Meissä kaikissa asuu pieni fasisti

Kaikissa yhteiskun­nis­sa jotkin asi­at ovat tabu­ja – asioi­ta joi­ta ei tule sanoa eikä oikein ajatel­lakaan. Nämä käyt­täy­tymisen pidik­keet tekevät kaikkien elämästä helpompaa.

Sivistynyt mieli on osit­tain tabu­jen kahlit­se­maa ulkokuor­ta. Eri­laisil­la alaryh­mil­lä on omat tabun­sa – vihreil­lä eri­laiset kuin vaikka­pa demareil­la tai kokoomus­laisil­la. Niiden kun­nioi­tus pitää joukon koos­sa – hyvässä ja pahas­sa mielessä.

Tabut ovat erään­laista joukko­jen viisaut­ta. Pohdi­tu­im­mat ajatuk­set ja tavat lev­iävät kaikkien ulot­tuville ilman, että jokaisen tulee kehit­tää niitä itse.

Kyse on myös luot­ta­muk­ses­ta. Usko­taan, mitä viisaam­mat ovat asi­as­ta ajatelleet — siis vähän samaa kuin luot­ta­mus tieteeseen. Har­vat pystyvät ymmärtämään suh­teel­lisu­us­teo­ri­an perustei­ta, mut­ta pitävät viisaana luot­taa niihin, jot­ka ovat sen ymmärtäneet.

Edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa kansan ajatuk­set ovat suo­dat­tuneet sivistyneem­mik­si ja viisaam­mik­si kuin kansa on yksilöinä.. Maail­ma olisi kovin toisen­lainen, jos vaikka­pa kuole­man­tuomioista ja vähem­mistö­jen oikeuk­sista päätet­täisi­in kansanäänestyksissä.

Tabu­jen on joskus syytä rikkoa, mut­ta olisi parem­pi, että se tehtäisi­in häpeillen ja huonol­la oma­l­la tun­nol­la. Min­ulle sielul­tani tutk­i­jana tabu­jen kun­nioit­ta­mi­nen on aina ollut vähän vieras­ta –ei pitäisi olla asioi­ta, joi­ta tutk­i­ja ei saisi tutkia.

Kir­jas­sa Kir­jeitä Linkolan ohjel­mas­ta kir­joitin 30 vuot­ta sit­ten, että meis­sä kaikissa asuu pieni fasisti, mut­ta tabu­jen kun­nioit­ta­mi­nen pitää sen kuris­sa. Sanoin sil­loin, että tabu­jen rikkomisen tien päässä ovat kaasukammiot.

 

= == =

Vuo­den 2011 Jytky mur­si suuren joukon tabu­ja. Käyt­täy­tymi­nen ja puheta­vat, joi­ta ennen pidet­ti­in sivistymät­töminä ja hävet­täv­inä, tuli­vat yhtäkkiä suuren joukon silmis­sä aivan hyväksyttäviksi.

Kyse ei ollut vain siitä, että perus­suo­ma­laisia äänestäneet oli­si­vat tulleet voiman­tun­toi­hin. Eräs vasem­mis­toli­it­to­lainen valit­ti min­ulle, että hei­dän paikallisosas­tois­saan käytetään huono-osai­sista ja maa­han­muut­ta­jista kieltä, jota ei aiem­min olisi voin­ut kuvitellakaan.

Sivistymät­tömyy­destä on tul­lut hyväksyt­tyä tai jopa tavoitel­tua. Ilmapi­iri on muut­tunut Suomes­sa todel­la kiel­teisek­si. Samal­la kansalaiset ajau­tu­vat arvoil­taan yhä etääm­mäk­si toisistaan.

Padon murtues­sa tul­va vie men­nessään paljon sel­l­aista, jota padon särk­i­jät eivät tarkoit­ta­neet. Her­rav­i­haa on ollut aina, mut­ta ennen ei ollut tapana lähet­tää kansane­dus­ta­jille tai toimit­ta­jille vieste­jä, jos­sa toiv­otaan, että nämä tai hei­dän tyt­tären­sä raiskat­taisi­in. Sel­l­aista ei vain kehdat­tu tehdä.

Sosi­aalisen medi­an tuot­ta­ma tiedonväl­i­tyk­sen heimou­tu­mi­nen edis­tää maail­manku­vien loit­tone­mista. Kukin seu­raa oman hei­mon­sa viestin­tää ja sen arvomaailmaa.

Ei nyt vielä kaa­sukam­mioi­ta, mut­ta polt­top­ul­lo­ja majoi­tustiloi­hin nyt kumminkin.

Myös luot­ta­mus tieteeseen on heiken­tynyt. Ilmas­ton­muu­tok­ses­ta tai roko­tuk­sista moni tun­tuu tietävän tiede­maail­maa parem­pia asiantuntijoita.

= = =

Jos tämä olisi Timo Soinin vika, ilmiö rajoit­tuisi Suomeen. Jopa poli­it­tisen kor­rek­tiu­den suur­val­las­sa Ruot­sis­sa on hyväksyt­tävää tölväistä ilmoille melkein mitä hyvän­sä. Unkarin esimerkkiä seu­rat­en puo­lalaiset äänes­tivät val­taan perus­puo­lalaisen puolueen.

Pako­laiskri­isin pahin vaiku­tus ei ole sen hin­ta eurois­sa vaan miten se raakalais­taa syn­type­r­äisiä eurooppalaisia.

Surullisim­mat uutiset kuu­lu­vat kuitenkin Yhdys­val­loista, jonne Syyr­i­an pako­laisia ei ole tul­v­in­ut kumiveneil­lä. Repub­likaanien pres­i­dent­tiehdokku­ut­ta tavoit­tele­vista yksikään ei ole saanut selkeästi san­otuk­si, että hän uskoo evoluu­tio­teo­ri­aan tai ihmisen aiheut­ta­maan ilmas­ton­muu­tok­seen. Luot­ta­mus tieteel­liseen tietoon on Yhdys­val­lois­sa pohjalukemissa.

Don­ald Trumpin rin­nal­la kotoiset perus­suo­ma­laisemme tun­tu­vat her­ras­miehiltä. Hänel­lä on kym­meniä miljoo­nia innokkai­ta kannattajat.

Yhdys­val­lois­sa tiedon väl­i­tyk­sen heimou­tu­mi­nen vetää kansalaisia kauem­mas toi­sis­taan. Katso­vathan demokraatit ja repub­likaan­it aivan eri tele­vi­siokanavia. Yleis­ra­dion alas aja­jien kan­nat­taisi ajatel­la tätäkin.

= = =

Kun ilmiö on maail­man­laa­juinen, siihen kan­nat­taa etsiä yleisem­piä syitä. Olen­naista ei ole, mikä lop­ul­ta mur­si padon vaan mikä tuot­ti niin suuren paineen patoa vastaan.

Yhteistä Euroop­paa ja Yhdys­val­to­ja rav­is­tel­evas­sa pop­ulis­min nousus­sa on kan­nat­ta­jien pain­ot­tumi­nen kutis­tu­vaan ja ase­maansa menet­tävään keskilu­okkaan, sen vähem­män koulutet­tuun osaan. Poikkeuk­sia tietysti on.

Repub­likaanien trumpi­laiset vihaa­vat litkuisieluis­ten lib­er­aalien ohel­la melkein vielä enem­män oman puolueen­sa elit­is­tisenä pitämään­sä johtoa. Heitä katkeroit­taa amerikkalaisen unel­man sor­tu­mi­nen keskilu­okan köy­htyessä. Epälo­ogiselta tosin tun­tuu suuria tulo­ero­ja kan­nat­tavien repub­likaanien äänestäminen.

Kir­jas­saan Mer­i­tokra­t­ian nousu Michael Young kuvaa mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan var­jop­uol­ta; kuin­ka se syn­nyt­tää älykkäi­den, ter­vei­den ja kau­ni­iden muo­dosta­man rikkaan ylälu­okan ja katkeroituneen ja yhä huonom­mal­la itse­tun­nol­la varuste­tun ja kaikesta ulkop­uolisek­si jäävän alaluokan.

Täl­laisia piirteitä ajas­samme ei voi olla havaitsematta.

Youn­gin kir­jas­sa mer­i­tokra­tia kaatuu pop­ulis­tisen val­lanku­mouk­seen vuon­na 2033. Siihen on enää 17 vuotta.

===

Kir­joi­tus on julka­istu Näkökul­ma-artikke­li­na Suomen Kuvalehdessä

71 vastausta artikkeliin “Meissä kaikissa asuu pieni fasisti”

 1. Eli onko­han niin että taka­pa­juisi­na pitämämme uskon­tove­toiset val­tiot, kuten Iran ja Sau­di-Ara­bia, ovatkin jo tuol­la kehit­tyneem­määl­lä tasol­la, ‘pop­ulistien val­lanku­mous’ on jo tapah­tunut. Hus­seinin Irak, Ataturkin Turk­ki ja USA yrit­tivät rim­puil­la mut­ta tun­tuu että hyp­py uudelle tasolle näis­sä mais­sa on lähel­lä. Puo­la on hyvä ehdokas Euroopas­sa, Venäjäl­lä suun­ta lie­nee selvä, kat­sokaa vaik­ka ‘Leviathan’ elokuva.

 2. Suomen kielessä loukkaamiselle ja loukkan­tamiselle on vain yksi sana. Englan­ninkielessä offend ja insult-sano­jen erot­telu tavoit­taa minus­ta jotain sivistyneistä käytös­tavoista. Ei yleen­sä ole mah­dol­lista puhua niin, etteikö loukkaisi(offend) joitain ihmisiä, mut­ta pitäisi pyrk­iä vähin­tään siihen, ettei tarkoi­tushakuis­es­ti (insult) loukkaa mui­ta. Tarkoi­tushakuinen tois­t­en ihmis­ten loukkaaminen(insult) ei ole mitään sankar­il­lista sanan­va­pau­den puolustamista.

 3. Tabut ovat erään­laista joukko­jen viisaut­ta. Pohdi­tu­im­mat ajatuk­set ja tavat lev­iävät kaikkien ulot­tuville ilman, että jokaisen tulee kehit­tää niitä itse.

  Jos Fran­cis Gal­ton olisi antanut markki­naväen avoimesti keskustellen päästä käsi­tyk­seen son­nin pain­os­ta, sen sijaan että jär­jesti sul­je­tun kyse­lyn, minkään­laista “joukko­jen viisaut­ta” hän olisi tuskin löytänyt. Ensim­mäiset arvauk­set ja sosi­aa­li­nen dynami­ik­ka vaikut­ta­vat lop­putu­lok­seen paljon enem­män kuin itse sonni.

  (Kär­jistän) Yhteiskun­nal­li­sis­sa tabuis­sa niin kuin fasis­teis­sakin on kyse joukko­jen hul­lu­ud­es­ta. Voisi luul­la, että suuri joukko idioot­te­ja olisi jotenkin har­mit­to­mia, kos­ka nehän sat­un­nais­es­ti vetävät eri suun­ti­in ja kumoa­vat tois­t­en­sa pöhköy­det. Valitet­tavasti hei­dän välil­lään on kytken­tä, joka saa hei­dät kään­tymään samaan suun­taan. Vähän niin kuin fer­ro­mag­net­ismis­sa. Kukaan ei ajat­tele itse, he vain seu­raa­vat yleistä ilmapiiriä.

  Sivistymät­tömyy­destä on tul­lut hyväksyt­tyä tai jopa tavoitel­tua. Ilmapi­iri on muut­tunut Suomes­sa todel­la kielteiseksi. 

  Täl­lä voi olla jotain tekemistä sen kanssa, että “sivistys” on asso­sioitunut heikkouden, itse­tuhon ja bar­bar­ialle luovut­tamisen kanssa. Sisämin­is­teri seisoo kädet poskil­la ja ker­too kansalle, että mitään ei voi eikä saa tehdä.

  Poli­itikko­jen uhkailu on kyl­lä ehdot­toman väärin ja aivan banaanivaltiomeininkiä.

 4. Hyvästä kir­joituk­ses­ta jää vielä puut­tumaan, mikä muo­dosti sen padon. Nousukau­den aikana poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­tit näke­myk­set, esim. maa­han­muu­tos­ta, oli­vat fak­tis­es­ti kiel­let­tyjä. Jos jotain sanoi, oli rasisti, fasisti ja muutenkin sivistymätön ihminen.

