Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.3.2016

Lausun­to HIFK:n kiinteistöhankkeesta

Lau­takun­ta pää­tyi kan­nat­ta­maan pohjoista vai­h­toe­htoa siten, että han­kkeen rahoit­tamisek­si raken­net­ta­vat asun­not voidaan sijoit­taa puis­toon Eläin­tarhana­jo­jen moukaripörssin kaar­teen tienoille. Mah­dol­lisu­ud­es­ta levit­täy­tyä puis­toon päätet­ti­in äänin 5–4 (kok + ps + Heta Välimä­ki (sd)) vas­taan vihr + vas + Jape Lovén (sd).

Lisäk­si hyväksyt­ti­in kan­nan­otot, että uudet har­joi­tusjäähal­lit on saata­va käyt­töön ennen van­han jäähallin mah­dol­lista purkamista (vas) sekä kan­nan­ot­to, että suun­nit­telus­sa on tur­vat­ta­va jalka­pal­lon edut nykyisel­lään ja viher- ja virkistysyhteys.

Kysymys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

Laut­tasaaren lohi­a­pa­jalah­den kaava

Vielä ker­ran pöy­dälle, jot­ta saataisi­in vas­tine asukkaiden ehdo­tuk­seen rak­en­tamisen siirtämiseen vier­essä ole­val­la vapau­tu­valle tontille.

Puk­in­mäen ja Pitäjän­mäen kaavat

Läpi sel­l­aise­naan

Huopalah­den ase­manseudun kaava

Hyväksyt­ti­in. On val­tio maan­omis­ta­jana aika fleg­maat­ti­nen, kun suos­tui täl­laiseen suo­jelukaavaan ja meni vielä myymään ton­tin yksi­ty­isille. Olisi­han tähän voin­ut kaavoit­taa jotain muutakin.

Val­tio oli onnis­tunut sohlaa­maan tont­tikaup­pansa niin, että asukkaiden kulkuy­hteys ase­mal­la katke­si. Kaa­va palaut­taa sen.

 

 

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.3.2016”

 1. Kysymys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

  Kenelle se kuuluu?

 2. Osmo Soin­in­vaara:
  Kiin­teistölau­takun­nalle, kaupung­in­hal­li­tuk­sel­la ja val­tu­us­tolle. Ja tietysti esit­televille virkamiehille.

  No aio­taanko tähän sit­ten vaa­tia jotain rotia, vai meneekö HIFK:n “yksi­tyisel­lä rahal­la” toteut­tu koplaus läpi sellaisenaan?

 3. Jääkiekko­joukkueen hal­lisu­un­nitelmia ei pidä rahoit­taa mil­lään Eläin­tarhan puis­toon raken­net­tavil­la asun­noil­la, hotelleil­la tai liikekeskuksilla.

  Tämä on nyt vaar­alli­nen avaus koko Eläin­tarhan urheilupuis­ton val­jas­tamis­es­ta raken­nus­maak­si. Kaupungilla­han on jo parhail­laan vireil­lä muitakin suun­nitelmia, jois­sa alueen reunoille ja jopa kaupun­gin Talvipu­u­tarhan taakse havitel­laan uud­is­rak­en­tamista. Täl­laisia suun­nitelmia ei pidä hyväksyä.

 4. Tero:
  Kysymys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

  Kenelle se kuuluu?

  Kysymys maan hin­nas­ta liit­tyy kaavoituk­seen, vaik­ka kaavoit­ta­jat eivät aina halua sitä myön­tää. Jos “urheilupuis­toon” kaavoite­taan kau­pal­lisen ker­rosalan kylk­iäisenä moni­toim­i­jäähal­li, se rajaa kil­pailua merkit­tävästi. Jos kaavoitet­taisi­in kau­pal­lisen ker­rosalan kylk­iäisenä vapaaval­in­tainen suuri kokoon­tu­misti­la, ton­tin­lu­ovu­tuskil­pailus­sa voisi olla enem­män kilpailua.

 5. Jot­ta saataisi­in edes vähän kil­pailua HIFK:n kiin­teistöke­hi­tyspro­jek­ti­in, voisiko edel­lyt­tää, että HIFK:n pitää han­kkia kak­si eri raken­nut­ta­jaa suun­nit­teluryh­m­i­neen, joiden välil­lä käy­dään kil­pailua; puo­let pis­teistä arkkite­htu­urista ja puo­let hinnasta?

 6. Osmo Soin­in­vaara:
  Kiin­teistölau­takun­nalle, kaupung­in­hal­li­tuk­sel­la ja val­tu­us­tolle. Ja tietysti esit­televille virkamiehille.

