Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.11.2016

laajasalon-bulevardi
Laa­ja­sa­lon mota­ris­ta kaa­vail­laan tällaista

Sokok­sen SOK laa­je­nee ase­ma-aukion alle

Pari­tu­hat­ta neliö­tä myy­mä­lä­ti­laa tulee kah­teen ker­rok­seen. Asias­sa ilah­dut­taa se, että kes­kus­tan kau­pal­li­nen tar­jon­ta para­nee. Se, mitä täs­sä pitäi­si vah­tia on, miten käy jalan­kul­ku­yh­teyk­sil­le. Vai­kut­tai­si kuin käy­tä­vä koh­ti Man­ner­hei­min­tie­tä vähän kape­ni­si. Aina­kin sii­tä pois­tuu tasai­nen nousu, joka kor­vau­tuu liu­ku­por­tail­la. Sit­ten kiin­nos­taa se, mil­lai­set talou­del­li­set ehdot hank­keel­la on, mut­ta sii­tä­hän me emme saa tie­tää mitään, kun on tämä sii­lou­tu­nut luot­ta­mus­mies­hal­lin­to. Ensi vuo­na tämä­kin on paremmin!

(Minua risoo huo­mat­ta­vas­ti se, että en äkän­nyt aika­naan ase­ma­tun­ne­lin pii­rus­tuk­sis­ta, että hank­keen aja­ja kat­kai­si ahneuk­sis­saan suo­ran yhtey­den tun­ne­lis­sa Alek­sil­ta met­roon ja ase­mal­le. (Yhteys on, mut­ta sii­nä on vää­rään suun­taan mene­vät raput, eli pit­kä kier­to.) Tämän kiusan­teon talou­del­lis­ta logiik­kaa en tosin ymmär­tä­nyt, kos­ka nyt nuo tilat ovat ihmi­sis­tä tyhjillään.)

Jalan­kul­ki­jan kantakaupunki

Mie­len­kiin­toi­nen stra­te­gi­nen pape­ri jalan­kul­kuo­lo­suh­tei­den kehit­tä­mi­ses­tä. Pitä­nee tutus­tua huo­lel­li­ses­ti. Odo­tan innol­la esit­te­lyä kokouksessa.

Kai­vos­kal­lion huvi­loi­den asemakaavaehdotus

Pöy­däl­tä.

Pyy­sin pöy­däl­le, kos­ka on esi­tet­ty väi­te, että tämä kat­kai­si­si yleis­kaa­vaan mer­ki­tyn vihe­ryh­tey­den. Vali­tuk­sia on tul­lut yhdel­tä kan­sa­lai­sel­ta. Piti tänään pol­kea kat­so­maan pai­kan pääl­lä, mut­ta pyö­rä­teil­le siro­tel­tu terä­vä­reu­nai­nen sepe­li kat­kai­si mat­ka­ni kah­teen (!) rengasrikkoon.

Verk­ko­saa­ren poh­jois­osan asemakaavaehdotus

Tämä oli meil­lä 3.5.2016. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta. Muu­tok­set ovat niin vähäi­siä, ettei tar­vit­se aset­taa uudes­taan näh­tä­vil­le, eli siis vähäi­siä. Tämä tuo noin 3600 lisä­asu­kas­ta kala­sa­ta­man alueelle.

Pir­jon­tien ja Pirk­ko­lan­tien asemakaavaehdotus

Tämä on näi­tä Rai­de-Joke­ri ‑kaa­vo­ja. Täs­sä tuo­daan 600 lisä­asu­kas­ta radan ver­taan. Asuk­kai­ta kor­pe­aa, että oma­ko­tia­lu­een vie­reen tulee ker­ros­ta­lo­ja. Eri­tyi­ses­ti kor­pe­aa, että Pirk­ko­lan­tien ja Pir­jon­tien ris­teyk­seen on tulos­sa vii­si­ker­rok­si­nen talo. Kat­so­taan, voi­si­ko tätä vähän kohtuullistaa.

Laa­ja­sa­lon kaup­pa­kes­kuk­sen bulevardikaava

laajasalon-moottoritie
Täl­tä se näyt­tää nyt. Pos­tauk­sen ylä­osas­sa tule­vai­suu­den mai­se­ma.

Tämä on oikeas­taan ensim­mäi­nen moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soin­ti­kaa­va. Samal­la kaup­pa­kes­kus­ta vah­vis­te­taan. Uusia asuk­kai­ta tulee vajaat tuhat. On sit­ten kiva olla lau­ta­kun­nas­sa, joka vie Hel­sin­kiä tähän suuntaan!

Kes­ki-Pasi­lan tor­nia­lu­een ark­ki­teh­tuu­ri ja toteutuskilpailu

Tämä on selos­tet­tu edel­li­sen kokouk­sen koh­dal­la. Pyy­sin tämän pöy­däl­le, kos­ka Mik­ko Säre­lä oli äkän­nyt, että alu­een itä­osas­ta ei ole kul­ku­yh­teyt­tä län­sio­saan, vaan jou­du­taan kier­tä­mään sil­lan kaut­ta. Yri­te­tään löy­tää peh­meä muo­to keho­tuk­sel­le tut­kia yhteyt­tä. Peh­meä muo­to, kos­ka voi olla, että se ei ole koh­tuu­kus­tan­nuk­sin toteutettavissa.

Ete­läi­sen pos­ti­puis­ton suunnitteluperiaatteet

Tek­no­lo­gi­nen kehi­tys vie pois pos­tin­la­jit­te­lu­kes­kuk­sen ja tila vapau­tuu asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le. Alu­eel­le on tulos­sa tiuk­kaan ruu­tu­kaa­vaan run­saat 3000 asu­kas­ta ja pari­tu­hat­ta työ­paik­kaa.  Vai­kut­taa kel­po suunnitelmalta.

Minul­la on tähän alu­ee­seen tiet­ty tun­ne­si­de. Jos­kus noin 40 vuto­ta sit­ten tein elä­mä­ni ensim­mäi­sen ja tois­tai­sek­si ainoa hal­lin­to­va­li­tuk­sen poik­kea­mis­lu­vas­ta, jos­sa lajit­te­lu­kes­kus raken­net­tiin kes­kus­puis­toon. Siis todel­la­kin: poik­kea­mis­lu­val­la. Vali­tuk­se­ni hylät­tiin, kos­ka en omis­ta­nut maa­ta sii­nä vie­res­sä. Lain­sää­dän­tö oli sil­loin sel­lais­ta. Pää­si asial­la kui­ten­kin Hesa­rin etusi­vul­le. Oli se sen ver­ran tör­ke­ää poik­kea­mis­lu­van käyttöä.

Kävin vii­me kesä­nä jopa kat­so­mas­sa, voi­si­ko tämän liit­tää takai­sin kes­kus­puis­toon, mut­ta on pak­ko myön­tää, että ei voi.

Ase­ma­kaa­va ja poik­kea­mis­lu­pa Tapa­ni­lan van­han Vel­jes­ten­tien kou­lun tontille

Ope­tus­vi­ras­to ei tar­vit­se kou­lua enää kou­lu­käyt­töön. Kaa­va (menee val­tuus­toon) ja poik­kea­mis­lu­pa sal­li­si­vat kou­lus­sa myös asu­mis­ta. Tapa­ni­lan asuk­kaat vas­tus­ta­vat tätä, kos­ka halua­vat kou­lus­ta kokoon­tu­mis­ti­lan. Jos asu­mi­nen sal­li­taan, jär­jes­tö­jen tar­jouk­set häviä­vät hin­ta­kil­pai­lun varmasti.

Museon lausun­nos­sa muu­ten vaa­di­taan kou­lun säi­lyt­tä­mis­tä kou­lu­käy­tös­sä museo­syis­tä. Museon käsi­tys toi­mi­val­las­taan näyt­tää ole­van, että museo päät­tää mm. kaikesta.

Koen perä­ti kiusal­li­se­na päät­tää asias­ta, kos­ka raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tus ei kuu­lu mei­dän lau­ta­kun­tam­me toi­mi­val­taan.  Asu­kas­ti­la­na se var­maan­kin oli­si hyvä, mut­ta näis­tä asiois­ta päät­tä­vät muut lau­ta­kun­nat, eikä tätä vaih­toeh­tois­ta han­ket­ta ole meil­le miten­kään esi­tel­ty. Mut­ta jos me olem­me ainoa luot­ta­mus­mie­se­lin, joka täs­tä asias­ta pää­see päät­tä­mään, niin mei­dän sii­tä kai sit­ten pitää päät­tää. Kaa­va meni­si koko val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si, mut­ta poik­kea­mis­lu­pa yrit­tää kii­la­ta sen edelle.

