Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.3.2016

Lausun­to HIFK:n kiinteistöhankkeesta

Lau­ta­kun­ta pää­tyi kan­nat­ta­maan poh­jois­ta vaih­toeh­toa siten, että hank­keen rahoit­ta­mi­sek­si raken­net­ta­vat asun­not voi­daan sijoit­taa puis­toon Eläin­tar­han­ajo­jen mou­ka­ri­pörs­sin kaar­teen tie­noil­le. Mah­dol­li­suu­des­ta levit­täy­tyä puis­toon pää­tet­tiin äänin 5–4 (kok + ps + Heta Väli­mä­ki (sd)) vas­taan vihr + vas + Jape Lovén (sd).

Lisäk­si hyväk­syt­tiin kan­na­no­tot, että uudet har­joi­tus­jää­hal­lit on saa­ta­va käyt­töön ennen van­han jää­hal­lin mah­dol­lis­ta pur­ka­mis­ta (vas) sekä kan­nan­ot­to, että suun­nit­te­lus­sa on tur­vat­ta­va jal­ka­pal­lon edut nykyi­sel­lään ja viher- ja virkistysyhteys.

Kysy­mys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

Laut­ta­saa­ren lohia­pa­ja­lah­den kaava

Vie­lä ker­ran pöy­däl­le, jot­ta saa­tai­siin vas­ti­ne asuk­kai­den ehdo­tuk­seen raken­ta­mi­sen siir­tä­mi­seen vie­res­sä ole­val­la vapau­tu­val­le tontille.

Pukin­mäen ja Pitä­jän­mäen kaavat

Läpi sel­lai­se­naan

Huo­pa­lah­den ase­man­seu­dun kaava

Hyväk­syt­tiin. On val­tio maa­no­mis­ta­ja­na aika fleg­maat­ti­nen, kun suos­tui täl­lai­seen suo­je­lu­kaa­vaan ja meni vie­lä myy­mään ton­tin yksi­tyi­sil­le. Oli­si­han tähän voi­nut kaa­voit­taa jotain muutakin.

Val­tio oli onnis­tu­nut soh­laa­maan tont­ti­kaup­pan­sa niin, että asuk­kai­den kul­ku­yh­teys ase­mal­la kat­ke­si. Kaa­va palaut­taa sen.

 

 

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.3.2016”

 1. Kysy­mys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

  Kenel­le se kuuluu?

  1. Kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nal­le, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ja val­tuus­tol­le. Ja tie­tys­ti esit­te­le­vil­le virkamiehille.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nal­le, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ja val­tuus­tol­le. Ja tie­tys­ti esit­te­le­vil­le virkamiehille.

  No aio­taan­ko tähän sit­ten vaa­tia jotain rotia, vai menee­kö HIFK:n “yksi­tyi­sel­lä rahal­la” toteut­tu koplaus läpi sellaisenaan?

 3. Jää­kiek­ko­jouk­ku­een hal­li­suun­ni­tel­mia ei pidä rahoit­taa mil­lään Eläin­tar­han puis­toon raken­net­ta­vil­la asun­noil­la, hotel­leil­la tai liikekeskuksilla.

  Tämä on nyt vaa­ral­li­nen avaus koko Eläin­tar­han urhei­lu­puis­ton val­jas­ta­mi­ses­ta raken­nus­maak­si. Kau­pun­gil­la­han on jo par­hail­laan vireil­lä mui­ta­kin suun­ni­tel­mia, jois­sa alu­een reu­noil­le ja jopa kau­pun­gin Tal­vi­puu­tar­han taak­se havi­tel­laan uudis­ra­ken­ta­mis­ta. Täl­lai­sia suun­ni­tel­mia ei pidä hyväksyä.

 4. Tero:
  Kysy­mys maan hin­nas­ta ei kuu­lu mei­dän lautakunnallemme.

  Kenel­le se kuuluu?

