Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.10.2016

En ole (taas­kaan) menos­sa kokouk­seen, kos­ka olen ener­gia­mes­suil­la Tam­pe­reel­la. Lis­tal­la on kak­si mer­kit­tä­vää asi­aa. (Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­eel­le 3000 asukasta. 

Tämä kaa­va oli meil­lä maa­lis­kuus­sa. Nyt se on palan­nut lausun­to­kier­rok­sel­ta ja menee eteen­pän vähäi­sin muu­tok­sin. Suun­ni­tel­ma on kovin saman­hen­ki­nen kuin Urban Hel­sin­ki ‑poru­kan visioi­ma, hyvä niin.
Asia meni pari viik­koa sit­ten pöy­däl­le joh­tuen kaa­va­vaa­ti­muk­ses­ta raken­taa van­hus­ten pal­ve­lu­ta­lo suu­rel­ta osin puus­ta. Puu­ra­ken­ta­mi­nen on edel­leen kal­liim­paa kuin muu, eivät­kä nämä pal­ve­lu­ta­lot oikein kes­tä lisä­kus­tan­nuk­sia. Toi­vot­ta­vas­ti ala kehit­tyy niin, että hin­ta tulee alas. Olen ymmär­tä­nyt, että pöy­däl­lä­oloai­ka­na asi­aan on kehi­tet­ty luo­va rat­kai­su, joka siir­tää puu­ra­ken­nus­ve­voit­teen kaa­va-alu­eel­la muualle.

Kylä­saa­ren opis­ke­li­ja­ta­lot ja urheiluhalli

Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kaa­va tehos­tuu oikein kun­nol­la. Nykyi­nen kaa­va sal­lii urhei­lu­ti­lo­jen raken­ta­mi­sen kou­lun poh­jois­puo­lel­le. Nyt sii­hen saa lait­taa urhei­lu­ti­lo­jen lisäk­si opis­ke­li­ja-asun­to­ja. Kou­lun ete­lä­puo­lel­le tulee Diak-talo, joka on perä­ti 12-ker­rok­si­nen. Sii­hen tulee hotel­li- ja majoi­tus­ti­lo­ja (pal­ve­le­vat ope­tus­käyt­töä), opis­ke­li­ja-asun­to­ja ja vuokra-asuntoja.

Täs­tä var­maan­kin näy­te­tään havain­ne­ku­via kokouksessa.

9 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.10.2016”

 1. Mil­loin polii­ti­kot ryh­ty­vät kuun­te­le­maan kan­san tah­toa ja toteut­ta­maan demokratiaa=kansanvaltaa.

  Jos raha tai työ­pai­kat eivät rajoit­tai­si valin­taa ja ihmi­set sai­si­vat vapaas­ti vali­ta mis­sä asui­si­vat, niin yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin­ta oli­si maa­seu­dul­la asuminen. 

  Mik­si sit­ten ihmi­set ahtau­tu­vat kau­pun­kei­hin. Me kaik­ki tie­däm­me, että täs­sä on kyse isos­ta koko­nai­suu­des­ta, jos­sa poli­tii­kal­la on suu­ri mer­ki­tys sil­le, mihin työ­pai­kat ja pal­ve­lut muo­dos­tu­vat. Kos­ka ihmi­set haluai­si­vat asua maal­la enem­män, tuli­si har­joit­taa sel­lais­ta poli­tiik­kaa, joka kan­nus­tai­si yri­tyk­siä toi­mi­maan enem­män maalla. 

  Täs­sä asias­sa ei pitäi­si tui­jot­taa koko maa­il­maa ja sen tilan­net­ta, vaan pai­kal­li­sia olo­suh­tei­tam­me. Suo­mes­sa on pie­nel­le kan­sal­lem­me val­ta­vas­ti tilaa, upea luon­to ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä elää ja hen­git­tää, se on mei­dän suo­ma­lais­ten ja Suo­men rik­kaus, jos­ta naut­ti­mi­nen ja sitä myö­den maal­la elä­mi­nen ja asu­mi­nen tuli­si poliit­ti­sen toi­min­nan avul­la mah­dol­lis­taa mah­dol­li­sim­man monel­le halukkaalle. 

  http://yle.fi/uutiset/3–9251768

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Mat­hias: Kos­ka ihmi­set haluai­si­vat asua maal­la enem­män, tuli­si har­joit­taa sel­lais­ta poli­tiik­kaa, joka kan­nus­tai­si yri­tyk­siä toi­mi­maan enem­män maalla.

