Kaupunkisunnittelulautakunnan lista 20.9.2016

Kovin tyhjät esi­tys­li­s­tat jatku­vat. Tietaa han­kalaa loppusyksyä

500 auton parkkilu­o­la Katajanokalle

Tämä oli meil­lä käsit­telyssä 27.1.2015. Nyt se on palan­nut lausun­tok­ier­rokselta, eikä siihen esitetä muutoksia.

Minä en kata­janokkalaise­na ole eri­tyisen ilah­tunut mas­si­ivis­es­ta pysäköin­tiu­lu­o­las­ta, joka muut­taa vähäau­toisen alueen luon­net­ta radikaal­isti. En näköjään ole yksin.

Muis­tu­tuk­sis­sa use­ampi henkilö ja asun­to-osakey­htiö vas­tus­taa pysäköin­tilu­o­laa, joko kos­ka ei halua Kata­janokalle auto­ja ja ruuhkia tai sik­si, että pelkää raken­nusten puoles­ta, kun räjäy­tyk­set halko­vat talo­jen seiniä. Näin tapah­tui, kun mys­tistä luo­laa raken­net­ti­in ulko­min­is­ter­iön lähet­tyville. Niistä ei saatu kor­vauk­sia, kos­ka mis­tä sen tietää, että juuri räjäy­tyk­set niitä seiniä rikkoivat.

Yksi valit­ta­jista sanoi, että on tehty koplaus, jos­sa luolan rak­en­ta­ja saa vasti­neek­si edullisen ton­tin Kata­janokalta. Täl­lais­es­ta en tiedä mitään, kos­ka kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta vain suunnittelee.

Lausun­to Kauko Koskisen val­tu­us­toaloit­teesta maaraken­nustöi­den ylijäämämassoista.

Vas­tauk­ses­sa seloste­taan, miten se nyt toimii.

Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta Haa­gan­puron ja sen taimenkan­nan säilyttämisestä

Vas­tauk­ses­sa seloste­taan, mitä ollaan joka tapauk­ses­sa tekemässä. Olisi hyvä tietää, mitä alan asiantun­ti­jat sanovat toimien riit­tävyy­destä. On se vain sitkeä kala, kun on pysynyt purossa, vaik­ka aika huonos­ti sitä on kohdel­tu.  Onhan puro pan­tu pitkältä matkalta put­keen. Tule­vaisu­us lie­nee parempi.

Geot­ekniset tutkimuk­set ja suun­nit­telu ‑puite­jär­jeste­lyn kon­sult­tien val­in­ta vuosille 2016–18.

Val­i­taan Ram­bol Fin­land Oy, Sip­ti Infra Oy, Des­tia Oy, WSP Fin­land Oy ja Pöyry Fin­land Oy, tässä järjestyksessä.

Lausun­to maakuntauudistuksesta

Maankäytön suun­nit­telus­sa ei mitään järisyt­tävää tapah­du, ainakaan vielä. Tosin ELY-keskusten rooli heikkenee.

Rukki­lan­rinne 6 Malminkartanossa.

Liike- ja toimis­toraken­nusten tont­ti muute­taan asuin­ton­tik­si. Uut­ta asuin­raken­nusalaa tulee 1680 k‑m2.

Pak­i­lan Elon­tiel­lä kehi­tys­vam­mais­ten ryh­mäkoti­toim­inta kor­vataan isommalla

Naa­pu­rit muri­se­vat lisään­tyvästä liikenteestä.

Raken­nuskiel­to­ja piden­netään Lin­nun­laulus­sa ja Lauttasaaressa 

Näi­den raken­nuskiel­to­jen ali­tu­inen jatkami­nen voi har­mit­taa hallintoala­maisia. Ne ovat määräaikaisia juuri sik­si, että sinä aikana pitäisi tehdä se kaa­va, jon­ka tekemisen ajak­si raken­nuskiel­to on määrätty.

Poikkeamis­lu­pa Laa­jasa­lon Päätie 11:ssä

Ton­tin omis­ta­ja halu­aa kas­vat­taa raken­nu­soikeut­ta poikkeamis­lu­val­la. Naa­pu­rit eivät pidä siitä. Väljien omakoti­lauei­den tiivistämi­nen on sinän­sä hyvä asia. Oikeas­t­aan pitäisi tehdä kaavamuutoksin.

