Etsintäkuulutus: ryövätty Ridley Orion

FillariUlko­maan­matkani aikana min­ul­ta katosi lukit­tu pyörä luk­i­tus­ta pyörä­varas­tos­ta. Varkaus tapah­tui 23.6 ja 14.7. välisenä aikana. Jos joku sat­tuu havait­se­maan mus­taa mata­larunk­oista Rid­ley Ori­o­nia kau­pat­ta­vana tai muuten vain jouti­laana. Fil­laris­sa on tai ainakin oli triplavai­hde edessä. Oheinen kuva otet­tuna jos­sain Sak­sas­sa. Etu­laukkua siinä ei varastet­taes­sa ollut, mut­ta sen teline oli. Takalaukku oli varastet­taes­sa, mut­ta sen saa hel­posti irti.

39 vastausta artikkeliin “Etsintäkuulutus: ryövätty Ridley Orion”

 1. Onko­han tämä sitä yleis­es­ti toivo­maasi var­al­lisu­u­den uudelleen­jakoa? Nythän joku sai taas rahaa päiväan­nok­sen­sa ostoon.…

 2. Olen löytänyt varaste­tun ainakin kolme ker­taa niin, että olen tutk­in­ut lähip­i­hat. Näin ne menee ammat­ti­varkaudet nimit­täin, että jalka­mies siirtää ja paku hakee eri paikas­ta, jol­loin kukaan ei ole mus­sut­ta­mas­sa. Lisäk­si pyörää naamioidaan hie­man. Esimerkik­si yhden ker­ran siinä oli sivu­vi­iri, jol­loin se tot­ta tosi­aan muut­tui aivan eri pyöräksi.

  Aijuu erään ker­ran se oli lukit­tu telineeseen uudel­la lukol­la ja sainkin poli­isit perääni, kun sitä irti sahasin. Onnek­si oli val­oku­via pyöräretkiltä.

 3. Jokaiselta kyky­jen­sä mukaan. Jälki­te­ol­lises­sa yhteiskun­nas­sa pär­jäävät ter­veet ja kau­ni­it ihmiset. Ehkä tuon varasti joku ruma jätkä joka sai tarpeen­sa mukaan.

 4. Tiedän pari tapaus­ta jois­sa varastet­tu pyörä on onnis­tut­tu han­kki­maan takaisin, mut­ta kum­mas­sakin myyn­ti-ilmoi­tus oli löy­tynyt heti varas­tamista seu­raa­vana päivänä. Tämä on toden­näköis­es­ti jo löytänyt uuden onnel­lisen omistajan.

 5. Voisin hyvinkin ostaa kah­den tuhan­nen euron sähköpyörän, jos sitä ei varastet­taisi 99,9 pros­entin var­muudel­la vuo­den kulues­sa. Min­ul­ta on varastet­tu kuusi uudehkoa ja vah­vasti lukit­tua polkupyörää. Kak­si niistä varastet­ti­in luk­i­tus­ta pyörä­varas­tos­ta. Nyky­istä romuani tuskin varaste­taan ihan huomen­na, mut­ta sil­lä ei ole kiva polkeakaan. Mik­si ammat­ti­maisia pyörä­varkai­ta ei saa­da kuri­in? Voisiko pyörien rek­isteröin­tipakko rek­ister­i­laat­toi­neen vähen­tää varastelua, kun varaste­tun pyörän ost­a­mi­nen vaikeu­tu­isi? Ehkä joku sim-kor­till­i­nen GPS-jäljitin voisi aut­taa arvokkaampi­en pyörien palau­tuk­sess­sa. Lisäk­si elek­tron­i­nen jäljitin aut­taisi löytämään jopa sato­jen varastet­tu­jen pyörien varas­to­ja, kun yhdessäkin niistä olisi sellainen.

 6. kaik­ki pyörät varaste­taan: Voisin hyvinkin ostaa kah­den tuhan­nen euron sähköpyörän, jos sitä ei varastet­taisi 99,9 pros­entin var­muudel­la vuo­den kulues­sa. Min­ul­ta on varastet­tu kuusi uudehkoa ja vah­vasti lukit­tua polkupyörää. Kak­si niistä varastet­ti­in luk­i­tus­ta pyörä­varas­tos­ta. Nyky­istä romuani tuskin varaste­taan ihan huomen­na, mut­ta sil­lä ei ole kiva polkeakaan. Mik­si ammat­ti­maisia pyörä­varkai­ta ei saa­da kuri­in? Voisiko pyörien rek­isteröin­tipakko rek­ister­i­laat­toi­neen vähen­tää varastelua, kun varaste­tun pyörän ost­a­mi­nen vaikeutuisi? 

  “Varaste­tu­ista ” pyöristä suuri­in osa pää­tyy löytötavaroihin.

