Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.5.2016

Lausun­to AM-ohjelmasta

Pan­tiin pöy­däl­le, Kokoo­mus halu­aa vie­lä vähän vii­la­ta lausun­toa. Minus­ta­kin se vaa­tii korjausta.

Verk­ko­saa­ren poh­jois­osan asemakaava

Vasem­mis­to­liit­to pyy­si pöy­däl­le. Mys­ti­nen vaa­ti­mus kes­ki­te­tys­tä jääh­dy­tyk­ses­tä sel­vi­si. Kyse on sii­tä, että Her­man­nin ran­ta­tien var­rel­la ei ikku­noi­ta voi ava­ta ilman lii­ken­teen tuot­ta­man saas­teon­gel­man takia.  Sik­si on varau­dut­ta­va koneel­li­seen jääh­dy­tyk­seen. Me voim­me lait­taa kaa­voi­hin ener­gia­luok­ka­mää­räyk­siä. Huo­neis­to­koh­tai­nen jääh­dy­tys, jos­sa huk­ka­läm­pö menee hara­koil­le, on mel­kois­ta ener­gian haas­kaus­ta ver­rat­tu­na vaih­toeh­toon, jos­sa jääh­dyt­tä­mäl­lä teh­dään hyö­ty­läm­pöä. Helen tekee sii­tä kau­ko­läm­pöä, joku toi­nen voi yrit­tää teh­dä talo­koh­tai­ses­ti läm­min­tä käyttövettä.

Var­tio­saa­ren osayleiskaava

Pöy­däl­le kah­dek­si vii­kok­si. Vih­reä val­tuus­to­ryh­mä halu­aa käsi­tel­lä asiaa.

Laa­ja­sa­lon ratik­kayh­tey­den yleissuunnitelma

Sanoin ehkä vähän tur­han rumas­ti ratik­ka­va­rik­ko­suun­ni­tyel­mis­ta. Pro­jek­ti tun­tuu ole­van hans­kas­sa. Vaih­toeh­to­ja onkin usei­ta eikä aiko­mus raken­taa varik­ko vihe­ra­lu­eel­le ollut suin­kaan ainoa. Eni­ten kan­na­tus­ta lau­ta­kun­nas­sa sai aja­tus hybri­di­rat­kai­sus­ta, jos­sa ratik­ka­va­ri­kon pääl­le teh­dään iso talo.

Lausun­to liikennekaaresta

Pöy­däl­le.

 

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.5.2016”

 1. Var­tio­saa­ren osayleiskaava

  Pöy­däl­le kah­dek­si vii­kok­si. Vih­reä val­tuus­to­ryh­mä halu­aa käsi­tel­lä asiaa.”

  Toi­vot­ta­vas­ti val­tuus­to­ryh­mä tekee vii­saan pää­tök­sen, jon­ka perus­teel­la ryh­mä yhte­näi­se­nä äänes­tää Var­tio­saa­ren säi­lyt­tä­mi­sen puolesta. 

  Net­ti­kir­joit­te­lun perus­teel­la vai­kut­taa, että vih­reil­lä oli­si tar­vet­ta jon­kin­lai­sel­le mai­neen­pa­lau­tuk­sel­le täs­sä asiassa.

 2. Joo, kyl­lä kan­nat­taa raken­taa asun­to­ja sel­lai­seen paik­kaan, jos­sa ei voi ava­ta ikku­noi­ta saas­teon­gel­man takia. Sehän on lin­jas­sa tän muun­kin asun­to­ra­ken­ta­mi­sen kans­sa, jos­sa asun­not yri­te­tään tun­kea mah­dol­lim­man lähel­le lii­ken­net­tä, kun sil­lä saa­vu­te­taan niin hyvät kul­ku­yh­tey­det. Sit­ten sen jäl­keen voi­kin vaa­tia lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta, kuten Hämeentiellä.

 3. Itse kan­na­tan Var­tio­saa­ren raken­ta­mis­ta, autot­to­mak­si alu­eek­si kau­niil­la ran­ta­po­luil­la, joil­la ulko­puo­li­set­kin voi­vat lenk­keil­lä, ja ratik­kayh­tey­del­lä kes­kus­taan (ja aika­naan myös yhtey­den jat­koa Itä-Hel­sin­kiin). Kan­na­tan myös vih­rei­tä. Mai­nin­ta­na vaan, että kaik­ki puo­lu­een kan­nat­ta­jat eivät suin­kaan ole tätä­kin han­ket­ta vastaan.

  Jalan­kul­ki­ja, ei kai kadun var­teen raken­net­tu talo ole sinul­ta pois? Kenen­kään ei ole sii­hen pak­ko muut­taa, mut­ta moni asuu mie­lel­lään kes­kei­sel­lä sijain­nil­la, vaik­ka sen hin­ta­na oli­si­vat aukea­mat­to­mat ikku­nat. Ikku­noi­ta ei koneel­li­ses­sa ilmas­toin­nis­sa usein toi­vo­ta auki pidet­tä­vän muutenkaan.