  Tut­ki­muk­sen mukaan ihmi­set haluai­si­vat asua suu­ren kau­pun­gin kes­kus­tas­sa enem­män kuin mihin on käy­tän­nön mahdollisuuksia.

  Ylen jul­kis­ta­mien luku­jen mukaan suo­ma­lai­sis­ta noin 600000 pitäi­si par­haa­na vaih­toeh­to­na ison kau­pun­gin kes­kus­tas­sa asu­mis­ta. Suo­mes­sa tämä tar­koit­taa lähin­nä Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­kia, johon mah­tuu nykyi­sin noin 150000 ihmis­tä. Uut­ta kan­ta­kau­pun­kia voi­tai­siin siis raken­taa aina­kin 450000 asuk­kaal­le. Tämä tar­koit­taa siis perin­teis­tä kau­pun­kia, ei kaik­kial­le tun­ke­vaa lähiösilppua. 

  Tule­vai­suu­den kan­nal­ta huo­les­tut­ta­va ilmiö on ne vajaa 400000 jot­ka asui­si­vat mie­lum­min ulko­mail­la kau­pun­gis­sa. Tämä tar­koit­taa ettei suo­ma­lai­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ja ‑ark­ki­teh­tuu­ri nykyi­sel­lään pys­ty luo­maan sel­lais­ta ympä­ris­töä jos­ta oli­si kil­pai­le­maan ulko­mais­ten kau­pun­kien veto­voi­man kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Mat­hias:

  Kos­ka ihmi­set haluai­si­vat asua maal­la enem­män, tuli­si har­joit­taa sel­lais­ta poli­tiik­kaa, joka kan­nus­tai­si yri­tyk­siä toi­mi­maan enem­män maalla.

  Suo­mes­sa on pie­nel­le kan­sal­lem­me val­ta­vas­ti tilaa, upea luon­to ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä elää ja hen­git­tää, se on mei­dän suo­ma­lais­ten ja Suo­men rikkaus, …
  http://yle.fi/uutiset/3–9251768

  Hajau­tu­nut yhteis­kun­ta­ra­ken­ne ja pit­kät etäi­syy­det ovat suo­ma­lai­se­nyh­teis­kun­nan rasi­te. Esim. Ruot­si on täs­sä suh­tees­sa pal­jon parempi.

  Toi­vot poliit­ti­sia toi­men­pi­tei­tä maa­seu­dun hyväk­si. Sotien jäl­keen ei muu­ta ole ollut­kaan kuin poliit­ti­sia ohjel­mia syr­jä­seu­tu­jen hyväk­si. Kau­pun­git ovat jou­tu­neet pär­jää­mään omil­laan ja vie­lä mak­sa­maan nämä syr­jä­seu­tu­jen tuet. Oli­si­ko jo aika kat­soa eteenpäin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Seli­tyk­siä, seli­tyk­siä 🙂 Luke­kaa nyt vain se Ylen artik­ke­li ilman, että selit­te­let­te vas­tan­nei­den aja­tuk­sia, kyl­lä se on sel­vää kiel­tä. Tur­ha yrit­tää seli­tel­lä, mitä ne vas­taa­jat ovat tar­koit­ta­neet, jot­ka ilmoit­ta­vat että haluai­si­vat asua suur­kau­pun­gin keskustassa. 

  Jos oli­si­kin niin, kuten yksi kom­men­toi­ja tote­si, että tämä ryh­mä tar­koit­tai­si kan­ta­kau­pun­kia, niin me kaik­ki tie­däm­me että niin his­to­rias­sa, tänä päi­vä­nä kuin tule­vai­suu­des­sa­kin yksin­ker­tai­sis­ta kus­tan­nus­syis­tä enem­mis­tö isois­sa ja kes­ki­suu­ris­sa­kin kau­pun­geis­sa asu­vis­ta jou­tuu tyy­ty­mään ankei­siin lähiöi­hin, jois­sa jokai­nen maa- sekä asuin­ne­liö on käy­tet­ty mak­si­maa­li­sen tehok­kaas­ti, asu­mi­nen on sil­ti kal­lis­ta ja sosi­aa­li­set kuten muut­kin ongel­mat korostuvat. 

