Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.5.2016

Lausun­to AM-ohjelmasta

Pan­ti­in pöy­dälle, Kokoomus halu­aa vielä vähän viila­ta lausun­toa. Minus­takin se vaatii korjausta.

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava

Vasem­mis­toli­it­to pyysi pöy­dälle. Mysti­nen vaa­timus keskite­tys­tä jäähdy­tyk­ses­tä selvisi. Kyse on siitä, että Her­man­nin ranta­tien var­rel­la ei ikkunoi­ta voi ava­ta ilman liiken­teen tuot­ta­man saas­teon­gel­man takia.  Sik­si on varaudut­ta­va koneel­liseen jäähdy­tyk­seen. Me voimme lait­taa kaavoihin ener­gialu­okkamääräyk­siä. Huoneis­toko­htainen jäähdy­tys, jos­sa hukkaläm­pö menee harakoille, on melkoista ener­gian haaskaus­ta ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon, jos­sa jäähdyt­tämäl­lä tehdään hyötyläm­pöä. Helen tekee siitä kaukoläm­pöä, joku toinen voi yrit­tää tehdä taloko­htais­es­ti läm­mintä käyttövettä.

Var­tiosaaren osayleiskaava

Pöy­dälle kahdek­si viikok­si. Vihreä val­tu­us­to­ryh­mä halu­aa käsitel­lä asiaa.

Laa­jasa­lon ratikkay­htey­den yleissuunnitelma

Sanoin ehkä vähän turhan rumasti ratikkavarikko­su­un­ni­tyelmista. Pro­jek­ti tun­tuu ole­van han­skas­sa. Vai­h­toe­hto­ja onkin usei­ta eikä aiko­mus rak­en­taa varikko viher­alueelle ollut suinkaan ain­oa. Eniten kan­na­tus­ta lau­takun­nas­sa sai aja­tus hybridi­ratkais­us­ta, jos­sa ratikkavarikon päälle tehdään iso talo.

Lausun­to liikennekaaresta

Pöy­dälle.

 

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.5.2016”

 1. “Var­tiosaaren osayleiskaava

  Pöy­dälle kahdek­si viikok­si. Vihreä val­tu­us­to­ryh­mä halu­aa käsitel­lä asiaa.”

  Toiv­ot­tavasti val­tu­us­to­ryh­mä tekee viisaan päätök­sen, jon­ka perus­teel­la ryh­mä yht­enäisenä äänestää Var­tiosaaren säi­lyt­tämisen puolesta. 

  Net­tikir­joit­telun perus­teel­la vaikut­taa, että vihreil­lä olisi tarvet­ta jonkin­laiselle maineen­palau­tuk­selle tässä asiassa.

 2. Joo, kyl­lä kan­nat­taa rak­en­taa asun­to­ja sel­l­aiseen paikkaan, jos­sa ei voi ava­ta ikkunoi­ta saas­teon­gel­man takia. Sehän on lin­jas­sa tän muunkin asun­torak­en­tamisen kanssa, jos­sa asun­not yritetään tunkea mah­dol­lim­man lähelle liiken­net­tä, kun sil­lä saavute­taan niin hyvät kulkuy­htey­det. Sit­ten sen jäl­keen voikin vaa­tia liiken­teen lopet­tamista, kuten Hämeentiellä.

 3. Itse kan­natan Var­tiosaaren rak­en­tamista, autot­tomak­si alueek­si kau­ni­il­la rantapoluil­la, joil­la ulkop­uolisetkin voivat lenkkeil­lä, ja ratikkay­htey­del­lä keskus­taan (ja aikanaan myös yhtey­den jatkoa Itä-Helsinki­in). Kan­natan myös vihre­itä. Main­in­tana vaan, että kaik­ki puolueen kan­nat­ta­jat eivät suinkaan ole tätäkin han­ket­ta vastaan.

  Jalankulk­i­ja, ei kai kadun var­teen raken­net­tu talo ole sin­ul­ta pois? Kenenkään ei ole siihen pakko muut­taa, mut­ta moni asuu mielel­lään keskeisel­lä sijain­nil­la, vaik­ka sen hin­tana oli­si­vat aukea­mat­tomat ikku­nat. Ikkunoi­ta ei koneel­lises­sa ilmas­toin­nis­sa usein toiv­ota auki pidet­tävän muutenkaan.

