Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta!

Allekir­joi­ta kansalaisa­loite eutanasian lail­lis­tamis­es­ta Suomessa.

Aloit­teen vireille pani­jat ovat entiset kansane­dus­ta­jat Esko Sep­pä­nen ja Iiro Viina­nen. Han­kkeen muut vas­tu­uhenkilöt ovat entiset kansane­dus­ta­jat Hen­rik Lax, Osmo Soin­in­vaara ja Ilk­ka Taipale. Han­kkeen tuk­i­joiden lista löy­tyy tämän postauk­sen lopusta.

Allekir­joituk­seen vaa­di­taan vah­va tun­nistau­tu­mi­nen eli pankki­tun­nuk­set, mobi­ili­var­menne tai var­men­neko­rt­ti. Allekir­joit­taa voi osoit­teessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2212

Toi­mi heti!

= = = = =

Aloit­teen sisältö 

Me allekir­joit­ta­neet äänioikeutetut Suomen kansalaiset ehdo­tamme, että eduskun­ta ryhtyy lain­valmis­te­lu­toimen­piteisi­in eutanasialain säätämisek­si ja eutanasian lail­lis­tamisek­si Suomessa.

Kreikankieli­nen sana “eu” merk­it­see “hyvää” ja “thá­natos” on “kuole­ma”. Eutana­sia on siis suomek­si “hyvä kuolema”. 

Eutanasiala­ki tarvi­taan lisäämään elämän lop­pua­jan vai­h­toe­hto niille kans­saih­misillemme, jot­ka eivät saa sietämät­tömi­in kär­simyk­si­in­sä riit­tävää lievi­tys­tä hyvästäkään pal­li­ati­ivis­es­ta hoidosta.

Lain säätämisen ohel­la on tärkeää huole­htia siitä, että kun­nat ja/tai sairaan­hoitopi­ir­it velvoite­taan jär­jestämään adek­vaat­tia ja korkeata­soista pal­li­ati­ivista hoitoa ja saat­to­hoitoa ja että niitä on saatavil­la kat­tavasti koko Suomessa.

Jos muu hoito ei riitä lieven­tämään kuol­e­van ihmisen kär­simyk­siä, esitämme eutanasian sal­lim­ista Suomes­sa seu­raavien kri­teerei­den täyttyessä:

– Poti­laal­la on sietämät­tömiä fyy­sisiä ja/tai psyykkisiä oire­i­ta, kipu­ja ja kär­simyk­siä, joi­ta ei voi­da hyvänkään saat­to- tai pal­li­ati­ivisen hoidon avul­la ja lääketi­eteen keinoin olen­nais­es­ti lievittää.’

– Poti­las sairas­taa paran­tu­ma­ton­ta kuole­maan johtavaa tau­tia ja kuole­ma toteu­tuu lähi­t­ule­vaisu­udessa ilman eutanasi­aakin. Poti­laan tilan on olta­va lääketi­eteel­lis­es­ti arvioiden toiv­o­ton, ilman toivoa paranemisesta.

– Poti­las on oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäi­nen ja kog­ni­ti­ivis­es­ti kompetentti.

– Lääkäri on infor­moin­ut poti­las­ta tämän tilanteesta, ennus­teesta sekä käytet­tävis­sä ole­vista hoitovaihtoehdoista.

– Poti­las on itse esit­tänyt vapaae­htoisen, hark­i­tun ja tois­tu­van pyyn­nön eutanasi­as­ta, eikä päätös ole syn­tynyt ulkoisen pain­os­tuk­sen seurauksena.

– Lääkäri on keskustel­lut use­am­man ker­ran poti­laan kanssa tämän eutanasi­apyyn­nöstä ja on vaku­ut­tunut, että poti­laan pyyn­tö on luon­teeltaan pysyvä.

– Lääkäri ja poti­las ovat kum­matkin yhtä mieltä siitä, ettei mui­ta mielekkäitä vai­h­toe­hto­ja poti­laan tilanteeseen enää ole.

– Lääkäri on vaku­ut­tunut, ettei poti­las kär­si arvostelukykyään heiken­tävästä psyki­a­tris­es­ta sairaud­es­ta. Kli­ini­nen depres­sio tulee aina hoitaa ennen eutanasi­apäätök­sen tekemistä.

– Lääkäri on kon­sul­toin­ut ainakin yhtä, puoluee­ton­ta lääkäriä, jon­ka täy­tyy myös tava­ta ja arvioi­da poti­laan tila henkilökohtaisesti.

– Lääkäri suorit­taa eutanasian asian­mukaises­ti, on itse paikalla poti­laan kuole­maan saak­ka ja on sen jäl­keen ilmoi­tusvelvolli­nen eutanasian toteut­tamis­es­ta sitä varten perustet­tavalle valvon­tae­limelle, jolle hänen on toimitet­ta­va tarkat tiedot eutanasi­apäätök­seen johtaneista syistä, eutanasian toteut­tamis­es­ta sekä muista tapah­tu­matiedoista lais­sa tarkem­min määritel­ly­istä tavalla.

- Lääkäreille tai hoito­henkilökun­nalle ei tule aset­taa velvoitet­ta osal­lis­tua eutanasian toteut­tamiseen. Jos lääkäri halua kieltäy­tyä eutanasian toteut­tamis­es­ta, hänen tulee ohja­ta poti­las jollekin sel­l­aiselle lääkärille, joka on valmis sen toteut­ta­maan kri­tee­rien täyttyessä.

Kukaan ei saa eikä voi tehdä eutanasi­apäätöstä kenenkään muun puolesta.

Peruste­lut

Niiden ihmis­ten lukumäärä, joiden voidaan olet­taa vuosit­tain tule­van tässä aloit­teessa ehdotet­tu­jen kri­teerei­den mukaises­ti eutanasialain piiri­in, koos­t­uu enin­tään muu­ta­mas­ta sadas­ta yksilöstä. Heistä jokainen on muu­toinkin piakkoin mene­htymässä tau­ti­in­sa, jota lääketi­eteen parhaim­mal­lakaan asiantun­te­muk­sel­la ei voi­da paran­taa. Kun muu­ta vai­h­toe­htoa ei ole, eutanasian toteut­tamisel­la heil­lä on mah­dol­lisu­us saa­da hyvä kuole­ma sitä nopeuttamalla.

Kun on käytet­ty lop­pu­un lääketi­eteel­liset kivun­lievit­tämisen keinot ja kär­sivät kans­saih­misemme halu­a­vat omas­ta vapaas­ta tah­dostaan ja oman vakaan päätök­sen mukaan kuoli­na­pua, eutana­sia merk­it­see heille sana­mukaises­ti hyvää kuolemaa.

