Rooma-Firenze, ensimmäinen päivä

Kir­joi­tan matkapäiväkir­jaa pyörä­matkaltani, joka lop­ul­ta suun­tau­tui Roomas­ta Firen­zeen. Min­un piti pitää tätä päiväkir­jaa matkan var­relta, mut­ta mukaani otta­mani tietokone kieltäy­tyi yhteistyöstä ja sik­si tämä ker­to­mus tulee näin jälkikä­teen – suun­nilleen ker­ran päivässä kuitenkin. Luk­i­joil­ta tässä menee tietysti osa jän­ni­tyk­ses­tä, kos­ka tietävät, että olen saa­punut elävänä takaisin. Halu­an kir­joit­taa matkois­tani main­os­taak­seni pyörä­matkailua hienona elämyksenä.

Pyöräni oli Rid­leyn maantiepyörä, jos­sa oli edessä triplavai­heet. Maantiepyörässä (kil­pafil­lari) ei ole pakkaria.

Tavarani min­ul­la on repus­sa, ohjaus­tanko­laukus­sa ja sat­u­lan alle kiin­nite­tyssä laukus­sa.  Olin harkin­nut sat­u­la­put­keen kiin­nitet­tävää laukkua, johon olisi voin­ut lait­taa yhdek­sän kiloa tavaraa, mut­ta päädyin rep­pu­un. Rep­pu on hel­teel­lä hiosta­va, mut­ta nyt oli huhtikuu. Repun hyvin puoli­in kuu­luu mon­ta taskua ja kak­si verkko­taskua, joi­hin voi lait­taa märik­si jäänyt­tä pyykkiä.

Suun­nis­tus­ta varten puhe­limes­sani oli Here-kar­tas­to ja lisäk­si pyörässä Garminin nav­i­gaat­tori, joka kerää matkas­ta kaiken tiedon: reitin, nousun ja laskun määrän, nopeu­den, kilo­metrit, läm­pöti­lan ja pulssin. Se myös ker­too mäen jyrkkyy­den pros­ent­teina. (En tiedä, onko jaka­jana hypotenu­usa vai vaaka­suo­ra kateet­ti, mut­ta sen merk­i­tys on pieni)

Tarkkaa reit­tisu­un­nitel­maa min­ul­la ei ollut, mut­ta Roomas­ta olisi tarkoi­tus suun­na­ta pohjoiseen Toscanaan ja mah­dol­lis­es­ti Firen­zeen saak­ka ja takaisin. Etsisin Google Mapsin avul­la mie­lenki­in­toisia teitä ja vähän suun­taisin myös tuulen mukaan, sil­lä olin­han lomaile­mas­sa ja matkailemassa.

Keskivi­ikko 13.4.2016

Kartta 1Finnairin puoli­ty­hjä kone toi ongelmit­ta Rooman ken­tälle. Kokosin fil­lar­in ja jätin kul­je­tus­laukun säi­ly­tyk­seen. Ennal­ta valit­tu reit­ti Roomaan löy­tyi helposti.

Olen siirtänyt jokakesäisen pyörä­matkani huhtiku­ulle nyt kun sään­nölli­nen työ ei häir­itse yrit­täjän almanakkaa.

Tarkoituk­seni on keskit­tyä tur­is­mi­in, val­oku­vauk­seen ja kevy­een liikun­taan. Aiem­mil­la matkois­sani pyöräi­ly on vienyt tilaa kahdelta edelliseltä.

Ensin olin ajatel­lut kiertää Rooman, mut­ta olin huo­man­nut Opencyclemap.org:issa Tiberin rantaa pitkin kulke­van pyöräre­itin. Se piti nähdä.

Reit­ti Roomaan oli help­po ja sik­si matkai­lu­mielessä tyl­sä. Vaik­ka itse Rooman alueel­la liikenne vaikut­ti lähin­nä kaoot­tiselta, pyöräl­lä ajo oli help­poa. Autol­la olisi ehkä vähän hermostuttanut.

