Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.11.2016

(Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Viher- ja vir­kis­tys­ver­kon kehittämissuunnitelma

Pöy­däl­tä

Suun­ni­tel­ma näyt­tää var­sin hyväl­tä. Mie­len­kiin­tois­ta lähin­nä on, kuin­ka iso pai­noar­vo sil­lä on läh­det­täes­sä pane­maan yleis­kaa­vaa täytäntöön.

Ylen enti­seen Kesä­ka­dun taloon asuntoja

Tämä oli meil­lä 8.3. 2016, jol­loin selos­tin sisäl­lön täl­lä blo­gil­la. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta, eikä sii­hen ole teh­ty mui­ta mer­kit­tä­viä muu­tok­sia kuin, että par­vek­keet mää­rä­tään lasi­tet­ta­vik­si lii­ken­teen melun vuok­si. Uusia töö­lö­läi­siä on tulos­sa noin 470.

Sör­näis­ten työ­pa­jan­pi­han asemakaava

teknisset-virastotTäl­le ton­til­le tule­vat kaik­ki Hel­sin­gin tek­ni­set vir­tas­tot. Lisäk­si tulee asun­to­ja. Mai­nit­ta­koon, että tek­nis­ten viras­to­jen toi­mi­ta­lon han­ke­suun­ni­tel­ma läpäi­si jo val­tuus­ton. Kaa­va tulee siis vähän jäl­ki­ju­nas­sa. Asuk­kai­ta 650 ja työ­paik­ko­ja 2100. Per­ha­nan kal­lis pysä­köin­ti­rat­kai­su perä­ti nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa maan alla, mut­ta val­tuus­to meni suu­res­sa vii­sau­des­saan ne jo hyväk­sy­mään. Asuin­ta­lon park­ki­nor­mi on 1/145k-m2, eli vähem­män kuin yksi park­ki­paik­ka kah­ta asun­toa koh­den, mut­ta ne ovat kal­lii­ta. Kau­pun­gil­le tuli­si pal­jon hal­vem­mak­si siir­tyä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta työ­teh­tä­vis­sä käy­tet­tä­vis­tä autois­ta yhteis­käyt­tö­au­toi­hin, jol­loin pysä­köin­ti­paik­ko­ja tar­vit­tai­siin pal­jon vähemmän.

Jos­kus halut­tiin teh­dä yhte­näis­tä räys­tä­lin­jaa kort­te­li­kau­pal­la. Täs­sä kaik­ki talot ovat erikorkuisia.

Vähän tum­mat jul­ki­si­vut arve­lut­ta­vat minua. Kun raken­ne­taan kor­ke­aa ja valo­kul­mat jää­vät hei­koik­si, kan­nat­tai­si edes sei­nien olla vaa­lei­ta. Vaa­lei­ta, ei siis valkoisia.

verkkosaarenkatu-1
Suo­jel­ta­va rakennus

Suu­rin osa alu­eel­la nyt ole­vis­ta raken­nuk­sis­ta pure­taan, mut­ta osoit­tees­sa Verk­ko­saa­ren­ka­tu 1 ole­va kak­si­ker­rok­si­nen raken­nus suo­jel­laan. Mil­tä­hän se tulee näyt­tä­mään olen­nai­ses­ti kor­keam­pien raken­nus­ten keskellä?

Tii­vis­tys­kaa­va Vuo­saa­ren Neitsytsaarentiellä

Kall­vi­kin­tien lai­taan raken­ne­taan talo­ja, joi­den ansios­ta pihois­ta tulee pal­jon suo­jai­sem­pia. Uusia asuk­kai­ta run­saat pari­sa­taa. Nämä tule­vat Joke­ri 2:n (run­ko­lin­ja 560) var­rel­le. Vähän ihmet­te­len, mik­si raken­nus­ten eteen on jätet­ty tilaa. Eikö sii­tä oli­si enem­män iloa, jos se oli­si pihan puo­lel­la ja talot kiin­ni jal­ka­käy­tä­väs­sä. Vai jäte­tään­kö tähän tila­va­raus ratikkakiskoille?

neitsytsaarentie
Uudet talot erot­tu­vat mui­ta kor­keam­pi­na Kall­vi­kin­tien varrella

Kaa­va­mää­räyk­sis­tä puut­tuu muis­to­laat­ta, joka ker­too, että Vil­le Kom­si asui tääl­lä aika­naan. Vil­le esit­ti yli 20 vuot­ta sit­ten, että pit­ku­lais­ten raken­nus­ten välis­sä ole­va päis­tä avoin piha suo­jat­tai­siin poi­kit­tai­sil­la raken­nuk­sil­la. Nii­tä hän tosin esit­ti myös Neit­syt­saa­ren­tien varteen.

