Michael Young ennusti Trumpin voiton jo vuonna 1958

Michael Young ennusti Trumpin voiton vuon­na 1958 kir­jas­saan Mer­i­tokra­t­ian nousu 1870–2033. Tai ainakin min­ulle tuon kir­jan luke­neena Trumpin voitossa ei ollut mitään yllät­tävää. Kir­joitin kir­jas­ta ensim­mäisen ker­ran vuon­na 2007 otsikol­la  Mer­i­tokraat­ti­nen paina­jainen . Kir­jas­sa Young kuvaa sitä, miten luokkara­jo­jen kaa­tu­mi­nen johtaa mer­i­tokraat­tisen valikoi­tu­misen kaut­ta entistä eri­ar­voisem­paan yhteiskun­taan, jos­sa hyväo­saiset ovat lah­jakkai­ta, ter­veitä, kau­ni­ita  ja alalu­ok­ka vas­taavasti aivan muu­ta. Youn­gin kir­jas­sa kas­va­va yhteiskun­nalli­nen eri­ar­voisu­us johtaa pop­ulis­tiseen val­lanku­mouk­seen vuon­na 2033. Trump tuli 17 vuot­ta etuajassa.

Trumpin voit­to oli niin vähästä kiin­ni, että sitä voi selit­tää äänestäjien ennakkolu­u­loil­la naise­hdokas­ta kohtaan, Hilary Clin­tonin sähkö­postiskan­daalil­la ja vaik­ka mil­lä. Se on selvää, että demokraatit aut­toi­vat Trumpin voit­toa huonol­la ehdokas­valin­nal­la. Tämä ei kuitenkaan ole olennaista.

Olen­naista on, että Trumpin kaltainen ehdokas pystyi tunke­maan itsen­sä vyöryno­maisel­la suo­si­ol­la repub­likaanien ehdokkaak­si ja että melkein puo­let amerikkalai­sista äänesti hän­tä.  Se olisi ollut merkit­tävä jut­tu, vaik­ka Clin­ton olisi voit­tanut hiuksenhienosti.

San­o­taan, että teol­lisu­us­mais­sa kansa on jakau­tunut glob­al­isaa­tios­ta hyö­tyji­in ja niistä kär­si­ji­in. Tämä on vähän yksinker­tais­tet­tu kuva asi­as­ta – on itse asi­as­sa sor­rut­tu kuun­tele­maan Trumpin propagandaa.

Kyse on hyvien duu­nar­i­työ­paikko­jen katoamis­es­ta, keskilu­okan kur­jis­tu­mis­es­ta. Näitä työ­paikko­ja on kadon­nut Kiinaan ja Yhdys­val­loista myös Mek­sikoon, mut­ta paljon enem­män työ­paikko­ja on syönyt teknologi­nen kehi­tys ja automaa­tio. Kiinalai­sista ja mek­siko­lai­sista on vain helpom­pi luo­da vihol­lisku­via kuin teknis­es­tä edistyksestä.

Samanaikaises­tyi mer­i­tokraat­ti­nen eli­it­ti – luo­va luok­ka – paran­taa asemi­aan ja erkaan­tuu arvoil­taan ja koke­mus­maail­mal­taan ”taval­lis­es­ta kansasta”.

Trump voit­ti demokraateil­ta ääniä ruostevyöhyk­keeltä samaan tapaan kuin perus­suo­ma­laiset Suomes­sa demareilta.

Kui­h­tu­van keskilu­okan protestin voi hel­posti leima­ta epä-älyl­lisek­si. Brex­itin puoles­ta Bri­tan­ni­as­sa äänes­tivät ne alueet, jot­ka ovat eniten hyö­tyneet EU:n alue­tu­ista ja Yhdys­val­lois­sa työt­tömik­si jääneet duu­nar­it äänes­tivät itseltään pois oikeu­den ter­veyspalvelui­hin. Täl­lä ei voi kui­tata sitä, että äänestys­tu­lok­set ker­to­vat syvästä epälu­ot­ta­muk­ses­ta nyky­isi­in päättäjiin.

Per­in­teinen poli­it­ti­nen vasem­mis­to voi tietysti kysyä itseltään, mik­si taloudel­liseen ahdinkoon joutuneet duu­nar­it etsivät pelas­tus­ta oikeistopop­ulis­mista eikä vasemmistopuolueista.

Var­maankin se johtuu siitä, että vasem­mis­tol­la on ollut tilaisu­us näyt­tää mihin se pystyy – on esimerkik­si juuri nyt Ran­skas­sa, mut­ta se ei ole pystynyt suun­taa muut­ta­maan. On hyvin toden­näköistä, että ran­skalaiset äänestäi­sivät seu­raavak­si val­taan Le Penin havait­tuaan, ettei sosial­is­teista ole mihinkään. Poli­ti­ikas­sa tarvi­taan unelmia parem­mas­ta tule­vaisu­ud­es­ta. Demarien unel­ma on muren­tunut pieniksi palasik­si teol­lis­ten työ­paikko­jen katoamisen myötä.

Unkari, Puo­la, Turk­ka ja Venäjä on jo menetet­ty pop­ulis­tisille hal­li­tuk­sille. Mitä pitäisi tehdä, ettei sama vyöry peitä alleen koko Eurooppaa?

Olen­naista on uud­is­taa markki­na­t­alout­ta. Kir­joitin tästä eloku­us­sa otsikol­la Markki­na­t­alout­ta pitää uud­is­taa. Toimeen pitää tart­tua nopeasti, kos­ka demokra­ti­as­sa ei ole mah­dol­lista, että taloudelli­nen kehi­tys on kansan enem­mistön etu­jen vastaista.

 

= = =

Tämä on vain yksi näkökul­ma asi­aan. Kir­joi­tan niistä muista näkökul­mista myöhemmin.

 

324 vastausta artikkeliin “Michael Young ennusti Trumpin voiton jo vuonna 1958”

 1. Paljon asi­aa ja oikean­su­un­taista ana­lyysia, mut­ta lievässä ris­tiri­idas­sa tuon kanssa on kuitenkin se, että Trumpin äänestäjil­lä oli parem­mat tulot kuin vastapuolel­laan, eivätkä he olleet myöskään merkit­tävästi vähem­män koulutet­tu­ja muuten kuin tohtori­ta­son äännestäjien vertailussa.

  Toisaal­ta yksi seli­tys on Clin­tonin äänestäjien nuoru­us eli tulot eivät ole vielä ehti­neet nous­ta, eivätkä ehkä nyky­maail­mas­sa nousekaan, ja toisaal­ta se, että Clin­tonin äänestäjis­sä on niitä köy­hiä, jot­ka koke­vat hyö­tyvän­sä demokraat­tien tulon- ja kansalaisuudenjakopolitiikasta.

  Selvem­min Trumpin huono-osaisik­si itsen­sä koke­vien äänestäjien määrän muu­tos saat­taa näkyä ver­tail­taes­sa repub­likaanien ään­imääriä aiem­paan. Nyt taisi Trumpille tul­la paljon uusia äänestäjiä sieltä heikom­min pär­jän­nei­den joukos­ta, vaik­ka edelleen keskimäärin repub­likaanien äänestäjät oli­vat parem­pio­saisia kuin Clin­tonin äänestäjät.

 2. Hol­lande nousi val­taan vasem­mistopop­ulis­mil­la, hän kun lupasi ter­ve­hdyt­tää talouden, ei ikävil­lä uud­is­tuk­sil­la, vaan elvyt­täämäl­lä ja muil­la mukav­il­la keinoilla.

 3. Kyl­lä fan­ta­sioi­ta äänestävät ovat epä-älyl­lisiä. Eli siis tyh­miä. Ja lisäisin vielä: moraalit­to­mia. On nimit­täin mah­do­ton­ta olla moraalis­es­ti tai eet­tis­es­ti valveu­tunut — ja suh­tau­tua samanaikaises­ti vihamielis­es­ti tosiasioihin.

  Pop­ulis­tisia kansan­nousu­ja on leiman­nut vihamielisyys lehdis­töä ja “medi­aa” vas­taan. Mitä kan­sain­välisem­pi ja parem­pi jour­nal­is­tiselta tasoltaan julka­isu tai media on, sitä toden­näköisem­min “syvät kansan­riv­it” pitävät sitä “lib­er­aali­na” ja/tai eli­itin sylikoirana.

  Oike­as­sa elämässä toimit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioiden on pidet­tävä huoli maineestaan. Syypää medi­an liian suureen “lib­er­aal­isu­u­teen” on yksinker­tais­es­ti se, että media roolin­sa takia on ainakin keskimääräis­es­ti pere­htynyt parem­min maail­maan kuin luk­i­jansa. Ongel­ma on siinä, että maail­ma ja tosi­asi­at ovat liian lib­er­aale­ja suurelle osalle ihmiskun­taa. He eivät halua esimerkik­si kuul­la tari­nan toista puol­ta, kos­ka se haiskah­taa epäisän­maal­liselta tms..

  Syvät kansan­riv­it viihtyvät kaikukopeis­sa, jot­ka vahvis­ta­vat hei­dän jo “tietämiään” tosi­a­sioi­ta ja arvo­ja. Face­bookin ryh­mät ja Bre­it­bartin kaltaiset sivus­tot ker­to­vat heille sen mitä he halu­a­vat kuul­la. Tulisiko New York Timesin ottaa oppia niistä, jot­ta se voisi tavoit­taa nuo tosi­a­sioi­ta vieras­ta­vat syvät kansanrivit?

  Trumpin kan­nat­ta­jat kehu­vat miestä rehdik­si. Miten mies voi olla rehti, kun hän esit­tää enem­män virheel­lisiä väit­teitä kuin vas­tae­hdokkaansa? Tosi­asi­as­sa sen enem­pää Trumpia kuin hänen kan­nat­ta­ji­aankaan fak­tat paljon kiin­nos­ta. Jos Clin­tonin häviö osoit­taa, että “eli­itit” ovat väärinymmärtäneet keskilu­okan tarpei­ta, se tarkoit­taa, että ovat aliarvioi­neet sen tyh­myy­den. “Eli­itin” tarvit­see kehit­tää uusia välinei­ta keskilu­okan hal­lit­semiseen, käyt­täen hyväk­si hei­dän fan­ta­sioitaan. He voisi­vat ottaa mallia Trump­ista. Hän ei ole keskilu­okkaa, ja ei hän­tä oikeasti kiin­nos­ta keskilu­okan ahdinko tip­paakaan. Ennen pres­i­dentin­vaale­ja miehen tun­ne­tu­in lausah­dus oli “You’re fired!”

 4. Toinen mah­dolli­nen seli­tys asialle on, että Trumpin äänestäjät edus­ti­vat ns. reaalipolitiikkaa.

  Kun ihmisil­lä on riit­tävästi aikaa ajatel­la maail­manku­va muut­tuu pois tästä ns. reaalipoli­ti­ikas­ta kohti ideaal­ista maail­manku­vaa — utopi­aa mod­ernista yhteiskun­nas­ta, mikä on toki kan­natet­ta­va tavoite, mut­ta ei vält­tämät­tä mah­dolli­nen todellisuudessa. 

  Oba­man val­in­ta edusti ide­al­is­min aikaa, nyt on taas reaalipoli­ti­ikan vuoro. Joku aika kun kuluu palataan ehkä taas kohti ide­al­is­mia, mut­ta siihen menee ehkä het­ki jos tilanne ei korjaannu.

  Esimerkik­si vuo­den 2008 finanssikri­isi aiheut­ti kovan kolauk­sen esimerkik­si luot­ta­muk­selle, jota ns. eli­it­ti naut­tii — jos esim. eli­it­ti rajataan vaik­ka aivan huip­puta­son tutk­i­joi­hin ja vaikka­pa finanssi­jär­jestelmään, pankkei­hin ja niiden johto­hah­moi­hin ja niin edelleen.

  Jopa lehdet kuten The Econ­o­mist kysyivät tuol­loin että mikä ihme on men­nyt vikaan, kun ekon­o­mistit eivät kyen­neet ennus­ta­maan romahdusta.

  Yhdys­val­to­jen kannal­ta reaalipoli­ti­ikkaa edus­taa mm. käsi­tys siitä, että maa ei voi lop­ut­tomasti toimia maail­man­polisi­ina, joka ratkaisee kri­ise­jä ympäri maail­maa ja antaa tur­vatakui­ta kaikille mah­dol­lisille pikku­val­tioille NATO:n kaut­ta. Tämä johtuu yksinker­tais­es­ti siitä, että rahat eivät riitä. 

  Joku Trumpin ryh­mässä sanoi tämän ääneen ja siitä nousi val­ta­va meteli vaik­ka itse olen poht­in­ut ihan tuo­ta samaa jo pitkään: jos­sain vai­heessa tämä var­masti muut­tuu. Tämä on yksi syy mik­si en kan­na­ta suo­ranais­es­ti Suomen Nato ‑jäsenyyt­tä, meil­lä on vähän voitet­tavaa mut­ta paljon hävit­tävää reaalipoli­it­tis­es­ti, vaik­ka ideaalis­es­ti se toisikin turvaa.

  Tämä on tietenkin ikävää mei­dän kannal­tamme, mut­ta tosi­asi­at eivät muu­tu toisen­laisek­si sil­lä että ne kiistetään.

 5. Ei vasem­mis­toa enää ole, jos vasem­mis­tol­la tarkoite­taan sitä, että aje­taan heikko-osais­ten etu­ja. Vasem­mis­to muut­tui 60-luvun kul­tu­uri­val­lanku­mouk­ses­sa liik­keek­si, joka ajaa aivan mui­ta arvo­ja kuin se per­in­teis­es­ti ajoi.

 6. Intu­iti­ivis­es­ti tun­tuu, että vaal­i­taval­la saat­taa olla merkit­tävä vaiku­tus pop­ulis­min voit­tokulku­un tai sen kan­natuk­sen lopahtamisseen. 

  Suh­teel­li­sis­sa vaal­i­tavois­sa pop­ulis­tit pää­sevät nopeasti esille, mut­ta eivät yleen­sä saa heti merkit­tävää val­taa. Jos hei­dät kuitenkin päästetään mukaan hal­li­tus­vas­tu­useen niin kun­nan, maakun­nan kuin val­takun­nan tasol­la, lupausten tyhjyys tulee esille, vrt SMP ja PS Suomes­sa, 5‑tähteä Italiassa.

  Enem­mistö­vaaleis­sa pop­ulis­tit säi­lyvät pitkään val­lan ulkop­uolisi­na, mut­ta sit­ten jos voit­ta­vat vaalit, he saa­vat todel­lisen val­lan heti käsi­in­sä use­ak­si vuodeksi.

  Joku suh­teel­lis­ten lista- ja henkilö­vaalien seka­jär­jestelmä vaikut­taisi mielenkiintoiselta. 

  Tärkein­tä on, että pop­ulis­tipuolueet ote­taan heti mukaan vas­tu­useen, kun hei­dän äänio­suuten­sa nousee merkit­täväk­si. Ide­ol­o­giset antipa­ti­at pitää siinä kohdas­sa pistää sivuun.

 7. “Samanaikaises­tyi mer­i­tokraat­ti­nen eli­it­ti – luo­va luok­ka – paran­taa asemi­aan ja erkaan­tuu arvoil­taan ja koke­mus­maail­mal­taan ”taval­lis­es­ta kansasta”.”

  Tuo eli­it­tikään ei ole immuu­ni sen enem­pää glob­al­isaa­ti­olle kuin tekniselle kehi­tyk­sellekään. Sen ryh­män suh­teelli­nen koko pie­nee “kier­ros kier­rokselta”. Glob­al­isaa­tion voit­ta­jas­ta voi tul­la yhdessä yössä häviäjä.

 8. Seli­tys jon­ka itse ymmär­rän, on etteivät oikei­den köy­hyysongelmien koet­telemat oikeas­t­aan äänestäneet Trumpia eivätkä riistäneet ter­veyspalvelui­ta itseltään, vaan äänes­tivät Clin­to­nia. Se ei kuitenkaan aut­tanut, sil­lä parem­min toimeen­tule­vat tuki­vat Trumpia sankoin joukoin. Ero oli ehkä se, että alimpaan kasti­in ajau­tu­misen pelko on niin hirveä, ettei sen ske­naar­i­on toteu­tu­mista ja sosi­aal­i­tur­van tarpeel­lisu­ut­ta usko­ta oma­lle kohdalle.

 9. OS:“Unkari, Puo­la, Turk­ka ja Venäjä on jo menetet­ty pop­ulis­tisille hal­li­tuk­sille. Mitä pitäisi tehdä, ettei sama vyöry peitä alleen koko Eurooppaa?”
  Hyvin mie­lenki­in­toinen aja­tus, että Venäjän hal­li­tus kuu­luu tähän pop­ulis­tis­ten hal­li­tusten joukkoon. 

  Jotenkin tämä ei min­ul­la resonoi. Pikem­minkin näen, että kysymys oli silovikkien demokraat­tis­es­ti toteutetus­ta vaalivoitosta. 

  Se mitä tääl­lä näemme pop­ulis­mik­si Venäjäl­lä, on hau­dan­vakavaa arkipäivän poli­ti­ikkaa siel­lä. Sikäläi­nen media ei ker­ro mis­tään hau­dan ulkopuolisesta.

 10. Tässä on sel­l­ainen ongel­ma, että samaan aikaan kun elämme suuren taloudel­lisen muu­tok­sen aikaa, elinikä on kas­vanut. 1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­tyneet ovat suurelta osin saa­neet uuteen maail­maan sopi­van koulu­tuk­sen, mut­ta van­hempi väki suurim­mak­si osak­si ei. 

  Kuva­putkite­hdas, val­oku­vaus­filmite­hdas, puhe­lin­te­hdas ja paperite­hdas sul­je­taan, mut­ta uut­ta teol­lista liike­toim­intaa ei tilalle samalle paikalle syn­ny, kos­ka uusi teol­lisu­us tarvit­see korkeasti koulutet­tu­ja erikoisas­iantun­ti­joi­ta, joi­ta saa lähin­nä suurkaupungeista. Kah­den uran per­heen ja sosi­aal­is­ten tarpei­den vuok­si näitä korkeak­oulutet­tu­ja ei saa pienelle teol­lisu­u­s­paikkakun­nalle muut­ta­maan. Tämä ei ole vain Suomen ongel­ma, vaan myös USA:n ja Sak­san — jopa Län­si-Sak­san (kts. mitä HS ker­toi Adi­dak­sen ongelmista palkata suun­nit­telijoi­ta 2014).

  Valitet­tavasti ikään­tyviä on yhä suurem­pi osa äänestäjäkun­nas­ta, mikä kri­isiyt­tää poli­it­tista jär­jestelmää — myös eläkekus­tan­nusten nousun vuok­si. Jopa Ital­ian vien­ti on nous­sut vuodes­ta 2006 yli neljän­nek­sen (vaik­ka välis­sä on vuo­den 2008 kuop­pa), mut­ta silti talous sakkaa ja vel­ka kas­vaa — syynä väestön ikääntyminen?

 11. Lep­oti­la zZ:
  Kyl­lä fan­ta­sioi­ta äänestävät ovat epä-älyl­lisiä. Eli siis tyhmiä. 

  Niin, sik­si hyvän­tah­toisia unel­moi­jia ei saisikaan vihata.

  Mitä muuten tulee tuo­hon itsesi kaapin päälle nos­tamiseen arvo­maail­masi poh­jal­ta, niin ensin­näkin juuri tuo asenne on koko pop­ulis­min nousun taustal­la, eikä väit­teesi sitä­pait­si oikein kestä lähempää tarkastelua. Sat­tumoisin juuri eniten älykkyysosamääräpis­teitä vaa­tivil­la aloil­la opiskel­e­vat ovat myön­teisimpiä pop­ulis­mia kohtaan, kun taas aloil­la, joil­la loogi­nen päät­te­lykyky on turhaa pain­o­las­tia, ollaan pop­ulis­mi­vas­taisimpia. Myös tulot ja älykkyys kor­reloi­vat keskenään ja Trumpin äänestäjien tulothan oli­vat korkeam­mat kuin Clin­tonin äänestäjien.

  Juuri mainit­se­masi kuplat, se että vas­taan­ote­taan vain tilat­tu tieto ympäröivästä maail­mas­ta ja jopa kieltäy­dytään luke­mas­takaan omaa maail­manku­vaa uhkaavia uutisia, aiheut­taa sen, ettei tässä mikään keskustelu auta. Ei mikään määrä tietoa, tutkimuk­sia tai tilas­to­ja saa kat­so­maan väärää tietoa “silmi­in”. Vain tuli voi enää puhdis­taa ilmapiirin.

 12. Tapio: Intu­iti­ivis­es­ti tun­tuu, että vaal­i­taval­la saat­taa olla merkit­tävä vaiku­tus pop­ulis­min voit­tokulku­un tai sen kan­natuk­sen lopahtamisseen. 

  Tämä kos­kee muuten myös Osmon mainit­semia Ran­skan pres­i­dentin­vaale­ja. Siel­lä on Suomen sys­tee­mi, eli kak­si eniten ääniä saanut­ta pääsee toiselle kier­rokselle, ja vähin­tään 50,01 % toisen kier­roksen äänistä saanut voittaa.

  Minä olen niin van­ha setä, että muis­tan vielä sel­l­aisen muinais­muis­ton kuin Ran­skan vuo­den 2002 pres­i­dentin­vaalit. Niis­sä toiselle kier­rokselle pääsi Marine Le Penin isä Jean-Marie Le Pen, ja paran­si kan­na­tus­taan toden­näköis­es­ti vähem­män kuin kukaan minkään vaalien toiselle kier­rokselle päässyt ehdokas mis­sään maas­sa koskaan: 16,86 % -> 17,79 %. Läh­es kaik­ki muut kuin Le Penin ensim­mäisen kier­roksen äänestäjät, mukaan lukien kuu­den keskenään riitelevän vasem­mistop­uolueen äänestäjät, äänes­tivät Le Penin vas­tae­hdokas­ta, van­haa kun­non oikeis­to­laista rötösh­er­raa Jacques Chiracia.

  Marine Le Penille on hypo­teet­tisel­la toisel­la kier­roksel­la nyt ennustet­tu gallu­peis­sa sel­l­aista 30 %:n saal­ista. Se on huikeasti parem­min kuin isäl­lään aikoinaan, ja gallupit ovat olleet väärässä Brex­itin suh­teen ja Trumpin suh­teen. Mut­ta hyvä tava­ton, ei kai minkään edes aut­tavasti tieteel­listä menetelmää nou­dat­taen teh­dyn gallupin virhe­mar­gin­aali (95 %:n luot­ta­mus­ta­sol­la) voi sen­tään olla 20 pros­ent­tiyk­sikköä suun­taansa.

 13. Var­maankin se johtuu siitä, että vasem­mis­tol­la on ollut tilaisu­us näyt­tää mihin se pystyy – on esimerkik­si juuri nyt Ran­skas­sa, mut­ta ei ole pystynyt suun­taa muuttamaan. 

  Vasem­mis­tol­la­han meni ihan hyvin ja sai ajet­tua tavoit­teitaan läpi. Sit­ten se siir­tyi oikealle ja hylkästi kan­nat­ta­jansa vaal­i­t­u­lok­sia silmäl­läpitäen eikä enää toimin­ut aikaisem­pi­en peri­aat­tei­den­sa tai ide­olo­gian poh­jal­ta. Nyt näemme sen seu­rauk­sia, että äänestäjäkun­ta ei enää koe sitä kodik­si, kos­ka se ei ajanut aikaisem­pia asioita.

 14. Hyviä huomioi­ta ja hyvää ana­lyysia Osmol­ta. Pis­teet jälleen ker­ran kiihkot­tomas­ta ja älykkäästä kirjoituksesta.

  Halu­aisin tarkastel­la seli­tys­tä pop­ulis­mista hie­man tarkem­min. On täysin tot­ta, että Timo Soinin moläy­tyk­set ja one-liner­it ovat objek­ti­ivis­es­ti tarkastel­tu­ina type­r­iä ja myös pop­ulis­tisia. Kuitenkin muis­ti­ni mukaan joitakin vuosia sit­ten kun val­tion bud­jet­ti oli 10mrd e per annum pakkasel­la, niin Arhin­mä­ki oli tiukkana, että vero­ja ei saa korot­taa, mak­su­ja ei saa nos­taa, palveluista ei saa leika­ta. Mitä tämä sit­ten on? Mielestäni aivan täy­del­listä pop­ulis­mia I.E. san­o­taan vain se mitä omat kan­nat­ta­jat halu­a­vat kuul­la. Dis­claime­ri­na mainit­takoon: talous­poli­ti­ik­ka on tietenkin harkit­ta­va ja kohden­net­ta­va tarkoin, jot­ta se olisi hyödyllistä.

  Kun muis­telee Kataisen “me tien­ataan täl­lä” ja Sari Sairaan­hoita­ja 500e jut­tu­ja, niin on mielestäni has­sua syyt­tää Soinia ja Trumpia, (vaik­ka Trump ei Suomen poli­ti­ikas­sa vaiku­takaan, mut­ta kun hänestä Osmon kir­joituk­ses­sa nyt puhutaan) pop­ulis­teik­si. Hehän vain tekevät sitä minkä ovat etaboloituneil­ta poli­itikoil­ta oppi­neet (ja hyväk­si havainneet).

 15. ij: 1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­tyneet ovat suurelta osin saa­neet uuteen maail­maan sopi­van koulutuksen

  Miten sit­ten selit­tyy Euroopan paha nuoriso­työt­tömyysongel­ma ja köy­htyvät sukupolvet?

  Ei nuo­ril­la näytä ole­van sen parem­pia eväitä selvitä kuin van­hem­mil­lakaan. Ei tutk­i­joidenkaan mukaan.

  http://urly.fi/F7T

 16. Lep­oti­la zZ: Oike­as­sa elämässä toimit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioiden on pidet­tävä huoli maineestaan.

  Omis­ta­jien on uita­va rahas­sa, kos­ka lehden pyörit­tämi­nen on tätä nykyä usein tap­pi­ol­lista. Lehden omis­tamises­sa koros­tu­vat muut kuin suo­rat hyö­tynäköko­h­dat. Mik­si lehdet kan­nat­ta­vat lib­er­aalia, väk­ilukua ja markki­noi­ta kas­vat­tavaa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa? Onko kyse pelkästään siitä, minkälaisia tyyppe­jä hakeu­tuu toimit­ta­jak­oulu­un? Vai pitäisikö asi­aa kysyä Wash­ing­ton Postin omis­ta­ja Jeff Bezosil­ta ( omis­taa pienen vähit­täiskaup­paa har­joit­ta­van puodin nimeltä Ama­zon), NYT:n pelas­ta­neelta Car­los Slim­il­ta (jonkin aikaa sit­ten maail­man rikkain mies, Mek­sikon telealan monop­o­li) tai media­mag­naateil­ta yleen­sä (medi­an myyn­nin kas­vat­tamisen mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set ovat ver­rat­tain erit­täin pieniä).

  Medi­an uskot­tavu­u­den vaal­imis­es­ta eräs kom­men­taat­tori sanoi osu­vasti: “Toimit­ta­jat voivat antaa Trumpille anteek­si kaiken mitä hän on sanonut, mut­ta eivät ikinä sitä, mitä ovat itse joutuneet sanomaan.”

 17. Ehkä yksi merkillepan­ta­va muut­tu­ja asi­as­sa on vielä se että väite siitä että puo­let amerikkalai­sista äänesti Trump:n puoles­ta on epätosi.

  Ain­oas­taan n. neljännes äänesti. Noin puol­ta ei asia edes kiin­nos­tanut sen ver­taa että oli­si­vat vaivau­tuneet äänestämään.

 18. Tämä on yksi näkökul­ma asi­aan, mut­ta hyvin tärkeä näkökul­ma. Ja aihekin on mitä tärkein. Kaltaiseni per­in­teisen demokra­t­ian suosi­ja on tässä nykyisessä pop­ulis­mivyöryssä ymmäl­lään. Mitä maail­mas­sa oikein tapahtuu?

  Eniten min­ua ihme­tyt­tää se, mik­si protesti saa näin jär­jet­tömältä tun­tu­van muodon? Osmo Soin­in­vaara luet­teli protestin syitä ja osaan itsekin kek­siä muu­ta­man lisää, mut­ta peruskysymys jää osin selit­tämät­tä. Mik­sei protesti voisi olla yhtä hyvin ja pikem­minkin rationaalinen?

  Mitä mei­dän pitäisi tehdä? Tästä on tärkeää keskustel­la ja odotankin suurel­la kiin­nos­tuk­sel­la Soin­in­vaaran kir­joituk­sia niistä muista näkökulmista.

 19. trum­petisti:
  Paljon asi­aa ja oikean­su­un­taista ana­lyysia, mut­ta lievässä ris­tiri­idas­sa tuon kanssa on kuitenkin se, että Trumpin äänestäjil­lä oli parem­mat tulot kuin vastapuolel­laan, eivätkä he olleet myöskään merkit­tävästi vähem­män koulutet­tu­ja muuten kuin tohtori­ta­son äännestäjien vertailussa.

  Tähän minäkin halu­aisin kom­ment­tia Osmol­ta. Jotenkin has­sua kun leimataan Trumpin äänestäjät jotenkin sor­re­tuik­si, mut­ta tilas­to­ja kat­so­ma­l­la selviää, että parem­mat tulothan noil­la oli kuin Clin­tonin äänestäjillä.

  1. Tähän minäkin halu­aisin kom­ment­tia Osmol­ta. Jotenkin has­sua kun leimataan Trumpin äänestäjät jotenkin sor­re­tuik­si, mut­ta tilas­to­ja kat­so­ma­l­la selviää, että parem­mat tulothan noil­la oli kuin Clin­tonin äänestäjillä.

   Ei pidä kat­soa keskiar­vo­ja vaan puoluet­ta vai­h­tanei­ta. Ne näyt­tävät pain­ot­tuvan henkilöi­hin, joiden sta­tus on laskenut. Siis vähän niin kuin enti­nen paper­i­työläi­nen olisi äänestänyt demarei­den sijas­ta perussuomalaisia.

 20. Tuos­sa on aika mhyvä ana­lyysi miten glob­al­isaa­tion hyödyt ovat jakautuneet

  Häväjiä ovat ne alimpi­en desi­ilien ihmiset

  Mik­si sit­ten ei ole kek­sit­ty lääket­tä ? Kos­ka sel­l­ainen tutkimus ei saa rahaa eukä poli­it­tista tukea.

  Tutkimus tukee vain eli­itin hyv­in­voin­nin kasvattamista

  https://www.labour.fi/ty/tyblogi/2016/08/31/keille-talouskasvun-hedelmat-ovat-menneet-suomessa-viimeisen-viidenkymmenen-vuoden-aikana/

 21. Lienikö perustel­tua tois­taa “mer­i­tokra­tia” sanaa ensim­mäisessä kap­paleessa ker­taa, kun taas oli ehdokkaana rikas mies jon­ka isäkin oli mul­ti­m­il­ionääri? Jos sää­tykier­to hiipuu, lop­putule­ma on sama, oli erot­telu­pe­ruste mer­i­tokrati­nen tai ihan vain se per­in­teinen saavute­tun ase­man periytyminen. 

  (en kiistä Trumpin lah­jakku­ut­ta, mut­ta se tiataa olla parem­min toteen­näytet­ty nimeno­maan nyt poli­ti­ikas­sa kuin koskaan liike-elämässä)

  melkein puo­let amerikkalai­sista äänesti häntä

  Melkien puo­let siitä noin puo­likkaas­ta, joka viit­si käy­dä ylipäätän­sä äänestämässä.

  trum­petisti:
  Selvem­min Trumpin huono-osaisik­si itsen­sä koke­vien äänestäjien määrän muu­tos saat­taa näkyä ver­tail­taes­sa repub­likaanien ään­imääriä aiem­paan. Nyt taisi Trumpille tul­la paljon uusia äänestäjiä sieltä heikom­min pär­jän­nei­den joukosta 

  Eri­laisia siir­tymiä tapah­tui, mut­ta vaal­i­t­u­losta kaiketi selit­tää kuitenkin enem­män Clin­tonin “menet­tämät” kuin Trumpin saa­mat uudet äänet. Lop­ullisia luku­ja ei ole vieläkään julka­istu, mut­ta ilmeis­es­ti Trumpin ään­imäärä jäi pienem­mäk­si kuin Romenyn neljä vuot­ta aiem­min, ja jos väestömäärän kasvu ote­taan huomioon, ei hän tain­nut yltää suh­teessa myöskään McCain­in tulokseen.

 22. Tero Tolo­nen, et todel­lakaan voi puhua real­is­mista ja Trump­ista samas­sa yhteydessä.

  Tämä mies, jos hän­tä miehek­si voi edes sanoa, edus­taa äärim­mäistä älyl­listä mädän­näisyyt­tä, jol­la ei ole mitään kos­ke­tus­pin­taa todellisuuteen.

 23. Trumpin voit­toa taivastelt­ses­sa uno­hde­taan se tyldä tosi­a­sia, että Clin­ton sai enem­män ääniä kuin Trump, tosin niin vähän enem­män , että suo­sion suh­teen peli oli läh­es tas­apeli. Val­it­si­jami­esten määrässä ole­va selvähkö ero Trumpin hyväk­si johtuu osin vaal­i­jär­jestelmästä. Mah­dol­lis­es­ti Trumpin kam­pan­join­ti onnis­tui Clin­tonin kam­pan­join­tis parem­min muutenkin kuin vain sanomansa puoles­ta. Kun ne seikat ote­taan huomioon , poli­it­ti­nen siir­tymä mielip­iteis­sä ei vält­tämät­tä ollut niin suur kuin vaalin lop­putu­los näyt­täi­di osoittavan

 24. Lep­oti­la zZ:
  Hän ei ole keskilu­okkaa, ja ei hän­tä oikeasti kiin­nos­ta keskilu­okan ahdinko tippaakaan. 

  Trumpia äänes­tivät varakkaat ja korkealle koulut­tau­tuneet muun muas­sa sik­si, kos­ka heitä kiin­nos­taa keskilu­okan ahdinko, vaik­ka he eivät itse ahdin­gos­sa olisikaan. Blo­gis­ti­ammekin kiinnostaa.

 25. Tapio:
  Tärkein­tä on, että pop­ulis­tipuolueet ote­taan heti mukaan vas­tu­useen, kun hei­dän äänio­suuten­sa nousee merkit­täväk­si. Ide­ol­o­giset antipa­ti­at pitää siinä kohdas­sa pistää sivuun.

  Kyl­lä. “Vas­tu­useen ottamisen” on tarkoitet­ta­va sitä, että toteutetaan pop­ulistien ehdot­tamia ratkaisu­ja ja kat­so­taan, mitä niistä seuraa.

 26. Tero Tolo­nen:

  Jopa lehdet kuten The Econ­o­mist kysyivät tuol­loin että mikä ihme on men­nyt vikaan, kun ekon­o­mistit eivät kyen­neet ennus­ta­maan romahdusta.

  Tämä min­ua jak­saa edelleen hämästyt­tää — eihän ennen rom­ah­dus­ta ollut mitenkään puutet­ta varoit­telus­ta, ettei sub­prime­lainat, asun­toku­pla ja löysära­hapoli­ti­ik­ka voi jatkua lop­ut­tomi­in — ja että kaik­ki uhkaisi kaat­ua suureen romahdukseen.

  Oikea kysymyshän olisi ollut, että mik­si varoituk­sia ei halut­tu kuun­nel­la vaan enem­min uskot­ti­in kaiken­maail­man “täl­lä ker­taa kaik­ki on toisin” ‑seiree­ni­laulu­ja.

  No, eiköhän seu­raa­van rom­ah­duk­sen jäl­keen kum­mas­tel­la taas mik­si kukaan ei (muka­mas) osan­nut ennus­taa, ettei setelipain­o­jen pyörit­tämi­nen val­tion­lain­o­jen ostamisek­si ollutkaan niin hyvä idea…

 27. Lep­oti­la zZ: Tulisiko New York Timesin ottaa oppia niistä, jot­ta se voisi tavoit­taa nuo tosi­a­sioi­ta vieras­ta­vat syvät kansanrivit?

  Jos lib­er­aalit todel­la ovat niin yliv­er­taisen fik­su­ja kuin kuvit­tel­e­vat ole­vansa, ei luulisi ole­van ylivoimaista saa­da pari pros­ent­tiyk­sikköä niistä nukku­vista äänestäjistä uurnille ensi kerralla.

 28. 538:n sivuil­la oli ihan mie­lenki­in­toinen jut­tu, että coun­ty-tasol­la Trum­n­pin kan­na­tus ei kor­reloin­ut juurikaan työt­tömyy­den kanssa, mut­ta hyvin vah­vasti sen kanssa kuin­ka suuria osa työ­paikoista on “ruti­initöitä”.

  http://fivethirtyeight.com/features/trump-was-stronger-where-the-economy-is-weaker/

  En ole täy­del­lisen vaku­ut­tunut siitä, miten hyvin tuo tilas­to kuvaa sitä, mitä se väit­tää kuvaansa, mut­ta kuitenkin erit­täin mie­lenki­in­toinen havain­to. Trumpia eivät vält­tämät­tä äänestäneet eri­tyis­es­ti niinkään ne, joiden taloudelli­nen ase­ma on huono, vaan ne jot­ka (perustel­lusti) arvel­e­vat sen heiken­tyvän tulevaisuudessa.

 29. trum­petisti: Myös tulot ja älykkyys kor­reloi­vat keskenään ja Trumpin äänestäjien tulothan oli­vat korkeam­mat kuin Clin­tonin äänestäjien.

  Sanois­in, että väärin päätel­ty. Karkeasti arvioiden Trumpia äänes­tivät van­hat, Clin­to­nia nuoret. Yleen­sä (tai ainakin ennen) ihmis­ten tulot ovat kas­va­neet van­hetes­sa ja uran edetessä ja sik­si van­hem­mil­la ihmisil­lä on suurem­mat tulot.

  Toisaal­ta Trumpia äänes­tivät koulut­ta­mat­tomat, joiden ase­ma on muut­tuvas­sa maail­mas­sa heiken­tynyt. Koulu­tus kor­reloi älykkyy­den kanssa ja koulute­tut äänes­tivät Clintonia.

  Minus­ta tässä on häm­men­tävän saman­lainen kuvio kuin Bri­tan­ni­as­sa. Siel­läkin eron puoles­ta äänes­tivät van­hat ja kouluttamattomat.

  Minus­ta näyt­tää vah­vasti siltä, että molem­mis­sa äänestyk­sis­sä enem­mistön sai­vat ne ihmiset, jot­ka eivät kykene sopeu­tu­maan maail­man muut­tumiseen eli van­hat ja huonos­ti koulute­tut, jot­ka ere­htyivät kuvit­tele­maan että EU-ero tai Trumpin val­in­ta toisi takaisin onnel­lisen nuoruuden.

 30. Mehtäläi­nen:
  Tero Tolo­nen, et todel­lakaan voi puhua real­is­mista ja Trump­ista samas­sa yhteydessä.

  Tämä mies, jos hän­tä miehek­si voi edes sanoa, edus­taa äärim­mäistä älyl­listä mädän­näisyyt­tä, jol­la ei ole mitään kos­ke­tus­pin­taa todellisuuteen.

  Ihan samaa mieltä siitä että Trump on epä­sopi­va pres­i­den­tik­si, mut­ta reaalipoli­ti­ik­ka on oppor­tunis­tis­es­ti toimi­vaa ja siihen hänen äänestäjän­sä ovat hänet valinneet.

  His­to­ri­an val­os­sa se voi olla virhe, mut­ta yhtä hyvin se voi osoit­tau­tua esim 50 vuo­den päästä hyväk­si asi­ak­si. Toki harmil­lista että itse kuu­luu niihin joiden on elet­tävä tämä taan­tu­muk­sen aika läpi, mut­ta on näistä ennenkin selvitty

 31. Suomes­sa nar­rati­iviksi yritet­ti­in, että vas­takkain oli hyvät Clin­tonin kan­nat­ta­jat ja pahat Trumpin kan­nat­ta­jat. Hyviä edus­ti­vat naiset ja etniset vähem­mistöt (pois­lukien kiinalaiset), paho­ja taas valkoiset miehet, kuin­ka ollakaan. 

  Nyt lie­nee sor­mi suus­sa, kun enem­mistö valkoista nai­sista äänestikin Trumpia. 

  No, nar­rati­iv­it elävät tun­netusti omaa elämään­sä fak­toista piit­taa­mat­ta, joten ei väliä. Hesarin kolum­neista saamme lukea jatkos­sakin ana­lyy­se­jä valkoisen miehen epä­var­muud­es­ta, kun lois­ta­va tule­vaisu­us on tem­pais­tu suus­ta juuri ennen haukkaamista.

  Todel­lisu­us on tiet­ty aivan jotain muu­ta. Oikeas­t­aan on kumallista, että demokraat­ti­nen rust belt vas­ta nyt kään­tyi etsimään vapah­ta­jaa repub­likaanien suunnal­ta. https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/11/09/the-rust-belt-was-turning-red-already-donald-trump-just-pushed-it-along/

  Naiset toki ymmärtävät, että miesten surkea tule­vaisu­us on heiltäkin pois, sanovat fem­i­nis­tit mitä tahansa.

  Mut­ta pitäishän hölmöim­mänkin juntin taju­ta, että Mek­siko ei raken­na muuria rajalleen kun USAn pres­i­dent­ti käs­kee tai että Kiina ei suos­tu tullei­hin ilman kauppasotaa!

  Mut­ta ratio­naa­li­nen äänestäjä ohit­taakin irra­tionaal­isu­udet — sil­loin kun näyt­tää var­mal­ta, että ratio­naal­isu­us tarkoit­taa sen saman van­han jatku­mista, joka on aiheut­tanut miesten koulu­tus­ta­son ja työ­paikko­jen rom­ah­duk­sen. Mikä tahansa muu­tos on parem­pi kuin ei mitään muu­tos­ta, mitä demokraatit edustavat.

  Labi­ili on parem­pi kuin stabi­ili optiokau­pas­sakin, kun hin­ta menee alle osto­hin­na ja tren­di jatkuu.

 32. Tom­mi Uschanov:
  Marine Le Penille on hypo­teet­tisel­la toisel­la kier­roksel­la nyt ennustet­tu gallu­peis­sa sel­l­aista 30 %:n saal­ista. Se on huikeasti parem­min kuin isäl­lään aikoinaan, ja gallupit ovat olleet väärässä Brex­itin suh­teen ja Trumpin suh­teen. Mut­ta hyvä tava­ton, ei kai minkään edes aut­tavasti tieteel­listä menetelmää nou­dat­taen teh­dyn gallupin virhe­mar­gin­aali (95 %:n luot­ta­mus­ta­sol­la) voi sen­tään olla 20 pros­ent­tiyk­sikköä suun­taansa.

  Gallupit voivat vielä muut­tua ja lisäk­si sys­temaat­ti­nen virhe voi olla paljon isom­pi kuin sat­un­naisvirhe, eikä sitä voi mallintaa, jos sen syy ei ole tiedos­sa. USA:n vaaleis­sa­han näyt­tää ainakin jois­sakin vaa’ankieliosaval­tiois­sa käyneen niin että äänestäjät eivät olleet kehdan­neet pal­jas­taa trumpi­laisu­ut­taan gallupi­en tek­i­jöille, mikä johti sat­un­naisvirhet­tä suurem­paan ennustevirheeseen.

 33. Pekka T.: Kaltaiseni per­in­teisen demokra­t­ian suosi­ja on tässä nykyisessä pop­ulis­mivyöryssä ymmäl­lään. Mitä maail­mas­sa oikein tapahtuu?

  Itsekin näen että syvem­mät vir­tauk­set joista viime tapah­tu­mat ovat oire­i­ta olisi syytä ymmärtää, tai tästä ei hyvä seu­raa. Sinän­sä Gar­ri Kas­parov twi­it­tasi vaalipäivän aat­tona osu­vasti “Jän­nit­tääkö vaal­i­t­u­los, amerikkalaiset? Siinä on demokra­tia toimin­nas­sa. Vaal­i­t­u­los jota ei tiede­tä etukä­teen — mitä ylellisyyttä”.

  Ehdo­tuk­set epis­tokra­ti­as­ta (yhteiskun­ta-asioiden kansalais­tutkin­non suorit­taneil­la on isom­pi pain­oar­vo vaaleis­sa) tai jo käytössä ole­va viha­puheen krim­i­nal­isoin­ti ovat mielestäni huono­ja hätäratkaisu­ja. Ja palu­u­ta van­haan ei ole. Ihan niinkuin ydi­na­sei­den kek­simisen jäl­keen niitä ei enää kek­simät­tömäk­si saa, vaan on löy­det­tävä keinot elää ydi­na­sei­den maail­mas­sa; samal­la taval­la, jos ongel­ma on Inter­netin ja Somen mah­dol­lis­ta­ma tiedonväl­i­tyk­sen balka­nisoi­tu­mi­nen tai Kah­ne­mani­lais­ten aja­tusvääristymien esi­in­tu­lo teol­lises­sa mit­takaavas­sa, tai jotain muu­ta — uudet kon­stit tässä on löydettävä. 

  Pää­toimit­ta­ja Turkki­lan HS_haastattelu herät­tää ajatuk­sia, samoin Jor­dan Klep­per Youtubessa. Mut­ta miten noi­ta kehi­tyskulku­ja vas­taan pitäisi toimia, jos toivoo että maan ja maail­man asioista jatkos­sakin päätet­täisi­in ratio­naalis­es­ti? Esimerkik­si jotain Hakkaraisen heit­to­ja ‘neek­e­rien persepyyhkeistä’ pitäisi päästä argu­men­toimaan joka ikiselle foo­ru­mille asi­a­pe­rustein, sen sijaan että ne vain kiel­let­täisi­in viha­puheena, tai että ‘eli­itin’ tiedo­tusvä­li­neet eivät niitä julka­i­sisi. Mut­ta kei­den aika riit­tää juos­ta joka ikisel­lä Some-pal­stal­la kaiken maail­man väit­teitä kyseenalais­ta­mas­sa (ja niistä oppi­mas­sa jos väit­teis­sä on perää). 

  Vas­tauk­sia ei ole min­ul­lakaan, toiv­ot­tavasti niitä vielä syntyy.

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Arhin­mäen retori­ik­ka on puh­dasveristä populismia. 

  Pop­ulis­tista var­maankin, mut­ta erit­täin tarpeel­lista vastapain­ona oikeistopop­ulis­mille ja oikeis­to­laiselle politiikalle.

 35. Antero Vuok­i­la:
  Trumpin voit­toa taivastelt­ses­sa uno­hde­taan se tyldä tosi­a­sia, että Clin­ton sai enem­män ääniä kuin Trump, tosin niin vähän enem­män , että suo­sion suh­teen peli oli läh­es tas­apeli. Val­it­si­jami­esten määrässä ole­va selvähkö ero Trumpin hyväk­si johtuu osin vaal­i­jär­jestelmästä. Mah­dol­lis­es­ti Trumpin kam­pan­join­ti onnis­tui Clin­tonin kam­pan­join­tis parem­min muutenkin kuin vain sanomansa puoles­ta. Kun ne seikat ote­taan huomioon , poli­it­ti­nen siir­tymä mielip­iteis­säei vält­tämät­tä ollut niin suurkuin vaalin lop­putu­los näyt­täi­di osoittavan

  Clin­tonin voit­to kokon­aisään­imäärässä johtuu täysin Kali­for­ni­as­ta; muual­la Trump sai enem­män ääniä. Trump voit­ti nimeno­maan ne osaval­tiot, joissa–toisin kuin esim. Kaliforniassa–voitto ratkeaa liikku­vien äänestäjien perusteella.

 36. ij:
  1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­tyneet ovat suurelta osin saa­neet uuteen maail­maan sopi­van koulu­tuk­sen, mut­ta van­hempi väki suurim­mak­si osak­si ei.

  Vit­sailetko? Syn­nyin 1971 ja kävin korkeak­oulu­ni 90-luvul­la, jol­loin inter­net teki tuloaan ja äly­puhe­lim­ia appei­neen ei osan­nut ennus­taa kukaan. Maail­ma on muut­tunut 80-luvul­ta läh­tien niin nopeasti, että kukaan ei pysty oppi­maan uusia asioi­ta enää tarpeek­si nopeasti pysyäk­seen kun­nol­la perässä. Tämän päivän koul­u­lais­ten opit ovat jo van­hen­tuneet siinä vai­heessa, kun he siir­tyvät työelämään, vai opete­taanko kouluis­sa tekoä­lyn hyö­dyn­tämistä ja mui­ta vielä kek­simät­tä ole­via asioi­ta? Siinä lie­nee yksi seli­tys nykyongelmillemme.

 37. peruseläke: Kyl­lä. “Vas­tu­useen ottamisen” on tarkoitet­ta­va sitä, että toteutetaan pop­ulistien ehdot­tamia ratkaisu­ja ja kat­so­taan, mitä niistä seuraa.

  Ehkä parem­pi olisi sanoa, että yritetään toeut­taa pop­ulistien ehdot­tamia ratkaisu­ja. Kun niistä tehdään etukä­teen vaiku­tus- ja/tai lail­lisu­usarvioi­ta, moni pop­ulisti­nen han­ke kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

 38. Janne: Gallupit voivat vielä muut­tua ja lisäk­si sys­temaat­ti­nen virhe voi olla paljon isom­pi kuin sat­un­naisvirhe, eikä sitä voi mallintaa, jos sen syy ei ole tiedos­sa. USA:n vaaleis­sa­han näyt­tää ainakin jois­sakin vaa’ankieliosavaltioissa käyneen niin että äänestäjät eivät olleet kehdan­neet pal­jas­taa trumpi­laisu­ut­taan gallupi­en tek­i­jöille, mikä johti sat­un­naisvirhet­tä suurem­paan ennustevirheeseen. 

  USA:n vaa’ankieliosaval­tiois­sa gallup­pi­en virhe oli 

  Flori­das­sa 1,5 %
  Penn­syl­va­ni­as­sa 3 %
  Michi­gan­is­sa 3,5 % ja
  Wis­con­sinis­sa 8 %

  Wis­con­sinin isoa virhet­tä selit­tää viime het­ken gallup­pi­en pieni määrä, Trumphan teki lop­pukirin. USA:n pres­i­dentin­vaaleis­sa koko maas­sa gallup­pi­en ja vaal­i­t­u­lok­sen lie­nee lop­ul­ta kar­van ver­ran alle 2 %.

  Brex­it äänestyk­sessä gallup­pi­en virhe oli noin 4 %.

  Täl­lä het­kel­lä Sarkozy — Le Pen gallup­pi­en ero on keskimäärin noin 15 % eli Le Pen ei ole lähel­läkään iskuetäisyyt­tä. Toki tilanne voi muuttua.

 39. trum­petisti: Niin, sik­si hyvän­tah­toisia unel­moi­jia ei saisikaan vihata.

  Mitä muuten tulee tuo­hon itsesi kaapin päälle nos­tamiseen arvo­maail­masi poh­jal­ta, niin ensin­näkin juuri tuo asenne on koko pop­ulis­min nousun taustal­la, eikä väit­teesi sitä­pait­si oikein kestä lähempää tarkastelua.

  Tai­dat ymmärtää point­ti­ni väärin. Ensin­näkin minä en kuu­lu Yhdys­val­to­jen, enkä edes Suomen eli­it­ti­in — mil­lään mittareil­la mitat­tuna. Min­un asen­teeni tiedol­liseen välin­pitämät­tömyy­teen ei kumpua yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­tani. Kyl­lä köy­hä ja lah­ja­tonkin saa tykätä tosi­a­sioista ja vieras­taa paskapuhetta.

  Min­un asen­teeni on koko pop­ulis­min nousun takana? Eli koko pop­ulis­min nousun takana on sin­unkin mielestä tun­nereak­tio, eikä siis minkään sortin logi­ik­ka? Taidamme olla samoil­la lin­joil­la tässä.

  Pop­ulis­mi saa voimansa tun­ner­ak­tios­ta joka kohdis­tuu yhteen tai use­am­paan ihmis­ryh­mään. Yksi täl­lainen ryh­mä on “eli­it­ti”. Joka siis kat­se­lee taval­lisia amerikkalaisia nenän­vart­tansa pitkin, välin­pitämät­tömänä ellei suo­ras­taan halvek­sien. Yksinker­taisia stereo­ty­p­i­oi­ta tois­tele­mal­la herätel­lään ja vahvis­te­taan tun­nereak­tio­ta — vastareaktiota.

  Laitoin ter­min “eli­it­ti” lain­aus­merkkei­hin, kos­ka vaik­ka jonkin sortin eli­it­tiä on oikeasti ole­mas­sa, pop­ulisti­nen retori­ik­ka toimisi aivan yhtä hyvin vaik­ka koko eli­it­ti olisi mieliku­vi­tuk­sen tuotet­ta. Köy­htyvän keskilu­okan käsi­tyk­set eli­itin elämästä ja asen­teista on vähin­tään yhtä paljon mieliku­vi­tuk­sen tuotet­ta kuin todel­lisen eli­itin käsi­tyk­set köy­htyvän keskilu­okan elämästä.

  trum­petisti:
  Sat­tumoisin juuri eniten älykkyysosamääräpis­teitä vaa­tivil­la aloil­la opiskel­e­vat ovat myön­teisimpiä pop­ulis­mia kohtaan, kun taas aloil­la, joil­la loogi­nen päät­te­lykyky on turhaa pain­o­las­tia, ollaan pop­ulis­mi­vas­taisimpia. Myös tulot ja älykkyys kor­reloi­vat keskenään ja Trumpin äänestäjien tulothan oli­vat korkeam­mat kuin Clin­tonin äänestäjien.

  En viitan­nut mis­sään älykkyysosamäärään. En tiedä pitävätkö väit­teesi paikkansa — voivat pitääkin. Oma rajalli­nen koke­muk­seni viit­taa siihen suun­taan, että korkean älykkyysosamäärän omaa­vat voivat aivan yhtä hyvin suh­tau­tua välin­pitämät­tömästi (tai jopa vihamielis­es­ti) fak­to­jen tark­istamiseen kuin muutkin.

  Jos ajatel­laan, että korkean älykkyysosamäärän omaav­il­la on keskimääräistä nopeam­mat pros­es­sorit käytössä, se ei vielä ker­ro mitään siitä mihin he sen suurem­man pros­es­soin­ti­aikansa sijoit­ta­vat. Vähäisem­mäl­läkin pros­es­soin­tite­hol­la voi selvit­tää asioi­ta. Syn­nyn­näis­es­ti heikko­lah­jaiset ehkä helpom­min tietävät, että eivät tiedä — mikä on yksi viisauden muoto.

  Kyse on miel­stäni asen­teesta, ei syn­nyn­näis­es­tä kyvykkyy­destä. Siitä syys­tä moraal­isaar­na voi olla aivan hyvin paikallaan. Mikä ihme siinä on, että kaikil­la on ilmeis­es­ti oikeus mielip­i­teeseen, mut­ta ei velvol­lisu­ut­ta tark­istaa sen perus­teena ole­via tosiasioita?

 40. Tero Tolo­nen:
  Toinen mah­dolli­nen seli­tys asialle on, että Trumpin äänestäjät edus­ti­vat ns. reaalipolitiikkaa.

  Kun ihmisil­lä on riit­tävästi aikaa ajatel­la maail­manku­va muut­tuu pois tästä ns. reaalipoli­ti­ikas­ta kohti ideaal­ista maail­manku­vaa – utopi­aa mod­ernista yhteiskun­nas­ta, mikä on toki kan­natet­ta­va tavoite, mut­ta ei vält­tämät­tä mah­dolli­nen todellisuudessa. 

  Tämän kir­joit­ta­ja ei tiedä mitä kan­sain­vä­li­nen poli­ti­ikan suun­tauk­set poli­it­ti­nen real­is­mi ja poli­it­ti­nen ide­al­is­mi tarkoittavat. 

  Pro­jisoimal­la näi­den sano­jen puhekie­len merk­i­tyk­set kan­sain­väliseen poli­ti­ikkaan aiheut­taa paljon häm­men­nys­tä. Assosi­aa­tio toimi­in melkein, mut­ta ei kuitenkaan. 

  Mon­et Amerikkalaiset kom­men­taat­torit ovat kuvan­neet Oba­man pres­i­dent­tikaut­ta riskiä kai­h­tavak­si real­is­mik­si. G.W.B:n neonkon­ser­vati­ivien val­takausi oli tyyp­il­listä kon­ser­vati­ivista ide­al­is­mia (uni­ver­saalien Amerikkalais­ten arvo­jen ja “vapau­den” syöt­tämi­nen muille).

 41. N:
  Toisaal­ta Trumpia äänes­tivät koulut­ta­mat­tomat, joiden ase­ma on muut­tuvas­sa maail­mas­sa heiken­tynyt. Koulu­tus kor­reloi älykkyy­den kanssa ja koulute­tut äänes­tivät Clintonia.

  Korkeak­oulutet­tu­jen äänet menivät Clin­tonille jotakuinkin suh­teessa 60% vas­taan 40% eli 3:2. Siis aivan merkit­tävän suuri osa korkeak­oulute­tu­ista äänesti Trumpia — tämä on oleel­lista. Seli­tyk­sek­si sopii huonos­ti ymmärtämät­tömyys, vähä-äly­isyys tai tietämättömyys.

 42. anonyy­mi: Vasem­mis­tol­la­han meni ihan hyvin ja sai ajet­tua tavoit­teitaan läpi. Sit­ten se siir­tyi oikealle ja hylkästi kan­nat­ta­jansa vaal­i­t­u­lok­sia silmäl­läpitäen eikä enää toimin­ut aikaisem­pi­en peri­aat­tei­den­sa tai ide­olo­gian poh­jal­ta. Nyt näemme sen seu­rauk­sia, että äänestäjäkun­ta ei enää koe sitä kodik­si, kos­ka se ei ajanut aikaisem­pia asioita.

  block­quote>

  Tot­ta.
  Voisin vain lisätä sen, että ns. kol­man­nen tien valin­nut vasem­mis­to ei ollut ain­oa, joka menet­ti MAHDOLLISUUTENSA saa­da poli­ti­ikan avul­la jotakin aikaan -.
  Hayeck­i­lainen uus­lib­er­al­is­mi elim­i­noi todel­liset poli­it­tiset vai­h­toe­hdot kaikilta.

  Poli­ti­ikas­ta tulee sen seu­rauk­se­na tyhjää puhet­ta, joka säestää yhtä ja samaa talousop­pia, puolueesta riippumatta.
  Oppia, joka sanelee poli­ti­ikan ja rajaa vai­h­toe­hdot pois. Etukäteen.
  Mikäpä puolue EI nyky­isin olisi de fac­to (= talous­poli­it­tisen opin ja val­in­to­jen val­os­sa) uus­lib­er­al­is­min kannalla?
  Ainakaan minä en tiedä ainuttakaan. 

  Samaan aikaan kun taval­liset kansalaiset tun­te­vat glob­al­isaa­tion tuot­ta­mat taloudel­liset mene­tyk­set suo­raan nahois­saan, he havah­tu­vat myös siihen, että niihin kuu­luu myös suv­eren­i­teet­ti­tap­pio: äänioikeudel­la ei ole merk­i­tys­tä, jos äänestämäl­lä ei saa asioi­hin muu­tos­ta sen enem­pää kun­nas­sa, val­tios­sa kuin EU:ssakaan.

  Ode voi pitää puhet­ta glob­al­isaa­tion haitoista yksinker­tais­tuk­se­na, kun teknologi­nen kehi­tyskin vaikut­taa, MUTTA:
  Demokra­t­ian vaaran­tu­mi­nen ei ole tek­nol­o­gisen kehi­tyk­sen seurausta.
  Se johtuu talouden ide­ol­o­gisoimis­es­ta taval­la , jon­ka seu­rauk­se­na kansan­val­ta muut­tu merkityksettömäksi.
  Väitän, että se ratkaisee. 

  Voihan sitä lämpimik­seen haukkua äänestäjiä — hei­dän yläpuolelleen asettuen — type­r­yk­sik­si, kun eivät ymmär­rä tyy­tyä hil­jaa osaansa, mut­ta onko se osoi­tus tiedos­ta, älystä ja ymmärryksestä?

  Guardianis­sa on juuri nyt artikke­li näistä samoista teemoista, joka miele­lestäni on kaiken huomion arvoinen. Kir­joit­ta­ja on George Moni­bot ja tee­m­ana uus­lib­er­al­is­min seu­rauk­set demokra­tialle ( mikä taus­toit­taa brex­itin, trum-ilmiön ja muun pop­ulis­tisen liike­hdin­nän — nyt ja tulevaisuudessa.)

 43. Jyri:
  Ehkä yksi merkillepan­ta­va muut­tu­ja asi­as­sa on vielä se että väite siitä että puo­let amerikkalai­sista äänesti Trump:n puoles­ta on epätosi.

  Ain­oas­taan n. neljännes äänesti.Noin puol­ta ei asia edes kiin­nos­tanut sen ver­taa että oli­si­vat vaivau­tuneet äänestämään.

  Jyri: Äänestämät­tömyy­teen voi olla aivan mui­ta syitä kuin kiin­nos­tu­mat­to­muus. Varsinkin USA:ssa, mis­sä on erik­seen rek­isteröidyt­tävä äänestäjäk­si eikä ole harv­inaista että rek­isteröi­tymistä saate­taan aivan tarkoituk­sel­la hai­tatakin. Mut­ta tämäkin on vas­ta ensim­mäi­nen monista mah­dol­li­sista selityksistä.

 44. Pekka T.:
  Tämä on yksi näkökul­ma asi­aan, mut­ta hyvin tärkeä näkökul­ma. Ja aihekin on mitä tärkein. Kaltaiseni per­in­teisen demokra­t­ian suosi­ja on tässä nykyisessä pop­ulis­mivyöryssä ymmäl­lään. Mitä maail­mas­sa oikein tapahtuu?

  Eniten min­ua ihme­tyt­tää se, mik­si protesti saa näin jär­jet­tömältä tun­tu­van muodon? Osmo Soin­in­vaara luet­teli protestin syitä ja osaan itsekin kek­siä muu­ta­man lisää, mut­ta peruskysymys jää osin selit­tämät­tä. Mik­sei protesti voisi olla yhtä hyvin ja pikem­minkin rationaalinen?

  Mitä mei­dän pitäisi tehdä? Tästä on tärkeää keskustel­la ja odotankin suurel­la kiin­nos­tuk­sel­la Soin­in­vaaran kir­joituk­sia niistä muista näkökulmista.

  Jos puoluei­den poli­ti­ik­ka vahin­goit­taa äänestäjää mut­ta samal­la vie häneltä kaiken vaiku­tus­val­lan sil­lä, että eri puoluei­den poli­ti­ikas­sa ei todel­lisu­udessa ole merkit­täviä ero­ja, niin mitä muu­ta voi tehdä, kuin vas­tus­taa niitä kaikkia?

  Sehän on ihan loogista. Mik­si sal­lia niiden pysyä val­las­sa, joil­la ei ole muu­ta agen­daa kuin pysyä val­las­sa? Jos poli­itikot eivät tosi­asi­as­sa päätä mis­tään, vaan vain “kumileimaa­vat” muual­la ennal­ta päätettyä?

 45. Liian van­ha:
  Tuos­sa on aika mhyvä ana­lyysi miten glob­al­isaa­tion hyödyt ovat jakautuneet

  Häväjiä ovat ne alimpi­en desi­ilien ihmiset

  Mik­si sit­ten ei ole kek­sit­ty lääket­tä ? Kos­ka sel­l­ainen tutkimus ei saa rahaa eukä poli­it­tista tukea.

  Tutkimus tukee­vain eli­itin hyv­in­voin­nin kasvattamista

  https://www.labour.fi/ty/tyblogi/2016/08/31/keille-talouskasvun-hedelmat-ovat-menneet-suomessa-viimeisen-viidenkymmenen-vuoden-aikana/

  Six­ten Kork­man kir­joit­ti heti brex­itin jäl­keen sitä kom­men­toivan artikke­lin Hesari­in, jos­sa hän sanoo ‑vapaasti lainat­en- niin, että “gob­al­isaa­tion hai­tat, jot­ka etukä­teen tiedet­ti­in, oli alun­perin tarkoi­tus kom­pen­soi­da län­si­mais­sä niille, joi­hin ne osui­v­at, mut­ta se jäi sit­ten tekemättä.”

  Se jäi auki, ketkä sitä kom­pen­soin­tia suun­nit­te­liv­at ja mis­sä — ja mik­si jäi tekemättä.

 46. Amerikkalai­sis­sa ruostevyöhyk­keen tyy­tymät­tömis­sä lie­nee paljonkin niitä lakkautet­tu­jen hiilikaivosten työläisiä, joiden 90 000 $ vuosi­palk­ka on vai­h­tunut työt­tömyy­teen tai 30 000 $ palkkaan poli­isi­na (kuten HS:n haas­tat­tele­mal­la). Sit­ten on auto­te­ol­lisu­u­den eläkeläisiä, jot­ka menet­tivät heille auto­te­ol­lisu­u­den 1970-luvul­la lupaa­mat ilmaiset ter­vey­den­huol­lot vielä eläk­keel­lä ollessa. Nämä edut kaa­tu­i­v­at omaan mah­dot­to­muu­teen­sa kun eläk­keel­lä ole­vien työn­tek­i­jöi­den hin­ta per myy­ty auto oli 2000 $ luokkaa — edut lop­pui­v­at auto­te­ol­lisu­u­den yrityssaneerauksiin.

  On tot­ta, ettei kaikil­la nuorem­pi­en ikälu­okkien edus­ta­jil­la mene hyvin, mut­ta hei­dän koulu­tuk­sen­sa vas­taa keskimäärin paljon parem­min nyky­maail­man vaa­timuk­sia — eivätkä useim­mat heistä ole jääneet paperi­te­ol­lisu­us- tai hiilikaivo­spaikkakun­nalle odot­ta­maan onnen­potkua. Maal­ta­muut­to ja muut­to taan­tuvil­ta alueil­ta on nopeaa, ja muut­ta­jat ovat nuo­ria, eivät ikään­tyviä. Valitet­tavasti ikään­tyneen, pääosin kon­ser­vati­ivisen, väestön äänestysvoimaa pääse karkuun.

 47. N:
  Toisaal­ta Trumpia äänes­tivät koulut­ta­mat­tomat, joiden ase­ma on muut­tuvas­sa maail­mas­sa heiken­tynyt. Koulu­tus kor­reloi älykkyy­den kanssa ja koulute­tut äänes­tivät Clintonia.

  Minus­ta tässä on häm­men­tävän saman­lainen kuvio kuin Bri­tan­ni­as­sa. Siel­läkin eron puoles­ta äänes­tivät van­hat ja kouluttamattomat.

  Minus­ta näyt­tää vah­vasti siltä, että molem­mis­sa äänestyk­sis­sä enem­mistön sai­vat ne ihmiset, jot­ka eivät kykene sopeu­tu­maan maail­man muut­tumiseen eli van­hat ja huonos­ti koulute­tut, jot­ka ere­htyivät kuvit­tele­maan että EU-ero tai Trumpin val­in­ta toisi takaisin onnel­lisen nuoruuden.

  Ero koulu­tus­ta­sois­sa ei ilmeis­es­ti ollut niin suuri kuin parem­mis­to halu­aa uskotel­la. Itse asi­as­sa viimeisen näkemäni tilas­ton mukaan vas­ta tohtori­ta­sol­la Clin­tonil­la oli selvä etu­mat­ka, mais­terei­den ääniä Trump vielä sai hyvin lähelle saman ver­ran. Tosin ikä­vakioin­ti­a­han siinäkään tilas­tossa ei tain­nut olla.

  Olin minäkin nuorem­pana viher­vasem­mis­to­laishenk­i­nen, mut­ta en nyt sanoisi, että olin sil­loin jotenkin eri­tyisen paljon parem­min kär­ry­il­lä tästä tai sil­lois­es­ta maail­mas­ta kuin nytkään. Unel­moin­ti nyt vaan kuu­luu nuoru­u­teen, real­is­mi van­hu­u­teen. Mukael­tuna: “Nuorel­la, joka ei ole vasem­mis­to­lainen ei ole sydän­tä, mut­ta van­hal­la vasem­mis­to­laisel­la ei ole aivoja”.

  MTV teki tutkimuk­sen suo­ma­lais­ten asen­teista Trump vs. Clin­ton ja vas­toin Soin­in­vaarankin vih­jaa­maa yleistä käsi­tys­tä, tuos­sa tutkimuk­ses­sa parhait­en men­estyvät eli johta­jata­son vas­taa­jat oli­vat Trump-myön­teisimpiä ja työt­tömät Trump-vas­taisimpia. Tosin johta­jil­lakin “äänet” menivät läh­es tasan, 38%-36%, alem­pi­ta­soisil­la ihmis­ryh­mil­lä siis Clin­ton voit­ti ja sitä selvem­min mitä alem­man tason unel­moi­jista ja pahem­min nyky­maail­man menos­ta tip­puneista kyse. Toki kyseessä vain yksi tutkimus, joka ei kaik­il­ta osil­taan vält­tämät­tä tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä, eikä ikä­vakioin­neista tuos­sakaan mainit­tu mitään.

  http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/mtv-kysely-suomalaiset-naiset-nuoret-ja-tyottomat-vierastavat-trumpia-johtajat-kuitenkin-tykkaavat/6164914

  .….….….….….……
  Uschanov toi meille tietoa Ran­skan tilanteesta, lop­puka­neet­ti­naan, etteivät kai gallupit voi yli 20%:lla heit­tää, Le Penin kan­natuk­sen ollessa noin 30% täl­lä het­kel­lä. Olen samaa mieltä, mut­ta pitää muis­taa, ettei vaale­ja pide­täkään huomen­na. Useinkin on nähty viimeisien kuukausien aikana 20%:n kire­jä. Tosin Le Penin vas­tus­tus saat­taa olla niin laa­jaa ja itsepin­taista, ettei hän­tä vas­tus­tavas­ta — esimerkik­si 60%:sta kansaa — ole mah­dol­lista saa­da ääniä. Jää nähtäväksi.

 48. Clin­to­nia äänesti 63 miljoon­aa amerikkalaista kun Trump­pia taas 61 miljoon­aa. Nämä vaalit ratkaisti­in nimen omaan val­it­si­jamies sys­teemil­lä. Jos Suomes­sa olisi samanalainen jär­jestelmä niin olisi meil­läkin kum­mallisia vaal­i­t­u­lok­sia pres­i­dentin­vaaleis­sa. Meil­lä on ollut val­it­si­jamies vaal­i­jär­jestelmä ja ain­oa ehdokas joka on saanut ensim­mäisel­lä kier­roksel­la eniten val­it­si­jamiehiä oli Mauno Koivis­to vuon­na 1982. Kaik­ki muut vaalit, pait­si ne Kekkosen ja Paasikiv­en uudelleen valin­nat, menivät toiselle kierrokselle. 

  Näis­sä Yhdys­val­tain vaaleis­sa meni moni ääni hukkaan kun val­it­si­jami­esten osu­us jakaan­tuu osaval­tioit­tain eri lailla. 

  Toki Clin­ton oli kiis­tel­ty henkilö miehen­sä Bill Clin­tonin kaut­ta mut­ta mik­si sit­ten 63 miljoon­aa amerikkalaista kuitenkin äänesti hän­tä ja Trump­pia vain 61 miljoonaa. 

  Doku­men­taristi Michael Moore kom­men­toikin että vaalien todel­li­nen tulos ei ole ehdokkaiden julkiku­va kos­ka val­taosa amerikkalai­sista val­it­si ennem­min Hillary Clin­tonin kuin Don­ald Trumpin. Trump on pres­i­dent­ti vain yhdestä syys­tä: salaisen, mielipuolisen 1700-luvun idean nimeltä val­it­si­jamiehet vuoksi.

  Onko sit­tenkin 1700-luvun lop­un vaal­i­jär­jestelmä mitenkään enää ajan tasal­la 2010-luvulla?

  Moore korostaa myös sitä että niin kauan kuin val­it­si­jamiesjär­jestelmä on käytössä, Yhdys­val­lois­sa tul­laan val­it­se­maan pres­i­den­teik­si ihmisiä, joi­ta kansalaiset eivät halua.

  Tästä pitäisi min­un mielestäni puhua enem­män Suomes­sa kuin siitä miten ris­tiri­itainen ehdokas on. Molem­mat oli­vat tässä mielessä hyvinkin ris­tiri­itaisia. Myös Trumpil­la on paljon vastustajia.

 49. Poju Antsa­lo: Pop­ulis­tista var­maankin, mut­ta erit­täin tarpeel­lista vastapain­ona oikeistopop­ulis­mille ja oikeis­to­laiselle politiikalle.

  Pop­ulis­tiseen paskan­puhu­miseen ei ole koskaan mitään kun­nol­lista syytä. 

  Arhin­mä­ki on pop­ulisti ja vale­hteli­ja, Ander­s­son seu­railee samoil­la linjoilla.

 50. “Olen­naista on uud­is­taa markki­na­t­alout­ta. Kir­joitin tästä eloku­us­sa otsikol­la Markki­na­t­alout­ta pitää uud­is­taa. Toimeen pitää tart­tua nopeasti, kos­ka demokra­ti­as­sa ei ole mah­dol­lista, että taloudelli­nen kehi­tys on kansan enem­mistön etu­jen vastaista.”

  Tässäkin on tehty val­in­ta ja se on NL tie eli pyritään pitämään kansa kuris­sa urkin­nal­la ja kurilla

  Kansalais­ten peru­soikeuk­sia kaven­netaan kaiken aikaa, kansalais­ten vakoilua ja urk­in­taa lisätään, pakko­ja ja ran­gais­tuk­sia kasvatetaan

  Samal­la tavis­ten oikeustur­vaa kaven­netaan ja toisaal­ta yri­tys­ten oikeuk­sia lisätään ja mah­dol­lis­te­taan mieli­v­al­tainen yrityshallinto

 51. Rahul Somani:
  Clin­to­nia äänesti 63 miljoon­aa amerikkalaista kun Trump­pia taas 61 miljoon­aa. Nämä vaalit ratkaisti­in nimen omaan val­it­si­jamies sys­teemil­lä. Jos Suomes­sa olisi samanalainen jär­jestelmä niin olisi meil­läkin kum­mallisia vaal­i­t­u­lok­sia presidentinvaaleissa. 

  Voi kysyä, onko val­it­si­jamiessys­tee­mi ja muut maanti­eteel­liseen tas­apain­oon perus­tu­vat jär­jestelmät (2 senaat­to­ria kaik­ista osaval­tioista jne.) parem­pi liit­to­val­tion pysyvyy­den kannal­ta, kun ottaa huomioon Yhdys­val­tain laa­ju­u­den ja mon­imuo­toisu­u­den. Jos muu­ta­ma suuri osaval­tio voisi sanel­la kaiken, pysy­isikö hom­ma kasas­sa? Näis­sä vaaleis­sa Clin­tonin etu­lyön­ti­ase­ma kokon­aisäänis­sä joh­tui yksi­no­maan Kali­for­ni­as­ta, mis­sä hän voit­ti use­al­la miljoon­al­la äänel­lä. Kali­for­nia oli aiem­min keskilu­okan parati­isi ja siten repub­likaanivyöhyket­tä, mut­ta mas­samaa­han­muu­ton ja kan­taväestön paon myötä siitä on muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä tul­lut äärim­mäis­ten tulo­ero­jen lati­no­val­tio ja demokraat­tilin­nake. Pitäisikö Kali­forn­ian saa­da sanel­la liit­to­val­tion poli­ti­ik­ka muille vain suuren väk­ilukun­sa perusteella?

 52. Rahul Somani:
  Clin­to­nia äänesti 63 miljoon­aa amerikkalaista kun Trump­pia taas 61 miljoon­aa. Nämä vaalit ratkaisti­in nimen omaan val­it­si­jamies systeemillä. 

  Ei meil­läkään Eduskun­taan pääse ne, jot­ka saa­vat eniten ääniä, vaan vaalipi­ir­it merk­it­sevät paljon.

