Miten sähköveroon päädyttiin

Lip­posen ensim­mäi­nen hal­li­tus aset­ti maa­han hiilid­iok­sidi­veron, joka verot­ti myös esimerkik­si kivi­hi­ilen polt­tamista voimalaitok­sis­sa. Pian ymmär­ret­ti­in, ettei tämä pelit­tänyt pohjo­is­maisil­la sähkömarkkinoilla.

Sähkön­tuotan­non polt­toaineet säädet­ti­in verot­tomik­si ja kor­vat­ti­in kaikesta sähköstä mak­set­taval­la sähköverol­la ja uusi­u­tu­van sähkön­tuotan­non sub­ven­ti­ol­la. Lop­putu­lok­sen piti olla melko lähel­lä alku­peräistä hiilid­iok­sidi­veroa. Olin sil­loin itsekin näitä päätlök­siä tekemässä vihrei­den edus­ta­jana. Sit­tem­min sähkövero ja tuotan­totuet ovat alka­neet elää omaa elämään­sä eikä kokon­aisu­us ole enää lainkaan loogi­nen. Nyt esimerkik­si aurinkosähkön käyt­töä hait­taa se, että sekin on sähköveron alaista, jos sitä myy naapurilleen.

Jos sähkövero olisi pros­en­tu­aa­li­nen ja määräy­ty­isi pörssisähkön kunkin het­kisen hin­nan mukaan, päästäisi­in vähän lähem­mäs sitä mis­tä lähdet­ti­in. Kun sähkö on hyvin hal­paa, se tehdään myös päästöt­tömäsi, eikä sitä sil­loin pitäisi verot­taa. Ennen kaikkea se ei estäisi niitä käyt­tö­muo­to­ja, joi­ta ajoit­tain hyvin hal­pa sähkö tek­isi mahdolliseksi.

Paljon järkeväm­pää olisi – tässäkin – jos koko sähköveros­ta luovut­taisi­in ja päästöoikeuk­sien hin­nat oli­si­vat järkeväl­lä tasol­la. Järkevänä tasona pidän sataa euroa hiilidioksiditonnilta.

Sil­loin ei tarvit­sisi riidel­lä sel­l­ai­sista asioista kuin mikä osa CHP-laitosten polt­toaineesta menee sähköön ja mikä lämpöön.

= = =

Kir­joi­tus perus­tuu puheen­vu­osoon, jon­ka pidin Enoro-päivil­lä 31.3.2016

6 vastausta artikkeliin “Miten sähköveroon päädyttiin”

 1. Mik­si ihmeesä päästöoikeu­den hin­tan tun­tuu ole­van jonk­in­sort­ti­nen itseis­ar­vo? Alhainen hin­ta ker­too vain sen, että päästö­jen vähen­tämi­nen on ollut halvem­paa kuin kukaan arvasi (tai sit­ten val­tiot kaata­neet etukäteis­arvelu­ja enem­män verora­ho­ja päästöt­tömi­in tuotantomuotoihin).

  En ymmär­rä tätä “päästöoikeus on liian halpaa”-itseruoskintaa. Onko ajatuk­se­na että päästö­jen vähen­tämisen pitää olla protes­tant­tista kär­simys­näytelmää kos­ka se vain on näin?

 2. Tuol­lainen kehi­tyskulku, jos­sa joil­lain tietyl­lä taval­la perustel­lut verot muut­tuvat piankin val­tion yhdek­si tulo­eräk­si on hyvin tavalli­nen. Alku­peräiset peruste­lut uno­hde­taan nopeasti, ja keskeisek­si veron säi­lyt­tämis­syyk­si muo­dos­tuu yksinker­tais­es­ti se, että vaki­in­nute­tu­ista tulo­eristä ei halu­ta luop­ua. Yksi esimerk­ki on kiin­teistövero, jota aikanaan perustelti­in lumen luon­nil­la yms. kun­nan kiin­teistölle tuot­tamil­la palveluilla.

  Mik­si halu­at pois­taa sähköveron? Sik­sikö, että olisi kiva, jos aurinkosähköä kulutet­taisi­in enem­män? Mik­si ihmeessä?

  En halua sanoa, että sähkövero olisi järkevin veron muo­to, mut­ta onpa­han ainakin hillit­semässä hie­man kulu­tusjuh­lia, ja suo­jele­mas­sa näin luontoa.

  Fik­su tapa olisi kohdis­taa ja mitoit­taa verot niin, että ne hillit­si­sivät hait­to­ja, ja pudot­taisi­vat ne halu­tulle tasolle. Täl­lä perus­teel­la “sata euroa hiilid­iok­sidi­ton­nil­ta” ei ole järkevästi perustel­tu. Oikea tapa olisi verot­taa kaikkea fos­si­ilista (myös muu­ta kuin päästökau­pan oiiris­sä ole­vaa) niin paljon, että niiden kulu­tus putoaa ainakin tavoit­tele­malle­si 80% alem­malle tasolle.

 3. Eikö sähkön maa­han­tuon­tia voisi verot­taa sen tuon­ti­maan sähkön­tuotan­non co2 mar­gin­aal­isähkön päästö­jen perusteella?

  Var­maankin EU:n sähkö­markki­nadi­rek­ti­iv­it kieltävät tämän?

  EU tasol­la CO2 vero­tuk­seen siir­tymi­nen lie­nee liki mah­do­ton­ta, kun hiilivoimaan perus­tu­va Itä-Euroop­pa ja Sak­sa vastustavat.

 4. Ener­gian verot­ta­mi­nen, oli kyse sit­ten moot­toripolt­toaineista tai teol­lisu­u­den käyt­tämästä ener­gias­ta, ei ole järkevää. Leikataan ehdoin tah­doin suo­ma­lais­ten elin­ta­soa, kupataan muutenkin vaikeuk­sis­sa ole­via syr­jäseu­tu­ja ja yksipuolis­te­taan elinkeinorakennetta.

 5. Nyt hin­nat on niin alhaal­la, että aika hal­val­la voi ostaa omat päästön­sä markki­noil­ta pois.

 6. Sylt­ty: En ymmär­rä tätä “päästöoikeus on liian halpaa”-itseruoskintaa. Onko ajatuk­se­na että päästö­jen vähen­tämisen pitää olla protes­tant­tista kär­simys­näytelmää kos­ka se vain on näin? 

  Ideana on saa­da päästöt mah­dol­lisim­man pieniksi mah­dol­lisim­man äkkiä. Jos päästöoikeus on liian hal­paa, ei ole taloudel­lista painet­ta vähen­tää päästöjä vaan niiden kas­vat­ta­mi­nen saat­taa jopa olla kan­nat­tavaa. Toki muutkin päästön­vähen­nys­mekanis­mit kel­paa­vat, mut­ta kun markki­na on ker­ran sitä varten luo­tu, niin se olisi hyvä saa­da toim­i­maan tarkoite­tul­la tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *