Kapasiteettimarkkinat?

Vii­me tal­ve­na oli pal­jon puhet­ta säh­kö­ka­pa­si­tee­tin lop­pu­mi­ses­ta. Ris­ki on ilmei­nen, kos­ka näis­sä olois­sa kenen­kään ei kan­nat­ta inves­toi­da perin­tei­seen säh­kön tuo­tan­toon. Hel­sin­ki­kin kor­vaa hana­saa­ren voi­ma­lai­tok­sen lämpökattilalla.

Yhdek­si rat­kai­suk­si on esi­tet­ty kapa­si­teet­ti­mark­ki­noi­ta. Tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la mak­set­tai­siin vara­ka­pa­si­tee­tin ylläpitämisestä.

On arvai­lu­jen varas­sa, mitä tuos­ta kapa­si­tee­tis­ta mak­set­tai­siin. Arva­taan siis vaik­ka, että 60 000 €/MW. (Arvaus on kopioi­tu sivus­tol­ta Uusi ener­gia­po­li­tiik­ka.) Tuhat megawat­tia mak­sai­si siis 60 M€/vuosi. Ihan sie­det­tä­vä vakuu­tus­mak­su. Ovat­han talou­del­li­set seu­rauk­set säh­kön kat­kea­mi­ses­ta pal­jon suu­rem­mat. On siis kehit­tä­mi­sen arvoi­nen ajatus.

Toi­saal­ta las­ke­taan­pa, mitä tuo vara­ka­pa­si­teet­ti mak­sai­si ener­giayk­sik­köä koh­den. Arva­taan siis lisää. Ole­te­taan, että se on käy­tös­sä kes­ki­mää­rin 100 tun­tia vuo­des­sa. Arvaus voi olla ylä­kant­tiin, kos­ka vii­me tal­ve­na esi­mer­kik­si ei oli­si tar­vit­tu lainkaan.

Ener­gian hin­nak­si tuli­si näin 600 €/MWh. Aika pal­jon siis. Aivan var­mas­ti on ole­mas­sa kulu­tus­ta, joka kan­nat­taa pan­na pois pääl­tä mie­luum­min kuin mak­saa 600 €/MWh.

Ääri­vaih­toeh­to­na sul­je­taan pape­ri­teh­das. Se mak­saa mil­joo­nia, mut­ta ei se kym­me­niä mil­joo­nia maksa.

Teol­li­suu­des­sa ollaan var­maan­kin herää­mäs­sä säh­kön hin­nan voi­mak­kaa­seen vaih­te­luun. Vaik­ka oli­si osta­nut teh­taal­leen säh­köä Man­ka­la-yhtiös­tä tai omis­tai­si perä­ti oman voi­ma­lan, kan­nat­taa sil­ti kat­sel­la säh­kön pörs­si­hin­taa. Aina­han sen säh­kön voi myydä.

Olen aika vakuut­tu­nut, että kapa­si­teet­ti­mark­ki­noi­den sijaan kan­nat­taa kehit­tää kulu­tuk­sen ohjaus­ta. Kapa­si­teet­ti­mark­ki­nat oli­si­vat taas yksi este mark­ki­noi­den vapaal­le toi­min­nal­le. Mark­ki­noi­den toi­min­taa tuli­si tehos­taa eikä estää.

Tämä vaih­toeh­to edel­lyt­tää, että hin­ta pää­see kun­nol­la ohjaa­maan kulu­tus­ta, että kal­lis säh­kö on kal­lis­ta myös kulut­ta­jal­le, siis koti­ta­louk­sil­le ja yrityksille.

= = =

Tämä kir­joi­tus on osa puheen­vuo­soa, jon­ka pidin Eno­ro-päi­vil­lä 31.3.2016

28 vastausta artikkeliin “Kapasiteettimarkkinat?”