  Jos USA:ssa olisi suo­ra vaali ilman val­it­si­jamiehiä, oli­si­vat kam­pan­jatkin tietenkin olleet eri­laisia ja Trump olisi sil­loinkin voin­ut voit­taa. Nythän kam­pan­jat keskitet­ti­in vaa’ankieliosaval­tioi­hin ja esimerkik­si Kali­for­ni­aan Trump tuskin sat­sasi juurikaan rahaa tai aikaa, kun tiedet­ti­in, ettei voi voit­taa siel­lä. Suo­ras­sa vaalis­sa Trump olisi sat­san­nut väkirikkaaseen Kali­for­ni­aan ja suuri­in kaupunkei­hin ja olisi mah­dol­lis­es­ti saanut kään­nytet­tyä enem­män äänestäjiä sieltä itselleen kuin Clin­ton har­vaana­su­tum­mil­ta Trumpin tukialueilta.

  Suo­raa vaalia itsekin kan­natan niin USA:han kuin Suomen eduskun­tavaalei­hinkin, mut­ta näistä vaaleista ei siis voi vetää johtopäätöstä, että Trump olisi hävin­nyt suo­ran vaalin. Ään­imäärien ero on joka tapauk­ses­sa pieni, äänet menivät aika lähelle 50–50, mikä mielestäni demari­pres­san kahdek­san vuo­den jäl­keen oikeut­taa repub­likaanien valtakauden.

 53. dio­di: Mon­et Amerikkalaiset kom­men­taat­torit ovat kuvan­neet Oba­man pres­i­dent­tikaut­ta riskiä kai­h­tavak­si realismiksi. 

  Kyl­lä, näin on san­ot­tu, mut­ta se mitä itse tuos­sa tarkoitin oli että äänestäjien odotuk­set Oba­maa kohtaan oli­vat enem­män tuol­la ide­al­is­tises­sa suun­nas­sa — myön­net­ti­in­hän hänelle jopa Nobelin rauhan­palk­in­to etukä­teen, mikä oli mielestäni aika käsittämätöntä.

  Odotuk­set Trumpia kohtaan taas ovat ihan jos­sain muual­la ja mis­tä tässä nyt puhutaan on se mik­si äänestäjät ylipäätään äänes­tivät Trumpia vaik­ka hänet oli leimat­tu suur­in­pi­irtein paho­lais­es­ta seu­raavak­si ja hänen kaudelleen on ennustet­tu tapah­tu­mia maail­man­lop­un ja mus­tan sur­man välillä.

  Se mil­lainen Trump sit­ten pres­i­dent­tinä on selviää tietenkin vas­ta muu­ta­man vuo­den kuluttua.

 54. Rahul Somani:
  Trump on pres­i­dent­ti vain yhdestä syys­tä: salaisen, mielipuolisen 1700-luvun idean nimeltä val­it­si­jamiehet vuoksi.

  CNN sanoo ään­imääristä seuraavaa:
  Trump 47.2% votes 60,526,852
  Clin­ton 47.9% votes 61,324,576
  http://edition.cnn.com/election

  Onko mis­sään las­ket­tu mikä olisi ollut tulos, jos osaval­tioiden kaik­ki val­it­si­jamiehet eivät menisikään samalle ehdokkalle, vaan äänien suhteessa?

 55. Lep­oti­la zZ: Tai­dat ymmärtää point­ti­ni väärin. Ensin­näkin minä en kuu­lu Yhdys­val­to­jen, enkä edes Suomen eli­it­ti­in – mil­lään mittareil­la mitat­tuna. Min­un asen­teeni tiedol­liseen välin­pitämät­tömyy­teen ei kumpua yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­tani. Kyl­lä köy­hä ja lah­ja­tonkin saa tykätä tosi­a­sioista ja vieras­taa paskapuhetta.

  Ehkä jopa todel­lisen eli­itin elit­ismiä enem­män pop­ulis­mi­in sor­tunei­ta raivos­tut­taakin luuse­rien mielipi­de-elit­is­mi. Sil­lä todel­lisel­la eli­it­il­lä sen­tään on oman ajat­telun­sa eri­no­maisu­ud­es­ta näytök­si CV:nsä ja pankki­tilin­sä sal­do, mut­ta köy­hälistön mielipi­de-elit­is­teil­lä vain pysty nokkansa ja hen­gen­heimo­lais­ten kir­joituk­set oikeamielisessä mediassa.

  Lep­oti­la zZ:

  Min­un asen­teeni on koko pop­ulis­min nousun takana? Eli koko pop­ulis­min nousun takana on sin­unkin mielestä tun­nereak­tio, eikä siis minkään sortin logi­ik­ka? Taidamme olla samoil­la lin­joil­la tässä.

  Myös tun­nereak­tio vaikut­taa, mikä ei pois sul­je logi­ikkaa. Parhait­en voin puhua omas­ta puolestani; olen lukenut sanomale­hdet ja tietosanakir­jat kannes­ta kan­teen asberg­er­mais­es­ti jo alle 10-vuo­ti­aana, olen ollut uuti­sad­dik­ti, his­to­ri­afi­ili ja liiankin innokas keskustele­maan poli­ti­ikas­ta jo vuosikau­sia, oikeas­t­aan koko ikäni sieltä ala-asteen ensim­mäisiltä alka­en. Olen kaikil­la vas­taani tulleil­la mittareil­la vähin­tään keskimääräisen älykäs ja koulutet­tu, var­al­lisu­ut­takin jonkun ver­ran on ker­tynyt näytök­si. Kaikki­aan siis nar­sisti­nen mie­leni on saanut paljon tukea ajatuk­selle, että tietämyk­seni ja päät­te­lykykyni yhteiskun­nal­li­sista sekä taloudel­li­sista asioista on vähin­tään samal­la tasol­la kuin keskiverto“liberaalilla”, joku Osmo nyt poikkeuk­sel­lisen älykkäänä ammat­ti­laise­na saat­taa men­nä ylit­seni, mut­ta vas­taavasti maail­mal­ta löy­tyy hänenkin tasoisi­aan tai ehkä jopa ylit­täviä kon­ser­vati­ive­ja. Tämä on siis se asian loogi­nen puoli; mielestäni kon­ser­vatis­mi / pop­ulis­mi ja suuri osa niiden väit­teistä on loogis­es­ti perusteltavis­sa ole­via, eivätkä ainakaan niin pahasti met­sässä kuin “lib­er­aali” val­ta­me­dia hän­nys­telijöi­neen useim­miten pyrkii esittämään.
  Tun­nereak­tio tulee kuvaan siinä vai­heessa, kun joku mielipi­de-elit­isti tulee osal­lis­tu­maan keskustelu­un totea­mal­la, että pop­ulistien / kon­ser­vati­ivien mielip­i­teet ovat seu­raus­ta tyh­myy­destään, luuseri­ud­estaan ja muus­ta alem­piar­voisu­ud­estaan. Eivätkä nämä “keskusteli­jat” kuitenkaan pysty argu­men­toimaan halvek­sum­i­aan väit­teitä kumoon, mielestäni.
  Kun en siis pysty myön­tämään tyh­mem­myyt­täni tai alem­piar­voisu­ut­tani ja keskustelus­sa on jo men­ty asia-argu­menteista luuseriuteni perkaamiseen, niin tok­i­han sil­loin siir­ry­tään tun­tei­den puolelle.

  Lep­oti­la zZ:

  Pop­ulis­mi saa voimansa tun­ner­ak­tios­ta joka kohdis­tuu yhteen tai use­am­paan ihmis­ryh­mään. Yksi täl­lainen ryh­mä on “eli­it­ti”. Joka siis kat­se­lee taval­lisia amerikkalaisia nenän­vart­tansa pitkin,

  Tämä “eli­it­ti” on nykyään enem­män mielipi­de-eli­it­tiä, joka valvoo ase­maansa hal­lit­se­mansa medi­an kaut­ta. Ei ole enää kyse niinkään selvästi men­estyvien raharikkaiden eli­itistä, johon Trump­kin muuten on jo syn­tymästään läh­tien kuu­lunut. Wall Streetil­lakin erään uutisen mukaan juh­lit­ti­in vaal­i­t­u­lok­sen selvit­tyä, että “The Evil Witch is Dead!” ja “Lock her up!”. Ja jos pitää paikkansa, että FBI:n johta­ja tuki tarkoituk­sel­la Trumpia, niin tämäkin osoit­taa, ettei ole kyse per­in­teis­es­tä eli­itistä, joka yksimielisenä vas­tus­taisi “kansaa” (tai Trumpia tässä tapauk­ses­sa), vaan puhe- ja ajat­telu­oikeuk­sia valvo­vas­ta mielipi­de-eli­itistä. Saman­su­un­taiseen viit­taa aiem­min ketju­un linkit­tämäni MTV:n tutkimus, jos­sa johta­jata­so suh­tau­tui Trumpi­in myön­teisim­min. Silti julkises­ti johta­jata­son ihmiset eivät uskalta­ne­et Suomes­sa tukea Trumpia, sil­lä mielipi­de-eli­it­ti uhkaisi hei­dän työuri­aan ja bis­nek­siään. Tuenosoi­tus Clin­tonille taas ei aiheut­tanut minkään­laista kohua, sil­lä kon­ser­vati­ivi­nen mielipi­de­paaria ei ole niin aggres­si­ivista, eikä hal­litse medi­aa, jon­ka turvin voisi masi­noi­da boikot­te­ja ja vihakampanjoita.

  Lep­oti­la zZ:

  En viitan­nut mis­sään älykkyysosamäärään.
  .….…
  Kyse on miel­stäni asen­teesta, ei syn­nyn­näis­es­tä kyvykkyy­destä. Siitä syys­tä moraal­isaar­na voi olla aivan hyvin paikallaan. Mikä ihme siinä on, että kaikil­la on ilmeis­es­ti oikeus mielip­i­teeseen, mut­ta ei velvol­lisu­ut­ta tark­istaa sen perus­teena ole­via tosiasioita? 

  Tyh­myy­destä puhuit ja mielestäni äo mit­taa sitä käänteisesti.
  Oikeamielisethän aivan suo­raan ylpeilevät sil­lä, etteivät suos­tu luke­maan väärämielisiä tietolähteitä. Joku Foxnewsin uuti­nenkin voidaan sivu­ut­taa ihan vain kos­ka Fox. “Tosi­asi­at” tarkaste­taan sen mukaan miten kaikkein oikeamielisin tietolähde tai kom­men­toi­ja onnis­tuu ikävät uutiset pyörit­telemään mielessään unel­maan sopiviksi. Osoituk­set oikeamielisen medi­an virheistä ja val­heista sivu­ute­taan pro­pa­gan­dana, olkoon niiden poh­jak­si sit­ten kuin­ka vah­vat todis­teet hyvän­sä. Todis­teita­han ei edes lue­ta tai varsinkaan sisäis­tetä, kos­ka Fox ja Bre­it­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

 56. Hele­na Hämäläi­nen: mitä muu­ta voi tehdä, kuin vas­tus­taa niitä kaikkia?

  Jos et pidä puolueista, tutus­tu siir­toääni­vaalin ideaan. Siir­toääni­vaalis­sa äänestäjä tekee oman lis­tansa ja on täysin riip­puma­ton puoluei­den ehdokasasetteluista.

 57. Lep­oti­la zZ: Oike­as­sa elämässä toimit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioiden on pidet­tävä huoli maineestaan. Syypää medi­an liian suureen “lib­er­aal­isu­u­teen” on yksinker­tais­es­ti se, että media roolin­sa takia on ainakin keskimääräis­es­ti pere­htynyt parem­min maail­maan kuin lukijansa.

  Oikeasti? Tässä ote YLEn päivän net­ti­sivuil­ta otsikon CNN: Oikeistopop­ulis­tit iloit­se­vat Ban­non­in nim­i­tyk­ses­tä Valkoiseen taloon alta:


  – Uskon, että tämä on hyvä jut­tu, sanoi enti­nen Ku Klux Klan ‑johta­ja David Duke CNN:lle. Hän väit­ti, että Ban­non­in ase­ma on tärkeimpiä Valkoises­sa talossa.

  Myös oikeis­to­na­tion­al­is­tisil­la vdare.com-sivuilla esi­in­tyvä Peter Brimelow kehui Ban­non­in palkkaamista ja uskoi sen anta­van Trumpille yhtey­den ääri­oikeis­to­laiseen verkostoon.

  Blog­gaa­ja Brad Griffinin mukaan Ban­non­in palkkaami­nen osoit­taa, että Trump aikoo pitää vaa­likam­pan­jan aikana antami­aan lupauk­sia. Gif­fin kir­joit­taa nation­al­is­tiselle verkko­sivulle Occi­den­tal Dis­sent ja käyt­tää salanimeä “Hunter Wallace”.

  Samoil­la lin­joil­la on myös amerikkalais­ten uus­nat­sien poli­it­tisen puolueen, Amer­i­can Nazi Par­tyn puheen­jo­hta­ja Rocky J. Suhay­da, joka ker­toi ole­vansa yllät­tynyt nim­i­tyk­ses­tä, mut­ta pitää sitä merkkinä Trumpin kam­pan­jalu­pauk­sien täyttämisestä.

  Jos joku per­in­teinen lib­er­aali olisi valit­tu pres­i­den­tik­si, luuletko että verovaroin rahoite­tus­sa val­ta­me­di­as­sa minkään suun­nan lunatic fringe olisi kom­men­toimas­sa uuden pres­i­dentin esikuntavalintoja?

 58. peruseläke: Trumpia äänes­tivät varakkaat ja korkealle koulut­tau­tuneet muun muas­sa sik­si, kos­ka heitä kiin­nos­taa keskilu­okan ahdinko, vaik­ka he eivät itse ahdin­gos­sa olisikaan. Blo­gis­ti­ammekin kiinnostaa.

  Osmoa kiin­nos­taa, mut­ta samoin kuin suur­in­ta osaa korkealle koulute­tu­ista, hän ei var­maankaan usko, että Trumpille annet­tu ääni oikeasti paran­taa köy­htyvän keskilu­okan osaa.

  Mikä Trumpin lupauk­sista paran­taisi keskilu­okan osaa — siis asiantun­ti­joiden mielestä? Näyt­täisikö köy­htyvän keskilu­okan tule­vaisu­us val­oisam­mal­ta — asiantun­ti­joiden mukaan — Trumpin kuin Clin­tonin hallinnon alla? Veikkaan­pa, että se ei näytä yhtään paremmalta. 

  Käytän sanaa “asiantun­ti­ja”, vaik­ka tiedän, että pop­ulistien verkkoi­hin innokkaim­min heit­täy­tyville kaloille sekin aiheut­taa automaat­tisen vastareak­tion. “Asiantun­ti­jat” ovat täysin pihal­la todel­lisu­ud­es­ta, tai sit­ten he ovat “eli­itin” palkkalis­toil­la. Kyl­lä kansan mies tietää parem­min. Sinä tiedät parem­min. Luo­ta itseesi. Minä luotan sin­u­un. Lopete­taan eli­itin edessä pokkurointi.

  Pop­ulis­tiset kam­pan­jat iskevät kyl­lä kansan pelkoi­hin, ja klollek­ti­iviseen ylpey­teen, mut­ta todel­lisia ratkaisu­ja ne eivät tarjoa.

  Kuvauk­sesi mukainen varakas ja korkeasti koulut­tau­tunut, mut­ta äänen­sä keskilu­okan hyväk­si käyt­tävä henkilö, vaikut­taa enem­män mieliku­vi­tuk­sen tuot­teelta kuin todel­lisu­udelta. Hän siis kuvit­telisi Trumpin valin­nan helpot­ta­van enem­män keskilu­okan ahdinkoa kuin Clin­tonin. Teko myös edel­lyt­täisi jonkin­laista altru­is­mia, mut­ta toisaal­ta Trumpin kam­pan­jan viesti on per­in­teisen pop­ulis­min tapaan “Me ensin”! Tosin kun äänioikeutet­tu­ja on miljoonit­tain, var­masti jokunen tuol­lainenkin joukkoon mahtuu.

  On tietenkin varakkail­la myös vähem­män altru­is­tisia syitä äänestää Trumpia: Trumpin kaavailemat vero­helpo­tuk­set helpot­ta­vat eniten rikkaiden ahdinkoa.

  1. On vaikea kuvitel­la, että mas­si­iviset veronalen­nuk­set ja vähien julk­isten raho­jen siirtämi­nen soti­las­menoi­hin voisi­vat jotenkin toimia vähä­varais­ten hyväksi.

 59. Rahul Somani: Onko sit­tenkin 1700-luvun lop­un vaal­i­jär­jestelmä mitenkään enää ajan tasal­la 2010-luvulla?

  Moore korostaa myös sitä että niin kauan kuin val­it­si­jamiesjär­jestelmä on käytössä, Yhdys­val­lois­sa tul­laan val­it­se­maan pres­i­den­teik­si ihmisiä, joi­ta kansalaiset eivät halua.

  Pieni aja­tuskoe. Trump olisi saanut enem­mistön äänistä ja Clin­ton valit­tu. Käsi pystyyn, joka uskoo, että Moore olisi antanut saman lausunnon.
  Myös Suomes­sa Perus­suo­ma­laiset sai­vat enem­män edus­ta­jia kuin Kokoomus, vaik­ka saikin vähem­män ääniä.
  Jos EUssa valit­taisi­in edus­ta­jat väsetön koon mukaan, olisi Suomel­la paljon vähem­män EU-edustajia.
  Kan­nat­ta myös muis­taa, että Suomes­sa vain vähän aikaa sit­ten olisi voitu vali­ta pres­i­dent­ti, joka ei edes olisi ollut ehdokkaana.
  Senaatis­sa on 2 edus­ta­jaa per osaval­tio, jot­ta pienet osaval­tiotkin saisi­vat äänen­sä kuu­lu­vi­in. Edus­ta­jan­huoneen jäsen­ten määrä on taas suh­teelli­nen. Pres­i­dentin­vaaleis­sa val­it­si­jamiehiä on tuo Edus­ta­jain­huo­nen määrä plus se 2 per osavaltio.
  Jär­jestelmä on toimin­ut suh­teel­lisen hyvin, kun ajat­telee, että se on sen­taan pysynyt pystyssä yli 200 vuot­ta. Sinä aikana Ran­skas­sa on ollut 5 tasaval­taa, keis­ari ja ties mitä.
  Ihan lopuk­si. Kuka kuvit­tlee, että vaalit olisi käy­ty samal­la taval­la ja saatu samt ään­imäärät, jos pienet osaval­tiot olisi uno­hdet­tu ja kisat­tu vain siitä, kuka saa suurim­man äänien kokonaismäärän

 60. Hele­na Hämäläi­nen: Six­ten Kork­man kir­joit­ti heti brex­itin jäl­keen sitä kom­men­toivan artikke­lin Hesari­in, jos­sa hän sanoo ‑vapaasti lainat­en- niin, että “gob­al­isaa­tion hai­tat, jot­ka etukä­teen tiedet­ti­in, oli alun­perin tarkoi­tus kom­pen­soi­da län­si­mais­sä niille, joi­hin ne osui­v­at, mut­ta se jäi sit­ten tekemättä.”

  Se jäi auki, ketkä sitä kom­pen­soin­tia suun­nit­te­liv­at ja mis­sä – ja mik­si jäi tekemättä. 

  Ihan hyvä point­ti. Ongel­ma on, miten kom­pen­soi­da? Jos kär­si­jänä on keskimäärin 90 000 $ vuodessa ansait­se­va hiilikaivostyöläi­nen, niin miten saa­da tilalle lähellekään tuol­laista palkkaa taval­liselle työn­tek­i­jälle mak­savaa yri­tys­toim­intaa? Saman­laisi­a­han ongelmia on ollut Suomes­sa esim. paperite­hda­s­paikkakun­nil­la. Miten perustel­la tuol­lainen palkkatu­ki yksille, kun toiset joutu­vat tule­maan toimeen paljon vähem­mäl­lä (esim. kyseisessä hiilikaivoskaupungis­sa poli­isin alku­palk­ka 30 000 $)?

  Uusi teol­lisu­us ei ase­tu syr­jäkyli­in, kos­ka erikoisam­mat­ti­laisia (suun­nit­telu, muo­toilu, talous, laki jne.) on sinne todel­la vaikea saa­da. Syinä on toisaal­ta erikoisam­mat­ti­laisen tarvit­se­ma lik­vi­di työ­markki­na (vaatii suurkaupun­gin), kah­den uran per­he (kum­mallekin pitäisi löy­tyä uramah­dol­lisuuk­sia) ja koulute­tun väestön miel­tymyk­set palvelun­tar­jon­nan suh­teen. Edes rahan kaat­a­mi­nen ei auta, kat­so vaik­ka Itäistä Sak­saa yhdis­tymisen jäl­keen: tuotan­nol­lista toim­intaa on jonkun ver­ran saatu aset­tumaan itään, mut­ta erikoisam­mat­ti­lais­ten miehit­tämät pääkont­tori- ja tuoteke­hi­tys­toimin­not ovat jääneet länteen.

  Parem­man puut­teessa on EU tukenut infra­struk­tu­uri­hankkei­ta, mut­ta ne tuo­vat työtä lähin­nä raken­nus­miehille ja sitä kaut­ta palveluille — ja on johtanut mm. käyt­tämät­tömien lento­kent­tien rak­en­tamiseen. R&D:n tukem­i­nen on toinen keino, mitä on yritet­ty, mut­ta se taas kohden­tuu näille erikoisam­mat­ti­laisille kasvukeskuk­si­in. Nyt EU yrit­tää tunkea ESIR-rahoi­tus­ta yksi­ty­isille yri­tyk­sille kehi­tystuek­si, toivon onnea tälle.

  Taan­tuvil­la alueil­la on luon­nos­taan tar­jol­la lähin­nä palve­lu­työ­paikko­ja, esimerkik­si van­hus­ten hoi­dos­sa. Niistä ei mak­se­ta yhtä hyvää palkkaa kuin entisessä paperite­htaas­sa, ja niihin pitäisi olla työn­tek­i­jäl­lä oikea asenne. Kaikil­la tehdastyöläisil­lä ei ole kykyä ihmis­ten palvelemiseen, eikä halua.

  Lisäon­gel­ma on ikään­tymisen aiheut­ta­ma rasite yhteiskun­nille, mikä rajoit­taa julkisen sek­torin kykyä lisätä tukeaan.

 61. spot­tu: Oikeasti? Tässä ote YLEn päivän net­ti­sivuil­ta otsikon CNN: Oikeistopop­ulis­tit iloit­se­vat Ban­non­in nim­i­tyk­ses­tä Valkoiseen taloon alta:

  Jos joku per­in­teinen lib­er­aali olisi valit­tu pres­i­den­tik­si, luuletko että verovaroin rahoite­tus­sa val­ta­me­di­as­sa minkään suun­nan lunatic fringe olisi kom­men­toimas­sa uuden pres­i­dentin esikuntavalintoja?

  A) CNN ei ole tietääk­seni verovaroin rahoitet­tu. Se on yksi­tyisessä omis­tuk­ses­sa. (PBS on käsit­tääk­seni lähim­pänä verovaroin tuet­tua mediaa.)

  B) CNN:n on käsit­tääk­seni Yhdys­val­to­jen suurista medi­ay­htiöstä se liberaalein.

  C) Fox, yksi­ty­i­sistä medi­ay­htiöistä kon­ser­vati­ivisin, olisi var­maankin keksinyt jotakin vas­taavaa, mut­ta Clin­toni­in suunnattuna.

  Yhdys­val­to­jen mediois­sa on poli­it­tista värit­tyneisyyt­tä, mut­ta toisin kuin mon­et usko­vat, medi­an omis­ta­jat eivät tule ker­tomaan toimit­ta­jille, mis­tä he saa­vat tai eivät saa tehdä jut­tu­ja. Siitä nousisi melkoinen älämölö toimit­ta­jien keskuudessa.

  Värit­tyneisyys tulee käsit­tääk­seni pääasi­as­sa siitä, että lib­er­aale­ja arvo­ja omaa­vat hake­vat ensisi­jais­es­ti töi­hin lib­er­aalei­hin medioi­hin ja kon­ser­vati­ivisia arvo­ja kan­nat­ta­vat kon­ser­vati­ivisi­in medioi­hin. (Ja läh­es kaik­ki medi­at ovat suuren yleisön mielestä liian lib­er­aale­ja. Ne syys­tä tai tois­es­ta epäon­nis­tu­vat anta­maan luk­i­joille sitä, mitä luk­i­jat toivo­vat. Bre­it­bart on onnis­tunut paremmin.)

 62. Pet­teri: Trumphan teki lop­pukirin. USA:n pres­i­dentin­vaaleis­sa koko maas­sa gallup­pi­en ja vaal­i­t­u­lok­sen lie­nee lop­ul­ta kar­van ver­ran alle 2 %.

  Min­un nähdäk­seni aivan viimeis­inä kaht­e­na päivänä Clin­ton kiri, FBI:n ilmoitet­tua sun­nun­tai-iltana, ettei sähkö­posteista löy­tynytkään mitään. Tämä näkyi myös LA Timesin gallupis­sa, jos­sa maanan­tain 7.11 huomioi­neessa liuku­van 7 päivän gallupis­sa Trumpin kan­na­tus tip­pui kak­si pros­ent­tiyk­sikköä edel­li­isen päivän tuloksesta.
  Eli tämä Clin­tonin kah­den viimeisen päivän lop­pukiri itse asi­as­sa sai gallupit keskimäärin näyt­täy­tymään tarkemp­ina kuin ne oikeasti mit­taus­päiv­inään oli­vat, suurin osa gallu­peista kun oli kysel­ty ennen FBI:n sun­nun­tai-iltaista ilmoitusta.

 63. Huo­maan, että ymmärsin Spo­tun aikaisem­man postauk­sen väärin. Hän var­masti tarkoit­ti “verovaroin rahoite­tul­la val­ta­me­di­al­la” YLE:ä eikä CNN:ää. Pahoitteluni.

  YLEn osalta en osaa sanoa, pitäisikö hei­dän maini­ta Trumpin suo­sios­ta Ku Klux Klanin tai jonkin muun ääri­ainek­sen joukos­sa. Ylit­tyykö uutiskyn­nys vai ei? Tietääk­seni ei ole vas­taavaa ääri­aines­ta, joka olisi kan­nat­tanut Clintonia.

  Uskaltaisin kuitenkin väit­tää, että jutun kir­joit­ta­ja teki valin­nan kir­joit­taa artikke­lin­sa aivan itse. Se saat­taa hei­jastel­la hänen arvo­jaan. Ja syys­tä tai tois­es­ta toimit­ta­jat ovat arvoil­taan muu­ta kansaa lib­er­aalimpia. Ainakin Yhdys­val­lois­sa, mut­ta eiköhän Suomessakin.

 64. peruseläke: Kyl­lä. “Vas­tu­useen ottamisen” on tarkoitet­ta­va sitä, että toteutetaan pop­ulistien ehdot­tamia ratkaisu­ja ja kat­so­taan, mitä niistä seuraa.

  Niin, meil­lä Suomes­sa­han pop­ulis­tiper­sut “otet­ti­in vas­tu­useen” toteut­ta­maan hal­li­tu­so­hjel­maa ja hal­li­tuskaut­ta, johon per­suil­la ei ole mitään vaiku­tus­ta. Joka ain­oas­sa ris­tiri­itakysymyk­sessä per­suil­la pyy­hitään lat­ti­aa, usein jopa ihan vaan nöyryy­tys itseis­ar­vona ollaan eri mieltä ja jyrätään per­sut dom­i­nanssin osoit­tamisek­si. Per­supo­mo kun on jo siinä iässä ja kun­nos­sa, että ymmärtää, ettei enää tois­tamiseen pääse min­is­terik­si, niin nielee kaiken. Tämä kyl­lä on rom­ah­dut­tanut per­su­jen kan­natuk­sen, mut­ta ei vält­tämät­tä niinkään äänestäjien pop­ulis­tisia ajatuk­sia ja tarpei­ta. Nyt siis vain odotel­laan, että samat pop­ulis­tiäänestäjät saa­vat seu­raa­van mah­dol­lisu­u­den. Kuka sen mah­dol­lisu­u­den sit­ten tar­joaa ja näin hyväk­sikäyt­tää kysyn­nän luo­mat mah­dol­lisu­udet val­taan? Pidän toden­näköisenä, että osit­tain tätä tyhjiötä täyt­tämään tulee per­su­ja äärim­mäisem­piä liikkeitä, jos ne vaan saa­vat omat organ­isaa­tion­sa kun­toon ja löytävät karis­maat­tisia johtajia.

 65. Osmon tärkein point­ti on: ”äänestys­tu­lok­set ker­to­vat syvästä epälu­ot­ta­muk­ses­ta nyky­isi­in päät­täji­in”. Tämä kos­kee Trump­pia ja Brexittiä.

  Uskon, että se henkilö, joka uskot­tavasti ker­too meille miten voimme: A. hyö­tyä yhteistyöstä, ja, B. luo tun­teen että me itse voimme vaikut­taa omaan tule­vaisu­utemme, antaa kyytiä tämän päivän pop­ulis­mille (ei lähdettä).

  Tämän het­kisessä aate­ty­hjiössä Trump ja Farage onnis­tui vetämään meitä höplästä.

 66. trum­petisti:Todis­teita­han ei edes lue­ta tai varsinkaan sisäis­tetä, kos­ka Fox ja Bre­it­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

  Jos olet olev­inasi niin fik­su, mik­si et kykene selit­tämään itselle­si, mik­si Fox­in tai Bre­it­bartin “uutiset” sivu­ute­taan niitä lukematta?

  Minus­ta tuo on ihan ensimäi­nen testi sille, onko ylipäätän­sä kykeneväi­nen järkevään yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un. Ja jokaisen kohdal­la joka ei tuo­hon kykene ihme­tyt­tää, että miten ihmi­nen voi olla näin tyh­mä, vai olisiko ken­ties sokea parem­pi ter­mi. En myöskään itse oikein kek­si, mitä järkeä täl­lais­ten puupäi­den kanssa on keskustel­la, ihan yhtä hyvin voisi väitel­lä paavin kanssa siitä ovatko kato­lilaiset oikeassa.

  Toisaal­ta onhan se Rau­ni-Leena Luukka­nen-Kildekin lääkäri, joten ei tietylle kan­tile köp­sähtämi­nen älykkyyt­tä katso.

 67. peruseläke: Korkeak­oulutet­tu­jen äänet menivät Clin­tonille jotakuinkin suh­teessa 60% vas­taan 40% eli 3:2. Siis aivan merkit­tävän suuri osa korkeak­oulute­tu­ista äänesti Trumpia — tämä on oleel­lista. Seli­tyk­sek­si sopii huonos­ti ymmärtämät­tömyys, vähä-äly­isyys tai tietämättömyys.

  Ei kai kukaan edes kuvit­tele suures­sa karkeasti yhden omi­naisu­u­den perus­teel­la määritellyssä ryh­mässä kaikkien äänestävän samal­la taval­la. Ero on kuitenkin ole­mas­sa ja sik­si voi sanoa, että koulute­tut äänes­tivät Clin­to­nia ja koulut­ta­mat­tomat Trumpia, kuvaa riit­täväl­lä tarkku­udel­la äänestäjien käyt­täy­tymistä, vaik­ka saman voisi sanoa myös täs­mäl­lisem­min, mut­ta myös mon­imutkaisem­min: mitä köu­lute­tumpi äänestäjä on, sitä toden­näköisem­min hän äänesti Clin­to­nia ja mitä vähem­män hänel­lä on koulu­tus­ta, sitä toden­näköisem­min hän äänesti Trumpia.

 68. JY:

  Onko mis­sään las­ket­tu mikä olisi ollut tulos, jos osaval­tioiden kaik­ki val­it­si­jamiehet eivät menisikään samalle ehdokkalle, vaan äänien suhteessa?

  Laskin itse CNN tämän het­k­isil­lä äänimäärillä.
  Trump 269 valitsijamiestä
  Clin­ton 268 valitsijamiestä
  John­son 2 valitsijamiestä

 69. trum­petisti:
  […]
  Myös tun­nereak­tio vaikut­taa, mikä ei pois sul­je logiikkaa.
  […]

  Ei tosi­aan vält­tämät­tä. Riip­pu­unee siitä kumpi on paikalla ensim­mäisenä. Kuitenkin esimerkik­si stereo­ty­p­i­oiden käyt­tö argu­men­toin­nis­sa tarkoit­taa yleen­sä sitä, että stereo­typ­i­an edus­tavu­u­den arvioin­ti uno­htuu. Ei ede­tä tun­teesta logi­ikkaan. Tun­nereak­tio voi myös syn­tyä asi­api­toisen ja loogisen tutkimuk­sen perus­teel­la. En näe sel­l­aises­sa tun­teessa kovin paljon hait­taa. Mielip­i­teen taustal­ta pitäisi löy­tyä siinä tapauk­ses­sa perusteluja.

  Mitä mieltä sinä olet nimit­telystä, onko kyseessä tun­nepi­toinen leimaami­nen vai voiko olla kyseessä asi­api­toinen argu­men­toin­ti? Olin kuvitel­lut, että poli­it­tises­sa keskustelus­sa ilmi­selvä vas­tus­ta­jien nimit­te­ly, esimerkik­si vale­htelijoik­si, ei ole sal­lit­tua. Tulisi keskit­tyä asioi­hin, ei henkilöihin.

  “Crooked Hillary”
  “Lyin’ Ted”
  “Lit­tle Marco”
  “Crazy Bernie”
  “Goofy Eliz­a­beth Warren”

  Politi­co lehden mukaan Demokraatit eivät onnis­tuneet luo­maan yhtä lail­la tart­tuvia negati­ivisia lempin­im­iä kuin Trump. Oliko­han tuos­sa yksi Trumpin men­estyk­sen salaisu­us? Trump osaa tuo­da poli­ti­ikan kansan tasolle. 

  trum­petisti:Tämä on siis se asian loogi­nen puoli; mielestäni kon­ser­vatis­mi / pop­ulis­mi ja suuri osa niiden väit­teistä on loogis­es­ti perusteltavis­sa ole­via, eivätkä ainakaan niin pahasti met­sässä kuin “lib­er­aali” val­ta­me­dia hän­nys­telijöi­neen useim­miten pyrkii esittämään.
  […]
  Tämä “eli­it­ti” on nykyään enem­män mielipi­de-eli­it­tiä, joka valvoo ase­maansa hal­lit­se­mansa medi­an kaut­ta. Ei ole enää kyse niinkään selvästi men­estyvien raharikkaiden eli­itistä, johon Trump­kin muuten on jo syn­tymästään läh­tien kuulunut.
  […]
  Ja jos pitää paikkansa, että FBI:n johta­ja tuki tarkoituk­sel­la Trumpia, niin tämäkin osoit­taa, ettei ole kyse per­in­teis­es­tä eli­itistä, joka yksimielisenä vas­tus­taisi “kansaa” (tai Trumpia tässä tapauk­ses­sa), vaan puhe- ja ajat­telu­oikeuk­sia valvo­vas­ta mielipide-eliitistä.
  […]

  Jaa­has, että mielipi­de-eli­it­ti valvoo jo ajat­telu­oikeuk­si­akin. Ker­ro ihmeessä lisää…

  Pop­ulis­min kan­nat­ta­ja tarvit­see jonkin seli­tyk­sen sille, mik­si suurin osa tiedo­tusvä­lineistä julkaisee pääasi­as­sa arvoil­taan virheel­lisiä artikkelei­ta ja uutis­lähetyk­siä. Kos­ka pop­ulis­min kan­nat­ta­jan maail­maku­va on oikea, täy­tyy medioiden anta­man kuvan olla väärä. Miten on selitet­tävis­sä, että lukuisat toi­sis­taan riip­pumat­tomat medi­at ovat niin värit­tyneitä ja vieläpä samaan suun­taan? Jonkun­han siel­lä täy­tyy vedel­lä naruista, vai mitä?

  trum­petisti:Saman­su­un­taiseen viit­taa aiem­min ketju­un linkit­tämäni MTV:n tutkimus, jos­sa johta­jata­so suh­tau­tui Trumpi­in myön­teisim­min. Silti julkises­ti johta­jata­son ihmiset eivät uskalta­ne­et Suomes­sa tukea Trumpia, sil­lä mielipi­de-eli­it­ti uhkaisi hei­dän työuri­aan ja bis­nek­siään. Tuenosoi­tus Clin­tonille taas ei aiheut­tanut minkään­laista kohua, sil­lä kon­ser­vati­ivi­nen mielipi­de­paaria ei ole niin aggres­si­ivista, eikä hal­litse medi­aa, jon­ka turvin voisi masi­noi­da boikot­te­ja ja vihakampanjoita.

  Jokin virhe tässä anta­mas­sasi kuvas­sa on. Johta­jata­so suh­tau­tuu myön­teisim­min Trumpi­in, mut­ta ilmeis­es­ti heil­lä ole kuitenkaan johta­jan ase­mas­taan huoli­mat­ta ole todel­lista val­taa, kos­ka hei­dän yläpuolel­laan on “mielipide-eliitti”.Johtajien täy­tyy siis myötäil­lä jotakin pien­tä ja rajat­tua ryh­mää (“mielipi­de-eli­it­ti”). Ker­ro tarkem­min, kuin­ka tämä toimii. Oletko fir­man omis­ta­ja? Kuin­ka “mielipi­de-eli­it­ti” on uhan­nut sinua?

  Poli­ti­ik­ka on tulen­herkkä aihe, ja ehkä hyvästä syys­täkin sitä väl­tel­lään työ­paikoil­la. Kyl­lä min­ul­lakin on joidenkin puheenai­hei­den suh­teen jonkin­laista itsesen­su­uria, kos­ka en usko, että niistä saa syn­tymään mielekästä keskustelua työpaikalla.

  trum­petisti:
  Tyh­myy­destä puhuit ja mielestäni äo mit­taa sitä käänteisesti.

  Mielestäni oli tarpeek­si selvää, että en puhunut älykkyysosamäärästä, mut­ta ehkä olin väärässä. 

  Ensin­näkin älykkyyosamäärä jostakin kum­man syys­tä usein hyväksytään älykkyy­den mit­tarik­si (Se on siis otet­tu mukaan käsit­teen määrit­telijäk­si, vaik­ka itse käsite tietenkin on huo­mat­tavasti van­hempi kuin ÄO-mit­tauk­set). Omas­ta mielestäni on mon­en­laista älykkyyt­tä. Emmekä taval­lises­sa elämässä tiedä tois­temme älykkyyysosamääriä, mut­ta siitä huoli­mat­ta voimme pitää toisia älykkäinä ja toisia vähem­män älykkäinä. En edes kanssakäymisessäni mitenkään prefer­oi älykkäitä, kos­ka mon­esti viih­dyn vähem­män älykkään seuras­sa, jos meil­lä on enem­män yhteisiä puheenai­hei­ta tai tyyp­pi on muuten mukavaa ja ren­toa juttuseuraa.

  Älykkyysosamäärä on siis mielestäni aika per­ifeer­i­nen jut­tu oike­as­sa elämässä, eikä siitä syys­tä se tul­lut mieleeni tyh­myy­den vas­tako­htana. Eri­tyis­es­ti kun otin asi­aan moraalisen näkökul­man, joka edel­lyt­tää, että asialle voi tehdä jotakin — jos vain oikeasti haluaa. 

  Älykkyysosamäärähän on käsit­tääk­seni määritel­ty syn­nynäisek­si — eli sitä ei voi har­joit­telul­la paran­taa. Ihmis­ten syyl­listämi­nen syn­nynäis­ten omi­naisuuk­sien suh­teen on tietenkin turhaa ja haitallista.

  Tyh­myys ei ole ain­oas­taan älykkyy­den vas­tako­h­ta. Se on yhtälail­la viisauden vas­tako­h­ta. Eikä viisaudel­la ole paljon tekemistä älykkyysosamäärän kanssa. Min­un huomioni kuitenkin ovat tätä kapea-alaisem­mat. Mikä siinä on, että ihmiset esit­tävät mielip­iteitä, mut­ta eivät tee esimerkik­si 15 min­uutin hakua aiheesta — yrit­täen kumo­ta oman mielip­i­teen­sä. Kyse ei ole älykkyysosamäärän pienu­ud­es­ta, vaan pikem­minkin laisku­ud­es­ta tai välin­pitämät­tömyy­destä. Puh­das moraa­likysymys siis.

  trum­petisti:Oikeamielisethän aivan suo­raan ylpeilevät sil­lä, etteivät suos­tu luke­maan väärämielisiä tietolähteitä. Joku Foxnewsin uuti­nenkin voidaan sivu­ut­taa ihan vain kos­ka Fox. “Tosi­asi­at” tarkaste­taan sen mukaan miten kaikkein oikeamielisin tietolähde tai kom­men­toi­ja onnis­tuu ikävät uutiset pyörit­telemään mielessään unel­maan sopiviksi. Osoituk­set oikeamielisen medi­an virheistä ja val­heista sivu­ute­taan pro­pa­gan­dana, olkoon niiden poh­jak­si sit­ten kuin­ka vah­vat todis­teet hyvän­sä. Todis­teita­han ei edes lue­ta tai varsinkaan sisäis­tetä, kos­ka Fox ja Bre­it­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut. 

  Luot siis stereo­typ­i­an “oikeamielis­es­tä”, jol­la herät­telet tun­nereak­tio­ta luk­i­jas­sa. Olisin kiin­nos­tuneem­pi luke­maan loogisia perustelui­ta, sille, miten Trumpin val­in­ta hyödyt­tää keskilu­okkaa tosi­asial­lis­es­ti. Esimerkik­si: otat jonkin Trumpin ohjel­mako­hdan, arvioit sen toteut­tamisen toden­näköisyy­den, sen toteut­tamisen kus­tan­nuk­set, ja sen kuin­ka se paran­taa köy­htyvän keskilu­okan tule­vaisu­u­den näkymiä.

 70. Ris­to: Jos sää­tykier­to hiipuu, lop­putule­ma on sama, oli erot­telu­pe­ruste mer­i­tokrati­nen tai ihan vain se per­in­teinen saavute­tun ase­man periytyminen. 

  Min­ua ihme­tyt­tää, mitä merk­i­tys­tä yleen­säkään on sää­tykier­ron tuomisel­la tähän asi­aan? Kenen köy­hän elämää paran­taa muka se, että isoisä oli upporikas tai että lapsen­laps­es­ta voi tul­la rikas? Tulo- ja omaisu­us­jakau­mien määräy­tymisen perus­teel­la ei ole merk­istys­tä niiden poh­jalle joutuneille henkilöille.

  Ris­to: Lienikö

  Poten­ti­aali taipuu vain preesen­sis­sä ja perfektissä.

  ksee: No, eiköhän seu­raa­van rom­ah­duk­sen jäl­keen kum­mas­tel­la taas mik­si kukaan ei (muka­mas) osan­nut ennus­taa, ettei setelipain­o­jen pyörit­tämi­nen val­tion­lain­o­jen ostamisek­si ollutkaan niin hyvä idea… 

  Toivon mukaan ihme­tel­lään lähin­nä sitä, mik­sei tuo­ta painet­tua rahaa dumpat­tu poh­jalle, jos­sa se olisi elvyt­tänyt reaal­i­talout­ta, vaan se ohjat­ti­in talouteen alus­ta asti sup­ply side ‑ide­olo­gian mukaises­ti ylhäältä, jos­sa se pää­tyi pyörit­tämään sijoituskuplaa.

  N: jot­ka ere­htyivät kuvit­tele­maan että EU-ero tai Trumpin val­in­ta toisi takaisin onnel­lisen nuoruuden. 

  Luulen, että kyse oli vihas­ta, vai­h­toe­hto­jen puut­teesta ja protestista teknokraat­tista eli­it­tiä vastaan.

  Lep­oti­la zZ: Syn­nyn­näis­es­ti heikko­lah­jaiset ehkä helpom­min tietävät, että eivät tiedä – mikä on yksi viisauden muoto. 

  Vain jos se syn­nyt­tää yleistä ymmär­rystä ja halua ottaa asioista selvää eikä kyynisyyt­tä, antipa­tioi­ta ja apatiaa.

  trum­petisti: Itse asi­as­sa viimeisen näkemäni tilas­ton mukaan vas­ta tohtori­ta­sol­la Clin­tonil­la oli selvä etu­mat­ka, mais­terei­den ääniä Trump vielä sai hyvin lähelle saman ver­ran. Tosin ikä­vakioin­ti­a­han siinäkään tilas­tossa ei tain­nut olla. 

  Oliko taloudel­lisen taus­tan vakioin­tia? Yhdys­val­lois­sa koulu­tus on tätä nykyä jär­jet­tömän kallista, joten siinä tapah­tuu “luon­nol­lista” kar­si­u­tu­mista jo ennen haku­vai­het­ta — puhu­mat­takaan sen jälkei­sistä vai­heista. Oletet­tavasti vas­ta mais­ter­in­jälkeisel­lä jatko-opin­to­ta­sol­la taloudel­liset lähtöko­h­dat eivät enää paina niin paljon. Ne voivat jopa alkaa “hai­ta­ta” toiseen suun­taan, sil­lä hyvistä lähtöko­hdista aloit­tanei­den voisi kuvitel­la työl­listyvän helpom­min ja parem­pi­in työ­paikkoi­hin yksi­tyisel­lä puolella.

 71. Sylt­ty: Jos olet olev­inasi niin fik­su, mik­si et kykene selit­tämään itselle­si, mik­si Fox­in tai Bre­it­bartin “uutiset” sivu­ute­taan niitä lukematta?

  Minus­ta tuo on ihan ensimäi­nen testi sille, onko ylipäätän­sä kykeneväi­nen järkevään yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un. Ja jokaisen kohdal­la joka ei tuo­hon kykene ihme­tyt­tää, että miten ihmi­nen voi olla näin tyh­mä, vai olisiko ken­ties sokea parem­pi ter­mi. En myöskään itse oikein kek­si, mitä järkeä täl­lais­ten puupäi­den kanssa on keskustel­la, ihan yhtä hyvin voisi väitel­lä paavin kanssa siitä ovatko kato­lilaiset oikeassa.

  Toises­sa kap­paleessasi eri­no­mais­es­ti vas­t­a­sit ensim­mäisen kap­paleesi kysymyk­seen. Olisin minäkin siihen osan­nut vas­ta­ta, mut­ta säästit vaivan. Kiitos!

 72. Hele­na Hämäläi­nen: Guardianis­sa on juuri nyt artikke­li näistä samoista teemoista, joka miele­lestäni on kaiken huomion arvoinen. Kir­joit­ta­ja on George Moni­bot ja tee­m­ana uus­lib­er­al­is­min seu­rauk­set demokra­tialle ( mikä taus­toit­taa brex­itin, trum-ilmiön ja muun pop­ulis­tisen liike­hdin­nän – nyt ja tulevaisuudessa.) 

  Kiitos vinkistä. Kyse lie­nee tästä artikke­lista.

  Kan­nat­taa muuten lukea myös tämä.

 73. JY: Onko mis­sään las­ket­tu mikä olisi ollut tulos, jos osaval­tioiden kaik­ki val­it­si­jamiehet eivät menisikään samalle ehdokkalle, vaan äänien suhteessa?

  Osaval­tioil­la on muuten täysi vapaus päät­tää siitä, miten val­it­si­jamiehen­sä jaka­vat. Täl­lä het­kel­lä vain pari jakaa ään­imäärien mukaan ja kaik­ki muut anta­vat kaik­ki eniten ääniä saaneelle.

 74. trum­petisti: Todis­teita­han ei edes lue­ta tai varsinkaan sisäis­tetä, kos­ka Fox ja Bre­it­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

  Min­ul­la on tapana ennakkolu­u­lois­es­ti olet­taa, että nige­ri­alaisen prinssin sähkö­posti on roskaa, jon­ka voi hävit­tää luke­mat­ta, mut­ta ehkä juuri sik­si minä en ole rikastunut.

 75. Hele­na Hämäläi­nen: Jos puoluei­den poli­ti­ik­ka vahin­goit­taa äänestäjää mut­ta samal­la vie häneltä kaiken vaiku­tus­val­lan sil­lä, että eri puoluei­den poli­ti­ikas­sa ei todel­lisu­udessa ole merkit­täviä ero­ja, niin mitä muu­ta voi tehdä, kuin vas­tus­taa niitä kaikkia?

  Sehän on ihan loogista. Mik­si sal­lia niiden pysyä val­las­sa, joil­la ei ole muu­ta agen­daa kuin pysyä val­las­sa? Jos poli­itikot eivät tosi­asi­as­sa päätä mis­tään, vaan vain “kumileimaa­vat” muual­la ennal­ta päätettyä?

  En ymmär­rä tätä logi­ikkaa. Mik­si äänestäjät, jot­ka ovat tyy­tymät­tömiä nyky­isi­in val­lan­pitäji­in, eivät äänestä val­taan sel­l­aisia ehdokkai­ta, jot­ka ajaisi­vat hei­dän asi­aansa? Jot­ka aidosti vas­tus­taisi­vat nykyjär­jestelmän vinoumia? Tähän juuri demokra­tia antaisi mahdollisuuden.

  Sen sijaan tyy­tymät­tömät äänestäjät protestoi­vat äänestämäl­lä pop­ulis­tista vai­h­toe­htoa, joka lupaa mitä vain tosi­a­sioista piit­taa­mat­ta. He näpäyt­tävät siis nyky­isiä val­lan­pitäjiä mil­lä tahansa vai­h­toe­hdol­la, jon­ka koke­vat protestik­si, vaik­ka se todel­lisu­udessa olisi heitä itseään vastaan.

  On aina help­po syyt­tää “muual­la ennal­ta” tehtyjä päätök­siä. Kuka ja mis­sä ne tekee? Ketkä ovat niin pahan­tah­toisia, että tietois­es­ti vahin­goit­ta­vat meitä äänestäjiä? Olen mukana rin­ta­mas­sa, jos joku pal­jas­taa täl­laisen kuvion ja läh­tee sitä vas­tus­ta­maan asial­lisel­la vaihtoehdolla.

  On lisäk­si kovin lapsel­lista väit­tää, että demokra­ti­as­sa kaik­ki, tai edes läh­es kaik­ki, nyky­poli­itikot ovat mätiä. Mehän hei­dät kai olemme itse äänestäneet sinne valtaan.

  Olen­nainen kysymys on: mik­si demokra­tia toimii huonosti?

 76. Mikko Kivi­ran­ta: Itsekin näen että syvem­mät vir­tauk­set joista viime tapah­tu­mat ovat oire­i­ta olisi syytä ymmärtää, tai tästä ei hyvä seu­raa. Palu­u­ta van­haan ei ole.

  Mut­ta miten noi­ta kehi­tyskulku­ja vas­taan pitäisi toimia, jos toivoo että maan ja maail­man asioista jatkos­sakin päätet­täisi­in rationaalisesti?

  Vas­tauk­sia ei ole min­ul­lakaan, toiv­ot­tavasti niitä vielä syntyy.

  Kiitos asial­lis­es­ta vas­tauk­ses­ta ja kiin­nos­tavas­ta pohdiskelusta.

  Jostain kum­man syys­tä demokra­tia, jon­ka luulisi ole­van taval­lisen ihmisen kannal­ta se mielekkäin vai­h­toe­hto, on joutunut paikoin jo puo­lus­tuskan­nalle. Autori­taariset ja jopa total­i­taariset vai­h­toe­hdot nos­ta­vat suo­sio­taan, myös Euroopassa.

  Samaan aikaan län­si­mainen demokra­tia on itsekin jotenkin sekaisin. Äänestäjät ovat muut­tuvas­sa, glob­al­isoitu­vas­sa maail­mas­sa tyy­tymät­tömiä. Suuri kysymys on se, että mik­si he tässä tilanteessa tyy­tyvät näpäyt­tämään nyky­isiä val­lan­pitäjiä? Äänestämään pop­ulis­te­ja, jot­ka lupaa­vat lähin­nä selvästi val­heel­lista palu­u­ta men­neeseen, sen sijaan että he hak­i­si­vat aidosti uut­ta suun­taa? Löytääkö demokra­tia tien ulos tästä umpikujasta?

  Toisin kuin pop­ulis­tit väit­tävät, ei help­po­ja vas­tauk­sia ole. Niitä vaikeampia vas­tauk­sia pitäisi löytää, esimerkik­si juuri avoimesti keskustellen, mut­ta kuun­teleeko äänestäjä ollenkaan täl­laista keskustelua?

 77. Tämä on vain yksi näkökul­ma asi­aan. Kir­joi­tan niistä muista näkökul­mista myöhemmin.

  Tätä näkökul­maa vas­taan mielestäni puhuu myös ehkä se, että ter­mi “luo­va luok­ka” ei vält­tämät­tä ole se rikas eli­it­ti, joka glob­al­isaa­tios­ta hyö­tyy. Hyö­tyjiä ovat ne, jot­ka omis­ta­vat osakkei­ta ja kiin­teistöjä — ei tarvitse olla kau­nis eikä edes kovin älykäs. 

  Toki Trumpin kaltaiset kiin­teistö­mogulit arvosta­vat kauneut­ta mut­ta älyä? Ehkä sil­loin jos älykkäät ihmiset ovat samaa mieltä hei­dän kanssaan.

  Mon­et matemaatikot, taiteli­jat, fyysikot, ohjel­moi­jat, toimit­ta­jat, kir­jail­i­jat ja yrit­täjät elävät kohtu­ullisen pienel­lä pal­ka­lla tämän päivän yhteiskun­nas­sa. Min­un mielestäni tämä on sitä luo­vaa työtä, joka hyödyt­tää yhteiskuntaa. 

  Perus­pi­lare­i­ta ovat mm. maanvil­jeli­jät, elin­tarvike- ja rav­in­toloiden työtenki­jät, autoi­il­i­jat, raken­nus­miehet, sairaan­hoita­jat, päiväko­tien, koulu­jen henkilökun­ta, poli­isi, soti­laat ja palomiehet — perusam­matit, joi­ta ilman meil­lä ei olisi tätä yhteiskun­taa eivät ole päässeet hyö­tymään kuten Kork­man huomautti.

  Youn­gin teo­ri­an ongel­ma on, että se ei ota huomioon rahan pis­temäistä pain­oar­voa. Raha on ikäänkuin Ein­steinin suh­teel­lisu­us­teo­ri­an mas­sa, joka vääristää avaru­ut­ta sitä enem­män mitä sitä yhdessä paikas­sa on.

  Erit­täin lah­jakas ihmi­nen on poikkeusyk­silö eikä hänen etu­aan aja tässä yhteiskun­nas­sa monikaan, kos­ka lah­jaku­udel­la ei ole mitään poli­it­tista päätök­sen­tekoa hyödyt­tävää sub­stanssia itsessään. Esimerkik­si Siplän hal­li­tuk­sen ensim­mäisiä suuria ideoita oli aloit­taa koulu­tuk­ses­ta leikkaamalla.

  Sen sijaan raha saa ihmiset liik­keelle. Län­simetron, Tam­pereen ratikan ja tun­nelin kaltaiset miljoon­a­hankkeet tuo­vat ihmisiä yhteen ja näille avataan ovia, kos­ka ne tuo­vat varallisuutta.

  Rahan avul­la lah­ja­tonkin voi ympäröidä itsen­sä itseään älykkääm­mil­lä ihmisil­lä ja saa­da hei­dät työsken­telemään jonkun yhteiskun­nan kannal­ta vähäpätöisen, mut­ta uut­ta pis­temäistä var­all­su­ut­ta ker­ryt­tävän asian eteen.

  1. Luo­va luok­ka ei hyödy glob­al­isaa­tios­ta kuin halpoina tavaroina, mut­ta se hyö­tyy teknolos­es­ta mullis­tuk­ses­ta, kos­ka suorit­ta­va työ automa­ti­soituu, mut­ta luovu­us ei automa­ti­soidu. Asiantun­ti­joiden palkat ovat nousseet huo­mat­tavasti suh­teessa perus­du­u­nar­ien palkkoi­hin niin Suomes­sa kuin Yhdysvalloissa.

 78. Paljon on jo peistä taitet­tu siitä mis­tä Trumpin voit­to joh­tui, mut­ta sitä on vaikea kieltää että Trump ja hänen esikun­tansa tekivät juuri sen mitä pitikin jot­ta he saavut­taisi­vat voiton.

  Vas­taavasti demokraatit eivät tehneet, eivätkä tar­jon­neet pet­tyneille kan­nat­ta­jilleen mitään uut­ta vaan ”lisää sitä samaa”. Tämä viesti ei men­nyt per­ille siel­lä mis­sä se olisi ollut tärkein­tä eli vaa’ankieliosavaltioissa.

  Oheisen linkin artikke­lin mukaan demokraat­tien nyt kär­simä tap­pio juon­taa itse asi­as­sa jo Bill Clin­tonin aikoi­hin, eli kansan muisti on kuitenkin aika pitkä. 

  Ehdokkaan nimi oli nytkin Clin­ton joten tiedet­ti­in mitä oli tulossa. 

  Oba­ma jatkoi Bill Clin­tonin aloit­ta­maa uus­lib­er­aalia talous­poli­ti­ik­ka jota demokraat­tien kan­nat­ta­jat vaa’ankieliosavaltiossa pitivät pääsyyl­lisenä teol­lisu­u­den häipymiseen ulko­maille ja työ­paikko­jen katoamiseen. Eri­tyis­es­ti NAF­TA-vapaakaup­pa­sopimus jon­ka Bill Clin­ton sol­mi oli erit­täin epä­su­osit­tu Penn­syl­van­ian, Ohion, Michi­ganin ja Wis­con­sinin osaval­tiois­sa. Tätä Trump käyt­ti taidokkaasti hyväkseen.

  http://www.salon.com/2016/11/13/how-did-we-get-here-largely-by-way-of-bill-clinton-barack-obama-and-the-big-gop-victories-of-1994-and-2010/

  Oba­ma lupasi Toivoa ja Muu­tos­ta (”Hope and Change ”) mut­tei kuitenkaan pystynyt näitä herätet­tyjä toivei­ta täyt­tämään riit­tävästi eli konkre­tia jäi puuttumaan.
  Esimerkkeinä:
  — liian pieni elvy­tys­paket­ti taloudelle
  — pulaan joutunei­den asun­tove­lal­lis­ten aut­ta­mi­nen puuttui
  — turha pyrkimys repub­likaanien miel­lyt­tämiseen ter­vey­den­huoltou­ud­is­tuk­ses­sa (”pub­lic option” pois)
  — ammat­tili­it­toon liit­tymisen helpot­tamisen tuke­mat­ta jät­tämi­nen (”card check”-menettely)
  — finanssikri­isin aiheut­tanei­den syyt­tämät­tä jättäminen

  Pari otet­ta:

  Oth­er fail­ures could be added to this list, but the point should be clear: On issue after issue, deci­sion-mak­ing in a neolib­er­al frame­work led to poli­cies that failed to address the press­ing needs of ordi­nary Amer­i­cans, or failed to give them rea­sons to become more engaged in the polit­i­cal process. Giv­en that Democ­rats already faced a chal­lenge with get­ting their vot­ers to turn out, adding more imped­i­ments was sui­ci­dal behavior.

  For 80 years, the GOP had been the par­ty of Wall Street, while Democ­rats were the par­ty of the lit­tle guy. This worked out well for the Democ­rats, until two con­sec­u­tive “cen­trist” pres­i­dents moved the par­ty sub­stan­tial­ly to the right on eco­nom­ic issues, eras­ing a full three gen­er­a­tions of his­to­ry and now leav­ing us at the mer­cy of — well, who knows what?

  But the big ques­tion goes far beyond Don­ald Trump, and the Demo­c­ra­t­ic Party’s lat­est humil­i­a­tion: Who will the Democ­rats decide to be? Or who will take their place?

 79. Sylt­ty: Pop­ulis­tiseen paskan­puhu­miseen ei ole koskaan mitään kun­nol­lista syytä. Arhin­mä­ki on pop­ulisti ja vale­hteli­ja, Ander­s­son seu­railee samoil­la linjoilla. 

  Siis hei­dän väite siitä, että koulu­tuk­ses­ta säästämi­nen on väärää säästämistä on pop­ulis­tista valet­ta? Siinä tapauk­ses­sa kan­nat­taa romut­taa koulu­tus tässä maas­sa kokon­aan. Säästyy lisää rahaa muu­toin kan­nat­ta­mat­toman kaivos­toimin­nan pyörit­tämiseen. Suomi­han on aina ollut hal­patyö­maa Int­ian tapaan. Ei tääl­lä koulu­tus­ta tarvi­ta mihinkään. Ei hikipa­jois­sa luku­taitoa tarvita.

  Vai onko hei­dän joku muu väite valet­ta? Tässähän ihan huolestuu, kun en on eri­ty­istä vale­htelua tun­nistanut. Taidan olla täysi idioot­ti. Minä kun luulin, että se mel­skaami­nen siel­lä oppo­si­tios­sa on tärkeä osa demokratiaa.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Luo­va luok­ka ei hyödy glob­al­isaa­tios­ta kuin halpoina tavaroina, mut­ta se hyö­tyy teknolos­es­ta mullis­tuk­ses­ta, kos­ka suorit­ta­va työ automa­ti­soituu, mut­ta luovu­us ei automa­ti­soidu. Asoam­n­tun­ti­joiden palkat pvat mousseet huo­mat­tavasti suh­teessa perus­du­u­nar­ien palkkoi­hin nin Suomes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Aivan huip­ul­la hyödytään globaal­ista kysynnästä. 

  Koko ajan kuitenkin kaven­tuu sen luo­van työn osu­us, johon koneet eivät pysty. Toisaal­ta ehkä myös syn­tyy uuden­laista luo­vaa työtä yhtä nopeasti? Koneet myös tehosta­vat luo­van luokan työtä, mikä tarkoit­taa, että vähem­mäl­lä määräl­lä luo­van työn tek­i­jöitä saadaan sama tulos. En tosin tiedä, että onko tämän joh­dos­ta luo­van työn tulok­sien määrä kas­vanut vai tek­i­jöi­den määrä laskenut? Entä tulevaisuudessa? 

  Asiantun­ti­joiden ja duu­nar­ien palkkaero­jen kasvu liit­tyy mielestäni aivan selvästi myös mata­la­palkkatyövoiman tar­jon­nan kasvu­un. Tiety­il­lä aloil­la val­tio on pitänyt huol­ta myös asiantun­ti­jatyön yli­tar­jon­nas­ta (human­is­tit, trade­nomit), mut­ta joidenkin ruti­ini­no­maista suorit­tavaakin työtä teke­vien ali­tar­jon­ta on eduskun­nan avul­la tur­vat­tu, esimerkkinä lääkärit.

 81. Vin­ha Perä: Oba­ma lupasi Toivoa ja Muu­tos­ta (”Hope and Change ”) mut­tei kuitenkaan pystynyt näitä herätet­tyjä toivei­ta täyt­tämään riit­tävästi eli konkre­tia jäi puuttumaan.
  Esimerkkeinä:
  – liian pieni elvy­tys­paket­ti taloudelle
  – pulaan joutunei­den asun­tove­lal­lis­ten aut­ta­mi­nen puuttui
  – turha pyrkimys repub­likaanien miel­lyt­tämiseen ter­vey­den­huoltou­ud­is­tuk­ses­sa (”pub­lic option” pois)
  – ammat­tili­it­toon liit­tymisen helpot­tamisen tuke­mat­ta jät­tämi­nen (”card check”-menettely)
  – finanssikri­isin aiheut­tanei­den syyt­tämät­tä jättäminen

  Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisäpoli­ti­ikas­saan aikaan Oba­macaren, mikä on his­to­ri­alli­nen saavu­tus, ja Fed:n yms. suo­si­ol­lisel­la avus­tuk­sel­la USA:n talouden nousu­un. USA:ssa on menyt yleisil­lä mittareil­la mitat­tuna jo vuosia kohta­laisen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

 82. anonyy­mi:
  Yhdys­val­lois­sa koulu­tus on tätä nykyä jär­jet­tömän kallista, joten siinä tapah­tuu “luon­nol­lista” kar­si­u­tu­mista jo ennen haku­vai­het­ta – puhu­mat­takaan sen jälkei­sistä vai­heista. Oletet­tavasti vas­ta mais­ter­in­jälkeisel­lä jatko-opin­to­ta­sol­la taloudel­liset lähtöko­h­dat eivät enää paina niin paljon. Ne voivat jopa alkaa “hai­ta­ta” toiseen suun­taan, sil­lä hyvistä lähtöko­hdista aloit­tanei­den voisi kuvitel­la työl­listyvän helpom­min ja parem­pi­in työ­paikkoi­hin yksi­tyisel­lä puolella.

  En tiedä mis­tä, var­maan tele­vi­sios­ta, on tul­lut käsi­tys, että amerikkalaiset nuoret opiskel­e­vat kaik­ki Ivy Leagues­sa tai Etelä-Kali­for­ni­as­sa huip­puk­ouluis­sa. Totu­us on kuitenkin ihmeel­lisem­pi. Kun hakee “Afford­able collges USA” niin saa huiman lis­tan eri hin­tai­sista oppi­laitok­sista. 320 miljoo­nan asukkaan maas­sa on täysin mah­do­ton­ta, että kaik­ki korkeampi ope­tus olisi muu­ta­man huip­puop­pi­laitok­sen varas­sa. Siks toiseks eri­laisia col­legera­has­to­ja on ole­mas­sa ja veroe­tu on huo­mat­ta­va kun van­hem­mat sijoit­ta­vat jälkikasvun­sa koulu­tuk­seen. Koulu­tuk­sen mak­sullisu­us ei ole ongel­ma, kos­ka asia on kaikkien tiedos­sa, ja huip­puop­pi­lai­ta kyl­lä tue­taan kaikin mah­dol­lisin keinoin, mm. stipen­dein. Sille ei tietysti voi mitään, jos per­heessä ei arvoste­ta koulu­tus­ta ja opin­tie jää kesken.

 83. Osmo Soin­in­vaara:
  Luo­va luok­ka ei hyödy glob­al­isaa­tios­ta kuin halpoina tavaroina, mut­ta se hyö­tyy teknolos­es­ta mullis­tuk­ses­ta, kos­ka suorit­ta­va työ automa­ti­soituu, mut­ta luovu­us ei automa­ti­soidu. Asiantun­ti­joiden palkat ovat nousseet huo­mat­tavasti suh­teessa perus­du­u­nar­ien palkkoi­hin niin Suomes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Upea erot­tel­e­va tiivistys! Tämä näkökul­ma pitäisi saa­da jotenkin läpi yleisessä keskustelussa.

  Pop­ulis­tit kaut­ta maail­man sekoit­ta­vat nämä kak­si asi­aa ansiokkaasti.

 84. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisäpoli­ti­ikas­saan aikaan Oba­macaren, mikä on his­to­ri­alli­nen saavu­tus, ja Fed:n yms. suo­si­ol­lisel­la avus­tuk­sel­la USA:n talouden nousu­un. USA:ssa on menyt yleisil­lä mittareil­la mitat­tuna jo vuosia kohta­laisen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Clin­ton kuitenkin hävisi vaalit Oba­macaren takia. Se on keskilu­okan paris­sa hyvin vihat­tu jär­jestelmä, kos­ka kus­tan­nus on heille kovin. Jot­ta jär­jestelmä ei rom­ah­taisi, niin siihen ympät­ti­in pakol­lisu­us sakon uhal­la. Ei ole paras markki­noin­tikeino kun Land of the Free etc. Eikä se puis­ten nuolien verova­paus ollut muu­ta kuin type­r­yy­den osoi­tus, mut­ta se muis­te­taan. Trump tietää aivan hyvin, mikä “kansaa” raivostutti.

 85. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisäpoli­ti­ikas­saan aikaan Oba­macaren, mikä on his­to­ri­alli­nen saavu­tus, ja Fed:n yms. suo­si­ol­lisel­la avus­tuk­sel­la USA:n talouden nousu­un. USA:ssa on menyt yleisil­lä mittareil­la mitat­tuna jo vuosia kohta­laisen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Jos van­hat merk­it pitävät paikkansa, niin Trump saa maansa talouden kuralle. Sen sit­ten seu­raa­va demokraat­tipres­i­dent­ti saa kor­ja­ta. Näin kävi Reagan/Bushin jäl­keen ja samoin Bush Jr:n jälkeen.

 86. Pekka T.: En ymmär­rä tätä logi­ikkaa. Mik­si äänestäjät, jot­ka ovat tyy­tymät­tömiä nyky­isi­in val­lan­pitäji­in, eivät äänestä val­taan sel­l­aisia ehdokkai­ta, jot­ka ajaisi­vat hei­dän asi­aansa? Jot­ka aidosti vas­tus­taisi­vat nykyjär­jestelmän vinoumia? Tähän juuri demokra­tia antaisi mahdollisuuden. 

  Luu­len­pa että he ovat kat­selleet muu­ta­mankym­men­tä vuot­ta miten nuo demokra­t­ian puo­lus­ta­jat eivät ole mitään tehneet ja joi­ta on viety kuin litran mit­taa. Päälle voi lisätä medi­an pro­pa­gan­dan, luke­mat­tomat ide­ol­o­giset erot ja sen, etteivät he mielestään ole tuol­laista henkilöä löy­tyneet (tai ainakaan sel­l­aista, joka ei olisi pet­tänyt), niin tekee mieli äänestää jotain eri­laista henkilöä, joka “lait­taa asi­at kuntoon”.

 87. Poju Antsa­lo: Siis hei­dän väite siitä, 

  Menikö sul­ta Ander­ssonin min­imi­palk­ka ja 6h työpäivä kokon­aan ohitse? Vai tehdäänkö niin kuin Trumpin kan­nat­ta­jat, nap­si­taan ohjel­mas­ta vain itselle mieluisat palat ja nätisti uno­hetaan se kaik­ki muu hölmöily.

 88. Ehkä nuorten välistä sosi­aal­ista kil­pailua ei edes käy­dä enää tulo­eroil­la. Kir­joit­ti­han SOikkukin siitä kir­jan. Ehkä nuoret arvosta­vat enem­män sosi­aal­isia suhtei­ta ja eri­ar­voisu­us on ennenkaikkea sosi­aal­ista eikä taloudel­lista. Paper­i­työläi­nen voi olla isopalkkainen, mut­ta alem­mas­sa luokas­sa kuin pieni­palkkainen, komea, apu­ra­ho­ja ker­jäävä ver­baali­akrobaat­ti­nen tutkija.

  täm­mö­nen tuli Soikul­ta vastaan:
  ” yhä use­ampi men­estyjä on huo­man­nut tulleen­sa rikkaak­si, mut­ta onnet­tomak­si. Tämä ten­denssi tulee yllät­tämään mon­et talousop­pi­neet sinä päivänä, kun keskilu­okkaiset työn orjat joukol­la päät­tävät nous­ta sor­ron yöstä, arvelee Soininvaara.”

  http://yle.fi/vintti/yle.fi/punainenlanka/juttu301f.html?tunnus=238

 89. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisäpoli­ti­ikas­saan aikaan Oba­macaren, mikä on his­to­ri­alli­nen saavu­tus, ja Fed:n yms. suo­si­ol­lisel­la avus­tuk­sel­la USA:n talouden nousu­un. USA:ssa on menyt yleisil­lä mittareil­la mitat­tuna jo vuosia kohta­laisen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Oba­macare oli iso saavu­tus, mut­ta se ei kuitenkaan ratkaissut USA:n jär­jestelmän suur­in­ta ongel­maa eli sitä että se on ihan hirveän kallis jär­jestelmä. Vuo­den 2015 kus­tan­nuk­set oli­vat 17.8% BKT:stä ja eräs ennuste vuodelle 2025 on 20.1%. Ver­tailun vuok­si Suomes­sa kus­tan­nuk­set ovat vähän päälle 9%. USA:n jär­jestelmä vaatisi perus­teel­lisen remontin. 

  Kat­so­taan tosi­aan mitä Trump sille tekee. Alun­perin hän lupasi kumo­ta sen mut­ta viimeisin kom­ment­ti jon­ka näin oli että kaikkein suosi­tu­im­mat osat säi­lyy eli esim. se että vaku­u­tusy­htiön on tar­jot­ta­va vaku­u­tus kaikille riip­pumat­ta ter­vey­den­ti­las­ta. Miten tuo sit­ten toimisi ilman vaa­timus­ta että kaikil­la pitää olla vaku­u­tus on epäselvää.

  Talous kasvoi kohtu­ullis­es­ti jos ver­rataan esim. Euroop­paan jos­sa sak­salainen talousop­pi (lue talouskuri) jyl­lää ja talous pol­kee sit­ten läh­es paikallaan. Mut­ta oleel­lista vaal­i­t­u­lok­sen kannal­ta oli se miten talous kehit­tyi nois­sa vaa’ankieliosaval­tiois­sa. Niis­sä se ei kehit­tynyt riittävästi.

 90. Lyhyesti: Trump hal­lit­si keskustelua. Hän val­it­si teemat ja hänestä puhut­ti­in. Ihan sama kuka se toinen hedo­kas oli.,

  Suomes­sa Per­sut ja Soi­ni tekivät onnis­tun­neesti saman — valöit­si­vat omat tee­mansa ja muut nöyrästi läh­tivät mukaan, eteenkin pelokkaat demarijohtajat. 

  Kään­nös­ma­te­ri­aalia löy­tyy USA:n opikeis­ton aineis­tos­ta muu­ta­maan työmeiehn tuumaus­tun­ti­in jatkos­sakin. Ihan sel­l­aise­naan nekin ote­taan vastaan.

  Voi syys­tä kysyä oliko 30 000 pako­laista joku katas­trofi Suomelle, tuliko rikosaal­to ja raiskausten vyöry. ei ollut, ei tul­lut, selvit­ty on jopa parem­min kuin Tal­vi­vaaran kanssa. Silti tuo­ta vale­htelua kat­sel­laan ihan tumput suo­rana. sama joukko syyt­tää medi­aa puolueel­lisiek­si, kun hei­dän vale­htelu­aan ja valikoivaa sanan­va­paut­taan ei julis­te­ta ilol­la. No, niin­pä… voi sitä uhri­u­tu­misen tuskaa. Lisää on tulos­sa, se toimii ja nor­maali yhteiskun­ta ei saa sitä kuri­in sit­ten mil­lään. Huono käytös on uusi nor­maali, kiusaa­ja aina voit­taa — sen me muis­tamme koulusta. 

  Vale­htele­mal­la enem­män, puhu­mal­la sekavia ja ylipäätään ärsyt­tämäl­lä saa muut tekemään sekavaa sop­ertel­e­vaa selit­tämistä — juuri niistä val­i­tu­ista teemoista.

  Tek­nol­o­gis­es­ti Trump oli myös edel­läkävi­jä. Jos 2008 Oba­ma osasi hyö­dyn­tää some-vieste­jä niin Trupin organ­isaa­tiona hyö­dyn­si Face­bookin, Twit­terin ja Googlen ana­lyti­ikkaa ja alueel­lista pro­filoin­tia, siis markki­noin­nin uusia kehit­tyneitä työkaluja.

 91. Trump twi­it­tasi tänään:

  “If the elec­tion were based on total pop­u­lar vote I would have cam­paigned in N.Y. Flori­da and Cal­i­for­nia and won even big­ger and more easily”.

 92. Poju Antsa­lo: Siis hei­dän väite siitä, että koulu­tuk­ses­ta säästämi­nen on väärää säästämistä on pop­ulis­tista valetta?

  Joo, koulu­tuk­ses­sa pitää säästää ja ohja­ta rahaa tuot­tavaan koulu­tuk­seen. Huoh, kuin­ka vaikea on tämäkin ymmärtää?

 93. Vin­ha Perä: Miten tuo sit­ten toimisi ilman vaa­timus­ta että kaikil­la pitää olla vaku­u­tus on epäselvää.

  Ei ole epä­selvää. Ei toi­mi. (Voi sitä tietysti yrittää)

 94. Sir John B Glubb on pam­fletis­saan “The Fate of Empires ans Search for Sur­vival” ennus­tanut samaa jo paljon aikaisemmin.

 95. Osmo Soin­in­vaara:
  Luo­va luok­ka ei hyödy glob­al­isaa­tios­ta kuin halpoina tavaroina, mut­ta se hyö­tyy teknolos­es­ta mullis­tuk­ses­ta, kos­ka suorit­ta­va työ automa­ti­soituu, mut­ta luovu­us ei automa­ti­soidu. Asiantun­ti­joiden palkat ovat nousseet huo­mat­tavasti suh­teessa perus­du­u­nar­ien palkkoi­hin niin Suomes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Asiantu­ti­joiden lisäk­si robot­it eivät kor­vaa human touch­ia (mikä lie suomeksi).Siksi naiset ovat uuden talouden voit­ta­jia älykkäi­den miesten ja nais­ten lisäk­si. Miehiä syritään asi­akas­palveluhom­mien rekry­toin­nis­sa ja ihan syys­tä. Asi­akkaal­la on oikeus halu­ta mitä haluaa.

