Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.3.2016

Lausun­to HIFK:n hal­li ja kiinteistökehityssuunnitelmasta

Joten­kin alkai­si tun­tua yksin­ker­tai­sem­mal­ta, että käy­tet­täi­siin rahaa. Tuon rahan voi­si hank­kia kau­pun­gin joh­ta­mal­la kaa­voi­tuk­sel­la samal­la alu­eel­la. Tuli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa maan­käyt­töä — ei tar­vit­si­si esi­mer­kik­si tuhoa Töö­lön kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja suu­rel­la auto­mar­ke­til­la — ja raken­ta­mi­nen voi­tai­siin sijoit­taa tarkoituksenmukaisemmin.
En tie­dä, mil­lä hin­nal­la HIFK aikoo tuon erit­täin arvok­kaan maa saa­da, mut­ta las­kel­mis­sa vilah­ti luku 30 M€. Kun han­ke on noin 150 000 k‑m2, (riip­puu vähän sii­tä, mitä sii­hen las­ke­taan mukaan) oli­si tuo siis noin 200 €/km2. Näin hal­paa maa­ta ei ole Hel­sin­gis­sä mis­sään. Tar­jous­kil­pai­lu tuol­la alu­eel­la tuot­tai­si var­maan­kin kym­men­ker­tai­sen hin­nan. Aika isos­ta tues­ta oli­si siis kyse.

Sinän­sä sel­lais­ta akti­vi­teet­tia, jota HIFK alu­eel­le suun­nit­te­lee, on kun­nil­la tapa­na tukea.

Lai­tet­tiin vii­kok­si pöydälle.

Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een kaava

Hyväk­syt­tiin kii­tok­sin. Kol­me­tu­hat­ta asukasta!

Lohia­pa­ja­lah­den kaava

Pyy­sin vii­kok­si pöy­däl­le. Kysyin, oli­si­ko tähän voi­nut kaa­voit­taa enem­män­kin, kun ensin pan­naan meri­nä­kö­alat nurin. Vas­tauk­se­na oli taas ker­ran, että pysä­köin­ti ei onnis­tu. No, Laut­ta­saa­res­sa kai ihan oikeas­ti on autoi­le­via asukkaita.

Kesä­ka­dun toi­mis­to­ta­los­ta asuintalo

Hyväk­syt­tiin kii­tok­sin. Pitä­nee aika­naan käy­dä kat­so­mas­sa, mitä niil­le suo­jel­luil­le aula­ti­loil­le tehdään.

Ham­mas­lää­ke­tie­teen ja oikeus­lää­ke­tie­teen alu­eel­le asuntoja

Tämä on oikeas­taan ensim­mäi­nen bule­var­di­han­ke. Tähän tulee 2 000 asu­kas­ta, joten tämän jäl­keen luva­tuis­ta 80 000 asuk­kaas­ta puut­tuu enää 78 000. Man­ner­hei­min­tiel­lä ylit­ty­vät typen oksi­dien arvot nyky­tie­doin, mut­ta mut­ta lii­ken­teen pääs­tö­jen ole­te­taan pie­ne­ne­vän. Onhan HSL esi­mer­kik­si siir­ty­mäs­sä sähköbusseihin.

Alu­een naa­pu­reil­la on 200 tyh­jil­lään (vuo­kraa­mat­ta ole­vaa) paik­kaa, Joen­kin tun­tui­si luon­te­val­ta aln­taa nii­den nor­mia koke­mus­poh­jai­ses­ti ja vuo­kra­ta ne 200 paik­kaa täl­le alu­eel­le. Sääs­tö vii­si mil­joo­naa, jos pai­kan hin­ta pide­tään 25 000 euroa.

 

 

32 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.3.2016”

 1. Mitä­hän Hel­sin­gil­le pitäi­si teh­dä. Kai­ken­lai­siin hal­lei­hin tör­sä­tään rahaa. Kui­ten­kin suu­rin tuh­laus on hui­sat asuin­kus­tan­nuk­set, jot­ka vie­vät pien- ja kes­ki­tu­lois­ten rahat jon­ne­kin maa­no­mis­ta­jil­le tai ties min­ne. PAM änky­röi kun rahat eivät rii­tä, mut­ta infla­tio­myl­lyn pyö­rit­tä­mi­nen ei tähän auta.
  En mil­lään usko, että Hel­sin­gin kes­kus­ta tar­jo­aa työ­pai­koil­la sel­lais­ta etua, että se kom­pen­soi­si kor­keat asu­mis ja ruuh­ka­kus­tan­nuk­set. Mik­si ihmees­sä hel­si­ki­läi­set pahek­su­vat kehä­tie­mar­ket­te­ja. Pitäi­si­kö käy­dä kam­pis­sa teke­mäs­sä kaik­ki ostok­set kui­ten­kin aiheut­ta­mat­ta liikennettä.