= = =

Tuk­i­jat:

Anni Ahlako­r­pi, Vasem­mis­ton­uorten puheenjohtaja
Timo Airaksi­nen, professori
Ris­to Ala­puro, professori
Pert­ti Ala­su­u­tari, professori
Claes Ander­s­son, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Kaj Chy­de­nius, säveltäjä
Jörn Don­ner, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Mikko Elo, val­tiopäiväneu­vos, ex-kansanedustaja
Kari Enqvist, professori
Heta Alek­san­dra Gylling, dosent­ti, yliopistonlehtori
Heik­ki Haa­pavaara, toimittaja
Markku Hakuri, kuvataiteilija
Riit­ta Havukainen, näyttelijä
Sara Heinä­maa, professori
Ris­to Heiskala, professori
Kari Heiska­nen, ohjaa­ja, näyttelijä
Antti Her­lin, Kone Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
Juk­ka Hildén, medi­a­henkilö, Doodson
Osmo Hyn­ni­nen, lääkäri
Sirk­ka Hämäläi­nen, Suomen Pankin ex-pääjohtaja
Anna-Leena Härkö­nen, kirjailija
Atik Ismail, lähi­hoita­ja, jalkapallovalmentaja
Antti Joki­nen, elokuvaohjaaja
Lau­ra Jänt­ti, teatteriohjaaja
Pert­ti Karka­ma, professori
Kaisa Kaup­pinen, dosent­ti, HY
Juk­ka Kekko­nen, professori
Hilk­ka Kemp­pi, Keskus­tan­uorten puheenjohtaja
Pert­ti Kiljunen, poliisi
Jouni Kont­ti­la, ay-toimitsija
Kaisa Korho­nen, teatteriohjaaja
Gun­vor Kro­n­man, VD, toimitusjohtaja
Pekka Laak­so­nen, professori
Susan­na Laine, juontaja
Hen­rik Lax, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi,
Aku Louhimies, elokuvaohjaaja
Tiia Louste, näyttelijä
Fran­cis McCar­ron, val­ti­oti­etei­den mais­teri, yrittäjä
Jaakko Mus­takallio, Vihrei­den nuorten ja opiske­li­joiden puheenjohtaja
Uskali Mäki, professori
Rei­jo Mäki-Korvela, toimitusjohtaja¨
Aili Neno­la, professori
Mikkel Näkkäläjärvi, Sosialidemokraat­tis­ten nuorten puheenjohtaja
Reino Paasilin­na ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Kyl­lik­ki Pankakos­ki, val­ti­oti­eteen maisteri
Vap­pu Pim­iä, juontaja
Mikko Pyhälä, kir­jail­i­ja, ex-suurlähettiläs
Jasper Pääkkö­nen, näyttelijä
Raimo Riihi­maa, työnjohtaja
Miia Rin­takumpu, toimintaterapeutti
Thomas Romantschuk, toimittaja
J.P. Roos, professori
Simo Räi­hä, yrittäjä
Pirkko Saisio, kirjailija
Rei­jo Salmi­nen, toimittaja
Mika Salo, autourheilija
Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja
Daniel Sazonov, Kokoomus­nuorten puheenjohtaja
Ida Schau­man, Sven­sk Ung­domin puheenjohtaja
Sep­po Seit­sa­lo, pro­fes­sori, lääkäri
Markus Selin, elokuvatuottaja
Aino Sep­po, näyttelijä
Esko Sep­pä­nen, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Satu Sil­vo, näyttelijä
Osmo Soin­in­vaara, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Ilk­ka Suomi­nen, ex-kansane­dus­ta­ja, mep­pi ja ministeri
Pert­ti Sve­holm, näyt­telijä, ohjaaja
Han­nu Taani­la, toimittaja
Ilk­ka Taipale, lääkäri, ex-kansanedustaja
Meli­ta Tulik­oura, TV-toimit­ta­ja, symboliterapeutti
Pirkko Turpeinen-Saari, lääkäri, ex-kansanedustaja,
Kaari Utrio, kirjailija
Esko Val­tao­ja, professori
Anne Wassholm, lähettämötyöntekijä
Tiina Weck­ström, näyttelijä
Kari Viho­lainen, sairaan­hoita­ja, Exi­tus ry:n puheenjohtaja
Iiro Viina­nen, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Eija Vil­pas, näyttelijä
Janne Virkkunen, Helsin­gin Sanomien ex-päätoimittaja
Leila Välisa­lo, yrittäjä
Jut­ta Zil­li­a­cus, ex-kansanedustaja

 

88 vastausta artikkeliin “Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta!”

 1. Vaka­va kysymys. Vaatii vielä miet­timistä, vaik­ka olenkin jo hyvin pitkälle asian kannalla.

 2. Ehdot­tomasti. Kaikkia lääkäre­itä ei voi pakot­taa sitä tekemään mut­ta muuten heil­lä ei ole kyl­lä mitään oikeut­ta päät­tää tätä.

  Minus­ta myös ei-lääketi­eteel­li­sistä syistä voitaisi­in sal­lia eutana­sia. Mik­si ei? Toki siinä pitäisi olla joku min­i­mi-ikära­ja ja pitkä pros­es­si että nyt ei het­ken mieli­jo­hteesta tehdä täm­möistä päätöstä.

  En ymmär­rä mik­si se olisi laiton­ta edes, ihme sadis­te­ja. Suomes­sa voi olla kyl­lä kris­til­lisiä yhteisöjä jon­ka jäsenet voivat olla sitoutunei­ta “luon­nol­liseen” kuole­maan. Kaik­ki voittavat.

 3. Ehdo­tus­ta ei ole mietit­ty lop­pu­un asti.

  - Poti­las sairas­taa paran­tu­ma­ton­ta kuole­maan johtavaa tau­tia ja kuole­ma toteu­tuu lähi­t­ule­vaisu­udessa ilman eutanasi­aakin.

  Ehdo­tuk­ses­sa ole­vien ehto­jen mukaan poti­las joka tulee kär­simään sietämät­tömästä kivus­ta lop­puelämän­sä ja eli­naikaodote on pitkä ei voi saa­da eutanasi­aa. Tämä ske­naario on sel­l­ainen jon­ka pitäisi oikeut­taa eutanasi­aan ensim­mäis­ten joukossa.

 4. Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si eutanasi­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tusti jos­sain vai­heessa. Hol­lan­nis­sakin sitä on jo laajennettu.

 5. Ari: Minus­ta myös ei-lääketi­eteel­li­sistä syistä voitaisi­in sal­lia eutana­sia. Mik­si ei? Toki siinä pitäisi olla joku min­i­mi-ikära­ja ja pitkä pros­es­si että nyt ei het­ken mieli­jo­hteesta tehdä täm­möistä päätöstä. 

  Samaa mieltä. Se, kut­su­taanko sitä sit­ten eutanasi­ak­si vai itse­murhak­si, on tois­ar­voista, mut­ta sekin pros­es­si olisi hyvä olla ole­mas­sa viral­lise­na ja laillisena.

  Min­ua häir­it­see tuos­sa tek­stis­sä myös hoitotes­ta­mentin tms. main­in­nan puute sen tilanteen var­al­ta, ettei omaa tah­toaan kykene enää ilmaise­maan. Lisäk­si viimeisessä ran­skalaises­sa viivas­sa pitäisi lääkärin “ohjaamises­sa” olla velvoite tämän ohjaamisen fasil­i­toimiseen tarpeen vaaties­sa. Jos on vaikka­pa vuode­poti­laana jos­sain sairaalas­sa, jos­ta aut­ta­jia ei löy­dy, pitäisi poti­laalle silti taa­ta todel­li­nen mah­dol­lisu­us aut­ta­jaan eikä vain “ohja­ta” jon­nekin muualle.

 6. Hie­man paradok­saalis­es­ti näen että eutana­sia on elämän kunnioittamista.

 7. Allekir­joitet­tu.

  Tosin itse en vaatisi sitä, että ko. viimeistä palvelus­ta pitäisi saa­da joka kirkonkylästä ja niemen­notkos­ta. Kalli­ik­si tulisi kaikkien vaa­timusten esit­tämässä muodossa.

  Muo­toilu on tietenkin liian tiuk­ka, mut­ta jos ja kun tämä menee joskus läpi, se avaa tien eutanasian saamiselle nyt määritel­tyjä lievem­minkin perustein.

  Kyl­lä se tästä.

 8. Hie­man paradok­saalis­es­ti näen että eutana­sia on elämän kunnioittamista.

 9. Kiitos Osmo ja muut viisaat ihmiset! Kävin allekir­joit­ta­mas­sa aloit­teen tänään. Min­ua har­mit­taa oman liit­toni nihkeä kan­ta eutanasi­aan. Pälveen kom­ment­ti Hol­lan­nin yhteiskun­nan eroista ver­taa­mal­la kannabik­sen kahvi­lapössyt­te­lyä oli mau­ton. Tietääk­seni Hol­lan­nin ter­vey­den­huolto­jär­jestelmää pide­tään kokon­aisu­udessaan toimi­vana ja hyvänä. Itsekin vaikeasti sairai­ta saat­to­hoitopolti­lai­ta hoitoneeni usein mieleeni on tul­lut kysymys eikö olisi inhimil­lisem­pää tapaa kuolla.