 96. JTS:
  Voi syys­tä kysyä oliko 30 000 pako­laista joku katas­trofi Suomelle, tuliko rikosaal­to ja raiskausten vyöry. ei ollut, ei tul­lut, selvit­ty on jopa parem­min kuin Tal­vi­vaaran kanssa. Silti tuo­ta vale­htelua kat­sel­laan ihan tumput suo­rana. sama joukko syyt­tää medi­aa puolueel­lisiek­si, kun hei­dän vale­htelu­aan ja valikoivaa sanan­va­paut­taan ei julis­te­ta ilolla. 

  Joo, ei Suo­mi kaatunut 30 000:nteen sen enem­pää kuin Tal­vi­vaaraankaan. Mut­ta kumpi tuli kalli­im­mak­si? Oliko kumpikaan niin hyödyl­lisiä kuin han­kkei­den puuhamiehet esit­tivät? Oliko syytä olla etukä­teen ja ajanko­htais­es­ti kri­it­ti­nen kumpaakaan kohtaan? Entä jos ote­taan vuosit­tain uudet 30 000 + uusi Tal­vi­vaara, joko koh­ta Suo­mi kaatuu? Olisiko syytä kri­it­tisyy­teen, siltä var­al­ta, että sama meno jatkuu?

  Medi­an puolueel­lisu­ud­es­ta voisi kaivaa kym­meniä esimerkke­jä, ihan siis puh­taas­ta vale­htelus­ta tai tapauk­sista, jois­sa kahdes­ta ident­tis­es­tä tapauk­ses­ta on uuti­soitu toinen lööp­pi­in vetäen ja toinen pimit­täen, jot­ta unel­ma eläisi. Mut­ta turhaa­han se olisi, kos­ka olemme jo post-diskus­sion­is­tisel­la aikakaudel­la. Tämä aikakausi on tarkoitet­tu omis­sa kuplis­sa vihan ja halvek­sun­nan keräämiseen niitä toisia vastaan.

 97. Poju Antsa­lo: Siis hei­dän väite siitä, että koulu­tuk­ses­ta säästämi­nen on väärää säästämistä on pop­ulis­tista valet­ta? Siinä tapauk­ses­sa kan­nat­taa romut­taa koulu­tus tässä maas­sa kokonaan. 

  Ei kai kukaan ehdot­tanut lopet­ta­maan koulu­tus­ta. Yhtälail­la voisi vas­taväit­teenä heit­tää toisen puolen jär­jet­tömyy­den, että “Siinä tapauk­ses­sa kan­nat­taa sat­sa­ta koko vero­ker­tymä koulutukseen”.

  Point­ti­ni rauta­lan­gas­ta siis se, ettei opti­mi voi olla ikuinen koulu­tuk­sen ja sen rahoituk­sen lisäämi­nen. Jos­sain on sekin piste, jos­sa yhteiskun­ta sat­saa liikaa koulu­tuk­seen ja varsinkin väärän­laiseen koulu­tuk­seen. Sitä en tiedä kum­mal­la puolel­la tuo­ta pis­tet­tä nyt olemme, mut­ta eipä tuon pis­teen selvit­tämi­nen tun­nu ketään muu­takaan kiin­nos­ta­van, keskustelu käy­dään vain “lisää”/“vähemmän” — lin­jal­la ilman sen kum­mem­paa analyysia.
  Esimerkkinä kuitenkin eräässä maail­man rikkaim­mista ja hyv­in­voivim­mista val­tioista, Sveit­sis­sä, koulu­tus­ta­so on huo­mat­tavasti alhaisem­pi kuin Suomes­sa. No yksit­täi­nen esimerk­ki jne.., tiedän.
  .….….….…

  Oba­macare ei muuten vält­tämät­tä ollut kovinkaan suosit­tu edes köy­himpi­en joukos­sa. Eräässä luke­mas­sani pres­san­vaali­gallupis­sa jopa 90% vas­tusti sitä. Ainakin joidenkin väit­tei­den mukaan se ajaa köy­hät ahdinkoon pakot­taes­saan hei­dät mak­samaan kalli­ista vaku­u­tuk­sista. Itse en ole asi­aan pere­htynyt tarkem­min, voi olla että tuo amerikkalaiselta kuule­mani väite on väärinkäsi­tys tai propagandaa?

 98. Artikke­lis­sa on ihan hyviä pointteja.

  Vasem­mis­to menet­ti otteen­sa kun halun­nut enää sat­sa­ta valkoisi­in miehi­in. Naiset, maa­han­muut­ta­jat, vähem­mistöt, fem­i­nis­tit, mus­tat, homot, les­bot nousi­vat agen­dan kär­keen. Miehet sai­vat kuul­la ole­van “etuoikeutet­tu­ja”. Tämä antoi mah­dol­lisu­u­den pop­ulis­tisen oikeis­ton nousulle.

 99. Lep­oti­la zZ: Ei tosi­aan vält­tämät­tä. Riip­pu­unee siitä kumpi on paikalla ensim­mäisenä. Kuitenkin esimerkik­si stereo­ty­p­i­oiden käyt­tö argu­men­toin­nis­sa tarkoit­taa yleen­sä sitä, että stereo­typ­i­an edus­tavu­u­den arvioin­ti unohtuu. 

  Tai sit­ten ei vaan koe tarkoituk­sen­mukaisek­si aina ja kaikkial­la selvit­tää ilmiön jokaista tek­i­jää ja piir­ret­tä tarkasti. Kuten tässäkin ketjus­sa parem­mis­tol­ta nähty, niin stereo­typ­ia Trumpin äänestäjistä mata­lam­min koulute­tu­ista on hyvä ja oikeamieli­nen stereo­typ­ia, etkä sinäkään var­maan siinä näe mitään väärää. En minäkään jos se edes keskimäärin pitää paikkansa, mut­ta sekään ei ole aivan selvää tässä tapauksessa.

  Lep­oti­la zZ:

  Mitä mieltä sinä olet nimit­telystä, onko kyseessä tun­nepi­toinen leimaami­nen vai voiko olla kyseessä asi­api­toinen argu­men­toin­ti? Olin kuvitel­lut, että poli­it­tises­sa keskustelus­sa ilmi­selvä vas­tus­ta­jien nimit­te­ly, esimerkik­si valehtelijoiksi,ei ole sal­lit­tua. Tulisi keskit­tyä asioi­hin, ei henkilöihin. 

  Ei kai poli­ti­ikas­sa sinän­sä sään­töjä ole, laki ja äänestäjäthän ne ratkai­se­vat, ei poli­it­ti­nen kor­rek­tius itseis­ar­vona. Ei nimit­te­ly yleen­sä ole suo­tavaa, toisaal­ta jois­sain har­vois­sa tapauk­sis­sa sen voi ymmärtää, jos perustel­tu halvek­sun­ta kohdet­ta kohtaan on niin vah­vaa. Tosin Trumpin tapauk­ses­sa ei oikeas­t­aan voin­ut olla tästä kyse, kiitospuheessaankin kehui Clin­to­nia. Mii­nus siis Trumpille tästä min­ul­takin, mut­ta se on vain yksi tek­i­jä kokonaisuudessa.

  Lep­oti­la zZ:

  Politi­co lehden mukaan Demokraatit eivät onnis­tuneet luo­maan yhtä lail­la tart­tuvia negati­ivisia lempin­im­iä kuin Trump. Oliko­han tuos­sa yksi Trumpin men­estyk­sen salaisu­us? Trump osaa tuo­da poli­ti­ikan kansan tasolle. 

  Yri­tyk­sen puut­teesta ei kyl­lä voi Trumpin vas­tus­ta­ji­akaan syyt­tää, kaiken­laista kouluk­iusaa­ja-nat­sisti-raiskuria sai kuulla.

  Lep­oti­la zZ:

  Pop­ulis­min kan­nat­ta­ja tarvit­see jonkin seli­tyk­sen sille, mik­si suurin osa tiedo­tusvä­lineistä julkaisee pääasi­as­sa arvoil­taan virheel­lisiä artikkelei­ta ja uutis­lähetyk­siä. Kos­ka pop­ulis­min kan­nat­ta­jan maail­maku­va on oikea, täy­tyy medioiden anta­man kuvan olla väärä. Miten on selitet­tävis­sä, että lukuisat toi­sis­taan riip­pumat­tomat medi­at ovat niin värit­tyneitä ja vieläpä samaan suun­taan? Jonkun­han siel­lä täy­tyy vedel­lä naruista, vai mitä?

  Kuplat. Toimit­ta­jat itsekin ovat jo myön­täneet näi­den vaikut­ta­van heihin.
  +
  Toimit­ta­jat ovat sop­ulei­ta, lau­maeläim­iä ja kaut­ta län­si­maail­man kallel­laan lib­er­aali­in suun­taan jo koulu­tuk­seen valikoi­tu­misen kaut­ta ja koulu­tu­saikaisen arvo-ohjauk­sen myötä. Aivan toisen­laisia uutisia saisimme, jos vahvem­paan logi­ikkaan kykenevät diplo­mi-insinöörit tek­i­sivät uutiset, vaan heil­lä on mui­ta into­hi­mon kohtei­ta. Kun kuitenkin on tiedos­sa, että dip­painssien arvo­maail­ma on keskimäärin hyvin eri­lainen kuin toimit­ta­jien, niin et voi vedo­ta toimit­ta­jien absolu­ut­tiseen oike­as­saoloon ja pop­ulistien tyh­myy­teen, sil­lä ei kai kukaan oikeasti luule dip­painsse­jä tyh­mem­mik­si kuin toimit­ta­jia? Sitä­pait­si on myös sitä väärämielistä medi­aa, ei tosin Suomes­sa, mut­ta Bri­tan­ni­as­sa oli lukuisia brex­i­tiä kan­nat­tavia lehtiä ja USA:sssakin jokunen Trumpia kan­nat­tanut. Venäjäl­lä jopa enem­mistö medi­as­ta on kon­ser­vati­ivis-nation­al­is­tista. Meil­lä Suomes­sa tämä puoli medi­as­ta on lähin­nä yhden venäläisuo­ma­lais­taus­taisen uus­es­pan­jalaisen hörhön käsissä.

  Salali­it­to­te­o­ri­oitakin val­ta­me­di­an taus­tak­si näkee esitet­tävän, mut­ta itse en näe mitään salali­it­toa tarpeel­lisek­si. Kyse on mielestäni enem­män ja toden­näköisem­min vain siitä mil­laisia ihmisiä toimit­ta­jik­si hakeutuu.

  Lep­oti­la zZ:

  Jokin virhe tässä anta­mas­sasi kuvas­sa on. Johta­jata­so suh­tau­tuu myön­teisim­min Trumpi­in, mut­ta ilmeis­es­ti heil­lä ole kuitenkaan johta­jan ase­mas­taan huoli­mat­ta ole todel­lista val­taa, kos­ka hei­dän yläpuolel­laan on “mielipide-eliitti”.Johtajien täy­tyy siis myötäil­lä jotakin pien­tä ja rajat­tua ryh­mää (“mielipi­de-eli­it­ti”). Ker­ro tarkem­min, kuin­ka tämä toimii. Oletko fir­man omis­ta­ja? Kuin­ka “mielipi­de-eli­it­ti” on uhan­nut sinua? 

  Niin, ei tietenkään yksit­täi­nen johta­ja mitään mah­da mielipi­de-eli­it­ille, joka koos­t­uu agres­si­ivis­es­ta lau­mas­ta. Ei yksit­täisen johta­jan val­ta ulo­tu kuin yri­tyk­sen­sä liike­toim­intaan ja siinäkin vain siihen miten sitä parhait­en tuot­tavim­mak­si hioisi. Em. syistä johta­jil­la ei myöskään ole moti­ivia yhdis­tää voimi­aan käy­däk­seen mielipi­de-eli­it­tiä vas­taan, ei se vaan kuu­lu hei­dän toimeensa.
  Ei se mielipi­de-eli­it­ti aivan pienikään ole, mut­ta ei myöskään niin suuri kuin luule­vat ja anta­vat ymmärtää medi­ayksin­val­tansa (Suomes­sa) kautta.

  Itseni koke­ma uhka näkyy mm. siinä, että kir­joi­tan näistä asioista anonyymisti.

  Lep­oti­la zZ:

  Poli­ti­ik­ka on tulen­herkkä aihe, ja ehkä hyvästä syys­täkin sitä väl­tel­lään työ­paikoil­la. Kyl­lä min­ul­lakin on joidenkin puheenai­hei­den suh­teen jonkin­laista itsesen­su­uria, kos­ka en usko, että niistä saa syn­tymään mielekästä keskustelua työpaikalla. 

  Tässä vas­t­a­sit siihen miten mielipi­de-eli­it­ti vaikut­taa. Ihmiset vaikenevat, kos­ka eivät halua sosi­aal­isia vaiku­tuk­sia, häpeäran­gais­tuk­sia ja jopa työu­raansa hait­taavia “tuomioi­ta”.

  Lep­oti­la zZ:
  Mielestäni oli tarpeek­si selvää, että en puhunut älykkyysosamäärästä, mut­ta ehkä olin väärässä. 

  Älykkyysosamäärä on yleisin tapa määrit­tää älykkyyt­tä / tyh­myyt­tä. Saat toki esit­tää muitakin, mut­ta kun ker­ran aloit luokit­tele­maan väärämielisiä tyh­mik­si, niin täy­tyy­hän meil­lä joku mit­tari tyh­myy­delle olla. Vai onko se vain erim­ielisyys sin­un kanssasi?

  Lep­oti­la zZ:

  Älykkyysosamäärähän on käsit­tääk­seni määritel­ty syn­nynäisek­si – eli sitä ei voi har­joit­telul­la parantaa.

  Ei se kyl­lä sitä puh­taasti ole, vaan mm. koulu­tus vaikut­taa älykkyysosamääräpis­teisi­in, ainakin siis yleisim­min käyte­tyis­sä kokeis­sa. Ei ehkä pitäisi ihanteel­lis­es­ti, mut­ta näin vaan on.

  Lep­oti­la zZ:

  Mikä siinä on, että ihmiset esit­tävät mielip­iteitä, mut­ta eivät tee esimerkik­si 15 min­uutin hakua aiheesta – yrit­täen kumo­ta oman mielipiteensä.

  No suurin osa­han ei suos­tu tarkastele­maan näkökul­maansa edes sil­loin, kun joku toinen tekee valmi­ik­si sen 15 min­un googlauk­sen ja lyö todis­teet tiski­in. Tässäkin ketjus­sa on ylpeästi todet­tu, ettei väärämielistä medi­aa kan­na­ta lainkaan lukea, sanokoon se sit­ten mitä hyvän­sä, mil­lä todis­teil­la tahansa. Kon­ser­vati­ivis-pop­ulis­teil­la sen­tään har­voin on aivan noin sokea näkökul­ma val­ta­me­di­aa kohtaan, vaan jutut sen­tään lue­taan ja pun­ni­taan kri­it­tis­es­ti, joskus liiankin kri­it­tis­es­ti, mut­ta kuitenkin lue­taan, eikä suo­ral­ta kädeltä tode­ta vain julka­isun nimestä, että “valet­ta!”.

  Lep­oti­la zZ:

  Luot siis stereo­typ­i­an “oikeamielis­es­tä”, jol­la herät­telet tun­nereak­tio­ta luk­i­jas­sa. Olisin kiin­nos­tuneem­pi luke­maan loogisia perustelui­ta, sille, miten Trumpin val­in­ta hyödyt­tää keskilu­okkaa tosi­asial­lis­es­ti. Esimerkik­si: otat jonkin Trumpin ohjel­mako­hdan, arvioit sen toteut­tamisen toden­näköisyy­den, sen toteut­tamisen kus­tan­nuk­set, ja sen kuin­ka se paran­taa köy­htyvän keskilu­okan tule­vaisu­u­den näkymiä.

  En pyri herät­telemään tun­tei­ta, oikeamieli­nen nyt vaan on mielestäni kuvaa­va, napak­ka sana. Jokaista ilmiötä ei aina siitä kir­joit­taes­saan voi eikä jak­sa kuvail­la juur­ta jak­saen, var­maan meille kaikille nyt kuitenkin on selvää mis­tä suun­nilleen on kyse?

  Ei täl­lä pal­stal­la var­maan tila riitä pohti­maan Trumpin lin­jauk­sia sen syväl­lisem­min. Aiem­mas­sa ketjus­sa olen toden­nut, että yksi suurimpia syitä on vain heimou­tu­mi­nen, ne toiset ovat meitä vas­taan, jol­loin kan­nate­taan mei­dän miestä miehen lin­jauk­sista riip­pumat­ta. Yksi suurimpia toivei­ta lie­nee valkoisen het­eromiehen syyl­listämisen ja eri­ar­vois­tamisen vähen­tämi­nen. “Lib­er­aalit” hyvikset ovat mon­en mielestä jo kauan sit­ten ylit­täneet kohtu­u­den rajat ajaes­saan “heikom­pi­en” etua. Asi­at käsitel­lään aina niin, että VHM saadaan suurim­mak­si syyl­lisek­si, tilas­tot ja muut fak­tat voidaan ohit­taa tai muoka­ta tähän nar­rati­ivi­in sopiviksi. Yhä use­ampi ei enää jak­sa tätä. Uusim­pana esimerkkinä meil­lä Suomes­sa Vasem­mis­toli­it­to alkoi möy­höämisen siitä, että johonkin johta­jan­virkoi­hin Helsin­gin kaupungilla oli yksi (1) mies liikaa tar­jol­la, kun aina pitäisi pätevyyk­sistä riip­pumat­ta olla tasan yhtä mon­ta tai enem­män naisia kuin miehiä. Jenkeis­sä var­maan Black lives mat­ter on saanut mon­et valkoiset äänestämään Trumpia, sekin liike perus­tuu pitkälti val­heeseen siitä, että valkoinen poli­isi suo­ras­taan vain­oaisi mus­tai­hoisia, vaik­ka pidä­tys­ti­lanteis­sa jopa use­am­min valkoiset joutu­vat ammu­tuik­si ja toisaal­ta ampu­ji­nakin on myös mus­tia, ei siis ole niinkään rasis­mista kyse kuin maan ja poli­isin aseenkäyt­tökult­tuurista, ihon­väreistä viis.

  Eli ainakin itsel­leni Trumpin ja muiden pahis­ten kan­nat­tamisen syynä on henkisen elin­ti­lan lisäämisen toive. Parem­mis­to halu­aa jatku­vasti kaven­taa VHM:n tilaa, heille mikään ei riitä. Nyt on mon­en mielestä tässäkin jo ylitet­ty se opti­mip­iste, olkoon sit­ten kyse mis­tä vaan vähem­mistöistä tai nai­sista. Lisäk­si on kyse parem­mis­ton rai­vokku­ud­es­ta, minäkin olin muu­ta­ma vuosi sit­ten suvait­se­vainen viher­vasem­mis­to­laishenk­i­nen, mut­ta sit­ten tör­mäsin mil­i­tant­ti­parem­mis­toon, joille olin viholli­nen, kun en aina ja kaikessa suos­tunut vihaa­maan täysil­lä VHM:iä, vaan pyrin näkemään asi­at objek­ti­ivis­es­ti. “Mei­dän puolel­la tai meitä vastaan”-ajattelu siis teki minus­ta pahan.

  Näil­lä perusteil­la luulen mon­en mate­ri­al­is­tiseen eli­it­ti­in kuu­lu­vankin äänestävän pop­ulis­te­ja. Lisäk­si on toki myös talouskysymyk­siä, kaik­ki eivät vält­tämät­tä usko siihen unelm­maan, että mei­dän raho­jemme jakami­nen kaikki­in ilman­su­un­ti­in maail­man­paran­nushengessä olisi parhaaksemme.

 100. anonyy­mi: Luu­len­pa että he ovat kat­selleet muu­ta­mankym­men­tä vuot­ta miten nuo demokra­t­ian puo­lus­ta­jat eivät ole mitään tehneet ja joi­ta on viety kuin litran mit­taa. Päälle voi lisätä medi­an pro­pa­gan­dan, luke­mat­tomat ide­ol­o­giset erot ja sen, etteivät he mielestään ole tuol­laista henkilöä löy­tyneet (tai ainakaan sel­l­aista, joka ei olisi pet­tänyt), niin tekee mieli äänestää jotain eri­laista henkilöä, joka “lait­taa asi­at kuntoon”.

  En ymmär­rä vieläkään logiikkaa:
  — mitä demokra­t­ian puo­lus­ta­jien olisi pitänyt tehdä, että se tyy­dyt­täisi näitä nyky­val­lan näpäyt­täjiä (siis kaiken sen lisäk­si mitä he ovat tehneet)?
  — kuka demokra­ti­as­sa hal­lit­see, jos poli­itikko­ja viedään kuin litran mittaa?
  — mitä pro­pa­gan­daa media ajaa noin yksimielis­es­ti läpi?
  — eivätkö ide­ol­o­giset erot ole hyväksyttäviä?
  — jos joku ei löy­dä samaa mieltä ole­vaa poli­itikkoa niin sit­ten ilmeis­es­ti kukaan ei ole hänen kanssaan samaa mieltä — miten hän siis edes kuvit­telee, että hänen tah­ton­sa voisi toteutua?
  — pet­tävätkö todel­lakin kaik­ki poliitikot?

  Ja jos tilanne todel­lakin olisi näin paha niin mik­si silti äänestää mah­dot­to­mia lupaavaa ja siis väk­isinkin lupauk­sen­sa myöhem­min pet­tävää populistia?

  Yhteiskun­ta on todel­lakin huonos­sa jamas­sa, jos kovin olen­nainen osa äänestäjistä halu­aa näyt­tää sille vain keskisormea. Mitä he halu­a­vat? Mitä mei­dän pitäisi tehdä?

 101. newyork­ista: Clin­ton kuitenkin hävisi vaal­i­tO­ba­macaren takia. Se on keskilu­okan paris­sa hyvin vihat­tu jär­jestelmä, kos­ka kus­tan­nus on heille kovin. Jot­ta jär­jestelmä ei rom­ah­taisi, niin siihen ympät­ti­in pakol­lisu­us sakon uhal­la. Ei ole paras markki­noin­tikeino kun Land of the Free etc. Eikä se puis­ten nuolien verova­paus ollut muu­ta kuin type­r­yy­den osoi­tus, mut­ta se muis­te­taan. Trump tietää aivan hyvin, mikä “kansaa” raivostutti.

  Tot­ta. Trump hyö­dyn­si kam­pan­jas­saan ylipäätän­sä “tässä ja nyt”- ele­ment­te­jä, tule­vaisu­ud­es­ta viis. 

  Esim. Oba­macare on täl­lä het­kel­lä kallis, mut­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä se toden­näköis­es­ti halpe­nee. Siinä on osioi­ta, joil­la kan­nuste­taan ennakoivaan ter­veyshuoltoon ja sairaaloiden keskinäiseen kil­pailu­un. Oba­macaren kat­tavu­us on tois­taisek­si huono, sil­lä ter­veet eivät ole siihen innol­la ilmoit­tau­tuneet. Myös tämä nos­taa sen nyky­istä hintaa.

 102. GOLAJTTI:
  Ehkä nuorten välistä sosi­aal­ista kil­pailua ei edes käy­dä enää tulo­eroil­la. Kir­joit­ti­han SOikkukin siitä kir­jan. Ehkä nuoret arvosta­vat enem­män sosi­aal­isia suhtei­ta ja eri­ar­voisu­us on ennenkaikkea sosi­aal­ista eikä taloudel­lista. Paper­i­työläi­nen voi olla isopalkkainen, mut­ta alem­mas­sa luokas­sa kuin pieni­palkkainen, komea, apu­ra­ho­ja ker­jäävä ver­baali­akrobaat­ti­nen tutkija.

  Tai sit­ten nuoret eivät ennekään, saati nyt, ole kil­pailleet tulo­eroil­la, vaan yrit­tävät saa­da elan­non ja mas­sii, että voi ostaakin jotakin.

  “Oikea” Soikku on Suomen tun­ne­tu­impia herbal­is­te­ja. Tien­aa sil­lä ihan hyvin massii.
  https://www.youtube.com/channel/UCawV83tUdMD-fZny7Ol0PQg

 103. JTS: Lyhyesti: Trump hal­lit­si keskustelua. Hän val­it­si teemat ja hänestä puhuttiin. 

  Mies on media-ammat­ti­lainen ja kaik­ki tiedo­tusvä­li­neet antoi­vat hänelle ilmaista main­o­saikaa, kos­ka hän veti katsojia.

 104. Sylt­ty: Menikö sul­ta Ander­ssonin min­imi­palk­ka ja 6h työpäivä kokon­aan ohitse? 

  Ei men­nyt ohitse, mut­ta mis­sä se vale­htelu on? Eihän tuos­sa ole edes vääris­te­lyä. 6 tun­nin työpäivähän on aivan loogi­nen ehdo­tus maail­mas­sa, jos­sa työn tuot­tavu­u­den kasvu on vapaut­tanut työn­tek­i­jän raatamiselta. Kyse­hän on vain siitä, että tuot­tavu­u­den kasvu ulos­mi­tataan työn­tek­i­jän vapaa-aikana eikä johta­jien optioina. Mik­si ulos­mit­taus pitäisi aina tapah­tua vain hyväo­sais­ten hyväk­si? Aivan loogi­nen ulostu­lo siis poli­ti­ikan vasem­mal­ta laidal­ta. Miten ihmeessä tuo on vale­htelua tai edes populismia? 

  Min­imi­pal­ka­lla tarkoi­tat ilmeis­es­ti nol­la­sopimuskiel­toa? Oli miten oli, en tajua mitä vale­htelua näi­hin liit­tyy. Maail­mas­ta on tul­lut 80-luvun jäl­keen ihmeel­lisen oikeis­to­lainen ja vasem­mis­toa mus­ta­maalataan minkä ehditään samal­la kuin oikeis­toa ihan­noidaan. Yhteiskun­ta ajau­tuu kri­isi­in, kun vasem­mis­to aje­taan mar­gin­aali­in. Koh­ta puo­let suo­ma­laista ovat köy­hälistöä ja joku päivä menee kup­pi nurin. Sit­ten polte­taan päreet ja autot. En hakua moista maallemme. Vasem­mis­tol­la pitäisi antaa se tila, mikä sille kuu­luu osana poli­it­tista tas­apain­oa. Jos tässä joku on vale­hdel­lut niin Stubb niiden 10 % vai 90 % sekoilu­jen­sa kanssa. Sip­ilä toden­näköis­es­ti vale­htelee Ter­rafa­men suh­teen. Eli osa­taan sitä oikeal­l­lakin laidal­la kenkkuroida.

 105. Mä luin jo yli 20 vuot­ta sit­ten venäläis­syn­tyisen Vladimir Voin­iovit­shin kir­joit­ta­man romaanin “Moscow 2042” (ilmestynyt 1987) joka oli sati­iri Neu­vos­toli­itos­ta. Sen mukaan Uusi Tsaari palaa val­taan vuon­na 2042.
  No palasi­han hän mut­ta vuosi oli 2000.

 106. Osmo Soin­in­vaara: Asiantun­ti­joiden palkat ovat nousseet huo­mat­tavasti suh­teessa perus­du­u­nar­ien palkkoi­hin niin Suomes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Asiantun­ti­joidenkin työelämän elinkaari lyhe­nee, jos ihmisen elämä kestää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asiantun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikävuodet 25–45? Esin koulut­taudut yliopis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työelämässä, jona aikana opin­tosi alka­vat van­heta ja lop­ul­ta jos­sain 50 ikävuo­den korvil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Se olisi vain n. 22% ihmisen elin­iästä. Jos siitä puo­let on jotain tohtoritutk­i­jan apu­ra­ha­palkkaa, niin miten käy eläk­keen? Ja moni voi sanoa, että täl­löinkin tutk­i­ja on ollut onnekas [1]

  Jos tätä ver­taa per­in­teiseen duu­nar­in ammat­ti­in, siinä työt aloite­taan 18 vuo­ti­aana ja lopete­taan vaik­ka 63 vuo­ti­aana niin samal­la elinkaar­i­odot­teel­la työssäoloai­ka kestäisi 50% ihmisen elämästä ((63–18)/90) = 0.5

  Asiantun­ti­joil­lakin siis on tässä ongel­ma: tuo jäl­jelle­jäävä 75% eli­na­jas­ta henkilö ei vält­tämät­tä ole asiantuntija.

  Alo­jen välil­lä on toki ero­ja, mut­ta jos puhutaan teknolo­giaan sidok­sis­sa ole­vista aloista, uud­is­tu­mis­vauhti on usein aika kova ja ei ole loogista ajatel­la, että samaan aikaan asiantun­ti­jan työ muut­tuu haas­tavam­mak­si ja toisaal­ta asiantun­ti­joiden kyky uudelleenk­oulut­tau­tua muut­tuisi jotenkin helpommaksi.

  Tässä on niin paljon tek­i­jöitä, että mielestäni tuo­ta pop­ulis­min nousua on vaar­al­lista alkaa leimaa­maan pelkästään heikko­lah­jais­ten ongelmaksi.

  [1] http://www.hs.fi/mielipide/a1479097916308?jako=51b3a83cbc55361505fea8ab5786e74a&ref=tf_iHSisboksi-artikkeli&utm_campaign=tf-hs&utm_source=iltasanomat.fi&utm_medium=tf-desktop&utm_content=articlepage

 107. Poju Antsa­lo: Ei men­nyt ohitse, mut­ta mis­sä se vale­htelu on? Eihän tuos­sa ole edes vääris­te­lyä. 6 tun­nin työpäivähän on aivan loogi­nen ehdo­tus maail­mas­sa, jos­sa työn tuot­tavu­u­den kasvu on vapaut­tanut työn­tek­i­jän raatamiselta. Kyse­hän on vain siitä, että tuot­tavu­u­den kasvu ulos­mi­tataan työn­tek­i­jän vapaa-aikana eikä johta­jien optioina. Mik­si ulos­mit­taus pitäisi aina tapah­tua vain hyväo­sais­ten hyväk­si? Aivan loogi­nen ulostu­lo siis poli­ti­ikan vasem­mal­ta laidal­ta. Miten ihmeessä tuo on vale­htelua tai edes populismia? 

  Työa­jan ja johta­jien optioiden lait­ta­mi­nen vas­takkain ei siis mielestäsi ole mitään pop­ulis­mia? Ei, vaik­ka näitä optio­jo­hta­jia on ihan promille kaik­ista johtajista.

  Mitenkähän muuten tuol­la sosi­aali- ter­vey­den­huol­los­sa käy, kun niis­tetään 2h päivästä pois? No eipähän saa johta­jat optioi­ta, kun lääkäritkin lähtevät kotia pari tun­tia nyky­istä aikaisem­min. Hoita­jat ilmoit­ta­vat van­huk­sille, että tästä läh­tien men­nään hoitokodis­sa vuorokaudessa 6h ilman yhtäkään hoita­jaa, kun edelli­nen vuoro läh­tee aina sen 2h aikaisem­min kuin uusi vuoro tulee paikalle, koit­takaa­han pärjäillä. 

  Btw mielestäni tul­limuuri on ihan yhtä loogi­nen ehdo­tus. Tulleil­la han­ki­taan töitä, kun niitä ei enää kan­natakaan viedä Kiinaan. Ja vaik­ka tämä tietenkin johtaa hin­to­jen nousu­un, ei se haitaa mitään kun ollaan niin rikkai­ta. Jae­taan vain niitä johta­jien optio­ra­ho­ja vähän taisaisemmin.

  Eli vasem­mis­tol­la ei todel­lakaan ole mitään järkevää tar­jot­tavaa. Mik­sei Li ja vasem­mis­toli­iton oma eduskun­taryh­mä sekä puolue­toimis­ton väki siir­ry siihen kuu­den tun­nin työpäivään, kun se ei edes kuulem­ma näy tuotan­non lasku­na? Mik­si vasem­mis­toli­it­to itse lait­toi puolue­toimis­ton porukkaa pihalle, kun tuli vaaleis­sa takki­in? Mik­seivät vain nos­ta­neet jäsen­mak­su­ja? Ja mik­si jopa SAK irti­sanoo? Eikö ammat­tiy­hdis­tys­li­ikkeistä löy­tynyt sitä ver­taa sol­i­daarisu­ut­ta, että oli­si­vat liit­to­jen jäsen­mak­su­ja korot­ta­neet? Ei siihenkään olisi kovinkaan mon­taa VVO-osinkomiljoon­aa tarv­in­ut käyttää.

  Mmt­ta kun ei niin ei. “Älkää tehkö niin kuin minä teen, tehkää niin kuin minä sanon”. Vasem­mis­toli­it­to ja perus­suo­ma­laiset ovat saman pop­ulis­miko­likon kak­si eri puol­ta. Toinen käy pop­ulis­tista vihakam­pan­jaa, kun taas toisen pop­ulis­mi perus­tuu siihen, että kaikkea kivaa kaikille ja talous nousu­un. Tai no, onhan vasem­mis­toli­itol­lakin se oma viha­puheen­sa, raiskaavien mamu-lau­mo­jen tilal­la ovat vain kaiken tuhoa­van kap­i­tal­is­min kätyrit, joiden elämän ain­oa tarkoi­tus on päästä orju­ut­ta­maan maailma.

 108. Lep­oti­la zZ:
  Mikä Trumpin lupauk­sista paran­taisi keskilu­okan osaa – siis asiantun­ti­joiden mielestä? 

  Samaan heimoon kuu­lu­vien, samat arvot jakavien puo­lus­t­a­mi­nen on ter­vet­tä ja tavanomais­takin altru­is­mia. Sen on osin evoluu­tion luo­maa ja intu­iti­ivista ja sik­si “asiantun­ti­joiden” ana­lyysien tuol­la puolen.

  Esimerkik­si kaup­pa­sopimusten uusimi­nen voi paran­taa rapau­tu­van keskilu­okan osaa. Amerikkalainen­han voi tehdä itse sen, minkä hän nyt ostaa Kiinas­ta. Ken­ties amerikkalainen tuote on vähän kalli­impi. Mut­ta ei se hait­taa, kos­ka se johtuu työn­tek­i­jöi­den korkeam­mas­ta palka­s­ta, ei heikom­mas­ta tuot­tavu­ud­es­ta (huonom­mas­ta osaamis­es­ta tai teknolo­gias­ta). Toki tämä tarkoit­taa tulon­si­ir­toa glob­al­isaa­tios­ta hyö­tyneeltä luokalta siitä kärsineille.

 109. trum­petisti: Ei kai kukaan ehdot­tanut lopet­ta­maan koulu­tus­ta. Yhtälail­la voisi vas­taväit­teenä heit­tää toisen puolen jär­jet­tömyy­den, että “Siinä tapauk­ses­sa kan­nat­taa sat­sa­ta koko vero­ker­tymä koulutukseen”.

  Tässä olet toki oike­as­sa, myönnetään.

  trum­petisti:
  Point­ti­ni rauta­lan­gas­ta siis se, ettei opti­mi voi olla ikuinen koulu­tuk­sen ja sen rahoituk­sen lisäämi­nen. Jos­sain on sekin piste, jos­sa yhteiskun­ta sat­saa liikaa koulu­tuk­seen ja varsinkin väärän­laiseen koulutukseen. 

  En ole itse näh­nyt asi­aa niin, että koulu­tuk­seen laitet­tavia raho­ja olisi koko ajan lisät­ty hul­lun­lail­la. Val­tion kan­nat­taa lait­taa rahat sinne, mis­sä on suuret ker­roin­vaiku­tuk­set. Koulu­tuk­sen osalta joudu­taan odot­ta­maan vuosikau­sia, että hom­ma alkaa kan­taa hedelmää, mikäli on kan­taak­seen. Nämä ovat arvo­val­in­to­ja. Jos­sain on myös piste, jos­sa yhteiskun­ta sat­saa liikaa rikkaiden vero­helpo­tuk­si­in. Mitään kun­non poli­it­tista keskustelua ei näistä asioista syn­ny, kos­ka oppo­si­tio haukkuu hal­li­tuk­sen aikeet ja hal­li­tus vas­taa jokaiseen arvostelu­un nauhal­la “Tässä taloudel­lises­sa tilanteessa joudumme tekemään kipeitä leikkauk­sia…” En ole elämäni aikana vielä kokenut niin masen­tavaa, turhaut­tavaa ja luon­taan­työn­tävää poli­it­tista ilmapi­ir­iä kuin edel­lis­ten eduskun­tavaalien jälkeinen aikakausi. Jopa 90-luvun lama Iiro Viinasi­neen tun­tui poli­ti­ikan suh­teen jär­jel­lisem­mältä ajan­jak­sol­ta, vaik­ka maan talous oli tuol­loin aivan kuralla.

  trum­petisti:
  Sitä en tiedä kum­mal­la puolel­la tuo­ta pis­tet­tä nyt olemme, mut­ta eipä tuon pis­teen selvit­tämi­nen tun­nu ketään muu­takaan kiin­nos­ta­van, keskustelu käy­dään vain “lisää”/”vähemmän” – lin­jal­la ilman sen kum­mem­paa analyysia.
  Esimerkkinä kuitenkin eräässä maail­man rikkaim­mista ja hyv­in­voivim­mista val­tioista, Sveit­sis­sä, koulu­tus­ta­so on huo­mat­tavasti alhaisem­pi kuin Suomes­sa. No yksit­täi­nen esimerk­ki jne.., tiedän.…………….

  Oppo­si­tios­sa on käsit­tääk­seni vas­tustet­tu koulu­tuk­ses­ta leikkaamista. Kukaan ei ole tietääk­seni vaat­in­ut rahoituk­sen lisäämistä tässä talousti­lanteessa. Leikkausten ongel­ma on siinä, että pitkän ajan kulues­sa syn­tyneitä hieno­ja asioi­ta ollaan tuhoa­mas­sa. On kuin kas­vatet­taisi­in ome­na­pui­ta ja sit­ten kaadet­taisi­in ne ennenkuin ome­nasato kyp­syy. Tehtyä työtä menee aina hukkaan, kun men­nään muut­ta­maan aisioi­ta. Koulu­tuk­ses­sa tämä on eri­tyisen tyyp­il­listä ja koulu­tussäästöt tun­tu­vat kovin lyhyt­näköisiltä. Täy­tyy­hän Suomen talous olla kun­nos­sa myös 2030 tai 2050 eikä vain tämän vaa­likau­den lopussa! 

  Suo­mi ei voi perus­taa men­estys­tään käkikel­loi­hin ja pankki­toim­intaan, kos­ka Sveit­si on ottanut tuon ekol­o­gisen lokeron itselleen, mut­ta sat­saa­vat silti tutkimuk­seen rahaa ja onhan heil­lä CERN. Tääl­lä “hevonku­uses­sa” olem­i­nen kes­ki-Euroopan sijaan pitää näköjään kom­pen­soi­da koulutuksella.

  trum­petisti:
  Oba­macare ei muuten vält­tämät­tä ollut kovinkaan suosit­tu edes köy­himpi­en joukos­sa. Eräässä luke­mas­sani pres­san­vaali­gallupis­sa jopa 90% vas­tusti sitä. Ainakin joidenkin väit­tei­den mukaan se ajaa köy­hät ahdinkoon pakot­taes­saan hei­dät mak­samaan kalli­ista vaku­u­tuk­sista. Itse en ole asi­aan pere­htynyt tarkem­min, voi olla että tuo amerikkalaiselta kuule­mani väite on väärinkäsi­tys tai propagandaa? 

  Kova on tosi­aan vas­tus­tus jenkkilässä Oba­macarea kohtaan. Kaikkia tärkeitä uud­is­tuk­sia on taidet­tu aikanaan vas­tus­taa. Pidem­män päälle sys­tee­mi olisi var­maan toimin­ut niinkuin ter­vey­den­hoito toimii muis­sakin län­si­mais­sa, mut­ta nythän Trump pistää sys­teemin päreik­si ainakin osit­tain. Uskon myös kyseessä ole­van puh­taan muu­tospelon. Van­haan sys­teemi­in on totut­tu ongelm­i­neen kun taas uuden sys­teemin “uuden­laiset” ongel­mat tun­tu­vat sietämät­tömiltä. Sama muu­tospelko­han on syynä siihen, että esim. Suomes­sa perus­tu­lon käyt­töönot­to on ollut tuskallisen hidas pros­es­si ja jatkunee vielä mon­ta vaa­likaut­ta, vaik­ka perus­tu­lo olisi tarvit­tu jo 20 vuot­ta sit­ten työelämän muut­tumisen takia.

 110. Maa­han­muu­ton hallintaan saami­nen on siis sitä, että maa­han pyrk­i­jät tule­vat asian­mukai­sine papere­i­neen tar­jou­tu­maan maa­han tai hei­dät ote­taan maa­han pako­laisleirien kaut­ta ja hei­dän määrään­sä säädel­lään. Maa­han­muut­ta­jien ryn­täämi­nen rajo­jen yli väk­isin luo mieliku­van val­loituk­ses­ta. Hei­dän asut­tamisen­sa ja elät­tämisen­sä vie run­saasti varo­ja samaan aikaan, kun oman maan kansalais­ten taloudel­lisia etu­ja vähen­netään ja työ­paikko­ja menetetään monien mekanis­mien kaut­ta. Kukaan järkevä ei usko työvoima­pu­laan (pait­si ihan joil­lakin alueil­la ja aloil­la, mut­ta enem­män on työvoiman liikatar­jon­taa hamaan tule­vaisu­u­teen asti)eikä siihen, että maa­han­muut­ta­jat vaikut­taisi­vat huolto­suh­teeseen edullisesti!

 111. Pekka T.: En ymmär­rä vieläkään logiikkaa:
  – mitä demokra­t­ian puo­lus­ta­jien olisi pitänyt tehdä, että se tyy­dyt­täisi näitä nyky­val­lan näpäyt­täjiä (siis kaiken sen lisäk­si mitä he ovat tehneet)? 

  Tais­tel­la hei­dän puolestaan, tais­tel­la hei­dän äänistään, ottaa kon­tak­tia, haas­taa, tun­nus­taa väriä ja toimia sen mukaises­ti, jne.

  – kuka demokra­ti­as­sa hal­lit­see, jos poli­itikko­ja viedään kuin litran mittaa? 

  Talous ja markki­nat, mikä on hul­lua, kos­ka val­tio luo markki­nat. Yhdys­val­lois­sa­han on etu­ryh­mät aika vahvoil­la ja puoluei­den vähäisyys antaa niille paljon val­taa, jne. Lisäk­si puolue-eli­it­ti muo­dostaa omat piirinsä.

  – mitä pro­pa­gan­daa media ajaa noin yksimielis­es­ti läpi? 

  Kan­nat­taa tutus­tua Yhdys­val­tain oikeis­to­me­di­aan. Tai siis ei kan­na­ta, mut­ta on hyvä saa­da käsi­tys siitä, kuin­ka älyt­tömän pro­pa­gan­dis­ti­nen se oikein on.

  Muu kansalli­nen media taas on vähitellen muut­tunut asi­akysymys­va­paak­si. Se on ns. lib­er­aali, kos­ka toimit­ta­jat ovat yleen­sä lib­er­aale­ja, mut­ta omis­ta­jay­htiöt ja tuot­to­tavoit­teet toisaal­ta määrit­televät suurem­mat toim­i­tuk­sel­liset linjat.

  – eivätkö ide­ol­o­giset erot ole hyväksyttäviä? 

  Ovathan ne (ja siis myös kult­tuurierot), mut­ta ne pitää ottaa huomioon eikä vain puhua ihmis­ten päi­den yli. Ellei sit­ten tosi­aan halua täysin vier­aan­nut­taa kyseistä kansanosaa.
  Jo pelkkä todel­lisen kon­tak­tin otta­mi­nen, vaik­ka olisikin asioista eri mieltä, ker­too arvos­tuk­ses­ta ja kehit­tää perus­ta­van­laa­tu­ista luottamusta.

  – jos joku ei löy­dä samaa mieltä ole­vaa poli­itikkoa niin sit­ten ilmeis­es­ti kukaan ei ole hänen kanssaan samaa mieltä – miten hän siis edes kuvit­telee, että hänen tah­ton­sa voisi toteutua?
  – pet­tävätkö todel­lakin kaik­ki poliitikot? 

  Kyse on siitä, miten ihmiset asi­at koke­vat. Jos äänestää jotain ehdokas­ta, joka sit­ten viras­sa toimii niitä tärkeimpiä lupauk­sia vas­taan tai muuten vain kyseisen äänestäjän vahin­gok­si ja tätä jatkuu kaik­ki vaa­likaudet, niin sitä tup­paa suut­tumaan. (Tätä myös aut­taa, jos kuun­telet huonoa medi­aa.) Huomioi, että Yhdys­val­lois­sa on yleen­sä vain kak­si vai­h­toe­htoa vaalis­sa kuin vaalis­sa — ei suinkaan kahdeksaa.

  Ja jos tilanne todel­lakin olisi näin paha niin mik­si silti äänestää mah­dot­to­mia lupaavaa ja siis väk­isinkin lupauk­sen­sa myöhem­min pet­tävää populistia? 

  Mik­sei kokeil­isi, jos van­ha toim­intat­a­pa ei tuo­ta halut­tua tulosta? Jos vielä kuun­telet “suo­raan puhu­vaa” medi­aa, joka on jo vuosikau­sia ker­tonut, kuin­ka ratkaisu ei löy­dy per­in­tei­sistä poli­it­ti­sista toim­i­joista, eli­itistä, tuos­ta puolueesta tai poli­it­tis­es­ta ilman­su­un­nas­ta, tuol­laiseen reagoin­ti­in voi hel­postikin sortua.

  Miteipä tätä: Ter­ror­is­mi­han on täysin loogi­nen tapa yrit­tää vaikut­taa asioi­hin, jos ei koe muu­ta tapaa ole­van ole­mas­sa. Ja jos se koetaan ain­oak­si keinok­si, on tietyl­lä tapaa täysin saman­tekevää, toimi­iko se edes (tai vaik­ka se toimisi tavoit­tei­ta vas­taan). Kyse ei ole kylmän ratio­naalis­es­ta ajat­telus­ta vaan epätoivosta.

  Yhteiskun­ta on todel­lakin huonos­sa jamas­sa, jos kovin olen­nainen osa äänestäjistä halu­aa näyt­tää sille vain keskisormea. 

  Hyvä, että tämän edes joku huomaa.

  Keskisor­men näyt­tämi­nen ker­too tyy­tymät­tömyy­destä, joka voi saa­da monia ilmen­e­mis­muo­to­ja: mel­lakat, mie­lenosoituk­set, ilki­val­ta, rikol­lisu­us, jne. Mik­si olisi eri asia, jos se tapah­tuu vaal­i­u­ur­nan kautta?
  Vas­tu­unkan­ta­jat ovat jät­täneet kan­ta­mat­ta vas­tu­un­sa ja se rapaut­taa luot­ta­mus­ta järjestelmään.

  Mitä he halu­a­vat? Mitä mei­dän pitäisi tehdä? 

  Kyse ei suinkaan ole siitä, mitä he halu­a­vat. Hehän halu­a­vat pitkälti aivan samaa kuin kaik­ki muutkin: toimeen­tu­lon, ter­veyt­tä, hyvän elämän, arvos­tus­ta, jne. Lisäk­si heil­lä on huole­nai­hei­ta, joi­ta pitää kuun­nel­la ja heille pitää joko perustel­la (ja olla oike­as­sa), mik­si ne eivät ole oikeutet­tu­ja, tai ker­toa ja vaku­ut­taa, miten niistä huole­hdi­taan. Ei sen niin vaikea­ta pitäisi olla.

  Jos vaik­ka ver­rataan Suomeen, niin maa­han­muu­tos­ta ja monikult­tuurisu­ud­es­ta ei ole vieläkään kun­nol­la keskustel­tu. (Mitä vikaa esimerkik­si olisi inte­graa­tios­sa assim­i­laa­tion kaut­ta tai ihmis­ten aut­tamises­sa lähtöalueil­laan maa­han­muu­ton sijas­ta?) Tai jos keskusteltaisi­in vaikka­pa, miten vaikka­pa saadaan taloudelli­nen eri­ar­vois­tu­mi­nen lop­pumaan ja talous toim­i­maan kaikille. Onko se työt­tömän vika, jos työtä ei riitä kaikille? Lisäk­si olisi kiva, jos ihmiset ker­toisi­vat omas­ta ajat­telus­taan ja arvois­taan niiden lähtöko­hdista asti. Nythän mon­esti kuulee, miten val­tion tai kun­tien on pakko tehdä mil­loin mitäkin, mut­ta ei kuule kun­nol­lisia perustelu­ja miksi.

 112. trum­petisti: Tai sit­ten ei vaan koe tarkoituk­sen­mukaisek­si aina ja kaikkial­la selvit­tää ilmiön jokaista tek­i­jää ja piir­ret­tä tarkasti. Kuten tässäkin ketjus­sa parem­mis­tol­ta nähty, niin stereo­typ­ia Trumpin äänestäjistä mata­lam­min koulute­tu­ista on hyvä ja oikeamieli­nen stereo­typ­ia, etkä sinäkään var­maan siinä näe mitään väärää. En minäkään jos se edes keskimäärin pitää paikkansa, mut­ta sekään ei ole aivan selvää tässä tapauksessa.

  Minus­ta tun­tuu siltä, että keskustelet mieliku­vi­tu­so­lion kanssa. Ensin­näkään en pyytänyt syväl­listä ana­lyysiä. Pyysin vain jonkin loogisen perustelun sille, kuin­ka Trumpin val­in­ta tosi­asial­lis­es­ti hyödyt­tää köy­htyvää keskilu­okkaa. Sel­l­ainen pieni ja nät­ti seli­tys, vaikka­pa sel­l­ainen, jon­ka logi­ik­ka kel­paisi diplomiinsinöörillekin.

  Ratio­naalisen argu­men­toin­nin sijaan näytät var­jonyrkkeilevän jotakin “eli­it­tiä” vas­taan, joka yrit­tää hal­li­ta sin­un aja­tus­maail­maasi ja rajoit­taa “henkistä elintilaasi”.

  Ehkä mei­dän on vaikea keskustel­la, kos­ka elät selvästikin aivan eri maail­mas­sa kuin minä. Pal­jas­tan sen ver­ran, että olen itsekin VHM. En ole vain ker­taakaan elämässäni kokenut ole­vani vain­ot­tu sen takia.

  Ja mis­tä sin­un koke­muk­ses­sasi “henkisen aja­tusti­lan rajoit­tamis­es­ta” on oikeas­t­aan kyse. Voisitko tarken­taa? Min­ul­la ei ole ollut minkään­laisia ongelmia ajatel­la ajatuk­sia ja ylläpitää usko­muk­sia, joi­ta kukaan lähipi­iris­säni tai edes 99,99% suo­ma­lai­sista pitäisi järkev­inä tai uskot­tavina. Pidän ne pääosin omana tiet­o­nani. Enkä odota muiden ajat­tel­e­van samoin tai arvosta­van ajatuksiani.

  Luul­tavasti ongel­masi on siinä, että haet muiden hyväksyn­tää tai arvos­tus­ta mielip­iteille­si. Kun­han lopetat sen, huo­maat, että olet vapaa ajat­tele­maan aivan vapaasti. Kukaan ei oikeasti rajoi­ta ajat­telu­asi. Aja­tusten esit­tämi­nen kan­nat­ta mon­esti vain sopi­vas­sa tilanteessa. Et kai sen­tään loukkaan­nu, jos toiset eivät hyväksy ajatuksiasi?

  Lisäk­si ongelmia saat­taa tuot­taa aja­tusen laatu. Esitä jokin järkiar­gu­ment­ti Trumpin valin­nan puoles­ta, ja luulisin, että moni voisikin kuun­nel­la mie­lenki­in­nos­ta. Kom­menteis­sasi olet kuitenkin väl­tel­lyt sel­l­aista argu­men­toin­tia. Sen sijaan siinä on vah­va “olet joko puoles­ta tai vas­taan” men­tal­i­teet­ti. “Vastapuolen” nimit­te­ly iro­nisil­la ilmauk­sil­la kuten “oikeamieliset” joko ilah­dut­taa tai ärsyt­tää kuuli­joi­ta, mut­ta järkevää keskustelua sil­lä ei viritellä.

  trum­petisti:
  Toimit­ta­jat ovat sop­ulei­ta, lau­maeläim­iä ja kaut­ta län­si­maail­man kallel­laan lib­er­aali­in suun­taan jo koulu­tuk­seen valikoi­tu­misen kaut­ta ja koulu­tu­saikaisen arvo-ohjauk­sen myötä. Aivan toisen­laisia uutisia saisimme, jos vahvem­paan logi­ikkaan kykenevät diplo­mi-insinöörit tek­i­sivät uutiset, vaan heil­lä on mui­ta into­hi­mon kohtei­ta. Kun kuitenkin on tiedos­sa, että dip­painssien arvo­maail­ma on keskimäärin hyvin eri­lainen kuin toimit­ta­jien, niin et voi vedo­ta toimit­ta­jien absolu­ut­tiseen oike­as­saoloon ja pop­ulistien tyh­myy­teen, sil­lä ei kai kukaan oikeasti luule dip­painsse­jä tyh­mem­mik­si kuin toimittajia?

  […]

  Älykkyysosamäärä on yleisin tapa määrit­tää älykkyyt­tä / tyh­myyt­tä. Saat toki esit­tää muitakin, mut­ta kun ker­ran aloit luokit­tele­maan väärämielisiä tyh­mik­si, niin täy­tyy­hän meil­lä joku mit­tari tyh­myy­delle olla. Vai onko se vain erim­ielisyys sin­un kanssasi?

  Mik­si ihmeessä diplo­mi-insinööri ei voi olla pahem­min pihal­la esim. Yhdys­val­to­jen poli­ti­ikas­ta kuin toimit­ta­ja? Esimerkik­si, jos Yhdys­val­to­jen poli­ti­ik­ka on toimit­ta­jan eri­ty­isalaa, jota hän on seu­ran­nut vuosikymme­nen? Sin­un mielestäsi “älykkääm­män” diplo­mi-insinöörin mielipi­de asi­as­ta on arvokkaampi, vaik­ka se perus­tu­isi yksi­no­maan edel­lä­maini­tun toimit­ta­jan viimeiseen artikke­li­in? Jos kyseinen diplo­mi-insinööri uskoo tuon yhden artikke­lin perus­teel­la tietävän­sä asi­as­ta parem­min kuin kyseinen toimit­ta­ja, eikö kyseessä ole varsin hyvä demon­straa­tio siitä, mitä tarkoi­tan tyh­myy­del­lä tai typeryydellä?

  Ehkä täl­lä pal­stal­la voit saa­da vas­takaikua ylistämäl­lä diplo­mi-insinööre­jä suh­teessa human­is­tei­hin. Mielestäni kuitenkin poli­iti­ikan ymmärtämi­nen vaati eri kykyjä kuin diplo­mi-insinöörin koulu­tuk­ses­sa opittavia.

  Ja mitä tekemistä loogis­ten sar­jo­jen jatkamisel­la tai palikoiden pyörit­te­lyl­lä mieliku­vi­tuk­ses­sa on poli­ti­ikan ymmär­ryk­sen kanssa? Täy­tyykö poli­ti­ikas­sakin vali­ta loogis­es­ti oikea vai­h­toe­hto raja­tus­ta joukos­ta — kel­lon tikit­täessä uhkaavasti taustalla.

  Olen mielestäni määritel­lyt, mitä tarkoi­tan tyh­myy­del­lä, niis­sä yhteyk­sis­sä kun olen sanaa käyt­tänyt, esimerkik­si ensim­mäisessä kommentissani:

  “Kyl­lä fan­ta­sioi­ta äänestävät ovat epä-älyl­lisiä. Eli siis tyhmiä.”

  Voimme tietenkin keskustel­la siitä, oliko Trumpin äänestäjien joukos­sa enem­män fan­ta­sioi­ta äänestäviä kuin Clin­to­nia äänestäneis­sä. Min­un nmielestäni kyl­lä, kos­ka Clin­ton olisi tarkoit­tanut entisen jatkoa. Trumpin todel­li­sista lin­jauk­sista ei vieläkään tiede­tä, mut­ta esi­tyk­set (kuten muuri, veronalen­nuk­set, pro­tek­tion­is­tiset aikeet, Oba­macaren peru­mi­nen) eivät käsit­tääk­seni asiantun­ti­joiden mukaan paran­taisi valkoisen keskilu­okan tulevaisuudennäkymiä.

  Olit kanssani samaa mieltä, sil­lä ero­tuk­sel­la, että “hyvän­tah­toisia unel­moi­jia ei saisikaan viha­ta.” Vihaamises­sa ei ole tietenkään mitään mieltä, mut­ta se “tyh­myys”, jos­ta kir­joitin ei ole syn­nyn­näistä, kyse ei ole kyvykkyy­destä — kuten yrität esit­tää — vaan jostakin joka sijoit­tuu ikäänkuin jon­nekin tyh­myy­den ja moraalit­to­muu­den raja­maille. Kyse on välin­pitämät­tömyy­destä tai laisku­ud­es­ta. Kyse on tilanteesta jos­sa älykkyys riit­tää aivan main­iosti ja koulu­tus riit­tää aivan main­iosti, mut­ta siitä huoli­mat­ta ihmi­nen ei pelkästään vas­taan­o­ta vaan myös levit­tää väit­teitä ja tari­noi­ta, joiden totu­u­den­peräisyy­den voisi tark­istaa muu­ta­mas­sa min­uutis­sa. Ei vain viitsitä/haluta.

  Huo­maan, että sinä kir­joi­tat eli­itin sylikoirista kuten sop­uli-toimit­ta­jista hyvin samal­la taval­la kuin minä kir­joitin fan­ta­sioille äänen­sä antavista.

  Voiko mei­dän erim­ielisyyt­tämme ratkaista mielestäsi mitenkään objek­ti­ivis­es­ti? Esimerkik­si, miten olisi kyse­ly Trumpin äänestäjile ja toimit­ta­jille, jos­sa mitat­taisi­in kumpi ryh­mä tietää enem­män esimerkik­si Trumpin tai Clin­tonin tosi­asial­li­sista tekemi­sistä, Oba­man toimista pres­i­dent­tinä, Yhdys­val­to­jen taloudel­lisen tilanteen kehit­tymis­es­tä viimeisen kymme­nen vuo­den aikana jne.. Ei kyseltäisi mitään arvokysymyk­siä ihan vaan puh­tai­ta fak­to­ja. Kumpi ryh­mä pär­jäisi parem­min? Kumpi ryh­mä on tyhmempi?

  trum­petisti:Niin, ei tietenkään yksit­täi­nen johta­ja mitään mah­da mielipi­de-eli­it­ille, joka koos­t­uu agres­si­ivis­es­ta lau­mas­ta. Ei yksit­täisen johta­jan val­ta ulo­tu kuin yri­tyk­sen­sä liike­toim­intaan ja siinäkin vain siihen miten sitä parhait­en tuot­tavim­mak­si hioisi. Em. syistä johta­jil­la ei myöskään ole moti­ivia yhdis­tää voimi­aan käy­däk­seen mielipi­de-eli­it­tiä vas­taan, ei se vaan kuu­lu hei­dän toimeensa.
  Ei se mielipi­de-eli­it­ti aivan pienikään ole, mut­ta ei myöskään niin suuri kuin luule­vat ja anta­vat ymmärtää medi­ayksin­val­tansa (Suomes­sa) kautta.

  Itseni koke­ma uhka näkyy mm. siinä, että kir­joi­tan näistä asioista anonyymisti.

  Tässä vas­t­a­sit siihen miten mielipi­de-eli­it­ti vaikut­taa. Ihmiset vaikenevat, kos­ka eivät halua sosi­aal­isia vaiku­tuk­sia, häpeäran­gais­tuk­sia ja jopa työu­raansa hait­taavia “tuomioi­ta”.

  Eli mielipi­de-eli­it­ti pitää toisi­na­jat­tele­via val­las­saan, vaik­ka heil­lä ei ole todel­lista val­taa? En vieläkään ymmär­rä, mik­si toisi­na­jat­tel­e­vat, jos heitä saat­taa olla jopa enem­mistö väestöstä, eivät osaa kom­mu­nikoi­da keskenään ja vaikka­pa muo­dostaa omaa medi­aa. Sel­l­ais­ten perus­t­a­mi­nen on lail­lista Suomes­sa — ja johta­jil­la riit­tää rahaa ja diplomi­insinööreil­lä tietotaitoa…

  trum­petisti:
  No suurin osa­han ei suos­tu tarkastele­maan näkökul­maansa edes sil­loin, kun joku toinen tekee valmi­ik­si sen 15 min­un googlauk­sen ja lyö todis­teet tiski­in. Tässäkin ketjus­sa on ylpeästi todet­tu, ettei väärämielistä medi­aa kan­na­ta lainkaan lukea, sanokoon se sit­ten mitä hyvän­sä, mil­lä todis­teil­la tahansa. Kon­ser­vati­ivis-pop­ulis­teil­la sen­tään har­voin on aivan noin sokea näkökul­ma val­ta­me­di­aa kohtaan, vaan jutut sen­tään lue­taan ja pun­ni­taan kri­it­tis­es­ti, joskus liiankin kri­it­tis­es­ti, mut­ta kuitenkin lue­taan, eikä suo­ral­ta kädeltä tode­ta vain julka­isun nimestä, että “valet­ta!”.

  Odotan vieläkin todis­tei­ta, että sille, että Trumpin äänestämi­nen oli perustel­tua köy­htyvän keskilu­okan tule­vaisu­u­den­näkymien paran­tamisek­si. Sen sijaan päädytkin ker­tomaan, että Trumpin äänestämisen mielekkyys on valkois­t­en het­eromi­esten kun­ni­an­palau­tuk­ses­sa tms.??? Homot ahdis­taa, neeker­it ahdis­taa, fem­i­nis­tit ahdis­taa — ja kan­natat Trumpia saadak­sesi lisää “henkistä elintilaa”???

  Nat­sisak­sas­sa kroonis­es­ti onnet­tomat yksilöt vaku­ut­tui­v­at, että hei­dän onnet­to­muuten­sa oli kansal­lista laat­ua, ja kun­han he yhdis­tyivät ja otta­vat takaisin heille kuu­lu­van ase­mansa — ja kas­vat­ta­vat Leben­srau­mi­aan — ahdis­tuskin helpot­taisi. Onko tämä vain nat­siko­rt­ti vai voisiko rin­nas­tus olla psykol­o­gis­es­ti oikeansuuntainen?

  Niin, ja miten “pahik­sen” äänestämi­nen paran­taa sin­un heimosi (VHM) ase­maa? Lupasiko Trump vaa­likam­pan­jas­saan rajoit­taa homo­jen, neek­erei­den ja fem­i­nistien vaiku­tus­val­taa tai elin­ti­laa yhteiskunnassa?

  trum­petisti:Ei täl­lä pal­stal­la var­maan tila riitä pohti­maan Trumpin lin­jauk­sia sen syväl­lisem­min. Aiem­mas­sa ketjus­sa olen toden­nut, että yksi suurimpia syitä on vain heimou­tu­mi­nen, ne toiset ovat meitä vas­taan, jol­loin kan­nate­taan mei­dän miestä miehen lin­jauk­sista riip­pumat­ta. Yksi suurimpia toivei­ta lie­nee valkoisen het­eromiehen syyl­listämisen ja eri­ar­vois­tamisen vähen­tämi­nen. “Lib­er­aalit” hyvikset ovat mon­en mielestä jo kauan sit­ten ylit­täneet kohtu­u­den rajat ajaes­saan “heikom­pi­en” etua. Asi­at käsitel­lään aina niin, että VHM saadaan suurim­mak­si syyl­lisek­si, tilas­tot ja muut fak­tat voidaan ohit­taa tai muoka­ta tähän nar­rati­ivi­in sopiviksi. Yhä use­ampi ei enää jak­sa tätä. Uusim­pana esimerkkinä meil­lä Suomes­sa Vasem­mis­toli­it­to alkoi möy­höämisen siitä, että johonkin johta­jan­virkoi­hin Helsin­gin kaupungilla oli yksi (1) mies liikaa tar­jol­la, kun aina pitäisi pätevyyk­sistä riip­pumat­ta olla tasan yhtä mon­ta tai enem­män naisia kuin miehiä. Jenkeis­sä var­maan Black lives mat­ter on saanut mon­et valkoiset äänestämään Trumpia, sekin liike perus­tuu pitkälti val­heeseen siitä, että valkoinen poli­isi suo­ras­taan vain­oaisi mus­tai­hoisia, vaik­ka pidä­tys­ti­lanteis­sa jopa use­am­min valkoiset joutu­vat ammu­tuik­si ja toisaal­ta ampu­ji­nakin on myös mus­tia, ei siis ole niinkään rasis­mista kyse kuin maan ja poli­isin aseenkäyt­tökult­tuurista, ihon­väreistä viis.

  Eli ainakin itsel­leni Trumpin ja muiden pahis­ten kan­nat­tamisen syynä on henkisen elin­ti­lan lisäämisen toive. Parem­mis­to halu­aa jatku­vasti kaven­taa VHM:n tilaa, heille mikään ei riitä. Nyt on mon­en mielestä tässäkin jo ylitet­ty se opti­mip­iste, olkoon sit­ten kyse mis­tä vaan vähem­mistöistä tai nai­sista. Lisäk­si on kyse parem­mis­ton rai­vokku­ud­es­ta, minäkin olin muu­ta­ma vuosi sit­ten suvait­se­vainen viher­vasem­mis­to­laishenk­i­nen, mut­ta sit­ten tör­mäsin mil­i­tant­ti­parem­mis­toon, joille olin viholli­nen, kun en aina ja kaikessa suos­tunut vihaa­maan täysil­lä VHM:iä, vaan pyrin näkemään asi­at objek­ti­ivis­es­ti. “Mei­dän puolel­la tai meitä vastaan”-ajattelu siis teki minus­ta pahan.

 113. Poju Antsa­lo:
  On kuin kas­vatet­taisi­in ome­na­pui­ta ja sit­ten kaadet­taisi­in ne ennenkuin ome­nasato kyp­syy. Tehtyä työtä menee aina hukkaan, kun men­nään muut­ta­maan aisioi­ta. Koulu­tuk­ses­sa tämä on eri­tyisen tyyp­il­listä ja koulu­tussäästöt tun­tu­vat kovin lyhytnäköisiltä.

  Suo­mi ei voi perus­taa men­estys­tään käkikel­loi­hin ja pankki­toim­intaan, kos­ka Sveit­si on ottanut tuon ekol­o­gisen lokeron itselleen, mut­ta sat­saa­vat silti tutkimuk­seen rahaa ja onhan heil­lä CERN. Tääl­lä “hevonku­uses­sa” olem­i­nen kes­ki-Euroopan sijaan pitää näköjään kom­pen­soi­da koulutuksella.

  Uskon myös kyseessä ole­van puh­taan muu­tospelon. Van­haan sys­teemi­in on totut­tu ongelm­i­neen kun taas uuden sys­teemin “uuden­laiset” ongel­mat tun­tu­vat sietämättömiltä. 

  Jos on tul­lut istut­ta­neek­si ome­natarhaansa pui­ta liian tiuhaan, niin kyl­lä ylimääräiset kan­nat­taa kar­sia, jot­ta tarhan kokon­ais­tuotan­to kas­vaisi, vaik­ka ylimääräisien istut­ta­mi­nen ja kaat­a­mi­nen jotain mak­saakin. En tiedä onko Suomel­la tämä tilanne, mut­ta pidän sitä mah­dol­lise­na. Ei sitä kukaan muukaan tai­da tietää, kun ei asi­aa vaivaudu­ta oikeasti tutki­maankaan. Eri­tyisen nolo­ja ovat mielestäni olleet eräät yliopis­to­jen vasta­lauseet leikkauk­sille, niitä kun ei ole nähdäk­seni perustel­tu tutkit­tuun tietoon nojat­en. Maan korkeim­man tason tutk­i­jaopetuk­sen anta­jat ja tutkimus­laitok­set eivät siis osaa argu­men­toi­da oman ole­mas­saolon­sa puoles­ta aka­teemisel­la tasol­la, vaan huutel­e­vat saman­laisia tyhjiä väit­teitä kuin kansane­dus­ta­jatkin tai Suomi24:n älymys­tö. Ainakin nämä kyseiset rehtorit ja pro­fes­sorit olisi tärkeää leika­ta mui­hin hommiin.

  Sveit­sil­lä on CERN, kenen lie rahoit­ta­mana ja paljonko mah­taa hyödyt­tää maan tiedet­tä ja talout­ta yleis­es­ti, mut­ta ehkäpä kuitenkin siitä voisi ottaa mallia? Ehkä Suomes­sakin pitäisi entistä enem­män keskit­tää tutkimus­panok­set johonkin sel­l­aiseen, jos­sa päästäisi­in maail­man huip­ulle? Rahoituk­sen voisi ken­ties osit­tain saa­da vähen­tämäl­lä liukuhi­h­nako­rkeak­oulu­tus­ta, jos­ta valmis­tu­taan 90%:sti tehtävi­in, joil­la ei ole tutkimuk­sen kanssa mitään tekemistä.

  Muu­tosvas­tar­in­ta on tietenkin aina suuri voima, tehti­in­pä sit­ten mitä hyvän­sä. Ei se silti sitä tarkoi­ta, että kaik­ki muu­tosvas­tar­in­ta väärinkään olisi.

 114. Pekka T.:
  Ja jos tilanne todel­lakin olisi näin paha niin mik­si silti äänestää mah­dot­to­mia lupaavaa ja siis väk­isinkin lupauk­sen­sa myöhem­min pet­tävää populistia? 

  Mielu­um­min sitä äänestää liiko­ja hyvää lupail­e­vaa, jol­la ei näyt­töjä kuin sel­l­aista, joka lupailee itsel­leni lähin­nä pahaa ja jon­ka näytötkin osoit­ta­vat, että osaa todel­la leika­ta minulta.

 115. Tero Tolo­nen: Asiantun­ti­joidenkin työelämän elinkaari lyhe­nee, jos ihmisen elämä kestää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asiantun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikävuodet 25–45? Esin koulut­taudut yliopis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työelämässä, jona aikana opin­tosi alka­vat van­heta ja lop­ul­ta jos­sain 50 ikävuo­den korvil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Tuo­ta, tuo­ta, yliopis­tossa han­kki­mal­la asiantun­te­muk­sel­la voit yksi­tyisel­lä puolel­la bril­jeer­a­ta asin­tun­ti­jate­htävis­sä muu­ta­man vuo­den, mut­ta jos et seu­raa oma-aloit­teis­es­ti kehi­tys­tä ja opiskele uut­ta, olet noin viidessä vuodessa pihal­la. Yleen­sä fir­mat tar­joa­vat jatkok­oulu­tus­ta halukkaille.

  Yliopis­to-opin­to­jen paras anti on toisaal­ta kohtu­ullisen muut­tumat­tomien asioiden (mat, fys, kem, juridi­ikan yms. yleiset perus­teet, etc.) kurssit, toisaal­ta oppimi­nen oppi­maan todel­la vaikei­ta asioi­ta. Nämä molem­mat pitää osa­ta hyö­dyn­tää myös työelämässä.

  Asiantun­ti­jat arvosta­vat asi­aa tun­te­via esimiehiä ja johta­jia. Siinä on eräs urapolku.

 116. Tero Tolo­nen: Asiantun­ti­joidenkin työelämän elinkaari lyhe­nee, jos ihmisen elämä kestää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asiantun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikävuodet 25–45? Esin koulut­taudut yliopis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työelämässä, jona aikana opin­tosi alka­vat van­heta ja lop­ul­ta jos­sain 50 ikävuo­den korvil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Jos asiantun­ti­ju­us on yliopis­to-opin­to­jen varas­sa, niin heikois­sa kan­timis­sa­han hom­mat var­maankin ovat. Toki täl­laisia ruti­inilu­on­toisia asiantun­ti­jate­htäviä, jois­sa “osaami­nen” supis­tuu pahim­mil­laan valmi­in pros­es­sikaavion seu­raamisek­si tms., on ole­mas­sa — pahin pelko ei kuitenkaan enää ole osaamisen hap­pane­m­i­nen vaan se, että täl­laiset tehtävät automa­ti­soidaan siinä mis­sä joku ham­puri­laisen pais­t­a­mi­nen tai paket­tien jakelu.

  Sen sijaan uut­ta luo­val­la asiantun­ti­jal­la em. 20 vuot­ta valmis­tu­misen jäl­keen menee hel­posti siihen, että kyp­syy todel­lisek­si oman alan asiantuntijaksi.

  Se olisi vain n. 22% ihmisen elin­iästä. Jos siitä puo­let on jotain tohtoritutk­i­jan apu­ra­ha­palkkaa, niin miten käy eläk­keen? Ja moni voi sanoa, että täl­löinkin tutk­i­ja on ollut onnekas[1]

  Kan­nat­taa toki valkata järkevä työ­paik­ka — tark­istin juuri, että eläket­tä olisi ker­tynyt jo nyt yli suo­ma­lais­ten miesten keskieläk­keen — ja jos jatkaa samaa menoa pakol­liseen irti­sanou­tu­misikään, niin eläket­tä pitäisi tul­la melkein 5000 €/kk. Ei paha — olet­taen toki, että ko. pyra­midi­hui­jaus on edelleen käynnissä.

  Alo­jen välil­lä on toki ero­ja, mut­ta jos puhutaan teknolo­giaan sidok­sis­sa ole­vista aloista, uud­is­tu­mis­vauhti on usein aika kova ja ei ole loogista ajatel­la, että samaan aikaan asiantun­ti­jan työ muut­tuu haas­tavam­mak­si ja toisaal­ta asiantun­ti­joiden kyky uudelleenk­oulut­tau­tua muut­tuisi jotenkin helpommaksi.

  “Uudelleenk­oulut­tau­tu­mi­nen”? Ei tule heti mieleen ainakaan meiltä ketään, joka sel­l­aista har­ras­tanut — koko hom­ma kun on kuitenkin jatku­vaa uuden oppimista. Ja jos niitä terävimpiä asiantun­ti­joi­ta pitäisi nimetä, niin ensim­mäisenä tulee kyl­lä mieleen muu­ta­ma eläkeikää lähen­televä heppu.

 117. anonyy­mi: Tais­tel­la hei­dän puolestaan, tais­tel­la hei­dän äänistään, ottaa kon­tak­tia, haas­taa, tun­nus­taa väriä ja toimia sen mukaises­ti, jne.

  Talous ja markki­nat, mikä on hul­lua, kos­ka val­tio luo markki­nat. Yhdys­val­lois­sa­han on etu­ryh­mät aika vahvoil­la ja puoluei­den vähäisyys antaa niille paljon val­taa, jne. Lisäk­si puolue-eli­it­ti muo­dostaa omat piirinsä.

  Kan­nat­taa tutus­tua Yhdys­val­tain oikeis­to­me­di­aan. Tai siis ei kan­na­ta, mut­ta on hyvä saa­da käsi­tys siitä, kuin­ka älyt­tömän pro­pa­gan­dis­ti­nen se oikein on.

  Muu kansalli­nen media taas on vähitellen muut­tunut asi­akysymys­va­paak­si. Se on ns. lib­er­aali, kos­ka toimit­ta­jat ovat yleen­sä lib­er­aale­ja, mut­ta omis­ta­jay­htiöt ja tuot­to­tavoit­teet toisaal­ta määrit­televät suurem­mat toim­i­tuk­sel­liset linjat.

  Ovathan ne (ja siis myös kult­tuurierot), mut­ta ne pitää ottaa huomioon eikä vain puhua ihmis­ten päi­den yli. Ellei sit­ten tosi­aan halua täysin vier­aan­nut­taa kyseistä kansanosaa.
  Jo pelkkä todel­lisen kon­tak­tin otta­mi­nen, vaik­ka olisikin asioista eri mieltä, ker­too arvos­tuk­ses­ta ja kehit­tää perus­ta­van­laa­tu­ista luottamusta.

