Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.9.2016

Huopalah­den ase­manseudun kaava

Tämä kaa­va risoo min­ua suuresti. Risoi jo maalisku­us­sa, kun tämä oli meil­lä varsi­naises­sa käsit­telyssä. Sil­loin olisi pitänyt vas­tus­taa tätä pon­te­vam­min. Nyt kun se tulee lausun­to­jen jäl­keen meille uud­estaan, on vähän noloa edes yrit­tää kaataa sitä.

Ympäristöstään erotet­tuna kaa­va olisi oikein kiva ja suo­ras­taan söpö. Van­hat raken­nuk­set ase­manseudul­la suo­jel­laan ja tehdään viehät­tävä puis­tokin. Ennen van­haan VR rak­en­si asemien luo nät­te­jä talo­ja henkilökun­nalle. Näitä pitäisi suo­jel­la ympäri maa­ta, eri­tyis­es­ti tietysti siel­lä, mis­sä itse ase­ma on lakkautettu.

Tämä nyt kuitenkin on raide­jok­erin ja rantaradan risteys. Luulisi suh­teel­lisen edun peri­aat­teen perustel­e­van aivan toisen­laista maankäyttöä.

VR (tai rata­hallintokeskus) kuitenkin ehti myy­dä raken­nuk­sen yksi­ty­isas­un­nok­si ja tähän nyt ollaan sopeu­tu­mas­sa. Val­tio on aivan surkea maanomistaja.

Suomen lähetysseu­ran toimis­to­ta­lo asuinkäyt­töön Tähti­torninkadul­la
Täl­lä ker­taa viras­to puo­lus­taa ase­makaavaa, jos­sa viras­to muute­taan (palaute­taan) asun­tokäyt­töön. Sata uut­ta helsinkiläistä, ellei nois­sa toimis­tois­sa asu­ta jo nyt.

Haa­gan kaup­palantiel­lä täydennyskaava

Radan var­teen yksi asuin­ta­lo lisää. Kovin lähel­lä rauta­tien melu­aluet­ta, mut­ta insinööri osan­nee äänier­i­tyk­sen salat. Uusia haa­galaisia 50.

Gar­den Helsin­ki arkkite­htik­il­pailun lähtökohdat

HIFK:n kaupunkike­hit­tämis­hanke, johon sisäl­tyy myös jäähal­li. Olen joskus arvostel­lut tätä han­ket­ta sanoen, että HIFK tavoit­telee val­tavaa taloudel­lista tukea ali­hin­taisil­la ton­teil­la. Min­ulle on vaku­utet­tu, että tont­tien hin­nat ovat nor­maal­i­ta­soisia, joten se osa arvostelus­ta olkoon mitätön
Kolme toivo­mus­ta: van­han jäähallin voisi murska­ta täyt­tö­maak­si, Jalka­pal­lon edel­ly­tyk­siä ei saa heiken­tää, sil­lä onhan jalka­pal­lo kuitenkin paljon isom­pi urheilu­la­ji kuin jääkiekko, ja keskus­puis­ton puolelle ei pidä men­nä siel­lä Eläin­tarhan urheiluken­tän tienoilla.

Viher- ja virk­istysaluei­den kehittämissuunnitelma

Hyvän näköi­nen paperi, mut­ta melkein sata­sivuiseen raport­ti­in tutus­tu­mi­nen kun­nol­la on liki mah­do­ton­ta. Täl­laista raport­tia pitäisi lukea keskit­tyen siihen, mitä siinä ei ole. Siihen ei pääse sisälle, kos­ka ei tunne sitä keskustelua, joka on johtanut tähän kokon­aisu­u­teen. Pyy­dän pöy­dälle saadak­seni apua niiltä, jot­ka tun­te­vat asian paremmin.

Kallios­sa varas­toti­la muute­taan poikkeamis­lu­val­la tanssistudioksi.

Joskus aina ihme­tyt­tää, säädel­läänkö tilo­jen käyt­töä liiak­si. Jos talo tulee mielestään toimeen ilman varas­toti­laa, mei­dänkö sitä pitää valvoa, etteivät tee tyhmästi?

Oikaisu­vaa­timus Neit­syt­polku 4 – voiko narul­la työntää

Taloy­htiö halu­aa muut­taa ensim­mäisessä ker­rokses­sa ole­van liike­huoneis­ton asun­nok­si. Alun­perin se on ollut hiilikel­la­r­i­na. Viras­to on hylän­nyt hake­muk­sen ja nyt se on meil­lä oikaisu­vaa­timuk­se­na. Olisi­han se kiva, että olisi paljon kivi­jalka­kaup­po­ja, mut­ta voiko narul­la työn­tää. Vaik­ka ei olisi kaup­pa, voisi olla tietysti pienen luo­van alan yri­tyk­sen toimis­to. Onhan tilas­tol­lis­es­ti havait­tu, että ratikkaverkon äärel­lä luovu­us on suurimmillaan.

 

26 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.9.2016”

 1. “Joskus aina ihme­tyt­tää, säädel­läänkö tilo­jen käyt­töä liiaksi.”
  “Olisi­han se kiva, että olisi paljon kivi­jalka­kaup­po­ja, mut­ta voiko narul­la työntää.”

  Jo sil­loin, kun uut­ta Ruo­ho­lahtea alet­ti­in rak­en­taa, peri­aat­teena oli, että kivi­jalkoi­hin pitää tul­la liiketilo­ja. Kun talousti­lanne oli kehno, peri­aat­teesta vähän joustet­ti­in: liiketilo­ja tuli lähin­nä pääkadun var­teen ja osas­ta niistäkin tehti­in esim. pyörä­varas­to­ja ajatuk­sel­la, että ne voidaan muut­taa liiketiloik­si myöhem­min (ja siel­lä niitä pyörä­varas­to­ja on näyteikku­nan takana edelleen…)
  Tiuk­ka lin­ja kan­takaupungis­sa saat­taa siten olla ihan perustel­tu: käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos jää hel­posti pysyväk­si. Toinen asia on, että todel­lises­sa elämässä tilo­ja käytetään siten kuin käytetään, riip­pumat­ta viral­lis­es­ta käyt­tö­tarkoituk­ses­ta. Aikanaan piilokont­tor­e­i­ta jahdattiin…

 2. Minä toivoisin Helsin­ki Gar­denin kaaval­ta alueen piristämistä, nykyään Urheilukadun, Nor­den­skiöldinkadun ja junaradan sekä Helsinginkadun muo­dosta­mal­la alueel­la on paljon epämääräistä joutomaa­ta, parkkipaikko­ja ja jalka­pal­lon har­joi­tuskent­tiä. Aluet­ta olisikin syytä kehit­tää voimakkaasti.