  Kysy­mys maan hin­nas­ta liit­tyy kaa­voi­tuk­seen, vaik­ka kaa­voit­ta­jat eivät aina halua sitä myön­tää. Jos “urhei­lu­puis­toon” kaa­voi­te­taan kau­pal­li­sen ker­ro­sa­lan kyl­kiäi­se­nä moni­toi­mi­jää­hal­li, se rajaa kil­pai­lua mer­kit­tä­väs­ti. Jos kaa­voi­tet­tai­siin kau­pal­li­sen ker­ro­sa­lan kyl­kiäi­se­nä vapaa­va­lin­tai­nen suu­ri kokoon­tu­mis­ti­la, ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lus­sa voi­si olla enem­män kilpailua.

 5. Jot­ta saa­tai­siin edes vähän kil­pai­lua HIFK:n kiin­teis­tö­ke­hi­tys­pro­jek­tiin, voi­si­ko edel­lyt­tää, että HIFK:n pitää hank­kia kak­si eri raken­nut­ta­jaa suun­nit­te­lu­ryh­mi­neen, joi­den välil­lä käy­dään kil­pai­lua; puo­let pis­teis­tä ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja puo­let hinnasta?

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nal­le, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ja val­tuus­tol­le. Ja tie­tys­ti esit­te­le­vil­le virkamiehille.

  Maan hin­ta on pal­jon yksi­se­lit­tei­sem­pi, kun kun­nil­ta kiel­le­tään maa­no­mis­tus. Sil­loin on edel­ly­tyk­set toi­mi­vil­le markkinoille.

  Ihan yksi­se­lit­tei­ses­ti kiel­to oli­si han­ka­la, kos­ka kun­nal­lis­ten pal­ve­lui­den sijoit­ta­mi­nen vuo­kra­maal­le oli­si veron­mak­sa­jan kan­nal­ta huo­no vaih­toeh­to. Kai­ke­ti voi­tai­siin sää­tää jon­kin­lai­nen mak­si­mi pro­sent­tio­suus, mitä kun­ta saa omistaa.

  Nykyi­nen käy­tän­tö, jos­sa kun­ta pelaa kaa­voi­tus­mo­no­po­lia­se­mas­sa lunas­tusoi­keu­del­la on joka tapauk­ses­sa lii­an kal­lis kun­ta­lai­sil­le. Jokin osa­te­ki­jä täs­tä on pak­ko pilk­koa pois.

  1. Kal­le. Aja­tus, että kaa­voi­tus­hyö­dyt vain lah­joi­tet­tai­siin satun­nai­sil­le maa­no­mis­ta­jil­le oli­si veron­mak­sa­jil­le hir­vit­tä­vän kal­lis, joh­tai­si kor­rup­tion muun­tu­mi­seks­di kaa­voi­tuks­den vah­vim­mak­si voi­mak­si ja tuot­tai­si kaa­voi­o­tuws­hyö­dyil­lä jät­tio­mai­suuk­sia saa­lis­ta­neen loi­se­lä­jä­luo­kan ylivaltaan.
   Olet ker­to­nut tuon vbäit­tee­si maa­no­mis­ta­ja­ka­pi­ta­löis­ti­luo­kan syn­nyt­tä­mi­ses­tä niin mon­ta ker­taa, että tämä on vii­mei­nen, jol­loin jul­kai­sen sen, ellei ala tul­la jotain argu­ment­te­ja ilmi­sel­vien vas­ta­väitt­gei­den kumoamiseksi.

 7. Kenel­le kuu­lui uuden kaup­pa­kes­kuk­sen tar­ve ja sijainti?

 8. Ei raken­ta­mis­ta Eläin­tar­haan:
  Jää­kiek­ko­jouk­ku­een hal­li­suun­ni­tel­mia ei pidä rahoit­taa mil­lään Eläin­tar­han puis­toon raken­net­ta­vil­la asun­noil­la, hotel­leil­la tai liikekeskuksilla.

  Tämä on nyt vaa­ral­li­nen avaus koko Eläin­tar­han urhei­lu­puis­ton val­jas­ta­mi­ses­ta raken­nus­maak­si. Kau­pun­gil­la­han on jo par­hail­laan vireil­lä mui­ta­kin suun­ni­tel­mia, jois­sa alu­een reu­noil­le ja jopa kau­pun­gin Tal­vi­puu­tar­han taak­se havi­tel­laan uudis­ra­ken­ta­mis­ta. Täl­lai­sia suun­ni­tel­mia ei pidä hyväksyä.