  Kyse on siitä, miten ihmiset asi­at koke­vat. Jos äänestää jotain ehdokas­ta, joka sit­ten viras­sa toimii niitä tärkeimpiä lupauk­sia vas­taan tai muuten vain kyseisen äänestäjän vahin­gok­si ja tätä jatkuu kaik­ki vaa­likaudet, niin sitä tup­paa suut­tumaan. (Tätä myös aut­taa, jos kuun­telet huonoa medi­aa.) Huomioi, että Yhdys­val­lois­sa on yleen­sä vain kak­si vai­h­toe­htoa vaalis­sa kuin vaalis­sa – ei suinkaan kahdeksaa.

  Mik­sei kokeil­isi, jos van­ha toim­intat­a­pa ei tuo­ta halut­tua tulosta? Jos vielä kuun­telet “suo­raan puhu­vaa” medi­aa, joka on jo vuosikau­sia ker­tonut, kuin­ka ratkaisu ei löy­dy per­in­tei­sistä poli­it­ti­sista toim­i­joista, eli­itistä, tuos­ta puolueesta tai poli­it­tis­es­ta ilman­su­un­nas­ta, tuol­laiseen reagoin­ti­in voi hel­postikin sortua.

  Miteipä tätä: Ter­ror­is­mi­han on täysin loogi­nen tapa yrit­tää vaikut­taa asioi­hin, jos ei koe muu­ta tapaa ole­van ole­mas­sa. Ja jos se koetaan ain­oak­si keinok­si, on tietyl­lä tapaa täysin saman­tekevää, toimi­iko se edes (tai vaik­ka se toimisi tavoit­tei­ta vas­taan). Kyse ei ole kylmän ratio­naalis­es­ta ajat­telus­ta vaan epätoivosta.

  Hyvä, että tämän edes joku huomaa.

  Keskisor­men näyt­tämi­nen ker­too tyy­tymät­tömyy­destä, joka voi saa­da monia ilmen­e­mis­muo­to­ja: mel­lakat, mie­lenosoituk­set, ilki­val­ta, rikol­lisu­us, jne. Mik­si olisi eri asia, jos se tapah­tuu vaal­i­u­ur­nan kautta?
  Vas­tu­unkan­ta­jat ovat jät­täneet kan­ta­mat­ta vas­tu­un­sa ja se rapaut­taa luot­ta­mus­ta järjestelmään.

  Kyse ei suinkaan ole siitä, mitä he halu­a­vat. Hehän halu­a­vat pitkälti aivan samaa kuin kaik­ki muutkin: toimeen­tu­lon, ter­veyt­tä, hyvän elämän, arvos­tus­ta, jne. Lisäk­si heil­lä on huole­nai­hei­ta, joi­ta pitää kuun­nel­la ja heille pitää joko perustel­la (ja olla oike­as­sa), mik­si ne eivät ole oikeutet­tu­ja, tai ker­toa ja vaku­ut­taa, miten niistä huole­hdi­taan. Ei sen niin vaikea­ta pitäisi olla.

  Jos vaik­ka ver­rataan Suomeen, niin maa­han­muu­tos­ta ja monikult­tuurisu­ud­es­ta ei ole vieläkään kun­nol­la keskustel­tu. (Mitä vikaa esimerkik­si olisi inte­graa­tios­sa assim­i­laa­tion kaut­ta tai ihmis­ten aut­tamises­sa lähtöalueil­laan maa­han­muu­ton sijas­ta?) Tai jos keskusteltaisi­in vaikka­pa, miten vaikka­pa saadaan taloudelli­nen eri­ar­vois­tu­mi­nen lop­pumaan ja talous toim­i­maan kaikille. Onko se työt­tömän vika, jos työtä ei riitä kaikille? Lisäk­si olisi kiva, jos ihmiset ker­toisi­vat omas­ta ajat­telus­taan ja arvois­taan niiden lähtöko­hdista asti. Nythän mon­esti kuulee, miten val­tion tai kun­tien on pakko tehdä mil­loin mitäkin, mut­ta ei kuule kun­nol­lisia perustelu­ja miksi.

  Kiitos pitkästä ja asial­lis­es­ta vas­tauk­ses­ta. Itse uskon järkevään ja pohdiskel­e­vaan keskustelu­un, mut­ta koen jääväni vähem­mistöön maail­mas­sa, jos­sa enem­mistö näyt­tää pikem­minkin usko­van help­poi­hin väit­teisi­in ja jykevään tunteeseen.

  On jotenkin outoa, että län­si­maises­sa demokra­ti­as­sa, jos­sa taval­lisil­la ihmisil­lä on poikkeuk­sel­lisen suuri mah­dol­lisu­us vaikut­taa vaalien kaut­ta asioi­hin, ollaan näin tyy­tymät­tömiä ja protestoidaan täl­laisin demokra­ti­aa väheksyvin keinoin. Vähän niin kuin kiukut­tel­e­va lapsi.

  Syitä tähän kehi­tyk­seen on epäilemät­tä usei­ta. En usko näi­hin yksioikoisimpi­in väit­teisi­in, joiden mukaan poli­itikot ovat kaik­ki mätiä ja vähät välit­tävät äänestäjistä (mitä järkeä siinä olisi?) tai että joku salaperäi­nen val­takeskit­tymä pahan­tah­tois­es­ti kohtelisi ihmisiä kaltoin. 

  Mon­et poli­itikot yrit­tävät var­masti parhaansa, mut­ta puolueetkin ovat hämil­lään nyky­maail­man ongelmien edessä. Tähän väli­in tule­vat pop­ulis­tit, jot­ka lupaa­vat ihmisille sitä, mitä nämä halu­a­vat kuul­la, mut­ta eivät pysty lupauk­si­aan toteut­ta­maan edes sen ver­taa kuin per­in­teiset puolueet.

  Ihmis­ten hätä ja huoli on epäilemät­tä täysin aitoa. Ongel­mat aiheutu­vat lukui­sista syistä: glob­al­isaa­tio (jos­sa on myös hyvää), elinympäristön nopea muut­tumi­nen, ihmis­määrän kasvu ja siitä seu­raa­vat jän­nit­teet ja pula resurs­seista ja ympäristöon­gel­mat jne. Meil­lä län­si­mais­sa on eri­tyisenä ongel­mana mei­dän suh­teel­lisen ase­mamme heikken­e­m­i­nen, kun muu maail­ma sinän­sä aivan oikeutetusti nousee.

  Mitä pitäisi tehdä? Siihen tuskin kenel­läkään on yksinker­taista vas­taus­ta. Lähtöko­hdan pitäisi kuitenkin olla tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen. Sitä eivät pop­ulis­tit tee, eivätkä sitä tun­nu per­in­teisetkään puolueet kun­nol­la tekevän (ja eri­tyis­es­ti niil­lä on vaikeuk­sia tun­nus­taa pop­ulis­mi­in ja äärili­ikkeisi­in liit­tyviä tosiasioita). 

  Ja tietysti mei­dän pitää keskustel­la — avoimesti, rehellis­es­ti, toisia kun­nioit­taen. Tähän meil­lä demokra­tiois­sa on näet mah­dol­lisu­us. Emme kai halua, että dik­taat­torisetä tulee ja päättää?

 118. Tämä trum­petisti taitaa muuten olla se sama kaveri, joka Ukrainan sodas­sakin 2014 näki aivan selvästi, mis­tä oli kyse kun taas me muut ei vaan tajut­tu maan his­to­ri­aa, eikä paljoa muu­takaan: kyse­hän oli don­bassi­lais­ten vapaus­tais­telus­ta, kansan­nonusus­ta Kio­van uut­ta nat­si­hallintoa vas­taan, johon Venäjäl­lä ei ollut osaa eikä arpaa.

  Vaikut­taa että häiskä on taas joutunut nenästä vedetyksi.

 119. Oleelli­nen asia huo­ma­ta on se, että eivät nuo työn­sä menet­täneet hiilikaivoslaiset halua pienen vuosi­palkkansa / työt­tömyyten­sä korvikkeek­si mas­si­ivisia tukia yhteiskunnal­ta. He halu­a­vat oman­tun­nonar­von­sa takaisin. 

  Oman­tun­nonar­von, joka muo­dos­tuu siitä, että elät­tää itsen­sä hyväl­lä elin­ta­sol­la ja suh­teel­lisen varakkaana.

  Hyvin har­va ihmi­nen halu­aa myön­tää itselleen ole­vansa ihmisjätet­tä jon­ka paras käyt­tö­tarkoi­tus olisi läm­pövoimalan polttoaineena.

  Tämän takia vasem­mis­ton menek­ki on niin surkea, sil­lä sitä aja­tus­ta­han he myyvät: “Liity mei­hin. Kun me surkeat ja kil­pailus­sa pär­jäämät­tömät liitytään yhteen, niin saadaan kyl­lä kiris­tet­tyä parem­mat tuet itsellemme”.

  Ei ihme, että ‘tuote’ menee huonos­ti kaupaksi.

  Epäilen kovasti, että ehdin hau­taan ennen kuin protes­tant­ti­nen työi­hanne ja hikikarpalot menevät pois muodista, vaik­ka toki toivoisinkin, että län­si­maista “köy­hyyt­tä”
  muut­to­tap­pi­opaikkakun­nil­la lähen­televä kansalais­palk­ka saataisi­in oikeasti globaal­isti kaikille ja enem­män halu­a­vat voisi­vat sit­ten sitä itselleen tavoitel­la maail­man stadeissa.

 120. Lep­oti­la zZ: Pyysin vain jonkin loogisen perustelun sille, kuin­ka Trumpin val­in­ta tosi­asial­lis­es­ti hyödyt­tää köy­htyvää keskilu­okkaa. Sel­l­ainen pieni ja nät­ti seli­tys, vaikka­pa sel­l­ainen, jon­ka logi­ik­ka kel­paisi diplomiinsinöörillekin.

  Annoin sel­l­aisen, köy­htyvän keskilu­okan (tai mon­en rikkaam­mankin) tun­teista ker­to­van ja taloudenkin mainitsin rahan­jako-viit­tauk­sel­lani. Annoin esimerk­it myös henkisen elin­ti­lan viemis­es­tä. Ja jos nyt ei moni, niin jotkut kuitenkin tun­tu­i­v­at ymmärtävänkin kirjoitukseni.
  Seu­raa­va lauseesi ilmeis­es­ti selit­tää mik­si näin turhaa vaivaa sin­un kohdallasi:

  Lep­oti­la zZ:
  Ehkä mei­dän on vaikea keskustel­la, kos­ka elät selvästikin aivan eri maail­mas­sa kuin minä.

  Niin, olenkin mon­een ker­taan sanonut, että sotaa kohti mennään.

  Lep­oti­la zZ:
  Mik­si ihmeessä diplo­mi-insinööri ei voi olla pahem­min pihal­la esim. Yhdys­val­to­jen poli­ti­ikas­ta kuin toimit­ta­ja? Esimerkik­si, jos Yhdys­val­to­jen poli­ti­ik­ka on toimit­ta­jan eri­ty­isalaa, jota hän on seu­ran­nut vuosikymme­nen? Sin­un mielestäsi “älykkääm­män” diplo­mi-insinöörin mielipi­de asi­as­ta on arvokkaampi, vaik­ka se perus­tu­isi yksi­no­maan edel­lä­maini­tun toimit­ta­jan viimeiseen artikke­li­in? Jos kyseinen diplo­mi-insinööri uskoo tuon yhden artikke­lin perus­teel­la tietävän­sä asi­as­ta parem­min kuin kyseinen toimit­ta­ja, eikö kyseessä ole varsin hyvä demon­straa­tio siitä, mitä tarkoi­tan tyh­myy­del­lä tai typeryydellä? 

  Point­ti ei sinän­sä ollut dip­painssien suurem­pi älykkyys, enkä varsinkaan sanonut joka ain­oaa dip­painssiä älykkääm­mäk­si kuin kukaan toimit­ta­ja on. Dip­painssit ja älykkyyten­sä vedin esi­in vas­tauk­se­na väit­teeseen, että toimit­ta­jat, jot­ka ovat kaiketi se oikeamielisin ammat­tikun­ta, eivät ole ainakaan älykkyyten­sä perus­teel­la oikeam­mas­sa kuin muut, kun tuskin kukaan kuvit­telee toimit­ta­jien ole­van älykkäin ammat­tikun­ta. Tuskin edes asiantun­tevin, edes omil­ta erikoisalueil­taan, hyvin har­vo­ja poikkeuk­sia luku­unot­ta­mat­ta ja nämä poikkeukel­lisen älykkäät ja asiantun­te­vat pitkän lin­jan jour­nal­is­tit eivät unel­moikaan niin vah­vasti kuin vas­ta toimit­ta­jak­oulus­ta ulos las­ke­tut unel­moi­jatyt­töset. Valitet­tavasti ensin­mainit­tu­ja on Suomes­sa hyvin vähän ver­rat­tuna viimeisi­in ja ne har­vatkin ovat hil­jaisem­pia kuin rai­vokkaik­si oikeu­den miekoik­si itsen­sä koke­vat unelmatyttelit.

  Esimerkke­jä toimit­ta­jien virheistä, val­heista ja pro­pa­gan­das­ta on lop­ut­tomasti, ei todel­lakaan ole kyse siitä, että tässä yhden uutisen perus­teel­la johtopäätök­siä tehtäisiin.

  Mielip­i­teen arvokku­us voidaan mita­ta pun­nit­se­mal­la sen taustal­la ole­van tiedon oikeel­lisu­us sekä päätelmien loogisu­us. Älykäs, on toden­näköisem­min oppin­ut sekä sisäistämään tietoa, että ennen kaikkea tekemään loogisia johtopäätelmiä.
  Tyh­myy­den määritelmäsi saat puolestani demon­stroi­da halu­a­mal­lasi taval­la, en osal­lis­tu enää aiheeseen.

  Lep­oti­la zZ:

  Täy­tyykö poli­ti­ikas­sakin vali­ta loogis­es­ti oikea vai­h­toe­hto raja­tus­ta joukos­ta – kel­lon tikit­täessä uhkaavasti taustalla.

  Usein kyl­lä. Kyvyn tuo­hon täy­ty­isi olla yhden pääsy­vaa­timuk­sista ammat­tipoli­itikoille. Toimit­ta­jille tuo­ta vaa­timus­ta ei oikein voi esit­tää, kun älykkäim­mistä on niin kova kysyn­tä muil­lakin aloil­la, ettei yhteiskun­nal­la ehkä ole varaa uhra­ta terävimpiä mieliään toimittajiksi.

  Lep­oti­la zZ:

  ihmi­nen ei pelkästään vas­taan­o­ta vaan myös levit­tää väit­teitä ja tari­noi­ta, joiden totu­u­den­peräisyy­den voisi tark­istaa muu­ta­mas­sa min­uutis­sa. Ei vain viitsitä/haluta.

  Jep. Ja kuten jo aiem­min sanoin, pahim­mat eivät edes hyväksy, kun joku muu ne väit­teet tark­istaa ja tuo kul­ta­lau­tasel­la eteen. Toimit­ta­jat kun saatu tapetille, niin tästä esimerkkinä eräs val­ta­me­di­amme edus­ta­ja teki uutisen Trumpin kan­nat­ta­jien rasis­tis­es­ti ryöstämästä Hijab-nais­es­ta. Sat­tumoisin vaan jo kak­si päivää aiem­min oli pal­jas­tunut, että tapaus oli hui­jaus­ta, eikä mitään ryöstöä ollut tapah­tunutkaan. Ilmoitin tästä kom­ment­tio­siois­sa, sil­lä seu­rauk­sel­la, että kom­ment­ti­ni pois­tet­ti­in, valeuu­ti­nen jäi. Onko kyse vah­vas­ta ide­ol­o­gis­es­ta unel­maku­plas­ta, tarkoituk­sel­lis­es­ta vale­htelus­ta vai ihan vaan vajavais­es­ta älykkyy­destä? Mitään kiel­let­ty­jen ihmis­ryh­mien nim­iä tai muu­takaan viha­puhet­ta en laukonut, mitä nyt vähän negati­iviseen sävyyn saa­toin noin huonoa “jour­nal­is­mia” kommentoida.

  Lep­oti­la zZ:

  Huo­maan, että sinä kir­joi­tat eli­itin sylikoirista kuten sop­uli-toimit­ta­jista hyvin samal­la taval­la kuin minä kir­joitin fan­ta­sioille äänen­sä antavista.

  En minä pidä toimit­ta­jia eli­itin sylikoi­ri­na, vaan itse mielipi­de-eli­itin yti­menä. Voi siel­lä jois­sain tapauk­sis­sa olla myös tuo­ta, että ovat sylikoiria tai val­lan vahtikoiria siihen väärään suun­taan, mut­ta hyvin usein nykyään myös sitä, että oikeamieliset toimit­ta­jat onnis­tu­vat jyräämään kansan val­it­semien edus­ta­jien tah­don mediapaineella.

  Lep­oti­la zZ:

  Voiko mei­dän erim­ielisyyt­tämme ratkaista mielestäsi mitenkään objek­ti­ivis­es­ti? Esimerkik­si, miten olisi kyse­ly Trumpin äänestäjile ja toimit­ta­jille, jos­sa mitat­taisi­in kumpi ryh­mä tietää enem­män esimerkik­si Trumpin tai Clin­tonin tosi­asial­li­sista tekemi­sistä, Oba­man toimista pres­i­dent­tinä, Yhdys­val­to­jen taloudel­lisen tilanteen kehit­tymis­es­tä viimeisen kymme­nen vuo­den aikana jne..Ei kyseltäisi mitään arvokysymyk­siä ihan vaan puh­tai­ta fak­to­ja. Kumpi ryh­mä pär­jäisi parem­min? Kumpi ryh­mä on tyhmempi?

  Peri­aat­teessa voisi, mut­ta kovasti jäisi tulkin­nan­varaa kysymys­ten valin­nas­ta ja aset­telus­ta, vas­tausten pistey­tyk­ses­tä jne..
  Sitä­pait­si en minä yllät­ty­isi, jos Trumpia äänestäneet oli­si­vat tyh­mem­piä keskimäärin. Ei se min­un mielip­i­teen­muo­dos­tuk­seeni vaikut­taisi, en minä pyri äänestämään älykkäim­män ryh­män kan­nat­ta­maa tahoa, vaan omas­ta mielestäni paras­ta ehdokas­ta. Luotan omaan ajat­telu­u­ni enem­män kuin minkään ryh­män keskiarvoon.

  Lep­oti­la zZ:

  Niin, ja miten “pahik­sen” äänestämi­nen paran­taa sin­un heimosi (VHM) ase­maa? Lupasiko Trump vaa­likam­pan­jas­saan rajoit­taa homo­jen, neek­erei­den ja fem­i­nistien vaiku­tus­val­taa tai elin­ti­laa yhteiskunnassa?

  Niin ainakin parem­mis­to on luvan­nut käyvän, jos Trump on pres­sa. Mik­sipä en uskoisi heitä?

 121. trum­petisti: Mielu­um­min sitä äänestää liiko­ja hyvää lupail­e­vaa, jol­la ei näyt­töjä kuin sel­l­aista, joka lupailee itsel­leni lähin­nä pahaa ja jon­ka näytötkin osoit­ta­vat, että osaa todel­la leika­ta minulta.

  Eikö luon­tevin vai­h­toe­hto kuitenkin olisi äänestää ehdokas­ta, jon­ka esit­tämä vai­h­toe­hto on real­isti­nen ja joka jakaa äänestäjän kanssa saman kaltaiset arvot?

  Mitä järkeä on älyt­tömän pop­ulistin äänestämis­es­tä? Lapselli­nen kiukut­telu? Oman turhau­tu­misen purkami­nen? Keskisor­men näyt­tämi­nen maail­malle? Mitä vikaa on järkevässä toiminnassa?

  Don­ald Trumpil­la­han on kak­si vai­h­toe­htoa. Joko hän nou­dat­taa paljon asial­lisem­paa poli­ti­ikkaa kuin mitä vaalipuheen­sa edus­ti­vat, ja siis pet­tää hänen höpö­tyk­siään uskoneet äänestäjät, tai sit­ten hän ryhtyy toteut­ta­maan ohjel­maansa ja saa maail­man entistäkin enem­män sekaisin.

 122. “Per­in­teinen poli­it­ti­nen vasem­mis­to voi tietysti kysyä itseltään, mik­si taloudel­liseen ahdinkoon joutuneet duu­nar­it etsivät pelas­tus­ta oikeistopop­ulis­mista eikä vasemmistopuolueista.”

  Eiköhän monis­sa mais­sa tähän vaiku­ta paljon maa­han­muut­to. Vasem­mistopop­ulis­tiset puolueet kan­nat­ta­vat yleen­sä run­sas­ta maa­han­muut­toa, ja vain osa duunareista suos­tuu kan­nat­ta­maan sel­l­aista puoluetta.

 123. Poju Antsa­lo: Vit­sailetko? Syn­nyin 1971 ja kävin korkeak­oulu­ni 90-luvul­la, jol­loin inter­net teki tuloaan ja äly­puhe­lim­ia appei­neen ei osan­nut ennus­taa kukaan. Maail­ma on muut­tunut 80-luvul­ta läh­tien niin nopeasti, että kukaan ei pysty oppi­maan uusia asioi­ta enää tarpeek­si nopeasti pysyäk­seen kun­nol­la perässä. Tämän päivän koul­u­lais­ten opit ovat jo van­hen­tuneet siinä vai­heessa, kun he siir­tyvät työelämään, vai opete­taanko kouluis­sa tekoä­lyn hyö­dyn­tämistä ja mui­ta vielä kek­simät­tä ole­via asioi­ta? Siinä lie­nee yksi seli­tys nykyongelmillemme.

  Maail­ma on muut­tunut aina aika nop­saan. Kun valmis­tu­in 194 niin 1979 se tieto oli jo van­hen­tunut läh­es täysin

  Mut­ta kun on oppin­ut opiskele­maan ja hake­maan tietoa niin ei ollut mikään iso juut­tu opetel­la uusi teknolpgia.

  Sama on tois­tunut muu­ta­man vuo­den välein

  Ihmi­nen syr­jäy­tyy työelämästä sen vuok­si, että joutuu saat­ta­maan van­han teknolo­gian hau­taan eikä pääse kiin­ni uuteen teknologiaan

  Tieto­jär­jestelmis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyörit­tävät saavt hoitaa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jestelmään koulute­taan uut­ta väkeä.

  Ihmisen työu­ra on sidot­tu teknolo­gian elinikään

 124. Pekka T.: Eikö luon­tevin vai­h­toe­hto kuitenkin olisi äänestää ehdokas­ta, jon­ka esit­tämä vai­h­toe­hto on real­isti­nen ja joka jakaa äänestäjän kanssa saman kaltaiset arvot?

  Olisi kai. Mut­ta aina ei ole sel­l­aista vai­h­toe­htoa. Joillekin ei koskaan. Pres­san­vaaleis­sa piti viime kädessä vali­ta kahdes­ta ehdokkaas­ta, jos toinen edus­taa mädäk­si koet­tua eli­it­tiä, liki päin­vas­taista arvo­maail­maa ja hänet vielä koetaan henkilöko­htais­es­tikin kor­rup­toituneesi, niin vai­h­toe­hdot ovat vähissä..

  Sitä­pait­si joka ain­oaa repub­likaa­nia parem­mis­to ja sen hal­lit­se­ma media olisi haukkunut samaan tapaan kuin Trumpia, ei ehkä yhtä kovaa, mut­ta suun­taus olisi ollut sama, joten mah­dol­lis­es­ti kävisimme tätä keskustelua olisi­pa sit­ten kuka tahansa repub­likaani tul­lut valituksi.
  Jos taas äänestäjä koki tarvet­ta pöl­lyyt­tää mädäk­si koke­maansa estab­lish­ment­tia, niin ei siihen repub­likaanien ehdokkaista tain­nut Trumpia parem­paa ehdokas­ta löy­tyä. Trump oli selvim­min estab­lish­mentin ulkop­uo­li­nen, poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­tein, rah­vaanomaisin ja niin aggres­si­ivi­nen, että on help­po uskoa hänen saa­van Wash­ing­tonin pyrstö­su­lat pöl­lyämään val­taan päästyään. Demareil­ta ehkä Sanders olisi uud­is­tanut hallintoa, mut­ta hän taas arvolib­er­aali­na ei kon­ser­vati­ivisille Trumpin äänestäjille olisi kel­van­nut, eikä myöskään markki­na­t­aloushenkisille kom­mu­nisti­na. Eikä ollut edes valit­tavis­sa lopulta.

  No itsel­läni ei tot­ta puhuen juuri käsi­tys­tä jenkki­estab­lish­mentin mädän­näisyy­destä, mut­ta ilmeis­es­ti suuri osa äänestäjistä siihen uskoo.

  tai sit­ten hän ryhtyy toteut­ta­maan ohjel­maansa ja saa maail­man entistäkin enem­män sekaisin.

  Ei se Trumpin äänestäjille niin selvää ole. Hei­dän loogisen­ta­painen päät­te­lyketjun­sa on saanut hei­dät usko­maan Trumpin ohjel­man paran­ta­van maail­maa. Eivätkä he var­maankaan niin väärässä ole kuin sinä luulet, itse asi­as­sa en ole var­ma kumpi on väärem­mässä, sinä vai he? Tuskin kumpikaan aivan oikeassa.

 125. Liian van­ha:

  Tieto­jär­jestelmis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyörit­tävät saavt hoitaa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jestelmään koulute­taan uut­ta väkeä.

  Ihmisen työu­ra on sidot­tu teknolo­gian elinikään 

  Isois­sa fir­moissa tarvi­taan myös van­han tekni­ikan asiantun­ti­joi­ta paikkaa­maan eläk­keelle lähteneitä.

 126. Sylt­ty:
  Tämä trum­petisti taitaa muuten olla se sama kaveri, joka Ukrainan sodas­sakin 2014 näki aivan selvästi, mis­tä oli kyse kun taas me muut ei vaan tajut­tu maan his­to­ri­aa, eikä paljoa muu­takaan: kyse­hän oli don­bassi­lais­ten vapaus­tais­telus­ta, kansan­nonusus­ta Kio­van uut­ta nat­si­hallintoa vas­taan, johon Venäjäl­lä ei ollut osaa eikä arpaa.
  Vaikut­taa että häiskä on taas joutunut nenästä vedetyksi.

  En ymmär­rä mik­si täl­laiseen nim­imerkkikir­jail­i­jaan käymiseen tuh­lataan pal­stamil­lime­tre­jä muuten tasokkaal­la “keskustelu­pal­stal­la”, mut­ta kai se on vastattava.

  Tosi­aan, Ukrainan kohdal­lakin näin asi­at selvem­min kuin val­ta­me­dia ainakaan uskalsi julk­i­tuo­da; val­ta­me­di­as­sa pitkään ihan vakavis­saan arvuutelti­in, että lihaniskat ovat aito­ja paikallisia vas­tar­in­tamiehiä, ja väl­tet­ti­in viimeiseen asti sen tekemistä selväk­si, että Putin­han sinne oli miehen­sä lähet­tänyt. Min­ulle asia oli päivän­selvää alus­ta alka­en ja suo­ma­laisen eli­itin ja medi­an suomet­tunut hyssyt­te­ly tai sokeus hävet­ti. Löy­det­ti­in­pä jostain jopa Venäjä-asiantun­ti­joi­ta ja suo­ma­laisia upseere­ja ker­tomaan, ettei­hän siel­lä sen­tään voi Venäjän armei­jan soti­lai­ta olla, sil­lä hei­dän ammat­tiylpeyten­sä ei antaisi myöten toimia tunnuksettomina.

  Täl­lä pal­stal­la en muista sil­loin aiheesta kir­joit­ta­neeni, muutenkin tääl­lä tulee käy­tyä ehkä pari ker­taa vuodessa.

 127. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Eiköhän monis­sa mais­sa tähän vaiku­ta paljon maa­han­muut­to. Vasem­mistopop­ulis­tiset puolueet kan­nat­ta­vat yleen­sä run­sas­ta maa­han­muut­toa, ja vain osa duunareista suos­tuu kan­nat­ta­maan sel­l­aista puoluetta.

  Eiköhän se ole ollut oikeis­to joka halu­aa maahanmuuttoa ?

  http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001571298.html

  Enpä ole näh­nyt, että kukan vasem­mis­to­lainen olisi halun­nut tänne kah­ta miljoon­aa mamua ??

  Pako­laisi­akin on otet­tu hilli­tysti 2000 vuodessa, mut­ta nyt SOS hal­li­tuk­sen aikana määrä on moninkertaistunut

 128. Trum­petisti:
  “Point­ti ei sinän­sä ollut dip­painssien suurem­pi älykkyys, enkä varsinkaan sanonut joka ain­oaa dip­painssiä älykkääm­mäk­si kuin kukaan toimit­ta­ja on. Dip­painssit ja älykkyyten­sä vedin esi­in vas­tauk­se­na väit­teeseen, että toimit­ta­jat, jot­ka ovat kaiketi se oikeamielisin ammat­tikun­ta, eivät ole ainakaan älykkyyten­sä perus­teel­la oikeam­mas­sa kuin muut, kun tuskin kukaan kuvit­telee toimit­ta­jien ole­van älykkäin ammat­tikun­ta. Tuskin edes asiantun­tevin, edes omil­ta erikoisalueil­taan, hyvin har­vo­ja poikkeuk­sia luku­unot­ta­mat­ta ja nämä poikkeukel­lisen älykkäät ja asiantun­te­vat pitkän lin­jan jour­nal­is­tit eivät unel­moikaan niin vah­vasti kuin vas­ta toimit­ta­jak­oulus­ta ulos las­ke­tut unel­moi­jatyt­töset. Valitet­tavasti ensin­mainit­tu­ja on Suomes­sa hyvin vähän ver­rat­tuna viimeisi­in ja ne har­vatkin ovat hil­jaisem­pia kuin rai­vokkaik­si oikeu­den miekoik­si itsen­sä koke­vat unelmatyttelit.”

  Nim­imerk­ki on näköjään myös VKS eli Van­ha Kar­vainen Sovin­isti kos­ka on tästäkin onnis­tunut tekemään sukupuo­likysymyk­sen. Entäs jos dipl. ins. onkin “tyt­teli” ja toimit­ta­ja on insinöörin­ke­tale (niinkuin oman koke­muk­seni mukaan usein on)?

 129. Liian van­ha: Maail­ma on muut­tunut aina aika nop­saan. Kun valmis­tu­in 194 niin 1979 se tieto oli jo van­hen­tunut läh­es täysin

  1974? 1964? Vuo­den 194 tietämys oli tot­ta tosi­aan aika van­hen­tunut­ta 1979 😉

  Liian van­ha: Mut­ta kun on oppin­ut opiskele­maan ja hake­maan tietoa niin ei ollut mikään iso juut­tu opetel­la uusi teknolpgia.

  Sama on tois­tunut muu­ta­man vuo­den välein

  Ihmi­nen syr­jäy­tyy työelämästä sen vuok­si, että joutuu saat­ta­maan van­han teknolo­gian hau­taan eikä pääse kiin­ni uuteen teknologiaan

  Tieto­jär­jestelmis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyörit­tävät saavt hoitaa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jestelmään koulute­taan uut­ta väkeä.

  Ihmisen työu­ra on sidot­tu teknolo­gian elinikään 

  Tässä on var­masti paljon perää. Tun­tuu kuitenkin, että pahin­ta on kuin­ka suh­tau­tu­mi­nen työn­tek­i­jän vikoi­hin ja puut­teisi­in on muut­tunut tek­nol­o­gisen kehi­tyk­sen keskel­lä. Aikoinaan riit­ti, että ilmestyy maanan­tai-aamu­na työ­paikalle ilman kra­pu­laa ja hoiti työn­sä. Nykyään pitää on super­ih­mi­nen, että selviää jatku­vista YT-neu­vot­teluista. Super­ih­misiä toki on, Suomen kokoises­sa maas­sa on var­masti tuhan­sia super­ih­misiä (jokainen meistä on var­masti tavan­nutkin heitä), mut­ta entäs kaik­ki muut?

  Super­ih­mi­nen: Korkea älykkyys yhdis­tyy kykyyn muis­taa lop­puelämän­sä kaik­ki ker­ran luettu/kuultu. Komea/kaunis ulkonäkö ja sen tuke­ma suju­va sosi­aal­isu­us verkos­toi­tu­misi­neen ja kyky vaku­ut­taa muut omista kyvy­istä. Super­ih­misel­läkin on suuri­akin heikkouk­sia (ahneus, nar­sis­mi, kyvyt­tömyys ymmärtää nyky­taidet­ta jne.), mut­ta sat­tumal­ta nämä eivät hait­taa men­estymistä, kos­ka yhteiskun­ta on kum­mallisel­la taval­la “päät­tänyt” näi­den heikkouk­sien ole­van vahvuuk­sia. Niistä onkin jopa hyötyä.

 130. ksee: Jos asiantun­ti­ju­us on yliopis­to-opin­to­jen varas­sa, niin heikois­sa kan­timis­sa­han hom­mat var­maankin ovat. Toki täl­laisia ruti­inilu­on­toisia asiantun­ti­jate­htäviä, jois­sa “osaami­nen” supis­tuu pahim­mil­laan valmi­in pros­es­sikaavion seu­raamisek­si tms., on olemassa 

  Yliopis­toista opitut taidot eivät tietenkään ole mitään pros­es­sikaavion seu­raamista, vaan lähin­nä oman erikoisalan yleisku­van ymmärtämistä — tämä on tärkeää, jot­ta pystyy opiskele­maan uut­ta sen oman alansa sisäl­lä ja kehit­tymään asiantuntijaksi.

  Jokainen opiskelee työu­ransa aikana uusia asioi­ta, mut­ta jos olet vaik­ka maan­mit­taus-alan asiantun­ti­ja niin mikäli hom­mia ei ole niin tätä on vaikea siirtää vaikka­pa sähkötekni­ikan asiantun­te­muk­sek­si, kos­ka perusk­oulu­tus on erilainen.

  Ja edelleen, saman alan eri toimi­alo­jen sisäl­lä on vari­aa­tioi­ta — asiantun­ti­ju­us on usein sitä että olet jos­sain tietyssä lokerossa hyvin pitkäl­lä ja sinne pääsemisen voi viedä vuosia.

  Maail­ma on jakau­tunut eri­laisi­in osaamisklus­terei­hin ja näi­den klus­terei­den välil­lä tapah­tuu jatku­vasti liiket­tä kos­ka markki­na­t­alous ohjaa niitä — esim. Nokia muo­dosti suomeen mobi­ilitekni­ikan klus­terin, joka hävisi aika nopeasti muu­ta­man vuo­den aikana kokon­aan pois.

  Nyt meil­lä on vah­va peli­te­ol­lisu­u­den klus­teri — se tun­tuu nyt yhtä ikuiselta kuin Nokia, mut­ta mitenkään var­maa senkään kestämi­nen vuosikym­meniä ei ole.

  Samoin paperitekni­ikas­sa tai ydin­voimaloiden rak­en­tamises­sa Suomes­sa on ollut asiantun­ti­joi­ta aivan huip­ul­ta. Tääl­lä on osaamista laivan­raken­nuk­ses­ta mut­ta kaik­ki nämä ovat markki­na­t­alouden liikkei­den armoilla.

  Jos täm­möi­nen klus­teri rom­ah­taa täl­löin asiantun­ti­jat joutu­vat työt­tömäk­si ja tekni­ikan kehi­tys ja markki­na­t­alouden dynaamisu­us mielestäni aiheut­taa sen, että näitä tapah­tuu yhä nopeam­mas­sa syklissä.

  Moni on läht­enyt ulko­maille tuom­moi­sen muu­tok­sen seurauksena.

 131. Lep­oti­la zZ:

  Nat­sisak­sas­sa kroonis­es­ti onnet­tomat yksilöt vaku­ut­tui­v­at, että hei­dän onnet­to­muuten­sa oli kansal­lista laat­ua, ja kun­han he yhdis­tyivät ja otta­vat takaisin heille kuu­lu­van ase­mansa – ja kas­vat­ta­vat Leben­srau­mi­aan – ahdis­tuskin helpot­taisi. Onko tämä vain nat­siko­rt­ti vai voisiko rin­nas­tus olla psykol­o­gis­es­ti oikeansuuntainen?

  Keskustelu on päättynyt.

 132. “Poli­ti­ikas­sa tarvi­taan unelmia parem­mas­ta tule­vaisu­ud­es­ta. Demarien unel­ma on muren­tunut pieniksi palasik­si teol­lis­ten työ­paikko­jen katoamisen myötä.”
  ”Per­in­teinen poli­it­ti­nen vasem­mis­to voi tietysti kysyä itseltään, mik­si taloudel­liseen ahdinkoon joutuneet duu­nar­it etsivät pelas­tus­ta oikeistopop­ulis­mista eikä vasemmistopuolueista.”
  Mikähän siinä on, että pop­ulis­mili­ikkei­den syn­ty sälytetään yksi­no­maan demarien niskoille? Ovatko siis por­varipuolueet (jot­ka esi­in­tyvä koko kansan nimis­sä) kokon­aan vapautet­tu rin­ta­mavas­tu­us­ta? Vieläkö kan­nat­taa nau­reskel­la auringonlaskun vasem­mistop­uolueille siinä vai­heessa, kun päähän potk­i­tut ja syr­jäy­tyneet tule­vat kop­ut­tele­maan Wes­t­endin ja Kem­peleen ovia? Tai ampu­vat ikkunoi­hin muul­lakin kuin luftarilla?

 133. Liian van­ha: Eiköhän se ole ollut oikeis­to joka halu­aa maahanmuuttoa ?

  http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001571298.html

  Enpä ole näh­nyt, että kukan vasem­mis­to­lainen olisi halun­nut tän­nekah­ta miljoon­aa mamua ??

  Pako­laisi­akin on otet­tu hilli­tysti 2000 vuodessa, mut­ta nyt SOS hal­li­tuk­sen aikana määrä on moninkertaistunut

  Nyt puhut­ti­in nimeno­maan oikeistopop­ulis­teista, joista kukaan ei halua tänne lisää maa­han­muut­ta­jia, ei oikeis­tos­ta yleen­sä. Esimerkik­si tuos­sa uutises­sa en huo­maa maini­tun mis­sään, että oikeistopop­ulis­tit halu­aisi­vat nuo kak­si miljoon­aa maahanmuuttajaa. 

  Vasem­mistopop­ulis­teil­la nykyään suo­ras­taan liik­keen kan­ta­va voima on inter­sek­tion­aal­isu­us, johon sisäl­tyy eräitä sor­toasetelmia, joista yksi on se, että valkoiset sor­ta­vat ja rodullis­ta­vat mui­ta. Sik­si mui­ta täy­tyy ilmeis­es­ti jonkin­laisen empa­t­ian takia ottaa tänne, ja tämän inter­sek­tion­aalisen ajat­telun mukaan kaik­ki maa­han­muut­toa kri­ti­soi­vat ovat rodullistavia.

  Se, että pako­laisia otet­ti­in aikaisem­min hilli­tysti 2 000 pako­laista ja nyky­isin enem­män ei johdu mis­tään päätök­ses­tä, vaan muu­tos tapah­tui itses­tään. Val­las­sa olisi voin­ut olla mitkä tahansa puolueet, ja tämä muu­tos olisi silti tapahtunut. 

  2 000 pako­laista on sinän­sä sekin liikaa. Mon­et kaupungi­nosis­sa­han oli alka­nut ghet­tou­tu­mis­pros­es­si jo tuol­la 2 000 pako­laisen vuosimääräl­lä, sil­lä hei­dän keskit­tymisen­sä muu­ta­maan kaupungi­nosaan on niin voimakasta.

 134. jalankulk­i­ja:
  Nim­imerk­ki on näköjään myös VKS eli Van­ha Kar­vainen Sovin­isti kos­ka on tästäkin onnis­tunut tekemään sukupuo­likysymyk­sen. Entäs jos dipl. ins. onkin “tyt­teli” ja toimit­ta­ja on insinöörin­ke­tale (niinkuin oman koke­muk­seni mukaan usein on)?

  En ole tuokaan leg­en­da. Enkä tehnyt tästä sukupuo­likysymys­tä, vaik­ka käytänkin stereo­typ­isiä tytöt­te­ly- ja ukot­teluil­mauk­sia tietyis­sä yhteyk­sis­sä. Ei var­maan vuon­na 2016 tarvitse kenellekään alkaa selit­tämään, että ins­seis­sä on naisia ja lib­er­aaleis­sa toimit­ta­jis­sa miehiä. Keskimäärin kuitenkin ins­seis­sä enem­män miehiä (mihin en aiem­min ottanut lainkaan kan­taa) ja lib­er­aal­ius taas on tutk­i­tusti fem­i­ni­in­im­pää kuin kon­ser­vati­ivius (tai pop­ulis­mi), mikä näkyy myös äänestäjien sukupuolijakaumissa.

  Min­un kult­tuuris­sani täl­lainen tytöt­te­ly ei ole sen pahek­sut­tavam­paa kuin vaik­ka “junt­tiäi­jistä” puhumi­nen (mik­si muuten sinä et oletet­tavasti ota kier­roksia tuos­ta, vaik­ka onhan jun­teis­sa muitakin kuin äijiä?). Kaipaankin takaisin aikakau­teen, kun kukaan ei ymmärtänyt tulleen­sa sor­re­tuk­si tyt­tö- tai ‑ukko-päät­teisien letkau­tuk­sien vuok­si. Eikä kukaan kokenut tulleen­sa sor­re­tuk­si, kos­ka Helsin­gin kaupun­gin val­is­tusvideossa sat­tui esi­in­tymään yksi oman sukupuolen edus­ta­ja. Sik­sikin äänestän taan­tu­muk­sel­lisia voimia. Toinen vai­h­toe­hto olisi muut­tua poli­it­tis­es­ti kor­rek­tik­si lib­er­aa­lik­si, mut­ta en koe pystyväni siihen oma­nar­von­tun­toni ja miehuuteni säi­lyt­täen. Ehkä iän myötä laske­vat testos­teroni­ta­sot ämmäyt­tävät min­utkin tai sit­ten Trump muut­taa kel­lo­jen suuntaa.

  Punik­ki:
  Ovatko siis por­varipuolueet (jot­ka esi­in­tyvä koko kansan nimis­sä) kokon­aan vapautet­tu rin­ta­mavas­tu­us­ta? Vieläkö kan­nat­taa nau­reskel­la auringonlaskun vasem­mistop­uolueille siinä vai­heessa, kun päähän potk­i­tut ja syr­jäy­tyneet tule­vat kop­ut­tele­maan Wes­t­endin ja Kem­peleen ovia? Tai ampu­vat ikkunoi­hin muul­lakin kuin luftarilla? 

  Sama­han se por­var­ille on ampuuko ikku­naan kom­mu­nisti vai nat­si? Nat­sien kanssa itse asi­as­sa por­var­it pär­jä­sivät aikoinaan parem­min. Ei pop­ulistien nousu vasem­mis­ton rau­nioille siis ole por­vareil­ta mitään pois, eikä edes yhteiskun­ta­rauhaa järkytä his­to­ri­al­lisen todis­tu­saineis­ton perus­teel­la, sil­lä vah­va vasem­mis­tokin on yhtäläi­nen uhka kuin vah­vat pop­ulis­tit / äärioikeisto.

 135. Tero Tolo­nen: Jos täm­möi­nen klus­teri rom­ah­taa täl­löin asiantun­ti­jat joutu­vat työt­tömäk­si ja tekni­ikan kehi­tys ja markki­na­t­alouden dynaamisu­us mielestäni aiheut­taa sen, että näitä tapah­tuu yhä nopeam­mas­sa syklissä.

  Nyt olet turhan pessimistinen. 

  Jos klus­teri on maail­man­lu­okkaa, se on yllät­tävän sitkeähenk­i­nen. Esimerkik­si tääl­lä Oulus­sa on taas ankara pula mobi­ilitekni­ikan osaa­jista, draive­ri­na paljolti “inter­net of things”. 

  Myös taitavasti johde­tut yksit­täiset teknolo­giayri­tyk­set ovat yllät­tävän sitkeähenkisiä. Ne löytävät van­hen­tuneelle teknolo­gialleen uusia käyt­tö­muo­to­ja, tyyp­il­lis­es­ti jonkin nisch-markki­nan, tai omak­su­vat sel­l­aisen uuden teknolo­gian, jos­sa voivat hyödytää yri­tyk­sessä jo ole­vaa osaamistaan.

  Mur­rokset sat­ut­ta­vat enem­mänkin kaiken­laisia yleisjo­hta­jia, ‑markki­noi­jia, koor­di­naat­tor­e­i­ta jne. Asiantun­ti­jat selviävät näistä mur­roksista. Joskus joutuu lähtemään ulko­maille töi­hin, mut­ta mikäpä siinä. Matkailu avartaa.

 136. Pekka T.: Eikö luon­tevin vai­h­toe­hto kuitenkin olisi äänestää ehdokas­ta, jon­ka esit­tämä vai­h­toe­hto on real­isti­nen ja joka jakaa äänestäjän kanssa saman kaltaiset arvot?

  Näin­hän juuri tapah­tui eli repub­likaan­it äänes­tivät repub­likaaniehdokas­ta ja demokraatit demokraat­tiehdokas­ta. Trump voit­ti kos­ka osa demokraat­tiäänestäjistä jät­ti äänestämät­tä, ei sen vuok­si että Trump olisi saanut suuren äänivyöryn.

  Repub­likaan­it taas äänes­tivät Trumpin ehdokkaak­seen kos­ka oli­vat kyl­lästyneitä oman eli­it­tin­sä toimintaan.

  Demokra­tia siis voit­ti, mikä tässä on niin ihmeellistä?

  Vaalien jäl­keen Hillary sanoi että ”USA:n kansa oli pahem­min kah­ti­a­jakau­tunut kuin he uskoi­vat”. Siinä se on san­ot­tu selvästi: kyse on siitä että kun äänestyspros­ent­ti on hyvin alhainen, niin vain peruskan­nat­ta­jat käyvät äänestämässä. Ja he eivät hevin vai­h­da kan­taansa. Eivät demokraatitkaan sen­tään kan­taansa vai­h­ta­neet ainakaan suures­sa määrin, he vain eivät äänestäneet.

  Bill Clin­ton oli oikeil­la jäljil­lä kun hän varoit­ti Hillaryä ja vaa­likam­pan­jan johtoa siitä ettei vaale­ja voi voit­taa moit­ti­mal­la vas­tae­hdokas­ta ja jät­tämäl­lä oman kan­natuk­sen varmis­ta­mat­ta demokraat­tiäänestäjien joukos­sa siel­lä mis­sä vaalit ratkaistaan. Hänet kuitenkin pis­tet­ti­in mielip­itei­neen syr­jään jos­ta hän oli vihainen.

  http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001954616.html

  Tämän päivän HS:n mukaan Oba­ma on antanut Kreikas­sa lausun­non jon­ka mukaan glob­al­isaa­tion kurssia pitää muut­taa: ”Kun näkee ihmis­ten, maail­man­laa­juisen eli­itin, varakkaiden suury­htiöi­den elävän ilmeisen eri sään­nöil­lä vero­ja väl­tellen ja por­saan­reikä manip­u­loiden, se ruokkii syvää epäoikeu­den­mukaisu­u­den tuntua”.

  Tuos­sa oli siis 1. viite USA:n demokraat­tien kurss­in­muu­tok­seen jota äänestämät­tä jät­täneet demokraatit halu­si­vat. Oli­vatko he siis tyh­miä, kun nyt näyt­tää siltä että kurss­in­muu­tos tulee?

  Oba­ma myös korosti lausun­nos­saan sitä että demokra­tia nimeno­maan toi­mi USA:ssa. Me tääl­lä näymme uno­hta­van sen että oli kak­si vai­h­toe­htoa (kuten aina) joista toinen pitää vali­ta: nyt se valit­ti­in jät­tämäl­lä äänestämät­tä demokraat­tiehdokas­ta, ei ryn­täämäl­lä sankoin joukoin äänestämään pop­ulis­tista vas­tae­hdokas­ta. Trumphan sai vähem­män ääniä kuin Mitt Rom­ney edel­li­sis­sä vaaleissa.

  Paljon on puhut­tu myös Oba­macares­ta ja kuin­ka se oli suuri saavu­tus. Se on edelleen kuitenkin huono jär­jestelmä joka tulee hyvin kalli­ik­si taval­lisille ihmisille. Jostain syys­tä Oba­ma ei saanut jär­jestelmää kor­jat­tua niin että se olisi kestäväl­lä poh­jal­la. Eräs syy on var­maankin se että jokaista kon­gressiedus­ta­jaa kohden on kuusi lob­baria lob­baa­mas­sa ter­vey­den­huol­lon yri­tys­ten puoles­ta (näin san­o­taan). Kansan tuomio oli kuitenkin selvä: heikko esitys.

  Lop­pukeven­nyk­sek­si Oscar Wilden lausah­dus ekon­o­mis­teista: Ekon­o­misti on henkilö joka tietää kaiken hin­noista mut­tei ymmär­rä mitään arvoista.

 137. Tero Tolo­nen: Jokainen opiskelee työu­ransa aikana uusia asioi­ta, mut­ta jos olet vaik­ka maan­mit­taus-alan asiantun­ti­ja niin mikäli hom­mia ei ole niin tätä on vaikea siirtää vaikka­pa sähkötekni­ikan asiantun­te­muk­sek­si, kos­ka perusk­oulu­tus on erilainen.

  Mik­si täl­laisen ihmisen pitäisi siir­tyä sähkötekniikkaan?

  Ymmärtääk­seni suo­ma­laiset maan­mit­tausalan asiantun­ti­jat ovat per­il­lä pait­si per­in­teis­es­tä geo­de­si­as­ta myös esim. satelit­tien avul­la suoritet­tavas­ta resurssikar­toituk­ses­ta. Tarvet­ta täl­laiseen on ympäri maail­maa ja se tulee lisään­tymään ilmas­to­muu­tok­sen myötä.

  Todel­liselle asiantun­ti­jalle löy­tyy töitä. Jos ei Suomes­ta, niin muual­ta. Suo­ma­laisia kel­losep­piä on mm. Svei­sis­sä tekemässä huip­puta­son mekaanisia kel­lo­ja, vaik­ka se jos mikä on van­hen­tunut­ta tekniikkaa.

 138. Punik­ki:
  “Poli­ti­ikas­sa tarvi­taan unelmia parem­mas­ta tule­vaisu­ud­es­ta. Demarien unel­ma on muren­tunut pieniksi palasik­si teol­lis­ten työ­paikko­jen katoamisen myötä.”
  ”Per­in­teinen poli­it­ti­nen vasem­mis­to voi tietysti kysyä itseltään, mik­si taloudel­liseen ahdinkoon joutuneet duu­nar­it etsivät pelas­tus­ta oikeistopop­ulis­mista eikä vasemmistopuolueista.”
  Mikähän siinä on, että pop­ulis­mili­ikkei­den syn­ty sälytetään yksi­no­maan demarien niskoille? Ovatko siis por­varipuolueet (jot­ka esi­in­tyvä koko kansan nimis­sä) kokon­aan vapautet­tu rin­ta­mavas­tu­us­ta? Vieläkö kan­nat­taa nau­reskel­la auringonlaskun vasem­mistop­uolueille siinä vai­heessa, kun päähän potk­i­tut ja syr­jäy­tyneet tule­vat kop­ut­tele­maan Wes­t­endin ja Kem­peleen ovia? Tai ampu­vat ikkunoi­hin muul­lakin kuin luftarilla?

  tuol­lainen ske­naario on 90-lukua. Työt­tömät saadaan rauhal­lisek­si netil­lä ja sirkushuvil­la tänä päivänä.

 139. Vin­ha Perä: Demokra­tia siis voit­ti, mikä tässä on niin ihmeellistä?

  https://www.jacobinmag.com/2016/11/bernie-sanders-democratic-labor-party-ackerman/
  Tässä artikke­lis­sa mm. mie­lenki­in­toinen ana­lyysi siitä, miten haas­teel­lista on yrit­tää luo­da Yhdys­val­toi­hin uusi puolue. Maan poli­it­tiset käytän­teet ovat sitä luokkaa, että estab­lish­mentin ulkop­uo­li­nen poli­ti­ik­ka on suun­nilleen yhtä help­poa kuin Sin­ga­pores­sa tai Venäjäl­lä. Euroopan neu­vos­ton moit­teet Azer­baizanille ja Valkovenäjälle niiden vaal­i­jär­jestelmistä voisi­vat yhtä hyvin koskea keskiver­toamerikkalaista osaval­tio­ta. Kak­sipuolue­jär­jestelmä pysyy pystyssä sil­lä, että vai­h­toe­hto­jen luomi­nen on tehty läh­es mah­dot­tomak­si, ja tätä ei mitenkään peit­el­lä: kun repub­likaan­it ajoi­vat Ari­zonas­sa lain­muu­tos­ta, jol­la käytän­nössä estetään lib­er­taaripuolueen osal­lis­tu­mi­nen vaalei­hin, he myön­sivät avoimesti, että tarkoi­tus on vaikut­taa vaal­i­t­u­lok­seen viemäl­lä ihmisiltä vaihtoehdot.

 140. trum­petisti:

  Ei se Trumpin äänestäjille niin selvää ole. Hei­dän loogisen­ta­painen päät­te­lyketjun­sa on saanut hei­dät usko­maan Trumpin ohjel­man paran­ta­van maail­maa. Eivätkä he var­maankaan niin väärässä ole kuin sinä luulet, itse asi­as­sa en ole var­ma kumpi on väärem­mässä, sinä vai he? Tuskin kumpikaan aivan oikeassa.

  Kukaan meistä ei ole aina oike­as­sa. No, jotkut luule­vat ole­vansa, mut­ta eiväthän hekään tietenkään ole.

  Meil­lä kaikil­la on myös täysi oikeus omaan mielip­i­teeseen. Silti kaik­ki mielip­i­teet eivät ole sama­nar­voisia. Eri näkökul­mien pohdiskelu­un ja tosi­a­sioi­hin perus­tu­va mielipi­de on tietenkin arvokkaampi kuin löysästi heit­et­ty ennakkolu­u­lo tai asenne. Demokra­ti­as­sa molem­mil­la on silti sama painoarvo.

  Demokra­tia on vaa­ti­va jär­jestelmä, sil­lä se edel­lyt­tää akti­ivisia, kri­it­tisiä ja tiedostavia äänestäjiä. Muuten se ei toi­mi kun­nol­la, vaik­ka toki lop­putu­los aina saadaan. Viime aikoina on lisään­tynyt käytän­tö, jos­sa äänestäjät vähät välit­tävät tosi­a­sioista tai ehdokkaiden asial­lisu­ud­es­ta. He ovat siir­tyneet totu­u­den­jälkeiseen aikaan, jos­sa oma tunne ja väkevä asenne riittää.

  Kah­den ehdokkaan vaaleis­sa syn­tyy kieltämät­tä tilantei­ta, jois­sa kumpikaan ehdokkaista ei ole suurelle osalle äänestäjistä oikein sopi­va. Näin on min­ullekin käynyt Suomen pres­i­dentin­vaalien toisel­la kier­roksel­la. Silti — Don­ald Trumpin toim­inta ehdokkaana oli niin vas­ten­mielistä, että min­un olisi ollut vaikea äänestää hän­tä, vaik­ka hänen mielip­i­teen­sä oli­si­vat pitkälti vas­tan­neet omi­ani (mitä ne eivät lähi­mainkaan tehneet).

 141. Vin­ha Perä: Paljon on puhut­tu myös Oba­macares­ta ja kuin­ka se oli suuri saavu­tus. Se on edelleen kuitenkin huono jär­jestelmä joka tulee hyvin kalli­ik­si taval­lisille ihmisille. Jostain syys­tä Oba­ma ei saanut jär­jestelmää kor­jat­tua niin että se olisi kestäväl­lä poh­jal­la. Eräs syy on var­maankin se että jokaista kon­gressiedus­ta­jaa kohden on kuusi lob­baria lob­baa­mas­sa ter­vey­den­huol­lon yri­tys­ten puoles­ta (näin san­o­taan). Kansan tuomio oli kuitenkin selvä: heikko esitys.

  Tämä Oba­macare keskustelu on osit­tain off-top­ics, mut­ta jatkan sitä, kos­ka se ilmen­tää amerikkalaisuutta. 

  Olemat­ta mikään USA:n ter­vey­den­hoito­jär­jestelmän tun­ti­ja olen ymmärtänyt, ettei entisessä/nykyisessä jär­jestelmässä ihmisiä jätetä heit­teille. Se vain on tietyn­lainen perälau­ta, jon­ka liit­to­val­tio mak­saa. Eräs ikävä seu­raus on ollut, että ei-varakkaat ihmiset anta­vat sairau­den pahen­tua niin pitkälle, että mak­sut ovat val­tion piikissä. Kos­ka ne ovat val­tion piikissä, se antaa yksi­ty­isille hoitofir­moille aika vähän insen­ti­iviä olla tehokkaita. 

  Oba­mal­la oli absolu­ut­tis­es­ti mah­do­ton­ta saa­da aikaan pohjo­is­maalais­mainen täysin kat­ta­va val­tion bud­jetin kaut­ta rahoitet­ta­va sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmä. Oba­ma yrit­ti hoitaa tämän siten, että sairas­vaku­u­tuk­set ote­taan yksi­ty­isiltä vaku­ut­ta­jil­ta. Liit­to­val­tio tar­joaa kep­piä yksilöille ja mon­en­laisia porkkanoi­ta vakuutusyhtiöille.

  Upea yri­tys, mut­ta se se saat­taa romahtaa.Terveet eivät halua ilmoit­tau­tua systeemiin.

  Ei tuo Oba­macaren aja­tus huono ole vaku­u­tusy­htiöi­denkään näkökul­mas­ta. Mik­si esim. Pohjo­la perus­taa sairaaloita? 

  Suomes­sa piik­ki ei ole koskaan ollut auki, mut­ta piikin pitu­u­den määrit­tävät tule­vaisu­udessa muutkin kuin julk­isra­hoit­teiset toimijat.

 142. Trum­petis­tille kiitos hyvistä viesteistä. Kam­pan­join­ti herät­ti minus­sa saman­su­un­taisia ajatuk­sia. Yhtä kohtaa on pakko kommentoida:

  trum­petisti: Myös tulot ja älykkyys kor­reloi­vat keskenään ja Trumpin äänestäjien tulothan oli­vat korkeam­mat kuin Clin­tonin äänestäjien.

  Veikkaisin, että tuloil­la ja älykkyysosamääräl­lä on vah­va kor­re­laa­tio (en tiedä onko asi­aa tutkit­tu), mut­ta äänestyskäyt­täy­tymisel­lä ja älykkyysosamääräl­lä ei vält­tämät­tä (en tiedä onko sitäkään tutkittu). 

  Kak­sipuolue­jär­jestelmässä oikeis­to­laisem­man vai­h­toe­hdon äänestäjät yleen­sä ovat rikkaampia. Har­va äänestää vaaleista toiseen puoluet­ta, joka lupaa korot­taa sin­un vero­jasi ja käyt­tää rahat muiden ihmis­ten hyväk­si. Näis­sä vaaleis­sa puolue­jakau­ma suu­rit­u­lois­t­en äänestäjien kesken oli kuitenkin his­to­ri­al­lisen tasainen. Exit pol­lien mukaan korkeim­mas­sa tulolu­okas­sa 48 % äänesti Trumpia ja 46 % Clin­to­nia, kun yleen­sä repub­likaane­ja äänestää läh­es 60 % suu­rit­u­loisim­mista. Myös alueel­li­sista tilas­toista näkee, että Trumpin pöl­höpop­ulisti­nen kam­pan­join­ti karkot­ti “sivistys­porvare­i­ta” ja “eli­it­tiä” demokraat­tien ja lib­er­taaripuolueen leiri­in. Lop­putu­lok­seen sil­lä ei toki ollut vaiku­tus­ta, kos­ka tilalle tuli paljon tyh­miä (lue: köy­hiä) äänestäjiä.

  Laskin vaalien jäl­keen, että Yhdys­val­tain 50 pien­i­t­u­loisim­mas­ta piirikun­nas­ta (coun­ty or coun­ty-equiv­a­lent) repub­likaanisen puolueen kan­na­tus­pros­ent­ti nousi 48:ssa. Vas­taavasti 50 suu­rit­u­loisim­mas­ta piirikun­nas­ta repub­likaanisen puolueen kan­na­tus­pros­ent­ti nousi vain 9:ssä, kun odotusar­vois­es­ti sen olisi pitänyt nous­ta noin 40:ssä. Perässä vielä lista näistä alueista sikäli kun jotain kiinnostaa.

  50 hyvä­tu­lois­in­ta piirikun­taa (bol­da­tuis­sa repub­likaanisen puolueen kan­na­tus­pros­ent­ti nousi):

  New York County
  Arling­ton County
  Falls Church City
  Marin County
  Alexan­dria City
  Pitkin County
  Los Alam­os County
  Fair­fax County
  Hun­ter­don County
  Bor­den County
  Mont­gomery County
  Mor­ris County
  Fair­field County
  San Fran­cis­co County
  Howard County
  Westch­ester County
  Som­er­set County
  Nan­tuck­et County
  Loudoun Coun­ty County
  North Slope Borough
  San Mateo County
  Kalawao Coun­ty
  Wash­ing­ton City
  Goochland County
  Nor­folk County
  Fair­fax City
  Dou­glas County
  Teton County
  Bergen County
  Mid­dle­sex County
  Mon­mouth County
  Sum­mit County
  Nas­sau County
  Min­er­al County
  Chester County
  Ozau­kee County
  Clear Creek County
  San­ta Clara County
  Mont­gomery County
  Williamson County
  San Miguel County
  Anne Arun­del County
  Put­nam County
  New­port County
  Delaware County
  Mid­dle­sex County
  King County
  Fauquier Coun­ty
  Hamil­ton County
  Eagle County
  -

  50 huono­tu­lois­in­ta piirikun­taa (bol­da­tuis­sa repub­likaanisen puolueen kan­na­tus­pros­ent­ti nousi):

  Oglala Lako­ta County
  Wheel­er County
  Todd Coun­ty
  Kusil­vak Cen­sus Area
  Willa­cy County
  Buf­fa­lo County
  Starr Coun­ty
  McCreary Coun­ty
  Lake Coun­ty
  East Car­roll Parish
  Holmes Coun­ty
  Clai­borne County
  Ziebach Coun­ty
  Han­cock County
  Telfair Coun­ty
  Lee Coun­ty
  Sun­flower County
  McKin­ley County
  Apache County
  Jef­fer­son County
  Tal­la­hatchie County
  Nox­ubee County
  Zavala Coun­ty
  Humphreys Coun­ty
  Clay Coun­ty
  Wilcox Coun­ty
  Stew­art County
  La Salle County
  Allen­dale County
  Wilcox Coun­ty
  Clay Coun­ty
  Madi­son Parish
  Union Coun­ty
  Owsley Coun­ty
  Alexan­der County
  For­est County
  Mav­er­ick County
  Per­ry County
  Issaque­na County
  Kem­per County
  Macon Coun­ty
  Quit­man County
  Lee Coun­ty
  Elliott Coun­ty
  McDow­ell County
  Hud­speth County
  Lawrence Coun­ty
  Sumter Coun­ty
  Wolfe Coun­ty
  Guadalupe Coun­ty
  Tulota­sot on otet­tu tästä lis­tas­ta: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_counties_by_per_capita_income

  Tilas­toista voisii päätel­lä, että repub­likaanisen puolueen seka­va tila (teekut­suli­ike yms.) uhkaa karkot­taa por­var­iäänestäjät demokraat­tien ja pien­puoluei­den leiri­in. Ikän­sä repub­likaane­ja äänestänyt por­vari ei taa­tusti ihan helpol­la vai­h­da demokraat­tei­hin, mut­ta nyt sitä näyt­täisi tapah­tuneen hyvinkin huo­mat­tavis­sa määrin. Eli taval­laan repub­likaaniäänestäjät muut­tui­v­at tyh­mem­mik­si ja demokraat­tiäänestäjät viisaam­mik­si :). En usko, että repub­likaaneil­la on varaa täl­laiseen kehi­tyk­seen, joten kor­jaus­li­ikkeitä lie­nee luvas­sa. Pien­i­t­u­lois­t­en protestiäänestäjien houkut­telu oli Trumpil­ta kuitenkin sen ver­ran onnis­tunut pelili­ike, että se riit­ti näi­den vaalien voittoon.

 143. Vin­ha Perä:

  Repub­likaan­it taas äänes­tivät Trumpin ehdokkaak­seen kos­ka oli­vat kyl­lästyneitä oman eli­it­tin­sä toimintaan.

  Demokra­tia siis voit­ti, mikä tässä on niin ihmeellistä?

  Tämän päivän HS:n mukaan Oba­ma on antanut Kreikas­sa lausun­non jon­ka mukaan glob­al­isaa­tion kurssia pitää muut­taa: ”Kun näkee ihmis­ten, maail­man­laa­juisen eli­itin, varakkaiden suury­htiöi­den elävän ilmeisen eri sään­nöil­lä vero­ja väl­tellen ja por­saan­reikä manip­u­loiden, se ruokkii syvää epäoikeu­den­mukaisu­u­den tuntua”.

  Tuos­sa oli siis 1. viite USA:n demokraat­tien kurss­in­muu­tok­seen jota äänestämät­tä jät­täneet demokraatit halu­si­vat. Oli­vatko he siis tyh­miä, kun nyt näyt­tää siltä että kurss­in­muu­tos tulee?

  Oba­ma myös korosti lausun­nos­saan sitä että demokra­tia nimeno­maan toi­mi USA:ssa.

  Tyh­myyt­tä ei ole se, että halu­taan kurss­in­muu­tos­ta. “Tyh­myyt­tä” on se, että se tehdään tuol­laisel­la holtit­toma­l­la protestil­la, jota sit­ten viisaat sananselit­täjät joutu­vat perustele­maan. Trumpin kam­pan­ja oli vas­ten­mieli­nen, hänen mon­et kan­nan­ot­ton­sa älyttömiä.

  Min­ua pelot­taa, vaik­ka uskonkin että Trumpin käytän­nön toim­inta on huo­mat­tavasti hilli­tym­pää kuin hänen puheen­sa vaalien aikana. Jäl­jelle jäänee silti paljon ikävää. Kun suur­val­ta halu­aa olla suuri, tietää se huonoa pie­nille maille.

  Olen itsekin sitä mieltä, että maail­mas­sa on paljon kor­jat­tavaa ja nyky­menoa pitäisi muut­taa. En silti vähim­mässäkään määrin kokenut Trumpin kam­pan­jaa itsel­leni läheisek­si. Eikö protestikin voisi olla järkevä ja perustel­tu, ei pelkkää keskisor­men heilut­telua erimielisille.

  Juu, demokra­tia toi­mi, muodol­lis­es­ti. Demokra­tia on kuitenkin sairas, jos siihen liit­tyy yhä enem­män vale­htelua, vääriä väit­teitä, likaista peliä. Vai onko se yhteiskun­ta, joka on sairas? Yhdys­val­lois­sa­han kansa on jakaan­tunut pelot­taval­la taval­la kah­tia. Molem­mil­la puo­lil­la, ja eri­tyis­es­ti oikeal­la, on käsit­tämätön­tä jyrkkyyt­tä ja vihaa toisia kohtaan.

  Trumpin val­in­ta on jo sinäl­lään ikävä tapah­tu­ma, mut­ta vielä enem­män se on oire siitä huonos­ta kier­teestä, johon län­si­maat ovat joutuneet.

 144. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Se, että pako­laisia otet­ti­in aikaisem­min hilli­tysti 2 000 pako­laista ja nyky­isin enem­män ei johdu mis­tään päätök­ses­tä, vaan muu­tos tapah­tui itses­tään. Val­las­sa olisi voin­ut olla mitkä tahansa puolueet, ja tämä muu­tos olisi silti tapahtunut.
  2 000 pako­laista on sinän­sä sekin liikaa. Mon­et kaupungi­nosis­sa­han oli alka­nut ghet­tou­tu­mis­pros­es­si jo tuol­la 2 000 pako­laisen vuosimääräl­lä, sil­lä hei­dän keskit­tymisen­sä muu­ta­maan kaupungi­nosaan on niin voimakasta.

  Pako­lais­tul­vaa olisi voitu tukkia nopeal­la reagoin­nil­la eli palaut­ta­mal­la tuli­jat Ruotsiin

  Eli pidet­ty sopimuk­ses­ta kiinni.

  Pako­laisia on mon­en­laisia noista 2000 n kol­ma­sosa on valikoitu leireiltä eli on voitu ottaa sopivia.

  Sat­un­nais­sis­sa tuljois­sa on laa­ja kir­jo, nin­pä min­ua hoiti silmä­sairaalas­sa afgaani ja irak­i­lainen lääkäri.

  Toises­sa päässä ovat luku-ja kirjoitustaidottomat

  Itä Helsingis­sä löy­tyvät mamu­ti­hen­tymät liki 30 % asukkaista

  Mut­ta eivät he kaik­ki ole pako­laisia. Viros­ta ja Venäjältä tulleet ovat enem­mistö ja he asu­vat itä-Helsingissä.

  Soma­le­ja onn 10 % ulko­maalai­sista. Lop­ut hajaan­tu­vat jo 200 maan kesken

 145. Pekka T.: Kiitos pitkästä ja asial­lis­es­ta vas­tauk­ses­ta. Itse uskon järkevään ja pohdiskel­e­vaan keskustelu­un, mut­ta koen jääväni vähem­mistöön maail­mas­sa, jos­sa enem­mistö näyt­tää pikem­minkin usko­van help­poi­hin väit­teisi­in ja jykevään tunteeseen. 

  Keskustelu­un tarvi­taan kak­si osa­puol­ta. Jos ei löy­dy ymmärtävää ja asiantun­te­vaa vastapuol­ta, joka olisi valmis keskustelu­un, ihmiset jäävät kai’ut­ta­maan asiantun­tem­at­to­muut­taan saman­lais­ten ihmis­ten paris­sa omis­sa piireis­sään. Keskustelu ei ole sitä, että puhutaan tois­t­en päi­den yli.

  On jotenkin outoa, että län­si­maises­sa demokra­ti­as­sa, jos­sa taval­lisil­la ihmisil­lä on poikkeuk­sel­lisen suuri mah­dol­lisu­us vaikut­taa vaalien kaut­ta asioi­hin, ollaan näin tyy­tymät­tömiä ja protestoidaan täl­laisin demokra­ti­aa väheksyvin keinoin. Vähän niin kuin kiukut­tel­e­va lapsi. 

  Tämähän on sisäsi­is­tik­si kesytet­ty­jen ihmis­ten vai­h­toe­hto väki­val­lalle. Ei pidä väheksyä kut­sumal­la sitä kiukut­teluk­si. Olisiko parem­pi, että ote­taan kan­toon kät­tä pitem­pää ja lähde­tään hake­maan ver­ta ja tuhoa?

  Sitä pait­si koko asi­as­sa­han on kyse siitä, ettei koeta löy­tyvän mah­dol­lisu­ut­ta vaikut­taa. Suurim­mal­la osal­la noista äänestäjistä ei ollut vai­h­toe­htoina kuin kak­si val­tion his­to­ri­an epä­su­osi­tu­in­ta ehdokas­ta (jos puhutaan todel­li­sista voit­tom­ah­dol­lisuuk­sista ja ne lop­utkin oli­vat erit­täin köykäisiä). Toinen nähti­in sielun­sa myyneenä, kor­rup­toituneena sisäpi­irin sta­tus quo ‑poli­itikkona ja toinen oli fasis­tipelle ja öykkäri. Jos halusi muu­tos­ta eikä tien­nyt asi­aeroista (niitä ei käsitel­ty medi­as­sa lainkaan), vai­h­toe­hto­ja oli vain yksi ruma. Esi­vaalit ovat ver­rat­tain sul­jet­tu pros­ess­si. Toki ne ovat avoimem­mat kuin mei­dän puolei­demme ehdokasaset­te­lut, mut­ta monis­sa paikois­sa olisi pitänyt rek­isteröi­tyä vuo­den ver­ran etukä­teen, olla tiet­tynä arkipäivänä paikalla ja sit­tenkin olisi saanut äänestää vain toisen puolueen ehdokasta.

  Jos meil­lä olisi tuol­laiset ehdokkaat kahdel­la suurista puolueista, niin äänestäjille jäisi vielä paljon suh­teel­lisen real­is­tisia äänestys­vai­h­toe­hto­ja, vaik­ka kak­si (yksi?) suur­ta puoluet­ta jät­täisi aset­ta­mat­ta omat ehdokkaansa. (Eivätkä muuten jät­täisi, jos kak­si pahin­ta kil­papuoluet­ta ampuisi itseään tuol­la taval­la jalka­an.) Yhdys­val­lois­sa sel­l­aisia ei ollut.

  Tähän löy­tyy tärkeätä kon­tek­s­tia monel­la eri tasol­la. Eihän Suomes­sakaan per­sut tyhjästä siin­neet. Jytkyn jäl­keenkin mon­et vain nau­reske­li­v­at tai päivit­te­liv­ät, kos­ka omas­ta kuplas­ta ei ymmär­ret­ty ilmiön huolestut­tavia taus­to­ja oikein.

  Lähtöko­hdan pitäisi kuitenkin olla tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen. Sitä eivät pop­ulis­tit tee, eivätkä sitä tun­nu per­in­teisetkään puolueet kun­nol­la tekevän (ja eri­tyis­es­ti niil­lä on vaikeuk­sia tun­nus­taa pop­ulis­mi­in ja äärili­ikkeisi­in liit­tyviä tosiasioita). 

  Pop­ulis­tit sen­tään tun­nus­ta­vat tyy­tymät­tömyy­den ja siihen liit­tyvän voiman. Per­in­teisil­lä puolueil­la ei tun­nu löy­tyvän tähän vas­taus­ta. Pitäisi löy­tyä pätevä ehdokas, joka uskaltaa huu­taa samaa tyy­tymät­tömyyt­tä, haas­taa ole­mas­saole­via rak­en­tei­ta ja jol­la on oikei­ta ratkaisuja.

 146. Osa-aikakon­ser­vati­ivi:

  Tilas­toista voisii päätel­lä, että repub­likaanisen puolueen seka­va tila (teekut­suli­ike yms.) uhkaa karkot­taa por­var­iäänestäjät demokraat­tien ja pien­puoluei­den leiri­in. Ikän­sä repub­likaane­ja äänestänyt por­vari ei taa­tusti ihan helpol­la vai­h­da demokraat­tei­hin, mut­ta nyt sitä näyt­täisi tapah­tuneen hyvinkin huo­mat­tavis­sa määrin. Eli taval­laan repub­likaaniäänestäjät muut­tui­v­at tyh­mem­mik­si ja demokraat­tiäänestäjät viisaam­mik­si :). En usko, että repub­likaaneil­la on varaa täl­laiseen kehi­tyk­seen, joten kor­jaus­li­ikkeitä lie­nee luvas­sa. Pien­i­t­u­lois­t­en protestiäänestäjien houkut­telu oli Trumpil­ta kuitenkin sen ver­ran onnis­tunut pelili­ike, että se riit­ti näi­den vaalien voittoon.

  Olet ymmärtänyt väärin USA:n kah­den puolueen luon­teen. Niitä ei voi sijoit­taa euroop­palaiselle oikeis­to-vasem­mis­to ‑akselille, eikä myöskään por­vari-sosial­isti. Kum­matkin ovat euroop­palaisit­tain melko oikeis­to­laisia ja repub­likaan­it ovat hie­man enem­män kon­ser­vati­ivisia. Tämä harha on niin yleinen euroop­palais­ten ajat­telus­sa, että oikein hirvit­tää. Aiko­jen saatossa puoluei­den roolit vai­h­tu­i­v­at ja mm. Lin­coln (joka sivu­men­nen ei oikeasti vas­tus­tanut orju­ut­ta) oli republikaani. 

  Tuo sana Demokraat­ti­nen puolue hämää ja sitä oikeasti jotkut luule­vat jok­sikin sosialide­mor­aat­tisen puoleen amerikkalaisek­si versioksi. 

  Jos jotain jaot­telua halu­aa tehdä, niin sopivin on ehkä kon­ser­vati­ivi­nen — lib­er­aa­li­nen, vaik­ka eivät demokraatitkaan lop­pu­peleis­sä aina niin lib­er­aale­ja ole.

