Laajennetuista itsemurhista voi tulla iso ongelma

Eräässä Itä-Pasi­las­sa koet­ti­in kauan sit­ten itse­murha-aal­to. Ensin yksi hyp­päsi ja pian moni muu seurasi esimerkkiä. Tämä on yksi syy siihen, ettei itse­murhia ja niiden teko­ta­paa yleen­sä ker­ro­ta julkisuuteen.

Maail­mas­sa on paljon katkeroitunei­ta ja itse­tuhoisia ihmisiä, joiden ahdis­tus etsii purkau­tu­misti­etä. Moni pää­tyy itse­murhaan hil­jaisu­udessa, mut­ta jotkut halu­a­vat lähteä ryminäl­lä ja näyt­tävästi ja viedä mon­ta muu­ta mukanaan.   Laa­jen­netus­sa itse­murhas­sa teko laa­je­nee usein lähipi­iri­in ja omaan per­heeseen, mut­ta joskus myös täysin sivullisi­in. Ainakin kak­si lentokonet­ta matkus­ta­ji­neen on tuhoutunut lentäjän laa­jen­netus­sa itse­murhas­sa. Sil­loin on kyse katkeru­u­den myrkyt­tämästä mielestä. Uno­hdet­tu ja syr­jään vetäy­tynyt voi haaveil­la ole­vansa kuu­luisa edes kuoltuaan. 

Niz­zan sian­li­haa syönyt­tä ja alko­holi­in miel­tynyt­tä joukko­murhaa­jaa on vaikea kuvail­la elämän­tavoil­taan ääri-islami­laisek­si.  Psyykkisiä ongelmia hänelle sen sijaan tiede­tään olleen. Tämä ei tarkoi­ta, etteikö viimeinen sysäys tekoon olisi voin­ut tul­la Isisin kut­sus­ta oma-aloit­teisi­in iskui­hin. Yhtä hyvin var­maankin olisi kel­van­nut aivan vas­takkaisen leirin kut­suhu­u­to. On Isisiltä pir­ullisen taita­va veto val­jas­taa mieleltään järkkyneet toteut­ta­maan murhia.

Helsin­gin parvekeit­se­murhista pyrit­ti­in vaiken­e­maan, jot­tei epi­demia lev­iäisi. Olisi ollut mah­do­ton­ta vaa­tia sivu­ut­ta­maan Niz­zan ver­ilöy­ly vai­eten, mut­ta kyl­lä teon run­sas puimi­nen julk­isu­udessa lisää riskiä, että joku kek­sii tehdä jotain saman­laista. Nyt tämäkin mah­dol­lisu­us on kaikkien katkeroitunei­den tietoisu­udessa. Koulu­am­pu­jatkin matki­vat toisi­aan ja jopa kil­pail­e­vat uhrien määris­sä. Poli­isimurhat näyt­tävät myös Yhdys­val­lois­sa lev­iävän epi­demi­an tavoin.

Laa­jen­ne­tu­ista itse­murhista voi tul­la vielä han­kala ongel­ma. Jos on valmis itsekin kuole­maan, ei tarvi­ta paljon mieliku­vi­tus­ta kek­siä tapo­ja, jol­la saa vede­tyk­si mas­soit­tain sivullisia mukaansa. 

91 vastausta artikkeliin “Laajennetuista itsemurhista voi tulla iso ongelma”

 1. Joka ter­rori-iskun jäl­keen tois­tu­va islamin roolin pois­selit­te­ly on yhtä uskot­tavaa kuin per­su­jen läpäl­lä ja huumo­ril­la ‑seli­tyk­set.

  Bouh­lelin on san­ot­tu alka­neen käy­dä moskei­jas­sa huhtiku­us­ta alka­en ja radikalisoituneen nopeasti. Joskushan uskoon­tu­lo tapah­tuu ker­ta­heitol­la sit­ten, kun on tapah­tu­ak­seen — usein koros­tuneesti juuri sil­loin, jos aikaisem­pi elämä on ollut “syn­tistä”.

  Tässä oli kyseessä ns. islami­lainen uskoon­tulem­i­nen, johon valitet­ta­van usein liit­tyy sivullis­ten päästämi­nen hengiltä pro­fee­tan esimerkkiä seuraten.

 2. Minus­ta on väärin puhua laa­jen­ne­tu­ista itse­murhista. Ne ovat murhia, jois­sa tek­i­jä myös kuolee. Tämän seman­ti­ikan min­ulle opet­ti dosent­ti TH.

 3. Kyseessä on murha eikä mikään laa­jen­net­tu itse­murha. Luulin, että tuo sievis­televä ter­mi olisi jäänyt jon­nekin 1990-luvulle.

  1. Laa­jen­netus­ta itse­murhas­ta puhut­ti­in aivan yleis­es­ti, kun nuori lentäjä murhasi koneel­lisen matkus­ta­jia lentämäl­lä päin vuor­ta, eikä kukaan pitänyt ter­miä uhre­ja halvek­si­vana. Minus­ta se ei ole mitenkään ris­tiri­idas­sa teon ääliömäisyy­den ja sairas­mielisyy­den kanssa ‑pikem­minkin jopa alle­vi­ivaa sen sairasmielisyyttä.

 4. “Laa­jen­net­tu itse­murha” on var­masti ilmiötä yhdel­lä taval­la kuvaa­va ter­mi, mut­ta soisin, että murhaa­jista käytet­täisi­in oikeaa nim­i­tys­tä eikä uhrien ja omais­ten kär­simyk­siä vähäteltäisi julk­isu­udessa täl­läisil­lä kier­toil­mauk­sil­la. Vähän sama ongel­ma kuin ter­min “kun­ni­a­murha” kanssa.

  Ilmiötä pitää tietenkin pyrk­iä ymmärtämään ja ehkäisemään, sitä en mil­lään lail­la vas­tus­ta. Mut­ta parem­pi ter­mi voisi olla paikallaan.

 5. Jätit mainit­se­mat­ta, että sekä Niz­zan että Orlan­don iski­jäl­lä oli homosek­suaal­isia taipumuk­sia. Itse­murhaisku takasi noille mus­limeille tien parati­isi­in. Suomes­sakin tapah­tuu uskon­toon hurah­tanei­den homomi­esten itse­murhia, mut­ta yleen­sä tyy­tyvät tap­pa­maan itsensä.

 6. O.S:” On Isisiltä pir­ullisen taita­va veto val­jas­taa mieleltään järkkyneet toteut­ta­maan murhia.”

  Mielestäni ei tuos­sa ole mitään taitavaa, vaan se on sairas­ta , moraali­ton­ta ja täysin k***päistä. Tuskin O.S:kaan ihailee, ain­oas­taan huono sanavalinta.

  Olen kyl­lä kir­joit­ta­jan kanssa täysin samaa mieltä asi­as­ta. Medi­at, mukaan­luet­tuna sosi­aa­li­nen tekevät jär­jestäy­tyneelle yhteiskun­nalle suur­ta vahinkoa laa­jal­la uuti­soin­nil­laan. Ne rahas­ta­vat täl­lä ilmiöl­lä, mikä on täysin moraali­ton­ta ja tuomittavaa.

  Lisäk­si tek­i­jöille etsitään yle­viä moti­ive­ja , syr­jäy­tymistä uskon­toa ym. On huo­mat­ta­va, että useim­mat tek­i­jät (kak­sois­tornien iskut)ovat olleet työssä käyviä, kohtu­ullis­es­ti toimeen­tule­via. Toisaal­ta taas pikkurikol­lisia, joiden pahu­ut­ta ja sairaut­ta selitetään pyhäl­lä sodalla.

  Ongel­mana ei ole pelkästään syr­jäy­tymi­nen vaan län­si­maisen yhteiskun­nan löysä yhteiskun­nalli­nen kon­trol­loin­ti. Yksilön vapaus ja oikeudet ovat koroste­tus­sa ase­mas­sa. Liian mon­et toisen­laises­sa kult­tuuris­sa eläneet eivät ole kas­va­neet vas­tu­useen , jota täl­lainen yhteiskun­ta­järjestys edellyttää.

  1. Mielestäni ei tuos­sa ole mitään taitavaa, vaan se on sairas­ta , moraali­ton­ta ja täysin k***päistä.

   Siis kir­jaimel­lis­es­ti pirullista?

 7. Viit­tä Niz­zan isku­un liit­tyvää pidätet­tyä vas­taan alkaa oikeu­denkäyn­ti tänään torstaina, ker­too Yle.
  Tästä on kyse: On ole­mas­sa ver­rat­tain suuria yhteisöjä, jot­ka sym­pa­tiseer­aa­vat mm. ISIS-jär­jestöä. Sen sijaan koulu­am­pumisia sym­pa­tiseer­aa vain ver­rat­tain pieni joukko ihmisiä.

 8. Ei näistä ter­rori-iskuista kan­na­ta yöu­ni­aan menettää. 

  Ovathan ne aina näyt­täviä, mut­ta ris­ki on län­si­mais­sa täysin merk­i­tyk­setön suh­teessa niiden aiheut­ta­maan kohu­un. Liikenne tap­paa vuosit­tain moninker­taisen määrän myöskin täysin sat­tuman­varais­es­ti valit­tu­ja tavanomaisia län­si­maisia kansalaisia. 

  Liiken­neon­net­to­muuk­sil­takaan ei voi täysin suo­jau­tua pysymäl­lä pois­sa ryyp­py­porukoista ja vält­telemäl­lä riskikäyttäytymistä.

  Suomes­sakin on suurem­pi ris­ki joutua skit­sofreenikon puukot­ta­mak­si oma­l­la kotip­i­hal­laan kuin pyhän sodan kohteeksi.

 9. Sylt­ty:
  Ei näistä ter­rori-iskuista kan­na­ta yöu­ni­aan menettää. 

  Ovathan ne aina näyt­täviä, mut­ta ris­ki on län­si­mais­sa täysin merk­i­tyk­setön suh­teessa niiden aiheut­ta­maan kohu­un. Liikenne tap­paa vuosit­tain moninker­taisen määrän myöskin täysin sat­tuman­varais­es­ti valit­tu­ja tavanomaisia län­si­maisia kansalaisia. 

  Liiken­neon­net­to­muuk­sil­takaan ei voi täysin suo­jau­tua pysymäl­lä pois­sa ryyp­py­porukoista ja vält­telemäl­lä riskikäyttäytymistä.

  Suomes­sakin on suurem­pi ris­ki joutua skit­sofreenikon puukot­ta­mak­si oma­l­la kotip­i­hal­laan kuin pyhän sodan kohteeksi.

  Näin­hän se taitaa olla, mut­ta yksit­täi­nen isku pyritään tekemään niin että mah­dol­lisim­man moni paikalla ole­va kuolee. Yksit­täi­nen hul­lu voi puukot­taa vas­taan­tuli­jaa, mut­ta ei ehkä räjäytä repullista omatekoista räjähdet­tä jos­sain tapahtumassa…

 10. Sylt­ty:
  Liikenne tap­paa vuosit­tain moninker­taisen määrän myöskin täysin sat­tuman­varais­es­ti valit­tu­ja tavanomaisia län­si­maisia kansalaisia. 

  Kaikissa päätök­sis­sä pitää huomioi­da, paljonko sivullis­ten liikenne- ja ter­rorikuolemat lisään­tyvät, myös Euroopan tur­va­paik­ka- ja maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan liit­tyvis­sä päätöksissä.

 11. Aus­tri­an: Näin­hän se taitaa olla, mut­ta yksit­täi­nen isku pyritään tekemään niin että mah­dol­lisim­man moni paikalla ole­va kuolee. Yksit­täi­nen hul­lu voi puukot­taa vas­taan­tuli­jaa, mut­ta ei ehkä räjäytä repullista omatekoista räjähdet­tä jos­sain tapahtumassa…

  Mut­ta sil­lä ei pitäisi olla kauheasti väliä, kuoleeko uhre­ja erik­seen vai paljon ker­ral­la. Määräl­lä on enem­män väliä.

 12. Laa­jen­net­tu murha ter­minä on ter­ve­tul­lut — toki laa­jen­netus­sa todel­lisu­udessa (suoritet­tuna) suo­tu­isaa. Ei mei­dän reaali todel­lisu­udessa. Nyt kun teknolo­gia on kehit­tynyt siihen suun­taan että moni pelaa mobililait­teel­la laa­jen­netun todel­lisu­u­den pele­jä niin murhat olisi hyvä siirtää sinne.

 13. Tunisialais­ten poli­isilähtei­den mukaan hänen isän­sä on ara­bikevään tärkeän taus­tavoiman eli islamistipuolue Ennah­dan jäsen, joka M’sekenissä tun­netaan väki­val­taise­na äärim­mäisyys­miehenä. Ennen ara­bikevät­tä Tunisi­aa hallinneen Ben Alin val­takaudel­la van­hempi Bouh­lel oli pitkään ollut poli­isin tarkkailus­sa, ja vuon­na 2011 hänestä tuli yksi Ennah­dan paikallisjo­hta­jista alueel­la. Ennah­da-puoluet­ta on ollut län­nen mediois­sa tapana luon­nehtia ”maltil­lisek­si”, mut­ta se on hyvin suh­teelli­nen käsite. Puolueen ide­ol­o­giset juuret ovat pitkälti samat kuin Egyptin Mus­lim­ivel­jeskun­nal­la, ja mm. Sayyid_Qutb on tärkeä oppi-isä myös Ennah­dalle. Tunisian kaupungeis­sa Ennah­da on ilmeisen tietois­es­ti pyrkinyt esi­in­tymään maltil­lis­es­ti ja tämä strate­gia on upon­nut län­nen sin­isilmäisi­in jour­nal­is­tei­hin kuin veit­si voihin. Maaseudul­la ja varsinkin muul­ta maail­mal­ta kokon­aan sul­jet­tu­jen moskei­joiden kätköis­sä on toinen ääni kel­los­sa ja myös jihad kuu­luu itses­tään selvästi kuvaan. Ennah­dan ”maltil­lisu­us” on siis lievästi sanoen kyseenalaista.