  Silmi­in sat­tui erään alueen tilas­to, jos­sa löytöpyöriä oli läh­es yhtä paljon kuin varaste­tuk­si ilmoitettuja

  Kun poliisilla/ löytä­tavaran käsit­telijäl­lä ei ole luotet­tavia tun­nis­teti­eto­ja ei omis­ta­jaa voi­da yhdis­tää pyörään 

  Ja kun vaku­u­tus kor­vaa “uuden” pyörän niin omis­ta­jaa ei kiin­nos­ta etsiä pyörää

 7. Jos pyörä katoaa pääkaupunkiseudul­la niin kan­nat­taa etsiä Otaniemestä, Teekkarien autok­er­hon tienoil­la on sato­jen ellei tuhan­sien löytöpyörien varasto

  Myy­dään eloku­us­sa huu­tokau­pal­la, kan­nat­ta huu­taa van­ha palveli­ja takaisn, kun taskus­sa läm­mit­tävät vakuutusrahatkin

  1. En saa sent­tiäkään koti­vaku­u­tuk­ses­ta, vaik­ka sel­l­ainen onkin. Min­ul­la on siinä 10 000 markan, eli noin 1700 euron omavas­tuu. Tilas­toti­eteil­i­jä ei vaku­u­ta pieniä riske­jä, kos­ka ne on pakko yli­hin­noitel­la: hallinnolli­nen taak­ka, vaku­u­tus­petok­sen houku­tus ja moral hazard.
   No har­mit­taako nyt? Ei, kos­ka 30 vuo­den aikana olen säästänyt vaku­u­tus­mak­suina moninker­tais­es­ti pyörän arvon.
   Pyörä­matkoil­la otan matkavaku­u­tuk­sen, kos­ka epäsym­metri­nen informaatio.

 8. kaik­ki pyörät varaste­taan:
  Mik­si ammat­ti­maisia pyörä­varkai­ta ei saa­da kuriin? 

  1) vanki­lapäivä on kallis kun taas varastet­tu pyörä menee omistajan/vakuutusyhtiön piikki­in (eli ei mak­sa mitään valtiolle)
  2) ros­moth­an syr­jäy­tyvät, jos laite­taan vankilaan
  3) mitä jos onkin syytön?

 9. Olisiko pyörä­varkauk­sien ran­gais­tuk­sia syytä korot­taa, kos­ka tule­vaisu­us­dessa kun autoil­i­jat aje­taan yhä ahtaam­malle, niin polkupyörä on yhä tärkeämpi kulkuneu­vo isolle osalle kansaa? Rikok­sen uusioiden ran­gais­tuk­set voisi ulkois­taa vaikka­pa tehokkaisi­in itä­naa­purimme vankiloihin.

 10. Aus­tri­an:
  Onko­han tämä sitä yleis­es­ti toivo­maasi var­al­lisu­u­den uudelleen­jakoa? Nythän joku sai taas rahaa päiväan­nok­sen­sa ostoon….

  Poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­ti postaus, mut­ta tosi­a­sia on, että nistien lait­ta­mi­nen häkki­in vähen­tää omaisuusrikoksia.

 11. Sam­po joskus (ennen kuin siitä tuli ruot­sala­is­fir­ma if …) jär­jesti kil­pailun, jon­ka tarkoi­tus oli estää pyörä­varkauk­sia. Voit­ta­ja sai palkinnon. 

  Osal­lis­tu­in ehdot­ta­mal­la että sat­u­lan ala­puolel­la ole­vaan put­keen laitet­taisi­in lukko, met­al­li­tanko, joka estäisi polkimien pyörim­isen. Aja­tus oli, että ilman avain­ta tanko pain­ovoiman takia painaisi polkimien akselia ja estäisi polkemisen. Lukon väki­val­tainen avaami­nen ei onnis­tu­isi ilman run­gon rikkomista, kos­ka lukon rikkomien aiheut­taisi lukon men­e­misen “ole­tusti­laan” eli alas ja lukon (tan­gon) pois­t­a­mi­nen ei onnis­tu­isi ilman sat­u­lan alla ole­van putken sahaamista tai porailua. 

  Pyöris­sä olisi lukenut orans­seil­la kir­jaimil­la: don’t even try.

  Tämä olisi helpom­pi kuvail­la kuval­la, mut­ta pohdiske­lin asi­aa tun­ti­tolkul­la, joten luulisin, että sys­tee­mi oli toimi­va ja suht’ halpa.