  Helsin­ki Gar­denin kaavas­sa olisikin syytä ottaa Eläin­tarhan urheiluken­tän ja Olympias­ta­dion­in väli­nen pusikko ihmis­ten käyt­töön ja rak­en­taa osalle nyky­i­sistä jalka­pal­lon har­joi­tusken­tistä uusia rakennuksia.

 3. Hyvä point­ti tuo Huopalahti-asia. Huopalahdes­ta tulee sen luokan raideli­iken­teen sol­muko­h­ta, että kyseinen alue olisi vält­tämätön­tä rak­en­taa huo­mat­tavasti nyky­istä ja tämän­hetk­istä suun­nitel­maa tehokkaammin.

 4. Mikä Soin­in­vaara kismit­tää Huopalah­den ase­makaavas­sa? En ole näh­nyt sitä? Olen kuu­lut sel­l­aista että kun ase­mas­ta tuli yksi­ty­isaluet­ta, läpikulku sen pihan kaut­ta kiellettiin. 

  Käve­ly-yhtey­det tun­nelis­sa sijait­se­valle bus­sipysäkille kuitenkin toimi­vat, ja se pysäk­ki tuelee aikoinaan Raide-jok­erin käyttöön. 

  Mitä HIFK:n hal­li­hankkeesen tulee, niin kan­nat­taisi HIFK:n johto­henkilöi­den miet­tiä miten paljon seu­ra säästäisi jos ostaisi itsen­sä osakkaak­si Pasi­lan Helsin­ki-Areenan (ent. Hart­wall Areena) osakkaak­si. Helsin­ki ei ole niin iso jääkiekon kehto että tarvit­taisi­in 2 jät­ti­jäähal­lia. Jopa Tukhol­mas­sa kaupun­gin kak­si liiga­joukkou­et­ta AIK ja Djurgår­den käyt­tävät samaa hal­lia, van­haa Johan­neshovin hal­lia, eikä kumpikaan pelaa kotiot­teluitaan jät­tikokoises­sa Globenis­sa. Myös Tam­pereel­la Tap­pa­ra ja Ilves käyt­tävät samaa hal­lia jne.
  Se oli aikoinaan kun Harki­mo rak­en­si Hart­wall-areenan hän ei antanut IFK:lle lupaa pela­ta kotiot­teluitaan siel­lä ja hifliläiset tote­si­vat vain että hap­pamia noi pih­la­ja­mar­jat, ja jatkoi­vat pelaamista veron­mak­sajoien tuke­mas­sa van­has­sa jäähal­lis­sa. Nyt kun Bogo­moloff ja Rau­ramo ovat eläkeiässä niin hallin käyt­tö edullisin ehdoin lop­puu, sik­si kiire rak­en­taa uusi, mut­ta onko tarvet­ta kun Helsin­ki-areena on vajaakäytössä ja Jok­ereil­la Venäjä-seikkailun takia rahas­ta puute?

 5. Koko rantaradan var­ren maankäyt­tö on silkkaa jär­jet­tömyyt­tä Lep­pä­vaaraan asti. Kaupunki­ra­ta Lep­pä­vaaraan raken­net­ti­in melkein 20 vuot­ta sit­ten ja kap­a­siteet­tia riit­täisi var­maan kym­me­nille tuhan­sille uusille joukkoli­iken­teen käyt­täjille, mut­ta väli ABB-Lep­pä­vaara on edelleen kuin jos­sain haja-asu­tusalueel­la. Nyt kun raide-jok­eri tulee, niin koko radan­var­si pitäisi rak­en­taa kan­takaupunki­maisek­si Lep­pä­vaaraan saak­ka yhteistyössä Espoon kanssa. Alueen liiken­nein­fraan on käytet­ty val­ta­vat määrät rahaa ja pidän hie­man vas­tu­ut­tomana, etteivät kaupun­git hyö­dyn­nä tehtyjä investoin­te­ja. Tämä ehkä enem­män kri­ti­ikkinä Espoon suun­taan, mut­ta ei Helsin­gin uudessa yleiskaavae­hdo­tuk­ses­sakaan pain­ote­ta tätä suun­taa juuri ollenkaan, vaan Turun­tien var­si esimerki­ki on kaavoitet­tu per­in­teisek­si pien­taloalueek­si (A4), vaik­ka Mäkkylän ase­ma on vier­essä. Samoin kaa­vat Pitäjän­mäen ase­man ympäristössä tun­tu­vat näperte­lyltä. Ennen viher­aluei­den nakertelua pitäisi hyö­dyn­tää kaik­ki tiivistys­mah­dol­lisu­udet raideli­iken­teen läheisyydessä.

 6. Kivi­jalan liiketi­lat kan­nat­taa ajatel­la erään­laise­na kiin­teistöverona tai kaupunkiku­vavelvoit­teena. Kun kivi­jalois­sa on tilaa, sinne syn­tyy palvelu­raken­net­ta joka nos­taa alueen asun­to­jen arvoa yleis­es­ti. Yksit­täi­nen taloy­htiö joka onnis­tuu muut­ta­maan kivi­jalan asun­nok­si voit­taa selvää rahaa, mut­ta jos kaik­ki tek­i­sivät niin, olisi lop­putu­lok­se­na alueen viihtyvyy­den heiken­tymi­nen ja asun­to­jen arvon lasku.