Tätä tämä mei­dän sii­lou­tu­nut pää­tök­sen­te­ko­ta­pam­me tietää.

Kuu­lee­ko Sinnemäki?

Ara­bian kaup­pa­kes­kuk­seen Lid­lin myymälä

Tämä vaa­tii poik­kea­mis­lu­van, kos­ka raken­nusoi­keus ylit­tyy. Kannatetaan!

 

 

 

 

49 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 22.11.2016”

 1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “(Minua risoo huo­mat­ta­vas­ti se, että en äkän­nyt aika­naan ase­ma­tun­ne­lin pii­rus­tuk­sis­ta, että hank­keen aja­ja kat­kai­si ahneuk­sis­saan suo­ran yhtey­den tun­ne­lis­sa Alek­sil­ta met­roon ja ase­mal­le. (Yhteys on, mut­ta sii­nä on vää­rään suun­taan mene­vät raput, eli pit­kä kier­to.) Tämän kiusan­teon talou­del­lis­ta logiik­kaa en tosin ymmär­tä­nyt, kos­ka nyt nuo tilat ovat ihmi­sis­tä tyhjillään.)”

  Se risoo minua­kin joka ker­ta kun sii­tä kul­jen. On todel­la rai­vos­tut­ta­vaa, miten kau­pal­li­sen ahneu­den takia meil­le käyt­tä­jil­le aiheu­te­taan aivan tar­pee­ton­ta hait­taa. Hait­ta on toki päi­vit­täin pie­ni, mut­ta kumu­loi­tuu vuo­sien saa­tos­sa mel­koi­sek­si. Ja mikä pahin­ta — hait­ta on täy­sin tarpeeton. 

  Vähäi­se­nä ja mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä hen­ki­lö­koh­tai­se­na pro­tes­ti­na en käy­tä iki­nä mitään sil­lä alu­eel­la sijait­se­vaa liikettä.

 2. Tuo Laa­ja­sa­lon bule­var­di­kaa­va ei vakuu­ta edes vähää alus­ta. Jos katu säi­lyy ~40 met­riä leveä­nä, sen reu­noil­le on raken­net­ta­va kor­keam­pia kuin 5- ja 6‑kerroksisia kort­te­le­ja. Tuos­sa on nyt niin vähän ker­ros­ne­liö­met­re­jä, että parem­pi oli­si jät­tää mota­ri pai­kal­leen ja pala­ta asi­aan sit­ten, kun Hel­sin­gis­sä osa­taan taas kaa­voit­taa tehokkaasti.

 3. Mikä tämä Ase­ma­tun­ne­lin kat­kais­tu reit­ti siis tar­kal­leen on?

  1. Ennen pää­si Stoc­kan kel­lon koh­dal­ta koh­ti ase­maa niin, että las­keu­tui por­taat ase­ma­tun­ne­liin ja jat­koi suo­raan Kai­vo­ka­dun ali ase­mal­le, jos­sa piti nous­ta (liuku)portaat takai­sin ylös. Vaih­toeh­toi­ses­ti kään­tyi vasem­mal­le koh­den met­roa. Nyt pitäi­si men­nä ensin koh­ti ase­maa ja sit­ten teh­dä 180 asteen mut­ka ja men­nä por­tai­ta vää­rään suun­taan alas ja sit­ten uusi 180 asteen kään­nös koh­den ase­maa tai met­roa. Kaik­ki mene­vät nyt ase­mal­le maan­ta­sos­sa, vaik­ka voi­vat jou­tua lii­ken­ne­va­loi­hin. Asiak­kaat eivät nyt tuo enää kuraa tun­ne­lin kaup­poi­hin, rahas­ta nyt puhumattakaan.

 4. Käve­li­jöi­den etua on vai­kea ajaa, olet­te jo teh­neet mega­lo­maa­ni­sia vir­hei­tä, hen­ki, vah­vem­man oikeu­del­la. Hel­sin­gin hen­ki­nen ilma­pii­ri itäistyy.

 5. Sen jäl­keen kun Ant­ti­la lopet­ti on koko mak­ka­ra­ta­los­ta tul­lut lähin­nä nuo­ri­so­jen­gien hen­gai­lu­paik­ka. Laa­tu­liik­keet on kor­vat­tu krää­sä­kau­poil­la jne.

 6. Jos Itä- ja Län­si-Pasi­lan väli pitää jat­kos­sa­kin jalan­kul­kea vain sil­lan kaut­ta, niin onhan se törp­pöä. Olen koko ajan kuvi­tel­lut, että esim. VR:n vetu­ri­tal­li mahd. pal­ve­lui­neen tuli­si käte­väs­ti käve­ly- ja pyö­räi­ly­rei­tin varteen.

  Pirk­ko­la — tar­koi­te­taan­ko paik­kaa, jos­sa oli ennen Pir­jon krou­vi? Vii­si­ke­rok­si­nen talo kyl­lä paran­tai­si pai­kan autioi­ta ilmettä.

  Hyvä ettei mitään voi­da liit­tää takai­sin Kes­kus­puis­toon, jka kai­paa toi­miak­seen ennen­kaik­kea asu­tus­ta reunoilleen.

 7. Joku voi­si var­maan esit­tää H/K‑laskelman nii­den Mak­ka­ra­ta­lon liu­ku­por­tai­den kään­tä­mi­sel­le… Riso­vat minua­kin, eten­kin nyt kun uusi suo­rin reit­ti met­ros­ta Alek­sil­le (Kai­vo­ta­lon läpi) on työ­maan vuok­si poik­ki sekin.

 8. Ase­ma­tun­ne­liin­kin piti tul­la isom­pi remont­ti ja face­lift Mak­ka­ra­ta­lon tapaan. Onko han­ke lai­tet­tu jäi­hin kun asia­kas­vir­rat eivät enää kul­je­kaan tun­ne­lin vaan katu­ta­son kaut­ta? Itse en edes muis­ta mil­loin oli­si vii­mek­si ollut ase­ma­tun­ne­lin van­hal­la, 60-luvul­la raken­ne­tul­la puo­lel­la tai mak­ka­ra­ta­lon kellarikerroksessa. 

  Kuin­ka pal­jon ark­ki­teh­deil­le ope­te­taan ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä? Lisä­kou­lu­tus mak­sai­si itsen­sä takai­sin aika nopeas­ti aina­kin kau­pal­lis­ten tilo­jen suunnittelussa.

 9. On kyl­lä ker­ras­saan mai­nio idea raken­taa Nihtisilta/Keilaniemi/Säteri/Itäkeskus/Vantaanportti Pasi­laan. Täs­sä onkin ollut sel­lai­nen ongel­ma, että moot­to­ri­tie­liit­ty­mät ovat tur­han kau­ka­na Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta ja täl­lä Pasi­lan visio­nää­ri­sel­lä suun­ni­tel­mal­la sel­lai­nen saa­daan kol­men kilo­met­rin pää­hän Kol­men sepän patsaasta.

  Siel­lä on kuok­ka lyö­ty maa­han mut­ta pal­joa ei ole vie­lä ehdit­ty raken­taa. Kuka vihel­täi­si pelin poik­ki? Tämä on kuin juna­tur­maa kat­soi­si hidastettuna.

 10. Vää­rään suun­tan mene­vät liu­ku­por­tat ilmei­ses­ti halusi­vat kaup­pi­aat, Ant­ti­la etunenässä.

  Mak­ka­ra­ta­lo oli ihan muka­va ret­ro-kaup­pa­kes­kus ennen remont­tia. Var­sin­kin pää­si­sään­käyn­ti ravin­to­la­ker­ros-par­vek­kei­neen ja soih­tui­neen oli omaa luok­kaan­sa jol­lais­ta tääl­lä ei ollut näh­ty kun se avat­tiin 50 vuot­ta sitten.

 11. Minä­kään en vie­lä pau­kut­te­li­si henk­se­lei­tä Laa­ja­sa­lon väy­län valos­sa. Eikös näi­tä pitä­nyt teh­dä sen takia, että tar­vi­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon uusia asun­to­ja uusil­le asuk­kail­le? Nyt teh­dään taas tut­tua ja tur­val­lis­ta perus­ma­ta­laa, jos­ta tehot puuttuvat.

  Kai­ken kuk­ku­rak­si tuon­ne on tulos­sa uusi osta­ri mal­lia laa­ja mata­la­hal­li ja sen vie­reen iso mata­la park­ki­ta­lo. Mitä tuh­laus­ta. Var­muu­den vuok­si talo­ri­vi tulee kadun ja ostarin+parkkihallin väliin suo­jaa­maan näi­tä melul­ta ja pölyl­tä. Jos näil­lä men­nään, teh­kää sii­tä talo­ri­vis­tä aina­kin 20-ker­rok­si­nen, kun var­jos­tuson­gel­maa­kaan ei ole.

