Sähkön tuntikohtaiseen hinnoitteluun

Jot­ta kulu­tus yli­pään­sä voi­si sää­tyä säh­kön hin­nan mukaan, tulee kulut­ta­jan, niin yri­tys­ten kuin koti­ta­louk­sien, mak­saa säh­kös­tään tun­ti­koh­tai­sen hin­noit­te­lun perus­teel­la. Tähän siir­ty­mi­nen sääs­tää rahaa (kan­san­ta­lou­den tasol­la) ja luonnonvaroja.

Jos on mah­dol­lis­ta vaa­tia lail­la huo­neis­to­koh­tai­sia vesi­mit­ta­rei­ta sääs­tön nimis­sä, pitää olla mah­dol­lis­ta vaa­tia myös siir­ty­mis­tä tun­ti­hin­noit­te­luun. Sii­tä voi teh­dä vaik­ka lain.

Mut­ta vaik­ka ei vaa­dit­tai­si, sii­hen siir­ry­tään joka tapauk­ses­sa, mut­ta siir­ty­mä­kau­den jälkeen.

Nyt jo kan­nat­taa kaik­kien nii­den, joi­den kulu­tus ei pai­no­tu tal­vi­pak­ka­siin, vali­ta tun­ti­koh­tai­nen las­ku­tus. Kun riit­tä­vän moni näin tekee, kiin­teän hin­nan mak­sa­jien pro­fii­li pai­not­tuu kal­lii­siin tun­tei­hin ja kiin­teä­tä hin­taa jou­du­taan nos­ta­maan, yhä useam­man kan­nat­taa siir­tyä tun­ti­koh­tai­seen ja niin edel­leen. Lopul­li­nen niit­ti tulee, kun fik­suim­mat äkkää­vät teh­dä kak­si sopi­mus­ta, kiin­teä­hin­tai­sen kal­lii­ta tun­te­ja var­ten ja tun­ti­koh­tai­sen hal­po­ja. Vähän älyk­kyyt­tä mit­ta­riin ja säh­kö tulee aina hal­vem­mas­ta mittarista.

= = = =

Kir­jo­tus perus­tuu puheen­vuo­roon Eno­ro­päi­vil­lä 31.3.2016

20 vastausta artikkeliin “Sähkön tuntikohtaiseen hinnoitteluun”

 1. Jos kaik­ki kulut­ta­jat pako­tet­tai­siin mak­sa­maan säh­kös­tä tun­ti­hin­taa, se kiel­tä­mät­tä tasai­si säh­kön käyt­töä kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sem­paan suuntaan.

  Mut­ta ver­tai­lu huo­neis­to­koh­tai­seen vesi­mit­tauk­seen ontuu. Huo­neis­to­koh­tai­sen vesi­mit­tauk­sen kus­tan­nuk­set van­haan raken­nus­kan­taan toteu­tet­tu­na ylit­täi­si­vät sel­väs­ti hyö­dyt. Uudet raken­nuk­set sitä­vas­toin voi­tai­siin suun­ni­tel­la hel­pom­min mitattaviksi.

 2. Mark­ki­na­ta­lou­den sään­tö­jen mukaan toi­mi­vas­sa kah­den mit­ta­rin jär­jes­tel­mäs­sä asia­kas jou­tui­si var­maan­kin mak­sa­maan myös kuu­kausi­hin­taa kah­des­ta mit­ta­ris­ta (pää­su­lak­keen koon mukaan kuka­ties), joten tuo kik­ka ei ehkä toi­si toi­vot­tua sähköalea.

  Uusien mit­taus­ta­po­jen käyt­tö on hyvä asia, mut­ta nip­pe­li­la­kien (kuten pakol­lis­ten super­säh­kö­mit­ta­rei­den vaa­ti­mi­nen) sää­tä­mi­nen loi­si sään­tö­vii­dak­koa ja hait­tai­si mark­ki­nan­ta­lou­den kulu­ja opti­moi­vaa toimintaa.

  Tut­ki­mi­seen ja kokei­luun voi kyl­lä alku­vai­hees­sa kan­nus­taa, mut­ta parem­pi pitää lain­sä­tä­jien sor­met eros­sa nip­pe­li­sää­ti­mis­tä. Tun­ti­koh­tai­sen hin­noit­te­lun lisäk­si käy­tös­sä voi hyvin olla myös esim. perin­teis­tä tasa­hin­noit­te­lua, kiin­te­ää kuu­kausi­hin­taa, tai alas ajet­ta­vis­sa ole­vaa kapa­si­teet­tia. Polii­ti­kot kes­kit­ty­kööt kes­kei­siin tar­peel­li­siin sää­tö­toi­men­pi­tei­siin, kuten vaik­ka­pa hiiliveroon.

