Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta!

Alle­kir­joi­ta kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian lail­lis­ta­mi­ses­ta Suomessa.

Aloit­teen vireil­le pani­jat ovat enti­set kan­san­edus­ta­jat Esko Sep­pä­nen ja Iiro Vii­na­nen. Hank­keen muut vas­tuu­hen­ki­löt ovat enti­set kan­san­edus­ta­jat Hen­rik Lax, Osmo Soi­nin­vaa­ra ja Ilk­ka Tai­pa­le. Hank­keen tuki­joi­den lis­ta löy­tyy tämän pos­tauk­sen lopusta.

Alle­kir­joi­tuk­seen vaa­di­taan vah­va tun­nis­tau­tu­mi­nen eli pank­ki­tun­nuk­set, mobii­li­var­men­ne tai var­men­ne­kort­ti. Alle­kir­joit­taa voi osoit­tees­sa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2212

Toi­mi heti!

= = = = =

Aloit­teen sisältö 

Me alle­kir­joit­ta­neet äänioi­keu­te­tut Suo­men kan­sa­lai­set ehdo­tam­me, että edus­kun­ta ryh­tyy lain­val­mis­te­lu­toi­men­pi­tei­siin euta­na­sia­lain sää­tä­mi­sek­si ja euta­n­asian lail­lis­ta­mi­sek­si Suomessa.

Krei­kan­kie­li­nen sana “eu” mer­kit­see “hyvää” ja “thá­na­tos” on “kuo­le­ma”. Euta­na­sia on siis suo­mek­si “hyvä kuolema”. 

Euta­na­sia­la­ki tar­vi­taan lisää­mään elä­män lop­pua­jan vaih­toeh­to niil­le kans­saih­mi­sil­lem­me, jot­ka eivät saa sie­tä­mät­tö­miin kär­si­myk­siin­sä riit­tä­vää lie­vi­tys­tä hyväs­tä­kään pal­lia­tii­vi­ses­ta hoidosta.

Lain sää­tä­mi­sen ohel­la on tär­ke­ää huo­leh­tia sii­tä, että kun­nat ja/tai sai­raan­hoi­to­pii­rit vel­voi­te­taan jär­jes­tä­mään ade­kvaat­tia ja kor­kea­ta­sois­ta pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa ja saat­to­hoi­toa ja että nii­tä on saa­ta­vil­la kat­ta­vas­ti koko Suomessa.

Jos muu hoi­to ei rii­tä lie­ven­tä­mään kuo­le­van ihmi­sen kär­si­myk­siä, esi­täm­me euta­n­asian sal­li­mis­ta Suo­mes­sa seu­raa­vien kri­tee­rei­den täyttyessä:

– Poti­laal­la on sie­tä­mät­tö­miä fyy­si­siä ja/tai psyyk­ki­siä oirei­ta, kipu­ja ja kär­si­myk­siä, joi­ta ei voi­da hyvän­kään saat­to- tai pal­lia­tii­vi­sen hoi­don avul­la ja lää­ke­tie­teen kei­noin olen­nai­ses­ti lievittää.’

– Poti­las sai­ras­taa paran­tu­ma­ton­ta kuo­le­maan joh­ta­vaa tau­tia ja kuo­le­ma toteu­tuu lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ilman euta­na­si­aa­kin. Poti­laan tilan on olta­va lää­ke­tie­teel­li­ses­ti arvioi­den toi­vo­ton, ilman toi­voa paranemisesta.

– Poti­las on oikeus­toi­mi­kel­poi­nen, täy­si-ikäi­nen ja kog­ni­tii­vi­ses­ti kompetentti.

– Lää­kä­ri on infor­moi­nut poti­las­ta tämän tilan­tees­ta, ennus­tees­ta sekä käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta hoitovaihtoehdoista.

– Poti­las on itse esit­tä­nyt vapaa­eh­toi­sen, har­ki­tun ja tois­tu­van pyyn­nön euta­na­sias­ta, eikä pää­tös ole syn­ty­nyt ulkoi­sen pai­nos­tuk­sen seurauksena.

– Lää­kä­ri on kes­kus­tel­lut useam­man ker­ran poti­laan kans­sa tämän euta­na­sia­pyyn­nös­tä ja on vakuut­tu­nut, että poti­laan pyyn­tö on luon­teel­taan pysyvä.

– Lää­kä­ri ja poti­las ovat kum­mat­kin yhtä miel­tä sii­tä, ettei mui­ta mie­lek­käi­tä vaih­toeh­to­ja poti­laan tilan­tee­seen enää ole.

– Lää­kä­ri on vakuut­tu­nut, ettei poti­las kär­si arvos­te­lu­ky­ky­ään hei­ken­tä­väs­tä psy­kiat­ri­ses­ta sai­rau­des­ta. Klii­ni­nen depres­sio tulee aina hoi­taa ennen euta­na­sia­pää­tök­sen tekemistä.

– Lää­kä­ri on kon­sul­toi­nut aina­kin yhtä, puo­lu­ee­ton­ta lää­kä­riä, jon­ka täy­tyy myös tava­ta ja arvioi­da poti­laan tila henkilökohtaisesti.

– Lää­kä­ri suo­rit­taa euta­n­asian asian­mu­kai­ses­ti, on itse pai­kal­la poti­laan kuo­le­maan saak­ka ja on sen jäl­keen ilmoi­tus­vel­vol­li­nen euta­n­asian toteut­ta­mi­ses­ta sitä var­ten perus­tet­ta­val­le val­von­tae­li­mel­le, jol­le hänen on toi­mi­tet­ta­va tar­kat tie­dot euta­na­sia­pää­tök­seen joh­ta­neis­ta syis­tä, euta­n­asian toteut­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta tapah­tu­ma­tie­dois­ta lais­sa tar­kem­min mää­ri­tel­lyis­tä tavalla.

- Lää­kä­reil­le tai hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le ei tule aset­taa vel­voi­tet­ta osal­lis­tua euta­n­asian toteut­ta­mi­seen. Jos lää­kä­ri halua kiel­täy­tyä euta­n­asian toteut­ta­mi­ses­ta, hänen tulee ohja­ta poti­las jol­le­kin sel­lai­sel­le lää­kä­ril­le, joka on val­mis sen toteut­ta­maan kri­tee­rien täyttyessä.

Kukaan ei saa eikä voi teh­dä euta­na­sia­pää­tös­tä kenen­kään muun puolesta.

Perus­te­lut

Nii­den ihmis­ten luku­mää­rä, joi­den voi­daan olet­taa vuo­sit­tain tule­van täs­sä aloit­tees­sa ehdo­tet­tu­jen kri­tee­rei­den mukai­ses­ti euta­na­sia­lain pii­riin, koos­tuu enin­tään muu­ta­mas­ta sadas­ta yksi­lös­tä. Heis­tä jokai­nen on muu­toin­kin piak­koin meneh­ty­mäs­sä tau­tiin­sa, jota lää­ke­tie­teen par­haim­mal­la­kaan asian­tun­te­muk­sel­la ei voi­da paran­taa. Kun muu­ta vaih­toeh­toa ei ole, euta­n­asian toteut­ta­mi­sel­la heil­lä on mah­dol­li­suus saa­da hyvä kuo­le­ma sitä nopeuttamalla.

Kun on käy­tet­ty lop­puun lää­ke­tie­teel­li­set kivun­lie­vit­tä­mi­sen kei­not ja kär­si­vät kans­saih­mi­sem­me halua­vat omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan ja oman vakaan pää­tök­sen mukaan kuo­li­na­pua, euta­na­sia mer­kit­see heil­le sana­mu­kai­ses­ti hyvää kuolemaa.

