Yritykset maksakoot oman työterveyslääkärinsä suoraan itse

Osa­na sote-uudis­tus­ta on puhut­tu sii­tä­kin, että nykyi­nen vapaa­eh­toi­nen työ­ter­veys­huol­to – työ­ter­veys­huol­to­na annet­tu sai­raan­hoi­to eli suo­mek­si työ­ter­veys­lää­kä­rin  vas­taan­ot­to – lopetettaisiin.

Ei sitä tie­ten­kään voi kiel­tä­mäl­lä lopet­taa. Kukaan ei voi kiel­tää yri­tyk­siä palk­kaa­mas­ta lää­kä­rei­tä. Kysy­mys on sii­tä, tue­taan­ko nii­tä Kela-korvauksilla.

En ymmär­rä mikä ongel­ma täs­sä on? Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt jak­sa­vat jan­kut­taa, että ne mak­sa­vat työ­ter­veys­huol­lon koko­naan, kos­ka mak­sut peri­tään Kelal­le työ­nan­ta­jil­ta. Mik­si sitä siis pitää kier­rät­tää Kelan kaut­ta? Jokai­nen työ­nan­ta­ja voi mak­saa työ­ter­veys­lää­kä­rin pal­ve­lut suo­raan itse sen sijaan, että mak­sai­si­vat ris­tiin tois­ten­sa työ­ter­veys­lää­kä­rei­tä. Nyky­jär­jes­tel­mäs­sä pie­net työ­pai­kat (ei omaa työ­ter­veys­lää­kä­riä) sub­ven­toi­vat suuria.

Tämä kos­kee siis vapaa­eh­tois­ta työ­ter­veys­huol­toa. Pakol­li­nen (ennal­taeh­käi­se­vä) on koko­naan toi­nen asia.

 

28 vastausta artikkeliin “Yritykset maksakoot oman työterveyslääkärinsä suoraan itse”

 1. Meil­lä on vii­si vuot­ta mak­set­tu pelk­kiä perus­mak­su­ja, kun sopi­mus on pak­ko olla. Niis­tä ei muu­ten saa Kela-kor­vaus­ta, jos ei lää­kä­ri tai hoi­ta­ja tee yhtään työ­tun­te­ja. Työs­sä ei ole ris­ke­jä ja fluns­sat ym. pois­sao­lot on ohjat­tu hoi­det­ta­vak­si jul­ki­seen ter­vey­den­hoi­toon, ja sai­ras­te­lua on tosi vähän. Toi­ses­sa paik­kaa oli Mehi­läi­sen sopi­mus, joka tuli mak­sa­maan yli 300 e/tt/v. Joka vai­vaa käy­tiin näyt­tä­mäs­sä ja aina sai­ras­lo­maa pari päi­vää. Kum­man­ko­han jär­jes­tel­män valitsen? 

  Työ­ter­veys­huol­los­ta pitäi­si pääs­tä koko­naan eroon — sen aika oli sil­loin, kun pat­ruu­na vas­ta­si kat­ken­neis­ta käsis­tä ruu­kil­la. Nyky­ään ei ole työ­nan­ta­jan asia kor­ja­ta säh­lys­sä sijoil­taan men­nei­tä pol­via tai aina työ­mat­kal­la mus­tak­si men­nyt­tä silmää.

 2. Tuo­ta jär­jes­tel­mää voi­si tosi­aan pur­kaa. Yri­tys voi tar­jo­ta omal­la kus­tan­nuk­sel­laan (= yri­tyk­sen, osak­kai­den ja työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la) yli­mää­räis­tä hoi­toa, jos kat­soo sen ole­van kan­nat­ta­vaa (esim. sääs­tää työn­te­ki­jöi­den lää­kä­ri­käyn­tei­hin kulu­vaa aikaa).

  Yksi nykyi­sen jär­jes­tel­män ongel­ma on se, että se jakaa suo­ma­lai­sia A- ja B‑kansalaisiin. Yhden pal­ve­lu­luo­kan jär­jes­tel­mä oli­si tasa-arvoi­sem­pi. Emme kai ajat­te­le vie­lä niin, että köy­hien ter­veys on vähem­piar­vois­ta kuin rik­kai­den, vaan että molem­mat kuu­lu­vat samo­jen, kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen perus­pal­ve­lui­den piiriin.

 3. Rehu­la ilmoit­ti joku aika sit­ten kate­go­ri­ses­ti, että työ­ter­veys­huol­to jää soten ulko­puo­lel­le. Ilmei­ses­ti vas­tus­tus sekä iso­jen työ­nan­ta­jien (EK) että työ­läis­ten (ammat­ti­lii­tot) tahol­ta oli lii­an kovaa. Tai­ta­vat molem­mat tosi­aan kokea hyö­ty­vän­sä jär­jes­te­le­mäs­tä: työ­nan­ta­jat rupu­yrit­tä­jien sub­ven­tion takia ja työ­läi­set, kun ei tar­vit­se men­nä työt­tö­mien ja muun rupusa­kin kans­sa samal­le lääkäriasemalle.

 4. Juho Laa­tu: Emme kai ajat­te­le vie­lä niin, että köy­hien ter­veys on vähem­piar­vois­ta kuin rikkaiden,

  Sanoi­sin, että ihmi­set ajat­te­le­vat niin, että oma ter­veys on tär­keäm­pi kuin mui­den ter­veys, ja rik­kail­la tup­paa ole­maan asias­sa enem­män yhteis­kun­nal­lis­ta vaikutusvaltaa.

