Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.11.2016

Kon­tu­laan täydennysrakentamiskaava

250 uut­ta kon­tu­la­lais­ta yllä­pi­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja aika ongel­mat­to­man näköi­sel­lä täy­den­nys­kaa­val­la. Herää vain kysy­mys, mik­si Itä-Hel­sin­ki on aika­naan raken­net­tu näin maa­ta haaskaten?Tämän jäl­keen tont­ti­te­hok­kuus nipin napin yli yksi.

Vuo­saa­ren kes­kus­tan suunnitteluperiaatteet

paulig

Vuo­saa­ren kes­kus­tas­sa paran­ne­taan jalan­kul­kuo­lo­suh­tei­ta, siir­re­tään lukio met­ro­na­se­man lähei­syy­teen ja sal­li­taan ympä­ris­töään huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­paa raken­ta­mis­ta Vuo­tien var­rel­la. Täs­sä vai­hees­sa suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ovat hyvin yleis­luon­toi­sem­pia. Lau­ta­kun­nal­le on näy­tet­ty pidem­mäl­lä ole­via suun­ni­tel­mia­kin ja palaut­tees­ta pää­tel­leen myös asuk­kail­le. Alue on pää­osin Pau­li­gin omis­tuk­ses­sa, mut­ta osan alu­ees­ta omis­taa kaupunki.

Pasi­lan kone­pa­jan osa-aluei­den 5 ja 6 rakennustapaohje

Aika yksi­tyis­koh­tais­ta suun­nit­te­lua ja ohjeis­ta­mis­ta. Se tie­tys­ti takaa, että jäl­ki on joten­kin kel­vol­lis­ta, mut­ta tekee­kä täs­sä kau­pun­ki raken­nus­liik­keel­le kuu­lu­vaa työ­tä. Toi­nen vaih­toeh­to olis, että raken­nus­lii­ke suun­nit­te­lee ja kau­pun­ki hyväk­syy tai ei hyväksy.

Viher- ja vir­kis­tys­ver­kon kehit­tä­mi­sen periaatteet

Tämä oli meil­lä luon­nos­vai­hees­sa jokin aika sit­ten. Eli­na Moi­sio sai läpi eräi­tä ohjei­ta jat­ko­ke­hit­tä­mi­sek­si. Eli­na var­maan­kin tar­kis­taa,  onko nii­tä noudatettu.

 

28 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.11.2016”

 1. Herää vain kysy­mys, mik­si Itä-Hel­sin­ki on aika­naan raken­net­tu näin maa­ta haaskaten?Tämän jäl­keen tont­ti­te­hok­kuus nipin napin yli yksi. ”

  Kos­ka aja­tel­tiin, että pian kaik­ki liik­ku­vat kui­ten­kin len­tä­vil­lä autoilla?

 2. Vuo­saa­ren met­ron ympä­ris­tö alkaa pik­ku­hil­jaa muut­tua sel­lai­sek­si mikä sen ase­man seu­dul­la oli­si pitä­nyt olla alun­pe­rin­kin. Tur­han mata­laa vaan suun­ni­tel­laan. Mut­ta toki parem­paan suun­taan men­nään val­lit­se­vaan tilan­tee­seen näh­den. Hyvä, hyvä.

 3. Toi Kon­tu­lan vii­te­suun­ni­tel­ma jos toteu­tuu sel­lai­se­naan niin kyl­lä aiwan hele­ve­tin­mois­ta tuh­laa­mis­ta on, eikä pitäi­si enää tänä päi­vä­nä men­nä seu­las­ta läpi…

  Kat­so­kaa nyt itse: https://www.facebook.com/events/1603187033304522/

  Joku­nen has­su pis­te­ta­lo. Ei näin. Ei todellakaan.

 4. Vuo­tien ete­lä­puo­lel­ta tulee var­mis­taa suo­ra yhteys met­roa­se­mal­le myös sil­loin kun Colum­bus on kiin­ni. Nykyi­sel­lään Colum­buk­sen ali ei kul­je Vuo­tien ete­lä­reu­nal­la käve­ly­reit­tiä ja Vuo­tien yli ei mene suo­ja­tie­tä jos­ta pää­si­si met­roa­se­man portaille.

  Eli esi­mer­kik­si tuo kor­kein talo havain­ne­ku­vas­sa. Jos siel­tä halu­aa met­rol­le ilman että kul­kee Colum­buk­sen läpi, tulee kier­tää koko Colum­bus ja Albat­ros­si. Se about tuplaa mat­kan met­rol­le. Jos Colum­buk­sen ali teh­täi­siin käve­ly­tie ja Vuo­tien yli suo­ja­tie, niin met­rol­le oli­si lyhyt mat­ka aina.

 5. Har­ri Paa­vo­la:
  Jos siel­tä halu­aa met­rol­le ilman että kul­kee Colum­buk­sen läpi 

  Colum­buk­sen kaup­pi­aat ja kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­ja eivät tyk­kää sel­lai­ses­ta kau­pun­ki­ti­las­ta jos­sa voi oikais­ta ilman että ostaa ja mak­saa. Jol­lain kyt­ken­näl­lä se tai­taa olla myös kau­pun­gin etu…

 6. Vuo­saa­ren kes­kus­tas­sa nykyi­sin ole­va tor­ni­ta­lo Cir­rus ei ole tuo­nut alu­eel­le yhtään tavoi­tel­tua kan­ta­kau­pun­ki­mai­suut­ta, vaan ennem­min­kin vie­nyt sitä pois. Cir­ruk­sen ja Columbuksen/Albatrossin väli­sil­lä aukioil­la ei tapah­du kos­kaan yhtään mitään, vaik­ka aukio antaa ete­lään ja meri­kin näkyy. Näin on var­mas­ti pit­käl­ti var­jo­jen ja tuu­li­suu­den vuok­si, jot­ka molem­mat taas joh­tu­vat tornitalosta.

 7. Cap­tain Awe­so­me:
  “Herää vain kysy­mys, mik­si Itä-Hel­sin­ki on aika­naan raken­net­tu näin maa­ta haaskaten?Tämän jäl­keen tont­ti­te­hok­kuus nipin napin yli yksi. “
  Kos­ka aja­tel­tiin, että pian kaik­ki liik­ku­vat kui­ten­kin len­tä­vil­lä autoilla? 