 2. Asuk­kai­den ehdot­ta­ma vaih­toeh­toi­nen suun­ni­tel­ma Lohia­pa­jan­lah­del­le ei sit­ten kiin­nos­ta lau­ta­kun­taa? Asuk­kaat­han ovat ehdot­ta­neet raken­ta­mis­ta vie­res­sä ole­val­le Meri­tai­don ton­til­le, joka on vapau­tu­mas­sa val­tion käy­tös­tä. Val­mis maa­poh­ja, ei ruop­paus­tar­vet­ta. Ei tar­vit­si­si tuho­ta meri­nä­kö­alo­ja, eikä myl­ler­tää sata­ma-aluet­ta uusiksi.

 3. OS kir­joit­ti

  Joten­kin alkai­si tun­tua yksin­ker­tai­sem­mal­ta, että käy­tet­täi­siin rahaa.”

  Sel­lai­ne­han pain­vas­toin sot­ki­si asioi­ta teke­mäl­lä ne läpinäkyvämmmiksi.

 4. Var­mas­ti Laut­ta­saa­res­sa autoil­laan, elo­kuus­ta alkaen vie­lä aiem­paa­kin enem­män. Mut­ta Larus­sa jos mis­sä pitäi­si olla varaa pan­na ne park­ki­pai­kat maan alle. Jos ei siel­lä­kään kan­na­ta, niin mis­sä ihmees­sä sitten?

 5. Rip­po:
  Asuk­kai­den ehdot­ta­ma vaih­toeh­toi­nen suun­ni­tel­ma Lohia­pa­jan­lah­del­le ei sit­ten kiin­nos­ta lautakuntaa? 

  Nämä “asuk­kai­den vaih­toeh­toi­set” ovat jol­lain tapaa tahat­to­man haus­ko­ja. Ei se niin mene, että tie­tyl­le pos­ti­nu­me­roa­lu­eel­le pitää saa­da tiet­ty neliö­mää­rä raken­ta­mis­ta, ja sit­ten neu­vo­tel­laan että min­ne se X m2 tulee. Sin­ne raken­ne­taan, min­ne sopii. Täs­sä tapauk­ses­sa toden­nä­köi­ses­ti sekä KSV:n että asuk­kai­den ehdo­tuk­sen mukaan, ei joko-tai.

 6. Rip­po:
  Asuk­kai­den ehdot­ta­ma vaih­toeh­toi­nen suun­ni­tel­ma Lohia­pa­jan­lah­del­le ei sit­ten kiin­nos­ta lau­ta­kun­taa? Asuk­kaat­han ovat ehdot­ta­neet raken­ta­mis­ta vie­res­sä ole­val­le Meri­tai­don ton­til­le, joka on vapau­tu­mas­sa val­tion käy­tös­tä. Val­mis maa­poh­ja, ei ruop­paus­tar­vet­ta. Ei tar­vit­si­si tuho­ta meri­nä­kö­alo­ja, eikä myl­ler­tää sata­ma-aluet­ta uusiksi.

  … on vapau­tu­mas­sa val­tion käytöstä.” 

  Kysyä sopii, min­kä vuok­si? Ollaan­ko kaik­ki val­tion lai­tok­set savus­ta­mas­sa Helsingistä?

 7. Ode: “En tie­dä, mil­lä hin­nal­la HIFK aikoo tuon erit­täin arvok­kaan maa saa­da, mut­ta las­kel­mis­sa vilah­ti luku 30 M€. Kun han­ke on noin 150 000 k‑m2, (riip­puu vähän sii­tä, mitä sii­hen las­ke­taan mukaan) oli­si tuo siis noin 200 €/km2. Näin hal­paa maa­ta ei ole Hel­sin­gis­sä mis­sään. Tar­jous­kil­pai­lu tuol­la alu­eel­la tuot­tai­si var­maan­kin kym­men­ker­tai­sen hin­nan. Aika isos­ta tues­ta oli­si siis kyse.”

  Lie­nee­kö esil­lä ollut lis­tan kes­kus­te­luot­si­kon alle nos­ta­ma­ni EU:n sää­dös­tö yri­tys­tuis­ta ton­tin­hin­to­ja sub­ven­toi­mal­la? Kun itse työs­sä­ni vään­nän kun­nan ton­tin­tuo­vu­tuk­siin liit­ty­viä asioi­ta, niin ao. sää­dös­töön liit­tyen on tuo­tu esiin esim. 10 vuo­den kan­ne­ai­kaa, mikä­li ton­tin­hin­ta­sub­ven­tio­ta ei ole käsi­tel­ty (ja hyväk­sy­tet­ty) auki­las­ket­tu­na yritystukena.

