Pormestareissa ei oikeastaan mitään uutta

Hel­sin­ki on siir­ty­mäs­sä por­mes­ta­ri­mal­liin. Tämä ei oikeas­taan ole miten­kään uut­ta. Hel­sin­gis­sä on vuo­si­kym­me­net valit­tu kau­pun­gin­joh­ta­ja ja apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat lähin­nä val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­ta (dema­rit ovat valin­neet kak­si vii­meis­tä val­tuus­ton ulko­puo­lel­ta). Se on siis ollut aika sama asia kuin pormesterimalli.

Kun kau­pun­gin­joh­ta­jat oli­vat muo­dol­li­ses­ti vir­ka­mie­hiä (laki ei tun­te­nut por­mes­ta­rei­ta) valin­ta poliit­ti­sin perus­tein oli muo­dol­li­ses­ti lai­ton­ta, vaik­ka niin jok­seen­kin kai­kis­sa kun­nis­sa tehdään.

Kau­pun­gin­joh­ta­jiin ver­rat­tui­na por­mes­ta­rien ase­ma ero­aa sii­tä, että he ovat kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen äänioi­keu­tet­tu­ja jäse­niä. Tämä­kään ei ole täy­sin uusi asia. 1970-luvul­le saak­ka kau­pun­gin­joh­ta­jil­la oli äänioi­keus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Kun hei­tä oli 15 kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nes­tä seit­se­män, aika vah­va oli joh­ta­jis­ton ase­ma päätöksenteossa.

Por­mes­ta­rit vali­taan vaa­li­kau­dek­si. Jos­kus ennen kau­pun­gin­joh­ta­jat valit­tiin elä­ke­vir­kaan. Niin­pä libe­raa­li Aar­ne I Väli­kan­gas oli sivis­tys­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja sen­kin jäl­keen, kun libe­raa­lit oli­vat menet­tä­neet vii­mei­sen pai­kan val­tuus­tos­sa. Tämä ei ollut kovin hyvä asia.

 

7 vastausta artikkeliin “Pormestareissa ei oikeastaan mitään uutta”

 1. Ole­tusar­vo Suo­mes­sa on kai ollut se, että kun­nan­joh­ta­jak­si vali­taan ole­tusar­voi­sest joku päte­vä vir­ka­mies (var­sin usein toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta). Jos Helsn­gis­sä on ollut maan tapa, että vir­kaan vali­taan joku val­tuu­tet­tu, muu­tos por­mes­ta­ri­mal­liin siir­ryt­täes­sä on ehkä pie­nem­pi kuin muu­al­la. Por­mes­ta­ri­mal­li­han ei edel­ly­tä saman­lai­sia vir­ka­mies­ten päte­vyys- ja koke­mus­vaa­ti­muk­sia, vaan mah­do­lis­taa auto­maat­ti­ses­ti myös suo­sit­tu­jen polii­tik­ko­jen valinnan.

  Por­mes­ta­ri­mal­le­ja on monen­lai­sia, mut­ta perin­tei­seen kun­nan­joh­ta­jan valin­ta­ta­paan ver­rat­tu­na eroa on sii­nä, että por­mes­ta­rit vali­taan usein vapail­la vaa­leil­la. Kir­joi­tuk­sen perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että Hel­sin­gis­sä aio­taan jat­kaa perin­net­tä, jos­sa val­tuu­te­tut valit­se­vat por­mes­ta­rin kes­kuu­des­taan, eikä siis niin, että kan­sa­lai­set sai­si­vat vali­ta kenet tahan­sa ehdok­kaan (mah­dol­li­ses­ti mui­den­kin kuin puo­luei­den sisä­pii­ris­tään tai lähel­tään nimeä­mien joukosta).