 3. Peri­aat­tees­sa etä­luet­ta­va säh­kö­mit­ta­ri mah­dol­lis­tai­si monia asioi­ta. Käy­tän­nös­sä ei. 

  Suo­mes­sa on lii­an mon­ta pien­tä verk­ko­yh­tiö­tä. Stan­dar­doin­ti ei onnis­tu iso­jen kes­ken, pie­net taas eivät kyke­ne kehit­tä­mään palveluita. 

  Ehkä Helen on se joka saa jotain aikai­sek­si, ehkä ei kukaan.

 4. Jos on mah­dol­lis­ta vaa­tia lail­la huo­neis­to­koh­tai­sia vesi­mit­ta­rei­ta sääs­tön nimis­sä, pitää olla mah­dol­lis­ta vaa­tia myös siir­ty­mis­tä tun­ti­hin­noit­te­luun. Sii­tä voi teh­dä vaik­ka lain.

  Mik­si suo­ma­lai­sen polii­ti­kon ensim­mäi­nen aja­tus jol­lain taval­la ohjat­ta­vas­ta asias­ta on joh­don­mu­kai­ses­ti pakot­ta­mi­nen tai kieltäminen?

  Jon­kun sen­tin osan vero per kWh kulu­tuk­sel­le, joka ei ole tun­ti­hin­noit­te­lun pii­ris­sä, niin ongel­ma on tosia­sial­li­ses­ti rat­kais­tu. Ilman pak­ko­ja ja kieltoja.

 5. Miten tun­ti­koh­tai­nen säh­kön­las­ku­tus ja sosi­aa­li­nen asu­mi­nen? Miten tuo­da int­res­si säh­kön (ja läm­mön) kulu­tuk­sen sää­töön niil­le, jot­ka eivät sitä itse maksa?

  En itse aina­kaan kaa­tai­si las­kua täy­si­mää­räi­ses­ti köy­hän nis­kaan, kos­ka tulok­se­na voi­si olla jopa hen­gen­vaa­ral­li­nen sääs­tä­mi­nen, kuten bri­teis­sä: “People dying from cold homes are a result of high fuel prices, low inco­mes and poor insu­la­tion.” (BBC)

  1. Eihän se tun­ti­koh­tai­nen las­ku­tus muu­ta säh­kön hin­taa vuo­si­ta­sol­la miten­kään. Jos ei rea­goi hin­nabn muu­tok­siin miten­kään, mak­saa vuo­den aika­na kes­ki­mää­räis­tä hin­taa niin kuin nyt­kin, mut­ta on mah­dol­lis­ta ajoit­ta kulu­tus­taan niin että saa säästöjä.

 6. Tun­ti­hin­ta tasai­si säh­kön hin­taa, kun ihmi­set alkai­si­vat kulut­ta­maan hal­van säh­kö aika­na enem­män. Ostai­si­vat ilmas­toin­ti­lait­tei­ta, joku var­maan latai­si akku­ja mökil­lä. Ehkä jos­kus kek­sit­täi­siin oikeas­ti sääs­tä­vä tapa varas­toi­da säh­köä, tosin ilo jäi­si lyhyek­si kun kysy­tä ja hin­ta nousi­si­vat. Kal­liin säh­kön aika­na useam­pi elä­ke­läi­nen ja työ­tön istui­si pimeäs­sä ja sääs­täi­si läm­mön kipurajalle. 

  Kukaan ei kai osaa arvioi­da, lisäi­si­kö tun­ti­hin­ta säh­kön kulu­tus­ta vai vähen­täi­si. Eikä sitä, tuli­si­ko tun­ti­hin­noit­te­lut kes­ki­mää­rin kal­liim­mak­si vai halvemmaksi.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän se tun­ti­koh­tai­nen las­ku­tus muu­ta säh­kön hin­taa vuo­si­ta­sol­la miten­kään. Jos ei rea­goi hin­nabn muu­tok­siin miten­kään, mak­saa vuo­den aika­na kes­ki­mää­räis­tä hin­taa niin kuin nyt­kin, mut­ta on mah­dol­lis­ta ajoit­ta kulu­tus­taan niin että saa säästöjä.

  En ole aina­kaan pie­na­siak­kaa­na näh­nyt sopi­mus­ta, jos­sa mak­sai­sin toteu­tu­nut­ta kes­ki­hin­taa muu­ten kuin sol­mi­mal­la tun­ti­so­pi­muk­sen. Sil­loin­kaan se ei ole his­to­rial­li­nen kes­ki­hin­ta. Kaik­kiin eteen­päin “kat­so­viin” sopi­muk­siin säh­köyh­tiö lisää ris­kie­le­men­tin, joka tar­koit­taa käy­tän­nös­sä aina lisähintaa.

