Pakolaiskeskustelun moderointilinjasta

Yleen­sä sen­suroin kom­menteista noin pros­entin, mut­ta pako­laiskeskustelus­ta noin puo­let. Varoitin, että epäasial­liset ilmaisut joutu­vat armot­ta sen­su­uri­in, mikä on johtanut kie­lenkäytön siis­tiy­tymiseen. Olen kuitenkin jät­tänyt julkaise­mat­ta kir­joituk­sia paljon koska

a) Ne eivät liity otsikkoon mitenkään. Olen pahoil­lani, että tässä en ole ollut täysin johdon­mukainen, mut­ta yritän paran­taa, eli sen­suroi­da enemmän.

b) Kir­joituk­set, jot­ka on var­maan kin tarkoitet­tu julka­istavak­si hom­mafoo­ru­mis­sa, mut­ta ovat vahin­gos­sa eksyneet väärälle sivus­tolle.  Tätä tuskin voi pitää sanan vapau­den rajoit­tamise­na, kos­ka hom­mafoo­ru­mis­sa ne kyl­lä julkaistaan.

c) Kir­joituk­set, jos­sa san­o­taan, että olisi kivaa, jos koko ongel­maa ei olisi. Ne ovat yhtä rak­en­tavia kuin kir­joituk­set, kuin­ka help­poa olisi logis­ti­ik­ka, jos New­ton ei olisi keksinyt painovoimaa.

45 vastausta artikkeliin “Pakolaiskeskustelun moderointilinjasta”

 1. Hyvä, kiitos.

  Mitä ker­too meistä suo­ma­lai­sista, jos puo­let kom­menteista pitää sen­suroi­da, että keskustelu pysy­isi edes jotakuinkin asiallisena?

  Nämä mata­lamielisen kuo­nan vyöryt­täjät kyse­levät usein sanan­va­paut­en­sa perään. Sil­loin on jotain ymmär­ret­ty väärin. Eihän sanan­va­paus sitä tarkoi­ta, että kaikel­la mielessä pyöriväl­lä tois­t­en halvek­sun­nal­la on lupa myrkyt­tää jokainen verkon keskustelupalsta.

  Se menee pikem­minkin tois­in­päin. Me maltil­liset voisimme vaa­tia lisää sanan­va­paut­ta, kun emme oikein löy­dä paikkaa jos­sa voisimme pohtia näitä vaikei­ta asioi­ta monipuolis­es­ti, ratkaisu­ja etsien.

  Tärkeää meille kaikille on myös kyky kuun­nel­la eri­laisia mielip­iteitä ja antaa arvo myös toisille, vaik­ka he eivät ymmärtäisikään olla samaa mieltä kuin me. Eri mielip­i­teet, voimakkaatkin, on kuitenkin syytä osa­ta esit­tää asiallisesti.

 2. Puolestani asi­at­tomat kom­men­tit saa sen­suroi­da blo­gin pitäjän toimes­ta eikä pako­laiskeskustelu itseäni kiin­nos­ta juurikaan (puoleen tai toiseen). 

  Mut­ta tästä ehdos­ta tai kommentista: 

  a) Ne eivät liity otsikkoon mitenkään. Olen pahoil­lani, että tässä en ole ollut täysin johdon­mukainen, mut­ta yritän paran­taa, eli sen­suroi­da enemmän.

  Miten esimerkik­si tässä keskustelus­sa, mikä on aiheeseen liit­tyvää ja mikä ei? Saako tässä keskustelus­sa kom­men­toi­da Hom­mafo­ru­mia, jos ja ker­ran se on mainit­tu kir­joituk­ses­sa? Saako tai pitääkö tässä käsitel­lä pakoti­lais­ti­lanne vaik­ka sille oli oma postaus aiem­min? Saako tässä kom­men­toi­da kom­men­toin­tia yleis­es­ti vai vain kun on pakolaiskeskustelu?
  En halua olla pilkun tuup­paa­ja, mut­ta johdon­mukaisu­ut­ta tämä ehto todel­lakin vaatii.

 3. Kiitos! Aihe on laa­ja ja netis­sä keskustelu aina lev­iää ja päät­tyy kaaokseen.

  Kos­ka ihmiset ovat tääl­lä, asian kanssa opimme elämään jos­sain vai­heessa. Ihan käytän­nön ongelmia opi­taan ratko­maan, toiv­ot­tavasti hyvät käytän­nöt lev­iävät paikkakun­tien ja eri toim­i­joiden välillä.

  Sys­temaat­ti­nen vihankylvö ja asi­a­ton peloit­telu näyt­tää valitet­tavasti Suomes­sakin tuot­ta­van tulosta. Se on sääli.

 4. Suo­ma­laiset on kas­vatet­tu vihaa­maan ja kohdis­ta­maan tämä viha vieraisiin.

  Riit­tää, että vieras on naapuripitäjästä.

 5. JTS:

  Sys­temaat­ti­nen vihankylvö ja asi­a­ton peloit­telu näyt­tää valitet­tavasti Suomes­sakin tuot­ta­van tulosta. Se on sääli.

  Eipä tuos­ta näytä muu­ta tulosta tulleen kuin ennä­tys­mäisen suuri muuttoaalto.
  Net­tikeskustelu on jyrken­tynyt ja kär­jistynyt mut­ta se on some-ves­san­seinän luonne, jos­sa asioil­la on taipumus jakau­tua jyrkästi kah­tia. Esim. taan­noin jos­sain karp­pauskeskustelusaa jaelti­in tap­pouhkauk­sia aiheesta leipä vai peruna.
  Tässä maa­han­muut­tokysymyk­sessä aikaa kun­nol­liseen ana­lyysi­in, keskustelu­un ja johtopäätösten tekoon on ollut run­saastikin yli tarpeen, mut­ta kukaan ei ole tosis­saan jak­sanut haas­taa kon­sen­sus­ta, vaan on tyy­dyt­ty puhele­maan mukavia pako­lais­ten aut­tamis­es­ta. Asialli­nen ja asi­a­ton kri­ti­ik­ki on suo­si­ol­la jätet­ty Hal­la-aholle ja Hom­mafoo­ru­mille ja sit­ten ihme­tel­lään että eihän tässä näin pitänyt käy­dä. Blo­gi-isän­tä ja muu­ta­ma muu on joskus asian tiimoil­ta kokeil­lut kepil­lä jäätä, mut­ta vieläkin aihe on niin arka että jopa Pres­i­dent­ti joutuu aset­tele­maan sanansa tarkem­min kuin NATO-sota­har­joituk­si­in osal­lis­tu­mis­es­ta. Valitet­tavasti ns. juna meni jo, eikä parhai­ta val­in­to­ja enää voi­da tehdä.

 6. Mik­si Hom­mafo­ru­mille sopi­vat kir­joituk­set eivät sopisi Hom­maformin aihep­i­iristä käytävään keskustelu­un tääl­lä? Onhan Hom­ma sen­tään varsin tiukasti moderoitu ja asi­akeskeinen pal­s­ta. Hom­mal­la olisi var­mas­tikin ban­nat­tu kir­joit­ta­ja, joka olisi aloit­tanut jut­tun­sa sel­l­aisel­la uuni­val­heel­la, joka Osmol­la oli, oli val­he tarkoitet­tu kum­man agen­dan edis­tämiseen tahansa. Hyvä että se pois­tet­ti­in, minus­ta sel­l­ainen ala-arvoisu­us kuu­luu eräälle pilapi­irtäjälle, ei Osmolle.

