Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (5/5): On aloitettava keskustelu eutanasiasta

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Eli­na­jan odote on nous­sut aivan val­tavasti. Jus­si Hut­tunen, jon­ka asiantun­te­muk­seen luotan kuin vuoreen, sanoi noin 15 vuot­ta sit­ten, että 40 vuo­den eli­na­jan odot­teen nousus­ta ter­vey­den­huolto­jär­jestelmän osu­us on vain kymme­nen vuot­ta. Tästä kymmen­estä vuodes­ta kahdek­san on rokot­tei­den ja antibioot­tien ansio­ta ja vain kak­si vuot­ta johtuu kaikesta siitä muus­ta puuhastelus­ta, jota tehdään noin kahdel­lakymmenel­lä mil­jardil­la eurol­la. Voi olla, että viime aikoina tämä on lääketi­eteen roimien edis­tysaske­lien vuok­si kas­vanut siitä kahdesta.

On vain käynyt niin, että elin­vuodet ovat nousseet paljon nopeam­min kuin ter­veet elin­vuodet, eli elämme enem­män ikävu­osia sairaina. Kun keho saadaan kestämään pitkään, mut­ta aiv­ot van­henevat yhtä nopeasti kuin ennenkin, demen­tia leimaa mon­en pitkäikäisen viimeisiä vuosia.

Koko van­husväestön tule­vaisu­us ja aika pitkälti myös kestävyys­va­jeemme on lääke­lab­o­ra­to­ri­oiden käsis­sä. Val­tio­varan­min­is­ter­iössä var­masti odote­taan lääket­tä Alzheimerin tau­ti­in yhtä innokkaasti kuin kodeis­sa ja terveysasemilla.

Joka tapauk­ses­sa elämää voidaan piden­tää ja myös kuole­maa venyt­tää aika kalli­il­lakin toimen­piteil­lä. Aikanaan Hip­pokra­teen oli help­po luva­ta, että pitää tehdä kaik­ki mah­dolli­nen kuole­man voit­tamisek­si, kos­ka hänen aikanaan ei voin­ut tehdä paljon mitään.

Nyt on ole­mas­sa niin järkyt­tävän kalli­ita hoito­ja, että jos ne kaik­ki otet­taisi­in käyt­töön, saisimme solah­ta­maan siihen koko kansan­tu­lon. Syödäkin pitäisi ja asua ja vähän myös naut­tia siitä elämästä, jota näin piden­netään, joten kaikkea ei voi­da tehdä, mikä teo­ri­as­sa olisi mah­dol­lista. On siis osat­ta­va pri­or­isoi­da. On päätet­tävä, kuin­ka pieniä ter­veyshyö­tyjä voidaan tavoitel­la kuin­ka suuril­la kustannuksilla.

Kun iltapäiväle­hden toimit­ta­ja kir­joit­taa, ettei ter­veyt­tä voi mita­ta rahas­sa vaan kaik­ki mah­dolli­nen on tehtävä, vas­taväit­teenä voidaan kysyä, kos­keeko tämä myös liiken­nekuolemia. Nehän voisi estää läh­es kokon­aan säätämäl­lä maa­han 30 kilo­metrin kattonopeus.

Viime vuosi­na on tul­lut jotain kohtu­ut­ta siihen, kun­ka pitkälle kuole­maa kan­nat­taa venyt­tää sil­loin, kun viimeiset kuukaudet tai viikot eivät ole aivan sitä laat­u­aikaa, jota tässä tavoitellaan.

Poti­laal­la on olta­va oikeus päät­tää, halu­aako hän elää elämän­sä lop­pu­un täysil­lä, vaik­ka se sen vuok­si vähän lyhen­ty­isikin ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon elää hissuk­seen hiipuen. Poti­laan itsemäärääisoikeu­teen kuu­luu itses­tään selvyytenä myös elvy­tyskiel­to, vaik­ka sen allekir­joit­ta­mi­nen voi merk­itä erään­laista itse­murhaa. Me kuitenkin hyväksymme sen.

Kaikille ei kuitenkaan tätä armah­tavaa elvy­tys­tä vaa­ti­vaa kohtaus­ta koskaan tule. Heil­läkin on olta­va itsemääräämisoikeus. Me joudumme jos­sain vai­heessa otta­maan käsit­te­lyyn myös kysymyk­sen eutanasi­as­ta. Se on vaikea asia. Eri­tyisen vaikea­ta on vetää rajat siihen, mil­loin eutana­sia tulee kyseeseen. Sitä ei pidä antaa nuorelle ter­veelle miehelle vain, kos­ka tyt­töys­tävä jät­ti, mut­ta pitkän ja tuskallisen kuole­man edessä sen pitäisi olla itses­tään selvä oikeus.

Kuten alus­sa sanoin, lääkärin työ ja ter­vey­den huol­lon kehi­tyk­sen seu­raami­nen on usein kuin dekkaria luk­isi, mut­ta aika ajoin lääkärin eteen tulee tilantei­ta, jot­ka muis­tut­ta­vat enem­män Sofien val­in­taa, kir­jaa, jos­sa äiti joutuu päät­tämään, kum­man lap­sis­taan antaa nat­sien murhattavaksi.

47 vastausta artikkeliin “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (5/5): On aloitettava keskustelu eutanasiasta”

 1. Näi­hin “ette saa kuol­la vain kos­ka tyt­töys­tävä jätti”-lätinöihin sopisi ajastet­tu itsemurha.

  Täysin ter­ve nuori ihmi­nen voisi tila­ta kuole­man vas­ta vuo­den päähän, ja jos ihmi­nen ei ole siihen men­nessä perunut päätöstään, niin kuolon kel­lot kilajaa. 

  Ihmi­nen antaisi siis lääkäreille mah­dol­lisu­u­den paran­taa oloaan, ja jos ei se vuodessa onnis­tu, niin asia on aika saatanan selvä: Lääketiede ei ole vielä sil­lä tasol­la, että Hip­pokraatin tai ties minkä Kiesuk­sen val­o­ja tarvisi kenenkään noudattaa.