  Sta­din syväl­li­sem­mäk­si ymmär­tä­mi­sek­si pitää tar­kas­tel­la koko pää­kau­pun­ki­seu­tua ja sitä­kin mie­lel­lään Googlen tai muun pal­ve­lun­tar­joa­jan satel­liit­ti­ku­vas­ta ilman tun­nis­tei­ta, jot­tei­vät kun­nan­ra­jat häi­rit­se. Sii­tä huo­maa monia asioita.

  Kan­ta­kau­pun­gin laa­je­ne­mi­nen on kol­mel­la suun­nal­la pysäh­ty­nyt vesis­tö­es­tee­seen. Vesis­tö­es­tei­den taka­na sil­to­jen ulot­tu­vil­la ollaan jo enem­män kuin käve­lye­täi­syy­del­lä ydin­kes­kus­tas­ta ja raken­ta­mis­ta ovat ohjan­neet enem­män muut tar­peet, kuten työ­paik­ka-alu­eet, lii­ken­neyh­tey­det kes­kus­taan ja kun tilaa on löy­ty­nyt, asumisväljyys.

  Ennen lähiö­vyö­hyk­kei­den kehit­ty­mis­tä työ­väes­tö asui kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sen lie­peil­lä aivan mie­let­tö­män ahtaas­ti, esi­mer­kik­si pat­jal­la keit­to­ko­me­ron lat­tial­la. On ymmär­ret­tä­vää, että kun väki vau­ras­tui, moni vaa­ti isom­pien palk­ka­ra­ho­jen­sa vas­ti­neek­si lisää asuin­ti­laa ja sitä ei tie­ten­kään kai­kil­le enää kan­ta­kau­pun­gis­ta riittänyt.

  Tuo­mio­kir­kon seu­tu on raken­tu­nut nyky­muo­toon­sa kehi­tys­maa-aika­na, Kal­lio ja Puna­vuo­ri taas edus­ta­vat kehit­ty­vän teol­li­suus­maan ker­ros­ta, lähiö­vyö­hyk­kei­den olles­sa rik­kaak­si teol­li­suus­maak­si pää­syn perintöä.

 8. En nyt niin­kään ihmet­te­li­si Kon­tu­lan raken­ta­mis­te­hok­kuut­ta, oli­han se mel­ko totaa­lis­ta peri­fe­ri­aa 1960-luvul­la kun se raken­net­tiin. Vaik­ka kol­man­nes osa-alu­ees­ta on oma­ko­ti­ta­loa­luet­ta, sijain­ti on kau­pun­gin rajal­la ja puis­toa­laa­kin on pal­jon, asu­kas­ti­heys on kui­ten­kin Hel­sin­gin kes­kiar­voa kor­keam­pi, mel­kein 5000 ihmistä/neliökm.

  Sen sijaan esi­mer­kik­si Oulun­ky­län tai Kulos­aa­ren teho­ton väl­jyys on aika kum­mal­lis­ta, kun molem­mat ovat yli puo­let lähem­pä­nä kes­kus­taa ja lii­ken­teel­li­ses­ti­kin kes­kei­sem­piä paik­ko­ja. Oulun­ky­län väes­tö­ti­heys on puo­let Kon­tu­las­ta. Hel­sin­gis­sä raken­ta­mi­sen tehok­kuus omi­tui­ses­ti tip­puu kan­ta­kau­pun­gin rajal­la hyvin­kin mini­maa­li­sek­si ja nousee taas vas­ta n. 9–10 km pääs­tä kes­kus­tas­ta. Niil­le, joil­la on rahaa, riit­tää väl­jyyt­tä kes­kei­sil­lä pai­koil­la; köy­hä kan­sa saa asus­taa tiheäs­ti raken­ne­tuis­sa beto­ni­lä­hiöis­sä kau­ka­na kes­kus­tas­ta. Jul­ki­sen lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta­kin täl­lai­nen kau­pun­ki­ra­ken­ne on mel­ko jär­je­tön, kun kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la on vyö­hy­ke, jol­le ei kan­na­ta raken­taa teho­kas­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä, jol­le kui­ten­kin oli­si tar­vet­ta kauempana.

  Yhdys­kun­ta­ra­ken­teen eheyt­tä­mi­sen kan­nal­ta tii­vis­tä­mi­nen kan­nat­tai­si lähel­lä kan­ta­kau­pun­kia; nyt sitä teh­dään siel­lä, mis­sä se on poliit­ti­ses­ti hel­poin­ta, eli pie­ni­tu­loi­sil­la, vuo­kra-asun­to­val­tai­sil­la alueil­la, joi­den asuk­kaat eivät ole kiin­nos­tu­nei­ta valit­ta­maan kaa­vois­ta. Vii­me aikoi­na suun­ni­tel­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen Oulun­ky­läs­sä ja Kulos­aa­res­sa ei tai­da nos­taa näi­den kau­pun­gi­no­sien raken­ta­mis­te­hok­kuut­ta edes väl­jän 60-luvun kon­tu­lan tasolle.

 9. Hie­man­kin raken­nus­his­to­ri­aa tun­te­va tie­tää, että ark­ki­teh­tuu­ri on täyn­nä ihan­tei­ta ja muo­te­ja. Sotien jäl­keen ihan­ne oli valoi­sa, väl­jä lähiö, jon­ne asuk­kaat siirrettiin/siirtyivät todel­la kur­jis­ta olois­ta. Hel­sin­gis­sä noen, ahtau­den, syö­pä­läis­ten ym. jäl­keen lähiön ava­rat asun­not ovat tun­tu­neet para­tii­sil­ta. Jos ei usko, niin aika­lais­to­dis­tuk­sia on saa­ta­vil­la. Pasi­las­sa on asut­tu kaat­sin pääl­lä ja Nokal­la ei ole ollut edes kaivoja.

  Ele­ment­ti­ra­ken­ta­mi­nen taas on ystä­väm­me tehok­kuusa­jat­te­lun tuo­tet­ta, joka sekin on erään­lai­nen muo­ti. Tehos­ta­mis­ta nyt vain ei voi ääret­tö­miin viedä.

