Michael Young ennusti Trumpin voiton jo vuonna 1958

Mic­hael Young ennus­ti Trum­pin voi­ton vuon­na 1958 kir­jas­saan Meri­to­kra­tian nousu 1870–2033. Tai aina­kin minul­le tuon kir­jan luke­nee­na Trum­pin voi­tos­sa ei ollut mitään yllät­tä­vää. Kir­joi­tin kir­jas­ta ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2007 otsi­kol­la  Meri­to­kraat­ti­nen pai­na­jai­nen . Kir­jas­sa Young kuvaa sitä, miten luok­ka­ra­jo­jen kaa­tu­mi­nen joh­taa meri­to­kraat­ti­sen vali­koi­tu­mi­sen kaut­ta entis­tä eriar­voi­sem­paan yhteis­kun­taan, jos­sa hyvä­osai­set ovat lah­jak­kai­ta, ter­vei­tä, kau­nii­ta  ja ala­luok­ka vas­taa­vas­ti aivan muu­ta. Youn­gin kir­jas­sa kas­va­va yhteis­kun­nal­li­nen eriar­voi­suus joh­taa popu­lis­ti­seen val­lan­ku­mouk­seen vuon­na 2033. Trump tuli 17 vuot­ta etuajassa.

Trum­pin voit­to oli niin vähäs­tä kiin­ni, että sitä voi selit­tää äänes­tä­jien ennak­ko­luu­loil­la nai­seh­do­kas­ta koh­taan, Hila­ry Clin­to­nin säh­kö­pos­tis­kan­daa­lil­la ja vaik­ka mil­lä. Se on sel­vää, että demo­kraa­tit aut­toi­vat Trum­pin voit­toa huo­nol­la ehdo­kas­va­lin­nal­la. Tämä ei kui­ten­kaan ole olennaista.

Olen­nais­ta on, että Trum­pin kal­tai­nen ehdo­kas pys­tyi tun­ke­maan itsen­sä vyö­ryn­omai­sel­la suo­siol­la republi­kaa­nien ehdok­kaak­si ja että mel­kein puo­let ame­rik­ka­lai­sis­ta äänes­ti hän­tä.  Se oli­si ollut mer­kit­tä­vä jut­tu, vaik­ka Clin­ton oli­si voit­ta­nut hiuksenhienosti.

Sano­taan, että teol­li­suus­mais­sa kan­sa on jakau­tu­nut glo­ba­li­saa­tios­ta hyö­ty­jiin ja niis­tä kär­si­jiin. Tämä on vähän yksin­ker­tais­tet­tu kuva asias­ta – on itse asias­sa sor­rut­tu kuun­te­le­maan Trum­pin propagandaa.

Kyse on hyvien duu­na­ri­työ­paik­ko­jen katoa­mi­ses­ta, kes­ki­luo­kan kur­jis­tu­mi­ses­ta. Näi­tä työ­paik­ko­ja on kadon­nut Kii­naan ja Yhdys­val­lois­ta myös Mek­si­koon, mut­ta pal­jon enem­män työ­paik­ko­ja on syö­nyt tek­no­lo­gi­nen kehi­tys ja auto­maa­tio. Kii­na­lai­sis­ta ja mek­si­ko­lai­sis­ta on vain hel­pom­pi luo­da vihol­lis­ku­via kuin tek­ni­ses­tä edistyksestä.

Saman­ai­kai­ses­tyi meri­to­kraat­ti­nen eliit­ti – luo­va luok­ka – paran­taa ase­mi­aan ja erkaan­tuu arvoil­taan ja koke­mus­maa­il­mal­taan ”taval­li­ses­ta kansasta”.

Trump voit­ti demo­kraa­teil­ta ääniä ruos­te­vyö­hyk­keel­tä samaan tapaan kuin perus­suo­ma­lai­set Suo­mes­sa demareilta.

Kuih­tu­van kes­ki­luo­kan pro­tes­tin voi hel­pos­ti lei­ma­ta epä-älyl­li­sek­si. Brexi­tin puo­les­ta Bri­tan­nias­sa äänes­ti­vät ne alu­eet, jot­ka ovat eni­ten hyö­ty­neet EU:n alue­tuis­ta ja Yhdys­val­lois­sa työt­tö­mik­si jää­neet duu­na­rit äänes­ti­vät itsel­tään pois oikeu­den ter­veys­pal­ve­lui­hin. Täl­lä ei voi kui­ta­ta sitä, että äänes­tys­tu­lok­set ker­to­vat syväs­tä epä­luot­ta­muk­ses­ta nykyi­siin päättäjiin.

Perin­tei­nen poliit­ti­nen vasem­mis­to voi tie­tys­ti kysyä itsel­tään, mik­si talou­del­li­seen ahdin­koon jou­tu­neet duu­na­rit etsi­vät pelas­tus­ta oikeis­to­po­pu­lis­mis­ta eikä vasemmistopuolueista.

Var­maan­kin se joh­tuu sii­tä, että vasem­mis­tol­la on ollut tilai­suus näyt­tää mihin se pys­tyy – on esi­mer­kik­si juu­ri nyt Rans­kas­sa, mut­ta se ei ole pys­ty­nyt suun­taa muut­ta­maan. On hyvin toden­nä­köis­tä, että rans­ka­lai­set äänes­täi­si­vät seu­raa­vak­si val­taan Le Penin havait­tu­aan, ettei sosia­lis­teis­ta ole mihin­kään. Poli­tii­kas­sa tar­vi­taan unel­mia parem­mas­ta tule­vai­suu­des­ta. Dema­rien unel­ma on muren­tu­nut pie­nik­si pala­sik­si teol­lis­ten työ­paik­ko­jen katoa­mi­sen myötä.

Unka­ri, Puo­la, Turk­ka ja Venä­jä on jo mene­tet­ty popu­lis­ti­sil­le hal­li­tuk­sil­le. Mitä pitäi­si teh­dä, ettei sama vyö­ry pei­tä alleen koko Eurooppaa?

Olen­nais­ta on uudis­taa mark­ki­na­ta­lout­ta. Kir­joi­tin täs­tä elo­kuus­sa otsi­kol­la Mark­ki­na­ta­lout­ta pitää uudis­taa. Toi­meen pitää tart­tua nopeas­ti, kos­ka demo­kra­tias­sa ei ole mah­dol­lis­ta, että talou­del­li­nen kehi­tys on kan­san enem­mis­tön etu­jen vastaista.

 

= = =

Tämä on vain yksi näkö­kul­ma asi­aan. Kir­joi­tan niis­tä muis­ta näkö­kul­mis­ta myöhemmin.

 

324 vastausta artikkeliin “Michael Young ennusti Trumpin voiton jo vuonna 1958”

 1. Pal­jon asi­aa ja oikean­suun­tais­ta ana­lyy­sia, mut­ta lie­väs­sä ris­ti­rii­das­sa tuon kans­sa on kui­ten­kin se, että Trum­pin äänes­tä­jil­lä oli parem­mat tulot kuin vas­ta­puo­lel­laan, eivät­kä he olleet myös­kään mer­kit­tä­väs­ti vähem­män kou­lu­tet­tu­ja muu­ten kuin toh­to­ri­ta­son ään­nes­tä­jien vertailussa.

  Toi­saal­ta yksi seli­tys on Clin­to­nin äänes­tä­jien nuo­ruus eli tulot eivät ole vie­lä ehti­neet nous­ta, eivät­kä ehkä nyky­maa­il­mas­sa nouse­kaan, ja toi­saal­ta se, että Clin­to­nin äänes­tä­jis­sä on nii­tä köy­hiä, jot­ka koke­vat hyö­ty­vän­sä demo­kraat­tien tulon- ja kansalaisuudenjakopolitiikasta.

  Sel­vem­min Trum­pin huo­no-osai­sik­si itsen­sä koke­vien äänes­tä­jien mää­rän muu­tos saat­taa näkyä ver­tail­taes­sa republi­kaa­nien ääni­mää­riä aiem­paan. Nyt tai­si Trum­pil­le tul­la pal­jon uusia äänes­tä­jiä siel­tä hei­kom­min pär­jän­nei­den jou­kos­ta, vaik­ka edel­leen kes­ki­mää­rin republi­kaa­nien äänes­tä­jät oli­vat parem­pio­sai­sia kuin Clin­to­nin äänestäjät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Hol­lan­de nousi val­taan vasem­mis­to­po­pu­lis­mil­la, hän kun lupa­si ter­veh­dyt­tää talou­den, ei ikä­vil­lä uudis­tuk­sil­la, vaan elvyt­tää­mäl­lä ja muil­la muka­vil­la keinoilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kyl­lä fan­t­asioi­ta äänes­tä­vät ovat epä-älyl­li­siä. Eli siis tyh­miä. Ja lisäi­sin vie­lä: moraa­lit­to­mia. On nimit­täin mah­do­ton­ta olla moraa­li­ses­ti tai eet­ti­ses­ti val­veu­tu­nut — ja suh­tau­tua saman­ai­kai­ses­ti viha­mie­li­ses­ti tosiasioihin.

  Popu­lis­ti­sia kan­san­nousu­ja on lei­man­nut viha­mie­li­syys leh­dis­töä ja “medi­aa” vas­taan. Mitä kan­sain­vä­li­sem­pi ja parem­pi jour­na­lis­ti­sel­ta tasol­taan jul­kai­su tai media on, sitä toden­nä­köi­sem­min “syvät kan­san­ri­vit” pitä­vät sitä “libe­raa­li­na” ja/tai elii­tin sylikoirana.

  Oikeas­sa elä­mäs­sä toi­mit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioi­den on pidet­tä­vä huo­li mai­nees­taan. Syy­pää median lii­an suu­reen “libe­raa­li­suu­teen” on yksin­ker­tai­ses­ti se, että media roo­lin­sa takia on aina­kin kes­ki­mää­räi­ses­ti pereh­ty­nyt parem­min maa­il­maan kuin luki­jan­sa. Ongel­ma on sii­nä, että maa­il­ma ja tosi­asiat ovat lii­an libe­raa­le­ja suu­rel­le osal­le ihmis­kun­taa. He eivät halua esi­mer­kik­si kuul­la tari­nan tois­ta puol­ta, kos­ka se hais­kah­taa epäi­sän­maal­li­sel­ta tms..

  Syvät kan­san­ri­vit viih­ty­vät kai­ku­ko­peis­sa, jot­ka vah­vis­ta­vat hei­dän jo “tie­tä­mi­ään” tosi­asioi­ta ja arvo­ja. Face­boo­kin ryh­mät ja Breit­bar­tin kal­tai­set sivus­tot ker­to­vat heil­le sen mitä he halua­vat kuul­la. Tuli­si­ko New York Time­sin ottaa oppia niis­tä, jot­ta se voi­si tavoit­taa nuo tosi­asioi­ta vie­ras­ta­vat syvät kansanrivit?

  Trum­pin kan­nat­ta­jat kehu­vat mies­tä reh­dik­si. Miten mies voi olla reh­ti, kun hän esit­tää enem­män vir­heel­li­siä väit­tei­tä kuin vas­taeh­dok­kaan­sa? Tosia­sias­sa sen enem­pää Trum­pia kuin hänen kan­nat­ta­ji­aan­kaan fak­tat pal­jon kiin­nos­ta. Jos Clin­to­nin häviö osoit­taa, että “elii­tit” ovat vää­ri­nym­mär­tä­neet kes­ki­luo­kan tar­pei­ta, se tar­koit­taa, että ovat aliar­vioi­neet sen tyh­myy­den. “Elii­tin” tar­vit­see kehit­tää uusia väli­nei­ta kes­ki­luo­kan hal­lit­se­mi­seen, käyt­täen hyväk­si hei­dän fan­t­asioi­taan. He voi­si­vat ottaa mal­lia Trum­pis­ta. Hän ei ole kes­ki­luok­kaa, ja ei hän­tä oikeas­ti kiin­nos­ta kes­ki­luo­kan ahdin­ko tip­paa­kaan. Ennen pre­si­den­tin­vaa­le­ja mie­hen tun­ne­tuin lausah­dus oli “You’­re fired!”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Toi­nen mah­dol­li­nen seli­tys asial­le on, että Trum­pin äänes­tä­jät edus­ti­vat ns. reaalipolitiikkaa.

  Kun ihmi­sil­lä on riit­tä­väs­ti aikaa aja­tel­la maa­il­man­ku­va muut­tuu pois täs­tä ns. reaa­li­po­li­tii­kas­ta koh­ti ide­aa­lis­ta maa­il­man­ku­vaa — uto­pi­aa moder­nis­ta yhteis­kun­nas­ta, mikä on toki kan­na­tet­ta­va tavoi­te, mut­ta ei vält­tä­mät­tä mah­dol­li­nen todellisuudessa. 

  Oba­man valin­ta edus­ti idea­lis­min aikaa, nyt on taas reaa­li­po­li­tii­kan vuo­ro. Joku aika kun kuluu pala­taan ehkä taas koh­ti idea­lis­mia, mut­ta sii­hen menee ehkä het­ki jos tilan­ne ei korjaannu.

  Esi­mer­kik­si vuo­den 2008 finans­si­krii­si aiheut­ti kovan kolauk­sen esi­mer­kik­si luot­ta­muk­sel­le, jota ns. eliit­ti naut­tii — jos esim. eliit­ti raja­taan vaik­ka aivan huip­pu­ta­son tut­ki­joi­hin ja vaik­ka­pa finans­si­jär­jes­tel­mään, pank­kei­hin ja nii­den joh­to­hah­moi­hin ja niin edelleen.

  Jopa leh­det kuten The Eco­no­mist kysyi­vät tuol­loin että mikä ihme on men­nyt vikaan, kun eko­no­mis­tit eivät kyen­neet ennus­ta­maan romahdusta.

  Yhdys­val­to­jen kan­nal­ta reaa­li­po­li­tiik­kaa edus­taa mm. käsi­tys sii­tä, että maa ei voi loput­to­mas­ti toi­mia maa­il­man­po­li­sii­na, joka rat­kai­see krii­se­jä ympä­ri maa­il­maa ja antaa tur­va­ta­kui­ta kai­kil­le mah­dol­li­sil­le pik­ku­val­tioil­le NATO:n kaut­ta. Tämä joh­tuu yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että rahat eivät riitä. 

  Joku Trum­pin ryh­mäs­sä sanoi tämän ääneen ja sii­tä nousi val­ta­va mete­li vaik­ka itse olen poh­ti­nut ihan tuo­ta samaa jo pit­kään: jos­sain vai­hees­sa tämä var­mas­ti muut­tuu. Tämä on yksi syy mik­si en kan­na­ta suo­ra­nai­ses­ti Suo­men Nato ‑jäse­nyyt­tä, meil­lä on vähän voi­tet­ta­vaa mut­ta pal­jon hävit­tä­vää reaa­li­po­liit­ti­ses­ti, vaik­ka ide­aa­li­ses­ti se toi­si­kin turvaa.

  Tämä on tie­ten­kin ikä­vää mei­dän kan­nal­tam­me, mut­ta tosi­asiat eivät muu­tu toi­sen­lai­sek­si sil­lä että ne kiistetään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Ei vasem­mis­toa enää ole, jos vasem­mis­tol­la tar­koi­te­taan sitä, että aje­taan heik­ko-osais­ten etu­ja. Vasem­mis­to muut­tui 60-luvun kul­tuu­ri­val­lan­ku­mouk­ses­sa liik­keek­si, joka ajaa aivan mui­ta arvo­ja kuin se perin­tei­ses­ti ajoi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Intui­tii­vi­ses­ti tun­tuu, että vaa­li­ta­val­la saat­taa olla mer­kit­tä­vä vai­ku­tus popu­lis­min voit­to­kul­kuun tai sen kan­na­tuk­sen lopahtamisseen. 

  Suh­teel­li­sis­sa vaa­li­ta­vois­sa popu­lis­tit pää­se­vät nopeas­ti esil­le, mut­ta eivät yleen­sä saa heti mer­kit­tä­vää val­taa. Jos hei­dät kui­ten­kin pääs­te­tään mukaan hal­li­tus­vas­tuuseen niin kun­nan, maa­kun­nan kuin val­ta­kun­nan tasol­la, lupaus­ten tyh­jyys tulee esil­le, vrt SMP ja PS Suo­mes­sa, 5‑tähteä Italiassa.

  Enem­mis­tö­vaa­leis­sa popu­lis­tit säi­ly­vät pit­kään val­lan ulko­puo­li­si­na, mut­ta sit­ten jos voit­ta­vat vaa­lit, he saa­vat todel­li­sen val­lan heti käsiin­sä useak­si vuodeksi.

  Joku suh­teel­lis­ten lis­ta- ja hen­ki­lö­vaa­lien seka­jär­jes­tel­mä vai­kut­tai­si mielenkiintoiselta. 

  Tär­kein­tä on, että popu­lis­ti­puo­lu­eet ote­taan heti mukaan vas­tuuseen, kun hei­dän äänio­suu­ten­sa nousee mer­kit­tä­väk­si. Ideo­lo­gi­set anti­pa­tiat pitää sii­nä koh­das­sa pis­tää sivuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Saman­ai­kai­ses­tyi meri­to­kraat­ti­nen eliit­ti – luo­va luok­ka – paran­taa ase­mi­aan ja erkaan­tuu arvoil­taan ja koke­mus­maa­il­mal­taan ”taval­li­ses­ta kansasta”.”

  Tuo eliit­ti­kään ei ole immuu­ni sen enem­pää glo­ba­li­saa­tiol­le kuin tek­ni­sel­le kehi­tyk­sel­le­kään. Sen ryh­män suh­teel­li­nen koko pie­nee “kier­ros kier­rok­sel­ta”. Glo­ba­li­saa­tion voit­ta­jas­ta voi tul­la yhdes­sä yös­sä häviäjä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Seli­tys jon­ka itse ymmär­rän, on ettei­vät oikei­den köy­hyy­son­gel­mien koet­te­le­mat oikeas­taan äänes­tä­neet Trum­pia eivät­kä riis­tä­neet ter­veys­pal­ve­lui­ta itsel­tään, vaan äänes­ti­vät Clin­to­nia. Se ei kui­ten­kaan aut­ta­nut, sil­lä parem­min toi­meen­tu­le­vat tuki­vat Trum­pia san­koin jou­koin. Ero oli ehkä se, että alim­paan kas­tiin ajau­tu­mi­sen pel­ko on niin hir­veä, ettei sen ske­naa­rion toteu­tu­mis­ta ja sosi­aa­li­tur­van tar­peel­li­suut­ta usko­ta omal­le kohdalle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. OS:“Unkari, Puo­la, Turk­ka ja Venä­jä on jo mene­tet­ty popu­lis­ti­sil­le hal­li­tuk­sil­le. Mitä pitäi­si teh­dä, ettei sama vyö­ry pei­tä alleen koko Eurooppaa?”
  Hyvin mie­len­kiin­toi­nen aja­tus, että Venä­jän hal­li­tus kuu­luu tähän popu­lis­tis­ten hal­li­tus­ten joukkoon. 

  Joten­kin tämä ei minul­la reso­noi. Pikem­min­kin näen, että kysy­mys oli silo­vik­kien demo­kraat­ti­ses­ti toteu­te­tus­ta vaalivoitosta. 

  Se mitä tääl­lä näem­me popu­lis­mik­si Venä­jäl­lä, on hau­dan­va­ka­vaa arki­päi­vän poli­tiik­kaa siel­lä. Sikä­läi­nen media ei ker­ro mis­tään hau­dan ulkopuolisesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Täs­sä on sel­lai­nen ongel­ma, että samaan aikaan kun eläm­me suu­ren talou­del­li­sen muu­tok­sen aikaa, eli­ni­kä on kas­va­nut. 1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­ty­neet ovat suu­rel­ta osin saa­neet uuteen maa­il­maan sopi­van kou­lu­tuk­sen, mut­ta van­hem­pi väki suu­rim­mak­si osak­si ei. 

  Kuva­put­ki­teh­das, valo­ku­vaus­fil­mi­teh­das, puhe­lin­teh­das ja pape­ri­teh­das sul­je­taan, mut­ta uut­ta teol­lis­ta lii­ke­toi­min­taa ei tilal­le samal­le pai­kal­le syn­ny, kos­ka uusi teol­li­suus tar­vit­see kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja eri­kois­asian­tun­ti­joi­ta, joi­ta saa lähin­nä suur­kau­pun­geis­ta. Kah­den uran per­heen ja sosi­aa­lis­ten tar­pei­den vuok­si näi­tä kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja ei saa pie­nel­le teol­li­suus­paik­ka­kun­nal­le muut­ta­maan. Tämä ei ole vain Suo­men ongel­ma, vaan myös USA:n ja Sak­san — jopa Län­si-Sak­san (kts. mitä HS ker­toi Adi­dak­sen ongel­mis­ta pal­ka­ta suun­nit­te­li­joi­ta 2014).

  Vali­tet­ta­vas­ti ikään­ty­viä on yhä suu­rem­pi osa äänes­tä­jä­kun­nas­ta, mikä krii­siyt­tää poliit­tis­ta jär­jes­tel­mää — myös elä­ke­kus­tan­nus­ten nousun vuok­si. Jopa Ita­lian vien­ti on nous­sut vuo­des­ta 2006 yli nel­jän­nek­sen (vaik­ka välis­sä on vuo­den 2008 kuop­pa), mut­ta sil­ti talous sak­kaa ja vel­ka kas­vaa — syy­nä väes­tön ikääntyminen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Lepo­ti­la zZ:
  Kyl­lä fan­t­asioi­ta äänes­tä­vät ovat epä-älyl­li­siä. Eli siis tyhmiä. 

  Niin, sik­si hyvän­tah­toi­sia unel­moi­jia ei sai­si­kaan vihata.

  Mitä muu­ten tulee tuo­hon itse­si kaa­pin pääl­le nos­ta­mi­seen arvo­maa­il­ma­si poh­jal­ta, niin ensin­nä­kin juu­ri tuo asen­ne on koko popu­lis­min nousun taus­tal­la, eikä väit­tee­si sitä­pait­si oikein kes­tä lähem­pää tar­kas­te­lua. Sat­tu­moi­sin juu­ri eni­ten älyk­kyys­osa­mää­rä­pis­tei­tä vaa­ti­vil­la aloil­la opis­ke­le­vat ovat myön­tei­sim­piä popu­lis­mia koh­taan, kun taas aloil­la, joil­la loo­gi­nen päät­te­ly­ky­ky on tur­haa pai­no­las­tia, ollaan popu­lis­mi­vas­tai­sim­pia. Myös tulot ja älyk­kyys kor­re­loi­vat kes­ke­nään ja Trum­pin äänes­tä­jien tulot­han oli­vat kor­keam­mat kuin Clin­to­nin äänestäjien.

  Juu­ri mai­nit­se­ma­si kuplat, se että vas­taa­no­te­taan vain tilat­tu tie­to ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta ja jopa kiel­täy­dy­tään luke­mas­ta­kaan omaa maa­il­man­ku­vaa uhkaa­via uuti­sia, aiheut­taa sen, ettei täs­sä mikään kes­kus­te­lu auta. Ei mikään mää­rä tie­toa, tut­ki­muk­sia tai tilas­to­ja saa kat­so­maan vää­rää tie­toa “sil­miin”. Vain tuli voi enää puh­dis­taa ilmapiirin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Tapio: Intui­tii­vi­ses­ti tun­tuu, että vaa­li­ta­val­la saat­taa olla mer­kit­tä­vä vai­ku­tus popu­lis­min voit­to­kul­kuun tai sen kan­na­tuk­sen lopahtamisseen. 

  Tämä kos­kee muu­ten myös Osmon mai­nit­se­mia Rans­kan pre­si­den­tin­vaa­le­ja. Siel­lä on Suo­men sys­tee­mi, eli kak­si eni­ten ääniä saa­nut­ta pää­see toi­sel­le kier­rok­sel­le, ja vähin­tään 50,01 % toi­sen kier­rok­sen äänis­tä saa­nut voittaa.

  Minä olen niin van­ha setä, että muis­tan vie­lä sel­lai­sen mui­nais­muis­ton kuin Rans­kan vuo­den 2002 pre­si­den­tin­vaa­lit. Niis­sä toi­sel­le kier­rok­sel­le pää­si Mari­ne Le Penin isä Jean-Marie Le Pen, ja paran­si kan­na­tus­taan toden­nä­köi­ses­ti vähem­män kuin kukaan min­kään vaa­lien toi­sel­le kier­rok­sel­le pääs­syt ehdo­kas mis­sään maas­sa kos­kaan: 16,86 % -> 17,79 %. Lähes kaik­ki muut kuin Le Penin ensim­mäi­sen kier­rok­sen äänes­tä­jät, mukaan lukien kuu­den kes­ke­nään rii­te­le­vän vasem­mis­to­puo­lu­een äänes­tä­jät, äänes­ti­vät Le Penin vas­taeh­do­kas­ta, van­haa kun­non oikeis­to­lais­ta rötös­her­raa Jacques Chiracia.

  Mari­ne Le Penil­le on hypo­teet­ti­sel­la toi­sel­la kier­rok­sel­la nyt ennus­tet­tu gal­lu­peis­sa sel­lais­ta 30 %:n saa­lis­ta. Se on hui­keas­ti parem­min kuin isäl­lään aikoi­naan, ja gal­lu­pit ovat olleet vää­räs­sä Brexi­tin suh­teen ja Trum­pin suh­teen. Mut­ta hyvä tava­ton, ei kai min­kään edes aut­ta­vas­ti tie­teel­lis­tä mene­tel­mää nou­dat­taen teh­dyn gal­lu­pin vir­he­mar­gi­naa­li (95 %:n luot­ta­mus­ta­sol­la) voi sen­tään olla 20 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Var­maan­kin se joh­tuu sii­tä, että vasem­mis­tol­la on ollut tilai­suus näyt­tää mihin se pys­tyy – on esi­mer­kik­si juu­ri nyt Rans­kas­sa, mut­ta ei ole pys­ty­nyt suun­taa muuttamaan. 

  Vasem­mis­tol­la­han meni ihan hyvin ja sai ajet­tua tavoit­tei­taan läpi. Sit­ten se siir­tyi oikeal­le ja hyl­käs­ti kan­nat­ta­jan­sa vaa­li­tu­lok­sia sil­mäl­lä­pi­täen eikä enää toi­mi­nut aikai­sem­pien peri­aat­tei­den­sa tai ideo­lo­gian poh­jal­ta. Nyt näem­me sen seu­rauk­sia, että äänes­tä­jä­kun­ta ei enää koe sitä kodik­si, kos­ka se ei aja­nut aikai­sem­pia asioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Hyviä huo­mioi­ta ja hyvää ana­lyy­sia Osmol­ta. Pis­teet jäl­leen ker­ran kiih­kot­to­mas­ta ja älyk­kääs­tä kirjoituksesta.

  Haluai­sin tar­kas­tel­la seli­tys­tä popu­lis­mis­ta hie­man tar­kem­min. On täy­sin tot­ta, että Timo Soi­nin moläy­tyk­set ja one-line­rit ovat objek­tii­vi­ses­ti tar­kas­tel­tui­na type­riä ja myös popu­lis­ti­sia. Kui­ten­kin muis­ti­ni mukaan joi­ta­kin vuo­sia sit­ten kun val­tion bud­jet­ti oli 10mrd e per annum pak­ka­sel­la, niin Arhin­mä­ki oli tiuk­ka­na, että vero­ja ei saa korot­taa, mak­su­ja ei saa nos­taa, pal­ve­luis­ta ei saa lei­ka­ta. Mitä tämä sit­ten on? Mie­les­tä­ni aivan täy­del­lis­tä popu­lis­mia I.E. sano­taan vain se mitä omat kan­nat­ta­jat halua­vat kuul­la. Disclai­me­ri­na mai­nit­ta­koon: talous­po­li­tiik­ka on tie­ten­kin har­kit­ta­va ja koh­den­net­ta­va tar­koin, jot­ta se oli­si hyödyllistä.

  Kun muis­te­lee Katai­sen “me tie­na­taan täl­lä” ja Sari Sai­raan­hoi­ta­ja 500e jut­tu­ja, niin on mie­les­tä­ni has­sua syyt­tää Soi­nia ja Trum­pia, (vaik­ka Trump ei Suo­men poli­tii­kas­sa vai­ku­ta­kaan, mut­ta kun hänes­tä Osmon kir­joi­tuk­ses­sa nyt puhu­taan) popu­lis­teik­si. Hehän vain teke­vät sitä min­kä ovat eta­bo­loi­tu­neil­ta polii­ti­koil­ta oppi­neet (ja hyväk­si havainneet).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. ij: 1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­ty­neet ovat suu­rel­ta osin saa­neet uuteen maa­il­maan sopi­van koulutuksen

  Miten sit­ten selit­tyy Euroo­pan paha nuo­ri­so­työt­tö­myy­son­gel­ma ja köyh­ty­vät sukupolvet?

  Ei nuo­ril­la näy­tä ole­van sen parem­pia eväi­tä sel­vi­tä kuin van­hem­mil­la­kaan. Ei tut­ki­joi­den­kaan mukaan.

  http://urly.fi/F7T

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Lepo­ti­la zZ: Oikeas­sa elä­mäs­sä toi­mit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioi­den on pidet­tä­vä huo­li maineestaan.

  Omis­ta­jien on uita­va rahas­sa, kos­ka leh­den pyö­rit­tä­mi­nen on tätä nykyä usein tap­piol­lis­ta. Leh­den omis­ta­mi­ses­sa koros­tu­vat muut kuin suo­rat hyö­ty­nä­kö­koh­dat. Mik­si leh­det kan­nat­ta­vat libe­raa­lia, väki­lu­kua ja mark­ki­noi­ta kas­vat­ta­vaa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa? Onko kyse pel­käs­tään sii­tä, min­kä­lai­sia tyyp­pe­jä hakeu­tuu toi­mit­ta­ja­kou­luun? Vai pitäi­si­kö asi­aa kysyä Was­hing­ton Pos­tin omis­ta­ja Jeff Bezo­sil­ta ( omis­taa pie­nen vähit­täis­kaup­paa har­joit­ta­van puo­din nimel­tä Amazon), NYT:n pelas­ta­neel­ta Car­los Sli­mil­ta (jon­kin aikaa sit­ten maa­il­man rik­kain mies, Mek­si­kon telea­lan mono­po­li) tai media­mag­naa­teil­ta yleen­sä (median myyn­nin kas­vat­ta­mi­sen mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set ovat ver­rat­tain erit­täin pieniä).

  Median uskot­ta­vuu­den vaa­li­mi­ses­ta eräs kom­men­taat­to­ri sanoi osu­vas­ti: “Toi­mit­ta­jat voi­vat antaa Trum­pil­le anteek­si kai­ken mitä hän on sano­nut, mut­ta eivät iki­nä sitä, mitä ovat itse jou­tu­neet sanomaan.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Ehkä yksi mer­kil­le­pan­ta­va muut­tu­ja asias­sa on vie­lä se että väi­te sii­tä että puo­let ame­rik­ka­lai­sis­ta äänes­ti Trump:n puo­les­ta on epätosi.

  Ainoas­taan n. nel­jän­nes äänes­ti. Noin puol­ta ei asia edes kiin­nos­ta­nut sen ver­taa että oli­si­vat vai­vau­tu­neet äänestämään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Tämä on yksi näkö­kul­ma asi­aan, mut­ta hyvin tär­keä näkö­kul­ma. Ja aihe­kin on mitä tär­kein. Kal­tai­se­ni perin­tei­sen demo­kra­tian suo­si­ja on täs­sä nykyi­ses­sä popu­lis­mi­vyö­rys­sä ymmäl­lään. Mitä maa­il­mas­sa oikein tapahtuu?

  Eni­ten minua ihme­tyt­tää se, mik­si pro­tes­ti saa näin jär­jet­tö­mäl­tä tun­tu­van muo­don? Osmo Soi­nin­vaa­ra luet­te­li pro­tes­tin syi­tä ja osaan itse­kin kek­siä muu­ta­man lisää, mut­ta perus­ky­sy­mys jää osin selit­tä­mät­tä. Mik­sei pro­tes­ti voi­si olla yhtä hyvin ja pikem­min­kin rationaalinen?

  Mitä mei­dän pitäi­si teh­dä? Täs­tä on tär­ke­ää kes­kus­tel­la ja odo­tan­kin suu­rel­la kiin­nos­tuk­sel­la Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sia niis­tä muis­ta näkökulmista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. trum­pe­tis­ti:
  Pal­jon asi­aa ja oikean­suun­tais­ta ana­lyy­sia, mut­ta lie­väs­sä ris­ti­rii­das­sa tuon kans­sa on kui­ten­kin se, että Trum­pin äänes­tä­jil­lä oli parem­mat tulot kuin vas­ta­puo­lel­laan, eivät­kä he olleet myös­kään mer­kit­tä­väs­ti vähem­män kou­lu­tet­tu­ja muu­ten kuin toh­to­ri­ta­son ään­nes­tä­jien vertailussa.

  Tähän minä­kin haluai­sin kom­ment­tia Osmol­ta. Joten­kin has­sua kun lei­ma­taan Trum­pin äänes­tä­jät joten­kin sor­re­tuik­si, mut­ta tilas­to­ja kat­so­mal­la sel­vi­ää, että parem­mat tulot­han noil­la oli kuin Clin­to­nin äänestäjillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tähän minä­kin haluai­sin kom­ment­tia Osmol­ta. Joten­kin has­sua kun lei­ma­taan Trum­pin äänes­tä­jät joten­kin sor­re­tuik­si, mut­ta tilas­to­ja kat­so­mal­la sel­vi­ää, että parem­mat tulot­han noil­la oli kuin Clin­to­nin äänestäjillä.

   Ei pidä kat­soa kes­kiar­vo­ja vaan puo­luet­ta vaih­ta­nei­ta. Ne näyt­tä­vät pai­not­tu­van hen­ki­löi­hin, joi­den sta­tus on las­ke­nut. Siis vähän niin kuin enti­nen pape­ri­työ­läi­nen oli­si äänes­tä­nyt dema­rei­den sijas­ta perussuomalaisia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Tuos­sa on aika mhy­vä ana­lyy­si miten glo­ba­li­saa­tion hyö­dyt ovat jakautuneet

  Hävä­jiä ovat ne alim­pien desii­lien ihmiset

  Mik­si sit­ten ei ole kek­sit­ty lää­ket­tä ? Kos­ka sel­lai­nen tut­ki­mus ei saa rahaa eukä poliit­tis­ta tukea.

  Tut­ki­mus tukee vain elii­tin hyvin­voin­nin kasvattamista

  https://www.labour.fi/ty/tyblogi/2016/08/31/keille-talouskasvun-hedelmat-ovat-menneet-suomessa-viimeisen-viidenkymmenen-vuoden-aikana/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Lie­ni­kö perus­tel­tua tois­taa “meri­to­kra­tia” sanaa ensim­mäi­ses­sä kap­pa­lees­sa ker­taa, kun taas oli ehdok­kaa­na rikas mies jon­ka isä­kin oli mul­ti­mi­lio­nää­ri? Jos sää­ty­kier­to hii­puu, lop­pu­tu­le­ma on sama, oli erot­te­lu­pe­rus­te meri­to­kra­ti­nen tai ihan vain se perin­tei­nen saa­vu­te­tun ase­man periytyminen. 

  (en kiis­tä Trum­pin lah­jak­kuut­ta, mut­ta se tia­taa olla parem­min toteen­näy­tet­ty nime­no­maan nyt poli­tii­kas­sa kuin kos­kaan liike-elämässä)

  mel­kein puo­let ame­rik­ka­lai­sis­ta äänes­ti häntä

  Mel­kien puo­let sii­tä noin puo­lik­kaas­ta, joka viit­si käy­dä yli­pää­tän­sä äänestämässä.

  trum­pe­tis­ti:
  Sel­vem­min Trum­pin huo­no-osai­sik­si itsen­sä koke­vien äänes­tä­jien mää­rän muu­tos saat­taa näkyä ver­tail­taes­sa republi­kaa­nien ääni­mää­riä aiem­paan. Nyt tai­si Trum­pil­le tul­la pal­jon uusia äänes­tä­jiä siel­tä hei­kom­min pär­jän­nei­den joukosta 

  Eri­lai­sia siir­ty­miä tapah­tui, mut­ta vaa­li­tu­los­ta kai­ke­ti selit­tää kui­ten­kin enem­män Clin­to­nin “menet­tä­mät” kuin Trum­pin saa­mat uudet äänet. Lopul­li­sia luku­ja ei ole vie­lä­kään jul­kais­tu, mut­ta ilmei­ses­ti Trum­pin ääni­mää­rä jäi pie­nem­mäk­si kuin Rome­nyn nel­jä vuot­ta aiem­min, ja jos väes­tö­mää­rän kas­vu ote­taan huo­mioon, ei hän tain­nut yltää suh­tees­sa myös­kään McCai­nin tulokseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Tero Tolo­nen, et todel­la­kaan voi puhua rea­lis­mis­ta ja Trum­pis­ta samas­sa yhteydessä.

  Tämä mies, jos hän­tä mie­hek­si voi edes sanoa, edus­taa äärim­mäis­tä älyl­lis­tä mädän­näi­syyt­tä, jol­la ei ole mitään kos­ke­tus­pin­taa todellisuuteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Trum­pin voit­toa tai­vas­telt­ses­sa unoh­de­taan se tyl­dä tosia­sia, että Clin­ton sai enem­män ääniä kuin Trump, tosin niin vähän enem­män , että suo­sion suh­teen peli oli lähes tasa­pe­li. Valit­si­ja­mies­ten mää­räs­sä ole­va sel­väh­kö ero Trum­pin hyväk­si joh­tuu osin vaa­li­jär­jes­tel­mäs­tä. Mah­dol­li­ses­ti Trum­pin kam­pan­join­ti onnis­tui Clin­to­nin kam­pan­join­tis parem­min muu­ten­kin kuin vain sano­man­sa puo­les­ta. Kun ne sei­kat ote­taan huo­mioon , poliit­ti­nen siir­ty­mä mie­li­pi­teis­sä ei vält­tä­mät­tä ollut niin suur kuin vaa­lin lop­pu­tu­los näyt­täi­di osoittavan

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Lepo­ti­la zZ:
  Hän ei ole kes­ki­luok­kaa, ja ei hän­tä oikeas­ti kiin­nos­ta kes­ki­luo­kan ahdin­ko tippaakaan. 

  Trum­pia äänes­ti­vät varak­kaat ja kor­keal­le kou­lut­tau­tu­neet muun muas­sa sik­si, kos­ka hei­tä kiin­nos­taa kes­ki­luo­kan ahdin­ko, vaik­ka he eivät itse ahdin­gos­sa oli­si­kaan. Blo­gis­tiam­me­kin kiinnostaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Tapio:
  Tär­kein­tä on, että popu­lis­ti­puo­lu­eet ote­taan heti mukaan vas­tuuseen, kun hei­dän äänio­suu­ten­sa nousee mer­kit­tä­väk­si. Ideo­lo­gi­set anti­pa­tiat pitää sii­nä koh­das­sa pis­tää sivuun.

  Kyl­lä. “Vas­tuuseen otta­mi­sen” on tar­koi­tet­ta­va sitä, että toteu­te­taan popu­lis­tien ehdot­ta­mia rat­kai­su­ja ja kat­so­taan, mitä niis­tä seuraa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Tero Tolo­nen:

  Jopa leh­det kuten The Eco­no­mist kysyi­vät tuol­loin että mikä ihme on men­nyt vikaan, kun eko­no­mis­tit eivät kyen­neet ennus­ta­maan romahdusta.

  Tämä minua jak­saa edel­leen hämäs­tyt­tää — eihän ennen romah­dus­ta ollut miten­kään puu­tet­ta varoit­te­lus­ta, ettei subpri­me­lai­nat, asun­to­kupla ja löy­sä­ra­ha­po­li­tiik­ka voi jat­kua loput­to­miin — ja että kaik­ki uhkai­si kaa­tua suu­reen romahdukseen.

  Oikea kysy­mys­hän oli­si ollut, että mik­si varoi­tuk­sia ei halut­tu kuun­nel­la vaan enem­min uskot­tiin kai­ken­maa­il­man “täl­lä ker­taa kaik­ki on toi­sin” ‑sei­ree­ni­lau­lu­ja.

  No, eikö­hän seu­raa­van romah­duk­sen jäl­keen kum­mas­tel­la taas mik­si kukaan ei (muka­mas) osan­nut ennus­taa, ettei sete­li­pai­no­jen pyö­rit­tä­mi­nen val­tion­lai­no­jen osta­mi­sek­si ollut­kaan niin hyvä idea…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Lepo­ti­la zZ: Tuli­si­ko New York Time­sin ottaa oppia niis­tä, jot­ta se voi­si tavoit­taa nuo tosi­asioi­ta vie­ras­ta­vat syvät kansanrivit?

  Jos libe­raa­lit todel­la ovat niin yli­ver­tai­sen fik­su­ja kuin kuvit­te­le­vat ole­van­sa, ei luu­li­si ole­van yli­voi­mais­ta saa­da pari pro­sent­tiyk­sik­köä niis­tä nuk­ku­vis­ta äänes­tä­jis­tä uur­nil­le ensi kerralla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. 538:n sivuil­la oli ihan mie­len­kiin­toi­nen jut­tu, että coun­ty-tasol­la Trumn­pin kan­na­tus ei kor­re­loi­nut juu­ri­kaan työt­tö­myy­den kans­sa, mut­ta hyvin vah­vas­ti sen kans­sa kuin­ka suu­ria osa työ­pai­kois­ta on “rutii­ni­töi­tä”.

  http://fivethirtyeight.com/features/trump-was-stronger-where-the-economy-is-weaker/

  En ole täy­del­li­sen vakuut­tu­nut sii­tä, miten hyvin tuo tilas­to kuvaa sitä, mitä se väit­tää kuvaan­sa, mut­ta kui­ten­kin erit­täin mie­len­kiin­toi­nen havain­to. Trum­pia eivät vält­tä­mät­tä äänes­tä­neet eri­tyi­ses­ti niin­kään ne, joi­den talou­del­li­nen ase­ma on huo­no, vaan ne jot­ka (perus­tel­lus­ti) arve­le­vat sen hei­ken­ty­vän tulevaisuudessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. trum­pe­tis­ti: Myös tulot ja älyk­kyys kor­re­loi­vat kes­ke­nään ja Trum­pin äänes­tä­jien tulot­han oli­vat kor­keam­mat kuin Clin­to­nin äänestäjien.

  Sanoi­sin, että vää­rin pää­tel­ty. Kar­keas­ti arvioi­den Trum­pia äänes­ti­vät van­hat, Clin­to­nia nuo­ret. Yleen­sä (tai aina­kin ennen) ihmis­ten tulot ovat kas­va­neet van­he­tes­sa ja uran ede­tes­sä ja sik­si van­hem­mil­la ihmi­sil­lä on suu­rem­mat tulot.

  Toi­saal­ta Trum­pia äänes­ti­vät kou­lut­ta­mat­to­mat, joi­den ase­ma on muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa hei­ken­ty­nyt. Kou­lu­tus kor­re­loi älyk­kyy­den kans­sa ja kou­lu­te­tut äänes­ti­vät Clintonia.

  Minus­ta täs­sä on häm­men­tä­vän saman­lai­nen kuvio kuin Bri­tan­nias­sa. Siel­lä­kin eron puo­les­ta äänes­ti­vät van­hat ja kouluttamattomat.

  Minus­ta näyt­tää vah­vas­ti sil­tä, että molem­mis­sa äänes­tyk­sis­sä enem­mis­tön sai­vat ne ihmi­set, jot­ka eivät kyke­ne sopeu­tu­maan maa­il­man muut­tu­mi­seen eli van­hat ja huo­nos­ti kou­lu­te­tut, jot­ka ereh­tyi­vät kuvit­te­le­maan että EU-ero tai Trum­pin valin­ta toi­si takai­sin onnel­li­sen nuoruuden.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Meh­tä­läi­nen:
  Tero Tolo­nen, et todel­la­kaan voi puhua rea­lis­mis­ta ja Trum­pis­ta samas­sa yhteydessä.

  Tämä mies, jos hän­tä mie­hek­si voi edes sanoa, edus­taa äärim­mäis­tä älyl­lis­tä mädän­näi­syyt­tä, jol­la ei ole mitään kos­ke­tus­pin­taa todellisuuteen.

  Ihan samaa miel­tä sii­tä että Trump on epä­so­pi­va pre­si­den­tik­si, mut­ta reaa­li­po­li­tiik­ka on oppor­tu­nis­ti­ses­ti toi­mi­vaa ja sii­hen hänen äänes­tä­jän­sä ovat hänet valinneet.

  His­to­rian valos­sa se voi olla vir­he, mut­ta yhtä hyvin se voi osoit­tau­tua esim 50 vuo­den pääs­tä hyväk­si asiak­si. Toki har­mil­lis­ta että itse kuu­luu nii­hin joi­den on elet­tä­vä tämä taan­tu­muk­sen aika läpi, mut­ta on näis­tä ennen­kin selvitty

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Suo­mes­sa nar­ra­tii­vik­si yri­tet­tiin, että vas­tak­kain oli hyvät Clin­to­nin kan­nat­ta­jat ja pahat Trum­pin kan­nat­ta­jat. Hyviä edus­ti­vat nai­set ja etni­set vähem­mis­töt (pois­lu­kien kii­na­lai­set), paho­ja taas val­koi­set mie­het, kuin­ka ollakaan. 

  Nyt lie­nee sor­mi suus­sa, kun enem­mis­tö val­kois­ta nai­sis­ta äänes­ti­kin Trumpia. 

  No, nar­ra­tii­vit elä­vät tun­ne­tus­ti omaa elä­mään­sä fak­tois­ta piit­taa­mat­ta, joten ei väliä. Hesa­rin kolum­neis­ta saam­me lukea jat­kos­sa­kin ana­lyy­se­jä val­koi­sen mie­hen epä­var­muu­des­ta, kun lois­ta­va tule­vai­suus on tem­pais­tu suus­ta juu­ri ennen haukkaamista.

  Todel­li­suus on tiet­ty aivan jotain muu­ta. Oikeas­taan on kumal­lis­ta, että demo­kraat­ti­nen rust belt vas­ta nyt kään­tyi etsi­mään vapah­ta­jaa republi­kaa­nien suun­nal­ta. https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/11/09/the-rust-belt-was-turning-red-already-donald-trump-just-pushed-it-along/

  Nai­set toki ymmär­tä­vät, että mies­ten sur­kea tule­vai­suus on heil­tä­kin pois, sano­vat femi­nis­tit mitä tahansa.

  Mut­ta pitäis­hän höl­möim­män­kin jun­tin taju­ta, että Mek­si­ko ei raken­na muu­ria rajal­leen kun USAn pre­si­dent­ti käs­kee tai että Kii­na ei suos­tu tul­lei­hin ilman kauppasotaa!

  Mut­ta ratio­naa­li­nen äänes­tä­jä ohit­taa­kin irra­tio­naa­li­suu­det — sil­loin kun näyt­tää var­mal­ta, että ratio­naa­li­suus tar­koit­taa sen saman van­han jat­ku­mis­ta, joka on aiheut­ta­nut mies­ten kou­lu­tus­ta­son ja työ­paik­ko­jen romah­duk­sen. Mikä tahan­sa muu­tos on parem­pi kuin ei mitään muu­tos­ta, mitä demo­kraa­tit edustavat.

  Labii­li on parem­pi kuin sta­bii­li optio­kau­pas­sa­kin, kun hin­ta menee alle osto­hin­na ja tren­di jatkuu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Tom­mi Uscha­nov:
  Mari­ne Le Penil­le on hypo­teet­ti­sel­la toi­sel­la kier­rok­sel­la nyt ennus­tet­tu gal­lu­peis­sa sel­lais­ta 30 %:n saa­lis­ta. Se on hui­keas­ti parem­min kuin isäl­lään aikoi­naan, ja gal­lu­pit ovat olleet vää­räs­sä Brexi­tin suh­teen ja Trum­pin suh­teen. Mut­ta hyvä tava­ton, ei kai min­kään edes aut­ta­vas­ti tie­teel­lis­tä mene­tel­mää nou­dat­taen teh­dyn gal­lu­pin vir­he­mar­gi­naa­li (95 %:n luot­ta­mus­ta­sol­la) voi sen­tään olla 20 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

  Gal­lu­pit voi­vat vie­lä muut­tua ja lisäk­si sys­te­maat­ti­nen vir­he voi olla pal­jon isom­pi kuin satun­nais­vir­he, eikä sitä voi mal­lin­taa, jos sen syy ei ole tie­dos­sa. USA:n vaa­leis­sa­han näyt­tää aina­kin jois­sa­kin vaa’an­kie­lio­sa­val­tiois­sa käy­neen niin että äänes­tä­jät eivät olleet keh­dan­neet pal­jas­taa trum­pi­lai­suut­taan gal­lu­pien teki­jöil­le, mikä joh­ti satun­nais­vir­het­tä suu­rem­paan ennustevirheeseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Pek­ka T.: Kal­tai­se­ni perin­tei­sen demo­kra­tian suo­si­ja on täs­sä nykyi­ses­sä popu­lis­mi­vyö­rys­sä ymmäl­lään. Mitä maa­il­mas­sa oikein tapahtuu?

  Itse­kin näen että syvem­mät vir­tauk­set jois­ta vii­me tapah­tu­mat ovat oirei­ta oli­si syy­tä ymmär­tää, tai täs­tä ei hyvä seu­raa. Sinän­sä Gar­ri Kas­pa­rov twiit­ta­si vaa­li­päi­vän aat­to­na osu­vas­ti “Jän­nit­tää­kö vaa­li­tu­los, ame­rik­ka­lai­set? Sii­nä on demo­kra­tia toi­min­nas­sa. Vaa­li­tu­los jota ei tie­de­tä etu­kä­teen — mitä ylellisyyttä”.

  Ehdo­tuk­set epis­to­kra­tias­ta (yhteis­kun­ta-asioi­den kan­sa­lais­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­la on isom­pi pai­noar­vo vaa­leis­sa) tai jo käy­tös­sä ole­va viha­pu­heen kri­mi­na­li­soin­ti ovat mie­les­tä­ni huo­no­ja hätä­rat­kai­su­ja. Ja paluu­ta van­haan ei ole. Ihan niin­kuin ydin­a­sei­den kek­si­mi­sen jäl­keen nii­tä ei enää kek­si­mät­tö­mäk­si saa, vaan on löy­det­tä­vä kei­not elää ydin­a­sei­den maa­il­mas­sa; samal­la taval­la, jos ongel­ma on Inter­ne­tin ja Somen mah­dol­lis­ta­ma tie­don­vä­li­tyk­sen bal­ka­ni­soi­tu­mi­nen tai Kah­ne­ma­ni­lais­ten aja­tus­vää­ris­ty­mien esiin­tu­lo teol­li­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa, tai jotain muu­ta — uudet kons­tit täs­sä on löydettävä. 

  Pää­toi­mit­ta­ja Turk­ki­lan HS_haastattelu herät­tää aja­tuk­sia, samoin Jor­dan Klep­per You­tu­bes­sa. Mut­ta miten noi­ta kehi­tys­kul­ku­ja vas­taan pitäi­si toi­mia, jos toi­voo että maan ja maa­il­man asiois­ta jat­kos­sa­kin pää­tet­täi­siin ratio­naa­li­ses­ti? Esi­mer­kik­si jotain Hak­ka­rai­sen heit­to­ja ‘nee­ke­rien per­se­pyyh­keis­tä’ pitäi­si pääs­tä argu­men­toi­maan joka iki­sel­le foo­ru­mil­le asia­pe­rus­tein, sen sijaan että ne vain kiel­let­täi­siin viha­pu­hee­na, tai että ‘elii­tin’ tie­do­tus­vä­li­neet eivät nii­tä jul­kai­si­si. Mut­ta kei­den aika riit­tää juos­ta joka iki­sel­lä Some-pals­tal­la kai­ken maa­il­man väit­tei­tä kysee­na­lais­ta­mas­sa (ja niis­tä oppi­mas­sa jos väit­teis­sä on perää). 

  Vas­tauk­sia ei ole minul­la­kaan, toi­vot­ta­vas­ti nii­tä vie­lä syntyy.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Ante­ro Vuo­ki­la:
  Trum­pin voit­toa tai­vas­telt­ses­sa unoh­de­taan se tyl­dä tosia­sia, että Clin­ton sai enem­män ääniä kuin Trump, tosin niin vähän enem­män , että suo­sion suh­teen peli oli lähes tasa­pe­li. Valit­si­ja­mies­ten mää­räs­sä ole­va sel­väh­kö ero Trum­pin hyväk­si joh­tuu osin vaa­li­jär­jes­tel­mäs­tä. Mah­dol­li­ses­ti Trum­pin kam­pan­join­ti onnis­tui Clin­to­nin kam­pan­join­tis parem­min muu­ten­kin kuin vain sano­man­sa puo­les­ta. Kun ne sei­kat ote­taan huo­mioon , poliit­ti­nen siir­ty­mä mie­li­pi­teis­säei vält­tä­mät­tä ollut niin suur­kuin vaa­lin lop­pu­tu­los näyt­täi­di osoittavan

  Clin­to­nin voit­to koko­nai­sää­ni­mää­räs­sä joh­tuu täy­sin Kali­for­nias­ta; muu­al­la Trump sai enem­män ääniä. Trump voit­ti nime­no­maan ne osa­val­tiot, joissa–toisin kuin esim. Kaliforniassa–voitto rat­ke­aa liik­ku­vien äänes­tä­jien perusteella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. ij:
  1970-luvul­la ja sen jäl­keen syn­ty­neet ovat suu­rel­ta osin saa­neet uuteen maa­il­maan sopi­van kou­lu­tuk­sen, mut­ta van­hem­pi väki suu­rim­mak­si osak­si ei.

  Vit­sai­let­ko? Syn­nyin 1971 ja kävin kor­kea­kou­lu­ni 90-luvul­la, jol­loin inter­net teki tulo­aan ja äly­pu­he­li­mia appei­neen ei osan­nut ennus­taa kukaan. Maa­il­ma on muut­tu­nut 80-luvul­ta läh­tien niin nopeas­ti, että kukaan ei pys­ty oppi­maan uusia asioi­ta enää tar­peek­si nopeas­ti pysyäk­seen kun­nol­la peräs­sä. Tämän päi­vän kou­lu­lais­ten opit ovat jo van­hen­tu­neet sii­nä vai­hees­sa, kun he siir­ty­vät työ­elä­mään, vai ope­te­taan­ko kou­luis­sa teko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mis­tä ja mui­ta vie­lä kek­si­mät­tä ole­via asioi­ta? Sii­nä lie­nee yksi seli­tys nykyongelmillemme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. perus­e­lä­ke: Kyl­lä. “Vas­tuuseen otta­mi­sen” on tar­koi­tet­ta­va sitä, että toteu­te­taan popu­lis­tien ehdot­ta­mia rat­kai­su­ja ja kat­so­taan, mitä niis­tä seuraa.

  Ehkä parem­pi oli­si sanoa, että yri­te­tään toeut­taa popu­lis­tien ehdot­ta­mia rat­kai­su­ja. Kun niis­tä teh­dään etu­kä­teen vai­ku­tus- ja/tai lail­li­suusar­vioi­ta, moni popu­lis­ti­nen han­ke kaa­tuu omaan mahdottomuuteensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Jan­ne: Gal­lu­pit voi­vat vie­lä muut­tua ja lisäk­si sys­te­maat­ti­nen vir­he voi olla pal­jon isom­pi kuin satun­nais­vir­he, eikä sitä voi mal­lin­taa, jos sen syy ei ole tie­dos­sa. USA:n vaa­leis­sa­han näyt­tää aina­kin jois­sa­kin vaa’ankieliosavaltioissa käy­neen niin että äänes­tä­jät eivät olleet keh­dan­neet pal­jas­taa trum­pi­lai­suut­taan gal­lu­pien teki­jöil­le, mikä joh­ti satun­nais­vir­het­tä suu­rem­paan ennustevirheeseen. 

  USA:n vaa’an­kie­lio­sa­val­tiois­sa gal­lup­pien vir­he oli 

  Flo­ri­das­sa 1,5 %
  Penn­syl­va­nias­sa 3 %
  Mic­hi­ga­nis­sa 3,5 % ja
  Wiscon­si­nis­sa 8 %

  Wiscon­si­nin isoa vir­het­tä selit­tää vii­me het­ken gal­lup­pien pie­ni mää­rä, Trump­han teki lop­pu­ki­rin. USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa koko maas­sa gal­lup­pien ja vaa­li­tu­lok­sen lie­nee lopul­ta kar­van ver­ran alle 2 %.

  Brexit äänes­tyk­ses­sä gal­lup­pien vir­he oli noin 4 %.

  Täl­lä het­kel­lä Sar­kozy — Le Pen gal­lup­pien ero on kes­ki­mää­rin noin 15 % eli Le Pen ei ole lähel­lä­kään iskue­täi­syyt­tä. Toki tilan­ne voi muuttua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. trum­pe­tis­ti: Niin, sik­si hyvän­tah­toi­sia unel­moi­jia ei sai­si­kaan vihata.

  Mitä muu­ten tulee tuo­hon itse­si kaa­pin pääl­le nos­ta­mi­seen arvo­maa­il­ma­si poh­jal­ta, niin ensin­nä­kin juu­ri tuo asen­ne on koko popu­lis­min nousun taus­tal­la, eikä väit­tee­si sitä­pait­si oikein kes­tä lähem­pää tarkastelua.

  Tai­dat ymmär­tää point­ti­ni vää­rin. Ensin­nä­kin minä en kuu­lu Yhdys­val­to­jen, enkä edes Suo­men eliit­tiin — mil­lään mit­ta­reil­la mitat­tu­na. Minun asen­tee­ni tie­dol­li­seen välin­pi­tä­mät­tö­myy­teen ei kum­pua yhteis­kun­nal­li­ses­ta ase­mas­ta­ni. Kyl­lä köy­hä ja lah­ja­ton­kin saa tykä­tä tosi­asiois­ta ja vie­ras­taa paskapuhetta.

  Minun asen­tee­ni on koko popu­lis­min nousun taka­na? Eli koko popu­lis­min nousun taka­na on sinun­kin mie­les­tä tun­ne­reak­tio, eikä siis min­kään sor­tin logiik­ka? Tai­dam­me olla samoil­la lin­joil­la tässä.

  Popu­lis­mi saa voi­man­sa tun­ne­rak­tios­ta joka koh­dis­tuu yhteen tai useam­paan ihmis­ryh­mään. Yksi täl­lai­nen ryh­mä on “eliit­ti”. Joka siis kat­se­lee taval­li­sia ame­rik­ka­lai­sia nenän­vart­tan­sa pit­kin, välin­pi­tä­mät­tö­mä­nä ellei suo­ras­taan hal­vek­sien. Yksin­ker­tai­sia ste­reo­ty­pioi­ta tois­te­le­mal­la herä­tel­lään ja vah­vis­te­taan tun­ne­reak­tio­ta — vastareaktiota.

  Lai­toin ter­min “eliit­ti” lai­naus­merk­kei­hin, kos­ka vaik­ka jon­kin sor­tin eliit­tiä on oikeas­ti ole­mas­sa, popu­lis­ti­nen reto­riik­ka toi­mi­si aivan yhtä hyvin vaik­ka koko eliit­ti oli­si mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­tet­ta. Köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan käsi­tyk­set elii­tin elä­mäs­tä ja asen­teis­ta on vähin­tään yhtä pal­jon mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­tet­ta kuin todel­li­sen elii­tin käsi­tyk­set köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan elämästä.

  trum­pe­tis­ti:
  Sat­tu­moi­sin juu­ri eni­ten älyk­kyys­osa­mää­rä­pis­tei­tä vaa­ti­vil­la aloil­la opis­ke­le­vat ovat myön­tei­sim­piä popu­lis­mia koh­taan, kun taas aloil­la, joil­la loo­gi­nen päät­te­ly­ky­ky on tur­haa pai­no­las­tia, ollaan popu­lis­mi­vas­tai­sim­pia. Myös tulot ja älyk­kyys kor­re­loi­vat kes­ke­nään ja Trum­pin äänes­tä­jien tulot­han oli­vat kor­keam­mat kuin Clin­to­nin äänestäjien.

  En vii­tan­nut mis­sään älyk­kyys­osa­mää­rään. En tie­dä pitä­vät­kö väit­tee­si paik­kan­sa — voi­vat pitää­kin. Oma rajal­li­nen koke­muk­se­ni viit­taa sii­hen suun­taan, että kor­kean älyk­kyys­osa­mää­rän omaa­vat voi­vat aivan yhtä hyvin suh­tau­tua välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti (tai jopa viha­mie­li­ses­ti) fak­to­jen tar­kis­ta­mi­seen kuin muutkin.

  Jos aja­tel­laan, että kor­kean älyk­kyys­osa­mää­rän omaa­vil­la on kes­ki­mää­räis­tä nopeam­mat pro­ses­so­rit käy­tös­sä, se ei vie­lä ker­ro mitään sii­tä mihin he sen suu­rem­man pro­ses­soin­tiai­kan­sa sijoit­ta­vat. Vähäi­sem­mäl­lä­kin pro­ses­soin­ti­te­hol­la voi sel­vit­tää asioi­ta. Syn­nyn­näi­ses­ti heik­ko­lah­jai­set ehkä hel­pom­min tie­tä­vät, että eivät tie­dä — mikä on yksi vii­sau­den muoto.

  Kyse on miels­tä­ni asen­tees­ta, ei syn­nyn­näi­ses­tä kyvyk­kyy­des­tä. Sii­tä syys­tä moraa­li­saar­na voi olla aivan hyvin pai­kal­laan. Mikä ihme sii­nä on, että kai­kil­la on ilmei­ses­ti oikeus mie­li­pi­tee­seen, mut­ta ei vel­vol­li­suut­ta tar­kis­taa sen perus­tee­na ole­via tosiasioita?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Tero Tolo­nen:
  Toi­nen mah­dol­li­nen seli­tys asial­le on, että Trum­pin äänes­tä­jät edus­ti­vat ns. reaalipolitiikkaa.

  Kun ihmi­sil­lä on riit­tä­väs­ti aikaa aja­tel­la maa­il­man­ku­va muut­tuu pois täs­tä ns. reaa­li­po­li­tii­kas­ta koh­ti ide­aa­lis­ta maa­il­man­ku­vaa – uto­pi­aa moder­nis­ta yhteis­kun­nas­ta, mikä on toki kan­na­tet­ta­va tavoi­te, mut­ta ei vält­tä­mät­tä mah­dol­li­nen todellisuudessa. 

  Tämän kir­joit­ta­ja ei tie­dä mitä kan­sain­vä­li­nen poli­tii­kan suun­tauk­set poliit­ti­nen rea­lis­mi ja poliit­ti­nen idea­lis­mi tarkoittavat. 

  Pro­ji­soi­mal­la näi­den sano­jen puhe­kie­len mer­ki­tyk­set kan­sain­vä­li­seen poli­tiik­kaan aiheut­taa pal­jon häm­men­nys­tä. Asso­si­aa­tio toi­miin mel­kein, mut­ta ei kuitenkaan. 

  Monet Ame­rik­ka­lai­set kom­men­taat­to­rit ovat kuvan­neet Oba­man pre­si­dent­ti­kaut­ta ris­kiä kaih­ta­vak­si rea­lis­mik­si. G.W.B:n neon­kon­ser­va­tii­vien val­ta­kausi oli tyy­pil­lis­tä kon­ser­va­tii­vis­ta idea­lis­mia (uni­ver­saa­lien Ame­rik­ka­lais­ten arvo­jen ja “vapau­den” syöt­tä­mi­nen muille).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. N:
  Toi­saal­ta Trum­pia äänes­ti­vät kou­lut­ta­mat­to­mat, joi­den ase­ma on muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa hei­ken­ty­nyt. Kou­lu­tus kor­re­loi älyk­kyy­den kans­sa ja kou­lu­te­tut äänes­ti­vät Clintonia.

  Kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen äänet meni­vät Clin­to­nil­le jota­kuin­kin suh­tees­sa 60% vas­taan 40% eli 3:2. Siis aivan mer­kit­tä­vän suu­ri osa kor­kea­kou­lu­te­tuis­ta äänes­ti Trum­pia — tämä on oleel­lis­ta. Seli­tyk­sek­si sopii huo­nos­ti ymmär­tä­mät­tö­myys, vähä-älyi­syys tai tietämättömyys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. ano­nyy­mi: Vasem­mis­tol­la­han meni ihan hyvin ja sai ajet­tua tavoit­tei­taan läpi. Sit­ten se siir­tyi oikeal­le ja hyl­käs­ti kan­nat­ta­jan­sa vaa­li­tu­lok­sia sil­mäl­lä­pi­täen eikä enää toi­mi­nut aikai­sem­pien peri­aat­tei­den­sa tai ideo­lo­gian poh­jal­ta. Nyt näem­me sen seu­rauk­sia, että äänes­tä­jä­kun­ta ei enää koe sitä kodik­si, kos­ka se ei aja­nut aikai­sem­pia asioita.

  blockquo­te>

  Tot­ta.
  Voi­sin vain lisä­tä sen, että ns. kol­man­nen tien valin­nut vasem­mis­to ei ollut ainoa, joka menet­ti MAHDOLLISUUTENSA saa­da poli­tii­kan avul­la jota­kin aikaan -.
  Hayec­ki­lai­nen uus­li­be­ra­lis­mi eli­mi­noi todel­li­set poliit­ti­set vaih­toeh­dot kaikilta.

  Poli­tii­kas­ta tulee sen seu­rauk­se­na tyh­jää puhet­ta, joka säes­tää yhtä ja samaa talous­op­pia, puo­lu­ees­ta riippumatta.
  Oppia, joka sane­lee poli­tii­kan ja rajaa vaih­toeh­dot pois. Etukäteen.
  Mikä­pä puo­lue EI nykyi­sin oli­si de fac­to (= talous­po­liit­ti­sen opin ja valin­to­jen valos­sa) uus­li­be­ra­lis­min kannalla?
  Aina­kaan minä en tie­dä ainuttakaan. 

  Samaan aikaan kun taval­li­set kan­sa­lai­set tun­te­vat glo­ba­li­saa­tion tuot­ta­mat talou­del­li­set mene­tyk­set suo­raan nahois­saan, he havah­tu­vat myös sii­hen, että nii­hin kuu­luu myös suve­re­ni­teet­ti­tap­pio: äänioi­keu­del­la ei ole mer­ki­tys­tä, jos äänes­tä­mäl­lä ei saa asioi­hin muu­tos­ta sen enem­pää kun­nas­sa, val­tios­sa kuin EU:ssakaan.

  Ode voi pitää puhet­ta glo­ba­li­saa­tion hai­tois­ta yksin­ker­tais­tuk­se­na, kun tek­no­lo­gi­nen kehi­tys­kin vai­kut­taa, MUTTA:
  Demo­kra­tian vaa­ran­tu­mi­nen ei ole tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen seurausta.
  Se joh­tuu talou­den ideo­lo­gi­soi­mi­ses­ta taval­la , jon­ka seu­rauk­se­na kan­san­val­ta muut­tu merkityksettömäksi.
  Väi­tän, että se ratkaisee. 

  Voi­han sitä läm­pi­mik­seen hauk­kua äänes­tä­jiä — hei­dän ylä­puo­lel­leen aset­tuen — type­ryk­sik­si, kun eivät ymmär­rä tyy­tyä hil­jaa osaan­sa, mut­ta onko se osoi­tus tie­dos­ta, älys­tä ja ymmärryksestä?

  Guar­dia­nis­sa on juu­ri nyt artik­ke­li näis­tä samois­ta tee­mois­ta, joka mie­le­les­tä­ni on kai­ken huo­mion arvoi­nen. Kir­joit­ta­ja on Geor­ge Moni­bot ja tee­ma­na uus­li­be­ra­lis­min seu­rauk­set demo­kra­tial­le ( mikä taus­toit­taa brexi­tin, trum-ilmiön ja muun popu­lis­ti­sen lii­keh­din­nän — nyt ja tulevaisuudessa.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Jyri:
  Ehkä yksi mer­kil­le­pan­ta­va muut­tu­ja asias­sa on vie­lä se että väi­te sii­tä että puo­let ame­rik­ka­lai­sis­ta äänes­ti Trump:n puo­les­ta on epätosi.

  Ainoas­taan n. nel­jän­nes äänesti.Noin puol­ta ei asia edes kiin­nos­ta­nut sen ver­taa että oli­si­vat vai­vau­tu­neet äänestämään.

  Jyri: Äänes­tä­mät­tö­myy­teen voi olla aivan mui­ta syi­tä kuin kiin­nos­tu­mat­to­muus. Var­sin­kin USA:ssa, mis­sä on erik­seen rekis­te­röi­dyt­tä­vä äänes­tä­jäk­si eikä ole har­vi­nais­ta että rekis­te­röi­ty­mis­tä saa­te­taan aivan tar­koi­tuk­sel­la hai­ta­ta­kin. Mut­ta tämä­kin on vas­ta ensim­mäi­nen monis­ta mah­dol­li­sis­ta selityksistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Pek­ka T.:
  Tämä on yksi näkö­kul­ma asi­aan, mut­ta hyvin tär­keä näkö­kul­ma. Ja aihe­kin on mitä tär­kein. Kal­tai­se­ni perin­tei­sen demo­kra­tian suo­si­ja on täs­sä nykyi­ses­sä popu­lis­mi­vyö­rys­sä ymmäl­lään. Mitä maa­il­mas­sa oikein tapahtuu?

  Eni­ten minua ihme­tyt­tää se, mik­si pro­tes­ti saa näin jär­jet­tö­mäl­tä tun­tu­van muo­don? Osmo Soi­nin­vaa­ra luet­te­li pro­tes­tin syi­tä ja osaan itse­kin kek­siä muu­ta­man lisää, mut­ta perus­ky­sy­mys jää osin selit­tä­mät­tä. Mik­sei pro­tes­ti voi­si olla yhtä hyvin ja pikem­min­kin rationaalinen?

  Mitä mei­dän pitäi­si teh­dä? Täs­tä on tär­ke­ää kes­kus­tel­la ja odo­tan­kin suu­rel­la kiin­nos­tuk­sel­la Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sia niis­tä muis­ta näkökulmista.

  Jos puo­luei­den poli­tiik­ka vahin­goit­taa äänes­tä­jää mut­ta samal­la vie hänel­tä kai­ken vai­ku­tus­val­lan sil­lä, että eri puo­luei­den poli­tii­kas­sa ei todel­li­suu­des­sa ole mer­kit­tä­viä ero­ja, niin mitä muu­ta voi teh­dä, kuin vas­tus­taa nii­tä kaikkia?

  Sehän on ihan loo­gis­ta. Mik­si sal­lia nii­den pysyä val­las­sa, joil­la ei ole muu­ta agen­daa kuin pysyä val­las­sa? Jos polii­ti­kot eivät tosia­sias­sa pää­tä mis­tään, vaan vain “kumi­lei­maa­vat” muu­al­la ennal­ta päätettyä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Lii­an van­ha:
  Tuos­sa on aika mhy­vä ana­lyy­si miten glo­ba­li­saa­tion hyö­dyt ovat jakautuneet

  Hävä­jiä ovat ne alim­pien desii­lien ihmiset

  Mik­si sit­ten ei ole kek­sit­ty lää­ket­tä ? Kos­ka sel­lai­nen tut­ki­mus ei saa rahaa eukä poliit­tis­ta tukea.

  Tut­ki­mus tukee­vain elii­tin hyvin­voin­nin kasvattamista

  https://www.labour.fi/ty/tyblogi/2016/08/31/keille-talouskasvun-hedelmat-ovat-menneet-suomessa-viimeisen-viidenkymmenen-vuoden-aikana/

  Six­ten Kork­man kir­joit­ti heti brexi­tin jäl­keen sitä kom­men­toi­van artik­ke­lin Hesa­riin, jos­sa hän sanoo ‑vapaas­ti lai­na­ten- niin, että “goba­li­saa­tion hai­tat, jot­ka etu­kä­teen tie­det­tiin, oli alun­pe­rin tar­koi­tus kom­pen­soi­da län­si­mais­sä niil­le, joi­hin ne osui­vat, mut­ta se jäi sit­ten tekemättä.”