  En tiedä, mik­si en voit­tanut palkintoa .…:)

 12. Poli­isi ei juurikaan tut­ki polkupyörävarkauksia.

  Poli­isil­la on oikeus pri­or­isoi­da rikos­tutk­in­ta ja niin­pä polkupyörä­varkaudet ovat niitä , jot­ka heit­etään ensim­mäisenä roskikseen

  Etenkin kun omist­jat ovat vain kiin­nos­tunei­ta vaku­u­tus­ra­hoista ja pyörät jäävät huutokauppaan

  Yhteiskun­nal­liseti sil­lä on kuitenkin vakavampi ongel­ma, sehän tarkoit­taa, ettei köy­häl­lä ole oikeut­ta yhteiskun­nan luo­maan poliisiiturvaan.

  Se palvelee vain varakkai­ta. Liik­keestä tapah­tu­van muu­ta­man centin karamellin tutk­in­taan riit­tää poli­isivoimia mut­ta ei köy­hän 200 euron arvoisen pyörän varkau­den tutkintaan

 13. Sylt­ty:
  Tämä olisi helpom­pi kuvail­la kuval­la, mut­ta pohdiske­lin asi­aa tun­ti­tolkul­la, joten luulisin, että sys­tee­mi oli toimi­va ja suht’ halpa.

  Sama jut­tu on toki tämän yleisen juok­sukal­jailmiön taustal­la; val­ti­olle on halvem­paa ulkois­taa kus­tan­nuk­set muille.

  Sosi­aal­i­humpan pitäisi olla mar­gin­aalises­sa osas­sa val­tion menoista ja tärkeimpi­en pitäisi olla ulkoinen ja sisäi­nen tur­val­lisu­us sekä oikeuslaitos. 

  Mik­si val­tion pitäisi rahoit­taa mum­mo­jen ja pap­po­jen terveys/sosiaalihumppa tai lap­siper­hei­den menot? Suurin osa tulon­si­ir­roista kun menee keskilu­okalta keskiluokalle…

 14. Kalle: tosi­a­sia on, että nistien lait­ta­mi­nen häkki­in vähen­tää omaisuusrikoksia

  Mie­lenki­in­nos­ta kysyn, mihin väit­teesi perus­tuu. Yleis­es­ti ottaen krim­i­nologi­nen tutkimus ei tue väitet­tä, että ihmis­ten lait­ta­mi­nen “häkki­in” vähen­täisi rikok­sia. Se on pikem­minkin hyvä keino saa­da henkilö tekemään uusia rikoksia.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  En saa sent­tiäkään koti­vaku­u­tuk­ses­ta, vaik­ka sel­l­ainen onkin. Min­ul­la on siinä 10 000 markan, eli noin 1700 euron omavas­tuu. Tilas­toti­eteil­i­jä ei vaku­u­ta pieniä riske­jä, kos­ka ne on pakko yli­hin­noitel­la: hallinnolli­nen taak­ka, vaku­u­tus­petok­sen houku­tus ja moral hazard

  Osit­tain toi taak­ka var­maan jae­taan kaikkien asi­akkaiden niskaan, mut­ta silti toki type­r­ää vaku­ut­taa pieniä riske­jä jos on vil­pit­tömäl­lä mielel­lä liikenteessä.

 16. Kyl­lä ammatti/taparikolliset pitäisi saa­da häkki­in häir­it­semästä mui­ta ihmisiä. Tuomio­ta pitäisi aina tun­tu­vasti korot­taa, jos hom­mia tehdään ammat­ti­mais­es­ti ja liukuhihnalta.

 17. Veli-Markus Tapio: Mie­lenki­in­nos­ta kysyn, mihin väit­teesi perus­tuu. Yleis­es­ti ottaen krim­i­nologi­nen tutkimus ei tue väitet­tä, että ihmis­ten lait­ta­mi­nen “häkki­in” vähen­täisi rikok­sia. Se on pikem­minkin hyvä keino saa­da henkilö tekemään uusia rikoksia.

  Välil­lä tun­tuu että kysei­sis­sä tutkimuk­sis­sa, tai ainakin niistä tehtävis­sä johtopäätök­sis­sä, on men­nyt pahasti kor­re­laa­tion ja kausali­teetin käsit­teet sekaisin. 

  On vaikea kuvitel­la että ammat­tirikol­lisen ura muut­tuisi, vaik­ka tuomio­ta ei tulisi. Ainakin paikallis­es­ti akti­ivis­ten mur­toko­plien häkit­tämi­nen näkyy välit­tömästi mur­to­jen lukumäärän vähen­tymisenä. Samat­en sakko­vankeu­den pois­to on näkynyt juok­sukaljo­jen lisääntymisenä.

  Se, ettei yksit­täis­es­tä nakki­varkaud­es­ta, nyrkki­tap­pelus­ta taik­ka ylinopeud­es­ta heilah­da heti vuos­i­tolkul­la kakkua, on aivan eri asia kuin ammat­ti- ja taparikol­lis­ten toiminnnan vaikeut­ta­mi­nen van­git­se­mal­la heidät. 