 1. Pro­ses­si­teol­li­suu­den sam­mut­ta­mi­nen ajoit­tain ilmas­to­tal­koi­den ja epä­va­kaan säh­kön­tuo­tan­non nimis­sä on ollut kovin ujos­tel­tu tee­ma, mut­ta nyt­hän se sano­taan blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­kin jul­ki. Jos pape­ri­teh­das sul­je­taan ja tap­pioi­ta on tulos­sa, kuka ne kat­taa? Teh­taan omis­ta­jat vai veron­mak­sa­jat? Jos ne säly­te­tään teh­taan omis­ta­jil­le, niin kysei­nen teol­li­suu­de­na­la hakeu­tuu sel­lai­siin mai­hin, jot­ka voi­vat luva­ta tasai­sen säh­kön­saan­nin tai aina­kin isot kor­vauk­set säh­kö­kat­kois­ta. Pape­ri­teh­taan alkuin­ves­toin­nit­kin ovat valtavat.

  1. Ne teke­vät pape­ri­teh­taan sul­ke­mi­sen ihan omal­la pää­tök­sel­lään. Teh­taat ovat yleen­sä osat­neet säh­kön­sä suo­jat­tuj­na tai omis­ta­vat voi­ma­loi­ta itse (UPM), mut­ta kun säh­kön hin­ta mnousee satoi­hin euroi­hin megawat­ti­tun­nil­ta, alkaa tul­la houkt­te­le­vak­si sul­kea teh­dä ja myy­dä säh­kö. Se on siis voit­toa tuot­ta­va toi­mi, ei tap­pio­ta tuottava.

 2. Ääri­vaih­toeh­to­na sul­je­taan pape­ri­teh­das. Se mak­saa mil­joo­nia, mut­ta ei se kym­me­niä mil­joo­nia maksa.”

  UPM on pari vuot­ta van­han tie­don mukaan Suo­men toi­sek­si suu­rin säh­kön tuot­ta­ja. Kyl­lä ne seu­raa säh­kö­pörs­siä ja vatu­loi, myy­dä­kö säh­köä vai teh­dä­kö sil­lä mekaa­nis­ta puumassaa.

 3. Tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la mak­set­tai­siin vara­ka­pa­si­tee­tin ylläpitämisestä.

  Kuka mak­sai­si? Et kai aja­tel­lut, että yhteiskunta?

  Vara­ka­pa­si­teet­tia tar­vi­taan, jos halu­taan taa­ta säh­köt hel­laan kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Jos­kus ei tuu­le ja jos­kus voi­ma­la rikkuu.

  Kulu­tuk­sen ohjauk­sen voi rin­nas­taa vara­ka­pa­si­tee­tin varaa­mi­seen, sil­lä molem­pien vai­ku­tus on sama. Sel­lai­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa voi käyt­tää kum­paa tahan­sa kei­noa säh­kön saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­seen oli­si hyvä.

  Yksi luon­te­va näkö­kul­ma voi­si olla se, että jokai­sen säh­köä myy­vän yri­tyk­sen pitää esit­tää las­kel­ma sii­tä, miten ne kyke­ne­vät tuot­ta­maan lupaa­man­sa säh­kön, vaik­ka tar­ve oli­si tie­tyn mää­rän tavan­omais­ta kor­keam­pi, ja vaik­ka nii­den voi­ma­lois­ta osa ei kyke­ni­si tuot­ta­maan sähköä.

  Oli­si saman­te­ke­vää, miten kukin yhtiö vel­voit­teen­sa hoi­taa. Joku hank­ki­si asiak­kai­ta, jot­ka lupaa­vat kyt­keä kuor­maa irti pyy­det­täes­sä. Joku ostai­si kapa­si­teet­tia kyl­mä­nä sei­so­vas­ta kaa­su­tur­bii­ni­voi­ma­las­ta. Jos yhtiö käyt­täi­si vaih­te­le­vaa säh­kön hin­taa (joka ohjaa kulu­tus­ta alas­päin, kun tuo­tan­non rajat lähes­ty­vät), tämä otet­tai­siin huo­mioon mit­tauk­sil­la havai­tun kulu­tuk­sen las­kun mukaisesti.

  Täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä kulu­tus­ta ei pyrit­täi­si lisää­mään vero­va­roin / val­tion tukiai­sil­la. Ja hin­nat muo­dos­tui­si­vat mark­ki­noi­den mukaan. Vel­voit­teet aset­ta­vat vara­ka­pa­si­teet­ti­las­kel­mat pitää suun­ni­tel­la riit­tä­vän rei­luik­si (alan asian­tun­ti­jat voi­vat mää­ri­tel­lä tarkemmin).

  1. Kaa­vai­lut kapa­si­teet­ti­mark­ki­nois­ta ovat ymmär­tääk­se­ni läh­te­net sii­tä, että säh­kön käyt­tä­jät mak­sa­vat sen. 60 mil­joo­naa eruoa nos­tai­si säh­kön hin­taa 0,06 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Ökjy­tuot­tei­den hin­nas­sa on myös huol­to­var­muus­mak­su. Minä en kui­ten­kaan ehdo­ta mitään, kos­ka en tätä kannata.

 4. Ei tuo­ta pel­kän kulu­tuk­sen sää­dön varaan voi jät­tää, kos­ka mikään sää­tö ei rii­tä vika­ti­lan­tei­ta var­ten. Vai riit­tä­vät­kö nykyi­set vara­voi­ma­lat myös jat­kos­sa, jos joko siir­to­yh­tey­det tai iso voi­ma­lai­tos vikaan­tuu eikä tuule?

  Kukan ei han­ki sys­tee­mei­tä sel­lais­ta tilan­net­ta varten,joka sat­tuu ker­ran kol­mes­sa vuodessa. 

  Kaik­kein paras rat­kai­su oli­si sel­lai­nen, jos­sa jokai­sen pitäi­si säh­kön lisäk­si ostaa teho ja sen ylit­tyew­sä saan­tia kuris­tet­tai­siin. Menee vain todel­la kaliik­si raken­nel­la täl­lai­sia jär­jes­tel­miä jokai­seen torppaan.

 5. Juho Laa­tu: Kuka mak­sai­si? Et kai aja­tel­lut, että yhteiskunta?

  Vara­ka­pa­si­teet­tia tar­vi­taan, jos halu­taan taa­ta säh­köt hel­laan kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Jos­kus ei tuu­le ja jos­kus voi­ma­la rikkuu.

  Kulu­tuk­sen ohjauk­sen voi rin­nas­taa vara­ka­pa­si­tee­tin varaa­mi­seen, sil­lä molem­pien vai­ku­tus on sama. Sel­lai­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa voi käyt­tää kum­paa tahan­sa kei­noa säh­kön saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­seen oli­si hyvä.

  Yksi luon­te­va näkö­kul­ma voi­si olla se, että jokai­sen säh­köä myy­vän yri­tyk­sen pitää esit­tää las­kel­ma sii­tä, miten ne kyke­ne­vät tuot­ta­maan lupaa­man­sa säh­kön, vaik­ka tar­ve oli­si tie­tyn mää­rän tavan­omais­ta kor­keam­pi, ja vaik­ka nii­den voi­ma­lois­ta osa ei kyke­ni­si tuot­ta­maan sähköä.

  Oli­si saman­te­ke­vää, miten kukin yhtiö vel­voit­teen­sa hoi­taa. Joku hank­ki­si asiak­kai­ta, jot­ka lupaa­vat kyt­keä kuor­maa irti pyy­det­täes­sä. Joku ostai­si kapa­si­teet­tia kyl­mä­nä sei­so­vas­ta kaa­su­tur­bii­ni­voi­ma­las­ta. Jos yhtiö käyt­täi­si vaih­te­le­vaa säh­kön hin­taa (joka ohjaa kulu­tus­ta alas­päin, kun tuo­tan­non rajat lähes­ty­vät), tämä otet­tai­siin huo­mioon mit­tauk­sil­la havai­tun kulu­tuk­sen las­kun mukaisesti.

  Täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä kulu­tus­ta ei pyrit­täi­si lisää­mään vero­va­roin / val­tion tukiai­sil­la. Ja hin­nat muo­dos­tui­si­vat mark­ki­noi­den mukaan. Vel­voit­teet aset­ta­vat vara­ka­pa­si­teet­ti­las­kel­mat pitää suun­ni­tel­la riit­tä­vän rei­luik­si (alan asian­tun­ti­jat voi­vat mää­ri­tel­lä tarkemmin).

  Säh­köä myy­vät lii­ke­toi­min­tayk­si­köt eivät itse tuo­ta säh­köään vaan osta­vat sen pörssistä.

  Ei edes Helen ja Osmo­kin tie­dät sen. Tai sil­lä kapa­si­tee­til­la ei myyn­nin näkö­kul­mas­ta ole väliä.

 6. Kapa­si­teet­ti­mark­ki­noi­den ongel­ma on, että ne kor­rup­toi­vat itse itsen­sä. Jos kapa­si­tee­til­le mak­se­taan, että se on ole­mas­sa, se samal­la hei­ken­tää muun kapa­si­tee­tin arvoa ja luo yli­ka­pa­si­teet­tia mark­ki­noil­le. Taval­laan uusiu­tu­van tuet­kin ovat kapasiteettikorvauksia.

  Mitä kapa­si­teet­ti­mark­ki­noil­la lopul­ta voi­daan teh­dä, on suo­sia jotain voi­man­tuo­tan­to­muo­toa. Uusiu­tu­van tuet suo­si­vat tuul­ta ja aurin­koa (ja vali­tet­ta­vas­ti bio­mas­saa). Mones­sa maas­sa suun­ni­tel­laan kapa­si­teet­ti­mak­su­ja, joi­ta mak­set­tai­siin kaa­su­tur­bii­neil­le, eli tuet­tai­siin jäl­leen yhden­lais­ta kapa­si­teet­tia. Tämä tuki lisää kaa­sun käyt­töä ja hei­ken­tää taas mui­den tuo­tan­to­muo­to­jen kannattavuutta…

  Hyvä gra­du-aihe jol­le­kin sopi­vaa tee­maa etsi­väl­le wannabe-ekonomistille..

 7. Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten olim­me tal­vi­päi­vä­nä pitä­mäs­sä pala­ve­ria pai­kal­li­ses­sa Sai­maan Hovis­sa joka pala­ve­rin takia läm­mi­tet­tiin ylös säh­köl­lä peruslämmöstä.
  Kos­ka yli­opis­tol­la kiin­teä hin­ta ei hai­tan­nut vaik­ka sil­loin kaik­kien aiko­jen säh­kö­hin­ta­piik­ki 1400e/MWh.
  Ehkä kan­nat­tai­si sopia että myös kulut­ta­ja voi­si sää­tää omaa tar­vet­taan ja myös hyö­tyi­si tästä.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kaa­vai­lut kapa­si­teet­ti­mark­ki­nois­ta ovat ymmär­tääk­se­ni läh­te­net sii­tä, että säh­kön käyt­tä­jät mak­sa­vat sen. 60 mil­joo­naa eruoa nos­tai­si säh­kön hin­taa 0,06 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Ökjy­tuot­tei­den hin­nas­sa on myös huol­to­var­muus­mak­su. Minä en kui­ten­kaan ehdo­ta mitään, kos­ka en tätä kannata.

  Säh­kä­ni tai­taa mak­saa nyt 11 snt/kWh joten var­muus­mak­su lisäi­si säh­kö­las­kua­ni noin 0.54 prosn­til­la. Kak­sio­sa se ei ole suu­ri ru,mma.

