Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.5.2016

Lausun­to asunto-ohjelmasta

Tässä tapah­tui sen ver­ran paljon, että teen tästä eril­lisen raportin.

Kalasa­ta­man verkkosaaren pohjoisosan asemakaava

Tässä keskustelti­in vasem­mis­toli­iton But­t­lerin aloit­teesta vene­sa­ta­mas­ta ja siitä, häir­it­seekö se Natu­ra-alueen lin­nus­toa. Kaa­va päästet­ti­in lausun­noille, joiden aikana tästäkin on mah­dol­lista lausua. Viras­ton mukaan lin­nus­toa suo­jel­laan sil­lä, että vesiskoot­ter­it on kiel­let­ty ja moot­toriveneil­lä on nopeusra­joi­tus. Mis­tä vielä saisi rajoituk­sia nou­dat­tavia veneilijöitä?

Pohjo­la-talon asuntokaava

Näin saati­in taas tuhat uut­ta Munkkivuore­laista. Kysyin määräyk­ses­tä rak­len­taa talot kauem­mas tiestä, jos ensim­mäisessä ker­rokses­sa on asun­to­ja. Tämä ei muo­dos­ta kiel­teistä ennakko­ta­paus­ta bule­vardeille, kos­ka niis­sä ei ole tarkoi­tus olla asun­to­ja ensim­mäisessä ker­rokses­sa, kuten arvelinkin.

Ohranan talo asunnoiksi.

Tässä mie­lenki­in­tois­in­ta on, että pysäköin­ti ratkaistaan pysäköin­tiro­bot­il­la, joka sul­loo autot pie­neen tilaan. Jos tämä pelit­tää, se voi helpot­taa paljon mui­ta hankkeita.

On se muuten hieno talo. Noin 30 täl­laista ehdit­ti­in tuho­ta sodan­jälkeisel­lä bru­tal­is­min kaudel­la. Minkä sota säästi, sen rauha tuhosi.

Kum­mit­tel­e­vatko­han Tsaarin val­ti­ol­lisen poli­isin kuu­lus­teluis­sa tap­pa­mat siel­lä öisin?

Lausun­to liikennekaareksi

Sain lausun­toon seu­raa­van lisäyksen

Raskaan raideli­iken­teen kus­tan­nuk­sista suurin osa on upotet­tu­ja kus­tan­nuk­sia. Muut­tuvien kus­tan­nusten kannal­ta tämä liikenne on erit­täin edullista. Matkus­ta­jil­ta perit­tävät lipun hin­nat ylit­tävät selvästi muut­tuvat kus­tan­nuk­set. Ero­tuk­sel­la peit­etään kiin­teitä kus­tan­nuk­sia. Tämä avaa mah­dol­lisu­u­den kil­pail­e­valle liiken­teelle taval­la, joka lisää joukkoli­iken­teen kokon­aiskus­tan­nuk­sia. Jos suuret matkus­ta­jamäärät houkut­tel­e­vat joillekin väleille kil­pail­e­vaa lin­ja-autoli­iken­net­tä ja osa matkus­ta­jista siir­tyy raideli­iken­teestä lin­ja-autoi­hin, liiken­nöin­nin kokon­aiskus­tan­nuk­set kas­va­vat, kos­ka raideli­iken­teen muut­tuvat kus­tan­nuk­set alit­ta­vat selvästi lin­ja-autoli­iken­teen kus­tan­nuk­set. Tämä olisi taloudel­lisen tehokku­u­den kannal­ta huono lop­putu­los. Suo­jau­tu­ak­seen täl­laiselta kil­pailul­ta HSL:n tulisi alen­taa raideli­iken­teen tar­if­fe­ja lähem­mäs muut­tuvia kus­tan­nuk­sia. Tämä kyl­lä lisäisi raidein­vestoin­neista koitu­via kokon­aishyö­tyä, mut­ta syn­nyt­täisi eri­ar­voisu­ut­ta HSL-alueen sisälle samal­la kun se lisäisi veron­mak­sajien taakkaa.

Jape Lovén, sdp/AKT sai täl­laisen lisäyksen

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta kat­soo myös haas­tavak­si tavar­ali­iken­teen vapaut­tamisen alle 40km/h nopeudel­la kulke­vien sekä alle 3500kg:n ajoneu­vo­jen ja ajoneu­voy­hdis­telmien osalta. Tätä tulisi harki­ta uudelleen. Helsingis­sä on käytössä tavar­ali­iken­teelle oikeuk­sia mm. yri­tyspysäköin­tilu­vat, joukkoli­iken­nekaisto­jen käyt­tö ja mui­ta etuuk­sia. Näi­den etuuk­sien osalta tavara-ajoneu­vo­jen hal­lit­se­ma­ton kasvu voi aiheut­taa jo hyviksi tode­tut mallit ongel­mallisik­si uuden lain­säädän­nön myötä.