  Yllä ole­van lai­nauk­sen perus­teel­la tuki oli­si esim. 1800 €/k‑m2 x 150.000 k‑m2 = 270.000.000 €!

 8. Ton­ti­vuo­krak­si 3€/k‑m2 per kuu­kausi indek­siin sidot­tu­na ja tont­ti vuo­kral­le. Vai meni­si­kö vie­lä kor­keam­pi­kin läpi?

 9. Jou­ni Mar­ti­kai­nen:
  Ode: “En tie­dä, mil­lä hin­nal­la HIFK aikoo tuon erit­täin arvok­kaan maa saa­da, mut­ta las­kel­mis­sa vilah­ti luku 30 M€. Kun han­ke on noin 150 000 k‑m2, (riip­puu vähän sii­tä, mitä sii­hen las­ke­taan mukaan) oli­si tuo siis noin 200 €/km2. Näin hal­paa maa­ta ei ole Hel­sin­gis­sä mis­sään. Tar­jous­kil­pai­lu tuol­la alu­eel­la tuot­tai­si var­maan­kin kym­men­ker­tai­sen hin­nan. Aika isos­ta tues­ta oli­si siis kyse.”

  Lie­nee­kö esil­lä ollut lis­tan kes­kus­te­luot­si­kon alle nos­ta­ma­ni EU:n sää­dös­tö yri­tys­tuis­ta ton­tin­hin­to­ja sub­ven­toi­mal­la? Kun itse työs­sä­ni vään­nän kun­nan ton­tin­tuo­vu­tuk­siin liit­ty­viä asioi­ta, niin ao. sää­dös­töön liit­tyen on tuo­tu esiin esim. 10 vuo­den kan­ne­ai­kaa, mikä­li ton­tin­hin­ta­sub­ven­tio­ta ei ole käsi­tel­ty (ja hyväk­sy­tet­ty) auki­las­ket­tu­na yritystukena.

  Yllä ole­van lai­nauk­sen perus­teel­la tuki oli­si esim. 1800 €/k‑m2 x 150.000 k‑m2 = 270.000.000 €!

  Hal­vem­mak­si siis tuli­si kau­pun­gil­le huu­to­kau­pa­ta tont­ti ja raken­taa hal­li omal­la kus­tan­nuk­sel­la, eikä antaa ilmais­ta rahaa kokoomus-jääkiekko-klikille.

  Toi­nen vaih­toeh­to oli­si huu­to­kau­pa­ta tont­ti, johon kuu­luu vel­voit­tee­na raken­taa tuo jää­hal­li ja vuo­kra­ta sitä seu­raa­vat 30 vuot­ta johon­kin sovit­tuun hin­taan jääkiekkoilijoille.

  Joka tapauk­ses­sa han­ke on kilpailutettava.

 10. Jos Hel­sin­ki halu­aa tukea hal­lia, kan­nat­tai­si sil­ti jär­jes­tää tarjouskilpailu. 

  Jos Hel­sin­ki teki­si pää­tök­sen tukea hal­lia esim. 200 mil­joo­nal­la, HIFK:n tar­jouk­sen pitäi­si olla toi­sek­si paras tar­jous — 200 mil­joo­naa + 1€ jot­ta se sai­si hallin.

 11. Jos Hel­sin­ki teki­si pää­tök­sen tukea hal­lia esim. 30 mil­joo­nal­la, van­ha hal­li voi­tai­siin kun­nos­taa. Eihän sii­hen tar­vi­ta kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien hotel­le­ja, asun­to­ja tai kauppakeskuksia.

 12. Soi­nin­vaa­ra:
  ei tar­vit­si­si esi­mer­kik­si tuhoa Töö­lön kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja suu­rel­la automarketilla

  Ehkä Töö­lö­seen voi­si jon­kun vähän isom­man­kin kau­pan raken­taa ilman, että pal­ve­lut siel­tä katoa­vat. Nyky­ään­hän siel­lä on har­vak­sel­taan joku­nen Siwa ja Ale­pa. Töö­lös­sä on kui­ten­kin asu­kas­poh­jaa sen ver­ran, ettei sitä voi­si ver­ra­ta kehä­tei­den var­teen pel­loil­le raken­net­ta­viin automarketteihin.

 13. Tuo­mas L: Hal­vem­mak­si siis tuli­si kau­pun­gil­le huu­to­kau­pa­ta tont­ti ja raken­taa hal­li omal­la kus­tan­nuk­sel­la, eikä antaa ilmais­ta rahaa kokoomus-jääkiekko-klikille.