 10. Ari:
  Vuo­saa­ren kes­kus­tas­sa nykyi­sin ole­va tor­ni­ta­lo Cir­rus ei ole tuo­nut alu­eel­le yhtään tavoi­tel­tua kan­ta­kau­pun­ki­mai­suut­ta, vaan ennem­min­kin vie­nyt sitä pois. Cir­ruk­sen ja Columbuksen/Albatrossin väli­sil­lä aukioil­la ei tapah­du kos­kaan yhtään mitään, vaik­ka aukio antaa ete­lään ja meri­kin näkyy. Näin on var­mas­ti pit­käl­ti var­jo­jen ja tuu­li­suu­den vuok­si, jot­ka molem­mat taas joh­tu­vat tornitalosta.

  On omi­tui­nen havain­ne­ku­vien har­ha­ku­vi­tel­ma, että raken­ta­mal­la aukion (tai siis jät­tä­mäl­lä raken­ta­mat­ta) saa luo­tua auto­maat­ti­ses­ti kivaa parii­si­lais­ta kah­vi­la­kult­tuu­ria ihan joka paik­kaan. Jos se oli­si sii­tä kiin­ni, että raken­ta­ma­ton aukea tila tar­koit­tai­si pie­ny­rit­tä­jyy­den ja kult­tuu­rin rie­mu­juh­laa, Sipoon pel­to­mai­se­ma oli­si Uuden­maan kau­pun­kie­lä­män keskus.

  Cir­ruk­sen edes­sä aukeal­la ei tapah­du mitään kos­ka se on yhdel­tä sivul­ta asuin­ra­ken­nus­ta, toi­sel­ta kun­nal­lis­vi­ras­toa ja kol­man­nel­ta auto­tie­tä. Jäl­jel­le jää­vän sivun teras­si hyö­dyn­tää tilaa, mut­ta sekin kär­sii sii­tä, että joka suun­taan on pitä­nyt jät­tää riit­tä­väs­ti tuu­li­tun­ne­lia kos­ka nyky­ään on ilmei­ses­ti lai­ton­ta raken­taa talo­ja kiin­ni toi­siin­sa. Jos idea­na on ollut suun­ni­tel­la kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­ti, on lop­pu­tu­los tosi­aan epä­on­nis­tu­nut pahasti.

 11. Mik­ko Num­me­lin: lähiö­vyö­hyk­kei­den olles­sa rik­kaak­si teol­li­suus­maak­si pää­syn perintöä.

  Suo­mi ei ollut rikas teol­li­suus­maa vie­lä 60-luvun alus­sa. Maa­seu­tu ei vaan enää elät­tä­nyt jou­to­vä­keä enti­seen tapaan ja teh­taat tar­vit­si­vat yhä enem­män käsi­pa­re­ja. You do the math.

 12. Miten Kon­tu­lan kaa­vaa koh­del­tiin, piti­vät­kö tavan­omai­set epäil­lyt täl­lä ker­taa suun­sa kiin­ni kaa­voi­tus­hyö­dyis­tä ton­ti­no­mis­ta­jil­le kos­ka SATO?

 13. Cir­rus on “nero­kas” kon­sep­ti: raken­ne­taan kor­keas­ti paik­kaan, jos­sa tila riit­tää jopa laa­joil­le parkkipaikoille.

 14. Gug­gein­heim on taas näkö­jään kai­vet­tu esiin: 

  http://yle.fi/uutiset/3–9267929

  Voi­si­ko joku teh­dä ehdo­tuk­sen, että Kuk­kis sijoi­te­taan Kruu­nusil­lan Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan pää­hän. Sai­si rai­tio­lii­ken­ne lisää asiak­kais­ta turisteista.

 15. Ano­ny­mous: Voi­si­ko joku teh­dä ehdo­tuk­sen, että Kuk­kis sijoi­te­taan Kruu­nusil­lan Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan päähän.

  Älä lai­ta mui­ta teke­mään sel­lais­ta jon­ka voit teh­dä hyvin itsekin…

  Ihan muka­vas­ti alka­nut löy­tyä sit­ten­kin sitä yksi­tyis­tä rahaa kun on ollut pak­ko löytää.

  Suo­ras­taan mal­lie­si­merk­ki sii­tä, että kyl­lä sitä mas­sii ullat­taen onkin kun­han kau­pun­ki vaan ottaa — ja pitää! — tiu­kan linjan.

  Lisaa tata.

 16. Peter: On omi­tui­nen havain­ne­ku­vien har­ha­ku­vi­tel­ma, että raken­ta­mal­la aukion (tai siis jät­tä­mäl­lä raken­ta­mat­ta) saa luo­tua auto­maat­ti­ses­ti kivaa parii­si­lais­ta kah­vi­la­kult­tuu­ria ihan joka paik­kaan. Jos se oli­si sii­tä kiin­ni, että raken­ta­ma­ton aukea tila tar­koit­tai­si pie­ny­rit­tä­jyy­den ja kult­tuu­rin rie­mu­juh­laa, Sipoon pel­to­mai­se­ma oli­si Uuden­maan kau­pun­kie­lä­män keskus.

  Niin, mua häm­men­tää täs­sä eni­ten se, että Hel­sin­ki on täyn­nä epä­on­nis­tu­nei­ta tore­ja ja aukioi­ta, mut­ta sil­ti nii­tä suun­ni­tel­laan joka yhtey­des­sä lisää.

  Kuin­ka kau­an Senaa­tin­to­ria ja kes­kus­kort­te­lei­ta on yri­tet­ty “elä­vöit­tää”? Töö­lön­to­ri on park­ki­paik­ka, sama­ten Hie­ta­lah­den tori. Rau­ta­tien­to­ril­le pitää joka tal­vi pys­tyt­tää kal­lis teko­jää, että se oli­si vähem­män ankea.

  Sil­ti kan­sa­lais­to­re­ja ja mui­ta “tapah­tu­maa­ukioi­ta” puk­kaa kovaa tahtia.

  Menee­kö pää hak­kaa­mal­la sei­näs­tä läpi, jää nähtäväksi.

 17. Cap­tain Awe­so­me: Suo­ras­taan mal­lie­si­merk­ki sii­tä, että kyl­lä sitä mas­sii ullat­taen onkin kun­han kau­pun­ki vaan ottaa – ja pitää! – tiu­kan linjan. 

  Kun­han ei jul­kis­ta rahaa tai omai­suut­ta käytetä.

  Jos jotain lupia, mak­su­ja tms. tar­vi­taan, niin oli­si ihan oikein sit­ten täs­sä vai­hees­sa lisä­nih­keil­lä aiem­man ehdo­tuk­sen (lue: kuse­tus­yri­tyk­sen) syn­nyt­tä­mään luot­ta­mus­pu­laan vedo­ten. Kyse ei edes oli­si teko­syys­tä vaan ihan todel­li­ses­ta syystä.

 18. ano­nyy­mi: Kun­han ei jul­kis­ta rahaa tai omai­suut­ta käytetä.

  Jos jotain lupia, mak­su­ja tms. tar­vi­taan, niin oli­si ihan oikein sit­ten täs­sä vai­hees­sa lisä­nih­keil­lä aiem­man ehdo­tuk­sen (lue: kuse­tus­yri­tyk­sen) syn­nyt­tä­mään luot­ta­mus­pu­laan vedo­ten. Kyse ei edes oli­si teko­syys­tä vaan ihan todel­li­ses­ta syystä.

  Itse en ole niin ehdo­ton, että vaa­ti­sin ehdo­ton­ta nol­la­lin­jaa kau­pun­gin ja/tai val­tion kirs­tu­jen raottamiselle.

  Jos tuol­le lin­jal­le men­nään, niin sit­ten pitäi­si loo­gi­suu­den nimis­sä jakaa ei-oota suu­rin piir­tein kai­ken suhteen…

  Oli­si hyvä mah­dol­li­sim­man objek­tii­vi­ses­ti ja rea­lis­ti­ses­ti arvioi­da pal­jon­ko jäi­si saa­ma­puo­lel­le — myös mui­ta mit­ta­rei­ta käyt­täen kuin pel­käs­tään koli­koi­ta ja seteleitä.

  Mut­ta täl­lä het­kel­lä raken­ta­mi­ses­ta puut­tuu 63 mil­joo­naa yksi­tyis­tä rahaa, eli vie­lä pitäi­si pan­na hat­tu kil­tis­ti run­daa­maan sen toi­sen­kin rahoituskierroksen.

  Kyl­lä mäkin ehkä voi­sin jotain antaa, tie­ten­kin sil­lä ole­tuk­sel­la, että dii­li on ns. doable.

  Kyl­lä pal­jon eteen­päin ollaan vuo­des­ta 2011 tul­tu (mikä vaih­teek­si herät­tää taas pien­tä uskoa ihmi­seen): http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/uusi-esitys-guggenheimista

 19. Lund­vis­tin Jul­le: epä­on­nis­tu­nei­ta tore­ja ja aukioi­ta, mut­ta sil­ti nii­tä suun­ni­tel­laan joka yhtey­des­sä lisää.
  Kuin­ka kau­an Senaa­tin­to­ria ja kes­kus­kort­te­lei­ta on yri­tet­ty “elä­vöit­tää”? Töö­lön­to­ri on park­ki­paik­ka, sama­ten Hie­ta­lah­den tori. Rau­ta­tien­to­ril­le pitää joka tal­vi pys­tyt­tää kal­lis teko­jää, että se oli­si vähem­män ankea.
  Sil­ti kan­sa­lais­to­re­ja ja mui­ta “tapah­tu­maa­ukioi­ta” puk­kaa kovaa tahtia.

  FAIL.

  Mai­nit­tu kol­me aukiota/toria jot­ka ovat olleet ole­mas­sa jok­seen­kin aina.

  Narink­ka­to­ri on kes­kus­tan uusin “tulo­kas”, mut­ta sii­nä­hän on päin vas­toin men­ty asias­sa eteen päin: sii­nä mis­sä ennen Kam­pin kes­kus­ta oli suu­ri ammot­ta­va tuu­len piek­sä­mä aukio, on nyt yksi pal­jon pie­nem­pi aukio. Jos­sa on var­mas­ti enem­män tapah­tu­mia kuin mitä pai­kal­la oli ennen Kam­pin keskusta.

  Luu­len­pa, että ymmär­rät ihan hyvin sen perus­syyn sii­hen mik­sei Hel­sin­gis­sä ja Suo­mes­sa yli­pää­tään ole hir­veäs­ti miel­tä jär­jes­tää ulko­ta­pah­tu­mia kesä­kau­den ulko­puo­lel­le (eikä aina silloinkaan).

  Ymmär­tääk­se­ni Töö­lön­to­ria on tar­koi­tus elä­vöit­tää — eli eikö­hän se vähin­tään­kin tar­koi­ta P‑paikoituksen vähen­tä­mis­tä (ja ehkä pois­ta­mis­ta tai perä­ti maan alle siir­tä­mis­tä jol­lain aikavälillä).

  Rau­ta­tien­to­ril­la on kesä­kau­del­la aika pal­jon tapah­tu­mia, var­mas­ti enem­män voi­si olla.

  Ehkä et vain ole tie­toi­nen kuin­ka pal­jon kau­pun­gin aukioil­la ja toreil­la oikeas­ti tapah­tuu…? Jos taas kyse on sii­tä, että vää­rän­lais­ta toi­min­taa, niin mikä estää Jul­lea akti­voi­tu­mas­ta itse?

  I know, I know… jon­kun muun pitäi­si tie­ten­kin teh­dä se sun puolestasi.

  Senaa­tin­to­ril­la on iso­ja tapah­tu­mia ympä­ri vuo­den, ja var­mas­ti moni toi­mi­ja tuli­si mie­luus­ti useamminkin/isommin, mut­ta otak­sun, että Senaa­tin­to­ris­ta ei olla tie­toi­ses­ti halut­tu teh­dä mitään 24/7 hoploppia.