 12. Olen samaa miel­tä että Pirk­ko­lan­tien ja Pir­jon­tien ris­teyk­ses­sä ole­va ker­ros­ta­lo on sijain­nil­leen vähän töke­rö ja sopi­ma­ton. Mut­ta ihan vii­mei­nen asia mitä täs­sä kaa­vas­sa saa teh­dä on pudot­taa kem­me­jä. Nyt jo todel­la mitä­tön­tä lisäys­tä. Eri­tyi­ses­ti Paki­lan­tien ris­teys on todel­la suu­ri pet­ty­mys, sii­hen oli­si kuu­lu­nut sel­väs­ti kau­pun­ki­mai­sem­pi ja “port­ti­mai­sem­pi” rat­kai­su. Jos Pirk­ko­lan­tien ris­teyk­sen taloa koh­tuul­lis­te­taan mut­ta näi­tä kem­me­jä ei lisä­tä muu­al­le, lop­pu­tu­los on ala-arvoi­nen. Ja Paki­lan­tien ris­teyk­sen talot pitäi­si funt­sia uudes­taan joka tapauksessa.

  Mau­nu­lan kes­kei­sim­mäl­lä pai­kal­la van­han osta­rin tont­ti (Rai­de-Joke­rin tule­va pysäk­ki par­vek­kei­den alla, uusi kaup­pa vas­ta­pää­tä) kaa­voi­tet­tiin ~0,8 tehok­kuu­del­la tut­tuun Mau­nu­la-tyy­liin. Eikä ole edes oma­ko­ti­ta­lo­ja naa­pu­ris­sa. ATTn talot ovat täs­sä alka­neet jo nousemaan.

  Luu­li­si että suu­ret ja kal­liit infra­hank­keet kan­nus­tai­si vähän parem­paan, mut­ta näi­tä Maunulan/Pirkkolan ja Laa­ja­sa­lon kaa­vo­ja kat­sel­les­sa ei oikein sil­tä näytä.

  Sehän on ihan hyvä että esim. uusia bule­var­de­ja pääs­tään suun­nit­te­le­maan peri­aat­tees­sa tyh­jään tilaan ja niis­tä voi­daan teh­dä moder­ne­ja ja riit­tä­vän tila­via pyö­rä­baa­noi­neen ja huol­to­paik­koi­neen eikä vain sovel­taa par­haan mukaan van­has­sa ja ahtaas­sa kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa, mut­ta kun ker­ran näin pääs­tään teke­mään, niin pitäi­si­hän se olla itses­tään­sel­vyys että näi­den mas­sii­vis­ten kort­te­lien levyis­ten tie-aluei­den var­ret sil­loin myös kaa­voi­te­taan tehok­kaam­min. 6‑kerroksinen talo on ihan eri asia 20 met­riä leveän ja 40 met­riä leveän tien varrella.

 13. Tuo­mas L.:
  Ase­ma­tun­ne­liin­kin piti tul­la isom­pi remont­ti ja face­lift Mak­ka­ra­ta­lon tapaan. Onko han­ke lai­tet­tu jäi­hin kun asia­kas­vir­rat eivät enää kul­je­kaan tun­ne­lin vaan katu­ta­son kaut­ta? Itse en edes muis­ta mil­loin oli­si vii­mek­si ollut ase­ma­tun­ne­lin van­hal­la, 60-luvul­la raken­ne­tul­la puo­lel­la tai mak­ka­ra­ta­lon kellarikerroksessa. 

  Kuin­ka pal­jon ark­ki­teh­deil­le ope­te­taan ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä? Lisä­kou­lu­tus mak­sai­si itsen­sä takai­sin aika nopeas­ti aina­kin kau­pal­lis­ten tilo­jen suunnittelussa.

  Ase­ma­tun­ne­lin nykyi­nen kun­to on niin häpeäl­li­nen, että jul­ki­sen val­lan tuli­si sub­ven­toi­da sen kor­jaus, jos se on yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Nyt met­roon mene­vät vie­rai­li­jat jou­tu­vat väis­tä­mään jopa vesi­san­ko­ja, joi­hin tip­puu vet­tä katosta.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ennen pää­si Stoc­kan kel­lon koh­dal­ta koh­ti ase­maa niin, että las­keu­tui por­taat ase­ma­tun­ne­liin ja jat­koi suo­raan Kai­vo­ka­dun ali ase­mal­le, jos­sa piti nous­ta (liuku)portaat takai­sin ylös. Vaih­toeh­toi­ses­ti kään­tyi vasem­mal­le koh­den met­roa. Nyt pitäi­si men­nä ensin koh­ti ase­maa ja sit­ten teh­dä 180 asteen mut­ka ja men­nä por­tai­ta vää­rään suun­taan alas ja sit­ten uusi 180 asteen kään­nös koh­den ase­maa tai met­roa. Kaik­ki mene­vät nyt ase­mal­le maan­ta­sos­sa, vaik­ka voi­vat jou­tua lii­ken­ne­va­loi­hin. Asiak­kaat eivät nyt tuo enää kuraa tun­ne­lin kaup­poi­hin, rahas­ta nyt puhumattakaan.

  Luo­jan kii­tos, että Ruo­hon­juu­ri on Saa­ri­sen pihas­sa kaik­kien kulkureitillä!

 15. Lau­ri Sipa­ri:
  Pirk­ko­la – tar­koi­te­taan­ko paik­kaa, jos­sa oli ennen Pir­jon krouvi? 

  Pir­jon Krou­vi oli Pir­jon­tien ja Paki­lan­tien ris­teyk­ses­sä. Ode tar­koit­ti ilmei­ses­ti entis­tä Pirk­ko­lan Elantoa.

 16. Älkää nyt hyvät ihmi­set Rai­de-Joke­rin var­ren kaa­voi­tus­ta väl­jen­tä­kö. Pikem­min­kin tuol­le Mau­nu­lan-Pirk­ko­lan välil­le pitäi­si kaa­voit­taa lisää ker­ros­ne­liöi­tä. Paras tapa taa­ta nii­den joke­ri­py­säk­kien lähel­lä ole­vien pal­ve­lui­den elin­kel­poi­suus on raken­taa niin pal­jon kuin keh­taa, ja se on ihan oikeas­ti tar­peel­lis­ta, jos halu­taan edes vähän kau­pun­ki­mai­sem­paa ympä­ris­töä. Esi­mer­kik­si tääl­lä Pato­las­sa ei täl­lä het­kel­lä ole yhti­käs mitään pait­si kes­ki­suu­ri ruo­ka­kaup­pa, joten tuo Käs­kyn­hal­ti­jan­tien kaa­va tulee kuin tai­vaan lahjana.

 17. täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen:
  …Mut­ta ihan vii­mei­nen asia mitä täs­sä kaa­vas­sa saa teh­dä on pudot­taa kemmejä…

  Hyvä mie­li­pi­de sii­nä koko­nai­suu­des­saan nimi­mer­kil­tä “täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen”.

  Täs­sä­hän jou­tuu miet­ti­mään pian kan­tan­sa uudel­leen näi­hin bule­var­dei­hin, jos toteu­tus on nyt esi­te­tyn kal­tais­ta puo­li­vil­lais­ta kura­pas­kaa. Parem­pi sit­ten sääs­tää mota­rei­den var­ret tule­vil­le suku­pol­vil­le kuin tuh­la­ta nyt raken­ta­mal­la lisää Espoo­ta Helsinkiin.

 18. Pek­ka T.:
  Se risoo minua­kin joka ker­ta kun sii­tä kul­jen. On todel­la rai­vos­tut­ta­vaa, miten kau­pal­li­sen ahneu­den takia meil­le käyt­tä­jil­le aiheu­te­taan aivan tar­pee­ton­ta hait­taa. Hait­ta on toki päi­vit­täin pie­ni, mut­ta kumu­loi­tuu vuo­sien saa­tos­sa mel­koi­sek­si. Ja mikä pahin­ta – hait­ta on täy­sin tarpeeton. 

  Elä­mä­si täy­tyy olla kyl­lä pelk­kää ruusuil­la tans­si­mis­ta, jos vää­rään suun­taan kul­ke­vat rul­la­por­taat on todel­la rai­vos­tut­ta­va asia. Tuol­lai­nen suun­nit­te­lu­han on ihan nor­maa­lia, kos­ka raha rat­kai­see. Maa­il­ma on täyn­nä tar­pee­ton­ta hait­taa. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä vaik­ka DVD- ja Blu-ray-levy­jen aluelukitukset.

