Mistä saan salkkutoiminnot takaisin?

Menin vai­h­ta­maan win­dows 10:iin. Kaik­ki on sujunut muuten hyvin, mut­ta käyt­täjär­jestelmästä katosi Win­dowsin salkku­toim­into, joka on ollut min­un tiedos­ton­hallintani ydin. Kaik­ki tiedot siir­tyvät tikus­sa joka muo­dostaa samal­la var­muusko­pi­on. Nyt tätä ei ole. Tarkoi­tus on ilmeised­sti pakot­taa tietoni pil­vipalve­limelle. Min­ua ei tässä huolestu­tua palve­li­men sijain­ti “NSA:n vin­til­lä” vaan epäkäytän­nöl­lisyys. Lentokoneessa työsken­te­ly nyt esimerkik­si on vähän han­kalaa eikä pelitä oikein junas­sakaan. Ja mak­saa ulkomailla.

Tietääkö kukaan, onko jostain saatavis­sa vas­taa­va ohjel­ma. Sehän nyt ei ole kovin mon­imutkainen. Yksinker­tainen synkro­noin­ti niin, että kahdes­ta saman­nimis­es­tä tiedos­tos­ta uudem­pi jää henkiin.

Vai onko win­dows 10:ssä ehkä jokin kor­vaa­va mah­dol­lisu­us samaan?

 

[LISÄYS. Ongel­ma on ratken­nut. Kiitän lukuisia neuvojia.]

17 vastausta artikkeliin “Mistä saan salkkutoiminnot takaisin?”

  1. Kiitos. sain lop­ul­ta toim­i­maan. Kädet­tömyyteni löytää ohjet­ta itse joh­tui siitä, että suomek­si sitä ei ole ja ulko­maankieli­nen kään­nök­seni salkulle oli väärä. Noloa.
   Tässä välis­sä päätin tehdä myön­ny­tyk­sen NSA:lla ja käyt­tää päivit­täin vai­h­tu­vis­sa tiedos­tois­sani One dri­veä. Min­ul­la on salkus­sa tavaraa gigakau­pal­la, enkä voi lait­taa sitä kaikkea pil­veen — eri­tyis­es­ti jos se kopi­oituu sieltä piskuiselle läppärilleni.
   Olin aivan var­ma, että jos ratkaisu on ole­mas­sa, blogiyleisö sen ker­too, enkä joutunut taaskaan pettymään.

 1. Ei suo­ra vas­taus kysymyk­seesi, mut­ta tässä oma ratkaisuni samaan ongel­maan. Itse siir­ryin Salkus­ta ensin Drop­boxi­in ja sit­ten OneDriveen. Kovalevyl­lä ja useim­mis­sa käytössä ole­vis­sa lait­teis­sa off-line kopio käyt­töä varten ja pil­vessä tiedot saatavil­la myös verkon yli. Paikalliset kan­siot synkro­noitu­vat lait­tei­den ollessa verkos­sa. Drop­box tun­tuu sykn­ronoivan luotet­tavam­min ja ole­van varmem­pi off-line mut­ta OneDrive tar­joa­van monipuolisem­man tuen Windowskäyttäjälle.

 2. Tal­len­t­a­mi­nen pil­veen Onedriv­el­la toimii hyvin. Se synkro­noi tiedos­tot joka koneeseen eli ne ovat käytet­tävis­sä myös sil­loin kun ei ole net­tiy­hteyt­tä. Kun net­tiy­hteys taas tulee päälle tiedot synkro­noitu­vat palvelimelle.

  Toki tuon lisäk­si kan­nat­taa olla käytössä var­muusko­pi­oin­ti pilveen. 

  Ulko­mail­la, varsinkin Euroopan ulkop­uolel­la toki pitää olla mobi­il­i­datan kanssa tarkkana, mut­ta niin­hän pitää olla myös eri­lais­ten win­dows ym päiv­i­tys­ten kanssa.