  Ehkä juu­ri sik­si, että sii­nä sat­tuu sijait­se­maan KIRKKO

  Tuo­mio­kirk­ko on Hel­sin­gin suo­si­tuin näh­tä­vyys. Jota ei voi­si kokea niin kuin Engel & co ovat sen aikoi­naan tar­koit­ta­neet mikä­li suur­kir­kon edes­sä oli­si aina käyn­nis­sä jotain häs­läys­tä ja älämölyä.

  Omas­ta mie­les­tä­ni täl­lai­nen lin­jaus (siis mikä­li sel­lai­nen todel­la on) on ihan perusteltu.

  Mitä tori­kort­te­lei­hin taas tulee, niin ymmär­tääk­se­ni vii­mei­nen kort­te­li on vas­ta tänä vuon­na men­nyt täysremonttiin.

  Mut­ta sen jäl­keen alkaa olla koko paket­ti val­mis ja vas­ta sit­ten voi­daan täy­si­pai­noi­ses­ti alkaa kehit­tä­mään sisäl­töä eteen­päin. Aika pal­jon sitä tun­tuu kyl­lä löy­ty­vän jo nytkin.

  Asiat eivät tapah­tu het­kes­sä. Ja meil­lä Suo­mes­sa ehkä vie­lä nor­maa­lia­kin hitaam­min… Sil­le minun­kin mie­les­tä kan­nat­tai­si yrit­tää teh­dä jotain.

  Hie­ta­lah­den toril­le povai­sin suo­ras­taan uut­ta tule­mis­ta Jät­kä­saa­ren raken­tu­mi­sen myö­tä kun­han vaan löy­tyi­si jär­keä toteut­taa uusi kapea ja siro käve­ly­sil­ta Hie­ta­lah­den­ran­nas­ta Välimerenkadulle.

  Juu­ri mikään muu ei ede­saut­tai­si enem­pää sitä, että uudet natii­vit viit­si­si­vät san­koin jou­koin kur­va­ta toril­le elämöimään.

  Sil­loin Kaup­pa­hal­lin­kin tule­vai­suus nime­no­maan KAUPPAHALLINA oli­si tur­vat­tu — toi­sin kuin nyt (vii­mek­si oli­si myy­ty yhden toi­mi­jan myymäläksi).

  Hie­ta­lah­des­sa oli­si poten­ti­aa­lia Haka­nie­men torin veroi­sek­si, noh, TORIKSI, eikä vain käy­te­tyn (ynnä varas­te­tun ynnä Kii­nas­ta impor­toi­dun skei­dan) roi­nan viikonloppumarkkinaksi.

  Dääl­dä dähän.

 20. Cap­tain Awe­so­me: Itse en ole niin ehdo­ton, että vaa­ti­sin ehdo­ton­ta nol­la­lin­jaa kau­pun­gin ja/tai val­tion kirs­tu­jen raottamiselle. 

  Kyse on sii­tä, että tuo aikai­sem­pi ehdo­tus oli niin sel­väs­ti pelk­kä kuse­tus, että sen tulee värit­tää suh­tei­ta jat­kos­sa­kin. Eihän tämä uusi­kaan ehdo­tus mikään hyvä ole, kun yli puo­let raken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta tuli­si kau­pun­gin kon­tol­le ja ton­tis­ta tai toi­min­nan rahoi­tuk­ses­ta ei ole puhut­tu mitään. On vain puhut­tu yhteis­toi­min­nas­ta kau­pun­gin mui­den museoi­den kans­sa, mikä ikä­väs­ti kuu­los­taa sil­tä, että ne jou­tu­vat käyt­tä­mään omaa rahaa ja omia kokoel­mia “yhteis­toi­min­ta­pro­jek­tei­hin” McGug­gen tilois­sa McGug­gen lip­pu­tu­lo­ja varten.

  Tie­tys­ti kun McGug­ge ei pysy omil­laan pys­tys­sä, kau­pun­gin on joko tuet­ta­va sitä tai sit­ten kau­pun­gil­le jää käteen mihin­kään sovel­tu­ma­ton, jul­kis­ta tilaa rajoit­ta­va, kal­lis raken­nus paraa­ti­pai­kal­le. Suo­ma­lai­sen pää­tök­sen­teon tie­täen rahaa toden­nä­köi­ses­ti pum­pa­taan sää­tiöl­le sii­hen asti, kun­nes vuo­ta­va talo on käyt­tö­kel­vo­ton tms., jol­loin se vaih­de­taan päit­täin johon­kin arvo­kiin­teis­töön ja rahan ime­mi­nen jat­kuu, kun­nes huo­ma­taan museon alka­van avus­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta tuot­taa tap­pio­ta McGug­gel­le ja ettei kun­non näyt­te­lyi­tä enää tule. Sii­nä vai­hees­sa se vetäy­tyy ja havai­taan pai­kal­li­sen museo­jär­jes­te­lyn ole­van jat­ku­vis­ta avus­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta niin jär­kyt­tä­vis­sä velois­sa, että se menee välit­tö­mäs­ti kon­kurs­siin. Arvo­kiin­teis­tö on tie­ten­kin joten­kin pää­ty­nyt McGug­gen omis­tuk­seen tai myy­mäk­si. Jäl­jel­le jää siis pal­jon vel­kaa ja joku käsit­tä­mät­tö­män ruma ja käyt­tö­kel­vo­ton pytin­ki, jon­ka joku ihqut­ta­ja saa sil­ti suo­jel­tua, kos­ka wow ja makkaratalo.

  Nor­maa­lin kump­pa­nin kans­sa tuke­mi­nen oli­si ok. Minus­ta ensim­mäi­nen ehdo­tus oli kui­ten­kin niin tör­keä, että se polt­ti kyl­lä kaik­ki sil­lat ja hävit­ti kai­ken luot­ta­muk­sen mihin­kään rei­luun toi­min­taan. Minus­ta on erit­täin sel­vää, että tuol­lai­seen kump­pa­niin ei yksin­ker­tai­ses­ti ole enää lain­kaan luot­ta­mis­ta. Käsit­tääk­se­ni koke­muk­set maa­il­mal­ta ovat myös­kin hie­man sen suun­tai­sia, että ruusui­siin kuvi­tel­miin ei kan­na­ta uskoa.

