Yritykset maksakoot oman työterveyslääkärinsä suoraan itse

Osana sote-uud­is­tus­ta on puhut­tu siitäkin, että nykyi­nen vapaae­htoinen työter­veyshuolto – työter­veyshuoltona annet­tu sairaan­hoito eli suomek­si työter­veyslääkärin  vas­taan­ot­to – lopetettaisiin.

Ei sitä tietenkään voi kieltämäl­lä lopet­taa. Kukaan ei voi kieltää yri­tyk­siä palkkaa­mas­ta lääkäre­itä. Kysymys on siitä, tue­taanko niitä Kela-korvauksilla.

En ymmär­rä mikä ongel­ma tässä on? Työ­markki­na­jär­jestöt jak­sa­vat jankut­taa, että ne mak­sa­vat työter­veyshuol­lon kokon­aan, kos­ka mak­sut per­itään Kelalle työ­nan­ta­jil­ta. Mik­si sitä siis pitää kier­rät­tää Kelan kaut­ta? Jokainen työ­nan­ta­ja voi mak­saa työter­veyslääkärin palve­lut suo­raan itse sen sijaan, että mak­saisi­vat ris­ti­in tois­t­en­sa työter­veyslääkäre­itä. Nykyjär­jestelmässä pienet työ­paikat (ei omaa työter­veyslääkäriä) sub­ven­toi­vat suuria.

Tämä kos­kee siis vapaae­htoista työter­veyshuoltoa. Pakolli­nen (ennal­taehkäi­sevä) on kokon­aan toinen asia.

 

28 vastausta artikkeliin “Yritykset maksakoot oman työterveyslääkärinsä suoraan itse”

 1. Meil­lä on viisi vuot­ta mak­set­tu pelkkiä perus­mak­su­ja, kun sopimus on pakko olla. Niistä ei muuten saa Kela-kor­vaus­ta, jos ei lääkäri tai hoita­ja tee yhtään työ­tun­te­ja. Työssä ei ole riske­jä ja flun­ssat ym. pois­saolot on ohjat­tu hoidet­tavak­si julkiseen ter­vey­den­hoitoon, ja sairastelua on tosi vähän. Toises­sa paikkaa oli Mehiläisen sopimus, joka tuli mak­samaan yli 300 e/tt/v. Joka vaivaa käyti­in näyt­tämässä ja aina sairaslo­maa pari päivää. Kum­manko­han jär­jestelmän valitsen? 

  Työter­veyshuol­losta pitäisi päästä kokon­aan eroon — sen aika oli sil­loin, kun patru­u­na vas­tasi katken­neista käsistä ruukil­la. Nykyään ei ole työ­nan­ta­jan asia kor­ja­ta sählyssä sijoil­taan men­neitä polvia tai aina työ­matkalla mus­tak­si men­nyt­tä silmää.

 2. Tuo­ta jär­jestelmää voisi tosi­aan purkaa. Yri­tys voi tar­jo­ta oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan (= yri­tyk­sen, osakkaiden ja työn­tek­i­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la) ylimääräistä hoitoa, jos kat­soo sen ole­van kan­nat­tavaa (esim. säästää työn­tek­i­jöi­den lääkärikäyn­tei­hin kulu­vaa aikaa).

  Yksi nykyisen jär­jestelmän ongel­ma on se, että se jakaa suo­ma­laisia A- ja B‑kansalaisiin. Yhden palvelu­lu­okan jär­jestelmä olisi tasa-arvoisem­pi. Emme kai ajat­tele vielä niin, että köy­hien ter­veys on vähempiar­voista kuin rikkaiden, vaan että molem­mat kuu­lu­vat samo­jen, kaikille kansalaisille tarkoitet­tu­jen perus­palvelu­iden piiriin.

 3. Rehu­la ilmoit­ti joku aika sit­ten kat­e­goris­es­ti, että työter­veyshuolto jää soten ulkop­uolelle. Ilmeis­es­ti vas­tus­tus sekä iso­jen työ­nan­ta­jien (EK) että työläis­ten (ammat­tili­itot) tahol­ta oli liian kovaa. Taita­vat molem­mat tosi­aan kokea hyö­tyvän­sä jär­jestelemästä: työ­nan­ta­jat rupuyrit­täjien sub­ven­tion takia ja työläiset, kun ei tarvitse men­nä työt­tömien ja muun rupusakin kanssa samalle lääkäriasemalle.

 4. Juho Laatu: Emme kai ajat­tele vielä niin, että köy­hien ter­veys on vähempiar­voista kuin rikkaiden,

  Sanois­in, että ihmiset ajat­tel­e­vat niin, että oma ter­veys on tärkeämpi kuin muiden ter­veys, ja rikkail­la tup­paa ole­maan asi­as­sa enem­män yhteiskun­nal­lista vaikutusvaltaa.