Tiber-joen rantaa kul­ki todel­lakin baana-tasoinen pyörätie. Pyöräil­i­jöitä oli aika vähän, lenkkeil­i­jöitä sitä enem­män. Oli hienoa ajaa läpi Rooman his­to­ri­al­lisen keskus­tan vai­vat­tomasti joen rantaa pitkin, taisin käy­dä Vatikaaninkin puolella.

(Kuvat suurenevat klikkaamalla)

P1000895
Tiber-joen rantaa kulke­va pyörätie on fil­laroi­jan unel­ma. Sopii myös lenkkeilijöille. 

Hyvä­ta­soinen päällyste muut­tui huonok­si betoniksi ja lop­ul­ta kivi­laa­toik­si, joiden tärinä pakot­ti aja­maan hyvin hitaasti. Ital­ialainen mies pienen poikansa kanssa val­isti min­ua, että pyöräre­it­ti kul­kee vähän ylem­pänä kadun vart­ta pitkin. Mitään opas­tus­ta ei ollut ollut asiasta.

Ensim­mäi­nen takaisku matkalla oli, että jokin oli men­nyt vikaan ladat­taes­sa open­cy­clemapin kart­taa Garminin pyörä­nav­i­gaat­to­rille. Oliko muis­tiko­rt­ti alus­tet­tu väärin? Vas­taa­vat tiedos­tot Sak­sas­ta toimi­vat viime kesänä moit­teet­ta. Pyöräre­itin nou­dat­ta­mi­nen on jok­seenkin mah­do­ton­ta, ellei se ole nav­i­gaat­toris­sa, kos­ka se on merkit­ty maas­toon huonos­ti, jos olleenkaan.

P1000900
Joel­la oli­vat meneil­lään vakavam­man tun­tuiset kil­pa­soutuhar­joituk­set. Tässä ollaan juuri tul­tu maali­in.

Tämä varsin mainio baana-yhteys jatkui pitkälle Rooman pohjois­puolelle ja päät­tyi isoon ker­rostalolähiöön. Ei mitään merk­in­tää, mihin se pyöräre­it­ti jatkuisi.

Sit­ten tuli toinen takaisku. Ajat­telin kat­so puhe­limes­tani, mihin nyt pitäisi jatkaa, mut­ta ei verkkoa. Lumi­as­ta, Elisas­ta tai Ital­ias­ta johtu­vista syistä puhe­lin toi­mi vain satunnaisesti.

Luovuin seu­raa­mas­ta pyöräre­it­tiä ja val­itsin tiet ihan itse. Vaik­ka liiken­net­tä oli paljon, pyöräl­lä oli help­po ajaa, sil­lä autot otta­vat fil­lar­in hyvin huomioon.

Tei­den var­sil­la oli noin kilo­metrin välein nuo­ria, maa­han­muut­ta­jan näköisiä naisia istu­mas­sa vähäpukeisi­na muovi­tuoleil­la. Yksi pako­laisongel­man var­jop­uo­lia tämäkin. Ei hyvä.

P1000902
His­to­ri­as­ta ollaan kiin­nos­tunei­ta. Eri­laiset histroial­lisi­in asuin­hin perus­tu­vat tapah­tu­mat ja tur­na­jaiset oli­vat varsin yleisiä.

Puhe­lin­verkko ei vain toimin­ut. Olen pitänyt tapanani vara­ta hotellin noin tun­tia etukä­teen ollak­seni var­ma, että saan huoneen ja kos­ka näin saa huoneen halvem­mal­la. Ei pelit­tänyt täl­lä ker­taa. Elämä ilman net­tiy­hteyt­tä on han­kalaa. Esimerkik­si sanakir­ja ei toimi.

Lumi­an Here-kart­ta­palvelu osoit­ti min­ulle hotellin pien­estä Monte Per­az­zon kylästä.  Olisi ehkä kan­nat­tanut ajaa eteen­päin, kos­ka tästä kylästä sai syötävää joka tapauk­ses­sa vas­ta klo 21 jäl­keen eikä tässä kylässä muutenkaan ollut mitään nähtävää.

