Terveystiedon käyttö tutkimuksessa

Voisiko ter­veysti­eto­jen käytön tutkimuk­seen jär­jestää niin, että tutk­i­ja saa käyt­töön­sä anonymisoidut yksilö­ta­son tiedot ja väärinkäyt­tö tarkaste­taan jälkikä­teen niin, että kaik­ki tutk­i­jan tekemät toimen­piteet tietokoneel­la nauhoite­taan ja jälkikä­teen selvitetään, onko tutk­i­ja pyrkinyt mur­ta­maan anonymisoinnin. 

Suomes­sa on val­ta­van arvokkai­ta ter­vey­den­huoltoon liit­tyviä tieto­varan­to­ja, jot­ka ovat täysin alikäytet­tyjä. Näi­den tieto­jen antamiseen tutk­i­joiden käyt­töön liit­tyy toisaal­ta merkit­tävä ongel­ma yksi­ty­isyy­den suo­jan kannalta.

Tois­taisek­si tieto­jen hyväk­sikäyt­tö on ollut mah­dol­lista niin, että tutk­i­ja tarvit­see ensin tutkimus­lu­van, jon­ka saami­nen voi kestää kuukau­sia. Tämän jäl­keen hän pyytää THL:ää tekemään pyy­de­tyn ris­ti­in ajon kah­den rek­isterin välil­lä. Jos tulos osoit­taa, että pitää ajaa vähän toisen­lainen ajo, sama ruti­i­ni toistetaan.

Ymmärtääk­seni sana ”tutkia” on peräisin poh­jan tutkimis­es­ta samean veden läpi tutkaimen avul­la. [Tätä tietoa älköön lainat­tako ilman sen toden­peräisyy­den selvit­tämistä, kos­ka en pysty muistin­varaista tietoa tark­ista­maan. Ety­mol­o­gista sanakir­jaa ei löy­dy kir­jahyllystäni.] Nykykäytän­tö tarkoit­taa, että pyy­de­tään lupa kokeil­la, onko kivi tässä ja jos ei ollut, hake­maan uusi lupa sen selvit­tämisek­si, onko se siinä vier­essä ja niin edelleen.

Empi­iristä tutkimus­ta ei tehdä näin. Se edel­lyt­tää mon­en­laista aineis­ton tarkastelua, eri­lais­ten ja yllät­tävienkin riip­pu­vuuk­sien etsimistä ja yleen­sä kuvien piirtämistä riip­pu­vu­u­den muodon selvit­tämisek­si. Pelkkien kor­re­laa­toiden tulost­a­mi­nen ei riitä, kos­ka kor­re­laa­tio mit­taa lin­eaarista riip­pu­vu­ut­ta ja vain sitä.  Tutk­i­jan on saata­va analysoi­da yksilöko­htaista dataa.[1]

Esimerkik­si lääkkei­den yllät­tävien haitallis­ten yhdys­vaiku­tusten etsimi­nen ei voi perus­tua ennal­ta määrät­ty­i­hin hypo­tee­sei­hin, kos­ka etsitään yllät­täviä eikä oletet­tu­ja vaikutuksia.

Aineis­ton voi anonymisoi­da, mut­ta jos aineis­toa tarkastelee hyvin monipuolis­es­ti, anonymisoin­nin voi kyl­lä mur­taa. Kun oikein yrit­tää, kyl­lä se Anneli Auer on aineis­tos­ta tun­nis­tet­tavis­sa. Sik­si ollaan varovaisia.

Entä jos väärinkäyt­töä valvot­taisi­in jälkikä­teen ja yri­tyk­sen mur­taa anonymisoin­ti sank­tioitaisi­in niin, ettei kukaan sel­l­aiseen ryhdy? Tutk­i­ja saisi kyl­lä käyt­tää yksilö­ta­son aineis­toa, mut­ta kaik­ki hänen ana­lyysin­sa nauhoitet­taisi­in ja jälkikä­teen tarkastet­taisi­inko, ovatko ne olleet asiallisia.

Kom­ment­te­ja?