  Keskusteluy­hteys sul­jet­ti­in tuol­loin. Ja nyt on kun pato on mur­tunut, ei osa noista mielip­iteistä enää mah­du siihen van­haan keskustel­e­vaan uomaan, vaan tul­vii val­toime­naan yli äyräi­den. Osa mielipi­de­vaikut­ta­jista on jo ymmärtänyt aloit­taa ohi­juok­su­tuk­set, mut­ta toiset kan­ta­vat edelleen hiekkasäkkiä padolle, ymmärtämät­tä ilmiötä, ja samal­la pahen­ta­vat tul­van tuhoja.

 5. Jos kansalais­ten, eri­tyis­es­ti kes­ki- ja alalu­okan, etu­jen valvon­ta ei-kansalaisi­in ja pääo­maan näh­den on poli­itikko­jen kesku­udessa tabu, voidaan odot­taakin tiet­tyjä ongelmia. Miten tabut sat­tui­v­atkin aset­tumaan juuri täl­lä taval­la? Kansalais­ten on vain nieltävä huono tuurin­sa mukisematta?

  Mitä jos lääk­keek­si otet­taisi­in luot­ta­mus kansalaisi­in ja viat­to­muu­teen? Keskusteltaisi­in aivan kaikesta, ilman tabuja.

 6. jos­sa toiv­otaan, että nämä tai hei­dän tyt­tären­sä raiskattaisiin

  Kun tarpeek­si kismit­tää tulee päästet­tyä suus­taan kaiken­laista. Olet itsekin kirjoittanut:

  “Tuli spon­taani vihan­pu­us­ka, jon­ka aikana ajat­telin, että jos jonkun on pakko kuol­la, niin toiv­ot­tavasti tämä on joku kir­joit­ta­jan omaisista.”

  http://www.soininvaara.fi/2007/10/14/liikaa-rummunparistysta/

  Luot­ta­mus tieteel­liseen tietoon on Yhdys­val­lois­sa pohjalukemissa.

  Amerikan oikeis­tol­la on syntinä ilmas­ton­muu­tosskep­tisyys, Euroopan vasem­mis­tol­la (ja myös kansal­lis­mielisel­lä osal­la oikeis­toa) on syntinä GMO-vas­taisu­us. Molem­mat ovat räikeän tiedev­as­taisia ide­olo­gioi­ta, ja jos yritetään haarukoi­da mikä on se nälän­hä­tien ja inhimil­lisen kur­ju­u­den määrä mihin nämä ide­olo­giat johta­vat tule­vaisu­udessa, niin suun­nillen yhtä paho­ja ovat.

  Jos tun­tuu vaikeal­ta ymmärtää ilmas­ton­muu­tosskep­tikon aja­tus­maail­ma, mil­laisil­la aja­tuskukkasil­la onnis­tu­taan kokon­aan sivu­ut­ta­maan alan asiantun­ti­joiden mielip­i­teet, niin varsinkaan Vihreis­sä ei tarvit­si kuin etsiä lähin GMO-vas­tus­ta­ja, ja tutus­tua hänen ajatusmaailmaansa.

  1. Tuo oli siis vas­taus kir­joituk­seen, jos­sa kir­joit­ta­ja toivoi poti­laiden kuol­e­van hoita­jalakon aikana, jot­ta työ­nan­ta­ja jou­tu­isi peräy­tymään. Sama asia kir­joitet­tuna niin, että Sam­po Smolan­derin kaltaista tulk­in­taa voisi syn­tyä olisi ollut kysyä, ottaako kir­joit­ta­ja huomioon ja hyväksyykö hän sen, että kuol­e­va on joku hänen omai­sis­taan. Minus­ta tuomit­tavampi oli kyl­lä se alkuop­eräi­nen kir­joi­tus, johon vastasin.

 7. Joskus 90-luvul­la makailin kylpyam­meessa ja lueske­lin Vihreää lankaa. Lehdessä oli jut­tu sar­ja­murhaa­jas­ta. Toimit­ta­jatyt­tö kuvaili murhaa­jan luon­teen­pi­irteitä ja lopet­ti: siis aivan kuin tavalli­nen suo­ma­lainen mies. Vaik­ka kult­tuuri­ni kas­vat­ti olin, ajat­telin että ei kai noin pistäisi sanoa vaik­ka saakin.

  Ehkä pitäisi olla kiitolli­nen toimit­ta­jalle. Siitä alkoi se tien, jon­ka päässä opin epäilemään kaikkia ide­ol­o­gisia ja poli­it­tisia diskursse­ja. En siis vain repub­likaanien vaan myös demokraat­tien, en vain oikeis­to­lais­ten vaan myös vasem­mis­to­lais­ten, en vain kon­ser­vati­ivi­nen vaan myös edis­tyk­sel­lis­ten jne.

  Kaikil­la on omat tabun­sa, joista vai­etaan, mut­ta myös omat vihol­lisku­vansa, joi­ta maail­malle julistetaan.

  Joidenkin ykkösvi­hol­lisi­in kuu­luu suo­ma­lainen mies. Nyt kismit­tää, kun miesten demon­isoin­ti väistyy mus­lim­ien demon­isoin­nin tieltä. Lop­ul­ta kaik­ki tolkut­tomi­in yleistyk­si­in sor­tu­vat demon­isoi­jat ja vaikeni­jat ovat kuitenkin samaa porukkaa. Jär­jet­tömyy­den kohde vain vai­htelee, mikä meemi­plek­si nyt vain tul­lut omak­sut­tua kohtalon oikus­ta. Myöhem­min ei ole viit­sit­ty ajatel­la hitaasti ehkä mis­tään yhteiskun­nal­lis­es­ta asi­as­ta, ei ainakaan omaa ajat­telua kyseenalaistaen.

  Turk­in­pa se tästä mihinkään muut­tuu niin kauan kuin ajat­telu on ihmiselle raskas­ta ja ikävää puuhaa.

 8. “Yhdys­val­lois­sa tiedon väl­i­tyk­sen heimou­tu­mi­nen vetää kansalaisia kauem­mas toi­sis­taan. Katso­vathan demokraatit ja repub­likaan­it aivan eri tele­vi­siokanavia. Yleis­ra­dion alas aja­jien kan­nat­taisi ajatel­la tätäkin”

  Yle lähet­tää kyl­lä aivan liikaa val­takun­nan itäis­ten osien pro­pa­gan­da. Ehkä se toisaal­ta pitää kansan yhtenäisempänä.

 9. Padon murtues­sa tul­va vie men­nessään paljon sel­l­aista, jota padon särk­i­jät eivät tarkoit­ta­neet. Her­rav­i­haa on ollut aina, mut­ta ennen ei ollut tapana lähet­tää kansane­dus­ta­jille tai toimit­ta­jille vieste­jä, jos­sa toiv­otaan, että nämä tai hei­dän tyt­tären­sä raiskat­taisi­in. Sel­l­aista ei vain kehdat­tu tehdä.

  Tässä on kyl­lä lusikkansa sopas­sa myös padon alku­peräisil­lä ylläpitäjil­lä. Jos patoamista vaa­tivien tabu­jen ohel­la ei olisi pyrit­ty patoa­maan myös suur­ta osaa asial­lis­es­ta erim­ielisyy­destä, bru­taalimpi kansanosa ei ehkä olisi samal­la taval­la päässyt domi­noimaan keskustelua patoa­jien vastapuolel­la kuin nyt ovat päässeet. 

  Mitä enem­män keskustelu­un liit­tyy leiriy­tymistä ja leimo­jen heit­te­lyä, sitä huonom­mat kan­nus­timet osal­lis­tu­miseen on niil­lä, joil­la on älyä ja jotain sosi­aal­ista pääo­maa menetet­tävänä. Jos leimo­ja isketään herkästi kaikki­in erim­ielisi­in, keskustelu polar­isoituu ja sitä jäävät käymään voit­top­uolis­es­ti ne jot­ka tykkäävät huu­taa ja joil­la ei hävit­tävää juuri ole. 

  Keskustelus­sa on ole­mas­sa pahamaineiset “kak­si ääripäätä”. Toinen ääripää on aggres­si­iviset rasis­tit ja toinen on se poruk­ka, joka alus­ta läh­tien on aggres­si­ivis­es­ti leiman­nut kaiken erim­ielisyy­den rasis­mik­si hyvin tietäen, kuin­ka voimakas leima on kyseessä ja kuin­ka tehokkaasti se ehkäisee älykkäämpi­en sosi­aal­ista pääo­maa kerän­nei­den henkilöi­den osal­lis­tu­mista keskustelu­un. Leimaa­jat ovat osit­tain itse rajan­neet oman vastapuolensa.

  Toki voi olla että näin mas­si­ivisen, lyhyessä ajas­sa ja kult­tuuris­es­ti etäältä tule­van maa­han­muu­ton tapahtues­sa keskustelun tule­htu­miselta ei olisi oikein mitenkään voitu täysin vält­tyä. Sama ilmiöhän tun­tuu tois­tu­van kaikkial­la euroopas­sa. Tilan­net­ta tuskin kan­nat­taa kuitenkaan pahen­taa kaata­mal­la ben­saa liekkeihin.

 10. JS:
  Yle lähet­tää kyl­lä aivan liikaa val­takun­nan itäis­ten osien pro­pa­gan­da. Ehkä se toisaal­ta pitää kansan yhtenäisempänä. 

  Vai­h­da Yle Fem­maan niin tulee län­tis­ten osien propagandaa 😉

 11. “Kir­jas­saan Mer­i­tokra­t­ian nousu Michael Young kuvaa mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan var­jop­uol­ta; kuin­ka se syn­nyt­tää älykkäi­den, ter­vei­den ja kau­ni­iden muo­dosta­man rikkaan ylälu­okan ja katkeroituneen ja yhä huonom­mal­la itse­tun­nol­la varuste­tun ja kaikesta ulkop­uolisek­si jäävän alaluokan.”

  Tämä huomio on keskeinen ja kiin­nos­ta­va. Tun­tuu, että lib­er­aali ajat­telu syven­tää alati tätä kuilua. Pro­gres­si­ivi­nen vero­tus ja perusk­oulu ovat keino­jamme yrit­tää sil­loit­taa sitä. Samal­la työn vaa­tivu­u­den ja kuor­mit­tavu­u­den väliset erot tekevät sitä: jokainen, jol­la on ollut pätevä pomo, osaa arvostaa itseään kyvykkääm­pää ihmistä. 

  Mus­ta tun­tuu, että elämän­hallintansa kadot­ta­maan taipuville pitää antaa lisää helpo­tuk­sia. Polar­isaa­tioke­hi­tys osoit­taa, että Suomeenkin on kovaa vauh­tia syn­tymässä white trash ‑joukko. Pitäisi kek­siä keino­ja saa­da näitä ihmisiä aktivoitua. Mer­i­tokra­tia epäon­nis­tuu, jos ihmis­ar­vo mitataan vain yksilön yhteiskun­nal­lisel­la asemalla.

  Käytän­nössä ollaan jo nyt pis­teessä, jos­sa huono-osaisu­us periy­tyy. Ei voi­da puhua mer­i­tokra­ti­as­ta, jos van­hempi­en tyh­myys kostau­tuu ainakin kol­man­teen polveen.

 12. Don­ald Trumpin rin­nal­la kotoiset perus­suo­ma­laisemme tun­tu­vat her­ras­miehiltä. Hänel­lä on kym­meniä miljoo­nia innokkai­ta kannattajat.

  Tai­dat Osmo puhua kuu­lop­uheit­ten perus­teel­la. Todel­lisu­udessa­han Trump on todel­la miel­lyt­tävä henkilö. Sen voi vaikka­pa tark­istaa kat­so­ma­l­la hänen eilisen haas­tat­telun­sa CNN:llä: https://www.youtube.com/watch?v=Mj0HfKU1xuA

  Noin muuten, jos aihe kiin­nos­taa, tein pienen ana­lyysin Trumpin poli­it­ti­sista lin­jauk­sista: http://demokratiaamerikassa.blogspot.fi/2016/02/analyysi-donald-trump-vaalitapahtumasta.html

 13. O.S:“Sivistymättömyydestä on tul­lut hyväksyt­tyä tai jopa tavoitel­tua. Ilmapi­iri on muut­tunut Suomes­sa todel­la kiel­teisek­si. Samal­la kansalaiset ajau­tu­vat arvoil­taan yhä etääm­mäk­si toisistaan.”

