Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016

Viher- ja virk­istysverkon kehittämissuunnitelma

Eli­na Moisio esit­ti neljää lisäys­tä päätös­esi­tyk­seen, jot­ka oli­si­vat toteutues­saan nos­ta­neet kehit­tämis­su­un­nitel­man pain­oar­voa yleiskaavaa toteutet­taes­sa. Läpi meni viherk­er­roin­ta puolta­va lisäys.

Työ­pa­jan­pihan asemakaava

Esitin huoleni siitä, että jos rak­en­t­a­mi­nen on näin rankkaa, seinät eivät saisi olla tum­mia, kos­ka kadut ovat muutenkin var­joisia. Kaavas­sa ei kuitenkaan seinien väriä määrätä pait­si lähel­lä suo­jeltavaa kak­sik­er­roksista taiteil­i­jat­aloa, jos­sa niiden on olta­va valkoisia, jot­ta taiteil­i­jat saisi­vat oikean väristä valoa.

En jak­saisi kir­joit­taa aina pysäköin­nistä, mut­ta on taas pakko. Pysäköin­ti on tässä aivan tolkut­toman kallista. Pysäköin­tipaikko­ja voidaan lait­taa maan alle neljään ker­rokseen. Yhden paikan hin­naksi tulee yli 70 000 euroa. Kaupun­gin tekniselle viras­tolle paikko­ja raken­netaan 20 miljoo­nan euron edestä, vaik­ka paikko­ja onkin selvästi vähem­män kuin yhdis­tet­tävil­lä viras­toil­la on nyt käytössään.

Asuin­talot voivat han­kkia paikko­ja myös ton­tin ulkop­uolelta, ei kuitenkaan yli 500 metrin päästä. Han­kit­ta­va on, vaik­ka asukkail­la ei olisi yhtään autoa. Voi tul­la halvem­mak­si vuokra­ta niitä Redistä.

Tässä kyl­lä suun­nit­teli­jan ja ekon­o­mistin maail­manku­vat menevät pahasti ris­ti­in. Suun­nit­teli­jan silmis­sä pysäköin­tipaikko­jen tarve määräy­tyy eri­lais­ten etäisyys­tek­i­jöi­den mukaan, mut­ta paikko­jen hin­ta ei ole mis­sään osas­sa sopi­vaa määrää harkit­taes­sa. Ekon­o­misti puhuu kysyn­nästä, eikä ole­ta, ettei kysyn­näl­lä olisi mitään hintajoustoa.

Ei yksinker­tais­es­ti ole järkevää vaa­tia asukkai­ta mak­samaan asun­to­jen­sa hin­nois­sa yli 70 000 euron pysäköin­tipaikoista. Ne eivät menisi mis­sään tapauk­ses­sa kau­pak­si, jos paikan hin­ta irroitet­taisi­in asun­non hin­nas­ta, kos­ka sil­loin täl­laiseen paikkaan, jos­sa pysäköin­ti ei ole toteutet­tavis­sa järkeväl­lä hin­nal­la, valikoi­tu­isi autot­to­mia koti­talouk­sia, joi­ta kan­takaupungis­sa muutenkin on koti­talouk­sista selvä enemmistö.

Kaa­va meni eteen­päin, kos­ka sil­lä on kiire.

Muut asi­at lis­tan mukaan.

 

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016”

  1. Kau­ni­ita puhei­ta ja hyödyt­tömiä äänestyk­siä lau­takun­nas­sa met­sien ja viher­aluei­den tur­vaamis­es­ta, juuri kun on oltu mukana hyväksymässä yleiskaavaa, joka tuhoaa suuren osan kaupun­gin virk­istysalueista rakentamiseen.

    Yleiskaavas­ta päätet­täessä vihreil­lä olisi ollut mah­dol­lisu­us vaikut­taa näi­hin viherverkos­toi­hin ihan oikeasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.