Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016

Viher- ja vir­kis­tys­ver­kon kehittämissuunnitelma

Eli­na Moi­sio esit­ti nel­jää lisäys­tä pää­tös­esi­tyk­seen, jot­ka oli­si­vat toteu­tues­saan nos­ta­neet kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man pai­noar­voa yleis­kaa­vaa toteu­tet­taes­sa. Läpi meni viher­ker­roin­ta puol­ta­va lisäys.

Työ­pa­jan­pi­han asemakaava

Esi­tin huo­le­ni sii­tä, että jos raken­ta­mi­nen on näin rank­kaa, sei­nät eivät sai­si olla tum­mia, kos­ka kadut ovat muu­ten­kin var­joi­sia. Kaa­vas­sa ei kui­ten­kaan sei­nien väriä mää­rä­tä pait­si lähel­lä suo­jel­ta­vaa kak­si­ker­rok­sis­ta tai­tei­li­ja­ta­loa, jos­sa nii­den on olta­va val­koi­sia, jot­ta tai­tei­li­jat sai­si­vat oikean väris­tä valoa.

En jak­sai­si kir­joit­taa aina pysä­köin­nis­tä, mut­ta on taas pak­ko. Pysä­köin­ti on täs­sä aivan tol­kut­to­man kal­lis­ta. Pysä­köin­ti­paik­ko­ja voi­daan lait­taa maan alle nel­jään ker­rok­seen. Yhden pai­kan hin­nak­si tulee yli 70 000 euroa. Kau­pun­gin tek­ni­sel­le viras­tol­le paik­ko­ja raken­ne­taan 20 mil­joo­nan euron edes­tä, vaik­ka paik­ko­ja onkin sel­väs­ti vähem­män kuin yhdis­tet­tä­vil­lä viras­toil­la on nyt käytössään.

Asuin­ta­lot voi­vat hank­kia paik­ko­ja myös ton­tin ulko­puo­lel­ta, ei kui­ten­kaan yli 500 met­rin pääs­tä. Han­kit­ta­va on, vaik­ka asuk­kail­la ei oli­si yhtään autoa. Voi tul­la hal­vem­mak­si vuo­kra­ta nii­tä Redistä.

Täs­sä kyl­lä suun­nit­te­li­jan ja eko­no­mis­tin maa­il­man­ku­vat mene­vät pahas­ti ris­tiin. Suun­nit­te­li­jan sil­mis­sä pysä­köin­ti­paik­ko­jen tar­ve mää­räy­tyy eri­lais­ten etäi­syys­te­ki­jöi­den mukaan, mut­ta paik­ko­jen hin­ta ei ole mis­sään osas­sa sopi­vaa mää­rää har­kit­taes­sa. Eko­no­mis­ti puhuu kysyn­näs­tä, eikä ole­ta, ettei kysyn­näl­lä oli­si mitään hintajoustoa.

Ei yksin­ker­tai­ses­ti ole jär­ke­vää vaa­tia asuk­kai­ta mak­sa­maan asun­to­jen­sa hin­nois­sa yli 70 000 euron pysä­köin­ti­pai­kois­ta. Ne eivät meni­si mis­sään tapauk­ses­sa kau­pak­si, jos pai­kan hin­ta irroi­tet­tai­siin asun­non hin­nas­ta, kos­ka sil­loin täl­lai­seen paik­kaan, jos­sa pysä­köin­ti ei ole toteu­tet­ta­vis­sa jär­ke­väl­lä hin­nal­la, vali­koi­tui­si autot­to­mia koti­ta­louk­sia, joi­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa muu­ten­kin on koti­ta­louk­sis­ta sel­vä enemmistö.

Kaa­va meni eteen­päin, kos­ka sil­lä on kiire.

Muut asiat lis­tan mukaan.

 

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016”

  1. Kau­nii­ta puhei­ta ja hyö­dyt­tö­miä äänes­tyk­siä lau­ta­kun­nas­sa met­sien ja vihe­ra­luei­den tur­vaa­mi­ses­ta, juu­ri kun on oltu muka­na hyväk­sy­mäs­sä yleis­kaa­vaa, joka tuho­aa suu­ren osan kau­pun­gin vir­kis­ty­sa­lueis­ta rakentamiseen.

    Yleis­kaa­vas­ta pää­tet­täes­sä vih­reil­lä oli­si ollut mah­dol­li­suus vai­kut­taa näi­hin viher­ver­kos­toi­hin ihan oikeasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.