= = =

Tuki­jat:

Anni Ahla­kor­pi, Vasem­mis­to­nuor­ten puheenjohtaja
Timo Airak­si­nen, professori
Ris­to Ala­pu­ro, professori
Pert­ti Ala­suu­ta­ri, professori
Claes Anders­son, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Kaj Chy­de­nius, säveltäjä
Jörn Don­ner, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Mik­ko Elo, val­tio­päi­vä­neu­vos, ex-kansanedustaja
Kari Enqvist, professori
Heta Alek­san­dra Gyl­ling, dosent­ti, yliopistonlehtori
Heik­ki Haa­pa­vaa­ra, toimittaja
Mark­ku Haku­ri, kuvataiteilija
Riit­ta Havu­kai­nen, näyttelijä
Sara Hei­nä­maa, professori
Ris­to Heis­ka­la, professori
Kari Heis­ka­nen, ohjaa­ja, näyttelijä
Ant­ti Her­lin, Kone Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
Juk­ka Hildén, media­hen­ki­lö, Doodson
Osmo Hyn­ni­nen, lääkäri
Sirk­ka Hämä­läi­nen, Suo­men Pan­kin ex-pääjohtaja
Anna-Lee­na Här­kö­nen, kirjailija
Atik Ismail, lähi­hoi­ta­ja, jalkapallovalmentaja
Ant­ti Joki­nen, elokuvaohjaaja
Lau­ra Jänt­ti, teatteriohjaaja
Pert­ti Kar­ka­ma, professori
Kai­sa Kaup­pi­nen, dosent­ti, HY
Juk­ka Kek­ko­nen, professori
Hilk­ka Kemp­pi, Kes­kus­ta­nuor­ten puheenjohtaja
Pert­ti Kil­ju­nen, poliisi
Jou­ni Kont­ti­la, ay-toimitsija
Kai­sa Kor­ho­nen, teatteriohjaaja
Gun­vor Kron­man, VD, toimitusjohtaja
Pek­ka Laak­so­nen, professori
Susan­na Lai­ne, juontaja
Hen­rik Lax, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi,
Aku Lou­hi­mies, elokuvaohjaaja
Tiia Lous­te, näyttelijä
Francis McCar­ron, val­tio­tie­tei­den mais­te­ri, yrittäjä
Jaak­ko Mus­ta­kal­lio, Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den puheenjohtaja
Uska­li Mäki, professori
Rei­jo Mäki-Kor­ve­la, toimitusjohtaja¨
Aili Neno­la, professori
Mik­kel Näk­kä­lä­jär­vi, Sosia­li­de­mo­kraat­tis­ten nuor­ten puheenjohtaja
Rei­no Paa­si­lin­na ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Kyl­lik­ki Pan­ka­kos­ki, val­tio­tie­teen maisteri
Vap­pu Pimiä, juontaja
Mik­ko Pyhä­lä, kir­jai­li­ja, ex-suurlähettiläs
Jas­per Pääk­kö­nen, näyttelijä
Rai­mo Rii­hi­maa, työnjohtaja
Miia Rin­ta­kum­pu, toimintaterapeutti
Tho­mas Romantschuk, toimittaja
J.P. Roos, professori
Simo Räi­hä, yrittäjä
Pirk­ko Sai­sio, kirjailija
Rei­jo Sal­mi­nen, toimittaja
Mika Salo, autourheilija
Pek­ka Sau­ri, apulaiskaupunginjohtaja
Daniel Sazo­nov, Kokoo­mus­nuor­ten puheenjohtaja
Ida Schau­man, Svensk Ung­do­min puheenjohtaja
Sep­po Seit­sa­lo, pro­fes­so­ri, lääkäri
Mar­kus Selin, elokuvatuottaja
Aino Sep­po, näyttelijä
Esko Sep­pä­nen, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja meppi
Satu Sil­vo, näyttelijä
Osmo Soi­nin­vaa­ra, kir­jai­li­ja, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Ilk­ka Suo­mi­nen, ex-kan­san­edus­ta­ja, mep­pi ja ministeri
Pert­ti Sve­holm, näyt­te­li­jä, ohjaaja
Han­nu Taa­ni­la, toimittaja
Ilk­ka Tai­pa­le, lää­kä­ri, ex-kansanedustaja
Meli­ta Tuli­kou­ra, TV-toi­mit­ta­ja, symboliterapeutti
Pirk­ko Tur­pei­nen-Saa­ri, lää­kä­ri, ex-kansanedustaja,
Kaa­ri Utrio, kirjailija
Esko Val­tao­ja, professori
Anne Wass­holm, lähettämötyöntekijä
Tii­na Weck­ström, näyttelijä
Kari Viho­lai­nen, sai­raan­hoi­ta­ja, Exi­tus ry:n puheenjohtaja
Iiro Vii­na­nen, ex-kan­san­edus­ta­ja ja ministeri
Eija Vil­pas, näyttelijä
Jan­ne Virk­ku­nen, Hel­sin­gin Sano­mien ex-päätoimittaja
Lei­la Väli­sa­lo, yrittäjä
Jut­ta Zil­liacus, ex-kansanedustaja

 

88 vastausta artikkeliin “Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta!”

 1. Vaka­va kysy­mys. Vaa­tii vie­lä miet­ti­mis­tä, vaik­ka olen­kin jo hyvin pit­käl­le asian kannalla.

 2. Ehdot­to­mas­ti. Kaik­kia lää­kä­rei­tä ei voi pakot­taa sitä teke­mään mut­ta muu­ten heil­lä ei ole kyl­lä mitään oikeut­ta päät­tää tätä.

  Minus­ta myös ei-lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä voi­tai­siin sal­lia euta­na­sia. Mik­si ei? Toki sii­nä pitäi­si olla joku mini­mi-ikä­ra­ja ja pit­kä pro­ses­si että nyt ei het­ken mie­li­joh­tees­ta teh­dä täm­möis­tä päätöstä.

  En ymmär­rä mik­si se oli­si lai­ton­ta edes, ihme sadis­te­ja. Suo­mes­sa voi olla kyl­lä kris­til­li­siä yhtei­sö­jä jon­ka jäse­net voi­vat olla sitou­tu­nei­ta “luon­nol­li­seen” kuo­le­maan. Kaik­ki voittavat.

 3. Ehdo­tus­ta ei ole mie­tit­ty lop­puun asti.

  - Poti­las sai­ras­taa paran­tu­ma­ton­ta kuo­le­maan joh­ta­vaa tau­tia ja kuo­le­ma toteu­tuu lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ilman euta­na­si­aa­kin.

  Ehdo­tuk­ses­sa ole­vien ehto­jen mukaan poti­las joka tulee kär­si­mään sie­tä­mät­tö­mäs­tä kivus­ta lop­pue­lä­män­sä ja elin­ai­kao­do­te on pit­kä ei voi saa­da euta­na­si­aa. Tämä ske­naa­rio on sel­lai­nen jon­ka pitäi­si oikeut­taa euta­na­si­aan ensim­mäis­ten joukossa.

 4. Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si euta­na­si­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tus­ti jos­sain vai­hees­sa. Hol­lan­nis­sa­kin sitä on jo laajennettu.

 5. Ari: Minus­ta myös ei-lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä voi­tai­siin sal­lia euta­na­sia. Mik­si ei? Toki sii­nä pitäi­si olla joku mini­mi-ikä­ra­ja ja pit­kä pro­ses­si että nyt ei het­ken mie­li­joh­tees­ta teh­dä täm­möis­tä päätöstä. 

  Samaa miel­tä. Se, kut­su­taan­ko sitä sit­ten euta­na­siak­si vai itse­mur­hak­si, on toi­sar­vois­ta, mut­ta sekin pro­ses­si oli­si hyvä olla ole­mas­sa viral­li­se­na ja laillisena.

  Minua häi­rit­see tuos­sa teks­tis­sä myös hoi­to­tes­ta­men­tin tms. mai­nin­nan puu­te sen tilan­teen varal­ta, ettei omaa tah­to­aan kyke­ne enää ilmai­se­maan. Lisäk­si vii­mei­ses­sä rans­ka­lai­ses­sa vii­vas­sa pitäi­si lää­kä­rin “ohjaa­mi­ses­sa” olla vel­voi­te tämän ohjaa­mi­sen fasi­li­toi­mi­seen tar­peen vaa­ties­sa. Jos on vaik­ka­pa vuo­de­po­ti­laa­na jos­sain sai­raa­las­sa, jos­ta aut­ta­jia ei löy­dy, pitäi­si poti­laal­le sil­ti taa­ta todel­li­nen mah­dol­li­suus aut­ta­jaan eikä vain “ohja­ta” jon­ne­kin muualle.

 6. Hie­man para­dok­saa­li­ses­ti näen että euta­na­sia on elä­män kunnioittamista.

 7. Alle­kir­joi­tet­tu.

  Tosin itse en vaa­ti­si sitä, että ko. vii­meis­tä pal­ve­lus­ta pitäi­si saa­da joka kir­kon­ky­läs­tä ja nie­men­not­kos­ta. Kal­liik­si tuli­si kaik­kien vaa­ti­mus­ten esit­tä­mäs­sä muodossa.

  Muo­toi­lu on tie­ten­kin lii­an tiuk­ka, mut­ta jos ja kun tämä menee jos­kus läpi, se avaa tien euta­n­asian saa­mi­sel­le nyt mää­ri­tel­ty­jä lie­vem­min­kin perustein.

  Kyl­lä se tästä.

 8. Hie­man para­dok­saa­li­ses­ti näen että euta­na­sia on elä­män kunnioittamista.

 9. Kii­tos Osmo ja muut vii­saat ihmi­set! Kävin alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­teen tänään. Minua har­mit­taa oman liit­to­ni nih­keä kan­ta euta­na­si­aan. Päl­veen kom­ment­ti Hol­lan­nin yhteis­kun­nan erois­ta ver­taa­mal­la kan­na­bik­sen kah­vi­la­pös­syt­te­lyä oli mau­ton. Tie­tääk­se­ni Hol­lan­nin ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää pide­tään koko­nai­suu­des­saan toi­mi­va­na ja hyvä­nä. Itse­kin vai­keas­ti sai­rai­ta saat­to­hoi­to­pol­ti­lai­ta hoi­to­nee­ni usein mie­lee­ni on tul­lut kysy­mys eikö oli­si inhi­mil­li­sem­pää tapaa kuolla.