 

 

[1] Min­un ain­oa julka­isuni lääketi­eteen alal­la on artikke­li yhdessä ltt Erk­ki Pulkkisen kanssa kos­ki skit­sofren­ian ennustet­ta. Pulkki­nen tuli vas­taan­otol­leni tilas­toti­eteen laitok­selle mukanaan aineis­to, jon­ka stres­si­hor­moni Igan pitoisu­us ennusti heikosti sairaala­hoidon tarvet­ta seu­raa­van viiden vuo­den aikana. Korkea stres­si­ta­so ennusti vähäistä sairaala­hoidon tarvet­ta, mut­ta kor­re­laa­tio oli niin heikko, ettei sel­l­aisia yleen­sä las­ke­ta. Suuren otok­sen vuok­si kor­re­laa­tio oli kuitenkin tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä. Sak­salaiset oli­vat saa­neet saman­laisia tulok­sia ja ran­skalais­ten mukaan taas riip­pu­vu­ut­ta ei ollut, jos nyt oikein muistan.
Ehdotin, että piir­retään siitä kuva. Niin tehti­in. Kuva oli kuin haulikol­la ammut­tu, ei mitään riip­pu­vu­ut­ta, pait­si että kahdek­san hyvin stres­saan­tuneena sairaala­hoitoon tul­lut­ta parani­vat kahdessa viikos­sa skit­sofre­ni­as­taan eivätkä palan­neet hoitoon. Väärä diag­noosi. Para­noidis­en skit­sofren­ian kaltaiset oireet joh­tu­i­v­at äärim­mäis­es­tä stres­sistä. Päässä ei ollut vikaa vbaan maailmassa.
Täl­laista selvi­tys­tä ei voisi tehdä nyky­is­ten tutkimuslu­pakäytän­tö­jen val­lites­sa mitenkään.

20 vastausta artikkeliin “Terveystiedon käyttö tutkimuksessa”

 1. Entä jos väärinkäyt­töä valvot­taisi­in jälkikä­teen ja yri­tyk­sen mur­taa anonymisoin­ti sank­tioitaisi­in niin, ettei kukaan sel­l­aiseen ryhdy?

  Miten tuo todetaan?

  1. Se tode­taan nauhoit­ta­mal­la kaik­ki tietokonea­jot. Kyl­lä niistä tun­nistaa sel­l­aisen käytön, jos­sa tarkoituk­se­na on mur­taa anonymisointi.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Se tode­taan nauhoit­ta­mal­la kaik­ki tietokonea­jot. Kyl­lä niistä tun­nistaa sel­l­aisen käytön, jos­sa tarkoituk­se­na on mur­taa anonymisointi.

    Ei kyl­lä tunnista. 

    Kun ne tiedot ker­ran läh­tee eteen­päin on täysin mah­do­ton­ta valvoa mitä niil­lä tiedoil­la tehdään.

    Sitä pait­si jälkikä­teen rankaisu ei auta enää yhtään mitään kun vahinko on jo tapah­tunut. Jos koko Suomen ter­veystiedot lev­iäisi inter­net­ti­in niin se tietäisi tämän maan loppua.

 2. Joidenkin rek­iste­ri­aineis­to­jen osalta on etäkäyt­töym­päristöjä, jois­sa on mah­dol­lisu­us tehdä noi­ta asioi­ta. Ei vain tai­da koskea ter­vey­den­huol­lon tietoja.

  Täl­löin tutk­i­ja voi tehdä monia asioi­ta ja kaik­ki eräajot/ohjelmat voidaan logit­taa. Kun tietoa ei riv­i­ta­sol­la voisi siirtää pois tutkimusym­päristöstä, niin tieto­suo­jarikko­muk­sen ris­ki piene­nee. Toki iso tieto­mur­to voisi olla riski.

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Se tode­taan nauhoit­ta­mal­la kaik­ki tietokonea­jot. Kyl­lä niistä tun­nistaa sel­l­aisen käytön, jos­sa tarkoituk­se­na on mur­taa anonymisointi.

  Ja yksikään vali­di tutkimusajo ei voi vahin­gos­sakaan näyt­tää siltä, että tarkoituk­se­na on mur­taa anonymisoin­ti? Äkkiä ajatel­tuna eksoot­tis­ten kor­re­laa­tioiden etsimisessä tulee väk­isin tulok­sia jois­sa on kovin vähän joitakin kom­bi­naa­tioi­ta tuloksissa.

