Huomioita sote-uudistuksesta (1) Valinnanvapaudessa suuri taloudellinen riski

Kun Kes­kus­ta sai maa­kun­ta­mal­lin, kokoo­mus sai valin­nan­va­pau­den ter­vey­den­huol­toon. Kes­kus­ta ehti jo pilaa­maan oman maa­kun­ta­mal­lin­sa vaa­ti­mal­la, että myös Kes­ki-Poh­jan­maan on voi­ta­va olla täy­si­val­tai­nen maa­kun­ta. Kun poh­di­taan, mitä teh­tä­viä maa­kun­nal­le voi antaa, mit­ta­ti­kuk­si ote­taan Kes­ki-Poh­jan­maa ja Kai­nuu. Jos nämä eivät teh­tä­vis­tä itse­näi­ses­ti sel­viä, ei sel­lais­ta teh­tä­vää voi antaa myös­kään Uudel­le­maal­le. Aika vähäi­sek­si tulee maa­kun­tien teh­tä­vä­jouk­ko jää­mään, jos tämä on peri­aa­te. Eihän 68 000 asu­kas­ta rii­tä edes palo- ja pelastustoimeen.

Jääm­me mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan, aikoo­ko kokoo­mus pila­ta oman valin­nan­va­paus­mal­lin­sa ryh­ty­mäl­lä ajat­te­le­maan asi­aa lähin­nä myy­jien (yksi­tyi­set yri­tyk­set) eikä osta­jan (jul­ki­nen val­ta) kan­nal­ta. Kun kuun­te­lee kokoo­mus­lais­ten puhei­ta, tämä ris­ki ei ole aivan olematon.

Ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­pau­des­ta on nyt tul­lut sel­vi­tys­hen­ki­lö­työ­ryh­män aivan asial­li­nen raport­ti. Sen poh­jal­ta on mah­dol­lis­ta toteut­taa valin­nan­va­paus ilman jät­ti­mäi­siä kus­tan­nuk­sia vero­mak­sa­jil­le. Luvat­tua kol­men mil­jar­din sääs­töä tämä har­joi­tus ei kyl­lä voi tuot­taa enää miten­kään, mut­ta jos­pa etu­merk­ki ei sen­tään vaih­tui­si vaan lisä­kus­tan­nuk­set jäi­si­vät alle kol­men miljardin.

Yksi­tyi­siä pal­ve­lu­ja kan­nat­ta­vien argu­ment­te­ja on, että kil­pai­lu tehos­taa ter­vey­den­huol­toa ja tuot­taa sitä kaut­ta sääs­tö­jä. Jot­ta näin voi­si käy­dä edes teo­rias­sa, pitäi­si yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den voi­da kil­pail­la hin­nal­la. Tar­koi­tus kui­ten­kin on, että hin­ta on kai­kil­le sama ja kil­pai­lu käy­dään laa­dul­la. Sil­loin mah­dol­li­nen toi­min­nan tehos­tu­mi­nen joh­taa tar­jon­nan paran­tu­mi­seen, ei kus­tan­nus­ten alentumiseen.

En tar­koi­ta, että hin­ta­kil­pai­lu pitäi­si ulot­taa tähän. Haluan vain sanoa, että kun sitä ei ole, ei voi olet­taa, että se on.

Ris­ki kus­tan­nus­ten mer­kit­tä­väs­tä lisään­ty­mi­ses­tä tähän sen sijaan sisäl­tyy. Suu­rin osa ihmi­sis­tä on perus­ter­vei­tä. He käyt­tä­vät ter­veys­pal­ve­lu­ja hyvin vähän. Jos tämä jouk­ko pää­see valit­se­maan pal­ve­lu­jen tar­joa­jan ja kil­pai­lu käy­dään laa­dul­la, hei­dän ter­veys­pal­ve­lu­jen­sa käyt­tö voi lisään­tyä mer­kit­tä­väs­ti ilman mai­nit­ta­vaa terveyshyötyä.

Täl­lai­set ris­kit ovat kyl­lä väl­tet­tä­vis­sä, mut­ta nyt talou­den peli­sään­tö­jä pan­naan pys­tyy sel­lai­sel­la höö­kil­lä, ettei se voi men­nä ker­ral­la oikein.