 147. Poju Antsa­lo: Jopa 90-luvun lama Iiro Viinasi­neen tun­tui poli­ti­ikan suh­teen jär­jel­lisem­mältä ajan­jak­sol­ta, vaik­ka maan talous oli tuol­loin aivan kuralla. 

  Se, joh­tui siitä ettei oltu euron pakkopaidas­sa ja bud­jet­ti­raameis­sa. Automaat­ti­nen deval­vaa­tio olisi sit­ten joka tapauk­ses­sa jos­sain vai­heessa kor­jan­nut kaup­pataseen ja aloit­tanut taas kasvu­vai­heen. Nyt näyt­tää vähän pahal­ta, kun koko kansakun­taa ei voi tuol­la taval­la vain resetoida.

 148. Pekka T.: He ovat siir­tyneet totu­u­den­jälkeiseen aikaan, jos­sa oma tunne ja väkevä asenne riittää. 

  Kauhein­ta on se, että läh­es koko media on siir­tynyt samaan aikakau­teen, kuten myös suuri osa poli­itikoista ja mikä kauhein­ta: jopa aka­teemiset tutk­i­jat. Suo­ma­laiselta pro­fes­sori­ta­soltakin olen viime aikoina joutunut näkemään tutkimuk­sia, joista annetut tiedot­teet, uuti­soin­ti, haas­tat­te­lut ja jopa abstrak­ti ovat ris­tiri­idas­sa tutkimuk­sen aineis­ton kanssa. Yleen­sä vääris­te­lyn moti­ivi vaikut­taa ole­van nimeno­maan lib­er­aali unelma.

  Eipä siis ihme, jos äänestäjil­läkin vaikeuk­sia hah­mot­taa sitä “totu­ut­ta” pro­pa­gan­dan seasta.
  ———————-

  Nim­imerk­iltä Osa-aikakon­ser­vati­ivi huikea lista eri aluei­den ään­imäärien muutoksista.
  Toisaal­ta tuo Trumpin aikaansaa­ma köy­hempi­en siir­tymä repub­likaanei­hin saat­taa olla väistämätön­tä yleis­maail­mallista kehi­tys­tä, meil­lä Suomes­sak­in­han vasem­mistop­uolueet ovat proak­ti­ivis­es­ti hylän­neet työväen­lu­okan ja köy­hät, joil­ta on tul­lut eniten ääniä per­suille (40%). Jopa Kokoomus­ta on ajoit­tain äänestänyt use­ampi duu­nari kuin Vasem­mis­toli­it­toa tai demare­i­ta, mikäli en nyt aivan väärin muista. Repub­likaanienkaan ei vält­tämät­tä kan­na­ta liikaa pyris­tel­lä tätä suun­taus­ta vas­taan, vaik­ka toki rikkaat tuk­i­jat ovat heille tärkeitä. Eiköhän rikkaista kuitenkin aina tule löy­tymään myös konservatiiveja.

  Alla vielä pari linkkiä Suomen pop­ulistien kan­natuk­ses­ta työväen­lu­okan kesku­udessa ja vähän muu­takin. Hätkähdyt­tävä poiminta:
  ” SAK:n jäsenet samastuivat
  tulosten mukaan toden­näköisem­min vuon­na 2015 Perus­suo­ma­laisi­in kuin kumpaankaan
  vasemmistopuolueeseen. ”

  http://www.ksml.fi/kotimaa/Perussuomalaiset-nousi-viime-eduskuntavaaleissa-ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden-ykk%C3%B6spuolueeksi/800931

  http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1468219625672/Files/OMSO_28_2016_Eduskuntavaalitutkimus_2015.pdf

 149. Tapio: Oba­mal­la oli absolu­ut­tis­es­ti mah­do­ton­ta saa­da aikaan pohjo­is­maalais­mainen täysin kat­ta­va val­tion bud­jetin kaut­ta rahoitet­ta­va sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmä. Oba­ma yrit­ti hoitaa tämän siten, että sairas­vaku­u­tuk­set ote­taan yksi­ty­isiltä vaku­ut­ta­jil­ta. Liit­to­val­tio tar­joaa kep­piä yksilöille ja mon­en­laisia porkkanoi­ta vakuutusyhtiöille.

  Ei ole vält­tämätön­tä luo­da pohjo­is­maisen mallin mukaista jär­jestelmää USA:han kus­tan­nusten kuris­sa pitämisek­si. Sveitsin malli perus­tuu myös yksi­ty­isi­in yri­tyk­si­in ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän päälle 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveitsin mallis­sa vaku­u­tusy­htiö ei saa tehdä voit­toa perus­sairaus­vaku­u­tuk­sel­la. Voitot tehdään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­macares­ta on san­ot­tu että se on kuin Sveitsin malli jos­ta on riisut­tu pois kaik­ki hyvät omi­naisu­udet, ks. esim.

  https://shadowproof.com/2014/09/30/obamacare-is-just-like-the-swiss-health-system-minus-all-the-good-stuff/

 150. trum­petisti: Toinen vai­h­toe­hto olisi muut­tua poli­it­tis­es­ti kor­rek­tik­si lib­er­aa­lik­si, mut­ta en koe pystyväni siihen oma­nar­von­tun­toni ja miehuuteni säilyttäen. 

  Kuten Osmo kir­joit­ti tuos­sa yllä, vihol­lisku­via luo­daan tätä nykyä kansan­ryh­mistä, kos­ka niistä sen­tään voi luo­da jonkin­laisen vihol­lisku­van, toisin kuin tek­nol­o­gis­es­ta kehi­tyk­ses­tä tai glob­al­isaa­tios­ta. Sama kos­kee miehistä kun­ni­aa. Jos mies koki joskus muinaise­na esi­mod­ern­i­na aikana, että joku loukkaa hänen kun­ni­aansa, loukkaa­jan saat­toi haas­taa kaksin­tais­telu­un. Kun valkoinen het­eromies nyt kokee tulleen­sa nöyryyte­tyk­si nais­ten, glob­al­isaa­tion jne. toimes­ta, niin ongel­ma on, että naisia on vaikeaa haas­taa kaksin­tais­telu­un — mut­ta ei sen­tään niin vaikeaa kuin globalisaatiota.

  Toisaal­ta sosi­olo­gi Peter Berg­er (joka ei ole poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti lib­er­aali) huo­maut­ti jo vuon­na 1970, että kun­ni­akäsi­tyk­set ovat mod­ernissa län­si­maises­sa yhteiskun­nas­sa kään­tyneet päälaelleen: jos alkaa julkises­ti perätä kun­ni­aansa, niin juuri sil­loin joutuu kaikkein varmim­min naurunalaiseksi.

 151. trum­petisti:Suomes­sak­in­han vasem­mistop­uolueet ovat proak­ti­ivis­es­ti hylän­neet työväen­lu­okan ja köy­hät, joil­ta on tul­lut eniten ääniä per­suille (40%).

  Nooh, por­var­i­hal­li­tuk­sen ja kikyn myötä näyt­tää siltä, että duu­nar­it palaili­vat “kotiansa”.

  SDP:n kan­na­tus on nous­sut niin että se tais­telee tasavah­vasti ykkösase­mas­ta kepun kanssa, kun samaan aikaan per­su­jen kan­na­tus on puolittunut.

  Eipä PS nyt ihan hirveästi läht­enyt hal­li­tuk­seen radikaale­ja muu­tok­sia aja­maan, kos­ka otti ulko­min­is­terin ja puo­lus­tus­min­is­terin pos­tit, paikat jois­sa ei vaikute­ta Suomen sisäisi­in asioi­hin pätkän vertaa.

 152. Suomen media on surullisel­la taval­la pop­ulistien vietävis­sä ja siten jatku­vasti sor­tuu väärän tai vinoutuneen tiedon välittämiseen.

  Esimerkke­jä on paljon, vaikka­pa Tal­vi­vaaraa koske­va väärän tiedon levit­tämi­nen. Kyseessä ei todel­lakaan ollut Tšer­nobyl-luokan ympäristökatastrofi. 

  Tai se, että ay-liike on etään­tynyt kauas varsi­nais­es­ta tehtävästään, eli työssäkäyvien jäsen­ten­sä etu­jen vaalimisesta.

  Sen sijaan ay-liike pyörit­tää laa­jaa kor­rup­tio-busines­ta Hakaniemen veroparati­i­sista ja ylläpitää työvoimakartel­lia, joka on räikeässä ris­tiri­idas­sa Suomen perus­tus­lain yksilön PERUSOIKEUKSIEN kanssa.
  Seu­rauk­se­na on 500 000 kur­ju­u­teen ajet­tua työtöntä.
  Mitään näistä ei voi kut­sua yleishyödyl­lisek­si toimin­naksi, päinvastoin.
  Tämän joh­dos­ta ay-liik­keet ovat menet­tänyt oikeuten­sa siihen, että ne kat­so­taan “yleishyödyl­lisik­si yhdis­tyk­sik­si”, jot­ka voivat toimia verovapaasti.

  Tämän luulisi ole­van etu­sivun juttu!

  Kol­man­te­na voisi maini­ta sen, että Suo­mi tarvit­see nyt kipeästi talouskasvua ja uusia työ­paikko­ja, mut­ta tässä medi­al­la on ollut pal­lo kauan hukassa. 

  Media ei ole reagoin­ut siihen, että 90% uusista työ­paikoista luo­va pk-sek­tori on sysät­ty sivu­un kaikesta talous­poli­it­tis­es­ta päätöksenteosta. 

  Tämän­hän pitäisi olla koko ajan pääuutis-tavaraa!

  Medi­an tehtävänä olisi ker­toa Suomen kansalle tärkeistä asioista, kuten yllämainituista.

  Tässä tehtävässään on medi­aamme täysin epäon­nis­tunut ja menet­tänyt täten merkit­tävästi uskottavuuttaan.

  Sik­si ei pitäisi olla kenellekään yllä­tys, jos vaaleis­sa tulee jytkyjä.

  Mil­lainenko­han jytky siitä tulee, kuin kansa lop­ul­ta huo­maa tulleen­sa medi­an harhaanjohtamaksi?

 153. Tom­mi Uschanov: Sama kos­kee miehistä kun­ni­aa. Jos mies koki joskus muinaise­na esi­mod­ern­i­na aikana, että joku loukkaa hänen kun­ni­aansa, loukkaa­jan saat­toi haas­taa kaksin­tais­telu­un. Kun valkoinen het­eromies nyt kokee tulleen­sa nöyryyte­tyk­si nais­ten, glob­al­isaa­tion jne. toimes­ta, niin ongel­ma on, että naisia on vaikeaa haas­taa kaksintaisteluun

  VHM-iden­ti­teetin ongelma:
  “There’s an even deep­er prob­lem, though, for men who explic­it­ly embrace tra­di­tion­al mas­culin­i­ty: there’s noth­ing tra­di­tion­al about know­ing you’re embrac­ing tra­di­tion. What­ev­er their virtues or vices, the man­ly men from long ago that these bros imag­ine they are emu­lat­ing didn’t spend all their time think­ing about what it meant to be man­ly men. Indeed: it’s pre­cise­ly the unthink­ing accep­tance of the gen­der hier­ar­chy that gave these men the “con­fi­dence” (read: enti­tle­ment) that neo-mas­culin­ists want to emu­late. But you can’t think your way to an unthink­ing prejudice.”
  http://fredrikdeboer.com/2014/05/24/destroy-traditional-masculinity/

 154. En “sovinisti”-VHM:nä juuri pysty samais­tu­maan Uschanovin ja anon­illin tek­stei­hin vihol­lisku­vien ja kaksin­tais­telu­jen kaut­ta miehistä kun­ni­aa ja sukupuoli­hier­arki­aa hake­vi­in olkiukkoihin.

  En ensin­näkään vas­tus­ta glob­al­isaa­tio­ta, mut­ta en ole sen Suomelle aset­tamista pakoista aina samaa mieltä kuin ns.liberaalit, jot­ka usein käyt­tävät glob­al­isaa­tio­ta kep­pi­hevose­naan lyödäk­seen VHM:ää.

  Enkä myön­nä pitäväni sukupuoli­hier­arki­aa tai edes sukupuoliroole­ja minään velvol­lisuute­na tai ihanteenakaan, vaan kan­natan tasa-arvoa ja yksilön vapaut­ta olla juuri niin neiti tai äijä kuin hyväk­si kokee, jalkovälistään riip­pumat­ta. Toisaal­ta en myöskään suos­tu ajat­tele­maan, ettei sukupuolien välil­lä keskimäärin olisi eroja.

  Min­un “ärsy­tyk­seni” kohdis­tuu näkökul­mas­tani mieli­sairaak­si men­neeseen “tasa-arvon ajamiseen”, esimerkkeinä tois­tan Helsin­gin kaupun­gin nim­i­tysju­pakan ja val­is­tusvideon. Nämä vaan saa­vat aivoni kiehu­maan ja pitämään noi­ta raivolib­er­aale­ja pakko­hoidon tarpeessa olev­ina unel­ma­maail­maansa hukkuneina.
  Omas­ta mielestäni olen koko ikäni suh­tau­tunut naisi­in ja vähem­mistöi­hinkin reilusti ja tasa-arvois­es­ti, mut­ta sehän ei raivolib­er­aaleille riitä, joten olen sit­ten paha sovinisti.

  Minä en tätä vihan­li­et­son­taa siis omas­ta näkökul­mas­tani aloit­tanut, ellei aloit­tamisek­si las­ke­ta sitä, etten ole pystynyt mukau­tu­maan raivolib­er­aalien mieli­sairaisi­in vaa­timuk­si­in aja­tus- ja arvomaailmalleni.
  Kaksin­tais­telu ei myöskään kohdis­tu naisi­in, sil­lä eihän nais­tenkaan enem­mistö ole raivolib­er­aale­ja viha­puhu­jia ja toisaal­ta todel­la moni mies on kuplahyväksyn­nän, lau­mau­tu­misen ja parem­pi-ihmisyy­den haus­saan alka­nut raivolib­er­aa­lik­si. Ja tietenkin moti­iv­ina se nau­runalaisu­u­den pelko. Kyl­lähän raivolib­er­aalit min­u­akin tosi­aan nau­runalaise­na pitävät, mut­ta itse­tun­toni on sen ver­ran vah­va, etten muu­ta ajat­telu­ani ja arvo­jani kouluk­iusaa­jalau­man takia.

 155. Trum­petisti:
  “En ole tuokaan leg­en­da. Enkä tehnyt tästä sukupuo­likysymys­tä, vaik­ka käytänkin stereo­typ­isiä tytöt­te­ly- ja ukot­teluil­mauk­sia tietyis­sä yhteyksissä.
  Min­un kult­tuuris­sani täl­lainen tytöt­te­ly ei ole sen pahek­sut­tavam­paa kuin vaik­ka “junt­tiäi­jistä” puhumi­nen (mik­si muuten sinä et oletet­tavasti ota kier­roksia tuos­ta, vaik­ka onhan jun­teis­sa muitakin kuin äijiä?). Kaipaankin takaisin aikakau­teen, kun kukaan ei ymmärtänyt tulleen­sa sor­re­tuk­si tyt­tö- tai ‑ukko-päät­teisien letkau­tuk­sien vuoksi.”

  Niin että paljonko kel­lo­ja pitäisi kään­tää taak­sepäin, jot­ta syr­jin­nän tiedost­a­mi­nen ei sin­ua häir­it­sisi? Kävisikö vaik­ka 50 vuotta?

  “Min­un kult­tuuris­sani … ei pahek­su­ta” kuu­lostaa yllät­tävän saman­laiselta kuin erään tun­netun sket­si­hah­mon peruste­lut sille, mitä kaikkea voi tehdä muista ihmi­sistä välit­tämät­tä, kun on aivan sisäi­nen pakko tehdä niin. Eli san­gen trumpologi­nen seli­tys. Mikähän “kult­tuuri” lie­nee kyseessä?

 156. USAn kuten muidenkin maid­en ongel­ma on teol­lis­ten työ­paikko­jen hävikki

  USAs­sa teol­li­sista työ­paikoista on 2008 jäl­keen hävin­nyt n 40 % ja palkkata­so rapautunut

  Mut­ta eivät ne työ­paikat mihinkään Kiinaan men­neet. Kiinas­sakin oli teol­lis­ten työ­paikko­jen huip­pu joskus 90-luvun puo­livälis­sä ja sen jäl­keen siel­läkin on käynyt jatku­va työ­paikko­jen tuho.

  Uudet työ­paikat ovat syn­tyneet palvelui­hin ja entiset hyvien työ­paikko­jen palkat ovat rapautuneet.

  Val­tiotkin ovat ongelmis­sa sil­lä nois­sa pienis­sä palkois­sa ei ole varaa veroi­hin ja pääo­mat­u­lot ja suuret tulot on vapautet­tu verosta

  Niin­pä yhteiskun­nan velvoit­tei­ta on vähennettävä

 157. Kaik­ki Trumpia äänestäneet eivät olleet saman­laisia eivätkä äänestäneet Trumpia samas­ta syys­tä. Suku­laispi­iri­i­ni sat­tuu kuu­lumaan kak­si Trumpia äänestänyt syn­type­r­äistä USAlaista.

  Henkilö 1 on Ivy League ‑yliopis­tos­ta mais­terik­si valmis­tunut ylem­män keskilu­okan edus­ta­ja, ei tosin valkoinen, mut­ta ei myöskään mus­ta tai lati­no. Hänen asuin­pi­irikun­tansa on yllä olevas­sa toisen kom­men­toi­jan lis­tas­sa 50 hyvä­tu­loisim­man piirikun­nan joukos­sa. Ei hän ollut mikään innokas Trumpin kan­nat­ta­ja, ja esi­vaaleis­sa hän äänesti toista ehdokas­ta. Hän on kuitenkin aina kan­nat­tanut repub­likaane­ja. Demokraatit edus­ta­vat hänelle jotain ihmeel­listä pahu­ut­ta. Jos hänen kanssaan yrit­tää puhua poli­ti­ikas­ta, hän selit­tää, kuin­ka jo 1960 vaaleis­sa Kennedy voit­ti demokraat­tien hui­jauk­sen avul­la ja kuin­ka tämä osoit­taa, että demokraatit hui­jaa­vat aina. (Väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si sanon vielä, että ko. henkilö ei ole lainkaan uskon­nolli­nen eikä edes kuu­lu mihinkään uskon­nol­liseen yhteisöön.) Hänen mielestään Fox News on läh­es ain­oa puoluee­ton TV-kana­va USAssa.

  Clin­tonit edus­ta­vat hänelle vielä suurem­paa pahu­ut­ta kuin demokraatit yleen­sä. Itse asi­as­sa luulen, että jos demokraateil­la olisi ollut joku tosi ryvet­tymätön ehdokas, tämä henkilö olisi saat­tanut näis­sä vaaleis­sa jopa äänestää sitä, kos­ka tämä henkilö ei todel­lakaan pidä Trump­ista. Nyt sel­l­aista ehdokas­ta ei ollut.

  Henkilö 2 taas on kam­paa­ja, jon­ka mies on käsit­tääk­seni myös jos­sain ei korkeaa koulu­tus­ta vaa­ti­vas­sa amma­tis­sa. Tämä henkilö on pos­tit­tanut Face­booki­in Trumpia kan­nat­tavia jut­tu­ja jo esi­vaa­likier­roksen alus­ta läh­tien. Hänen Face­book-kaveri­naan on ollut mie­lenki­in­toista nähdä, mil­laisia suo­ranaisia val­hei­ta Trumpin kan­nat­ta­jat pos­tit­ti­vat. (En toki väitä, etteivätkö jotkut Clin­tonin kan­nat­ta­jat ole voineet tehdä samaa — ne jutut ovat vain jääneet min­ul­ta näkemättä.)

  Tälle toiselle henkilölle selvästikin kaik­ki nykyiset poli­itikot puolueesta riip­pumat­ta ovat rois­to­ja ja kor­rup­tunei­ta. Minus­ta asenne näyt­tää hyvin saman­laiselta kuin mitä monel­la suo­ma­laisel­lakin on poli­itikko­ja kohtaan. Tämä henkilö näyt­tää selvästi usko­van, että Trump poli­ti­ikan ulkop­uolelta tule­vana on puh­toinen tyyp­pi, joka panee asi­at järjestykseen.

 158. Vin­ha Perä: Ei ole vält­tämätön­tä luo­da pohjo­is­maisen mallin mukaista jär­jestelmää USA:han kus­tan­nusten kuris­sa pitämisek­si. Sveitsin malli perus­tuu myös yksi­ty­isi­in yri­tyk­si­in ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän päälle 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveitsin mallis­sa vaku­u­tusy­htiö ei saa tehdä voit­toa perus­sairaus­vaku­u­tuk­sel­la. Voitot tehdään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­macares­ta on san­ot­tu että se on kuin Sveitsin malli jos­ta on riisut­tu pois kaik­ki hyvät omi­naisu­udet, ks. esim. 

  USA:n sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmän ongel­ma ei ole että vaku­u­tusy­htiöt tekevät liikaa voit­to­ja. Ongel­mana on että sairaalat yli­hoita­vat peruster­veitä poti­lai­ta ja että lääkäreille ja sairaan­hoita­jille mak­se­taan aika tähti­ti­eteel­lisiä palkko­ja. Samaan aikaan vielä osa sairaim­mista ja köy­him­mistä jää ilman hoitoa.

  Sveitsin sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmä taas muis­tut­taa suo­ma­laista TEL­liä, peri­aat­teessa se on yksi­tyi­nen, mut­ta käytän­nössä se on erit­täin tiukasti säädel­ty sekä vaku­u­tusy­htiöi­den että sairaaloiden hoitokäytän­tö­jen puolella.

  Oba­macaren ongel­mana on, että se antaa liikaa vapaut­ta pyörit­tää sairaaloi­ta voit­to­ja tuot­tavina liikeyri­tyksinä eikä siinä ole mitään tuotan­tokus­tan­nusten hallintaa.

 159. newyork­ista: Olet ymmärtänyt väärin USA:n kah­den puolueen luonteen. 

  Miten niin? Tot­ta kai molem­mat ovat euroop­palaisit­tain oikeis­to­laisia, mut­ta repub­likaa­ni­nen puolue on oikeis­to­laisem­pi. Vai oletko eri mieltä?

  On ihan tot­ta, että arvop­uolel­la erot ovat merkit­tävämpiä. Suh­tau­tu­mi­nen abort­ti­in, aseisi­in, huumeisi­in, uskon­toon yms. jakaa demokraat­te­ja ja repub­likaane­ja todel­la selvästi. Ei se kuitenkaan poista sitä, että myös talous­puolel­la on eroja.

  Lop­pu­jen lopuk­si kaik­ki täl­laiset kah­ti­a­jaot (oikeis­to-vasem­mis­to, lib­er­aali-kon­ser­vati­ivi yms.) ovat aina yksinker­tais­tuk­sia, varsinkin USA:n kokoises­sa maas­sa. Tästä voisi kir­joit­taa todel­la pitkän viestin, mut­ta en nyt jouda.

 160. Vin­ha Perä: Ei ole vält­tämätön­tä luo­da pohjo­is­maisen mallin mukaista jär­jestelmää USA:han kus­tan­nusten kuris­sa pitämisek­si. Sveitsin malli perus­tuu myös yksi­ty­isi­in yri­tyk­si­in ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän päälle 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveitsin mallis­sa vaku­u­tusy­htiö ei saa tehdä voit­toa perus­sairaus­vaku­u­tuk­sel­la. Voitot tehdään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­macares­ta on san­ot­tu että se on kuin Sveitsin malli jos­ta on riisut­tu pois kaik­ki hyvät omi­naisu­udet, ks. esim.

  https://shadowproof.com/2014/09/30/obamacare-is-just-like-the-swiss-health-system-minus-all-the-good-stuff/

  Olen aivan samaa mieltä, että yksi­ty­isi­in yri­tyk­si­in nojaa­va sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmä voi olla tehokas ja toimi­va. Siihe­hän tuo OP-Pohjolan kiin­nos­tus asi­aan viit­taa. He tekevät rahaa siitä, että Pohjo­las­sa vaku­utet­tu­jien jono­tus- ja toipumisa­jat, siis myös mak­se­tut sairaus­päivära­hat, ovat minimissään. 

  USAlaises­sa todel­lisu­udessa tuo sveit­siläi­nen voit­to­jen kiel­to taitaa vain olla jopa pohjo­is­maista sosial­is­mia suurem­pi syn­ti. Samoin kuin että vira­nomainen päät­tää toimen­pitei­den hinnoittelusta.

 161. Tom­mi Uschanov: Kun valkoinen het­eromies nyt kokee tulleen­sa nöyryyte­tyk­si nais­ten, glob­al­isaa­tion jne. toimes­ta, niin ongel­ma on, että naisia on vaikeaa haas­taa kaksin­tais­telu­un – mut­ta ei sen­tään niin vaikeaa kuin globalisaatiota.

  Ei ehkä kan­na­ta yleistää omia tun­te­muk­si­aan Trumpia äänestäneisi­in miehi­in ja naisi­in. Miehillä — ja heitä rakas­tavil­la naisil­la — on täysin ratio­naaliset syyt äänestää ketä tahansa muu­ta kuin demokraattia.

 162. Mas­ter God­win: Keskustelu on päättynyt.

  Peukutin Mas­ter God­winin kom­men­tia, mut­ta jatkan siitä huoli­mat­ta vielä aiheesta. Uskon nimit­täin, että nat­si-Sak­san nousun ja Holokausti­in huipen­tuneen kehi­tysku­lun opetuk­set ovat pääosin ihmisiltä uno­htuneet, jos niitä on koskaan opit­tukaan Tämä siitä huoli­mat­ta, että aihet­ta on käsitel­ty kyl­lästymiseen saakka.

  Yleen­sä ei keski­tytä siihen, miten enem­mistö sak­salai­sista pää­tyi kan­nat­ta­maan hallintoa, joka jäl­keen­päin näyt­täy­tyy läh­es­tulkoon puh­taana pahu­u­den ruumi­il­lis­tu­mana. Tarkoi­tan siis tietämys­tä sen ajan medi­as­ta, pro­pa­gan­das­ta, ideoista, yleis­es­ti levite­ty­istä ja hyväksy­ty­istä stereo­ty­p­i­oista — kaikesta siitä, mis­tä sen ajan taval­lisen kansalaisen käsi­tyk­set ja maail­maku­va sai­vat aineksensa.

  On hyvä muis­taa, että geneet­tis­es­ti ihmiset eivät ole käytän­nössä muut­tuneet lainkaan noista ajoista. Se on teknolo­gia mei­dän ympäril­lämme, joka on kehittynyt.

  Sil­loin, aivan yhtä lail­la kuin nykyään, ihmiset eivät muo­dosta­neet maail­manku­vaa tyhjiössä, vaan loi­vat itselleen sel­l­aisen pääosin eri­lais­ten medioiden välit­tämän tiedon avulla.

  Var­masti Sak­sas­sa nat­sien “kult­tuuri-bolše­vikien” ja juu­ta­lais­ten vas­taista maail­manku­vaa levitet­ti­in “vai­h­toe­htome­dioiden” kaut­ta. Ja sil­loinkin osa luot­ti enem­män noi­hin yhden tai kah­den agen­dan julka­isui­hin kuin arvoste­tumpi­in per­in­teisi­in julkaisuihin.

  Val­ta­me­di­aan ei siis voin­ut luot­taa kos­ka se oli kult­tuuri-bolše­vikien ja juu­ta­lais­ten talu­tus­nuo­ras­sa. Siis jonki­laisen ylikansal­lisen eli­itin hal­lus­sa. Nat­sipuolueen tul­lessa val­taan he tietenkin sulki­vat per­in­teisiä julka­isu­ja ja hei­dän omista julka­isu­is­taan muo­dos­tui uusi val­ta­me­dia. (Tästä sen­tään ei ole pelkoa Yhdys­val­lois­sa. Turk­ki ja Venäjä tule­vat pikem­minkin mieleen. On Trump tosin ehdotel­lut jonk­in­moista Inter­netin rajoittamista…)

  Min­ua ihme­tyt­tää eri­tyis­es­ti se, että kri­it­tis­es­ti val­ta­me­di­aan suh­tau­tu­vat päät­tävät luot­taa enem­män vai­h­toe­htome­dioi­hin, jot­ka ovat selvästi yhden tai kah­den agen­dan julka­isu­ja. Ne eivät ole koskaan pyrki­neetkään ole­maan tas­a­puolisia, neu­traale­ja, tai ei edes toim­i­maan yleisenä uutis­läh­teenä. Niil­lä on hyvin rajalli­nen agen­da ja kaik­ki kir­joituk­set pyörivät sen ympärillä.

  Mielestäni Bre­it­bart, jon­ka perus­ta­ja on siis valit­tu Pres­i­dent­ti Trumpin neu­vo­nan­ta­jak­si, on hyvin selvä esimerk­ki tästä. Nat­seil­la oli tietenkin Adolf Hit­lerin omis­ta­ma Völkisch­er Beobachter, puolueen viralli­nen julka­isu. Puolueen piiris­sä julka­isua kut­sut­ti­in “tais­telu­vä­li­neek­si”. Sen ei siis ollut tarkoi­tus olla yleinen uutis­lähde. En ole sak­sankie­len­taitoinen, enkä ole lehteä ikinä lukenut, mut­ta voisin lyödä vetoa, että se suurelta osin kri­ti­soi ja pyr­ki luo­maan epälu­ot­ta­mus­ta val­ta­me­di­aan. Ja ker­tomaan välin­pitämät­tömästä eli­itistä, hyysä­ty­istä vähem­mistöistä, ja Sak­san kansan kokemista vääryyksistä.

  Trumpia ei kan­na­ta rin­nas­taa Hit­leri­in. Hitler ei selvästikään kun­nioit­tanut sitä väestöä, jol­ta hän sai kan­natuk­sen­sa. He oli­vat väline, jota piti käyt­tää hyväk­si. Hitler ei edes vaivau­tunut piilot­tele­maan asi­aa. Hitler julka­isi Mein Kampf ‑teok­sen­sa kauan ennen val­taan­nousuaan. Lainaan englan­ninkielistä Wikipedi­aa, joka lainaa Hit­lerin teosta:

  Pro­pa­gan­da must always address itself to the broad mass­es of the peo­ple. (…) All pro­pa­gan­da must be pre­sent­ed in a pop­u­lar form and must fix its intel­lec­tu­al lev­el so as not to be above the heads of the least intel­lec­tu­al of those to whom it is direct­ed. (…) The art of pro­pa­gan­da con­sists pre­cise­ly in being able to awak­en the imag­i­na­tion of the pub­lic through an appeal to their feel­ings, in find­ing the appro­pri­ate psy­cho­log­i­cal form that will arrest the atten­tion and appeal to the hearts of the nation­al mass­es. The broad mass­es of the peo­ple are not made up of diplo­mats or pro­fes­sors of pub­lic jurispru­dence nor sim­ply of per­sons who are able to form rea­soned judg­ment in giv­en cas­es, but a vac­il­lat­ing crowd of human chil­dren who are con­stant­ly waver­ing between one idea and anoth­er. (…) The great major­i­ty of a nation is so fem­i­nine in its char­ac­ter and out­look that its thought and con­duct are ruled by sen­ti­ment rather than by sober rea­son­ing. This sen­ti­ment, how­ev­er, is not com­plex, but sim­ple and con­sis­tent. It is not high­ly dif­fer­en­ti­at­ed, but has only the neg­a­tive and pos­i­tive notions of love and hatred, right and wrong, truth and falsehood.
  […]
  Pro­pa­gan­da must not inves­ti­gate the truth objec­tive­ly and, in so far as it is favourable to the oth­er side, present it accord­ing to the the­o­ret­i­cal rules of jus­tice; yet it must present only that aspect of the truth which is favourable to its own side. (…) The recep­tive pow­ers of the mass­es are very restrict­ed, and their under­stand­ing is fee­ble. On the oth­er hand, they quick­ly for­get. Such being the case, all effec­tive pro­pa­gan­da must be con­fined to a few bare essen­tials and those must be expressed as far as pos­si­ble in stereo­typed for­mu­las. These slo­gans should be per­sis­tent­ly repeat­ed until the very last indi­vid­ual has come to grasp the idea that has been put for­ward. (…) Every change that is made in the sub­ject of a pro­pa­gan­dist mes­sage must always empha­size the same con­clu­sion. The lead­ing slo­gan must of course be illus­trat­ed in many ways and from sev­er­al angles, but in the end one must always return to the asser­tion of the same formula.

  Trump on hyvin eri­lainen. Olen yrit­tänyt ottaa selvää hänen arvois­taan. Hän kun­nioit­taa voit­ta­jia eikä pidä häviäjistä. Hän ei pidä heikoista. Hän on kil­pailuhenk­i­nen eikä ole, sano­jen­sa mukaan, koskaan hävin­nyt. Hän ei olisi voin­ut hävitä vaale­jakaan, kos­ka niin sattues­sa hän ei olisi hyväksynyt vaalien tulosta. Hänen voit­ton­sa todisti, että Yhdys­val­to­jen vaal­i­jär­jestelmä toimii.

  Trumpin lain­austen, jot­ka lienevät pääosin ajal­ta ennen pres­i­dent­tikam­pan­jaa, voimakkain viesti on, että Trump on voit­ta­ja ja hän pitää itses­tään. Var­masti hän siis pitää itses­tään enem­män kuin kansas­ta, mut­ta en tiedä halvek­si­iko hän heitä. (Pait­si, jos he ovat heikko­ja tai häviäjiä.)

  Ja nyt hän voit­ti kil­pailun pres­i­dent­tiy­destä. Hän voit­ti. Tämä kai se tärkein seik­ka on hänelle, ei kansan tun­not tai sen tulevaisuus.

  Voi olla, että hänen retori­ikkansa ei ole edes tietoista retori­ikkaa. Hän vain ilmaisee itseään lyhyesti ja ytimekkäästi, tun­teikkaasti. Jut­tu­jen punainen lan­ka tai juoni voi kado­ta matkan var­rel­la, mut­ta se ei häir­itse sen enem­pää Trumpia kuin hänen kan­nat­ta­ji­aankaan. Ehkä kum­mal­lakaan ei ole kovin pitkä keskittymiskyky.

  Taval­laan ymmär­rän parem­min nat­sipuolueen kan­nat­ta­jia kuin Trumpin kan­nat­ta­jia. Sil­loin ei ollut Inter­net­tiä ja fak­to­jen tarkas­t­a­mi­nen oli useim­miten mah­do­ton­ta. Lap­su­udessanikin, jos halusi selvit­tää jonkin asian, täy­tyi kävel­lä puoli tun­nin mat­ka kir­jas­toon — ja toden­näköis­es­ti aiheesta ei löy­tynyt mitään.

  Nykyään fak­to­ja voi tark­istel­la nos­ta­mat­ta taka­puol­ta tuo­lil­ta. Kuitenkaan sitä ei useim­miten tehdä: Kun Face­book poisti kri­ti­ikin seu­rauk­se­na ajanko­htais­ten aihei­den (“Trend­ing top­ics”) edi­toin­nin, kär­keen ampaisi­vat valeuutiset.

  Val­ta­me­di­aan ja “eli­it­ti­in” kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­vat luot­ta­vat tais­telu­ase-julka­isu­jen lisäk­si ver­taisi­in­sa, jot­ka siis ovat nykypäivänä Face­book-ryh­miä ja vas­taa­van­laisia keskusteluryh­miä. Mielestäni on jo osoitet­tu riit­tävän hyvin, että ne eivät valikoi levit­tämiään aihei­ta niiden toden­mukaisu­u­den perus­teel­la. Tärkeäm­pää on tari­nan tai väit­teen jonkin­lainen “herkullisu­us”, sen herät­tämä vahin­go­ni­lo tai, että se näyt­tää vahvis­ta­van sen minkä kuuli­ja jo muutenkin “tiesi” todeksi.

  Kaik­keen ei löy­dy selvyyt­tä Inter­netistäkään, mut­ta usein linkke­jä seu­raile­mal­la ja googlaile­mal­la lähteitä voi selvit­tää, mis­tä jokin väite on saanut alkun­sa. Kuitenkin varsin älykään oloiset henkilöt, voivat levit­tää valeuutisia niin verkos­sa kuin muutenkin. Jos vale­htelu on häpeäl­listä, kai virheel­lisen tiedon välit­tämisenkin pitäisi olla ainakin hiukan häpeällistä?

  Viimek­si eilen tör­mäsin tilanteeseen, jos­sa min­ulle ker­rot­ti­in, että John McCain on henkilöko­htais­es­ti käynyt Syyr­i­as­sa anta­mas­sa rahaa ja asei­ta ISISille. Ker­to­ja oli henkilö, jol­la on var­masti kohtu­ulliset älyn­lah­jat. En tiedä, mis­tä hän oli kyseisen “fak­tan” kuul­lut, ja mik­si hän oli päät­tänyt luot­taa siihen ja ker­toa sitä eteenpäin.

  Toisen ker­ran erääl­lä keskustelu­foo­ru­mil­la linkin yhteen Bre­it­bartin artikke­li­in. Luin “artikke­lin” ja tein hie­man taus­tatutkimus­ta aiheesta. Kir­joitet­tuani löy­döistäni linkin anta­ja pyysi anteek­si ja sanoi, että oli uskonut Bre­it­bartin artikke­lin ole­van luotet­ta­va, kos­ka sama uuti­nen oli google­tuk­sen perus­teel­la julka­istu myös monil­la muil­la sivuil­la. Hän ei ilmeis­es­ti huo­man­nut, että ne muutkin sivus­tot oli­vat Bre­it­bartin kaltaisia ja saman­mielisiä sivus­to­ja jot­ka kier­rät­televät keskenään samo­ja artikkelei­ta. En yllät­ty­isi, vaik­ka niil­lä olisi samo­ja rahoit­ta­ji­akin. (Muis­taak­seni tapaus ei kuitenkaan vähen­tänyt hänen yleistä luot­ta­mus­taan Bre­it­bartin artikkelei­hin. Sama henkilö myös väit­ti saa­neen­sa jotakuinkin täy­det pis­teet älykkyys­testeistä… Pidän sitä mah­dol­lise­na: ihmisessä voi yhdis­tyä korkea älykkyysosamäärä ja Hit­lerin luon­nehti­ma tun­tei­den kaut­ta manip­u­loitavis­sa ole­va ihmislapsi.)

 163. Tapio: Jos klus­teri on maail­man­lu­okkaa, se on yllät­tävän sitkeähenk­i­nen. Esimerkik­si tääl­lä Oulus­sa on taas ankara pula mobi­ilitekni­ikan osaajista

  No tääl­lä on esim. Nokial­ta läht­enei­den tilanteesta analysointia:

  http://www.hrmpartners.fi/nokiasta-lahteneet-tyontekijat-tyytyvaisia-tilanteeseensa/

  Alle 40-vuo­ti­aista huo­mat­tavasti suurem­pi osa (69 %) oli löytänyt työ­paikan kuin yli 50-vuo­ti­aista (37%). Näistä alle 40-vuo­ti­aista 61 % pääsi uusi­in tehtävi­in alle 3 kuukaudessa.

  Tuol­lainen raken­nemuu­tos siis aiheut­ti sen, että alle 40-vuo­ti­ais­takin 31% tipahti työelämästä pois ja sitä van­hem­mista vähemmän.

  Hei­dän koulu­tus­ta­son­sa ja koke­muk­sen­sa oli korkea: yli 80 %:lla on korkeak­oulu­tutk­in­to ja 73 % oli ollut Noki­as­sa töis­sä yli 10 vuotta

  Vaik­ka tuo päät­tyi taval­laan hyvin, niin silti tuos­sa on mielestäni nähtävis­sä se, että raken­nemuu­tos aiheut­taa ongelmia korkeasti koulute­tu­illekin ja sitä enem­män mitä van­hempi henkilö on kyseessä.

  Jos kuu­luu tuhon 63% ryh­mään, joka ei saanut töitä (50+ vuo­ti­aat) niin tietenkin riskinä on että protestiääniä alkaa tul­la johonkin suuntaan. 

  En kuitenkaan usko silti että tuo selit­tää pop­ulistien nousua kuin osittain.

  Esim. jos ajatel­laan vaikka­pa perus­suo­ma­laisu­ut­ta, niin useim­mat tapaa­mani PS ‑puolueen kan­nat­ta­jat ovat ihan akti­ivis­es­ti työelämässä mukana ole­via, korkeasti koulutet­tu­ja ihmisiä olleet — ajatuk­set vain ovat heil­lä ihan eri­laiset kuin itsel­läni, enkä mitenkään var­ma ole siitä että olen enem­män oike­as­sa tai väärässä kuin he.

  Sama pätee var­maan Trumpi­in — mon­et Trumpin kan­nat­ta­jista ovat vain tietyn luon­teisia ihmisiä, eikä sil­lä ole vältt­tämät­tä mitään tekemistä tulota­son kanssa tai sen kanssa hyö­tyykö glob­al­isaa­tios­ta vai ei.

  Kyse on vain mielestäni siitä, että joil­lain ihmisil­lä on aika prag­maat­ti­nen ja käytän­nön­läheinen läh­estymistapa asioi­hin. Ja en ihmettele, että heitä turhaut­taa moni poli­it­ti­nen päätös — vaik­ka en ole samaa mieltä hei­dän kanssaan hyvinkään mon­es­ta asi­as­ta on ihan mah­dol­lista, että tätäkin ryh­mää pitäisi välil­lä kuun­nel­la jot­ta yhteiskun­ta pysyy yhtenäisenä.

 164. Lep­oti­la zZ: Bre­it­bar­ti

  Voi oa että Bretibart on Beobachter, en ole lukenut tarpeek­si, jot­ta voisin muo­dostaa hyvän mieip­i­teen. Luke­main perus­teel­la kuitenkin väitän, että julka­isu on kuin raikas tuu­lah­dus val­ta­me­di­an tunkkaises­sa valheilmapiirissä.

  And don’t ge me wrong, olen viisikymp­pinen, joka on kät­tänyt elämän­sä itsen­sä sivistämiseen. Inhoan rasis­te­ja ja fem­i­nis­te­jä kuten jokainen järkevä ihminen. 

  Län­si­maisel­la kult­tuuril­la vain näkyy ole­van taipumus ajau­tua sel­l­aiseen poli­it­tiseen kor­rik­teu­teen, joka hylkii tosi­a­sioiden sanomista.

  Pitkäl­lä tähtäimel­lä se ei voi ola hyvä asia.

 165. Pet­teri: USA:n sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmän ongel­ma ei ole että vaku­u­tusy­htiöt tekevät liikaa voit­to­ja. Ongel­mana on että sairaalat yli­hoita­vat peruster­veitä poti­lai­ta ja että lääkäreille ja sairaan­hoita­jille mak­se­taan aika tähti­ti­eteel­lisiä palkko­ja. Samaan aikaan vielä osa sairaim­mista ja köy­him­mistä jää ilman hoitoa.

  Sveitsin sairaus­vaku­u­tusjär­jestelmä taas muis­tut­taa suo­ma­laista TEL­liä, peri­aat­teessa se on yksi­tyi­nen, mut­ta käytän­nössä se on erit­täin tiukasti säädel­ty sekä vaku­u­tusy­htiöi­den että sairaaloiden hoitokäytän­tö­jen puolella.

  Oba­macaren ongel­mana on, että se antaa liikaa vapaut­ta pyörit­tää sairaaloi­ta voit­to­ja tuot­tavina liikeyri­tyksinä eikä siinä ole mitään tuotan­tokus­tan­nusten hallintaa.

  Kir­joit­telin tuonne “USA:n pres­i­dentin­vaalit: jän­näk­si menee” ‑kom­ment­tei­hin pidem­män jutun siitä mik­si kus­tan­nuk­set USA:ssa ovat niin korkeat, enkä tänne sit­ten enää tois­tanut niitä. Mainitsin vain yhden tek­i­jän ja linkissä oli sit­ten lisätietoa.

  Lisäkus­tan­nuk­set syn­tyvät osasista joi­hin kaikki­in (tai ainakin suurimpi­in) on syytä puut­tua jos aio­taan saa­da merkit­tävä parannus.

  Repub­likaanien (ja Trumpin) ongel­ma on se että heil­lä on ollut kuusi vuot­ta aikaa saa­da aikaan oma ehdo­tuk­sen­sa, mut­ta siihen he eivät ole pystyneet eli eivät ole päässeet yhteisym­mär­ryk­seen keskenään.

  Eräs var­teenotet­ta­van tun­tu­inen ehdo­tus perus­tuu vähen­nyk­seen vero­tus­ta määrät­täessä (tax break), eli (perus)sairausvakuutusmaksun voi vähen­tää tuloista ennen verotusta. 

  Ennen Oba­macarea n. 45%:lle työ­nan­ta­ja mak­soi sairaus­vaku­u­tuk­sen. Työan­ta­ja sai sit­ten vähen­tää tämän omista tulois­taan eli sai tästä veroe­dun. Jos työn­tek­i­jä mak­saa itse sairaus­vaku­u­tus­mak­sun, ei vas­taavaa etua tule (Oba­macaren myötä työan­ta­jat ovat siirtäneet mak­sua työn­tek­i­jöille). Tähän tuo ehdo­tus, jota kut­su­taan Ses­sion­s/­Cas­sidy-ehdo­tuk­sek­si, perus­tuu, ks.

  http://www.goodmaninstitute.org/topics/health-reform-bill/

  http://www.goodmaninstitute.org/wp-content/uploads/2016/04/BA-102.pdf

 166. trum­petisti: Kauhein­ta on se, että läh­es koko media on siir­tynyt samaan aikakau­teen, kuten myös suuri osa poli­itikoista ja mikä kauhein­ta: jopa aka­teemiset tutk­i­jat. Suo­ma­laiselta pro­fes­sori­ta­soltakin olen viime aikoina joutunut näkemään tutkimuk­sia, joista annetut tiedot­teet, uuti­soin­ti, haas­tat­te­lut ja jopa abstrak­ti ovat ris­tiri­idas­sa tutkimuk­sen aineis­ton kanssa. Yleen­sä vääris­te­lyn moti­ivi vaikut­taa ole­van nimeno­maan lib­er­aali unelma.

  Eipä siis ihme, jos äänestäjil­läkin vaikeuk­sia hah­mot­taa sitä “totu­ut­ta” pro­pa­gan­dan seasta.

  Höp­sistä. Täl­laista ajat­telua pop­ulis­tit mielel­lään hel­livät, mut­ta eihän se pidä paikkaansa. Aina on toki ollut taval­lisia ihmisiä, poli­itikko­ja, medi­aa ja jopa tiedemiehiä, jot­ka ovat poiken­neet totu­u­den ihanteesta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käytän­tö ole ollut. Vas­ta pop­ulistien suo­sion kasvun myötä lip­sum­i­nen epä­to­tu­u­den kalte­valle pin­nalle on lisääntynyt.

  On meitä silti edelleenkin melkoinen joukko ihmisiä (ja poli­itikko­ja, laa­tu­me­di­aa ja tietenkin tiedemiehiä), jot­ka jatka­vat totu­u­den tavoit­telua, vaikkei se muo­tia olisikaan. 

  Jär­jetön­tä on myös väit­tää, että vääris­te­lyn moti­iv­ina olisi YLEENSÄ lib­er­aali unel­ma. Sen unel­man kan­nat­ta­jatkin saat­ta­vat joskus sor­tua vääris­te­lyyn, mut­ta kyl­lä sen lajin suur­miehet ja käyt­täjien val­taisa enem­mistö löy­tyvät pop­ulistien joukoista. 

  Ilmiö on sinän­sä yleisem­pikin. Aina­han moraalin por­tail­la alem­mak­si pudon­neet ovat väit­täneet, että “kaikki­han sitä tekevät”. Eivät tee.

 167. anonyy­mi: Keskustelu­un tarvi­taan kak­si osapuolta.

  Tämähän on sisäsi­is­tik­si kesytet­ty­jen ihmis­ten vai­h­toe­hto väki­val­lalle. Ei pidä väheksyä kut­sumal­la sitä kiukut­teluk­si. Olisiko parem­pi, että ote­taan kan­toon kät­tä pitem­pää ja lähde­tään hake­maan ver­ta ja tuhoa?

  Tietenkin keskustelus­sa pitää olla kak­si osa­puol­ta. Per­in­teinen, poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti poli­it­ti­nen eli­it­ti on epäilemät­tä ollut liian kovako­r­vainen kansan tyy­tymät­tömyy­den ilmausten suh­teen. On tämä eli­it­ti silti ollut parem­pi keskustele­maan kuin pop­ulis­tiset räy­hähenget, joista yksi nyt valit­ti­in Yhdys­val­tain presidentiksi.

  Tot­ta on sekin, että pop­ulisti­nen, poli­it­ti­nen protesti on parem­pi vai­h­toe­hto kuin suo­ra väkiväl­ta, mut­ta vielä parem­pi olisi keskustelu parhaiden demokra­t­ian käytän­tö­jen mukaises­ti. Siis tosi­a­sioista lähtevä, toisia kuun­tel­e­va, eri mieltä ole­via kun­nioit­ta­va ja vähem­mistötkin huomioiva.

 168. Entä jos enem­mistön kan­nat­taa olla ei-lib­er­aalidemokraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mistölle parem­man lop­putu­lok­sen? Entä jos Kiinan ja Venäjän kansa kan­nat­taa maid­en­sa poli­ti­ikkaa ja entä jos se poli­ti­ik­ka todel­la palvelisi enem­mistön intresse­jä parem­min kuin lib­er­aali demokratia?

 169. Tarkem­mal­la lukemisel­la tuos­sa aiem­min mainit­se­mas­sani Ses­sion­s/­Cas­sidy-ehdo­tuk­ses­sa puhutaan Tax Cred­i­tistä eli suo­raan vähen­nyk­ses­tä veron määrään.

 170. Pet­teri: Ongel­mana on että sairaalat yli­hoita­vat peruster­veitä poti­lai­ta ja että lääkäreille ja sairaan­hoita­jille mak­se­taan aika tähti­ti­eteel­lisiä palkkoja.

  Oba­maca­res­sa pyritään puut­tumaan nimeno­maan tähän, esim: http://khn.org/news/aco-accountable-care-organization-faq/

  Pet­teri: Oba­macaren ongel­mana on, että se antaa liikaa vapaut­ta pyörit­tää sairaaloi­ta voit­to­ja tuot­tavina liikeyri­tyksinä eikä siinä ole mitään tuotan­tokus­tan­nusten hallintaa.

  Ei tuotan­tokus­tan­nusten hallintaa, mut­ta osaval­tioiden / liit­to­val­tion perus­ta­mat vaku­u­tus­pörssit (exchanges) voivat ainakin teo­ri­as­sa vaikut­taa vakuutusmaksuihin.

  Oba­maca­res­sa on paljon amerikkalaisit­tain radikaale­ja asioi­ta. Vaku­u­tusy­htiö ei voi esim. enää kieltää vaku­u­tus­ta sairaal­ta ihmiseltä, ei irti­sanoa sitä, jos vaku­utet­tu sairas­tuu, eikä aset­taa hin­takat­toa hoitokus­tan­nuk­sille (jos hoidot ovat SOP a.o. tapauk­ses­sa). Myös las­ten “automaat­tiseen” vaku­ut­tamiseen on kiin­nitet­ty huomiota.

  Ainakin eräi­den mielipi­de­tiedustelu­jen mukaan Oba­macarea kan­nate­taan enem­män kuin vastustetaan.

  http://www.cbsnews.com/news/poll-obamacare-and-the-supreme-court/

  Saa nähdä, miten tällekin kokon­aisu­udelle käy.

 171. Pekka T.: Höp­sistä. Täl­laista ajat­telua pop­ulis­tit mielel­lään hel­livät, mut­ta eihän se pidä paikkaansa. Aina on toki ollut taval­lisia ihmisiä, poli­itikko­ja, medi­aa ja jopa tiedemiehiä, jot­ka ovat poiken­neet totu­u­den ihanteesta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käytän­tö ole ollut. Vas­ta pop­ulistien suo­sion kasvun myötä lip­sum­i­nen epä­to­tu­u­den kalte­valle pin­nalle on lisääntynyt.
  .….
  Jär­jetön­tä on myös väit­tää, että vääris­te­lyn moti­iv­ina olisi YLEEN­SÄlib­er­aali unel­ma. Sen unel­man kan­nat­ta­jatkin saat­ta­vat joskus sor­tua vääris­te­lyyn, mut­ta kyl­lä sen lajin suur­miehet ja käyt­täjien val­taisa enem­mistö löy­tyvät pop­ulistien joukoista. 

  Ilmiö on sinän­sä yleisem­pikin. Aina­han moraalin por­tail­la alem­mak­si pudon­neet ovat väit­täneet, että “kaikki­han sitä tekevät”. Eivät tee.

  Siinäpä sitä peräänku­u­lut­ta­maasi keskustelua. Höp­sistä, jär­jetön­tä, moraali­ton­ta… lisäk­si olet jo kymme­nen ker­taa ketjus­sa kysynyt, että mik­sei protesti ole siistin sosi­aalidemokraat­ti­nen, vaan jär­jet­tömän pop­ulisti­nen, eikä mikään määrä seli­tys­tä saa sin­ua ymmärtämään, ettei pop­ulis­mi ole sen kan­nat­ta­jien mielestä niin järjetöntä. 

  Lib­er­aalin unel­man nimis­sä tehty vääris­te­ly ei aiheuta vas­taavia seu­raa­muk­sia val­ta­me­di­an tai esimerkik­si yliopis­ton johdon ja tiedey­hteisön tahol­ta, sik­si se on meil­lä yleisem­pää. Pop­ulisti­nen vääris­telijä olisi heti ris­ti­in­naulit­tu oikeamielisen medi­an toimes­ta, sik­si tieteis­sä tai eli­itin piiris­sä ei näy vääris­te­lyä siihen suun­taan. Venäjäl­lä tai Unkaris­sa tilanne lie­nee toinen?
  Enkä ole sanonut kaikkien vääris­televän, mut­ta liikaa sitä tapah­tuu, enkä tosi­aan ole koskaan näh­nyt lib­er­aalin vääris­te­lyn johta­van toimen­piteisi­in muual­la kuin pop­ulistien jupinois­sa, joi­ta eli­itin ei tarvitse huomioi­da, nehän ovat moraalit­to­mia ja tyh­miä epäih­misiä. Valitet­tavasti saa­vat kuitenkin äänestää.

 172. Lep­oti­la zZ:

  Mas­ter God­win: Keskustelu on päättynyt.

  Peukutin Mas­ter God­winin kom­men­tia, mut­ta jatkan siitä huoli­mat­ta vielä aiheesta. Uskon nimit­täin, että nat­si-Sak­san nousun ja Holokausti­in huipen­tuneen kehi­tysku­lun opetuk­set ovat pääosin ihmisiltä uno­htuneet, jos niitä on koskaan opittukaan

  Jour­nal­isti Masha Gessen, on kir­joit­tanut joukon sään­töjä Trumpin val­takaut­ta varten Putin-oppo­si­tios­sa keräämien­sä koke­musten­sa poh­jal­ta. Ensim­mäi­nen sään­tö on
  1. Usko itse­val­ti­as­ta. Hän todel­la tarkoit­taa jokaista sanaansa.

  Ensin dis­claimer: mielestäni ei ole selvää pitäisikö Trump rin­nas­taa pikem­min (i) Soini­in, (ii) Berlus­coni­in, vai tosi­aan (iii) Putini­in tai peräti nuoreen Hit­leri­in. Kak­si esim­mäistä ovat vas­taes­imerkke­jä Gess­enin teesille. Viisas­tumme tässä suh­teessa kun­han näemme mihin suun­taan todel­liset teot USAn poli­ti­ikas­sa lähtevät kehit­tymään. Ihan huonol­ta ei näytä.

  Mut­ta. Aivan eri­no­maisia huomioi­ta löy­tyy Kata­ri­na Bauerin kir­joituk­ses­sa aamun lehdessä. Lainaan­pa paria kohtaa:

  …kun hän nousi val­taan, ihmiset eliv­ät omas­sa pienessä medi­aku­plas­saan. Mut­ta tuol­loin medi­a­todel­lisu­u­den rajoista eivät pitäneet huol­ta sosi­aalisen medi­an algo­rit­mit vaan nat­sit, jot­ka lakkaut­ti­vat kaiken muun lehdis­tön pait­si omansa.

  …(hänet) val­taan nos­tanei­den poli­itikko­jen ja ulko­val­to­jen kohtalokas vir­hearvio oli aliarvioi­da hänet. Kun Sak­san kon­ser­vati­iv­it nimit­tivät hänet val­takun­nankans­lerik­si alku­vuodes­ta 1933, he uskoi­vat pystyvän­sä kon­trol­loimaan tuo­ta poli­itikkona täysin koke­ma­ton­ta hah­moa, joka oli läht­enyt liik­keelle piit­taa­mat­ta lainkaan soveli­aisu­u­den säännöistä. 

  Mum­moni ja vaari­ni oli­vat vakau­muk­sel­lisia natseja…Muistutettakoon, että kukaan ei nat­sien noustes­sa val­taan vuon­na 1933 tien­nyt mitään siitä, että kymme­nen vuo­den kulut­tua Euroop­pa olisi kuin maail­man­lop­un näyttämö…He koki­vat var­masti vaikut­ta­vansa alhaal­ta ylöspäin ja keikut­ta­neen­sa vallinnut­ta asetel­maa, kun Hitler oli hajot­tanut par­la­mentin, lakkaut­tanut muut puolueet, ammat­tili­itot ja vapaan lehdistön…Vetovoimaisinta mum­mol­leni ja vaar­il­leni nat­sis­mis­sa oli kuitenkin Hit­lerin lupaus siitä, että hän tek­isi Sak­sas­ta jälleen suuren. 

  Nyt kun iltalukemisik­si on osunut anopin kir­jahyllystä lainat­tu von Sal­isin van­ha his­to­ri­a­teos, sen 30-lukua koske­vat osat herät­tävät out­o­ja tut­tuu­den tun­tei­ta. Elämme aikaa jos­sa his­tar­i­an vir­ta voi kulkea yhteen suun­taan mut­ta voi myös keikah­taa toiseen suun­taan. Muut­taako Valkoiseen taloon Soi­ni, Berlus­coni vai Putin? Vai joku muu?

 173. Kepa: (Väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si sanon vielä, että ko. henkilö ei ole lainkaan uskon­nolli­nen eikä edes kuu­lu mihinkään uskon­nol­liseen yhteisöön.) Hänen mielestään Fox News on läh­es ain­oa puoluee­ton TV-kana­va USAssa. 

  Nämä väit­tämät ovat perus­ta­van­laa­tuis­es­ti ris­tiri­idas­sa keskenään.

 174. Lep­oti­la zZ: En yllät­ty­isi, vaik­ka niil­lä olisi samo­ja rahoittajiakin. 

  Yhdys­val­tain oikeis­to­me­di­an ja koko oikeis­to­te­ol­lisu­u­den rahoi­tus on mie­lenki­in­toinen seka­sotku, jon­ka takaa pitkälti löy­tyvät yksi­tyiset poli­it­tiset toim­i­jat (sekä tietysti kaiken­näköistä roskaa hölmöille kaup­paa­vat tahot).

  Ahis­taa: Luke­main perus­teel­la kuitenkin väitän, että julka­isu on kuin raikas tuu­lah­dus val­ta­me­di­an tunkkaises­sa valheilmapiirissä. 

  Kun puhutaan totu­u­den­jälkeis­es­tä niin siinä on sin­ulle hyvä esimerk­ki. Huolestut­taa, jos se on sinus­ta “raikas­ta”.

  Pekka T.: Siis tosi­a­sioista lähtevä, toisia kuun­tel­e­va, eri mieltä ole­via kun­nioit­ta­va ja vähem­mistötkin huomioiva. 

  Kyl­lä, mut­ta jos keskustelua ei tosi­asi­as­sa käy­dä eikä toista osa­puol­ta kun­nioite­ta, saadaan per­su­ja ja Trumpe­ja, kos­ka he sen­tään edes huomioi­vat ole­mas­saolon ja mielip­i­teet jol­lain tavalla.

  GOLAJTTI: entä jos se poli­ti­ik­ka todel­la palvelisi enem­mistön intresse­jä parem­min kuin lib­er­aali demokratia? 

  Tämä on mah­dol­lista, jos epädemokraat­tisu­udel­la saavute­taan uus­lib­er­al­is­tisen talous­poli­ti­ikan ikeestä irtautuminen.

  Tapio: Ei tuotan­tokus­tan­nusten hallintaa, mut­ta osaval­tioiden / liit­to­val­tion perus­ta­mat vaku­u­tus­pörssit (exchanges) voivat ainakin teo­ri­as­sa vaikut­taa vakuutusmaksuihin. 

  Ööh.. Oba­macares­ta toki puut­tuu lääke­hin­to­jen neu­vot­telu­val­tu­u­tus jne., mut­ta koko repub­likaani­him­melin kan­ta­vana ideana on hin­tak­il­pailu. Noil­ta markki­noil­ta pois kävelevä vaku­u­tusy­htiö menet­tää oletet­tavasti paljon dol­larimääräisiä tuloja.

  Lisäk­si (noista) vaku­u­tuk­sista saata­va voit­to­pros­ent­ti on rajattu.

  Vin­ha Perä: Ennen Oba­macarea n. 45%:lle työ­nan­ta­ja mak­soi sairausvakuutuksen. 

  Oba­macaren jäl­keen mon­et sysä­sivät kus­tan­nuk­set työn­tek­i­jälle. Eihän tämä ole varsi­nais­es­ti Oba­macaren vika.

 175. Taas tuoti­in esi­in käsi­tys, että ihmiset val­it­si­si­vat val­ta­me­di­an ja vai­h­toe­hto­me­di­an väliltä. Minä luen molem­pia, mut­ta en luo­ta kumpaankaan. 

  Suo­ma­lai­sista suurista sekä Yle että Hesari ovat osoit­ta­neet vääris­televän­sä todel­lisu­ut­ta jut­tu­jen­sa pain­o­tuk­sil­la. Hesari on jo use­am­paan ker­taa jäänyt kiin­ni myös siitä, että se tekee tulk­in­to­ja ennen kuin tosi­asi­at ovat pöy­dässä. En tah­do lukea pelkästään täl­laista tietyn­laiseen arvopo­h­jaan perus­tu­vaa uuti­soin­tia. Sik­si luen myös vaihtoehtomedioita.

  Huoli­mat­ta siitä, että Hom­mafoo­ru­mil­la on paljon rasis­tista öyhö­tys­tä ja ihan pesunkestäviä rasis­te­ja, niin siel­lä on myös moni­in ilmiöi­hin perustel­tu­ja vai­h­toe­htoisia näke­myk­siä ja poim­into­ja muiden maid­en lehdis­töstä. Sik­si silmäilen foo­ru­min sään­nöl­lis­es­ti läpi. Se ehkäisee lib­er­aalin harhan syn­tymistä. Minus­ta on tärkeää lukea nimeno­maan sel­l­aista, joka on itselle vieras­ta, eikä vain sel­l­aista, joka tun­tuu oma­l­ta. Omas­sa pitäy­tymi­nen on minus­ta älyl­listä laisku­ut­ta ja epäre­hellisyyt­tä — lähtöko­h­ta suvaitsemattomuuteen.

  En voi ymmärtää, kuin­ka sitkeästi lib­er­aali puoli tah­too pitää yllä ehdot­to­mia jako­ja, kos­ka otak­sun, että val­taosa ihmi­sistä ei ole sitä eikä tätä vaan vähän molem­pia riip­puen siitäkin, mis­tä aiheesta keskustellaan.

 176. Mikko Kivi­ran­ta: kun­han näemme mihin suun­taan todel­liset teot USAn poli­ti­ikas­sa lähtevät kehit­tymään. Ihan huonol­ta ei näytä.

  Pienel­lä jatkopo­hdiskelul­la nuo linkkaa­mani Ban­non­in infra-suun­nitel­mat tuo­vat oikeas­t­aan nekin mieleen Hit­lerin moot­tori­tiepro­jek­tit. Mut­ta mitä niin huonoa elvyt­tämisessä on — pait­si että taitaa men­nä myötäsyk­lis­es­ti — että pitää vetää Hitler-kortti ?

  Trumpin vaalivoitossa on kolme aspek­tia. (i) Hän ajaa USAn eristäy­tymistä kan­sain­välis­es­ti ja kaup­pa­poli­ti­ikkaa joka hal­vaut­taisi maail­man­talouden. Molem­mat Suomen kannal­ta huono­ja asioi­ta. (ii) Hän on uhan­nut rikkoa demokra­t­ian käyt­täy­tymis­sään­töjä, esimerkik­si heit­tämäl­lä vas­tus­ta­ji­aan vanki­laan tai jät­tämäl­lä äänestys­tu­lok­sen hyväksymät­tä. (iii) Hänen vaalivoit­ton­sa tuli pop­ulis­tisil­la ja ‘totu­u­den­jälkeisen poli­ti­ikan’ mukaisil­la keinoilla.

  Kohtaan (i) on vain sopeudut­ta­va. Trump on saanut val­takir­jan ajaa sel­l­aista poli­ti­ikkaa joka ei ehkä min­ua henkilöko­htais­es­ti miel­lytä. Tässä suh­teessa puli­nat pois.

  Koh­ta (ii) jää nähtäväk­si. Onko Trumpil­la ja kon­ser­vati­ivien värisuo­ral­la kon­gres­sis­sa riit­tävästi voimaa tai edes tarkoi­tus­ta muut­taa USAn poli­it­tisen jär­jestelmän perustei­ta — oikeu­sis­tu­imen riip­pumat­to­muut­ta, lehdis­tön vapaut­ta, Venäjän, Unkarin ja Turkin viitoit­tamia mui­ta kehi­tyskulku­ja? Näin voi käy­dä tai olla käymät­tä, emme vielä tiedä.

  Koh­ta (iii) on uusi stan­dar­di, ja mei­dänkin on Jytkyn, Brex­itin ja Trumpin valin­nan jäl­keen löy­det­tävä keinot joil­la jatkaa ratio­naal­isperäisen poli­ti­ikan tekemistä.

  Nuo kolme aspek­tia on syytä yrit­tää tietois­es­ti pitää eril­lään. Mis­tä päästäänkin vas­tauk­seen: vaik­ka Trump-Ban­non­in tekemiset niin koh­tien (i) ja (iii) kuin infra-elvyt­tämisenkin osalta muis­tut­ta­va 30-luvun Sak­saa, ei ole san­ot­tu että Trump­is­tis-kon­ser­vati­ivisel­la liik­keel­lä olisi kohdan (ii) suun­taisia tavoitteita.

 177. Tapio: Saa nähdä, miten tällekin kokon­aisu­udelle käy.

  Vielä mie­lenki­in­toisem­paa on nähdä miten repub­likaan­it tuhoa­vat Medicaren ja Med­ic­aidin ja onnis­tu­vat syyt­tämään siitäkin demokraat­te­ja. Kysei­sistä sys­teemeistä hyö­tyvät eri­tyis­es­ti ne van­hem­mat ikälu­okat, jot­ka äänestävät enim­mäk­seen repub­likaane­ja, ja tältä osin ainakin osa porukas­ta tulee saa­maan juuri sitä mitä tilasi.

 178. Pekka T.: Höp­sistä. Täl­laista ajat­telua pop­ulis­tit mielel­lään hel­livät, mut­ta eihän se pidä paikkaansa. Aina on toki ollut taval­lisia ihmisiä, poli­itikko­ja, medi­aa ja jopa tiedemiehiä, jot­ka ovat poiken­neet totu­u­den ihanteesta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käytän­tö ole ollut. Vas­ta pop­ulistien suo­sion kasvun myötä lip­sum­i­nen epä­to­tu­u­den kalte­valle pin­nalle on lisääntynyt.

  On meitä silti edelleenkin melkoinen joukko ihmisiä (ja poli­itikko­ja, laa­tu­me­di­aa ja tietenkin tiedemiehiä), jot­ka jatka­vat totu­u­den tavoit­telua, vaikkei se muo­tia olisikaan. 

  Aivan kuin “totu­u­teen” pyrkivien uljaiden isku­ri­toimit­ta­jien ja ‑tutk­i­joiden näke­myk­set siitä mikä on totu­us eivät olisi vähäisinkään määrin subjektiivisia.

  Eiköhän ole lähempänä totu­ut­ta se, että kaikkein pahim­mat vääris­telijät ja vale­hteli­jat ovat omas­ta mielestään täysin oike­as­sa ja useim­mat lisäk­si mielestään vil­pit­tömästi hyväl­lä asial­la. Ehkä luvut ja fak­tat eivät vielä tue hei­dän “oikeaa totu­ut­ta”, mut­ta kun­han vähän lisää tutk­i­taan niin sit­ten var­masti — ja kun Se Asia on niin tärkeä, niin tutkijan/toimittajan on oikeas­t­aan velvol­lisu­us vähän oikoa turhia mutkia tässä vaiheessa…

  Täl­laisille toim­i­joille kel­paa aivan hyvin asiantun­ti­javal­ta — auk­tori­teet­tiusko, jos­sa vaikut­taa vain se kuin­ka paljon nat­so­ja sano­jan kaulas­sa on ja kuin­ka arvo­val­taise­na pide­tyt organ­isaa­tiot julis­ta­vat asi­aa Ain­oana Totuute­na. Kun vielä kaik­ki epäil­i­jät joko leimataan mak­se­tuik­si val­hei­den levit­täjik­si tai koulu­ja käymät­tömik­si punaniska­jun­teik­si, niin aina vain parempi.

  Har­mi vain, että Inter­net on murenta­mas­sa tätä mukavaa tur­vat­tua “puhu­vien päi­den” ase­maa. Yhä enem­män tietoa löy­tyy hel­posti kotikoneel­la istues­sa eivätkä tukimus­ra­por­tit enää piilot­tele jonkun laitoskir­jas­ton hyl­ly­il­lä pölyyn­tymässä. Monas­ti, kun joku asia nousee uutisek­si, niin rapor­tit, menetelmät ja datat ovat jo verkos­sa saatavis­sa. Kun vielä yleinen koulu­tus­ta­so on selvästi nous­sut, niin aina löy­tyy jostain joku, joka kiin­nos­tuu asi­as­ta ja osaa penkoa oliko julk­isu­udessa esitet­ty­jen väit­tei­den tuek­si ensim­mäistäkään faktaa.

 179. anonyy­mi: Kun puhutaan totu­u­den­jälkeis­es­tä niin siinä on sin­ulle hyvä esimerk­ki. Huolestut­taa, jos se on sinus­ta “raikas­ta”.

  Olen lukenut sieltä esimerkik­si nuoren juu­ta­laishomon ja Bri­tan­ni­na haarakont­torista vas­taa­van mus­lim­in kir­joituk­sia, jot­ka pyrkivät repimään aukko­ja poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti­in val­hev­er­hoon. Aukoista puhal­taa raikas tuuli — joka toki haisee sel­l­aisen nenässä, joka ei ole tot­tunutu val­lan­pitäji­nen diskurssin haastamiseen. 

  Tuli­pa runoil­tua aika raskas ver­tausku­va 😀 Mut­ta uskon vah­vasti, että oleme val­lan­pitäjien diskurssin “vanke­ja”, jolleme etsi sitä haas­tavaa toista puhe- ja luku­ta­paa. Igno­rant­tien ongel­ma on usein se että val­lan­pitäjien diskurssi tun­tuu heistä niin san­otusti pro­gres­si­iviselta ja moraalis­es­ti korkeata­soiselta. Ja voihan se ollakin, mut­ta jos sitä ei haaste­ta, ei voi muo­dostaa infor­moitua kuvaa mistään.

 180. GOLAJTTI: Entä jos enem­mistön kan­nat­taa olla ei-lib­er­aalidemokraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mistölle parem­man lop­putu­lok­sen? Entä jos Kiinan ja Venäjän kansa kan­nat­taa maid­en­sa poli­ti­ikkaa ja entä jos se poli­ti­ik­ka todel­la palvelisi enem­mistön intresse­jä parem­min kuin lib­er­aali demokratia?

  Demokraat­ti­nen oikeusval­tio on aika hyvin tes­tat­tu sys­tee­mi. Siis ihan tosielämässä, vuosikym­menten aikan. Niin on tes­tat­tu myös mon­en­laiset muut sys­teemit. Näi­den testien perus­teel­la pitää mielestäni olla aika erikois­es­ti ajat­tel­e­va yksilö, jos ajat­telee, että demokraat­ti­nen oikeusval­tio häviää kisassa.

 181. anonyy­mi:
  Oba­macaren jäl­keen mon­et sysä­sivät kus­tan­nuk­set työn­tek­i­jälle. Eihän tämä ole varsi­nais­es­ti Oba­macaren vika.

  Oba­ma kyl­lä sanoi, että kaik­ki saa­vat pitää van­hat vaku­u­tuk­sen­sa ja tut­tua lääkäriä ei tarvitse vai­h­taa yms. Kuinkas sit­ten kävikään. Jos laki on saatu läpi val­heel­lisin perustein, niin kyl­lä se on lain­säätäjän vika jos hom­ma ei toimi.

 182. ksee: Aivan kuin “totu­u­teen” pyrkivien uljaiden isku­ri­toimit­ta­jien ja ‑tutk­i­joiden näke­myk­set siitä mikä on totu­us eivät olisi vähäisinkään määrin subjektiivisia.

  Eiköhän ole lähempänä totu­ut­ta se, että kaikkein pahim­mat vääris­telijät ja vale­hteli­jat ovat omas­ta mielestään täysin oike­as­sa ja useim­mat lisäk­si mielestään vil­pit­tömästi hyväl­lä asial­la. Ehkä luvut ja fak­tat eivät vielä tue hei­dän “oikeaa totu­ut­ta”, mut­ta kun­han vähän lisää tutk­i­taan niin sit­ten var­masti – ja kun Se Asia on niin tärkeä, niin tutkijan/toimittajan on oikeas­t­aan velvol­lisu­us vähän oikoa turhia mutkia tässä vaiheessa…

  Kovin kaukana ovat näke­myk­semme toi­sis­taan. Jako ei suinkaan kul­je poli­it­tis­ten mielip­itei­den mukaan, vaan näköjään suh­tau­tu­mises­sa tietoon.

  Min­un ei ole ollenkaan vaikea hyväksyä eri­laisia poli­it­tisia mielip­iteitä. Sen sijaan se närästää, jos joku hylkää tosi­asi­at keskustelun lähtöko­hti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut nähdään vääris­telijöinä ja vale­htelijoina. Tarkoi­tus pyhit­tää keinot. 

  Eivät asiantun­ti­jat tai ylipäätään asial­liseen keskustelu­un pyrkivät toi­mi niin. Se kuu­luu kaiken­maail­man pop­ulistien keinoi­hin. Valitet­tavasti tämä pop­ulisti­nen joukko koko ajan kas­vaa, poli­it­tis­es­ta suun­nas­ta riip­pumat­ta, kun äänestäjät anta­vat sille vaaleis­sa tukensa.

 183. trum­petisti: I eikä mikään määrä seli­tys­tä saa sin­ua ymmärtämään, ettei pop­ulis­mi ole sen kan­nat­ta­jien mielestä niin järjetöntä. 

  Tot­ta — en ymmär­rä pop­ulis­mia. Saat­taisin toki ymmärtääkin, jos joku osaisi sen selit­tää. Nyt saan vain vah­vasti liioit­tele­via vas­tauk­sia siitä, miten eli­it­ti tuomit­see eikä kukaan ymmär­rä ja sik­si val­it­semme val­heen ja vääris­te­lyn. En näe tässä logiikkaa.

  Pop­ulis­mi on todel­li­nen ilmiö, ymmärsin sitä tai en, ja epäilemät­tä sille on syyn­sä. Ihmiset ovat selvästi tyy­tymät­tömiä. Minäkin olen, mon­een asi­aan, mut­ta — yhä vain samaa jankut­taen — minus­ta ongel­mat pitäisi ratkaista tosi­asi­at tun­nus­taen ja avoimesti keskustellen.

 184. anonyy­mi:
  Kyl­lä, mut­ta jos keskustelua ei tosi­asi­as­sa käy­dä eikä toista osa­puol­ta kun­nioite­ta, saadaan per­su­ja ja Trumpe­ja, kos­ka he sen­tään edes huomioi­vat ole­mas­saolon ja mielip­i­teet jol­lain tavalla.

  Tässä olemme samaa mieltä: keskustelua pitää käy­dä, tois­t­en mielip­iteitä kun­nioit­taa ja ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja mielip­i­teet pitää huomioida.

