USA:n presidentinvaalit: jännäksi menee

Jos Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien tulos vas­tai­si tar­kal­leen tämän het­ki­siä ennus­tei­ta,  Clin­ton voit­tai­si kuu­del­la valit­si­ja­mie­hel­lä, mut­ta täl­löin hänen oli­si pidet­tä­vä kaik­ki ne osa­val­tiot, jois­sa hän on joh­dos­sa. Pahi­ten lii­pa­si­mel­la on New Hamps­hi­re, jos­sa Clin­to­nin etu­mat­kak­si arvioi­daan täl­lä het­kel­lä 1,7 %-yks. Osa­val­tios­ta vali­taan nel­jä valitsijamiestä.

Kaik­ki vaa’ankieliosavaltiot ovat tämän het­ken käsi­tyk­sen mukaan menos­sa niu­kas­ti Trum­pil­le, eli hänen on vai­kea­ta pitää ne kaik­ki. Niu­kin hänen joh­ton­sa on Neva­das­sa, North Caro­li­nes­sa ja Flo­ri­das­sa. Jos Trump menet­täää niis­tä yhden­kin, Hila­rys­tä tulee pre­si­dent­ti lähes var­mas­ti. Niin sel­keä on hänen joh­ton­sa siel­lä, mis­sä hän on nis­kan päällä.

Pitäi­si­kö val­voa koko vaaliyö?

230 vastausta artikkeliin “USA:n presidentinvaalit: jännäksi menee”

 1. Jos ja kun Trump voit­taa, niin Suo­mes­sa on todel­la aiheel­lis­ta käy­dä kes­kus­te­lua tie­do­tus­vä­li­nei­den toi­min­nas­ta. Samoin puhu­vien päi­den asemasta. 

  Salo­nius-Pals­ter­nak ja Mika Aal­to­la voi­si­vat ensinm­mäi­si­nä vetää joh­to­pää­tök­set ja läh­teä vaik­ka ongelle.

 2. Neva­da ja sitä myö­ten vaa­lit ovat minun mie­les­tä­ni menos­sa Clintonille.

  Nev­va­das­sa vii­mek­si­kin äänis­tä annet­tiin 70% ennak­koon ja demo­kraa­tit ovat niis­sä äänis­sä hak­kaa­mas­sa Trum­pin. Vaik­ka Trum­pin kan­na­tus lop­pua koh­den nousi­si, äänet on jo annet­tu, ei riitä.

  Donald Trump will be in Reno on Satur­day, but the Republicans almost cer­tain­ly lost Neva­da on Friday.

  Trump’s path was near­ly impos­sible, as I have been tel­ling you, befo­re what hap­pe­ned in Clark Coun­ty on Fri­day. But now he needs a Miracle in Vegas on Elec­tion Day — and a Buf­fa­lo Bills Super Bowl cham­pions­hip is more like­ly — to turn this around.”

  http://www.ktnv.com/news/ralston/the-nevada-early-voting-blog

  http://heavy.com/news/2016/11/early-voting-results-statistics-state-by-state-florida-north-carolina-nevada-vote-colorado-pennsylvania-ohio-georgia-clinton-trump-hillary-democrat-republican-black-african-american-turn-out/

  Aivan uusim­mis­sa kyse­lyis­sä Trump on koke­nut taas kään­teen alaspäin:

  http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html

 3. Trum­pil­le ehkä ongel­ma­na ovat ennak­ko­ää­net, joi­den pidem­män ajan inte­graa­li voi olla aika pahas­ti hän­tä vastaan.

  Tämän vuok­si Trump ilmei­ses­ti kehoit­ta­nut äänes­tä­jiä äänes­tä­mään uudes­taan — tilas­tol­li­ses­ti hänel­le paras­ta oli­si jos äänet tuli­si­vat vaa­li­päi­vän äänis­tä, kos­ka kun­to­huip­pu on nyt.

  Aina­kin Suo­mes­sa lisäk­si ennak­ko­ää­niä tulee eni­ten maa­seu­dul­ta, jos­sa Trum­pin kan­na­tus on vah­vin­ta. Myös Yhdys­val­lois­sa luul­ta­vas­ti etäi­syys vaa­li­uur­nil­le saa ihmi­set äänes­tä­mään ennakkoon.

  Näin ollen vii­me­ai­kai­nen gal­lup­suo­sio saat­taa tul­la Trum­pil­le aavis­tuk­sen lii­an myö­hään, kos­ka hänen tär­keim­mät kan­na­tusa­lu­een­sa ovat jo osit­tain äänes­tä­neet, het­kel­lä jol­loin hänen kan­na­tuk­sen­sa oli kohu­jen vuok­si het­kek­si hyvin alhaalla.

  http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/us-election-2016-hillary-clinton-donald-trump-early-voting-data-winning-results-close-a7394716.html

 4. Eikö Trump herä­tä nuk­ku­via kuten Perus­suo­ma­lai­set teki tääl­lä? Gal­lu­pit ja tulos­il­la­nen­nus­te oli­vat lop­puu­nas­ti pie­les­sä, kos­ka sitä ei osat­tu tai halut­tu ennustaa.
  Mie­les­tä­ni Trump on var­muu­del­la saman­lai­nen ilmiö, mut­ta onko sikä­läi­set ennus­teet osan­neet huo­mioi­da tämän täy­sin uuden ase­tel­man siel­lä? Tus­kin. Sen takia uskon yllät­tä­vän suu­reen “voit­toon” per­su­jen tapaan, jos ei mitään muu­ta yllät­tä­vää tapahdu.

  Onko muu­al­la­kin Euroo­pas­sa ollut per­su­jen sisar­puo­lueil­la vas­taa­via gal­lup­pien ennus­tus­ten murskaamisia?

 5. Prince­ton Elec­tion Con­sor­tiu­min tut­ki­ja Sam Wang on niin var­ma Clin­to­nin voi­tos­ta, että lupaa syö­dä ötö­kän jos Trump saa enem­män kuin 240 valitsijamiestä. 

  http://election.princeton.edu/

  Prince­to­nin ran­dom drift mal­li antaa Clin­to­nin voi­tol­le 98% toden­nä­köi­syy­den ja Baye­sian mal­li >99% todennäköisyyden.

 6. Toi­vot­ta­vas­ti Trump voit­taa. Demo­kraa­tit Oba­man joh­dol­la ovat pet­tä­neet kaik­ki mitä libe­raa­lit sano­vat edus­ta­van­sa. Demo­kraa­tit ovat vie­neet läpi kai­ken sen mitä republi­kaa­nit halua­vat, mut­ta eivät itse pys­ty. Yksi­tyis­van­ki­lat, fos­sii­li­set, pank­ki­val­von­ta, sosi­aa­li­tur­va, sota­ri­kok­sia Oba­man ja Clin­to­nien joh­dol­la, yksi­tyi­syy­den­suo­ja, tie­to­vuo­ta­jien koh­te­lu, mie­le­no­soit­ta­jien koh­te­lu, vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set suu­ry­ri­tyk­sil­le ohi demo­kra­tian, median mono­po­li­soi­tu­mi­nen, polii­sin militarisointi…

  Oba­ma on ollut vie­lä huo­nom­pi libe­raa­leil­le kuin Bush, ja Bill Clin­ton lait­toi kai­ken alul­le naf­tal­la, yksi­tyis­van­ki­loil­la, pank­ki­val­von­nan huo­non­ta­mi­sel­la joka joh­ti 2008 romah­duk­seen, anta­mal­la median men­nä muu­ta­man käsiin…

  Jos Clin­ton voit­taa, niin seu­raa­va Trump on pal­jon pahem­pi, mut­ta sel­lai­nen joka osaa käyt­täy­tyä, eli menee heit­tä­mäl­lä pre­si­den­tik­si ja pää­see oikeas­ti sot­ke­maan asiat lopul­li­ses­ti. Trump jou­tui­si niin suu­reen valo­kei­laan, että ei sai­si mitään läpi ja republi­kaa­nit menet­täi­si­vät ase­man­sa alem­mil­la tasoilla. 

  Media on Suo­mes­sa­kin täy­sin hil­jaa sii­tä kor­rup­tios­ta mitä Demo­kraa­tit teki esi­vaa­leis­sa ja sii­tä mitä Clin­to­nit ovat vuo­si­kym­me­niä har­ras­ta­neet. Kor­rup­toi­tu­nut ja sota­hauk­ka Clin­ton on vaa­ral­li­sem­pi kuin pel­le-Trump. Venä­jä ehkä aut­toi Wiki­leak­sia, mut­ta vuo­dot pal­jas­ti­vat Clin­to­nien, talous­e­lii­tin, median ja Demo­kraat­ti­sen puo­lu­een joh­don yhteen kier­tou­tu­neen kor­rup­tion, joka ei sil­lä katoa että huu­taa Venä­jää joka asiaan.

  Clin­ton ei edes pyri hake­maan kan­na­tus­ta perus­de­mo­kraa­teil­ta ja libe­raa­leil­ta, vaan mie­luum­min menee kehu­maan Kis­sin­ge­riä ja Bus­hia yrit­täen saa­da republi­kaa­ne­ja puo­lel­leen. Sota­ri­kol­lis­ten kehut vain vie­raan­nut­ta­vat lisää nuo­ria, jot­ka kas­voi­vat Ira­kin sodan aika­na aikuisuuteen. 

  Maa­il­mal­le ja USA:lle teki­si hyvää että Demo­kraa­tit pesi­si­vät koko pul­jun­sa kor­rup­toi­tu­neis­ta, ja San­der­sin innoit­ta­mis­ta nousi­si rehel­li­siä nuo­ria polii­tik­ko­ja tilal­le. Mut­ta eivät ne sitä tee, vaan syyt­tä­vät sit­ten Stei­niä ja San­der­sia tap­pios­ta, kuten Nade­ria aika­naan. Ja tot­ta­kai jat­ka­vat lin­jaa jos­sa Clin­to­nin poli­tii­kan arvos­te­lu on nais­vi­haa, jol­la vält­tää vas­taa­mi­sen itse kysy­myk­seen sii­tä poli­tii­kas­ta. Clin­ton on syyl­li­nen sato­jen tuhan­sien syyyt­tö­mien kuo­le­maan sodis­sa ja kaup­pa­saar­rois­sa, jou­kos­sa pal­jon nai­sia ja lap­sia, ja sit­ten sitä arvos­te­le­via pide­tään naisvihaajina.

 7. Monis­sa gal­lu­peis­sa kysy­tään erik­seen jo annet­tu­ja ääniä. RCP:n mukaan Trump on 2%:n joh­dos­sa Nevadassa.

  Vii­me aikoi­na momen­tum on ollut enem­män Trum­pin puo­lel­la, lisäk­si on hyvin mah­dol­lis­ta, että gal­lu­peis­sa on parin pro­sen­tin vir­he popu­lis­tin tap­piok­si, kuten Brexi­tis­tä ja Suo­men jyt­kyis­tä olem­me oppi­neet. LA New­sin gal­lu­peis­sa Trump on ollut joh­dos­sa lähes jat­ku­vas­ti ja hei­dän meto­din­sa oli tark­ka 4 vuot­ta sitten.

  Olet­tai­sin FBI:n vie­lä ennen vaa­le­ja tuo­van lisää tie­toa Clin­to­nin säh­kö­pos­teis­ta, muu­ten rei­lun vii­kon takai­nen ulos­tu­lo jää vähän mystiseksi?

 8. Trum­pin voit­to on kyl­lä aika epä­to­den­nä­köis­tä. Jos se toteu­tuu, var­maan pai­na­vim­pa­na syy­nä on USA:n kor­keim­man oikeu­den tilan­ne. Seu­raa­val­la pre­si­den­til­lä on ken­ties mah­dol­li­suus kei­kaut­taa KO:n val­ta­suh­teet ker­ral­la jom­paan kum­paan suun­taan pois nykyi­ses­tä enem­män tai vähem­män tasa­pai­noi­ses­ta tilanteesta. 

  Jen­keis­sä oikeus on niin tär­keäs­sä ase­mas­sa lakien ja maan poliit­ti­sen ilma­pii­rin kan­nal­ta, että tämä kysy­mys on jopa tär­keäm­pi kuin se kuka on pre­si­dent­ti­nä. Sen takia kon­ser­va­tii­vien on mel­kein pak­ko äänes­tää, vaik­ka oli­si­vat ehdok­kaas­taan mitä miel­tä tahansa.

 9. Jos Trump voit­taa, USA:n sitou­tu­mi­nen Itä-Euroo­pan val­tioi­den vapau­teen romah­taa ilmei­ses­ti. Se voi mer­ki­tä esi­mer­kik­si sitä, että Venä­jä mie­hit­tää jon­kin raja­maan. Todenn­köi­ses­ti jon­kun Naton ulko­puo­li­sen val­tion kuitenkin.

  Joten toi­voa todel­la sopii että tämä jän­nit­tä­vä peli päät­tyy Clin­to­nin voit­toon. On kuin seu­rai­si venä­läis­tä rulet­tia jos­sa itse on mukana.

  Mika Aal­to­lan mukaan USA:n pre­si­den­tin vaa­lit ovat Suo­men edus­kun­ta­vaa­le­ja sel­väs­ti tär­keäm­pi Suo­mel­le. Olen 100%:sti samaa mieltä.

  https://twitter.com/MikaAaltola/status/794932019209895936

 10. Trump on imbe­sil­li, jol­la ei ole tuon tai­vaal­lis­ta ymmär­rys­tä talou­des­ta, eikä ulko­po­li­tii­kas­ta. Muis­tut­taa eräs­tä koti­maan poliitikkoa.

 11. Jos Trump voit­taa, niin öljyn­hin­ta ensi tam­mi­kuus­sa on 220–245 dol­la­ria tynnyriltä.

 12. Trum­pin kan­na­tus on suu­rem­paa, kuin mitä perin­tei­set puhe­lin-gal­lu­pit ker­to­vat. Kysees­sä on ns. brad­ley-efek­ti. Wiki­pe­dias­ta voi lukea lisää:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_effect
  Ruot­sis­sa sama kos­kee SD-puo­luet­ta ja kyl­lä perus­suo­ma­lais­ten jyt­kys­sä­kin on sama klangi.

 13. Voi miten väsy­nyt olen­kaan näi­hin Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lei­hin. Ymmär­rän kyl­lä, että niil­lä on mer­ki­tys­tä Suo­men­kin kan­nal­ta, mut­ta sil­ti on vai­kea ymmär­tää sitä val­ta­vaa media­vyö­ry­tys­tä, min­kä ne tääl­lä­kin aiheut­ta­vat. Kyse tai­taa olla ennen kaik­kea pelin jännityksestä.

  Oma läh­tö­koh­ta­ni on aivan sel­vä. Trump on kuta­kuin­kin jokai­ses­sa minul­le tär­keäs­sä kat­san­nos­sa mah­do­ton vaih­toeh­to, joten toi­vot­ta­vas­ti Ame­ri­kan kan­sal­la oli­si vii­saut­ta olla valit­se­mat­ta hän­tä. Ei hän ehkä pre­si­dent­ti­nä oli­si aivan niin äly­tön kuin nykyi­set puheen­sa — hal­lin­to­ko­neis­ton jar­rut­ta­va voi­ma­kin on mel­koi­nen — mut­ta pelot­ta­van äly­tön kuitenkin.

  Mikä ihme demo­kra­ti­aan on men­nyt? Mik­si ehdo­kas voi puhua ihan mitä sat­tuu, käyt­täy­tyä miten sat­tuu, ja sil­ti suo­sio on suu­ri? Voi­ko demo­kra­tia todel­la­kin näin huo­nos­ti? Se on pelot­ta­vaa tilan­tees­sa, kun maa­il­man ongel­mat ovat itses­sään­kin suu­ria ja globaaleja.

 14. tuen mak­sa­ja:
  Jos ja kun Trump voit­taa, niin Suo­mes­sa on todel­la aiheel­lis­ta käy­dä kes­kus­te­lua tie­do­tus­vä­li­nei­den toi­min­nas­ta. Samoin puhu­vien päi­den asemasta. 

  Salo­nius-Pals­ter­nak ja Mika Aal­to­la voi­si­vat ensinm­mäi­si­nä vetää joh­to­pää­tök­set ja läh­teä vaik­ka ongelle.

  Eli vaa­ral­li­sia idioot­te­ja ei saa arvos­tel­la, jos heil­lä on riit­tä­vän vank­ka kan­san tuki? Kos­kee­ko sama myös Puti­nia ja Poh­jois-Korean Kimejä? 

  Perus­suo­ma­lai­sia­han se on kos­ke­nut jo vähäi­sem­mäl­lä­kin kannatuksella…

 15. Meh­tä­läi­nen:
  Jos Trump voit­taa, niin öljyn­hin­ta ensi tam­mi­kuus­sa on 220–245 dol­la­ria tynnyriltä.

  Mihin tämä väi­te perustuu?

  Trump on luvan­nut että yhdys­val­lat tuot­taa itse jat­kos­sa öljyn­sä, eli sul­kee rajat opecin öljyl­tä ja ajaa öljy­teol­li­suu­den verot alas sekä antaa vapauk­sia ympä­ris­tä­asiois­sa. Tämä­hän tuo yli­tuo­tan­toa mark­ki­noil­le ja romah­dut­taa öljyn hin­nan. Hin­ta lie­nee siis pikem­min­kin 22 — 24 dol­la­ria barrelilta.

 16. pek­su: Mihin tämä väi­te perustuu?

  Trump on luvan­nut että yhdys­val­lat tuot­taa itse jat­kos­sa öljyn­sä, eli sul­kee rajat opecin öljyl­tä ja ajaa öljy­teol­li­suu­den verot alas sekä antaa vapauk­sia ympä­ris­tä­asiois­sa. Tämä­hän tuo yli­tuo­tan­toa mark­ki­noil­le ja romah­dut­taa öljyn hin­nan. Hin­ta lie­nee siis pikem­min­kin 22 – 24 dol­la­ria barrelilta.

  Se on minun arvio­ni sho­kis­ta, johon Trum­pin valin­ta joh­taa. Väliai­kais­ta toki.

 17. Vedon­lyön­ti­ker­toi­mien perus­teel­la: ei kan­na­ta yötä val­voa — pait­si ehkä jos on lyö­nyt vetoa Trum­pin puo­les­ta ja halu­aa jän­nä­tä, jos sit­ten­kin saa rahan­sa monin­ker­tais­tet­tua. Nyt jos lyö vetoa oman­sa saa takai­sin yli kolminkertaisena. 

  Yleen­sä tilan­ne on ollut pal­jon tiu­kem­pi kah­den uuden ehdok­kaan kisatessa.

  Nate Sil­ve­rin vii­me het­ken ana­lyy­si: http://fivethirtyeight.com/features/election-update-the-campaign-is-almost-over-and-heres-where-we-stand/

  Itse­kin toi­von “ulko­maa­lai­se­na”, että Clin­ton voit­taa. Jos oli­sin jenk­ki, en kai äänes­täi­si kum­paa­kaan, ovat molem­mat sen ver­ran luon­taan­työn­tä­viä. Toki Trump on vie­lä Clin­to­nia inhottavampi.

 18. Pek­ka T.:

  Oma läh­tö­koh­ta­ni on aivan sel­vä. Trump on kuta­kuin­kin jokai­ses­sa minul­le tär­keäs­sä kat­san­nos­sa mah­do­ton vaih­toeh­to, joten toi­vot­ta­vas­ti Ame­ri­kan kan­sal­la oli­si vii­saut­ta olla valit­se­mat­ta hän­tä. Ei hän ehkä pre­si­dent­ti­nä oli­si aivan niin äly­tön kuin nykyi­set puheen­sa – hal­lin­to­ko­neis­ton jar­rut­ta­va voi­ma­kin on mel­koi­nen – mut­ta pelot­ta­van äly­tön kuitenkin.

  Mikä ihme demo­kra­ti­aan on men­nyt? Mik­si ehdo­kas voi puhua ihan mitä sat­tuu, käyt­täy­tyä miten sat­tuu, ja sil­ti suo­sio on suu­ri? Voi­ko demo­kra­tia todel­la­kin näin huo­nos­ti? Se on pelot­ta­vaa tilan­tees­sa, kun maa­il­man ongel­mat ovat itses­sään­kin suu­ria ja globaaleja.

  Republi­kaa­nit ovat vuo­sia liet­so­neet kan­nat­ta­jis­saan vihaa ja pel­koa, ja Trump käyt­tää tätä hyö­dyk­seen taval­la joka jär­kyt­tää jopa omaa puo­luet­taan. Mek­si­ko näh­dään vihol­li­se­na ja Hil­la­ry paho­lai­se­na. Trump lupaa tais­tel­la kei­no­ja kaih­ta­mat­ta näi­tä vihol­li­sia vas­taan, ja sik­si hänen älyt­tö­mät puheen­sa anne­taan anteek­si. Ame­rik­ka tar­vit­see vah­van mie­hen, joka ei pel­kää jul­kis­ta mie­li­pi­det­tä tai mädän­näi­sen elii­tin tuo­mio­ta, vaan tekee Ame­ri­kas­ta “great again”.

  Toi­nen puo­li asias­ta on se, että Hil­la­ry on erit­täin epä­suo­sit­tu, ja ihan oikeas­ti kor­rup­toi­tu­nut. Säh­kö­pos­ti­vuo­dot ovat pal­jas­ta­neet DNC:n ja Hil­la­ryn kam­pan­jan yhdes­sä pelan­neen San­der­sin ulos esi­vaa­lis­ta likai­sin kei­noin. Samois­ta säh­kö­pos­teis­ta näkyy myös se, että Hil­la­ry on kau­pi­tel­lut vai­ku­tus­val­taa olles­saan ulko­mi­nis­te­ri­nä. Trum­pil­la ei oli­si mitään mah­dol­li­suut­ta jotain tois­ta ehdo­kas­ta vastaan.

 19. Pek­ka T.: Ymmär­rän kyl­lä, että niil­lä on mer­ki­tys­tä Suo­men­kin kan­nal­ta, mut­ta sil­ti on vai­kea ymmär­tää sitä val­ta­vaa media­vyö­ry­tys­tä, min­kä ne tääl­lä­kin aiheuttavat. 

  NewS­ta­tes­ma­nis­sa oli hyvä jut­tu sii­tä kuin­ka Yhdys­val­lat ei ole viral­li­ses­ti julis­ta­nut sotaa vuo­den 1941 jäl­keen — ainoas­taan kongres­si voi niin teh­dä ja sitä ei ole tapah­tu­nut. Kaik­ki muu on tapah­tu­nut pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien rajoissa. 

  Näin tär­keäs­tä asias­ta siis on kyse.

  Leh­des­sä ver­tail­tiin Sak­san vii­mei­sen kei­sa­rin ja Trum­pin per­soo­nal­li­suut­ta toi­siin­sa. Joh­ta­jis­sa on ollut aikai­sem­min­kin täm­möi­siä tapauk­sia eivät­kä ne ole päät­ty­neet kovin hyvin — arvaa­mat­to­muus on joh­ta­nut yleen­sä sii­hen että ulko­po­li­tiik­kaan ei voi­da luottaa.

  Esi­mer­kik­si kuin­ka moni uskoo sii­hen, että Trump saa Mek­si­ko­lai­set raken­ta­maan muu­rin rajoil­leen, sii­hen että hän pys­tyy yksin muut­ta­maan vaik­ka­pa pank­ki­jär­jes­tel­män val­ta­ra­ken­tei­ta, sii­hen että Trump samaan aikaan käy kaup­pa­so­taa Kii­naa vas­taan ja pitää Kii­naa vihol­li­se­naan ja kui­ten­kin käyt­tää poliit­tis­ta vai­ku­tus­val­taan­sa Poh­jois-Korean aisois­sa­pi­tä­mi­seen Kii­nan avustuksella?

  Samaan aikaan Trump on ylis­tä­nyt Tur­kin pre­si­dent­tiä ja Puti­nia sekä aset­ta­nut Naton ase­man kyseenalaiseksi.

  On ihan sel­vää, että nämä kaik­ki eivät mil­lään voi toteu­tua, joten Trum­pin poli­tii­kan perus­teet ovat täy­sin pimennossa. 

  Mitä hän tekee ja miten hän rea­goi kun hän havait­see, että maa­il­ma ei toi­mi­kaan niin­kuin hän kuvittelee?

  Vaik­ka EU:sta sanot­tai­siin mitä, aina­kaan meil­lä ei ole mitään yhtä heik­koa lenk­kiä — jos­sain mää­rin tämä hitaus ja kan­keus on myös EU:n vahvuus.

 20. Pek­ka T.:
  Mik­si ehdo­kas voi puhua ihan mitä sat­tuu, käyt­täy­tyä miten sat­tuu, ja sil­ti suo­sio on suu­ri? Voi­ko demo­kra­tia todel­la­kin näin huo­nos­ti? Se on pelot­ta­vaa tilan­tees­sa, kun maa­il­man ongel­mat ovat itses­sään­kin suu­ria ja globaaleja.

  Se on tämä koko 2000-luvun jat­ku­nut vihan­liet­son­ta ja raja­lin­jo­jen vetä­mi­nen parem­pien ja huo­nom­pien ihmis­ten väliin. Itse jos­sain mää­rin “kon­ser­va­tii­vi­na” syy­tän sii­tä lähin­nä ns. libe­raa­le­ja eli viher­va­sem­mis­toa, viher­va­sem­mis­to taas syyt­tää popu­lis­te­ja, jot­ka minun näh­däk­se­ni vain anta­neet äänen suu­rel­le osal­le kansaa.
  Täs­sä vihol­lis­lei­rien tilas­sa äänes­tet­täi­siin vaik­ka sam­mak­koa, kun­han se vaan ärsyt­tää nii­tä var­si­nai­sia vihol­li­sia. En minä­kään eri­tyi­ses­ti Trum­pis­ta pidä hen­ki­lö­nä, enkä ole mones­sa­kaan asias­sa samaa miel­tä kans­saan, mut­ta hän on kui­ten­kin nyt “mei­dän” mie­hem­me. Vas­taa­vas­ti en eri­tyi­ses­ti vihaa Clin­to­nia, saat­taa olla omi­nai­suuk­sil­taan Trum­pia parem­pi pres­sak­si, mut­ta hän nyt on “vihol­li­sen” edus­ta­ja. Ihan sama pätee Suo­men per­sui­hin ja hei­dät­kin ohit­ta­viin edus­kun­nan ulko­puo­li­siin ryh­miin; en minä per­su­lan­di­aa minään unel­mayh­teis­kun­ta­na pidä, mut­ta hei­tä oli äänes­tet­tä­vä vas­ta­voi­mak­si var­si­nai­sel­le “vihol­li­sel­le”. Nyt kun per­suis­ta ei vas­ta­voi­mak­si ollut, niin täy­tyy seu­raa­vak­si äänes­tää jotain äärimmäisempää.

  Tämä­hän kuu­los­taa viha­pu­heel­ta ja sen­su­roi­tai­siin suu­rim­mas­ta osas­ta oikea­mie­li­siä net­ti­kes­kus­te­lu­ja, mut­ta kun Soi­nin­vaa­ra­kin on aiem­min mai­nin­nut tämän kär­jis­ty­mi­sen voi­van jos­kus hamas­sa tule­vai­suu­des­sa joh­taa jopa vaka­viin väki­val­tai­siin yhteen­ot­toi­hin eri­mie­lis­ten kes­ken, niin ehkä­pä tääl­lä aja­tuk­sen saa tuo­da esiin. Itse en aio nyt enkä sit­ten läh­teä väki­val­tai­suuk­siin muu­ten kuin kor­kein­taan itse­puo­lus­tuk­sek­si, vaik­ka vas­ta­puo­li usein raivostuttaakin.

 21. Huf­fing­ton Pos­tis­sa kri­ti­soi­tiin tuon Osmon käyt­tä­män läh­teen mene­tel­miä (toh­to­roin­tia) ja sen perusteella
  saa­tu­ja ennus­tei­ta. Huff­Pos­tin oma ennus­te oli (eilen) että Clin­ton voit­taa 98% todennäköisyydellä.
  Hei­dän mukaan­sa New York Time­sin vas­taa­va ennus­te antaa Clin­to­nin voi­tol­le 85% todennäköisyyden.

  http://www.huffingtonpost.com/entry/nate-silver-election-forecast_us_581e1c33e4b0d9ce6fbc6f7f

  Mut­ta tai­taa edel­leen päteä tämä lausah­dus: Ennus­ta­mi­nen on vai­kea­ta — var­sin­kin tulevaisuuden.

  No nyt ei sit­ten enää tar­vit­se kau­an odo­tel­la tulosta.

 22. pek­su:

  Trump on luvan­nut että yhdys­val­lat tuot­taa itse jat­kos­sa öljyn­sä, eli sul­kee rajat opecin öljyl­tä ja ajaa öljy­teol­li­suu­den verot alas sekä antaa vapauk­sia ympä­ris­tä­asiois­sa. Tämä­hän tuo yli­tuo­tan­toa mark­ki­noil­le ja romah­dut­taa öljyn hin­nan. Hin­ta lie­nee siis pikem­min­kin 22 – 24 dol­la­ria barrelilta.

  Detal­jit eivät toki ole ihan Trum­pin vah­vuus ja tämä öljyn­hin­ta­pro­jek­tio rea­lis­ti­nen, kun nyky­ään USA tuo 25 % öljys­tään ja USA:n öljyn­tuo­tan­to pysyy tämän­het­ki­ses­sä reip­paas­sa las­kus­sa ja tuon­tio­suus siis nousus­sa ihan tuo­tan­to­kus­tan­nus­syis­tä niin pit­kään kun öljyn hin­ta on alle 100$ barrelilta.

  Ben­sii­nin jake­lun sään­nös­te­lyl­lä, jol­la oma tuo­tan­to voi­si parem­min riit­tää, taas on tus­kin USA:ssa pal­jon kannatusta. 

  Tuo öljy­oma­va­rai­suus on Trum­pil­ta ihan tyh­jä lupaus, kun vie­lä mer­kit­tä­vä osa USA:n vii­meis­ten vuo­sien öljyn­tuo­tan­non kas­vus­ta perus­tuu sii­hen, että 50–90-luvulla hylä­tyis­tä van­hois­ta ken­tis­tä on otet­tu uudel­la tek­nii­kal­la vii­mei­set­kin öljy­ti­pat pois. Vas­taa­va tek­niik­ka- ja tuo­tan­to­hyp­pyä ei enää tule, kun van­hat ken­tät ovat nyt oikeas­ti lähes tyhjiä.

  Öljyn hin­ta kyl­lä vaih­te­lee aika rajus­ti koh­tuul­li­sen pien­ten kysyn­tä- ja tar­jon­ta­muu­tos­ten vuok­si ja nyt hin­ta on alhaal­la, mut­ta kyl­lä seu­raa­va öljy­krii­si koh­ta taas koput­taa ovel­le. Peak oil on tai on ollut täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ja tule­vai­suu­des­sa öljyn tuo­tan­to vaan las­kee globaalisti.

 23. Tääl­lä kom­men­teis­sa on käy­tet­ty aika pal­jon “minun mie­les­tä­ni” ‑tyyp­pi­siä kom­ment­te­ja. Onko täs­tä­kin tul­lut nyt jokin huu­to­ää­nes­tys? Poli­tii­kan­tut­ki­mus on ihan oike­aa tie­det­tä, ja kyke­nee anta­maan perus­tel­tu­ja vas­tauk­sia näi­hin kysymyksiin. 

  Tämän syvem­mäl­le mene­mät­tä suo­sit­te­li­sin pereh­ty­mään vedon­lyön­ti­ker­toi­miin. Täs­sä on myös hyvä sau­ma “jos ja kun Trump voit­taa” ‑sek­to­ril­le rikas­tua, sil­lä tätä kir­joit­taes­sa toden­nä­köi­syy­det ovat 80–20 Clin­to­nil­le. Eivät ole suu­rem­min hei­tel­leet täs­sä vuo­den mit­taan, huo­li­mat­ta median väsäh­tä­neis­tä vastakkainasetteluista. 

  https://electionbettingodds.com

 24. kake:
  Tääl­lä kom­men­teis­sa on käy­tet­ty aika pal­jon “minun mie­les­tä­ni” ‑tyyp­pi­siä kom­ment­te­ja. Onko täs­tä­kin tul­lut nyt jokin huu­to­ää­nes­tys? Poli­tii­kan­tut­ki­mus on ihan oike­aa tie­det­tä, ja kyke­nee anta­maan perus­tel­tu­ja vas­tauk­sia näi­hin kysymyksiin. 

  Mitä mui­ta kun mie­li­pi­tei­tä voi­si olla, kun asian­tun­ti­joi­den ennus­teet ovat välil­lä 60%…99% Clin­to­nil­le ja vedon­lyön­ti­ker­toi­met antaa 80%? Ja lopuk­si tulee vie­lä Brad­leyn-efek­tii­vi­nen. Tuos­ta­han voi vali­ta ihan min­kä tahan­sa luvun, vei­ka­ta kum­paa tahan­sa puol­ta ja sii­hen aina on hyvät perusteet.

  Löi­sin kyl­lä nykyi­sil­lä odd­seil­la lyö­dä vetoa Clin­to­nin puo­les­ta sata­sel­la, jos sen voi­si teh­dä vaik­ka omas­ta pan­kis­ta. Ei jak­sa, ei sii­tä mitään jät­ti­pot­tia saa, vaik­ka oma arvio että Trum­pin voi­ton TN on alle 20% oli­si oikea.

 25. Löi­sin kyl­lä nykyi­sil­lä odd­seil­la lyö­dä vetoa Clin­to­nin puo­les­ta sata­sel­la, jos sen voi­si teh­dä vaik­ka omas­ta pan­kis­ta. Ei jak­sa, ei sii­tä mitään jät­ti­pot­tia saa, vaik­ka oma arvio että Trum­pin voi­ton TN on alle 20%olisi oikea. 

  Kan­nat­taa toki huo­ma­ta, että esi­mer­kik­si 20 % toden­nä­köi­syys toteu­tuu joka vii­des ker­ta. Se on iso mah­dol­li­suus, vaik­ka Clin­ton onkin yhä suosikki.

 26. Sylt­ty, vas­taat sii­nä omaan kysy­myk­see­si. Täs­sä ope­roi­daan toden­nä­köi­syyk­sil­lä, kos­ka maa­il­ma ei ole sel­lai­nen paik­ka, jos­sa oli­si ole­mas­sa varmuuksia.

 27. Ric­hard Feyn­man oli vii­sas. Hänel­lä oli kant­tia sanoa että kukaan ei tie­dä, jos ei kukaan tien­nyt. Tämä sovel­tuu vaa­lis­pe­ku­loin­tiin. Itse olen ope­tel­lut suo­dat­ta­maan mie­les­tä­ni toi­mit­ta­jien ja “asian­tun­ti­joi­den” mie­li­pi­teet ja kes­kus­te­lut. Mie­luum­min käy­tän ajan johon­kin hyö­dyl­li­sem­pään tai haus­kem­paan. Tulee mie­leen ongel­ma Kii­nan kei­sa­rin nenän pituu­den sel­vit­tä­mi­ses­tä (Google).

 28. Allao­le­van lin­kin jut­tu For­be­sil­la Trum­pis­ta ja mik­si republi­kaa­nien tuli­si toi­voa että Clin­ton saa maan­vyö­ry­mä­voi­ton oli kyl­lä mie­len­kiin­tois­ta luettavaa.

  http://www.forbes.com/sites/johntamny/2016/11/06/why-republicans-should-hope-donald-trump-loses-in-a-landslide/4/#77bbe85b28dc

  Jutun lopus­ta ote alla:

  Trump’s loss to Clin­ton would be the best thing to ever hap­pen to the GOP, par­ticu­lar­ly if Trump loses in lands­li­de fas­hion. That’s the case because the source of futu­re GOP strength will be an his­to­ric loss that will most cer­tain­ly force a clean­sing of the know-not­hing­ness that crept into the Par­ty with Geor­ge W. Bush’s pre­si­dency, soa­red to grea­ter heights with the offen­se to com­mon sen­se that was Sarah Palin, and that reac­hed its logical­ly hor­rid conclusion with the rise of Donald Trump. The Republicans are pre­sent­ly the drunk in dire need of hit­ting rock bot­tom so that all that’s wrong can be fixed.

 29. kar­vi­nen: Republi­kaa­nit ovat vuo­sia liet­so­neet kan­nat­ta­jis­saan vihaa ja pel­koa, ja Trump käyt­tää tätä hyö­dyk­seen taval­la joka jär­kyt­tää jopa omaa puo­luet­taan. Mek­si­ko näh­dään vihol­li­se­na ja Hil­la­ry paho­lai­se­na. Trump lupaa tais­tel­la kei­no­ja kaih­ta­mat­ta näi­tä vihol­li­sia vas­taan, ja sik­si hänen älyt­tö­mät puheen­sa anne­taan anteek­si. Ame­rik­ka tar­vit­see vah­van mie­hen, joka ei pel­kää jul­kis­ta mie­li­pi­det­tä tai mädän­näi­sen elii­tin tuo­mio­ta, vaan tekee Ame­ri­kas­ta “great again”.

  Toi­nen puo­li asias­ta on se, että Hil­la­ry on erit­täin epä­suo­sit­tu, ja ihan oikeas­ti kor­rup­toi­tu­nut. Säh­kö­pos­ti­vuo­dot ovat pal­jas­ta­neet DNC:n ja Hil­la­ryn kam­pan­jan yhdes­sä pelan­neen San­der­sin ulos esi­vaa­lis­ta likai­sin kei­noin. Samois­ta säh­kö­pos­teis­ta näkyy myös se, että Hil­la­ry on kau­pi­tel­lut vai­ku­tus­val­taa olles­saan ulko­mi­nis­te­ri­nä. Trum­pil­la ei oli­si mitään mah­dol­li­suut­ta jotain tois­ta ehdo­kas­ta vastaan.

  jär­ky­tys joh­tuu myös sii­tä, että USAs­sa syn­ty­vis­sä lap­sis­ta val­koi­set ovat nyky­ään alle 50%. USAn tule­vai­suus ei ole val­koi­nen ja se tie­tä­nee lop­pua myös republikaaneille.

 30. Näis­sä Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa suu­rin kysy­mys ei ole se kum­pi voit­taa, vaik­ka toki­han oli­si tär­ke­ää ettei Trump voit­tai­si, vaan ennen kaik­kea se mitä ne ker­to­vat demo­kra­tian tilasta.

  Demo­kra­tia on jou­tu­nut glo­ba­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa puo­lus­tus­kan­nal­le. Tota­li­taa­ri­set tai aina­kin auto­ri­taa­ri­set maat menes­ty­vät, aina­kin koh­tuul­li­ses­ti, ja samaan aikaan län­si­maat ovat vaikeuksissa.

  Täs­sä tilan­tees­sa demo­kra­tia etään­tyy yhä kau­em­mas ihan­teel­li­sis­ta tavoit­teis­taan. Kan­sa jakaan­tuu kah­teen osaan niin Ame­ri­kas­sa kuin meil­lä­kin, ja tätä huo­les­tut­ta­vaa kier­ret­tä liet­so­taan val­heil­la ja rumil­la tem­puil­la. Syy­päi­tä ovat aina ne toiset.

  Valit­see Ame­ri­kan kan­sa sit­ten Clin­ton tai Trum­pin, tämä ei pys­ty tätä pahan kier­ret­tä kat­kai­se­maan. Sen taus­tal­la kun ovat lii­an suu­ret asiat: ihmis­mää­rän kas­vu samaan aikaan kun resurs­sit niuk­ke­ne­vat ja ympä­ris­tö kär­sii. Pako­lais­vir­rat ja talou­del­li­nen epä­var­muus ovat näi­den suur­ten megat­ren­dien sivu­vai­ku­tuk­sia. Län­si­mai­den eri­tyi­son­gel­ma on vie­lä nii­den ase­man heik­ke­ne­mi­nen suh­tees­sa muu­hun maailmaan.

  Kan­sa on siis tyy­ty­mä­tön­tä ja halu­aa näpäyt­tää nykyi­siä val­lan­pi­tä­jiä. Vali­tet­ta­vas­ti kan­san valit­se­ma vaih­toeh­to ei auta itse ongel­miin yhtään mitään, sil­lä tuol­lai­nen pään pis­tä­mi­nen pen­saa­seen vain huo­non­taa tilan­net­ta entisestään.

  Voi demo­kra­ti­aa, voi maailmaa.

 31. Kävin läpi tiu­kim­pien osa­val­tioi­den gal­lup­pe­ja ja jon­kun ver­ran ana­lyy­se­ja, näil­lä näky­min lyön raha­ni Trum­pin voi­tol­le 270–268. Tär­keim­pä­nä teki­jä­nä Flo­ri­da, jos­sa väki on Trum­pis­ta sel­väs­ti innos­tu­neem­paa kuin Clin­to­nis­ta (n.65%-35% ent­husias­mi) ja Clin­to­nin säh­kö­pos­ti­sot­ku on todel­la vaka­va mii­nus noin 50%:lle kan­sas­ta. Jopa Mek­si­kon muu­ria kan­nat­taa yli 50% väes­tä tämän gal­lu­pin mukaan. Myös ennak­koon äänes­tä­neis­sä on ollut tänä vuon­na huo­mat­ta­vas­ti enem­män republi­kaa­neik­si rekis­te­röi­ty­nei­tä kuin 2012, jol­loin Oba­ma voit­ti hyvin niu­kas­ti. Lati­not ovat kyl­lä aktii­vi­sem­pia kuin vii­mek­si, mut­ta heis­tä yllät­tä­vän moni juu­ri Flo­ri­das­sa tukee Trum­pia ja toi­saal­ta taas Clin­to­nia tuke­vat mus­tat ovat pas­sii­vi­sem­pia kuin Oba­maa äänes­täes­sään edelliskerroilla.

  You­Gov / CBS Flo­ri­dan gallup:
  https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/mwbtap4dgs/FL_Prelim_20161106.pdf

  Lisäk­si Trump ottaa Mai­ne CD2:n, New Hamps­hi­ren, Ohion, Iowan ja Neva­dan. Penn­syl­va­nias­ta­kin puheet ovat kovat, mut­ta näyt­täi­si jää­vän Hillarylle.

  Gal­lup-tut­ki­muk­set täy­tyy itse käy­dä läpi, jos halu­aa saa­da mah­dol­li­sim­man tar­kan kuvan. Aika mones­sa on teh­ty vain pin­ta­puo­li­nen kyse­ly tai ei aina­kaan pal­jas­te­ta meto­de­ja, toi­set taas jul­kai­se­vat kym­me­niä sivu­ja mate­ri­aa­lia tut­ki­muk­ses­ta meto­dei­neen. Jois­sain gal­lu­peis­sa ikä- tai kou­lu­tus­ja­kau­mat vai­kut­ta­vat ole­van pie­les­sä, tuos­sa­kin lin­kit­tä­mäs­sä­ni vas­taa­jat mie­les­tä­ni kou­lu­te­tum­pia kuin Flo­ri­das­sa kes­ki­mää­rin eli todel­li­suu­des­sa Trum­pil­la vähem­män kou­lu­tet­tu­jen suo­sik­ki­na vie­lä suu­rem­pi etu kuin tuos­sa kyse­lys­sä tulee ilmi. Toi­saal­ta gal­lup­pien vas­taa­jis­ta mel­kein kaik­ki väit­tä­vät äänes­tä­vän­sä, todel­li­suu­des­sa­han äänes­tys­pro­sen­tit ovat jos­sain 50%:n paik­keil­la. Vai eikö nuk­ku­vien puo­lu­eel­ta ole kysyt­ty­kään ja tämän­kö takia gal­lu­pin vas­taa­jat kou­lu­te­tum­pia­kin kuin väes­tö kes­ki­mää­rin? Entä jos herää­vät täl­lä kertaa?

 32. Pet­te­ri: Tuo öljy­oma­va­rai­suus on Trum­pil­ta ihan tyh­jä lupaus, kun vie­lä mer­kit­tä­vä osa USA:n vii­meis­ten vuo­sien öljyn­tuo­tan­non kas­vus­ta perus­tuu sii­hen, että 50–90-luvulla hylä­tyis­tä van­hois­ta ken­tis­tä on otet­tu uudel­la tek­nii­kal­la vii­mei­set­kin öljy­ti­pat pois. Vas­taa­va tek­niik­ka- ja tuo­tan­to­hyp­pyä ei enää tule, kun van­hat ken­tät ovat nyt oikeas­ti lähes tyhjiä.
  Öljyn hin­ta kyl­lä vaih­te­lee aika rajus­ti koh­tuul­li­sen pien­ten kysyn­tä- ja tar­jon­ta­muu­tos­ten vuok­si ja nyt hin­ta on alhaal­la, mut­ta kyl­lä seu­raa­va öljy­krii­si koh­ta taas koput­taa ovel­le. Peak oil on tai on ollut täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ja tule­vai­suu­des­sa öljyn tuo­tan­to vaan las­kee globaalisti.

  Jaa­has, nämä argu­men­tit alka­vat taas nos­taa pää­tään. Joten­kin sitä kuvit­te­li­si, että kun kat­se­lee kuin­ka spek­taak­ke­li­mai­sen vää­räs­sä näi­den argu­ment­tien esit­tä­jät oli­vat vain muu­ta­ma vuo­si sitten[1], näi­den väit­tei­den esit­tä­mi­sen itse­var­muu­teen oli­si tul­lut edes pie­ni kol­hu. Mut­ta ei. 

  [1] ks. vaik­ka http://www.soininvaara.fi/2013/08/08/suomi-oljyn-jalkeen/

 33. Pek­ka T.:
  Tota­li­taa­ri­set tai aina­kin auto­ri­taa­ri­set maat menes­ty­vät, aina­kin koh­tuul­li­ses­ti, ja samaan aikaan län­si­maat ovat vaikeuksissa.
  .…

  Valit­see Ame­ri­kan kan­sa sit­ten Clin­ton tai Trum­pin, tämä ei pys­ty tätä pahan kier­ret­tä kat­kai­se­maan. Sen taus­tal­la kun ovat lii­an suu­ret asiat: ihmis­mää­rän kas­vu samaan aikaan kun resurs­sit niuk­ke­ne­vat ja ympä­ris­tö kär­sii. Pako­lais­vir­rat ja talou­del­li­nen epä­var­muus ovat näi­den suur­ten megat­ren­dien sivuvaikutuksia. 