  Mitä takee sit­ten maa­läm­pö­lä­miit­tei­ses­sä oma­ko­ti­ta­los­sa: 20.000 kWh 1200 snt eli 12 e /vuosi. Ehkä eri­lai­set ener­gian­ajoi­tus­vi­rit­tyk­set mak­sa­vat enem­män , siis sekä rahaa että energri­aa ja mui­ta voi­ma­va­ro­ja. Mui­ta syotä saat­ta tie­ten­kin olla teh­dä läm­pä­va­raa­ja sano­kaam­me van­haan öljysäiliöön.

  Papepri­pro­ses­sin alas­jo saat­taaa olla tur­han kal­lis­ta enr­gian­käy­tön sää­tä­mis­tä. En voi sanoa tun­te­va­ni asi­aa, mut­ta peri­aat­tees­sa uusim­mat pape­ri­ko­neet käy­vät kes­key­tyk­set­tä nel­jä vuotta.

  Mikä on tuol­lai­sen koah­ta­lai­sen kokoi­sen nykai­kai­sen pape­ri­ko­neen (yksik­köä koh­ti) säh­kön­käyt­tö? 100 MW? 500 MW. Minul­la ei ole käsitystä.

 9. Eikö se ole kui­ten­kin aika mark­ki­naeh­toi­nen rat­kai­su, että Hele raken­taa 50MW kaa­su­tur­bii­lai­tok­sen Van­taal­le ja myy asiak­kail­leen sen avul­la hin­ta­ka­ton pörs­si­hin­noi­tel­tuun säh­köön, jos se on talou­del­li­ses­ti kannattavaa?

  Tosin tek­ni­ses­ti se säh­kön­saan­ti­ta­kuun myyn­ti kulut­ta­jil­le ei tai­da nykyi­sel­lä verk­ko­tek­nii­kal­la onnistua.

 10. Papepri­pro­ses­sin alas­jo saat­taaa olla tur­han kal­lis­ta enr­gian­käy­tön sää­tä­mis­tä. En voi sanoa tun­te­va­ni asi­aa, mut­ta peri­aat­tees­sa uusim­mat pape­ri­ko­neet käy­vät kes­key­tyk­set­tä nel­jä vuotta.”

  Suu­rin säh­kö­syöp­pö pape­rin teos­sa on mekaa­ni­sen mas­san teko. Jos hier­tä­mös­sä riit­tää kapa­si­teet­tia, niin väli­va­ras­tot voi­daan teh­dä täy­teen yöl­lä. Pape­ri­ko­nei­ta voi­daan pyö­rit­tää edel­leen 24h tai pysäyt­tää vain yksi kone.

  Nämä tem­put voi tasa­ta vuo­ro­kausi­ku­lu­tus­ta, mut­ta ei hel­po­ta tilan­net­ta, jos­sa kesäl­lä on ilmais­ta säh­köä ja tal­vel­la kroo­ni­nen sähkönpuute.

 11. Austrian: Säh­köä myy­vät lii­ke­toi­min­tayk­si­köt eivät itse tuo­ta säh­köään vaan osta­vat sen pörssistä.

  Ei edes Helen ja Osmo­kin tie­dät sen. Tai sil­lä kapa­si­tee­til­la ei myyn­nin näkö­kul­mas­ta ole väliä.

  Sii­tä riip­pu­mat­ta tuot­ta­vat­ko säh­kön myy­jät säh­kön­sä itse vai osta­vat­ko toi­sil­ta fir­moil­ta, tuo sään­tö, jon­ka mukaan säh­kön myy­jä jou­tui­si takaa­maan vara­ka­pa­si­tee­tin, toi­mi­si hyvin.

  Vas­tuun voi­si toki siir­tää seu­raa­val­le­kin por­taal­le, eli säh­kön tuot­ta­jal­le, jos niin halut­tai­siin. Tämä tar­koit­tai­si vain sitä, että säh­kön myy­jä jou­tusi nyt mak­sa­maan kor­keam­man hin­nan osta­mas­taan säh­kös­tä (mut­ta vapau­tui­si siis varakapasiteettikuluista).