 3. Jos NSA ei nyt mah­dot­tomasti pelota, niin hark­itse kuitenkin vielä OneDrive-palvelua. Se on siel­lä kuu­luisas­sa pil­vessä, mut­ta synkro­noituu automaat­tis­es­ti paikalliselle levylle myös. Ei tarvitse olla jatku­vaa verkkoy­hteyt­tä, kaik­ki on koko ajan saa­puvil­la. Toki verkkoy­hteys aina sil­loin täl­löin tarvi­taan, mut­ta synkro­noin­ti toimii täysin taustal­la ja on sikäli vaivaton.

  Itse lai­tan paljonkin sivi­il­i­jut­tu­ja sinne ja otan lisäk­si vielä ulkoiselle USB-levylle parin viikon välein kaikesta kotikoneen sisäl­löstä var­muusko­pi­on. Levy on sit­ten työ­paikalla luk­i­tus­sa kaapis­sa. Osa aineis­tos­ta on siten kolmes­sa fyy­sisessä paikas­sa, alkaa olla pom­min­var­maa. Tai ainakin min­ulle riit­tävää. Vaivana on USB-levyn kul­jet­telu ja varmis­tuk­sen käynnistys.

 4. Ainakin drop­box pitää pil­ven lisäk­si paikallisil­la kovalevy­il­lä yllä täyt­tä reaali­aikaista kopi­o­ta kaik­ista tiedos­toista jol­loin lentokoneessa tms paikas­sa työsken­telyssä ei ole mitään teknistä hankaluutta ?

 5. Ellet tarvitse jotain tosi Win­dows-spe­si­aalia niin suosit­te­len vai­h­ta­maan Lin­uxi­in. Itse käytän Lin­ux Mint:ia Mate-työpöy­däl­lä. Se on yksinker­tainen ja help­pokäyt­töi­nen, kuin van­ha XP. Mut­ta tätähän et kysynyt.

  Et kysynyt tätäkään, mut­ta ker­ron silti: Pari vuot­ta sit­ten tyt­täreni kysyi josko jostain löy­ty­isi van­ho­ja urheiluhar­ras­tusku­via. Kahlasin läpi kaik­ki muis­ti­tikut, talon tiet­sikat ja van­hat kovalevyt. Löy­ty­i­hän niitä kuvia ja videoita ja vielä mon­een ker­taan var­muusko­pi­oi­tu­ina. Sekamel­s­ka, jolle päätin tehdä jotain.

  Ostin Drop­box­in pil­vipalve­limelta ter­atavun kovalevyti­laa hin­taan $100/vuosi. Siirsin kaiken mah­dol­lisen sinne, jopa työasi­at (jospa fir­man IT-väki tietäisi…). Drop­box­in ohjel­ma toimii kaikissa ylei­sis­sä käyt­töjär­jestelmis­sä ja puhe­limis­sa. Myös wep­pise­laimel­la voi tiedos­to­ja tal­let­taa ja lada­ta. Jokaises­sa lait­teessa on paikalli­nen kopio pil­ven sisäl­löstä valin­nan mukaan. Esim. videoita ei tavitse synka­ta, jos kovalevyti­las­ta on puutetta.

  Voit luo­da paikallisia tiedos­to­ja tai edi­toi­da ole­mas­saole­via. Seu­raa­van ker­ran, kun lait­teesi on yhtey­dessä net­ti­in kaik­ki muu­tok­set synkataan pil­ven kanssa. Tiedos­ton voi jakaa muiden kanssa julkaise­mal­la kryp­tisen linkin, jon­ka perus­teel­la mitään muu­ta ei voi päätellä.

  Tähän voi vielä yhdis­tää GIT-ver­sion­hallinnan, jol­loin van­hat ver­siot tiedos­toista ovat hyvässä tal­lessa ja tiedos­to­jen nimet tyyli­in juttu‑1.doc, juttu‑2.doc, juttu-uusin.doc ovat historiaa.

 6. En osaa kysy­tyssä asi­as­sa aut­taa, mut­ta ainakin min­un käytössä Drop­box on kor­van­nut tikut oikeas­t­aan kokon­aan. Tiedos­tot ovat automaat­tis­es­ti kaikil­la koneil­la eli niiden käyt­tö ilman verkkoa onnis­tuu, ne ovat saatavil­la myös puhe­limeen, var­muusko­pi­oin­ti hoituu automaat­tis­es­ti ja lisäk­si tiedos­to­ja tai hakemis­to­ja on help­po jakaa muille. Drop­box­ia käytän kos­ka aikoinaan ei mui­ta vai­h­toe­hto­ja ollut, nykyään Googlen ja var­maan Microsoftinkin vas­taa­vat palve­lut toimi­vat hyvin nekin.