 2. “Poti­laal­la on olta­va oikeus päät­tää, halu­aako hän elää elämän­sä lop­pu­un täysil­lä, vaik­ka se sen vuok­si vähän lyhen­ty­isikin ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon elää hissuk­seen hiipuen.”
  Tästä tulee kyl­lä mieleen, että ter­vei­den aikuis­ten ihmis­ten elämää yritetään eri keinoin ohja­ta normien mukaisi­in ter­veel­lisi­in elin­tapoi­hin (mitä kaik­ki eivät ehkä koe täysil­lä elämisenä). Mis­sä kohtaa täysil­lä elämis­es­tä tulee hyväksyt­tävää, ja mihin asti tulee elää askeettisesti? 😉

 3. Pelkästä elin­iästä puhumi­nen ei riitä. Olen­naisem­paa on aina elämän laatu. Lisävuodet ovat toiv­ot­tavia vain jos ne ovat ns. hyvää elämää.

  Moni on valmis luop­umaan elämästään, niin pyhäk­si kuin sitä san­o­taankin, siinä vai­heessa kun joko fyysi­nen tai henk­i­nen ter­veys on lop­ullis­es­ti men­nyt (molem­mista nyt puhumattakaan).

  Ter­veysasioiden pri­or­isoin­ti saat­taa kuu­lostaa kauheal­ta, mut­ta sitä on aivan pakko tehdä. Kaikkea hyvää emme maail­mas­sa pysty tekemään. 

  Toisaal­ta eiväthän nämä ole help­po­ja kysymyk­siä. Sik­si on tärkeää, että niistä keskustellaan.

 4. Mis­sä kohtaa täysil­lä elämis­es­tä tulee hyväksyt­tävää, ja mihin asti tulee elää askeettisesti? 😉

  Val­tio­val­lan ja yhteiskun­nan kokon­aise­dun mielestä var­maan eläkeikää läh­estyt­täessä. Tuos­ta näkökan­nas­ta kolmikymp­pisen kuole­ma on trage­dia, kuusikymmp­isen ei ainakaan kovin suuri sel­l­ainen ja seit­semänkymp­pisen ei todellakaan.

  (ei sinän­sä ole eri mieltä Osmon alustuksesta)

 5. Suomes­sa, kuten muual­lakin, on käytössä epävi­ralli­nen eutana­sia. Lääkäri lievit­tää tuskia vaik­ka tietää sen nopeut­ta­van kuole­maa. Tästähän oli kyse­ly­tutkimus joku aika sit­ten. Sen mukaan näin olisi toimin­ut 40 % lääkäreistä. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/kuolinapu-jakaa-laakarien-mielipiteita/

  Toisaal­ta on paljon lääkäre­itä, jot­ka suh­tau­tu­vat jyrkän kiel­teis­es­ti eutanasi­aan ja muuhun kuolemisen edesauttamiseen. 

  Asia on siis jätet­ty lääkärei­den mieli­v­al­lan varaan. Jos kivut on sietämät­tömät ja halu­aisi hel­pos­tus­ta kuole­man riskin kas­vamis­es­ta huoli­mat­ta, voi toive toteu­tua yhdel­lä lääkäril­lä mut­ta ei toisella.

  Näin ei pitäisi jatkua. 

  Toisaal­ta olen ymmärtänyt, että erään­lainen kvasieu­tana­sia voidaan tehdä täysin lail­lis­es­ti nukut­ta­mal­la poti­las lop­ullis­es­ti (pal­lati­ivi­nen sedaa­tio). Täl­löin poti­las on “muis­sa maail­moisa” kunnes kuole­ma korjaa. 

  Toiv­ot­tavasti läh­den täältä saap­paat jalassa.

 6. Tässä muu­ta­man vuo­den takaa puheen­vuoro, jon­ka voin allekirjoittaa.

  “Yhteiskun­tamme eetos, hen­ki tai diskurssi on aina läht­enyt yksilön ja elämän suo­jelus­ta riip­pumat­ta tämän yksilön arvos­ta tai tuot­tavu­ud­es­ta yhteiskun­nalle. Vaikeasti kehi­tys­vam­maisen laitoshoito, syvästi autis­tisen ihmisen ympärivuorokautiset palve­lut tai ranto­jen miehen elvyt­tämi­nen ovat esimerkke­jä tästä arvo­maail­mas­ta. Lail­lis­tet­tu eutana­sia aiheut­taa peru­ut­ta­mat­toman muu­tok­sen tähän arvomaailmaan.”

  http://tuomastuure.puheenvuoro.uusisuomi.fi/106404-mist%C3%A4-puhumme-kun-puhumme-eutanasiasta

 7. Sen, mitä on kysymät­tä lau­taselle laitet­tu, saa jät­tää syömättä.

  Jos elämä on ihmisoikeus, sil­loin myös kuole­man on olta­va sitä. Elämä ei ole oikeus, jos sen lop­pumis­es­ta ei saa halutes­saan päät­tää. Se tarkoit­taa oikeut­ta eutanasi­aan ja itse­murhaan. Toki molem­pia on yritet­tävä kohtu­ullis­es­ti pyrk­iä estämään puut­tumal­la syi­hin ja varmis­tu­mal­la tah­dos­ta (mielen)terveysammattilaisin ja karenssi­a­join, mut­ta lop­pukädessä minus­ta kyse on niinkin yksinker­tais­es­ta asi­as­ta kuin, että elämän ollessa tuskaa elämiseen pakot­ta­mi­nen on kidu­tus­ta. Täl­löin kuole­man sal­lim­i­nen tai sen aut­ta­mi­nen on ain­oa humaani vaihtoehto.

  Tämä ei toki tarkoi­ta sitä, etteikö itse­murhaan ajamis­es­ta tulisi ran­gaista koval­la kädellä.

 8. Ei ole ole­mas­sa mitään uni­ver­saalia pal­li­ati­ivista sedaa­tio­ta ter­mi­naal­i­ta­pauk­sille. Ihmisen her­mo­jär­jestelmä menee usein silleen paskak­si, että se kär­sii kamalasti oli mitkä möm­möt vaan.

  Opin tämän House­MD-tele­vi­siosar­jas­ta, jos­sa Tohtori House havait­si MRI-skan­ner­in ruudul­ta miten kipukeskuk­set leiskui punaise­na, vaik­ka poti­laan piti olla täysi vege.