 7. Moderoin­til­in­jan koh­dat a, b, ja c vaikut­ta­vat ole­van ihan reilas­sa, eli OK. 

  Koh­ta a) on OK, kos­ka tarkoi­tushan lie­nee keskustel­la juuri esi­in nos­te­tus­ta aiheesta. Rön­sy­i­lyä voi tosin olla joskus vaikea vält­tää, varsinkin jos on kyse aiheista, joiden vaiku­tuk­set lev­iävät yhteiskun­taan laa­jalle ja mon­een eri suun­taan. Silti ymmär­rän joskus syn­tyvät tarpeet myös liial­lisen rön­sy­i­lyn vält­tämisek­si. Jokaisen kir­joit­ta­jan­han pitäisi ITSE aina välil­lä tark­istaa, mikä olikaan keskustelun aihe.

  Jotkin ongel­mat voivat myös ede­tä ketjureak­tion tavoin. Jos joku aloit­taa keskustelun esimerkik­si ensim­mäisen, jonos­sa ole­van domi­non­ap­pu­lan kaa­tu­misen vaaras­ta, pitäisikö sil­loin sen­suroi­da puheet jonon viimeisen kohtalosta. Sil­loin voi myös joskus olla tarvet­ta käsitel­lä niistä jotakin erik­seen. Olen itse näh­nyt myös haa­rautu­via domi­non­ap­pu­la­jono­ja olen. 

  Olen ilok­seni huo­man­nut, että oletkin saat­tanut täl­löin ava­ta myös tuos­ta eri­ty­i­sai­heesta kokon­aan uuden keskustelun. 

  Koh­ta b) on min­un mielestäni OK, kun­han ns. har­maalle vyöhyk­keelle sijoit­tuvien kohdal­la käyt­tää hyvää harkintaa. 

  Blo­gi, jol­la näkee vain ja ain­oas­taan omien aja­tusten­sa kan­nat­ta­jia, saat­taa jämähtää oma­lle, rajat­ulle kier­toradalleen, jol­loin ajatuk­set eivät koskaan kehi­ty. Sam­makot kaivon poh­jal­la tun­te­vat ehkä tuon oman, rajatun ympäristön­sä hyvin, mut­ta eivätkö ne sam­makot, jot­ka istu­vat tai liikku­vat muual­lakin, esim. kaivon kan­nel­la näe asi­at monipuolisem­min? Hyvä hark­in­ta, ja pyrkimys ajatel­la asioi­ta mon­elta eri kan­til­ta aut­taa nähdäk­seni vält­tämään tämänkaltaiset ongelmat.

  c) Jos päät­täjät eivät tunne tai tiedä ongel­mas­ta, pitäisi kai jonkun ker­toa siitä heille. Ihmise­lo lie­nee paljon mukavam­paa ilman liiko­ja ongelmia. Toki kan­nat­taa myös miet­tiä, mikä on ongel­ma, ja mikä ei. Han­kalimpia lienevät tilanteet, mis­sä yhden etu on jonkun toisen ongel­ma tai hait­ta. Tai, jos ikävän viestin tuo­ja peräti “ammu­taan”, tai vaike­nee kokon­aan pelätessään liiak­si tuota.

  Logis­ti­ik­ka tuskin muut­tuisi helpom­mak­si ilman pain­ovoimaa. Sil­loin­han kaik­ki ihmiset, sekä irtaimet ainek­set ja kap­paleet lähti­sivät vain lei­jaile­maan ihan minne sat­tuu. Eikö logis­ti­ikan tarkoi­tus ole val­lan toinen?

  Kuka teki ensim­mäiset havain­not pain­ovoimas­ta? Eikö New­ton ollut vas­ta se, joka osasi tuon ilmiön likimääräis­es­ti ensim­mäisenä selit­tää? Kehi­tys­tä pain­ovoiman ymmär­ryk­sen tiel­lä tapah­tuu edelleen, kuten jälleen eilen saimme uuti­sista kuulla.

  Kar­sit­tua aineis­toa näkemät­täkin luulisin voivani toiv­ot­taa hyvää jatkoa Osmon nykyiselle moderoin­til­in­jalle jatkossakin …

 8. Koh­ta b on vaar­alli­nen! Toimisi ehkä, jos voit palkata mod­er­aat­torin hom­mafoo­ru­mil­ta 🙂 mut­ta jotenkin tun­tuu, että aihe on aivan liian vaikea käsiteltävä. 

  Esimerkik­si SM:n tiedo­tus on pitkin talvea men­nyt niin pahasti met­sään, ettei kukaan ota sitä enää vakavasti. Aina SM:n kansli­apääl­likön ulostu­lon jäl­keen odotan jän­ni­tyk­sel­lä, mitä pal­jas­tuu seuraavaksi. 

  Itse en ole hirveän kiin­nos­tunut aiheesta täl­lä foo­ru­mil­la, joka on mielestäni paras Helsin­gin kehi­tys­tä tai sen kehit­tymät­tömyyt­tä käsit­televä keskustelu­pal­s­ta. Lähin­nä voisi keskit­tyä siihen, onko järkevää ylläpitää vas­taan­ot­tokeskuk­sia Helsingis­sä ja jos on, niin mis­sä. Minus­ta on ole­mas­sa sekä parem­pia että halvem­pia vaihtoehtoja.

  1. Vaar­alli­nen? Mikä vaaran­tuu. Sanan­va­paus nyt ainakaan ei voi vaaran­tua, kos­ka tässä mas­sa jokainen saa perus­taa oman blogin.

 9. Koh­ta b vaarallinen!
  Osmo Soin­in­vaara:
  Vaar­alli­nen? Mikä vaaran­tuu. Sanan­va­paus nyt ainakaan ei voi vaaran­tua, kos­ka tässä mas­sa jokainen saa perus­taa oman blogin. 

  Vaar­alli­nen ehkä on voimakas sana, mut­ta ongel­malli­nen kyl­lä, kuten tästä ker­ran julkaise­mat­ta jät­täneestä kom­men­tista voit ehkä toisel­la lukuk­er­ral­la hahmottaa:

  Tässä on määritelmässäsi ongel­mana, että “kir­joituk­set, jot­ka ovat tarkoitet­tu julka­istavak­si hom­mafoo­ru­mis­sa” käsit­tää määritelmäl­lis­es­ti kaik­ki kir­joituk­set, jois­sa suh­taudu­taan epäileväis­es­ti nykyiseen Euroopas­sa har­joitet­tuun maahanmuuttopolitiikkaan.
  Jos ohje todel­lakin on niin kuin kir­joi­tat tässä, niin sil­loin eii blo­gis­sasi julka­ista ensim­mäistäkään kir­joi­tus­ta, jos­sa pako­lais- tai maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan suh­tau­tu­daan mil­lään taval­la kriittisessti.

  Toisaal­ta ehkäpä tuol­la b‑kohdalla tarkoi­tat tässä ennem­minkin sitä, että mielestäsi hom­mafoo­ru­mis­sa on vain heikko­ta­soisia maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kri­ti­soivia kir­joituk­sia, etkä halua blogi­isi näitä heikko­ta­soisia maa­han­muut­topoli­ti­ikalle nal­jaile­via kom­ment­te­ja. Siinäkin tapauk­ses­sa tämä on ongel­malli­nen yleistys, kos­ka täl­löin kat­e­gor­soit kaik­ki hom­mafoo­ru­mi­lais­ten kir­joituk­set heikko­ta­soisek­si — joi­ta toki on yllin kyllin, ja teet kaik­ista hom­mafo­ru­mi­in kir­joit­ta­jas­ta ahtaan negati­ivisen stereotypian.

  Tämä on oireel­lista, kos­ka itse peräänku­u­lu­tat mah­dol­lisim­man asial­lista keskustelua tästä vaikeas­ta aiheesta blo­gis­sasi, ja kuitenkin sor­rut heti lähtöme­treil­lä help­poon yhden keskustelu­os­a­puolen negati­iviseen stereo­typ­isoin­ti­in — vaikkakin aika heino­varaiseen sellaiseen.