  Se jäi auki, ket­kä sitä kom­pen­soin­tia suun­nit­te­li­vat ja mis­sä — ja mik­si jäi tekemättä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Ame­rik­ka­lai­sis­sa ruos­te­vyö­hyk­keen tyy­ty­mät­tö­mis­sä lie­nee pal­jon­kin nii­tä lak­kau­tet­tu­jen hii­li­kai­vos­ten työ­läi­siä, joi­den 90 000 $ vuo­si­palk­ka on vaih­tu­nut työt­tö­myy­teen tai 30 000 $ palk­kaan polii­si­na (kuten HS:n haas­tat­te­le­mal­la). Sit­ten on auto­teol­li­suu­den elä­ke­läi­siä, jot­ka menet­ti­vät heil­le auto­teol­li­suu­den 1970-luvul­la lupaa­mat ilmai­set ter­vey­den­huol­lot vie­lä eläk­keel­lä olles­sa. Nämä edut kaa­tui­vat omaan mah­dot­to­muu­teen­sa kun eläk­keel­lä ole­vien työn­te­ki­jöi­den hin­ta per myy­ty auto oli 2000 $ luok­kaa — edut lop­pui­vat auto­teol­li­suu­den yrityssaneerauksiin.

  On tot­ta, ettei kai­kil­la nuo­rem­pien ikä­luok­kien edus­ta­jil­la mene hyvin, mut­ta hei­dän kou­lu­tuk­sen­sa vas­taa kes­ki­mää­rin pal­jon parem­min nyky­maa­il­man vaa­ti­muk­sia — eivät­kä useim­mat heis­tä ole jää­neet pape­ri­teol­li­suus- tai hii­li­kai­vos­paik­ka­kun­nal­le odot­ta­maan onnen­pot­kua. Maal­ta­muut­to ja muut­to taan­tu­vil­ta alueil­ta on nope­aa, ja muut­ta­jat ovat nuo­ria, eivät ikään­ty­viä. Vali­tet­ta­vas­ti ikään­ty­neen, pää­osin kon­ser­va­tii­vi­sen, väes­tön äänes­tys­voi­maa pää­se karkuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. N:
  Toi­saal­ta Trum­pia äänes­ti­vät kou­lut­ta­mat­to­mat, joi­den ase­ma on muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa hei­ken­ty­nyt. Kou­lu­tus kor­re­loi älyk­kyy­den kans­sa ja kou­lu­te­tut äänes­ti­vät Clintonia.

  Minus­ta täs­sä on häm­men­tä­vän saman­lai­nen kuvio kuin Bri­tan­nias­sa. Siel­lä­kin eron puo­les­ta äänes­ti­vät van­hat ja kouluttamattomat.

  Minus­ta näyt­tää vah­vas­ti sil­tä, että molem­mis­sa äänes­tyk­sis­sä enem­mis­tön sai­vat ne ihmi­set, jot­ka eivät kyke­ne sopeu­tu­maan maa­il­man muut­tu­mi­seen eli van­hat ja huo­nos­ti kou­lu­te­tut, jot­ka ereh­tyi­vät kuvit­te­le­maan että EU-ero tai Trum­pin valin­ta toi­si takai­sin onnel­li­sen nuoruuden.

  Ero kou­lu­tus­ta­sois­sa ei ilmei­ses­ti ollut niin suu­ri kuin parem­mis­to halu­aa usko­tel­la. Itse asias­sa vii­mei­sen näke­mä­ni tilas­ton mukaan vas­ta toh­to­ri­ta­sol­la Clin­to­nil­la oli sel­vä etu­mat­ka, mais­te­rei­den ääniä Trump vie­lä sai hyvin lähel­le saman ver­ran. Tosin ikä­va­kioin­tia­han sii­nä­kään tilas­tos­sa ei tain­nut olla.

  Olin minä­kin nuo­rem­pa­na viher­va­sem­mis­to­lais­hen­ki­nen, mut­ta en nyt sanoi­si, että olin sil­loin joten­kin eri­tyi­sen pal­jon parem­min kär­ryil­lä täs­tä tai sil­loi­ses­ta maa­il­mas­ta kuin nyt­kään. Unel­moin­ti nyt vaan kuu­luu nuo­ruu­teen, rea­lis­mi van­huu­teen. Mukael­tu­na: “Nuo­rel­la, joka ei ole vasem­mis­to­lai­nen ei ole sydän­tä, mut­ta van­hal­la vasem­mis­to­lai­sel­la ei ole aivoja”.

  MTV teki tut­ki­muk­sen suo­ma­lais­ten asen­teis­ta Trump vs. Clin­ton ja vas­toin Soi­nin­vaa­ran­kin vih­jaa­maa yleis­tä käsi­tys­tä, tuos­sa tut­ki­muk­ses­sa par­hai­ten menes­ty­vät eli joh­ta­ja­ta­son vas­taa­jat oli­vat Trump-myön­tei­sim­piä ja työt­tö­mät Trump-vas­tai­sim­pia. Tosin joh­ta­jil­la­kin “äänet” meni­vät lähes tasan, 38%-36%, alem­pi­ta­soi­sil­la ihmis­ryh­mil­lä siis Clin­ton voit­ti ja sitä sel­vem­min mitä alem­man tason unel­moi­jis­ta ja pahem­min nyky­maa­il­man menos­ta tip­pu­neis­ta kyse. Toki kysees­sä vain yksi tut­ki­mus, joka ei kai­kil­ta osil­taan vält­tä­mät­tä tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä, eikä ikä­va­kioin­neis­ta tuos­sa­kaan mai­nit­tu mitään.

  http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/mtv-kysely-suomalaiset-naiset-nuoret-ja-tyottomat-vierastavat-trumpia-johtajat-kuitenkin-tykkaavat/6164914

  .….….….….….……
  Uscha­nov toi meil­le tie­toa Rans­kan tilan­tees­ta, lop­pu­ka­neet­ti­naan, ettei­vät kai gal­lu­pit voi yli 20%:lla heit­tää, Le Penin kan­na­tuk­sen olles­sa noin 30% täl­lä het­kel­lä. Olen samaa miel­tä, mut­ta pitää muis­taa, ettei vaa­le­ja pide­tä­kään huo­men­na. Usein­kin on näh­ty vii­mei­sien kuu­kausien aika­na 20%:n kire­jä. Tosin Le Penin vas­tus­tus saat­taa olla niin laa­jaa ja itse­pin­tais­ta, ettei hän­tä vas­tus­ta­vas­ta — esi­mer­kik­si 60%:sta kan­saa — ole mah­dol­lis­ta saa­da ääniä. Jää nähtäväksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Clin­to­nia äänes­ti 63 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta kun Trump­pia taas 61 mil­joo­naa. Nämä vaa­lit rat­kais­tiin nimen omaan valit­si­ja­mies sys­tee­mil­lä. Jos Suo­mes­sa oli­si sama­na­lai­nen jär­jes­tel­mä niin oli­si meil­lä­kin kum­mal­li­sia vaa­li­tu­lok­sia pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Meil­lä on ollut valit­si­ja­mies vaa­li­jär­jes­tel­mä ja ainoa ehdo­kas joka on saa­nut ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la eni­ten valit­si­ja­mie­hiä oli Mau­no Koi­vis­to vuon­na 1982. Kaik­ki muut vaa­lit, pait­si ne Kek­ko­sen ja Paa­si­ki­ven uudel­leen valin­nat, meni­vät toi­sel­le kierrokselle. 

  Näis­sä Yhdys­val­tain vaa­leis­sa meni moni ääni huk­kaan kun valit­si­ja­mies­ten osuus jakaan­tuu osa­val­tioit­tain eri lailla. 

  Toki Clin­ton oli kiis­tel­ty hen­ki­lö mie­hen­sä Bill Clin­to­nin kaut­ta mut­ta mik­si sit­ten 63 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta kui­ten­kin äänes­ti hän­tä ja Trump­pia vain 61 miljoonaa. 

  Doku­men­ta­ris­ti Mic­hael Moo­re kom­men­toi­kin että vaa­lien todel­li­nen tulos ei ole ehdok­kai­den jul­ki­ku­va kos­ka val­tao­sa ame­rik­ka­lai­sis­ta valit­si ennem­min Hil­la­ry Clin­to­nin kuin Donald Trum­pin. Trump on pre­si­dent­ti vain yhdes­tä syys­tä: salai­sen, mie­li­puo­li­sen 1700-luvun idean nimel­tä valit­si­ja­mie­het vuoksi.

  Onko sit­ten­kin 1700-luvun lopun vaa­li­jär­jes­tel­mä miten­kään enää ajan tasal­la 2010-luvulla?

  Moo­re koros­taa myös sitä että niin kau­an kuin valit­si­ja­mies­jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä, Yhdys­val­lois­sa tul­laan valit­se­maan pre­si­den­teik­si ihmi­siä, joi­ta kan­sa­lai­set eivät halua.

  Täs­tä pitäi­si minun mie­les­tä­ni puhua enem­män Suo­mes­sa kuin sii­tä miten ris­ti­rii­tai­nen ehdo­kas on. Molem­mat oli­vat täs­sä mie­les­sä hyvin­kin ris­ti­rii­tai­sia. Myös Trum­pil­la on pal­jon vastustajia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Poju Ant­sa­lo: Popu­lis­tis­ta var­maan­kin, mut­ta erit­täin tar­peel­lis­ta vas­ta­pai­no­na oikeis­to­po­pu­lis­mil­le ja oikeis­to­lai­sel­le politiikalle.

  Popu­lis­ti­seen pas­kan­pu­hu­mi­seen ei ole kos­kaan mitään kun­nol­lis­ta syytä. 

  Arhin­mä­ki on popu­lis­ti ja valeh­te­li­ja, Anders­son seu­rai­lee samoil­la linjoilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Olen­nais­ta on uudis­taa mark­ki­na­ta­lout­ta. Kir­joi­tin täs­tä elo­kuus­sa otsi­kol­la Mark­ki­na­ta­lout­ta pitää uudis­taa. Toi­meen pitää tart­tua nopeas­ti, kos­ka demo­kra­tias­sa ei ole mah­dol­lis­ta, että talou­del­li­nen kehi­tys on kan­san enem­mis­tön etu­jen vastaista.”

  Täs­sä­kin on teh­ty valin­ta ja se on NL tie eli pyri­tään pitä­mään kan­sa kuris­sa urkin­nal­la ja kurilla

  Kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sia kaven­ne­taan kai­ken aikaa, kan­sa­lais­ten vakoi­lua ja urkin­taa lisä­tään, pak­ko­ja ja ran­gais­tuk­sia kasvatetaan

  Samal­la tavis­ten oikeus­tur­vaa kaven­ne­taan ja toi­saal­ta yri­tys­ten oikeuk­sia lisä­tään ja mah­dol­lis­te­taan mie­li­val­tai­nen yrityshallinto

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Rahul Soma­ni:
  Clin­to­nia äänes­ti 63 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta kun Trump­pia taas 61 mil­joo­naa. Nämä vaa­lit rat­kais­tiin nimen omaan valit­si­ja­mies sys­tee­mil­lä. Jos Suo­mes­sa oli­si sama­na­lai­nen jär­jes­tel­mä niin oli­si meil­lä­kin kum­mal­li­sia vaa­li­tu­lok­sia presidentinvaaleissa. 

  Voi kysyä, onko valit­si­ja­mies­sys­tee­mi ja muut maan­tie­teel­li­seen tasa­pai­noon perus­tu­vat jär­jes­tel­mät (2 senaat­to­ria kai­kis­ta osa­val­tiois­ta jne.) parem­pi liit­to­val­tion pysy­vyy­den kan­nal­ta, kun ottaa huo­mioon Yhdys­val­tain laa­juu­den ja moni­muo­toi­suu­den. Jos muu­ta­ma suu­ri osa­val­tio voi­si sanel­la kai­ken, pysyi­si­kö hom­ma kasas­sa? Näis­sä vaa­leis­sa Clin­to­nin etu­lyön­tia­se­ma koko­nai­sää­nis­sä joh­tui yksi­no­maan Kali­for­nias­ta, mis­sä hän voit­ti useal­la mil­joo­nal­la äänel­lä. Kali­for­nia oli aiem­min kes­ki­luo­kan para­tii­si ja siten republi­kaa­ni­vyö­hy­ket­tä, mut­ta mas­sa­maa­han­muu­ton ja kan­ta­väes­tön paon myö­tä sii­tä on muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä tul­lut äärim­mäis­ten tuloe­ro­jen lati­no­val­tio ja demo­kraat­ti­lin­na­ke. Pitäi­si­kö Kali­for­nian saa­da sanel­la liit­to­val­tion poli­tiik­ka muil­le vain suu­ren väki­lu­kun­sa perusteella?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Rahul Soma­ni:
  Clin­to­nia äänes­ti 63 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta kun Trump­pia taas 61 mil­joo­naa. Nämä vaa­lit rat­kais­tiin nimen omaan valit­si­ja­mies systeemillä. 

  Ei meil­lä­kään Edus­kun­taan pää­se ne, jot­ka saa­vat eni­ten ääniä, vaan vaa­li­pii­rit mer­kit­se­vät paljon.

  Jos USA:ssa oli­si suo­ra vaa­li ilman valit­si­ja­mie­hiä, oli­si­vat kam­pan­jat­kin tie­ten­kin olleet eri­lai­sia ja Trump oli­si sil­loin­kin voi­nut voit­taa. Nyt­hän kam­pan­jat kes­ki­tet­tiin vaa’an­kie­lio­sa­val­tioi­hin ja esi­mer­kik­si Kali­for­ni­aan Trump tus­kin sat­sa­si juu­ri­kaan rahaa tai aikaa, kun tie­det­tiin, ettei voi voit­taa siel­lä. Suo­ras­sa vaa­lis­sa Trump oli­si sat­san­nut väki­rik­kaa­seen Kali­for­ni­aan ja suu­riin kau­pun­kei­hin ja oli­si mah­dol­li­ses­ti saa­nut kään­ny­tet­tyä enem­män äänes­tä­jiä siel­tä itsel­leen kuin Clin­ton har­vaa­na­su­tum­mil­ta Trum­pin tukialueilta.

  Suo­raa vaa­lia itse­kin kan­na­tan niin USA:han kuin Suo­men edus­kun­ta­vaa­lei­hin­kin, mut­ta näis­tä vaa­leis­ta ei siis voi vetää joh­to­pää­tös­tä, että Trump oli­si hävin­nyt suo­ran vaa­lin. Ääni­mää­rien ero on joka tapauk­ses­sa pie­ni, äänet meni­vät aika lähel­le 50–50, mikä mie­les­tä­ni dema­ripres­san kah­dek­san vuo­den jäl­keen oikeut­taa republi­kaa­nien valtakauden.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. dio­di: Monet Ame­rik­ka­lai­set kom­men­taat­to­rit ovat kuvan­neet Oba­man pre­si­dent­ti­kaut­ta ris­kiä kaih­ta­vak­si realismiksi. 

  Kyl­lä, näin on sanot­tu, mut­ta se mitä itse tuos­sa tar­koi­tin oli että äänes­tä­jien odo­tuk­set Oba­maa koh­taan oli­vat enem­män tuol­la idea­lis­ti­ses­sa suun­nas­sa — myön­net­tiin­hän hänel­le jopa Nobe­lin rau­han­pal­kin­to etu­kä­teen, mikä oli mie­les­tä­ni aika käsittämätöntä.

  Odo­tuk­set Trum­pia koh­taan taas ovat ihan jos­sain muu­al­la ja mis­tä täs­sä nyt puhu­taan on se mik­si äänes­tä­jät yli­pää­tään äänes­ti­vät Trum­pia vaik­ka hänet oli lei­mat­tu suu­rin­piir­tein paho­lai­ses­ta seu­raa­vak­si ja hänen kau­del­leen on ennus­tet­tu tapah­tu­mia maa­il­man­lo­pun ja mus­tan sur­man välillä.

  Se mil­lai­nen Trump sit­ten pre­si­dent­ti­nä on sel­vi­ää tie­ten­kin vas­ta muu­ta­man vuo­den kuluttua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Rahul Soma­ni:
  Trump on pre­si­dent­ti vain yhdes­tä syys­tä: salai­sen, mie­li­puo­li­sen 1700-luvun idean nimel­tä valit­si­ja­mie­het vuoksi.

  CNN sanoo ääni­mää­ris­tä seuraavaa:
  Trump 47.2% votes 60,526,852
  Clin­ton 47.9% votes 61,324,576
  http://edition.cnn.com/election

  Onko mis­sään las­ket­tu mikä oli­si ollut tulos, jos osa­val­tioi­den kaik­ki valit­si­ja­mie­het eivät meni­si­kään samal­le ehdok­kal­le, vaan äänien suhteessa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Lepo­ti­la zZ: Tai­dat ymmär­tää point­ti­ni vää­rin. Ensin­nä­kin minä en kuu­lu Yhdys­val­to­jen, enkä edes Suo­men eliit­tiin – mil­lään mit­ta­reil­la mitat­tu­na. Minun asen­tee­ni tie­dol­li­seen välin­pi­tä­mät­tö­myy­teen ei kum­pua yhteis­kun­nal­li­ses­ta ase­mas­ta­ni. Kyl­lä köy­hä ja lah­ja­ton­kin saa tykä­tä tosi­asiois­ta ja vie­ras­taa paskapuhetta.

  Ehkä jopa todel­li­sen elii­tin eli­tis­miä enem­män popu­lis­miin sor­tu­nei­ta rai­vos­tut­taa­kin luuse­rien mie­li­pi­de-eli­tis­mi. Sil­lä todel­li­sel­la elii­til­lä sen­tään on oman ajat­te­lun­sa erin­omai­suu­des­ta näy­tök­si CV:nsä ja pank­ki­ti­lin­sä sal­do, mut­ta köy­hä­lis­tön mie­li­pi­de-eli­tis­teil­lä vain pys­ty nok­kan­sa ja hen­gen­hei­mo­lais­ten kir­joi­tuk­set oikea­mie­li­ses­sä mediassa.

  Lepo­ti­la zZ:

  Minun asen­tee­ni on koko popu­lis­min nousun taka­na? Eli koko popu­lis­min nousun taka­na on sinun­kin mie­les­tä tun­ne­reak­tio, eikä siis min­kään sor­tin logiik­ka? Tai­dam­me olla samoil­la lin­joil­la tässä.

  Myös tun­ne­reak­tio vai­kut­taa, mikä ei pois sul­je logiik­kaa. Par­hai­ten voin puhua omas­ta puo­les­ta­ni; olen luke­nut sano­ma­leh­det ja tie­to­sa­na­kir­jat kan­nes­ta kan­teen asber­ger­mai­ses­ti jo alle 10-vuo­ti­aa­na, olen ollut uuti­sad­dik­ti, his­to­ria­fii­li ja lii­an­kin inno­kas kes­kus­te­le­maan poli­tii­kas­ta jo vuo­si­kausia, oikeas­taan koko ikä­ni siel­tä ala-asteen ensim­mäi­sil­tä alkaen. Olen kai­kil­la vas­taa­ni tul­leil­la mit­ta­reil­la vähin­tään kes­ki­mää­räi­sen äly­käs ja kou­lu­tet­tu, varal­li­suut­ta­kin jon­kun ver­ran on ker­ty­nyt näy­tök­si. Kaik­ki­aan siis nar­sis­ti­nen mie­le­ni on saa­nut pal­jon tukea aja­tuk­sel­le, että tie­tä­myk­se­ni ja päät­te­ly­ky­ky­ni yhteis­kun­nal­li­sis­ta sekä talou­del­li­sis­ta asiois­ta on vähin­tään samal­la tasol­la kuin keskiverto“liberaalilla”, joku Osmo nyt poik­keuk­sel­li­sen älyk­kää­nä ammat­ti­lai­se­na saat­taa men­nä ylit­se­ni, mut­ta vas­taa­vas­ti maa­il­mal­ta löy­tyy hänen­kin tasoi­si­aan tai ehkä jopa ylit­tä­viä kon­ser­va­tii­ve­ja. Tämä on siis se asian loo­gi­nen puo­li; mie­les­tä­ni kon­ser­va­tis­mi / popu­lis­mi ja suu­ri osa nii­den väit­teis­tä on loo­gi­ses­ti perus­tel­ta­vis­sa ole­via, eivät­kä aina­kaan niin pahas­ti met­säs­sä kuin “libe­raa­li” val­ta­me­dia hän­nys­te­li­jöi­neen useim­mi­ten pyr­kii esittämään.
  Tun­ne­reak­tio tulee kuvaan sii­nä vai­hees­sa, kun joku mie­li­pi­de-eli­tis­ti tulee osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun totea­mal­la, että popu­lis­tien / kon­ser­va­tii­vien mie­li­pi­teet ovat seu­raus­ta tyh­myy­des­tään, luuse­riu­des­taan ja muus­ta alem­piar­voi­suu­des­taan. Eivät­kä nämä “kes­kus­te­li­jat” kui­ten­kaan pys­ty argu­men­toi­maan hal­vek­su­mi­aan väit­tei­tä kumoon, mielestäni.
  Kun en siis pys­ty myön­tä­mään tyh­mem­myyt­tä­ni tai alem­piar­voi­suut­ta­ni ja kes­kus­te­lus­sa on jo men­ty asia-argu­men­teis­ta luuse­riu­te­ni per­kaa­mi­seen, niin toki­han sil­loin siir­ry­tään tun­tei­den puolelle.

  Lepo­ti­la zZ:

  Popu­lis­mi saa voi­man­sa tun­ne­rak­tios­ta joka koh­dis­tuu yhteen tai useam­paan ihmis­ryh­mään. Yksi täl­lai­nen ryh­mä on “eliit­ti”. Joka siis kat­se­lee taval­li­sia ame­rik­ka­lai­sia nenän­vart­tan­sa pitkin,

  Tämä “eliit­ti” on nyky­ään enem­män mie­li­pi­de-eliit­tiä, joka val­voo ase­maan­sa hal­lit­se­man­sa median kaut­ta. Ei ole enää kyse niin­kään sel­väs­ti menes­ty­vien raha­rik­kai­den elii­tis­tä, johon Trump­kin muu­ten on jo syn­ty­mäs­tään läh­tien kuu­lu­nut. Wall Stree­til­la­kin erään uuti­sen mukaan juh­lit­tiin vaa­li­tu­lok­sen sel­vit­tyä, että “The Evil Witch is Dead!” ja “Lock her up!”. Ja jos pitää paik­kan­sa, että FBI:n joh­ta­ja tuki tar­koi­tuk­sel­la Trum­pia, niin tämä­kin osoit­taa, ettei ole kyse perin­tei­ses­tä elii­tis­tä, joka yksi­mie­li­se­nä vas­tus­tai­si “kan­saa” (tai Trum­pia täs­sä tapauk­ses­sa), vaan puhe- ja ajat­te­luoi­keuk­sia val­vo­vas­ta mie­li­pi­de-elii­tis­tä. Saman­suun­tai­seen viit­taa aiem­min ket­juun lin­kit­tä­mä­ni MTV:n tut­ki­mus, jos­sa joh­ta­ja­ta­so suh­tau­tui Trum­piin myön­tei­sim­min. Sil­ti jul­ki­ses­ti joh­ta­ja­ta­son ihmi­set eivät uskal­ta­neet Suo­mes­sa tukea Trum­pia, sil­lä mie­li­pi­de-eliit­ti uhkai­si hei­dän työ­uri­aan ja bis­nek­si­ään. Tue­no­soi­tus Clin­to­nil­le taas ei aiheut­ta­nut min­kään­lais­ta kohua, sil­lä kon­ser­va­tii­vi­nen mie­li­pi­de­paa­ria ei ole niin aggres­sii­vis­ta, eikä hal­lit­se medi­aa, jon­ka tur­vin voi­si masi­noi­da boi­kot­te­ja ja vihakampanjoita.

  Lepo­ti­la zZ:

  En vii­tan­nut mis­sään älykkyysosamäärään.
  .….…
  Kyse on miels­tä­ni asen­tees­ta, ei syn­nyn­näi­ses­tä kyvyk­kyy­des­tä. Sii­tä syys­tä moraa­li­saar­na voi olla aivan hyvin pai­kal­laan. Mikä ihme sii­nä on, että kai­kil­la on ilmei­ses­ti oikeus mie­li­pi­tee­seen, mut­ta ei vel­vol­li­suut­ta tar­kis­taa sen perus­tee­na ole­via tosiasioita? 

  Tyh­myy­des­tä puhuit ja mie­les­tä­ni äo mit­taa sitä käänteisesti.
  Oikea­mie­li­set­hän aivan suo­raan ylpei­le­vät sil­lä, ettei­vät suos­tu luke­maan vää­rä­mie­li­siä tie­to­läh­tei­tä. Joku Fox­new­sin uuti­nen­kin voi­daan sivuut­taa ihan vain kos­ka Fox. “Tosi­asiat” tar­kas­te­taan sen mukaan miten kaik­kein oikea­mie­li­sin tie­to­läh­de tai kom­men­toi­ja onnis­tuu ikä­vät uuti­set pyö­rit­te­le­mään mie­les­sään unel­maan sopi­vik­si. Osoi­tuk­set oikea­mie­li­sen median vir­heis­tä ja val­heis­ta sivuu­te­taan pro­pa­gan­da­na, olkoon nii­den poh­jak­si sit­ten kuin­ka vah­vat todis­teet hyvän­sä. Todis­tei­ta­han ei edes lue­ta tai var­sin­kaan sisäis­te­tä, kos­ka Fox ja Breit­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Lepo­ti­la zZ: Oikeas­sa elä­mäs­sä toi­mit­ta­jat eivät ui rahas­sa, ja medioi­den on pidet­tä­vä huo­li mai­nees­taan. Syy­pää median lii­an suu­reen “libe­raa­li­suu­teen” on yksin­ker­tai­ses­ti se, että media roo­lin­sa takia on aina­kin kes­ki­mää­räi­ses­ti pereh­ty­nyt parem­min maa­il­maan kuin lukijansa.

  Oikeas­ti? Täs­sä ote YLEn päi­vän net­ti­si­vuil­ta otsi­kon CNN: Oikeis­to­po­pu­lis­tit iloit­se­vat Ban­no­nin nimi­tyk­ses­tä Val­koi­seen taloon alta:


  – Uskon, että tämä on hyvä jut­tu, sanoi enti­nen Ku Klux Klan ‑joh­ta­ja David Duke CNN:lle. Hän väit­ti, että Ban­no­nin ase­ma on tär­keim­piä Val­koi­ses­sa talossa.

  Myös oikeis­to­na­tio­na­lis­ti­sil­la vdare.com-sivuilla esiin­ty­vä Peter Bri­me­low kehui Ban­no­nin palk­kaa­mis­ta ja uskoi sen anta­van Trum­pil­le yhtey­den äärioi­keis­to­lai­seen verkostoon.

  Blog­gaa­ja Brad Grif­fi­nin mukaan Ban­no­nin palk­kaa­mi­nen osoit­taa, että Trump aikoo pitää vaa­li­kam­pan­jan aika­na anta­mi­aan lupauk­sia. Gif­fin kir­joit­taa natio­na­lis­ti­sel­le verk­ko­si­vul­le Occi­den­tal Dis­sent ja käyt­tää sala­ni­meä “Hun­ter Wallace”.

  Samoil­la lin­joil­la on myös ame­rik­ka­lais­ten uus­nat­sien poliit­ti­sen puo­lu­een, Ame­rican Nazi Par­tyn puheen­joh­ta­ja Roc­ky J. Suhay­da, joka ker­toi ole­van­sa yllät­ty­nyt nimi­tyk­ses­tä, mut­ta pitää sitä merk­ki­nä Trum­pin kam­pan­ja­lu­pauk­sien täyttämisestä.

  Jos joku perin­tei­nen libe­raa­li oli­si valit­tu pre­si­den­tik­si, luu­let­ko että vero­va­roin rahoi­te­tus­sa val­ta­me­dias­sa min­kään suun­nan luna­tic frin­ge oli­si kom­men­toi­mas­sa uuden pre­si­den­tin esikuntavalintoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. perus­e­lä­ke: Trum­pia äänes­ti­vät varak­kaat ja kor­keal­le kou­lut­tau­tu­neet muun muas­sa sik­si, kos­ka hei­tä kiin­nos­taa kes­ki­luo­kan ahdin­ko, vaik­ka he eivät itse ahdin­gos­sa oli­si­kaan. Blo­gis­tiam­me­kin kiinnostaa.

  Osmoa kiin­nos­taa, mut­ta samoin kuin suu­rin­ta osaa kor­keal­le kou­lu­te­tuis­ta, hän ei var­maan­kaan usko, että Trum­pil­le annet­tu ääni oikeas­ti paran­taa köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan osaa.

  Mikä Trum­pin lupauk­sis­ta paran­tai­si kes­ki­luo­kan osaa — siis asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä? Näyt­täi­si­kö köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan tule­vai­suus valoi­sam­mal­ta — asian­tun­ti­joi­den mukaan — Trum­pin kuin Clin­to­nin hal­lin­non alla? Veik­kaan­pa, että se ei näy­tä yhtään paremmalta. 

  Käy­tän sanaa “asian­tun­ti­ja”, vaik­ka tie­dän, että popu­lis­tien verk­koi­hin innok­kaim­min heit­täy­ty­vil­le kaloil­le sekin aiheut­taa auto­maat­ti­sen vas­ta­reak­tion. “Asian­tun­ti­jat” ovat täy­sin pihal­la todel­li­suu­des­ta, tai sit­ten he ovat “elii­tin” palk­ka­lis­toil­la. Kyl­lä kan­san mies tie­tää parem­min. Sinä tie­dät parem­min. Luo­ta itsee­si. Minä luo­tan sinuun. Lope­te­taan elii­tin edes­sä pokkurointi.

  Popu­lis­ti­set kam­pan­jat iske­vät kyl­lä kan­san pel­koi­hin, ja klol­lek­tii­vi­seen ylpey­teen, mut­ta todel­li­sia rat­kai­su­ja ne eivät tarjoa.

  Kuvauk­se­si mukai­nen vara­kas ja kor­keas­ti kou­lut­tau­tu­nut, mut­ta äänen­sä kes­ki­luo­kan hyväk­si käyt­tä­vä hen­ki­lö, vai­kut­taa enem­män mie­li­ku­vi­tuk­sen tuot­teel­ta kuin todel­li­suu­del­ta. Hän siis kuvit­te­li­si Trum­pin valin­nan hel­pot­ta­van enem­män kes­ki­luo­kan ahdin­koa kuin Clin­to­nin. Teko myös edel­lyt­täi­si jon­kin­lais­ta alt­ruis­mia, mut­ta toi­saal­ta Trum­pin kam­pan­jan vies­ti on perin­tei­sen popu­lis­min tapaan “Me ensin”! Tosin kun äänioi­keu­tet­tu­ja on mil­joo­nit­tain, var­mas­ti joku­nen tuol­lai­nen­kin jouk­koon mahtuu.

  On tie­ten­kin varak­kail­la myös vähem­män alt­ruis­ti­sia syi­tä äänes­tää Trum­pia: Trum­pin kaa­vai­le­mat vero­hel­po­tuk­set hel­pot­ta­vat eni­ten rik­kai­den ahdinkoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Rahul Soma­ni: Onko sit­ten­kin 1700-luvun lopun vaa­li­jär­jes­tel­mä miten­kään enää ajan tasal­la 2010-luvulla?

  Moo­re koros­taa myös sitä että niin kau­an kuin valit­si­ja­mies­jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä, Yhdys­val­lois­sa tul­laan valit­se­maan pre­si­den­teik­si ihmi­siä, joi­ta kan­sa­lai­set eivät halua.

  Pie­ni aja­tus­koe. Trump oli­si saa­nut enem­mis­tön äänis­tä ja Clin­ton valit­tu. Käsi pys­tyyn, joka uskoo, että Moo­re oli­si anta­nut saman lausunnon.
  Myös Suo­mes­sa Perus­suo­ma­lai­set sai­vat enem­män edus­ta­jia kuin Kokoo­mus, vaik­ka sai­kin vähem­män ääniä.
  Jos EUs­sa valit­tai­siin edus­ta­jat väse­tön koon mukaan, oli­si Suo­mel­la pal­jon vähem­män EU-edustajia.
  Kan­nat­ta myös muis­taa, että Suo­mes­sa vain vähän aikaa sit­ten oli­si voi­tu vali­ta pre­si­dent­ti, joka ei edes oli­si ollut ehdokkaana.
  Senaa­tis­sa on 2 edus­ta­jaa per osa­val­tio, jot­ta pie­net osa­val­tiot­kin sai­si­vat äänen­sä kuu­lu­viin. Edus­ta­jan­huo­neen jäsen­ten mää­rä on taas suh­teel­li­nen. Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa valit­si­ja­mie­hiä on tuo Edus­ta­jain­huo­nen mää­rä plus se 2 per osavaltio.
  Jär­jes­tel­mä on toi­mi­nut suh­teel­li­sen hyvin, kun ajat­te­lee, että se on sen­taan pysy­nyt pys­tys­sä yli 200 vuot­ta. Sinä aika­na Rans­kas­sa on ollut 5 tasa­val­taa, kei­sa­ri ja ties mitä.
  Ihan lopuk­si. Kuka kuvitt­lee, että vaa­lit oli­si käy­ty samal­la taval­la ja saa­tu samt ääni­mää­rät, jos pie­net osa­val­tiot oli­si unoh­det­tu ja kisat­tu vain sii­tä, kuka saa suu­rim­man äänien kokonaismäärän

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Hele­na Hämä­läi­nen: Six­ten Kork­man kir­joit­ti heti brexi­tin jäl­keen sitä kom­men­toi­van artik­ke­lin Hesa­riin, jos­sa hän sanoo ‑vapaas­ti lai­na­ten- niin, että “goba­li­saa­tion hai­tat, jot­ka etu­kä­teen tie­det­tiin, oli alun­pe­rin tar­koi­tus kom­pen­soi­da län­si­mais­sä niil­le, joi­hin ne osui­vat, mut­ta se jäi sit­ten tekemättä.”

  Se jäi auki, ket­kä sitä kom­pen­soin­tia suun­nit­te­li­vat ja mis­sä – ja mik­si jäi tekemättä. 

  Ihan hyvä point­ti. Ongel­ma on, miten kom­pen­soi­da? Jos kär­si­jä­nä on kes­ki­mää­rin 90 000 $ vuo­des­sa ansait­se­va hii­li­kai­vos­työ­läi­nen, niin miten saa­da tilal­le lähel­le­kään tuol­lais­ta palk­kaa taval­li­sel­le työn­te­ki­jäl­le mak­sa­vaa yri­tys­toi­min­taa? Saman­lai­sia­han ongel­mia on ollut Suo­mes­sa esim. pape­ri­teh­das­paik­ka­kun­nil­la. Miten perus­tel­la tuol­lai­nen palk­ka­tu­ki yksil­le, kun toi­set jou­tu­vat tule­maan toi­meen pal­jon vähem­mäl­lä (esim. kysei­ses­sä hii­li­kai­vos­kau­pun­gis­sa polii­sin alku­palk­ka 30 000 $)?

  Uusi teol­li­suus ei ase­tu syr­jä­ky­liin, kos­ka eri­koi­sam­mat­ti­lai­sia (suun­nit­te­lu, muo­toi­lu, talous, laki jne.) on sin­ne todel­la vai­kea saa­da. Syi­nä on toi­saal­ta eri­koi­sam­mat­ti­lai­sen tar­vit­se­ma likvi­di työ­mark­ki­na (vaa­tii suur­kau­pun­gin), kah­den uran per­he (kum­mal­le­kin pitäi­si löy­tyä ura­mah­dol­li­suuk­sia) ja kou­lu­te­tun väes­tön miel­ty­myk­set pal­ve­lun­tar­jon­nan suh­teen. Edes rahan kaa­ta­mi­nen ei auta, kat­so vaik­ka Itäis­tä Sak­saa yhdis­ty­mi­sen jäl­keen: tuo­tan­nol­lis­ta toi­min­taa on jon­kun ver­ran saa­tu aset­tu­maan itään, mut­ta eri­koi­sam­mat­ti­lais­ten mie­hit­tä­mät pää­kont­to­ri- ja tuo­te­ke­hi­tys­toi­min­not ovat jää­neet länteen.

  Parem­man puut­tees­sa on EU tuke­nut infra­struk­tuu­ri­hank­kei­ta, mut­ta ne tuo­vat työ­tä lähin­nä raken­nus­mie­hil­le ja sitä kaut­ta pal­ve­luil­le — ja on joh­ta­nut mm. käyt­tä­mät­tö­mien len­to­kent­tien raken­ta­mi­seen. R&D:n tuke­mi­nen on toi­nen kei­no, mitä on yri­tet­ty, mut­ta se taas koh­den­tuu näil­le eri­koi­sam­mat­ti­lai­sil­le kas­vu­kes­kuk­siin. Nyt EU yrit­tää tun­kea ESIR-rahoi­tus­ta yksi­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le kehi­tys­tuek­si, toi­von onnea tälle.

  Taan­tu­vil­la alueil­la on luon­nos­taan tar­jol­la lähin­nä pal­ve­lu­työ­paik­ko­ja, esi­mer­kik­si van­hus­ten hoi­dos­sa. Niis­tä ei mak­se­ta yhtä hyvää palk­kaa kuin enti­ses­sä pape­ri­teh­taas­sa, ja nii­hin pitäi­si olla työn­te­ki­jäl­lä oikea asen­ne. Kai­kil­la teh­das­työ­läi­sil­lä ei ole kykyä ihmis­ten pal­ve­le­mi­seen, eikä halua.

  Lisä­on­gel­ma on ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­ma rasi­te yhteis­kun­nil­le, mikä rajoit­taa jul­ki­sen sek­to­rin kykyä lisä­tä tukeaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. spot­tu: Oikeas­ti? Täs­sä ote YLEn päi­vän net­ti­si­vuil­ta otsi­kon CNN: Oikeis­to­po­pu­lis­tit iloit­se­vat Ban­no­nin nimi­tyk­ses­tä Val­koi­seen taloon alta:

  Jos joku perin­tei­nen libe­raa­li oli­si valit­tu pre­si­den­tik­si, luu­let­ko että vero­va­roin rahoi­te­tus­sa val­ta­me­dias­sa min­kään suun­nan luna­tic frin­ge oli­si kom­men­toi­mas­sa uuden pre­si­den­tin esikuntavalintoja?

  A) CNN ei ole tie­tääk­se­ni vero­va­roin rahoi­tet­tu. Se on yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. (PBS on käsit­tääk­se­ni lähim­pä­nä vero­va­roin tuet­tua mediaa.)

  B) CNN:n on käsit­tääk­se­ni Yhdys­val­to­jen suu­ris­ta mediayh­tiös­tä se liberaalein.

  C) Fox, yksi­tyi­sis­tä mediayh­tiöis­tä kon­ser­va­tii­vi­sin, oli­si var­maan­kin kek­si­nyt jota­kin vas­taa­vaa, mut­ta Clin­to­niin suunnattuna.

  Yhdys­val­to­jen mediois­sa on poliit­tis­ta värit­ty­nei­syyt­tä, mut­ta toi­sin kuin monet usko­vat, median omis­ta­jat eivät tule ker­to­maan toi­mit­ta­jil­le, mis­tä he saa­vat tai eivät saa teh­dä jut­tu­ja. Sii­tä nousi­si mel­koi­nen älä­mö­lö toi­mit­ta­jien keskuudessa.

  Värit­ty­nei­syys tulee käsit­tääk­se­ni pää­asias­sa sii­tä, että libe­raa­le­ja arvo­ja omaa­vat hake­vat ensi­si­jai­ses­ti töi­hin libe­raa­lei­hin medioi­hin ja kon­ser­va­tii­vi­sia arvo­ja kan­nat­ta­vat kon­ser­va­tii­vi­siin medioi­hin. (Ja lähes kaik­ki mediat ovat suu­ren ylei­sön mie­les­tä lii­an libe­raa­le­ja. Ne syys­tä tai toi­ses­ta epä­on­nis­tu­vat anta­maan luki­joil­le sitä, mitä luki­jat toi­vo­vat. Breit­bart on onnis­tu­nut paremmin.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Pet­te­ri: Trump­han teki lop­pu­ki­rin. USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa koko maas­sa gal­lup­pien ja vaa­li­tu­lok­sen lie­nee lopul­ta kar­van ver­ran alle 2 %.

  Minun näh­däk­se­ni aivan vii­mei­si­nä kah­te­na päi­vä­nä Clin­ton kiri, FBI:n ilmoi­tet­tua sun­nun­tai-ilta­na, ettei säh­kö­pos­teis­ta löy­ty­nyt­kään mitään. Tämä näkyi myös LA Time­sin gal­lu­pis­sa, jos­sa maa­nan­tain 7.11 huo­mioi­nees­sa liu­ku­van 7 päi­vän gal­lu­pis­sa Trum­pin kan­na­tus tip­pui kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä edel­lii­sen päi­vän tuloksesta.
  Eli tämä Clin­to­nin kah­den vii­mei­sen päi­vän lop­pu­ki­ri itse asias­sa sai gal­lu­pit kes­ki­mää­rin näyt­täy­ty­mään tar­kem­pi­na kuin ne oikeas­ti mit­taus­päi­vi­nään oli­vat, suu­rin osa gal­lu­peis­ta kun oli kysel­ty ennen FBI:n sun­nun­tai-iltais­ta ilmoitusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Huo­maan, että ymmär­sin Spo­tun aikai­sem­man pos­tauk­sen vää­rin. Hän var­mas­ti tar­koit­ti “vero­va­roin rahoi­te­tul­la val­ta­me­dial­la” YLE:ä eikä CNN:ää. Pahoitteluni.

  YLEn osal­ta en osaa sanoa, pitäi­si­kö hei­dän mai­ni­ta Trum­pin suo­sios­ta Ku Klux Kla­nin tai jon­kin muun ääriai­nek­sen jou­kos­sa. Ylit­tyy­kö uutis­kyn­nys vai ei? Tie­tääk­se­ni ei ole vas­taa­vaa ääriai­nes­ta, joka oli­si kan­nat­ta­nut Clintonia.

  Uskal­tai­sin kui­ten­kin väit­tää, että jutun kir­joit­ta­ja teki valin­nan kir­joit­taa artik­ke­lin­sa aivan itse. Se saat­taa hei­jas­tel­la hänen arvo­jaan. Ja syys­tä tai toi­ses­ta toi­mit­ta­jat ovat arvoil­taan muu­ta kan­saa libe­raa­lim­pia. Aina­kin Yhdys­val­lois­sa, mut­ta eikö­hän Suomessakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. perus­e­lä­ke: Kyl­lä. “Vas­tuuseen otta­mi­sen” on tar­koi­tet­ta­va sitä, että toteu­te­taan popu­lis­tien ehdot­ta­mia rat­kai­su­ja ja kat­so­taan, mitä niis­tä seuraa.

  Niin, meil­lä Suo­mes­sa­han popu­lis­ti­per­sut “otet­tiin vas­tuuseen” toteut­ta­maan hal­li­tus­oh­jel­maa ja hal­li­tus­kaut­ta, johon per­suil­la ei ole mitään vai­ku­tus­ta. Joka ainoas­sa ris­ti­rii­ta­ky­sy­myk­ses­sä per­suil­la pyy­hi­tään lat­ti­aa, usein jopa ihan vaan nöy­ryy­tys itsei­sar­vo­na ollaan eri miel­tä ja jyrä­tään per­sut domi­nans­sin osoit­ta­mi­sek­si. Per­su­po­mo kun on jo sii­nä iäs­sä ja kun­nos­sa, että ymmär­tää, ettei enää tois­ta­mi­seen pää­se minis­te­rik­si, niin nie­lee kai­ken. Tämä kyl­lä on romah­dut­ta­nut per­su­jen kan­na­tuk­sen, mut­ta ei vält­tä­mät­tä niin­kään äänes­tä­jien popu­lis­ti­sia aja­tuk­sia ja tar­pei­ta. Nyt siis vain odo­tel­laan, että samat popu­lis­ti­ää­nes­tä­jät saa­vat seu­raa­van mah­dol­li­suu­den. Kuka sen mah­dol­li­suu­den sit­ten tar­jo­aa ja näin hyväk­si­käyt­tää kysyn­nän luo­mat mah­dol­li­suu­det val­taan? Pidän toden­nä­köi­se­nä, että osit­tain tätä tyh­jiö­tä täyt­tä­mään tulee per­su­ja äärim­mäi­sem­piä liik­kei­tä, jos ne vaan saa­vat omat orga­ni­saa­tion­sa kun­toon ja löy­tä­vät karis­maat­ti­sia johtajia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Osmon tär­kein point­ti on: ”äänes­tys­tu­lok­set ker­to­vat syväs­tä epä­luot­ta­muk­ses­ta nykyi­siin päät­tä­jiin”. Tämä kos­kee Trump­pia ja Brexittiä.

  Uskon, että se hen­ki­lö, joka uskot­ta­vas­ti ker­too meil­le miten voim­me: A. hyö­tyä yhteis­työs­tä, ja, B. luo tun­teen että me itse voim­me vai­kut­taa omaan tule­vai­suu­tem­me, antaa kyy­tiä tämän päi­vän popu­lis­mil­le (ei lähdettä).

  Tämän het­ki­ses­sä aate­tyh­jiös­sä Trump ja Fara­ge onnis­tui vetä­mään mei­tä höplästä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. trum­pe­tis­ti:Todis­tei­ta­han ei edes lue­ta tai var­sin­kaan sisäis­te­tä, kos­ka Fox ja Breit­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

  Jos olet ole­vi­na­si niin fik­su, mik­si et kyke­ne selit­tä­mään itsel­le­si, mik­si Foxin tai Breit­bar­tin “uuti­set” sivuu­te­taan nii­tä lukematta?

  Minus­ta tuo on ihan ensi­mäi­nen tes­ti sil­le, onko yli­pää­tän­sä kyke­ne­väi­nen jär­ke­vään yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Ja jokai­sen koh­dal­la joka ei tuo­hon kyke­ne ihme­tyt­tää, että miten ihmi­nen voi olla näin tyh­mä, vai oli­si­ko ken­ties sokea parem­pi ter­mi. En myös­kään itse oikein kek­si, mitä jär­keä täl­lais­ten puu­päi­den kans­sa on kes­kus­tel­la, ihan yhtä hyvin voi­si väi­tel­lä paa­vin kans­sa sii­tä ovat­ko kato­li­lai­set oikeassa.

  Toi­saal­ta onhan se Rau­ni-Lee­na Luuk­ka­nen-Kil­de­kin lää­kä­ri, joten ei tie­tyl­le kan­ti­le köp­säh­tä­mi­nen älyk­kyyt­tä katso.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. perus­e­lä­ke: Kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen äänet meni­vät Clin­to­nil­le jota­kuin­kin suh­tees­sa 60% vas­taan 40% eli 3:2. Siis aivan mer­kit­tä­vän suu­ri osa kor­kea­kou­lu­te­tuis­ta äänes­ti Trum­pia — tämä on oleel­lis­ta. Seli­tyk­sek­si sopii huo­nos­ti ymmär­tä­mät­tö­myys, vähä-älyi­syys tai tietämättömyys.

  Ei kai kukaan edes kuvit­te­le suu­res­sa kar­keas­ti yhden omi­nai­suu­den perus­teel­la mää­ri­tel­lys­sä ryh­mäs­sä kaik­kien äänes­tä­vän samal­la taval­la. Ero on kui­ten­kin ole­mas­sa ja sik­si voi sanoa, että kou­lu­te­tut äänes­ti­vät Clin­to­nia ja kou­lut­ta­mat­to­mat Trum­pia, kuvaa riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la äänes­tä­jien käyt­täy­ty­mis­tä, vaik­ka saman voi­si sanoa myös täs­mäl­li­sem­min, mut­ta myös moni­mut­kai­sem­min: mitä köulu­te­tum­pi äänes­tä­jä on, sitä toden­nä­köi­sem­min hän äänes­ti Clin­to­nia ja mitä vähem­män hänel­lä on kou­lu­tus­ta, sitä toden­nä­köi­sem­min hän äänes­ti Trumpia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. JY:

  Onko mis­sään las­ket­tu mikä oli­si ollut tulos, jos osa­val­tioi­den kaik­ki valit­si­ja­mie­het eivät meni­si­kään samal­le ehdok­kal­le, vaan äänien suhteessa?

  Las­kin itse CNN tämän het­ki­sil­lä äänimäärillä.
  Trump 269 valitsijamiestä
  Clin­ton 268 valitsijamiestä
  John­son 2 valitsijamiestä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. trum­pe­tis­ti:
  […]
  Myös tun­ne­reak­tio vai­kut­taa, mikä ei pois sul­je logiikkaa.
  […]

  Ei tosi­aan vält­tä­mät­tä. Riip­puu­nee sii­tä kum­pi on pai­kal­la ensim­mäi­se­nä. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si ste­reo­ty­pioi­den käyt­tö argu­men­toin­nis­sa tar­koit­taa yleen­sä sitä, että ste­reo­ty­pian edus­ta­vuu­den arvioin­ti unoh­tuu. Ei ede­tä tun­tees­ta logiik­kaan. Tun­ne­reak­tio voi myös syn­tyä asia­pi­toi­sen ja loo­gi­sen tut­ki­muk­sen perus­teel­la. En näe sel­lai­ses­sa tun­tees­sa kovin pal­jon hait­taa. Mie­li­pi­teen taus­tal­ta pitäi­si löy­tyä sii­nä tapauk­ses­sa perusteluja.

  Mitä miel­tä sinä olet nimit­te­lys­tä, onko kysees­sä tun­ne­pi­toi­nen lei­maa­mi­nen vai voi­ko olla kysees­sä asia­pi­toi­nen argu­men­toin­ti? Olin kuvi­tel­lut, että poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ilmi­sel­vä vas­tus­ta­jien nimit­te­ly, esi­mer­kik­si valeh­te­li­joik­si, ei ole sal­lit­tua. Tuli­si kes­kit­tyä asioi­hin, ei henkilöihin.

  Croo­ked Hillary”
  “Lyin’ Ted”
  “Litt­le Marco”
  “Crazy Bernie”
  “Goo­fy Eliza­beth Warren”

  Poli­tico leh­den mukaan Demo­kraa­tit eivät onnis­tu­neet luo­maan yhtä lail­la tart­tu­via nega­tii­vi­sia lem­pi­ni­miä kuin Trump. Oli­ko­han tuos­sa yksi Trum­pin menes­tyk­sen salai­suus? Trump osaa tuo­da poli­tii­kan kan­san tasolle. 

  trum­pe­tis­ti:Tämä on siis se asian loo­gi­nen puo­li; mie­les­tä­ni kon­ser­va­tis­mi / popu­lis­mi ja suu­ri osa nii­den väit­teis­tä on loo­gi­ses­ti perus­tel­ta­vis­sa ole­via, eivät­kä aina­kaan niin pahas­ti met­säs­sä kuin “libe­raa­li” val­ta­me­dia hän­nys­te­li­jöi­neen useim­mi­ten pyr­kii esittämään.
  […]
  Tämä “eliit­ti” on nyky­ään enem­män mie­li­pi­de-eliit­tiä, joka val­voo ase­maan­sa hal­lit­se­man­sa median kaut­ta. Ei ole enää kyse niin­kään sel­väs­ti menes­ty­vien raha­rik­kai­den elii­tis­tä, johon Trump­kin muu­ten on jo syn­ty­mäs­tään läh­tien kuulunut.
  […]
  Ja jos pitää paik­kan­sa, että FBI:n joh­ta­ja tuki tar­koi­tuk­sel­la Trum­pia, niin tämä­kin osoit­taa, ettei ole kyse perin­tei­ses­tä elii­tis­tä, joka yksi­mie­li­se­nä vas­tus­tai­si “kan­saa” (tai Trum­pia täs­sä tapauk­ses­sa), vaan puhe- ja ajat­te­luoi­keuk­sia val­vo­vas­ta mielipide-eliitistä.
  […]

  Jaa­has, että mie­li­pi­de-eliit­ti val­voo jo ajat­te­luoi­keuk­sia­kin. Ker­ro ihmees­sä lisää…

  Popu­lis­min kan­nat­ta­ja tar­vit­see jon­kin seli­tyk­sen sil­le, mik­si suu­rin osa tie­do­tus­vä­li­neis­tä jul­kai­see pää­asias­sa arvoil­taan vir­heel­li­siä artik­ke­lei­ta ja uutis­lä­he­tyk­siä. Kos­ka popu­lis­min kan­nat­ta­jan maa­il­ma­ku­va on oikea, täy­tyy medioi­den anta­man kuvan olla vää­rä. Miten on seli­tet­tä­vis­sä, että lukui­sat toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mat mediat ovat niin värit­ty­nei­tä ja vie­lä­pä samaan suun­taan? Jon­kun­han siel­lä täy­tyy vedel­lä naruis­ta, vai mitä?

  trum­pe­tis­ti:Saman­suun­tai­seen viit­taa aiem­min ket­juun lin­kit­tä­mä­ni MTV:n tut­ki­mus, jos­sa joh­ta­ja­ta­so suh­tau­tui Trum­piin myön­tei­sim­min. Sil­ti jul­ki­ses­ti joh­ta­ja­ta­son ihmi­set eivät uskal­ta­neet Suo­mes­sa tukea Trum­pia, sil­lä mie­li­pi­de-eliit­ti uhkai­si hei­dän työ­uri­aan ja bis­nek­si­ään. Tue­no­soi­tus Clin­to­nil­le taas ei aiheut­ta­nut min­kään­lais­ta kohua, sil­lä kon­ser­va­tii­vi­nen mie­li­pi­de­paa­ria ei ole niin aggres­sii­vis­ta, eikä hal­lit­se medi­aa, jon­ka tur­vin voi­si masi­noi­da boi­kot­te­ja ja vihakampanjoita.

  Jokin vir­he täs­sä anta­mas­sa­si kuvas­sa on. Joh­ta­ja­ta­so suh­tau­tuu myön­tei­sim­min Trum­piin, mut­ta ilmei­ses­ti heil­lä ole kui­ten­kaan joh­ta­jan ase­mas­taan huo­li­mat­ta ole todel­lis­ta val­taa, kos­ka hei­dän ylä­puo­lel­laan on “mielipide-eliitti”.Johtajien täy­tyy siis myö­täil­lä jota­kin pien­tä ja rajat­tua ryh­mää (“mie­li­pi­de-eliit­ti”). Ker­ro tar­kem­min, kuin­ka tämä toi­mii. Olet­ko fir­man omis­ta­ja? Kuin­ka “mie­li­pi­de-eliit­ti” on uhan­nut sinua?

  Poli­tiik­ka on tulen­herk­kä aihe, ja ehkä hyväs­tä syys­tä­kin sitä väl­tel­lään työ­pai­koil­la. Kyl­lä minul­la­kin on joi­den­kin puhee­nai­hei­den suh­teen jon­kin­lais­ta itse­sen­suu­ria, kos­ka en usko, että niis­tä saa syn­ty­mään mie­le­käs­tä kes­kus­te­lua työpaikalla.

  trum­pe­tis­ti:
  Tyh­myy­des­tä puhuit ja mie­les­tä­ni äo mit­taa sitä käänteisesti.

  Mie­les­tä­ni oli tar­peek­si sel­vää, että en puhu­nut älyk­kyys­osa­mää­räs­tä, mut­ta ehkä olin väärässä. 

  Ensin­nä­kin älyk­kyy­osa­mää­rä jos­ta­kin kum­man syys­tä usein hyväk­sy­tään älyk­kyy­den mit­ta­rik­si (Se on siis otet­tu mukaan käsit­teen mää­rit­te­li­jäk­si, vaik­ka itse käsi­te tie­ten­kin on huo­mat­ta­vas­ti van­hem­pi kuin ÄO-mit­tauk­set). Omas­ta mie­les­tä­ni on monen­lais­ta älyk­kyyt­tä. Emme­kä taval­li­ses­sa elä­mäs­sä tie­dä tois­tem­me älyk­kyyys­osa­mää­riä, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta voim­me pitää toi­sia älyk­käi­nä ja toi­sia vähem­män älyk­käi­nä. En edes kans­sa­käy­mi­ses­sä­ni miten­kään pre­fe­roi älyk­käi­tä, kos­ka mones­ti viih­dyn vähem­män älyk­kään seu­ras­sa, jos meil­lä on enem­män yhtei­siä puhee­nai­hei­ta tai tyyp­pi on muu­ten muka­vaa ja ren­toa juttuseuraa.

  Älyk­kyys­osa­mää­rä on siis mie­les­tä­ni aika peri­fee­ri­nen jut­tu oikeas­sa elä­mäs­sä, eikä sii­tä syys­tä se tul­lut mie­lee­ni tyh­myy­den vas­ta­koh­ta­na. Eri­tyi­ses­ti kun otin asi­aan moraa­li­sen näkö­kul­man, joka edel­lyt­tää, että asial­le voi teh­dä jota­kin — jos vain oikeas­ti haluaa. 

  Älyk­kyys­osa­mää­rä­hän on käsit­tääk­se­ni mää­ri­tel­ty syn­ny­näi­sek­si — eli sitä ei voi har­joit­te­lul­la paran­taa. Ihmis­ten syyl­lis­tä­mi­nen syn­ny­näis­ten omi­nai­suuk­sien suh­teen on tie­ten­kin tur­haa ja haitallista.

  Tyh­myys ei ole ainoas­taan älyk­kyy­den vas­ta­koh­ta. Se on yhtä­lail­la vii­sau­den vas­ta­koh­ta. Eikä vii­sau­del­la ole pal­jon teke­mis­tä älyk­kyys­osa­mää­rän kans­sa. Minun huo­mio­ni kui­ten­kin ovat tätä kapea-alai­sem­mat. Mikä sii­nä on, että ihmi­set esit­tä­vät mie­li­pi­tei­tä, mut­ta eivät tee esi­mer­kik­si 15 minuu­tin hakua aihees­ta — yrit­täen kumo­ta oman mie­li­pi­teen­sä. Kyse ei ole älyk­kyys­osa­mää­rän pie­nuu­des­ta, vaan pikem­min­kin lais­kuu­des­ta tai välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä. Puh­das moraa­li­ky­sy­mys siis.

  trum­pe­tis­ti:Oikea­mie­li­set­hän aivan suo­raan ylpei­le­vät sil­lä, ettei­vät suos­tu luke­maan vää­rä­mie­li­siä tie­to­läh­tei­tä. Joku Fox­new­sin uuti­nen­kin voi­daan sivuut­taa ihan vain kos­ka Fox. “Tosi­asiat” tar­kas­te­taan sen mukaan miten kaik­kein oikea­mie­li­sin tie­to­läh­de tai kom­men­toi­ja onnis­tuu ikä­vät uuti­set pyö­rit­te­le­mään mie­les­sään unel­maan sopi­vik­si. Osoi­tuk­set oikea­mie­li­sen median vir­heis­tä ja val­heis­ta sivuu­te­taan pro­pa­gan­da­na, olkoon nii­den poh­jak­si sit­ten kuin­ka vah­vat todis­teet hyvän­sä. Todis­tei­ta­han ei edes lue­ta tai var­sin­kaan sisäis­te­tä, kos­ka Fox ja Breit­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut. 

  Luot siis ste­reo­ty­pian “oikea­mie­li­ses­tä”, jol­la herät­te­let tun­ne­reak­tio­ta luki­jas­sa. Oli­sin kiin­nos­tu­neem­pi luke­maan loo­gi­sia perus­te­lui­ta, sil­le, miten Trum­pin valin­ta hyö­dyt­tää kes­ki­luok­kaa tosia­sial­li­ses­ti. Esi­mer­kik­si: otat jon­kin Trum­pin ohjel­ma­koh­dan, arvioit sen toteut­ta­mi­sen toden­nä­köi­syy­den, sen toteut­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set, ja sen kuin­ka se paran­taa köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan tule­vai­suu­den näkymiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Ris­to: Jos sää­ty­kier­to hii­puu, lop­pu­tu­le­ma on sama, oli erot­te­lu­pe­rus­te meri­to­kra­ti­nen tai ihan vain se perin­tei­nen saa­vu­te­tun ase­man periytyminen. 

  Minua ihme­tyt­tää, mitä mer­ki­tys­tä yleen­sä­kään on sää­ty­kier­ron tuo­mi­sel­la tähän asi­aan? Kenen köy­hän elä­mää paran­taa muka se, että isoi­sä oli uppo­ri­kas tai että lap­sen­lap­ses­ta voi tul­la rikas? Tulo- ja omai­suus­ja­kau­mien mää­räy­ty­mi­sen perus­teel­la ei ole mer­kis­tys­tä nii­den poh­jal­le jou­tu­neil­le henkilöille.

  Ris­to: Lie­ni­kö

  Poten­ti­aa­li tai­puu vain pree­sen­sis­sä ja perfektissä.

  ksee: No, eikö­hän seu­raa­van romah­duk­sen jäl­keen kum­mas­tel­la taas mik­si kukaan ei (muka­mas) osan­nut ennus­taa, ettei sete­li­pai­no­jen pyö­rit­tä­mi­nen val­tion­lai­no­jen osta­mi­sek­si ollut­kaan niin hyvä idea… 

  Toi­von mukaan ihme­tel­lään lähin­nä sitä, mik­sei tuo­ta pai­net­tua rahaa dum­pat­tu poh­jal­le, jos­sa se oli­si elvyt­tä­nyt reaa­li­ta­lout­ta, vaan se ohjat­tiin talou­teen alus­ta asti supply side ‑ideo­lo­gian mukai­ses­ti ylhääl­tä, jos­sa se pää­tyi pyö­rit­tä­mään sijoituskuplaa.

  N: jot­ka ereh­tyi­vät kuvit­te­le­maan että EU-ero tai Trum­pin valin­ta toi­si takai­sin onnel­li­sen nuoruuden. 

  Luu­len, että kyse oli vihas­ta, vaih­toeh­to­jen puut­tees­ta ja pro­tes­tis­ta tek­no­kraat­tis­ta eliit­tiä vastaan.

  Lepo­ti­la zZ: Syn­nyn­näi­ses­ti heik­ko­lah­jai­set ehkä hel­pom­min tie­tä­vät, että eivät tie­dä – mikä on yksi vii­sau­den muoto. 

  Vain jos se syn­nyt­tää yleis­tä ymmär­rys­tä ja halua ottaa asiois­ta sel­vää eikä kyy­ni­syyt­tä, anti­pa­tioi­ta ja apatiaa.

  trum­pe­tis­ti: Itse asias­sa vii­mei­sen näke­mä­ni tilas­ton mukaan vas­ta toh­to­ri­ta­sol­la Clin­to­nil­la oli sel­vä etu­mat­ka, mais­te­rei­den ääniä Trump vie­lä sai hyvin lähel­le saman ver­ran. Tosin ikä­va­kioin­tia­han sii­nä­kään tilas­tos­sa ei tain­nut olla. 

  Oli­ko talou­del­li­sen taus­tan vakioin­tia? Yhdys­val­lois­sa kou­lu­tus on tätä nykyä jär­jet­tö­män kal­lis­ta, joten sii­nä tapah­tuu “luon­nol­lis­ta” kar­siu­tu­mis­ta jo ennen haku­vai­het­ta — puhu­mat­ta­kaan sen jäl­kei­sis­tä vai­heis­ta. Ole­tet­ta­vas­ti vas­ta mais­te­rin­jäl­kei­sel­lä jat­ko-opin­to­ta­sol­la talou­del­li­set läh­tö­koh­dat eivät enää pai­na niin pal­jon. Ne voi­vat jopa alkaa “hai­ta­ta” toi­seen suun­taan, sil­lä hyvis­tä läh­tö­koh­dis­ta aloit­ta­nei­den voi­si kuvi­tel­la työl­lis­ty­vän hel­pom­min ja parem­piin työ­paik­koi­hin yksi­tyi­sel­lä puolella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Sylt­ty: Jos olet ole­vi­na­si niin fik­su, mik­si et kyke­ne selit­tä­mään itsel­le­si, mik­si Foxin tai Breit­bar­tin “uuti­set” sivuu­te­taan nii­tä lukematta?

  Minus­ta tuo on ihan ensi­mäi­nen tes­ti sil­le, onko yli­pää­tän­sä kyke­ne­väi­nen jär­ke­vään yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Ja jokai­sen koh­dal­la joka ei tuo­hon kyke­ne ihme­tyt­tää, että miten ihmi­nen voi olla näin tyh­mä, vai oli­si­ko ken­ties sokea parem­pi ter­mi. En myös­kään itse oikein kek­si, mitä jär­keä täl­lais­ten puu­päi­den kans­sa on kes­kus­tel­la, ihan yhtä hyvin voi­si väi­tel­lä paa­vin kans­sa sii­tä ovat­ko kato­li­lai­set oikeassa.

  Toi­ses­sa kap­pa­lees­sa­si erin­omai­ses­ti vas­ta­sit ensim­mäi­sen kap­pa­lee­si kysy­myk­seen. Oli­sin minä­kin sii­hen osan­nut vas­ta­ta, mut­ta sääs­tit vai­van. Kiitos!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Hele­na Hämä­läi­nen: Guar­dia­nis­sa on juu­ri nyt artik­ke­li näis­tä samois­ta tee­mois­ta, joka mie­le­les­tä­ni on kai­ken huo­mion arvoi­nen. Kir­joit­ta­ja on Geor­ge Moni­bot ja tee­ma­na uus­li­be­ra­lis­min seu­rauk­set demo­kra­tial­le ( mikä taus­toit­taa brexi­tin, trum-ilmiön ja muun popu­lis­ti­sen lii­keh­din­nän – nyt ja tulevaisuudessa.) 

  Kii­tos vin­kis­tä. Kyse lie­nee täs­tä artik­ke­lis­ta.

  Kan­nat­taa muu­ten lukea myös tämä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. JY: Onko mis­sään las­ket­tu mikä oli­si ollut tulos, jos osa­val­tioi­den kaik­ki valit­si­ja­mie­het eivät meni­si­kään samal­le ehdok­kal­le, vaan äänien suhteessa?

  Osa­val­tioil­la on muu­ten täy­si vapaus päät­tää sii­tä, miten valit­si­ja­mie­hen­sä jaka­vat. Täl­lä het­kel­lä vain pari jakaa ääni­mää­rien mukaan ja kaik­ki muut anta­vat kaik­ki eni­ten ääniä saaneelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. trum­pe­tis­ti: Todis­tei­ta­han ei edes lue­ta tai var­sin­kaan sisäis­te­tä, kos­ka Fox ja Breit­bart tai muu “vale­me­dia” on ne julkaissut.

  Minul­la on tapa­na ennak­ko­luu­loi­ses­ti olet­taa, että nige­ria­lai­sen prins­sin säh­kö­pos­ti on ros­kaa, jon­ka voi hävit­tää luke­mat­ta, mut­ta ehkä juu­ri sik­si minä en ole rikastunut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Hele­na Hämä­läi­nen: Jos puo­luei­den poli­tiik­ka vahin­goit­taa äänes­tä­jää mut­ta samal­la vie hänel­tä kai­ken vai­ku­tus­val­lan sil­lä, että eri puo­luei­den poli­tii­kas­sa ei todel­li­suu­des­sa ole mer­kit­tä­viä ero­ja, niin mitä muu­ta voi teh­dä, kuin vas­tus­taa nii­tä kaikkia?

  Sehän on ihan loo­gis­ta. Mik­si sal­lia nii­den pysyä val­las­sa, joil­la ei ole muu­ta agen­daa kuin pysyä val­las­sa? Jos polii­ti­kot eivät tosia­sias­sa pää­tä mis­tään, vaan vain “kumi­lei­maa­vat” muu­al­la ennal­ta päätettyä?

  En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Mik­si äänes­tä­jät, jot­ka ovat tyy­ty­mät­tö­miä nykyi­siin val­lan­pi­tä­jiin, eivät äänes­tä val­taan sel­lai­sia ehdok­kai­ta, jot­ka ajai­si­vat hei­dän asi­aan­sa? Jot­ka aidos­ti vas­tus­tai­si­vat nyky­jär­jes­tel­män vinou­mia? Tähän juu­ri demo­kra­tia antai­si mahdollisuuden.

  Sen sijaan tyy­ty­mät­tö­mät äänes­tä­jät pro­tes­toi­vat äänes­tä­mäl­lä popu­lis­tis­ta vaih­toeh­toa, joka lupaa mitä vain tosi­asiois­ta piit­taa­mat­ta. He näpäyt­tä­vät siis nykyi­siä val­lan­pi­tä­jiä mil­lä tahan­sa vaih­toeh­dol­la, jon­ka koke­vat pro­tes­tik­si, vaik­ka se todel­li­suu­des­sa oli­si hei­tä itse­ään vastaan.

  On aina help­po syyt­tää “muu­al­la ennal­ta” teh­ty­jä pää­tök­siä. Kuka ja mis­sä ne tekee? Ket­kä ovat niin pahan­tah­toi­sia, että tie­toi­ses­ti vahin­goit­ta­vat mei­tä äänes­tä­jiä? Olen muka­na rin­ta­mas­sa, jos joku pal­jas­taa täl­lai­sen kuvion ja läh­tee sitä vas­tus­ta­maan asial­li­sel­la vaihtoehdolla.

  On lisäk­si kovin lap­sel­lis­ta väit­tää, että demo­kra­tias­sa kaik­ki, tai edes lähes kaik­ki, nyky­po­lii­ti­kot ovat mätiä. Mehän hei­dät kai olem­me itse äänes­tä­neet sin­ne valtaan.

  Olen­nai­nen kysy­mys on: mik­si demo­kra­tia toi­mii huonosti?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Mik­ko Kivi­ran­ta: Itse­kin näen että syvem­mät vir­tauk­set jois­ta vii­me tapah­tu­mat ovat oirei­ta oli­si syy­tä ymmär­tää, tai täs­tä ei hyvä seu­raa. Paluu­ta van­haan ei ole.

  Mut­ta miten noi­ta kehi­tys­kul­ku­ja vas­taan pitäi­si toi­mia, jos toi­voo että maan ja maa­il­man asiois­ta jat­kos­sa­kin pää­tet­täi­siin rationaalisesti?

  Vas­tauk­sia ei ole minul­la­kaan, toi­vot­ta­vas­ti nii­tä vie­lä syntyy.

  Kii­tos asial­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta ja kiin­nos­ta­vas­ta pohdiskelusta.

  Jos­tain kum­man syys­tä demo­kra­tia, jon­ka luu­li­si ole­van taval­li­sen ihmi­sen kan­nal­ta se mie­lek­käin vaih­toeh­to, on jou­tu­nut pai­koin jo puo­lus­tus­kan­nal­le. Auto­ri­taa­ri­set ja jopa tota­li­taa­ri­set vaih­toeh­dot nos­ta­vat suo­sio­taan, myös Euroopassa.

  Samaan aikaan län­si­mai­nen demo­kra­tia on itse­kin joten­kin sekai­sin. Äänes­tä­jät ovat muut­tu­vas­sa, glo­ba­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa tyy­ty­mät­tö­miä. Suu­ri kysy­mys on se, että mik­si he täs­sä tilan­tees­sa tyy­ty­vät näpäyt­tä­mään nykyi­siä val­lan­pi­tä­jiä? Äänes­tä­mään popu­lis­te­ja, jot­ka lupaa­vat lähin­nä sel­väs­ti val­heel­lis­ta paluu­ta men­nee­seen, sen sijaan että he haki­si­vat aidos­ti uut­ta suun­taa? Löy­tää­kö demo­kra­tia tien ulos täs­tä umpikujasta?

  Toi­sin kuin popu­lis­tit väit­tä­vät, ei help­po­ja vas­tauk­sia ole. Nii­tä vai­keam­pia vas­tauk­sia pitäi­si löy­tää, esi­mer­kik­si juu­ri avoi­mes­ti kes­kus­tel­len, mut­ta kuun­te­lee­ko äänes­tä­jä ollen­kaan täl­lais­ta keskustelua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Tämä on vain yksi näkö­kul­ma asi­aan. Kir­joi­tan niis­tä muis­ta näkö­kul­mis­ta myöhemmin.