 10. Samuel:
  Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si euta­na­si­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tus­ti jos­sain vai­hees­sa. Hol­lan­nis­sa­kin sitä on jo laajennettu.

  sen käyt­tö laa­je­nee joka tapauk­ses­sa jos­kus. Kun gee­ni­tek­no­lo­gia ja muut hoi­dot kehit­ty­vät, ihmi­si­kää voi­daan venyt­tä huo­mat­ta­van pit­käk­si. Jou­dum­me kehit­te­le­mään maa­il­man­ku­vam­me aivan eri­lai­sek­si kuin se on nyt. Tie­tys­ti sii­nä mur­tuu moni val­miik­si annet­tu maailmankuva.

 11. ano­nyy­mi: Minua häi­rit­see tuos­sa teks­tis­sä myös hoi­to­tes­ta­men­tin tms. mai­nin­nan puu­te sen tilan­teen varal­ta, ettei omaa tah­to­aan kyke­ne enää ilmaisemaan. 

  Samaa miel­tä. Euta­na­sia­vel­voit­teen sisäl­tä­väl­le hoi­to­tes­ta­men­til­le voi­si sää­tää tiu­kem­mat muo­to- ja alle­kir­joi­tus­vaa­ti­muk­set kuin omai­suus­tes­ta­men­til­le. Voi­tai­siin esim. vaa­tia, että se pitäi­si vah­vis­taa mai­straa­tis­sa tms.

 12. Samuel:
  Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si euta­na­si­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tus­ti jos­sain vai­hees­sa. Hol­lan­nis­sa­kin sitä on jo laajennettu.

  Tämä on sama argu­ment­ti kuin se, että van­hem­pien jär­jes­tä­mis­tä pak­koa­vio­lii­tois­ta ei voi luo­pua, kos­ka jos ihmi­set saa­vat itse päät­tää kenen kans­sa ne mene­vät nai­mi­siin, pian ne vaa­ti­vat homoil­le avio-oikeutta.

  Kan­na­tan aloitetta.

 13. Tuli­pa ensim­mäi­sen ker­ran käy­tet­tyä täl­lais­ta vai­kut­ta­mis­ka­na­vaa. Toi­vot­ta­vas­ti aloi­te ete­nee käsiteltäväksi.

 14. Ensim­mäi­ses­sä koh­das­sa mai­ni­taan psyyk­ki­siä oirei­ta. Vie­lä on epä­sel­vää, mitä täs­sä tar­koi­te­taan ja mit­kä psyyk­ki­set oireet ovat riit­tä­vät myön­tä­mään haki­jal­le oikeus euta­na­si­aan, mut­ta minus­ta pitää eri­tyi­ses­ti kiin­nit­tää huo­mio­ta demen­ti­aa sai­ras­ta­vien tilan­tee­seen. Demen­ti­koi­den mää­rä kas­vaa län­si­mais­sa räjäh­dyk­sen­omai­ses­ti. Ihmi­sel­lä ehdot­to­mas­ti pitää olla mah­dol­li­suus teh­dä pää­tös avus­te­tus­ta kuo­le­mas­ta jo sil­loin kun on vie­lä jär­jis­sään sekä päät­tää itse tapah­tu­man ajan­koh­das­ta. Sai­rau­den vii­mei­ses­sä vai­hees­sa näis­sä tapauk­sis­sa ei tule enää peruutusta.

  Nykyi­nen vai­keas­ti demen­toi­tu­nei­den hoi­to on lähin­nä kidut­ta­mis­ta vedo­ten vää­ris­ty­nei­siin moraa­li­kä­si­tyk­siin ja sil­le on lai­tet­ta­va stop­pi. Vai­keas­ti demen­toi­nut hen­ki­lö ei elä vaan väki­sin siir­tyy päi­väs­tä toi­seen, usein epä­hy­giee­ni­sis­sä eli­no­lois­sa, kyke­ne­mät­tä kog­ni­tii­vi­seen toi­min­taan, kyke­ne­mät­tä itse­näi­ses­ti yllä­pi­tää omia elin­toi­min­to­jaan, ymmär­tä­mät­tä mitään ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta, itse­mää­rää­mis­ky­kyn­sä menet­tä­nee­nä. Täl­lai­nen ei ole ihmi­sar­vois­ta elä­mää, jos­kaan elä­mää ollen­kaan, ja on vas­toin ihmi­soi­keuk­sia. Toki jos joku halu­aa juu­ri täl­lais­ta ole­mas­sao­loa, niin se hänel­le suo­ta­koon, mut­ta niil­lä, ket­kä eivät halua ja on var­ma diag­noo­si, että sel­lai­nen on odo­tet­ta­vis­sa (esim. diag­no­soi­tu Alz­hei­me­rin tau­ti), pitää olla oikeus päät­tää päi­vän­sä arvokkaasti.

 15. Lää­kä­ri: Itse­kin vai­keas­ti sai­rai­ta saat­to­hoi­to­pol­ti­lai­ta hoi­to­nee­ni usein mie­lee­ni on tul­lut kysy­mys eikö oli­si inhi­mil­li­sem­pää tapaa kuolla.

  Ei pel­käs­tään inhi­mil­li­sem­pää vaan suo­ras­taan jotain johon lää­kä­rin­va­la vel­voit­tai­si jos teki­sim­me sen van­no­mi­ses­ta taas pakollista.

  Henk.koht. sal­li­sin kai­kin moko­min valas­ta myös hip­pi­ver­sion heik­ko­her­moi­sil­le (vaik­ka olen­kin sitä miel­tä, että ovat sii­nä tapauk­ses­sa vää­räs­sä amma­tis­sa) kun­han poti­laal­le vas­taa­vas­ti taa­taan pää­sy taval­li­sel­le mengelille.

  Valas­sa­han ei puhu­ta elä­män vaan TERVEYDEN yllä­pi­tä­mi­ses­tä, kär­si­mys­ten lie­vit­tä­mi­ses­tä ja mikä tär­kein­tä poti­laan tah­don kunnioittamisesta. 

  Yli­pää­tään ihan hatun nos­ton arvoi­ses­ti kysei­nen vala laadittu.

  En itse aina­kaan näe miten ao. valaa voi­si tul­ki­ta siten, että lää­kä­rin vel­vol­li­suus on yllä­pi­tää poti­laas­sa mah­dol­li­sim­man pit­kään jol­lain arbit­raa­ri­sel­la mark­ke­ril­la havait­ta­vis­sa ole­via elon­merk­ke­jä kivus­ta ja lop­pu­tu­lok­ses­ta riippumatta.

  Esim. jap­seil­le ihmi­nen on kual­lu jos sydän pysäh­ty­nyt vaik­ka aivo­käy­rä vie­lä joten­kin sykäh­te­li­si­kin. Ei se ihmi­sen fyy­si­nen kuo­ri siel­lä enää mitään uut­ta suh­teel­li­suus­teo­ri­aa ole itse­näi­ses­ti hahmottelemassa…

  Peri­aat­tees­sa ihmi­sel­le pitäi­si antaa nap­pi vaan sii­tä syys­tä, että hän sel­lais­ta toi­voo eli kuo­le­ma­kin on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin yksi­tyis­asia eikä kuu­lu kenel­le­kään muulle.

  Jot­ta voi­sim­me vält­tää tei­ni-ikään koh­ta­lai­sen usein kuu­lu­van perus­angs­tai­lun voi­sim­me aset­taa rajan täy­si-ikäi­syy­teen eli tuon­ne 30 ikä­vuo­teen jol­loin suo­ma­lais­lap­ses­ta tulee vih­doin täy­si­val­tai­nen yhteis­kun­nan jäsen eli hän saa mm. päät­tää sel­lai­ses­ta­kin asias­ta kuin vasektomiasta…

  Suu­ren lah­te­lais filo­so­fin sanoin: “sok­ka irti” och “kuka muu muka?”

 16. kan­na­tan, 15v seu­ra­sin isä­ni kär­si­myk­siä , väki­sin elvy­tet­tiin ja pak­ko­ruo­kin­nal­la hänes­tä tuli puhe ja lähes lii­kun­ta­ky­vy­tön. ei pys­ty­nyt edes kirjoittamaan.Halusi itse kuol­la kos­ka tie­si mitä oli odo­tet­ta­vis­sa , hoi­ta­jat nos­ti­vat pyö­rä­tuo­liin aamui­sin ja illal­la takai­sin sän­kyyn. Muis­ti pela­si täy­sin mut­ta ainoa kom­mu­ni­koin­ti väli­nen oli sil­mät ja eleet. Vasen käsi ja jal­ka toi­mi hieman.