  Niin­pä. Mut­ta HIFK&co:n ansio on sii­nä, että he ovat ehdot­ta­neet, että hyväl­lä pai­kal­la ole­val­le isol­le tyh­jäl­le alu­eel­le raken­net­tai­siin jotain. Kau­pun­gil­le ei oli­si tul­lut mie­leen kaa­voit­taa pai­kal­le mitään sataan vuo­teen, jol­loin ei ole mene­tet­ty mitään vaan vain voi­te­taan jotain. Vrt. Töö­lön­lah­tea kaa­voi­tet­tiin suun­nil­leen sata vuot­ta ennen kuin saa­tiin jotain raken­net­tua, ja lop­pu­tu­los ei oli­si voi­nut olla juu­ri huo­nom­pi, jos yksi­tyi­nen toi­mi­ja oli­si pääs­tet­ty suun­nit­te­le­maan aluet­ta jo aika­päi­viä sitten 😉

 14. ML: Ehkä Töö­lö­seen voi­si jon­kun vähän isom­man­kin kau­pan raken­taa ilman, että pal­ve­lut siel­tä katoa­vat. Nyky­ään­hän siel­lä on har­vak­sel­taan joku­nen Siwa ja Ale­pa. Töö­lös­sä on kui­ten­kin asu­kas­poh­jaa sen ver­ran, ettei sitä voi­si ver­ra­ta kehä­tei­den var­teen pel­loil­le raken­net­ta­viin automarketteihin.

  Tul­lin­puo­miin raken­ne­taan par­hail­laan S‑marketia ja Tai­val­lah­den kasar­meil­le K‑supermarketia. Nämä paran­ta­vat Töö­lön tar­jon­taa aika pal­jon, vaik­ka eivät toki mitään hyper­mar­ke­te­ja olekaan.

 15. Vil­le: Vrt. Töö­lön­lah­tea kaa­voi­tet­tiin suun­nil­leen sata vuot­ta ennen kuin saa­tiin jotain raken­net­tua, ja lop­pu­tu­los ei oli­si voi­nut olla juu­ri huo­nom­pi, jos yksi­tyi­nen toi­mi­ja oli­si pääs­tet­ty suun­nit­te­le­maan aluet­ta jo aika­päi­viä sitten 

  En ole samaa miel­tä rahan lah­joit­ta­mi­ses­ta, mut­ta Töö­lön­lah­des­ta olen täy­sin samaa miel­tä. Alue on ankea lät­tä­nä laatikkokeskittymä.
  Mik­si näis­tä­kin talois­ta piti teh­dä täl­lai­sia mata­lia pak­ki­laa­ti­koit? Ero esi­mer­kik­si Oslon rau­ta­tie­a­se­man vie­rei­seen toi­mis­to­kort­te­liin on hui­kea ja nime­no­maan hui­kean masen­ta­va Hel­sin­gin kannalta.

 16. Vii­me kesä­nä uuti­soi­tiin, että Taa­le­ri­teh­das läh­tee mukaan HIFK:n hal­li­pro­jek­tin taus­ta­jouk­koi­hin. Muka­va, että Taa­le­ri­teh­taan sijoit­ta­jat ovat näin kiin­nos­tu­nei­ta jää­kiek­koi­lun kehit­tä­mi­ses­tä ja perin­teik­kään urhei­luseu­ran toi­min­nan tukemisesta.

 17. Laut­ta­saa­res­sa pitäi­si aja­tel­la isom­min. Lohia­pa­jan­lah­tea kan­nat­taa täyt­tää, niin saa­daan kun­nol­la kort­te­lei­ta pai­kal­le. Näin saa­tai­siin helpm­min myös sil­ta Laut­ta­saa­res­ta Jät­kä­saa­reen. Raken­nusoi­keu­den arvo var­mas­ti kus­tan­tai­si meren­täy­töt. Ei mis­sään nimes­sä kan­na­ta sine­töi­dä tuon alu­een käyt­töä noin tehot­to­man kaa­van vuoksi.

 18. AV: Mik­si näis­tä­kin talois­ta piti teh­dä täl­lai­sia mata­lia pak­ki­laa­ti­koit? Ero esi­mer­kik­si Oslon rau­ta­tie­a­se­man vie­rei­seen toi­mis­to­kort­te­liin on hui­kea ja nime­no­maan hui­kean masen­ta­va Hel­sin­gin kannalta.

