Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.3.2016

Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­eel­le 3000 asukasta

Fik­su­no­loi­nen tii­vis­tys­kaa­va Kos­ke­las­sa. Tämä on yksin nel­jän­nes vuodenkaavoitustavoitteesta

Lohia­pa­jan­lah­den kaa­va Lauttasaaressa

Vene­sa­ta­man äärel­le tulee kuusi ker­ros­ta­loa ran­nan tun­tu­maan. Noin 500 asu­kas­ta. Kaa­va on kovin kiis­ta­na­lai­nen. Pyrin kah­laa­maan esi­te­tyt mie­li­pi­teet läpi vii­kon­lo­pun aikana

Lausun­to HIFK:n hallihankkeesta

HIFK halu­aa raken­taa uuden jää­hal­lin ”koko­naan omal­la rahal­la” ja rahoit­taa sen koh­ta­lai­sen mas­sii­vi­sel­la kiin­teis­tön­ja­lo­tuk­sel­la (mm. hotel­li, luk­susa­sun­to­ja, suur­myy­mä­lä) kau­pun­gil­ta sopu­hin­taan saa­mal­laan maal­la. Viras­to esit­tää lausun­to­luon­nok­ses­sa, että oli­si parem­pi vali­ta poh­joi­sem­pi paik­ka (nykyi­sen jää­hal­lin alue) kuin Män­ty­mä­ki. Jos joku kek­sii suo­jel­la van­han jää­hal­lin, voi uuden raken­taa Män­tä­mäen tie­nool­le, mut­ta sil­loin­kin tämä rahoi­tuk­seen käy­tet­tä­vä kiin­teis­tön­ja­los­tus­han­ke oli­si parem­pi toteut­taa Nor­densk­jöl­din­ka­dun varressa.

Ylen van­ha kesä­ka­dun toi­mi­ta­lo asun­noik­si Töölössä

Ylen jäl­keen talos­sa on majail­lut Suo­men ympä­ris­tö­kes­kus. Ne se on tar­koi­tus muut­taa asun­noik­si. Olen­nai­set osat talos­ta kui­ten­kin suo­jel­laan. Tai­taa tul­la aika hulp­peat aula­ti­lat kerrostaloon.

Noin 400 uut­ta asukasta.

Pik­ku-Huo­pa­lah­teen ensim­mäi­nen bule­var­din pätkä

Hel­sin­gin yli­opis­to luo­puu ham­mas­lää­ke­tie­teel­li­sen ja oikeus­lää­ke­tie­teel­li­sen tilois­ta pik­ku­huo­pa­lah­des­sa. Tilal­le asun­to­ja, jot­ka muo­vaa­vat Man­ner­hei­min­ties­tä bule­var­di­mai­sen . Ratik­ka ei tosin kul­je täs­sä Man­ner­hei­min­tie­tä vaan menee län­nem­pää. Uusia asuk­kai­ta tulee noin 2 000.

 

= = = =

Kokouk­ses­sa esil­lä ole­vis­sa kaa­vois­sa on asun­to­ja noin 5 900 ihmi­sel­le. Ensi vii­kol­la sit­ten lisää.

 

 

59 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.3.2016”

 1. Vai­kut­taa­ko bule­var­di­mai­suu­den tavoit­te­le­mi­nen Mans­kun nopeus­ra­joi­tuk­siin (täl­lä het­kel­lä 50km/h plus normiylinopeudet)?

 2. Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een kaa­va on “ihan hyvä”, mut­ta kyl­lä tuon­ne sopi­si myös umpi­kort­te­lit. Syn­tyi­si enem­män asun­to­ja ja parem­pia sisä­pi­ho­ja kuin lamel­li- ja pis­te­ta­loil­la. Toi­vot­ta­vas­ti tuo­ta hio­taan vie­lä vähän kau­pun­ki­mai­sem­paan muotoon.

  KSV:n kaa­vaeh­do­tus:

  http://i.imgur.com/uzqSgaU.jpg

  Urban Hel­sin­ki ‑ryh­män ehdotus:

  http://i.imgur.com/o4nh8TD.jpg
  http://i.imgur.com/1vdVOeS.jpg

 3. Tie­dät­kö Osmo Soi­nin­vaa­ra mitään lail­li­sia estei­tä moni­ker­ros­kas­vi­huo­neen sijoit­ta­mi­sek­si Helsinkiin?

 4. Voi­ko täs­sä yhtey­des­sä esit­tää, että kau­pun­ki päät­tää mak­saa mah­dol­li­set tukiai­set HIF­Kil­le raha­na eikä tont­ti­maa­na ja raken­nusoi­keuk­si­na? Oli­si läpi­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta selkeämpää.

 5. Paras vaih­toeh­to oli­si kun­nos­taa nykyi­nen jo legan­daa­ri­sek­si käy­nyt Nor­dens­kiöl­din­ka­dun hal­li, ja unoh­taa nämä hotel­lit, asun­not ja lii­ke­ti­lat, jot­ka on onnis­tut­tu sot­ke­maan asiaan. 

  Hal­lin nykyi­nen kat­so­mo­ka­pa­si­teet­ti riit­tää IFK:lle val­lan mai­nios­ti, sil­lä eihän aree­naa kan­na­ta mitoit­taa muu­ta­man yksit­täi­sen otte­lun tar­pei­siin. Ja kal­ja­kup­pi­loi­ta­han kai voi raken­taa lisää maan alle tai nykyi­sen har­joi­tus­hal­lin tiloihin.

  Samal­la säi­lyi­si­vät myös ava­rat mai­se­mat Sta­dio­nin ympä­ril­lä, kun arvo­kas­ta aluet­ta ei raken­ne­ta umpeen.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maan tapa on, ettei urhei­luseu­ro­ja tue­ta avoi­mes­ti vaan puliveivaamalla.

  Kysy­mys kuu­lui­kin, että voi­ko maan tapaa täs­sä koh­taa yrit­tää muut­taa, tai aina­kin saa­da kau­pun­gin kir­jaa­maan sel­väs­ti näky­viin tukiai­sen määrän?

 7. Van­ha hal­li kun­nos­tet­ta­va:
  Paras vaih­toeh­to oli­si kun­nos­taa nykyi­nen jo legan­daa­ri­sek­si käy­nyt­Nor­dens­kiöl­din­ka­dun hal­li, ja unoh­taa nämä hotel­lit, asun­not ja lii­ke­ti­lat, jot­ka on onnis­tut­tu sot­ke­maan asiaan. 

  Sot­ke­mi­nen on toki teh­ty päin­vas­toin: hotel­lit, asun­not ja lii­ke­ti­lat ovat se var­si­nai­nen asia, ja jää­hal­li on täh­ti­ku­vioi­nen vie­he, jol­la polii­ti­kot yri­te­tään hou­ku­tel­la kouk­kuun anta­maan kau­pun­gin arvok­kain vapaa tont­ti ale­hin­taan gryn­de­reil­le. Vai uskoo­ko joku, että nel­jän­sa­dan mil­joo­nan pro­jek­ti toteu­te­taan yhden jää­kiek­ko­seu­ran finanssimuskeleilla?

  http://www.gardenhelsinki.fi/tiedote-taaleritehdas-mukaan-rahoittamaan-helsinki-garden-hanketta/

 8. Ode: “kau­pun­gil­ta sopu­hin­taan saa­mal­laan maalla”

  Eli onko HIFK jo saa­nut maat? Vai sai­si­ko maat (lähi?)tulevaisuudessa tätä han­ket­ta varten?