  On vain tas­a­puolista että kivi­jalkatilo­jen riit­tävyy­destä huole­hti­vat kaik­ki kan­takaupun­gin taloy­htiöt joil­la on siihen mah­dol­lisu­us. Aika paljon valitet­tavasti on esimerkik­si 60-luvul­la raken­net­tu­ja taloy­htiöitä jois­sa kivi­jal­ka­li­iketi­la ei ole käytän­nössä mahdollinen.

 7. Mik­sei Huopalah­den ase­man lähelle voisi kaavoit­taa yli 10-ker­roksisia talo­ja ja näin sekä säi­lyt­tää van­hat raken­nuk­set että sijoit­taa paljon asukkai­ta sol­muko­hdan viereen?

 8. Kevätväsymyskö oli syynä ponnettomuuteen?

  Kalli­ik­si tulee päät­täjien päättämättömyys…

  Vaik­ka kyl­lähän tuo­hon ristin muo­toon saisi vielä korkeaa tor­ni­akin pystyyn jos halua vaan on vaikkei suo­jelu­aikeista luovuttaisikaan.

  Eli tun­nelin viherka­ton tilalle yht­enäi­nen tor­ni­talo­jen rivi, ja rantaradan eteläpuolelle sit­ten se radan suun­tainen tor­ni­ta­lo-melueste tarvit­taes­sa vaik­ka jostain Paat­sama­tien hujakoil­ta aina Haa­gan pap­pi­lantielle asti.

  Rantaradan eteläpuolen kalli­ollekin mah­tunee kapea asuin­ta­lo-melueste ilman, että kohtu­ut­tomasti luon­toar­vo­ja tuhoutuupi.

  Kyl­lä Huopalah­den ase­man seudun tule­vaisu­u­den äärim­mäisen tärkeä liiken­teelli­nen merk­i­tys olisi syytä ottaa huomioon poikkeuk­sel­lisenkin painavasti.

  Ja kaip­pa tuos­ta uud­es­ta uljaas­ta ase­man puis­tos­ta voisi myös vielä vähän nirhaista pois not­ta radan ja puis­ton väli­in mah­dutet­taisi­in kapea asuintalo-melueste.

  Ideaa saa ker­naasti ehdot­taa. Vaik­ka jo heti huomenna…

 9. Huopalah­den ase­ma on nyt todel­la kamala, kulku on blokat­tu joka suun­taan. Todel­la pimeitä nurkkauk­sia, rosvon unel­ma. Ei palvelui­ta, ei edes kioskia tai makkarak­ou­jua. NO, ei kaljakapakkaakaan.

 10. Huopalahdel­la ja Oulunkyläl­lä on raide­jok­erin myötä mah­dol­lisu­us kas­vaa merkit­täviksi aluekeskuk­sik­si, jot­ka saavutet­tavuuten­sa puoles­ta ovat niin hyviä, että kiin­nos­taisi­vat myös toim­i­ti­la­rak­en­ta­jia. Keskuk­set lävistävä väyläka­p­a­siteet­ti tulee häviämään vain Rautatiease­malle, Pasi­lalle ja Hakaniemelle, ehkä Lep­pä­vaar­alle, joka myös hyö­tyy Jokerista. 

  Tässä vai­heessa on ihan turha kiire­htiä kaavo­ja. Ne ovat mil­tei väistämät­tä liian tehot­to­mia. Kun­han jok­eri on valmis, markki­noil­la on parem­pi näke­mys aluei­den poten­ti­aal­ista ja kaavoituk­sen rohkeudelle enem­män selkänojaa.

 11. Viras­to suun­nitelkoon riit­tävästi asun­to­ja, niin että van­hat raken­nuk­set säi­lyvät ja että viehät­tävä puis­tokin mah­tuu. Siitähän virkamiehille mak­se­taan, kaupunkisuunnittelusta.

 12. Kan­nat­taisiko nolous jos se on kaupunki­lais­ten hyväk­si ja onnek­si? Nolostelette turhaan ja tyy­dytte paskaan kaavaan.

 13. Valitet­tavasti Stadis­sa täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen toimii peri­aat­teel­la “kaupunkiku­vaan sopi­va ja alueen kaavoitus­pe­ri­aat­tei­den mukaises­ti”, sil­loinkin vaik­ka kyseinen alue olisi alun­perin raken­net­tu tehot­tomasti, huonos­ti ja hal­vasti. Eli siis ei Oge­lista tai Huopalahdes­ta saa­da koskaan mitään elämää sisältäviä aluekeskuk­sia ihan sama kuin­ka mon­ta sataa miljoon­aa menee infraan. Mikäli jotain täy­den­nys­rak­en­tamista tapah­tuu, ne van­hat virheet vain toistetaan.

 14. täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen:
  Valitet­tavasti Stadis­sa täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen toimii peri­aat­teel­la “kaupunkiku­vaan sopi­va ja alueen kaavoitus­pe­ri­aat­tei­den mukaises­ti”, sil­loinkin vaik­ka kyseinen alue olisi alun­perin raken­net­tu tehot­tomasti, huonos­ti ja hal­vasti. Eli siis ei Oge­lista tai Huopalahdes­ta saa­da koskaan mitään elämää sisältäviä aluekeskuk­sia ihan sama kuin­ka mon­ta sataa miljoon­aa menee infraan. Mikäli jotain täy­den­nys­rak­en­tamista tapah­tuu, ne van­hat virheet vain toistetaan.

  Etelä-Haa­ga näyt­tää oikein viihty­isältä alueelta. Mikä vim­ma on tuho­ta viihty­isiä aluei­ta tiivistämäl­lä? Onko tosi­aan “elämää sisältävä aluekeskus” kasa tor­ni­talo­ja, joiden kaikkien asun­to­jen kaik­ista ikkunoista näkee raiteet? Tämäkö luo viihty­isyyt­tä ja pöhinää? Taitaa ihmis­ten yhteen sul­lomisen tehokku­us olla se ain­oa moti­ivi eikä viihtyisyys.