  Toki yhtiö saat­taa teh­dä hin­noit­te­lu­vir­heen, mut­ta toi­mi­tus­joh­ta­ja saa her­käs­ti pot­kut, jos vir­he on suu­ri tai toistuu.

  Käy­tän­nös­sä tun­ti­säh­kö­so­pi­mus muut­taa jokai­sen jär­ke­vän talou­den käyt­täy­ty­mis­tä. Säh­kön hin­nan vuo­ro­kausi­ryt­mi on yllät­tä­vän tois­tu­va, huip­pu­tun­te­ja ei ole monia. Vuo­si­ryt­mi­kin on sel­keä, ja yksi­tyis­asiak­kai­den tun­ti­hin­toi­hin voi yleen­sä ostaa katon, joka leik­kaa huip­pu­hin­nat pois.

  1. Argu­men­toit nyt sen puo­les­ta, että sen köy­hän mum­mon­kin säh­kö­las­ku pie­nee, jos hän siir­tyy tun­ti­hin­noi­tel­tuun las­ku­tuk­seen. Näin minä­kin yri­tin avauk­ses­sa sanoa.

 8. JTS:
  Peri­aat­tees­sa etä­luet­ta­va säh­kö­mit­ta­ri mah­dol­lis­tai­si monia asioi­ta. Käy­tän­nös­sä ei. 

  Suo­mes­sa on lii­an mon­ta pien­tä verk­ko­yh­tiö­tä. Stan­dar­doin­ti ei onnis­tu iso­jen kes­ken, pie­net taas eivät kyke­ne kehit­tä­mään palveluita. 

  Ehkä Helen on se joka saa jotain aikai­sek­si, ehkä ei kukaan.

  Juu­ri näin; stan­dar­doin­ti, mie­lel­lään poh­jois­mai­nen sta­nar­di­soin­ti oli­si erit­täin tär­ke­ää. Sen pitäi­si olla myös kak­si­suun­tais­ta, t.s. että säh­kö­verk­ko välit­täi­si myös säh­kön spot yms.-hinnat piu­haa pit­kin stan­dar­di­muo­dos­sa. Pro­pel­li­päät kyl­lä kek­si­si­vät talo/huoneistoboxin, johon isän­tä­vä­ki voi­si sit­ten hin­noi­tel­la miel­ty­myk­sen­sä. Tar­koi­tan sitä, että mil­loin se sau­na tar­kal­leen lai­te­taan pääl­le, mit­kä ovat huo­ne­läm­pö­ti­laa vaih­te­lu­ra­jat jne.

  Näi­tä boxe­ja on jo ole­mas­sa, mut­ta nii­tä ei kan­na­ta kau­pal­lis­taa ennen p.o. stan­dar­doin­tia (ja 5G:tä ?).

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Argu­men­toit nyt sen puo­les­ta, että sen köy­hän mum­mon­kin säh­kö­las­ku pie­nee, jos hän siir­tyy tun­ti­hin­noi­tel­tuun las­ku­tuk­seen. Näin minä­kin yri­tin avauk­ses­sa sanoa.

  Joo, oli­si pitä­nyt lukea alus­ta. Luin lopusta.

  Olet ollut aiem­min sitä miel­tä, ettei säh­kö­läm­mit­tä­jän kan­na­ta ostaa tun­ti­säh­köä. Oma koke­muk­se­ni on toi­nen juu­ri tuon säh­köyh­tiön ris­ki­li­sän takia. Hin­ta­kat­to kan­nat­taa tie­tys­ti ostaa.

 10. Tun­ti­hin­tai­ses­sa hin­noit­te­lus­sa tuli­si yhte­nä osa­te­ki­jä­nä olla käyt­tä­jän huip­pu­te­hon tar­ve ajan het­kel­lä. Tämä ohjai­si vähen­tä­mään kysyn­tä­piik­kiä vähen­tä­mäl­lä yhtä­ai­kai­ses­ti pääl­lä­ole­vien lait­tei­den mää­rää. Jen­keis­sä (esim. Arizo­na) on käy­tös­sä tämän kal­tais­ta hin­noit­te­lua, siel­lä tosin ilmais­toin­ti­lait­tei­den käy­tön tasaa­mi­nen on taus­tal­la. Suo­mes­sa ei tätä haas­tet­ta kesä­ai­kaan juu­ri­kaan ole.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän se tun­ti­koh­tai­nen las­ku­tus muu­ta säh­kön hin­taa vuo­si­ta­sol­la miten­kään. Jos ei rea­goi hin­nabn muu­tok­siin miten­kään, mak­saa vuo­den aika­na kes­ki­mää­räis­tä hin­taa niin kuin nyt­kin, mut­ta on mah­dol­lis­ta ajoit­ta kulu­tus­taan niin että saa säästöjä.

  Ydin­säh­köä voi kai myy­dä vakio­hin­taan (tai liki). Tuu­li­sä­kön myyn­nis­sä vaih­te­le­va hin­ta lie­nee mie­lek­kääm­pi, kos­ka tuu­let­to­mi­na päi­vi­nä kuluu jotain kal­liim­paa sähköä.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Argu­men­toit nyt sen puo­les­ta, että sen köy­hän mum­mon­kin säh­kö­las­ku pie­nee, jos hän siir­tyy tun­ti­hin­noi­tel­tuun las­ku­tuk­seen. Näin minä­kin yri­tin avauk­ses­sa sanoa. 

  Tar­koi­tin tapaus­ta, jos­sa “sos­su mak­saa”. Tai läm­mön koh­dal­la kun­nan vuo­kra­ta­loa. Kum­mas­sa­kaan ei käyt­tä­jäl­lä ole min­kään­lais­ta talou­del­lis­ta int­res­siä sääs­töön, ellei tavan vuok­si. Sau­na vaan pääl­le kal­leim­paan aikaan ja tuu­le­te­taan ikku­noil­la talvipakkasilla.

  Sit­ten jos int­res­si jär­jes­te­tään, tulee taas toi­sia ongelmia.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Argu­men­toit nyt sen puo­les­ta, että sen köy­hän mum­mon­kin säh­kö­las­ku pie­nee, jos hän siir­tyy tun­ti­hin­noi­tel­tuun las­ku­tuk­seen. Näin minä­kin yri­tin avauk­ses­sa sanoa. 

  Mum­mol­le paras sopi­mus on sel­lai­nen, jos­sa koh­tuul­li­sen hal­van ener­gia­hin­nan pääl­le lisä­tään 0 e/kk kiin­teä mak­su, kos­ka mitä pie­nem­pi kulu­tus, sitä enem­män kiin­teä osuus nos­taa säh­kön kokonaishintaa.
  Enem­män säh­köä käyt­tä­vää tun­ti­hin­tai­nen sopi­mus moti­voi sekä sääs­tä­mään että ajoit­ta­maan omaa säh­kön käyt­töä, kos­ka sii­tä jää itsel­len­kin jotain rahal­lis­ta hyö­tyä. Eri asia on että kuin­ka kau­an ihmi­nen jak­saa elää säh­kön hin­nan tah­dit­ta­maa elä­mää, var­sin­kin kun säh­kön hin­nan vaih­te­lu on seu­raus­ta nor­maa­lis­ta elä­män ryt­mis­tä, ja nyt pitäi­si ruve­ta vas­ta­ran­nan kiiskeksi.
  Koti­au­to­maa­tio­ta sii­hen tar­vi­taan, että itse ei tar­vit­se jokais­ta sääs­tö­sent­tiä vah­tia. Auto­maa­tio puo­les­taan on kal­lis­ta toteut­taa ja kes­ki­mää­räi­sel­lä pien­käyt­tä­jäl­lä on kovin vähän mie­lek­kääs­ti ohjat­ta­via kohteita.
  Mum­mon pitäi­si seu­ra­ta jat­ku­vas­ti säh­kön hin­taa vaik­ka­pa table­til­ta. Tablet­ti­kin mak­sai­si enem­män kuin mum­mo ehti­si elin­ai­ka­naan säästää.
  Eli älyk­kään säh­kö­ver­kon aito toteut­ta­mi­nen vaa­tii pal­jon muu­ta­kin kuin pel­kän mai­nin­nan Sipi­län hallitusohjelmassa.

 14. Jäi mai­nit­se­mat­ta, että kor­kea säh­kön siir­ron kuu­kausi­mak­su vie mum­mol­ta vii­mei­sen­kin innon säh­kön sääs­töön. Tämä on vali­te­taa­vaa, kos­ka säh­kö­ener­gia ja säh­kön siir­to ovat kui­ten­kin täy­sin eri asioi­ta. Koh­tuut­to­man kor­keal­ta tun­tu­vas­sa säh­kön siir­ron perus­mak­sus­sa mum­mo mak­saa ikään­kuin eli­ni­käis­tä osa­mak­sua sii­tä, että mök­kiin on aikoi­naan vedet­ty säh­köt, ja verk­koa pide­tään koko ajan hyväs­sä kun­nos­sa ja jopa usko­tel­laan sää­var­muu­den­kin paranevan.

