Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016

Nopea kokous, kes­ti vain 45 minuut­tia. Joh­tui var­maan puheen­joh­ta­jas­ta (minä).

Talous­ar­vio­eh­do­tus

Lau­ta­kun­ta hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti lisäyk­se­ni, jos­sa lau­ta­kun­ta puo­lus­ti raa­min yli­tys­tä vedo­ten kohon­nei­siin vaa­ti­muk­siin asuntotuotannosta.

Var­tio­saa­ren osayleiskaava

Läpi äänin 7–2. Vas­taan vasem­mis­to­lii­ton Pek­ka Butt­ler ja Vih­rei­den Eli­na Moi­sio. Asia rat­ke­aa lopul­li­ses­ti kor­keim­mas­sa hallinto-oikeudessa.

Bunk­ke­rin kaava

Hyväk­syt­tiin yksimielisesti.

Rata­ka­tu 9:n poikkeamishakemus.
Asia pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka kokouk­ses­ta pois­sa ollut puheen­joh­ta­ja Ris­to Rau­ta­va halusi olla käsit­te­le­mäs­sä asiaa.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016”

 1. Lau­ta­kun­ta hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti lisäyk­se­ni, jos­sa lau­ta­kun­ta puo­lus­ti raa­min yli­tys­tä ve3dsotyen kohon­nei­siin vaa­ti­muk­siin asuntotuotannosta.

  Mitä nuo kohon­neet vaa­ti­muk­set ovat?

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Val­tio vaa­ti Hel­sin­kiä tuot­ta­maan 6000 asun­toa vuodessa.

  Höpö­pu­het­ta. 🙂 Hel­sin­ki­läis­ten itse itsel­leen esit­tä­mä tai tilaa­ma toi­ve. Jos­kus Hel­sin­gil­le annet­ta­vien avus­tus­ten “vas­ta­pai­no­na” on tuon tapai­nen lause vilah­ta­nut, mut­ta jät­tä­kääm­me moi­set (win-win, Hki-Hki) kau­pan­käyn­tieh­do­tuk­set omaan arvoonsa.

  1. Höpö­pu­het­ta. 🙂 Hel­sin­ki­läis­ten itse itsel­leen esit­tä­mä tai tilaa­ma toi­ve. Jos­kus Hel­sin­gil­le annet­ta­vien avus­tus­ten “vas­ta­pai­no­na” on tuon tapai­nen lause vilah­ta­nut, mut­ta jät­tä­kääm­me moi­set (win-win, Hki-Hki) kau­pan­käyn­tieh­do­tuk­set omaan arvoonsa.

   Asun­to­tuo­tan­non kiih­dyt­tä­mi­nen kai­kis­sa seu­dun kun­nis­sa oli val­tion ehto alu­eel­le tule­vil­le infrain­ves­toin­neil­le, Hel­sin­gin osal­ta rai­de­jo­ke­ril­le. Val­tio­ta edus­ti minis­te­ri Tii­li­kai­nen (kesk)

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Asun­to­tuo­tan­non kiih­dyt­tä­mi­nen kai­kis­sa seu­dun kun­nis­sa oli val­tion ehto alu­eel­le tule­vil­le infrain­ves­toin­neil­le, Hel­sin­gin osal­ta rai­de­jo­ke­ril­le. Val­tio­ta edus­ti minis­te­ri Tii­li­kai­nen (kesk)

  Minus­ta tuo on vit­si, kun tie­de­tään, että Hel­sin­ki halu­aa innok­kaas­ti sekä pyy­tä­mi­ään sato­jen mil­joo­nien alue­tu­kia rai­de­jo­ke­ril­le, että Hel­sin­gin kasvua.