 14. Näitä ter­ror­in aal­to­ja Euroopas­sa on tul­lut ja men­nyt nyt sadan vuo­den ajan. Kyl­lä tämäkin laan­tuu, kun­han Isis on kuk­istet­tu ja lähi-itään saadaan rauha ilman län­si­maid­en maahyökkäystä. 

  Mut­ta tilalle tulee uusi aal­to, jos van­hat merk­it paikkansa pitävät. Se voi liit­tyä Suomes­sa köy­htymiseen ja val­tio­val­lan “lupausten” pet­tämiseen vähäos­a­siten sosi­aal­i­tur­van, ter­vey­den­huol­lon, eläkkei­den ja sen sel­l­ais­ten osalta.

  Ja mik­sei muual­lakin. Vaik­ka Suomen suhtelli­nen köy­htymi­nen on poikkeuk­sel­lista, muual­lakin vähäo­sais­ten osu­us kansan­tu­losta on ollut pienemään päin. Keskilu­okas­ta tiputaan myös aiem­paa suurem­min joukoin.

 15. Tässä on nyt selit­te­lyn makua taas. Me punaniskat tiedämme ja ymmär­rämme aivan hyvin, että lib­er­aalia länt­tä vihataan sen takia, mitä se on, eli lib­er­aalia. Sil­lä sanal­la ei ole meillekään mitään posi­ti­ivisia merk­i­tyk­siä. Lib­er­aali yrit­tää nyt vaan selit­tää psykopa­tol­o­gisek­si sen, että hän­tä ei ihail­lakaan, vaan päin­vas­toin vihataan.

 16. Olisiko­han syytä sotkea mukaan myös tämä nykyi­nen säästöpoli­ti­ik­ka, joka tuot­taa paljon epä­toivoisia ja henkises­tikin huono-osaisia ihmisiä?

 17. Min­ulle eri­laiset itse­tuhoiset tun­teet ovat tut­tu­ja, myös sel­l­aiset, jois­sa viedään mui­ta mukana.

  Minkään­laista rikos- tai väki­val­tahis­to­ri­aa min­ul­la ei ole. Päin­vas­toin, olen ollut aina kilt­ti poi­ka, velvol­lisu­u­teen saak­ka kun­nol­lisu­ut­ta suorittava.

  Jos kilah­taisin sil­lä taval­la, etten tap­paisi vain itseäni vaan veisin mui­ta mukanani, niin tähän saak­ka kokemieni tun­tei­den perus­teel­la nimit­täisin tekoa mielu­um­min laa­jen­netuk­si itse­murhak­si kuin murhak­si, kos­ka sen pää­moti­ivi kuitenkin olisi päästä pois tästä maailmasta. 

  Muiden mukana viem­i­nen olisi vain itse­murhan kuor­rut­tamista katkeru­udel­la ja vihal­la, mut­ta keskeinen tavoite olisi lopet­taa oma kär­simys ja päästä pois. 

  Jos joku tar­joaa näen­näisenkin ratio­naalisen moti­ivin (esimerkik­si ter­rori-isku) teon tekemiseen, se saat­taa helpot­taa joitakui­ta, kos­ka kyn­nys itsen­sä tap­pamiseen on korkea. Ihmisen biolo­gia on sitä vastaan.

  Nämä teot tule­vat yleistymään samaa tah­tia kuin syr­jäy­tymi­nen ja näköalat­to­muus kas­va­vat mm. työ­markki­noiden eriy­tymisen seu­rauk­se­na. Äärim­mäi­nen tus­ka ja näköalat­to­muus, johon itse­tuhoisu­us liit­tyy, ei ole ratio­naal­ista. Se on äärim­mäisiä tun­tei­ta ja niiden purkamista.

  Pyrkimys ymmärtää itse­murhaa tai laa­jen­net­tua itse­murhaa ratio­naalis­es­ti, on mitä syv­in­tä jär­jet­tömyyt­tä. Ihmi­nen, joka sitä yrit­tää, ei ymmär­rä lainkaan, mil­lai­sista tun­teista on kysymys sil­loin, kun ihmi­nen on valmis lopet­ta­maan oman elämänsä. 

  Paras tapa tais­tel­la itse­murhailmiötä ja muu­ta häir­iökäyt­täymistä vas­taan, on luo­da kulu­tusy­hteiskun­nan kyy­dis­tä tip­puneille kun­ni­alli­nen lokero, jos­sa he koke­vat ole­vansa hyväksyt­tyjä ja tur­vas­sa. Sik­si kansalais­pal­ka­lla ja toimivil­la tukimuodoil­la on kiire. Jos jatkamme kil­pailu­un ja kehit­tymiseen uskoen, luomme yhteiskun­taan vain rauhat­to­muut­ta ja katkeru­ut­ta. Euroopas­sa ääri-ilmiöt ovat alka­neet näkyä jo demokraat­ti­sis­sa pros­es­seis­sa. Ei ole mitään syytä olet­taa, että ne eivät vahvis­tu­isi tule­vaisu­udessa, kun köy­hyys ja osat­to­muus lisään­tyvät ja yhteiskun­nan eri luokat eriy­tyvät henkises­ti ja kult­tuuris­es­ti toisistaan.

 18. Ihmi­nen on lau­masielu, joten mik­si itse­murhat oli­si­vat poikkeus. Eivät ne silti ole pelkästään muoti-ilmiö, vaik­ka ne ainakin teko­taval­taan ovat sitäkin, mut­ta kyl­lä aika mon­elle on ensin sisäsyn­tynyt itse­murhan tarve. Miten pois­taa tarve eikä vain hoidol­la siirtää tekoa tuon­nem­mak­si? Sen kai pitäisi olla pääkysymys, mut­ta sen ratkomiseen ei ole aikaa.

  Mie­len­ter­vey­deltään hauras mui­ta toden­näköisem­min sur­maa per­heen­sä, koulu­toverin­sa, ven­tovierai­ta tai itsen­sä. Sel­l­aisia henkilöitä on aina, mut­ta jos jon­akin aikakaut­e­na vaikka­pa per­hesur­mat yleistyvät, se viit­taa, että ajas­sa voi olla jotain, mikä madal­taa kyn­nys­tä surmatöihin.

  Syy joka usein nousee suo­ma­lai­sis­sa itse­murhissa esille, on kunn­ian pelas­t­a­mi­nen. Islamis­teil­lakin tun­netusti per­heen ja suvun kun­ni­akäsi­tyk­set aja­vat käsit­tämät­tömi­in tekoi­hin. Tätä Isisin agi­taat­toritkin hyväksikäyttävät.

  Mikäli oman ase­man rom­ah­tamisen kanssa suo­ma­lainen jää yksin eikä siitä ei voi saman kohtalon kokenei­den kanssa yhdessä syyt­tää toisia, vai­h­toe­htona on ollut liian usein henkilöko­htainen trage­dia, pahim­mil­laan oman per­heen ja itsen­sä sur­maami­nen. Luu­len­pa, että nykyään rasis­mi ja viha­puheet pelas­ta­vat mon­en itsetuholta.

  On alle­vi­ivat­ta­va, että kysymys on oman ase­man rom­ah­tamis­es­ta kaltais­ten­sa silmis­sä. Häpeän tunne voi olla ylipääsemätön kyn­nys lähteä pyytämään apua. Se voi olla niin hal­lit­se­va, että on velvol­lisu­us pelas­taa samal­ta (kuvitel­lul­ta) häpeältä myös läheisen­sä hei­dät sur­maa­mal­la. Sen sijaan jo valmi­ik­si yhteiskun­tamme alata­sol­la elävien yksin­huolta­jien epä­toivoiset teot toden­näköisem­min johtu­vat nään­tymis­es­tä todel­lis­ten toimeen­tulo­vaikeuk­sien edessä. 

  Iit­se­murhat alkoi­vat vähen­tyä 1990-lamavu­o­sista. Sil­loin moni menet­ti työn­sä tai fir­mansa ja pank­ki otti asun­non. Tätä ennen sel­l­ainen kohta­lo koet­ti­in häpeäk­si, joka ajoi itse­murhaan. Äkkiä kohtalo­tovere­i­ta oli paljon, mikä kään­si yleisen mielip­i­teen. Kävi selväk­si, että ahdinko on yhteiskun­nan aiheuttama. 

  On psyykelääk­keet, joiden ansiok­si mon­et luke­vat itse­murhien vähen­tymisen. Ei myöskään tarvitse entisessä määrin piilotel­la poikkeav­ia sek­simiel­tymyk­siä eikä eräitä vam­mo­ja ja sairauk­sia. Mie­len­ter­vey­den ongelmi­in on hyväksyt­tyä hakea hoitoa. Ja kuten Osmo korostaa, val­taosaa itse­murhista ei uutisoida.

 19. Prometheus: Maaseudul­la ja varsinkin muul­ta maail­mal­ta kokon­aan sul­jet­tu­jen moskei­joiden kätköis­sä on toinen ääni kel­los­sa ja myös jihad kuu­luu itses­tään selvästi kuvaan.

  Imaamien hil­jaisu­us on merkillepan­tavaa. Kukaan heistä ei ole tuomin­nut isku­ja . Onko kuitenkin niin, että län­si­maiset medi­at eivät tuo esille imaamien tuomit­se­via lausuntoja ?
  Valaiskaa, jot­ka tietävät asi­as­ta min­ua enemmän ?

 20. Sylt­ty:
  Liikenne tap­paa vuosit­tain moninker­taisen määrän myöskin täysin sat­tuman­varais­es­ti valit­tu­ja tavanomaisia län­si­maisia kansalaisia. 

  Liiken­teel­lä on oma oleelli­nen roolin­sa yhteiskun­nan tomin­nas­sa, tuo­den kir­jaimel­lis­es­ti ja kuvain­nol­lis­es­ti ruuan mei­dänkin pöytään. Mas­samaa­han­muut­to mus­lim­imi­as­ta ei suo­raan san­ot­tuna tuo mukanaan mitään itsel­leni tarpeellista.

  Itse aloituk­seen: Kun poli­isil­la on kopis­sa viisi iskun tek­i­jän apurik­si epäiltyä, niin tapauk­sen käsit­te­ly tässä yhtey­dessä luo kyl­lä melkoisen laa­jen­nuk­sen “laa­jen­netun itse­murhan” käsitteeseen.

 21. Uuti­sis­sa ker­rot­ti­in, että Niz­zaa oli suun­nitel­tu usei­den henkilöi­den toimes­ta yli vuo­den verran.
  (Joten kyseessä lie­nee joukkopsykoosi..)

  Kak­si eri asiaa:
  1. Laa­jen­net­tu itsemurha

  2. Jihad (ja paratiisi)

  Mut­ta tarpeek­si kauan kun pestään, niin kyl­lä se lakanakin haalistuu.

 22. Ennen islamistit radikalisoi­tu­i­v­at, nykyään radikaalit islamistisoistuvat. 

  Van­ha aja­tus siitä, että täy­tyy opiskel­la ja tutkiskel­la ide­olo­giaa tai poli­it­tista päätöstä ennen kuin tekee lop­puelämän muut­ta­van päätök­sen taitaa olla van­hen­tunut. Media voi luo­da brändin johon ihmiset liit­tävät oman tun­teen­sa (viha, syr­jäy­tymi­nen). Mieleltään järkkyneet ovat ensim­mäiset, jot­ka tart­tuvat syöttiin. 

  Tavalli­nen poli­ti­ik­ka on muut­tumas­sa saman­laisek­si. Ei ole mitään väliä mitä san­o­taan, tärkein­tä on miltä tun­tuu. On fiilis,pöhinä ja samaistuminen. 

  Pyhä sota on nihilis­tistä sukupolvikapinaa

 23. Anzzi kir­joit­taa asi­aa, Osmo ei täl­lä kertaa.

  Tek­i­jän mah­dol­liset mie­len­ter­veysongel­mat eivät liene asian suh­teen rel­e­vant­te­ja. Vielä vähem­män voidaan puhua laa­jen­netus­ta itse­murhas­ta, kun kyseessä on ainakin viiden muun henkilön akti­ivis­es­ti valmis­tele­ma, harkit­tu terrori-isku.

  Väit­teet mie­len­ter­veysongelmista hai­se­vat mailien päähän, kos­ka siskol­la ja isäl­lä oli heti saman tien näyt­tää oikein rätinkiä siitä, että mie­len­ter­veysongelmia löy­tyy, muu­tamia tun­te­ja iskun jäl­keen. Luul­tavasti tek­i­jä oli lähiomaisilleen vih­jan­nut etukä­teen ole­vansa matkalla islamin parati­isi­in. Isä taus­tansa puoles­ta var­masti tämän hyväksyi.

  Käsi sydämel­lä: jos mie­len­ter­veysongel­mainen lähiomais­esi kävisi “laa­jen­netusti itse­murhaa­mas­sa” itsen­sä vaikka­pa Helsin­gin keskus­tas­sa, olisiko ensim­mäi­nen reak­tiosi todel­la se, että alka­isit kaivel­la oves­ta tunke­valle toimit­ta­jalle edes­men­neen omais­esi sairausker­to­muk­sia kuin näyttelyesineitä?