  Ajan­huk­ka: Käve­le lop­pu­mat­ka met­rol­le nopeam­min, niin saat hävi­tyt sekun­nit takai­sin ja met­ron odo­tusai­ka ei lyhe­ne yhtään.

  Lisään­ty­nyt mat­ka: Saat lisää lii­kun­taa, joka ei ole monel­le yhtään pahitteeksi.

  Täl­lai­sel­la ajat­te­lul­la saa monet pik­kuon­gel­mat häviä­mään elä­mäs­tä ja voi kes­kit­tyä masentumaan/raivostumaan oikeis­ta ongelmista.

  Iro­nis­ta on se, ettei­vät nuo rul­la­por­taat pelas­ta­neet Ant­ti­laa konkurssilta.

  1. Jos autoi­li­joil­le lai­tet­tai­siin puo­len minuu­tin yli­mää­räi­nen kier­ros vaik­ka Lah­den­väy­läl­le (lii­ken­ne pie­nem­pää kuin ase­ma­tun­ne­lis­sa) aika­moi­nen urpu­tus sii­tä tuli­si Puo­li minuut­tia saa­tai­siin aikaan vaik­ka las­ke­mal­la nopeus vii­den kilo­met­rin mat­kal­la 120 kilo­met­ris­tä 1200 kilo­met­riin. Jos tätä vie­lä perus­tel­tai­siin sil­lä, että näin autoi­li­jat huo­maa­vat tiebn­var­si­mai­nok­set paremm­nin, voit­te vain arva­ta mitä sii­tä seuraisi.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos autoi­li­joil­le lai­tet­tai­siin puo­len minuu­tin yli­mää­räi­nen kier­ros vaik­ka Lah­den­väy­läl­le (lii­ken­ne pie­nem­pää kuin ase­ma­tun­ne­lis­sa) aika­moi­nen urpu­tus sii­tä tuli­si Puo­li minuut­tia saa­tai­siin aikaan vaik­ka las­ke­mal­la nopeus vii­den kilo­met­rin mat­kal­la 120 kilo­met­ris­tä 1200 kilo­met­riin. Jos tätä vie­lä perus­tel­tai­siin sil­lä, että näin autoi­li­jat huo­maa­vat tiebn­var­si­mai­nok­set paremm­nin, voit­te vain arva­ta mitä sii­tä seuraisi. 

  Ne autoi­li­jat vas­ta huo­no­ja ihmi­siä ovatkin!

 20. Lisään­ty­nyt mat­ka: Saat lisää lii­kun­taa, joka ei ole monel­le yhtään pahitteeksi.

  Täl­lai­sel­la ajat­te­lul­la saa monet pik­kuon­gel­mat häviä­mään elä­mäs­tä ja voi kes­kit­tyä masentumaan/raivostumaan oikeis­ta ongelmista.

  Täl­lais­ten mie­tis­ke­ly on joka tapauk­ses­sa täy­sin tur­haa, jos ihmi­sil­le on jää­nyt vaih­toeh­to äänes­tää kir­jai­mel­li­ses­ti jaloil­laan. Täs­sä tapauk­ses­sa siis ilmei­ses­ti ulkoil­mas­sa (itse ei ole tul­lut reit­tiä musi­ta syis­tä käy­tet­täy vähään aikaan).

 21. Piti tänään pol­kea kat­so­maan pai­kan pääl­lä, mut­ta pyö­rä­teil­le siro­tel­tu terä­vä­reu­nai­nen sepe­li kat­kai­si mat­ka­ni kah­teen (!) rengasrikkoon.”

  Seu­raa­van ker­ran kun tik­ka­rem­min­ne kokoon­tuu sano Sau­ril­le että har­jaa sepe­lit pois. Vähiä lumia aje­taan kuor­ma-autoil­la 24/7 mut­ta sepe­lei­tä ei voi sii­vo­ta kun uusia jos­kus ennen Vap­pua levitetään.

 22. Sil­lä maan­pääl­li­sel­lä vaih­toeh­dol­la Ase­ma­tun­ne­lil­le on muu­ten toi­nen, pie­nem­pi mut­ta sitä­kin käsit­tä­mät­tö­mäm­pi hidas­te, nimit­täin Steis­sin ulko-ovet, jois­ta jokai­ses­ta ovi­au­kos­ta auke­aa vain toi­nen puolikas.
  Suu­rim­man osan vuo­ro­kau­des­ta tuo ei toki ole mikään ongel­ma, mut­ta ruuh­ka-aikaan pää­ovel­la saa välil­lä odot­taa vuo­ro­aan oman aikan­sa, ellei tör­keäs­ti änge väliin. (En nyt viit­si kai­vel­la van­ho­ja kuvia tai fil­me­jä var­mis­taak­se­ni, mut­ta olet­tai­sin Saa­ri­sen jäl­jil­tä molem­pien puo­lik­kai­den olleen käytössä.)

 23. Piti tänään pol­kea kat­so­maan pai­kan pääl­lä, mut­ta pyö­rä­teil­le siro­tel­tu terä­vä­reu­nai­nen sepe­li kat­kai­si mat­ka­ni kah­teen (!) rengasrikkoon.”

  Tilan­ne­ku­va höl­mö­läs­tä: poku­pyö­rä­kais­tal­la makaa tap­pa­ja­se­pe­li samal­la kun vie­res­sä ajat sit­ten sulak­si suo­lat­tu­ja auto­kais­to­ja hio­taan nas­ta­ren­kail­la kau­pun­ki­lais­ten hengitettäväksi.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos autoi­li­joil­le lai­tet­tai­siin puo­len minuu­tin yli­mää­räi­nen kier­ros vaik­ka Lah­den­väy­läl­le (lii­ken­ne pie­nem­pää kuin ase­ma­tun­ne­lis­sa) aika­moi­nen urpu­tus sii­tä tuli­si Puo­li minuut­tia saa­tai­siin aikaan vaik­ka las­ke­mal­la nopeus vii­den kilo­met­rin mat­kal­la 120 kilo­met­ris­tä 1200 kilometriin. 

  Onpas outo kom­ment­ti. Autoi­li­joil­le (ja muul­le­kin lii­ken­teel­le) on koko tämän vuo­den jär­jes­tet­ty yli­mää­räis­tä vii­vet­tä, joka on kes­tä­nyt usein puo­li tun­tia, ei suin­kaan puo­li minuut­tia, kun koko kau­pun­ki on ollut täyn­nä katu­töi­tä, jois­sa ei tapah­du yleen­sä yhtään mitään. Näin on saa­tu aikaan se absur­di tilan­ne, että esi­mer­kik­si ajo­mat­ka Stu­ren­ka­dul­ta Man­ner­hei­min­tiel­le Hel­sin­gin­ka­dun kaut­ta Töö­lön­lah­den poh­ju­kan ohi kes­tää tuon puo­li tun­tia, kun kaik­ki seisoo.

  Mis­tä­hän nämä syvät psy­ko­lo­gi­set arviot autoi­li­joi­den reak­tiois­ta oikein mah­ta­vat olla peräi­sin? OS ei tai­da kovin­kaan aktii­vi­ses­ti seu­rus­tel­la into­hi­mois­ten autoi­li­joi­den kanssa.

 25. Jalan­kul­ki­ja: Onpas outo kom­ment­ti. Autoi­li­joil­le (ja muul­le­kin lii­ken­teel­le) on koko tämän vuo­den jär­jes­tet­ty yli­mää­räis­tä vii­vet­tä, joka on kes­tä­nyt usein puo­li tun­tia, ei suin­kaan puo­li minuut­tia, kun koko kau­pun­ki on ollut täyn­nä katu­töi­tä, jois­sa ei tapah­du yleen­sä yhtään mitään.

  Onko tosi­aan näin vai­kea hah­mot­taa kom­men­tin alku­pe­räis­tä mer­ki­tys­tä. Työ­maa (väliai­kai­nen tila), esi­mer­kik­si yllä kuvat­tu, ja työn tulos (pysy­vä tila), esi­mer­kik­si mai­nit­tu jalan­kul­ki­joil­le teh­ty kier­to­tie, ovat kak­si täy­sin eri asiaa.

  Mut­ta molem­piin pätee edel­leen sama sään­tö: sekä tie­töi­den tila­päis­jär­jes­te­lyis­sä että pysy­vis­sä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä auto­lii­ken­ne on edel­leen se, jota käy­tän­nös­sä aina prio­ri­soi­daan. Vaik­ka kau­pun­gin viral­li­nen prio­ri­teet­ti­jär­jes­tys on jo pidem­pään ollut kevyt lii­ken­ne, jouk­ko­lii­ken­ne, autoilu.

  Sii­hen ongel­maan, että autoil­la pys­tyy hel­pos­ti tuk­ki­maan miten moni­kais­tai­sen kadun tahan­sa ja estä­mään ete­ne­mi­sen, on tii­viis­ti raken­ne­tus­sa kau­pun­gis­sa erin­omai­nen rat­kai­su: kevyt lii­ken­ne ja jouk­ko­lii­ken­ne. Niin myös mai­ni­tul­la Stu­ren­ka­tu — Man­ner­hei­min­tie — välil­lä. Mis­sä auto­jen reit­ti kul­kee täl­lä­kin het­kel­lä leveil­lä kais­toil­la ja kevyt lii­ken­ne on aidat­tu kapei­siin ja mut­kit­te­le­viin rän­nei­hin. Toi­nen hyvä huo­no esi­merk­ki löy­tyy Pasilasta.

  Pal­jon­ko­han Rai­de-Joke­rin var­teen vaa­di­taan raken­net­ta­vak­si autopaikkoja.

 26. Jalan­kul­ki­ja:
  Mis­tä­hän nämä syvät psy­ko­lo­gi­set arviot autoi­li­joi­den reak­tiois­ta oikein mah­ta­vat olla peräisin? 

  Olkiuk­ko on mones­ti teho­kas reto­ri­nen väli­ne kun halu­taan luo­da kei­no­te­koi­sia vihol­li­sia ja vah­vis­taa me vs. muut ‑ase­tel­maa.

  Kär­jis­tet­ty­jä uhka­ku­via luo­mal­la suun­na­taan omien kan­nat­ta­jien kat­se pois oleel­li­sis­ta ja mones­ti ikä­vis­tä­kin kysymyksistä.

 27. Jalan­kul­ki­ja:
  Mis­tä­hän nämä syvät psy­ko­lo­gi­set arviot autoi­li­joi­den reak­tiois­ta oikein mah­ta­vat olla peräi­sin? OS ei tai­da kovin­kaan aktii­vi­ses­ti seu­rus­tel­la into­hi­mois­ten autoi­li­joi­den kanssa. 

  Eri­lai­set tie­työt ovat ohi­me­ne­viä ja yleen­sä lop­pu­tu­lok­se­na niil­lä yrie­te­tään paran­taa liikkumista.

  Vää­rin päin kään­ne­tyt liu­ku­por­taat ovat pysy­vä ratkaisu.

 28. R.Silfverberg:
  Vää­rään suun­tan mene­vät liu­ku­por­tat ilmei­ses­ti halusi­vat kaup­pi­aat, Ant­ti­la etunenässä.

  Tai­taa olla aika ylei­nen aja­tus­vir­he kaup­piail­la. Muis­te­len, että Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oli aivan vas­taa­va kuk­ka­nen, mut­ta onnek­si vie­rek­käi­set liu­ku­por­taat oli raken­net­tu kul­ke­maan eri ker­rok­siin, jot­ta ongel­ma voi­tiin kor­ja­ta vaih­ta­mal­la liu­ku­por­tai­den kul­kusuun­ta puo­les­sa por­tais­ta. Sivul­ta kat­soen siis kah­den ker­rok­sen väli­set liu­ku­por­taat muo­dos­ta­vat X‑kirjaimen.

  Jos liu­ku­por­taat oli­si raken­net­tu niin, että kah­det vie­rek­käi­set liu­ku­por­taat kul­ke­vat samo­jen ker­ros­ten välil­lä eri suun­tiin, kor­jaa­mi­nen oli­si ollut mah­do­ton­ta. Tuol­lai­nen rat­kai­su toi­mii, jos liu­ku­por­tail­la kul­je­taan vain kah­den tason väliä, kuten met­roa­se­mil­le, mut­ta moni­ker­rok­si­ses­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa se huk­kaa asiak­kaan aikaa, kun ei voi vain jat­kaa yksis­tä liu­ku­por­tais­ta seu­raa­viin, vaan pitää kier­tää liu­ku­por­tai­kon toi­sel­le puo­lel­le, jot­ta voi jat­kaa mat­kaa ylös. Tämä vaih­toeh­to näyt­tää sivul­ta kat­sot­tu­na /-mer­kil­tä.

  Kuvit­te­le­vat­ko kaup­pi­aat, että asiak­kai­den pak­ko­kä­ve­lyt­tä­mi­nen ker­rok­sis­sa tuo lisää asiak­kai­ta? Se voi toi­mia, jos asia­kas on ajan kans­sa kat­se­le­mas­sa, mut­ta kii­reis­tä asia­kas­ta, joka etsii jotain tiet­tyä tuo­tet­ta tur­ha kier­te­ly suututtaa.

 29. Koti-isä:

  Mut­ta molem­piin pätee edel­leen sama sään­tö: sekä tie­töi­den tila­päis­jär­jes­te­lyis­sä että pysy­vis­sä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä auto­lii­ken­ne on edel­leen se, jota käy­tän­nös­sä aina prio­ri­soi­daan. Vaik­ka kau­pun­gin viral­li­nen prio­ri­teet­ti­jär­jes­tys on jo pidem­pään ollut kevyt lii­ken­ne, jouk­ko­lii­ken­ne, autoilu.

  Tämän epä­vi­ral­li­sen prio­ri­soin­nin näkee lois­ta­vas­ti kadulla.

  Esi­mer­kik­si eilen käve­lin kotoa pos­tin kaut­ta päi­vä­ko­dil­le. Mat­kaa on vain rei­lut puo­li­tois­ta kilo­met­ria ja sii­tä huo­li­mat­ta tapah­tui­vat nämä:

  1) Iirik­sen pihas­ta tule­va tak­si ei pois­tu­nut ajo­väy­lää, vaan päät­ti oikais­ta viis­tos­ti suo­ja­tien koh­dal­le. Kun en vih­re­ää odo­tel­les­sa­ni suos­tu­nut väis­tä­mään, tak­si kouk­ka­si oikeal­ta jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta park­ki­ruu­dun läpi ajoradalle.

  2) Got­lan­nin­ka­dun uudel­la hie­nol­la kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä on Han­sa­sil­lan alle jal­ka­käy­tä­väl­le lähes aina pysä­köi­ty auto­ja, vaik­ka vie­res­sä on Cit­ta­rin iso park­ki­paik­ka ja ajo­ra­dal­la­kin pit­kä syvennys.

  3) Asiak­kaan­ka­dul­ta kur­va­si kak­si autoa (toi­nen näis­tä paket­ti­au­ton kokoi­nen tak­si) Pos­tin ajo­väy­län koh­dal­ta jal­ka­käy­tä­väl­le, jota pit­kin mat­ka jat­kui mat­to­pe­su­lan kul­mal­le ja sii­tä Lyy­pe­kin­ku­jaa (kevyen lii­ken­teen väy­lä) koh­ti Cit­ta­rin tila­päis­tä park­ki­paik­kaa. Tätä vii­meis­tä “oiko­tie­tä” käyt­tää yllät­tä­vän moni, vaik­ka viral­li­nen ajo­reit­ti park­ki­pai­kal­le on sekä Kaup­pa­kar­ta­non­ka­dul­ta että Gotlanninkadulta.

  Pii­loprio­ri­soin­nin täs­tä tekee val­von­nan puu­te. Jos val­von­taa ja sii­tä seu­raa­via rap­su­ja oli­si riit­tä­väs­ti, noi­ta jal­ka­käy­tä­vä­oi­kai­su­ja ja vää­rin­py­sä­köin­te­jä ei tehtäisi.

  Tilan­ne alkaa olla aika mah­do­ton, kun ei voi enää luot­taa sii­hen, että kou­lu­mat­kal­la lap­set eivät jää jalan­kul­ku­väy­läl­lä auton alle, vaik­ka yhdes­sä­kään koh­das­sa rei­til­lä ei ole mitään lail­lis­ta syy­tä ajaa autol­la. Minä itse olen ollut jää­dä jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­van auton alle usei­ta ker­to­ja. Ker­ran auto kur­va­si poik­ki­ka­dul­ta suo­raan jal­ka­käy­tä­väl­le ja jou­duin hyp­pää­mään pois alta. Kus­ki ei mie­les­tään teh­nyt mitään vää­rää. Toi­sel­la ker­ral­la Pos­tin paket­ti­au­to oli peruut­taa pääl­le­ni jal­ka­käy­tä­väl­tä suo­ja­tiel­le (minul­le paloi vih­reä), kus­ki ei mie­les­tään teh­nyt mitään vää­rää. Kol­man­nel­la ker­ral­la Pos­tin paket­ti­au­to kur­va­si jal­ka­käy­tä­väl­le pos­ti­laa­ti­kon vie­reen, kun kul­jin jal­ka­käy­tä­vää alle 10-vuo­tiai­den las­ten kans­sa. Auto pysäh­tyi alle puo­len met­rin pää­hän 5‑vuotiaan lap­sen vie­rel­le. Kus­ki ei mie­les­tään teh­nyt mitään vää­rää. Ja sit­ten on tuo Lyy­pe­kin­ku­jan tapaus, jos­sa kak­si auto ajaa mel­ko lujaa jal­ka­käy­tä­väl­lä, eikä täs­sä­kään tapauk­ses­sa kus­ki teh­nyt mie­les­tään mitään väärää.