 4. Ongel­ma ei ole yhdessä tutk­i­jas­sa vaan suuris­sa kan­sain­väli­sis­sä toim­i­jois­sa, jot­ka oletet­tavasti säilövät eri tutkimuk­si­in saadut anonymisoidut tiedot ja lähtevät sit­ten sitä louhi­maan. Anonymisoin­nin purun selville saamisek­si on tuos­sa tapauk­ses­sa niin paljon esteitä, että se tuskin käytän­nössä onnis­tuu (tiedon siir­to lain­säädän­nön ulot­tumat­tomi­in, yri­tys­salaisu­udet, jne.). Ja vaik­ka asia selviäisikin, han­kit­tua dataa ei vält­tämät­tä saa­da tuhot­tua eikä ran­gais­tusten suu­ru­us ole sitä luokkaa, etteikö riskiä kan­nat­taisi ottaa (tai yksinker­tais­es­ti laskea nor­maaleik­si liike­toim­intakus­tan­nuk­sik­si kuten pankit tekevät).

 5. Pieniä aske­lia kiitos. 

  Laite­taan ensin henkilörek­isteririkol­lisu­us kuri­in. Ei lisää urk­in­taoikeuk­sia ennen kuin tuomiot ovat huo­mat­tavasti korkeampia ja niiden perus­teel­la voidaan erottaa. 

  Poli­isin kesku­udessa yksi­ty­isyy­den loukkauk­set näyt­tävät ole­van tapa. Jos viereis­es­tä pöy­dästä läh­tee kaveri kahville luk­it­se­mat­ta tietokonet­ta, kaver­it käyt­tävät näitä tun­nuk­sia julk­isu­u­den henkilöi­den, tut­tu­jen ja suku­lais­ten urkkimiseen. 

  1. Lait kun­toon. Isom­mat tuomiot. 

  2. Henkilörek­iste­rien hallinta ja vas­tuu yksi­ty­isyy­destä eri eri organ­isaa­tion rek­iste­rien käyt­täjäor­gan­isaa­tioista. Poli­isi­in ei voi tässä asi­as­sa luot­taa, se on jo selkeästi havaittu. 

  3. Kah­den miehen sään­tö käyt­töön kaikki­in tärkeisi­in tietokantoihin.

  4. Tutkimustiedon anonymisoin­ti asiantun­ti­joiden toimes­ta. Luotet­ta­va datan anonymisoin­ti on pohjim­mil­taan tilas­toti­eteelli­nen ongel­ma johon on kehitet­ty ratkaisu­ja kuten Dif­fer­en­tial pri­va­cy ‑idea. Lyhyesti: Datas­ta on mah­dol­lista saa­da halut­tu tilas­tolli­nen tarkku­us ja säi­lyt­tää yksi­ty­isyys jos dataan lisätään pieni määrä kohi­naa. On kehitet­ty algo­rit­me­ja ja ohjelmis­to­ja, joil­la tämä tavoite voidaan saavut­taa. Esim. expo­nen­tial mech­a­nism ‑algo­rit­mi.

  http://privacy.cis.upenn.edu

 6. Aluk­si ajat­telin, että en usko että onnis­tuu, kos­ka esimerkik­si kuvankaap­pau­so­hjel­ma voi sisältää optisen merkkien tun­nis­tus­lait­teis­ton ja siten yksilö­ta­son tiedot voidaan esim. val­oku­va­ta tai nauhoit­taa ja sen jäl­keen purkaa toises­sa koneessa dig­i­taaliseen muotoon.

  Mut­ta ehkä se voisi onnis­tua niin, että esim jokun vir­tu­aalisen koneen ter­mi­naali annet­taisi­in tutk­i­jan käyttöön.

  Täl­löin tutk­i­jal­la ei olisi varsi­nais­es­ti pääsyä itse koneeseen, vaan ain­oas­taan vir­tu­aaliseen ter­mi­naali­in. Täm­möi­nen ter­mi­naali voisi olla vieläpä asen­net­tuna jollekin tietyn tyyp­piselle koneelle jos­sa ei saa olla mui­ta ohjelmistoja.

  Tämän tyyp­pisen koneen käyt­töä voitaisi­in toki nauhoit­taa ja nauhoite voitaisi­in teo­ri­as­sa tois­taa jälkikä­teen kaikkine toimintoineen.

  Se ei estäisi kuvankaap­pauk­sen tekemistä, mut­ta vir­tu­aalisen ter­mi­naalin toim­into­ja voitaisi­in raja­ta ehkä niin että tiedon väärinkäyt­tö olisi ainakin todel­la vaikeaa.