 9. Viikate: “Yhteiskun­tamme eetos, hen­ki tai diskurssi on aina läht­enyt yksilön ja elämän suo­jelus­ta riip­pumat­ta tämän yksilön arvos­ta tai tuot­tavu­ud­es­ta yhteiskun­nalle. Vaikeasti kehi­tys­vam­maisen laitoshoito, syvästi autis­tisen ihmisen ympärivuorokautiset palve­lut tai ranto­jen miehen elvyt­tämi­nen ovat esimerkke­jä tästä arvo­maail­mas­ta. Lail­lis­tet­tu eutana­sia aiheut­taa peru­ut­ta­mat­toman muu­tok­sen tähän arvomaailmaan.” 

  Olen eri mieltä. Eutanasian ei tarvitse aiheut­taa muu­tos­ta arvo­maail­maan, vaik­ka näin toki voikin käy­dä, ellei tuo­ta (ja itse­murhaa) varten luo­da hyvin määritel­tyä jär­jestelmää ja tehdä tarkko­ja rajauk­sia. Elämän suo­jelun eti­ikan ei tarvitse muut­tua, mut­ta ehkä elämän “omis­tamisen” eti­ikan pitäisi. Tuo­mak­sel­la on ihan hyvä argu­ment­ti, mut­ta minus­ta se menee asian ohi, kos­ka se tun­tuu silti olet­ta­van elämälle jonkin­laisen yhteiskun­nal­lisen, yhteis­mi­tallisen omis­tuk­sen. Yhteiskun­nan ei pidä suo­jel­la elämää, kos­ka elämä kuu­luu yhteiskun­nalle joko hyö­tyri­ip­pumat­tomasti tai edes sen hyödys­tä riip­puen, vaan kos­ka elämä kuu­luu ihmiselle itselleen, joka ole­tusar­vois­es­ti sitä myös arvostaa mut­ta voi niin halutes­saan tul­la myös eri­laiseen johtopäätök­seen, ja kos­ka yhteiskun­nan tulee kun­nioit­taa ihmisoikeuk­sia ja yksilön omaa perus­ta­van­laa­tu­ista päätös­val­taa itsen­sä yli.

  Min­ul­la ei ainakaan ole minkään­laista halua tai aiko­mus­ta elää vaikka­pa alzheimerin kanssa demen­tikkona tai pysyvästi vuo­teeno­mana oli min­ul­la sit­ten kipu­ja tai ei. Yhteiskun­ta, jon­ka eetos vaatii “elämäni suo­jelua” tai “pakko­tarpeel­lis­taa” sen vas­toin omaa vakaa­ta tah­toani tuol­laises­sa tilanteessa, jos­sa en koe sitä (huom:) itsel­leni ihmis­ar­voisek­si, on mielestäni perus­taval­la taval­la sairas ja rikolli­nen. Tuol­laises­sa tilanteessa yhteiskun­ta alis­taa yksilön täysin saman­laiselle, vaikkakin toisen­su­un­taiselle, väki­val­lalle kuin Tuo­mak­sen esit­tämis­sä tilanteis­sa, jois­sa se lopet­taisi elämän oletet­tavasti tarpeet­tomana tai arvottomana.

 10. Soin­in­vaaran opeil­la Suo­mi nousu­un. Mum­moille syani­dip­il­ler­iä naa­maan, jos ei löy­dy fyf­feä hoitoi­hin. Kestävyys­va­jekin ratkaistaan tällä.

  anonyy­mi:
  Jos elämä on ihmisoikeus, sil­loin myös kuole­man on olta­va sitä. Elämä ei ole oikeus, jos sen lop­pumis­es­ta ei saa halutes­saan päättää. 

  Eihän syn­tymis­es­täkään saa päättää.

 11. anonyy­mi: Olen eri mieltä. Eutanasian ei tarvitse aiheut­taa muu­tos­ta arvo­maail­maan, vaik­ka näin toki voikin käy­dä, ellei tuo­ta (ja itse­murhaa) varten luo­da hyvin määritel­tyä jär­jestelmää ja tehdä tarkko­ja rajauksia.

  On ole­mas­sa kan­sain­vä­li­nen eutanasian vas­tainen liike, joka ei kumpua mis­tään uskon­nol­lis­es­ta tai maail­manku­val­lis­es­ta taus­tas­ta vaan siitä, että vaikeavam­maisille (ei van­huk­sille) on väk­isin tuputet­tu hoidoista luop­umista pitäen virheel­lis­es­ti itses­tään selvänä, että kaik­ki tiet­tyyn tilaan joutuneet ihmiset halu­a­vat mieluiten vain kuol­la. Ääri­ta­pauk­sis­sa hoidot on jo ehdit­ty ker­taalleen lopet­taa edes yrit­tämät­tä selvit­tää poti­laan tai hänen omais­ten­sa tah­toa, ja poti­las on pelas­tunut vain tämän tah­don sit­ten selvit­tyä sat­tumal­ta riit­tävän ajoissa.

  Pait­si että täl­laiseen on osaltaan selvästi johtanut eutanasian muut­tumi­nen kult­tuuris­es­ti yhä hyväksyt­täväm­mäk­si, liike vas­tus­taa eutanasi­aa myös argu­men­toiden, että jos se tulisi lail­lisek­si, myös sitä alet­taisi­in samal­la taval­la tuputtaa.

  Siitä vain miet­timään, tarkalleen mil­lainen “hyvin määritel­ty jär­jestelmä” ja mil­laiset “tarkat rajauk­set” voisi­vat estää tämän. Min­ul­la ei henkilöko­htais­es­ti olisi mitään eutanasi­aa vas­taan, jos sel­l­aiset rajauk­set löy­ty­i­sivät, mut­ta niin kauan kuin asi­as­ta ei ole edes alet­tu keskustel­la nimeno­maan tältä kannal­ta, on rehellisyy­den nimessä pakko sanoa, että on.

 12. Mon­et sairaudet ovat järkyt­täviä pait­si ihmiselle itselleen myös omaisille. On ole­mas­sa usei­ta her­moston rappeu­mataute­ja, geneet­ti­sistä syistä pysäyt­tämät­tömiä syöpiä joiden kanssa voi elää tiet­tyyn rajaan asti ihan hyvin, mut­ta jos­sain vai­heessa ehkä tulee het­ki jol­loin vaa­ka alkaa kallis­tua lähtemisen puolelle.