  Sivi­ilei­hin kohdis­tuvil­la itse­murhaiskuil­la “islamin puo­lus­tamisek­si” on ihan käsit­tämät­tömän laa­jaa hyväksyn­tää / kan­na­tus­ta mus­lim­ien kesku­udessa. Enem­mistö ei näitä tokikaan kan­na­ta, mut­ta hur­jim­mil­laan kan­na­tus huitelee jopa 40% (palesti­inalaiset ja Afgan­istan) tun­tu­mas­sa. Egyp­tis­sä tukea/ymmärrystä täl­l­laiselle hir­vey­delle löy­tyy jopa 29% väestöstä ja vielä kyseessäol­ev­as­ta Tunisi­as­takin läh­es joka kahdek­sas mus­li­mi sym­pa­ti­soi täl­laista mie­len­vikaista toim­intaa, ainakin jos­sain olo­suhteis­sa. Mainit­takoon, että monis­sa mus­lim­i­mais­sa ja eri­tyis­es­ti mais­sa jois­sa mus­lime­ja on vain vähäm, ter­rori-iskut eivät kuitenkaan nau­ti mus­lim­ien tukea (esim. Venäjäl­lä 4% js Aser­baizanis­sa vain 1%).

  Tilas­toille lähde (PEW-tutkimus­laitos):
  http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/

 24. Ossi Sare­so­ja: Mut­ta sil­lä ei pitäisi olla kauheasti väliä, kuoleeko uhre­ja erik­seen vai paljon ker­ral­la. Määräl­lä on enem­män väliä.

  Pait­si jos mas­sa­t­a­pah­tu­mi­in suun­natut iskut lisään­tyvät. Nuo kuolemat eivät ole toi­sis­taan riip­pumat­to­mia kuten liiken­nekuolemat tai “busi­ness as usu­al” henkirikokset…

 25. Jos kyse on “laa­jen­netus­ta itse­murhas­ta”, niin sil­loin kyse on ensisi­jais­es­ti tek­i­jän halus­ta tap­paa itsen­sä. Mui­ta menee siinä sit­ten mukana, kun tekee mieli lähteä näyttävästi.

  Jos taas moti­ivi on tap­paa mui­ta ihmisiä aat­teen tai uskon­non nimis­sä, ja on valmis uhraa­maan omankin henken­sä sen takia, niin sil­loin kyse ei ole laa­jen­netus­ta itse­murhas­ta. Itse­murha ei ole siinä tarkoi­tus, vaan ain­oas­taan seuraus.

  Sanois­in, että Ger­man­wingsin vuoreen­len­tämistapauk­ses­sa oli enem­män kyse ensim­mäis­es­tä, Niz­zan kuor­ma-auto­lah­tauk­ses­sa taas jälkimmäisestä.

 26. eemil: Imaamien hil­jaisu­us on merkillepan­tavaa. Kukaan heistä ei ole tuomin­nut isku­ja . Onko kuitenkin niin, että län­si­maiset medi­at eivät tuo esille imaamien tuomit­se­via lausuntoja ?
  Valaiskaa, jot­ka tietävät asi­as­ta min­ua enemmän ?

  Jos puhuisi enem­män asi­aa ja vähem­män hölyn­pö­lyä, voisi saa­da enem­män kan­na­tus­ta maail­manku­valleen? http://www.satakunnankansa.fi/maailma/le-monde-ranskan-muslimijohtajat-tuomitsivat-iskun/

  Mut­ta tietysti jos maail­manku­va perus­tuu hölyn­pö­lylelle ei voi noja­ta fak­toi­hin. Näin se on kaikissa kiihkoli­ikkeis­sä, äärimus­limeil­la yhtää lail­la kuin äärinationalisteilla.

 27. Ris­to: Mas­samaa­han­muut­to mus­lim­imi­as­ta ei suo­raan san­ot­tuna tuo mukanaan mitään itsel­leni tarpeellista.

  Hal­li­tushan on juuri kiristänyt maahantuloa. 

  En ymmär­rä mik­si tääl­lä pitäisi juuri nyt kauhis­tel­la, kun
  1) täälä ei ole tapah­tunut tällaista
  2) kor­jaa­vat toimen­piteet on suoritet­ta / työn alla

 28. Blogikir­joit­ta­ja:
  Nämä teot tule­vat yleistymään samaa tah­tia kuin syr­jäy­tymi­nen ja näköalat­to­muus kas­va­vat mm. työ­markki­noiden eriy­tymisen seurauksena. 

  Itse­murhien määrät Suomes­sa ovat vähen­tyneet tasais­es­ti pari vuosikym­men­tä. Kaik­ki suurem­mat joukko­murhat Euroopas­sa viime aikoina ovat taval­la tai toisel­la liit­tyneet käyn­nis­sä ole­vaan sivil­isaa­tioiden konfliktiin. 

  Kaikesta huoli­mat­ta Suomen kansa näyt­tää täl­lä het­kel­lä rikkaam­mal­ta ja avoimem­mal­ta kuin koskaan. Toisaal­ta tun­tuu että työt­tömyy­den häpeä on pois­tunut, kos­ka niin moni tut­tuni, diplo­mi-insinööreistä duunarei­hin, on ollut jo vuosia työt­tömänä. “Osat­to­muus” on jo nor­mi ja mah­dolli­nen elämäntapa.

  Näen euroopan laa­jen­netut itse­murhat mm. Ran­skas­sa enem­män sota­toimien kaltaisi­na. USA ja nyt myös Venäjä ovat pom­mit­ta­neet irakissa ja syyr­i­as­sa myös sivi­iliko­htei­ta mon­en vuo­den ajan. Arve­len että nämä nykyiset islam-taus­taiset itse­murhapom­mit­ta­jat saa­vat moti­ivin teolleen lop­ul­ta siitä, että län­si­maat ovat vuosikym­meniä sekoit­ta­neet lähi-Itää poli­ti­ikalla ja pom­meil­la. Ja vapaat län­si­maat ovat hei­dän kult­tuurin­sa vihollisia.

  Län­si­maat ovat siis oikein ker­jän­neet tätä ver­ta nenästään yli vuosikymme­nen. Turkin tapah­tu­mat näyt­tävät siltä että kon­flik­tia on luvas­sa seu­raav­illekin vuosikymmenille.

 29. Jos­sain ateistin ja agnos­tikon väli­maas­tossa ole­vana olen alka­nut kun­nioit­ta­maan suo­ma­laista tapakris­til­lisyyt­tä paljon aiem­paa enem­män, kun näitä maail­man tapah­tu­mia olen seurannut.

  Mielestäni uskon­nol­lisu­us tai uskon­not­to­muus on jokaisen henkilöko­htainen asia, eikä niitä pidä sotkea val­tioon, oppi­laitok­si­in tai työpaikkoihin.

  Surullisin mielin seu­raan Turkin muun­tu­mista seku­laaris­es­ta ja jonk­i­nasteis­es­ta demokra­ti­as­ta ääri-islami­laisek­si tyranniaksi. 

  Olemme me suo­ma­laiset kyl­lä aika pirun onnekkai­ta täl­lä pla­nee­tal­la, kun meil­lä on näin rauhal­lista. Täy­tyy tehdä töitä, että näin on myös tulevaisuudessa.

 30. Taitaa myös olla niin, että ide­olo­giat ja uskon­not eivät ole tasa-arvoisia sen suh­teen, mis­sä määrin ne innos­ta­vat väki­val­taan. Tämä pätee niin seku­laarei­hin kuin uskon­nol­lisi­in ide­olo­gioi­hin. Ehkäpä strut­si­maisen asen­teen (“ei mitään tekemistä xxx:n kanssa”) sijaan ide­olo­gioi­ta pitäisi akti­ivis­es­ti har­ja­ta niiden väki­val­tais­ten kom­po­nent­tien suhteen. 

  Eivät kristi­nuskonkaan sär­mät hioutuneet hil­jaisu­u­den ja poli­it­tisen kor­rek­tisu­u­den kaut­ta, kyl­lä siinä tarvit­ti­in enem­män ja vähem­män dissidenssiä.

 31. ““Niz­zan sian­li­haa syönyt­tä ja alko­holi­in miel­tynyt­tä joukko­murhaa­jaa on vaikea kuvail­la elämän­tavoil­taan ääri-islamilaiseksi. “”

  Me län­si­maalaiset voimme puhua esimerkik­si “elämän­ta­pavalin­noista”, mut­ta normi­paineeseen perus­tu­vas­sa moraal­i­jär­jestelmässä käsit­teel­lä ei ole mitään sisältöä. Sosi­aalis­es­ti sito­vas­sa yhteisössä yksilöi­den käyt­täy­tymistä määräävät sisäis­te­tyt kunn­ian- ja häpeän­tun­not, ja esimerkik­si kun­ni­a­murhien moti­iv­ina on pikem­minkin ahdis­tus kuin viha. 

  “Laa­jen­netun itse­murhan” sijas­ta parem­min kuvaa­va ter­mi voisi olla vaikka­pa “laa­jen­net­tu kun­ni­ait­se­murha”. Tai sit­ten durkheim­i­laisit­tain “anomi­nen laa­jen­net­tu itsemurha”. 

  Durkheimi­in kan­nat­taisi pala­ta laa­jem­minkin näitä keskenään totaalis­es­ti sopeu­tu­mat­tomien kult­tuurien kohtaamisongelmia käsiteltäessä. Moraal­i­jär­jestelmien eri­laa­tu­isu­ud­es­ta suo­raan johtuu esimerkik­si mik­si radikalisoi­tu­mi­nen tapah­tuu val­taosin vas­ta toisen ja seu­raavien maa­han­muut­ta­ja­sukupolvien ja vieläpä näen­näis­es­ti niin san­ot­tu­jen maal­lis­tunei­den ja men­estys­täkin saanei­den yksilöi­den piirissä. 

  Samat­en saat­taisi Durkheim aut­taa meitä ymmärtämään, että “suvait­se­vat” asen­teemme, jot­ka toimi­vat euroop­palais­ten indi­vid­u­al­istien kesken, kään­tyvät päälaelleen sosi­aalis­es­ti sito­vas­sa ja pro­jek­ti­ivisia vihol­lisku­via tarvit­sevas­sa sys­tee­mis­sä. Mitä enem­män Euroop­pa suvait­see, sitä vahvem­pia vihol­lisku­via normi­moraaliset yhteisöt omaa sisäistä eheyt­tään ylläpitääk­seen tarvit­se­vat. Kuten san­ot­tu, jo toiset maa­han­muut­ta­ja­sukupol­vet ovat ensim­mäistä jyrkempiä.

 32. Kun on elämää näh­nyt usei­ta vuosikym­meniä ja lukenut his­to­ri­aa, niin kyl­lä nämä laa­jen­netut murhat ovat uusia ilmiöitä. Oli ennenkin mas­samurhia. Tauno Pasasen kuusi sur­man­lu­o­tia tap­poi poli­ise­ja. Isät sur­ma­si­vat per­heitään, äid­it lap­si­aan. Ne oli­vat kuitenkin harv­inaisia, eikä niis­sä yleen­sä kuol­lut ulkop­uolisia. Sisäl­lis­so­das­samme toki oli sit­ten raaem­paa menoa, kuten Suin­u­las­sa ja Jämsässä.

  Mik­sei kukaan keksinyt 1970-luvul­la ajaa kuor­ma-autol­la yleisöön tai räjäyt­tää itseään ostoskadul­la? Oli kur­ju­ut­ta ja mie­len­ter­veysongelmia sil­loinkin. Mikä on muuttunut?

 33. Julk­i­sis­sa päät­täjien puheis­sa julis­te­taan ter­ror­is­min­vas­taista sotaa ja kaiken­laista valvon­nan lisäämistä. Seu­rauk­se­na saat­taa olla jonkin­lainen tais­teluhaas­teen esit­tämi­nen. Kuka kek­sii näyt­tävim­män pom­mi-iskun. Nythän on viimeim­mis­sä ammuskeluis­sa jopa oltu yhtey­dessä medi­aan, jot­ta saataisi­in paikalle kuvaus­ryh­mä ikuis­ta­maan tapahtumaa. 

  Psykolog­it ei näis­sä ilmiöis­sä kyl­lä perässä pysy. Mie­len­ter­veysongelmista kärsinyt itse­murha­len­täjä sai kaikessa rauhas­sa toteut­taa tekon­sa ja jopa etukä­teen har­joitel­la koneen syöksymistä.

  Köy­hyys ei tun­nu kovin uskot­taval­ta syyltä terroritekoihin.Eikä myöskään syrjäytyminen. 

  Pelkkää tuhoamista voi aina toteut­taa nimet­tömänä pysyen.Eikö sinne islamin parati­isi­in pääsekkään kuin julkisel­la esityksellä.

  Aseenkan­to­lakia on Suomes­sa kiris­tet­ty oikein urakalla. Silti Suomes­sa ammu­taan jatku­vasti ihmisiä hengiltä, tosin yleen­sä lait­tomil­la aseil­la. Nyky­isin lailli­nen aseenkan­tolu­pa läh­tee hyvin herkästi esim rat­ti­juopol­ta tai pahoin­pite­lyl­lä uhkailevaltakin.

 34. Islamin rooli vai luter­i­laisu­u­den rooli siinä, kun umpikän­nis­sä puukote­taan kaveri leipäveit­sel­lä? Islamin rooli vai kristi­nuskon rooli tuomiopäivän kul­teis­sa, jois­sa kan­nat­ta­jat tap­pa­vat itsensä?