 7. tcrown: Ja yksikään vali­di tutkimusajo ei voi vahin­gos­sakaan näyt­tää siltä, että tarkoituk­se­na on mur­taa anonymisoin­ti? Äkkiä ajatel­tuna eksoot­tis­ten kor­re­laa­tioiden etsimisessä tulee väk­isin tulok­sia jois­sa on kovin vähän joitakin kom­bi­naa­tioi­ta tuloksissa.

  Tämä hoi­tu­isi etäkäyt­töym­päristössä, jos­sa kaik­ki tiedot on sinän­sä pseu­do­nymisoitu ja riv­i­ta­soista tietoa ei voi lada­ta pois ympäristöstä.

 8. Olen tain­nut itse ehdot­taa jotakin samankaltaista aikaisem­min (11.11.2013, kom­ment­ti­na Osmon kir­joituk­seen “Sotepalvelu­jen on uud­is­tut­ta­va teknolo­gian mukana”):

  Olen itsekin miet­tinyt ter­veysti­eto­jen avaamista tutkimu­saineis­tok­si, ja siitä seu­raavia yksi­ty­isyy­den ongelmia. “Kaik­ki kaikille avoimek­si” ei ole täl­lä het­kel­lä hyväksyt­tävä vas­taus. Nyky­isin lääkärille menevä olet­taa ter­veysongel­mansa pysyvän mah­dol­lisim­man yksi­tyisenä. Jos näin ei olisi, lääkärille ei ehkä men­täisi tutkit­tavak­si yhtä auli­isti. Tulisi miet­tiä ennen yhtey­de­not­toa, onko valmis sisäl­lyt­tämään asian poten­ti­aalis­es­ti kaikille avoimeen tietokan­taan – jos­sa kir­jaus säi­lyy koko loppuelämän.

  Parem­pi kuin syyl­listää niitä, jot­ka halu­a­vat säi­lyt­tää ainakin joitakin ter­veysti­eto­jaan yksi­tyisenä, olisi miet­tiä, kuin­ka tieto­jär­jestelmistä voisi louhia tieto­ja min­i­moiden siitä yksi­ty­isyy­delle aiheutu­vat hai­tat. Oikeudet kaikkien tieto­jen kat­somiseen tulisi olla ain­oas­taan niil­lä, joille se on aivan vält­tämätön­tä – ja siitä pitää jäädä jäl­jet tietokan­taan, jot­ta sen käyt­tö olisi vas­tu­ullista ja valvot­tua. Tieto­jär­jestelmän tieto­jen käyt­tö tutkimuk­sen tekemiseen­tulisi kuitenkin ava­ta mah­dol­lisim­man monille – ei ain­oas­taan lääkärin viras­sa oleville.

  Ehkä tutk­i­joille voisi joko tuot­taa eril­lisen tietokan­nan, joka olisi puhdis­tet­tu henkilöi­den yksilöimiseen tarvit­tavista tiedoista – niin hyvin kuin se olisi mah­dol­lista. Tai ehkä voisi luo­da tieto­jär­jestelmään sel­l­aisia näkymiä, joka mah­dol­lis­ta­vat yleis­ten kor­re­laa­tioiden löytämisen, mut­ta ei yksit­täis­ten asi­akkaiden tieto­jen selaamista. Käyt­täjä voisi tiedustel­la koneelta, onko esimerkik­si kor­re­laa­tio­ta löy­det­tävis­sä aikuistyypin dia­betek­sen ja peräpukamien välil­lä, ja kone voisi vas­ta­ta aineis­ton perus­teel­la – anta­mat­ta kenenkään henkilön tietuet­ta suo­raan tutk­i­jan luettavaksi.

  Yksi­ty­isyy­den ja tieteen vas­takkainaset­telun sijas­ta olisi toiv­ot­tavaa etsiä niitä tek­nol­o­gisia (ja lain­opil­lisia) inno­vaa­tioi­ta, joil­la voidaan ava­ta ter­vey­den­huol­lon keräämää tietoa tutkimuskäyt­töön – ihmis­ten yksi­ty­isyyt­tä uhraamatta.