 15. Mat­kus­ta­ja:
  Tun­ti­hin­tai­ses­sa hin­noit­te­lus­sa tuli­si yhte­nä osa­te­ki­jä­nä olla käyt­tä­jän huip­pu­te­hon tar­ve ajan het­kel­lä. Tämä ohjai­si vähen­tä­mään kysyn­tä­piik­kiä vähen­tä­mäl­lä yhtä­ai­kai­ses­ti pääl­lä­ole­vien lait­tei­den määrää.

  Käyt­tä­jä­koh­tai­sen kysyn­tä­pii­kin mukaan hin­noit­te­lus­sa on se ongel­ma, että se ei kan­nus­ta lisää­mään säh­kön käyt­töä sil­loin, kun säh­kö on halpaa. 

  Tal­vel­la kovim­pien­kin pak­kas­ten aika­na oli tun­te­ja, jol­loin säh­kö mak­soi noin 20 euroa/MWh. Läm­mi­tys­säh­kön käy­tön siir­toa täl­lai­siin tun­tei­hin kan­nat­taa suo­sia, vaik­ka se lisäi­si yksit­täis­ten säh­kön­käyt­tä­jien huippukulutusta.

 16. Jus­si: Käyt­tä­jä­koh­tai­sen kysyn­tä­pii­kin mukaan hin­noit­te­lus­sa on se ongel­ma, että se ei kan­nus­ta lisää­mään säh­kön käyt­töä sil­loin, kun säh­kö on halpaa. 

  Tal­vel­la kovim­pien­kin pak­kas­ten aika­na oli tun­te­ja, jol­loin säh­kö mak­soi noin 20 euroa/MWh. Läm­mi­tys­säh­kön käy­tön siir­toa täl­lai­siin tun­tei­hin kan­nat­taa suo­sia, vaik­ka se lisäi­si yksit­täis­ten säh­kön­käyt­tä­jien huippukulutusta.

  Jenk­ki­hin­noit­te­lus­sa etu­kä­teen on kate­go­ri­soi­tu peak hours, kos­ka säh­köä kuluu eni­ten jääh­dy­tyk­seen ja sil­lä voi hie­man pelail­la ajan­koh­tia. Suo­mes­sa­han ei oikein voi­da teh­dä kate­go­ri­soin­tia, kun pii­kit eivät ole ennus­tet­ta­vis­sa etu­kä­teen. (pl. joulu).

  Vai­kea kui­ten­kin ilman auto­ma­ti­soin­tia olet­taa, että kulut­ta­ja rea­goi­si eri­tyi­ses­ti kulu­tus­piik­kei­hin vähen­tä­mäl­lä säh­kön­ku­lu­tus­ta manu­aa­li­ses­ti. Teol­li­suu­den­puo­len kysyn­tä­jous­toa pitäi­si saa­da kulut­ta­ja­puo­lel­le, haas­teel­lis­ta se on Suo­men pie­nes­sä mittakaavassa.

 17. Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gis­sä on pal­jon yö-säh­köl­lä läm­mi­tet­tä­viä talo­ja. Täl­lä meka­nis­mil­la on jo tasat­tu ja siir­ret­ty kulu­tus­ta hil­jai­sil­le tunneille. 

  Nyt, 1.4. alkaen, Helen on pudot­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti tätä meka­nis­mia vähen­tä­mäl­lä säh­kön siir­ron kaut­ta hal­po­ja tun­te­ja. JA PAKOTTAMALLA OMAKOTIASUJAT KALLIILLE TUNNEILLE, kos­ka talot eivät nyt ennä­tä läm­me­tä hal­voil­la tun­neil­la. Hele­nin joh­to on var­mas­ti argu­me­toi­nut hyvin tämän muu­tok­sen hal­li­tuk­sel­le. Täs­sä kui­ten­kin voit­ta­ja­na on säh­köyh­tiö, ja häviä­ji­nä omis­ta­jat = yhteis­kun­ta ja asuk­kaat — kii­tos lopul­ta kuu­luu äänes­tä­jiä Hele­nin hal­li­tuk­ses­sa edus­ta­vat poliitikot.

  1. Hele­nin hal­li­tuk­sel­la ei ole mitään pikeut­ta sanoa verk­ko­yh­tiön toi­min­nas­ta mitään, kos­ka laki vaa­tii eriyttämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.