  Tätä näkö­kul­maa vas­taan mie­les­tä­ni puhuu myös ehkä se, että ter­mi “luo­va luok­ka” ei vält­tä­mät­tä ole se rikas eliit­ti, joka glo­ba­li­saa­tios­ta hyö­tyy. Hyö­ty­jiä ovat ne, jot­ka omis­ta­vat osak­kei­ta ja kiin­teis­tö­jä — ei tar­vit­se olla kau­nis eikä edes kovin älykäs. 

  Toki Trum­pin kal­tai­set kiin­teis­tö­mo­gu­lit arvos­ta­vat kau­neut­ta mut­ta älyä? Ehkä sil­loin jos älyk­käät ihmi­set ovat samaa miel­tä hei­dän kanssaan.

  Monet mate­maa­ti­kot, tai­te­li­jat, fyy­si­kot, ohjel­moi­jat, toi­mit­ta­jat, kir­jai­li­jat ja yrit­tä­jät elä­vät koh­tuul­li­sen pie­nel­lä pal­kal­la tämän päi­vän yhteis­kun­nas­sa. Minun mie­les­tä­ni tämä on sitä luo­vaa työ­tä, joka hyö­dyt­tää yhteiskuntaa. 

  Perus­pi­la­rei­ta ovat mm. maan­vil­je­li­jät, elin­tar­vi­ke- ja ravin­to­loi­den työ­ten­ki­jät, autoii­li­jat, raken­nus­mie­het, sai­raan­hoi­ta­jat, päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­ta, polii­si, soti­laat ja palo­mie­het — perus­am­ma­tit, joi­ta ilman meil­lä ei oli­si tätä yhteis­kun­taa eivät ole pääs­seet hyö­ty­mään kuten Kork­man huomautti.

  Youn­gin teo­rian ongel­ma on, että se ei ota huo­mioon rahan pis­te­mäis­tä pai­noar­voa. Raha on ikään­kuin Eins­tei­nin suh­teel­li­suus­teo­rian mas­sa, joka vää­ris­tää ava­ruut­ta sitä enem­män mitä sitä yhdes­sä pai­kas­sa on.

  Erit­täin lah­ja­kas ihmi­nen on poik­keus­yk­si­lö eikä hänen etu­aan aja täs­sä yhteis­kun­nas­sa moni­kaan, kos­ka lah­ja­kuu­del­la ei ole mitään poliit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa hyö­dyt­tä­vää subs­tans­sia itses­sään. Esi­mer­kik­si Siplän hal­li­tuk­sen ensim­mäi­siä suu­ria ideoi­ta oli aloit­taa kou­lu­tuk­ses­ta leikkaamalla.

  Sen sijaan raha saa ihmi­set liik­keel­le. Län­si­met­ron, Tam­pe­reen rati­kan ja tun­ne­lin kal­tai­set mil­joo­na­hank­keet tuo­vat ihmi­siä yhteen ja näil­le ava­taan ovia, kos­ka ne tuo­vat varallisuutta.

  Rahan avul­la lah­ja­ton­kin voi ympä­röi­dä itsen­sä itse­ään älyk­kääm­mil­lä ihmi­sil­lä ja saa­da hei­dät työs­ken­te­le­mään jon­kun yhteis­kun­nan kan­nal­ta vähä­pä­töi­sen, mut­ta uut­ta pis­te­mäis­tä varall­suut­ta ker­ryt­tä­vän asian eteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Luo­va luok­ka ei hyö­dy glo­ba­li­saa­tios­ta kuin hal­poi­na tava­roi­na, mut­ta se hyö­tyy tek­no­lo­ses­ta mul­lis­tuk­ses­ta, kos­ka suo­rit­ta­va työ auto­ma­ti­soi­tuu, mut­ta luo­vuus ei auto­ma­ti­soi­du. Asian­tun­ti­joi­den pal­kat ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti suh­tees­sa perus­duu­na­rien palk­koi­hin niin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Pal­jon on jo peis­tä tai­tet­tu sii­tä mis­tä Trum­pin voit­to joh­tui, mut­ta sitä on vai­kea kiel­tää että Trump ja hänen esi­kun­tan­sa teki­vät juu­ri sen mitä piti­kin jot­ta he saa­vut­tai­si­vat voiton.

  Vas­taa­vas­ti demo­kraa­tit eivät teh­neet, eivät­kä tar­jon­neet pet­ty­neil­le kan­nat­ta­jil­leen mitään uut­ta vaan ”lisää sitä samaa”. Tämä vies­ti ei men­nyt peril­le siel­lä mis­sä se oli­si ollut tär­kein­tä eli vaa’ankieliosavaltioissa.

  Ohei­sen lin­kin artik­ke­lin mukaan demo­kraat­tien nyt kär­si­mä tap­pio juon­taa itse asias­sa jo Bill Clin­to­nin aikoi­hin, eli kan­san muis­ti on kui­ten­kin aika pitkä. 

  Ehdok­kaan nimi oli nyt­kin Clin­ton joten tie­det­tiin mitä oli tulossa. 

  Oba­ma jat­koi Bill Clin­to­nin aloit­ta­maa uus­li­be­raa­lia talous­po­li­tiik­ka jota demo­kraat­tien kan­nat­ta­jat vaa’ankieliosavaltiossa piti­vät pää­syyl­li­se­nä teol­li­suu­den häi­py­mi­seen ulko­mail­le ja työ­paik­ko­jen katoa­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti NAF­TA-vapaa­kaup­pa­so­pi­mus jon­ka Bill Clin­ton sol­mi oli erit­täin epä­suo­sit­tu Penn­syl­va­nian, Ohion, Mic­hi­ga­nin ja Wiscon­si­nin osa­val­tiois­sa. Tätä Trump käyt­ti tai­dok­kaas­ti hyväkseen.

  http://www.salon.com/2016/11/13/how-did-we-get-here-largely-by-way-of-bill-clinton-barack-obama-and-the-big-gop-victories-of-1994-and-2010/

  Oba­ma lupa­si Toi­voa ja Muu­tos­ta (”Hope and Chan­ge ”) mut­tei kui­ten­kaan pys­ty­nyt näi­tä herä­tet­ty­jä toi­vei­ta täyt­tä­mään riit­tä­väs­ti eli kon­kre­tia jäi puuttumaan.
  Esimerkkeinä:
  — lii­an pie­ni elvy­tys­pa­ket­ti taloudelle
  — pulaan jou­tu­nei­den asun­to­ve­lal­lis­ten aut­ta­mi­nen puuttui
  — tur­ha pyr­ki­mys republi­kaa­nien miel­lyt­tä­mi­seen ter­vey­den­huol­to­uu­dis­tuk­ses­sa (”public option” pois)
  — ammat­ti­liit­toon liit­ty­mi­sen hel­pot­ta­mi­sen tuke­mat­ta jät­tä­mi­nen (”card check”-menettely)
  — finans­si­krii­sin aiheut­ta­nei­den syyt­tä­mät­tä jättäminen

  Pari otet­ta:

  Other fai­lu­res could be added to this list, but the point should be clear: On issue after issue, deci­sion-making in a neo­li­be­ral fra­mework led to policies that fai­led to address the pres­sing needs of ordi­na­ry Ame­ricans, or fai­led to give them rea­sons to beco­me more enga­ged in the poli­tical process. Given that Democ­rats alrea­dy faced a chal­len­ge with get­ting their voters to turn out, adding more impe­di­ments was suici­dal behavior.

  For 80 years, the GOP had been the par­ty of Wall Street, whi­le Democ­rats were the par­ty of the litt­le guy. This wor­ked out well for the Democ­rats, until two con­secu­ti­ve “cent­rist” pre­si­dents moved the par­ty subs­tan­tial­ly to the right on eco­no­mic issues, era­sing a full three gene­ra­tions of his­to­ry and now lea­ving us at the mercy of — well, who knows what?

  But the big ques­tion goes far bey­ond Donald Trump, and the Democ­ra­tic Party’s latest humi­lia­tion: Who will the Democ­rats deci­de to be? Or who will take their place?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Sylt­ty: Popu­lis­ti­seen pas­kan­pu­hu­mi­seen ei ole kos­kaan mitään kun­nol­lis­ta syy­tä. Arhin­mä­ki on popu­lis­ti ja valeh­te­li­ja, Anders­son seu­rai­lee samoil­la linjoilla. 

  Siis hei­dän väi­te sii­tä, että kou­lu­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­nen on vää­rää sääs­tä­mis­tä on popu­lis­tis­ta valet­ta? Sii­nä tapauk­ses­sa kan­nat­taa romut­taa kou­lu­tus täs­sä maas­sa koko­naan. Sääs­tyy lisää rahaa muu­toin kan­nat­ta­mat­to­man kai­vos­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen. Suo­mi­han on aina ollut hal­pa­työ­maa Intian tapaan. Ei tääl­lä kou­lu­tus­ta tar­vi­ta mihin­kään. Ei hiki­pa­jois­sa luku­tai­toa tarvita.

  Vai onko hei­dän joku muu väi­te valet­ta? Täs­sä­hän ihan huo­les­tuu, kun en on eri­tyis­tä valeh­te­lua tun­nis­ta­nut. Tai­dan olla täy­si idioot­ti. Minä kun luu­lin, että se mels­kaa­mi­nen siel­lä oppo­si­tios­sa on tär­keä osa demokratiaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Luo­va luok­ka ei hyö­dy glo­ba­li­saa­tios­ta kuin hal­poi­na tava­roi­na, mut­ta se hyö­tyy tek­no­lo­ses­ta mul­lis­tuk­ses­ta, kos­ka suo­rit­ta­va työ auto­ma­ti­soi­tuu, mut­ta luo­vuus ei auto­ma­ti­soi­du. Asoamn­tun­ti­joi­den pal­kat pvat mous­seet huo­mat­ta­vas­ti suh­tees­sa perus­duu­na­rien palk­koi­hin nin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Aivan hui­pul­la hyö­dy­tään glo­baa­lis­ta kysynnästä. 

  Koko ajan kui­ten­kin kaven­tuu sen luo­van työn osuus, johon koneet eivät pys­ty. Toi­saal­ta ehkä myös syn­tyy uuden­lais­ta luo­vaa työ­tä yhtä nopeas­ti? Koneet myös tehos­ta­vat luo­van luo­kan työ­tä, mikä tar­koit­taa, että vähem­mäl­lä mää­räl­lä luo­van työn teki­jöi­tä saa­daan sama tulos. En tosin tie­dä, että onko tämän joh­dos­ta luo­van työn tulok­sien mää­rä kas­va­nut vai teki­jöi­den mää­rä las­ke­nut? Entä tulevaisuudessa? 

  Asian­tun­ti­joi­den ja duu­na­rien palk­kae­ro­jen kas­vu liit­tyy mie­les­tä­ni aivan sel­väs­ti myös mata­la­palk­ka­työ­voi­man tar­jon­nan kas­vuun. Tie­tyil­lä aloil­la val­tio on pitä­nyt huol­ta myös asian­tun­ti­ja­työn yli­tar­jon­nas­ta (huma­nis­tit, tra­de­no­mit), mut­ta joi­den­kin rutii­nin­omais­ta suo­rit­ta­vaa­kin työ­tä teke­vien ali­tar­jon­ta on edus­kun­nan avul­la tur­vat­tu, esi­merk­ki­nä lääkärit.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Vin­ha Perä: Oba­ma lupa­si Toi­voa ja Muu­tos­ta (”Hope and Chan­ge ”) mut­tei kui­ten­kaan pys­ty­nyt näi­tä herä­tet­ty­jä toi­vei­ta täyt­tä­mään riit­tä­väs­ti eli kon­kre­tia jäi puuttumaan.
  Esimerkkeinä:
  – lii­an pie­ni elvy­tys­pa­ket­ti taloudelle
  – pulaan jou­tu­nei­den asun­to­ve­lal­lis­ten aut­ta­mi­nen puuttui
  – tur­ha pyr­ki­mys republi­kaa­nien miel­lyt­tä­mi­seen ter­vey­den­huol­to­uu­dis­tuk­ses­sa (”public option” pois)
  – ammat­ti­liit­toon liit­ty­mi­sen hel­pot­ta­mi­sen tuke­mat­ta jät­tä­mi­nen (”card check”-menettely)
  – finans­si­krii­sin aiheut­ta­nei­den syyt­tä­mät­tä jättäminen

  Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisä­po­li­tii­kas­saan aikaan Oba­maca­ren, mikä on his­to­rial­li­nen saa­vu­tus, ja Fed:n yms. suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la USA:n talou­den nousuun. USA:ssa on menyt ylei­sil­lä mit­ta­reil­la mitat­tu­na jo vuo­sia koh­ta­lai­sen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. ano­nyy­mi:
  Yhdys­val­lois­sa kou­lu­tus on tätä nykyä jär­jet­tö­män kal­lis­ta, joten sii­nä tapah­tuu “luon­nol­lis­ta” kar­siu­tu­mis­ta jo ennen haku­vai­het­ta – puhu­mat­ta­kaan sen jäl­kei­sis­tä vai­heis­ta. Ole­tet­ta­vas­ti vas­ta mais­te­rin­jäl­kei­sel­lä jat­ko-opin­to­ta­sol­la talou­del­li­set läh­tö­koh­dat eivät enää pai­na niin pal­jon. Ne voi­vat jopa alkaa “hai­ta­ta” toi­seen suun­taan, sil­lä hyvis­tä läh­tö­koh­dis­ta aloit­ta­nei­den voi­si kuvi­tel­la työl­lis­ty­vän hel­pom­min ja parem­piin työ­paik­koi­hin yksi­tyi­sel­lä puolella.

  En tie­dä mis­tä, var­maan tele­vi­sios­ta, on tul­lut käsi­tys, että ame­rik­ka­lai­set nuo­ret opis­ke­le­vat kaik­ki Ivy Lea­gues­sa tai Ete­lä-Kali­for­nias­sa huip­pu­kou­luis­sa. Totuus on kui­ten­kin ihmeel­li­sem­pi. Kun hakee “Affor­dable coll­ges USA” niin saa hui­man lis­tan eri hin­tai­sis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. 320 mil­joo­nan asuk­kaan maas­sa on täy­sin mah­do­ton­ta, että kaik­ki kor­keam­pi ope­tus oli­si muu­ta­man huip­puop­pi­lai­tok­sen varas­sa. Siks toi­seks eri­lai­sia col­le­ge­ra­has­to­ja on ole­mas­sa ja veroe­tu on huo­mat­ta­va kun van­hem­mat sijoit­ta­vat jäl­ki­kas­vun­sa kou­lu­tuk­seen. Kou­lu­tuk­sen mak­sul­li­suus ei ole ongel­ma, kos­ka asia on kaik­kien tie­dos­sa, ja huip­puop­pi­lai­ta kyl­lä tue­taan kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin, mm. sti­pen­dein. Sil­le ei tie­tys­ti voi mitään, jos per­hees­sä ei arvos­te­ta kou­lu­tus­ta ja opin­tie jää kesken.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Luo­va luok­ka ei hyö­dy glo­ba­li­saa­tios­ta kuin hal­poi­na tava­roi­na, mut­ta se hyö­tyy tek­no­lo­ses­ta mul­lis­tuk­ses­ta, kos­ka suo­rit­ta­va työ auto­ma­ti­soi­tuu, mut­ta luo­vuus ei auto­ma­ti­soi­du. Asian­tun­ti­joi­den pal­kat ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti suh­tees­sa perus­duu­na­rien palk­koi­hin niin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Upea erot­te­le­va tii­vis­tys! Tämä näkö­kul­ma pitäi­si saa­da joten­kin läpi ylei­ses­sä keskustelussa.

  Popu­lis­tit kaut­ta maa­il­man sekoit­ta­vat nämä kak­si asi­aa ansiokkaasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisä­po­li­tii­kas­saan aikaan Oba­maca­ren, mikä on his­to­rial­li­nen saa­vu­tus, ja Fed:n yms. suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la USA:n talou­den nousuun. USA:ssa on menyt ylei­sil­lä mit­ta­reil­la mitat­tu­na jo vuo­sia koh­ta­lai­sen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Clin­ton kui­ten­kin hävi­si vaa­lit Oba­maca­ren takia. Se on kes­ki­luo­kan paris­sa hyvin vihat­tu jär­jes­tel­mä, kos­ka kus­tan­nus on heil­le kovin. Jot­ta jär­jes­tel­mä ei romah­tai­si, niin sii­hen ympät­tiin pakol­li­suus sakon uhal­la. Ei ole paras mark­ki­noin­ti­kei­no kun Land of the Free etc. Eikä se puis­ten nuo­lien vero­va­paus ollut muu­ta kuin type­ryy­den osoi­tus, mut­ta se muis­te­taan. Trump tie­tää aivan hyvin, mikä “kan­saa” raivostutti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisä­po­li­tii­kas­saan aikaan Oba­maca­ren, mikä on his­to­rial­li­nen saa­vu­tus, ja Fed:n yms. suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la USA:n talou­den nousuun. USA:ssa on menyt ylei­sil­lä mit­ta­reil­la mitat­tu­na jo vuo­sia koh­ta­lai­sen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Jos van­hat mer­kit pitä­vät paik­kan­sa, niin Trump saa maan­sa talou­den kural­le. Sen sit­ten seu­raa­va demo­kraat­tipre­si­dent­ti saa kor­ja­ta. Näin kävi Reagan/Bushin jäl­keen ja samoin Bush Jr:n jälkeen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Pek­ka T.: En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Mik­si äänes­tä­jät, jot­ka ovat tyy­ty­mät­tö­miä nykyi­siin val­lan­pi­tä­jiin, eivät äänes­tä val­taan sel­lai­sia ehdok­kai­ta, jot­ka ajai­si­vat hei­dän asi­aan­sa? Jot­ka aidos­ti vas­tus­tai­si­vat nyky­jär­jes­tel­män vinou­mia? Tähän juu­ri demo­kra­tia antai­si mahdollisuuden. 

  Luu­len­pa että he ovat kat­sel­leet muu­ta­man­kym­men­tä vuot­ta miten nuo demo­kra­tian puo­lus­ta­jat eivät ole mitään teh­neet ja joi­ta on vie­ty kuin lit­ran mit­taa. Pääl­le voi lisä­tä median pro­pa­gan­dan, luke­mat­to­mat ideo­lo­gi­set erot ja sen, ettei­vät he mie­les­tään ole tuol­lais­ta hen­ki­löä löy­ty­neet (tai aina­kaan sel­lais­ta, joka ei oli­si pet­tä­nyt), niin tekee mie­li äänes­tää jotain eri­lais­ta hen­ki­löä, joka “lait­taa asiat kuntoon”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Poju Ant­sa­lo: Siis hei­dän väi­te siitä, 

  Meni­kö sul­ta Anders­so­nin mini­mi­palk­ka ja 6h työ­päi­vä koko­naan ohit­se? Vai teh­dään­kö niin kuin Trum­pin kan­nat­ta­jat, nap­si­taan ohjel­mas­ta vain itsel­le mie­lui­sat palat ja nätis­ti uno­he­taan se kaik­ki muu hölmöily.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. Ehkä nuor­ten välis­tä sosi­aa­lis­ta kil­pai­lua ei edes käy­dä enää tuloe­roil­la. Kir­joit­ti­han SOik­ku­kin sii­tä kir­jan. Ehkä nuo­ret arvos­ta­vat enem­män sosi­aa­li­sia suh­tei­ta ja eriar­voi­suus on ennen­kaik­kea sosi­aa­lis­ta eikä talou­del­lis­ta. Pape­ri­työ­läi­nen voi olla iso­palk­kai­nen, mut­ta alem­mas­sa luo­kas­sa kuin pie­ni­palk­kai­nen, komea, apu­ra­ho­ja ker­jää­vä ver­baa­liak­ro­baat­ti­nen tutkija.

  täm­mö­nen tuli Soi­kul­ta vastaan:
  ” yhä useam­pi menes­ty­jä on huo­man­nut tul­leen­sa rik­kaak­si, mut­ta onnet­to­mak­si. Tämä ten­dens­si tulee yllät­tä­mään monet talous­op­pi­neet sinä päi­vä­nä, kun kes­ki­luok­kai­set työn orjat jou­kol­la päät­tä­vät nous­ta sor­ron yös­tä, arve­lee Soininvaara.”

  http://yle.fi/vintti/yle.fi/punainenlanka/juttu301f.html?tunnus=238

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Tapio: Joka tapauk­ses­sa Oba­ma sai sisä­po­li­tii­kas­saan aikaan Oba­maca­ren, mikä on his­to­rial­li­nen saa­vu­tus, ja Fed:n yms. suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la USA:n talou­den nousuun. USA:ssa on menyt ylei­sil­lä mit­ta­reil­la mitat­tu­na jo vuo­sia koh­ta­lai­sen hyvin. 

  Kat­so­taan nyt, mitä Trump saa omas­sa maas­saan aikaan.

  Oba­maca­re oli iso saa­vu­tus, mut­ta se ei kui­ten­kaan rat­kais­sut USA:n jär­jes­tel­män suu­rin­ta ongel­maa eli sitä että se on ihan hir­veän kal­lis jär­jes­tel­mä. Vuo­den 2015 kus­tan­nuk­set oli­vat 17.8% BKT:stä ja eräs ennus­te vuo­del­le 2025 on 20.1%. Ver­tai­lun vuok­si Suo­mes­sa kus­tan­nuk­set ovat vähän pääl­le 9%. USA:n jär­jes­tel­mä vaa­ti­si perus­teel­li­sen remontin. 

  Kat­so­taan tosi­aan mitä Trump sil­le tekee. Alun­pe­rin hän lupa­si kumo­ta sen mut­ta vii­mei­sin kom­ment­ti jon­ka näin oli että kaik­kein suo­si­tuim­mat osat säi­lyy eli esim. se että vakuu­tus­yh­tiön on tar­jot­ta­va vakuu­tus kai­kil­le riip­pu­mat­ta ter­vey­den­ti­las­ta. Miten tuo sit­ten toi­mi­si ilman vaa­ti­mus­ta että kai­kil­la pitää olla vakuu­tus on epäselvää.

  Talous kas­voi koh­tuul­li­ses­ti jos ver­ra­taan esim. Euroop­paan jos­sa sak­sa­lai­nen talous­op­pi (lue talous­ku­ri) jyl­lää ja talous pol­kee sit­ten lähes pai­kal­laan. Mut­ta oleel­lis­ta vaa­li­tu­lok­sen kan­nal­ta oli se miten talous kehit­tyi nois­sa vaa’an­kie­lio­sa­val­tiois­sa. Niis­sä se ei kehit­ty­nyt riittävästi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Lyhyes­ti: Trump hal­lit­si kes­kus­te­lua. Hän valit­si tee­mat ja hänes­tä puhut­tiin. Ihan sama kuka se toi­nen hedo­kas oli.,

  Suo­mes­sa Per­sut ja Soi­ni teki­vät onnis­tun­nees­ti saman — valöit­si­vat omat tee­man­sa ja muut nöy­räs­ti läh­ti­vät mukaan, eteen­kin pelok­kaat demarijohtajat. 

  Kään­nös­ma­te­ri­aa­lia löy­tyy USA:n opi­keis­ton aineis­tos­ta muu­ta­maan työ­meiehn tuu­maus­tun­tiin jat­kos­sa­kin. Ihan sel­lai­se­naan nekin ote­taan vastaan.

  Voi syys­tä kysyä oli­ko 30 000 pako­lais­ta joku kata­stro­fi Suo­mel­le, tuli­ko riko­saal­to ja rais­kaus­ten vyö­ry. ei ollut, ei tul­lut, sel­vit­ty on jopa parem­min kuin Tal­vi­vaa­ran kans­sa. Sil­ti tuo­ta valeh­te­lua kat­sel­laan ihan tum­put suo­ra­na. sama jouk­ko syyt­tää medi­aa puo­lu­eel­li­siek­si, kun hei­dän valeh­te­lu­aan ja vali­koi­vaa sanan­va­paut­taan ei julis­te­ta ilol­la. No, niin­pä… voi sitä uhriu­tu­mi­sen tus­kaa. Lisää on tulos­sa, se toi­mii ja nor­maa­li yhteis­kun­ta ei saa sitä kuriin sit­ten mil­lään. Huo­no käy­tös on uusi nor­maa­li, kiusaa­ja aina voit­taa — sen me muis­tam­me koulusta. 

  Valeh­te­le­mal­la enem­män, puhu­mal­la seka­via ja yli­pää­tään ärsyt­tä­mäl­lä saa muut teke­mään seka­vaa soper­te­le­vaa selit­tä­mis­tä — juu­ri niis­tä vali­tuis­ta teemoista.

  Tek­no­lo­gi­ses­ti Trump oli myös edel­lä­kä­vi­jä. Jos 2008 Oba­ma osa­si hyö­dyn­tää some-vies­te­jä niin Tru­pin orga­ni­saa­tio­na hyö­dyn­si Face­boo­kin, Twit­te­rin ja Googlen ana­ly­tiik­kaa ja alu­eel­lis­ta pro­fi­loin­tia, siis mark­ki­noin­nin uusia kehit­ty­nei­tä työkaluja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. Poju Ant­sa­lo: Siis hei­dän väi­te sii­tä, että kou­lu­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­nen on vää­rää sääs­tä­mis­tä on popu­lis­tis­ta valetta?

  Joo, kou­lu­tuk­ses­sa pitää sääs­tää ja ohja­ta rahaa tuot­ta­vaan kou­lu­tuk­seen. Huoh, kuin­ka vai­kea on tämä­kin ymmärtää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Luo­va luok­ka ei hyö­dy glo­ba­li­saa­tios­ta kuin hal­poi­na tava­roi­na, mut­ta se hyö­tyy tek­no­lo­ses­ta mul­lis­tuk­ses­ta, kos­ka suo­rit­ta­va työ auto­ma­ti­soi­tuu, mut­ta luo­vuus ei auto­ma­ti­soi­du. Asian­tun­ti­joi­den pal­kat ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti suh­tees­sa perus­duu­na­rien palk­koi­hin niin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Asian­tu­ti­joi­den lisäk­si robo­tit eivät kor­vaa human touc­hia (mikä lie suomeksi).Siksi nai­set ovat uuden talou­den voit­ta­jia älyk­käi­den mies­ten ja nais­ten lisäk­si. Mie­hiä syri­tään asia­kas­pal­ve­lu­hom­mien rek­ry­toin­nis­sa ja ihan syys­tä. Asiak­kaal­la on oikeus halu­ta mitä haluaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. JTS:
  Voi syys­tä kysyä oli­ko 30 000 pako­lais­ta joku kata­stro­fi Suo­mel­le, tuli­ko riko­saal­to ja rais­kaus­ten vyö­ry. ei ollut, ei tul­lut, sel­vit­ty on jopa parem­min kuin Tal­vi­vaa­ran kans­sa. Sil­ti tuo­ta valeh­te­lua kat­sel­laan ihan tum­put suo­ra­na. sama jouk­ko syyt­tää medi­aa puo­lu­eel­li­siek­si, kun hei­dän valeh­te­lu­aan ja vali­koi­vaa sanan­va­paut­taan ei julis­te­ta ilolla. 

  Joo, ei Suo­mi kaa­tu­nut 30 000:nteen sen enem­pää kuin Tal­vi­vaa­raan­kaan. Mut­ta kum­pi tuli kal­liim­mak­si? Oli­ko kum­pi­kaan niin hyö­dyl­li­siä kuin hank­kei­den puu­ha­mie­het esit­ti­vät? Oli­ko syy­tä olla etu­kä­teen ja ajan­koh­tai­ses­ti kriit­ti­nen kum­paa­kaan koh­taan? Entä jos ote­taan vuo­sit­tain uudet 30 000 + uusi Tal­vi­vaa­ra, joko koh­ta Suo­mi kaa­tuu? Oli­si­ko syy­tä kriit­ti­syy­teen, sil­tä varal­ta, että sama meno jatkuu?

  Median puo­lu­eel­li­suu­des­ta voi­si kai­vaa kym­me­niä esi­merk­ke­jä, ihan siis puh­taas­ta valeh­te­lus­ta tai tapauk­sis­ta, jois­sa kah­des­ta ident­ti­ses­tä tapauk­ses­ta on uuti­soi­tu toi­nen lööp­piin vetäen ja toi­nen pimit­täen, jot­ta unel­ma eläi­si. Mut­ta tur­haa­han se oli­si, kos­ka olem­me jo post-dis­kus­sio­nis­ti­sel­la aika­kau­del­la. Tämä aika­kausi on tar­koi­tet­tu omis­sa kuplis­sa vihan ja hal­vek­sun­nan kerää­mi­seen nii­tä toi­sia vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Poju Ant­sa­lo: Siis hei­dän väi­te sii­tä, että kou­lu­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­nen on vää­rää sääs­tä­mis­tä on popu­lis­tis­ta valet­ta? Sii­nä tapauk­ses­sa kan­nat­taa romut­taa kou­lu­tus täs­sä maas­sa kokonaan. 

  Ei kai kukaan ehdot­ta­nut lopet­ta­maan kou­lu­tus­ta. Yhtä­lail­la voi­si vas­ta­väit­tee­nä heit­tää toi­sen puo­len jär­jet­tö­myy­den, että “Sii­nä tapauk­ses­sa kan­nat­taa sat­sa­ta koko vero­ker­ty­mä koulutukseen”.

  Point­ti­ni rau­ta­lan­gas­ta siis se, ettei opti­mi voi olla ikui­nen kou­lu­tuk­sen ja sen rahoi­tuk­sen lisää­mi­nen. Jos­sain on sekin pis­te, jos­sa yhteis­kun­ta sat­saa lii­kaa kou­lu­tuk­seen ja var­sin­kin vää­rän­lai­seen kou­lu­tuk­seen. Sitä en tie­dä kum­mal­la puo­lel­la tuo­ta pis­tet­tä nyt olem­me, mut­ta eipä tuon pis­teen sel­vit­tä­mi­nen tun­nu ketään muu­ta­kaan kiin­nos­ta­van, kes­kus­te­lu käy­dään vain “lisää”/“vähemmän” — lin­jal­la ilman sen kum­mem­paa analyysia.
  Esi­merk­ki­nä kui­ten­kin erääs­sä maa­il­man rik­kaim­mis­ta ja hyvin­voi­vim­mis­ta val­tiois­ta, Sveit­sis­sä, kou­lu­tus­ta­so on huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi kuin Suo­mes­sa. No yksit­täi­nen esi­merk­ki jne.., tiedän.
  .….….….…

  Oba­maca­re ei muu­ten vält­tä­mät­tä ollut kovin­kaan suo­sit­tu edes köy­him­pien jou­kos­sa. Erääs­sä luke­mas­sa­ni pres­san­vaa­li­gal­lu­pis­sa jopa 90% vas­tus­ti sitä. Aina­kin joi­den­kin väit­tei­den mukaan se ajaa köy­hät ahdin­koon pakot­taes­saan hei­dät mak­sa­maan kal­liis­ta vakuu­tuk­sis­ta. Itse en ole asi­aan pereh­ty­nyt tar­kem­min, voi olla että tuo ame­rik­ka­lai­sel­ta kuu­le­ma­ni väi­te on vää­rin­kä­si­tys tai propagandaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Artik­ke­lis­sa on ihan hyviä pointteja.

  Vasem­mis­to menet­ti otteen­sa kun halun­nut enää sat­sa­ta val­koi­siin mie­hiin. Nai­set, maa­han­muut­ta­jat, vähem­mis­töt, femi­nis­tit, mus­tat, homot, les­bot nousi­vat agen­dan kär­keen. Mie­het sai­vat kuul­la ole­van “etuoi­keu­tet­tu­ja”. Tämä antoi mah­dol­li­suu­den popu­lis­ti­sen oikeis­ton nousulle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Lepo­ti­la zZ: Ei tosi­aan vält­tä­mät­tä. Riip­puu­nee sii­tä kum­pi on pai­kal­la ensim­mäi­se­nä. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si ste­reo­ty­pioi­den käyt­tö argu­men­toin­nis­sa tar­koit­taa yleen­sä sitä, että ste­reo­ty­pian edus­ta­vuu­den arvioin­ti unohtuu. 

  Tai sit­ten ei vaan koe tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si aina ja kaik­kial­la sel­vit­tää ilmiön jokais­ta teki­jää ja piir­ret­tä tar­kas­ti. Kuten täs­sä­kin ket­jus­sa parem­mis­tol­ta näh­ty, niin ste­reo­ty­pia Trum­pin äänes­tä­jis­tä mata­lam­min kou­lu­te­tuis­ta on hyvä ja oikea­mie­li­nen ste­reo­ty­pia, etkä sinä­kään var­maan sii­nä näe mitään vää­rää. En minä­kään jos se edes kes­ki­mää­rin pitää paik­kan­sa, mut­ta sekään ei ole aivan sel­vää täs­sä tapauksessa.

  Lepo­ti­la zZ:

  Mitä miel­tä sinä olet nimit­te­lys­tä, onko kysees­sä tun­ne­pi­toi­nen lei­maa­mi­nen vai voi­ko olla kysees­sä asia­pi­toi­nen argu­men­toin­ti? Olin kuvi­tel­lut, että poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ilmi­sel­vä vas­tus­ta­jien nimit­te­ly, esi­mer­kik­si valehtelijoiksi,ei ole sal­lit­tua. Tuli­si kes­kit­tyä asioi­hin, ei henkilöihin. 

  Ei kai poli­tii­kas­sa sinän­sä sään­tö­jä ole, laki ja äänes­tä­jät­hän ne rat­kai­se­vat, ei poliit­ti­nen kor­rek­tius itsei­sar­vo­na. Ei nimit­te­ly yleen­sä ole suo­ta­vaa, toi­saal­ta jois­sain har­vois­sa tapauk­sis­sa sen voi ymmär­tää, jos perus­tel­tu hal­vek­sun­ta koh­det­ta koh­taan on niin vah­vaa. Tosin Trum­pin tapauk­ses­sa ei oikeas­taan voi­nut olla täs­tä kyse, kii­tos­pu­hees­saan­kin kehui Clin­to­nia. Mii­nus siis Trum­pil­le täs­tä minul­ta­kin, mut­ta se on vain yksi teki­jä kokonaisuudessa.

  Lepo­ti­la zZ:

  Poli­tico leh­den mukaan Demo­kraa­tit eivät onnis­tu­neet luo­maan yhtä lail­la tart­tu­via nega­tii­vi­sia lem­pi­ni­miä kuin Trump. Oli­ko­han tuos­sa yksi Trum­pin menes­tyk­sen salai­suus? Trump osaa tuo­da poli­tii­kan kan­san tasolle. 

  Yri­tyk­sen puut­tees­ta ei kyl­lä voi Trum­pin vas­tus­ta­jia­kaan syyt­tää, kai­ken­lais­ta kou­lu­kiusaa­ja-nat­sis­ti-rais­ku­ria sai kuulla.

  Lepo­ti­la zZ:

  Popu­lis­min kan­nat­ta­ja tar­vit­see jon­kin seli­tyk­sen sil­le, mik­si suu­rin osa tie­do­tus­vä­li­neis­tä jul­kai­see pää­asias­sa arvoil­taan vir­heel­li­siä artik­ke­lei­ta ja uutis­lä­he­tyk­siä. Kos­ka popu­lis­min kan­nat­ta­jan maa­il­ma­ku­va on oikea, täy­tyy medioi­den anta­man kuvan olla vää­rä. Miten on seli­tet­tä­vis­sä, että lukui­sat toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mat mediat ovat niin värit­ty­nei­tä ja vie­lä­pä samaan suun­taan? Jon­kun­han siel­lä täy­tyy vedel­lä naruis­ta, vai mitä?

  Kuplat. Toi­mit­ta­jat itse­kin ovat jo myön­tä­neet näi­den vai­kut­ta­van heihin.
  +
  Toi­mit­ta­jat ovat sopu­lei­ta, lau­mae­läi­miä ja kaut­ta län­si­maa­il­man kal­lel­laan libe­raa­liin suun­taan jo kou­lu­tuk­seen vali­koi­tu­mi­sen kaut­ta ja kou­lu­tusai­kai­sen arvo-ohjauk­sen myö­tä. Aivan toi­sen­lai­sia uuti­sia sai­sim­me, jos vah­vem­paan logiik­kaan kyke­ne­vät diplo­mi-insi­nöö­rit teki­si­vät uuti­set, vaan heil­lä on mui­ta into­hi­mon koh­tei­ta. Kun kui­ten­kin on tie­dos­sa, että dip­pains­sien arvo­maa­il­ma on kes­ki­mää­rin hyvin eri­lai­nen kuin toi­mit­ta­jien, niin et voi vedo­ta toi­mit­ta­jien abso­luut­ti­seen oikeas­sao­loon ja popu­lis­tien tyh­myy­teen, sil­lä ei kai kukaan oikeas­ti luu­le dip­pains­se­jä tyh­mem­mik­si kuin toi­mit­ta­jia? Sitä­pait­si on myös sitä vää­rä­mie­lis­tä medi­aa, ei tosin Suo­mes­sa, mut­ta Bri­tan­nias­sa oli lukui­sia brexi­tiä kan­nat­ta­via leh­tiä ja USA:sssakin joku­nen Trum­pia kan­nat­ta­nut. Venä­jäl­lä jopa enem­mis­tö medias­ta on kon­ser­va­tii­vis-natio­na­lis­tis­ta. Meil­lä Suo­mes­sa tämä puo­li medias­ta on lähin­nä yhden venä­läi­suo­ma­lais­taus­tai­sen uuses­pan­ja­lai­sen hör­hön käsissä.

  Sala­liit­to­teo­rioi­ta­kin val­ta­me­dian taus­tak­si näkee esi­tet­tä­vän, mut­ta itse en näe mitään sala­liit­toa tar­peel­li­sek­si. Kyse on mie­les­tä­ni enem­män ja toden­nä­köi­sem­min vain sii­tä mil­lai­sia ihmi­siä toi­mit­ta­jik­si hakeutuu.

  Lepo­ti­la zZ:

  Jokin vir­he täs­sä anta­mas­sa­si kuvas­sa on. Joh­ta­ja­ta­so suh­tau­tuu myön­tei­sim­min Trum­piin, mut­ta ilmei­ses­ti heil­lä ole kui­ten­kaan joh­ta­jan ase­mas­taan huo­li­mat­ta ole todel­lis­ta val­taa, kos­ka hei­dän ylä­puo­lel­laan on “mielipide-eliitti”.Johtajien täy­tyy siis myö­täil­lä jota­kin pien­tä ja rajat­tua ryh­mää (“mie­li­pi­de-eliit­ti”). Ker­ro tar­kem­min, kuin­ka tämä toi­mii. Olet­ko fir­man omis­ta­ja? Kuin­ka “mie­li­pi­de-eliit­ti” on uhan­nut sinua? 

  Niin, ei tie­ten­kään yksit­täi­nen joh­ta­ja mitään mah­da mie­li­pi­de-elii­til­le, joka koos­tuu agres­sii­vi­ses­ta lau­mas­ta. Ei yksit­täi­sen joh­ta­jan val­ta ulo­tu kuin yri­tyk­sen­sä lii­ke­toi­min­taan ja sii­nä­kin vain sii­hen miten sitä par­hai­ten tuot­ta­vim­mak­si hioi­si. Em. syis­tä joh­ta­jil­la ei myös­kään ole motii­via yhdis­tää voi­mi­aan käy­däk­seen mie­li­pi­de-eliit­tiä vas­taan, ei se vaan kuu­lu hei­dän toimeensa.
  Ei se mie­li­pi­de-eliit­ti aivan pie­ni­kään ole, mut­ta ei myös­kään niin suu­ri kuin luu­le­vat ja anta­vat ymmär­tää mediayk­sin­val­tan­sa (Suo­mes­sa) kautta.

  Itse­ni koke­ma uhka näkyy mm. sii­nä, että kir­joi­tan näis­tä asiois­ta anonyymisti.

  Lepo­ti­la zZ:

  Poli­tiik­ka on tulen­herk­kä aihe, ja ehkä hyväs­tä syys­tä­kin sitä väl­tel­lään työ­pai­koil­la. Kyl­lä minul­la­kin on joi­den­kin puhee­nai­hei­den suh­teen jon­kin­lais­ta itse­sen­suu­ria, kos­ka en usko, että niis­tä saa syn­ty­mään mie­le­käs­tä kes­kus­te­lua työpaikalla. 

  Täs­sä vas­ta­sit sii­hen miten mie­li­pi­de-eliit­ti vai­kut­taa. Ihmi­set vai­ke­ne­vat, kos­ka eivät halua sosi­aa­li­sia vai­ku­tuk­sia, häpeä­ran­gais­tuk­sia ja jopa työ­uraan­sa hait­taa­via “tuo­mioi­ta”.

  Lepo­ti­la zZ:
  Mie­les­tä­ni oli tar­peek­si sel­vää, että en puhu­nut älyk­kyys­osa­mää­räs­tä, mut­ta ehkä olin väärässä. 

  Älyk­kyys­osa­mää­rä on ylei­sin tapa mää­rit­tää älyk­kyyt­tä / tyh­myyt­tä. Saat toki esit­tää mui­ta­kin, mut­ta kun ker­ran aloit luo­kit­te­le­maan vää­rä­mie­li­siä tyh­mik­si, niin täy­tyy­hän meil­lä joku mit­ta­ri tyh­myy­del­le olla. Vai onko se vain eri­mie­li­syys sinun kanssasi?

  Lepo­ti­la zZ:

  Älyk­kyys­osa­mää­rä­hän on käsit­tääk­se­ni mää­ri­tel­ty syn­ny­näi­sek­si – eli sitä ei voi har­joit­te­lul­la parantaa.

  Ei se kyl­lä sitä puh­taas­ti ole, vaan mm. kou­lu­tus vai­kut­taa älyk­kyys­osa­mää­rä­pis­tei­siin, aina­kin siis ylei­sim­min käy­te­tyis­sä kokeis­sa. Ei ehkä pitäi­si ihan­teel­li­ses­ti, mut­ta näin vaan on.

  Lepo­ti­la zZ:

  Mikä sii­nä on, että ihmi­set esit­tä­vät mie­li­pi­tei­tä, mut­ta eivät tee esi­mer­kik­si 15 minuu­tin hakua aihees­ta – yrit­täen kumo­ta oman mielipiteensä.

  No suu­rin osa­han ei suos­tu tar­kas­te­le­maan näkö­kul­maan­sa edes sil­loin, kun joku toi­nen tekee val­miik­si sen 15 minun googlauk­sen ja lyö todis­teet tis­kiin. Täs­sä­kin ket­jus­sa on ylpeäs­ti todet­tu, ettei vää­rä­mie­lis­tä medi­aa kan­na­ta lain­kaan lukea, sano­koon se sit­ten mitä hyvän­sä, mil­lä todis­teil­la tahan­sa. Kon­ser­va­tii­vis-popu­lis­teil­la sen­tään har­voin on aivan noin sokea näkö­kul­ma val­ta­me­di­aa koh­taan, vaan jutut sen­tään lue­taan ja pun­ni­taan kriit­ti­ses­ti, jos­kus lii­an­kin kriit­ti­ses­ti, mut­ta kui­ten­kin lue­taan, eikä suo­ral­ta kädel­tä tode­ta vain jul­kai­sun nimes­tä, että “valet­ta!”.

  Lepo­ti­la zZ:

  Luot siis ste­reo­ty­pian “oikea­mie­li­ses­tä”, jol­la herät­te­let tun­ne­reak­tio­ta luki­jas­sa. Oli­sin kiin­nos­tu­neem­pi luke­maan loo­gi­sia perus­te­lui­ta, sil­le, miten Trum­pin valin­ta hyö­dyt­tää kes­ki­luok­kaa tosia­sial­li­ses­ti. Esi­mer­kik­si: otat jon­kin Trum­pin ohjel­ma­koh­dan, arvioit sen toteut­ta­mi­sen toden­nä­köi­syy­den, sen toteut­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set, ja sen kuin­ka se paran­taa köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan tule­vai­suu­den näkymiä.

  En pyri herät­te­le­mään tun­tei­ta, oikea­mie­li­nen nyt vaan on mie­les­tä­ni kuvaa­va, napak­ka sana. Jokais­ta ilmiö­tä ei aina sii­tä kir­joit­taes­saan voi eikä jak­sa kuvail­la juur­ta jak­saen, var­maan meil­le kai­kil­le nyt kui­ten­kin on sel­vää mis­tä suun­nil­leen on kyse?

  Ei täl­lä pals­tal­la var­maan tila rii­tä poh­ti­maan Trum­pin lin­jauk­sia sen syväl­li­sem­min. Aiem­mas­sa ket­jus­sa olen toden­nut, että yksi suu­rim­pia syi­tä on vain hei­mou­tu­mi­nen, ne toi­set ovat mei­tä vas­taan, jol­loin kan­na­te­taan mei­dän mies­tä mie­hen lin­jauk­sis­ta riip­pu­mat­ta. Yksi suu­rim­pia toi­vei­ta lie­nee val­koi­sen hete­ro­mie­hen syyl­lis­tä­mi­sen ja eriar­vois­ta­mi­sen vähen­tä­mi­nen. “Libe­raa­lit” hyvik­set ovat monen mie­les­tä jo kau­an sit­ten ylit­tä­neet koh­tuu­den rajat ajaes­saan “hei­kom­pien” etua. Asiat käsi­tel­lään aina niin, että VHM saa­daan suu­rim­mak­si syyl­li­sek­si, tilas­tot ja muut fak­tat voi­daan ohit­taa tai muo­ka­ta tähän nar­ra­tii­viin sopi­vik­si. Yhä useam­pi ei enää jak­sa tätä. Uusim­pa­na esi­merk­ki­nä meil­lä Suo­mes­sa Vasem­mis­to­liit­to alkoi möy­höä­mi­sen sii­tä, että johon­kin joh­ta­jan­vir­koi­hin Hel­sin­gin kau­pun­gil­la oli yksi (1) mies lii­kaa tar­jol­la, kun aina pitäi­si päte­vyyk­sis­tä riip­pu­mat­ta olla tasan yhtä mon­ta tai enem­män nai­sia kuin mie­hiä. Jen­keis­sä var­maan Black lives mat­ter on saa­nut monet val­koi­set äänes­tä­mään Trum­pia, sekin lii­ke perus­tuu pit­käl­ti val­hee­seen sii­tä, että val­koi­nen polii­si suo­ras­taan vai­noai­si mus­tai­hoi­sia, vaik­ka pidä­tys­ti­lan­teis­sa jopa useam­min val­koi­set jou­tu­vat ammu­tuik­si ja toi­saal­ta ampu­ji­na­kin on myös mus­tia, ei siis ole niin­kään rasis­mis­ta kyse kuin maan ja polii­sin aseen­käyt­tö­kult­tuu­ris­ta, ihon­vä­reis­tä viis.

  Eli aina­kin itsel­le­ni Trum­pin ja mui­den pahis­ten kan­nat­ta­mi­sen syy­nä on hen­ki­sen elin­ti­lan lisää­mi­sen toi­ve. Parem­mis­to halu­aa jat­ku­vas­ti kaven­taa VHM:n tilaa, heil­le mikään ei rii­tä. Nyt on monen mie­les­tä täs­sä­kin jo yli­tet­ty se opti­mi­pis­te, olkoon sit­ten kyse mis­tä vaan vähem­mis­töis­tä tai nai­sis­ta. Lisäk­si on kyse parem­mis­ton rai­vok­kuu­des­ta, minä­kin olin muu­ta­ma vuo­si sit­ten suvait­se­vai­nen viher­va­sem­mis­to­lais­hen­ki­nen, mut­ta sit­ten tör­mä­sin mili­tant­ti­pa­rem­mis­toon, joil­le olin vihol­li­nen, kun en aina ja kai­kes­sa suos­tu­nut vihaa­maan täy­sil­lä VHM:iä, vaan pyrin näke­mään asiat objek­tii­vi­ses­ti. “Mei­dän puo­lel­la tai mei­tä vastaan”-ajattelu siis teki minus­ta pahan.

  Näil­lä perus­teil­la luu­len monen mate­ria­lis­ti­seen eliit­tiin kuu­lu­van­kin äänes­tä­vän popu­lis­te­ja. Lisäk­si on toki myös talous­ky­sy­myk­siä, kaik­ki eivät vält­tä­mät­tä usko sii­hen unelm­maan, että mei­dän raho­jem­me jaka­mi­nen kaik­kiin ilman­suun­tiin maa­il­man­pa­ran­nus­hen­ges­sä oli­si parhaaksemme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. ano­nyy­mi: Luu­len­pa että he ovat kat­sel­leet muu­ta­man­kym­men­tä vuot­ta miten nuo demo­kra­tian puo­lus­ta­jat eivät ole mitään teh­neet ja joi­ta on vie­ty kuin lit­ran mit­taa. Pääl­le voi lisä­tä median pro­pa­gan­dan, luke­mat­to­mat ideo­lo­gi­set erot ja sen, ettei­vät he mie­les­tään ole tuol­lais­ta hen­ki­löä löy­ty­neet (tai aina­kaan sel­lais­ta, joka ei oli­si pet­tä­nyt), niin tekee mie­li äänes­tää jotain eri­lais­ta hen­ki­löä, joka “lait­taa asiat kuntoon”.

  En ymmär­rä vie­lä­kään logiikkaa:
  — mitä demo­kra­tian puo­lus­ta­jien oli­si pitä­nyt teh­dä, että se tyy­dyt­täi­si näi­tä nyky­val­lan näpäyt­tä­jiä (siis kai­ken sen lisäk­si mitä he ovat tehneet)?
  — kuka demo­kra­tias­sa hal­lit­see, jos polii­tik­ko­ja vie­dään kuin lit­ran mittaa?
  — mitä pro­pa­gan­daa media ajaa noin yksi­mie­li­ses­ti läpi?
  — eivät­kö ideo­lo­gi­set erot ole hyväksyttäviä?
  — jos joku ei löy­dä samaa miel­tä ole­vaa polii­tik­koa niin sit­ten ilmei­ses­ti kukaan ei ole hänen kans­saan samaa miel­tä — miten hän siis edes kuvit­te­lee, että hänen tah­ton­sa voi­si toteutua?
  — pet­tä­vät­kö todel­la­kin kaik­ki poliitikot?

  Ja jos tilan­ne todel­la­kin oli­si näin paha niin mik­si sil­ti äänes­tää mah­dot­to­mia lupaa­vaa ja siis väki­sin­kin lupauk­sen­sa myö­hem­min pet­tä­vää populistia?

  Yhteis­kun­ta on todel­la­kin huo­nos­sa jamas­sa, jos kovin olen­nai­nen osa äänes­tä­jis­tä halu­aa näyt­tää sil­le vain kes­ki­sor­mea. Mitä he halua­vat? Mitä mei­dän pitäi­si tehdä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. newy­or­kis­ta: Clin­ton kui­ten­kin hävi­si vaa­li­tO­ba­maca­ren takia. Se on kes­ki­luo­kan paris­sa hyvin vihat­tu jär­jes­tel­mä, kos­ka kus­tan­nus on heil­le kovin. Jot­ta jär­jes­tel­mä ei romah­tai­si, niin sii­hen ympät­tiin pakol­li­suus sakon uhal­la. Ei ole paras mark­ki­noin­ti­kei­no kun Land of the Free etc. Eikä se puis­ten nuo­lien vero­va­paus ollut muu­ta kuin type­ryy­den osoi­tus, mut­ta se muis­te­taan. Trump tie­tää aivan hyvin, mikä “kan­saa” raivostutti.

  Tot­ta. Trump hyö­dyn­si kam­pan­jas­saan yli­pää­tän­sä “täs­sä ja nyt”- ele­ment­te­jä, tule­vai­suu­des­ta viis. 

  Esim. Oba­maca­re on täl­lä het­kel­lä kal­lis, mut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä se toden­nä­köi­ses­ti hal­pe­nee. Sii­nä on osioi­ta, joil­la kan­nus­te­taan enna­koi­vaan ter­veys­huol­toon ja sai­raa­loi­den kes­ki­näi­seen kil­pai­luun. Oba­maca­ren kat­ta­vuus on tois­tai­sek­si huo­no, sil­lä ter­veet eivät ole sii­hen innol­la ilmoit­tau­tu­neet. Myös tämä nos­taa sen nykyis­tä hintaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. GOLAJTTI:
  Ehkä nuor­ten välis­tä sosi­aa­lis­ta kil­pai­lua ei edes käy­dä enää tuloe­roil­la. Kir­joit­ti­han SOik­ku­kin sii­tä kir­jan. Ehkä nuo­ret arvos­ta­vat enem­män sosi­aa­li­sia suh­tei­ta ja eriar­voi­suus on ennen­kaik­kea sosi­aa­lis­ta eikä talou­del­lis­ta. Pape­ri­työ­läi­nen voi olla iso­palk­kai­nen, mut­ta alem­mas­sa luo­kas­sa kuin pie­ni­palk­kai­nen, komea, apu­ra­ho­ja ker­jää­vä ver­baa­liak­ro­baat­ti­nen tutkija.

  Tai sit­ten nuo­ret eivät enne­kään, saa­ti nyt, ole kil­pail­leet tuloe­roil­la, vaan yrit­tä­vät saa­da elan­non ja mas­sii, että voi ostaa­kin jotakin.

  Oikea” Soik­ku on Suo­men tun­ne­tuim­pia her­ba­lis­te­ja. Tie­naa sil­lä ihan hyvin massii.
  https://www.youtube.com/channel/UCawV83tUdMD-fZny7Ol0PQg

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. JTS: Lyhyes­ti: Trump hal­lit­si kes­kus­te­lua. Hän valit­si tee­mat ja hänes­tä puhuttiin. 

  Mies on media-ammat­ti­lai­nen ja kaik­ki tie­do­tus­vä­li­neet antoi­vat hänel­le ilmais­ta main­osai­kaa, kos­ka hän veti katsojia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. Sylt­ty: Meni­kö sul­ta Anders­so­nin mini­mi­palk­ka ja 6h työ­päi­vä koko­naan ohitse? 

  Ei men­nyt ohit­se, mut­ta mis­sä se valeh­te­lu on? Eihän tuos­sa ole edes vää­ris­te­lyä. 6 tun­nin työ­päi­vä­hän on aivan loo­gi­nen ehdo­tus maa­il­mas­sa, jos­sa työn tuot­ta­vuu­den kas­vu on vapaut­ta­nut työn­te­ki­jän raa­ta­mi­sel­ta. Kyse­hän on vain sii­tä, että tuot­ta­vuu­den kas­vu ulos­mi­ta­taan työn­te­ki­jän vapaa-aika­na eikä joh­ta­jien optioi­na. Mik­si ulos­mit­taus pitäi­si aina tapah­tua vain hyvä­osais­ten hyväk­si? Aivan loo­gi­nen ulos­tu­lo siis poli­tii­kan vasem­mal­ta lai­dal­ta. Miten ihmees­sä tuo on valeh­te­lua tai edes populismia? 

  Mini­mi­pal­kal­la tar­koi­tat ilmei­ses­ti nol­la­so­pi­mus­kiel­toa? Oli miten oli, en tajua mitä valeh­te­lua näi­hin liit­tyy. Maa­il­mas­ta on tul­lut 80-luvun jäl­keen ihmeel­li­sen oikeis­to­lai­nen ja vasem­mis­toa mus­ta­maa­la­taan min­kä ehdi­tään samal­la kuin oikeis­toa ihan­noi­daan. Yhteis­kun­ta ajau­tuu krii­siin, kun vasem­mis­to aje­taan mar­gi­naa­liin. Koh­ta puo­let suo­ma­lais­ta ovat köy­hä­lis­töä ja joku päi­vä menee kup­pi nurin. Sit­ten pol­te­taan päreet ja autot. En hakua mois­ta maal­lem­me. Vasem­mis­tol­la pitäi­si antaa se tila, mikä sil­le kuu­luu osa­na poliit­tis­ta tasa­pai­noa. Jos täs­sä joku on valeh­del­lut niin Stubb nii­den 10 % vai 90 % sekoi­lu­jen­sa kans­sa. Sipi­lä toden­nä­köi­ses­ti valeh­te­lee Ter­ra­fa­men suh­teen. Eli osa­taan sitä oikeall­la­kin lai­dal­la kenkkuroida.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. Mä luin jo yli 20 vuot­ta sit­ten venä­läis­syn­tyi­sen Vla­di­mir Voi­nio­vitshin kir­joit­ta­man romaa­nin “Moscow 2042” (ilmes­ty­nyt 1987) joka oli satii­ri Neu­vos­to­lii­tos­ta. Sen mukaan Uusi Tsaa­ri palaa val­taan vuon­na 2042.
  No pala­si­han hän mut­ta vuo­si oli 2000.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Asian­tun­ti­joi­den pal­kat ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti suh­tees­sa perus­duu­na­rien palk­koi­hin niin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissa.

  Asian­tun­ti­joi­den­kin työ­elä­män elin­kaa­ri lyhe­nee, jos ihmi­sen elä­mä kes­tää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asian­tun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikä­vuo­det 25–45? Esin kou­lut­tau­dut yli­opis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työ­elä­mäs­sä, jona aika­na opin­to­si alka­vat van­he­ta ja lopul­ta jos­sain 50 ikä­vuo­den kor­vil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Se oli­si vain n. 22% ihmi­sen eli­niäs­tä. Jos sii­tä puo­let on jotain toh­to­ri­tut­ki­jan apu­ra­ha­palk­kaa, niin miten käy eläk­keen? Ja moni voi sanoa, että täl­löin­kin tut­ki­ja on ollut onne­kas [1]

  Jos tätä ver­taa perin­tei­seen duu­na­rin ammat­tiin, sii­nä työt aloi­te­taan 18 vuo­ti­aa­na ja lope­te­taan vaik­ka 63 vuo­ti­aa­na niin samal­la elin­kaa­rio­dot­teel­la työs­sä­oloai­ka kes­täi­si 50% ihmi­sen elä­mäs­tä ((63–18)/90) = 0.5

  Asian­tun­ti­joil­la­kin siis on täs­sä ongel­ma: tuo jäl­jel­le­jää­vä 75% eli­na­jas­ta hen­ki­lö ei vält­tä­mät­tä ole asiantuntija.

  Alo­jen välil­lä on toki ero­ja, mut­ta jos puhu­taan tek­no­lo­gi­aan sidok­sis­sa ole­vis­ta alois­ta, uudis­tu­mis­vauh­ti on usein aika kova ja ei ole loo­gis­ta aja­tel­la, että samaan aikaan asian­tun­ti­jan työ muut­tuu haas­ta­vam­mak­si ja toi­saal­ta asian­tun­ti­joi­den kyky uudel­leen­kou­lut­tau­tua muut­tui­si joten­kin helpommaksi.

  Täs­sä on niin pal­jon teki­jöi­tä, että mie­les­tä­ni tuo­ta popu­lis­min nousua on vaa­ral­lis­ta alkaa lei­maa­maan pel­käs­tään heik­ko­lah­jais­ten ongelmaksi.

  [1] http://www.hs.fi/mielipide/a1479097916308?jako=51b3a83cbc55361505fea8ab5786e74a&ref=tf_iHSisboksi-artikkeli&utm_campaign=tf-hs&utm_source=iltasanomat.fi&utm_medium=tf-desktop&utm_content=articlepage

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Poju Ant­sa­lo: Ei men­nyt ohit­se, mut­ta mis­sä se valeh­te­lu on? Eihän tuos­sa ole edes vää­ris­te­lyä. 6 tun­nin työ­päi­vä­hän on aivan loo­gi­nen ehdo­tus maa­il­mas­sa, jos­sa työn tuot­ta­vuu­den kas­vu on vapaut­ta­nut työn­te­ki­jän raa­ta­mi­sel­ta. Kyse­hän on vain sii­tä, että tuot­ta­vuu­den kas­vu ulos­mi­ta­taan työn­te­ki­jän vapaa-aika­na eikä joh­ta­jien optioi­na. Mik­si ulos­mit­taus pitäi­si aina tapah­tua vain hyvä­osais­ten hyväk­si? Aivan loo­gi­nen ulos­tu­lo siis poli­tii­kan vasem­mal­ta lai­dal­ta. Miten ihmees­sä tuo on valeh­te­lua tai edes populismia? 

  Työ­ajan ja joh­ta­jien optioi­den lait­ta­mi­nen vas­tak­kain ei siis mie­les­tä­si ole mitään popu­lis­mia? Ei, vaik­ka näi­tä optio­joh­ta­jia on ihan pro­mil­le kai­kis­ta johtajista.

  Miten­kä­hän muu­ten tuol­la sosi­aa­li- ter­vey­den­huol­los­sa käy, kun niis­te­tään 2h päi­väs­tä pois? No eipä­hän saa joh­ta­jat optioi­ta, kun lää­kä­rit­kin läh­te­vät kotia pari tun­tia nykyis­tä aikai­sem­min. Hoi­ta­jat ilmoit­ta­vat van­huk­sil­le, että täs­tä läh­tien men­nään hoi­to­ko­dis­sa vuo­ro­kau­des­sa 6h ilman yhtä­kään hoi­ta­jaa, kun edel­li­nen vuo­ro läh­tee aina sen 2h aikai­sem­min kuin uusi vuo­ro tulee pai­kal­le, koit­ta­kaa­han pärjäillä. 

  Btw mie­les­tä­ni tul­li­muu­ri on ihan yhtä loo­gi­nen ehdo­tus. Tul­leil­la han­ki­taan töi­tä, kun nii­tä ei enää kan­na­ta­kaan vie­dä Kii­naan. Ja vaik­ka tämä tie­ten­kin joh­taa hin­to­jen nousuun, ei se hai­taa mitään kun ollaan niin rik­kai­ta. Jae­taan vain nii­tä joh­ta­jien optio­ra­ho­ja vähän taisaisemmin.

  Eli vasem­mis­tol­la ei todel­la­kaan ole mitään jär­ke­vää tar­jot­ta­vaa. Mik­sei Li ja vasem­mis­to­lii­ton oma edus­kun­ta­ryh­mä sekä puo­lue­toi­mis­ton väki siir­ry sii­hen kuu­den tun­nin työ­päi­vään, kun se ei edes kuu­lem­ma näy tuo­tan­non las­ku­na? Mik­si vasem­mis­to­liit­to itse lait­toi puo­lue­toi­mis­ton poruk­kaa pihal­le, kun tuli vaa­leis­sa tak­kiin? Mik­sei­vät vain nos­ta­neet jäsen­mak­su­ja? Ja mik­si jopa SAK irti­sa­noo? Eikö ammat­tiyh­dis­tys­liik­keis­tä löy­ty­nyt sitä ver­taa soli­daa­ri­suut­ta, että oli­si­vat liit­to­jen jäsen­mak­su­ja korot­ta­neet? Ei sii­hen­kään oli­si kovin­kaan mon­taa VVO-osin­ko­mil­joo­naa tar­vi­nut käyttää.

  Mmt­ta kun ei niin ei. “Älkää teh­kö niin kuin minä teen, teh­kää niin kuin minä sanon”. Vasem­mis­to­liit­to ja perus­suo­ma­lai­set ovat saman popu­lis­mi­ko­li­kon kak­si eri puol­ta. Toi­nen käy popu­lis­tis­ta viha­kam­pan­jaa, kun taas toi­sen popu­lis­mi perus­tuu sii­hen, että kaik­kea kivaa kai­kil­le ja talous nousuun. Tai no, onhan vasem­mis­to­lii­tol­la­kin se oma viha­pu­heen­sa, rais­kaa­vien mamu-lau­mo­jen tilal­la ovat vain kai­ken tuhoa­van kapi­ta­lis­min käty­rit, joi­den elä­män ainoa tar­koi­tus on pääs­tä orjuut­ta­maan maailma.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. Lepo­ti­la zZ:
  Mikä Trum­pin lupauk­sis­ta paran­tai­si kes­ki­luo­kan osaa – siis asian­tun­ti­joi­den mielestä? 

  Samaan hei­moon kuu­lu­vien, samat arvot jaka­vien puo­lus­ta­mi­nen on ter­vet­tä ja tavan­omais­ta­kin alt­ruis­mia. Sen on osin evo­luu­tion luo­maa ja intui­tii­vis­ta ja sik­si “asian­tun­ti­joi­den” ana­lyy­sien tuol­la puolen.

  Esi­mer­kik­si kaup­pa­so­pi­mus­ten uusi­mi­nen voi paran­taa rapau­tu­van kes­ki­luo­kan osaa. Ame­rik­ka­lai­nen­han voi teh­dä itse sen, min­kä hän nyt ostaa Kii­nas­ta. Ken­ties ame­rik­ka­lai­nen tuo­te on vähän kal­liim­pi. Mut­ta ei se hait­taa, kos­ka se joh­tuu työn­te­ki­jöi­den kor­keam­mas­ta pal­kas­ta, ei hei­kom­mas­ta tuot­ta­vuu­des­ta (huo­nom­mas­ta osaa­mi­ses­ta tai tek­no­lo­gias­ta). Toki tämä tar­koit­taa tulon­siir­toa glo­ba­li­saa­tios­ta hyö­ty­neel­tä luo­kal­ta sii­tä kärsineille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. trum­pe­tis­ti: Ei kai kukaan ehdot­ta­nut lopet­ta­maan kou­lu­tus­ta. Yhtä­lail­la voi­si vas­ta­väit­tee­nä heit­tää toi­sen puo­len jär­jet­tö­myy­den, että “Sii­nä tapauk­ses­sa kan­nat­taa sat­sa­ta koko vero­ker­ty­mä koulutukseen”.

  Täs­sä olet toki oikeas­sa, myönnetään.

  trum­pe­tis­ti:
  Point­ti­ni rau­ta­lan­gas­ta siis se, ettei opti­mi voi olla ikui­nen kou­lu­tuk­sen ja sen rahoi­tuk­sen lisää­mi­nen. Jos­sain on sekin pis­te, jos­sa yhteis­kun­ta sat­saa lii­kaa kou­lu­tuk­seen ja var­sin­kin vää­rän­lai­seen koulutukseen. 

  En ole itse näh­nyt asi­aa niin, että kou­lu­tuk­seen lai­tet­ta­via raho­ja oli­si koko ajan lisät­ty hul­lun­lail­la. Val­tion kan­nat­taa lait­taa rahat sin­ne, mis­sä on suu­ret ker­roin­vai­ku­tuk­set. Kou­lu­tuk­sen osal­ta jou­du­taan odot­ta­maan vuo­si­kausia, että hom­ma alkaa kan­taa hedel­mää, mikä­li on kan­taak­seen. Nämä ovat arvo­va­lin­to­ja. Jos­sain on myös pis­te, jos­sa yhteis­kun­ta sat­saa lii­kaa rik­kai­den vero­hel­po­tuk­siin. Mitään kun­non poliit­tis­ta kes­kus­te­lua ei näis­tä asiois­ta syn­ny, kos­ka oppo­si­tio hauk­kuu hal­li­tuk­sen aikeet ja hal­li­tus vas­taa jokai­seen arvos­te­luun nau­hal­la “Täs­sä talou­del­li­ses­sa tilan­tees­sa jou­dum­me teke­mään kipei­tä leik­kauk­sia…” En ole elä­mä­ni aika­na vie­lä koke­nut niin masen­ta­vaa, tur­haut­ta­vaa ja luon­taan­työn­tä­vää poliit­tis­ta ilma­pii­riä kuin edel­lis­ten edus­kun­ta­vaa­lien jäl­kei­nen aika­kausi. Jopa 90-luvun lama Iiro Vii­na­si­neen tun­tui poli­tii­kan suh­teen jär­jel­li­sem­mäl­tä ajan­jak­sol­ta, vaik­ka maan talous oli tuol­loin aivan kuralla.

  trum­pe­tis­ti:
  Sitä en tie­dä kum­mal­la puo­lel­la tuo­ta pis­tet­tä nyt olem­me, mut­ta eipä tuon pis­teen sel­vit­tä­mi­nen tun­nu ketään muu­ta­kaan kiin­nos­ta­van, kes­kus­te­lu käy­dään vain “lisää”/”vähemmän” – lin­jal­la ilman sen kum­mem­paa analyysia.
  Esi­merk­ki­nä kui­ten­kin erääs­sä maa­il­man rik­kaim­mis­ta ja hyvin­voi­vim­mis­ta val­tiois­ta, Sveit­sis­sä, kou­lu­tus­ta­so on huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi kuin Suo­mes­sa. No yksit­täi­nen esi­merk­ki jne.., tiedän.…………….

  Oppo­si­tios­sa on käsit­tääk­se­ni vas­tus­tet­tu kou­lu­tuk­ses­ta leik­kaa­mis­ta. Kukaan ei ole tie­tääk­se­ni vaa­ti­nut rahoi­tuk­sen lisää­mis­tä täs­sä talous­ti­lan­tees­sa. Leik­kaus­ten ongel­ma on sii­nä, että pit­kän ajan kulues­sa syn­ty­nei­tä hie­no­ja asioi­ta ollaan tuhoa­mas­sa. On kuin kas­va­tet­tai­siin ome­na­pui­ta ja sit­ten kaa­det­tai­siin ne ennen­kuin ome­na­sa­to kyp­syy. Teh­tyä työ­tä menee aina huk­kaan, kun men­nään muut­ta­maan aisioi­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa tämä on eri­tyi­sen tyy­pil­lis­tä ja kou­lu­tus­sääs­töt tun­tu­vat kovin lyhyt­nä­köi­sil­tä. Täy­tyy­hän Suo­men talous olla kun­nos­sa myös 2030 tai 2050 eikä vain tämän vaa­li­kau­den lopussa! 

  Suo­mi ei voi perus­taa menes­tys­tään käki­kel­loi­hin ja pank­ki­toi­min­taan, kos­ka Sveit­si on otta­nut tuon eko­lo­gi­sen loke­ron itsel­leen, mut­ta sat­saa­vat sil­ti tut­ki­muk­seen rahaa ja onhan heil­lä CERN. Tääl­lä “hevon­kuuses­sa” ole­mi­nen kes­ki-Euroo­pan sijaan pitää näkö­jään kom­pen­soi­da koulutuksella.

  trum­pe­tis­ti:
  Oba­maca­re ei muu­ten vält­tä­mät­tä ollut kovin­kaan suo­sit­tu edes köy­him­pien jou­kos­sa. Erääs­sä luke­mas­sa­ni pres­san­vaa­li­gal­lu­pis­sa jopa 90% vas­tus­ti sitä. Aina­kin joi­den­kin väit­tei­den mukaan se ajaa köy­hät ahdin­koon pakot­taes­saan hei­dät mak­sa­maan kal­liis­ta vakuu­tuk­sis­ta. Itse en ole asi­aan pereh­ty­nyt tar­kem­min, voi olla että tuo ame­rik­ka­lai­sel­ta kuu­le­ma­ni väi­te on vää­rin­kä­si­tys tai propagandaa? 

  Kova on tosi­aan vas­tus­tus jenk­ki­läs­sä Oba­maca­rea koh­taan. Kaik­kia tär­kei­tä uudis­tuk­sia on tai­det­tu aika­naan vas­tus­taa. Pidem­män pääl­le sys­tee­mi oli­si var­maan toi­mi­nut niin­kuin ter­vey­den­hoi­to toi­mii muis­sa­kin län­si­mais­sa, mut­ta nyt­hän Trump pis­tää sys­tee­min päreik­si aina­kin osit­tain. Uskon myös kysees­sä ole­van puh­taan muu­tos­pe­lon. Van­haan sys­tee­miin on totut­tu ongel­mi­neen kun taas uuden sys­tee­min “uuden­lai­set” ongel­mat tun­tu­vat sie­tä­mät­tö­mil­tä. Sama muu­tos­pel­ko­han on syy­nä sii­hen, että esim. Suo­mes­sa perus­tu­lon käyt­töön­ot­to on ollut tus­kal­li­sen hidas pro­ses­si ja jat­ku­nee vie­lä mon­ta vaa­li­kaut­ta, vaik­ka perus­tu­lo oli­si tar­vit­tu jo 20 vuot­ta sit­ten työ­elä­män muut­tu­mi­sen takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Maa­han­muu­ton hal­lin­taan saa­mi­nen on siis sitä, että maa­han pyr­ki­jät tule­vat asian­mu­kai­si­ne pape­rei­neen tar­jou­tu­maan maa­han tai hei­dät ote­taan maa­han pako­lais­lei­rien kaut­ta ja hei­dän mää­rään­sä sää­del­lään. Maa­han­muut­ta­jien ryn­tää­mi­nen rajo­jen yli väki­sin luo mie­li­ku­van val­loi­tuk­ses­ta. Hei­dän asut­ta­mi­sen­sa ja elät­tä­mi­sen­sä vie run­saas­ti varo­ja samaan aikaan, kun oman maan kan­sa­lais­ten talou­del­li­sia etu­ja vähen­ne­tään ja työ­paik­ko­ja mene­te­tään monien meka­nis­mien kaut­ta. Kukaan jär­ke­vä ei usko työ­voi­ma­pu­laan (pait­si ihan joil­la­kin alueil­la ja aloil­la, mut­ta enem­män on työ­voi­man lii­ka­tar­jon­taa hamaan tule­vai­suu­teen asti)eikä sii­hen, että maa­han­muut­ta­jat vai­kut­tai­si­vat huol­to­suh­tee­seen edullisesti!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. Pek­ka T.: En ymmär­rä vie­lä­kään logiikkaa:
  – mitä demo­kra­tian puo­lus­ta­jien oli­si pitä­nyt teh­dä, että se tyy­dyt­täi­si näi­tä nyky­val­lan näpäyt­tä­jiä (siis kai­ken sen lisäk­si mitä he ovat tehneet)? 