 5. Mik­ko H: Sanoi­sin, että ihmi­set ajat­te­le­vat niin, että oma ter­veys on tär­keäm­pi kuin mui­den ter­veys, ja rik­kail­la tup­paa ole­maan asias­sa enem­män yhteis­kun­nal­lis­ta vaikutusvaltaa.

  Vali­tet­ta­vas­ti näin. Oma etu tun­tuu ole­van jokais­ta kovin lähel­lä, ja hämär­tä­mäs­sä ylei­sem­piä jo sovit­tu­ja periaatteita.

 6. Juho Laa­tu:
  Emme kai ajat­te­le vie­lä niin, että köy­hien ter­veys on vähem­piar­vois­ta kuin rikkaiden

  No itse asias­sa on. Työs­sä­käy­vän asian­tun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteis­kun­nal­le arvok­kaam­mat kuin työt­tö­män. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, mut­ta on silk­kaa yhteis­kun­nan resurs­sien haas­kuu­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvaus­kes­kuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoi­taa lää­kä­ri­käyn­nit nopeas­ti ja tehokkaasti.

 7. Rol­le: No itse asias­sa on. Työs­sä­käy­vän asian­tun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteis­kun­nal­le arvok­kaam­mat kuin työt­tö­män. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, mut­ta on silk­kaa yhteis­kun­nan resurs­sien haas­kuu­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvaus­kes­kuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoi­taa lää­kä­ri­käyn­nit nopeas­ti ja tehokkaasti.

  Näin on, eikä vain työt­tö­mien aika. Kun olin äitiys­lo­mal­la, oli aikaa jonot­taa ja hoi­da­tin las­ten kor­va­tu­leh­duk­set oma­lää­kä­ril­lä, mut­ta heti, kun me molem­mat van­hem­mat olim­me taas töis­sä, hyö­dyn­sim­me taas lap­si­va­kuu­tus­ta ja suun­ta­sim­me suo­sis­ta yksi­tyis­lää­kä­ril­le, mis­tä saa ajan sil­loin, kun se per­heen aika­tau­lui­hin sopii.

 8. Juho Laa­tu:
  Yksi nykyi­sen jär­jes­tel­män ongel­ma on se, että se jakaa suo­ma­lai­sia A- ja B‑kansalaisiin. Yhden pal­ve­lu­luo­kan jär­jes­tel­mä oli­si tasa-arvoi­sem­pi. Emme kai ajat­te­le vie­lä niin, että köy­hien ter­veys on vähem­piar­vois­ta kuin rik­kai­den, vaan että molem­mat kuu­lu­vat samo­jen, kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen perus­pal­ve­lui­den piiriin. 

  RIk­kaat ja köy­hät eivät kos­kaan ole samo­jen pal­ve­lu­jen pii­ris­sä. Ennem­min on kyse sii­tä, kum­paa nois­ta pide­tään parem­pa­na vii­te­ryh­mä­nä heil­le, joka aiem­min miel­let­tiin “kes­ki­luo­kak­si”.

 9. En tien­nyt­kään tuo­ta sai­raan­hoi­to­mak­sun subventio-osuutta!

  Tämä on kyl­lä taas näi­tä kon­sen­sus-Suo­men kuk­ka­sia! Poru­kal­la ollaan pää­tet­ty lait­taa pie­net mak­sa­maan suur­ten kus­tan­nuk­sia. Voi elä­män kevät!

  Sai­raan­hoi­to­mak­sul­la rahoi­te­taan mm. Kelan mak­sa­mia lää­ke­kus­tan­nuk­sia ja lääkärinpalkkioita.”

  http://www.veronmaksajat.fi/palkka-ja-elake/sairausvakuutusmaksut/

  Vuon­na 2014 sai­raan­hoi­to­mak­sun mää­rä on 1,32 %.”

  https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Sairausvakuutusmaksu_vuonna_2014%2830780%29

 10. Oli­si­vat­ko vapaa­eh­toi­ses­ti ostet­tu­jen ter­veys­pal­ve­lui­den menot yri­tyk­sel­le kulu­ja ja toi­saal­ta pal­kan­saa­jan verol­lis­ta luontaisetua?

  Jos ja kun jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon krii­siy­tyes­sä osto­va­kuu­tuk­set kas­va­vat, niin onko nii­den vakuu­tus­mak­sut pal­kan­saa­jal­le vähennyskelpoisia?

  1. Tois­tai­sek­si vapaa­eh­toi­ses­ti oste­tut lää­kä­ri­pal­ve­lut ovat vähen­net­tä­vää kulua mut­ta eivät työn­te­ki­jän vero­tet­ta­vaa tuloa.

 11. Rol­le: No itse asias­sa on. Työs­sä­käy­vän asian­tun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteis­kun­nal­le arvok­kaam­mat kuin työt­tö­män. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, mut­ta on silk­kaa yhteis­kun­nan resurs­sien haas­kuu­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvaus­kes­kuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoi­taa lää­kä­ri­käyn­nit nopeas­ti ja tehokkaasti.

  Se on tot­ta, että jos hyö­ty talous­e­lä­mäl­le ase­tet­taan ainoak­si kri­tee­rik­si, jot­kut kan­sa­lai­si­set ovat tämän las­ku­ta­van mukaan vain rasi­te mark­ki­noil­le, ja hei­tä ei siis peri­aat­tees­sa kan­nat­tai­si hoi­taa lain­kaan. Ehkä olet kui­ten­kin ehdot­ta­mas­sa jon­kin­lais­ta puo­li­vä­lin rat­kai­sua, jos­sa kai­kil­le tar­jot­tai­siin jon­ki­lais­ta hoi­toa, kul­lek­kin suh­tees­sa tuottavuutensa.

