kysyin, mik­si ei asun­to­ja raken­net­tu myös kaup­pa­kes­kuk­sen pääl­le. Oli kuu­lem­ma tut­kit­tu moneen ker­taan, mut­ta ei saa­tu toi­mi­maan. Voi­pi myös olla, että raken­nus­liik­keet ovat samal­la tavoin sii­lou­tu­nei­ta kuin kau­pun­gin hal­lin­to, eivät­kä sik­si oikein osaa.

Kokoo­mus pyy­si pöydälle.

Kes­ki-Pasi­lan tor­nia­lu­een toteu­tus ja arkkitehtikilpailu

Lau­ta­kun­ta hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti lisäysesitykseni:

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta pitää län­sia­lu­een, kes­kia­lu­een ja itä­alu­een suju­via jalan­kul­ku­yh­teyk­siä tärkeinä.

Tämä oli alun­pe­rin Mik­ko Säre­län käsialaa.

Ete­läi­sen pos­ti­puis­ton suunnitteluperiaatteet

Yksi­mie­li­ses­ti kiitoksin

Tapa­ni­lan ala-asteen ase­ma­kaa­vaeh­do­tus ja poikkeamislupa

Vih­rei­den Outi Silf­ver­berg esit­ti, ettei poik­kea­mis­lu­paa (sal­lii asu­mi­sen) hyväk­sy­tä, kos­ka kou­lus­ta halu­taan asuk­kai­den kokoon­tu­mis­ti­la. Mat­tii Nii­ra­nen pyy­si pöydälle.

Asuk­kai­den ja yri­tys­ten mie­li­pi­teet Hel­sin­gin liikenteestä

Mie­len­kiin­toi­nen pape­ri, jos­ta teen oman pos­tauk­sen, kun­han ehdin.

Poik­kea­mis­lu­pa Ara­bian kauppakeskuksessa

Tiloi­hin tulee nyt myös Lidl.

 

= = =

Kokous kes­ti yli 3½ tun­tia, kui­ten­kin sel­väs­ti alle kak­si sekun­tia uut­ta asu­kas­ta kohden.

 

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016”

 1. Annet­tiin kui­ten­kin mennä. 

  Eli onko pie­ni mää­rä ihan tar­pee­ton­ta pas­kaa siis ok? Minus­ta asen­teen pitäi­si olla parem­pi eten­kin sik­si, ettei kukaan muu kyke­ne teke­mään asial­le yhtään mitään.

  Joku pyö­rä­tuo­lei­li­ja voi­si toi­saal­ta ker­toa tääl­lä meil­le muil­le, onko väsy­tys­mä­ki parem­pi kuin tasa­maa ja his­si tai luiska.

 2. Annet­tiin men­nä” tai­taa olla Hel­sin­gin lau­ta­kun­ta­työs­ken­te­lyn kes­kei­siä opin­kap­pa­lei­ta. Aina­kin se selit­täi­si paljon.

  Kak­kos­laa­tua yri­te­tä­hän ja pas­kaa pas­kaa puk­kaa tule­ma­han, vai mitä ne siel­lä poh­jan­maal­la sanovat?

 3. Koko SOK:n kort­te­li pitää pur­kaa ja raken­taa uudes­taa. Se on pula-aika­na teh­ty ja raken­teel­li­ses­ti ei vas­taa nyky­päi­vän vaa­ti­muk­sia. Luu­li­si mark­kin­ajoh­ta­jal­la ole­van varaa raken­taa lip­pu­lai­va­myy­mä­län­sä ajan vaa­ti­mus­ten mukaiseksi.

  Mik­si muu­ten nuo vesis­koot­te­ri kiel­lot yhä roik­ku­vat lis­toil­la, vaik­ka jo ajat sit­ten teh­tiin tes­ti, jos­sa todet­tiin puo­li­liu­ku­vien venei­den ole­van pahim­pia aal­lo­kon muo­dos­ta­jia ja eni­ten häi­rit­se­viä? Osoit­taa lähin­nä välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä ottaa sel­vää asioista.

  Tuo lii­ken­ne­pa­pe­ri on var­mas­ti kiin­nos­ta­va. Onko sii­hen linkkiä?

 4. Onko se kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan käsis­sä, että myös Jät­kä­saa­reen saa­daan Lidl? 

  Täl­lä het­kel­lä Jät­kä­saa­ri on lähes täy­sin K‑ryhmän val­taa­ma. S‑market ei vie­lä takaa kult­ta­jaa hyö­dyt­tä­vää kilpailua.

  1. Kaa­vaan ei mer­ki­tä, mikä ket­ju sii­hen tulee. Jos mer­kit­täi­siin, rikos­tuo­mio odot­tai­sin. Ara­bian kaup­pa­kes­kuk­sen koh­dal­la se kävi ilmi poik­kea­mis­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta. Se ei kui­ten­kaan sido kaup­pa­kes­kus­ta anta­maan tilo­ja Lid­lil­le. Teh­ty sopi­mus sen sijaan sitoo.

 5. Tero: Täl­lä het­kel­lä Jät­kä­saa­ri on lähes täy­sin K‑ryhmän valtaama. 

  Jät­kä­saa­res­sa on K‑kauppa, R‑kioski ja verkkokauppa.com. Käve­ly­mat­kan pääs­sä on kak­si S‑markettia, Ale­pa ja Suo­men paras (2014) Citymarket.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.