 7. Ettei vain m$-only romu­ja ja taku­u­var­masti kaiken nuuski­vaa dropb.. main­os­te­ta niin Google Dri­ve osaa myös hoitaa tuon, niin on- kuin offline.

  Esimerkkiä:
  http://www.howtogeek.com/228989/how-to-use-the-desktop-google-drive-app/

  Varmem­pi silti olisi ottaa vaik­ka Ver­acrypt ja hoitaa synkkaus itse; tähän sopii juurikin mainit­tu rsync, tai mikäli tarvit­see graafisen klikkail­ta­van niin sille löy­tyy paljon front-ende­jä sekä valmi­ita tuot­tei­ta, maini­tak­seni vaik­ka Uni­son ja luckybackup.

 8. QTC: Ostin Drop­box­in pil­vipalve­limelta ter­atavun kovalevyti­laa hin­taan $100/vuosi.

  Hubic on aika paljon halvempi. 

  https://hubic.com/en/offers/

  Kau­pan päälle saa illu­u­sion siitä, että data on amerikkalais­ten ulot­tumat­tomis­sa Ranskassa.

 9. Häm­men­tävää että jotkut meistä ovat olleet Lin­ux-käyt­täjiä jo neljän­nesvu­o­sisadan. Konei­den mukana tulleet Win­dowsit ovat muut­tuneet niin käsit­tämät­tömäk­si sisäisiltä toimin­noil­taan, että on tur­val­lisem­paa pan­na kovalevy tyhjäk­si heti kättelyssä.

  Aini­in ja Googlen Chrome­book-kon­sep­ti alkaa olla siinä vai­heessa, että on vaikea ymmärtää mik­seivät Soini­vaaran tapaiset metri­heik­it ja stu­pid­ovahverot ole sen käyt­täjiä oitis. Se on jo suosi­tumpi kuin Apple, tuo sulka­mu­nien ikioma kul­lal­la kul­litet­tu rahanlypsykone.

 10. Tutk­in­pa vähän tuo­ta aihet­ta, en ole mikään Win­dows asiantun­ti­ja tai asiantun­ti­ja näis­sä shell script­ing jutuis­sa muutenkaan, mut­ta kun liip­paa sen ver­ran läheltä omaa alaa niin kiin­nos­ti ottaa selvää tästäkin.

  Siis ongelma­han tuos­sa OneDrive läh­estymis­tavas­sa on mielestäni se, että jos on vaik­ka työläp­päri ja erik­seen joku iki­van­ha matkaläp­päri, niin tiedot eivät ole synkro­nis­sa siel­lä matkaläp­päris­sä ennenkuin sen kyt­kee tuo­hon tiedostopalvelu­un. Siihen voi olla monia syitä mik­si se ei juuri nyt onnis­tu (net­ti, salasana,OS, soft­ware updates etc.) Jos koneen pistää päälle vas­ta junas­sa tai matkalla, niin voi kestää het­ken aikaa ennekuin kaik­ki tiedot on päivit­tyneet ja huonol­la säkäl­lä hom­ma onnis­tuu vas­ta “joskus”

  Osmon USB sys­tee­mi on mielestäni siinä mielessä siis kätevä, ei tarvitse kuin nap­a­ta tikku ja kone matkaan.