  Eri mieltä olemme siinä, että pop­ulis­tit tämän muka osaisi­vat, mut­teivät muut. Meil­lä kaikil­la on siinä var­masti paran­net­tavaa, ja epäilemät­tä per­in­teisel­lä poli­it­tisel­la eli­it­il­lä on tässä suh­teessa omat puut­teen­sa, mut­ta eri­tyisen vaikea­ta tois­t­en kun­nioit­tamisen ja kuun­telemisen olen huo­man­nut ole­van populisteille.

  Min­ulle kansan jakau­tu­mi­nen kah­tia on tavat­toman ikävä kehi­tys­su­un­ta. Uskon, että sen tor­ju­misek­si juuri tosi­a­sio­hin perus­tu­va avoin keskustelu voisi olla oikea tie. Ei keskisor­men heilut­telu eri mieltä oleville.

 185. Ahis­taa: Näi­den testien perus­teel­la pitää mielestäni olla aika erikois­es­ti ajat­tel­e­va yksilö, jos ajat­telee, että demokraat­ti­nen oikeusval­tio häviää kisassa. 

  Demokraat­ti­nen oikeusval­tio voi kuitenkin hävitä itselleen, mikäli päästää val­taan ei-demokraatit, kuten Unkaris­sa on käynyt. Trump ei kun­nioi­ta pätkääkään lake­ja eikä hän­tä kiin­nos­ta demokra­tia senkään vertaa. 

  On lapsel­lisa ajatel­la, että ihmiset voivat äänestää ihan ketä vain ja kat­soa, miten pär­jäävät ja jos eivät pär­jää, niin seu­raavis­sa vaaleis­sa tuos­ta vain äänestää jotain muu­ta. Ei se näin toi­mi, ei demokra­tia ole mikään ikuinen järjestelmä.

  Esimerkik­si käy Unkari, joka on vah­vati Venäjän/Turkin tiellä:

  “This analy­sis also shows that this con­cert­ed action has led to a sit­u­a­tion where the mech­a­nisms which, at the nation­al lev­el, should guar­an­tee respect for the rule of law, espe­cial­ly the con­sti­tu­tion­al and judi­cial sys­tem that should be serv­ing as pro­tec­tion from all threats to the rule of law, are no longer able to respond to this threat effec­tive­ly in Hungary. ”

  https://www.fidh.org/IMG/pdf/hungary_democracy_under_threat.pdf

 186. Pekka T.: Kovin kaukana ovat näke­myk­semme toi­sis­taan. Jako ei suinkaan kul­je poli­it­tis­ten mielip­itei­den mukaan, vaan näköjään suh­tau­tu­mises­sa tietoon.

  Olen kyl­lä tutus­tunut ihan omas­ta mie­lenki­in­nos­takin tieteen­filosofi­aan ja ‑his­to­ri­aan. Tältä poh­jal­ta pitäisin omaa suh­tau­tu­mis­tani (tieteel­liseen) tietoon varsin hyvin perustel­tuna — vaikkakin ehkä hive­nen kyynisenä. En tietenkään voi tietää mihin sinä poh­jaat oman suh­tau­tu­mis­esi, mut­ta kom­ment­tiesi väl­i­tyk­sel­lä onnis­tut kuu­losta­maan tässä hive­nen naivilta.

  Min­un ei ole ollenkaan vaikea hyväksyä eri­laisia poli­it­tisia mielip­iteitä. Sen sijaan se närästää, jos joku hylkää tosi­asi­at keskustelun lähtöko­hti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut nähdään vääris­telijöinä ja vale­htelijoina. Tarkoi­tus pyhit­tää keinot. 

  Kysyn ihan mie­lenki­in­nos­ta — kun joskus joku tutkimus­tu­los on nous­sut uutisi­in ja sil­lä vielä ehkä perustel­laan jotain poli­it­tis­ten päätösten vält­tämät­tömyyt­tä, niin oletko koskaan seu­ran­nut vir­taa päin­vas­taiseen suun­taan uuti­nen — lehdis­tötiedote — tieteelli­nen artikke­li / tutkimus­ra­port­ti — taus­ta­ma­te­ri­aali — muiden tutk­i­joiden kom­men­tit / muu aiheesta tehty tutkimus?

  Jos et, niin kan­nat­taisi ker­ran pari kokeil­la — voi nimit­täin löytää vaik­ka mitä kummallista.

  Aika tyyp­il­listä esim. tilaus­tutkimusten osalta on, että tutk­i­jat itse totea­vat rapor­tis­sa, ettei tulok­set ole tilas­tol­lis­es­ti merkit­täviä tai että tulok­set riip­pu­vat täysin para­me­trien valin­nas­ta eikä tutkimuk­ses­sa käyte­ty­ille para­me­tereille ole sen kum­mem­pia perustelui­ta kuin joillekin ihan toisille.

  Eivät asiantun­ti­jat tai ylipäätään asial­liseen keskustelu­un pyrkivät toi­mi niin. Se kuu­luu kaiken­maail­man pop­ulistien keinoi­hin. Valitet­tavasti tämä pop­ulisti­nen joukko koko ajan kas­vaa, poli­it­tis­es­ta suun­nas­ta riip­pumat­ta, kun äänestäjät anta­vat sille vaaleis­sa tukensa.

  Ja pah! Todel­lises­sa elämässä eniten ääneen­pää­sevät “asiantun­ti­jat” ovat yleen­sä niitä kaikkein pahimpia k*sipäitä, jot­ka jyräävät kaikkien muiden mielip­itei­den yli ja joille ei tule edes mieleen, että he voisi­vat joskus olla väärässä. Luul­tavasti myös suuri osa huip­pututk­i­joista on enem­män tai vähem­män häiri­in­tyneitä — läpimur­ron tekem­i­nen yleen­sä vaatii vankku­ma­ton­ta uskoa omaan oike­as­saoloon ja asian ajamista vaik­ka minkälais­ten estei­den läpi. His­to­ria muis­taa sit­ten vain ne onnis­tuneet ja muut jäävät unho­laan kum­mallisi­na ja han­kali­na kylähulluina…

 187. Pekka T.: Kovin kaukana ovat näke­myk­semme toi­sis­taan. Jako ei suinkaan kul­je poli­it­tis­ten mielip­itei­den mukaan, vaan näköjään suh­tau­tu­mises­sa tietoon.

  Min­un ei ole ollenkaan vaikea hyväksyä eri­laisia poli­it­tisia mielip­iteitä. Sen sijaan se närästää, jos joku hylkää tosi­asi­at keskustelun lähtöko­hti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut nähdään vääris­telijöinä ja vale­htelijoina. Tarkoi­tus pyhit­tää keinot. 

  —————–

  Tässä olemme samaa mieltä: keskustelua pitää käy­dä, tois­t­en mielip­iteitä kun­nioit­taa ja ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja mielip­i­teet pitää huomioida.
  Eri mieltä olemme siinä, että pop­ulis­tit tämän muka osaisi­vat, mut­teivät muut. Meil­lä kaikil­la on siinä var­masti paran­net­tavaa, ja epäilemät­tä per­in­teisel­lä poli­it­tisel­la eli­it­il­lä on tässä suh­teessa omat puut­teen­sa, mut­ta eri­tyisen vaikea­ta tois­t­en kun­nioit­tamisen ja kuun­telemisen olen huo­man­nut ole­van populisteille. 

  Paradok­saal­ista kamaa.

  Ensin ilmoi­tat vastapuolen (pop­ulistien tai ainakin min­un) ole­van tarkoituk­sel­lisia vale­htelijoi­ta, sit­ten syytät, että he näkevät kaik­ki muut tarkoituk­sel­lisi­na vale­htelijoina, eivätkä sik­si pysty keskustelu­un. Oman puole­si ilmoi­tat löytäneen tien, totu­u­den ja elämän, rehellisesti.

  Lopuk­si peräänku­u­lu­tat — kuten sivistysih­miselle opete­taan jo perusk­oulus­sa — toisia kun­nioit­tavaa ja tois­t­en mielip­i­teet huomioivaa keskustelua. No huomioimista kai se vale­hteli­jak­si tuomit­sem­i­nenkin on.. 

  Eli lin­jauk­sesi voi tiivistää siihen, että toisia kun­nioit­ta­va keskustelu voidaan aloit­taa sit­ten, kun ne muut tajua­vat lopet­taa vale­htelun ja myön­tävät, että sinä olet oikeassa.

  ————-

  Syl­tyn diktatuuripelkoihin: 

  Väitän, että USA:n poli­it­ti­nen jär­jestelmä kestää yhden seit­semänkymp­pisen mah­dol­lisen wannabe-dik­taat­torin hievah­ta­mat­ta. Siel­lä on kestet­ty ilman dik­tatu­uria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maail­man­so­tien, suurien lam­o­jen, kom­mu­nis­mimörkö­jen, sotapääl­likköpres­i­dent­tien ja hip­pi­aikakau­den. Jos siel­lä joskus joku pysty­isikin dik­tatu­urin luo­maan, niin Trumpil­la ei siihen enää hiek­ka tiimala­sis­sa riit­täisi, sil­lä moinen oper­aa­tio vaatisi vuosikym­meniä kestävää hivuttamista.
  Unkari ja Venäjä eivät ole demokraat­tisen his­to­ri­ansa puoles­ta mitenkään ver­rat­tavis­sa Yhdys­val­toi­hin. Ja Unkaris­sa kyl­lä käsit­tääk­seni kansan enem­mistö aidosti tukee Orba­nia, vaalien vääris­te­ly­istä ei juurikaan ole uutisoitu.

 188. newyork­ista: Oba­ma kyl­lä sanoi, että kaik­ki saa­vat pitää van­hat vaku­u­tuk­sen­sa ja tut­tua lääkäriä ei tarvitse vai­h­taa yms. 

  Kävikin ilmi, että van­hat vaku­u­tuk­set eivät täyt­täneetkään min­imi­vaa­timuk­sia. Ei tuol­lainen minus­ta mene Oba­macaren piikkiin.

  Pekka T.: Eri mieltä olemme siinä, että pop­ulis­tit tämän muka osaisi­vat, mut­teivät muut. 

  Miten sit­ten selität sen, että pop­ulis­tit tavoit­ta­vat joukoit­tain näitä ihmisiä, joi­ta muut eivät tun­nu tavoittavan?

  Vai onko kyse vain viit­seliäisyy­destä? Sil­loin­han demokra­tia toimii halu­tul­la tavalla!

  trum­petisti: Trumpil­la ei siihen enää hiek­ka tiimala­sis­sa riit­täisi, sil­lä moinen oper­aa­tio vaatisi vuosikym­meniä kestävää hivuttamista. 

  Toisaal­ta pros­es­si on taval­laan jo aloitet­tu vuosikym­meniä sit­ten, kun kat­soo repub­likaani­ra­hoit­ta­jien toim­intaa ja mitä rahal­la on ostettu.

 189. Pekka T.: Tot­ta – en ymmär­rä pop­ulis­mia. Saat­taisin toki ymmärtääkin, jos joku osaisi sen selittää. 

  Per­suil­la ja Trumpil­la yhteistä oli näe­myk­seni mukaan hyssyt­te­lykult­tuurin (polit­i­cal cor­rect­ness) haas­t­a­mi­nen. Usein­han tuo haas­t­a­mi­nen tapah­tuu vale­hdellen tai vääris­tellen, mut­ta sitä samaa har­ras­taa val­lan­pitäjät vaiken­e­mal­la tosi­a­sioista tai puhu­mal­la suo­raan palturia. 

  Ymär­rän molem­pia osa­puo­lia ja näke­myk­siä ja ris­tiri­ita näyt­tää ratkaise­mat­toma­l­ta. Sik­si sekä val­lan­pitäjät ja heitä suo­ral­la pop­ulis­tipuheel­la haas­ta­vat ovat olleet ihmiskun­nan — tai ainakin euroop­palais­ten — kiu­sana vähin­tään anti­ik­ista lähtien.

  Jotkut toki elävät sel­l­aises­sa harhas­sa, että val­lan­pitäjät etunenässä val­ta­me­dia, tuot­taa totu­udel­lista tai ainakin moraal­lis­es­ti korkeata­soista diskurssia Pop­ulis­tit sen sijaan vale­htel­e­vat ja hyökkäävät. Kun olisikin näin yksinkertaista.

 190. Tämä “keskustelu” on jo aikaa sit­ten ohit­tanut “paras­ta ennen” ‑päiväyk­sen­sä. Josko kuitenkin vielä kerran…

  Olen ihme­tellen kysel­lyt pop­ulis­min nousun syitä. Asial­lisi­akin vas­tauk­sia olen saanut, mut­ta myös hyvin rujo­ja, etten sanoisi pahan­suopia, tulk­in­to­ja kirjoituksistani. 

  Jankkaamisen uhal­lakin tois­tan: kansan kah­tia jakau­tu­mi­nen on tavat­toman huolestut­ta­va ilmiö. Onnek­si me emme Suomes­sa ole ainakaan vielä yhtä pitkäl­lä kuin Yhdys­val­lois­sa. Mikä kaik­ki tähän on johtanut? Län­si­maiset yhteiskun­nat kär­sivät useista ongelmista, joista seu­raa äänestäjien tyy­tymät­tömyyt­tä. Näi­hin ongelmi­in mei­dän pitäisi löytää ratkaisut.

  Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla silmien sulkem­i­nen tosi­a­sioil­ta. Sairaana lääkäri­in men­nessäni halu­an lääketi­eteeseen perus­tu­van diag­noosin, en mitään tosi­a­sioista piit­taa­mat­to­mia tulk­in­to­ja. Sama pätee yhteiskun­nal­lisi­in ongelmi­in. Usko­mus­poli­ti­ikan sijas­ta etsikäämme vas­tauk­set tosi­a­sioiden tun­nus­tamis­es­ta ja eri mielip­iteitä kun­nioit­tavas­ta keskustelus­ta. Hyväksykäämme ihmis­ten eri­laiset arvot.

  Min­un osaltani tämän aiheen kom­men­toin­ti lop­puu tähän, ellei sit­ten jotain aidosti uut­ta ilmene. Kiitän ja kumar­ran, ja toivon, että olisimme kukin edes jonkin ver­ran oppi­neet ymmärtämään toisin ajattelevia.

 191. Trump näyt­tää ole­van äärikepulainen.

  Jär­jestön­tä velka­an­tu­mista pystyyn kuolleen Ruostevyöhyk­keen pelastamiseksi.

  Aivan samaa sar­jaa kepumafi­an ja Kain­u­un kanssa.

 192. Tuos­sa het­ki sit­ten kat­soin Doku­ment­tipro­jek­ti-dokkarin koraanikouluista Pak­istanis­sa. Vähä­varaiset veivät lapsen­sa koraanikoului­hin kos­ka lapset saa­vat niis­sä pait­si ilmaista ope­tus­ta myös ruokaa ja muun ylöspi­don, mut­ta sieläpä lapset sit­ten kas­vatet­ti­inkin jihadis­teik­si. Siitä tuli jotenkin miel­ley­htymä kuin­ka USAs­sa Bre­it­bart ja Fox News ovat ilmaisia mut­ta lib­er­aal­im­ieliset tiedo­tusvä­li­neet kuten NY Times, Wash­ing­ton Post tai the Econ­o­mist ovat mak­sumuurin takana.

  Itseni tois­tamisen uhal­lakin: Ihmiset, tilatkaa ne lehtenne ja mak­sakaa niistä. Jos sinä et mak­sa toimit­ta­jan palkkaa, sit­ten sen palkan mak­saa joku muu. Kun mak­sat, on aina hie­man toden­näköisem­pää että toimit­ta­ja hakee oikei­ta tosi­seikko­ja sin­un eduk­sesi eikä palvele jonkin taus­tara­hoit­ta­jan etuja.

 193. trum­petisti:

  Syl­tyn diktatuuripelkoihin: 

  Väitän, että USA:n poli­it­ti­nen jär­jestelmä kestää yhden seit­semänkymp­pisen mah­dol­lisen wannabe-dik­taat­torin hievah­ta­mat­ta. Siel­lä on kestet­ty ilman dik­tatu­uria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maail­man­so­tien, suurien lam­o­jen, kom­mu­nis­mimörkö­jen, sotapääl­likköpres­i­dent­tien ja hip­pi­aikakau­den. Jos siel­lä joskus joku pysty­isikin dik­tatu­urin luo­maan, niin Trumpil­la ei siihen enää hiek­ka tiimala­sis­sa riit­täisi, sil­lä moinen oper­aa­tio vaatisi vuosikym­meniä kestävää hivuttamista.

  Ei kestä vät­tämät­tä, kos­ka total­i­taris­min tarvit­se­ma urk­in­takoneis­to ja poli­isi­val­tio on jo raken­net­tu mus­lim­iter­ror­is­min liioitel­lun uhan ja huumei­den vas­taisen sodan myötä.

 194. Siel­lä on kestet­ty ilman dik­tatu­uria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maail­man­so­tien, suurien lam­o­jen, kom­mu­nis­mimörkö­jen, sotapääl­likköpres­i­dent­tien ja hip­pi­aikakau­den. Jos siel­lä joskus joku pysty­isikin dik­tatu­urin luo­maan, niin Trumpil­la ei siihen enää hiek­ka tiimala­sis­sa riit­täisi, sil­lä moinen oper­aa­tio vaatisi vuosikym­meniä kestävää hivuttamista.”

  Hit­ler­iltä kului tuo­hon vain muu­ta­ma vuosi.

  Eikä enää tarvi­ta per­in­teistä soti­las­dik­datu­uria, NSA, CIA ja FBI ovat nykya­jan työkalu­ja dikdaattorille

  Kaik­ki tapah­tuu kulis­seis­sa ja poli­it­tiset vas­tus­ta­vat lavaste­taan tai heil­lä on valmi­ina his­to­ri­al­lista pain­o­las­tia ja elim­i­noidaan pois pelistä

  Sen päälle tapah­tuu katoamisia, USAn lait mah­dol­lis­ta­vat jo nyt tämän eli ihmi­nen voidaan van­gi­ta määräämät­tömäk­si ajak­si eikä vira­nomais­lla ole velvollisuutta/oikeutta ker­toa pidä­tyk­ses­tä omaisille

 195. ksee: Har­mi vain, että Inter­net on murenta­mas­sa tätä mukavaa tur­vat­tua “puhu­vien päi­den” ase­maa. Yhä enem­män tietoa löy­tyy hel­posti kotikoneel­la istues­sa eivätkä tukimus­ra­por­tit enää piilot­tele jonkun laitoskir­jas­ton hyl­ly­il­lä pölyyntymässä.

  Aika ide­al­isti­nen käsi­tys mielestäni. Suurim­malle osas­ta ihmisiä olisi kuitenkin aika ter­veel­listä lukea vain niitä valtamedioita.

  Esimerkik­si tutkimus­ra­port­te­ja löy­tyy eri taho­jen lobaam­i­na suun­taan ja toiseenkin ja jos ei ole alan asiantun­ti­ja pystyy hel­posti höynäyt­tämään ainakin itseään ja vahin­gos­sa ehkä muitakin.

  Tästä oli joku tutkimuskin: mitä enem­män tietyn jär­jestön rahaa lääketi­eteen tutk­i­jat sai­vat, sitä posi­ti­ivisem­min tutkimuk­ses­sa etu­jär­jestön lobaa­maan aiheeseen suhtauduttiin.

  Tästä taas seu­raa se, että on aika help­poa löytää tutkimus­ra­port­te­ja, jot­ka tuke­vat jotain tiet­tyä käsi­tys­tä ja niin­pä jotain tiet­tyä tutk­i­jaa tai tutkimus­ta hel­posti ale­taan käyt­tää jonkun tietyn etu­ryh­män puolestapuhumiseen.

  On tietenkin tot­ta, että useim­mil­la medioil­la on jonkin­lainen polit­ti­nenkin kan­ta. Val­ta­me­di­at vain mielestäni eroa­vat vai­h­toe­htome­dioista tässä suh­teessa siinä, että ne tuo­vat myös sen vastapuolen näke­myk­sen esi­in, vaik­ka korosta­vat omaa kantaansa.

  Sen vuok­si en yleen­sä viit­si edes ava­ta mitään vai­h­toe­hto­me­di­an sivus­toa, kos­ka sem­moinen taitavasti tehty pro­pa­gan­da on myrkkyä aivoille. Aivothan nimit­täin aina sopeu­tu­vat siihen ympäristöön mis­sä ne elävät — mikäli tarpeek­si pitkään lukee jotain ääri­oikeis­to­laista tai ääri­vasem­mis­to­laista uutis­sivua, läh­es jokainen meistä alkaa pikkuhil­jaa uskoa siel­lä esitet­ty­i­hin asioi­hin. Ei ehkä kaikki­in, mut­ta joihinkin.

  Ei ehkä kaikki­in, voi olla että vaikka­pa 5 vai­h­toe­hto­me­di­an uutista on nau­ret­tavaa, mut­ta yksi on sem­moinen, mihin ehkä itse uskoo ja sitä jää miet­timään. Sit­ten löy­dät jonkun toisen vai­h­toe­hto­me­di­an uutisen siitä samas­ta aiheesta ja koh­ta olet koukus­sa vai­h­toe­hto­me­di­aan, joka ilmeis­es­ti on jostain syys­tä ain­oa joka tietää tästä aiheesta ja ns. val­ta­me­dia vaike­nee kokon­aan. Ihmi­nen ei vält­tämät­tä tule ajatelleek­si, että vai­h­toe­hto­me­dia on ain­oa joka aiheesta kir­joit­taa sik­si että aihe on yksinker­tais­es­ti täyt­tä puppua.

  Idea on vähän sama kuin pop­ulis­mis­sa: ihmiset toivo­vat poli­itikoil­ta usein mah­dot­to­mia asioi­ta, joten pop­ulisti käy lupaa­mas­sa ihmisille nämä kaik­ki. Sit­ten kun sat­tuu juuri se lupaus jota itse toivoo, niin täl­löin pop­ulisti vaikut­taa ain­oal­ta, joka ymmärtää ihmisen todel­lisen hädän.

 196. Pekka T.: Mikä kaik­ki tähän on johtanut? 

  70-luvul­ta läh­tien markki­noitu uus­lib­er­al­is­mi ja lib­er­taris­mi sekä 80- ja 90-luvuil­ta läh­tien näi­den mukaises­ti toteutet­tu talous- ja kaup­pa­poli­ti­ik­ka, joka on tehnyt suuria muu­tok­sia tulo- ja omaisu­us­jakoi­hin ja rapaut­tanut sekä yhteiskun­nan palvelui­ta että elinolosuhteita.

  Min­ua häir­it­see suun­nat­tomasti se, että vaik­ka nähdään minkälaista tuhoa tuol­lainen poli­ti­ik­ka (ja ide­olo­gia) on jo aiheut­tanut Yhdys­val­lois­sa (ja tulee vielä aiheut­ta­maan nyt, kun puskuri alkaa olla syö­ty) niin samaan suun­taan ollaan menos­sa niin tääl­lä kuin muual­lakin maail­mas­sa. Oltaisi­in edes irti eurosta niin voitaisi­in päät­tää tilanteen vaaties­sa talouden elvy­tyk­ses­tä ja huole­htia omas­ta taloud­es­ta vero­tuk­sen ja yleisen tulon­jaon kaut­ta ja val­u­u­tan kurssi kor­jau­tu­isi automaat­tis­es­ti järkevälle tasolle.

  Pekka Heliste: Sen päälle tapah­tuu katoamisia, USAn lait mah­dol­lis­ta­vat jo nyt tämän eli ihmi­nen voidaan van­gi­ta määräämät­tömäk­si ajak­si eikä vira­nomais­lla ole velvollisuutta/oikeutta ker­toa pidä­tyk­ses­tä omaisille 

  Yhdys­val­lois­sa on erit­täin kehit­tynyt hajautet­tu “PR-jär­jestelmä” eli pehmeät keinot kansan ohjailemiseen. Kovia ei tarvi­ta kuin korkein­taan muu­ta­man yksilön pelot­telu­un. Ver­rokki­na Venäjäl­lä men­nään van­han kaa­van mukaan.

 197. En ymmär­rä mik­sei pysty­isi dik­tatu­uria luomaan. 

  Vaalit voit­ti kaveri, jon­ka yksi vaalilu­paus oli pistää poli­it­tisen vas­tus­ta­jien­sa kärkin­i­mi lin­naan. Vaaleis­sa vastapuol­ta häirit­ti­in siten, että ennakkoäänesty­s­paikko­jen määrä supis­tet­ti­in parhaim­mil­laan noin 94% aiem­mas­ta, kos­ka kyseisel­lä alueel­la ennakkoäänestäjät tup­paa­vat ole­maan demokraatteja.

  Ei USA:n demokra­tia ole lähellekään kestävää kuin tääl­lä kuvitel­laan, joten mielestäni on ihan type­r­ää men­nä riskeer­aa­maan sitä.

  Mik­sei demokra­t­ian de fac­to alasajo muka oikeasti onnis­tu­isi? Ei niitä seu­raavia vaale­ja tarv­tise edes peru­ut­taa, riit­tää kun jär­jestää asi­at niin, että voittaa.

  Jos pres­i­dent­ti alkaa kylmästi tekemään mitä huvit­taa eikä kon­gres­si pistä viral­ta, niin se on siinä.

  PS Trumpin puo­lus­telu muis­tut­taa Hugo Chavezin puo­lus­telua “Kat­so­taan nyt ensin, mitä hän saa aikaan” ja “Kansan suo­si­ol­la on aina jokin syy” “Hän on kansan mies, halu­aa työläis­ten paras­ta” ja niin edelleen. Äijän poli­ti­ik­ka oli heti ensinäkemältä ihan jär­jetön­tä, retori­ik­ka samat­en. Ei muut­tunut val­lankah­vas­sa, taisi käy­dä päin­vas­toin. Ja kuin­ka sit­ten lop­ul­ta kävikään?

 198. Pekka T.:

  Jankkaamisen uhal­lakin tois­tan: kansan kah­tia jakau­tu­mi­nen on tavat­toman huolestut­ta­va ilmiö. Onnek­si me emme Suomes­sa ole ainakaan vielä yhtä pitkäl­lä kuin Yhdys­val­lois­sa. Mikä kaik­ki tähän on johtanut? Län­si­maiset yhteiskun­nat kär­sivät useista ongelmista, joista seu­raaäänestäjien tyy­tymät­tömyyt­tä. Näi­hin ongelmi­in mei­dän pitäisi löytää ratkaisut.

  Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla silmien sulkem­i­nen tosi­a­sioil­ta.Sairaana lääkäri­in men­nessäni halu­an lääketi­eteeseen perus­tu­van diag­noosin, en mitään tosi­a­sioista piit­taa­mat­to­mia tulk­in­to­ja. Sama pätee yhteiskun­nal­lisi­in ongelmi­in. Usko­mus­poli­ti­ikan sijas­ta etsikäämme vas­tauk­set tosi­a­sioiden tun­nus­tamis­es­ta ja eri mielip­iteitä kun­nioit­tavas­ta keskustelus­ta. Hyväksykäämme ihmis­ten eri­laiset arvot.

  Eiköhän ensisi­jainen syy pop­ulis­min nousu­un ole juuri tuos­sa korosta­mas­sani kohdas­sa. Voi toki olla, että päät­täjil­lä tosi­asi­at ovat varsin hyvin tiedos­sa, mut­ta käytäy­tymi­nen näyt­tää kuitenkin sel­l­aiselta, jos­sa ongelmien ratkaisu­jen sijaa tar­jo­taan unelmahöt­töä ja mui­ta perus­teet­to­mia toivei­ta. Kun poti­las on ollut jo vuosikymme­nen vuo­teeno­mana, niin mikä tahansa vai­h­toe­hto nyky­is­ten taikakristal­lien ja kor­vakynt­tilöi­den sijaan alkaa tun­tu­maan järkevämmältä.

  Diag­noosi län­si­maisen demokra­t­ian nykyti­las­ta on aika lohdu­ton — keskus­taoikeis­to­laiset sosi­aalilib­er­aalit ja ‑kon­ser­vati­iv­it tun­tu­vat ole­van huolis­saan lähin­nä kan­na­tus­pros­en­teis­taan eivätkä siten uskalla ehdot­taa yhtään mitään — tosin eipä kuum­mal­takaan aat­teel­liselta poh­jal­ta tähän hätään taa­tusti mitään lääkkeitä löy­dykkään. Keskus­tavasemis­to on aikalail­la samoissa ongelmis­sa ja lisäk­si vasem­mal­ta painaa päälle vasem­mistopop­ulis­mi ja van­haan lukki­u­tuneet ay-korporaatiot.

  Vältämät­tömiltä raken­neu­ud­is­tuk­sil­ta sul­je­taan silmät ja toiv­otaan, että jostain ilmaan­tu­isi pelas­ta­ja (wan­ha kun­non vakaa talouskasvu) tai viisas­ten kivi (har­maan talouden veroparati­i­sei­hin kätketyt zil­jardit), joiden avul­la van­ha meno voisi jatkua lop­ut­tomi­in. Tai voisi­vathan ongel­mat ratke­ta sil­lä, että yri­tyk­set pakotet­taisi­in työllistämään…

  Valitet­tavasti oikeis­to­laisel­la markki­nal­ib­er­al­is­mil­la on täl­lä het­kel­lä olema­ton suo­sio — nimeäväthän mon­et sen syyl­lisek­si kaikki­in mah­dol­lisi­in ongelmi­in. Jäl­jelle jää siis pop­ulis­mi — näyt­tää vähän maas­ta riip­pu­van kor­jaako potin vasem­mistopop­ulis­mi (esim. Välimeren maat) vai oikeistopop­ulis­mi, mut­ta heikol­ta näyt­tää. Ain­oa toi­vo tässä näyt­tää ole­van se, että pop­ulis­tiset liik­keet rikko­vat van­hat rak­en­teet riit­tävän perus­teel­lis­es­ti ja että joskus vaikka­pa vuosikymenen kulut­tua päästään rak­en­ta­maan jotain uut­ta ja toimi­vaa savuaville raunioille.

  Täy­tyy vain toivoa, että “savua­vat rau­niot” jäävät vain kieliku­vak­si eli että pop­ulis­tit jät­tävät ainakin suurem­mat sodat ja kansan­murhat käynnistämättä…

 199. Pekka Heliste:
  Eikä enää tarvi­ta per­in­teistä soti­las­dik­datu­uria, NSA, CIA ja FBI ovat nykya­jan työkalu­ja dikdaattorille

  Ketkähän nämä kaik­ki rak­en­teet ovat luoneet?

  Olisiko­han “vähem­män val­tio­ta” toimi­vampi ja humaan­impi idea, kuin hurskas toive siitä, ettei kukaan kahjo ikinä pää­sisi val­taan hyö­dyn­tämään noi­ta rakenteita?

  No, ehkä ei — nythän ratkaisuk­si näytetään tar­joa­van viha­puhe­jah­tia, valeuutis­ten sen­su­uria “fak­to­jen tark­ista­jien” avul­la jne. Täy­tyy var­maan perus­taa kansalli­nen viha­puhe­p­oli­isi ja totu­us­min­is­ter­iö entis­ten instanssien lisäksi…

 200. Mikko Kivi­ran­ta:
  Tuos­sa het­ki sit­ten kat­soin Doku­ment­tipro­jek­ti-dokkarin koraanikouluista Pak­istanis­sa. Siitä tuli jotenkin miel­ley­htymä kuin­ka USAs­sa Bre­it­bart ja Fox News ovat ilmaisia mut­ta lib­er­aal­im­ieliset tiedo­tusvä­li­neet kuten NY Times, Wash­ing­ton Post tai the Econ­o­mist ovat mak­sumuurin takana.
  .….….…..
  Kun mak­sat, on aina hie­man toden­näköisem­pää että toimit­ta­ja hakee oikei­ta tosi­seikko­ja sin­un eduk­sesi eikä palvele jonkin taus­tara­hoit­ta­jan etuja.

  Tyyp­il­listä oikean­su­un­taista, totu­u­den­jälkeiseen aikakau­teen kuu­lu­vaa asioiden esi­in­tuon­tia. Et var­maan ole kuul­lut esimerkik­si Huff­in­g­ton Postista ja CNN:stä?

  Rahaa­han Clin­tonin takana oli huo­mat­tavasti enem­män kuin Trumpin ja kaikkein selvin bias Clin­tonin puolelle oli juuri medi­al­la. Mut­ta siitä joudun kai ole­maan samaa mieltä, että kan­nat­taa tukea niitä medioi­ta, jot­ka aut­ta­vat totu­u­den hah­mot­tamises­sa parhait­en. Suomek­si sel­l­aisia ei ole tar­jol­la kuin yksi jour­nal­is­tis­es­ti kehno räpellys, kaik­ki muut ovat samaa mas­saa. Englan­niksi sen­tään löy­tyy sit­ten laatuakin.

 201. Tero Tolo­nen: Aika ide­al­isti­nen käsi­tys mielestäni. Suurim­malle osas­ta ihmisiä olisi kuitenkin aika ter­veel­listä lukea vain niitä valtamedioita.

  Toki. Kuitenkin läh­es­tulkoon aiheeseen kuin aiheeseen löy­tyy nol­las­ta selvästi poikkea­va joukko ihmisiä, jot­ka kykenevät varsin hyvin arvioimaan tutkimus­tu­losten uskottavuutta.

  Esimerkik­si tutkimus­ra­port­te­ja löy­tyy eri taho­jen lobaam­i­na suun­taan ja toiseenkin ja jos ei ole alan asiantun­ti­ja pystyy hel­posti höynäyt­tämään ainakin itseään ja vahin­gos­sa ehkä muitakin.

  Tietysti vähin­tään kohta­laista menetelmä­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta tarvi­taan, mut­ta monas­ti luokit­telu esim. mah­dol­lis­ten väärien posi­ti­ivis­ten ja vakavasti otet­tu­jen tutkimusten välil­lä on aika help­poa. Viisaan­pi toki tur­vau­tuu vain metatutkimusten johtopäätöksiin.

  On tietenkin tot­ta, että useim­mil­la medioil­la on jonkin­lainen polit­ti­nenkin kan­ta. Val­ta­me­di­at vain mielestäni eroa­vat vai­h­toe­htome­dioista tässä suh­teessa siinä, että ne tuo­vat myös sen vastapuolen näke­myk­sen esi­in, vaik­ka korosta­vat omaa kantaansa.

  Höpöti. 99% tutkimus­tu­losten uuti­soin­nista perus­tuu lehdis­tötiedot­teen refer­oin­ti­in — ja vielä niin, että toimit­ta­jan miel­tymys­ten mukaises­ti kaik­ki mutat ja ehkät joko pois­te­taan tai niitä koroste­taan. Yksikään toimit­ta­ja ei vaivaudu/osaa selvit­tää san­ot­ti­inko tutkimuk­ses­sa ollenkaan sitä mitä tiedote väit­tää. “Vastapuolen näke­myskin” on useim­miten pelkkää teat­te­ria, jos­sa toisen tutk­i­jan sijaan lavalle marssite­taan joku antti­heikkilä tai vas­taa­va kylähörhö.

 202. ksee:
  Olisiko­han “vähem­män val­tio­ta” toimi­vampi ja humaan­impi idea

  Trumpin joh­dos­sa USA aikoo kyl­lä ottaa tuke­van otteen talouselmästä aloit­ta­mal­la tuotan­non ohjaamisen val­tio­ta­sol­la. Tul­limuuri on vielä enem­män val­tio­ta kuin vas­taa­vankokoiset veronko­ro­tuk­set, kos­ka Trumpi­en tillu­en pää­tarkoi­tus on rahan keräämisen sijas­ta vaikut­taa suun­nitel­mallis­es­ti talouteen siirtämäl­lä tuotan­toa paikas­ta A paikkaan B.

  Eli val­tio suures­sa viisaudessaan näkee, mitä mis­säkin pitäisi valmis­taa ja päät­tää hin­to­ja ohjaa­mal­la oikeat tuotan­tomäärät rajan sil­lä ja täl­lä puolel­la. Ja tämä oli yksi Trumpin suurim­mista vaalilupauksistan. 

  Hän lupasi tämän vaikut­ta­van miljooni­in työ­paikkoi­hin, joten tässä ei puhuta mis­tään pikkusäädöstä vaan mega­lu­okan suunnitteluprojektista.

  Tul­lien nos­tat­ta­mi­nen lisää, ei vähem­män, val­tion kon­trol­lia. Johan sen järkikin pitäisi ker­toa että jos val­tio päät­tää että tuot­teen X oikea valmis­tu­s­paik­ka on paikas­sa Y, niin val­tio suun­nit­telee talout­ta eli siir­tyy suun­nitel­mat­alouden suuntaan.

  Make Amer­i­ca cen­tral­ly planned again!

 203. ksee: Ketkähän nämä kaik­ki rak­en­teet ovat luoneet?

  Olisiko­han “vähem­män val­tio­ta” toimi­vampi ja humaan­impi idea, kuin hurskas toive siitä, ettei kukaan kahjo ikinä pää­sisi val­taan hyö­dyn­tämään noi­ta rakenteita?

  Jaa että las­ke­taan rikkaiden vero­tus­ta, leikataan kansaneläkkeitä ja sairaus­vaku­u­tuk­sia? Ei se auta vakoilukoneis­ton ja poli­isi­val­tion purkamiseen. Kri­ti­ik­ki urk­in­ta­lain­säädän­töä mm. “Patri­ot Act”:ia on ollut kovaa poli­it­tisen ken­tän vasem­mal­la laidal­la. Repub­likaanien suuri enem­mistö ja ja demokraat­tien oikeis­tosi­ipi pelot­te­liv­at ihmisiä terroristeilla.

  Viha­puhe on olen­nais­es­ti väki­val­tarikok­si­in yllyttämistä.

 204. ksee: Olisiko­han “vähem­män val­tio­ta” toimi­vampi ja humaan­impi idea, kuin hurskas toive siitä, ettei kukaan kahjo ikinä pää­sisi val­taan hyö­dyn­tämään noi­ta rakenteita? 

  Ongel­ma vain on siinä, että “vähem­män val­tio­ta” ‑henkiset ihmiset jät­täi­sivät nuo ongel­malliset rak­en­teet kaikkein viimeisek­si puret­taviksi. Ensin puret­taisi­in ne ihmisille tarpeel­liset ja oikeasti tärkeät rak­en­teet jot­ka huole­hti­vat sel­l­ai­sista asioista kuten toimeen­tu­lo, ter­veys, ihmis- ja kulut­ta­jan oikeudet, tasaver­taisu­us, oikeustur­va, jne. Tiedät kai, että koko lib­er­taar­i­humpu­tus on pitkälti Kochin vel­jesten alun perin rahoittamaa.

  trum­petisti: kaikkein selvin bias Clin­tonin puolelle oli juuri medialla 

  Voi olla, että media piti Clin­ton­ista enem­män, mut­ta se kuitenkin käyt­täy­tyi selvästi tätä vas­taan. Se lait­toi Clin­tonin pikkukuprut ja huhut Trumpin aivan todel­lis­ten ongelmien kanssa vakavu­udeltaan samalle viivalle ja uuti­soi niistä paljon enem­män. Lisäk­si se käyt­ti täl­laiseen huhu­jen käsit­te­lyyn aivan jär­jet­tömästi enem­män aikaan kuin mihinkään asiakysymyksiin.

  Parem­pi, kri­it­tisem­pi ja jour­nal­is­tisem­pi media niin Suomes­sa kuin ulko­mail­lakin ratkai­sisi mon­ta ongelmaa.

 205. trum­petisti: Tyyp­il­listä oikean­su­un­taista, totu­u­den­jälkeiseen aikakau­teen kuu­lu­vaa asioiden esi­in­tuon­tia. Et var­maan ole kuul­lut esimerkik­si Huff­in­g­ton Postista ja CNN:stä?

  Olen kuul­lut, ja olen joskus selail­lut myös suurelta osin mak­sumuurin takana ole­vaa Nation­al Review’iä, joka on pei­liku­van toinen puoli. Mut­ta olet oike­as­sa, media ei ole sys­temaat­tis­es­ti mak­sullista tai mak­su­ton­ta taval­la joka selit­täisi — kut­su­taan­sitänyt­vaik­ka trumpi­laisek­si aja­tus­maail­mak­si — lev­iämisen, ja siinä suh­teessa I stand cor­rect­ed. Reak­tioni koraanikoulu-dokkarin jäl­keen oli hätäilty. 

  Silti min­ua hie­man vaivaa epäsym­me­tria että mak­sut­tomat Fox ja Bre­it­bart nähti­in suuren mit­takaa­van mielip­i­teen­muokkaa­ji­na trumpi­laisel­la laidal­la, ja mak­sulliset NYT ja WP lib­er­aalil­la laidal­la. NY Time­siä Trump jopa akti­ivis­es­ti syyt­tää epäreilus­ta uuti­soin­nista — aiheesta tai aiheet­ta. CNN ja Huff­Post eivät ole yhtä suuria into­hi­mo­ja herättäneet.

  Ja voim­mekin lopet­taa yhteiseen hymis­te­lyyn siitä kuin­ka kan­nat­tavaa on joka tapauk­ses­sa mak­saa kelvol­liselle jour­nal­is­tille siitä että hän perkaa pahimpia dis­in­for­maa­tion tiheikköjä puolestamme.

 206. ksee: Olisiko­han “vähem­män val­tio­ta” toimi­vampi ja humaan­impi idea, kuin hurskas toive siitä, ettei kukaan kahjo ikinä pää­sisi val­taan hyö­dyn­tämään noi­ta rakenteita? 

  Jo 36 vuot­ta sit­ten Yhdys­val­tain pres­i­den­tik­si valit­ti­in Ronald Rea­gan, joka ensin vaa­likam­pan­jansa aikana ja sit­ten myös virkaanas­tu­jais­puheessaan ilmoit­tau­tui “vähem­män val­tio­ta” ‑aat­teen tun­nus­tuk­sel­lisek­si kan­nat­ta­jak­si. Sen jäl­keen on nähty pres­i­dent­tinä mm. eräs Bush, Rea­ganin enti­nen vara­pres­i­dent­ti, ja eräs toinen Bush, joka jos mah­dol­lista esi­in­tyi vieläkin into­hi­moi­sem­pana Rea­ganin perin­nön jatkajana.

  “Vähem­män val­tio­ta” ‑aatet­ta on siis kokeil­tu jo.

  Ahis­taa: Ei ehkä kan­na­ta yleistää omia tun­te­muk­si­aan Trumpia äänestäneisi­in miehi­in ja naisi­in. Miehillä – ja heitä rakas­tavil­la naisil­la – on täysin ratio­naaliset syyt äänestää ketä tahansa muu­ta kuin demokraattia. 

  Omi­tu­inen kom­ment­ti. Vas­tasin yksit­täiselle kir­joit­ta­jalle, joka itse täysin avoimesti ja oma-aloit­teis­es­ti ker­toi omista moti­iveis­taan — ja joka suo­ma­laise­na tuskin äänesti näis­sä vaaleis­sa sen enem­pää Trumpia kuin ketään muutakaan.

 207. Tero Tolo­nen: Aika ide­al­isti­nen käsi­tys mielestäni. Suurim­malle osas­ta ihmisiä olisi kuitenkin aika ter­veel­listä lukea vain niitä valtamedioita.
  .…..

  Sen vuok­si en yleen­sä viit­si edes ava­ta mitään vai­h­toe­hto­me­di­an sivus­toa, kos­ka sem­moinen taitavasti tehty pro­pa­gan­da on myrkkyä aivoille. Aivothan nimit­täin aina sopeu­tu­vat siihen ympäristöön mis­sä ne elävät – mikäli tarpeek­si pitkään lukee jotain ääri­oikeis­to­laista tai ääri­vasem­mis­to­laista uutis­sivua, läh­es jokainen meistä alkaa pikkuhil­jaa uskoa siel­lä esitet­ty­i­hin asioi­hin. Ei ehkä kaikki­in, mut­ta joihinkin.

  Ei ehkä kaikki­in, voi olla että vaikka­pa 5 vai­h­toe­hto­me­di­an uutista on nau­ret­tavaa, mut­ta yksi on sem­moinen, mihin ehkä itse uskoo ja sitä jää miet­timään. Sit­ten löy­dät jonkun toisen vai­h­toe­hto­me­di­an uutisen siitä samas­ta aiheesta ja koh­ta olet koukus­sa vai­h­toe­hto­me­di­aan, joka ilmeis­es­ti on jostain syys­tä ain­oa joka tietää tästä aiheesta ja ns. val­ta­me­dia vaike­nee kokon­aan. Ihmi­nen ei vält­tämät­tä tule ajatelleek­si, että vai­h­toe­hto­me­dia on ain­oa joka aiheesta kir­joit­taa sik­si että aihe on yksinker­tais­es­ti täyt­tä puppua.

  Voi olla, että olet oike­as­sa pitäessäsi suur­in­ta osaa ihmi­sistä ja itseäsi infan­ti­ileina höperöinä, jot­ka tarvit­se­vat Ylen äidil­listä ohjaus­ta. Ehkä min­unkin pitäisi myön­tää kuu­lu­vani joukkoon. Mut­ta nyt kun en ole vielä päässyt nöyryy­dessäni tuolle tasolle, niin en sit­ten mil­lään koe mah­dol­lisek­si, että joku Ilja min­ua aivope­sisi hienos­tuneesti. En pidä mah­dol­lise­na myöskään, että hän tarkoituk­sel­la pyrk­isi läh­es kaikesta vale­htele­maan kuten esität ja vielä vähem­män on mah­dol­lista, että pysty­isi tekemään sen niin, etten huo­maisi todis­tu­saineis­ton ont­tout­ta. Val­ta­me­dia on tässä mielessä paljon vaar­al­lisem­pi pro­pa­gan­davä­line, sil­lä mei­dät on opetet­tu usko­maan siihen kuin äitiimme.

  Toisaal­ta tun­nen minä niitäkin, jot­ka nielevät läh­es kaiken folio­hat­tuilun totuute­na, ovat siis ylikri­it­tisiä kaikkea main­stream-tietoa koskien, jopa liiken­neon­net­to­muusuuti­sista voidaan löytää salaista agen­daa, mut­ta jostain syys­tä niitä folio­te­o­ri­oi­ta kohtaan ei tarvitse olla lainkaan kriittinen.

  Omaa las­tani pyrin var­jele­maan val­ta­me­di­an pro­pa­gan­dal­ta, mut­ta sehän ei tarkoi­ta, että avaisin hänelle vai­h­toe­hto­me­di­aakaan iltalukemisiksi. 

  Vai­h­toe­hto­me­di­an into­hi­moi­se­na puo­lus­ta­janakin olen valmis myön­tämään, että jos pitäisi vali­ta vain toinen, niin val­ta­me­dia olisi luul­tavasti luotet­tavampi ja objek­ti­ivisem­pi. Uskallan kuitenkin pitää kaik­ki lyhdyt päällä.

 208. Sylt­ty: Jos pres­i­dent­ti alkaa kylmästi tekemään mitä huvit­taa eikä kon­gres­si pistä viral­ta, niin se on siinä.

  Noam Chom­sky pohti joskus 2010 sitä, että Yhdys­val­loil­la oli ollut tuuria, kun kaik­ki poten­ti­aaliset führerit oli­vat olleet ilmeisiä kon­nia ja kuset­ta­jia, ja tuhon­neet itse itsen­sä. Trump on vielä tätä kuvio­ta; uskoisin, että mies tulee keskit­tymään val­lan väärinkäyt­töön rikas­tu­mis­tarkoituk­ses­sa ja pahin­ta jälkeä tekevät alaiset, jot­ka saa­vat tehdä mitä lystäävät, kos­ka pomoa ei vaan kiin­nos­ta. Mut­ta jos jostain löy­tyy lahjo­ma­ton ja oikeasti johonkin usko­va johtaja…

 209. trum­petisti: Et var­maan ole kuul­lut esimerkik­si Huff­in­g­ton Postista ja CNN:stä?

  Kas paikalliset vasti­neet Iltale­hdelle ja Iltasanomille.

 210. Sylt­ty:

  trum­petisti: Väitän, että USA:n poli­it­ti­nen jär­jestelmä kestää yhden seit­semänkymp­pisen mah­dol­lisen wannabe-dik­taat­torin hievah­ta­mat­ta. Siel­lä on kestet­ty ilman dik­tatu­uria yli 200 vuot­ta, läpi sisällissodan, 

  En ymmär­rä mik­sei pysty­isi dik­tatu­uria luo­maan. Vaalit voit­ti kaveri, jon­ka yksi vaalilu­paus oli pistää poli­it­tisen vas­tus­ta­jien­sa kärkin­i­mi linnaan. 

  Tämä menee nyt folio­hat­tupuolelle, mut­ta seu­raa­va tiedon­mu­runen säväyt­ti tovi sit­ten: Trump on ilmeis­es­ti sanonut halu­a­vansa ava­ta uudelleen 9/11 ‑tutkimuk­set, ellei sit­ten kysessä ollut taas yhden vaal­i­ti­laisu­u­syleisön lämpimänäpitämi­nen. Sieltähän niitä false flag ‑teo­ri­oiden takaa syn­tipukke­ja löytyisi.

  Ratio­nal Wikin mukaan YouTubesta löy­tyy 56 RTn tekemää salali­it­to­teo­ria-video­ta WTC-tapah­tu­mista, ja muiden tekem­inä löy­tyy vielä paljon lisää lisää.

  Vaik­ka olenkin nim­im. trum­petistin kanssa samaa mieltä että USAn demokraat­tis­ten insti­tuu­tioiden vahvu­us ei sal­li mis­sään olois­sa Trumpin heitä­tyt­tää Hillarya tai ketään muu­takaan vas­tus­ta­jaa vanki­laan jonkun sähkö­pos­tis­erverin vuok­si, kak­sois­tornien rom­ah­dut­ta­mi­nen omien tekemänä olisi aivan eri suu­ru­us­lu­okan synti.

  Ja jos Trump ei pelkästään läm­mitel­lyt vaaliyleisöä, niin mikä ihme ajaisi hänet avaa­maan 9/11-tapauk­sen, vai­h­toe­hto­te­o­ri­oiden joukos­sa on toinen tois­taan mustem­pia het­teikköjä? Uskooko hän aidosti että bin Laden ei ollutkaan isku­jen takana? Vai saako hän neu­vo­ja eräältä tahol­ta joka on myös joutunut tekemisi­in eräi­den tois­t­en räjäytet­ty­jen ker­rostalo­jen kanssa, ja onko hän saanut sieltä neu­vo­ja kaiken aikaa?

  Liikaa ole­tuk­sia.

 211. Joseph Stiglitz kir­joit­ti mie­lenki­in­toisen artikke­lin viime eloku­us­sa viitat­en kir­joi­hin­sa: 15 vuot­ta sit­ten kir­joit­ta­maansa “Glob­al­iza­tion and its Dis­con­tents” ja viime vuon­na julka­istu­un “Rewrit­ing the Rules of the Amer­i­can Econ­o­my”, ks.

  http://www.shanghaidaily.com/opinion/foreign-perspectives/Its-not-globalization-but-mismanagment-thats-skewed-growth-in-top-economies/shdaily.shtml#jtss-twitter

  Among the big win­ners are the glob­al 1 per­cent, the world’s plu­to­crats. — Illus­tra­tion by Huang Yihuan/Shanghai Daily

  mainiten että glob­al­isaa­tion vas­tus­t­a­mi­nen alkoi kehi­tys­maista mikä oli kum­mallista kos­ka sen piti hyödyt­tää niitä.

  Sit­tem­min vas­tus­tus on siir­tynyt myös teol­lisu­us­mai­hin kuten USA:n vaalien tulos hyvin osoittaa.

  Syyk­si Stglitz mainit­see asioiden huonon hoidon “mis­man­age­mentin”. Täl­lä hän tarkoittaa
  sitä että:
  — hyödyt eivät ole jakau­tuneet tasais­es­ti eivätkä kaikille
  — tarvit­tavaa tur­vaverkkoa ei ole raken­net­tu niille jot­ka ovat kärsi­neet glob­al­isaa­tion seu­rauk­sista mm. työttömyytenä. 

  Hän mainit­see Skan­di­na­vian maat toisen­laise­na esimerkkinä jos­sa asi­at on hoidet­tu paremmin
  (no Suo­mi ei kuu­lu Skan­di­navi­aan ja euro ja siihen liit­tyen Sak­san sekä euroeli­itin ajaman
  markki­na­fun­da­men­tal­is­min aka uus­lib­er­al­is­min sekä uus­merkan­til­is­min ihan­noin­ti on tehnyt hallaa
  euroalueen taloudelle).

  Hänen johtopäätök­sen­sä oli että pelin sään­töjä on muutet­ta­va ja tähän pitää kuu­lua glob­al­isaa­tion hillitseminen.
  Tämän perus­teel­la hän oli sitä mieltä että Oba­man aja­mat vapaakaup­pa­sopimuk­set TPP ja TTIP ovat väärään
  suun­taan menemistä.

  Aika mie­lenki­in­toista kuitenkin että Trump joka on ihan toisen laidan edus­ta­ja on ottanut viimemainitun
  tavoit­teek­seen. Tur­vaverkko­jen rak­en­t­a­mi­nen ei tai­da kuitenkaan kuu­lua hänen tavoitteisiinsa.

 212. GOLAJTTI:
  Entä jos enem­mistön kan­nat­taa olla ei-lib­er­aalidemokraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mistölle parem­man lop­putu­lok­sen? Entä jos Kiinan ja Venäjän kansa kan­nat­taa maid­en­sa poli­ti­ikkaa ja entä jos se poli­ti­ik­ka todel­la palvelisi enem­mistön intresse­jä parem­min kuin lib­er­aali demokratia?

  Sitä ei voi tietää tilanteessa, jos­sa vai­h­toe­hto­ja ei edes ole, kuten kysei­sis­sä mais­sa, jois­sa ne on ‑tarkoituk­sel­la- sul­jet­tu pois. Ei ole sat­tuma, että vai­h­toe­hdon havit­telemis­es­ta — tai siitä ker­tomis­es­takin — ran­gais­taan kuolemalla:
  Neu­vos­toli­itossa ja Maon kiinas­sa “oikeudessa” langete­tul­la kuole­man­tuomi­ol­la, nyky­isin suo­raan murhaa­mal­la. Pelo­tuk­sek­si, kuten mafioiden käytän­tönä on.

 213. H.H.: Sitä ei voi tietää tilanteessa, jos­sa vai­h­toe­hto­ja ei edes ole, kuten kysei­sis­sä mais­sa, jois­sa ne on ‑tarkoituk­sel­la- sul­jet­tu pois. Ei ole sat­tuma, että vai­h­toe­hdon havit­telemis­es­ta – tai siitä ker­tomis­es­takin – ran­gais­taan kuolemalla:
  Neu­vos­toli­itossa ja Maon kiinas­sa “oikeudessa” langete­tul­la kuole­man­tuomi­ol­la, nyky­isin suo­raan murhaa­mal­la. Pelo­tuk­sek­si, kuten mafioiden käytän­tönä on.

  Ayn RAnd­han esit­teli kir­jas­saan ilmiön, mis­sä lah­jakkaat ihmiset lopet­ta­vat protestik­si kaiken työn­teon yhteiskun­nan hyväk­si ja kaata­vat val­tion ilman asei­ta. Näin ilmeis­es­ti oli tilanne Neu­vos­toli­itossa. Kenenkään ei kan­nat­tanut tehdä mitään ja sys­tee­mi rom­ahti. Jostain syys­tä Kiina ja muut autori­taariset maat saa­vat kansansa yrit­tämään. Venäjäl­lä tilanne taitaa olla kuin NLssa, kenenkään ei kan­na­ta tehdä mitään.

 214. Tom­mi Uschanov: Jo 36 vuot­ta sit­ten Yhdys­val­tain pres­i­den­tik­si valit­ti­in Ronald Rea­gan, joka ensin vaa­likam­pan­jansa aikana ja sit­ten myös virkaanas­tu­jais­puheessaan ilmoit­tau­tui “vähem­män val­tio­ta” ‑aat­teen tun­nus­tuk­sel­lisek­si kan­nat­ta­jak­si. Sen jäl­keen on nähty pres­i­dent­tinä mm. eräs Bush, Rea­ganin enti­nen vara­pres­i­dent­ti, ja eräs toinen Bush, joka jos mah­dol­lista esi­in­tyi vieläkin into­hi­moi­sem­pana Rea­ganin perin­nön jatkajana.

  “Vähem­män val­tio­ta” ‑aatet­ta on siis kokeil­tu jo.

  Juuei. Esim. Bush Jr. taitaa edelleen olla eniten val­tion rak­en­tei­ta ja kus­tan­nuk­sia kas­vat­tanut pres­i­dent­ti. Neo­conit käyt­tävät “vähem­män val­tio­ta” ‑slo­ga­nia vain ään­ten kalastelu­un teko­jen ollessa yleen­sä ihan kaikkea muuta.

 215. anon­il­li: Noam Chom­sky pohti joskus 2010 sitä, että Yhdys­val­loil­la oli ollut tuuria, kun kaik­ki poten­ti­aaliset führerit oli­vat olleet ilmeisiä kon­nia ja kuset­ta­jia, ja tuhon­neet itse itsen­sä. Trump on vielä tätä kuvio­ta; uskoisin, että mies tulee keskit­tymään val­lan väärinkäyt­töön rikas­tu­mis­tarkoituk­ses­sa ja pahin­ta jälkeä tekevät alaiset, jot­ka saa­vat tehdä mitä lystäävät, kos­ka pomoa ei vaan kiin­nos­ta. Mut­ta jos jostain löy­tyy lahjo­ma­ton ja oikeasti johonkin usko­va johtaja…

  Trumpin kohdal­la tässä ei ole huol­ta, onnek­si. Ei hän ole fasisti, vaan ihan tavalli­nen oikeis­to­lainen bisnesmies.

  Har­ras­tuk­se­nani on ver­tail­la merkit­täviä ole­via ja nou­se­via poli­it­tisia johta­jia muu­tami­i­in “author­i­tan per­son­al­i­ty” kri­teeristöi­hin. Trump äkkiä ajatellen sopii tähän lokeroon, mut­ta se ei ole tot­ta. Hyvin tärkeä ero mm. on, ettei Trump ei koros­ta uskon­no­lisu­u­den tms. merk­i­tys­tä yhteiskunnalle.

  Lähempää löy­tyy usei­ta parem­min täs­määviä valtakunnanjohtajia.

 216. ksee: Höpöti. 99% tutkimus­tu­losten uuti­soin­nista perus­tuu lehdis­tötiedot­teen refer­oin­ti­in – ja vielä niin, että toimit­ta­jan miel­tymys­ten mukaises­ti kaik­ki mutat ja ehkät joko pois­te­taan tai niitä koroste­taan. Yksikään toimit­ta­ja ei vaivaudu/osaa selvit­tää san­ot­ti­inko tutkimuk­ses­sa ollenkaan sitä mitä tiedote väittää.

  Uutis­ten kohdal­la näin var­maan onkin, että tärkeim­mät uutiset ovat ihan hiiliko­pi­oi­ta toi­sis­taan — tosin on siel­läkin var­masti jokin lähde ollut johon luote­taan. Olen­naista kuitenkin lie­nee että virheet kor­jataan, jos niitä havaitaan.

  Enem­män se mielipi­de näkyy näis­sä kolum­neis­sa, esseis­sä tai uuti­s­ana­lyy­seis­sä. Mik­si niitä oikein pitäisi sanoa?

  Esimerkik­si tääl­lä Tam­pereel­la on kai ollut melko vasem­mis­to­lainen toimit­ta­jia koulut­ta­va yliopis­to — kun taas paikkakun­nan ykkösle­hti kaar­taa tiukasti oikealle. Hyvä kysymys on, että mis­tä ne opiske­li­jat oikein saa­vat töitä?

  Siinä on kiin­nos­ta­va kon­trasti ja näkee että riip­puu ihan uutis­es­ta mihin suun­taan lehti kaar­taa ‑jos Tam­pereelle oltaisi­in rak­en­ta­mas­sa Guggen­heimia niin kyl­lä Aamule­hti läh­es var­masti rum­mut­taisi sen puolesta.

 217. Tero Tolo­nen: Uutis­ten kohdal­la näin var­maan onkin, että tärkeim­mät uutiset ovat ihan hiiliko­pi­oi­ta toi­sis­taan – tosin on siel­läkin var­masti jokin lähde ollut johon luote­taan. Olen­naista kuitenkin lie­nee että virheet kor­jataan, jos niitä havaitaan.

  .…..
  Esimerkik­si tääl­lä Tam­pereel­la on kai ollut melko vasem­mis­to­lainen toimit­ta­jia koulut­ta­va yliopis­to – kun taas paikkakun­nan ykkösle­hti kaar­taa tiukasti oikealle. Hyvä kysymys on, että mis­tä ne opiske­li­jat oikein saa­vat töitä?

  Eivät ole hiiliko­pi­oi­ta, kuten Xseekin sanoi, mut­tia ja ehk­iä jätetään välistä, mon­esti olen­nai­sista kohdista. Joskus ide­ol­o­gi­sista syistä, use­am­min var­maan ymmärtämät­tömyy­den takia.

  Virheitä ei kor­ja­ta läh­eskään aina, harvim­min sil­loin, kun kor­jaus olisi isku ide­olo­giaa vas­taan. Eikä varsinkaan kor­ja­ta JSN:n ohjei­den vaa­ti­mal­la näkyvyydellä.
  Kyl­lä var­maan edelleen kuitenkin kolum­neis­sa mielipi­de näkyy vahvemmin.

  Aamule­hteä en ole osan­nut oikeis­to­laise­na pitää, eikä se nyt ainakaan kon­ser­vati­ivi­nen ole, vaan lib­er­aali. Sin­nehän ne vasem­mis­tolib­er­aalit menevät töi­hin ja se näkyy.

  Hienoa muuten, että maail­man ykkösvirkaan valit­tu mies nyt toitot­taa suureen ääneen toimit­ta­jien epälu­otet­tavu­ut­ta, sen luulisi saa­van yhä use­am­man silmät aukea­maan, minkä joh­dos­ta taas medi­an on pakko muut­tua rehellisek­si ja ammat­ti­taitoisek­si, jos halu­aa selvitä. Tai sit­ten media myön­tää suo­raan, että pyrki­ikin palvele­maan vain omaa hyvien puolel­la ole­vaa lahkoaan, joi­ta oikean ide­olo­gian suun­tainen vääris­te­ly ei hait­taa. Ehkä tähän liit­tyy myös ihmisen psykolo­gia; luk­i­ja suiv­aan­tuu yksit­täi­sistäkin omaa maail­manku­vaansa uhkaav­ista jutu­ista ja lait­taa lehden katkolle. Lehti ei siis voi olla neu­traali, sil­lä neu­traali uuti­soin­ti ennen pitkää suu­tut­taa molem­mat / kaik­ki heimot ja suut­tumus 20%:iin jutu­ista jää luk­i­jalle tärkeäm­mäk­si kuin tyy­tyväisyys 80%:iin jutu­ista. Lehti siis heimoutuu palvele­maan “omi­aan” liki 100%:ssa jutu­ista ja jät­tää vastapuolen palvelemisen muille.

  .….……

  Mikko Kivi­ran­nan WTC-pohdinnoista:
  Trump tun­tuu ole­van taipu­vainen foliouskoon / vas­taran­nanki­iskeilyyn, ollut jo vuosia.

 218. Sylt­ty: Trumpin joh­dos­sa USA aikoo kyl­lä ottaa tuke­van otteen talouselmästä aloit­ta­mal­la tuotan­non ohjaamisen valtiotasolla. 

  Kaik­ki pres­i­den­tit ovat har­ras­ta­neet tätä :esim Clin­tonin aikaan Nokia ei päässyt USAn markki­noille, kos­ka se jou­tui käymään patent­ti­so­taa ja pysymään pois usan markkinoilta.

  Mut­ta kun Nokia otti vih­jeestä vaarin ja pis­tivät Tutkimus­laitok­sia ja tehtai­ta pystyy USAn peräkyli­in eli mm Dallasiin

  Samoin kävi ulko­maiselle autoteollisuudelle.Japanilaiset ja sak­salaiset ja var­maan muutkin pystyt­tivät kiltisti tah­tai­ta usan takahikiöille

  Tosin palkkata­so tip­pui Detroitin liki 100000 taalan vuosian­sioista tuonne alle 50000 taalan

  Sama käynee nytkin eli Trump saa teol­lisu­ut­ta takaisin, mut­ta palkkata­so on puo­let entisetä

  Ja sekin on harhaa, että teol­lisu­us pak­enisi Kiinaan. Siel­läkin teol­lisu­u­den töis­sä oli eniten väkeä 90-luvun puolivälissä.

  Automaa­tio syö enietn työ­paikko­ja eli työ­paikat muut­ta­vat Taivaaseen

 219. anonyy­mi:
  Voi olla, että media piti Clin­ton­ista enem­män, mut­ta se kuitenkin käyt­täy­tyi selvästi tätä vas­taan. Se lait­toi Clin­tonin pikkukuprut ja huhut Trumpin aivan todel­lis­ten ongelmien kanssa vakavu­udeltaan samalle viivalle ja uuti­soi niistä paljon enem­män. Lisäk­si se käyt­ti täl­laiseen huhu­jen käsit­te­lyyn aivan jär­jet­tömästi enem­män aikaan kuin mihinkään asiakysymyksiin. 

  Olen tästäkin tasan päin­vas­taista mieltä. Suomes­sa asti uuti­soiti­in valeuutisia Trumpin raiskailuista, oikaisut jäivät pienem­mälle. Kun eräs paha­me­dia julka­isi vas­taavia huhu­jut­tu­ja, oli se todiste siitä, että se on vale­me­di­aa, johon ei pidä ikinä mis­sään tapauk­ses­sa luot­taa. Suomen media vieläpä tun­tui ole­van kärkkäämpi tart­tumaan näi­hin roska­jut­tui­hin kuin USA:n lib­er­aa­likaan media. Toki Suomen medi­al­la ei ollutkaan saman­laista vas­tu­u­ta vaalien lop­putu­lok­sen kannal­ta, mut­ta vas­tuu jour­nal­is­mia kohtaan pitäisi olla Suomessakin.

  ***************

  Osa-aikakon­ser­vati­iville taisi jäädä vielä vas­taa­mat­ta kun­nol­la äänestäjien älykkyysosamääristä: pohd­in­tani tulo­jen ja älykkyysosamäärien kor­re­laa­tioista suh­teessa Trumpin ja Clin­tonin äänestäji­in oli­vat enem­män kär­jekäs vas­taus väit­teisi­in tyh­mistä Trumpin äänestäjistä kuin vakavasti otet­ta­va väite Trumpin äänestäjien selvästä älykkyym­myy­destä. Näis­sä vaaleis­sa saat­toi tosi­aan olla älyn siir­tymää repub­likaaneista demarei­hin. Jois­sain tutkimuk­sis­sa on lisäk­si väitet­ty lib­er­aalien ole­van älykkäämpiä kuin kon­ser­vati­ivien, joten ei pelkkien tulo­jen perus­teel­la voi tietenkään tode­ta Trumpin äänestäjien ole­van älykkäämpiä. Mut­ta kyl­lä keski­t­u­lot uskoak­seni sen todis­ta­vat, etteivät Trumpin äänestäjät toden­näköis­es­ti ole kovin paljon tyh­mem­piäkään kuin keskivertodemokraatit.

  Suomeen vedet­tynä, aiem­min linkit­tämässäni äänestäjä­tutkimuk­ses­sa tutkit­ti­in myös äänestäjien vaa­likeskustelu­jen seu­ran­taa. Äänestäjien pere­htymisessä vaalei­hin en havain­nut merkit­täviä ero­ja puolueit­tain tai vas-oik-akselil­la. Vasem­mis­ton keskimäärin nuorem­mat kan­nat­ta­jat seura­si­vat enem­män val­ta­me­di­as­ta ja netistä, oikeis­to enem­män tv:stä (muis­taak­seni), mut­ta yhteen­sä karkeasti saman ver­ran. Ainakin yri­tys­tä pere­htyä asioi­hin oli siis kaikil­la laidoil­la eli per­su­us (=pop­ulis­mi) ei seli­ty myöskään sil­lä, ettei edes yrit­täisi ottaa asioista selvää.

 220. Liian van­ha:
  Ja sekin on harhaa, että teol­lisu­us pak­enisi Kiinaan. Siel­läkin teol­lisu­u­den töis­sä oli eniten väkeä 90-luvun puolivälissä.

  Automaa­tio syö enietn työ­paikko­ja eli työ­paikat muut­ta­vat Taivaaseen

  Kiinan osalta väitän tuo­ta harhak­si, siel­lä on teol­lisu­ustöi­den määrä kas­vanut viime vuosi­in asti, mut­ta nyt läht­enyt mah­dol­lis­es­ti lasku­un. Kaivelin tilas­to­ja esi­in nähtyäni väit­teesi ensim­mäisen ker­ran, linkkiä ei nyt enää ole käsil­lä. Palvelusek­torin suh­teelli­nen osu­us on Kiinas­sa saat­tanut olla kasvus­sa vuodes­ta 1995 asti, mut­ta maat­alouden, eikä teol­lisu­u­den kus­tan­nuk­sel­la. Absolu­ut­tis­es­ti työvoiman määrä Kiinas­sa on kuitenkin kas­vanut reilusti viimeis­ten 20 vuo­den aikana.

  Eli kyl­lä ne työt Kiinaankin menivät, mut­ta turha toivoa niiden merkit­tävässä määrin palaa­van, vaik­ka Kiina sul­jet­taisi­in, sil­lä tehtaat vaa­ti­vat tule­vaisu­udessa yhä vähem­män työvoimaa.

 221. trum­petisti:Hienoa muuten, että maail­man ykkösvirkaan valit­tu mies nyt toitot­taa suureen ääneen toimit­ta­jien epälu­otet­tavu­ut­ta, sen luulisi saa­van yhä use­am­man silmät aukea­maan, minkä joh­dos­ta taas medi­an on pakko muut­tua rehellisek­si ja ammat­ti­taitoisek­si, jos halu­aa selvitä.

  Trump voit­ti vaalit vale­htele­mal­la ja syyt­tämäl­lä nor­maali medi­aa vale­htelus­ta ja siinä sivus­sa trumpi­lainen vale­me­dia paikkasi aukon. 

  Ja siten lop­ul­ta sinus­ta tämä kaik­ki toimii hyvänä oppina siitä, että pitäisi olla rehellinen? 

  Tapio
  “ettei Trump ei koros­ta uskon­no­lisu­u­den tms. merk­i­tys­tä yhteiskunnalle.”

  1900-luvun pahim­mista tyran­neista yksikään ei ole korostanut uskon­nol­lisu­u­den merk­i­tys­tä (Stal­in, Hitler, Mao ja Pol Pot)

 222. trum­petisti:
  Osa-aikakon­ser­vati­iville taisi jäädä vielä vas­taa­mat­ta kun­nol­la äänestäjien älykkyysosamääristä: pohd­in­tani tulo­jen ja älykkyysosamäärien kor­re­laa­tioista suh­teessa Trumpin ja Clin­tonin äänestäji­in oli­vat enem­män kär­jekäs vas­taus väit­teisi­in tyh­mistä Trumpin äänestäjistä kuin vakavasti otet­ta­va väite Trumpin äänestäjien selvästä älykkyym­myy­destä. Näis­sä vaaleis­sa saat­toi tosi­aan olla älyn siir­tymää repub­likaaneista demarei­hin. Jois­sain tutkimuk­sis­sa on lisäk­si väitet­ty lib­er­aalien ole­van älykkäämpiä kuin kon­ser­vati­ivien, joten ei pelkkien tulo­jen perus­teel­la voi tietenkään tode­ta Trumpin äänestäjien ole­van älykkäämpiä. 

  En tiedä, kuin­ka järkevä mit­tari älykkyysosamäärä on tässä sille, mis­tä puhutaan “tyh­myytenä”. Iso osa käsiteltävistä asioista ei vaa­di mitään hirvit­tävän suur­ta kykyä loogiseen ajat­telu­un, mitä älykkyysosamäärä mit­taa, vaan merkit­täväm­mäk­si tek­i­jäk­si sen suh­teen, onko jonkun ehdokkaan äänestämi­nen “tyh­mää” vai “fik­sua” tulee minus­ta ennem­minkin se, mihin tietoi­hin perus­tuu se, mik­si ketäkin ehdokas­ta tuetaan.

  Esimerkik­si tutkimusten mukaan 43% repub­likaaniäänestäjistä uskoo edelleen, että Oba­ma on mus­li­mi (demokraateista tähän uskoo 15%) ja 34%, ettei hän ole lailli­nen USA:n kansalainen (vain 7% demokraateista uskoo tähän). 51% repub­likaaneista uskoo, että amerikkalaiset löy­sivät Irak­ista akti­ivisen joukko­tuhoaseo­hjel­man. jne. 

  Onko vas­taavia päivän­selviä fak­to­ja, jot­ka demokraateilla/liberaaleilla on pielessä? 

  Jos noin suuri osa repub­likaaniäänestäjistä uskoo siihen, että syy Irakin sodan aloit­tamiselle oli täysin oikeutet­tu (kos­ka Sad­damil­la oli käyn­nis­sä joukko­tuhoaseo­hjel­ma), niin miten voi ajatel­la, että nämä äänestäjät koskaan tuli­si­vat siihen johtopäätök­seen, että sota oli moraalis­es­ti väärin? Näin, vaik­ka he oli­si­vat loogiselta päät­te­lykyvyltään oli­si­vat kuin­ka hyviä.

 223. Sylt­ty: Trump voit­ti vaalit vale­htele­mal­la ja syyt­tämäl­lä nor­maali medi­aa vale­htelus­ta ja siinä sivus­sa trumpi­lainen vale­me­dia paikkasi aukon. 

  Ja siten lop­ul­ta sinus­ta tämä kaik­ki toimii hyvänä oppina siitä, että pitäisi olla rehellinen? 

  Tapio
  “ettei Trump ei koros­ta uskon­no­lisu­u­den tms. merk­i­tys­tä yhteiskunnalle.”

  1900-luvun pahim­mista tyran­neista yksikään ei ole korostanut uskon­nol­lisu­u­den merk­i­tys­tä (Stal­in, Hitler, Mao ja Pol Pot)

  Ilmaisin “uskon­nol­lisu­us tms.” puut­teel­lis­es­ti. Parem­pi ilmaus olisi: “Taipumus mys­tis­ten ja/tai irra­tionaal­is­ten asioiden korostamiseen.”

  No, onhan Trumpil­lakin vah­va usko rahaan.

 224. trum­petisti: Ehkä tähän liit­tyy myös ihmisen psykolo­gia; luk­i­ja suiv­aan­tuu yksit­täi­sistäkin omaa maail­manku­vaansa uhkaav­ista jutu­ista ja lait­taa lehden katkolle. Lehti ei siis voi olla neu­traali, sil­lä neu­traali uuti­soin­ti ennen pitkää suu­tut­taa molem­mat / kaik­ki heimot ja suut­tumus 20%:iin jutu­ista jää luk­i­jalle tärkeäm­mäk­si kuin tyy­tyväisyys 80%:iin jutuista.

  Hyväksyn sen, että omaa maail­manku­vaa vas­taan ole­va kolum­nien ja muiden mielipi­dekir­joi­tusten lukem­i­nen voi saa­da katkolle sen, viit­si­ikö lehteä enää tila­ta, mut­ta mik­si näin tek­isi omaa maail­manku­vaa vas­taan ole­va uuti­soin­ti. Minä en ainakaan ole lainkaan kiin­nos­tunut siitä, että omaa maail­manku­vaani vas­taan ole­vat uutiset pimitetään min­ul­ta. Uutisethan ovat ennen kaikkea fak­to­ja siitä, miten asi­at ovat, kun taas kolum­nit otta­vat yleen­sä kan­taa siihen, miten niiden pitäisi olla. 

  Joko mek­siko­laiset ovat pääosin raiskaa­jia ja murhaa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Ainakaan min­ul­la ei ole mitään eri­ty­isiä into­hi­mo­ja siihen, että he ovat tai eivät ole, vaan toivon, että käytössäni on mah­dol­lisim­man oikea kuva siitä, ovatko he. Se on sit­ten toinen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäisi tehdä. Pitäisikö rak­en­taa muuri vai tehdä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vai­htel­e­vat. Jos seu­raa­mani media tukee jotain sel­l­aista ratkaisua, jos­ta itse en tykkää, niin en vält­tämät­tä ole kauaa sen luk­i­ja, mut­ta itse sen kysymyk­sen suh­teen, ovatko mek­siko­laiset raiskaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tunut vain tiedon oikeellisuudesta. 

  Uutis­ten suh­teen ehkä tiedon oikeel­lisu­u­den sijaan yleisem­pää suut­tumuk­sen aiheut­tamisen suh­teen on se, miten uutiset valikoidaan. Jos uutiset on koko ajan valit­tu yhden kan­nan tukemisek­si (sen sijaan, että koitet­taisi­in käyt­tää jotain tärkey­teen perus­tu­vaa filt­ter­iä), niin vaik­ka ne eivät olisi val­heel­lisia, se, että jotain tärkeitä “väärää” kan­taa tuke­via uutisia jätetään uuti­soimat­ta, voi toki aiheut­taa suuttumusta.

 225. trum­petisti: Kiinan osalta väitän tuo­ta harhak­si, siel­lä on teol­lisu­ustöi­den määrä kas­vanut viime vuosi­in asti, mut­ta nyt läht­enyt mah­dol­lis­es­ti lasku­un. Kaivelin tilas­to­ja esi­in nähtyäni väit­teesi ensim­mäisen ker­ran, linkkiä ei nyt enää ole käsillä. 

  Kaivelin tilastoja.Valitettavasti nuo tuor­eim­mat oli­vat mak­sullisia, mut­ta kyl­lä noista van­hem­mis­takin voi päätel­lä, että 90-luvun puo­liväli oli huippuvuosi.Silloin oli n 126 miljoon­aa teol­lisu­ustyön­tek­i­jää, vuon­na 2006 enää n 106 miljoonaa

  Var­mana tuo tilas­toin­tikin on haaste, mut­ta ei sekään var­maan kaadu työvoiman puutteeseen

  http://www.heritage.org/~/media/images/reports/2010/b2476/b2476_chart8.ashx?w=400&h=628&as=1

 226. Samuli Saarel­ma: mik­si näin tek­isi omaa maail­manku­vaa vas­taan ole­va uutisointi. 

  Kos­ka kog­ni­ti­ivi­nen dis­so­nanssi tekee kipeää.

 227. Komp­paan Samu­lia tyhmyydessä:
  Jos syö syani­dia kun luulee sen ole­van ter­veel­listä kos­ka netis­sä luki niin, niin se ei ilmeis­es­ti trum­petistin mielestä ole tyh­myyt­tä. Minus­ta, ja var­maankin suurim­mas­ta myös osas­ta Suomen kansalaisia, se on juurikin sitä, myös siinä tapauk­sesa että syani­dia on syönyt polil­ta huip­puar­vosanoil­la valmis­tunut diplomi-insinööri. 

  Trum­petistin mielestä syani­din syömi­nen täl­laises­sa tilanteessa ei voi olla tyh­mää, jos sitä syö älykäs henkilö. Syöjän ÄO osoit­taaa vain, että ate­ri­avalin­nalle on var­mas­tikin jokin erit­täin hyvä ja paina­va syy, esimerkik­si pet­tymi­nen äitin tekemään joulu­a­te­ri­aan. Ja jos syö syani­dia kun äiti tar­josi liian pitkään uunis­sa ollut­ta kinkkua, se ei ole omaa tyh­myyt­tä vaan tietenkin äidin vika. Tai oikeas­t­aan isän, kos­ka ei valvonut äitin toim­intaa keit­tiössä tarpeek­si tarkasti.

  ————

  Trum­petisti on nyt vain hirt­täy­tynyt tähän yhteen sanaan kiin­ni ja puo­lus­taa omaa pilkkuaan, kos­ka hänen maail­manku­vaan ei mah­du aja­tus siitä, että trump­pia olisi kan­natet­tu suo­ras­taan type­r­il­lä perusteil­la. Soinia mukaellen: “Se nyt vaan ei käy”.

 228. Samuli Saarel­ma: Hyväksyn sen, että omaa maail­manku­vaa vas­taan ole­va kolum­nien ja muiden mielipi­dekir­joi­tusten lukem­i­nen voi saa­da katkolle sen, viit­si­ikö lehteä enää tila­ta, mut­ta mik­si näin tek­isi omaa maail­manku­vaa vas­taan ole­va uuti­soin­ti. Minä en ainakaan ole lainkaan kiin­nos­tunut siitä, että omaa maail­manku­vaani vas­taan ole­vat uutiset pimitetään min­ul­ta. Uutisethan ovat ennen kaikkea fak­to­ja siitä, miten asi­at ovat, kun taas kolum­nit otta­vat yleen­sä kan­taa siihen, miten niiden pitäisi olla. 

  Joko mek­siko­laiset ovat pääosin raiskaa­jia ja murhaa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Ainakaan min­ul­la ei ole mitään eri­ty­isiä into­hi­mo­ja siihen, että he ovat tai eivät ole, vaan toivon, että käytössäni on mah­dol­lisim­man oikea kuva siitä, ovatko he. Se on sit­ten toinen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäisi tehdä. Pitäisikö rak­en­taa muuri vai tehdä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vai­htel­e­vat. Jos seu­raa­mani media tukee jotain sel­l­aista ratkaisua, jos­ta itse en tykkää, niin en vält­tämät­tä ole kauaa sen luk­i­ja, mut­ta itse sen kysymyk­sen suh­teen, ovatko mek­siko­laiset raiskaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tunut vain tiedon oikeellisuudesta.

  Uutis­ten suh­teen ehkä tiedon oikeel­lisu­u­den sijaan yleisem­pää suut­tumuk­sen aiheut­tamisen suh­teen on se, miten uutiset valikoidaan. Jos uutiset on koko ajan valit­tu yhden kan­nan tukemisek­si (sen sijaan, että koitet­taisi­in käyt­tää jotain tärkey­teen perus­tu­vaa filt­ter­iä), niin vaik­ka ne eivät olisi val­heel­lisia, se, että jotain tärkeitä “väärää” kan­taa tuke­via uutisia jätetään uuti­soimat­ta, voi toki aiheut­taa suuttumusta.

  No, itse en tain­nut eritel­lä uutisia, vaan käytin sanaa “jutut”, jot­ta mukaan tuli­si­vat myös kolumnit.
  Mut­ta hyvin tuos­sa luet­telitkin niitä syitä suut­tua, lopet­taa tilaus ja heimoutua:

  - Lehden oma selvä pääkir­joituk­sis­sa ja kolum­neis­sa ilmais­tu kanta.

  - Uuti­soin­nin pain­o­tus, valikoin­ti. Samaa lehteä koskien usein var­masti rassen mielestä niistä mek­siko­lais­ten(?) raiskauk­sista ei uuti­soi­da riit­tävästi ja syyl­lis­ten taus­to­ja pimitetään, suvakin mielestä taas uuti­soidaan liikakin ja liian selvästi mek­siko­laisu­us esiintuoden.
  Sama lehti siis voi saa­da molem­pi­en heimo­jen vihat niskaansa, jos pyrkii ole­maan objek­ti­ivisel­la, neu­traalil­la keski­tiel­lä (kuvitel­laan ainakin tässä esimerkissä lehden sen aidosti löytäneen).
  Nykyisessä molem­min­puolisen vihankylvön maail­mas­sa väitän, että ihmiset jakau­tu­vat lähelle ääripäitä, sil­lä keskel­lä on kaikkein raskain­ta olla, siinä kun saa molem­pi­en laito­jen syytök­set niskaansa.

 229. Samuli Saarel­ma: Esimerkik­si tutkimusten mukaan 43% repub­likaaniäänestäjistä uskoo edelleen, että Oba­ma on muslimi 

  Kuulem­ma pros­ent­ti muut­tuu, jos fak­til­lis­es­ti oikein vas­taamis­es­ta saa palkin­non. Ahneus voit­taa rasismin.

 230. Liian van­ha: Kaivelin tilastoja.Valitettavasti nuo tuor­eim­mat oli­vat mak­sullisia, mut­ta kyl­lä noista van­hem­mis­takin voi päätel­lä, että 90-luvun puo­liväli oli huippuvuosi.Silloin oli n 126 miljoon­aa teol­lisu­ustyön­tek­i­jää, vuon­na 2006 enään 106 miljoonaa

  Var­mana tuo tilas­toin­tikin on haaste, mut­ta ei sekään var­maan kaadu työvoiman puutteeseen

  En tiedä katosiko ensim­mäi­nen vas­tauk­seni bit­ti­avaru­u­teen, mut­ta googlailul­la tuolle 90-luvun teol­lisu­ustyö­paikko­jen huip­ulle löy­tyi seli­tyk­sek­si se, että sil­loiset teol­lisu­ustyöt oli­vat kom­mu­nis­tisia päivähoitopaikko­ja, jot­ka siis työl­lis­tivät paljon tulok­ses­ta viis. Ne eivät siis olleet ihan ver­tailukelpoisia sit­tem­min työl­listänei­den globaalis­sa kil­pailus­sa mukana ollei­den tehtaiden kanssa. Työl­listämisen stan­dard­it muut­tui­v­at. Sik­si esimerkik­si Maail­man­pankin tilas­tossa kiinalaisen teol­lisu­ustyövoiman määrä oli poh­jalu­vuis­saan vuon­na 2001, mut­ta lähti siitä jäl­keen nousu­un ja huip­pu saavutet­ti­in n.2011–2012, siitä on tul­tu alas n.1%, 29,3%:iin koko työvoimasta.

  Statista.com:in kaut­ta löy­tyi myös hyvää tietoa, jos­sa näkyi teol­lisu­ustyö­paikko­jen kasvu vuo­den 2005 jälkeen.

  Siitä olen kyl­lä samaa mieltä, että eivät teol­lisu­ustyöt toden­näköis­es­ti enää Kiinas­sakaan kas­va. Osit­tain­han niitä vielä voisi ehtiä saa­maan takaisin, mut­ta aika lyhy­taikainen ilo se olisi ennen kuin automa­ti­saa­tio vie loputkin.
  Osak­si Kiina kyl­lä nyt kokee samaa kuin itse teki län­si­maille, eli halvem­mat maat, kuten Viet­nam otta­vat osansa työllisyydestä.

 231. tcrown: Kos­ka kog­ni­ti­ivi­nen dis­so­nanssi tekee kipeää.

  Niin tekee ham­paan poraami­nenkin, mut­ta silti käymme ham­maslääkäris­sä kor­jaut­ta­mas­sa reiät hampaista. 

  Point­ti: Pitkäl­lä tähtäimel­lä enem­män kipeää tekee se, että uskoo uutisi­in, jot­ka anta­vat väärän kuvan todel­lisu­ud­es­ta, vaik­ka lyhyel­lä tähtäimel­lä ehkä enem­män sat­tuukin se, että pitää tun­nus­taa itselleen olleen­sa väärässä jonkun asian suhteen.

 232. Samuli Saarel­ma:
  Onko vas­taavia päivän­selviä fak­to­ja, jot­ka demokraateilla/liberaaleilla on pielessä? 

  En nyt lähtisi poim­i­maan yksit­täisiä kysymyk­siä, joten googlailin laa­jem­paa tutkimus­ta aiheesta.

  “Repub­li­cans fare sub­stan­tial­ly bet­ter than Democ­rats on sev­er­al ques­tions in the sur­vey, as is typ­i­cal­ly the case in sur­veys about polit­i­cal knowl­edge. The largest gaps are in aware­ness of which par­ty is more sup­port­ive of reduc­ing the size and scope of the fed­er­al gov­ern­ment (30 points) and which par­ty is more con­ser­v­a­tive (28 points).”

  http://www.people-press.org/2012/04/11/what-the-public-knows-about-the-political-parties/

  Syltylle voin sen ver­ran antaa perik­si, että tot­ta kai Trumpia äänes­tivät mon­et, var­maan kymmenet miljoonat, tietämät­tömät type­r­yk­set. Mut­ta niin äänesti Clintoniakin.

 233. Sylt­ty: Trum­petisti on nyt vain hirt­täy­tynyt tähän yhteen sanaan kiin­ni ja puo­lus­taa omaa pilkkuaan, kos­ka hänen maail­manku­vaan ei mah­du aja­tus siitä, että trump­pia olisi kan­natet­tu suo­ras­taan type­r­il­lä perusteilla.

  Juuri näin ja lisäisin tähän sen, että val­ta­me­dia ei aut­tanut tämän osoit­tamises­sa juuri lainkaan. Val­ta­me­dia keskit­tyi kaiken­laiseen sivuhömp­pään, kuten siihen, ettei Trump ollut “pres­i­den­till­i­nen”, kun sanoi sitä tai tätä, kun sen olisi sen sijaan pitänyt yksi­tyisko­htais­es­ti analysoi­da sitä, mitä Trump oikeasti on sanonut tekevän­sä, jos tulee pres­i­den­tik­si. Ja tietenkin Clin­tonin kam­pan­ja mokasi tässä ihan samas­sa asiassa. 

  Ne type­r­ät Trumpin heitot (kiroilu, missin kut­sum­i­nen läskik­si, sankari­vaina­jan mus­lim­iäidin loukkaami­nen, “grab them by the pussy”, jne.) kansa on valmis kat­so­maan sormien välistä, kos­ka näil­lä asioil­la oli heille lop­pu­jen lopuk­si aika vähän väliä sen suh­teen, miten pres­i­dent­ti vaikut­taa konkreet­tis­es­ti hei­dän elämään­sä. Mut­ta laiskoille toimit­ta­jille nämä oli­vat help­po­ja kir­joit­telu­ai­hei­ta. Sen kun vaan pöyris­teli sitä, mitä Trump nyt oli sat­tunut sanomaan. 

  Jos media sen sijaan olisi pysynyt asi­akan­nal­la ja pitänyt kansan tietoise­na, mitä Trump on oikeasti sanonut tekevän­sä, jos tulee val­i­tuk­si. Mitä mus­lim­ien totaa­li­nen maa­han­tu­lok­iel­to tarkoit­taa ja miten se on mah­dol­lista edes toteut­taa, miten paljon 55 jalkaa korkean muurin etelära­jalle rak­en­t­a­mi­nen mak­saa ja miten paljon se aut­taa lait­toman maa­han­tu­lon pysäyt­tämisessä, mitä sotarikok­sia Trump on luvan­nut tehdä, mitä Trumpin vero-ohjel­ma tarkoit­taa USA:n val­ti­olle ja veron­mak­sajille. Ja sit­ten vielä vaikeamp­ina vään­tää rauta­lan­gas­ta, mikä on TPP ja mik­si se on hyvä/huono taval­lisille amerikkalaisille, tai mitä Oba­macaren purkami­nen tarkoit­taisi käytän­nössä ihmis­ten ter­vey­den­huol­lolle. Mut­ta nämä oli­si­vat vaati­neet paljon enem­män työtä, eivätkä olisi tuot­ta­neet yhtä raflaavia otsikoi­ta, joten voi arva­ta, kum­man tien toimit­ta­jat valitsivat.

 234. Sylt­ty: Demokraat­ti­nen oikeusval­tio voi kuitenkin hävitä itselleen, mikäli päästää val­taan ei-demokraatit, kuten Unkaris­sa on käynyt. Trump ei kun­nioi­ta pätkääkään lake­ja eikä hän­tä kiin­nos­ta demokra­tia senkään vertaa. 

  Demokraat­ti­nen oikeusval­tio voi hävitä myös anta­mal­la vahin­gos­sa jonkun ulkop­uolisen päät­tää kuka val­taan nousee. Tässä vetoomuk­ses­sa Ron Rivest kir­joit­taa paper­iään­ten käsin­lasken­nan puoles­ta niis­sä osaval­tiois­sa jois­sa se on vielä mah­dol­lista — 25% äänestyskoneista ei edes ole jät­tänyt paper­i­todis­tet­ta eikä tark­istus enää ole mahdollista.

  Ron Rivest on ‘R’ kir­jain­ly­hen­teessä RSA, mikä alaa tun­teville ker­too paljon. Ja vaik­ka on täysin mah­dol­lista että Trump voit­ti rehellis­es­ti (jos jätetään dis­in­for­maa­ti­ol­la rat­sas­t­a­mi­nen ja miljoonien vähem­mistöön kuu­lu­vien äänestämisen vaikeut­ta­mi­nen ja par muu­ta seikkaa pois), on täysin selvää että vaalit ovat ilmeinen kyber­so­dankäyn­nin maal­i­taulu, minkä vuok­si tark­istus on paikallaan.

  Paper­iäänis­sä on se hyvä puoli että ne eivät katoa uur­nas­ta itsek­seen, eivät tee uur­nas­sa kopi­o­ta itses­tään omia aiko­jaan ja var­sikin se hyvä puoli että riv­iäänestäjä pihtiputaan mum­moa myöten ymmärtää kuin­ka jär­jestelmä toimii. Laita­pa äänestäjä paina­maan nap­pia jos­sain elek­tro­n­ises­sa äänestyssys­tee­mis­sä, ja hän joutuu vain luot­ta­maan jonkun koodarin hyvän­tah­toisu­u­teen (ynnä audi­toi­jien kykyyn tark­istaa vehkeen toim­inta) siinä että nap­in­painal­lus tosi­aan rek­isteröi­tyy ehdokkaan taakse sil­lä taval­la kuin koodari väit­tää. Sähköisen äänestyk­sen vaikeudet oli­vat yksi hyvä argu­ment­ti jatku­van äänioikeu­den jär­jestelmää vas­taan. Sama ymmär­ret­tävyy­den vaa­timus muuten kos­kee usei­ta vim­paimia johon lop­pukäyt­täjä joutuu luottamaan.

 235. Samuli Saarel­ma:

  Joko mek­siko­laiset ovat pääosin raiskaa­jia ja murhaa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Ainakaan min­ul­la ei ole mitään eri­ty­isiä into­hi­mo­ja siihen, että he ovat tai eivät ole, vaan toivon, että käytössäni on mah­dol­lisim­man oikea kuva siitä, ovatko he. Se on sit­ten toinen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäisi tehdä. Pitäisikö rak­en­taa muuri vai tehdä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vai­htel­e­vat. Jos seu­raa­mani media tukee jotain sel­l­aista ratkaisua, jos­ta itse en tykkää, niin en vält­tämät­tä ole kauaa sen luk­i­ja, mut­ta itse sen kysymyk­sen suh­teen, ovatko mek­siko­laiset raiskaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tunut vain tiedon oikeellisuudesta.

  Kat­so­taan­pa mitä Trump oikeasti sanoi:

  “When Mex­i­co sends its peo­ple, they’re not send­ing their best. They’re not send­ing you. They’re not send­ing you. They’re send­ing peo­ple that have lots of prob­lems, and they’re bring­ing those prob­lems with us. They’re bring­ing drugs. They’re bring­ing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.”

  Tuos­sa ei san­o­ta “pääosin” tai siis sama englanniksi. 

  Se tässä ihme­tyt­tää eniten, että vaalipuheet vielä täl­lä vuosi­tuhan­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­telu nyt vain on aika huono idea.

 236. Samuli Saarel­ma:
  Point­ti: Pitkäl­lä tähtäimel­lä enem­män kipeää tekee se, että uskoo uutisi­in, jot­ka anta­vat väärän kuvan todel­lisu­ud­es­ta, vaik­ka lyhyel­lä tähtäimel­lä ehkä enem­män sat­tuukin se, että pitää tun­nus­taa itselleen olleen­sa väärässä jonkun asian suhteen.

  Niin var­maan, mut­ta suuri osa kansas­ta vält­tää silti lyhy­taikaista kipua ja sul­kee silmän­sä ennakko-ole­tuk­sien­sa vas­taiselta tiedolta.

  Toisaal­ta pidem­män tähtäi­men ere­htymisen aiheut­ta­man kivun käsit­telyssäkin ihmiset ovat taitavia; äsket­täin näin kuin­ka eräs van­ha tais­to­lainen sanoi kuin­ka “70-luvul­la kaik­ki fik­suim­mat ja parhaat tyyp­it oli­vat kom­mu­nis­te­ja, eikä kukaan ymmärtänyt ajat­telun­sa virhettä”.
  Siis tämäkin van­ha kom­mu­nisti oikeas­t­aan oli oike­as­sa tai jos olikin väärässä, niin oli sitä yhdessä älykkäimpi­en ja moraal­isimpi­en hyvien tyyp­pi­en kanssa. Sil­lä ker­taa tyh­mät ja pahat vaan sat­tui­v­at ole­maan oike­as­sa, mut­ta ei sitä vielä 70-luvul­la voin­ut nähdä.

 237. anon­il­li: Kuulem­ma pros­ent­ti muut­tuu, jos fak­til­lis­es­ti oikein vas­taamis­es­ta saa palkin­non. Ahneus voit­taa rasismin.

  Joo, se oli mainio tutkimus. Muis­taak­seni tuo väite Oba­man uskon­nos­ta ei ollut ain­oa tes­tat­tu väite.

  Osa taval­li­sista ihmi­sistä vale­htelee siis tietois­es­ti, mut­ta muut­taa kan­taansa jo muu­ta­man dol­lar­in täh­den. Siinäpä haastet­ta gallupisteille.

 238. Samuli Saarel­ma: Point­ti: Pitkäl­lä tähtäimel­lä enem­män kipeää tekee se, että uskoo uutisi­in, jot­ka anta­vat väärän kuvan todel­lisu­ud­es­ta, vaik­ka lyhyel­lä tähtäimel­lä ehkä enem­män sat­tuukin se, että pitää tun­nus­taa itselleen olleen­sa väärässä jonkun asian suhteen.

  Tot­takai. Mut­ta ei kai kukaan selväpäi­nen kuvit­tele, että ihmiset käyt­täy­ty­i­sivät ratio­naalis­es­ti mil­lään mielekkääl­lä ratio­naal­isu­u­den määritelmällä?

 239. Tässä on artikke­li valeuutisista:

  We Tracked Down A Fake-News Cre­ator In The Sub­urbs. Here’s What We Learned

  “And it was one of them who wrote the sto­ry in the Den­ver Guardian that an FBI agent who leaked Clin­ton emails was killed. Col­er says that over 10 days the site got 1.6 mil­lion views. He says sto­ries like this work because they fit into exist­ing right-wing con­spir­a­cy theories.

  “The peo­ple want­ed to hear this,” he says. “So all it took was to write that sto­ry. Every­thing about it was fic­tion­al: the town, the peo­ple, the sher­iff, the FBI guy.”

  We’ve tried to do sim­i­lar things to lib­er­als. It just has nev­er worked, it nev­er takes off. You’ll get debunked with­in the first two com­ments and then the whole thing just kind of fiz­zles out.”

  http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-covert-fake-news-operation-in-the-suburbs?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social

  anon­il­li
  “Kuulem­ma pros­ent­ti muut­tuu, jos fak­til­lis­es­ti oikein vas­taamis­es­ta saa palkin­non. Ahneus voit­taa rasismin.”

  Var­masti näin, mut­ta tuos­sa on nopeasti ajatel­tuna kak­si vaihtoehtoa:
  1) Ihmiset vas­taa­vat miten vas­taa­vat, vaik­ka tietävät vas­tauk­sen epä­todek­si, kos­ka vas­tauk­sel­la osoite­taan heimoon kuu­lu­mista ja se kuu­luu asiaan.

  2) ihmiset vas­taa­vat palkinnnon mukaan oikein, kos­ka arvaa­vat mitä kysyjä hakee, vaikkei itse olisi samaa mieltä. Kreation­isti var­masti tietää, että “muu­u­ta­ma tuhat vuot­ta” on kysyjän mielestä aivan var­masti väärä vastaus.

 240. Anony­mous: Se tässä ihme­tyt­tää eniten, että vaalipuheet vielä täl­lä vuosi­tuhan­nel­la ote­taan todesta. 

  Trump on suun­nitel­lut pres­i­dent­tiyt­tään vähin­tään parikym­men­tä vuot­ta ja osal­lis­tunut alkukarsin­toi­hinkin. Pidän suht’ var­mana — ja toiv­ot­ta­vana — että hän loi strate­giansa täysin oppor­tunis­tis­es­ti: tehdään se, mikä toimii, ja puhutaan niin, että kan­nat­ta­jia tulee varsi­nai­sista mielip­iteistä ja aiko­muk­i­sista huolimatta.

  Luul­tavasti hän arvioi — var­masti täysin oikein — että vain niin hän pääsee tekemän Amerikas­ta taas suuren.

  Toiv­ot­tavaa tämä on sik­si, että se toinen vai­h­toe­hto tarkoit­taisi, että hän on koko­lail­la kahjo ja se on tietysti vielä huonom­pi vaihtoehto. 

  Lisäk­si hän on ilmoit­tanut halu­a­vansa olla arvaam­a­ton. Samaan tapaan kuin Putin ja mon­et muut toim­jat nyt ja men­neisyy­dessä. Tosin tämä on var­maankin vain oppor­tunis­min sivutuote.

 241. Anony­mous: Se tässä ihme­tyt­tää eniten, että vaalipuheet vielä täl­lä vuosi­tuhan­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­telu nyt vain on aika huono idea. 

  On hel­vetin ongel­mallista, jos vaalipuhei­ta ei saisi ottaa todes­ta, kos­ka sil­loin­han ei ole ole­mas­sa mitään asi­a­pe­rustet­ta, jon­ka mukaan voisi äänestää, kos­ka ei ole mah­dol­lisu­ut­ta etukä­teen tietää, mitä ehdokas aikoo tehdä tai kuin­ka hän aikoo luot­ta­muste­htävässä käyttäytyä.

  Suomes­sa­han ei oikeas­t­aan perus­tus­lain mukaan pitäisi päästä min­is­terik­si, jos vale­htelee vaaleis­sa. Sovel­letaanko tätä? Olisi nimit­täin hienoa, jos tästä oikeasti käryäisi joku ja sit­ten lentäisi pihalle, — siis siinä mielessä, että kyseessä ei ainakaan sil­loin olisi kuol­lut kirjain.

 242. Anony­mous: Kat­so­taan­pa mitä Trump oikeasti sanoi:

  “When Mex­i­co sends its peo­ple, they’re not send­ing their best. They’re not send­ing you. They’re not send­ing you. They’re send­ing peo­ple that have lots of prob­lems, and they’re bring­ing those prob­lems with us. They’re bring­ing drugs. They’re bring­ing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.”

  Tuos­sa ei san­o­ta “pääosin” tai siis sama englanniksi.

  Siis juuri tuo kuva­han siinä annetaan. Mek­siko lähet­tää näitä ja näitä paho­ja, mut­ta on siel­lä jotain hyviäkin joukos­sa. Eli lyhen­net­tynä, Mek­siko lähet­tää pääosin pahoja. 

  Tietenkin toinen koh­ta, mihin tuos­sa media olisi voin­ut puut­tua, on tuo lähet­tää (“send”), jos­ta saa sen kuvan, että mek­sikon kansa toimii jonkin­laise­na kollek­ti­iv­ina, joka päät­tää, ketkä USA:han lähtevät. Näin ei tietenkään ole, vaan lähti­jät tekevät päätök­set pääosin omi­na henkilöko­htaisi­na päätöksinään. 

  Sama retori­ik­ka näkyy muuten mus­lim­i­maista Euroop­paan suun­tau­tu­vas­ta muut­toli­ik­keestä keskusteltaes­sa. Joko tp-hak­i­joi­ta “raa­hataan” Suomeen (toim­i­joina suo­ma­laiset “hyvikset”) tai sit­ten mus­lim­i­maat “lähet­tävät” Euroop­paan ter­ror­istin­sa ja muut kon­nansa, vaik­ka tässäkin on kyse pääosin siitä, että ihmiset omin henkilöko­htaisin päätöksin pää­tyvät siihen, että pyrkivät Euroop­paan. Tämä ei tietenkään vielä tarkoi­ta, että heil­lä jokaisel­la olisi puh­taat jauhot pus­sis­sa (siis etenkään sen suh­teen, että olsi­ivat aito­ja pako­laisia, eivätkä vain elin­ta­son perässä muut­ta­jia), mut­ta kon­no­taa­tio on joka tapauk­ses­sa eri puhut­taes­sa jostain kollek­ti­ivis­es­ta suun­nitel­mallis­es­ta toimin­nas­ta ver­rat­tuna yksilö­jen päätöksiin. 

  Se tässä ihme­tyt­tää eniten, että vaalipuheet vielä täl­lä vuosi­tuhan­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­telu nyt vain on aika huono idea. 

  Hmm, miten poli­itikko­jen vaalipuheisi­in sit­ten pitäisi suh­tau­tua? Jos yksi poli­itikko lupaa puheessaan tehdä X ja toinen sanoo ei‑X, niin eikö järkevää ole lähteä siitä olet­ta­muk­ses­ta, että sen ensim­mäisen poli­itikon val­it­se­mal­la X toteu­tuu ainakin toden­näköisem­min kuin jälkim­mäisen valitsemalla. 

  Toki juuri Trumpin kohdal­la moni lupaus on jo ehtinyt muut­tua sit­ten vaalipäivän. Oma­l­ta kannal­tani muu­tok­set ovat pääosin olleet oikeaan suun­taan (eli hän on muut­tanut kan­taansa juuri siihen suun­taan, mikä min­un kan­tani asioi­hin oli ennen vaale­ja ja pois päin siitä, mitä Trumpia kan­nat­ta­vat tun­tu­i­v­at halu­a­van). Eli min­un kohdal­lani on vain ollut hyvä, että Trump ei ole pitänyt vaalipuheitaan, mut­ta Trumpin kan­nat­ta­jien kohdal­la ei vält­tämät­tä näin ole.

  1. Saman­laiseen trump­maiseen vaalipetok­seen sor­tui aikanaan myös Jan Vapaavuori, joka vaa­likoneessa lupasi olla type­rä ääliö, mut­ta käytän­nössä oli ihan kelpo päät­täjä. Type­r­ät ääliöt kat­soi­vat syys­tä tulleen­sa petetyiksi.

 243. Mikko Kivi­ran­ta: Laita­pa äänestäjä paina­maan nap­pia jos­sain elek­tro­n­ises­sa äänestyssys­tee­mis­sä, ja hän joutuu vain luot­ta­maan jonkun koodarin hyvän­tah­toisu­u­teen (ynnä audi­toi­jien kykyyn tark­istaa vehkeen toim­inta) siinä että nap­in­painal­lus tosi­aan rek­isteröi­tyy ehdokkaan taakse sil­lä taval­la kuin koodari väittää.

  Sähköiseen jär­jestelmään olisi mah­dol­lista tehdä suht hel­posti läh­es täysin var­ma varmis­tussys­tee­mi, joka kuitenkin säi­lyt­täisi vaal­isalaisu­u­den. Tämä vaatisi vain kak­si asi­aa. Ensin­näkin jokainen äänestäjä saisi äänestyk­ses­tä kuitin, jos­sa olisi numerokoo­di, joka iden­ti­fioisi hänet. Toisek­si, vaalivi­ra­nomais­ten pitäisi laskea, kuin­ka mon­ta äänestäjiä yhteen­sä käy äänestämässä. Tämä on nopeaa ja tulos on selvil­lä samal­la het­kel­lä, kun viimeinen äänestäjä on äänestänyt. 

  Lasken­ta tapah­tuu koneel­lis­es­ti, mut­ta lasken­nan varmis­tamisek­si net­ti­in pan­naan jokainen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänestänyt. Näin jokainen voi tark­istaa, oliko oma tun­nus merkit­ty oikealle ehdokkaalle. Toisaal­ta kukaan ei voi nähdä, ketä kukakin on äänestänyt. Lis­tan avul­la jokainen voi halutes­saan tois­taa ään­ten­laskun ja kokon­aisäänien määrän tiedos­sa olo estää sen, ettei listalle voi­da lisätä ylimääräisiä tunnuksia. 

  Oikeas­t­aan ain­oa huono puoli nykyiseen paper­iäänestyk­seen on se, että ään­ten myymi­nen tulee mah­dol­lisek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jalle, ketä on äänestänyt. Tosin nyky­is­ten puhe­linkameroiden aikakaudel­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maalis­sa paper­iäänestyk­sessäkin otta­mal­la vaa­likopis­sa kuvan äänestyslapusta. 

  Itse sanois­in, että tässä sys­tee­mis­sä hui­jaami­nen olisi vaikeam­paa kuin nykyisessä paper­iäänestyk­sessä, kos­ka nykysys­tee­mis­sä ei äänestäjäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu.

 244. trum­petisti: “Repub­li­cans fare sub­stan­tial­ly bet­ter than Democ­rats on sev­er­al ques­tions in the sur­vey, as is typ­i­cal­ly the case in sur­veys about polit­i­cal knowl­edge. The largest gaps are in aware­ness of which par­ty is more sup­port­ive of reduc­ing the size and scope of the fed­er­al gov­ern­ment (30 points) and which par­ty is more con­ser­v­a­tive (28 points).”

  No, tuo on kyl­lä aika moista löpölöpöä. Poli­it­tis­ten puoluei­den kan­nat ovat paljon har­maam­paa aluet­ta sen suh­teen, mikä siel­lä on edes oikea vas­taus, etenkään noin laveil­la kon­septeil­la kuin “liit­to­val­tion rahanku­lu­tus” tai “kon­ser­vati­ivi­su­us”. Mikä tuo­hon edel­liseen olisi edes oikea vas­taus? Toisaal­ta repub­likaan­it (etenkin hei­dän teekut­susi­ipi) pitävät kyl­lä asi­as­ta ään­tä, mut­ta jos sit­ten ver­taa vaikka­pa Clin­tonin ja Bushin kau­sia, niin on selvää, että Clin­ton sai pidet­tyä liit­to­val­tion kulu­tuk­sen pienem­pänä, kos­ka ei avan­nut Irakin sodan kaltaista rahareikää. 

  Kon­ser­vati­ivi­su­u­denkin asteeseen liit­tyen olisi parem­pi esit­tää suo­ria kysymyk­siä “kumpi puolue kan­nat­taa homoli­it­to­ja” tai “kumpi puolue on enem­män pro-life ja kumpi pro-choice”. Mut­ta tuo ei kuitenkaan ole se, mitä ajoin takaa, vaan ennem­minkin se, miten hyvin fak­tat maail­man tilas­ta ovat haus­sa. Esimerkkinä nyt vaik­ka mainit­se­mani pres­i­dentin syn­tymä­paik­ka tai Sad­damin joukko­tuhoaseet. Olin kiin­nos­tunut, onko asioi­ta, joiden suh­teen demokraateil­la on yhtä paho­ja mus­tia aukko­ja kuin repub­likaaneil­la Irakin suh­teen. Irak oli nyt kuitenkin yksi tämän vuo­sisadan merkit­tävin jut­tu USA:n ulkopoli­ti­ikkaan liit­tyen, joten ihan mis­tään nip­peli­ju­tus­ta ei ole kyse.

 245. Samuli Saarel­ma: Sähköiseen jär­jestelmään olisi mah­dol­lista tehdä suht hel­posti läh­es täysin var­ma varmis­tussys­tee­mi, joka kuitenkin säi­lyt­täisi vaal­isalaisu­u­den. Tämä vaatisi vain kak­si asi­aa. Ensin­näkin jokainen äänestäjä saisi äänestyk­ses­tä kuitin, jos­sa olisi numerokoo­di, joka iden­ti­fioisi hänet. Toisek­si, vaalivi­ra­nomais­ten pitäisi laskea, kuin­ka mon­ta äänestäjiä yhteen­sä käy äänestämässä.

  Miten jär­jestetään se, että (1) jär­jestelmä osaa rek­isteröidä äänen numerokood­ille (eli tuot­taako jär­jestelmä kyseisen kood­in vai syötetäänkö se jär­jestelmälle) ja (2) jär­jestelmä ei tiedä kenen numerokoo­di on kyseessä ja estää use­am­min kuin ker­ran äänestämisen (jos on teknis­es­ti mah­dol­lista äänestää use­amin kuin ker­ran, joku tekee niin ja täl­löin tarvi­taan uudet vaalit)?

  Lasken­ta tapah­tuu koneel­lis­es­ti, mut­ta lasken­nan varmis­tamisek­si net­ti­in pan­naan jokainen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänestänyt. Näin jokainen voi tark­istaa, oliko oma tun­nus merkit­ty oikealle ehdokkaalle. Toisaal­ta kukaan ei voi nähdä, ketä kukakin on äänestänyt.

  Mitä tehdään, jos henkilö X ker­too äänen­sä men­neen väärin? Entä jos näitä on vaikka­pa kymme­nen tuhat­ta pet­tynyt­tä äänestäjää? Uudet vaalit?

  Oikeas­t­aan ain­oa huono puoli nykyiseen paper­iäänestyk­seen on se, että ään­ten myymi­nen tulee mah­dol­lisek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jalle, ketä on äänestänyt. Tosin nyky­is­ten puhe­linkameroiden aikakaudel­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maalis­sa paper­iäänestyk­sessäkin otta­mal­la vaa­likopis­sa kuvan äänestyslapusta.

  Kuvan ottamisen jäl­keen voi pyytää uuden lapun, jon­ka jät­tää uur­naan. Täten äänen osta­ja ei voi varmis­tua äänen saamis­es­ta pelkän kuvan perusteella.

  Itse sanois­in, että tässä sys­tee­mis­sä hui­jaami­nen olisi vaikeam­paa kuin nykyisessä paper­iäänestyk­sessä, kos­ka nykysys­tee­mis­sä ei äänestäjäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu. 

  Sähköisen äänestyk­sen yksi ongel­ma on siinä, että sat­un­naisvirheet muut­tuvat sys­temaat­tisik­si virheik­si. Muu­ta­man äänen tulkinta‑, laskenta‑, ja muut virheet muut­tuvat siis sato­jen tuhan­sien äänien virheiksi.

 246. Samuli Saarel­ma: Sähköiseen jär­jestelmään olisi mah­dol­lista tehdä suht hel­posti läh­es täysin var­ma varmis­tussys­tee­mi, joka kuitenkin säi­lyt­täisi vaal­isalaisu­u­den. Tämä vaatisi vain kak­si asi­aa. Ensin­näkin jokainen äänestäjä saisi äänestyk­ses­tä kuitin, jos­sa olisi numerokoo­di, joka iden­ti­fioisi hänet. Toisek­si, vaalivi­ra­nomais­ten pitäisi laskea, kuin­ka mon­ta äänestäjiä yhteen­sä käy äänestämässä. Tämä on nopeaa ja tulos on selvil­lä samal­la het­kel­lä, kun viimeinen äänestäjä on äänestänyt. 

  Lasken­ta tapah­tuu koneel­lis­es­ti, mut­ta lasken­nan varmis­tamisek­si net­ti­in pan­naan jokainen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänestänyt. Näin jokainen voi tark­istaa, oliko oma tun­nus merkit­ty oikealle ehdokkaalle. Toisaal­ta kukaan ei voi nähdä, ketä kukakin on äänestänyt. Lis­tan avul­la jokainen voi halutes­saan tois­taa ään­ten­laskun ja kokon­aisäänien määrän tiedos­sa olo estää sen, ettei listalle voi­da lisätä ylimääräisiä tunnuksia. 

  Oikeas­t­aan ain­oa huono puoli nykyiseen paper­iäänestyk­seen on se, että ään­ten myymi­nen tulee mah­dol­lisek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jalle, ketä on äänestänyt. Tosin nyky­is­ten puhe­linkameroiden aikakaudel­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maalis­sa paper­iäänestyk­sessäkin otta­mal­la vaa­likopis­sa kuvan äänestyslapusta. 

  Itse sanois­in, että tässä sys­tee­mis­sä hui­jaami­nen olisi vaikeam­paa kuin nykyisessä paper­iäänestyk­sessä, kos­ka nykysys­tee­mis­sä ei äänestäjäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu.

  Tuo jär­jestelmä olisi silti huonom­pi kuin nykyi­nen jär­jestelmä, enkä tajua mik­si pitäisi ottaa käyt­töön, tai Yhdys­val­tain tapauk­ses­sa pitää käytössä huonom­pi jär­jestelmä vain sik­si että se on sähköinen. 

  Ään­ten myymisen lisäk­si on se ongel­ma, että joku, vaik­ka väki­val­tainen despoot­ti­nen puoliso, voi pakot­taa näyt­tämään kuitin tai joku voi vahin­gos­sa nähdä sen. Sil­lä, että kam­er­al­la on otet­tu kuva äänestys­la­pus­ta, ei ole mitään väliä, sil­lä kuvan ottamisen jäl­keen­hän äänestys­lipun voi repiä ja pyytää uuden.

  Toinen vaka­va ongel­ma tuos­sa jär­jestelmässä on se, että mitäs sit­ten tehdään jos joko netis­sä näkyy että ääni on men­nyt eri henkilölle, tai joku väit­tää, että netis­sä näkyy äänen men­neen eri henkilölle? Esimerkik­si 100 Venäjän palkkaa­maan trol­lia saat­taisi alkaa levitel­lä tietoa, että he kyl­lä äänes­tivät Itsenäisyyspuoluet­ta ja Kansal­lispuoluet­ta, mut­ta netistä näkee, että äänet kir­jau­tu­i­v­at estab­lish­men­tille. Vaik­ka kuin­ka kaik­ki Venäjä-mieliset näk­i­sivät netistä, että juuri hei­dän äänen­sä on kir­jau­tunut oikein, mielestäni jäisi silti var­teenotet­ta­va epäilys että näi­den 100 henkilön äänet on kir­jat­tu väärin. On äärim­mäisen tärkeää ymmärtää se, että vaalivilp­piä suurem­pi ongel­ma useim­mis­sa län­si­mais­sa on se, että jää aina epäilys vaalivilpistä osalle väestöstä, eikä mitään ole tehtävis­sä tämän epäi­lyk­sen pois­tamisek­si. Esimerkik­si nyt Yhdys­val­lois­sa jotkin asiantun­ti­jat epäilevät, että Venäjä manip­u­loi vaale­ja, eikä mitenkään pystytä aukot­tomasti todis­ta­maan, etteikö näin olisi ollut.

 247. anonyy­mi: On hel­vetin ongel­mallista, jos vaalipuhei­ta ei saisi ottaa todes­ta, kos­ka sil­loin­han ei ole ole­mas­sa mitään asi­a­pe­rustet­ta, jon­ka mukaan voisi äänestää, kos­ka ei ole mah­dol­lisu­ut­ta etukä­teen tietää, mitä ehdokas aikoo tehdä tai kuin­ka hän aikoo luot­ta­muste­htävässä käyttäytyä.
  Suomes­sa­han ei oikeas­t­aan perus­tus­lain mukaan pitäisi päästä min­is­terik­si, jos vale­htelee vaaleis­sa. Sovel­letaanko tätä? Olisi nimit­täin hienoa, jos tästä oikeasti käryäisi joku ja sit­ten lentäisi pihalle, — siis siinä mielessä, että kyseessä ei ainakaan sil­loin olisi kuol­lut kirjain.

  Suomes­sa­han ei tun­netusti voi real­is­tis­es­ti luva­ta paljon muu­ta kuin kan­nat­taa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa tiet­tyä kan­taa ja peukut­taa sen puoles­ta, että se voit­taa. Tämäkin lupaus on tyhjän kanssa, jos ei pääse vaikut­ta­maan hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa, kuten useim­mat eivät pääse.

  On oikeas­t­aan äänestäjän oppi­mat­to­muut­ta, jos kuvit­telee, että täkäläisessä sys­tee­mis­sä yksit­täi­nen ehdokas voi pitää vaalilupauksensa. 

  USA:n pres­i­dent­ti sen sijaan voi luva­ta tekevän­sä kaiken­laisia aloit­tei­ta — jot­ka myös menevät läpi, kun­han kon­gres­si suos­tuu. Läh­eskään kaikki­in asioi­hin ei edes tarvi­ta kon­gres­sia. Jostain luin, että USA on aloit­tanut kaik­ki sotansa 1950-luvul­ta läh­tien pres­i­dentin yksi­no­mais­es­ta määräyk­ses­tä, vaik­ka perus­tus­la­ki oikeas­t­aan vaatisi kon­gressin hyväksynnän.

 248. Samuli Saarel­ma: Tämä vaatisi vain kak­si asi­aa. Ensin­näkin jokainen äänestäjä saisi äänestyk­ses­tä kuitin, jos­sa olisi numerokoo­di, joka iden­ti­fioisi hänet. 

  Ja tämä rikkoo vaal­isalaisu­u­den ja mah­dol­lis­taa ään­ten myymisen, äänestäjien pelot­telun, jne. Kos­ka äänestänyt voi nyt todis­taa ketä on äänestänyt, hänet voi nyt myös pakot­taa todis­ta­maan sen.

  Kyl­lähän se nyt on ollut aina tiedos­sa, että jos vaal­isalaisu­ud­es­ta luovu­taan, vaal­i­hui­jaus muut­tuu mah­dot­tomak­si. Se vain tuot­taa mui­ta hyvin suuria mah­dol­lisia ongelmia.

  Jos taas sekä vaal­isalaisu­us että vaalien yleinen luotet­tavu­us halu­taan säi­lyt­tää, paper­iäänestyk­ses­tä ei pääse eroon, kos­ka äänestäjistö ei voi sähköisessä (ml. net­ti-) äänestyk­sessä oikeas­t­aan mitenkään varmis­taa jär­jestelmän toimin­nan muuten kuin jär­jestelmäl­lisel­lä vaal­isalaisu­u­den rikkomisella.

 249. anonyy­mi: Ja tämä rikkoo vaal­isalaisu­u­den ja mah­dol­lis­taa ään­ten myymisen, äänestäjien pelot­telun, jne. Kos­ka äänestänyt voi nyt todis­taa ketä on äänestänyt, hänet voi nyt myös pakot­taa todis­ta­maan sen.

  Tätä argu­ment­tia tois­te­taan oikeas­t­aan edes ajat­telemat­ta mitä se tarkoit­taa: jos jol­lakul­la on niin suuri pelote­val­ta johonkin henkilöön, eikö täl­löin sitä val­taa kan­nat­taisi käyt­tää johonkin tehokkaam­paan rikol­lisu­u­den muo­toon kuin jonkun läh­es hyödyt­tömän äänen ostamiseen? Eihän yhdel­lä äänel­lä pääse edes kun­nan­val­tu­us­toon, eduskun­taan päästäk­seen pitäisi pelotel­la tuhan­sia ihmisiä.

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kyse on rikok­ses­ta — jos ole­tus on että rikok­sia ei voi estää, niin mitä hyö­tyä äänestämis­es­tä ylipäätään on, jos lain­säätämisen pain­oar­vo on nolla?

 250. Samuli Saarel­ma: Mut­ta tuo ei kuitenkaan ole se, mitä ajoin takaa, vaan ennem­minkin se, miten hyvin fak­tat maail­man tilas­ta ovat haus­sa. Esimerkkinä nyt vaik­ka mainit­se­mani pres­i­dentin syn­tymä­paik­ka tai Sad­damin joukko­tuhoaseet. Olin kiin­nos­tunut, onko asioi­ta, joiden suh­teen demokraateil­la on yhtä paho­ja mus­tia aukko­ja kuin repub­likaaneil­la Irakin suh­teen. Irak oli nyt kuitenkin yksi tämän vuo­sisadan merkit­tävin jut­tu USA:n ulkopoli­ti­ikkaan liit­tyen, joten ihan mis­tään nip­peli­ju­tus­ta ei ole kyse. 

  No tuo oli kyl­lä melkoista löpölöpöä. Miten noi­hin sin­un esit­tämi­isi kysymyk­si­in sit­ten on niin ehdot­tomat oikeat vas­tauk­set tiedos­sa? Mis­tä sinä Hus­seinin uskon­non ja syn­ny­in­paikan niin var­mak­si tiedät? Ja mik­si ne edes oli­si­vat merk­i­tyk­sel­lisiä tieto­ja? Mik­si sinus­ta Oba­man syn­ny­in­paik­ka tai uskon­to ovat merkit­tävämpiä kuin se kumpi puolue on kon­ser­vati­ivisem­pi? Ketä vas­taan muuten on rasis­mia uskoa Hus­seinin ole­van mus­li­mi? Mus­lime­ja, Hus­seinia, amerikkalaisia, puoli-afro-amerikkalaisia, indonesialaisia?

  Lähteistämäni tutkimuk­sen oli tehnyt lib­er­aalipi­ireis­sä arvostet­tu tutkimus­laitos PEW, mut­ta näin vain saati­in sekin leiv­ot­tua löpön­löpön-laitok­sek­si, kun ei sat­tunut tulos sopi­maan unel­maan, jos­sa olen­naisin osa poli­ti­ikas­ta on birther-liik­keestä puhuminen.

  1. Miten noi­hin sin­un esit­tämi­isi kysymyk­si­in sit­ten on niin ehdot­tomat oikeat vas­tauk­set tiedos­sa? Mis­tä sinä Hus­seinin uskon­non ja syn­ny­in­paikan niin var­mak­si tiedät? Ja mik­si ne edes oli­si­vat merk­i­tyk­sel­lisiä tieto­ja? Mik­si sinus­ta Oba­man syn­ny­in­paik­ka tai uskon­to ovat merkit­tävämpiä kuin se kumpi puolue on konservatiivisempi?

   Jos nuo seikat ovat niin merk­i­tyk­set­tömiä, mik­si nuo val­heel­liset kansanki­ihot­ta­jat sit­ten niitä koko ajan tois­ta­vat? Se, onko Hus­sein mus­li­mi on yksinker­tainen kyllä/ei asia, jos­ta hän on itse paras asiantun­ti­ja. Väärän väit­tämän levit­tämi­nen on vale­htelemista. Mik­si sitä pitäisi mil­lään muul­la nimel­lä kut­sua. Poli­it­ti­nen suun­ta, joka ei pär­jää vale­htelemat­ta, on myön­tänyt onttoutensa.

 251. Kris­ti­tyn valkoisen miehen johta­ma maail­ma on ohitse.

  Kan­nat­taisi pikkuhil­jaa taju­ta, että pla­nee­tal­la on 7,5 mil­jar­dia ihmistä ja kris­tit­ty valkoinen mies ei ole se, joka sanoo, että kuka saa lisään­tyä, kuka saa luon­non­va­rat ja kuka johtaa tätä planeettaa.

  Täl­lä vuo­sisadal­la kris­ti­tyn valkoisen miehen luo­muk­set, joi­ta kansal­lis­val­tioik­si nimitetään, hajoa­vat yksi toisen­sa jäl­keen ja astumme suurkaupunki­val­tioiden aikakauteen.

  Maail­mas­ta tulee mon­i­na­painen ja val­ta keskit­tyy ran­nikoil­la sijait­se­vi­in suurkaupunkeihin.

 252. Osmo Soin­in­vaara: Jos nuo seikat ovat niin merk­i­tyk­set­tömiä, mik­si nuo val­heel­liset kansanki­ihot­ta­jat sit­ten niitä koko ajan tois­ta­vat? Se, onko Hus­sein mus­li­mi on yksinker­tainen kyllä/ei asia, jos­ta hän on itse paras asiantun­ti­ja. Väärän väit­tämän levit­tämi­nen on vale­htelemista. Mik­si sitä pitäisi mil­lään muul­la nimel­lä kut­sua. Poli­it­ti­nen suun­ta, joka ei pär­jää vale­htelemat­ta, on myön­tänyt onttoutensa.

  Hän on paras asiantun­ti­ja, mut­ta onko aina kaik­ki henkilön itses­tään ker­toma ehdot­toman luotet­tavaa? Kos­keeko tämä myös Trumpia kohtaan esitet­tyjä syytök­siä, jot­ka hän on parhaana asiantun­ti­jana kumonnut?

  Tuskin suurin osa väit­tämän esit­täjistä vale­htelee, vaan aidosti usko­vat siihen, että mus­lim­i­maas­sa (Indone­sia) ja mus­lim­iper­heessä (isäpuoli) lap­suuten­sa elänyt, mus­li­mi-isän (biol­o­gisen isän syn­type­rä ja ainakin lap­su­us, isäpuoli koko ikän­sä) Hus­sein-nimi­nen poi­ka on mah­dol­lis­es­ti muslimi.

  Eikä tuo Oba­man syn­ny­in­maan ja uskon­non pohtimi­nen näytä ole­van repub­likaanien yksi­noikeus, Wikistä:

  “On August 21, 2008, Penn­syl­va­nia attor­ney Philip J. Berg, a Democrat[14] and for­mer deputy state attor­ney gen­er­al, filed a com­plaint alleg­ing that Oba­ma was born in Kenya, not Hawaii, and was there­fore a cit­i­zen of Kenya or pos­si­bly Indone­sia, where he lived as a child.[15][16][17] He alleged that the “Cer­ti­fi­ca­tion of Live Birth” on Oba­ma’s web­site is a forgery.”

  Joka tapauk­ses­sa demokra­ti­as­sa ei pitäisi täl­laisia asioi­ta juuri pohti­akaan, eikä mielipi­de Oba­man syn­type­r­ästä voi olla yhteiskun­nal­lisen ymmär­ryk­sen tasoa määrit­tävä kysymys, vaan kuu­luu jon­nekin juorutietämys-osioon.

  Poli­it­tis­es­ti paljon suurem­pi merk­i­tys on esimerkik­si lib­er­aalien uskol­la (tai val­heel­la) Trumpin ja Putinin jo ennal­ta sovi­tus­ta liitos­ta ja Trump­ista Putinin sätkynukke­na. Näitä teo­ri­oi­ta val­ta­me­di­amme toi esi­in varsin avoimesti ja häpeilemät­tä, vaik­ka näytöt ovat köykäisiä. Nämä folio­teo­ri­at ovat huo­mat­tavasti merk­i­tyk­sel­lisem­piä kuin Oba­man syn­ny­in­maa, sil­lä salali­it­to Putinin kanssa aset­taisi Trumpin kyvyn olla pres­i­dent­tinä kyseenalaisek­si. Oba­man syn­ny­in­maa taas ei mitenkään vaiku­ta henkilöko­htaisi­in omi­naisuuk­si­in­sa ja kykyyn­sä toimia presidenttinä.

  Irakin sodas­ta ja sen syistä sen ver­ran, että mas­sat­uhoa­seista vyöry­tet­ti­in huima pro­pa­gan­dakam­pan­ja val­ta­me­di­an kaut­ta ja siinä oli­vat mukana muis­taak­seni myös amerikkalaiset lib­er­aalit medi­at­alot (ainakin CNN) sekä tietenkin koko hallinto, joten en nyt ihan ääliönä suos­tu pitämään ihmistä, joka uskoi val­ta­me­di­aa ja maansa hallintoa. Nykyään­hän Suomen parem­mis­sa piireis­sä pide­tään kansalaisvelvol­lisuute­na val­ta­me­di­aan ja maan hallintoon uskomista, pait­si niis­sä kysymyk­sis­sä, jois­sa hallinto ei ole riit­tävän liberaali.

 253. trum­petisti: kun ei sat­tunut tulos sopi­maan unel­maan, jos­sa olen­naisin osa poli­ti­ikas­ta on birther-liik­keestä puhuminen.

  USA:n tule­va pres­i­dent­ti oli muuten birther-liikeen merkit­tävin kannattaja.

  Trum­petisti on kyl­lä upon­nut syvälle oman ide­olo­giansa suo­hon. Mikä tahansa asia selitetään mus­tas­ta valkoiseksi.

  Tuulivi­irikin kään­ty­ilee minkä kerk­iää: välil­lä repub­likaanien kan­nat­ta­jat ovat ahdinkon ajau­tunei­ta köy­hiä kun taas seu­raavas­sa puheen­vuorossa hei­dän parem­mat tulon­sa vain todis­ta­vat älykkyy­destä, mikä taas tarkoit­taa etteivät he voi uskoa niihin tyh­mi­in jut­tui­hin, mihin he kaikkien todis­tei­denn mukaan uskovat.

  Ja jos he nyt johonkin val­heisi­in usko­vat, niin ei sil­lä oikeas­t­aan ole väliä, kos­ka juurikin ne val­heet joi­hin repub­likaanien kan­nat­ta­jat usko­vat, ovat ihan mität­tömiä pikku­jut­tu­ja. Kuten Irakin sota, USA:n pres­i­dentin lail­lisu­us ja Clin­tonin sähköpostiviestit.

 254. Tässä tutkimuk­ses­sa on esitet­ty jär­keenkäyvä seli­tys Trumpin voitolle:

  Arvostet­tu yhdys­val­ta­lainen sosi­olo­gi Arlie Hochschild ker­too Lee Sher­man­ista ja Arenon per­heestä amerikkalaisen oikeis­ton mie­len­li­ikkeitä käsit­televässä tutkimuk­ses­saan Strangers in Their Own Land. 

  Tutkimus­ta on refer­oitu YLEn uutisissa.

 255. Blogikir­joit­ta­ja:
  Taas tuoti­in esi­in käsi­tys, että ihmiset val­it­si­si­vat val­ta­me­di­an ja vai­h­toe­hto­me­di­an väliltä. Minä luen molem­pia, mut­ta en luo­ta kumpaankaan. 

  Suo­ma­lai­sista suurista sekä Yle että Hesari ovat osoit­ta­neet vääris­televän­sä todel­lisu­ut­ta jut­tu­jen­sa pain­o­tuk­sil­la. Hesari on jo use­am­paan ker­taa jäänyt kiin­ni myös siitä, että se tekee tulk­in­to­ja ennen kuin tosi­asi­at ovat pöy­dässä. En tah­do lukea pelkästään täl­laista tietyn­laiseen arvopo­h­jaan perus­tu­vaa uuti­soin­tia. Sik­si luen myös vaihtoehtomedioita.

  Huoli­mat­ta siitä, että Hom­mafoo­ru­mil­la on paljon rasis­tista öyhö­tys­tä ja ihan pesunkestäviä rasis­te­ja, niin siel­lä on myös moni­in ilmiöi­hin perustel­tu­ja vai­h­toe­htoisia näke­myk­siä ja poim­into­ja muiden maid­en lehdis­töstä. Sik­si silmäilen foo­ru­min sään­nöl­lis­es­ti läpi. Se ehkäisee lib­er­aalin harhan syn­tymistä. Minus­ta on tärkeää lukea nimeno­maan sel­l­aista, joka on itselle vieras­ta, eikä vain sel­l­aista, joka tun­tuu oma­l­ta. Omas­sa pitäy­tymi­nen on minus­ta älyl­listä laisku­ut­ta ja epäre­hellisyyt­tä – lähtöko­h­ta suvaitsemattomuuteen.

  En voi ymmärtää, kuin­ka sitkeästi lib­er­aali puoli tah­too pitää yllä ehdot­to­mia jako­ja, kos­ka otak­sun, että val­taosa ihmi­sistä ei ole sitä eikä tätä vaan vähän molem­pia riip­puen siitäkin, mis­tä aiheesta keskustellaan.

  Maa­han­muu­ton kan­nat­ta­mi­nen ei ole lib­er­aalia, vaan maa­han­muu­ton kan­nat­ta­mi­nen voi perus­tua myös kon­ser­vati­ivisi­in argu­ment­tei­hin tai vas­tus­t­a­mi­nen lib­er­aalei­hin argumentteihin. 

  Esimerkik­si itsel­läni eräs syy vas­tus­taa maa­han­muut­toa on se, että maa­han­muut­ta­jat ovat äärim­mäisen misog­y­nis­tisiä ja homo­fo­bisia — monis­sa mais­sa tutkimu­saineis­tos­ta ei edes löy­dy ketään joka suh­tau­tu­isi posi­ti­ivis­es­ti HBTQ-ihmisi­in — enkä koe että esimerkik­si tämä syy olisi mitenkään lib­er­al­is­min kanssa ristiriidassa. 

  Suosit­te­len käyt­tämään enem­min maa­han­muu­ton puolestapuhu­jista esimerkik­si ter­miä suvait­se­vainen (ei mis­sään tapauk­ses­sa kuitenkaan suvak­ki, sil­lä se ei ole neu­traali sana).

 256. Osmo Soin­in­vaara:
  Onko CNN joskus väit­tänyt, että jotain mas­sat­uhoa­sei­ta olisi Irak­ista täytynyt?

  Tärkein­tä on se mitä san­ot­ti­in etukä­teen, jälkikäteisko­r­jailut eivät koskaan mene niin hyvin per­ille. Pätee puolue­taus­tas­ta riip­pumat­ta. Tässä tapauk­ses­sa on tietenkin selvää, että kos­ka Bush oli repub­likaani, suh­tau­tu­vat demar­it hänen hallinton­sa tekosi­in kri­it­tisem­min. Silti heistäkin yli 30% (repub­likaaneista reilu 50%) uskoi edelleen viime vuon­na mas­sat­uhoa­sei­ta löy­tyneen. CNN:n kat­so­jista 41% ja Fox­in 52% uskoi WMD:eitä löy­tyneen, ei järisyt­tävä ero tämäkään mielestäni, etenkin Bushin puolue edelleen muis­taen. No MSNBC:n kat­so­jista WMD:eihin jo uskoi huo­mat­tavasti harvem­pi, 14%.

  http://www.politico.com/story/2015/01/poll-republicans-wmds-iraq-114016

  Jotain suun­nitelmia, jämiä ja valmiuk­si­a­han sieltä ilmeis­es­ti oikeastikin löy­tyi, ei siis mitään luvat­tu­ja aseläjiä, mut­ta edes vähän savua. Ja kemi­al­lisia aseita:
  http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html?_r=2

  Ja kun Trump ker­ran on tämän keskustelun keskiössä, niin hän on kyl­lä varsin suo­raan sanonut WMD-väit­teitä val­heel­lisik­si alus­ta alkaen:

  “Don­ald Trump on Weapons of Mass Destruc­tion: ‘They Knew There Were None’”

  http://www.breitbart.com/big-government/2016/02/19/3081931/

  Sitä­pait­si hyökkäyk­sel­lä Iraki­in vuon­na 2003 ei ole vuo­den 2016 vaalei­hin juuri mitään merk­i­tys­tä. Meil­lä Suomes­sa pain­ote­taan kovasti USA:n ulkopoli­ti­ikkaa arvioitaes­sa pres­i­dent­tiehdokkai­ta ja äänestäjien tietämys­tä maail­mas­ta, mut­ta tuskin Irakin his­to­ria mah­tui mon­enkaan äänestäjän TOP-10 pri­or­i­teet­tei­hin näis­sä vaaleis­sa. Eikä se ole osoi­tus tyh­myy­destä, vaan siitä, ettei ulkopoli­ti­ik­ka kos­ke­ta perus­jenkkiä lainkaan yhtä paljon kuin vaik­ka suomalaisia.

  Syltylle: taitaa se tuulivi­iri pyöriä siel­lä, kun kek­sit suuhu­ni väit­teitä. No olk­inukke on aina kiva vastus.
  Clin­tonin virheet sähkö­postinkäytössään ovat kiis­ta­ton tosi­a­sia ja anta­vat mah­dol­lisu­u­den speku­loi­da myös moti­ivil­la. Sen sijaan FBI-pomon syyt­tämi­nen puolueel­lisek­si tai Venäjän hakkeroin­tiväit­teet vaa­ti­vat ainakin kevyt­tä folioin­tia tässä vaiheessa.

 257. trum­petisti: No tuo oli kyl­lä melkoista löpölöpöä. Miten noi­hin sin­un esit­tämi­isi kysymyk­si­in sit­ten on niin ehdot­tomat oikeat vas­tauk­set tiedos­sa? Mis­tä sinä Hus­seinin uskon­non ja syn­ny­in­paikan niin var­mak­si tiedät? Ja mik­si ne edes oli­si­vat merk­i­tyk­sel­lisiä tietoja? 

  Sitähän emme voi tietää, onko Oba­ma salaa mus­li­mi, mut­ta Oba­man syn­tymä­paikas­ta on käy­ty vaik­ka kuin­ka mon­ta oikeustais­telua, ja aina on päädyt­ty siihen, että hän on syn­type­r­äi­nen Yhdys­val­tain kansalainen. Näin ollen tiedämme, että Oba­ma on syn­type­r­äi­nen Yhdys­val­tain kansalainen.

  Jopa se, onko Oba­ma mus­li­mi vai ei, on ilmeis­es­ti hyvin merk­i­tyk­selli­nen tieto, sil­lä muuten­han repub­likaaniset salali­it­to­te­o­reetikot eivät tois­telisi tietoa jatkuvasti.

 258. trum­petisti:
  Joka tapauk­ses­sa demokra­ti­as­sa ei pitäisi täl­laisia asioi­ta juuri pohti­akaan, eikä mielipi­de Oba­man syn­type­r­ästä voi olla yhteiskun­nal­lisen ymmär­ryk­sen tasoa määrit­tävä kysymys, vaan kuu­luu jon­nekin juorutietämys-osioon. 

  Sin­un mielestäsi siis yhteiskun­nal­lista tietämys­tä ei ole tieto siitä, onko oman maan pres­i­dent­ti ille­gi­t­i­i­mi vai ei?

 259. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Sitähän emme voi tietää, onko Oba­ma salaa mus­li­mi, mut­ta Oba­man syn­tymä­paikas­ta on käy­ty vaik­ka kuin­ka mon­ta oikeustais­telua, ja aina on päädyt­ty siihen, että hän on syn­type­r­äi­nen Yhdys­val­tain kansalainen. Näin ollen tiedämme, että Oba­ma on syn­type­r­äi­nen Yhdys­val­tain kansalainen. 

  Luulisin, että birther­it ovat kuulleet oikeu­denkäyn­tien tulok­set, mut­ta ovat silti tiedostasi eri mieltä. Eivät ilmeis­es­ti myön­nä totu­u­den selviävän var­muudel­la oikeu­denkäyn­tien kautta.

 260. trum­petisti: Luulisin, että birther­it ovat kuulleet oikeu­denkäyn­tien tulok­set, mut­ta ovat silti tiedostasi eri mieltä. Eivät ilmeis­es­ti myön­nä totu­u­den selviävän var­muudel­la oikeu­denkäyn­tien kautta. 

  Jos on väärä tulos, sitä ei hyväksytä. Vähän samoin kuin mitä Trump vih­jaili vaalien suhteen.

 261. trum­petisti: Luulisin, että birther­it ovat kuulleet oikeu­denkäyn­tien tulok­set, mut­ta ovat silti tiedostasi eri mieltä. Eivät ilmeis­es­ti myön­nä totu­u­den selviävän var­muudel­la oikeu­denkäyn­tien kautta.

  Ja vaik­ka en mielel­lään käytä r‑sanaa, tässä tapauk­ses­sa en voi kuin tode­ta, että birtheris­mi on tun­neperäistä, irra­tionaal­ista rasismia.

 262. trum­petisti: No tuo oli kyl­lä melkoista löpölöpöä. Miten noi­hin sin­un esit­tämi­isi kysymyk­si­in sit­ten on niin ehdot­tomat oikeat vas­tauk­set tiedos­sa? Mis­tä sinä Hus­seinin uskon­non ja syn­ny­in­paikan niin var­mak­si tiedät? 

  No, uskon­toa ei var­muudel­la tietenkään voi tietää, mut­ta varsin hyvän kuvan saa siitä, mitä ihmi­nen itse sanoo usko­vansa. Ainakin Suomes­sa ihmiset tämän mukaan kat­e­gorisoidaan väestörek­isteris­sä uskontoihin. 

  Syn­tymä­paik­ka sen sijaan tiede­tään syntymätodistuksesta. 

  Ja mik­si ne edes oli­si­vat merk­i­tyk­sel­lisiä tieto­ja? Mik­si sinus­ta Oba­man syn­ny­in­paik­ka tai uskon­to ovat merkit­tävämpiä kuin se kumpi puolue on konservatiivisempi? 

  Oba­man syn­tymä­paik­ka oli ainakin Trumpin itsen­sä mielestä niin tärkeä jut­tu, että siitä piti nos­taa muu­ta­ma vuosi sit­ten iso jut­tu. Käsit­tääk­seni se on edel­ly­tys sille, että voi ylipään­sä olla USA:n presidentti. 

  Ketä vas­taan muuten on rasis­mia uskoa Hus­seinin ole­van mus­li­mi? Mus­lime­ja, Hus­seinia, amerikkalaisia, puoli-afro-amerikkalaisia, indonesialaisia? 

  Kuka tässä on mitään puhunut siitä, että tuo olisi rasis­mia?

  Ei se ehkä yksinään rasis­mia olisi, että uskoisi Oba­man ole­van mus­li­mi, mut­ta jos tämän perus­teel­la on sit­ten sitä mieltä, ettei hän­tä voi äänestää pres­i­den­tik­si, niin sit­ten siinä on kyl­lä jotain pilalla. 

  Kon­ser­vati­ivi­su­us taas ei ole mikään kun­nol­la määritel­ty käsite. Lis­tasin jo paljon eksak­timpia kysymyk­siä, jot­ka oli­si­vat järkevämpiä. 

  Miten kon­ser­vati­ivi­nen sinä olet? 100%, 80%, 50%, 30%, 10%, 0%? Eli pystytkö tuo­ta sanomaan edes itsesi suh­teen, saati jonkun toisen ihmisen? 

  Lähteistämäni tutkimuk­sen oli tehnyt lib­er­aalipi­ireis­sä arvostet­tu tutkimus­laitos PEW, mut­ta näin vain saati­in sekin leiv­ot­tua löpön­löpön-laitok­sek­si, kun ei sat­tunut tulos sopi­maan unel­maan, jos­sa olen­naisin osa poli­ti­ikas­ta on birther-liik­keestä puhuminen. 

  En sanonut laitok­ses­ta mitään, vaan se oli löpölöpöä, miten sinä käytit sitä tehtyä kyse­lyä osoit­ta­maan jotain repub­likaanien tai demokraat­tien tietotasosta.

  Kuten san­ot­tua, tähän parem­pia kysymyk­siä ovat sel­l­aiset, joi­hin on selvä oikea vas­taus. (Siinäkin oli joitain, kuten mihin puolueeseen Rea­gan kuu­lui), mut­ta se, mitä sinä siitä revit irti, oli tosi­aan löpölöpöä.

 263. R. V.: Miten jär­jestetään se, että (1) jär­jestelmä osaa rek­isteröidä äänen numerokood­ille (eli tuot­taako jär­jestelmä kyseisen kood­in vai syötetäänkö se järjestelmälle) 

  Jär­jestelmä tuot­taa numerokood­in. Juuri tämä varmis­taa sen, ettei vaal­isalaisu­us vaarannu.

  ja (2) jär­jestelmä ei tiedä kenen numerokoo­di on kyseessä ja estää use­am­min kuin ker­ran äänestämisen (jos on teknis­es­ti mah­dol­lista äänestää use­amin kuin ker­ran, joku tekee niin ja täl­löin tarvi­taan uudet vaalit)? 

  Use­am­min kuin ker­ran äänestämi­nen estetään ihan samal­la tavoin kuin nyky­isinkin. Vaali­paikalla näytetään henkkarit. 

  Mitä tehdään, jos henkilö X ker­too äänen­sä men­neen väärin? Entä jos näitä on vaikka­pa kymme­nen tuhat­ta pet­tynyt­tä äänestäjää? Uudet vaalit? 

  Tämä on ihan hyvä kysymys. Eikö noin muuten käynyt paper­iäänin käy­dyis­sä Itä­val­lan vaaleissa? 

  Mieleen tulee seu­raa­va ratkaisu. Jos uskoo, että oma ääni on väärin, tämän voi men­nä tietyn val­i­tusa­jan sisäl­lä rek­isteröimään val­i­tu­s­paikalle. Siel­lä sit­ten sys­teemi­in syötetään se kyseisen ihmisen koo­di. San­o­taan, että äänestyk­sessä saa kak­si kood­ia, sen avoimen tark­istuskood­in ja salaisen­na pidet­tävän henkilöko­htaisen kood­in. Tämä koo­di sit­ten syötetään sys­teemi­in ja se tarkas­taa, että kyse todel­lakin siitä henkilöstä, joka väit­tää kood­in ole­van omansa. 

  Mut­ta tosi­aan veden­pitäväk­si ei sitä tai­da mil­lään saa­da, jos sekä äänestäjien että vaalien jär­jestäjien joukos­sa on epäre­hellistä porukkaa. 

  Kuvan ottamisen jäl­keen voi pyytää uuden lapun, jon­ka jät­tää uur­naan. Täten äänen osta­ja ei voi varmis­tua äänen saamis­es­ta pelkän kuvan perusteella. 

  Käsit­tääk­seni vaal­i­huoneis­tossa voi olla muitakin ihmisiä, vaikkei itse vaa­likopis­sa saakaan olla kuin yksi ker­ral­laan. Eli seisoskel­lessaan siel­lä äänestysvuoroa odot­taen pystyy hyvin valvo­maan, ettei se äänestäjä, jon­ka ääni on ostet­tu, tee tuo­ta yllä kuvaamaasi. 

  Muutenkin olen vähän niin ja näin, miten paha asia ään­ten ost­a­mi­nen on. San­o­taan, että teen vaalilu­pauk­sen, että kaikille ryh­mään X kuuville mak­se­taan verora­hoista 100 euroa käteen, jos min­ut val­i­taan. Tai sit­ten sanon, että mak­san 100 euroa omista rahois­tani, jos äänestät min­ua. Mik­si edelli­nen on ok, mut­ta jälkim­mäi­nen ei? Molem­mis­sa tapauk­sis­sa ihmiset ovat valmi­it heit­tämään kaik­ki muut poli­it­tiset mielip­i­teen­sä kuuseen, kun­han vaan saa­vat 100 euroa käteen­sä. Edel­lisessä tämä raha mak­se­taan kaik­il­ta veron­mak­sajil­ta, jälkim­mäisessä tämän ehdokkaan omas­ta pussista. 

  Sähköisen äänestyk­sen yksi ongel­ma on siinä, että sat­un­naisvirheet muut­tuvat sys­temaat­tisik­si virheik­si. Muu­ta­man äänen tulkinta‑, laskenta‑, ja muut virheet muut­tuvat siis sato­jen tuhan­sien äänien virheiksi. 

  Minus­ta sähköisessä äänestämisessä lasken­tavirheitä ei voi tul­la. Tai siis jos emme luo­ta, että tietokoneet osaa­vat laskea luku­ja yhteen, niin toden­näköis­es­ti sama ongel­ma pätee sit­ten paperiäänestykseenkin. 

  Tulk­in­tavirheitä on minus­ta myös vaikeampi saa­da aikaisek­si kuin jos äänestäjät raa­pus­ta­vat paper­ille numeroita.

 264. Makkarat­alon Hau­tu­umaa:
  Esimerkik­si itsel­läni eräs syy vas­tus­taa maa­han­muut­toa on se, että maa­han­muut­ta­jat ovat äärim­mäisen misog­y­nis­tisiä ja homo­fo­bisia – monis­sa mais­sa tutkimu­saineis­tos­ta ei edes löy­dy ketään joka suh­tau­tu­isi posi­ti­ivis­es­ti HBTQ-ihmisi­in – enkä koe että esimerkik­si tämä syy olisi mitenkään lib­er­al­is­min kanssa ristiriidassa. 

  Jas­soo. Sit­ten var­maan pitäisi ensin määritel­lä, mikä tai kuka on “maa­han­muut­ta­ja”. Tämä alkaa kuu­lostaa eufemis­miltä, jol­la tarkoite­taan… siis mitä?

  Sat­tumal­ta tun­nen kas­apäin maa­han­muut­ta­jia (sekä meiltä että muista maista), eikä kuvauk­sesi istu hei­hin alku­unkaan. Maa­han­muut­ta­ja on usein myös nainen, toisi­naan itse homo, joten … eipä oikein osunut. Kuka­han täl­laisia tutkimuk­sia on tehtaillut?

 265. Venäjän sekaan­tu­mi­nen vaalei­hin hakkeroimal­la ja vuo­ta­mas­ta tieto­ja Wik­ileaksin kaut­ta ei ole mikään folio­hat­tu­jen keksin­tö, vaan puh­das fakta.

  Birther­it eivät usko oikeu­denkäyn­te­jä, kos­ka he eivät halua uskoa mitään, mikä on hei­dän maail­manku­vansa vas­taista. Repub­likaanien kan­nat­ta­jis­sa on paljon täl­laisia ihmisiä, paljon enem­män kuin demokraat­tien kannattajissa. 