 5. Mikko H: Sanois­in, että ihmiset ajat­tel­e­vat niin, että oma ter­veys on tärkeämpi kuin muiden ter­veys, ja rikkail­la tup­paa ole­maan asi­as­sa enem­män yhteiskun­nal­lista vaikutusvaltaa.

  Valitet­tavasti näin. Oma etu tun­tuu ole­van jokaista kovin lähel­lä, ja hämärtämässä yleisem­piä jo sovit­tu­ja periaatteita.

 6. Juho Laatu:
  Emme kai ajat­tele vielä niin, että köy­hien ter­veys on vähempiar­voista kuin rikkaiden

  No itse asi­as­sa on. Työssäkäyvän asiantun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteiskun­nalle arvokkaam­mat kuin työt­tömän. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veyskeskuk­seen, mut­ta on silkkaa yhteiskun­nan resurssien haasku­u­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvauskeskuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoitaa lääkärikäyn­nit nopeasti ja tehokkaasti.

 7. Rolle: No itse asi­as­sa on. Työssäkäyvän asiantun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteiskun­nalle arvokkaam­mat kuin työt­tömän. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veyskeskuk­seen, mut­ta on silkkaa yhteiskun­nan resurssien haasku­u­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvauskeskuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoitaa lääkärikäyn­nit nopeasti ja tehokkaasti.

  Näin on, eikä vain työt­tömien aika. Kun olin äitiys­lo­ma­l­la, oli aikaa jonot­taa ja hoi­datin las­ten kor­vat­ule­hduk­set oma­lääkäril­lä, mut­ta heti, kun me molem­mat van­hem­mat olimme taas töis­sä, hyö­dyn­simme taas lap­si­vaku­u­tus­ta ja suun­tasimme suo­sista yksi­ty­is­lääkärille, mis­tä saa ajan sil­loin, kun se per­heen aikataului­hin sopii.

 8. Juho Laatu:
  Yksi nykyisen jär­jestelmän ongel­ma on se, että se jakaa suo­ma­laisia A- ja B‑kansalaisiin. Yhden palvelu­lu­okan jär­jestelmä olisi tasa-arvoisem­pi. Emme kai ajat­tele vielä niin, että köy­hien ter­veys on vähempiar­voista kuin rikkaiden, vaan että molem­mat kuu­lu­vat samo­jen, kaikille kansalaisille tarkoitet­tu­jen perus­palvelu­iden piiriin. 

  RIkkaat ja köy­hät eivät koskaan ole samo­jen palvelu­jen piiris­sä. Ennem­min on kyse siitä, kumpaa noista pide­tään parem­pana viiteryh­mänä heille, joka aiem­min miel­let­ti­in “keskilu­okak­si”.

 9. En tien­nytkään tuo­ta sairaan­hoit­o­mak­sun subventio-osuutta!

  Tämä on kyl­lä taas näitä kon­sen­sus-Suomen kukka­sia! Porukalla ollaan päätet­ty lait­taa pienet mak­samaan suurten kus­tan­nuk­sia. Voi elämän kevät!

  “Sairaan­hoit­o­mak­sul­la rahoite­taan mm. Kelan mak­samia lääkekus­tan­nuk­sia ja lääkärinpalkkioita.”

  http://www.veronmaksajat.fi/palkka-ja-elake/sairausvakuutusmaksut/

  “Vuon­na 2014 sairaan­hoit­o­mak­sun määrä on 1,32 %.”

  https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Sairausvakuutusmaksu_vuonna_2014%2830780%29

 10. Oli­si­vatko vapaae­htois­es­ti ostet­tu­jen ter­veyspalvelu­iden menot yri­tyk­selle kulu­ja ja toisaal­ta palka­nsaa­jan verol­lista luontaisetua?

  Jos ja kun julkisen ter­vey­den­huol­lon kri­isiy­tyessä osto­vaku­u­tuk­set kas­va­vat, niin onko niiden vaku­u­tus­mak­sut palka­nsaa­jalle vähennyskelpoisia?

  1. Tois­taisek­si vapaae­htois­es­ti oste­tut lääkäri­palve­lut ovat vähen­net­tävää kulua mut­ta eivät työn­tek­i­jän verotet­tavaa tuloa.

 11. Rolle: No itse asi­as­sa on. Työssäkäyvän asiantun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteiskun­nalle arvokkaam­mat kuin työt­tömän. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veyskeskuk­seen, mut­ta on silkkaa yhteiskun­nan resurssien haasku­u­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvauskeskuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoitaa lääkärikäyn­nit nopeasti ja tehokkaasti.

  Se on tot­ta, että jos hyö­ty talouselämälle asetet­taan ain­oak­si kri­teerik­si, jotkut kansalai­siset ovat tämän lasku­ta­van mukaan vain rasite markki­noille, ja heitä ei siis peri­aat­teessa kan­nat­taisi hoitaa lainkaan. Ehkä olet kuitenkin ehdot­ta­mas­sa jonkin­laista puo­livälin ratkaisua, jos­sa kaikille tar­jot­taisi­in jonki­laista hoitoa, kullekkin suh­teessa tuottavuutensa.

