Miten saan Adobe flasplayerin ilman haittaohjelma McAfeeta?

Tietokoneeni urput­taa, että Adoben flas­play­eri­ni on van­ha ja haavoit­tu­va, mut­ta kun yritän päivit­tää sitä, tietokoneeseeni tun­kee hait­tao­hjel­ma nimeltöä McAfee. Tietääkö kukaan, miten tämän voi estää? Macafeen saas­tut­ta­man tietokoneen siivoami­nen käyt­tökel­posek­si on tosi työlästä.

19 vastausta artikkeliin “Miten saan Adobe flasplayerin ilman haittaohjelma McAfeeta?”

 1. Min­ul­la on ollut aikaisem­min sama ongel­ma. Adoben lataus­sivul­la (https://get.adobe.com/flashplayer/) on ole­tuk­se­na ruk­sat­tu Option­al offers ‑kohdas­sa Yes, install the free McAfee Secu­ri­ty Scan Plus util­i­ty ja Yes, install True Key™ by Intel Secu­ri­ty ‑ohjel­mat. Pois­ta­mal­la ruk­sit kysei­sistä kohdista noiden ohjelmien ei pitäisi latautua.

  1. Kiitos, tuo pelit­ti. Prob­lem solved.
   Kun saa ilmoituk­sen, että flas­play­er on uusit­ta­va, link­ki johtaa sivus­tolle, jos­ta tuo ruk­saus­mah­dol­lisu­us puut­tuu. En tiedä, mitä tuo McAfee urkkii, mut­ta samas­sa koneessa ei voi olla F‑Securen virus­tor­jun­taa, kos­ka yhdis­telmä lamaut­taa koko koneen.

 2. Ainakin Chromes­sa ja MS-Edgessä on flash valmi­ina, eikä sitä tarvitse tai pidä erik­seen asen­taa tai päivittää.

 3. McAfee on ihan nor­maali virus­tor­jun­ta­sof­ta, yksi monista. Toki jos koneessa on samaan aikaan usei­ta virusskan­nere­i­ta pääl­lä, kuten F‑secure ja McAfee, kone usein toimii huonosti.

 4. Se McAfee on myös virus­tor­jun­tao­hjel­ma. Tyyp­il­lis­es­ti use­am­paa sel­l­aista ei oikein koneel­la voi olla. Ja toki vähin­tään hiukan kan­nat­taa epäil­lä tieto­tur­va­sof­t­aa joka ujute­taan koneelle salaa.

 5. Tur­val­lista on käyt­tää Google chrome-selain­ta kaiken Flash-sivus­to­jen selaamiseen, jos ei ole ihan vält­tämätön­tä käyt­tää eril­listä Flash-ohjel­maa eril­lis­ten Flash-tiedos­to­jen pyörit­tämiseen. Chromen käyt­tö vapaut­taa tietokoneen Flash-ohjel­man tieto­tur­va-aukoil­ta (joi­ta on paljon) ja “nopeut­taa” konetta.

 6. Min­ul­lakin oli sama ongel­ma yhden Win­dows-koneen kanssa, jos­sa ensin latasin ja läh­es asensin tuon McAfeen. On hyvinkin voin­ut jäädä tuo ruk­si­tus-vai­h­toe­hto huo­maa­mat­ta ensim­mäisel­lä ker­ral­la, mut­ta kun viisas­tuneena yritin lada­ta tiedos­toa uudelleen, ei Googlen tar­joamis­sa sivuis­sa tuo­ta val­in­taa ollut lainkaan ja McAfee tuli automaat­tis­es­ti latauk­sen mukana.

  Ratkaisin asian men­emäl­lä sivulle toisel­la koneel­la, jos­sa oli Lin­ux, ja täl­lä ker­taa sainkin vali­ta asen­nu­so­hjel­man kie­len ja käyt­töjär­jestelmän — eikä tämän asen­nu­so­hjel­man mukana tul­lut McAfee­ta. Siirsin paketin Win­dows koneelle ja asensin Flashin onnis­tuneesti siitä ilman McAfeetä. Tiedän, että ei se näin mon­imutkaista pitäisi olla…

  (Jos on kiin­nos­tunut WWW-sivu­jen ja palvelu­iden harhaan­jo­htavas­ta suun­nit­telus­ta, kan­nat­taa käväistä aiheelle omis­tau­tuneel­la sivus­tol­la: http://darkpatterns.org)

 7. Oletko var­ma, että tarvit­setko edes eril­listä Flash play­er­iä enää? Ainakin Googlen Chrome selain osaa pyörit­tää flashia automaagis­es­ti eli aika moni var­maankin selviäisi kokon­aan ilman eril­lisen bloat­waren asen­tamista tätä nykyä.

  Itsekin käytän Chromea vain sil­loin kun joku sivus­to vaatii flashin käyttöä.

  Onnek­si Yle Areenakin siir­tyy HMTL5:een — ainakin lupausten perus­teel­la — vielä tämän vuo­den lop­pu­un men­nessä. Hooray!

  Muut palve­lut seu­raa­vat perässä — elleivät ole jo siir­tyneet HMTL5-aikakauteen.

 8. Chrome:
  Tur­val­lista on käyt­tää Google chrome-selain­ta kaiken Flash-sivus­to­jen selaamiseen, jos ei ole ihan vält­tämätön­tä käyt­tää eril­listä Flash-ohjel­maa eril­lis­ten Flash-tiedos­to­jen pyörit­tämiseen. Chromen käyt­tö vapaut­taa tietokoneen Flash-ohjel­man tieto­tur­va-aukoil­ta (joi­ta on paljon) ja “nopeut­taa” konetta.

  oikeas­t­aan pahasti virheel­listä infor­maa­tio­ta. chrome ei vapau­ta flashin tieto­tur­va ongelmista, ero on siinä että flash on sisään raken­net­tu chrome selaimeen ja päivit­tyy (useim­miten) automaat­tis­es­ti taustal­la kun chromea uudelleen käynnistelee.

  jos käyt­tää fire­fox selain­ta ja pitää flashin ajan­tasal­la niin se on yhtä tur­valli­nen kuin chrome (olet­taen että chromen itsepäiv­i­tys toimii).

 9. Intelin läh­es puo­lik­si omis­ta­maa mil­jardiyri­tys­tä, jon­ka tur­vao­hjel­maa jakaa yksi maail­man arvoste­tu­im­mista soft­afir­moista, ei tule ensim­mäisek­si mieleen kut­sua hait­tao­hjelmien tek­i­jäk­si. Mut­ta miten vain, onhan noi välil­lä ärsyttäviä.

 10. Jos McAfeen asi­at oli­vat kun­nos­sa, sitä ei yritet­täisi salakul­jet­taa tietokoneille ja sen asen­ta­jia varotet­taisi­in etukä­teen, ettei tietokoneesi tule toim­i­maan, jos siinä on jokin muu virustorjuntaohjelma.
  En tiedä, mitä se vakoilee, har­mit­tomim­mil­laan Adoben mak­sullis­ten ohjelmien luva­ton­ta käyttöä.

 11. Veikkaan, että Adoben tarkoi­tus oli vahvis­taa Flashin tur­val­lisu­ut­ta ja mieliku­vaa, kun siinä oli jatku­vasti ongelmia. Mut­ta liian myöhään, Flashistä ollaan yleis­es­ti luop­umas­sa. Ehkä tarkoi­tus oli varautua mah­dol­lisi­in oikeu­denkäyn­tei­hin, jos Flash aiheut­taisi miljoon­avahinko­ja. Mut en jak­sa googlata.

 12. Kuvaavaa on että McAfee tulee monas­ti tietokoneen mukana, ja esimerkik­si Gigan­til­la onkin mak­sulli­nen palvelu, jos­sa he pois­ta­vat sen ja muut huuhaa ohjel­mat uud­es­ta koneesta…

  Hul­lua on että se palvelu mak­saa saman minkä edullisem­pi läp­päri kaikkine “hyödyl­li­sine” lisäohjelmineen.

  Kyl­lä se on hait­tao­hjel­ma, olkoonkin että on “hyvä­mainesten” yhtiöi­den omis­ta­ma. Ei se että fir­ma on iso pörssiar­voltaan tarkoi­ta että sitä kiin­nos­taisi asi­akkaiden yksi­ty­isyys — etenkään ilmaisohjelmistoissa.

 13. Ahis­taa:
  ei tule ensim­mäisek­si mieleen kut­sua hait­tao­hjelmien tek­i­jäk­si. Mut­ta miten vain, onhan noi välil­lä ärsyttäviä.

  Jos se asne­tuu salaa ja jumit­taa koneen, se on haittaohjelma.

 14. Lep­oti­la zZ: kun viisas­tuneena yritin lada­ta tiedos­toa uudelleen, ei Googlen tar­joamis­sa sivuis­sa tuo­ta val­in­taa ollut lainkaan ja McAfee tuli automaat­tis­es­ti latauk­sen mukana 

  Välis­sä ilmeis­es­ti pitää ainakin pois­taa eväs­teet ja hävit­tää lomake­da­ta (form data). Eväs­teet nyt tietysti kan­nat­taa aina muutenkin pois­taa vii­imeistään selaimen sam­mu­tuk­sen yhtey­dessä, estää kol­man­nen osa­puolen eväs­teet, estää “local storage:n” käyt­tö ja lomake­datan tallennus.

  Chrome: Tur­val­lista on käyt­tää Google chrome-selain­ta kaiken Flash-sivus­to­jen selaamiseen 

  “Tur­val­lista” antaa Googlelle kaik­ki selaus- ja haku­tiedot. No joo.

