Ajatuksia uudesta pakolaissopimuksesta

Mitä Gen­even pako­lais­sopimuk­selle pitäisi tehdä?

Kun tulin sanoneek­si, että Gen­even pako­lais­sopimus­ta pitäisi päivit­tää, on moni vaat­in­ut selvi­tys­tä miten. En ole täl­lä alal­la asiantun­ti­ja, joten valmista sopimustek­stiä en ryhdy luonnostelemaan.

Gen­even sopimuk­ses­sa min­ua ärsyt­tää eri­tyis­es­ti se, että se antaa suo­jan häviävän pienelle osalle pako­lai­sista ja näistäkin pikem­minkin vahvem­mille kuin heikom­mille. Kovin korostet­tu­ja ovat tämän pienen joukon oikeudet niihin näh­den, joil­la ei ole keino­ja EU-maid­en sisälle päästä.

Vas­tu­un jako kaikkien maid­en kesken koko pako­laisongel­mas­ta. Uuden sopimuk­sen lähtöko­hdak­si tulisi ottaa yleis­maail­malli­nen vas­tuu pako­laiskysymyk­ses­tä, joka jakau­tu­isi maid­en välil­lä jotenkin suh­teessa brut­tokansan­tuot­teeseen. Jos käytän­nön syistä jotkut maat joutu­vat asut­ta­maan pako­laisia mui­ta enem­män (naa­puri­maat nyt esimerkik­si), muil­la tulisi olla velvol­lisu­us osal­lis­tua kustannuksiin.

YK:n tur­va-alueet kri­isialueille. Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kri­isialueil­la. Tämä tulisi toteut­taa YK:n valvon­nas­sa olevil­la ja rauhan­tur­vaa­jien valvom­il­la ja aseel­lis­es­ti tur­vaamil­la alueil­la. Nyt sel­l­ainen pitäisi muo­dostaa Syyr­i­an sisälle. Näi­den aluei­den koske­mat­to­muudelle tulisi antaa eri­tyi­nen sta­tus, jon­ka rikkomi­nen saat­taisi rikko­jan suuri­in vaikeuksiin.

Kiel­to estää pako­lais­ten pääsy maa­han. On täysin epälo­ogista, että Gen­even sopimuk­sen velvoit­teista voi lais­taa estämäl­lä pako­laisia pääsemästä maa­han esimerkik­si sank­tioimal­la lentoy­htiöitä, jot­ka tuo­vat maa­han tur­va­paikan­hak­i­jan. Tämän kieltämi­nen toisi tietysti paljon enem­män pako­laisia Euroop­paan. Vastapain­ok­si tälle pitäisi mah­dol­lisu­ut­ta evätä tur­va­paikan saami­nen helpot­taa ja eri­tyis­es­ti nopeut­taa. Lop­putu­lok­se­na voisi olla, että tur­va­paikan saa­jia olisi yhtä paljon kuin aiem­min, mut­ta heik­si valikoi­tu­isi hädä­nalaisem­pia samal­la, kun salakul­je­tuk­ses­ta menisi idea pois. Ain­oa, mitä lentoy­htiöltä pitäisi vaa­tia, että pako­laisek­si hakeu­tu­va ostaa edestakaisen lipun. (Enem­män salakul­jet­ta­jille nyt mak­se­taan.) Jos maan sisälle pääsem­i­nen tuot­taa niin koroste­tun oikeustur­van kuin se nyt tuot­taa, päädytään väk­isin siihen, että tämä joukko pide­tään mah­dol­lisim­man pienenä, jol­loin paljon enem­män todel­lises­sa hädässä ole­via jää ulkop­uolelle. Nopeampi käsit­te­ly ja siitä johtu­va heikom­pi oikeustur­va voi johtaa virheisi­in, mut­ta maa­han pääsyn estämi­nen tuot­taa niitä paljon enemmän.

Lisäk­si: työperäisen maa­han­muu­ton helpottaminen 

Elin­ta­sopako­laiset eli siir­to­laiset pitäisi päästää nyky­istä vapaam­min maa­han – vaikka­pa samoin sään­nöin kuin EU-kansalaiset. Töi­hin saa tul­la vapaasti, muta koti­maa vas­taa sosi­aal­i­tur­vas­ta kunnes se on työl­lä ansait­tu. Kolme kuukaut­ta saa töitä hakea. Maa­han tul­lessa pitäisi olla rahaa kolmek­si kuukaudek­si. Työvoiman vapaa liikku­vu­us ei ole johtanut mas­savael­luk­seen Bul­gar­i­as­ta Suomeen eikä se johtaisi mas­savael­luk­seen muual­takaan. Tämä työperäisen muu­ton helpot­ta­mi­nen ei tietenkään kuu­lu pakolaissopimukseen.

= = =

Kuten san­ot­tu, en nyt ole oma­l­la alal­lani, joten tämä kir­joi­tus saat­taa sisältää jotain täysin typerää.

68 vastausta artikkeliin “Ajatuksia uudesta pakolaissopimuksesta”

 1. Nykyi­nen pako­lais- ja tur­va­paikkakäytän­tö ei ole ollenkaan taloudelli­nen. Esimerkik­si Suomes­sa tai muual­lakin Euroopas­sa pako­lais­ten asum­i­nen mak­saa paljon enem­män kuin halvem­man kus­tan­nus­ta­son mais­sa. Toisaal­ta maail­mas­sa on paljon mai­ta, jois­sa kus­tan­nus­ta­so on mata­la, elinkeinot ovat niukas­sa, varsin rauhal­liset olot ja selkeä rahan tarve. 

  Gen­even pako­lais­sopimuk­sen uud­is­tuk­ses­sa olisikin syytä tehdä muu­tos globaali­in työ­jakoon, niin että Euroopan rikkaat maat voisi­vat lähet­tää pako­laiset ja tur­va­paikan­hak­i­jat mata­lam­man kus­tan­nus­ta­son mai­hin ja mak­saisi­vat vas­taan­ot­taville maille tur­va­paikan­hak­i­joiden majoitus‑, ruoka‑, ja muista tarvit­tavista palveluista.

  Tuol­lais­es­ta jär­jestelystä olisi hyö­tyä sekä rikkaille län­si­maille että mata­lam­man elin­ta­son maille, jot­ka voisi­vat saa­da uuden elinkeinon pako­lais­ten ja tur­va­paikan­hak­i­joiden palveluista.

 2. Vas­tu­un jakami­nen pako­laisu­ud­es­ta kaikkien maid­en kesken ja sen suh­teut­ta­mi­nen kunkin maan BKT:hen tun­tuu jär­keenkäyvältä. YK:n valvo­mas­ta tur­va-alueesta sotati­las­sa ole­van maan sisäl­lä en sen sijaan tiedä. Voi olla, että sel­l­ainen kan­nus­taisi esimerkik­si Isisin tapaista toim­i­jaa nimeno­maan rikko­maan ko. alueen rauhan. Työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta ihan samaa mieltä kanssasi.

 3. Elin­ta­sopako­laiset eli siir­to­laiset pitäisi päästää nyky­istä vapaam­min maa­han – vaikka­pa samoin sään­nöin kuin EU-kansalaiset. Töi­hin saa tul­la vapaasti, muta koti­maa vas­taa sosi­aal­i­tur­vas­ta kunnes se on työl­lä ansait­tu. Kolme kuukaut­ta saa töitä hakea. Maa­han tul­lessa pitäisi olla rahaa kolmek­si kuukaudeksi.

  Mitenkä tämä pitäisi sovit­taa sen suh­teen, että jois­takin maista tullei­ta ihmisiä ei nykyisellään(kään) tun­nu­ta saa­van palautet­tua koti­in­sa mitenkään (mm. Soma­li­aan ja Afgan­istani­in palautetet­tu­jen määrä par­il­ta viime vuodelta on ymmärtääk­seni pyöreä nol­la ja Iraki­in joitakin kym­meniä vuodessa)? Noista maista harvem­min tul­laan töi­hin, mut­ta toki tul­taisi­in ainakin muodol­lis­es­ti, jos se avaisi oven. Omia “ylimääräisiä” kansalaisi­aan tois­t­en kon­tolle dump­paavien maid­en lista yllä ei ollut mitenkään tyhjentävä.

  Kan­nat­taisitko todel­la, että malek­si­maan jääneille ei kus­tan­neta enää mitään, eduskun­nas­sa muis­taak­seni äänestit (kor­jaa perustel­lusti, jos olen mielestäsi väärässä) sekä paperit­tomien ter­vey­den­huol­lon puoles­ta että silkan koti­ipalu­uha­lut­to­muu­den säi­lyt­tämisek­si oleskelulupaperusteena?

 4. Minus­takin voisi kaik­ki maail­man ihmiset, töitä hake­vat tai “töitä hake­vat”, päästää EUhun, kun­han lähtö­maa mak­saisi hei­dän elämän­sä. Tilan­nehan ei muut­tuisi mik­sikään, kos­ka mikään maa ei alka­isi mak­saa iso­ja raho­ja kansalais­ten­sa pois­muu­tos­ta. No, ehkä joku Islam State.

  Maa­han­muut­tokysymyk­sis­sä voisi kat­soa mallia niistä lähin­nä englan­ninkieli­sistä maista joi­hin paine on kohdis­tunut kovim­min vuosikymmenet. 

  USA:aan on annet­tu syn­tyä lait­tomien alienei­den var­jo­val­takun­ta. He tekevät töitä pimeästi ja hal­val­la mut­ta eivät toisaal­ta kulu­ta verovaro­ja (paisti jos saa­vat ujutet­tua lapsen­sa koulu­un). Maa­han on syn­tynyt lati­noslum­me­ja, joiden rin­nal­la Malmön Rosen­gård näyt­tää leikkipuistolta.

  Aus­tralia kuskaa ylimääräisiä tuli­joi­ta karuille pikkusaar­ille (vaik­ka yhden nimi onkin ilois­es­ti Nau­ru). Maa­han on hyvin vaikea saa­da muut­tolu­paa ja ulos lentää varsin pienistäkin rikkomuksista.

  Etelä-Afrik­ka on sallinut hyvin vapaan maa­han­muu­ton Aparthei­din rom­ah­tamisen jäl­keen. Afrikkalaisia muut­taa maa­han noin 200 000 vuodessa, kun taas euroop­palais­ten määrä vähe­nee. Maa on yksi maail­man vaar­al­lisim­mista ja tulo­jaoltaan äärim­mäisen kärjistynyt.