 15. JY: Taitaa ihmis­ten yhteen sul­lomisen tehokku­us olla se ain­oa moti­ivi eikä viihtyisyys. 

  Moti­ivi on se että hyvien (ja kalli­iden) liiken­ney­hteyk­sien ääreen tulee myös paljon liiken­net­tä. Tämä saavute­taan yksinker­tais­es­ti rak­en­ta­mal­la paljon asun­to­ja. Tämä puolestaan lisää tarvet­ta palveluille jne. Tästä syn­tyy aluekeskuk­sia. Tähän ei vaa­di­ta tor­ni­talo­ja, mut­ta tätä ei todel­lakaan saavute­ta 50–80-lukujen alle 0.5 tont­tite­hokkuuk­sil­la, eikä myöskään sil­lä että näitä sen autoilu­aikakau­den met­sälähiö-ihan­nekaavoitus­pe­ri­aat­tei­ta nou­date­taan vielä 2010-luvul­lakin ihan vain sik­si että “se nyt vaan on miten tämä on aikoinaan rakennettu”.

  Kyl­lä stadista aina löytää hehtaar­i­tolkul­la “viihty­isiä ja väljiä” alueitakin. Mut­ta täl­laiset runk­oko­h­dat liiken­teessä pitäisi käyt­tää hyväk­si rak­en­ta­mal­la kaupunkia. Usko tai älä, mut­ta moni pitää sitä viihtyisämpänä.

 16. JY: Etelä-Haa­ga näyt­tää oikein viihty­isältä alueelta. Mikä vim­ma on tuho­ta viihty­isiä aluei­ta tiivistämällä? 

  Hämeen­lin­nan­väylän melu­alueelle rak­en­tamis­es­ta on nous­sut hirveä poru, kos­ka pölyiset ja roskaiset pusikot ovat niin tärkeää virk­istysaluet­ta. Oikein adresse­ja kasa­taan. Toisaal­ta myös liiken­teen sol­muko­hti­in osu­vien van­ho­jen met­sälähiöi­den tiivistämistä vastustetaan. 

  Tässä se on pähk­inänkuores­sa Helsin­gin ei-puolueen anti kaupun­gin kehit­tämiseen, vas­taus kasvu­paineeseen. Vaaleis­sa ääni perus­suo­ma­laisille. Syylli­nen Suomen viime vuosien heikkoon taloudel­liseen kehi­tyk­seen löy­tyy muual­ta kuin peilistä.

 17. Eihän tässä mis­tään jääkiekos­ta ole kysymys, vaan siitä että bis­nesmiehet halu­a­vat itselleen tont­te­ja ja raken­nu­soikeut­ta Nor­den­skiöldinkadun var­relta ja Eläin­tarhan urheilupuis­tos­ta hotelle­ja, asun­to­ja ja liikekeskuk­si­aan varten. Mik­si kaupun­ki antaa vetää itseään nenästä?

 18. Kaupunkia vede­tään nenästä:
  Eihän tässä mis­tään jääkiekos­ta ole kysymys, vaan siitä että bis­nesmiehet halu­a­vat itselleen tont­te­ja ja raken­nu­soikeut­ta Nor­den­skiöldinkadun var­relta ja Eläin­tarhan urheilupuis­tos­ta hotelle­ja, asun­to­ja ja liikekeskuk­si­aan varten. Mik­si kaupun­ki antaa vetää itseään nenästä? 

  No eipä niin. Voivathan hifk­iläiset hakea erik­seen raken­nu­soikeut­ta muu­ta­malle ker­rostalolle siitä huoli­mat­ta, ilman jääkiekkoko­plaus­ta, mut­ta meniskö läpi?

 19. JY: Etelä-Haa­ga näyt­tää oikein viihty­isältä alueelta

  Näin­hän tuo on… pait­si käytän­nössä kun sinäl­lään viehät­tävä kylä de fac­to isoloituu konkreet­tisen bru­taalil­la taval­la rantaradan, Vihd­in­tie sekä Hämeen­lin­nan­väylän motarin pyhään kolmiy­htey­teen… ja että oikeas­t­aan täl­lainen ehanu­us on tot­ta koko Haa­gan kaup­palan osalta. Ikävä kyllä.

  Sik­si käsit­tämät­tömänä pidänkin leimallis­es­ti hyvin merel­lisen itä-Helsin­gin alisuo­ri­u­tu­mista vuodes­ta toiseen näis­sä Helsin­gin asun­tomarkki­noiden kauneuskisois­sa oikeas­t­aan vain sik­si, että sieltä tosi­aan löy­tyy se yksi iso kauneusryp­py, Itäväylä (joka olisi hoidet­tavis­sa pois päiväjärjestyk­ses­tä kan­sit­tamisel­la ja/tai bulevardisoinnilla).

  Ei sil­lä etteikö itsel­leni mais­tu­isi paljonkin kun­ni­an­hi­moi­sem­mat uud­is­tuk­set myös idässä…

  Itäväylälle­hän voisi peri­aat­teessa jät­tää vain automaat­tipikaratikkaväylän (jota jatket­taisi­in aina Por­vooseen asti ja pitem­mällekin jos tarvet­ta on).

  Kulosaare­laiset saisi­vat ker­ta kaikki­aan opetel­la tule­maan toimeen ilman autoa. 🙂

  Kehä ykkö­nenkin voisi ihan hyvin päät­tyä Lah­den­väylän kohdal­la. Siir­tykööt sieltä nor­maali­in katu­verkos­toon. Autol­la pää­sisi edelleen kotoa töi­hin ja takaisin, mut­ta siihen pitäisi vaan vara­ta enem­män aikaa. Vai­h­toe­htois­es­ti voisi alkaa käyt­tää julk­ista liiken­net­tä, ja vaik­ka sit­ten sähkö­fil­lar­il­lakin terästettynä.

  Esikaupunkien ker­rostalokeskit­tymiä voisi palvel­la älykkäi­den automaat­ti­minibussien verkos­to joka arkipäiväisin keskit­ty­isi kak­si ker­taa päivässä syöt­tämään jengiä tehokkaasti lähim­mälle metroase­mal­la tai pikaratikkapysäkille (ja sieltä taas pois).

  Muun aikaa toimi­si­vat sit­ten jonkin­laise­na kutsupalveluna.