  Ei tuo ole mitään uut­ta. Arvo Salo sanoi aikanaan:” Tapa talon­poi­ka päivässä”. Anneli Jäät­teen­mäelle toiv­ot­ti­in kuole­maa hänen syöpä­sairaut­en­sa aikana, ns. Lip­pos­gate ‑tapah­tu­mien vaiku­tuk­ses­ta. Samaan sar­jaa kuu­lu­vat SAK:n vihakam­pan­jat ‑80 ja ‑90 luvuil­la. Ilk­ka Taipale ilakoi äänestyspäivän jääkeleistä, etteivät kaik­ki mökin mum­mot päässeet äänestämään Ahoa.

  Nyt net­ti­aikana kyn­nys laukoa tyh­myyk­siä nimet­tömänä on laskenut entisestään.

  YLE:n viihdeo­hjel­mat pilkkaa­vat yksipuolis­es­ti maalaisia ja hei­dän edus­ta­ji­aan todel­la ala-arvois­es­ti. Pres­i­dentin insti­tuu­tion käsit­te­lyyn kuu­lu­va kor­rek­tius on pol­jet­tu lokaan. Viih­teen var­jol­la voi muka sanoa mitä tahansa. Älylli­nen ja oival­ta­va huumori on vai­h­tunut kouluk­iusaa­ja lajityyppi-ilkeilyyn.

 14. “Kir­jas­saan Mer­i­tokra­t­ian nousu Michael Young kuvaa mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan var­jop­uol­ta; kuin­ka se syn­nyt­tää älykkäi­den, ter­vei­den ja kau­ni­iden muo­dosta­man rikkaan ylälu­okan ja katkeroituneen ja yhä huonom­mal­la itse­tun­nol­la varuste­tun ja kaikesta ulkop­uolisek­si jäävän alaluokan.”

  Hyvä point­ti. Erään tutkimuk­sen mukaan jokainen tuuma keskiar­vo­pitu­u­den yli nos­taa USAs­sa palkkata­soa noin ton­nil­la vuodessa. Olisi help­po kuvitel­la, että luo­vis­sa töis­sä tämä ero on suurem­pi, kos­ka näis­sä koros­tuu sosi­aaliset taidot ja muiden ihmis­ten arvio enem­män kuin duunaritöissä.

  Saman­lainen suun­ta on kauneudessa: kau­nis tien­aa paljon, ete­nee ural­la jne. Mik­si kaik­ki poli­it­tiset johta­jatkin ovat kau­ni­ita? Mik­si eduskun­tavaalien alla toitotet­ti­in, että juuri kau­ni­iden maahanmuuttajanaisten(Nasmima,Fatbardhe) paik­ka on eduskun­nas­sa? EIkö taviksista löy­dy poli­it­tista kykyä?

  Jos ver­rataan asiantun­ti­jatyöhön hake­via henkilöitä, niin kau­ni­in, pitkän, kau­ni­in ja ter­veen elinkaar­it­u­lot voivat olla hel­posti sato­ja tuhan­sia suurem­pi kuin ruman ja lyhyen. Tähän vielä eläk­keet päälle. 

  On tietysti arvokysymys onko tämä ongel­ma. Lah­jakku­u­den kysyn­tä kas­vaa myös parisuhde­markki­noil­la. Jos naiset halu­a­vat las­ten­sa isäk­si lah­jakkaan miehen, niin se on tuleville sukupolville hyväksi:saavat parem­mat geen­it. Jos heikko­lah­jais­ten peruselin­ta­sos­ta pide­tään kiin­ni, onko eri­ar­vois­tu­mi­nen haitta?

 15. Per­in­tövero muuten nos­taa eri­ar­voisu­ut­ta. Vielä vähän aikaa sit­ten heikko­lah­jainenkin sai keskipalkkaisen työn esim. paperite­htaal­ta. Meil­lä on Suomes­sakin henkilöitä, jota ovat heikko­lah­jaisia mut­ta joil­la on var­al­lisu­ut­ta, kos­ka palkkaerot oli­vat niin sol­i­daarisia. Heikom­man per­imän perivät tule­vat Suomes­sakin per­imään varallisuutta.

 16. Oli­pa­han taas aivan eri­no­mainen kir­joi­tus, kiitos siitä. Aihet­ta voisi kom­men­toi­da mon­es­takin näkökul­mas­ta, mut­ta aloite­taan nyt tällä:

  Olen mon­esti sur­rut sitä, että sähköi­nen media on jois­sain suhteis­sa kään­tynyt siihen asetet­tu­jen toivei­den irviku­vak­si. Ajatuk­se­na oli kovin elähdyt­tävä, että taval­liset ihmiset pää­sevät hel­posti tuo­maan keskustelu­un mielip­i­teen­sä. Vaan mik­si ihmeessä taval­lisen ihmisen mielip­i­teet ovat niin usein osoit­tau­tuneet niin alhaisiksi?

  Se liit­tynee tuo­hon padon mur­tu­miseen. Kaipa ihmiset sit­ten aina ovat ajatelleet myös alhais­es­ti, mut­ta mon­et sosi­aaliset pidik­keet ovat rajoit­ta­neet näi­den aja­tusten lev­iämistä. Mik­si sähköi­nen media mur­si noi­ta pidikkeitä?

  Saman voi ajatel­la myös näin: ihmisy­hteisö, ainakin meil­lä län­si­mais­sa, on kehit­tynyt yksilöä viisaam­mak­si ja sivistyneem­mäk­si (kuten Osmo Soin­in­vaara osu­vasti huomioi). Nyt tämäkin kehi­tys on katkea­mas­sa, kun ne yksilöt määräävät agendan.

 17. Fasisti sanan käyt­tämi­nen Neu­vos­toli­iton pro­pa­gan­dakoneis­ton tarkoit­ta­mas­sa merk­i­tyk­sessä on sivistymätöntä!

 18. pärstä-Bel­la:
  Per­in­tövero muuten nos­taa eri­ar­voisu­ut­ta. Vielä vähän aikaa sit­ten heikko­lah­jainenkin sai keskipalkkaisen työn esim. paperite­htaal­ta. Meil­lä on Suomes­sakin henkilöitä, jota ovat heikko­lah­jaisia mut­ta joil­la on var­al­lisu­ut­ta, kos­ka palkkaerot oli­vat niin sol­i­daarisia. Heikom­man per­imän perivät tule­vat Suomes­sakin per­imään varallisuutta. 

  Se, että heikko­lah­jaisil­lakin on Suomes­sa var­al­lisu­ut­ta johtuu enem­män omis­tusasum­isjär­jestelmästä ja käytän­nön lainan­ly­hen­nys­pakos­ta kuin mis­tään muusta. 

  Sak­sas­sa on Euroopan rikkaista maista suurin osu­us kansas­ta on käytän­nössä varat­to­mia. Syynä on vuokra-asuminen.

  Mitä sit­ten per­in­töi­hin ja per­in­töveroi­hin tulee, siihen voi vaan kom­men­toi­da: “A fool and his mon­ey are soon part­ed”. Per­in­töveron jäl­keen on toki vähän vähem­män tuh­lat­tavaa, mut­ta ei isos­sa kuvas­sa merk­itse mitään.

 19. “Repub­likaanien trumpi­laiset vihaa­vat litkuisieluis­ten lib­er­aalien ohel­la melkein vielä enem­män oman puolueen­sa elit­is­tisenä pitämään­sä johtoa. Heitä katkeroit­taa amerikkalaisen unel­man sor­tu­mi­nen keskilu­okan köy­htyessä. Epälo­ogiselta tosin tun­tuu suuria tulo­ero­ja kan­nat­tavien repub­likaanien äänestäminen.

  Epälo­ogista on myös se, mik­si repub­likaan­it ovat kan­nat­ta­neet sitä, että maa­han tuo­daan vuodessa miljoona maa­han­muut­ta­jaa, joista suuri osa demokraat­tien kan­nat­ta­jia pien­i­t­u­loisi­na. Tämä on eutana­sia repub­likaaneille eivätkä ne tule enää ikinä voit­ta­maan yhtään vaaalia. Vuosi­na 1980–2008 repub­likaaneil­la oli pres­i­dent­ti 20 vuot­ta 28 mah­dol­lis­es­ta, mut­ta muut­ta­javir­ta jatkui. Tämä käyn­nistää salaliittoteorioita.

  Itse pidän selvänä, että Pohjois-Amerikkaa ja Euroop­paa johtaa pieni poruk­ka. Alle 1000 ihmistä päät­tää mil­jardin ihmisen kohtalosta. Tämän joukon tavoite on rikkoa val­tioiden­ti­teetit ja val­tioiden homogeenisyys, jol­loin maista tulee hel­posti ohjat­tavaa mas­saa. Medioille ker­ro­taan, mitä saa ja mitä ei saa sanoa. Bush 1. taisi olla mies, joka lanseerasi NWO-termin.

 20. Repub­likaanithan jae­taan pale­okon­ser­vati­ivei­hin ja neokon­ser­vati­ihein. Neokon­ser­vati­iv­it kan­nat­ta­vat USA­ta iso­jen tuloro­jen lisäk­si mas­samaa­han­muut­toa, monikult­tuurisu­ut­ta ja USAn roo­lia maail­man­poli­isi­na. Jos joku asia ei mene USAn halun mukaan, asi­aan pitää tart­tua vaik­ka asein. Pale­okon­ser­vati­iv­it vas­tus­ta­vat näistä mui­ta paitse tuloeroja.

  On kum­ma, miten repub­likaan­it ovat luulleet, että neokon­ser­vatismil­la voisi olla maas­saan enne­mistökan­na­tus. Neokon­ser­vatis­mi tuhosi repub­likaan­it ja ehkä hyvä niin. Jos pitää vali­ta demokraat­tien ja neokon­ser­vati­ivien välil­lä, en ymmär­rä mik­si juuri kukaan val­it­sisi neokon­ser­vati­iv­it. Neokon­ser­vati­iv­it tun­tu­vat yhdis­televän molem­mista puoluei­ta huonot puolet.

 21. Rogue:
  Mitä enem­män keskustelu­un liit­tyy leiriy­tymistä ja leimo­jen heit­te­lyä, sitä huonom­mat kan­nus­timet osal­lis­tu­miseen on niil­lä, joil­la on älyä ja jotain sosi­aal­ista pääo­maa menetet­tävänä. Jos leimo­ja isketään herkästi kaikki­in erim­ielisi­in, keskustelu polar­isoituu ja sitä jäävät käymään voit­top­uolis­es­ti ne jot­ka tykkäävät huu­taa ja joil­la ei hävit­tävää juuri ole. 

  Nykyään­hän ei tyy­dytä pelkkään sanal­liseen leimaamiseen vaan asia on viety aivan uudelle tasolle — jos et osta “viral­lista näke­mys­tä” kar­voineen päivi­neen, niin eteesi kasa­taan vuori tutkimuk­sia, joiden mukaan kär­sit dun­ningkrugerista, huonoista geeneistä, uskot kaikki­in salali­it­toi­hin ja/tai olet Big (täytä tähän sopi­va inhok­ki) mak­sama epäilysten kaup­pias. Vas­tus­ta­jan kanssa ei siis enää edes tarvitse vaivau­tua ole­maan erim­ieltä, kos­ka hänet voi suo­raan luokitel­la mie­len­vikaisek­si tai huijariksi.

  Suomes­sa ei sen­tään vielä paria tapaus­ta luku­unot­ta­mat­ta jah­da­ta vääri­na­jat­telijoi­ta oikeustoimil­la, mut­ta suures­sa maail­mas­sa näyt­tää väärää mieltä olem­i­nen johta­van hel­posti kun­ni­an­loukkaussyyt­teisi­in — ja jatkos­sa ehkä kerettiläisiä päästään jah­taa­maan jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den nujer­tamisek­si säädet­ty­jen lakien avustuksella.