  Kuin­ka joku jak­saa tois­tel­la saatik­ka uskoa “islamin rooli”, kristi­nuskon rooli”, “bud­dha­laisu­u­den rooli” jut­tu­ja, kun niis­sä vain ei ole mitään järkeä. Hul­lu­ja tap­pa­jia, sekopäisiä liikkeitä, äärili­ikkeitä nat­seista alka­en on ja tulee olemaan.Niihin voi sen­taan vaikut­taa ja vastustaa.

  Yhteiskun­nalle vaar­al­lisem­pia ovat suvereenista demokra­ti­as­ta ja ohja­tus­ta demokra­ti­as­ta puhu­vat ja aja­vat val­lankäyt­täjät, mepit mukaan lukien. He naamioi­vat yksin­val­lan halun­sa sano­jen taakse. Sik­si heitä joku saat­taa seurata.

 35. Niko L.: Joka ter­rori-iskun jäl­keen tois­tu­va islamin roolin pois­selit­te­ly on yhtä uskot­tavaa kuin per­su­jen läpäl­lä ja huumo­ril­la ‑seli­tyk­set.

  Ei ole mitään “roolin pois­selit­te­lyä” tode­ta, että jos itse­tuhoinen ihmi­nen halu­aa tehdä täl­laisen iskun, niin jokin veruke siihen löy­tyy aina. Kaik­ki eivät sitä pait­si edes tarvitse mitään eril­listä veruket­ta, vaik­ka osa tarvit­see. Mieleen tulee esimerkik­si Olga Hep­narová, 22-vuo­tias nainen, joka ajoi samal­la taval­la suureen väk­i­joukkoon kuor­ma-autol­la Pra­has­sa vuon­na 1973 — ilman muu­ta moti­ivia kuin itse­tuhoisu­us itse:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Hepnarov%C3%A1

  Kie­lenkäytön erikoisuuk­sista puhuen, enem­män voisi kiin­nit­tää huomio­ta siihen, että itse “itse­murhaisku” on vähän omi­tu­inen ilmaisu: onhan mui­ta kuin itse­murhaisku­ja alka­nut ylipään­sä esi­in­tyä vas­ta sitä mukaa kuin tekopaikan lais­sa ei ole enää kuole­man­ran­gais­tus­ta murhas­ta, toisin kuin useim­mis­sa mais­sa useimp­ina aikoina on ollut. Hep­narová esimerkik­si jäi eloon iskus­taan, mut­ta tuomit­ti­in kuole­maan ja teloitet­ti­in, mikä oli ollut hänen tavoitteenaankin.

  Tietääk­seni eniten itse­murhaisku­ja maail­mas­sa tehnyt ter­ror­is­ti­jär­jestö on muuten Sri Lankan tamil­i­ti­iker­it — vasem­mis­toradikaali jär­jestö, joka viral­lis­tenkin opinkap­paleit­ten­sakin mukaan oli ateisti­nen eikä siten myös luon­nol­lis­es­tikaan esimerkik­si luvan­nut isku­jen­sa tek­i­jöille minkään­laista kuole­man­jälkeistä palk­in­toa. Jos vaa­di­taan korosta­maan islamin merk­i­tys­tä islamistis­ten itse­murhaisku­jen motivoi­jana, mut­ta ei lainkaan yhtä voimakkaasti mui­ta aat­tei­ta muiden itse­murhaisku­jen motivoi­jana, eikö se puolestaan ole epä­suo­rasti näi­den muiden aat­tei­den “pois­selit­te­lyä”?

 36. Sylt­ty:
  Ei näistä ter­rori-iskuista kan­na­ta yöu­ni­aan menettää. 

  Ovathan ne aina näyt­täviä, mut­ta ris­ki on län­si­mais­sa täysin merk­i­tyk­setön suh­teessa niiden aiheut­ta­maan kohu­un. Liikenne tap­paa vuosit­tain moninker­taisen määrän myöskin täysin sat­tuman­varais­es­ti valit­tu­ja tavanomaisia län­si­maisia kansalaisia. 

  Pait­si että ter­rori-isku­jen uhrit nimen omaan usein EIVÄT ole “sat­tuman­varais­es­ti valittuja”.

  Mikä on mielestäsi toden­näköisyys sille, että sati­ir­ile­hden toim­i­tuskun­ta joutuu saman päivän aikana liiken­neon­net­to­muuten ja menehtyy?

  Entäpä sille, että 50 homok­lu­bin asi­akas­ta kuolee liiken­neon­net­to­muudessa kerrasta?

  Islam apol­o­gis­mia havaittavissa?

 37. Muis­tan lap­su­ud­es­ta tuon itse­murha-aal­lon. Tarhan pihal­la vai­hdet­ti­in koke­muk­sia tyyli­in: “ensin lensi soh­va ja sit­ten mies”. Muis­tan myös seu­ran­neeni ikku­nas­ta, kun poli­isit pyörivät lakanal­la peit­el­lyn ruumi­in ympärille miehen hypät­tyä 13 ker­rokses­ta, kunnes äiti huo­masi ja hääti min­ut pois. En ole koko asi­aa miet­tinyt vuosikym­meni­in, mut­ta ihan mie­lenki­in­toista kuul­la, että kyseessä oli jonkin­lainen poikkeuk­selli­nen ilmiö.

  ISIS:n kohdal­la mielestäni tehty suuri virhe siinä, kuin­ka väli­in­pitämät­tömästi suh­taudut­ti­in uuteen ilmiöön, että Euroopan kaupungeista houkutelti­in nuo­ria Syyr­i­aan tais­tele­maan ter­ror­i­jär­jestön rivei­hin. Olen miet­tinyt, että oliko/onko tässä kyse rasis­mista. Kuin­ka pitkään olisi vaik­ka kan­ta­suo­ma­laisia nuo­ria tuol­laiseen itse­tuhoiseen kuole­mankult­ti­in voin­ut rekry­tä ilman, että ilmiöön olisi vakavasti puu­tut­tu julkisen keskustelun ja julk­ishallinnon tasol­la. Nythän nämä nuoret on tuomit­tu pahoik­si sen sijaan, että hei­dät olisi nähty kultin uhreina.

  Sitä en ihmettele, että ISIS:sen sanoma houkut­telee. Mon­es­sa maas­sa jät­timäi­nen nuoriso­työt­tömyys. Siinä, kun työt­tömänä n:tä vuot­ta polt­telee kannabista, voi houkutel­la sanoma, että hei en olekaan luuseri, vaan olen kali­faatin soturi.

 38. Vaik­ka tek­i­jänä olis “yksinäi­nen susi”, suurim­mal­la osal­la iskuista on kuitenkin selkeä sosi­aa­li­nen kon­tek­sti. Tek­i­jä olet­taa saa­vansa rispek­tiä joltain oman kult­tuuripi­irin­sä sisäryh­mältä. Ja kuten ollaan nähty, sitä myös saa. Ilman tätä sosi­aal­ista kon­tek­s­tia isku­ja olisi paljon vähemmän.

  Sosi­aa­li­nen kon­tek­sti joka tuot­taa vaar­al­lisia mut­ta yleis­es­ti hyväksyt­tyjä ajatuk­sia sekä jatku­vasti näistä ajatuk­sista ammen­tavia uusia mas­samurhaa­jia vaatii syn­tyäk­seen suuren määrän tuk­i­joi­ta. Osa hyväksyy hil­jais­es­ti ideoita vaik­ka ei kan­natakaan toim­intaa, osa toimii rahoit­ta­jana tai muu­na akti­ivise­na taus­ta­joukkona ja kaheleim­mat panevat toimek­si. On turha kuvitel­la että meil­lä olisi pieni joukko “sekaisin” ole­via fun­da­men­tal­is­te­ja, joi­ta kaik­ki muut vastustavat. 

  Tästä syys­tä huomio­ta tulisi kiin­nit­tää fun­da­men­tal­istien ja hei­dän organ­isaa­tioiden­sa lisäk­si myös siihen laa­jem­paan kult­tuuri­in, joka näitä organ­isaa­tioi­ta ja fun­da­men­tal­is­te­ja tuot­taa. Jos se laa­jem­pi kult­tuuri tuot­taa esimerkik­si vaar­al­liselta kuu­lostavia suur­ta kan­na­tus­ta naut­tivia usko­muk­sia, jot­ka myös fun­da­men­tal­is­tit otta­vat omak­seen ja joil­la he perustel­e­vat teko­jaan, tulisi nämä usko­muk­set altistaa ankar­alle kri­ti­ikille sekä yhteisön sisältä että ulkoa päin.

 39. Ei ole mitään “roolin pois­selit­te­lyä” tode­ta, että jos itse­tuhoinen ihmi­nen halu­aa tehdä täl­laisen iskun, niin jokin veruke siihen löy­tyy aina.

  Mut­ta oliko kyse itse­tuhoisen ihmisen halus­ta tap­paa itsen­sä? Hän­hän ei edes itse tap­panut itseään, vaan kuoli poli­isin luoteihin.

  Jos vaa­di­taan korosta­maan islamin merk­i­tys­tä islamistis­ten itse­murhaisku­jen motivoi­jana, mut­ta ei lainkaan yhtä voimakkaasti mui­ta aat­tei­ta muiden itse­murhaisku­jen motivoi­jana, eikö se puolestaan ole epä­suo­rasti näi­den muiden aat­tei­den “pois­selit­te­lyä”?

  Tamil­i­ti­ik­erei­den ter­rori-iskuista puhut­taes­sa ei tietenkään ole syytä selit­tää pois hei­dän aatet­taan ja sen roo­lia iskuis­sa. Yhtä vähän niin on syytä tehdä sil­loinkaan, kun innoit­ta­jana on islam.

 40. Clint E: Pait­si että ter­rori-isku­jen uhrit nimen omaan usein EIVÄT ole “sat­tuman­varais­es­ti valittuja”.

  Mikä on mielestäsi toden­näköisyys sille, että sati­ir­ile­hden toim­i­tuskun­ta joutuu saman päivän aikana liiken­neon­net­to­muuten ja menehtyy?

  Entäpä sille, että 50 homok­lu­bin asi­akas­ta kuolee liiken­neon­net­to­muudessa kerrasta?

  Islam apol­o­gis­mia havaittavissa?

  Ja uut­ta iskua Munchenissä.

  Kenen mielestä nuo ovat edelleen muka “merk­i­tyk­set­tömiä” Euroopas­sa? Lähi-idästä nyt puhumattakaan.

  Maanosa ja islami­laiset lähialueet taan­tuu ihan silmissä.

 41. Sylt­ty: Hal­li­tushan on juuri kiristänyt maahantuloa. 

  Ruotsin rei­vat­tua omaa poli­ti­ikkaansa omamme on taas pohjo­is­maid­en löysin. Paljon puhut per­heeny­hdis­tämisen tulo­ra­jat eivät koske pako­lais­statuk­sen saanei­ta, joiden ossus onkin kas­vanut mar­gin­aalis­es­ta domi­noivak­si mm. irak­i­lais­ten ja soma­lien kesku­udessa maa­han­muut­tovi­ras­ton päätök­sis­sä viime vuosina.
  Muutenkaan EU-direk­ti­iv­en mah­dol­lis­tamia kiristyk­siä (esim. asum­isa­jan suh­teen) ei pan­tu täysimääräis­inä täytän­töön. Tulo­ra­jat eivät koske myöskään heitä, jot­ka ovat saa­neet kansalaisu­u­den, jon­ka kri­teer­it ovat jälleen poikkeuk­sel­lisen löy­hät, vält­tävän kieli­taidon ollessa ain­oan oikean mainit­ta­van kyn­nyk­sen (ja tähänkin on tehty poikkeuksia). 

  Toimeen­pan­tu­ja kään­ny­tyk­siä keskeisimpi­in val­tioi­hin ei ilmeis­es­tikään tapah­du juuri lainkaan ja ainakin mikäli blo­gistin puolue saisi päät­tää kaik­ki tänne hen­gaile­maan jääneet pitäisi palki­ta tästä oleskelu­lu­val­la (ja lop­ul­ta kansalaisuudella).

 42. Out­sider:

  Aseenkan­to­lakia on Suomes­sa kiris­tet­ty oikein urakalla. Silti Suomes­sa ammu­taan jatku­vasti ihmisiä hengiltä, tosin yleen­sä lait­tomil­la aseil­la. Nyky­isin lailli­nen aseenkan­tolu­pa läh­tee hyvin herkästi esim rat­ti­juopol­ta tai pahoin­pite­lyl­lä uhkailevaltakin.

  Aseet voisikin kerätä pois siviileiltä.

  Suur­ri­is­tan hoitoon voidaan perus­taa viras­to, jon­ka virkamiehet met­sästävät ongelmia aiheut­ta­vat eläimet tai palaut­ta­vat ne korpeen.

  Met­sästys­tä ei enää 2000-luvul­la tarvitse har­ras­taa. Liha tulee lihati­lal­ta ja pian kau­pan hyl­lyltä saa syn­teet­tis­es­ti tuotet­tua teeripaistia.

  Sitä HK:n sin­istä voi men­nä pais­ta­maan sinne met­sästys­ma­jalle ilman aset­ta. Saal­is­han ei ole se tärkein jut­tu? Eikös se näin ollut.

  Jos ei kestä, niin voi har­ras­taa sit­ten vaik­ka kalas­tus­ta, kos­ka virvelil­lä on vähän vaikeam­paa toteut­taa ter­rori-isku tai laa­jen­net­tu itsemurha.