Pitäi­si olla jokin tapa mita­ta poti­laak­si kir­jau­tu­vien pal­ve­lu­tar­vet­ta, jot­ta perus­ter­vees­tä ei mak­set­tai­si yhtä pal­jon kuin moni­sai­raas­ta. Pelk­kä ikä­ja­kau­ma ei tähän oikein rii­tä. Monia mit­ta­rei­ta on ole­mas­sa, mut­ta minun tie­dos­sa­ni ei ole yhtään niin hyvää, ettei­kö lää­kä­ria­se­ma Kulos­aa­res­sa väki­sin tuot­tai­si parem­min kuin Kon­tu­las­sa. Kil­pai­lu hin­nal­la pois­tai­si ongel­man, mut­ta hin­nal­la ei ole tar­koi­tus kilpailla.

Uudis­tus­ta ei pitäi­si käyn­nis­tää ker­ral­la laa­ja-alai­ses­ti eikä eri­tyi­ses­ti niin, että ilmei­sis­tä hin­noit­te­lu­vir­heis­tä muo­dos­tuu saa­vu­tet­tu­ja etu­ja (vrt. aptee­kit) joi­hin puut­tu­mi­nen oli­si perus­tus­lain takana.

7 vastausta artikkeliin “Huomioita sote-uudistuksesta (1) Valinnanvapaudessa suuri taloudellinen riski”

 1. Jääm­me mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan, aikoo­ko kokoo­mus pila­ta oman valin­nan­va­paus­mal­lin­sa ryh­ty­mäl­lä ajat­te­le­maan asi­aa lähin­nä myy­jien (yksi­tyi­set yri­tyk­set) eikä osta­jan (jul­ki­nen val­ta) kan­nal­ta. Kun kuun­te­lee kokoo­mus­lais­ten puhei­ta, tämä ris­ki ei ole aivan olematon. 

  Ööh.. Toden­nä­köi­ses­ti he ajat­te­le­vat sitä tuol­ta kan­nal­ta, sano­vat he mitä tahan­sa. Näin­hän se on men­nyt kai­kis­sa hei­dän ratkaisuissaan.

 2. Onko jonot­ta­mis­ha­lu sit­ten­kään se par­hai­ten toi­mi­va mene­tel­mä ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lu­jen käy­tön kont­rol­loin­tiin ? On toki mah­dol­lis­ta että pel­käs­tään ter­veys­a­se­man muka­van hen­ki­lö­kun­nan ja hyvän pal­ve­lu takia men­täi­siin näyt­tä­mään joka ikis­tä hyt­ty­sen­pis­toa eli har­mit­to­mia vai­vo­ja jot­ka para­ni­si­vat joka tapauk­ses­sa. Täl­lä koli­kol­la on se toi­nen­kin puo­li, entä ne, joi­den vai­vat oikeas­ti pahe­ne­vat odo­tet­taes­sa ja joi­den hoi­to tulee kal­liim­mak­si hoi­toon­pää­syn vii­väs­ty­mi­sen ja mene­te­tyn työ­ajan takia.

  Nykyi­sin sys­tee­mi ham­mas­hoi­dos­sa toi­mii siten että yhteis­kun­ta sub­ven­toi pal­jon pie­nem­mäll sum­mal­la jos las­kun kir­joi­te­taan yksi­tyi­sen ham­mas­lää­kä­rin nimis­sä vaik­ka saa­tu pal­ve­lu on sama. Ainot ero on hoi­toon­pää­sy­ajas­sa. Kenen etu on että ham­paa­seen joka oli­si hoi­tu­nut paik­kaa­mal­la jos hoi­toon oli­si pääs­syt heti jou­du­taan­kin teke­mään jul­ki­sel­la puo­lel­la pal­jon kal­liim­pi juurihoito ?