  Kun tähän kaik­keen vielä lait­taa päälle työ­nan­ta­jien ylen­palt­tisen herkkyy­den kaikelle mah­dol­liselle negati­iviselle, joka edes etäis­es­ti voitaisi­in liit­tää yri­tyk­seen tai laitok­seen, niin kyl­lä suuri osa kansas­ta tajuaa pitää julkises­ti tur­pansa tukos­sa, puur­taa ympäripyöre­itä päiviä kiitok­set­ta ja mak­saa kiltisti veronsa.

  Eli eipä tässä jää paljoa muu­ta kanavia purkau­tu­miseen kuin anomuu­mi huutelu — mut­ta sitä saa mitä tilaa? Ehkä joskus eläkeiässä sitä sit­ten voisi oikeasti osal­lis­tua keskusteluun…

 22. Sosi­aalisen medi­an syyt­tämi­nen p.o. henkises­tä taan­tu­mas­ta on turhan help­po seli­tys. Itse koen, että kysymys on jostain merkil­lis­es­tä, ainais­es­ti kon­flik­tei­hin vievästä “maail­man­hengestä”, joka uno­htaa laa­jasti koe­tut kauheudet kahdessa, kolmes­sa sukupolvessa.

  Naa­puri on mitä parhain esimerk­ki. Sen hallinnolli­nen ilmapi­iri täyt­tää nuo autori­taarisen yhteisön tun­nus­merk­it, joten se ei ole mikään vapaan sosi­aalisen medi­an kul­ta­maaa. Jostain syys­tä se on kuitenkin mur­tanut yhden läh­es 60 vuo­ti­aan suur­val­to­jen välisen tabun: Ydi­na­seil­la ei julkises­ti uhkail­la. Nyt naa­puri vih­jaa ydi­na­sei­den käytön ole­van aivan arkipäiväi­nen asia. Kylmän sodan aikana ydi­na­sei­den käytöl­lä uhkailu oli Kuuban kri­isin jäl­keen täy­delli­nen tabu. Rauhanohjuk­sil­la toki voiti­in uhkailla.

  Ardono oli kai lähin­nä esteetikko. Vähän arkipäiväisem­pi fas­cis­min kri­teeristö on mm seuraava:
  http://www.rense.com/general37/char.htm

 23. “Yleis­ra­dion alasa­ja­jien” kannal­ta se alasajo on tietenkin järkevää, kos­ka Ne toiset ovat väärässä ja Mei­dän fak­tat tule­vat jyräämään markkinoilla.

 24. Sain syn­tymäpäivälah­jak­si pro­fes­sori Timo Vihavaisen, tiedetoimit­ta­ja Marko Hamilon ja kir­jail­i­ja Joonas Kon­stin­gin toimit­ta­man kir­jan “Mitä mieltä Suomes­sa saa olla, suvait­se­vais­to vs. arvokon­ser­vati­iv­it”. Muut kir­joit­ta­jat ovat kir­jail­i­ja Timo Hän­nikäi­nen, vaikut­tamisvi­estin­nän asiantun­ti­ja Hei­di Mart­ti­la, matemaatikko Juk­ka Aaku­la ja sosi­olo­gi Erk­ki Lam­p­en. Olen vas­ta kir­jan puoleessa välis­sä, mut­ta jo siinä on aihet­ta ruodit­tu hyvin monipuolis­es­ti ja mie­lenki­in­tois­es­ti. Jo tähän men­nessä luke­mani perus­teel­la suosit­telisin tätä kir­jaa niin suvakeille kuin arvokonservatiiveillekin.

 25. Saman voi ajatel­la myös näin: ihmisy­hteisö, ainakin meil­lä län­si­mais­sa, on kehit­tynyt yksilöä viisaam­mak­si ja sivistyneem­mäk­si (kuten Osmo Soin­in­vaara osu­vasti huomioi). Nyt tämäkin kehi­tys on katkea­mas­sa, kun ne yksilöt määräävät agendan. 

  Tämä tulee esi­in, mm. muuten sivistynei­den poli­itikko­jen puheis­sa, jois­sa peru­soikeuk­sia pide­tään saivartelu­na. Ei usko­ta siihen, että erit­täin pitkän yhteiskun­take­hi­tyk­sen kaut­ta kehit­tynyt jär­jestelmä voisi olla ole­mas­sa hyvästä syys­tä eikä sitä pitäisi voi­da hel­posti ohittaa.

 26. Hyvä keskustelun avaus tämä. 

  Ehkä ongelmien perussyynä on kas­vanut tur­vat­to­muu­den ja näköalat­to­muu­den tunne sekä huoli taik­ka pelko, joista kukin on kas­vanut väestön joukos­sa. Nämä lienevät vaikut­ta­mas­sa taustal­la. Siitä voi seu­ra­ta paha olo, joka purkau­tuu välil­lä vääräl­lä tavalla.

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos vakavas­ta verorikok­ses­ta selviää sil­lä, että on saanut veronko­ro­tuk­s­ta, minus­ta se on saivartelua 

  Suomen val­tio on selvin­nyt törkeistä verorikok­sista palaut­ta­mal­la varaste­tun sum­man ja välil­lä senkin vain jos ryöstet­ty on ymmärtänyt pyytää sitä takaisin! Tasan ei mene onnenlahjat.

 28. En jak­sa lukea jut­tuasi, kun et sinäkään min­un ajatuk­siani pidä päivän­val­oa kestäv­inä, mut­ta sanon­pa sen ver­ran, että sel­l­aista poli­it­tis­es­ti kor­rek­tia sivistys­tä, jota parem­mat ihmiset nykyään vaa­ti­vat kaikelta julk­i­lausu­tul­ta, ei min­ulle ole opetet­tu aka­teemises­sa lap­su­u­denkodis­sa, lukios­sa tai yliopistossa.
  En siis ole oppin­ut ajat­tele­maan ja puhu­maan nykyisen parem­pi­en ihmis­ten muo­dosta­man eli­itin hyväksymäl­lä taval­la ja min­ut onkin sik­si demon­isoitu viha­puhu­vak­si rikol­lisek­si. Tästä tilanteesta on toden­näköisem­pää siir­tyä katkeroituneena sinne aito­jen rikol­lis­ten jengi­in kuin alkaa nöyrästi opet­tele­maan min­ua halvek­su­van lib­er­aalin eli­itin hyväksymää ajattelua.
  Syyl­lisiä lienevät huonos­ti min­ut kas­vat­ta­neet van­hempani ja edel­lisen suuren laman aikana tehdyt opet­ta­jien lomau­tuk­set kehi­tyk­sel­leni kri­it­tisessä iässä. Olisin itsekin mielu­um­min hyveelli­nen, sivistynyt ja oikeamieli­nen kuin tyh­mä ja paha.

  10–20 vuot­ta sit­ten Vihreät oli­vat muuten suosikkipuolueeni. Viimeistään jytkyn myötä kuitenkin huo­masin kuin­ka syvästi vihreät halvek­su­vat usei­ta min­un nor­maaleina pitämiäni ajatuk­sia ja arvoja.

  Sisäl­lis­so­ta-viit­tauk­sen vielä huo­masin tek­stistä: vuosi 2015 sai min­utkin koke­maan sisäl­lis­so­dan mah­dol­lise­na Suomes­sa. Aiem­min aivan käsit­tämätön aja­tus. Ei se vieläkään lähel­lä ole, mut­ta kehi­tys siihen suun­taan on alka­nut, viha suo­ma­lais­ten välil­lä on oman aikani ennä­tys­lu­vuis­sa ja pahe­nee koko ajan. Itse en usko sotaan osal­lis­tu­vani tai sitä kan­nat­ta­vani, mut­ta nykyään en myöskään lähtisi rivi­in vas­tus­ta­maan “nat­se­ja” tai pop­ulis­te­ja, vaik­ka se vielä 10 vuot­ta sit­ten tun­tui pyhim­mältä velvollisuudelta.

 29. Jos vakavas­ta verorikok­ses­ta selviää sil­lä, että on saanut veronko­ro­tuk­s­ta, minus­ta se on saivartelua 

  Huo­mat­tavasti ongel­mallisem­paa on, ettet ymmär­rä peri­aatet­ta, jon­ka mukaan että rikok­seen syyl­listynyt­tä ei voi tuomi­ta, jos todis­tu­saineis­to on han­kit­tu lainvastaisesti.

  1. Todis­tu­saineis­ton han­kkimis­es­ta lait­tomas­dti ei ollut kyse vaan siitä, että veronko­ro­tus tulkit­ti­in saaduk­si ran­gais­tuk­sek­si ja vedot­ti­in kan­sois­ran­gais­tuk­sen kieltoon.

 30. Trump ‑ilmiö yhteen lauseeseen kiteytet­tynä: Äänestetään kovaa kun­dia ja hirveä omaisu­us takaa sen, että kun­di on todel­la kova.

 31. pärstä-Bel­la: Mik­si kaik­ki poli­it­tiset johta­jatkin ovat kauniita? 

  Tämä oli hyvä, nau­rat­ti, kun mieleen tuli joitakui­ta poli­itikko­ja. Mut­ta tot­ta toinen puoli: jos on ihan susiru­ma, ei kan­na­ta tavoitel­la uraa amma­tis­sa, jos­sa täy­tyy yleisön edessä pärstään­sä näytellä.

  Mitä tuo­hon biol­o­giseen eriy­tymiseen tulee, sitähän on kai pelät­ty — tai toiv­ot­tu — niin kauan, kun ihmisiä on ollut. Mon­et “parem­mat” ihmis­ryh­mät ovat varoneet sekoit­tumas­ta alem­piar­vois­t­en kanssa, jot­ta “sini­nen veri” ei lai­men­tu­isi. Vaikka­pa Raa­ma­tus­ta tai Koraanista voi lukea lisää. Tai Mein Kampfista.

  Mitään kovin rankaa eriy­tymistä ei ainakaan vielä ole kuitenkaan tapah­tunut. Syitä tulee mieleen kolme: 

  -Jokaisen ihmi­nen on miljoonien lisään­tymään onnis­tunei­den “superyk­silöi­den” per­imän tulosta. Sik­si jokaisen ihmisen täy­tyy kan­taa lukuisia men­estytä edesaut­tavia geene­jä mukanaan. vaik­ka ei aina uskoisi. Sak­sa menet­ti maail­man­so­das­sa joko kuole­man tai vam­mau­tu­misen taki­aa val­ta­van määrän, noin puo­let miehistään. Eri­tyis­es­ti menetet­ti­in nuo­ria miehiä ja upseere­i­ta. Silti Sak­san talousihme lähti käyn­ti­in hyvin pian sodan päät­tymisen jäl­keen ja teki maas­ta pian yhden maail­man vauraimmista.

  -Vielä joku aika sit­ten lisään­tymistä hal­lit­si sosi­aal­i­darvin­is­tiset lait — tai hal­lit­see vieläkin jos­sain päin maail­maa. Köy­him­mistä ryh­mistä lisään­tymään pääsi lähin­nä vain ansioituneem­mat miehet. Miehistähän huo­mat­tavasti vähäisem­pi osu­us on kaut­ta aikain päässyt lisään­tymään ver­rat­tuna naisi­in. Tämä mekanis­mi syöt­ti men­estys­geene­jä alem­mista yhteiskun­talu­ok­ista ylem­pi­in, kun taas heikom­mat geen­it kato­si­vat. Perusevoluutiota.

  -Miehet tup­paa­vat arvosta­maan naises­sa kauneut­ta (ter­veyt­tä ja nuoru­ut­ta) ja naiset miehessä lah­jakku­ut­ta (han­kit­tua sta­tus­ta). Miel­tymyk­set sekoit­ta­vat yhteiskun­talu­okkia niin, että “ylem­mät” miehet” lisään­tyvät usein “alem­pi­en” nais­ten kanssa. Lap­sis­sa ei koros­tu kumpikaan: mah­tavim­man keis­arin lapset saat­ta­vat per­iä ulkonäkön­sä isältä ja lah­jakkuuten­sa äidiltä. 

  Eriy­tymiseen johtavas­sa yhteiskun­nas­sa sen sijaan kau­ni­it ja lah­jakkaat lisään­ty­i­sivät vain tois­t­en kau­ni­iden ja lah­jakkaiden kanssa. Ehkä nykysys­tee­mi, jos­sa naiset toimi­vat port­in­var­ti­joina omien mieli­halu­jen­sa ohjaam­i­na, on hiukan aiem­paa enem­män kallel­laan tuo­hon suuntaan.