  Kau­pun­ki merk­kaa aivot, todet­tiin erääs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Täs­tä syys­tä kau­pun­geis­sa on väki­mää­rään näh­den kak­si ker­taa enem­män rikol­li­suut­ta ja psyyk­ki­siä ongel­mia kuin oikeal­la haja-asutusalueella. 

  Eikä maa­seu­tua isom­min tar­vit­si­si oikeas­ti tukea, jos kau­pun­gis­tu­mis­ta tuke­va poli­tiik­ka lope­tet­tai­siin. Esim. Suo­mes­sa kerä­tään auto­jen han­kin­nas­ta ja käy­tös­tä monin­ker­tai­ses­ti mak­su­ja, mitä tie­ver­kon yllä­pi­tä­mi­nen mak­saa. Vas­taa­vas­ti jul­kis­ta lii­ken­net­tä suo­si­taan niin vero­tuk­sel­li­ses­ti kuin suo­ri­na tuki­na, jopa raken­taen yhteis­kun­nan varoin jul­ki­sen lii­ken­teen ver­kos­to­ja ilman, että niis­tä kerät­tä­vät mak­sut kat­ta­vat vain mur­to-osan kuluis­ta (toi­sin kuin yksi­tyi­sau­toi­lus­sa). On har­haa, että kau­pun­git kas­vai­si­vat ja tii­vis­tyi­si­vät ilman jul­ki­sen sek­to­rin panostusta. 

  Huvit­ta­va­na yksi­tyis­koh­ta­na voi­daan tode­ta, että vaik­ka kuin­ka puhu­taan yhtei­söl­li­syy­den ja tii­viin asu­mi­sen puo­les­ta, kau­pun­kia­su­mi­sen autuu­des­ta, niin 90% rik­kais­ta ja rikas­tu­vis­ta vält­tää niin kan­ta­kau­pun­ke­ja kuin lähiöi­tä­kin ja halu­aa asua väl­jäs­ti, omas­sa rau­has­sa öky­ta­los­saan isol­la ton­til­la taa­ja­man tun­tu­mas­sa tai täy­sin omas­sa rau­has­sa maa­seu­dul­la, tahi kau­pun­ki­lu­kaa­lis­saan alu­eel­la, jos­sa on tilaa ja väl­jyyt­tä, johon vain äärim­mäi­sen har­val­la on varaa. 

  Upea luon­to ja har­va asu­mis­ti­heys on Suo­mes­sa upea rikkaus. 

  Edes sen 10% suo­ma­lai­sis­ta, jot­ka haluai­si­vat asua suur­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, varal­li­suus ja tulo­ta­so ei tule kos­kaan riit­tä­mään suur­kau­pun­gin keskustassa/kantakaupungissa asu­mi­seen mis­sään päin maa­il­maa, joten voit olla huo­le­ti sii­tä, että tääl­tä läh­ti­si 400.000 ihmis­tä ulko­mail­le sen vuok­si. Päin­vas­toin, Suo­mi voi­si ottaa mark­ki­noin­ti­val­tik­seen har­van asu­tuk­sem­me ja upean, puh­taan luon­tom­me, oikein mark­ki­noi­mal­la ja aluei­ta elä­vöit­tä­mäl­lä, lopet­ta­mal­la jul­ki­sen lii­ken­teen tuke­mi­sen ja yksi­tyi­sau­toi­lun ran­kai­se­mi­sen, sai­sim­me Suo­meen vara­kas­ta ja tuot­ta­vaa väkeä ulko­mail­ta. Maam­me on para­tii­si moniin mai­hin ver­rat­tu­na, ei suin­kaan sen vuok­si, että raken­nam­me kau­pun­ke­ja ja tuem­me ihmis­ten ahtau­tu­mis­ta nii­hin, sitä saas­tet­ta on tar­jol­la muu­al­la­kin, vaan sen vuok­si että maa­seu­tum­me kal­tais­ta asu­mis­ta ei ole mones­sa maas­sa tarjolla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Edes sen 10% suo­ma­lai­sis­ta, jot­ka haluai­si­vat asua suur­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, varal­li­suus ja tulo­ta­so ei tule kos­kaan riit­tä­mään suur­kau­pun­gin keskustassa/kantakaupungissa asu­mi­seen mis­sään päin maa­il­maa, joten voit olla huo­le­ti sii­tä, että tääl­tä läh­ti­si 400.000 ihmis­tä ulko­mail­le sen vuoksi.