  Ja Englan­ti­han sit­ten taas hark­it­see ero EU:sta. Tärkeä syy on juuri ne Bul­gar­i­as­ta ja muual­ta Euroopas­ta tule­vat siir­to­laiset, joiden ylläpi­toon englan­ti­lais­ten enem­mistö ei kat­so kykenevän­sä pitem­mäl­lä tähtäimel­lä. Toki Englan­nin etni­nen diver­si­teet­ti on perua kauem­paa, imperi­u­min hajoamisen ajoilta.

  Irlan­ti­in on EUhin liit­tymisen jäl­keen kohdis­tunut muut­topainei­ta vaik­ka esim. Bul­gar­i­as­ta ja Roma­ni­as­ta ei maa­han saa vapaasti muut­taakaan. Tois­taisek­si siir­to­laisu­us ei ole kuitenkaan pahem­min kriisiytynyt.

  Tietysti englan­ninkieliset maat myös hyö­tyvät ase­mas­taan mon­en muut­ta­jan ykkös­vai­h­toe­htona. Monel­la maal­la on käytössä pistey­tysjär­jestelmä, jon­ka avul­la maa­han pääsee kaikkein halut­tavim­mat tuli­jat. Ainakin Irlan­nis­sa töi­hin pääsee Suomen tapaan, jos on alal­la, jol­la val­lit­see työvoima­pu­la. Lop­ut sit­ten kään­tävät kat­seen­sa vaikka­pa Sak­saan tai Ruot­si­in. Joku pah­nan­po­hjim­mainen voi yrit­tää Suomeenkin.

 5. Pitäisikö sopimuk­seen lait­taa myös, että maid­en tulee akti­ivis­es­ti pyrk­iä ennal­ta ehkäisemään kri­ise­jä jot­ka voivat johtaa pakolaisuuteen.

 6. Elin­ta­so- ja/tai tur­val­lisu­uskuilu on aivan val­ta­va Euroopan ja Afrikan/Lähi-Idän välil­lä, ja tulee sel­l­aisen pysymään lähivu­osikymmenet. Tilan­net­ta pahen­taa Afrikan val­ta­va väestönkasvu. Tämä kaik­ki on ohit­tam­a­ton­ta fak­taa, joka pet­tää ain­oas­taan jos Euroopan talous luhistuu.

  Tältä poh­jal­ta muut­topaine Euroop­paan tulee jatku­maan erit­täin suure­na. Tästä syys­tä Euroop­paan tulon vapaut­ta­mi­nen Osmon ehdot­ta­mal­la taval­la johtaisi aivan val­tavaan muut­toli­ik­keeseen. Vaikka­pa kol­men kk:n määräai­ka ei tässä auta, kos­ka sen jäl­keen porukat painu­vat maan alle ja pahim­mil­laan rikol­lisu­u­teen. Lisäk­si taustal­la on myös riskien lisään­tymi­nen esim. ääri-islami­laisu­u­den osalta.

  Hädä­nalaisim­mat eivät pääse lentokoneeseen saak­ka, eli hei­dät on noudet­ta­va leireiltä. 

  Kum­mek­sua kyl­lä voi sitä, mik­si tur­va­paikka­hake­musten käsit­te­ly voi kestää 6–12 kk. Käsit­tääk­seni yhtä hake­mus­ta oikeasti käsitel­lään haas­tat­teluineen muu­tamia kym­meniä tun­te­ja. Muun ajan hak­i­ja ja paper­it saa­vat val­o­hoitoa. Pako­laisvir­ran hillit­semisek­si kokeil­isin kään­net­tyä käsit­te­lyjärjestys­tä, eli viimek­si tulleet käsiteltäisi­in ensin ja nopeasti eri­tyis­es­ti turvallisten/semiturvallisten maid­en osalta.

 7. Talous­pako­laisu­u­den vapaut­ta­mi­nen kyl­lä johtaisi melkoiseen myl­läkkään. Gallup tekee muut­to­halukku­ud­es­ta kyse­lyjä vuosit­tain, ja sisältö on aika saman­su­un­tainen vuodes­ta toiseen. Tässä pläjäys vuodelta 2009 kart­tavi­su­al­isoin­nin takia: 

  http://www.gallup.com/poll/124028/700-million-worldwide-desire-migrate-permanently.aspx

  Jos rajat todel­la avat­taisi­in, Euroop­paan kohdis­tu­isi varovais­es­tikin arvioiden kym­me­nien miljoonien ihmis­ten muuttopaine.

 8. OS:“YK:n tur­va-alueet kri­isialueille. Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kri­isialueil­la. Tämä tulisi toteut­taa YK:n valvon­nas­sa olevil­la ja rauhan­tur­vaa­jien valvom­il­la ja aseel­lis­es­ti tur­vaamil­la alueil­la. Nyt sel­l­ainen pitäisi muo­dostaa Syyr­i­an sisälle. Näi­den aluei­den koske­mat­to­muudelle tulisi antaa eri­tyi­nen sta­tus, jon­ka rikkomi­nen saat­taisi rikko­jan suuri­in vaikeuksiin.”

  Hyvä ja teo­ri­as­sa toteutet­tavis­sa ole­va jär­jeste­ly. Ei vain tai­da onnis­tua Putinin aikana. Hän tuskin luop­uu kek­simästään peukaloruuvista.

 9. Tom­pe­lo: Afrikkalaisia muut­taa maa­han noin 200 000 vuodessa, kun taas euroop­palais­ten määrä vähe­nee. Maa on yksi maail­man vaar­al­lisim­mista ja tulo­jaoltaan äärim­mäisen kärjistynyt.

  En tiedä mik­si elää niin sitkeässä käsi­tys että Etelä-Afrikas­ta valkoinen väestö pak­e­nee jotenkin kovaa vauh­tia. Asia ei ole ollenkaan näin; on toki alueel­lisia ero­ja, mut­ta kokon­aisuute­na Etelä-Afrikan valkoinen väestö ei juuri ole vähen­tynyt. Itseasi­as­sa Etelä-Afrik­ka taitaa olla hienois­es­ti muut­tovoit­toinen maa valkoi­hoisen väestön suhteen.

  Vuosien 1990 ja 1996 välil­lä maas­ta­muut­toa toki oli paljon, valkoisia lähti noin 10%. Vuon­na 2015 valkoi­hoinen väestö oli vähän reilu 4.5 miljoon­aa, kun se vuon­na 1996 oli noin 4.4 miljoon­aa (ja putoa­mas­sa). Min­i­mi saavutet­ti­in noin 2001, ja tosi­aan valkoi­hoinen väestö on sit­tem­min pääsään­töis­es­ti kasvanut. 

  Kun käytetään argu­ment­teina jotain eksoot­tisia mai­ta, on taval­lista että nämä argu­men­tit perus­tu­vat johonkin mieliku­vaan joka on ehkä jos­sain kohtaa ollut jotenkin perusteltavis­sa. Kun tämän mieliku­van ja todel­lisu­u­den ris­tiri­idan osoit­taa, niin tyyp­illi­nen reak­tio on että “mut­ta se voisi olla tot­ta” tai “mut­ta se on joskus ollut tot­ta”, tai “Mut­ta mitä sen on väliä, kos­ka olen tätä mieltä ja me kaik­ki tiedämme…”

 10. Jee­bo:
  Pitäisikö sopimuk­seen lait­taa myös, että maid­en tulee akti­ivis­es­ti pyrk­iä ennal­ta ehkäisemään kri­ise­jä jot­ka voivat johtaa pakolaisuuteen.

  Pitäisikö sopimuk­seen lait­taa, myös että maat jot­ka ovat luo­mas­sa ongelmia (eli omas­ta mielestään paran­ta­mas­sa maail­maa aseel­lis­es­ti ja ratkaise­mas­sa ongelmia) ovat myös vas­tu­us­sa pako­lais­ten vas­taan­oto­s­ta. “If you break it, you own it” ‑peri­aate. Tämä voisi olla myös sidok­sis­sa äänestyspäätök­si­in YK:ssa. Jos annat luvan aseel­liseen voimankäyt­töön, olet vas­tu­us­sa tuloksista. 

  Suo­mi olisi osaltaan vas­tu­us­sa Afgan­istanin pako­lai­sista, kos­ka me lähetimme sinne joukko­ja ja hyväksy­imme oper­aa­tion. Ottaisimme muu­ta­man sata tai tuhat. Yhdys­val­to­jen ja Bri­tann­ian pitäisi ottaa suurin osa. 

  Irakin pako­laiset pitäisi voi­da lähet­tää Yhdys­val­toi­hin, Bri­tan­ni­aan, Aus­trali­aan ja Puo­laan (Coali­tion of the willing). 

  Noin kak­si miljoon­aa Libyalaista on läht­enyt maas­ta, kol­ma­sosa Libyan väestöstä ennen Naton puut­tumista asi­aan. Vain mur­to-osa on viral­lisel­la pako­lais­statuk­sel­la. Tunisi­as­sa on reilusti yli miljoona Libyalaista. Ital­i­aan on tul­lut yli sata tuhat­ta. Näi­den pitäisi olla Naton vas­tu­ul­la. YK antoi luvan vain ilmati­lan hallintaan, ei lupaa puut­tua sisäl­lis­so­taan muil­la keinoin.

 11. Soin­in­vaara:YK:n tur­va-alueet kri­isialueille. Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kri­isialueil­la. Tämä tulisi toteut­taa YK:n valvon­nas­sa olevil­la ja rauhan­tur­vaa­jien valvom­il­la ja aseel­lis­es­ti tur­vaamil­la alueil­la. Nyt sel­l­ainen pitäisi muo­dostaa Syyr­i­an sisälle. Näi­den aluei­den koske­mat­to­muudelle tulisi antaa eri­tyi­nen sta­tus, jon­ka rikkomi­nen saat­taisi rikko­jan suuri­in vaikeuksiin.

  Jollekulle muullekin kuin min­ulle saat­taa tul­la mieleen tur­va-alueista Sre­breni­ca.

  Olete­taan kuitenkin, että alueel­la olisi suo­ja-alu­en tur­vak­si riit­tävän päät­täväistä sotavoimaa käytet­täväk­si. Täl­löin tur­va-aluet­ta uhat­taisi­in toden­näköisim­min hybridis­o­dankäyn­nin keinoin: jos hal­li­tus halu­aisi pom­mit­taa suo­ja-aluet­ta, tek­isi se hyökkäyk­sen pro­voka­toris­es­ti kap­inal­lis­ten alueelta käsin “väärän lipun alla” (tai päin­vas­toin). Viimeistään YK:n tur­val­lisu­us­neu­vos­tossa riideltäisi­in siitä, kuka lop­pu­jen lopuk­si hyökkäsi kenenkin kimppuun.