 32. Kansa käyt­täy­tyy nyt todel­la huonos­ti. Rasisti­nen törkykir­joit­telu jyl­lää nyt val­toime­naan, eikä mikään järkipuhe tai fak­to­jen perään huutelu tun­nu siihen vaikut­ta­van. Ilmeis­es­ti poli­itikko­jen saa­mat uhkauk­set ovat lisään­tyneet ja muut­tuneet vakav­im­mik­si. Stub­bi­in kohdis­tunut mehuhyökkäys tun­tui huvit­taval­ta ja vaarat­toma­l­ta (ja oikeutetul­ta), mut­ta siinä ylitet­ti­in fyy­sisen koske­mat­to­muu­den raja. Ja jon­ain päivänä fyysi­nen hyökkäys voi kohdis­tua myös johonkin rehelliseen poli­itikkoon, joka tosis­saan yrit­tää toimia tämän kansakun­nan parhaaksi.

  Kun kansa saa nyt erit­täin ansait­tu­ja nuhtei­ta huonos­ta käytök­ses­tä, samaan hen­gen­ve­toon olisi myös muis­tutet­ta­va, että poli­it­ti­nen eli­it­ti se vas­ta huonos­ti onkin käyt­täy­tynyt kansaa ja demokra­ti­aa kohtaan jo pidem­män aikaa. Poli­it­tisen eli­itin ylim­ieli­nen käytös ja demokra­t­ian alen­nusti­la on osa sitä kasvualus­taa, jos­ta kansan rai­vo syntyy.

  Päätös­val­taa on luovu­tutet­tu ylikansal­liselle tasolle kyseenalaisin keinoin. Päätös EMU-jäsenyy­destä oli todel­la törkeä farssi. Siinä meni rahapoli­ti­ik­ka ja osa talous­poli­ti­ikkaa, jos­ta lop­ut ollaan menet­tämässä, jos eurossa vielä jatke­taan. Euro­ryh­mässä tosi­asial­lista val­taa käyt­tää Sak­sa, muut tot­tel­e­vat. Mitä ehdo­tuk­sia sieltä ikinä tuleekaan, Suomen eduskun­ta toimii vain kumileimasi­me­na. EU:n direk­ti­ivipäätök­set ovat olleet myös demokraat­tisia farsse­ja. Ei halais­tua sanaa julk­ista keskustelua meil­lä, sit­ten tulee direk­ti­ivipäätös ja se pitää muut­taa laieik­si. Syyt­tävä sor­mi osoit­taa poli­itikko­hin ja mediaan.

  Demokra­t­ian alen­nusti­lan lisäk­si rasis­tisen raivon kasvualus­taa luo tietysti taloudelli­nen epä­tasa-arvo. Nykyisessä räjähdysh­erkässä tilanteessa on äärim­mäisen type­r­ää leika­ta köy­himpi­en toimeen­tu­losta ja kas­vat­taa tulo­ero­ja. Juuri näin kuitenkin oikeis­to­hal­li­tus toimii. Sisäistä deval­vaa­tio­ta puuhataan (EMU:n pakot­ta­mana). Nat­si-Sak­san yksi raken­nus­pa­lik­ka oli juuri vah­van markan poli­ti­ik­ka ja sisäi­nen deval­vaa­tio. Näin raken­netaan rasis­tista ruutitynnyriä.

  Kansan turhau­tunut rai­vo kohdis­tuu viat­tomi­in eli maa­han­muut­ta­ji­in. Raivon pitäisi kohdis­tua ylim­ielis­es­ti toimineisi­in päät­täji­in, jot­ka ovat luovut­ta­neet läh­es kaiken päätös­val­lan EU:lle ja ylikansal­lisille yri­tyk­sille. Rai­vo pitäisi tietenkin kanavoi­da lail­lisi­in keinoi­hin. Mik­si näin ei tapahdu? 

  Perus­suo­ma­lais­ten kaut­ta protesti taval­laan kohdis­tui par­la­men­taarista tietä, mut­ta tietenkin pop­ulisti­nen puolue pet­ti äänestäjän­sä. Irvokas­ta on, että muut vaalilu­pauk­set on petet­ty, mut­ta maa­han­muut­to­vas­taisu­ud­es­ta puolue tun­tuu pitävän tiukim­min kiin­ni. Se ei ole ratkaisu mihinkään oikeaan ongelmaan.

  Media sumen­taa näköalan oikeisi­in syyl­lisi­in. Media sys­temaat­tis­es­ti pitää mei­dät pimen­nos­sa aina kun todel­la tärkeitä päätök­siä tehdään, EU:n talous­poli­ti­ikkaa, direk­ti­ive­jä tai vapaakaup­pa­sopimuk­sia koskien. 

  Päätös­val­lan perus­teet­toman muille luovut­tamisen lisäk­si uus­lib­er­al­is­mi on yksi keskeinen yhteiskun­taa rapaut­ta­va tek­i­jä. Sekin oikeas­t­aan on val­lan luovut­tamista, julk­isil­ta toim­i­joil­ta yksi­ty­isille, kun ide­ol­o­gis­es­ti yksi­ty­is­tetään kaik­ki mah­dolli­nen. Uus­lib­er­al­is­tit ovat rosvo­joukko, joka saa toimia sumu­ver­hon suo­jis­sa. Medi­as­sa ei saa edes maini­ta uus­lib­er­al­is­mi-ter­miä, medi­as­sa ei maini­ta ketkä ovat uus­lib­er­al­is­te­ja. Uus­lib­er­al­is­min edessä ole­van sumu­ver­hon luomiseen osal­lis­tu­vat myös ne, jot­ka eivät itse ole uus­lib­er­al­is­te­ja. He tekevät myyrän­työtä uus­lib­er­al­is­min hyväk­si pitämäl­lä käsit­teen epämääräisenä höpöt­tämäl­lä mil­loin oikeis­tolib­er­al­is­mista, markki­nal­ib­er­al­is­mista tai lib­er­tas­mista tms. Te, jot­ka ette ole uus­lib­er­al­is­te­ja, sanokaa vain reip­paasti u‑sana niin kuin se on. Val­i­taan yksi ter­mi, uus­lib­er­al­is­mi, käytetään sitä johdon­mukaises­ti ja tehdään kansalle selväk­si ter­min sisältö ja se, ketkä poli­itikot ja virkamiehet ovat tämän rosvo­joukon jäseniä.

  Kansa käyt­täy­tyy huonos­ti, mut­ta media käyt­täy­tyy luokat­tomasti ja poli­it­ti­nen eli­it­ti käyt­täy­tyy todel­la törkeästi kansaa kohtaan. Meille san­o­taan, että no joka neljän vuo­den välein voit äänestää ja sil­loin täl­löin käy­dä mie­lenosoituk­sis­sa, mut­ta sama meno jatkuu kuitenkin. En hyväksy lait­to­mia keino­ja, mut­ta alan ymmärtää jos jatkos­sa rai­vo purkau­tuu jol­lain muil­la kuin em. tavoilla.

 33. Kir­jas­saan Mer­i­tokra­t­ian nousu Michael Young kuvaa mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan var­jop­uol­ta; kuin­ka se syn­nyt­tää älykkäi­den, ter­vei­den ja kau­ni­iden muo­dosta­man rikkaan ylälu­okan ja katkeroituneen ja yhä huonom­mal­la itse­tun­nol­la varuste­tun ja kaikesta ulkop­uolisek­si jäävän alaluokan.

  Itseäni kovasti häir­it­see täm­möi­nen käsi­tys jotenkin älykkääm­mästä ylälu­okas­ta, ikäänkuin ihmi­nen jotenkin valikoi­tu­isi tehokkaasti tuo­hon ryh­mään riip­pumat­ta syntypaikastaan.

  Käytän­nössähän me olemme vain apinoi­ta, joiden älykkyys on hyvinkin tietyis­sä geneet­ti­sis­sä rajois­sa annet­tua, häviämme esimerkik­si Sim­pans­seille työ­muis­tia ja nopeut­ta vaa­tivis­sa tehtävissä.

  Ylälu­okkaan hakeu­tuu usein ihmisiä, joille sta­tus, val­ta ja raha ovat tärkeitä itsessään. Nämä ihmiset eivät itse ole keksi­neet suh­teel­lisu­us­teo­ri­aa tai muo­dostaisi­vat jotenkin rauhaa rakas­ta­van, tiedet­tä syleilevän yksikön.

  Lakimiehet, investoin­tipankki­ir­it, val­u­ut­takeinot­teli­jat ja lääkärit ovat jär­jestäen rikkai­ta — paavikin on rikas, poli­itikot ja min­is­ter­it ovat rikkai­ta, mut­ta tarkoit­taako se että nämä ihmiset ovat jotenkin moraalis­es­ti ylem­mäl­lä tasol­la kuin vaikka­pa sairaan­hoita­jat, palomiehet, poli­isit, autonkul­jet­ta­jat, fys­ioter­apeu­tit tai leipurit?

  Olisin todel­la iloinen, jos eläisimme maail­mas­sa, jos­sa tiedemiehelle mak­se­taan kovem­paa palkkaa kuin investointipankkiirille. 

  Perus­suo­ma­lais­ten ja Trumpin nousus­ta voi ehkä olla huolis­saan, mut­ta ei siitä pitäisi mielestäni vetää nuo­lia kaa­sukam­mioi­hin, se on kalte­van pin­nan logi­ikkaa joka osoit­taa vain, että keskustelus­sa ollaan valmi­ita men­emään älyl­lis­es­ti epäre­helliselle tasolle.

  Se on kieltämät­tä pelottavaa.

 34. dio­di: Huo­mat­tavasti ongel­mallisem­paa on, ette­t­ym­mär­rä peri­aatet­ta, jon­ka mukaan että rikok­seen syyl­listynyt­tä ei voi tuomi­ta, jos todis­tu­saineis­to on han­kit­tu lainvastaisesti. 

  Onko Suomes­sa käytössä tuo periaate? 

  Hylätäänkö tääl­lä muka todis­tu­saineis­toa, jos se on saatu lain­vas­tais­es­ti? Ymmätääk­seni ei ainakaan aina. Voisiko joku sel­ven­tää, mikä on tilanne Suomessa?

  1. Jos joku kiikaroi luvat­tomasti naa­purin asun­toa ja näkee siel­lä murhan, murhaa­ja ei vapaute­ta sil­lä perus­teel­la, että asun­toa ei olisi saanut kiikaroida.

 35. dio­di: Huo­mat­tavasti ongel­mallisem­paa on, ettet ymmär­rä peri­aatet­ta, jon­ka mukaan että rikok­seen syyl­listynyt­tä ei voi tuomi­ta, jos todis­tu­saineis­to on han­kit­tu lainvastaisesti.

  Ei voi olla niinkään, että yksi rikos kumoaa toisen, eli mikäli todis­tu­saineis­to on ole­mas­sa ja joku ehtii han­kkia sen lait­tomasti vaik­ka lailli­nenkin tapa olisi ollut ole­mas­sa, todis­tu­saineis­to mitätöityy.

  Voihan olla, että on ole­mas­sa vain yksi kap­pale todis­tu­saineis­to­ja — esimerkik­si pankki­til­iote, joka on ain­oa mah­dolli­nen todiste jostain tapahtumasta.

  Täl­löin­hän rikolli­nen pää­sisi rikok­ses­ta eroon vain varas­ta­mal­la itse todis­tu­saineis­ton ja esit­tämäl­lä sen oikeudessa, jol­loin aineis­to mitätöityisi.

  Mielestäni todis­tu­saineis­toa ja rikos­ta pitäisi tarkastel­la toi­sis­taan riip­pumat­tom­i­na tapahtumina:

  Mikäli aineis­to on han­kit­tu lain vas­tais­es­ti, tästä pitäisi antaa erilli­nen tuomio: eli kahdes­ta rikok­ses­ta kak­si eril­listä tuomiota.

  Peri­aate on mielestäni ongel­malli­nen esimerkik­si ihmiskau­pan suh­teen: jos henkilö on tuo­tu maa­han lait­tomak­si voiko hän toimia täl­löin todis­ta­jana omas­sa tapauksessaan?