  Olen eri miel­tä nykyi­syy­des­tä. Län­si­maat ovat suun­nil­leen his­to­rian vau­raim­mal­la tasol­laan, kehi­tys­maat samoin. Sotia on vähem­män kuin kos­kaan maa­il­man­his­to­rias­sa. Ilmas­ton­muu­tos ei ole aina­kaan vie­lä aiheut­ta­nut koko pal­lol­le kes­ki­mää­rin talou­del­li­sia tuho­ja, ellei sen tor­jun­ta­tal­koi­den kulu­ja lasketa.
  Esit­tä­mä­si uhka­ku­vat vähe­ne­vis­tä resurs­seis­ta voi­vat hyvin olla todel­li­suut­ta muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen kulut­tua, mut­ta eivät län­si­maat sik­si ole krii­sis­sä jo nyt. Tämän het­ken krii­si on lähin­nä ideo­lo­gi­nen; toi­saal­ta var­sin­kin USA:ssa tuloe­rot ovat kas­va­neet, glo­ba­li­saa­tion ja maa­han­muu­ton hyö­dyt ovat men­neet vain rik­kaam­pien tas­kuun ja toi­saal­ta elii­tin arvo­maa­il­ma on ns. libe­ra­li­soi­tu­nut niin nopeas­ti, että sen ja jäh­meäm­män kan­san­osan väliin on reven­nyt juo­pa. Kum­man­kaan ei oli­si ollut vält­tä­mä­tön­tä tapah­tua, mut­ta nyt kes­kus­te­lu­yh­teys on jo mene­tet­ty ja tule­vai­suu­des­sa vie­lä esit­tä­mä­si uhat pahen­ta­vat tilan­net­ta entisestään. 

  Itse vali­tet­ta­vas­ti näen suu­ren osan län­si­maa­lai­sis­ta tänään lii­an pit­kän vau­rau­den ja rau­han hem­mot­te­le­mi­na lap­su­kai­si­na, joil­le rea­lis­mi on lähin­nä kiro­sa­na (kos­kee myös tul­li­muu­reil­la rikas­tu­maan pyr­ki­viä Trum­pin äänes­tä­jiä). Ilman rea­lis­mia romah­dus on ennen pit­kää var­ma, mut­ta tuh­kas­ta alkaa jäl­leen uusi ter­ve kasvu.

 34. tcrown: Jaa­has, nämä argu­men­tit alka­vat taas nos­taa pää­tään. Joten­kin sitä kuvit­te­li­si, että kun kat­se­lee kuin­ka spek­taak­ke­li­mai­sen vää­räs­sä näi­den argu­ment­tien esit­tä­jät oli­vat vain muu­ta­ma vuo­si sitten[1], näi­den väit­tei­den esit­tä­mi­sen itse­var­muu­teen oli­si tul­lut edes pie­ni kol­hu. Mut­ta ei. 

  Se fak­ta, että fos­sii­li­set polt­toai­neet eivät uusiu­du ja että niis­tä öljyn saa­ta­vuus läh­tee hitaa­seen las­kuun ensim­mäi­se­nä ei lie­ne mihin­kään muuttunut. 

  Vuo­si­kym­me­nen alun 100$-150$ öljy­hin­nat ja nii­den aiheut­ta­ma val­ta­va inves­toin­ti­buu­mi näyt­tää kyl­lä yhä pitä­vän öljyn tuo­tan­toa ylhääl­lä ja siir­tä­neen tai piden­tä­neen öljyn tuo­tan­non huippua. 

  Peak Oil ei ole muu­ten­kaan glo­baa­lis­ti var­si­nai­ses­ti mikään Mount Eve­rest, jol­ta läh­de­tään heti nousun jäl­keen hyvin jyr­käs­ti alas. Huip­pu on pit­kä ja laa­kea ja tuo­tan­to­liu­kuun alas läh­de­tään hitaasti. 

  Ja se, että öljyn hin­ta nousee hyvin rajus­ti, kun kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan, on ihan tun­net­tu tosia­sia. Kuin­kas mon­ta öljy­krii­siä täs­sä on ollutkaan?

 35. trum­pe­tis­ti:Lisäk­si Trump ottaa Mai­ne CD2:n, New Hamps­hi­ren, Ohion, Iowan ja Neva­dan. Penn­syl­va­nias­ta­kin puheet ovat kovat, mut­ta näyt­täi­si jää­vän Hillarylle.

  Ei onnis­tu.

  Neva­das­sa, jos­sa vii­mek­si 70% äänis­tä annet­tiin ennak­koon ja jos­sa ennak­ko­ää­ne­tys on ohi, rat­ke­si jo aika var­mas­ti Clintonille.

  Of the votes cast this year, 42 percent came from regis­te­red Democ­rats, 36 percent came from regis­te­red Republicans, and 21 percent came from tho­se not regis­te­red with eit­her of the two major parties. ”

  A key part of the sta­te to look at is Clark Coun­ty, whe­re over 60 percent of Nevada’s enti­re popu­la­tion of acti­ve voters lives. In that coun­ty, Democ­rats hold an enor­mous lead this year, ahead of Republicans by 52,000 votes.”

  It’s not tech­nical­ly impos­sible for Trump to overco­me this deficit on Elec­tion Day, but it will cer­tain­ly be ext­re­me­ly difficult.”

  http://heavy.com/news/2016/11/nevada-early-voting-results-final-end-hillary-clinton-donald-trump-2016-election-turnout-win-lose-republicans-democrats/

 36. Ahis­taa: Nate Sil­ve­rin vii­me het­ken ana­lyy­si: http://fivethirtyeight.com/features/election-update-the-campaign-is-almost-over-and-heres-where-we-stand/

  Näi­den vaa­lien päte­vim­mät ennus­teet laa­ti­nut kom­men­taat­to­ri, joka piek­si Nate Sil­ve­rin yli­voi­mai­ses­ti koko esi­vaa­li­kau­den ajan, antaa oman arvionsa:
  http://www.cafe.com/carl-diggler-exclusive-second-last-electoral-map-complete-lena-dunham-changed-game/

 37. Pitäi­si­kö val­voa koko vaaliyö?

  Mei­naat­ko, että joten­kin jee­sai­si suun­taan taik­ka toiseen..?

  Jos Clin­ton, sama meno jat­kuu. Jos Trump, vir­ka­mie­het vaan opet­te­le­vat top­puut­te­le­maan pahim­pia ylilyöntejä.

  Voim­ma nuk­kua yöm­me rauhaisasti.

 38. Tero Tolo­nen: …kongres­si voi niin teh­dä ja sitä ei ole tapah­tu­nut. Kaik­ki muu on tapah­tu­nut pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien rajoissa.

  Läh­de­tar­kas­tus vie­lä: ei näkö­jään tuo pidä paik­kaan­sa. Kongres­si ei ole julis­ta­nut sotaa, mut­ta on kui­ten­kin hyväk­sy­nyt sotilasoperaatioita:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war_by_the_United_States

  NewS­ta­tes­man ilmai­si asian vain niin, että vii­mei­sin julis­tus oli 1941 ja sen jäl­keen maa on olut pal­jon sodas­sa. Taval­laan oikein, mut­ta hie­man har­haan­joh­ta­vaa sii­nä kon­teks­tis­sa että puhu­taan pre­si­den­tin valtaoikeuksista.

 39. Suo­men kan­nal­ta Trum­pin voit­to on val­ta­va ongelma.

  Mikä­li hän alkaa toteut­ta­maan lin­jaan­sa pre­si­den­tin vetol­la, niin täl­löin heik­ko­jen mai­den, jot­ka nojaa­vat Yhdys­val­tain apuun, kan­nat­taa olla huolissaan.

  Trum­pin lin­ja on pro­tek­tio­nis­ti­nen ja eris­täy­ty­vä. Kun Yhdys­val­lat vetäy­tyy, tilal­le tulee Kii­na ja Venä­jä. Huo­les­tut­ta­vaa kehi­tys­tä on jo havait­ta­vis­sa mm. Egyp­tis­sä, jos­sa Suezin kana­va sijaitsee.

  Oltiin mitä tahan­sa miel­tä Yhdys­val­tain tavas­ta rat­koa krii­se­jä, niin Yhdys­val­lat on kui­ten­kin ainoa taho täs­sä maa­il­mas­sa, joka kyke­nee puo­lus­ta­maan län­si­maa­lai­sia arvo­ja ja länsimaita.

  Yhdys­val­tain läs­nä­olo kaik­kial­la maa­il­mas­sa on myös län­si­mai­den läs­nä­oloa. Jos tämä supis­tuu, niin se kor­vau­tuu Kii­nan ja Venä­jän läsnäololla. 

  Voi toki olla, että hän bluf­faa, mut­ta se on poliit­ti­nen itse­mur­ha, kuten koti­maan poli­tii­kas­ta olem­me saa­neet havaita…

 40. Nimi­merk­ki Trum­pe­tis­ti kir­joit­taa, että sekä län­si- että kehi­tys­maat ovat nyt his­to­rian vau­raim­mal­la tasol­la. Se on epäi­le­mät­tä täy­sin tot­ta. Men­nei­syys ja nyky­ai­ka eivät kui­ten­kaan suo­raan ker­ro tule­vai­suut­ta, ja poh­dis­ke­lu­ni kos­ki nime­no­maan tule­vai­suut­ta. Tule­vai­suu­den suu­ret ongel­mat anta­vat meil­le nyt jo esi­ma­kua sii­tä, mitä on myö­hem­min tulossa.

  Trum­pe­tis­ti kir­joit­ti myös, että tämän het­ken krii­si on lähin­nä ideo­lo­gi­nen. On se var­mas­ti sitä­kin, mut­ta mikä tämän ideo­lo­gi­sen krii­sin on aiheut­ta­nut? Väi­tän, että juu­ri kiris­ty­vä maa­il­man­ti­lan­ne, nouse­vien suur­krii­sien uhat ja nii­den ennak­ko­mer­kit. Lopun ajan meininki?

  Vali­tet­ta­vas­ti ihmi­set rea­goi­vat näi­hin uhkiin juu­ri näin höl­mös­ti: rii­te­le­mäl­lä, käper­ty­mäl­lä enti­seen, syyt­tä­mäl­lä toi­sia. Mai­nit­se­ma­ni uhat eivät ole vie­lä kon­kre­ti­soi­tu­neet niin pit­käl­le, että suu­ri kan­sa oli­si ne tie­dos­ta­nut. Sik­si on vie­lä mah­dol­lis­ta sul­kea niil­tä sil­män­sä, kiel­tää ne, ja syyt­tää toisia.

  Sii­nä olen täy­sin samaa miel­tä Trum­pe­tis­tin kans­sa, että län­si­mai­den ihmi­nen on hem­mo­tel­tu lap­su­kai­nen, jol­le rea­lis­mi on kiro­sa­na. Tuh­kas­ta ei täl­lä ker­taa, mai­ni­se­mis­ta­ni syis­tä, vält­tä­mät­tä enää nouse uusi kas­vu. On vai­kea sanoa mitä siel­tä nousee, vai nousee­ko mitään.

 41. GOLAJTTI: jär­ky­tys joh­tuu myös sii­tä, että USAs­sa syn­ty­vis­sä lap­sis­ta val­koi­set ovat nyky­ään alle 50%. USAn tule­vai­suus ei ole val­koi­nen ja se tie­tä­nee lop­pua myös republikaaneille.

  Ei tie­dä, kos­ka republi­kaa­nit voi­vat esi­mer­kik­si pala­ta takai­sin van­haan poli­tiik­kaan­sa, joka oli mus­tien ihmi­soi­keuk­sien puolustaminen.
  Nyky­ään ken­ties suu­rim­man ryh­män eli lati­na­lais­väes­tön edunvalvojiksi.

 42. trum­pe­tis­ti: Se on tämä koko 2000-luvun jat­ku­nut vihan­liet­son­ta ja raja­lin­jo­jen vetä­mi­nen parem­pien ja huo­nom­pien ihmis­ten väliin. Itse jos­sain mää­rin “kon­ser­va­tii­vi­na” syy­tän sii­tä lähin­nä ns. libe­raa­le­ja eli viher­va­sem­mis­toa, viher­va­sem­mis­to taas syyt­tää popu­lis­te­ja, jot­ka minun näh­däk­se­ni vain anta­neet äänen suu­rel­le osal­le kansaa.
  Täs­sä vihol­lis­lei­rien tilas­sa äänes­tet­täi­siin vaik­ka sam­mak­koa, kun­han se vaan ärsyt­tää nii­tä var­si­nai­sia vihollisia. 

  Juu­ri näin.Tuskin esim. Teu­vo Hak­ka­rai­sen äänes­tä­jät näke­vät hänes­sä niin­kään suu­ren val­tio­mie­hen aines­ta kuin kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­sen elii­til­le, johon tar­koi­tuk­seen kor­rek­ti poli­tiik­ka­läs­sy­tys on pelk­kä haitta.
  Näi­tä popu­lis­ti­pro­tes­te­ja on nous­sut ympä­ri Euroop­paa, ja suu­rin jyt­ky oli tie­tys­ti brit­tien brexit.
  Jos vie­lä elii­tin pahin pai­na­jai­nen eli Trump toteu­tuu val­miik­si asti, on mie­len­kiin­tois­ta näh­dä löy­tyy­kö ana­lyy­sei­hin muu­ta­kin sisäl­töä kuin lui­hut popu­lis­tit jot­ka nar­raa­vat äänet sää­liöil­tä ja muul­ta roskaväeltä.

 43. Cap­tain Awe­so­me:
  Jos Clin­ton, sama meno jat­kuu. Jos Trump, vir­ka­mie­het vaan opet­te­le­vat top­puut­te­le­maan pahim­pia ylilyöntejä.

  Voim­ma nuk­kua yöm­me rauhaisasti.

  Toi­vea­jat­te­lua. Mm. Mika Aal­to­la arvioi

  Trum­pin geo­stra­te­gia kes­kit­tyy Kii­nan patoa­mi­seen. Venä­jä näh­dään liit­to­lai­se­na, jol­le anne­taan myön­ny­tyk­siä lähialueilla.

  Nämä myön­ny­tyk­set toden­nä­köi­ses­ti kos­ke­vat eri­tyi­ses­ti Suo­mea, Ukrai­naa, Val­ko-Venä­jää ja jos­sa­kin mää­rin Ruotsia.”

  ——————-

  Kai­ken jär­jen mukaann Trum­pin ulko­po­li­tii­kan Euroo­pas­sa ja eri­ty­ses­ti Venä­jää koh­taan pitäi­si olla monien polii­tikk­ko­jem­me mie­len mukais­ta. Eri­tyi­ses­ti kepun K‑siiven pitäi­si olla tyy­ty­väi­nen, kun USA vetäy­tyi­si Euroo­pas­ta ja todel­la­kin alkai­si neuv­vot­te­le­maan ja pitä­mään Venä­jää kump­pa­ni­naan. Tätä­hän moni Suo­mes­sa on oikein vaa­ti­mal­la vaatinut!

  Sit­te­hän se näh­täi­siin, mihin täl­lä Halosen-Tuomiojan-Väyrysen-Pekkarisen-neuvottelevalla-diplomatian-YYA:n‑keskustellaan-pidetään-kumppanina-ei-eristämisen-linjalla pääs­täi­siin. Minä vaan veik­kaan että mei­dän kan­nal­ta täl­lai­nen muka­van kes­kus­te­le­va neu­vot­te­lu­lin­ja on aika ikävä.

  Ilmas­to­po­li­tii­kan USA:ssa voi­si myös heit­tää suo­raan roskakoriin.

 44. Meh­tä­läi­nen: Mikä­li hän alkaa toteut­ta­maan linjaansa

  Kun sitä Trum­pin lin­jaa ei oikeas­taan kukaan tie­dä, että mitä se voi­si olla jos sel­lais­ta yli­pää­tään on.

  Saa­ri­kos­kien kir­ja oli nopeas­ti kasaan kyhät­ty, mut­ta kyl­lä sii­tä kävi ihan ilmi­sel­väk­si se, että Trump puhuu yhte­nä het­ke­nä yhtä, toi­se­na taas toista. 

  Ehkä mies vain tyk­kää omas­ta äänestään?

  Jäi­tä hat­tuun nyt jen­gi. Ei ole maa­il­man­lop­pu kävi sit­ten kum­min päin tahansa.

  Tule­van pre­si­den­tin aivoi­tuk­sia ja aivo­pie­ru­ja — on hän sit­ten kum­pi hyvän­sä — yrit­tää tul­ki­ta ja par­haan­sa mukaan myös pado­ta 4000–5000 ihmi­sen staff.

  Sylt­ty: Toi­vea­jat­te­lua. Mm. Mika Aal­to­la arvioi
  “Trum­pin geo­stra­te­gia kes­kit­tyy Kii­nan patoa­mi­seen. Venä­jä näh­dään liit­to­lai­se­na, jol­le anne­taan myön­ny­tyk­siä lähialueilla.
  Nämä myön­ny­tyk­set toden­nä­köi­ses­ti kos­ke­vat eri­tyi­ses­ti Suo­mea, Ukrai­naa, Val­ko-Venä­jää ja jos­sa­kin mää­rin Ruotsia.”

  Näissä(kin) arviois­sa sama yllä mai­nit­tu ongel­ma eli emme tie­dä mitä Trump aikoo, emme­kä var­sin­kaan sitä, että mitä kyke­nee yli­pää­tään toteut­ta­maan jos läh­tee jotain dra­maat­tis­ta yrittämään.

  Mah­dol­li­ses­ti ainoa jär­ke­vä kom­ment­ti jon­ka Trump on suus­taan pääs­tä­nyt — jon­ka aina­kin itse toi­voi­sin ole­van jotain sel­lais­ta jota miek­ko­nen ihan oikeas­ti kan­nat­taa — kuu­luu sel­ko­kie­lel­le for­mu­loi­tu­na joten­sa­kin näin: oli­si parem­pi pyr­kiä löy­tä­mään yhtei­nen sävel Venä­jän kans­sa (kuin yrit­tää jat­ku­vas­ta vah­vis­taa kehi­tys­tä jos­sa Venä­jä kokee län­nen uhkaa­van sen olemassaoloa).

  Tuol­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa voi kuul­la kai­ku­ja val­tio­pää­mies­mäi­ses­tä realismista.

  Kri­min­kin val­taus on mah­dol­lis­ta näh­dä täl­lai­sen pelon lins­sin läpi jos­sa län­si ei suos­tu kuop­paa­maan ohjus­puo­lus­tus­jär­jes­tel­män raken­ta­mis­ta — venä­läis­ten mie­lis­sä ehkä juu­ri sik­si, että tavoit­tee­na on kuin onkin tuho­ta Venä­jä jos­sain vai­hees­sa kokonaan.

  Minus­ta on pal­jon kau­ko­nä­köi­sem­pää pyr­kiä kai­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vin kei­noin hor­jut­ta­maan Venä­jää nime­no­maan demo­kra­tian suun­taan sen sijaan, että omil­la toi­mil­lam­me ede­sau­tam­me maan kai­vau­tu­mis­ta sekä kon­kreet­ti­ses­ti että men­taa­li­ses­ti yhä syvem­mäl­le autoritäärisyyteen.

  Tämä aika on sota­hauk­ko­jen juh­laa. Clin­to­nin ulko­po­li­tiik­ka arvioi­daan Oba­maa aggres­sii­vi­sem­mak­si. Mie­les­tä­ni emme tar­vit­se enää yhtään uut­ta ame­rik­ka­lais­ta rau­han­no­be­lis­tia joka kat­koo epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti vää­rä­us­kois­ten kau­lo­ja maal­la, merel­lä ja ilmas­sa mil­loin ja miten tykkää.

  Trum­pin Ame­rik­ka kään­ty­nee enem­män sisään­päin. Trum­pin vah­vuu­te­na vai­kut­tai­si ole­van se, että hänel­le takin kään­tä­mi­nen ei ole ideo­lo­gi­nen kysy­mys. Jos ja kun pro­tek­tio­nis­mi ei toi­mi, things fall quickly back into old order.

  Jos pres­san­vaa­li on jotain osoit­ta­nut niin sen, että on lyhyt­nä­köis­tä — ja moraa­li­ton­ta­kin — Euroo­pan jät­täy­tyä vie­lä her­ran vuon­na 2016 lap­si­puo­len ase­maan ja luot­taa aina sii­hen, että iso­veik­ka tulee kyl­lä pelas­ta­maan jos tulee paha paikka.

  Ei vält­tis tule.

  Entä jos maa­il­man kipui­lu onkin pit­käl­ti joh­tu­nut sii­tä, että köy­hät ja sor­re­tut ovat saa­neet tar­peek­si maa­il­man­po­lii­sin par­tioin­nis­ta ja halua­vat mie­lum­min yrit­tää hoi­taa itse omat asian­sa kuntoon?

 45. Joo joo: Ei tie­dä, kos­ka republi­kaa­nit voi­vat esi­mer­kik­si pala­ta takai­sin van­haan poli­tiik­kaan­sa, joka oli mus­tien ihmi­soi­keuk­sien puolustaminen.
  Nyky­ään ken­ties suu­rim­man ryh­män eli lati­na­lais­väes­tön edunvalvojiksi.

  Mites tuo teh­dään, kun puo­lu­een nykyi­nen ydin­kan­nat­ta­ja­kun­ta, ne trum­pan­dee­rok­set, vihaa vähem­mis­tö­jä ja nii­den vähem­mis­tö­jen poliit­ti­set ver­kos­tot ovat demo­kraat­tien käsissä?
  Oman äänes­tä­jä­kun­nan totaa­li­nen dis­saa­mi­nen on vaa­ral­lis­ta jopa kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mäs­sä, jos­sa sitou­tu­neil­la kan­nat­ta­jil­la ei peri­aat­tees­sa ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin joko äänes­tää omaa puo­luet­ta tai jää­dä kotiin. Kos­ka jos jos­tain ilmes­tyy se vaih­toeh­to, niin se on menoa.

 46. Pet­te­ri: Se fak­ta, että fos­sii­li­set polt­toai­neet eivät uusiu­du ja että niis­tä öljyn saa­ta­vuus läh­tee hitaa­seen las­kuun ensim­mäi­se­nä ei lie­ne mihin­kään muuttunut.

  Tuo ei ole mikään fak­ta, vaan har­haan­joh­ta­va yksin­ker­tais­tus. Öljyn “saa­ta­vuus” riip­puu sekä käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta tek­no­lo­gias­ta, että öljyn mark­ki­na­hin­nas­ta. On täy­sin mah­dol­lis­ta, että öljyn kysyn­nän huip­pu saa­vu­te­taan ennen öljyn tuo­tan­to­ky­vyn huip­pua. Shell arvioi[1] kysyn­tä­hui­pun ole­van jo ensi vuo­si­kym­me­nel­lä, mihin minä­kin itsea­sias­sa jokin aika sit­ten pää­dyin tupak­kias­kin kan­teen teke­mis­sä­ni las­kel­mis­sa (muis­taak­se­ni tulok­sek­si tuli 2023) jos­sa ole­tin, että puo­let öljys­tä menee lii­ken­tee­seen, ladat­ta­vien auto­jen tuo­tan­to kas­vaa 50% p.a., nuo kulut­ta­vat 50% vähem­män öljyä kuin perin­tei­set, ja öljyn glo­baa­li kysyn­tä ilman ladat­ta­via auto­ja kas­vai­si 1% p.a.

  [1] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016–11-02/europe-s-biggest-oil-company-thinks-demand-may-peak-in-5-years

 47. Ensim­mäi­nen askel eteen­päin oli­si mie­les­tä­ni luo­pua vaa­li­sa­lai­suu­des­ta, kos­ka se on peri­aa­te joka tor­pe­doi kaik­ki uudis­tuk­set — se ei tar­koi­ta ettei­kö äänes­tys voi­si olla jos­kus salais­ta samaan tapaan kuin vaik­ka­pa ter­veys­a­se­mal­la käyn­ti on salais­ta, mut­ta luo­vut­tai­siin sii­tä aja­tuk­ses­ta, että mitään jäl­ji­tet­tä­vää jäl­keä ei saa jää­dä mihin­kään eikä kukaan saa tie­tää mitä miel­tä olem­me asiois­ta, kos­ka se nyt ei vain sovi yhteen digi­taa­li­suu­den kanssa.

  http://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-31630588

  Would it not be worth con­si­de­ring voting in public again — would that be more like­ly to make us vote as mem­bers of our community?
  “Befo­re, you couldn’t police it pro­per­ly to pro­tect people from inti­mi­da­tion, but you could do that now.
  “May­be we don’t need the sec­ret bal­lot any more.”

  - Ste­ven Fiel­ding, a pro­fes­sor of poli­tical his­to­ry at the Uni­ver­si­ty of Nottingham

 48. Tero Tolo­nen:
  Ensim­mäi­nen askel eteen­päin oli­si mie­les­tä­ni luo­pua vaalisalaisuudesta

  Aivan usko­mat­to­man huo­no idea.

  Mitä­hän tapah­tui­si vaik­ka­pa usko­nol­lis­ten yhtei­sö­jen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­le? Pien­ten kylien? Entä per­heis­sä, jois­sa asiat eivä ole ok? Entä kais­ta­päi­den naa­pu­reil­le? Todel­la tiu­kan lin­jan työ­nan­ta­jan lei­vis­sä ole­vil­le työntekijöille?

 49. Sylt­ty: Aivan usko­mat­to­man huo­no idea.

  Mitä­hän tapah­tui­si vaik­ka­pa usko­nol­lis­ten yhtei­sö­jen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­le? Pien­ten kylien? Entä per­heis­sä, jois­sa asiat eivä ole ok? Entä kais­ta­päi­den naa­pu­reil­le? Todel­la tiu­kan lin­jan työ­nan­ta­jan lei­vis­sä ole­vil­le työntekijöille?

  Yeah but no but.

  Vaik­ka jokin tekee­kin kipi­ää, se voi olla alku parem­mal­la huomiselle.

  Uskon­lah­kot voi­vat jat­kos­sa­kin sanou­tua irti muus­ta todel­li­suu­des­ta mut­ta voi­sim­me vas­ti­neek­si edel­lyt­tää, että pai­nu­vat jon­ne­kin mis­sä hei­tä ymmär­re­tään tai aina­kin siedetään.

  Minun mie­les­tä­ni mei­dän ei esi­mer­kik­si tar­vit­se sie­tää sitä, että on ole­mas­sa jotain uskon­lah­kon sisäi­siä posii­le­ja jot­ka sano­vat, että kaik­ki okei, mitään lap­siin sekaan­tu­mis­ta ei ole tapah­tu­nut, ja jos oli­si­kin niin sik­si kos­ka syn­ti ja jees­sys. Ja juma­la armah­taa, amen.

  Luul­ta­vas­ti myös ihmi­sel­le ei ole hyväk­si asua kyläs­sä — tai yhtään mis­sään — jos­sa hän voi huo­nos­ti sik­si, että äänes­tää vää­rin. Yhteis­kun­nan kan­nat­tai­si tukea näi­den ihmis­ten muut­toa pois ahdas­mie­li­sis­tä mestoista.

  Vähä­mie­li­syys ja suku­rut­sai­suus hoi­tuu sit­ten vähi­tel­len evo­luu­tion myö­tä veks.

  Per­he­vä­ki­val­ta ei myös­kään lak­kaa sil­lä, että sil­tä sul­kee sin­nik­kääs­ti sil­mät. Se lop­puu sil­lä, että ihmi­nen läh­tee sii­tä hel­ve­tis­tä pois. Täs­sä yhteis­kun­ta voi ja sen pitäi­si­kin auttaa.

  Myös­kään todel­la pen­seän työ­nan­ta­jan hom­mis­sa ei kan­dee olla. Kan­nat­taa mie­lum­min makoil­la himas­sa sos­su­tu­kien varas­sa itse­ään sivis­täen. Aika moni tosin kyl­läs­tyy sii­hen suh­teel­li­sen nopeas­ti ja hakee uut­ta — ja luul­ta­vas­ti myös — pykä­län tai pari sie­det­tä­väm­pää duunia.

 50. Pek­ka T.:

  Vali­tet­ta­vas­ti ihmi­set rea­goi­vat näi­hin uhkiin juu­ri näin höl­mös­ti: rii­te­le­mäl­lä, käper­ty­mäl­lä enti­seen, syyt­tä­mäl­lä toi­sia. Mai­nit­se­ma­ni uhat eivät ole vie­lä kon­kre­ti­soi­tu­neet niin pit­käl­le, että suu­ri kan­sa oli­si ne tie­dos­ta­nut. Sik­si on vie­lä mah­dol­lis­ta sul­kea niil­tä sil­män­sä, kiel­tää ne, ja syyt­tää toisia.

  Hais­tan tuos­sa tyh­män popu­lis­ti­kan­san syyt­te­lyä ymmär­tä­mät­tö­myy­des­tään. Juu­ri tuo, että me oikea­mie­li­set, älyk­kääm­mät ja aka­tee­mi­set (1. vuo­den kir­jal­li­suu­den opis­ke­li­ja­kin on kan­san­ta­lou­den asian­tun­ti­ja ver­rat­tu­na tyh­miin popu­lis­tei­hin) tie­däm­me parem­min ja osaam­me koh­da­ta väis­tä­mät­tö­män oikein, toi­sin kuin hida­sä­lyi­nen rah­vas, aiheut­taa vas­ta­reak­tioi­ta. Tyh­mä ja sivis­ty­mä­tön­kään ei useim­mi­ten suos­tu hal­vek­sut­ta­vak­si, var­sin­kaan jos samal­la saa toi­mia parem­pien ihmis­ten laa­ti­mi­nen suun­ni­tel­mien mak­su­mie­he­nä, kuten län­si­mai­den työ­väen­luok­ka on saa­nut toi­mia työ­väen­puo­luei­den lisä­tes­sä työ­voi­man tar­jon­taa ja siir­täes­sä työ­paik­ko­ja Kii­naan, jot­ta maa­il­ma pelas­tui­si. Ei näi­den parem­man väen luon­non­voi­mik­si kuvaa­mien patent­ti­rat­kai­su­jen las­ku aina­kaan välit­tö­mäs­ti lan­kea Kal­lios­sa asu­val­le toi­mit­ta­ja-hips­te­ril­le, hänel­lä on kyl­lä varaa sanoa, että onhan meil­lä varaa. 

  Olen muu­ten aka­tee­mi­nen, vaik­ka en usko­kaan 1. vuo­den kir­jai­li­joi­den kan­san­ta­lou­del­li­seen ymmär­ryk­seen, ja vii­mek­si asuin Kal­lios­sa, vaik­ka en ole­kaan hipsteri.
  Jos kui­ten­kin saan näin aka­tee­mi­suu­te­ni päte­vöit­tä­mä­nä tode­ta, niin mie­les­tä­ni nuo ns. libe­raa­lien vält­tä­mät­tö­mik­si kuvaa­mat muu­tok­set yhteis­kun­nis­sam­me eivät ole usein­kaan vält­tä­mät­tö­miä, vaan jos­kus jopa sel­keän hai­tal­li­sia, glo­baa­lis­ti­kin las­kien ja ympä­ris­tö huomioidenkin.
  .….

  Suo­mel­le­han se muu­ten oli­si ihan oikein, jos Trump sul­ki­si Naton oven. Meil­lä oli 25 pit­kää vuot­ta aikaa har­ki­ta, val­mis­ta ei tul­lut, ele­tään sit­ten sen kanssa.

 51. Sylt­ty: Mitä­hän tapah­tui­si vaik­ka­pa usko­nol­lis­ten yhtei­sö­jen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­le? Pien­ten kylien? Entä per­heis­sä, jois­sa asiat eivä ole ok? Entä kais­ta­päi­den naa­pu­reil­le? Todel­la tiu­kan lin­jan työ­nan­ta­jan lei­vis­sä ole­vil­le työntekijöille?

  Sinä tar­kas­te­let tätä asi­aa nega­tii­vi­ses­ti, minä taas näen täs­sä posi­tii­vi­sen mah­dol­li­suu­den — itse asias­sa voi­si olla monel­le pie­nel­le yhtei­söl­le var­maan ihan hyväk­si­kin pyr­kiä äänes­tä­mään sitä ehdo­kas­ta joka hei­dän kan­nal­taan on tär­kein yhdes­sä kuin hajaut­taa äänet eri puo­lueil­le ja ehdokkaille.

  Äänes­tä­mi­sen mer­ki­tys on lisäk­si muut­tu­nut, ihmi­set halua­vat ottaa nyky­ään enem­män kan­taa asioi­hin ja useim­mi­ten se on syy­tä teh­dä omal­la nimel­lä, jot­ta asial­la on enem­män pai­noar­voa kuin vaik­ka nimi­mer­kin takaa kirjoittelussa.

  Esi­mer­kik­si nyt vaik­ka­pa tuo Osmon ja kump­pa­nei­den aloi­te “Kan­sa­lais­aloi­te eutanasiasta”

  Aloi­te pitää kir­joit­taa omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la, jol­loin se on jäl­ji­tet­tä­vis­sä ole­va. Kävin kir­joit­ta­mas­sa sen ja pal­ve­lu tun­nis­ti minut ihan nimel­lä, joten salai­suus ei näil­tä osin toteu­du — ja hyvä niin.

  On hie­noa, että jos kir­jau­dun pal­ve­luun siel­lä on mm tie­to että “Olet kan­nat­ta­nut tätä aloi­tet­ta 8.11.2016”

  Täm­möi­sen haluai­sin siis äänes­tyk­seen­kin -> mah­dol­li­suu­den jäl­jit­tää tie­to sii­tä mil­lai­sia ääniä viran­omai­set ovat minul­ta saaneet.

  Täl­löin ei oli­si mitään epä­sel­vyyt­tä vaa­li­vil­pis­tä. Ja toi­saal­ta antai­sin mie­lel­lä­ni myös omal­le ehdok­kaal­le­ni tie­don sii­tä, että olen äänes­tä­nyt hän­tä, kos­ka se antai­si ikään­kuin hyvän poh­jan dialogille.

  1. Kan­sa­lais­aloit­teen alle­kir­joit­ta­jien nimiä ei tule näky­mään mis­sään. On toki jär­jes­tel­män tun­nis­tet­ta­va, kos­ka muu­ten yksi ihmi­nebn voi­si käy­dä alle­ki­joir­ra­mas­sa 50 000 kertaa

 52. tcrown: On täy­sin mah­dol­lis­ta, että öljyn kysyn­nän huip­pu saa­vu­te­taan ennen öljyn tuo­tan­to­ky­vyn huip­pua. Shell arvioi[1] kysyn­tä­hui­pun ole­van jo ensi vuosikymmenellä 

  Hei­tän­pä nyt minä­kin täm­möi­sen kuu­le­ma­ni jutun ilmaan, että Sau­di-Ara­bian öljy­po­li­tiik­ka ei (enää?) mak­si­moi teo­reet­tis­ta hyö­tyä vaan maa pump­paa tätä enem­män eli siis olet­taa, ettei nor­maa­li­toi­min­nal­la kaik­kea öljyä ehdi­tä pum­pa­ta ennen kuin fos­sii­li­sis­ta irtaudutaan.

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kan­sa­lais­aloit­teen alle­kir­joit­ta­jien nimiä ei tule näky­mään missään

  Kan­sa­lais­aloi­te­lais­sa on koh­ta “Viran­omais­ten hal­lus­sa ole­vat tie­dot ovat jul­ki­sia, kun perus­tus­lais­sa sää­det­ty kan­na­tusil­moi­tus­ten vähim­mäis­mää­rä on täyttynyt.”

  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012

  Mut­ta en ole juris­ti enkä lain­sää­tä­jä, enkä tie­dä miten tuo­ta lakia on käy­tä­nös­sä sovellettu.

  Tär­kein­tä täs­sä on mie­les­tä­ni kui­ten­kin se, että jäl­ji­tet­tä­vyys on minun mie­les­tä­ni hyvä asia, ei huo­no asia. Se ei ole sama asia kuin jul­ki­suus, jos niin ei haluta.

 54. tcrown: Tuo ei ole mikään fak­ta, vaan har­haan­joh­ta­va yksin­ker­tais­tus. Öljyn “saa­ta­vuus” riip­puu sekä käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta tek­no­lo­gias­ta, että öljyn mark­ki­na­hin­nas­ta. On täy­sin mah­dol­lis­ta, että öljyn kysyn­nän huip­pu saa­vu­te­taan ennen öljyn tuo­tan­to­ky­vyn huip­pua. Shell arvioi[1] kysyn­tä­hui­pun ole­van jo ensi vuo­si­kym­me­nel­lä, mihin minä­kin itsea­sias­sa jokin aika sit­ten pää­dyin tupak­kias­kin kan­teen teke­mis­sä­ni las­kel­mis­sa (muis­taak­se­ni tulok­sek­si tuli 2023) jos­sa ole­tin, että puo­let öljys­tä menee lii­ken­tee­seen, ladat­ta­vien auto­jen tuo­tan­to kas­vaa 50% p.a., nuo kulut­ta­vat 50% vähem­män öljyä kuin perin­tei­set, ja öljyn glo­baa­li kysyn­tä ilman ladat­ta­via auto­ja kas­vai­si 1% p.a.

  Miten hin­taan vai­kut­taa, jos öljyn kysyn­tä­huip­pu on ensi vuo­si­kym­me­nen alus­sa ja tuo­tan­to­huip­pu täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä? Öljyn tuo­tan­to­huip­pu käsi­tyk­se­ni mukaan käy­tän­nös­sä nyt, öljyn­tuo­tan­to voi kyl­lä pysyä aika pit­kään nykytasolla.

 55. trum­pe­tis­ti: Hais­tan tuos­sa tyh­män popu­lis­ti­kan­san syyt­te­lyä ymmärtämättömyydestään.

  Hais­tat oikein ja vää­rin. Soi­sin kovas­ti, että kan­sa oli­si demo­kra­tias­sa, jos­sa sil­lä on pal­jon val­taa, har­kit­se­vai­nen ja vii­sas, mut­ta popu­lis­tien suo­sio osoit­taa, ettei se sitä aina ole. Tämän totea­mi­sen ei tar­vit­se ole yli­mie­lis­tä, eikä var­sin­kaan hal­vek­si­vaa, sil­lä ei kan­san aihee­ton ylen­tä­mi­nen­kään ole oikein. Kan­sa on sitä mitä se on.

  Minua täs­sä tilan­tees­sa huo­les­tut­taa demo­kra­tian kehi­tys ja tule­vai­suus. Ymmär­rän, että kan­sa on nyky­ti­lan­tees­sa huo­lis­saan ja hätään­ty­nyt­kin, mut­ta mik­si ihmees­sä rat­kai­su maa­il­man ongel­miin edes voi­si olla popu­lis­mi. Siis asioi­den aihee­ton yksin­ker­tais­ta­mi­nen, tosi­asioi­den vää­ris­te­ly ja käper­ty­mi­nen men­nei­syy­teen? Mik­si kan­san pro­tes­ti saa älyt­tö­män muo­don, jota vii­saam­mat sanan­se­lit­tä­jät sit­ten tul­kit­se­vat par­hain päin? Eikö kan­sa voi­si halu­tes­saan pro­tes­toi­da, siis näpäyt­tää hal­lit­se­vaa eliit­tiä, jär­ke­vän argu­men­toin­nin pohjalta?

  Ei eliit­ti, eikä var­sin­kaan koko poliit­ti­nen eliit­ti, miten­kään yksioi­koi­ses­ti vähek­sy taval­lis­ta kan­saa. Ongel­ma on se, että jot­kut elii­tis­sä ja kovin monet taval­li­ses­sa kan­sas­sa vähek­sy­vät toi­si­aan, sen sijaan että hyväk­syt­täi­siin että ihmi­set voi­vat olla eri miel­tä. Mik­si emme antai­si demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män mukai­sen argu­men­toin­nin päät­tää, sen sijaan että kär­jis­täm­me vastakkainasettelua?

 56. Nimi­mer­kit “kake”, “teek­ka­ri” ja “dio­di”. Otta­kaa pil­kil­le men­nes­sän­ne C S‑P ja MA mukaan.

  Poli­tii­kan tut­ki­mus on ihan oikea­ta tie­det­tä, mut­ta kuten talous­tie­de, se epä­on­nis­tuu mel­ko säännöllisesti.

 57. Sylt­ty: Mitä­hän tapah­tui­si vaik­ka­pa usko­nol­lis­ten yhtei­sö­jen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­le? Pien­ten kylien?

  Sul­jet­tu ääne­tys ei auta sii­hen, että jos joku estää mene­mäs­tä ääne­tys­pai­kal­le — esim. voi olla että vaik­ka­pa vain mie­hel­lä on jos­sain pai­kas­sa käy­tös­sä auto.

  Sul­jet­tu äänes­tys ei ole estä­nyt sitä­kään, että jois­sain uskon­nol­li­sis­sa yhtei­söis­sä ei edes saa äänes­tää tänä­kään päi­vä­nä — tai poli­tiik­kaan osal­lis­tu­mi­nen on aina­kin kielletty.

  Jär­jes­tel­mäs­sä, jos­sa ääni on jäl­ji­tet­tä­vis­sä voi­tai­siin aina­kin todis­taa täm­möi­set vää­rin­käy­tök­set ja hen­ki­lö voi­si tar­vit­taes­sa jopa vaih­taa oman äänen­sä, mikä­li väit­tää jou­tu­neen­sa äänes­tä­mään pai­nos­tuk­sen varas­sa. Vaa­leis­sa voi­si olla esim. suo­ja-aika, jol­loin vaih­ta­mi­nen oli­si vie­lä mah­dol­li­nen — tai äänes­tä­mät­tä jät­tä­mi­sen syy­tä voi­tai­siin tie­dus­tel­la, mikä­li vai­kut­tai­si että kyse on jos­tain sys­te­maat­ti­ses­ta ilmiös­tä. Jos joku jät­tää veron­sa mak­sa­mat­ta, läh­tee­hän sii­tä­kin ilmoitus.

  Tämä USA:n vaa­li­tu­los aina­kin itsel­lä vah­vis­ti käsi­tys­tä sii­tä, että jäl­ji­tet­tä­vyys myös äänes­tyk­sis­sä, niin­kuin mel­kein mis­sä tahan­sa muu­al­la­kin — kir­jan­pi­dos­sa, pank­ki­ti­leil­lä jne. oli­si tär­ke­ää, jot­ta väl­tyt­täi­siin spe­ku­laa­tiol­ta sii­tä miten jär­jes­tel­mät ovat toi­mi­neet ja onko joku ulko­puo­li­nen vai­kut­ta­nut tuloksiin.

 58. Hups, nyt tai­si käy­dä hassusti.
  Näh­tä­väk­si jää miten hyvin reaa­li­po­li­tii­kan arki Trum­pin aivoi­tuk­set lien­nyt­tää ja miten hyvin oma puo­lue pys­tyy pitä­mään kave­rin aisoissa.

  Aina­kaan demo­kraa­teis­ta ei ole sitä teke­mään, kos­ka sekä kongres­si että senaat­ti ovat republi­kaa­nien hyp­py­sis­sä näi­den vaa­lien jälkeen.

  Eläm­me mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja ystä­vät hyvät 🙂

 59. Hel­ve­tin noloa, että nk. glo­baa­lin äly­mys­tön leu­at lok­sah­ti­vat taas mel­kein sijoil­taan sil­lä samal­la sekun­nil­la kun kuu­li­vat, että jyt­ky tuli.

  Eli sama jut­tu kun meil­lä Suo­mes­sa 2011.

  Ker­too kai­ken olen­nai­sen eli sen, että demo­kra­ti­aa ei halu­ta kun­nioit­taa – pait­si sil­loin kun sata­mas­sa man­naa omaan laariin.

  Jos ja kun havait­see itses­sään täl­lais­ta men­ta­li­teet­tia oli­si hyvä het­ki rau­hal­li­sel­le ja ennen kaik­kea rehel­li­sel­le itsetutkiskelulle.

  Hert­to­nie­men Nostra­da­mus kyl­lä­kin ennus­taa, vas­tak­kai­na­set­te­lu täs­tä vain kiihtyy.

  Kun ihmi­set lak­kaa­vat kes­kus­te­le­mas­sa tois­ten­sa kans­sa – ikä­vis­tä­kin asiois­ta – bad things start to happen.

  Kai­kil­le poli­tii­kas­ta kiin­nos­tu­neil­le luvas­sa kui­ten­kin nel­jä erit­täin mie­len­kiin­tois­ta vuot­ta. Mikään some sös­söt­tä­mi­nen, tv-sar­ja taik­ka juu­tuu­pi ei tule tar­joa­maan parem­paa viihdettä.

  Moni­nai­sis­ta yllät­tä­vis­tä kään­teis­tä ja ylei­sul­la­tuk­sis­ta tul­laan käy­mään Oden­kin pals­tal­la mon­ta mehui­saa kes­kus­te­lua. Toi­vo­taan kui­ten­kin ettei hir­veän ala­tyy­lis­tä sel­lais­ta kuitenkaan.

  Se mitä Trump aikoo teh­dä ja mitä var­si­nai­ses­ti saa aikaa, ei tie­dä vie­lä kukaan, mut­ta se on var­maa, että poli­tii­kan kom­men­taat­to­reil­le tämä vaa­li­voit­to tuli kuin tai­vaan lahjana.

  Näil­lä nuo­tein aloi­tan­kin röyh­keäs­ti jo spe­ku­loin­nin min­kä­lai­sia kimu­rant­te­ja kymy­syk­siä on tulos­sa rat­kais­ta­vak­si JOS Trum­pis­ta tosi­aan pre­si­dent­ti lei­vo­taan (eikä esi­mer­kik­si saa kuu­laa pää­hän ennen vir­ka­va­lan van­no­mis­ta, tai vähän sen jälkeen):

  -voi­ko vapaan maa­il­man mer­kit­tä­vin hee­bo har­joit­taa lii­ke­toin­taan kuten tähän­kin asti? Voi­ko hän taas­kin teh­dä kon­kurs­sin ja keplo­tel­la sii­tä ulos kuten vii­me kerrallakin?

  -kuin­ka kau­an kes­tää ennen kuin istu­va pre­si­dent­ti ase­te­taan syyt­tee­seen van­hois­ta vero­pe­tok­sis­ta tai muun­lai­sis­ta talousrikoksista?

  -kuin­ka kau­an kes­tää ennen kuin Trum­pin ahdis­te­le­mat, kou­ri­mat, hal­ven­ta­mat nai­set (tul­laan luul­ta­vas­ti syyt­tä­mään rais­kauk­sis­ta­kin) nos­ta­vat joukkokanteen?

  -kuin­ka kau­an kes­tää ennen kuin Trump jou­tuu vas­taa­maan oikeu­des­sa sii­hen, että on kam­pan­jan­sa aika­na kehot­ta­nut vie­ras­ta val­taa mur­tau­tu­maan kan­sal­lis­ten viran­omais­ten jär­jes­tel­miin, tai sii­tä, että kam­pan­jas­saan muka­na ollut (sit­tem­min kyl­lä ero­tet­tu) vas­tuu­hen­ki­lö vaa­ti Hil­la­ry Clin­to­nil­le kuo­le­man­tuo­mio­ta valtionpetoksesta?

  -kuin­ka kau­an yli­pää­tään kes­tää ennen kuin Trump ase­te­taan syyt­tee­seen valeh­te­lus­ta (Trum­pin elä­mä­ker­tu­rien mukaan mies ei yksin­ker­tai­ses­ti väli­tä sii­tä puhuu­ko hän tot­ta vai ei)?