 21. ano­nyy­mi: Nor­maa­lin kump­pa­nin kans­sa tuke­mi­nen oli­si ok. Minus­ta ensim­mäi­nen ehdo­tus oli kui­ten­kin niin tör­keä, että se polt­ti kyl­lä kaik­ki sil­lat ja hävit­ti kai­ken luot­ta­muk­sen mihin­kään rei­luun toimintaan.

  Kau­an saa­pi vent­tail­la “nor­maa­lia” kumppania.:)

  Tot­ta kai toi­mi­joi­den omis­ta läh­tö­koh­dis­ta kan­nat­taa yrit­tää saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon mah­dol­li­sim­man vähäl­lä. Ihan nor­maa­lia bis­nes­tä siis.

  Kuten sanoin, ei pidä teh­dä höl­möä dii­liä. Pitää olla skar­pim­pa­na nyt vie­lä kun on muis­tis­sa hyvä ope­tus — ja eikö­hän some-jen­gin älä­möin­ti pit­käl­ti pidä huol­ta sii­tä, että joka kivi tulee käännetyksi.

  Kyl­lä kes­kus­tel­la aina kan­nat­taa. Vaik­ka sit­ten klo 2 asti aamul­la jos sil­lä saa­daan parem­pia dii­le­jä aikai­sek­si (not!).

 22. Lund­vis­tin Jul­le: Niin, mua häm­men­tää täs­sä eni­ten se, että Hel­sin­ki on täyn­nä epä­on­nis­tu­nei­ta tore­ja ja aukioi­ta, mut­ta sil­ti nii­tä suun­ni­tel­laan joka yhtey­des­sä lisää.

  Kuin­ka kau­an Senaa­tin­to­ria ja kes­kus­kort­te­lei­ta on yri­tet­ty “elä­vöit­tää”? Töö­lön­to­ri on park­ki­paik­ka, sama­ten Hie­ta­lah­den tori. Rau­ta­tien­to­ril­le pitää joka tal­vi pys­tyt­tää kal­lis teko­jää, että se oli­si vähem­män ankea.

  Sil­ti kan­sa­lais­to­re­ja ja mui­ta “tapah­tu­maa­ukioi­ta” puk­kaa kovaa tahtia.

  Menee­kö pää hak­kaa­mal­la sei­näs­tä läpi, jää nähtäväksi.

  Huvit­ta­vin­ta on näin Parii­si­lai­se­na se, että tääl­lä ei ole juu­ri lain­kaan sel­lai­sia aukioi­ta kun Hel­sin­kiin raken­ne­taan — ja kaik­ki sel­lai­set, jois­sa on elä­mää ovat 1. pal­jon pie­nem­piä kuin mikään Hel­sin­ki­läi­nen (ainoa esim. Senaa­tin­to­riin koon puo­les­ta rin­nas­tei­nen on Concor­de, joka on todel­li­suu­des­sa iso lii­ken­neym­py­rä) ja 2. kaik­ki uudet, jot­ka muis­tut­ta­vat Hel­sin­ki­läis­tä tuo­tan­toa, ovat aivan kuolleita.

  Ei elä­vää aukio­ta saa sil­lä, että raken­taa aukion. Sen saa sil­lä, että jos­sain on joku elä­vä. Hel­sin­gin tiheys nyt on vaan lii­an pieni.

 23. Aukiois­ta vie­lä. Jos miet­tii esim. Itä­kes­kus­ta, niin Tal­lin­na­nau­kio on hyvä olla ole­mas­sa. Mut­ta mik­si kiven hei­ton pääs­sä Stoan edes­sä on val­ta­va tori? Ja vas­taa­vas­ti heti toi­sel­la puo­lel­la Itä­väy­lää on tor­ni­ta­lon edus­ta ollut yhtä mas­sii­vis­ta aukio­ta vuo­si­kau­det. Miksi? 

  Tai se yllä mai­nit­tu Vuo­saa­ri. Cir­ruk­sen edes­sä ja taka­na on aukio­ta, mut­ta niin on tot­ta vie­köön Vuo­tien toi­sel­la puo­lel­la­kin. On paraa­ti­kent­tää kir­jas­ton edes­sä ja kir­jas­ton taka­na. Kuin­kas muutenkaan! 

  Ja sit­ten on “kan­ta­kau­pun­ki­mai­nen” Ruo­ho­lah­ti. Mikä tämä on: https://goo.gl/maps/DscEd4xx9Zk

  Tai tämä: https://goo.gl/maps/cqZcjNyYAGU2

  Ja tämä: https://goo.gl/maps/WW8nX4hT9VT2

  Unoh­ta­mat­ta tätä: https://goo.gl/maps/5ikdesNpcqF2

  Ja näi­den lisäk­si kaik­ki leik­ki- ja urhei­lu­puis­tot, joil­la on ihan oikeas­ti paik­kan­sa kau­pun­gis­sa sekä park­ki­ken­tät vie­lä pääl­le. Eikö voi­tai­si sopia, että yhteen kau­pun­gin­osaan sai­si raken­taa mak­si­mis­saan yhden torin.

 24. Peter:
  Aukiois­ta vielä. …
  Ja sit­ten on “kan­ta­kau­pun­ki­mai­nen” Ruo­ho­lah­ti. Mikä tämä on:

  Pit­kään tääl­lä asu­nee­na olen jon­kin ver­ran eri miel­tä kir­joit­ta­jan kans­sa, hyvin suun­ni­tel­lut aukiot tuo­vat valoa, aurin­gon­pais­tet­ta, vaih­te­lua ja vih­reyt­tä sekä ulko­na käve­li­jöil­le että ikkunanäkymiin.
  Mut­ta tuo toi­se­na link­ki­nä ole­va Itä­me­ren­to­ri on kyl­lä ongel­ma. Pork­ka­lan­ka­dun ja Itä­me­ren­ka­dun kor­kei­den talo­jen välis­sä avau­tu­va puu­ton kiveys muo­dos­taa melui­san ja kal­sean tuu­li­tun­ne­lin, jos­sa ei edes hei­nä­kuus­sa ole läm­min. Sii­nä voi­si olla juu­ri nii­tä kivi­jal­ka­kaup­po­ja, kah­vi­loi­ta, ym. mitä kan­ta­kau­pun­gil­ta odo­te­taan. Vali­tet­ta­vas­ti kum­man­kin lai­dan raken­nuk­set on suun­ni­tel­tu niin, että nii­hin ei saa­da min­kään­lais­ta toi­min­taa, joka pal­ve­li­si ohi­kul­ki­joi­ta torin suunnasta.
  Uhrai­sin jopa poh­jois­reu­nan hau­taus­maa­nä­ky­män ja sijoit­tai­sin Pork­ka­lan­ka­dun puo­lei­sel­le lai­dal­le mata­lan raken­nuk­sen tuu­li­suo­jak­si johon sai­si liiketilaa.
  Perus­on­gel­ma on tie­tys­ti se, että kivi­jal­ka­tyyp­pis­tä kau­pan­käyn­tiä ei tai­de­ta enää saa­da käyn­tiin mis­sään, jos­sa vaih­toeh­to­na on isot kauppakeskukset.