 15. Ahis­taa: Intelin läh­es puo­lik­si omis­ta­maa mil­jardiyri­tys­tä, jon­ka tur­vao­hjel­maa jakaa yksi maail­man arvoste­tu­im­mista softafirmoista…

  Luotet­ta­van sof­t­an rin­nalle on nouse­mas­sa kysymys voiko rautaankaan luot­taa, so. tekevätkö mikropi­ir­it sen mitä lupaa­vat tekevän­sä eivätkä muu­ta. Jos taka­por­tilla varustet­tua rautaa pitäisi levit­tää kaikille kan­soille, ykkösven­dori olisi juuri Intel.

  Ja niin­pä Intel onkin ollut luo­mas­sa IPMI-määrit­te­lyä, joka on mikro­pros­es­sorisir­ul­la sijait­se­va ylimääräi­nen BMC-piiri, ainakin nimel­lis­es­ti tarkoitet­tu palve­lim­ien etähallintaan isois­sa verkoissa. 

  IPMI toimii rautata­sol­la, riip­pumat­ta siitä mitä käyt­töjär­jestelmää pros­es­sori ajaa, riip­pumat­ta virus­tor­jun­nas­ta ja riip­pumat­ta BIO­Sista. Se on toim­intakun­nos­sa jopa sil­loin kun tietokone on sam­mutet­tu, kun­han pros­es­sorin ‘idle-vir­rat’ on pääl­lä, siis töpseli seinässä tai kan­net­ta­van akku kiinni.

  On oma kysymyk­sen­sä mis­sä määrin noi­ta löy­tyy rivikäyt­täjien työasemista, tai mis­sä määrin siruil­ta löy­tyy mui­ta alisys­teeme­jä joi­ta ei ehkä ole dokumentoitu.

  Kuvitelka­a­pa mil­laista tuhoa kyber­so­ta aiheut­taisi nykyisessä teknolo­gia­ri­ip­pu­vas­sa yhteiskun­nas­sa, jos joka paik­ka on täyn­nä eri­laisia kätket­tyjä pirunmetkuja.

 16. anonyy­mi: Välis­sä ilmeis­es­ti pitää ainakin pois­taa eväs­teet ja hävit­tää lomake­da­ta (form data). Eväs­teet nyt tietysti kan­nat­taa aina muutenkin pois­taa vii­imeistään selaimen sam­mu­tuk­sen yhtey­dessä, estää kol­man­nen osa­puolen eväs­teet, estää “local storage:n” käyt­tö ja lomake­datan tallennus. 

  Luul­tavasti kyse oli kek­seistä. Niiden puhdis­t­a­mi­nen, vaikka­pa vain raja­tusti Adoben sivus­tol­ta, olisi siten riit­tänyt eri­laisen lataus­sivun näkymisek­si. Kir­joituk­seni varsi­nainen tarkoi­tus oli kuitenkin vahvis­taa Osmon havain­to, että jois­sakin tilanteis­sa Adobe ei anna mah­dol­lisu­ut­ta ruk­sia pois McAfee­ta (ja jotain toista lisuketta).

  Kaikkien kek­sien puhdis­tamista jokaisen istun­non jäl­keen en suosit­tele, kos­ka useim­miten niitä käytetään käyt­tökoke­muk­sen paran­tamisek­si (ihan oikeasti!) eikä niistä ole tietääk­seni hait­taa kun­han kieltää nuo kol­man­nen osa­puolen evästeet. 

  Lisäk­si kek­sien pois­tamisen seu­rauk­se­na jou­tu­isi lukuisil­la sivuil­la näkemään aina uudelleen “Täl­lä sivul­la käytetään kek­se­jä ja …” tms. — ja jopa sulke­maan asi­as­ta muis­tut­tele­via ban­nere­i­ta paina­mal­la “hyväksyn” nap­pu­laa. Ilmeis­es­ti kyseessä on jokin EU:n säädös, jon­ka on tarkoi­tus kan­nus­taa käyt­täjiä kek­sien säi­lyt­tämiseen, kiusaa­mal­la eri­tyis­es­ti niitä, jot­ka eivät niitä halu­aisi säilyttää…

 17. Lep­oti­la zZ: useim­miten niitä käytetään käyt­tökoke­muk­sen paran­tamisek­si (ihan oikeasti!) 

  Min­un käyt­tökoke­mus­tani kek­sien puute ei ole koskaan huo­mat­tavasti hai­tan­nut (ellei se ole estänyt heikosti suun­nitel­lun sivus­ton käyt­töä kokon­aan). Pikem­minkin koen ongel­mak­si sivus­to­jen raskau­den, dynaamisen päiv­i­tyk­sen ja muun tieto­jen piilot­telun, jne., jot­ka usein estävät tehokkaan ja mielekkään käytön.

  eikä niistä ole tietääk­seni haittaa 

  Kyse on osaltaan yksi­ty­isyy­den­suo­jas­ta siinäkin. Pikem­minkin pitäisi kysyä, onko niistä koskaan ollut mitään todel­lista hyötyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.