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisunnittelulautakunnan lista 20.9.2016”

 1. Muis­tu­tuk­sis­sa use­ampi henkilö ja asun­to-osakey­htiö vas­tus­taa pysäköin­tilu­o­laa, joko kos­ka ei halua Kata­janokalle auto­ja ja ruuhkia tai sik­si, että pelkää raken­nusten puoles­ta, kun räjäy­tyk­set halko­vat talo­jen seiniä. Näin tapah­tui, kun mys­tistä luo­laa raken­net­ti­in ulko­min­is­ter­iön lähet­tyville. Niistä ei saatu kor­vauk­sia, kos­ka mis­tä sen tietää, että juuri räjäy­tyk­set niitä seiniä rikkoivat.

  Olisi ken­ties voitu todis­taa, että esim. lukuisat rikkoutuneet hor­mit oli­vat seu­raus­ta räjäy­tyk­sistä, mut­ta räjäy­tys­fir­ma meni sopi­vasti nurin urakan jälkeen;)
  Pysäköin­tilu­o­la voi olla ihan hyvä keksin­tö, jos esim. sata­mas­ta pois­te­taan vas­taa­va määrä maan­pääl­lisiä paikko­ja. Mut­ta se ei tai­da onnis­tua, luolan paikat taita­vat men­nä Keskon taloon tehtävien asun­to­jen käyt­töön, eikä riitäkään.

  1. Niitä tulee Van­han Sata­man mes­su­vieraiden käyt­töön ja Gran Mari­nan sem­i­naarei­hin, joi­hin väki on tois­taisek­si osan­nut per­ille ratikalla.

 2. 1. Olik­soi tämä park­ilu­o­la samal­la pom­misuo­ja. Tun­tu­vat rauhan­voimat ole­van sen ver­ran liik­keel­lä että asia alkaa pitää ajankohtaisnea

  2. Mak­saisi­vatko käyt’jät todellset kus­tan­nuk­set ja rit­täiskö heitä? Hin­ta lie­nee 40.000 egua /auto, mut­ta ei se mah­ton hin­ta ole.

  3. Lisä­sisikö se todel­la liiken­net­tä oleel­lis­es­ti? Joku voi halu­ta pitää autoa mökk­ki ja ekäamtko­ja varten mjut­ta ei käytä sitä kaupungis­sa juuri lainkaan. (Tiedän esimerkin.)

 3. Osmo Soin­in­vaara:
  Niitä tulee Van­han Sata­man mes­su­vieraiden käyt­töön ja Gran Mari­nan sem­i­naarei­hin, joi­hin väki on tois­taisek­si osan­nut per­ille ratikalla. 

  Kirkko­hal­li­tuk­sen taloi­hin tehdään jo asun­to­ja ja koh­ta myös Keskon taloon: nyt vielä ehtisi miet­tiä pysäköinti­normin uusik­si. Muuten 10% asukas­määrän lisäys tuo 100% lisäyk­sen auto­jen määrään…

 4. Voiko lau­takun­ta pistää edes vaa­timuk­sen, että parkkilu­olan toteutues­sa kadun­var­si­paikat pois­te­taan ratikkare­it­tien var­relta Katajanokalla?

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Niitä tulee Van­han Sata­man mes­su­vieraiden käyt­töön ja Gran Mari­nan sem­i­naarei­hin, joi­hin väki on tois­taisek­si osan­nut per­ille ratikalla.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Niitä tulee Van­han Sata­man mes­su­vieraiden käyt­töön ja Gran Mari­nan sem­i­naarei­hin, joi­hin väki on tois­taisek­si osan­nut per­ille ratikalla.

  Itse olen niitä kur­jia , joka on tul­lut Van­han sat­man tilaisuuk­si­in autol­la ja aina löytänyt läheltä parkkipaikan.Yleensä päivään on liit­tynyt niin plaljon muu­takin eri eri puo­lille kaupunkia, että tämä on vas­tan­nut tarkoitustaan.

  Laske­mal­la kävi­jät ja näyt­teil­leaset­ta­jat huo­maa, että useim­mat saa­pu­vat ratikalla.