  Meil­lä on käy­tän­nös­sä pal­jon koke­mus­ta yksi­tyi­sis­tä käyt­tä­jäl­le ilmai­sis­ta ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­ta joden pal­ve­lua saa vie­lä­pä ilman jono­tus­ta eli moni meis­tä on työ­paik­ka­ter­vy­den­huol­lon pii­ris­sä. En ole kuul­lut että työ­paik­ka­lää­kä­ril­le men­täi­siin näyt­tä­mään joka ikis­tä hyt­ty­sen­pis­toa eli että pal­ve­lu­ja yli­käy­te­täi­siin vain sik­si että se on hyvää ja ilmais­ta käyt­tä­jäl­le. Sen seni­jaan tie­dän että työ­nan­ta­ja hyö­tyy monin­ker­tai­ses­ti aiheu­te­tut kus­tan­nuk­set sääs­ty­nee­nä työ­ai­ka­na ja vähen­ty­nei­nä sairauspoissaoloina.

  Mik­si siis oli­si odo­tet­ta­vis­sa ter­veys­pal­ve­lu­jen haas­kaus­ta jos nekin jot­ka eivät ole työ­paik­ka­ter­vey­den­huol­lon pii­ris­sa sai­si­vat vas­taa­van tasoi­set palvelut ?

  En oli­si mork­kaa­mas­sa jul­kis­ta ter­vey­den­huol­toa­kaan huo­nos­ta laa­dus­ta, Hoi­to on erin­omais­ta, ongel­mat liit­ty­vät pää­osin pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen eli jono­jen pituuteen.

  1. Jos kaik­kia suo­ma­lai­sia hoi­det­tai­siin suh­tees­sa ter­vey­son­gel­miin­sa yhtä inten­sii­vi­ses­ti kuin ter­vei­tä työs­sä käy­viä, hoi­don mää­rä lisään­tyi­si valtavasti.

 3. Isoin kysy­mys on, että miten työ­ter­veys­den käy jatkossa.
  Nykyi­sin työ­nan­ta­ja mak­saa vähän vähem­män enna­koi­vis­ta työ­ter­veys­pal­ve­luis­ta ja vähän enem­män perus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­mi­ses­ta joutuisasti. 

  Sai­raus­päi­vän hin­ta on hel­pos­ti 400 eur (sai­rausa­jan palk­ka, säh­lin­ki ja hal­lin­noin­ti, työ­ter­veys, sijai­sen tai vas­taa­van kulut). Yksi­ner­tai­sin­kin kun­ta­päät­tä­jä toi­vot­ta­vas­ti jo ymmär­tää, että työs­tä pois­sao­lo­jen vähen­tä­mi­nen ja lyhen­tä­mi­nen on aivan paras­ta säästämistä!

  OP-Poh­jo­lan sai­raa­la vei yksi­tyi­sen orto­pe­dian tuot­ta­van bis­nek­sen men­nes­sään, kun vakuu­tus­yh­tiö huo­ma­si sääs­tä­vän­sä rei­lus­ti kun­han itse teke­mäl­lä ihmi­set saa­daan nopeam­min ter­veek­si. Ei odot­te­lua eikä vatulointia.

  Duaa­li­mal­lis­sa sen­tään voi­daan ver­tail­la vaik­ka Pih­la­ja­lin­nan kun­nal­le tuot­ta­maa pal­ve­lua kul­loi­sen­kin maa­kun­nan tuot­ta­miin pal­ve­lui­hin. Jos sai­rai­ta ei hoi­de­ta, rahaa sääs­tyy, joten mit­ta­rei­den pitää olla moni­puo­li­sia. Par­hai­ta käy­tän­tö­jä pitäi­si saa­da leviä­mään ja siir­ty­mään, nykyi­sin se on mah­do­ton­ta kos­ka kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to ja NIH (not inven­ted here). Hyviä rat­kai­su­ja on kum­mal­la­kin puo­lel­la aitaa, huo­no­ja myös.

  Mini­maa­kun­tien itse­näi­syys on Kepun vas­taus kan­sal­li­seen etuun — sii­tä ei väli­te­tä. Vii­si yli­opis­to­sai­raa­lan ohjaa­maa aluet­ta, 12 täy­den päi­vys­tys­sai­raa­lan aluet­ta ja STM:n koor­di­naa­tio yli­opis­to­sai­raa­loi­den kesken. 