  Haa­gan nyky­istä luon­te­vampi liit­tämi­nen osak­si muu­ta ympäröivää todel­lisu­ut­ta sen sijaan lie­nee paljon vaikeam­min toteutettavissa…

  Itäväylän molem­mat puo­let ovat kuitenkin jo asu­tuskäytössä tai sel­l­aiseen sovel­tu­vat, Haa­gas­sa motarin toisel­la puolel­la on Keskuspuisto…

  Aika kalli­ik­si­han se tulisi kan­sit­taa koko ros­ka Met­sälän­tieltä kehälle asti kun ottaa huomioon, että asum­ista ei voisi toiselle puolelle lisätä käytän­nössä oikeas­t­aan yhtään (ja sama jut­tu myös Met­sälän­tiel­lä jos se kan­sitet­taisi­in tai kaivet­taisi­in tunneliin).

  Junan­radan kat­ta­mi­nenkin taitaa olla pelkkää utopiaa.

  Näistä Haa­gaa ahdis­tavista väylien “kehit­tämis­pro­jek­tien” konkreet­ti­sista tulok­sista lie­nee myös melko hyvin pääteltävis­sä kuin­ka tärkeänä kri­teer­inä ylipäätään nähdään se, että Haa­ga saataisi­in “ulos kuplas­taan”. Ei sitä halua vaan tai­da olla oikeasti olemassa…

  ***

  Fren­di asuu per­hei­neen Haa­gan torin kyljessä. 

  Olo­huoneesta on peri­aat­teessa ihan kivä kat­sel­la vehreää vaikkakin hyvin flät­tiä Kaup­palan­puis­toa — mut­ta ei itse puis­tossa eri­tyisem­min tee mieli viet­tää aikaa… eikä kyl­lä vält­tis sil­lä oma­l­la part­sil­lakaan. I do won­der why…

  Mut­ta mah­ta­va jut­tu tietenkin min­un näkökul­mas­tani, että hekin joka tapauk­ses­sa seudul­laan kuitenkin enem­män tai vähem­män tun­tu­vat viihtyvän.

  ***

  Haa­galaiset tyyp­il­lis­es­ti kiit­televät hyviä yhteyk­siä. Siis se sama perustelu mikä pätee mihin tahansa maakun­nan asu­tuskeskuk­seen: pääsee nopeasti pois [= ihmis­ten ilmoille]! 🙂

  Vaik­ka saate­taan se Keskus­puis­tokin — ainakin nimeltä — mainita.

  Tiedä sit­ten mikä se totu­us on, että kuin­ka paljon vas­taa­jat Keskus­puis­tossa tosi­asial­lis­es­ti käyvät, siis siel­lä viihtyvät (enkä siis laske tähän kyseisen pöpe­likön hal­ki tapah­tu­vaa työmatkafillarointia).

  Kyl­lä noil­ta etelä-haa­gan tut­tavil­takin juok­su­tossut löy­tyvät, ja suk­setkin, mut­ta puhei­den perus­teel­la taitaa kumpaisenkin lajin har­ras­t­a­mi­nen olla enem­pi tyyli­in ker­ta tai kak­si vuo­teen… Ei sil­lä, että Helsingis­sä ulos hiihtämään joka vuosi edes pää­sisi vaik­ka haluaisikin.

  Luul­tavaa on, että 70/80-luvun tait­teessa syn­tyneistä lap­so­sista suurim­mal­la osal­la alkaa jo olla sen ver­ran mit­tavasti sotavam­mo­ja omas­ta takaa ja/tai elin­taso­vat­saa ja ennen kaikkea mukavu­u­den­halua, että vaik­ka olisi mie­lenki­in­toakin lenkille tai ladulle, siihen ei vält­tis fyy­sis­es­ti enää kun­nol­la pysty (= eikä sik­si järkeä tehdä ollenkaan, or so the pop­u­lar log­ic goes) — ja vaik­ka pysty­isikin, ei ole aikaa kos­ka töl­lö, net­ti, pleikkari, skidi(t).

  Muuten kyl­lä ymmär­rän hyvin Keskus­puis­ton tun­tu­maan aset­tuvia jos hiih­to — tai edes lenkkeily — on oikeasti lähel­lä sydän­tä. Tai vaik­ka sienestäminen/marjastaminen. Tai sit­ten sik­si, että sieltä löy­tyy se oma pieni viljelypalsta.

  Mut emmä rehellis­es­ti oikein muuten ymmär­rä Keskus­puis­ton vetovoimaa.

  Voisiko kyse olla enim­mäk­seen siitä, että se toimii ihan miel­lyt­tävänä työ­matkafil­laroin­tire­it­tinä sulan maan aikaan (ja joillekin har­voille ympäri vuodenkin)?

  Vaiko ihan vaan siitä, että Keskus­puis­toon nyt vaan tupataan automaagis­es­ti liit­tää näitä myyt­tisiä virk­istys- ja luon­toar­vo­ja? Vain sik­sikö, että se niin usein maini­taan mil­loin minkäkin keskustelun yhtey­dessä (ja mielu­usti sil­loinkin kun se ei oikeas­t­aan liity koko aiheeseen)?

  Vai onko jengistä vaan kivaa sanoo, että asuu Keskus­puis­ton vier­essä, ts. ei mis­sään tapauk­ses­sa lähel­läkään itä-Helsin­gin slummeja? 😉

  ***

  Niin tai näin, en ainakaan itse kok­isi kovinkaan mielekkääk­si mak­saa suh­teel­lisen paljon siitä ilosta, että saa kut­sua itseään vielä viral­lis­es­ti helsinkiläisek­si, vaik­ka samal­la rahal­la saisi laadukkaam­paa pöpe­likössä (ja käytän­nössä yhtä kaukana mer­estä) asum­ista Helsin­gin ulkopuolelta. 

  Tietenkin itsekkäistä syistä täy­tyy olla tyy­tyväi­nen val­lit­se­vaan tilanteeseen, että erit­täin moni helsinkiläi­nen suos­tuu asumaan sisä­maas­sa kalliisti.