 4. Ter­ve­tu­loa asu­maan uuteen A‑energialuokan taloon. Meil­lä on kesä­hel­teel­lä yli 30 astet­ta, vaik­ka taa­tus­ti pide­tään ver­hot edes­sä ja tuu­le­te­taan yöl­lä. Nukum­me­kin kuu­mim­mat ajat veneel­läm­me, mut­ta kai­kil­la ei ole tätä mahdollisuutta. 

  Mie­les­tä­ni ihmi­sar­voi­nen elä­mä on tär­keäm­pää kuin näen­näi­nen ener­gian­sääs­tö. Ener­gi­aa kuluu myös nel­jään päi­vit­täi­seen suih­kuun hellepäivinä. 

  Arvioi­tu ener­gia­mak­su kau­ko­jääh­dy­tyk­ses­tä mei­dän sadan neliön asun­toon on noin sata­sen vuo­des­sa, eikä inves­toin­ti ole iso jos se teh­dään raken­nus­vai­hees­sa. Arvaa tehtiinkö?

  1. Tämän takia kau­ko­jääh­dy­tys­tä yri­te­tään edis­tä kaa­voi­tu­yk­ses­sa. Aurin­gon tuot­ta­mas­ta läm­mös­tä kau­ko­läm­pöä samal­la kun asun­not pysy­vät miel­lyt­tä­vän viileinä!

 5. Jalan­kul­ki­ja: Sit­ten sen jäl­keen voi­kin vaa­tia lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta, kuten Hämeentiellä.

  Kuka on vaa­ti­nut lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeen­tiel­lä? En ole täl­lais­ta huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä on vii­me aikoi­na ollut aika pal­jon puhetta.

 6. Ratik­ka­va­ri­kon suun­nit­te­lu kuu­los­taa aavis­tuk­sen parem­mal­ta. Saa­ko tie­dus­tel­la, min­ne eni­ten kan­na­tus­ta saa­nut iso talo on sijoi­tet­tu? Onko jul­kis­ta esit­te­ly­ma­te­ri­aa­lia saatavissa?

 7. smo­kin’ joe:
  Ter­ve­tu­loa asu­maan uuteen A‑energialuokan taloon. Meil­lä on kesä­hel­teel­lä yli 30 astet­ta, vaik­ka taa­tus­ti pide­tään ver­hot edes­sä ja tuu­le­te­taan yöl­lä. Nukum­me­kin kuu­mim­mat ajat veneel­läm­me, mut­ta kai­kil­la ei ole tätä mahdollisuutta. 

  Mie­les­tä­ni ihmi­sar­voi­nen elä­mä on tär­keäm­pää kuin näen­näi­nen ener­gian­sääs­tö. Ener­gi­aa kuluu myös nel­jään päi­vit­täi­seen suih­kuun hellepäivinä. 

  Arvioi­tu ener­gia­mak­su kau­ko­jääh­dy­tyk­ses­tä mei­dän sadan neliön asun­toon on noin sata­sen vuo­des­sa, eikä inves­toin­ti ole iso jos se teh­dään raken­nus­vai­hees­sa. Arvaa tehtiinkö?

  Ja yhdistettynä,riittämättömään ilman­vaih­toon on asu­kas pako­tet­tu pitä­mään ikku­nat auki, sika­hin­tais­ta kau­ko­kyl­mää tai ei.

  Meil­lä räp­pä­nät ovat kesät tal­vet auki, kun ilma ei muu­ten vaih­du. Tal­vel­la pitää pat­te­rit pitää täy­sil­lä ettei ikku­nois­ta tule­va veto hait­tai­si koh­tuut­to­mas­ti. Talo ATTn kol­me vuot­ta sit­ten raken­nut­ta­ma… Jotain tolk­kua noi­hin rakennusmääräyksin!

 8. ant­ti: Kuka on vaa­ti­nut lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeen­tiel­lä? En ole täl­lais­ta huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä on vii­me aikoi­na ollut aika pal­jon puhetta.

  Muu­an puo­li­tut­tu kah­jo osti aikoi­naan asun­non Hämeen­tiel­tä ja alkoi sit­ten valit­taa rati­koi­den aihet­ta­mas­ta melus­ta. Mui­ta nau­rat­ti makeas­ti, kun hän soit­te­li lii­ken­ne­lai­tok­sen lii­ken­tee­noh­jaa­moon ja vaa­ti ratik­ka­lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeentiellä.