  Sit­ten olen jokus käynyt Lumen Val­on kon­serteis­sa Uspen­skin kat­e­draalis­sa ja viime helmiku­us­sa per­heystäväni muis­toti­laisu­udess Kata­janokan kasinolla,samoin autol­la klenkan jalka­ni takia.

  Kata­janok­ka on liike­nen­summp­pu. Olet­taisin useim­poien työ­matkalais­ten kulkev­na kävellen tai julk­isil­la. Ruuh­ka-aiko­jen ulkop­uolle sinne pääsee helposti.

  Muuten vaan. Wan­has­sa sata­mas­sa on logis­ti­ikkat­a­pah­tu­ma vuosit­tain tai ker­ran kahdessa vuodessa. Alus­ta­ji­na ollut mm. Pekka Sutela Venäjän taloud­es­ta. Kuin­ka usein olet näi­hin osal­lis­tunut? Liikenne- ja kaupunkisu­un­nit­telu­un erikois­tuneen tietokir­jail­i­jan on syytä yhtä ja toista logis­ti­ikas­ta tietää.

 6. Kata­janokan pysäköin­tilu­o­la on eri­no­mainen han­ke kun­han vaan nyky­isille pysäköin­tialueille raken­netaan riittävästi.

  Esimerkik­si Kata­janokan kär­keen voisi rak­en­taa paljon lisää asun­to­ja. Nyky­istä rantavi­ivaa kan­nat­taisi myös mer­ta täyt­tämäl­lä siirtää ainakin sata metriä Suomen­lin­naa kohti.

 7. ” Yksi valit­ta­jista sanoi, että on tehty koplaus, jos­sa luolan rak­en­ta­ja saa vasti­neek­si edullisen ton­tin Kata­janokalta. Täl­lais­es­ta en tiedä mitään, kos­ka kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta vain suunnittelee. ”

  Ei tiede­tä, mut­ta jos emme olisi maan tavan mukaises­ti tasaisen pehmeän kor­rup­toitunut maa, jonkun tahon asia olisi ollut selvit­tää tämäkin.

  Trans­paren­cy Inter­nat­sö­naalin aikakir­joi­hin pitäisi var­maan lisätä uusi luok­ka not­ta ver­tailukelpoisu­us vas­taisi parem­min todel­lisu­ut­ta: Fin­landin­sky Oblast Oyj.

 8. Pet­teri:
  Esimerkik­si Kata­janokan kär­keen voisi rak­en­taa paljon lisää asun­to­ja. Nyky­istä rantavi­ivaa kan­nat­taisi myös mer­ta täyt­tämäl­lä siirtää ainakin sata metriä Suomen­lin­naa kohti. 

  Onnea vaan laskelmille miten se täyt­tö pysyy paikallaan, heti ran­nas­sa 15–30 metriä pin­nas­ta ennen kuin päästään saven ala­puolisi­in edes jotenkin kan­tavi­in maak­er­roksi­in, ja kan­taval­la ainek­sel­la on jyrkkä rinne kaakkoon. Nyky­is­ten 80-luvun talo­jen alla on 0–5 m savea, ja tuo­hon parkkiken­tillekään raken­net­tu tuskin pysy­isi paikallaan ilman kalli­ita täyt­tö­maan nykyisen reunan vahvis­tuk­sia — tai talo ehkä pysyy mut­tei piha, putket ja johdot.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Niitä tulee Van­han Sata­man mes­su­vieraiden käyt­töön ja Gran Mari­nan sem­i­naarei­hin, joi­hin väki on tois­taisek­si osan­nut per­ille ratikalla. 

  Mes­su­vier­aat ja muutkin kaupungis­sa liikku­vat saisi­vat jät­tää auton­sa koti­in. Ennem­min lähtisin suo­raan rajoit­ta­maan autoli­iken­net­tä, mut­ta käy se min­ulle parkkipaikko­jenkin kautta.

  Olisi vain viimeinkin mukavaa saa­da pysäköin­nin­valvo­jat aggres­si­ivis­es­ti hinaa­maan auto­ja jon­nekin mak­sulliseen pakkosäi­ly­ty­s­paikkaan. Voisi diplo­maat­ti­au­to­jenkin pysäköin­tikäytös paran­tua, kun niitä jou­tu­isi vähän väliä nouta­maan jostain Kehä kol­mosen takaa ja mak­samaan siitä ilosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.