  Minun yhteis­kun­ta­so­pi­muk­se­ni muk­kaan kai­kis­ta kan­sa­lai­sis­ta sekä pitää että kan­nat­ta pitää huo­ta. Las­ken kan­nat­ta­vuu­den laa­jem­min kuin pelk­kä­nä ihmis­ten rahal­li­se­na arvo­na talou­del­le. Jos halu­taan raha­syis­tä tar­jo­ta joil­le­kin lyhyem­piä jono­ja kuin toi­sil­le, täs­tä pitäi­si mak­saa täy­si­mää­räi­ses­ti. OS kir­joit­te­li­kin jotain tähän suuntaan.

  Työt­tö­män­kään aika ei ole niin arvo­ton­ta (hänel­le), että sitä oli­si perus­tel­tua käyt­tää mui­ta hyö­dyt­tä­vä­nä pus­ku­ri­na. Läh­ti­sin sii­tä, että perus­ter­veys­pal­ve­lut ovat samat kai­kil­le (samat jonot, sama pal­ve­lun taso, niin kuin ne jos­kus tapa­si­vat aika laa­jal­ti olla). Jos joku halu­aa ohit­taa jono­ja sik­si, että hänen aikan­sa on kal­lis­ta, hänen kan­nat­taa­kin mak­saa täs­tä nopeu­te­tus­ta (yksi­tyi­sen puo­len) palvelusta.

 12. Ris­to: RIk­kaat ja köy­hät eivät kos­kaan ole samo­jen pal­ve­lu­jen pii­ris­sä. Ennem­min on kyse sii­tä, kum­paa nois­ta pide­tään parem­pa­na vii­te­ryh­mä­nä heil­le, joka aiem­min miel­let­tiin “kes­ki­luo­kak­si”.

  Lähes­tyn asi­aa tasa-arvoi­sen yhteis­kun­ta­mal­lin näkö­kul­mas­ta. Sii­hen mah­tuu se, että rik­kaim­mat osta­vat itsel­leen omal­la rahal­la jotain taso­kas­ta, mut­ta ei sitä, että perus­pal­ve­lui­den osal­ta köy­hät jätet­täi­siin huo­nom­paan ase­maan kuin muut / kes­ki­luok­ka. Yhtei­ses­ti kus­tan­ne­tut perus­pal­ve­lut siis samat kai­kil­le, mut­ta kul­le­kin lisä­maus­tei­ta oman maun ja lom­pa­kon mukaan.

 13. Rol­le: No itse asias­sa on. Työs­sä­käy­vän asian­tun­ti­jan aika ja ter­veys ovat yhteis­kun­nal­le arvok­kaam­mat kuin työt­tö­män. Työttömällä,on aikaa jonot­taa ter­veys­kes­kuk­seen, mut­ta on silk­kaa yhteis­kun­nan resurs­sien haas­kuu­ta käyttää,huippuosaajien aikaa arvaus­kes­kuk­ses­sa jono­tuk­seen. Näi­den pitää voi­da hoi­taa lää­kä­ri­käyn­nit nopeas­ti ja tehokkaasti.

  Las­ke­taan­ko hoi­toa tar­vit­se­van jäl­jel­lä ole­vien odo­tet­tu­jen työ­vuo­sien tuot­ta­mien tulo­jen nyky­ar­vo ja prio­ri­soi­daan sen mukaan? Sil­loin elä­ke­läi­sen hoi­to oli­si aina vii­mei­nen toi­men­pi­de jos sii­hen vie­lä on budjettia…

 14. Ris­to: RIk­kaat ja köy­hät eivät kos­kaan ole samo­jen pal­ve­lu­jen pii­ris­sä. Ennem­min on kyse sii­tä, kum­paa nois­ta pide­tään parem­pa­na vii­te­ryh­mä­nä heil­le, joka aiem­min miel­let­tiin “kes­ki­luo­kak­si”.

  Jos nyt oikein halu­aa saa­da läpi­leik­kauk­sen suo­ma­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta, niin kan­nat­taa vie­rail­la sai­raa­loi­den syö­pä­osas­toil­la. Siel­lä on köy­hä ja rikas samal­la vii­val­la ja usko­ma­ton­ta kyl­lä, myös val­ta­kun­nan raha­rik­kai­ta on näh­ty, vaik­ka yksi­tyi­nen hoi­to yksi­tyis­sai­raa­las­sa luu­li­si ole­van raha­mie­hel­le yksi vaihtoehto.

  Toi­saal­ta ei se pal­jon auta vaik­ka rahaa on vaik­ka kuin­ka pal­jon, jos syö­pä on agres­sii­vi­nen. Suu­ri demo­kraat­ti­nen tasoit­ta­ja oikeas­taan koko syö­pä­tau­tien kirjo.

 15. Austrian: Las­ke­taan­ko hoi­toa tar­vit­se­van jäl­jel­lä ole­vien odo­tet­tu­jen työ­vuo­sien tuot­ta­mien tulo­jen nyky­ar­vo ja prio­ri­soi­daan sen mukaan? Sil­loin elä­ke­läi­sen hoi­to oli­si aina vii­mei­nen toi­men­pi­de jos sii­hen vie­lä on budjettia…

  Elin­vuo­si-odo­tuk­sen mukaan nyt yleen­sä­kin pitäi­si prio­ri­soi­da. Vaih­to­keuh­ko kan­nat­taa ennem­min antaa perus­ter­veel­le nuo­rel­le kuin tupa­koit­si­jal­le tai 80 vuotiaalle.