  Nii­tä pak­ki­laa­ti­koi­ta ei oli­si ensin­kään pitä­nyt raken­taa, vaan teh­dä pai­kal­le kun­nol­li­nen puis­to. Mut­ta kun kau­pun­ki ja val­tio teki­vät maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, joka edel­lyt­ti raken­ta­maan tie­tyn mää­rän ker­ro­sa­laa alu­eel­le, niin min­käs sii­nä kaa­voit­ta­ja­kaan tekee…

 19. Kom­ment­ti­ni kan­nat­taa jät­tää jul­kai­se­mat­ta, mut­ta ehkä sii­nä voi­si olla kir­joi­tuk­seen ideaa.

  EKP:n raha­sin­ko puhuu jat­kos­sa 80 mil­jar­dia euroa kuus­sa. Wiki­pe­dian mukaan euroa­lu­eel­la on n. 340 mil­joo­naa asu­kas­ta. Eli jul­ki­syh­tei­sö­jen vel­ka­kir­jaos­to­jen sijaan voi­sim­me jakaa jokai­sel­le euroa­lu­een kan­sa­lai­sel­le 235 euroa kuus­sa puh­taa­na käteen vau­vas­ta vaariin.

  Kai­kil­le kansalaipalkka?

  Sai­si­ko heli­kop­te­ri­ra­ha enem­män elvy­ty­se­fek­tiä aikaan, kuin kan­keit­ten jul­kis­ten raken­tei­den tekohengitys?

 20. Sepi:

  Sai­si­ko heli­kop­te­ri­ra­ha enem­män elvy­ty­se­fek­tiä aikaan, kuin kan­keit­ten jul­kis­ten raken­tei­den tekohengitys?

  Täs­tä rahan­ja­ka­mi­ses­ta on vii­meis­ten parin vuo­den aika­na ollut pal­jon jut­tu­ja talous­a­lan jul­kai­suis­sa, ja suo­ra rahan jaka­mi­nen kan­sa­lai­sel­le on siis aivan legi­tii­mi idea.

  Täs­sä muu­ta­mia aja­tuk­sia tähän liit­tyen: Ongel­ma­na on koko­nais­ky­syn­nän lii­an mata­la taso ja lii­an kor­kea sääs­tä­mi­sas­te, siis kan­nat­taa kes­kit­tyä nime­no­maan koko­nais­ky­syn­tää lisää­viin toimiin. 

  Euroo­pas­sa on ongel­ma­na pank­kien sur­kea tilan­ne ja Japa­nin esi­mer­kis­tä tie­däm­me, ettei elpy­mi­nen onnis­tu mikä­li pan­kit ovat käve­le­viä ruumiita.

  Mikä­li val­tiot saa­tai­siin var­mas­ti kulut­ta­maan kaik­ki sete­liel­vy­tyk­sel­lä annet­ta­vat rahat vel­ko­jen takai­sin mak­sun sijaan, oli­si elvy­tyk­sel­lä tehoa. Vai­kut­taa sil­tä, että val­tioi­den kulu­tusalt­tius on koti­ta­louk­sia kor­keam­paa joten tämä puol­taa rahan jaka­mis­ta valtioille.

  Seik­ka joka puol­taa rahan jaka­mis­ta pank­kien kaut­ta on se, että tämä paran­taa pank­kien kan­nat­ta­vuut­ta ja osal­taan aut­tai­si pank­ki­sek­to­rin siivoamisessa.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pel­ko­na­ni on, että EKP on jo aikail­lut siin kau­an, että point of no return on jo ohi­tet­tu, ja että EKP jat­kos­sa­kin aikai­lee kai­kes­sa pää­tök­sen­teos­saan niin kau­an että ollaan jat­ku­vas­ti tilan­net­ta jäl­jes­sä: lii­an vähän lii­an myöhään.

 21. ze:
  Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een kaa­va on “ihan hyvä”, mut­ta kyl­lä tuon­ne sopi­si myös umpi­kort­te­lit. Syn­tyi­si enem­män asun­to­ja ja parem­pia sisä­pi­ho­ja kuin lamel­li- ja pis­te­ta­loil­la. T 

  Tuol­la jos jos­sain pihat kan­nat­taa ava­ta ulko­puo­lel­le, eli puis­toa­lu­eel­le. Mitä hyö­tyä oli­si umpi­pi­has­ta puis­toa­lu­een keskellä?

  Onko Urban Hel­sin­ki ryh­mäl­lä mitään mui­ta kri­tee­rei­tä ehdo­tuk­sil­leen, kuin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä mah­dol­li­sim­man pie­nel­le alu­eel­le? Ehkä kan­nat­tai­si olla?

 22. EKK: Tul­lin­puo­miin raken­ne­taan par­hail­laan S‑marketia ja Tai­val­lah­den kasar­meil­le K‑supermarketia. Nämä paran­ta­vat Töö­lön tar­jon­taa aika pal­jon, vaik­ka eivät toki mitään hyper­mar­ke­te­ja olekaan.

  Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta suu­rin puu­te tar­jon­nas­sa on kaup­pa­hal­li. Töö­lön tori on onnek­si toi­mi­va ja mm. vihan­nes­puol­ta voi pitää jopa hyvänä. 

  Jot­ta nuo uudet kau­pat toi­mi­si­vat, pitää laa­dun olla vähin­tään Stoc­kan tasoa. Muu­ten asia­kas ottaa spå­ran. Stoc­kan taso ei ole tänä päi­vä­nä pal­joa ja Kes­kon kon­sep­til­la se ollee mah­dol­lis­ta. SOK:sta en ole varma.

 23. Gre­jus: Tuol­la jos jos­sain pihat kan­nat­taa ava­ta ulko­puo­lel­le, eli puis­toa­lu­eel­le. Mitä hyö­tyä oli­si umpi­pi­has­ta puis­toa­lu­een keskellä?

  Onko Urban Hel­sin­ki ryh­mäl­lä mitään mui­ta kri­tee­rei­tä ehdo­tuk­sil­leen, kuin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä mah­dol­li­sim­man pie­nel­le alu­eel­le? Ehkä kan­nat­tai­si olla?

  Kort­te­lin avaa­mi­nen vie heti oman rau­han. Nor­maa­lis­ti kau­pun­ki kyp­syy umpi­kort­te­leik­si, mut­ta Hel­sin­kiä kaa­voit­ta­vat­kin maa­lai­set. Sit­ten ihme­tel­lään, mik­sei pal­ve­lut pelaa, jouk­ko­lii­ken­ne on tut­ki­tus­ti maa­il­man kal­lein­ta veron­mak­sa­jal­le ja kan­ta­kau­pun­gin hin­nat ovat pilvissä.

 24. Gre­jus: Tuol­la jos jos­sain pihat kan­nat­taa ava­ta ulko­puo­lel­le, eli puis­toa­lu­eel­le. Mitä hyö­tyä oli­si umpi­pi­has­ta puis­toa­lu­een keskellä?

  Onko Urban Hel­sin­ki ryh­mäl­lä mitään mui­ta kri­tee­rei­tä ehdo­tuk­sil­leen, kuin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä mah­dol­li­sim­man pie­nel­le alu­eel­le? Ehkä kan­nat­tai­si olla?

  Umpi­kort­te­leil­la saa­daan myös yksi­tyi­siä piha-aluei­ta. Alu­een kes­kel­le jää joka tapauk­ses­sa suu­ri puo­li­jul­ki­nen puistoalue. 

  Mah­dol­li­sim­man suu­ri asu­kas­mää­rä on tus­kin ollut Urban Hel­sin­gin ainoa tavoi­te talo­jen ker­ros­lu­vuis­ta ja vihe­ra­luei­den mää­räs­tä päätellen…

 25. Kal­le: jouk­ko­lii­ken­ne on tut­ki­tus­ti maa­il­man kal­lein­ta veronmaksajalle 

  Inter­net-kes­kus­te­luis­sa esi­te­tyis­tä tut­ki­mus­väit­teis­tä on tut­ki­tus­ti 93,6 % täyt­tä pup­pua. Sivis­ty­nees­sä kes­kus­te­lus­sa on tapa­na esit­tää läh­de­vii­te, kun halu­taan vedo­ta tut­ki­mus­tie­toon. Oman pipon alle on tie­tys­ti vai­kea linkittää.

  Pel­käs­tään euroop­pa­lais­ten ver­rok­ki­kau­pun­kien (EMTA:n 24 jäsen­tä) tilas­tos­sa löy­tyy Hel­sin­kiä kor­keam­pi vero­va­roil­la katet­tu pro­sent­tio­suus jouk­ko­lii­ken­teen hoi­to­kus­tan­nuk­sis­ta Pra­has­ta, Buda­pes­tis­tä ja Var­so­vas­ta, Köö­pen­ha­mi­nas­ta, Rot­ter­dam/­Haag-seu­dul­ta, Madri­dis­ta, Ber­lii­nis­tä ja Parii­sis­ta. Lisäk­si tukio­suu­den abso­luut­ti­nen kus­tan­nus on kor­keam­pi Tuk­hol­mas­sa, Oslos­sa ja Lon­toos­sa. Hel­sin­ki löy­tyy siis ver­tai­lu­ryh­män keskeltä.
  Sen sijaan jouk­ko­lii­ken­ne­mat­ko­jen kas­vu­pro­sent­ti on HSL-alu­eel­la tilas­ton kärjessä.

  Läh­de: EMTA-baro­met­ri 2014
  http://www.emta.com/IMG/pdf/2014_barometer_brochure.pdf

 26. Kal­le: Kort­te­lin avaa­mi­nen vie heti oman rauhan. 

  Puis­to vie oman rauhan?