  Nyt ei nau­ra­ta enää yhtään, kun vas­taa­van­lai­set oman etun­sa aja­jat vaa­ti­vat auto­lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeen­tiel­tä, kun sii­tä aiheu­tuu heil­le melua ja pääs­tö­jä. Täs­tä oman edun aja­mi­ses­ta on näkö­jään tul­lut poliit­ti­nen lii­ke, jol­la on nimi­kin: Vih­reä liitto.

  1. jalan­kul­ki­ja,
   Kan­nat­taa ehkä vera­ta toi­siin­sa rati­kois­sa ja autois­sa mat­kusa­jien mää­rää Hämeentiellä.

 9. ant­ti: Kuka on vaa­ti­nut lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeen­tiel­lä? En ole täl­lais­ta huo­man­nut vaik­ka Hämeen­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä on vii­me aikoi­na ollut aika pal­jon puhetta.

  Joil­le­kin ihmi­sil­le vain yksi­tyi­sau­to­jen läpia­jo­lii­ken­ne on oike­aa lii­ken­net­tä. Tämä lii­ken­ne on tar­koi­tus ohja­ta käyt­tä­mään Sör­näis­ten ran­ta­tie­tä, mikä on ilmei­ses­ti Ber­lii­nin muu­riin ver­rat­ta­va isku lii­kun­nan vapaut­ta vastaan.

  1. Tämä lii­ken­ne on tar­koi­tus ohja­ta käyt­tä­mään Sör­näis­ten ran­ta­tie­tä, mikä on ilmei­ses­ti Ber­lii­nin muu­riin ver­rat­ta­va isku lii­kun­nan vapaut­ta vastaan.

   Just joo
   Sasas­ko täs­sä maas­sa har­ras­taa lii­ken­ne­suun­ni­ty­tye­lua lain­kaan. Kun las­ke­taan mat­kusa­jien aika­voi­tot jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja aika­tap­piot hen­ki­lö­au­toil­la, aika­voi­tot ovat 20 ker­taa suu­rem­pia. Hämeen­tien rau­hoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­ta­mil­ta ruuh­kil­ta oli­si kan­nat­ta­vaa ihan ilman mitään pyö­räi­ly­ar­gu­ment­tia. Mihin­kä ihmis­ku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoi­li­jan aika on 20 ker­taa arvok­kaam­paa kuin mui­den ihmis­ten aika?

 10. Jalan­kul­ki­ja: Nyt ei nau­ra­ta enää yhtään, kun vas­taa­van­lai­set oman etun­sa aja­jat vaa­ti­vat auto­lii­ken­teen lopet­ta­mis­ta Hämeen­tiel­tä, kun sii­tä aiheu­tuu heil­le melua ja päästöjä. 

  Ei syy­tä huo­leen. Auto­lii­ken­net­tä ei olla lopet­ta­mas­sa Hämeen­tiel­lä. Auto­liit­to tais kyl­lä tosi­aan ehdot­taa lin­ja-auto kiel­toa Hämeen­tiel­le, ei men­nyt läpi.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Just joo
  Sasas­ko täs­sä maas­sa har­ras­taa lii­ken­ne­suun­ni­ty­tye­lua lain­kaan. Kun las­ke­taan mat­kusa­jien aika­voi­tot jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja aika­tap­piot hen­ki­lö­au­toil­la, aika­voi­tot ovat 20 ker­taa suu­rem­pia. Hämeen­tien rau­hoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­ta­mil­ta ruuh­kil­ta oli­si kan­nat­ta­vaa ihan ilman mitään pyö­räi­ly­ar­gu­ment­tia. Mihin­kä ihmis­ku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoi­li­jan aika on 20 ker­taa arvok­kaam­paa kuin mui­den ihmis­ten aika?

  Nyt tai­si Odel­ta men­nä ano­nii­lin sar­kas­mi ohi.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mihin­kä ihmis­ku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoi­li­jan aika on 20 ker­taa arvok­kaam­paa kuin mui­den ihmis­ten aika? 

  Itse asias­sa täl­lai­nen maa­il­man­ku­va ei ole niin­kään eksoot­ti­nen iso­jen kaup­pa­kes­kus­ten omis­ta­jien näkö­kul­mas­ta. Autol­la liik­ku­vil­la on toden­nä­köi­ses­ti mui­ta enem­män rahaa mitä kulut­taa ja taka­kont­ti, johon mah­tuu enem­män ostok­sia. Ei ole myös­kään tava­ton­ta, että kaup­pa­kes­kus­ten var­ti­jat sään­nöl­li­ses­ti hätis­te­le­vät tilois­ta pois nuo­ria hen­ki­löi­tä, joi­den tul­kit­se­vat käyt­tä­vän tilo­ja vain oleskeluun.

 13. Her­man­nin ran­ta­tien var­rel­la ei ikku­noi­ta voi ava­ta ilman lii­ken­teen tuot­ta­man saas­teon­gel­man takia”

  Nyt ongel­ma­na tun­tuu ole­van se, että ilman­laa­dun pilaa­van kadun vie­reen raken­ne­taan asun­to­ja. Vaik­ka ongel­ma on oikeas­ti se katu.