  Tosin aivan yhtä hyödytön­tä kalas­tuskin on 2000-luvun ihmiselle, kos­ka kalaa tuote­taan vil­jelemäl­lä. Kir­jolo­hi on laadukkaam­paa rav­in­toa kuin luonnonkalat.

  Maan­puo­lus­tuk­sen kannal­ta käsi­aseet ovat täysin turhia, kuten myös met­sästysaseet. Maan­puo­lus­tuk­ses­sa tarvi­taan ryn­näkkökivääre­jä, konepis­toole­ja ja tarkku­uskivääre­jä. Näitä ei sivi­ileil­lä ole.

  Ampumataitoa voidaan har­joit­taa vapaae­htoisen maan­puo­lus­tushar­ras­tuk­sen kaut­ta. Ammunto­ja voidaan lisätä paljonkin.

  Aseet eivät myöskään pelas­ta dik­tatu­uril­ta, jos­ta Nat­si-Sak­sa ja Neu­vos­toli­it­to ovat oikein hyvät esimerk­it. 1920- ja 1930-luku­jen sak­salais- ja venäläiskodeis­sa oli yleis­es­ti asei­ta käsi­a­seista met­sästysa­seisi­in ja siltikin syn­tyi ihmiskun­nan his­to­ri­an pahim­mat diktatuurit.

  Yksinker­tais­es­ti pitäisi puhdis­taa yhteiskun­ta aseista.

  Tuliase on selvästi ker­talu­okkaa vaar­al­lisem­pi aseena kuin mikään teräase.

 43. Rogue: Jos se laa­jem­pi kult­tuuri tuot­taa esimerkik­si vaar­al­liselta kuu­lostavia suur­ta kan­na­tus­ta naut­tivia usko­muk­sia, jot­ka myös fun­da­men­tal­is­tit otta­vat omak­seen ja joil­la he perustel­e­vat teko­jaan, tulisi nämä usko­muk­set altistaa ankar­alle kri­ti­ikille sekä yhteisön sisältä että ulkoa päin.

  Ter­ror­iteko­jen ymmärtämi­nen ja selit­tämi­nen kult­tuurikon­tek­stis­sa vaatii kuitenkin vielä astet­ta syvem­pää lähtöko­htaa, eli antropol­o­gis-sosi­ol­o­gista ja struk­tu­ral­is­tista näkökul­maa, jos­sa pain­ot­tuu se, ettei yhteisöl­listä moraalilaat­ua eikä myöskään sitä mitä tietyn ajat­telu­per­in­teen sisäl­lä pide­tään “järkenä” voi­da siirtää toisen per­in­teen piiri­in ja tulki­ta sen ehdoilla. 

  Euroop­palaisel­la uudel­la ajal­la kehit­tynei­den ihmisti­etei­den paras anti näis­sä kysymyk­sis­sä saadaan durkheim­i­laisen sosi­olo­gian ja freudi­laisen syvyysp­sykolo­gian poh­jal­ta. Edelli­nen läh­tee liik­keelle siitä että on ole­mas­sa yhteisöilmiöitä ja ‑omi­naisuuk­sia, jot­ka eivät ole palautet­tavis­sa yksilö­ta­solle — ja jälkim­mäi­nen, niin paljon kuin freudi­laisu­ut­ta vas­taan vul­gaari­pos­i­tivistien tahol­ta hyökätäänkin — on ain­oa jon­ka ihmisku­va tekee ymmär­ret­täväk­si esimerkik­si sen, että raiskauk­sen uhri voi tun­tea jotain mitä hänen ei minkään “jär­jen” nimis­sä pitäisi tun­tea, nimit­täin häpeää ja syyllisyyttä. 

  Nämä työka­lut ovat tarpeen ellemme halua sor­tua kaikkein pin­nal­lisimpi­in tulk­in­toi­hin ja todis­telui­hin. Siis juuri senkaltaisi­in kuin blo­gistin todis­telu siitä ettei sian­li­haa syövä ja alko­ho­lia naukkail­e­va mus­li­mi voi olla “true scotsman”.

 44. Tom­pe­lo: Jos puhuisi enem­män asi­aa ja vähem­män hölyn­pö­lyä, voisi saa­da enem­män kan­na­tus­ta maailmankuvalleen? 

  Seu­raavas­sa on kolum­nistin kokoa­ma lista Isisin vas­tai­sista lausun­noista. En tiedä miten arvo­val­taisia kyseiset lausu­jata­hot mus­limiy­hteisössä ovat. Miten paljon lausun­noil­la on painoarvoa. 

  Ihmeen har­vak­seen näitä kuitenkin tuo­daan esille suo­ma­laisle­hdis­sä, ja miten on lai­ta määrän suh­teen muual­la Euroopas­sa. Entä sosi­aalises­sa medi­as­sa, mitä Isis käyt­tää hyväkseen ?

  http://www.beliefnet.com/columnists/commonwordcommonlord/2014/08/think-muslims-havent-condemned-isis-think-again.html

  On myös humoat­ta­va , että jos uskaltau­tuu kysymään ja epäilemään mitä tahansa islami­in, isik­seen liit­tyvää, saa vas­taansa tylyt reak­tiot rasis­tisu­ud­es­ta. Asenne on kuin suomet­tumisen tym­peimp­inä aikoina, jol­loin kaik­ki Neu­vos­toli­it­toon kohdis­tu­va arvostelu oli maan­petos ja rikos sol­i­daarisu­ut­ta vastaan.
  Onko tämä yksi islamisaa­tion ilmenemismuodoista ?

 45. Clint E: Pait­si että ter­rori-isku­jen uhrit nimen omaan usein EIVÄT ole “sat­tuman­varais­es­ti valittuja”.

  Mikä on mielestäsi toden­näköisyys sille, että sati­ir­ile­hden toim­i­tuskun­ta joutuu saman päivän aikana liiken­neon­net­to­muuten ja menehtyy?

  Entäpä sille, että 50 homok­lu­bin asi­akas­ta kuolee liiken­neon­net­to­muudessa kerrasta?

  Seu­ra­matkalla? Mut­ta real­is­tisem­min kyseiset henkilöt voivat kuol­la tuli­palos­sa, kuten Göte­boris­sa vuon­na 1998, jos­sa yök­er­hopalos­sa kuoli 63 ihmistä.
  Onhan noi­ta rotkoon ajanei­ta seu­ra­matko­ja ollut. Suomes­sakin kuoli ker­al­la 23 henkeä lin­ja-auto-onnet­to­muudessa Konginkankaalla.
  Mut­ta ok, myön­netään, sati­ir­ile­hti ei ollut mikään sat­un­nainen isku.
  En nyt edelleenkään ymmär­rä, mik­si mei­dän pitäisi repiä peli­housumme sen takia, mitä K‑Euroopassa on tapah­tunut. Sak­sas­sa on miljoo­nia turkki­lais­taus­taisia köy­hiä, Ran­skas­sa sama ongel­ma, mut­ta se on enem­män siir­tomaa-aiko­jen perua. Meil­lä ei ole vierastyöläisiä eikä siir­tomai­ta eikä näil­lä näkymin ole kumpiakaan tulossa.
  “Ruotsin rei­vat­tua omaa poli­ti­ikkaansa omamme on taas pohjo­is­maid­en löysin.”
  No Suomes­sa­han on ainakin Hal­la-ahon mukaan ollut jo pitkän aikaa ihan yhtä löysä tai jopa löy­sem­pikin ovet-auki poli­ti­ik­ka kuin Ruot­sis­sa (mitähän sieniä Hal­la-aho on siel­lä Brys­selis­sä syönyt?). Jostain syys­tä sinne tiukan poli­ti­ikan Ruot­si­in on vuosit­tain muut­tanut paljon enem­män porukkaa ulko­mail­ta kuin tänne.

 46. Mie­lenki­in­toista on joidenkin ihmis­ten hakeu­tu­mi­nen etsimään tahal­laan hen­gen­vaar­al­lisia tilantei­ta. Yksinker­taise­na seli­tyk­senä tar­jo­taan niistä saatavaa adren­a­li­inin ekstra-annos­ta. Vaaraankin addik­toituu ja vaiku­tuk­sen saami­nen vaatii yhä huimem­pia tilanteita.

  Onko­han eläimil­lä mitään vas­taavaa havait­tu. Rot­tien viinankäyt­töä on kyl­lä tutkit­tu paljonkin. 

  Jonkin­lainen mieli­hyvä­tunne täy­tyy liit­tyä laa­jen­net­tuun itse­murhaan. Siis halu siihen.

  Ihmisen DNA sisältää paljon vuosim­iljoonien takaisia raken­nus­pa­likoi­ta. Jotkut niistä ovat varmis­ta­neet sen, että ihmi­nen on petomaisu­udessaan kyen­nyt säi­lymään hengis­sä sekä nouse­maan eläinkun­nan huip­ulle. Nykyään ei arkielämässä ole oikein enää käyt­töä mah­dol­lisille petogeeneille. 

  Ehkä aiv­o­tutkimus antaa joskus valais­tus­ta vaikka­pa psykopaat­tien aja­tus­maail­maan. Kum­mas­te­len aina, kun murhaa­jalle hark­i­taan mie­len­ti­lan­tutkimus­ta. Onko ole­mas­sa tosi­aan murhia ilman mielenhäiriötä.

 47. Var­maan poli­it­tisen kor­rek­tiu­den takia, liian vähän puhutaan siitä että islam nimeno­mais­es­ti ohjaa kan­nat­ta­ji­aan pyhään sotaan (joka halu­taan poikkeuk­set­ta valkopestä muuk­si) ja kyseisen uskon­non sisäl­lä on itse­tutkiskelu vielä pahasti kesken tämän asian suh­teen. Epäilemät­tä mus­limeis­takin kehit­tyy aiko­jen saatossa maal­lis­tunei­ta lib­er­aale­ja, mut­ta se ei todel­lakaan tapah­du tämän vuo­sisadan aikana. Sitä odotel­lessa on pakko hyväksyä se tosi­a­sia, että tuon uskon­non piiris­sä val­tavir­taa on uskon­nolli­nen kon­ser­vatis­mi ja länsivastaisuus.

  Globaalis­sa yhteiskun­nas­sa pasi­lalainen nuori voi “käy­dä” moskei­jas­sa Raqqas­sa tai Med­i­nas­sa vaik­ka joka päivä ja oppia suo­raan läh­teestä miten uskoaan har­joit­taa. Pelkkä Euroopas­sa asum­i­nen ei tarkoi­ta euroop­palaisen kult­tuurin oppimista tai sitä, että kiin­teät siteet mui­hin mai­hin ja muiden maid­en imaamei­hin oli­si­vat mah­dot­to­mia. Sukupolvi toisen­sa jäl­keen voi oppia uskon­sa Sau­di-Ara­bi­as­ta, vaik­ka ei olisi koskaan siel­lä päin käynytkään. Tämä jos mikä on este inte­graa­ti­olle ja ris­ki län­si­maisille arvoille.

 48. Peter: Sitä odotel­lessa on pakko hyväksyä se tosi­a­sia, että tuon uskon­non piiris­sä val­tavir­taa on uskon­nolli­nen kon­ser­vatis­mi ja länsivastaisuus

  Ja se on nimeno­maan tuo, mikä aiheut­taa enem­män ongelmia kuin ter­rori-iskut. Iskut ovat harv­inaisia, mut­ta ahdas­mieliset usko­vaiset ihmiset levit­tävät ympäristöön­sä ongelmia ihan las­ten hiekkalaatikoil­ta alka­en. Tätä voi seu­ra­ta vaikka­pa lesta­di­o­lais­ten käytöksestä. 

  Voin vain kuvitel­la minkälainen asenne epäuskoisi­in on jol­lain tiukan lin­jan mus­limil­la kun tässä kotop­eräisessä kristi­nuskon­porukas­sakin on aika paljon niitä, jot­ka pilaa­vat koko porukan maineen…

 49. Syvässä elää usko his­to­ri­an lop­pu­un ja lib­er­aalin demokra­t­ian lop­ulliseen voit­toon, vaik­ka kaik­ki evi­denssi muu­ta puhuu. Koit­takaa nyt taju­ta, että aika suuri, ellei suurin, osa maail­maa nimeno­mais­es­ti _ei_ sitä halua. Itse asi­as­sa sitä vihataan ja ennenkaikkea halvek­si­taan aivan veris­es­ti. Mil­jardit ihmiset näyt­täi­sivät nimeno­mais­es­ti halu­a­van läh­es mitä muu­ta tahansa kuin tei­dän lib­er­aalia demokra­ti­aanne, jon­ka aika nyt näyt­tääkin ole­van päät­tymässä. Onneksi.

  Minä ymmär­rän, että piiperöä vitut­taa, kun ihmisil­lä on tuh­mia, paho­ja pyssyjä. Niitä järe­itä ryn­näkkösar­jat­u­likonekivääre­itä, jot­ka piiperön mielestä pitää ehdot­tomasti kieltää ja kerätä pois. Suur­ta nautin­toa, vahin­go­niloa ja mieli­hyvää tun­tien voin ker­toa, että ei tule onnistumaan.

 50. Peter: Epäilemät­tä mus­limeis­takin kehit­tyy aiko­jen saatossa maal­lis­tunei­ta lib­er­aale­ja, mut­ta se ei todel­lakaan tapah­du tämän vuo­sisadan aikana. Sitä odotel­lessa on pakko hyväksyä se tosi­a­sia, että tuon uskon­non piiris­sä val­tavir­taa on uskon­nolli­nen kon­ser­vatis­mi ja länsivastaisuus.