Vuorossa oli kol­mas takaisku. Mukanani kulke­va Microsoft­in Sur­face ei suos­tunut toim­i­maan, niin ettei esimerkik­si matkapäiväkir­jan pitämis­es­tä tul­lut mitään. Lait­teen kos­ke­tus­näytöön oli tul­lut halkea­ma jo koti­maas­sa. Ilman kos­ke­tus­näyt­töä voi elää, mut­ta rikkoutunut näyt­tö ei suos­tunut vaiken­e­maan vaan ohjaili hiirtä ihan minne hyvän­sä. Näin meni käytöstäni myös Google Maps ja olin koko Ital­ian käsit­tävän paperikar­tan ja Here-kar­tan varassa.

Puhe­lin toi­mi vain osas­sa hotellin tilo­ja. Sain kuitenkin tark­iste­tuk­si miten se Rooma-Firen­ze ‑pyöräre­it­ti nyt kulkee.

Olin hotellin ovel­la tark­istanut, että hotel­lis­sani on wlan-yhteys. Mis­sään muual­la se ei toimin­utkaan kuin siinä ovel­la. Ilmeis­es­ti ei ollut tarkoitet­tu asi­akkaiden käyt­töön. Oli kuin olisi palan­nut elämässä 25 vuot­ta taak­sepäin aikaan ennen nyky­istä tietotekniikkaa.

Hotellin omis­ta­ja ei puhunut kuin ital­i­aa, joten kom­mu­nikoin­ti jäi heikok­si. Yritin kysyä ruokailus­ta ja ymmärsin vas­tauk­sen niin, että myöhem­min. Yritin sanoa, että voin men­nä kylän pizze­ri­aan, mut­ta hän vas­tusti pizze­ri­aa voimakkaasti ja lupasi min­ulle ruokaa ensin klo 19:30, sit­ten klo 20 ja edelleen myöhem­min. Lop­ul­ta hän vei vähän klo 21:n jäl­keen min­ut autol­la (400 m) rav­in­tolan eteen ja käs­ki kävel­lä takaisin.  Tämä rav­in­to­la, jota hän ehdot­tomasti halusi min­un käyt­tävän, ei ollut auen­nut aikeisem­min. Se, että hän halusi viedä min­ut eikä neu­voa paikkaa var­maankin liit­tyi joi­hinkin liike­suhteisi­in rav­in­tolan kanssa.

Pyöräi­lyn kannal­ta help­po päivä, kos­ka maas­to aika tasaista. 68 kilo­metrin matkalla nousua yhteen­sä 418 metriä, mis­tä sata metriä viimeisen kilo­metrin aikana.

Korkeus 1
Profi­ilil­taan help­po päivä­mat­ka. Ennen Roomaa oli vähän mäk­istä. Lopus­sa oli läh­es sadan metrin nousu hotellille.

17 vastausta artikkeliin “Rooma-Firenze, ensimmäinen päivä”

 1. Hienoa lukea, että mat­ka taas taittuu. 

  Tuos­ta int­ter­net­skus­ta ja pyörä­matkailus­ta oma mielip­i­teeni on, että ei se mobi­ilinet­ti mitenkään eri­tyisen vält­tämätön ole. Yleen­sä sitä on kuitenkin menos­sa jotakin suurpi­irteis­es­ti ennal­ta mietit­tyä reit­tiä ja kar­tat ja poten­ti­aaliset yöpaikat on help­po print­a­ta kotona matkaan mukaan. 

  Mut­ta jokainen oma­l­la tyylillään.

 2. teep­pä soikku joskus blo­gi siitä, miten ostaa pyörä. Mikä kan­nat­taa ostaa ja mil­lä hinnalla

 3. Itse han­kin Roomas­sa ital­ialaisen simko­rtin puhe­limeen, jot­ta myös joukkoli­iken­teen reiti­tys & aikataulut Here Tran­si­t­il­la toimisivat. 

  Par­il­lakympil­lä kor­tilla oli puhelu­jen lisäk­si muu­ta­ma giga tietoa siir­ret­tävänä ja hyvin riit­tää viikon kah­den käyt­töön. Eri oper­aat­tor­eil­la oli vas­taa­vat “tur­is­tiko­r­tit”.

  Hyvä vai­h­toe­hto kun tiedon­si­ir­to suo­ma­laisel­la kor­tilla on vielä “rosvo­hin­taista”.