  Voi vain kuvi­tel­la mil­tä pari umpi­kort­te­lia näyt­täi­si kes­kel­lä puis­toa. Aivan lois­ta­va idea.

 27. Gre­jus: Puis­to vie oman rauhan?

  Voi vain kuvi­tel­la mil­tä pari umpi­kort­te­lia näyt­täi­si kes­kel­lä puis­toa. Aivan lois­ta­va idea.

  Eihän ne umpi­kort­te­lit kes­kel­lä puis­toa ole, vaan puis­toa­lu­een reu­noil­la. Kat­so: http://i.imgur.com/o4nh8TD.jpg

  Kes­kel­lä ole­va puis­to­ti­la toi­mii hyvin sekä alu­een asuk­kai­den että mah­dol­lis­ten vie­rai­li­joi­den kan­nal­ta. Kort­te­lien sisä­pi­hat ovat asuk­kai­den yksi­tyi­siä. Parem­pi tuo minus­ta on kuin KSV:n ehdo­tus, joka sekin on tosin ihan ok.

 28. ^ Lisäys. Minus­ta Urban Hel­sin­gin ehdo­tus muis­tut­taa raken­teel­taan Tork­ke­lin­mä­keä, joka on saman­lais­ta kort­te­lien ympä­röi­mää julkista/puolijulkista puis­toa­luet­ta. Ja hie­noa kau­pun­kia samal­la. http://i.imgur.com/LFxdadV.jpg

  No, meni jo.

 29. ze: Eihän ne umpi­kort­te­lit kes­kel­lä puis­toa ole, vaan puis­toa­lu­een reu­noil­la. Kat­so: http://i.imgur.com/o4nh8TD.jpg

  Niis­tä kort­te­leis­ta kan­nat­taa muo­dos­taa suo­jaa­va muu­ri alu­een ulko­puo­len suun­taan, mut­ta mitään jär­keä ei ole sul­kea yksit­täis­tä kort­te­lia puis­toa­lu­een suuntaan.

  Tuos­sa tie­tys­ti puis­toa­lue on kor­vat­tu suu­rim­mak­si osak­si kaduil­la, mut­ta ei sekään kovin jär­ke­väl­tä tunnu.

 30. Miten on mah­dol­lis­ta, että myös Kos­ke­lan kau­nis, puis­to­mai­nen sai­raa­la-alu­een tont­ti altis­te­taan pak­ko­miel­teen­omai­sen tii­vis­tä­mi­sen rii­vaa­mal­le asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ideologialle?

  Tun­sin kysei­sen alu­een aiem­min aika huo­nos­ti. Nyt, käy­tyä­ni siel­lä sat­tu­moi­sin täl­lä vii­kol­la, aloin vas­ta taju­ta, min­kä­lai­sen vaa­ran Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­eel­le­kin teh­dyt, tii­vis­tä­vät lisä­ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat tuol­la saat­ta­vat aiheuttaa. 

  Vaik­ka sin­ne ehkä joku­nen yli­mää­räi­nen asu­kas saat­tai­si­kin mah­tua, onko mitään takei­ta sii­tä, että alu­een puis­to­mai­sen ympä­ris­tön par­haat puo­let säi­ly­vät a) raken­ta­mi­sen aika­na, ja b) sen jäl­keen? 3000 uut­ta asu­kas­ta siel­lä kuu­los­taa aika paljolta.

 31. Sak­ke:
  Miten on mah­dol­lis­ta, että myös Kos­ke­lan kau­nis, puis­to­mai­nen sai­raa­la-alu­een tont­ti altis­te­taan pak­ko­miel­teen­omai­sen tii­vis­tä­mi­sen rii­vaa­mal­le asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ideologialle?

  Tun­sin kysei­sen alu­een aiem­min aika huo­nos­ti. Nyt, käy­tyä­ni siel­lä sat­tu­moi­sin täl­lä vii­kol­la, aloin vas­ta taju­ta, min­kä­lai­sen vaa­ran Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­eel­le­kin teh­dyt, tii­vis­tä­vät lisä­ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat tuol­la saat­ta­vat aiheuttaa. 

  Vaik­ka sin­ne ehkä joku­nen yli­mää­räi­nen asu­kas saat­tai­si­kin mah­tua, onko mitään takei­ta sii­tä, että alu­een puis­to­mai­sen ympä­ris­tön par­haat puo­let säi­ly­vät a) raken­ta­mi­sen aika­na, ja b) sen jälkeen?3000 uut­ta asu­kas­ta siel­lä kuu­los­taa aika paljolta.

