Miten sähköveroon päädyttiin

Lip­po­sen ensim­mäi­nen hal­li­tus aset­ti maa­han hii­li­diok­si­di­ve­ron, joka verot­ti myös esi­mer­kik­si kivi­hii­len polt­ta­mis­ta voi­ma­lai­tok­sis­sa. Pian ymmär­ret­tiin, ettei tämä pelit­tä­nyt poh­jois­mai­sil­la sähkömarkkinoilla.

Säh­kön­tuo­tan­non polt­toai­neet sää­det­tiin verot­to­mik­si ja kor­vat­tiin kai­kes­ta säh­kös­tä mak­set­ta­val­la säh­kö­ve­rol­la ja uusiu­tu­van säh­kön­tuo­tan­non sub­ven­tiol­la. Lop­pu­tu­lok­sen piti olla mel­ko lähel­lä alku­pe­räis­tä hii­li­diok­si­di­ve­roa. Olin sil­loin itse­kin näi­tä päät­lök­siä teke­mäs­sä vih­rei­den edus­ta­ja­na. Sit­tem­min säh­kö­ve­ro ja tuo­tan­to­tuet ovat alka­neet elää omaa elä­mään­sä eikä koko­nai­suus ole enää lain­kaan loo­gi­nen. Nyt esi­mer­kik­si aurin­ko­säh­kön käyt­töä hait­taa se, että sekin on säh­kö­ve­ron alais­ta, jos sitä myy naapurilleen.

Jos säh­kö­ve­ro oli­si pro­sen­tu­aa­li­nen ja mää­räy­tyi­si pörs­si­säh­kön kun­kin het­ki­sen hin­nan mukaan, pääs­täi­siin vähän lähem­mäs sitä mis­tä läh­det­tiin. Kun säh­kö on hyvin hal­paa, se teh­dään myös pääs­töt­tö­mä­si, eikä sitä sil­loin pitäi­si verot­taa. Ennen kaik­kea se ei estäi­si nii­tä käyt­tö­muo­to­ja, joi­ta ajoit­tain hyvin hal­pa säh­kö teki­si mahdolliseksi.

Pal­jon jär­ke­väm­pää oli­si – täs­sä­kin – jos koko säh­kö­ve­ros­ta luo­vut­tai­siin ja pääs­tö­oi­keuk­sien hin­nat oli­si­vat jär­ke­väl­lä tasol­la. Jär­ke­vä­nä taso­na pidän sataa euroa hiilidioksiditonnilta.

Sil­loin ei tar­vit­si­si rii­del­lä sel­lai­sis­ta asiois­ta kuin mikä osa CHP-lai­tos­ten polt­toai­nees­ta menee säh­köön ja mikä lämpöön.

= = =

Kir­joi­tus perus­tuu puheen­vuo­soon, jon­ka pidin Eno­ro-päi­vil­lä 31.3.2016

6 vastausta artikkeliin “Miten sähköveroon päädyttiin”

 1. Mik­si ihmee­sä pääs­tö­oi­keu­den hin­tan tun­tuu ole­van jon­kin­sort­ti­nen itsei­sar­vo? Alhai­nen hin­ta ker­too vain sen, että pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen on ollut hal­vem­paa kuin kukaan arva­si (tai sit­ten val­tiot kaa­ta­neet etu­kä­tei­sar­ve­lu­ja enem­män vero­ra­ho­ja pääs­töt­tö­miin tuotantomuotoihin).

  En ymmär­rä tätä “pääs­tö­oi­keus on lii­an halpaa”-itseruoskintaa. Onko aja­tuk­se­na että pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen pitää olla pro­tes­tant­tis­ta kär­si­mys­näy­tel­mää kos­ka se vain on näin?