  1. En sanonut, että KAIKKI hom­mafoo­ru­mis­sa julka­ista­vat kir­joituk­set ovat heikko laa­tu­isia vaan että se on niille oikea osoite, sil­lä siel­lä niitä kyl­lä julka­istaan. Vaik­ka kaik­ki paloau­tot ovat punaisia, Fer­rari ei ole paloauto.
   Olen julkaissut suuren määrän pako­lais­poli­ti­ikkaan kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­via kir­joituk­sia, mut­ta se ei tarkoi­ta, että min­un pitäisi julka­ista ne kaikki.
   En julkaise
   1) kir­joituk­sia, jois­sa ei ole mitään loogista argu­ment­tia vaan kir­joit­ta­ja halu­aa esimerkik­si vain ker­toa, mil­lä puolel­la hän on tai kuin­ka paljon hän joitakin kansalaisuuk­sia inhoaa tai kuin­ka kivaa olisi, jos koko pako­laisongel­maa ei olisi
   2) kir­joituk­sia, jois­sa on jokin argu­ment­ti, mut­ta se on jo sanottu
   3) kir­joituk­sia, joiden tosi­aisialli­nen tarkoi­tus on moit­tia vastapuolta
   4) kir­joituk­sia, jois­sa kir­joit­ta­ja eksyy otsikon asiasta.

 10. His­to­ri­anopet­ta­jani pain­ot­ti taan­noin sisäluku­taidon merk­i­tys­tä. Ohje on edelleen mitä ajanko­htaisin. Kovin herkästi jotkut keskusteli­jat luke­vat kom­ment­te­ja väärin.

  Kun Osmo Soin­in­vaara käyn­nistää keskustelun maa­han­muut­tokysymyk­ses­tä ja ilmoit­taa, että hän pois­taa epäasial­liset kom­men­tit, niin mik­si ihmeessä tämä lue­taan siten, että hän pois­taisi eri mieltä ole­vat kommentit?

  Ole­tan, että Soin­in­vaara nimeno­maan toivoo monipuolista keskustelua, eri­laisia mielip­iteitä, sil­lä näin­hän ratkaisu­ja vaikeisi­in kysymyk­si­in voidaan koet­taa hah­mot­taa. Kun­nioit­takaamme ihmis­ten oikeut­ta eri­laisi­in mielipiteisiin.

  Jokainen hark­it­se­ma­ton töräys ei kuitenkaan ole keskustelua. Kaik­ki kir­joituk­set eivät ole tasa-arvoisia. Johan toki mietit­ty, perustel­tu ja selkeästi muo­toil­tu mielipi­de on arvokkaampi kuin vihamielis­es­tä asen­teesta kumpua­va letkau­tus. Myöskään saman asian jankkaami­nen ei vie keskustelua eteenpäin.

 11. Kalasääk­si:
  Suo­ma­laiset on kas­vatet­tu vihaa­maan ja kohdis­ta­maan tämä viha vieraisiin.

  Riit­tää, että vieras on naapuripitäjästä.

  Oli­pa taas rak­en­ta­va kom­ment­ti ja joku oikein antanut suosi­tuk­senkin. Mik­siköhän tuol­lainen aivopieru on päästet­ty läpi sen­su­urista? En halua lukea sen enem­pään suo­ma­lais­ten vas­taisia yleistäviä vihavi­este­jä kuin muitakaan. Blo­gisti toki itse päät­tää saako hänen blo­gis­saan kir­joit­taa negati­ivisia yleistyk­siä kansakun­nista tai onko tämä kun­nia varat­tu vain meille suo­ma­lalaisille. Itse toivoisin sys­temaat­tista linjaa.

  T: suo­ma­lainen, joka kas­vatet­ti­in rakkaudel­la kun­nioit­ta­maan ihmisiä, aut­ta­maan van­huk­sia ja puo­lus­ta­maan heikompia.

 12. Marko Hami­lo:
  Mik­si Hom­mafo­ru­mille sopi­vat kir­joituk­set eivät sopisi Hom­maformin aihep­i­iristä käytävään keskustelu­un täällä?

  Var­maan sik­si, että Hom­mafo­ru­mil­la aina välil­lä oikein heku­moidaan siis­tityl­lä rasismilla. 

  Esimerkik­si Troll­ht­tanin rasisti­nen miekkaisku aiheut­ti alus­sa suo­ras­taan orgastista ilka­moin­tia ja fan­ta­sioin­te­ja kult­tuurin rikas­tu­mis­esa ja etnis­es­tä värinästä. Tun­nel­ma kuitenkin lässähti heti kun selvisi, että ruot­salainen mies oli hyökän­nyt maa­han­muut­ta­jalap­sia vastaan. 

  Tämän jäl­keen todet­ti­inkin, että kyseessä on var­mas­tikin yksinäi­nen mie­len­vikainen eikä mikään pohjo­is­maalaiseen kult­tuuri­in kuu­lua kuu­lu­va valkoinen värinä. 

  Täl­laista umpi­ra­sis­tista kir­joit­telua, jos­ta kyl­lä ymmärtää mitä siinä ker­ro­taan, mut­ta kuitenkin väl­tetään tiet­ty­jen avain­sano­jen käyt­töä, ei tänne kaivata.

 13. Blo­gi ei ole keskustelua, vaan me kaik­ki ensisi­jais­es­ti halu­amme kuul­la Oden näke­myk­siä asioista. Jokainen keskustelee omis­sa piireissään.

  Kom­men­tointmah­dol­lisu­us tekee tästä kiin­nos­tavam­man. Joskus jopa keskustelu luo lisäar­voa ja täy­den­tää ja täsmentää.

  Eri­tyi­nen kiitos mah­dol­lisu­ud­es­ta käyt­tää nim­imerkke­jä. Se lisää mod­er­noin­nin tarvet­ta mut­ta ennen muu­ta tasa-arvois­taa keskustelua ja tekee osal­lis­tuisen mah­dol­lisek­si mon­elle. Kukaan ei halua oma­lle kohdalleen kohtelua ja vihakam­pan­joi­ta minkä xywwz-foor­mu­mi­laiset tai jokut ovat jär­jestäneet ihan taval­lisille ihmisille.

  Jokainen ihmi­nen on yhtä arvokas ihon­väristä ja muus­ta riip­pumat­ta ja Suomen on nou­datet­ta­va YK:n ihmisoikeussopimuk­sia. Tämä ei ole ääripään mielipi­de, joka oikeut­taa vainoon.

 14. Kalasääk­si:
  Suo­ma­laiset on kas­vatet­tu vihaa­maan ja kohdis­ta­maan tämä viha vieraisiin.

  Riit­tää, että vieras on naapuripitäjästä.

  Moni kai muis­taa koulu­a­joil­ta tari­nan alkusuo­ma­lais­es­ta kult­tuurista: Eräänä aamu­na alkusuo­ma­lainen huo­masi joki­ran­nas­sa las­tu­ja, jot­ka oli­vat tulleet vir­ran mukana

  Alkusuo­ma­lainen päät­teli lähel­lä ole­van uusia asukkai­ta ja vier­aat ovat aina uhka

  Niin­pä alkusuo­ma­lainen otti kirveen ja kävi pätkimässä naa­pu­rit hengiltä.

  Ehkäpä meil­lä on jotain tästä jäljellä

 15. > Yleen­sä sen­suroin kom­menteista noin prosentin,
  > mut­ta pako­laiskeskustelus­ta noin puolet

  Tämä ker­too karua kieltään siitä, miten eli­it­ti on erkaan­tunut kansas­ta. Kuin­ka kaukana kansan arvot ja moraali ovat kaukana poli­it­tisen eli­itin arvoista..

  Paine on val­ta­va. Pienikin mah­dol­lisu­us mielip­i­teen ilmaisemiseen aiheut­taa val­ta­van kom­ment­tiryöpyn. Kaik­ki resurssit on laitet­ta­va kansan mielip­i­teen tukah­dut­tamiseen. Sivus­to toisen­sa jäl­keen estää kansan mielip­i­teen esi­in tuomisen. Tämä vain lisää painetta.