  Miten skeit­tai­lu­ken­tän käy? Siel­lä ei oo ollut edes jär­kät­tyä tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa. Sau­ri­ko tos­ta on vastuussa? 

  Pitää­kö meiän läh­teä kes­kus­taan, mis­sä kivi­laat­to­jen alla on läm­mi­tys ja puh­taa­na­pi­to futaa? Onks kukaan järk­kää­mäs­sä tem­paus­ta skeit­ti­puis­to­jen puolesta?

 9. KSL hyväk­syi eilen jää­hal­lieh­do­tuk­sen, jos­sa hotel­le­ja, asun­to­ja ja lii­ke­ti­lo­ja ollaan Nor­dens­kiöl­din­ka­dun var­ren lisäk­si sijoit­ta­mas­sa suo­raan Eläin­tar­han urhei­lu­puis­toon Poh­joi­sen Sta­dio­nin­tien pohjoispuolelle. 

  Lau­ta­kun­nan mie­les­tä suun­ni­tel­man poh­joi­nen vaih­toeh­to sijoit­tuu luon­te­vas­ti nykyi­seen lii­kun­ta- ja urhei­lu­ym­pä­ris­töön. Mikä tekee urhei­lu­puis­toon raken­ta­mi­ses­ta niin luontevaa?

 10. Kuten jo aikai­se­min kir­joi­tin, Hel­sin­ki ei tar­vit­se kah­ta suur­ta jää­aree­naa vaan kau­pun­gin kak­si suur­ta jää­kiek­ko­jouk­kuet­ta voi­si­vat käyt­tää nykyis­tä Hel­sin­ki-Aree­naa Pasi­las­sa koti­hal­li­naan kuten Tam­pe­reel­la­kin on asian lai­ta. Omis­tus­jär­jes­te­lyt vain uusiksi.

  Van­ha Nor­dens­köl­din­ka­dun hal­li voi­daan kun­nos­taa juniori‑, farmi‑, kau­ka­lo­pal­lo- ym jouk­kuei­den hal­lik­si. Lisäk­si Espoon jää­hal­lis­ta saa lisä­ka­pa­si­teet­tia jos espoo­lai­nen Blues-jouk­kue ajau­tuu konkurssiin. 

  Jää­kie­kol­la pk-seu­dul­la ei mene ylei­ses­ti ottaen niin hyvin kuin kuvi­tel­laan vaik­ka HIFK joh­taa lii­gaa nyt. Joke­rien KHL-seik­kai­lu on vähen­tä­nyt kiin­nos­tus­ta kun pai­kal­lis­pe­le­jä kah­den ison välil­lä ei ole ollut.

  1. Blue­sin (tuo voit­toa tavoit­te­le­ma­ton urhei­luseu­ra) kotia­ree­na on niin pie­ni ja niin syr­jäs­sä, ettei hel­sin­ki­läis­ten jouk­kuei­den kan­na­ta jär­jes­tää siel­lä otte­lu­ja. Jää­kiek­ko­han ei ole urhei­lua vaan lii­ke­toi­min­taa. Hel­sin­ki-Aree­na ei tai­da olla enää suo­ma­lais­ten hallinnassa.

 11. hank­keen rahoit­ta­mi­sek­si raken­net­ta­vat asun­not voi­daan sijoit­taa puis­toon Eläin­tar­han­ajo­jen mou­ka­ri­pörs­sin kaar­teen tienoille.”

  Kuu­los­taa vähän epä­mää­räi­sel­tä, onko täs­tä ole­mas­sa jotain karttaa?
  Sinän­sä tuo ankea katu kai­paa talo­ja seu­rak­seen, molem­min puo­lin. Nykyi­sel­lään käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töö­löön on kuin Espoos­sa kävelisi.

 12. R.Silfverberg:
  Kuten jo aikai­se­min kir­joi­tin, Hel­sin­ki ei tar­vit­se kah­ta suur­ta jää­aree­naa vaan kau­pun­gin kak­si suur­ta jää­kiek­ko­jouk­kuet­ta voi­si­vat käyt­tää nykyis­tä Hel­sin­ki-Aree­naa Pasi­las­sa koti­hal­li­naan kuten Tam­pe­reel­la­kin on asian laita. 