  Sopu­hin­nan” muo­dos­ta­mi­ses­sa lie­nee huo­mioi­tu tämä mää­räys: “Jos kun­ta päät­tää elin­kei­no­po­liit­ti­sis­ta syis­tä tukea nimet­tyä yri­tys­tä käy­pää hin­taa alem­mal­la ton­tin­luo­vu­tus­hin­nal­la, kun­nan tulee sovel­taa val­tion­tu­ki­sää­dös­ten demi­ni­mis — menet­te­lyä tai hakea tuke­mi­sel­le lupa erikseen.”

  Läh­de: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/mal/verkko-oppaat/maapolitiikan_opas/Sivut/tontin-luovutus-valtiontuki.aspx

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Maan tapa on, ettei urhei­luseu­ro­ja tue­ta avoi­mes­ti vaan puliveivaamalla.

  Maan tapa” on kai jään­ne sii­tä, että men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä ja edis­ti­vät kan­san­ter­veyt­tä. Nyt­tem­min niis­tä on tul­lut lii­key­ri­tyk­siä, jot­ka tuot­ta­vat voit­toa joil­le­kin tahoille.

  Suu­res­sa maa­il­mas­sa herää myös­kin epäi­ly­jä sijoi­te­tun rahan lail­li­suu­des­ta ja itse otte­lu­ta­pah­tu­mien rehel­li­syy­des­tä. Meil­lä­kin tulee ko. asiois­sa olla entis­tä­kin tar­kem­pia tule­vai­suu­des­sa, sini­sil­mäi­syy­teen ei ole varaa.

  Suo­mes­sa on vie­lä jäl­jel­lä aito­ja kan­san­ter­veyt­tä edis­tä­viä lii­kun­ta­seu­ro­ja ja yhdis­tyk­siä. Ne tar­joa­vat omal­la tal­koo­työl­lään työ­paik­ko­ja val­men­nuk­ses­sa, infra­struk­tuu­rin hoi­dos­sa, raken­nusu­ra­koin­nis­sa jne. oman pelaa­mi­sen ohella.

  Täl­lai­nen toi­min­ta tulee käsit­tee­nä erot­taa urheilubusineksesta.

 10. Mik­ko H:
  Voi­ko täs­sä yhtey­des­sä esit­tää, että kau­pun­ki päät­tää mak­saa mah­dol­li­set tukiai­set HIF­Kil­le raha­na eikä tont­ti­maa­na ja raken­nusoi­keuk­si­na? Oli­si läpi­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta selkeämpää. 

  HIFK voi­si pela­ta kotiot­te­lun­sa Hel­sin­ki-Aree­nal­la Pasi­las­sa. Se on lii­ken­teel­li­ses­ti parem­min savu­tet­ta­vis­sa ja täyt­tää kaik­ki vaa­ti­muk­set muu­ten­kin. Joke­reil­la on raha­pu­la KHL-seik­kai­lun takia joten voi olla hyvin­kin halu­kas neu­vot­te­le­maan hal­lin osao­mis­tuk­ses­ta. Tam­pe­reel­la kak­si lii­ga­jouk­kuet­ta käyt­tää samaa hal­lia, mik­sei Hel­sin­gis­sä­kin voi­si? Van­ha hal­li voi­daan kun­nos­taa junio­ri- ja far­mi­jouk­kuei­den ja tai­to­luis­te­li­joi­den käyttöön.

 11. Ihme kupla koko HIFK:n gryn­daus­bis­nes. Toi­voi­si ettei­vät vir­ka­mie­het ja ajat­te­le­vat polii­ti­kot läh­ti­si täl­lai­seen hal­paan. Mik­si ihmees­sä, ei Hartwal­lin hal­lia­kaan kai aika­naan näin subventoitu.

 12. eemil: “Maan tapa” on kai jään­ne sii­tä, että men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä ja edis­ti­vät kansanterveyttä. 

  Pikem­min­kin jään­ne sii­tä, että urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä, jot­ka oli­vat lähel­lä poliit­ti­sia puolueita.

  Hel­sin­ki Gar­den ‑han­ke lähe­nee suu­ren maa­il­man nykyis­tä mal­lia, jos­sa kau­pun­ki hou­ku­tel­laan tapah­tu­mien, nii­den tuo­mien vero­tu­lo­jen, ja koti­jouk­ku­een maineen/vetovoiman nimis­sä kaa­ta­maan rahaa hal­liin. Ame­ri­kan Yhdys­val­lois­sa tämä laji on vie­ty aivan tol­kut­to­mal­le tasol­le. Ison rahan jouk­ku­eet kil­pai­lut­ta­vat kau­pun­ke­ja koti­pai­kan sta­tuk­ses­ta uhkail­len muu­tol­la, alle 20-vuo­tiai­ta aree­noi­ta pure­taan suu­rem­pien ja kiil­tä­väm­pien tiel­tä, ja veron­mak­sa­ja on saa­nut niel­lä mel­koi­sia las­ku­ja. Suo­mes­sa ei tie­tys­ti koko hom­mas­sa pyö­ri niin iso­ja raho­ja että ihan tuom­moi­seen voi­tai­siin joutua.

 13. R.Silfverberg: HIFK voi­si pela­ta kotiot­te­lun­sa Hel­sin­ki-Aree­nal­la Pasi­las­sa. Se on lii­ken­teel­li­ses­ti parem­min savu­tet­ta­vis­sa ja täyt­tää kaik­ki vaa­ti­muk­set muutenkin.

  Hartwall Are­na saat­taa pre­fe­roi­da kon­sert­te­ja ym. tapah­tu­mia, kos­ka niis­tä tulee parem­mat tuotot.

 14. Onko SYKE on muut­ta­mas­sa Töö­lös­tä? Mik­si? Minne? 

  Onko tuol­lai­ses­sa muu­tok­ses­sa toi­mis­to­ta­los­ta asuin­ta­lok­si yhti­käs mitään jär­keä? Ne ala­ker­ran tilat ovat muis­taak­se­ni aika kor­keat, ja onhan siel­lä myös vähin­tään yksi iso audi­to­rio ja mui­ta iso­ja kokous­ti­lo­ja ja hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la. (Olen käy­nyt talos­sa muu­ta­mia kertoja.) 

  Entä sit­ten ham­mas­lää­ke­tie­teen ja oikeus­lää­ke­tie­teen lai­tok­set? Mis­tä ne saa­vat kor­vaa­vat tilat? Vai lope­te­taan­ko ko. aloil­la opetus?

  Onko tuol­lais­ten eri­tyis­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen jon­ne­kin joten­kin muka edul­li­sem­paa kuin van­ho­jen kor­jaa­mi­nen, jos ovat vuo­sien mit­taan pääs­seet vähän rapistumaan?

  Kie­li­toi­mis­ton uusien (ilmei­ses­ti suo­men­kie­len osaa­mat­to­muu­den lisään­ty­mi­sen takia äsket­täin päi­vi­tet­ty­jen) ohjei­den perus­teel­la voi­nem­me kai koh­ta syyt­tää täs­tä kai­kes­ta myös kau­pun­ki­suun­nit­te­luark­ki­teh­tiä(!) ellei pöh­kö­jen suun­ni­tel­mien tilal­le teh­dä edes jota­kin jär­ke­vää kom­pro­mis­siä! (Ks. HS/4.3.2016, s. B4)

  O tem­po­ra, o mores. En totea täl­lä ker­taa muuta.

 15. Sak­ke:
  Onko SYKE on muut­ta­mas­sa Töö­lös­tä? Mik­si? Minne? 

  Onko tuol­lai­ses­sa muu­tok­ses­sa toi­mis­to­ta­los­ta asuin­ta­lok­si yhti­käs mitään jär­keä? Ne ala­ker­ran tilat ovat muis­taak­se­ni aika kor­keat, ja onhan siel­lä myös vähin­tään yksi iso audi­to­rio ja mui­ta iso­ja kokous­ti­lo­ja ja hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la. (Olen käy­nyt talos­sa muu­ta­mia kertoja.) 