 12. dio­di: Pitäisikö sopimuk­seen lait­taa, myös että maat jot­ka ovat luo­mas­sa ongelmia (eli omas­ta mielestään paran­ta­mas­sa maail­maa aseel­lis­es­ti ja ratkaise­mas­sa ongelmia) ovat myös vas­tu­us­sa pako­lais­ten vas­taan­oto­s­ta. “If you break it, you own it” ‑peri­aate. Tämä voisi olla myös sidok­sis­sa äänestyspäätök­si­in YK:ssa. Jos annat luvan aseel­liseen voimankäyt­töön, olet vas­tu­us­sa tuloksista. 

  Suo­mi olisi osaltaan vas­tu­us­sa Afgan­istanin pako­lai­sista, kos­ka me lähetimme sinne joukko­ja ja hyväksy­imme oper­aa­tion. Ottaisimme muu­ta­man sata tai tuhat. Yhdys­val­to­jen ja Bri­tann­ian pitäisi ottaa suurin osa. 

  Tästähän sitä vas­ta riita saataisi­inkin aikaan. Afgan­istan on ollut rik­ki ainakin vuodes­ta 1979 eli Neu­vos­toli­iton hyökkäyk­ses­tä. Eli vas­tu­useen pako­laisaal­losta kaik­ki tuol­loisen Neu­vos­toli­iton osavaltiot? 🙂

  Miten määrit­telisimme ongel­man luomisen? Libyankin kohdal­la syytä on hyvin paljon edes­men­neel­lä dik­taat­to­ril­lakin. Kap­ina alkoi omas­ta väestöstä, kuten Syyriassakin.

 13. Ehdo­tus­lu­on­nos Gen­even pako­lais­sopimuk­sen muut­tamisek­si (alla “val­tio” = sopimuk­sen allekir­joit­tanut valtio): 

  0. Aiem­pi sopimus mitätöidään.

  1. Luo­daan YK-vetois­es­ti human­itääri­nen viisu­mi (HV); HV:n voi myön­tää YK:n pako­laisjär­jestö (tai tämän val­tu­ut­ta­ma toimija). 

  2. HV:n kan­ta­jal­la on oikeus ylit­tää val­tion rajat.

  3. Val­ti­ol­la on oikeus toimit­taa HV:n kan­ta­ja (myös jokainen ns. paperi­ton) tämän val­it­se­malle YK:n pako­laisleir­ille; val­tioil­la on myös velvol­lisu­us tähän HV:n kan­ta­jan niin toivoessa. 

  4. YK:n pako­laisleir­it otta­vat vas­taan jokaisen HV:n kan­ta­jan ja määrit­televät tämän pako­lais­statuk­sen (joukko tietoja). 

  [5. Val­tio saa halutes­saan antaa oleskelulu­pia HV:n kan­ta­jalle perustuen tämän pakolaisstatukseen.] 

  Huo­mau­tus: Suo­jelu tois­si­jaisin perustein ei kai koskaan ole Gen­even sopimuk­seen kuu­lunutkaan, joten siitä Suomen pitäisi luop­ua välit­tömästi (vaik­ka se joitakin EU-sopimuk­sia rikkoisikin).

 14. Tom­pe­lo:

  Aus­tralia kuskaa ylimääräisiä tuli­joi­ta karuille pikkusaar­ille (vaik­ka yhden nimi onkin ilois­es­ti Nau­ru). Maa­han on hyvin vaikea saa­da muut­tolu­paa ja ulos lentää varsin pienistäkin rikkomuksista.

  Olen tätä ajatel­lut jonkun aikaa kom­men­toi­da, kun ihan fik­sutkin ihmiset ovat lausuneet, että pikkurikkeistä tulee heit­tää pois maasta.

  Kuten kaik­ki raskaat ran­gais­tuk­set pienistä teoista, tämä johtaa hel­posti mieli­v­al­taan. Tiedät­te­hän “jos alat vaa­ti­maan palkkasaatavi­asi, tehdään sus­ta rikosil­moi­tus” ja “anna­han tyt­tö nyt kiltisti tai ker­ron että pöl­lit kassasta”.

 15. Tiedemies: En tiedä mik­si elää niin sitkeässä käsi­tys että Etelä-Afrikas­ta valkoinen väestö pak­e­nee jotenkin kovaa vauh­tia. Asia ei ole ollenkaan näin; on toki alueel­lisia ero­ja, mut­ta kokon­aisuute­na Etelä-Afrikan valkoinen väestö ei juuri ole vähen­tynyt. Itseasi­as­sa Etelä-Afrik­ka taitaa olla hienois­es­ti muut­tovoit­toinen maa valkoi­hoisen väestön suhteen.

  Vuosien 1990 ja 1996 välil­lä maas­ta­muut­toa toki oli paljon, valkoisia lähti noin 10%. Vuon­na 2015 valkoi­hoinen väestö oli vähän reilu 4.5 miljoon­aa, kun se vuon­na 1996 oli noin 4.4 miljoon­aa (ja putoa­mas­sa). Min­i­mi saavutet­ti­in noin 2001, ja tosi­aan valkoi­hoinen väestö on sit­tem­min pääsään­töis­es­ti kasvanut. 

  Kun käytetään argu­ment­teina jotain eksoot­tisia mai­ta, on taval­lista että nämä argu­men­tit perus­tu­vat johonkin mieliku­vaan joka on ehkä jos­sain kohtaa ollut jotenkin perusteltavis­sa. Kun tämän mieliku­van ja todel­lisu­u­den ris­tiri­idan osoit­taa, niin tyyp­illi­nen reak­tio on että “mut­ta se voisi olla tot­ta” tai “mut­ta se on joskus ollut tot­ta”, tai “Mut­ta mitä sen on väliä, kos­ka olen tätä mieltä ja me kaik­ki tiedämme…”

  Wikipedia lainaa viral­lista lähdettä: 

  Immi­gra­tion figures

  Immi­gra­tion assump­tions by Sta­tis­tics South Africa to South Africa based on race. Neg­a­tive num­bers rep­re­sent net migra­tion from South Africa to oth­er countries.[4]
  Year African Asian White
  1985–2000 1 135 275 14 476 ‑304 112
  2001–2005 769 038 23 335 ‑133 782
  2006–2010 922 885 34 688 ‑112 046
  2011–2015 1 067 936 40 929 ‑95 158

  Olisiko nyt sin­un paikkasi todis­taa, että Wikipedi­an lähde on väärä eikä maas­ta net­to­muut­tanut vuosi­na 2011–2015 liki satatuhat­ta valkoista? Vai onko luku sinus­ta niin mitätön, että sen voi tulki­ta plus­merkkisek­si kun ei ole niin nokon nuuka.

 16. ij: Miten määrit­telisimme ongel­man luomisen? Libyankin kohdal­la syytä on hyvin paljon edes­men­neel­lä dik­taat­to­ril­lakin. Kap­ina alkoi omas­ta väestöstä, kuten Syyriassakin.

  No aloite­taan määrit­te­ly vaik­ka siitä, että hal­li­tusten kaat­a­mi­nen ilman mitään vakavam­paa suun­nitel­maa siitä, mitä sen jäl­keen tapah­tuu, on kusipäi­den hommaa.
  Esimerkik­si Sau­di-Ara­bi­an hal­li­tus on syvältä ja poikit­tain suun­nilleen kaikil­la kuviteltavil­la tavoil­la, mut­ta siitä huoli­mat­ta sen kaat­a­mi­nen saisi aikaan paljon nyky­istä pahem­man tilanteen: sisäl­lis­so­dan, jon­ka voit­ta­ja olisi jokin ISIk­sen kaltainen.

 17. Eikö pako­lais­sopimuk­sen tarkoi­tus ole aut­taa yksilöä, jota vain­o­taan val­taapitävien toimes­ta rodun, uskon­non, mielip­i­teen yms. takia koti­maas­saan? Jos koko kansal­la on vaikeuk­sia, niin sil­loin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtämi­nen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

 18. Tom­pe­lo:
  Vai onko luku sinus­ta niin mitätön, että sen voi tulki­ta plus­merkkisek­si kun ei ole niin nokon nuuka. 

  Lainaa­mas­tasi taulukosta­han nimeno­maan näkee, että Etelä-Afrikas­ta pois muut­tavien valkois­t­en määrä in tip­punut dra­maat­tis­es­ti muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä. Samaan aikaan valkoi­hois­t­en määrä maas­sa maas­sa on nous­sut 6,8 % vuodes­ta 2001. 

  Itse tietysti käytit sanaa ‘euroop­palainen’ alun perin, mikä luon­nol­lis­es­ti voi tarkoit­taa vähän eri asi­aa kuin ‘valkoi­hoinen’. Suurin osa Etelä-Afrikan valkoi­sista ei kuitenkaan ole ollut euroop­palaisia sukupolviin.

 19. Näis­sä keskusteluis­sa pako­laiskri­isiä on käsitel­ty lähin­nä tur­va­paikan­hak­i­joiden ja heitä vas­taan­ot­tavien maid­en kannalta. 

  Peru­songel­mak­si on nähty se että tur­va­paikan­hak­i­jak­si voi nyky­is­ten kan­sain­välis­ten sopimusten mukaan hakeu­tua vähän liian hel­posti ja näin päästä osal­lisek­si vas­taan­ot­ta­van maan sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmästä joka on mitoitet­tu vain maan omia kansalaisia varten. Tur­va­paikan­hak­i­joille on siis tar­jol­la liikaa porkkanaa kun tarkoi­tus oli vain tar­jo­ta suo­jaa kep­piä heilut­taval­ta sortajalta.

  Nykyisessä jär­jestelmässä voi nähdä val­u­vian myös jos sitä kat­so tuon sor­ta­jan kannal­ta. Jos siis EU tai joku muu tar­joaa suurelle määrälle pako­laisia mah­dol­lisu­u­den pysyvästi muut­taa maa­han niin sehän tarkoit­taa että siinä jol­lakin sortajalla/diktaattorilla on mah­dol­lisu­us päästä eroon esim. jostain vähem­mistökansan­ryh­mästä joka on sen poli­it­ti­nen vas­tus­ta­ja. Syyr­i­as­sa­han tilanne on se että al-Assadil­la on tukea vain tietyis­sä kansanosissa.

