Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 9.2.2016

Lausun­to AM-ohjelmasta

Keskivi­ikkona val­tu­us­ton yhtey­dessä sovit­ti­in, että tämä palaute­taan tuo­tavak­si uud­estaan täs­men­net­tynä, kun val­tion ja seudun kun­tien välisen MAL-neu­vot­telu (asum­i­nen, maankäyt­tö ja liikenne) on käy­ty lop­pu­un. Sil­loin tiede­tään, kuin­ka suureen rak­en­tamiseen Helsin­ki on sitoutunut vasti­neena raide-Jokerista.

Tul­variskien hallintaohjelma

Pöy­dältä.

En tiedä, mik­si Rauta­va pyysi tämän pöydälle

Tuulivoiman rak­en­tamis­pe­ri­aat­teet

Pöy­dältä

Demareil­ta lie­nee tulos­sa muu­tosesi­tyk­siä. En kuitenkaan tiedä tarkkaan mitä

Lausun­to kaupung­in­hal­li­tuk­selle demarien asun­to­tuotan­non ja sen sisäl­lä ARA-tuotan­non lisäämistä tarkoit­tavas­ta valtuustoaloitteesta

Pöy­dältä

Lausun­nos­sa tode­taan, että kaavoit­ta­ja selviää nopeam­mas­takin tahdista. Kysymys ton­tin­lu­ovu­tuk­ses­ta ARA-tuotan­toon tai muuhun ei ole kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan tehtävä.

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 9.2.2016”

 1. Olisiko mitenkään mah­dol­lista estää tuulivoimaloiden rak­en­tamista? Kyseessä on todel­la kallis puhal­lus, jos­sa verovaro­ja siir­retään “liikemiesten” tasku­un. Jatket­taisi­in vas­ta, kun tekni­ik­ka on ken­ties joskus kypsää.

 2. Raide­jok­erin tar­joa­mat mah­dol­lisu­udet pitää oikeasti pystyä hyö­dyn­tämään tehokkaasti. Se tar­joaa paljon mah­dol­lisuuk­sia kaupunki­rak­en­tamisen eheyt­tämiseen juuri sen alueen ulkop­uolel­la, johon bule­vardis­soin­tia ei enää uloteta.

 3. Mil­la Män­ty­nen:
  Raide­jok­erin tar­joa­mat mah­dol­lisu­udet pitää oikeasti pystyä hyö­dyn­tämään tehokkaasti…

  Juuri noin! 🙂 Olisi­pa vielä rohkeut­ta tehdä samal­la kun­tau­ud­is­tus ja irrot­taa jok­erin var­teen tule­via uusia taa­jamia omik­si kun­nikseen. Helsinkiä, Espoo­ta ja Van­taa­ta ei tul­la koskaan saa­maan toimiviksi organ­isaa­tiok­si. Ne yksinker­tais­es­ti ovat liian suuria.

  1. kalle, olet sanonut tämän asian niin mon­ta ker­taa, että alan harki­ta, kan­nat­taako jankut­tamista julka­ista. Mut­ta vielä tämän ker­ran: mien luulisit tujol­laisen kun­nan selviävän 20 ensim­mäik­ses­tä vuodes­ta, kun siel­lä ei ole mitään ja se joutuu raoit­ta­maan kaik­ki kun­nal­liset investoin­nit kouluista ja katu­verkos­ta alka­en velal­la. Nythän van­hat asukkaat rahoit­ta­vat uusien asukkaiden palveluin­vestoin­nit. Kunta,jossa ei ole van­ho­ja asukkai­ta, on aikamoi­sis­sa vaikeuksissa.

 4. Olen ymmärtänyt että korkei­den pylväi­den päässä ole­vat tuulivoimalan root­torit aiheut­taisi­vat mm. pyöriessään ongelmia myös tutkavalvon­nalle. Ne aiheut­taisi­vat oletet­tavasti häir­iöitä tutkasig­naali­in ja lisäk­si niiden taakse jäisi kai aika suuri katvealue, tai ‑sek­tori.