  Entä sit­ten ham­mas­lää­ke­tie­teen ja oikeus­lää­ke­tie­teen lai­tok­set? Mis­tä ne saa­vat kor­vaa­vat tilat? Vai lope­te­taan­ko ko. aloil­la opetus?

  Onko tuol­lais­ten eri­tyis­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen jon­ne­kin joten­kin muka edul­li­sem­paa kuin van­ho­jen kor­jaa­mi­nen, jos ovat vuo­sien mit­taan pääs­seet vähän rapistumaan?

  Kie­li­toi­mis­ton uusien (ilmei­ses­ti suo­men­kie­len osaa­mat­to­muu­den lisään­ty­mi­sen takia äsket­täin päi­vi­tet­ty­jen) ohjei­den perus­teel­la voi­nem­me kai koh­ta syyt­tää täs­tä kai­kes­ta myös kau­pun­ki­suun­nit­te­luark­ki­teh­tiä(!) ellei pöh­kö­jen suun­ni­tel­mien tilal­le teh­dä edes jota­kin jär­ke­vää kom­pro­mis­siä! (Ks. HS/4.3.2016, s. B4)

  O tem­po­ra, o mores. En totea täl­lä ker­taa muuta.

  Nyt on kyl­lä syy­tä jat­kaa mel­kein saman tien. Tuli nimit­täin juu­ri mie­leen, että har­vem­min se kai ark­ki­teh­ti nii­tä pää­tök­siä tekee. Hän­hän kai vain toteut­taa tois­ten teke­miä pää­tök­siä. Kysy­mys kuu­luu­kin, kuka nii­tä kum­mal­li­sia ehdo­tuk­sia sit­ten tekee, siis ennen kuin ne tule­vat ark­ki­teh­tien tai lau­ta­kun­nan käsittelyyn?

 16. Espoos­sa on myös met­ron var­rel­la aika moder­ni ja koh­tuu kokoi­nen hal­li jon­ka jouk­kue on vähän finanssiongelmissa…

  Espoon aree­nan saa­vu­tet­ta­vuus met­rol­la para­nee aivan kos­mi­ses­ti kun met­ro jos­kus lop­pu­vuo­des­ta läh­tee rul­laa­maan Matin­ky­lään saakka.

 17. eemil: “Maan tapa” on kai jään­ne sii­tä, että men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä ja edis­ti­vät kan­san­ter­veyt­tä. Nyt­tem­min niis­tä on tul­lut lii­key­ri­tyk­siä, jot­ka tuot­ta­vat voit­toa joil­le­kin tahoille.

  Suu­res­sa maa­il­mas­sa herää myös­kin epäi­ly­jä sijoi­te­tun rahan lail­li­suu­des­ta ja itse otte­lu­ta­pah­tu­mien rehel­li­syy­des­tä. Meil­lä­kin tulee ko. asiois­sa olla entis­tä­kin tar­kem­pia tule­vai­suu­des­sa, sini­sil­mäi­syy­teen ei ole varaa.

  Suo­mes­sa on vie­lä jäl­jel­lä aito­ja kan­san­ter­veyt­tä edis­tä­viä lii­kun­ta­seu­ro­ja ja yhdis­tyk­siä. Ne tar­joa­vat omal­la tal­koo­työl­lään työ­paik­ko­ja val­men­nuk­ses­sa, infra­struk­tuu­rin hoi­dos­sa, raken­nusu­ra­koin­nis­sa jne. oman pelaa­mi­sen ohella.

  Täl­lai­nen toi­min­ta tulee käsit­tee­nä erot­taa urheilubusineksesta.

  Joku kaup­paop­pia luke­nut tai rei­pas poi­ka voi­si yrit­tää sel­vit­tää luki­joil­le, onko yleen­sä mah­dol­lis­ta pyö­rit­tää ammat­ti­lai­sur­hei­lu­lii­go­ja Suo­men kokoi­ses­sa kan­san­ta­lou­des­sa edes nol­la­tu­lok­sel­la. Lät­kä­seu­rat ovat lähes kaik­ki talous­vai­keuk­sis­sa, pot­ku­pal­los­sa on per otte­lu kou­ral­li­nen kat­so­jia. Mai­nos­ka­na­va nos­ti mak­su­ka­na­van hin­taa monin­ker­tai­sek­si ja muut­ti for­mu­la­fa­nien kana­va­pa­ke­tin tois­ten lajien pakkosyötöksi.

 18. Män­ty­mäen ken­täl­tä voi­daan tar­jo­ta meri­nä­kö­alaa luke­mat­to­miin uusiin asun­toi­hin ja joku vaka­vis­saan vie­lä miet­tii, että lah­joi­te­taan puo­li-ilmai­sek­si yksi maan par­hai­ta tont­te­ja taan­tu­van mar­gi­naa­li­la­jin hal­lia var­ten vaik­ka kau­pun­gis­ta löy­tyy jo kak­si hyvä­kun­tois­ta kiekkoareenaa…

 19. Nor­dens­köl­din­ka­tu kyl­lä kai­paa talo­ja var­rel­leen, sinän­sä hyvä ehdo­tus. Katu­ta­son viih­tyi­syy­teen tulee panos­taa enemmän.
  Ja Män­ty­mäen park­kis vaik­ka nur­mi­kok­si jos ei parem­paa kek­si, onhan toi nyt tosi noloa.

 20. eemil: “Maan tapa” on kai jään­ne sii­tä, että men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä ja edis­ti­vät kan­san­ter­veyt­tä. Nyt­tem­min niis­tä on tul­lut lii­key­ri­tyk­siä, jot­ka tuot­ta­vat voit­toa joil­le­kin tahoille.

  Suu­res­sa maa­il­mas­sa herää myös­kin epäi­ly­jä sijoi­te­tun rahan lail­li­suu­des­ta ja itse otte­lu­ta­pah­tu­mien rehel­li­syy­des­tä. Meil­lä­kin tulee ko. asiois­sa olla entis­tä­kin tar­kem­pia tule­vai­suu­des­sa, sini­sil­mäi­syy­teen ei ole varaa.

  Suo­mes­sa on vie­lä jäl­jel­lä aito­ja kan­san­ter­veyt­tä edis­tä­viä lii­kun­ta­seu­ro­ja ja yhdis­tyk­siä. Ne tar­joa­vat omal­la tal­koo­työl­lään työ­paik­ko­ja val­men­nuk­ses­sa, infra­struk­tuu­rin hoi­dos­sa, raken­nusu­ra­koin­nis­sa jne. oman pelaa­mi­sen ohella.

  Täl­lai­nen toi­min­ta tulee käsit­tee­nä erot­taa urheilubusineksesta.

  Eikö pikem­min­kin busi­ness pitäi­si sul­kea pois urhei­lus­ta. On kai parem­pi säi­lyt­tää urhei­lu urhei­lu­na, ja pitää bis­nek­set bis­nek­si­nä. Bis­nes eroon urhei­lus­ta, niin eivät pää­se reh­ti peli ja bis­nek­sen tem­put mene­mään kes­ke­nään ikä­väs­ti sekaisin. 

  Bis­nek­sen puo­lel­la, sen sään­tö­jen sal­li­ma laa­ja temp­pu­va­li­koi­ma ei sovi urhei­lun puo­lel­le, mis­sä pitää kil­pail­la vain urhei­lun ehdoil­la ja rei­lun pelin hengessä.

  1. Eikö pikem­min­kin busi­ness pitäi­si sul­kea pois urhei­lus­ta. On kai parem­pi säi­lyt­tää urhei­lu urhei­lu­na, ja pitää bis­nek­set bisneksinä.

   Nyt ei ole puhe urhei­lus­ta vaan jääkiekosta.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymm­mär­sin. Tue pii­lot­ta­mi­nen pitäi­si kieltää.