  Aika vai­kea on tuon­ne löy­tää ku etsiä Hel­sin­kin kau­pun­ki ter­veys­huol­lon ainoa oma­tar­ve­ja­ke­lu­toi­mi­pis­te. Vaik­ka eksyin mat­kal­la kak­si ker­taa löy­tää sai­raa­la lopul­ta. jake­lu­pis­te myös siel­lä sisä­lä vai­keam­pi löytää. 

  Sel­la­sia oli myös muu­al­la mon­ta enne­kuin kaik­ki kes­ki­tyt­tiin. Ne hel­po löy­tyä. Kive­lä sia­raa­la paras. pit­kä mat­ka ei silti.

  Räty sekö asial­la kes­ki­tys­pää­tös tekemässä?

 32. Hes­mej: Aika vai­kea on tuon­ne löy­tää ku etsiä Hel­sin­kin kau­pun­ki ter­veys­huol­lon ainoa oma­tar­ve­ja­ke­lu­toi­mi­pis­te. Vaik­ka eksyin mat­kal­la kak­si ker­taa löy­tää sai­raa­la lopul­ta. jake­lu­pis­te myös siel­lä sisä­lä vai­keam­pi löytää. 

  Sel­la­sia oli myös muu­al­la mon­ta enne­kuin kaik­ki kes­ki­tyt­tiin. Ne hel­po löy­tyä. Kive­lä sia­raa­la paras. pit­kä mat­ka ei silti.

  Räty sekö­asial­la kes­ki­tys­pää­tös tekemässä?

  En tie­dä kuka tuol­lai­sen kes­kit­tä­mis­pää­tök­sen on mah­ta­nut teh­dä. En minä tie­dä Rädyn­kään teke­mi­sis­tä, luul­ta­vas­ti aika monia pää­tök­siä. Jos­tain syys­tä meil­lä on tosi­aan­kin Hel­sin­gin kokoi­ses­sa, yli 600.000 asuk­kaan kau­pun­gis­sa jäl­jel­lä nyt vain yksi ainoa tätä pal­ve­lua anta­va, kun­nal­li­nen pal­ve­lu­pis­te (tai siis jake­lu­pis­teen luuk­ku). Se on tosin talos­sa, joka on kai aika pian ison raken­nus­työ­maan kes­kel­lä, jos tuon­ne aio­taan koh­ta tosi­aan raken­taa 3000 asuntoa. 

  Jake­lu­pis­te on siel­lä Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een kes­kel­lä, mel­ko isos­sa talos­sa, sen han­ka­las­ti löy­det­tä­vis­sä ole­vas­sa rapus­sa, ja perä­ti talon kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa. Hyvä­jal­kai­nen van­hus voi­nee aina vali­ta his­sin tai rap­pus­ten kii­peä­mi­sen välil­lä. Pysy­vät siten ehkä vet­reäm­pi­nä, vai mitä? Esi­mer­kik­si Kive­län sai­raa­las­sa jake­lu­pis­te oli poh­ja-ker­rok­ses­sa, käte­väs­ti heti sisään­käyn­nin vie­res­sä. Hert­to­nie­mes­sä­kin hom­ma aikoi­naan hoitui.

  Kos­ke­lan sai­raa­lan jake­lu­pis­tees­sä on käy­tä­vän var­rel­la pit­kä rivi tuo­le­ja, jois­ta voi vali­ta, jos vain vapaa istu­ma­paik­ka löy­tyy. (Kai nii­tä löy­tyy, kun koko paik­ka on aika vai­kea löy­tää.) Tuo istu­ma­paik­ka lie­nee erin­omai­sen hyvä asia, kun ker­ran sai­raat ja van­hat ihmi­set nii­tä tar­vik­kei­ta kai juu­ri eni­ten käyt­tä­vät. Moni tapaa­ma­ni ihmi­nen, mm. eräs inva­li­di ko. talon vie­res­sä vah­vis­ti myös sen jake­lu­pis­teen, oikean rapun ja koko talon­kin löy­tä­mi­sen vaikeuden.

  Onko hyvä vai huo­no asia, jos yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la kye­tään jat­kos­sa takaa­maan vähin­tään yhtä hyvä tai parem­pi vaih­toeh­to, kuin tuo yksi ainoa, yli 600.000 asuk­kaan jouk­koa pal­ve­le­va kun­nal­li­sen jake­lu­pis­teen luuk­ku? Kaik­ki eivät siel­lä vii­mek­si­mai­ni­tus­sa kui­ten­kaan vie­rai­le, voi tosin joku tode­ta. Ensi käyn­nin jäl­keen en epäi­li­si sitä toi­saal­ta enää minäkään …

  PS. Jake­lu­pis­teen työn­te­ki­jät oli­vat kui­ten­kin sekä avu­liai­ta että ystä­väl­li­siä. Sii­tä heil­le kiitos!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.