 20. Tom­pe­lo:

  Etelä-Afrik­ka on sallinut hyvin vapaan maa­han­muu­ton Aparthei­din rom­ah­tamisen jäl­keen. Afrikkalaisia muut­taa maa­han noin 200 000 vuodessa, kun taas euroop­palais­ten määrä vähenee.Maa on yksi maail­man vaar­al­lisim­mista ja tulo­jaoltaan äärim­mäisen kärjistynyt.

  Ainakaan wikipedi­an mukaan “euroop­palais­ten” eli valkoi­hois­t­en määrä ei ole vähentynyt. 

  1996 4,434,697
  2001 4,293,640
  2011 4,586,838
  2014 4,554,000

  Wikipedi­aa pidem­mälle selaa­mal­la saat­taisi selvitä sekin, että Etelä-Afrikan suuret tulo­erot liit­tyvät varsin vähän maa­han­muut­toon ja sitäkin enem­män apartheidiin. 

  Muutenkin tässä on oikein oppikir­jaes­imerk­ki dis­in­for­maa­tios­ta. Laiteitaan samaan kap­paleeseen muu­ta­ma tosi­a­sia, jot­ka eivät varsi­nais­es­ti liity toisi­in­sa kausaalis­es­ti, heit­etään mukaan vähän vääris­tel­tyä tilas­toa ja avot: Luk­i­jalle jää mieliku­va taas yhdestä maas­ta, jon­ka maa­han­muut­to on tuhonnut…

 21. Tule­vaisu­udessa joudumme purka­maan hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan rak­en­tei­ta. Vain aidosti tasa-arvoises­sa ympäristössä, jos­sa jokainen pär­jää kyky­jen­sä mukaan, on mah­dol­lista sal­lia kan­sain­vael­lus suures­sa mit­takaavas­sa. Tule­vaisu­us on todel­la oikeis­to­lainen: vero­su­un­nit­tele­via yri­tyk­siä ja yhteiskun­nas­ta riip­pumat­to­mia ihmisiä kuin vil­lis­sä län­nessä. Val­tion ei tarvitse huole­htia kuin siitä, etteivät inti­aan­it pol­ta kyliä.

 22. Tim­oT:
  Eikö pako­lais­sopimuk­sen tarkoi­tus ole aut­taa yksilöä, jota vain­o­taan val­taapitävien toimes­ta rodun, uskon­non, mielip­i­teen yms. takia koti­maas­saan? Jos koko kansal­la on vaikeuk­sia, niin sil­loin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtämi­nen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

  Olen samaa mieltä, että koko kansan siirtämi­nen ei ole toimi­va ratkaisu. (Jos tämä edes on mielipideasia.)

  Mut­ta jos­sain kehi­tys­maas­sa vaikka­pa 30 pros­entin kokoista vähem­mistöä saate­taan “vain­o­ta” rodun, uskon­non, mielip­i­teen takia. Täl­lais­ten kansanosienkaan siirtämi­nen Euroop­paan ei ole toimi­va ratkaisu, jo pelkästään sen takia, että tuol­laiset kansanosat voivat käsit­tää sato­ja miljoo­nia ihmisiä.

 23. Annuk­ka: Lainaa­mas­tasi taulukosta­han nimeno­maan näkee, että Etelä-Afrikas­ta pois muut­tavien valkois­t­en määrä in tip­punut dra­maat­tis­es­ti muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä. Samaan aikaan valkoi­hois­t­en määrä maas­sa maas­sa on nous­sut 6,8 % vuodes­ta 2001. 

  Itse tietysti käytit sanaa ‘euroop­palainen’ alun perin, mikä luon­nol­lis­es­ti voi tarkoit­taa vähän eri asi­aa kuin ‘valkoi­hoinen’. Suurin osa Etelä-Afrikan valkoi­sista ei kuitenkaan ole ollut euroop­palaisia sukupolviin.

  Kos­ka muut­tomäärä on taulukon mukaan pysynyt hyvin samana eli noin 200 000 per 5 vuot­ta, tek­isi mieli antaa viikon höp­sö­palk­in­to sin­ulle. Mut­ta kos­ka Tiedemies ansiokkaasti sekoit­ti höp­sö­tyk­seen psykol­o­gisia höp­söu­lot­tuvuuk­sia (joiden tarkoi­tus oli ilmeis­es­ti kuvail­la kaltais­tani igno­rant­tia), palk­in­to menee sit­tenkin hänelle, jos kukaan ei ylitä hänen höpsötystään.

  (“Euroop­palaisel­la” tarkoitin tietysti euroop­palais­peräistä. En sen­tään niin höp­sö ole, että kuvit­telisin E‑Afrikan valkoisen väestön koskaan asuneen Euroopas­sa ja vain käyneen paikan pääl­lä vaikka­pa loma­l­la. Samal­la tapaa ajat­tel­e­vat myös paikalliset vira­nomaiset luokitel­lessaan aasialaisia; eivät he kuvit­tele sikäläis­ten aasialais­ten asu­van Aasiassa.)

 24. Kehit­täjä: Ainakaan wikipedi­an mukaan “euroop­palais­ten” eli valkoi­hois­t­en määrä ei ole vähentynyt. 

  19964,434,697
  20014,293,640
  20114,586,838
  20144,554,000

  Wikipedi­aa pidem­mälle selaa­mal­la saat­taisi selvitä sekin, että Etelä-Afrikan suuret tulo­erot liit­tyvät varsin vähän maa­han­muut­toon ja sitäkin enem­män apartheidiin. 

  Muutenkin tässä on oikein oppikir­jaes­imerk­ki dis­in­for­maa­tios­ta. Laiteitaan samaan kap­paleeseen muu­ta­ma tosi­a­sia, jot­ka eivät varsi­nais­es­ti liity toisi­in­sa kausaalis­es­ti, heit­etään mukaan vähän vääris­tel­tyä tilas­toa ja avot: Luk­i­jalle jää mieliku­va taas yhdestä maas­ta, jon­ka maa­han­muut­to on tuhonnut…

  Hiukan häm­men­tävän kuvan saa kun lukee artikke­lin https://en.wikipedia.org/wiki/White_South_African

  Väestön­lasken­nan mukaan valkoisen väestön osu­us on laskenut yhtä luku­un otta­maa­ta kaikissa provins­seis­sa, ja siinä ain­oas­sakin se on nous­sut vain vähän. Syn­tyvyys on alle uusi­u­tu­mis­ra­jan. Valkois­t­en net­to­muut­to pois maas­ta on vajaa 50 000 vuodessa. 

  Siitä huoli­mat­ta valkois­t­en määrä kas­vaa tilas­ton mukaa (ei tosin suh­teel­lis­es­ti). Joku mät­tää nyt pahasti. Olisiko­han tör­mät­ty tyyp­il­lisi­in etnis­ten ryh­mien lasken­taan liit­tyvi­in vaikeuk­si­in, kun luokit­telu vai­h­tuu val­tio­val­lan tekemästä itsemäärit­te­lyyn? Sil­loin­han aiem­min “alem­mik­si” määritel­lyt luokat tup­paa­vat määrit­telemään itsen­sä ylempiin.

  Niin tai näin, on aika tolku­ton­ta väit­tää, että vale­htelin todis­taak­seni, että taas ker­ran maa­han­muut­to on tuhon­nut maan vai mitä sit­ten väi­titkään. Apartheid oli moraali­ton jär­jestelmä (varsinkin val­loi­tusten aikaan ja gestapo-meiningin takia myöhem­min). Nyky­isin maa seisoo moraalis­es­ti paljon vahvem­mal­la pohjalla. 

  Mut­ta vaik­ka on men­ty tässä mielessä hyvään suun­taan, E‑Afrikaassa on ollut monia kiel­teisiä tren­de­jä. Mon­et niistä liit­tyvät mas­si­iviseen maahanmuuttoon. 

  Minkälaista tosi­a­sioiden kieltämistä vaatii, kun ei ymmär­rä, että rutiköy­hät ja tra­di­tion­aal­i­sista kult­tuureista tule­vat tup­paa­vat aiheut­ta­maan yhteen­tör­mäyk­siä, kun heitä vaeltaa miljoonit­tain kaupunkien kaduille ja slum­mei­hin? Oletko nyt aivan var­ma, että olet oike­as­sa, kun väität, että ilman suurem­pia ongelmi­a­han tuo yleen­sä sujuu? Ja jos ei suju, pitää etsiä syy vuosikym­menten takai­sista vääryyk­sistä — tai vas­taväit­täjien valehtelusta.

  Dis­in­for­maa­tio­ta, suosit­te­len peili­in katsomista. 

  (Ja jos Wikipedia kiin­nos­taa: Crime is a promi­nent issue in South Africa. South Africa has a very high rate of mur­ders, assaults, rapes (adult, child, elder­ly and infant), and oth­er crimes com­pared to most coun­tries. Most emi­grants from South Africa state that crime was a big fac­tor in their deci­sion to leave … The high lev­el of over­all income inequal­i­ty has fur­ther accen­tu­at­ed: the country’s Gini coef­fi­cient increased by four per­cent­age points, from 0.66 to 0.70, between 1993 and 2008, and income has become increas­ing­ly con­cen­trat­ed in the top decile.)

 25. Peter: Tule­vaisu­us on todel­la oikeis­to­lainen: vero­su­un­nit­tele­via yri­tyk­siä ja yhteiskun­nas­ta riip­pumat­to­mia ihmisiä kuin vil­lis­sä län­nessä. Val­tion ei tarvitse huole­htia kuin siitä, etteivät inti­aan­it pol­ta kyliä.

  Vil­li Län­si ja Yhdys­val­to­jen liit­to­val­tion maat osu­vat koko lail­la yhteen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/US_federal_land.agencies.svg
  His­to­ri­aa kan­nat­taa opetel­la kir­joista eikä länkkäreistä.

 26. Net­tomaas­ta­muut­ton tilas­toin­ti ja etnisen taus­tan tilas­toin­ti tapah­tu­vat toden­näköis­es­ti eri periaatteilla. 

  Fak­ta on, että Etelä-Afrikan valkoisen väestön muu­tos on ollut vähäistä. Sanoit että “määrä vähe­nee”. Tämä on kyseenalainen väit­tämä, kos­ka vuo­den 2001 jäl­keen määrä ei ole keskimäärin vähen­tynyt, vaan jopa hie­man nous­sut. En voi kom­men­toi­da muu­ta kuin mitä kirjoitat. 