  Ja näkökul­ma joka aina krim­i­nol­o­gisia tutkimuk­sia siteer­ates­sa uno­htuu kokon­aan on “oikeu­den­mukaisu­us” eli se, että tuomio vas­taisi edes jotenkin etäis­es­ti tehtyä tekoa. Tai että rikok­ses­ta edes saisi ran­gais­tuk­sen, näin­hän ei muun­toran­gais­tuk­sen pois­tamisen jäl­keen edes ole ollut kaikkien ihmis­ten kohdal­la (muun­toran­gais­tus tosin tulee takaisin).

  1. Kun lai­tat amatööririkol­lisen vuodek­si vanki­laan, vanki­las­ta tulee ulos hyvin oppin­ut ammat­tirikolli­nen. Kaver­it opettavat.

 18. Veli-Markus Tapio: Mie­lenki­in­nos­ta kysyn, mihin väit­teesi perus­tuu. Yleis­es­ti ottaen krim­i­nologi­nen tutkimus ei tue väitet­tä, että ihmis­ten lait­ta­mi­nen “häkki­in” vähen­täisi rikok­sia. Se on pikem­minkin hyvä keino saa­da henkilö tekemään uusia rikoksia.

  Vanki­la ei var­mas­tikaan ole kas­va­tusin­sti­tuu­tio, mut­ta jos pikkurikol­liset ovat häkissä niin he eivät tietenkään pysty tekemään omaisuusrikoksia…

  Toki vanki­lalaitos mak­saa val­ti­olle, mut­ta mikä on elinkei­noelämän näistä rikok­sista mak­samien kus­tan­nusten sum­ma? Jos se on opti­m­i­ti­lanteen val­tion meno­ja suurem­mat, niin rikol­lis­ten lait­ta­mi­nen häkki­in on kan­nat­tavaa koko kansan­talouden näkökulmasta.

 19. Min­ul­la ei ole ollut n 30 vuo­teen yhtään vapaae­htoista vaku­u­tus­ta (no, museoau­tossa on rajoitet­tu kasko, n 20€/vuosi, matkavaku­u­tus on joskus pakko ottaa). Olen säästänyt vaku­u­tus­mak­su­is­sa niin paljon, että vaik­ka koko koti­ni irtaimis­to tuhou­tu­isi, saisin säästöil­lä hel­posti jopa uudet tilalle. Joskus oli mielessä tut­tu­jen kanssa tehdä vaku­u­tus­pooli mut­ta arvioin hallinnoin­nin kaatu­van niskaani.…

 20. Liian van­ha:
  Poli­isi ei juurikaan tut­ki polkupyörävarkauksia. 

  Ei niitä kan­na­ta tutkia, kos­ka käytän­nössä mitään ei saa­da selville “tutki­mal­la”. Min­ul­ta on varastet­tu vuosikymme­nen aikana 4 polkupyörää, yhden hain takaisin poli­isin varas­tos­ta. Lisäk­si lap­sil­tani on varastet­tu kak­si pyörää, toisel­la ker­ral­la koko pyöräte­lineelli­nen jopo­ja oli kuulem­ma nos­tet­tu suo­raan pakettiautoon.

  Ym. syys­tä ajan lähin­nä halvoil­la van­hoil­la pyöril­lä (100€) joi­ta välil­lä kor­jailen. Jos pyöräni varaste­taan, hom­maan vain toisen van­han pyörän tilalle.

  Vuosi sit­ten autoani kol­hit­ti­in kau­pan parkkipaikalla. Tein rikosil­moituk­sen jota ei tutkit­tu. Samoin auton lasi­in ilmestyneestä iskus­ta täy­tyi tehdä rikosil­moi­tus, jot­ta sain lasi­vaku­u­tuk­ses­ta kor­vauk­sen. Poli­isi ei tutk­in­ut tuo­takaan asi­aa, en kek­si mitä asialle olisi voin­ut edes tehdä. 

  Poli­isi ei siis tut­ki myöskään monia autoi­hin kohdis­tu­via rikoksia.

 21. Pyy­dä Googlelta lok­i­ti­eto­ja mis­tä IP:stä on varkaut­ta seu­ran­neena päiv­inä googlat­tu “Rid­ley Ori­on” haku­sanoil­la. Jos fil­lari on harvinaisempaa/kalliimpaa laat­ua, varas on saat­tanut selvitel­lä mah­dol­lista hin­talu­okkaa. Ymmärtääk­seni rikosepäilyssä oper­aat­torin täy­tyy luovut­taa IP-osoit­teen omistaja.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Pyörä­matkoil­la otan matkavaku­u­tuk­sen, kos­ka epäsym­metri­nen informaatio. 