 12. Kone­pa­jal­la laser­leik­kaa­mi­nen­kin vie niin vähän säh­köä suh­tees­sa lait­teen hin­taan, ettei edes sem­mois­ta kan­na­ta pysätt­tää säh­kön hin­nan 10-kertaistuessa.

  Kyl­lä voi olla kal­lis­ta kerä­tä tuo­ta mak­sua sää­tä­mäl­lä kulu­tus­ta. Vain todel­la suu­ris­sa yksi­köis­sä onnis­tuu, kos­ka pie­nis­sä yksi­köis­sä ei voi sääs­tää mitään. Ja ongel­ma­na­han näis­sä kan­nat­ta­vuus­las­kel­mis­sa on, että sääs­tä­mi­ses­tä­kin suu­rin hyö­ty valuu pää­asias­sa muil­le säh­kön käyttäjille.

  1. Säh­kö­läm­mit­tei­sis­sa talois­sa voi sytyt­tää tak­ko­ja, las­kea vähän läm­pö­ti­laa. Yleen­sä nuo huip­pu­tun­nit kes­tä­vät vain tun­nin tai pari, joten pakas­ti­met voi kyt­keä pois pääl­tä ja niin edel­leen. Vaa­tii pal­jon auto­ma­tiik­kaa, ja sää­ti­mien kyt­ke­mis­tä net­tiin, jota sää­din tie­tää säh­kön hinnan.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Säh­kö­läm­mit­tei­sis­sa talois­sa voi sytyt­tää tak­ko­ja, las­kea vähän läm­pö­ti­laa. Yleen­sä nuo huip­pu­tun­nit kes­tä­vät vain tun­nin tai pari, joten pakas­ti­met voi kyt­keä pois pääl­tä ja niin edel­leen. Vaa­tii pal­jon auto­ma­tiik­kaa, ja sää­ti­mien kyt­ke­mis­tä net­tiin, jota sää­din tie­tää säh­kön hinnan.

  Tkat ovat jo ylei­siä säh­kä­löm­mi­tei­sis­sä talois­sa. Oak­sin vie tie­ääksm­nei ener­gia 1kWh/vrk. eli teho on n 50 W. (minul­la onnin muka­vat­si, että 1972 rakenn­tus­sa ara­va-talo­sa ei alun­pe­rin ollut jää­kaap­pia, vaan ruo­kaa­pis­ta oli tuu­le­tus ulos. Tal­ve­lel siis jäähd­tys on edullisempaa.

  Mil­joo­na paka­tin­ta tek­si siis 50 MW tehoa. Ios mää­rä, mut­ta sää­te­le­mi­ne vooi aiheu­ta enmäön ongle­mia (unoh­tuu pan­na pääl­le jne.)

 14. ja vie­lä parem­pi. Lope­te­taan ääliö­mäi­set tuet ja pala­taan mark­ki­na­ta­lou­teen. Las­kee vero­tus ja invens­toin­nit muut­tu­vat kan­nat­ta­vik­si. Täy­del­li­nen Win-Win ja lisäk­si tek­ni­ses­ti toteutettavissa.Mitä ei voi sanoa tuos­ta kulu­tuk­sen ohjauksesta

 15. Voi­mak­kaas­ti heit­te­le­vän säh­kön hin­nan ja kulu­tuk­sen ajas­ta­mi­sen suh­teen pitäi­si muut­taa yhteis­kun­nan rakenteitakin. 

  Aurin­ko­säh­kön domi­noi­des­sa pitäi­si kulut­ta­jien­kin pyr­kiä sää­tä­mään säh­kön­käyt­tön­sä päi­vä­sa­jak­si. Täs­sä tör­mä­tään koti­va­kuu­tuk­sen ehtoi­hin: pesu- tai tis­ki­ko­neen olles­sa käyn­nis­sä pitää koto­na olla ihmi­siä pai­kal­la. Tuo­hon aikaan ollaan useis­sa per­heis­sä kyl­lä töissä.