  Tyyp­il­lis­es­ti Etelä-Afrikkaa käytetään esimerkkinä maas­ta jos­sa valkoi­hois­t­en on kauhean tukala elää ja jos­ta valkoi­hoiset muut­ta­vat pois mas­soit­tain. Tämä karak­ter­isoin­ti ei pidä paikkaansa tilas­to­jen valossa.

 27. Tom­pe­lo: Kos­ka muut­tomäärä on taulukon mukaan pysynyt hyvin samana eli noin 200 000 per 5 vuotta

  Alku­peräisen väit­teesi; “Afrikkalaisia muut­taa maa­han noin 200 000 vuodessa, kun taas euroop­palais­ten määrä vähe­nee.”, antaa ymmärtää, että valkoi­hois­t­en lukumäärä vähe­nee. Valkoi­hois­t­en suh­teelli­nen osu­us väestöstä kyl­lä piene­nee, jota tarkoit­tanet. Selvästikin valkoi­hoisen väestön syn­tyvyys vielä kat­taa muuttotappion.

  Täm­möistä höp­sö­tys­tä täl­lä kertaa.

 28. Tom­pe­lo: Hiukan häm­men­tävän kuvan saa kun lukee artikke­lin https://en.wikipedia.org/wiki/White_South_African

  Siel­lä käsitel­lään toises­sa taulukos­sa vuosia 2001 — 2011 ja toises­sa vuosia 1904 — 2015.

  En epäile sitä, etteikö Etelä-Afrikas­sa olisi paljon ongelmia, jot­ka johtu­vat väestön köy­hyy­destä ja heikos­ta koulutustasosta.

  Mut­ta tuo valkois­t­en maa­han­muut­toa koske­va päät­telysi ei saa tukea ainakaan täältä:

  http://www.moneyweb.co.za/news/south-africa/white-expat-south-africans-returning-home-in-record-numbers/

  More than 400,000 white expat South Africans have returned to the land of their birth since the apex of the finan­cial cri­sis in 2009, accord­ing to research by Free Mar­ket Foun­da­tion econ­o­mist Loane Sharp

  Muut­toli­ike pois on ollut käyn­nis­sä pitkään, se ei ole mikään viimeaiko­jen ilmiö. Sen sijaan takaisin­muut­ta­mi­nen on uusi ilmiö:

  A vari­ety of rea­sons account for the two mil­lion drop in the country’s white pop­u­la­tion between 1973 and 2009. Sharp says many of them left in the 1970s and 1980s out of a dis­dain for apartheid and fears over what the future held for their chil­dren. Those who left in the post-1994 era were pushed out by Black Eco­nom­ic Empow­er­ment, crime and a dete­ri­o­rat­ing polit­i­cal envi­ron­ment. Thou­sands of young white grad­u­ates with lit­tle prospect of employ­ment due to BEE quo­tas ven­tured over­seas in pur­suit of careers, usu­al­ly in Eng­lish-speak­ing coun­tries such as the UK, US, Cana­da, Aus­tralia and New Zealand. Many of these are now return­ing armed with skills that are still in high demand in SA.

  Eli taloudel­la on paljon merk­i­tys­tä maalle, samoin koulu­tuk­sel­la ja myös tasa-arvolla.

 29. Etelä-Afrikan valkois­t­en määrästä keskustelu on vähän tois­si­jaista pako­laisongel­man ja tule­vaisu­u­den kannalta.

  YK:n väestöen­nus­teen mukaan Afrikan väestö kas­vaa nykyis­es­tä 1 mil­jardista yli 2 mil­jardi­in 2050 ja 4 MILJARDIIN VUONNA 2100!

  Jos halu­amme pelas­taa Euroopan ja oikeas­t­aan koko maail­man niin tälle väestöräjähdyk­selle on alet­ta­va tekemään jotain.

 30. Tuos­sa artikke­lis­sa oli kyl­lä aika outo koh­ta tuo:

  two mil­lion drop in the country’s white pop­u­la­tion between 1973 and 2009.

  En ainakaan havain­nut, että kokon­ais­määrässä olisi tip­punut noin dra­maat­tis­es­ti — voi olla että tuo on maas­ta muut­tanei­den lukumäärä tuol­la ajan­jak­sol­la tai sit­ten tuos­sa artikke­lis­sa on jotain vikaa.

 31. Maa­pal­lon ruuan­tuotan­toa voidaan tehostaa vielä valtavasti.

  * Geen­i­ma­nip­u­loin­ti
  * Kel­lu­vat keinoriutat
  * Vertikaaliviljely
  * Kasvihuoneet

  Kolme neljä­sosaa maa­pal­lon pin­ta-alas­ta on mer­ta, mut­ta ran­nikkoa vain vähäsen. Kel­luvil­la keino­ri­u­toil­la syn­nytetään lisää ran­nikkoa, jota tarvi­taan kaloille.

  Lisäk­si ollaan kehit­tämässä kel­lu­via häkke­jä, jois­sa vil­jeltävät kalat ovat ja häk­ki ajele­htii merel­lä, ja sen pääl­lä on syöttöautomaatti.

  Maal­la taas ver­tikaalivil­je­ly ja ker­roksit­tainen vil­je­ly, ilman mul­taa ja auringonva­l­oa tulee kas­vat­ta­maan sato­tuot­toa massiivisesti.

  Ihmiskun­ta siir­tyy kuitenkin val­loit­ta­maan avaru­ut­ta vuo­sisadan lop­pua kohden. Tämä riip­puu paljolti siitä, että miten hal­vak­si raket­ti­laukaisu saadaan. SpaceX pudot­taa sen kol­man­nek­seen uusiokäyt­töisel­lä 1‑vaiheella. Jos 2‑vaihde saadaan niin ikään uusiokäyt­töisek­si, niin hin­ta­lap­pu putoaa kymmenesosaan.

  Avaru­udessa ei ole pulaa resursseista.

 32. Vesa:
  Jos halu­amme pelas­taa Euroopan ja oikeas­t­aan koko maail­man niin tälle väestöräjähdyk­selle on alet­ta­va tekemään jotain.

  Mitä tuolle asialle mah­taisi? Koulu­tuk­sen viem­i­nen, työ­paikko­jen luomi­nen naisille jne? Utopi­aa, kun Euroop­pa ei pysty sopi­maan nykyis­es­tä maahanmuutostakaan.

  Euroop­pa, sel­l­aise­na kuin me sen käsitämme, on linkut­tanut hau­taansa jo pidem­män aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syn­tyvyy­destä ei ole selvin­nyt yksikään yhteiskun­ta tähän asti. Eli kään­tämään sitä nousu­un. Toisaal­ta tääl­lähän aika ajoin vaa­di­taan Euroopan syn­tyvyyt­tä vieläkin alem­mas. Eli game over niin Euroopal­la, Japanil­la kuin Venäjäl­läkin 2100 mennessä.

  1. Per­sus­suo­ma­laisil­la ainakin on selkeä lin­ja tor­jua väestöräjähdys­tä. Lopete­taan rahoi­tus nais­ten koulu­tuk­selta ja per­he­su­un­nit­telul­ta. Keino vaikut­ta­va, ongel­mana etumerkki.

 33. Osmo Soin­in­vaara:
  Per­sus­suo­ma­laisil­la ainakin on selkeä lin­ja tor­jua väestöräjähdys­tä. Lopete­taan rahoi­tus nais­ten koulu­tuk­selta ja per­he­su­un­nit­telul­ta. Keino vaikut­ta­va, ongel­mana etumerkki.

  Jatke­taan­pa yhtä maut­toma­l­la lin­jal­la. Jos perus­suo­ma­lais­ten lääke on lopet­taa koko kehi­tys­a­pu, niin tot­ta­han se estää väestöräjähdyk­sen. Kuol­e­vat nälkään.

  Eikö edes tääl­lä voisi yrit­tää käy­dä keskustelua asial­lis­es­ti ja ilman täl­laisia mol­laavia heittoja?

  1. Voi olla, että ironi­nen tyyli oli huonos­ti valit­tu, mut­ta olin kyl­lä tosis­sani: mitä ideaa on yhtäältä sanoa, että pako­laisu­ut­ta pitää tor­jua paiukan pääl­lä ja estää värestöräjähdys ja sit­ten vaa­tio kehi­tysy­hteistyötä lopetettavaksi?

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Voi olla, että ironi­nen tyyli oli huonos­ti valit­tu, mut­ta olin kyl­lä tosis­sani: mitä ideaa on yhtäältä sanoa, että pako­laisu­ut­ta pitää tor­jua paiukan pääl­lä ja estää värestöräjähdys ja sit­ten vaa­tio kehi­tysy­hteistyötä lopetettavaksi?

  Kyl­lähän nyt fik­su ihmi­nen erot­taa toi­sis­taan sen, kuin­ka paljon jotakin asi­aa tehdään ja miten sitä tehdään. Tekemäl­lä tyh­mästi asioi­ta on help­po kulut­taa huo­mat­tavasti enem­män resursse­ja saman vaiku­tuk­sen saamisek­si kuin tekemäl­lä fiksusti.

  Tämän vuok­si keskustelus­sa on syytä pitää eril­lään (1) halut­tu vaiku­tus, (2) käyte­tyt keinot ja (3) käytet­tävät resurssit. Kak­si annet­tua määrää kol­man­nen (Tosin käytet­ty­jen keino­jen tehol­la on ole­mas­sa ylära­ja, eli voi olla, että anne­tu­il­la resurs­seil­la ei ole mah­dol­lista saa­da aikaan halut­tua vaikutusta).

  Toki määrän nol­laami­nen johtaa keino­jen irrel­e­vant­tiu­teen ja vaiku­tuk­sen nolluuteen.

 35. Tim­oT:
  Eikö pako­lais­sopimuk­sen tarkoi­tus ole aut­taa yksilöä, jota vain­o­taan val­taapitävien toimes­ta rodun, uskon­non, mielip­i­teen yms. takia koti­maas­saan? Jos koko kansal­la on vaikeuk­sia, niin sil­loin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtämi­nen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

  Tuskin­pa se maa mat­topom­mi­tuk­sil­la ja tyn­nyripom­meil­la para­nee asut­tavaan kuntoon.

  Syyr­i­an sodas­sa on kuol­lut jo 350000 siviiliä

  Vas­taavia ter­ror­ipom­mi­tuk­sia on viimek­si tehty Vietnamissa

 36. Osmo Soin­in­vaara:
  Voi olla, että ironi­nen tyyli oli huonos­ti valit­tu, mut­ta olin kyl­lä tosis­sani: mitä ideaa on yhtäältä sanoa, että pako­laisu­ut­ta pitää tor­jua paiukan pääl­lä ja estää värestöräjähdys ja sit­ten vaa­tio kehi­tysy­hteistyötä lopetettavaksi?