  Matkavaku­u­tuk­senkin saa käytän­nössä ilmaisek­si kun ottaa juuri ennen matkaa tois­taisek­si voimas­sa ole­van sopimuk­sen. Matkan jäl­keen sen voi peru­ut­taa ja lop­pu­vuo­den vaku­u­tus­mak­sut palautetaan.

  En tosin tiedä kieltäy­tyykö vaku­u­tusy­htiö jos­sain vai­heessa myön­tämästä vaku­u­tus­ta jos tuo­ta tekee jatkuvasti.

 23. Aus­tri­an: Toki vanki­lalaitos mak­saa val­ti­olle, mut­ta mikä on elinkei­noelämän näistä rikok­sista mak­samien kus­tan­nusten sum­ma? Jos se on opti­m­i­ti­lanteen val­tion meno­ja suurem­mat, niin rikol­lis­ten lait­ta­mi­nen häkki­in on kan­nat­tavaa koko kansan­talouden näkökulmasta

  Nakki­varkaan pitämi­nen vanki­las­sa 40 vuot­ta mak­saa n 2000000. Jos sil­lä säästetään muu­ta­ma kymp­pi­ton­ni niin hyö­ty­suhde on huono

 24. Liian van­ha: Nakki­varkaan pitämi­nen vanki­las­sa 40 vuot­ta mak­saa n 2000000. Jos sil­lä säästetään muu­ta­ma kymp­pi­ton­ni niin hyö­ty­suhde on huono

  Vankein­hoitopalve­lut voisi ostaa myös Venäjältä tai Syyr­i­as­ta, saisimme “hoitopäivän” hin­nan aika alhaiseksi…

 25. Sylt­ty: Välil­lä tun­tuu että kysei­sis­sä tutkimuk­sis­sa, tai ainakin niistä tehtävis­sä johtopäätök­sis­sä, on men­nyt pahasti kor­re­laa­tion ja kausali­teetin käsit­teet sekaisin. 

  Ehkei nyt sen­tään. Kyl­lä tutk­i­joil­la perusasi­at han­skas­sa ovat. Sen sijaan suuri yleisö ei hah­mo­ta eroa ran­gais­tusten ns. yleis­es­tävyy­den ja eri­tyis­es­tävyy­den välil­lä. Ensik­si mainit­tu tarkoit­taa sitä, että ran­gais­tuk­sel­la pyritään vähen­tämään rikol­lisu­ut­ta yleis­es­ti. Jälkim­mäisel­lä puolestaan sitä, että pyritään estämään rikok­sen tek­i­jää tekemästä uut­ta rikos­ta. Esim kuole­man­ran­gais­tuk­sen yleis­es­tävyys on tutk­i­tusti heikko, mut­ta eri­tyis­es­tävyys erinomainen.
  Tot­ta kai, jos varasli­iga laite­taan häkki­in, mur­rot ko. alueel­la vähenevät sik­si ajak­si, kun henkilöt häkissä ovat. Mut­ta on kohtu­ut­toman teho­ton­ta perus­taa rikok­sien ennal­taehkäisy laa­jalti täl­laiseen eri­tyis­es­tävyy­teen. (Toki on henkilöitä, jot­ka on syytä pitää pois pahanteosta.) Sik­si ran­gais­tusjär­jestelmän pain­opiste on yleis­es­tävyy­dessä, ts. siinä, ettei rikok­sia yleis­es­ti tehtäisi taik­ka uusit­taisi. Tätä tavoitet­ta ran­gais­tusten ankaroit­ta­mi­nen ei näytä tuke­van. Epäti­eteel­listä esimerkkiä voi hakea esim ver­taa­mal­la Suomen ja USAn

 26. Sylt­ty: Ja näkökul­ma joka aina krim­i­nol­o­gisia tutkimuk­sia siteer­ates­sa uno­htuu kokon­aan on “oikeu­den­mukaisu­us” eli se, että tuomio vas­taisi edes jotenkin etäis­es­ti tehtyä tekoa. 

  Min­un henkilöko­htainen (ymmärtääk­seni vah­vasti val­tavir­ras­ta poikkea­va) näke­myk­seni on, että ran­gais­tuk­sen “oikeu­den­mukaisu­us” tai ran­gais­tuk­sen kovu­us muiden rikkei­den ran­gais­tuk­si­in ver­rat­tuna ei sivistyneessä yhteiskun­nas­sa ole minkään­lainen[1] päätös­muut­tu­ja ran­gais­tusasteikkoa päätettäessä.

  Ran­gais­tusjär­jestelmäl­lä on min­un arvo­maail­mas­sani aika yksikäsit­teinen tarkoi­tus, rikkei­den aiheut­tamien yhteiskun­nal­lis­ten ja yksi­ty­is­ten hait­to­jen vähen­tämi­nen nor­maalien kus­tan­nuste­hokku­us­ra­joit­tei­den mukaan.