 4. Ter­ve­tu­loa asumaan uuteen A‑energialuokan taloon. Meil­lä on kesähel­teel­lä yli 30 astet­ta, vaik­ka taa­tusti pide­tään ver­hot edessä ja tuulete­taan yöl­lä. Nukum­mekin kuumim­mat ajat veneel­lämme, mut­ta kaikil­la ei ole tätä mahdollisuutta. 

  Mielestäni ihmis­ar­voinen elämä on tärkeäm­pää kuin näen­näi­nen ener­gian­säästö. Ener­giaa kuluu myös neljään päivit­täiseen suihku­un hellepäivinä. 

  Arvioitu ener­gia­mak­su kauko­jäähdy­tyk­ses­tä mei­dän sadan neliön asun­toon on noin satasen vuodessa, eikä investoin­ti ole iso jos se tehdään raken­nus­vai­heessa. Arvaa tehtiinkö?

  1. Tämän takia kauko­jäähdy­tys­tä yritetään edis­tä kaavoituyk­ses­sa. Auringon tuot­ta­mas­ta läm­möstä kaukoläm­pöä samal­la kun asun­not pysyvät miel­lyt­tävän viileinä!

 5. Jalankulk­i­ja: Sit­ten sen jäl­keen voikin vaa­tia liiken­teen lopet­tamista, kuten Hämeentiellä.

  Kuka on vaat­in­ut liiken­teen lopet­tamista Hämeen­tiel­lä? En ole täl­laista huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien liiken­nejär­jeste­ly­istä on viime aikoina ollut aika paljon puhetta.

 6. Ratikkavarikon suun­nit­telu kuu­lostaa aav­is­tuk­sen parem­mal­ta. Saako tiedustel­la, minne eniten kan­na­tus­ta saanut iso talo on sijoitet­tu? Onko julk­ista esit­te­ly­ma­te­ri­aalia saatavissa?

 7. smokin’ joe:
  Ter­ve­tu­loa asumaan uuteen A‑energialuokan taloon. Meil­lä on kesähel­teel­lä yli 30 astet­ta, vaik­ka taa­tusti pide­tään ver­hot edessä ja tuulete­taan yöl­lä. Nukum­mekin kuumim­mat ajat veneel­lämme, mut­ta kaikil­la ei ole tätä mahdollisuutta. 

  Mielestäni ihmis­ar­voinen elämä on tärkeäm­pää kuin näen­näi­nen ener­gian­säästö. Ener­giaa kuluu myös neljään päivit­täiseen suihku­un hellepäivinä. 

  Arvioitu ener­gia­mak­su kauko­jäähdy­tyk­ses­tä mei­dän sadan neliön asun­toon on noin satasen vuodessa, eikä investoin­ti ole iso jos se tehdään raken­nus­vai­heessa. Arvaa tehtiinkö?

  Ja yhdistettynä,riittämättömään ilman­vai­h­toon on asukas pakotet­tu pitämään ikku­nat auki, sikahin­taista kaukokylmää tai ei.

  Meil­lä räp­pänät ovat kesät tal­vet auki, kun ilma ei muuten vai­h­du. Talvel­la pitää pat­ter­it pitää täysil­lä ettei ikkunoista tule­va veto hait­taisi kohtu­ut­tomasti. Talo ATTn kolme vuot­ta sit­ten raken­nut­ta­ma… Jotain tolkkua noi­hin rakennusmääräyksin!

 8. antti: Kuka on vaat­in­ut liiken­teen lopet­tamista Hämeen­tiel­lä? En ole täl­laista huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien liiken­nejär­jeste­ly­istä on viime aikoina ollut aika paljon puhetta.

  Muuan puoli­tut­tu kahjo osti aikoinaan asun­non Hämeen­tieltä ja alkoi sit­ten valit­taa ratikoiden aihet­ta­mas­ta melus­ta. Mui­ta nau­rat­ti makeasti, kun hän soit­teli liiken­nelaitok­sen liiken­teeno­h­jaamoon ja vaati ratikkali­iken­teen lopet­tamista Hämeentiellä.