  Tais­tel­la hei­dän puo­les­taan, tais­tel­la hei­dän äänis­tään, ottaa kon­tak­tia, haas­taa, tun­nus­taa väriä ja toi­mia sen mukai­ses­ti, jne.

  – kuka demo­kra­tias­sa hal­lit­see, jos polii­tik­ko­ja vie­dään kuin lit­ran mittaa? 

  Talous ja mark­ki­nat, mikä on hul­lua, kos­ka val­tio luo mark­ki­nat. Yhdys­val­lois­sa­han on etu­ryh­mät aika vah­voil­la ja puo­luei­den vähäi­syys antaa niil­le pal­jon val­taa, jne. Lisäk­si puo­lue-eliit­ti muo­dos­taa omat piirinsä.

  – mitä pro­pa­gan­daa media ajaa noin yksi­mie­li­ses­ti läpi? 

  Kan­nat­taa tutus­tua Yhdys­val­tain oikeis­to­me­di­aan. Tai siis ei kan­na­ta, mut­ta on hyvä saa­da käsi­tys sii­tä, kuin­ka älyt­tö­män pro­pa­gan­dis­ti­nen se oikein on.

  Muu kan­sal­li­nen media taas on vähi­tel­len muut­tu­nut asia­ky­sy­mys­va­paak­si. Se on ns. libe­raa­li, kos­ka toi­mit­ta­jat ovat yleen­sä libe­raa­le­ja, mut­ta omis­ta­jayh­tiöt ja tuot­to­ta­voit­teet toi­saal­ta mää­rit­te­le­vät suu­rem­mat toi­mi­tuk­sel­li­set linjat.

  – eivät­kö ideo­lo­gi­set erot ole hyväksyttäviä? 

  Ovat­han ne (ja siis myös kult­tuu­rie­rot), mut­ta ne pitää ottaa huo­mioon eikä vain puhua ihmis­ten päi­den yli. Ellei sit­ten tosi­aan halua täy­sin vie­raan­nut­taa kyseis­tä kansanosaa.
  Jo pelk­kä todel­li­sen kon­tak­tin otta­mi­nen, vaik­ka oli­si­kin asiois­ta eri miel­tä, ker­too arvos­tuk­ses­ta ja kehit­tää perus­ta­van­laa­tuis­ta luottamusta.

  – jos joku ei löy­dä samaa miel­tä ole­vaa polii­tik­koa niin sit­ten ilmei­ses­ti kukaan ei ole hänen kans­saan samaa miel­tä – miten hän siis edes kuvit­te­lee, että hänen tah­ton­sa voi­si toteutua?
  – pet­tä­vät­kö todel­la­kin kaik­ki poliitikot? 

  Kyse on sii­tä, miten ihmi­set asiat koke­vat. Jos äänes­tää jotain ehdo­kas­ta, joka sit­ten viras­sa toi­mii nii­tä tär­keim­piä lupauk­sia vas­taan tai muu­ten vain kysei­sen äänes­tä­jän vahin­gok­si ja tätä jat­kuu kaik­ki vaa­li­kau­det, niin sitä tup­paa suut­tu­maan. (Tätä myös aut­taa, jos kuun­te­let huo­noa medi­aa.) Huo­mioi, että Yhdys­val­lois­sa on yleen­sä vain kak­si vaih­toeh­toa vaa­lis­sa kuin vaa­lis­sa — ei suin­kaan kahdeksaa.

  Ja jos tilan­ne todel­la­kin oli­si näin paha niin mik­si sil­ti äänes­tää mah­dot­to­mia lupaa­vaa ja siis väki­sin­kin lupauk­sen­sa myö­hem­min pet­tä­vää populistia? 

  Mik­sei kokei­li­si, jos van­ha toi­min­ta­ta­pa ei tuo­ta halut­tua tulos­ta? Jos vie­lä kuun­te­let “suo­raan puhu­vaa” medi­aa, joka on jo vuo­si­kausia ker­to­nut, kuin­ka rat­kai­su ei löy­dy perin­tei­sis­tä poliit­ti­sis­ta toi­mi­jois­ta, elii­tis­tä, tuos­ta puo­lu­ees­ta tai poliit­ti­ses­ta ilman­suun­nas­ta, tuol­lai­seen rea­goin­tiin voi hel­pos­ti­kin sortua.

  Mitei­pä tätä: Ter­ro­ris­mi­han on täy­sin loo­gi­nen tapa yrit­tää vai­kut­taa asioi­hin, jos ei koe muu­ta tapaa ole­van ole­mas­sa. Ja jos se koe­taan ainoak­si kei­nok­si, on tie­tyl­lä tapaa täy­sin saman­te­ke­vää, toi­mii­ko se edes (tai vaik­ka se toi­mi­si tavoit­tei­ta vas­taan). Kyse ei ole kyl­män ratio­naa­li­ses­ta ajat­te­lus­ta vaan epätoivosta.

  Yhteis­kun­ta on todel­la­kin huo­nos­sa jamas­sa, jos kovin olen­nai­nen osa äänes­tä­jis­tä halu­aa näyt­tää sil­le vain keskisormea. 

  Hyvä, että tämän edes joku huomaa.

  Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen ker­too tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä, joka voi saa­da monia ilme­ne­mis­muo­to­ja: mel­la­kat, mie­le­no­soi­tuk­set, ilki­val­ta, rikol­li­suus, jne. Mik­si oli­si eri asia, jos se tapah­tuu vaa­li­uur­nan kautta?
  Vas­tuun­kan­ta­jat ovat jät­tä­neet kan­ta­mat­ta vas­tuun­sa ja se rapaut­taa luot­ta­mus­ta järjestelmään.

  Mitä he halua­vat? Mitä mei­dän pitäi­si tehdä? 

  Kyse ei suin­kaan ole sii­tä, mitä he halua­vat. Hehän halua­vat pit­käl­ti aivan samaa kuin kaik­ki muut­kin: toi­meen­tu­lon, ter­veyt­tä, hyvän elä­män, arvos­tus­ta, jne. Lisäk­si heil­lä on huo­le­nai­hei­ta, joi­ta pitää kuun­nel­la ja heil­le pitää joko perus­tel­la (ja olla oikeas­sa), mik­si ne eivät ole oikeu­tet­tu­ja, tai ker­toa ja vakuut­taa, miten niis­tä huo­leh­di­taan. Ei sen niin vai­kea­ta pitäi­si olla.

  Jos vaik­ka ver­ra­taan Suo­meen, niin maa­han­muu­tos­ta ja moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta ei ole vie­lä­kään kun­nol­la kes­kus­tel­tu. (Mitä vikaa esi­mer­kik­si oli­si inte­graa­tios­sa assi­mi­laa­tion kaut­ta tai ihmis­ten aut­ta­mi­ses­sa läh­tö­alueil­laan maa­han­muu­ton sijas­ta?) Tai jos kes­kus­tel­tai­siin vaik­ka­pa, miten vaik­ka­pa saa­daan talou­del­li­nen eriar­vois­tu­mi­nen lop­pu­maan ja talous toi­mi­maan kai­kil­le. Onko se työt­tö­män vika, jos työ­tä ei rii­tä kai­kil­le? Lisäk­si oli­si kiva, jos ihmi­set ker­toi­si­vat omas­ta ajat­te­lus­taan ja arvois­taan nii­den läh­tö­koh­dis­ta asti. Nyt­hän mones­ti kuu­lee, miten val­tion tai kun­tien on pak­ko teh­dä mil­loin mitä­kin, mut­ta ei kuu­le kun­nol­li­sia perus­te­lu­ja miksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. trum­pe­tis­ti: Tai sit­ten ei vaan koe tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si aina ja kaik­kial­la sel­vit­tää ilmiön jokais­ta teki­jää ja piir­ret­tä tar­kas­ti. Kuten täs­sä­kin ket­jus­sa parem­mis­tol­ta näh­ty, niin ste­reo­ty­pia Trum­pin äänes­tä­jis­tä mata­lam­min kou­lu­te­tuis­ta on hyvä ja oikea­mie­li­nen ste­reo­ty­pia, etkä sinä­kään var­maan sii­nä näe mitään vää­rää. En minä­kään jos se edes kes­ki­mää­rin pitää paik­kan­sa, mut­ta sekään ei ole aivan sel­vää täs­sä tapauksessa.

  Minus­ta tun­tuu sil­tä, että kes­kus­te­let mie­li­ku­vi­tuso­lion kans­sa. Ensin­nä­kään en pyy­tä­nyt syväl­lis­tä ana­lyy­siä. Pyy­sin vain jon­kin loo­gi­sen perus­te­lun sil­le, kuin­ka Trum­pin valin­ta tosia­sial­li­ses­ti hyö­dyt­tää köyh­ty­vää kes­ki­luok­kaa. Sel­lai­nen pie­ni ja nät­ti seli­tys, vaik­ka­pa sel­lai­nen, jon­ka logiik­ka kel­pai­si diplomiinsinöörillekin.

  Ratio­naa­li­sen argu­men­toin­nin sijaan näy­tät var­jo­nyrk­kei­le­vän jota­kin “eliit­tiä” vas­taan, joka yrit­tää hal­li­ta sinun aja­tus­maa­il­maa­si ja rajoit­taa “hen­kis­tä elintilaasi”.

  Ehkä mei­dän on vai­kea kes­kus­tel­la, kos­ka elät sel­väs­ti­kin aivan eri maa­il­mas­sa kuin minä. Pal­jas­tan sen ver­ran, että olen itse­kin VHM. En ole vain ker­taa­kaan elä­mäs­sä­ni koke­nut ole­va­ni vai­not­tu sen takia.

  Ja mis­tä sinun koke­muk­ses­sa­si “hen­ki­sen aja­tus­ti­lan rajoit­ta­mi­ses­ta” on oikeas­taan kyse. Voi­sit­ko tar­ken­taa? Minul­la ei ole ollut min­kään­lai­sia ongel­mia aja­tel­la aja­tuk­sia ja yllä­pi­tää usko­muk­sia, joi­ta kukaan lähi­pii­ris­sä­ni tai edes 99,99% suo­ma­lai­sis­ta pitäi­si jär­ke­vi­nä tai uskot­ta­vi­na. Pidän ne pää­osin oma­na tie­to­na­ni. Enkä odo­ta mui­den ajat­te­le­van samoin tai arvos­ta­van ajatuksiani.

  Luul­ta­vas­ti ongel­ma­si on sii­nä, että haet mui­den hyväk­syn­tää tai arvos­tus­ta mie­li­pi­teil­le­si. Kun­han lope­tat sen, huo­maat, että olet vapaa ajat­te­le­maan aivan vapaas­ti. Kukaan ei oikeas­ti rajoi­ta ajat­te­lua­si. Aja­tus­ten esit­tä­mi­nen kan­nat­ta mones­ti vain sopi­vas­sa tilan­tees­sa. Et kai sen­tään louk­kaan­nu, jos toi­set eivät hyväk­sy ajatuksiasi?

  Lisäk­si ongel­mia saat­taa tuot­taa aja­tusen laa­tu. Esi­tä jokin jär­kiar­gu­ment­ti Trum­pin valin­nan puo­les­ta, ja luu­li­sin, että moni voi­si­kin kuun­nel­la mie­len­kiin­nos­ta. Kom­men­teis­sa­si olet kui­ten­kin väl­tel­lyt sel­lais­ta argu­men­toin­tia. Sen sijaan sii­nä on vah­va “olet joko puo­les­ta tai vas­taan” men­ta­li­teet­ti. “Vas­ta­puo­len” nimit­te­ly iro­ni­sil­la ilmauk­sil­la kuten “oikea­mie­li­set” joko ilah­dut­taa tai ärsyt­tää kuu­li­joi­ta, mut­ta jär­ke­vää kes­kus­te­lua sil­lä ei viritellä.

  trum­pe­tis­ti:
  Toi­mit­ta­jat ovat sopu­lei­ta, lau­mae­läi­miä ja kaut­ta län­si­maa­il­man kal­lel­laan libe­raa­liin suun­taan jo kou­lu­tuk­seen vali­koi­tu­mi­sen kaut­ta ja kou­lu­tusai­kai­sen arvo-ohjauk­sen myö­tä. Aivan toi­sen­lai­sia uuti­sia sai­sim­me, jos vah­vem­paan logiik­kaan kyke­ne­vät diplo­mi-insi­nöö­rit teki­si­vät uuti­set, vaan heil­lä on mui­ta into­hi­mon koh­tei­ta. Kun kui­ten­kin on tie­dos­sa, että dip­pains­sien arvo­maa­il­ma on kes­ki­mää­rin hyvin eri­lai­nen kuin toi­mit­ta­jien, niin et voi vedo­ta toi­mit­ta­jien abso­luut­ti­seen oikeas­sao­loon ja popu­lis­tien tyh­myy­teen, sil­lä ei kai kukaan oikeas­ti luu­le dip­pains­se­jä tyh­mem­mik­si kuin toimittajia?

  […]

  Älyk­kyys­osa­mää­rä on ylei­sin tapa mää­rit­tää älyk­kyyt­tä / tyh­myyt­tä. Saat toki esit­tää mui­ta­kin, mut­ta kun ker­ran aloit luo­kit­te­le­maan vää­rä­mie­li­siä tyh­mik­si, niin täy­tyy­hän meil­lä joku mit­ta­ri tyh­myy­del­le olla. Vai onko se vain eri­mie­li­syys sinun kanssasi?

  Mik­si ihmees­sä diplo­mi-insi­nöö­ri ei voi olla pahem­min pihal­la esim. Yhdys­val­to­jen poli­tii­kas­ta kuin toi­mit­ta­ja? Esi­mer­kik­si, jos Yhdys­val­to­jen poli­tiik­ka on toi­mit­ta­jan eri­tyi­sa­laa, jota hän on seu­ran­nut vuo­si­kym­me­nen? Sinun mie­les­tä­si “älyk­kääm­män” diplo­mi-insi­nöö­rin mie­li­pi­de asias­ta on arvok­kaam­pi, vaik­ka se perus­tui­si yksi­no­maan edel­lä­mai­ni­tun toi­mit­ta­jan vii­mei­seen artik­ke­liin? Jos kysei­nen diplo­mi-insi­nöö­ri uskoo tuon yhden artik­ke­lin perus­teel­la tie­tä­vän­sä asias­ta parem­min kuin kysei­nen toi­mit­ta­ja, eikö kysees­sä ole var­sin hyvä demon­straa­tio sii­tä, mitä tar­koi­tan tyh­myy­del­lä tai typeryydellä?

  Ehkä täl­lä pals­tal­la voit saa­da vas­ta­kai­kua ylis­tä­mäl­lä diplo­mi-insi­nöö­re­jä suh­tees­sa huma­nis­tei­hin. Mie­les­tä­ni kui­ten­kin polii­tii­kan ymmär­tä­mi­nen vaa­ti eri kyky­jä kuin diplo­mi-insi­nöö­rin kou­lu­tuk­ses­sa opittavia.

  Ja mitä teke­mis­tä loo­gis­ten sar­jo­jen jat­ka­mi­sel­la tai pali­koi­den pyö­rit­te­lyl­lä mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa on poli­tii­kan ymmär­ryk­sen kans­sa? Täy­tyy­kö poli­tii­kas­sa­kin vali­ta loo­gi­ses­ti oikea vaih­toeh­to raja­tus­ta jou­kos­ta — kel­lon tikit­täes­sä uhkaa­vas­ti taustalla.

  Olen mie­les­tä­ni mää­ri­tel­lyt, mitä tar­koi­tan tyh­myy­del­lä, niis­sä yhteyk­sis­sä kun olen sanaa käyt­tä­nyt, esi­mer­kik­si ensim­mäi­ses­sä kommentissani:

  Kyl­lä fan­t­asioi­ta äänes­tä­vät ovat epä-älyl­li­siä. Eli siis tyhmiä.”

  Voim­me tie­ten­kin kes­kus­tel­la sii­tä, oli­ko Trum­pin äänes­tä­jien jou­kos­sa enem­män fan­t­asioi­ta äänes­tä­viä kuin Clin­to­nia äänes­tä­neis­sä. Minun nmie­les­tä­ni kyl­lä, kos­ka Clin­ton oli­si tar­koit­ta­nut enti­sen jat­koa. Trum­pin todel­li­sis­ta lin­jauk­sis­ta ei vie­lä­kään tie­de­tä, mut­ta esi­tyk­set (kuten muu­ri, veron­alen­nuk­set, pro­tek­tio­nis­ti­set aikeet, Oba­maca­ren peru­mi­nen) eivät käsit­tääk­se­ni asian­tun­ti­joi­den mukaan paran­tai­si val­koi­sen kes­ki­luo­kan tulevaisuudennäkymiä.

  Olit kans­sa­ni samaa miel­tä, sil­lä ero­tuk­sel­la, että “hyvän­tah­toi­sia unel­moi­jia ei sai­si­kaan viha­ta.” Vihaa­mi­ses­sa ei ole tie­ten­kään mitään miel­tä, mut­ta se “tyh­myys”, jos­ta kir­joi­tin ei ole syn­nyn­näis­tä, kyse ei ole kyvyk­kyy­des­tä — kuten yri­tät esit­tää — vaan jos­ta­kin joka sijoit­tuu ikään­kuin jon­ne­kin tyh­myy­den ja moraa­lit­to­muu­den raja­mail­le. Kyse on välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä tai lais­kuu­des­ta. Kyse on tilan­tees­ta jos­sa älyk­kyys riit­tää aivan mai­nios­ti ja kou­lu­tus riit­tää aivan mai­nios­ti, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ihmi­nen ei pel­käs­tään vas­taa­no­ta vaan myös levit­tää väit­tei­tä ja tari­noi­ta, joi­den totuu­den­pe­räi­syy­den voi­si tar­kis­taa muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa. Ei vain viitsitä/haluta.

  Huo­maan, että sinä kir­joi­tat elii­tin syli­koi­ris­ta kuten sopu­li-toi­mit­ta­jis­ta hyvin samal­la taval­la kuin minä kir­joi­tin fan­t­asioil­le äänen­sä antavista.

  Voi­ko mei­dän eri­mie­li­syyt­täm­me rat­kais­ta mie­les­tä­si miten­kään objek­tii­vi­ses­ti? Esi­mer­kik­si, miten oli­si kyse­ly Trum­pin äänes­tä­ji­le ja toi­mit­ta­jil­le, jos­sa mitat­tai­siin kum­pi ryh­mä tie­tää enem­män esi­mer­kik­si Trum­pin tai Clin­to­nin tosia­sial­li­sis­ta teke­mi­sis­tä, Oba­man toi­mis­ta pre­si­dent­ti­nä, Yhdys­val­to­jen talou­del­li­sen tilan­teen kehit­ty­mi­ses­tä vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na jne.. Ei kysel­täi­si mitään arvo­ky­sy­myk­siä ihan vaan puh­tai­ta fak­to­ja. Kum­pi ryh­mä pär­jäi­si parem­min? Kum­pi ryh­mä on tyhmempi?

  trum­pe­tis­ti:Niin, ei tie­ten­kään yksit­täi­nen joh­ta­ja mitään mah­da mie­li­pi­de-elii­til­le, joka koos­tuu agres­sii­vi­ses­ta lau­mas­ta. Ei yksit­täi­sen joh­ta­jan val­ta ulo­tu kuin yri­tyk­sen­sä lii­ke­toi­min­taan ja sii­nä­kin vain sii­hen miten sitä par­hai­ten tuot­ta­vim­mak­si hioi­si. Em. syis­tä joh­ta­jil­la ei myös­kään ole motii­via yhdis­tää voi­mi­aan käy­däk­seen mie­li­pi­de-eliit­tiä vas­taan, ei se vaan kuu­lu hei­dän toimeensa.
  Ei se mie­li­pi­de-eliit­ti aivan pie­ni­kään ole, mut­ta ei myös­kään niin suu­ri kuin luu­le­vat ja anta­vat ymmär­tää mediayk­sin­val­tan­sa (Suo­mes­sa) kautta.

  Itse­ni koke­ma uhka näkyy mm. sii­nä, että kir­joi­tan näis­tä asiois­ta anonyymisti.

  Täs­sä vas­ta­sit sii­hen miten mie­li­pi­de-eliit­ti vai­kut­taa. Ihmi­set vai­ke­ne­vat, kos­ka eivät halua sosi­aa­li­sia vai­ku­tuk­sia, häpeä­ran­gais­tuk­sia ja jopa työ­uraan­sa hait­taa­via “tuo­mioi­ta”.

  Eli mie­li­pi­de-eliit­ti pitää toi­si­na­jat­te­le­via val­las­saan, vaik­ka heil­lä ei ole todel­lis­ta val­taa? En vie­lä­kään ymmär­rä, mik­si toi­si­na­jat­te­le­vat, jos hei­tä saat­taa olla jopa enem­mis­tö väes­tös­tä, eivät osaa kom­mu­ni­koi­da kes­ke­nään ja vaik­ka­pa muo­dos­taa omaa medi­aa. Sel­lais­ten perus­ta­mi­nen on lail­lis­ta Suo­mes­sa — ja joh­ta­jil­la riit­tää rahaa ja diplo­miin­si­nöö­reil­lä tietotaitoa…

  trum­pe­tis­ti:
  No suu­rin osa­han ei suos­tu tar­kas­te­le­maan näkö­kul­maan­sa edes sil­loin, kun joku toi­nen tekee val­miik­si sen 15 minun googlauk­sen ja lyö todis­teet tis­kiin. Täs­sä­kin ket­jus­sa on ylpeäs­ti todet­tu, ettei vää­rä­mie­lis­tä medi­aa kan­na­ta lain­kaan lukea, sano­koon se sit­ten mitä hyvän­sä, mil­lä todis­teil­la tahan­sa. Kon­ser­va­tii­vis-popu­lis­teil­la sen­tään har­voin on aivan noin sokea näkö­kul­ma val­ta­me­di­aa koh­taan, vaan jutut sen­tään lue­taan ja pun­ni­taan kriit­ti­ses­ti, jos­kus lii­an­kin kriit­ti­ses­ti, mut­ta kui­ten­kin lue­taan, eikä suo­ral­ta kädel­tä tode­ta vain jul­kai­sun nimes­tä, että “valet­ta!”.

  Odo­tan vie­lä­kin todis­tei­ta, että sil­le, että Trum­pin äänes­tä­mi­nen oli perus­tel­tua köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan tule­vai­suu­den­nä­ky­mien paran­ta­mi­sek­si. Sen sijaan pää­dyt­kin ker­to­maan, että Trum­pin äänes­tä­mi­sen mie­lek­kyys on val­kois­ten hete­ro­mies­ten kun­nian­pa­lau­tuk­ses­sa tms.??? Homot ahdis­taa, nee­ke­rit ahdis­taa, femi­nis­tit ahdis­taa — ja kan­na­tat Trum­pia saa­dak­se­si lisää “hen­kis­tä elintilaa”???

  Nat­si­sak­sas­sa kroo­ni­ses­ti onnet­to­mat yksi­löt vakuut­tui­vat, että hei­dän onnet­to­muu­ten­sa oli kan­sal­lis­ta laa­tua, ja kun­han he yhdis­tyi­vät ja otta­vat takai­sin heil­le kuu­lu­van ase­man­sa — ja kas­vat­ta­vat Lebens­rau­mi­aan — ahdis­tus­kin hel­pot­tai­si. Onko tämä vain nat­si­kort­ti vai voi­si­ko rin­nas­tus olla psy­ko­lo­gi­ses­ti oikeansuuntainen?

  Niin, ja miten “pahik­sen” äänes­tä­mi­nen paran­taa sinun hei­mo­si (VHM) ase­maa? Lupa­si­ko Trump vaa­li­kam­pan­jas­saan rajoit­taa homo­jen, nee­ke­rei­den ja femi­nis­tien vai­ku­tus­val­taa tai elin­ti­laa yhteiskunnassa?

  trum­pe­tis­ti:Ei täl­lä pals­tal­la var­maan tila rii­tä poh­ti­maan Trum­pin lin­jauk­sia sen syväl­li­sem­min. Aiem­mas­sa ket­jus­sa olen toden­nut, että yksi suu­rim­pia syi­tä on vain hei­mou­tu­mi­nen, ne toi­set ovat mei­tä vas­taan, jol­loin kan­na­te­taan mei­dän mies­tä mie­hen lin­jauk­sis­ta riip­pu­mat­ta. Yksi suu­rim­pia toi­vei­ta lie­nee val­koi­sen hete­ro­mie­hen syyl­lis­tä­mi­sen ja eriar­vois­ta­mi­sen vähen­tä­mi­nen. “Libe­raa­lit” hyvik­set ovat monen mie­les­tä jo kau­an sit­ten ylit­tä­neet koh­tuu­den rajat ajaes­saan “hei­kom­pien” etua. Asiat käsi­tel­lään aina niin, että VHM saa­daan suu­rim­mak­si syyl­li­sek­si, tilas­tot ja muut fak­tat voi­daan ohit­taa tai muo­ka­ta tähän nar­ra­tii­viin sopi­vik­si. Yhä useam­pi ei enää jak­sa tätä. Uusim­pa­na esi­merk­ki­nä meil­lä Suo­mes­sa Vasem­mis­to­liit­to alkoi möy­höä­mi­sen sii­tä, että johon­kin joh­ta­jan­vir­koi­hin Hel­sin­gin kau­pun­gil­la oli yksi (1) mies lii­kaa tar­jol­la, kun aina pitäi­si päte­vyyk­sis­tä riip­pu­mat­ta olla tasan yhtä mon­ta tai enem­män nai­sia kuin mie­hiä. Jen­keis­sä var­maan Black lives mat­ter on saa­nut monet val­koi­set äänes­tä­mään Trum­pia, sekin lii­ke perus­tuu pit­käl­ti val­hee­seen sii­tä, että val­koi­nen polii­si suo­ras­taan vai­noai­si mus­tai­hoi­sia, vaik­ka pidä­tys­ti­lan­teis­sa jopa useam­min val­koi­set jou­tu­vat ammu­tuik­si ja toi­saal­ta ampu­ji­na­kin on myös mus­tia, ei siis ole niin­kään rasis­mis­ta kyse kuin maan ja polii­sin aseen­käyt­tö­kult­tuu­ris­ta, ihon­vä­reis­tä viis.

  Eli aina­kin itsel­le­ni Trum­pin ja mui­den pahis­ten kan­nat­ta­mi­sen syy­nä on hen­ki­sen elin­ti­lan lisää­mi­sen toi­ve. Parem­mis­to halu­aa jat­ku­vas­ti kaven­taa VHM:n tilaa, heil­le mikään ei rii­tä. Nyt on monen mie­les­tä täs­sä­kin jo yli­tet­ty se opti­mi­pis­te, olkoon sit­ten kyse mis­tä vaan vähem­mis­töis­tä tai nai­sis­ta. Lisäk­si on kyse parem­mis­ton rai­vok­kuu­des­ta, minä­kin olin muu­ta­ma vuo­si sit­ten suvait­se­vai­nen viher­va­sem­mis­to­lais­hen­ki­nen, mut­ta sit­ten tör­mä­sin mili­tant­ti­pa­rem­mis­toon, joil­le olin vihol­li­nen, kun en aina ja kai­kes­sa suos­tu­nut vihaa­maan täy­sil­lä VHM:iä, vaan pyrin näke­mään asiat objek­tii­vi­ses­ti. “Mei­dän puo­lel­la tai mei­tä vastaan”-ajattelu siis teki minus­ta pahan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. Poju Ant­sa­lo:
  On kuin kas­va­tet­tai­siin ome­na­pui­ta ja sit­ten kaa­det­tai­siin ne ennen­kuin ome­na­sa­to kyp­syy. Teh­tyä työ­tä menee aina huk­kaan, kun men­nään muut­ta­maan aisioi­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa tämä on eri­tyi­sen tyy­pil­lis­tä ja kou­lu­tus­sääs­töt tun­tu­vat kovin lyhytnäköisiltä.

  Suo­mi ei voi perus­taa menes­tys­tään käki­kel­loi­hin ja pank­ki­toi­min­taan, kos­ka Sveit­si on otta­nut tuon eko­lo­gi­sen loke­ron itsel­leen, mut­ta sat­saa­vat sil­ti tut­ki­muk­seen rahaa ja onhan heil­lä CERN. Tääl­lä “hevon­kuuses­sa” ole­mi­nen kes­ki-Euroo­pan sijaan pitää näkö­jään kom­pen­soi­da koulutuksella.

  Uskon myös kysees­sä ole­van puh­taan muu­tos­pe­lon. Van­haan sys­tee­miin on totut­tu ongel­mi­neen kun taas uuden sys­tee­min “uuden­lai­set” ongel­mat tun­tu­vat sietämättömiltä. 

  Jos on tul­lut istut­ta­neek­si ome­na­tar­haan­sa pui­ta lii­an tiu­haan, niin kyl­lä yli­mää­räi­set kan­nat­taa kar­sia, jot­ta tar­han koko­nais­tuo­tan­to kas­vai­si, vaik­ka yli­mää­räi­sien istut­ta­mi­nen ja kaa­ta­mi­nen jotain mak­saa­kin. En tie­dä onko Suo­mel­la tämä tilan­ne, mut­ta pidän sitä mah­dol­li­se­na. Ei sitä kukaan muu­kaan tai­da tie­tää, kun ei asi­aa vai­vau­du­ta oikeas­ti tut­ki­maan­kaan. Eri­tyi­sen nolo­ja ovat mie­les­tä­ni olleet eräät yli­opis­to­jen vas­ta­lauseet leik­kauk­sil­le, nii­tä kun ei ole näh­däk­se­ni perus­tel­tu tut­kit­tuun tie­toon noja­ten. Maan kor­keim­man tason tut­ki­jao­pe­tuk­sen anta­jat ja tut­ki­mus­lai­tok­set eivät siis osaa argu­men­toi­da oman ole­mas­sao­lon­sa puo­les­ta aka­tee­mi­sel­la tasol­la, vaan huu­te­le­vat saman­lai­sia tyh­jiä väit­tei­tä kuin kan­san­edus­ta­jat­kin tai Suomi24:n äly­mys­tö. Aina­kin nämä kysei­set reh­to­rit ja pro­fes­so­rit oli­si tär­ke­ää lei­ka­ta mui­hin hommiin.

  Sveit­sil­lä on CERN, kenen lie rahoit­ta­ma­na ja pal­jon­ko mah­taa hyö­dyt­tää maan tie­det­tä ja talout­ta ylei­ses­ti, mut­ta ehkä­pä kui­ten­kin sii­tä voi­si ottaa mal­lia? Ehkä Suo­mes­sa­kin pitäi­si entis­tä enem­män kes­kit­tää tut­ki­mus­pa­nok­set johon­kin sel­lai­seen, jos­sa pääs­täi­siin maa­il­man hui­pul­le? Rahoi­tuk­sen voi­si ken­ties osit­tain saa­da vähen­tä­mäl­lä liu­ku­hih­na­kor­kea­kou­lu­tus­ta, jos­ta val­mis­tu­taan 90%:sti teh­tä­viin, joil­la ei ole tut­ki­muk­sen kans­sa mitään tekemistä.

  Muu­tos­vas­ta­rin­ta on tie­ten­kin aina suu­ri voi­ma, teh­tiin­pä sit­ten mitä hyvän­sä. Ei se sil­ti sitä tar­koi­ta, että kaik­ki muu­tos­vas­ta­rin­ta vää­rin­kään olisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. Pek­ka T.:
  Ja jos tilan­ne todel­la­kin oli­si näin paha niin mik­si sil­ti äänes­tää mah­dot­to­mia lupaa­vaa ja siis väki­sin­kin lupauk­sen­sa myö­hem­min pet­tä­vää populistia? 

  Mie­luum­min sitä äänes­tää lii­ko­ja hyvää lupai­le­vaa, jol­la ei näyt­tö­jä kuin sel­lais­ta, joka lupai­lee itsel­le­ni lähin­nä pahaa ja jon­ka näy­töt­kin osoit­ta­vat, että osaa todel­la lei­ka­ta minulta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. Tero Tolo­nen: Asian­tun­ti­joi­den­kin työ­elä­män elin­kaa­ri lyhe­nee, jos ihmi­sen elä­mä kes­tää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asian­tun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikä­vuo­det 25–45? Esin kou­lut­tau­dut yli­opis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työ­elä­mäs­sä, jona aika­na opin­to­si alka­vat van­he­ta ja lopul­ta jos­sain 50 ikä­vuo­den kor­vil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Tuo­ta, tuo­ta, yli­opis­tos­sa hank­ki­mal­la asian­tun­te­muk­sel­la voit yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la bril­jee­ra­ta asin­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä muu­ta­man vuo­den, mut­ta jos et seu­raa oma-aloit­tei­ses­ti kehi­tys­tä ja opis­ke­le uut­ta, olet noin vii­des­sä vuo­des­sa pihal­la. Yleen­sä fir­mat tar­joa­vat jat­ko­kou­lu­tus­ta halukkaille.

  Yli­opis­to-opin­to­jen paras anti on toi­saal­ta koh­tuul­li­sen muut­tu­mat­to­mien asioi­den (mat, fys, kem, juri­dii­kan yms. ylei­set perus­teet, etc.) kurs­sit, toi­saal­ta oppi­mi­nen oppi­maan todel­la vai­kei­ta asioi­ta. Nämä molem­mat pitää osa­ta hyö­dyn­tää myös työelämässä.

  Asian­tun­ti­jat arvos­ta­vat asi­aa tun­te­via esi­mie­hiä ja joh­ta­jia. Sii­nä on eräs urapolku.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. Tero Tolo­nen: Asian­tun­ti­joi­den­kin työ­elä­män elin­kaa­ri lyhe­nee, jos ihmi­sen elä­mä kes­tää 90 vuot­ta niin kuin­ka mon­ta vuot­ta hän voi olla todel­li­nen asian­tun­ti­ja? Joil­lain aloil­la ehkä ikä­vuo­det 25–45? Esin kou­lut­tau­dut yli­opis­tos­ta ja sit­ten olet 20 vuot­ta työ­elä­mäs­sä, jona aika­na opin­to­si alka­vat van­he­ta ja lopul­ta jos­sain 50 ikä­vuo­den kor­vil­la niil­lä ei enää saa uut­ta työtä.

  Jos asian­tun­ti­juus on yli­opis­to-opin­to­jen varas­sa, niin hei­kois­sa kan­ti­mis­sa­han hom­mat var­maan­kin ovat. Toki täl­lai­sia rutii­ni­luon­toi­sia asian­tun­ti­ja­teh­tä­viä, jois­sa “osaa­mi­nen” supis­tuu pahim­mil­laan val­miin pro­ses­si­kaa­vion seu­raa­mi­sek­si tms., on ole­mas­sa — pahin pel­ko ei kui­ten­kaan enää ole osaa­mi­sen hap­pa­ne­mi­nen vaan se, että täl­lai­set teh­tä­vät auto­ma­ti­soi­daan sii­nä mis­sä joku ham­pu­ri­lai­sen pais­ta­mi­nen tai paket­tien jakelu.

  Sen sijaan uut­ta luo­val­la asian­tun­ti­jal­la em. 20 vuot­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen menee hel­pos­ti sii­hen, että kyp­syy todel­li­sek­si oman alan asiantuntijaksi.

  Se oli­si vain n. 22% ihmi­sen eli­niäs­tä. Jos sii­tä puo­let on jotain toh­to­ri­tut­ki­jan apu­ra­ha­palk­kaa, niin miten käy eläk­keen? Ja moni voi sanoa, että täl­löin­kin tut­ki­ja on ollut onnekas[1]

  Kan­nat­taa toki val­ka­ta jär­ke­vä työ­paik­ka — tar­kis­tin juu­ri, että elä­ket­tä oli­si ker­ty­nyt jo nyt yli suo­ma­lais­ten mies­ten kes­kie­läk­keen — ja jos jat­kaa samaa menoa pakol­li­seen irti­sa­nou­tu­mi­si­kään, niin elä­ket­tä pitäi­si tul­la mel­kein 5000 €/kk. Ei paha — olet­taen toki, että ko. pyra­mi­di­hui­jaus on edel­leen käynnissä.

  Alo­jen välil­lä on toki ero­ja, mut­ta jos puhu­taan tek­no­lo­gi­aan sidok­sis­sa ole­vis­ta alois­ta, uudis­tu­mis­vauh­ti on usein aika kova ja ei ole loo­gis­ta aja­tel­la, että samaan aikaan asian­tun­ti­jan työ muut­tuu haas­ta­vam­mak­si ja toi­saal­ta asian­tun­ti­joi­den kyky uudel­leen­kou­lut­tau­tua muut­tui­si joten­kin helpommaksi.

  Uudel­leen­kou­lut­tau­tu­mi­nen”? Ei tule heti mie­leen aina­kaan meil­tä ketään, joka sel­lais­ta har­ras­ta­nut — koko hom­ma kun on kui­ten­kin jat­ku­vaa uuden oppi­mis­ta. Ja jos nii­tä terä­vim­piä asian­tun­ti­joi­ta pitäi­si nime­tä, niin ensim­mäi­se­nä tulee kyl­lä mie­leen muu­ta­ma elä­kei­kää lähen­te­le­vä heppu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. ano­nyy­mi: Tais­tel­la hei­dän puo­les­taan, tais­tel­la hei­dän äänis­tään, ottaa kon­tak­tia, haas­taa, tun­nus­taa väriä ja toi­mia sen mukai­ses­ti, jne.

  Talous ja mark­ki­nat, mikä on hul­lua, kos­ka val­tio luo mark­ki­nat. Yhdys­val­lois­sa­han on etu­ryh­mät aika vah­voil­la ja puo­luei­den vähäi­syys antaa niil­le pal­jon val­taa, jne. Lisäk­si puo­lue-eliit­ti muo­dos­taa omat piirinsä.

  Kan­nat­taa tutus­tua Yhdys­val­tain oikeis­to­me­di­aan. Tai siis ei kan­na­ta, mut­ta on hyvä saa­da käsi­tys sii­tä, kuin­ka älyt­tö­män pro­pa­gan­dis­ti­nen se oikein on.

  Muu kan­sal­li­nen media taas on vähi­tel­len muut­tu­nut asia­ky­sy­mys­va­paak­si. Se on ns. libe­raa­li, kos­ka toi­mit­ta­jat ovat yleen­sä libe­raa­le­ja, mut­ta omis­ta­jayh­tiöt ja tuot­to­ta­voit­teet toi­saal­ta mää­rit­te­le­vät suu­rem­mat toi­mi­tuk­sel­li­set linjat.

  Ovat­han ne (ja siis myös kult­tuu­rie­rot), mut­ta ne pitää ottaa huo­mioon eikä vain puhua ihmis­ten päi­den yli. Ellei sit­ten tosi­aan halua täy­sin vie­raan­nut­taa kyseis­tä kansanosaa.
  Jo pelk­kä todel­li­sen kon­tak­tin otta­mi­nen, vaik­ka oli­si­kin asiois­ta eri miel­tä, ker­too arvos­tuk­ses­ta ja kehit­tää perus­ta­van­laa­tuis­ta luottamusta.

  Kyse on sii­tä, miten ihmi­set asiat koke­vat. Jos äänes­tää jotain ehdo­kas­ta, joka sit­ten viras­sa toi­mii nii­tä tär­keim­piä lupauk­sia vas­taan tai muu­ten vain kysei­sen äänes­tä­jän vahin­gok­si ja tätä jat­kuu kaik­ki vaa­li­kau­det, niin sitä tup­paa suut­tu­maan. (Tätä myös aut­taa, jos kuun­te­let huo­noa medi­aa.) Huo­mioi, että Yhdys­val­lois­sa on yleen­sä vain kak­si vaih­toeh­toa vaa­lis­sa kuin vaa­lis­sa – ei suin­kaan kahdeksaa.

  Mik­sei kokei­li­si, jos van­ha toi­min­ta­ta­pa ei tuo­ta halut­tua tulos­ta? Jos vie­lä kuun­te­let “suo­raan puhu­vaa” medi­aa, joka on jo vuo­si­kausia ker­to­nut, kuin­ka rat­kai­su ei löy­dy perin­tei­sis­tä poliit­ti­sis­ta toi­mi­jois­ta, elii­tis­tä, tuos­ta puo­lu­ees­ta tai poliit­ti­ses­ta ilman­suun­nas­ta, tuol­lai­seen rea­goin­tiin voi hel­pos­ti­kin sortua.

  Mitei­pä tätä: Ter­ro­ris­mi­han on täy­sin loo­gi­nen tapa yrit­tää vai­kut­taa asioi­hin, jos ei koe muu­ta tapaa ole­van ole­mas­sa. Ja jos se koe­taan ainoak­si kei­nok­si, on tie­tyl­lä tapaa täy­sin saman­te­ke­vää, toi­mii­ko se edes (tai vaik­ka se toi­mi­si tavoit­tei­ta vas­taan). Kyse ei ole kyl­män ratio­naa­li­ses­ta ajat­te­lus­ta vaan epätoivosta.

  Hyvä, että tämän edes joku huomaa.

  Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen ker­too tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä, joka voi saa­da monia ilme­ne­mis­muo­to­ja: mel­la­kat, mie­le­no­soi­tuk­set, ilki­val­ta, rikol­li­suus, jne. Mik­si oli­si eri asia, jos se tapah­tuu vaa­li­uur­nan kautta?
  Vas­tuun­kan­ta­jat ovat jät­tä­neet kan­ta­mat­ta vas­tuun­sa ja se rapaut­taa luot­ta­mus­ta järjestelmään.

  Kyse ei suin­kaan ole sii­tä, mitä he halua­vat. Hehän halua­vat pit­käl­ti aivan samaa kuin kaik­ki muut­kin: toi­meen­tu­lon, ter­veyt­tä, hyvän elä­män, arvos­tus­ta, jne. Lisäk­si heil­lä on huo­le­nai­hei­ta, joi­ta pitää kuun­nel­la ja heil­le pitää joko perus­tel­la (ja olla oikeas­sa), mik­si ne eivät ole oikeu­tet­tu­ja, tai ker­toa ja vakuut­taa, miten niis­tä huo­leh­di­taan. Ei sen niin vai­kea­ta pitäi­si olla.

  Jos vaik­ka ver­ra­taan Suo­meen, niin maa­han­muu­tos­ta ja moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta ei ole vie­lä­kään kun­nol­la kes­kus­tel­tu. (Mitä vikaa esi­mer­kik­si oli­si inte­graa­tios­sa assi­mi­laa­tion kaut­ta tai ihmis­ten aut­ta­mi­ses­sa läh­tö­alueil­laan maa­han­muu­ton sijas­ta?) Tai jos kes­kus­tel­tai­siin vaik­ka­pa, miten vaik­ka­pa saa­daan talou­del­li­nen eriar­vois­tu­mi­nen lop­pu­maan ja talous toi­mi­maan kai­kil­le. Onko se työt­tö­män vika, jos työ­tä ei rii­tä kai­kil­le? Lisäk­si oli­si kiva, jos ihmi­set ker­toi­si­vat omas­ta ajat­te­lus­taan ja arvois­taan nii­den läh­tö­koh­dis­ta asti. Nyt­hän mones­ti kuu­lee, miten val­tion tai kun­tien on pak­ko teh­dä mil­loin mitä­kin, mut­ta ei kuu­le kun­nol­li­sia perus­te­lu­ja miksi.

  Kii­tos pit­käs­tä ja asial­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta. Itse uskon jär­ke­vään ja poh­dis­ke­le­vaan kes­kus­te­luun, mut­ta koen jää­vä­ni vähem­mis­töön maa­il­mas­sa, jos­sa enem­mis­tö näyt­tää pikem­min­kin usko­van help­poi­hin väit­tei­siin ja jyke­vään tunteeseen.

  On joten­kin outoa, että län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa, jos­sa taval­li­sil­la ihmi­sil­lä on poik­keuk­sel­li­sen suu­ri mah­dol­li­suus vai­kut­taa vaa­lien kaut­ta asioi­hin, ollaan näin tyy­ty­mät­tö­miä ja pro­tes­toi­daan täl­lai­sin demo­kra­ti­aa vähek­sy­vin kei­noin. Vähän niin kuin kiu­kut­te­le­va lapsi.

  Syi­tä tähän kehi­tyk­seen on epäi­le­mät­tä usei­ta. En usko näi­hin yksioi­koi­sim­piin väit­tei­siin, joi­den mukaan polii­ti­kot ovat kaik­ki mätiä ja vähät välit­tä­vät äänes­tä­jis­tä (mitä jär­keä sii­nä oli­si?) tai että joku sala­pe­räi­nen val­ta­kes­kit­ty­mä pahan­tah­toi­ses­ti koh­te­li­si ihmi­siä kaltoin. 

  Monet polii­ti­kot yrit­tä­vät var­mas­ti par­haan­sa, mut­ta puo­lu­eet­kin ovat hämil­lään nyky­maa­il­man ongel­mien edes­sä. Tähän väliin tule­vat popu­lis­tit, jot­ka lupaa­vat ihmi­sil­le sitä, mitä nämä halua­vat kuul­la, mut­ta eivät pys­ty lupauk­si­aan toteut­ta­maan edes sen ver­taa kuin perin­tei­set puolueet.

  Ihmis­ten hätä ja huo­li on epäi­le­mät­tä täy­sin aitoa. Ongel­mat aiheu­tu­vat lukui­sis­ta syis­tä: glo­ba­li­saa­tio (jos­sa on myös hyvää), eli­nym­pä­ris­tön nopea muut­tu­mi­nen, ihmis­mää­rän kas­vu ja sii­tä seu­raa­vat jän­nit­teet ja pula resurs­seis­ta ja ympä­ris­tö­on­gel­mat jne. Meil­lä län­si­mais­sa on eri­tyi­se­nä ongel­ma­na mei­dän suh­teel­li­sen ase­mam­me heik­ke­ne­mi­nen, kun muu maa­il­ma sinän­sä aivan oikeu­te­tus­ti nousee.

  Mitä pitäi­si teh­dä? Sii­hen tus­kin kenel­lä­kään on yksin­ker­tais­ta vas­taus­ta. Läh­tö­koh­dan pitäi­si kui­ten­kin olla tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen. Sitä eivät popu­lis­tit tee, eivät­kä sitä tun­nu perin­tei­set­kään puo­lu­eet kun­nol­la teke­vän (ja eri­tyi­ses­ti niil­lä on vai­keuk­sia tun­nus­taa popu­lis­miin ja ääri­liik­kei­siin liit­ty­viä tosiasioita). 

  Ja tie­tys­ti mei­dän pitää kes­kus­tel­la — avoi­mes­ti, rehel­li­ses­ti, toi­sia kun­nioit­taen. Tähän meil­lä demo­kra­tiois­sa on näet mah­dol­li­suus. Emme kai halua, että dik­taat­to­ri­se­tä tulee ja päättää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Tämä trum­pe­tis­ti tai­taa muu­ten olla se sama kave­ri, joka Ukrai­nan sodas­sa­kin 2014 näki aivan sel­väs­ti, mis­tä oli kyse kun taas me muut ei vaan tajut­tu maan his­to­ri­aa, eikä pal­joa muu­ta­kaan: kyse­hän oli don­bas­si­lais­ten vapaus­tais­te­lus­ta, kan­san­no­nusus­ta Kio­van uut­ta nat­si­hal­lin­toa vas­taan, johon Venä­jäl­lä ei ollut osaa eikä arpaa.

  Vai­kut­taa että häis­kä on taas jou­tu­nut nenäs­tä vedetyksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. Oleel­li­nen asia huo­ma­ta on se, että eivät nuo työn­sä menet­tä­neet hii­li­kai­vos­lai­set halua pie­nen vuo­si­palk­kan­sa / työt­tö­myy­ten­sä kor­vik­keek­si mas­sii­vi­sia tukia yhteis­kun­nal­ta. He halua­vat oman­tun­no­nar­von­sa takaisin. 

  Oman­tun­no­nar­von, joka muo­dos­tuu sii­tä, että elät­tää itsen­sä hyväl­lä elin­ta­sol­la ja suh­teel­li­sen varakkaana.

  Hyvin har­va ihmi­nen halu­aa myön­tää itsel­leen ole­van­sa ihmis­jä­tet­tä jon­ka paras käyt­tö­tar­koi­tus oli­si läm­pö­voi­ma­lan polttoaineena.

  Tämän takia vasem­mis­ton menek­ki on niin sur­kea, sil­lä sitä aja­tus­ta­han he myy­vät: “Lii­ty mei­hin. Kun me sur­keat ja kil­pai­lus­sa pär­jää­mät­tö­mät lii­ty­tään yhteen, niin saa­daan kyl­lä kiris­tet­tyä parem­mat tuet itsellemme”.

  Ei ihme, että ‘tuo­te’ menee huo­nos­ti kaupaksi.

  Epäi­len kovas­ti, että ehdin hau­taan ennen kuin pro­tes­tant­ti­nen työi­han­ne ja hiki­kar­pa­lot mene­vät pois muo­dis­ta, vaik­ka toki toi­voi­sin­kin, että län­si­mais­ta “köy­hyyt­tä”
  muut­to­tap­pio­paik­ka­kun­nil­la lähen­te­le­vä kan­sa­lais­palk­ka saa­tai­siin oikeas­ti glo­baa­lis­ti kai­kil­le ja enem­män halua­vat voi­si­vat sit­ten sitä itsel­leen tavoi­tel­la maa­il­man stadeissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. Lepo­ti­la zZ: Pyy­sin vain jon­kin loo­gi­sen perus­te­lun sil­le, kuin­ka Trum­pin valin­ta tosia­sial­li­ses­ti hyö­dyt­tää köyh­ty­vää kes­ki­luok­kaa. Sel­lai­nen pie­ni ja nät­ti seli­tys, vaik­ka­pa sel­lai­nen, jon­ka logiik­ka kel­pai­si diplomiinsinöörillekin.

  Annoin sel­lai­sen, köyh­ty­vän kes­ki­luo­kan (tai monen rik­kaam­man­kin) tun­teis­ta ker­to­van ja talou­den­kin mai­nit­sin rahan­ja­ko-viit­tauk­sel­la­ni. Annoin esi­mer­kit myös hen­ki­sen elin­ti­lan vie­mi­ses­tä. Ja jos nyt ei moni, niin jot­kut kui­ten­kin tun­tui­vat ymmär­tä­vän­kin kirjoitukseni.
  Seu­raa­va lausee­si ilmei­ses­ti selit­tää mik­si näin tur­haa vai­vaa sinun kohdallasi:

  Lepo­ti­la zZ:
  Ehkä mei­dän on vai­kea kes­kus­tel­la, kos­ka elät sel­väs­ti­kin aivan eri maa­il­mas­sa kuin minä.

  Niin, olen­kin moneen ker­taan sano­nut, että sotaa koh­ti mennään.

  Lepo­ti­la zZ:
  Mik­si ihmees­sä diplo­mi-insi­nöö­ri ei voi olla pahem­min pihal­la esim. Yhdys­val­to­jen poli­tii­kas­ta kuin toi­mit­ta­ja? Esi­mer­kik­si, jos Yhdys­val­to­jen poli­tiik­ka on toi­mit­ta­jan eri­tyi­sa­laa, jota hän on seu­ran­nut vuo­si­kym­me­nen? Sinun mie­les­tä­si “älyk­kääm­män” diplo­mi-insi­nöö­rin mie­li­pi­de asias­ta on arvok­kaam­pi, vaik­ka se perus­tui­si yksi­no­maan edel­lä­mai­ni­tun toi­mit­ta­jan vii­mei­seen artik­ke­liin? Jos kysei­nen diplo­mi-insi­nöö­ri uskoo tuon yhden artik­ke­lin perus­teel­la tie­tä­vän­sä asias­ta parem­min kuin kysei­nen toi­mit­ta­ja, eikö kysees­sä ole var­sin hyvä demon­straa­tio sii­tä, mitä tar­koi­tan tyh­myy­del­lä tai typeryydellä? 

  Point­ti ei sinän­sä ollut dip­pains­sien suu­rem­pi älyk­kyys, enkä var­sin­kaan sano­nut joka aino­aa dip­pains­siä älyk­kääm­mäk­si kuin kukaan toi­mit­ta­ja on. Dip­pains­sit ja älyk­kyy­ten­sä vedin esiin vas­tauk­se­na väit­tee­seen, että toi­mit­ta­jat, jot­ka ovat kai­ke­ti se oikea­mie­li­sin ammat­ti­kun­ta, eivät ole aina­kaan älyk­kyy­ten­sä perus­teel­la oikeam­mas­sa kuin muut, kun tus­kin kukaan kuvit­te­lee toi­mit­ta­jien ole­van älyk­käin ammat­ti­kun­ta. Tus­kin edes asian­tun­te­vin, edes omil­ta eri­koi­sa­lueil­taan, hyvin har­vo­ja poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta ja nämä poik­keu­kel­li­sen älyk­käät ja asian­tun­te­vat pit­kän lin­jan jour­na­lis­tit eivät unel­moi­kaan niin vah­vas­ti kuin vas­ta toi­mit­ta­ja­kou­lus­ta ulos las­ke­tut unel­moi­ja­tyt­tö­set. Vali­tet­ta­vas­ti ensin­mai­nit­tu­ja on Suo­mes­sa hyvin vähän ver­rat­tu­na vii­mei­siin ja ne har­vat­kin ovat hil­jai­sem­pia kuin rai­vok­kaik­si oikeu­den mie­koik­si itsen­sä koke­vat unelmatyttelit.

  Esi­merk­ke­jä toi­mit­ta­jien vir­heis­tä, val­heis­ta ja pro­pa­gan­das­ta on loput­to­mas­ti, ei todel­la­kaan ole kyse sii­tä, että täs­sä yhden uuti­sen perus­teel­la joh­to­pää­tök­siä tehtäisiin.

  Mie­li­pi­teen arvok­kuus voi­daan mita­ta pun­nit­se­mal­la sen taus­tal­la ole­van tie­don oikeel­li­suus sekä pää­tel­mien loo­gi­suus. Äly­käs, on toden­nä­köi­sem­min oppi­nut sekä sisäis­tä­mään tie­toa, että ennen kaik­kea teke­mään loo­gi­sia johtopäätelmiä.
  Tyh­myy­den mää­ri­tel­mä­si saat puo­les­ta­ni demon­stroi­da halua­mal­la­si taval­la, en osal­lis­tu enää aiheeseen.

  Lepo­ti­la zZ:

  Täy­tyy­kö poli­tii­kas­sa­kin vali­ta loo­gi­ses­ti oikea vaih­toeh­to raja­tus­ta jou­kos­ta – kel­lon tikit­täes­sä uhkaa­vas­ti taustalla.

  Usein kyl­lä. Kyvyn tuo­hon täy­tyi­si olla yhden pää­sy­vaa­ti­muk­sis­ta ammat­ti­po­lii­ti­koil­le. Toi­mit­ta­jil­le tuo­ta vaa­ti­mus­ta ei oikein voi esit­tää, kun älyk­käim­mis­tä on niin kova kysyn­tä muil­la­kin aloil­la, ettei yhteis­kun­nal­la ehkä ole varaa uhra­ta terä­vim­piä mie­li­ään toimittajiksi.

  Lepo­ti­la zZ:

  ihmi­nen ei pel­käs­tään vas­taa­no­ta vaan myös levit­tää väit­tei­tä ja tari­noi­ta, joi­den totuu­den­pe­räi­syy­den voi­si tar­kis­taa muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa. Ei vain viitsitä/haluta.

  Jep. Ja kuten jo aiem­min sanoin, pahim­mat eivät edes hyväk­sy, kun joku muu ne väit­teet tar­kis­taa ja tuo kul­ta­lau­ta­sel­la eteen. Toi­mit­ta­jat kun saa­tu tape­til­le, niin täs­tä esi­merk­ki­nä eräs val­ta­me­diam­me edus­ta­ja teki uuti­sen Trum­pin kan­nat­ta­jien rasis­ti­ses­ti ryös­tä­mäs­tä Hijab-nai­ses­ta. Sat­tu­moi­sin vaan jo kak­si päi­vää aiem­min oli pal­jas­tu­nut, että tapaus oli hui­jaus­ta, eikä mitään ryös­töä ollut tapah­tu­nut­kaan. Ilmoi­tin täs­tä kom­ment­tio­siois­sa, sil­lä seu­rauk­sel­la, että kom­ment­ti­ni pois­tet­tiin, vale­uu­ti­nen jäi. Onko kyse vah­vas­ta ideo­lo­gi­ses­ta unel­ma­kuplas­ta, tar­koi­tuk­sel­li­ses­ta valeh­te­lus­ta vai ihan vaan vaja­vai­ses­ta älyk­kyy­des­tä? Mitään kiel­let­ty­jen ihmis­ryh­mien nimiä tai muu­ta­kaan viha­pu­het­ta en lau­ko­nut, mitä nyt vähän nega­tii­vi­seen sävyyn saa­toin noin huo­noa “jour­na­lis­mia” kommentoida.

  Lepo­ti­la zZ:

  Huo­maan, että sinä kir­joi­tat elii­tin syli­koi­ris­ta kuten sopu­li-toi­mit­ta­jis­ta hyvin samal­la taval­la kuin minä kir­joi­tin fan­t­asioil­le äänen­sä antavista.

  En minä pidä toi­mit­ta­jia elii­tin syli­koi­ri­na, vaan itse mie­li­pi­de-elii­tin yti­me­nä. Voi siel­lä jois­sain tapauk­sis­sa olla myös tuo­ta, että ovat syli­koi­ria tai val­lan vah­ti­koi­ria sii­hen vää­rään suun­taan, mut­ta hyvin usein nyky­ään myös sitä, että oikea­mie­li­set toi­mit­ta­jat onnis­tu­vat jyrää­mään kan­san valit­se­mien edus­ta­jien tah­don mediapaineella.

  Lepo­ti­la zZ:

  Voi­ko mei­dän eri­mie­li­syyt­täm­me rat­kais­ta mie­les­tä­si miten­kään objek­tii­vi­ses­ti? Esi­mer­kik­si, miten oli­si kyse­ly Trum­pin äänes­tä­ji­le ja toi­mit­ta­jil­le, jos­sa mitat­tai­siin kum­pi ryh­mä tie­tää enem­män esi­mer­kik­si Trum­pin tai Clin­to­nin tosia­sial­li­sis­ta teke­mi­sis­tä, Oba­man toi­mis­ta pre­si­dent­ti­nä, Yhdys­val­to­jen talou­del­li­sen tilan­teen kehit­ty­mi­ses­tä vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na jne..Ei kysel­täi­si mitään arvo­ky­sy­myk­siä ihan vaan puh­tai­ta fak­to­ja. Kum­pi ryh­mä pär­jäi­si parem­min? Kum­pi ryh­mä on tyhmempi?

  Peri­aat­tees­sa voi­si, mut­ta kovas­ti jäi­si tul­kin­nan­va­raa kysy­mys­ten valin­nas­ta ja aset­te­lus­ta, vas­taus­ten pis­tey­tyk­ses­tä jne..
  Sitä­pait­si en minä yllät­tyi­si, jos Trum­pia äänes­tä­neet oli­si­vat tyh­mem­piä kes­ki­mää­rin. Ei se minun mie­li­pi­teen­muo­dos­tuk­see­ni vai­kut­tai­si, en minä pyri äänes­tä­mään älyk­käim­män ryh­män kan­nat­ta­maa tahoa, vaan omas­ta mie­les­tä­ni paras­ta ehdo­kas­ta. Luo­tan omaan ajat­te­luu­ni enem­män kuin min­kään ryh­män keskiarvoon.

  Lepo­ti­la zZ:

  Niin, ja miten “pahik­sen” äänes­tä­mi­nen paran­taa sinun hei­mo­si (VHM) ase­maa? Lupa­si­ko Trump vaa­li­kam­pan­jas­saan rajoit­taa homo­jen, nee­ke­rei­den ja femi­nis­tien vai­ku­tus­val­taa tai elin­ti­laa yhteiskunnassa?

  Niin aina­kin parem­mis­to on luvan­nut käy­vän, jos Trump on pres­sa. Mik­si­pä en uskoi­si heitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. trum­pe­tis­ti: Mie­luum­min sitä äänes­tää lii­ko­ja hyvää lupai­le­vaa, jol­la ei näyt­tö­jä kuin sel­lais­ta, joka lupai­lee itsel­le­ni lähin­nä pahaa ja jon­ka näy­töt­kin osoit­ta­vat, että osaa todel­la lei­ka­ta minulta.

  Eikö luon­te­vin vaih­toeh­to kui­ten­kin oli­si äänes­tää ehdo­kas­ta, jon­ka esit­tä­mä vaih­toeh­to on rea­lis­ti­nen ja joka jakaa äänes­tä­jän kans­sa saman kal­tai­set arvot?

  Mitä jär­keä on älyt­tö­män popu­lis­tin äänes­tä­mi­ses­tä? Lap­sel­li­nen kiu­kut­te­lu? Oman tur­hau­tu­mi­sen pur­ka­mi­nen? Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen maa­il­mal­le? Mitä vikaa on jär­ke­väs­sä toiminnassa?

  Donald Trum­pil­la­han on kak­si vaih­toeh­toa. Joko hän nou­dat­taa pal­jon asial­li­sem­paa poli­tiik­kaa kuin mitä vaa­li­pu­heen­sa edus­ti­vat, ja siis pet­tää hänen höpö­tyk­si­ään usko­neet äänes­tä­jät, tai sit­ten hän ryh­tyy toteut­ta­maan ohjel­maan­sa ja saa maa­il­man entis­tä­kin enem­män sekaisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. Perin­tei­nen poliit­ti­nen vasem­mis­to voi tie­tys­ti kysyä itsel­tään, mik­si talou­del­li­seen ahdin­koon jou­tu­neet duu­na­rit etsi­vät pelas­tus­ta oikeis­to­po­pu­lis­mis­ta eikä vasemmistopuolueista.”

  Eikö­hän monis­sa mais­sa tähän vai­ku­ta pal­jon maa­han­muut­to. Vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­set puo­lu­eet kan­nat­ta­vat yleen­sä run­sas­ta maa­han­muut­toa, ja vain osa duu­na­reis­ta suos­tuu kan­nat­ta­maan sel­lais­ta puoluetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Poju Ant­sa­lo: Vit­sai­let­ko? Syn­nyin 1971 ja kävin kor­kea­kou­lu­ni 90-luvul­la, jol­loin inter­net teki tulo­aan ja äly­pu­he­li­mia appei­neen ei osan­nut ennus­taa kukaan. Maa­il­ma on muut­tu­nut 80-luvul­ta läh­tien niin nopeas­ti, että kukaan ei pys­ty oppi­maan uusia asioi­ta enää tar­peek­si nopeas­ti pysyäk­seen kun­nol­la peräs­sä. Tämän päi­vän kou­lu­lais­ten opit ovat jo van­hen­tu­neet sii­nä vai­hees­sa, kun he siir­ty­vät työ­elä­mään, vai ope­te­taan­ko kou­luis­sa teko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mis­tä ja mui­ta vie­lä kek­si­mät­tä ole­via asioi­ta? Sii­nä lie­nee yksi seli­tys nykyongelmillemme.

  Maa­il­ma on muut­tu­nut aina aika nop­saan. Kun val­mis­tuin 194 niin 1979 se tie­to oli jo van­hen­tu­nut lähes täysin

  Mut­ta kun on oppi­nut opis­ke­le­maan ja hake­maan tie­toa niin ei ollut mikään iso juut­tu ope­tel­la uusi teknolpgia.

  Sama on tois­tu­nut muu­ta­man vuo­den välein

  Ihmi­nen syr­jäy­tyy työ­elä­mäs­tä sen vuok­si, että jou­tuu saat­ta­maan van­han tek­no­lo­gian hau­taan eikä pää­se kiin­ni uuteen teknologiaan

  Tie­to­jär­jes­tel­mis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyö­rit­tä­vät saavt hoi­taa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jes­tel­mään kou­lu­te­taan uut­ta väkeä.

  Ihmi­sen työ­ura on sidot­tu tek­no­lo­gian elinikään

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Pek­ka T.: Eikö luon­te­vin vaih­toeh­to kui­ten­kin oli­si äänes­tää ehdo­kas­ta, jon­ka esit­tä­mä vaih­toeh­to on rea­lis­ti­nen ja joka jakaa äänes­tä­jän kans­sa saman kal­tai­set arvot?

  Oli­si kai. Mut­ta aina ei ole sel­lais­ta vaih­toeh­toa. Joil­le­kin ei kos­kaan. Pres­san­vaa­leis­sa piti vii­me kädes­sä vali­ta kah­des­ta ehdok­kaas­ta, jos toi­nen edus­taa mädäk­si koet­tua eliit­tiä, liki päin­vas­tais­ta arvo­maa­il­maa ja hänet vie­lä koe­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti­kin kor­rup­toi­tu­nee­si, niin vaih­toeh­dot ovat vähissä..

  Sitä­pait­si joka aino­aa republi­kaa­nia parem­mis­to ja sen hal­lit­se­ma media oli­si hauk­ku­nut samaan tapaan kuin Trum­pia, ei ehkä yhtä kovaa, mut­ta suun­taus oli­si ollut sama, joten mah­dol­li­ses­ti kävi­sim­me tätä kes­kus­te­lua oli­si­pa sit­ten kuka tahan­sa republi­kaa­ni tul­lut valituksi.
  Jos taas äänes­tä­jä koki tar­vet­ta pöl­lyyt­tää mädäk­si koke­maan­sa establish­ment­tia, niin ei sii­hen republi­kaa­nien ehdok­kais­ta tain­nut Trum­pia parem­paa ehdo­kas­ta löy­tyä. Trump oli sel­vim­min establish­men­tin ulko­puo­li­nen, poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tein, rah­vaan­omai­sin ja niin aggres­sii­vi­nen, että on help­po uskoa hänen saa­van Was­hing­to­nin pyrs­tö­su­lat pöl­lyä­mään val­taan pääs­ty­ään. Dema­reil­ta ehkä San­ders oli­si uudis­ta­nut hal­lin­toa, mut­ta hän taas arvo­li­be­raa­li­na ei kon­ser­va­tii­vi­sil­le Trum­pin äänes­tä­jil­le oli­si kel­van­nut, eikä myös­kään mark­ki­na­ta­lous­hen­ki­sil­le kom­mu­nis­ti­na. Eikä ollut edes valit­ta­vis­sa lopulta.

  No itsel­lä­ni ei tot­ta puhuen juu­ri käsi­tys­tä jenk­kies­tablish­men­tin mädän­näi­syy­des­tä, mut­ta ilmei­ses­ti suu­ri osa äänes­tä­jis­tä sii­hen uskoo.

  tai sit­ten hän ryh­tyy toteut­ta­maan ohjel­maan­sa ja saa maa­il­man entis­tä­kin enem­män sekaisin.

  Ei se Trum­pin äänes­tä­jil­le niin sel­vää ole. Hei­dän loo­gi­sen­ta­pai­nen päät­te­ly­ket­jun­sa on saa­nut hei­dät usko­maan Trum­pin ohjel­man paran­ta­van maa­il­maa. Eivät­kä he var­maan­kaan niin vää­räs­sä ole kuin sinä luu­let, itse asias­sa en ole var­ma kum­pi on vää­rem­mäs­sä, sinä vai he? Tus­kin kum­pi­kaan aivan oikeassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Lii­an van­ha:

  Tie­to­jär­jes­tel­mis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyö­rit­tä­vät saavt hoi­taa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jes­tel­mään kou­lu­te­taan uut­ta väkeä.

  Ihmi­sen työ­ura on sidot­tu tek­no­lo­gian elinikään 

  Isois­sa fir­mois­sa tar­vi­taan myös van­han tek­nii­kan asian­tun­ti­joi­ta paik­kaa­maan eläk­keel­le lähteneitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Sylt­ty:
  Tämä trum­pe­tis­ti tai­taa muu­ten olla se sama kave­ri, joka Ukrai­nan sodas­sa­kin 2014 näki aivan sel­väs­ti, mis­tä oli kyse kun taas me muut ei vaan tajut­tu maan his­to­ri­aa, eikä pal­joa muu­ta­kaan: kyse­hän oli don­bas­si­lais­ten vapaus­tais­te­lus­ta, kan­san­no­nusus­ta Kio­van uut­ta nat­si­hal­lin­toa vas­taan, johon Venä­jäl­lä ei ollut osaa eikä arpaa.
  Vai­kut­taa että häis­kä on taas jou­tu­nut nenäs­tä vedetyksi.

  En ymmär­rä mik­si täl­lai­seen nimi­merk­ki­kir­jai­li­jaan käy­mi­seen tuh­la­taan pals­ta­mil­li­met­re­jä muu­ten tasok­kaal­la “kes­kus­te­lu­pals­tal­la”, mut­ta kai se on vastattava.

  Tosi­aan, Ukrai­nan koh­dal­la­kin näin asiat sel­vem­min kuin val­ta­me­dia aina­kaan uskal­si jul­ki­tuo­da; val­ta­me­dias­sa pit­kään ihan vaka­vis­saan arvuu­tel­tiin, että liha­nis­kat ovat aito­ja pai­kal­li­sia vas­ta­rin­ta­mie­hiä, ja väl­tet­tiin vii­mei­seen asti sen teke­mis­tä sel­väk­si, että Putin­han sin­ne oli mie­hen­sä lähet­tä­nyt. Minul­le asia oli päi­vän­sel­vää alus­ta alkaen ja suo­ma­lai­sen elii­tin ja median suo­met­tu­nut hys­syt­te­ly tai sokeus hävet­ti. Löy­det­tiin­pä jos­tain jopa Venä­jä-asian­tun­ti­joi­ta ja suo­ma­lai­sia upsee­re­ja ker­to­maan, ettei­hän siel­lä sen­tään voi Venä­jän armei­jan soti­lai­ta olla, sil­lä hei­dän ammat­tiyl­pey­ten­sä ei antai­si myö­ten toi­mia tunnuksettomina.

  Täl­lä pals­tal­la en muis­ta sil­loin aihees­ta kir­joit­ta­nee­ni, muu­ten­kin tääl­lä tulee käy­tyä ehkä pari ker­taa vuodessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Eikö­hän monis­sa mais­sa tähän vai­ku­ta pal­jon maa­han­muut­to. Vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­set puo­lu­eet kan­nat­ta­vat yleen­sä run­sas­ta maa­han­muut­toa, ja vain osa duu­na­reis­ta suos­tuu kan­nat­ta­maan sel­lais­ta puoluetta.

  Eikö­hän se ole ollut oikeis­to joka halu­aa maahanmuuttoa ?

  http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001571298.html

  Enpä ole näh­nyt, että kukan vasem­mis­to­lai­nen oli­si halun­nut tän­ne kah­ta mil­joo­naa mamua ??