 17. Ele­na A.: Vai­keas­ti demen­toi­nut hen­ki­lö ei elä vaan väki­sin siir­tyy päi­väs­tä toi­seen, usein epä­hy­giee­ni­sis­sä eli­no­lois­sa, kyke­ne­mät­tä kog­ni­tii­vi­seen toi­min­taan, kyke­ne­mät­tä itse­näi­ses­ti yllä­pi­tää omia elin­toi­min­to­jaan, ymmär­tä­mät­tä mitään ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta, itse­mää­rää­mis­ky­kyn­sä menet­tä­nee­nä. Täl­lai­nen ei ole ihmi­sar­vois­ta elä­mää, jos­kaan elä­mää ollen­kaan, ja on vas­toin ihmisoikeuksia. 

  Osa heis­tä on vie­lä hyvin ahdis­tu­nei­ta ja pelok­kai­ta lähes lop­puun asti. Ei todel­la­kaan ihmi­sar­vois­ta elämää.

 18. Mai­nit­ta­koon, että asian tii­moil­ta on myös hie­no kir­ja Ira Byoc­kil­ta, Dying Well. Siel­lä on kos­ket­ta­via tari­noi­ta myös pää­tök­sis­tä ja jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä kuo­le­man kyn­nyk­sel­lä. Suo­sit­te­len ehdottomasti.

  https://www.amazon.com/Dying-Well-Peace-Possibilities-Life/dp/1573226572

  Se ei ker­ro euta­na­sias­ta vaan kuo­le­man­sai­rai­den vii­mei­sis­tä hetkistä.

 19. Ter­vey­den­hoi­to­han on — kuten Soi­nin­vaa­ra huo­maut­ti aiem­min — erit­täin kal­lis­ta, joten euta­na­sia on loo­gi­nen ja täy­sin ymmär­ret­tä­vä seu­raus sekä rat­kai­su kestävyysvajeeseen.

  Kan­sa­lais­aloit­tees­sa anne­tut reu­naeh­dot toden­nä­köi­ses­ti häl­ve­ne­vät ajan myö­tä ja täten euta­na­sia­kin laa­jen­tuu niis­tä, kuten on käy­nyt muuallakin.

 20. En kenel­le­kään. Mie­luum­min etsi­tään hyviä kipu­lääk­kei­tä. Eikä ruve­ta tap­pa­maan demen­toi­tu­nei­ta tai mui­ta­kaan mui­den sil­mis­sä “tuot­ta­mat­to­mia ” kan­sa­lai­sia. Kris­ti­tyl­lä on jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vo, kun ei teh­dä murhaa.Eikä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta saa ruve­ta vaa­ti­maan toi­sen hen­gen otta­mis­ta ennenaikojaan.
  Ne, jot­ka eivät usko Juma­laan, heil­le­hän tun­tuu ole­van yks´hailee, mitä teke­vät tai vaa­ti­vat. Tut­kail­laan Sanaa ja teh­dään sen mukai­sess­ti, ateistitkin.

 21. Kyl­lä, ehdot­to­mas­ti. Niil­le, jot­ka sitä vie­lä eläes­sään pys­ty­vät itse pyy­tä­mään. Ja niil­le, jot­ka kär­si­vät lii­kaa kivuis­ta eikä parem­paa ole odo­tet­ta­vis­sa. Ja niil­le, jot­ka ovat demen­toi­tu­nei­na, maa­il­mas­ta tie­tä­mät­tö­mi­nä ja täy­sin avus­tet­ta­vi­na, kivu­liai­na, sär­kyi­si­nä, makuu­haa­vai­si­na päi­väs­tä toi­seen vain ole­mas­sa. Ja niil­le, jot­ka ovat sitä etu­kä­teen omai­sil­taan toivoneet.

 22. Kyl­lä euta­na­sial­le! Tot­ta­kai alle­kir­joi­tin heti tämän kau­an kai­va­tun lakia­loit­teen. Olen muu­ta­man lähei­sen kuo­lin­kär­si­myk­siä seu­ran­nee­na jär­kyt­ty­nyt, että eläin armah­det­tai­siin, ihmis­tä ei.

 23. Nyt­hän jo lää­kä­rit käyt­tä­vät euta­naa­si­aa omavaltaisesti.
  Esim. Lopet­ti­vat anop­pi­ni nes­tey­tyk­se min­kä jäl­keen jäl­keen hänes­tä tuli täy­sin sän­ky­po­ti­las sanoi­vat että tur­ha pit­kit­tää elä­mää eikö tää ole eutanaasiaa.vaikka muka lää­kä­rit ei sitä hyväk­sy tämä­kin teh­tiin kenel­tä­kään lupaa kysy­mät­tä sika­mais­ta toi­min­taa vois vetää syyt­tee­seen mur­has­ta oma­val­tai­ses­ti teh­ty­nä onko lää­kä­rit ole­vi­naa jotain kunin­kai­ta kysy­mät­tä mitään

 24. Ylen uutisessa[1] oli omaan sil­mää­ni vähän yllät­tä­vä kommentti: 

  Lää­kä­ri­liit­to ei kui­ten­kaan aloi­tet­ta hyväksy.

  Lää­kä­ri­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­jan Heik­ki Päl­ven mukaan kuo­le­vien poti­lai­den kans­sa teke­mi­sis­sä ole­vis­ta saat­to­hoi­to­lää­kä­reis­tä suu­rin osa vas­tus­taa euta­n­asian sallimista.

  – Tämä on yleis­maa­il­mal­li­nen lää­kä­rei­den näkemys. 

  (Hyvin) pie­nen kat­sel­muk­sen perus­teel­la tuo väi­te lää­kä­rei­den yleis­maa­il­mal­li­ses­ta näke­myk­ses­tä vai­kut­taa ole­van puutaheinää[2], mut­ta sen sijaan ilmei­ses­ti hyvin suu­ri osa (saatto)hoitohenkilökunnasta ei ole halu­kas itse osal­lis­tu­maan eutanasiaan.[3]

  Ja on kyl­lä huo­mat­ta­va, että on myös tut­ki­muk­sia, jois­sa val­tao­sa eri­tyi­ses­ti saat­to­hoi­toa teke­vis­tä lää­kä­reis­tä vas­tus­taa eutanasiaa.[4]

  Kysy­mys onkin, mik­si saat­to­hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta vas­tus­taa euta­na­si­aa? Yri­tin tätä­kin sel­vit­tää, mut­ta en onnis­tu­nut löy­tä­mään kuin vas­ten­mie­lis­tä pro­pa­gan­daa. Onko jos­sain tut­kit­tu tätä asiallisesti?

  [1] http://yle.fi/uutiset/3–9278454

  [2] esim. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25608687/

  [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647811/

  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19318460

 25. Tätä aloi­tet­ta on help­po kannattaa.

  Ennus­tan, että euta­na­sia tulee lail­li­sek­si seu­raa­van kym­me­nen vuo­den sisällä. 

  Suur­ten ikä­luok­kien vii­mei­nen saavutus.

 26. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa pas­sii­vi­nen euta­na­sia on sal­lit­tua, joka tar­koit­taa sai­rau­den hoi­dos­ta kiel­täy­ty­mis­tä vaik­ka se joh­tai­si poti­laan kuo­le­maan. Hen­gi­tys­ko­nees­sa tai muis­sa let­kuis­sa ei tar­vit­se olla nykyi­sel­lä­kään lain­sää­dän­nöl­lä, jos poti­las ei sitä tah­do. Minus­ta tun­tuu että suu­ri osa eivät ole täs­tä tie­toi­sia ja sik­si liput­ta­vat euta­n­asian puo­les­ta. On var­mas­ti ole­mas­sa potilaita
  joil­le akti­vi­nen euta­na­sia oli­si päte­vä vaih­toeh­to, mut­ta ei vii­mei­sil­lä päi­vil­lä vah­va nuku­tus­kaan pal­joa huo­nom­pi vaih­toeh­to ole.
  Kysy­mys on kyl­lä eet­ti­ses­ti iso ja se saa sik­si pal­jon näky­vyyt­tä. Kui­ten­kin aktii­vi­nen euta­na­sia tuli­si kos­ke­maan vain todel­la pien­tä osaa saat­to­hoi­to­po­ti­lais­ta. Demen­tia­po­ti­laat ja muut kog­ni­tion­sa menet­tä­neet jäi­si­vät vali­tet­ta­vas­ti aktii­vi­sen euta­n­asian ulko­puo­lel­le, ellei eutan­sian pää­tös­val­taa anne­ta lähio­mai­sil­le. Euta­n­asian pää­tös­val­ta taas lähio­mai­sil­la sil­säl­tää lii­kaa ris­ke­jä. Saat­to­hoi­don kehit­tä­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen sen­tään kos­ki­si kaik­kia saattohoitopotilaita.

 27. Tääl­lä maal­la mei­dän lan­del­la ei ole saat­to­hoi­toon erik.lääkäreitä vaik­ka­kin fik­su­ja tk-lää­kä­rei­tä löy­tyy. Kuo­le­maa­kin pitää kun­nioit­taa elä­män ohella.