  Nyt ei nau­ra­ta enää yhtään, kun vas­taa­van­laiset oman etun­sa aja­jat vaa­ti­vat autoli­iken­teen lopet­tamista Hämeen­tieltä, kun siitä aiheutuu heille melua ja päästöjä. Tästä oman edun ajamis­es­ta on näköjään tul­lut poli­it­ti­nen liike, jol­la on nimikin: Vihreä liitto.

 9. antti: Kuka on vaat­in­ut liiken­teen lopet­tamista Hämeen­tiel­lä? En ole täl­laista huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien liiken­nejär­jeste­ly­istä on viime aikoina ollut aika paljon puhetta.

  Joillekin ihmisille vain yksi­ty­isauto­jen läpi­a­joli­ikenne on oikeaa liiken­net­tä. Tämä liikenne on tarkoi­tus ohja­ta käyt­tämään Sörnäis­ten rantati­etä, mikä on ilmeis­es­ti Berli­inin muuri­in ver­rat­ta­va isku liikun­nan vapaut­ta vastaan.

  1. Tämä liikenne on tarkoi­tus ohja­ta käyt­tämään Sörnäis­ten rantati­etä, mikä on ilmeis­es­ti Berli­inin muuri­in ver­rat­ta­va isku liikun­nan vapaut­ta vastaan.

   Just joo
   Sasasko tässä maas­sa har­ras­taa liiken­nesu­un­ni­ty­tyelua lainkaan. Kun las­ke­taan matkusajien aikavoitot joukkoli­iken­teessä ja aikat­ap­pi­ot henkilöau­toil­la, aikavoitot ovat 20 ker­taa suurem­pia. Hämeen­tien rauhoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­tamil­ta ruuhk­il­ta olisi kan­nat­tavaa ihan ilman mitään pyöräil­yargu­ment­tia. Mihinkä ihmisku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoil­i­jan aika on 20 ker­taa arvokkaam­paa kuin muiden ihmis­ten aika?

 10. Jalankulk­i­ja: Nyt ei nau­ra­ta enää yhtään, kun vas­taa­van­laiset oman etun­sa aja­jat vaa­ti­vat autoli­iken­teen lopet­tamista Hämeen­tieltä, kun siitä aiheutuu heille melua ja päästöjä. 

  Ei syytä huoleen. Autoli­iken­net­tä ei olla lopet­ta­mas­sa Hämeen­tiel­lä. Autoli­it­to tais kyl­lä tosi­aan ehdot­taa lin­ja-auto kiel­toa Hämeen­tielle, ei men­nyt läpi.

 11. Osmo Soin­in­vaara: Just joo
  Sasasko tässä maas­sa har­ras­taa liiken­nesu­un­ni­ty­tyelua lainkaan. Kun las­ke­taan matkusajien aikavoitot joukkoli­iken­teessä ja aikat­ap­pi­ot henkilöau­toil­la, aikavoitot ovat 20 ker­taa suurem­pia. Hämeen­tien rauhoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­tamil­ta ruuhk­il­ta olisi kan­nat­tavaa ihan ilman mitään pyöräil­yargu­ment­tia. Mihinkä ihmisku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoil­i­jan aika on 20 ker­taa arvokkaam­paa kuin muiden ihmis­ten aika?

  Nyt taisi Odelta men­nä anon­i­ilin sarkas­mi ohi.

 12. Osmo Soin­in­vaara: Mihinkä ihmisku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoil­i­jan aika on 20 ker­taa arvokkaam­paa kuin muiden ihmis­ten aika? 

  Itse asi­as­sa täl­lainen maail­manku­va ei ole niinkään eksoot­ti­nen iso­jen kaup­pakeskusten omis­ta­jien näkökul­mas­ta. Autol­la liikkuvil­la on toden­näköis­es­ti mui­ta enem­män rahaa mitä kulut­taa ja takakont­ti, johon mah­tuu enem­män ostok­sia. Ei ole myöskään tava­ton­ta, että kaup­pakeskusten var­ti­jat sään­nöl­lis­es­ti hätis­televät tiloista pois nuo­ria henkilöitä, joiden tulk­it­se­vat käyt­tävän tilo­ja vain oleskeluun.

 13. “Her­man­nin ranta­tien var­rel­la ei ikkunoi­ta voi ava­ta ilman liiken­teen tuot­ta­man saas­teon­gel­man takia”

  Nyt ongel­mana tun­tuu ole­van se, että ilman­laadun pilaa­van kadun viereen raken­netaan asun­to­ja. Vaik­ka ongel­ma on oikeasti se katu.