  Kah­den hal­lin käyt­tö onnis­tuu, kun jouk­ku­eet pelaa­vat molem­mat samaa sar­jaa, kos­ka otte­lui­den päi­vät on laa­dit­ta­va niin, että otte­lut sopi­vat yhteen. Tämä ei KHL:n ja Suo­men Lii­gan välil­lä var­mas­ti onnistuisi.

  Itse joten­kin olen anta­nut itsel­le­ni ymmär­tää, että koko hal­li-idea on syn­ty­nyt sii­tä, että nyt kun Joke­rit pelaa KHL:ää niin HIFK voi vaa­tia omaa hal­lia. Jos tätä oli­si esi­tet­ty, kun molem­mat pela­si­vat Lii­gas­sa, niin haa­veet oli­si vaan kui­tat­tu sil­lä, että pelat­kaa Hartwall Are­nal­la. Tämä­hän oli Har­ki­mon idea kun aree­naa rakennettiin.

  Ja HIFK:lla on kii­re. Jos öljyn hin­ta pysyy alhaal­la, niin ties vaik­ka Joke­rit taas koh­ta­pian pelaa Lii­gas­sa ja sit­ten­hän omaa hal­lia ei enää saisi.

 13. Itse joten­kin olen anta­nut itsel­le­ni ymmär­tää, että koko hal­li-idea on syn­ty­nyt sii­tä, että nyt kun Joke­rit pelaa KHL:ää niin HIFK voi vaa­tia omaa hal­lia. Jos tätä oli­si esi­tet­ty, kun molem­mat pela­si­vat Lii­gas­sa, niin haa­veet oli­si vaan kui­tat­tu sil­lä, että pelat­kaa Hartwall Are­nal­la. Tämä­hän oli Har­ki­mon idea kun aree­naa rakennettiin.

  Suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin vuon­na 2008. Van­ha hal­li mätä­nee käsiin. Polii­ti­koil­le tär­keäm­pää suo­jel­la heh­taa­ri­park­kik­sia kuin kehit­tää keskustaa.
  http://www.gardenhelsinki.fi/garden/aikataulu/

 14. Mik­koR:
  Ja HIFK:lla on kii­re. Jos öljyn hin­ta pysyy alhaal­la, niin ties vaik­ka Joke­rit taas koh­ta­pian pelaa Lii­gas­sa ja sit­ten­hän omaa hal­lia ei enää saisi. 

  No joo, kyl­lä kuvit­te­li­sin että otte­luai­ka­tau­lu­ja voi sovit­taa vaik­ka eri lii­gois­sa pelaavat. 

  Mä olen kuul­lut monen­lai­sia huhu­ja mik­si HIFK ei voi­si pela­ta Hartwall-aree­nas­sa, tois­ten mukaan Har­ki­mo ei halun­nut, tois­ten mukaan Moberg (HIFKn sil­loi­nen pomo) ei halun­nut, äijien väli­nen kemia ei oikein sku­lan­nut, kol­man­nen mukaan KOFF jon­ka mai­nok­sis­sa HIFK pelaa ei oli­si anta­nut jouk­ku­een käyt­tää kil­pai­le­van pani­mon nimeä kan­ta­vaa hal­lia koti­hal­li­naan. Lisäk­si Bogo­mo­loff ja Rau­ra­mo Hel­sin­gin kau­pun­gis­ta peta­si­vat HIFK:lle edul­li­sen dii­lin van­han hal­lin käy­tös­tä. Nyt mie­het ovat vaih­tu­neet ja hal­lit eivät ole pani­mo­jen mukaan nimet­ty­jä, ainoas­taan olen ymmär­tä­nyt että kan­ta­hel­sin­ki­läi­set HIFK-fanit vas­tus­tai­si­vat Hel­sin­ki-aree­naa. Meil­le ulko­hel­sin­ki­läi­sil­le faneil­le Pasi­la on parem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa kuin Nordensköldinkatu.

 15. Frank:

  Sinän­sä tuo ankea katu kai­paa talo­ja seu­rak­seen, molem­min puo­lin. Nykyi­sel­lään käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töö­löön on kuin Espoos­sa kävelisi.

  Käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töö­löön ei yhtään lyhe­ne, vaik­ka koko Eläin­tar­han urhei­lu­puis­ton raken­tai­si täy­teen asun­to­ja, hotel­le­ja ja kauppakeskuksia.

 16. Kyse ei ole jää­hal­lis­ta vaan kaup­pa­kes­kuk­ses­ta ja asun­nois­ta, joil­la teh­dään rahaa jol­le­kin. Hal­li on savu­ver­ho, se raken­ne­taan vii­mei­se­nä, jos viitsitään. 

  Ehkä uusi hal­li pitäi­si teh­dä sit­ten­kin Mal­min len­to­ken­täl­le? Len­to­ko­neel­la sin­ne kun ei voi enää las­keu­tua tur­va­mää­räys­ten vuoksi.

 17. Käve­lyl­lä Eläin­tar­has­sa: Käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töö­löön ei yhtään lyhe­ne, vaik­ka koko Eläin­tar­han urhei­lu­puis­ton raken­tai­si täy­teen asun­to­ja, hotel­le­ja ja kauppakeskuksia.

  Ei, mut­ta se voi­si olla kivaa käve­lym­pä­ris­töä. (Saman­pi­tui­nen kuin Bule­var­di pääs­tä päähän.)
  Ja valit­se­ma­si olki­luk­koi­lun hen­ges­sä totean yks­kan­taan ettei käve­ly­mat­ka Alp­pi­las­ta Töö­löön yhtään lyhe­ne vaik­ka sekä Nor­dens­köl­din­ka­dun että Hel­sin­gin­ka­dun var­ret raken­net­tai­siin täy­teen parkkikenttiä.

 18. Hie­man off topic:
  Luit­te­ko päi­vän HS:sta aka­tee­mik­ko, ark­ki­teh­ti Juha Lei­vis­kän haas­tat­te­lun ”Umpi­kort­te­li eivät ole ainoa keino”?

  Umpi­kort­te­lien erin­omai­suu­des­ta minul­la on sil­lä lail­la koke­mus­ta, että etsies­sä­ni huo­neis­toa vuon­na 1974 kävin kat­so­mas­sa ensin yhtä alim­man ker­rok­sen kämp­pää Tun­tu­ri­ka­dul­la: ”Tämä on sel­lai­nen töö­lö­läi­nen asun­to, jon­ne ei päi­vä pais­ta eikä kuu kumo­ta”, tote­si välittäjä. 

  Kos­ka likvi­de­jä varo­ja oli, ostin Kru­ni­kas­ta ylim­mäs­tä ker­rok­ses­ta kul­ma­huo­neis­ton. mut­ta se tosi­aan­kaan ole kai­kil­le mah­dol­lis­ta. Isän­nöit­si­jä kysyi minul­ta ker­ran, miten saa yhden asian hoi­ta­mi­sek­si yhtey­den alem­man ker­rok­sen omis­ta­jan, pro­fes­so­rin­les­ken poi­kaan: ”Kysy Tasa­val­lan Pre­si­den­tin kans­lias­ta”, vastasin.

  Muis­tan 50-luvul­ta yhden Karin pila­ku­van ker­ros­ta­lon pihal­la kuras­sa leik­ki­väs­tä lap­sis­ta: ”Hei tsii­gat­kaa kave­rit, aurin­ko paistaa.”

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  … joh­tai­si kor­rup­tion muun­tu­mi­seks­di kaa­voi­tuks­den vah­vim­mak­si voimaksi … 

  Tuos­sa yri­tät kyl­lä huo­nol­la menes­tyk­sel­lä selit­tää mus­taa val­koi­sek­si. Kor­rup­tio liit­tyy aina jul­ki­seen rahaan, ei yksi­tyi­seen rahaan, kos­ka yksi­tyi­sel­lä rahal­la on omis­ta­ja. Jul­ki­sel­la rahal­la ei ole samal­la taval­la omis­ta­jaa, jon­ka int­res­sis­sä on val­voa sitä. Kun­nal­li­nen kaa­voi­tus­mo­no­po­li yhdis­tet­ty­nä pak­ko­lu­nas­tu­mah­dol­li­suu­teen on teo­rias­sa äärim­mäi­sen korruptioherkkää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.