   Etkö huo­maa ris­ti­rii­taa väit­tees­sä­si? Jos 10 % ihmi­sis­tä halu­aa asua kan­ta­kau­pun­gis­sa ja 10 % asun­nois­ta vas­taa tätä t5oivetta, nuo kym­me­nen pro­sent­tia mah­tu­vat nii­hin asun­toi­hin eivätklä ne asun­not oli­si toi­vot­to­man kal­lii­ta. Nyt ongel­ma­na on, että vain muu­ta­ma pro­sent­ti mah­tuu asu­maan ratik­ka-kau­pun­kiin. Teke­mäl­lä enem­män ratik­ka­kau­pun­kia saa­daan aikaan se, että nois­ta kym­me­nes­tä pro­sen­tis­ta useam­pi saa toi­veen­sa täy­te­tyk­si. Ja todel­la­kaan: ketää ei pako­te­ta kes­kus­ta-asuk­kaik­si. Se on etuoi­keus, ei velvollisuus

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Mat­hias: Edes sen 10% suo­ma­lai­sis­ta, jot­ka haluai­si­vat asua suur­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, varal­li­suus ja tulo­ta­so ei tule kos­kaan riit­tä­mään suur­kau­pun­gin keskustassa/kantakaupungissa asu­mi­seen mis­sään päin maa­il­maa, joten voit olla huo­le­ti sii­tä, että tääl­tä läh­ti­si 400.000 ihmis­tä ulko­mail­le sen vuoksi.

  Jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti pää­osa maa­il­man suur­kau­pun­kien asuk­kais­ta on ihan taval­li­sia tal­laa­jia. Har­va haa­vei­lee muut­ta­van­sa vaik­ka­pa Hel­sin­gin Kal­lios­ta johon­kin pai­kal­li­seen Kai­vo­puis­toon, vaan kukin tulo­ta­son­sa mukaan.

  Itse kuu­lun suku­pol­veen jon­ka van­hem­mil­le oli luon­te­vaa siir­tyä haja-asu­tusa­lu­eel­ta pää­kau­pun­kiin, ja meis­tä seu­raa­va suku­pol­vi pitä­nee yhtä luon­te­va­na siir­tyi­lyä Euroo­pan sisäl­lä. Hel­sin­ki ei kil­pai­le muun Suo­men, vaan muun Euroo­pan kes­kus­ten kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. ML:
  …Mut­ta oli­si­han näi­tä täl­läi­siä lähem­pä­nä­kin keskustaa. 

  Juu­ri noin, tii­vis­tä­mi­nen pitää aloit­taa keskustasta.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Etkö huo­maa ris­ti­rii­taa väit­tees­sä­si? Jos 10 % ihmi­sis­tä halu­aa asua kan­ta­kau­pun­gis­sa ja 10 % asun­nois­ta vas­taa tätä t5oivetta, nuo kym­me­nen pro­sent­tia mah­tu­vat nii­hin asun­toi­hin eivätklä ne asun­not oli­si toi­vot­to­man kalliita… 

  Kos­ka Hel­sin­gis­sä on vii­mek­si teh­ty kes­kus­ta-asun­to­ja? Oli­si­ko 30-luvun alus­sa? Nyt kaa­voi­te­tut uudet alu­eet ovat tehok­kuu­del­taan puo­let nor­maa­lis­ta kau­pun­kia­su­mi­ses­ta. Yri­te­tään teh­dä maa­seu­tua kau­pun­kiin. Yhtä­lö ei onnistu.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  …Ja todel­la­kaan: ketää ei pako­te­ta kes­kus­ta-asuk­kaik­si. Se on etuoi­keus, ei velvollisuus… 

  Juu­ri noin. Minus­ta onnis­tu­neen asu­mi­sen voi kate­go­ri­so­da kol­meen eri­lai­seen kategoriaan:
  — kau­pun­ki, jota on Hel­sin­gis­sä ihan vähän nie­men nokassa
  — esi­kau­pun­kiin, joi­ta Suo­mes­sa on yksi, Kau­niai­nen ja
  — maa­seu­tuun, jota Suo­mes­sa riit­tää, kun­han type­rät raken­nus­ra­joi­tuk­set saa­tai­siin pois.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.