  Aja­tus verkos­sa olev­as­ta kaikkien suo­ma­lais­ten yksilöi­tyjä ter­veysti­eto­ja sisältävästä tietokan­nas­ta pitäisi herät­tää vasta­lau­sei­ta, jos tietää mitään eri­tyis­es­ti val­tioiden har­joit­ta­mas­ta tiedonurkin­nas­ta. Aus­tri­an­in edel­lä mainit­se­ma tieto­mur­to on ilmeis­es­ti vain ajan kysymys. En siis pidä hyvänä ajatuk­se­na, että henkilöi­den anonymi­teet­ti taat­taisi­in yksi­no­maan käyt­töli­it­tymän kaut­ta. Itse tietokan­nan olisi olta­va siinä määrin puhdis­tet­tu yksilöitävistä tiedoista, että sen pää­tymi­nen vaikka­pa Wik­ileaks-sivus­tolle ei olisi mikään kansalli­nen järkytys.

  Applen tänä vuon­na esit­telemä “dif­fer­en­tial pri­va­cy”, jon­ka Dio­di mainit­si yllä, osoit­taa, että yksi tietotekni­ikan jät­tiläi­nen pitää mah­dol­lise­na kerätä hyödyl­listä tietoa ryh­mistä keräämät­tä kuitenkaan tietoa yksilöistä. Tieto­mur­tokaan ei pal­jas­taisi kiusal­lisia tieto­ja tun­nis­tet­tavista yksilöistä.
  (https://www.wired.com/2016/06/apples-differential-privacy-collecting-data/)

  Erona ter­veysti­eto­jen tietokan­taan tietenkin on se, että ter­vey­den­huolto on jo kerän­nyt yksilöivät tiedot. Laa­jem­malle tutk­i­ja­joukolle tar­jot­tavas­ta tietokan­nas­ta ne kuitenkin voisi suo­dat­taa pois. Var­masti sen mukana menetet­täisi­in osa tieto­jen tutkimusar­vos­ta, mut­ta toisaal­ta saataisi­in entistä laa­jem­paan käyt­töön (tilas­toti­eteil­i­jät, opiske­li­jat, ulko­maalaiset jne.) suures­ta pop­u­laa­tios­ta kerät­tyä tietoa.

  Vielä yksi kysymys seu­raavas­ta kohdasta:
  “Jos väärinkäyt­töä valvot­taisi­in jälkikä­teen ja yri­tyk­sen mur­taa anonymisoin­ti sank­tioitaisi­in niin, ettei kukaan sel­l­aiseen ryhdy? Tutk­i­ja saisi kyl­lä käyt­tää yksilö­ta­son aineis­toa, mut­ta kaik­ki hänen ana­lyysin­sa nauhoitet­taisi­in ja jälkikä­teen tarkastet­taisi­inko, ovatko ne olleet asiallisia.”

  Kysymys: Jos uskomme tun­nistavamme epäasial­liset haut jälkikä­teen, mik­si emme kykenisi määrit­telemään sel­l­aisia jo etukä­teen — ja estää epäasial­lis­ten haku­jen mah­dol­lisu­us joko tietokan­nan käyt­töli­it­tymässä tai jopa itse tietokan­nan rakenteessa?

  (Huo­maan, että puhumi­nen tietokan­nas­ta joh­dat­taa ajat­tele­maan infor­maa­tio­ta säilöt­tynä tietueisi­in , joista sit­ten pois­te­taan joitakin tieto­ja — ja että tietokan­nas­ta tehtävät haut oli­si­vat sel­l­aisia kuin nyky­i­sis­sä tietokan­nois­sa. Näin ei kuitenkaan tarvit­sisi olla vaan ter­veysti­eto­jen “tietokan­ta” voisi olla jos­sakin muus­sa muo­dos­sa — sel­l­aises­sa muo­dos­sa, joka jo itsessään rajaisi sille esitet­täviä kysymyk­siä. Ehkä tietokan­nan infor­maa­tio voisi olla jo jos­sakin määrin tilas­tol­lis­es­ti esikäsitel­tyä eikä koos­t­ua lainkaan yksilöko­htai­sista tietueista? Jätän yksi­tyisko­h­dat pro­pel­lipäi­den mietittäväksi. 🙂 )

  1. Ei riitä, että kysymme, onko kor­re­laa­tio­ta dia­betek­sen ja peräpukamien välil­lä, vaan tutk­i­jan on voita­va piirtää tästä yhtey­destä kuva — siis mil­laiset sok­e­ri­ar­vot vaikut­ta­vat — ja lisäk­si voita­va sulkea pois joitain sekoit­tavia tek­i­jöitä. Tämä tapah­tuu lukuis­ten kokei­den ja epäon­nis­tu­mis­ten jäl­keen ja edel­lyt­tää kym­meniä tietokonea­jo­ja. Jos jokainen niistä pitäisi tila­ta etukä­teen ja peräkkäis­ten ajo­jen välil­lä olisi viikko­ja, tulos ei valmis­tu­isi koskaan.