 10. Samuel:
  Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si eutanasi­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tusti jos­sain vai­heessa. Hol­lan­nis­sakin sitä on jo laajennettu.

  sen käyt­tö laa­je­nee joka tapauk­ses­sa joskus. Kun geen­ite­knolo­gia ja muut hoidot kehit­tyvät, ihmisikää voidaan venyt­tä huo­mat­ta­van pitkäk­si. Joudumme kehit­telemään maail­manku­vamme aivan eri­laisek­si kuin se on nyt. Tietysti siinä mur­tuu moni valmi­ik­si annet­tu maailmankuva.

 11. anonyy­mi: Min­ua häir­it­see tuos­sa tek­stis­sä myös hoitotes­ta­mentin tms. main­in­nan puute sen tilanteen var­al­ta, ettei omaa tah­toaan kykene enää ilmaisemaan. 

  Samaa mieltä. Eutanasi­avelvoit­teen sisältävälle hoitotes­ta­men­tille voisi säätää tiukem­mat muo­to- ja allekir­joi­tus­vaa­timuk­set kuin omaisu­ustes­ta­men­tille. Voitaisi­in esim. vaa­tia, että se pitäisi vahvis­taa mais­traatis­sa tms.

 12. Samuel:
  Arin kom­ment­ti yllä ker­too sen, mik­si eutanasi­aa ei pidä lail­lis­taa. Sen käyt­tö laa­je­nee taa­tusti jos­sain vai­heessa. Hol­lan­nis­sakin sitä on jo laajennettu.

  Tämä on sama argu­ment­ti kuin se, että van­hempi­en jär­jestämistä pakkoavi­o­li­itoista ei voi luop­ua, kos­ka jos ihmiset saa­vat itse päät­tää kenen kanssa ne menevät naimisi­in, pian ne vaa­ti­vat homoille avio-oikeutta.

  Kan­natan aloitetta.

 13. Tuli­pa ensim­mäisen ker­ran käytet­tyä täl­laista vaikut­tamiskanavaa. Toiv­ot­tavasti aloite ete­nee käsiteltäväksi.

 14. Ensim­mäisessä kohdas­sa maini­taan psyykkisiä oire­i­ta. Vielä on epä­selvää, mitä tässä tarkoite­taan ja mitkä psyykkiset oireet ovat riit­tävät myön­tämään hak­i­jalle oikeus eutanasi­aan, mut­ta minus­ta pitää eri­tyis­es­ti kiin­nit­tää huomio­ta demen­ti­aa sairas­tavien tilanteeseen. Demen­tikoiden määrä kas­vaa län­si­mais­sa räjähdyk­seno­mais­es­ti. Ihmisel­lä ehdot­tomasti pitää olla mah­dol­lisu­us tehdä päätös avuste­tus­ta kuole­mas­ta jo sil­loin kun on vielä jär­jis­sään sekä päät­tää itse tapah­tu­man ajanko­hdas­ta. Sairau­den viimeisessä vai­heessa näis­sä tapauk­sis­sa ei tule enää peruutusta.

  Nykyi­nen vaikeasti demen­toitunei­den hoito on lähin­nä kidut­tamista vedoten vääristyneisi­in moraa­likäsi­tyk­si­in ja sille on laitet­ta­va stop­pi. Vaikeasti demen­toin­ut henkilö ei elä vaan väk­isin siir­tyy päivästä toiseen, usein epähy­gieeni­sis­sä eli­nolois­sa, kyken­emät­tä kog­ni­ti­iviseen toim­intaan, kyken­emät­tä itsenäis­es­ti ylläpitää omia elin­toim­into­jaan, ymmärtämät­tä mitään ympäröivästä maail­mas­ta, itsemääräämiskykyn­sä menet­täneenä. Täl­lainen ei ole ihmis­ar­voista elämää, joskaan elämää ollenkaan, ja on vas­toin ihmisoikeuk­sia. Toki jos joku halu­aa juuri täl­laista ole­mas­saoloa, niin se hänelle suo­takoon, mut­ta niil­lä, ketkä eivät halua ja on var­ma diag­noosi, että sel­l­ainen on odotet­tavis­sa (esim. diag­nosoitu Alzheimerin tau­ti), pitää olla oikeus päät­tää päivän­sä arvokkaasti.

 15. Lääkäri: Itsekin vaikeasti sairai­ta saat­to­hoitopolti­lai­ta hoitoneeni usein mieleeni on tul­lut kysymys eikö olisi inhimil­lisem­pää tapaa kuolla.

  Ei pelkästään inhimil­lisem­pää vaan suo­ras­taan jotain johon lääkärin­vala velvoit­taisi jos tek­isimme sen van­nomis­es­ta taas pakollista.

  Henk.koht. sal­lisin kaikin mokomin valas­ta myös hip­piver­sion heikko­her­moisille (vaik­ka olenkin sitä mieltä, että ovat siinä tapauk­ses­sa väärässä amma­tis­sa) kun­han poti­laalle vas­taavasti taataan pääsy taval­liselle mengelille.

  Valas­sa­han ei puhuta elämän vaan TERVEYDEN ylläpitämis­es­tä, kär­simys­ten lievit­tämis­es­tä ja mikä tärkein­tä poti­laan tah­don kunnioittamisesta. 

  Ylipäätään ihan hatun nos­ton arvois­es­ti kyseinen vala laadittu.

  En itse ainakaan näe miten ao. valaa voisi tulki­ta siten, että lääkärin velvol­lisu­us on ylläpitää poti­laas­sa mah­dol­lisim­man pitkään jol­lain arbi­traarisel­la markker­il­la havait­tavis­sa ole­via elon­merkke­jä kivus­ta ja lop­putu­lok­ses­ta riippumatta.

  Esim. jap­seille ihmi­nen on kual­lu jos sydän pysähtynyt vaik­ka aivokäyrä vielä jotenkin sykähtelisikin. Ei se ihmisen fyysi­nen kuori siel­lä enää mitään uut­ta suh­teel­lisu­us­teo­ri­aa ole itsenäis­es­ti hahmottelemassa…

  Peri­aat­teessa ihmiselle pitäisi antaa nap­pi vaan siitä syys­tä, että hän sel­l­aista toivoo eli kuole­makin on mitä suurim­mas­sa määrin yksi­ty­isa­s­ia eikä kuu­lu kenellekään muulle.

  Jot­ta voisimme vält­tää tei­ni-ikään kohta­laisen usein kuu­lu­van peru­sangstailun voisimme aset­taa rajan täysi-ikäisyy­teen eli tuonne 30 ikävuo­teen jol­loin suo­ma­lais­laps­es­ta tulee vih­doin täy­si­val­tainen yhteiskun­nan jäsen eli hän saa mm. päät­tää sel­l­ais­es­takin asi­as­ta kuin vasektomiasta…

  Suuren lahte­lais filosofin sanoin: “sok­ka irti” och “kuka muu muka?”

 16. kan­natan, 15v seurasin isäni kär­simyk­siä , väk­isin elvytet­ti­in ja pakko­ruokin­nal­la hänestä tuli puhe ja läh­es liikun­takyvytön. ei pystynyt edes kirjoittamaan.Halusi itse kuol­la kos­ka tiesi mitä oli odotet­tavis­sa , hoita­jat nos­ti­vat pyörä­tuoli­in aamuisin ja illal­la takaisin sänkyyn. Muisti pelasi täysin mut­ta ain­oa kom­mu­nikoin­ti väli­nen oli silmät ja eleet. Vasen käsi ja jal­ka toi­mi hieman.