  Maan hin­ta on paljon yksiselit­teisem­pi, kun kun­nil­ta kiel­letään maan­omis­tus. Sil­loin on edel­ly­tyk­set toimiville markkinoille.

  Ihan yksiselit­teis­es­ti kiel­to olisi han­kala, kos­ka kun­nal­lis­ten palvelu­iden sijoit­ta­mi­nen vuokra­maalle olisi veron­mak­sa­jan kannal­ta huono vai­h­toe­hto. Kaiketi voitaisi­in säätää jonkin­lainen mak­si­mi pros­ent­tio­su­us, mitä kun­ta saa omistaa.

  Nykyi­nen käytän­tö, jos­sa kun­ta pelaa kaavoitus­mo­nop­o­liase­mas­sa lunas­tu­soikeudel­la on joka tapauk­ses­sa liian kallis kun­ta­laisille. Jokin osatek­i­jä tästä on pakko pilkkoa pois.

  1. Kalle. Aja­tus, että kaavoitushyödyt vain lahjoitet­taisi­in sat­un­naisille maan­omis­ta­jille olisi veron­mak­sajille hirvit­tävän kallis, johtaisi kor­rup­tion muun­tu­miseks­di kaavoituks­den vahvim­mak­si voimak­si ja tuot­taisi kaavoio­tuw­shyödy­il­lä jät­tiomaisuuk­sia saal­is­ta­neen loiseläjälu­okan ylivaltaan.
   Olet ker­tonut tuon vbäit­teesi maan­omis­ta­jakap­i­talöis­tilu­okan syn­nyt­tämis­es­tä niin mon­ta ker­taa, että tämä on viimeinen, jol­loin julkaisen sen, ellei ala tul­la jotain argu­ment­te­ja ilmi­selvien vas­taväittgei­den kumoamiseksi.

 7. Ei rak­en­tamista Eläin­tarhaan:
  Jääkiekko­joukkueen hal­lisu­un­nitelmia ei pidä rahoit­taa mil­lään Eläin­tarhan puis­toon raken­net­tavil­la asun­noil­la, hotelleil­la tai liikekeskuksilla.

  Tämä on nyt vaar­alli­nen avaus koko Eläin­tarhan urheilupuis­ton val­jas­tamis­es­ta raken­nus­maak­si. Kaupungilla­han on jo parhail­laan vireil­lä muitakin suun­nitelmia, jois­sa alueen reunoille ja jopa kaupun­gin Talvipu­u­tarhan taakse havitel­laan uud­is­rak­en­tamista. Täl­laisia suun­nitelmia ei pidä hyväksyä.

  Miten skeit­tailuken­tän käy? Siel­lä ei oo ollut edes järkät­tyä talvikun­nos­s­api­toa. Sauriko tos­ta on vastuussa? 

  Pitääkö meiän lähteä keskus­taan, mis­sä kivi­laat­to­jen alla on läm­mi­tys ja puh­taanapi­to futaa? Onks kukaan järkkäämässä tem­paus­ta skeit­tipuis­to­jen puolesta?

 8. KSL hyväksyi eilen jäähal­liehdo­tuk­sen, jos­sa hotelle­ja, asun­to­ja ja liiketilo­ja ollaan Nor­den­skiöldinkadun var­ren lisäk­si sijoit­ta­mas­sa suo­raan Eläin­tarhan urheilupuis­toon Pohjoisen Sta­dion­in­tien pohjoispuolelle. 

  Lau­takun­nan mielestä suun­nitel­man pohjoinen vai­h­toe­hto sijoit­tuu luon­tev­asti nykyiseen liikun­ta- ja urheiluym­päristöön. Mikä tekee urheilupuis­toon rak­en­tamis­es­ta niin luontevaa?

 9. Kuten jo aikaisemin kir­joitin, Helsin­ki ei tarvitse kah­ta suur­ta jääa­reenaa vaan kaupun­gin kak­si suur­ta jääkiekko­joukkuet­ta voisi­vat käyt­tää nyky­istä Helsin­ki-Areenaa Pasi­las­sa koti­hal­li­naan kuten Tam­pereel­lakin on asian lai­ta. Omis­tusjär­jeste­lyt vain uusiksi.

  Van­ha Nor­den­sköldinkadun hal­li voidaan kun­nos­taa juniori‑, farmi‑, kaukalopal­lo- ym joukkuei­den hal­lik­si. Lisäk­si Espoon jäähal­lista saa lisäka­p­a­siteet­tia jos espoolainen Blues-joukkue ajau­tuu konkurssiin. 