  Noh, johta­vat län­si­maat ovat itse parin viime sukupol­ven ajan valin­neet liit­to­laisek­seen Lähi-Idässä juurikin uskon­nol­lisen taan­tu­muk­sen ja pyrki­neet akti­ivis­es­ti tuhoa­maan kaik­ki muut poli­it­tiset vai­h­toe­hdot. Kat­so esimerkik­si Syyr­i­aa, jos­sa län­nen päämääränä on edelleen maal­lisen hal­li­tuk­sen kor­vaami­nen fun­da­men­tal­is­teil­la, jot­ka erot­taa ISI­Sistä vain se, että ISIS on parem­min organ­isoitu ja tehokkaampi.

 51. En voi kuin ihmi­etel­lä kuin­ka nopeasti sen jäl­keen kun ihan kotop­eräi­nen ter­ror­is­mi on saatu euroopas­sa jotenkin kuriin[1], mon­et ovat täysin vaku­ut­tunei­ta siitä, että ter­ror­is­mi kuu­luu nimeno­maan islami­laiseen kulttuuriin/geeniperimään/mihinlie, eikä mis­sään tapauk­ses­sa kris­til­liseen kulttuuriin/geeniperimään/mihinlie.

  Todel­li­nen ongel­ma on merkit­tävän ihmis­ryh­män syys­tä tai tois­es­ta johtu­va henk­i­nen pahoin­voin­ti. Sitä sit­ten tämän maail­man putinit, soinit ja isik­set käyt­tävät härskisti hyväk­seen ja pro­jisoi­vat näi­den ihmis­ten ongel­mat johonkin sopi­vaan syntipukkiin. 

  (Tätä ketjua lukies­sa herää väk­isin kysymys, että onko pal­stan moderoin­til­in­ja muuttunut?) 

  [1] http://www.datagraver.com/thumbs/1300x1300r/2016–03/terror-split2.png

 52. Peruskysymys lie­nee, onko yhteiskun­ta atom­isti­nen yksilöi­den­sä sum­ma, vai holisti­nen eli enem­män kuin yksilöi­den­sä sum­ma? Atom­istises­sa ja indi­vid­u­al­is­tises­sa ajat­telus­sa yhteiskun­nal­liset ongel­mat redu­soidaan ja psykol­o­gisoidaan yksit­täis­ten henkilöi­den harhoik­si. Sit­ten vielä omia (kris­til­lisiä) emootioi­ta pro­jisoidaan ter­ror­is­ten emootioi­hin ja maail­manku­vi­in jne. Lop­pu­jen lopuk­si tode­taan, että tek­i­jä on sekopää, vaik­ka tek­i­jä on omas­ta mielestään ja omas­sa viiteke­hyk­sessään ja viiteryh­mässään toimin­ut aivan loogisesti.

 53. Peter: Var­maan poli­it­tisen kor­rek­tiu­den takia, liian vähän puhutaan siitä että islam nimeno­mais­es­ti ohjaa kan­nat­ta­ji­aan pyhään sotaan (joka halu­taan poikkeuk­set­ta valkopestä muuksi)

  Vai joh­tu­isiko siitä, että näke­myk­senne, “teo­ri­anne” on koko lail­la kahjo? Sitä kanat­ta­vat ihmiset, jot­ka eivät ole har­joitelleet ajat­telua ja eivät sik­si ymmär­rä yleistämisen rajoja.

  Kat­sos, se, että koirat pure­vat ihmisiä, ei tarkoi­ta että koiru­us ohjaa olen­to­ja pure­maan ihmisiä. Ihmis­ten purem­i­nen on luon­nevi­ka. Kaikkia koiria ei sik­si pidä vastustaa.

  Tuo on siis järkevä ja maltill­i­nenn kan­ta. Sin­un taas pitäisi — johdon­n­mukaisu­u­den nimis­sä — olla sitä mieltä, että kaik­ki koirat pitää tappaa.

 54. eemil: On myös humoat­ta­va , että jos uskaltau­tuu kysymään ja epäilemään mitä tahansa islami­in, isik­seen liit­tyvää, saa vas­taansa tylyt reak­tiot rasistisuudesta. 

  Heh, vai on Isis nyt päässyt mei­dän medi­an ja län­si­mais­ten val­lan­pitäjien suo­sioon! Tavoit­teletko hölyn­pöyn Suomen-ennä­tys­tä vai mis­tä on kyse?

  Se muuten taipuu Isisin, ei Isik­sen, ja kir­joite­taan isol­la. Ehkä vielä saat kymme­nen peuku­tus­ta lisää, kun todi­s­tat, että olet lukenut joskus aiheeseen liit­tyvän ja oikeinkir­joi­tus­ta nou­dat­ta­van lehtiartikkelin.

 55. Catili­na: Syvässä elää usko his­to­ri­an lop­pu­un ja lib­er­aalin demokra­t­ian lop­ulliseen voit­toon, vaik­ka kaik­ki evi­denssi muu­ta puhuu. Koit­takaa nyt taju­ta, että aika suuri, ellei suurin, osa maail­maa nimeno­mais­es­ti _ei_ sitä halua. Itse asi­as­sa sitä vihataan ja ennenkaikkea halvek­si­taan aivan verisesti. 

  Kuten on jo Hege­listä asti tiedet­ty — tai ainakin ennustel­tu — vapaut­ta mais­tanei­ta ihmisiä on vaikea pakot­taa takaisin pakkopaitaan. Pal­lo pyörii kuin itses­tään yhteen suun­taan ja vaatii suuria pon­nis­telu­ja kään­tää suun­ta ylämäkeen.

  Sik­si vapau­den aatet­ta on edis­tet­tävä. Takaisku­ja tulee mut­ta horison­tis­sa häämöt­tää ihmiskun­ta, joka ei suos­tu imaamien tai isäau­rinkois­t­en valtaan. 

  Sik­si uskon, että vielä “his­to­ria lop­puu” eli joku henkilko­htaista vapaut­ta kun­nioit­ta­va sys­tee­mi voittaa.

 56. Tom­pe­lo: Vai joh­tu­isiko siitä, että näke­myk­senne, “teo­ri­anne” on koko lail­la kahjo? Sitä kanat­ta­vat ihmiset, jot­ka eivät ole har­joitelleet ajat­telua ja eivät sik­si ymmär­rä yleistämisen rajoja.

  Kat­sos, se, että koirat pure­vat ihmisiä, ei tarkoi­ta että koiru­us ohjaa olen­to­ja pure­maan ihmisiä. Ihmis­ten purem­i­nen on luon­nevi­ka. Kaikkia koiria ei sik­si pidä vastustaa.

  Tuo on siis järkevä ja maltill­i­nenn kan­ta. Sin­un taas pitäisi — johdon­n­mukaisu­u­den nimis­sä — olla sitä mieltä, että kaik­ki koirat pitää tappaa.

  Olk­iukkosi, tai mikä tuo nyt onkaan, on suo­raan san­ot­tuna niin type­rä, että en oikein osaa vas­ta­ta. Ole­tan, että et tiedä oikeas­t­aan mitään aiheesta joten antaa olla.

 57. Catili­na: Suur­ta nautin­toa, vahin­go­niloa ja mieli­hyvää tun­tien voin ker­toa, että ei tule onnistumaan.

  Yksi äärili­ikkei­den kan­natuk­sen salaisu­us on se, että ne vetoa­vat juuri täl­laisi­in tun­teisi­in, ja anta­vat luusereille mah­dol­lisu­u­den pila­ta muidenkin ihmis­ten elämän.

 58. Tom­pe­lo: Heh, vai on Isis nyt päässyt mei­dän medi­an ja län­si­mais­ten val­lan­pitäjien suo­sioon! Tavoit­teletko hölyn­pöyn Suomen-ennä­tys­tä vai mis­tä on kyse?

  Et nyt ymmärtänyt point­tiani (vai halun­nut). Kyse on siitä, että media halu­aa peit­el­lä pako­lais­ten, maa­han­muut­ta­jien aiheut­tamia ongelmia. Jos jokin riko­suu­ti­nen sat­tuu lip­sah­ta­maan medi­aan, jos­sa epäil­lään tek­i­jäk­si em. ryh­mään kuu­lu­vaa, niin välit­tömästi seu­raavas­sa lauseessa todis­te­taan suo­ma­lais­ten tekevän enem­män rikoksia.

  Isisin rikok­sia tuomit­se­via lausun­to­ja ei todel­lakaan näy suurem­min län­si­maises­sa medi­as­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min niitä ei juurikaan ole.

  Onko uuti­soitu imaamien maail­man­laa­juis­es­ta julis­tuk­ses­ta, jos­sa tais­tel­laan kyseistä rikol­lisu­ut­ta vas­taan ? Ovatko he selit­täneet koraanin sanomaa korostaen sitä, että parati­isi­in ei todel­lakaan pääse ihmisiä tappamalla ? 

  Jos tiedät muitakin lehtiä, kuin Satakun­nan Kansa , linkkaamieni lisäk­si, niin valaise min­ua ja mui­ta luk­i­joi­ta. Uskon niitä ole­van, mut­ta ne eivät näy valtamediassa.

  Medi­an tekemä peit­te­ly saa kansalaiset usko­maan , että rikok­sia ja mui­ta ongelmia on todel­lisu­ut­ta enem­män. Tässä asi­as­sa ei avoin tiedonkulku todel­lakaan ole käytössä.

 59. On ihmisiä, joiden mielestä aikamme ongelmi­in löy­tyy yksinker­tainen seli­tys, ja ongel­mat ovat ratkaistavis­sa, jos niin halu­taan. Se, mik­si näin ei tehdä, johtuu val­lit­sev­as­ta ide­olo­gias­ta (punav­ihreys, fem­i­nis­mi, kasvis­syön­ti, polkupyöräi­ly jne.) Asioista ei myöskään saa puhua, kos­ka ”poli­it­ti­nen korrektius”.

  Toisen ryh­män muo­dosta­vat ne, joiden mielestä maail­ma on kom­pleksi­nen. Niin kom­pleksi­nen, etteivät yksinker­tais­ta­vat seli­tys­paketit (islam, maa­han­muut­to, uus­lib­er­al­is­mi, kom­mu­nis­mi jne.) tavoita kohdet­taan. Jot­ta ter­ror­is­min kaltaiset ongel­mat voitaisi­in ratkaista, on ensin pyrit­tävä ymmärtämään, mitä ympäril­lämme tapahtuu.

  Se, uskooko henkilö yksinker­taiseen vai kom­plek­siseen seli­tyk­seen, kor­reloi epäilemät­tä koulu­tus­taus­tan kanssa. Yksinker­tainen seli­tys näyt­tää myös vetoa­van niihin, joiden koulu­tus tai työ perus­tuu loogis­es­ti johdet­tu­jen yleistys­ten johtamiseen (valikoiduista) empi­iris­es­ti toden­net­tavista seikoista.

  Oman ammat­tikun­tani (juris­tit) uskoisin ole­van keskimääräistä taipu­vaisem­pi kom­plek­siseen seli­tyk­seen. Edus­taa­han oikeus sys­teemiä, jos­sa yhtä oikeaa yksinker­taista vas­taus­ta ei usein ole.

  Häm­men­tävän epäjo­hdon­mukaisia ovat ne yksinker­taisen seli­tyk­sen ryh­mästä alati kumpua­vat puheen­vuorot, jois­sa mod­ernin oikeusval­tion keskeisimpiä peri­aat­tei­ta halu­taan suo­ja­ta niitä poistamalla.

 60. Veli-Markus Tapio:
  On ihmisiä, joiden mielestä aikamme ongelmi­in löy­tyy yksinker­tainen seli­tys, ja ongel­mat ovat ratkaistavis­sa, jos niin halu­taan. Se, mik­si näin ei tehdä, johtuu val­lit­sev­as­ta ide­olo­gias­ta (punav­ihreys, fem­i­nis­mi, kasvis­syön­ti, polkupyöräi­ly jne.) Asioista ei myöskään saa puhua, kos­ka ”poli­it­ti­nen korrektius”.

  Toisen ryh­män muo­dosta­vat ne, joiden mielestä maail­ma on kom­pleksi­nen. Niin kom­pleksi­nen, etteivät yksinker­tais­ta­vat seli­tys­paketit (islam, maa­han­muut­to, uus­lib­er­al­is­mi, kom­mu­nis­mi jne.) tavoita kohdet­taan. Jot­ta ter­ror­is­min kaltaiset ongel­mat voitaisi­in ratkaista, on ensin pyrit­tävä ymmärtämään, mitä ympäril­lämme tapahtuu.

  Se, uskooko henkilö yksinker­taiseen vai kom­plek­siseen seli­tyk­seen, kor­reloi epäilemät­tä koulu­tus­taus­tan kanssa. Yksinker­tainen seli­tys näyt­tää myös vetoa­van niihin, joiden koulu­tus tai työ perus­tuu loogis­es­ti johdet­tu­jen yleistys­ten johtamiseen (valikoiduista) empi­iris­es­ti toden­net­tavista seikoista.

  Oman ammat­tikun­tani (juris­tit) uskoisin ole­van keskimääräistä taipu­vaisem­pi kom­plek­siseen seli­tyk­seen. Edus­taa­han oikeus sys­teemiä, jos­sa yhtä oikeaa yksinker­taista vas­taus­ta ei usein ole.