  Miten on mah­dol­lis­ta, että kes­kel­lä kau­pun­kia sal­li­taan ole­van vie­lä 2010-luvul­la pääs­tö­läh­de, joka pilaa ilman laa­tua näin tehok­kaas­ti? Var­sin­kin, kun saas­tut­ta­vas­sa toi­min­nas­sa kyse on sen vähem­mis­tön (noin 20%) liik­ku­mi­ses­ta, joka on miel­ty­nyt kul­jet­ta­maan omaa 2000kg pai­na­vaa kul­ku­vä­li­net­tä muka­naan kau­pun­gil­la liikkuessaan.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Just joo
  Sasas­ko täs­sä maas­sa har­ras­taa lii­ken­ne­suun­ni­ty­tye­lua lain­kaan. Kun las­ke­taan mat­kusa­jien aika­voi­tot jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja aika­tap­piot hen­ki­lö­au­toil­la, aika­voi­tot ovat 20 ker­taa suu­rem­pia. Hämeen­tien rau­hoit­ta­mi­nen auto­jen aiheut­ta­mil­ta ruuh­kil­ta oli­si kan­nat­ta­vaa ihan ilman mitään pyö­räi­ly­ar­gu­ment­tia. Mihin­kä ihmis­ku­vaan perus­tuu aja­tus, että autoi­li­jan aika on 20 ker­taa arvok­kaam­paa kuin mui­den ihmis­ten aika?

  Vie­lä mer­kit­tä­väm­pi asia ovat ilman­saas­teet. Nykyi­nen auto­jen läpia­jo ja sen pilaa­ma ilman­laa­tu tar­koit­taa ennen­ai­kai­sia kuo­le­mia. Sai­si­ko Hämeen­tiel­le raken­taa nykyi­sin asun­non avat­ta­vil­la ikku­noil­la — tus­kin. Uuden bus­si­ka­lus­ton Euro6-taso tar­koit­taa puh­taam­paa ilmaa, mut­ta jäl­jel­le jää­vien auto­jen nas­tat hio­vat edel­leen asfalt­tia puo­let vuo­des­ta. Hämeen­tiel­lä voi­si tämän uudis­tuk­sen yhtey­des­sä sel­vit­tää nas­ta­ren­kai­den käy­tön kiel­toa, kuten on teh­ty tie­tyil­lä kaduil­la Tukholmassakin.

  Hämeen­tiel­lä suu­rin voit­ta­ja ovat kadun asuk­kaat ja kivi­jal­kay­ri­tyk­set. Seu­raa­vak­si tule­vat jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jät, joi­den mat­ka-ajat lyhe­ne­vät. Ja vas­ta sit­ten kevyt lii­ken­ne, jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät, joil­le saa­daan lopul­ta­kin kun­non väylät.

  1. Nas­to­ja on vain hen­ki­lö­au­tois­sa ja ehkä paket­ti­au­tois­sa. Kun nii­den läpia­jo Hämeen­tien kaut­ta lop­puu, nas­to­jen tuot­ta­mat kuo­le­mat vähe­ne­vät samas­sa suhteessa.Nastarenkaat ovat sikä­li haus­ka lii­ken­ne­tur­val­li­suus­toi­mi, että se ilmei­ses­ti tap­paa ihmi­siä enem­män kuin pelastaa. 

 15. Osmo: Nas­ta­ren­kaat ovat sikä­li haus­ka lii­ken­ne­tur­val­li­suus­toi­mi, että se ilmei­ses­ti tap­paa ihmi­siä enem­män kuin pelastaa.

  Onhan näi­tä mui­ta­kin. Ydin­voi­man tur­val­li­suus­kri­tee­rit on niin tiu­kat, että se ei ole talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää. Kuol­lei­suus vähe­ni­si jos nor­me­ja höl­lät­täi­siin ja ydin­voi­mal­la kor­vat­tai­siin ihan mitä tahan­sa muu­ta, eri­tyi­ses­ti kivihiiltä.

 16. Vie­lä tuos­ta jääh­dy­tys-vaa­ti­muk­ses­ta… Jos huo­le­na on oikeas­ti, ettei ikku­noi­ta voi ava­ta, niin jääh­dy­tys ei ole se ensim­mäi­nen huo­le­nai­he, vaan riit­tä­vä ilmanvaihto.

  Nykys­tan­dar­dit eivät pul­lo­ta­lois­sa taka riit­tä­vää ilman­vaih­toa, eli jos put­ket ja koneet ovat lii­an pie­net pitää asuk­kai­den pitää ikku­noi­ta auki ilman­vaih­don vuok­si vaik­ka joku kone sisäil­maa viilentäisikin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.