  Min­un yhteiskun­ta­sopimuk­seni mukkaan kaik­ista kansalai­sista sekä pitää että kan­nat­ta pitää huo­ta. Lasken kan­nat­tavu­u­den laa­jem­min kuin pelkkänä ihmis­ten rahal­lise­na arvona taloudelle. Jos halu­taan rahasy­istä tar­jo­ta joillekin lyhyem­piä jono­ja kuin toisille, tästä pitäisi mak­saa täysimääräis­es­ti. OS kir­joit­te­likin jotain tähän suuntaan.

  Työt­tömänkään aika ei ole niin arvo­ton­ta (hänelle), että sitä olisi perustel­tua käyt­tää mui­ta hyödyt­tävänä pusku­ri­na. Lähtisin siitä, että peruster­veyspalve­lut ovat samat kaikille (samat jonot, sama palvelun taso, niin kuin ne joskus tapa­si­vat aika laa­jalti olla). Jos joku halu­aa ohit­taa jono­ja sik­si, että hänen aikansa on kallista, hänen kan­nat­taakin mak­saa tästä nopeutetus­ta (yksi­tyisen puolen) palvelusta.

 12. Ris­to: RIkkaat ja köy­hät eivät koskaan ole samo­jen palvelu­jen piiris­sä. Ennem­min on kyse siitä, kumpaa noista pide­tään parem­pana viiteryh­mänä heille, joka aiem­min miel­let­ti­in “keskilu­okak­si”.

  Läh­estyn asi­aa tasa-arvoisen yhteiskun­ta­mallin näkökul­mas­ta. Siihen mah­tuu se, että rikkaim­mat osta­vat itselleen oma­l­la rahal­la jotain tasokas­ta, mut­ta ei sitä, että perus­palvelu­iden osalta köy­hät jätet­täisi­in huonom­paan ase­maan kuin muut / keskilu­ok­ka. Yhteis­es­ti kus­tan­netut perus­palve­lut siis samat kaikille, mut­ta kullekin lisä­maustei­ta oman maun ja lom­pakon mukaan.

 13. Rolle: No itse asi­as­sa on. Työssäkäyvän asiantun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteiskun­nalle arvokkaam­mat kuin työt­tömän. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veyskeskuk­seen, mut­ta on silkkaa yhteiskun­nan resurssien haasku­u­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvauskeskuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoitaa lääkärikäyn­nit nopeasti ja tehokkaasti.

  Las­ke­taanko hoitoa tarvit­se­van jäl­jel­lä ole­vien odotet­tu­jen työvu­osien tuot­tamien tulo­jen nyk­yar­vo ja pri­or­isoidaan sen mukaan? Sil­loin eläkeläisen hoito olisi aina viimeinen toimen­pide jos siihen vielä on budjettia…

 14. Ris­to: RIkkaat ja köy­hät eivät koskaan ole samo­jen palvelu­jen piiris­sä. Ennem­min on kyse siitä, kumpaa noista pide­tään parem­pana viiteryh­mänä heille, joka aiem­min miel­let­ti­in “keskilu­okak­si”.

  Jos nyt oikein halu­aa saa­da läpileikkauk­sen suo­ma­lais­es­ta yhteiskun­nas­ta, niin kan­nat­taa vierail­la sairaaloiden syöpäosas­toil­la. Siel­lä on köy­hä ja rikas samal­la viival­la ja usko­ma­ton­ta kyl­lä, myös val­takun­nan raharikkai­ta on nähty, vaik­ka yksi­tyi­nen hoito yksi­tyis­sairaalas­sa luulisi ole­van rahamiehelle yksi vaihtoehto.

  Toisaal­ta ei se paljon auta vaik­ka rahaa on vaik­ka kuin­ka paljon, jos syöpä on agres­si­ivi­nen. Suuri demokraat­ti­nen tasoit­ta­ja oikeas­t­aan koko syöpä­tau­tien kirjo.

 15. Aus­tri­an: Las­ke­taanko hoitoa tarvit­se­van jäl­jel­lä ole­vien odotet­tu­jen työvu­osien tuot­tamien tulo­jen nyk­yar­vo ja pri­or­isoidaan sen mukaan? Sil­loin eläkeläisen hoito olisi aina viimeinen toimen­pide jos siihen vielä on budjettia…

  Elin­vu­osi-odotuk­sen mukaan nyt yleen­säkin pitäisi pri­or­isoi­da. Vai­h­tokeuhko kan­nat­taa ennem­min antaa peruster­veelle nuorelle kuin tupakoit­si­jalle tai 80 vuotiaalle.