  Oletet­tavasti haa­galaisillekin rakkaaseen Keskus­puis­toon päästäk­seen — siis ilman pakkoa vetää keuhkot täy­teen motar­il­la hur­jastele­vien pakokaa­su­ja — on hag­is­laisille bygat­ty peräti _yksi_ kapea alikulkutunneli.

  Ja ikään kuin kru­u­nuna kakus­sa (etelä-)hagislaiset pan­naan kävelemään läh­es 250 metriä pitkä ja 4 metriä kapea silta/pengerrys 8 kaistaisen Vihd­in­tien yli mikäli jalka­miehelle tulee asi­aa “tois­puol jokkee”. 

  LOL. On siinä viihty­isyyt­tä vaik­ka muille jakaa…

  ***

  Itse asuin vuo­den päivät (2002–2003) Pohjois-Haa­gas­sa, Näyt­telijän­tien eteläpäässä.

  Vain hie­man kär­jistäen Haa­gas­sa mihinkään suun­taan ei voi kovinkaan pitkään käp­päil­lä ennen kuin eten­e­misen pysäyt­tää mas­si­ivi­nen tieväylä jos­ta pitäisi jotenkin selvitä kunnialla.

  En tiedä muista, mut­ta minus­ta tämä fak­ta sai Haa­gas­sa asumisen tun­tu­maan varsin ahdis­taval­ta koke­muk­selta. Kyl­lä se oli pien­imuo­toisen eksis­ten­ti­aal­ista kri­isin paik­ka tuol­loin, ma luulen. Mut­ta ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin: tuli­pa­han pan­tua musi­ikkia narulle. 🙂

  P‑Haagan suun­nal­la asuessa(kin) Keskus­puis­to on oikeas­t­aan se ain­oa järkevä optio jos ja kun halu­aa naut­tia edes jonkin­lais­es­ta luon­to­suh­teesta (minkä luul­tavasti suurin osa paikalli­sista nati­iveista osaisi ker­toa kysyjälle unissaankin).

  Mut­ta en silti osaa vieläkään sanoa kumpi oli men­taalis­es­ti ynnä visuaalis­es­ti masen­tavam­paa: siir­tymä Keskus­puis­toon, vai sieltä pois…

  Niin tai näin, myös itse “met­säi­lyn” rentout­ta­va vaiku­tus muis­tut­ti vähän nol­la­summapeliä kun motarin ään­i­maise­ma on oikeas­t­aan siel­lä pysyvä ele­ment­ti — ainakin nuil­la nurkil­la hiippaillessa.

  Ja kun met­sästä vähen­tää pusikot, kasvi­maa­pal­stat ymv. pois, joil­la ei oikeas­t­aan ole mitään tekemistä oikean met­sän kanssa, niin onhan se vähän anti-kli­imak­si koko Keskuspuisto.

  Se ei onnis­tu ole­maan oikein kumpaakaan: ei sen enem­pää kun­non met­sää kuin hoidet­tua puistoakaan.

  Sel­l­ainen kaikkialle sikin sokin ris­teile­vien pyörätei­den täyt­tämä verkos­to­han se on, jon­ka ehanu­u­den vielä täy­den­tää penseät epäsään­nöl­lisen sään­nöl­liset poikit­taiset ajotieväylät. Se siitä “esteet­tömästä” kulus­ta Töölön­lahdelta Suomen Lappiin…

  Joka tapauk­ses­sa, jos tämä on sel­l­aista met­sää — tai luon­toa ylipäätään — jota keskiver­to­helsinkiläi­nen osaa arvostaa ja myös tah­too lisää, niin se ei kyl­lä lupaa kauhean hyvää oikeas­t­aan minkään asian suhteen.

  Mut­ta kuten todet­tua, vai­h­toe­hdot varsinkin P‑Haagassa oli — ja on — vähissä (luku­unot­ta­mat­ta Alp­piru­usupuis­toa, mut­ta ei se oikein pitem­pään luon­nos­sa reip­pailu­un kauhean hyvin sovel­lu vaik­ka sinäl­lään onkin melkoisen uni­ik­ki, jopa taianomainen, paikka). 

  Mitä Haa­gas­sa asumiseen muuten tuli, niin kuvaavaa lie­nee, että aika usein sitä tuli suun­nat­tua nimeno­maan E‑Haagan läpi suun­nistaen kohti Kaupunkia, sivistystä. 😉

  Ei niin muka­va puoli tuos­sa on se, että sen nelisen kilo­metriä saa ker­tymään mit­tari­in jo siinä vai­heessa kun pääsee vas­ta odot­tele­maan omaa vuoroaan päästä Tukhol­mankadun yli (nyt pääsee onnek­si jo alikin) jos ja kun halusi naut­tia tästä Merel­lis­es­tä Helsingistä jon­ka arvoa niin helsinkiläisille itselleen kuin tur­is­teillekin yritetään — aivan oikein! — kovasti kalloon teroittaa.

  Mut­ta jos ei step­paile Malminkar­tanon ase­mal­ta Kar­tanon­metsään, tai täyt­tömäelle, Palo­heinän huip­ulle tai Kivikon/Jakomäen maisemi­in, niin eipä tuol­ta Helsin­gin sisä­maas­ta Helsin­gin kiis­ta­ton merel­lisyys väl­i­ty oikeas­t­aan mil­lään muotoa.

  Arkikoke­muk­sen kannal­ta aikalail­la sama asia kuin jos asu­isikin jos­sain Poho­jan­maal­la vaik­ka tok­i­han Helsingis­sä sen­tään jonkin­laista topolo­giaa voi havai­ta ympärillään…

  Pohjoiseen suun­tau­tu­va sinäl­lään elähdyt­tävä Mätäjokirundikin tuli kyl­lä myös tutuksi.

  Mut­ta kun oli selvää, että määrän­päässä odot­taa joka tapauk­ses­sa se iki-ihana Kantsun ase­manseu­tu perussäätämisi­neen, niin kyl­lä sitä piti vähän etukä­teen funtsia, että viit­si­ikö sitä oikeasti lähteä jos ja kun siel­lä kum­minkin taas ehkä käyn­nis­sä nati­ivien väli­nen äänekäs välien­selvit­te­ly — tai muuten vaan assal­la aggres­si­ivis­es­ti tai vain oudosti käyt­täy­tyviä sekakäyt­täjänoloisia epeleitä.