Ja tämän Lovén sai yksimieleisesti:

Edel­lä mainit­tuun vedoten kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta kat­soo, että Helsin­gin seudun liiken­nejär­jestelmän tulee jatkos­sakin perus­tua kokon­ais­val­tais­es­ti jär­jestet­tyyn joukkoli­iken­nejär­jestelmään, jol­la on nykyisenkaltainen nk. PSA-suoja.

Poikkeamishake­mus Iso-Roor­ertinkatu 42

Ihan ruu­ti­ini­jut­tu. Halut­ti­in ajan­mukaistaa kiin­teistöä ja yhdis­tää asun­to­ja sekä rak­en­taa ullakolle. Asi­aan vihkiy­tymätön­tä olisi ehkä ihme­tyt­tänyt huo­mau­tus, että poikkeamis­lu­val­la sal­li­taan raken­nu­soikeu­den ylit­tämi­nen 70 prosentilla.

Kysyin huvikseni, olisiko ollut vaikea­ta hyväksyä tämä poikkeamis­lu­pa kaa­vana ja pan­na hak­i­jak­si kaupun­gin bud­jet­tiosas­to. On aivan epistä, että tämä ja mon­et muut kiin­teistöt mak­sa­vat kiin­teistöveroa paljon pienem­mästä talosta kuin mitä ton­til­la on.

Asia juon­taa vuo­teen 1962, jol­loin kaupung­in­val­tu­us­to havah­tui kau­ni­iden talo­jen purkamiseen. Tuo­hon aikaan suo­jelukaa­va olisi johtanut kor­vaus­vaa­timuk­si­in, joten val­tu­us­to päät­tä kaavoit­taa koko kan­takaupun­gin kolmik­er­roksisek­si. Siitä ei tarvin­nut mak­saa kor­vauk­sia. Sai siis purkaa, mut­ta tilalle sai rak­en­taa vain kolmik­er­roksisen talon. Van­haa sai kyl­lä kor­ja­ta niin kuin nytkin tapahtuu.

Tätä kikkaa ei tarvi­ta nyky­lain­säädän­nössä enää mihinkään. Nämä kak­si­vai­heiset kaa­vat mak­sa­vat kaupungille 20 miljoon­aa euroa vuodessa menetet­ty­inä kiin­teistövero­tu­loina, kos­ka vero per­itään kaa­van mukaises­ta rakennusoikeudesta.

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.5.2016”

 1. Jos ajatel­laan koko pääkaupunkiseu­tua, niin henkilöli­iken­teen osalta liiken­nejär­jestelmä on kyl­lä hajanaisel­la joukkoli­iken­teel­lä tuet­tu henkilöau­to­jär­jestelmä. Sel­l­aise­na se pysyykin, jollei kaavoitus­ta saa­da tuke­maan ruu­tukaa­va-alueen kas­vat­tamista ja uusia pikkukaupunke­ja ole­mas­sa ole­van raskaan ratain­fran varressa.

 2. “On se muuten hieno talo. Noin 30 täl­laista ehdit­ti­in tuho­ta sodan­jälkeisel­lä bru­tal­is­min kaudel­la. Minkä sota säästi, sen rauha tuhosi.”

  Niin­pä. Yksi pahim­mista tuho­lai­sista oli kaupun­gin raken­nusvi­ras­to. Ajanko­htainen esimerk­ki löy­tyy Kasar­mi­torin var­relta. Sen laidal­ta hävitet­ti­in Engelin piirtämä koulu­ta­lo ja sitäkin arvokkaampi viere­inen uus­re­nes­sanssi­ta­lo viras­ton kont­tori­talo­ja varten.

  Nyt nuo kont­tori­talot on onnek­si jo melkein puret­tu, mut­ta tilalle tulee paikalle täysin sopi­mat­tomat uudet yksi­tyiset kont­tori­talot. Miksi?

  Ainakin sen uus­re­nes­sanssi­talon olisi voin­ut palaut­taa paikalleen Kämp-tekni­ikalla. Teil­lä oli siel­lä kaik­ki mah­dol­lisu­udet, kun talot oli­vat kaupun­gin omis­tuk­ses­sa. Mik­si näin ei tehty? Takavu­osien rötök­set olisi voin­ut kor­ja­ta, ja kaupunki­laiset oli­si­vat kiittäneet.