  Lähin­nä nyt kuitenkin point­ti, että työssäkäyvien istut­ta­mi­nen tk:n aulassa,tuntikausia nyt vain on tyh­mää mon­es­takin syys­tä ja on on yhteiskun­nan etu, että nämä päå­sevät työter­veyslääkärille tarvit­taes­sa ilman jonotuksia.

 16. tuen mak­sa­ja: Jos nyt oikein halu­aa saa­da läpileikkauk­sen suo­ma­lais­es­ta yhteiskun­nas­ta, niin kan­nat­taa vierail­la sairaaloiden syöpäosas­toil­la. Siel­lä on köy­hä ja rikas samal­la viival­la ja usko­ma­ton­ta kyl­lä, myös val­takun­nan raharikkai­ta on nähty, vaik­ka yksi­tyi­nen hoito yksi­tyis­sairaalas­sa luulisi ole­van rahamiehelle yksi vaihtoehto.

  Toisaal­ta ei se paljon auta vaik­ka rahaa on vaik­ka kuin­ka paljon, jos syöpä on agres­si­ivi­nen. Suuri demokraat­ti­nen tasoit­ta­ja oikeas­t­aan koko syöpä­tau­tien kirjo.

  Syöpä on esimerk­ki ns. katas­tro­faalis­es­ta riskistä, jota ei kovin mon­en talous kestäisi jos se pitäisi itse maksaa.

  Ham­mashuolto ja vas­taa­vat jaka­vat yhteiskun­talu­okkia syöpää selvem­min toi­sis­taan eril­lisi­in ryhmiin..

 17. Juho Laatu: Se on tot­ta, että jos hyö­ty talouselämälle asetet­taan ain­oak­si kri­teerik­si, jotkut kansalai­siset ovat tämän lasku­ta­van mukaan vain rasite markki­noille, ja heitä ei siis peri­aat­teessa kan­nat­taisi hoitaa lainkaan. Ehkä olet kuitenkin ehdot­ta­mas­sa jonkin­laista puo­livälin ratkaisua, jos­sa kaikille tar­jot­taisi­in jonki­laista hoitoa, kullekkin suh­teessa tuottavuutensa.

  Min­un yhteiskun­ta­sopimuk­seni mukkaan kaik­ista kansalai­sista sekä pitää että kan­nat­ta pitää huo­ta. Lasken kan­nat­tavu­u­den laa­jem­min kuin pelkkänä ihmis­ten rahal­lise­na arvona taloudelle. Jos halu­taan rahasy­istä tar­jo­ta joillekin lyhyem­piä jono­ja kuin toisille, tästä pitäisi mak­saa täysimääräis­es­ti. OS kir­joit­te­likin jotain tähän suuntaan.

  Työt­tömänkään aika ei ole niin arvo­ton­ta (hänelle), että sitä olisi perustel­tua käyt­tää mui­ta hyödyt­tävänä pusku­ri­na. Lähtisin siitä, että peruster­veyspalve­lut ovat samat kaikille (samat jonot, sama palvelun taso, niin kuin ne joskus tapa­si­vat aika laa­jalti olla). Jos joku halu­aa ohit­taa jono­ja sik­si, että hänen aikansa on kallista, hänen kan­nat­taakin mak­saa tästä nopeutetus­ta (yksi­tyisen puolen) palvelusta.

  Jos (ja kun) rahaa on käytössä rajal­lis­es­ti, niin parhait­en tuot­tavien yksilöi­den hoitoa pri­or­isoimal­la niiden vähem­män tuot­tavienkin hoitoon on enem­män rahaa. Vai onko tärkeäm­pää jakaa kur­ju­ut­ta tasais­es­ti, kuin mak­si­moi­da hyvinvointi?

  Jos leikkausjonos­sa on 10000 polvipoti­las­ta ja siel­lä seassa on kak­si kolmes­ta maan orto­pe­dis­tä sairaslo­ma­l­la, niin kenet pitäisi leika­ta ekana, jot­ta kaik­ki 10000 hyö­ty­i­sivät eniten? Ei ole vaikea arva­ta mitä kaik­ki 10000 sanovat jos käyt kysymässä.

  No, näin hel­posti se ei tiet­ty reaal­i­maail­mas­sa koskaan mene, mut­ta noin se karkeasti toimii, vaik­ka välis­sä tuot­tavu­us abstrak­toidaan rahak­si polvileikkauska­p­a­siteetin sijaan. Jos min­i­moidaan sairaus­lomis­sa menete­tyt tuot­tavu­udet, niin mak­si­moidaan köy­hienkin hoitoon käytet­tävis­sä ole­vat resurssit.

  Herää myös kysymys, että eivätkö ne parhait­en tuot­ta­vat hoidu melkein automaat­tis­es­ti ekana kun hei­dän työ­nan­ta­jil­laan (ja heil­lä itsel­lään) on parhait­en resursse­ja ja taloudel­lista insen­ti­iviä min­i­moi­da sairaus­lomien kestoa?