  Pako­lai­sia­kin on otet­tu hil­li­tys­ti 2000 vuo­des­sa, mut­ta nyt SOS hal­li­tuk­sen aika­na mää­rä on moninkertaistunut

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 123. Trum­pe­tis­ti:
  “Point­ti ei sinän­sä ollut dip­pains­sien suu­rem­pi älyk­kyys, enkä var­sin­kaan sano­nut joka aino­aa dip­pains­siä älyk­kääm­mäk­si kuin kukaan toi­mit­ta­ja on. Dip­pains­sit ja älyk­kyy­ten­sä vedin esiin vas­tauk­se­na väit­tee­seen, että toi­mit­ta­jat, jot­ka ovat kai­ke­ti se oikea­mie­li­sin ammat­ti­kun­ta, eivät ole aina­kaan älyk­kyy­ten­sä perus­teel­la oikeam­mas­sa kuin muut, kun tus­kin kukaan kuvit­te­lee toi­mit­ta­jien ole­van älyk­käin ammat­ti­kun­ta. Tus­kin edes asian­tun­te­vin, edes omil­ta eri­koi­sa­lueil­taan, hyvin har­vo­ja poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta ja nämä poik­keu­kel­li­sen älyk­käät ja asian­tun­te­vat pit­kän lin­jan jour­na­lis­tit eivät unel­moi­kaan niin vah­vas­ti kuin vas­ta toi­mit­ta­ja­kou­lus­ta ulos las­ke­tut unel­moi­ja­tyt­tö­set. Vali­tet­ta­vas­ti ensin­mai­nit­tu­ja on Suo­mes­sa hyvin vähän ver­rat­tu­na vii­mei­siin ja ne har­vat­kin ovat hil­jai­sem­pia kuin rai­vok­kaik­si oikeu­den mie­koik­si itsen­sä koke­vat unelmatyttelit.”

  Nimi­merk­ki on näkö­jään myös VKS eli Van­ha Kar­vai­nen Sovi­nis­ti kos­ka on täs­tä­kin onnis­tu­nut teke­mään suku­puo­li­ky­sy­myk­sen. Entäs jos dipl. ins. onkin “tyt­te­li” ja toi­mit­ta­ja on insi­nöö­rin­ke­ta­le (niin­kuin oman koke­muk­se­ni mukaan usein on)?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 124. Lii­an van­ha: Maa­il­ma on muut­tu­nut aina aika nop­saan. Kun val­mis­tuin 194 niin 1979 se tie­to oli jo van­hen­tu­nut lähes täysin

  1974? 1964? Vuo­den 194 tie­tä­mys oli tot­ta tosi­aan aika van­hen­tu­nut­ta 1979 😉

  Lii­an van­ha: Mut­ta kun on oppi­nut opis­ke­le­maan ja hake­maan tie­toa niin ei ollut mikään iso juut­tu ope­tel­la uusi teknolpgia.

  Sama on tois­tu­nut muu­ta­man vuo­den välein

  Ihmi­nen syr­jäy­tyy työ­elä­mäs­tä sen vuok­si, että jou­tuu saat­ta­maan van­han tek­no­lo­gian hau­taan eikä pää­se kiin­ni uuteen teknologiaan

  Tie­to­jär­jes­tel­mis­sä tämä koros­tuu: Van­haa pyö­rit­tä­vät saavt hoi­taa sen hautaan

  Samal­la uuteen jär­jes­tel­mään kou­lu­te­taan uut­ta väkeä.

  Ihmi­sen työ­ura on sidot­tu tek­no­lo­gian elinikään 

  Täs­sä on var­mas­ti pal­jon perää. Tun­tuu kui­ten­kin, että pahin­ta on kuin­ka suh­tau­tu­mi­nen työn­te­ki­jän vikoi­hin ja puut­tei­siin on muut­tu­nut tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen kes­kel­lä. Aikoi­naan riit­ti, että ilmes­tyy maa­nan­tai-aamu­na työ­pai­kal­le ilman kra­pu­laa ja hoi­ti työn­sä. Nyky­ään pitää on supe­rih­mi­nen, että sel­vi­ää jat­ku­vis­ta YT-neu­vot­te­luis­ta. Supe­rih­mi­siä toki on, Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa on var­mas­ti tuhan­sia supe­rih­mi­siä (jokai­nen meis­tä on var­mas­ti tavan­nut­kin hei­tä), mut­ta entäs kaik­ki muut?

  Supe­rih­mi­nen: Kor­kea älyk­kyys yhdis­tyy kykyyn muis­taa lop­pue­lä­män­sä kaik­ki ker­ran luettu/kuultu. Komea/kaunis ulko­nä­kö ja sen tuke­ma suju­va sosi­aa­li­suus ver­kos­toi­tu­mi­si­neen ja kyky vakuut­taa muut omis­ta kyvyis­tä. Supe­rih­mi­sel­lä­kin on suu­ria­kin heik­kouk­sia (ahneus, nar­sis­mi, kyvyt­tö­myys ymmär­tää nyky­tai­det­ta jne.), mut­ta sat­tu­mal­ta nämä eivät hait­taa menes­ty­mis­tä, kos­ka yhteis­kun­ta on kum­mal­li­sel­la taval­la “päät­tä­nyt” näi­den heik­kouk­sien ole­van vah­vuuk­sia. Niis­tä onkin jopa hyötyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 125. ksee: Jos asian­tun­ti­juus on yli­opis­to-opin­to­jen varas­sa, niin hei­kois­sa kan­ti­mis­sa­han hom­mat var­maan­kin ovat. Toki täl­lai­sia rutii­ni­luon­toi­sia asian­tun­ti­ja­teh­tä­viä, jois­sa “osaa­mi­nen” supis­tuu pahim­mil­laan val­miin pro­ses­si­kaa­vion seu­raa­mi­sek­si tms., on olemassa 

  Yli­opis­tois­ta opi­tut tai­dot eivät tie­ten­kään ole mitään pro­ses­si­kaa­vion seu­raa­mis­ta, vaan lähin­nä oman eri­koi­sa­lan yleis­ku­van ymmär­tä­mis­tä — tämä on tär­ke­ää, jot­ta pys­tyy opis­ke­le­maan uut­ta sen oman alan­sa sisäl­lä ja kehit­ty­mään asiantuntijaksi.

  Jokai­nen opis­ke­lee työ­uran­sa aika­na uusia asioi­ta, mut­ta jos olet vaik­ka maan­mit­taus-alan asian­tun­ti­ja niin mikä­li hom­mia ei ole niin tätä on vai­kea siir­tää vaik­ka­pa säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­te­muk­sek­si, kos­ka perus­kou­lu­tus on erilainen.

  Ja edel­leen, saman alan eri toi­mia­lo­jen sisäl­lä on vari­aa­tioi­ta — asian­tun­ti­juus on usein sitä että olet jos­sain tie­tys­sä loke­ros­sa hyvin pit­käl­lä ja sin­ne pää­se­mi­sen voi vie­dä vuosia.

  Maa­il­ma on jakau­tu­nut eri­lai­siin osaa­misklus­te­rei­hin ja näi­den klus­te­rei­den välil­lä tapah­tuu jat­ku­vas­ti lii­ket­tä kos­ka mark­ki­na­ta­lous ohjaa nii­tä — esim. Nokia muo­dos­ti suo­meen mobii­li­tek­nii­kan klus­te­rin, joka hävi­si aika nopeas­ti muu­ta­man vuo­den aika­na koko­naan pois.

  Nyt meil­lä on vah­va peli­teol­li­suu­den klus­te­ri — se tun­tuu nyt yhtä ikui­sel­ta kuin Nokia, mut­ta miten­kään var­maa sen­kään kes­tä­mi­nen vuo­si­kym­me­niä ei ole.

  Samoin pape­ri­tek­nii­kas­sa tai ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­ses­sa Suo­mes­sa on ollut asian­tun­ti­joi­ta aivan hui­pul­ta. Tääl­lä on osaa­mis­ta lai­van­ra­ken­nuk­ses­ta mut­ta kaik­ki nämä ovat mark­ki­na­ta­lou­den liik­kei­den armoilla.

  Jos täm­möi­nen klus­te­ri romah­taa täl­löin asian­tun­ti­jat jou­tu­vat työt­tö­mäk­si ja tek­nii­kan kehi­tys ja mark­ki­na­ta­lou­den dynaa­mi­suus mie­les­tä­ni aiheut­taa sen, että näi­tä tapah­tuu yhä nopeam­mas­sa syklissä.

  Moni on läh­te­nyt ulko­mail­le tuom­moi­sen muu­tok­sen seurauksena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 126. Lepo­ti­la zZ:

  Nat­si­sak­sas­sa kroo­ni­ses­ti onnet­to­mat yksi­löt vakuut­tui­vat, että hei­dän onnet­to­muu­ten­sa oli kan­sal­lis­ta laa­tua, ja kun­han he yhdis­tyi­vät ja otta­vat takai­sin heil­le kuu­lu­van ase­man­sa – ja kas­vat­ta­vat Lebens­rau­mi­aan – ahdis­tus­kin hel­pot­tai­si. Onko tämä vain nat­si­kort­ti vai voi­si­ko rin­nas­tus olla psy­ko­lo­gi­ses­ti oikeansuuntainen?

  Kes­kus­te­lu on päättynyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 127. Poli­tii­kas­sa tar­vi­taan unel­mia parem­mas­ta tule­vai­suu­des­ta. Dema­rien unel­ma on muren­tu­nut pie­nik­si pala­sik­si teol­lis­ten työ­paik­ko­jen katoa­mi­sen myötä.”
  ”Perin­tei­nen poliit­ti­nen vasem­mis­to voi tie­tys­ti kysyä itsel­tään, mik­si talou­del­li­seen ahdin­koon jou­tu­neet duu­na­rit etsi­vät pelas­tus­ta oikeis­to­po­pu­lis­mis­ta eikä vasemmistopuolueista.”
  Mikä­hän sii­nä on, että popu­lis­mi­liik­kei­den syn­ty säly­te­tään yksi­no­maan dema­rien nis­koil­le? Ovat­ko siis por­va­ri­puo­lu­eet (jot­ka esiin­ty­vä koko kan­san nimis­sä) koko­naan vapau­tet­tu rin­ta­ma­vas­tuus­ta? Vie­lä­kö kan­nat­taa nau­res­kel­la aurin­gon­las­kun vasem­mis­to­puo­lueil­le sii­nä vai­hees­sa, kun pää­hän pot­ki­tut ja syr­jäy­ty­neet tule­vat koput­te­le­maan Wes­ten­din ja Kem­pe­leen ovia? Tai ampu­vat ikku­noi­hin muul­la­kin kuin luftarilla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 128. Lii­an van­ha: Eikö­hän se ole ollut oikeis­to joka halu­aa maahanmuuttoa ?

  http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001571298.html

  Enpä ole näh­nyt, että kukan vasem­mis­to­lai­nen oli­si halun­nut tän­ne­kah­ta mil­joo­naa mamua ??

  Pako­lai­sia­kin on otet­tu hil­li­tys­ti 2000 vuo­des­sa, mut­ta nyt SOS hal­li­tuk­sen aika­na mää­rä on moninkertaistunut

  Nyt puhut­tiin nime­no­maan oikeis­to­po­pu­lis­teis­ta, jois­ta kukaan ei halua tän­ne lisää maa­han­muut­ta­jia, ei oikeis­tos­ta yleen­sä. Esi­mer­kik­si tuos­sa uuti­ses­sa en huo­maa mai­ni­tun mis­sään, että oikeis­to­po­pu­lis­tit haluai­si­vat nuo kak­si mil­joo­naa maahanmuuttajaa. 

  Vasem­mis­to­po­pu­lis­teil­la nyky­ään suo­ras­taan liik­keen kan­ta­va voi­ma on inter­sek­tio­naa­li­suus, johon sisäl­tyy eräi­tä sor­toa­se­tel­mia, jois­ta yksi on se, että val­koi­set sor­ta­vat ja rodul­lis­ta­vat mui­ta. Sik­si mui­ta täy­tyy ilmei­ses­ti jon­kin­lai­sen empa­tian takia ottaa tän­ne, ja tämän inter­sek­tio­naa­li­sen ajat­te­lun mukaan kaik­ki maa­han­muut­toa kri­ti­soi­vat ovat rodullistavia.

  Se, että pako­lai­sia otet­tiin aikai­sem­min hil­li­tys­ti 2 000 pako­lais­ta ja nykyi­sin enem­män ei joh­du mis­tään pää­tök­ses­tä, vaan muu­tos tapah­tui itses­tään. Val­las­sa oli­si voi­nut olla mit­kä tahan­sa puo­lu­eet, ja tämä muu­tos oli­si sil­ti tapahtunut. 

  2 000 pako­lais­ta on sinän­sä sekin lii­kaa. Monet kau­pun­gi­no­sis­sa­han oli alka­nut ghet­tou­tu­mis­pro­ses­si jo tuol­la 2 000 pako­lai­sen vuo­si­mää­räl­lä, sil­lä hei­dän kes­kit­ty­mi­sen­sä muu­ta­maan kau­pun­gin­osaan on niin voimakasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 129. jalan­kul­ki­ja:
  Nimi­merk­ki on näkö­jään myös VKS eli Van­ha Kar­vai­nen Sovi­nis­ti kos­ka on täs­tä­kin onnis­tu­nut teke­mään suku­puo­li­ky­sy­myk­sen. Entäs jos dipl. ins. onkin “tyt­te­li” ja toi­mit­ta­ja on insi­nöö­rin­ke­ta­le (niin­kuin oman koke­muk­se­ni mukaan usein on)?

  En ole tuo­kaan legen­da. Enkä teh­nyt täs­tä suku­puo­li­ky­sy­mys­tä, vaik­ka käy­tän­kin ste­reo­ty­pi­siä tytöt­te­ly- ja ukot­te­luil­mauk­sia tie­tyis­sä yhteyk­sis­sä. Ei var­maan vuon­na 2016 tar­vit­se kenel­le­kään alkaa selit­tä­mään, että ins­seis­sä on nai­sia ja libe­raa­leis­sa toi­mit­ta­jis­sa mie­hiä. Kes­ki­mää­rin kui­ten­kin ins­seis­sä enem­män mie­hiä (mihin en aiem­min otta­nut lain­kaan kan­taa) ja libe­raa­lius taas on tut­ki­tus­ti femi­nii­nim­pää kuin kon­ser­va­tii­vius (tai popu­lis­mi), mikä näkyy myös äänes­tä­jien sukupuolijakaumissa.

  Minun kult­tuu­ris­sa­ni täl­lai­nen tytöt­te­ly ei ole sen pahek­sut­ta­vam­paa kuin vaik­ka “junt­tiäi­jis­tä” puhu­mi­nen (mik­si muu­ten sinä et ole­tet­ta­vas­ti ota kier­rok­sia tuos­ta, vaik­ka onhan jun­teis­sa mui­ta­kin kuin äijiä?). Kai­paan­kin takai­sin aika­kau­teen, kun kukaan ei ymmär­tä­nyt tul­leen­sa sor­re­tuk­si tyt­tö- tai ‑ukko-päät­tei­sien let­kau­tuk­sien vuok­si. Eikä kukaan koke­nut tul­leen­sa sor­re­tuk­si, kos­ka Hel­sin­gin kau­pun­gin valis­tus­vi­deos­sa sat­tui esiin­ty­mään yksi oman suku­puo­len edus­ta­ja. Sik­si­kin äänes­tän taan­tu­muk­sel­li­sia voi­mia. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si muut­tua poliit­ti­ses­ti kor­rek­tik­si libe­raa­lik­si, mut­ta en koe pys­ty­vä­ni sii­hen oma­nar­von­tun­to­ni ja mie­huu­te­ni säi­lyt­täen. Ehkä iän myö­tä las­ke­vat tes­tos­te­ro­ni­ta­sot ämmäyt­tä­vät minut­kin tai sit­ten Trump muut­taa kel­lo­jen suuntaa.

  Punik­ki:
  Ovat­ko siis por­va­ri­puo­lu­eet (jot­ka esiin­ty­vä koko kan­san nimis­sä) koko­naan vapau­tet­tu rin­ta­ma­vas­tuus­ta? Vie­lä­kö kan­nat­taa nau­res­kel­la aurin­gon­las­kun vasem­mis­to­puo­lueil­le sii­nä vai­hees­sa, kun pää­hän pot­ki­tut ja syr­jäy­ty­neet tule­vat koput­te­le­maan Wes­ten­din ja Kem­pe­leen ovia? Tai ampu­vat ikku­noi­hin muul­la­kin kuin luftarilla? 

  Sama­han se por­va­ril­le on ampuu­ko ikku­naan kom­mu­nis­ti vai nat­si? Nat­sien kans­sa itse asias­sa por­va­rit pär­jä­si­vät aikoi­naan parem­min. Ei popu­lis­tien nousu vasem­mis­ton rau­nioil­le siis ole por­va­reil­ta mitään pois, eikä edes yhteis­kun­ta­rau­haa jär­ky­tä his­to­rial­li­sen todis­tusai­neis­ton perus­teel­la, sil­lä vah­va vasem­mis­to­kin on yhtä­läi­nen uhka kuin vah­vat popu­lis­tit / äärioikeisto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 130. Tero Tolo­nen: Jos täm­möi­nen klus­te­ri romah­taa täl­löin asian­tun­ti­jat jou­tu­vat työt­tö­mäk­si ja tek­nii­kan kehi­tys ja mark­ki­na­ta­lou­den dynaa­mi­suus mie­les­tä­ni aiheut­taa sen, että näi­tä tapah­tuu yhä nopeam­mas­sa syklissä.

  Nyt olet tur­han pessimistinen. 

  Jos klus­te­ri on maa­il­man­luok­kaa, se on yllät­tä­vän sit­keä­hen­ki­nen. Esi­mer­kik­si tääl­lä Oulus­sa on taas anka­ra pula mobii­li­tek­nii­kan osaa­jis­ta, drai­ve­ri­na pal­jol­ti “inter­net of things”. 

  Myös tai­ta­vas­ti joh­de­tut yksit­täi­set tek­no­lo­giay­ri­tyk­set ovat yllät­tä­vän sit­keä­hen­ki­siä. Ne löy­tä­vät van­hen­tu­neel­le tek­no­lo­gial­leen uusia käyt­tö­muo­to­ja, tyy­pil­li­ses­ti jon­kin nisch-mark­ki­nan, tai omak­su­vat sel­lai­sen uuden tek­no­lo­gian, jos­sa voi­vat hyö­dy­tää yri­tyk­ses­sä jo ole­vaa osaamistaan.

  Mur­rok­set satut­ta­vat enem­män­kin kai­ken­lai­sia yleis­joh­ta­jia, ‑mark­ki­noi­jia, koor­di­naat­to­rei­ta jne. Asian­tun­ti­jat sel­viä­vät näis­tä mur­rok­sis­ta. Jos­kus jou­tuu läh­te­mään ulko­mail­le töi­hin, mut­ta mikä­pä sii­nä. Mat­kai­lu avartaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 131. Pek­ka T.: Eikö luon­te­vin vaih­toeh­to kui­ten­kin oli­si äänes­tää ehdo­kas­ta, jon­ka esit­tä­mä vaih­toeh­to on rea­lis­ti­nen ja joka jakaa äänes­tä­jän kans­sa saman kal­tai­set arvot?

  Näin­hän juu­ri tapah­tui eli republi­kaa­nit äänes­ti­vät republi­kaa­nieh­do­kas­ta ja demo­kraa­tit demo­kraat­tieh­do­kas­ta. Trump voit­ti kos­ka osa demo­kraat­ti­ää­nes­tä­jis­tä jät­ti äänes­tä­mät­tä, ei sen vuok­si että Trump oli­si saa­nut suu­ren äänivyöryn.

  Republi­kaa­nit taas äänes­ti­vät Trum­pin ehdok­kaak­seen kos­ka oli­vat kyl­läs­ty­nei­tä oman eliit­tin­sä toimintaan.

  Demo­kra­tia siis voit­ti, mikä täs­sä on niin ihmeellistä?

  Vaa­lien jäl­keen Hil­la­ry sanoi että ”USA:n kan­sa oli pahem­min kah­tia­ja­kau­tu­nut kuin he uskoi­vat”. Sii­nä se on sanot­tu sel­väs­ti: kyse on sii­tä että kun äänes­tys­pro­sent­ti on hyvin alhai­nen, niin vain perus­kan­nat­ta­jat käy­vät äänes­tä­mäs­sä. Ja he eivät hevin vaih­da kan­taan­sa. Eivät demo­kraa­tit­kaan sen­tään kan­taan­sa vaih­ta­neet aina­kaan suu­res­sa mää­rin, he vain eivät äänestäneet.

  Bill Clin­ton oli oikeil­la jäl­jil­lä kun hän varoit­ti Hil­la­ryä ja vaa­li­kam­pan­jan joh­toa sii­tä ettei vaa­le­ja voi voit­taa moit­ti­mal­la vas­taeh­do­kas­ta ja jät­tä­mäl­lä oman kan­na­tuk­sen var­mis­ta­mat­ta demo­kraat­ti­ää­nes­tä­jien jou­kos­sa siel­lä mis­sä vaa­lit rat­kais­taan. Hänet kui­ten­kin pis­tet­tiin mie­li­pi­tei­neen syr­jään jos­ta hän oli vihainen.

  http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001954616.html

  Tämän päi­vän HS:n mukaan Oba­ma on anta­nut Krei­kas­sa lausun­non jon­ka mukaan glo­ba­li­saa­tion kurs­sia pitää muut­taa: ”Kun näkee ihmis­ten, maa­il­man­laa­jui­sen elii­tin, varak­kai­den suu­ryh­tiöi­den elä­vän ilmei­sen eri sään­nöil­lä vero­ja väl­tel­len ja por­saan­rei­kä mani­pu­loi­den, se ruok­kii syvää epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den tuntua”.

  Tuos­sa oli siis 1. vii­te USA:n demo­kraat­tien kurs­sin­muu­tok­seen jota äänes­tä­mät­tä jät­tä­neet demo­kraa­tit halusi­vat. Oli­vat­ko he siis tyh­miä, kun nyt näyt­tää sil­tä että kurs­sin­muu­tos tulee?

  Oba­ma myös koros­ti lausun­nos­saan sitä että demo­kra­tia nime­no­maan toi­mi USA:ssa. Me tääl­lä näym­me unoh­ta­van sen että oli kak­si vaih­toeh­toa (kuten aina) jois­ta toi­nen pitää vali­ta: nyt se valit­tiin jät­tä­mäl­lä äänes­tä­mät­tä demo­kraat­tieh­do­kas­ta, ei ryn­tää­mäl­lä san­koin jou­koin äänes­tä­mään popu­lis­tis­ta vas­taeh­do­kas­ta. Trump­han sai vähem­män ääniä kuin Mitt Rom­ney edel­li­sis­sä vaaleissa.

  Pal­jon on puhut­tu myös Oba­maca­res­ta ja kuin­ka se oli suu­ri saa­vu­tus. Se on edel­leen kui­ten­kin huo­no jär­jes­tel­mä joka tulee hyvin kal­liik­si taval­li­sil­le ihmi­sil­le. Jos­tain syys­tä Oba­ma ei saa­nut jär­jes­tel­mää kor­jat­tua niin että se oli­si kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Eräs syy on var­maan­kin se että jokais­ta kongres­sie­dus­ta­jaa koh­den on kuusi lob­ba­ria lob­baa­mas­sa ter­vey­den­huol­lon yri­tys­ten puo­les­ta (näin sano­taan). Kan­san tuo­mio oli kui­ten­kin sel­vä: heik­ko esitys.

  Lop­pu­ke­ven­nyk­sek­si Oscar Wil­den lausah­dus eko­no­mis­teis­ta: Eko­no­mis­ti on hen­ki­lö joka tie­tää kai­ken hin­nois­ta mut­tei ymmär­rä mitään arvoista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 132. Tero Tolo­nen: Jokai­nen opis­ke­lee työ­uran­sa aika­na uusia asioi­ta, mut­ta jos olet vaik­ka maan­mit­taus-alan asian­tun­ti­ja niin mikä­li hom­mia ei ole niin tätä on vai­kea siir­tää vaik­ka­pa säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­te­muk­sek­si, kos­ka perus­kou­lu­tus on erilainen.

  Mik­si täl­lai­sen ihmi­sen pitäi­si siir­tyä sähkötekniikkaan?

  Ymmär­tääk­se­ni suo­ma­lai­set maan­mit­tausa­lan asian­tun­ti­jat ovat peril­lä pait­si perin­tei­ses­tä geo­de­sias­ta myös esim. sate­lit­tien avul­la suo­ri­tet­ta­vas­ta resurs­si­kar­toi­tuk­ses­ta. Tar­vet­ta täl­lai­seen on ympä­ri maa­il­maa ja se tulee lisään­ty­mään ilmas­to­muu­tok­sen myötä.

  Todel­li­sel­le asian­tun­ti­jal­le löy­tyy töi­tä. Jos ei Suo­mes­ta, niin muu­al­ta. Suo­ma­lai­sia kel­lo­sep­piä on mm. Svei­sis­sä teke­mäs­sä huip­pu­ta­son mekaa­ni­sia kel­lo­ja, vaik­ka se jos mikä on van­hen­tu­nut­ta tekniikkaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 133. Punik­ki:
  “Poli­tii­kas­sa tar­vi­taan unel­mia parem­mas­ta tule­vai­suu­des­ta. Dema­rien unel­ma on muren­tu­nut pie­nik­si pala­sik­si teol­lis­ten työ­paik­ko­jen katoa­mi­sen myötä.”
  ”Perin­tei­nen poliit­ti­nen vasem­mis­to voi tie­tys­ti kysyä itsel­tään, mik­si talou­del­li­seen ahdin­koon jou­tu­neet duu­na­rit etsi­vät pelas­tus­ta oikeis­to­po­pu­lis­mis­ta eikä vasemmistopuolueista.”
  Mikä­hän sii­nä on, että popu­lis­mi­liik­kei­den syn­ty säly­te­tään yksi­no­maan dema­rien nis­koil­le? Ovat­ko siis por­va­ri­puo­lu­eet (jot­ka esiin­ty­vä koko kan­san nimis­sä) koko­naan vapau­tet­tu rin­ta­ma­vas­tuus­ta? Vie­lä­kö kan­nat­taa nau­res­kel­la aurin­gon­las­kun vasem­mis­to­puo­lueil­le sii­nä vai­hees­sa, kun pää­hän pot­ki­tut ja syr­jäy­ty­neet tule­vat koput­te­le­maan Wes­ten­din ja Kem­pe­leen ovia? Tai ampu­vat ikku­noi­hin muul­la­kin kuin luftarilla?

  tuol­lai­nen ske­naa­rio on 90-lukua. Työt­tö­mät saa­daan rau­hal­li­sek­si netil­lä ja sir­kus­hu­vil­la tänä päivänä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 134. Vin­ha Perä: Demo­kra­tia siis voit­ti, mikä täs­sä on niin ihmeellistä?

  https://www.jacobinmag.com/2016/11/bernie-sanders-democratic-labor-party-ackerman/
  Täs­sä artik­ke­lis­sa mm. mie­len­kiin­toi­nen ana­lyy­si sii­tä, miten haas­teel­lis­ta on yrit­tää luo­da Yhdys­val­toi­hin uusi puo­lue. Maan poliit­ti­set käy­tän­teet ovat sitä luok­kaa, että establish­men­tin ulko­puo­li­nen poli­tiik­ka on suun­nil­leen yhtä help­poa kuin Sin­ga­po­res­sa tai Venä­jäl­lä. Euroo­pan neu­vos­ton moit­teet Azer­baiza­nil­le ja Val­ko­ve­nä­jäl­le nii­den vaa­li­jär­jes­tel­mis­tä voi­si­vat yhtä hyvin kos­kea kes­ki­ver­toa­me­rik­ka­lais­ta osa­val­tio­ta. Kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mä pysyy pys­tys­sä sil­lä, että vaih­toeh­to­jen luo­mi­nen on teh­ty lähes mah­dot­to­mak­si, ja tätä ei miten­kään pei­tel­lä: kun republi­kaa­nit ajoi­vat Arizo­nas­sa lain­muu­tos­ta, jol­la käy­tän­nös­sä este­tään liber­taa­ri­puo­lu­een osal­lis­tu­mi­nen vaa­lei­hin, he myön­si­vät avoi­mes­ti, että tar­koi­tus on vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen vie­mäl­lä ihmi­sil­tä vaihtoehdot.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 135. trum­pe­tis­ti:

  Ei se Trum­pin äänes­tä­jil­le niin sel­vää ole. Hei­dän loo­gi­sen­ta­pai­nen päät­te­ly­ket­jun­sa on saa­nut hei­dät usko­maan Trum­pin ohjel­man paran­ta­van maa­il­maa. Eivät­kä he var­maan­kaan niin vää­räs­sä ole kuin sinä luu­let, itse asias­sa en ole var­ma kum­pi on vää­rem­mäs­sä, sinä vai he? Tus­kin kum­pi­kaan aivan oikeassa.

  Kukaan meis­tä ei ole aina oikeas­sa. No, jot­kut luu­le­vat ole­van­sa, mut­ta eivät­hän hekään tie­ten­kään ole.

  Meil­lä kai­kil­la on myös täy­si oikeus omaan mie­li­pi­tee­seen. Sil­ti kaik­ki mie­li­pi­teet eivät ole sama­nar­voi­sia. Eri näkö­kul­mien poh­dis­ke­luun ja tosi­asioi­hin perus­tu­va mie­li­pi­de on tie­ten­kin arvok­kaam­pi kuin löy­säs­ti hei­tet­ty ennak­ko­luu­lo tai asen­ne. Demo­kra­tias­sa molem­mil­la on sil­ti sama painoarvo.

  Demo­kra­tia on vaa­ti­va jär­jes­tel­mä, sil­lä se edel­lyt­tää aktii­vi­sia, kriit­ti­siä ja tie­dos­ta­via äänes­tä­jiä. Muu­ten se ei toi­mi kun­nol­la, vaik­ka toki lop­pu­tu­los aina saa­daan. Vii­me aikoi­na on lisään­ty­nyt käy­tän­tö, jos­sa äänes­tä­jät vähät välit­tä­vät tosi­asiois­ta tai ehdok­kai­den asial­li­suu­des­ta. He ovat siir­ty­neet totuu­den­jäl­kei­seen aikaan, jos­sa oma tun­ne ja väke­vä asen­ne riittää.

  Kah­den ehdok­kaan vaa­leis­sa syn­tyy kiel­tä­mät­tä tilan­tei­ta, jois­sa kum­pi­kaan ehdok­kais­ta ei ole suu­rel­le osal­le äänes­tä­jis­tä oikein sopi­va. Näin on minul­le­kin käy­nyt Suo­men pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Sil­ti — Donald Trum­pin toi­min­ta ehdok­kaa­na oli niin vas­ten­mie­lis­tä, että minun oli­si ollut vai­kea äänes­tää hän­tä, vaik­ka hänen mie­li­pi­teen­sä oli­si­vat pit­käl­ti vas­tan­neet omia­ni (mitä ne eivät lähi­main­kaan tehneet).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 136. Vin­ha Perä: Pal­jon on puhut­tu myös Oba­maca­res­ta ja kuin­ka se oli suu­ri saa­vu­tus. Se on edel­leen kui­ten­kin huo­no jär­jes­tel­mä joka tulee hyvin kal­liik­si taval­li­sil­le ihmi­sil­le. Jos­tain syys­tä Oba­ma ei saa­nut jär­jes­tel­mää kor­jat­tua niin että se oli­si kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Eräs syy on var­maan­kin se että jokais­ta kongres­sie­dus­ta­jaa koh­den on kuusi lob­ba­ria lob­baa­mas­sa ter­vey­den­huol­lon yri­tys­ten puo­les­ta (näin sano­taan). Kan­san tuo­mio oli kui­ten­kin sel­vä: heik­ko esitys.

  Tämä Oba­maca­re kes­kus­te­lu on osit­tain off-topics, mut­ta jat­kan sitä, kos­ka se ilmen­tää amerikkalaisuutta. 

  Ole­mat­ta mikään USA:n ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män tun­ti­ja olen ymmär­tä­nyt, ettei entisessä/nykyisessä jär­jes­tel­mäs­sä ihmi­siä jäte­tä heit­teil­le. Se vain on tie­tyn­lai­nen perä­lau­ta, jon­ka liit­to­val­tio mak­saa. Eräs ikä­vä seu­raus on ollut, että ei-varak­kaat ihmi­set anta­vat sai­rau­den pahen­tua niin pit­käl­le, että mak­sut ovat val­tion pii­kis­sä. Kos­ka ne ovat val­tion pii­kis­sä, se antaa yksi­tyi­sil­le hoi­to­fir­moil­le aika vähän insen­tii­viä olla tehokkaita. 

  Oba­mal­la oli abso­luut­ti­ses­ti mah­do­ton­ta saa­da aikaan poh­jois­maa­lais­mai­nen täy­sin kat­ta­va val­tion bud­je­tin kaut­ta rahoi­tet­ta­va sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä. Oba­ma yrit­ti hoi­taa tämän siten, että sai­ras­va­kuu­tuk­set ote­taan yksi­tyi­sil­tä vakuut­ta­jil­ta. Liit­to­val­tio tar­jo­aa kep­piä yksi­löil­le ja monen­lai­sia pork­ka­noi­ta vakuutusyhtiöille.

  Upea yri­tys, mut­ta se se saat­taa romahtaa.Terveet eivät halua ilmoit­tau­tua systeemiin.

  Ei tuo Oba­maca­ren aja­tus huo­no ole vakuu­tus­yh­tiöi­den­kään näkö­kul­mas­ta. Mik­si esim. Poh­jo­la perus­taa sairaaloita? 

  Suo­mes­sa piik­ki ei ole kos­kaan ollut auki, mut­ta pii­kin pituu­den mää­rit­tä­vät tule­vai­suu­des­sa muut­kin kuin jul­kis­ra­hoit­tei­set toimijat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 137. Trum­pe­tis­til­le kii­tos hyvis­tä vies­teis­tä. Kam­pan­join­ti herät­ti minus­sa saman­suun­tai­sia aja­tuk­sia. Yhtä koh­taa on pak­ko kommentoida:

  trum­pe­tis­ti: Myös tulot ja älyk­kyys kor­re­loi­vat kes­ke­nään ja Trum­pin äänes­tä­jien tulot­han oli­vat kor­keam­mat kuin Clin­to­nin äänestäjien.

  Veik­kai­sin, että tuloil­la ja älyk­kyys­osa­mää­räl­lä on vah­va kor­re­laa­tio (en tie­dä onko asi­aa tut­kit­tu), mut­ta äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­lä ja älyk­kyys­osa­mää­räl­lä ei vält­tä­mät­tä (en tie­dä onko sitä­kään tutkittu). 

  Kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mäs­sä oikeis­to­lai­sem­man vaih­toeh­don äänes­tä­jät yleen­sä ovat rik­kaam­pia. Har­va äänes­tää vaa­leis­ta toi­seen puo­luet­ta, joka lupaa korot­taa sinun vero­ja­si ja käyt­tää rahat mui­den ihmis­ten hyväk­si. Näis­sä vaa­leis­sa puo­lue­ja­kau­ma suu­ri­tu­lois­ten äänes­tä­jien kes­ken oli kui­ten­kin his­to­rial­li­sen tasai­nen. Exit pol­lien mukaan kor­keim­mas­sa tulo­luo­kas­sa 48 % äänes­ti Trum­pia ja 46 % Clin­to­nia, kun yleen­sä republi­kaa­ne­ja äänes­tää lähes 60 % suu­ri­tu­loi­sim­mis­ta. Myös alu­eel­li­sis­ta tilas­tois­ta näkee, että Trum­pin pöl­hö­po­pu­lis­ti­nen kam­pan­join­ti kar­kot­ti “sivis­tys­por­va­rei­ta” ja “eliit­tiä” demo­kraat­tien ja liber­taa­ri­puo­lu­een lei­riin. Lop­pu­tu­lok­seen sil­lä ei toki ollut vai­ku­tus­ta, kos­ka tilal­le tuli pal­jon tyh­miä (lue: köy­hiä) äänestäjiä.

  Las­kin vaa­lien jäl­keen, että Yhdys­val­tain 50 pie­ni­tu­loi­sim­mas­ta pii­ri­kun­nas­ta (coun­ty or coun­ty-equi­va­lent) republi­kaa­ni­sen puo­lu­een kan­na­tus­pro­sent­ti nousi 48:ssa. Vas­taa­vas­ti 50 suu­ri­tu­loi­sim­mas­ta pii­ri­kun­nas­ta republi­kaa­ni­sen puo­lu­een kan­na­tus­pro­sent­ti nousi vain 9:ssä, kun odo­tusar­voi­ses­ti sen oli­si pitä­nyt nous­ta noin 40:ssä. Peräs­sä vie­lä lis­ta näis­tä alueis­ta sikä­li kun jotain kiinnostaa.

  50 hyvä­tu­loi­sin­ta pii­ri­kun­taa (bol­da­tuis­sa republi­kaa­ni­sen puo­lu­een kan­na­tus­pro­sent­ti nousi):

  New York County
  Arling­ton County
  Falls Church City
  Marin County
  Alexandria City
  Pit­kin County
  Los Ala­mos County
  Fair­fax County
  Hun­ter­don County
  Bor­den County
  Mont­go­me­ry County
  Mor­ris County
  Fair­field County
  San Francisco County
  Howard County
  Westc­hes­ter County
  Somer­set County
  Nan­tuc­ket County
  Lou­doun Coun­ty County
  North Slo­pe Borough
  San Mateo County
  Kalawao Coun­ty
  Was­hing­ton City
  Gooch­land County
  Nor­folk County
  Fair­fax City
  Douglas County
  Teton County
  Ber­gen County
  Midd­le­sex County
  Mon­mouth County
  Sum­mit County
  Nas­sau County
  Mine­ral County
  Ches­ter County
  Ozau­kee County
  Clear Creek County
  San­ta Cla­ra County
  Mont­go­me­ry County
  Wil­liam­son County
  San Miguel County
  Anne Arun­del County
  Put­nam County
  New­port County
  Delawa­re County
  Midd­le­sex County
  King County
  Fauqui­er County
  Hamil­ton County
  Eagle County
  -

  50 huo­no­tu­loi­sin­ta pii­ri­kun­taa (bol­da­tuis­sa republi­kaa­ni­sen puo­lu­een kan­na­tus­pro­sent­ti nousi):

  Ogla­la Lako­ta County
  Whee­ler County
  Todd Coun­ty
  Kusil­vak Cen­sus Area
  Wil­lacy County
  Buf­fa­lo County
  Starr Coun­ty
  McC­rea­ry County
  Lake Coun­ty
  East Car­roll Parish
  Hol­mes County
  Clai­bor­ne County
  Zie­bach County
  Hancock Coun­ty
  Tel­fair County
  Lee Coun­ty
  Sunflower Coun­ty
  McKin­ley County
  Apac­he County
  Jef­fer­son County
  Tal­la­hatc­hie County
  Noxu­bee County
  Zava­la County
  Humph­reys County
  Clay Coun­ty
  Wilcox Coun­ty
  Stewart Coun­ty
  La Sal­le County
  Allen­da­le County
  Wilcox Coun­ty
  Clay Coun­ty
  Madi­son Parish
  Union Coun­ty
  Ows­ley County
  Alexan­der County
  Forest Coun­ty
  Mave­rick County
  Per­ry County
  Issaque­na County
  Kem­per County
  Macon Coun­ty
  Quit­man County
  Lee Coun­ty
  Elliott Coun­ty
  McDowell Coun­ty
  Huds­peth County
  Law­rence County
  Sum­ter County
  Wol­fe County
  Gua­da­lu­pe County
  Tulo­ta­sot on otet­tu täs­tä lis­tas­ta: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_counties_by_per_capita_income

  Tilas­tois­ta voi­sii pää­tel­lä, että republi­kaa­ni­sen puo­lu­een seka­va tila (tee­kut­su­lii­ke yms.) uhkaa kar­kot­taa por­va­ri­ää­nes­tä­jät demo­kraat­tien ja pien­puo­luei­den lei­riin. Ikän­sä republi­kaa­ne­ja äänes­tä­nyt por­va­ri ei taa­tus­ti ihan hel­pol­la vaih­da demo­kraat­tei­hin, mut­ta nyt sitä näyt­täi­si tapah­tu­neen hyvin­kin huo­mat­ta­vis­sa mää­rin. Eli taval­laan republi­kaa­ni­ää­nes­tä­jät muut­tui­vat tyh­mem­mik­si ja demo­kraat­ti­ää­nes­tä­jät vii­saam­mik­si :). En usko, että republi­kaa­neil­la on varaa täl­lai­seen kehi­tyk­seen, joten kor­jaus­liik­kei­tä lie­nee luvas­sa. Pie­ni­tu­lois­ten pro­tes­ti­ää­nes­tä­jien hou­kut­te­lu oli Trum­pil­ta kui­ten­kin sen ver­ran onnis­tu­nut peli­lii­ke, että se riit­ti näi­den vaa­lien voittoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 138. Vin­ha Perä:

  Republi­kaa­nit taas äänes­ti­vät Trum­pin ehdok­kaak­seen kos­ka oli­vat kyl­läs­ty­nei­tä oman eliit­tin­sä toimintaan.

  Demo­kra­tia siis voit­ti, mikä täs­sä on niin ihmeellistä?

  Tämän päi­vän HS:n mukaan Oba­ma on anta­nut Krei­kas­sa lausun­non jon­ka mukaan glo­ba­li­saa­tion kurs­sia pitää muut­taa: ”Kun näkee ihmis­ten, maa­il­man­laa­jui­sen elii­tin, varak­kai­den suu­ryh­tiöi­den elä­vän ilmei­sen eri sään­nöil­lä vero­ja väl­tel­len ja por­saan­rei­kä mani­pu­loi­den, se ruok­kii syvää epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den tuntua”.

  Tuos­sa oli siis 1. vii­te USA:n demo­kraat­tien kurs­sin­muu­tok­seen jota äänes­tä­mät­tä jät­tä­neet demo­kraa­tit halusi­vat. Oli­vat­ko he siis tyh­miä, kun nyt näyt­tää sil­tä että kurs­sin­muu­tos tulee?

  Oba­ma myös koros­ti lausun­nos­saan sitä että demo­kra­tia nime­no­maan toi­mi USA:ssa.

  Tyh­myyt­tä ei ole se, että halu­taan kurs­sin­muu­tos­ta. “Tyh­myyt­tä” on se, että se teh­dään tuol­lai­sel­la hol­tit­to­mal­la pro­tes­til­la, jota sit­ten vii­saat sanan­se­lit­tä­jät jou­tu­vat perus­te­le­maan. Trum­pin kam­pan­ja oli vas­ten­mie­li­nen, hänen monet kan­nan­ot­ton­sa älyttömiä.

  Minua pelot­taa, vaik­ka uskon­kin että Trum­pin käy­tän­nön toi­min­ta on huo­mat­ta­vas­ti hil­li­tym­pää kuin hänen puheen­sa vaa­lien aika­na. Jäl­jel­le jää­nee sil­ti pal­jon ikä­vää. Kun suur­val­ta halu­aa olla suu­ri, tie­tää se huo­noa pie­nil­le maille.

  Olen itse­kin sitä miel­tä, että maa­il­mas­sa on pal­jon kor­jat­ta­vaa ja nyky­me­noa pitäi­si muut­taa. En sil­ti vähim­mäs­sä­kään mää­rin koke­nut Trum­pin kam­pan­jaa itsel­le­ni lähei­sek­si. Eikö pro­tes­ti­kin voi­si olla jär­ke­vä ja perus­tel­tu, ei pelk­kää kes­ki­sor­men hei­lut­te­lua erimielisille.

  Juu, demo­kra­tia toi­mi, muo­dol­li­ses­ti. Demo­kra­tia on kui­ten­kin sai­ras, jos sii­hen liit­tyy yhä enem­män valeh­te­lua, vää­riä väit­tei­tä, likais­ta peliä. Vai onko se yhteis­kun­ta, joka on sai­ras? Yhdys­val­lois­sa­han kan­sa on jakaan­tu­nut pelot­ta­val­la taval­la kah­tia. Molem­mil­la puo­lil­la, ja eri­tyi­ses­ti oikeal­la, on käsit­tä­mä­tön­tä jyrk­kyyt­tä ja vihaa toi­sia kohtaan.

  Trum­pin valin­ta on jo sinäl­lään ikä­vä tapah­tu­ma, mut­ta vie­lä enem­män se on oire sii­tä huo­nos­ta kier­tees­tä, johon län­si­maat ovat joutuneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 139. Mak­ka­ra­ta­lon Hau­tuu­maa: Se, että pako­lai­sia otet­tiin aikai­sem­min hil­li­tys­ti 2 000 pako­lais­ta ja nykyi­sin enem­män ei joh­du mis­tään pää­tök­ses­tä, vaan muu­tos tapah­tui itses­tään. Val­las­sa oli­si voi­nut olla mit­kä tahan­sa puo­lu­eet, ja tämä muu­tos oli­si sil­ti tapahtunut.
  2 000 pako­lais­ta on sinän­sä sekin lii­kaa. Monet kau­pun­gi­no­sis­sa­han oli alka­nut ghet­tou­tu­mis­pro­ses­si jo tuol­la 2 000 pako­lai­sen vuo­si­mää­räl­lä, sil­lä hei­dän kes­kit­ty­mi­sen­sä muu­ta­maan kau­pun­gin­osaan on niin voimakasta.

  Pako­lais­tul­vaa oli­si voi­tu tuk­kia nopeal­la rea­goin­nil­la eli palaut­ta­mal­la tuli­jat Ruotsiin

  Eli pidet­ty sopi­muk­ses­ta kiinni.

  Pako­lai­sia on monen­lai­sia nois­ta 2000 n kol­mas­osa on vali­koi­tu lei­reil­tä eli on voi­tu ottaa sopivia.

  Satun­nais­sis­sa tul­jois­sa on laa­ja kir­jo, nin­pä minua hoi­ti sil­mä­sai­raa­las­sa afgaa­ni ja ira­ki­lai­nen lääkäri.

  Toi­ses­sa pääs­sä ovat luku-ja kirjoitustaidottomat

  Itä Hel­sin­gis­sä löy­ty­vät mamu­ti­hen­ty­mät liki 30 % asukkaista

  Mut­ta eivät he kaik­ki ole pako­lai­sia. Viros­ta ja Venä­jäl­tä tul­leet ovat enem­mis­tö ja he asu­vat itä-Helsingissä.

  Soma­le­ja onn 10 % ulko­maa­lai­sis­ta. Loput hajaan­tu­vat jo 200 maan kesken

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 140. Pek­ka T.: Kii­tos pit­käs­tä ja asial­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta. Itse uskon jär­ke­vään ja poh­dis­ke­le­vaan kes­kus­te­luun, mut­ta koen jää­vä­ni vähem­mis­töön maa­il­mas­sa, jos­sa enem­mis­tö näyt­tää pikem­min­kin usko­van help­poi­hin väit­tei­siin ja jyke­vään tunteeseen. 

  Kes­kus­te­luun tar­vi­taan kak­si osa­puol­ta. Jos ei löy­dy ymmär­tä­vää ja asian­tun­te­vaa vas­ta­puol­ta, joka oli­si val­mis kes­kus­te­luun, ihmi­set jää­vät kai’ut­ta­maan asian­tun­te­mat­to­muut­taan saman­lais­ten ihmis­ten paris­sa omis­sa pii­reis­sään. Kes­kus­te­lu ei ole sitä, että puhu­taan tois­ten päi­den yli.

  On joten­kin outoa, että län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa, jos­sa taval­li­sil­la ihmi­sil­lä on poik­keuk­sel­li­sen suu­ri mah­dol­li­suus vai­kut­taa vaa­lien kaut­ta asioi­hin, ollaan näin tyy­ty­mät­tö­miä ja pro­tes­toi­daan täl­lai­sin demo­kra­ti­aa vähek­sy­vin kei­noin. Vähän niin kuin kiu­kut­te­le­va lapsi. 

  Tämä­hän on sisä­siis­tik­si kesy­tet­ty­jen ihmis­ten vaih­toeh­to väki­val­lal­le. Ei pidä vähek­syä kut­su­mal­la sitä kiu­kut­te­luk­si. Oli­si­ko parem­pi, että ote­taan kan­toon kät­tä pitem­pää ja läh­de­tään hake­maan ver­ta ja tuhoa?

  Sitä pait­si koko asias­sa­han on kyse sii­tä, ettei koe­ta löy­ty­vän mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa. Suu­rim­mal­la osal­la nois­ta äänes­tä­jis­tä ei ollut vaih­toeh­toi­na kuin kak­si val­tion his­to­rian epä­suo­si­tuin­ta ehdo­kas­ta (jos puhu­taan todel­li­sis­ta voit­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja ne loput­kin oli­vat erit­täin köy­käi­siä). Toi­nen näh­tiin sie­lun­sa myy­nee­nä, kor­rup­toi­tu­nee­na sisä­pii­rin sta­tus quo ‑polii­tik­ko­na ja toi­nen oli fasis­ti­pel­le ja öyk­kä­ri. Jos halusi muu­tos­ta eikä tien­nyt asiae­rois­ta (nii­tä ei käsi­tel­ty medias­sa lain­kaan), vaih­toeh­to­ja oli vain yksi ruma. Esi­vaa­lit ovat ver­rat­tain sul­jet­tu pro­sess­si. Toki ne ovat avoi­mem­mat kuin mei­dän puo­lei­dem­me ehdo­kas­a­set­te­lut, mut­ta monis­sa pai­kois­sa oli­si pitä­nyt rekis­te­röi­tyä vuo­den ver­ran etu­kä­teen, olla tiet­ty­nä arki­päi­vä­nä pai­kal­la ja sit­ten­kin oli­si saa­nut äänes­tää vain toi­sen puo­lu­een ehdokasta.

  Jos meil­lä oli­si tuol­lai­set ehdok­kaat kah­del­la suu­ris­ta puo­lueis­ta, niin äänes­tä­jil­le jäi­si vie­lä pal­jon suh­teel­li­sen rea­lis­ti­sia äänes­tys­vaih­toeh­to­ja, vaik­ka kak­si (yksi?) suur­ta puo­luet­ta jät­täi­si aset­ta­mat­ta omat ehdok­kaan­sa. (Eivät­kä muu­ten jät­täi­si, jos kak­si pahin­ta kil­pa­puo­luet­ta ampui­si itse­ään tuol­la taval­la jal­kaan.) Yhdys­val­lois­sa sel­lai­sia ei ollut.

  Tähän löy­tyy tär­keä­tä kon­teks­tia monel­la eri tasol­la. Eihän Suo­mes­sa­kaan per­sut tyh­jäs­tä siin­neet. Jyt­kyn jäl­keen­kin monet vain nau­res­ke­li­vat tai päi­vit­te­li­vät, kos­ka omas­ta kuplas­ta ei ymmär­ret­ty ilmiön huo­les­tut­ta­via taus­to­ja oikein.

  Läh­tö­koh­dan pitäi­si kui­ten­kin olla tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen. Sitä eivät popu­lis­tit tee, eivät­kä sitä tun­nu perin­tei­set­kään puo­lu­eet kun­nol­la teke­vän (ja eri­tyi­ses­ti niil­lä on vai­keuk­sia tun­nus­taa popu­lis­miin ja ääri­liik­kei­siin liit­ty­viä tosiasioita). 

  Popu­lis­tit sen­tään tun­nus­ta­vat tyy­ty­mät­tö­myy­den ja sii­hen liit­ty­vän voi­man. Perin­tei­sil­lä puo­lueil­la ei tun­nu löy­ty­vän tähän vas­taus­ta. Pitäi­si löy­tyä päte­vä ehdo­kas, joka uskal­taa huu­taa samaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, haas­taa ole­mas­sao­le­via raken­tei­ta ja jol­la on oikei­ta ratkaisuja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 141. Osa-aika­kon­ser­va­tii­vi:

  Tilas­tois­ta voi­sii pää­tel­lä, että republi­kaa­ni­sen puo­lu­een seka­va tila (tee­kut­su­lii­ke yms.) uhkaa kar­kot­taa por­va­ri­ää­nes­tä­jät demo­kraat­tien ja pien­puo­luei­den lei­riin. Ikän­sä republi­kaa­ne­ja äänes­tä­nyt por­va­ri ei taa­tus­ti ihan hel­pol­la vaih­da demo­kraat­tei­hin, mut­ta nyt sitä näyt­täi­si tapah­tu­neen hyvin­kin huo­mat­ta­vis­sa mää­rin. Eli taval­laan republi­kaa­ni­ää­nes­tä­jät muut­tui­vat tyh­mem­mik­si ja demo­kraat­ti­ää­nes­tä­jät vii­saam­mik­si :). En usko, että republi­kaa­neil­la on varaa täl­lai­seen kehi­tyk­seen, joten kor­jaus­liik­kei­tä lie­nee luvas­sa. Pie­ni­tu­lois­ten pro­tes­ti­ää­nes­tä­jien hou­kut­te­lu oli Trum­pil­ta kui­ten­kin sen ver­ran onnis­tu­nut peli­lii­ke, että se riit­ti näi­den vaa­lien voittoon.

  Olet ymmär­tä­nyt vää­rin USA:n kah­den puo­lu­een luon­teen. Nii­tä ei voi sijoit­taa euroop­pa­lai­sel­le oikeis­to-vasem­mis­to ‑akse­lil­le, eikä myös­kään por­va­ri-sosia­lis­ti. Kum­mat­kin ovat euroop­pa­lai­sit­tain mel­ko oikeis­to­lai­sia ja republi­kaa­nit ovat hie­man enem­män kon­ser­va­tii­vi­sia. Tämä har­ha on niin ylei­nen euroop­pa­lais­ten ajat­te­lus­sa, että oikein hir­vit­tää. Aiko­jen saa­tos­sa puo­luei­den roo­lit vaih­tui­vat ja mm. Lincoln (joka sivu­men­nen ei oikeas­ti vas­tus­ta­nut orjuut­ta) oli republikaani. 

  Tuo sana Demo­kraat­ti­nen puo­lue hämää ja sitä oikeas­ti jot­kut luu­le­vat jok­si­kin sosia­li­de­mo­raat­ti­sen puo­leen ame­rik­ka­lai­sek­si versioksi. 

  Jos jotain jaot­te­lua halu­aa teh­dä, niin sopi­vin on ehkä kon­ser­va­tii­vi­nen — libe­raa­li­nen, vaik­ka eivät demo­kraa­tit­kaan lop­pu­pe­leis­sä aina niin libe­raa­le­ja ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 142. Poju Ant­sa­lo: Jopa 90-luvun lama Iiro Vii­na­si­neen tun­tui poli­tii­kan suh­teen jär­jel­li­sem­mäl­tä ajan­jak­sol­ta, vaik­ka maan talous oli tuol­loin aivan kuralla. 

  Se, joh­tui sii­tä ettei oltu euron pak­ko­pai­das­sa ja bud­jet­ti­raa­meis­sa. Auto­maat­ti­nen deval­vaa­tio oli­si sit­ten joka tapauk­ses­sa jos­sain vai­hees­sa kor­jan­nut kaup­pa­ta­seen ja aloit­ta­nut taas kas­vu­vai­heen. Nyt näyt­tää vähän pahal­ta, kun koko kan­sa­kun­taa ei voi tuol­la taval­la vain resetoida.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 143. Pek­ka T.: He ovat siir­ty­neet totuu­den­jäl­kei­seen aikaan, jos­sa oma tun­ne ja väke­vä asen­ne riittää. 

  Kau­hein­ta on se, että lähes koko media on siir­ty­nyt samaan aika­kau­teen, kuten myös suu­ri osa polii­ti­kois­ta ja mikä kau­hein­ta: jopa aka­tee­mi­set tut­ki­jat. Suo­ma­lai­sel­ta pro­fes­so­ri­ta­sol­ta­kin olen vii­me aikoi­na jou­tu­nut näke­mään tut­ki­muk­sia, jois­ta anne­tut tie­dot­teet, uuti­soin­ti, haas­tat­te­lut ja jopa abstrak­ti ovat ris­ti­rii­das­sa tut­ki­muk­sen aineis­ton kans­sa. Yleen­sä vää­ris­te­lyn motii­vi vai­kut­taa ole­van nime­no­maan libe­raa­li unelma.

  Eipä siis ihme, jos äänes­tä­jil­lä­kin vai­keuk­sia hah­mot­taa sitä “totuut­ta” pro­pa­gan­dan seasta.
  ———————-

  Nimi­mer­kil­tä Osa-aika­kon­ser­va­tii­vi hui­kea lis­ta eri aluei­den ääni­mää­rien muutoksista.
  Toi­saal­ta tuo Trum­pin aikaan­saa­ma köy­hem­pien siir­ty­mä republi­kaa­nei­hin saat­taa olla väis­tä­mä­tön­tä yleis­maa­il­mal­lis­ta kehi­tys­tä, meil­lä Suo­mes­sa­kin­han vasem­mis­to­puo­lu­eet ovat proak­tii­vi­ses­ti hylän­neet työ­väen­luo­kan ja köy­hät, joil­ta on tul­lut eni­ten ääniä per­suil­le (40%). Jopa Kokoo­mus­ta on ajoit­tain äänes­tä­nyt useam­pi duu­na­ri kuin Vasem­mis­to­liit­toa tai dema­rei­ta, mikä­li en nyt aivan vää­rin muis­ta. Republi­kaa­nien­kaan ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta lii­kaa pyris­tel­lä tätä suun­taus­ta vas­taan, vaik­ka toki rik­kaat tuki­jat ovat heil­le tär­kei­tä. Eikö­hän rik­kais­ta kui­ten­kin aina tule löy­ty­mään myös konservatiiveja.

  Alla vie­lä pari link­kiä Suo­men popu­lis­tien kan­na­tuk­ses­ta työ­väen­luo­kan kes­kuu­des­sa ja vähän muu­ta­kin. Hät­käh­dyt­tä­vä poiminta:
  SAK:n jäse­net samastuivat
  tulos­ten mukaan toden­nä­köi­sem­min vuon­na 2015 Perus­suo­ma­lai­siin kuin kumpaankaan
  vasemmistopuolueeseen. ”

  http://www.ksml.fi/kotimaa/Perussuomalaiset-nousi-viime-eduskuntavaaleissa-ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden-ykk%C3%B6spuolueeksi/800931

  http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1468219625672/Files/OMSO_28_2016_Eduskuntavaalitutkimus_2015.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 144. Tapio: Oba­mal­la oli abso­luut­ti­ses­ti mah­do­ton­ta saa­da aikaan poh­jois­maa­lais­mai­nen täy­sin kat­ta­va val­tion bud­je­tin kaut­ta rahoi­tet­ta­va sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä. Oba­ma yrit­ti hoi­taa tämän siten, että sai­ras­va­kuu­tuk­set ote­taan yksi­tyi­sil­tä vakuut­ta­jil­ta. Liit­to­val­tio tar­jo­aa kep­piä yksi­löil­le ja monen­lai­sia pork­ka­noi­ta vakuutusyhtiöille.

  Ei ole vält­tä­mä­tön­tä luo­da poh­jois­mai­sen mal­lin mukais­ta jär­jes­tel­mää USA:han kus­tan­nus­ten kuris­sa pitä­mi­sek­si. Sveit­sin mal­li perus­tuu myös yksi­tyi­siin yri­tyk­siin ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän pääl­le 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveit­sin mal­lis­sa vakuu­tus­yh­tiö ei saa teh­dä voit­toa perus­sai­raus­va­kuu­tuk­sel­la. Voi­tot teh­dään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­maca­res­ta on sanot­tu että se on kuin Sveit­sin mal­li jos­ta on rii­sut­tu pois kaik­ki hyvät omi­nai­suu­det, ks. esim.

  https://shadowproof.com/2014/09/30/obamacare-is-just-like-the-swiss-health-system-minus-all-the-good-stuff/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 145. trum­pe­tis­ti: Toi­nen vaih­toeh­to oli­si muut­tua poliit­ti­ses­ti kor­rek­tik­si libe­raa­lik­si, mut­ta en koe pys­ty­vä­ni sii­hen oma­nar­von­tun­to­ni ja mie­huu­te­ni säilyttäen. 

  Kuten Osmo kir­joit­ti tuos­sa yllä, vihol­lis­ku­via luo­daan tätä nykyä kan­san­ryh­mis­tä, kos­ka niis­tä sen­tään voi luo­da jon­kin­lai­sen vihol­lis­ku­van, toi­sin kuin tek­no­lo­gi­ses­ta kehi­tyk­ses­tä tai glo­ba­li­saa­tios­ta. Sama kos­kee mie­his­tä kun­ni­aa. Jos mies koki jos­kus mui­nai­se­na esi­mo­der­ni­na aika­na, että joku louk­kaa hänen kun­ni­aan­sa, louk­kaa­jan saat­toi haas­taa kak­sin­tais­te­luun. Kun val­koi­nen hete­ro­mies nyt kokee tul­leen­sa nöy­ryy­te­tyk­si nais­ten, glo­ba­li­saa­tion jne. toi­mes­ta, niin ongel­ma on, että nai­sia on vai­ke­aa haas­taa kak­sin­tais­te­luun — mut­ta ei sen­tään niin vai­ke­aa kuin globalisaatiota.

  Toi­saal­ta sosio­lo­gi Peter Ber­ger (joka ei ole poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti libe­raa­li) huo­maut­ti jo vuon­na 1970, että kun­nia­kä­si­tyk­set ovat moder­nis­sa län­si­mai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa kään­ty­neet pää­lael­leen: jos alkaa jul­ki­ses­ti perä­tä kun­ni­aan­sa, niin juu­ri sil­loin jou­tuu kaik­kein var­mim­min naurunalaiseksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 146. trum­pe­tis­ti:Suo­mes­sa­kin­han vasem­mis­to­puo­lu­eet ovat proak­tii­vi­ses­ti hylän­neet työ­väen­luo­kan ja köy­hät, joil­ta on tul­lut eni­ten ääniä per­suil­le (40%).

  Nooh, por­va­ri­hal­li­tuk­sen ja kikyn myö­tä näyt­tää sil­tä, että duu­na­rit palai­li­vat “kotian­sa”.

  SDP:n kan­na­tus on nous­sut niin että se tais­te­lee tasa­vah­vas­ti ykkös­a­se­mas­ta kepun kans­sa, kun samaan aikaan per­su­jen kan­na­tus on puolittunut.

  Eipä PS nyt ihan hir­veäs­ti läh­te­nyt hal­li­tuk­seen radi­kaa­le­ja muu­tok­sia aja­maan, kos­ka otti ulko­mi­nis­te­rin ja puo­lus­tus­mi­nis­te­rin pos­tit, pai­kat jois­sa ei vai­ku­te­ta Suo­men sisäi­siin asioi­hin pät­kän vertaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 147. Suo­men media on surul­li­sel­la taval­la popu­lis­tien vie­tä­vis­sä ja siten jat­ku­vas­ti sor­tuu vää­rän tai vinou­tu­neen tie­don välittämiseen.

  Esi­merk­ke­jä on pal­jon, vaik­ka­pa Tal­vi­vaa­raa kos­ke­va vää­rän tie­don levit­tä­mi­nen. Kysees­sä ei todel­la­kaan ollut Tšer­no­byl-luo­kan ympäristökatastrofi. 

  Tai se, että ay-lii­ke on etään­ty­nyt kau­as var­si­nai­ses­ta teh­tä­väs­tään, eli työs­sä­käy­vien jäsen­ten­sä etu­jen vaalimisesta.

  Sen sijaan ay-lii­ke pyö­rit­tää laa­jaa kor­rup­tio-busi­nes­ta Haka­nie­men vero­pa­ra­tii­sis­ta ja yllä­pi­tää työ­voi­ma­kar­tel­lia, joka on räi­keäs­sä ris­ti­rii­das­sa Suo­men perus­tus­lain yksi­lön PERUSOIKEUKSIEN kanssa.
  Seu­rauk­se­na on 500 000 kur­juu­teen ajet­tua työtöntä.
  Mitään näis­tä ei voi kut­sua yleis­hyö­dyl­li­sek­si toi­min­nak­si, päinvastoin.
  Tämän joh­dos­ta ay-liik­keet ovat menet­tä­nyt oikeu­ten­sa sii­hen, että ne kat­so­taan “yleis­hyö­dyl­li­sik­si yhdis­tyk­sik­si”, jot­ka voi­vat toi­mia verovapaasti.

  Tämän luu­li­si ole­van etusi­vun juttu!

  Kol­man­te­na voi­si mai­ni­ta sen, että Suo­mi tar­vit­see nyt kipeäs­ti talous­kas­vua ja uusia työ­paik­ko­ja, mut­ta täs­sä medial­la on ollut pal­lo kau­an hukassa. 

  Media ei ole rea­goi­nut sii­hen, että 90% uusis­ta työ­pai­kois­ta luo­va pk-sek­to­ri on sysät­ty sivuun kai­kes­ta talous­po­liit­ti­ses­ta päätöksenteosta. 

  Tämän­hän pitäi­si olla koko ajan pääuutis-tavaraa!

  Median teh­tä­vä­nä oli­si ker­toa Suo­men kan­sal­le tär­keis­tä asiois­ta, kuten yllämainituista.

  Täs­sä teh­tä­väs­sään on medi­aam­me täy­sin epä­on­nis­tu­nut ja menet­tä­nyt täten mer­kit­tä­väs­ti uskottavuuttaan.

  Sik­si ei pitäi­si olla kenel­le­kään yllä­tys, jos vaa­leis­sa tulee jytkyjä.

  Mil­lai­nen­ko­han jyt­ky sii­tä tulee, kuin kan­sa lopul­ta huo­maa tul­leen­sa median harhaanjohtamaksi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 148. Tom­mi Uscha­nov: Sama kos­kee mie­his­tä kun­ni­aa. Jos mies koki jos­kus mui­nai­se­na esi­mo­der­ni­na aika­na, että joku louk­kaa hänen kun­ni­aan­sa, louk­kaa­jan saat­toi haas­taa kak­sin­tais­te­luun. Kun val­koi­nen hete­ro­mies nyt kokee tul­leen­sa nöy­ryy­te­tyk­si nais­ten, glo­ba­li­saa­tion jne. toi­mes­ta, niin ongel­ma on, että nai­sia on vai­ke­aa haas­taa kaksintaisteluun

  VHM-iden­ti­tee­tin ongelma:
  “There’s an even dee­per problem, though, for men who explicit­ly embrace tra­di­tio­nal mascu­li­ni­ty: there’s not­hing tra­di­tio­nal about knowing you’re embracing tra­di­tion. Wha­te­ver their vir­tues or vices, the man­ly men from long ago that the­se bros ima­gi­ne they are emu­la­ting didn’t spend all their time thin­king about what it meant to be man­ly men. Indeed: it’s preci­se­ly the unt­hin­king accep­tance of the gen­der hie­rarc­hy that gave the­se men the “con­fi­dence” (read: entit­le­ment) that neo-mascu­li­nists want to emu­la­te. But you can’t think your way to an unt­hin­king prejudice.”
  http://fredrikdeboer.com/2014/05/24/destroy-traditional-masculinity/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 149. En “sovinisti”-VHM:nä juu­ri pys­ty samais­tu­maan Uscha­no­vin ja ano­nil­lin teks­tei­hin vihol­lis­ku­vien ja kak­sin­tais­te­lu­jen kaut­ta mie­his­tä kun­ni­aa ja suku­puo­li­hie­rar­ki­aa hake­viin olkiukkoihin.

  En ensin­nä­kään vas­tus­ta glo­ba­li­saa­tio­ta, mut­ta en ole sen Suo­mel­le aset­ta­mis­ta pakois­ta aina samaa miel­tä kuin ns.liberaalit, jot­ka usein käyt­tä­vät glo­ba­li­saa­tio­ta kep­pi­he­vo­se­naan lyö­däk­seen VHM:ää.

  Enkä myön­nä pitä­vä­ni suku­puo­li­hie­rar­ki­aa tai edes suku­puo­li­roo­le­ja minään vel­vol­li­suu­te­na tai ihan­tee­na­kaan, vaan kan­na­tan tasa-arvoa ja yksi­lön vapaut­ta olla juu­ri niin nei­ti tai äijä kuin hyväk­si kokee, jal­ko­vä­lis­tään riip­pu­mat­ta. Toi­saal­ta en myös­kään suos­tu ajat­te­le­maan, ettei suku­puo­lien välil­lä kes­ki­mää­rin oli­si eroja.

  Minun “ärsy­tyk­se­ni” koh­dis­tuu näkö­kul­mas­ta­ni mie­li­sai­raak­si men­nee­seen “tasa-arvon aja­mi­seen”, esi­merk­kei­nä tois­tan Hel­sin­gin kau­pun­gin nimi­tys­ju­pa­kan ja valis­tus­vi­deon. Nämä vaan saa­vat aivo­ni kie­hu­maan ja pitä­mään noi­ta rai­vo­li­be­raa­le­ja pak­ko­hoi­don tar­pees­sa ole­vi­na unel­ma­maa­il­maan­sa hukkuneina.
  Omas­ta mie­les­tä­ni olen koko ikä­ni suh­tau­tu­nut nai­siin ja vähem­mis­töi­hin­kin rei­lus­ti ja tasa-arvoi­ses­ti, mut­ta sehän ei rai­vo­li­be­raa­leil­le rii­tä, joten olen sit­ten paha sovinisti.

  Minä en tätä vihan­liet­son­taa siis omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni aloit­ta­nut, ellei aloit­ta­mi­sek­si las­ke­ta sitä, etten ole pys­ty­nyt mukau­tu­maan rai­vo­li­be­raa­lien mie­li­sai­rai­siin vaa­ti­muk­siin aja­tus- ja arvomaailmalleni.
  Kak­sin­tais­te­lu ei myös­kään koh­dis­tu nai­siin, sil­lä eihän nais­ten­kaan enem­mis­tö ole rai­vo­li­be­raa­le­ja viha­pu­hu­jia ja toi­saal­ta todel­la moni mies on kupla­hy­väk­syn­nän, lau­mau­tu­mi­sen ja parem­pi-ihmi­syy­den haus­saan alka­nut rai­vo­li­be­raa­lik­si. Ja tie­ten­kin motii­vi­na se nau­ru­na­lai­suu­den pel­ko. Kyl­lä­hän rai­vo­li­be­raa­lit minua­kin tosi­aan nau­ru­na­lai­se­na pitä­vät, mut­ta itse­tun­to­ni on sen ver­ran vah­va, etten muu­ta ajat­te­lua­ni ja arvo­ja­ni kou­lu­kiusaa­ja­lau­man takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 150. Trum­pe­tis­ti:
  “En ole tuo­kaan legen­da. Enkä teh­nyt täs­tä suku­puo­li­ky­sy­mys­tä, vaik­ka käy­tän­kin ste­reo­ty­pi­siä tytöt­te­ly- ja ukot­te­luil­mauk­sia tie­tyis­sä yhteyksissä.
  Minun kult­tuu­ris­sa­ni täl­lai­nen tytöt­te­ly ei ole sen pahek­sut­ta­vam­paa kuin vaik­ka “junt­tiäi­jis­tä” puhu­mi­nen (mik­si muu­ten sinä et ole­tet­ta­vas­ti ota kier­rok­sia tuos­ta, vaik­ka onhan jun­teis­sa mui­ta­kin kuin äijiä?). Kai­paan­kin takai­sin aika­kau­teen, kun kukaan ei ymmär­tä­nyt tul­leen­sa sor­re­tuk­si tyt­tö- tai ‑ukko-päät­tei­sien let­kau­tuk­sien vuoksi.”

  Niin että pal­jon­ko kel­lo­ja pitäi­si kään­tää taak­se­päin, jot­ta syr­jin­nän tie­dos­ta­mi­nen ei sinua häi­rit­si­si? Kävi­si­kö vaik­ka 50 vuotta?

  Minun kult­tuu­ris­sa­ni … ei pahek­su­ta” kuu­los­taa yllät­tä­vän saman­lai­sel­ta kuin erään tun­ne­tun sket­si­hah­mon perus­te­lut sil­le, mitä kaik­kea voi teh­dä muis­ta ihmi­sis­tä välit­tä­mät­tä, kun on aivan sisäi­nen pak­ko teh­dä niin. Eli san­gen trum­po­lo­gi­nen seli­tys. Mikä­hän “kult­tuu­ri” lie­nee kyseessä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 151. USAn kuten mui­den­kin mai­den ongel­ma on teol­lis­ten työ­paik­ko­jen hävikki

  USAs­sa teol­li­sis­ta työ­pai­kois­ta on 2008 jäl­keen hävin­nyt n 40 % ja palk­ka­ta­so rapautunut

  Mut­ta eivät ne työ­pai­kat mihin­kään Kii­naan men­neet. Kii­nas­sa­kin oli teol­lis­ten työ­paik­ko­jen huip­pu jos­kus 90-luvun puo­li­vä­lis­sä ja sen jäl­keen siel­lä­kin on käy­nyt jat­ku­va työ­paik­ko­jen tuho.