 3. Lovenin yksisilmäi­nen AKT:laisten iki­aikaisten nautin­taoikeuk­sien puo­lus­t­a­mi­nen on kur­jaa. Lähiym­päristössäni Töölössä on paris­sakin paikas­sa jalka­käytävät tukki­vaa tavaran­toim­i­tus­ta joi­hin ratkaisu olisi käyt­tää japani­laistyylisiä pieniä ajoneu­vo­ja, jot­ka mah­tu­vat kulke­maan ahtaam­mis­sakin katutiloissa.

 4. Tämä asia ei var­maan aivan kuu­lu aiheeseen mutta.

  Esimerkik­si tämä Bunkkerin tapaus, joka meni SRV:lle.

  Mik­si kaupun­ki siirtää pikkuhil­jaa omaisu­ut­ta yksi­ty­isille yri­tyk­sille? Esimerkik­si nyt SRV:lle. Mik­si kaupun­ki itse ei saa näitä tuot­taviksi, kos­ka tuot­tavia kohteita­han ne on, kun yksi­ty­isiäkin yri­tyk­siä kiinos­ta­vat? Rahoi­tus ei ole mikään ongel­ma, varam­sti on eri rahoitusvaihtoehtoja.

  Meneekö näis­sä yleen­sä tont­tikin kau­pas­sa, vai jääkö tont­ti kaupungille ja kaupun­ki saa siitä vuokratuloja?

  Olisiko kan­nat­tanut mielum­min olla jokin kaupun­gin omis­ta­ma yhtiö, joka olisi hak­enut näi­hin rahoituk­sen ja tehnyt esimerkik­si ton Bunkkerin valmi­ik­si ja bisnes olisi ollut tämän yhtiön?

  http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kiinteistovirasto/bunkkerin-toteuttajaksi-srv-rakennus-oy

  1. Kaupun­gin viras­tot ovat yrit­täneet vuosikau­sia kehit­tää bunkkerista kaupun­gin hal­lit­se­maa kon­sep­tia, mut­ta ei ole onnis­tunut. Mikään niistä ei ollut totuettamiskelpoinen.

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­gin viras­tot ovat yrit­täneet vuosikau­sia kehit­tää bunkkerista kaupun­gin hal­lit­se­maa kon­sep­tia, mut­ta ei ole onnis­tunut. Mikään niistä ei ollut totuettamiskelpoinen.

  HA HA HA! Juuri täl­laista vas­taus­ta arvelinkin. Viras­to yrit­tää virkamiesvoimin kehitel­lä ja sit­ten tulee yri­tys, joka lyö suun­nitel­mat pöytään ja se on siinä. Uskomatonta! 😀

  Älkää oikeasti antako virkami­esten kehitel­lä mitään tuot­tavaa liike­toim­intaa. 😀 Virkamiehen työn fokus on aivan toinen.

  Kaupun­gin omis­ta­ma yhtiö on se malli, jol­la noi­ta lähetään kehit­tämään. Virkamies ja bisnes on huono yhdistelmä.

 6. Miten ihmeessä ammat­ti­jo­hta­jat, joi­ta voitaisi­in palkata kaupun­gin omis­ta­maan yhtiöön eivät kykenisi samaan, kuin yksi­tyi­nen yri­tys ja tekemään siis sen mis­sä virkamiehet epäon­nis­tu­vat? En ymmär­rä tätä touhua. Epäilen, että koko jutus­sa haisee korruptio.

 7. Jor­ma Nordlin:
  Miten ihmeessä ammat­ti­jo­hta­jat, joi­ta voitaisi­in palkata kaupun­gin omis­ta­maan yhtiöön eivät kykenisi samaan, kuin yksi­tyi­nen yri­tys ja tekemään siis sen mis­sä virkamiehet epäon­nis­tu­vat? En ymmär­rä tätä touhua. Epäilen, että koko jutus­sa haisee korruptio.

  Kysymys kai kuu­luu että mikä sen yhtiön tavoite olisi? Jos voiton tavoit­telu, niin ollaan kyl­lä ohuil­la jäillä.

  Kaupungilla voisi kyl­lä mielestäni olla oma raken­nusy­htiö, sen ver­ran kartelli­no­mainen markki­na on kyseessä, että itse tekemäl­lä säästää.

 8. Mut­ta Osmo olisi kiin­nos­tavaa tietää ketkä ovat vas­tus­ta­neet juuri bunkkerin kaltaisen toimin­nan siirtämisen kaupun­gin omis­ta­malle yhtiölle? Kos­ka nyt se toinen vai­h­toe­hto on, että tulee yri­tys, joka vie hyvän bis­nek­sen ja omaisu­ut­ta edullisesti.

 9. Jor­ma Nordlin:
  Mut­ta Osmo olisi kiin­nos­tavaa tietää ketkä ovat vas­tus­ta­neet juuri bunkkerin kaltaisen toimin­nan siirtämisen kaupun­gin omis­ta­malle yhtiölle? Kos­ka nyt se toinen vai­h­toe­hto on, että tulee yri­tys, joka vie hyvän bis­nek­sen ja omaisu­ut­ta edullisesti.