  -miten äkki­vää­rät lii­pai­sin­her­kät juma­laa pel­kää­vät puna­nis­kat rea­goi­vat sii­hen kun Trump ei raken­na­kaan itku­muu­ri­aan kos­kaan val­miik­si – tai ei aina­kaan pys­ty siir­tä­mään sen kus­tan­nuk­sia Mek­si­kol­le kuten on luvannut?

  -miten samat hee­bot mah­ta­vat rea­goi­vat sii­hen jos Trump alkaa kavee­ra­ta Puti­nin kans­sa kuten on vihjaillut?

  -ja mikä tär­kein­tä, kuka hem­met­ti pys­tyy kir­joit­ta­maan mie­hes­tä luo­tet­ta­van historiikin/henkilökuvan kun mies itse puhuu mitä syl­ki suu­hun tuo? 🙂

  Ja bonuk­se­na: mil­loin alkaa birt­her ‑kes­kus­te­lu? LOL!

 60. Eikö kan­sa voi­si halu­tes­saan­pro­tes­toi­da, siis näpäyt­tää hal­lit­se­vaa eliit­tiä, jär­ke­vän argu­men­toin­nin pohjalta?

  Katai­nen opas­ti taan­noin kreikkalaisia(kin) äänes­tä­mään vas­tuu­ta­kan­ta­via puo­luei­ta, eli nii­tä jär­jes­täy­ty­neek­si rikol­li­suu­dek­si luo­ki­tel­ta­via val­lan­pi­tä­jiä jot­ka oli­vat saat­ta­neet maan konkurssitilaan.
  Se oli ns. jär­ke­vää argu­men­toin­tia, ja puheet pank­kien vas­tuus­ta köy­käis­tä populismia.
  Vain yhden esi­mer­kin mai­ni­tak­se­ni sii­tä mik­si äänes­tä­jät jos­kus “ket­tuun­tu­vat”.

 61. tuen mak­sa­ja:
  Nimi­mer­kit “kake”, “teek­ka­ri” ja “dio­di”. Otta­kaa pil­kil­le men­nes­sän­ne C S‑P ja MA mukaan.

  Poli­tii­kan tut­ki­mus on ihan oikea­ta tie­det­tä, mut­ta kuten talous­tie­de, se epä­on­nis­tuu mel­ko säännöllisesti.

  Ei Trum­pin voit­to muu­ta miten­kään perus­läh­tö­koh­taa: Trump on vaa­ral­li­nen idioot­ti ja vaa­ral­li­sia idioot­te­ja pitää vas­tus­taa ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka vank­ka kan­na­tus heil­lä on. Oikeas­taan juu­ri sen vuok­si. Mis­sään tapauk­ses­sa ei pidä luo­vut­taa ja tyy­tyä “kan­san tah­toon”; kan­sa voi olla vää­räs­sä, ja mel­ko sään­nöl­li­ses­ti myös on.

  Vaik­ka Trump ei nyt sen­tään mikään täy­si fasis­ti ole (Trum­pil­la ei tai­da olla oikein mitään jär­jel­lis­tä ideo­lo­gi­aa), niin pitää muis­taa että nat­sit­kin äänes­tet­tiin valtaan.

  Surul­li­sin­ta­han asias­sa on tie­tys­ti se, että Trum­pin vas­tus­ta­jat oli­vat niin heik­ko­ja kuin oli­vat. Kyl­lä­hän se aika sur­kean kuvan antaa USA:n demo­kra­tian tasos­ta jos ennen esi­vaa­le­ja vah­vim­mat ehdok­kaat kuu­lui­vat entis­ten pre­si­dent­tien perhepiiriin.

 62. Tero Tolo­nen: Sul­jet­tu ääne­tys ei auta sii­hen, että jos joku estää mene­mäs­tä ääne­tys­pai­kal­le – esim. voi olla että vaik­ka­pa vain mie­hel­lä on jos­sain pai­kas­sa käy­tös­sä auto.

  Sul­jet­tu äänes­tys ei ole estä­nyt sitä­kään, että jois­sain uskon­nol­li­sis­sa yhtei­söis­sä ei edes saa äänes­tää tänä­kään päi­vä­nä – tai poli­tiik­kaan osal­lis­tu­mi­nen on aina­kin kielletty.

  Ihan asias­ta toi­seen, niin Suo­mes­sa on vas­tus­tet­tu tie­to­ko­neel­la tai netin kaut­ta tapah­tu­vaa äänes­tys­tä sik­si että pelä­tään että vaa­li­sa­lai­suus vaarantuu. 

  Mie­les­tä­ni Suo­mes­sa net­ti­ää­nes­tyk­sel­lä pitäi­si kor­va­ta vain pos­ti­kont­to­reis­sa tapah­tu­va ennak­ko­ää­nes­tys, eli se vaa­lien kal­lein kus­tan­nuse­rä. Jos pel­kää vaa­li­sa­lai­suu­ten­sa puo­les­ta pitäi­si voi­da äänes­tää äänes­tys­päi­vä­nä perin­tei­seen tapaan. Perin­tei­nen äänes­tys­paik­ka­ää­nes­tys kun on yhteis­kun­nal­le lähes ilmais­ta kos­ka toi­mit­si­joi­na ovat puo­luei­den vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä jot­ka ilman kor­vaus­ta istu­vat äänes­tys­pai­kal­la vah­ti­mas­sa että kaik­ki menee oikein. Pos­teis­sa jär­jes­tet­tä­vän ennak­ko­äää­nes­tyk­sen kal­liik­si teke­vät yli­mää­räis­ten työn­te­ki­jöi­den palk­kaus, ään­ten käsit­te­ly ja kul­je­tus, ja ne vai­heet pitäi­si kor­va­ta net­ti tai tietokoneäänestyksellä. 

  Pos­teis­sa vaa­li­sa­lai­suus ei ole yhtään parem­min tur­vat­tu kuin netis­sä. Pos­ti­kont­to­reis­sa käy täy­si huli­na ja ihmi­siä kyt­tää kopp­pien taka­na. Pos­ti­vir­kai­li­jat eivät edes kat­so henk­ka­rei­ta kun­nol­la ja äänes­tys­li­puk­kei­ta voi “kado­ta” kul­je­tuk­ses­sa jne. 

  Kan­sa­nää­nes­tyk­siä voi­si mie­les­tä­ni jär­jes­tää useam­min­kin, ja sii­hen net­ti­ää­nes­tys tar­joai­si hel­pom­man vaih­toeh­don. Nii­tä vois jär­jes­tää myös kun­ta­koh­tai­ses­ti. Pitäi­si vain ymmär­tää että ihan kai­kis­ta asiois­ta ei kan­na­ta jär­jes­tää kansanäänestyksiä.

  Ongel­ma on siis sinä että ihmi­set eivät aina tie­dä mitä tapah­tuu kun antaa äänen­sä jol­le­kin merk­ki­hen­ki­löl­le tai jol­le­kin asialle.
  Mul­la on sel­lai­nen tun­ne että ihmi­set län­si­mais­sa eivät ole nyky­ään enää niin peril­lä yhteis­kun­nal­li­sis­ta asiois­ta kuin esim 30 vuot­ta sit­ten. Jos pitää vetää jotain joh­to­pää­tök­siä USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­ta siis. Kan­san suo­raan valit­se­mil­ta pre­si­den­teil­tä odo­te­taan pal­jon mut­ta voi­vat­ko he pitää kaik­kia lupauk­si­aan? Jois­sa­kin tapauk­sis­sa jopa monar­kia voi­si toi­mia vakaam­min, jos kan­sa äänes­täi­si vain par­la­men­tin. Tie­de­tään että tapauk­sis­sa jois­sa pre­si­dent­ti ja par­la­men­tin enem­mis­tö tai hal­li­tus ovat eri miel­tä jois­tain asiois­ta, syn­tyy pat­ti­ti­lan­ne joka ei rat­kea ellei jom­pi­kum­pi osa­puo­li väisty. 

  No en ehdo­ta USA:lle tai Suo­mel­le tai muil­le tasa­val­loil­le monar­ki­aa, mut­ta kos­ka esim EU:ssa hal­lin­to on moni­ker­rok­sel­li­nen, ja hal­li­tus­ten ynnä pre­si­dent­tien pitää pys­tyä toi­mi­maan yhteis­työs­sä, niin voi­si olla hyväk­si jos par­la­ment­ti valit­see maan­sa pre­si­den­tin kuten esim Viros­sa tehdään. 

  Tämä nyt täl­lä ker­taa, en viit­si­si ana­ly­soi­da tai osoit­taa sor­mel­la ketään USA:ssa sii­tä että täl­lä­lail­la kävi. USA:n vaa­li­tu­los on asia johon me euroop­pa­lai­set emme voi vai­kut­taa. Eivät edes venäläiset.

 63. Pek­ka T.:
  Minua täs­sä tilan­tees­sa huo­les­tut­taa demo­kra­tian kehi­tys ja tule­vai­suus. Ymmär­rän, että kan­sa on nyky­ti­lan­tees­sa huo­lis­saan ja hätään­ty­nyt­kin, mut­ta mik­si ihmees­sä rat­kai­su maa­il­man ongel­miin edes voi­si olla popu­lis­mi. Siis asioi­den aihee­ton yksin­ker­tais­ta­mi­nen, tosi­asioi­den vää­ris­te­ly ja käper­ty­mi­nen men­nei­syy­teen? Mik­si kan­san pro­tes­ti saa älyt­tö­män muo­don, jota vii­saam­mat sanan­se­lit­tä­jät sit­ten tul­kit­se­vat par­hain päin? Eikö kan­sa voi­si halu­tes­saan­pro­tes­toi­da, siis näpäyt­tää hal­lit­se­vaa eliit­tiä, jär­ke­vän argu­men­toin­nin pohjalta? 

  Käsi­tyk­se­si ylei­ses­ti popu­lis­teik­si nime­tyis­tä on kovin, tyy­pil­li­sen eli­tis­ti­sen, nega­tii­vi­nen. Eivät popu­lis­tien aja­mat asiat tai hei­dän puheen­sa minun — ja nyt vii­mek­si kym­me­nien mil­joo­nien jenk­kien — mie­les­tä ole niin jär­jet­tö­miä kuin sinä esi­tät. Omas­ta mie­les­tä­ni vapaa­kau­pan häi­rit­se­mi­nen on kyl­lä yksi­mie­li­sen type­rää, mut­ta aja­tus­han on aina saa­nut laa­jaa kan­na­tus­ta myös oikea­mie­li­sem­pien poliit­ti­sien liik­kei­den paris­sa, eikä suin­kaan ole 2000-luvun popu­lis­tien oma lempilapsi.
  Ja vaik­ka siis popu­lis­tit­kin pal­jon höpe­reh­ti­vät, niin eivät mie­les­tä­ni kui­ten­kaan mer­kit­tä­väs­ti sen enem­pää kuin muut­kaan, popu­lis­tit vaan höl­möi­le­vät vää­rä­mie­li­seen suuntaan.

  Argu­men­toin­tia on kyl­lä vuo­si­kausia yri­tet­ty, eikä se ole joh­ta­nut mihin­kään muu­hun kuin syyt­te­lyyn ja demo­ni­soin­tiin, mikä taas joh­ti popu­lis­tien nousuun. Ihmis­kun­ta ei enää 2000-luvul­la ole kyke­ne­väi­nen argu­men­toin­tiin. Har­vat poik­keuk­set eivät rii­tä pelas­ta­maan politiikkaa.

  Käper­ty­mis­tä men­nei­syy­teen” muu­ten pidet­tiin enti­sai­kaan kon­ser­va­tii­vi­suu­te­na, tänään siis popu­lis­mi­na. Kon­ser­va­tii­vi­suus oli ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä, tais­to­lai­sien mie­li­pi­det­tä lukuu­not­ta­mat­ta. Ei ole miten­kään yksi­se­lit­teis­tä, että aina ja kai­kis­sa tilan­teis­sa kan­nat­tai­si pyr­kiä eroon men­neis­tä arvois­ta, käy­tän­nöis­tä ja kult­tuu­reis­ta. Opti­mi ei voi aina olla koh­ti uut­ta ja tun­te­ma­ton­ta, vaan ajoit­tain myös van­haan tut­tuun tur­vau­tu­mi­nen voi olla paras rat­kai­su. Jos uut­ta koh­ti men­nään­kin vauh­dil­la, niin vaih­toeh­toi­sia suun­tia on mui­ta­kin kuin nykyi­sen mie­li­pi­de-elii­tin osoittama.

 64. Cap­tain Awe­so­me:Ker­too kai­ken olen­nai­sen eli sen, että demo­kra­ti­aa ei halu­ta kun­nioit­taa – pait­si sil­loin kun sata­mas­sa man­naa omaan laariin. 

  Jär­ki hoi, älä jätä kapua! 

  Mitä ihmet­tä sinä oikein horiset?

  Tar­koi­tat­ko että val­lan­pi­tä­jiä, tule­via taik­ka nykyi­siä. ei sai­si jul­ki­se­ti kri­ti­soi­da, kos­ka demkratia? 

  Pait­si tie­ten­kin jos val­lan­pi­tä­jä on joku vasem­mis­to­lai­nen suvak­ki-horo, tai vää­rän­vä­ri­nen, nii­tä­hän saa tie­ten­kin jul­ki­ses­ti toi­voa että joku ampuisi.

  Tätä­hän tämä per­su­pet­te­rei­den ja mui­den popu­lis­tien tou­hu nyky­kään on! Vaa­li­kamp­pai­lus­sa saa aivan surut­ta ilmoit­taa, että vas­tus­ta­ja pitäi­si ampua enkä aio hyväk­syä häviö­tä vaan läh­de­tään kaduil­le, mut­ta täl­lai­sen kan­di­taa­ti voi­ton kri­ti­soin­ti sit­ten tar­koit­taa demo­kra­tian yle­vien aat­tein, ennen­kaik­kea tie­ten­kin sana­va­pau­den, romu­kop­paan heittämistä.

  O tem­po­ra, o mores!

  Ja mis­tä läh­tien vaa­li­tu­lok­sen manai­lu on muut­tu­nut demo­kra­tian halventamiseksi? 

  Trum­pin valin­ta kun ei tie­dä meil­le hyvää, sil­lä sii­nä avau­tuu Venä­jäl­le hyvä mah­dol­li­suus yrit­tä jär­jes­tel­lä Euroo­pas­sa asiat uuteen jär­jes­tyk­seen. Toi­vot­ta­vas­ti Trump kään­tää tässä(kin) asias­sa tak­kian­sa 180 astet­ta, mut­ta kun ei hänel­lä oikeas­ti ole ollut mitään ulko­po­liit­tis­ta lin­jaa, niin sen näkee sit­ten. Mut­ta jos maa­il­man ainoan super­val­lan lin­ja on seka­va ja arvaa­ma­ton, se antaa Venä­jäl­le mah­dol­li­suuk­sia toi­mia omien etu­jen­sa mukai­ses­ti (ja mei­dän etu­jam­me vas­taan) ja se antaa myös Venä­jäl­le mah­dol­li­suu­den teh­dä aivan val­ta­via virhearviointeja. 

  Voi hyvin­kin olla että Jal­taa puk­kaa, jos­sa suur­val­lat jaka­vat maa­il­maa uusik­si. Tämä oli­si nyt sitä dia­lo­gia ja Venä­jän huo­mioi­mis­ta, mitä Suo­mess­kain on kovas­ti perään kuu­lu­tet­tu. Toi­vot­ta­vas­ti näin ei kui­ten­kaan käy, mut­ta Krem­lis­tä aivan var­mas­ti tul­laan ehdot­ta­maan Trum­pil­le neu­vot­te­lui­ta, jos­sa vede­tään sel­vät vii­vat kartalle.

 65. teek­ka­ri: …pitää muis­taa että nat­sit­kin äänes­tet­tiin valtaan. 

  Tark­kaan ottaen nat­sit sai­vat ehdot­to­man val­lan vas­ta kun val­ta­lain voi­maan­tu­loa kos­ke­vas­sa äänes­tyk­ses­sä kom­mu­nis­tien edus­ta­jat oli­vat van­git­tui­na val­tio­päi­vä­ta­lon tuho­polt­toa veruk­kee­na käyttäen.

 66. teek­ka­ri: Trump on vaa­ral­li­nen idioot­ti ja vaa­ral­li­sia idioot­te­ja pitää vas­tus­taa ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka vank­ka kan­na­tus heil­lä on. Oikeas­taan juu­ri sen vuok­si. Mis­sään tapauk­ses­sa ei pidä luo­vut­taa ja tyy­tyä “kan­san tah­toon”; kan­sa voi olla vää­räs­sä, ja mel­ko sään­nöl­li­ses­ti myös on. 

  Toi­vo­taan, että tämä vaa­ral­li­nen idioot­ti kui­ten­kin taju­aa nopeas­ti ole­van­sa vaa­ral­li­nen idioot­ti ja nöyr­tyy kan­nois­saan neu­vo­nan­ta­jien­sa edes­sä. Aika sopui­sas­ti hän on vaa­lien rat­ket­tua käyttäytynytkin.

  Kan­sa on ollut vii­me vuo­si­na aika pal­jon “vää­räs­sä”. Glo­baa­lit ongel­mat ovat nos­tat­ta­neet pelot­te­luun ja help­poi­hin rat­kai­sui­hin nojaa­van popu­lis­min menes­tyk­seen ylei­sen sivis­tys­ta­son laskiessa.

  Hil­la­ry Clin­ton tai­si saa­da koko maas­sa enem­män ääniä kuin Trump, joten hän hävi­si jenk­ki­län vaa­li­jär­jes­tel­mäl­le, eikä niin­kään Trum­pil­le. Hävi­si kum­min­kin ja se harmittaa.

 67. Joku aina­kin jou­tuu kai­va­maan pölyt­ty­neen suur­riis­ta­ki­vää­rin­sä varas­ton peru­koil­ta puhdistettavaksi:

  Sir David Atten­bo­rough on Donald Trump: ‘We could shoot him. It’s not a bad idea’

  Onhan tämä aika­moi­nen maha­las­ku nk. äly­mys­töl­le ja saa­pa näh­dä jat­kuu­ko saman­lai­nen lap­sel­li­nen itku­pot­ku­rai­va­ri ‑käyt­täy­ty­mi­nen, kun pala­taan arkeen vaa­lien jälkeen.

  No, veik­kan­pa, että Trump jat­kaa häm­mäs­tyt­tä­mis­tä pre­si­dent­ti­nä­kin vähin­tään samaan tah­tiin kuin vaa­li­kamp­pai­lus­sa­kin. Suu­rim­pia häm­mäs­ty­jiä saat­ta­vat olla pata­van­hoil­li­set puna­nis­ka­kon­ser­va­tii­vit, jot­ka eivät ilmei­ses­ti taju­nun­neet ketä äänestivät.

  Aika monel­ta muul­ta­kin on nimit­täin jää­nyt huo­maa­mat­ta, että Trump on itsea­sias­sa aika libe­raa­li (no, ehkä rasis­mia lukuu­nott­mat­ta) ja kai­ken­li­säk­si ilmei­ses­ti ateis­ti. En häm­mäs­tyi­si, jos moni asia muut­tui­si vir­kaa­nas­tu­jais­ten jäl­keen lähes­päin­vas­tai­sek­si — pra­maa­tik­ko­na Trump teki kamp­pan­jas­saan sen mitä vaa­dit­tiin voit­toon ja hänel­le ei vält­tä­mät­tä tee mitään tus­kaa heit­tää type­rim­piä tavoit­tei­ta lai­dan yli.

  No, aika näyttää…

 68. teek­ka­ri: pitää muis­taa että nat­sit­kin äänes­tet­tiin valtaan

  Ei äänes­tet­ty: heil­lä ei ollut enemmistöä.
  Sak­san eliit­ti jou­tui valit­se­maan yhteis­työn nat­sien kans­sa tai yhteis­työn vasem­mis­ton kans­sa, ja valit­si nat­sit. Tämä oli heil­le var­sin kan­nat­ta­vaa noin vuo­den 1944 kesään saakka.

 69. teek­ka­ri: Surul­li­sin­ta­han asias­sa on tie­tys­ti se, että Trum­pin vas­tus­ta­jat oli­vat niin heik­ko­ja kuin oli­vat. Kyl­lä­hän se aika sur­kean kuvan antaa USA:n demo­kra­tian tasos­ta jos ennen esi­vaa­le­ja vah­vim­mat ehdok­kaat kuu­lui­vat entis­ten pre­si­dent­tien perhepiiriin.

  Nyt oli Hila­ryn vuo­ro, vaik­ka parem­pia ehdok­kai­ta ei oli­si tar­vin­nut kau­kaa hakea. Biden oli­si voit­ta­nut Trum­pin kevyes­ti. San­ders ei oli­si voi­nut hävi­tä pahemmin.

 70. Cap­tain Awe­so­me: Hel­ve­tin noloa, että nk. glo­baa­lin äly­mys­tön leu­at lok­sah­ti­vat ..Ker­too kai­ken olen­nai­sen eli sen, että demo­kra­ti­aa ei halu­ta kun­nioit­taa – pait­si sil­loin kun sata­mas­sa man­naa omaan laariin.

  Pie­leen menee, demo­kra­tias­sa on ihan ok lok­saut­taa leu­kan­sa. Demo­kra­tian kun­nioit­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä oli­si se ettei alis­tu äänes­tys­tu­lok­seen, vaan esim. nousee asein valit­tua ehdo­kas­ta vas­taan. Mut­ta äänes­tys­tu­lok­sen ruo­ti­mi­nen ja ihmet­te­ly sopii ihan hyvin yhteen demo­kra­tian kun­nioit­ta­mi­sen kanssa. 

  Tämä leu­ko­jen lok­saut­te­lu demo­kra­tias­sa on ihan samaa sar­jaa kuin että oppo­si­tion toi­min­taa suvai­taan, vaik­ka se ei äänen­sä anta­nei­den enem­mis­tön kaik­kia halu­ja vastaisikaan.

  Polt­ta­vin kysy­mys mei­dän kan­nal­ta on että syn­tyy­kö tule­van vir­ka­kau­den aika­na joku Rib­bent­rop-Molo­tov 2.0 etu­pii­ri­ja­ko — ei vält­tä­mät­tä syn­ny, mut­ta ei täs­sä ihan huo­let­ta­kaan osaa asi­aan suhtautua.

  Toi­sek­si polt­ta­vin kysy­mys on kuin­ka pahas­ti maa­il­man­ta­lous menee sol­muun valin­nan myö­tä. Toki­han voi käy­dä niin että mies ‘tekee Soi­nit’ ja toteut­taa ihan eri poli­tiik­kaa kuin lupa­si äänestäjilleen.

 71. teek­ka­ri: Ei Trum­pin voit­to muu­ta miten­kään perus­läh­tö­koh­taa: Trump on vaa­ral­li­nen idioot­ti ja vaa­ral­li­sia idioot­te­ja pitää vas­tus­taa ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka vank­ka kan­na­tus heil­lä on. 

  Kah­vi­pöy­tä­pu­heis­sa olen jo tänään kuul­lut ver­rat­ta­van vaa­li­tu­los­ta Rea­ga­nin vali­tuk­si­tu­le­mi­seen taka­vuo­si­na, mis­tä ei alku­pu­li­nan jäl­keen kui­ten­kaan hir­muis­ta kata­stro­fia seurannut. 

  Toi­saal­ta oli­ko­se­nyt NY Time­sis­sä oli aikoi­naan hyvä huo­mio että Rea­gan oli näyt­te­li­jä­nä tot­tu­nut toi­mi­maan osa­na elo­ku­va­tii­miä, ja esi­mer­kik­si nou­dat­ta­maan ohjaa­jan anta­mia neu­vo­ja. Niin­pä hän myös pre­si­dent­ti­nä nou­dat­ti­kin neu­vo­nan­ta­jien­sa ohjei­ta. Täl­lä ker­taa vali­tuk­si tuli kave­ri joka omas­ta mie­les­tään on ker­ta­kaik­ki­sen bril­jant­ti lii­ke­mies ja yleis­ne­ro, ja joka on polt­ta­nut suh­teen­sa isoon osaan republi­kaa­ni­puo­lu­een kon­ka­rei­ta. Sitä­pait­si kor­rup­toi­tu­neen Was­hing­to­nin ‘eliit­tien’ vält­te­ly oli jopa hänen vaaliteemansa.

  Eni­ten täs­sä huo­let­taa että tuom­moi­sil­la luon­teen­piir­teil­lä varus­tet­tua kave­ria Kreml vie kuin lit­ran mit­taa. Putin var­mas­ti osaa tök­kiä oikei­siin koh­tiin saa­dak­seen aikaan halua­man­sa reaktion.

 72. Cap­tain Awe­so­me: Hel­ve­tin noloa, että nk. glo­baa­lin äly­mys­tön leu­at lok­sah­ti­vat taas mel­kein sijoil­taan sil­lä samal­la sekun­nil­la kun kuu­li­vat, että jyt­ky tuli.
  Eli sama jut­tu kun meil­lä Suo­mes­sa 2011.
  Ker­too kai­ken olen­nai­sen eli sen, että demo­kra­ti­aa ei halu­ta kun­nioit­taa – pait­si sil­loin kun sata­mas­sa man­naa omaan laariin.

  Kyl­lä kai häm­mäs­tys liit­tyy pikem­min­kin sii­hen että mas­sa­vai­kut­ta­mi­sen lai­na­lai­suu­det ja meka­nis­mit ovat muut­tu­neet niin nopeas­ti ettei nii­tä ymmär­re­tä eikä lop­pu­tu­lok­sia osa­ta ennustaa.

  Empii­ri­sen evi­dens­sin valos­sa on ymmär­ret­tä­vis­sä että ihmis­ten joka­päi­väi­set suh­teet mää­räy­ty­vät inhon, repul­sion ja suo­ra­nai­sen vihan poh­jal­ta, mut­ta sat­tu­nees­ta syys­tä näi­den koh­tuul­li­sen pri­mi­tii­vis­ten ilmiöi­den laa­ja­mit­tai­ses­ta poliit­ti­ses­ta käy­tös­tä tuli tabu sodan­jäl­kei­ses­sä (länsi)maailmassa.

  Tämä tabu näyt­tää nyt mur­tu­neen, ja kuten yleen­sä, par­hai­ten pär­jää­vät ne jot­ka rik­ko­vat kir­joit­ta­mat­to­mia sään­tö­jä ensim­mäi­si­nä ja räikeimmin.

  Jos suos­tu­taan elä­mään fak­to­jen jäl­kei­ses­sä ajas­sa, sil­loin pitää myös sen luon­nol­li­se­na seu­rauk­se­na hyväk­syä fak­to­jen jäl­kei­nen demo­kra­tia seurauksineen.

 73. Vaa­li­tu­lok­ses­ta voi­si sanoa kai­ken­lais­ta, mut­ta suom­lais­ta net­ti­kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa pelot­ta­vin­ta ja ahdis­ta­vin­ta on se, kuin­ka Trump­pia jos­sain mää­rin sym­pa­ti­see­ran­nei­den ihmis­ten vies­teis­sä pääl­lim­mäi­sin tun­ne on vahin­go­ni­lo. Ei sil­lä niin väliä mitä äänes­te­tään tai mitä tapah­tuu, kun­han libe­raa­liä­ly­mys­tö­eliit­ti­su­vait­se­vais­toa ärsyttää.

 74. Mik­ko Kivi­ran­ta: Kah­vi­pöy­tä­pu­heis­sa olen jo tänään kuul­lut ver­rat­ta­van vaa­li­tu­los­ta Rea­ga­nin vali­tuk­si­tu­le­mi­seen taka­vuo­si­na, mis­tä ei alku­pu­li­nan jäl­keen kui­ten­kaan hir­muis­ta kata­stro­fia seurannut.

  Rea­ga­nia vas­taan kam­pan­joi mm. KGB levit­täen juu­ri­kin noi­ta jut­tu­ja, joi­den mukaan Rea­ga­nin valin­nas­ta seu­raa sota (kos­ka RR kan­nat­ti tiuk­kaa lin­jaa neuk­ku­laa kohtaan). 

  Täl­lä ker­taa idän tie­dus­te­lu­pal­ve­lut teki­vät har­tia­voi­min töi­tä Trum­pin puo­les­ta ja Clin­ton oli täl­lä ker­taa se, joka aloit­taa hir­mui­sen sodan (kos­ka HC kan­nat­ti tiuk­kaa lin­jaa Venä­jää kohtaan).

 75. Mik­ko Kivi­ran­ta:
  Eni­ten täs­sä huo­let­taa että tuom­moi­sil­la luon­teen­piir­teil­lä varus­tet­tua kave­ria Kreml vie kuin lit­ran mit­taa. Putin var­mas­ti osaa tök­kiä oikei­siin koh­tiin saa­dak­seen aikaan halua­man­sa reaktion.

  Arvaa­mat­to­muus­han voi olla vain ihan hyödyksi:

  Mad­man in the Whi­te House

  Why loo­king crazy can be an asset when you’re sta­ring down the Russians.

  Nykyi­sil­lä toi­min­ta­ta­voil­la­han Putin on tök­ki­nyt kaik­kia län­si­mai­sia joh­ta­jia ja saa­nut aina sen mitä halu­aa. Esim. Alep­pon “tuli­tau­ko­ja” seu­ra­tes­sa on tul­lut mie­leen, ettei nykyis­ten val­lan­pi­tä­jien jou­kos­sa mui­ta ole­kaan kuin pelk­kiä lit­ran mittoja…

 76. Tääl­lä kun on toden­nä­köi­syys­las­ken­nan asian­tun­ti­joi­ta, niin miten suu­ri oli toden­nä­köiy­syys, että joku mai­nit­see natsit?

 77. Isai­ah:
  Ei sil­lä niin väliä mitä äänes­te­tään tai mitä tapah­tuu, kun­han libe­raa­liä­ly­mys­tö­eliit­ti­su­vait­se­vais­toa ärsyttää.

  Aivan niin! Juu­ri­kin näin. Terä­väs­ti havait­tu. Ja parem­mis­ton pep­pu­ki­pui­lu on maa­il­man nau­tit­ta­vin­ta kat­sel­ta­vaa. Ker­to­kaa uudes­taan, miten fik­su­ja te olettekaan.

 78. spot­tu:

  Tämä tabu näyt­tää nyt mur­tu­neen, ja kuten yleen­sä, par­hai­ten pär­jää­vät ne jot­ka rik­ko­vat kir­joit­ta­mat­to­mia sään­tö­jä ensim­mäi­si­nä ja räikeimmin.

  Jos suos­tu­taan elä­mään fak­to­jen jäl­kei­ses­sä ajas­sa, sil­loin pitää myös sen luon­nol­li­se­na seu­rauk­se­na hyväk­syä fak­to­jen jäl­kei­nen demo­kra­tia seurauksineen.

  Jän­nä käsi­te tämä “fak­to­jen jäl­kei­nen demokratia/maailma/politiikka” — se ikään­kuin impli­koi sitä, että aiem­min jul­ki­nen kes­kus­te­lu ja pää­tös­ten teko oli­si ollut joten­kin puh­taas­ti (pelk­kiin) tosi­asioi­hin perustuvaa.

  Oikeas­ti “län­si­mai­nen libe­raa­li demo­kra­tia” alkaa pal­jas­tu­maan yhä ene­ne­väs­sä mää­rin muu­tos­ky­vyt­tö­mäk­si itse­ään syö­väk­si hir­viök­si, jon­ka suo­jis­sa eri­lai­set etu­ryh­mät kaa­pi­vat itsel­leen oikeu­det­to­mia etu­ja mm. kor­po­ra­tis­min ja kave­ri­ka­pi­ta­lis­min muo­dos­sa. Ainoa mikä tun­tuu ole­van var­maa on val­von­ta­ko­neis­to­jen ja jul­ki­sen sek­to­rin hol­ti­ton kasvu.

  Kun pel­käs­tä ääni­saa­lis­ta kiin­nos­tu­neet puo­lu­eet ovat syök­sy­neet kuin yhte­nä mie­he­nä kes­kus­ta­va­sem­mis­toon ja poliit­ti­nen kor­rek­tius on muut­tu­nut ainoak­si hyväk­sy­tyk­si kes­kus­te­lu­muo­dok­si, niin poliit­tis­ta kent­tää on lei­man­nut täy­si vaih­toe­dot­to­muus — vasem­mis­ton­kin lää­ke on ollut samaa (so. jul­kis­ta sek­to­ria) vain entis­tä enemmän.

  Onko siis kum­ma, että mätä­pai­se purs­kah­taa ja rat­kai­suk­si sir­kus­temp­pu­ja esit­tä­vä popu­lis­mi nousee suosioon?

  Itse kyl­lä oli­sin mie­lum­min näh­nyt, että muu­tos oli­si läh­te­nyt liik­keel­le pää­tök­sen teon avoim­muu­den lisää­mi­sel­lä, nk. sidos­ryh­mien hää­tä­mi­sel­lä val­lan käy­tä­vil­tä, oikei­den fak­to­jen suo­si­mi­sel­la (nyt­hän “fak­tat” pää­te­tään etu­kä­teen ja sit­ten etsi­tään nii­tä tuke­va tut­ki­mus — tai tee­te­tään tilaus­tut­ki­mus…) jne. Mut­ta ehkä täs­sä täy­tyy sit­ten kier­tää jon­kin­lai­sen natio­na­lis­ti­sen popu­lis­min vuo­si­kym­me­nen kaut­ta ja toi­voa, että van­hat val­ta­ra­ken­teet mur­tu­vat ko. pro­ses­sis­sa — ehkä tämän jäl­keen ihmi­set ylei­ses­ti ymmär­tä­vät, että liber­ta­ris­mi on ainoa jär­ke­vä tapa eteenpäin.

 79. tuen mak­sa­ja:
  Tääl­lä kun on toden­nä­köi­syys­las­ken­nan asian­tun­ti­joi­ta, niin miten suu­ri oli toden­nä­köiy­syys, että joku mai­nit­see natsit?

  Vali­tet­ta­vas­ti Trum­pin kam­pan­jas­sa oli niin pal­jon yhte­ne­väi­syyk­siä 30-luvun sak­saan, että ver­taus on väis­tä­mä­tön. Ulkoi­sen vihol­li­sen etsi­mi­nen, talou­del­li­sen mur­rok­sen alle jää­nei­den ihmis­ten kosis­ke­lu, koti­mai­sen “elii­tin” syyt­tä­mi­nen, natio­na­lis­ti­nen uho, “kan­sal­li­sen nöy­ryy­tyk­sen” kor­jaa­mi­nen, etc. etc. Ainoa ero on sii­nä, että Hit­ler oli jul­ki­ses­ti val­loi­tus­so­tien kan­nal­la, Trump ei.

  Jos Trum­pia ei saa ver­ra­ta Hit­le­riin, niin sil­loin his­to­rias­ta ei saa oppia.

 80. teek­ka­ri: Trump on vaa­ral­li­nen idiootti

  Lii­an aikais­ta sanoa onko näin. 

  teek­ka­ri: nat­sit­kin äänes­tet­tiin valtaan.

  Mut­ta nat­sit pää­si­vät käyt­tä­mään val­taa kun­nol­la vas­ta kun kävi­vät ker­jää­mäs­sä herr Hit­le­riä hal­li­tuk­seen. Ja sit­ten vie­lä suos­tui­vat lah­joit­ta­maan miek­ko­sel­le kans­le­rin paikan.

  Oppor­tu­nis­mi ei sovi hölmöille.

 81. R.Silfverberg: USA:n vaa­li­tu­los on asia johon me euroop­pa­lai­set emme voi vai­kut­taa. Eivät edes venäläiset.

  USA:n vaa­li­tu­los perus­tui mitä suu­rim­mas­sa mää­rin puh­taa­seen tun­tee­seen joten sitä myö­ten oikeas­taan kaik­ki mitä vain kek­sit­tiin väit­tää (pal­jon muu­ta ei ehdit­ty teh­dä­kään) vai­kut­ti vaa­lei­hin. Miten ja mis­sä mää­rin se jää tie­to­vii­sai­den märehdittäväksi.

  FBI:n huo­paa­mi­nen vii­me het­kil­lä, venä­jän ole­tet­tu hak­ke­roin­ti, jne. Kaik­ki se vai­kut­ti. Ja tus­kin vähäi­sim­pä­nä nime­no­maan Brexit joka nos­tat­ti yleis­tä uhma­miel­tä Jär­jes­tel­män kaik­ki­nai­ses­ta mädän­näi­syy­des­tä (right or wrong).

  On oikeas­taan käsit­tä­mä­tön­tä, että pre­si­dent­tiyt­tä yli­pää­tään voi läh­teä tavoit­te­le­maan jou­tu­mat­ta pal­jas­ta­maan suu­rel­le ylei­söl­le yhtään mitään sii­tä mitä aikoo teh­dä — ja ennen kaik­kea miten.

  Trump­han voi­si vii­kon pääs­tä mars­sia uutis­ten ilta­lä­he­tyk­seen ja sanoa, että koko ehdok­kuus oli vain kei­no saa­da lisää näky­vyyt­tä Trump brän­dil­le, siis puh­das dzouk­ki jon­ka ei kuvi­tel­lut vil­leim­mis­sä fan­t­asiois­sa­kaan iki­nä mene­vän läpi type­rim­mil­le­kään äänestäjille.

  Oli­han mies mon­ta ker­taa aiem­min­kin esit­tä­nyt läh­te­vän­sä pres­saeh­dok­kaak­si, mut­ta aina oli ilmen­nyt jotain estet­tä, var­maan jotain parem­paa puuhaa.

 82. Alku­jär­ky­tyk­ses­tä toi­vut­tu­aan voi miet­tiä mitä posi­tii­vis­ta täs­tä voi­si seu­ra­ta Euroopalle.

  Kan­san vies­ti oli se että he ovat kyl­läs­ty­neet eliit­tiin ja sen “aikaan­saan­nok­siin” ja halusi­vat muu­tos­ta. Sama vies­ti siis kuin Brexitissä.

  Euroa­lu­eel­la tämä toi­vot­ta­vas­ti aiheut­taa muu­tok­sen har­joi­tet­tuun poli­tiik­kaan jos­ta taval­li­nen kan­sa hyö­tyy. Vies­ti­hän oli se että ellei näin tapah­du niin kan­sa valit­see toi­set joh­ta­jat jot­ka lupaa­vat teh­dä muutoksen.

 83. tuen mak­sa­ja:
  Tääl­lä kun on toden­nä­köi­syys­las­ken­nan asian­tun­ti­joi­ta, niin miten suu­ri oli toden­nä­köiy­syys, että joku mai­nit­see natsit? 

  Jos käyt­täy­dy­tään kuin dik­taat­to­ri ja flirt­tail­laan natio­na­lis­min ja fasis­min kans­sa, niin käy­dään väis­tä­mät­tä aika lähel­lä 100 prosenttia.

 84. Isai­ah:
  Vaa­li­tu­lok­ses­ta voi­si sanoa kai­ken­lais­ta, mut­ta suom­lais­ta net­ti­kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa pelot­ta­vin­ta ja ahdis­ta­vin­ta on se, kuin­ka Trump­pia jos­sain mää­rin sym­pa­ti­see­ran­nei­den ihmis­ten vies­teis­sä pääl­lim­mäi­sin tun­ne on vahin­go­ni­lo. Ei sil­lä niin väliä mitä äänes­te­tään tai mitä tapah­tuu, kun­han libe­raa­liä­ly­mys­tö­eliit­ti­su­vait­se­vais­toa ärsyttää. 

  Tot­ta kai täs­sä vahin­go­ni­loa­kin kokee, mut­ta ei se ole olen­nai­sin­ta, vaan toi­vo sii­tä, että libe­raa­liä­ly­mys­tö­eliit­ti­su­vait­se­vais­ton val­ta ja yli­mie­li­syys hii­pu­vat Trum­pin myötä.

  Mut­ta tot­ta kyl­lä, tämä tilan­ne on ahdis­ta­va, onkin vai­kea näh­dä kau­nis­ta lop­pua tälle.

 85. ksee: Arvaa­mat­to­muus­han voi olla vain ihan hyödyksi…

  En tie­dä mik­si nos­tat esiin arvaa­mat­to­muu­den, kun point­ti­ni oli että Trump on mones­sa suh­tees­sa täy­del­li­sen arvat­ta­va. Samas­ta leh­des­tä kir­joi­tus Chi­na just won the US elec­tion:”…Kii­nan uhka­na ei enää ole jämäk­kä ja koke­nut Hil­la­ry Clin­ton joka on ennen­kin seis­syt kovik­sia vas­taan. Sen sijaan sil­lä on vas­tas­saan tie­tä­mä­tön tosi-TV ‑täh­ti joka tus­kin taju­aa että Kii­nal­la­kin on ydin­a­se … Lisäk­si Trump on täs­mäl­leen sen­tyyp­pi­nen lii­ke­mies jol­lai­sia Kii­na on tot­tu­nut käsit­te­le­mään: herk­kä­us­koi­nen, kes­kit­ty­nyt vau­rau­den ulko­nai­siin muo­toi­hin, ja mas­sii­vi­sen altis imar­te­lul­le. Yksi val­tio­vie­rai­lu jos­sa Kii­na pää­see näyt­tä­mään char­min­sa, saa Trum­pin yhtä ihas­tu­neek­si Kii­nan vah­voi­hin mie­hiin kuin hän on jo Venä­jän Putiniin”.

  Lisä­rie­sa Trum­pin höli­nöis­tä: tähän asti USA on suo­jel­lut ydin­sa­teen­var­jol­la liit­to­lai­si­aan, yhte­nä motii­vi­na ettei­vät tek­no­lo­gi­ses­ti kehit­ty­neet maat kehit­täi­si omia ydin­a­sei­taan. Mitä useam­mis­sa käsis­sä ydin­a­sei­ta on, sen isom­pi ris­ki että tapah­tuu vahin­ko tai nii­tä jos­sain käy­te­tään tar­koi­tuk­sel­la. Rapaut­ta­mal­la uskoa ydin­sa­teen­var­jon pysy­vyy­teen Euroo­pas­sa ja kon­kreet­ti­sil­la kehoi­tuk­sil­la Japa­nin ja Ete­lä-Korean suun­taan Trump on pan­nut liik­keel­le junan jon­ka mer­kit­tä­vyyt­tä hän tus­kin itse edes tajuaa.

  Täs­sä suh­tees­sa Trum­pia voi var­maan pitää­kin arvaa­mat­to­ma­na, mut­ta hän ei ilmei­ses­ti­kään ole arvaa­ma­ton suun­ni­tel­lus­ti ja tar­koi­tuk­sel­la, vaan ihan vain koke­mat­to­muut­taan ja tietämättömyyttään.

 86. Usko­mat­to­min­ta täs­sä on se, että vasu­ri-intel­li­gent­si­ja hauk­kuu Trum­pia vaa­ral­li­sek­si idioo­tik­si ja yhdys­val­ta­lai­sia vää­rin äänes­tä­mi­ses­tä. Län­si­mai­sen kes­ki­luo­kan pahoin­voin­nin ei pitäi­si olla enää kenel­le­kään yllä­tys. Yllä­tys on enem­män­kin se, että kaik­ki mie­le­nil­mauk­set tul­ki­taan edel­leen yllätyksellisinä. 

  Laa­jem­mas­sa kuvas­sa pitäi­si vih­doin herä­tä puo­lus­ta­maan libe­raa­lia ja suvait­se­vais­ta yhteis­kun­taa rasis­teil­ta ja muul­ta pas­ka­sa­kil­ta. Tun­nus­taa ne syyt, mit­kä pahoin­voin­tia aiheut­ta­vat, eikä vain ihme­tel­lä sitä, että työt­tö­mät ja ansio­ke­hi­tyk­ses­sä jumah­ta­neet kek­si­vät kum­mal­li­sia koh­tei­ta vihal­leen. Tot­ta kai kek­si­vät, ihmi­nen on sellainen.

  Lyhyem­mäl­lä täh­täi­mel­lä voi­si myös olla huo­lis­saan sii­tä, että Euroo­pas­sa yksi jos toi­nen­kin maa on NATOn var­jol­la lai­min­lyö­nyt ase­voi­mien­sa yllä­pi­don ja kehit­tä­mi­sen, ja että tuos­sa itä­naa­pu­ris­sa on tota­li­ta­ris­ti­nen ja laa­jen­tu­mis­ha­lui­nen val­tio, joka vesi kie­lel­lä odot­taa täl­lai­sia tilanteita. 

  Suo­mi saat­taa täs­tä sel­vi­tä kui­vin jaloin, kos­ka tääl­lä on tar­peek­si pit­kiä kie­liä ja koke­mus­ta nii­den käy­tös­tä. Putin tun­tee olon­sa hyväk­si, niin tus­kin se tän­ne tulee. Bal­tian mais­ta en oli­si niin var­ma ja vähän käy sääliksi.

 87. Mik­ko Kivi­ran­ta: Toki­han voi käy­dä niin että mies ‘tekee Soi­nit’ ja toteut­taa ihan eri poli­tiik­kaa kuin lupa­si äänestäjilleen.

  Aina­kin ensim­mäi­sen puheen perus­teel­la vai­kut­ti sil­tä, että Trum­pis­ta tulee pre­si­dent­ti, joka pää­sään­töi­ses­ti halu­aa hää­rä­tä koti­maas­sa eikä ole kovin kiin­nos­tu­nut ulkopolitiikasta.

  Se voi olla Yhdys­val­to­jen kan­nal­ta ihan hyvä asia ja mikä on hyväk­si Yhdys­val­loil­le on yleen­sä hyväk­si myös Euroo­pal­le. Tar­koi­tan täl­lä sitä, että on vai­kea kor­ja­ta mon­taa asi­aa yhtä­ai­kaa, jos­tain on aloi­tet­ta­va ja on loo­gis­ta että aloi­te­taan oman maan kehittämisestä.

  Ensi­vai­ku­tel­ma pre­si­dent­ti Trum­pis­ta siis ihan ok. Kan­nat­ta­nee nyt vain unoh­taa se mitä vaa­li­kam­pan­jan aika­na on sanot­tu ja kat­soa eteenpäin.

 88. Sylt­ty: Tar­koi­tat­ko että val­lan­pi­tä­jiä, tule­via taik­ka nykyi­siä. ei sai­si jul­ki­se­ti kri­ti­soi­da, kos­ka demkratia?

  Trump ei ole yhtä kuin hän­tä äänes­tä­neet (et vice ver­sa). Sitä tarkoitan.