 17. Ele­na A.: Vaikeasti demen­toin­ut henkilö ei elä vaan väk­isin siir­tyy päivästä toiseen, usein epähy­gieeni­sis­sä eli­nolois­sa, kyken­emät­tä kog­ni­ti­iviseen toim­intaan, kyken­emät­tä itsenäis­es­ti ylläpitää omia elin­toim­into­jaan, ymmärtämät­tä mitään ympäröivästä maail­mas­ta, itsemääräämiskykyn­sä menet­täneenä. Täl­lainen ei ole ihmis­ar­voista elämää, joskaan elämää ollenkaan, ja on vas­toin ihmisoikeuksia. 

  Osa heistä on vielä hyvin ahdis­tunei­ta ja pelokkai­ta läh­es lop­pu­un asti. Ei todel­lakaan ihmis­ar­voista elämää.

 18. Ter­vey­den­hoito­han on — kuten Soin­in­vaara huo­maut­ti aiem­min — erit­täin kallista, joten eutana­sia on loogi­nen ja täysin ymmär­ret­tävä seu­raus sekä ratkaisu kestävyysvajeeseen.

  Kansalaisa­loit­teessa annetut reunae­hdot toden­näköis­es­ti häl­venevät ajan myötä ja täten eutanasi­akin laa­jen­tuu niistä, kuten on käynyt muuallakin.

 19. En kenellekään. Mielu­um­min etsitään hyviä kip­ulääkkeitä. Eikä ruve­ta tap­pa­maan demen­toitunei­ta tai muitakaan muiden silmis­sä “tuot­ta­mat­to­mia ” kansalaisia. Kris­tityl­lä on jälleen­näkemisen toi­vo, kun ei tehdä murhaa.Eikä hoito­henkilökunnal­ta saa ruve­ta vaa­ti­maan toisen hen­gen ottamista ennenaikojaan.
  Ne, jot­ka eivät usko Jumalaan, heille­hän tun­tuu ole­van yks´hailee, mitä tekevät tai vaa­ti­vat. Tutkail­laan Sanaa ja tehdään sen mukaisessti, ateistitkin.

 20. Kyl­lä, ehdot­tomasti. Niille, jot­ka sitä vielä eläessään pystyvät itse pyytämään. Ja niille, jot­ka kär­sivät liikaa kivuista eikä parem­paa ole odotet­tavis­sa. Ja niille, jot­ka ovat demen­toituneina, maail­mas­ta tietämät­töminä ja täysin avustet­tavina, kivu­li­aina, särky­is­inä, maku­uhaavaisi­na päivästä toiseen vain ole­mas­sa. Ja niille, jot­ka ovat sitä etukä­teen omaisil­taan toivoneet.

 21. Kyl­lä eutanasialle! Tot­takai allekir­joitin heti tämän kauan kai­vatun lakialoit­teen. Olen muu­ta­man läheisen kuolinkär­simyk­siä seu­ran­neena järkyt­tynyt, että eläin armahdet­taisi­in, ihmistä ei.

 22. Nythän jo lääkärit käyt­tävät eutanaasi­aa omavaltaisesti.
  Esim. Lopet­ti­vat anop­pi­ni nestey­tykse minkä jäl­keen jäl­keen hänestä tuli täysin sänky­poti­las sanoi­vat että turha pitkit­tää elämää eikö tää ole eutanaasiaa.vaikka muka lääkärit ei sitä hyväksy tämäkin tehti­in keneltäkään lupaa kysymät­tä sika­maista toim­intaa vois vetää syyt­teeseen murhas­ta omaval­tais­es­ti tehtynä onko lääkärit olev­inaa jotain kuninkai­ta kysymät­tä mitään

 23. Ylen uutisessa[1] oli omaan silmääni vähän yllät­tävä kommentti: 

  Lääkärili­it­to ei kuitenkaan aloitet­ta hyväksy.

  Lääkärili­iton toimin­nan­jo­hta­jan Heik­ki Päl­ven mukaan kuole­vien poti­laiden kanssa tekemi­sis­sä ole­vista saat­to­hoitolääkäreistä suurin osa vas­tus­taa eutanasian sallimista.

  – Tämä on yleis­maail­malli­nen lääkärei­den näkemys. 

  (Hyvin) pienen kat­sel­muk­sen perus­teel­la tuo väite lääkärei­den yleis­maail­mallis­es­ta näke­myk­ses­tä vaikut­taa ole­van puutaheinää[2], mut­ta sen sijaan ilmeis­es­ti hyvin suuri osa (saatto)hoitohenkilökunnasta ei ole halukas itse osal­lis­tu­maan eutanasiaan.[3]

  Ja on kyl­lä huo­mat­ta­va, että on myös tutkimuk­sia, jois­sa val­taosa eri­tyis­es­ti saat­to­hoitoa teke­vistä lääkäreistä vas­tus­taa eutanasiaa.[4]

  Kysymys onkin, mik­si saat­to­hoito­henkilökun­ta vas­tus­taa eutanasi­aa? Yritin tätäkin selvit­tää, mut­ta en onnis­tunut löytämään kuin vas­ten­mielistä pro­pa­gan­daa. Onko jos­sain tutkit­tu tätä asiallisesti?

  [1] http://yle.fi/uutiset/3–9278454

  [2] esim. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25608687/

  [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647811/

  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19318460

 24. Tätä aloitet­ta on help­po kannattaa.

  Ennus­tan, että eutana­sia tulee lail­lisek­si seu­raa­van kymme­nen vuo­den sisällä. 

  Suurten ikälu­okkien viimeinen saavutus.

 25. Täl­lä het­kel­lä Suomes­sa pas­si­ivi­nen eutana­sia on sal­lit­tua, joka tarkoit­taa sairau­den hoi­dos­ta kieltäy­tymistä vaik­ka se johtaisi poti­laan kuole­maan. Hen­gi­tyskoneessa tai muis­sa letkuis­sa ei tarvitse olla nykyisel­läkään lain­säädän­nöl­lä, jos poti­las ei sitä tah­do. Minus­ta tun­tuu että suuri osa eivät ole tästä tietoisia ja sik­si liput­ta­vat eutanasian puoles­ta. On var­masti ole­mas­sa potilaita
  joille aktivi­nen eutana­sia olisi pätevä vai­h­toe­hto, mut­ta ei viimeisil­lä päivil­lä vah­va nuku­tuskaan paljoa huonom­pi vai­h­toe­hto ole.
  Kysymys on kyl­lä eet­tis­es­ti iso ja se saa sik­si paljon näkyvyyt­tä. Kuitenkin akti­ivi­nen eutana­sia tulisi koske­maan vain todel­la pien­tä osaa saat­to­hoitopoti­laista. Demen­ti­apoti­laat ja muut kog­ni­tion­sa menet­täneet jäi­sivät valitet­tavasti akti­ivisen eutanasian ulkop­uolelle, ellei eutan­sian päätös­val­taa anneta lähiomaisille. Eutanasian päätös­val­ta taas lähiomaisil­la sil­sältää liikaa riske­jä. Saat­to­hoidon kehit­tämiseen keskit­tymi­nen sen­tään koskisi kaikkia saattohoitopotilaita.

 26. Tääl­lä maal­la mei­dän lan­del­la ei ole saat­to­hoitoon erik.lääkäreitä vaikkakin fik­su­ja tk-lääkäre­itä löy­tyy. Kuole­maakin pitää kun­nioit­taa elämän ohella.

 27. En allekir­joi­ta. Peri­aat­teel­lisia ongelmia on liikaa ja väärinkäytösten riskit ovat liian suuria. Minus­ta riit­tää, että poti­las voi kieltää elvyt­tämisen ja saa­da riit­tävän kivun­lievi­tyk­sen. Akti­ivista tap­pamista en hyväksy.