  Aika yleinen käsi­tys on se, että kehi­tysavus­ta pieni osa pää­tyy todel­liseen paikalliseen tarpeeseen ja ongelmien ratkaisu­un. Raha joko jää matkan var­rel­la toimivi­in organ­isaa­tioi­hin tai pää­tyy avustet­ta­van maan val­taapitävien (pres­i­den­tit, poli­itikot, virkamiehet) pankkitileille.

  1. Vesa
   En voi sille mitään, jos joil­lakin on tuol­lainen käsi­tys. Aika yleinen käsi­tys on myös, että evoluu­tio­ta ei ole

 37. JY:

  Euroop­pa, sel­l­aise­na kuin me sen käsitämme, on linkut­tanut hau­taansa jo pidem­män aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syn­tyvyy­destä ei ole selvin­nyt yksikään yhteiskun­ta tähän asti. Eli kään­tämään sitä nousu­un. Toisaal­ta tääl­lähän aika ajoin vaa­di­taan Euroopan syn­tyvyyt­tä vieläk­i­nalem­mas. Eli game over niin Euroopal­la, Japanil­la kuin Venäjäl­läkin 2100 mennessä.

  Euroop­pa ei häviä mihinkään, pait­si per­su­jen märis­sä unis­sa, jois­sa syödään pet­tuleipää Lep­ikon tor­pan kuistilla.

 38. Vesa: Aika yleinen käsi­tys on se, että kehi­tysavus­ta pieni osa pää­tyy todel­liseen paikalliseen tarpeeseen ja ongelmien ratkaisu­un. Raha joko jää matkan var­rel­la toimivi­in organ­isaa­tioi­hin tai pää­tyy avustet­ta­van maan val­taapitävien (pres­i­den­tit, poli­itikot, virkamiehet) pankkitileille.

  Ennen van­haan avus­ta jäi 90 % Suomeen.Ei se tarkoit­tanut ettei apua olisi men­nyt per­ille, sitä ei vain annet­tu rahana vaan tavarana ja palve­u­na siitä syys­tä, että se olisi pää­tynyt kor­rup­toitunei­den virkami­esten ja poli­tikko­jen taskuihin.

  Ongel­ma oli, onko annetut tavarat sel­l­aisia, että paikalliset voivat niitä hyö­dyn­tää. Niin­pä esim trak­torit ja kalas­tusve­neet ruos­tu­i­v­at ran­nal­la tai pel­lon reunal­la ‚kun ei ollut rahaa polt­toaineeseen eikä varaosia eikä osaa­jia korjaamiseen

  Nykyään maa­han annet­tu osu­us on suurem­pi ja muo­tokin muut­tunut eli koulute­taan naisia ja lap­sia ja se kan­taa hyvää hedelmää.

  Mut­ta tulok­sen saami­nen vie monia sukupolvia

  Afrikkaa pitävät köy­hänä suuryri­tyk­set, jot­ka pump­paa­vat sieltä pääo­maa mon­in­ver­roin, mitä tule ekehitysapua

  Kor­rup­tio lop­puu vas­ta kun elin­ta­so on riit­tävän korkea ja sekin kos­kee vain katuko­r­rup­tio­ta Eli­itin kor­rup­tio ei lopu koskaan

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Vesa
  En voi sille mitään, jos joil­lakin on tuol­lainen käsi­tys. Aika yleinen käsi­tys on myös, että evoluu­tio­ta ei ole

  Yleisen käsi­tyk­sen taustal­la saat­taa olla myös tosi­a­sioi­ta (en tarkoi­ta evoluu­tio­ta). Tässä yhden asioi­ta kohta­laisen läheltä seu­ran­neen henkilön näke­myk­siä kehi­tysavun onnistumisesta:

  http://www.hs.fi/politiikka/a1305919701472

  Lainaan erään entisen (toiv­ot­tavasti tule­van) kansane­dus­ta­jan ryh­mäpuhet­ta eduskun­nas­sa: “rahaa vir­taa kehi­tys­maista ulos lait­toman ja sään­telemät­tömän pääoma­paon takia paljon enem­män kuin ne saa­vat kehitysapua:”

  Jak­sol­la 1994–2014 Suomen kehi­tys­a­pu­ra­hat viisinker­tais­tu­i­v­at reilu­un 1,2 mil­jardi­in. Toki lähtö­ta­so oli mata­la. Toiv­ot­tavasti Suomen talousti­lanne jatkos­sa mah­dol­lis­taa apu­ra­ho­jen nos­ton jatkossa.

  Kehi­tysavus­sa on tietysti paljon hyvää, mut­ta myös paljon mätää. Nobel sille, joka saa mädän pois hukkaa­mat­ta hyvää.

 40. “On täysin epälo­ogista, että Gen­even sopimuk­sen velvoit­teista voi lais­taa estämäl­lä pako­laisia pääsemästä maa­han esimerkik­si sank­tioimal­la lentoy­htiöitä, jot­ka tuo­vat maa­han turvapaikanhakijan.”

  Tot­ta, tuo on epälo­ogista. Mitä tämä ker­too sopimusten laati­joista ja toimeen­pani­joista? Typeriä/vilpillisiä
  /yllätettyjä/pragmaattisia?

  Entäpä ratkaisu? Päästetään jokainen halukas jät­tämään tur­va­paikka­hake­mus? Luovu­taan tehoste­tus­ta rajavalvon­nas­ta — Turk­ki ja Sak­sa pyytäkööt Natoa jär­jestämään tur­val­lisen kul­je­tuk­sen Lähi-idän ja Afrikan ihmisille Euroop­paan? Suo­mi lopet­taa asum­is­pe­rus­taisen sosi­aal­i­tur­van yms.?

  Miten olisi oikea ratkaisu?

 41. Ikävä jut­tu, mut­ta ei ole parati­isia tulos­sa maaan päälle. Ei siine mitkään sopimuk­set auta. Älkää sel­l­aista haaveilko. Maail­ma menee parhait­en, kun jokainen pitää huol­ta omista- ja lähi­a­sioista. Syyr­i­an ongel­ma tun­tuu ole­van suur­val­tari­s­tiri­idat, maa­ta rauhoite­taan pom­mit­ta­mal­la se mäsäk­si. Amerikkalaiset kat­se­l­e­vat EUn meininkiä ja päät­tävät äänestää Trumpia.

 42. Tois­t­en syyt­te­ly, jolle englan­niksi on lois­ta­va ter­mi “blame game”, ei yleen­sä ole suositelta­va läh­estymistapa vaikei­den ongelmien ratkomiseen.

  Silti kun seu­raa Syyr­i­an ajanko­htaista tilan­net­ta, niin:

  a) Venäjän toimet ilmapom­mi­tuksi­neen tun­tu­vat todel­la karmeilta.

  b) Käsit­tämätön­tä on myös miten esim. Suomes­sa investoidaan niin paljon haukku­misen­er­giaa toisi­aamme vas­taan pako­laiskysymyk­sessä, samal­la kun Venäjä pahen­taa tilan­net­ta räjähtävän konkreet­tis­es­ti, eikä sen toimi­in puu­tu­ta läh­eskään samal­la inten­si­ivisyy­del­lä suo­ma­laises­sa debatissa.

  Soin­in­vaara kir­joit­taa tässä postauk­ses­sa mm.:
  “YK:n tur­va-alueet kri­isialueille. Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kri­isialueil­la. Tämä tulisi toteut­taa YK:n valvon­nas­sa olevil­la ja rauhan­tur­vaa­jien valvom­il­la ja aseel­lis­es­ti tur­vaamil­la alueil­la. Nyt sel­l­ainen pitäisi muo­dostaa Syyr­i­an sisälle.”

  Miten se toteutet­taisi­in tässä tapauk­ses­sa kun Venäjäl­lä on YK:ssa veto-oikeus ?

 43. v ron­s­ki:
  […] Päästetään jokainen halukas jät­tämään tur­va­paikka­hake­mus? Luovu­taan tehoste­tus­ta rajavalvon­nas­ta — Turk­ki ja Sak­sa pyytäkööt Natoa jär­jestämään tur­val­lisen kul­je­tuk­sen Lähi-idän ja Afrikan ihmisille Euroop­paan? Suo­mi lopet­taa asum­is­pe­rus­taisen sosi­aal­i­tur­van yms.?

  Miten olisi oikea ratkaisu? 

  Tur­va­paikan tarpeen luon­teeseen kuu­luu, että sitä ei sovi evätä keneltäkään tutki­mat­ta asi­aa: Tur­va­paik­ka voidaan myön­tää vain henkilöko­htaista vain­oa kohtaavalle. Esimerkik­si yleinen rauhat­to­muus tai sota ei ole syy myön­tää turvapaikkaa.

  Sen sijaan ei ole mitään järkeä antaa rahaa henkilölle vain siitä syys­tä, että hän hakee tur­va­paikkaa. Mikäli kyseinen henkilö ei kykene elät­tämään itseään, oikeusval­tion on kuitenkin syytä tar­jo­ta suo­jaa säältä, rav­in­toa ja vaate­tus­ta — kaikkea siten, että se riit­tää väite­tyn henkilöko­htaisen vain­on selvit­tämisek­si eli muu­ta­mak­si kuukaudek­si. Mikäli henkilöko­htaista vain­oa ei tode­ta ole­van, tulee annetun mate­ri­aalin kus­tan­nuk­set lait­taa väärin perustein tur­va­paikkaa hak­e­neen mak­set­tavak­si (vaik­ka niitä ei koskaan käytän­nössä saataisi perittyäkään).

  Mikäli taas hakee suo­jaa lähtö­maan tur­vat­toman tilanteen (eikä henkilöko­htaisen vain­on) vuok­si, on syytä ohja­ta hak­i­ja sisäisek­si pako­laisek­si tai — tarvit­taes­sa — lähtö­maan lähelle odot­ta­maan tilanteen rauhoit­tumista. Syy on lähin­nä prag­maat­ti­nen: kokon­ais­ten kansakun­tien tai niiden suuren osien siirtämi­nen on liian kallista.