  Mikäli oma hark­in­takyky on heiken­tynyt, täm­möisessä tilanteessa ei oikein voi antaa suos­tu­mus­taankaan eutanasi­aan ja täl­löin ain­oa tapa ikäänkuin “pelas­taa” kyseinen ihmi­nen olisi lain­säädän­tö, joka mah­dol­lis­taa sen että esimerkik­si muu­ta­ma lääkäri voi esim. jonkun vira­nomaisen luval­la tehdä päätök­sen siitä että tilanne on toivoton.

 13. Tero Tolo­nen: Mikäli oma hark­in­takyky on heiken­tynyt, täm­möisessä tilanteessa ei oikein voi antaa suos­tu­mus­taankaan eutanasi­aan ja täl­löin ain­oa tapa ikäänkuin “pelas­taa” kyseinen ihmi­nen olisi lain­säädän­tö, joka mah­dol­lis­taa sen että esimerkik­si muu­ta­ma lääkäri voi esim. jonkun vira­nomaisen luval­la tehdä päätök­sen siitä että tilanne on toivoton.

  Tässä kohtaa kalte­van pin­nan argu­ment­ti saat­taa olla kohdal­laan. Aktion T4 ‑ohjel­malle oli omi­naista että hyvän ihmis­ar­voisen elämän kri­teer­it päät­ti joku muu kuin asianomainen itse. Viral­lis­es­ti kyse oli armomurhista.

 14. Prometheus:
  Eihän syn­tymis­es­täkään saa päättää.

  Kyl­lä syn­tymis­es­tä saa päät­tää, tosin ei itse.

 15. Tom­mi Uschanov: Siitä vain miet­timään, tarkalleen mil­lainen “hyvin määritel­ty jär­jestelmä” ja mil­laiset “tarkat rajauk­set” voisi­vat estää tämän. Min­ul­la ei henkilöko­htais­es­ti olisi mitään eutanasi­aa vas­taan, jos sel­l­aiset rajauk­set löy­ty­i­sivät, mut­ta niin kauan kuin asi­as­ta ei ole edes alet­tu keskustel­la nimeno­maan tältä kannal­ta, on rehellisyy­den nimessä pakko sanoa, että on.

  Juuri noin.

  Aja­tus­ta voisi kehitel­lä esim. seuraavasti:

  - Eutana­sia toteutetaan, jos poti­laal­la on juridis­es­ti pätevä hoitotes­ta­ment­ti ja “lääkäriryh­mä” toteaa, että a.o. tilanteessa hoitotes­ta­ment­ti velvoit­taa eutanasiaaan.

  - Eutana­sia toteutetaan, jos poti­las on kiis­tat­ta oikeuskelpoinen, vaatii oma-aloit­teis­es­ti eutanasi­aa ja “lääkäriryh­mä” arvioi hänen tilanteen­sa toivottomaksi.

  Juridis­es­ti pätevä hoitotes­ta­ment­ti, “lääkäriryh­mä”, toiv­o­ton tilanne yms. pitää tietysti määritel­lä tarkemmin.

 16. Prometheus:
  Eihän syn­tymis­es­täkään saa päättää. 

  Sym­metrisyy­den nimis­sä eutana­sia tulisi siis tehdä las­ten päätöksellä? 😉

  Tero Tolo­nen: joka mah­dol­lis­taa sen että esimerkik­si muu­ta­ma lääkäri voi esim. jonkun vira­nomaisen luval­la tehdä päätök­sen siitä että tilanne on toivoton.

  Joo, ei. Kyl­lä se pitää olla ihmi­nen itse vai sit­ten lähiomaiset.

 17. Sylt­ty: Joo, ei. Kyl­lä se pitää olla ihmi­nen itse vai sit­ten lähiomaiset.

  Niin vält­tämät­tä vain kum­mal­lakaan ei ole kykyä tehdä täm­möistä päätöstä — jos olisit lähiomainen, halu­aisitko todel­la joutua tekemään päätök­sen eutanasiasta?

  Itse näen, että halu­aisin ehdot­tomasti, että ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laiset tek­i­sivät täm­möisen päätök­sen ainakin oma­l­la kohdal­lani — en halu­aisi sem­moista päätök­sen taakkaa lähiomaisille ja jos annan oman ter­veyteni hei­dän käsi­in­sä muutenkin, esimerkik­si luotan siihen että he tekevät leikkauk­set parhaal­la ammat­ti­taidol­la, uskon että tässäkin asi­as­sa mikäli tilanteeni olisi sel­l­ainen, että en itse pysty päätöstä tekemään, se tehtäisi­in omaa etu­ani ajatellen.

 18. Tapio: Aja­tus­ta voisi kehitel­lä esim. seuraavasti:

  – Eutana­sia toteutetaan, jos poti­laal­la on juridis­es­ti pätevä hoitotes­ta­ment­ti ja “lääkäriryh­mä” toteaa, että a.o. tilanteessa hoitotes­ta­ment­ti velvoit­taa eutanasiaaan.

  – Eutana­sia toteutetaan, jos poti­las on kiis­tat­ta oikeuskelpoinen, vaatii oma-aloit­teis­es­ti eutanasi­aa ja “lääkäriryh­mä” arvioi hänen tilanteen­sa toivottomaksi. 

  Minus­ta nois­sa vai­h­toe­hdois­sa on ongel­mallista, että kumpikaan ei sal­li poti­laalle päätöstä elämän­sä päät­tämis­es­tä vaan lop­pukädessä “lääkäriryh­mä” päät­tää onko täl­lä oikeut­ta kuol­la. Entä jos toiv­o­ton­ta lääketi­eteel­listä tilan­net­ta ei ole ja halu­aa silti kuolla?

 19. Tom­mi Uschanov: Siitä vain miet­timään, tarkalleen mil­lainen “hyvin määritel­ty jär­jestelmä” ja mil­laiset “tarkat rajauk­set” voisi­vat estää tämän. Min­ul­la ei henkilöko­htais­es­ti olisi mitään eutanasi­aa vas­taan, jos sel­l­aiset rajauk­set löy­ty­i­sivät, mut­ta niin kauan kuin asi­as­ta ei ole edes alet­tu keskustel­la nimeno­maan tältä kannal­ta, on rehellisyy­den nimessä pakko sanoa, että on.

  Tämä ei nyt kyl­lä suo­raan san­ot­tuna ole oikein Tom­min tasoinen kommentti. 