  Jos tarvit­see pitää omaa numeroa käytössä kakkospuhe­limeen, par­il­la kympil­lä saa perus­puhe­li­men ja alle satasel­la älypuhelimen.

 4. Min­ul­la on reis­suil­la mukana yleen­sä aina: ham­mashar­ja, kart­ta (printattu/painotuote), kom­pas­si (pieni), lom­pakko, muis­ti­in­panovä­li­neet (vihko ja kynä), pas­si sekä pieni sanakir­ja. (… ja kaiken var­al­ta myös sis­simuon­a­pakkaus. Joskus voi ruokailu­paikan löytämi­nen olla yllät­tävän vaikeaa.) Kun­non varustei­den kanssa ent. par­ti­o­lainen pär­jää päivisin, vaik­ka mis­sä, jopa pitkän sähkökatkonkin aikana.

  Jos reit­tisi kul­kee Orvi­eton kaut­ta, poikkea ihmeessä tuo­hon kallioisen kukku­lan laelle raken­net­tuun pikkukaupunki­in. Se on näkemisen arvoinen. Ihmisen kokoista arkkite­htu­uria kaikkine kuji­neen. (Toiv­ot­tavasti vink­ki ei tule liian myöhään!)

 5. Tiber-baanas­sa näyt­ti ole­van se huono puoli, että se muut­tuu osak­si jokea veden ollessa korkealla.

 6. Kake: Tiber-baanas­sa näyt­ti ole­van se huono puoli, että se muut­tuu osak­si jokea veden ollessa korkealla.

  Tämä on ihan nor­mi joka puolel­la maail­maa eli veden ollessa korkeal­la rantati­et peit­tyvät eikä myrskyl­lä meren­ran­taan ole asiaa.

  Vain Helsingis­sä ran­nat on päätet­ty pila­ta rak­en­ta­mal­la ne bunkker­i­maisik­si sil­lä veruk­keel­la että joskus kah­den­sadan vuo­den kulues­sa vesi saat­taa nous­ta jopa 2,3 metriä.

 7. Kake:
  Tiber-baanas­sa näyt­ti ole­van se huono puoli, että se muut­tuu osak­si jokea veden ollessa korkealla.

  Sil­loin pitää vai­h­taa fil­lari polku­ve­neeseen tai ‑laut­taan.

  Näp­pärä tee-se-itse-mies (tai ‑nainen) kyke­nee luul­lak­seni melkein käden kään­teessä väsäämään ketju­väl­i­tyk­sen fil­lar­ista lau­tan siipi­rat­taaseen. Eikä siinä tarvi­ta kuin vain väl­i­tyk­seltään sopi­vat, ylimääräiset rat­taat, laakeroin­ti, tukipuk­it ja lisäketju. Ehkä myös jonkin­lainen peräsin ja sen käyttömekanismi.

 8. spot­tu: Tämä on ihan nor­mi joka puolel­la maail­maa eli veden ollessa korkeal­la rantati­et peit­tyvät eikä myrskyl­lä meren­ran­taan ole asiaa.

  Vain Helsingis­sä ran­nat on päätet­ty pila­ta rak­en­ta­mal­la ne bunkker­i­maisik­si sil­lä veruk­keel­la että joskus kah­den­sadan vuo­den kulues­sa vesi saat­taa nous­ta jopa 2,3 metriä.

  Eikö se ennuste Grön­lan­nin jäätiköi­den sulamisen vaiku­tuk­sista meren­pin­nan kohoamiseen ollut noin 7 metriä?

 9. Anony­mous:
  Sisältää tuotesioittelua… 

  Enem­mänkin kulut­ta­ja­neu­von­taa kaipaisin. Kuva pyörästä ja varusteista olisi infor­mati­ivista ja antaisi vinkkiä omi­in matka­su­un­nitelmi­in. Samoin konkreet­tiset luvut väl­i­tyk­ses­tä ja ren­gaskoos­ta — onko pienin etu­ratas 36 vai 39 tai renkaat 23 vai 28-mil­liset. Vai jotain muu­ta. Ja paljonko pyörä painaa? 