 36. Pitkästä aikaa vaivauduin tutki­maan Oden blogia.
  Kyhyen silmäyk­sen perus­teel­la näyt­tää, että punav­ihreässä kuplas­sa val­lit­see pöyristyneisyys.

  Tuulipukukansa seisoo kuplan ovel­la ja sil­lä onkin kar­valak­it päässään, eikä nöyrästi kak­sis­sa käsis­sä. Näyt­tävät vihaisil­ta. Jotkut heit­televät kuplaa kivil­lä, ja se rasahtelee ikävästi.

  Tiedostavais­to, suvait­se­vais­to, hälymys­tö vas­taa sil­lä ain­oal­la taval­la, jon­ka se osaa. Se tuo äänekkäästi jul­ki val­is­tuneisu­ut­taan, sivistyneisyyt­tään, yliv­er­taista moraal­isu­ut­taan­ja hyveel­lisyyt­tään. Tämä ei ole koskaan pet­tänyt. Aina on aiem­min junt­ti­rah­vas perään­tynyt kar­valakke­jaan pyöritellen häpeis­sään val­lasväkeä häir­it­semästä, mut­ta nyt eivät enää teekään niin. Punav­ihreään kuplaan hiipii koh­ta pelko.

  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ex%C3%A9cution_de_Marie_Antoinette_le_16_octobre_1793.jpg

 37. Tero Tolo­nen:
  Olisin todel­la iloinen, jos eläisimme maail­mas­sa, jos­sa tiedemiehelle mak­se­taan kovem­paa palkkaa kuin investointipankkiirille. 

  Mah­taisiko­han vaikka­pa Kari Enqvist tai Syksy Räsä­nen välit­tää tuon taivaal­lista siitä, että he saisi­vat kovem­paa palkkaa kuin investointipankkiirit?

  Arve­len, että eivät.

  Tutk­i­jan ura on kut­sumusam­mat­ti, johon valikoitu­vat ne henkilöt, jot­ka nimeno­maan eivät juurikaan väl­itä var­al­lisu­ud­es­ta. Jos he välit­täi­sivät rikas­tu­mis­es­ta, niin he opiske­li­si­vat kaup­pati­eteitä. Tai Suomes­sa alki­o­laisu­ut­ta ja insinööritieteitä.

  Suomen ongel­mat johtu­vat pitkälti siitä, että nyt val­las­sa ole­vien yrit­täjien, johta­jien, omis­ta­jien ja poli­itikko­jen markki­na­t­aloudelli­nen osaami­nen on heikkoa. On totut­tu suun­nitel­mat­alouteen kekkosslo­va­ki­as­sa. Mut­ta pikkuhil­jaa uusi sukupolvi alkaa olla siinä iässä, että he saa­vat val­taa yri­tyk­sis­sä ja poli­ti­ikas­sa. Sekös van­haan tot­tunei­ta hirvittää.

 38. Sylt­ty: Hylätäänkö tääl­lä muka todis­tu­saineis­toa, jos se on saatu lain­vas­tais­es­ti? Ymmätääk­seni ei ainakaan aina. Voisiko joku sel­ven­tää, mikä on tilanne Suomessa? 

  Suomes­sa on todis­telun vapaus ja on aina ollutkin. Mitä tahansa saa tar­jo­ta todis­teek­si, ja oikeus arvioi tapausko­htais­es­ti, kel­paako se vai ei.

  Päin­vas­taisen usko­muk­sen taustal­la on melko selvästi Yhdys­val­tain perus­tus­lain neljännestä lisäyk­ses­tä sikäläisessä perus­tus­lak­i­juridi­ikas­sa johdet­tu ns. exclu­sion­ary rule, joka on Suomes­sakin tut­tu muun muas­sa TV:n poli­i­sis­ar­jo­jen vaiku­tuk­ses­ta. Niin paljon kuin perus­tus­lain tulk­in­to­ja onkin arvostel­tu viime aikoina Suomes­sa, tääl­lä ei sen­tään kuitenkaan ole voimas­sa Yhdys­val­tain perus­tus­la­ki vaan ain­oas­taan Suomen.

  Fasisti-sanas­ta tuli mieleen his­to­ri­oit­si­ja Gilbert Allardycen totea­mus, että kukaan ei ole tosin kieltänyt käyt­tämästä käsitet­tä fasis­mi, mut­ta sen sijaan tun­tuu usein siltä kuin joku olisi kieltänyt tarkoit­ta­mas­ta sil­lä mitään. Muuten kyl­lä eri­no­mainen kir­joi­tus Osmolta.

 39. Tom­mi Uschanov:
  Sylt­ty: Hylätäänkö tääl­lä muka todis­tu­saineis­toa, jos se on saatu lain­vas­tais­es­ti? Ymmätääk­seni ei ainakaan aina. Voisiko joku sel­ven­tää, mikä on tilanne Suomessa?
  Suomes­sa on todis­telun vapaus ja on aina ollutkin. Mitä tahansa saa tar­jo­ta todis­teek­si, ja oikeus arvioi tapausko­htais­es­ti, kel­paako se vai ei.

  Arvioi tapausko­htais­es­ti, kuten Yhdys­val­lois­sakin, ja lait­tomasti han­kit­tua todis­tu­saineis­toa kyl­lä hylätään Suomes­sakin, vaikkakaan hylkäämi­nen ei ole niin automaat­tista kuin Yhdys­val­lois­sa, jos­sa tätä pide­tään tarpeel­lise­na ihmisoikeutena jol­la suo­jel­laan kansalaisia val­tion mielivallalta.

  Esimerk­ki: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2010/i‑sho20100012

  Todis­telun vapaus Suomes­sa on käsit­tääk­seni ollut vähen­emään päin, eli on yhä rajoite­tumpaa, mitä voidaan hyväksyä todisteeksi.

 40. Catili­na:
  Punav­ihreään kuplaan hiipii koh­ta pelko. 

  Pait­si, että Ran­skan val­lanku­mous oli por­varei­den ja kaup­pi­aiden kapina.

 41. Tom­mi Uschanov: Suomes­sa on todis­telun vapaus ja on aina ollutkin. Mitä tahansa saa tar­jo­ta todis­teek­si, ja oikeus arvioi tapausko­htais­es­ti, kel­paako se vai ei. 

  Suomen laeis­sa on todis­telun vapaus, mut­ta oikeus voi silti hylätä laiton­ta todis­tu­saineis­toa ja oikeuskäytän­tö kallis­tuu tähän suun­taan. Nykyään myös EU:n lait ovat Suomen lake­ja ja eri­tyis­es­ti Euroopan Ihmisoikeustuomiois­tu­imen päätökset.

  Ihmisoikeustuomiois­tu­imen kan­ta on, että lait­tomasti han­kit­tu todis­tu­saineis­toa ei automaat­tis­es­ti joh­da epäoikeu­den­mukaiseen oikeuskäytän­töön, mut­ta kyl­lä tämä peri­aate on silti voimas­sa. Oikeuskäytän­nöt EU mais­sa menevät siihen suun­taan että lait­tomasti han­kit­tua todis­tu­saineis­toa ei hel­posti hyväksytä. 

  Suomikin on menos­sa kohti monikult­tuurista ja arvoista yhteiskun­taa. Täl­laises­sa yhteiskun­nas­sa perus­pe­ri­aat­tei­den, lakien ja oikeuskäytän­tö­jen ase­ma koros­tuu entiseen ver­rat­tuna. On mah­do­ton­ta jatkaa samal­la taval­la kuin ennen tehtiin.

 42. Kalasääk­si: uskon että jokainen tutk­i­ja olisi kiin­nos­tunut lisära­has­ta„ jos ei palka­s­ta niin ainakin tutkimuk­sen määrära­hoista. Raha ei itsessään ole tärkeää, vaan se mitä sil­lä voi tehdä.

 43. “Vuo­den 2011 Jytky mur­si suuren joukon tabu­ja. Käyt­täy­tymi­nen ja puheta­vat, joi­ta ennen pidet­ti­in sivistymät­töminä ja hävet­täv­inä, tuli­vat yhtäkkiä suuren joukon silmis­sä aivan hyväksyttäviksi.”

  Ja toisaal­ta:

  “Kun ilmiö on maail­man­laa­juinen, siihen kan­nat­taa etsiä yleisem­piä syitä. Olen­naista ei ole, mikä lop­ul­ta mur­si padon vaan mikä tuot­ti niin suuren paineen patoa vastaan.”

  En ole vielä kovin van­ha mies, mut­ta sen ver­ran van­ha kuitenkin, että muis­tan kaukaisen his­to­ri­an ennen 2000 lukua. Sen takia kor­vaan särähtää kun joku yrit­tää myy­dä poli­it­tisen kor­rek­tiu­den sosi­aalise­na nor­maali­na. Fak­ta­han nimit­täin on se, että läpi his­to­ri­an aina 1990-luvulle asti nor­maalia oli olla nykymielessä poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­ti. Ei ennen van­haan pidet­ty sivistymät­töminä ja hävet­tävänä käyt­tää n‑sanaa (sen­suroin tässä itseäni kos­ka pelkään, että viestiä ei muuten julka­istaisi) tai ihan oikeasti rasis­tis­takaan kieltä pait­si ehkä Helsin­gin yliopis­ton kaikkein humaaneim­mis­sa tiedekunnissa.

  Vuo­den 2011 jytky ei siis muut­tanut mitään, vaan palaut­ti tilan­net­ta piirun ver­ran takaisin­päin kohti sitä oikeaa nor­maalia. Ja syy siihen paineeseen patoa vas­taan on juurikin se, että poli­it­ti­nen kor­rek­tius ide­olo­giana on hyvistä puolis­taan huoli­mat­ta aika luon­no­ton. Sehän perus­tuu itsesen­su­uri­in ja mielip­i­teen­muokkauk­seen. Propagandaan.

  Ylhäältä pakotet­tu muu­tos siinä mikä on hyväksyt­tävää on ollut todel­la nopea. Yhden sukupol­ven mit­tainen. Näin nopea uusien tabu­jen luomi­nen aiheut­taa vastareak­tion väistämät­tä. Ja nykyisen reaali­aikaisen tiedonväl­i­tyk­sen ja sosi­aalisen medi­an aikakaudel­la se sit­ten näyt­täy­tyy aggres­si­ivise­na, vaik­ka puheen ja teko­jen määrä ei ole lisään­tynyt juurikaan 1980-luku­un ver­rat­tuna. Ero on vain siinä, että jokainen viesti tulee läpi.

 44. Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri:
  Perus­suo­ma­lais­ten kaut­ta protesti taval­laan kohdis­tui par­la­men­taarista tietä, mut­ta tietenkin pop­ulisti­nen puolue pet­ti äänestäjän­sä. Irvokas­ta on, että muut vaalilu­pauk­set on petet­ty, mut­ta maa­han­muut­to­vas­taisu­ud­es­ta puolue tun­tuu pitävän tiukim­min kiin­ni. Se ei ole ratkaisu mihinkään oikeaan ongelmaan. 

  Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen puolue olisi jo aiheut­tanut hal­li­tuskri­isin ja kaatanut koko shown. Pahiten Perus­suo­ma­laiset pet­tivät äänestäjän­sä juuri maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen ja sen takia kan­na­tus on sulanut. Seu­raavis­sa vaaleis­sa nukku­vien puolue on taas vähän isom­pi ellei joku uusi puolue onnis­tu kalastele­maan maa­han­muut­tokri­it­tisiä ääniä. Van­hoista änkyrä-nat­si-pien­puolueista ei siihen ole.

 45. Kalasääk­si: Mah­taisiko­han vaikka­pa Kari Enqvist tai Syksy Räsä­nen välit­tää tuon taivaal­lista siitä, että he saisi­vat kovem­paa palkkaa kuin investointipankkiirit?

  Arve­len, että eivät.

  Tutk­i­jan ura on kut­sumusam­mat­ti, johon valikoitu­vat ne henkilöt, jot­ka nimeno­maan eivät juurikaan väl­itä var­al­lisu­ud­es­ta. Jos he välit­täi­sivät rikas­tu­mis­es­ta, niin he opiske­li­si­vat kaup­pati­eteitä. Tai Suomes­sa alki­o­laisu­ut­ta ja insinööritieteitä.