  – Lop­pu­pelis­sä tämän jyrkän kah­ti­a­jaon (kansa vs. eli­it­ti) ratkaisemisek­si on vain kak­si vai­h­toe­htoa: vai­hde­taan kansa tai vai­hde­taan eliitti.

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  En sanonut, että KAIKKI… 

  Jep, mut­ta mis­sä menee raja. Toisaal­ta täy­tyy myön­tää, etten tiedä, minkälaisia kir­joituk­sia hom­mafoo­ru­mis­sa julka­istaan. En ole koskaan käynyt siellä.

  Päätellen punarvihreän kuplan hätään­nyk­ses­tä, siel­lä joka tapauk­ses­sa julka­istaan aika laa­jasti sel­l­aista, joka on vas­toin punav­ihreän kuplan aatemaail­maa. En kuitenkaan ole Osmo pitänyt sin­ua osana punav­ihreää änkyrä­porukkaa, vaan ennem­min vapaamielisenä. Sitä taus­taa vas­ten sen­suroin­ti on vaar­alli­nen asia.

 17. K‑Veikko on sinän­sä oike­as­sa: on tavat­toman surullista, miten erkaan­tunei­ta eli­it­ti ja kansa ovat toi­sis­taan tässä maahanmuuttokysymyksessä. 

  Itseni luen maltil­lisi­in, joka vieras­taa molem­pia ääripäitä, mut­ta lähempänä olen var­masti eli­it­tiä, sil­lä aivan eri­tyisen kaukana olen ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden jyrkim­män siiv­en aatok­sista. Tältä poh­jal­ta voin tode­ta: erkaan­tu­miseen on syypää MYÖS eli­it­ti, joka aikaisem­min ei riit­tävän herkäl­lä kor­val­la kuun­nel­lut tässä asi­as­sa kansan syviä rive­jä. “Kansa” puolestaan, siis ne maa­han­muut­tokri­itikot, ei tai­da kuun­nel­la ns. eli­it­tiä juuri ollenkaan?

  Onnek­si olemme Suomes­sa kuitenkin vielä kohta­laisen yht­enäisiä, kun ver­taa johonkin Yhdys­val­toi­hin, jon­ka suh­teen on järkyt­tävää seu­ra­ta miten etääl­lä pääpuolueet jois­sakin asiois­sa toi­sis­taan ovat (ja eri­tyis­es­ti ääri­oikeis­to on siel­lä pelot­ta­va, repivä voima). Suomen kan­nat­taa totis­es­ti pitää kiin­ni yht­enäisyy­destään, joka on kor­vaa­mat­toman suuri arvo.

  Tämän vaa­ti­mat­toman johdan­non jäl­keen ihmette­len vielä ker­ran sitä, mik­si niin moni ymmärtää Soin­in­vaaran sen­suroin­nin (tahal­laan?) väärin. Ei asi­at­tomien kir­joi­tusten sen­suroin­ti tarkoi­ta mielip­i­teen sen­suroin­tia. Vai tarkoit­ta­vatko nämä kom­men­toi­jat, että maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä ei voi esit­tää asiallisesti?

  Ja miten se muka rajoit­taa sanava­paut­ta, jos Soin­in­vaara ei julkaisen blogillaan maail­man kaikkia mah­dol­lisia mielip­iteitä? Kai hänel­lä nyt on oikeus päät­tää mis­tä asioista ja mil­lä tyylil­lä hänen omas­sa blo­gis­saan kirjoitetaan?

  Sanan­va­paus rajoit­tuu vas­ta, jos joillekin mielip­iteille ei löy­dy mitään sijaa. En ymmär­rä K‑Veikon aja­tus­ta kansas­ta painekat­ti­lana, joka on koh­ta purkau­tu­mas­sa maa­han­muut­tomielip­itei­neen. Jos eivät ole­mas­sa ole­vat blog­it kel­paa niin perus­takoon omansa!

  Huonos­sa ase­mas­sa olemme pikem­minkin me, jot­ka halu­aisimme pohtia maa­han­muut­tokysymys­tä asial­lis­es­ti ja monipuolis­es­ti. Se on vaikea ongel­ma, johon pitäisi löytää parhaat mah­dol­liset ratkaisut. Mis­sä täl­laista keskustelua voi käy­dä ilman että nämä muiden sät­ti­jät ja eri­laisia mielip­iteitä kestämät­tömät paineit­ten­sa purka­jat myrkyt­tävät ilmapiirin?

 18. Tämän keskustelun poh­jal­ta herää kysymys että mitkä ovat suomenkielisen kyber­avaru­u­den parhaat paikat mis­sä keskustel­la maa­han­muut­to- ja pakolaispolitiikasta ?
  Hom­mafo­rum ei mon­elle kel­paa alku­unkaan ja kuten Osmo itse mainit­si niin ehkä tämä blo­gi ei ole ihan parhaim­mil­laan tässä aiheessa.

  Aiheesta on näem­mä hirveän vaikea­ta saa­da rak­en­tavaa keskustelua. Aivan äsket­täin Hufvud­stad­blade­tis­sa Prof. Paul Lill­rank otti omas­sa kolum­nis­saan härkää sarvista kiin­ni ja kir­joit­ti siitä että rasis­miko­rtista on tul­lut polt­toleima jol­la läh­es kaik­ki maa­han­muu­ton kri­ti­ik­ki ohite­taan, ilman että asial­lisi­in argu­ment­tei­hin annetaan vas­tauk­sia. Ensim­mäisessä palauteryöpyssä use­ampi ruti­noitunut medi­akeskusteli­ja kir­joit­ti vasti­neen­sa jois­sa ainakin min­un arvioni mukaan Lill­rankin pääväit­tämä jäi edelleen vail­la vastausta.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Netis­sä on val­ta­van paljon pal­sto­ja, jol­la voi ilmaista negati­ivisen mielip­i­teen­sä maahanmuutosta.

  ..eli toinen ääripää “keskustelkoon” vaikka­pa hom­mas­sa ja toinen tääl­lä, toisi­aan häir­it­semät­tä? Ei vaiku­ta kovin hedelmäl­liseltä. — Tot­ta on että ääripäi­den kom­men­tit ovat jok­seenkin turhia ja type­r­iä, janan molem­mis­sa päis­sä. Ihan keskustelun aiheesta riippumatta.

 20. Xerx­es:
  Tämän keskustelun poh­jal­ta herää kysymys että mitkä ovat suomenkielisen kyber­avaru­u­den parhaat paikat mis­sä keskustel­la maa­han­muut­to- ja pakolaispolitiikasta ?
  Hom­mafo­rum ei mon­elle kel­paa alku­unkaan ja kuten Osmo itse mainit­si niin ehkä tämä blo­gi ei ole ihan parhaim­mil­laan tässä aiheessa. 

  No toinen puoli on sitä mieltä, että rajat kiin­ni, niin miten hei­dän kanssaan voisi edes käy­dä mitään rak­en­tavaa keskustelua?

  AY-liike, maa­jus­sit, suurin osa Suomes­ta (maanti­eteel­lis­es­ti, ei väestöl­lis­es­ti) on sitä mieltä, että agri­aarikom­mu­nis­mi on ylevä aate. Siitä k‑sanaa ei toki julkises­ti saa sanoa, ettei nyt leimau­tu­isi erääk­si r‑sanaksi.

  Me elämme globaalis­sa maail­mas­sa ja sulkeu­tu­mi­nen johtaisi Pohjolan Pohjois-Kore­an perus­tamiseen, jon­ka Isä Aurinkoise­na toimisi tietenkin itse itsen­sä nimit­tänyt Paa­vo Suuri Väyrynen.

  Maail­ma on muut­tunut, mut­ta toisille muu­tos on oikea saatanan ilmen­tymä maan pääl­lä. He jot­ka kykenevät sopeu­tu­maan, menestyvät.