  Odotusaluei­den tulisi kuitenkin olla huo­mat­tasti parem­pia kuin nykyiset pako­laisleir­it, joil­la kyetään lähin­nä selviy­tymään. Ainakin mah­dol­lisu­us koulunkäyn­ti­in ja alueen yhteisön tilanteen aut­tamiseen oma­l­la työl­lä pitäisi olla mah­dol­lista. Jot­ta kus­tan­nuk­set eivät jäisi vain lähialueen val­tion mak­set­tavak­si, pitäisi YK:n tai vas­taa­van organ­isaa­tion kerätä rahat kaik­il­ta mail­ta. Mak­sun voisi jakaa tasan vaikka­pa Soin­in­vaaran ehdot­ta­mal­la BKT-perusteella.

 44. Xerx­es:

  Miten se toteutet­taisi­in tässä tapauk­ses­sa kun Venäjäl­lä on YK:ssa veto-oikeus ?

  Mik­si Venäjä vas­tus­taisi? Tuskin Venäjä eri­tyisem­min halu­aa sivi­ile­jä tap­paa. Ongel­mana on kap­inal­lis­ten piileske­ly sivi­ilien seassa. Paras­ta olisikin saa­da parin vuorokau­den tuli­tauko, jon­ka aikana sivi­ilit saisi­vat pois­tua kaupungista pois sodan lop­putais­telun alta. YK voisi jär­jestää 2 miljoon­alle pak­enevalle viikon leir­i­ma­joituk­sen (onnis­tunee kun varaudu­taan ajoissa).

 45. Viime viikon The Economist:ssa oli laa­ja jut­tu Euroopan pako­lais­ti­lanteessa. Sen hallintaan saamisek­si lehti esit­tää kolmea periaatetta:

  - Tärkein­tä on aut­taa pako­laisia mah­dol­lisim­man lähel­lä lähtö­mai­ta. Turkissa, Libanon­is­sa ja Jor­da­ni­as­sa ole­vien pako­lais­ten (leiri)oloja kohen­netaan tun­tu­vasti mm. jär­jestämäl­lä koulu­tus­ta ja töitä. Pako­laiset rek­isteröitäisi­in ja haas­tateltaisi­in. Avun pitäisi olla sel­l­aista, että isän­tä­maat hyö­ty­i­sivät järjestelystä. 

  - Kreikkaan ja Ital­i­aan peruste­taan hot spot­te­ja, jos­sa pako­laiset rek­isteröitäisi­in ja haas­tateltaisi­in. Myös tämä toim­inta pitäisi tehdä isän­tä­maille kannattavaksi.

  - Rek­isteröin­nin yms. jäl­keenkään pako­laisia ei päästet­täisi vapaasti liikku­maan, vaan hei­dän pitäisi odot­taa tur­va­paikkapäätöstä kon­trol­lin alla, ei tosin vält­tämät­tä Kreikas­sa ja Italiassa.

  Lisäk­si lehti korosti palau­tusten tehostamista, esim. palau­tuk­set suo­raan Kreikan saar­il­ta takaisin, ja tote­si, että jär­jeste­lyt mak­saisi­vat EU-maille (kymmeniä)miljardeja, mut­ta vielä enem­män mak­saisi, jos vir­to­ja ei saa­da kontrolliin.

  Kun tuo­hon lisää Merke­lin aja­man Naton suorit­ta­man merivalvon­nan, kokon­aisu­us saat­taisi toimiakin.

  Arvatkaa­pa, minne paine sit­ten siir­ty­isi? Suomen kan­nat­taisi olla varsin antelias Kreikan hot spot­tien tukemisen suhteen.

 46. Tapio:
  Kun tuo­hon lisää Merke­lin aja­man Naton suorit­ta­man merivalvon­nan, kokon­aisu­us saat­taisi toimiakin. 

  Jos hotspotit tarkoit­ta­vat oleel­lis­es­ti ottaen samaa kuin YK:n pako­laisleir­it, niin sit­ten voisi ehkä toimia. Mut­ta luulen, ettei tarkoi­ta. Mah­dol­lisia ongelmia: “karkaami­nen” muualle Euroop­paan; YK:n vai EU:n rahoi­tus; kus­tan­nus­ta­so riit­tävän alhainen (vrt. elämisen ja työn kus­tan­nuk­set Suomessa).

  Mihin merivalvon­taa tarvi­taan? Kun tur­va­paikko­ja ei myön­net­tä kuin ani­har­voille ja käsit­telya­jan joutuu odot­ta­maan leir­il­lä, niin eiköhän halukkaat tule viral­lis­ten rajanyl­i­ty­s­paikko­jen kautta.

 47. erk­ki nii­ni:
  Ikävä jut­tu, mut­ta ei ole parati­isia tulos­sa maaan päälle. Ei siine mitkään sopimuk­set auta. Älkää sel­l­aista haaveilko. Maail­ma menee parhait­en, kun jokainen pitää huol­ta omista- ja lähi­a­sioista. Syyr­i­an ongel­ma tun­tuu ole­van suur­val­tari­s­tiri­idat, maa­ta rauhoite­taan pom­mit­ta­mal­la se mäsäk­si. Amerikkalaiset kat­se­l­e­vat EUn meininkiä ja päät­tävät äänestää Trumpia.

  Mm. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mises­sa ja tais­telus­sa veroparati­ise­ja vas­taan tämä “pide­tään huol­ta omista” ‑asenne on val­ta­va este. Ja mitä näi­hin pako­lais­sopimuk­si­in tulee, niin jos ne lakkautet­taisi­in täysin uud­is­tamisen sijaan, niin seu­rauk­se­na olisi toden­näköis­es­ti pako­lais­ten tuup­pimi­nen pois omista ter­ri­to­ri­oista naapurivaltioihin.

 48. erk­ki nii­ni: Maail­ma menee parhait­en, kun jokainen pitää huol­ta omista- ja lähiasioista.

  Joku on aina sin­u­akin vahvem­pi, ja sil­loin paras­ta toivoa että sitäkin vahvem­pi on sivistynyt val­tio, tai sivistynei­den val­tioiden yhteisö.

 49. “YK:n tur­va-alueet kri­isialueille. Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kri­isialueil­la. Tämä tulisi toteut­taa YK:n valvon­nas­sa olevil­la ja rauhan­tur­vaa­jien valvom­il­la ja aseel­lis­es­ti tur­vaamil­la alueil­la. Nyt sel­l­ainen pitäisi muo­dostaa Syyr­i­an sisälle. Näi­den aluei­den koske­mat­to­muudelle tulisi antaa eri­tyi­nen sta­tus, jon­ka rikkomi­nen saat­taisi rikko­jan suuri­in vaikeuksiin.”

  Kyl­lä.

  Olisi jo korkea aika yrit­tää saa­da yk:lle sitä man­daat­tia ja val­taa, jon­ka se ansait­see. Niin mon­ta ker­taa on yk joutunut nöyr­tymään niin mon­es­sa paikas­sa, että help­poa se ei ole. Onko todel­lista tah­toakaan? Suo­mi saisi ajaa asi­aa akti­ivis­es­ti eteen­päin. Kos­ka maail­ma tarvit­see esikuvia.

  Syyr­i­as­sa Kana­da teki merkit­tävän siir­ron, kun Trudeau ilmoit­ti lopet­ta­vansa pom­mit­tamisen tämän kuun 22. päivänä ja liit­tyvän­sä tuke­maan paikallisia, isisiä vas­tus­tavia joukko­ja. Tavoite olisi alku­un kolminker­tais­taa alueel­la toimivien erikoisjoukko­jen määrä. 

  https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/vb.407570359384477/655219807952863/?type=2&theater

  Vide­olinkissä Kanadan pm.

 50. v ron­s­ki: Mihin merivalvon­taa tarvi­taan? Kun tur­va­paikko­ja ei myön­net­tä kuin ani­har­voille ja käsit­telya­jan joutuu odot­ta­maan leir­il­lä, niin eiköhän halukkaat tule viral­lis­ten rajanyl­i­ty­s­paikko­jen kautta.

  Siinä Econ­o­mistin artikke­lis­sa oli paljon arkire­al­is­mia: Aja­tus oli, että vaik­ka olo­ja paran­netaan ja rek­isteröin­te­jä ja haas­tat­telu­ja tehdään naa­puri- ja EU-maan leireil­lä, siivilä kuitenkin todel­lisu­udessa vuotaa. 

  Avoin meri on hyvä paik­ka tihen­tää siivilää. Esim. Turk­ista läht­e­neet voitaisi­in palaut­taa Turkin leireille odot­ta­maan päätöstä ilman, että he jalal­laan astu­vat EU:n maaperälle. Toki tämä edel­lyt­täisi, että leir­it kat­sot­taisi­in turvallisiksi.

 51. LK: Euroop­pa ei häviä mihinkään, pait­si per­su­jen märis­sä unis­sa, jois­sa syödään pet­tuleipää Lep­ikon tor­pan kuistilla.

  En ole per­su, mut­ta jos sin­ul­la on maa­paik­ka, mök­ki tai per­in­tönä mum­mon­mök­ki tai osu­us sel­l­ais­es­ta, jos­sa on pel­toa ja/tai met­sää, niin ei kan­na­ta myy­dä pois. On meinaan tässä maail­man­ti­lanteessa sen ver­ran eri­laisia epävarmuustekijöitä.

 52. Pak­i­laiskeskustelus­sa unhde­taan, että pako­lais­ten tukeen menevistä rahoista 70 % menee kan­ta­suo­ma­laisille tai ainakin tääl­lä vak­i­tuis­es­ti asuville ulkomaalaisille.

  Pako­laisu­us on suri busi­ness myös suo­ma­laisille, sil­lä val­tio ja kun­nat osta­vat palve­lut yri­tyk­siltä ja/tai palkkaa­vat ihmisiä töihin

  Nuo 30000 tur­va­paina­hak­i­jaa työl­listävät tuhan­sia ellei kym­meniä tuhan­sia suomalaisia.

  Työl­listäminne tulee ole­maan erit­täin vaikeaa ja vaatii vuosien työn,etenkin sil­loin kun pako­laista ei voi­da päästää jonon ohi

  Ja kovin suuria etu­ja ei voi pako­laiselle antaa, kos­ka se radikalisoisi vielä enem­män kantasuomalaisia

  Se taas johtaisi Suomen sisäisi­in lev­ot­to­muuk­si­in ja ääriryh­mien ter­ror­is­mi­in ja yhteenot­toi­hin eli päädyt­täisi­in Pohjlan Syyriaksi

  Yksi tapa olisi lisätä julkisen sek­torin työl­listämistä , Suomes­sa työl­li­sistä on 24 % julkisel­la sek­to­ril­la, Ruot­sis­sa 28 %

  Se taas edel­lyt­täisi julk­isten palkko­jen leikkausta

 53. Lin­ja The Econ­o­mistil­la näyt­tää tarken­tuneen, vielä viime syksynä puhut­ti­in posi­ti­ivi­sista taloudel­li­sista vaikutuksista.