  Suomen ongel­mat johtu­vat pitkälti siitä, että nyt val­las­sa ole­vien yrit­täjien, johta­jien, omis­ta­jien ja poli­itikko­jen markki­na­t­aloudelli­nen osaami­nen on heikkoa. On totut­tu suun­nitel­mat­alouteen kekkosslo­va­ki­as­sa. Mut­ta pikkuhil­jaa uusi sukupolvi alkaa olla siinä iässä, että he saa­vat val­taa yri­tyk­sis­sä ja poli­ti­ikas­sa. Sekös van­haan tot­tunei­ta hirvittää.

  Rikas­tuuko Suomes­sa muka­mas joku jol­lain alki­o­laisu­udel­la tai insinööri­ti­eteil­lä? Aika vaikea tuo­ta on uskoa. Tuskin­pa kauppatieteilläkään. 

  Sen sijaan osa juris­teista oikeusti­eteel­lä, … sanois­in kyllä.

  PS. Mitä se alki­o­laisu­us oikein tarkoit­taa? Onko se jokin embry­olo­gian haara …?

 46. Kalasääk­si: Mah­taisiko­han vaikka­pa Kari Enqvist tai Syksy Räsä­nen välit­tää tuon taivaal­lista siitä, että he saisi­vat kovem­paa palkkaa kuin investointipankkiirit?

  Arve­len, että eivät.

  .

  Arvelet väärin. Kyl­lä Enqvist on kri­ti­soin­ut blo­gis­saan kovan luokan tieteen­tek­i­jöi­den palkkaus­ta Suomessa.

 47. Toi­vo Wal­lius:
  “Mitä mieltä Suomes­sa saa olla, suvait­se­vais­to vs. arvokonservatiivit”. 

  Prob­lema­ti­soin kuitenkin sen, että suvait­se­vais­ton vas­tako­hdak­si asete­taan arvokon­ser­vati­ivius. Suvait­se­mat­to­muus voi johtua mon­es­ta eri syys­tä eikä ole kytkök­sis­sä mihinkään tiet­tyyn arvo­maail­maan. Esimerkik­si itse vas­tus­tan pako­lais­ten vas­taan­ot­tamista, kos­ka he saat­ta­vat pakot­taa heiken­tämään sosi­aal­i­tur­vaa ja tehdä tiety­istä alueista ja kouluista sel­l­aisia etteivät ne mah­dol­lista sää­tykier­toa (sosi­aalipol. vasem­mis­to­laisia syitä) ja kos­ka hei­dän arvo­maail­mansa HBTQ-ihmis­ten ja nais­ten suh­teen on liian ongel­malli­nen (lib­er­aale­ja syitä). Toisaal­ta esimerkik­si oikeis­tokon­ser­vati­ivi voisi ajatel­la, että pako­lai­sista saa hal­paa työvoimaa ja kristi­nusko velvoit­taa aut­ta­maan lähimmäistä. 

  Itse kir­ja sitä vas­toin vaikut­taa mie­lenki­in­toiselta, kiitos vinkistä!

 48. Tuol­la on kitey­tysyri­tys oikeal­ta poli­it­tis­es­ti kor­rek­tin puheen vaaroista:

  http://thefederalist.com/2015/08/27/10-key-ways-to-break-the-mass-delusion-machine/

  Vain vapaat mielet voivat ylläpitää demokratiaa.
  Jollekulle suo­ma­laisen medi­an varas­sa elävälle voi tul­la yllä­tyk­senä, kuin­ka hyvän asian puoles­ta se huuhaausko­vais­ten puolue jenkeis­sä tais­telee. Ja minkälaisia uhkia hyvien ihmis­ten puolue edustaa. 

  USA:ssa tai ainakin yliopis­to­jen kaltai­sis­sa insti­tuu­tiois­sa ongel­ma on suurem­pi kuin Suomes­sa. Silti pitäisi tääl­läkin korostaa enem­män vapaa­ta ajat­telua ja ilmaisua ja vähem­män “tabu­jen” tarpeellisuutta.

 49. Äänekkään junt­tivähem­mistön viimeiset kuolin korahte­lut. Ei muuta.

 50. Peter: Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen puolue olisi jo aiheut­tanut hal­li­tuskri­isin ja kaatanut koko shown. Pahiten Perus­suo­ma­laiset pet­tivät äänestäjän­sä juuri maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen ja sen takia kan­na­tus on sulanut. Seu­raavis­sa vaaleis­sa nukku­vien puolue on taas vähän isom­pi ellei joku uusi puolue onnis­tu kalastele­maan maa­han­muut­tokri­it­tisiä ääniä. Van­hoista änkyrä-nat­si-pien­puolueista ei siihen ole.

  Min­ut, suvait­se­van (kuka siitäkin teki kirosanan?) ja sitou­tu­mat­toman kansalaisen perus­suo­ma­laiset ovat yllät­täneet vas­tu­un­tun­toisel­la hal­li­tus­poli­ti­ikallaan. Toki he tekevät sitä läh­tien omas­ta arvo­maail­mas­taan, jota en juuri kannata.

  Toki hei­dän pain­oar­von­sa hal­li­tuk­ses­sa on vain kol­ma­sosa, joten sen enem­pää hei­dän ei kuu­lukaan saa­da ään­tään kuu­lu­vi­in. Kuvit­te­liv­atko hei­dän äänestäjän­sä jotain muuta?

 51. Pekka T.: Min­ut, suvait­se­van (kuka siitäkin teki kirosanan?) ja sitou­tu­mat­toman kansalaisen perus­suo­ma­laiset ovat yllät­täneet vas­tu­un­tun­toisel­la hal­li­tus­poli­ti­ikallaan. Toki he tekevät sitä läh­tien omas­ta arvo­maail­mas­taan, jota en juuri kannata.

  Toki hei­dän pain­oar­von­sa hal­li­tuk­ses­sa on vain kol­ma­sosa, joten sen enem­pää hei­dän ei kuu­lukaan saa­da ään­tään kuu­lu­vi­in. Kuvit­te­liv­atko hei­dän äänestäjän­sä jotain muuta?

  Usei­den kyse­ly­jen mukaan enem­mistö kansas­ta on maa­han­muut­tokri­it­tisiä. Vain vihrei­den äänestäjis­sä selvä maa­han­muut­to­myön­teinen enem­mistö. Asetel­man ei siis Eduskun­nas­sakaan pitäisi olla maa­han­muut­tokri­it­tiset per­sut vs. muut. Vaan näin se on, kos­ka val­taosa äänestäjistä ei anna ään­tään ensisi­jais­es­ti maa­han­muut­tokysymyk­sen perusteella. 

  Kuolin_korahtelevat jun­tit oli­vat taas hyvin valai­se­va lausun­to Kalasääkseltä.

 52. Kuolinko­rahtelu voi vielä kuu­lua sieltä punav­ihreästä kuplas­ta, ihan kirjaimellisesti.
  Kun yhteiskun­ta­järjestys rom­ah­taa ja Euroopan sisäl­lis­so­ta alkaa, elinikäodote kuplas­sa voi olla varsin lyhyt.

 53. Kalasääk­si:
  Äänekkään junt­tivähem­mistön viimeiset kuolin korahte­lut. Ei muuta.

  Kan­nat­taa aina tarken­taa mitä ryh­mää arvioi: tähän asti viestisi on ehdit­ty tulki­ta tarkoit­ta­van mm. kaikkia maa­han­muut­tokri­itikoi­ta tai kaikkia jot­ka eivät kuu­lu punav­ihreään kuplaan, ja toisaal­ta viestisi voi viita­ta esimerkik­si fasis­tei­hin, joka on blogikir­joituk­sen otsikko.

 54. Tom­pe­lo: Vain vapaat mielet voivat ylläpitää demokratiaa.

  Osmon sukupol­ven näkökul­mas­ta asia on toisin. Tavoit­teet on saavutet­tu, mitään uut­ta ei tarvitse oppia. Sanan­va­paus ym. demokra­t­ian väli­neet oli­vat aikansa käytän­nöl­lisiä, mut­ta nyt ne on jätet­tävä taakse kuten tika­pu­ut kiipeämisen jälkeen.

  Tabu­jen kun­nioi­tus on paras keino nav­igoin­ti­in 21. vuo­sisadan haasteis­sa. Eiväthän sivistyneet ihmiset nyt puhu ihan mis­tä tahansa. Vaiku­tuk­sille altista nuorisoa on suo­jelta­va rap­pi­ol­ta. He kun eivät tajua omaa paras­taan, joka kek­sit­ti­in 60- ja 70-luvuilla.

  Igno­rance is strength!

 55. Tapio: p.o.

  “Pitaisi olla”?

  eemil: Älylli­nen ja oival­ta­va huumori on vai­h­tunut kouluk­iusaa­ja lajityyppi-ilkeilyyn. 

  Et ole tain­nut niitä aikaisem­pia viihdeo­hjelmia nähdä? Niis­sä sään­nön­mukaises­ti luoti­in stereo­tyyp­pisiä hah­mo­ja, joille sit­ten nau­ret­ti­in. (Hah­mo­jen toilailuille­han on ihan ok nau­raa, hah­moille ei. Rajan­ve­to on han­kala, mut­ta huumori ei olekaan help­po laji. Ihme­tyt­tää vain, miten paljon tätä roskaa tehneitä nykyään kunnioitetaan.)

  Sam­po Smolan­der: Trump on valmis korot­ta­maan verotusta 

  Kyl­lähän repub­likaan­it ovat ainakin viimeiset 30 vuot­ta olleet täysin valmi­ita korot­ta­maan vero­ja muil­ta kuin rikkail­ta. Trump, toisin kuin muut, tosin taitaa jopa uskaltaa asi­as­ta puhua, mut­ta toisaal­ta hän nyt puhuu mitä sat­tuu vähän joka asiasta.

  hukkaan meni: “Yleis­ra­dion alasa­ja­jien” kannal­ta se alasajo on tietenkin järkevää, kos­ka Ne toiset ovat väärässä ja Mei­dän fak­tat tule­vat jyräämään markkinoilla. 

  Alasa­ja­jat ovat oike­as­sa. Markki­noil­la jyl­läävät ne fak­tat, joi­ta omis­ta­jat eniten halu­a­vat työn­tää ulos. Yllät­täen suuryri­tyk­sil­lä ja omis­tavil­la luokil­la on tietyn­su­un­taisia yht­eneväisiä intresse­jä, joi­ta ei-kau­pal­lisil­la tahoil­la ei aina ole.

  Andy:
  Trump ‑ilmiö yhteen lauseeseen kiteytet­tynä: Äänestetään kovaa kun­dia ja hirveä omaisu­us takaa sen, että kun­di on todel­la kova. 

  Kova on. Puhu­maan. Käsit­tääk­seni Trump olisi esimerkik­si bis­nek­sessä pär­jän­nyt paljon parem­min, jos olisi jät­tänyt yrit­tämisen­sä tekemät­tä ja sijoit­tanut per­imän­sä rahat indeksirahastoon.

  Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri: Stub­bi­in kohdis­tunut mehuhyökkäys tun­tui huvit­taval­ta ja vaarat­toma­l­ta (ja oikeutetulta) 

  Oikeutet­tua­han se tosi­aan oli. Mik­si min­is­teri saa puhua puu­ta­heinää ja pitää työpaikkansa?
  Eikös meil­lä ollut joku perus­ta­van­tun­tu­inen lakikin asiasta?

  Sylt­ty: Hylätäänkö tääl­lä muka todis­tu­saineis­toa, jos se on saatu lainvastaisesti? 

  Ei hylätä. Tai siis se on käsit­tääk­seni tuomiois­tu­imen oman harkin­nan mukaista.
  Sinäl­lään ihan hyvä olisi säi­lyt­tää tuo piirre, mut­ta muoka­ta sitä sen ver­ran, että pakkokeinoin, joiden käyt­töön käsit­tääk­seni pitää olla epäi­ly rikok­ses­ta, jos­ta voi saa­da 2 vuot­ta vankeut­ta, han­kit­tu­ja todis­tei­ta saisi käyt­tää vain tuol­laisi­in rikok­si­in. (Ja vas­taavia rajoituk­sia yksi­tyiselle puolelle.)