  Toi­nen esi­merk­ki: mil­lä säh­kön hin­nal­la pysäy­te­tään rati­kat, met­rot tai junat?

  1. Talo­jen läm­mi­tys kes­tää parin tun­nin tauon hyvin. Säh­kö­läm­mi­tyk­sen sää­tö on ehdot­to­mas­ti edul­li­sin­ta kulu­tuk­sen säätöä.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Talo­jen läm­mi­tys kes­tää parin tun­nin tauon hyvin. Säh­kö­läm­mi­tyk­sen sää­tö on ehdot­to­mas­ti edul­li­sin­ta kulu­tuk­sen säätöä.

  Tuos­ta olem­me samaa miel­tä. Itse asias­sa talo voi olalv uor­kaud­ne ilman läm­mi­tys­tä ilman vaka­via seu­rauk­sia Entä jos huip­pu­kul­tus oli­si­kin usei­ta vuorokausia?

  Jos oli­kein muis­tan, Inkoon hii­li­voi­ma­lan kap­si­te­teet­ti on 1000 MW. Tek­ni­ses­ti­se on edel­leen käyt­tö­kel­poi­nen. Mitä ko lai­tok­sen yllä­pi­to 3 vrk:n val­miu­des­sa vuo­des­sa mak­saa? Voi­si­ko joku minua vii­saam­pi kertoa?

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Talo­jen läm­mi­tys kes­tää parin tun­nin tauon hyvin. Säh­kö­läm­mi­tyk­sen sää­tö on ehdot­to­mas­ti edul­li­sin­ta kulu­tuk­sen säätöä. 

  Ei se enää ole edul­lis­ta sen jäl­keen kun sitä yri­te­tään auto­ma­ti­soi­da. Ihmis­työ on kal­lis­ta, ei kukaan jak­sa alkaa vei­vaa­maan ter­mos­taat­te­ja ylös alas käsi­työ­nä. Lisäk­si sii­nä tulee vie­lä hel­pos­ti tak­kiin, kun aina­kaan on/off-nap­pi ei kes­tä päi­vit­täis­tä ränk­kää­mis­tä ja sää­ti­men pyö­rit­te­ly vie taas aikaa.

 18. Sylt­ty:
  Kukan ei han­ki sys­tee­mei­tä sel­lais­ta tilan­net­ta varten,joka sat­tuu ker­ran kol­mes­sa vuodessa. 

  Esi­mer­kik­si jokai­nen kau­ko­läm­mön tuot­ta­ja hank­kii. Lähes joka tal­vi kor­kea­pai­ne ja pauk­ku­pak­ka­set tuo­vat kulu­tus­hui­pun vii­kok­si parik­si ja sil­ti jokai­ses­sa kau­ko­läm­mi­te­tys­sä asun­nos­sa läm­pö­ti­la pysyy vakio­na. Samal­la kun säh­kön kulu­tus on päi­väs­tä toi­seen lähes vakio. 

  Esi­mer­kik­si Hele­nil­tä löy­tyy var­mas­ti las­kel­mat, mitä ainoas­taan pauk­ku­pak­ka­sil­la käy­tet­tä­vien eli noin 99% ajas­ta sei­so­vien huip­pu­läm­pö­kes­kus­ten yllä­pi­to mak­saa. Vaik­ka säh­kön tuot­ta­mi­nen vaa­tii ainoas­taan läm­pö­kat­ti­lan perään gene­raat­to­rin, on kau­ko­läm­pö teho­kas tapa tasa­ta kulutushuippuja.

  Pape­ri­teh­tai­den pysäyt­tä­mis­tä tehok­kaam­paa lie­nee vähen­tää Tor­nion teräs­teh­taan teho­ja kovim­mil­la pakkasilla.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Säh­kö­läm­mit­tei­sis­sa talois­sa voi sytyt­tää tak­ko­ja, las­kea vähän läm­pö­ti­laa. Yleen­sä nuo huip­pu­tun­nit kes­tä­vät vain tun­nin tai pari, joten pakas­ti­met voi kyt­keä pois pääl­tä ja niin edel­leen. Vaa­tii pal­jon auto­ma­tiik­kaa, ja sää­ti­mien kyt­ke­mis­tä net­tiin, jota sää­din tie­tää säh­kön hinnan.