  Jos kevyt­tä lii­ken­net­tä oikeas­ti halu­taan prio­ri­soi­da, oli­si aika lisä­tä val­von­taa ennen kuin joku oikeas­ti kuo­lee jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­van auton alle.

 30. N:
  “Jos kevyt­tä lii­ken­net­tä oikeas­ti halu­taan prio­ri­soi­da, oli­si aika lisä­tä val­von­taa ennen kuin joku oikeas­ti kuo­lee jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­van auton alle.”

  Joo, ja sit­ten oli­si kiva löy­tää muu­ta­ma fil­la­ris­ti, jot­ka aja­vat sään­tö­jen mukaan.

 31. Jalan­kul­ki­ja:
  N:
  “Jos kevyt­tä lii­ken­net­tä oikeas­ti halu­taan prio­ri­soi­da, oli­si aika lisä­tä val­von­taa ennen kuin joku oikeas­ti kuo­lee jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­van auton alle.”

  Joo, ja sit­ten oli­si kiva löy­tää muu­ta­ma fil­la­ris­ti, jot­ka aja­vat sään­tö­jen mukaan.

  Mis­tä sinä ne pyö­räi­li­jät tähän tem­pai­sit? Toki­han lii­ken­ne­val­von­nan lisää­mi­nen vähen­täi­si myös pyö­räi­li­jöi­den tört­töi­ly­jä. Eikö val­ta­vas­ti yleis­ty­nyt kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä autoi­lu ole sinus­ta vaka­va ongelma?

  Asen­teis­ta ker­too aika pal­jon se, että työ­paik­ka­ni ikku­nas­ta näkyy puis­ton läpi kul­ke­va kevyen lii­ken­teen väy­lä. Sitä ovat käyt­tä­neet oiko­tie­nä kuor­ma-autot, paket­ti­au­tot, tak­sit ja taval­li­set hen­ki­lö­au­tot. Miten kenel­le­kään voi tul­la edes mie­leen ajaa sato­ja met­re­jä kevyen lii­ken­teen väy­lää autolla.

  Suu­rin osa sekä pyö­räi­li­jöis­tä että autoi­li­jois­ta pyr­ki­nee nou­dat­ta­maan sään­tö­jä. Pie­ni osa kat­soo ole­van­sa sään­tö­jen ylä­puo­lel­la. Sään­tö­jä rik­ko­va autoi­li­ja on vaa­rak­si muil­le, sään­tö­jä rik­ko­va pyö­räi­li­jä vaa­ran­taa lähin­nä itsensä.

 32. Jalan­kul­ki­ja:
  N:
  “Jos kevyt­tä lii­ken­net­tä oikeas­ti halu­taan prio­ri­soi­da, oli­si aika lisä­tä val­von­taa ennen kuin joku oikeas­ti kuo­lee jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­van auton alle.”

  Joo, ja sit­ten oli­si kiva löy­tää muu­ta­ma fil­la­ris­ti, jot­ka aja­vat sään­tö­jen mukaan.

  Auto pai­naa 2000 kg ja kul­kee tehok­kaal­la moot­to­ril­la. Pol­ku­pyö­rä pai­naa 20 kg ja kul­kee ihmis­voi­mal­la. Eri ker­ta­luo­kan asei­ta jalan­kul­ki­jan kan­nal­ta siis.

  On suo­ras­taan ihme, miten kuu­liai­ses­ti omal­la lihas­voi­mal­la liik­ku­vat nou­dat­ta­vat sään­tö­jä lii­ken­neym­pä­ris­tös­sä, joka on raken­net­tu lähes 100%:sti autoi­li­joi­den ehdoil­la. Yhte­nä syy­nä on juu­ri auton tuho­voi­man aiheut­ta­ma pelo­te­vai­ku­tus — vaik­ka ratin taka­na istuu vain ihmi­nen. Tilan­net­ta aut­taa suh­teut­ta­maan kun esi­mer­kik­si palaut­taa mie­leen, miten monet lii­ken­ne­va­lot tar­vi­taan Alek­san­te­rin­ka­dul­la, joka on lii­ken­ne­mää­ril­tään yksi maan suu­rim­mis­ta väy­lis­tä (oikea vas­taus: 0 kpl).

  Mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, miten pal­jon 2000 kg pai­na­vien ja nas­ta­ren­kail­la puo­let vuo­des­ta katua hio­vien pel­ti­laa­ti­koi­den läpia­joa ja yli­val­taa jalan­kul­ki­jan kan­ta­ka­pun­ki tar­koit­taa 2010-luvulla.

 33. N:

  Suu­rin osa sekä pyö­räi­li­jöis­tä että autoi­li­jois­ta pyr­ki­nee nou­dat­ta­maan sään­tö­jä. Pie­ni osa kat­soo ole­van­sa sään­tö­jen ylä­puo­lel­la. Sään­tö­jä rik­ko­va autoi­li­ja on vaa­rak­si muil­le, sään­tö­jä rik­ko­va pyö­räi­li­jä vaa­ran­taa lähin­nä itsensä.

  Ovat koke­muk­set näkö­jään kovas­ti eri­lai­sia eri puo­lil­la kau­pun­kia. Tot­ta kai vää­räl­lä kais­tal­la aja­mi­nen on tuo­mit­ta­vaa. Mut­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa vää­rin pyö­räi­ly ei ole poik­keus, se on sään­tö. Enpä ole tähän men­nes­sä mei­na­nut jää­dä auton alle jal­ka­käy­tä­väl­lä, ajo­ra­dal­la kyl­lä­kin. Mut­ta fil­la­rin alle jää­mi­nen jal­ka­käy­tä­väl­lä — var­sin­kin kadun­kul­mis­sa — ja suo­ja­teil­lä on eri­tyi­ses­ti kesäl­lä joka­päi­väi­nen tilan­ne ja sitä pait­si omal­la koh­dal­la­ni ker­ran jo toteu­tu­nut­kin. Anteek­si­pyyn­nön ase­mes­ta tuli lom­mo­jen lisäk­si kau­pan pääl­le hiton­moi­nen kiroilu.

  1. En voi hyväk­syä jal­ka­käy­tä­väl­lä ajoa ja olen itse­kin ollut jää­dä pyö­räi­li­jän alle. Mut­ta aivan yhtä pal­jon kuin pyö­räi­li­jät aja­vat jal­ka­käy­tä­väl­lä käve­le­vät jalan­kul­ki­jat pyö­rä­teil­lä. Se on jopa vaa­ral­li­sem­paa, kos­ka pyö­räi­li­jä olet­taa (vää­rin) että ymmär­tä­vät edes väis­tää, kun ovat kiel­le­tyl­lä alueella.

 34. N: Sään­tö­jä rik­ko­va autoi­li­ja on vaa­rak­si muil­le, sään­tö­jä rik­ko­va pyö­räi­li­jä vaa­ran­taa lähin­nä itsensä. 

  Tämä on ylei­ses­ti hoet­tu fraa­si jol­la ei ole totuusarvoa.

  Itse olen ollut huo­mat­ta­vas­ti useam­min vaa­ras­sa vää­räs­sä pai­kas­sa ole­van pyö­räi­li­jän kuin vää­räs­sä pai­kas­sa ole­van autoi­li­jan tört­töi­li­jän seurauksena.

  Autoi­li­jat aja­vat yleen­sä varo­vas­ti vää­räs­sä pai­kas­sa vaik­ka ajo­neu­vol­la on kokoa ja mas­saa. Jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räi­li­jät kom­pen­soi­vat usein mas­san puu­tet­ta vauh­dil­la ja totaal­li­sel­la holtittomuudella.

 35. Sib­bo San Sebas­tian: Tämä on ylei­ses­ti hoet­tu fraa­si jol­la ei ole totuusarvoa. 

  Pyö­rä­tört­tei­ly­jä puo­lus­ta­mat­ta, mit­kä on pyö­rä- ja auto­lii­ken­tees­sä tapah­tu­nei­den kuo­le­man­ta­paus­ten suh­teet kuski/ulkopuoliset?