  Eutanasian peri­aat­teelli­nen ongel­ma on se, miten estetään eutanasian käytön laa­jen­e­m­i­nen tapauk­si­in, jot­ka eivät täytä aloit­teessa luetel­tu­ja ehto­ja. Kan­nus­teet “ohjail­la” poti­las vaa­ti­maan eutanasi­aa tapauk­sis­sa, jois­sa hoito on kallista, ovat vah­vat. Miten varmis­te­taan, että poti­las­ta ei ole ohjail­tu tekemään päätöstä varsi­nais­es­ti painostamatta?

  Entä tapauk­set, jois­sa poti­las ei pysty kun­nol­la ilmaise­maan tah­toaan? Jätetäänkö hei­dät vaille eutanasi­aa vai ale­taanko koh­ta vaa­tia näi­den poti­laiden tap­pamista inhimil­lisyy­teen vedoten? Aina­han voidaan väit­tää, että poti­las halu­aisi eutanasian, jos pysty­isi ilmaise­maan tahtonsa.

  Miten varmis­te­taan, että per­in­töä odot­tel­e­vat omaiset eivät etsi lääkäriä, joka suos­tuu tap­pa­maan poti­laan, joka vas­toin omais­ten tah­toa pysyt­telee hengissä?

  Esimerk­it maail­mal­ta näyt­tävät, että eutanasi­akri­teere­itä ollaan valmi­ita löysäämään, vaik­ka aluk­si ehdot oli­si­vat tiukat. Vaik­ka aluk­si vaa­dit­taisi­in, että poti­laan pitää sekä sairas­taa pian kuole­maan johtavaa tau­tia ja kär­siä kivuista, joi­ta ei voi­da hoitaa, pidän toden­näköisenä, että suh­teel­lisen pian ale­taan vaa­tia, että eutana­sia pitää sal­lia myös niille, joiden tau­ti johtaa kuole­maan, mut­ta jos­sa kivut ovat hoidet­tavis­sa. Tai vai­h­toe­htois­es­ti tapauk­si­in, jois­sa kipu­ja ei voi­da hoitaa, mut­ta sairaus ei ole tappava.

  1. Minus­ta riit­tää, että poti­las voi kieltää elvyt­tämisen ja saa­da riit­tävän kivunlievityksen. 

   Ongel­mana on, etteivät kaik­ki saa eivätkä edes voi saa­da riit­tävää kivun­lievi­tys­tä, kos­ka riit­tävä kivun­lievi­tys tap­paisi ja sel­l­ainen annos­telu taas on kiel­let­tyä. Tätä kier­retään sil­lä, että annetaan mor­fi­ini­an­nos­telu poti­laan itsen­sä tehtäväksi.

   Sirk­ka Hämäläi­nen lähet­ti tilaisu­utemme kir­jeen, jos­sa sanoi, että hän ei voi käyt­tää opi­aat­te­ja ja pelkää sik­si kuolinkipu­ja. Jos poti­las kuolee hil­jaa tuke­htu­mal­la, ei siihen kivun­lievi­tys auta.

 28. Allekir­joitin kansalaisa­loit­teen juuri. Has­sua, että var­maan 30 vuo­den ajan olen eutanasian tul­lessa puheenai­heek­si ihme­tel­lyt itsek­seni, että eikö sitä ole vieläkään lail­lis­tet­tu? No, ehkä täl­lä ker­taa sitten?

 29. Hyvä esi­tys, mut­ta liian lääkärikesksi­nen. Sveitsin malli on hyvä. Lääkäri tekee ennus­teen ja kir­joit­taa resptin. Toimen­piteen avus­ta­ja ilmoit­taa etukä­teen poli­isille, videoi poti­laan tah­donil­maisun. Poti­las itse naut­tii aineen. Syyk­si pitää myös riit­tää elämän laadun rom­ah­t­a­mi­nen (esim dementia).

 30. Kan­natan ehdot­tomasti , Suomes­sa ei voi saa­da riit­tävää kip­ulääkiys­tä ja hyvää ter­mi­naal­i­hoitoa koko maan alueel­la. Kri­teer­it tulee sopia harkiten ja myös vaikeast/kivuliaasti sairaalle lapselle on eutanaa­sia suo­ta­va esim syöpäsairaat.

 31. Ehdot­tomasti kan­natan eutanasi­aa. Turha tus­ka ei voi olla minkään asian tarkoitus.

 32. Htaxi: Tutkail­laan Sanaa ja tehdään sen mukaisessti, ateistitkin.

  No, näin­pä teemme. Kiitos käymästä! Heippa.

 33. Osmo Soin­in­vaara: Sirk­ka Hämäläi­nen lähet­ti tilaisu­utemme kir­jeen, jos­sa sanoi, että hän ei voi käyt­tää opi­aat­te­ja ja pelkää sik­si kuolinkipuja. 

  Eikös kannabiskin ole erit­täin tehokas kipulääke?
  Tosin sepä ei sit­ten olekaan mil­lään muo­toa laillista.

 34. Ehdot­tomasti kan­natan eutanasian sal­lim­ista, kysymyshän ei ole elämän päät­tämis­es­tä, vaan kär­simyk­sen lopet­tamis­es­ta, jos ja kun ei mitään muu­ta keinoa ei enää ole.

  helle­vi karhunen: Ehdot­tomasti kan­natan eutanasian sal­lim­ista, kysymyshän ei ole elämän päät­tämis­es­tä, vaan kär­simyk­sen lopet­tamis­es­ta, jos ja kun ei mitään muu­ta keinoa ei enää ole.

 35. Htaxi:
  En kenellekään. Mielu­um­min etsitään hyviä kip­ulääkkeitä. Eikä ruve­ta tap­pa­maan demen­toitunei­ta tai muitakaan muiden silmis­sä “tuot­ta­mat­to­mia ” kansalaisia. Kris­tityl­lä on jälleen­näkemisen toi­vo, kun ei tehdä murhaa.Eikä hoito­henkilökunnal­ta saa ruve­ta vaa­ti­maan toisen hen­gen ottamista ennenaikojaan.
  Ne, jot­ka eivät usko Jumalaan, heille­hän tun­tuu ole­van yks´hailee, mitä tekevät tai vaa­ti­vat. Tutkail­laan Sanaa ja tehdään sen mukaisessti, ateistitkin.

  Mut­ta onko se Jeesusker­ho­laisil­ta pois jos ateis­tit jot­ka ovat muutenkin menos­sa alak­er­ran gril­li­bileisi­in pää­si­sivät lähtemään täältä ihmis­ar­vois­es­ti turhia kitu­mat­ta? Tämähän on täysin oma valinta.

  Kan­natan ehdottomasti.

 36. JP Vuo­he­lainen: Mut­ta onko se Jeesusker­ho­laisil­ta pois jos ateis­tit jot­ka ovat muutenkin menos­sa alak­er­ran gril­li­bileisi­in pää­si­sivät lähtemään täältä ihmis­ar­vois­es­ti turhia kitu­mat­ta? Tämähän on täysin oma valinta.

  Tässähän on se taus­tao­let­ta­mus, että sel­l­ainen elämä, joka vietetään kär­sien ja “kituen”, ei ole ihmis­ar­voista elämää.

  Tois­takin mieltä voi olla. Ei elämä useinkaan ole sen tavoit­telemista, kuka naut­tii eniten ja kuka kär­sii vähiten. Monil­la ihmisil­lä voi olla vuosikym­meniäkin pitk­iä masen­nus­jak­so­ja, jol­loin vain ahdis­taa suun­nat­tomasti ja kohtu­ut­tomasti. Mut­ta usein elämä ja toi­vo voit­taa lop­ul­ta. Miten kukaan voi sanoa toisen ihmisen puoles­ta, etteivät nuo vuosikymmenet oli­si­vat olleet elämisen arvoisia niiden kaikessa kauheudessa ja kauneudessa — pala syv­in­tä ihmisyyt­tä, johon kuu­lu­vat sekä iloiset että synkän tuskan hetket?