  Jääkiekol­la pk-seudul­la ei mene yleis­es­ti ottaen niin hyvin kuin kuvitel­laan vaik­ka HIFK johtaa liigaa nyt. Jok­e­rien KHL-seikkailu on vähen­tänyt kiin­nos­tus­ta kun paikallispele­jä kah­den ison välil­lä ei ole ollut.

  1. Bluesin (tuo voit­toa tavoit­telema­ton urheiluseu­ra) kotia­reena on niin pieni ja niin syr­jässä, ettei helsinkiläis­ten joukkuei­den kan­na­ta jär­jestää siel­lä ottelu­ja. Jääkiekko­han ei ole urheilua vaan liike­toim­intaa. Helsin­ki-Areena ei tai­da olla enää suo­ma­lais­ten hallinnassa.

 10. “han­kkeen rahoit­tamisek­si raken­net­ta­vat asun­not voidaan sijoit­taa puis­toon Eläin­tarhana­jo­jen moukaripörssin kaar­teen tienoille.”

  Kuu­lostaa vähän epämääräiseltä, onko tästä ole­mas­sa jotain karttaa?
  Sinän­sä tuo ankea katu kaipaa talo­ja seu­rak­seen, molem­min puolin. Nykyisel­lään käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töölöön on kuin Espoos­sa kävelisi.

 11. R.Silfverberg:
  Kuten jo aikaisemin kir­joitin, Helsin­ki ei tarvitse kah­ta suur­ta jääa­reenaa vaan kaupun­gin kak­si suur­ta jääkiekko­joukkuet­ta voisi­vat käyt­tää nyky­istä Helsin­ki-Areenaa Pasi­las­sa koti­hal­li­naan kuten Tam­pereel­lakin on asian laita. 

  Kah­den hallin käyt­tö onnis­tuu, kun joukkueet pelaa­vat molem­mat samaa sar­jaa, kos­ka ottelu­iden päivät on laa­dit­ta­va niin, että otte­lut sopi­vat yhteen. Tämä ei KHL:n ja Suomen Liigan välil­lä var­masti onnistuisi.

  Itse jotenkin olen antanut itsel­leni ymmärtää, että koko hal­li-idea on syn­tynyt siitä, että nyt kun Joker­it pelaa KHL:ää niin HIFK voi vaa­tia omaa hal­lia. Jos tätä olisi esitet­ty, kun molem­mat pela­si­vat Liigas­sa, niin haaveet olisi vaan kui­tat­tu sil­lä, että pelatkaa Hart­wall Are­nal­la. Tämähän oli Harki­mon idea kun areenaa rakennettiin.

  Ja HIFK:lla on kiire. Jos öljyn hin­ta pysyy alhaal­la, niin ties vaik­ka Joker­it taas kohtapi­an pelaa Liigas­sa ja sit­ten­hän omaa hal­lia ei enää saisi.

 12. Itse jotenkin olen antanut itsel­leni ymmärtää, että koko hal­li-idea on syn­tynyt siitä, että nyt kun Joker­it pelaa KHL:ää niin HIFK voi vaa­tia omaa hal­lia. Jos tätä olisi esitet­ty, kun molem­mat pela­si­vat Liigas­sa, niin haaveet olisi vaan kui­tat­tu sil­lä, että pelatkaa Hart­wall Are­nal­la. Tämähän oli Harki­mon idea kun areenaa rakennettiin.

  Suun­nit­telu aloitet­ti­in vuon­na 2008. Van­ha hal­li mätänee käsi­in. Poli­itikoille tärkeäm­pää suo­jel­la hehtaari­parkkik­sia kuin kehit­tää keskustaa.
  http://www.gardenhelsinki.fi/garden/aikataulu/

 13. MikkoR:
  Ja HIFK:lla on kiire. Jos öljyn hin­ta pysyy alhaal­la, niin ties vaik­ka Joker­it taas kohtapi­an pelaa Liigas­sa ja sit­ten­hän omaa hal­lia ei enää saisi. 

  No joo, kyl­lä kuvit­telisin että ottelu­aikataulu­ja voi sovit­taa vaik­ka eri liigois­sa pelaavat. 