 2. Tuol­lai­nen kehi­tys­kul­ku, jos­sa joil­lain tie­tyl­lä taval­la perus­tel­lut verot muut­tu­vat pian­kin val­tion yhdek­si tuloe­räk­si on hyvin taval­li­nen. Alku­pe­räi­set perus­te­lut unoh­de­taan nopeas­ti, ja kes­kei­sek­si veron säi­lyt­tä­mis­syyk­si muo­dos­tuu yksin­ker­tai­ses­ti se, että vakiin­nu­te­tuis­ta tuloe­ris­tä ei halu­ta luo­pua. Yksi esi­merk­ki on kiin­teis­tö­ve­ro, jota aika­naan perus­tel­tiin lumen luon­nil­la yms. kun­nan kiin­teis­töl­le tuot­ta­mil­la palveluilla.

  Mik­si haluat pois­taa säh­kö­ve­ron? Sik­si­kö, että oli­si kiva, jos aurin­ko­säh­köä kulu­tet­tai­siin enem­män? Mik­si ihmeessä?

  En halua sanoa, että säh­kö­ve­ro oli­si jär­ke­vin veron muo­to, mut­ta onpa­han aina­kin hil­lit­se­mäs­sä hie­man kulu­tus­juh­lia, ja suo­je­le­mas­sa näin luontoa.

  Fik­su tapa oli­si koh­dis­taa ja mitoit­taa verot niin, että ne hil­lit­si­si­vät hait­to­ja, ja pudot­tai­si­vat ne halu­tul­le tasol­le. Täl­lä perus­teel­la “sata euroa hii­li­diok­si­di­ton­nil­ta” ei ole jär­ke­väs­ti perus­tel­tu. Oikea tapa oli­si verot­taa kaik­kea fos­sii­lis­ta (myös muu­ta kuin pääs­tö­kau­pan oii­ris­sä ole­vaa) niin pal­jon, että nii­den kulu­tus puto­aa aina­kin tavoit­te­le­mal­le­si 80% alem­mal­le tasolle.

 3. Eikö säh­kön maa­han­tuon­tia voi­si verot­taa sen tuon­ti­maan säh­kön­tuo­tan­non co2 mar­gi­naa­li­säh­kön pääs­tö­jen perusteella?

  Var­maan­kin EU:n säh­kö­mark­ki­na­di­rek­tii­vit kiel­tä­vät tämän?

  EU tasol­la CO2 vero­tuk­seen siir­ty­mi­nen lie­nee liki mah­do­ton­ta, kun hii­li­voi­maan perus­tu­va Itä-Euroop­pa ja Sak­sa vastustavat.

 4. Ener­gian verot­ta­mi­nen, oli kyse sit­ten moot­to­ri­polt­toai­neis­ta tai teol­li­suu­den käyt­tä­mäs­tä ener­gias­ta, ei ole jär­ke­vää. Lei­ka­taan ehdoin tah­doin suo­ma­lais­ten elin­ta­soa, kupa­taan muu­ten­kin vai­keuk­sis­sa ole­via syr­jä­seu­tu­ja ja yksi­puo­lis­te­taan elinkeinorakennetta.

 5. Nyt hin­nat on niin alhaal­la, että aika hal­val­la voi ostaa omat pääs­tön­sä mark­ki­noil­ta pois.

 6. Sylt­ty: En ymmär­rä tätä “pääs­tö­oi­keus on lii­an halpaa”-itseruoskintaa. Onko aja­tuk­se­na että pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen pitää olla pro­tes­tant­tis­ta kär­si­mys­näy­tel­mää kos­ka se vain on näin? 

  Idea­na on saa­da pääs­töt mah­dol­li­sim­man pie­nik­si mah­dol­li­sim­man äkkiä. Jos pääs­tö­oi­keus on lii­an hal­paa, ei ole talou­del­lis­ta pai­net­ta vähen­tää pääs­tö­jä vaan nii­den kas­vat­ta­mi­nen saat­taa jopa olla kan­nat­ta­vaa. Toki muut­kin pääs­tön­vä­hen­nys­me­ka­nis­mit kel­paa­vat, mut­ta kun mark­ki­na on ker­ran sitä var­ten luo­tu, niin se oli­si hyvä saa­da toi­mi­maan tar­koi­te­tul­la tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.