  Jos kapun­gin­joh­ta­jien luku­mää­rä on jos­kus ollut seit­se­män, niin mikä­hän mah­taa olla por­mes­ta­rei­den luku­mää­rä, vai vali­taan­ko “apu­por­mes­ta­rit” edel­leen van­haan mal­liin? Monis­sa orga­ni­saa­tiois­sa apu­vir­ko­jen mää­rä tapaa kas­vaa ajan kulues­sa kor­keak­si, eri­ty­ses­ti jos joh­ta­jat vali­taan valit­si­joi­den­sa jou­kos­ta, kos­ka pal­kin­to­vi­rat ovat tie­ten­kin suo­sit­tu­ja, eikä nii­tä voi kos­kaan olla oikein lii­kaa tar­pei­siin nähden.

  Kaik­ki edel­lä mai­ni­tut koh­dat muo­dos­ta­vat vali­tet­ta­vas­ti jär­jes­tel­män, joka voi olla altis kor­rup­tiol­le niin, että joh­ta­jien virois­ta tulee pal­kin­to­vir­ko­ja, joi­ta sisä­pii­ri­läi­set jaka­vat toi­sil­leen. Por­mes­ta­ri­mal­liin liit­tyy vah­vem­pi mää­rä­ai­kai­suu­den luon­ne, joka voi­si hie­man keven­tää tätä ongel­maa. Vaik­ka toi­saal­ta, eivät pii­ris­sä kier­tä­vät pal­kin­to­vi­rat ole kovin pal­jon ongel­mat­to­mam­pia kuin sisä­pii­ri­läi­sil­le myön­ne­tyt eläkevirat.

  Onko Hel­sin­gin tule­va mal­li siis sel­lai­nen, jos­sa pal­kin­to­vir­ko­ja jae­taan sisä­pii­ri­läi­sil­le, vai avoi­mem­pi por­mes­ta­ri­mal­li, jos­sa kan­sa saa vali­ta halua­man­sa (poliit­ti­set tai ei-poliit­ti­set) hen­ki­löt kau­pun­kia joh­ta­maan? Kysy­mys voi­si kiin­nos­taa sekä polii­tik­ko­ja että kauo­un­ki­lai­sia ;-). Poliit­ti­sia into­hi­mo­ja joh­ta­jien valin­toi­hin liit­tyy joka tapauk­ses­sa (nyt ja tule­vai­suu­des­sa), ja kyse on lähin­nä sii­tä, halu­taan­ko jär­jes­tel­mää ohja­ta sisä­pii­ri­suun­taan, tai ehkä neut­raa­lia ammat­ti­tai­toa koros­ta­vak­si (kun­nan­joh­ta­ja­mal­li kai aina­kin yrit­tää täh­dä­tä tähän suun­taan), tai ehkä por­mes­ta­ri­mal­li­seen kan­san valit­se­mien joh­ta­jien suuntaan.

  Vali­tet­ta­vas­ti kir­joi­tuk­ses­ta sai hie­man sel­lai­sen kuvan, että sisä­pii­ria­sen­teet ovat saa­vu­tet­tu etu, jota sisä­pii­rit / polii­ti­kot tule­vat puo­lus­ta­maan kai­kin keinoin.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onko jos­sain Suo­mes­sa kes­kus­tae­nemm­mis­töi­nen kun­ta, jon­ka kun­nan­joh­ta­ja ei oli­si keskustalainen?

  Veik­kaan että on. Kit­ti­lä voi­si olla yksi esi­merk­ki­ta­paus, jos­kaan ei mikään hyvän toi­min­nan malliesimerkki.

  Haki­joi­den taus­to­ja ja puo­lue­si­don­nai­suuk­sia­kin kun­nis­sa var­mas­ti sel­vi­tel­lään, mut­ta luu­len että myös päte­vyys on tär­keä kri­tee­ri. Pik­ku­paik­ka­kun­nil­la noi­hin vir­koi­hin tai­de­taan useim­mi­ten vali­ta ulko­paik­ka­kun­ta­lai­sua, joten sisä­pii­ri-int­res­sit ovat vähäisempiä.

  Tie­tä­mä­ni pik­ku­kun­tien kun­nan­joh­ta­jat ovat mie­les­tä­ni enem­män vir­ka­mie­hiä kuin puo­lue­pe­lu­rei­ta (pyr­ki­vät vaa­li­maan suh­tei­ta, mut­ta vält­tä­mään puo­lue­po­li­tiik­kaa), ja hei­tä arvos­te­taan / kri­ti­soi­daan ihmis­ten puheis­sa yleen­sä tulos­ten mukaan, ei ideo­lo­gian mukaan.

  Niis­sä kun­nis­sa, jois­sa yhdel­lä puo­lu­eel­la ei ole sel­vää enem­mis­töä, tar­vi­taan myös mui­den puo­luei­den kuin yhden tuki. Jos on vain yksi täl­lai­nen vir­ka, vir­ko­jen jaka­mi­nen puo­lueil­le ei ole kovin toi­mi­va ratkaisu.

  Älä käy­tä joi­den­kin kun­tien huo­noa käy­tös­tä oikeut­ta­maan Hel­sin­gin vie­lä töke­röm­piä sisä­pii­ri­jär­jes­te­lyi­tä. Ehkä Hel­sin­gin tuli­si pyr­kiä vähen­tä­mään kor­rup­toi­via kuvioi­ta — ei levit­tä­mään nii­tä toi­siin­kin kun­tiin, eikä kopioi­maan nii­tä vie­lä itse­ään­kin kor­rup­toi­tu­neem­mis­ta kunnista.

  1. Hel­sin­ki­hän on juu­ri luo­pu­mas­sa kau­pun­gin­joh­ta­jio­en valin­nas­ta poliit­ti­sin perus­tein. Kau­pun­gin­joh­ta­jat kor­va­taan kan­sa­liap’ääl­li­köl­lä ja toimialajohtajilla.

 3. P.S. Kit­ti­läs­sä kes­kus­tan kan­na­tus näyt­tää ole­van vain luok­kaa 41,6%, eli ei sen­tään enem­mis­töä. Mut­ta kun­nan­joh­ta­jan valin­ta näyt­täi­si olleen vir­ka­mies­va­lin­ta, ei man­daa­tin jako puo­lu­eel­le. Uskon että vir­ka­mies­va­lin­ta ei ole har­vi­nai­suus pik­ku­kun­nis­sa. Ehkä halu­taan ettei kun­nan­joh­ta­ja ole ideo­lo­gi­nen änky­rä­kään, mut­ta ehka halu­taan riit­tä­vä uskot­ta­vuus sii­hen, että kun­nan­joh­ta­ja on halu­kas aja­maan val­tuus­ton aset­ta­mia poliit­ti­sia linjauksia.

 4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­ki­hän on juu­ri luo­pu­mas­sa kau­pun­gin­joh­ta­jio­en valin­nas­ta poliit­ti­sin perus­tein. Kau­pun­gin­joh­ta­jat kor­va­taan kansaliap’äälliköllä ja toimialajohtajilla.

  Miten kans­lia­pääl­li­kön ja toi­mia­la­joh­ta­jien valin­ta poik­ke­aa nykyis­ten kau­pun­gin­joh­ta­jien tai viras­to­pääl­li­köi­den valin­nas­ta? Vaik­ka valin­ta ei oli­si­kaan avoi­men poliit­ti­nen, valin­nan suo­rit­taa val­tuus­to, jos­sa ryh­mil­lä on var­mas­ti halu pääs­tä vai­kut­ta­maan tätä­kin kautta.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­ki­hän on juu­ri luo­pu­mas­sa kau­pun­gin­joh­ta­jio­en valin­nas­ta poliit­ti­sin perus­tein. Kau­pun­gin­joh­ta­jat kor­va­taan kansaliap’äälliköllä ja toimialajohtajilla. 

  Jos tuo tar­koit­taa sitä, että ykkös­hen­ki­lö valit­tai­siin vaa­leil­la (polii­tik­ko­jen ja toi­vot­ta­vas­ti mui­den­kin jou­kos­ta, kau­pun­ki­lais­ten tai edes val­tuu­tet­tu­jen äänes­tä­mä­nä), ja jos apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien virat muu­tet­tai­siin vir­ka­mie­su­ra­lais­ten viroik­si, niin sii­nä tapauk­ses­sa kysees­sä oli­si askel eteenpän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.