Asuk­kaat ovat suh­tau­tu­neet tii­vis­tys­kaa­vaan myönteisesti.

Ohra­nan taloon asukkaita

Val­tio muut­taa Ohra­nan talon Ullan­lin­nas­sa asuin­ta­lok­si. Tämä oli meil­lä ensim­mäi­sen ker­ran 10.5. ja on nyt tul­lut lausun­noil­ta. Meil­lä nyt ei kyl­lä ole asian suh­teen juu­ri sanan­val­taa, kos­ka kau­pun­gin­hal­li­tus on myön­tä­nyt hank­keel­le jo poik­kea­mis­lu­van. Kaa­va tulee jäl­ki­ju­nas­sa var­mis­ta­mas­sa, että kau­pun­ki saa kiin­teis­tö­ve­rot koko talosta.

Hel­sin­gis­sä on halu­ja muut­taa toi­mis­to­ta­lo­ja asuin­ta­loik­si kes­ki­ko­koi­sen kau­pun­gin ver­ran. Nii­hin suh­tau­du­taan vähän ris­ti­rii­tai­ses­ti pait­si, että val­tio saa tah­ton­sa aina läpi.

 

 

 

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.11.2016”

 1. Mik­si Ohra­nan taloa ei suo­jel­la? Käy­kö niin, että vain rörös­tel­leet kan­san­edus­ta­jat pää­se­vät Ohra­nan taloon asumaan?

  1. Ohra­nan talo sinän­sä kyl­lä suo­jel­laan, mut­ta ei viras­to­na. En nyt jak­sa ava­ta tie­dos­to­ja, mut­ta luu­len , että se on raken­net­tu asuintaloksi.

 2. Vähän ihmet­te­len, mik­si raken­nus­ten eteen on jätet­ty tilaa. Eikö sii­tä oli­si enem­män iloa, jos se oli­si pihan puo­lel­la ja talot kiin­ni jalkakäytävässä. 

  Tätä mä ihmet­te­len aika mones­sa muus­sa­kin pai­kas­sa, jon­ne raken­ne­taan uusia raken­nuk­sia ― ettei­pä oikeas­taan mel­kein kaik­kial­la lukuu­not­ta­mat­ta ehkä ihan kantakaupunkia.

  Onko sil­lä koi­ran­kak­ka­vyö­hyk­keel­lä jal­ka­käy­tä­vän ja talon sei­nän välis­sä jokin itsei­sar­vo vai kuka näkee niis­tä nur­mi­kais­ta­leis­ta mär­kiä unia?

 3. Tuo Sör­näis­ten työ­pa­jan­pi­han ase­ma­kaa­va on kyl­lä hel­ve­tin­mois­ta tuhlausta.

  Mak­ka­ra­teh­taa­seen ei kajo­ta kos­ka perus­tus puu­palk­kien varas­sa ja kor­vaa­mi­nen beto­ni­pal­keil­la tuli­si “lii­an kal­liik­si”. Mak­ka­ra­teh­das ei myös­kään ole ulkoi­sel­ta orna­men­ta­lii­kal­taan sel­lais­ta, että puol­tai­si säi­lyt­tä­mis­tä. Tai jos halu­taan työn­te­ki­jöil­le ja asuk­kail­le jat­kos­sa­kin pie­niä ikku­noi­ta niin mikään­hän ei estäi­si raken­ta­mas­ta uusio­ra­ken­nus­ta samaan tyyliin…

  Voi juma­lau­ta, opti­maa­li­nen sijain­ti met­roa­se­man vie­res­sä eikä tähän(kään) koh­taan viit­si­tä raken­taa kor­ke­aa asuin- ja liikerakennusta.