  Ihmis­ten psykolo­gian aiheut­ta­mat seu­rauk­set ovat oma lukun­sa. Jos ne ovat negati­iviset se voi aiheut­taa kovan lin­jan poli­itikko­jen, kuten Trump, nousua valtaan

 54. v ron­s­ki: Mihin merivalvon­taa tarvi­taan? Kun tur­va­paikko­ja ei myön­netä kuin ani­har­voille ja käsit­telya­jan joutuu odot­ta­maan leir­il­lä, niin eiköhän halukkaat tule viral­lis­ten rajanyl­i­ty­s­paikko­jen kautta. 

  Mik­si Mek­sikon ja Yhdys­val­tain rajaa tarvit­see valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töi­hin. Sak­sas­sa ihme­telti­in aluk­si, kun osa tur­va­paikan­hak­i­joista hävisi vas­taan­ot­tokeskuk­sista. Ne menivät töihin.

  Leir­it ovat myös vetovoi­matek­i­jä. Vain häviävän pieni pros­ent­ti Libya, Syyr­i­an tai Irakin pako­lai­sista pääsee leireille. Ihmiset elävät kuka mis­säkin, onnekkaat alivuokralaisi­na, lop­ut kadul­la, maakuopis­sa tai itse kyhäämis­sään hökkeleissä.

 55. Voisi olla aika pelili­ike Venäjältä perus­taa vaik­ka Pietari­in “inno­vaa­tiokeskus”, mihin houkuteltaisi­in Euroopan lah­jakkaat nuoret vero­porkkanoin pakoon oman maansa miehittämistä.

 56. JY: Mitä tuolle asialle mah­taisi? Koulu­tuk­sen viem­i­nen, työ­paikko­jen luomi­nen naisille jne? Utopi­aa, kun Euroop­pa ei pysty sopi­maan nykyis­es­tä maahanmuutostakaan.

  Euroop­pa, sel­l­aise­na kuin me sen käsitämme, on linkut­tanut hau­taansa jo pidem­män aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syn­tyvyy­destä ei ole selvin­nyt yksikään yhteiskun­ta tähän asti. Eli kään­tämään sitä nousu­un. Toisaal­ta tääl­lähän aika ajoin vaa­di­taan Euroopan syn­tyvyyt­tä vieläk­i­nalem­mas. Eli game over niin Euroopal­la, Japanil­la kuin Venäjäl­läkin 2100 mennessä.

  Venäjähän voisi peri­aat­teessa paika­ta väestön pienen­e­misen­sä euroop­palaisil­la muut­ta­jil­la. Tämä tietysti vaatisi Venäjältä joitain muu­tok­sia toimintatapoihinsa.

  Epäilen, että “euroop­palaiset arvot” eivät ole kovas­sa huu­dos­sa kovimpi­en veron­mak­sajien joukos­sa Euroopas­sa. Jos Venäjä loisi näille hyvät edel­ly­tyk­set omas­sa maas­saan, se voisi houkutel­la miljoo­nia lah­jakkai­ta euroop­palaisia, kun Euroop­pa hukkuu pakolaisiin.

 57. Tero Tolo­nen:
  Lin­ja The Econ­o­mistil­la näyt­tää tarken­tuneen, vielä viime syksynä puhut­ti­in posi­ti­ivi­sista taloudel­li­sista vaikutuksista.

  Ihmis­ten psykolo­gian aiheut­ta­mat seu­rauk­set ovat oma lukun­sa. Jos ne ovat negati­iviset se voi aiheut­taa kovan lin­jan poli­itikko­jen, kuten Trump, nousua valtaan

  The Econ­o­mist korosti juuri tätä vas­tavaiku­tus­ta, jos pako­laisvir­to­ja ei saa­da kon­trol­li­in. Muis­tut­ti myös viet­nami­laisi­in pako­laisi­in viitat­en, että pako­lais­ten tulo voi kään­tyä myös hyödyk­si. Viet­nami­laisia pako­laisia, m.l. venepako­laiset, oli pitkälti toista miljoonaa.

 58. Luin tuos­sa vähä aikaa sit­ten kir­jaa kylmän sodan ajan Neu­vos­toli­iton strate­gioista. Keskeinen oli strate­gia Sun Tsun oppi­en mukaan tuho­ta vas­tus­taa sisältä päin ilman sotaa. Vaik­ka Venäjä ei ole syy väestöräjähdyk­seen, on selvää että se hyö­dyn­tää sitä.

 59. Pekka Pes­si: Mik­si Mek­sikon ja Yhdys­val­tain rajaa tarvit­see valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin.

  Nykyi­nen tilanne, jos­sa raja vuo­taa, mut­ta ylit­täjät ovat lait­to­mia ja oikeudet­to­mia, on työ­nan­ta­jan kannal­ta ideaalinen.

 60. Pekka Pes­si: Mik­si Mek­sikon ja Yhdys­val­tain rajaa tarvit­see valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin. 

  No jos har­maal­la taloudel­la ja veronkier­rol­la ei ole mitään merk­i­tys­tä, vaan poruk­ka saa men­nä töi­hin ja ottaa palkkansa käteisel­lä, niin mikäs siinä.

  Euroop­palainen hyv­in­voin­ti­val­tio tosin per­in­teis­es­ti toimii niin että työn­tek­i­jöil­lä on paljon oikeuk­sia ja työstä per­itään aika paljon kaiken­laisia vero­ja. Mut­ta kieltämät­tä nois­sa asiois­sa on men­ty liial­lisuuk­si­in, joten ehkä sys­teemin nol­laus on paikallaan.

 61. Pekka Pes­si: Mik­si Mek­sikon ja Yhdys­val­tain rajaa tarvit­see valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin.

  Kos­ka vaiku­tuk­set ovat negati­iviset suurim­malle osalle amerikkalai­sista. Jatku­va tuli­javir­ta las­kee palkko­ja ja tekee USA:sta köy­hem­män maan laske­mal­la tuot­tavu­ut­ta (muut­ta­jien mata­la inhim­milli­nen pääo­ma ja tuotan­nol­lisen pääo­man kor­vaami­nen ihmisil­lä). Lait­tomat muut­ta­jat saa­vat myös paljon enem­män julk­isia palvelui­ta ja verovähen­nyk­siä kuin tääl­lä yleis­es­ti luullaan.

  Kansalaiset saa­vat lait­taa rajan kiin­ni, kos­ka he omis­ta­vat kollek­ti­ivis­es­ti maansa. Nyt heil­lä on siihen hyvä lovi, kun on ilmestynyt kak­si kam­pan­jansa itse rahoit­tavaa karis­maat­tista ehdokas­ta: Sanders ja Trump.

 62. Jos halu­amme pelas­taa Euroopan ja oikeas­t­aan koko maail­man niin tälle väestöräjähdyk­selle on alet­ta­va tekemään jotain. 

  Niin kauan, kuin väestöräjähdys­tä ei ole saatu kuri­in muil­la keinoin, tulisi ainakin ongel­ma raja­ta sul­je­tulle alueelle estämäl­lä tämän väestöräjähdyk­sen purkau­tu­mi­nen vielä entistäkin laa­jem­mille alueille, joka vielä pahen­taa vähitellen ongel­man suo­ras­taan globaali­in mit­takaavaan. Tämä ongel­ma on vain erit­täin vaikea ratkaista ainakaan mitenkään nopeasti, ainakin jos pidät­täy­dytään pois­sa pakkokeinoista, kuten Kiinan yksi­lap­sisu­us­poli­ti­ikas­ta. Ja väestön kas­vaes­sa entistäkin suurem­mak­si, tulee sen ratkaisu joka het­ki entistäkin vaikeammaksi.

  Ja olisi korkea aika, että 70-luvun malli­in alet­taisi­in vih­doin puhua väestöräjähdyk­ses­tä nimeno­maan ympäristöon­gel­mana, sil­lä täl­lainen kasvu on täysin kestämätön­tä ympäristöllekin ja pidem­män päälle aiheut­taa suurem­mat tuhot kuin mitkään nyky­i­sistä hiilidioksidipäästöhuolista.

 63. anon­il­li: Nykyi­nen tilanne, jos­sa raja vuo­taa, mut­ta ylit­täjät ovat lait­to­mia ja oikeudet­to­mia, on työ­nan­ta­jan kannal­ta ideaalinen.

  Eivät lait­tomat ole mitenkään oikeudet­to­mia. Ne voivat perus­taa yhden miehen yri­tyk­siä ja toimia mm. puu­tarha-alal­la, jos­sa amerikkalaisia ei enää oikeas­t­aan ole. Lait­tomat saa­vat toimia melko vapaasti, mut­ta jos jäävät rikok­ses­ta kiin­ni, niin karko­tus on edessä. Joskus tapah­tuu niin, että paikalli­nen estab­lish­ment­ti saa päähän­sä tehdä kam­pana­jan jah­da­ta lait­to­mia, mut­ta yleen­sä ei, kos­ka se mak­saa verodol­lare­i­ta. Kum­ma kyl­lä, lait­tomat mak­sa­vat tulois­taan veroa ja lapset laite­taan pakol­liseen koulu­un. Jos on tien­an­nut USA:ssa, joutuu mak­samaan veroa ainakin liit­to­val­ti­olle. Jos jää kiin­ni rötök­ses­tä ja ei ole mak­sanut vero­jaan, niin joutuu vanki­laan ja sit­ten karkote­taan. Euroop­palaiselle hie­man outo sys­tee­mi, mut­ta maas­sa maan taval­la kuten sanon­ta kuuluu.

 64. “Pako­laisil­la tulisi olla oikeus tur­val­lisi­in olo­suhteisi­in kriisialueilla.”

  Tämä on nor­mati­ivi­nen väite (kuten olisi sen vas­tako­h­ta). Tieteel­lisen maail­manku­van mukaan ei kuitenkaan ole ole­mas­sa objek­ti­ivisia moraal­isia fak­to­ja, joi­hin nor­mati­iviset väit­teet voisi­vat perus­tua. Nor­mati­ivisille väit­teille ei ole tieteel­listä evi­denssiä. Yhtä hyvin voisi esit­tää astrol­o­gisia väitteitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.