  Kehä ykkösen yli ei juuri hot­sit­tanut lähteä ruokaos­tok­sia tekemään. Eikä Suomen suurim­mas­sa Pris­mas­sa päivit­täis­ten ostosten tekem­i­nen houkut­taisi nytkään yhtään sen enempää…

  Pelkästään se köpöt­te­ly­mat­ka Näyt­telijän­ti­etä pitkin P‑Haagan kir­jas­toonkin oli — ja lie­nee edelleenkin — aika ankea kokemus.

  Ruokakaap­pia pystyi onnek­si täy­den­tämään Thalianaukion jom­mas­sa kum­mas­sa lähikau­pas­sa (joista Siwa sit­tem­min lopet­tanut). Isom­mat ostok­set piti käy­dä roudaa­mas­sa wan­han telami­inaa raa­haa­van pio­neerin var­moin ottein P‑Haagan ase­man S‑market Lassilasta(?).

  Hyvää liikun­taa ja ihan kiva met­säväi­nen reit­ti käveltäväk­si, ei siinä mitään, mut­ta tuo ase­manseu­tu itsessään oli aiwan helevetin luo­taan­työn­tävä — ja on sitä edelleenkin kun kävin viime vuon­na muis­tele­mas­sa menneitä.

  Sos­su sijain­nee edelleenkin(?) samas­sa paikas­sa joten tapah­tu­maköy­hyy­destä ei tarvinne tämän päivän p‑haagalaistenkaan kärsiä…

  Toinen luo­taan­työn­tävä paik­ka oli — ja on ehkä edelleenkin? — P‑Haagan ostari.

  Ostarista koil­liseen kallion päälle aikaansaatu sosi­aa­likeissien sijoi­tuskeskit­tymä piti oma­l­ta osaltaan tehokkaasti huolen siitä, ettei kyseiselle ostar­ille myöskään koskaan tar­joutunut todel­lista mah­dol­lisu­ut­ta puleer­a­ta kasvojaan.

  En tiedä ilkeäisikö tuo­ta sen ajan mit­ta­pu­ul­la ajatel­tua asuin­tornien keskit­tymää slum­mik­si haukkua, mut­ta sen suun­tainen fiilis siitä kyl­lä välittyi…

  Kyseinen mieliku­va vahvis­tui ker­ta heitol­la piipahdet­tuani iloisen seu­rueen kanssa ihan vit­sil­lä yhden talon kivi­jalka­an mah­dute­tus­sa kaljakuppilassa/yökerhossa. Nai­sista ja miehistä koos­t­u­va seu­rueemme ei tain­nut ehtiä kokon­aisu­udessaan vielä edes istah­taa alas kun joku erit­täin aggro nuori neiti oli jo sil­lä tuulel­la, että nyt alkaa turpaanvetämistalkoot. 

  Tuli enem­män kuin snadisti olo kuin olisi yht’äkkiä tip­punut keskelle jotain lan­del­la sijait­se­vaa kylän ain­oaa neljään asti auki­ol­e­vaa kup­pi­laa jonne on ulkopaikkakun­ta­laisi­il­ta pääsy kiel­let­ty tapon uhalla. 🙂

  Sen(kin) ajan arkkite­htien hienois­sa visiois­sa tuo­honkin paikkaan oli taku­ul­la osat­tu piirus­taa tasokas ruokar­avin­to­la… joka — mikäli sel­l­aista ikinä todel­la vuokralaisek­si saati­in — muut­tui ensin vähän vähem­män tasokkaak­si syöt­töläk­si, kunnes löysi lop­ullisen kut­sumuk­sen­sa muut­tumal­la yhdek­si tuhan­sista anonyymeista suo­ma­lai­sista juot­toloista jonne ne sos­sus­ta anotut lan­tit aika usein lop­pu­vi­imein kuitenkin pää­tyvät. Aamen.

  Tiivistäen: asi­at eivät aina ole sitä miltä ne näyt­tävät (eikä varsinkaan jos niitä tiirailee vain lin­tu­per­spek­ti­ivistä käsin Google Mapsin avittamana).

  Täl­lainen erään kaif­farin näke­mys Haa­gas­sa asumisen auvos­ta. Kuulisin ker­naasti jonkun nykyisen haa­galaisen miet­teitä mil­laista siel­lä tänä päivänä on elää, asua ja yrittää.

 20. Cap­tain Awe­some: Niin tai näin, myös itse “met­säi­lyn” rentout­ta­va vaiku­tus muis­tut­ti vähän nol­la­summapeliä kun motarin ään­i­maise­ma on oikeas­t­aan siel­lä pysyvä ele­ment­ti – ainakin nuil­la nurkil­la hiippaillessa.
  Ja kun met­sästä vähen­tää pusikot, kasvi­maa­pal­stat ymv. pois, joil­la ei oikeas­t­aan ole mitään tekemistä oikean met­sän kanssa, niin onhan se vähän anti-kli­imak­si koko Keskuspuisto.

  Tämä on P‑Haagan paikalli­nen ongel­ma. Aikoinaan Kallios­sa asues­sa tuli ulkoil­tua Keskus­puis­tossa enem­mänkin, mut­ta etelästä tul­lessa Met­sälän­tien jäl­keen ään­i­maise­ma muut­tui niin epämiel­lyt­täväk­si ettei sinne tul­lut parin ensim­mäisen ker­ran jäl­keen enää men­tyä. Ehkä jos­sain Maunulan-Pirkkolan laidal­la olisi ollut paremmin.

  Tässä suh­teessa uskoisin Keskus­puis­ton laadun merkit­tävästi paranevan jos ajonopeudet laske­vat ja tien viereen saadaan talorivi melumuuriksi.

 21. spot­tu: Tämä on P‑Haagan paikalli­nen ongelma. 