  Hal­li­tuk­ses­sa tilan­ne tai­taa kai­ken lisäk­si olla se, että nuo tukiai­set ovat jäis­sä, joten kai raken­ta­mi­sen­kin pitäi­si olla jäis­sä. Jos kyse oli ehdos­ta, jol­la Hel­sin­ki suos­tuu raken­ta­maan lisää, olet var­maan­kin nyt sil­lä kan­nal­la, että mitään ei raken­ne­ta ennen kuin tukiai­set ovat tilil­lä. No et tie­ten­kään. Haluat var­mas­ti molem­pia, eikä kyse ole siis mis­tään aidos­ta ehdos­ta eikä vaa­ti­muk­ses­ta. En usko, että val­tio­ta tosis­saan kiin­nos­tai­si val­voa Hel­sin­gin rak­ne­ta­mis­tah­tia. Kyl­lä tuo lausun­to on pakos­ta­kin pelk­kää hämäys­tä, jol­la Hel­sin­ki yrit­tää saa­da kak­si hyvää, muka uhrau­tu­mal­la (joko lisää raken­ta­mal­la tai alue­tu­kia vas­taa­not­ta­mal­la) sii­nä samalla.

  Eli logiik­ka­si mukaan: ei tule tukiai­sia, ja sik­si ei ole myös­kään val­tion vaa­ti­mus­ta raken­taa lisää. Ehkä pöy­tä­kir­ja kor­ja­taan seu­raa­vas­sa kokouksessa 🙂 .

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Asun­to­tuo­tan­non kiih­dyt­tä­mi­nen kai­kis­sa seu­dun kun­nis­sa oli val­tion ehto alu­eel­le tule­vil­le infrain­ves­toin­neil­le, Hel­sin­gin osal­ta rai­de­jo­ke­ril­le. Val­tio­ta edus­ti minis­te­ri Tii­li­kai­nen (kesk)

  Asia­han sinän­sä on hyvä, mut­ta noin muo­toil­tu­na tuos­sa menee suloi­ses­ti sekai­sin yhteis­kun­nan eri toi­mi­joi­den teh­tä­vät. Kau­pun­gin teh­tä­vä on kaa­voit­taa alu­een­sa. Hel­sin­gin osal­ta se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa täl­lä het­kel­lä ruu­tu­kaa­vaa Kehä I:n sisälle.

  Jos kau­pun­gin­ta­lo­ja, kou­lu­ja, sai­raa­loi­ta ja tek­ni­sen toi­men vari­koi­ta ei las­ke­ta, on ihan jon­kun muun teh­tä­vä hoi­taa talo­jen raken­ta­mi­nen. Tiu­kal­la rajauk­sel­la nois­ta puto­aa vie­lä sai­raa­lat pois! Kun kau­pun­ki sot­keen­tuu raken­ta­mi­seen, ei seu­raa hyvää.

 5. Soi­nin­vaa­ra: ”Val­tio ei luo uut­ta työ­tä eikä kek­si nyh­tö­kau­raa.” Onko­han klis­hee lai­nat­tu Tuo­mas Enbus­kel­ta? Enbus­ke tai­si tosin mai­ni­ta eri asioi­ta, esi­mer­kik­si mp3-tie­dos­to­for­maa­tin ja inter­ne­tin. Tai­si olla Tom­mi Uscha­nov, joka osoit­ti että nuo oli­vat nime­no­maan inno­voi­tu jul­ki­sen val­lan lai­tok­sis­sa. Kat­se­lin hiu­kan aikaa sit­ten koko­nai­sen tv-doku­men­tin, jos­sa ker­rot­tiin inno­vaa­tiois­ta, jot­ka oli­vat peräi­sin esim. oppi­lai­tok­sis­ta, jul­ki­sis­ta tut­ki­mus­lai­tok­sis­ta jne.

  Lai­tan oikein wiki­pe­dia-lin­kin val­tion yri­tyk­seen, jol­la tai­taa olla koko­lail­la suu­ri vai­ku­tus suo­ma­lai­sen mat­ka­pu­he­lin­bis­nek­sen syn­ty­mi­seen: https://fi.wikipedia.org/wiki/Televa .

  Minul­la on ollut kun­nia istua kah­den­kin isoh­kon yri­tyk­sen yt-eli­mis­sä. Molem­mis­sa työ­nan­ta­ja­puo­len edus­ta­jat ker­toi­vat, että rahan käyt­tö tuo­te­ke­hit­te­lyyn on kata­stro­fi yri­tyk­sen talou­del­le kvartaalikapitalismissa. 

  Mitä tote­sit nyh­tö­kau­ras­ta on var­maan tot­ta, mut­ta koko­nai­suu­des­saan peli­kent­tä tai­taa olla kui­ten­kin kompli­soi­dum­pi kuin mitä Enbus­ken kans­sa näette.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.