  Lähin­nä nyt kui­ten­kin point­ti, että työs­sä­käy­vien istut­ta­mi­nen tk:n aulassa,tuntikausia nyt vain on tyh­mää mones­ta­kin syys­tä ja on on yhteis­kun­nan etu, että nämä päå­se­vät työ­ter­veys­lää­kä­ril­le tar­vit­taes­sa ilman jonotuksia.

 16. tuen mak­sa­ja: Jos nyt oikein halu­aa saa­da läpi­leik­kauk­sen suo­ma­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta, niin kan­nat­taa vie­rail­la sai­raa­loi­den syö­pä­osas­toil­la. Siel­lä on köy­hä ja rikas samal­la vii­val­la ja usko­ma­ton­ta kyl­lä, myös val­ta­kun­nan raha­rik­kai­ta on näh­ty, vaik­ka yksi­tyi­nen hoi­to yksi­tyis­sai­raa­las­sa luu­li­si ole­van raha­mie­hel­le yksi vaihtoehto.

  Toi­saal­ta ei se pal­jon auta vaik­ka rahaa on vaik­ka kuin­ka pal­jon, jos syö­pä on agres­sii­vi­nen. Suu­ri demo­kraat­ti­nen tasoit­ta­ja oikeas­taan koko syö­pä­tau­tien kirjo.

  Syö­pä on esi­merk­ki ns. kata­stro­faa­li­ses­ta ris­kis­tä, jota ei kovin monen talous kes­täi­si jos se pitäi­si itse maksaa.

  Ham­mas­huol­to ja vas­taa­vat jaka­vat yhteis­kun­ta­luok­kia syö­pää sel­vem­min toi­sis­taan eril­li­siin ryhmiin..

 17. Juho Laa­tu: Se on tot­ta, että jos hyö­ty talous­e­lä­mäl­le ase­tet­taan ainoak­si kri­tee­rik­si, jot­kut kan­sa­lai­si­set ovat tämän las­ku­ta­van mukaan vain rasi­te mark­ki­noil­le, ja hei­tä ei siis peri­aat­tees­sa kan­nat­tai­si hoi­taa lain­kaan. Ehkä olet kui­ten­kin ehdot­ta­mas­sa jon­kin­lais­ta puo­li­vä­lin rat­kai­sua, jos­sa kai­kil­le tar­jot­tai­siin jon­ki­lais­ta hoi­toa, kul­lek­kin suh­tees­sa tuottavuutensa.

  Minun yhteis­kun­ta­so­pi­muk­se­ni muk­kaan kai­kis­ta kan­sa­lai­sis­ta sekä pitää että kan­nat­ta pitää huo­ta. Las­ken kan­nat­ta­vuu­den laa­jem­min kuin pelk­kä­nä ihmis­ten rahal­li­se­na arvo­na talou­del­le. Jos halu­taan raha­syis­tä tar­jo­ta joil­le­kin lyhyem­piä jono­ja kuin toi­sil­le, täs­tä pitäi­si mak­saa täy­si­mää­räi­ses­ti. OS kir­joit­te­li­kin jotain tähän suuntaan.

  Työt­tö­män­kään aika ei ole niin arvo­ton­ta (hänel­le), että sitä oli­si perus­tel­tua käyt­tää mui­ta hyö­dyt­tä­vä­nä pus­ku­ri­na. Läh­ti­sin sii­tä, että perus­ter­veys­pal­ve­lut ovat samat kai­kil­le (samat jonot, sama pal­ve­lun taso, niin kuin ne jos­kus tapa­si­vat aika laa­jal­ti olla). Jos joku halu­aa ohit­taa jono­ja sik­si, että hänen aikan­sa on kal­lis­ta, hänen kan­nat­taa­kin mak­saa täs­tä nopeu­te­tus­ta (yksi­tyi­sen puo­len) palvelusta.

  Jos (ja kun) rahaa on käy­tös­sä rajal­li­ses­ti, niin par­hai­ten tuot­ta­vien yksi­löi­den hoi­toa prio­ri­soi­mal­la nii­den vähem­män tuot­ta­vien­kin hoi­toon on enem­män rahaa. Vai onko tär­keäm­pää jakaa kur­juut­ta tasai­ses­ti, kuin mak­si­moi­da hyvinvointi?

  Jos leik­kaus­jo­nos­sa on 10000 pol­vi­po­ti­las­ta ja siel­lä seas­sa on kak­si kol­mes­ta maan orto­pe­dis­tä sai­ras­lo­mal­la, niin kenet pitäi­si lei­ka­ta eka­na, jot­ta kaik­ki 10000 hyö­tyi­si­vät eni­ten? Ei ole vai­kea arva­ta mitä kaik­ki 10000 sano­vat jos käyt kysymässä.

  No, näin hel­pos­ti se ei tiet­ty reaa­li­maa­il­mas­sa kos­kaan mene, mut­ta noin se kar­keas­ti toi­mii, vaik­ka välis­sä tuot­ta­vuus abstrak­toi­daan rahak­si pol­vi­leik­kaus­ka­pa­si­tee­tin sijaan. Jos mini­moi­daan sai­raus­lo­mis­sa mene­te­tyt tuot­ta­vuu­det, niin mak­si­moi­daan köy­hien­kin hoi­toon käy­tet­tä­vis­sä ole­vat resurssit.

  Herää myös kysy­mys, että eivät­kö ne par­hai­ten tuot­ta­vat hoi­du mel­kein auto­maat­ti­ses­ti eka­na kun hei­dän työ­nan­ta­jil­laan (ja heil­lä itsel­lään) on par­hai­ten resurs­se­ja ja talou­del­lis­ta insen­tii­viä mini­moi­da sai­raus­lo­mien kestoa?