  Kun demo­kraat­tien voit­toa kai­ken aikaa toi­vo­neet, ehkä jopa rukoil­leet poli­tii­kan kom­men­taat­to­ri ja toi­mit­ta­jat (jois­ta val­tao­sa edus­taa näke­myk­sil­tään ns. demo­kraat­ti­sia arvo­ja) ovat tulok­sen kuul­tu­aan aivan kuin heis­tä oli­si ilma hakat­tu pois pihal­le, kun he eivät kyke­ne radios­sa tai kame­roi­den edes­sä teke­mään mie­len­lii­ku­tuk­sel­taan työ­tään takel­te­le­mat­ta, kako­mat­ta tai sil­mi­ään pyö­rit­tä­mät­tä, osoit­taen näin, että type­rä kan­sa on men­nyt äänes­tä­mään vää­rin, se on pait­si vas­ten­mie­lis­tä myös äärim­mäi­sen epäprofessionaalia.

  Kri­ti­soi­da voi ja pitää­kin. Demo­ni­soin­ti on jotain muuta.

  Har­va jul­ki­suu­des­ta tut­tu hen­ki­lö on yhtä totaa­li­ses­ti ja niin laa­jas­ti demo­ni­soi­tu jo ennal­ta kai­ken pahan ruumiillistumaksi.

  Toki Trump on tar­jon­nut ammuk­sia tähän lii­an­kin kans­sa ja vie­lä­pä kenen­kään sii­hen erik­seen pakottamatta.

  Mut­ta Trump on poliit­ti­nen kel­ta­nok­ka. Monien äänes­tä­jien mie­les­tä se ei ole suin­kaan hait­ta vaan nime­no­maan etu.

  Ehkä hän las­kes­ke­li, että voit­to kai­ken koke­nut­ta kehä­ket­tua vas­taan voi tul­la vain pelaa­mal­la likais­ta peliä. Hän­hän oli kai­ken aikaa alta­vas­taa­jan asemassa.

  Kun ei ole mitään hävit­tä­vää, ei tar­vit­se myös­kään miel­lyt­tää ketään. Täl­lai­nen oman tien kul­ke­mi­nen näyt­ti pure­van äänes­tä­jiin. Ihmi­set näki­vät sii­nä jo val­miik­si johtajuutta.

  Clin­to­nis­sa näh­tiin vain puhu­va pää joka tois­ti ulkoa ope­tel­tu­ja ja mui­den kir­joit­ta­mia lausei­ta. Jopa niin, että se sai hänet vai­kut­ta­maan rik­ki­näi­sel­tä levyltä.

  On ammat­ti­po­lii­tik­ko­jen omaa syy­tä, että he ovat menet­tä­neet kan­san uskon yhden­kään ammat­ti­po­lii­ti­kon kyke­ne­vän rei­vaa­maan kurs­sia aidos­ti suun­taan johon ei olla aiem­min toh­dit­tu mennä.

  Ei sekään Clin­to­nin kurs­sia var­si­nai­ses­ti nos­ta­nut, että mam­ma ei ymmär­tä­nyt — tai mikä pahem­paa — välit­tä­nyt pitää vies­ti­lii­ken­net­tään salassa.

  Clin­ton kär­si myös ilman omaa syy­tään mie­hen­sä poliit­ti­ses­ti tah­ra­tus­ta perin­nös­tä (kir­jai­mel­li­ses­ti). Yhä­kin sek­su­aa­li­mo­raa­li­ky­sy­myk­sis­sä äärim­mäi­sen kon­ser­va­tii­vi­nen maa ei tain­nut olla vie­lä­kään val­mis anta­maan anteek­si Bil­lin pilin seikkailuja.

  Tai ei ehkä yli­pää­tään jak­set­tu uskoa sii­hen, että Hil­la­ry hoi­tai­si tont­tin­sa itse­näi­ses­ti vaan, että Bill tuli­si kau­pan­pääl­li­si­nä joka tapauksessa.

  Tai ehkä jen­gi vaan halusi näh­dä, että osai­si­ko tuol­lai­nen tee­vees­tä tut­tu suun­soit­ta­ja, joka väit­tää suu piu­kea­na ja naa­ma perus­lu­ke­mil­la onnis­tu­van­sa sii­nä mitä iki­nä sit­ten läh­tee­kin teke­mään, oikeas­ti tuo­da rahaa val­tion kirstuun.

  Var­sin­kin jos samaan aikaan oli pel­ko per­siis­sä, että Val­koi­seen taloon tuli­si nel­jäk­si vuo­dek­si taas joku maa­il­maa halai­le­va sak­so­fo­nin ja pahim­mil­laan myös nah­ka­fa­go­tin soit­ta­ja, niin eipä nii­tä vaih­toeh­to­ja ihan hir­veäs­ti jäänyt.

  Niin tai näin, paniik­ki oli niin kova, että moni arvos­tet­tu leh­ti toi­sen­sa jäl­keen julis­ti jon­kin­lai­sen yhteis­rin­ta­man muo­dos­ta­mi­sen tämän suu­ren saa­ta­nan kaatamiseksi.

  Minus­ta tämän suun­tai­nen poliit­ti­ses­ti moti­voi­tu­nut toi­min­ta on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin demo­kra­tial­le vie­ras­ta, ja on osal­taan — tie­ten­kin! — nos­tat­ta­nut elii­tin tai vain elii­tik­si miel­le­tyn kan­san­osan vas­tais­ta tun­net­ta ja suo­ra­nais­ta vihaakin.

  Sinä et näe täl­lai­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja val­lan käy­tös­sä mitään arveluttavaa?

  Hyvin mie­len­kiin­tois­ta.

  Sylt­ty: Pait­si tie­ten­kin jos val­lan­pi­tä­jä on joku vasem­mis­to­lai­nen suvak­ki-horo, tai vää­rän­vä­ri­nen, nii­tä­hän saa tie­ten­kin jul­ki­ses­ti toi­voa että joku ampuisi.

  Voi sinun kielenkäyttöäsi.

  Itse en ole mitään täl­lais­ta kos­kaan esit­tä­nyt enkä esi­tä nytkään.

  Nyt Sylt­ty oikeas­ti, onko sul­la joten­kin paha olla..? Olet nimit­täin vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na kovin aggres­sii­vi­sel­ta. Ehkä me voi­sim­me joten­kin yrit­tää jeesata?

  Sylt­ty: Ja mis­tä läh­tien vaa­li­tu­lok­sen manai­lu on muut­tu­nut demo­kra­tian halventamiseksi?

  Jos et ymmär­rä eroa manaa­mi­sen ja toi­sen ihmi­sen mitä­töin­nin välil­lä, tämän kes­kus­te­lun jat­ka­mi­nen ei lie­ne kovin­kaan hedelmällistä.

  Lop­puo­sa kom­men­tis­ta­si on jo huo­mat­ta­vas­ti älyl­li­sem­pää ana­lyy­siä. Hyvä, hyvä.

  Samo­ja jut­tu­ja nyt miet­tii koko maa­il­ma. Minäkin.

  Jos ver­taa Trum­pin kii­tos­pu­het­ta Oba­man kah­teen vas­taa­vaan niin enem­män kon­kre­ti­aa — ja ennen kaik­kea sovin­nol­li­suut­ta — sii­tä löytyy.

  Se on sit­ten eri asia, että miten tyyp­pi ajat­te­li toteut­taa nämä lukui­sat lupauk­sen­sa… Onhan sii­nä Trum­pil­le tun­nuso­mais­ta mah­tai­lua, mut­ta ehkä itse­var­muu­ten­sa menet­tä­nyt kan­sa­kun­ta tar­vit­see vähän — tai pal­jon­kin — nostatusta.

  Kau­ka­na ollaan vie­lä sii­tä, että Ame­rik­ka oli­si täs­sä jo pian­kin mars­si­mas­sa koh­ti fasis­tis­ta regiimiä.

  Päin vas­toin, mies­hän vai­kut­taa mah­dol­li­ses­ti ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään jok­seen­kin täy­si­päi­sel­tä. Sopui­sal­ta ja rakentavalta.

  We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, brid­ges, tun­nels, air­ports, schools, hos­pi­tals. We’­re going to rebuild our infra­struc­tu­re, which will beco­me, by the way, second to none, and we will put mil­lions of our people to work as we rebuild it.

  At the same time, we will get along with all other nations wil­ling to get along with us.

  I want to tell the world com­mu­ni­ty that whi­le we will always put Ame­rica’s inte­rests first, we will deal fair­ly with eve­ry­one, with everyone.

  All people and all other nations. We will seek com­mon ground, not hos­ti­li­ty; part­ners­hip, not conflict.

  Äkki­sel­tään kuu­los­taa vähän sil­tä kuin oli­si duu­na­mas­sa jon­kin­lais­ta NEW DEAL 2.0:aa.

  Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä min­kä­lai­sel­la sil­män­kään­tö­tem­pul­la tuol­lai­nen temp­pu teh­dään ilman, että se näyt­tää sosialismilta.

  Vai aikoo­ko ukko mak­saa koko pas­kan omas­ta pus­sis­taan? 😉 Ehkä hyö las­kut­taa infraan sat­saa­mi­sen omien bul­vaa­nien­sa kaut­ta — ja mak­su siir­tyy sit­ten seu­raa­val­la kau­del­le… ja sitä seu­raa­val­le… ja..

  Enti­nen suu vaah­dos­sa räk­syt­tä­vä rak­ki kuu­los­taa­kin äkkiä kovin val­tio­pää­mies­mäi­sel­tä. Ja prag­maat­ti­sel­ta. Ja ennen kaik­kea sil­tä, että nyt oli­si tar­koi­tus saa­da todel­li­sia muu­tok­sia aikaan eikä vain lumo­ta ihmi­siä loput­to­mil­la reto­ri­sil­la skillseillä.

  Mel­koi­nen kont­ras­ti kau­no­pu­hei­seen Oba­maan joka ei kui­ten­kaan malt­ta­nut olla mai­nit­se­mat­ta omis­sa kii­tos­pu­heis­saan sitä kuin­ka Ame­ri­kal­la on maa­il­man mah­ta­vin sota­ko­neis­to jota ollaan val­mii­ta käyttämään.

  Sii­nä on vis­si ero ilmai­see­ko peri­aat­tees­sa saman asian niin, että olem­me val­miit tule­maan toi­meen kaik­kien kans­sa jos hekin ovat val­miit tule­maan toi­meen mei­dän kanssa.

  Jäl­kim­mäi­nen on käden ojen­nus kes­kus­te­lu­yh­tey­den avaa­mi­sek­si ja suh­tei­den palaut­ta­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man nor­maa­leik­si mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, sii­nä mis­sä ensin mai­nit­tu on vain vai­voin kät­ket­ty maa­il­man­po­lii­sin uhkaus tyy­liin “jos et ole puo­lel­lam­me, olet mei­tä vastaan.”

  Diplo­ma­tia on kykyä neu­vo­tel­la, ei jous­ta­ma­ton­ta ehto­jen sane­le­mis­ta. Trump on iso kysy­mys­merk­ki, ehkä jo pian­kin saam­me näh­dä hal­lit­see­ko hän todel­la “The Art of the Deal”:in kuten niin kovin mie­lel­lään väittää.

  Olen itse odot­ta­val­la kan­nal­la. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oli­sin mie­lum­min näh­nyt Trum­pin tilal­la Clin­to­nin, mut­ta en nyt läh­ti­si nii­tä piru­ja sei­nil­le vie­lä maalailemaan.

  Anne­taan jäbäl­le mah­dol­li­suus. Ei se mah­do­ton­ta ole, ettei­kö hänes­tä ihan suht koht kel­po val­tion­pää­mies voi­si vie­lä kuoriutua.

 89. Poju Ant­sa­lo: Hil­la­ry Clin­ton tai­si saa­da koko maas­sa enem­män ääniä kuin Trump, joten hän hävi­si jenk­ki­län vaalijärjestelmälle, 

  Heh. Vää­rin voi­tet­tu. Niin­pä tietenkin.

 90. Eikö kan­sa voi­si halu­tes­saan­pro­tes­toi­da, siis näpäyt­tää hal­lit­se­vaa eliit­tiä, jär­ke­vän argu­men­toin­nin pohjalta?

  Mik­si emme antai­si demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män mukai­sen argu­men­toin­nin päät­tää, sen sijaan että kär­jis­täm­me vastakkainasettelua? 

  Argu­men­toin­tia on yri­tet­ty, mut­ta sitä ei ole suos­tut­tu edes kuun­te­le­maan, vaan jopa leh­tien kom­ment­ti­pals­tat on pit­käl­ti nyky­ään sul­jet­tu ja vain kor­kein­taan sätit­ty rasis­tik­si ja fasis­tik­si vaik­ka har­va meis­tä kokee ole­van­sa kum­paa­kaan, ettei vain kukaan pää­si­si esit­tä­mään eriä­viä mie­li­pi­tei­tä ja ikä­viä fak­to­ja esi­mer­kik­si tur­va­paik­ka­po­li­tii­kas­ta ja sen seu­rauk­sis­ta niin talou­teen kuin vaik­ka­pa mei­dän homo­jen tur­val­li­suu­den ja ihmi­soi­keuk­sien säi­lyt­tä­mi­seen pidem­män pääl­le. Lisäk­si vaa­leis­sa vaih­toeh­dot ovat hyvin vähis­sä tai ole­mat­to­mia, eikä aikaa ole enää hukat­ta­vak­si, kun miet­tii mil­lai­sia pysy­viä demo­gra­fi­sia muu­tok­sia tämä nykyi­nen mas­sa­muut­to aiheut­taa sivu­vai­ku­tuk­si­neen var­sin lyhyes­sä ajassa.

 91. trum­pe­tis­ti: Käsi­tyk­se­si ylei­ses­ti popu­lis­teik­si nime­tyis­tä on kovin, tyy­pil­li­sen eli­tis­ti­sen, nega­tii­vi­nen. Eivät popu­lis­tien aja­mat asiat tai hei­dän puheen­sa minun – ja nyt vii­mek­si kym­me­nien mil­joo­nien jenk­kien – mie­les­tä ole niin jär­jet­tö­miä kuin sinä esität.

  Käper­ty­mis­tä men­nei­syy­teen” muu­ten pidet­tiin enti­sai­kaan kon­ser­va­tii­vi­suu­te­na, tänään siis popu­lis­mi­na. Kon­ser­va­tii­vi­suus oli ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä, tais­to­lai­sien mie­li­pi­det­tä lukuunottamatta.

  En ole kos­kaan väit­tä­nyt­kään, että kaik­ki popu­lis­tien esit­tä­mät mie­li­pi­teet oli­si­vat “vää­riä”. Kyse on sii­tä miten argu­men­toi­daan. Saa­tan olla jos­sain asias­sa samaa miel­tä kuin joku “popu­lis­ti”, mut­ta en pidä sii­tä että tätä yhteis­tä asi­aam­me aje­taan vää­ris­tä­vin tai har­haan­joh­ta­vin perus­tein. Kyl­lä asia­pe­rus­tei­den pitää riittää.

  Popu­lis­mi tavoit­te­lee kan­na­tus­ta tun­ne­pe­räis­ten ja asioi­ta yksin­ker­tais­ta­vien väit­tei­den avul­la. Täs­tä, muun muas­sa, on ollut kyse perus­suo­ma­lais­ten jyt­kys­sä, brexi­tis­sä ja nyt Trum­pin valin­nas­sa. Lisäk­si val­lan­pi­tä­jiä on halut­tu näpäyt­tää. En sil­ti tar­koi­ta, että popu­lis­tit oli­si­vat kai­kes­sa vää­räs­sä. Jos asial­li­nen argu­men­toin­ti on kui­ten­kin eli­tis­miä niin sit­ten olen elitisti.

  Men­nei­syy­teen käper­ty­mi­sel­lä en tar­koi­ta kon­ser­va­tii­vi­suut­ta, jota pidän radi­kaa­liu­den lisäk­si tär­keä­nä yhteis­kun­nal­li­se­na voi­ma­na, vaan sitä että tun­teen­omai­ses­ti vas­tus­te­taan kaik­kia nykyil­miöi­tä. Hai­kai­lua omaan nuo­ruu­teen, jol­loin kaik­ki oli parem­min. Leh­det­kin pai­net­tiin isom­mal­la präntillä…

  Mitä tulee kykyyn kes­kus­tel­la ja hyväk­syä eriä­viä mie­li­pi­tei­tä niin se ei toti­ses­ti ole popu­lis­tien vah­vuuk­sia. Ei aina “suvait­se­vais­ten­kaan”, mut­ta hei­dän sen­tään enem­män. Juu­ri popu­lis­tit ovat kovia syyttelijöitä.

  Ja kes­kus­te­lus­ta puheen ollen: mehän täs­sä koko ajan keskustelemme.

 92. Cap­tain Awe­so­me: Heh. Vää­rin voi­tet­tu. Niin­pä tietenkin.

  Tämä. Tuol­lais­ten “enem­män ääniä” kom­men­toi­jil­le tulee var­mas­ti mas­sii­vi­se­na yllä­tyk­se­nä se, että Suo­men edus­kun­taan pää­see eri ääni­mää­ril­lä eri vaa­li­pii­reis­tä. Maa­il­mas­sa on vir­he. Mikään vaa­li­jär­jes­tel­mä ei ole täydellinen.

  Itse jär­ky­tyin eni­ten sik­si, että aamul­la ei tul­lut­kaan hei­nä­sirk­ko­ja, pai­sei­ta, rut­toa ja rakein­ta ym. vitsauksia.

 93. Cati­li­na: Ja parem­mis­ton pep­pu­ki­pui­lu on maa­il­man nau­tit­ta­vin­ta kat­sel­ta­vaa. Ker­to­kaa uudes­taan, miten fik­su­ja te olettekaan.

  Täs­tä se äiti tai­si varoit­taa, kun sanoi että mitä tahan­sa teet­kin, niin älä kat­ke­roi­du. Puhu­mi­nen kuu­lem­ma auttaa.

 94. Poju Ant­sa­lo:
  Kan­sa on ollut vii­me vuo­si­na aika pal­jon “vää­räs­sä”. Glo­baa­lit ongel­mat ovat nos­tat­ta­neet pelot­te­luun ja help­poi­hin rat­kai­sui­hin nojaa­van popu­lis­min menes­tyk­seen ylei­sen sivis­tys­ta­son laskiessa.

  Hil­la­ry Clin­ton tai­si saa­da koko maas­sa enem­män ääniä kuin Trump, joten hän hävi­si jenk­ki­län vaa­li­jär­jes­tel­mäl­le, eikä niin­kään Trum­pil­le. Hävi­si kum­min­kin ja se harmittaa.

  Miten niin ylei­nen sivis­tys­ta­so on las­kus­sa, var­sin­kin kun siis län­si­mais­ta kyse? Aina­kin kou­lu­tus­ta­sot ovat jat­ku­vas­ti kas­va­neet ja tie­toa­kin on nykyi­sin pal­jon parem­min tar­jol­la kuin vie­lä pari­kym­men­tä vuot­ta sitten.

  Jos vaa­li­jär­jes­tel­mä oli­si toi­nen, oli­si­vat vaa­li­kam­pan­jat­kin tie­ten­kin hie­man eri­lai­sia, joten ei voi var­mak­si sanoa, että Clin­ton oli­si voit­ta­nut vaa­lia, vaik­ka vain las­ket­tai­siin äänet yhteen ilman valit­si­ja­mie­hiä. Nyt­hän suu­ri­lu­kui­sim­mat vaa­li­pii­rit ja kau­pun­git ovat sel­vim­min dema­rei­den hal­lus­sa, eikä niis­sä sik­si juu­ri kam­pan­joi­da. Niis­sä toi­saal­ta olet­tai­si ole­van hel­poin­ta ja hal­vin­ta saa­da iso­ja mää­riä väkeä kään­ny­tet­tyä republi­kaa­nien puo­lel­le, kun tilai­suu­det tavoit­tai­si­vat pal­jon neit­seel­lis­tä äänes­tä­jä­kun­taa. Republi­kaa­nien hal­lit­se­mal­la maa­seu­dul­la kam­pan­joi­mi­nen taas oli­si dema­reil­le hitaam­paa ja kal­liim­paa per kään­ny­tet­ty pää­nup­pi. Maa­seu­dul­la kään­ty­mi­seen saat­taa myös tiu­kem­man sosi­aa­li­sen pai­neen vuok­si olla suu­rem­pi kyn­nys? Vähän off-topicik­si alkaa leijumaan..

 95. Tero Tolo­nen:
  Ensi­vai­ku­tel­ma pre­si­dent­ti Trum­pis­ta siis ihan ok. Kan­nat­ta­nee nyt vain unoh­taa se mitä vaa­li­kam­pan­jan aika­na on sanot­tu ja kat­soa eteenpäin. 

  Aivan var­mas­ti Trump lie­ven­tää reto­riik­kaan­sa sel­väs­ti. Pre­si­dent­ti­nä mies on oikeas­ti vas­tuus­sa asiois­ta ja se var­mas­ti näkyy käy­tök­ses­sä. Ei Trum­pin valin­nas­ta toden­nä­köi­ses­ti seu­raa mitään kol­mat­ta maa­il­man­so­taa (vaik­ka tämä­kin ris­ki kasvaa).

  Jär­kyt­tä­vin asia on se mitä on jo tapah­tu­nut. Maa­il­man voi­mak­kaim­man val­tion joh­toon on nous­tu avoi­mel­la vihan­liet­son­nal­la, vähem­mis­tö­jen demo­ni­soi­mi­sel­la, usko­mat­to­man härs­kil­lä popu­lis­mil­la, ja poli­tii­kan mit­ta­reil­la­kin poik­keuk­sel­li­sen röyh­keäl­lä valehtelulla. 

  ”Kan­san” puo­lel­la glo­baa­lia eliit­tiä­ly­mys­tö­eliit­ti­su­vait­se­vais­toa vas­taan ole­va hen­ki­lö voi puhua ihan mitä huvit­taa, eikä sil­lä tar­vit­se olla mitään kiin­ne­koh­taa todellisuuteen. 

  Avoi­mes­ta vihan­liet­son­nas­ta ja tar­koi­tuk­sel­li­sen louk­kaa­vas­ta kie­len­käy­tös­tä on tul­lut 2010-luvul­la hyväk­syt­tyä ja Trum­pin valin­ta legi­mi­toi tämän vie­lä ihan uudel­la tavalla.

 96. Trum­pin voit­to perus­tuu sii­hen, että demo­kraa­tit jäi­vät kotiin.

  Ei siis sii­hen, että joku oli­si innos­tu­nut äänestämään

  Republi­kaa­nien Mitt Rom­ney sai 2012 ääniä n 61 mil­joo­naa , Trump vain 59-mil­joo­naa 2016. 

  Oba­ma sai 2012 66 mil­joo­naa ään­tä, Clin­ton nyt vain 59,miljoonaa .

  Eli 2012 vaa­leis­sa annet­tiin pää­eh­dok­kail­le 127 mil­joo­naa ääntä

  Mut­ta 2016 vaa­leis­sa vain 118 miljoonaa

  Vaa­lit rat­kai­si se, että demo­kraa­tit jäi­vät san­koin jou­koin kotiin, republi­kaa­nit oli­vat uskol­li­sem­pia äänestäjiä

  Demo­kra­tian kan­nal­ta huo­les­tut­ta­va piir­re on, että voit­ta­ja sai vähem­män ääniä kuin toi­sek­si jäänyt

 97. Pek­ka T.:
  Popu­lis­mi tavoit­te­lee kan­na­tus­ta tun­ne­pe­räis­ten ja asioi­ta yksin­ker­tais­ta­vien väit­tei­den avulla.

  ..että tun­teen­omai­ses­ti vas­tus­te­taan kaik­kia nykyil­miöi­tä. Hai­kai­lua omaan nuo­ruu­teen, jol­loin kaik­ki oli parem­min. Leh­det­kin pai­net­tiin isom­mal­la präntillä…

  Mitä tulee kykyyn kes­kus­tel­la ja hyväk­syä eriä­viä mie­li­pi­tei­tä niin se ei toti­ses­ti ole popu­lis­tien vah­vuuk­sia. Ei aina “suvait­se­vais­ten­kaan”, mut­ta hei­dän sen­tään enem­män. Juu­ri popu­lis­tit ovat kovia syyttelijöitä.

  Ja kes­kus­te­lus­ta puheen ollen: mehän täs­sä koko ajan keskustelemme. 

  Asioi­den yksin­ker­tais­ta­mi­nen on mones­ti hyve. Ja usein parem­pi väki pahan­tah­toi­ses­ti vään­tää popu­lis­tien lausah­duk­set muka yksin­ker­tai­sik­si val­heik­si, vaik­ka asi­aan tar­kem­min pereh­tyes­sä kyse ei val­hees­ta oli­si­kaan, vaan kor­kein­taan tul­kin­nan­va­rai­suu­des­ta. Vas­taa­vat yksin­ker­tais­tuk­set ja totuu­den kans­sa vain ohues­ti kos­ke­tuk­sis­sa ole­vat lausah­duk­set oikea­mie­li­sel­tä puo­lel­ta hyväk­sy­tään kyllä.

  Tun­ne­pe­räi­syyt­tä­kin pide­tään toi­sen lai­dan har­joit­ta­ma­na usein hyveenä.

  Sii­tä olen samaa miel­tä, että pal­jon on popu­lis­teis­sa noi­ta aina ja kai­kes­sa nuo­ruu­ten­sa 70-luvul­le hai­kai­le­via, eikä maa hei­dän joh­dol­laan oli­si sen parem­pi kuin viher­va­sem­mis­to­lais­ten­kaan joh­dol­la, var­maan päin­vas­toin, mut­ta kun viher­va­sem­mis­to­lai­sil­la on mm. median kaut­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män val­taa kuin noil­la impi­vaa­ra­lai­sil­la, niin sym­pa­tia­ni mene­vät impi­vaa­ra­lai­sil­le, jot­ka koen val­lan­käy­tös­sä alie­dus­te­tuik­si suh­tees­sa väki­mää­rään­sä. Lisäk­si he saa­vat ihan val­ta­me­dian sivu­ja myö­ten mie­les­tä­ni älyt­tö­mäs­ti son­taa nis­kaan­sa vain sii­tä, että ovat perin­tei­sen impi­vaa­ra­lais­kult­tuu­rin­sa edus­ta­jia. Tämä herät­tää halun puo­lus­taa heikompaa.

  En uskal­tai­si sanoa, että suvait­se­vai­set ovat sen parem­pia kes­kus­te­le­maan kuin popu­lis­tit, mut­ta ei tosi­aan ole kehu­mis­ta popu­lis­teis­sa­kaan keskimäärin.

  Mehän kes­kus­te­lem­me, mut­ta olem­me­ko aidos­ti kyvyk­käi­tä muut­ta­maan miel­täm­me? Ehkä­pä, mut­ta jos olem­me, niin edus­ta­nem­me niin pien­tä vähem­mis­töä, ettei se auta tämän maan ja län­si­mai­den koh­ta­lois­sa. Tosin Trum­pin puhe­han oli sopui­sa. Vaan luu­len­pa, että arvo­maa­il­mo­jen erot ja jo juur­ru­tet­tu viha ovat lii­an suu­ria, että nii­tä enää mikään muu kuin yhteis­kun­nan jon­kun­lai­nen romah­dus sulat­tai­si pois.

 98. Mik­ko Kivi­ran­ta:

  Kii­nan uhka­na ei enää ole jämäk­kä ja koke­nut Hil­la­ry Clin­ton joka on ennen­kin seis­syt kovik­sia vas­taan. Sen sijaan sil­lä on vas­tas­saan tie­tä­mä­tön tosi-TV ‑täh­ti joka tus­kin taju­aa että Kii­nal­la­kin on ydinase

  Kil­la­ryn ulko­po­liit­ti­nen track-record on mikä? Puo­let Poh­jois-Afri­kas­ta ja Lähi-Idäs­tä on saa­tet­tu kaa­ok­seen, jos­ta ei näy­tä ole­van nope­aa ulos­pää­syä. Säh­kö­pos­tit ovat olleet ei pel­käs­tään ulko­mais­ten tie­dus­te­lu­pal­ve­lui­den luet­ta­vis­sa vaan käy­tän­nös­sä esi­tei­ni-ikäis­ten nört­tien­kin saa­ta­vil­la. Diplo­maat­te­ja ikään kuin vahin­gos­sa, CIA-agent­tien iden­ti­tee­ti pal­jas­tu­vat jne.

  Ei demo­kraat­tien “ulko­po­liit­ti­nen osaa­mi­nen” muu­ten­kaan vakuu­ta — sano­ma Venä­jän suun­taan on ollut jat­ku­vas­ti se, että teh­kää ihan mitä huvit­taa — me seu­ra­taan sivus­ta ja ehkä pit­kän har­kin­nan jäl­keen voi­daan vähän heris­tää sor­mea — toki niin, ettei kukaan vaan suutu.

  Rapaut­ta­mal­la uskoa ydin­sa­teen­var­jon pysy­vyy­teen Euroo­pas­sa ja kon­kreet­ti­sil­la kehoi­tuk­sil­la Japa­nin ja Ete­lä-Korean suun­taan Trump on pan­nut liik­keel­le junan jon­ka mer­kit­tä­vyyt­tä hän tus­kin itse edes tajuaa.

  Oli­si­ko­han muun län­ti­sen maa­il­man aika ottaa vas­tuu omas­ta tur­val­li­suu­des­taan? Euroop­pa­kin voi­si kas­vat­taa munat ja lopet­taa USAn avun varaan las­ke­mi­sen aina­kin tavan­omai­sen aseis­tuk­sen osal­ta — toki ydin­ar­se­naa­li­kin voi­si olla rei­lum­pi kuin Rans­kan ja UKn nykyi­nen kapa­si­teet­ti — ja sen yllä­pi­to voi­si myös olla useam­man maan vastuulla.

 99. Suun­ta on huo­les­tut­ta­va, sil­lä kun ihmi­set koke­vet, ettei­vät kyke­ne vai­kut­ta­maan asioi­hin äänestämällä

  Päin­vas­toin, eliit­ti yrit­tää todis­taa, että kan­sa on vää­räs­sä eikä ymmär­rä elii­tin kot­ko­tuk­sia ja pyr­kii pakot­ta­maan kan­san tahtoonsa

  Kun köy­hiä on jo 20 % luok­kaa ja eliit­ti vain miet­tii , miten hei­dät sai­si elä­tet­tyä hal­vim­mal­la ja työn­net­tyä paik­koi­hin, jois­sa eivät ole häi­rit­se­mäs­sä eliittiä

  Lop­pu­tu­le­ma on, että äänes­ty­sin­to las­kee ja val­taan voi pääs­tä mil­lai­nen hul­lu tahan­sa elli ennen sitä kan­sa ole sei­väs­tä­nyt eliittiä

 100. Pek­ka T.:

  Popu­lis­mi tavoit­te­lee kan­na­tus­ta tun­ne­pe­räis­ten ja asioi­ta yksin­ker­tais­ta­vien väit­tei­den avul­la. Täs­tä, muun muas­sa, on ollut kyse perus­suo­ma­lais­ten jyt­kys­sä, brexi­tis­sä ja nyt Trum­pin valin­nas­sa. Lisäk­si val­lan­pi­tä­jiä on halut­tu näpäyt­tää. En sil­ti tar­koi­ta, että popu­lis­tit oli­si­vat kai­kes­sa vää­räs­sä. Jos asial­li­nen argu­men­toin­ti on kui­ten­kin eli­tis­miä niin sit­ten olen elitisti.

  Ai? Ilmei­ses­ti sit­ten puheet hyvin­voin­ti­val­tion romut­ta­mi­ses­ta, tuloe­ro­jen reväh­tä­mi­ses­tä, tar­pees­ta kiris­tää “rik­kai­den” vero­tus­ta, val­ta­van veron­kier­ron aiheut­ta­mis­ta “vero­me­ne­tyk­sis­tä”, nais­ten euron kutis­tu­mi­ses­ta, ympä­ris­tön tilan jat­ku­vas­ti pahe­ne­vas­ta syök­sy­kie­tees­tä jne. ovat puh­das­ta tun­tee­ton­ta fak­taa — kos­ka ovat­han näi­tä asioi­ta esiin­nos­ta­vat tah­to juu­ri nii­tä kaik­kein van­nou­tu­neim­pia “popu­lis­min” vastustajia?

 101. Trum­pin voit­to on ennen kaik­kea Jenk­ki-establish­men­tin ja var­sin­kin Demo­kraat­tien puo­lue­ko­neis­ton tappio. 

  Hil­la­ry run­not­tiin ehdok­kaak­si puo­li­vä­ki­sin ja tämä oli seu­raus. Kan­sa halusi muu­tos­ta, ja Ber­nie oli­si sitä tar­jon­nut. Elii­til­le ei kel­van­nut joten nyt saa­dan sit­ten vähän toi­sen­lais­ta muutosta.

  Kukaan ei tie­tys­ti vie­lä tie­dä mitä Trump tulee oikeas­ti teke­mään, kos­ka kaik­ki vaa­li­pu­heet oli­vat val­hei­ta tai fan­ta­si­aa. Ehkä Trump pal­jas­tuu suu­rek­si joh­ta­jak­si ja lait­taa maa­il­maan ojen­nuk­seen. Eläm­me mie­len­kiin­toi­sia aikoja.

 102. Has­su satun­nais­huo­mio — kun tuli seu­rat­tua illan uuti­sia, niin mie­leen jäi se, että pää­uu­tis­lä­he­tyk­sis­sä haas­ta­tel­luis­ta “jär­kyt­ty­neis­tä kan­sa­lai­sis­ta” mus­tat (mie­het?) kan­nat­ti­vat 100% Trum­pia (YLE / New York 2 kpl, MTV3 / Hel­sin­ki 1 kpl). Lisäk­si aina­kin Flo­ri­dan his­pa­not tai­si­vat tuot­taa pahan pet­ty­myk­sen demo­kraat­tien vaalikoneistolle.

  Oli­si­ko kui­ten­kin niin, ettei Hil­la­ryn väit­teis­tä huo­li­mat­ta kan­sa­kun­ta ole­kaan niin sel­keäs­ti jakau­tu­nut mm. etnis­ten jako­lin­jo­jen mukai­ses­ti? Kil­la­ryn kam­pan­ja aina­kin vai­kut­ti aika perin­tei­sel­tä ts. luo­te­taan perus­kan­nat­ta­jien pysy­mi­seen ja haa­li­taan vaa’an­kie­li­vä­hem­mis­tö­jen suo­sio esim. lei­maa­mal­la polii­sit rasis­ti­sik­si nat­si­siok­si ja vähe­mis­töt pel­kik­si viat­to­mik­si raken­teel­li­sen rasis­min uhreiksi.

  Tai­si vaan tar­peek­si monel­le vähem­mis­tö­jen edus­ta­jil­le riit­tää “the same old” meininki.

 103. Tero Tolo­nen: Kan­sa­lais­aloi­te­lais­sa on koh­ta “Viran­omais­ten hal­lus­sa ole­vat tie­dot ovat jul­ki­sia, kun perus­tus­lais­sa sää­det­ty kan­na­tusil­moi­tus­ten vähim­mäis­mää­rä on täyttynyt.” 

  Täs­sä Tero on oikeas­sa ja Osmo vää­räs­sä. Kun kan­sa­lais­aloi­te­la­ki sää­det­tiin, hal­li­tus esit­ti tie­to­jen ole­van salai­sia. Edus­kun­ta hyl­kä­si esi­tyk­sen täl­tä osin (ehdo­tus viran­omais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta anne­tun lain 24 §:n muut­ta­mi­ses­ta). Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta perus­te­li asi­aa näin:

  Valio­kun­ta on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, että hen­ki­lö­tie­to­jen jul­ki­suut­ta ei ole lakieh­do­tuk­ses­sa sel­keäs­ti sään­nel­ty. Sik­si valio­kun­ta ehdot­taa 12 §:ää muu­tet­ta­vak­si niin, että viran­omai­sen hal­lus­sa ole­vat tie­dot ovat aina jul­ki­sia. Valio­kun­nan mie­les­tä tämä seu­raa jo sii­tä, että kan­sa­lais­aloit­teen kal­tai­sen val­tiol­li­sen toi­men teki­jät eivät voi jää­dä salaan. Nimien kerää­mis­vai­hees­sa, kun asian vireil­le­tu­lo on vie­lä epä­var­maa, nimiä ei sai­si kui­ten­kaan jul­kis­taa. Täl­lä tavoin pyri­tään tur­vaa­maan yksit­täis­ten ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suo­jaa. Tämä tar­koit­taa samal­la sitä, että vaik­ka nimiä tek­ni­ses­ti kerät­täi­siin oikeus­mi­nis­te­riön yllä­pi­tä­män verk­ko­pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä, nii­den ei kat­sot­tai­si ole­van viran­omai­sen hal­lus­sa ennen kuin ne on edel­leen luo­vu­tet­tu Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­le. Oikeus­mi­nis­te­riö ei siis pel­käs­tään pal­ve­lun yllä­pi­tä­jä­nä tuli­si tie­to­jen ns. omistajaksi.

  Edel­lä mai­ni­tus­ta muu­to­seh­do­tuk­ses­ta aiheu­tuu myös se, että 6 §:n 4 koh­ta on tar­peen pois­taa. Täl­löin pykä­län 5 koh­ta siir­tyy 4 kohdaksi.

  Valio­kun­nan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta joh­tuu lisäk­si, että se ehdot­taa 2. lakieh­do­tuk­sen täy­del­lis­tä salass­sa­pi­toa tar­koit­ta­van sään­nök­sen hylät­tä­väk­si, kos­ka koko lakieh­do­tus käy tarpeettomaksi. 

 104. Tero Tolo­nen: Aina­kin ensim­mäi­sen puheen perusteella 

  Kan­nat­taa­ko noi­ta Turm­pin puhei­ta ihan hir­veäs­ti kuun­nel­la? Mies on puhu­nut pas­kaa koko vaa­li­kam­pan­jan ajan.

  Trump sanoo sen mitä arve­lee ihmis­ten haluav­van kuul­la. Kos­ka hän voit­ti, ei puhu­nut enää omil­le kanat­ta­jil­lee. Sii­tä mitä mies sanoo, ei taas pys­ty päät­te­le­mään yhtään mitään sii­tä, mitä hän aikoo tehdo.

  Jos minä aikoi­sin Trum­pi­na teh­dä jotain maa­ta järi­syt­tä­vää, niin tot­ta­kai ker­toi­sin ensin että aion olla ihan tavan­omai­nen presidentti.

  Eli vas­ta aika näyttää.

 105. Cap­tain Awe­so­me: Heh. Vää­rin voi­tet­tu. Niin­pä tietenkin. 

  Ei noin. Vaan kun clin­ton sai enem­män ääniä, ei voi väit­tää että kysees­sä oli­si siis ollut ame­ri­kan kan­san uni­ver­saa­li tah­to. Yleen­sä­hän popu­lis­tien kan­nat­ta­jat väit­tä­vät, että popu­lis­tit ovat oikeas­sa ja kan­san asial­la kos­ka kan­san enem­mis­tö hei­tä kan­nat­taa ja he ovat tämän takia oikes­sa ja tie­ten­kin kan­san asial­la. Ja kan­sa­han on aina oikeassa.

  Eiks niin?

  Enti­nen suu vaah­dos­sa räk­syt­tä­vä rak­ki kuulostaakin ”

  Kyl­lä, tämän mie­hen puhei­siin­han me voim­me­kin luot­taa kuin peruskallioon.

  Nyt alkaa ihan saman­lai­nen “tää on hyvä jät­kä tämä uusi äijä”-perustelu kuin Puti­nin nous­tes­sa val­taan Venä­jäl­lä. Kaik­ki mah­dol­li­set teko­syyt, mik­si täs­sä ei nyt ole mitään ikä­vää ja mik­si uusi pre­si­dent­ti on niin demo­kraat­ti­nen kuin vain voi olla, kyl­lä kek­si­tään ja kai­kil­ta ikä­vil­tä asioil­ta ummis­te­taan silmät.

  Äkki­sel­tään kuu­los­taa vähän sil­tä kuin oli­si duu­na­mas­sa jon­kin­lais­ta NEW DEAL 2.0:aa.”

  Niin ja sii­hen perään Jal­ta 2.0 ja YYA 2.0.

  Kuten sanoin, näi­hin puhei­siin­han ei kyl­lä voi luot­taa, kos­ka Trump perus­ti kam­pan­jaan­sa pel­kil­le valeille.

  Ja ketä kiin­nos­taa joku USA:n sisä­po­li­tiik­ka? Ei minua kiin­nos­ta mitä ame­rik­ka­lai­set teke­vät omal­la man­te­reel­laan, eihän se tääl­lä näy. Mut­ta kak­si asiaa;
  näkyy: Euroo­pan tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka ja ilmas­ton­muu­tos ja kum­mas­sa­kin Trum­pin poli­tiik­ka on meil­le aivan vääränlaista.

  Diplo­ma­tia on kykyä neu­vo­tel­la, ei jous­ta­ma­ton­ta ehto­jen sane­le­mis­ta. Trump on iso kysy­mys­merk­ki, ehkä jo pian­kin saam­me näh­dä hal­lit­see­ko hän todel­la “The Art of the Deal”:in kuten niin kovin mie­lel­lään väittää.”

  Täs­sä­hän se on vil­la­koi­ran ydin. Ei minua kii­nos­ta joku Filip­pii­nien Duter­te, ei se tääl­lä vai­ku­ta. Län­si ei ole innos­tu­nut Venä­jän neu­vot­te­lueh­do­tuk­sis­ta, kun se sisäl­tää asioi­ta, joi­ta ei ole voi­nut hyväk­syä. Mm. sen, että Venä­jä saa jär­jes­tää asiat naa­pu­rus­tos­saan niin kuin par­haak­si näkee.

  Jos Trump ja Putin alka­vat nyt neu­vo­tel­la Itä-Euroo­pan koh­ta­los­ta Itä-Euroo­pan pik­ku­val­tioi­den ylit­se, niin se on meil­le suun­na­ton ris­ki. “Ruot­si mul­le, Suo­mi sul­le, näin­hän tämä meni ennen­kin” ja rau­han jat­ku­vuu­den takaa, kun suur­val­lat sopi­vat sopui­sas­ti asiat kes­ke­nään kuin jal­tas­sa ikään. Se sopi­mus ei vaan ollut Itä-Euroo­pal­le kovin­kaan hyvä asia.

  Aina­kin venä­läi­sis­sä leh­dis­sä on nnyt ilka­moi­tu, että Trum­pin valin­ta antaa Puti­nil­le mah­dol­li­suu­den palaut­taa NEUVOSTOLIITON rajat. Noh, tämä lie­nee jo lii­oit­te­lua, mut­ta kyl­lä on ihan sel­vä että Krem­lis­tä läh­tee neu­vot­te­lu­kut­su Val­koi­seen taloon ja kart­taan on vedet­ty punai­nen vii­va Ukrai­nan, Geor­gian ja var­maan Suo­men­kin länsipuolelle.

  Lisäk­si Trum­pin puheet sii­tä, ettei artikla 5 ole mitään kiveen haka­tua sanaa, anta­vat Venä­jäl­le mah­dol­li­suu­den aivan jär­jet­tö­mään vir­hear­vioin­tiin mal­lia 1939 “Eivät ne Puo­laa auta”

  Anne­taan jäbäl­le mah­dol­li­suus. Ei se mah­do­ton­ta ole, ettei­kö hänes­tä ihan suht koht kel­po val­tion­pää­mies voi­si vie­lä kuoriutua.”

  Opti­mis­ti­sim­mat arviot läh­te­vät sii­tä, että mies on puhu­nut 100%:sta pas­kaa vii­mei­set kak­si vuo­taa, kun täl­lä het­kel­lä rekor­di on 70%. Kyl­lä­pä on hyvät läh­tö­koh­tat presidentiksi.

  Täs­sä Trum­pin aja­tuk­sia Euroopasta:
  “Pul­ling back from Euro­pe would save this count­ry mil­lions of dol­lars annual­ly. The cost of sta­tio­ning NATO troops in Euro­pe is enor­mous. And the­se are clear­ly funds that can be put to bet­ter use.”

  http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/donald-trump-foreign-policy-213546

  Ja tie­ten­kin ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­le USA:ssa voi nyt var­maan­kin lait­taa pis­teen nel­jäk­si vuodeksi.

 106. Jost Trum­pin ympä­ris­tö­lin­jauk­set ovat jol­ta­kul­ta men­neet ohit­se, niin täs­sä muu­ta­ma jut­tu siitä:

  The new US Pre­si­dent has twee­ted dozens of times about how he does not accept the overw­hel­ming scien­ti­fic evi­dence that man-made cli­ma­te chan­ge is real.

  http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/president-donald-trump-disaster-paris-climate-change-agreement-cop-22-un-climate-summit-a7406366.html

  Trump cal­led glo­bal war­ming a Chi­ne­se hoax. He couldn’t have been blun­ter about this. He also tap­ped Myron Ebell, an avowed cli­ma­te denier, to head his EPA tran­si­tion team.

  Trump has said, straight up, he wants to scrap all the major regu­la­tions that Pre­si­dent Oba­ma pains­ta­kingly put in place to reduce US car­bon dioxi­de emis­sions, inclu­ding the Clean Power Plan. With Republicans now cont­rol­ling Congress, this is per­fect­ly doable. Just pass a bill pre­ven­ting the EPA [Envi­ron­ment Pro­tec­tion Agency] from regu­la­ting CO2. Done.

  Trump has even hin­ted he wants to get rid of the EPA enti­re­ly. “What they do is a dis­grace,” he has said. Again, if Congress fol­lows, he’d have the power to get rid of other regu­la­tions on mercu­ry pol­lu­tion, on ozo­ne, on coal ash, and more.

  Trump has said he wants to repeal all fede­ral spen­ding on clean ener­gy, inclu­ding R&D for wind, solar, nuclear power, and elect­ric vehicles.

  Trump has said he wants to pull the Uni­ted Sta­tes out of the Paris cli­ma­te deal. There’s not­hing stop­ping him the­re, eit­her. (Tech­nical­ly, the US can’t official­ly with­draw for four years, but for all prac­tical pur­po­ses, the Trump admi­ni­stra­tion could igno­re it.)

  http://www.vox.com/2016/11/9/13571318/donald-trump-disaster-climate

 107. Pek­ka T.: Mitä tulee kykyyn kes­kus­tel­la ja hyväk­syä eriä­viä mie­li­pi­tei­tä niin se ei toti­ses­ti ole popu­lis­tien vah­vuuk­sia. Ei aina “suvait­se­vais­ten­kaan”, mut­ta hei­dän sen­tään enem­män. Juu­ri popu­lis­tit ovat kovia syyttelijöitä.

  Eriä­vien mie­li­pi­tei­den hyväk­sy­mi­sen tai tor­ju­mi­sen suh­teen en kyl­lä itse meni­si van­no­maan, että juu­ri täs­sä het­kes­sä kuvit­teel­li­nen yhtei­sö nimel­tä “rasis­ti­po­pu­lis­tit” sai­si­vat enem­män pals­ta­ti­laa ja airwa­ve­se­ja mie­li­pi­tei­den­sä argu­men­toin­tiin vaka­vas­ti otet­ta­vis­sa mediois­sa kuin tämä toi­nen kuvit­teel­li­nen yhtei­sö nimel­tä “sivis­tys­su­vait­se­vais­to” omien mie­li­pi­tei­den­sä ilmaisemiseen.