 18. Sepi: Jos (ja kun) rahaa on käytössä rajal­lis­es­ti, niin parhait­en tuot­tavien yksilöi­den hoitoa pri­or­isoimal­la niiden vähem­män tuot­tavienkin hoitoon on enem­män rahaa. Vai onko tärkeäm­pää jakaa kur­ju­ut­ta tasais­es­ti, kuin mak­si­moi­da hyvinvointi?

  Kan­natan tasa-arvoa perus­palveluis­sa. Käsi­tyk­seni on, että tämä mak­si­moi hyv­in­voin­tia parem­min kuin yhteiskun­nan mak­saman tuen jakami­nen pääasi­as­sa päte­vim­mille ja varakkaimmille.

  Jos leikkausjonos­sa on 10000 polvipoti­las­ta ja siel­lä seassa on kak­si kolmes­ta maan orto­pe­dis­tä sairaslo­ma­l­la, niin kenet pitäisi leika­ta ekana, jot­ta kaik­ki 10000 hyö­ty­i­sivät eniten? Ei ole vaikea arva­ta mitä kaik­ki 10000 sanovat jos käyt kysymässä.

  Tässä tapauk­ses­sa enem­mistö kansas­ta voi hyväksyä orto­pe­di­en ohit­telun jonos­sa. Saman­laista ymmär­rystä ei löy­dy sille, että varakkaat pää­si­sivät yleis­es­ti (yhteisil­lä verovaroil­la kus­tan­netun palvelun) jonos­sa etusi­jalle. Varakkaiden kut­sum­i­nen “tehokkaik­si” ei muu­ta tilan­net­ta. Jos jollekin yri­tyk­selle johta­ja on taloudel­lis­es­ti tärkeä, varo­ja yksi­tyiseen hoitoon löy­tyy. Yhteiskun­nan ei tule osal­lis­tua yksit­täis­ten fir­mo­jen toimin­nan tukemiseen. Tätä varten on esim. vakuutuksia.

  No, näin hel­posti se ei tiet­ty reaal­i­maail­mas­sa koskaan mene, mut­ta noin se karkeasti toimii, vaik­ka välis­sä tuot­tavu­us abstrak­toidaan rahak­si polvileikkauska­p­a­siteetin sijaan. Jos min­i­moidaan sairaus­lomis­sa menete­tyt tuot­tavu­udet, niin mak­si­moidaan köy­hienkin hoitoon käytet­tävis­sä ole­vat resurssit.

  Kan­natan edelleen samo­ja perus­palvelui­ta kaikille, ja hyvää tasa-arvoista toim­intaym­päristöä kaikille yri­tyk­sille. Ihmis­ten luokit­telu enem­män- ja vähem­män tuet­tavi­in mur­taisi yhteiskun­ta­moraalia liikaa, eikä olisi mielestäni edes taloudel­lis­es­ti kannattavaa.

  Herää myös kysymys, että eivätkö ne parhait­en tuot­ta­vat hoidu melkein automaat­tis­es­ti ekana kun hei­dän työ­nan­ta­jil­laan (ja heil­lä itsel­lään) on parhait­en resursse­ja ja taloudel­lista insen­ti­iviä min­i­moi­da sairaus­lomien kestoa?

  Tämä kuu­lostaa hyvältä. Jos on intres­si tar­jo­ta avain­henkilöille nopeat ter­veyspalve­lut, kan­nat­taa ottaa vaku­u­tus tai ostaa palvelui­ta yksi­tyiseltä puolelta.

 19. “Ei sitä tietenkään voi kieltämäl­lä lopet­taa. Kukaan ei voi kieltää yri­tyk­siä palkkaa­mas­ta lääkäreitä.”

  Jaa mik­sei voi? On kai sitä type­r­ämpiäkin asioi­ta tässä maas­sa kielletty.
  Koko ter­vey­den­hoitokysymyk­sen voisi ratkaista “kom­mu­nis­tis­es­ti” kieltämäl­lä lääkärin­toimen har­joit­tamisen muil­ta kuin kuntien/valtion palkkaamil­ta lääkäreiltä. En nyt väitä että tämä ratkai­sisi saatavu­u­songel­maa, mut­ta tasa-arvoisek­si palve­lut ainakin saisi ker­ta­heitol­la. Jos se on nyt se ongel­ma mihin halu­taan puuttua.

 20. Juho Laatu:
  Tässä tapauk­ses­sa enem­mistö kansas­ta voi hyväksyä orto­pe­di­en ohit­telun jonossa.

  Mut­ta vas­ta­han sanoit, että tasa-arvo on se, jol­la hyv­in­voin­ti mak­si­moituu. Ei ole tasa-arvoista että ortode­pit ohit­tel­e­vat jonos­sa vain ja ain­oas­taan ammat­tin­sa vuoksi.