 9. Eräs kansane­dus­ta­ja aikoinaan lausui että mik­si nou­dat­taa lakia kun lain rikkomis­es­ta ei ole säädet­ty sank­tio­ta ja tieto­jen mur­tamis­ta­han tekevät (tai salakat­selua) jo poli­isitkin vähäl­lä huo­mat­tamisel­la ja sakon määrällä.

  Siis mikä on nykykäytän­nön mukainen sank­tio ter­veysti­eto­jen anonymi­teetin murtamisesta.

 10. Jos kaik­ki yksi­tyiset tiedot oli­si­vat pseu­do­nymisoitu, mut­ta eri tiedos­tot tai taulut etäkäyt­töym­päristössä olisi mah­dol­lista liit­tää avain­ten perus­teel­la, niin edes tieto­mur­to ei tuot­taisi hyökkääjälle arvokas­ta dataa.

  Het­un ja katu­osoit­teen yhdis­telmän tiivis­tear­vo tuot­taisi henkilön pseu­do­nymisoidun tun­nis­tear­von. Eri mit­taustiedos­tot olisi mah­dol­lista yhdistää.

 11. Itse olen antanut luvan käyt­tää vapaasti ker­tyneitä ter­veysti­eto­jani. Mik­si ihmeessä ei saisi. Turhi­in tutkimuk­si­in ei kan­nat­taisi veron­mak­sa­jan raho­ja tuh­la­ta. Siis kun tutk­i­ja tavoit­telee vain oma kun­ni­aansa. Näyt­tää, että sel­l­aista on paljon.

 12. Tun­nis­teti­eto­jen pseu­do­nymisoin­ti ei poista iden­ti­fioimis­riskiä. Pseu­do­nyy­mi ei ole anonyymin synonyymi.

  Anonymisoin­ti aut­taa, mut­ta jokaiseen anonymisoin­timenetelmään sisäl­tyy nol­laa suurem­pi rei­den­ti­fikaa­tioris­ki (R=Risk). Lisäk­si jokainen menetelmä heiken­tää aineis­ton käytet­tävyyt­tä (U=Utility). Joudu­taan tekemään kom­pro­mis­se­ja, joskin on väitet­ty että ris­ki piene­nee hitaam­min kuin hyöty.

  Kuten blogin­pitäjän esimerkissä. Epä­lin­eaarisen yhtey­den löytämi­nen anonymisoidus­ta aineis­tos­ta on han­kalam­paa kuin alkuperäisestä.

  Niin­pä tutk­i­joille pitää antaa oikeus riv­i­ta­soiseen dataan. Etä­työpöy­dät aut­ta­vat vähän, joskin pahan­tah­toinen löytää aukkon­sa niistäkin. Lisäk­si on kehitet­ty eri­laisia kon­trol­loidumpia etäkäyttöjärjestelmiä. 

  Kan­nat­taa lukaista tämä artikke­li: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-statistics-041715–033438

  Se on vähän van­ha mut­ta pääosin ajanko­htainen. Blogin­pitäjää miel­lyt­tääk­seen kir­joit­ta­ja lie­nee lisän­nyt talousti­eteel­listä analyysiä.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei riitä, että kysymme, onko kor­re­laa­tio­ta dia­betek­sen ja peräpukamien välil­lä, vaan tutk­i­jan on voita­va piirtää tästä yhtey­destä kuva – siis mil­laiset sok­e­ri­ar­vot vaikut­ta­vat – ja lisäk­si voita­va sulkea pois joitain sekoit­tavia tek­i­jöitä. Tämä tapah­tuu lukuis­ten kokei­den ja epäon­nis­tu­mis­ten jäl­keen ja edel­lyt­tää kym­meniä tietokonea­jo­ja. Jos jokainen niistä pitäisi tila­ta etukä­teen ja peräkkäis­ten ajo­jen välil­lä olisi viikko­ja, tulos ei valmis­tu­isi koskaan.