  Tuol­lai­sista ongelmista saat­taisi­vat kär­siä sekä Suomen­lah­den nor­maalin mer­ili­iken­teen tur­val­lisu­us, että puo­lus­tusvoimien yksi erit­täin tärkeä peruste­htävä. Edel­lisen osalta on valvot­ta­van toimin­nan (mm. tankker­ili­iken­teen) inten­si­teet­ti kas­vanut Suomen­lahdel­la viimeis­ten viiden­toista vuo­den aikana paljon, mut­ta yllät­tävää kasvua on ollut myös ns. “har­maid­en” laivo­jen ja lentokonei­den luon­teeltaan muut­tuneessa liike­hdin­nässä, esim. viime vuonna.

  Tämä valvon­tamah­dol­lisuuk­sien heikken­e­m­i­nen ei vaiku­ta kovin hyvältä yhteiskun­tamme ja sen kansalais­ten kannal­ta. Yksi­tyisko­hti­in men­emät­tä vält­täisin sijot­ta­mas­ta tuulipuis­to­ja tai yksit­täisiä tuulimyl­lyjä merelle, Helsin­gin edustalle, mis­sä edel­läku­vat­tu­ja ongelmia tai mm. tör­mäys­ris­ki voi niiden vaiku­tuk­ses­ta olla aiem­paa paljon han­kalam­paa tai kalli­im­paa ehkäistä. … varsinkaan, mikäli emme halua esimerkik­si ran­noillemme lev­iävän mitään ylimääräistä, sinne kuulumatonta.

  Yhteen­tör­mäys­ten ennal­taehkäisy lie­nee kaikkien etu.

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  kalle, olet sanonut tämän asian niin mon­ta ker­taa, että alan harki­ta, kan­nat­taako jankut­tamista julka­ista. Mut­ta vielä tämän ker­ran: mien luulisit tujol­laisen kun­nan selviävän 20 ensim­mäik­ses­tä vuodes­ta, kun siel­lä ei ole mitään…

  Erit­täin hyvä kysymys. Olet­taisin, että joko lohkaise­mal­la emokun­nan bud­jetista, kaavoitus­mak­sul­la tai val­tion osuuk­sil­la. Voi olla noiden yhdis­telmäk­isas­sa. Kos­ka tuo muual­la toimii, niin se joka tapauk­ses­sa on mahdollista. 

  Granin his­to­ri­as­ta voi lukea yhden tavan tehdä tuo rahoi­tus. Grani luoti­in Oy:nä, mut­ta hitaam­min kuin kes­ki-euroop­palaiset projektit.

  Osmo, sin­ul­la on parem­mat kon­tak­tit kes­ki-euroop­palaisi­in kun­tapäät­täji­in kuin min­ul­la. Voisit selvit­tää tuon.

  1. Keskieu­roop­palainen kun­ta järje3stää ilo­tuli­tuk­sen uute­na vuote­na ja tämän lisäk­si tekee jotain vähäpätöisem­piä tehtäviä. Sik­si niil­lä ei ole tätä ongel­maa eikä sik­si myöskään siihen ratkaisua.

 6. Osmo Soin­in­vaara:
  Keskieu­roop­palainen kun­ta järje3stää ilo­tuli­tuk­sen uute­na vuote­na ja tämän lisäk­si tekee jotain vähäpätöisem­piä tehtäviä. Sik­si niil­lä ei ole tätä ongel­maa eikä sik­si myöskään siihen ratkaisua. 

  Kes­ki-Euroop­palainen kun­ta jär­jestää kyl­lä aika paljon muu­takin kuin ilo­tuli­tuk­sen. Infra ja perusk­oulu­tus on kaiketi kaikissa mais­sa kun­nan vas­tu­ul­la. Sosi­aali- ja ter­veyssek­to­ril­la sit­ten onkin suurem­paa hajon­taa vas­tuu kysymyksissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.