 28. Kyl­lä ehdot­to­mas­ti kan­na­tan ja allekirjoitan.

 29. En alle­kir­joi­ta. Peri­aat­teel­li­sia ongel­mia on lii­kaa ja vää­rin­käy­tös­ten ris­kit ovat lii­an suu­ria. Minus­ta riit­tää, että poti­las voi kiel­tää elvyt­tä­mi­sen ja saa­da riit­tä­vän kivun­lie­vi­tyk­sen. Aktii­vis­ta tap­pa­mis­ta en hyväksy.

  Euta­n­asian peri­aat­teel­li­nen ongel­ma on se, miten este­tään euta­n­asian käy­tön laa­je­ne­mi­nen tapauk­siin, jot­ka eivät täy­tä aloit­tees­sa lue­tel­tu­ja ehto­ja. Kan­nus­teet “ohjail­la” poti­las vaa­ti­maan euta­na­si­aa tapauk­sis­sa, jois­sa hoi­to on kal­lis­ta, ovat vah­vat. Miten var­mis­te­taan, että poti­las­ta ei ole ohjail­tu teke­mään pää­tös­tä var­si­nai­ses­ti painostamatta?

  Entä tapauk­set, jois­sa poti­las ei pys­ty kun­nol­la ilmai­se­maan tah­to­aan? Jäte­tään­kö hei­dät vail­le euta­na­si­aa vai ale­taan­ko koh­ta vaa­tia näi­den poti­lai­den tap­pa­mis­ta inhi­mil­li­syy­teen vedo­ten? Aina­han voi­daan väit­tää, että poti­las haluai­si euta­n­asian, jos pys­tyi­si ilmai­se­maan tahtonsa.

  Miten var­mis­te­taan, että perin­töä odot­te­le­vat omai­set eivät etsi lää­kä­riä, joka suos­tuu tap­pa­maan poti­laan, joka vas­toin omais­ten tah­toa pysyt­te­lee hengissä?

  Esi­mer­kit maa­il­mal­ta näyt­tä­vät, että euta­na­sia­kri­tee­rei­tä ollaan val­mii­ta löy­sää­mään, vaik­ka aluk­si ehdot oli­si­vat tiu­kat. Vaik­ka aluk­si vaa­dit­tai­siin, että poti­laan pitää sekä sai­ras­taa pian kuo­le­maan joh­ta­vaa tau­tia ja kär­siä kivuis­ta, joi­ta ei voi­da hoi­taa, pidän toden­nä­köi­se­nä, että suh­teel­li­sen pian ale­taan vaa­tia, että euta­na­sia pitää sal­lia myös niil­le, joi­den tau­ti joh­taa kuo­le­maan, mut­ta jos­sa kivut ovat hoi­det­ta­vis­sa. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti tapauk­siin, jois­sa kipu­ja ei voi­da hoi­taa, mut­ta sai­raus ei ole tappava.

  1. Minus­ta riit­tää, että poti­las voi kiel­tää elvyt­tä­mi­sen ja saa­da riit­tä­vän kivunlievityksen. 

   Ongel­ma­na on, ettei­vät kaik­ki saa eivät­kä edes voi saa­da riit­tä­vää kivun­lie­vi­tys­tä, kos­ka riit­tä­vä kivun­lie­vi­tys tap­pai­si ja sel­lai­nen annos­te­lu taas on kiel­let­tyä. Tätä kier­re­tään sil­lä, että anne­taan mor­fii­nian­nos­te­lu poti­laan itsen­sä tehtäväksi.

   Sirk­ka Hämä­läi­nen lähet­ti tilai­suu­tem­me kir­jeen, jos­sa sanoi, että hän ei voi käyt­tää opi­aat­te­ja ja pel­kää sik­si kuo­lin­ki­pu­ja. Jos poti­las kuo­lee hil­jaa tukeh­tu­mal­la, ei sii­hen kivun­lie­vi­tys auta.

 30. Alle­kir­joi­tin kan­sa­lais­aloit­teen juu­ri. Has­sua, että var­maan 30 vuo­den ajan olen euta­n­asian tul­les­sa puhee­nai­heek­si ihme­tel­lyt itsek­se­ni, että eikö sitä ole vie­lä­kään lail­lis­tet­tu? No, ehkä täl­lä ker­taa sitten?

 31. Hyvä esi­tys, mut­ta lii­an lää­kä­ri­kesk­si­nen. Sveit­sin mal­li on hyvä. Lää­kä­ri tekee ennus­teen ja kir­joit­taa resp­tin. Toi­men­pi­teen avus­ta­ja ilmoit­taa etu­kä­teen polii­sil­le, videoi poti­laan tah­do­nil­mai­sun. Poti­las itse naut­tii aineen. Syyk­si pitää myös riit­tää elä­män laa­dun romah­ta­mi­nen (esim dementia).

 32. Kan­na­tan ehdot­to­mas­ti , Suo­mes­sa ei voi saa­da riit­tä­vää kipu­lää­kiys­tä ja hyvää ter­mi­naa­li­hoi­toa koko maan alu­eel­la. Kri­tee­rit tulee sopia har­ki­ten ja myös vaikeast/kivuliaasti sai­raal­le lap­sel­le on euta­naa­sia suo­ta­va esim syöpäsairaat.

 33. Ehdot­to­mas­ti kan­na­tan euta­na­si­aa. Tur­ha tus­ka ei voi olla min­kään asian tarkoitus.

 34. Htaxi: Tut­kail­laan Sanaa ja teh­dään sen mukai­sess­ti, ateistitkin.

  No, näin­pä teem­me. Kii­tos käy­mäs­tä! Heippa.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sirk­ka Hämä­läi­nen lähet­ti tilai­suu­tem­me kir­jeen, jos­sa sanoi, että hän ei voi käyt­tää opi­aat­te­ja ja pel­kää sik­si kuolinkipuja. 

  Eikös kan­na­bis­kin ole erit­täin teho­kas kipulääke?
  Tosin sepä ei sit­ten ole­kaan mil­lään muo­toa laillista.

 36. Ehdot­to­mas­ti kan­na­tan euta­n­asian sal­li­mis­ta, kysy­mys­hän ei ole elä­män päät­tä­mi­ses­tä, vaan kär­si­myk­sen lopet­ta­mi­ses­ta, jos ja kun ei mitään muu­ta kei­noa ei enää ole.

  hel­le­vi kar­hu­nen: Ehdot­to­mas­ti kan­na­tan euta­n­asian sal­li­mis­ta, kysy­mys­hän ei ole elä­män päät­tä­mi­ses­tä, vaan kär­si­myk­sen lopet­ta­mi­ses­ta, jos ja kun ei mitään muu­ta kei­noa ei enää ole.

 37. Htaxi:
  En kenel­le­kään. Mie­luum­min etsi­tään hyviä kipu­lääk­kei­tä. Eikä ruve­ta tap­pa­maan demen­toi­tu­nei­ta tai mui­ta­kaan mui­den sil­mis­sä “tuot­ta­mat­to­mia ” kan­sa­lai­sia. Kris­ti­tyl­lä on jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vo, kun ei teh­dä murhaa.Eikä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta saa ruve­ta vaa­ti­maan toi­sen hen­gen otta­mis­ta ennenaikojaan.
  Ne, jot­ka eivät usko Juma­laan, heil­le­hän tun­tuu ole­van yks´hailee, mitä teke­vät tai vaa­ti­vat. Tut­kail­laan Sanaa ja teh­dään sen mukai­sess­ti, ateistitkin.

  Mut­ta onko se Jee­sus­ker­ho­lai­sil­ta pois jos ateis­tit jot­ka ovat muu­ten­kin menos­sa ala­ker­ran gril­li­bi­lei­siin pää­si­si­vät läh­te­mään tääl­tä ihmi­sar­voi­ses­ti tur­hia kitu­mat­ta? Tämä­hän on täy­sin oma valinta.

  Kan­na­tan ehdottomasti.

 38. JP Vuo­he­lai­nen: Mut­ta onko se Jee­sus­ker­ho­lai­sil­ta pois jos ateis­tit jot­ka ovat muu­ten­kin menos­sa ala­ker­ran gril­li­bi­lei­siin pää­si­si­vät läh­te­mään tääl­tä ihmi­sar­voi­ses­ti tur­hia kitu­mat­ta? Tämä­hän on täy­sin oma valinta.

  Täs­sä­hän on se taus­tao­let­ta­mus, että sel­lai­nen elä­mä, joka vie­te­tään kär­sien ja “kituen”, ei ole ihmi­sar­vois­ta elämää.