  Siis kysytkö nyt, mik­si kaupun­ki ei ole ruven­nut gryn­derik­si? Onko sel­l­ais­es­ta hyviä esimerkke­jä mis­tään päin maailmaa?

 10. O.S. kir­joit­ti: “Viras­ton mukaan liin­nus­toa suo­jel­laan sil­lä, että vesiskoot­ter­it on kiel­let­ty ja moot­toriveneil­lä on nopeusra­joi­tus. Mis­tä vielä saisi rajoituk­sia nou­dat­tavia veneilijöitä?”

  Ehdotan riit­tävän iso­ja rauhoi­tusaluei­ta, jois­sa ei saa liikkua kuin retkiop­paan valvonnassa.

  Eihän niitä kun­nol­lisia, rajoituk­sia nou­dat­tavia veneil­i­jöitä kas­va koh­ta enää mis­tään, kun ‘kaupun­ki’ hävit­tää, minkä ehtii, kaikkia mui­ta kuin pelkkään laitur­oin­ti­in ja nopeaan ajoon liit­tyviä veneily­toim­into­ja Helsingistä. Vask­i­lah­den salmeen ollaan (Koivusaari-suun­nitelmien mukaan) suun­nit­tele­mas­sa paljon entistä pidem­pää, pimeää tun­nelia, joka tek­isi vielä mutkan, etteivät sen käyt­täjät edes näk­isi, onko joku tois­es­ta suun­nas­ta tulos­sa vastaan!

  En voi vieläkään ymmärtää, mik­si Helsingis­sä kaupun­gin johto, ja virkamiehet sekä ilmeis­es­ti val­tu­ute­tut, halu­a­vat sat­sa­ta vain rantarak­en­tamiseen ja laituripaikkoihin? 

  Veneily­har­ras­tus on ainakin aiem­min ollut paljon muu­takin, ainakin sil­loin, kun hil­jainen tieto (mm. lin­tu­jen pes­imälu­o­to­jen paikoista ja sopivista ajonopeuk­sista niiden kohdal­la) siir­tyi sukupolvelta toiselle venei­den talvisäi­ly­ty­s­paikoil­la kevätkun­nos­tusten aikaan naa­puril­ta toiselle. 

  Eivätkö he, siis virkamies ja val­tu­us­tokoneis­ton jäsenet, tajua lainkaan, että siinä vai­heessa, kun joku pääsee moot­torive­neeseen tai vesiskoot­terin selkään, voi läh­es keneen hyvän­sä iskeä vas­tus­tam­a­ton halu pae­ta tuol­lais­es­ta keino­ran­to­jen täyt­tämästä kaupungista täyt­tä kaa­sua käyt­täen? Kun hillitön pako­re­ak­tio alkaa, ei mikään voi enää hillitä “kaa­su­jalkaa”!

  Sää­lik­si käy lin­tu­ja ja linnunpoikasia!

  PS. Joko olet, Osmo, hom­man­nut kor­vaa­vat AIDOT pes­imisalueet Nimis­miehen ja Emän­nän lin­nuille? Keinolu­odot eivät siihen kel­paa, luulen ma. Tarvi­taan uusia, aiem­paa isom­pia suo­jelu­aluei­ta, joil­la konevoimal­la saa­vat liikkua korkein­taan venepoli­isi, palokun­ta ja ranta- ja vesialueita­mme roskat­tomana pitävä kalus­to. Viimemainit­tua (ja veneisi­in miehistöä) tarvit­taisi­in näköhavain­to­jeni mukaan nyky­isin paljon nyky­istä enemmän.

  Mitä tuumaisit ihmi­nen, jos joku lin­tu kek­sisi rak­en­taa sil­lan Kaivopuis­tos­ta Kalasa­ta­maan ja rak­en­taisi sil­lan tuolle välille, sijoit­taen isot, betoniset sil­tapi­lar­it muu­ta­man Kata­jan­nokan asukkaan olo­huoneen ja las­ten­huoneen kohdalle? Jos jäl­jelle jäävä tila ei riit­täisi (‘tiivistäjille’ se kaiketi tuonkin jäl­keen riit­täisi!), voitaisi­in tilalle tar­jo­ta heille asuin­paikak­si korkein­taan van­hoista, kre­ostaatil­la käsitel­ly­istä rat­apölky­istä tehtyä, lin­nun­pesän (tai mata­lan tulivuoren) muo­toista pölkkykasaa.

  “Pos­su­jen” on syytä varoa “Angry-bird­s’ien” kostoa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.