  Tietenkin on kris­ti­tyn mielestä väärin, jos kuole­ma voit­taa ahdis­tuk­sen keskel­lä — kenen tahansa osalta -, vaik­ka kuole­ma itsessään onkin voitet­tu. Ainakin kris­ti­tyn mielestä on väärin väit­tää kär­simyskuole­maa epäin­himil­lisek­si ja arvot­tomak­si, kos­ka suurin maan pääl­lä elänyt ihmi­nen jou­tui sel­l­aisen osaksi.

  Ei kär­simys­tä erik­seen tavoitel­la tarvitse, mut­ta sinän­sä kär­simi­nen ei ole ollenkaan noloa tai häpeäl­listä. Jos kuole­maan ver­taa, kär­sienkin elet­ty elämä on kuitenkin elämää.

 37. Htaxi: Kris­tityl­lä on jälleen­näkemisen toi­vo, kun ei tehdä murhaa

  Käytät sanaa “murha” pas­si­ivis­sa. Osaatko ava­ta sitä enemmän? 

  Ketkä jäl­keen­näkemisen mielessä siis ovat murhaa­jia: itse­murhaa­ja yksin teoin, avuste­tun itse­murhan tilaa­ja vai sen avus­ta­ja vai molem­mat, antibiootit, nestey­tyk­sen ja/tai elvy­tyk­sen kieltävän hoitotes­ta­mentin tek­i­jä vai sen toteut­ta­ja vai molem­mat, sairaalan toiv­ot­toman poti­laan teho­hoidon lopet­tamis­es­ta päät­täjä, kun jonos­sa on lyhy­taikaista teho­hoitoa tarvit­se­va käytän­nössä var­ma selviyjä, lääkäri, joka evää set­senkymp­piseltä syöpä­sairaal­ta hoidon, vaik­ka sel­l­ainen olisi, mut­ta se mak­saisi 100 k€/kk jne? Ter­veystenolo­gian kehi­tyk­sen myötä näitä jneitä tulee yhä enemmän.

  Ei vält­tämät­tä tarvitse vas­ta­ta, sil­lä rajan­ve­toon tässä asi­as­sa tarvit­taisi­in kym­meniä, ellei sato­ja kirkol­liskok­ouk­sia ja ne oli­si­vat aina myöhässä.

  Elämä, myös muiden kuin ihmis­ten elämä, on pyhä, mut­ta pyhyy­del­läkin on reunaehtonsa.

 38. Joni T.: Tietenkin on kris­ti­tyn mielestä väärin, jos kuole­ma voit­taa ahdis­tuk­sen keskel­lä – kenen tahansa osalta -, vaik­ka kuole­ma itsessään onkin voitet­tu. Ainakin kris­ti­tyn mielestä on väärin väit­tää kär­simyskuole­maa epäin­himil­lisek­si ja arvot­tomak­si, kos­ka suurin maan pääl­lä elänyt ihmi­nen jou­tui sel­l­aisen osaksi.

  Näin var­maan on ulkop­uolisen kris­ti­tyn mielestä, mut­ta se ei yhtään auta itse kivu­lias­ta, syvästi demen­toitunut­ta tai taju­ton­ta potilasta. 

  Kivu­lias poti­las ei vält­tämät­tä ole ahdis­tunut, kos­ka kipu täyt­tää jäl­jel­lä ole­van maail­man. Tilanteen näkevät lähim­mäiset ovat yleen­sä ahdis­tunei­ta, mut­ta har­vat näkemästään uskoon tulevat.

  PS: Mis­sä kohdas­sa Raa­mat­tua käsitel­lään vaikeaa tai syvää demen­ti­aa? Mui­ta vajavaisuuk­sia siel­lä kiitet­tävästi autetaan.

 39. Joni T.: Ei kär­simys­tä erik­seen tavoitel­la tarvitse, mut­ta sinän­sä kär­simi­nen ei ole ollenkaan noloa tai häpeäl­listä. Jos kuole­maan ver­taa, kär­sienkin elet­ty elämä on kuitenkin elämää. 

  Ja sinäkö sen päätät kaikkien osalta?

 40. Nyt 24 113 allekir­joi­tus­ta. Neljässä päivässä. Mah­taako olla kansalaisa­loit­tei­den Suomen ennätys?

 41. Tapio: Näin var­maan on ulkop­uolisen kris­ti­tyn mielestä, mut­ta se ei yhtään auta itse kivu­lias­ta, syvästi demen­toitunut­ta tai taju­ton­ta potilasta. 

  Kivu­lias poti­las ei vält­tämät­tä ole ahdis­tunut, kos­ka kipu täyt­tää jäl­jel­lä ole­van maail­man. Tilanteen näkevät lähim­mäiset ovat yleen­sä ahdis­tunei­ta, mut­ta har­vat näkemästään uskoon tulevat.

  PS: Mis­sä kohdas­sa Raa­mat­tua käsitel­lään vaikeaa tai syvää demen­ti­aa? Mui­ta vajavaisuuk­sia siel­lä kiitet­tävästi autetaan.

  En tiedä vaikeas­ta tai syvästä demen­ti­as­ta tai muutenkaan syvästä kivus­ta hirveästi, joten sikäli on help­po sanoa että kat­son asi­aa ulkop­uolelta. Toki esim. Psalmien kir­joit­ta­jan kuvaa­maan tuskaan on var­maan useimpi­en ihmis­ten jos­sain vai­heessa elämään­sä aika help­po samaistua.

  Tarkoi­tus on vain pohtia, mik­si ihmeessä ihmiset väit­tävät, että kivun ja ahdis­tuk­sen täyt­tämä elämä ei olisi ihmis­ar­voista. Noin lähtöko­htais­es­ti siis; jokainen ihmi­nen on toki oman­laisen­sa tapaus ja vapaal­la tah­dol­la varustet­tu. Ja min­ua häir­it­see se, että ihmiset otta­vat joskus melkein­pä itses­tään selvänä sen, että arvokas elämä/kuolema on sama asia kuin mah­dol­lisim­man kivu­ton elämä/kuolema. Ja että kuolem­i­nen olisi jotenkin “inhimil­lisem­pää”.

  Elämähän on monille ihmisille täyt­tä tuskaa muutenkin. Tulee kaiken­laisia pitkäaikaisia sairauk­sia, pet­tymyk­siä, haavo­ja, käsit­tämät­tömän jul­mia ja tylyjä vas­toinkäymisiä. Mut­ta suuri osa niistä silti kuu­luu elämään. Sel­l­aista elämä valitet­tavasti on. Varsinkin jos­sain kol­man­nen maail­man maissa.

  Minähän en sitä tietenkään päätä, miten asioista tulisi ajatel­la. Toivoisin vaan, ettei näitä eet­tisiä kysymyk­siä otet­taisi aivan kuin annet­tuina, vaik­ka mon­et niistä ovat vakau­muk­sen ja uskonkin asioita.

 42. soikku, huo­masin että olet menos­sa tam­pereelle väit­telemään kulu­tuk­ses­ta Val­tao­jaa vas­taan. Onko sin­ul­la tietoa olet­teko te vas­taväit­telijöitä toisil­lenne ja edus­tat­te eri mielipiteitä?

 43. Daniel Fed­er­ley:
  Nyt 24 113 allekir­joi­tus­ta. Neljässä päivässä. Mah­taako olla kansalaisa­loit­tei­den Suomen ennätys?