  Peräpukamien ja dia­betek­sen välisen yhtey­den selvit­tämisessä on men­nyt jo maail­man alus­ta tähän päivään asti. Mikäli tutkimus­tu­los saadaan nykymenetelmäl­lä vuo­den sisäl­lä, niin tutkimus ei kestä merkit­tävästi kauem­min kuin jos se valmis­tu­isi huomenna.

  Lisäk­si tutkimus valmis­tuu nopeit­en, kun sen aloit­taa nyt nyky­isil­lä sään­nöil­lä eikä ensin pyri han­kki­maan naa­purin ter­veysti­eto­ja tuijotettaviksi.

  Olen kyl­lä valmis myymään omat ter­veysti­etoni tutkimuskäyt­töön, mut­ta luulen, että kukaan ei halua mak­saa pyytämääni hintaa.

 14. Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon tutkimus- ja rek­iste­ri­aineis­toi­hin kohdis­tu­vat tutkimus­lu­vat mah­dol­lis­ta­vat juuri yksilö­ta­son tiedon käytön siten, että tutk­i­ja voi tehdä eri­laisia ajo­ja aineis­toon. Nykykäytän­tö ei siis ole esite­tyn kaltainen. 

  Tutkimus­lu­van saat­ua tutk­i­jalle kuitenkin tulee valmis­taa taval­la tai toisel­la vähin­tään pseu­do­nymisoitu tutkimu­saineis­to, jos­sa voi yhdis­tyä usei­ta eri aineis­to­ja useil­ta eri toimijoilta. 

  Tutkimusti­eto­jen käytössä ollaan yhä vahvem­min siir­tymässä kohti eri­laisia etäkäyt­töratkaisu­ja, jot­ka on käytössä mm. Tilas­tokeskuk­ses­sa ja samal­la tutkimuk­sis­sa, jois­sa käytetään myös Tilas­tokeskuk­sen aineis­toi­ja. Täl­löin tutk­i­jat pystyvät tekemään ajo­ja kon­trol­loidus­sa ympäristössä ja jär­jestelmästä saa ulos vain tulok­sia, jot­ka voidaan auditoida. 

  Mikäli ana­lyysien ja ris­ti­in­taulukoin­tien tulok­set riit­tävät, voi täl­laisiä tila­ta erik­seen. Tulo­saineis­ton tulee kuitenkin olla sel­l­ainen, että sen kaut­ta ei yksilöi­den välilli­nen tun­nist­a­mi­nen ole mahdollista.

 15. erk­ki nii­ni: Itse olen antanut luvan käyt­tää vapaasti ker­tyneitä terveystietojani.

  Niin siis olet antanut luvan hoito­henkilökun­nalle päästä käsik­si hoitoon (oleel­lis­es­ti) vaikut­tavi­in tietoi­hin. Tutkimustiedon ker­ryt­tämiseen ei tai­da olla ole­mas­sa vas­taavaa tah­toa, mut­ta sel­l­ainen ilman muu­ta tarvittaisiin.

  Minä allekir­joit­taisin heti.

  Kiitos muuten muis­tut­tamis­es­ta. Tieto­jen luovu­tuk­seen olinkin antanut luvan 2014. Tein lisäk­si elin­ten luovu­tus­ta koske­van tah­don tiedok­si (tosin kielsin luovut­ta­mas­ta kusipäille joten en tiedä otta­vatko todes­ta ja jos niin miten tämä varmis­te­taan), ja laadin samal­la hoitotahdonkin.

  Enää pitäisi varmis­taa, että ao. tah­donil­maisut todel­la kulk­i­si­vat kaikille pir­joil­la ja mar­ja­toille ym. jot­ka saat­ta­vat joutua käsit­telemään sek­sikästä kroppaani.

  En ala mukanani kul­jet­tele­maan mitään lip­pu­sia ja lappusia.

  En voi myöskään olla absolu­ut­tisen var­ma, että puolisoni todel­la tohtisi vetää töpselin seinästä jos ja kun peli alkaa olla ns. game over.

  Pyysin, että saisin nimeno­maan her­skaa (toiv­ot­tavasti ei kuitenkaan mitään kadul­ta ostet­tua kanan­paskalla jatket­tua vari­ant­tia) kos­ka en tykkää kivus­ta (ja kuulem­ma edelleenkin paras kip­ulääke mitä kek­sit­ty), ja että kuolen mielum­min ylian­nos­tuk­seen kuin kärsin kipunoista…

  Kyl­lä NYT on huo­jen­tunut olo, ma sanon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.