 18. Sepi: Jos (ja kun) rahaa on käy­tös­sä rajal­li­ses­ti, niin par­hai­ten tuot­ta­vien yksi­löi­den hoi­toa prio­ri­soi­mal­la nii­den vähem­män tuot­ta­vien­kin hoi­toon on enem­män rahaa. Vai onko tär­keäm­pää jakaa kur­juut­ta tasai­ses­ti, kuin mak­si­moi­da hyvinvointi?

  Kan­na­tan tasa-arvoa perus­pal­ve­luis­sa. Käsi­tyk­se­ni on, että tämä mak­si­moi hyvin­voin­tia parem­min kuin yhteis­kun­nan mak­sa­man tuen jaka­mi­nen pää­asias­sa päte­vim­mil­le ja varakkaimmille.

  Jos leik­kaus­jo­nos­sa on 10000 pol­vi­po­ti­las­ta ja siel­lä seas­sa on kak­si kol­mes­ta maan orto­pe­dis­tä sai­ras­lo­mal­la, niin kenet pitäi­si lei­ka­ta eka­na, jot­ta kaik­ki 10000 hyö­tyi­si­vät eni­ten? Ei ole vai­kea arva­ta mitä kaik­ki 10000 sano­vat jos käyt kysymässä.

  Täs­sä tapauk­ses­sa enem­mis­tö kan­sas­ta voi hyväk­syä orto­pe­dien ohit­te­lun jonos­sa. Saman­lais­ta ymmär­rys­tä ei löy­dy sil­le, että varak­kaat pää­si­si­vät ylei­ses­ti (yhtei­sil­lä vero­va­roil­la kus­tan­ne­tun pal­ve­lun) jonos­sa etusi­jal­le. Varak­kai­den kut­su­mi­nen “tehok­kaik­si” ei muu­ta tilan­net­ta. Jos jol­le­kin yri­tyk­sel­le joh­ta­ja on talou­del­li­ses­ti tär­keä, varo­ja yksi­tyi­seen hoi­toon löy­tyy. Yhteis­kun­nan ei tule osal­lis­tua yksit­täis­ten fir­mo­jen toi­min­nan tuke­mi­seen. Tätä var­ten on esim. vakuutuksia.

  No, näin hel­pos­ti se ei tiet­ty reaa­li­maa­il­mas­sa kos­kaan mene, mut­ta noin se kar­keas­ti toi­mii, vaik­ka välis­sä tuot­ta­vuus abstrak­toi­daan rahak­si pol­vi­leik­kaus­ka­pa­si­tee­tin sijaan. Jos mini­moi­daan sai­raus­lo­mis­sa mene­te­tyt tuot­ta­vuu­det, niin mak­si­moi­daan köy­hien­kin hoi­toon käy­tet­tä­vis­sä ole­vat resurssit.

  Kan­na­tan edel­leen samo­ja perus­pal­ve­lui­ta kai­kil­le, ja hyvää tasa-arvois­ta toi­min­taym­pä­ris­töä kai­kil­le yri­tyk­sil­le. Ihmis­ten luo­kit­te­lu enem­män- ja vähem­män tuet­ta­viin mur­tai­si yhteis­kun­ta­mo­raa­lia lii­kaa, eikä oli­si mie­les­tä­ni edes talou­del­li­ses­ti kannattavaa.

  Herää myös kysy­mys, että eivät­kö ne par­hai­ten tuot­ta­vat hoi­du mel­kein auto­maat­ti­ses­ti eka­na kun hei­dän työ­nan­ta­jil­laan (ja heil­lä itsel­lään) on par­hai­ten resurs­se­ja ja talou­del­lis­ta insen­tii­viä mini­moi­da sai­raus­lo­mien kestoa?

  Tämä kuu­los­taa hyväl­tä. Jos on int­res­si tar­jo­ta avain­hen­ki­löil­le nopeat ter­veys­pal­ve­lut, kan­nat­taa ottaa vakuu­tus tai ostaa pal­ve­lui­ta yksi­tyi­sel­tä puolelta.

 19. Ei sitä tie­ten­kään voi kiel­tä­mäl­lä lopet­taa. Kukaan ei voi kiel­tää yri­tyk­siä palk­kaa­mas­ta lääkäreitä.”

  Jaa mik­sei voi? On kai sitä type­räm­piä­kin asioi­ta täs­sä maas­sa kielletty.
  Koko ter­vey­den­hoi­to­ky­sy­myk­sen voi­si rat­kais­ta “kom­mu­nis­ti­ses­ti” kiel­tä­mäl­lä lää­kä­rin­toi­men har­joit­ta­mi­sen muil­ta kuin kuntien/valtion palk­kaa­mil­ta lää­kä­reil­tä. En nyt väi­tä että tämä rat­kai­si­si saa­ta­vuuson­gel­maa, mut­ta tasa-arvoi­sek­si pal­ve­lut aina­kin sai­si ker­ta­hei­tol­la. Jos se on nyt se ongel­ma mihin halu­taan puuttua.

 20. Juho Laa­tu:
  Täs­sä tapauk­ses­sa enem­mis­tö kan­sas­ta voi hyväk­syä orto­pe­dien ohit­te­lun jonossa.

  Mut­ta vas­ta­han sanoit, että tasa-arvo on se, jol­la hyvin­voin­ti mak­si­moi­tuu. Ei ole tasa-arvois­ta että orto­de­pit ohit­te­le­vat jonos­sa vain ja ainoas­taan ammat­tin­sa vuoksi.