  Kon­ser­vati­iveille lojaal­isu­us on tutkimusten mukaan hyvin tärkeää, lib­er­aalille ei. Joten kon­ser­vati­ivi lait­taa silmät kiin­ni ja kor­vat tukkoon, kun kuulee ikäviä asioi­ta omas­ta miehestä/puolueesta. Sik­si he ovat help­po­ja saali­ita säälimät­tömästi netin kaut­ta levitet­täväl­lä pro­pa­gan­dalle. He usko­vat ikävät jutut vas­tus­ta­jista ja hyvät jutut kan­nat­ta­jista miet­timät­tä, onko niis­sä järkeä vai ei.

  Osoit­taa vain arvostelukyvyn puutet­ta, jos heit­tää syr­jään suosit­tu­jen valeuutis­ten vaiku­tuk­sen. Useis­sa tutkimuk­sis­sa on todet­tu, että kun ihmisiltä ensin kysytään mielipi­det­tä, sen jäl­keen annetaan aiheesta tietoa ja kysytään uudelleen, vas­tauk­set voivat muut­tua jopa ihan päinvastaiseksi. 

  Jos on sitä mieltä, että valeuutisil­la ei ole merk­i­tys­tä, tulee samal­la toden­neen­sa ettei Venäjäl­läkään pro­pa­gan­dal­la ole merk­i­tys­tä ihmis­ten ajatteluun.

  Olisi­han se nyt outoa, jos tieto (vääräkin) ei vaikut­taisi ollenkaan äänestyspäätök­seen (tai oikeas­t­aan mihinkään). Fluerivas­taisu­udessa on se hyvä puoli, että siinä menee vain omat ham­paat. Idioot­tien äänestämi­nen type­r­il­lä luu­loil­lasi onkin astet­ta vakavampi juttu.

 266. Trum­petisti, et vas­tan­nut kysymykseen:
  Onko istu­van pres­i­dentin lail­lisu­us sinus­ta täysin mitätön asia? Yllä olit sitä mieltä, ettei Oba­maan syn­type­r­äl­lä ole merk­i­tys­tä, väärä tieto siitä ei vaiku­ta mihinkään. Mut­ta kun jos Oba­ma ei olisi syn­tynyt maas­sa, hän ei voisi olla presidentti.

  Ker­ro nyt selväsanaisesti:
  Onko tieto maan pres­i­dentin lail­lisu­ud­es­ta tyhjän­päiväiseen juoru­un ver­rat­tavis­sa ole­va seikka?

  Tai sit­ten myön­nä, että et tien­nyt tätä(kään) asi­aa. Jos et tien­nyt , niin miten se on men­nyt ohitse? Asi­as­ta ei mitään tarvitse tietää, riit­tää kun on mielipide?

 267. anonyy­mi: Jos on väärä tulos, sitä ei hyväksytä. Vähän samoin kuin mitä Trump vih­jaili vaalien suhteen.

  Tai parem­minkin miten olemme näh­neet häviäjien oikeasti käyt­täy­tyvän mel­lakoidessaan ja kehitel­lessään folio­te­o­ri­oi­ta vaalien hakkeroin­nista. Trump vain vih­jasi. No Trump olisi var­maan ulis­sut hävit­tyään, mut­ta var­maa on, etteivät Trumpin kan­nat­ta­jat olisi läht­e­neet pistämään paikko­ja paskak­si ja hakkaa­maan Clin­tonin äänestäjiä ihon­väripe­rusteis­es­ti. Vaik­ka täl­lähän vale­me­dia viimeiseen asti pelot­teli, kävikin vaan sit­ten päinvastoin.

 268. Samuli Saarel­ma:
  Kuka tässä on mitään puhunut siitä, että tuo olisi rasis­mia?

  Ei se ehkä yksinään rasis­mia olisi, että uskoisi Oba­man ole­van mus­li­mi, mut­ta jos tämän perus­teel­la on sit­ten sitä mieltä, ettei hän­tä voi äänestää pres­i­den­tik­si, niin sit­ten siinä on kyl­lä jotain pilalla. 

  Kon­ser­vati­ivi­su­us taas ei ole mikään kun­nol­la määritel­ty käsite. Lis­tasin jo paljon eksak­timpia kysymyk­siä, jot­ka oli­si­vat järkevämpiä. 

  En sanonut laitok­ses­ta mitään, vaan se oli löpölöpöä, miten sinä käytit sitä tehtyä kyse­lyä osoit­ta­maan jotain repub­likaanien tai demokraat­tien tietotasosta.

  Kuten san­ot­tua, tähän parem­pia kysymyk­siä ovat sel­l­aiset, joi­hin on selvä oikea vas­taus. (Siinäkin oli joitain, kuten mihin puolueeseen Rea­gan kuu­lui), mut­ta se, mitä sinä siitä revit irti, oli tosi­aan löpölöpöä.

  Yllä, alla ja tuos­sa toises­sa kap­paleessasi vas­tauk­sia ensim­mäisen kap­paleesi kysymykseen. 

  Jos pystyy epämääräistämään repub­likaanien ja demarien sijain­nin lib­er­aali-kon­ser­vati­ivi-janal­la, niin pystyy kyl­lä sit­ten pyörit­telemään ihan kaiken halu­a­mak­seen ja keskustelu onkin turhaa, voidaan siir­tyä puh­taaseen julistamiseen.

  Englan­ninkieli­nen lain­auk­seni, jos­sa mainit­ti­in esimerkkeinä nuo kak­si kysymys­tä sekä se, että yleen­säkin repub­likaan­it pär­jäävät poli­it­tista tietämys­tä mit­taavis­sa kyse­lyis­sä parem­min, ei ollut omaa “repimistäni”, vaan PEW:in selviä sanoja.
  Perus­ta oma tutkimus­laitok­sesi, kun ker­ran osaat asian paljon parem­min kuin PEW.
  Kaikissa esit­tämis­säsi kysymyk­sis­sä tosin jo ennakkoasetel­ma se, että on selvää, että repub­likaan­it pär­jäävät huonom­min jo kysymyk­si­in liit­tyvien pres­so­jen puoluei­denkin takia, mut­ta tuo kysymyk­sen­val­in­tat­a­pa sopii hyvin aikakauteemme.

 269. trum­petisti: Kaikissa esit­tämis­säsi kysymyk­sis­sä tosin jo ennakkoasetel­ma se, että on selvää, että repub­likaan­it pär­jäävät huonom­min jo kysymyk­si­in liit­tyvien pres­so­jen puoluei­denkin takia, mut­ta tuo kysymyk­sen­val­in­tat­a­pa sopii hyvin aikakauteemme.

  Siis mikä ennakkoasetel­ma siinä on, että oliko Irakil­la joukko­tuhoa­sei­ta vai ei? Eikö kaikkia amerikkalaisia puoluekan­taan kat­so­mat­ta kiin­nos­ta se, lähetetäänkö amerikkalaisia soti­lai­ta kuole­maan toiselle puolelle maa­pal­loa perusteil­la, jot­ka pitävät paikkaansa? Trump itse sanoi, että Irakin sota perus­tui val­heeseen ja paljon selvem­min kuin esim. Clin­ton (joka oli äänestänyt sen puoles­ta senaatis­sa). Selvästikään siis pelkkä repub­likaanisu­us ei tarkoi­ta sitä, että Irakin sodan val­heeseen olisi pakko uskoa. 

  Ja kyl­lä Irakin sodal­la on edelleen merk­i­tys­tä vuon­na 2016, kos­ka tämän het­ken seka­sor­to Syyr­i­as­sa on hyvin pitkälti sen tuo­to­s­ta. Mitään ISISin kaltaista organ­isaa­tio­ta ei hyvin toden­näköis­es­ti olisi koskaan syn­tynyt, jos USA ei olisi hyökän­nyt Iraki­in 2003. Jos se olisi siihen aikaan keskit­tynyt jihadistien totaaliseen tuhoamiseen Afgan­istanis­sa, toden­näköis­es­ti näi­den äärisun­nili­ikkei­den vaiku­tus­val­ta maail­mal­la olisi paljon pienem­pi kuin mitä se on nyt.

 270. Samuli Saarel­ma: Siis mikä ennakkoasetel­ma siinä on, että oliko Irakil­la joukko­tuhoa­sei­ta vai ei? Eikö kaikkia amerikkalaisia puoluekan­taan kat­so­mat­ta kiin­nos­ta se, lähetetäänkö amerikkalaisia soti­lai­ta kuole­maan toiselle puolelle maa­pal­loa perusteil­la, jot­ka pitävät paikkaansa? Trump itse sanoi, että Irakin sota perus­tui val­heeseen ja paljon selvem­min kuin esim. Clin­ton (joka oli äänestänyt sen puoles­ta senaatis­sa). Selvästikään siis pelkkä repub­likaanisu­us ei tarkoi­ta sitä, että Irakin sodan val­heeseen olisi pakko uskoa. 

  Ja kyl­lä Irakin sodal­la on edelleen merk­i­tys­tä vuon­na 2016, kos­ka tämän het­ken seka­sor­to Syyr­i­as­sa on hyvin pitkälti sen tuo­to­s­ta. Mitään ISISin kaltaista organ­isaa­tio­ta ei hyvin toden­näköis­es­ti olisi koskaan syn­tynyt, jos USA ei olisi hyökän­nyt Iraki­in 2003. Jos se olisi siihen aikaan keskit­tynyt jihadistien totaaliseen tuhoamiseen Afgan­istanis­sa, toden­näköis­es­ti näi­den äärisun­nili­ikkei­den vaiku­tus­val­ta maail­mal­la olisi paljon pienem­pi kuin mitä se on nyt.

  Selitin jo ker­ran, Bush repub­likaan­i­na on tietenkin suosi­tumpi repub­likaanien paris­sa ja hänen sanaansa ja tekoi­hin­sa usko­taan enem­män reparien riveis­sä. Aivan samoin demar­it ovat kiis­takysymik­sis­sä vahvem­min demari­pres­san takana kuin repar­it demaripressan.
  Tästä huoli­mat­ta ero repub­likaanien ja demarien uskos­sa mas­sat­uhoa­seisi­in on yllät­tävän pieni, kuten myös lähtei­den kera jo ker­taalleen esitin.

  Jenkeille tuskin tämän päivän ISIS on mikään ykkös­murhe maail­mas­sa, kuten ei mikään ulkopoli­ti­ikkaan liit­tyvä. ISIS olisi voin­ut syn­tyä tai olla syn­tymät­tä ilman Bushia.

  Seu­raa­van linkin takana gallup­pia vuo­den 2000 vaaleista, jois­sa korkein oikeus julisti Bushin voit­ta­jak­si. Sil­loin demar­it oli­vat huo­mat­tavasti vas­ta­hankaisem­pia hyväksymään korkeim­man oikeu­den päätöstä kuin esimerkik­si birther-tapauk­sis­sa. Repub­likaaneille taas Bushin voit­to kel­pasi. Vään­nän nyt rauta­lan­gas­ta, ettei tarvitse tähänkin pala­ta vielä use­am­paan ker­taan: alla ole­va link­ki siis todis­taa sen väit­teni, että vastapuolen pres­saan ja hän­tä suo­sivi­in tuomioi­hin suh­taudu­taan aina epäileväm­min kuin omi­in. Ei pitäisi olla raket­ti­tiedet­tä, eikä täl­lainen suh­tau­tu­mi­nen myöskään ole puoluesi­don­naista muual­la kuin unelmissa.

  http://www.gallup.com/poll/2176/florida-recount-controversy-from-publics-perspective-insights.aspx

  ————–

  Oba­man syn­ny­in­maan ei min­un moraalil­lani pitäisi edes vaikut­taa pres­i­dent­tiyten­sä lail­lisu­u­teen, niin mamurkri­it­ti­nen kuin olenkin.
  Lain mukaan se siis kuitenkin vaikut­taa, mut­ta asi­aa ei päätetä gallu­peil­la tai huu­toäänestyk­sil­lä, joten äänestäjien pitäisi jät­tää asian pohtimi­nen oikeuslaitok­selle ja luot­taa siihen, että ehdokkaat ovat lail­lisia. Sehän, että uskooko Oba­man syn­tyneen siel­lä tai tääl­lä ei automaat­tis­es­ti tarkoi­ta, että vaatisi, ettei hän saa olla presidentti.

  Sylt­ty:
  Venäjän sekaan­tu­mi­nen vaalei­hin hakkeroimal­la ja vuo­ta­mas­ta tieto­ja Wik­ileaksin kaut­ta ei ole mikään folio­hat­tu­jen keksin­tö, vaan puh­das fakta.

  Todis­teet?

  Lähin­nä itse tarkoitin kuitenkin itse äänien hakkeroimista. Mut­ta edes noista väit­teistäsi ei ole todis­tei­ta. Melko var­maa kyl­lä on, että joku on Clin­tonin mailit hakkeroin­ut ja ne on Wik­ileak­sis­sa julka­istu. Voiko tietoa olla siis liikaa esillä?

  Sylt­ty:

  Birther­it eivät usko oikeu­denkäyn­te­jä, kos­ka he eivät halua uskoa mitään, mikä on hei­dän maail­manku­vansa vas­taista. Repub­likaanien kan­nat­ta­jis­sa on paljon täl­laisia ihmisiä, paljon enem­män kuin demokraat­tien kannattajissa. 

  Todis­teet? Tähän ei nyt kel­paa vain yhden­su­un­tais­ten yksit­täistapauk­sien voiv­ot­telu, vaan vaa­di­taan laa­jem­paa tarkastelua, johon itse pystyin otta­mal­la ver­tailu­un mukaan vuo­den 2000 vaalisotkun.

  Sylt­ty:

  Kon­ser­vati­iveille lojaal­isu­us on tutkimusten mukaan hyvin tärkeää, lib­er­aalille ei. Joten kon­ser­vati­ivi lait­taa silmät kiin­ni ja kor­vat tukkoon, kun kuulee ikäviä asioi­ta omas­ta miehestä/puolueesta. Sik­si he ovat help­po­ja saali­ita säälimät­tömästi netin kaut­ta levitet­täväl­lä pro­pa­gan­dalle. He usko­vat ikävät jutut vas­tus­ta­jista ja hyvät jutut kan­nat­ta­jista miet­timät­tä, onko niis­sä järkeä vai ei.

  Kun kon­ser­vati­ivi ker­ran on sokean lojaali omilleen, niin mik­si hänelle tarvit­see tehdä valeuutisia? Hän­hän äänestäisi sokean lojaal­isti omaa miestään joka tapauksessa.
  Itse olen kyl­lä huo­man­nut tuo­ta aivan samaa sokeut­ta ns. lib­er­aaleis­sakin. Hei­dän vale­me­di­ansa vaan on arvoste­tumpaa ja vaiku­tus­val­taisem­paa ja sik­si vaar­al­lisem­paa kuin erinäis­ten vale- ja hörhö­sait­tien maineessa ole­vat populistimediat.

  Sylt­ty:

  Osoit­taa vain arvostelukyvyn puutet­ta, jos heit­tää syr­jään suosit­tu­jen valeuutis­ten vaiku­tuk­sen. Useis­sa tutkimuk­sis­sa on todet­tu, että kun ihmisiltä ensin kysytään mielipi­det­tä, sen jäl­keen annetaan aiheesta tietoa ja kysytään uudelleen, vas­tauk­set voivat muut­tua jopa ihan päinvastaiseksi. 

  Jos on sitä mieltä, että valeuutisil­la ei ole merk­i­tys­tä, tulee samal­la toden­neen­sa ettei Venäjäl­läkään pro­pa­gan­dal­la ole merk­i­tys­tä ihmis­ten ajatteluun.

  Olisi­han se nyt outoa, jos tieto (vääräkin) ei vaikut­taisi ollenkaan äänestyspäätök­seen (tai oikeas­t­aan mihinkään). Fluerivas­taisu­udessa onse hyvä puoli, että siinä menee vain omat ham­paat. Idioot­tien äänestämi­nen type­r­il­lä luu­loil­lasi onkin astet­ta vakavampi juttu.

  En ole kai koskaan väit­tänyt, ettei pro­pa­gan­da vaikut­taisi. Eri mieltä olen vain siitä, että lib­er­aali media (ja tutk­i­jat, asiantun­ti­jat ja poli­itikot) jakaisi absolu­ut­tista totu­ut­ta ilman pro­pa­gan­daa. Eri mieltä olen myös siitä, että kaik­ki se olisi valet­ta, mitä ns. lib­er­aalit halu­a­vat val­heek­si väittää.

 271. trum­petisti: Sehän, että uskooko Oba­man syn­tyneen siel­lä tai tääl­lä ei automaat­tis­es­ti tarkoi­ta, että vaatisi, ettei hän saa olla presidentti.

  Mis­tä muus­ta syys­tä Oba­man väitet­täisi­in syn­tyneen Yhdys­val­tain ulkop­uolel­la kuin siitä syys­tä että Yhdys­val­tain ulkop­uolel­la syn­tyneenä hän on ille­gi­t­i­i­mi presidentti?

 272. Samuli Saarel­ma: Jär­jestelmä tuot­taa numerokood­in. Juuri tämä varmis­taa sen, ettei vaal­isalaisu­us vaarannu.

  Use­am­min kuin ker­ran äänestämi­nen estetään ihan samal­la tavoin kuin nyky­isinkin. Vaali­paikalla näytetään henkkarit. 

  Nyt täy­tyy tode­ta, että en ymmär­rä miten äänestyk­sesi toimii. Esimerkik­si miten äänestyskone tietää kuin­ka mon­ta ään­tä äänestyskop­pi­in astunut äänestäjä antaa ennen poistumistaan?

  Ker­ro muutenkin ideasi askel askeleelta. Olen 99 % var­ma, että joko rikot vaal­isalaisu­u­den tai mah­dol­li­s­tat jotain päätöntä.

  Tämä on ihan hyvä kysymys. Eikö noin muuten käynyt paper­iäänin käy­dyis­sä Itä­val­lan vaaleissa? 

  Mieleen tulee seu­raa­va ratkaisu. Jos uskoo, että oma ääni on väärin, tämän voi men­nä tietyn val­i­tusa­jan sisäl­lä rek­isteröimään val­i­tu­s­paikalle. Siel­lä sit­ten sys­teemi­in syötetään se kyseisen ihmisen koo­di. San­o­taan, että äänestyk­sessä saa kak­si kood­ia, sen avoimen tark­istuskood­in ja salaisen­na pidet­tävän henkilöko­htaisen kood­in. Tämä koo­di sit­ten syötetään sys­teemi­in ja se tarkas­taa, että kyse todel­lakin siitä henkilöstä, joka väit­tää kood­in ole­van omansa.

  Jos äänestyskone luo sekä avoimen tark­istuskood­in ja salaisen henkilöko­htaisen kood­in, voi se yhdis­tää nämä keskenään. Täl­löin vaal­isalaisu­us menetetään.

  Vai ymmärsinkö jotain väärin?

  Mut­ta tosi­aan veden­pitäväk­si ei sitä tai­da mil­lään saa­da, jos sekä äänestäjien että vaalien jär­jestäjien joukos­sa on epäre­hellistä porukkaa.

  Sekä äänestäjien että vaalien jär­jestäjien mah­dolli­nen epäre­hellisyys on tosi­aan yksi tärkeimpiä lähtöko­htia äänestyk­sen suun­nit­telus­sa. Hyvä, että olet ymmärtänyt asian.

  Minus­ta sähköisessä äänestämisessä lasken­tavirheitä ei voi tul­la. Tai siis jos emme luo­ta, että tietokoneet osaa­vat laskea luku­ja yhteen, niin toden­näköis­es­ti sama ongel­ma pätee sit­ten paperiäänestykseenkin.

  Tämä liit­tyy edel­lä ole­vaan: ei ole mitään takei­ta siitä, että tietokonet­ta ohjel­moin­ut ihmi­nen halu­aisi sähköisen äänestämisen tuot­ta­van annet­tu­jen äänien mukaisen lopputuloksen.

 273. trum­petisti: Tai parem­minkin miten olemme näh­neet häviäjien oikeasti käyt­täy­tyvän mel­lakoidessaan ja kehitel­lessään folio­te­o­ri­oi­ta vaalien hakkeroinnista. 

  Hakkeroinnnista on ollut viit­teitä aikaisem­minkin ja nuo koneet on järkyt­tävän help­po hakkeroi­da. Hurstikin sen osoit­ti jo aiko­ja sitten.
  Karl Rov­el­la oli esimerkik­si hyvin mie­lenki­in­toinen reak­tio eräässäkin pres­i­dentin­vaalis­sa. Kysei­sis­sä vaaleis­sa FBI käsit­tääk­seni oli eri­tyisen tarkkana, joten asioi­ta saat­toi jäädä tekemättä.

  “Mel­lakan” suh­teen suosit­te­len osta­maan sanakirjan.

  trum­petisti: mut­ta var­maa on, etteivät Trumpin kan­nat­ta­jat olisi läht­e­neet pistämään paikko­ja paskak­si ja hakkaa­maan Clin­tonin äänestäjiä ihonväriperusteisesti. 

  Niinkö? Todista se.

 274. Tämä on ihan hyvä kysymys. Eikö noin muuten käynyt paper­iäänin käy­dyis­sä Itä­val­lan vaaleissa?

  (Tämä jäi edel­lis­es­tä). Itä­val­las­sa ei var­maankaan kovin moni toden­nut, että hei­dän äänen­sä on väärin las­ket­tu, kos­ka he eivät voi tietää miten hei­dän äänen­sä on las­ket­tu. Suomen nykyjär­jestelmä on siitä hyvä, että ääniä on laske­mas­sa monia eri koti­in­päin vetäviä henkilöitä, jol­loin keskenäis­es­tä epälu­ot­ta­muk­ses­ta johtuen kukaan ei pääse merkit­tävästi muut­ta­maan vaalin lopputulosta.

  Itä­val­lan ään­ten­laskun yksi­tyisko­hdista en tiedä.

 275. trum­petisti: Selitin jo ker­ran, Bush repub­likaan­i­na on tietenkin suosi­tumpi repub­likaanien paris­sa ja hänen sanaansa ja tekoi­hin­sa usko­taan enem­män reparien riveissä.

  Onko Bush sit­ten sanonut, että Irak­ista on löy­tynyt joukko­tuhoa­sei­ta? Hän toki vale­hteli ennen sotaa, että siel­lä olisi sel­l­ainen, mut­ta nyt puhumme siitä, mitä tiedämme asi­as­ta nyt. Siinä ei siis todel­lakaan olisi mitään ihmeeel­istä, että ennen sotaa repub­likaan­it uskoi­vat Bushin val­heeseen enem­män kuin demokraatit, mut­ta nyt puhumme siitä, mikä on kan­ta nyt, kun USA meni sinne ja pääsi oikeasti penko­maan maan perinpohjin. 

  Jenkeille tuskin tämän päivän ISIS on mikään ykkös­murhe maail­mas­sa, kuten ei mikään ulkopoli­ti­ikkaan liit­tyvä. ISIS olisi voin­ut syn­tyä tai olla syn­tymät­tä ilman Bushia. 

  Trumpin sanoin:“Wrong”. Kun exit-polleis­sa kysyt­ti­in sitä, mikä oli merkit­tävin asia vaaleis­sa, 18% sanoi sen ole­van ter­ror­is­mi ja tämä ryh­mä äänestäjistä meni selvästi Trumpin puolelle. Talous- ja ulkopoli­ti­ikkaa tärkeim­pänä pitäneet menivät Clin­tonille, maa­han­muut­toa tärkeim­pänä pitäneet Trumpille. Toden­näköis­es­ti vaalit ratke­si­vat tuo­hon ter­ror­is­mia tärkeim­pänä pitäneeseen blokki­in. On päivän­selvää, että ilman ISISiä ter­ror­is­mia ei pitäisi vaalien tärkeim­pänä asiana noin suuri osa äänestäjistä. 

  Seu­raa­van linkin takana gallup­pia vuo­den 2000 vaaleista, jois­sa korkein oikeus julisti Bushin voit­ta­jak­si. Sil­loin demar­it oli­vat huo­mat­tavasti vas­ta­hankaisem­pia hyväksymään korkeim­man oikeu­den päätöstä kuin esimerkik­si birther-tapauksissa. 

  En puhu nyt mis­tään oikeu­den päätök­sistä, vaan esim. birtherin kohdal­la kyse oli siitä, että Oba­ma julka­isi syn­tymä­todis­tuk­sen­sa. JOkainen voi itse päässään sen perus­teel­la miet­tiä, onko hän syn­type­r­öi­nen amerikkalainen. Bush-Gore äänestys olikin paljon mon­imutkaisem­pi jut­tu, eikä siinä ole yhtä doku­ment­tia tyyli­in syn­tymä­todis­tus, joka olisi ratkaissut asian yksiselit­teis­es­ti. Korkein oikeus ei suinkaan ratkaissut asi­aa yksimielis­es­ti, joten jos osa korkeim­man oikeu­den tuo­mareista oli sitä mieltä, että Goren olisi pitänyt voit­taa se oikeusjut­tu, niin minus­ta ei ole eri­tyisen kaukaa haet­tua, että päätök­sen jäl­keen vielä osa Goren kan­nat­ta­jista on edelleen sitä mieltä. Jos korkein oikeus, jos­sa repub­likaanien nimit­tämät tuo­mar­it ovat 5–4 enem­mistönä, päät­tää 5–4 (täs­mälleen niiden puoluer­a­jo­jen mukaises­ti), että lasken­ta on Flori­das­sa lopetet­ta­va, niin eikö ole varsin loogista ihmisille ajatel­la, että päätös ei tapah­tunut vain fak­to­jen perus­teel­la, vaan tuo­marien poli­it­tisil­la mielip­iteil­lä oli siinä iso merkitys.

  Bushin Irakin sodan val­heista ei ole mis­sään oikeudessa tehty päätöstä. Sik­si esimerkkisi on huono. 

  Lain mukaan se siis kuitenkin vaikut­taa, mut­ta asi­aa ei päätetä gallu­peil­la tai huu­toäänestyk­sil­lä, joten äänestäjien pitäisi jät­tää asian pohtimi­nen oikeuslaitok­selle ja luot­taa siihen, että ehdokkaat ovat laillisia 

  Öh, siis nyt juuri valit­tu pres­i­dent­ti omien sano­jen­sa mukaan lähet­ti omia tutk­i­joi­ta Hawai­jille asi­aa selvit­tämään. Minusstakin äänestäjien pitäisi luot­taa tuo­hon, mut­ta siitähän koko keskustelu kos­ki, että varsin iso blok­ki repub­likaaniäänestäjistä ei luota. 

  Itse olen kyl­lä huo­man­nut tuo­ta aivan samaa sokeut­ta ns. liberaaleissakin. 

  Juuri tämän vuok­si pyysinkin sin­ul­ta konkreet­tisia esimerkke­jä niistä valeuuti­sista, jot­ka ovat lib­er­aalei­hin upon­neet samal­la tavoin kuin ne uppo­si­vat kon­ser­vati­ivei­hin. Mitä ovat ne räikeästi todel­lisu­u­den kanssa ris­tiri­idas­sa ole­vat väit­teet (vähin­tään samal­la tavoin kuin Irakin joukko­tuhoaseet tai Oba­man syn­tymä­paik­ka), joi­hin lib­er­aalit uskovat?

 276. R. V.: Nyt täy­tyy tode­ta, että en ymmär­rä miten äänestyk­sesi toimii. Esimerkik­si miten äänestyskone tietää kuin­ka mon­ta ään­tä äänestyskop­pi­in astunut äänestäjä antaa ennen poistumistaan?
  Ker­ro muutenkin ideasi askel askeleelta. Olen 99 % var­ma, että joko rikot vaal­isalaisu­u­den tai mah­dol­li­s­tat jotain päätöntä.

  Siis käsit­tääk­seni sen varmis­t­a­mi­nen, ettei yksi äänestäjä voi äänestää kuin ker­ran, on triv­i­aalia. Näitä äänestyskoneita­han käytetään jois­sain mais­sa, esim. USA:ssa. Jos use­aan ker­taan äänestämistä ei voitaisi hel­posti estää, niin tuskin­pa niitä käytettäisiin.

  Eli vielä pähk­inänkuores­sa. Äänesty­s­paikalla vaalivirkail­i­jat tark­ista­vat henkilöl­lisyys­todis­tuk­sen ja panevat merkin tukkimiehenkir­jan­pitoon, jol­la pitävät kir­jaa siitä, kuin­ka moni on äänestänyt. Sit­ten äänestäjä menee äänestyskop­pi­in, val­it­see koneesta halu­a­mansa ehdokkaan, ja kone print­taa lapun, jos­sa on kak­si numeroa, iden­ti­fikaa­tion­u­mero ja varmistusnumero.

  Sit­ten vaalien lop­ut­tua net­ti­in postataan kaik­ki iden­ti­fikaa­tion­u­merot ja se, mitä kukin numero on äänestänyt. Ja sen lisäk­si sit­ten kokon­ais­määrä joka saadaan niistä vaalivirkail­i­joiden tukkimiehenkir­jan­pidos­ta. Jokainen äänestäjä voi tark­istaa siitä, onko oma iden­ti­fikaa­tion­u­mero (jota siis kukaan muu kuin äänestäjä itse ei pysty yhdis­tämään äänestäjään itseen­sä) las­ket­tu oikein, eli onko se merkit­ty sen ehdokkaan hyväk­si, jota äänestäjä uskoo äänestäneensä. 

  Jos sit­ten on käynyt niin, että se on merkit­ty väärin, niin äänestäjä voi men­nä tark­istu­s­paikalle, jos­sa hän syöt­tää koneeseen iden­ti­fikaa­tion­u­meron­sa ja sit­ten tark­istus­nu­meron­sa. Tark­istus­nu­meron avul­la kone varmis­tuu siitä, että todel­lakin on kyse siitä oikeas­ta äänestäjästä (eikä vaan jostain hui­jarista, joka on ottanut lis­tan iden­ti­fikaa­tion­u­meroi­ta siitä netis­sä olleesta listasta). 

  Se, mitä sit­ten tehdään, jos ääni osoit­tau­tuu väärin las­ke­tuk­si, on hie­man avoin kysymys. (Nyky­is­in­hän meil­lä äänestäjil­lä ei siis ole edes mah­dol­lista päästä tähän tilaan, eli tarkas­ta­maan, että anta­mamme ääni on las­ket­tu oikein). Voidaan vaik­ka antaa hänen äänestää uud­estaan. Jos hom­ma toimii ok, eikä kyse ole mis­tään sys­temaat­tis­es­ta hui­jauk­ses­ta, näitä uud­estaan äänestäviä on toden­näköis­es­ti vain hyvin vähän (ovat toh­eloi­neet jotain ensi ker­taa äänestäessään ja sik­si ääni oli men­nyt väärin). Jos heitä on hyvin paljon, niin sil­loin toki herää paine muut­taa sys­teemiä, mut­ta siis sil­loinkin ne käytävät vaalit saadaan oikein las­ket­tua. Kenenkään taval­lisen äänestäjän ei ole mitään hyö­tyä muuten vaan käy­dä uud­estaan äänestämässä, kos­ka sehän tarkoit­taa vain sitä, että se ehdokas, jolle vaalipäivänä antoi äänen, vain menet­tää äänen. 

  Ja siis vaal­isalaisu­us ei mis­sään vai­heessa rikkoon­nu, kos­ka tark­istuskopis­sa ei kukaan näe, minkä iden­ti­fikaa­tion­u­meron äänestys­tä ollaan muut­ta­mas­sa. Vas­ta sit­ten, kun kaik­ki muu­tok­set on tehty, ne muu­tok­set julkistetaan.

  Tämä liit­tyy edel­lä ole­vaan: ei ole mitään takei­ta siitä, että tietokonet­ta ohjel­moin­ut ihmi­nen halu­aisi sähköisen äänestämisen tuot­ta­van annet­tu­jen äänien mukaisen lopputuloksen. 

  Point­ti tässä esit­tämässäni sys­tee­mis­sä on se, että hui­jauk­seen ei riitä se, että tietokoneen ohjel­moi­ja on hui­jari, kos­ka tulok­set tark­iste­taan sekä vaalivirkail­i­joiden puoles­ta (äänien kokon­ais­määrän suh­teen) ja jokaisen annetun äänen suh­teen yksit­täis­ten äänestäjien toimes­ta. Jos siis kaik­ki muut toimi­vat rehellis­es­ti, ohjel­moi­ja ei voi tehdä sys­teemistä sel­l­aista, että se las­kee annetut äänet väärin jäämät­tä kiinni.

 277. Samuli Saarel­ma: Mut­ta tosi­aan veden­pitäväk­si ei sitä tai­da mil­lään saa­da, jos sekä äänestäjien että vaalien jär­jestäjien joukos­sa on epäre­hellistä porukkaa. 

  Näitä sys­teeme­jä kehitel­lään kaiken aikaa, ja Rivestin Scant­re­gi­ty-jär­jestelmää on kokeil­tukin yhdessä piirikunnassa. 

  Osui muuten sopi­vasti silmi­in julki­nen sem­i­naari aihep­i­iristä viikon kulut­tua, siel­lä var­maan saisi ajan­ta­saisen kat­sauk­sen nykyti­lanteesta. Ainakin on pätevät kaver­it puhumassa.

 278. Samuli Saarel­ma: Siis käsit­tääk­seni sen varmis­t­a­mi­nen, ettei yksi äänestäjä voi äänestää kuin ker­ran, on triv­i­aalia. Näitä äänestyskoneita­han käytetään jois­sain mais­sa, esim. USA:ssa. Jos use­aan ker­taan äänestämistä ei voitaisi hel­posti estää, niin tuskin­pa niitä käytettäisiin.

  Jos asia on ker­ta triv­i­aali, niin ole hyvä ja esitä yksi ratkaisu.

  Tark­istus­nu­meron avul­la kone varmis­tuu siitä, että todel­lakin on kyse siitä oikeas­ta äänestäjästä (eikä vaan jostain hui­jarista, joka on ottanut lis­tan iden­ti­fikaa­tion­u­meroi­ta siitä netis­sä olleesta listasta).

  Täl­löin koneen tulee tietää sekä iden­ti­fikaa­tion­u­merot että tark­istus­nu­merot, joiden avul­la voi muut­taa ääniä jopa ilman tieto­mur­toa. Toki tämä toim­i­nee, jos sal­li­taan mieli­v­al­taisen mon­ta tarkistuskierrosta.

  Lisäk­si en ole täysin vaku­ut­tunut siitä, että iden­ti­fikaa­tion­u­mero ja tark­istus­nu­mero eivät olisi yhdis­tet­tävis­sä äänestäjään. Miten asia varmistetaan?

  Se, mitä sit­ten tehdään, jos ääni osoit­tau­tuu väärin las­ke­tuk­si, on hie­man avoin kysymys. (Nyky­is­in­hän meil­lä äänestäjil­lä ei siis ole edes mah­dol­lista päästä tähän tilaan, eli tarkas­ta­maan, että anta­mamme ääni on las­ket­tu oikein).

  Nykyjär­jestelmässä tarkas­tus on pääosin tarpee­ton­ta, kos­ka sys­temaat­tisien virhei­den syn­tymi­nen vaatii hyvin mon­en ihmisen onnis­tunut­ta salali­it­toa. Salali­iton koon kas­vaes­sa toden­näköisyys siihen, että joku puhuu tarkoituk­sel­la tai huoli­mat­to­muut­taan kas­vaa huomattavasti.

  Point­ti tässä esit­tämässäni sys­tee­mis­sä on se, että hui­jauk­seen ei riitä se, että tietokoneen ohjel­moi­ja on hui­jari, kos­ka tulok­set tark­iste­taan sekä vaalivirkail­i­joiden puoles­ta (äänien kokon­ais­määrän suh­teen) ja jokaisen annetun äänen suh­teen yksit­täis­ten äänestäjien toimes­ta. Jos siis kaik­ki muut toimi­vat rehellis­es­ti, ohjel­moi­ja ei voi tehdä sys­teemistä sel­l­aista, että se las­kee annetut äänet väärin jäämät­tä kiinni. 

  Jätit jotkin kysymyk­set käsit­tämät­tömästi syys­tä auki, joten tämän toteami­nen on liian aikaista.

 279. R. V.: Jos asia on ker­ta triv­i­aali, niin ole hyvä ja esitä yksi ratkaisu.

  En ole koskaan käyt­tänyt sähköistä äänestyskonet­ta, mut­ta ihan yksinker­taise­na ratkaisuna tulee mieleen se, että vaalivirkail­i­ja antaa äänestäjälle numeron, jon­ka hän syöt­tää koneeseen, minkä jäl­keen saa äänestää. Ja kos­ka hänel­lä ei ole kuin yksi numero, niin hän ei voi äänestää kuin ker­ran. En tiedä. Kuten kir­joitin, jos sähköisessä äänestämisessä olisi se ongel­ma, että äänestyskopis­sa voisi peri­aat­teessa äänestää niin mon­ta ker­taa kuin huvit­taa ja hom­ma toimii vain sen vuok­si, että ihmiset ovat rehellisiä ja äänestävät vain ker­ran, niin se olisi kaatunut jo aiko­ja sitten. 

  R. V.: Täl­löin koneen tulee tietää sekä iden­ti­fikaa­tion­u­merot että tark­istus­nu­merot, joiden avul­la voi muut­taa ääniä jopa ilman tieto­mur­toa. Toki tämä toim­i­nee, jos sal­li­taan mieli­v­al­taisen mon­ta tarkistuskierrosta.

  Jokaisen muu­toskier­roksen jäl­keen tulok­set ovat netis­sä. Jos jonkun äänestäjän ääni on muutet­tu, eikä hän ole itse sitä muut­tanut, niin hän huo­maa tämän. 

  R. V.: Lisäk­si en ole täysin vaku­ut­tunut siitä, että iden­ti­fikaa­tion­u­mero ja tark­istus­nu­mero eivät olisi yhdis­tet­tävis­sä äänestäjään. Miten asia varmistetaan?

  Siten, että kir­jan­pito äänesty­s­paikalla käyneistä äänestäjistä ja konet­ta näpytelleistä ovat eril­lään toi­sis­taan. Kone ei mis­sään vai­heessa tiedä, kuka äänestäjä on muut­ta­mas­sa äänestys­tään. Se tietää vain, että äänestäjä 123456678 on kor­jaa­mas­sa äänen­sä oikeak­si. Vaali­valvo­ja ei tiedä, mikä konet­ta näpytelleen tarkas­tus­nu­mero on. Hän tietää vain, että Mat­ti Möt­tö­nen kävi äänestämässä. 

  R. V.: Nykyjär­jestelmässä tarkas­tus on pääosin tarpee­ton­ta, kos­ka sys­temaat­tisien virhei­den syn­tymi­nen vaatii hyvin mon­en ihmisen onnis­tunut­ta salaliittoa

  Etenkään USA:n sys­tee­mis­sä ei tarvi­ta kovinkaan mas­si­ivista vilp­piä, jot­ta koko äänestyk­sen tulos muut­tuu. Esimerik­si Flori­das­sa vuon­na 2000 muu­ta­ma sata ään­tä olisi muut­tanut koko osaval­tion tulok­sen ja sitä kaut­ta koko val­takun­nan tulok­sen. Näis­sä nyt käy­dyis­sä vaaleis­sa olisi käsit­tääk­seni 100 000:lla äänel­lä oikeis­sa paikois­sa muutet­tu tulos päin­vas­taisek­si (tai mis­tä tiedämme, ettei juuri näin tehtykin?). Tämä on alle promille kaik­ista anne­tu­ista äänistä. 

  R. V.: Jätit jotkin kysymyk­set käsit­tämät­tömästi syys­tä auki, joten tämän toteami­nen on liian aikaista.

  Mikä kysymys nyt sin­ul­ta jäi käsit­tämät­tä? Lue lisäk­si Mikko Kivi­ran­nan postaus. Hänen linkkin­sä takaa löy­tyy ammat­ti­lais­ten kehitelmä tästä min­un varsin yksinker­tais­es­ta mallista, mut­ta mie­lenki­in­toista itsel­leni oli se, että vaik­ka se onkin mon­imutkaisem­pi, niin perusidea on sama:“After the elec­tion is fin­ished, the elec­tion author­i­ty pub­licly posts a list of con­fir­ma­tion codes for the posi­tions marked on each bal­lot it received. Vot­ers who wrote down their codes can ver­i­fy that the codes are cor­rect for their bal­lot num­ber and that no codes were added or removed.”

 280. Samuli Saarel­ma: En ole koskaan käyt­tänyt sähköistä äänestyskonet­ta, mut­ta ihan yksinker­taise­na ratkaisuna tulee mieleen se, että vaalivirkail­i­ja antaa äänestäjälle numeron, jon­ka hän syöt­tää koneeseen, minkä jäl­keen saa äänestää. Ja kos­ka hänel­lä ei ole kuin yksi numero, niin hän ei voi äänestää kuin ker­ran. En tiedä. Kuten kir­joitin, jos sähköisessä äänestämisessä olisi se ongel­ma, että äänestyskopis­sa voisi peri­aat­teessa äänestää niin mon­ta ker­taa kuin huvit­taa ja hom­ma toimii vain sen vuok­si, että ihmiset ovat rehellisiä ja äänestävät vain ker­ran, niin se olisi kaatunut jo aiko­ja sitten.

  Miten estetään se, että vaalivirkail­i­ja tai joku muu ei pysty yhdis­tämään “numeroa, jon­ka äänestäjä syöt­tää koneeseen” äänestäjään?

  No vas­taan itse: koo­di annetaan sul­je­tus­sa kirjekuoressa.

  Jokaisen muu­toskier­roksen jäl­keen tulok­set ovat netis­sä. Jos jonkun äänestäjän ääni on muutet­tu, eikä hän ole itse sitä muut­tanut, niin hän huo­maa tämän.

  Ok. Käsit­tääk­seni tarvi­taan siis ääret­tömän mon­ta kier­rosta, jot­ta hom­ma toimii. Miten tämä saadaan sup­pen­e­maan järkevässä ajassa?

  Etenkään USA:n sys­tee­mis­sä ei tarvi­ta kovinkaan mas­si­ivista vilp­piä, jot­ta koko äänestyk­sen tulos muut­tuu. Esimerik­si Flori­das­sa vuon­na 2000 muu­ta­ma sata ään­tä olisi muut­tanut koko osaval­tion tulok­sen ja sitä kaut­ta koko val­takun­nan tulok­sen. Näis­sä nyt käy­dyis­sä vaaleis­sa olisi käsit­tääk­seni 100 000:lla äänel­lä oikeis­sa paikois­sa muutet­tu tulos päin­vas­taisek­si (tai mis­tä tiedämme, ettei juuri näin tehtykin?). Tämä on alle promille kaik­ista anne­tu­ista äänistä.

  USA:n vaalit val­it­si­jamiespyöristyksi­neen ovat hyvinkin surkuhu­paista. Ehkä Pohjois-Korea voisi kat­soa heitä ylöspäin vaal­i­jär­jeste­lyi­den suh­teen, mut­ta ei kovin moni muu valtio.

  Mikä kysymys nyt sin­ul­ta jäi käsittämättä?

  Ne, mitkä kysyin sin­ul­ta. Täl­lä het­kel­lä mieleen tulleista auki on vain äänestyk­sen suppenemisongelma.

  Lue lisäk­si Mikko Kivi­ran­nan postaus. Hänen linkkin­sä takaa löy­tyy ammat­ti­lais­ten kehitelmä tästä min­un varsin yksinker­tais­es­ta mallista, mut­ta mie­lenki­in­toista itsel­leni oli se, että vaik­ka se onkin mon­imutkaisem­pi, niin perusidea on sama:”After the elec­tion is fin­ished, the elec­tion author­i­ty pub­licly posts a list of con­fir­ma­tion codes for the posi­tions marked on each bal­lot it received. Vot­ers who wrote down their codes can ver­i­fy that the codes are cor­rect for their bal­lot num­ber and that no codes were added or removed.” 

  Pitänee kat­soa. Ehkä sähköi­nen äänestys äänesty­s­paikalla on mah­dol­lista tehdä tur­val­lisek­si — ennen en uskonut sitä.

  Teep­pä vielä sama net­tiäänestyk­sen suhteen.

 281. R. V.: Ok. Käsit­tääk­seni tarvi­taan siis ääret­tömän mon­ta kier­rosta, jot­ta hom­ma toimii. 

  Vain jos joku tahal­laan häiriköi, eli on jokaisen kier­roksen jäl­keen sitä mieltä, että ääni on edelleen väärin, vaikkei se olekaan. Ainakin sil­loin, jos ruletin pyörit­tämisen jatkami­nen ei enää muu­ta tulosta, se voidaan lopettaa. 

  Sit­ten tulee mieleen se, että äänestys­tä saa muut­taa sil­lä perus­teel­la, että ääni on muka väärin las­ket­tu vain niin mon­ta ker­taa kuin ehdokkai­ta on. Eli kor­jaa­jaäänestäjän men­nessä kop­pi­in ja syöt­täessään tarkas­tus­nu­meron­sa, hän ei voi enää äänestää niitä ehdokkai­ta, joille hänen äänen­sä oli hänen mielestään väärin annettu. 

  R. V.: Teep­pä vielä sama net­tiäänestyk­sen suhteen.

  Net­tiäänestys on minus­ta mah­dol­lista saa­da samal­la peri­aat­teel­la tur­val­lisek­si. Siinä tosin on minus­ta täysin mah­do­ton­ta sit­ten taa­ta vaal­isalaisu­ut­ta. Vaik­ka salaus­menetelmin voidaan ehkä taa­ta vaal­isalaisu­us niis­sä tapauk­sis­sa, kun äänestäjä halu­aa pitää sen salas­sa, niin sitä ei pystytä takaa­maan sil­loin, jos äänestäjä halu­aa ker­toa äänestyk­sen­sä (pain­os­tus ja äänen osto). Toinen asia on sit­ten se, että miten suuri ongel­ma tämä on. Itse olisin tästä valmis tin­kimään, jos sil­lä saataisi­in esim. äänestyspros­ent­te­ja ja ihmis­ten poli­ti­ikkaan osal­lis­tu­mista korkeammaksi.

 282. anonyy­mi: Hakkeroinnnista on ollut viit­teitä aikaisem­minkin ja nuo koneet on järkyt­tävän help­po hakkeroi­da. Hurstikin sen osoit­ti jo aiko­ja sitten.
  Karl Rov­el­la oli esimerkik­si hyvin mie­lenki­in­toinen reak­tio eräässäkin pres­i­dentin­vaalis­sa. Kysei­sis­sä vaaleis­sa FBI käsit­tääk­seni oli eri­tyisen tarkkana, joten asioi­ta saat­toi jäädä tekemättä.

  “Mel­lakan” suh­teen suosit­te­len osta­maan sanakirjan.

  Niinkö? Todista se.

  Viit­teet tai teon väitet­ty help­pous eivät ole todisteita.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Mellakka

  Sen myön­nän, että var­mak­si­han ei voi tietää, että oli­si­vatko punaniskat läht­e­neet mel­lakoimaan ensim­mäistä ker­taa vuosikym­meni­in? Otan siis takaisin sen ver­ran, että var­man sijas­ta kyse on todennäköisestä.

  1. Voiko joku selit­tää, mik­si repub­likaan­it halu­a­vat estää ään­ten tark­istus­lasken­nan? Eikö olisi hei­dänkin etun­sa, että kaik­ki aiheet­tomat epäi­lyt kumoutuisivat?

 283. trum­petisti: Sen myön­nän, että var­mak­si­han ei voi tietää, että oli­si­vatko punaniskat läht­e­neet mel­lakoimaan ensim­mäistä ker­taa vuosikymmeniin? 

  Vuodes­ta 2000 ei nyt sen­tään ole vuosikym­meniä, sil­loin repub­likaan­it mel­lakoi­vat estääk­seen ään­ten uudelleen­lasken­nan: https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks_Brothers_riot

 284. Samuli Saarel­ma: Itse olisin tästä valmis tin­kimään, jos sil­lä saataisi­in esim. äänestyspros­ent­te­ja ja ihmis­ten poli­ti­ikkaan osal­lis­tu­mista korkeammaksi.

  Sat­tumoisin Helsin­gin yliopis­ton yliop­pi­laskun­nal­la oli juuri vaalit, ja ensim­mäistä ker­taa sähköiset sel­l­aiset. Vaik­ka nyt pystyi äänestämään koti­so­hval­la, äänestyspros­entin ero oli alle 1 %-yks. edel­liseen vaali­in ver­rat­tuna ja itse asi­as­sa äänestyspros­ent­ti las­ki tuon hie­man alle prosenttiyksikön. 

  Käytän­nössä taitaa olla niin, että vaik­ka sähköisen äänestäjän puolestapuhu­jat maalail­e­vat mieliku­vaa koti­so­hval­ta äänestämis­es­tä, oikeasti ihmiset pois­tu­vat joka tapauk­ses­sa kotoaan jatku­vasti ennakkoäänestyk­sen ollessa käyn­nis­sä ja ennakkoäänesty­s­paikat sijait­se­vat lähel­lä ihmis­ten kulkure­it­te­jä. Näin ollen laiskan ihmisen kannal­ta ei ole suur­ta eroa siinä, että poikkeaa posti­in sen ohi kävel­lessään ja siinä, että naput­telee verkkopankki­tun­nuk­set ja kaivaa esi­in avainlukulistan.

 285. Paras tapa nos­taa äänestyspros­ent­tia on var­maankin lahjomi­nen. Annetaan muoviäm­päri jokaiselle äänestäjälle 😉 

  Toinen tapa voisi olla äänestämisen opet­ta­mi­nen. Kuten kaikessa muus­sakin, se ensim­mäi­nen ker­ta on aina vaikein, joten jos nuoret marssite­taan äänestämään ensim­mäisen ker­ran, niin se toinenkin ker­ta voi men­nä vähän sujuvammin.

  Äänestämi­nen kan­nat­taisi viedä ainakin armei­jaan ja tehdä siitä se fac­to pakol­lista. Eli kaik­ki varus­mies­palvelus­ta suorit­ta­vat marssitet­taisi­in kasarmil­la äänestämään. Jokaiselle joka ei äänestä kek­sit­täisi­in vai­h­toe­htoista tekemistä, esimerkik­si sulkeishar­joituk­set. Armei­jas­sa tämä olisi kaikkein helpoin jär­jestää insti­tuu­tion pakko­laitos­maisu­u­den vuok­si. Samaa lin­jaa voisi käyt­tää vaik­ka lukios­sakin ja amiksissa. 

  Yliopis­tois­sa ja ammat­tiko­rkeis­sa taitaa olla aina ennakkoäänesty­s­paikat, joten niiden suh­teen ei tarvisi ehkä tehdä mitään.

 286. Vielä sel­l­ainen asia, että olen joutunut tark­ista­maan kan­taani Trumpin voiton takia äänestysak­ti­ivi­su­u­den suh­teen. Olen ajatel­lut, ettei akti­ivi­su­u­den lasku hait­taa, kos­ka yleen­sä ne jot­ka eivät äänestä, ovat juurikin kaikkein vähiten poli­ti­ikas­ta tietäviä.

  Ongel­ma muo­dos­tuu, kun akti­ivi­su­us las­kee riit­tävän alas: voit­taa voi, kun saa pienen idioot­ti­lau­man liik­keelle esimerkik­si vale­htele­mal­la heille suut ja silmät täy­teen asioi­ta, joi­ta he halu­a­vat kuul­la. On helpom­pi voit­taa vaalit hörhö­jen äänil­lä, jos äänestysak­ti­ivi­su­us on mata­la. Suurelle porukalle on aina vaikeampi vale­hdel­la ja myy­dä jär­jet­tömiä ideoita, kuin pienelle ydinkannattajajoukolle.

  Johtopäätös tästä kaikesta on, että äänestysak­ti­ivi­su­u­den eteen on tehtävä nyky­istä enem­män töitä. Mut­ta sähköi­nen äänestys ei ole se tie. Äänestämi­nen on niin tärkeää, että jär­jestelmän täy­tyy olla hel­posti jälk­i­tarkastet­ta­va että myös jokaisen äänestäjän ymmär­ret­tävis­sä. Vaik­ka tek­isi maail­man tieto­tur­val­lisim­man sof­t­an, se on äänestäjälle pelkkä mus­ta laatikko, johon täy­tyy vain luot­taa. Ja kun sitä tarkas­tus­ta tarvi­taan, luot­toa ei enää ole.

 287. Osmo Soin­in­vaara:
  Voiko joku selit­tää, mik­si repub­likaan­it halu­a­vat estää ään­ten tark­istus­lasken­nan? Eikö olisi hei­dänkin etun­sa, että kaik­ki aiheet­tomat epäi­lyt kumoutuisivat?

  Olisko jotain salailtavaa? 

  Toinen vai­h­toe­hto liit­tyy rahaan. En nyt jak­sa tseka­ta, miten hom­ma menee osaval­tioit­tain, mut­ta rahaa ehdokkaille on jaos­sa tiet­ty sum­ma ja jos siitä osa menee vaik­ka vihrei­den ehokkaalle, on se pois myös repub­likaa­ni­nen kas­sas­ta. Meneekö vai ei, riip­puu äänikyn­nyk­sen ylit­tämis­es­tä eli jos usin­ta­lasken­nas­sa ehdokas ylit­tää kyn­nyk­sen, hän saa jälkikäteistä “vaali­avus­tus­ta”.

 288. Samuli Saarel­ma: Vain jos joku tahal­laan häiriköi, eli on jokaisen kier­roksen jäl­keen sitä mieltä, että ääni on edelleen väärin, vaikkei se olekaan. Ainakin sil­loin, jos ruletin pyörit­tämisen jatkami­nen ei enää muu­ta tulosta, se voidaan lopettaa.

  Insinöörikon­ver­genssi ei ole aina oikeassa.

  Sit­ten tulee mieleen se, että äänestys­tä saa muut­taa sil­lä perus­teel­la, että ääni on muka väärin las­ket­tu vain niin mon­ta ker­taa kuin ehdokkai­ta on. Eli kor­jaa­jaäänestäjän men­nessä kop­pi­in ja syöt­täessään tarkas­tus­nu­meron­sa, hän ei voi enää äänestää niitä ehdokkai­ta, joille hänen äänen­sä oli hänen mielestään väärin annettu.

  Eli tilanteessa, jos­sa ihmi­nen äänestää ensim­mäisel­lä ker­ral­la oikein ja sitä seu­raaval­la uus­in­takier­roksel­la koneen muut­taes­sa äänen vääräk­si tätä ei saa kor­ja­ta? Huo­maatko ongelman?

  Net­tiäänestys on minus­ta mah­dol­lista saa­da samal­la peri­aat­teel­la tur­val­lisek­si. Siinä tosin on minus­ta täysin mah­do­ton­ta sit­ten taa­ta vaalisalaisuutta.

  Pidän hyvin vaar­al­lise­na, että perusk­oulus­sa ei pystytä argu­men­toimaan vaal­isalaisu­u­den puoles­ta niin vah­vasti, että joku on valmis luop­umaan siitä.

 289. Makkarat­alon Hau­tu­umaa: Näin ollen laiskan ihmisen kannal­ta ei ole suur­ta eroa siinä, että poikkeaa posti­in sen ohi kävel­lessään ja siinä, että naput­telee verkkopankki­tun­nuk­set ja kaivaa esi­in avainlukulistan. 

  Minä olen sitä mieltä, että äänestys­tämisessä pitääkin nähdä tuon ver­ran vaivaa. Jos siitä tulee yhtä help­poa kuin tele­vi­sion tek­star­iäänestys tai tykkää-napin painami­nen, ehdokkai­ta voidaan alkaa vali­ta samal­la tavoin kuin näis­sä tilanteis­sa. On demokra­t­ian irviku­va, jos lop­putu­lok­ses­ta päät­tävät ihmiset, joi­ta se ei tosi­asial­lis­es­ti kiin­nos­ta ja joille äänestämi­nen on kuin rihka­man ost­a­mi­nen herä­teostok­se­na. Jos äänestyspros­ent­ti nousee täl­laisen vuok­si, yhteiskun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa on otet­tu suuri harp­paus taaksepäin.

  trum­petisti: Viit­teet tai teon väitet­ty help­pous eivät ole todisteita. 

  Mitä sinä oikein kuvit­telet min­un väit­täneen? Älä olkiukkoile.

 290. Sylt­ty:
  Paras tapa nos­taa äänestyspros­ent­tia on var­maankin lahjomi­nen. Annetaan muoviäm­päri jokaiselle äänestäjälle 

  Toinen tapa voisi olla äänestämisen opet­ta­mi­nen. Kuten kaikessa muus­sakin, se ensim­mäi­nen ker­ta on aina vaikein, joten jos nuoret marssite­taan äänestämään ensim­mäisen ker­ran, niin se toinenkin ker­ta voi men­nä vähän sujuvammin.

  Äänestämi­nen kan­nat­taisi viedä ainakin armei­jaan ja tehdä siitä se fac­to pakol­lista. Eli kaik­ki varus­mies­palvelus­ta suorit­ta­vat marssitet­taisi­in kasarmil­la äänestämään. Jokaiselle joka ei äänestä kek­sit­täisi­in vai­h­toe­htoista tekemistä, esimerkik­si sulkeishar­joituk­set. Armei­jas­sa tämä olisi kaikkein helpoin jär­jestää insti­tuu­tion pakko­laitos­maisu­u­den vuok­si. Samaa lin­jaa voisi käyt­tää vaik­ka lukios­sakin ja amiksissa. 

  Yliopis­tois­sa ja ammat­tiko­rkeis­sa taitaa olla aina ennakkoäänesty­s­paikat, joten niiden suh­teen ei tarvisi ehkä tehdä mitään.

  Ja ketä nuo puoli­pakol­la äänestämään marssitet­ta­vat ja lahjot­ta­vat äänestäi­sivät? Oletko var­ma, etteivät äänestäisi väärin? Vai äänestäi­sivätkö vain sitä samaa kuin van­hempansakin, ilman minkään­laista omaa pere­htymistä asioi­hin? Olisiko se sit­ten paran­nus nykyti­lanteeseen? Nyky­isin muuten itsenäis­es­ti eli van­hem­mis­taan poiketen äänestävistä taitaa enem­mistö äänestää Suomes­sa per­su­ja eli väärin. Voitaisi­inko kieltää van­hem­mis­taan ja sosi­aalilu­okas­taan poikkea­va äänestämi­nen, ainakaan väärään suun­taan poikkeaminen?

 291. anon­il­li: Vuodes­ta 2000 ei nyt sen­tään ole vuosikym­meniä, sil­loin repub­likaan­it mel­lakoi­vat estääk­seen ään­ten uudelleen­lasken­nan: https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks_Brothers_riot

  Mie­lenki­in­toinen tapaus, jos­ta en ollut kuul­lutkaan. Mut­ta ei kyl­lä mil­lään tapaa ver­taudu tänä syksynä nähty­i­hin mel­lakoi­hin tai niihin uhkaku­vi­in, joi­ta oikeamieliset kuvit­te­liv­at mielessään Trumpin kan­nat­ta­jien toteut­ta­van, jos Clin­ton olisi voittanut.
  .….….….….…..

  Repub­likaan­it var­maan vas­tus­ta­vat uudelleen­lasken­taa ihan vaan, kos­ka se on heille ris­ki, se mak­saa jollekin miljoo­nia ja se viivästyt­tää tilanteen tasoit­tumista. Suurin syy var­maan tuo ris­ki. Saama­puolel­la repub­likaaneil­la olisi vahvem­pi legit­imi­teet­ti, mut­ta eivät ilmeis­es­ti näe sen väärtinä.

  On kyl­lä jotenkin has­sua, että näistä uudelleen­lasken­noista pitää vängätä, luulisi maail­man tärkeim­män vaalin ollessa kyseessä, lasken­nan tehtävän aina riit­tävän tarkasti ker­ral­la tai sit­ten vaik­ka las­ket­taisi­in alun­perinkin kah­teen ker­taan, ainakin jos ollaan lähel­läkään 50–50-tilannetta.

  .….…..

  “Mitä sinä oikein kuvit­telet min­un väit­täneen? Älä olkiukkoile.”

  Minä kuvit­te­len sanoneeni, ettei vaalien hakkeroin­nista ole todis­tei­ta, johon sinä vas­t­a­sit että viit­teitä ja mah­dol­lisuuk­sia on, johon minä vas­tasin, etteivät viit­teet ole todis­tei­ta, johon sinä vas­t­a­sit läl­lätellen (yllä).

  .…

  Samuli Saarel­malle antaudun.

 292. R. V.: Eli tilanteessa, jos­sa ihmi­nen äänestää ensim­mäisel­lä ker­ral­la oikein ja sitä seu­raaval­la uus­in­takier­roksel­la koneen muut­taes­sa äänen vääräk­si tätä ei saa kor­ja­ta? Huo­maatko ongelman?

  En. Jos ihmi­nen äänestää ensim­mäisel­lä ker­ral­la oikein, niin hän ei sit­ten mene valit­ta­maan, että hänen äänen­sä on väärin las­ket­tu ja vaa­di, että hänen tulee saa­da antaa äänen­sä uud­estaan. Tuo­ta tarvi­taan vain siinä tapauk­ses­sa, että se ääni jostain syys­tä (äänestäjän oma virhe, sys­teemin toim­intahäir­iö tai hakkeroin­ti) men­nyt laskus­sa väärälle ehdokkaalle. 

  R. V.: Pidän hyvin vaar­al­lise­na, että perusk­oulus­sa ei pystytä argu­men­toimaan vaal­isalaisu­u­den puoles­ta niin vah­vasti, että joku on valmis luop­umaan siitä. 

  Miten perusk­oulu tähän liit­tyy mitenkään? Vaal­isalaisu­us siinä mielessä, että äänestäjä voi halutes­saan pitää äänen­sä salas­sa, on tärkeää, enkä tästä olekaan halukas luop­umaan, eikä net­tiäänestyk­sessä tästä olekaan pakko luop­ua. Point­ti­ni oli se, että net­tiäänestyk­sessä on mah­do­ton­ta taa­ta se vaal­isalaisu­us, että äänestäjän on mah­dol­lista osoit­taa jollekin toiselle, että äänesti sitä, ketä sanoi äänestävän­sä. Kuten jo san­ot­tua, tämä on jo nykysys­tee­mis­sä mah­dol­lista rikkoa sen ansios­ta, että jokaisel­la on kam­era mukanaan vaalikopissa.

 293. trum­petisti: On kyl­lä jotenkin has­sua, että näistä uudelleen­lasken­noista pitää vängätä, luulisi maail­man tärkeim­män vaalin ollessa kyseessä, lasken­nan tehtävän aina riit­tävän tarkasti ker­ral­la tai sit­ten vaik­ka las­ket­taisi­in alun­perinkin kah­teen ker­taan, ainakin jos ollaan lähel­läkään 50–50-tilannetta.

  Eikös meil­lä tehdä aina tark­istus­lasken­ta, jos­sa välil­lä löy­tyy pieniä kir­jausvirheitä tyyli­in kir­jat­tu kolme ään­tä ehdokkaalle viisi kun piti kir­ja­ta viisi ään­tä ehdokkaalle kolme?

 294. Samuli Saarel­ma: En. Jos ihmi­nen äänestää ensim­mäisel­lä ker­ral­la oikein, niin hän ei sit­ten mene valit­ta­maan, että hänen äänen­sä on väärin las­ket­tu ja vaa­di, että hänen tulee saa­da antaa äänen­sä uud­estaan. Tuo­ta tarvi­taan vain siinä tapauk­ses­sa, että se ääni jostain syys­tä (äänestäjän oma virhe, sys­teemin toim­intahäir­iö tai hakkeroin­ti) men­nyt laskus­sa väärälle ehdokkaalle. 

  Vään­netään siis rauta­lan­gas­ta: äänestyskoneen tulee tietää jokainen äänen­tun­nuk­sen ja salaisen tun­nuk­sen pari, jot­ta se voisi muut­taa yksit­täistä ään­tä myöhem­min. Tämän vuok­si kone voidaan hakkeroi­da siten, että se muut­taa ker­ran annetut oikeat äänet väärik­si. Yrität nyt kieltää tämän tilanteen kor­jaamisen ja pakot­taa hakkeroin­nin kohteina ole­via äänestäjiä äänestämään ehdokas­ta, joi­ta he eivät halua äänestää. Ymmär­rätkö nyt ongelman?

  Miten perusk­oulu tähän liit­tyy mitenkään? Vaal­isalaisu­us siinä mielessä, että äänestäjä voi halutes­saan pitää äänen­sä salas­sa, on tärkeää, enkä tästä olekaan halukas luop­umaan, eikä net­tiäänestyk­sessä tästä olekaan pakko luop­ua. Point­ti­ni oli se, että net­tiäänestyk­sessä on mah­do­ton­ta taa­ta se vaal­isalaisu­us, että äänestäjän on mah­dol­lista osoit­taa jollekin toiselle, että äänesti sitä, ketä sanoi äänestävän­sä. Kuten jo san­ot­tua, tämä on jo nykysys­tee­mis­sä mah­dol­lista rikkoa sen ansios­ta, että jokaisel­la on kam­era mukanaan vaalikopissa. 

  Perusk­oulu liit­tyy tähän siten, että viimeistään siel­lä pitää kaikille opet­taa mik­si vaal­isalaisu­us on niin tärkeää kuin se on. Jos yksikin kansalainen ei tätä ymmär­rä, on perusk­oulu epäonnistunut.

  Ker­ro yksi tapa, jol­la vaal­isalaisu­ud­es­ta siten, että äänestäjä voi halutes­saan pitää vaal­isalaisu­u­den ei tarvitse luop­ua net­tiäänestyk­sessä. Tietääk­seni sel­l­aisia ei nimit­täin ole ole­mas­sa, joten joudut vään­tämään asian ratakiskosta.

 295. R. V.: Vään­netään siis rauta­lan­gas­ta: äänestyskoneen tulee tietää jokainen äänen­tun­nuk­sen ja salaisen tun­nuk­sen pari, jot­ta se voisi muut­taa yksit­täistä ään­tä myöhem­min. Tämän vuok­si kone voidaan hakkeroi­da siten, että se muut­taa ker­ran annetut oikeat äänet väärik­si. Yrität nyt kieltää tämän tilanteen kor­jaamisen ja pakot­taa hakkeroin­nin kohteina ole­via äänestäjiä äänestämään ehdokas­ta, joi­ta he eivät halua äänestää. Ymmär­rätkö nyt ongelman?

  Vään­netään tämä tosi­aan rauta­lan­gas­ta. Jos äänestäjä antoi äänen ehdokkaalle X ja sit­ten häkkeri muut­ti sen niin, että se näyt­tää lasken­nas­sa ääneltä ehdokkaalle Y, niin tietenkään äänestyskone ei sil­loin pysty estämään hän­tä anta­mas­ta uus­in­taäänestyk­sessä ään­tään X:lle, vaan Y:lle. Kone ei siis samaan aikaan voi olla sitä mieltä, että äänestäjä antoi äänen­sä X:lle (kuten äänestäjä mielestään teki) ja Y:lle (kuten tulok­sis­sa luki), vaik­ka olisikin teo­ri­as­sa mah­dol­lista, että kone vai­h­taa X äänen Y:ksi häkkeröin­nin seurauksena. 

  Ker­ro yksi tapa, jol­la vaal­isalaisu­ud­es­ta siten, että äänestäjä voi halutes­saan pitää vaal­isalaisu­u­den ei tarvitse luop­ua nettiäänestyksessä. 

  Peri­aat­teessa samoin keinoin kuin nor­maalis­sakin äänestyk­sessä. Äänestäjän iden­ti­teet­ti ja hänen äänen­sä voidaan pitää eril­lään. Tietokone A tsekkaa henkilön iden­ti­teetin ja antaa hänelle ker­takäyt­töisen äänestys­nu­meron, joka sit­ten syötetään tietokoneeseen B, jos­sa hoide­taan varsi­nainen äänestys ja joka las­kee äänet. Tämä tietokone ei saa mis­tään äänestäjien iden­ti­teet­te­jä, eikä toisaal­ta tietokone A tal­len­na niitä äänestys­nu­meroi­ta. Ja sit­ten kom­mu­nikoin­ti äänestäjän ja konei­den välil­lä tapah­tuu salattuna. 

  Nykysys­tee­mis­sä vaal­isalaisu­us on toden­näköis­es­ti help­pokin kiertää. Vaalivirkail­i­ja leimaa jokaisen äänen. Lie­nee varsin triv­i­aalia leima­ta juuri äänestäjän X äänestys­lap­pu sil­lä tavoin, että sen pystyy tun­nista­maan myöhem­min ään­ten­laskus­sa. Tai sit­ten tehdä joku muu läh­es huo­maam­a­ton merk­in­tä lap­pu­un ennen kuin se annetaan äänestäjälle. Nämä siis n. min­uutin pohdin­nal­la mieleen tulleet keinot, joil­la vaalivirkail­i­jat voivat mur­taa vaal­isalaisu­u­den, jos ovat todel­la halukkai­ta niin tekemään. 

  En usko, että tuo­ta juurikaan tapah­tuu, mut­ta tämä vain sik­si, että siitä vaalivirkail­i­joiden saa­ma hyö­ty on varsin min­i­maa­li­nen ver­rat­tuna niihin ran­gais­tuk­si­in, mitä vaal­i­toim­i­tuk­sen sään­tö­jen rikkomis­es­ta saavut­taa. Ja sama pätee tietenkin elek­tro­n­iseen äänestämiseenkin.

 296. Samuli Saarel­ma: Vään­netään tämä tosi­aan rauta­lan­gas­ta. Jos äänestäjä antoi äänen ehdokkaalle X ja sit­ten häkkeri muut­ti sen niin, että se näyt­tää lasken­nas­sa ääneltä ehdokkaalle Y, niin tietenkään äänestyskone ei sil­loin pysty estämään hän­tä anta­mas­ta uus­in­taäänestyk­sessä ään­tään X:lle, vaan Y:lle. Kone ei siis samaan aikaan voi olla sitä mieltä, että äänestäjä antoi äänen­sä X:lle (kuten äänestäjä mielestään teki) ja Y:lle (kuten tulok­sis­sa luki), vaik­ka olisikin teo­ri­as­sa mah­dol­lista, että kone vai­h­taa X äänen Y:ksi häkkeröin­nin seurauksena.

  Jätät nyt tärkeän yksi­tyisko­hdan ker­tomat­ta, joten täs­men­nän tari­naa. Ehdokas halu­aa äänestää ehdokas­ta X ja näin tekeekin ensim­mäisel­lä kier­roksel­la. Toisel­la kier­roksel­la ääni on mys­tis­es­ti muut­tunut Y:ksi. Voiko äänestäjä siis kol­man­nel­la kier­roksel­la käy­dä muut­ta­mas­sa äänen­sä X:ksi? (Jos voi, niin mitä iloa kiel­losta on? Jos taas ei voi, niin sil­loin kiel­lät äänestäjiä äänestämässä halu­aa­mansa henkilöä).

  Peri­aat­teessa samoin keinoin kuin nor­maalis­sakin äänestyk­sessä. Äänestäjän iden­ti­teet­ti ja hänen äänen­sä voidaan pitää eril­lään. Tietokone A tsekkaa henkilön iden­ti­teetin ja antaa hänelle ker­takäyt­töisen äänestys­nu­meron, joka sit­ten syötetään tietokoneeseen B, jos­sa hoide­taan varsi­nainen äänestys ja joka las­kee äänet. Tämä tietokone ei saa mis­tään äänestäjien iden­ti­teet­te­jä, eikä toisaal­ta tietokone A tal­len­na niitä äänestysnumeroita.

  Mis­tä ihmeestä voit tietää, että kone A ei tal­len­na iden­ti­teet­ti-tun­nus ‑yhteyt­tä ja ei keskustele koneen B kanssa, joka tal­len­taa tun­nus-ääni ‑yhtey­den? Vas­taan itse: et mis­tään. Tuhosit juuri vaalisalaisuuden.

 297. R. V.:
  Pidän hyvin vaar­al­lise­na, että perusk­oulus­sa ei pystytä argu­men­toimaan vaal­isalaisu­u­den puoles­ta niin vah­vasti, että joku on valmis luop­umaan siitä.

  Ei kuu­lu pri­or­i­teet­tei­hin. Raa­matun ja eläin­ten jalan­jälkien läpikäymi­nen alkaa 1. luokalla ja kasvien keräi­ly ja ulkoa opet­telu 4. luokalla, mut­ta yhteiskun­taop­pia on pari tun­tia viikos­sa 9. luokan ajan, ja asi­aa niin paljon, että joku vaal­isalaisu­us ohite­taan ilman muu­ta. Eihän siel­lä ehditä edes käy­dä kun­nol­la läpi vasem­mis­ton ja oikeis­ton eroa.

 298. Tämä tulee vähän myöhässä, mut­ta Mike Kon­cza­lin alla mainit­tu artikke­li kan­nat­taa lukea:

  Learn­ing From Trump in Retrospect
  https://medium.com/@rortybomb/learning-from-trump-in-retrospect-dce431b23ed0#.4suw1f41l

  Aika mon­et taisi­vat pitää Trumpia suo­ras­taan tyh­mänä. Vielä hänen voit­ton­sa jäl­keenkin voi lukea kom­ment­te­ja kuten: ”Don­ald Trump is an incom­pe­tent clown who ran an ama­teur­ish cam­paign rife with mistakes.”

  Epäilemät­tä hän teki virheitä joiden vuok­si hän menet­ti ääniä.

  Mut­ta kokon­aisuute­na hän ja hänen vaa­likam­pan­jansa eivät kuitenkaan olleet tyh­miä vaan fik­su­ja. Hehän syöt­tivät medi­alle ja Clin­tonille help­po­ja kohtei­ta joi­hin tart­tua: ja todel­lakin niihin tar­tut­ti­in ja kuvitelti­in että vaalit voidaan niil­lä voittaa. 

  Samaan aikaan Trump sai per­ille oman todel­lisen viestin­sä niille jot­ka vaalit ratkaisi­vat ilman että Clin­ton teki mitään puo­lus­taak­seen asemiaan.

  Clin­ton kyl­lä voit­ti ihan suvereenisti sen tais­telun jota hän kävi, mut­ta valitet­tavasti hävisi sodan kos­ka se voitet­ti­in ihan toises­sa taistelussa.

  Muu­ta­ma ote artikke­lista alla:
  ‑Trump talked about jobs. All the time. This gets lost in the [media] cov­er­age, which focused on the inflam­ma­to­ry scandals.
  -[Trump said that] he’s going to crush undoc­u­ment­ed work­ers, roll back glob­al­iza­tion, and cut tax­es and reg­u­la­tions in DC.
  ‑Trump is unapolo­get­i­cal­ly against trade that harms Amer­i­can workers.

  Mitä demokraat­tien pitäisi jatkos­sa tehdä:
  But even with­out that loss there would have been a need to reboot. As Ezekiel Kweku writes in an excel­lent arti­cle, “The les­son we should draw from Clinton’s loss is not that white suprema­cy is unbeat­able at the polls, but that it’s not going to beat itself…If the Demo­c­ra­t­ic Par­ty would like to keep more Don­ald Trumps from win­ning in the future, they are going to have to take the extra­or­di­nary step of doing politics.”

 299. Mikko Kivi­ran­ta: Osui muuten sopi­vasti silmi­in julki­nen sem­i­naari

  Käväisin sem­i­naaris­sa eilen, ja siel­lä tuli mieleen ske­naario jon­ka panee­likeskustelus­sa esitin ääneenkin. Nimit­täin Nordean asi­akkaana olen saanut viestin että Nordea on luop­umas­sa pahvi­sista tun­nus­lukuko­rteista, ja kor­vaa­mas­sa ne tun­nistau­tu­miseen käytet­täväl­lä älypuhelinsovelluksella. 

  Vaik­ka pankille koitu­vat taloudel­liset vahin­got lienevätkin tuom­moi­sen muu­tok­sen suurin ris­ki, niin nyky­maail­mas­sa jos­sa pankki­tun­nuk­sia käytetään henkilöl­lisyy­den vah­vaan tun­nistamiseen, asial­la on poli­it­ti­nenkin ulot­tuvu­us. En keksinyt parem­paa esimerkkiä kuin että 50 tuhan­nen kaapatun älypuhelimen bot­net­ti pystyy tekemään kansalaisa­loit­teen, mut­ta var­maan kierompiakin tapo­ja löy­tyy. Kol­le­ga mainit­si sem­i­naarin jälkeisil­lä kahveil­la että sähköisil­lä allekir­joituk­sil­la voi kuulem­ma mm. allekir­joit­taa tes­ta­mentin ja