  Miten on mah­dol­lista, että keskel­lä kaupunkia sal­li­taan ole­van vielä 2010-luvul­la päästölähde, joka pilaa ilman laat­ua näin tehokkaasti? Varsinkin, kun saas­tut­tavas­sa toimin­nas­sa kyse on sen vähem­mistön (noin 20%) liikku­mis­es­ta, joka on miel­tynyt kul­jet­ta­maan omaa 2000kg painavaa kulku­vä­linet­tä mukanaan kaupungilla liikkuessaan.

 14. Osmo Soin­in­vaara: Just joo
  Sasasko tässä maas­sa har­ras­taa liiken­nesu­un­ni­ty­tyelua lainkaan. Kun las­ke­taan matkusajien aikavoitot joukkoli­iken­teessä ja aikat­ap­pi­ot henkilöau­toil­la, aikavoitot ovat 20 ker­taa suurem­pia. Hämeen­tien rauhoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­tamil­ta ruuhk­il­ta olisi kan­nat­tavaa ihan ilman mitään pyöräil­yargu­ment­tia. Mihinkä ihmisku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoil­i­jan aika on 20 ker­taa arvokkaam­paa kuin muiden ihmis­ten aika?

  Vielä merkit­tävämpi asia ovat ilmansaas­teet. Nykyi­nen auto­jen läpi­a­jo ja sen pilaa­ma ilman­laatu tarkoit­taa ennenaikaisia kuolemia. Saisiko Hämeen­tielle rak­en­taa nyky­isin asun­non avat­tavil­la ikkunoil­la — tuskin. Uuden bus­sikalus­ton Euro6-taso tarkoit­taa puh­taam­paa ilmaa, mut­ta jäl­jelle jäävien auto­jen nas­tat hio­vat edelleen asfalt­tia puo­let vuodes­ta. Hämeen­tiel­lä voisi tämän uud­is­tuk­sen yhtey­dessä selvit­tää nastarenkaiden käytön kiel­toa, kuten on tehty tiety­il­lä kaduil­la Tukholmassakin.

  Hämeen­tiel­lä suurin voit­ta­ja ovat kadun asukkaat ja kivi­jalka­yri­tyk­set. Seu­raavak­si tule­vat joukkoli­iken­teen käyt­täjät, joiden mat­ka-ajat lyhenevät. Ja vas­ta sit­ten kevyt liikenne, jalankulk­i­jat ja pyöräil­i­jät, joille saadaan lop­ul­takin kun­non väylät.

  1. Nas­to­ja on vain henkilöau­tois­sa ja ehkä paket­ti­au­tois­sa. Kun niiden läpi­a­jo Hämeen­tien kaut­ta lop­puu, nas­to­jen tuot­ta­mat kuolemat vähenevät samas­sa suhteessa.Nastarenkaat ovat sikäli haus­ka liiken­netur­val­lisu­us­toi­mi, että se ilmeis­es­ti tap­paa ihmisiä enem­män kuin pelastaa. 

 15. Osmo: Nastarenkaat ovat sikäli haus­ka liiken­netur­val­lisu­us­toi­mi, että se ilmeis­es­ti tap­paa ihmisiä enem­män kuin pelastaa.

  Onhan näitä muitakin. Ydin­voiman tur­val­lisu­uskri­teer­it on niin tiukat, että se ei ole taloudel­lis­es­ti järkevää. Kuolleisu­us vähenisi jos norme­ja höl­lät­täisi­in ja ydin­voimal­la kor­vat­taisi­in ihan mitä tahansa muu­ta, eri­tyis­es­ti kivihiiltä.

 16. Vielä tuos­ta jäähdy­tys-vaa­timuk­ses­ta… Jos huole­na on oikeasti, ettei ikkunoi­ta voi ava­ta, niin jäähdy­tys ei ole se ensim­mäi­nen huole­nai­he, vaan riit­tävä ilmanvaihto.

  Nyky­s­tan­dard­it eivät pul­lotalois­sa taka riit­tävää ilman­vai­h­toa, eli jos putket ja koneet ovat liian pienet pitää asukkaiden pitää ikkunoi­ta auki ilman­vai­h­don vuok­si vaik­ka joku kone sisäil­maa viilentäisikin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.