  Mihin peru­s­tat väit­teesi, että tuo­ta keskustelua ei ole edes alet­tu? Ensim­mäiset kek­simäni hakusanat[1]
  veivät min­ut wikipedi­an sivulle[2], jos­sa todetaan 

  The law allows med­ical review board to sus­pend pros­e­cu­tion of doc­tors who per­formed euthana­sia when each of the fol­low­ing con­di­tions are fulfilled:
  — the patien­t’s suf­fer­ing is unbear­able with no prospect of improvement
  — the patien­t’s request for euthana­sia must be vol­un­tary and per­sist over time (the request can­not be grant­ed when under the influ­ence of oth­ers, psy­cho­log­i­cal ill­ness or drugs)
  — the patient must be ful­ly aware of his/her con­di­tion, prospects, and options
  — there must be con­sul­ta­tion with at least one oth­er inde­pen­dent doc­tor who needs to con­firm the con­di­tions men­tioned above
  — the death must be car­ried out in a med­ical­ly appro­pri­ate fash­ion by the doc­tor or patient, and the doc­tor must be present
  — the patient is at least 12 years old (patients between 12 and 16 years of age require the con­sent of their parents)

  Voit toki argu­men­toi­da, että nämä eivät estä tuput­tamista, mut­ta on aika pak­sua väit­tää, että tuo­ta ei olisi edes yritet­ty ottaa huomioon noiden sään­tö­jen perusteella.

  [1] dutch euthana­sia rules

  [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands

 20. Tämä eutanasi­at­a­paus Hol­lan­nista herät­ti kohua joku aika sit­ten: nuori kak­sikymp­pinen nainen joka oli joutunut lapse­na sek­suaalisen hyväksikäytön´uhriksi ja kär­si vakav­ista (paran­tu­mat­tomista?) mie­len­ter­vey­den ongelmista.

  Tari­na on niin raflaa­va että olisi tarpeen tietää onko eri lehtien uuti­sis­sa ker­rot­tu kaik­ki rel­e­van­tit tau­s­tat, vai ain­oas­taan mak­si­moitu lehden­myyn­tiä lisäävä shokkiarvo.

  Myös tääl­lä.

 21. anonyy­mi: Entä jos toiv­o­ton­ta lääketi­eteel­listä tilan­net­ta ei ole ja halu­aa silti kuolla?

  Tämä taitaa olla jo yleiskielisen eutana­sia-käsit­teen ulko­ra­joil­la tai sen tuol­la puolen. 

  Jos tämäkin halut­taisi­in sisälle mah­dol­liseen eutana­sia-lain­säädän­töön, ei valmista tulisi vuosikym­meni­in. Järkev­in­tä olisi aloit­taa selkeistä tilanteista, joista kah­ta kuvailin.

  Suuret ikälu­okat alka­vat tul­la kri­it­tiseen ikään. Har­vat meistä halu­a­vat jatkaa elämään­sä seu­raa­van sukupol­ven ylläpitäminä ahdis­tuneina porkkanoina.

 22. hoito­toi­ment­pitei­den kehit­tyessä saavu­tamme pitkän ajan kulues­sa sen, että läh­es vai­va kuin vai­va voidaan hoitaa. Esko Val­tao­ja maalaili tule­vaisu­u­den, jos­sa voimme muoka­ta kehoamme niin paljon kuin halu­amme ja voimme elää niin pitkään, kuin kat­somme sen ole­van meille soveliasta.

  Mik­semme siis lail­lis­taisi eutanasi­aa, mut­ta pyrk­isi tekemään samanaikaises­ti yhteiskun­nas­ta mate­ri­aalis­es­ti, sosi­aalis­es­ti jne niin yltäkyl­läistä, että ihmiset halu­aisi­vat elää kuitenkin pitkään.

 23. Tapio: Tämä taitaa olla jo yleiskielisen eutana­sia-käsit­teen ulko­ra­joil­la tai sen tuol­la puolen. 

  Vain jos olete­taan, että tuol­la henkilöl­lä on oma­toimi­nen mah­dol­lisu­us itse­murhaan, jota ei estetä. Jos varsi­naista kuole­man­halua ei ote­ta huomioon, noi­ta ihmisiä on vaik­ka kuin­ka paljon koti­hoi­dos­sa, laitoshoi­dos­sa ja muus­sa sen ver­ran hyvin valvo­tus­sa tilanteessa tai huonos­sa fyy­sisessä kun­nos­sa, ettei onnis­tunut toteu­tus ole mitenkään mah­dol­lista (ainakaan ellei suo­ranais­es­ti halua silpoa itseltään valtimoita).

  GOLAJTTI: hoito­toi­ment­pitei­den kehit­tyessä saavu­tamme pitkän ajan kulues­sa sen, että läh­es vai­va kuin vai­va voidaan hoitaa. 

  Minus­ta näyt­täisi pikem­minkin siltä, että sairaudet ja perus­loukkaan­tu­miset voidaan kyl­lä peri­aat­teessa hoitaa, mut­ta kaik­ki ns. ikään­tymis­es­tä johtu­vat vai­vat tule­vat ole­maan hoidon tavoit­ta­mat­tomis­sa vielä pitkään.

 24. Suurel­la osal­la niistä sairaista, joiden kohdal­la eutanasi­aa perustel­laan on vai­h­toe­htona kuole­ma. Laas­tari ihol­ta kie­len alle ja se elämä on siinä. On help­poa pyytää kuole­maa, kun sitä ei toteuteta. Vaikea toteut­taa, vaik­ka on kaik­ki keinot ja mahdollisuus

 25. Tom­mi Uschanov: On ole­mas­sa kan­sain­vä­li­nen eutanasian vas­tainen liike, joka ei kumpua mis­tään uskon­nol­lis­es­ta tai maail­manku­val­lis­es­ta taus­tas­ta vaan siitä, että vaikeavam­maisille (ei van­huk­sille) on väk­isin tuputet­tu hoidoista luop­umista pitäen virheel­lis­es­ti itses­tään selvänä, että kaik­ki tiet­tyyn tilaan joutuneet ihmiset halu­a­vat mieluiten vain kuolla.

  Mikä maa? Mil­loin? Mis­sä tilanteessa “tuput­ta­mi­nen” on tapahtunut?

 26. GOLAJTTI:
  hoito­toi­ment­pitei­den kehit­tyessä saavu­tamme pitkän ajan kulues­sa sen, että läh­es vai­va kuin vai­va voidaan hoitaa. Esko Val­tao­ja maalaili tule­vaisu­u­den, jos­sa voimme muoka­ta kehoamme niin paljon kuin halu­amme ja voimme elää niin pitkään, kuin kat­somme sen ole­van meille soveliasta. 