 25. Noi­ta kyl­miä, tyh­jiä aukioi­ta saa jat­kok­si ihas­tel­la myös tule­val­la Työ­pa­jan­pi­hal­la… Vaik­ka vie­res­sä on suo­jai­sa Teu­ras­ta­mon piha.

  Nice.

 26. hart­sa: Huvit­ta­vin­ta on näin Parii­si­lai­se­na se, että tääl­lä ei ole juu­ri lain­kaan sel­lai­sia aukioi­ta kun Hel­sin­kiin raken­ne­taan – ja kaik­ki sel­lai­set, jois­sa on elä­mää ovat 1. pal­jon pie­nem­piä kuin mikään Hel­sin­ki­läi­nen (ainoa esim. Senaa­tin­to­riin koon puo­les­ta rin­nas­tei­nen on Concor­de, joka on todel­li­suu­des­sa iso lii­ken­neym­py­rä) ja 2. kaik­ki uudet, jot­ka muis­tut­ta­vat Hel­sin­ki­läis­tä tuo­tan­toa, ovat aivan kuolleita.

  Niin, pie­nem­piä voi­si­vat olla. Hel­sin­gis­sä­kin on joi­tain hyviä pie­niä aukioi­ta. Vaa­san­puis­tik­ko, Kol­men­se­pä­nau­kio, Ten­na­ri­nau­kio, Fredri­kin­to­ri jne. 

  Mut­ta sit­ten on vas­ta­pai­nok­si näi­tä paraa­ti­to­re­ja, eli useam­man heh­taa­rin aukei­ta, joil­la on lähin­nä este­vai­ku­tus­ta, kun pitää kah­la­ta vii­mas­sa ja han­ges­sa läpi. Tai pie­nem­piä, mut­ta täy­sin tur­hia raken­ta­mat­to­mia aluei­ta, joi­ta on kiven­hei­ton säteel­lä usei­ta, esim. Narink­ka, Lasi­pa­lat­si­nau­kio, Pik­ku­par­la­men­tin puis­to Ase­maa­ukio, Paa­si­ki­ve­nau­kio, Man­ner­hei­mi­nau­kio, Elie­li­nau­kio, KAn­sa­lais­to­ri. Parin sadan met­rin säteel­lä Lasi­pa­lat­sin spå­ra­py­sä­kis­tä on enem­män aukioi­ta kuin raken­net­tu­ja kort­te­lei­ta. Ei jeesuskristus.

  Itsel­lä on mah­dol­li­suus seu­ra­ta tätä tori- ja aukio­elä­mää sekä kodin että toi­mis­ton ikku­nas­ta ja ei voi muu­ta kuin hat­tuu nos­taa hel­sin­ki­läi­sil­le ark­ki­teh­deil­le ja kau­pun­ki­suun­nit­te­li­joil­le, jot­ka yhä usko­vat, että aukiot ovat vas­taus Hel­sin­gis­sä… johonkin?

 27. Lund­vis­tin Jul­le: Parin sadan met­rin säteel­lä Lasi­pa­lat­sin spå­ra­py­sä­kis­tä on enem­män aukioi­ta kuin raken­net­tu­ja kortteleita.

  Sinus­ta ei tun­nu sna­dis­ti höl­möl­tä kri­ti­soi­da mai­nit­tu­ja aukioi­ta jot­ka ovat olleet Hel­sin­gin katu­ku­vas­sa “aina”…?

  Mai­nit­se­ma­si säteen sisään jää­vil­lä aukioil­la on ollut ja osal­la yhä­kin jokin ihan oikea funk­tio. Vaik­ka­pa juu­ri jouk­ko­lii­ken­teen logis­tii­kan järjestäminen.

  Komean raken­nuk­sen suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti myös mie­luus­ti halu­aa mak­si­moi­da fasa­din aikaan­saa­man tehovaikutuksen.

  Visu­aa­li­ses­sa mie­les­sä esi­mer­kik­si Kan­sal­lis­teat­te­ri, Ate­neum ja pää­rau­ta­tie­a­se­ma katoai­si­vat molem­mat katu­ku­vas­ta jok­seen­kin koko­naan jos kysei­sel­lä­kin pai­kal­la oli­si toteu­tet­tu ruutukaavakorttelia.

  Itsea­sias­sa pää­rau­ta­tie­a­se­man pää­jul­ki­si­vu oli­si visu­aa­li­sen tehon puo­les­ta kan­nat­ta­nut raken­taa pari pii­rua etääm­mäk­si — se oli­si myös mah­dol­lis­ta­nut pykä­län tai pari impo­nee­raa­vam­man fasa­din toteut­ta­mi­sen.. vaik­ka­pa juu­ri Sigurd Fros­te­ruk­sen idean pohjalta.

  Ja jos ver­taat google map­sis­sa ilmas­ta käsin Ten­nis­pa­lat­si­nau­kion humua Narink­ka­to­rin ja Lasi­pa­lat­si­nau­kion vas­taa­vaan, se oikeas­taan ker­too­kin kai­ken olen­nai­sen riit­tä­väl­lä tarkkuudella. 🙂

  Itse oli­sin kyen­nyt joten kuten elä­mään ilman Pik­ku­par­la­men­tin puis­toa, mut­ta ehkä se löy­täi­si oman paik­kan­sa ja klien­tee­lin­sä jos pysäy­tet­täi­siin poh­joi­ses­ta kes­kus­taan pyr­ki­vät pirs­sit Poh­joi­sel­le Rautatiekadulle. 