  Sehän on jo kiel­let­ty. Kts. ed. vies­ti­ni. Eli EU:n val­tion­tu­ki­sää­dök­set (jot­ka kos­ke­vat myös kau­pun­kien ja mui­den kun­tien anta­maa tukea) edel­lyt­tä­vät tont­tien hin­toi­hin sisään­ra­ken­ne­tun tuen auki­kir­joit­ta­mis­ta, ja ao. tuen asian­mu­kais­ta käsit­te­lyä myös yritystukena.

 22. R.Silfverberg: HIFK voi­si pela­ta kotiot­te­lun­sa Hel­sin­ki-Aree­nal­la Pasi­las­sa. Se on lii­ken­teel­li­ses­ti parem­min savu­tet­ta­vis­sa ja täyt­tää kaik­ki vaa­ti­muk­set muutenkin. 

  Miten sen nyt ottaa. Aree­na on ihan hevon per­siis­sä jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta. Pasi­lan ase­mal­ta käve­lee kilo­met­rin. Joku bus­si saat­taa men­nä Haka­mäen­tie­tä, mut­ta ei juu­ri yksi­kään lähiö­lin­ja. Nor­dik­sel­le pää­see useas­ta suun­nas­ta rati­kal­la, kai­kil­la 200–400 ‑lin­jo­jen bus­seil­la ja monil­la kau­ko­lii­ken­teen bus­seil­la ja tie­tys­ti kävel­len. Jäl­kim­mäi­nen on aika mer­kit­tä­vä lii­ken­ne­muo­to: 8000 ihmis­tä pois­tuu Nor­dik­sel­ta 10–15 minuutissa.

  Auto­kyy­dil­lä meni­si tun­te­ja tuon suman pur­ka­mi­seen jumiut­taen lisäk­si käy­tän­nöss­sä kaik­ki lähi­väy­lät sik­si aikaa, mis­tä tulee vaan mie­leen, että jos tuo on se lii­ken­teel­li­ses­ti parem­pi saa­vu­tet­ta­vuus, niin enpä haluai­si näh­dä sitä huo­nos­ti saa­vu­tet­ta­vaa hallia…

 23. Simo Mele­nius: Miten sen nyt ottaa. Aree­na on ihan hevon per­siis­sä jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta. Pasi­lan ase­mal­ta käve­lee kilo­met­rin. Joku bus­si saat­taa men­nä Haka­mäen­tie­tä, mut­ta ei juu­ri yksi­kään lähiö­lin­ja. Nor­dik­sel­le pää­see useas­ta suun­nas­ta rati­kal­la, kai­kil­la 200–400 ‑lin­jo­jen bus­seil­la ja monil­la kau­ko­lii­ken­teen bus­seil­la ja tie­tys­ti kävel­len. Jäl­kim­mäi­nen on aika mer­kit­tä­vä lii­ken­ne­muo­to: 8000 ihmis­tä pois­tuu Nor­dik­sel­ta 10–15 minuutissa.

  Auto­kyy­dil­lä meni­si tun­te­ja tuon suman pur­ka­mi­seen jumiut­taen lisäk­si käy­tän­nöss­sä kaik­ki lähi­väy­lät sik­si aikaa, mis­tä tulee vaan mie­leen, että jos tuo on se lii­ken­teel­li­ses­ti parem­pi saa­vu­tet­ta­vuus, niin enpä haluai­si näh­dä sitä huo­nos­ti saa­vu­tet­ta­vaa hallia…

  Ei tämä ihna näin­kään ole. Olen ollut Hel­sin­ki-Aree­nas­sa, vai mikä se onka­na­kon­ser­teis­sa ja näy­tök­sis­sä. Sekä autol­la että junal­la. Hyvin pää­see liik­ku­maan. Are­nal­la on hyvät park­ki­pai­kat, jotk taas Nor­den­siöl­din­ka­dul­ta puuttuvat.

  Van­ha jää­hal­li on muka­van kokoin­ren pai­kal­lis­ta­son otteluihin.

  En oikein osaa sanaa,pitösikö se noin muse­aa­li­sis­ta syis­tä säi­lyt­tää, Vai­heoeh­to on aprem­pi kuin Män­ty­mäen alue, joka pitää säi­lyt­tää vapaa­na maisemana.

  Näkä­alal Töö­lön­lah­del­le eijuur ole meri­nä­kö­ala, vaik­ka muu­ten muka­va onkin.

 24. HIFK:n hal­li­han­ket­ta aja­vat taus­ta­voi­mat koros­ta­vat, että uusi hal­li on tar­koi­tus raken­taa täy­sin yksi­tyi­sel­lä rahal­la. Parem­pi vaih­toeh­to oli­si käyt­tää tätä yksi­tyis­tä rahaa nykyi­sen hal­lin kunnostamiseen.

 25. Yksi­tyis­tä rahaa: HIFK:n hal­li­han­ket­ta aja­vat taus­ta­voi­mat koros­ta­vat, että uusi hal­li on tar­koi­tus raken­taa täy­sin yksi­tyi­sel­lä rahal­la. Parem­pi vaih­toeh­to oli­si käyt­tää tätä yksi­tyis­tä rahaa nykyi­sen hal­lin kunnostamiseen.

  Sel­ven­nyk­sek­si, jos joku ei näe mis­tä tuo las­kel­ma vuo­taa: uusi hal­li saa­daan koko­naan yksi­tyi­sel­lä rahal­la, jos kau­pun­ki lah­joit­taa raha­nar­vois­ta raken­nusoi­keut­ta ja tont­ti­maa­ta hank­kee­seen (eli ei saa­da yksi­tyi­sel­lä rahal­la). Van­han hal­lin kor­jaus­han­ke en voi täm­möis­tä lah­joi­tus­ta hyö­dyn­tää, kun hal­li­re­mon­tis­sa ei teh­dä myy­tä­viä asun­to­ja, mis­tä syys­tä HIFK ei täm­möis­tä remp­paa esitä.

 26. Män­ty­mäen kent­tä oli­si sopi­va paik­ka raken­taa muu­ta­ma yksit­täi­nen tor­ni­ta­lo, säi­lyt­täen park­ki­paik­ka ja ava­rat näky­mät ja tar­jo­ten tor­ni­ta­lois­ta hyvät näky­mät sekä Töö­lön­lah­del­le että Olym­pias­ta­dio­nin ym. suun­taan. Nor­maa­lis­ti en kan­nat­tai­si tor­ni­ta­lo­jen raken­ta­mis­ta mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa heti vie­res­sä alkaa oikea kan­ta­kau­pun­ki eikä tuol­le alu­eel­le muu­ten­kaan syn­tyi­si mitään eri­tyis­tä lii­ke­toi­min­taa ver­rat­tu­na lähi­ka­tu­jen palveluihin.

 27. Kuuk­ke­li: Tie­dät­kö Osmo Soi­nin­vaa­ra mitään lail­li­sia estei­tä moni­ker­ros­kas­vi­huo­neen sijoit­ta­mi­sek­si Helsinkiin?

  Mitä etu­ja täl­lai­sel­la hank­keel­la sit­ten tavoi­tel­tai­siin? Elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sen mit­ta­kaa­van vil­je­ly kan­nat­taa ilman muu­ta hoi­taa maa­seu­dul­la kuten nyky­ään­kin. Täl­lai­set raken­nel­mat ovat myös kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le raken­net­tu­na pois asun­to- ja työpaikkakapasiteetista.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aloi­te kaa­voi­hin on tul­lut omis­ta­jien puolelta.