  Mihin väliin se Kes­kon uusi pää­kont­to­ri “K‑Kampus” oikein tulee? Osoit­teek­si on annet­tu Työ­pa­jan­ka­tu 12… ja puhet­ta ollut koko kort­te­lin hyödyntämisestä…

  Tar­koit­taan­ko kui­ten­kin tuo­ta Verk­ko­saa­ren­ka­dun ja Her­man­nin ran­ta­tien kulmausta?

 4. Simo Mele­nius: Onko sil­lä koi­ran­kak­ka­vyö­hyk­keel­lä jal­ka­käy­tä­vän ja talon sei­nän välis­sä jokin itseisarvo […]? 

  Se mer­ki­tys sil­lä on, että maan­ta­so­ker­rok­seen­kin voi­daan teh­dä asun­to­ja. Perin­tei­ses­ti kau­pun­gis­sa on kivi­jal­ka­kaup­po­ja kadun var­res­sa, tai pel­kis­sä asuin­ta­lois­sa alin ker­ros nos­tet­tu hie­man ylemmäs.

  Viher­kais­ta kadun var­res­sa ja maan­ta­so­py­sä­köin­ti pihal­la mah­dol­lis­ta­vat parem­man tuo­ton raken­nut­ta­jal­le, mikä edis­tä tont­tien myyntiä 😉

 5. Mak­ka­ra­teh­taa­seen ei kajo­ta kos­ka perus­tus puu­palk­kien varas­sa ja kor­vaa­mi­nen beto­ni­pal­keil­la tuli­si “lii­an kal­liik­si”. Mak­ka­ra­teh­das ei myös­kään ole ulkoi­sel­ta orna­men­ta­lii­kal­taan sel­lais­ta, että puol­tai­si säilyttämistä.”

  Kuta­kuin­kin koko kort­te­li pure­taan. Mm. 16 krs asui­ta­lo tilalle.

 6. Jör­ri:
  “Mak­ka­ra­teh­taa­seen ei kajo­ta kos­ka perus­tus puu­palk­kien varas­sa ja kor­vaa­mi­nen beto­ni­pal­keil­la tuli­si “lii­an kal­liik­si”. Mak­ka­ra­teh­das ei myös­kään ole ulkoi­sel­ta orna­men­ta­lii­kal­taan sel­lais­ta, että puol­tai­si säilyttämistä.”

  Kuta­kuin­kin koko kort­te­li pure­taan. Mm. 16 krs asui­ta­lo tilalle.

  Ei mak­ka­ra­teh­das­ta aina­kaan olla pur­ka­mas­sa… Eikä museota/taiteilijoiden työpajaa/asuntoa.

  Ja Yrit­tä­jä­ta­lo­kin jää pys­tyyn (vaik­ka se tai­taa olla näis­tä suun­ni­tel­mis­ta ainoa koh­de johon voi­si perus­kal­liol­le läh­teä suo­raan rakentamaan).

  Osaa­ko kukaan sanoa mitä tuo­hon koil­lis­kul­maan — siis nyt tark­kai­lun alla ole­van var­si­nai­sen kaa­va-alu­een ulko­puo­li­sel­le ton­til­le — nousee? Lii­ke­ti­loik­si kait kaavoitettu…

 7. Suo­raan selostuksesta:
  “Enti­sen mak­ka­ra­teh­taan raken­nus osoit­tees­sa Työ­pa­jan­ka­tu 6, toimitilarakennus
  osoit­tees­sa Van­ha tal­vi­tie 5 ja varas­to­ra­ken­nus osoit­tees­sa Her­man­nin ran­ta­tie 4 pure­taan uuden raken­ta­mi­sen tieltä.”
  “Kort­te­li­te­hok­kuus ek = 3,9.”

  Mitä koh­taa et ymmär­rä? Liha­pi­ha puret­tiin jo vuo­sia sitten.

 8. Joke­ri­lin­jan var­ren raken­nus­ten eteen on jätet­ty tila­va­raus rai­tio­kis­koil­le ja pyö­rä­tien laa­jen­nuk­sel­le. Rai­tio­vau­nut tar­vit­se­vat ohi­tus­kais­tan, jot­ta ne eivät pää­se jonou­tu­maan. Lisäk­si jot­kut kau­pun­gin asuk­kaat pitä­vät sii­tä, että kadun var­res­sa kas­vaa puita.