  Mä olen kuul­lut mon­en­laisia huhu­ja mik­si HIFK ei voisi pela­ta Hart­wall-areenas­sa, tois­t­en mukaan Harki­mo ei halun­nut, tois­t­en mukaan Moberg (HIFKn sil­loinen pomo) ei halun­nut, äijien väli­nen kemia ei oikein sku­lan­nut, kol­man­nen mukaan KOFF jon­ka main­ok­sis­sa HIFK pelaa ei olisi antanut joukkueen käyt­tää kil­pail­e­van pan­i­mon nimeä kan­tavaa hal­lia koti­hal­li­naan. Lisäk­si Bogo­moloff ja Rau­ramo Helsin­gin kaupungista peta­si­vat HIFK:lle edullisen diilin van­han hallin käytöstä. Nyt miehet ovat vai­h­tuneet ja hal­lit eivät ole pan­i­mo­jen mukaan nimet­tyjä, ain­oas­taan olen ymmärtänyt että kan­ta­helsinkiläiset HIFK-fan­it vas­tus­taisi­vat Helsin­ki-areenaa. Meille ulko­helsinkiläisille faneille Pasi­la on parem­min saavutet­tavis­sa kuin Nordensköldinkatu.

 14. Frank:

  Sinän­sä tuo ankea katu kaipaa talo­ja seu­rak­seen, molem­min puolin. Nykyisel­lään käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töölöön on kuin Espoos­sa kävelisi.

  Käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töölöön ei yhtään lyhene, vaik­ka koko Eläin­tarhan urheilupuis­ton rak­en­taisi täy­teen asun­to­ja, hotelle­ja ja kauppakeskuksia.

 15. Kyse ei ole jäähal­lista vaan kaup­pakeskuk­ses­ta ja asun­noista, joil­la tehdään rahaa jollekin. Hal­li on savu­ver­ho, se raken­netaan viimeisenä, jos viitsitään. 

  Ehkä uusi hal­li pitäisi tehdä sit­tenkin Malmin lento­ken­tälle? Lentokoneel­la sinne kun ei voi enää laskeu­tua tur­vamääräys­ten vuoksi.

 16. Käve­lyl­lä Eläin­tarhas­sa: Käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töölöön ei yhtään lyhene, vaik­ka koko Eläin­tarhan urheilupuis­ton rak­en­taisi täy­teen asun­to­ja, hotelle­ja ja kauppakeskuksia.

  Ei, mut­ta se voisi olla kivaa käve­lym­päristöä. (Saman­pi­tu­inen kuin Bule­var­di päästä päähän.)
  Ja val­it­se­masi olk­ilukkoilun hengessä totean ykskan­taan ettei käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töölöön yhtään lyhene vaik­ka sekä Nor­den­sköldinkadun että Helsinginkadun var­ret raken­net­taisi­in täy­teen parkkikenttiä.

 17. Hie­man off topic:
  Luit­teko päivän HS:sta aka­teemikko, arkkite­hti Juha Leiviskän haas­tat­telun ”Umpiko­rt­teli eivät ole ain­oa keino”?

  Umpiko­rt­telien eri­no­maisu­ud­es­ta min­ul­la on sil­lä lail­la koke­mus­ta, että etsiessäni huoneis­toa vuon­na 1974 kävin kat­so­mas­sa ensin yhtä alim­man ker­roksen kämp­pää Tun­turikadul­la: ”Tämä on sel­l­ainen töölöläi­nen asun­to, jonne ei päivä paista eikä kuu kumo­ta”, tote­si välittäjä. 

  Kos­ka likvide­jä varo­ja oli, ostin Krunikas­ta ylim­mästä ker­rokses­ta kul­mahuoneis­ton. mut­ta se tosi­aankaan ole kaikille mah­dol­lista. Isän­nöit­si­jä kysyi min­ul­ta ker­ran, miten saa yhden asian hoita­misek­si yhtey­den alem­man ker­roksen omis­ta­jan, pro­fes­sorin­lesken poikaan: ”Kysy Tasaval­lan Pres­i­dentin kanslias­ta”, vastasin.

  Muis­tan 50-luvul­ta yhden Karin pilaku­van ker­rostalon pihal­la kuras­sa leikkivästä lap­sista: ”Hei tsi­igatkaa kaver­it, aurinko paistaa.”

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  … johtaisi kor­rup­tion muun­tu­miseks­di kaavoituks­den vahvim­mak­si voimaksi … 

  Tuos­sa yrität kyl­lä huonol­la men­estyk­sel­lä selit­tää mus­taa valkoisek­si. Kor­rup­tio liit­tyy aina julkiseen rahaan, ei yksi­tyiseen rahaan, kos­ka yksi­tyisel­lä rahal­la on omis­ta­ja. Julkisel­la rahal­la ei ole samal­la taval­la omis­ta­jaa, jon­ka intres­sis­sä on valvoa sitä. Kun­nalli­nen kaavoitus­mo­nop­o­li yhdis­tet­tynä pakkol­u­nas­tumah­dol­lisu­u­teen on teo­ri­as­sa äärim­mäisen korruptioherkkää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.