  Saman­laista ymmär­rystä ei löy­dy sille, että varakkaat pää­si­sivät yleis­es­ti (yhteisil­lä verovaroil­la kus­tan­netun palvelun) jonos­sa etusi­jalle. Varakkaiden kut­sum­i­nen “tehokkaik­si” ei muu­ta tilan­net­ta. Jos jollekin yri­tyk­selle johta­ja on taloudel­lis­es­ti tärkeä, varo­ja yksi­tyiseen hoitoon löy­tyy. Yhteiskun­nan ei tule osal­lis­tua yksit­täis­ten fir­mo­jen toimin­nan tukemiseen. Tätä varten on esim. vakuutuksia. 

  Mitä jos tuo “johta­ja” muute­taan paperimieheksi?

  Jos työssäkäyvä, oli­pa se vaik­ka duu­nari taik­ka johta­ja, menee ter­veyskeskuk­seen, niin kyl­lä olisi syytä päästä nopeam­min kuin niiden joil­la on koko päivä aikaa tuhlattavaksi.

 21. Sitä­pait­si minus­ta näyt­tää siltä, että “suurin osa kansas­ta” hyväksyy täysin sen, että työssäkäyvil­lä on ohituskaista. 

  Ei työter­veyshoidon laa­jaa hyväksyn­tää mikään muu selitä.

 22. Sylt­ty: Mut­ta vas­ta­han sanoit, että tasa-arvo on se, jol­la hyv­in­voin­ti mak­si­moituu. Ei ole tasa-arvoista että ortode­pit ohit­tel­e­vat jonos­sa vain ja ain­oas­taan ammat­tin­sa vuoksi.

  Ehdotin että tasa-arvo(inen kohtelu) tout­taisi yhteiskun­nan, jos­sa kaik­ki luot­ta­vat jär­jestelmän oikeu­den­mukaisu­u­teen, ja yhteiskun­nas­ta tulisi sitä kaut­ta myös hyv­in­voi­va. Orto­pe­di­en ohit­telu ei olisi tasa-arvoista, mut­ta kansa saat­taisi sitä silti kan­nat­taa. Jos halu­taan viila­ta sään­tö tarkak­si, voisi sanoa, että pääsään­tönä tasa-arvoisu­us lisää hyv­in­voin­tia, mut­ta siitä voidaan yhteis­es­tä sopimuk­ses­ta tehdä poikkeuk­sia jois­sain erikoistapauk­sis­sa. Täl­laiset kaikkien hyväksymät poikkeuk­set voisi­vat lisätä hyv­in­voin­tia entis­es­tään. Mut­ta pääsään­tö siis se, että tasa-arvo kor­reloi hyv­in­voin­nin kanssa.

  Mitä jos tuo “johta­ja” muute­taan paperimieheksi?

  Näyt­täisi siltä, että paper­im­ieheen pätee sama kuin johta­jaankin, eli ei saa etu­il­la kaikille yhteisik­si ja tasa-arvoisik­si tarkoite­tuis­sa, kaikkien kus­tan­ta­mis­sa perus­palvelu­jonois­sa. Ja jos paper­im­ies pitää saa­da pikaises­ti ter­veek­si, työ­nan­ta­ja (tai paper­im­ies itse) on var­masti motivoitunut mak­samaan vähän rahaa pikaises­ta yksi­tyspuolen hoidosta.

  Jos työssäkäyvä, oli­pa se vaik­ka duu­nari taik­ka johta­ja, menee ter­veyskeskuk­seen, niin kyl­lä olisi syytä päästä nopeam­min kuin niiden joil­la on koko päivä aikaa tuhlattavaksi.

  En kan­na­ta. Jos jol­lain työt­tömäl­lä on aikaa tuh­lat­tavak­si, hän voi vapaae­htois­es­ti päästää muut ohit­seen jonos­sa, mut­ta pidän hänen oikeuk­si­aan perus­palvelui­hin yhtä suu­ri­na kuin muidenkin.

  Aika voi olla rahaa työt­tömällekin. Hän voi olla hake­mas­sa töitä, eikä hän­tä pidä tästä estää ja demo­tivoi­da jonos­sa pitämäl­lä. Ja hänen ter­veyt­tään täy­tyy pitää yhtä tärkeänä kuin toimis­tovirkail­i­jan ter­veyt­tä. Ter­veys ei ole pelkästään rahat­alouden resurssi, vaan myös henkilöko­htaisen hyv­in­voin­nin perustekijä.

  Orto­pe­din ohit­telu jonos­sa voi olla selvästi myös työt­tömien jonot­ta­jien edun mukaista, mut­ta se, että kaik­ki työl­liset meni­sivät hei­dän ohit­seen, olisi selvästi hei­dän palvelu­aan heiken­tävää. Voi olla että hei­dän vuoron­sa ei tulisi koskaan.

  Koko ikän­sä run­saasti vero­ja mak­sanei­ta työt­tömäk­si joutunei­ta voi sapet­taa, jos hei­dän perus­palvelu­iden käyt­töään yritetään estää ja jar­rut­taa. Samoin niitä, jot­ka eivät yri­tyk­sistään huoli­mat­ta saa töitä.