  Se kovaa vuo­kraa ja muis­taak­se­ni (aina­kin jos­kus) 7 %:n tuot­toa, voit­toa tuot­ta­mat­to­mien alo­jen orga­ni­saa­tioi­den ja lai­tos­ten tilois­ta, kis­ko­va Senaat­ti-kiin­teis­töt­kö on siel­lä, enti­ses­sä YLE:n toi­mi­ta­los­sa omistajana? 

  Muis­te­len hämä­räs­ti jon­kun ehkä mai­nin­neen, että SYKE tai osa sii­tä saat­toi olla siir­ty­mäs­sä kau­as Töö­lös­tä, oli­ko­han se (pahus, kun en muis­ta tuo­ta enää kun­nol­la!) perä­ti jon­kun Skywal­ke­rin naapuriksi?

 29. Kenen idea on ollut nime­tä ran­ta­pro­me­na­di ja lai­tu­ri jon­kun sala­kul­jet­ta­jan mukaan? 

  Eikö oli­si ollut parem­pi aja­tus antaa kun­nia esi­mer­kik­si Meri­var­tio­lai­tok­sel­le, tai maan hil­jai­seen enem­mis­töön kuu­lu­val­le, lake­ja val­vo­val­le ja nou­dat­ta­val­le merivartijalle?

 30. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti:
  Kenen idea on ollut nime­tä ran­ta­pro­me­na­di ja lai­tu­ri jon­kun sala­kul­jet­ta­jan mukaan? 

  Eikö oli­si ollut parem­pi aja­tus antaa kun­nia esi­mer­kik­si Meri­var­tio­lai­tok­sel­le, tai maan hil­jai­seen enem­mis­töön kuu­lu­val­le, lake­ja val­vo­val­le ja nou­dat­ta­val­le merivartijalle?

  Mah­tai­si­ko kenel­le­kään Krei­kas­sa tai edes Tur­kis­sa tul­la mie­leen nime­tä katu­ja tai ran­ta­pro­me­na­de­ja, jon­kun ihmis­sa­la­ku­jet­ta­jan mukaan? Miten ao. hen­ki­lön nimen käyt­tö on kaa­voit­ta­jan suun­ni­tel­mis­sa perusteltu?

  Oli­ko Algot Nis­ka vii­nant­ro­kaus­bis­nes­ten­sä (ja kiel­to­lain) jäl­keen eri­kois­tu­nut myy­mään vää­ren­net­ty­jä pas­se­ja “hyväs­tä hin­nas­ta” vain varak­kaam­mal­le väel­le, eli kai­ke­ti “kuo­ri­maan ker­mat” pin­nal­ta, jos tuo­ta ilmai­sua voi täs­sä yhtey­des­sä käyttää? 

  Joi­den­kin läh­tei­den mukaan (mm. J. S. Lai­ti­sen gra­du vuo­del­ta 2009 Joen­suun yli­opis­tos­sa, joka kes­kit­tyi Nis­kan toi­min­taan v. 1938) vai­kut­tai­si vah­vas­ti sil­tä, että Nis­ka ei nyt mikään san­ka­rin tai pyhi­myk­sen peri­ku­va ollut (Pikem­min­kin ehkä päin­vas­toin?). Onko joku teh­nyt tar­kem­paa tut­ki­mus­ta ja saa­nut var­maa tie­toa Nis­kan toi­mien laa­dus­ta mui­na vuosina?

  Jos ihmi­sen teko­ja arvioi­daan jäl­ki­kä­teen, pitäi­si var­maan­kin kat­soa asioi­ta pidem­mäl­tä ajal­ta ja ehkä aina­kin yhtä gra­dua useam­mal­ta eri kantilta.

 31. Usko menee:
  Män­ty­mäen ken­täl­tä voi­daan tar­jo­ta meri­nä­kö­alaa luke­mat­to­miin uusiin asun­toi­hin ja joku vaka­vis­saan vie­lä miet­tii, että lah­joi­te­taan puo­li-ilmai­sek­si yksi maan par­hai­ta tont­te­ja taan­tu­van mar­gi­naa­li­la­jin hal­lia var­ten vaik­ka kau­pun­gis­ta löy­tyy jo kak­si hyvä­kun­tois­ta kiekkoareenaa…

  Ja tosi­aan met­ron var­rel­ta kol­mas, koh­ta ilman jouk­kuet­ta! Näin­kö­hän sitä Töö­löön tar­vi­taan lopul­ta yhtä­kään jäähallia…?

 32. Oli­pas yllät­tä­vää, että Sak­ke­Ja­lan­kul­ki­ja vetää tuos­ta­kin her­neen nenään.

 33. Sak­ke:

  Miten ao. hen­ki­lön nimen käyt­tö on kaa­voit­ta­jan suun­ni­tel­mis­sa perusteltu?

  Onko joku teh­nyt tar­kem­paa tut­ki­mus­ta ja saa­nut var­maa tie­toa Nis­kan toi­mien laa­dus­ta mui­na vuosina?

  Jos ihmi­sen teko­ja arvioi­daan jäl­ki­kä­teen, pitäi­si var­maan­kin kat­soa asioi­ta pidem­mäl­tä ajal­ta ja ehkä aina­kin yhtä gra­dua useam­mal­ta eri kantilta.

  No, joo. Aika ris­ti­rii­tai­sia kir­joi­tuk­sia net­ti pitää sisäl­lään kysei­ses­tä hen­ki­lös­tä. Ilmei­ses­ti Nis­ka oli hen­ki­lö, jota moni saat­toi hyväl­lä syyl­lä pitää kon­na­na ja moni muu taa­sen jopa jon­kin­lai­se­na sankarina.

  Onko tuos­sa Lohia­pa­jan­lah­den kaa­vas­sa muu­ten jota­kin sel­lais­ta, jos­ta näil­lä täm­möi­sil­lä nimi­va­lin­noil­la halu­taan kään­tää huo­mio sopi­vas­ti muu­al­le? Yllät­tä­vän moni kaa­vaan kan­taa otta­nut oli näh­däk­se­ni näi­tä esi­tet­ty­jä kaa­voi­tus-suun­ni­tel­mia vastaan.

 34. Mik­ko H: Pikem­min­kin jään­ne sii­tä, että urhei­luseu­rat oli­vat aat­teel­li­sia yhdis­tyk­siä, jot­ka oli­vat lähel­lä poliit­ti­sia puolueita.

  Isom­mil­la teh­das­paik­ka­kun­nil­la seu­roil­la on ollut poliit­ti­nen taus­ta, mut­ta se ei seli­tä sitä, mik­si urhei­luseu­ro­ja yleen­sä­kään tue­taan. Itse toi­min aktii­vi­ses­ti urhei­lu­ki­so­jen toi­mit­si­ja­teh­tä­vis­sä. Olen kehit­tä­nyt kil­pai­luis­sa käy­tet­tä­vää tek­niik­kaa, joten olen käy­nyt aut­ta­mas­sa myös mui­ta seu­ro­ja ulko­mai­ta myö­den. Tämä taustaksi.

  Olet­te­ko huo­man­neet, että pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la saat­taa olla hulp­pea lii­kun­ta­pa­lat­si, mut­ta suu­rem­mal­la paik­ka­kun­nal­la ei ole kun­non tilo­ja kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sek­si? Näh­däk­se­ni tär­kein syy urhei­lun tuke­mi­seen löy­tyy päät­tä­jien las­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta. Jos päät­tä­jät ovat vie­lä itse nuo­re­na har­ras­ta­neet kil­paur­hei­lua niin hal­lin raken­ta­mis­ta kun­nan maal­le ei estä mikään. Vaik­ka perus­kou­lus­sa ei oli­si kir­jo­ja kaikille.

 35. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: Kenen idea on ollut nime­tä ran­ta­pro­me­na­di ja lai­tu­ri jon­kun sala­kul­jet­ta­jan mukaan?