  Tois­ta­kin miel­tä voi olla. Ei elä­mä usein­kaan ole sen tavoit­te­le­mis­ta, kuka naut­tii eni­ten ja kuka kär­sii vähi­ten. Monil­la ihmi­sil­lä voi olla vuo­si­kym­me­niä­kin pit­kiä masen­nus­jak­so­ja, jol­loin vain ahdis­taa suun­nat­to­mas­ti ja koh­tuut­to­mas­ti. Mut­ta usein elä­mä ja toi­vo voit­taa lopul­ta. Miten kukaan voi sanoa toi­sen ihmi­sen puo­les­ta, ettei­vät nuo vuo­si­kym­me­net oli­si­vat olleet elä­mi­sen arvoi­sia nii­den kai­kes­sa kau­heu­des­sa ja kau­neu­des­sa — pala syvin­tä ihmi­syyt­tä, johon kuu­lu­vat sekä iloi­set että syn­kän tus­kan hetket?

  Tie­ten­kin on kris­ti­tyn mie­les­tä vää­rin, jos kuo­le­ma voit­taa ahdis­tuk­sen kes­kel­lä — kenen tahan­sa osal­ta -, vaik­ka kuo­le­ma itses­sään onkin voi­tet­tu. Aina­kin kris­ti­tyn mie­les­tä on vää­rin väit­tää kär­si­mys­kuo­le­maa epäin­hi­mil­li­sek­si ja arvot­to­mak­si, kos­ka suu­rin maan pääl­lä elä­nyt ihmi­nen jou­tui sel­lai­sen osaksi.

  Ei kär­si­mys­tä erik­seen tavoi­tel­la tar­vit­se, mut­ta sinän­sä kär­si­mi­nen ei ole ollen­kaan noloa tai häpeäl­lis­tä. Jos kuo­le­maan ver­taa, kär­sien­kin elet­ty elä­mä on kui­ten­kin elämää.

 39. Htaxi: Kris­ti­tyl­lä on jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vo, kun ei teh­dä murhaa

  Käy­tät sanaa “mur­ha” pas­sii­vis­sa. Osaat­ko ava­ta sitä enemmän? 

  Ket­kä jäl­keen­nä­ke­mi­sen mie­les­sä siis ovat mur­haa­jia: itse­mur­haa­ja yksin teoin, avus­te­tun itse­mur­han tilaa­ja vai sen avus­ta­ja vai molem­mat, anti­bioo­tit, nes­tey­tyk­sen ja/tai elvy­tyk­sen kiel­tä­vän hoi­to­tes­ta­men­tin teki­jä vai sen toteut­ta­ja vai molem­mat, sai­raa­lan toi­vot­to­man poti­laan teho­hoi­don lopet­ta­mi­ses­ta päät­tä­jä, kun jonos­sa on lyhy­tai­kais­ta teho­hoi­toa tar­vit­se­va käy­tän­nös­sä var­ma sel­viy­jä, lää­kä­ri, joka evää set­sen­kymp­pi­sel­tä syö­pä­sai­raal­ta hoi­don, vaik­ka sel­lai­nen oli­si, mut­ta se mak­sai­si 100 k€/kk jne? Ter­veys­te­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä näi­tä jnei­tä tulee yhä enemmän.

  Ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se vas­ta­ta, sil­lä rajan­ve­toon täs­sä asias­sa tar­vit­tai­siin kym­me­niä, ellei sato­ja kir­kol­lis­ko­kouk­sia ja ne oli­si­vat aina myöhässä.

  Elä­mä, myös mui­den kuin ihmis­ten elä­mä, on pyhä, mut­ta pyhyy­del­lä­kin on reunaehtonsa.

 40. Joni T.: Tie­ten­kin on kris­ti­tyn mie­les­tä vää­rin, jos kuo­le­ma voit­taa ahdis­tuk­sen kes­kel­lä – kenen tahan­sa osal­ta -, vaik­ka kuo­le­ma itses­sään onkin voi­tet­tu. Aina­kin kris­ti­tyn mie­les­tä on vää­rin väit­tää kär­si­mys­kuo­le­maa epäin­hi­mil­li­sek­si ja arvot­to­mak­si, kos­ka suu­rin maan pääl­lä elä­nyt ihmi­nen jou­tui sel­lai­sen osaksi.

  Näin var­maan on ulko­puo­li­sen kris­ti­tyn mie­les­tä, mut­ta se ei yhtään auta itse kivu­lias­ta, syväs­ti demen­toi­tu­nut­ta tai taju­ton­ta potilasta. 

  Kivu­lias poti­las ei vält­tä­mät­tä ole ahdis­tu­nut, kos­ka kipu täyt­tää jäl­jel­lä ole­van maa­il­man. Tilan­teen näke­vät lähim­mäi­set ovat yleen­sä ahdis­tu­nei­ta, mut­ta har­vat näke­mäs­tään uskoon tulevat.

  PS: Mis­sä koh­das­sa Raa­mat­tua käsi­tel­lään vai­ke­aa tai syvää demen­ti­aa? Mui­ta vaja­vai­suuk­sia siel­lä kii­tet­tä­väs­ti autetaan.

 41. Joni T.: Ei kär­si­mys­tä erik­seen tavoi­tel­la tar­vit­se, mut­ta sinän­sä kär­si­mi­nen ei ole ollen­kaan noloa tai häpeäl­lis­tä. Jos kuo­le­maan ver­taa, kär­sien­kin elet­ty elä­mä on kui­ten­kin elämää. 

  Ja sinä­kö sen pää­tät kaik­kien osalta?

 42. Nyt 24 113 alle­kir­joi­tus­ta. Nel­jäs­sä päi­väs­sä. Mah­taa­ko olla kan­sa­lais­aloit­tei­den Suo­men ennätys?

 43. Tapio: Näin var­maan on ulko­puo­li­sen kris­ti­tyn mie­les­tä, mut­ta se ei yhtään auta itse kivu­lias­ta, syväs­ti demen­toi­tu­nut­ta tai taju­ton­ta potilasta. 

  Kivu­lias poti­las ei vält­tä­mät­tä ole ahdis­tu­nut, kos­ka kipu täyt­tää jäl­jel­lä ole­van maa­il­man. Tilan­teen näke­vät lähim­mäi­set ovat yleen­sä ahdis­tu­nei­ta, mut­ta har­vat näke­mäs­tään uskoon tulevat.

  PS: Mis­sä koh­das­sa Raa­mat­tua käsi­tel­lään vai­ke­aa tai syvää demen­ti­aa? Mui­ta vaja­vai­suuk­sia siel­lä kii­tet­tä­väs­ti autetaan.

  En tie­dä vai­keas­ta tai syväs­tä demen­tias­ta tai muu­ten­kaan syväs­tä kivus­ta hir­veäs­ti, joten sikä­li on help­po sanoa että kat­son asi­aa ulko­puo­lel­ta. Toki esim. Psal­mien kir­joit­ta­jan kuvaa­maan tus­kaan on var­maan useim­pien ihmis­ten jos­sain vai­hees­sa elä­mään­sä aika help­po samaistua.

  Tar­koi­tus on vain poh­tia, mik­si ihmees­sä ihmi­set väit­tä­vät, että kivun ja ahdis­tuk­sen täyt­tä­mä elä­mä ei oli­si ihmi­sar­vois­ta. Noin läh­tö­koh­tai­ses­ti siis; jokai­nen ihmi­nen on toki oman­lai­sen­sa tapaus ja vapaal­la tah­dol­la varus­tet­tu. Ja minua häi­rit­see se, että ihmi­set otta­vat jos­kus mel­kein­pä itses­tään sel­vä­nä sen, että arvo­kas elämä/kuolema on sama asia kuin mah­dol­li­sim­man kivu­ton elämä/kuolema. Ja että kuo­le­mi­nen oli­si joten­kin “inhi­mil­li­sem­pää”.

  Elä­mä­hän on monil­le ihmi­sil­le täyt­tä tus­kaa muu­ten­kin. Tulee kai­ken­lai­sia pit­kä­ai­kai­sia sai­rauk­sia, pet­ty­myk­siä, haa­vo­ja, käsit­tä­mät­tö­män jul­mia ja tyly­jä vas­toin­käy­mi­siä. Mut­ta suu­ri osa niis­tä sil­ti kuu­luu elä­mään. Sel­lais­ta elä­mä vali­tet­ta­vas­ti on. Var­sin­kin jos­sain kol­man­nen maa­il­man maissa.

  Minä­hän en sitä tie­ten­kään pää­tä, miten asiois­ta tuli­si aja­tel­la. Toi­voi­sin vaan, ettei näi­tä eet­ti­siä kysy­myk­siä otet­tai­si aivan kuin annet­tui­na, vaik­ka monet niis­tä ovat vakau­muk­sen ja uskon­kin asioita.

 44. soik­ku, huo­ma­sin että olet menos­sa tam­pe­reel­le väit­te­le­mään kulu­tuk­ses­ta Val­tao­jaa vas­taan. Onko sinul­la tie­toa olet­te­ko te vas­ta­väit­te­li­jöi­tä toi­sil­len­ne ja edus­tat­te eri mielipiteitä?