  Ei työt­tömien lap­sille anneta mui­ta huonom­paa koulut­stakaan. Luen huolen­pidon hei­dän ter­vey­destään samaan (kaikille tarkoitet­tu­jen perus­ta­sois­t­en perus­palvelu­iden) kategoriaan.

  Mikään ei estä kiireisiä rahakkai­ta osta­mas­ta lisää palveua vapail­ta markki­noil­ta. Parem­pi näin kuin ihmis­ten kat­e­gorisoin­ti ja eri­ar­voiset palve­lut eri arvoisille kansalaisille (osin köy­hien kustantamana).

 23. Työter­veyshuolto on suurim­mal­ta osalta ns. “flun­ssalääkäri­toim­intaa”, sairaslomien kir­joit­telua ja lääkkei­den määräystä. 

  Tavanomainen työter­veyshuol­lon sopimus on juuri täl­lainen. Joitakin pieniä oper­aa­tioi­ta hoita­vat. Vähänkään merkit­tävä oper­aa­tio, tai vakavampi sairaus, niin työter­veyshuol­lon sopimus lop­puu siihen. Lähete läh­tee julkiselle puolelle erikoissairaanhoitoon.

  Joil­lakin korkeam­mil­la johta­jil­la voi olla jotain yksi­tyis­sairaala­palvelu­ja työter­veyshuol­lon sopimuksessa.

  Eräs hie­man min­ua huvit­ta­va jut­tu, jota Soin­in­vaarakin aikanaan kovaan ääneen main­os­ti oli Helsingis­sä julkisen ter­veyshuol­lon valin­nan vapaus.

  Sehän on osoit­tau­tu­mas­sa aivan kuplak­si koko juttu. 

  Käytän­nössä valin­nan vapaus kos­kee lähin­nä vain vapaut­ta vali­ta, mut­ta ei tarvitse ter­vey­den­huoltoyk­sikön hyväksyä poti­last­ta. Joten se siitä. 😀

  Joku valin­nan­va­paus edes ker­ran vuodessa ei toi­mi olenkaan. Jos saat huonoa palvelua et voi vai­h­taa, toimi­va vai­h­tope­ruste on asuin­paikan vaihtaminen.

 24. Sylt­ty:
  Sitä­pait­si minus­ta näyt­tää siltä, että “suurin osa kansas­ta” hyväksyy täysin sen, että työssäkäyvil­lä on ohituskaista. 

  Ei työter­veyshoidon laa­jaa hyväksyn­tää mikään muu selitä.

  Tästä vielä sen ver­ran, että mon­et tietenkin hyväksyvät sen, että itsel­lä on työter­veyspalve­lut. Naa­purinkin palve­lut ovat ok. Mut­ta sitä en uskaltaisi väit­tää, että ne jot­ka eivät saa työter­veyspalvelui­ta, kan­nat­ta­vat sitä että joutu­vat siitä huoli­mat­ta mak­samaan muiden työyerveyspalveluita.

 25. Juho Laatu:Mut­ta sitä en uskaltaisi väit­tää, että ne jot­ka eivät saa työter­veyspalvelui­ta, kan­nat­ta­vat sitä että joutu­vat siitä huoli­mat­ta mak­samaan muiden työyerveyspalveluita.

  Suo­ma­laisil­la on pitkät per­in­teet omaan jalka­an ampumises­sa, mik­si ihmeessä tämä olisi mikään poikkeus?

  Suo­ma­laiset ovat hellyyt­tävät saman­mielisiä siitä, että ter­vey­den­huolto pitää kus­tan­taa läh­es aina yhteis­es­tä pus­sista. Vain lähin­nä täy­del­lis­es­ti mak­supuolel­la ole­vat ovat tästä eri mieltä. En myöskään usko, että tämä aja­tus­malli kään­tyy täysin päälaelleen kun hypätään työter­vey­den puolelle.

  Peruste­lut:
  Nuo mak­sut ovat pros­ent­tio­su­us palka­s­ta. Toisin sanoen per­in­teitä kun­nioit­taen hyvä­tu­loiset mak­sa­vat osu­ut­taan suurem­man osan, vaik­ka käyt­tävät palvelui­ta saman ver­ran kuin keski­t­u­loisetkin. Niin­pä yri­tys­ten sisäl­lä hyvät palka­n­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat keskimääräisiä palka­n­mak­sajia. Pien­i­t­u­loisil­la ei ole työter­veyt­tä, mut­ta he osal­lis­tu­vat silti talkoisiin.

  Näil­lä reunae­hdoil­la keski­t­u­lois­t­en kan­nat­taa aina olla sitä mieltä, että tämä on rahoitet­ta­va yhteis­es­tä pus­sista. Näin he varmis­ta­vat itselleen suurem­man osu­u­den palveluista, mitä joutu­vat maksamaan. 