  Saman­lais­ta ymmär­rys­tä ei löy­dy sil­le, että varak­kaat pää­si­si­vät ylei­ses­ti (yhtei­sil­lä vero­va­roil­la kus­tan­ne­tun pal­ve­lun) jonos­sa etusi­jal­le. Varak­kai­den kut­su­mi­nen “tehok­kaik­si” ei muu­ta tilan­net­ta. Jos jol­le­kin yri­tyk­sel­le joh­ta­ja on talou­del­li­ses­ti tär­keä, varo­ja yksi­tyi­seen hoi­toon löy­tyy. Yhteis­kun­nan ei tule osal­lis­tua yksit­täis­ten fir­mo­jen toi­min­nan tuke­mi­seen. Tätä var­ten on esim. vakuutuksia. 

  Mitä jos tuo “joh­ta­ja” muu­te­taan paperimieheksi?

  Jos työs­sä­käy­vä, oli­pa se vaik­ka duu­na­ri taik­ka joh­ta­ja, menee ter­veys­kes­kuk­seen, niin kyl­lä oli­si syy­tä pääs­tä nopeam­min kuin nii­den joil­la on koko päi­vä aikaa tuhlattavaksi.

 21. Sitä­pait­si minus­ta näyt­tää sil­tä, että “suu­rin osa kan­sas­ta” hyväk­syy täy­sin sen, että työs­sä­käy­vil­lä on ohituskaista. 

  Ei työ­ter­veys­hoi­don laa­jaa hyväk­syn­tää mikään muu selitä.

 22. Sylt­ty: Mut­ta vas­ta­han sanoit, että tasa-arvo on se, jol­la hyvin­voin­ti mak­si­moi­tuu. Ei ole tasa-arvois­ta että orto­de­pit ohit­te­le­vat jonos­sa vain ja ainoas­taan ammat­tin­sa vuoksi.

  Ehdo­tin että tasa-arvo(inen koh­te­lu) tout­tai­si yhteis­kun­nan, jos­sa kaik­ki luot­ta­vat jär­jes­tel­män oikeu­den­mu­kai­suu­teen, ja yhteis­kun­nas­ta tuli­si sitä kaut­ta myös hyvin­voi­va. Orto­pe­dien ohit­te­lu ei oli­si tasa-arvois­ta, mut­ta kan­sa saat­tai­si sitä sil­ti kan­nat­taa. Jos halu­taan vii­la­ta sään­tö tar­kak­si, voi­si sanoa, että pää­sään­tö­nä tasa-arvoi­suus lisää hyvin­voin­tia, mut­ta sii­tä voi­daan yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta teh­dä poik­keuk­sia jois­sain eri­kois­ta­pauk­sis­sa. Täl­lai­set kaik­kien hyväk­sy­mät poik­keuk­set voi­si­vat lisä­tä hyvin­voin­tia enti­ses­tään. Mut­ta pää­sään­tö siis se, että tasa-arvo kor­re­loi hyvin­voin­nin kanssa.

  Mitä jos tuo “joh­ta­ja” muu­te­taan paperimieheksi?

  Näyt­täi­si sil­tä, että pape­ri­mie­heen pätee sama kuin joh­ta­jaan­kin, eli ei saa etuil­la kai­kil­le yhtei­sik­si ja tasa-arvoi­sik­si tar­koi­te­tuis­sa, kaik­kien kus­tan­ta­mis­sa perus­pal­ve­lu­jo­nois­sa. Ja jos pape­ri­mies pitää saa­da pikai­ses­ti ter­veek­si, työ­nan­ta­ja (tai pape­ri­mies itse) on var­mas­ti moti­voi­tu­nut mak­sa­maan vähän rahaa pikai­ses­ta yksi­tys­puo­len hoidosta.

  Jos työs­sä­käy­vä, oli­pa se vaik­ka duu­na­ri taik­ka joh­ta­ja, menee ter­veys­kes­kuk­seen, niin kyl­lä oli­si syy­tä pääs­tä nopeam­min kuin nii­den joil­la on koko päi­vä aikaa tuhlattavaksi.

  En kan­na­ta. Jos jol­lain työt­tö­mäl­lä on aikaa tuh­lat­ta­vak­si, hän voi vapaa­eh­toi­ses­ti pääs­tää muut ohit­seen jonos­sa, mut­ta pidän hänen oikeuk­si­aan perus­pal­ve­lui­hin yhtä suu­ri­na kuin muidenkin.

  Aika voi olla rahaa työt­tö­mäl­le­kin. Hän voi olla hake­mas­sa töi­tä, eikä hän­tä pidä täs­tä estää ja demo­ti­voi­da jonos­sa pitä­mäl­lä. Ja hänen ter­veyt­tään täy­tyy pitää yhtä tär­keä­nä kuin toi­mis­to­vir­kai­li­jan ter­veyt­tä. Ter­veys ei ole pel­käs­tään raha­ta­lou­den resurs­si, vaan myös hen­ki­lö­koh­tai­sen hyvin­voin­nin perustekijä.

  Orto­pe­din ohit­te­lu jonos­sa voi olla sel­väs­ti myös työt­tö­mien jonot­ta­jien edun mukais­ta, mut­ta se, että kaik­ki työl­li­set meni­si­vät hei­dän ohit­seen, oli­si sel­väs­ti hei­dän pal­ve­lu­aan hei­ken­tä­vää. Voi olla että hei­dän vuo­ron­sa ei tuli­si koskaan.

  Koko ikän­sä run­saas­ti vero­ja mak­sa­nei­ta työt­tö­mäk­si jou­tu­nei­ta voi sapet­taa, jos hei­dän perus­pal­ve­lui­den käyt­töään yri­te­tään estää ja jar­rut­taa. Samoin nii­tä, jot­ka eivät yri­tyk­sis­tään huo­li­mat­ta saa töitä.