  Kovin on rau­ha­ton sijain­ti siinä… 

  Jos päät­täi­sim­me­kin rau­hoit­taa koko Man­ner­hei­min­tien spo­ril­le ynnä ihmis­voi­min liik­ku­vil­le Poh­joi­sel­ta Rau­ta­tie­ka­dul­ta aina Simon­ka­dul­le asti, asiat oli­si­vat parem­mal­la tolalla.

  Spo­ra­lin­jauk­set voi­si vetää sil­lä muo­toa uusik­si, että tuo­hon Arka­dian­ka­dun ja Salo­mo­nin­ka­dun leik­kaus­pis­tee­seen eli Mans­kun kes­kel­le voi­si siir­rät­tää Larun Mut­te­ri­kah­vi­lan — sii­nä olis hie­no tii­vis­tun­nel­mai­nen mes­ta spo­ra­bon­ga­reil­le. Tai — OMG! — sii­hen voi­si dum­pa­ta pysy­väs­ti jon­kun legacy spo­ra­vau­nun jos­ta sai­si nisua ja pikakahvia.

  Samal­la tar­joai­si lois­ta­van mah­dol­li­suu­den har­joi­tut­taa kau­pun­ki­lai­sia sha­red space mentaliteettiin.

  Kis­kot voi­si myös toteut­taa ns. nur­mi­pin­tai­si­na. Minun puo­les­ta­ni koko alu­een voi­si toteut­taa nur­mi­pin­tai­se­na (fil­la­ri­kais­to­ja lukuu­not­ta­mat­ta). Epäi­li­sin, että noil­la toi­mil­la lii­ken­ne­me­lu jäi­si teras­sie­lä­möin­tiä pie­nem­mäk­si hai­tak­si. Vaik­ka toki­han tuos­sa koh­din — tai aina­kin ris­tey­sa­lu­eel­la — voi­tai­siin muu­ten­kin körö­tel­lä tavan­omais­ta vähän hitaammin.

  Kah­vi­la­juot­to­lat sai­si­vat siis omas­ta puo­les­ta­ni toteut­taa halua­man­sa mää­rän teras­si­lau­doi­tus­ta nur­mi­pin­nan pääl­le kal­jan ja tsu­fen ulko­ryys­tä­jiä sil­mäl­lä pitäen.

  Ole­mas­sa ole­via aukioi­ta on aika haas­ta­vaa men­nä “pie­nen­tä­mään”, tai jos sul­la sat­tui­si ole­maan jokin patent­ti­kons­ti tähän, niin ker­ro toki.

  Sii­tä olen kyl­lä tasan samaa miel­tä, että näi­tä tuu­len piek­se­miä aukioi­ta ei sai­si duu­na­ta enää yhtään uutta.

  Jos ja kun pitää saa­da ruu­tu­kaa­vaan pien­tä viher­kei­das­ta aikai­sek­si niin sit­ten skaa­la nime­no­maan tuo­ta mai­nit­se­maa­si Fredrikintoria.

  Jos lati­tyy­dim­me oli­si jos­sain Ete­lä-Kali­for­nian huja­koil­la nois­sa Jät­kä­saa­ren ja Kala­sa­ta­man mas­sii­vi­sis­sa nur­mi­ken­tis­sä saat­tai­si olla hitu­nen järkeäkin.

  Mut­ta kuten tämän vuo­ti­nen mar­ras­kuu on taas mei­tä muis­tut­ta­nut myös Hel­sin­gis­sä ulko­na oloi­lu on efek­tii­vi­ses­ti ihmi­sel­tä kiel­let­ty noin yhdek­sä­nä kuu­kau­te­na kah­des­ta­tois­ta eikä kyse ole siis muus­ta peri­fe­ri­ses­tä todel­li­suu­des­ta irral­laan ole­vas­ta pai­kal­li­ses­ta sääanomaliasta.

  Sää on yrpää­nin elon ja immei­sen pahin vihol­li­nen ja sil­le asial­la voim­me teh­dä kau­hean vähän. Mut­ta aina­kaan suun­nit­te­lul­la ei pidä ongel­maa pahentaa…

  Toi­nen — ja luul­ta­vas­ti pahem­pi­kin — ongel­ma on nime­no­maan kaup­pa­kes­kus­ten raken­ta­mi­nen yli­pää­tään ja var­sin­kin kes­kus­tan ulkopuolelle.

  Kun pan­naan Itis ja muut kump­pa­nit jol­lain aika­tau­lul­la nurin ja tie­tys­ti juma­la­ton mää­rä asun­to­ja nii­den tilal­le, niin sai­sim­me nykyis­tä enem­män kal­jot­te­li­joi­ta ja kaf­fit­te­li­joi­ta kes­kus­taan­kin. Ehkä joku heis­tä myös aika ajoin eksyi­si kofeii­ni- tai kal­ja­pöh­näs­sä Kias­man tai uuden uljaan Amos Ander­so­nin museon näyt­te­lyyn. Joku aiwan hil­lit­tö­mään kun­toon pääs­syt saat­tai­si kom­pu­roi­da jopa Ate­neu­miin­kin asti.

  Ei se tämän vai­keam­pi yhtä­lö ole lop­pu­jen lopuk­si. Minun mie­les­tä­ni kan­nat­tai­si yrit­tää ja jos ei tun­nu toi­mi­van niin pala­taan sit­ten takai­sin enti­seen eli kai­ken puo­lin opti­maa­li­seen nykymalliin.

  PS. Olet mah­dol­li­ses­ti — ja ehkä tie­tä­mät­tä­si — maa­il­man­kaik­keu­den ensim­mäi­nen ihmi­nen joka on kut­su­nut Piri­to­ria hyväk­si pai­kak­si. Onko­han sul­la samat lääk­keet? 🙂 No, nyt­hän sil­le aio­taan kyl­lä vih­dois­ta vii­mein teh­dä­kin jotain, mut­ta pel­kään­pä, että lii­an vähän ja lii­an myö­hään kos­ka old habits die hard…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.