  Jokai­nen kes­ki­ver­toa vähem­män hip­pi joka toh­tii istah­taa mihin tahan­sa Kal­lion tai Puna­vuo­ren kup­pi­laan puhu­maan poli­tiik­kaa, saa äkkiä havai­ta, että on ajatusrikollinen.

  TJEU: käy ihmees­sä kokeilemassa.

  Se, että perus­suo­ma­lais­ten jou­kos­ta tun­tuu yhä­kin nouse­van epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti poruk­kaa joka lei­kit­te­lee joko avoi­mes­ti tai pei­te­tys­ti rasis­ti­sil­la ideoil­la — mut­ta ei tämä ole täy­sin vie­ras­ta kokoo­mus­lai­sil­le­kaan — on helwe­tin huo­les­tut­ta­va ilmiö. 

  On sel­vää ettei kaik­kia “per­su­ja” kui­ten­kaan tule mita­ta puo­li­hul­lu­jen tur­hau­tu­nei­den demo­go­gien mittapuulla.

  Jos Soi­ni haluai­si sii­vo­ta puo­lu­een­sa vaa­ral­li­sim­mis­ta tai vain höl­möim­mis­tä hen­ki­löis­tä, hän luul­ta­vas­ti voi­si sen tehdä. 

  Kos­ka hän mie­lum­min kui­ten­kaan ei näin tee, se tekee Soi­nis­ta oppor­tu­nis­ti­sen pelu­rin mikä puo­les­taan osoit­taa puo­lue­joh­ta­jan heikkouden.

  Siel­lä on hau­kat jo jonos­sa per­su­jen joh­toon… Se mitä heil­tä usein tun­tuu puut­tu­van — toi­sin kuin Soi­nil­ta — on huumorintaju.

  Kun ihmi­sel­tä lop­puu huu­mo­rin­ta­ju, sil­tä lop­puu usein aivotoimintakin.

 108. Mik­ko Kivi­ran­ta: Pie­leen menee, demo­kra­tias­sa on ihan ok lok­saut­taa leu­kan­sa. Demo­kra­tian kun­nioit­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä oli­si se ettei alis­tu äänes­tys­tu­lok­seen, vaan esim. nousee asein valit­tua ehdo­kas­ta vastaan.

  Siis kuten nyt demo­kraat­tien kan­nat­ta­jien mars­sit­tua kadul­le vaa­ti­maan Trum­pia eroamaan…?

  Viral­li­nen äly­mys­tö­hän oli var­ma, että jos ja KUN (hup­pis­ta keik­kaa…) Trump hävi­ää, alkaa suu­rin­piir­tein sisällissota.

  Se on ihmeel­lis­tä miten nämä parem­min tie­tä­jät osaa­vat­kin näh­dä niin hyvin tule­vai­suu­teen sil­lä yli­mie­li­syy­des­tä­hän täs­sä ei voi olla kyse.

 109. spot­tu: Jos suos­tu­taan elä­mään fak­to­jen jäl­kei­ses­sä ajas­sa, sil­loin pitää myös sen luon­nol­li­se­na seu­rauk­se­na hyväk­syä fak­to­jen jäl­kei­nen demo­kra­tia seurauksineen.

  Olem­me siir­ty­neet fak­to­jen jäl­kei­seen aikaan jos mit­ta­ti­kuk­si ote­taan se pari­sen vuot­ta mitä Yhdys­val­tain pres­san­vaa­li­kam­pan­joi­tiin kului aikaa.

  Mut­ta mik­si tar­kas­tel­la asi­aa näin lyhyel­lä aikajänteellä?

  Ensim­mäi­nen maa­il­man­so­ta syt­tyi kos­ka tun­ne eikä fak­tat. Sama jut­tu — vie­lä­kin koros­tu­neem­min — toi­sen maa­il­man­so­dan syt­ty­mi­sen taustalla.

  Onko­han kes­ki­ver­toih­mi­nen koko ihmis­kun­nan aika­na juu­ri kos­kaan toi­mi­nut vas­ta sit­ten kun on ensin rau­has­sa ja ana­lyyt­ti­ses­ti poh­ti­nut piip­pu suus­sa faktoja?

  Pitäi­si pikem­min­kin kri­ti­soi­da val­lit­se­vaa tapaa mil­lä “vapaa demo­kra­tia” suos­tuu valit­se­maan yhtään ketään maa­ta johtamaan.

  Jos Sys­tee­mi ei vaa­di ehdok­kai­ta ilmai­se­maan näke­myk­si­ään riit­tä­väl­lä sel­key­del­lä, se on Sys­tee­min vika. Ei äänestäjien.

  Äänes­tä­jä­hän ei voi kuin luot­taa sii­hen, että kan­di­daat­ti puhuu niin tot­ta kuin osaa.

  Nyt mer­kit viit­taa­vat vah­vas­ti sii­hen suun­taan, että pres­sa­kam­pan­ja oli Trum­pil­le peli — niin kuin hänel­lä ehkä elä­mäs­sä kaik­ki muu­kin on(?) — jon­ka hän halusi voit­taa — ja voittikin.

  Nyt ukko vas­ta mah­dol­li­ses­ti miet­tii min­kä­lai­sia uudis­tuk­sia hän itse haluai­si näh­dä toteu­tu­van. Intui­tii­vi­ses­ti sel­lai­nen tun­ne itsel­lä­ni, että har­vem­pi 70-vuot­ta täyt­tä­nyt julis­taa ensi­töik­seen maa­il­man­so­dan kaik­kia vastaan.

 110. teek­ka­ri: Ainoa ero on sii­nä, että Hit­ler oli jul­ki­ses­ti val­loi­tus­so­tien kan­nal­la, Trump ei.

  Ja tämä seik­ka ehkä juu­ri erot­taa hyper­bo­len maailmanherruusfantasioista?

 111. Vin­ha Perä: Euroa­lu­eel­la tämä toi­vot­ta­vas­ti aiheut­taa muu­tok­sen har­joi­tet­tuun poli­tiik­kaan jos­ta taval­li­nen kan­sa hyötyy. 

  Ja lis­taat­ko vie­lä lyhyes­ti mit­kä nämä hyö­dyt sinun käsi­tyk­se­si mukaan tuli­si olla? Kii­tos jo etukäteen.

 112. Mik­ko Kivi­ran­ta: Toi­sek­si polt­ta­vin kysy­mys on kuin­ka pahas­ti maa­il­man­ta­lous menee sol­muun valin­nan myötä.

  Roh­ke­ni­sin täs­sä vai­hees­sa ennus­taa, että var­maan suu­rin piir­tein yhtä sol­muun kuin Brexi­tin­kin tapau­des­sa eli aika vähän jos ollenkaan.

  Kos­ka talous(kin) on tun­net­ta, pörs­si­kurs­sit syök­syi­vät. Sit­ten kun sitä luvat­tua mör­köä ei kuu­lu­kaan, ne pomp­paa­vat takai­sin sin­ne mis­sä ne oli­vat ennen kuin ihmis­kun­ta menet­ti — taas — het­kek­si järkensä.

 113. teek­ka­ri: Kyl­lä­hän se aika sur­kean kuvan antaa USA:n demo­kra­tian tasos­ta jos ennen esi­vaa­le­ja vah­vim­mat ehdok­kaat kuu­lui­vat entis­ten pre­si­dent­tien perhepiiriin.

  Mal­tat­ko ava­ta vähän tar­kem­min sitä mil­lä tavoin tämä osoit­taa demo­kra­tian heikkoutta/puutetta?

 114. Mitä Ulko­po­li­tii­kan Ins­ti­tuu­tin Mika Aal­to­lan aivoi­tu­kiin tulee, niin hän­hän on kii­reh­tä­nyt sano­maan mm. seuraavaa:

  [Suo­men] Pitää sii­vo­ta Yhdys­val­tain sot­ku­ja, ja osal­lis­tua vaik­ka­pa ter­ro­ris­min­vas­tai­seen sotaa.”

  Eroai­si­ko tilan­ne joten­kin oleel­li­ses­ti sii­tä jos Suo­mi oli­si nyt NATO:ssa? Tai nyky­ti­lan­tees­sa jos­sa Suo­mi antoi tuken­sa Ira­kin sotaan, osal­lis­tuu afgaa­nien kyy­ky­tyk­seen, jne.

  Aal­to­la myös kri­ti­soi sitä, että Trump “tulee aja­maan itsek­kääs­ti Yhdys­val­to­jen etu­ja kai­kis­sa pöy­dis­sä ja kai­kil­la tavoil­le, vaik­ka hän voi­ton­pu­hees­saan otti­kin sovit­te­le­van lin­jan. Trump tah­too nos­taa Yhdys­val­lat supervallaksi.”

  Perin­tei­ses­ti­hän on tupat­tu ajat­te­le­maan, että USA on jo super­val­ta (ja ollut sitä jos­tain 1900-luvun tait­tees­ta läh­tien), eikä edes mikä tahan­sa super­val­ta, vaan nime­no­maan se num­ber one.

  Kaik­kea uut­ta sitä oppii kun van­hak­si saa elää. Ihan maa­il­man­luo­kan huip­pu­tut­ki­jat tämä kaveri.

  Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että Trump­han voi­ton­pu­hees­saan ilmai­see asian niin sel­väs­ti kuin yli­pää­tään mah­dol­lis­ta, että Yhdys­val­to­jen etu tulee aina ensin.

  Onko­han Mika Aal­to­lal­la enem­män­kin vai­keuk­sia ymmär­tää lukemaansa? 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen todel­la surul­li­nen sii­tä, että arvos­ta­ma­ni David Atten­bo­rough alen­tui kom­men­toi­maan vaa­li­tu­los­ta sii­nä muo­dos­sa kuin teki.

  Se, että col­le­ge­ty­pyk­kä jon­ka kou­lu­tuk­sen mak­saa mam­ma ja pap­pa mars­sii mie­le­nil­mauk­se­naan pois opi­nah­jos­taan ja läh­tee kadul­le hei­lut­ta­maan “Fuck Trump” kylt­tiä, on ymmär­ret­tä­vää kos­ka nuoruus.

  Attenborough:lla sen sijaan oli­sin kuvi­tel­lut ole­van huo­mat­ta­vas­ti enem­män järkeä.

  Mut­ta tois­te­taan tämä nyt vie­lä kun kaik­ki eivät jak­sa kui­ten­kaan kah­la­ta tätä ket­jua koko­naan läpi, että Trump on saa­nut mitä on tilannut.

  Itse vain toi­voin, että aikui­set ihmi­set — ja var­sin­kin nämä mei­dän hert­tai­set suvait­se­vai­set — eivät oli­si alen­tu­neet samal­le tasol­le Trum­pin kanssa.

  Yllät­täen tähän ei pys­tyt­ty. Ei pys­tyt­ty kos­ka ei halut­tu. Kos­ka tun­teet, eikä jär­ki (a.k.a. faktat).

 115. Poju Ant­sa­lo: ylei­sen sivis­tys­ta­son laskiessa.

  Siis eihän ihmis­kun­ta ole mil­loin­kaan ollut näin kou­lu­tet­tua, ja suh­de kai­ken aikaa vain para­nee kun van­hem­mat ja vähem­män kou­lu­ja käy­neet ikä­luo­kat siir­ty­vät ajas­ta ikuisuuteen.

  Vas­taa­vas­ti kou­lu­tet­tu­jen ihmis­ten yli­mie­li­syys ja ylen­kat­se vähem­män kou­lu­tet­tu­ja koh­taan kasvaa.

  Ongel­ma on, että ihmi­set eivät enää väli­tä kes­kus­tel­la ja mingla­ta mui­den kuin omaa vii­te­ryh­mää edus­ta­vien kans­sa niin­ku laingaan.

  Joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten oli vie­lä ihan tyy­pil­lis­tä, että laki­mies tun­si put­ki­mie­hen. Ja ehkä osa­si myös itse aina­kin peri­aat­tees­sa ava­ta tuk­keu­tu­neen wc-pöntön.

  Nyt näi­den ihmis­ten maa­il­mat enää har­vem­min koh­taa, ja sii­nä ei ole mitään positiivista.

  Käy­tän­nös­sä koko poliit­ti­nen “debat­ti” (suo­mek­si kil­pa­huu­to) on pit­käl­ti siir­ty­nyt kas­vot­to­maan net­tiin jos­sa mis­tään mitä tulee sano­neek­si ei tar­vit­se ottaa hen­ki­lö­koh­tais­ta vastuuta.

  Nyt tv-stu­dioi­hin­kin tul­laan huu­ta­maan ja puhu­maan tois­ten ohi ja yli. Ollaan kädet puus­kas­sa ja kor­vat hen­ki­ses­ti tukit­tui­na val­mii­na otta­maan vas­taan Eri Tavoin Ajat­te­le­vien Hen­ki­löi­den hyvin tai hei­kos­ti for­mu­loi­tu­ja ja var­sin­kin esi­tet­ty­jä mie­li­pi­tei­tä, aja­tuk­sia tai ihan vaan suo­ra­vii­vai­sen simp­pe­lei­tä kysymyksiä.

  Lii­an monel­la ei vaan ole duu­nia tai ei aina­kaan sel­lais­ta jol­la voi­si elää omas­ta mie­les­tä ihmi­sar­vois­ta elämää. 

  Köy­hyyt­tä, tur­hau­tu­mis­ta ja muun­lais­ta pahaa oloa pure­taan sit­ten ano­nyy­mis­ti — ja yhä ene­ne­väs­sä nimel­lä­kin — netis­sä. Jos­kus kadullakin.

  Ehkä just siks ettei enää edes väli­te­tä kos­ka koe­taan, että jos joku kos­ket­taa edes vir­tu­aa­li­ses­ti pie­nen het­ken ver­ran sinua (vaik­ka sit­ten täys­lai­dal­li­sen sol­vauk­sen muo­dos­sa) niin sekin on kui­ten­kin parem­pi kuin jää­dä koko­naan ilman mui­ta ihmiskontakteja.

  Ihmi­nen on lau­mae­läin joka tyy­pil­li­ses­ti alkaa voi­da huo­nos­ti jää­des­sään yksin. 

  Sekin voi kyl­lä olla, että monel­ta perus­jam­pal­ta puut­tu­nee täy­sin alkeel­li­sim­mat­kin ATK-skill­sit jol­loin se ei niin­ku vaan mee men­taa­li­ses­ti peril­le, että kai­kes­ta mitä sanot jää jäl­ki, ja että jos se mitä on sanot­tu on lii­an her­kul­lis­ta (jon­kun näkö­kul­mas­ta), niin se vie­dään laa­jem­paan jake­luun. Heti. Ja tun­nin pääs­tä sun kas­vot on netis­sä koko maa­il­man päl­lis­tel­tä­vä­nä ja joku toi­mit­ta­janplant­tu tivaa sul­ta miks sä sanoit noin, kuin­ka tyh­mä ihmi­nen voi olla?

 116. Mik­ko Kivi­ran­ta: Eni­ten täs­sä huo­let­taa että tuom­moi­sil­la luon­teen­piir­teil­lä varus­tet­tua kave­ria Kreml vie kuin lit­ran mittaa.

  Et näe sitä mah­dol­li­suut­ta, että voi­si men­nä toi­sin­kin päin?

 117. Isai­ah: Trump­pia jos­sain mää­rin sym­pa­ti­see­ran­nei­den ihmis­ten vies­teis­sä pääl­lim­mäi­sin tun­ne on vahingonilo. 

  Ja jos Clin­ton oli­si voit­ta­nut, ilk­ku­mi­seen oli­si­vat syyl­lis­ty­neet tämän toi­sen enem­män tai vähem­män kuvi­tel­lun yhtei­sön jäsenet.

  Itse en näe mitään syy­tä alkaa rajoit­taa kum­man­kaan oikeut­ta ilmais­ta tun­tei­taan kun­han ei men­nä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin eikä syyl­lis­ty­tä vihakiihottamiseen.

  Jos tie­dos­sa on, että suvait­se­vais­to on vii­sas, lem­peä ja ystä­väl­li­nen, mik­si se kui­ten­kin käy­tän­nös­sä halu­aa alen­tua ihan samal­le hauk­ku­mi­sen tasolle?

 118. Sylt­ty: Rea­ga­nia vas­taan kam­pan­joi mm. KGB levit­täen juu­ri­kin noi­ta jut­tu­ja, joi­den mukaan Rea­ga­nin valin­nas­ta seu­raa sota (kos­ka RR kan­nat­ti tiuk­kaa lin­jaa neuk­ku­laa kohtaan). 

  Täl­lä ker­taa idän tie­dus­te­lu­pal­ve­lut teki­vät har­tia­voi­min töi­tä Trum­pin puo­les­ta ja Clin­ton oli täl­lä ker­taa se, joka aloit­taa hir­mui­sen sodan (kos­ka HC kan­nat­ti tiuk­kaa lin­jaa Venä­jää kohtaan).

  Ja sit­ten ne lin­kit vie­lä, kiitos.

 119. tuen mak­sa­ja: Itse jär­ky­tyin eni­ten sik­si, että aamul­la ei tul­lut­kaan hei­nä­sirk­ko­ja, pai­sei­ta, rut­toa ja rakein­ta ym. vitsauksia.

  Joo, mut­ta lun­ta tuli pirus­ti. Kyl­lä sekin var­maan jotain merkitsee… 😉

 120. Sylt­ty: Ei noin. Vaan kun clin­ton sai enem­män ääniä, ei voi väit­tää että kysees­sä oli­si siis ollut ame­ri­kan kan­san uni­ver­saa­li tahto.

  Niin, kan­sa­han täs­sä jakau­tui äänes­tyk­sen suh­teen hyvin sel­väs­ti kah­tia. En ole puhu­nut mis­tään uni­ver­saa­lis­ta tahdosta.

  Kom­men­toin noi­ta mui­ta koh­tia kun parem­min ehdin.

 121. Sylt­ty: kart­taan on vedet­ty punai­nen vii­va Ukrai­nan, Geor­gian ja var­maan Suo­men­kin länsipuolelle.

  Mik­si olet niin var­ma ettei näi­tä vii­vo­ja ole vedet­ty jo aika­päi­viä sitten?

 122. Sylt­ty:
  Opti­mis­ti­sim­mat arviot läh­te­vät sii­tä, että mies on puhu­nut 100%:sta pas­kaa vii­mei­set kak­si vuo­taa, kun täl­lä het­kel­lä rekor­di on 70%. Kyl­lä­pä on hyvät läh­tö­koh­tat presidentiksi.

  Ame­rik­ka­lai­sil­la on sel­lai­nen sanon­ta kuin “talk is cheap”.

  Joten­kin ounas­te­li­sin, että ame­rik­ka­lai­set kui­ten­kin ymmär­tä­ne­vät show-mei­nin­gin pääl­le van­ha­man­te­re­lai­sia parem­min joten har­vem­pi heis­tä on aivan tosis­saan otta­nut kaik­kea sitä mitä her­ra Trump on vapaa-asso­sioi­des­saan tul­lut suus­ta päästäneeksi.

  En ota noi­hin luke­miin kan­taa kun se on vähän absur­dia kos­ka Trump on puhu­nut ris­tiin ras­tiin pit­kin mat­kaa. Mut­ta mie­len­kiin­nos­ta kyl­lä kuu­li­sin, että kenel­lä tuo 70% ennä­tys on hal­lus­sa ja mil­lä perustein?

  Sinul­la on muu­ten hir­veä Venä­jän pel­ko vaik­ka suo­ma­lai­set ovat ainoa osa­puo­li joka on läh­te­nyt rajan taak­ke rys­siä amputskelemaan.

  Neuvostoliitto/Venäjä on aina ollut huo­lis­saan suo­ma­lais­ten tuu­li­vii­ri­mäi­syy­des­tä. Vii­mek­si sii­tä seu­ra­si se, että oli hil­kul­la ettei kadon­nut koko slaa­vi­lai­nen rotu his­to­rian hämärään.

  Kuten olen jo toden­nut, oli­si kai­kin puo­lin suo­ra­sel­käis­tä Euroo­pan vas­ta­ta itse omien rajo­jen­sa turvallisuudesta.

  Jos jen­kit halua­vat aloit­taa uusia sotia mil­loin öljyn mil­loin vää­rä­us­koi­suu­den vuok­si, niin so be it. En näe mik­si Euroo­pan kan­nat­tai­si myös läh­teä näi­hin sotiin sape­li kalistelemaan.

 123. Sylt­ty: Ja tie­ten­kin ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­le USA:ssa voi nyt var­maan­kin lait­taa pis­teen nel­jäk­si vuodeksi.

  Kyl­lä me voim­me ihan yhtä pon­net­to­mas­ti yrit­tää pelas­taa sitä ilmas­toa nel­jän vuo­den jäl­keen­kin. Aina olet­taen, että Trump peruu Parii­sin sopi­muk­sen ratifioinnin.

  Eivät jen­kit ole vie­lä Kio­ton­kaan pro­to­kol­laa rati­fioi­neet vaik­ka sen­kin neu­vot­te­luun on saa­tu has­sat­tua koh­ta 20 vuotta.

  Jos emme pys­ty tämän sel­keäm­min ker­to­maan ihmi­sil­le mik­si me tar­vit­sem­me nämä ilmas­to­so­pi­muk­set, se on seu­raus­ta tie­deyh­tei­sön ja poliit­ti­sen koneis­ton epäonnistumisesta.

  Vies­ti on siis myy­ty huo­nos­ti. Ehkä Trump osaa myy­dä sen(kin) kan­sal­le parem­min. Aika näyttää.

 124. R.Silfverberg: Jois­sa­kin tapauk­sis­sa jopa monar­kia voi­si toi­mia vakaam­min, jos kan­sa äänes­täi­si vain parlamentin

  Jut­te­lin täs­tä jos­kus erään Nor­ja­lai­sen fyy­si­kon kans­sa ja hän oli sitä miel­tä, että Nor­jas­sa monar­kia toi­mii mai­nios­ti: kunin­gas ikään­kuin luo his­to­rial­li­set raa­mit ja peli­sään­nöt par­la­men­tin toi­min­nal­le, mut­ta ei muu­ten puu­tu siihen.

  Täl­löin ikään­kuin pää­mi­nis­te­ril­lä­kin on aina jon­ki­na­li­nen men­to­ri hom­mas­saan. En tie­dä, se oli hänen näke­myk­sen­sä. Ei ole var­mas­ti vain yhtä toi­mi­vaa systeemiä.

 125. USA­ta jakaa syr­jäy­ty­mi­nen, mikä joh­tuu teol­lis­ten työ­paik­ko­jen kadosta

  Vuo­den 2008 jäl­keen teol­lis­ten työ­paik­ko­jen mää­rä on tip­pu­nut n 40 %

  Työ­paik­ko­jen mää­rä on kor­vau­tu­nut , mut­ta hal­pa­työ­pai­koil­la. Jäl­jel­le jää­neis­sä teol­li­suus­työ­pai­kois­sa­kin palk­ka ontip­pu­nut 70000 taals­ta jon­ne­kin 30000 taa­lan tienoille

  Syr­jäy­ty­mi­nen ei näy USAs­sa samal­la taval­la kuin Suo­mes­sa, sil­lä pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät las­ke­taan työ­voi­man ulko­puo­li­sik­si ja niin­pä hei­tä ei tilas­toi­da kuin harvoin

  Sama ilmiö on Suo­me­sa­kin, mut­ta tilas­tois­ta näkee, että Suo­mes­sa­kin 50 % työt­tö­mis­tä ei ole tilas­toi­tu työttömiksi

  Nyky­ajan tilas­tois­sa he ovat ns pime­ää ainetta

 126. ksee:

  Kii­nan uhka­na ei enää ole jämäk­kä ja koke­nut Hil­la­ry Clinton 

  Kil­la­ryn ulko­po­liit­ti­nen track-record on mikä? Puo­let Poh­jois-Afri­kas­ta ja Lähi-Idäs­tä on 

  En jak­sa läh­teä sel­vit­tä­mään, kat­so siel­tä Foreign Policy ‑leh­des­tä, lai­naa­ma­si teks­ti­hän ei ollut minun vaan siel­tä leh­des­tä. Minua kiin­nos­ti enem­män kohta …

  Lisäk­si Trump on täs­mäl­leen sen­tyyp­pi­nen lii­ke­mies jol­lai­sia Kii­na on tot­tu­nut käsit­te­le­mään: herk­kä­us­koi­nen, kes­kit­ty­nyt vau­rau­den ulko­nai­siin muo­toi­hin, ja mas­sii­vi­sen altis imartelulle. 

  … ja kii­na­lais­ten geo-psy­ko­lo­gi­sia tai­to­ja enem­män mei­tä tule­vat kon­kreet­ti­ses­ti kos­ket­ta­maan itä­naa­pu­rin V. Puti­nin vas­taa­vat taidot.

  Voi toki väit­tää että tuo luon­near­vio vir­heel­li­nen ja perus­tuu mie­li­ku­vaan jon­ka show-mies halusi kam­pan­jas­saan antaa vaik­ka oikeas­ti onkin var­si­nai­nen ket­tu­jen ket­tu. On vain vai­kea uskoa että esi­mer­kik­si twiit­ti­myrs­ky klo 3 aamu­yöl­lä entis­tä miss Uni­ver­su­mia vas­taan oli vii­leäs­ti har­kit­tu jul­ki­suus­temp­pu. Mut­ta ehkä olen vää­räs­sä, ja sitä­pait­si valin­nal­le­han ei enää mitään voi emme­kä juu­ri me kos­kaan voi­neet­kaan. Nyt vain on luo­vit­ta­va seu­raa­mus­ten kari­kos­sa mah­dol­li­sim­man viisaasti.

  ksee: Oli­si­ko­han muun län­ti­sen maa­il­man aika ottaa vas­tuu omas­ta tur­val­li­suu­des­taan? Euroop­pa­kin voi­si kas­vat­taa munat 

  Vaa­ti­muk­ses­sa taa­kan­jaos­ta sinän­sä on vis­si jär­ki. Eriyi­ses­ti ydin­a­sei­den suh­teen on vain kak­si ongel­maa, ja kun vii­mei­sel­le rajal­le men­nään ydin­a­seil­la aina voit­taa tavan­omai­set. (i) Pro­li­fe­raa­tio ja sen tuo­ma ris­ki ihmis­kun­nan tai aina­kin nyky­si­vis­tyk­sen päät­ty­mi­ses­tä vahin­gos­sa. (ii) Ydin­a­se-oma­va­rais­vaa­ti­muk­sen äkil­li­syys. Vähän sama jut­tu kuin ilmas­to­muu­tok­ses­sa: elä­mä darwi­nis­ti­ses­ti lopul­ta sopeu­tuu (kun­han vesi säi­lyy nes­tee­nä), mut­ta muu­tos on tapah­tu­mas­sa niin nopeas­ti että laje­ja ja taas laje­ja kuo­lee suku­puut­toon, nii­den muka­na ehkä oma laji­ni. Samoin ydin­a­sei­den kehi­tys­työ­tä on rajoi­tet­tu kai­ken maa­il­man anti-pro­li­fe­raa­tio­so­pi­muk­sin ja talous­pa­kot­tein, ja jos Ruot­sin ja Puo­lan pitäi­si nyt yht’äk­kiä raa­pais­ta oman­sa kokoon, muut ydin-oli­go­po­lia kan­nat­ta­vat maat ehkä ehti­vät val­loit­taa ne vaik­kei Trump oli­go­po­lia enää kannattaisikaan.

  Luu­len että Trump ei vain ole aja­tel­lut tätä(kään) asi­aa lop­puun asti.

 127. Voi muu­ten olla, että Trump­pia suu­rem­pi mur­he ame­rik­ka­lai­sil­le on varapre­si­dent­ti Mike Pence, joka jäi vaa­li­kam­pan­jas­sa täy­sin Trum­pin möläy­tys­ten var­joon. Pencen käsi­tyk­set esim. nais­ten ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen oikeuk­sis­ta ovat keskiaikaisia.

  Cap­tain Awe­so­me:
  Heh. Vää­rin voi­tet­tu. Niin­pä tietenkin. 

  En minä sitä sano­nut edes rivien välis­sä, mut­ta onhan se has­sua, että vähem­män ääniä saa­nut voit­taa. Jenk­ki­läs­sä­hän kan­nat­taa saa­da tasat­tua kan­na­tuk­sen­sa mah­dol­li­sim­man mones­sa osa­val­tios­sa hie­man yli 50 prosenttiin.

  Voi­han vaa­li­jär­jes­tel­män virit­tää vaik­ka kenen eduk­si ja niin­hän sitä viri­te­tään­kin par­hais­sa­kin demo­kra­tiois­sa. Suo­mes­sa­kin suu­ret puo­lu­eet saa­vat kan­na­tuk­seen­sa näh­den enem­män kan­san­edus­ta­jia edus­kun­taan kuin pie­net (mate­maat­ti­ses­ti aja­tel­len jokais­ta 0,5 % äänio­suut­ta koh­den pitäi­si olla yksi kan­san­edus­ta­ja), eivät­kä nämä suu­ret puo­lu­eet tie­ten­kään sal­li sitä, että tilan­net­ta muu­te­taan pie­nien puo­luei­den eduksi.

 128. Cap­tain Awe­so­me: suo­ma­lai­set ovat ainoa osa­puo­li joka on läh­te­nyt rajan taak­ke rys­siä amputskelemaan.

  LOL. Nyt tuli kii­rees­sä mas­sii­vi­nen ajatuskatko.

  Piti tie­ten­kin sano­ma­ni, että sen yhden (1) ker­ran lisäksi…

  1. Piti tie­ten­kin sano­ma­ni, että sen yhden (1) ker­ran lisäksi
   Kum­paa niis­tä tar­koi­tit, Napo­leo­nia vain Hit­le­riä? Lisäk­si vaik­ka Ruot­sin soti suur­val­ta-aika­naan lähin­nä suo­ma­lais­ten voi­min, oli siel­lä upsee­rei­na ruot­sa­lai­sia. Kri­miä et näkö­jään las­ke Venä­jään kuu­lu­vak­si edes Kri­min sodan aika­na. Jokin lyhyt kahak­ka venä­läisl­lä oli myös Kii­nan kans­sa, mut­ta ehkä kii­na­lai­set eivät pää­seet Venä­hän puo­lel­le. Japa­ni 1905?
   [Upsee­rit kor­jat­tu ruot­sa­lai­sik­si, sor­ry, koko idea meni nurin päin. Ei pidä kir­joit­taa kännykällä.] 

 129. Cap­tain Awe­so­me: Mal­tat­ko ava­ta vähän tar­kem­min sitä mil­lä tavoin tämä osoit­taa demo­kra­tian heikkoutta/puutetta?

  Demo­kra­tias­sa joh­ta­juu­den ei ole tar­koi­tus olla periytyvää. 

  Tämä osoit­taa, että yhteis­kun­ta on rik­ki, kos­ka eliit­ti jake­lee kave­reil­leen ja lap­sil­leen joh­ta­jien paikat. 

  Tämä osoit­taa, että vaa­leil­la ei voi­da enää vali­ta joh­ta­jia, kos­ka eliit­ti valit­see ehdok­kaat joil­la on oikea mah­dol­li­suus voittaa.

  Täl­lä ker­taa tosin Trump kusi elii­tin kin­tuil­le, ja se on taval­laan hyvä asia.

 130. Cap­tain Awe­so­me: Ja lis­taat­ko vie­lä lyhyes­ti mit­kä nämä hyö­dyt sinun käsi­tyk­se­si mukaan tuli­si olla? Kii­tos jo etukäteen.

  Voit aloit­taa taus­ta­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­sen Soi­nin­vaa­ran blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta “Hal­vaan­tu­nut EU”.

  Sen­jäl­keen voit tut­kia mil­lai­nen työt­tö­myy­sas­te euroa­lu­eel­la on ja kau­an­ko tätä on jatkunut.

  Kii­tok­sia mielenkiinnosta.

 131. Lii­an van­ha: Trum­pin voit­to perus­tuu sii­hen, että demo­kraa­tit jäi­vät kotiin.

  Ei siis sii­hen, että joku oli­si innos­tu­nut äänestämään

  Juu­ri näin, Trump sai suun­nil­leen samat republi­kaa­nien äänet kuin Rom­ney 2012, Clin­ton ei saa­nut kaik­kia Oba­man kan­nat­ta­jia. Kos­ka Oba­ma oli innos­ta­va ehdo­kas, Clin­ton ei.
  Huo­no ehdo­kas, huo­no kam­pan­ja, vas­tuul­li­set sai­si vetää kölin ali ja pis­tää kyky­jään vas­taa­viin teh­tä­viin (kam­pan­ja­pos­ti­tuk­seen nuo­le­maan kirjekuoria).
  Mut­ta niin ei käy, kos­ka kun on pääs­syt sisä­pii­riin, niin epä­on­nis­tu­mi­set pal­ki­taan ylen­nyk­sil­lä eikä uraa kat­kai­se mikään.
  Ääri­kes­kus­ta­lai­set puo­lue­lo­ja­lis­tit ovat julis­ta­neet syyl­li­sik­si mm. kol­man­sien puo­luei­den äänes­tä­jät. Näis­tä val­tao­sa äänes­ti liber­taa­rien John­so­nia, joka on kir­jai­mel­li­ses­ti eikä vain kuvaan­nol­li­ses­ti republi­kaa­ni, joka tyk­kää pös­sy­tel­lä, ja aika kau­ka­na mis­tään demokraatista.
  Myös val­kois­ten äänes­tä­jien rasis­mi ja nais­vi­ha on mai­nit­tu. Hive­nen val­koi­sem­pi eikä aina­kaan vähem­män rasis­ti­nen äänes­tä­jä­kun­ta valit­si Oba­man kah­des­ti. Enem­mis­tö Trum­pin äänes­tä­jis­tä on joko nai­sia tai vää­rän­vä­ri­siä tai sekä että.
  Kaik­kea teh­dään, ettei tar­vit­si­si kat­soa pei­liin ja myön­tää, että sös­sit­tiin ihan itse vaa­lit, joi­den oli­si pitä­nyt olla maa­il­man hel­poin voi­tet­ta­va. Jos­kus epäi­lyt­tää, että ne teke­vät sen tahallaan.

 132. Uusi odot­ta­ma­ton tilan­ne on sen ver­ran dra­maat­ti­nen että perus­ta­van­laa­tui­sia muu­tok­sia voi olla tulossa.

  Onko mah­dol­lis­ta että USA:n de fac­to kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mä on tul­lut tien­sä päähän ?

  En ole tämän pos­tauk­sen kaik­kia kom­ment­te­ja luke­nut, mut­ta täta kis­saa ei tai­da olla nos­tet­tu pöydälle.

  Nyt­hän tilan­ne USA:ssa on ollut jo pit­kään sel­lai­nen että eri­näi­set epä­rea­lis­ti­sia agen­do­ja aja­vat kup­pi­kun­nat, jot­ka jak­sa­vat pitää mete­liä, ovat voi­neet vai­kut­taa sii­hen kuka vali­taan puo­lu­een ehdok­kaak­si. Ja Trump-ilmiö on ihan oma asian­sa, joka sekään ei vis­siin todis­ta jär­jes­tel­män järkevyydestä.

  Eikö oli­si fik­sum­paa jos Uskon Vel­jet ja Sisa­ret (täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä 😉 ) sekä toi­saal­la San­der­sin lef­tis­tit muo­dos­tai­si­vat omat puolueensa ?

 133. Cap­tain Awe­so­me: Siis eihän ihmis­kun­ta ole mil­loin­kaan ollut näin kou­lu­tet­tua, ja suh­de kai­ken aikaa vain para­nee kun van­hem­mat ja vähem­män kou­lu­ja käy­neet ikä­luo­kat siir­ty­vät ajas­ta ikuisuuteen. 

  Sivis­tys ja kou­lu­tus kor­re­loi­vat kes­ke­nään, mut­ta ovat eri asioi­ta samal­la taval­la kuin vii­saus ja älyk­kyys. Sivis­tyk­seen sisäl­tyy esim. sel­lai­nen asia kuin tois­ten ihmis­ten kun­nioi­tus. Netis­sä kir­joi­tel­laan niin sivis­ty­mä­tön­tä teks­tiä, että sen perus­teel­la kou­lu­ja ei ole käy­ty päi­vää­kään. Nyky­ään toh­to­rik­si­kin väi­tel­lei­den hen­ki­löi­den suus­ta voi tul­la mitä tahan­sa sivis­ty­mä­tön­tä soopaa. 

  Van­hem­mat ikä­luo­kat oli­vat toki vähem­män kou­lu­tet­tu­ja, mut­ta saat­toi­vat olla sil­ti sivis­ty­neem­piä. Isä­ni ei ole edes yli­op­pi­las, mut­ta en minä kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nee­na kos­kaan väit­täi­si ole­va­ni hän­tä sivis­ty­neem­pi. Tai­taa olla kyl­lä aivan päinvastoin 😉

 134. Ame­rik­ka­lai­set voi­si­vat mah­dol­li­ses­ti tie­ten­kin olla pal­jon onnel­li­sem­pia jos osa­val­tiot itse­näis­tyi­si­vät. Tai muo­dos­tai­si­vat itse­ään laa­jem­pia uusia osa­val­tioi­ta tai muun­lai­sia liittoja.

  Aina­kin monel­le puna­nis­kal­le liit­to­val­tio on myrkkyä.

  Sano­mat­ta­kin sel­vää, että itse kan­na­tan myös tämän­suun­tais­ta kehi­tys­tä mikä­li sel­lai­seen aitoa halua on.

 135. Lii­an van­ha:

  Demo­kra­tian kan­nal­ta huo­les­tut­ta­va piir­re on, että voit­ta­ja sai vähem­män ääniä kuin toi­sek­si jäänyt 

  Mikä ongel­ma tämä on? Pitää muis­taa, että USA on liittovaltio. 

  Liit­to­val­tiois­sa on yleen­sä ihan tar­koi­tuk­sel­la raken­net­tu jon­kin­lai­nen valit­si­ja­mies­jär­jes­tel­mä, jos­sa pie­nil­lä osa­val­tioil­la on väes­töään suu­rem­pi painoarvo.

 136. Vaa­lit oli­vat myös ikäkausivaalit

  Jos vain alle 45-vuo­tiail­la oli­si ollut äänioi­keus niin Clin­ton oli­si voit­ta­nut lähes kai­kis­sa osavltioissa

  Trump voit­ti elä­ke­läis­ten äänillä

 137. Sylt­ty: Aivan usko­mat­to­man huo­no idea.

  Mitä­hän tapah­tui­si vaik­ka­pa usko­nol­lis­ten yhtei­sö­jen äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­le? Pien­ten kylien? Entä per­heis­sä, jois­sa asiat eivä ole ok? Entä kais­ta­päi­den naa­pu­reil­le? Todel­la tiu­kan lin­jan työ­nan­ta­jan lei­vis­sä ole­vil­le työntekijöille?

  No, Ruot­sis­sa­han ei vaa­li­sa­lai­suut­ta ole vaan jokai­nen puo­lue toi­mit­taa omat äänes­tys­li­put äänes­tys­pai­koil­le ja SD jou­tuu toi­mit­ta­maan lap­pu­ja pari­kin ker­taa. Ongel­ma vaa­li­sa­lai­suu­den kan­nal­ta on, että laput eivät ole saman­ko­koi­sia ja ‑väri­siä eli jos ottaa sos­su­jen lapun väriä x, niin kaik­ki pai­kan pääl­lä ole­vat tie­tä­vät heti mitä puo­luet­ta on äänes­tä­nyt. Voi­han sitä tie­tys­ti ottaa kaik­kien puo­luei­den liput mukaan kop­piin, mut­ta har­va niin tekee. Ruot­sin vaa­li­sa­lai­suu­det­to­muut­ta ei aina­kaan Ruot­sis­sa pide­tä ongelmana.

 138. ksee:

  Oli­si­ko kui­ten­kin niin, ettei Hil­la­ryn väit­teis­tä huo­li­mat­ta kan­sa­kun­ta ole­kaan niin sel­keäs­ti jakau­tu­nut mm. etnis­ten jako­lin­jo­jen mukaisesti?

  Jako­lin­ja tai­taa kul­kea niin Ame­ri­kas­sa kuin Enlan­nis­sa tai vaik­kap­pa Suo­mes­sa nyky­ka­pi­ta­lis­mis­ta hyö­ty­vien ja sii­tä kär­si­vien välis­sä. Kan­san­ta­lou­den hedel­mät valu­vat vain hyvin har­vo­jen hyväk­si, suu­rin osa kan­sas­ta jää niis­tä osat­to­mik­si. Tämä tulee tuot­ta­maan enna­koi­mat­to­mia vaa­li­tu­lok­sia ja yhteis­kun­nal­li­sia ris­ti­rii­to­ja kaik­kial­la län­si­mais­sa, jos tähän ei puu­tu­ta. Elii­tin pitäi­si oman etun­sa nimis­sä jakaa vähän murusia köy­hil­le­kin. Muu­ten tulee uusi val­lan­ku­mous ja omai­suus menee uusjakoon.

 139. CNN on jul­kais­sut exit pol­lien tulok­sia. Val­kois­ten mies­ten ja nais­ten­kin enem­mis­tö äänes­ti Trum­pia, vaa­li­val­vo­jai­sis­sa joku poh­ti Trum­pin voit­ta­neen lähöi­den äitien äänillä. 

  Olen­nai­sem­paa on kui­ten­kin, ettei Clin­ton saa­nut demo­kraat­te­ja liik­keel­le Oba­man tapaan. Oba­ma sai 66 mil­joo­naa ään­tä ja Clin­ton 60 mil­joo­naa, republi­kaa­nien ehdo­kas Rom­ney sai muu­ten kak­si mil­joo­naa ään­tä enem­män kuin Trump.

 140. Ano­ny­mous: No, Ruot­sis­sa­han ei vaa­li­sa­lai­suut­ta ole vaan jokai­nen puo­lue toi­mit­taa omat äänes­tys­li­put äänes­tys­pai­koil­le ja SD jou­tuu toi­mit­ta­maan lap­pu­ja pari­kin ker­taa. Ongel­ma vaa­li­sa­lai­suu­den kan­nal­ta on, että laput eivät ole saman­ko­koi­sia ja ‑väri­siä eli jos ottaa sos­su­jen lapun väriä x, niin kaik­ki pai­kan pääl­lä ole­vat tie­tä­vät heti mitä puo­luet­ta on äänes­tä­nyt. Voi­han sitä tie­tys­ti ottaa kaik­kien puo­luei­den liput mukaan kop­piin, mut­ta har­va niin tekee. Ruot­sin vaa­li­sa­lai­suu­det­to­muut­ta ei aina­kaan Ruot­sis­sa pide­tä ongelmana. 

  Tuo­ta mä olen ihme­tel­lyt kans­sa, onko se joku 70-luvul­ta peräi­sin ole­va jut­tu, että ihmi­sil­lä (Ruot­sis­sa siis ) ei pidä olla yksi­tyi­se­lä­mää lainkaan?

 141. Sylt­ty: Toi­vea­jat­te­lua. Mm. Mika Aal­to­la arvioi

  Trum­pin geo­stra­te­gia kes­kit­tyy Kii­nan patoa­mi­seen. Venä­jä näh­dään liit­to­lai­se­na, jol­le anne­taan myön­ny­tyk­siä lähialueilla.


  Nämä myön­ny­tyk­set toden­nä­köi­ses­ti kos­ke­vat eri­tyi­ses­ti Suo­mea, Ukrai­naa, Val­ko-Venä­jää ja jos­sa­kin mää­rin Ruotsia.”

  ——————-

  Kai­ken jär­jen mukaann Trum­pin ulko­po­li­tii­kan Euroo­pas­sa ja eri­ty­ses­ti Venä­jää koh­taan pitäi­si olla monien polii­tikk­ko­jem­me mie­len mukaista.Erityisesti kepun K‑siiven pitäi­si olla tyy­ty­väi­nen, kun USA vetäy­tyi­si Euroo­pas­ta ja todel­la­kin alkai­si neuv­vot­te­le­maan ja pitä­mään Venä­jää kump­pa­ni­naan. Tätä­hän moni Suo­mes­sa on oikein vaa­ti­mal­la vaatinut!

  Sit­te­hän se näh­täi­siin, mihin täl­lä Halosen-Tuomiojan-Väyrysen-Pekkarisen-neuvottelevalla-diplomatian-YYA:n‑keskustellaan-pidetään-kumppanina-ei-eristämisen-linjalla pääs­täi­siin. Minä vaan veik­kaan että mei­dän kan­nal­ta täl­lai­nen muka­van kes­kus­te­le­va neu­vot­te­lu­lin­ja on aika ikävä.

  Ilmas­to­po­li­tii­kan USA:ssa voi­si myös heit­tää suo­raan roskakoriin.

  jos ihmi­nen hank­kii kol­me las­ta, on teh­nyt ilmas­tol­le enem­män tuhoa kuin mil­lään kulut­ta­mi­sel­la on mah­dol­lis­ta. Jos Trump pis­täi­si siir­to­lais­vir­rat USA­han kiin­ni, mut­ta jät­täi­si USAn kan­sain­vä­li­siin sopi­muk­siin pääs­töis­tä, tilan­ne oli­si pääs­tö­jen osal­ta mie­len­kiin­toi­nen. Esi­mer­kik­si demo­kraat­tien kan­nat­ta­ma mas­sa­maa­ha­muut­to USA­han on var­maan­kin tuhon­nut ilmas­toa pal­jon enem­män kuin republi­kaa­nien pönt­töi­lyt ilmas­ton­muu­tok­sen kieltämisellä.

 142. Mut­ta jos Trump toteut­taa pahim­mat ske­naa­riot mitä republi­kaa­nit ovat ehdot­ta­neet, niin sil­loin ei hyväl­tä näy­tä. Täy­tyy vain toi­voa, että Trum­pin ilmas­to­pu­heet ovat olleet ään­ten kalas­te­lua eikä autent­ti­sia mielipiteitä.

 143. Cap­tain Awe­so­me: Ja sit­ten ne lin­kit vie­lä, kiitos.

  Tuo on ihan yleis­tä tie­toa, joten et nyt tain­nut seu­ra­ta vaa­li­kamp­pai­lua ihan niin tar­kas­ti, kuin annoit ymmärtää.
  Lisäksi
  Rea­ga­nin ajois­ta ker­ro­taan kir­jois­sa. Kipai­se lähim­pään kir­jas­toon lai­naa­maan Suo­men lähi­his­to­rian opuksia.