  Ajatelka­a­pa sitä, että Suomes­sa on 1,5 miljoon­aa eläkeläistä, joista suurin osa ei ole käynyt perusk­oulua. Mut­ta hei­dän lapsen lap­sis­taan suurin osa on käynyt ja yli viides­os­al­la on korkeakoulututkinto!

  Maa­han­muut­to on nimeno­maan sitä Suomen tule­vaisu­u­den rak­en­tamista, eikä tule­vaisu­u­den rak­en­tamises­sa ole mitään nopea­ta ratkaisua.

  Eri­tyis­es­ti Suo­mi tarvit­see talouskasvua, oli tääl­lä sit­ten maa­han­muut­ta­jia tai ei!

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Fidel,
  Edus­taako min­un avauk­seni pako­lais­poli­ti­ikas­ta toista ääripäätä?

  Ei suinkaan, olet niin real­isti että en pidä sin­ua edes eri­tyisen vihreänä. Eli pis­teet siitä.

 22. Kalasääk­si: No toinen puoli on sitä mieltä, että rajat kiin­ni, niin miten hei­dän kanssaan voisi edes käy­dä mitään rak­en­tavaa keskustelua?

  AY-liike, maa­jus­sit, suurin osa Suomes­ta (maanti­eteel­lis­es­ti, ei väestöl­lis­es­ti) on sitä mieltä, että agri­aarikom­mu­nis­mi on ylevä aate. Siitä k‑sanaa ei toki julkises­ti saa sanoa, ettei nyt leimau­tu­isi erääk­si r‑sanaksi.

  Me elämme globaalis­sa maail­mas­sa ja sulkeu­tu­mi­nen johtaisi Pohjolan Pohjois-Kore­an perus­tamiseen, jon­ka Isä Aurinkoise­na toimisi tietenkin itse itsen­sä nimit­tänyt Paa­vo Suuri Väyrynen.

  Maail­ma on muut­tunut, mut­ta toisille muu­tos on oikea saatanan ilmen­tymä maan pääl­lä. He jot­ka kykenevät sopeu­tu­maan, menestyvät.

  Ajatelka­a­pa sitä, että Suomes­sa on 1,5 miljoon­aa eläkeläistä, joista suurin osa ei ole käynyt perusk­oulua. Mut­ta hei­dän lapsen lap­sis­taan suurin osa on käynyt ja yli viides­os­al­la on korkeakoulututkinto!

  Maa­han­muut­to on nimeno­maan sitä Suomen tule­vaisu­u­den rak­en­tamista, eikä tule­vaisu­u­den rak­en­tamises­sa ole mitään nopea­ta ratkaisua.

  Eri­tyis­es­ti Suo­mi tarvit­see talouskasvua, oli tääl­lä sit­ten maa­han­muut­ta­jia tai ei!

  Tässä sen sijaan mais­ti­aiset tois­es­ta ääripäästä.

 23. Liian van­ha: Moni kai muis­taa koulu­a­joil­ta tari­nan alkusuo­ma­lais­es­ta kult­tuurista: Eräänä aamu­na alkusuo­ma­lainen huo­masi joki­ran­nas­sa las­tu­ja, jot­ka oli­vat tulleet vir­ran mukana

  Alkusuo­ma­lainen päät­teli lähel­lä ole­van uusia asukkai­ta ja vier­aat ovat aina uhka

  Niin­pä alkusuo­ma­lainen otti kirveen ja kävi pätkimässä naa­pu­rit hengiltä.

  Ehkäpä meil­lä on jotain tästä jäljellä

  Moni myös tietää, että kyseinen kansal­lis­ro­mant­ti­nen tari­na on fik­tio­ta eli sepitet­tä. Fik­tio­ta ovat lisäk­si Tääl­lä Poh­jan­täh­den alla, Tun­tem­aton soti­las ja moni muu romaani, jois­sa yritetään luo­da tosisuo­ma­laisu­ut­ta. Fik­ti­ivisen ker­ronnan per­in­teitä jatka­vat nykypäivän suo­ma­laiset toimit­teli­jat, joiden pääasialli­nen tehtävä on luo­da mah­dol­lisim­man negati­ivi­nen kuva suo­ma­lai­sista ja Suomes­ta. Ja sit­ten ihme­tel­lään, että mitähän ne meistä ajattelee.

 24. Min­ul­ta sen­suroiti­in neljä kom­ment­tia, joten en jatkos­sa keskustele tääl­lä maa­han­muut­to / pako­lai­sai­heesta ollenkaan. 

  Kuten olen aiem­minkin tääl­lä kom­menteis­sa toden­nut, olen työsken­nel­lyt yli vuosikymme­nen yhdessä ulko­maalais­ten, mm. mus­lim­ien ja tum­mai­hois­t­en afrikkalais­ten kanssa. Täl­läkin het­kel­lä teen töitä asi­akkaille mm. Lähi-Idässä ja Afrikas­sa, ja matkuste­len ulko­mail­la mon­ta ker­taa vuodessa. Mut­ta ehkä olen kuitenkin sel­l­ainen impi­vaar­alainen rasisti. Onhan edus­ta­ja Immosenkin (PS) vaimo mus­lim­i­maa­han­muut­ta­ja. Ja Teu­vo Hakkarainen (PS) on ollut Hon­dura­sis­sa arvostet­tu kehi­tys­a­putyön­tek­i­jä, maail­ma on has­su paikka.

  Kaikesta huoli­mat­ta halu­aisin kuitenkin Suomeen enem­män ulko­maalaisia, mut­ta mielip­i­teeni Syyr­i­an tilanteesta ja tästä nykyis­es­tä pako­lais­poli­ti­ikas­ta on ainakin tääl­lä blo­gis­sa julka­isukelvot­to­mia, kos­ka ne ovat monil­ta osin ris­tiri­idas­sa johtavien poli­itikko­jen ja toimit­ta­jien kanssa. 

  Pekka T.: En ymmär­rä K‑Veikon aja­tus­ta kansas­ta painekat­ti­lana, joka on koh­ta purkau­tu­mas­sa maahanmuuttomielipiteineen.

  Hom­mafoo­ru­mille en ole koskaan mitään kir­joit­tanut, käyn siel­lä lähin­nä välil­lä tark­ista­mas­sa uutis­ten taus­to­ja kun epäi­lyk­seni herää esim. “Rasisti­nen mel­lak­ka Tukhol­mas­sa” ‑uutis­es­ta tai “ääri­oikeis­to hyökkäsi pako­laisleiri­in Calai­sis­sa”. Yleen­sä aina pal­jas­tuu, että tapah­tu­mat, syyt ja seu­rauk­set noiden ilmiöi­den taustal­la ovat paljon mon­imutkaisem­pia, ja kaikkea ei aina uutisoida. 

  Nämä koti­maiset uus­nat­si­henkiset katu­par­tiot (jot­ka tuomit­sen) ovat ensim­mäi­nen merk­ki kansan paineista. Toinen merk­ki on tuo Tukhol­man “rasisti­nen mel­lak­ka” tai Calaisin tapah­tu­mat. Tai mitä sat­tui USAn Fer­gu­sonis­sa. Nuo ovat tosi­a­sioi­ta. Mut­ta näistä asioista (tapah­tunei­den ilmiöi­den syy-seu­raus­suhteista) ei saa ilmeis­es­ti keskustel­la, kos­ka se on pelon liet­son­taa, tai kalte­va pin­ta kohti epämääräistä rasismia?

  Soin­in­vaara: On help­po sanoa kirka­sot­sais­es­ti, että pitää, mut­ta sil­loin tulee samal­la sanoneek­si, että pako­laisia ote­taan aika vähän. Tämä on niin vaikea asia, että en usko saa­vani ajatuk­siani ihan vähään aikaan kootuk­si niin, että pysty­isin siitä kirjoittamaan.