  Riip­puu var­maan näkökul­mas­ta ja henk.koht. pref­er­ens­seistäkin onko kyse vain P‑Haagan ongelmasta.

  Oman näkemyksen/kokemuksen mukaan pätee enem­män tai vähem­män koko Haa­gan alueelle.

  Henk.koht. pidän just tuo­ta motarin ja Vihd­in­tien risteysaluet­ta ehdot­tomasti yht­enä koko Helsin­gin vas­ten­mielisim­mistä lokaatioista.

  Kehä ykkösen jäl­keen alkaa Keskus­puis­tossa jo helpot­taa, mut­ta oikeas­t­aan pitäisi jak­saa siir­tyä aina Palo­heinään asti ennen kuin saat­taisi ere­htyä kuvit­tele­maan, että on jos­sain oike­as­sa met­sässä kaukana pahas­ta maailmasta.

  Siitä absolu­ut­tis­es­ti samaa mieltä, että kaik­ki voisi olla toisin jos näytet­täisi­in vihreää val­oa bule­vardis­oin­nille ja melues­teen rak­en­tamiselle uuden taloriv­istön muodossa.

  Olen aidosti ymmäl­läni ettei pop­ulääri vihreä kupla sisäistä, että aikaansaatu laatu kor­vaisi menete­tyn snadin (liikenne)vihreäleikkauksen moninker­tais­es­ti.. Mut­ta jos on lusikalla annet­tu niin…

 22. spot­tu: Tämä on P‑Haagan paikalli­nen ongel­ma. Aikoinaan Kallios­sa asues­sa tuli ulkoil­tua Keskus­puis­tossa enem­mänkin, mut­ta etelästä tul­lessa Met­sälän­tien jäl­keen ään­i­maise­ma muut­tui niin epämiel­lyt­täväk­si ettei sinne tul­lut parin ensim­mäisen ker­ran jäl­keen enää­men­tyä. Ehkä jos­sain Maunulan-Pirkkolan laidal­la olisi ollut paremmin.

  Tässä suh­teessa uskoisin Keskus­puis­ton laadun merkit­tävästi paranevan jos ajonopeudet laske­vat ja tien viereen saadaan talorivi melumuuriksi.

  Pirkkolan urheilupuis­ton kohdil­la alkaa puolestaan Kehä ykkösen melu hait­taa­maan merkit­tävästi. Ongel­maa lisää se, että tuo alue on mäel­lä, joten melu pääsee alueelle melko esteet­tä mon­es­ta suun­nas­ta. Met­sälän­tien ja Kehä ykkösen välil­lä keskus­puis­to taitaa suurelta osin sijai­ta jonkin­laisel­la har­jan­teel­la, jol­loin Hämeen­lin­nan­väylän var­ren mata­lat puut ja pen­saat eivät kovin tehokkaasti estä melua, joka kan­tau­tuu korkeam­mille alueille. Varsinkin talvel­la kun puis­sa ei ole lehtiä tuo Hämeen­lin­nan­väylän var­si on todel­la rujoa seu­tua. Itse myös pohjois-Haa­gas­sa asuneena en var­maankaan sik­si oikein ymmär­rä tätä Keskus­puis­tos­ta syn­tynyt­tä kohua. Puheet met­sän rak­en­tamis­es­ta osoit­ta­vat, ettei ihmisil­lä ole tietoa edes siitä, minne raken­netaan ja mik­si. Monien mieliku­va Keskus­puis­tos­ta toden­näköis­es­ti liit­tyy Pasi­lan ja Ruskea­suon väliseen van­haan metsään.

  Helsingis­sä on todel­la paljon hienoa säästämisen arvoista luon­toa, muual­la; tämän motarin var­ren meluisan pusikon säi­lyt­tämi­nen ei ole mielestäni sen arvoista että sitä luon­toa kan­nat­taisi ottaa muual­ta kor­vaavak­si raken­nus­maak­si tai että täy­den­nys­raken­netaan las­ten leikkipaikat pihoilta.

 23. Keskus­puis­ton nykyiset asukkaat tel­tois­sa ja muis­sa hökkeleis­sä ovat myös epämiel­lyt­täviä. Leirien kohdel­la haisee kusi ja pas­ka. Joten ainakaan yksin siel­lä ei koskaan uskalla liikkua, kun ei tiedä mitä pusikon takana on. Keskus­puis­to ei ole oikeasti met­sää, se on ryteikköä ja pusikkoa.

 24. Hui kauhee­ta… tääl­lähän alkaa kuu­lua ihan eri suun­taisia näke­myk­siä Keskus­puis­ton jokaisen neliömetrin kaikki­nais­es­ta ehanu­ud­es­ta ver­rat­tuna siihen mitä puis­ton väk­isin­rakas­tamiseen ammat­ti­hirt­täyt­tyneet aiheesta mielu­usti, usein ja kovaäänis­es­ti tup­paa­vat esittämään.

  Voisiko ollakin niin, että totu­us saat­taisi jälleen ker­ran löy­tyä jostain näi­den kah­den äärinäke­myk­sen keskivaiheilta…?

  Ei var­maankaan kos­ka kos­ka kos­suko­la ja läm­min maito.

 25. Vähän myöhempään aiheeseen: Sörnäis­ten­ran­nan suun­nitel­mat näyt­ti keskustelu­sivul­la kival­ta, mut­ta tarkem­pi kort­telitutkiel­ma näyt­ti että sinne ollaan tekemässä poikkikaduista käytän­nössä ump­i­seinäisiä parkki­hal­liväyliä; alim­mat ker­rokset vain “yhteinen/tekninen tila” ja ajopor­tit pihakan­nen alaisi­in pysäköin­ti­hallei­hin. Autot pää­sevät tur­vaan tul­vavesiltä (yli +3.0 m), mut­ta kort­telei­den kaupungista irral­liset pihakan­net oli­si­vat tasol­la 7+ m. Ei mitään läpikäveltäviä umpiko­rt­telei­ta urbaanin kadun var­rel­la, vaan pis­te­talo­ja parkki­hallin pääl­lä — kuu­lostaa Itä-Pasi­lan virhei­den toistolta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.