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En voi hyväk­syä jal­ka­käy­tä­väl­lä ajoa ja olen itse­kin ollut jää­dä pyö­räi­li­jän alle. Mut­ta aivan yhtä pal­jon kuin pyö­räi­li­jät aja­vat jal­ka­käy­tä­väl­lä käve­le­vät jalan­kul­ki­jat pyö­rä­teil­lä. Se on jopa vaa­ral­li­sem­paa, kos­ka pyö­räi­li­jä olet­taa (vää­rin) että ymmär­tä­vät edes väis­tää, kun ovat kiel­le­tyl­lä alueella.

  Tot­ta myös Oulus­sa. Jalan­kul­ki­jat käve­le­vät pyö­rä­puo­lel­la ja pyö­räi­li­jät koro­te­tul­la jal­ka­käy­tä­väl­lä, vaik­ka pyö­rä­kais­ta on kadul­la vie­res­sä. Itse käy­tän molem­pia siir­ty­mis­ta­po­ja. Jos­kus on teh­nyt mie­li kes­ki­sor­mea näyt­tää tasai­ses­ti kum­mal­le­kin osapuolelle.

  Ainoa tur­val­li­nen vaih­toeh­to näyt­tää ole­van, että varo­vai­nen siir­ty­mis­pyö­räi­ly, sano­taan alle 12 km/h ja vauh­ti­pyö­räi­ly­re­tit ero­te­taan toisistaan.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En voi hyväk­syä jal­ka­käy­tä­väl­lä ajoa ja olen itse­kin ollut jää­dä pyö­räi­li­jän alle. Mut­ta aivan yhtä pal­jon kuin pyö­räi­li­jät aja­vat jal­ka­käy­tä­väl­lä käve­le­vät jalan­kul­ki­jat pyö­rä­teil­lä. Se on jopa vaa­ral­li­sem­paa, kos­ka pyö­räi­li­jä olet­taa (vää­rin) että ymmär­tä­vät edes väis­tää, kun ovat kiel­le­tyl­lä alueella. 

  Käve­li­jät pyö­rä­teil­lä lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­li­nen ongel­ma, joka joh­tuu aika pal­jon sii­tä, että suun­nit­te­lus­sa käve­li­jät ja pyö­räi­li­jät on nipu­tet­tu yhteen. 

  Tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si pyö­räi­ly­väy­lät oli­si parem­pi erot­taa käve­li­jöis­tä yhtä sel­väs­ti kuin auto­kais­tat on nyky­ään ero­tet­tu jalkakäytävistä. 

  Vaik­ka itse­kin vii­me aikoi­na vähän enem­män pyö­räil­lee­nä täy­tyy kyl­lä tun­nus­taa, että kun hyp­pää pyö­rän sel­kään lii­ken­ne­sään­tö­jä alkaa sovel­taa aika eri taval­la. Toi­saal­ta sil­loin har­vem­min kun autoa ajaa, nou­dat­taa kil­tis­ti liikennesääntöjä.

  Kun on oppi­nut pyö­räi­le­mään alle kym­men­vuo­ti­aa­na ja pyö­räil­lyt kesät tal­vet kaik­ki tei­ni­vuo­det, pahat tavat ovat todel­la syväs­sä. Punai­sia päin ajoa, hil­jais­ta yksi­suun­tais­ta vää­rään suun­taan aja­mis­ta tai oikai­su­ja jal­ka­käy­tä­viä pit­kin ei tuli­si mie­leen­kään teh­dä autol­la. Pol­ku­pyö­räl­lä nii­tä tulee ihan puolivahingossa.

  Toki samal­la van­hal­la logii­kal­la taka­rai­vos­sa myös käsit­te­lee kaik­kia käve­li­jöi­tä ja autoi­li­joi­ta vaa­ral­li­si­na vihol­li­si­na, jot­ka yrit­tä­vät tei­la­ta pyö­räi­li­jän ja väis­tää kaik­kea, lii­ken­ne­sään­nöis­tä huolimatta.

  1. Kyl­lä jalan­kul­ki­jat tun­keuj­tu­vat jou­kol­la väy­lil­le, jot­ka on mer­kit­ty pel­käs­tään pyö­ril­le. Ete­lä-Espal­la Kap­pe­lin koh­dal­la, Kap­pa­to­ril­la Poh­jois-Espal­la, Kir­jan ran­nas­sa ja niin edelleen.

 38. Koti-isä:
  Mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, miten pal­jon 2000 kg pai­na­vien ja nas­ta­ren­kail­la puo­let vuo­des­ta katua hio­vien pel­ti­laa­ti­koi­den läpia­joa ja yli­val­taa jalan­kul­ki­jan kan­ta­ka­pun­ki tar­koit­taa 2010-luvulla.

  Kun ker­ran kysyt: jalan­kul­ki­jan kan­ta­kau­pun­ki tar­koit­taa kaik­kia nii­tä Hel­sin­gin nie­men jal­ka­käy­tä­viä ja käve­ly­ka­tu­ja, joil­la jalan­kul­ki­jan pitäi­si voi­da kävel­lä tur­val­li­ses­ti. Vaan kun ei voi, kos­ka aina jos­tain sujah­taa väri­so­kea fil­la­ris­ti, joka ei ero­ta punais­ta valoa vih­reäs­tä eikä tun­ne yhtään liikennemerkkiä. 

  Asias­ta on mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­tel­la mm. oman talon fil­la­ris­tin kans­sa, joka rik­koo joka päi­vä kaik­kia sään­tö­jä. On oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan aja­nut näin 30 vuot­ta ja aikoo teh­dä niin jat­kos­sa­kin. Että täl­lai­sia tapauksia.

  Jaet­tu” kevyen lii­ken­teen väy­lä on var­mas­ti paho­lai­sen kek­sin­tö, kos­ka fil­la­ris­te­ja ei saa mikään mah­ti pysy­mään omal­la puolellaan.

 39. Vää­rin aje­le­vat pyö­räi­li­jät aiheut­ta­vat suu­rim­man vaa­ran lap­sil­le. Jäl­ki on pal­jon pahem­paa kuin aikui­seen tör­mä­tes­sä ja ohjaus­tan­gon sar­vi on sopi­vas­ti pään korkeudella.

 40. Jalan­kul­ki­ja: Mut­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa vää­rin pyö­räi­ly ei ole poik­keus, se on sääntö. 

  En ole kan­ta­kau­pun­gis­sa pyö­räil­lyt, mut­ta mones­sa pai­kas­sa lain­mu­kai­nen pyö­räi­ly on teh­ty mah­dot­to­mak­si. Oli­si se pyö­räi­li­jöil­le­kin muka­vam­paa ajaa ennus­tet­ta­vas­ti mie­lek­käi­tä reit­te­jä ja iner­ti­aa hyödyntäen.

  Mones­sa pai­kas­sa on täy­sin jär­jet­tö­mäs­ti vuo­ron­pe­rään kort­te­lin välein yhdis­tet­tyä kevyen­lii­ken­teen­väy­lää, ero­tet­tu­ja pyö­rä­tei­tä, ja sitä punais­ta kais­taa, jos­sa autot aja­vat pääl­le, ja sil­loin täl­löin käs­ke­tään toi­sel­le puo­len katua (tai auto­jen sekaan), kos­ka yksi pät­kä pitää jos­tain käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä pyhit­tää vain jalan­kul­ki­joil­le. Sit­ten on tie­tys­ti nämä täl­lä taval­la luo­dut pyö­räi­ly­um­pi­ku­jat ja pät­kät, jos­sa on useam­pia ris­ti­rii­tai­sia mer­kin­tö­jä, haa­lis­tu­nei­ta mer­kin­tö­jä, jois­ta ei tie­dä ovat­ko voi­mas­sa, tai jos­tain syys­tä annet­tu eri sään­nöt eri suun­nal­ta tule­vil­le. Ja tie­tys­ti, vaik­ka maa­lauk­set ja mer­kit onkin jos­kus vaih­det­tu, suo­ja­tei­den reu­na­ki­vet on sil­ti jätet­ty väärin.

  Sii­nä sit­ten var­maan muut liik­ku­jat ihmet­te­le­vät, että mitä­hän hem­met­tiä se tuo­kin ajaa sik­sak­kia. Ja kun eivät ymmär­rä tai itse edes mer­kin­tö­jen mukaan lii­ku niin sit­ten pitää ohit­taes­sa väki­sin­kin vähän sovel­taa. Eikä pidä ihme­tel­lä, jos kiin­nos­tus lopah­taa seu­ra­ta tuol­lai­sia äly­va­pai­ta mer­kin­tö­jä. Aina­kin tuol­lai­sen jat­ku­va tark­kai­lu vie tar­peet­to­mas­ti huo­mio­ta pois sii­tä pää­asias­ta (ja on pois kaik­kien turvallisuudesta).