 45. Daniel Feder­ley:
  Nyt 24 113 alle­kir­joi­tus­ta. Nel­jäs­sä päi­väs­sä. Mah­taa­ko olla kan­sa­lais­aloit­tei­den Suo­men ennätys?

  Tasa-arvoi­nen avio­liit­to­la­ki päräyt­ti ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä yli 105 000 kan­nat­ta­jaa, ja seu­raa­va­na­kin vie­lä lähes 20 000.

 46. Joni T.: Tar­koi­tus on vain poh­tia, mik­si ihmees­sä ihmi­set väit­tä­vät, että kivun ja ahdis­tuk­sen täyt­tä­mä elä­mä ei oli­si ihmisarvoista. 

  Onko tämä nyt joku Raa­mat­tuun perus­tu­va näke­mys aiheesta?

  Toki kipua käsi­tel­lään esim. uudes­sa tes­ta­men­tis­sa­kin, muis­tat­ko pää­siäi­sen ajan koh­tauk­sen, jos­sa Jee­sus on ris­til­lä — mit­kä ovat vii­mei­set sanat?

  Isä, jos tah­dot, niin ota tämä mal­ja minul­ta pois”

  En tie­dä miten tuo tul­ki­taan kris­til­li­sis­sä pii­reis­sä, mut­ta itse näen että ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen aiheut­ta­mat tus­kat ovat niin kovat, että Jee­sus pyy­tää euta­na­si­aa ja se myön­ne­tään toi­sen pyyn­nön jälkeen.

 47. Joni T.: Minä­hän en sitä tie­ten­kään pää­tä, miten asiois­ta tuli­si aja­tel­la. Toi­voi­sin vaan, ettei näi­tä eet­ti­siä kysy­myk­siä otet­tai­si aivan kuin annet­tui­na, vaik­ka monet niis­tä ovat vakau­muk­sen ja uskon­kin asioita. 

  Kukin päät­tä­köön itse. Kun tilan­ne tulee eteen, sitä var­maan asian­omai­nen itse poh­tii ja pal­jon. Tus­kin kenel­lä­kään sii­nä tilan­tees­sa mitään itses­tään­sel­vyyk­siä on. Has­sua miten pitäi­si puhua etii­kas­ta tilan­tees­sa, jos­sa min­kään­lais­ta valin­taa, eet­tis­tä tai muun­kaan­lais­ta, ei ole olemassa.

 48. Tero Tolo­nen:“Isä, jos tah­dot, niin ota tämä mal­ja minul­ta pois”

  En tie­dä miten tuo tul­ki­taan kris­til­li­sis­sä pii­reis­sä, mut­ta itse näen että ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen aiheut­ta­mat tus­kat ovat niin kovat, että Jee­sus pyy­tää euta­na­si­aa ja se myön­ne­tään toi­sen pyyn­nön jälkeen.

  Tuo koh­ta ei ole ris­til­tä, vaan rukous­het­kes­tä Get­se­ma­nen puu­tar­has­sa. Toki sil­loin­kin Jee­sus oli kai­kes­ta pää­tel­len suu­ren tus­kan vallassa.

  Yksi avain koh­dan tul­kin­taan on var­mas­ti­kin myös tuo “Isä, jos tah­dot”. Jee­sus oli äärim­mäi­sen kuu­liai­nen Juma­lal­le. Huo­maa myös, mihin “mal­jal­la” vii­ta­taan (se on pää­tel­tä­vis­sä kon­teks­tis­ta aina­kin suun­nil­leen). Get­se­ma­nen jäl­keen kävi ilmi, että Juma­la nime­no­maan ei otta­nut tuo­ta mal­jaa Jee­suk­sel­ta pois. Eihän se ollut ollen­kaan kivaa ja Jee­suk­sen pyyn­nöt oli­vat siten hyvin inhi­mil­li­siä. Jee­sus oli kai­kes­ta huo­li­mat­ta val­mis hyväk­sy­mään tus­kan­sa; hän jou­tui toden teol­la kär­si­mään, kos­ka Juma­la niin par­haak­si näki.

  Oli­sin lii­an roh­kea, jos täy­sin rin­nas­tai­sin omat sana­ni (Raa­mat­tuun perus­tu­van) kris­til­li­sen tul­kin­nan kans­sa, mut­ta kyl­lä ne var­mas­ti sitä joten­kin hei­jas­ta­vat. Ja anteek­si mah­dol­li­nen off-topic.

 49. ano­nyy­mi: Kukin päät­tä­köön itse. Kun tilan­ne tulee eteen, sitä var­maan asian­omai­nen itse poh­tii ja pal­jon. Tus­kin kenel­lä­kään sii­nä tilan­tees­sa mitään itses­tään­sel­vyyk­siä on. Has­sua miten pitäi­si puhua etii­kas­ta tilan­tees­sa, jos­sa min­kään­lais­ta valin­taa, eet­tis­tä tai muun­kaan­lais­ta, ei ole olemassa.

  Tuo “kukin päät­tä­köön itse” on tie­ten­kin pin­nal­li­ses­ti aja­tel­tu­na tot­ta, mut­ta laa­jem­min käsi­tet­ty­nä sekin on lopul­ta vain yksi eet­ti­nen näke­mys mui­den jou­kos­sa. Sen väit­tä­mi­nen, ettei valin­taa ole ole­mas­sa, on vain perus­ky­sy­myk­sen hys­syt­te­lyä näky­mät­tö­miin. Täs­sä­hän kui­ten­kin puhu­taan lakien muuttamisesta.

 50. Tuo koh­ta ei ole ris­til­tä, vaan rukous­het­kes­tä Get­se­ma­nen puu­tar­has­sa. Toki sil­loin­kin Jee­sus oli kai­kes­ta pää­tel­len suu­ren tus­kan vallassa.

  Olet oikeas­sa, tuo lai­naus oli vää­räs­tä kohdasta.

  Mut­ta se oli siis vain oma tul­kin­ta­ni että Jee­sus ikään­kuin vii­me het­kil­lä pääs­tet­tiin hie­man helpommalla:

  http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.23.html

  Isä, sinun käsii­si minä uskon hen­ke­ni.” Tämän sanot­tu­aan hän hen­käi­si vii­mei­sen kerran

  Ja sit­ten toi­saal­ta tääl­lä van­has­sa versiossa
  http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Mark.15.html

  Niin Pila­tus ihmet­te­li, oli­ko hän jo kuollut”

  Itse olen pitä­nyt eten­kin Uut­ta tes­ta­ment­tia sii­nä mie­les­sä kiin­nos­ta­va­na, että siel­lä ei pide­tä auk­to­ri­teet­te­ja kovin kor­keas­sa arvos­sa, eli oma näke­myk­se­ni sii­tä on että se ikään­kuin roh­kai­see itse­näi­seen ajatteluun.

  Esi­me­rik­si joku Lau­pias sama­ria­lai­nen ‑ver­taus on kiin­nos­ta­va tämän armo­kuo­le­man valos­sa. Ihmi­set joi­den oli­si pitä­nyt aut­taa, eivät aut­ta­neet vaan ikään­kuin kat­soi­vat ohi: ei tämä asia meil­le kuulu.

 51. Tero Tolo­nen:Itse olen pitä­nyt eten­kin Uut­ta tes­ta­ment­tia sii­nä mie­les­sä kiin­nos­ta­va­na, että siel­lä ei pide­tä auk­to­ri­teet­te­ja kovin kor­keas­sa arvos­sa, eli oma näke­myk­se­ni sii­tä on että se ikään­kuin roh­kai­see itse­näi­seen ajatteluun.

  Esi­me­rik­si joku Lau­pias sama­ria­lai­nen ‑ver­taus on kiin­nos­ta­va tämän armo­kuo­le­man valos­sa. Ihmi­set joi­den oli­si pitä­nyt aut­taa, eivät aut­ta­neet vaan ikään­kuin kat­soi­vat ohi: ei tämä asia meil­le kuulu.

  Niin, läpi Raa­ma­tun­han on tois­tu­va tee­ma, että mie­luum­min täy­tyy luot­taa Juma­laan kuin ihmi­siin. Laki­hen­ki­nen uskon­nol­li­suus on vain estee­nä. Sikä­li on aina posi­tii­vi­ses­ti radi­kaa­lia toi­mia lähim­mäi­sen­rak­kau­den peri­aat­tei­den mukaan sekä samal­la Raa­ma­tun Sanan mukaan, vaik­kei sai­si­kaan sii­nä vas­ta­kai­kua muil­ta. Ja tuo rak­kaus nime­no­maan pitää ohje­nuo­ra­naan pyr­ki­mys­tä elä­mään, ei kuo­le­maan, vaik­ka molem­mat ovat Juma­lan kädessä.

 52. Joni T.: Sen väit­tä­mi­nen, ettei valin­taa ole ole­mas­sa, on vain perus­ky­sy­myk­sen hys­syt­te­lyä näky­mät­tö­miin. Täs­sä­hän kui­ten­kin puhu­taan lakien muuttamisesta. 