  Tasa-arvoinen avi­o­li­it­to­la­ki päräyt­ti ensim­mäisenä päivänä yli 105 000 kan­nat­ta­jaa, ja seu­raa­vanakin vielä läh­es 20 000.

 44. Joni T.: Tarkoi­tus on vain pohtia, mik­si ihmeessä ihmiset väit­tävät, että kivun ja ahdis­tuk­sen täyt­tämä elämä ei olisi ihmisarvoista. 

  Onko tämä nyt joku Raa­mat­tuun perus­tu­va näke­mys aiheesta?

  Toki kipua käsitel­lään esim. uudessa tes­ta­men­tis­sakin, muis­tatko pääsiäisen ajan kohtauk­sen, jos­sa Jeesus on ris­til­lä — mitkä ovat viimeiset sanat?

  “Isä, jos tah­dot, niin ota tämä mal­ja min­ul­ta pois”

  En tiedä miten tuo tulk­i­taan kris­til­li­sis­sä piireis­sä, mut­ta itse näen että ris­ti­in­naulit­semisen aiheut­ta­mat tuskat ovat niin kovat, että Jeesus pyytää eutanasi­aa ja se myön­netään toisen pyyn­nön jälkeen.

 45. Joni T.: Minähän en sitä tietenkään päätä, miten asioista tulisi ajatel­la. Toivoisin vaan, ettei näitä eet­tisiä kysymyk­siä otet­taisi aivan kuin annet­tuina, vaik­ka mon­et niistä ovat vakau­muk­sen ja uskonkin asioita. 

  Kukin päät­täköön itse. Kun tilanne tulee eteen, sitä var­maan asianomainen itse pohtii ja paljon. Tuskin kenel­läkään siinä tilanteessa mitään itses­tään­selvyyk­siä on. Has­sua miten pitäisi puhua eti­ikas­ta tilanteessa, jos­sa minkään­laista val­in­taa, eet­tistä tai muunkaan­laista, ei ole olemassa.

 46. Tero Tolo­nen:“Isä, jos tah­dot, niin ota tämä mal­ja min­ul­ta pois”

  En tiedä miten tuo tulk­i­taan kris­til­li­sis­sä piireis­sä, mut­ta itse näen että ris­ti­in­naulit­semisen aiheut­ta­mat tuskat ovat niin kovat, että Jeesus pyytää eutanasi­aa ja se myön­netään toisen pyyn­nön jälkeen.

  Tuo koh­ta ei ole ris­tiltä, vaan ruk­oushetkestä Get­se­ma­nen puu­tarhas­sa. Toki sil­loinkin Jeesus oli kaikesta päätellen suuren tuskan vallassa.

  Yksi avain kohdan tulk­in­taan on var­mas­tikin myös tuo “Isä, jos tah­dot”. Jeesus oli äärim­mäisen kuu­li­ainen Jumalalle. Huo­maa myös, mihin “mal­jal­la” viitataan (se on pääteltävis­sä kon­tek­stista ainakin suun­nilleen). Get­se­ma­nen jäl­keen kävi ilmi, että Jumala nimeno­maan ei ottanut tuo­ta mal­jaa Jeesuk­selta pois. Eihän se ollut ollenkaan kivaa ja Jeesuk­sen pyyn­nöt oli­vat siten hyvin inhimil­lisiä. Jeesus oli kaikesta huoli­mat­ta valmis hyväksymään tuskansa; hän jou­tui toden teol­la kär­simään, kos­ka Jumala niin parhaak­si näki.

  Olisin liian rohkea, jos täysin rin­nas­taisin omat sanani (Raa­mat­tuun perus­tu­van) kris­til­lisen tulkin­nan kanssa, mut­ta kyl­lä ne var­masti sitä jotenkin hei­jas­ta­vat. Ja anteek­si mah­dolli­nen off-topic.

 47. anonyy­mi: Kukin päät­täköön itse. Kun tilanne tulee eteen, sitä var­maan asianomainen itse pohtii ja paljon. Tuskin kenel­läkään siinä tilanteessa mitään itses­tään­selvyyk­siä on. Has­sua miten pitäisi puhua eti­ikas­ta tilanteessa, jos­sa minkään­laista val­in­taa, eet­tistä tai muunkaan­laista, ei ole olemassa.

  Tuo “kukin päät­täköön itse” on tietenkin pin­nal­lis­es­ti ajatel­tuna tot­ta, mut­ta laa­jem­min käsitet­tynä sekin on lop­ul­ta vain yksi eet­ti­nen näke­mys muiden joukos­sa. Sen väit­tämi­nen, ettei val­in­taa ole ole­mas­sa, on vain peruskysymyk­sen hyssyt­te­lyä näkymät­tömi­in. Tässähän kuitenkin puhutaan lakien muuttamisesta.

 48. Tuo koh­ta ei ole ris­tiltä, vaan ruk­oushetkestä Get­se­ma­nen puu­tarhas­sa. Toki sil­loinkin Jeesus oli kaikesta päätellen suuren tuskan vallassa.

  Olet oike­as­sa, tuo lain­aus oli väärästä kohdasta.

  Mut­ta se oli siis vain oma tulk­in­tani että Jeesus ikäänkuin viime het­kil­lä päästet­ti­in hie­man helpommalla:

  http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.23.html

  “Isä, sin­un käsi­isi minä uskon henkeni.” Tämän san­ot­tuaan hän henkäisi viimeisen kerran

  Ja sit­ten toisaal­ta tääl­lä van­has­sa versiossa
  http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Mark.15.html

  “Niin Pila­tus ihmetteli, oliko hän jo kuollut”

  Itse olen pitänyt etenkin Uut­ta tes­ta­ment­tia siinä mielessä kiin­nos­ta­vana, että siel­lä ei pide­tä auk­tori­teet­te­ja kovin korke­as­sa arvos­sa, eli oma näke­myk­seni siitä on että se ikäänkuin rohkaisee itsenäiseen ajatteluun.

  Esimerik­si joku Lau­pias samar­i­alainen ‑ver­taus on kiin­nos­ta­va tämän armokuole­man val­os­sa. Ihmiset joiden olisi pitänyt aut­taa, eivät aut­ta­neet vaan ikäänkuin kat­soi­vat ohi: ei tämä asia meille kuulu.

 49. Tero Tolo­nen:Itse olen pitänyt etenkin Uut­ta tes­ta­ment­tia siinä mielessä kiin­nos­ta­vana, että siel­lä ei pide­tä auk­tori­teet­te­ja kovin korke­as­sa arvos­sa, eli oma näke­myk­seni siitä on että se ikäänkuin rohkaisee itsenäiseen ajatteluun.

  Esimerik­si joku Lau­pias samar­i­alainen ‑ver­taus on kiin­nos­ta­va tämän armokuole­man val­os­sa. Ihmiset joiden olisi pitänyt aut­taa, eivät aut­ta­neet vaan ikäänkuin kat­soi­vat ohi: ei tämä asia meille kuulu.

  Niin, läpi Raa­matun­han on tois­tu­va teema, että mielu­um­min täy­tyy luot­taa Jumalaan kuin ihmisi­in. Lak­i­henk­i­nen uskon­nol­lisu­us on vain esteenä. Sikäli on aina posi­ti­ivis­es­ti radikaalia toimia lähim­mäisen­rakkau­den peri­aat­tei­den mukaan sekä samal­la Raa­matun Sanan mukaan, vaikkei saisikaan siinä vas­takaikua muil­ta. Ja tuo rakkaus nimeno­maan pitää ohjen­uo­ranaan pyrkimys­tä elämään, ei kuole­maan, vaik­ka molem­mat ovat Jumalan kädessä.

 50. Joni T.: Sen väit­tämi­nen, ettei val­in­taa ole ole­mas­sa, on vain peruskysymyk­sen hyssyt­te­lyä näkymät­tömi­in. Tässähän kuitenkin puhutaan lakien muuttamisesta. 