  Uudet työ­pai­kat ovat syn­ty­neet pal­ve­lui­hin ja enti­set hyvien työ­paik­ko­jen pal­kat ovat rapautuneet.

  Val­tiot­kin ovat ongel­mis­sa sil­lä nois­sa pie­nis­sä pal­kois­sa ei ole varaa veroi­hin ja pää­oma­tu­lot ja suu­ret tulot on vapau­tet­tu verosta

  Niin­pä yhteis­kun­nan vel­voit­tei­ta on vähennettävä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 152. Kaik­ki Trum­pia äänes­tä­neet eivät olleet saman­lai­sia eivät­kä äänes­tä­neet Trum­pia samas­ta syys­tä. Suku­lais­pii­rii­ni sat­tuu kuu­lu­maan kak­si Trum­pia äänes­tä­nyt syn­ty­pe­räis­tä USAlaista.

  Hen­ki­lö 1 on Ivy Lea­gue ‑yli­opis­tos­ta mais­te­rik­si val­mis­tu­nut ylem­män kes­ki­luo­kan edus­ta­ja, ei tosin val­koi­nen, mut­ta ei myös­kään mus­ta tai lati­no. Hänen asuin­pii­ri­kun­tan­sa on yllä ole­vas­sa toi­sen kom­men­toi­jan lis­tas­sa 50 hyvä­tu­loi­sim­man pii­ri­kun­nan jou­kos­sa. Ei hän ollut mikään inno­kas Trum­pin kan­nat­ta­ja, ja esi­vaa­leis­sa hän äänes­ti tois­ta ehdo­kas­ta. Hän on kui­ten­kin aina kan­nat­ta­nut republi­kaa­ne­ja. Demo­kraa­tit edus­ta­vat hänel­le jotain ihmeel­lis­tä pahuut­ta. Jos hänen kans­saan yrit­tää puhua poli­tii­kas­ta, hän selit­tää, kuin­ka jo 1960 vaa­leis­sa Ken­ne­dy voit­ti demo­kraat­tien hui­jauk­sen avul­la ja kuin­ka tämä osoit­taa, että demo­kraa­tit hui­jaa­vat aina. (Vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si sanon vie­lä, että ko. hen­ki­lö ei ole lain­kaan uskon­nol­li­nen eikä edes kuu­lu mihin­kään uskon­nol­li­seen yhtei­söön.) Hänen mie­les­tään Fox News on lähes ainoa puo­lu­ee­ton TV-kana­va USAssa.

  Clin­to­nit edus­ta­vat hänel­le vie­lä suu­rem­paa pahuut­ta kuin demo­kraa­tit yleen­sä. Itse asias­sa luu­len, että jos demo­kraa­teil­la oli­si ollut joku tosi ryvet­ty­mä­tön ehdo­kas, tämä hen­ki­lö oli­si saat­ta­nut näis­sä vaa­leis­sa jopa äänes­tää sitä, kos­ka tämä hen­ki­lö ei todel­la­kaan pidä Trum­pis­ta. Nyt sel­lais­ta ehdo­kas­ta ei ollut.

  Hen­ki­lö 2 taas on kam­paa­ja, jon­ka mies on käsit­tääk­se­ni myös jos­sain ei kor­ke­aa kou­lu­tus­ta vaa­ti­vas­sa amma­tis­sa. Tämä hen­ki­lö on pos­tit­ta­nut Face­boo­kiin Trum­pia kan­nat­ta­via jut­tu­ja jo esi­vaa­li­kier­rok­sen alus­ta läh­tien. Hänen Face­book-kave­ri­naan on ollut mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mil­lai­sia suo­ra­nai­sia val­hei­ta Trum­pin kan­nat­ta­jat pos­tit­ti­vat. (En toki väi­tä, ettei­vät­kö jot­kut Clin­to­nin kan­nat­ta­jat ole voi­neet teh­dä samaa — ne jutut ovat vain jää­neet minul­ta näkemättä.)

  Täl­le toi­sel­le hen­ki­löl­le sel­väs­ti­kin kaik­ki nykyi­set polii­ti­kot puo­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta ovat rois­to­ja ja kor­rup­tu­nei­ta. Minus­ta asen­ne näyt­tää hyvin saman­lai­sel­ta kuin mitä monel­la suo­ma­lai­sel­la­kin on polii­tik­ko­ja koh­taan. Tämä hen­ki­lö näyt­tää sel­väs­ti usko­van, että Trump poli­tii­kan ulko­puo­lel­ta tule­va­na on puh­toi­nen tyyp­pi, joka panee asiat järjestykseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 153. Vin­ha Perä: Ei ole vält­tä­mä­tön­tä luo­da poh­jois­mai­sen mal­lin mukais­ta jär­jes­tel­mää USA:han kus­tan­nus­ten kuris­sa pitä­mi­sek­si. Sveit­sin mal­li perus­tuu myös yksi­tyi­siin yri­tyk­siin ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän pääl­le 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveit­sin mal­lis­sa vakuu­tus­yh­tiö ei saa teh­dä voit­toa perus­sai­raus­va­kuu­tuk­sel­la. Voi­tot teh­dään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­maca­res­ta on sanot­tu että se on kuin Sveit­sin mal­li jos­ta on rii­sut­tu pois kaik­ki hyvät omi­nai­suu­det, ks. esim. 

  USA:n sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­män ongel­ma ei ole että vakuu­tus­yh­tiöt teke­vät lii­kaa voit­to­ja. Ongel­ma­na on että sai­raa­lat yli­hoi­ta­vat perus­ter­vei­tä poti­lai­ta ja että lää­kä­reil­le ja sai­raan­hoi­ta­jil­le mak­se­taan aika täh­ti­tie­teel­li­siä palk­ko­ja. Samaan aikaan vie­lä osa sai­raim­mis­ta ja köy­him­mis­tä jää ilman hoitoa.

  Sveit­sin sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä taas muis­tut­taa suo­ma­lais­ta TEL­liä, peri­aat­tees­sa se on yksi­tyi­nen, mut­ta käy­tän­nös­sä se on erit­täin tiu­kas­ti sää­del­ty sekä vakuu­tus­yh­tiöi­den että sai­raa­loi­den hoi­to­käy­tän­tö­jen puolella.

  Oba­maca­ren ongel­ma­na on, että se antaa lii­kaa vapaut­ta pyö­rit­tää sai­raa­loi­ta voit­to­ja tuot­ta­vi­na lii­key­ri­tyk­si­nä eikä sii­nä ole mitään tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten hallintaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 154. newy­or­kis­ta: Olet ymmär­tä­nyt vää­rin USA:n kah­den puo­lu­een luonteen. 

  Miten niin? Tot­ta kai molem­mat ovat euroop­pa­lai­sit­tain oikeis­to­lai­sia, mut­ta republi­kaa­ni­nen puo­lue on oikeis­to­lai­sem­pi. Vai olet­ko eri mieltä?

  On ihan tot­ta, että arvo­puo­lel­la erot ovat mer­kit­tä­väm­piä. Suh­tau­tu­mi­nen abort­tiin, asei­siin, huu­mei­siin, uskon­toon yms. jakaa demo­kraat­te­ja ja republi­kaa­ne­ja todel­la sel­väs­ti. Ei se kui­ten­kaan pois­ta sitä, että myös talous­puo­lel­la on eroja.

  Lop­pu­jen lopuk­si kaik­ki täl­lai­set kah­tia­jaot (oikeis­to-vasem­mis­to, libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi yms.) ovat aina yksin­ker­tais­tuk­sia, var­sin­kin USA:n kokoi­ses­sa maas­sa. Täs­tä voi­si kir­joit­taa todel­la pit­kän vies­tin, mut­ta en nyt jouda.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 155. Vin­ha Perä: Ei ole vält­tä­mä­tön­tä luo­da poh­jois­mai­sen mal­lin mukais­ta jär­jes­tel­mää USA:han kus­tan­nus­ten kuris­sa pitä­mi­sek­si. Sveit­sin mal­li perus­tuu myös yksi­tyi­siin yri­tyk­siin ja sen kus­tan­nuk­set ovat vähän pääl­le 11% BKT:stä, kun USA:ssa nyt siis 17.8%.

  Sveit­sin mal­lis­sa vakuu­tus­yh­tiö ei saa teh­dä voit­toa perus­sai­raus­va­kuu­tuk­sel­la. Voi­tot teh­dään sit­ten lisävakuutuksilla.

  Oba­maca­res­ta on sanot­tu että se on kuin Sveit­sin mal­li jos­ta on rii­sut­tu pois kaik­ki hyvät omi­nai­suu­det, ks. esim.

  https://shadowproof.com/2014/09/30/obamacare-is-just-like-the-swiss-health-system-minus-all-the-good-stuff/

  Olen aivan samaa miel­tä, että yksi­tyi­siin yri­tyk­siin nojaa­va sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä voi olla teho­kas ja toi­mi­va. Sii­he­hän tuo OP-Poh­jo­lan kiin­nos­tus asi­aan viit­taa. He teke­vät rahaa sii­tä, että Poh­jo­las­sa vakuu­tet­tu­jien jono­tus- ja toi­pu­mi­sa­jat, siis myös mak­se­tut sai­raus­päi­vä­ra­hat, ovat minimissään. 

  USA­lai­ses­sa todel­li­suu­des­sa tuo sveit­si­läi­nen voit­to­jen kiel­to tai­taa vain olla jopa poh­jois­mais­ta sosia­lis­mia suu­rem­pi syn­ti. Samoin kuin että viran­omai­nen päät­tää toi­men­pi­tei­den hinnoittelusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 156. Tom­mi Uscha­nov: Kun val­koi­nen hete­ro­mies nyt kokee tul­leen­sa nöy­ryy­te­tyk­si nais­ten, glo­ba­li­saa­tion jne. toi­mes­ta, niin ongel­ma on, että nai­sia on vai­ke­aa haas­taa kak­sin­tais­te­luun – mut­ta ei sen­tään niin vai­ke­aa kuin globalisaatiota.

  Ei ehkä kan­na­ta yleis­tää omia tun­te­muk­si­aan Trum­pia äänes­tä­nei­siin mie­hiin ja nai­siin. Mie­hil­lä — ja hei­tä rakas­ta­vil­la nai­sil­la — on täy­sin ratio­naa­li­set syyt äänes­tää ketä tahan­sa muu­ta kuin demokraattia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 157. Mas­ter Godwin: Kes­kus­te­lu on päättynyt.

  Peu­ku­tin Mas­ter Godwi­nin kom­men­tia, mut­ta jat­kan sii­tä huo­li­mat­ta vie­lä aihees­ta. Uskon nimit­täin, että nat­si-Sak­san nousun ja Holo­kaus­tiin hui­pen­tu­neen kehi­tys­ku­lun ope­tuk­set ovat pää­osin ihmi­sil­tä unoh­tu­neet, jos nii­tä on kos­kaan opit­tu­kaan Tämä sii­tä huo­li­mat­ta, että aihet­ta on käsi­tel­ty kyl­läs­ty­mi­seen saakka.

  Yleen­sä ei kes­ki­ty­tä sii­hen, miten enem­mis­tö sak­sa­lai­sis­ta pää­tyi kan­nat­ta­maan hal­lin­toa, joka jäl­keen­päin näyt­täy­tyy lähes­tul­koon puh­taa­na pahuu­den ruu­miil­lis­tu­ma­na. Tar­koi­tan siis tie­tä­mys­tä sen ajan medias­ta, pro­pa­gan­das­ta, ideois­ta, ylei­ses­ti levi­te­tyis­tä ja hyväk­sy­tyis­tä ste­reo­ty­piois­ta — kai­kes­ta sii­tä, mis­tä sen ajan taval­li­sen kan­sa­lai­sen käsi­tyk­set ja maa­il­ma­ku­va sai­vat aineksensa.

  On hyvä muis­taa, että geneet­ti­ses­ti ihmi­set eivät ole käy­tän­nös­sä muut­tu­neet lain­kaan nois­ta ajois­ta. Se on tek­no­lo­gia mei­dän ympä­ril­läm­me, joka on kehittynyt.

  Sil­loin, aivan yhtä lail­la kuin nyky­ään, ihmi­set eivät muo­dos­ta­neet maa­il­man­ku­vaa tyh­jiös­sä, vaan loi­vat itsel­leen sel­lai­sen pää­osin eri­lais­ten medioi­den välit­tä­män tie­don avulla.

  Var­mas­ti Sak­sas­sa nat­sien “kult­tuu­ri-bolše­vi­kien” ja juu­ta­lais­ten vas­tais­ta maa­il­man­ku­vaa levi­tet­tiin “vaih­toeh­to­me­dioi­den” kaut­ta. Ja sil­loin­kin osa luot­ti enem­män noi­hin yhden tai kah­den agen­dan jul­kai­sui­hin kuin arvos­te­tum­piin perin­tei­siin julkaisuihin.

  Val­ta­me­di­aan ei siis voi­nut luot­taa kos­ka se oli kult­tuu­ri-bolše­vi­kien ja juu­ta­lais­ten talu­tus­nuo­ras­sa. Siis jon­ki­lai­sen yli­kan­sal­li­sen elii­tin hal­lus­sa. Nat­si­puo­lu­een tul­les­sa val­taan he tie­ten­kin sul­ki­vat perin­tei­siä jul­kai­su­ja ja hei­dän omis­ta jul­kai­suis­taan muo­dos­tui uusi val­ta­me­dia. (Täs­tä sen­tään ei ole pel­koa Yhdys­val­lois­sa. Turk­ki ja Venä­jä tule­vat pikem­min­kin mie­leen. On Trump tosin ehdo­tel­lut jon­kin­mois­ta Inter­ne­tin rajoittamista…)

  Minua ihme­tyt­tää eri­tyi­ses­ti se, että kriit­ti­ses­ti val­ta­me­di­aan suh­tau­tu­vat päät­tä­vät luot­taa enem­män vaih­toeh­to­me­dioi­hin, jot­ka ovat sel­väs­ti yhden tai kah­den agen­dan jul­kai­su­ja. Ne eivät ole kos­kaan pyr­ki­neet­kään ole­maan tas­a­puo­li­sia, neut­raa­le­ja, tai ei edes toi­mi­maan ylei­se­nä uutis­läh­tee­nä. Niil­lä on hyvin rajal­li­nen agen­da ja kaik­ki kir­joi­tuk­set pyö­ri­vät sen ympärillä.

  Mie­les­tä­ni Breit­bart, jon­ka perus­ta­ja on siis valit­tu Pre­si­dent­ti Trum­pin neu­vo­nan­ta­jak­si, on hyvin sel­vä esi­merk­ki täs­tä. Nat­seil­la oli tie­ten­kin Adolf Hit­le­rin omis­ta­ma Völ­kischer Beo­bach­ter, puo­lu­een viral­li­nen jul­kai­su. Puo­lu­een pii­ris­sä jul­kai­sua kut­sut­tiin “tais­te­lu­vä­li­neek­si”. Sen ei siis ollut tar­koi­tus olla ylei­nen uutis­läh­de. En ole sak­san­kie­len­tai­toi­nen, enkä ole leh­teä iki­nä luke­nut, mut­ta voi­sin lyö­dä vetoa, että se suu­rel­ta osin kri­ti­soi ja pyr­ki luo­maan epä­luot­ta­mus­ta val­ta­me­di­aan. Ja ker­to­maan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­tä elii­tis­tä, hyy­sä­tyis­tä vähem­mis­töis­tä, ja Sak­san kan­san koke­mis­ta vääryyksistä.

  Trum­pia ei kan­na­ta rin­nas­taa Hit­le­riin. Hit­ler ei sel­väs­ti­kään kun­nioit­ta­nut sitä väes­töä, jol­ta hän sai kan­na­tuk­sen­sa. He oli­vat väli­ne, jota piti käyt­tää hyväk­si. Hit­ler ei edes vai­vau­tu­nut pii­lot­te­le­maan asi­aa. Hit­ler jul­kai­si Mein Kampf ‑teok­sen­sa kau­an ennen val­taan­nousu­aan. Lai­naan englan­nin­kie­lis­tä Wiki­pe­di­aa, joka lai­naa Hit­le­rin teosta:

  Pro­pa­gan­da must always address itself to the broad mas­ses of the people. (…) All pro­pa­gan­da must be pre­sen­ted in a popu­lar form and must fix its intel­lec­tual level so as not to be abo­ve the heads of the least intel­lec­tual of tho­se to whom it is direc­ted. (…) The art of pro­pa­gan­da con­sists preci­se­ly in being able to awa­ken the ima­gi­na­tion of the public through an appeal to their fee­lings, in fin­ding the appropria­te psyc­ho­lo­gical form that will arrest the atten­tion and appeal to the hearts of the natio­nal mas­ses. The broad mas­ses of the people are not made up of diplo­mats or pro­fes­sors of public jurispru­dence nor simply of per­sons who are able to form rea­so­ned judg­ment in given cases, but a vacil­la­ting crowd of human children who are cons­tant­ly wave­ring between one idea and anot­her. (…) The great majo­ri­ty of a nation is so femi­ni­ne in its cha­rac­ter and out­look that its thought and con­duct are ruled by sen­ti­ment rat­her than by sober rea­so­ning. This sen­ti­ment, howe­ver, is not complex, but simple and con­sis­tent. It is not high­ly dif­fe­ren­tia­ted, but has only the nega­ti­ve and posi­ti­ve notions of love and hat­red, right and wrong, truth and falsehood.
  […]
  Pro­pa­gan­da must not inves­ti­ga­te the truth objec­ti­ve­ly and, in so far as it is favou­rable to the other side, pre­sent it accor­ding to the theo­re­tical rules of jus­tice; yet it must pre­sent only that aspect of the truth which is favou­rable to its own side. (…) The recep­ti­ve powers of the mas­ses are very restric­ted, and their unders­tan­ding is feeble. On the other hand, they quickly for­get. Such being the case, all effec­ti­ve pro­pa­gan­da must be con­fi­ned to a few bare essen­tials and tho­se must be expres­sed as far as pos­sible in ste­reo­ty­ped for­mu­las. The­se slo­gans should be per­sis­tent­ly repea­ted until the very last indi­vi­dual has come to grasp the idea that has been put forward. (…) Eve­ry chan­ge that is made in the sub­ject of a pro­pa­gan­dist mes­sa­ge must always emp­ha­size the same conclusion. The lea­ding slo­gan must of cour­se be illustra­ted in many ways and from seve­ral angles, but in the end one must always return to the asser­tion of the same formula.

  Trump on hyvin eri­lai­nen. Olen yrit­tä­nyt ottaa sel­vää hänen arvois­taan. Hän kun­nioit­taa voit­ta­jia eikä pidä häviä­jis­tä. Hän ei pidä hei­kois­ta. Hän on kil­pai­lu­hen­ki­nen eikä ole, sano­jen­sa mukaan, kos­kaan hävin­nyt. Hän ei oli­si voi­nut hävi­tä vaa­le­ja­kaan, kos­ka niin sat­tues­sa hän ei oli­si hyväk­sy­nyt vaa­lien tulos­ta. Hänen voit­ton­sa todis­ti, että Yhdys­val­to­jen vaa­li­jär­jes­tel­mä toimii.

  Trum­pin lai­naus­ten, jot­ka lie­ne­vät pää­osin ajal­ta ennen pre­si­dent­ti­kam­pan­jaa, voi­mak­kain vies­ti on, että Trump on voit­ta­ja ja hän pitää itses­tään. Var­mas­ti hän siis pitää itses­tään enem­män kuin kan­sas­ta, mut­ta en tie­dä hal­vek­sii­ko hän hei­tä. (Pait­si, jos he ovat heik­ko­ja tai häviäjiä.)

  Ja nyt hän voit­ti kil­pai­lun pre­si­dent­tiy­des­tä. Hän voit­ti. Tämä kai se tär­kein seik­ka on hänel­le, ei kan­san tun­not tai sen tulevaisuus.

  Voi olla, että hänen reto­riik­kan­sa ei ole edes tie­tois­ta reto­riik­kaa. Hän vain ilmai­see itse­ään lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti, tun­teik­kaas­ti. Jut­tu­jen punai­nen lan­ka tai juo­ni voi kado­ta mat­kan var­rel­la, mut­ta se ei häi­rit­se sen enem­pää Trum­pia kuin hänen kan­nat­ta­ji­aan­kaan. Ehkä kum­mal­la­kaan ei ole kovin pit­kä keskittymiskyky.

  Taval­laan ymmär­rän parem­min nat­si­puo­lu­een kan­nat­ta­jia kuin Trum­pin kan­nat­ta­jia. Sil­loin ei ollut Inter­net­tiä ja fak­to­jen tar­kas­ta­mi­nen oli useim­mi­ten mah­do­ton­ta. Lap­suu­des­sa­ni­kin, jos halusi sel­vit­tää jon­kin asian, täy­tyi kävel­lä puo­li tun­nin mat­ka kir­jas­toon — ja toden­nä­köi­ses­ti aihees­ta ei löy­ty­nyt mitään.

  Nyky­ään fak­to­ja voi tar­kis­tel­la nos­ta­mat­ta taka­puol­ta tuo­lil­ta. Kui­ten­kaan sitä ei useim­mi­ten teh­dä: Kun Face­book pois­ti kri­tii­kin seu­rauk­se­na ajan­koh­tais­ten aihei­den (“Tren­ding topics”) edi­toin­nin, kär­keen ampai­si­vat valeuutiset.

  Val­ta­me­di­aan ja “eliit­tiin” kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat luot­ta­vat tais­te­lua­se-jul­kai­su­jen lisäk­si ver­tai­siin­sa, jot­ka siis ovat nyky­päi­vä­nä Face­book-ryh­miä ja vas­taa­van­lai­sia kes­kus­te­lu­ryh­miä. Mie­les­tä­ni on jo osoi­tet­tu riit­tä­vän hyvin, että ne eivät vali­koi levit­tä­mi­ään aihei­ta nii­den toden­mu­kai­suu­den perus­teel­la. Tär­keäm­pää on tari­nan tai väit­teen jon­kin­lai­nen “her­kul­li­suus”, sen herät­tä­mä vahin­go­ni­lo tai, että se näyt­tää vah­vis­ta­van sen min­kä kuu­li­ja jo muu­ten­kin “tie­si” todeksi.

  Kaik­keen ei löy­dy sel­vyyt­tä Inter­ne­tis­tä­kään, mut­ta usein link­ke­jä seu­rai­le­mal­la ja googlai­le­mal­la läh­tei­tä voi sel­vit­tää, mis­tä jokin väi­te on saa­nut alkun­sa. Kui­ten­kin var­sin äly­kään oloi­set hen­ki­löt, voi­vat levit­tää vale­uu­ti­sia niin ver­kos­sa kuin muu­ten­kin. Jos valeh­te­lu on häpeäl­lis­tä, kai vir­heel­li­sen tie­don välit­tä­mi­sen­kin pitäi­si olla aina­kin hiu­kan häpeällistä?

  Vii­mek­si eilen tör­mä­sin tilan­tee­seen, jos­sa minul­le ker­rot­tiin, että John McCain on hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti käy­nyt Syy­rias­sa anta­mas­sa rahaa ja asei­ta ISI­Sil­le. Ker­to­ja oli hen­ki­lö, jol­la on var­mas­ti koh­tuul­li­set älyn­lah­jat. En tie­dä, mis­tä hän oli kysei­sen “fak­tan” kuul­lut, ja mik­si hän oli päät­tä­nyt luot­taa sii­hen ja ker­toa sitä eteenpäin.

  Toi­sen ker­ran erääl­lä kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la lin­kin yhteen Breit­bar­tin artik­ke­liin. Luin “artik­ke­lin” ja tein hie­man taus­ta­tut­ki­mus­ta aihees­ta. Kir­joi­tet­tua­ni löy­döis­tä­ni lin­kin anta­ja pyy­si anteek­si ja sanoi, että oli usko­nut Breit­bar­tin artik­ke­lin ole­van luo­tet­ta­va, kos­ka sama uuti­nen oli google­tuk­sen perus­teel­la jul­kais­tu myös monil­la muil­la sivuil­la. Hän ei ilmei­ses­ti huo­man­nut, että ne muut­kin sivus­tot oli­vat Breit­bar­tin kal­tai­sia ja saman­mie­li­siä sivus­to­ja jot­ka kier­rät­te­le­vät kes­ke­nään samo­ja artik­ke­lei­ta. En yllät­tyi­si, vaik­ka niil­lä oli­si samo­ja rahoit­ta­jia­kin. (Muis­taak­se­ni tapaus ei kui­ten­kaan vähen­tä­nyt hänen yleis­tä luot­ta­mus­taan Breit­bar­tin artik­ke­lei­hin. Sama hen­ki­lö myös väit­ti saa­neen­sa jota­kuin­kin täy­det pis­teet älyk­kyys­tes­teis­tä… Pidän sitä mah­dol­li­se­na: ihmi­ses­sä voi yhdis­tyä kor­kea älyk­kyys­osa­mää­rä ja Hit­le­rin luon­neh­ti­ma tun­tei­den kaut­ta mani­pu­loi­ta­vis­sa ole­va ihmislapsi.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 158. Tapio: Jos klus­te­ri on maa­il­man­luok­kaa, se on yllät­tä­vän sit­keä­hen­ki­nen. Esi­mer­kik­si tääl­lä Oulus­sa on taas anka­ra pula mobii­li­tek­nii­kan osaajista

  No tääl­lä on esim. Nokial­ta läh­te­nei­den tilan­tees­ta analysointia:

  http://www.hrmpartners.fi/nokiasta-lahteneet-tyontekijat-tyytyvaisia-tilanteeseensa/

  Alle 40-vuo­tiais­ta huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi osa (69 %) oli löy­tä­nyt työ­pai­kan kuin yli 50-vuo­tiais­ta (37%). Näis­tä alle 40-vuo­tiais­ta 61 % pää­si uusiin teh­tä­viin alle 3 kuukaudessa.

  Tuol­lai­nen raken­ne­muu­tos siis aiheut­ti sen, että alle 40-vuo­tiais­ta­kin 31% tipah­ti työ­elä­mäs­tä pois ja sitä van­hem­mis­ta vähemmän.

  Hei­dän kou­lu­tus­ta­son­sa ja koke­muk­sen­sa oli kor­kea: yli 80 %:lla on kor­kea­kou­lu­tut­kin­to ja 73 % oli ollut Nokias­sa töis­sä yli 10 vuotta

  Vaik­ka tuo päät­tyi taval­laan hyvin, niin sil­ti tuos­sa on mie­les­tä­ni näh­tä­vis­sä se, että raken­ne­muu­tos aiheut­taa ongel­mia kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­le­kin ja sitä enem­män mitä van­hem­pi hen­ki­lö on kyseessä.

  Jos kuu­luu tuhon 63% ryh­mään, joka ei saa­nut töi­tä (50+ vuo­ti­aat) niin tie­ten­kin ris­ki­nä on että pro­tes­ti­ää­niä alkaa tul­la johon­kin suuntaan. 

  En kui­ten­kaan usko sil­ti että tuo selit­tää popu­lis­tien nousua kuin osittain.

  Esim. jos aja­tel­laan vaik­ka­pa perus­suo­ma­lai­suut­ta, niin useim­mat tapaa­ma­ni PS ‑puo­lu­een kan­nat­ta­jat ovat ihan aktii­vi­ses­ti työ­elä­mäs­sä muka­na ole­via, kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä olleet — aja­tuk­set vain ovat heil­lä ihan eri­lai­set kuin itsel­lä­ni, enkä miten­kään var­ma ole sii­tä että olen enem­män oikeas­sa tai vää­räs­sä kuin he.

  Sama pätee var­maan Trum­piin — monet Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta ovat vain tie­tyn luon­tei­sia ihmi­siä, eikä sil­lä ole vältt­tä­mät­tä mitään teke­mis­tä tulo­ta­son kans­sa tai sen kans­sa hyö­tyy­kö glo­ba­li­saa­tios­ta vai ei.

  Kyse on vain mie­les­tä­ni sii­tä, että joil­lain ihmi­sil­lä on aika prag­maat­ti­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen lähes­ty­mis­ta­pa asioi­hin. Ja en ihmet­te­le, että hei­tä tur­haut­taa moni poliit­ti­nen pää­tös — vaik­ka en ole samaa miel­tä hei­dän kans­saan hyvin­kään mones­ta asias­ta on ihan mah­dol­lis­ta, että tätä­kin ryh­mää pitäi­si välil­lä kuun­nel­la jot­ta yhteis­kun­ta pysyy yhtenäisenä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 159. Lepo­ti­la zZ: Breit­bar­ti

  Voi oa että Bre­ti­bart on Beo­bach­ter, en ole luke­nut tar­peek­si, jot­ta voi­sin muo­dos­taa hyvän miei­pi­teen. Luke­main perus­teel­la kui­ten­kin väi­tän, että jul­kai­su on kuin rai­kas tuu­lah­dus val­ta­me­dian tunk­kai­ses­sa valheilmapiirissä.

  And don’t ge me wrong, olen vii­si­kymp­pi­nen, joka on kät­tä­nyt elä­män­sä itsen­sä sivis­tä­mi­seen. Inhoan rasis­te­ja ja femi­nis­te­jä kuten jokai­nen jär­ke­vä ihminen. 

  Län­si­mai­sel­la kult­tuu­ril­la vain näkyy ole­van tai­pu­mus ajau­tua sel­lai­seen poliit­ti­seen kor­rik­teu­teen, joka hyl­kii tosi­asioi­den sanomista.

  Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä se ei voi ola hyvä asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 160. Pet­te­ri: USA:n sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­män ongel­ma ei ole että vakuu­tus­yh­tiöt teke­vät lii­kaa voit­to­ja. Ongel­ma­na on että sai­raa­lat yli­hoi­ta­vat perus­ter­vei­tä poti­lai­ta ja että lää­kä­reil­le ja sai­raan­hoi­ta­jil­le mak­se­taan aika täh­ti­tie­teel­li­siä palk­ko­ja. Samaan aikaan vie­lä osa sai­raim­mis­ta ja köy­him­mis­tä jää ilman hoitoa.

  Sveit­sin sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä taas muis­tut­taa suo­ma­lais­ta TEL­liä, peri­aat­tees­sa se on yksi­tyi­nen, mut­ta käy­tän­nös­sä se on erit­täin tiu­kas­ti sää­del­ty sekä vakuu­tus­yh­tiöi­den että sai­raa­loi­den hoi­to­käy­tän­tö­jen puolella.

  Oba­maca­ren ongel­ma­na on, että se antaa lii­kaa vapaut­ta pyö­rit­tää sai­raa­loi­ta voit­to­ja tuot­ta­vi­na lii­key­ri­tyk­si­nä eikä sii­nä ole mitään tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten hallintaa.

  Kir­joit­te­lin tuon­ne “USA:n pre­si­den­tin­vaa­lit: jän­näk­si menee” ‑kom­ment­tei­hin pidem­män jutun sii­tä mik­si kus­tan­nuk­set USA:ssa ovat niin kor­keat, enkä tän­ne sit­ten enää tois­ta­nut nii­tä. Mai­nit­sin vain yhden teki­jän ja lin­kis­sä oli sit­ten lisätietoa.

  Lisä­kus­tan­nuk­set syn­ty­vät osa­sis­ta joi­hin kaik­kiin (tai aina­kin suu­rim­piin) on syy­tä puut­tua jos aio­taan saa­da mer­kit­tä­vä parannus.

  Republi­kaa­nien (ja Trum­pin) ongel­ma on se että heil­lä on ollut kuusi vuot­ta aikaa saa­da aikaan oma ehdo­tuk­sen­sa, mut­ta sii­hen he eivät ole pys­ty­neet eli eivät ole pääs­seet yhtei­sym­mär­ryk­seen keskenään.

  Eräs var­tee­no­tet­ta­van tun­tui­nen ehdo­tus perus­tuu vähen­nyk­seen vero­tus­ta mää­rät­täes­sä (tax break), eli (perus)sairausvakuutusmaksun voi vähen­tää tulois­ta ennen verotusta. 

  Ennen Oba­maca­rea n. 45%:lle työ­nan­ta­ja mak­soi sai­raus­va­kuu­tuk­sen. Työ­an­ta­ja sai sit­ten vähen­tää tämän omis­ta tulois­taan eli sai täs­tä veroe­dun. Jos työn­te­ki­jä mak­saa itse sai­raus­va­kuu­tus­mak­sun, ei vas­taa­vaa etua tule (Oba­maca­ren myö­tä työ­an­ta­jat ovat siir­tä­neet mak­sua työn­te­ki­jöil­le). Tähän tuo ehdo­tus, jota kut­su­taan Ses­sions/Cas­si­dy-ehdo­tuk­sek­si, perus­tuu, ks.

  http://www.goodmaninstitute.org/topics/health-reform-bill/

  http://www.goodmaninstitute.org/wp-content/uploads/2016/04/BA-102.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 161. trum­pe­tis­ti: Kau­hein­ta on se, että lähes koko media on siir­ty­nyt samaan aika­kau­teen, kuten myös suu­ri osa polii­ti­kois­ta ja mikä kau­hein­ta: jopa aka­tee­mi­set tut­ki­jat. Suo­ma­lai­sel­ta pro­fes­so­ri­ta­sol­ta­kin olen vii­me aikoi­na jou­tu­nut näke­mään tut­ki­muk­sia, jois­ta anne­tut tie­dot­teet, uuti­soin­ti, haas­tat­te­lut ja jopa abstrak­ti ovat ris­ti­rii­das­sa tut­ki­muk­sen aineis­ton kans­sa. Yleen­sä vää­ris­te­lyn motii­vi vai­kut­taa ole­van nime­no­maan libe­raa­li unelma.

  Eipä siis ihme, jos äänes­tä­jil­lä­kin vai­keuk­sia hah­mot­taa sitä “totuut­ta” pro­pa­gan­dan seasta.

  Höp­sis­tä. Täl­lais­ta ajat­te­lua popu­lis­tit mie­lel­lään hel­li­vät, mut­ta eihän se pidä paik­kaan­sa. Aina on toki ollut taval­li­sia ihmi­siä, polii­tik­ko­ja, medi­aa ja jopa tie­de­mie­hiä, jot­ka ovat poi­ken­neet totuu­den ihan­tees­ta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käy­tän­tö ole ollut. Vas­ta popu­lis­tien suo­sion kas­vun myö­tä lip­su­mi­nen epä­to­tuu­den kal­te­val­le pin­nal­le on lisääntynyt.

  On mei­tä sil­ti edel­leen­kin mel­koi­nen jouk­ko ihmi­siä (ja polii­tik­ko­ja, laa­tu­me­di­aa ja tie­ten­kin tie­de­mie­hiä), jot­ka jat­ka­vat totuu­den tavoit­te­lua, vaik­kei se muo­tia olisikaan. 

  Jär­je­tön­tä on myös väit­tää, että vää­ris­te­lyn motii­vi­na oli­si YLEENSÄ libe­raa­li unel­ma. Sen unel­man kan­nat­ta­jat­kin saat­ta­vat jos­kus sor­tua vää­ris­te­lyyn, mut­ta kyl­lä sen lajin suur­mie­het ja käyt­tä­jien val­tai­sa enem­mis­tö löy­ty­vät popu­lis­tien joukoista. 

  Ilmiö on sinän­sä ylei­sem­pi­kin. Aina­han moraa­lin por­tail­la alem­mak­si pudon­neet ovat väit­tä­neet, että “kaik­ki­han sitä teke­vät”. Eivät tee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 162. ano­nyy­mi: Kes­kus­te­luun tar­vi­taan kak­si osapuolta.

  Tämä­hän on sisä­siis­tik­si kesy­tet­ty­jen ihmis­ten vaih­toeh­to väki­val­lal­le. Ei pidä vähek­syä kut­su­mal­la sitä kiu­kut­te­luk­si. Oli­si­ko parem­pi, että ote­taan kan­toon kät­tä pitem­pää ja läh­de­tään hake­maan ver­ta ja tuhoa?

  Tie­ten­kin kes­kus­te­lus­sa pitää olla kak­si osa­puol­ta. Perin­tei­nen, poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti poliit­ti­nen eliit­ti on epäi­le­mät­tä ollut lii­an kova­kor­vai­nen kan­san tyy­ty­mät­tö­myy­den ilmaus­ten suh­teen. On tämä eliit­ti sil­ti ollut parem­pi kes­kus­te­le­maan kuin popu­lis­ti­set räy­hä­hen­get, jois­ta yksi nyt valit­tiin Yhdys­val­tain presidentiksi.

  Tot­ta on sekin, että popu­lis­ti­nen, poliit­ti­nen pro­tes­ti on parem­pi vaih­toeh­to kuin suo­ra väki­väl­ta, mut­ta vie­lä parem­pi oli­si kes­kus­te­lu par­hai­den demo­kra­tian käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti. Siis tosi­asiois­ta läh­te­vä, toi­sia kuun­te­le­va, eri miel­tä ole­via kun­nioit­ta­va ja vähem­mis­töt­kin huomioiva.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 163. Entä jos enem­mis­tön kan­nat­taa olla ei-libe­raa­li­de­mo­kraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mis­töl­le parem­man lop­pu­tu­lok­sen? Entä jos Kii­nan ja Venä­jän kan­sa kan­nat­taa mai­den­sa poli­tiik­kaa ja entä jos se poli­tiik­ka todel­la pal­ve­li­si enem­mis­tön int­res­se­jä parem­min kuin libe­raa­li demokratia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 164. Pet­te­ri: Ongel­ma­na on että sai­raa­lat yli­hoi­ta­vat perus­ter­vei­tä poti­lai­ta ja että lää­kä­reil­le ja sai­raan­hoi­ta­jil­le mak­se­taan aika täh­ti­tie­teel­li­siä palkkoja.

  Oba­maca­res­sa pyri­tään puut­tu­maan nime­no­maan tähän, esim: http://khn.org/news/aco-accountable-care-organization-faq/

  Pet­te­ri: Oba­maca­ren ongel­ma­na on, että se antaa lii­kaa vapaut­ta pyö­rit­tää sai­raa­loi­ta voit­to­ja tuot­ta­vi­na lii­key­ri­tyk­si­nä eikä sii­nä ole mitään tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten hallintaa.

  Ei tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten hal­lin­taa, mut­ta osa­val­tioi­den / liit­to­val­tion perus­ta­mat vakuu­tus­pörs­sit (exc­han­ges) voi­vat aina­kin teo­rias­sa vai­kut­taa vakuutusmaksuihin.

  Oba­maca­res­sa on pal­jon ame­rik­ka­lai­sit­tain radi­kaa­le­ja asioi­ta. Vakuu­tus­yh­tiö ei voi esim. enää kiel­tää vakuu­tus­ta sai­raal­ta ihmi­sel­tä, ei irti­sa­noa sitä, jos vakuu­tet­tu sai­ras­tuu, eikä aset­taa hin­ta­kat­toa hoi­to­kus­tan­nuk­sil­le (jos hoi­dot ovat SOP a.o. tapauk­ses­sa). Myös las­ten “auto­maat­ti­seen” vakuut­ta­mi­seen on kiin­ni­tet­ty huomiota.

  Aina­kin eräi­den mie­li­pi­de­tie­dus­te­lu­jen mukaan Oba­maca­rea kan­na­te­taan enem­män kuin vastustetaan.

  http://www.cbsnews.com/news/poll-obamacare-and-the-supreme-court/

  Saa näh­dä, miten täl­le­kin koko­nai­suu­del­le käy.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 165. Pek­ka T.: Höp­sis­tä. Täl­lais­ta ajat­te­lua popu­lis­tit mie­lel­lään hel­li­vät, mut­ta eihän se pidä paik­kaan­sa. Aina on toki ollut taval­li­sia ihmi­siä, polii­tik­ko­ja, medi­aa ja jopa tie­de­mie­hiä, jot­ka ovat poi­ken­neet totuu­den ihan­tees­ta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käy­tän­tö ole ollut. Vas­ta popu­lis­tien suo­sion kas­vun myö­tä lip­su­mi­nen epä­to­tuu­den kal­te­val­le pin­nal­le on lisääntynyt.
  .….
  Jär­je­tön­tä on myös väit­tää, että vää­ris­te­lyn motii­vi­na oli­si YLEEN­SÄ­li­be­raa­li unel­ma. Sen unel­man kan­nat­ta­jat­kin saat­ta­vat jos­kus sor­tua vää­ris­te­lyyn, mut­ta kyl­lä sen lajin suur­mie­het ja käyt­tä­jien val­tai­sa enem­mis­tö löy­ty­vät popu­lis­tien joukoista. 

  Ilmiö on sinän­sä ylei­sem­pi­kin. Aina­han moraa­lin por­tail­la alem­mak­si pudon­neet ovat väit­tä­neet, että “kaik­ki­han sitä teke­vät”. Eivät tee.

  Sii­nä­pä sitä perään­kuu­lut­ta­maa­si kes­kus­te­lua. Höp­sis­tä, jär­je­tön­tä, moraa­li­ton­ta… lisäk­si olet jo kym­me­nen ker­taa ket­jus­sa kysy­nyt, että mik­sei pro­tes­ti ole siis­tin sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen, vaan jär­jet­tö­män popu­lis­ti­nen, eikä mikään mää­rä seli­tys­tä saa sinua ymmär­tä­mään, ettei popu­lis­mi ole sen kan­nat­ta­jien mie­les­tä niin järjetöntä. 

  Libe­raa­lin unel­man nimis­sä teh­ty vää­ris­te­ly ei aiheu­ta vas­taa­via seu­raa­muk­sia val­ta­me­dian tai esi­mer­kik­si yli­opis­ton joh­don ja tie­deyh­tei­sön tahol­ta, sik­si se on meil­lä ylei­sem­pää. Popu­lis­ti­nen vää­ris­te­li­jä oli­si heti ris­tiin­nau­lit­tu oikea­mie­li­sen median toi­mes­ta, sik­si tie­teis­sä tai elii­tin pii­ris­sä ei näy vää­ris­te­lyä sii­hen suun­taan. Venä­jäl­lä tai Unka­ris­sa tilan­ne lie­nee toinen?
  Enkä ole sano­nut kaik­kien vää­ris­te­le­vän, mut­ta lii­kaa sitä tapah­tuu, enkä tosi­aan ole kos­kaan näh­nyt libe­raa­lin vää­ris­te­lyn joh­ta­van toi­men­pi­tei­siin muu­al­la kuin popu­lis­tien jupi­nois­sa, joi­ta elii­tin ei tar­vit­se huo­mioi­da, nehän ovat moraa­lit­to­mia ja tyh­miä epäih­mi­siä. Vali­tet­ta­vas­ti saa­vat kui­ten­kin äänestää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 166. Lepo­ti­la zZ:

  Mas­ter Godwin: Kes­kus­te­lu on päättynyt.

  Peu­ku­tin Mas­ter Godwi­nin kom­men­tia, mut­ta jat­kan sii­tä huo­li­mat­ta vie­lä aihees­ta. Uskon nimit­täin, että nat­si-Sak­san nousun ja Holo­kaus­tiin hui­pen­tu­neen kehi­tys­ku­lun ope­tuk­set ovat pää­osin ihmi­sil­tä unoh­tu­neet, jos nii­tä on kos­kaan opittukaan

  Jour­na­lis­ti Mas­ha Ges­sen, on kir­joit­ta­nut jou­kon sään­tö­jä Trum­pin val­ta­kaut­ta var­ten Putin-oppo­si­tios­sa kerää­mien­sä koke­mus­ten­sa poh­jal­ta. Ensim­mäi­nen sään­tö on
  1. Usko itse­val­tias­ta. Hän todel­la tar­koit­taa jokais­ta sanaan­sa.

  Ensin disclai­mer: mie­les­tä­ni ei ole sel­vää pitäi­si­kö Trump rin­nas­taa pikem­min (i) Soi­niin, (ii) Ber­lusco­niin, vai tosi­aan (iii) Puti­niin tai perä­ti nuo­reen Hit­le­riin. Kak­si esim­mäis­tä ovat vas­tae­si­merk­ke­jä Ges­se­nin tee­sil­le. Vii­sas­tum­me täs­sä suh­tees­sa kun­han näem­me mihin suun­taan todel­li­set teot USAn poli­tii­kas­sa läh­te­vät kehit­ty­mään. Ihan huo­nol­ta ei näy­tä.

  Mut­ta. Aivan erin­omai­sia huo­mioi­ta löy­tyy Kata­ri­na Bau­e­rin kir­joi­tuk­ses­sa aamun leh­des­sä. Lai­naan­pa paria kohtaa:

  …kun hän nousi val­taan, ihmi­set eli­vät omas­sa pie­nes­sä media­kuplas­saan. Mut­ta tuol­loin media­to­del­li­suu­den rajois­ta eivät pitä­neet huol­ta sosi­aa­li­sen median algo­rit­mit vaan nat­sit, jot­ka lak­kaut­ti­vat kai­ken muun leh­dis­tön pait­si omansa.

  …(hänet) val­taan nos­ta­nei­den polii­tik­ko­jen ja ulko­val­to­jen koh­ta­lo­kas vir­hear­vio oli aliar­vioi­da hänet. Kun Sak­san kon­ser­va­tii­vit nimit­ti­vät hänet val­ta­kun­nan­kans­le­rik­si alku­vuo­des­ta 1933, he uskoi­vat pys­ty­vän­sä kont­rol­loi­maan tuo­ta polii­tik­ko­na täy­sin koke­ma­ton­ta hah­moa, joka oli läh­te­nyt liik­keel­le piit­taa­mat­ta lain­kaan sove­liai­suu­den säännöistä. 

  Mum­mo­ni ja vaa­ri­ni oli­vat vakau­muk­sel­li­sia natseja…Muistutettakoon, että kukaan ei nat­sien nous­tes­sa val­taan vuon­na 1933 tien­nyt mitään sii­tä, että kym­me­nen vuo­den kulut­tua Euroop­pa oli­si kuin maa­il­man­lo­pun näyttämö…He koki­vat var­mas­ti vai­kut­ta­van­sa alhaal­ta ylös­päin ja kei­kut­ta­neen­sa val­lin­nut­ta ase­tel­maa, kun Hit­ler oli hajot­ta­nut par­la­men­tin, lak­kaut­ta­nut muut puo­lu­eet, ammat­ti­lii­tot ja vapaan lehdistön…Vetovoimaisinta mum­mol­le­ni ja vaa­ril­le­ni nat­sis­mis­sa oli kui­ten­kin Hit­le­rin lupaus sii­tä, että hän teki­si Sak­sas­ta jäl­leen suuren. 

  Nyt kun ilta­lu­ke­mi­sik­si on osu­nut ano­pin kir­ja­hyl­lys­tä lai­nat­tu von Sali­sin van­ha his­to­ria­teos, sen 30-lukua kos­ke­vat osat herät­tä­vät outo­ja tut­tuu­den tun­tei­ta. Eläm­me aikaa jos­sa his­ta­rian vir­ta voi kul­kea yhteen suun­taan mut­ta voi myös kei­kah­taa toi­seen suun­taan. Muut­taa­ko Val­koi­seen taloon Soi­ni, Ber­lusco­ni vai Putin? Vai joku muu?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 167. Kepa: (Vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si sanon vie­lä, että ko. hen­ki­lö ei ole lain­kaan uskon­nol­li­nen eikä edes kuu­lu mihin­kään uskon­nol­li­seen yhtei­söön.) Hänen mie­les­tään Fox News on lähes ainoa puo­lu­ee­ton TV-kana­va USAssa. 

  Nämä väit­tä­mät ovat perus­ta­van­laa­tui­ses­ti ris­ti­rii­das­sa keskenään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 168. Lepo­ti­la zZ: En yllät­tyi­si, vaik­ka niil­lä oli­si samo­ja rahoittajiakin. 

  Yhdys­val­tain oikeis­to­me­dian ja koko oikeis­to­teol­li­suu­den rahoi­tus on mie­len­kiin­toi­nen seka­sot­ku, jon­ka takaa pit­käl­ti löy­ty­vät yksi­tyi­set poliit­ti­set toi­mi­jat (sekä tie­tys­ti kai­ken­nä­köis­tä ros­kaa höl­möil­le kaup­paa­vat tahot).

  Ahis­taa: Luke­main perus­teel­la kui­ten­kin väi­tän, että jul­kai­su on kuin rai­kas tuu­lah­dus val­ta­me­dian tunk­kai­ses­sa valheilmapiirissä. 

  Kun puhu­taan totuu­den­jäl­kei­ses­tä niin sii­nä on sinul­le hyvä esi­merk­ki. Huo­les­tut­taa, jos se on sinus­ta “rai­kas­ta”.

  Pek­ka T.: Siis tosi­asiois­ta läh­te­vä, toi­sia kuun­te­le­va, eri miel­tä ole­via kun­nioit­ta­va ja vähem­mis­töt­kin huomioiva. 

  Kyl­lä, mut­ta jos kes­kus­te­lua ei tosia­sias­sa käy­dä eikä tois­ta osa­puol­ta kun­nioi­te­ta, saa­daan per­su­ja ja Trum­pe­ja, kos­ka he sen­tään edes huo­mioi­vat ole­mas­sao­lon ja mie­li­pi­teet jol­lain tavalla.

  GOLAJTTI: entä jos se poli­tiik­ka todel­la pal­ve­li­si enem­mis­tön int­res­se­jä parem­min kuin libe­raa­li demokratia? 

  Tämä on mah­dol­lis­ta, jos epä­de­mo­kraat­ti­suu­del­la saa­vu­te­taan uus­li­be­ra­lis­ti­sen talous­po­li­tii­kan ikees­tä irtautuminen.

  Tapio: Ei tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten hal­lin­taa, mut­ta osa­val­tioi­den / liit­to­val­tion perus­ta­mat vakuu­tus­pörs­sit (exc­han­ges) voi­vat aina­kin teo­rias­sa vai­kut­taa vakuutusmaksuihin. 

  Ööh.. Oba­maca­res­ta toki puut­tuu lää­ke­hin­to­jen neu­vot­te­lu­val­tuu­tus jne., mut­ta koko republi­kaa­ni­him­me­lin kan­ta­va­na idea­na on hin­ta­kil­pai­lu. Noil­ta mark­ki­noil­ta pois käve­le­vä vakuu­tus­yh­tiö menet­tää ole­tet­ta­vas­ti pal­jon dol­la­ri­mää­räi­siä tuloja.

  Lisäk­si (nois­ta) vakuu­tuk­sis­ta saa­ta­va voit­to­pro­sent­ti on rajattu.

  Vin­ha Perä: Ennen Oba­maca­rea n. 45%:lle työ­nan­ta­ja mak­soi sairausvakuutuksen. 

  Oba­maca­ren jäl­keen monet sysä­si­vät kus­tan­nuk­set työn­te­ki­jäl­le. Eihän tämä ole var­si­nai­ses­ti Oba­maca­ren vika.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 169. Taas tuo­tiin esiin käsi­tys, että ihmi­set valit­si­si­vat val­ta­me­dian ja vaih­toeh­to­me­dian välil­tä. Minä luen molem­pia, mut­ta en luo­ta kumpaankaan. 

  Suo­ma­lai­sis­ta suu­ris­ta sekä Yle että Hesa­ri ovat osoit­ta­neet vää­ris­te­le­vän­sä todel­li­suut­ta jut­tu­jen­sa pai­no­tuk­sil­la. Hesa­ri on jo useam­paan ker­taa jää­nyt kiin­ni myös sii­tä, että se tekee tul­kin­to­ja ennen kuin tosi­asiat ovat pöy­däs­sä. En tah­do lukea pel­käs­tään täl­lais­ta tie­tyn­lai­seen arvo­poh­jaan perus­tu­vaa uuti­soin­tia. Sik­si luen myös vaihtoehtomedioita.

  Huo­li­mat­ta sii­tä, että Hom­ma­foo­ru­mil­la on pal­jon rasis­tis­ta öyhö­tys­tä ja ihan pesun­kes­tä­viä rasis­te­ja, niin siel­lä on myös moniin ilmiöi­hin perus­tel­tu­ja vaih­toeh­toi­sia näke­myk­siä ja poi­min­to­ja mui­den mai­den leh­dis­tös­tä. Sik­si sil­mäi­len foo­ru­min sään­nöl­li­ses­ti läpi. Se ehkäi­see libe­raa­lin har­han syn­ty­mis­tä. Minus­ta on tär­ke­ää lukea nime­no­maan sel­lais­ta, joka on itsel­le vie­ras­ta, eikä vain sel­lais­ta, joka tun­tuu omal­ta. Omas­sa pitäy­ty­mi­nen on minus­ta älyl­lis­tä lais­kuut­ta ja epä­re­hel­li­syyt­tä — läh­tö­koh­ta suvaitsemattomuuteen.

  En voi ymmär­tää, kuin­ka sit­keäs­ti libe­raa­li puo­li tah­too pitää yllä ehdot­to­mia jako­ja, kos­ka otak­sun, että val­tao­sa ihmi­sis­tä ei ole sitä eikä tätä vaan vähän molem­pia riip­puen sii­tä­kin, mis­tä aihees­ta keskustellaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 170. Mik­ko Kivi­ran­ta: kun­han näem­me mihin suun­taan todel­li­set teot USAn poli­tii­kas­sa läh­te­vät kehit­ty­mään. Ihan huo­nol­ta ei näy­tä.

  Pie­nel­lä jat­ko­poh­dis­ke­lul­la nuo link­kaa­ma­ni Ban­no­nin infra-suun­ni­tel­mat tuo­vat oikeas­taan nekin mie­leen Hit­le­rin moot­to­ri­tie­pro­jek­tit. Mut­ta mitä niin huo­noa elvyt­tä­mi­ses­sä on — pait­si että tai­taa men­nä myö­tä­sykli­ses­ti — että pitää vetää Hitler-kortti ?

  Trum­pin vaa­li­voi­tos­sa on kol­me aspek­tia. (i) Hän ajaa USAn eris­täy­ty­mis­tä kan­sain­vä­li­ses­ti ja kaup­pa­po­li­tiik­kaa joka hal­vaut­tai­si maa­il­man­ta­lou­den. Molem­mat Suo­men kan­nal­ta huo­no­ja asioi­ta. (ii) Hän on uhan­nut rik­koa demo­kra­tian käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jä, esi­mer­kik­si heit­tä­mäl­lä vas­tus­ta­ji­aan van­ki­laan tai jät­tä­mäl­lä äänes­tys­tu­lok­sen hyväk­sy­mät­tä. (iii) Hänen vaa­li­voit­ton­sa tuli popu­lis­ti­sil­la ja ‘totuu­den­jäl­kei­sen poli­tii­kan’ mukai­sil­la keinoilla.

  Koh­taan (i) on vain sopeu­dut­ta­va. Trump on saa­nut val­ta­kir­jan ajaa sel­lais­ta poli­tiik­kaa joka ei ehkä minua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti miel­ly­tä. Täs­sä suh­tees­sa puli­nat pois.

  Koh­ta (ii) jää näh­tä­väk­si. Onko Trum­pil­la ja kon­ser­va­tii­vien väri­suo­ral­la kongres­sis­sa riit­tä­väs­ti voi­maa tai edes tar­koi­tus­ta muut­taa USAn poliit­ti­sen jär­jes­tel­män perus­tei­ta — oikeus­is­tui­men riip­pu­mat­to­muut­ta, leh­dis­tön vapaut­ta, Venä­jän, Unka­rin ja Tur­kin vii­toit­ta­mia mui­ta kehi­tys­kul­ku­ja? Näin voi käy­dä tai olla käy­mät­tä, emme vie­lä tiedä.

  Koh­ta (iii) on uusi stan­dar­di, ja mei­dän­kin on Jyt­kyn, Brexi­tin ja Trum­pin valin­nan jäl­keen löy­det­tä­vä kei­not joil­la jat­kaa ratio­naa­lis­pe­räi­sen poli­tii­kan tekemistä.

  Nuo kol­me aspek­tia on syy­tä yrit­tää tie­toi­ses­ti pitää eril­lään. Mis­tä pääs­tään­kin vas­tauk­seen: vaik­ka Trump-Ban­no­nin teke­mi­set niin koh­tien (i) ja (iii) kuin infra-elvyt­tä­mi­sen­kin osal­ta muis­tut­ta­va 30-luvun Sak­saa, ei ole sanot­tu että Trum­pis­tis-kon­ser­va­tii­vi­sel­la liik­keel­lä oli­si koh­dan (ii) suun­tai­sia tavoitteita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 171. Tapio: Saa näh­dä, miten täl­le­kin koko­nai­suu­del­le käy.

  Vie­lä mie­len­kiin­toi­sem­paa on näh­dä miten republi­kaa­nit tuhoa­vat Medica­ren ja Medicai­din ja onnis­tu­vat syyt­tä­mään sii­tä­kin demo­kraat­te­ja. Kysei­sis­tä sys­tee­meis­tä hyö­ty­vät eri­tyi­ses­ti ne van­hem­mat ikä­luo­kat, jot­ka äänes­tä­vät enim­mäk­seen republi­kaa­ne­ja, ja täl­tä osin aina­kin osa poru­kas­ta tulee saa­maan juu­ri sitä mitä tilasi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 172. Pek­ka T.: Höp­sis­tä. Täl­lais­ta ajat­te­lua popu­lis­tit mie­lel­lään hel­li­vät, mut­ta eihän se pidä paik­kaan­sa. Aina on toki ollut taval­li­sia ihmi­siä, polii­tik­ko­ja, medi­aa ja jopa tie­de­mie­hiä, jot­ka ovat poi­ken­neet totuu­den ihan­tees­ta, mut­ta ei se mikään val­lit­se­va käy­tän­tö ole ollut. Vas­ta popu­lis­tien suo­sion kas­vun myö­tä lip­su­mi­nen epä­to­tuu­den kal­te­val­le pin­nal­le on lisääntynyt.

  On mei­tä sil­ti edel­leen­kin mel­koi­nen jouk­ko ihmi­siä (ja polii­tik­ko­ja, laa­tu­me­di­aa ja tie­ten­kin tie­de­mie­hiä), jot­ka jat­ka­vat totuu­den tavoit­te­lua, vaik­kei se muo­tia olisikaan. 

  Aivan kuin “totuu­teen” pyr­ki­vien uljai­den isku­ri­toi­mit­ta­jien ja ‑tut­ki­joi­den näke­myk­set sii­tä mikä on totuus eivät oli­si vähäi­sin­kään mää­rin subjektiivisia.

  Eikö­hän ole lähem­pä­nä totuut­ta se, että kaik­kein pahim­mat vää­ris­te­li­jät ja valeh­te­li­jat ovat omas­ta mie­les­tään täy­sin oikeas­sa ja useim­mat lisäk­si mie­les­tään vil­pit­tö­mäs­ti hyväl­lä asial­la. Ehkä luvut ja fak­tat eivät vie­lä tue hei­dän “oike­aa totuut­ta”, mut­ta kun­han vähän lisää tut­ki­taan niin sit­ten var­mas­ti — ja kun Se Asia on niin tär­keä, niin tutkijan/toimittajan on oikeas­taan vel­vol­li­suus vähän oikoa tur­hia mut­kia täs­sä vaiheessa…

  Täl­lai­sil­le toi­mi­joil­le kel­paa aivan hyvin asian­tun­ti­ja­val­ta — auk­to­ri­teet­tius­ko, jos­sa vai­kut­taa vain se kuin­ka pal­jon nat­so­ja sano­jan kau­las­sa on ja kuin­ka arvo­val­tai­se­na pide­tyt orga­ni­saa­tiot julis­ta­vat asi­aa Ainoa­na Totuu­te­na. Kun vie­lä kaik­ki epäi­li­jät joko lei­ma­taan mak­se­tuik­si val­hei­den levit­tä­jik­si tai kou­lu­ja käy­mät­tö­mik­si puna­nis­ka­jun­teik­si, niin aina vain parempi.

  Har­mi vain, että Inter­net on muren­ta­mas­sa tätä muka­vaa tur­vat­tua “puhu­vien päi­den” ase­maa. Yhä enem­män tie­toa löy­tyy hel­pos­ti koti­ko­neel­la istues­sa eivät­kä tuki­mus­ra­por­tit enää pii­lot­te­le jon­kun lai­tos­kir­jas­ton hyl­lyil­lä pölyyn­ty­mäs­sä. Monas­ti, kun joku asia nousee uuti­sek­si, niin rapor­tit, mene­tel­mät ja datat ovat jo ver­kos­sa saa­ta­vis­sa. Kun vie­lä ylei­nen kou­lu­tus­ta­so on sel­väs­ti nous­sut, niin aina löy­tyy jos­tain joku, joka kiin­nos­tuu asias­ta ja osaa pen­koa oli­ko jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty­jen väit­tei­den tuek­si ensim­mäis­tä­kään faktaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 173. ano­nyy­mi: Kun puhu­taan totuu­den­jäl­kei­ses­tä niin sii­nä on sinul­le hyvä esi­merk­ki. Huo­les­tut­taa, jos se on sinus­ta “rai­kas­ta”.

  Olen luke­nut siel­tä esi­mer­kik­si nuo­ren juu­ta­lais­ho­mon ja Bri­tan­ni­na haa­ra­kont­to­ris­ta vas­taa­van mus­li­min kir­joi­tuk­sia, jot­ka pyr­ki­vät repi­mään auk­ko­ja poliit­ti­ses­ti kor­rek­tiin val­he­ver­hoon. Aukois­ta puhal­taa rai­kas tuu­li — joka toki hai­see sel­lai­sen nenäs­sä, joka ei ole tot­tu­nu­tu val­lan­pi­tä­ji­nen dis­kurs­sin haastamiseen. 

  Tuli­pa runoil­tua aika ras­kas ver­taus­ku­va 😀 Mut­ta uskon vah­vas­ti, että ole­me val­lan­pi­tä­jien dis­kurs­sin “van­ke­ja”, jol­le­me etsi sitä haas­ta­vaa tois­ta puhe- ja luku­ta­paa. Igno­rant­tien ongel­ma on usein se että val­lan­pi­tä­jien dis­kurs­si tun­tuu heis­tä niin sano­tus­ti progres­sii­vi­sel­ta ja moraa­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­sel­ta. Ja voi­han se olla­kin, mut­ta jos sitä ei haas­te­ta, ei voi muo­dos­taa infor­moi­tua kuvaa mistään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 174. GOLAJTTI: Entä jos enem­mis­tön kan­nat­taa olla ei-libe­raa­li­de­mo­kraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mis­töl­le parem­man lop­pu­tu­lok­sen? Entä jos Kii­nan ja Venä­jän kan­sa kan­nat­taa mai­den­sa poli­tiik­kaa ja entä jos se poli­tiik­ka todel­la pal­ve­li­si enem­mis­tön int­res­se­jä parem­min kuin libe­raa­li demokratia?

  Demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio on aika hyvin tes­tat­tu sys­tee­mi. Siis ihan tosie­lä­mäs­sä, vuo­si­kym­men­ten aikan. Niin on tes­tat­tu myös monen­lai­set muut sys­tee­mit. Näi­den tes­tien perus­teel­la pitää mie­les­tä­ni olla aika eri­koi­ses­ti ajat­te­le­va yksi­lö, jos ajat­te­lee, että demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio hävi­ää kisassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 175. ano­nyy­mi:
  Oba­maca­ren jäl­keen monet sysä­si­vät kus­tan­nuk­set työn­te­ki­jäl­le. Eihän tämä ole var­si­nai­ses­ti Oba­maca­ren vika.

  Oba­ma kyl­lä sanoi, että kaik­ki saa­vat pitää van­hat vakuu­tuk­sen­sa ja tut­tua lää­kä­riä ei tar­vit­se vaih­taa yms. Kuin­kas sit­ten kävi­kään. Jos laki on saa­tu läpi val­heel­li­sin perus­tein, niin kyl­lä se on lain­sää­tä­jän vika jos hom­ma ei toimi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 176. ksee: Aivan kuin “totuu­teen” pyr­ki­vien uljai­den isku­ri­toi­mit­ta­jien ja ‑tut­ki­joi­den näke­myk­set sii­tä mikä on totuus eivät oli­si vähäi­sin­kään mää­rin subjektiivisia.

  Eikö­hän ole lähem­pä­nä totuut­ta se, että kaik­kein pahim­mat vää­ris­te­li­jät ja valeh­te­li­jat ovat omas­ta mie­les­tään täy­sin oikeas­sa ja useim­mat lisäk­si mie­les­tään vil­pit­tö­mäs­ti hyväl­lä asial­la. Ehkä luvut ja fak­tat eivät vie­lä tue hei­dän “oike­aa totuut­ta”, mut­ta kun­han vähän lisää tut­ki­taan niin sit­ten var­mas­ti – ja kun Se Asia on niin tär­keä, niin tutkijan/toimittajan on oikeas­taan vel­vol­li­suus vähän oikoa tur­hia mut­kia täs­sä vaiheessa…

  Kovin kau­ka­na ovat näke­myk­sem­me toi­sis­taan. Jako ei suin­kaan kul­je poliit­tis­ten mie­li­pi­tei­den mukaan, vaan näkö­jään suh­tau­tu­mi­ses­sa tietoon.

  Minun ei ole ollen­kaan vai­kea hyväk­syä eri­lai­sia poliit­ti­sia mie­li­pi­tei­tä. Sen sijaan se näräs­tää, jos joku hyl­kää tosi­asiat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut näh­dään vää­ris­te­li­jöi­nä ja valeh­te­li­joi­na. Tar­koi­tus pyhit­tää keinot. 

  Eivät asian­tun­ti­jat tai yli­pää­tään asial­li­seen kes­kus­te­luun pyr­ki­vät toi­mi niin. Se kuu­luu kai­ken­maa­il­man popu­lis­tien kei­noi­hin. Vali­tet­ta­vas­ti tämä popu­lis­ti­nen jouk­ko koko ajan kas­vaa, poliit­ti­ses­ta suun­nas­ta riip­pu­mat­ta, kun äänes­tä­jät anta­vat sil­le vaa­leis­sa tukensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 177. trum­pe­tis­ti: I eikä mikään mää­rä seli­tys­tä saa sinua ymmär­tä­mään, ettei popu­lis­mi ole sen kan­nat­ta­jien mie­les­tä niin järjetöntä. 

  Tot­ta — en ymmär­rä popu­lis­mia. Saat­tai­sin toki ymmär­tää­kin, jos joku osai­si sen selit­tää. Nyt saan vain vah­vas­ti lii­oit­te­le­via vas­tauk­sia sii­tä, miten eliit­ti tuo­mit­see eikä kukaan ymmär­rä ja sik­si valit­sem­me val­heen ja vää­ris­te­lyn. En näe täs­sä logiikkaa.

  Popu­lis­mi on todel­li­nen ilmiö, ymmär­sin sitä tai en, ja epäi­le­mät­tä sil­le on syyn­sä. Ihmi­set ovat sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­miä. Minä­kin olen, moneen asi­aan, mut­ta — yhä vain samaa jan­kut­taen — minus­ta ongel­mat pitäi­si rat­kais­ta tosi­asiat tun­nus­taen ja avoi­mes­ti keskustellen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 178. ano­nyy­mi:
  Kyl­lä, mut­ta jos kes­kus­te­lua ei tosia­sias­sa käy­dä eikä tois­ta osa­puol­ta kun­nioi­te­ta, saa­daan per­su­ja ja Trum­pe­ja, kos­ka he sen­tään edes huo­mioi­vat ole­mas­sao­lon ja mie­li­pi­teet jol­lain tavalla.

  Täs­sä olem­me samaa miel­tä: kes­kus­te­lua pitää käy­dä, tois­ten mie­li­pi­tei­tä kun­nioit­taa ja ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja mie­li­pi­teet pitää huomioida.

  Eri miel­tä olem­me sii­nä, että popu­lis­tit tämän muka osai­si­vat, mut­tei­vät muut. Meil­lä kai­kil­la on sii­nä var­mas­ti paran­net­ta­vaa, ja epäi­le­mät­tä perin­tei­sel­lä poliit­ti­sel­la elii­til­lä on täs­sä suh­tees­sa omat puut­teen­sa, mut­ta eri­tyi­sen vai­kea­ta tois­ten kun­nioit­ta­mi­sen ja kuun­te­le­mi­sen olen huo­man­nut ole­van populisteille.

  Minul­le kan­san jakau­tu­mi­nen kah­tia on tavat­to­man ikä­vä kehi­tys­suun­ta. Uskon, että sen tor­ju­mi­sek­si juu­ri tosia­sio­hin perus­tu­va avoin kes­kus­te­lu voi­si olla oikea tie. Ei kes­ki­sor­men hei­lut­te­lu eri miel­tä oleville.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 179. Ahis­taa: Näi­den tes­tien perus­teel­la pitää mie­les­tä­ni olla aika eri­koi­ses­ti ajat­te­le­va yksi­lö, jos ajat­te­lee, että demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio hävi­ää kisassa. 

  Demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio voi kui­ten­kin hävi­tä itsel­leen, mikä­li pääs­tää val­taan ei-demo­kraa­tit, kuten Unka­ris­sa on käy­nyt. Trump ei kun­nioi­ta pät­kää­kään lake­ja eikä hän­tä kiin­nos­ta demo­kra­tia sen­kään vertaa. 

  On lap­sel­li­sa aja­tel­la, että ihmi­set voi­vat äänes­tää ihan ketä vain ja kat­soa, miten pär­jää­vät ja jos eivät pär­jää, niin seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa tuos­ta vain äänes­tää jotain muu­ta. Ei se näin toi­mi, ei demo­kra­tia ole mikään ikui­nen järjestelmä.

  Esi­mer­kik­si käy Unka­ri, joka on vah­va­ti Venäjän/Turkin tiellä:

  This ana­ly­sis also shows that this concer­ted action has led to a situa­tion whe­re the mec­ha­nisms which, at the natio­nal level, should gua­ran­tee res­pect for the rule of law, especial­ly the cons­ti­tu­tio­nal and judicial sys­tem that should be ser­ving as pro­tec­tion from all threats to the rule of law, are no lon­ger able to res­pond to this threat effec­ti­ve­ly in Hungary. ”

  https://www.fidh.org/IMG/pdf/hungary_democracy_under_threat.pdf

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 180. Pek­ka T.: Kovin kau­ka­na ovat näke­myk­sem­me toi­sis­taan. Jako ei suin­kaan kul­je poliit­tis­ten mie­li­pi­tei­den mukaan, vaan näkö­jään suh­tau­tu­mi­ses­sa tietoon.

  Olen kyl­lä tutus­tu­nut ihan omas­ta mie­len­kiin­nos­ta­kin tie­teen­fi­lo­so­fi­aan ja ‑his­to­ri­aan. Täl­tä poh­jal­ta pitäi­sin omaa suh­tau­tu­mis­ta­ni (tie­teel­li­seen) tie­toon var­sin hyvin perus­tel­tu­na — vaik­ka­kin ehkä hive­nen kyy­ni­se­nä. En tie­ten­kään voi tie­tää mihin sinä poh­jaat oman suh­tau­tu­mi­se­si, mut­ta kom­ment­tie­si väli­tyk­sel­lä onnis­tut kuu­los­ta­maan täs­sä hive­nen naivilta.

  Minun ei ole ollen­kaan vai­kea hyväk­syä eri­lai­sia poliit­ti­sia mie­li­pi­tei­tä. Sen sijaan se näräs­tää, jos joku hyl­kää tosi­asiat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut näh­dään vää­ris­te­li­jöi­nä ja valeh­te­li­joi­na. Tar­koi­tus pyhit­tää keinot. 

  Kysyn ihan mie­len­kiin­nos­ta — kun jos­kus joku tut­ki­mus­tu­los on nous­sut uuti­siin ja sil­lä vie­lä ehkä perus­tel­laan jotain poliit­tis­ten pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myyt­tä, niin olet­ko kos­kaan seu­ran­nut vir­taa päin­vas­tai­seen suun­taan uuti­nen — leh­dis­tö­tie­do­te — tie­teel­li­nen artik­ke­li / tut­ki­mus­ra­port­ti — taus­ta­ma­te­ri­aa­li — mui­den tut­ki­joi­den kom­men­tit / muu aihees­ta teh­ty tutkimus?

  Jos et, niin kan­nat­tai­si ker­ran pari kokeil­la — voi nimit­täin löy­tää vaik­ka mitä kummallista.