  Ei työt­tö­mien lap­sil­le anne­ta mui­ta huo­nom­paa kou­luts­ta­kaan. Luen huo­len­pi­don hei­dän ter­vey­des­tään samaan (kai­kil­le tar­koi­tet­tu­jen perus­ta­sois­ten perus­pal­ve­lui­den) kategoriaan.

  Mikään ei estä kii­rei­siä rahak­kai­ta osta­mas­ta lisää pal­veua vapail­ta mark­ki­noil­ta. Parem­pi näin kuin ihmis­ten kate­go­ri­soin­ti ja eriar­voi­set pal­ve­lut eri arvoi­sil­le kan­sa­lai­sil­le (osin köy­hien kustantamana).

 23. Työ­ter­veys­huol­to on suu­rim­mal­ta osal­ta ns. “fluns­sa­lää­kä­ri­toi­min­taa”, sai­ras­lo­mien kir­joit­te­lua ja lääk­kei­den määräystä. 

  Tavan­omai­nen työ­ter­veys­huol­lon sopi­mus on juu­ri täl­lai­nen. Joi­ta­kin pie­niä ope­raa­tioi­ta hoi­ta­vat. Vähän­kään mer­kit­tä­vä ope­raa­tio, tai vaka­vam­pi sai­raus, niin työ­ter­veys­huol­lon sopi­mus lop­puu sii­hen. Lähe­te läh­tee jul­ki­sel­le puo­lel­le erikoissairaanhoitoon.

  Joil­la­kin kor­keam­mil­la joh­ta­jil­la voi olla jotain yksi­tyis­sai­raa­la­pal­ve­lu­ja työ­ter­veys­huol­lon sopimuksessa.

  Eräs hie­man minua huvit­ta­va jut­tu, jota Soi­nin­vaa­ra­kin aika­naan kovaan ääneen mai­nos­ti oli Hel­sin­gis­sä jul­ki­sen ter­veys­huol­lon valin­nan vapaus.

  Sehän on osoit­tau­tu­mas­sa aivan kuplak­si koko juttu. 

  Käy­tän­nös­sä valin­nan vapaus kos­kee lähin­nä vain vapaut­ta vali­ta, mut­ta ei tar­vit­se ter­vey­den­huol­to­yk­si­kön hyväk­syä poti­last­ta. Joten se siitä. 😀

  Joku valin­nan­va­paus edes ker­ran vuo­des­sa ei toi­mi olen­kaan. Jos saat huo­noa pal­ve­lua et voi vaih­taa, toi­mi­va vaih­to­pe­rus­te on asuin­pai­kan vaihtaminen.

 24. Sylt­ty:
  Sitä­pait­si minus­ta näyt­tää sil­tä, että “suu­rin osa kan­sas­ta” hyväk­syy täy­sin sen, että työs­sä­käy­vil­lä on ohituskaista. 

  Ei työ­ter­veys­hoi­don laa­jaa hyväk­syn­tää mikään muu selitä.

  Täs­tä vie­lä sen ver­ran, että monet tie­ten­kin hyväk­sy­vät sen, että itsel­lä on työ­ter­veys­pal­ve­lut. Naa­pu­rin­kin pal­ve­lut ovat ok. Mut­ta sitä en uskal­tai­si väit­tää, että ne jot­ka eivät saa työ­ter­veys­pal­ve­lui­ta, kan­nat­ta­vat sitä että jou­tu­vat sii­tä huo­li­mat­ta mak­sa­maan mui­den työyerveyspalveluita.

 25. Juho Laa­tu:Mut­ta sitä en uskal­tai­si väit­tää, että ne jot­ka eivät saa työ­ter­veys­pal­ve­lui­ta, kan­nat­ta­vat sitä että jou­tu­vat sii­tä huo­li­mat­ta mak­sa­maan mui­den työyerveyspalveluita.

  Suo­ma­lai­sil­la on pit­kät perin­teet omaan jal­kaan ampu­mi­ses­sa, mik­si ihmees­sä tämä oli­si mikään poikkeus?

  Suo­ma­lai­set ovat hel­lyyt­tä­vät saman­mie­li­siä sii­tä, että ter­vey­den­huol­to pitää kus­tan­taa lähes aina yhtei­ses­tä pus­sis­ta. Vain lähin­nä täy­del­li­ses­ti mak­su­puo­lel­la ole­vat ovat täs­tä eri miel­tä. En myös­kään usko, että tämä aja­tus­mal­li kään­tyy täy­sin pää­lael­leen kun hypä­tään työ­ter­vey­den puolelle.

  Perus­te­lut:
  Nuo mak­sut ovat pro­sent­tio­suus pal­kas­ta. Toi­sin sanoen perin­tei­tä kun­nioit­taen hyvä­tu­loi­set mak­sa­vat osuut­taan suu­rem­man osan, vaik­ka käyt­tä­vät pal­ve­lui­ta saman ver­ran kuin kes­ki­tu­loi­set­kin. Niin­pä yri­tys­ten sisäl­lä hyvät pal­kan­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat kes­ki­mää­räi­siä pal­kan­mak­sa­jia. Pie­ni­tu­loi­sil­la ei ole työ­ter­veyt­tä, mut­ta he osal­lis­tu­vat sil­ti talkoisiin.

  Näil­lä reu­naeh­doil­la kes­ki­tu­lois­ten kan­nat­taa aina olla sitä miel­tä, että tämä on rahoi­tet­ta­va yhtei­ses­tä pus­sis­ta. Näin he var­mis­ta­vat itsel­leen suu­rem­man osuu­den pal­ve­luis­ta, mitä jou­tu­vat maksamaan. 