  Näitä kau­pailin jo niz­za-kir­jas­ta, varsinkin kun väl­i­tyk­si­in ja ren­gaskokoon viitat­ti­in monis­sa kohdis­sa. Voi vaikut­taa nip­peli-insinööri­tiedoil­ta mut­ta oikeasti noista olisi hyö­tyä monille.

  Niitä ilmankin näitä toki lukee mielel­lään, kiitos siis!

 10. Gia­r­diniera: Enem­mänkin kulut­ta­ja­neu­von­taa kaipaisin. Kuva pyörästä ja varusteista olisi infor­mati­ivista ja antaisi vinkkiä omi­in matka­su­un­nitelmi­in. Samoin konkreet­tiset luvut väl­i­tyk­ses­tä ja ren­gaskoos­ta – onko pienin etu­ratas 36 vai 39 tai renkaat 23 vai 28-mil­liset. Vai jotain muu­ta. Ja paljonko pyörä painaa? 

  Näitä kau­pailin jo niz­za-kir­jas­ta, varsinkin kun väl­i­tyk­si­in ja ren­gaskokoon viitat­ti­in monis­sa kohdis­sa. Voi vaikut­taa nip­peli-insinööri­tiedoil­ta mut­ta oikeasti noista olisi hyö­tyä monille.

  Niitä ilmankin näitä toki lukee mielel­lään, kiitos siis!

 11. Jokke49:

  Oho meni tuplak­si tämä mut­ta tosi­aan pyörä­selfie olisi mukavaa nähdä. Ja vähem­män elek­tro­n­is­ten här­päkkei­den selostus­ta. Mut­ta kaikenkaikki­aan hienoa lukea taas tätä matkaku­vaus­ta kun omakin pyöräreis­su on suun­nit­teil­la taas kesäksi.

 12. “Olen pitänyt tapanani vara­ta hotellin noin tun­tia etukä­teen ollak­seni var­ma, että saan huoneen ja kos­ka näin saa huoneen halvemmalla. ”

  Se ei tun­nu pitävän enää paikkaansa. Itsekin olen jokusen ker­ran kävel­lyt hotel­li­in ja sanonut. että teil­lä on jol­lain netin hotel­li­sivul­la huone hin­taan XX ja että saako sen tiskiltä siihen hin­taan. Ei ole saanut. Hin­taero on joskus ollut suurikin. Ja on sit­ten pitänyt mak­saa huone hotellin aulas­sa jonkun varaus­palvelun kautta.

  Nyt viime vuosi­na on taas vaikut­tanut siltä, että hotel­lit anta­vat läh­es poikkeuk­set­ta suo­raan varaa­mal­la halvem­man hin­nan, mitä mil­lään varaus­sivul­la. Esim. punavuores­sa Alber­tis­sa sanoi­vat seu­raa­vansa net­ti­hin­to­ja ja pitävän huolen, että omil­ta sivuil­ta saa huoneen halvem­mal­la mitä miltään netin varauspalvelusivulta.

 13. “Luk­i­joil­ta tässä menee tietysti osa jän­ni­tyk­ses­tä, kos­ka tietävät, että olen saa­punut elävänä takaisin.”

  Tätä saikin jän­nit­tää viime ker­ral­la ihan tarpeek­si, kun rapor­toit kuumeessa pyöräi­ly­istäsi Sak­sas­sa. Ihan hyvä, että tänä vuon­na on jokin toinen teema.

  “Tei­den var­sil­la oli noin kilo­metrin välein nuo­ria, maa­han­muut­ta­jan näköisiä naisia istu­mas­sa vähäpukeisi­na muovi­tuoleil­la. Yksi pako­laisongel­man var­jop­uo­lia tämäkin. Ei hyvä.”

  Avop­uolisoni vieraili Roomas­sa joitain vuosia sit­ten, ja ilmiö oli ole­mas­sa jo sil­loin. Se selvästi hätkähdyt­ti hän­tä jos­sain määrin, sil­lä hän tote­si pian matkansa jäl­keen kadun kul­mas­sa tupakoivista tein­i­tytöistä, että jos Roomas­sa seisoisi joku noin, hin­tatieduste­lut oli­si­vat var­maan jo käyn­nis­sä. Näky oli siis jäänyt vähän vaivaamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.