  Nythän esim. voidaan ihan lain­mukaises­ti “epäil­lä” ihmisiä tek­i­jänoikeusrikok­ses­ta (net­ti­jakami­nen), suorit­taa koti­etsin­tä, havai­ta, ettei ole jaet­tu mitään mut­ta on ladat­tu, ja syyt­tää (ja etenkin vaa­tia kovia kor­vauk­sia) TO-rikko­muk­ses­ta, jol­la perus­teel­la koti­etsin­tälu­paa ei voisi saa­da. Eli lain rajoi­tus voidaan hel­posti kiertää. Lisäk­si tuon viimeisen kohdan voikin tehdä yksi­tyi­nen asian­omis­ta­ja ilman syyt­täjää, niin kaik­ki menee vieläkin vähän varmem­min lain kir­jaimen mukaan…

 56. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/01/04/nama-luvut-kertovat-keskiluokan-kuolemasta/201220343/12

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/30-statistics-that-show-that-the-middle-class-is-dying-right-in-front-of-our-eyes-as-we-enter-2012

  Keskilu­ok­ka kuole­mas­sa USAs­sa. Mie­lenki­inoista, että 88 ja 92 vaaleis­sa oli NAF­TA-sopimus USASSA repub­likaaneil­la iso kysymys. Pale­okon­ser­vati­iv­it vasus­ti­vat, neokon­ser­vati­iv­it puol­si­vat. Jos tuo NAFTA on tuhon­nut paljon USAn keskilu­okkaa, niin eipä voi muu­ta sanoa kuin että repub­likaanien kuole­ma on ansaittu.

 57. jok­eri: mik­si repub­likaan­it ovat kan­nat­ta­neet sitä, että maa­han tuo­daan vuodessa miljoona maa­han­muut­ta­jaa, joista suuri osa demokraat­tien kan­nat­ta­jia pien­i­t­u­loisi­na. Tämä on eutana­sia repub­likaaneille eivätkä ne tule enää ikinä voit­ta­maan yhtään vaaalia.

  Repub­likaan­it hal­lit­se­vat kon­gressin molem­pia kamare­i­ta ja suur­in­ta osaa osavaltioista.
  Pres­i­dentin­vaalien tulos jää nähtäväk­si, mut­ta viimeisim­män luke­mani Quin­nip­iacin kyse­lyn mukaan Clin­ton voit­taisi Trumpin yhdel­lä pros­en­til­la eli tiukak­si menee. (Kaikille muille repub­likaaneille Clin­ton häviäisi.)

 58. anon­il­li: Repub­likaan­it hal­lit­se­vat kon­gressin molem­pia kamare­i­ta ja suur­in­ta osaa osavaltioista.
  Pres­i­dentin­vaalien tulos jää nähtäväk­si, mut­ta viimeisim­män luke­mani Quin­nip­iacin kyse­lyn mukaan Clin­ton voit­taisi Trumpin yhdel­lä pros­en­til­la eli tiukak­si menee. (Kaikille muille repub­likaaneille Clin­ton häviäisi.)

  älä kat­so tätä vuot­ta, vaan demografi­aa. Lap­sis­sa on tule­vaisu­us. Nykyään euroop­palaiset ovat syn­tyneis­sä lap­sis­sa vähem­mistö. Se tietää lop­pua repub­likaaneille. Mut­ta toisaal­ta jos puolue on niin tyh­mä, että halu­aa lakkaut­taa itsen­sä niin paha sitä on mure­htia liikaa. Tyh­myyshän repub­likaaneil­la näkyy myös ilmastopoli­ti­ikas­sa ja ase­varustelu­un törsäämisessä. Ehkä repub­likaan­it vain ovat niin tyh­miä, että hei­dän täy­tyy hävitä.

 59. anon­il­li: Repub­likaan­it hal­lit­se­vat kon­gressin molem­pia kamare­i­ta ja suur­in­ta osaa osavaltioista.

  Ja edus­ta­jain­huone on vaalipi­ir­i­jakokikkailul­la (ger­ry­man­der­ing) lukit­tu niin, että vain luokkaa 10 % paikoista oikeasti ratkeaa vas­ta vaalipäivänä, demokraat­tien pitäisi voit­taa nuo kaik­ki ja kai vielä ylikin saadak­seen enem­mistön myös paikkalu­vul­la mitat­tuna. (Asi­aan tietenkin myös kuu­luu, että noi­hin kil­pail­tu­i­hin vaalipi­irei­hin ja pres­i­dentin­vaalin osalta vaa’ankieliosavaltioihin kipataan enem­män rahaa main­ok­si­in kuin oikeasti on main­o­saikaa edes tarjolla.)

 60. jok­eri: älä kat­so tätä vuot­ta, vaan demografi­aa. Lap­sis­sa on tule­vaisu­us. Nykyään euroop­palaiset ovat syn­tyneis­sä lap­sis­sa vähem­mistö. Se tietää lop­pua republikaaneille. 

  Kuten jo muinaiset kreikkalaiset sanoi­vat, hyvät kuol­e­vat nuo­ri­na. Repub­likaanien ikään­tyvä äänestäjäkun­ta on kanssamme vielä pitkään.
  Tämän lisäk­si repub­likaan­it voivat luot­taa siihen, että demokraat­tien eli­it­ti ei ensisi­jais­es­ti pyri teuras­ta­maan repub­likaane­ja vaaleis­sa, vaan halu­aa ennen kaikkea säi­lyt­tää oman ase­mansa, oli sen hin­ta mikä tahansa. Vasem­mis­to (Bernie Sanders kan­nat­ta­ji­neen näis­sä vaaleis­sa) on heille paljon pahempi uhka kuin repub­likaan­it. Joten ‘No We Can’t’, ‘No Hope, No Change’ on demokraat­tisen puolueen lin­ja jatkos­sakin, eikä puolue tar­joa amerikkalaiselle tavikselle jatkos­sakaan muu­ta kuin sen, että ei ole yhtä paha (rasisti­nen, mis­o­gyyni­nen, homo­fobi­nen jne.) kuin republikaanit.

 61. jok­eri:
  Repub­likaanithan jae­taan pale­okon­ser­vati­ivei­hin ja neokon­ser­vati­ihein. Neokon­ser­vati­iv­it kan­nat­ta­vat USA­ta iso­jen tuloro­jen lisäk­si mas­samaa­han­muut­toa, monikult­tuurisu­ut­ta ja USAn roo­lia maail­man­poli­isi­na. Jos joku asia ei mene USAn halun mukaan, asi­aan pitää tart­tua vaik­ka asein. Pale­okon­ser­vati­iv­it vas­tus­ta­vat näistä mui­ta paitse tuloeroja.

  On kum­ma, miten repub­likaan­it ovat luulleet, että neokon­ser­vatismil­la voisi olla maas­saan enne­mistökan­na­tus. Neokon­ser­vatis­mi tuhosi repub­likaan­it ja ehkä hyvä niin. Jos pitää vali­ta demokraat­tien ja neokon­ser­vati­ivien välil­lä, en ymmär­rä mik­si juuri kukaan val­it­sisi neokon­ser­vati­iv­it. Neokon­ser­vati­iv­it tun­tu­vat yhdis­televän molem­mista puoluei­ta huonot puolet.

  Niin on melko kum­mallista, ettei Suomen medi­as­sa ja Ylessä puhuta tästä mitään. Itse asi­as­sa suurim­mat sodan ja USAn maail­man her­ru­u­den vas­tus­ta­jat löy­tyvät tästä porukas­ta. Itse seu­raan mm. tätä Justin Ray­mon­don http://www.antiwar.com blo­gia, joka yllä­tyk­sek­seni on lähin­nä näi­den per­in­teis­ten repub­likaanien kana­va. Näi­den per­in­teis­ten repub­likaanien tun­ne­tu­impia nim­iä lienevät Pat Buchanan, Ron Paul, Rand Paul jne. Ron Paul on esimerkik­si sitä mieltä, että USA:n tulisi vetää tukiko­htansa (noin 700 kpl) pois maail­mal­ta ja lopet­taa niiden kallis ylläpi­to. Myös Ukrainas­ta hän on sitä mieltä, ettei se kuu­luu tip­paakaan amerikkalaisille.

 62. Hyvin perustel­tu. Ainakin kiristyk­seen ei kan­na­ta lähteä vaan suo­raan ilmoi­tus poli­isille. Muuten käy samoin mitä tapah­tui Tähdet ker­to­vat Komis­ario Pal­mu eloku­vas­sa Fredrik Nord­bergille kun hän kat­soi kaukop­utkel­la Tähti­torn­in­mäeltä Kata­janokalle Majuri Carl Gustaf Vaden­blickin asunnolle.

 63. eemil:
  O.S:”Sivistymättömyydestä on tul­lut hyväksyt­tyä tai jopa tavoitel­tua. Ilmapi­iri on muut­tunut Suomes­sa todel­la kiel­teisek­si. Samal­la kansalaiset ajau­tu­vat arvoil­taan yhä etääm­mäk­si toisistaan.”

  Ei tuo ole mitään uut­ta. Arvo Salo sanoi aikanaan:” Tapa talon­poi­ka päivässä”.Anneli Jäät­teen­mäelle toiv­ot­ti­in kuole­maa hänen syöpä­sairaut­en­sa aikana, ns. Lip­pos­gate ‑tapah­tu­mien vaiku­tuk­ses­ta. Samaan sar­jaa kuu­lu­vat SAK:n vihakam­pan­jat ‑80 ja ‑90 luvuil­la. Ilk­ka Taipale ilakoi äänestyspäivän jääkeleistä, etteivät kaik­ki mökin mum­mot päässeet äänestämään Ahoa.

  Nyt net­ti­aikana kyn­nys laukoa tyh­myyk­siänimet­tömänäon laskenut entisestään.

  YLE:n viihdeo­hjel­mat pilkkaa­vat yksipuolis­es­ti maalaisia ja hei­dän edus­ta­ji­aan todel­la ala-arvois­es­ti. Pres­i­dentin insti­tuu­tion käsit­te­lyyn kuu­lu­va kor­rek­tius on pol­jet­tu lokaan.Viihteen var­jol­la voi muka sanoa mitä tahansa. Älylli­nen ja oival­ta­va huumori on vai­h­tunut kouluk­iusaa­ja lajityyppi-ilkeilyyn.

  Näin on. Tosi­aan on sitä ollut ennenkin. Eräs tut­ta­vani ker­toi että hänen nuoru­udessaan paikalli­nen sos­dem lehti oli kir­joit­tanut par­jaa­van kir­joituk­sen eräästä maalais­li­it­to­lais­es­ta kansane­dus­ta­jas­ta ja lait­tanut lehteen kuvan hänen “komeas­ta koti­talostaan”. Kuva oli vain sat­tunut ole­maan väärästä talosta, kos­ka ko. kansane­dus­ta­jan talo oli melko vaatimaton.

 64. ” Näi­den per­in­teis­ten repub­likaanien tun­ne­tu­impia nim­iä lienevät Pat Buchanan, Ron Paul, Rand Paul jne. Ron Paul on esimerkik­si sitä mieltä, että USA:n tulisi vetää tukiko­htansa (noin 700 kpl) pois maail­mal­ta ja lopet­taa niiden kallis ylläpito”

  USAN armei­jan bud­jet­ti on muis­taak­seni noin 700miljardia vuodessa. Jo USA ottaisi armei­jansa pois maail­mal­ta ja rahat laitet­taisi­in ympäristöpro­jek­tei­hin, siinä taitaisi olla maail­man suurin ympäristöteko. 

  REpub­likaan­it voivat olla rahananei­ta, mut­ta demokraatit ovat val­lan ahneita.

 65. anonyy­mi: Käsit­tääk­seni Trump olisi esimerkik­si bis­nek­sessä pär­jän­nyt paljon parem­min, jos olisi jät­tänyt yrit­tämisen­sä tekemät­tä ja sijoit­tanut per­imän­sä rahat indeksirahastoon.

  Ei pidä paikkaansa. Don­ald Trump on hoi­tanut per­in­tönä saa­maansa var­al­lisu­ut­ta ihan asial­lis­es­ti. Hän on kas­vat­tanut sitä suun­nilleen SP500 indeksin tahdis­sa eli aivan ok suori­tus kiin­teistöi­hin keskit­tyvältä sijoittajalta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.