 144. Cap­tain Awe­so­me: Mik­si olet niin var­ma ettei näi­tä vii­vo­ja ole vedet­ty jo aika­päi­viä sitten?

  Näi­tä vii­vo­ja, val­tion ja/tai vai­ku­tusa­lu­een rajo­ja, on vedet­ty vuo­si­sa­to­ja Suo­men kul­loi­sil­le­kin itä- ja län­si­ra­ja­oil­le ja välil­lä Suo­men kes­kel­le. Mihin vii­voi­hin täs­mäl­li­ses­ti viittaat?

 145. Cap­tain Awe­so­me: Neuvostoliitto/Venäjä on aina ollut huo­lis­saan suo­ma­lais­ten tuu­li­vii­ri­mäi­syy­des­tä. Vii­mek­si sii­tä seu­ra­si se, että oli hil­kul­la ettei kadon­nut koko slaa­vi­lai­nen rotu his­to­rian hämärään.

  Täs­men­nät­kö myös tätä sano­maa­si? Vai olet­ko luke­nut lii­kaa Ryh­myä ja Romppaista?

 146. Ano­ny­mous: Ruot­sin vaa­li­sa­lai­suu­det­to­muut­ta ei aina­kaan Ruot­sis­sa pide­tä ongelmana. 

  Kyl­lä tuo on aivan täy­sin ilmi­sel­vä ongel­ma, eikä sil­lä ei ole mie­les­tä­ni mitään mer­ki­tys­tä mitä miel­tä svens­so­nit itse ovat sii­tä (venä­läis­ten­kin mie­les­tä hei­dän tapa on just hyvä). 

  Kysy vaik­ka ruot­si­de­mo­kraa­teil­ta, onko tuos­sa ongel­mia vai ei.

 147. Ano­ny­mous: Voi­han sitä tie­tys­ti ottaa kaik­kien puo­luei­den liput mukaan kop­piin, mut­ta har­va niin tekee. Ruot­sin vaa­li­sa­lai­suu­det­to­muut­ta ei aina­kaan Ruot­sis­sa pide­tä ongelmana.

  Niin ja yli­pää­tään, kuka vähän­kään muu­tos­ha­lui­nen uskal­taa läh­teä edes ehdok­kaak­si, jos se on niin vaarallista?

  Toi­saal­ta esim. puo­lueil­la ja jär­jes­töil­lä on myös omat rekis­te­rin­sä — ne eivät ole jul­ki­sia, mut­ta eivät toi­saal­ta mitään täy­siä salai­suuk­sia­kaan. Jos joku on jon­kun puo­lu­een aktii­vi, niin vaik­ka ei oli­si ehdol­la, kyl­lä se var­mas­ti monel­la on tiedossa.

  Yhdys­val­lois­sa ilmei­ses­ti pitää myös rekis­te­röi­tyä äänes­tä­jäk­si, eikä sitä pide­tä ongelmana?

  Tätä ris­ti­rii­tai­suut­ta on käsi­tel­ty mm. täällä:

  http://sociallogic.iath.virginia.edu/node/25

  Tääl­lä on tut­ki­mus sii­tä miten ihmi­set äänes­tä­vät eri tilanteissa:

  http://econ.columbia.edu/files/econ/content/morton_secretballotpaper8nov2013.pdf

  Ensim­mäi­nen kap­pa­le väit­tää, että jos ääni on jul­ki­nen, ihmi­sil­lä on tai­pu­mus äänes­tää vähem­män itsek­kääs­ti ja enem­män eet­tis­ten peri­aat­tei­den mukaan.

  When choices are public, voters who­se selfsh pre­fe­rences are not ethical choices are more like­ly to abs­tain and to vote for the ethical choice than when voting is private. 

  Tämän lisäk­si eet­ti­ses­ti ajat­te­le­vat äänes­tä­jät osal­lis­tu­vat toden­nä­köi­sem­min, mikä­li ääni on jul­ki­nen. Lop­pu­pää­tel­mä on, että mikä­li on toden­nä­köis­tä, että ulkois­ta pai­nos­tus­ta ei ole odo­tet­ta­vis­sa, jul­ki­nen äänes­tä­mi­nen on näis­tä kah­des­ta tavas­ta äänes­tää toivottavampi.

 148. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Piti tie­ten­kin sano­ma­ni, että sen yhden (1) ker­ran lisäksi
  Kum­paa niis­tä tarj­koi­tit, Nape­leoo­nia vain Hit­le­riä. Lisäk­si vaik­ka Ruot­sin soti suur­val­ta-aika­naan lähin­nä suom­na­lais­ten voi­min, oli sie­ol­lä upsee­rei­na suo­ma­lai­sia. Kri­miä et näkö­jään las­ke Venä­jään kuu­lu­vak­si edes Kri­min sodan aika­na. Jokin lyhyt kahak­ka venä­läisl­lä oli myös Kii­nan kans­sa, mut­ta ehkä kina­lai­set eivät pää­seet Venä­hän puyolel­le. Japani?

  En las­ke Ruot­sin itä­maa­ta itse­näi­sek­si val­tiok­si joka oli­si kyen­nyt joten­kin itse vai­kut­ta­maan ruot­sa­lais­ten har­ras­ta­maan aggres­sii­vi­seen expan­sioon. Ruot­si vei ja suo­ma­lai­set vikisivät.

  Iiva­na on hyö­kän­nyt Suo­meen tasan ker­ran (his­to­rias­sa on toki aiem­min jou­tu­nut kul­ke­maan Suo­men hal­ki yrit­täes­sään ran­kais­ta ruot­sa­lais­lur­juk­sia ja sii­nä sivus­sa on sit­ten tie­ten­kin jou­dut­tu suo­ma­lais­ten päi­tä­kin vähän lyhen­tä­mään — sel­lais­ta se sota on).

  Tosin tuol­ta­kin oli­sim­me saat­ta­neet vält­tyä jos oli­sim­me kat­so­neet kaik­ki kor­tit jot­ka tar­jot­tiin. Sen sijaan pää­tim­me vit­tuil­la suur­val­lal­le pelaa­mal­la aikaa kuin kun­non opportunisti.

  Suo­ma­lai­set läh­ti­vät Suur-Suo­mea piir­tä­mään yhdes­sä nat­sien kans­sa. Meil­lä oli rivi omia gau­lei­te­rei­ta jo odot­ta­mas­sa val­taan­nos­ta­mis­ta kun­han oli­sim­me saa­neet venä­läi­set tapet­tua tai ajet­tua Siperiaan. 

  Sitä ennen­hän kävim­me Neu­vos­to­lii­tos­sa vapaut­ta­mas­sa vel­jes­kan­saa jot­ka ihmet­te­li­vät, että mitä ihmet­tä nuo tääl­lä teke­vät, läh­ti­si­vät vit­tuun sii­tä häi­rit­se­mäs­tä ihmisiä.

  Iiva­nal­la oli mel­kein 60 vuot­ta aikaa mars­sia Suo­meen ja ottaa maa sosia­lis­ti­sen sylei­lyn hal­tuun, mut­ta eivät tätä jos­tain syys­tä halunneet.

  Tai ehkä oli­si­vat­kin otta­neet, mut­ta Kek­ko­nen oli ove­lam­pi ryyppymies?

  En itse ymmär­rä tätä iäni­kuis­ta koh­kaa­mis­ta suo­met­tu­mi­ses­ta. Sehän oli ihan sel­viö, nor­maa­lia itse­suo­je­lu­vais­toa, että näin toi­mi­taan jos ja kun on aggro ja arvaa­ma­ton suur­val­ta naapurina.

  Pie­ni maa on aina isom­man talu­tus­lie­as­sa. Se on sit­ten diplo­maat­tien välis­tä tai­toa kuin­ka pal­jon löy­sää kul­loin­kin annetaan.

  Ei kait Suo­men joh­dos­sa kenel­lä­kään ollut har­ha­ku­vi­tel­mia sii­tä min­kä­lai­nen todel­li­suus Neu­vos­to­lii­tos­sa vallitsi.

  Se, että joku Väy­ry­nen kynäi­li väik­kä­rin aihees­ta mik­si Neu­vos­to­liit­to on ikui­nen, ker­too vain mie­hen omas­ta kyvyt­tö­myy­des­tä näh­dä pitem­mäl­le. Tai ken­ties sii­nä­kin oli kyse vain oman kil­ven kiillottamisesta…

  Tais­to­lai­set tie­tys­ti oli­vat tuke­vas­ti ulal­la, mut­ta aina­han hipit ovat…

 149. Ympä­ri maa­il­man yli 45 vuo­ti­aat nos­ta­vat val­taan kan­sal­lis­mie­li­siä huu­haa­pöl­hö­po­pu­lis­te­ja, joi­den avul­la he kuvit­te­le­vat lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa maa­il­man palaa­van, jos­sa val­koi­nen mies oli “luo­ma­kun­nan” huipulla.

  Vaan nuo­ri­so on tois­ta miel­tä ja muut­taa kau­pun­kei­hin kaut­ta maailman. 

  Kan­sal­lis­val­tioi­den rau­nioil­le kas­vaa kau­pun­ki­val­tioi­ta, kun taas Ruos­te­vyö­hyk­keen ja Kai­nuun kal­tai­set peri­fe­riat muut­tu­vat ei kenen­kään maaksi.

  Siel­lä sopii syl­jes­kel­lä kuis­til­la ja valittaa.

 150. Sylt­ty: Tuo on ihan yleis­tä tie­toa, joten et nyt tain­nut seu­ra­ta vaa­li­kamp­pai­lua ihan niin tar­kas­ti, kuin annoit ymmärtää.

  En minä ole­kaan vaa­li­tais­toa miten­kään sil­mä kova­na seu­ran­nut, enkä ole näin väittänytkään.

  Toki minä­kin hak­ke­roin­nis­ta olen tie­toi­nen (ja mai­nit­sin­kin sii­tä ensim­mäi­ses­sä tai toi­ses­sa kom­men­tis­sa­ni), mut­ta sekö siis on jos­sain abso­luut­ti­sel­la var­muu­del­la var­mis­tet­tu, että kyse Venäjästä?

  Suo­sit­te­le mie­lum­min kir­jaa nimel­tä kos­ka kir­jas­tois­sa on aika mon­ta kir­jaa… Ja jos ja kun haluai­sin kuul­la lisää KGB:n ja Rea­ga­nin vaa­li­tais­tos­ta niin Suo­men his­to­rian luke­mi­nen ei sii­nä ihan hir­veäs­ti auta. 

  Jee­saa nyt vähän hyvä mies.

 151. GOLAJTTI: Esi­mer­kik­si demo­kraat­tien kan­nat­ta­ma mas­sa­maa­ha­muut­to USA­han on var­maan­kin tuhon­nut ilmas­toa pal­jon enem­män kuin republi­kaa­nien pönt­töi­lyt ilmas­ton­muu­tok­sen kieltämisellä.

  Oba­man aika­na maa­han­muut­to vähe­ni mil­joo­nas­ta n puo­leen mil­joo­naan. Raja­val­von­nan tehos­tu­mi­nen joh­ti sii­hen, että 70 % maa­han­tu­li­jois­ta saa­tiin kiin­ni ja se vähen­si intoa

  Bus­hin hal­lin­to ei välit­tä­nyt maa­han­muu­tos­ta, kos­ka se tar­jo­si hal­paa työ­voi­maa maa­ta­lou­del­le ja piti ruu­an hin­nan matalana

  Trum­pin lin­ja joh­taa ruu­an hin­nan nousuun tai val­koi­nen duu­na­ri jou­tuu raa­ta­maan pel­lol­la pilkkahintaan

 152. trum­pe­tis­ti: Asioi­den yksin­ker­tais­ta­mi­nen on mones­ti hyve. Ja usein parem­pi väki pahan­tah­toi­ses­ti vään­tää popu­lis­tien lausah­duk­set muka yksin­ker­tai­sik­si val­heik­si, vaik­ka asi­aan tar­kem­min pereh­tyes­sä kyse ei val­hees­ta oli­si­kaan, vaan kor­kein­taan tulkinnanvaraisuudesta.

  Mehän kes­kus­te­lem­me, mut­ta olem­me­ko aidos­ti kyvyk­käi­tä muut­ta­maan miel­täm­me? Ehkä­pä, mut­ta jos olem­me, niin edus­ta­nem­me niin pien­tä vähem­mis­töä, ettei se auta tämän maan ja län­si­mai­den kohtaloissa.

  Kyky sanoa asiat sel­keäs­ti ja yksin­ker­tai­ses­ti on hyve, mut­ta asioi­den vää­ris­tä­mi­nen yksioi­kois­ta­mal­la nii­tä on usein populismia.

  En pys­ty näke­mään sivis­ty­neis­töä vai mikä suvait­se­vais­to se nyt onkaan (kui­ten­kin jotain ihan muu­ta kuin pelk­kä “viher­va­sem­mis­to”) kes­kus­te­lun pahan­tah­toi­si­na vää­ris­te­li­jöi­nä, vaik­ka sel­lai­sia sii­tä­kin ryh­mäs­tä löytyy. 

  Enem­män mois­ta esiin­tyy “popu­lis­teil­la” (sekään ryh­mä ei ole miten­kään yksioi­koi­nen), vaik­ka ei suin­kaan kai­kil­la tämän päi­vän pro­tes­toi­jil­la. Vas­tus­tan itse­kin nyky­me­noa mones­sa suh­tees­sa, mut­ta eri perus­tein kuin nämä kai­ken maa­il­man trum­pi­lai­set. Kai­pai­sin maa­il­man ongel­mis­ta avoin­ta kes­kus­te­lua enkä mois­ta älyt­tö­mäl­tä tun­tu­vaa näpäy­tys­tä nykyeliitille.

  Tämän olen minä­kin mie­lip­hak­se­ni jou­tu­nut hyväk­sy­mään: avoi­meen kes­kus­te­luun kyke­ne­vät, eriä­viä mie­li­pi­tei­tä hyväk­sy­vät ja toi­sia kun­nioit­ta­vat kes­kus­te­li­jat tai­ta­vat olla vain pie­ni vähem­mis­tö. Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä voi kysyä: mihin menet, maailma?

 153. ksee: Ai? Ilmei­ses­ti sit­ten puheet hyvin­voin­ti­val­tion romut­ta­mi­ses­ta, tuloe­ro­jen reväh­tä­mi­ses­tä, tar­pees­ta kiris­tää “rik­kai­den” vero­tus­ta, val­ta­van veron­kier­ron aiheut­ta­mis­ta “vero­me­ne­tyk­sis­tä”, nais­ten euron kutis­tu­mi­ses­ta, ympä­ris­tön tilan jat­ku­vas­ti pahe­ne­vas­ta syök­sy­kie­tees­tä jne. ovat puh­das­ta tun­tee­ton­ta fak­taa – kos­ka ovat­han näi­tä asioi­ta esiin­nos­ta­vat tah­to juu­ri nii­tä kaik­kein van­nou­tu­neim­pia “popu­lis­min” vastustajia?

  En oikein ymmär­rä tätä saa­maa­ni vas­taus­ta. Tot­ta kai poli­tii­kas­sa pitää olla muka­na, kuten kai­kes­sa elä­mäs­sä, sekä jär­ki että tun­ne. Ja demo­kra­tias­sa avoin­ta kes­kus­te­lua, jon­ka poh­jal­ta pää­tök­siä tehdään.

  Ongel­ma tämän päi­vän lisään­ty­väs­sä popu­lis­mis­sa on, että poliit­ti­nen väit­te­ly erkaan­tuu yhä kau­em­mak­si demo­kra­tian ihan­teis­ta. Valeh­del­laan, vää­ris­tel­lään ja anne­taan lupauk­sia joi­ta ei aio­ta­kaan pitää. Äänes­tä­jät ovat ymmäl­lään, ja pet­ty­vät. Kan­san kah­tia­ja­ko kiihtyy.

  Lisään­ty­vään popu­lis­miin lan­kea­vat kaik­ki, tosin jot­kut enem­män kuin toi­set. Suun­taus on tavat­to­man huolestuttava.

 154. Cap­tain Awe­so­me: Eriä­vien mie­li­pi­tei­den hyväk­sy­mi­sen tai tor­ju­mi­sen suh­teen en kyl­lä itse meni­si van­no­maan, että juu­ri täs­sä het­kes­sä kuvit­teel­li­nen yhtei­sö nimel­tä “rasis­ti­po­pu­lis­tit” sai­si­vat enem­män pals­ta­ti­laa ja airwa­ve­se­ja mie­li­pi­tei­den­sä argu­men­toin­tiin vaka­vas­ti otet­ta­vis­sa mediois­sa kuin tämä toi­nen kuvit­teel­li­nen yhtei­sö nimel­tä “sivis­tys­su­vait­se­vais­to” omien mie­li­pi­tei­den­sä ilmaisemiseen.

  Perin­tei­nen media epäi­le­mät­tä suo­sii “sivis­tys­su­vait­se­vais­toa” enem­män kuin “rasis­ti­po­pu­lis­te­ja”. Edel­li­nen ryh­mä on myös avoi­mem­pi asial­li­sel­le kes­kus­te­lul­le kuin jäl­kim­mäi­nen, vaik­ka jäl­kim­mäi­nen muu­ta väit­tää­kin. Siis aina­kin noin keskimäärin.

  Timo Soi­ni on taval­laan ollut Suo­mel­le siu­naus sik­si, että hän on anta­nut mei­dän popu­lis­ti­puo­lu­eel­lem­me omat kas­von­sa, jot­ka sen­tään ovat lep­poi­sat ja sivis­ty­neet ver­rat­tu­na moniin mah­dol­li­siin vaih­toeh­toi­hin. Lisäk­si perus­suo­ma­lai­set ovat hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­neet vas­tuul­li­sem­min kuin popu­lis­ti­puo­lu­eel­ta odo­tin. Mikä toki sit­ten onkin näky­nyt gallupkannatuksessa.

 155. Sylt­ty: Mikä ongel­ma tämä on? Pitää muis­taa, että USA on liittovaltio. 

  Liit­to­val­tiois­sa on yleen­sä ihan tar­koi­tuk­sel­la raken­net­tu jon­kin­lai­nen valit­si­ja­mies­jär­jes­tel­mä, jos­sa pie­nil­lä osa­val­tioil­la on väes­töään suu­rem­pi painoarvo.

  Valit­si­ja­mies­ten mää­rä menee ihan väki­lu­vun mukaan. Pai­noar­voa lisää se jos ei etu­kä­teen tie­de­tä mihin suun­taan osa­val­tio kallistuu.

  Yleen­sä vähem­män ääniä saa­nut ehdo­kas voit­taa ehkä ker­ran sadas­sa vuo­des­sa, joten republi­kaa­neil­la on täl­lä vuo­si­sa­dal­la ollut tuu­ria muka­na (2000 ja 2016). Var­sin­kin kun pre­si­den­tin­vaa­lit ylei­ses­ti ottaen ovat puo­lu­eel­le aika­moi­nen ongel­ma, Rea­ga­nin ajan jäl­keen republi­kaa­nien ehdo­kas on saa­nut enem­män ääniä vain kak­si ker­taa: 1988 ja 2004. Kum­mal­la­kin ker­taa vali­tun nimi oli Geor­ge Bush.

 156. Poju Ant­sa­lo: Sivis­tys ja kou­lu­tus kor­re­loi­vat kes­ke­nään, mut­ta ovat eri asioi­ta samal­la taval­la kuin vii­saus ja älykkyys. 

  Täs­tä olen tasan tark­kaan samaa miel­tä. Täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, että net­ti­to­del­li­suus usein näyt­tää ihmi­sis­tä sen pahim­man puo­len: suo­ma­lai­sis­ta har­vem­pi toh­tii puhua samaan tyy­liin face to face — ja vie­lä har­vem­pi on val­mis väki­val­loin vies­ti­ään muil­le terot­ta­maan (aina­kin selvinpäin…).

 157. kar­vi­nen: Demo­kra­tias­sa joh­ta­juu­den ei ole tar­koi­tus olla periytyvää. 

  Tämä osoit­taa, että yhteis­kun­ta on rik­ki, kos­ka eliit­ti jake­lee kave­reil­leen ja lap­sil­leen joh­ta­jien paikat. 

  Tämä osoit­taa, että vaa­leil­la ei voi­da enää vali­ta joh­ta­jia, kos­ka eliit­ti valit­see ehdok­kaat joil­la on oikea mah­dol­li­suus voittaa.

  Täl­lä ker­taa tosin Trump kusi elii­tin kin­tuil­le, ja se on taval­laan hyvä asia.

  Nyt sinä lii­oit­te­let. Puo­le­joh­to saa toki aset­taa sel­lai­set ehdok­kaat kuin hyväk­si kokee.

  Jen­keis­sä on 250 mil­joo­naa äänioi­keu­tet­tua joten voi­si­vat hel­pos­ti perus­taa kak­si­kin kan­na­tuk­sel­taan suu­rem­paa puo­luet­ta demien ja repu­jen lisäk­si, mut­ta eivät sitä tee.

  Se, että rahal­la on aiwan lii­an suu­ri roo­li sen suh­teen kuka toden­nä­köi­sim­min tulee vali­tuk­si sen sijaan on lie­väs­ti ilmais­ten iso ongel­ma, mut­ta sama tilan­ne­han se on kai­kis­sa muis­sa­kin demo­kra­tiois­sa — tai pitäi­si­kö sanoa “demo­kra­tiois­sa”.

  Ja täl­lai­nen tren­di­hän on jat­ku­nut jo vuo­si­kym­me­niä, eli mik­si tämä oli­si yht’äk­kiä muut­tu­nut joten­kin aiem­paa mer­kit­se­väm­mäk­si ongel­mak­si jos ja kun se ei ole tun­tu­nut kiin­nos­ta­van tähän­kään asti oikein ketään…?

  Sitä mä tuos­sa ihmettelin.

 158. Kor­jaus edel­li­seen: 231 mil­joo­naa äänioi­keu­tet­tua (ääni-ikäi­siä on tuo rei­lut 251M). Esim. 3.2M rikol­lis­ta tai “rikol­lis­ta” ovat menet­tä­neet (aina­kin kulu­va­na vuo­te­na) äänioikeutensa.

 159. Poju Ant­sa­lo: En minä sitä sano­nut edes rivien välis­sä, mut­ta onhan se has­sua, että vähem­män ääniä saa­nut voittaa. 

  Has­sua kis­san tassua.

  Pitää kri­ti­soi­da vaa­li­ta­paa, ei ska­bat voit­ta­nut­ta ehdokasta.

 160. Vin­ha Perä: Voit aloit­taa taus­ta­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­sen Soi­nin­vaa­ran blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta “Hal­vaan­tu­nut EU”.

  Sen­jäl­keen voit tut­kia mil­lai­nen työt­tö­myy­sas­te euroa­lu­eel­la on ja kau­an­ko tätä on jatkunut.

  Kii­tok­sia mielenkiinnosta.

  Kai sinä voit ihan lyhyes­ti omin sanoin ker­toa min­kä­lai­sia hyö­ty­jä tar­koi­tat ilman, että minun tar­vit­see vält­tä­mät­tä tie­tää mitä Ode on asias­ta lausahtanut?

  Oli­si pal­jon muu­ta­kin läpi­kah­lat­ta­vaa eli aika ei rii­tä kaik­keen, var­mas­ti ymmärrät.

  Ole­tan, että et kui­ten­kaan näe liit­to­val­tio­ta rat­kai­su­na aina­kin joi­hin­kin nykyi­siin ongelmiin?

  Vii­mek­si kesäl­lä­hän Ode yllät­ti aina­kin alle­kir­joit­ta­neen ker­toes­saan ole­van­sa liit­to­val­tion kan­nat­ta­ja (tosin sub­si­dia­ri­teet­ti peri­aa­tet­ta nou­dat­taen, mitä iki­nä sit­ten itse sil­lä tar­koit­taa­kaan). Jäi muu­ten­kin hämä­räk­si, että miten miek­ko­nen on tätä asi­aa käy­tän­nös­sä itse aja­nut. Ollaan kui­ten­kin oltu EY/EU:ssa yli 20 vuot­ta, että aina­kin aikaa luu­li­si olleen enem­män kuin riittävästi.

  1. Jäi muu­ten­kin hämä­räk­si, että miten miek­ko­nen on tätä asi­aa käy­tän­nös­sä itse aja­nut. Ollaan kui­ten­kin oltu EY/EU:ssa yli 20 vuot­ta, että aina­kin aikaa luu­li­si olleen enem­män kuin riittävästi.

   Vaik­ka aikaa oli­si ollut, edus­kun­ta ei ole saa­nut aikaan perus­tus­la­kiin muu­tos­ta, jos­sa kaik­ki val­ta Suo­mes­sa anne­taan minulle. 🙂

 161. TimoT: Jako­lin­ja tai­taa kul­kea niin Ame­ri­kas­sa kuin Enlan­nis­sa tai vaik­kap­pa Suo­mes­sa nyky­ka­pi­ta­lis­mis­ta hyö­ty­vien ja sii­tä kär­si­vien välissä.

  Täs­tä­hän täs­sä on kyse päh­ki­nän­kuo­res­sa eikä mis­tään “kan­san” elii­tin näpäyttämisestä.

  Niil­lä joil­la menee kiwas­ti, nyky­muo­toi­nen talous­to­del­li­suus (ja sen mah­dol­lis­ta­ma poliit­ti­nen raken­nel­ma) on val­tao­sin ihan bue­no juttu.

  Niil­lä joil­la menee hei­kos­ti tai ei vält­tis enää oikein miten­kään, niin sel­lai­sia hen­ki­löi­tä kor­pe­aa — ja joku­nen heis­tä vai­vau­tui ihan kopil­le­kin asti tämän vies­tin kii­kut­ta­maan jos se siel­tä elii­tin kor­viin epä­huo­mios­sa kantautuisi.

 162. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lisäk­si vaik­ka Ruot­sin soti suur­val­ta-aika­naan lähin­nä suom­na­lais­ten voi­min, oli sie­ol­lä upsee­rei­na suomalaisia. 

  Jos Wiki­pe­di­aan on luot­ta­mis­ta, esim Karo­lii­niar­mei­jaan kuu­lui ruot­sa­lai­sia 8000 rat­su­vä­keä ja 18000 jal­ka­vä­keä, plus suo­ma­lai­sia 3000 rat­su­vä­keä ja 10000 jal­ka­vä­keä. 30-vuo­ti­sen sodan aika­na suu­rim­mat ‘ruot­sa­lai­set’ jouk­ko-osas­tot oli­vat moni­kan­sal­li­sia palk­ka-armei­ja jouk­ko­ja, niin ruot­sa­lai­set kuin suo­ma­lai­set oli­vat vähem­mis­töi­nä niis­sä sodissa.

 163. Cap­tain Awe­so­me: Täs­tä­hän täs­sä on kyse päh­ki­nän­kuo­res­sa eikä mis­tään “kan­san” elii­tin näpäyttämisestä.

  Niil­lä joil­la menee kiwas­ti, nyky­muo­toi­nen talous­to­del­li­suus (ja sen mah­dol­lis­ta­ma poliit­ti­nen raken­nel­ma) on val­tao­sin ihan bue­no juttu.

  Niil­lä joil­la menee hei­kos­ti tai ei vält­tis enää oikein miten­kään, niin sel­lai­sia hen­ki­löi­tä kor­pe­aa – ja joku­nen heis­tä vai­vau­tui ihan kopil­le­kin asti tämän vies­tin kii­kut­ta­maan jos se siel­tä elii­tin kor­viin epä­huo­mios­sa kantautuisi.

  Ihmi­set ovat vain lopen kyl­läs­ty­nei­tä glo­ba­li­saa­tioon ja sen aiheut­ta­maan elä­män epä­var­muu­teen ja jat­ku­viin pät­kä­töi­hin. Luu­len, että suu­rin osa tyy­tyi­si alem­paan elin­ta­soon, mut­ta elä­mään joka tar­jo­aa enem­män var­muut­ta ja näkö­alo­ja tulevaisuuteen.

 164. Lii­an van­ha: Bus­hin hal­lin­to ei välit­tä­nyt maa­han­muu­tos­ta, kos­ka se tar­jo­si hal­paa työ­voi­maa maa­ta­lou­del­le ja piti ruu­an hin­nan matalana

  Trum­pin lin­ja joh­taa ruu­an hin­nan nousuun tai val­koi­nen duu­na­ri jou­tuu raa­ta­maan pel­lol­la pilkkahintaan

  Trum­pin hal­lin­to muo­dos­tuu samas­ta van­has­ta republi­kaa­nie­lii­tis­tä, joi­den maa­han­muut­to­lin­ja ei ole muut­tu­nut Bus­hin kau­des­ta: hal­paa työ­voi­maa pitää saa­da jat­kos­sa­kin. Nas­seo­sas­toa voi­daan viih­dyt­tää anta­mal­la nii­den met­säs­tää mek­si­ko­lai­sia siel­lä rajal­la, mut­ta työ­nan­ta­jat voi­vat luot­taa sii­hen, ettei muut­to­vir­ta tyssää.

 165. Awe­so­me: Se, että rahal­la on aiwan lii­an suu­ri roo­li sen suh­teen kuka toden­nä­köi­sim­min tulee vali­tuk­si sen sijaan on lie­väs­ti ilmais­ten iso ongel­ma, mut­ta sama tilan­ne­han se on kai­kis­sa muis­sa­kin demo­kra­tiois­sa – tai pitäi­si­kö sanoa “demo­kra­tiois­sa”.

  Ame­ri­kas­sa pitää olla mil­jo­nää­ri että pää­see isoon poliit­ti­seen vir­kaan. Kii­nas­sa on mil­jar­döö­ri kun­han on het­ken ollut virassa.

 166. ant­ti: Jos Wiki­pe­di­aan on luot­ta­mis­ta, esim Karo­lii­niar­mei­jaan kuu­lui ruot­sa­lai­sia 8000 rat­su­vä­keä ja 18000 jal­ka­vä­keä, plus suo­ma­lai­sia 3000 rat­su­vä­keä ja 10000 jal­ka­vä­keä. 30-vuo­ti­sen sodan aika­na suu­rim­mat ‘ruot­sa­lai­set’ jouk­ko-osas­tot oli­vat moni­kan­sal­li­sia palk­ka-armei­ja jouk­ko­ja, niin ruot­sa­lai­set kuin suo­ma­lai­set oli­vat vähem­mis­töi­nä niis­sä sodissa.

  Näin on, että se tai­taa olla suo­ma­lai­suus­na­tio­na­lis­tien hel­li­mä legen­da että suur­val­ta-ajan Ruot­sin soti­laat oli­si­vat enim­mä­seen olleet suomalaisia.
  Kyl­lä se 30-vuo­ti­nen sota oli ras­kas­ta aikaa myös emä-Ruot­sis­sa ja väkeä otet­tiin siel­lä­kin sotaan, ja mopo kar­kas ylei­ses­ti ottaen käsis­tä sen jäl­keen kun kunk­ku Kus­taa II kuo­li ja alai­käi­nen tytär Kris­tii­na ei voi­nut vas­ta­ta val­tion asioista.

 167. Cap­tain Awe­so­me:
  Se, että rahal­la on aiwan lii­an suu­ri roo­li sen suh­teen kuka toden­nä­köi­sim­min tulee vali­tuk­si sen sijaan on lie­väs­ti ilmais­ten iso ongel­ma, mut­ta sama tilan­ne­han se on kai­kis­sa muis­sa­kin demo­kra­tiois­sa – tai pitäi­si­kö sanoa “demo­kra­tiois­sa”.

  Rahal­la on lii­an suu­ri roo­li USA:ssa sik­si että pre­si­den­tin viran hoi­ta­mi­ses­ta mak­se­taan sur­ke­aa palk­kaa (400.000 $/vuosi), teh­tä­vään liit­ty­vien ris­kien ja epä­mu­ka­vuu­den takia. Pres­sa ei voi viet­tää kun­nol­lis­ta yksi­tyi­se­lä­mää ja on koko ajan sala­mur­haa­jien ja ter­ro­ris­tien koh­tee­na, mikä joh­taa sii­hen että pre­si­den­tik­si pyr­kii varak­kai­ta rämä­päi­tä jot­ka halua­vat pela­ta eivät­kä pel­kää, ylei­ses­ti ottaen.

 168. Joo ei tämä kovin hyväl­tä näy­tä, Trump ilmei­ses­ti aikoo lisä­tä ase­va­rus­te­lun bud­jet­tia­kin. Mil­jar­de­ja pis­te­tään asei­siin ja ilmas­ton­muu­tos lai­min­lyö­dään. Jos nämä ei ole popu­lis­ti­sia heit­to­ja, niin kes­tää­kö tämä pal­lo 4 vuot­ta republikaaneja?

 169. Meh­tä­läi­nen (koh­ta kan­ta­kau­pun­ki­lai­nen):
  Ympä­ri maa­il­man yli 45 vuo­ti­aat nos­ta­vat val­taan kan­sal­lis­mie­li­siä huu­haa­pöl­hö­po­pu­lis­te­ja, joi­den avul­la he kuvit­te­le­vat lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa maa­il­man palaa­van, jos­sa val­koi­nen mies oli “luo­ma­kun­nan” huipulla.

  Vaan nuo­ri­so on tois­ta miel­tä ja muut­taa kau­pun­kei­hin kaut­ta maailman. 

  Kan­sal­lis­val­tioi­den rau­nioil­le kas­vaa kau­pun­ki­val­tioi­ta, kun taas Ruos­te­vyö­hyk­keen ja Kai­nuun kal­tai­set peri­fe­riat muut­tu­vat ei kenen­kään maaksi.

  Siel­lä sopii syl­jes­kel­lä kuis­til­la ja valittaa. 

  Vahin­gos­sa peu­ku­tin­kin.. Minä olen koko ikä­ni Suo­men suu­rim­mis­sa — ja vähän maa­il­man­kin — kau­pun­geiss­sa elä­nyt pöl­hö­po­pu­lis­tien tuki­ja, joka on vie­lä rei­lus­ti alle 45v. No yksit­täis­ta­pauk­set sik­seen, mut­ta kun kat­soo maa­il­man kau­pun­ke­ja, niin parem­mis­to on suu­rim­mal­ta osin perin­tei­ses­ti val­koi­hois­ten asut­ta­mien län­si­mai­den ongel­ma, ei Itä-Euroo­pas­sa, Aasias­sa, Ete­lä-Ame­ri­kas­sa, Japa­nis­sa tai Kii­nas­sa kau­pun­gis­tu­mis­ke­hi­tys ole joh­ta­nut yhtä vah­voi­hin ns. “libe­ra­lis­min” tuu­lah­duk­siin kuin Län­si-Euroo­pas­sa ja USA:ssa. Nois­sa mais­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa asu­mi­nen ei pois sul­je isän­maal­li­suut­ta, kuten meh­tä­läi­set ihan koh­ta kau­pun­ki­lai­set meil­lä ajattelevat.

 170. Lii­an van­ha:

  Trum­pin lin­ja joh­taa ruu­an hin­nan nousuun tai val­koi­nen duu­na­ri jou­tuu raa­ta­maan pel­lol­la pilkkahintaan

  No ei jou­du. Jo nyt koneet hoi­ta­vat lähes kai­ken USA:n maa­ta­lous­tuo­tan­nos­sa. Jopa salaat­tia voi­daan kerä­tä koneel­la. Vil­jan­vil­je­lys­sä suu­ret gps-ohja­tut koneet hoi­ta­vat suun­nat­to­mia maa-alo­ja muu­ta­man hen­gen työ­pa­nok­sel­la. Maa­ta­lou­des­sa on aivan sama kehi­tys meneil­lään kun on teol­li­suu­den robotisointi.

 171. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vaik­ka aikaa oli­si ollut, edus­kun­ta ei ole saa­nut aikaan perus­tus­la­kiin muu­tos­ta, jos­sa kaik­ki val­ta Suo­mes­sa anne­taan minulle. 

  Maa­il­mas­sa on siis virhe. 🙂

 172. Onhan leh­diss­sä apri­koi­tu niin­kin, että Puti­nil­le yhden­te­ke­vää kenes­tä seu­raa­va amö­rii­kan pres­sa lei­vo­taan. Tar­jou­tui­pa­han vain hyvä mah­dol­li­suus Puti­nil­le näpäyt­tää jenk­ke­jä sii­tä, ettei se hei­dän oma demo­kra­tian­sa­kaan vai­kut­tai­si ole­van ihan niin esi­mer­kil­li­sen demo­kraat­tis­ta ja muu­ten­kin oikeaop­pis­ta mitä asias­ta mie­luus­ti kylil­lä huudellaan.

  Eit­tä­mät­tä pii­rit Krem­lis­sä ovat pie­net ja ehkä vain pie­nem­mäk­si käy­vät, mut­ta ovat­ko ne nyt niin kovin pal­jon enem­män sisää­not­ta­vai­sia Was­hing­to­nis­sa­kaan… Mene ja tiedä.

  This ima­ge of him plot­ting and sche­ming and keen to influence the outco­me is ima­gi­na­ry, a pro­duct of the Was­hing­ton-cam­paign echo cham­ber,” says Robert English, a specia­list on Rus­sian natio­na­lism at the Uni­ver­si­ty of Sout­hern Cali­for­nia. “Putin is right about one thing: The Clin­ton and Oba­ma people are over­reac­ting to the hack and pain­ting it as a nefa­rious Rus­sian plot to sub­vert our democ­racy preci­se­ly because it diverts atten­tion from the dir­ty linen that the hack reveals and turns it ins­tead to Trump’s stran­ge bro­mance with Putin.

  Putin can only be laug­hing at how much appa­rent influence he has.”

  Niin tai näin, olen kyl­lä itse sanoin­ku­vaa­mat­to­man hel­pot­tu­nut sii­tä, että ame­rik­ka­lai­set eivät sen­tään syyl­lis­ty mui­den vakoi­le­mi­seen… tai ole his­to­rias­sa esi­mer­kik­si yrit­tä­neet vai­kut­taa yhden­kään maan joh­to­por­taan valin­ta­pro­ses­sei­hin — eivät­kä var­sin­kaan sii­nä onnistuneet.

  Jos DNC:n 300 perus­ur­pon­kin vies­ti­lii­ken­ne on kul­ke­nut samaa tou­ko­pou­ko­lin­jaa pit­kin mitä ex-ulko­mi­nis­te­ri Clin­to­nin­kin, niin eipä tuol­lai­seen tie­toon käsik­si pää­se­mi­nen ole vält­tis vaa­ti­nut monen­kaan juu­tuu­pio­pe­tus­vi­deon katsomista. 

  Iiva­na (ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä nime­no­maan Krem­lin kei­sa­ri itse) antoi vil­lin­län­nen san­ka­ril­le hjel­ve­tin hju­van upe­tuk­sen: opet­te­le nyt saa­ta­na salaa­maan tie­to­si parem­min, biatch.

  Vähim­mil­lään voi­si­vat aloit­taa aina­kin sii­tä, että minis­te­rit käyt­tä­vät tie­to­tek­ni­siä lait­tei­taan kuten insi­nöö­ri on par­haan­sa mukaan yrit­tä­nyt opas­taa. “Ei noin, kato, paa sii­hen BCC koh­taan. Muu­ten näkyy kai­kil­le. Sait­sä? Varmastiko…?”

  Vuo­si­na 2006-12 NSA vakoi­li mm. YK:ta ynnä Euroo­pan mai­den joh­ta­jia, kuun­nel­len aina­kin hei­dän puhe­li­mi­aan. Ja tämä on siis vain se mis­tä jen­kit jäi­vät housut jalas­sa kiin­ni. Mitä muu­ta he tou­hui­le­vat, vain jees­sys yksin tie­tää. Tie­dus­te­lue­li­miä aina­kin maas­ta löy­tyy kuin sie­niä sateen jäl­keen, ja tus­kin ne kaik­ki pel­käs­tään voi­vat kes­kit­tyä omien kan­sa­lais­ten kyykyttämiseen.

  Jää­ty­ään kiin­ni Oba­man hal­li­tuk­sen seli­tys oli luon­nol­li­ses­ti, että kaik­ki liit­tyy vain tähän nor­maa­liin ter­ro­ris­mi­tie­dus­te­luun, että ei täs­sä mitään… nuk­ku­kaa rau­has­sa vaan. Ja kaik­ki muu­ten­kin Bus­hin syytä.

  Ei ollut Mer­kel ainoa joka kävi kii­ruus­ti hank­ki­mas­sa dumbp­ho­nen lähim­mäl­tä R‑kiskalta. Jos oli mam­mal­la ipo­ny käy­tös­sä, ei ole aina­kaan enää. 🙂

  French ambas­sa­dor to Was­hing­ton twee­ted that “all diplo­mats live with the cer­tain­ty that their com­mu­nica­tions are tapped.”

  The only rule in this game is that you don’t get caught,” says François Heis­bourg of the Foun­da­tion for Stra­te­gic Research.

  Vii­me vuon­na Rans­kan par­la­ment­ti hyväk­syi Char­lie Heb­don jäl­keen pika­vauh­tia uuden tie­dus­te­lu­lain, osin juu­ri sen legi­ti­moi­mi­sek­si, että myös omien kan­sa­lais­ten vakoi­lua ole­te­taan tapah­tu­van joka tapauk­ses­sa. Perus­te­lu­han se on sekin. 🙂

  Ja luon­nol­li­ses­ti laki­muu­tos sai kan­na­tus­ta sekä oikeal­ta että vasem­mal­ta. Joten äänes­tä­mäl­lä­kään ei voi oikeas­taan kuin hävi­tä. LOL.

  Njooh, eikö­hän ole parem­pi lope­tel­la täl­tä päi­väl­tä. Kap­tee­ni­kin jou­tuu välil­lä las­ke­maan ank­ku­rin ja tela­koi­tu­maan reaa­li­maa­il­maan jos­sa jou­tuu teke­mään kai­ken­lais­ta vähän pää­tön­tä kuten nyt vaik­ka­pa ryyppäämään…

  Jos asui­sin Ruot­sis­sa, ryyp­py ei oli­si sosi­aa­li­ses­ti aivan vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta kos­ka asun Suo­mes­sa, myrk­kyä on juo­ta­va. Vaik­ka ani har­voin­kin niin sil­ti­kin epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti. Onnek­si ongel­ma­ni on pit­käl­ti tie­dos­tet­tu joten saan näi­tä ensi­si­jai­sen tär­kei­tä puhe­lui­ta tätä nykyä vain hyvin har­vak­sel­taan. Win-win! 🙂

  Jot­ta ilta var­mas­ti sujuu muka­vis­sa tun­nel­mis­sa, täy­tyy­pä muis­taa hauk­kua Trum­pia suu­rek­si saa­ta­nak­si ja toi­vot­taa kuu­laa pää­hän oikein kovaa, että ame­rik­ka­lai­set vir­ka­vel­jet var­mas­ti kuu­le­vat huo­non­kin tran­sat­lant­ti­sen yhtey­den yli ja ken­ties muis­ta­vat minua jou­lu­aat­to­na korukirjeellä.

  Län­nen agent­ti kiit­tää ja kuit­taa ynnä toi­vot­taa kai­kil­le oikein lep­poi­saa vii­kon­lop­pua — ja ennen kaik­kea levol­li­sia unia! 😉

 173. R.Silfverberg: Näin on, että se tai­taa olla­suo­ma­lai­suus­na­tio­na­lis­tien hel­li­mä legen­da että suur­val­ta-ajan Ruot­sin soti­laat oli­si­vat enim­mä­seen olleet suomalaisia.
  Kyl­lä se 30-vuo­ti­nen sota oli ras­kas­ta aikaa myös emä-Ruot­sis­sa ja väkeä otet­tiin siel­lä­kin sotaan, ja mopo kar­kas ylei­ses­ti ottaen käsis­tä sen jäl­keen kun kunk­ku Kus­taa II kuo­li ja alai­käi­nen tytär Kris­tii­na ei voi­nut vas­ta­ta val­tion asioista.

  Olen aidos­ti sitä miel­tä että mie­len­kiin­toi­nen aihe tämä­kin, mut­ta toi­saal­ta ei enään ihan pos­tauk­sen aiheessa !

  Ode jos­sain vai­hees­sa otti esil­le miten blo­gia voi­si kehit­tää ja yksi ongel­ma on se miten kii­rei­nen ihmi­nen sai­si par­haim­mat aihees­sa pysy­vät kom­men­tit heti näky­vil­le. Nämä sivu­rai­teet eivät asi­aa auta.

 174. Cap­tain Awe­so­me:Toki minä­kin hak­ke­roin­nis­ta olen tie­toi­nen (ja mai­nit­sin­kin sii­tä ensim­mäi­ses­sä tai toi­ses­sa kom­men­tis­sa­ni), mut­ta sekö siis on jos­sain abso­luut­ti­sel­la var­muu­del­la var­mis­tet­tu, että kyse Venäjästä? 

  En edes puhu­nut sii­tä hak­ke­roin­nis­ta. Johan kaik­ki suo­ma­lai­set­kin apu­mie­het desant­ti-dosent­tia myö­ten oli val­jas­tet­tu Trum­pin vank­ku­rei­hin ja mus­ta­maa­laa­maan Clintonia.

  Sitä­pait­si:
  1. Asia oli niin var­ma kuin se voi olla var­ma jo ajat sitten
  2. He myö­ni­vät sen itsekin. 

  Kuvio ihan sama kuin Kri­min val­tauk­ses­sa: ilmi­sel­vä ope­raa­tio, lop­puun asti kiel­le­tään. Sit­ten lopuk­si myönnetään.

  Eikä se rajoit­tu­nut hakkerointeihin:

  Rus­sian officials have said they were in con­tact with many of Pre­si­dent-elect Donald Trump’s cam­paign team during the run-up to the U.S. pre­si­den­tial election. ”

  http://www.ibtimes.co.uk/was-russia-cahoots-wikileaks-over-democrat-emails-maybe-we-helped-bit-admits-putin-insider-1590894

  Was Rus­sia in cahoots with Wiki­Leaks over Democ­rat emails? ‘May­be we hel­ped a bit’, admits Putin insider”

  http://www.thedailybeast.com/cheats/2016/11/10/russian-officials-were-in-contact-with-trump-during-campaign.html?via=desktop&source=copyurl

  Nämä voit itse­kin Googlata.

  Suo­sit­te­le mie­lum­min kir­jaa nimel­tä kos­ka kir­jas­tois­sa on aika mon­ta kir­jaa… Ja jos ja kun haluai­sin kuul­la lisää KGB:n ja Rea­ga­nin vaa­li­tais­tos­ta niin Suo­men his­to­rian luke­mi­nen ei sii­nä ihan hir­veäs­ti auta. 

  Jos haluat tie­toa sii­tä, miten ja kenen toi­mes­ta Rea­ga­nia mus­ta­maa­lat­tiin Suo­mes­sa, niin var­maan Suo­men lähi­his­to­rian opuk­set sii­nä aut­ta­vat. Esi­mer­kik­si Sep­pi­sen Neu­vos­to­tie­dus­te­lu Suo­mes­sa ker­too NL:n myy­rän­työs­tä ja sii­nä sivu­taan REa­ga­nia. Oleg Gor­diev­kyn Sokeas­sa pei­lis­sä ker­ro­taan, että KGB pis­ti kai­ken peliin Rea­ga­nin vas­tai­sen mie­lia­lan nos­ta­mi­sek­si Suomessa.

