Perässähiihtäjä-blogi loppuu

Unto Hämä­läi­nen näkö­jään lopet­taa Peräs­sä­hiih­tä­jä-blo­gin­sa.  Vii­mei­ses­sä pos­tauk­ses­saan hän kiit­tää kom­men­toi­jia, joil­ta on tul­lut vuo­des­ta 2005 perä­ti 15 000 kom­ment­tia. Tätä blo­gia on jul­kais­tu vuo­des­ta 2007 ja kom­ment­te­ja on tul­lut 170 000.

 

4 vastausta artikkeliin “Perässähiihtäjä-blogi loppuu”

 1. Laa­tue­ro Hämä­läi­sen ja tämän blo­gin välil­lä on niin hui­kea, ettei tuo kom­ment­tien mää­rä ker­ro aina­kaan kes­kus­te­lun tasos­ta yhtään mitään. Vali­tet­ta­vaa, että tuol­lai­nen huip­pu­blo­gi loppuu.

 2. KariS on oikeas­sa. Olen­nai­sem­paa kuin mää­rä on kui­ten­kin laa­tu, ja Peräs­sä­hiih­tä­jän kom­ment­tien laa­tu on kes­ki­mää­rin ollut sel­väs­ti kor­keam­pi kuin täs­sä blo­gis­sa. Myös tääl­lä on toki pal­jon hyviä kom­ment­te­ja, mut­ta ne jou­tuu etsi­mään suu­ren mas­san joukosta.

  On suu­ri sää­li, että Peräs­sä­hiih­tä­jä-blo­gi lop­puu. Toi­vot­ta­vas­ti Osmo Soi­nin­vaa­ra jak­saa jat­kaa omaan­sa, sil­lä huo­li­mat­ta kom­ment­tien vaih­te­le­vas­ta laa­dus­ta, on Soi­nin­vaa­ra itse ver­ra­ton blogi-isäntä!

 3. Kukas sitä kis­san hän­nän nos­taa, jos ei kis­sa itse. Ei sil­ti, Osmo Soi­nin­vaa­ra ansait­see kyl­lä kii­tok­set aikaa vie­väs­tä pals­tan­pi­dos­taan. Pals­ta tar­jo­aa mai­nion kat­tauk­sen moniin mie­len­kiin­toi­siin aihei­siin ja lisäk­si sen avul­la on käte­vä seu­ra­ta asioi­ta kaupunkisuunnitelulautakunnassa.

 4. Joten­kin tuo Peräs­sä­hiih­tä­jät ‑blo­gi oli vähän lai­mean oloi­nen, mut­ta toki ammat­ti­jour­na­lis­tin otteel­la teh­ty ja siten ehkä aika perin­tei­nen otteeltaan.

  Se mikä täs­sä blo­gis­sa on kiin­nos­tam­paa on Soi­nin­vaa­ran ajat­te­lu­pro­ses­si ja sen seu­raa­mi­nen. Todel­la kiin­nos­ta­via aihei­ta tääl­lä on käsi­tel­ty, mut­ta ennen­kaik­kea se miten asioi­ta käsi­tel­lään on tärkeää.

  Soi­nin­vaa­ra ikään­kuin tekee poh­ja­työn ja kes­kus­te­li­jat jat­ka­vat sii­tä — ja hyvin eri­lai­sia­kin mie­li­pi­tei­tä sal­li­taan ja mode­roin­ti­lin­ja on järkevä.

  Toi­saal­ta tääl­lä on var­maan mode­roi­tu pois jotain pahim­pia hen­ki­löön koh­dis­tu­via hyök­käyk­siä, kos­ka kes­kus­te­lu pää­sään­töi­ses­ti on aika asiallista.

  Oli­si hyvä, jos täm­möi­siä kes­kus­te­lua­luei­ta, joil­la on sel­keäs­ti eri kan­to­ja edus­ta­via ihmi­siä ja asian­sa osaa­va ja tas­a­puo­li­nen mode­roi­ja oli­si enemmänkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.