  Tuo muuten ei olisi unel­ma vaan paina­jainen. Yksilö­ta­sol­la se voi tun­tua kival­ta, mut­ta yhteiskun­nal­lis­es­ti se olisi kaikkea muu­ta. Suvullis­es­ti lisään­tyvien organ­is­mien kuole­ma van­hu­u­teen ei ole mikään geneet­ti­nen virhe, vaan evoluu­tion kehit­tämä omi­naisu­us, joka anta­mal­la nuorem­mille sukupolville tilaa pitää pop­u­laa­tion elinkelpoisempana.

  Halu­aisitko elää maail­maasa, jos­sa vaik­ka Venäjän johta­jat vai­h­tu­isi­vat vain sala­murhan tai val­lanku­mouk­sen kaut­ta — ja myös nuo johta­jat tietäi­sivät sen hyvin itse?

 27. tcrown: Mihin peru­s­tat väit­teesi, että tuo­ta keskustelua ei ole edes alettu? 

  Tarkoitin keskustelun aloit­tamisel­la, että asia nousee sille val­tavir­taisen julkisen keskustelun asial­istalle, jol­la on tilaa rajal­liselle määrälle asioi­ta ker­ral­laan, ja pysyy siel­lä niin pitkään, että siinä ehtii artiku­loitua eri kan­to­ja perusteluineen ja vastaperusteluineen.

  Tot­ta kai eutanasi­as­ta on keskustel­tu (mitä muu­ta kuin siitä keskustelemista ovat nekin kan­nan­otot, joi­ta itse yllä refer­oin?), mut­ta meil­lä ei ole ollut eutanasi­akeskustelua samas­sa mielessä kuin on ollut esimerkik­si perus­tu­lokeskustelu tai ener­giakeskustelu. Kaikkein vähiten Suomessa.

  Noista Alanko­maid­en suo­ja­toimista mainit­takoon vaikka­pa, että YK:n ihmisoikeuskomitea on arvioin­ut ne useista syistä riit­tämät­tömik­si kak­sikin ker­taa, vuon­na 2001 (lähde) ja vuon­na 2009 (lähde). Komitean oma ratkaisue­hdo­tus on, että eutana­sia tulisi sal­lia ain­oas­taan oikeu­den päätök­sel­lä, jol­loin vas­tuu ratkaisu­ista pois­tu­isi lääkäreiltä kokonaan.

 28. spot­tu: Tässä kohtaa kalte­van pin­nan argu­ment­ti saat­taa olla kohdal­laan. Aktion T4 ‑ohjel­malle oli omi­naista että hyvän ihmis­ar­voisen elämän kri­teer­it päät­ti joku muu kuin asianomainen itse. Viral­lis­es­ti kyse oli armomurhista. 

  Oikea ratkaisu tuo­hon olisi hoitotes­ta­ment­ti, jol­la voisi pätevästi val­tu­ut­taa itse tule­van eutanasiansa tiet­ty­jen itse luet­telemien­sa ehto­jen täyt­tyessä. Olen näh­nyt riit­tävästi, miltä näyt­tää, kun sydän ja keuhkot toimi­vat liian pitkään kauem­min kuin aiv­ot, enkä halua sitä itselleni.

 29. Hienoa kun Osmo nos­ti tämän esille. Olen 75v, siis olen ehtinyt ajat­tele­maan asi­aa oma­l­ta kannal­tani. Elämä on kun­nos­sa, voin liikkua, matkustal­la, lueskel­la, seu­raan tieteen ja teknolo­gian kehi­tys­tä, siis elän täyt­tä elämää. Toki tiedän, että tämä lop­puu, ensim­mäi­nen soit­to jo koet­tu. Jol­lain lail­la tun­nen että olen saanut elämästä tarpeek­seni. Ei tätä halu­aisi jatkaa loputtomiin :).
  Mut­ta asi­aan, olisi lohdullista, jos saisin pil­lerin, jol­la tämän voisi sopi­val­la het­kel­lä lopet­taa. Ihmette­len, kun jotkut ovat niin itsekkäitä, pelokkai­ta tai kon­trol­loivia, että halu­a­vat tätä vaikeut­taa. Kyl­lä ihmi­nen voi elämän­sä lopet­taa, mielel­lään tek­isi sen siis­tisti. Pär­jäilkää kun häippäsen :).
  PS tänään on ollut kiva päivä, huomis­es­ta en tiedä.

 30. Mehtäläi­nen: Mikä maa? Milloin?Missä tilanteessa “tuput­ta­mi­nen” on tapahtunut? 

  Olen itse seu­ran­nut lähin­nä englan­ninkielisen kult­tuuripi­irin keskustelua. Jos Euroopas­sa pysytään, niin muu­ta­ma mieleen jäänyt esimerk­ki Bri­tan­ni­as­ta ja Irlan­nista, joi­hin olen törmännyt:

  - Simon Fitz­mau­rice
  Jane Camp­bell
  David Glass (ks. myös Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­imen päätös)

  Jane Camp­bell, jon­ka lääkärit olet­ti­vat ettei hän halua itseään elvytet­tävän, on muuten nykyään par­la­mentin ylähuoneen jäsen.

 31. Tom­mi Uschanov:Komitean oma ratkaisue­hdo­tus on, että eutana­sia tulisi sal­lia ain­oas­taan oikeu­den päätök­sel­lä, jol­loin vas­tuu ratkaisu­ista pois­tu­isi lääkäreiltä kokonaan. 

  Se, että juristien mielestä maail­ma muut­tuisi parem­mak­si juristien suo­raa päätän­tä­val­taa lisäämäl­lä ei ole hirvit­tävän yllät­tävää. En varsi­nais­es­ti tiedä mik­si min­un ei-juristi­na pitäisi olla kuitenkaan vält­tämät­tä samaa mieltä.

 32. Ris­to: Se, että juristien mielestä maail­ma muut­tuisi parem­mak­si juristien suo­raa päätän­tä­val­taa lisäämäl­lä ei ole hirvit­tävän yllät­tävää. En varsi­nais­es­ti tiedä mik­si min­un ei-juristi­na pitäisi olla kuitenkaan vält­tämät­tä samaa mieltä.