  Olen odot­tanut ja pyytänyt täl­laista ana­lyysia punav­ihreältä vasem­mis­tol­ta vuosia. Ongel­ma taitaa olla siinä, ettei tuo­hon ongel­maan ole mitään ratkaisua, ellei lip­su­ta ihmis­ten eri­ar­voisu­u­den ja “rasis­min” puolelle. 

  Mut­ta tuo­ta odotel­lessa, en keskustele tästä aiheesta enää.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Netis­sä on val­ta­van paljon pal­sto­ja, jol­la voi ilmaista negati­ivisen mielip­i­teen­sä maahanmuutosta. 

  Keskustelu tulee jäämään aivan olemat­tomak­si, jos ja kun eri mieltä ole­vien ei sal­li­ta keskustel­la yhteisel­lä keskustelu­paikalla. Eihän sil­loin pystytä kun­nol­la käymään mitään keskustelua vas­ta-argu­ment­tei­neen, vaan keskustelun sijas­ta tulee pelkkää saman­mielis­ten kanssa tapah­tu­vaa sanan­julis­tus­ta. Tämä on toimi­van demokra­t­ian kannal­takin hyvin huono kehityssuunta.

  1. Olen kyl­lä sallinut aika avoin­ta keskustelua, mut­ta jos joku halu­aa vain ilmaista inhon­sa johonkin väestöryh­mään tai jos puheen­vuoro ei esitä yhtään utta argu­ment­tia tai ei mitään argu­ment­tia, se ei vie keskustelua eteenpäin.

 26. Pekka T.:
  Tämän vaa­ti­mat­toman johdan­non jäl­keen ihmette­len vielä ker­ran sitä, mik­si niin moni ymmärtää Soin­in­vaaran sen­suroin­nin (tahal­laan?) väärin. Ei asi­at­tomien kir­joi­tusten sen­suroin­ti tarkoi­ta mielip­i­teen sen­suroin­tia. Vai tarkoit­ta­vatko nämä kom­men­toi­jat, että maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä ei voi esit­tää asiallisesti? 

  Mik­si kuvit­telet, että Soin­in­vaara (tai lehtien har­vat vielä auki ole­vat keskustelu­pal­stat) sen­suroisi­vat vain asi­at­to­mia vieste­jä? Esimerkik­si min­un sen­suroidut viestit eivät olleet tatusti mil­lään muo­toa asiattomia.

 27. Enti­nen Vihrei­den äänestäjä: Mik­si kuvit­telet, että Soin­in­vaara (tai lehtien har­vat vielä auki ole­vat keskustelu­pal­stat) sen­suroisi­vat vain asi­at­to­mia viestejä?

  Se on moderoin­tia, sen­su­uria har­ras­taa vain viranomainen.

  Ja mik­si ihmeessä pitäisi moderoi­da vain asi­at­to­muuk­sia? Moderoin­til­in­jan pitää olla tarpeek­si tiuk­ka, eri­tyiset turhat viestit, huonot argu­men­tit, puli­to­tu­udet ja selkeät jär­jet­tömyy­det jouta­vatkin armot­ta silppuriin.

 28. Enti­nen Vihrei­den äänestäjä: Mik­si kuvit­telet, että Soin­in­vaara (tai lehtien har­vat vielä auki ole­vat keskustelu­pal­stat) sen­suroisi­vat vain asi­at­to­mia vieste­jä? Esimerkik­si min­un sen­suroidut viestit eivät olleet tatusti mil­lään muo­toa asiattomia.

  Kos­ka Soin­in­vaara näin sanoo. Kos­ka en usko, että sen enem­pää hän kuin lehtienkään keskustelu­pal­stat mitenkään voimakkaasti rajoit­taisi­vat maa­han­muut­tokeskustelua, sil­loin kun se on rak­en­tavaa ja ratkaisu­ja hake­vaa, vaik­ka ehkä kriittistäkin. 

  Eri asia on sit­ten se, mis­sä raja menee. Olen näh­nyt sinän­sä asial­lisia kom­ment­te­ja, jois­sa on kuitenkin kau­nainen tai hyökkäävä sävy. Pitääkö moderoi­da vai ei — rajan­ve­to ei ole aina ihan helppoa.

  Moderoi­jat tekevät toki myös virheitä. Lue­tun ymmärtämi­nen, varsinkin jos käytetään esimerkik­si iro­ni­aa, ei ole ihan help­poa. En kuitenkaan usko mihinkään salali­it­toon, joka määräti­etois­es­ti estäisi kansan äänen kuulumisen.

 29. Toisaal­ta ehkäpä tuol­la b‑kohdalla tarkoi­tat tässä ennem­minkin sitä, että mielestäsi hom­mafoo­ru­mis­sa on vain heikko­ta­soisia maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kri­ti­soivia kir­joituk­sia, etkä halua blogi­isi näitä heikko­ta­soisia maa­han­muut­topoli­ti­ikalle nal­jaile­via kom­ment­te­ja. Siinäkin tapauk­ses­sa tämä on ongel­malli­nen yleistys, kos­ka täl­löin kat­e­gor­soit kaik­ki hom­mafoo­ru­mi­lais­ten kir­joituk­set heikko­ta­soisek­si – joi­ta toki on yllin kyllin, ja teet kaik­ista hom­mafo­ru­mi­in kir­joit­ta­jas­ta ahtaan negati­ivisen stereotypian. 

  Tämä Hom­mafo­ru­min par­jaami­nen on myös jo men­nyt aika maut­tomak­si, etenkin kun se par­jaus vas­taa varsin huonos­ti todel­lisu­ut­ta. Henkilöt joko tietämät­tömyyt­tään tai vas­toin parem­paa tietoaan yrit­tävät esit­tää, että Hom­mafo­rum olisi jotenkin todel­la huono tai ala-arvoinen keskustelu­paik­ka, vaik­ka tosi­asi­as­sa ainakaan minä en tiedä Suomes­sa parem­paakaan keskustelu­paikkaa esimerkik­si (human­i­taarista) maa­han­muut­toa koskien. Ker­tokaa toki, jos tiedät­tä jotain mui­ta parem­pia keskustelu­paikko­ja, sil­lä minä ainakin olisin kiin­nos­tunut osal­lis­tu­maan sel­l­aisi­in keskusteluihin.

  Hom­mafo­ru­mis­sa on myös käy­ty Suomen olois­sa ehkä laa­jin julki­nen keskustelu islamista, mitä keskustelu­un osal­lis­tunut mus­li­mi kehui poikkeuk­sel­lis­es­ta korkeata­soisu­ud­estaan. Keskustelu­un siel­lä osal­lis­tuu myös ihmisiä laidas­ta laitaan ja mukana on tosi­aan myös maa­han­muut­ta­jataus­taisia ja mus­limei­ta, homo­ja ja het­eroi­ta, työt­tömistä tohtoreihin.

 30. Enti­nen Vihrei­den äänestäjä: Mik­si kuvit­telet, että Soin­in­vaara (tai lehtien har­vat vielä auki ole­vat keskustelu­pal­stat) sen­suroisi­vat vain asi­at­to­mia vieste­jä? Esimerkik­si min­un sen­suroidut viestit eivät olleet tatusti mil­lään muo­toa asiattomia.