  Win­dow­sis­sa on komen­toriv­i­työkalu Robo­copy jol­la voi tehdä kopi­oin­nin käsin:

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc733145.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

  Jos USB tikku on yleen­sä F ase­ma ja siel­lä on hakemis­to joka halu­taan var­muusko­pi­oi­da nimeltä “usb­files” ja kotikoneel­la on työtiedos­tot ase­mal­la C hakemis­tossa “work­ingdir” niin seu­raa­van komen­non pitäisi siirtää kaik­ki uudet tiedos­tot C asemalle:

  robo­copy F:\usbfiles C:\workingdir /xo /s

  ja kun lopet­taa komen­not tois­in­päin, jol­loin C ase­man muu­tok­set aje­taan usb ‑levylle:

  robo­copy C:\workingdir F:\usbfiles /xo /s

  Optioista /s hakee ali­a­hakemis­tot ja /xo tarkoit­taa “Excludes old­er files.” eli estää yli­a­ja­mas­ta kohteessa ole­vaa uudem­paa tiedos­toa. Kan­nat­taa kat­soa nuo vivut läpi manuaalista.

  Jot­ta näitä ei tarvit­sisi kir­joit­taa joka ker­ta uud­estaan, ne voi kir­joit­taa ns. eräa­jotiedos­toon, Win­dow­sis­sa se on ihan MS-DOS ajoista asti ollut .BAT ja näem­mä se var­maan vielä toimii Win­dows 10:ssäkin.

  Eli komen­not vaan pitää kopi­oi­da tek­sti­tiedos­toon jon­ka tiedostopääte on .BAT Esim. notepadil­lä vain luo tek­sti­tiedos­ton esim “KOPIO.BAT” jos­sa on riv­it [1]:

  robo­copy F:/usbfiles C:/workingdir /xo /s
  robo­copy C:/workingdir F:/usbfiles /xo /s

  Ja tal­let­taa sen jon­nekin, vaikka­pa työpöy­dälle, jos­ta sen voi ajaa klikkaa­mal­la sitä. Peri­aat­tes­sa sen voi tal­let­taa myös sinne USB ‑tikulle ja ajaa se sieltä.

  Kan­nat­taa ensin kokeil­la ei niin tärkeitä sisältävil­lä hakemis­toil­la että komen­not ovat oikein.

  Mie­lenki­in­toinen vari­aa­tio olisi käyt­tää /mon:1 switchiä, jol­loin teo­ri­as­sa Robo­copy jää pyörimään taustalle ja tarkkailee tiedos­to­jär­jestelmän muu­tok­sia ja kopi­oi havaitut muu­tok­set suo­raan USB levylle, täl­löin komen­not olisivat:

  robo­copy F:/usbfiles C:/workingdir /xo /s
  robo­copy C:/workingdir F:/usbfiles /xo /s /mon:1

  Eli ensin kopi­oitaisi­in USB levyltä uudet tiedos­tot C ase­malle ja sen jäl­keen viimeisen komen­non pitäisi jäädä pyörimään päälle ja se tarkkailee C hakemis­toa ja jos siel­lä muut­tuu jokin kopi­oi sen takaisin F asemalle.

  [1] http://www.pingzic.com/how-to-create-a-batch-bat-file-in-windows-10/

 11. Tämä komen­to siis yhdelle riville:

  robo­copy C:/workingdir F:/usbfiles /xo /s /mon:1

  Tuo muo­toilu näem­mä rivit­ti kahdelle riville

 12. Drop­box, Google Dri­ve tai OneDrive?

  Aika sama. Antaisin tosin sel­l­aisen tieto­tur­vavinkin, että kan­nat­taa aina olla tarkkana kun inter­net-ihmisiltä ottaa tietokonevinkke­jä. Vaikka­pa tuskin­pa sin­ul­la mitään suuria val­tion­salaisuuk­sia on hallussa.

 13. Mitään jenkkip­il­viä tai britti‑, jne. ei kan­na­ta käyt­tää. Ne menee kaik­ki NSA:lle. Jenkeis­sä toimi­va fir­ma ei voi kieltäy­tyä eikä ker­toa, jos/kun se joutuu luovut­ta­maan tieto­ja ja sekin sil­lä ole­tuk­sel­la, että siltä mitään kysytään tai sitä edes vaivaudu­taan asi­as­ta informoimaan.
  Vaikkei vakoilul­la mitään henkilöko­htaista merk­i­tys­tä olisikaan, ei tuom­moista trendiä pidä kenenkään tukea vaan pitäy­tyä palveluis­sa, jot­ka toimi­vat parem­man yksi­ty­isyy­den­suo­jalain­säädän­nön alaisuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.