  …valin­nan sallimiseksi.

 53. Kan­na­tan eutanasiaa.
  Jos lää­kä­ri saa­to­hoi­too­sas­tol­la voi päät­tää kaik­ki elvyt­tä­vät toi­men­pi­teet lopetetaan.?
  Mik­si ei kivu­ton­ta lop­pua voi sallia.

 54. Kan­na­tan ! Ei tur­haa kipua kenel­lek­kään jos ker­ran tilan­ne toivoton

 55. Pro­met­heus:
  Ter­vey­den­hoi­to­han on – kuten Soi­nin­vaa­ra huo­maut­ti aiem­min –erit­täin kal­lis­ta, joten euta­na­sia on loo­gi­nen ja täy­sin ymmär­ret­tä­vä seu­raus sekä rat­kai­su kestävyysvajeeseen.

  Kan­sa­lais­aloit­tees­sa anne­tut reu­naeh­dot toden­nä­köi­ses­ti häl­ve­ne­vät ajan myö­tä ja täten euta­na­sia­kin laa­jen­tuu niis­tä, kuten on käy­nyt muuallakin.

  Sinä­pä sen sanoit!

  Oma äiti­ni, jol­la ei olut kipu­ja ‑tai muu­ta­kaan kär­si­mys­tä — eikä edes demen­ti­aa, mut­ta kor­kean iän vuok­si lää­kä­rin mukaan n.50% mah­dol­li­suu­det toi­pua keuh­ko­kuu­meen jäl­keen, pää­tet­tiin “saat­to­hoi­taa” ns. pas­sii­vi­sel­la euta­na­sial­la — kysy­mät­tä hänen mie­li­pi­det­tään asi­aan. Lää­kä­rin perus­te­lu: “Eikö­hän hän tuon ikäi­se­nä ole elä­nyt jo tar­peek­si kau­an.” Hoi­ta­jan seli­tys jäl­ki­kä­teen: “Pitää­hän tei­dän ymmär­tää, ettei resurs­sit tule riit­tä­mään kaik­kien hoi­toon, kun suu­ret ikä­luo­kat vanhenee.”

  Näin se menee siis nyt, — eikä täl­lä nykyi­sel­lä, jo sal­li­tul­la euta­na­sial­la ole mitään teke­mis­tä “hyvän kuo­le­man” kanssa.
  Pelk­kää kuo­le­man jou­dut­ta­mis­ta mie­li­val­tai­sin ja / tai talou­del­li­sin perustein.

  Jos jokin inhi­mil­li­nen rajaus kär­si­viin kuo­le­man­sai­rai­siin ja esim. vaka­vas­ti demen­toi­tu­nei­siin saa­tai­siin pitä­mään, en ehkä vas­tus­tai­si, mut­ta sii­hen on näil­lä koke­muk­sil­la vai­kea luottaa.

 56. Rei­no Lindroos:
  Kan­na­tan eutanasiaa.
  Jos lää­kä­ri saa­to­hoi­too­sas­tol­la voi päät­tää kaik­ki elvyt­tä­vät toi­men­pi­teet lopetetaan.?
  Mik­si ei kivu­ton­ta lop­pua voi sallia.

  Onko se kivu­ton rat­kai­su, että ihmi­nen, joka on tajuis­saan ja täy­des­sä ymmär­ryk­ses­sä, jäte­tään vail­le nes­tey­tys­tä, jos ei jak­sa juo­da tarpeeksi?

  Tämä oli se elvyt­tä­vä toi­men­pi­de, joka omai­sel­ta­ni evät­tiin, hänel­tä kysymättä.
  Hänel­lä ei ollut tus­kia, vain heik­kout­ta ja kor­kea ikä.
  Oli­sin itse suo­nut hänel­le luon­nol­li­sen kuoleman.

 57. H.H.: Oma äiti­ni, jol­la ei olut kipu­ja ‑tai muu­ta­kaan kär­si­mys­tä – eikä edes demen­ti­aa, mut­ta kor­kean iän vuok­si lää­kä­rin mukaan n.50% mah­dol­li­suu­det toi­pua keuh­ko­kuu­meen jäl­keen, pää­tet­tiin “saat­to­hoi­taa” ns. pas­sii­vi­sel­la euta­na­sial­la – kysy­mät­tä hänen mie­li­pi­det­tään asi­aan. Lää­kä­rin perus­te­lu: “Eikö­hän hän tuon ikäi­se­nä ole elä­nyt jo tar­peek­si kau­an.” Hoi­ta­jan seli­tys jäl­ki­kä­teen: “Pitää­hän tei­dän ymmär­tää, ettei resurs­sit tule riit­tä­mään kaik­kien hoi­toon, kun suu­ret ikä­luo­kat vanhenee.” 

  H.H.: Onko se kivu­ton rat­kai­su, että ihmi­nen, joka on tajuis­saan ja täy­des­sä ymmär­ryk­ses­sä, jäte­tään vail­le nes­tey­tys­tä, jos ei jak­sa juo­da tarpeeksi?
  Tämä oli se elvyt­tä­vä toi­men­pi­de, joka omai­sel­ta­ni evät­tiin, hänel­tä kysymättä. 

  Nuo eivät olleet kivut­to­mia eivät­kä vält­tä­mät­tä niin­kään euta­na­si­aa kuin ihan mur­hia. Tar­koi­tus­han ei ole tuol­lais­ta sal­lia. Kan­tei­ta vain vetä­mään ja mur­haa­jat oikeuteen.

 58. Pro­met­heus:
  Ter­vey­den­hoi­to­han on – kuten Soi­nin­vaa­ra huo­maut­ti aiem­min –erit­täin kal­lis­ta, joten euta­na­sia on loo­gi­nen ja täy­sin ymmär­ret­tä­vä seu­raus sekä rat­kai­su kestävyysvajeeseen.

  Ter­vey­den­hoi­to nyt ei ole eri­tyi­sen kal­lis­ta ja sen sai­rauk­sia ehkäi­se­va vai­ku­tus on mer­kit­tä­vä. Tänään juu­ri oli leh­des­sä jut­tu, miten OECD pitää eri­tyi­ses­ti Suo­men tilaa vaka­va­na, kos­ka tääl­lä on pal­jon kal­lis­ta sai­raan­hoi­toa ja vie­lä kal­liim­paa eri­kois­sai­raan­hoi­toa jot­ka pys­tyt­täi­siin ehkäi­se­mään puut­tu­mal­la ajois­sa elä­män­ta­poi­hin ja huo­noi­hin har­ras­tuk­siin mm. vii­naan ja tupak­kaan. Enna­koi­va ter­vey­den­hoi­to on aivan kaik­kien etu ja oli­si syy­tä ottaa se koko kan­san käyt­töön. Esi­mer­kik­si jos ham­mas­huol­to oli­si riit­tä­väl­lä tasol­la, niin eri­lai­set tuleh­duk­set vähe­ni­si­vät huo­mat­ta­vas­ti. Kysy­mys ei ole vain suun ter­vey­des­tä vaan ien­sai­rau­det saat­ta­vat tuot­taa muu­al­le­kin eli­mis­töön tulehduksia. 

  Hoi­de­taan siis ter­veyt­tä kos­ka sai­rau­det maksavat.

 59. Ano­ny­mous: Hoi­de­taan siis ter­veyt­tä kos­ka sai­rau­det maksavat. 

  Ei voi, kos­ka pitää sääs­tää. Pysä­köin­nin­val­von­taan­kaan ei löy­dy rahaa, vaik­ka se on voi­tol­lis­ta toi­min­taa. McGug­geen kyl­lä jos­tain syys­tä sitä löytyy.

 60. vakiut­taa­ko hal­li­tuso­koon­pa­no toden­nä­köi­syy­teen aloit­teel­le men­nä läpi? Kepu ja PShän vas­tus­ta­vat pää-äänen­kan­ta­jil­laan eutanasiaa.

 61. Ehdot­to­mas­ti kyl­lä. Eikös nyky­ään anne­ta surut­ta lääk­kei­tä että ihmi­nen pys­tyy sän­kyyn pohjalla.on parem­pi olla jos­sain muualla.

 62. Olin 5,5 vuot­ta erit­täin vai­keas­ti sairas.
  Oli­sin var­mas­ti riis­tä­nyt itsel­tä­ni hen­gen, jos minul­la oli­si ollut sii­hen välineet.
  Ei ollut, eikä ollut voi­mia nii­tä hankkia.

  Kui­ten­kin paranin.
  Elän.
  Nau­tin elämästä.

  Ei iki­nä euta­na­si­aa. Sel­lai­sen kan­nat­ta­jat pitäi­si saat­taa vas­tuuseen puheistaan. 

  Tyh­myys on ylei­nen ilmiö, sitä on kaik­kial­la, eikä luke­nei­suus tai muu sta­tus oikeu­ta puut­tu­maan kenen­kään elä­män pituuteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.