  En tie­dä kenen, mut­ta idea on hyvä. On hyvä muis­taa miten tur­hia ja toi­mi­mat­to­mia eri huu­mei­den kiel­to­lait ovat ja kuin­ka pal­jon inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä kiel­to­la­eis­ta seu­raa. Jos Nis­kan mukaan nimet­ty pro­me­na­di pitää tämän vii­sau­den mie­les­sä, nimen valin­ta on poik­keuk­sel­li­sen hyvä. 

  Toi­vot­tas­ti samal­le alu­eel­le saa­daan myös Kiel­to­lain­ku­ja samas­ta vii­sau­des­ta muis­tut­ta­maan. Voi­si olla pie­ni ja pimeä kuja.

 36. Tar­vi­taan­ko Hel­sin­kiin kak­si rei­lut 10K kat­so­jaa vetä­vää tapah­tu­ma-aree­naa noin kah­den kilo­met­rin etäi­syy­del­le toi­sis­taan? Ei tar­vi­ta. Onko Nor­dis van­han­ai­kai­nen lato ilman mah­dol­li­suuk­sia kun­nol­li­siin ja nyky­ai­kai­siin aitio- ja ravin­to­la­pal­ve­lui­hin? Onhan se.

  Tämä on näi­tä, että tavan kan­sa­lai­nen jou­tuu ihmet­te­le­mään seu­raih­mis­ten ja urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen jär­keä, mut­ta jos nyt jotain miel­tä pitäi­si olla, niin hank­keen ehdok­si voi­si tosi­aan lait­taa Nor­dens­kiöl­din­ka­dun — kah­des­ta­kin syys­tä. Ensin­nä­kin Män­ty­mä­ki tar­kot­tai­si, että van­ha hal­li jää pys­tyyn, vajaa­käy­töl­le, lopul­ta suo­jel­tai­siin ja Töö­lön urhei­lu­puis­to muut­tui­si hil­jal­leen ulkoil­ma­museok­si. Sta­di­kan kans­sa teh­tiin jo vir­he. Ei mene kuin vuo­si­kym­men tai kak­si, niin taas itke­tään uuden sta­dio­nin perään, kos­ka tuos­ta 30-luku­lai­ses­ta nyt ei vaan saa hyvää ja nyky­ai­kais­ta. Toi­sek­seen Män­ty­mäen tont­ti on ihan lii­an arvo­kas “myy­dä käy­pään hin­taan” IFK:lle ja var­sin­kin ennen kuin Pisa­ras­ta on pää­tös. Kan­nat­taa odot­taa, ton­til­le löy­tyy osta­ja ihan oikeal­la­kin hin­nal­la ja se hin­ta voi olla lähi­tu­le­vai­suu­des­sa pal­jon kovem­pi kuin nyt.

 37. Mik­ko Num­me­lin: Mitä etu­ja täl­lai­sel­la hank­keel­la sit­ten tavoi­tel­tai­siin? Elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sen mit­ta­kaa­van vil­je­ly kan­nat­taa ilman muu­ta hoi­taa maa­seu­dul­la kuten nyky­ään­kin. Täl­lai­set raken­nel­mat ovat myös kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le raken­net­tu­na pois asun­to- ja työpaikkakapasiteetista.

  Voi kuu­le, tämä on maa­ta­lou­den vii­mei­nen vuosisata.

  Jo ensi vuo­si­kym­me­nen alus­sa, toden­nä­köi­ses­ti vuon­na 2023, tule­vat ensim­mäi­set kei­no­jau­he­li­ha­tuot­teet kaup­poi­hin Hol­lan­nis­sa. Kun se rasia mak­saa sen 2 euroa, niin perin­tei­nen lihan­tuo­tan­to kato­aa. Ensim­mäi­nen kei­no­li­ha­pu­ri­lai­nen mak­soi 200 000 euroa ja jo nyt hin­nan arvel­laan ole­van pro­sen­tin luok­kaa tuos­ta. Hin­ta pai­nuu jär­jes­tel­män kehit­tyes­sä. Ennen kaik­kea kei­no­li­han tuo­tan­to kulut­taa vähem­män resurs­se­ja kuin perin­tei­nen tuo­tan­to, kos­ka esi­mer­kik­si nau­dan hyö­ty­suh­de on surkea.

  Samoin ver­ti­kaa­li­vil­je­ly ja ker­ros­vil­je­ly leviä­vät esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa hyvin nopeas­ti. Kyse on teol­li­sen mit­ta­kaa­van tuo­tan­nos­ta, joka tois­tai­sek­si kes­kit­tyy eni­ten mm. salaa­tin tuo­tan­toon. Seu­raa­van suku­pol­ven lait­teis­toil­la kye­tään tuot­ta­maan mm. rii­siä ja perunaa.

  Eivät nämä tule eroa­maan tor­neis­ta tai suu­ris­ta mar­ke­teis­ta miten­kään ulkoi­sel­ta olemukseltaan.

  Käy­tän­nös­sä vuo­si­sa­dan puo­li­vä­lis­sä kye­tään tuot­ta­maan hedel­mis­tä ja mar­jois­ta läh­tien kaik­ki mitä halu­taan ja mis­sä tahan­sa. Gee­ni­ma­ni­pu­loin­ti tar­jo­aa vie­lä sit­ten työ­ka­lut aivan uuden­lais­ten ravin­to­kas­vien tuottamiseen.

 38. Kuuk­ke­li: Voi kuu­le, tämä on maa­ta­lou­den vii­mei­nen vuosisata.

  Kuu­le ite. Mis­täs nuo teko­li­ha­bur­ge­rit on tar­koi­tus val­mis­taa? Maa­öl­jys­tä? Kaa­sus­ta? Selluloosasta?

  Mitä tapah­tuu maa­ta­lou­den tär­keim­mäl­le osal­le eli vil­je­ly­kas­vien vil­je­lyl­le, jos tämä ker­ran on “maa­ta­lou­den vii­mei­nen vuosisata”?

 39. Kos­ke­las­ta ja Mans­kun bule­var­di­pät­käs­tä ei voi sanoa muu­ta kuin että mah­dol­li­suut­ta tii­vis­tä­mi­seen ei tule tämän pals­tan luki­joi­den elin­ai­ka­na. Jos nyt raken­ne­taan lähiö­tä, niin se on taas ker­ran lähiö­tä kiven­hei­ton pääs­sä kes­kus­tas­sa, sil­lä vyö­hyk­keel­lä, johon pitäi­si raken­taa kaupunkia.

  Suun­ni­tel­mat rimaa hipoen tyy­dyt­tä­viä, enem­män mahtuisi.

 40. Kuuk­ke­li: kos­ka esi­mer­kik­si nau­dan hyö­ty­suh­de on surkea.

  Heh, mie­les­tä­ni se on ääre­tön, se muut­taa hyö­dy­tön­tä hei­nää mehe­väk­si ja mauk­kaak­si ravinnoksi.

 41. jul­le: Tämä on näi­tä, että tavan kan­sa­lai­nen jou­tuu ihmet­te­le­mään seu­raih­mis­ten ja urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen jär­keä, mut­ta jos nyt jotain miel­tä pitäi­si olla, niin hank­keen ehdok­si voi­si tosi­aan lait­taa Nor­dens­kiöl­din­ka­dun – kah­des­ta­kin syys­tä. Ensin­nä­kin Män­ty­mä­ki tar­kot­tai­si, että van­ha hal­li jää pys­tyyn, vajaa­käy­töl­le, lopul­ta suo­jel­tai­siin ja Töö­lön urhei­lu­puis­to muut­tui­si hil­jal­leen ulkoilmamuseoksi. 

  Hel­sin­ki-Gar­den on aivan mie­let­tö­män hie­no kehi­ty­sas­kel. Täy­tyy vain sovi­tel­la paras kon­sep­ti, mikä synk­kaa Hartwall-Aree­nan kanssa. 