  Ja ansiosi­don­nainen osoit­taa, että kun laite­taan keski­t­u­lois­t­en ja pien­i­t­u­lositen edut vas­takkain, puheista huoli­mat­ta pien­i­t­u­loiset häviävät aina.

 26. Sylt­ty: Suo­ma­laisil­la on pitkät per­in­teet omaan jalka­an ampumises­sa, mik­si ihmeessä tämä olisi mikään poikkeus?

  Se on toki yleistä, että kan­nate­taan jotain han­ket­ta sen tuomien posi­ti­ivis­ten asioiden vuok­si, uno­htaen täysin ne negati­iviset asi­at, joi­ta tuo han­ke tuo tul­lessaan. Ehkä tämä on oman aja­tus­maail­man ide­al­isoin­tia tai kog­ni­ti­ivista dis­so­nanssia tai jotain muu­ta sellaista.

  Suo­ma­laiset ovat hellyyt­tävät saman­mielisiä siitä, että ter­vey­den­huolto pitää kus­tan­taa läh­es aina yhteis­es­tä pus­sista. Vain lähin­nä täy­del­lis­es­ti mak­supuolel­la ole­vat ovat tästä eri mieltä. En myöskään usko, että tämä aja­tus­malli kään­tyy täysin päälaelleen kun hypätään työter­vey­den puolelle.

  Joo, nor­maalia.

  Peruste­lut:
  Nuo mak­sut ovat pros­ent­tio­su­us palka­s­ta. Toisin sanoen per­in­teitä kun­nioit­taen hyvä­tu­loiset mak­sa­vat osu­ut­taan suurem­man osan, vaik­ka käyt­tävät palvelui­ta saman ver­ran kuin keski­t­u­loisetkin. Niin­pä yri­tys­ten sisäl­lä hyvät palka­n­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat keskimääräisiä palka­n­mak­sajia. Pien­i­t­u­loisil­la ei ole työter­veyt­tä, mut­ta he osal­lis­tu­vat silti talkoisiin.

  Ilmoit­taudun sel­l­aisen mallin kan­nat­ta­jak­si, jos­sa perus­ta­son palve­lut kus­tan­netaan kaikille (työl­lisille, työt­tömille), mak­set­tuna pro­gres­si­ivis­es­ti kas­vav­il­la veroilla.

  Näil­lä reunae­hdoil­la keski­t­u­lois­t­en kan­nat­taa aina olla sitä mieltä, että tämä on rahoitet­ta­va yhteis­es­tä pus­sista. Näin he varmis­ta­vat itselleen suurem­man osu­u­den palveluista, mitä joutu­vat maksamaan. 

  Keskilu­ok­ka mak­saa aika suuren osan veroista (rip­puen vähän siitä, mitä keskilu­okalla tarkoite­taan). Se ei siis ehkä pidä paikkaansa, että rikkaat mak­saisi­vat niin paljon vero­ja, että niil­lä katet­taisi­in sekä köy­hien että keskilu­okan kulut niin, että keskilu­okkakin vielä hyö­tysi tästä kaupasta.

  Ja ansiosi­don­nainen osoit­taa, että kun laite­taan keski­t­u­lois­t­en ja pien­i­t­u­lositen edut vas­takkain, puheista huoli­mat­ta pien­i­t­u­loiset häviävät aina.

  En pidä ansiosi­don­nais­es­ta niiltä osin kuin val­tio osal­lis­tuu sen kus­tan­ta­miseen tai jär­jestämiseen. Nojailen hie­man siihen suun­taan, että val­tio voi tar­jo­ta pien­tä puskuria yllät­tävis­sä tilanteis­sa, mut­ta että pääsään­tö olisi se, että se joka halu­aa suuria etu­ja myös mak­saa niistä (tai päät­tää olla mak­samat­ta). Sama kos­kee eläkkeitä. Yksi­ty­is­inä jär­jeste­ly­inä suuretkin eläk­keet ovat ihan ok, mut­ta en näe suur­ta tarvet­ta sille, että val­tio pyrk­isi vero­tu­loil­la kus­tan­ta­maan joillekin hyvin korkei­ta eläkkeitä. Sama jut­tu kuin perus­palveluis­sa siis — mieluiten saman­laisi­na kaikille, jos kus­tan­netaan yhteisesti.

 27. Muuten sem­mo­nen jut­tu, jos mak­san palka­s­tani sairaus­vaku­u­tus­mak­sun niin eikö sil­lä ole tarkoi­tus rahoit­taa käyt­tämiäni julk­isia ter­veyspalvelu­ja? Muu­ta jos edel­lytetään työter­veyspalvelu­jen käyt­töä niin mitä omia ter­vey­den­hoitoon liit­tyviä meno­ja sil­lä rahoite­taan ilmeis­es­ti ain­os­taan lääkkeet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.