  Jos siis olisi niin, että ryöstöraiskaus­murhien määrä min­i­moi­tu­isi kol­men min­uutin nimis­miehen puhuttelulla[2], ja samanaikaises­ti todet­taisi­in, että liikenne sujuu parem­min jos pienistä ylinopeuk­sista sakote­taan, niin min­un arvo­maail­mas­sani ei ole pätevä argu­ment­ti, että ryöstöraiskaus­murhien ran­gais­tuk­sia pitää kiristää kos­ka “oikeu­den­mukaisu­us” tai kos­ka se on paljon pahempi teko kuin pieni ylinopeus. 

  Eri­tyis­es­ti jos/kun joku on eri mieltä, toivoisin, että nämä ajat­telisi­vat toisenkin ker­ran ole­tuk­seni läpi. Jos nimit­täin on eri mieltä kanssani, on valmis nos­ta­maan ryöstöraiskaus­murhien määrää yhteiskun­nas­sa vain jot­ta saisi oman kos­ton­hi­mon­sa (ymmärtääk­seni syn­onyy­mi “oikeu­den­mukaisu­u­den” vaa­timiselle) tyydytettyä.

  [1]Todettakoon, että jos­sain vai­heessa kohtu­ut­toman kovat (eli “epäoikeu­den­mukaiset”) ran­gais­tuk­set muut­tuvat itsessään yhteiskun­nal­lisek­si ongel­mak­si, mut­ta ole­tan, että viit­t­a­sit “oikeu­den­mukaisu­udel­la” lähin­nä siihen, että rikol­liset pää­sevät liian helpol­la, eli ran­gais­tuk­ses­sa pitää olla jonkin­lainen kos­ton elementti. 

  [2] Selvästikään näin ei ole, joten toiv­ot­tavasti kukaan ei lue tätä niin, että min­un mielestäni ryöstäraiskaus­murhien oikea ran­gais­tus on nimis­mi­hen puhuttelu.

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  Tilas­toti­eteil­i­jä ei vaku­u­ta pieniä riske­jä, kos­ka ne on pakko yli­hin­noitel­la: hallinnolli­nen taak­ka, vaku­u­tus­petok­sen houku­tus ja moral hazard. 

  Otatko tässä myös huomioon, että sin­ul­la on infor­maa­tio­ta jota vaku­u­tusy­htiöl­lä ei sopimus­ta tehtäessä ole: ajelet 170 euron pyörien sijas­ta nimeno­maan luokkaa 1700 euron pyöril­lä, sekä säi­lytät pyörää kaupungis­sa, jos­sa toden­näköisyys osua pyörä­varkaan uhrik­si on koko Suomea korkeampi? Jos suo­ma­lais­ten koti­vaku­u­tusten otta­jat vaku­ut­taisi­vat ain­oas­taan polkupyörän­sä nykyisel­lä hin­noit­telumallil­la, tuol­loin saisit vaku­u­tuk­sesi luul­tavasti ali‑, ei yli­hin­taan. Siis jos omavas­tu­usi olisi sata­sia eikä tonneja.

 28. Siinä taloy­htiössä jos­sa asun tais­telti­in vuosikymme­nen ver­ran jatku­via pyörä­varkauk­sia vas­taan. Luk­i­tus­ta varas­tos­ta hävisi huolel­la lukit­tu­ja fil­lare­i­ta tasaiseen tahti­in — ja aina sieltä kalli­im­mas­ta päästä. 

  Vih­doin kek­sit­ti­in toimi­va kon­sti. Pyörä­varas­ton kam­er­avalvon­ta. Siihen lop­pui­v­at varkaudet.

 29. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun lai­tat amatööririkol­lisen vuodek­si vanki­laan, vanki­las­ta tulee ulos hyvin oppin­ut ammat­tirikolli­nen. Kaver­it opettavat. 

  Mikä amatööri se sem­moinen on, joka elää rikoksilla? 

  Kyse­hän oli amm­mat­ti- ja taparikol­li­sista eli henkilöistä, joiden rötöshis­to­ria on pitkä kuin nälkävu­osi, mut­ta jos­sa ei ole mitään sem­moista, jos­ta nap­sah­taisi kakkua, kuten törkeää huumau­sainer­ikos­ta tai usei­ta törkeitä pahoin­pite­ly­itä, tapon yri­tyk­siä tms.

  vta­pio
  “Mut­ta on kohtu­ut­toman teho­ton­ta perus­taa rikok­sien ennal­taehkäisy laa­jalti täl­laiseen erityisestävyyteen”

  Laa­jalti nyt oli kyse taparikol­li­sista, ei mis­tään teini­tuhri­joista tai nakki­varkaista. Onhan se nyt ähän omi­tu­ista, kun joku henkilö kerää ehdol­lisia ehdol­lis­ten perään vaimonhakkaamisesta. 