  Soin­in­vaar­al­la ei näytä ole­van maa­han­muut­toasi­as­sa ns. agen­daa, joten ole­tan hänen pyrkivän moderoimaan siten kuin avauk­ses­saan ilmoit­ti. Muuten moderoin­ti voi lehdis­sä ja varsinkin somes­sa olla sat­tuman­varaista tai tarkoituk­sel­lis­es­ti vastapuol­ta leimaavaa, trol­lien ja väärien lip­pu­jen sekoit­taes­sa lisää.
  Yleis­es­ti ottaen nuiv­a­puolen asial­lisen kri­ti­ikin esit­tämi­nen on usein turhaut­tavaa kos­ka kaik­ki kri­ti­ik­ki mikä on jotain muu­ta kuin huol­ta kotout­tamisen resurs­seista voidaan kevyesti kui­tata rasis­mi­na kos­ka onhan meil­lä tilaa/varaa, kan­sain­väliset sopimuk­set, mei­dän on autet­ta­va jne.
  Ei siinä paina mitään hyv­in­voin­ti­val­tion kestokyky tai väestö­suhtei­den vääristyminen.
  Tosin nyt vuo­den­vai­h­teen jäl­keen on tuuli kään­tynyt ja ainakin resurssien riit­tävyys ja kansalais­ten lev­ot­to­muus, muidenkin kuin huono-osais­ten, on pan­tu merkille.

 31. Peter: Oli­pa taas rak­en­ta­va kom­ment­ti ja joku oikein antanut suosi­tuk­senkin. Mik­siköhän tuol­lainen aivopieru on päästet­ty läpi sen­su­urista? En halua lukea sen enem­pään suo­ma­lais­ten vas­taisia yleistäviä vihavi­este­jä kuin muitakaan. Blo­gisti toki itse päät­tää saako hänen blo­gis­saan kir­joit­taa negati­ivisia yleistyk­siä kansakun­nista tai onko tämä kun­nia varat­tu vain meille suo­ma­lalaisille. Itse toivoisin sys­temaat­tista linjaa.

  T: suo­ma­lainen, joka kas­vatet­ti­in rakkaudel­la kun­nioit­ta­maan ihmisiä, aut­ta­maan van­huk­sia ja puo­lus­ta­maan heikompia.

  Kan­nat­taa olla kiitolli­nen siitä, että on kas­vatet­tu rakkaudel­la. Kaik­ki (suo­ma­laiset) eivät suinkaan ole päässeet tästä osal­lisek­si. Ja kaik­ki rasis­titkin ovat yleen­sä jonkun suku­laisia: veljiä, sis­aria tai van­hempia. Syvä epälu­u­loisu­us eri­laisu­ut­ta kohtaan on help­po antaa perin­nök­si. Eikä se suinkaan ole peräisin pelkästään tästä maahanmuuttoaallosta.

 32. Enti­nen Vihrei­den äänestäjä:
  Henkilöt joko tietämät­tömyyt­tään tai vas­toin parem­paa tietoaan yrit­tävät esit­tää, että Hom­mafo­rum olisi jotenkin todel­la huono tai ala-arvoinen keskustelu­paik­ka, vaik­ka tosi­asi­as­sa ainakaan minä en tiedä Suomes­sa parem­paakaan keskustelu­paikkaa esimerkik­si (human­i­taarista) maa­han­muut­toa koskien. Ker­tokaa toki, jos tiedät­tä jotain mui­ta parem­pia keskustelu­paikko­ja, sil­lä minä ainakin olisin kiin­nos­tunut osal­lis­tu­maan sel­l­aisi­in keskusteluihin.

  Niin, tämän perään minäkin kyselin, ja tois­tan kysymyk­sen, jos vain blo­gi-isän­tä sallii. 

  Eikö kysymys ole aika oleelli­nen, kun ker­ran Tasaval­lan pres­i­dent­ti puheessaan mainit­si kansal­lisen keskustelun vaikeudet tässä asiassa ?

 33. Enti­nen Vihrei­den äänestäjä: Henkilöt joko tietämät­tömyyt­tään tai vas­toin parem­paa tietoaan yrit­tävät esit­tää, että Hom­mafo­rum olisi jotenkin todel­la huono tai ala-arvoinen keskustelu­paik­ka, vaik­ka tosi­asi­as­sa ainakaan minä en tiedä Suomes­sa parem­paakaan keskustelu­paikkaa esimerkik­si (human­i­taarista) maa­han­muut­toa koskien.

  En tiedä onko Hom­ma huono tai ala-arvoinen, mut­ta ainakin se on täyn­nä umpi­ra­sis­tista saas­taa, joten täl­laiselle punav­ihreän kuplan äärimäisessä sinisessä kul­mas­sa majail­e­valle sen kahlaami­nen käy työstä. Mut­ta jos siel­lä on hyvää ja rak­en­tavaa keskustelua, niin voit var­masti osoit­taa yhden kom­mentin Hom­mas­ta, jos­sa ratkaisuk­si esitetään jotain muu­ta kuin rajo­jen sulkemista/maahanmuuton rajoit­tamista? Onko jos­sain kooste Hom­man keskustelu­jen perus­teel­la syn­tyneistä pako­laiskri­isin ratkaisuehdotuksista?

 34. tcrown: En tiedä onko Hom­ma huono tai ala-arvoinen, mut­ta ainakin se on täyn­nä umpi­ra­sis­tista saas­taa, joten täl­laiselle punav­ihreän kuplan äärimäisessä sinisessä kul­mas­sa majail­e­valle sen kahlaami­nen käy työstä. Mut­ta jos siel­lä on hyvää ja rak­en­tavaa keskustelua, niin voit var­masti osoit­taa yhden kom­mentin Hom­mas­ta, jos­sa ratkaisuk­si esitetään jotain muu­ta kuin rajo­jen sulkemista/maahanmuuton rajoit­tamista? Onko jos­sain kooste Hom­man keskustelu­jen perus­teel­la syn­tyneistä pako­laiskri­isin ratkaisuehdotuksista?

  Joo, usko­taan että Hom­ma-foo­ru­min (ja Hal­la-ahon Scrip­ta-blo­gin) maa­han­muut­tokri­it­ti­nen asenne on liian rankka. 

  Mut­ta mikä on se vai­h­toe­hto joka olisi myös perus­teelli­nen täl­lä sar­al­la (sik­si ei Oden blo­gi joka vain ajoit­tain käsit­telee tätä aihet­ta), mut­ta asial­lisem­pi ja vähän niinkuin henkisi enem­män ihmisystävällisyyttä ?

  Ehkä Suomes­ta ei löy­dy sellaista ?

 35. tcrown: Onko jos­sain kooste Hom­man keskustelu­jen perus­teel­la syn­tyneistä pako­laiskri­isin ratkaisuehdotuksista?

  AFAIK maltil­lisin ehdo­tus taitaa olla tuo: http://www.vaalimanifesti.fi/ yhdis­tet­tynä pako­laisleirien aut­tamiseen ja rahoit­tamiseen Syyr­i­an naapurimaissa. 

  Hom­man yleinen kon­sen­sus on käsit­tääk­seni se, että Euroop­palais­ten tulisi aut­taa ihmisiä luo­maan toimi­va yhteiskun­ta lähtö­mai­hin, jois­sa on tai on ollut kri­isi, ja Suomeen ovat ter­ve­tullei­ta ihmiset, jot­ka kykenevät elät­tämään itsen­sä, jot­ta yhteiskun­ta ei ajaudu negati­iviseen kier­teeseen heikkenevän huolto­suh­teen ja luot­ta­musy­hteiskun­nan muren­e­misen myötä.

 36. Xerx­es: Mut­ta mikä on se vai­h­toe­hto joka olisi myös perus­teelli­nen täl­lä sar­al­la (sik­si ei Oden blo­gi joka vain ajoit­tain käsit­telee tätä aihet­ta), mut­ta asial­lisem­pi ja vähän niinkuin henkisi enem­män ihmisystävällisyyttä ?
  Ehkä Suomes­ta ei löy­dy sellaista ?

  Sel­l­aista ei löy­dy eikä sel­l­aista voikaan löy­tyä, kos­ka sel­l­aisen ylläpitämisel­lä ei voi kuin hävitä.