  Aika tyy­pil­lis­tä esim. tilaus­tut­ki­mus­ten osal­ta on, että tut­ki­jat itse totea­vat rapor­tis­sa, ettei tulok­set ole tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­tä­viä tai että tulok­set riip­pu­vat täy­sin para­met­rien valin­nas­ta eikä tut­ki­muk­ses­sa käy­te­tyil­le para­me­te­reil­le ole sen kum­mem­pia perus­te­lui­ta kuin joil­le­kin ihan toisille.

  Eivät asian­tun­ti­jat tai yli­pää­tään asial­li­seen kes­kus­te­luun pyr­ki­vät toi­mi niin. Se kuu­luu kai­ken­maa­il­man popu­lis­tien kei­noi­hin. Vali­tet­ta­vas­ti tämä popu­lis­ti­nen jouk­ko koko ajan kas­vaa, poliit­ti­ses­ta suun­nas­ta riip­pu­mat­ta, kun äänes­tä­jät anta­vat sil­le vaa­leis­sa tukensa.

  Ja pah! Todel­li­ses­sa elä­mäs­sä eni­ten ääneen­pää­se­vät “asian­tun­ti­jat” ovat yleen­sä nii­tä kaik­kein pahim­pia k*sipäitä, jot­ka jyrää­vät kaik­kien mui­den mie­li­pi­tei­den yli ja joil­le ei tule edes mie­leen, että he voi­si­vat jos­kus olla vää­räs­sä. Luul­ta­vas­ti myös suu­ri osa huip­pu­tut­ki­jois­ta on enem­män tai vähem­män häi­riin­ty­nei­tä — läpi­mur­ron teke­mi­nen yleen­sä vaa­tii vank­ku­ma­ton­ta uskoa omaan oikeas­sao­loon ja asian aja­mis­ta vaik­ka min­kä­lais­ten estei­den läpi. His­to­ria muis­taa sit­ten vain ne onnis­tu­neet ja muut jää­vät unho­laan kum­mal­li­si­na ja han­ka­li­na kylähulluina…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 181. Pek­ka T.: Kovin kau­ka­na ovat näke­myk­sem­me toi­sis­taan. Jako ei suin­kaan kul­je poliit­tis­ten mie­li­pi­tei­den mukaan, vaan näkö­jään suh­tau­tu­mi­ses­sa tietoon.

  Minun ei ole ollen­kaan vai­kea hyväk­syä eri­lai­sia poliit­ti­sia mie­li­pi­tei­tä. Sen sijaan se näräs­tää, jos joku hyl­kää tosi­asiat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ti­na. Sit­ten käy näin: kaik­ki muut näh­dään vää­ris­te­li­jöi­nä ja valeh­te­li­joi­na. Tar­koi­tus pyhit­tää keinot. 

  —————–

  Täs­sä olem­me samaa miel­tä: kes­kus­te­lua pitää käy­dä, tois­ten mie­li­pi­tei­tä kun­nioit­taa ja ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja mie­li­pi­teet pitää huomioida.
  Eri miel­tä olem­me sii­nä, että popu­lis­tit tämän muka osai­si­vat, mut­tei­vät muut. Meil­lä kai­kil­la on sii­nä var­mas­ti paran­net­ta­vaa, ja epäi­le­mät­tä perin­tei­sel­lä poliit­ti­sel­la elii­til­lä on täs­sä suh­tees­sa omat puut­teen­sa, mut­ta eri­tyi­sen vai­kea­ta tois­ten kun­nioit­ta­mi­sen ja kuun­te­le­mi­sen olen huo­man­nut ole­van populisteille. 

  Para­dok­saa­lis­ta kamaa.

  Ensin ilmoi­tat vas­ta­puo­len (popu­lis­tien tai aina­kin minun) ole­van tar­koi­tuk­sel­li­sia valeh­te­li­joi­ta, sit­ten syy­tät, että he näke­vät kaik­ki muut tar­koi­tuk­sel­li­si­na valeh­te­li­joi­na, eivät­kä sik­si pys­ty kes­kus­te­luun. Oman puo­le­si ilmoi­tat löy­tä­neen tien, totuu­den ja elä­män, rehellisesti.

  Lopuk­si perään­kuu­lu­tat — kuten sivis­ty­sih­mi­sel­le ope­te­taan jo perus­kou­lus­sa — toi­sia kun­nioit­ta­vaa ja tois­ten mie­li­pi­teet huo­mioi­vaa kes­kus­te­lua. No huo­mioi­mis­ta kai se valeh­te­li­jak­si tuo­mit­se­mi­nen­kin on.. 

  Eli lin­jauk­se­si voi tii­vis­tää sii­hen, että toi­sia kun­nioit­ta­va kes­kus­te­lu voi­daan aloit­taa sit­ten, kun ne muut tajua­vat lopet­taa valeh­te­lun ja myön­tä­vät, että sinä olet oikeassa.

  ————-

  Syl­tyn diktatuuripelkoihin: 

  Väi­tän, että USA:n poliit­ti­nen jär­jes­tel­mä kes­tää yhden seit­se­män­kymp­pi­sen mah­dol­li­sen wan­na­be-dik­taat­to­rin hie­vah­ta­mat­ta. Siel­lä on kes­tet­ty ilman dik­ta­tuu­ria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maa­il­man­so­tien, suu­rien lamo­jen, kom­mu­nis­mi­mör­kö­jen, sota­pääl­lik­köpre­si­dent­tien ja hip­piai­ka­kau­den. Jos siel­lä jos­kus joku pys­tyi­si­kin dik­ta­tuu­rin luo­maan, niin Trum­pil­la ei sii­hen enää hiek­ka tii­ma­la­sis­sa riit­täi­si, sil­lä moi­nen ope­raa­tio vaa­ti­si vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vää hivuttamista.
  Unka­ri ja Venä­jä eivät ole demo­kraat­ti­sen his­to­rian­sa puo­les­ta miten­kään ver­rat­ta­vis­sa Yhdys­val­toi­hin. Ja Unka­ris­sa kyl­lä käsit­tääk­se­ni kan­san enem­mis­tö aidos­ti tukee Orba­nia, vaa­lien vää­ris­te­lyis­tä ei juu­ri­kaan ole uutisoitu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 182. newy­or­kis­ta: Oba­ma kyl­lä sanoi, että kaik­ki saa­vat pitää van­hat vakuu­tuk­sen­sa ja tut­tua lää­kä­riä ei tar­vit­se vaih­taa yms. 

  Kävi­kin ilmi, että van­hat vakuu­tuk­set eivät täyt­tä­neet­kään mini­mi­vaa­ti­muk­sia. Ei tuol­lai­nen minus­ta mene Oba­maca­ren piikkiin.

  Pek­ka T.: Eri miel­tä olem­me sii­nä, että popu­lis­tit tämän muka osai­si­vat, mut­tei­vät muut. 

  Miten sit­ten seli­tät sen, että popu­lis­tit tavoit­ta­vat jou­koit­tain näi­tä ihmi­siä, joi­ta muut eivät tun­nu tavoittavan?

  Vai onko kyse vain viit­se­liäi­syy­des­tä? Sil­loin­han demo­kra­tia toi­mii halu­tul­la tavalla!

  trum­pe­tis­ti: Trum­pil­la ei sii­hen enää hiek­ka tii­ma­la­sis­sa riit­täi­si, sil­lä moi­nen ope­raa­tio vaa­ti­si vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vää hivuttamista. 

  Toi­saal­ta pro­ses­si on taval­laan jo aloi­tet­tu vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kun kat­soo republi­kaa­ni­ra­hoit­ta­jien toi­min­taa ja mitä rahal­la on ostettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 183. Pek­ka T.: Tot­ta – en ymmär­rä popu­lis­mia. Saat­tai­sin toki ymmär­tää­kin, jos joku osai­si sen selittää. 

  Per­suil­la ja Trum­pil­la yhteis­tä oli näe­myk­se­ni mukaan hys­syt­te­ly­kult­tuu­rin (poli­tical cor­rect­ness) haas­ta­mi­nen. Usein­han tuo haas­ta­mi­nen tapah­tuu valeh­del­len tai vää­ris­tel­len, mut­ta sitä samaa har­ras­taa val­lan­pi­tä­jät vai­ke­ne­mal­la tosi­asiois­ta tai puhu­mal­la suo­raan palturia. 

  Ymär­rän molem­pia osa­puo­lia ja näke­myk­siä ja ris­ti­rii­ta näyt­tää rat­kai­se­mat­to­mal­ta. Sik­si sekä val­lan­pi­tä­jät ja hei­tä suo­ral­la popu­lis­ti­pu­heel­la haas­ta­vat ovat olleet ihmis­kun­nan — tai aina­kin euroop­pa­lais­ten — kiusa­na vähin­tään antii­kis­ta lähtien.

  Jot­kut toki elä­vät sel­lai­ses­sa har­has­sa, että val­lan­pi­tä­jät etu­ne­näs­sä val­ta­me­dia, tuot­taa totuu­del­lis­ta tai aina­kin moraal­li­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta dis­kurs­sia Popu­lis­tit sen sijaan valeh­te­le­vat ja hyök­kää­vät. Kun oli­si­kin näin yksinkertaista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 184. Tämä “kes­kus­te­lu” on jo aikaa sit­ten ohit­ta­nut “paras­ta ennen” ‑päi­väyk­sen­sä. Jos­ko kui­ten­kin vie­lä kerran…

  Olen ihme­tel­len kysel­lyt popu­lis­min nousun syi­tä. Asial­li­sia­kin vas­tauk­sia olen saa­nut, mut­ta myös hyvin rujo­ja, etten sanoi­si pahan­suo­pia, tul­kin­to­ja kirjoituksistani. 

  Jank­kaa­mi­sen uhal­la­kin tois­tan: kan­san kah­tia jakau­tu­mi­nen on tavat­to­man huo­les­tut­ta­va ilmiö. Onnek­si me emme Suo­mes­sa ole aina­kaan vie­lä yhtä pit­käl­lä kuin Yhdys­val­lois­sa. Mikä kaik­ki tähän on joh­ta­nut? Län­si­mai­set yhteis­kun­nat kär­si­vät useis­ta ongel­mis­ta, jois­ta seu­raa äänes­tä­jien tyy­ty­mät­tö­myyt­tä. Näi­hin ongel­miin mei­dän pitäi­si löy­tää ratkaisut.

  Rat­kai­su ei kui­ten­kaan voi olla sil­mien sul­ke­mi­nen tosi­asioil­ta. Sai­raa­na lää­kä­riin men­nes­sä­ni haluan lää­ke­tie­tee­seen perus­tu­van diag­noo­sin, en mitään tosi­asiois­ta piit­taa­mat­to­mia tul­kin­to­ja. Sama pätee yhteis­kun­nal­li­siin ongel­miin. Usko­mus­po­li­tii­kan sijas­ta etsi­kääm­me vas­tauk­set tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­ses­ta ja eri mie­li­pi­tei­tä kun­nioit­ta­vas­ta kes­kus­te­lus­ta. Hyväk­sy­kääm­me ihmis­ten eri­lai­set arvot.

  Minun osal­ta­ni tämän aiheen kom­men­toin­ti lop­puu tähän, ellei sit­ten jotain aidos­ti uut­ta ilme­ne. Kii­tän ja kumar­ran, ja toi­von, että oli­sim­me kukin edes jon­kin ver­ran oppi­neet ymmär­tä­mään toi­sin ajattelevia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 185. Trump näyt­tää ole­van äärikepulainen.

  Jär­jes­tön­tä vel­kaan­tu­mis­ta pys­tyyn kuol­leen Ruos­te­vyö­hyk­keen pelastamiseksi.

  Aivan samaa sar­jaa kepu­ma­fian ja Kai­nuun kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 186. Tuos­sa het­ki sit­ten kat­soin Doku­ment­ti­pro­jek­ti-dok­ka­rin koraa­ni­kou­luis­ta Pakis­ta­nis­sa. Vähä­va­rai­set vei­vät lap­sen­sa koraa­ni­kou­lui­hin kos­ka lap­set saa­vat niis­sä pait­si ilmais­ta ope­tus­ta myös ruo­kaa ja muun ylös­pi­don, mut­ta sie­lä­pä lap­set sit­ten kas­va­tet­tiin­kin jiha­dis­teik­si. Sii­tä tuli joten­kin miel­leyh­ty­mä kuin­ka USAs­sa Breit­bart ja Fox News ovat ilmai­sia mut­ta libe­raa­li­mie­li­set tie­do­tus­vä­li­neet kuten NY Times, Was­hing­ton Post tai the Eco­no­mist ovat mak­su­muu­rin takana.

  Itse­ni tois­ta­mi­sen uhal­la­kin: Ihmi­set, tilat­kaa ne leh­ten­ne ja mak­sa­kaa niis­tä. Jos sinä et mak­sa toi­mit­ta­jan palk­kaa, sit­ten sen pal­kan mak­saa joku muu. Kun mak­sat, on aina hie­man toden­nä­köi­sem­pää että toi­mit­ta­ja hakee oikei­ta tosi­seik­ko­ja sinun eduk­se­si eikä pal­ve­le jon­kin taus­ta­ra­hoit­ta­jan etuja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 187. trum­pe­tis­ti:

  Syl­tyn diktatuuripelkoihin: 

  Väi­tän, että USA:n poliit­ti­nen jär­jes­tel­mä kes­tää yhden seit­se­män­kymp­pi­sen mah­dol­li­sen wan­na­be-dik­taat­to­rin hie­vah­ta­mat­ta. Siel­lä on kes­tet­ty ilman dik­ta­tuu­ria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maa­il­man­so­tien, suu­rien lamo­jen, kom­mu­nis­mi­mör­kö­jen, sota­pääl­lik­köpre­si­dent­tien ja hip­piai­ka­kau­den. Jos siel­lä jos­kus joku pys­tyi­si­kin dik­ta­tuu­rin luo­maan, niin Trum­pil­la ei sii­hen enää hiek­ka tii­ma­la­sis­sa riit­täi­si, sil­lä moi­nen ope­raa­tio vaa­ti­si vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vää hivuttamista.

  Ei kes­tä vät­tä­mät­tä, kos­ka tota­li­ta­ris­min tar­vit­se­ma urkin­ta­ko­neis­to ja polii­si­val­tio on jo raken­net­tu mus­li­mi­ter­ro­ris­min lii­oi­tel­lun uhan ja huu­mei­den vas­tai­sen sodan myötä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 188. Siel­lä on kes­tet­ty ilman dik­ta­tuu­ria yli 200 vuot­ta, läpi sisäl­lis­so­dan, maa­il­man­so­tien, suu­rien lamo­jen, kom­mu­nis­mi­mör­kö­jen, sota­pääl­lik­köpre­si­dent­tien ja hip­piai­ka­kau­den. Jos siel­lä jos­kus joku pys­tyi­si­kin dik­ta­tuu­rin luo­maan, niin Trum­pil­la ei sii­hen enää hiek­ka tii­ma­la­sis­sa riit­täi­si, sil­lä moi­nen ope­raa­tio vaa­ti­si vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vää hivuttamista.”

  Hit­le­ril­tä kului tuo­hon vain muu­ta­ma vuosi.

  Eikä enää tar­vi­ta perin­teis­tä soti­las­dik­da­tuu­ria, NSA, CIA ja FBI ovat nyky­ajan työ­ka­lu­ja dikdaattorille

  Kaik­ki tapah­tuu kulis­seis­sa ja poliit­ti­set vas­tus­ta­vat lavas­te­taan tai heil­lä on val­mii­na his­to­rial­lis­ta pai­no­las­tia ja eli­mi­noi­daan pois pelistä

  Sen pääl­le tapah­tuu katoa­mi­sia, USAn lait mah­dol­lis­ta­vat jo nyt tämän eli ihmi­nen voi­daan van­gi­ta mää­rää­mät­tö­mäk­si ajak­si eikä viran­omaisl­la ole velvollisuutta/oikeutta ker­toa pidä­tyk­ses­tä omaisille

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 189. ksee: Har­mi vain, että Inter­net on muren­ta­mas­sa tätä muka­vaa tur­vat­tua “puhu­vien päi­den” ase­maa. Yhä enem­män tie­toa löy­tyy hel­pos­ti koti­ko­neel­la istues­sa eivät­kä tuki­mus­ra­por­tit enää pii­lot­te­le jon­kun lai­tos­kir­jas­ton hyl­lyil­lä pölyyntymässä.

  Aika idea­lis­ti­nen käsi­tys mie­les­tä­ni. Suu­rim­mal­le osas­ta ihmi­siä oli­si kui­ten­kin aika ter­veel­lis­tä lukea vain nii­tä valtamedioita.

  Esi­mer­kik­si tut­ki­mus­ra­port­te­ja löy­tyy eri taho­jen lobaa­mi­na suun­taan ja toi­seen­kin ja jos ei ole alan asian­tun­ti­ja pys­tyy hel­pos­ti höy­näyt­tä­mään aina­kin itse­ään ja vahin­gos­sa ehkä muitakin.

  Täs­tä oli joku tut­ki­mus­kin: mitä enem­män tie­tyn jär­jes­tön rahaa lää­ke­tie­teen tut­ki­jat sai­vat, sitä posi­tii­vi­sem­min tut­ki­muk­ses­sa etu­jär­jes­tön lobaa­maan aihee­seen suhtauduttiin.

  Täs­tä taas seu­raa se, että on aika help­poa löy­tää tut­ki­mus­ra­port­te­ja, jot­ka tuke­vat jotain tiet­tyä käsi­tys­tä ja niin­pä jotain tiet­tyä tut­ki­jaa tai tut­ki­mus­ta hel­pos­ti ale­taan käyt­tää jon­kun tie­tyn etu­ryh­män puolestapuhumiseen.

  On tie­ten­kin tot­ta, että useim­mil­la medioil­la on jon­kin­lai­nen polit­ti­nen­kin kan­ta. Val­ta­me­diat vain mie­les­tä­ni eroa­vat vaih­toeh­to­me­diois­ta täs­sä suh­tees­sa sii­nä, että ne tuo­vat myös sen vas­ta­puo­len näke­myk­sen esiin, vaik­ka koros­ta­vat omaa kantaansa.

  Sen vuok­si en yleen­sä viit­si edes ava­ta mitään vaih­toeh­to­me­dian sivus­toa, kos­ka sem­moi­nen tai­ta­vas­ti teh­ty pro­pa­gan­da on myrk­kyä aivoil­le. Aivot­han nimit­täin aina sopeu­tu­vat sii­hen ympä­ris­töön mis­sä ne elä­vät — mikä­li tar­peek­si pit­kään lukee jotain äärioi­keis­to­lais­ta tai ääri­va­sem­mis­to­lais­ta uutis­si­vua, lähes jokai­nen meis­tä alkaa pik­ku­hil­jaa uskoa siel­lä esi­tet­tyi­hin asioi­hin. Ei ehkä kaik­kiin, mut­ta joihinkin.

  Ei ehkä kaik­kiin, voi olla että vaik­ka­pa 5 vaih­toeh­to­me­dian uutis­ta on nau­ret­ta­vaa, mut­ta yksi on sem­moi­nen, mihin ehkä itse uskoo ja sitä jää miet­ti­mään. Sit­ten löy­dät jon­kun toi­sen vaih­toeh­to­me­dian uuti­sen sii­tä samas­ta aihees­ta ja koh­ta olet kou­kus­sa vaih­toeh­to­me­di­aan, joka ilmei­ses­ti on jos­tain syys­tä ainoa joka tie­tää täs­tä aihees­ta ja ns. val­ta­me­dia vai­ke­nee koko­naan. Ihmi­nen ei vält­tä­mät­tä tule aja­tel­leek­si, että vaih­toeh­to­me­dia on ainoa joka aihees­ta kir­joit­taa sik­si että aihe on yksin­ker­tai­ses­ti täyt­tä puppua.

  Idea on vähän sama kuin popu­lis­mis­sa: ihmi­set toi­vo­vat polii­ti­koil­ta usein mah­dot­to­mia asioi­ta, joten popu­lis­ti käy lupaa­mas­sa ihmi­sil­le nämä kaik­ki. Sit­ten kun sat­tuu juu­ri se lupaus jota itse toi­voo, niin täl­löin popu­lis­ti vai­kut­taa ainoal­ta, joka ymmär­tää ihmi­sen todel­li­sen hädän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 190. Pek­ka T.: Mikä kaik­ki tähän on johtanut? 

  70-luvul­ta läh­tien mark­ki­noi­tu uus­li­be­ra­lis­mi ja liber­ta­ris­mi sekä 80- ja 90-luvuil­ta läh­tien näi­den mukai­ses­ti toteu­tet­tu talous- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka, joka on teh­nyt suu­ria muu­tok­sia tulo- ja omai­suus­ja­koi­hin ja rapaut­ta­nut sekä yhteis­kun­nan pal­ve­lui­ta että elinolosuhteita.

  Minua häi­rit­see suun­nat­to­mas­ti se, että vaik­ka näh­dään min­kä­lais­ta tuhoa tuol­lai­nen poli­tiik­ka (ja ideo­lo­gia) on jo aiheut­ta­nut Yhdys­val­lois­sa (ja tulee vie­lä aiheut­ta­maan nyt, kun pus­ku­ri alkaa olla syö­ty) niin samaan suun­taan ollaan menos­sa niin tääl­lä kuin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Oltai­siin edes irti euros­ta niin voi­tai­siin päät­tää tilan­teen vaa­ties­sa talou­den elvy­tyk­ses­tä ja huo­leh­tia omas­ta talou­des­ta vero­tuk­sen ja ylei­sen tulon­jaon kaut­ta ja valuu­tan kurs­si kor­jau­tui­si auto­maat­ti­ses­ti jär­ke­väl­le tasolle.

  Pek­ka Helis­te: Sen pääl­le tapah­tuu katoa­mi­sia, USAn lait mah­dol­lis­ta­vat jo nyt tämän eli ihmi­nen voi­daan van­gi­ta mää­rää­mät­tö­mäk­si ajak­si eikä viran­omaisl­la ole velvollisuutta/oikeutta ker­toa pidä­tyk­ses­tä omaisille 

  Yhdys­val­lois­sa on erit­täin kehit­ty­nyt hajau­tet­tu “PR-jär­jes­tel­mä” eli peh­meät kei­not kan­san ohjai­le­mi­seen. Kovia ei tar­vi­ta kuin kor­kein­taan muu­ta­man yksi­lön pelot­te­luun. Ver­rok­ki­na Venä­jäl­lä men­nään van­han kaa­van mukaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 191. En ymmär­rä mik­sei pys­tyi­si dik­ta­tuu­ria luomaan. 

  Vaa­lit voit­ti kave­ri, jon­ka yksi vaa­li­lu­paus oli pis­tää poliit­ti­sen vas­tus­ta­jien­sa kär­ki­ni­mi lin­naan. Vaa­leis­sa vas­ta­puol­ta häi­rit­tiin siten, että ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen mää­rä supis­tet­tiin par­haim­mil­laan noin 94% aiem­mas­ta, kos­ka kysei­sel­lä alu­eel­la ennak­ko­ää­nes­tä­jät tup­paa­vat ole­maan demokraatteja.

  Ei USA:n demo­kra­tia ole lähel­le­kään kes­tä­vää kuin tääl­lä kuvi­tel­laan, joten mie­les­tä­ni on ihan type­rää men­nä ris­kee­raa­maan sitä.

  Mik­sei demo­kra­tian de fac­to alas­ajo muka oikeas­ti onnis­tui­si? Ei nii­tä seu­raa­via vaa­le­ja tarv­ti­se edes peruut­taa, riit­tää kun jär­jes­tää asiat niin, että voittaa.

  Jos pre­si­dent­ti alkaa kyl­mäs­ti teke­mään mitä huvit­taa eikä kongres­si pis­tä viral­ta, niin se on siinä.

  PS Trum­pin puo­lus­te­lu muis­tut­taa Hugo Cha­vezin puo­lus­te­lua “Kat­so­taan nyt ensin, mitä hän saa aikaan” ja “Kan­san suo­siol­la on aina jokin syy” “Hän on kan­san mies, halu­aa työ­läis­ten paras­ta” ja niin edel­leen. Äijän poli­tiik­ka oli heti ensi­nä­ke­mäl­tä ihan jär­je­tön­tä, reto­riik­ka sama­ten. Ei muut­tu­nut val­lan­kah­vas­sa, tai­si käy­dä päin­vas­toin. Ja kuin­ka sit­ten lopul­ta kävikään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 192. Pek­ka T.:

  Jank­kaa­mi­sen uhal­la­kin tois­tan: kan­san kah­tia jakau­tu­mi­nen on tavat­to­man huo­les­tut­ta­va ilmiö. Onnek­si me emme Suo­mes­sa ole aina­kaan vie­lä yhtä pit­käl­lä kuin Yhdys­val­lois­sa. Mikä kaik­ki tähän on joh­ta­nut? Län­si­mai­set yhteis­kun­nat kär­si­vät useis­ta ongel­mis­ta, jois­ta seu­raa­ää­nes­tä­jien tyy­ty­mät­tö­myyt­tä. Näi­hin ongel­miin mei­dän pitäi­si löy­tää ratkaisut.

  Rat­kai­su ei kui­ten­kaan voi olla sil­mien sul­ke­mi­nen tosi­asioil­ta.Sai­raa­na lää­kä­riin men­nes­sä­ni haluan lää­ke­tie­tee­seen perus­tu­van diag­noo­sin, en mitään tosi­asiois­ta piit­taa­mat­to­mia tul­kin­to­ja. Sama pätee yhteis­kun­nal­li­siin ongel­miin. Usko­mus­po­li­tii­kan sijas­ta etsi­kääm­me vas­tauk­set tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­ses­ta ja eri mie­li­pi­tei­tä kun­nioit­ta­vas­ta kes­kus­te­lus­ta. Hyväk­sy­kääm­me ihmis­ten eri­lai­set arvot.

  Eikö­hän ensi­si­jai­nen syy popu­lis­min nousuun ole juu­ri tuos­sa koros­ta­mas­sa­ni koh­das­sa. Voi toki olla, että päät­tä­jil­lä tosi­asiat ovat var­sin hyvin tie­dos­sa, mut­ta käy­täy­ty­mi­nen näyt­tää kui­ten­kin sel­lai­sel­ta, jos­sa ongel­mien rat­kai­su­jen sijaa tar­jo­taan unel­ma­höt­töä ja mui­ta perus­teet­to­mia toi­vei­ta. Kun poti­las on ollut jo vuo­si­kym­me­nen vuo­tee­no­ma­na, niin mikä tahan­sa vaih­toeh­to nykyis­ten tai­ka­kris­tal­lien ja kor­va­kynt­ti­löi­den sijaan alkaa tun­tu­maan järkevämmältä.

  Diag­noo­si län­si­mai­sen demo­kra­tian nyky­ti­las­ta on aika loh­du­ton — kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­set sosi­aa­li­li­be­raa­lit ja ‑kon­ser­va­tii­vit tun­tu­vat ole­van huo­lis­saan lähin­nä kan­na­tus­pro­sen­teis­taan eivät­kä siten uskal­la ehdot­taa yhtään mitään — tosin eipä kuum­mal­ta­kaan aat­teel­li­sel­ta poh­jal­ta tähän hätään taa­tus­ti mitään lääk­kei­tä löy­dyk­kään. Kes­kus­ta­va­se­mis­to on aika­lail­la samois­sa ongel­mis­sa ja lisäk­si vasem­mal­ta pai­naa pääl­le vasem­mis­to­po­pu­lis­mi ja van­haan luk­kiu­tu­neet ay-korporaatiot.

  Väl­tä­mät­tö­mil­tä raken­ne­uu­dis­tuk­sil­ta sul­je­taan sil­mät ja toi­vo­taan, että jos­tain ilmaan­tui­si pelas­ta­ja (wan­ha kun­non vakaa talous­kas­vu) tai vii­sas­ten kivi (har­maan talou­den vero­pa­ra­tii­sei­hin kät­ke­tyt zil­jar­dit), joi­den avul­la van­ha meno voi­si jat­kua loput­to­miin. Tai voi­si­vat­han ongel­mat rat­ke­ta sil­lä, että yri­tyk­set pako­tet­tai­siin työllistämään…

  Vali­tet­ta­vas­ti oikeis­to­lai­sel­la mark­ki­na­li­be­ra­lis­mil­la on täl­lä het­kel­lä ole­ma­ton suo­sio — nimeä­vät­hän monet sen syyl­li­sek­si kaik­kiin mah­dol­li­siin ongel­miin. Jäl­jel­le jää siis popu­lis­mi — näyt­tää vähän maas­ta riip­pu­van kor­jaa­ko potin vasem­mis­to­po­pu­lis­mi (esim. Väli­me­ren maat) vai oikeis­to­po­pu­lis­mi, mut­ta hei­kol­ta näyt­tää. Ainoa toi­vo täs­sä näyt­tää ole­van se, että popu­lis­ti­set liik­keet rik­ko­vat van­hat raken­teet riit­tä­vän perus­teel­li­ses­ti ja että jos­kus vaik­ka­pa vuo­si­ky­me­nen kulut­tua pääs­tään raken­ta­maan jotain uut­ta ja toi­mi­vaa savua­vil­le raunioille.

  Täy­tyy vain toi­voa, että “savua­vat rau­niot” jää­vät vain kie­li­ku­vak­si eli että popu­lis­tit jät­tä­vät aina­kin suu­rem­mat sodat ja kan­san­mur­hat käynnistämättä…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 193. Pek­ka Helis­te:
  Eikä enää tar­vi­ta perin­teis­tä soti­las­dik­da­tuu­ria, NSA, CIA ja FBI ovat nyky­ajan työ­ka­lu­ja dikdaattorille

  Ket­kä­hän nämä kaik­ki raken­teet ovat luoneet?

  Oli­si­ko­han “vähem­män val­tio­ta” toi­mi­vam­pi ja humaa­nim­pi idea, kuin hurs­kas toi­ve sii­tä, ettei kukaan kah­jo iki­nä pää­si­si val­taan hyö­dyn­tä­mään noi­ta rakenteita?

  No, ehkä ei — nyt­hän rat­kai­suk­si näy­te­tään tar­joa­van viha­pu­he­jah­tia, vale­uu­tis­ten sen­suu­ria “fak­to­jen tar­kis­ta­jien” avul­la jne. Täy­tyy var­maan perus­taa kan­sal­li­nen viha­pu­he­po­lii­si ja totuus­mi­nis­te­riö entis­ten ins­tans­sien lisäksi…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 194. Mik­ko Kivi­ran­ta:
  Tuos­sa het­ki sit­ten kat­soin Doku­ment­ti­pro­jek­ti-dok­ka­rin koraa­ni­kou­luis­ta Pakis­ta­nis­sa. Sii­tä tuli joten­kin miel­leyh­ty­mä kuin­ka USAs­sa Breit­bart ja Fox News ovat ilmai­sia mut­ta libe­raa­li­mie­li­set tie­do­tus­vä­li­neet kuten NY Times, Was­hing­ton Post tai the Eco­no­mist ovat mak­su­muu­rin takana.
  .….….…..
  Kun mak­sat, on aina hie­man toden­nä­köi­sem­pää että toi­mit­ta­ja hakee oikei­ta tosi­seik­ko­ja sinun eduk­se­si eikä pal­ve­le jon­kin taus­ta­ra­hoit­ta­jan etuja.

  Tyy­pil­lis­tä oikean­suun­tais­ta, totuu­den­jäl­kei­seen aika­kau­teen kuu­lu­vaa asioi­den esiin­tuon­tia. Et var­maan ole kuul­lut esi­mer­kik­si Huf­fing­ton Pos­tis­ta ja CNN:stä?

  Rahaa­han Clin­to­nin taka­na oli huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin Trum­pin ja kaik­kein sel­vin bias Clin­to­nin puo­lel­le oli juu­ri medial­la. Mut­ta sii­tä jou­dun kai ole­maan samaa miel­tä, että kan­nat­taa tukea nii­tä medioi­ta, jot­ka aut­ta­vat totuu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa par­hai­ten. Suo­mek­si sel­lai­sia ei ole tar­jol­la kuin yksi jour­na­lis­ti­ses­ti keh­no räpel­lys, kaik­ki muut ovat samaa mas­saa. Englan­nik­si sen­tään löy­tyy sit­ten laatuakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 195. Tero Tolo­nen: Aika idea­lis­ti­nen käsi­tys mie­les­tä­ni. Suu­rim­mal­le osas­ta ihmi­siä oli­si kui­ten­kin aika ter­veel­lis­tä lukea vain nii­tä valtamedioita.

  Toki. Kui­ten­kin lähes­tul­koon aihee­seen kuin aihee­seen löy­tyy nol­las­ta sel­väs­ti poik­kea­va jouk­ko ihmi­siä, jot­ka kyke­ne­vät var­sin hyvin arvioi­maan tut­ki­mus­tu­los­ten uskottavuutta.

  Esi­mer­kik­si tut­ki­mus­ra­port­te­ja löy­tyy eri taho­jen lobaa­mi­na suun­taan ja toi­seen­kin ja jos ei ole alan asian­tun­ti­ja pys­tyy hel­pos­ti höy­näyt­tä­mään aina­kin itse­ään ja vahin­gos­sa ehkä muitakin.

  Tie­tys­ti vähin­tään koh­ta­lais­ta mene­tel­mä­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta tar­vi­taan, mut­ta monas­ti luo­kit­te­lu esim. mah­dol­lis­ten vää­rien posi­tii­vis­ten ja vaka­vas­ti otet­tu­jen tut­ki­mus­ten välil­lä on aika help­poa. Vii­saan­pi toki tur­vau­tuu vain meta­tut­ki­mus­ten johtopäätöksiin.

  On tie­ten­kin tot­ta, että useim­mil­la medioil­la on jon­kin­lai­nen polit­ti­nen­kin kan­ta. Val­ta­me­diat vain mie­les­tä­ni eroa­vat vaih­toeh­to­me­diois­ta täs­sä suh­tees­sa sii­nä, että ne tuo­vat myös sen vas­ta­puo­len näke­myk­sen esiin, vaik­ka koros­ta­vat omaa kantaansa.

  Höpö­ti. 99% tut­ki­mus­tu­los­ten uuti­soin­nis­ta perus­tuu leh­dis­tö­tie­dot­teen refe­roin­tiin — ja vie­lä niin, että toi­mit­ta­jan miel­ty­mys­ten mukai­ses­ti kaik­ki mutat ja ehkät joko pois­te­taan tai nii­tä koros­te­taan. Yksi­kään toi­mit­ta­ja ei vaivaudu/osaa sel­vit­tää sanot­tiin­ko tut­ki­muk­ses­sa ollen­kaan sitä mitä tie­do­te väit­tää. “Vas­ta­puo­len näke­mys­kin” on useim­mi­ten pelk­kää teat­te­ria, jos­sa toi­sen tut­ki­jan sijaan laval­le mars­si­te­taan joku ant­ti­heik­ki­lä tai vas­taa­va kylähörhö.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 196. ksee:
  Oli­si­ko­han “vähem­män val­tio­ta” toi­mi­vam­pi ja humaa­nim­pi idea

  Trum­pin joh­dos­sa USA aikoo kyl­lä ottaa tuke­van otteen talous­el­mäs­tä aloit­ta­mal­la tuo­tan­non ohjaa­mi­sen val­tio­ta­sol­la. Tul­li­muu­ri on vie­lä enem­män val­tio­ta kuin vas­taa­van­ko­koi­set veron­ko­ro­tuk­set, kos­ka Trum­pien til­luen pää­tar­koi­tus on rahan kerää­mi­sen sijas­ta vai­kut­taa suun­ni­tel­mal­li­ses­ti talou­teen siir­tä­mäl­lä tuo­tan­toa pai­kas­ta A paik­kaan B.

  Eli val­tio suu­res­sa vii­sau­des­saan näkee, mitä mis­sä­kin pitäi­si val­mis­taa ja päät­tää hin­to­ja ohjaa­mal­la oikeat tuo­tan­to­mää­rät rajan sil­lä ja täl­lä puo­lel­la. Ja tämä oli yksi Trum­pin suu­rim­mis­ta vaalilupauksistan. 

  Hän lupa­si tämän vai­kut­ta­van mil­joo­niin työ­paik­koi­hin, joten täs­sä ei puhu­ta mis­tään pik­kusää­dös­tä vaan mega­luo­kan suunnitteluprojektista.

  Tul­lien nos­tat­ta­mi­nen lisää, ei vähem­män, val­tion kont­rol­lia. Johan sen jär­ki­kin pitäi­si ker­toa että jos val­tio päät­tää että tuot­teen X oikea val­mis­tus­paik­ka on pai­kas­sa Y, niin val­tio suun­nit­te­lee talout­ta eli siir­tyy suun­ni­tel­ma­ta­lou­den suuntaan.

  Make Ame­rica cent­ral­ly plan­ned again!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 197. ksee: Ket­kä­hän nämä kaik­ki raken­teet ovat luoneet?

  Oli­si­ko­han “vähem­män val­tio­ta” toi­mi­vam­pi ja humaa­nim­pi idea, kuin hurs­kas toi­ve sii­tä, ettei kukaan kah­jo iki­nä pää­si­si val­taan hyö­dyn­tä­mään noi­ta rakenteita?

  Jaa että las­ke­taan rik­kai­den vero­tus­ta, lei­ka­taan kan­sa­ne­läk­kei­tä ja sai­raus­va­kuu­tuk­sia? Ei se auta vakoi­lu­ko­neis­ton ja polii­si­val­tion pur­ka­mi­seen. Kri­tiik­ki urkin­ta­lain­sää­dän­töä mm. “Pat­riot Act”:ia on ollut kovaa poliit­ti­sen ken­tän vasem­mal­la lai­dal­la. Republi­kaa­nien suu­ri enem­mis­tö ja ja demo­kraat­tien oikeis­to­sii­pi pelot­te­li­vat ihmi­siä terroristeilla.

  Viha­pu­he on olen­nai­ses­ti väki­val­ta­ri­kok­siin yllyttämistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 198. ksee: Oli­si­ko­han “vähem­män val­tio­ta” toi­mi­vam­pi ja humaa­nim­pi idea, kuin hurs­kas toi­ve sii­tä, ettei kukaan kah­jo iki­nä pää­si­si val­taan hyö­dyn­tä­mään noi­ta rakenteita? 

  Ongel­ma vain on sii­nä, että “vähem­män val­tio­ta” ‑hen­ki­set ihmi­set jät­täi­si­vät nuo ongel­mal­li­set raken­teet kaik­kein vii­mei­sek­si puret­ta­vik­si. Ensin puret­tai­siin ne ihmi­sil­le tar­peel­li­set ja oikeas­ti tär­keät raken­teet jot­ka huo­leh­ti­vat sel­lai­sis­ta asiois­ta kuten toi­meen­tu­lo, ter­veys, ihmis- ja kulut­ta­jan oikeu­det, tasa­ver­tai­suus, oikeus­tur­va, jne. Tie­dät kai, että koko liber­taa­ri­hum­pu­tus on pit­käl­ti Koc­hin vel­jes­ten alun perin rahoittamaa.

  trum­pe­tis­ti: kaik­kein sel­vin bias Clin­to­nin puo­lel­le oli juu­ri medialla 

  Voi olla, että media piti Clin­to­nis­ta enem­män, mut­ta se kui­ten­kin käyt­täy­tyi sel­väs­ti tätä vas­taan. Se lait­toi Clin­to­nin pik­ku­kuprut ja huhut Trum­pin aivan todel­lis­ten ongel­mien kans­sa vaka­vuu­del­taan samal­le vii­val­le ja uuti­soi niis­tä pal­jon enem­män. Lisäk­si se käyt­ti täl­lai­seen huhu­jen käsit­te­lyyn aivan jär­jet­tö­mäs­ti enem­män aikaan kuin mihin­kään asiakysymyksiin.

  Parem­pi, kriit­ti­sem­pi ja jour­na­lis­ti­sem­pi media niin Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la­kin rat­kai­si­si mon­ta ongelmaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 199. trum­pe­tis­ti: Tyy­pil­lis­tä oikean­suun­tais­ta, totuu­den­jäl­kei­seen aika­kau­teen kuu­lu­vaa asioi­den esiin­tuon­tia. Et var­maan ole kuul­lut esi­mer­kik­si Huf­fing­ton Pos­tis­ta ja CNN:stä?

  Olen kuul­lut, ja olen jos­kus selail­lut myös suu­rel­ta osin mak­su­muu­rin taka­na ole­vaa Natio­nal Review’iä, joka on pei­li­ku­van toi­nen puo­li. Mut­ta olet oikeas­sa, media ei ole sys­te­maat­ti­ses­ti mak­sul­lis­ta tai mak­su­ton­ta taval­la joka selit­täi­si — kut­su­taan­si­tä­nyt­vaik­ka trum­pi­lai­sek­si aja­tus­maa­il­mak­si — leviä­mi­sen, ja sii­nä suh­tees­sa I stand cor­rec­ted. Reak­tio­ni koraa­ni­kou­lu-dok­ka­rin jäl­keen oli hätäilty. 

  Sil­ti minua hie­man vai­vaa epä­sym­met­ria että mak­sut­to­mat Fox ja Breit­bart näh­tiin suu­ren mit­ta­kaa­van mie­li­pi­teen­muok­kaa­ji­na trum­pi­lai­sel­la lai­dal­la, ja mak­sul­li­set NYT ja WP libe­raa­lil­la lai­dal­la. NY Time­siä Trump jopa aktii­vi­ses­ti syyt­tää epä­rei­lus­ta uuti­soin­nis­ta — aihees­ta tai aiheet­ta. CNN ja Huff­Post eivät ole yhtä suu­ria into­hi­mo­ja herättäneet.

  Ja voim­me­kin lopet­taa yhtei­seen hymis­te­lyyn sii­tä kuin­ka kan­nat­ta­vaa on joka tapauk­ses­sa mak­saa kel­vol­li­sel­le jour­na­lis­til­le sii­tä että hän per­kaa pahim­pia disin­for­maa­tion tiheik­kö­jä puolestamme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 200. ksee: Oli­si­ko­han “vähem­män val­tio­ta” toi­mi­vam­pi ja humaa­nim­pi idea, kuin hurs­kas toi­ve sii­tä, ettei kukaan kah­jo iki­nä pää­si­si val­taan hyö­dyn­tä­mään noi­ta rakenteita? 

  Jo 36 vuot­ta sit­ten Yhdys­val­tain pre­si­den­tik­si valit­tiin Ronald Rea­gan, joka ensin vaa­li­kam­pan­jan­sa aika­na ja sit­ten myös vir­kaa­nas­tu­jais­pu­hees­saan ilmoit­tau­tui “vähem­män val­tio­ta” ‑aat­teen tun­nus­tuk­sel­li­sek­si kan­nat­ta­jak­si. Sen jäl­keen on näh­ty pre­si­dent­ti­nä mm. eräs Bush, Rea­ga­nin enti­nen varapre­si­dent­ti, ja eräs toi­nen Bush, joka jos mah­dol­lis­ta esiin­tyi vie­lä­kin into­hi­moi­sem­pa­na Rea­ga­nin perin­nön jatkajana.

  Vähem­män val­tio­ta” ‑aatet­ta on siis kokeil­tu jo.

  Ahis­taa: Ei ehkä kan­na­ta yleis­tää omia tun­te­muk­si­aan Trum­pia äänes­tä­nei­siin mie­hiin ja nai­siin. Mie­hil­lä – ja hei­tä rakas­ta­vil­la nai­sil­la – on täy­sin ratio­naa­li­set syyt äänes­tää ketä tahan­sa muu­ta kuin demokraattia. 

  Omi­tui­nen kom­ment­ti. Vas­ta­sin yksit­täi­sel­le kir­joit­ta­jal­le, joka itse täy­sin avoi­mes­ti ja oma-aloit­tei­ses­ti ker­toi omis­ta motii­veis­taan — ja joka suo­ma­lai­se­na tus­kin äänes­ti näis­sä vaa­leis­sa sen enem­pää Trum­pia kuin ketään muutakaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 201. Tero Tolo­nen: Aika idea­lis­ti­nen käsi­tys mie­les­tä­ni. Suu­rim­mal­le osas­ta ihmi­siä oli­si kui­ten­kin aika ter­veel­lis­tä lukea vain nii­tä valtamedioita.
  .…..

  Sen vuok­si en yleen­sä viit­si edes ava­ta mitään vaih­toeh­to­me­dian sivus­toa, kos­ka sem­moi­nen tai­ta­vas­ti teh­ty pro­pa­gan­da on myrk­kyä aivoil­le. Aivot­han nimit­täin aina sopeu­tu­vat sii­hen ympä­ris­töön mis­sä ne elä­vät – mikä­li tar­peek­si pit­kään lukee jotain äärioi­keis­to­lais­ta tai ääri­va­sem­mis­to­lais­ta uutis­si­vua, lähes jokai­nen meis­tä alkaa pik­ku­hil­jaa uskoa siel­lä esi­tet­tyi­hin asioi­hin. Ei ehkä kaik­kiin, mut­ta joihinkin.

  Ei ehkä kaik­kiin, voi olla että vaik­ka­pa 5 vaih­toeh­to­me­dian uutis­ta on nau­ret­ta­vaa, mut­ta yksi on sem­moi­nen, mihin ehkä itse uskoo ja sitä jää miet­ti­mään. Sit­ten löy­dät jon­kun toi­sen vaih­toeh­to­me­dian uuti­sen sii­tä samas­ta aihees­ta ja koh­ta olet kou­kus­sa vaih­toeh­to­me­di­aan, joka ilmei­ses­ti on jos­tain syys­tä ainoa joka tie­tää täs­tä aihees­ta ja ns. val­ta­me­dia vai­ke­nee koko­naan. Ihmi­nen ei vält­tä­mät­tä tule aja­tel­leek­si, että vaih­toeh­to­me­dia on ainoa joka aihees­ta kir­joit­taa sik­si että aihe on yksin­ker­tai­ses­ti täyt­tä puppua.

  Voi olla, että olet oikeas­sa pitäes­sä­si suu­rin­ta osaa ihmi­sis­tä ja itseä­si infan­tii­lei­na höpe­röi­nä, jot­ka tar­vit­se­vat Ylen äidil­lis­tä ohjaus­ta. Ehkä minun­kin pitäi­si myön­tää kuu­lu­va­ni jouk­koon. Mut­ta nyt kun en ole vie­lä pääs­syt nöy­ryy­des­sä­ni tuol­le tasol­le, niin en sit­ten mil­lään koe mah­dol­li­sek­si, että joku Ilja minua aivo­pe­si­si hie­nos­tu­nees­ti. En pidä mah­dol­li­se­na myös­kään, että hän tar­koi­tuk­sel­la pyr­ki­si lähes kai­kes­ta valeh­te­le­maan kuten esi­tät ja vie­lä vähem­män on mah­dol­lis­ta, että pys­tyi­si teke­mään sen niin, etten huo­mai­si todis­tusai­neis­ton ont­tout­ta. Val­ta­me­dia on täs­sä mie­les­sä pal­jon vaa­ral­li­sem­pi pro­pa­gan­da­vä­li­ne, sil­lä mei­dät on ope­tet­tu usko­maan sii­hen kuin äitiimme.

  Toi­saal­ta tun­nen minä nii­tä­kin, jot­ka nie­le­vät lähes kai­ken folio­hat­tui­lun totuu­te­na, ovat siis yli­kriit­ti­siä kaik­kea main­stream-tie­toa kos­kien, jopa lii­ken­neon­net­to­muusuu­ti­sis­ta voi­daan löy­tää salais­ta agen­daa, mut­ta jos­tain syys­tä nii­tä folio­teo­rioi­ta koh­taan ei tar­vit­se olla lain­kaan kriittinen.

  Omaa las­ta­ni pyrin var­je­le­maan val­ta­me­dian pro­pa­gan­dal­ta, mut­ta sehän ei tar­koi­ta, että avai­sin hänel­le vaih­toeh­to­me­di­aa­kaan iltalukemisiksi. 

  Vaih­toeh­to­me­dian into­hi­moi­se­na puo­lus­ta­ja­na­kin olen val­mis myön­tä­mään, että jos pitäi­si vali­ta vain toi­nen, niin val­ta­me­dia oli­si luul­ta­vas­ti luo­tet­ta­vam­pi ja objek­tii­vi­sem­pi. Uskal­lan kui­ten­kin pitää kaik­ki lyh­dyt päällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 202. Sylt­ty: Jos pre­si­dent­ti alkaa kyl­mäs­ti teke­mään mitä huvit­taa eikä kongres­si pis­tä viral­ta, niin se on siinä.

  Noam Choms­ky poh­ti jos­kus 2010 sitä, että Yhdys­val­loil­la oli ollut tuu­ria, kun kaik­ki poten­ti­aa­li­set füh­re­rit oli­vat olleet ilmei­siä kon­nia ja kuset­ta­jia, ja tuhon­neet itse itsen­sä. Trump on vie­lä tätä kuvio­ta; uskoi­sin, että mies tulee kes­kit­ty­mään val­lan vää­rin­käyt­töön rikas­tu­mis­tar­koi­tuk­ses­sa ja pahin­ta jäl­keä teke­vät alai­set, jot­ka saa­vat teh­dä mitä lys­tää­vät, kos­ka pomoa ei vaan kiin­nos­ta. Mut­ta jos jos­tain löy­tyy lah­jo­ma­ton ja oikeas­ti johon­kin usko­va johtaja…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 203. Sylt­ty:

  trum­pe­tis­ti: Väi­tän, että USA:n poliit­ti­nen jär­jes­tel­mä kes­tää yhden seit­se­män­kymp­pi­sen mah­dol­li­sen wan­na­be-dik­taat­to­rin hie­vah­ta­mat­ta. Siel­lä on kes­tet­ty ilman dik­ta­tuu­ria yli 200 vuot­ta, läpi sisällissodan, 

  En ymmär­rä mik­sei pys­tyi­si dik­ta­tuu­ria luo­maan. Vaa­lit voit­ti kave­ri, jon­ka yksi vaa­li­lu­paus oli pis­tää poliit­ti­sen vas­tus­ta­jien­sa kär­ki­ni­mi linnaan. 

  Tämä menee nyt folio­hat­tu­puo­lel­le, mut­ta seu­raa­va tie­don­mu­ru­nen säväyt­ti tovi sit­ten: Trump on ilmei­ses­ti sano­nut halua­van­sa ava­ta uudel­leen 9/11 ‑tut­ki­muk­set, ellei sit­ten kyses­sä ollut taas yhden vaa­li­ti­lai­suusy­lei­sön läm­pi­mä­nä­pi­tä­mi­nen. Siel­tä­hän nii­tä fal­se flag ‑teo­rioi­den takaa syn­ti­puk­ke­ja löytyisi.

  Ratio­nal Wikin mukaan You­Tu­bes­ta löy­tyy 56 RTn teke­mää sala­liit­to­teo­ria-video­ta WTC-tapah­tu­mis­ta, ja mui­den teke­mi­nä löy­tyy vie­lä pal­jon lisää lisää.

  Vaik­ka olen­kin nimim. trum­pe­tis­tin kans­sa samaa miel­tä että USAn demo­kraat­tis­ten ins­ti­tuu­tioi­den vah­vuus ei sal­li mis­sään olois­sa Trum­pin hei­tä­tyt­tää Hil­la­rya tai ketään muu­ta­kaan vas­tus­ta­jaa van­ki­laan jon­kun säh­kö­pos­ti­ser­ve­rin vuok­si, kak­sois­tor­nien romah­dut­ta­mi­nen omien teke­mä­nä oli­si aivan eri suu­ruus­luo­kan synti.

  Ja jos Trump ei pel­käs­tään läm­mi­tel­lyt vaa­liy­lei­söä, niin mikä ihme ajai­si hänet avaa­maan 9/11-tapauk­sen, vaih­toeh­to­teo­rioi­den jou­kos­sa on toi­nen tois­taan mus­tem­pia het­teik­kö­jä? Uskoo­ko hän aidos­ti että bin Laden ei ollut­kaan isku­jen taka­na? Vai saa­ko hän neu­vo­ja erääl­tä tahol­ta joka on myös jou­tu­nut teke­mi­siin eräi­den tois­ten räjäy­tet­ty­jen ker­ros­ta­lo­jen kans­sa, ja onko hän saa­nut siel­tä neu­vo­ja kai­ken aikaa?

  Lii­kaa oletuksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 204. Joseph Stiglitz kir­joit­ti mie­len­kiin­toi­sen artik­ke­lin vii­me elo­kuus­sa vii­ta­ten kir­joi­hin­sa: 15 vuot­ta sit­ten kir­joit­ta­maan­sa “Glo­ba­liza­tion and its Discon­tents” ja vii­me vuon­na jul­kais­tuun “Rew­ri­ting the Rules of the Ame­rican Eco­no­my”, ks.

  http://www.shanghaidaily.com/opinion/foreign-perspectives/Its-not-globalization-but-mismanagment-thats-skewed-growth-in-top-economies/shdaily.shtml#jtss-twitter

  Among the big win­ners are the glo­bal 1 percent, the world’s plu­toc­rats. — Illustra­tion by Huang Yihuan/Shanghai Daily

  mai­ni­ten että glo­ba­li­saa­tion vas­tus­ta­mi­nen alkoi kehi­tys­mais­ta mikä oli kum­mal­lis­ta kos­ka sen piti hyö­dyt­tää niitä.

  Sit­tem­min vas­tus­tus on siir­ty­nyt myös teol­li­suus­mai­hin kuten USA:n vaa­lien tulos hyvin osoittaa.

  Syyk­si Stglitz mai­nit­see asioi­den huo­non hoi­don “mis­ma­na­ge­men­tin”. Täl­lä hän tarkoittaa
  sitä että:
  — hyö­dyt eivät ole jakau­tu­neet tasai­ses­ti eivät­kä kaikille
  — tar­vit­ta­vaa tur­va­verk­koa ei ole raken­net­tu niil­le jot­ka ovat kär­si­neet glo­ba­li­saa­tion seu­rauk­sis­ta mm. työttömyytenä. 

  Hän mai­nit­see Skan­di­na­vian maat toi­sen­lai­se­na esi­merk­ki­nä jos­sa asiat on hoi­det­tu paremmin
  (no Suo­mi ei kuu­lu Skan­di­na­vi­aan ja euro ja sii­hen liit­tyen Sak­san sekä euroe­lii­tin ajaman
  mark­ki­na­fun­da­men­ta­lis­min aka uus­li­be­ra­lis­min sekä uus­mer­kan­ti­lis­min ihan­noin­ti on teh­nyt hallaa
  euroa­lu­een taloudelle).

  Hänen joh­to­pää­tök­sen­sä oli että pelin sään­tö­jä on muu­tet­ta­va ja tähän pitää kuu­lua glo­ba­li­saa­tion hillitseminen.
  Tämän perus­teel­la hän oli sitä miel­tä että Oba­man aja­mat vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set TPP ja TTIP ovat väärään
  suun­taan menemistä.

  Aika mie­len­kiin­tois­ta kui­ten­kin että Trump joka on ihan toi­sen lai­dan edus­ta­ja on otta­nut viimemainitun
  tavoit­teek­seen. Tur­va­verk­ko­jen raken­ta­mi­nen ei tai­da kui­ten­kaan kuu­lua hänen tavoitteisiinsa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 205. GOLAJTTI:
  Entä jos enem­mis­tön kan­nat­taa olla ei-libe­raa­li­de­mo­kraat­te­ja? Entä jos se tuot­taa enem­mis­töl­le parem­man lop­pu­tu­lok­sen? Entä jos Kii­nan ja Venä­jän kan­sa kan­nat­taa mai­den­sa poli­tiik­kaa ja entä jos se poli­tiik­ka todel­la pal­ve­li­si enem­mis­tön int­res­se­jä parem­min kuin libe­raa­li demokratia?

  Sitä ei voi tie­tää tilan­tees­sa, jos­sa vaih­toeh­to­ja ei edes ole, kuten kysei­sis­sä mais­sa, jois­sa ne on ‑tar­koi­tuk­sel­la- sul­jet­tu pois. Ei ole sat­tu­ma, että vaih­toeh­don havit­te­le­mi­ses­ta — tai sii­tä ker­to­mi­ses­ta­kin — ran­gais­taan kuolemalla:
  Neu­vos­to­lii­tos­sa ja Maon kii­nas­sa “oikeu­des­sa” lan­ge­te­tul­la kuo­le­man­tuo­miol­la, nykyi­sin suo­raan mur­haa­mal­la. Pelo­tuk­sek­si, kuten mafioi­den käy­tän­tö­nä on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 206. H.H.: Sitä ei voi tie­tää tilan­tees­sa, jos­sa vaih­toeh­to­ja ei edes ole, kuten kysei­sis­sä mais­sa, jois­sa ne on ‑tar­koi­tuk­sel­la- sul­jet­tu pois. Ei ole sat­tu­ma, että vaih­toeh­don havit­te­le­mi­ses­ta – tai sii­tä ker­to­mi­ses­ta­kin – ran­gais­taan kuolemalla:
  Neu­vos­to­lii­tos­sa ja Maon kii­nas­sa “oikeu­des­sa” lan­ge­te­tul­la kuo­le­man­tuo­miol­la, nykyi­sin suo­raan mur­haa­mal­la. Pelo­tuk­sek­si, kuten mafioi­den käy­tän­tö­nä on.

  Ayn RAnd­han esit­te­li kir­jas­saan ilmiön, mis­sä lah­jak­kaat ihmi­set lopet­ta­vat pro­tes­tik­si kai­ken työn­teon yhteis­kun­nan hyväk­si ja kaa­ta­vat val­tion ilman asei­ta. Näin ilmei­ses­ti oli tilan­ne Neu­vos­to­lii­tos­sa. Kenen­kään ei kan­nat­ta­nut teh­dä mitään ja sys­tee­mi romah­ti. Jos­tain syys­tä Kii­na ja muut auto­ri­taa­ri­set maat saa­vat kan­san­sa yrit­tä­mään. Venä­jäl­lä tilan­ne tai­taa olla kuin NLs­sa, kenen­kään ei kan­na­ta teh­dä mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 207. Tom­mi Uscha­nov: Jo 36 vuot­ta sit­ten Yhdys­val­tain pre­si­den­tik­si valit­tiin Ronald Rea­gan, joka ensin vaa­li­kam­pan­jan­sa aika­na ja sit­ten myös vir­kaa­nas­tu­jais­pu­hees­saan ilmoit­tau­tui “vähem­män val­tio­ta” ‑aat­teen tun­nus­tuk­sel­li­sek­si kan­nat­ta­jak­si. Sen jäl­keen on näh­ty pre­si­dent­ti­nä mm. eräs Bush, Rea­ga­nin enti­nen varapre­si­dent­ti, ja eräs toi­nen Bush, joka jos mah­dol­lis­ta esiin­tyi vie­lä­kin into­hi­moi­sem­pa­na Rea­ga­nin perin­nön jatkajana.

  Vähem­män val­tio­ta” ‑aatet­ta on siis kokeil­tu jo.

  Juu­ei. Esim. Bush Jr. tai­taa edel­leen olla eni­ten val­tion raken­tei­ta ja kus­tan­nuk­sia kas­vat­ta­nut pre­si­dent­ti. Neoco­nit käyt­tä­vät “vähem­män val­tio­ta” ‑slo­ga­nia vain ään­ten kalas­te­luun teko­jen olles­sa yleen­sä ihan kaik­kea muuta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 208. ano­nil­li: Noam Choms­ky poh­ti jos­kus 2010 sitä, että Yhdys­val­loil­la oli ollut tuu­ria, kun kaik­ki poten­ti­aa­li­set füh­re­rit oli­vat olleet ilmei­siä kon­nia ja kuset­ta­jia, ja tuhon­neet itse itsen­sä. Trump on vie­lä tätä kuvio­ta; uskoi­sin, että mies tulee kes­kit­ty­mään val­lan vää­rin­käyt­töön rikas­tu­mis­tar­koi­tuk­ses­sa ja pahin­ta jäl­keä teke­vät alai­set, jot­ka saa­vat teh­dä mitä lys­tää­vät, kos­ka pomoa ei vaan kiin­nos­ta. Mut­ta jos jos­tain löy­tyy lah­jo­ma­ton ja oikeas­ti johon­kin usko­va johtaja…

  Trum­pin koh­dal­la täs­sä ei ole huol­ta, onnek­si. Ei hän ole fasis­ti, vaan ihan taval­li­nen oikeis­to­lai­nen bisnesmies.

  Har­ras­tuk­se­na­ni on ver­tail­la mer­kit­tä­viä ole­via ja nouse­via poliit­ti­sia joh­ta­jia muu­ta­miiin “aut­ho­ri­tan per­so­na­li­ty” kri­tee­ris­töi­hin. Trump äkkiä aja­tel­len sopii tähän loke­roon, mut­ta se ei ole tot­ta. Hyvin tär­keä ero mm. on, ettei Trump ei koros­ta uskon­no­li­suu­den tms. mer­ki­tys­tä yhteiskunnalle.

  Lähem­pää löy­tyy usei­ta parem­min täs­mää­viä valtakunnanjohtajia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 209. ksee: Höpö­ti. 99% tut­ki­mus­tu­los­ten uuti­soin­nis­ta perus­tuu leh­dis­tö­tie­dot­teen refe­roin­tiin – ja vie­lä niin, että toi­mit­ta­jan miel­ty­mys­ten mukai­ses­ti kaik­ki mutat ja ehkät joko pois­te­taan tai nii­tä koros­te­taan. Yksi­kään toi­mit­ta­ja ei vaivaudu/osaa sel­vit­tää sanot­tiin­ko tut­ki­muk­ses­sa ollen­kaan sitä mitä tie­do­te väittää.

  Uutis­ten koh­dal­la näin var­maan onkin, että tär­keim­mät uuti­set ovat ihan hii­li­ko­pioi­ta toi­sis­taan — tosin on siel­lä­kin var­mas­ti jokin läh­de ollut johon luo­te­taan. Olen­nais­ta kui­ten­kin lie­nee että vir­heet kor­ja­taan, jos nii­tä havaitaan.

  Enem­män se mie­li­pi­de näkyy näis­sä kolum­neis­sa, esseis­sä tai uuti­sa­na­lyy­seis­sä. Mik­si nii­tä oikein pitäi­si sanoa?

  Esi­mer­kik­si tääl­lä Tam­pe­reel­la on kai ollut mel­ko vasem­mis­to­lai­nen toi­mit­ta­jia kou­lut­ta­va yli­opis­to — kun taas paik­ka­kun­nan ykkös­leh­ti kaar­taa tiu­kas­ti oikeal­le. Hyvä kysy­mys on, että mis­tä ne opis­ke­li­jat oikein saa­vat töitä?

  Sii­nä on kiin­nos­ta­va kont­ras­ti ja näkee että riip­puu ihan uuti­ses­ta mihin suun­taan leh­ti kaar­taa ‑jos Tam­pe­reel­le oltai­siin raken­ta­mas­sa Gug­gen­hei­mia niin kyl­lä Aamu­leh­ti lähes var­mas­ti rum­mut­tai­si sen puolesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 210. Tero Tolo­nen: Uutis­ten koh­dal­la näin var­maan onkin, että tär­keim­mät uuti­set ovat ihan hii­li­ko­pioi­ta toi­sis­taan – tosin on siel­lä­kin var­mas­ti jokin läh­de ollut johon luo­te­taan. Olen­nais­ta kui­ten­kin lie­nee että vir­heet kor­ja­taan, jos nii­tä havaitaan.

  .…..
  Esi­mer­kik­si tääl­lä Tam­pe­reel­la on kai ollut mel­ko vasem­mis­to­lai­nen toi­mit­ta­jia kou­lut­ta­va yli­opis­to – kun taas paik­ka­kun­nan ykkös­leh­ti kaar­taa tiu­kas­ti oikeal­le. Hyvä kysy­mys on, että mis­tä ne opis­ke­li­jat oikein saa­vat töitä?

  Eivät ole hii­li­ko­pioi­ta, kuten Xsee­kin sanoi, mut­tia ja ehkiä jäte­tään välis­tä, mones­ti olen­nai­sis­ta koh­dis­ta. Jos­kus ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä, useam­min var­maan ymmär­tä­mät­tö­myy­den takia.

  Vir­hei­tä ei kor­ja­ta lähes­kään aina, har­vim­min sil­loin, kun kor­jaus oli­si isku ideo­lo­gi­aa vas­taan. Eikä var­sin­kaan kor­ja­ta JSN:n ohjei­den vaa­ti­mal­la näkyvyydellä.
  Kyl­lä var­maan edel­leen kui­ten­kin kolum­neis­sa mie­li­pi­de näkyy vahvemmin.

  Aamu­leh­teä en ole osan­nut oikeis­to­lai­se­na pitää, eikä se nyt aina­kaan kon­ser­va­tii­vi­nen ole, vaan libe­raa­li. Sin­ne­hän ne vasem­mis­to­li­be­raa­lit mene­vät töi­hin ja se näkyy.

  Hie­noa muu­ten, että maa­il­man ykkös­vir­kaan valit­tu mies nyt toi­tot­taa suu­reen ääneen toi­mit­ta­jien epä­luo­tet­ta­vuut­ta, sen luu­li­si saa­van yhä useam­man sil­mät aukea­maan, min­kä joh­dos­ta taas median on pak­ko muut­tua rehel­li­sek­si ja ammat­ti­tai­toi­sek­si, jos halu­aa sel­vi­tä. Tai sit­ten media myön­tää suo­raan, että pyr­kii­kin pal­ve­le­maan vain omaa hyvien puo­lel­la ole­vaa lah­ko­aan, joi­ta oikean ideo­lo­gian suun­tai­nen vää­ris­te­ly ei hait­taa. Ehkä tähän liit­tyy myös ihmi­sen psy­ko­lo­gia; luki­ja sui­vaan­tuu yksit­täi­sis­tä­kin omaa maa­il­man­ku­vaan­sa uhkaa­vis­ta jutuis­ta ja lait­taa leh­den kat­kol­le. Leh­ti ei siis voi olla neut­raa­li, sil­lä neut­raa­li uuti­soin­ti ennen pit­kää suu­tut­taa molem­mat / kaik­ki hei­mot ja suut­tu­mus 20%:iin jutuis­ta jää luki­jal­le tär­keäm­mäk­si kuin tyy­ty­väi­syys 80%:iin jutuis­ta. Leh­ti siis hei­mou­tuu pal­ve­le­maan “omi­aan” liki 100%:ssa jutuis­ta ja jät­tää vas­ta­puo­len pal­ve­le­mi­sen muille.

  .….……

  Mik­ko Kivi­ran­nan WTC-pohdinnoista:
  Trump tun­tuu ole­van tai­pu­vai­nen folious­koon / vas­ta­ran­nan­kiis­kei­lyyn, ollut jo vuosia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 211. Sylt­ty: Trum­pin joh­dos­sa USA aikoo kyl­lä ottaa tuke­van otteen talous­el­mäs­tä aloit­ta­mal­la tuo­tan­non ohjaa­mi­sen valtiotasolla. 

  Kaik­ki pre­si­den­tit ovat har­ras­ta­neet tätä :esim Clin­to­nin aikaan Nokia ei pääs­syt USAn mark­ki­noil­le, kos­ka se jou­tui käy­mään patent­ti­so­taa ja pysy­mään pois usan markkinoilta.

  Mut­ta kun Nokia otti vih­jees­tä vaa­rin ja pis­ti­vät Tut­ki­mus­lai­tok­sia ja teh­tai­ta pys­tyy USAn perä­ky­liin eli mm Dallasiin

  Samoin kävi ulko­mai­sel­le autoteollisuudelle.Japanilaiset ja sak­sa­lai­set ja var­maan muut­kin pys­tyt­ti­vät kil­tis­ti tah­tai­ta usan takahikiöille

  Tosin palk­ka­ta­so tip­pui Det­roi­tin liki 100000 taa­lan vuo­sian­siois­ta tuon­ne alle 50000 taalan

  Sama käy­nee nyt­kin eli Trump saa teol­li­suut­ta takai­sin, mut­ta palk­ka­ta­so on puo­let entisetä

  Ja sekin on har­haa, että teol­li­suus pake­ni­si Kii­naan. Siel­lä­kin teol­li­suu­den töis­sä oli eni­ten väkeä 90-luvun puolivälissä.

  Auto­maa­tio syö enietn työ­paik­ko­ja eli työ­pai­kat muut­ta­vat Taivaaseen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 212. ano­nyy­mi:
  Voi olla, että media piti Clin­to­nis­ta enem­män, mut­ta se kui­ten­kin käyt­täy­tyi sel­väs­ti tätä vas­taan. Se lait­toi Clin­to­nin pik­ku­kuprut ja huhut Trum­pin aivan todel­lis­ten ongel­mien kans­sa vaka­vuu­del­taan samal­le vii­val­le ja uuti­soi niis­tä pal­jon enem­män. Lisäk­si se käyt­ti täl­lai­seen huhu­jen käsit­te­lyyn aivan jär­jet­tö­mäs­ti enem­män aikaan kuin mihin­kään asiakysymyksiin. 

  Olen täs­tä­kin tasan päin­vas­tais­ta miel­tä. Suo­mes­sa asti uuti­soi­tiin vale­uu­ti­sia Trum­pin rais­kai­luis­ta, oikai­sut jäi­vät pie­nem­mäl­le. Kun eräs paha­me­dia jul­kai­si vas­taa­via huhu­jut­tu­ja, oli se todis­te sii­tä, että se on vale­me­di­aa, johon ei pidä iki­nä mis­sään tapauk­ses­sa luot­taa. Suo­men media vie­lä­pä tun­tui ole­van kärk­kääm­pi tart­tu­maan näi­hin ros­ka­jut­tui­hin kuin USA:n libe­raa­li­kaan media. Toki Suo­men medial­la ei ollut­kaan saman­lais­ta vas­tuu­ta vaa­lien lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta, mut­ta vas­tuu jour­na­lis­mia koh­taan pitäi­si olla Suomessakin.

  ***************

  Osa-aika­kon­ser­va­tii­vil­le tai­si jää­dä vie­lä vas­taa­mat­ta kun­nol­la äänes­tä­jien älyk­kyys­osa­mää­ris­tä: poh­din­ta­ni tulo­jen ja älyk­kyys­osa­mää­rien kor­re­laa­tiois­ta suh­tees­sa Trum­pin ja Clin­to­nin äänes­tä­jiin oli­vat enem­män kär­je­käs vas­taus väit­tei­siin tyh­mis­tä Trum­pin äänes­tä­jis­tä kuin vaka­vas­ti otet­ta­va väi­te Trum­pin äänes­tä­jien sel­väs­tä älyk­kyym­myy­des­tä. Näis­sä vaa­leis­sa saat­toi tosi­aan olla älyn siir­ty­mää republi­kaa­neis­ta dema­rei­hin. Jois­sain tut­ki­muk­sis­sa on lisäk­si väi­tet­ty libe­raa­lien ole­van älyk­kääm­piä kuin kon­ser­va­tii­vien, joten ei pelk­kien tulo­jen perus­teel­la voi tie­ten­kään tode­ta Trum­pin äänes­tä­jien ole­van älyk­kääm­piä. Mut­ta kyl­lä kes­ki­tu­lot uskoak­se­ni sen todis­ta­vat, ettei­vät Trum­pin äänes­tä­jät toden­nä­köi­ses­ti ole kovin pal­jon tyh­mem­piä­kään kuin keskivertodemokraatit.

  Suo­meen vedet­ty­nä, aiem­min lin­kit­tä­mäs­sä­ni äänes­tä­jä­tut­ki­muk­ses­sa tut­kit­tiin myös äänes­tä­jien vaa­li­kes­kus­te­lu­jen seu­ran­taa. Äänes­tä­jien pereh­ty­mi­ses­sä vaa­lei­hin en havain­nut mer­kit­tä­viä ero­ja puo­lueit­tain tai vas-oik-akse­lil­la. Vasem­mis­ton kes­ki­mää­rin nuo­rem­mat kan­nat­ta­jat seu­ra­si­vat enem­män val­ta­me­dias­ta ja netis­tä, oikeis­to enem­män tv:stä (muis­taak­se­ni), mut­ta yhteen­sä kar­keas­ti saman ver­ran. Aina­kin yri­tys­tä pereh­tyä asioi­hin oli siis kai­kil­la lai­doil­la eli per­suus (=popu­lis­mi) ei seli­ty myös­kään sil­lä, ettei edes yrit­täi­si ottaa asiois­ta selvää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 213. Lii­an van­ha:
  Ja sekin on har­haa, että teol­li­suus pake­ni­si Kii­naan. Siel­lä­kin teol­li­suu­den töis­sä oli eni­ten väkeä 90-luvun puolivälissä.