  Toisaal­ta onhan se selvä, ettei täm­möi­nen ihmi­nen vanki­las­sa mitään opi, joten onhan se kyl­lä paljon halvem­paa. Kan­nat­taisi kuitenkin suo­raan kir­joitel­la pelkkiä sakko­ja ja jät­tää kokon­aan kalli­it ja turhat oikeuskäsit­te­lyt käymättä. 

  tcrown
  Ran­gais­tusjär­jestelmäl­lä on min­un arvo­maail­mas­sani aika yksikäsit­teinen tarkoi­tus, rikkei­den aiheut­tamien yhteiskun­nal­lis­ten ja yksi­ty­is­ten hait­to­jen vähen­tämi­nen nor­maalien kus­tan­nuste­hokku­us­ra­joit­tei­den mukaan.

  Jos ran­gais­tuk­sen oikeu­den­mukaisu­us ei ole olen­naista, vaan ain­oas­taan kus­tan­nuk­set ratkai­se­vat, niin sil­loin­han voimme myös tin­kiä siitä, menevätkö tuomiot ylipäätän­sä oikeille ihmisille vai ei. Ei rikol­lisu­us siitä kas­vaisi, vaik­ka val­i­tu­soikeus hov­i­in pis­tet­täisi­in kokon­aan umpeen sekä syyt­täjältä että syytetyltä. Auerinkin tapaus olisi tul­lut paljon halvem­mak­si kun olisi vain laitet­tu istu­maan käräjäoikeu­den anta­ma tuomio. 

  Tuomiois­tu­in­jär­jestelmän pyörit­tämi­nen on kuitenkin suh­teel­lisen kallista ja pitkät oikeuspros­es­sit syövät uskoa oikeusjär­jestelmään. Nopeil­la pikatuomi­il­la ilman val­i­tu­soikeut­ta päästäisi­in kum­mas­takin asi­as­ta. Tulisi nyky­istä enem­män vääriä tuomioi­ta, mut­ta jos suurin osa kuitenkin menisi edes suun­nilleen oikein, säästö olisi merkit­tävä ilman, että se näky­isi rikos­ti­las­tois­sa. Hyv­inä esimerkkeinä on sekä Auerin että Aarnion keis­sit, jot­ka kum­matkin olisi voin­ut hoitaa mur­to-osas­sa käyte­tys­tä ajas­ta. Auerin keissinkin olisi voin­ut ratkaista ensim­m­mäisen oikeu­denkäyn­tivi­ikon jäl­keen vaikka­pa arvalla.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  En saa sent­tiäkään koti­vaku­u­tuk­ses­ta, vaik­ka sel­l­ainen onkin. Min­ul­la on siinä 10 000 markan, eli noin 1700 euron omavas­tuu. Tilas­toti­eteil­i­jä ei vaku­u­ta pieniä riske­jä, kos­ka ne on pakko yli­hin­noitel­la: hallinnolli­nen taak­ka, vaku­u­tus­petok­sen houku­tus ja moral hazard.
  No har­mit­taako nyt?Ei, kos­ka 30 vuo­den aikana olen säästänyt vaku­u­tus­mak­suina moninker­tais­es­ti pyörän arvon.
  Pyörä­matkoil­la otan matkavaku­u­tuk­sen, kos­ka epäsym­metri­nen informaatio.

  Olen vil­pit­tömästi pahoil­lani, että hieno pyöräsi varastet­ti­in. Itsel­läni on vas­taa­van­lainen maantiepyörä, tosin Giantin hiilikuitu­run­gos­sa. Kaik­ki osat Ulte­gra pait­si pak­ka 105. Säi­lytän pyöriäni auto­tallis­sani, jos­sa on varashä­lyt­timet. Olet paljon kiertänyt Euroopas­sa, mut­ta oletko koskaan huo­man­nut samaa kuin minä, että iso­jen kaupunkien keskus­tois­sa (Rooma, Pari­isi jne.) näkee paljon pyöriä asukkaiden asun­to­jen parvekkeil­la. En tiedä onko sin­ul­la parveket­ta asun­nos­sasi, mut­ta ottanet vinkin vas­taan. Itse asun keskus­tan ulkop­uolel­la ja pyöräilen van­hoil­la mutkaisil­la taa­ja­mateil­lä. Keskus­tas­sa aje­len tarvit­taes­sa autol­la. Ainakin talvipakkasil­la on auto ver­ra­ton kulkupeli.