  En nyt oikein käsi­tä. KGB oli yksi maa­il­man voi­mak­kaim­mis­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­luis­ta. NL:n tas­kus­sa oli Suo­mes­sa vaik­ka ketä, Väy­ry­ses­tä Rau­han­puo­lusr­ta­jiin ja Kale­vi Sor­saan saak­ka. Kuvit­te­let­ko ihan oie­kas­ti, että Rea­gan, jon­ka lin­ja­na oli lait­taa NL kovil­le, toi­sin kuin Car­te­ril­la, jon­ka lin­ja­na oli enem­män­kin nös­söi­ly, ei oli­si ollut aktii­vis­ten mus­ta­maa­laus­kam­pan­jo­jen koh­tee­na? Mis­tä ihmees­tä niil­le KGB:n agen­teil­le oli­si oikein mak­set­tu, pait­si juu­ri tällaisesta?

  Entä nyt? Putin on FSB:n kas­vat­ti. Mik­si ihmees­sä nyky-Venä­jä ei käyt­täi­si samo­ja toi­mi­via temp­pu­ja, mitä KGB aikoi­naan? FSB on muu­ten suo­raan KGB:n ulko­maan­tie­dus­te­lun seu­raa­ja, vain eri nimel­lä. Sitä osaa appa­raa­tis­ta ei kos­kaan lak­kau­tet­tu, nimi vain muuttua.

  JOs kaik­ki venä­jän asia­mie­het ker­to­vat, että Clin­ton joh­taa sotaan, Trump on hyvä asia, niin kyl­lä minä sil­loin uskon että Trump on Puti­nil­le mie­lui­nen valin­ta ja että kysees­sä on ihan tar­koi­tuk­sel­li­nen kam­pan­ja Clin­to­nin mustamaalaamiseksi.

 175. Cap­tain Awe­so­me:
  Niil­lä joil­la menee hei­kos­ti tai ei vält­tis enää oikein miten­kään, niin sel­lai­sia hen­ki­löi­tä kor­pe­aa – ja joku­nen heis­tä vai­vau­tui ihan kopil­le­kin asti tämän vies­tin kii­kut­ta­maan jos se siel­tä elii­tin kor­viin epä­huo­mios­sa kantautuisi. 

  Trum­pin äänes­tä­jil­lä menee parem­min kuin köyhillä.

  http://fivethirtyeight.com/features/the-mythology-of-trumps-working-class-support/

  Kyl­lä se tie­ten­kin mie­ti­tyt­tää, jos 90 00 USD hii­li­kai­vos­palk­ka on uhat­tu­na, ymmär­tää­hän sen, mut­ta ei todel­la­kaan voi puhua mis­tään ryy­sy­köy­hä­lis­tön hätä­huu­dos­ta, vaan hyvin ja koh­tuul­li­sen tie­naa­vien tule­vai­suu­den pelosta. 

  Onk kukaan muu­ten huo­ma­nut, että jos mus­til­la menee huo­nos­ti, he ovat lais­ko­ja ja moraa­lit­to­mia, eivät opis­ke­le ja ovat muu­ten­kin kri­mi­naa­le­ja. Kun val­koi­sil­la menee huo­nos­ti, on vika tie­ten­kin sys­tee­mis­sä. Tasan eivät käy sym­pa­tian lahjat. 🙂

 176. Lii­an van­ha: Trum­pin lin­ja joh­taa ruu­an hin­nan nousuun tai val­koi­nen duu­na­ri jou­tuu raa­ta­maan pel­lol­la pilkkahintaan

  Ruu­an hin­ta nousee, mut­ta ame­rik­ka­lai­set jää­vät mas­sii­vi­ses­ti plus­sal­le, kun wet­bac­kien ter­vey­den­hoi­toa ja las­ten kou­lu­tus­ta ei tar­vit­se kus­tan­taa. Nämä eivät alkuun­kaan mak­sa vaa­ti­mi­aan pal­ve­lui­ta: työ on usein pime­ää ja USA:ssa ei ole ALVia.

  Kan­ta-ame­rik­ka­lais­ten työ­mah­dol­li­suu­det maa­ta­lou­des­sa lisään­ty­vät, ja tuot­ta­vuus kas­vaa auto­maa­tion myö­tä. Alim­man kym­me­nyk­sen reaa­lian­siot, jot­ka eivät vuo­den 1965 maa­han­muut­to­uu­dis­tuk­sen jäl­keen ole hie­vah­ta­neet­kaan, saat­ta­vat jopa läh­teä nousuun.

 177. Sylt­ty: Ei noin. Vaan kun clin­ton sai enem­män ääniä, ei voi väit­tää että kysees­sä oli­si siis ollut ame­ri­kan kan­san uni­ver­saa­li tah­to. Yleen­sä­hän popu­lis­tien kan­nat­ta­jat väit­tä­vät, että­po­pu­lis­tit ovat oikeas­sa ja kan­san asial­la kos­ka kan­san enem­mis­tö hei­tä kan­nat­taa ja he ovat tämän takia oikes­sa ja tie­ten­kin kan­san asial­la. Ja kan­sa­han on aina oikeassa.

  Ja tämän päi­vän Hel­sin­gin Sano­mis­sa perus­suo­ma­lais­ten Matia Turk­ki­la tekee juu­ri kuin tuos­sa yllä esi­tän, eli hän puhuu koko ajan Trum­pin voi­tos­ta kan­san tah­to­na, vaik­ka Trump sai vähemm­män ääniä kuin vastaehdokas. 

  Tosin kyl­lä minä ymm­mär­rän tämän perus­suo­ma­lais­ten logii­kan, hei­dän kan­saan kun ei las­ke­ta mui­ta kuin val­koi­sia ei-vasem­mis­to­lai­sia ja näön vuok­si vie­lä muu­ta­ma väril­li­nen, pari homoa ja yksi siva­ri. Val­kois­ten jou­kos­sa Trump vei­kin voiton.

 178. Sylt­ty:
  Trum­pin voi­tos­ta kan­san tah­to­na, vaik­ka Trump sai vähemm­män ääniä kuin vastaehdokas. 

  Eipä Clin­ton­kaan saa­nut yli 50% anne­tuis­ta äänis­tä (Clin­ton 47,57%, Trump 47,05%), joka yleen­sä on kan­san tah­don raja­na henkilövaaleissa.

  1. Ään­ten­las­ken­ta ei ole vie­lä päät­ty­nyt. Ulko­mail­ta tule­vat äänet tule­vat var­maan­kin lisää­mään Clin­to­nin joh­toa ääni­mää­räs­sä, mut­ta ei vai­ku­ta valit­si­ja­mie­hiin sitä eikä tätä.

 179. Sylt­ty: Ja tämän päi­vän Hel­sin­gin Sano­mis­sa perus­suo­ma­lais­ten Matia Turk­ki­la tekee juu­ri kuin tuos­sa yllä esi­tän, eli hän puhuu koko ajan Trum­pin voi­tos­ta kan­san tah­to­na, vaik­ka Trump sai vähemm­män ääniä kuin vastaehdokas. 

  Tosin kyl­lä minä ymm­mär­rän tämän perus­suo­ma­lais­ten logii­kan, hei­dän kan­saan kun ei las­ke­ta mui­ta kuin val­koi­sia ei-vasem­mis­to­lai­sia ja näön vuok­si vie­lä muu­ta­ma väril­li­nen, pari homoa ja yksi siva­ri. Val­kois­ten jou­kos­sa Trump vei­kin voiton. 

  Esi­tät siis, ettei demo­kraat­ti­sis­sa vaa­leis­sa mita­ta kan­san tahtoa.

  Se on tie­ten­kin aivan tot­ta, ettei koko kan­sa yhte­nä mie­he­nä Trum­pin taka­na ollut, mut­ta eipä ole kos­kaan kenen­kään, pait­si ajoit­tain rajan takais­ten suur­ten johtajien.

  Sinun logii­kal­la­si demo­kra­tia on siis oikeas­taan aika tur­haa, ellei sit­ten saa­da yli 90%:n tukea vaa­lien voit­ta­jil­le. Oli­si­ko parem­pien ihmis­ten dik­ta­tuu­ri parem­pi rat­kai­su? Koh­ta­han se on taas ‑18, joten oli­si­ko aika kypsä?

  Jos vähän kyp­sem­min poh­tii tuo­ta kan­san tah­toa, niin kun ker­ran Trump sai n.50% äänis­tä, niin kyl­lä se oikeut­taa hänen kan­nat­ta­jan­sa valit­se­maan pre­si­den­tin ajoit­tain. Mut­ta jos nyt men­nään seu­raa­vat vuo­si­kym­me­net samaan tah­tiin eli vain Trump-mie­li­set saa­vat tah­ton­sa läpi, niin paremm­mis­to voi oikeu­te­tus­ti alkaa vaa­ti­maan hei­dän kan­san­sa tah­don toteu­tu­mis­ta. Tämä­hän on ollut Trum­pin äänes­tä­jien tun­te­mus tähän saak­ka; hei­tä on ollut noin puo­let kan­sas­ta, mut­ta ei aina­kaan Rea­ga­nin jäl­keen omaa pre­si­dent­tiä. Parem­mis­to taas sai juu­ri naut­tia kaik­kien aiko­jen ihan­nepre­si­den­tis­tään 8 vuot­ta, joten puli­nat pois, USA:n demo­kra­tia näyt­tää toi­mi­van, vaik­kei se demo­kraa­teil­le sovikaan.

 180. Sylt­ty: Ja tämän päi­vän Hel­sin­gin Sano­mis­sa perus­suo­ma­lais­ten Matia Turk­ki­la tekee juu­ri kuin tuos­sa yllä esi­tän, eli hän puhuu koko ajan Trum­pin voi­tos­ta kan­san tah­to­na, vaik­ka Trump sai vähemm­män ääniä kuin vastaehdokas.

  Kan­san yleis­tah­don tul­kin­ta lie­nee jo Rous­seaun ajoil­ta periy­ty­vä kes­to-ongel­ma mut­ta Yhdys­val­to­jen nykyi­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on aikoi­naan valit­tu suo­ran kan­san­vaa­lin sijaan eli se on täs­sä mie­les­sä kan­san yleis­tah­don mukainen.

  Pro­mil­le­suu­ruus­luo­kan ääni­mää­räe­ro­ja isom­pi kysy­mys on se että kah­den suu­ren puo­lu­een ulko­puo­lel­ta tule­vien ehdok­kai­den saa­ma koko­nai­sää­ni­mää­rä oli jo niin suu­ri että toi­nen kier­ros jos­sa oli­si vas­tak­kain vain kak­si eni­ten ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la saa­nut­ta ehdo­kas­ta oli­si hyvin­kin perusteltu.

 181. Yksi ongel­ma tämän­tyyp­pi­sis­sä vaa­leis­sa on sekin että kun äänes­te­tään osit­tain hen­ki­löä, osit­tain poli­tiik­kaa ja osit­tain pro­tes­tia niin infor­maa­tio­ta kul­kee aivan lii­an vähän.

  Valin­ta on lähes binää­ri­nen — Trump, Clin­ton tai ei ään­tä, sii­nä ei kul­je infor­maa­tio­ta kuin muu­ta­ma bit­ti ja sen seu­rauk­set ovat lii­an arvaamattomia.

  45% äänioi­keu­te­tuis­ta äänes­ti tyh­jää — tämä “ääni” jäi myös täy­sin kuu­le­mat­ta näis­sä äänissä, 

  Tämä ääni on jää­nyt kuu­le­mat­ta myös Suo­mes­sa, vaik­ka meil­lä on sen­tään suh­teel­li­sen kor­kea äänes­tys­pro­sent­ti, esim. edus­kun­ta­vaa­leis­sa n. 70% — mut­ta jos­kus se on ollut yli 80%.

  Toki ihmis­ten omat perus­te­lut äänes­tä­mi­sel­le voi­vat olla hyvin­kin moni­mut­kai­sia ja pit­kän aika­vä­lin pää­tel­mien perus­teel­la teh­ty­jä, mut­ta mitä hyö­tyä sii­tä on kun lop­pu­tu­los on että tämä pää­tel­mä joko nol­la­taan (oma ehdo­kas hävi­ää) tai muun­ne­taan vain yhdek­si äänek­si miljoonista.

  Voi olla, että äänes­tä­mi­nen ja par­la­men­ta­rist­mi ovat jo aikan­sa elä­neet — pitäi­si kehit­tää parem­min ihmi­siä pal­ve­le­via järjestelmiä.

 182. trum­pe­tis­ti: Tämä­hän on ollut Trum­pin äänes­tä­jien tun­te­mus tähän saak­ka; hei­tä on ollut noin puo­let kan­sas­ta, mut­ta ei aina­kaan Rea­ga­nin jäl­keen omaa presidenttiä. 

  Kor­ja­taan nyt taas vähän tätä käsitystä.

  Kaik­ki Trum­pin äänes­tä­jät eivät todel­la­kaan kuu­lu sii­hen “unoh­det­tu­jen” poruk­kaan, jos­ta media on tiis­tain jäl­keen (ja sitä ennen) kir­joit­ta­nut tuhan­sia artik­ke­lei­ta etsies­sään syy­tä Trum­pin suo­siol­le. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa Trum­pin äänes­tä­jis­tä äänes­ti yksin­ker­tai­ses­ti samaa puo­luet­ta kuin aina aikai­sem­min­kin. Esi­mer­kik­si lähes puo­let kor­kea­kou­lu­te­tuis­ta val­koi­sis­ta nai­sis­ta: on vai­kea uskoa, että Trump oli­si ollut juu­ri “hei­dän ehdok­kaan­sa” (republi­kaa­nien esi­vaa­lis­sa ei aina­kaan ollut); sat­tui­pa­han ole­maan oikean puo­lu­een ehdokas.

  Näi­tä “unoh­det­tu­ja” on ehkä 10% äänes­tä­jis­tä, jos sitä­kään; täl­lä ker­taa hei­dän äänen­sä riit­ti­vät kään­tä­mään vaa­lin Trum­pil­le. Seu­raa­van ker­ran ehkä nel­jän­kym­me­nen vuo­den kuluttua…

 183. Eri­näi­sis­tä syis­tä monel­le demo­kraat­te­ja äänes­tä­väl­le tun­ge­taan oikean äänes­tys­li­pun sijaan käteen pro­vi­sio­nal bal­lot, jota ei sit­ten vält­tä­mät­tä edes lasketa.

 184. Kaik­kia ääniä ei ole vie­lä las­ket­tu, joten Trump voi vie­lä voit­taa myös ääni­mää­ris­sä. Ame­rik­ka on kui­ten­kin liit­to­val­tio, jär­jes­tel­mä on mitä on, osa­val­tiot valit­se­vat pre­si­den­tin. Mis­sä vaa­leis­sa Junc­ker valit­tiin EU:n pre­si­den­tik­si? Oli­si­pa meil­lä­kin mah­dol­lis­ta vai­kut­taa EU:n pre­si­den­tin valintaan. 

  Olen seu­ran­nut Dil­ber­tin piir­tä­jän Scott Adam­sin jut­tu­ja. Hän uskoi jo vii­me vuon­na Trum­pin mah­dol­li­suuk­siin. Trump on koh­ta 70. Hän on ollut julk­kis 30 vuot­ta. Kyl­lä hänet tun­ne­taan aika hyvin, joten tus­kin on odo­tet­ta­vis­sa mitään ydinsotaa.

 185. trum­pe­tis­ti: Tämä­hän on ollut Trum­pin äänes­tä­jien tun­te­mus tähän saak­ka; hei­tä on ollut noin puo­let kan­sas­ta, mut­ta ei aina­kaan Rea­ga­nin jäl­keen omaa pre­si­dent­tiä. Parem­mis­to taas sai juu­ri naut­tia kaik­kien aiko­jen ihan­nepre­si­den­tis­tään 8 vuot­ta, joten puli­nat pois, 

  Hais­ta kuu­le. G.W.Bush oli juu­ri­kin trum­pe­tis­tien pre­si­dent­ti, ja uuden hal­lin­non jäse­nik­si tun­kee samo­ja republi­kaa­nie­lii­tin jäse­niä kuin aina ennenkin.

 186. Sylt­ty: Onk kukaan muu­ten huo­ma­nut, että jos mus­til­la menee huo­nos­ti, he ovat lais­ko­ja ja moraa­lit­to­mia, eivät opis­ke­le ja ovat muu­ten­kin kri­mi­naa­le­ja. Kun val­koi­sil­la menee huo­nos­ti, on vika tie­ten­kin sys­tee­mis­sä. Tasan eivät käy sym­pa­tian lahjat.

  No, toi­nen idio­tis­mi on kuvi­tel­ma, että Rust Bel­tin romah­dus kos­kee vain val­koi­sia, kun kysei­sen alu­een isois­sa kau­pun­geis­sa on vaik­ka kuin­ka pal­jon mus­tia, joil­ta on hävin­nyt työ­paik­ka alta ihan samal­la taval­la. Ne muut­ti­vat aika­naan syväs­tä Ete­läs­tä työn peräs­sä, ja nyt ne työt on siir­ret­ty Kii­naan tai Meksikoon.

 187. JY: Eipä Clin­ton­kaan saa­nut yli 50% anne­tuis­ta äänis­tä (Clin­ton 47,57%, Trump 47,05%), joka yleen­sä on kan­san tah­don raja­na henkilövaaleissa. 

  Ääniä on vie­lä las­ke­mat­ta, suu­rin osa las­ke­mat­ta ole­vis­ta äänis­tä Kali­for­nian ja Ore­go­nin pos­ti­ää­niä, joi­ta puut­tuu 4–5 mil­joo­naa. Kun nuo­kin on las­ket­tu Clin­to­nin lopul­li­nen etu­mat­ka on lie­nee tois­ta pinnaa.

  Toki yli 50 % kan­na­tuk­seen Clin­ton ei nouse.

 188. Ennen vaa­le­ja link­ka­sin tän­ne jutun jos­sa kir­joi­tet­tiin että paras­ta mitä republi­kaa­neil­le voi­si tapah­tua oli­si rökä­le­tap­pio joka mah­dol­lis­tai­si hei­dän poli­tiik­kan­sa korjaamisen.

  Sama pätee myös demo­kraat­tei­hin eli heil­lä on nyt tuhan­nen taa­lan tilai­suus muut­taa poli­tiik­kaan­sa alku­pe­räi­seen demo­kraat­ti­seen suun­taan: siis San­der­sin edus­ta­maan ajatteluun.

  Voi sanoa että demo­kraa­tit oli­vat siir­ty­neet niin oikeal­le että he erot­tui­vat republi­kaa­neis­ta vain mar­gi­naa­li­ses­ti. Tämän seu­rauk­se­na sit­ten republi­kaa­nit siir­tyi­vät vie­lä oikeammalle.

  Sen perus­teel­la mitä olen luke­nut niin nuo­ris­ta äänes­tä­jis­tä enem­mis­tö kan­nat­ti jo San­der­sia joten siel­lä lie­nee tule­vai­suus. Euroo­pas­sa ollaan para­dok­saa­li­ses­ti ihan toi­ses­sa tilanteessa.

 189. ano­nil­li: Hais­ta kuu­le. G.W.Bush oli juu­ri­kin trum­pe­tis­tien pre­si­dent­ti, ja uuden hal­lin­non jäse­nik­si tun­kee samo­ja republi­kaa­nie­lii­tin jäse­niä kuin aina ennenkin.

  No sovi­taan sit­ten, että republi­kaa­nit / trum­pe­tis­tit oli­vat pait­sios­sa vain kah­dek­san unel­ma­vuo­den ajan. Joka tapauk­ses­sa nyt on hei­dän vuo­ron­sa, ja oikeas­taan voi­si aja­tel­la, että vaik­ka Trump oli­si hävin­nyt­kin saa­den kui­ten­kin lähes puo­let äänis­tä, niin demo­kra­tian ihan­teet oli­si­vat toteu­tu­neet, jos hänet oli­si valit­tu. Sehän ei ole ihan­teel­li­sen demo­kraat­tis­ta, että 52%:n enem­mis­tö voi jat­ku­vas­ti hal­li­ta pre­si­dent­tin­sä kaut­ta 48%:n vähem­mis­töä, kyl­lä pal­jon rei­lum­paa oli­si vuo­ro­ve­to val­lan kah­vas­sa, mikä nyt on USA:ssa toteu­tu­nut­kin jo pit­kään. Oikeas­taan voi­si olla paras­ta sää­tää laki, että edel­li­sen pre­si­den­tin puo­lu­een täy­tyy saa­da yli 60% äänis­tä voit­taak­seen. Näin ehkäis­täi­siin tuo­ta 52%:n “dik­ta­tuu­ria” yli 48%:n vähem­mis­tön. Käy­tän­nös­sä­hän tähän var­maan liit­tyi­si monen­lai­sia ongel­mia, poh­ti­koon val­tio­mie­het näi­tä tar­kem­min. Onnek­si nykyi­sel­lään­kin on mel­kein luon­non­la­ki, että val­lan­pi­tä­jä menet­tää suo­sio­taan, jol­loin val­lan­vaih­te­lu sujuu.

 190. OlliS: Ruu­an hin­ta nousee, mut­ta ame­rik­ka­lai­set jää­vät mas­sii­vi­ses­ti plus­sal­le, kun wet­bac­kien ter­vey­den­hoi­toa ja las­ten kou­lu­tus­ta ei tar­vit­se kus­tan­taa. Nämä eivät alkuun­kaan mak­sa vaa­ti­mi­aan pal­ve­lui­ta: työ on usein pime­ää ja USA:ssa ei ole ALVia.

  Kan­ta-ame­rik­ka­lais­ten työ­mah­dol­li­suu­det maa­ta­lou­des­sa lisään­ty­vät, ja tuot­ta­vuus kas­vaa auto­maa­tion myö­tä. Alim­man kym­me­nyk­sen reaa­lian­siot, jot­ka eivät vuo­den 1965 maa­han­muut­to­uu­dis­tuk­sen jäl­keen ole hie­vah­ta­neet­kaan, saat­ta­vat jopa läh­teä nousuun.

  Heh, ei Oba­maca­re ole suun­nat­tu maas­sa lait­to­mas­ti ole­vil­le lati­noil­le vaan usa­lai­sil­le köy­hil­le ja sairaille.

  Yksi Oba­man tavoi­te oli lail­lis­taa lati­no­jen maas­sao­loa, mut­ta se ei men­nyt läpi

  Ter­vy­den­hoi­to­uu­dis­tus rajoit­taa aluk­si sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiöi­den mah­dol­li­suuk­sia evä­tä vakuu­tus niil­tä, joil­la on jo val­miik­si ole­mas­sa ole­va terveysongelma.

  Vaka­vaan tau­tiin sai­ras­tu­neen vakuu­te­tun tur­vaa ei voi myös­kään enää yhtäk­kiä lopettaa. 

  Myö­hem­min jokai­sen on pak­ko hank­kia sai­raus­va­kuu­tus, ja vähä­va­rai­sil­le myön­ne­tään val­tion tukea tai vero­hel­po­tuk­sia sen maksamiseksi.

  Näi­tä uudis­tuk­sia republi­kaa­nit vas­tus­ta­vat eli halua­vat heit­tää 20–30 mil­joo­naa usa­lais­ta ulos ter­vey­den­huol­lon piiristä

 191. ano­nil­li: No, toi­nen idio­tis­mi on kuvi­tel­ma, että Rust Bel­tin romah­dus kos­kee vain val­koi­sia, kun kysei­sen alu­een isois­sa kau­pun­geis­sa on vaik­ka kuin­ka pal­jon mus­tia, joil­ta on hävin­nyt työ­paik­ka alta ihan samal­la taval­la. Ne muut­ti­vat aika­naan syväs­tä Ete­läs­tä työn peräs­sä, ja nyt ne työt on siir­ret­ty Kii­naan tai Meksikoon. 

  Monet nois­ta työ­pai­kois­ta ei ole var­si­nai­ses­ti siir­ty­neet, ne ovat kadonneet.

  Täs­sä kak­si video­ta USA:laisesta autotehtaasta:

  https://www.youtube.com/watch?v=S4KrIMZpwCY
  https://www.youtube.com/watch?v=VpwkT2zV9H0

  Välis­sä on pit­kä aika, sik­si kehi­tys näkyy selkeämmin.

 192. Vin­ha Perä:
  Ennen vaa­le­ja link­ka­sin tän­ne jutun jos­sa kir­joi­tet­tiin että paras­ta mitä republi­kaa­neil­le voi­si tapah­tua oli­si rökä­le­tap­pio joka mah­dol­lis­tai­si hei­dän poli­tiik­kan­sa korjaamisen.

  Sama pätee myös demo­kraat­tei­hin eli heil­lä on nyt tuhan­nen taa­lan tilai­suus muut­taa poli­tiik­kaan­sa alku­pe­räi­seen demo­kraat­ti­seen suun­taan: siis San­der­sin edus­ta­maan ajatteluun.

  Voi sanoa että demo­kraa­tit oli­vat siir­ty­neet niin oikeal­le että he erot­tui­vat republi­kaa­neis­ta vain mar­gi­naa­li­ses­ti. Tämän seu­rauk­se­na sit­ten republi­kaa­nit siir­tyi­vät vie­lä oikeammalle. 

  Täs­tä olen samaa miel­tä. Seu­raa­va demo­kraat­tieh­do­kas tar­jon­nee New Deal-tyyp­pis­tä vaih­toeh­toa eli tulee tode­nä­köi­ses­ti pal­jon enem­män vasem­mal­ta kuin mis­sä demo­kraa­tit ovat olleet vii­me vuosina.

  Jos Trump tuho­aa köy­hien mah­dol­li­suu­det ter­vey­den­hoi­toon ja jakaa rahaa veron­alen­nuk­sil­la lähin­nä rik­kail­le, republi­kaa­neil­la on jat­kos­sa todel­la vaikeaa.

 193. Pet­te­ri: Monet nois­ta työ­pai­kois­ta ei ole var­si­nai­ses­ti siir­ty­neet, ne ovat kadonneet.

  Täs­sä kak­si video­ta USA:laisesta autotehtaasta:

  https://www.youtube.com/watch?v=S4KrIMZpwCY
  https://www.youtube.com/watch?v=VpwkT2zV9H0

  Välis­sä on pit­kä aika, sik­si kehi­tys näkyy selkeämmin.

  Täs­mäl­len! Sen takia Trum­pin ja euroop­pa­lais­ten popu­lis­tien lupauk­set tuo­da työ­pai­kat takai­sin kumi­se­vat tyhjyyttään.

 194. Yksi har­ha­ku­va on myös se, että oli­si ole­mas­sa joku val­ta­va kur­jis­tu­neen kes­ki­luo­kan jouk­ko, jota kosis­ke­le­mal­la vaa­lien voit­to oli­si aivan sata­var­ma case.

  The Myth of the Disap­pea­ring Midd­le Class in Ame­rica is Final­ly Put to Rest

  Between 1990 and 2009, the percen­ta­ge of fami­lies in the “lower class” (defi­ned as inco­me of less than $25,000 a year) decli­ned only slight­ly, from 18.1% of the popu­la­tion to 17.8%. The “midd­le class” (defi­ned as inco­mes between $25,000 and $75,000 a year) drop­ped from 48.4% to 43.2%.

  Ques­tion: if the “lower class” stayed about the same whi­le the “midd­le class” was shrin­king (alle­ged­ly), whe­re did tho­se with “midd­le class” inco­mes go? They “disap­pea­red”… into the “upper class!” The “upper class” grew from 34% in 1990 to 39% in 2009.

  In fact, that “disap­pea­ring” has been going on for deca­des, but most people haven’t noticed. Going back to 1967, almost 62% of Ame­rican fami­lies were “midd­le class” – remem­ber, this is in cons­tant dol­lars. The num­ber now is just 43%, whi­le the “lower class” drop­ped from 22% in 1967 to 17.8% in 2010. The “upper class?” It inc­rea­sed from 16.3% in 1967 to 39.1% in 2010!

  1. ksee
   Ker­ro­pa vähän lik­sää tuos­ta tilas­tos­ta. Onko sii­nä todel­la tulo­luok­kien raja pysy­nyt 19 vuot­ta dol­la­ri­mää­räi­ses­ti sama­na? Sil­loin sii­hen on vai­kut­ta­nut madal­ta­vas­ti sekä inflaa­tio että BKT:n nousu. 25000 $ oli osto­voi­mal­taan pal­jon suu­rem­pi vuon­na 1990 kuin vuon­na 2009. Vaik­ka tuos­sa oli­si teh­ty inflaa­tio­kor­jaus, suh­tees­sa ymä­röi­vään yhteis­kun­taan oli­si tapah­tu­nut laskua.

 195. Pet­te­ri: Täs­tä olen samaa miel­tä. Seu­raa­va demo­kraat­tieh­do­kas tar­jon­nee New Deal-tyyp­pis­tä vaih­toeh­toa eli tulee tode­nä­köi­ses­ti pal­jon enem­män vasem­mal­ta kuin mis­sä demo­kraa­tit ovat olleet vii­me vuosina.

  Jos Trump tuho­aa köy­hien mah­dol­li­suu­det ter­vey­den­hoi­toon ja jakaa rahaa veron­alen­nuk­sil­la lähin­nä rik­kail­le, republi­kaa­neil­la on jat­kos­sa todel­la vaikeaa.

  Saa­han näh­dä, voi olla, että vasem­mis­to­lai­sem­mal­la poli­tii­kal­la demo­kraa­tit hää­tä­vät arvo­li­be­raa­lit por­va­rit Trum­pin syliin seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa, var­sin­kin jos Trum­pin ensim­mäi­sel­lä kau­del­la ei tule­kaan syvää lamaa.

  Tapiol­le:

  Popu­lis­tien lupauk­set tuo­da työ­pai­kat takai­sin kumi­se­vat tyh­jyyt­tään, mut­ta sil­ti meil­lä hää­möt­tää työ­voi­ma­pu­la ja tar­vit­sem­me lisää työ­voi­man tar­jon­taa, mut­ta emme kui­ten­kaan halua orja­palk­ka­töi­tä. Täs­sä on kol­me vasem­mis­ton väi­tet­tä, jot­ka ovat kaik­ki kes­ke­nään ristiriidassa.

  Vaik­ka siis sii­tä suun­nil­len samaa miel­tä olen­kin, ettei nii­tä työ­paik­ko­ja noin vaan tuo­da takai­sin tai jos tuo­daan­kin, niin sil­le on hin­tan­sa, joka on toden­nä­köi­ses­ti kal­liim­pi kuin hyö­ty, jota työ­pai­kois­ta saam­me. Joi­tain poik­keuk­sia löy­ty­nee, jois­sa voi­daan palaut­taa ja luo­da työ­tä ilman var­si­nai­sia haittavaikutuksia.

 196. ksee:
  Yksi har­ha­ku­va on myös se, että oli­si ole­mas­sa joku val­ta­va kur­jis­tu­neen kes­ki­luo­kan jouk­ko, jota kosis­ke­le­mal­la vaa­lien voit­to oli­si aivan sata­var­ma case.

  Mones­ti puhu­taan kes­ki­luo­kas­ta, kun oikeas­ti tar­koi­te­taan­kin mata­la­palk­kais­ta työ­väen­luok­kaa. Mata­la­palk­kai­sim­pien — eivät­kä juu­ri medi­aa­nin­kaan — reaa­li­tu­lot eivät kui­ten­kaan ole koh­ta 50 vuo­teen juu­ri nous­seet, mikä poik­ke­aa vah­vas­ti sitä edel­tä­nei­den 50 vuo­den jat­ku­vas­ta tulo­jen kas­vus­ta alim­mis­sa­kin tulo­luo­kis­sa. Brut­to­kan­san­tuo­te on kui­ten­kin jat­ka­nut kas­vu­aan ja rik­kai­ta on, kuten ker­roit, entis­tä enem­män ja he ovat entis­tä rik­kaam­pia suh­teel­li­ses­ti ja absoluuttisesti.

  Var­si­nai­nen kes­ki­luok­ka ei siis vält­tä­mät­tä ole tyy­ty­mä­tön­tä, mut­ta mata­la­palk­kai­sim­mil­la on perus­tel­tu syy nuris­ta. Toi­saal­ta voi olla, että suu­rel­ta osin uudet maa­han­muut­ta­jat ovat tul­leet alim­piin tulo­de­sii­lei­hin ja ne 40–50-vuotta sit­ten siel­lä olleet jäl­ke­läi­si­neen ovat suu­rim­mal­ta osin nous­seet kes­ki­luok­kaan, ja jat­kos­sa taas aiem­min tul­leet maa­han­muut­ta­jat nouse­vat kes­ki­luok­kaan ja tuo­reet tulok­kaat otta­vat ase­man­sa alim­mis­ta tulo­luo­kis­ta. Teo­rias­sa siis ihmis­ten tulot voi­si­vat jat­ku­vas­ti kas­vaa, vaik­ka alim­pien tulo­de­sii­lien tulot eivät kas­vai­si­kaan. Näin ollen vain har­val­la oli­si aihet­ta tyy­ty­mät­tö­myy­teen. Kuin­ka hyvin täl­lai­nen luok­ka­nousu sit­ten tämän päi­vän USA:ssa onnis­tuu ja kuin­ka suu­rel­ta osal­ta ihmisiä?

 197. Odo­tam­me mie­len­kiin­nol­la Nor­jan Nobel-komi­tean pää­tös­tä ensi syk­syn rau­han­pal­kin­nos­ta. Tasa­pai­non vuok­si Trump ansait­see sen. Perus­te­lu­ja (aina­kaan hyviä) ei oikein ole, mut­ta ei tain­nut olla silloinkaan.

 198. trum­pe­tis­ti: Vaik­ka siis sii­tä suun­nil­len samaa miel­tä olen­kin, ettei nii­tä työ­paik­ko­ja noin vaan tuo­da takai­sin tai jos tuo­daan­kin, niin sil­le on hin­tan­sa, joka on toden­nä­köi­ses­ti kal­liim­pi kuin hyö­ty, jota työ­pai­kois­ta saam­me. Joi­tain poik­keuk­sia löy­ty­nee, jois­sa voi­daan palaut­taa ja luo­da työ­tä ilman var­si­nai­sia haittavaikutuksia.

  Ne oikeat työ­pai­kat ovat jo tääl­lä. Nyt vain monia töitä:

  a) teke­vät vää­rät ihmiset.
  ja
  b) nii­tä ei kan­na­ta teettää.

  a‑kohta on aika lail­la työ­nan­ta­ja­puo­len ongelma.

  Ilmei­ses­ti joi­den­kin ihmeel­lis­ten busi­ness-oppien seu­rauk­se­na Suo­mes­ta ovat hävin­neet avus­ta­via töi­tä teke­vien työ­pai­kat. Nyt “luo­van” yms. luo­kan ihmi­set tuh­raa­vat monil­la työ­pai­koil­la aikaan­sa esim. kokous- ja mat­ka­jär­jes­te­lyi­hin, tapah­tu­mien doku­men­toin­tiin, tie­to­ko­ne- ja kon­tak­tion­gel­miin, etc. Aikai­sem­min näi­tä töi­tä teki­vät eri­lai­set koh­tuu­palk­kai­set “sih­tee­rit” ja “avus­ta­jat”, joi­ta mie­lel­lään kut­sun yhtes­ni­mel­lä avustajiksi.

  USA:ssa tämä suo­ma­lai­nen joh­ta­mi­sop­pi ei ole men­nyt läpi. Siel­lä avus­ta­jia, myös pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja avus­ta­jia riit­tää, jos avus­tet­ta­van taso on OK.

  b‑kohta on pal­jol­ti ammat­tiyh­dis­tys­liik­keen ongelma.

  Sen mak­sii­mi: “Pal­kal­la pitää elää” ei toi­mi Suo­men kal­tai­ses­sa avoi­men talou­den hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sa. Kor­jaus on joku jär­jes­te­ly, jos­sa tar­peel­li­sen ja työn­ha­ki­jan kykyi­hin suh­teu­te­tun työn vas­taa­not­ta­mi­nen kan­nat­taaa aina. Yhdis­tet­ty “pal­kan­mak­su” pitää vain automatisoida.

 199. trum­pe­tis­ti:Popu­lis­tien lupauk­set tuo­da työ­pai­kat takai­sin kumi­se­vat tyh­jyyt­tään, mut­ta sil­ti meil­lä hää­möt­tää työ­voi­ma­pu­la ja tar­vit­sem­me lisää työ­voi­man tar­jon­taa, mut­ta emme kui­ten­kaan halua orja­palk­ka­töi­tä. Täs­sä on kol­me vasem­mis­ton väi­tet­tä, jot­ka ovat kaik­ki kes­ke­nään ristiriidassa.

  Koh­dat 1 ja 2 eivät ole vasem­mis­ton väit­tei­tä eivät­kä ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Koh­ta 1 on eko­no­mis­tien puhet­ta, jot­ka ihmi­set tajua­vat aina vää­rin, sinäkin.

  Koh­ta 2 on eko­no­mis­tien vas­tau koh­taan yksi. Työ­voi­ma­pe­rus­teis­ta maa­han­muut­toa puo­lueis­ta kan­nat­ta­vat kaik­kein eni­ten var­maan­kin kok, vih­reät ja RKP, mut­ta ei vasemmistopuolueet.

  Ja meil­lä todel­la­kin tulee ole­maan työ­voi­ma­pu­la, kun työ­voi­man mää­rä suh­tees­sa elä­tet­tä­vään väes­töön las­kee sii­tä, mitä vaa­di­taan tämän sys­tee­min toi­mi­mi­sek­si. Tule­vai­suu­des­sa joko han­ki­taan lisää mak­sa­jia (joko ulko­mail­ta tai sit­ten piden­ne­tään tar­peek­si työ­uria joka iki­ses­tä pääs­tä), jäte­tään van­huk­set hoi­ta­mat­ta tai nään­ny­te­tään aktii­vi­väes­tö vero­taa­kan alle, jol­loin on vaa­ra­na että se kaik­kein tuot­ta­vin osa sii­tä voi ottaa hat­kat. Sen jäl­keen jäte­tään van­huk­set hoitamatta.

  Vasem­mis­to Suo­mes­sa, aivan eri­tyi­ses­ti ammat­tiyh­dis­tys­lii­ke, vas­tus­taa kai­kein kei­noin työ­pe­räis­tä siirtolaisuutta. 

  Koh­ta 3 orja­pal­kat on vasem­mis­to­lais­ta reto­riik­kaa ja poli­tiik­kaa, mut­ta ei sekään ole ris­ti­rii­das­sa koh­dan 1 ja 2 kans­sa. En jak­sa selit­tää mik­si, lue vaik­ka tämän Osmon blo­gin van­ho­ja postauksia.

 200. Sylt­ty: han­ki­taan lisää mak­sa­jia (joko ulkomailta

  Tie­dät­kö muu­ten, mikä tekee mak­sa­jan? Mis­sä menee raja, kon­kreet­ti­se­na esi­merk­ki­nä? Miten saam­me han­kit­tua nii­tä lisää, vai joko nykyi­set käy­tän­nöt pääs­tä­vät kaik­ki “mak­sa­jat” maahan?

  Minul­la on täs­sä maas­sa kiin­ni todel­la iso könt­ti pää­omaa. (infra, maan­puo­lus­tus­va­la ym.) Emme kai pääs­tä uusia “mak­sa­jia” osak­kaik­si tuos­ta vain? Jos ottai­sin yksi­tyis­yri­tyk­seen kave­rei­ta osak­kaik­si, ilman että he tuo­vat muka­naan mitään muu­ta kuin hel­po­tus­ta oman sel­kä­ni kuti­tuk­seen, saisin

  1. toden­nä­köi­ses­ti muil­ta osak­kail­ta turpaan,

  2. pit­kän tuo­mion talousrikoksesta.

 201. Lii­an van­ha: Heh, ei Oba­maca­re ole suun­nat­tu maas­sa lait­to­mas­ti ole­vil­le lati­noil­le vaan usa­lai­sil­le köy­hil­le ja sairaille.

  Oba­maca­re pahen­taa toki tilan­net­ta (muu­ten hyvä, että anne­taan köy­hil­le­kin ter­vey­den­hoi­toa), mut­ta lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien ter­vey­den­hoi­toon on men­nyt rahaa jo ennen sitä. USA:ssa syn­ty­neet lap­set ovat kan­sa­lai­sia. Kii­reel­li­nen apu on annet­ta­va kai­kil­le. Mones­sa paik­kaa kan­sa­lai­sil­le tar­koi­te­tun avun pää­ty­mis­tä maa­han­muut­ta­jil­le ei kont­rol­loi­da, oles­ke­lus­ta­tus­ta ei kysytä/ei saa kysyä. Ame­ri­kas­sa ei ole mitään sel­lai­sia hen­ki­lö­re­kis­te­rei­tä kuten tääl­lä, tuu­ril­la äänes­tä­mi­nen­kin voi onnis­tua ei-kansalaiselta.

  Ja vero­tu­lot­han ovat men­neet las­ten kou­lu­tuk­seen jo kau­an ennen kuin ehdim­me terveyskeskukseen…

 202. Tapio: Nyt “luo­van” yms. luo­kan ihmi­set tuh­raa­vat monil­la työ­pai­koil­la aikaan­sa esim. kokous- ja mat­ka­jär­jes­te­lyi­hin, tapah­tu­mien doku­men­toin­tiin, tie­to­ko­ne- ja kon­tak­tion­gel­miin, etc. Aikai­sem­min näi­tä töi­tä teki­vät eri­lai­set koh­tuu­palk­kai­set “sih­tee­ri

  Hupi­jut­tu­ja. Avus­ta­va hen­ki­lös­tö on rasi­te, sil­lä ei se sih­tee­ri ole aja­tus­ten­lu­ki­ja eikä ole aina ajan tasalla

  Niin­pä on mat­ka kir­joi­tet­ta­va reu­naeh­toi­neen s‑postiin tai pape­ri­la­pul­le. Suul­li­sen­kin toi­mek­sian­non voi antaa, mut­ta vir­heen vaa­ra on suuri

  Mut­ta kun kir­joit­taa tie­dot mat­kan­va­raus­jär­jes­tel­mään niin sil­loin asian tar­vit­see teh­dä vain yhteen ker­taan ja vir­heet ovat omia

  Samoin mat­ka­suun­ni­tel­ma on yksin­ker­tais­ta siir­tää mat­ka­las­kuk­si tar­vit­ta­vi­ne muutoksineen/lisäyksineen

  Sama kos­kee mui­ta­kin töi­tä , jos jou­dut esim teke­mään pöy­tä­kir­jan niin sen voi teh­dä etukäteen.Tuleepa mie­tit­tyä asiat­kin tarkemmin

  Sih­tee­rin käyt­tö monin­ker­tais­taa työn ja asiat jää­vät miet­ti­mät­tä tarkasti

  Minä luo­vuin sih­tee­ris­tä 90-luvun alus­sa kun säh­köi­set systeemit/läppärit oli­vat riit­tä­vän help­po­ja käyttää

 203. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ksee
  Ker­ro­pa vähän lik­sää tuos­ta tilas­tos­ta. Onko sii­nä todel­la tulo­luok­kien raja pysy­nyt 19 vuot­ta dol­la­ri­mää­räi­ses­ti sama­na? Sil­loin sii­hen on vai­kut­ta­nut madal­ta­vas­ti sekä inflaa­tio että BKT:n nousu. 25000 $ oli osto­voi­mal­taan pal­jon suu­rem­pi vuon­na 1990 kuin vuon­na 2009. Vaik­ka tuos­sa oli­si teh­ty inflaa­tio­kor­jaus, suh­tees­sa ymä­röi­vään yhteis­kun­taan oli­si tapah­tu­nut laskua.

  Täs­sä ehkä ter­mi­no­lo­gia hämää hel­pos­ti ei-natii­via kielenkäyttäjää?

  Cur­rent ver­sus Cons­tant (or Real) Dollars

  Cons­tant or real dol­lars are terms desc­ri­bing inco­me after adjust­ment for infla­tion. The Dic­tio­na­ry of Busi­ness and Eco­no­mics defi­nes cons­tant dol­lar values and real inco­me as shown below.

  Cons­tant-dol­lar value (also cal­led real-dol­lar value) is a value expres­sed in dol­lars adjus­ted for purc­ha­sing power. Cons­tant-dol­lar values repre­sent an effort to remo­ve the effects of price chan­ges from sta­tis­tical series repor­ted in dol­lar terms. The result is a series as it would pre­su­mably exist if prices were the same throug­hout as they were in the base year-in other words, as if the dol­lar had cons­tant purc­ha­sing power.

  1. Hyvä, ne oli siis inflaa­tio­kor­jat­tu­jas dol­la­reiat (sil­ti raja noin tar­kas­ti 25 000 $) mut­ta eivät kan­san­tu­lon kas­vul­la korjattuja.

 204. trum­pe­tis­ti: Mones­ti puhu­taan kes­ki­luo­kas­ta, kun oikeas­ti tar­koi­te­taan­kin mata­la­palk­kais­ta työ­väen­luok­kaa. Mata­la­palk­kai­sim­pien – eivät­kä juu­ri medi­aa­nin­kaan – reaa­li­tu­lot eivät kui­ten­kaan ole koh­ta 50 vuo­teen juu­ri nous­seet, mikä poik­ke­aa vah­vas­ti sitä edel­tä­nei­den 50 vuo­den jat­ku­vas­ta tulo­jen kas­vus­ta alim­mis­sa­kin tuloluokissa. 

  Tulo­jen kas­vuk­si saa­daan esim. 1979–2007 välil­le ihan mitä tahan­sa 3,2% ja 36,7% välil­le riip­puen sii­tä mitä tilas­toa käy­te­tään ja mitä kaik­kea lue­taan mukaan.

  A “Second Opi­nion” on the Eco­no­mic Health of the Ame­rican Midd­le Class

 205. Mis­tä löy­det­täi­siin Suo­meen pre­si­dent­tieh­do­kas joka lupaa tuo­da Nokian takaisin?

 206. Xerxes: Olen aidos­ti sitä miel­tä että mie­len­kiin­toi­nen aihe tämä­kin, mut­ta toi­saal­ta ei enään ihan pos­tauk­sen aiheessa !

  Ode jos­sain vai­hees­sa otti esil­le miten blo­gia voi­si kehit­tää ja yksi ongel­ma on se miten kii­rei­nen ihmi­nen sai­si par­haim­mat aihees­sa pysy­vät kom­men­tit heti näky­vil­le. Nämä sivu­rai­teet eivät asi­aa auta.

  Näin­hän se tiet­ty on, ja lisäk­si vie­lä tosi­asioi­den tar­kis­tus on niin ysä­riä, niin ysä­riä että… Nyky­maa­il­mas­sa val­taan vali­taan se joka lupaa eni­ten lei­pää ja par­haat sirkushuvit!