  Polii­ti­koil­le on vai­kea selit­tää, että sai­raan­hoi­to on muut­tu­nut. Vaa­ti­vat ope­raa­tiot ovat vaa­ti­via ja nii­tä tekee eri­kois­tu­nut ja kal­lis tii­mi. Eivät eri­kois­sai­raan­hoi­don tii­mit ole polii­ti­koi­den pat­sais­ta maa­kun­nas­sa tai mui­ta muistomerkkejä. 

  Sit­ten joke­ri: miten sosi­aa­li­pal­ve­lut? Siel­lä liik­kuu pal­jon rahaa. Nyt on kiin­nos­ta­nut vain erikoissairaanhoito.

 4. Kus­tan­nus­ten kan­nal­ta kau­his­tut­taa eri­tyi­ses­ti Hesa­rin mai­nit­se­ma Oma­lää­kä­ri­mal­li. Kovin pal­jon ei tar­vit­se jono­teo­ri­aa sen havait­se­mi­seen, että jos oma­lää­kä­ril­le halu­aa pääs­tä lyhyil­lä jono­tus­ajoil­la, niin nii­tä tar­vi­taan todel­la paljon.

 5. Vois­ko aja­tel­la, että edes joku ajat­te­li­si tätä asiak­kaan kan­nal­ta ja poh­ti­si, että kel­le täs­sä nyt valin­nan­va­paus pitäi­si antaa. Olis­ko jopa asiak­kaal­le itselleen. 

  Vaik­ka mones­sa asias­sa olen samaa miel­tä Osmon kans­sa, niin täs­sä koh­taa kui­ten­kin ihme­tyt­tää, että miten osta­ja täs­sä on jul­ki­nen val­ta. Jul­ki­nen val­ta on ehkä regu­laat­to­ri, val­vo­ja, mut­ta todel­li­nen osta­ja on pal­ve­lui­den käyt­tä­jä. Ja rahat kier­tää jon­kun byro­kraa­tin kaut­ta, mut­ta ei se tee byro­kraa­tis­ta osatajaa.

  Nykyi­nen ajat­te­lu on vain toi­sin­to 1800 luvun huu­to­lais­sys­tee­mis­tä, mis­sä kun­na­ni­sät huu­dat­ti­vat isän­tiä, kuka hal­vim­mal­la ottaa vai­vai­sen hoi­det­ta­vak­seen. Vai­vai­sen itsen­sä kan­nal­ta kat­sot­tu­na mikään ei ole muut­tu­nut sadas­sa vuo­des­sa.… ai niin, on sen­tään, talol­li­sen sijaan meil­lä on mehi­läi­set ja pih­la­ja­lin­nat summuut…big deal.

 6. En ihan ymmär­rä tuo­ta aja­tus­ta että hin­ta­kil­pai­lua ei oli­si. Vaik­ka oma­vas­tuut pal­ve­lu­ja käyt­tä­väl­le kan­sa­lai­sil­le oli­si samat ja yhteis­kun­nan yri­tyk­sil­le mak­sa­ma kor­vaus­kin oli­si vakio, niin toki­han jokai­nen pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys pyr­ki­si toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti jot­ta voit­toa syn­tyi­si enemmän. 

  Pal­ve­lui­ta tilaa­va sote-alue ymmär­tääk­se­ni voi­si mää­rä­ajoin kil­pai­lut­taa pal­ve­lui­den anta­jat ja vaik­ka­pa kat­soa löy­tyi­si­kö teki­jöi­tä riit­tä­väs­ti 1% alem­mal­la hin­nal­la. Toi­min­to­ja tehos­ta­neet voi­si­vat edel­leen teh­dä täl­löin asial­lis­ta voit­toa ja läh­ti­si­vät siten hom­maan mukaan, kun taas tehot­to­mat jou­tui­si­vat luo­pu­maan kisasta. 

  Nykyi­sil­lä jul­ki­sil­la orga­ni­saa­tioil­la käsit­tääk­se­ni on rajal­li­nen moti­vaa­tio tehos­taa toi­min­taan­sa, kos­ka hyö­ty sii­tä tule­vis­ta pon­nis­te­luis­ta ei tipu heil­le itsel­leen kuin kor­kein­taan osin. Tähän saa­tai­siin yksi­tyi­set mukaan tuo­mal­la muutosta.

  Minus­ta tämä on sel­vä kil­pai­lua lisää­vä elementti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.