  Jalan­kul­ki­jat muu­ten teki­si­vät pyö­räi­li­jöis­tä pal­jon lain­kuu­liai­sem­pia ja vaa­rat­to­mam­pia, jos vain käve­li­si­vät tien reu­nas­sa (mie­lel­lään oikeal­la mut­ta peri­aat­tees­sa aivan sama kum­mas­sa) ja jät­täi­si­vät aina tilaa niin vas­taan­tu­li­joil­le kuin mah­dol­li­sil­le ohit­ta­jil­le­kin. Tämä on kol­lek­tii­vi­nen ongel­ma, sil­lä yhden ns. urpon ohi­tuk­sen jäl­keen on pyö­räi­li­jä usein tah­to­mat­taan aivan vää­räs­sä pai­kas­sa ja sit­ten ihme­tel­lään, miten nämä pyö­räi­li­jät aja­vat ihan miten sattuu.

  Kel­loa voi aina soit­taa, mut­ta se on sit­ten ihan sat­tu­mas­ta kiin­ni, mihin suun­taan väis­tö tapah­tuu, jos yleen­sä­kään tapah­tuu. Jos­kus ei väis­te­tä vaan kään­ny­tään kat­so­maan — yleen­sä vie­lä­pä sil­le puo­lel­le eteen, jos­sa oli­si enem­män tilaa ohit­taa. Jos kysees­sä on ryh­mä, he aloit­ta­vat sivusuun­tai­sen lii­keh­din­nän, jol­la ilmei­ses­ti pyri­tään täyt­tä­mään vii­mei­nen­kin edes puo­lit­tain vapaa kais­ta. Koi­ra­no­mis­ta­jat tun­tu­vat ymmär­tä­vän, mitä var­ten kel­loa soi­te­taan, ja hei­tä var­ten sitä mie­lel­lään soit­taa­kin jo ihan vain etu­kä­teis­va­roi­tuk­sek­si, vaik­ka tilaa löy­tyi­si­kin, jot­ta koi­ra pide­tään pois tiel­tä kuris­sa. On hie­man kum­mal­lis­ta, miten ihmis­lap­sis­ta huo­leh­ti­vil­la on tuos­sa suh­tees­sa lähes poik­keuk­set­ta pal­jon löy­sem­pi kuri.

 41. Minus­ta on kum­mal­lis­ta, että tämä­kin kes­kus­te­lu kään­tyi pyö­räi­li­jöi­den teke­mi­siin, kun todel­li­nen vaka­va ongel­ma on jalkakäytäväautoilu. 

  Vii­mek­si tänään jou­duin väis­tä­mään, kun tak­si kään­tyi pää­ka­dul­ta sivu­ka­dun jal­ka­käy­tä­väl­le, ajoi pit­kin jal­ka­käy­tä­vää ja kään­tyi sit­ten pihal­le koh­dal­ta pihal­le. Mik­si tak­si ei voi­nut kään­tyä pää­ka­dul­ta sivu­ka­dun ajo­ra­dal­le ja ajaa pihaan suo­raan ajo­ra­dal­ta? Mik­si piti ajaa jalkakäytävää?

  Pel­käs­tään täl­lä vii­kol­la olen itse näh­nyt 6 jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­mis­ta, kym­me­nit­täin jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köin­te­jä (pai­kois­sa, jois­sa kadun reu­nas­sa on pysä­köin­ti­ruu­tu­ja tai ajo­ra­dal­le saa pysä­köi­dä) ja ison mää­rän suo­ja­tie­sään­tö­jen rik­ko­mi­sia. Olen­pa näh­nyt myös pari suo­ja­tiel­le pysä­köin­tiä, jois­ta toi­ses­sa tapauk­ses­sa kus­ki ei ollut edes autossa. 

  Tänään mm. yksi kau­pun­ki­maas­tu­ri huraut­ti reip­paas­ti päin punais­ta jalan­kul­ki­joi­den pai­no­nap­pi­va­lois­sa — niin reip­paas­ti, että jalan­kul­ki­joil­le paloi jo vihreä.

  Haluai­sin huo­maut­taa, että näis­tä vir­heis­tä suu­rin osa on tapah­tu­nut pimeäl­lä eli autoi­li­ja ei voi miten­kään olla var­ma, että valo­jen kat­vees­sa ei ole jalan­kul­ki­joi­ta, sil­lä hei­jas­ti­met näky­vät vain, kun jalan­kul­ki­ja on lamp­pu­jen valokeilassa.

  Pyö­räi­li­jöi­den ajo­vir­hei­tä olen täl­lä vii­kol­la näh­nyt vain pari ja nekin var­sin lieviä.

  Kai­ken huip­pu­na on kokoo­mus­joh­ta­ja, joka vie­lä tuo­mion saa­tu­aan­kin yrit­tää syyl­lis­tää pääl­lea­ja­man­sa mopoi­li­jan. Eikö tämä kaik­ki ker­ro aika­moi­ses­ta asen­neon­gel­mas­ta osal­la autoilijoista?

 42. Jalan­kul­ki­ja:
  “Jaet­tu” kevyen lii­ken­teen väy­lä on var­mas­ti paho­lai­sen kek­sin­tö, kos­ka fil­la­ris­te­ja ei saa mikään mah­ti pysy­mään omal­la puolellaan.

  Pol­ku­pyö­räi­li­jät pysy­vät näh­däk­se­ni lähes täy­del­li­ses­ti omal­la puo­lel­laan, mut­ta jalan­kul­ki­jat eivät, ja jalan­kul­ki­jan ohit­ta­mi­nen vaa­tii jalan­kul­ki­joi­den puo­lel­le siir­ty­mis­tä ja sil­loin­han pol­ku­pyö­räi­li­jä on vää­räl­lä puolella.

  1. Pyö­räi­li­jä pysyy yleen­sä aina omal­la puo­lel­laan, kos­ka kat­soo reit­tiä eri taval­la kuin jalan­kul­ki­ja ja sik­si hah­mot­taa sen, kum­mal­la puo­lel­la pitää ajaa. Poik­keuk­sen muo­dos­ta­vat rin­nak­kain pyö­räi­le­vät ja vilk­kaas­ti kes­ke­nään kes­kus­te­le­vat, jot­ka voi­vat ajaa ihan miten tahansa.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pyö­räi­li­jä pysyy yleen­sä aina omal­la puo­lel­laan, kos­ka kat­soo reit­tiä eri taval­la kuin jalan­kul­ki­ja ja sik­si hah­mot­taa sen, kum­mal­la puo­lel­la pitää ajaa. 

  Var­sin­kin työ­mat­ka­pyö­räi­li­jöil­lä on koke­muk­sen kaut­ta syn­ty­nyt tun­tu­ma sii­hen että “oma” puo­li hah­mot­tuu puut­teel­li­sis­ta mer­kin­nöis­tä huolimatta.

  Satun­nai­set ja lyhyt­tä mat­kaa käve­le­vät eivät vält­tä­mät­tä edes huo­maa kul­ke­van­sa “vää­räs­sä” pai­kas­sa. Mer­kin­nät ovat kort­te­lien päis­sä ja lähiöis­sä jopa puo­len kilo­met­rin pääs­sä. Väy­lään on teh­ty kor­kein­taan viit­teel­li­set maa­lauk­set tai sym­bo­li­set ark­ki­teh­tuu­ri­ki­veyk­set erot­ta­maan puoliskot. 

  Pyö­rän kuva on maa­lat­tu asvalt­tiin ehkä sadan met­rin välein eikä se ero­tu kun maa­li on kulu­nut tai lumi ja hiek­ka on peit­tä­nyt (pak­su­ja­kin maa­lauk­sia on kokeil­tu mut­ta nii­hin taas pyö­räi­li­jä kaa­tuu sateel­la jarruttaessaan).

  Jäl­leen ker­ran on kyse sii­tä että kau­pun­ki­suun­nit­te­lun teh­tä­vä on teh­dä lii­ken­neym­pä­ris­tös­tä sel­lai­nen että sitä “osaa” käyt­tää ilman kaa­va­kar­tas­ta googlat­ta­via tarkistuksia. 

  Ei ole mitään jär­keä jos kan­sa­lai­sen pitää erik­seen kysyä kuvan ja kart­ta­lin­kin kans­sa vir­ka­mie­hel­tä face­boo­kis­sa että miten tie­tys­sä pai­kas­sa kul­je­taan “oikein”.

  Lii­ken­net­tä ei voi suun­ni­tel­la työ­pöy­dän ääressä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.