  Tuol­la alu­eel­la on näkö­alat vapaa-ajan para­tii­si­sik­si. Sta­dion, Eläin­tar­han kent­tä, usei­ta pal­loi­lu­kent­tiä, Lin­nan­mä­ki, Kau­pun­gin- ja Tal­vi­puu­tar­ha, Uimas­ta­dion, Rat­sas­tuss­ta­dion, Laak­son ulkoi­lu-ja rat­sas­tus­rei­tit, ynnä­muu­ta… Nämä tuli­si vain tuot­teis­taa entis­tä tehok­kaam­min. (kau­pun­gin tehtävä)

  Kau­pun­gin tuli­si läh­teä täy­sil­lä mukaan, sil­lä em. koko­nai­suu­del­la oli­si kehi­tet­ty­nä aivan taju­ton turis­ti­po­ten­ti­aa­li. Hel­sin­ki-Gar­den voi­si pal­ve­lui­neen olla kes­kei­nen toi­mi­ja ulko­maa­lais­ten ja suo­ma­lais­ten houkuttelijana.

  Lii­kun­ta ja urhei­lu oli­si vain yksi osa vapaa- ja loma-ajan akti­vi­tee­teis­ta. Kes­kus voi­si tar­jo­ta tilat ja pal­ve­lut kai­kis­sa kult­tuu­rin muo­dois­sa. Hotel­li, eri­lai­set ravin­to­lat, yöker­hot, hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, elo­ku­va­teat­te­rit, kongres­si­ti­lat … talous­gu­rut vaan toimeen. 

  Lii­ken­ne ei oli­si ongel­ma, bus­si­kul­je­tuk­set rau­ta­tie­a­se­mil­ta, len­to­ken­täl­tä ja park­ki­luo­lis­ta jul­ki­sil­la. Eikä koko setin tar­vit­si­si olla val­mii­na ensi­vai­hees­sa, kon­sep­ti voi­si täy­den­tyä vuo­sien mit­taan enna­koi­dun suun­ni­tel­man mukaisesti.

 42. hup­sis: Heh, mie­les­tä­ni se on ääre­tön, se muut­taa hyö­dy­tön­tä hei­nää mehe­väk­si ja mauk­kaak­si ravinnoksi.

  Hei­nän lisäk­si nau­doil­le syö­te­tään esim. soi­jaa, meri­le­vää ja ryp­siä. Nii­tä voi­si ihmi­nen syö­dä ilman, että ne kier­rä­te­tään nau­dan kaut­ta huo­nol­la hyö­ty­suh­teel­la lihak­si. Hei­nä­pel­loil­la voi­tai­siin useim­mi­ten kas­vat­taa hei­nän sijas­ta sel­lai­sia kas­ve­ja, joi­ta ihmi­set voi­si­vat syö­dä. Näi­tä kas­ve­ja ei tar­vit­si­si kier­rät­tää huo­nol­la hyö­ty­suh­teel­la lihaksi.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Nyt ei ole puhe urhei­lus­ta vaan jääkiekosta.

  Olen jo pit­kään ihme­tel­lyt, mik­si urhei­luun on kai­ken aikaa solu­tet­tu ei-urhei­lul­li­sia piir­tei­tä. Kau­pal­li­suus ja ammat­ti­lai­suus on tuo­nut urhei­luun myös monia ei-toi­vot­tu­ja piir­tei­tä. Tuo­ta menoa on kan­sa kat­so­nut vain tum­put suo­ri­na, tai välil­lä hur­ra­ten, kuin rah­vas antii­kin Roo­mas­sa sir­kus­hu­ve­ja ja gla­di­aat­to­rei­ta Colos­seu­mil­la seu­ra­tes­saan. Penk­kiur­hei­lu koti­kat­so­mos­sa­kin voi kyl­lä jos­kus olla aika mukaan­sa­tem­paa­vaa, pak­ko myöntää.

  Jos toi­min­ta on kau­pal­lis­ta, onko sitä syy­tä tukea (kovi­na­kin aikoi­na) vero­va­roin? Ehkä raja pitäi­si vetää sil­le koh­taa, min­kä jäl­keen peli ei ole enää reh­tiä. Kuka puhal­tai­si sil­loin pil­liin ja komen­tai­si asian­omai­set, sään­tö­jä venyt­te­le­vät “peli­mie­het” (ja ehkä “-nai­set­kin”) jää­hyl­le? Täm­möi­nen peli ei vete­le, ellei sään­tö­jä muu­te­ta ja kaik­ki pelaa jäl­leen aina­kin samoin säännöin!

  Jää­kiek­ko saat­taa olla nyky­ään (tai on kyl­lä ollut kai pisim­pään) täs­sä ammat­ti­lai­suus-suh­tees­sa yksi pahim­mis­ta lajeis­ta, mut­ta samaa on tapah­tu­nut näh­däk­se­ni aika monel­la muul­la­kin alalla. 

  Kau­pal­li­suu­den leviä­mi­nen urhei­luun on ollut mones­sa mie­les­sä pahim­mil­laan kuin jon­kin­lai­nen syö­pä­kas­vain, etä­pe­säk­kei­neen. Sen myö­tä on monen eri lajiin kul­mil­le tul­lut myös vedon­lyön­tiä ja lah­jon­taa (esim. FIFA!) ja jopa sovit­tu­ja otte­lui­ta. Mitä urhei­lua tuo tuol­lai­nen enää on? 

  Toki ammat­ti­lai­suus on saat­ta­nut tuo­da työn ja toi­meen­tu­lon mm. osal­le hyvis­tä urhei­li­jois­ta, aina­kin jok­si­kin aikaa. Tätä en kiis­tä. Tämä onkin se ongel­mal­li­nen piir­re, joka tekee asian vaikeaksi. 

  Polii­tik­ko­jen osa ei lie­ne help­po sil­loin, kun on teh­tä­vä pää­tök­siä sel­lai­sis­ta han­ka­lam­mis­ta asiois­ta, jois­sa vas­tak­kain eivät ole vain täy­sin hyvä ja täy­sin paha vaih­toeh­to, vaan molem­piin liit­tyy sekä hyviä puo­lia, että eri­lai­sia ongel­mia. Teet niin tai näin, on pää­tös kui­ten­kin kyet­tä­vä aina osoit­ta­maan jäl­ki­kä­teen hyvin perus­tel­luk­si, tiet­ty­jä eet­ti­siä perus­tei­ta unohtamatta.

  - — — — -
  Sanan ‘urhei­lu’ käyt­tö pitäi­si mie­les­tä­ni ehkä sal­lia vain sil­loin, kun on kyse ama­töö­rien urhei­lus­ta. Kil­pa- ja huip­pu-urhei­lun tut­ki­mus­kes­kuk­sen net­ti­si­vuil­ta löy­sin taus­ta­tie­toa aihees­ta (ks. “Huip­pu-urhei­lun fak­ta­pank­ki” ja “Taus­ta­tie­toa ammat­ti­lai­suu­des­ta”, mis­tä löy­tyy www-sivu, jota on päi­vi­tet­ty ilmei­ses­ti vii­mek­si 2007-11-01 klo 15:38:15.)

  Val­voo­ko enää nykyi­sin kukaan ama­töö­rien ja (kau­pal­lis­ten) ammat­ti­lais­ten rajaa? Jos joku urhei­lun tukea kai­paa, eikö se ole nime­no­maan ama­töö­rien ja nuor­ten, tois­tai­sek­si vie­lä puh­tai­den urhei­li­joi­den jouk­ko? Lii­kun­ta ja urhei­lu ovat hyviä har­ras­tuk­sia, joi­ta lii­ka kau­pal­li­suus ei sai­si pilata!