 31. Liian van­ha: Nakki­varkaan pitämi­nen vanki­las­sa 40 vuot­ta mak­saa n 2000000. Jos sil­lä säästetään muu­ta­ma kymp­pi­ton­ni niin hyö­ty­suhde on huono

  Voisimme tietysti laka­ta kokon­aan rankaise­mas­ta varkaud­es­ta ja kat­soa, miten pian se lisäisi varastelua siinä määrin, että kulut ylit­täi­sivät nyky­is­ten taparikol­lis­ten vankein­hoitoku­lut. En usko, että siinä menisi kauan.

 32. Eipä näis­sä laskelmis­sa taide­ta koskaan ottaa huomioon sitä, paljonko lasken­nal­lis­es­ti tulee kulu­ja siitä kun ihmiset polke­vat 150e romuil­la 1500e pyörien sijas­ta ja sitä, että kalli­iden menopelien omis­ta­jat kan­tel­e­vat niitä säi­lytet­täviksi parvekkeillaan.

  Tun­tuu has­sul­ta ettei pyörä­varkauk­sia saa­da selvitet­tyä, kun kaupunkien kesku­s­tat ovat täyn­nä valvon­takameroi­ta. Kyl­lä ainakin yleisim­mät pyörien säi­ly­ty­s­paikkoi­hin pitäisi kohdis­taa usei­ta HD-res­oluu­ti­ol­la kuvaavua valvon­takameroi­ta, ellei näin ole jo.

  Ei muu­ta kuin HD-kuvaa tek­i­jöistä someen, niin var­masti alka­vat varkaudet selviämään.

 33. Varas saa var­maan hyvän hin­nan pyörästä, kun ker­too sen ole­van entisen min­is­terin pyörä.

 34. Sylt­ty:

  Tun­tuu has­sul­ta ettei pyörä­varkauk­sia saa­da selvitet­tyä, kun kaupunkien kesku­s­tat ovat täyn­nä valvontakameroita. 

  Entä sit­ten, kun sin­ul­la on HD-tason kuva hup­paripäis­es­tä tyyp­istä kulke­mas­sa pyörä kainalos­sa pois­päin kam­eras­ta keskel­lä yötä?

  Aika kallista sela­ta vide­oloke­ja ja etsiä jotain epämääräisiä tyyppejä.

  Mikään yhteiskun­nalli­nen uud­is­tus ei etene, ellei ongel­man omako­htaisi­na kär­si­jöinä ole vaiku­tus­val­taiset politiikot.

  Valitet­tavasti polkupyörä­varkaudet ovat ns. hyvä bisnes kaikille muille osa­puo­lille pait­si niille, joil­la ei ole vaku­u­tus­ta varkau­den var­alle. Vaku­u­tusy­htiö tekee rahaa, kos­ka kaik­ki kor­vaus­toim­inta tulee saataviksi kollek­ti­ivis­es­ti kerät­täv­inä vaku­u­tus­mak­sun koro­tuksi­na. Jopa Poli­isin urheiluseu­rat ovat hyö­tyneet hylät­ty­jen polkupyörien huu­tokaupoista. Poli­isin kel­laris­sa Kasarminkadul­la oli aikoinaan sat­apäin pyöriä. Moni kaupunki­lainen ei edes tien­nyt asi­as­ta. Kaik­ki huutokaupattiin.

  Jos poli­itikko halu­aa eroon ongel­mas­ta, tapo­ja on luke­mat­to­mia kor­ja­ta asianti­la. Valitet­tavasti tätäkään ongel­maa poli­iti­ikot eivät halua ratkaista.

 35. Antsa: Jos poli­itikko halu­aa eroon ongel­mas­ta, tapo­ja on luke­mat­to­mia kor­ja­ta asianti­la. Valitet­tavasti tätäkään ongel­maa poli­iti­ikot eivät halua ratkaista.

  Siis oikeasti uskot, että tämän ongel­man ratkaisem­i­nen on triv­i­aali ja help­po jut­tu, ja vain poli­itikko­jen halut­to­muus estää käyt­tämästä jotain niistä luke­mat­tomista vai­h­toe­htoi­sista ratkaisu­ista? Voitko luetel­la noin aluk­si kymme­nen ratkaisua?

 36. anon­il­li: Siis oikeasti uskot, että tämän ongel­man ratkaisem­i­nen on triv­i­aali ja help­po jut­tu, ja vain poli­itikko­jen halut­to­muus estää käyt­tämästä jotain niistä luke­mat­tomista vai­h­toe­htoi­sista ratkaisu­ista? Voitko luetel­la noin aluk­si kymme­nen ratkaisua?

  Kym­men­tä ratkaisua en tiedä, mut­ta yksi olisi huumei­den myyn­ti valvo­tusti lail­lisia kanavia ja normaalikatteilla.

 37. Min­ulle ei kyl­lä tule kyl­lä mitään muu­ta täysin toimi­vaa tapaa mieleen, kuin kieltää pyöräily.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.