  Ja ansio­si­don­nai­nen osoit­taa, että kun lai­te­taan kes­ki­tu­lois­ten ja pie­ni­tu­los­i­ten edut vas­tak­kain, puheis­ta huo­li­mat­ta pie­ni­tu­loi­set häviä­vät aina.

 26. Sylt­ty: Suo­ma­lai­sil­la on pit­kät perin­teet omaan jal­kaan ampu­mi­ses­sa, mik­si ihmees­sä tämä oli­si mikään poikkeus?

  Se on toki yleis­tä, että kan­na­te­taan jotain han­ket­ta sen tuo­mien posi­tii­vis­ten asioi­den vuok­si, unoh­taen täy­sin ne nega­tii­vi­set asiat, joi­ta tuo han­ke tuo tul­les­saan. Ehkä tämä on oman aja­tus­maa­il­man idea­li­soin­tia tai kog­ni­tii­vis­ta dis­so­nans­sia tai jotain muu­ta sellaista.

  Suo­ma­lai­set ovat hel­lyyt­tä­vät saman­mie­li­siä sii­tä, että ter­vey­den­huol­to pitää kus­tan­taa lähes aina yhtei­ses­tä pus­sis­ta. Vain lähin­nä täy­del­li­ses­ti mak­su­puo­lel­la ole­vat ovat täs­tä eri miel­tä. En myös­kään usko, että tämä aja­tus­mal­li kään­tyy täy­sin pää­lael­leen kun hypä­tään työ­ter­vey­den puolelle.

  Joo, nor­maa­lia.

  Perus­te­lut:
  Nuo mak­sut ovat pro­sent­tio­suus pal­kas­ta. Toi­sin sanoen perin­tei­tä kun­nioit­taen hyvä­tu­loi­set mak­sa­vat osuut­taan suu­rem­man osan, vaik­ka käyt­tä­vät pal­ve­lui­ta saman ver­ran kuin kes­ki­tu­loi­set­kin. Niin­pä yri­tys­ten sisäl­lä hyvät pal­kan­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat kes­ki­mää­räi­siä pal­kan­mak­sa­jia. Pie­ni­tu­loi­sil­la ei ole työ­ter­veyt­tä, mut­ta he osal­lis­tu­vat sil­ti talkoisiin.

  Ilmoit­tau­dun sel­lai­sen mal­lin kan­nat­ta­jak­si, jos­sa perus­ta­son pal­ve­lut kus­tan­ne­taan kai­kil­le (työl­li­sil­le, työt­tö­mil­le), mak­set­tu­na progres­sii­vi­ses­ti kas­va­vil­la veroilla.

  Näil­lä reu­naeh­doil­la kes­ki­tu­lois­ten kan­nat­taa aina olla sitä miel­tä, että tämä on rahoi­tet­ta­va yhtei­ses­tä pus­sis­ta. Näin he var­mis­ta­vat itsel­leen suu­rem­man osuu­den pal­ve­luis­ta, mitä jou­tu­vat maksamaan. 

  Kes­ki­luok­ka mak­saa aika suu­ren osan verois­ta (rip­puen vähän sii­tä, mitä kes­ki­luo­kal­la tar­koi­te­taan). Se ei siis ehkä pidä paik­kaan­sa, että rik­kaat mak­sai­si­vat niin pal­jon vero­ja, että niil­lä katet­tai­siin sekä köy­hien että kes­ki­luo­kan kulut niin, että kes­ki­luok­ka­kin vie­lä hyö­ty­si täs­tä kaupasta.

  Ja ansio­si­don­nai­nen osoit­taa, että kun lai­te­taan kes­ki­tu­lois­ten ja pie­ni­tu­los­i­ten edut vas­tak­kain, puheis­ta huo­li­mat­ta pie­ni­tu­loi­set häviä­vät aina.

  En pidä ansio­si­don­nai­ses­ta niil­tä osin kuin val­tio osal­lis­tuu sen kus­tan­ta­mi­seen tai jär­jes­tä­mi­seen. Nojai­len hie­man sii­hen suun­taan, että val­tio voi tar­jo­ta pien­tä pus­ku­ria yllät­tä­vis­sä tilan­teis­sa, mut­ta että pää­sään­tö oli­si se, että se joka halu­aa suu­ria etu­ja myös mak­saa niis­tä (tai päät­tää olla mak­sa­mat­ta). Sama kos­kee eläk­kei­tä. Yksi­tyi­si­nä jär­jes­te­lyi­nä suu­ret­kin eläk­keet ovat ihan ok, mut­ta en näe suur­ta tar­vet­ta sil­le, että val­tio pyr­ki­si vero­tu­loil­la kus­tan­ta­maan joil­le­kin hyvin kor­kei­ta eläk­kei­tä. Sama jut­tu kuin perus­pal­ve­luis­sa siis — mie­lui­ten saman­lai­si­na kai­kil­le, jos kus­tan­ne­taan yhteisesti.

 27. Muu­ten sem­mo­nen jut­tu, jos mak­san pal­kas­ta­ni sai­raus­va­kuu­tus­mak­sun niin eikö sil­lä ole tar­koi­tus rahoit­taa käyt­tä­miä­ni jul­ki­sia ter­veys­pal­ve­lu­ja? Muu­ta jos edel­ly­te­tään työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen käyt­töä niin mitä omia ter­vey­den­hoi­toon liit­ty­viä meno­ja sil­lä rahoi­te­taan ilmei­ses­ti ainos­taan lääkkeet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.