  …valin­nan sallimiseksi.

 51. Kan­natan eutanasiaa.
  Jos lääkäri saa­to­hoitoosas­tol­la voi päät­tää kaik­ki elvyt­tävät toimen­piteet lopetetaan.?
  Mik­si ei kivu­ton­ta lop­pua voi sallia.

 52. Kan­natan ! Ei turhaa kipua kenellekkään jos ker­ran tilanne toivoton

 53. Prometheus:
  Ter­vey­den­hoito­han on – kuten Soin­in­vaara huo­maut­ti aiem­min –erit­täin kallista, joten eutana­sia on loogi­nen ja täysin ymmär­ret­tävä seu­raus sekä ratkaisu kestävyysvajeeseen.

  Kansalaisa­loit­teessa annetut reunae­hdot toden­näköis­es­ti häl­venevät ajan myötä ja täten eutanasi­akin laa­jen­tuu niistä, kuten on käynyt muuallakin.

  Sinäpä sen sanoit!

  Oma äiti­ni, jol­la ei olut kipu­ja ‑tai muu­takaan kär­simys­tä — eikä edes demen­ti­aa, mut­ta korkean iän vuok­si lääkärin mukaan n.50% mah­dol­lisu­udet toipua keuhkoku­umeen jäl­keen, päätet­ti­in “saat­to­hoitaa” ns. pas­si­ivisel­la eutanasial­la — kysymät­tä hänen mielipi­det­tään asi­aan. Lääkärin perustelu: “Eiköhän hän tuon ikäisenä ole elänyt jo tarpeek­si kauan.” Hoita­jan seli­tys jälkikä­teen: “Pitäähän tei­dän ymmärtää, ettei resurssit tule riit­tämään kaikkien hoitoon, kun suuret ikälu­okat vanhenee.”

  Näin se menee siis nyt, — eikä täl­lä nykyisel­lä, jo sal­li­t­ul­la eutanasial­la ole mitään tekemistä “hyvän kuole­man” kanssa.
  Pelkkää kuole­man joudut­tamista mieli­v­al­taisin ja / tai taloudel­lisin perustein.

  Jos jokin inhimilli­nen rajaus kär­sivi­in kuole­man­sairaisi­in ja esim. vakavasti demen­toituneisi­in saataisi­in pitämään, en ehkä vas­tus­taisi, mut­ta siihen on näil­lä koke­muk­sil­la vaikea luottaa.

 54. Reino Lin­droos:
  Kan­natan eutanasiaa.
  Jos lääkäri saa­to­hoitoosas­tol­la voi päät­tää kaik­ki elvyt­tävät toimen­piteet lopetetaan.?
  Mik­si ei kivu­ton­ta lop­pua voi sallia.

  Onko se kivu­ton ratkaisu, että ihmi­nen, joka on tajuis­saan ja täy­dessä ymmär­ryk­sessä, jätetään vaille nestey­tys­tä, jos ei jak­sa juo­da tarpeeksi?

  Tämä oli se elvyt­tävä toimen­pide, joka omaiseltani evät­ti­in, häneltä kysymättä.
  Hänel­lä ei ollut tuskia, vain heikkout­ta ja korkea ikä.
  Olisin itse suonut hänelle luon­nol­lisen kuoleman.

 55. H.H.: Oma äiti­ni, jol­la ei olut kipu­ja ‑tai muu­takaan kär­simys­tä – eikä edes demen­ti­aa, mut­ta korkean iän vuok­si lääkärin mukaan n.50% mah­dol­lisu­udet toipua keuhkoku­umeen jäl­keen, päätet­ti­in “saat­to­hoitaa” ns. pas­si­ivisel­la eutanasial­la – kysymät­tä hänen mielipi­det­tään asi­aan. Lääkärin perustelu: “Eiköhän hän tuon ikäisenä ole elänyt jo tarpeek­si kauan.” Hoita­jan seli­tys jälkikä­teen: “Pitäähän tei­dän ymmärtää, ettei resurssit tule riit­tämään kaikkien hoitoon, kun suuret ikälu­okat vanhenee.” 

  H.H.: Onko se kivu­ton ratkaisu, että ihmi­nen, joka on tajuis­saan ja täy­dessä ymmär­ryk­sessä, jätetään vaille nestey­tys­tä, jos ei jak­sa juo­da tarpeeksi?
  Tämä oli se elvyt­tävä toimen­pide, joka omaiseltani evät­ti­in, häneltä kysymättä. 

  Nuo eivät olleet kivut­to­mia eivätkä vält­tämät­tä niinkään eutanasi­aa kuin ihan murhia. Tarkoi­tushan ei ole tuol­laista sal­lia. Kan­tei­ta vain vetämään ja murhaa­jat oikeuteen.

 56. Prometheus:
  Ter­vey­den­hoito­han on – kuten Soin­in­vaara huo­maut­ti aiem­min –erit­täin kallista, joten eutana­sia on loogi­nen ja täysin ymmär­ret­tävä seu­raus sekä ratkaisu kestävyysvajeeseen.

  Ter­vey­den­hoito nyt ei ole eri­tyisen kallista ja sen sairauk­sia ehkäi­se­va vaiku­tus on merkit­tävä. Tänään juuri oli lehdessä jut­tu, miten OECD pitää eri­tyis­es­ti Suomen tilaa vaka­vana, kos­ka tääl­lä on paljon kallista sairaan­hoitoa ja vielä kalli­im­paa erikois­sairaan­hoitoa jot­ka pystyt­täisi­in ehkäisemään puut­tumal­la ajois­sa elämän­tapoi­hin ja huonoi­hin har­ras­tuk­si­in mm. viinaan ja tupakkaan. Ennakoi­va ter­vey­den­hoito on aivan kaikkien etu ja olisi syytä ottaa se koko kansan käyt­töön. Esimerkik­si jos ham­mashuolto olisi riit­täväl­lä tasol­la, niin eri­laiset tule­hduk­set väheni­sivät huo­mat­tavasti. Kysymys ei ole vain suun ter­vey­destä vaan ien­sairaudet saat­ta­vat tuot­taa muuallekin elim­istöön tulehduksia. 

  Hoide­taan siis ter­veyt­tä kos­ka sairaudet maksavat.

 57. Anony­mous: Hoide­taan siis ter­veyt­tä kos­ka sairaudet maksavat. 

  Ei voi, kos­ka pitää säästää. Pysäköin­nin­valvon­taankaan ei löy­dy rahaa, vaik­ka se on voitol­lista toim­intaa. McGuggeen kyl­lä jostain syys­tä sitä löytyy.

 58. vak­i­ut­taako hal­li­tu­sokoon­pano toden­näköisyy­teen aloit­teelle men­nä läpi? Kepu ja PShän vas­tus­ta­vat pää-äänenkan­ta­jil­laan eutanasiaa.

 59. Ehdot­tomasti kyl­lä. Eikös nykyään anneta surut­ta lääkkeitä että ihmi­nen pystyy sänkyyn pohjalla.on parem­pi olla jos­sain muualla.

 60. Olin 5,5 vuot­ta erit­täin vaikeasti sairas.
  Olisin var­masti riistänyt itseltäni hen­gen, jos min­ul­la olisi ollut siihen välineet.
  Ei ollut, eikä ollut voimia niitä hankkia.

  Kuitenkin paranin.
  Elän.
  Nautin elämästä.

  Ei ikinä eutanasi­aa. Sel­l­aisen kan­nat­ta­jat pitäisi saat­taa vas­tu­useen puheistaan. 

  Tyh­myys on yleinen ilmiö, sitä on kaikkial­la, eikä lukeneisu­us tai muu sta­tus oikeu­ta puut­tumaan kenenkään elämän pituuteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.