  Peli­sään­tö­jen on olta­va kui­ten­kin kun­nos­sa ja kaik­kien pitää nou­dat­taa niitä!

 44. Mie­tin täs­sä, onko Rus­kea­suo lähiö­tä vai kau­pun­kia? Vai esikaupunkia?

 45. Mark­ku af Heur­lin:
  Mie­tin täs­sä, onko Rus­kea­suo lähiö­tä vai kau­pun­kia? Vai esikaupunkia? 

  Aina­kin 1950-luvul­la raken­net­tu­jen ker­ros­ta­lo­jen sijoit­te­lun osal­ta Rus­kea­suo näyt­tää edus­ta­van aikan­sa lähiö-suunnittelua.

 46. The dis­tance from Män­ty­mä­ki to the night club that I used to visit seems to me to be much shor­ter than from the old place so I guess I can give an order to my people to vote yes.

 47. kos­ka esi­mer­kik­si nau­dan hyö­ty­suh­de on sur­kea.”. Niin on, veden suh­teen. nau­dan­li­ha­ki­lon tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan 15.000 lit­raa vet­tä. Eipä paha pul­ma tääl­lä Jär­vi­suo­mes­sa mut­ta muu­al­la katastrofi.

 48. Mik­koM: Niin on, veden suh­teen. nau­dan­li­ha­ki­lon tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan 15.000 lit­raa vettä.

  Liha­ki­lon tuot­ta­mi­ses­ta on seu­raa­va esimerkki:

  Kol­mi­vuo­tias eläin

  200 kg luu­ton­ta lihaa

  1300 kg väki­re­hua (veh­nää, kau­raa, ohraa, mais­sia, her­net­tä, soijajauhoa)

  7200 kg kar­kea­re­hua (lai­dun­ruo­hoa, kui­vaa hei­nää, säilörehua)

  24 kuu­tio­ta vet­tä juomiseen,7 kuu­tio­ta vet­tä muu­hun huoltoon

  Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vedo­taan aina lihan­syön­nin hai­tal­li­suu­teen, ihmi­sel­le ja luon­nol­le, koros­te­taan mas­sii­vis­ta vesi­ja­lan­jäl­keä. Suu­ri osa vedes­tä käy­te­tään eläi­men rehun (ruo­ho, kui­va­hei­nä, väki­re­hu) kasvattamiseen.

  On kui­ten­kin huo­mat­ta­va, että vesi kysei­seen ruo­kin­taan tulee nor­maa­li­na satee­na luon­nos­sa. Se ei siis ole Suo­mes­sa mitään kei­no­kas­te­lu­vet­tä. Jos sade­ve­del­lä ei kas­va­tet­tai­si eläin­ten ruo­kaa, niin osa vedes­tä meni­si maa­ker­ros­ten läpi poh­ja­ve­dek­si ja osa huuh­tou­tui­si ravin­tei­den kera vesis­töön. Osa tie­tys­ti sitou­tui­si vil­li­nä kas­va­vaan bio­mas­saan. Poh­ja­ve­des­tä ei Suo­mes­sa ole pulaa, mut­ta vil­je­li­jät ovat sitou­tu­neet suo­je­le­maan poh­ja­vet­tä tuo­tan­non ohella.

  Joten pal­jas tie­to lihan­tuo­tan­non vesi­ja­lan­jäl­jes­tä ei ker­ro koko totuut­ta. Tosin en tie­dä miten tämä rön­sy liit­tyy hif­kin jäähallihankkeeseen 🙂

 49. eemil:


  Joten pal­jas tie­to lihan­tuo­tan­non vesi­ja­lan­jäl­jes­tä ei ker­ro koko totuut­ta. Tosin en tie­dä miten tämä rön­sy liit­tyy hif­kin jäähallihankkeeseen 

  Kas­vis­syön­ti on joi­den­kin ihmis­ten osal­ta men­nyt pel­käk­si ideo­lo­giak­si. Sil­loin ei enää esim. fak­ta­näyt­tö pal­joa auta. Liha on käsit­tääk­se­ni var­sin­kin lap­sil­le tär­keä ravin­non, val­kuai­sai­neen ja tiet­ty­jen vita­mii­nien­kin läh­de. Lihan­puut­teen vai­ku­tuk­sis­ta aivoi­hin voi pää­tel­lä jota­kin jokai­nen, joka on luke­nut esim. Sak­san ylim­män joh­don ravin­to­miel­ty­myk­sis­tä vuo­si­na 1936–1944, ehkä jo pal­jon aiem­min­kin. Moni­puo­li­nen ja koh­tuul­li­nen ravin­to lie­nee paras vaih­toeh­to useimmille.
  — - — - -

  Eikö jää­hal­leis­sa muka käy­te­tä vet­tä jään­te­koon? Onko kei­no­jää muka jotain kei­no­te­kois­ta ihmeainetta? 

  Jos peli menee likai­sek­si tai joku tuot­taa (ennen jää­hy­ään) ver­ta kau­ka­loon, lie­nee veden­puh­dis­tus­jär­jes­tel­män syy­tä olla kun­nos­sa. Osa pelaa­jis­ta syl­jes­ke­lee aika usein ja ihmi­sen syl­je­ne­ri­tys­tä lisää­vä mäl­li ei lie­ne kiek­ko­pii­reis­sä mikään tun­te­ma­ton käsi­te. Jos jää­hal­leis­sa ryys­te­tään kal­jaa ja mui­ta nes­tei­tä enem­män kuin muu­al­la, syn­tyy siel­lä kai myös nor­maa­lia enem­män vir­taus­ta pisuaareissa.

  Miten­kö­hän jää­hal­lien lika­ve­det käsi­tel­lään, ja pal­jon­ko nii­tä mah­taa syn­tyä vuo­des­sa? Uut­ta tar­vi­taan kai vähin­tään saman ver­ran tilal­le, vai haih­tuu­ko osa vedes­tä ilmaan, jol­loin kulu­tus lie­nee vie­lä tuo­ta­kin suurempi.

 50. Ris­to Koi­vu­nen: Mark­ku af Heurlin:
  Mie­tin täs­sä, onko Rus­kea­suo lähiö­tä vai kau­pun­kia? Vai esikaupunkia? 

  Ris­to Koivunen:

  Aina­kin 1950-luvul­la raken­net­tu­jen ker­ros­ta­lo­jen sijoit­te­lun osal­ta Rus­kea­suo näyt­tää edus­ta­van aikan­sa lähiö-suunnittelua.

  Näin minöä­kin vähäön ajat­te­lin. Samoin Man­ner­hei­min­tien lop­pu­pään poh­joi­nen puo­li Tuk­hol­man­ka­dus­ta eteenpäin.

  Voi tätä epä­ur­baa­niu­den saastaa!!!

  Tosin serk­ku­ni todel­la tyk­kää tädeil­tään peri­mäs­tä asun­nos­ta pien­ke­ros­ta­los­sa Rusekasuolla

 51. eemil:

  Tuol­la alu­eel­la on näkö­alat vapaa-ajan para­tii­si­sik­si. Sta­dion, Eläin­tar­han kent­tä, usei­ta pal­loi­lu­kent­tiä, Lin­nan­mä­ki, Kau­pun­gin- ja Tal­vi­puu­tar­ha, Uimas­ta­dion, Rat­sas­tuss­ta­dion, Laak­son ulkoi­lu-ja ratsastusreitit. 

  Eläin­tar­han urhei­lu­puis­ton alue on jo vapaa-ajan para­tii­si ilman hotel­le­ja, eri­lai­sia ravin­to­loi­ta, yöker­ho­ja, hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, elo­ku­va­teat­te­rei­ta, kongres­si­ti­lo­ja ja talous­gu­ru­ja­kin. Tai itse asias­sa juu­ri sen takia.

Vastaa käyttäjälle QTC Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.