  Auto­maa­tio syö enietn työ­paik­ko­ja eli työ­pai­kat muut­ta­vat Taivaaseen

  Kii­nan osal­ta väi­tän tuo­ta har­hak­si, siel­lä on teol­li­suus­töi­den mää­rä kas­va­nut vii­me vuo­siin asti, mut­ta nyt läh­te­nyt mah­dol­li­ses­ti las­kuun. Kai­ve­lin tilas­to­ja esiin näh­tyä­ni väit­tee­si ensim­mäi­sen ker­ran, link­kiä ei nyt enää ole käsil­lä. Pal­ve­lusek­to­rin suh­teel­li­nen osuus on Kii­nas­sa saat­ta­nut olla kas­vus­sa vuo­des­ta 1995 asti, mut­ta maa­ta­lou­den, eikä teol­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la. Abso­luut­ti­ses­ti työ­voi­man mää­rä Kii­nas­sa on kui­ten­kin kas­va­nut rei­lus­ti vii­meis­ten 20 vuo­den aikana.

  Eli kyl­lä ne työt Kii­naan­kin meni­vät, mut­ta tur­ha toi­voa nii­den mer­kit­tä­väs­sä mää­rin palaa­van, vaik­ka Kii­na sul­jet­tai­siin, sil­lä teh­taat vaa­ti­vat tule­vai­suu­des­sa yhä vähem­män työvoimaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 214. trum­pe­tis­ti:Hie­noa muu­ten, että maa­il­man ykkös­vir­kaan valit­tu mies nyt toi­tot­taa suu­reen ääneen toi­mit­ta­jien epä­luo­tet­ta­vuut­ta, sen luu­li­si saa­van yhä useam­man sil­mät aukea­maan, min­kä joh­dos­ta taas median on pak­ko muut­tua rehel­li­sek­si ja ammat­ti­tai­toi­sek­si, jos halu­aa selvitä.

  Trump voit­ti vaa­lit valeh­te­le­mal­la ja syyt­tä­mäl­lä nor­maa­li medi­aa valeh­te­lus­ta ja sii­nä sivus­sa trum­pi­lai­nen vale­me­dia paik­ka­si aukon. 

  Ja siten lopul­ta sinus­ta tämä kaik­ki toi­mii hyvä­nä oppi­na sii­tä, että pitäi­si olla rehellinen? 

  Tapio
  “ettei Trump ei koros­ta uskon­no­li­suu­den tms. mer­ki­tys­tä yhteiskunnalle.”

  1900-luvun pahim­mis­ta tyran­neis­ta yksi­kään ei ole koros­ta­nut uskon­nol­li­suu­den mer­ki­tys­tä (Sta­lin, Hit­ler, Mao ja Pol Pot)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 215. trum­pe­tis­ti:
  Osa-aika­kon­ser­va­tii­vil­le tai­si jää­dä vie­lä vas­taa­mat­ta kun­nol­la äänes­tä­jien älyk­kyys­osa­mää­ris­tä: poh­din­ta­ni tulo­jen ja älyk­kyys­osa­mää­rien kor­re­laa­tiois­ta suh­tees­sa Trum­pin ja Clin­to­nin äänes­tä­jiin oli­vat enem­män kär­je­käs vas­taus väit­tei­siin tyh­mis­tä Trum­pin äänes­tä­jis­tä kuin vaka­vas­ti otet­ta­va väi­te Trum­pin äänes­tä­jien sel­väs­tä älyk­kyym­myy­des­tä. Näis­sä vaa­leis­sa saat­toi tosi­aan olla älyn siir­ty­mää republi­kaa­neis­ta dema­rei­hin. Jois­sain tut­ki­muk­sis­sa on lisäk­si väi­tet­ty libe­raa­lien ole­van älyk­kääm­piä kuin kon­ser­va­tii­vien, joten ei pelk­kien tulo­jen perus­teel­la voi tie­ten­kään tode­ta Trum­pin äänes­tä­jien ole­van älykkäämpiä. 

  En tie­dä, kuin­ka jär­ke­vä mit­ta­ri älyk­kyys­osa­mää­rä on täs­sä sil­le, mis­tä puhu­taan “tyh­myy­te­nä”. Iso osa käsi­tel­tä­vis­tä asiois­ta ei vaa­di mitään hir­vit­tä­vän suur­ta kykyä loo­gi­seen ajat­te­luun, mitä älyk­kyys­osa­mää­rä mit­taa, vaan mer­kit­tä­väm­mäk­si teki­jäk­si sen suh­teen, onko jon­kun ehdok­kaan äänes­tä­mi­nen “tyh­mää” vai “fik­sua” tulee minus­ta ennem­min­kin se, mihin tie­toi­hin perus­tuu se, mik­si ketä­kin ehdo­kas­ta tuetaan.

  Esi­mer­kik­si tut­ki­mus­ten mukaan 43% republi­kaa­ni­ää­nes­tä­jis­tä uskoo edel­leen, että Oba­ma on mus­li­mi (demo­kraa­teis­ta tähän uskoo 15%) ja 34%, ettei hän ole lail­li­nen USA:n kan­sa­lai­nen (vain 7% demo­kraa­teis­ta uskoo tähän). 51% republi­kaa­neis­ta uskoo, että ame­rik­ka­lai­set löy­si­vät Ira­kis­ta aktii­vi­sen jouk­ko­tu­hoa­seoh­jel­man. jne. 

  Onko vas­taa­via päi­vän­sel­viä fak­to­ja, jot­ka demokraateilla/liberaaleilla on pielessä? 

  Jos noin suu­ri osa republi­kaa­ni­ää­nes­tä­jis­tä uskoo sii­hen, että syy Ira­kin sodan aloit­ta­mi­sel­le oli täy­sin oikeu­tet­tu (kos­ka Sad­da­mil­la oli käyn­nis­sä jouk­ko­tu­hoa­seoh­jel­ma), niin miten voi aja­tel­la, että nämä äänes­tä­jät kos­kaan tuli­si­vat sii­hen joh­to­pää­tök­seen, että sota oli moraa­li­ses­ti vää­rin? Näin, vaik­ka he oli­si­vat loo­gi­sel­ta päät­te­ly­ky­vyl­tään oli­si­vat kuin­ka hyviä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 216. Sylt­ty: Trump voit­ti vaa­lit valeh­te­le­mal­la ja syyt­tä­mäl­lä nor­maa­li medi­aa valeh­te­lus­ta ja sii­nä sivus­sa trum­pi­lai­nen vale­me­dia paik­ka­si aukon. 

  Ja siten lopul­ta sinus­ta tämä kaik­ki toi­mii hyvä­nä oppi­na sii­tä, että pitäi­si olla rehellinen? 

  Tapio
  “ettei Trump ei koros­ta uskon­no­li­suu­den tms. mer­ki­tys­tä yhteiskunnalle.”

  1900-luvun pahim­mis­ta tyran­neis­ta yksi­kään ei ole koros­ta­nut uskon­nol­li­suu­den mer­ki­tys­tä (Sta­lin, Hit­ler, Mao ja Pol Pot)

  Ilmai­sin “uskon­nol­li­suus tms.” puut­teel­li­ses­ti. Parem­pi ilmaus oli­si: “Tai­pu­mus mys­tis­ten ja/tai irra­tio­naa­lis­ten asioi­den korostamiseen.”

  No, onhan Trum­pil­la­kin vah­va usko rahaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 217. trum­pe­tis­ti: Ehkä tähän liit­tyy myös ihmi­sen psy­ko­lo­gia; luki­ja sui­vaan­tuu yksit­täi­sis­tä­kin omaa maa­il­man­ku­vaan­sa uhkaa­vis­ta jutuis­ta ja lait­taa leh­den kat­kol­le. Leh­ti ei siis voi olla neut­raa­li, sil­lä neut­raa­li uuti­soin­ti ennen pit­kää suu­tut­taa molem­mat / kaik­ki hei­mot ja suut­tu­mus 20%:iin jutuis­ta jää luki­jal­le tär­keäm­mäk­si kuin tyy­ty­väi­syys 80%:iin jutuista.

  Hyväk­syn sen, että omaa maa­il­man­ku­vaa vas­taan ole­va kolum­nien ja mui­den mie­li­pi­de­kir­joi­tus­ten luke­mi­nen voi saa­da kat­kol­le sen, viit­sii­kö leh­teä enää tila­ta, mut­ta mik­si näin teki­si omaa maa­il­man­ku­vaa vas­taan ole­va uuti­soin­ti. Minä en aina­kaan ole lain­kaan kiin­nos­tu­nut sii­tä, että omaa maa­il­man­ku­vaa­ni vas­taan ole­vat uuti­set pimi­te­tään minul­ta. Uuti­set­han ovat ennen kaik­kea fak­to­ja sii­tä, miten asiat ovat, kun taas kolum­nit otta­vat yleen­sä kan­taa sii­hen, miten nii­den pitäi­si olla. 

  Joko mek­si­ko­lai­set ovat pää­osin rais­kaa­jia ja mur­haa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Aina­kaan minul­la ei ole mitään eri­tyi­siä into­hi­mo­ja sii­hen, että he ovat tai eivät ole, vaan toi­von, että käy­tös­sä­ni on mah­dol­li­sim­man oikea kuva sii­tä, ovat­ko he. Se on sit­ten toi­nen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäi­si teh­dä. Pitäi­si­kö raken­taa muu­ri vai teh­dä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vaih­te­le­vat. Jos seu­raa­ma­ni media tukee jotain sel­lais­ta rat­kai­sua, jos­ta itse en tyk­kää, niin en vält­tä­mät­tä ole kau­aa sen luki­ja, mut­ta itse sen kysy­myk­sen suh­teen, ovat­ko mek­si­ko­lai­set rais­kaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tu­nut vain tie­don oikeellisuudesta. 

  Uutis­ten suh­teen ehkä tie­don oikeel­li­suu­den sijaan ylei­sem­pää suut­tu­muk­sen aiheut­ta­mi­sen suh­teen on se, miten uuti­set vali­koi­daan. Jos uuti­set on koko ajan valit­tu yhden kan­nan tuke­mi­sek­si (sen sijaan, että koi­tet­tai­siin käyt­tää jotain tär­key­teen perus­tu­vaa filt­te­riä), niin vaik­ka ne eivät oli­si val­heel­li­sia, se, että jotain tär­kei­tä “vää­rää” kan­taa tuke­via uuti­sia jäte­tään uuti­soi­mat­ta, voi toki aiheut­taa suuttumusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 218. trum­pe­tis­ti: Kii­nan osal­ta väi­tän tuo­ta har­hak­si, siel­lä on teol­li­suus­töi­den mää­rä kas­va­nut vii­me vuo­siin asti, mut­ta nyt läh­te­nyt mah­dol­li­ses­ti las­kuun. Kai­ve­lin tilas­to­ja esiin näh­tyä­ni väit­tee­si ensim­mäi­sen ker­ran, link­kiä ei nyt enää ole käsillä. 

  Kai­ve­lin tilastoja.Valitettavasti nuo tuo­reim­mat oli­vat mak­sul­li­sia, mut­ta kyl­lä nois­ta van­hem­mis­ta­kin voi pää­tel­lä, että 90-luvun puo­li­vä­li oli huippuvuosi.Silloin oli n 126 mil­joo­naa teol­li­suus­työn­te­ki­jää, vuon­na 2006 enää n 106 miljoonaa

  Var­ma­na tuo tilas­toin­ti­kin on haas­te, mut­ta ei sekään var­maan kaa­du työ­voi­man puutteeseen

  http://www.heritage.org/~/media/images/reports/2010/b2476/b2476_chart8.ashx?w=400&h=628&as=1

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 219. Komp­paan Samu­lia tyhmyydessä:
  Jos syö syani­dia kun luu­lee sen ole­van ter­veel­lis­tä kos­ka netis­sä luki niin, niin se ei ilmei­ses­ti trum­pe­tis­tin mie­les­tä ole tyh­myyt­tä. Minus­ta, ja var­maan­kin suu­rim­mas­ta myös osas­ta Suo­men kan­sa­lai­sia, se on juu­ri­kin sitä, myös sii­nä tapauk­se­sa että syani­dia on syö­nyt polil­ta huip­puar­vo­sa­noil­la val­mis­tu­nut diplomi-insinööri. 

  Trum­pe­tis­tin mie­les­tä syani­din syö­mi­nen täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa ei voi olla tyh­mää, jos sitä syö äly­käs hen­ki­lö. Syö­jän ÄO osoit­taaa vain, että ate­ria­va­lin­nal­le on var­mas­ti­kin jokin erit­täin hyvä ja pai­na­va syy, esi­mer­kik­si pet­ty­mi­nen äitin teke­mään jou­lua­te­ri­aan. Ja jos syö syani­dia kun äiti tar­jo­si lii­an pit­kään uunis­sa ollut­ta kink­kua, se ei ole omaa tyh­myyt­tä vaan tie­ten­kin äidin vika. Tai oikeas­taan isän, kos­ka ei val­vo­nut äitin toi­min­taa keit­tiös­sä tar­peek­si tarkasti.

  ————

  Trum­pe­tis­ti on nyt vain hirt­täy­ty­nyt tähän yhteen sanaan kiin­ni ja puo­lus­taa omaa pilk­ku­aan, kos­ka hänen maa­il­man­ku­vaan ei mah­du aja­tus sii­tä, että trump­pia oli­si kan­na­tet­tu suo­ras­taan type­ril­lä perus­teil­la. Soi­nia mukael­len: “Se nyt vaan ei käy”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 220. Samu­li Saa­rel­ma: Hyväk­syn sen, että omaa maa­il­man­ku­vaa vas­taan ole­va kolum­nien ja mui­den mie­li­pi­de­kir­joi­tus­ten luke­mi­nen voi saa­da kat­kol­le sen, viit­sii­kö leh­teä enää tila­ta, mut­ta mik­si näin teki­si omaa maa­il­man­ku­vaa vas­taan ole­va uuti­soin­ti. Minä en aina­kaan ole lain­kaan kiin­nos­tu­nut sii­tä, että omaa maa­il­man­ku­vaa­ni vas­taan ole­vat uuti­set pimi­te­tään minul­ta. Uuti­set­han ovat ennen kaik­kea fak­to­ja sii­tä, miten asiat ovat, kun taas kolum­nit otta­vat yleen­sä kan­taa sii­hen, miten nii­den pitäi­si olla. 

  Joko mek­si­ko­lai­set ovat pää­osin rais­kaa­jia ja mur­haa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Aina­kaan minul­la ei ole mitään eri­tyi­siä into­hi­mo­ja sii­hen, että he ovat tai eivät ole, vaan toi­von, että käy­tös­sä­ni on mah­dol­li­sim­man oikea kuva sii­tä, ovat­ko he. Se on sit­ten toi­nen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäi­si teh­dä. Pitäi­si­kö raken­taa muu­ri vai teh­dä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vaih­te­le­vat. Jos seu­raa­ma­ni media tukee jotain sel­lais­ta rat­kai­sua, jos­ta itse en tyk­kää, niin en vält­tä­mät­tä ole kau­aa sen luki­ja, mut­ta itse sen kysy­myk­sen suh­teen, ovat­ko mek­si­ko­lai­set rais­kaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tu­nut vain tie­don oikeellisuudesta.

  Uutis­ten suh­teen ehkä tie­don oikeel­li­suu­den sijaan ylei­sem­pää suut­tu­muk­sen aiheut­ta­mi­sen suh­teen on se, miten uuti­set vali­koi­daan. Jos uuti­set on koko ajan valit­tu yhden kan­nan tuke­mi­sek­si (sen sijaan, että koi­tet­tai­siin käyt­tää jotain tär­key­teen perus­tu­vaa filt­te­riä), niin vaik­ka ne eivät oli­si val­heel­li­sia, se, että jotain tär­kei­tä “vää­rää” kan­taa tuke­via uuti­sia jäte­tään uuti­soi­mat­ta, voi toki aiheut­taa suuttumusta.

  No, itse en tain­nut eri­tel­lä uuti­sia, vaan käy­tin sanaa “jutut”, jot­ta mukaan tuli­si­vat myös kolumnit.
  Mut­ta hyvin tuos­sa luet­te­lit­kin nii­tä syi­tä suut­tua, lopet­taa tilaus ja heimoutua:

  - Leh­den oma sel­vä pää­kir­joi­tuk­sis­sa ja kolum­neis­sa ilmais­tu kanta.

  - Uuti­soin­nin pai­no­tus, vali­koin­ti. Samaa leh­teä kos­kien usein var­mas­ti ras­sen mie­les­tä niis­tä mek­si­ko­lais­ten(?) rais­kauk­sis­ta ei uuti­soi­da riit­tä­väs­ti ja syyl­lis­ten taus­to­ja pimi­te­tään, suva­kin mie­les­tä taas uuti­soi­daan lii­ka­kin ja lii­an sel­väs­ti mek­si­ko­lai­suus esiintuoden.
  Sama leh­ti siis voi saa­da molem­pien hei­mo­jen vihat nis­kaan­sa, jos pyr­kii ole­maan objek­tii­vi­sel­la, neut­raa­lil­la kes­ki­tiel­lä (kuvi­tel­laan aina­kin täs­sä esi­mer­kis­sä leh­den sen aidos­ti löytäneen).
  Nykyi­ses­sä molem­min­puo­li­sen vihan­kyl­vön maa­il­mas­sa väi­tän, että ihmi­set jakau­tu­vat lähel­le ääri­päi­tä, sil­lä kes­kel­lä on kaik­kein ras­kain­ta olla, sii­nä kun saa molem­pien lai­to­jen syy­tök­set niskaansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 221. Lii­an van­ha: Kai­ve­lin tilastoja.Valitettavasti nuo tuo­reim­mat oli­vat mak­sul­li­sia, mut­ta kyl­lä nois­ta van­hem­mis­ta­kin voi pää­tel­lä, että 90-luvun puo­li­vä­li oli huippuvuosi.Silloin oli n 126 mil­joo­naa teol­li­suus­työn­te­ki­jää, vuon­na 2006 enään 106 miljoonaa

  Var­ma­na tuo tilas­toin­ti­kin on haas­te, mut­ta ei sekään var­maan kaa­du työ­voi­man puutteeseen

  En tie­dä kato­si­ko ensim­mäi­nen vas­tauk­se­ni bit­tia­va­ruu­teen, mut­ta googlai­lul­la tuol­le 90-luvun teol­li­suus­työ­paik­ko­jen hui­pul­le löy­tyi seli­tyk­sek­si se, että sil­loi­set teol­li­suus­työt oli­vat kom­mu­nis­ti­sia päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja, jot­ka siis työl­lis­ti­vät pal­jon tulok­ses­ta viis. Ne eivät siis olleet ihan ver­tai­lu­kel­poi­sia sit­tem­min työl­lis­tä­nei­den glo­baa­lis­sa kil­pai­lus­sa muka­na ollei­den teh­tai­den kans­sa. Työl­lis­tä­mi­sen stan­dar­dit muut­tui­vat. Sik­si esi­mer­kik­si Maa­il­man­pan­kin tilas­tos­sa kii­na­lai­sen teol­li­suus­työ­voi­man mää­rä oli poh­ja­lu­vuis­saan vuon­na 2001, mut­ta läh­ti sii­tä jäl­keen nousuun ja huip­pu saa­vu­tet­tiin n.2011–2012, sii­tä on tul­tu alas n.1%, 29,3%:iin koko työvoimasta.

  Statista.com:in kaut­ta löy­tyi myös hyvää tie­toa, jos­sa näkyi teol­li­suus­työ­paik­ko­jen kas­vu vuo­den 2005 jälkeen.

  Sii­tä olen kyl­lä samaa miel­tä, että eivät teol­li­suus­työt toden­nä­köi­ses­ti enää Kii­nas­sa­kaan kas­va. Osit­tain­han nii­tä vie­lä voi­si ehtiä saa­maan takai­sin, mut­ta aika lyhy­tai­kai­nen ilo se oli­si ennen kuin auto­ma­ti­saa­tio vie loputkin.
  Osak­si Kii­na kyl­lä nyt kokee samaa kuin itse teki län­si­mail­le, eli hal­vem­mat maat, kuten Viet­nam otta­vat osan­sa työllisyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 222. tcrown: Kos­ka kog­ni­tii­vi­nen dis­so­nans­si tekee kipeää.

  Niin tekee ham­paan poraa­mi­nen­kin, mut­ta sil­ti käym­me ham­mas­lää­kä­ris­sä kor­jaut­ta­mas­sa reiät hampaista. 

  Point­ti: Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä enem­män kipe­ää tekee se, että uskoo uuti­siin, jot­ka anta­vat vää­rän kuvan todel­li­suu­des­ta, vaik­ka lyhyel­lä täh­täi­mel­lä ehkä enem­män sat­tuu­kin se, että pitää tun­nus­taa itsel­leen olleen­sa vää­räs­sä jon­kun asian suhteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 223. Samu­li Saa­rel­ma:
  Onko vas­taa­via päi­vän­sel­viä fak­to­ja, jot­ka demokraateilla/liberaaleilla on pielessä? 

  En nyt läh­ti­si poi­mi­maan yksit­täi­siä kysy­myk­siä, joten googlai­lin laa­jem­paa tut­ki­mus­ta aiheesta.

  Republicans fare subs­tan­tial­ly bet­ter than Democ­rats on seve­ral ques­tions in the sur­vey, as is typical­ly the case in sur­veys about poli­tical know­led­ge. The lar­gest gaps are in awa­re­ness of which par­ty is more sup­por­ti­ve of reducing the size and sco­pe of the fede­ral govern­ment (30 points) and which par­ty is more con­ser­va­ti­ve (28 points).”

  http://www.people-press.org/2012/04/11/what-the-public-knows-about-the-political-parties/

  Syl­tyl­le voin sen ver­ran antaa perik­si, että tot­ta kai Trum­pia äänes­ti­vät monet, var­maan kym­me­net mil­joo­nat, tie­tä­mät­tö­mät type­ryk­set. Mut­ta niin äänes­ti Clintoniakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 224. Sylt­ty: Trum­pe­tis­ti on nyt vain hirt­täy­ty­nyt tähän yhteen sanaan kiin­ni ja puo­lus­taa omaa pilk­ku­aan, kos­ka hänen maa­il­man­ku­vaan ei mah­du aja­tus sii­tä, että trump­pia oli­si kan­na­tet­tu suo­ras­taan type­ril­lä perusteilla.

  Juu­ri näin ja lisäi­sin tähän sen, että val­ta­me­dia ei aut­ta­nut tämän osoit­ta­mi­ses­sa juu­ri lain­kaan. Val­ta­me­dia kes­kit­tyi kai­ken­lai­seen sivu­hömp­pään, kuten sii­hen, ettei Trump ollut “pre­si­den­til­li­nen”, kun sanoi sitä tai tätä, kun sen oli­si sen sijaan pitä­nyt yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ana­ly­soi­da sitä, mitä Trump oikeas­ti on sano­nut teke­vän­sä, jos tulee pre­si­den­tik­si. Ja tie­ten­kin Clin­to­nin kam­pan­ja moka­si täs­sä ihan samas­sa asiassa. 

  Ne type­rät Trum­pin hei­tot (kiroi­lu, mis­sin kut­su­mi­nen läs­kik­si, san­ka­ri­vain­ajan mus­li­miäi­din louk­kaa­mi­nen, “grab them by the pus­sy”, jne.) kan­sa on val­mis kat­so­maan sor­mien välis­tä, kos­ka näil­lä asioil­la oli heil­le lop­pu­jen lopuk­si aika vähän väliä sen suh­teen, miten pre­si­dent­ti vai­kut­taa kon­kreet­ti­ses­ti hei­dän elä­mään­sä. Mut­ta lais­koil­le toi­mit­ta­jil­le nämä oli­vat help­po­ja kir­joit­te­luai­hei­ta. Sen kun vaan pöy­ris­te­li sitä, mitä Trump nyt oli sat­tu­nut sanomaan. 

  Jos media sen sijaan oli­si pysy­nyt asia­kan­nal­la ja pitä­nyt kan­san tie­toi­se­na, mitä Trump on oikeas­ti sano­nut teke­vän­sä, jos tulee vali­tuk­si. Mitä mus­li­mien totaa­li­nen maa­han­tu­lo­kiel­to tar­koit­taa ja miten se on mah­dol­lis­ta edes toteut­taa, miten pal­jon 55 jal­kaa kor­kean muu­rin ete­lä­ra­jal­le raken­ta­mi­nen mak­saa ja miten pal­jon se aut­taa lait­to­man maa­han­tu­lon pysäyt­tä­mi­ses­sä, mitä sota­ri­kok­sia Trump on luvan­nut teh­dä, mitä Trum­pin vero-ohjel­ma tar­koit­taa USA:n val­tiol­le ja veron­mak­sa­jil­le. Ja sit­ten vie­lä vai­keam­pi­na vään­tää rau­ta­lan­gas­ta, mikä on TPP ja mik­si se on hyvä/huono taval­li­sil­le ame­rik­ka­lai­sil­le, tai mitä Oba­maca­ren pur­ka­mi­nen tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä ihmis­ten ter­vey­den­huol­lol­le. Mut­ta nämä oli­si­vat vaa­ti­neet pal­jon enem­män työ­tä, eivät­kä oli­si tuot­ta­neet yhtä raflaa­via otsi­koi­ta, joten voi arva­ta, kum­man tien toi­mit­ta­jat valitsivat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 225. Sylt­ty: Demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio voi kui­ten­kin hävi­tä itsel­leen, mikä­li pääs­tää val­taan ei-demo­kraa­tit, kuten Unka­ris­sa on käy­nyt. Trump ei kun­nioi­ta pät­kää­kään lake­ja eikä hän­tä kiin­nos­ta demo­kra­tia sen­kään vertaa. 

  Demo­kraat­ti­nen oikeus­val­tio voi hävi­tä myös anta­mal­la vahin­gos­sa jon­kun ulko­puo­li­sen päät­tää kuka val­taan nousee. Täs­sä vetoo­muk­ses­sa Ron Rivest kir­joit­taa pape­ri­ään­ten käsin­las­ken­nan puo­les­ta niis­sä osa­val­tiois­sa jois­sa se on vie­lä mah­dol­lis­ta — 25% äänes­tys­ko­neis­ta ei edes ole jät­tä­nyt pape­ri­to­dis­tet­ta eikä tar­kis­tus enää ole mahdollista.

  Ron Rivest on ‘R’ kir­jain­ly­hen­tees­sä RSA, mikä alaa tun­te­vil­le ker­too pal­jon. Ja vaik­ka on täy­sin mah­dol­lis­ta että Trump voit­ti rehel­li­ses­ti (jos jäte­tään disin­for­maa­tiol­la rat­sas­ta­mi­nen ja mil­joo­nien vähem­mis­töön kuu­lu­vien äänes­tä­mi­sen vai­keut­ta­mi­nen ja par muu­ta seik­kaa pois), on täy­sin sel­vää että vaa­lit ovat ilmei­nen kyber­so­dan­käyn­nin maa­li­tau­lu, min­kä vuok­si tar­kis­tus on paikallaan.

  Pape­ri­ää­nis­sä on se hyvä puo­li että ne eivät katoa uur­nas­ta itsek­seen, eivät tee uur­nas­sa kopio­ta itses­tään omia aiko­jaan ja var­si­kin se hyvä puo­li että rivi­ää­nes­tä­jä pih­ti­pu­taan mum­moa myö­ten ymmär­tää kuin­ka jär­jes­tel­mä toi­mii. Lai­ta­pa äänes­tä­jä pai­na­maan nap­pia jos­sain elekt­ro­ni­ses­sa äänes­tys­sys­tee­mis­sä, ja hän jou­tuu vain luot­ta­maan jon­kun koo­da­rin hyvän­tah­toi­suu­teen (ynnä audi­toi­jien kykyyn tar­kis­taa veh­keen toi­min­ta) sii­nä että napin­pai­nal­lus tosi­aan rekis­te­röi­tyy ehdok­kaan taak­se sil­lä taval­la kuin koo­da­ri väit­tää. Säh­köi­sen äänes­tyk­sen vai­keu­det oli­vat yksi hyvä argu­ment­ti jat­ku­van äänioi­keu­den jär­jes­tel­mää vas­taan. Sama ymmär­ret­tä­vyy­den vaa­ti­mus muu­ten kos­kee usei­ta vim­pai­mia johon lop­pu­käyt­tä­jä jou­tuu luottamaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 226. Samu­li Saa­rel­ma:

  Joko mek­si­ko­lai­set ovat pää­osin rais­kaa­jia ja mur­haa­jia, kuten Trump sanoi, tai he eivät ole. Aina­kaan minul­la ei ole mitään eri­tyi­siä into­hi­mo­ja sii­hen, että he ovat tai eivät ole, vaan toi­von, että käy­tös­sä­ni on mah­dol­li­sim­man oikea kuva sii­tä, ovat­ko he. Se on sit­ten toi­nen jut­tu, mitä asian suh­teen pitäi­si teh­dä. Pitäi­si­kö raken­taa muu­ri vai teh­dä jotain muu­ta, ja tämän suh­teen var­maan kan­nat vaih­te­le­vat. Jos seu­raa­ma­ni media tukee jotain sel­lais­ta rat­kai­sua, jos­ta itse en tyk­kää, niin en vält­tä­mät­tä ole kau­aa sen luki­ja, mut­ta itse sen kysy­myk­sen suh­teen, ovat­ko mek­si­ko­lai­set rais­kaa­jia vai eivät, olen kiin­nos­tu­nut vain tie­don oikeellisuudesta.

  Kat­so­taan­pa mitä Trump oikeas­ti sanoi:

  “When Mexico sends its people, they’re not sen­ding their best. They’re not sen­ding you. They’re not sen­ding you. They’re sen­ding people that have lots of problems, and they’re brin­ging tho­se problems with us. They’re brin­ging drugs. They’re brin­ging cri­me. They’re rapists. And some, I assu­me, are good people.”

  Tuos­sa ei sano­ta “pää­osin” tai siis sama englanniksi. 

  Se täs­sä ihme­tyt­tää eni­ten, että vaa­li­pu­heet vie­lä täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­te­lu nyt vain on aika huo­no idea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 227. Samu­li Saa­rel­ma:
  Point­ti: Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä enem­män kipe­ää tekee se, että uskoo uuti­siin, jot­ka anta­vat vää­rän kuvan todel­li­suu­des­ta, vaik­ka lyhyel­lä täh­täi­mel­lä ehkä enem­män sat­tuu­kin se, että pitää tun­nus­taa itsel­leen olleen­sa vää­räs­sä jon­kun asian suhteen.

  Niin var­maan, mut­ta suu­ri osa kan­sas­ta vält­tää sil­ti lyhy­tai­kais­ta kipua ja sul­kee sil­män­sä ennak­ko-ole­tuk­sien­sa vas­tai­sel­ta tiedolta.

  Toi­saal­ta pidem­män täh­täi­men ereh­ty­mi­sen aiheut­ta­man kivun käsit­te­lys­sä­kin ihmi­set ovat tai­ta­via; äsket­täin näin kuin­ka eräs van­ha tais­to­lai­nen sanoi kuin­ka “70-luvul­la kaik­ki fik­suim­mat ja par­haat tyy­pit oli­vat kom­mu­nis­te­ja, eikä kukaan ymmär­tä­nyt ajat­te­lun­sa virhettä”.
  Siis tämä­kin van­ha kom­mu­nis­ti oikeas­taan oli oikeas­sa tai jos oli­kin vää­räs­sä, niin oli sitä yhdes­sä älyk­käim­pien ja moraa­li­sim­pien hyvien tyyp­pien kans­sa. Sil­lä ker­taa tyh­mät ja pahat vaan sat­tui­vat ole­maan oikeas­sa, mut­ta ei sitä vie­lä 70-luvul­la voi­nut nähdä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 228. ano­nil­li: Kuu­lem­ma pro­sent­ti muut­tuu, jos fak­til­li­ses­ti oikein vas­taa­mi­ses­ta saa pal­kin­non. Ahneus voit­taa rasismin.

  Joo, se oli mai­nio tut­ki­mus. Muis­taak­se­ni tuo väi­te Oba­man uskon­nos­ta ei ollut ainoa tes­tat­tu väite.

  Osa taval­li­sis­ta ihmi­sis­tä valeh­te­lee siis tie­toi­ses­ti, mut­ta muut­taa kan­taan­sa jo muu­ta­man dol­la­rin täh­den. Sii­nä­pä haas­tet­ta gallupisteille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 229. Samu­li Saa­rel­ma: Point­ti: Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä enem­män kipe­ää tekee se, että uskoo uuti­siin, jot­ka anta­vat vää­rän kuvan todel­li­suu­des­ta, vaik­ka lyhyel­lä täh­täi­mel­lä ehkä enem­män sat­tuu­kin se, että pitää tun­nus­taa itsel­leen olleen­sa vää­räs­sä jon­kun asian suhteen.

  Tot­ta­kai. Mut­ta ei kai kukaan sel­vä­päi­nen kuvit­te­le, että ihmi­set käyt­täy­tyi­si­vät ratio­naa­li­ses­ti mil­lään mie­lek­kääl­lä ratio­naa­li­suu­den määritelmällä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 230. Täs­sä on artik­ke­li valeuutisista:

  We Trac­ked Down A Fake-News Crea­tor In The Suburbs. Here’s What We Learned

  And it was one of them who wro­te the sto­ry in the Den­ver Guar­dian that an FBI agent who lea­ked Clin­ton emails was kil­led. Coler says that over 10 days the site got 1.6 mil­lion views. He says sto­ries like this work because they fit into exis­ting right-wing cons­pi­racy theories.

  The people wan­ted to hear this,” he says. “So all it took was to wri­te that sto­ry. Eve­ryt­hing about it was fic­tio­nal: the town, the people, the she­riff, the FBI guy.”

  We’­ve tried to do simi­lar things to libe­rals. It just has never wor­ked, it never takes off. You’ll get debun­ked wit­hin the first two com­ments and then the who­le thing just kind of fizz­les out.”

  http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-covert-fake-news-operation-in-the-suburbs?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social

  ano­nil­li
  “Kuu­lem­ma pro­sent­ti muut­tuu, jos fak­til­li­ses­ti oikein vas­taa­mi­ses­ta saa pal­kin­non. Ahneus voit­taa rasismin.”

  Var­mas­ti näin, mut­ta tuos­sa on nopeas­ti aja­tel­tu­na kak­si vaihtoehtoa:
  1) Ihmi­set vas­taa­vat miten vas­taa­vat, vaik­ka tie­tä­vät vas­tauk­sen epä­to­dek­si, kos­ka vas­tauk­sel­la osoi­te­taan hei­moon kuu­lu­mis­ta ja se kuu­luu asiaan.

  2) ihmi­set vas­taa­vat pal­kinn­non mukaan oikein, kos­ka arvaa­vat mitä kysy­jä hakee, vaik­kei itse oli­si samaa miel­tä. Krea­tio­nis­ti var­mas­ti tie­tää, että “muuu­ta­ma tuhat vuot­ta” on kysy­jän mie­les­tä aivan var­mas­ti vää­rä vastaus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 231. Ano­ny­mous: Se täs­sä ihme­tyt­tää eni­ten, että vaa­li­pu­heet vie­lä täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ote­taan todesta. 

  Trump on suun­ni­tel­lut pre­si­dent­tiyt­tään vähin­tään pari­kym­men­tä vuot­ta ja osal­lis­tu­nut alku­kar­sin­toi­hin­kin. Pidän suht’ var­ma­na — ja toi­vot­ta­va­na — että hän loi stra­te­gian­sa täy­sin oppor­tu­nis­ti­ses­ti: teh­dään se, mikä toi­mii, ja puhu­taan niin, että kan­nat­ta­jia tulee var­si­nai­sis­ta mie­li­pi­teis­tä ja aiko­mu­ki­sis­ta huolimatta.

  Luul­ta­vas­ti hän arvioi — var­mas­ti täy­sin oikein — että vain niin hän pää­see teke­män Ame­ri­kas­ta taas suuren.

  Toi­vot­ta­vaa tämä on sik­si, että se toi­nen vaih­toeh­to tar­koit­tai­si, että hän on koko­lail­la kah­jo ja se on tie­tys­ti vie­lä huo­nom­pi vaihtoehto. 

  Lisäk­si hän on ilmoit­ta­nut halua­van­sa olla arvaa­ma­ton. Samaan tapaan kuin Putin ja monet muut toim­jat nyt ja men­nei­syy­des­sä. Tosin tämä on var­maan­kin vain oppor­tu­nis­min sivutuote.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 232. Ano­ny­mous: Se täs­sä ihme­tyt­tää eni­ten, että vaa­li­pu­heet vie­lä täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­te­lu nyt vain on aika huo­no idea. 

  On hel­ve­tin ongel­mal­lis­ta, jos vaa­li­pu­hei­ta ei sai­si ottaa todes­ta, kos­ka sil­loin­han ei ole ole­mas­sa mitään asia­pe­rus­tet­ta, jon­ka mukaan voi­si äänes­tää, kos­ka ei ole mah­dol­li­suut­ta etu­kä­teen tie­tää, mitä ehdo­kas aikoo teh­dä tai kuin­ka hän aikoo luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä käyttäytyä.

  Suo­mes­sa­han ei oikeas­taan perus­tus­lain mukaan pitäi­si pääs­tä minis­te­rik­si, jos valeh­te­lee vaa­leis­sa. Sovel­le­taan­ko tätä? Oli­si nimit­täin hie­noa, jos täs­tä oikeas­ti käryäi­si joku ja sit­ten len­täi­si pihal­le, — siis sii­nä mie­les­sä, että kysees­sä ei aina­kaan sil­loin oli­si kuol­lut kirjain.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 233. Ano­ny­mous: Kat­so­taan­pa mitä Trump oikeas­ti sanoi:

  “When Mexico sends its people, they’re not sen­ding their best. They’re not sen­ding you. They’re not sen­ding you. They’re sen­ding people that have lots of problems, and they’re brin­ging tho­se problems with us. They’re brin­ging drugs. They’re brin­ging cri­me. They’re rapists. And some, I assu­me, are good people.”

  Tuos­sa ei sano­ta “pää­osin” tai siis sama englanniksi.

  Siis juu­ri tuo kuva­han sii­nä anne­taan. Mek­si­ko lähet­tää näi­tä ja näi­tä paho­ja, mut­ta on siel­lä jotain hyviä­kin jou­kos­sa. Eli lyhen­net­ty­nä, Mek­si­ko lähet­tää pää­osin pahoja. 

  Tie­ten­kin toi­nen koh­ta, mihin tuos­sa media oli­si voi­nut puut­tua, on tuo lähet­tää (“send”), jos­ta saa sen kuvan, että mek­si­kon kan­sa toi­mii jon­kin­lai­se­na kol­lek­tii­vi­na, joka päät­tää, ket­kä USA:han läh­te­vät. Näin ei tie­ten­kään ole, vaan läh­ti­jät teke­vät pää­tök­set pää­osin omi­na hen­ki­lö­koh­tai­si­na päätöksinään. 

  Sama reto­riik­ka näkyy muu­ten mus­li­mi­mais­ta Euroop­paan suun­tau­tu­vas­ta muut­to­liik­kees­tä kes­kus­tel­taes­sa. Joko tp-haki­joi­ta “raa­ha­taan” Suo­meen (toi­mi­joi­na suo­ma­lai­set “hyvik­set”) tai sit­ten mus­li­mi­maat “lähet­tä­vät” Euroop­paan ter­ro­ris­tin­sa ja muut kon­nan­sa, vaik­ka täs­sä­kin on kyse pää­osin sii­tä, että ihmi­set omin hen­ki­lö­koh­tai­sin pää­tök­sin pää­ty­vät sii­hen, että pyr­ki­vät Euroop­paan. Tämä ei tie­ten­kään vie­lä tar­koi­ta, että heil­lä jokai­sel­la oli­si puh­taat jau­hot pus­sis­sa (siis eten­kään sen suh­teen, että olsii­vat aito­ja pako­lai­sia, eivät­kä vain elin­ta­son peräs­sä muut­ta­jia), mut­ta kon­no­taa­tio on joka tapauk­ses­sa eri puhut­taes­sa jos­tain kol­lek­tii­vi­ses­ta suun­ni­tel­mal­li­ses­ta toi­min­nas­ta ver­rat­tu­na yksi­lö­jen päätöksiin. 

  Se täs­sä ihme­tyt­tää eni­ten, että vaa­li­pu­heet vie­lä täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ote­taan todes­ta. Ja joko-tai ‑ajat­te­lu nyt vain on aika huo­no idea. 

  Hmm, miten polii­tik­ko­jen vaa­li­pu­hei­siin sit­ten pitäi­si suh­tau­tua? Jos yksi polii­tik­ko lupaa puhees­saan teh­dä X ja toi­nen sanoo ei‑X, niin eikö jär­ke­vää ole läh­teä sii­tä olet­ta­muk­ses­ta, että sen ensim­mäi­sen polii­ti­kon valit­se­mal­la X toteu­tuu aina­kin toden­nä­köi­sem­min kuin jäl­kim­mäi­sen valitsemalla. 

  Toki juu­ri Trum­pin koh­dal­la moni lupaus on jo ehti­nyt muut­tua sit­ten vaa­li­päi­vän. Omal­ta kan­nal­ta­ni muu­tok­set ovat pää­osin olleet oike­aan suun­taan (eli hän on muut­ta­nut kan­taan­sa juu­ri sii­hen suun­taan, mikä minun kan­ta­ni asioi­hin oli ennen vaa­le­ja ja pois päin sii­tä, mitä Trum­pia kan­nat­ta­vat tun­tui­vat halua­van). Eli minun koh­dal­la­ni on vain ollut hyvä, että Trump ei ole pitä­nyt vaa­li­pu­hei­taan, mut­ta Trum­pin kan­nat­ta­jien koh­dal­la ei vält­tä­mät­tä näin ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Saman­lai­seen trump­mai­seen vaa­li­pe­tok­seen sor­tui aika­naan myös Jan Vapaa­vuo­ri, joka vaa­li­ko­nees­sa lupa­si olla type­rä ääliö, mut­ta käy­tän­nös­sä oli ihan kel­po päät­tä­jä. Type­rät ääliöt kat­soi­vat syys­tä tul­leen­sa petetyiksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 234. Mik­ko Kivi­ran­ta: Lai­ta­pa äänes­tä­jä pai­na­maan nap­pia jos­sain elekt­ro­ni­ses­sa äänes­tys­sys­tee­mis­sä, ja hän jou­tuu vain luot­ta­maan jon­kun koo­da­rin hyvän­tah­toi­suu­teen (ynnä audi­toi­jien kykyyn tar­kis­taa veh­keen toi­min­ta) sii­nä että napin­pai­nal­lus tosi­aan rekis­te­röi­tyy ehdok­kaan taak­se sil­lä taval­la kuin koo­da­ri väittää.

  Säh­köi­seen jär­jes­tel­mään oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä suht hel­pos­ti lähes täy­sin var­ma var­mis­tus­sys­tee­mi, joka kui­ten­kin säi­lyt­täi­si vaa­li­sa­lai­suu­den. Tämä vaa­ti­si vain kak­si asi­aa. Ensin­nä­kin jokai­nen äänes­tä­jä sai­si äänes­tyk­ses­tä kui­tin, jos­sa oli­si nume­ro­koo­di, joka iden­ti­fioi­si hänet. Toi­sek­si, vaa­li­vi­ran­omais­ten pitäi­si las­kea, kuin­ka mon­ta äänes­tä­jiä yhteen­sä käy äänes­tä­mäs­sä. Tämä on nope­aa ja tulos on sel­vil­lä samal­la het­kel­lä, kun vii­mei­nen äänes­tä­jä on äänestänyt. 

  Las­ken­ta tapah­tuu koneel­li­ses­ti, mut­ta las­ken­nan var­mis­ta­mi­sek­si net­tiin pan­naan jokai­nen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänes­tä­nyt. Näin jokai­nen voi tar­kis­taa, oli­ko oma tun­nus mer­kit­ty oikeal­le ehdok­kaal­le. Toi­saal­ta kukaan ei voi näh­dä, ketä kuka­kin on äänes­tä­nyt. Lis­tan avul­la jokai­nen voi halu­tes­saan tois­taa ään­ten­las­kun ja koko­nai­sää­nien mää­rän tie­dos­sa olo estää sen, ettei lis­tal­le voi­da lisä­tä yli­mää­räi­siä tunnuksia. 

  Oikeas­taan ainoa huo­no puo­li nykyi­seen pape­ri­ää­nes­tyk­seen on se, että ään­ten myy­mi­nen tulee mah­dol­li­sek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jal­le, ketä on äänes­tä­nyt. Tosin nykyis­ten puhe­lin­ka­me­roi­den aika­kau­del­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maa­lis­sa pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä­kin otta­mal­la vaa­li­ko­pis­sa kuvan äänestyslapusta. 

  Itse sanoi­sin, että täs­sä sys­tee­mis­sä hui­jaa­mi­nen oli­si vai­keam­paa kuin nykyi­ses­sä pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä, kos­ka nyky­sys­tee­mis­sä ei äänes­tä­jäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 235. trum­pe­tis­ti: “Republicans fare subs­tan­tial­ly bet­ter than Democ­rats on seve­ral ques­tions in the sur­vey, as is typical­ly the case in sur­veys about poli­tical know­led­ge. The lar­gest gaps are in awa­re­ness of which par­ty is more sup­por­ti­ve of reducing the size and sco­pe of the fede­ral govern­ment (30 points) and which par­ty is more con­ser­va­ti­ve (28 points).”

  No, tuo on kyl­lä aika mois­ta löpö­lö­pöä. Poliit­tis­ten puo­luei­den kan­nat ovat pal­jon har­maam­paa aluet­ta sen suh­teen, mikä siel­lä on edes oikea vas­taus, eten­kään noin laveil­la kon­sep­teil­la kuin “liit­to­val­tion rahan­ku­lu­tus” tai “kon­ser­va­tii­vi­suus”. Mikä tuo­hon edel­li­seen oli­si edes oikea vas­taus? Toi­saal­ta republi­kaa­nit (eten­kin hei­dän tee­kut­susii­pi) pitä­vät kyl­lä asias­ta ään­tä, mut­ta jos sit­ten ver­taa vaik­ka­pa Clin­to­nin ja Bus­hin kausia, niin on sel­vää, että Clin­ton sai pidet­tyä liit­to­val­tion kulu­tuk­sen pie­nem­pä­nä, kos­ka ei avan­nut Ira­kin sodan kal­tais­ta rahareikää. 

  Kon­ser­va­tii­vi­suu­den­kin astee­seen liit­tyen oli­si parem­pi esit­tää suo­ria kysy­myk­siä “kum­pi puo­lue kan­nat­taa homo­liit­to­ja” tai “kum­pi puo­lue on enem­män pro-life ja kum­pi pro-choice”. Mut­ta tuo ei kui­ten­kaan ole se, mitä ajoin takaa, vaan ennem­min­kin se, miten hyvin fak­tat maa­il­man tilas­ta ovat haus­sa. Esi­merk­ki­nä nyt vaik­ka mai­nit­se­ma­ni pre­si­den­tin syn­ty­mä­paik­ka tai Sad­da­min jouk­ko­tu­hoa­seet. Olin kiin­nos­tu­nut, onko asioi­ta, joi­den suh­teen demo­kraa­teil­la on yhtä paho­ja mus­tia auk­ko­ja kuin republi­kaa­neil­la Ira­kin suh­teen. Irak oli nyt kui­ten­kin yksi tämän vuo­si­sa­dan mer­kit­tä­vin jut­tu USA:n ulko­po­li­tiik­kaan liit­tyen, joten ihan mis­tään nip­pe­li­ju­tus­ta ei ole kyse.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 236. Samu­li Saa­rel­ma: Säh­köi­seen jär­jes­tel­mään oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä suht hel­pos­ti lähes täy­sin var­ma var­mis­tus­sys­tee­mi, joka kui­ten­kin säi­lyt­täi­si vaa­li­sa­lai­suu­den. Tämä vaa­ti­si vain kak­si asi­aa. Ensin­nä­kin jokai­nen äänes­tä­jä sai­si äänes­tyk­ses­tä kui­tin, jos­sa oli­si nume­ro­koo­di, joka iden­ti­fioi­si hänet. Toi­sek­si, vaa­li­vi­ran­omais­ten pitäi­si las­kea, kuin­ka mon­ta äänes­tä­jiä yhteen­sä käy äänestämässä.

  Miten jär­jes­te­tään se, että (1) jär­jes­tel­mä osaa rekis­te­röi­dä äänen nume­ro­koo­dil­le (eli tuot­taa­ko jär­jes­tel­mä kysei­sen koo­din vai syö­te­tään­kö se jär­jes­tel­mäl­le) ja (2) jär­jes­tel­mä ei tie­dä kenen nume­ro­koo­di on kysees­sä ja estää useam­min kuin ker­ran äänes­tä­mi­sen (jos on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta äänes­tää usea­min kuin ker­ran, joku tekee niin ja täl­löin tar­vi­taan uudet vaalit)?

  Las­ken­ta tapah­tuu koneel­li­ses­ti, mut­ta las­ken­nan var­mis­ta­mi­sek­si net­tiin pan­naan jokai­nen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänes­tä­nyt. Näin jokai­nen voi tar­kis­taa, oli­ko oma tun­nus mer­kit­ty oikeal­le ehdok­kaal­le. Toi­saal­ta kukaan ei voi näh­dä, ketä kuka­kin on äänestänyt.

  Mitä teh­dään, jos hen­ki­lö X ker­too äänen­sä men­neen vää­rin? Entä jos näi­tä on vaik­ka­pa kym­me­nen tuhat­ta pet­ty­nyt­tä äänes­tä­jää? Uudet vaalit?

  Oikeas­taan ainoa huo­no puo­li nykyi­seen pape­ri­ää­nes­tyk­seen on se, että ään­ten myy­mi­nen tulee mah­dol­li­sek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jal­le, ketä on äänes­tä­nyt. Tosin nykyis­ten puhe­lin­ka­me­roi­den aika­kau­del­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maa­lis­sa pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä­kin otta­mal­la vaa­li­ko­pis­sa kuvan äänestyslapusta.

  Kuvan otta­mi­sen jäl­keen voi pyy­tää uuden lapun, jon­ka jät­tää uur­naan. Täten äänen osta­ja ei voi var­mis­tua äänen saa­mi­ses­ta pel­kän kuvan perusteella.

  Itse sanoi­sin, että täs­sä sys­tee­mis­sä hui­jaa­mi­nen oli­si vai­keam­paa kuin nykyi­ses­sä pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä, kos­ka nyky­sys­tee­mis­sä ei äänes­tä­jäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu. 

  Säh­köi­sen äänes­tyk­sen yksi ongel­ma on sii­nä, että satun­nais­vir­heet muut­tu­vat sys­te­maat­ti­sik­si vir­heik­si. Muu­ta­man äänen tulkinta‑, laskenta‑, ja muut vir­heet muut­tu­vat siis sato­jen tuhan­sien äänien virheiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 237. Samu­li Saa­rel­ma: Säh­köi­seen jär­jes­tel­mään oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä suht hel­pos­ti lähes täy­sin var­ma var­mis­tus­sys­tee­mi, joka kui­ten­kin säi­lyt­täi­si vaa­li­sa­lai­suu­den. Tämä vaa­ti­si vain kak­si asi­aa. Ensin­nä­kin jokai­nen äänes­tä­jä sai­si äänes­tyk­ses­tä kui­tin, jos­sa oli­si nume­ro­koo­di, joka iden­ti­fioi­si hänet. Toi­sek­si, vaa­li­vi­ran­omais­ten pitäi­si las­kea, kuin­ka mon­ta äänes­tä­jiä yhteen­sä käy äänes­tä­mäs­sä. Tämä on nope­aa ja tulos on sel­vil­lä samal­la het­kel­lä, kun vii­mei­nen äänes­tä­jä on äänestänyt. 

  Las­ken­ta tapah­tuu koneel­li­ses­ti, mut­ta las­ken­nan var­mis­ta­mi­sek­si net­tiin pan­naan jokai­nen tun­nus ja se, mitä se tun­nus on äänes­tä­nyt. Näin jokai­nen voi tar­kis­taa, oli­ko oma tun­nus mer­kit­ty oikeal­le ehdok­kaal­le. Toi­saal­ta kukaan ei voi näh­dä, ketä kuka­kin on äänes­tä­nyt. Lis­tan avul­la jokai­nen voi halu­tes­saan tois­taa ään­ten­las­kun ja koko­nai­sää­nien mää­rän tie­dos­sa olo estää sen, ettei lis­tal­le voi­da lisä­tä yli­mää­räi­siä tunnuksia. 

  Oikeas­taan ainoa huo­no puo­li nykyi­seen pape­ri­ää­nes­tyk­seen on se, että ään­ten myy­mi­nen tulee mah­dol­li­sek­si, kos­ka tun­nuk­sen avul­la voi osoit­taa osta­jal­le, ketä on äänes­tä­nyt. Tosin nykyis­ten puhe­lin­ka­me­roi­den aika­kau­del­la tämä lie­nee suht help­po toteut­taa nor­maa­lis­sa pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä­kin otta­mal­la vaa­li­ko­pis­sa kuvan äänestyslapusta. 

  Itse sanoi­sin, että täs­sä sys­tee­mis­sä hui­jaa­mi­nen oli­si vai­keam­paa kuin nykyi­ses­sä pape­ri­ää­nes­tyk­ses­sä, kos­ka nyky­sys­tee­mis­sä ei äänes­tä­jäl­lä ole 100%:n var­muut­ta, että hänen äänen­sä on oikein laskettu.

  Tuo jär­jes­tel­mä oli­si sil­ti huo­nom­pi kuin nykyi­nen jär­jes­tel­mä, enkä tajua mik­si pitäi­si ottaa käyt­töön, tai Yhdys­val­tain tapauk­ses­sa pitää käy­tös­sä huo­nom­pi jär­jes­tel­mä vain sik­si että se on sähköinen. 

  Ään­ten myy­mi­sen lisäk­si on se ongel­ma, että joku, vaik­ka väki­val­tai­nen des­poot­ti­nen puo­li­so, voi pakot­taa näyt­tä­mään kui­tin tai joku voi vahin­gos­sa näh­dä sen. Sil­lä, että kame­ral­la on otet­tu kuva äänes­tys­la­pus­ta, ei ole mitään väliä, sil­lä kuvan otta­mi­sen jäl­keen­hän äänes­tys­li­pun voi repiä ja pyy­tää uuden.

  Toi­nen vaka­va ongel­ma tuos­sa jär­jes­tel­mäs­sä on se, että mitäs sit­ten teh­dään jos joko netis­sä näkyy että ääni on men­nyt eri hen­ki­löl­le, tai joku väit­tää, että netis­sä näkyy äänen men­neen eri hen­ki­löl­le? Esi­mer­kik­si 100 Venä­jän palk­kaa­maan trol­lia saat­tai­si alkaa levi­tel­lä tie­toa, että he kyl­lä äänes­ti­vät Itse­näi­syys­puo­luet­ta ja Kan­sal­lis­puo­luet­ta, mut­ta netis­tä näkee, että äänet kir­jau­tui­vat establish­men­til­le. Vaik­ka kuin­ka kaik­ki Venä­jä-mie­li­set näki­si­vät netis­tä, että juu­ri hei­dän äänen­sä on kir­jau­tu­nut oikein, mie­les­tä­ni jäi­si sil­ti var­tee­no­tet­ta­va epäi­lys että näi­den 100 hen­ki­lön äänet on kir­jat­tu vää­rin. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää ymmär­tää se, että vaa­li­vilp­piä suu­rem­pi ongel­ma useim­mis­sa län­si­mais­sa on se, että jää aina epäi­lys vaa­li­vil­pis­tä osal­le väes­tös­tä, eikä mitään ole teh­tä­vis­sä tämän epäi­lyk­sen pois­ta­mi­sek­si. Esi­mer­kik­si nyt Yhdys­val­lois­sa jot­kin asian­tun­ti­jat epäi­le­vät, että Venä­jä mani­pu­loi vaa­le­ja, eikä miten­kään pys­ty­tä aukot­to­mas­ti todis­ta­maan, ettei­kö näin oli­si ollut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 238. ano­nyy­mi: On hel­ve­tin ongel­mal­lis­ta, jos vaa­li­pu­hei­ta ei sai­si ottaa todes­ta, kos­ka sil­loin­han ei ole ole­mas­sa mitään asia­pe­rus­tet­ta, jon­ka mukaan voi­si äänes­tää, kos­ka ei ole mah­dol­li­suut­ta etu­kä­teen tie­tää, mitä ehdo­kas aikoo teh­dä tai kuin­ka hän aikoo luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä käyttäytyä.
  Suo­mes­sa­han ei oikeas­taan perus­tus­lain mukaan pitäi­si pääs­tä minis­te­rik­si, jos valeh­te­lee vaa­leis­sa. Sovel­le­taan­ko tätä? Oli­si nimit­täin hie­noa, jos täs­tä oikeas­ti käryäi­si joku ja sit­ten len­täi­si pihal­le, — siis sii­nä mie­les­sä, että kysees­sä ei aina­kaan sil­loin oli­si kuol­lut kirjain.

  Suo­mes­sa­han ei tun­ne­tus­ti voi rea­lis­ti­ses­ti luva­ta pal­jon muu­ta kuin kan­nat­taa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa tiet­tyä kan­taa ja peu­kut­taa sen puo­les­ta, että se voit­taa. Tämä­kin lupaus on tyh­jän kans­sa, jos ei pää­se vai­kut­ta­maan hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, kuten useim­mat eivät pääse.

  On oikeas­taan äänes­tä­jän oppi­mat­to­muut­ta, jos kuvit­te­lee, että täkä­läi­ses­sä sys­tee­mis­sä yksit­täi­nen ehdo­kas voi pitää vaalilupauksensa. 

  USA:n pre­si­dent­ti sen sijaan voi luva­ta teke­vän­sä kai­ken­lai­sia aloit­tei­ta — jot­ka myös mene­vät läpi, kun­han kongres­si suos­tuu. Lähes­kään kaik­kiin asioi­hin ei edes tar­vi­ta kongres­sia. Jos­tain luin, että USA on aloit­ta­nut kaik­ki sotan­sa 1950-luvul­ta läh­tien pre­si­den­tin yksin­omai­ses­ta mää­räyk­ses­tä, vaik­ka perus­tus­la­ki oikeas­taan vaa­ti­si kongres­sin hyväksynnän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 239. Samu­li Saa­rel­ma: Tämä vaa­ti­si vain kak­si asi­aa. Ensin­nä­kin jokai­nen äänes­tä­jä sai­si äänes­tyk­ses­tä kui­tin, jos­sa oli­si nume­ro­koo­di, joka iden­ti­fioi­si hänet. 

  Ja tämä rik­koo vaa­li­sa­lai­suu­den ja mah­dol­lis­taa ään­ten myy­mi­sen, äänes­tä­jien pelot­te­lun, jne. Kos­ka äänes­tä­nyt voi nyt todis­taa ketä on äänes­tä­nyt, hänet voi nyt myös pakot­taa todis­ta­maan sen.

  Kyl­lä­hän se nyt on ollut aina tie­dos­sa, että jos vaa­li­sa­lai­suu­des­ta luo­vu­taan, vaa­li­hui­jaus muut­tuu mah­dot­to­mak­si. Se vain tuot­taa mui­ta hyvin suu­ria mah­dol­li­sia ongelmia.

  Jos taas sekä vaa­li­sa­lai­suus että vaa­lien ylei­nen luo­tet­ta­vuus halu­taan säi­lyt­tää, pape­ri­ää­nes­tyk­ses­tä ei pää­se eroon, kos­ka äänes­tä­jis­tö ei voi säh­köi­ses­sä (ml. net­ti-) äänes­tyk­ses­sä oikeas­taan miten­kään var­mis­taa jär­jes­tel­män toi­min­nan muu­ten kuin jär­jes­tel­mäl­li­sel­lä vaa­li­sa­lai­suu­den rikkomisella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 240. ano­nyy­mi: Ja tämä rik­koo vaa­li­sa­lai­suu­den ja mah­dol­lis­taa ään­ten myy­mi­sen, äänes­tä­jien pelot­te­lun, jne. Kos­ka äänes­tä­nyt voi nyt todis­taa ketä on äänes­tä­nyt, hänet voi nyt myös pakot­taa todis­ta­maan sen.

  Tätä argu­ment­tia tois­te­taan oikeas­taan edes ajat­te­le­mat­ta mitä se tar­koit­taa: jos jol­la­kul­la on niin suu­ri pelo­te­val­ta johon­kin hen­ki­löön, eikö täl­löin sitä val­taa kan­nat­tai­si käyt­tää johon­kin tehok­kaam­paan rikol­li­suu­den muo­toon kuin jon­kun lähes hyö­dyt­tö­män äänen osta­mi­seen? Eihän yhdel­lä äänel­lä pää­se edes kun­nan­val­tuus­toon, edus­kun­taan pääs­täk­seen pitäi­si pelo­tel­la tuhan­sia ihmisiä.

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kyse on rikok­ses­ta — jos ole­tus on että rikok­sia ei voi estää, niin mitä hyö­tyä äänes­tä­mi­ses­tä yli­pää­tään on, jos lain­sää­tä­mi­sen pai­noar­vo on nolla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 241. Samu­li Saa­rel­ma: Mut­ta tuo ei kui­ten­kaan ole se, mitä ajoin takaa, vaan ennem­min­kin se, miten hyvin fak­tat maa­il­man tilas­ta ovat haus­sa. Esi­merk­ki­nä nyt vaik­ka mai­nit­se­ma­ni pre­si­den­tin syn­ty­mä­paik­ka tai Sad­da­min jouk­ko­tu­hoa­seet. Olin kiin­nos­tu­nut, onko asioi­ta, joi­den suh­teen demo­kraa­teil­la on yhtä paho­ja mus­tia auk­ko­ja kuin republi­kaa­neil­la Ira­kin suh­teen. Irak oli nyt kui­ten­kin yksi tämän vuo­si­sa­dan mer­kit­tä­vin jut­tu USA:n ulko­po­li­tiik­kaan liit­tyen, joten ihan mis­tään nip­pe­li­ju­tus­ta ei ole kyse. 

  No tuo oli kyl­lä mel­kois­ta löpö­lö­pöä. Miten noi­hin sinun esit­tä­mii­si kysy­myk­siin sit­ten on niin ehdot­to­mat oikeat vas­tauk­set tie­dos­sa? Mis­tä sinä Hus­sei­nin uskon­non ja syn­nyin­pai­kan niin var­mak­si tie­dät? Ja mik­si ne edes oli­si­vat mer­ki­tyk­sel­li­siä tie­to­ja? Mik­si sinus­ta Oba­man syn­nyin­paik­ka tai uskon­to ovat mer­kit­tä­väm­piä kuin se kum­pi puo­lue on kon­ser­va­tii­vi­sem­pi? Ketä vas­taan muu­ten on rasis­mia uskoa Hus­sei­nin ole­van mus­li­mi? Mus­li­me­ja, Hus­sei­nia, ame­rik­ka­lai­sia, puo­li-afro-ame­rik­ka­lai­sia, indonesialaisia?

  Läh­teis­tä­mä­ni tut­ki­muk­sen oli teh­nyt libe­raa­li­pii­reis­sä arvos­tet­tu tut­ki­mus­lai­tos PEW, mut­ta näin vain saa­tiin sekin lei­vot­tua löpön­lö­pön-lai­tok­sek­si, kun ei sat­tu­nut tulos sopi­maan unel­maan, jos­sa olen­nai­sin osa poli­tii­kas­ta on birt­her-liik­kees­tä puhuminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Miten noi­hin sinun esit­tä­mii­si kysy­myk­siin sit­ten on niin ehdot­to­mat oikeat vas­tauk­set tie­dos­sa? Mis­tä sinä Hus­sei­nin uskon­non ja syn­nyin­pai­kan niin var­mak­si tie­dät? Ja mik­si ne edes oli­si­vat mer­ki­tyk­sel­li­siä tie­to­ja? Mik­si sinus­ta Oba­man syn­nyin­paik­ka tai uskon­to ovat mer­kit­tä­väm­piä kuin se kum­pi puo­lue on konservatiivisempi?

   Jos nuo sei­kat ovat niin mer­ki­tyk­set­tö­miä, mik­si nuo val­heel­li­set kan­san­kii­hot­ta­jat sit­ten nii­tä koko ajan tois­ta­vat? Se, onko Hus­sein mus­li­mi on yksin­ker­tai­nen kyllä/ei asia, jos­ta hän on itse paras asian­tun­ti­ja. Vää­rän väit­tä­män levit­tä­mi­nen on valeh­te­le­mis­ta. Mik­si sitä pitäi­si mil­lään muul­la nimel­lä kut­sua. Poliit­ti­nen suun­ta, joka ei pär­jää valeh­te­le­mat­ta, on myön­tä­nyt onttoutensa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 242. Kris­ti­tyn val­koi­sen mie­hen joh­ta­ma maa­il­ma on ohitse.

  Kan­nat­tai­si pik­ku­hil­jaa taju­ta, että pla­nee­tal­la on 7,5 mil­jar­dia ihmis­tä ja kris­tit­ty val­koi­nen mies ei ole se, joka sanoo, että kuka saa lisään­tyä, kuka saa luon­non­va­rat ja kuka joh­taa tätä planeettaa.

  Täl­lä vuo­si­sa­dal­la kris­ti­tyn val­koi­sen mie­hen luo­muk­set, joi­ta kan­sal­lis­val­tioik­si nimi­te­tään, hajoa­vat yksi toi­sen­sa jäl­keen ja astum­me suur­kau­pun­ki­val­tioi­den aikakauteen.

  Maa­il­mas­ta tulee moni­na­pai­nen ja val­ta kes­kit­tyy ran­ni­koil­la sijait­se­viin suurkaupunkeihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 243. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos nuo sei­kat ovat niin mer­ki­tyk­set­tö­miä, mik­si nuo val­heel­li­set kan­san­kii­hot­ta­jat sit­ten nii­tä koko ajan tois­ta­vat? Se, onko Hus­sein mus­li­mi on yksin­ker­tai­nen kyllä/ei asia, jos­ta hän on itse paras asian­tun­ti­ja. Vää­rän väit­tä­män levit­tä­mi­nen on valeh­te­le­mis­ta. Mik­si sitä pitäi­si mil­lään muul­la nimel­lä kut­sua. Poliit­ti­nen suun­ta, joka ei pär­jää valeh­te­le­mat­ta, on myön­tä­nyt onttoutensa.

  Hän on paras asian­tun­ti­ja, mut­ta onko aina kaik­ki hen­ki­lön itses­tään ker­to­ma ehdot­to­man luo­tet­ta­vaa? Kos­kee­ko tämä myös Trum­pia koh­taan esi­tet­ty­jä syy­tök­siä, jot­ka hän on par­haa­na asian­tun­ti­ja­na kumonnut?

  Tus­kin suu­rin osa väit­tä­män esit­tä­jis­tä valeh­te­lee, vaan aidos­ti usko­vat sii­hen, että mus­li­mi­maas­sa (Indo­ne­sia) ja mus­li­mi­per­hees­sä (isä­puo­li) lap­suu­ten­sa elä­nyt, mus­li­mi-isän (bio­lo­gi­sen isän syn­ty­pe­rä ja aina­kin lap­suus, isä­puo­li koko ikän­sä) Hus­sein-nimi­nen poi­ka on mah­dol­li­ses­ti muslimi.

  Eikä tuo Oba­man syn­nyin­maan ja uskon­non poh­ti­mi­nen näy­tä ole­van republi­kaa­nien yksi­noi­keus, Wikistä:

  On August 21, 2008, Penn­syl­va­nia attor­ney Phi­lip J. Berg, a Democrat[14] and for­mer depu­ty sta­te attor­ney gene­ral, filed a complaint alle­ging that Oba­ma was born in Kenya, not Hawaii, and was the­re­fo­re a citizen of Kenya or pos­sibly Indo­ne­sia, whe­re he lived as a child.[15][16][17] He alle­ged that the “Cer­ti­fica­tion of Live Birth” on Oba­ma’s web­si­te is a forgery.”

  Joka tapauk­ses­sa demo­kra­tias­sa ei pitäi­si täl­lai­sia asioi­ta juu­ri poh­tia­kaan, eikä mie­li­pi­de Oba­man syn­ty­pe­räs­tä voi olla yhteis­kun­nal­li­sen ymmär­ryk­sen tasoa mää­rit­tä­vä kysy­mys, vaan kuu­luu jon­ne­kin juorutietämys-osioon.

  Poliit­ti­ses­ti pal­jon suu­rem­pi mer­ki­tys on esi­mer­kik­si libe­raa­lien uskol­la (tai val­heel­la) Trum­pin ja Puti­nin jo ennal­ta sovi­tus­ta lii­tos­ta ja Trum­pis­ta Puti­nin sät­ky­nuk­ke­na. Näi­tä teo­rioi­ta val­ta­me­diam­me toi esiin var­sin avoi­mes­ti ja häpei­le­mät­tä, vaik­ka näy­töt ovat köy­käi­siä. Nämä folio­teo­riat ovat huo­mat­ta­vas­ti mer­ki­tyk­sel­li­sem­piä kuin Oba­man syn­nyin­maa, sil­lä sala­liit­to Puti­nin kans­sa aset­tai­si Trum­pin kyvyn olla pre­si­dent­ti­nä kysee­na­lai­sek­si. Oba­man syn­nyin­maa taas ei miten­kään vai­ku­ta hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin­sa ja kykyyn­sä toi­mia presidenttinä.

  Ira­kin sodas­ta ja sen syis­tä sen ver­ran, että mas­sa­tu­hoa­seis­ta vyö­ry­tet­tiin hui­ma pro­pa­gan­da­kam­pan­ja val­ta­me­dian kaut­ta ja sii­nä oli­vat muka­na muis­taak­se­ni myös ame­rik­ka­lai­set libe­raa­lit media­ta­lot (aina­kin CNN) sekä tie­ten­kin koko hal­lin­to, joten en nyt ihan ääliö­nä suos­tu pitä­mään ihmis­tä, joka uskoi val­ta­me­di­aa ja maan­sa hal­lin­toa. Nyky­ään­hän Suo­men parem­mis­sa pii­reis­sä pide­tään kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­te­na val­ta­me­di­aan ja maan hal­lin­toon usko­mis­ta, pait­si niis­sä kysy­myk­sis­sä, jois­sa hal­lin­to ei ole riit­tä­vän liberaali.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 244. trum­pe­tis­ti: kun ei sat­tu­nut tulos sopi­maan unel­maan, jos­sa olen­nai­sin osa poli­tii­kas­ta on birt­her-liik­kees­tä puhuminen.

  USA:n tule­va pre­si­dent­ti oli muu­ten birt­her-lii­keen mer­kit­tä­vin kannattaja.

  Trum­pe­tis­ti on kyl­lä upon­nut syväl­le oman ideo­lo­gian­sa suo­hon. Mikä tahan­sa asia seli­te­tään mus­tas­ta valkoiseksi.

  Tuu­li­vii­ri­kin kään­tyi­lee min­kä ker­ki­ää: välil­lä republi­kaa­nien kan­nat­ta­jat ovat ahdin­kon ajau­tu­nei­ta köy­hiä kun taas seu­raa­vas­sa puheen­vuo­ros­sa hei­dän parem­mat tulon­sa vain todis­ta­vat älyk­kyy­des­tä, mikä taas tar­koit­taa ettei­vät he voi uskoa nii­hin tyh­miin jut­tui­hin, mihin he kaik­kien todis­tei­denn mukaan uskovat.

  Ja jos he nyt johon­kin val­hei­siin usko­vat, niin ei sil­lä oikeas­taan ole väliä, kos­ka juu­ri­kin ne val­heet joi­hin republi­kaa­nien kan­nat­ta­jat usko­vat, ovat ihan mität­tö­miä pik­ku­jut­tu­ja. Kuten Ira­kin sota, USA:n pre­si­den­tin lail­li­suus ja Clin­to­nin sähköpostiviestit.