 9. Jör­ri: Mitä koh­taa et ymmär­rä? Liha­pi­ha puret­tiin jo vuo­sia sitten.

  Sen sii­tä saa kun ei tavaa tar­kem­min mitä pru­jua onkaan lukemassa. 🙂

  Mak­ka­ra­teh­taan säi­lyt­tä­mis­tä ja muut­ta­mis­ta asuin- ja toi­mi­ti­la­käyt­töön tosi­aan har­kit­tiin vie­lä muutosluonnoksessa.

  Mut­ta siis hel­ve­tin hyvä uuti­nen­han tämä on, että toi­mi­ma­ton­ta mata­lak­si ja toi­mi­vam­paa tilalle.

  Pitää­pä muis­taa yrit­tää olla jat­kos­sa skar­pim­pa­na. Kii­tos korjauksesta!

 10. Viher- ja vir­kis­tys­ver­kon rapor­tin osal­ta vähän ihmet­te­len Talin alu­een tar­kas­te­lua. Tai oikeas­taan tar­kas­te­lun ja kehi­ty­seh­do­tus­ten puutetta.

  Talin golf-kent­tä on mer­kit­ty Län­si­puis­ton laa­jim­mak­si vihe­ra­lu­eek­si. Kent­tä on kui­ten­kin ete­lä­reu­nal­ta aidat­tu, mikä käy­tän­nös­sä estää suju­van liik­ku­mi­sen Län­si­puis­toa pitkin.

  Onko golf-ken­tän ase­ma niin tabu, että Talin alu­een kehit­tä­mis­tä ei voi edes visioida?

 11. Mie­ti­tyt­tää tuo van­han Ylen pää­kont­to­rin täys­re­mont­ti. Oli­si­ko ollut sekä käy­tet­tä­vyy­den että koko­nais­kus­tan­nuk­sen kan­nal­ta parem­pi pur­kaa toi­mis­to­käyt­töön teh­ty talo ja raken­taa uusi asuin­käyt­töön teh­ty talo tilalle? 

  Ehkä tämä on käsi­tel­ty jo aiem­min, mut­ta ei ole osu­nut silmään.

  Joka tapauk­ses­sa ter­ve­tu­loa 400+ uudel­le töölöläiselle!

 12. Täy­tyy myön­tää että näh­tyä­ni havain­ne­ku­van tuos­ta Sör­kan uudes­ta kivi­ko­los­sis­ta alan arvos­taa Kirk­ko­num­men uut­ta kunnantaloa…

  Täl­lä het­kel­lä ark­ki­teh­tuu­rim­me on hakusessa.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ohra­nan talo sinän­sä kyl­lä suo­jel­laan, mut­ta ei viras­to­na. En nyt jak­sa ava­ta tie­dos­to­ja, mut­ta luu­len , että se on raken­net­tu asuintaloksi. 

  Hesa­rin hil­jat­tain jul­kai­se­man artik­ke­lin perus­teel­la Ohra­nan palat­si­mai­nen talo on todel­la pal­vel­lut alkuun asu­mis­käy­tös­sä — ja välis­sä vuo­si­sa­dan ver­ran virastotalona.

 14. Simo Mele­nius: Onko sil­lä koi­ran­kak­ka­vyö­hyk­keel­lä jal­ka­käy­tä­vän ja talon sei­nän välis­sä jokin itsei­sar­vo vai kuka näkee niis­tä nur­mi­kais­ta­leis­ta mär­kiä unia? 

  No, suo­raan sanot­tu­na, jos koi­ran­kak­ka­vyö­hy­ke vähen­tää koi­ran­kak­kaa var­si­nai­sel­la kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä (kaduil­la ei rois­kei­ta lukuu­not­ta­mat­ta oli­si niin väliä, mut­ta en ole yhtä­kään koi­raa näh­nyt siel­lä tar­pei­taan teke­vän), sil­lä on erit­täin kor­kea utiliteettiarvo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.