  Itse asias­sa se auto­maa­tio­puo­li oli­si help­po, jos jokai­ses­sa yli x watin säh­kö­lait­tees­ta oli­si pii­ri, joka kyt­ki­si lait­teen pois/päälle, kun se saa a.o. (stan­dar­din mukai­sen) ohjaus­käs­kyn. Myös spot-hin­nat pitäi­si saa­da stan­dar­di­muo­dos­sa ja mie­lel­lään voi­ma­lin­ja pitkin.

  Useis­sa kiin­teäs­ti asen­net­ta­vis­sa säh­kö­pat­te­reis­sa tuol­lai­nen etä­oh­jaus­mah­dol­li­suus on ollut jo iät ajat.

 20. Säh­kö­läm­mi­tyk­ses­tä­hän tai­taa tul­la taas muodikasta. 

  Säh­kö­läm­mit­tei­siin taloi­hin asen­ne­taan yleen­sä kak­si­ta­rif­fi­mit­ta­ri, jos­sa toi­nen asteik­ko mit­taa yö- ja toi­nen päi­vä­säh­köä. Ener­gia­lai­tos antaa verk­koa pit­kin mit­ta­ril­le käs­kyn vaih­taa asteik­koa. Samal­la verk­ko­käs­kyl­lä voi­daan ohja­ta kulu­tus­pis­tei­tä, esim. läm­min vesi vara­taan yöl­lä hal­val­la säh­köl­lä, myös säh­köi­nen lat­tia­läm­mi­tys on fik­sua läm­mit­tää hal­val­la yösäh­köl­lä. Pal­jon sau­no­van kan­nat­taa säh­kö­läm­mit­tei­ses­sä talos­sa panos­taa ns. heti­val­mii­seen kiu­kaa­seen, ajas­taa pyy­kin- ja astian­pe­su yöhön jne.

  Jos ja kun tun­ti­pe­rus­tei­nen las­ku­tus tulee yksi­tyis­ta­louk­siin, säh­kö­läm­mi­tei­sis­sä talois­sa auto­ma­tiik­ka on jo aika pit­käl­ti val­mii­na. Kyse on oikeas­taan vain sii­tä tulee­ko ohjaus säh­kö­ver­kos­ta, netis­tä vai lan­gat­to­mas­ti. Asu­kas sit­ten päät­tää hin­ta- ja läm­pö­ti­la­ra­jat, joil­la läm­mi­tyk­set yms. saa­vat tar­vit­taes­sa luvan men­nä päälle.

 21. Rol­le: Jos kapa­si­tee­til­le mak­se­taan, että se on ole­mas­sa, se samal­la hei­ken­tää muun kapa­si­tee­tin arvoa ja luo yli­ka­pa­si­teet­tia markkinoille. 

  Entäs jos sää­tö­ka­pa­si­tee­til­le mak­set­tai­siin käyt­tö­val­miu­des­ta ja nii­den tuot­ta­mal­le säh­köl­le lai­tet­tai­siin yli­mää­räi­nen kulu­tus­mak­su sil­loin, kun sitä käy­te­tään? Tämä siis hii­li­ve­ro­jen jne. päälle.

 22. Koti-isä:

  Pape­ri­teh­tai­den pysäyt­tä­mis­tä tehok­kaam­paa lie­nee vähen­tää Tor­nion teräs­teh­taan teho­ja kovim­mil­la pakkasilla.

  Outo­kum­pu toi­mii jo noin spot-hin­to­jen kan­nus­ta­ma­na. Vält­te­le­vät osta­mas­ta säh­köä kal­leim­pi­na tunteina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.