  Häm­men­tävän epäjo­hdon­mukaisia ovat ne yksinker­taisen seli­tyk­sen ryh­mästä alati kumpua­vat puheen­vuorot, jois­sa mod­ernin oikeusval­tion keskeisimpiä peri­aat­tei­ta halu­taan suo­ja­ta niitä poistamalla.

  Hieno kitey­tys tilanteesta! Kiitos tästä.

 61. eemil: Isisin rikok­sia tuomit­se­via lausun­to­ja ei todel­lakaan näy suurem­min län­si­maises­sa medi­as­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min niitä ei juurikaan ole.

  Trol­li­hä­lytin värisee uhkaavasti.

 62. eemil:
  Isisin rikok­sia tuomit­se­via lausun­to­ja ei todel­lakaan näy suurem­min län­si­maises­sa medi­as­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min niitä ei juurikaan ole. 

  Kun kaik­ki län­tisessä kult­tuuris­sa kas­va­neet tietävät, että vesi märkää, pitääkö sitä toistaa?

  Olen ateisti, mut­ta siitä huoli­mat­ta siteer­aan viidet­tä käskyä, joka kuu­luu: Älä tapa

 63. “Kuten on jo Hege­listä asti tiedet­ty — tai ainakin ennustel­tu — vapaut­ta mais­tanei­ta ihmisiä on vaikea pakot­taa takaisin pakkopaitaan.”

  Hyvinkin näin, mut­ta se tei­dän lib­er­aali demokra­tianne on juuri se pakkopaika.

 64. Catili­na:
  Minä ymmär­rän, että piiperöä vitut­taa, kun ihmisil­lä on tuh­mia, paho­ja pyssyjä. Niitä järe­itä ryn­näkkösar­jat­u­likonekivääre­itä, jot­ka piiperön mielestä pitää ehdot­tomasti kieltää ja kerätä pois. 

  Jos Niz­zan tapaus ei vielä opet­tanut, että olen­naista ovat ihmiset, eivät väli­neet, niin vah­va on hoplo­fo­bia. Ja ihmis­la­ji nyt on sitä samaa mitä sata tai tuhat vuot­ta sittenkin.

 65. Catili­na: Hyvinkin näin, mut­ta se tei­dän lib­er­aali demokra­tianne on juuri se pakkopaikta.

  Tämä ajat­te­lu­ta­pa, siis että lib­er­aalis­sa demokra­ti­as­sa ei ole tarpeek­si vapauk­sia on juurikin se mikä lop­ul­ta takaa lib­er­aalin demokra­t­ian jatkuvuuden.

  Olet selvästikin sisäistänyt henkisen riip­pumat­to­muu­den kovan yti­men. Kiitos sin­ulle kor­vaa­mat­tomas­ta roolis­tasi lib­er­aalin demokra­t­ian kivijalassa.

 66. eemil: Et nyt ymmärtänyt point­tiani (vai halun­nut). Kyse on siitä, että media halu­aa peit­el­lä pako­lais­ten, maa­han­muut­ta­jien aiheut­tamia ongelmia. Jos jokin riko­suu­ti­nen sat­tuu lip­sah­ta­maan medi­aan, jos­sa epäil­lään tek­i­jäk­si em. ryh­mään kuu­lu­vaa, niin välit­tömästi seu­raavas­sa lauseessa todis­te­taan suo­ma­lais­ten tekevän enem­män rikoksia.

  Ei noi­ta mamu­jen rikok­sia sinän­sä peit­el­lä. Rikok­set kyl­lä julka­istaan, mut­ta harvem­min julka­istaan tek­i­jän taustaa

  Eihän rikok­sia uuti­soidessa erik­seen maini­ta, että tek­i­jä on kantasuomalainen.

  Jos tek­i­jän taus­ta mainit­tai­isn aina niin uutiset oli­si­vat täyn­nä kan­ta­suo­ma­lais­ten tekemiä rikoksia.Olisi var­maan loukkaavaa kan­ta­suo­ma­lais­ten näkökulmasta

  Kaik­ki ihmiset tekevät rikoskia, jopa nuo rehelliset ja kunnolliset

  Rikosten nimik­keet vai­htel­e­vat jonkin ver­ran kult­tuurin ja taloudel­lisen ase­man mukaan

  Yleinen piirre on, että kaik­ki ulko­maalais­ryh­mät tekevät enem­män rikok­sia kuin kan­ta­suo­ma­laiset tai kan­taväestö yleensä

  Suomes­ta on muut­tanut miljoona ihmistä II MMS jäl­keen ja 70-luvul­la kun muut­toli­ike oli kuumim­mil­laan niin Ruot­sis­sa suo­ma­laiset mamut koet­ti­in ongel­mak­si ja lehdet repivät otsikoi­ta “en finne igen ” tai “Sluss­enin sis­sit” tai “sos­susyöt­tiläät “tapaan

  Suo­ma­laiset loukkaan­tu­i­v­at syvästi jutu­ista ja Kekkosen piti vaa­tia Ruot­sil­ta , ettei suo­ma­laisu­ut­ta saa main­os­taa rikok­sen­tek­i­jän yhteydessä.

  Eikä suo­ma­l­is­ten matkustelua ole rajoitet­tu vaik­ka maail­man vankilo­is­sa istuu n 400 suom­laista , suurin piirtein saman ver­ran kuin Suomes­sa istuu ulkomaalaisia

  Oikeudessa tuomit­ti­in n 450000 suo­ma­laista ja n 40000 ulkomaalaista
  Ulko­maal­isi­ta eniten rtuomioi­ta saa­vat venäläiset n 12000 ja viro­laiset n 9000

  Afrikkalaiset n 3000, aasialaiset n 4000

  Yli puo­let ulko­maalais­ten tekemistä rikok­si­ta on ns tur­is­tis­tatuk­sel­la oleskel­li­den tekemiä

 67. Catili­na:

  Minä ymmär­rän, että piiperöä vitut­taa, kun ihmisil­lä on tuh­mia, paho­ja pyssyjä. Niitä järe­itä ryn­näkkösar­jat­u­likonekivääre­itä, jot­ka piiperön mielestä pitää ehdot­tomasti kieltää ja kerätä pois. Suur­ta nautin­toa, vahin­go­niloa ja mieli­hyvää tun­tien voin ker­toa, että ei tule onnistumaan.

  Täl­lais­ten kom­ment­tien takia en oikein jak­sa lukea näitä keskustelu­ja. Tämän hylkimis­reak­tioni takia luke­mat­ta jää epäilemät­tä paljon hyviäkin huomioita.

 68. Peter: Var­maan poli­it­tisen kor­rek­tiu­den takia, liian vähän puhutaan siitä että islam nimeno­mais­es­ti ohjaa kan­nat­ta­ji­aan pyhään sotaan (joka halu­taan poikkeuk­set­ta valkopestä muuk­si) ja kyseisen uskon­non sisäl­lä on itse­tutkiskelu vielä pahasti kesken tämän asian suhteen. 

  Län­si elät­tää lähi-Idässä van­hakan­taista islamia. Sau­di-Ara­bia on ollut koko ole­mas­saolon­sa ajan län­nen pönkit­tämä dik­datu­uri ja sau­di­en uskon­to on erit­täin van­hoilli­nen wahhbismi

  Wah­habi­itit pyrkivät palaut­ta­maan islamin juurilleen. He pitävät Koraa­nia ja pro­feet­ta Muham­madin per­imäti­etoa hadithe­ja kir­jaimel­lise­na ohjen­uo­rana myös nykypäivän mus­limeille. Wah­habi­itit tuomit­se­vat kaik­ki uud­is­tuk­set. He tavoit­tel­e­vat islami­laista val­tio­ta, joka perus­tuu ain­oas­taan islami­laiseen lakiin.

  Wahah­bi­itit pyrkivät palaut­ta­maan yhteiskun­nan aikaan ennen vuot­ta 950.

  Sau­dit ovat ongel­ma koko islami­aliselle yhteiskun­nalle, sil­lä muut maat ovat köy­hiä tai hyvin köy­hiä eikä näil­lä mail­la ole varaa kun­nol­liseen koulutukseen

  Niin­pä se on tar­jon­nut saudeille mah­dol­lisu­u­den levit­tää van­hoil­lista oppi­aan koraanikoulu­jen kautta.

  Sau­dit rahoit­ta­vat näitä koraanikoulu­ja ympäri islami­laisen yhteisö’ ja nykyään ulkopuolellakin

  Län­si ei ole tukenut mod­erne­ja oppe­ja levit­täviä islami­laisa van sallinut sauu­di­en levit­tää oppe­jaan vapaasti

  Toinen ongel­ma on, että län­si tukee dik­datu­ure­ja ja syn­nyt­tää niitä. Esim Egyptin ja Libyan kansan­nousu tyre­htyi siihen, että län­si tuki MUbarakia ja armei­jaa niin voimakkaasti, etti maanalaista oppo­si­tio­ta syntynyt.

  Vain mus­lim­ivel­jet oli­vat niin voimakkai­ta, että ei edes armei­ja uskaltanut tuho­ta sitä.
  Niin­pä se oli valmis kun val­lankuo­mous tuli ja sil­lä olie iboa toimi­va organ­isaa­tio ja se sai val­lan vaaleissa

  Tunisia on toisen­lainen esimerk­ki, siel­lä oli toimivia opposo­tio-organ­isaa­tioi­ta eikä äärimus­lim­ien onnis­tunut kaa­p­a­ta valtaa.Ei ainakaan vielä

  Tunisia voi ver­ra­ta Por­tu­gali­in ja Espam­jaan: Näis­sä mais­sa oli toimivia oppo­si­tio-organ­isa­taioi­ta maan alla ja kun val­ta vih­tui niin ne pääisvät demokra­t­ian alkuun

  Ei täysin rauhanomais­es­ti, ter­ror­is­mia oli näis­säkin mais­sa, mut­ta demokra­tia voit­ti lopulta

 69. Sak­sas­sa taas tapah­tuu (viidakkoveit­si kebab-rav­in­tolan edessä ja pom­mivyö viini­baaris­sa) ja täl­lä ker­taa asial­la oli­vat syyr­i­alaiset tur­va­paikan­hak­i­jat, joista ainakin toisel­la oli aiem­paa rikoshis­to­ri­aa ja toiselta taas tur­va­paik­ka oli evätty.

  Juu, ongel­ma on taa­tusti kom­pleksi­nen eikä keneltäkään löy­dy mitään hopealu­o­tia, jol­la kokon­aisu­us ratkeaisi. Kuitenkin nämä molem­mat tapauk­set oli­si­vat jääneet tapah­tu­mat­ta, jos rikok­si­in syyl­listyneet ulko­maalaiset karkoitet­taisi­in ja kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saa­neet pois­tet­taisi­in välit­tömästi maasta.

  Nykysys­teemil­lä em. toimien toteut­ta­mi­nen voisi olla han­kalaa ja olisi var­maankin syytä harki­ta yleis­es­ti tur­va­paikan­hak­i­joiden ja muiden lait­tomien maa­han­tuli­joiden sijoit­tamista valvo­tu­ille leireille hake­musten käsit­te­lyn ajak­si. Tuskin­pa tämä kenenkään ihmisoikeuk­sia rikkoisi, kos­ka leireil­lä oli­jat saisi­vat jo suo­jelua koti­maansa vain­ol­ta — ja jos leiri­olot eivät kel­paa, niin tuskipa se suo­jelun­tarvekaan on mitenkään polttava.

 70. En ymmär­rä muuten edel­lä juris­tik­si esit­täy­tyvän kom­ment­tia siitä, että oikeus edus­taa jär­jestelmää jos­sa yksinker­taista vas­taus­ta ei ole. Eivätkö oikeu­den tuomiot ole kuitenkin pohjim­mil­taan hyvin yksinker­taisia ratkaisu­ja mon­imutkaisi­in ongelmiin? 

  Itse­murhan tehnyt­tä on vaikea tuomi­ta oikeuslaitok­sen toimes­ta. Todel­liset syyl­liset saat­ta­vat silti jäädä henki­in, esimerkik­si Tale­ban koulut­taa lap­sia itse­murhapom­mit­ta­jak­si. Aivope­su­un syyl­listymi­nen on vaikeampi tode­ta kuin itse teko.

 71. Liian van­ha: Yleinen piirre on, että kaik­ki ulko­maalais­ryh­mät tekevät enem­män rikok­sia kuin kan­ta­suo­ma­laiset tai kan­taväestö yleensä

  Eivät kaik­ki. Län­si-Euroopas­ta ja Pohjois-Amerikas­ta tule­vat tekevät vähem­män rikok­sia kuin kantasuomalaiset.

 72. Catili­na:
  Mil­jardit ihmiset näyt­täi­sivät nimeno­mais­es­ti halu­a­van läh­es mitä muu­ta tahansa kuin tei­dän lib­er­aalia demokra­ti­aanne, jon­ka aika nyt näyt­tääkin ole­van päät­tymässä. Onneksi.

  Erikoista että demokra­t­ian vas­tus­ta­ja vetoaa mil­jar­di­en ihmis­ten tahtoon.

 73. anon­il­li: Eivät kaik­ki. Län­si-Euroopas­ta ja Pohjois-Amerikas­ta tule­vat tekevät vähem­män rikok­sia kuin kantasuomalaiset.

  Mie­lenki­in­toisin piirre siinä kuu­luisas­sa Optu­lan tutkimuk­ses­sa rikol­lis­ten etnis­es­tä taus­tas­ta on havain­to, että Suomeen palan­neet Ruot­sis­sa syn­tyneet Suomen kansalaiset syyl­listyvät rikok­si­in noin kak­si ker­taa kan­taväestöä useammin.

  Asi­aa on hyvin vaikea selit­tää kult­tuuril­la, sil­lä muut ruot­salais­syn­tyiset eivät syyl­listy rikok­si­in läh­eskään yhtä usein. Kyse on epäilemät­tä siitä, että Suomeen palu­umuut­tavaan väestönosaan sisäl­tyy tavanomaista enem­män Ruot­sis­sa epäon­nis­tunei­ta ja rikok­si­in taipu­vaisia yksilöitä.

  Tämä osoit­taa nähdäk­seni sen, että maa­han­muut­ta­jaryh­mien käsit­te­ly kansal­lisu­u­den tasol­la on kovin epä­tarkkaa. Olen­naista olisi käsitel­lä maa­han­muut­ta­jia jonkin tietyn sosi­aalisen ryh­män edus­ta­jana. Esimerkik­si per­heelli­nen syyr­i­alainen insinööri syyl­listyy var­maan harvem­min rikok­si­i­in Suomes­sa kuin per­heetön, vain perusk­oulun käynyt syyrialaisnuori.

 74. anon­il­li: Eivät kaik­ki. Län­si-Euroopas­ta ja Pohjois-Amerikas­ta tule­vat tekevät vähem­män rikok­sia kuin kantasuomalaiset.

  Nuo edust­vat niin pien­tä joukkoa , etteä tilas­toar­vo vai­htelee voimakkaasti. Näiltä alueil­ta tulee myös paljon tur­is­te­ja ja ulko­maal­is­ten rikok­si­at yli puo­let on ns turi­tis­tatuk­sel­la ole­vien tekemiä

  http://www.polamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polamkwwwstructure/40737_Kotiniemi_Ulkomaalaistaustaisten_rikollisuus_lukuina.pdf?cd1694522b94d388

 75. ksee: Sak­sas­sa taas tapah­tuu (viidakkoveit­si kebab-rav­in­tolan edessä ja pom­mivyö viini­baaris­sa) ja täl­lä ker­taa asial­la oli­vat syyr­i­alaiset tur­va­paikan­hak­i­jat, joista ainakin toisel­la oli aiem­paa rikoshis­to­ri­aa ja toiselta taas tur­va­paik­ka oli evätty.

  Veit­simiehen tal­tut­ti autol­laan nimestä päätellen turkki­lainen mamu

 76. ksee: Sak­sas­sa taas tapah­tuu (viidakkoveit­si kebab-rav­in­tolan edessä ja pom­mivyö viini­baaris­sa) ja täl­lä ker­taa asial­la oli­vat syyr­i­alaiset tur­va­paikan­hak­i­jat, joista ainakin toisel­la oli aiem­paa rikoshis­to­ri­aa ja toiselta taas tur­va­paik­ka oli evätty.

  Yhteisiä piirteitä uskon­nol­lis­ten mukasyi­den lisäk­si näyt­tää ole­van mie­len­ter­vey­den diag­nos­ti­soitu järkkymi­nen. Kyseisi­in ongelmi­in voisi aut­taa kak­si muu­tos­ta aikaisem­paan käytän­töön verrattuna.

  Imaamit kokoon­tu­isi­vat maail­man­laa­juiseen kon­frenssi­in (Kirkko­jen Maail­man­neu­vos­to) ja yksiselit­teis­es­ti julis­taisi­vat, että parati­isi­in ei pääse vääräuskoisia tappamalla.

  Toisek­si, mie­len­ter­vey­den järkkymi­nen ja ter­ror­is­misym­pa­ti­at yhdessä laukai­si­si­vat pro­tokol­lan, jos­sa henkilö otet­taisi­in pakkohoitoon. 

  Lääkärit velvoitet­taisi­in ilmoit­ta­maan riskialoil­la työ­nan­ta­jalle riski­ta­pauk­sista. Täl­lä olisi esim. Ger­man­wingsin joukko­sur­ma saatu estettyä.

  Tähän tietenkin kaik­ki yksilön­va­paut­ta sokeasti ihan­noi­vat lait­ta­vat hai­se­van vasta­lauseen­sa. Muutenkin vira­nomais­ten valvon­tamah­dol­lisuuk­sia olisi lisät­tävä tur­val­lisu­u­den parantamiseksi.

  Se, jol­la ei ole mitään salat­tavaa, hyö­tyy parem­mas­ta valvonnasta.

 77. Tero Tolo­nen:
  Eivätkö oikeu­den tuomiot ole kuitenkin pohjim­mil­taan hyvin yksinker­taisia ratkaisu­ja mon­imutkaisi­in ongelmiin? 

  Off-top­ic: Oikeu­den (lain­voimainen) ratkaisu on sito­va ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, että se olisi ain­oa mah­dolli­nen ratkaisu. Oikei­ta (lain­mukaisia) vai­h­toe­hto­ja voi olla usei­ta. Vain yksi valitaan.

 78. Näitä trage­dioi­ta voidaan estää jos ymmär­retään sekä tek­i­jän elämän­ti­lan­net­ta, että kohtei­den­valin­nan syitä. Tässä asi­as­sa ana­lyy­sei­hin tarvi­taan paljon enem­män tarkkuutta.

  Poli­isimurhat lienevät saa­neet alkun­sa vapaut­tavista päätök­sistä, jos­sa poli­isi on tap­panut syyt­tömän ihmisen jos­ta ei ollut nähtävis­sä mitään vaaraa. Tämä voidaan kor­ja­ta jos jokainen tap­pa­ja joutuu vähin­tään vuosik­si vanki­laan, ja ain­ut vapaut­ta­va päätös voi tul­la vain val­tion johto­ta­son toimes­ta. Rajavar­ti­joiden, poli­isien ja vang­in­var­ti­joiden toim­intaa voitaisi­in myös jatku­vasti seu­ra­ta mikro­fonein ja kameroin.

  Koulu­am­pu­jat ovat läh­es poikkeuk­set­ta olleet voimakkaasti kouluk­iusat­tu­ja. Tämän suh­teen oppi­laiden kiusaamiseen pitäisi puut­tua alku­vai­heessa, ja aina käy­dä kat­so­mas­sa kiusaa­jan kotia, kos­ka sieltä ongelmia yleen­sä löy­tyy. Jos ihmis­ten on jotain pakko saa­da kiusa­ta, niin poli­itikoille­han kiusatuk­si tulemis­es­ta maksetaan.

  Ter­rori-iskuis­sa uhrit ovat mon­esti täysin sat­tuman­varaisia, ja tähän tarvit­taisi­in paljon enem­män voimavaro­ja, kos­ka näitäkin voidaan estää. Iski­jöil­lä on usein tietyn­laiset aja­tus­rak­en­teet, tun­neti­lat, infor­maa­tiomaail­ma ja mah­dol­lisu­udet teko­jen toteut­tamiseen joi­ta mallinta­mal­la niitä saataisi­in vähennettyä.

  Yhdis­tävä tek­i­jä vaikut­taa ole­van kos­to. Kun luomme maail­man jos­sa täl­läiseen kos­toon ei ole ymmär­ret­tevää oikeu­tus­ta niin pääsemme tästä vitsauksesta.

 79. Heik­ki:

  Yhdis­tävä tek­i­jä vaikut­taa ole­van kos­to. Kun luomme maail­man jos­sa täl­läiseen kos­toon ei ole ymmär­ret­tevää oikeu­tus­ta niin pääsemme tästä vitsauksesta.

  Niin­pä. Mut­ta kun jumalat ovat luoneet maail­man, minkä ihmi­nen voi? 😉
  Vakavam­min, miten esim. Israelin ja palesti­inalaisaluei­den kos­ton kier­teestä voi päästä? Ei helposti.

 80. Heik­ki: Yhdis­tävä tek­i­jä vaikut­taa ole­van kos­to. Kun luomme maail­man jos­sa täl­läiseen kos­toon ei ole ymmär­ret­tevää oikeu­tus­ta niin pääsemme tästä vitsauksesta.

  Yleisen elämänkoke­muk­sen mukaan katk­er­at ja omas­ta mielestään vääryyt­tä kärsi­neet ihmiset ovat ehtymätön luonnonvara.

 81. Ville: Niin­pä. Mut­ta kun jumalat ovat luoneet maail­man, minkä ihmi­nen voi?
  Vakavam­min, miten esim. Israelin ja palesti­inalaisaluei­den kos­ton kier­teestä voi päästä? Ei helposti.

  Euroop­paliset kos­tonkier­teet lop­pui­v­at, kun hyv­in­voin­tia ja mah­dol­lisuuk­sia jaet­ti­in oikeudenmukaisesti.

  Hyvä esimerk­ki on Pohjois-Irlan­ti, jos­sa vuosikym­menten-sato­jen vuosien kos­tonkierre saati­in lop­pumaan kun katolisia ei enää syr­jit­ty, ei ainakaan entisessä laajuudessa

 82. Ville: Vakavam­min, miten esim. Israelin ja palesti­inalaisaluei­den kos­ton kier­teestä voi päästä? Ei helposti. 

  Hyvä alku olisi se, että Israel lopet­taa miehi­tyk­sen, siir­tokun­nat, veden ryöväämisen, palesti­inalaisaluei­den jakamisen pieni­in osi­in, Gazan kaup­pasaar­ron ja palaisi vuo­den 1967 rajoille lukuis­ten YK-päätösten mukaises­ti. Lisäk­si Israelin armei­ja voisi nyt edes tuot­taa kuolonuhre­ja suh­teessa 1:1 ter­ror­is­tei­hin ver­rat­tuna eikä aina pistää sivi­ileil­lä parem­mak­si. (Ei-poli­it­tiset tur­val­lisu­usalan toim­i­jat eli armei­jan ja tiedustelu­palvelu­jen korkeat virkamiehet ovat toden­näköis­es­ti samaa mieltä.) Niil­lä toimen­piteil­lä saisi jo ihan aluk­si aikaan rauhan­sopimuk­set Hamasin, Fatahin ja PLO:n kanssa. Suurin osa jär­jestäy­tyneestä ter­ror­is­mistä lop­puisi siihen. Tämä olisi myös hyvä poh­ja palesti­inalais­val­ti­olle, jon­ka muo­dost­a­mi­nen hillit­sisi lop­pu­jakin ja voisi kanavoi­da tuon turhau­tu­misen tuot­tavaan suuntaan.

  Help­poa tämä ei tietenkään ole, kun käytän­nössä Israelin koko poli­it­ti­nen kent­tä on mil­i­tant­te­ja sionisteja.

  anon­il­li: Yleisen elämänkoke­muk­sen mukaan katk­er­at ja omas­ta mielestään vääryyt­tä kärsi­neet ihmiset ovat ehtymätön luonnonvara. 

  Katkeru­udessa kuten turhau­tu­mises­sa ja epä­toivos­sakin on aste-ero­ja. Tuol­la suun­nal­la tun­tei­den syvyy­den rajoit­tamiseen pyrkimi­nen on ihan oikeasti hyvä idea.

  eemil: Se, jol­la ei ole mitään salat­tavaa, hyö­tyy parem­mas­ta valvonnasta. 

  Pait­si sil­loin, jos valvon­nalle ei löy­dy mitään riit­tävää syytä tai kun val­lankah­vaan pääsee joku pop­ulisti­nen, nar­sisti­nen (puoli)fasisti.

 83. Kansal­lis­val­tioiden aika on ohi. Eivät palesti­inalaiset kuten eivät kur­ditkaan tarvitse omaa valtiota.

 84. Anony­mous: Kansal­lis­val­tioiden aika on ohi. Eivät palesti­inalaiset kuten eivät kur­ditkaan tarvitse omaa valtiota.

  Ehdotan, että myyt ajatuk­sen kansal­lis­val­tion tarpeet­to­muud­es­ta ensin israelilaisille ja turkki­laisille ja palaat vas­ta sit­ten, kun nuo val­tiot on lakkautet­tu tarpeet­tom­i­na, kysymyk­seen palesti­inalais­val­tion ja kur­di­val­tion tarpeellisuudesta.

 85. anon­il­li: Ehdotan, että myyt ajatuk­sen kansal­lis­val­tion tarpeet­to­muud­es­ta ensin israelilaisille ja turkki­laisille ja palaat vas­ta sit­ten, kun nuo val­tiot on lakkautet­tu tarpeettomina,kysymykseen palesti­inalais­val­tion ja kur­di­val­tion tarpeellisuudesta. 

  Tai vaikka­pa amerikkalaiselle oikeis­tolle. Siel­lä toki kansal­liseen ide­olo­giaan kuu­luu se, ettei kyse muka ole kansal­lis­val­tios­ta, mut­ta tosi­asial­lis­es­ti yhdys­val­ta­lainen patri­o­tis­mi kyl­lä pitkälti läikkyy nation­al­is­min puolelle.

 86. Hmmm … itsel­läni on voimakkai­ta itse­murha-ajatuk­sia ollut aina ajoit­tain, mut­ta niis­sä kyl­lä koros­tuu halu vain pois­tua mui­ta häir­it­semästä, mah­dol­lisim­man hil­jais­es­ti. Toki riit­tävän suuren onnis­tu­misen toden­näköisyy­den tavat häir­it­sevät ja hait­taa­vat mui­ta, kos­ka joutu­vat sitä todis­ta­maan. Tuo laa­jen­net­tu itse­murha tun­tuu aivan käsit­tämät­tömältä asial­ta, mut­ta toisaal­ta omien itse­murhami­et­teit­eni ollessa pahim­mil­laan en ole niiden toteut­tamiseen kykenevä ja sit­ten pahin ahdis­tus ehtii jo häipymään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.