  Mut­ta aihees­ta­kin vie­lä, ihan tur­ha ehdok­kai­den ääni­mää­riä ver­ra­ta, nyky­sys­tee­mi ei innos­ta ehdok­kai­ta panos­ta­maan suu­riin ja sel­viin osa­val­tioi­hin, esim Cali­for­nia, New York, Texas jne. Jos pre­si­dent­ti valit­tai­siin koko val­tion ääni­mää­rien perus­teel­la, var­maan sat­sauk­set ja kam­pan­jat oli­si­vat olleet eri­lai­set ja mah­dol­li­ses­ti ääni­mää­rät myös.

 207. R.Silfverberg:
  Mis­tä löy­det­täi­siin Suo­meen pre­si­dent­tieh­do­kas joka lupaa tuo­da Nokian takaisin?

  Mil­loin Nokia on Suo­mes­ta lähtenyt?

 208. ksee: Tulo­jen kas­vuk­si saa­daan esim. 1979–2007 välil­le ihan mitä tahan­sa 3,2% ja 36,7% välil­le riip­puen sii­tä mitä tilas­toa käy­te­tään ja mitä kaik­kea lue­taan mukaan.

  A “Second Opi­nion” on the Eco­no­mic Health of the Ame­rican Midd­le Class

  Mei­naat sit­ten lyö­dä ame­rik­ka­lai­sil­le sem­moi­set rätin­git pöy­tään, että “Te ette voi olla tyy­tymt­tö­miä. Teil­lä menee parem­min kuin koskaan”?

  Mikä se “wor­king poor” ilmiö sit­ten on? Onko tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­ty mon­taa­ko työ­tä pitää teh­dä saa­dak­seen sen 25000 taa­laa vuon­na 2009 ver­ra­tu­na vuo­teen 1979? Ja miten tilan­ne on kehit­ty­nyt 2009 — 2016?

 209. OlliS: Oba­maca­re pahen­taa toki tilan­net­ta (muu­ten hyvä, että anne­taan köy­hil­le­kin ter­vey­den­hoi­toa), mut­ta lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien ter­vey­den­hoi­toon on men­nyt rahaa jo ennen sitä. USA:ssa syn­ty­neet lap­set ovat kan­sa­lai­sia. Kii­reel­li­nen apu on annet­ta­va kai­kil­le. Mones­sa paik­kaa kan­sa­lai­sil­le tar­koi­te­tun avun pää­ty­mis­tä maa­han­muut­ta­jil­le ei kont­rol­loi­da, oles­ke­lus­ta­tus­ta ei kysytä/ei saa kysyä. Ame­ri­kas­sa ei ole mitään sel­lai­sia hen­ki­lö­re­kis­te­rei­tä kuten tääl­lä, tuu­ril­la äänes­tä­mi­nen­kin voi onnis­tua ei-kansalaiselta.

  Ja vero­tu­lot­han ovat men­neet las­ten kou­lu­tuk­seen jo kau­an ennen kuin ehdim­me terveyskeskukseen…

  USA:n ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä on yli­voi­mai­ses­ti maa­il­man kal­lein. Sen kus­tan­nuk­set ovat n. 17% BKT:stä, kun Suo­men vas­taa­vat ovat vähän pääl­le 9%. Muu­al­la län­si­mais­sa kes­ki­mää­rin 10%-11%.

  Lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien syyt­tä­mi­nen täs­tä on lähin­nä absur­dia. Kyse on jär­jes­tel­män raken­tees­ta eli se on koko­naan yksi­tyis­tet­ty, mis­sä kus­tan­nus­ten kont­rol­li on karan­nut käsis­tä. Sai­raa­lat ovat yri­tyk­siä jot­ka tie­naa­vat sitä enem­män mitä enem­män eri­lai­sia hoi­to­toi­men­pi­tei­tä teh­dään, joten nii­tä­hän sit­ten teh­dään oikein ura­kal­la. Sai­rau­va­kuu­tus­yh­tiöt ovat yksi­tyi­siä yri­tyk­siä jot­ka yksin­ker­tai­ses­ti vain peri­vät kor­vaus­kus­tan­nuk­sen­sa (kor­kei­na) vakuutusmaksuina.

  Toi­nen syys on USA:n laki(miehet) joka takaa täh­ti­tie­teel­li­set kor­vauk­set jos voi­daan edes epäil­lä että on teh­ty hoi­to­vir­he. Täs­tä seu­raa että jokai­sel­le poti­laal­le teh­dään kaik­ki mah­dol­li­set tut­ki­muk­set ja se mak­saa. Mut­ta kos­ka lää­kä­rit ovat ihmi­siä, niin kaik­kea ei huo­ma­ta sii­tä huo­li­mat­ta. Lää­kä­ri voi­daan sit­ten tuo­mi­ta suu­riin kor­vauk­siin. Tämän vuok­si lää­kä­reil­lä pitää olla suu­ret vas­tuu­va­kuu­tuk­set. Ja tämä sit­ten mak­saa lisää.

  Kol­mas syys on lää­kä­rien kou­lu­tus joka on kal­lis­ta kun yhteis­kun­ta sitä ei kus­tan­na eli yli­opis­tot yksi­tyi­siä (lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­via yri­tyk­siä). Ja taas maksaa.

  Nel­jäs syy on tehot­to­muus eli hal­lin­to­kus­tan­nuk­set ovat suu­rem­mat (kak­sin­ker­tai­set) kuin muu­al­la (ennen Obamacarea).

  Täs­sä nyt muu­ta­ma syy aluksi.

 210. Lii­an van­ha:

  Mut­ta kun kir­joit­taa tie­dot mat­kan­va­raus­jär­jes­tel­mään niin sil­loin asian tar­vit­see teh­dä vain yhteen ker­taan ja vir­heet ovat omia

  Minä luo­vuin sih­tee­ris­tä 90-luvun alus­sa kun säh­köi­set systeemit/läppärit oli­vat riit­tä­vän help­po­ja käyttää

  Nyt iso ruk­si sei­nään, olen Lii­an van­han kans­sa jos­ta­kin samaa mieltä!

  Kyl­lä usein on vaan nopeam­pi teh­dä itse, kuin selit­tää jol­le­kin ja sit­ten kor­ja­ta. Omas­sa­kin fir­mas­sa tuli­si sih­tee­ril­le vain ihan tol­kut­to­mas­ti luppoaikaa. 

  Ehkä sil­le voi­si sanel­la jotain Oden blo­giin kir­joi­tet­ta­vien kom­ment­tien suu­ria vii­vo­ja ja sih­tee­ri sit­ten naput­te­li­si itse tekstit? 😉

 211. Lii­an van­ha: Hupi­jut­tu­ja. Avus­ta­va hen­ki­lös­tö on rasi­te, sil­lä ei se sih­tee­ri ole aja­tus­ten­lu­ki­ja eikä ole aina ajan tasalla

  Heh, hyvä sih­tee­ri on. Hänen kans­saan on toki osat­ta­va työskennellä.

  Itse asias­sa en niin­kään tar­koit­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­sia sih­tee­rei­tä, vaan enem­män­kin työ­ry­mien, osas­to­jen jne. avus­ta­vaa hen­ki­lö­kun­taa, m.l. tek­ni­set avus­ta­jat. Jos­tain kum­man syys­tä USA:ssa monis­sa orga­ni­saa­tiois­sa, mm. yli­opis­tois­sa, on edel­leen suh­teel­li­sen pal­jon täl­lais­ta avus­ta­vaa henkilökuntaa.

 212. JY: Mil­loin Nokia on Suo­mes­ta lähtenyt?

  Tar­koi­tin sitä Noki­aa joka val­mis­ti himoit­tu­ja kulu­tus­ta­va­roi­ta ja vei Suo­men maa­il­man­kar­tal­le. Joku verk­ko­lait­tei­ta val­mis­ta­va ei sitä tee.

 213. Sylt­ty: Nyt iso ruk­si sei­nään, olen Lii­an van­han kans­sa jos­ta­kin samaa mieltä! 

  Itse olen peu­kut­ta­nut jo kah­ta­kin Lii­an van­han kom­ment­tia. Tämä ker­too, että eläm­me suur­ta diso­rien­toi­vaa mur­ro­sai­kaa — eikä mikään Donald Trum­pin valin­ta Yhdys­val­tain presidentiksi.

 214. JY:
  Mikä se “wor­king poor” ilmiö sit­ten on? Onko tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­ty mon­taa­ko työ­tä pitää teh­dä saa­dak­seen sen 25000 taa­laa vuon­na 2009 ver­ra­tu­na vuo­teen 1979? Ja miten tilan­ne on kehit­ty­nyt 2009 – 2016?

  Ei ole kos­kaan käy­nyt mie­les­sä, että kes­kus­te­lu ja uuti­soin­ti tulon­jaos­ta, “kur­jis­tu­mi­ses­ta”, hyvin­voin­ti­val­tios­ta jne. voi­si olla jos­sain mää­rin ideo­lo­gi­ses­ti värit­ty­nyt­tä? Tai että vaik­ka­pa mm. talous­tie­teen nobe­lis­teil­la­kin on omat ideo­lo­gi­set pre­fe­rens­sin­sä ja ettei kaik­ki hei­dän suus­taan ulos­tu­le­va ole vält­tä­mät­tä ihan sitä pelk­kää abso­luut­tis­ta ja objek­tii­vis­ta totuut­ta? Tai että aika monel­le doku­men­ta­ris­til­le sopi­vam­pi nimi­tys oli­si propagandisti?

 215. Jän­nää seu­ra­ta uuti­soin­tia ja rea­goin­tia Trum­pin lait­to­mien rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den siir­to­lais­ten kar­koi­tuk­sia kos­ke­viin suun­ni­tel­miin. Puhe on ollut jos­tain 2,5–3 mil­joo­nas­ta ihmi­ses­tä ja tämä on saa­nut jot­kut suur­kau­pun­git julis­tau­tu­maan “suo­ja­vyö­hyk­keik­si” siirtolaisille.

  Kai­kes­ta saa joten­kin kuvan, että oli­si tapah­tu­mas­sa jotain aivan ennen­kuu­lu­ma­ton­ta ja niin töy­ke­ää, että vain val­koi­nen rasis­ti­si­ka pys­tyy moi­seen. Vaan miten­pä on…

  Oba­ma Has Depor­ted More People Than Any Other President

  How many people have been depor­ted under Obama?

  Pre­si­dent Barack Oba­ma has often been refer­red to by immi­gra­tion groups as the “Depor­ter in Chief.”

  Between 2009 and 2015 his admi­ni­stra­tion has remo­ved more than 2.5 mil­lion people through immi­gra­tion orders, which doesn’t inclu­de the num­ber of people who “self-depor­ted” or were tur­ned away and/or retur­ned to their home count­ry at the bor­der by U.S. Cus­toms and Bor­der Pro­tec­tion (CBP).

 216. Vin­ha Perä: USA:n ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä on yli­voi­mai­ses­ti maa­il­man kal­lein. Sen kus­tan­nuk­set ovat n. 17% BKT:stä, kun Suo­men vas­taa­vat ovat vähän pääl­le 9%. Muu­al­la län­si­mais­sa kes­ki­mää­rin 10%-11%.

  Lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien syyt­tä­mi­nen täs­tä on lähin­nä absurdia. 

  Olen täy­sin samaa miel­tä. Huo­mau­tan vain, että itse en syyt­tä­nyt maa­han­muut­ta­jia ter­vey­den­hoi­don kal­leu­des­ta yleen­sä. Otin vain esil­le, että hal­pa vie­ras­työ­voi­ma ei ole kan­sal­li­ses­sa tar­kas­te­lus­sa ollen­kaan hal­paa, ei edes USA:n kal­tai­ses­sa ei-aivan-hyvin­voin­ti­val­tios­sa. Kovin har­vat tun­tu­vat tämän tajuavan.

 217. Tapio: Jos­tain kum­man syys­tä USA:ssa monis­sa orga­ni­saa­tiois­sa, mm. yli­opis­tois­sa, on edel­leen suh­teel­li­sen pal­jon täl­lais­ta avus­ta­vaa henkilökuntaa.

  Näin on Suo­mes­sa­kin, mut­ta ei ole ihme jos yli­op­si­to­ja pide­tään tehottomina

 218. Lii­an van­ha: Näin on Suo­mes­sa­kin, mut­ta ei ole ihme jos yli­op­si­to­ja pide­tään tehottomina

  Ai? Itse olen kuul­lut, että avus­ta­vaa hen­ki­lö­kun­taa ei käy­tän­nös­sä enää ole ja tilal­la on lee­gio innok­kai­ta ulko­lai­sia mais­te­ri- ja toh­to­rioh­jel­mien opis­ke­li­joi­ta, jot­ka ovat val­mii­ta pus­ke­maan labras­sa 24/7 joko täy­sin ilmai­sek­si tai aivan mini­maa­lis­ta kor­vaus­ta vastaan.

  No, eipä kuu­le­ma ole myös­kään pal­joa kan­ta­suo­ma­lai­sia tut­ki­joi­ta­kaan, kos­ka ne maa­il­mal­ta haa­li­tut toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­vat täyt­tä­vät jul­kai­su­kiin­tiön pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­min. Toki osaa­mi­sen kumu­loi­tu­mi­sen ja koti­mai­sen teol­li­suu­den kans­sa toi­mi­mi­sen kans­sa voi olla vähän niin ja näin — mut­ta sii­tä ei saa­kaan pis­tei­tä eikä euroa­kaan rahaa…

 219. Vin­ha Perä: Täs­sä nyt muu­ta­ma syy aluksi. 

  Vii­des syy on se, että vakuut­ta­mat­to­mat eivät käy (kal­liil­la) lää­kä­ril­lä vaan odot­ta­vat, kun­nes ei ole enää vaih­toeh­toa ja mene­vät sit­ten sai­raa­lan päivystykseen.

 220. Lii­an van­ha: Näin on Suo­mes­sa­kin, mut­ta ei ole ihme jos yli­op­si­to­ja pide­tään tehottomina 

  Tur­hat hal­lin­to­by­ro­kraa­tit, ‑kehit­tä­jät ja ‑uudis­ta­jat eivät ole sama asia kuin työs­sä avus­ta­va henkilökunta.

 221. Sylt­ty: En edes puhu­nut sii­tä hak­ke­roin­nis­ta. Johan kaik­ki suo­ma­lai­set­kin apu­mie­het desant­ti-dosent­tia myö­ten oli val­jas­tet­tu Trum­pin vank­ku­rei­hin ja mus­ta­maa­laa­maan Clintonia.
  Sitäpaitsi:
  1. Asia oli niin var­ma kuin se voi olla var­ma jo ajat sitten
  2. He myö­ni­vät sen itsekin.
  Kuvio ihan sama kuin Kri­min val­tauk­ses­sa: ilmi­sel­vä ope­raa­tio, lop­puun asti kiel­le­tään. Sit­ten lopuk­si myönnetään.
  Eikä se rajoit­tu­nut hakkerointeihin:
  “Rus­sian officials have said they were in con­tact with many of Pre­si­dent-elect Donald Trump’s cam­paign team during the run-up to the U.S. pre­si­den­tial election. ”
  http://www.ibtimes.co.uk/was-russia-cahoots-wikileaks-over-democrat-emails-maybe-we-helped-bit-admits-putin-insider-1590894
  “Was Rus­sia in cahoots with Wiki­Leaks over Democ­rat emails? ‘May­be we hel­ped a bit’, admits Putin insider”
  http://www.thedailybeast.com/cheats/2016/11/10/russian-officials-were-in-contact-with-trump-during-campaign.html?via=desktop&source=copyurl
  Nämä voit itse­kin Googlata.
  Jos haluat tie­toa sii­tä, miten ja kenen toi­mes­ta Rea­ga­nia mus­ta­maa­lat­tiin Suo­mes­sa, niin var­maan Suo­men lähi­his­to­rian opuk­set sii­nä aut­ta­vat. Esi­mer­kik­si Sep­pi­sen Neu­vos­to­tie­dus­te­lu Suo­mes­sa ker­too NL:n myy­rän­työs­tä ja sii­nä sivu­taan REa­ga­nia. Oleg Gor­diev­kyn Sokeas­sa pei­lis­sä ker­ro­taan, että KGB pis­ti kai­ken peliin Rea­ga­nin vas­tai­sen mie­lia­lan nos­ta­mi­sek­si Suomessa.
  En nyt oikein käsi­tä. KGB oli yksi maa­il­man voi­mak­kaim­mis­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­luis­ta. NL:n tas­kus­sa oli Suo­mes­sa vaik­ka ketä, Väy­ry­ses­tä Rau­han­puo­lusr­ta­jiin ja Kale­vi Sor­saan saak­ka. Kuvit­te­let­ko ihan oie­kas­ti, että Rea­gan, jon­ka lin­ja­na oli lait­taa NL kovil­le, toi­sin kuin Car­te­ril­la, jon­ka lin­ja­na oli enem­män­kin nös­söi­ly, ei oli­si ollut aktii­vis­ten mus­ta­maa­laus­kam­pan­jo­jen koh­tee­na? Mis­tä ihmees­tä niil­le KGB:n agen­teil­le oli­si oikein mak­set­tu, pait­si juu­ri tällaisesta?
  Entä nyt? Putin on FSB:n kas­vat­ti. Mik­si ihmees­sä nyky-Venä­jä ei käyt­täi­si samo­ja toi­mi­via temp­pu­ja, mitä KGB aikoi­naan? FSB on muu­ten suo­raan KGB:n ulko­maan­tie­dus­te­lun seu­raa­ja, vain eri nimel­lä. Sitä osaa appa­raa­tis­ta ei kos­kaan lak­kau­tet­tu, nimi vain muuttua.
  JOs kaik­ki venä­jän asia­mie­het ker­to­vat, että Clin­ton joh­taa sotaan, Trump on hyvä asia, niin kyl­lä minä sil­loin uskon että Trump on Puti­nil­le mie­lui­nen valin­ta ja että kysees­sä on ihan tar­koi­tuk­sel­li­nen kam­pan­ja Clin­to­nin mustamaalaamiseksi. 

  Pahoit­te­lut, että vas­tauk­sen kans­sa meni ole­tet­tua pitempään.

  Ensik­si, kii­tos kir­ja­suo­si­tuk­sis­ta (vaik­kei­vat ne aivan olleet sitä mitä oli­sin toi­vo­nut). Lisä­sin kui­ten­kin jo val­miik­si lii­tok­sis­taan nati­se­val­le luku­lis­tal­le­ni. Toi­von tänä­kin vuon­na jou­lu­pu­kil­ta lisää lukuai­kaa ensi vuo­del­le, mut­ta eikö­hän se per­ke­le petä täl­lä­kin kertaa…

  Heh, en pidä maa­il­man­po­li­tii­kan kan­nal­ta kau­hean rele­vant­ti­na yksi­tyis­koh­ta­na sitä, että YYA-Suo­mes­sa mus­ta­maa­lat­tiin Rea­ga­nia (yllä­tys oli­si ollut se jos näin ei oli­si tapahtunut). 

  Vink­kaa toki kir­jas­ta (suo­mek­si tai ame­ri­kak­si) jos­sa kes­ki­ty­tään nime­no­maan sii­hen miten ja var­sin­kin mis­sä mää­rin Neu­vos­to­lii­tol­la oli näp­pin­sä pelis­sä USA:n presidentinvaaleissa.

  Mus­ta­maa­laus on given. Tot­ta kai sitä teh­dään kai­ken aikaa. Mus­ta­maa­laus ei ole aivan sama asia kuin yri­tys peu­ka­loi­da vaa­le­ja. Eikä yri­tys sama asia kuin sii­nä todis­tet­ta­vas­ti onnistuminen.

  Neu­vos­to­lii­ton joh­don mie­les­tä­hän kaik­ki mitä län­si teki (tai jät­ti teke­mät­tä) oli osoi­tus sii­tä, että jotain oli tekeil­lä. Ja nime­no­maan jotain pahaa hei­dän päänsä/Järjestelmän menokseen.

  Itses­tään sel­vää, että para­noi­di­nen koneis­to val­jas­tet­tiin luon­nol­li­ses­ti estä­mään ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös tuhoa­maan län­nen vai­ku­tus­ta kai­kil­la rin­ta­mil­la. Ja että jos­sain mie­les­sä täl­lai­nen men­ta­li­teet­ti jat­kuu Venä­jäl­lä yhäkin.

  Toi­saal­ta Venä­jä­kin on jou­tu­nut sal­li­maan moni­ää­ni­sem­pää mie­le­nil­mai­sua. Venä­jä­kään ei ole enää saa­ri: ihmi­set puhu­vat, tie­to kul­kee. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että hal­li­tus yrit­tää­kin mie­li­pi­tei­tä kont­rol­loi­da par­haan­sa mukaan. Se on inter­ne­tin aika­kau­del­la toi­vo­ton urakka.

  Putin on van­han kaar­tin mie­hiä (jota lisäk­si ympä­röi van­han kaar­tin myö­täi­li­jät ja kai­kil­la heil­lä on men­neen ajan men­ta­li­teet­ti ja itse­suo­je­lu­vais­to). Ei sem­moi­set oikein tah­do oppia uusia temp­pu­ja. Aika onnek­si hoi­taa täl­lai­set­kin probleemit.

  Se, että Venä­jä (tai mah­dol­li­ses­ti vain joku venä­läis­ten vär­vää­mä har­ras­te­po­ruk­ka­kin, kuka­pa näis­tä sel­vää ottaa) onnis­tui kai­va­maan DNC:n koneil­ta mats­kua oli jäl­leen uusi ja todel­la huo­les­tut­ta­va osoi­tus sii­tä kuin­ka hei­kos­ti ame­rik­ka­lai­set tie­to­tur­va-asioi­taan näyt­täi­si­vät kyke­ne­vän hoitamaan.

  Demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män kan­nal­ta on pel­käs­tään posi­tii­vis­ta, että täl­lai­nen­kin tie­don jyvä, että ehdo­kas­a­set­te­lu on ollut kaik­kea muu­ta kuin tas­a­puo­lis­ta, tuli ylei­seen tie­toon (vaik­ka itse olen­kin sitä miel­tä, ettei ole — lie­väs­ti ilmais­ten — asial­lis­ta yhtään kenen­kään pres­sak­si pyr­ki­vän kehot­taa ketään tai mitään tahoa hak­ke­roi­tu­maan yhtään kenen­kään järjestelmiin). 

  Tämä lie­nee olleen jäl­leen yksi syy joka siir­si joi­ta­kin Clin­to­nia muus­sa tapauk­ses­sa äänes­tä­viä Trum­pin lei­riin — vas­ta­ha­koi­ses­ti ehkä, mut­ta kuitenkin.

  James Comeyn möläy­tys vii­me het­kil­lä oli toi­nen. Ehkä osa oli jo mie­les­sään anta­nut syn­nin­pääs­tön Clin­to­nin hen­ki­lö­koh­tai­sel­le tuna­roin­nil­le tie­to­tur­va-asiois­sa, mut­ta tuli­kin toi­siin aatok­siin kun FBI:n joh­ta­jan suul­la sai­kin kuul­la, että Hil­la­ryn säh­kö­pos­ti­se­koi­lua kos­ke­va jut­tu ava­taan­kin uudestaan… 

  Aika monel­la taval­li­sel­la tal­laa­jal­la luul­ta­vas­ti on aika kova luot­ta­mus maan ylin­tä posii­li­mes­ta­ria koh­taan. Ja eikö oikeas­taan pitäi­si­kin olla..? 

  Mitä ilmei­sem­min kyse oli kui­ten­kin vain sii­tä, että tyyp­pi pel­kä­si­kin Trum­pin mah­dol­lis­ta kos­toa mikä­li miek­ko­nen sat­tui­si­kin tule­maan vali­tuk­si pressaksi. 

  Sii­tä on lyhyt mat­ka pre­si­den­tin pai­nos­taa keis­si uudel­leen avat­ta­vak­si. Ja riip­pu­mat­ta sii­tä, tode­taan­ko tut­ki­mus kai­kin­puo­lin päte­väk­si, vii­me kädes­sä pres­sa “päät­tää” mil­tä keis­si ulko­maa­il­man sil­min näyt­tää (vähem­män hyväl­tä vaik­kei rikos­kyn­nyk­sen kat­sot­tai­si­kaan ylit­ty­neet). Comeyn ura oli­si sil­lä taputeltu.

  Tämä on jäl­leen yksi todel­la huo­les­tut­ta­va piir­re jos ja kun polii­si­vi­ran­omai­set alka­vat soo­loi­le­maan vas­toin omia ohjeis­tuk­sia, ja take­vät sen ennen kaik­kea sik­si kos­ka pel­kää­vät oman työ­paik­kan­sa puolesta.

  Amö­rii­kan posii­lis­ta, tur­vat­to­muu­den tun­teen kas­vus­ta ja köy­hyy­des­tä (ja nii­den mer­ki­tyk­ses­tä vaa­lei­hin) pitäi­si luul­ta­vas­ti kir­joit­taa erik­seen, mut­ta se jää­köön toi­seen ajan­koh­taan ettei venäh­dä tämä­kin vas­taus aivan hil­lit­tö­män pitkäksi. 

  Täl­lais­ten — ja mui­den­kin — tie­to­jen valos­sa on pikem­min­kin loo­gis­ta jos perus­liik­ku­va äänes­tä­jä kokee, että ei Clin­ton kal­tai­seen ihmi­seen voi luottaa. 

  Että hir­vee­tä tuu­baa­han tuo Trump­kin suus­taan pääs­te­lee, mut­ta ei kave­rin toi­mis­ta nyt sen­tään mitään FBI-tut­kin­taa olla aloitettu. 

  Miel­leyh­ty­mis­tä täs­sä ehkä on ollut­kin eni­ten kyse. 

  Vani­ty Fai­rin poli­tii­kan kom­men­taat­to­ri kir­joit­ti aika osu­vas­ti täs­tä Trum­pin epä­re­hel­li­syy­den rehel­li­syy­den aitou­des­ta: “How Trump Won the War on ‘Hones­ty’ ”. LOL

  Niin tai näin, jo läh­tö­koh­tai­ses­ti USA:n ja Venä­jän välit tus­kin muut­tui­vat parem­mik­si sil­lä, että hak­ke­roin­nis­ta nok­kiin­sa saa­nut päät­ti antaa samal­la digi­taa­li­sel­la mital­la takai­sin (kuu­lem­ma).

  Rea­gan­han voit­ti lupaa­mal­la ole­van­sa kova­naa­ma iiva­noil­le, mut­ta oikeas­taan jo ensi töi­nä alkoi­kin lie­ven­nys­po­li­tiik­ka — ja se kuten hyvin tie­däm­me osoit­tau­tui stra­te­giak­si joka toi­mi pitem­män päälle.

  Jotain täl­lais­ta saat­tai­si olla luvas­sa Trum­pin­kin kaudella. 

  Vai­kut­tai­si sil­tä kuin mie­les­tä­si konfron­taa­tio on kui­ten­kin toi­mi­vam­pi tie kuin sovin­non hakeminen…? 

  Itse­hän en tähän oppiin usko, ja kyl­lä, minä todel­la haluai­sin näh­dä parem­mat välit syn­ty­vän län­nen ja Venä­jän välil­le. Ja mie­lum­min mah­dol­li­sim­man nopeasti.

  Poli­tiik­ka on tun­net­ta (vaik­kei tätä mie­lel­lään myön­ne­tä­kään) eikä maa­il­mas­ta vält­tä­mät­tä löy­dy tois­ta kan­saa joka oli­si niin tun­teel­li­nen kuin veli venäläinen.

  Tämän asian kans­sa on vain elet­tä­vä ja se on otet­ta­va huomioon.

  YYA-Suo­mes­sa tämä luul­ta­vas­ti opit­tiin sisäis­tä­mään (joi­den­kin osal­ta tur­han­kin hyvin). Suo­mel­ta saat­tai­si­kin edel­leen löy­tyä sel­lais­ta wan­haa diplo­maat­tis­ta tai­toa joka teki­si mah­dol­li­sek­si ottaa välit­tä­jän roo­li län­nen ja Venä­jän välille.

  Onhan meil­lä teh­ty his­to­ri­aa ennen­kin. Ehkä oli­si kor­kea aika Etyk 2.0:lle.

  Sen sijaan näyt­tää sil­tä, että opet­te­lem­me jäl­leen vas­taa­maan pul­lis­te­luun pul­lis­te­lul­la joka mie­les­tä­ni on men­neen ajan diplomatiaa.

  Niin tai näin, auto­ri­taa­ri­nen valtio(johto) tus­kin muut­tuu demo­kraat­ti­sek­si väki­sin pakottamalla.

  Joi­den­kin aiem­pien kom­ment­tie­si perus­teel­la vai­ku­tat Sylt­ty (aina­kin täs­sä trii­dis­sä) ulos­päin vähän sel­lai­sel­ta kave­ril­ta joka ei syys­tä taik­ka toi­ses­ta tun­nu anta­van hir­veäs­ti ris­pek­tiä kes­kus­te­lu­yh­teyk­sien yllä­pi­tä­mi­sel­le — saa­ti­ka luomiselle.

  Minus­ta äärim­mäi­nen epä­kan­na­tet­ta­va tavoi­te (enkä puhu nyt pel­käs­tään kes­kus­te­lu­pals­tal­la elä­möi­mi­ses­tä vaan nime­no­maan policys­tä jota super­val­ta joko yrit­tää ede­saut­taa tai pyr­kii kampittamaan).

  Lin­kit­tä­mii­si otsi­koi­hin vii­ta­ten, eikö se ole ihan nor­maa­lia ja suo­ras­taan suo­ta­vaa kaik­kien kyn­nel­le kyke­ne­vien vir­ka­mies­ten yrit­tää tutus­tua mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa poten­ti­aa­li­ses­ti val­lan­kah­vaan nouse­viin? Myös venä­läis­ten sellaisten?

  Kuten jo aiem­mis­sa kom­men­teis­sa­ni olen toden­nut on kait sen­tään pal­jon parem­pi, että Venä­jän kans­sa pyri­tään edes jol­lain tasol­la raken­ta­vaan dis­kurs­siin kuin jat­kaa repi­vää ja poten­ti­aa­li­ses­ti tuhoi­saa sellaista? 

  Var­sin­kin Suo­mes­sa asu­va­na Suo­men kan­sa­lai­se­na en mis­sään tapauk­ses­sa haluai­si län­nen alka­van har­joit­taa jär­jes­tel­mäl­lis­tä radio­hil­jai­suut­ta yhtään mihin­kään suun­taan — ja vähi­ten juu­ri Venä­jän suuntaan.

  Puhu­mat­ta­kaan, että alle­kir­joit­ta­neel­la oli­si pie­nin­tä­kään halua läh­teä nos­to­väes­tä pöpe­lik­köön ryy­nää­mään — var­sin­kaan oman maan kama­ral­le — vain sik­si, että sota­hau­koil­le soti­mi­nen on vähän kuin itses­tään sel­vyys: syy olla olemassa.

  Venä­jän toi­min­taa on ulko­puo­li­se­na­kin aika help­po ymmär­tää kos­ka se ei ole län­si­mai­nen demo­kra­tia kos­kaan ollut­kaan — tai oikeus­val­tio ylipäätään.

  Republi­kaa­neil­le (ame­rik­ka­lai­sil­le yli­pää­tään) ja Rea­ga­nil­le oli aikoi­naan var­maan itses­tään sel­vää, että tämä Pahuu­den Impe­riu­mik­si titu­lee­rat­tu yrit­tää sot­kea näp­pin­sä kaik­keen mihin suin­kin pys­tyy (tai kuvit­te­li kyke­ne­vän­sä pystymään).

  Van­ha koi­ra ei opi hel­pos­ti uusia temp­pu­ja. Ame­rik­ka­lai­set tämän var­mas­ti hyvin tie­si­vät (ja tie­tä­ne­vät yhäkin).

  Mut­ta jos­sain vai­hees­sa se Putin­kin bal­sa­moi­daan. Ei pidä kes­kit­tyä vain tähän ja seu­raa­vaan vuo­teen vaan on ulo­tet­ta­va kat­se pal­jon, pal­jon pidem­mäl­le. Poh­ja parem­pien suh­tei­den luo­mi­sek­si luo­daan joka päi­vä. Tai jäte­tään luo­mat­ta. Se on valinta.

  Ame­ri­kan pitäi­si nyt osoit­taa moraa­lis­ta joh­ta­juut­ta (siis vähän samal­la tavoin kuin maa­il­man suvait­se­vais­ton “trumpilaisia”/“persuja”/“ja-mitä-niitä-nyt-onkaan” koh­taan). Kovin tah­meal­ta on vai­kut­ta­nut ja ehkä tah­mai­sem­mak­si vain käy.

  Tuos­sa alku­pään kom­men­tis­sa­si vih­ja­sit vähän sii­hen suun­taan ikään kuin USA:n ulko­po­liit­ti­nen lin­ja oli­si ollut — pre-Trum­piin asti­ko? — kai­kin­puo­lin joh­don­mu­kais­ta ja ennustettavaa.

  Onko Oba­ma toi­mi­nut Lähi-idäs­sä johdonmukaisesti?

  Muis­te­li­sin myös, että USA pani yksi­tyi­set palk­ka-armei­jan­sa rie­hu­maan Ira­kiin kek­si­tyin perus­tein ja vas­toin YK:n man­daat­tia. Ainoa mitä ope­raa­tios­ta seu­ra­si oli sil­mi­tön tap­pa­mi­nen ja totaa­li­nen hävi­tys ja kai­ken kruu­nu­na val­ta­tyh­jiö jon­ka ISIS lopul­ta täytti.

  Tuli­pa­han Hus­sein sen­tään lyn­kat­tua sen jäl­keen kun USA malt­toi puo­len vuo­den van­keu­den jäl­keen vih­doin luo­vut­taa ukon Ira­kin “eri­koi­stri­bu­naa­lil­le”. Ei yllät­täen ennät­tä­nyt tämä keis­si Haa­giin asti.

  Afga­nis­tan pom­mi­tet­tiin maan tasal­le, mut­ta suur­mör­köä mal­lia 2001 ei siel­tä­kään löy­det­ty. Oli siis tyy­dyt­tä­vä ampu­maan seu­lak­si jokai­nen ter­ro­ris­til­ta vähän­kin näyt­tä­vä (= jokai­nen rät­tiä pääs­sä pitä­vä?) tai vaih­toeh­toi­ses­ti kii­kut­taa hänet jon­ne­kin van­git­ta­vak­si ja myö­hem­min kidutettavaksi. 

  Liit­to­lai­set eivät ole ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä hir­veäs­ti halun­neet jäl­keen päin pala­ta näi­hin Euroo­pas­sa­kin sijain­nei­den kidu­tus­kes­kus­ten toi­min­taan ja yli­pää­tään legi­ti­mi­teet­tiin. Sitä tikul­la sil­mään joka van­ho­ja muistelee.

  Ame­rik­ka­lai­sil­le­kin rule of law näyt­täi­si päte­vän vain sil­loin kun sen todel­la halu­taan pätevän.

  Bin Lade­nin kyl­mä­ve­ri­nen teloit­ta­mi­nen ja ruu­miin dump­paa­mi­nen mereen ei ollut rau­han­no­be­lis­til­lem­me mikään ylit­se­pää­se­mä­tön ongelma. 

  Ehkä kel­ta­nok­kaa koke­neem­pi oli­si vaa­ti­nut eri­kois­jouk­ko­jaan tuo­maan mies oikeu­den eteen vas­taa­maan syy­tök­siin, mut­ta sitä­hän emme saa kos­kaan tietää.

  Se oli­si tie­ten­kin tul­lut kal­liik­si, mil­lä usein käy­tän­nös­sä legi­ti­moi­daan mil­loin mitäkin.

  Viral­li­nen Ame­rik­ka jat­ka­nee moraa­li­sen ylem­myy­den ja demo­kraat­tis­ten arvo­jen­sa rum­mut­ta­mis­ta maa­il­man tap­piin asti, mut­ta tämä ei pois­ta sitä tosia­si­aa, että todel­li­suus voi olla — ja aika usein onkin — jotain val­lan muuta.

  Kaik­ki käy kun pan­naan käymään. 

  Amö­rii­kan perus­ta­jai­su­kit — tai aina­kin osa heis­tä — ovat jou­tu­neet kään­tyi­le­mään vuo­sien, vuo­si­kym­men­ten ja ‑sato­jen­kin kulues­sa levot­to­mas­ti hau­dois­saan. Toki jou­kos­sa nii­tä­kin oli jot­ka omis­ti­vat aikoi­naan itse­kin orjia. Luul­ta­vas­ti he kui­ten­kin omis­ti­vat orjan­sa joten­kin kiväm­min ver­rat­tu­na kes­ki­ver­toon etelävaltiolaiseen.

  Moraa­li on sii­tä muka­vaa (ja erin­omai­sen käyt­tö­kel­pois­ta valuut­taa) kun se on niin kivan jous­ta­vaa. Venyy ja jos­kus pauk­kuu­kin, but who cares?

  Nyt heku­moi­daan, että olem­me siir­ty­neet fak­to­jen jäl­kei­seen aika­kau­teen. Kiva jos edes täs­sä vai­hees­sa joku on saa­nut sil­män­sä auki. Edis­tys­tä, sanoisin.

  Vaa­leis­ta on nyt kulu­nut vas­ta pari­sen viik­koa ja jo nyt näyt­täi­si sil­tä, että pre­si­dent­ti-Trum­pin “lin­ja” ei vält­tis ole just sitä mitä noin nel­jän­nes kan­sas­ta mah­dol­li­ses­ti halusi näh­dä mil­ju­nää­ri-Trum­pin tekevän.

  Mah­dol­li­ses­ti kos­ka osa­han äänes­ti nime­no­maan Clin­to­nin valin­taa vas­taan eikä suin­kaan “trum­pi­lai­suu­den puo­les­ta” (= mitä iki­nä se sit­ten onkaan jos sii­tä yli­pää­tään voi­daan kos­kaan pääs­tä yhteisymmärrykseen). 

  Tähän men­nes­sä tapahtunutta:

  1. Oba­maca­res­sa oli­si­kin (aina­kin jotain) “säi­lyt­tä­mi­sen arvois­ta” [Trum­pin kes­kus­tel­tua asias­ta yksi­tyi­ses­ti Oba­man kanssa].

  2. Nato ei vai­kut­tai­si ole­van häviä­mäs­sä yhtään mihin­kään, päin vas­toin Trump oli­si Oba­mal­le jopa luvan­nut vah­vis­taa Natoa. Joka tapauk­ses­sa kau­ak­si ollaan tul­tu sii­tä, että Trump ennät­ti kut­sua Natoa ter­mil­lä “obso­le­te”.

  3. Suun­nit­te­lee­kin kar­kot­ta­van­sa vain rikos­re­kis­te­rin omaa­vat siir­to­lai­set (Trum­pin mie­les­tä täl­lai­sia 2–3M, yhden tut­ki­mus­kes­kuk­sen mukaan 0.8M) — ja mui­den koh­dal­la “käy­te­tään har­kin­taa” (eli suu­rim­man osan koh­dal­la ei luul­ta­vas­ti teh­dä oikeas­taan mitään — tai yhtä vähän tai pal­jon mitä tähän­kin asti?). Joka tapauk­ses­sa tul­tu aika kau­ak­si vaa­ti­muk­sis­ta “kaik­kien 11M luvat­to­man siir­to­lai­sen kar­kot­ta­mi­ses­ta”. Hyvä muis­taa, että rau­han­no­be­lis­ti Oba­ma on täs­sä vai­hees­sa kar­kot­ta­nut 2.5M, mikä on enem­män kuin yksi­kään pre­si­dent­ti aiem­min. Ehtii­kö vie­lä näyt­tä­mään vih­re­ää valoa uusil­le kar­ko­tus­toi­men­pi­teil­le ennen viras­ta luo­pu­mis­ta, se jää nähtäväksi.

  4. Eili­sen New York Time­sin haas­tat­te­lun perus­teel­la luva­tun muu­rin­kin sijaan tulos­sa oli­si­kin vain jon­kin­lai­nen aita. Eikä sitä­kään kuin paik­ka pai­koin. Eli jos nyt jotain aitaa nousee­kin niin tus­kin­pa oleel­li­ses­ti muut­taa nyky­ti­lan­net­ta suun­taan taik­ka toiseen.

  5. Mitään syyt­tei­tä Clin­to­nia vas­taan ei myös­kään näyt­täi­si ole­van tulos­sa. Jo kii­tos­pu­hees­saan Trump ylis­ti — luul­ta­vas­ti niin vil­pit­tö­mäs­ti kuin yli­pää­tään osaa — kovas­ti Hil­la­rya teke­mis­tään pal­ve­luk­sis­ta kan­sa­kun­nal­le. NYT:n haas­tat­te­lus­sa ilmai­see asian vie­lä­kin sel­vem­min: “I don’t want to hurt the Clin­tons, I real­ly don’t. She went through a lot and suf­fe­red great­ly in many dif­fe­rent ways” [vii­ta­ten luul­ta­vas­ti omaan rumaan kam­pan­join­tiin­sa]. Mikä ei lop­pu­jen lopuk­si edes ole kau­hean yllät­tä­vää, sil­lä Trum­pit ja Clin­to­nit ovat wan­ho­ja high socie­ty tut­tu­ja (osal­lis­tui­vat jopa Trum­pin häi­hin aikoinaan).

  6. Mikä mer­kit­tä­vin­tä eili­sen perus­teel­la Trump vai­kut­tai­si suh­tau­tu­van ilmas­to­so­pi­muk­ses­ta vetäy­ty­mi­seen­kin “avoi­min mie­lin”, mikä on jotain ihan muu­ta mitä hän kam­pan­joi­des­saan julis­ti. Kai­ken kuk­ku­rak­si Trump myön­tyi totea­maan, että ilmas­ton läm­pe­ne­mi­sel­lä ja ihmi­sen toi­min­nal­la on “jon­kin­lai­nen yhteys”. Trum­pin itsen­sä koh­dal­la kyse tus­kin on mis­sään vai­hees­sa ollut­kaan jos­tain ilmas­to­muu­tos­de­nia­lis­mis­ta vaan yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että sopi­mus­vel­voit­teet hei­ken­tä­vät yri­tys­ten toi­min­taa (niin kuin ne lyhyel­lä täh­täi­mel­le tie­tys­ti teke­vät­kin). Hesa­ris­sa­han (12.11.) Has­si oli yli­pää­tään sitä miel­tä, ettei Yhdys­val­lat edes voi seu­raa­vaan nel­jään vuo­teen vetäy­tyä Parii­sin sopi­muk­ses­ta juri­di­sin perus­tein (tie­dä sit­ten mihin tämän näke­myk­sen­sä perus­taa). Joka tapauk­ses­sa tai­tai­si olla aivan lii­an suu­ri arvo­val­ta­tap­pio Ame­ri­kal­le, että se vapaa­eh­toi­ses­ti ja suu­rin piir­tein ainoa­na län­si­maa­na kiel­täi­si näin sym­bo­li­ses­ti näky­väl­lä taval­la ihmi­sen roo­lin ilmas­ton läm­pe­ne­mi­ses­sä. Tus­kin­pa Trump­kaan oikeas­ti uskoo sii­hen, että kaik­ki ne lukui­sat vir­ka­mies­rau­kat jot­ka sopi­muk­ses­ta ovat jou­tu­neet vään­tä­mään kät­tä ne rapiat 20 vuot­ta, val­lan olles­sa mil­loin demo­kraa­teil­la mil­loin taas republi­kaa­nien käsis­sä, ovat jat­ka­neet myy­rän­työ­tään vain sik­si, että kysees­sä on kii­na­lais­ten masi­noi­ma salaliitto. 🙂

  On tie­tys­ti enem­män kuin vali­tet­ta­vaa, että puo­let sii­tä puo­lik­kaas­ta kan­sa­kun­nas­ta joka uur­nil­le yli­pää­tään vai­vau­tui tuli äänes­tä­neek­si (syys­tä taik­ka toi­ses­ta) kan­di­daat­tia joka puhui mitä syl­ki suu­hun toi.

  Toki tämä demo­kra­tias­sa on vaan hyväksyttävä.

  Toi­saal­ta osal­la jen­jiä vähän sel­lais­ta naii­vi aja­tus­ta, että voi­ton “ansain­nut” ei oli­si val­mis kään­tä­mään tak­ki­aan tar­peen mukaan itse­kin (ja vaik­ka useam­min­kin kuin vain kerran).

  Emme oikein pää­se sii­tä mihin­kään (aina­kaan nykyi­sel­lä jär­jes­tel­mäl­lä), että äänes­tä­jä jou­tuu äänes­tä­mään enem­män tai vähem­män “pimeäs­sä” eikä vali­tuk­si tul­leel­la ole lopul­ta­kaan min­kään maa­il­man vel­vol­li­suut­ta ajaa sel­lais­ta poli­tiik­kaa jota on lupail­lut ajavansa.

  Palau­tusoi­keut­ta ei ole (mut­ta voi­si hyvin ollakin).

  Tois­tan lopuk­si saman min­kä heti tämän trii­din alus­sa: on lii­an aikais­ta sanoa mitä tule­man pitää, mut­ta aina­kin tois­tai­sek­si ihmi­set ovat jat­ka­neet töi­den teke­mis­tä (jos on mitä teh­dä), osa­ke­mark­ki­nat ovat yhä toi­min­nas­sa (itse asias­sa Dow vah­vis­tu­nut nel­jä pin­naa sii­tä kun Trump tuli vali­tuk­si) eikä nii­tä hei­nä­sirk­ko­ja­kaan näyt­täi­si ole­van tulossa.

  Kat­sel­laan kuin­ka tilan­ne kehit­tyy. Eikö­hän täl­lä tah­dil­la tam­mi­kuun 20. päi­vään men­nes­sä ole syö­ty jo suu­rin piir­tein kaik­ki vaa­li­lu­pauk­set ja ehdit­ty teh­dä tuk­ku uusia joi­ta nii­tä­kään ei ole tar­koi­tus pitää.

  Har­mil­li­sin­ta täs­sä kai­kes­sa oli­si se, että Trum­pin kausi päät­tyi­si­kin tasai­sen var­man talous­kas­vun saat­te­le­ma­na — mikä on täy­sin mah­dol­lis­ta kun tar­kas­te­lee pit­kää tren­diä — kos­ka sehän tar­koit­tai­si sitä, että Trum­pin nimi jäi­si his­to­ri­aan vakau­den takaa­ja­na vaik­ka oikeam­paa luul­ta­vas­ti oli­si­kin sanoa, että hänen toi­mis­taan riip­pu­mat­ta (USA:n talous­han on kas­va­nut 2000-luvun alun nii­aus­ta sekä moder­nin ajan pahin­ta finans­si­mark­ki­noi­den sula­mis­ta lukuu­not­ta­mat­ta — työl­li­syy­sas­teet­ta riippumatta). 🙂

  Tääl­tä tähän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.