  Kyl­lä tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa on järkeä ei-juristinkin mielestä.

  Tuomiois­tu­imen pitäisi tietysti saa­da sekä poti­laan vaa­timus ja/tai hoito­tah­to että lääkäriryh­mältä perustel­tu lausun­to poti­laas­ta. Sel­l­ainen lääkärin on helpom­pi kir­joit­taa kuin päät­tää poti­laan elämästä tai kuole­mas­ta. Tuomiois­tu­imen tehtäväk­si jäisi tutkia, täyt­tyvätkö toimen­piteelle (eutanasialle) asete­tut juridis­et ehdot. Tämänkaltainen toim­inta on tuomiois­tu­in­ten peruskauraa.

 33. Julka­istu toisaal­la, mut­ta sopii myös kom­men­tik­si tänne.

  Toisaal­la on keskustel­tu pitkäikäisyy­destä, mut­ta piirus­tus­lau­doil­la­han on jo vakavasti otet­ta­vana tavoit­teena kuolemat­to­muus, mihin viit­tasi juuri myös Soin­in­vaara (joka min­ulle käsit­tämät­tömistä syistä näkyy ker­ta toisen­sa jäl­keen pää­sevän ääneen lääkärili­iton ja NLY:n välineissä).
  Kukaan ei näköjään ole tul­lut ajatelleek­si kovin pitkälle. Kak­si asi­aa ovat aika selviä. Käytän­nön kuolemat­to­muus ei voi koskaan olla kaikkien, tai edes merkit­tävän suuren ihmiskun­nan osan ulot­tuvil­la. Toisak­seen se tuskin suo­jaa fyy­siseltä murskautumiselta.
  Toteutues­saan se siis ker­ral­la pyyhkäiseen olemat­tomi­in tämän nyt val­lit­se­van tuhoisan tasa-arvouskon­non. Lian­der­son­it saa­vat piipit­tää päät punaisi­na tasa-arvoista, kaikkien ihmisoikeuk­sista kuolemat­to­muu­teen jne jne, ja kaik­ki tajua­vat sen kouri­in­tun­tu­vasti tyhjäk­si piip­i­tyk­sek­si. Luop­uuko kukaan kuolemat­to­muud­estaan moi­sen piiper­ryk­sen takia?
  Halu­aako kukaan sikas­ta kateud­es­ta tuho­ta kuolemat­tomak­si tiede­tyn tai epäil­lyn? Kuka _ei_ halu­aisi? Tuon ihmisjoukon on nyt kir­jaimel­lis­es­ti puo­lus­tet­ta­va elämään­sä. Onko se ole­va hel­läkäti­nen ja humaani, kun seku­laarin uskon­non perus­pi­lar­it on jo tuhot­tu? Ei var­masti ole, ja sil­lähän on tar­jo­ta jotain uskol­lisille palveli­joilleen ja raa’an työn tek­i­jöilleen. Sal­li­iko se rajoit­ta­mat­toman väestönkasvun, kun se itse tarvit­see ennen kaikkea vakaut­ta ja jär­jestäy­tyneitä ja rauhal­lisia olo­ja tuhan­sik­si vuosik­si.? Mitä se tekee liikaväestölle? Bye bye lib­er­aalit tässäkin tapauk­ses­sa, jos­sa val­lanku­mouk­set ja sisäl­lis­so­dat eivät teitä tappaisikaan.
  Ja toisaal­ta miten se itse kokee ne jokapäivisen elämän jopa huo­mat­ta­vatkin riskit, joista me vähän piit­taamme, kos­ka “ei tänne kukaan jää”. Entä jos jääkin? Miten suh­taudu­taan mität­tömään jokapäiväiseen riski­in, joka toden­näköis­es­ti tap­paa muu­ta­mas­sa tuhan­nes­sa vuodessa, ja mitä tämä tekee psyykelle?

 34. Tom­mi Uschanov: Noista Alanko­maid­en suo­ja­toimista mainit­takoon vaikka­pa, että YK:n ihmisoikeuskomitea on arvioin­ut ne useista syistä riit­tämät­tömik­si kak­sikin ker­taa, vuon­na 2001 (lähde) ja vuon­na 2009 (lähde).

  Kat­soin nuo koh­dat läpi kur­soris­es­ti ja löysin sieltä kak­si kohtaa jois­sa otsikkona oli “huolen aiheet” ja toises­sa todet­ti­in vuon­na 2009 että “ollaan edelleen huolissaan”.

  Olisi kiin­nos­tavaa kuul­la Hol­lan­nin tilanteesta toki enem­män, mut­ta tuo linkitet­ty tiedos­to oli ainakin itsel­leni pet­tymys, kos­ka huolis­saan olem­i­nen ei ole vielä mitään kovin konkreettista.

  Ja etenkään se ei ole sama asia kuin Tode­ta riit­tämät­tömäk­si, pikem­min pelkoa siitä että joskus joudut­taisi­in toteamaan.

  Suurin osa Hol­lan­nin eutanasian valin­neista näyt­täisi ole­van hyvin per­in­tei­sistä tau­tiryh­mi­tyk­sistä. 70% on syöpää sairas­tavia, mikä ei var­maan ole yllä­tys. Sen jäl­keen tulee tasais­es­ti her­mo­sairauk­sia, sydän- ja verenkier­to ja hen­gi­ty­selin­tie­sairauk­si­in sekä demen­ti­aan sairas­tunei­ta, mut­ta kuitenkin jokaista merkit­tävästi vähem­män. [1]

  Uusi ryh­mä ovat mie­len­ter­veyspoti­laat, joista vuon­na 2015 yli 50 henkeä eli noin 1% halusi eutanasian ja se myönnettiin.

  Epäilemät­tä tässäkin, kuten kaikessa muus­sakin inhimil­lisessä toimin­nas­sa väärinkäytök­siä tulee ja olisi toki kiin­nos­tavaa kuul­la konkre­ti­aa siitä mil­laisia ne ovat olleet, jos niitä on havaittu.

  [1] http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/11/netherlands-sees-sharp-increase-in-people-choosing-euthanasia-du/

 35. Tom­mi Uschanov: Tarkoitin keskustelun aloit­tamisel­la, että asia nousee sille val­tavir­taisen julkisen keskustelun asial­istalle, jol­la on tilaa rajal­liselle määrälle asioi­ta ker­ral­laan, ja pysyy siel­lä niin pitkään, että siinä ehtii artiku­loitua eri kan­to­ja perusteluineen ja vastaperusteluineen.