  Halu­tunkaltaisel­la foo­ru­mil­la pitäisi olla äärim­mäisen tiuk­ka moderoin­til­in­ja, ja sel­l­aisen ylläpitämi­nen mak­saa rahaa. Jo tämä blo­gi on Odelle läh­es täysipäiväistä työtä, laa­jem­malle foo­ru­mille tarvit­taisi­in vähin­tään kolme täysipäiväistä työn­tek­i­jää ylläpitäjik­si, laa­jem­mal­la yleisöl­lä merkit­tävästi enemmän.

  Täl­laisen foo­ru­min ylläpitäjäl­lä pitäisi olla jo ennal­ta riit­tävä yhteiskun­nalli­nen auk­tori­teet­ti­ase­ma. Ei kukaan mene keskustele­maan jon­nekin jonkun ran­dom tyypin ylläpitämälle ran­dom foo­ru­mille, ellei ole eri­tyisen kiin­nos­tunut foo­ru­min aihealueesta. Ääripäätä luku­unot­ta­mat­ta kukaan ei ole eri­tyisen kiin­nos­tunut maahanmuutosta.

  Täl­laisen foo­ru­mi­nen ylläpitämi­nen altistaa väistämät­tä negati­iviselle mieliku­valle; joko se on paik­ka jos­sa rasis­ti­fa­sis­tit jauha­vat paskaa tai sit­ten sen on punav­ihrei­den suvakkimädät­täjien sen­suroitu sivus­to. Mikä foo­ru­mi onnis­tu­isi mah­dot­tomas­sa ja olisi aidosti tas­a­puo­li­nen, se olisi kumpaakin.

  Eli jostain siis pitäisi löytää taho jol­la on vah­va ole­mas­sa ole­va brän­di ja joka on valmis mak­samaan rahaa oman brändin­sä tuhoamis­es­ta. Ei tai­da ihan heti onnistua.

 37. Pekka T.: Suomen kan­nat­taa totis­es­ti pitää kiin­ni yht­enäisyy­destään, joka on kor­vaa­mat­toman suuri arvo. 

  Tähän väli­in voisi puo­liasi­at­tomasti huo­maut­taa, että se lie­nee syynä monien maa­han­muut­tokri­it­tisyy­teen ja monikulttuurivastaisuuteen.

  Jos ker­ran kansan yht­enäisyys koetaan tärkeäk­si “maa­han­muut­topi­ireis­säkin”, mik­si puhutaan aina monikult­tuurisu­ud­es­ta eikä assim­i­laa­tios­ta? Nehän ovat kak­si täysin vas­takkaista tapaa tehdä inte­graa­tio­ta! Luulen assim­i­laa­ti­olle löy­tyvän paljon enem­män kan­na­tus­ta, mut­ta maa­han­muut­to käsit­teenä liitetään aina tarkoit­ta­maan monikulttuurisuutta.

  Tämän vaa­ti­mat­toman johdan­non jäl­keen ihmette­len vielä ker­ran sitä, mik­si niin moni ymmärtää Soin­in­vaaran sen­suroin­nin (tahal­laan?) väärin. Ei asi­at­tomien kir­joi­tusten sen­suroin­ti tarkoi­ta mielip­i­teen sen­suroin­tia. Vai tarkoit­ta­vatko nämä kom­men­toi­jat, että maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä ei voi esit­tää asiallisesti? 

  Luu­len­pa, että kyseessä eivät ole vakiokom­men­toi­jat ja ‑luk­i­jat. Erit­täin mon­es­sa paikas­sa nimit­täin kir­joituk­sen asi­at­to­muus määritel­lään ainakin osit­tain mielip­i­teen mukaan.

  Sylt­ty: Moderoin­til­in­jan pitää olla tarpeek­si tiuk­ka, eri­tyiset turhat viestit, huonot argu­men­tit, puli­to­tu­udet ja selkeät jär­jet­tömyy­det jouta­vatkin armot­ta silppuriin. 

  Ongel­ma on siinä, että moderoin­ti ei yleen­sä ole tas­a­puolista. Vaik­ka foo­ru­mil­la ei vält­tämät­tä olisikaan mitään pain­o­tus­ta, mod­er­aat­to­ril­la usein on eikä mod­er­aat­to­rien toim­intaa juurikaan valvota.

  Vääriä mielip­iteitä ei aina hävitetä kokon­aan vaan sen puolen tois­tot (tai sel­l­aisik­si kat­so­tut) vaikka­pa pois­te­taan “turhi­na viesteinä” kun taas vas­takkaiselta puolelta ne voidaan sal­lia “keskustelun elävöit­tämisenä” tms. Lisäk­si jos yhden suun­nan mielipi­de kat­so­taan suo­raan vaikka­pa rasis­mik­si, kaik­ki sen suun­nan mielip­i­teet siiv­otaan automaat­tis­es­ti keskustelus­ta pois.

  Joskus vaa­di­taan “rak­en­tavu­ut­ta”, jol­la pois­te­taan kaik­ki ongelmien kuvauk­set näkyvistä, kos­ka juuri kel­lään ei ole esit­tää kaikille sopivia, “rak­en­tavia” keino­ja noiden ongelmien ratkaisemisek­si. Keskustelua yritetään käy­dä juuri ratkaisu­jen löytämisek­si. Yleen­sä ilmi­selvät ja helpot ongel­mat ratkaistaan hil­jais­es­ti. Samaan aikaan osa­puoli, joka ei näe ongelmia tai kek­sii jär­jet­tömiä “ratkaisu­ja” voi puhua “rak­en­tavasti” mitä tahansa puu­ta­heinää ja tar­jo­ta vapaasti unelmahöt­töään. “Rak­en­tavu­us” voidaan tulki­ta niin, että mitä tahansa kestämätön­tä saa vapaasti pystytel­lä, tai sitä voidaan tulki­ta niin, että jo pystyssä ole­via kestämät­tömiä räpel­lyk­siä laite­taan matalaksi.

 38. Nim­imerk­ki “Anonyymin” kir­joi­tus oli fik­su ja pohdiskel­e­va. Juuri täl­laista tästä aiheesta kaipaisi enemmänkin.

  On selvää, että moderoin­ti tun­tei­ta herät­tävässä asi­as­sa ei voi koskaan olla täysin tas­a­puolista. Ihmisiä omine mielip­itei­neen kun ovat moderoi­jatkin. Silti uskon, että parhaat moderoi­jat, kuten nyt esimerkik­si Osmo Soin­in­vaara, pyrkivät aidosti edis­tämään aitoa keskustelua. Hake­maan järkevää tasapainoa.

  On var­masti täysin tot­ta, että ns. “suvait­se­vat” (en pidä tästä kah­ti­a­jaos­ta) ovat olleet liiankin kovako­r­vaisia maa­han­muut­tokri­it­tis­ten (täysin het­ero­geeni­nen joukko sekin) puheen­vuoroille, sil­loinkin kun ne ovat olleet aivan asial­lisia. Tosin vielä kovako­r­vaisem­pia ja kiihkeämpiä ovat olleet nämä kriittiset. 

  Olen itse koet­tanut nos­taa esi­in meitä maltil­lisia, joiden uskon ole­van enem­mistö. Me emme kam­moa eri­laisia ihmisiä, me hyväksymme, että hädä­nalaisia täy­tyy aut­taa, mut­ta samanaikaises­ti tiedostamme, että maa­han­muut­to, varsinkin nykyisessä mit­takaavas­sa, sisältää paljon ongelmia. Näi­hin ongelmi­in mei­dän pitäisi löytää järke­viä ratkaisu­ja, vaikkei se help­poa olekaan. Asial­lis­es­ta keskustelus­ta sen voisi kuitenkin kuvitel­la alkavan.

 39. anonyy­mi: Jos ker­ran kansan yht­enäisyys koetaan tärkeäk­si “maa­han­muut­topi­ireis­säkin”, mik­si puhutaan aina monikult­tuurisu­ud­es­ta eikä assimilaatiosta? 

  Hear hear.

  Muutenkin hyvä kirjoitus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.