  No minä vähän ihmettelinkin. Laite­taan huoli­mat­toman sisäluku­taitoni piikkiin.

  Min­un mielestäni eutanasi­as­sa ei ole oikeas­t­aan mitään muu­ta keskusteltavaa kuin että miten se toteutetaan kaikin puolin asial­lis­es­ti ja eri­laiset väärinkäytök­set min­i­moiden. On vain kovin surullista, että tuo­ta julkisen keskustelun kovin niukkaa tilaa kaap­paa­vat kaiken maail­man päiviräsäset siihen kysymyk­seen, että onko eutana­sia ylipäätään hyväksyt­tävä asia. 

  Min­un mielestäni yksi tämän het­ken merkit­tävim­mistä ihmisoikeusepäko­hdista Suomes­sa on se, että ihmisel­lä ei ole oikeut­ta päät­tää oman elämän­sä päät­tymis­es­tä ja sen toteut­tamis­es­ta riskit­tömästi ja ammat­ti­lais­ten avustamana.

 36. Catili­na: Sal­li­iko se rajoit­ta­mat­toman väestönkasvun, kun se itse tarvit­see ennen kaikkea vakaut­ta ja jär­jestäy­tyneitä ja rauhal­lisia olo­ja tuhan­sik­si vuosiksi.?

  Tilanne, jos­sa oli­garkia ei voisi enää ajatel­la, ettei tule­vaisu­u­den ongelmil­la ole väliä, kos­ka “I’ll be gone, you’ll be gone”, olisi taval­laan paljon toiveikkaampi kuin tämä nykyinen.

 37. anon­il­li: Tilanne, jos­sa oli­garkia ei voisi enää ajatel­la, ettei tule­vaisu­u­den ongelmil­la ole väliä, kos­ka “I’ll be gone, you’ll be gone”, olisi taval­laan paljon toiveikkaampi kuin tämä nykyinen. 

  Voi olla, että ne N tuhat­ta ihmistä ajat­telisi­vat koko pal­lon tule­vaisu­u­den ongelmia tasan tarkkaan siihen asti, kunnes saisi­vat valmi­ik­si toteut­tamiskelpoiset suun­nitel­mat muut­taa kiertoradalle.

 38. tcrown: Min­un mielestäni yksi tämän het­ken merkit­tävim­mistä ihmisoikeusepäko­hdista Suomes­sa on se, että ihmisel­lä ei ole oikeut­ta päät­tää oman elämän­sä päättymisestä 

  Noh, rehellisyy­den nimis­sä, kyl­lä sitä itsen­sä hengiltä saa satavar­masti ja kivut­tomasti, kun­han malt­taa het­ken googlata ja tuuma­ta. Jos pää­tyy anti­ikin metodei­hin, täy­tyy muis­taa viiltää pitkit­täis­su­u­un­nas­sa ja sit­ten lait­taa kädet kuumaan veteen.

 39. Ahis­taa: Noh, rehellisyy­den nimis­sä, kyl­lä sitä itsen­sä hengiltä saa satavar­masti ja kivut­tomasti, kun­han malt­taa het­ken googlata ja tuuma­ta. Jos pää­tyy anti­ikin metodei­hin, täy­tyy muis­taa viiltää pitkit­täis­su­u­un­nas­sa ja sit­ten lait­taa kädet kuumaan veteen.

  Toki. Ja epäilemät­tä on ole­mas­sa kemikaali, joka tekee kuolemis­es­ta hyvinkin viihdyt­tävän koke­muk­sen. Tuskin tämä mikään ongel­ma on fyy­sis­es­ti ja henkises­ti ter­veelle ihmiselle joka halu­aa päästä hengestään. Het­ken googlaami­nen, tuumailu ja viil­te­ly oikein päin on vain paljon han­kalam­paa jos sat­tuu ole­maan jotain muu­ta kuin fyy­sis­es­ti ja henkises­ti terve.

 40. Catili­na: Kyl­lä se kuu­luu ihan tiedepäiville.

  http://www.collective-evolution.com/2016/07/16/according-to-this-scientist-human-immortality-will-be-achieved/

  http://www.thatsreallypossible.com/immortality/

  http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2012/02/is-immortality-possible-new-research-suggests-yes.html

  Kaik­ista tiukkaa dataa on tul­lut perus­tutkimuk­ses­ta, jos­sa on nuor­ta ver­ta siir­ret­ty iäkkäälle nisäkkäälle ja se on nuoren­tunut. Tämä on vitut­tanut itseäni pidem­män aikaa, sil­lä ole­tan kehi­tys­mais­sa jo ole­van lap­si­farme­ja, jois­sa kerätään ver­ta pikku­lap­sista rikkaille länkkäreille.

 41. Eri­no­maista, että kansalaisa­loit­teenne (OS ja muut) ansios­ta saadaan konkreet­ti­nen keskustelu eutanasi­as­ta käyn­ti­in. Blogi­in vain osoite, mis­sä aloit­teen voi allekirjoittaa.

  1. Huomen­na. Kansalaisa­loit­teen eutanasi­as­ta allekir­jhoit­ta­mi­nen ei ole vielä mah­dol­lista. Mis­tä sait siitä tiedon etuajassa?

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Huomen­na. Kansalaisa­loit­teen eutanasi­as­ta allekir­jhoit­ta­mi­nen ei ole vielä mah­dol­lista. Mis­tä sait siitä tiedon etuajassa?

  lehdis­tössähän siitä on mainit­tu. Tei­dän joukos­sa kai on vasikka.

 43. Ris­to: Val­tio­val­lan ja yhteiskun­nan kokon­aise­dun mielestä var­maan eläkeikää läh­estyt­täessä. Tuos­ta näkökan­nas­ta kolmikymp­pisen kuole­ma on trage­dia, kuusikymmp­isen ei ainakaan kovin suuri sel­l­ainen ja seit­semänkymp­pisen ei todellakaan.

  (ei sinän­sä ole eri mieltä Osmon alustuksesta)

  Ainakin Helsingis­sä taitaa edelleen olla käyn­nis­sä julk­isil­la varoil­la rahoitet­tu van­hus­ten itse­murhien ehkäisypro­jek­ti, joka on monel­la tasol­la niin väärin, niin väärin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.